Sei sulla pagina 1di 34

D£É

§AvÉÆAzÁ£ É

ªÀÄÆgÀAQ£À ¥ÀæºÀ¸À£À

¯ÉÃRPÀ£À ¥Àæ¯Á¥À

£À£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà £ÁlPÀEzÀÄ. GqÀĦAiÀÄ ©gÀĨÉøÀUÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÉ. ªÀiÁPïðmÉéä£ÀPÀxÉAiÉÆAzÀjAzÀ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁV F £ÁlPÀ§gÉzÉ£ÁzÀgÀÆ E°è §gÀĪÀ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, ºÉüÀĪÀªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀvÉ, D±ÀAiÀÄ J®èªÀÇ ªÀÄÆ®PÀvÉVAvÀ¸ÀA¥ÀÆtð ©ü£Àß.

E°è §gÀĪÀ¥ÁvÀæUÀ¼É®èªÀÇ K£À£ÉÆßà ºÀA§°¸ÀĪÀ, CzÀÄ ¹UÀzÉMzÁÝqÀĪÀ, CzÀPÁÌV ºÀ¥ÀºÀ¦¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀļÀUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ, PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ¤Ãw ¤AiÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉJµÀÄÖ ¥ÉƼÁîVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ £ÀªÀÄä°è ¢V®Ä ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, F ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄ-UÀÄj-¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À¤gÀxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ £ÀªÀÄä°è «µÁzÀªÀ£ÀÆß vÀÄA©¹AiÀiÁªÀÅ.

²æøÁªÀiÁ£Àå

vÀ£Àß C¤¹PÉUÀ½UÉzÀ¤ PÉÆlÖ, vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉfêÀPÉÆlÖ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉâPÉAiÀÄ°è

£ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄvÁÛ£É. F £ÁlPÀªÀÅ vÀ£ÀߣÀÄß NzÀĪÀ, £ÉÆÃqÀĪÀ, DqÀĪÀªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉRĶ PÉÆnÖÃvÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.

- gÉÆûvï ZÀPÀæwÃxÀð (20 ªÀiÁZïð 2010 gÀAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ)

rohithmath@gmail.com

¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ: dj«ÄÃ¸É UÀļÀîAiÀÄå : ¥ÉÆðøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÀiÁzÀAiÀÄå :

¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ:

dj«ÄÃ¸É UÀļÀîAiÀÄå : ¥ÉÆðøï E£ïì¥ÉPÀÖgï

ªÀiÁzÀAiÀÄå : ºÉqï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï

PÀȵÀÚzÁ¸ï C°AiÀiÁ¸ï QnÖ: PÁ²äÃgÀÀzÀ ªÀÄAwæ

¨sÀzÀæAiÀÄå : UÀȺÀªÀÄAwæ

¥ÀgÀªÉÄñï : ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï/d£Àð°¸ïÖ

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ

ªÀÄvÀÄÛD£É ºÉÆvÀÛ£ÁPÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ

- - - - -

zÀȱÀå 1

(vÉgÉ ¸ÀjzÁUÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤AwzÁÝ£É. »AzÉ d£À UÉÆvÀÄÛUÀÄj¬Ä®èzÉ GzÁ¹Ã£À¢AzÀ, UÀr©r¬ÄAzÀ NqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ, EzÉ®è¤AwÃvÉãÉÆà JAzÀÄ ¸Àé®àºÉÆvÀÄÛ¤®ÄèvÁÛ£É. PÉÆÃ¥À¢AzÀ UÀÄgÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ CªÀjUÉ EzÀgÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà E®è. PÉÆ£ÉUÉ ¨ÉƨÉâºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß Nr¸ÀÄvÁÛ£É)

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ¤°ìÃ! ¤°ìÃ! UÉmï ¯Á¸ïÖ! EzÉãÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÁ£ÉÆà PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï J¯ÉPÀë£ï ªÁqÉÆÃð? ¸Àé¯Áà£Éà ¸Àé®à¸À°UÉ ©mÉæEArAiÀÄ£ïìxÀgÁ, L «Äãï, gÉqï EArAiÀÄ£ïìxÀgÁ ©ºÉÃªï ªÀiÁqÁÛgÉ. FrAiÀÄmïì!

(¸À©üPÀgÀvÀÛwgÀÄV, ¸Ëd£Àå ºÉÃjPÉÆAqÀÄ) ªÀiÁ£Àå ¥ÉæÃPÀëPÀ ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ. £ÁªÀÅ EªÉÇvÀÄÛ¤ªÀÄäªÀÄÄAzÉ

D£É §AvÉÆAzÁ£ÉC£ÀÄߪÀ ºÁ¸Àå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß Dr vÉÆÃj¹ gÀAf¸À°zÉÝêÉ. ºÉ¸ÀgÉà ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ F £ÁlPÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ - ¸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ£ÉÆà ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£ÉÆà DVgÀzÉ MAzÀÄ D£É DVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄVÃUÁUÀ¯Éà w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. JAvÉAxÁ ¨ÉêÁ¹ðUÀ¼ÀÄ F zÉñÀzÀ°è£ÁAiÀÄPÀgÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄBPÀ²Ñvï MAzÀÄ D£É £ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀgÉ, mÉQßPÀ¯ï zÀȶ֬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁzÀªÀÇ DUÉÆâ®è©r!

vÀªÀiÁµÉ K£À¥ÁàCAzÀgÉ, F £ÁAiÀÄPÀ ªÉÆzÀ® CAPÀzÀ £ÁA¢¬ÄAzÀ »rzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAPÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É PÁ®ÆgÀÆzÉà E®è! PÉêÀ® MAzÀÄ UÀAmÉ £ÁlPÀPÉÌ MAzÀÄ D£ÉãÀ vÀAzÀÄ ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É ©qÉÆÃzÀÄ zÀĨÁjAiÀiÁUÀÄvÉÛC£ÉÆßÃzÀÄ MAzÀÄ PÁgÀt. £ÀgÀªÀiÁ£ÀªÀgÉà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÉÆâ®è, CAxÁzÀÝgÀ°èD£É, ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀªÁV «ªÉÃPÀ¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÉÛºÉüÉÆÃzÀÄ PÀµÀÖ. E£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀ¤®èzÉ zÉñÀ £ÀqÉAiÉÆà F PÁ®zÀ°è, »ÃgÉÆà E®èzÉ MAzÀÄ £ÁlPÀ Dr¸ÉÆÃzÀÄ K£ÀÄ ªÀĺÁ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ©A©¸ÉÆÃzÀÄ £ÀªÀÄä GzÉÞñÀ C£ÉÆßÃzÀÄ JgÀqÀ£Éà PÁgÀt.

(D£É XýqÀĪÀ ¸ÀzÀÄÝ. CvÀÛD°¹)

¸Àj, FUÀ ªÀÄÄRågÀAUÀPÉÌ §gÉÆÃt.

PÁ²äÃgÀÀzÀ gÁd vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ UËgÀªÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV (UÀÄnÖ£À°è) ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èCzÉãÀ£ÉÆßà £ÉPÉÆÌÃzÀÄ CAvÁgÀ®èºÁUÉ, ¢°èAiÀÄ vÀÄWÀ®Pï ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ C¦ð¸À®Ä MAzÀÄ D£ÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÁÝgÉ. CzÀ£ÀÄß PÀȵÀÚzÁ¸ï C°AiÀiÁ¸ï QnÖC£ÉÆß ªÀÄAwæªÀgÉÃtågÀÄ PÁ²äÃgÀ¢AzÀ ¢°èUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀAxÀºÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ªÀįɪÀiÁzÉøÀégÀ£À ¨ÉlÖPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉíÃUÉ CAvÀ PÉüÀ¨ÉÃr ¸Áé«Ä! nÃAiÉÄ rÃAiÉÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀAvÀºÀ F zÉñÀzÀ°èK£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæDUÀÄvÉÛ!

»ÃUÉ §A¢zÀÝAxÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jÛzÀÝAxÁ D£É PÁuÉAiÀiÁV ©nÖzÉ! DqÀ®è, PÀÄjAiÀÄ®è, D£É! D£É PÀ¼ÀĪÁUÉÆÃzÀÄ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÆà UÉÆwÛ®è, DzÀgÉ, QnÖF zÀÄgÀAvÀ

¢AzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæxÀgÁ C¼ÀĪÀÄÄAfAiÀiÁV ©nÖzÁgÉ C£ÉÆßÃzÀÄ §ºÀ¼À «µÁzÀPÀgÀ ¸ÀAUÀw. ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÉà £ÉÆÃr.

(¸ÀÆvÀæzsÁgÀ ¤UÀðªÀÄ£À. ¥ÉÆðøï oÁuÉ. UÁA¢üà ¥Àl. MAzÀÄ ªÉÄÃdÄ, PÀÄað, ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É ¨É®Äè, gÉÃrAiÉÆÃ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ. UÉÆÃqÉAiÀÄ°èUÀrAiÀiÁgÀ, PÀ¼ÀîgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄƯÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÖ°£À°èQnÖPÀÆwzÁÝ£É. «µÀtÚªÀÄÄR)

QnÖ: (£ÉÃ¥ÀxÀåzÀvÀÛ) ¸Àgï, CªÀÅæ§gÁÛgÁ E¯Áé? ¤d ºÉý, UÀAmÉ ºÀ£ÉßgÀqÀƪÀgÉ DUÉÆÃAiÀÄÄÛ.

£ÉÃ¥ÀxÀå¢AzÀ: K£ÀAiÀÄå ¤£ï UÉÆüÀÄ? ºÉýzÀÝ£Éßà £ÀÆgÀÄ ¸À® ºÉýÛÃAiÀÄ. ¸ÀĪÉÄß ¨ÁAiÀÄÄäZÉÆÌAqÀÄ PÀÆjÛÃAiÀÄ E®è ¯ÁPÀ¥ï M¼ÀUÉ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®? ¸ÁºÉçÄæ§gÉÆÃzÀÄ E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ¤«ÄµÀ DUÀÄvÉÛ.

(¸Àé®àºÉÆvÀÄÛªÀiË£À. QnÖ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà UÀrAiÀiÁgÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝ£É. JzÀÄÝ£ÉnPÉ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÁÛ£É. DPÀ½¸ÀÄvÁÛ£É. ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É.

¥ÉÆðøï E£ïì¥ÉPÀÖgï UÀļÀîAiÀÄå DUÀªÀÄ£À. PÉÊAiÀİ袣À¥ÀwæPÉ. §AzÀªÀ£Éà QnÖAiÀÄvÀÛ£ÉlÖzÀȶ֩Ãj, ºÉÆÃV PÀÄaðAiÀÄ°èzÀ¥Àð¢AzÀ PÀÆvÀÄ ¥ÀwæPÉ ©r¹ NzÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É)

UÀļÀîAiÀÄå: KAiÀiï §Æ¢ ªÀiÁzÀAiÀÄå, PÁ¦ü gÉrAiÉÆãÉÆÃ? aPÀ£ï nPÀÌ ªÀĸÁ®, ªÉÄQìPÀ£ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï - ºÉÆÃmÉðAzÀ §A¢¢AiÀÄ?

£ÉÃ¥ÀxÀå¢AzÀ: PÁ¦ü gÉr ¸Ágï. ºÉÆÃmÉðAzÀ ©¹ ©¹ PÉÆý §gÁÛEzÉ ¸Ágï. JgÀqÀÄ ¤«ÄµÁ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: gÉÊmï.

(QnÖAiÀÄ£ÀÄß PɼÀVAzÀ ªÉÄð£ÀªÀgÉUÉ UÀÄgÁ¬Ä¹) AiÀiÁgÀAiÀÄå ¤Ã£ÀÄ? K£ÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ?

QnÖ: (¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ JzÀÄݤAvÀÄ §½ §AzÀÄ) ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸ÁºÉèÉæ, £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚzÁ¸À CAvÀ. PÁ²äÃgÀzÀ dUÀ§Ä¯ï ¹AUï ªÀĺÁgÁdgÀ D¸ÁÜ£ÀzÀ°è¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄAwæ£Á£ÀÄ.

UÀļÀîAiÀÄå: (vÀPÀët «£ÀAiÀÄ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ) N! ºËzÁ?

(£ÉÃ¥ÀxÀåzÀvÀÛ) ¯Éà §Æ¢ §rØêÀÄUÀ£É, ¤AUÉ ZÀÆgÁzÀgÀÆ PÁªÀÄ£ï¸É£ïìEzÉAiÉÄãÉÆÃ? «Ä¤¸ÀÄÖç¸ÁºÉçgÀ£Àß ¸ÀÆÖ®°èPÀÆjì¢ÃAiÀÄ. £ÁaPÉ DUÀ®é?

QnÖ: CAiÉÆåà EgÀ°, CzÀgÀ¯ÉèäzÉ? £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ®ÆèºÉüÉÆÌAr®è©r.

UÀļÀîAiÀÄå: ©qÀĪÀAxÁ ¥Àæ±Éß C¯Áè¸ÁºÉèÉæEzÀÄ. ¤ÃªÀÅ ºÉüÉâÃPÀ? ¤ªÀiï ªÀÄÄSÁ £ÉÆÃrzÉæUÉÆvÁÛUÀ®èªÀ «Ä¤¸ÀÄÖç ¸ÁºÉçgÀÄ CAvÀ? F £À£ï ªÀÄQîUÉ wPÀPÉƧÄâ. §AzÀªÀgÀ£Àß ºÉÃUÉ £ÀqɸÉÆÌèÉÃPÀÄ CAvÀ UÉÆwÛ®è. ºÀ®Ì £À£ï ªÀÄPÀÄî. ¤ÃªÀÅ §¤ß ¸ÁºÉèÉæ, PÀÆvÀÄPÉƽî.

(PÀÆj¹) ¤ÃªÀÅ ¹QÌzÀÄÝvÀÄA¨Á M¼ÉîÃzÁAiÀÄÄÛ. £À£ï ºÉArÛAiÀiÁªÀvÀÆÛºÉüÉÆüÀÄ - MAzÀÄ ¸À® PÁ²äÃgÀÀzÀ ¨ÉÆÃmïºË¸ÀÄ, ¨ÉlÖ, ¸ÀgÉÆêÀgÀ J®è£ÉÆÃqÀPÉÌ lÆgï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÆ CAvÀ. MA¢ß«ÄµÀ.

(¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr)

¯Éà eÁ£ÀQÃ, F ¸À® ¤£Áß¸É ºÀAUÉÃ£É PÁ²äÃgÀÀ lÆgï ºÉÆÃUÉÆÃt PÀuÉ.

(D°¹)

ºÁÕ! PÁ²äÃgÀ¢AzÀ M§Äæ«Ä¤¸ÀÖgï ¸ÁºÉçÄæEzÁgÉ. vÀÄA¨Á PÉÆèøÀÄ.

(D°¹)

CAiÉÆåà ©mÁÖPÉ! ¥sÉæAqÀÄ CAzÀªÉÄÃ¯É zÀÄqÀÄØvÀUÉÆÃvÁgÀ? ¸Àj ¸Àj, ¥ÁåQAUï ªÀiÁqÀÄ. DªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀwä.

(¥sÉÆäqÀÄvÁÛ£É. PÀÈvÀPÀ £ÀUÉ. QnÖUÉ,)

nà PÀÄrÃwÃgÀ ¸Ágï? ¨Éæqï §lgï eÁªÀiï K£ÁzÀÆæ?

QnÖ: ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ, RgÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀAzÉæ, £Á£ÉÆAzÀÄ ¥Áæ§èªÀÄä°è¹Q̺ÁPÉÆÌAqÀÄ ©n֢ä.

UÀļÀîAiÀÄå: CAzÉæ¤ÃªÀÅ RgÉà eÁUÀPÉÌà §A¢¢Ãj CAvÁAiÀÄÄÛ. AiÀiÁªÀ «Ä¤¸ÀÖgïUÉ AiÀiÁªÀ mÉʪÀÄ°èK£Éà ¥Áæ§èªÀiï

§AzÀgÀÆ £É£À¥ÁUÉÆÃzÀÄ MAzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ - dj«ÄÃ¸É UÀļÀîAiÀÄå!

QnÖ: EzÀÄ §ºÀ¼À «avÀæªÁzÀAxÁ ¥Áæ§èªÀiï PÀtÂæ.

UÀļÀîAiÀÄå: «avÀæªÁzÀAxÁ ¥Áæ§èªÀiïUÀ¼ÀÄ zÉñÀ D¼ÉÆà ªÀÄAwæUÀ½UÀ®èzÉ FgÀĽîªÀÄAr ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ¤UÉ §gÀÄvÉå? ¤ÃªÉãÀÆ mÉ£Àë£ï vÀUÉÆèÁåræ. ¥Áæ§èªÀiï K£ÀÄ ºÉý.

QnÖ: PÁ²äÃgÀ¢AzÀ ¢°èUÉ MAzÀÄ D£ÉãÀ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÁ E¢é. DzÉæCzÀÄ E°èPÁuÉAiÀiÁVânÖzÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: ªÁímï!! D£É PÁuÉAiÀiÁVzÀå? D±ÀÑAiÀÄð! D±ÀÑAiÀÄð!

QnÖ: £ÀªÀÄUÀÆ D±ÀÑAiÀiÁð£ÉÃ. J¯Áè¨sÀzÀævÉ EvÀÄÛ. ¸ÉPÀÄåjn UÁqïðUÀ¼ÀÄ EzÀÄæ. ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸À¥ÀðUÁªÀ®Ä EvÀÄÛ. DzÀgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ D£É PÀ¢ÝzÁÝgÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: £ÉÆà £ÉÆà £ÉÆÃ! ¤ªÀÄä¸ÉÖÃmïªÉÄAl£Àß ªÁ¥À¸ï vÀUÉƽîªÀÄAwæUÀ¼É. PÁuÉAiÀiÁAiÀÄÄÛCAwÃgÀ, PÀ¢ÝzÀÄÝ CAwÃgÀ! PÁuÉAiÀiÁUÉÆÃzÀPÀÆÌ PÀ¢AiÉÆÃzÀPÀÆÌ §ºÀ¼À ªÀåvÁå¸À EzÉ. ¤ÃªÀÅ F xÀgÁ ªÀiÁvÁrzÉænë 9 PÉæöʪÀiï£ÀÆå¸ï£À°è§Azï©rÛÃgÀ!

(AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ)

EzÀÄ vÀÄA¨Á «ªÁzÀPÀgÀ «µÀAiÀÄ. £À£ÀVÃUÀ ¥sÀįï rÃmÉʯïì¨ÉÃPÀÄ. F PÉøÀ£Àß ºÁåAqÀ¯ï ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÉãÀÆ ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. d¸ïÖJ «Ä¤mï.

(£ÉÃ¥ÀxÀåzÀvÀÛPÀÆV) K ªÀiÁzÀAiÀÄå, gÉrãÀ?

£ÉÃ¥ÀxÀå¢AzÀ: gÉrà ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Àæ! gÉr EzÉæPÀjèÁgÀzÀ? PÉÆý PÀrÃgÉÆà CAzÉæDµÁqÀ ªÀÄÄVð C£ÉÆßà d®ä¤ªÉÄÝ®è.

(QnÖAiÀÄvÀÛwgÀÄV) ¸ÁºÉèÉæ, ¸Àé®à£Á¸ÁÖªÀÄÄV¸ÉÆÌAqÀÄ §jÛä. ¤ÃªÀÅ C°èêÀgÉUÉ D£É «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÁÛEj, CxÀªÁ ¨ÉÃPÁzÉægÉÃrAiÉÆ PÉüÀvÁ Ej.

(¨É¯ïÖ©aÑlÄÖ, mÉç¯ï ªÉÄðgÀĪÀ gÉÃrAiÉÆ D£ï ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

gÉÃrAiÉÆ: F PÉ®¸ÀPÉÌãÁzÀgÀÆ CqÀاAzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÆß ªÀÄÄV¹ wy ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÆß gÁdåzÀ°è ¤°è¸ÀĪÀÅzÁV ªÀÄÄRåªÀÄAwæºÉýzÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÁ£ÉÆAzÀÄ PÁ®zÀ°èvÁ£ÀÄ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ vÀ¦à¸À¯ÁUÀzÉAzÀÆ ºÁUÉ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁzÁUÀ zÉñÁzÀåAvÀ ¥ÀæwªÉÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÆ ºÉýPÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À F ºÉýPÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ D£É§® vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ JAzÀÄ DqÀ½vÀ¥ÀPÀëzÀ ªÀPÁÛgÀ UÀdPÉøÀjà gÁªï CªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ.

F ªÁvÉðUÀ¼À£ÀÄß Q«¬ÄAzÀ PÉüÀÄwÛ¢ÝÃj.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÆÃUÁ¢AiÀÄ°èªÀÄvÉÛD£ÉUÀ¼À ºÁªÀ½ PÁt¹PÉÆArzÉ. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ¤vÀåºÀjzÀétð PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÉà D£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà £ÀUÀgÀzÀvÀÛzsÁ«¹§gÀÄwÛgÀ®Ä PÁgÀt JAzÀÄ SÁåvÀ¥Àj¸ÀgÀvÀdÕUÀuÉñï UËqÀ ºÉýzÁÝgÉ. D£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁåfQÌUÉ ¥Àæ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ UÀdªÀzÀ£ï CªÀgÀ£ÀÄß vÀPÀët ¨ÉÆÃUÁ¢UÉ PÀgɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ DUÀ滹zÁÝgÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÈzÀAiÀĨsÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èE°UÀ¼À PÁl «¥ÀjÃvÀªÁV C£ÉÃPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVzÉ. CªÀÅ GUÁætzÀ°è¥ÉÃj¹lÖPÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, L¹AiÀÄÄ£À°èAiÀÄÆ NqÁrPÉÆArzÀÄÝAiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°èDQìd£ï ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ºÁQ gÉÆÃVUÀ¼À fêÀPÉÌ ¸ÀAZÀPÁgÀ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ JAzÀÄ qÁPÀÖgï «£ÁAiÀÄPÀªÀÄÆwð ºÉýzÁÝgÉ. E°UÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÁV, EzÉà ¨sÁ£ÀĪÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°èMAzÀÄ UÀtºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(CµÀÖgÀ°èUÀļÀîAiÀÄå ªÁ¥À¸ÀÄ §A¢zÁÝ£É. ¨É¯ïÖºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. QnÖgÉÃrAiÉÆ D¥sï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É)

UÀļÀîAiÀÄå (¨É¯ïÖºÁQPÉƼÀÄîvÀÛ): D£É! C¯ÁèFgÀĽîPÀ¢AiÉÆÃzÀÄ PÉý¢Ýä. DzÀgÉ D£É? (§VÎ, UÀÄnÖ£À¯Éè£ÀÄߪÀAvÉ) EzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÀAUÀw C¯Áè¸Ágï. £ÁªÀÅ vÀÄA¨Á AiÉÆÃa¹ MAzÉÆAzÉà ºÉeÉÓãÀ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ EqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. C®èzÉ ¤ÃªÀÅ vÀÄA¨Á eÁUÀÈvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÀ eÉÆvÉãÀÆ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃr. AiÀiÁjUÀÆ F «µÀAiÀÄ

ºÉüÀ¨ÉÃr. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£Àß vÀÄA¨Á zÀÆgÀ EqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ ¹QÌzÀgÉ JAxÉAxÁ CzsÁé£ÀUÀ¼ÁUÀÄvÉÛCAvÀ FUÀµÉÖà ªÁvÉðAiÀÄ°èPÉý¢æ. AiÀÄÆ ªÀĸïÖ© ºÉÊ°Ã C®mïð.

QnÖ: ¸Àj.

UÀļÀîAiÀÄå: PÉ®¸À vÀÄA¨Á ¸ÀÆPÀëöäzÀÄݺÁUÉãÉà §ºÀ¼À C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀÄÝ. F «µÀAiÀÄ K£ÁzÀÆ槻gÀAUÀªÁzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼Éà ©zÀÄݺÉÆÃUÀÄvÉé. UÉÆðèÁgÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÉÛ. PÀ¥sÀÆåð §gÀÄvÉÛ. MlÖ°èvÀÄA¨Á UÀAqÁAvÀgÀUÀ¼ÁUÀÄvÉÛ. DªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ ¥ÉÆðøÀgÀÄ £Á¬Ä xÀgÁ ºÀUÀ®Æ gÁwæPÉÆë »qÀPÉÆAqÀÄ NqÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.

(PÀqÀvÀ vÉgÉAiÀÄÄvÀÛ) ¸Àj ©r. D£ÉAiÀÄ rÃmÉʯïì§gÉAiÉÆÃt. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ¸ÁºÉèÉæ?

QnÖ: ±ÉÆÃAiÉÄèï C°AiÀiÁ¸ï ªÀĺÀªÀiÁäzÁ° C°AiÀiÁ¸ï Cdä¯ï C§ÄÝ®èªÉƺÀªÀÄäzï PÀ¸À¨ï C¯ï ºÀªÀiÁä¯ï PÀjêÀiï CªÀÄgï CPÀâgï ¸ÀįÁÛ£ï C§Æ¨sÀÄPÀÌgï ¥ÀÄgï.

UÀļÀîAiÀÄå: (¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀÄvÀÛ) £À£ÀUÉ D£ÉUÀ¼À MAzÀÄ »AqÉà £À£ÀߣÀß CnÖ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ºÁUÁAiÀÄÄÛ! ¸Àj ©r, CzÀgÀ PÀgÉAiÉÆà ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý ¸Áé«Ä.

QnÖ: dA¨ÉÆÃ.

UÀļÀîAiÀÄå: ºÀÄnÖzÀAxÁ ¸ÀܼÀ?

QnÖ: §ArÃ¥ÀÄgÀ.

UÀļÀîAiÀÄå: N ªÉÄÊ UÁqï! §ArÃ¥ÀÄgÁ£É? CAzÀgÉ, F D£É PÉøÀ°è£ÁªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉ, PÀȶ E¯ÁSÉ, CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ E¯ÁSÉ, C¨sÀAiÀiÁgÀtå C©üªÀÈ¢ÞE¯ÁSÉ, UÀtÂUÁjPÉ E¯ÁSÉ - »ÃUÉ ºÀvÀÄÛºÀ¢ £ÁgÀÄ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀÄvÁÛqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ¸Áé«Ä!

EgÀ° ©r. ¤ÃjUÉ E½zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÉAiÉÄãÀÄ ZÀ½AiÉÄãÀÄ! F ¥ÉÆðøï qÉæ¸ï ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÉãÀÄ PÁ«ÄUÀ¼ÉãÀÄ! J¯ÁèC£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ! ºÀÆÕ!

F D£ÉUÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÁgÀ?

QnÖ: EzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÁågÉÆà «ÄøÉAiÀÄ¥Àà£À PÉÊAiÀÄ°è¹QÌ ¸ÀéUÀðªÁ¹UÀ¼ÁzÀgÀÄ.

UÀļÀîAiÀÄå: CtÚvÀªÀÄä CPÀÌ vÀAV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ?

QnÖ: E®è¸Àgï, EzÀÄ KPÁAV.

UÀļÀîAiÀÄå: ¥Á¥À! Ejè©r. FUÀ F D£ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ w½¹. J¯Áè£ÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. EAZï lÆ EAZï, PÁ£Àðgï

lÆ PÁ£Àðgï - J¯Á諪ÀgÁ£ÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CUÀvÀåPÉÌ ¨ÁgÀzÀÄÝ, CµÉÆÖAzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÀ®èzÀÄÝ,

¸ÁzsÁgÀtªÁzÀzÀÄÝ - J¯Áè£ÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.

QnÖ: £ÉÆÃr, D£É JvÀÛgÀ ºÀ¢£ÉAlÄ Cr, ¸ÉÆAr®Ä ºÀ¢£ÉÊzÀÄ Cr, ¨Á® ªÀÄÆgÀr. MlÄÖGzÀÝ- ¸ÉÆAr°AzÀ ¨Á®zÀªÀgÉUÉ ºÀ¢£ÁgÀr. zÀAvÀ JAlƪÀÄÄPÁÌ®r. zÉúÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ Q«, PÀtÄÚ, ¨Á¬Ä. PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ zÉúÀzÀ vÀÆPÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉà EªÉ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ jÃw ªÀÄAf£À ªÉÄÃ¯É qÀæªÀÄä£ÀÄß G¯ÁÖ ¤°è¹zÀgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ EªÉ. J®èQÌAvÀ UÀºÀ£ÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw CAzÀgÉ EzÀÄ ©½AiÀiÁ£É.

UÀļÀîAiÀÄå: (ºÁj©zÀÄÝ) N ªÉÄÊ UÁqï! N £À£ï zÉêÉæÃ! EzÀÄ ©½AiÀiÁ£É C£ÉÆßà ¸ÀAUÀwãÀ D®ÆUÀqÉØwAzÀÄ UÁ½ ©lÖµÀÄÖ¸À°Ã¸ÁV ºÉýÛÃgÀ°æÃ!

EzÀÄ JAxÁ ¸ÀªÀĸÉå C£ÉÆßà CjªÁzÀÆæDVzÀå ¤ªÀÄUÉ? ©½AiÀiÁ£É! ©½AiÀiÁ£É JAxÁ qÉÃAdgÀÄæCAvÀ UÉÆvÉÛäæà ¤ªÀÄUÉ? JAxÉAxÁ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ©zÉÆÝÃVªÉ! JAxÉAxÁ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £Á¬ÄPÀĤßUÀ¼À ºÁUÉ ¸ÀwÛzÁÝgÉ!

(UÀrAiÀiÁgÀ MAzÀÄ UÀAmÉ ¨Áj¸ÀÄvÀÛzÉ)

£ÉÆÃr, MAzÀÄ UÀAmÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀÆå¸ï §gÀÄvÉÛ. ¤ªÀÄä D£ÉÃPÀvÉ K£ÁzÀÆæ§A¢zÀå £ÉÆÃqÉÆÃt.

(gÉÃrAiÉÆ wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ£É)

gÉÃrAiÉÆ: £ÀªÀĸÁÌgÀ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁvÁðºÀ ±ÀÆæAiÀÄAvÁA. ¥ÀæªÁZÀPÀºÀ §®zÉêÁ£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀºÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÉñÉà KPÀ ±ÉéÃvÀªÀtð PÀjÃ

UÀļÀîAiÀÄå: xÀÆvÉÛÃj! AiÀiÁjVæà CxÁðUÀÄvÉÛ¸ÀA¸ÀÌøvÀ?

(¸ÉÖõÀ£ï wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ£É)

gÉÃrAiÉÆ: ¤Ãªï PÉüÁÛE¢ÃgÀ PÉÆÃjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄäªÉÄaÑ£À DgïeÉ aAlÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÁAUï DV "UÀd" avÀæzÀ "D£É §AvÉÆAzÁ£É, AiÀiÁªÀ Hj£À D£É? E¯ÁåPÉ §AvÀÄ? K£Éãï wAr wAvÀÄ?" ºÁqÀ£Àß C¥ÉÃQë¹zÁÝgÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÚ¢AzÀ UÀuÉñÀ, UËjÃ¥ÀÄvÀæ, ¨É£ÀPÀ, KPÀzÀAvÀ, ªÀÄAqÀå¢AzÀ «£ÁAiÀÄPÀ, UÀt£ÁAiÀÄPÀ, ¥ÀZÉÑPÀ®Äè, ¥Át¦ÃoÀ, ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßj¤AzÀ UÀd®QëöäªÀÄvÀÄÛªÀÄPÀ̼ÀÄ, UÀd¥ÀwgÁªï, CªÀgÀ CvÉÛ- ªÀiÁªÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ. FUÀ PÉý D£É §AvÉÆAzÁ£É ¸ÀPÀÌvï ºÁqÀÄ. PÉüÁÛEj, gÉÃrAiÉÆà «Äað, ¸ÀPÀvï ºÁmï ªÀÄUÁ!

UÀļÀîAiÀÄå: ºÁqÀÄ PÉüÉÆà ªÀAiÀĸÉìà EzÀÄ? (¥ÀÄ£ÀB wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ£É)

gÉÃrAiÉÆ: PÀ§Äâ¨É¼ÉUÁgÀgÀ CºÀªÁ®£ÀÄß D°¹ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÀj¸À¢zÀÝgÉ, F ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉƧÄâE½¸À®Ä ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV, CT® ªÀÄAqÀå PÀ§Äâ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëUÀÄqÀÄVzÁÝgÉ. DzÀgÉ, gÁdåzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉPÁ¬Ä¯É gÉÆÃVUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÀÑ®Ä PÀ§Äâ¨É¼ÉUÁgÀgÉà £ÉÃgÀ PÁgÀt JAzÀÄ qÁ. EPÁë÷éPÀÄ UÀÄqÀÄVzÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ UÀ¯ÁmɬÄAzÀ ªÀiAwæUÀ¼ÁzÀ UÀeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ ¢PÉÌà vÉÆÃZÀzÁVzÉ.

E°èUÉ ªÁvÁð¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, £ÀªÀĸÁÌgÀ.

(UÀļÀîAiÀÄå gÉÃrAiÉÆ D¥sï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É)

UÀļÀîAiÀÄå: F zÉñÀzÀ°èK£ÉãÁUÀÛEzÉÃAvÁ£Éà UÉÆvÁÛUÀ®èPÉ®ªÀÅ ¸À®! Ejè©r, FUÀ D£É «µÀAiÀÄPÉÌ §gÉÆÃt. E£ÀÆß K£ÉãÀÄ «±ÉõÀUÀ½zÁݪÉ?

QnÖ: JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è§¼É ºÁPÉÆÃzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ ºÁUÉ vÀÆwzÉ. JqÀUÁ®Ä ¸Àé®àPÀÄAlÄ. §®UÀtÄÚ ¸Àé®àªÉļÉî. CzÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛd£À MnÖUÉ PÀÆvÀÄ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÁ CA¨Áj EvÀÄÛ¸Áé«Ä. D£É PÁuÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ F CA¨ÁjãÀÆ PÁuÉAiÀiÁVzÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: ªÉÄÊ UÁqï! ±ÁPï ªÉÄÃ¯É ±ÁPï PÉÆrÛ¢ÃgÀ°æÃ! CA¨ÁjãÀÆ PÁuÉAiÀiÁVzÉ CAwÃj! MAzÉéÃ¼É PÁuÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ CA¨Áj ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ PÀÆwzÉæEµÀÄÖºÉÆwÛUÉ ¤ÃªÀÇ PÁuÉAiÀiÁUÁÛE¢æ! ºÀÆÕ! E£ÀÆß K£ÉãÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÉ?

QnÖ: PÁ°UÉ ºÁQÛzÀݸÀgÀ¥À½Ã£ÀÆ PÁuÉAiÀiÁVzÉ ¸Áé«Ä.

UÀļÀîAiÀÄå: xÀÆvÉÛÃj! EgÀ° ©r, D£ÉUÉ K£ÁzÀÆæºÀªÁå¸À EvÁÛ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÁå©mï CAwêÀ®è, D xÀgÀzÀÄÝ?

QnÖ: ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¹QÌzÁUÉ®è¸ÉÆAr®°è¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸ÉÆÌAqÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀZÁÛEgÉÆÃzÉà CzÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ ºÀªÁå¸À. DUÁUÀ ¥sÀÄmï¨Á¯ï DqÁÛEvÀÄÛ. ªÀiÁªÀÅvÀ ºÉýzÉæªÀÄÄAUÁ¯ÉwÛXýqÁÛEvÀÄÛ. ¸ÉÆAr®°è£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä EmÉævÀ¯É ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆAr°lÄÖD²ÃªÁðzÀ ªÀiÁqÁÛEvÀÄÛ.

UÀļÀîAiÀÄå: DºÁ £ÉÆÃræ! UÁzÉãÉà E¯Éé - zÀÄqÀÄØPÉÆmÉæ¥ÀÆeÁjãÀÆ wÃxÀð PÉÆqÁÛ£ÀAvÉ. F D£É K£ÀÄ ªÀĺÁ!

EgÀ° ©r, ¤ªÀÄäD£É zÀÄrØ£À ºÉÆgÀvÁV K£ÉãÀÄ wAvÁ EvÀÄÛ? ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è«Ä¤¸ÀÄÖç¸ÁºÉèÉæ, £ÀªÀiï ¥ÉÆðøï r¥ÁmïðªÉÄAn£ÀªÀgÀÄ §gÉà w£ÉÆßà PÀÄrAiÉÆà ¸ÀAUÀwãÀ ElÄÖPÉÆAqÉà JAxÉAxÁ PÉƯÉUÀqÀÄPÀgÀ£Àß ªÀÄlÖºÁQzÁgÉ, JAxÉAxÁ D¸Á«ÄUÀ¼À£Àß »r¢zÁgÉ CAvÀ! D£É K£ÉãÀÄ wAvÁ EvÀÄÛC£ÉÆßÃzÀÄ ¨sÁ¼Á

ªÀÄÄRå DUÀÄvÉÛ. CzÀÄ K£ÀÄ wAvÁ EvÀÄÛ, JµÀÄÖ¸À®, JµÀÄÖ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è - J¯ÁèºÉý.

QnÖ: K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæwAvÁ EvÀÄÛ¸Áé«Ä. ºÀÄ®Äè, C£Àß, ZÀ¥Áw, aPÀ£ï ©jAiÀiÁ¤, ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ - K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæ.

UÀļÀîAiÀÄå: (vÀ¯É JvÀÛzÉ, §gÉAiÀÄÄvÀÛ) ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ, JµÉÖµÀÄÖ?

¸Àj, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CAzÉæAiÀiÁªÉÝ®èwAvÁ EvÀÄÛ?

QnÖ: EAxÁzÉÝà CAvÉä®è. CzÀPÉÌ J¯Áè£ÀÆ MAzÉà jÃw. ¥sÁgï JPÁìA¥À¯ï - PÀ¼ÉzÀ ªÁgÀ CzÀÄ wA¢zÀÄÝ- ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, zÁ¸ï PÁå¦l¯ï, mÉ°¥sÉÆãï qÀAiÀÄgÉQÖç, ªÉÄʤAUï j¥ÉÆÃlÄð - »ÃUÉ AiÀiÁªÀ zÉÆqÀØUÀæAxÀ ¹QÌzÀÆæwAzï ºÁPÀÄvÉÛ¸Áé«Ä! ¹©L j¥ÉÆÃmïðUÀ¼ÀÄ CAzÉæCzÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¦æÃw. AiÀiÁPÀAzÉæ¸Á«gÀUÀmÉè¥ÀÄl EgÀÄvÉÛ£ÉÆÃr.

UÀļÀîAiÀÄå: ¤ÃªÀÅ ºÉüÉÆÃzï £ÉÆÃrzÉæ£ÁªÀÅ £ÀªÀiï ¥sÉÊ®ÄUÀ½UÀÆ §AzÉÆç¸ïÛªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛC¤ß! MAzÀÄ ¸À®PÉÌ JµÀÄÖwAvÁ EvÀÄÛºÉý.

QnÖ: ºÉÃUÉÃAvÀ ºÉýè! CzÀPÉÌ ªÀÄÆqï §AzÀgÉ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÄmÁ£Éà wAvÁ EvÀÄÛ. £ÁªÀÅ PÁ²äÃgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀqÉÆà »A¢£À gÁwæMAzÉà ¸À®PÉÌ Erà ¸ÀA«zsÁ£À wAzï ©lÆÛ¸Áé«Ä. JµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀjZÉÒÃzÀUÀ¼ÀÄ, JµÉÆÖAzÀÄ PÀ®ªÀÄÄUÀ¼ÀÄ, JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÉPÀë£ÀÄUÀ¼ÀÄ! JµÀÄÖd£À JµÀÄÖªÀµÀð PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ§gÉzÀAxÁ ¥ÀĸÀÛPÀ! MAzÉà ¨sÉÆÃd£ÀzÀ°èUÀļÀĪÀiÁAiÀĸÁéºÁ!

UÀļÀîAiÀÄå: ªÉj ¨Áåqï ªÉj ¨Áåqï. ¤ªÀÄäD£É §ºÀ¼À WÀ£ÀªÁzÀAxÁ ®¢ÝºÁPÀÄvÉÛCAvÀ PÁtÄvÉÛ. EgÀ° ©r, E£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ CAvÀ ºÉý¢æ. JµÀÄÖd£ÀgÀ£ÀÄß? JµÀÄÖ¸À®?

QnÖ: ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ CµÉÖ. AiÀiÁgÀÆ CAw®è, K£ÀÆ CAw®è! £ÀPÀì¯ÉÊnAzÀ »rzÀÄ ¸ÉPÀÆåjnªÀgÉUÉ J®æ£ÀÆß wAzÀÄ ºÁQÛvÀÄÛ. D zÀȱÀå £ÉÆÃqÉÆÃPÉ J£ïPËAljVAvÀ®Æ ©üÃPÀgÀ.

UÀļÀîAiÀÄå: (UÀzÀgÀĪÀAvÉ) «µÀAiÀiÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. E°èUÉÆÃqÉUÀ½UÀÆ Q«¬ÄgÀÄvÉÛ¸ÁºÉèÉæ. ¤ÃªÉãÉÆà ºÉý, CzÉãÉÆà DV gÁzÁÞAvÀªÁUÀÄvÉÛ. nëAiÀĪÀgÀÄ J¯ÁèPÀqÉ »qÀ£ï PÁåªÉÄgÀ ElÄÖ£ÉÆÃrÛgÀvÁgÉ. £Á£ÀÄ mÁAiÉÄènÖUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ºÀvÀÄÛPÀqÉ ¥ÀjÃPÉëªÀiÁr PÀÆgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.

EgÀ° ©r, E£ÀÆß K£ÉãÀÄ wAwvÀÄÛ?

QnÖ: J¯ÁèwAwvÀÄÛ. ºÀÆ«£À ºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÁªÀÅlUÀ¼ÀÄ, §eÉmï ¸ÀÆmïPÉøÀÄ, £ÁtåUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÁlÄèUÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃmÉÃ¯ï ©®ÄèUÀ¼ÀÄ, J¯Áè£ÀÆ! MAzÀÄ jÃw CzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀð¨sÀPÀëPÀ. DzÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀÄÄmÁÛEgÀ°®è.

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

QnÖ: ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀ ¥sÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛªÀAiÀiÁUÁæªÀiÁvÉæ. EªÉgÀqÀ£Àß ©lÄÖªÀÄvÉÛ¯ÁèwAzÀÄ ºÁQzÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: (§gÉzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÀÛ) gÀÄa UÉÆwÛzÉæCzÀ£ÀÆß wAvÁ EvÀÄÛ©r!

(¨É¯ï ¨Áj¸ÀÄvÁÛ£É. M§âPÀAV£ÀªÀÄgÀzÀAvÀºÀ vɼÀîV£À ¥ÉÃzÉ M¼À§gÀÄvÁÛ£É)

KAiÀiï ªÀiÁzÀAiÀÄå, £ÉÆÃqÀÄ E¢µÀÄÖEªÀwÛ£À ¸ÀÄ¢Ý. EzÀ£Àß ¤ÃmÁV §gÉzÀÄ PÀ®gï ¥É£Àß°è¨ÁqÀðgï ºÁQ ¥ÉÆøÀÖgï xÀgÁ ªÀiÁr LªÀvÀÄÛ¸Á«gÀ ¦æAmï ºÁQìJ¯ÁèPÀqÉãÀÆ ºÀZÀѨÉÃPÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: J°èà CAzÉæC°è. §¸ï¸ÁÖAqÀ°è, gÉʯÉéøÉÖõÀ£À°è, ¹UÀ߯ï£À°è, ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄïÉ, PÀA¥ËAqÀÄUÀ¼À°è, mÁAiÉÄèmïUÀ¼À°è, ¨ÁæxɯïUÀ¼À°è, ºÉÆÃmÉïïUÀ¼À°è.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: £ÀªÀiï ¸ÉÖõÀ£ï UÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É CAn¸ÉâÃqÀ §rØêÀÄUÀ£É.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ºÉýzÉÌ®ìMAzÀÆ £ÉlÖUÉ ªÀiÁqÀ®è. Kw CAzÉæ¥ÉæÃw CAwÃgÀ. ¨Á¸ÀÖqïìð.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: F ¥ÉÆøÀÖgïUÉ ºÉrØAUï K¤gÀvÉÛºÉüÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: K¤gÀvÉÛ? ' PÁuÉAiÀiÁVzÉ' CAvÀ ºÁPÁè¸Ágï?

UÀļÀîAiÀÄå: ¤£ï vÀ¯É! ¤Ã£É¯ÉÆèà ¥ÀƪÀðd£ÀäzÀ°èºÀ¢£ÁgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥ÁåzÉ DVzÉÝCAvÀ PÁtÄvÉÛ. PÁuÉAiÀiÁVzÉ CAvÀ §gÉzÉæPÀAwæà £Á¬ÄãÀÆ ªÀÄƹ £ÉÆÃqÀ®èFUÀ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸Àé®àJ¥sÉQÖªï DV §jèÉÃPÀAiÀÄå. PÁuÉAiÀiÁVzÉ. ºÀÄqÀÄQPÉÆlÖªÀjUÉ MAzÀÄ ®PÀë¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀCAvÀ §j. K£ÀAwÃj ¸ÁºÉèÉæ?

QnÖ: ºÀÕ! ºÀÕ? ºÁÕ DzÉæ, ¸Áé«Ä, PÉÆqÉÆÃzÁågÀÄ?

UÀļÀîAiÀÄå: (CzÀ£ÀÄß Q«UÉ ºÁQPÉƼÀîzÉ, ¥ÉÃzÉUÉ) £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ §j. LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ PÁ¦ FVA¢ÃUÉèà J¯ÁèPÀqÉ£ÀÆ PÀ¼ÀÄì. ªÀÄrªÁ¼À¢AzÀ ªÀÄwÛÃPÉgɪÀgÉUÉ §£À±ÀAPÀj¬ÄAzÀ §¼ÉÃ¥ÉÃmɪÀgÉUÉ J¯ÁèPÀqÉãÀÆ ºÁPÀÄ.

²æÃPÀȵÀÚ¥ÀgÀªÀiÁvÁä£Éà ºÉýzÁ£É: PÀªÀÄðuÉåà ªÁ¢üPÁgÀ¸ÉÛà ªÀiÁ ¥sÀ¯ÉñÀÄ PÀzÁZÀ£À CAvÀ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: K£ÀzÀgÀxÀð?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: K£ÀÆ ¸Ágï?

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁªÀ gÀ¸ÉÛãÀ°èºÉÆÃzÀgÀÆ ¸Àj, £ÉlÖUÉ £ÀrAiÉÆÃzÀ£ÀÄß PÀ°Ã CAvÀ. UÉmï¯Á¸ïÖ.

(¥ÉÃzÉ ¸É®Æåmï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛ£É)

ªÉÃAiÀiïÖ! ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ VgÁQUÀ½zÁgÀ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: MAzÀÄ PÉøÀÄ §A¢vÀÄÛ¸Ágï. gÁ§j PÉøÀÄ. CªÀgÀÄÝJ¯Áè£ÀÆ gÁ§j DVzÉ CAvÉ ¸Ágï. CªÀgÀ ¥À¸ÀÆð gÁ§j DVzÉ CAvÉ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸Àj, ©mÁíPÀÄ. ºÉÆÃUÀÄ.

(ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

(QnÖAiÀÄvÀÛwgÀÄV) £ÉÆÃr ¸ÁºÉèÉæ, ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ ®PÀëCAvÀ ¨sÀAiÀÄ ©Ã¼ÉâÃr. ¤zsÁ£ÀPÉÌ PÉÆr ¥ÀgÁéV®è. EAxÁ

«µÀAiÀÄzÀ°è¤ªÀÄädUÀ§Ä¯ï ¹AUï ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¤ªÀÄä PÉÊ ©qÉÆâ®è. ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄ K£À¥ÁàCAzÉæ- F D£É PÀ¼ÀĪÁVgÉÆà ¸ÀĢݨsÁ¼Á ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀzÀÄÝ. EzÀ£Àß ¥ÀjºÀj¸ÉÆÃzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉtÂèÉÃPÁUÀÄvÉÛ. K£ÁäqÉÆÃzÀÄ ºÉý. ¸Àé®àRZÁðUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÉæD£É ¹UÉÆÃzÀÄ ªÀÄÄRå. CzÀÆ PÀÆqÀ ©½AiÀiÁ£É CAvÀ ¨ÉÃgÉ ºÉýۢÃj.

£ÉÆÃr ¸ÁºÉèÉæ, r«fAiÀÄAvÀºÁ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼Éà ºÉýzÁÝgÉ:

£ÁåAiÀÄzÉêÀvÉ vÀPÀÌrAiÀÄ°è©zÀÝgÉ

£ÉÆÃlÄ, PÀuÉÛgɪÀ¼ÀÄ EzÀ

w½AiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã ªÀÄAPÀÄwªÀÄäCAvÀ.

JAxÁ ªÀiÁvÀÄ £ÉÆÃr! £Á£ÀÄ EzÀ£Àß ¥sÉæêÀiï ºÁQ¹ ºÉÆgÀUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQzÉãÉ.

(CµÀÖgÀ°èJgÀqÀÄ UÀAmÉ ¨Áj¸ÀÄvÀÛzÉ)

N ªÉÄÊ UÁqï! JgÀqÀÄ UÀAmÉ DUÉÆÃAiÀÄÄÛ! E°è§AzÀÄ PÀÄaðAiÀÄ°èPÀÆvÀ ªÉÄÃ¯É mÉʪÀiï NqÉÆÃzÉà UÉÆvÁÛUÀ®è!

F gÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁ§jUÀ¼ÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ - J®èzÀgÀ°èªÀÄļÀÄUÉÆÃzÉæMAzÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÉÝà w½AiÉÆâ®è£ÉÆÃræ!

(gÉÃrAiÉÆ wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ£É)

gÉÃrAiÉÆ: £ÀªÀĸÁÌgÀ. ªÁvÉðUÀ¼ÀÄ. NzÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ ±ÁåªÀįÁ J¸ï gÁªï. ªÉÆzÀ°UÉ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ.

¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ¥ÁPï «zÉñÁAUÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ºÀvÉÆÛA¨sÀvÀÛ£Éà ¸ÀÄwÛ£À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ zɺÀ°AiÀÄ°è£ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zÉñÀzÀ°èºÉtÄÚ¨sÀÆæt ºÀvÉåAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÀVθÀ®Ä ªÀĺÀvÀézÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÁÝgÉ. PÁªÉÃj £À¢ ¤Ãj£À ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¸À°è¹zÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À°èEAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ §gÀ°zÉ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À C¢üPÀÈvÀ ¨sÉÃnUÁV ¨sÁgÀvÀPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ xÁAiÉÄèAr£À ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀzÀ°èDzÀgÀ¢AzÀ

§gÀªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

(UÀļÀîAiÀÄå gÉÃrAiÉÆ D¥sï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¹lÄÖ)

UÀļÀîAiÀÄå: EzÉÆAzÀÄ zÀjzÀægÉÃrAiÉÆ PÀtÂæ. AiÀiÁªÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀî¸ÀÄ¢ÝãÀÆ §gÀ®è. ¥Àæw¢£À £ÁªÀÅ JµÉÖµÀÄÖ PÉƯÉUÀqÀÄPÀgÀ£Àß gÁ§gïUÀ¼À£Àß UÀÆAqÁUÀ¼À£Àß ªÀÄlÖºÁQÛë. MAzÀÄ ¸À¯Á£ÁzÀÆæºÉýzÁgÀ? ¥ÉÃ¥Àj£ÀªÀgÉà JµÉÆÖà ªÁ¹ PÀtÂæ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå '¸Ágï ' J£ÀÄßvÁÛ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. CzÀ£Àß RĶ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ)

£ÉÆÃræÃ. EzÀÄ

PÀÆqÁ ºÉÃUÉ ºÁPÁÛgÉ CAwÃgÀ? ¨Á®QAiÀÄ gÉÃ¥ï CAvÀ JAlÄ PÁ®ªÀÄä°ègÉqïØEAPÀ°èzÉÆqÀØzÁV ºÁPÁÛgÉ.

N¢zÉÆÃjUÉ gÉæ£À ©üÃPÀgÀvÉ PÀtÂÚUÉ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. JzÉ ZÀÄgÀÄPï C¤ß¸ÉâÃPÀÄ. D zÀÄgÀAvÀ JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ ºÁUÉ

DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÆðøÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRj §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁVgÀÄvÉÛºÉrØAUÀÄ! CzÀÄ

EzÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀÄæCAzÉæ! ¸ÀAeɸÀÄ¢ÝCAvÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ. DzÉæªÀÄzsÁåºÁߣÉà ¹QÌ©qÀÄvÉÛ! £ÀÆå¸ï

CzÀÄ £ÀÆå¸ÀAzÉæ.

FUÀ EªÀvÉÛãÀÄ ºÁQzÁÝ£É £ÉÆÃr, £ÉÆÃr!

(QnÖAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ »rAiÀÄÄvÁÛ£É)

QnÖ: ¸Áé«Ä! K£ï ¸Áé«Ä EzÀÄ! D£É PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ªÉÊ¥sÀ®å CAvÀ ºÉrØAUï ºÁQzÁÝgÉ!

(UÀļÀîAiÀÄå PÉAqÁªÀÄAqÀ®. ¥ÉÃ¥Àgï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀÄ¢ÝN¢ ¥sÉÆãÁ¬Ä¹)

UÀļÀîAiÀÄå: ºÀ¯ÉÆÃ, AiÀiÁªÀ£ÀAiÀÄå CªÀ£ÀÄ? ¸ÀÄzsÁPÀgï EzÁ£À?

.

.

£Á£ÀÄ ¥ÉÆðøï E£ïì¥ÉPÀÖgï UÀļÀîAiÀÄå ªÀiÁvÁqÁÛEgÉÆÃzÀÄ. K£ÉÆà ¨ÉÆýªÀÄUÀ£É, ºÉAUÉÊvÉ ªÉÄÊUÉ? K£ÀÄ §gÉ ¢¢ÃAiÀÄ ºÉqï¯ÉÊ£À°è? ¨ÉÃPÁ UÀƸÀ? KgÉÆÃ¥ÉèãÀÄ ºÀwÛ¸Áè?

.

KAiÀiï ºÉÆÃUÀ¯ÉÆà PÀAr¢Ã¤. EªÀvÀÄÛK£ÁgÀ DVè. ¤£ÀߣÀß «ZÁj¸ÉÆÌAqÉà ªÀÄ£ÉUÉÆÃUÁzÀÄ. ¤£ï ªÀÄÄPÀĽUÉ ¯Án gÀÄa vÉÆÃjì¯ÁèCAzÉæ£Á£ÀÄ dj«ÄÃ¸É UÀļÀîAiÀiÁå£Éà C®è. w¼ÀPÉÆà gÁ¸À̯ï.

(¥sÉÆãï PÀÄPÀÄÌvÁÛ£É. DªÉñÀ. JzÀÄÝCwÛvÀÛNqÁqÀÄvÁÛ£É. §AzÀÄ ªÀiÁzÀAiÀÄå£À PÉ£ÉßUÉƪÉÄä©Ã¸ÀÄvÁÛ£É. DvÀ vÀvÀÛj¹ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

¨Á¸ÀÖqïìð ¨Á¸ÀÖqïìð! ¤ªÀÄUÉ®èºÉýzï PÉ®¸À MAzÀÆ £ÉlÖUÉ ªÀiÁqÀPÉÌ §gÀ®è. J¯ÁègÀÆ ªÀiÁPÉðlÖ°è¹ÃgÉ GmÉÆÌAqÀÄ ºÀƺÀtÄÚªÀiÁgÀPÀÆÌvÀ̽. ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ªÉÊ¥sÀ®å CAzÉæK£ÀxÀð? K£ï CxÀð CAwä. K£ÀÄ £Á¤°è ¨É¼ÀUÉάÄAzÀ ªÀÄÄPÀĽ PÀÄt¸ÉÆÌAqÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAr¢Ã£À? oÁPÀÄpÃPÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀvÁ E®è?

(QnÖUÉ) K£Éà ºÉý ¸ÁºÉèÉæÃ, F gÉÃrAiÉÆãÉà JµÉÆÖà ªÁ¹. ¥ÀæzsÁ¤ gÁµÀÖç¥Àw CAvÀ MzÀgÁÛgÉ «£Á £ÀªÀiï §ÄqÀPÉÌ PÉÊ ºÁPÀ®è.

(QnÖ, ¥ÀwæPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NzÀÄvÁÛ£É)

QnÖ: (NzÀÄvÀÛ) FUÀ D£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ gÁeÁåzÀåAvÀ ¨sÁjà ¸ÀAZÀ®£À ªÀÄÆr¹zÉ. D£ÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÀÄ ¨ÁV°AzÀ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄåzÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÀiÁUÀð¢AzÀ ¸ÁV¹gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁjà C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ½UÉ JqÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÉ. ªÉÄïÁV, PÀ¼ÀîgÀÄ ²Ã£À ªÀÄvÀÄÛ£ÁtÂAiÉÄà JAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ E¯ÁSÉUÉ w½¢vÀÄÛ. E£Éì¥ÉPÀÖgï UÀļÀîAiÀÄå CªÀgÀÄ F E§âgÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ¤UÁ EnÖzÀÝgÀÄ. F PÀ¼ÀîgÀÄ »ÃUÉà ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½zÀÆ EvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀļÀîAiÀÄå¤UÉ

UÀļÀîAiÀÄå: (gÉÆõÀ¢AzÀ) ¸ÁÖ¥ï Emï! ¸ÁÖ¥ï Emï!

QnÖ: K£Áìgï EzÀÄ? PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛvÀÛ?

(UÀļÀîAiÀÄå ºËzÉAzÀÄ vÀ¯É Dr¸ÀÄvÁÛ£É)

ªÀÄvÉÛAiÀiÁPÉ CªÀgÀ£Àß ªÉÆzÀ¯Éà CgɸïÖªÀiÁqÀ°®è?

UÀļÀîAiÀÄå: PÀ¼ÀîgÀ£Àß, PÀ¼ÀîgÉà DVzÀÆæPÀÆqÀ, vÀ¥ÀÄàªÀiÁqÉÆà ªÉÆzÀ¯Éà §A¢ü¹zÉæªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ¸ÁºÉèÉæ. £ÁªÀÅ K¤zÀÆæC¥ÀgÁzsÀ £ÀqÉzÀ ªÉÄïÉãÉà C¥ÀgÁ¢üãÀ »rèÉÃPÀÄ. CzÀÄ gÀÆ®Äì.

QnÖ: CzÀgÀxÀð K£ÀÄ E£ïì¥ÉPÀÖgÉ? ¨É½UÉÎ K£ÀA¢æ- AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀiÁ£À J®Æè¨Á¬Ä©qÀ¨ÉÃr, UÀÄmÁÖVr. azÀA§gÀ gÀºÀ¸Àå CA¢æ. FUÀ £ÉÆÃrzÉæF «µÀAiÀÄ J¯Áè¥ÉÃ¥ÀgÀÄUÀ¼À°è°Ãqï£ÀÆå¸ÁV §gÉÆà ºÁVzÉ. CzÀÆ C¯ÉÝPÀ¼ÀîgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ, ¥ÉÃ¥ÀgÀ°è§A¢zÉ. FUÀ CªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆâ®é?

UÀļÀîAiÀÄå: ºÉÆÃUÉÆÃzÁ? J°èºÉÆÃUÁÛgÉ? ¨sÀÆ«Ä UÀÄAqÀVzÉ ¸ÁºÉèÉæ. J°èºÉÆÃzÀÆæE°è§AzÉà §gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. JAxÉAxÁ ¸ÀgÀt PÉƯÉUÁgÀæ£Àß »r¢zÉêÉ. EAxÁ a¯ÉæPÀ¼ÀîgÀ£Àß »rAiÀÄPÁÌUÀ®é?

QnÖ: »rÃwÃj CAvÁzÉæ¥ÀwæPÉãÀ°èAiÀiÁQæmÁªÀiïmÁªÀiï ªÀiÁrÛÃj?

UÀļÀîAiÀÄå: EzÉ®èMAzÀÄ C«¨sÁdå CAUÀ. §æµï ªÉÄÃ¯É ¥ÉùÖzÀݺÁUÉ. £ÁªÀÇ F xÀgÀ £ÀÆå¸À°èE¯ÉݺÉÆÃzÀgÉ d£ÀPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÉÛ¸ÁºÉèÉæ. ¥ÉÆðøï E¯ÁSÉÃ£É E®èCAzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÁÛgÉ. ¤zÉݪÀiÁrÛzÁgÉ, AiÀiÁgÀ£ÀÆß

»rÃw®èCAzÉÆÌvÁgÉ. EAxÁ £ÀÆå¸ïUÀ¼ÀÄ §gÀvÁ EzÉæCªÀjUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. ¸Àj, E«æzÁgÉ, PÀµÀÖzÀ°è

¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÁÛgÉ. ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜEzÉCAvÀ.

(ªÀiË£À. QnÖUÉ F ªÁzÀ ¸ÁPÁVzÉ. ªÀÄÄRzÀ°èºÀvÁ±É)

EgÀ° ©r. K£ÁzÀÆævÀUÉÆÃwÃgÀ ¸ÁºÉèÉæ? PÁ¦ü, nÃ, ræAPïì?

(ªÀiË£À)

¯ÉÃAiÀiï ªÀiÁzÀAiÀÄå, ªÀÄzsÀįÉÆÃPÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ M¼Éîà ªÀÄƸÀA© dÆå¸ï vÀUÉÆA¨Á. ¸ÉÆÃqÀ ºÁPÉâÃqÀ MAzÀÄ UÁè¹UÉ. ºÉÆÃUÀÄ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ¤zsÁ£ÀPÉÌ ¨É¼ÀPÀÄ E½AiÀÄÄvÀÛzÉ)

zÀȱÀå 2

(ªÀÄvÀÛzÉà ¥ÉÆðøï oÁuÉ. UÀļÀîAiÀÄå, QnÖªÀÄvÀÄÛSÁ¢ vÉÆlÄÖUÁA¢üà mÉÆæ ºÁQPÉÆAqÀ gÁdPÁgÀt ¨sÀzÀæAiÀÄå EzÁÝgÉ. J®ègÀÆ aAvÁªÀÄUÀß. ªÀiË£À. ªÀiÁzÀAiÀÄå MAzÀÄ mÉæãÀ°ènà - ©¸ÀÌvÀÄÛvÀAzÀÄ ElÄÖºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.

ºÉÆgÀUÀqÉ QëÃtªÁV qË£ï qË£ï , ¢üPÁÌgÀ ¢üPÁÌgÀUÀ¼ÀÄ PÉý §gÀÄwÛªÉ.

¨sÀzÀæAiÀÄå: (PÁ¦ü »ÃgÀÄvÀÛ, UÀļÀîAiÀÄå¤UÉ) AiÀÄÆ Dgï ¸ÀÄÖ¦qï. ¤ªÀÄä£Éß®è¨ÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¢gÉÆà HjUÉ ªÀUÀð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, DUÀ UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ.

(ªÀiË£À)

¸ÀÆfAiÀÄ°èºÉÆÃUÉÆÃzÀ£Àß PÉÆqÀ° JvÉÆÌAqÀÄ ZÀÄZÉÆÌAqÀ ºÁUÁVzÉ. ¥Àæwà ¸À¯Á£ÀÆ £ÀªÀiï PÀÄAqÉUÉà §wÛ ErÛÃgÀ°æÃ?

(ªÀiË£À)

£Á¼ÉãÉà §gÀÄvÉÛ£ÉÆÃnøÀÄ. gÁdåzÀ°è±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉܸÀj E®èCAvÀ F wPÀÌ®Ä UÀªÀ£Àðgï ¯Élgï §jÃvÁ£É. PÉÃAzÀæcêÀiÁj ºÁPÀÄvÉÛ. ºÉÊPÉÆÃlÄð GVAiÀÄÄvÉÛ. d£À £ÀUÁÛgÉ. ¥ÉÃ¥ÀgÉÆßÃgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ §jÃvÁgÉ.

(ªÀiË£À)

UÀļÀîAiÀÄå: ¸Ágï, £ÁªÀÅ ¥ÉÆðøÀgÀ£Àß £Á®ÄÌ ¢QÌUÀÆ PÀ½¹zÉÃªÉ ¸Ágï. CªÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É M¼ÉÆî¼Éî j¥ÉÆÃmïð PÀ½¹ÛzÁgÉ. £ÉÆÃr ¨ÉÃPÁzÀgÉ.

(JAzÀÄ MAzÀÄ PÀlÄÖvÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É)

(PÀÆV)

(ªÀiÁzÀAiÀÄå §gÀÄvÁÛ£É)

£ÉÆÃqÀÄ, EzÀ£Éß®èMAzÀÄ ¸Áj ¸ÁºÉçæJzÀÄgÀÄ NzÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (PÀqÀvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, NzÀÄvÁÛ)

j¥ÉÆÃmïð 1 - ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ. ¨É½UÉÎ JAlÄ UÀAmÉ. ºÀwÛgÀzÀ ¥ÁQð£À zÉÆqÀغÀÄ®ÄèºÁ¹£À°èD¼ÀªÁzÀ D£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrªÉ. D£É ¥ÀƪÀðzÀvÀÛ¸ÁVgÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀÄ. £Á£ÀÄ D ¢QÌ£À°èNrzÉ. K£ÀÆ ¹UÀ°®è. FUÀ

¥À²ÑªÀÄzÀvÀÛNqÀÄwÛzÉÝãÉ. - PÁ£ï¸ÉÖç¯ï «ÃgÀtÚ.

j¥ÉÆÃmïð 2 - ©æUÉÃqï gÉÆÃqï. gÁwæK¼ÀÄ UÀAmÉ. E°è£À MAzÀÄ ¥À§â°èL£ÀÆgÀÄ «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ §jzÁVªÉ. D£ÉUÉ «¹Ì PÀÄrzÀÄ UÀAl¯ÉÆtV ¨ÁAiÀiÁj ¥ÀPÀÌzÀ C®¸ÀÆgÀÄ PÉgÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ±ÀAPÉ

§®ªÁVzÉ. CvÀÛNrÛzÉãÉ. - PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ªÀÄÄgÀÄUÀ£ï.

j¥ÉÆÃmïð 3 - §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr. ¸ÀAeÉ ªÀÄÆgÀƪÀgÉ. PÀqÉèÃPÁ¬Ä ¥ÀjµÉ £ÀrÃvÁ EzÀÝAvÀºÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èd£À ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀgÁV NrzÁÝgÉ. D£ÉAiÉÆAzÀÄ J®èPÀqÉèPÁ¬Ä CAUÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢ §A¢zÉ. £Á¤°è §AzÁUÀ M§â¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ¨ÉÃgÁågÀÆ EgÀ°®è. EzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁV MAzÀÄ »r PÀ¼ÉîÃPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß

¥ÉÃzÉAiÀÄ zÉúÀzÀ ¸Àé®à¨sÁUÀªÀ£ÀÆß ¸ÀAUÀ滹zÉÝãÉ. - E£ï¸ÉàPÀÖgï UÀt¥Àw.

¨sÀzÀåAiÀÄå: ¸ÁPï ©ræ. ºÀjPÀxÉ xÀgÁ vÁ¼À §rÃvÁ PÀÆgÀ¨ÉÃr. K£ï ªÀiÁrÛÃj ºÉý.

UÀļÀîAiÀÄå: »ÃUÉ §gÁÛEgÉÆà ªÀgÀ¢UÀ¼À£Àß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr JZÀÑjPɬÄAzÀ ºÉeÉÓEqÁÛE¢Ã« ¸Ágï. £Á¼Éà ¢£À ¸ÀgÀPÁgÀ EPÀÌnÖUÉ ¹PÁÌPÉÆèÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÌ J®èªÀåªÀ¸ÉܪÀiÁrzÉÃ£É ¸Ágï.

¨sÀzÀæAiÀÄå: ©æÃ¥sï «Ä.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸Áé©üªÀiÁ¤ ªÉâPÉ ¥ÀÄAqÀgÀÄ CgɸÉÖqï ¸Ágï.

¨sÀzÀæAiÀÄå: UÀÄqï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£Á ¸À«Äw CgɸÉÖqï ¸Ágï.

¨sÀzÀæAiÀÄå: UÀÄqï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸ÀAeɸÀÄ¢ÝJrlgÀÄ ¸Àé®àQjPï ªÀiÁqÀÝ. ©¸ÉÌÃmï ºÁPÉݸÁgï.

¨sÀzÀåAiÀÄå: UÀÄqï.

UÀļÀîAiÀÄå: EªÀwÛ£À £ÀÆå¸ï £ÉÆÃr ¸Ágï. ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C«gÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß, d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ- ºÉÃVzÉ ¸Ágï?

¨sÀzÀæAiÀÄå: ZÉ£ÁßVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ¥ÉÆðøï CAvÀ DUÉâÃQvÀÄÛ.

UÀļÀîAiÀÄå: EgÀ° ©r. CAzÀ ºÁUÉ F D£É UÀzÀèzÀ°è¤ªÀiï ºÀUÀgÀt d£ÀPÉÌ ªÀÄgÉÛà ºÉÆÃVzÉ CAvÀ PÁtÄvÉÛ. (£ÀUÀÄvÀÛ) CzÉÌà ºÉüÉÆÃzÀÄ d£À ZÉÃAeï PÉüÁÛgÉ CAvÀ.

¨sÀzÀæAiÀÄå: (UÀzÀgÀĪÀAvÉ) ªÀiÁvÁqÉÆêÁUÀ ¸Àé®àAiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr ªÉÄzÀļÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀÄ M¼ÉîÃzÀÄ.

(ºÉÆgÀUÉ UÀzÀÝ®) ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrÛgÉÆÃzÀÄ?

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁgÉÆà vÀªÉÄäÃUËqÀ CAvÀ. ¥ÀAZÁ¬ÄÛ¯ÉªÉ¯ï ¥ÀÄqÁj ¸Ágï. MAzÀÄ jÃw CvÀÈ¥ÀÛDvÀäEzï ºÁUÉ. D£É PÀ¼ÉzÉÆÃzÀÆæ¢üPÁÌgÀ PÀÆUÁÛ£É, D£É ¹QÌzÀÆæ¢üPÁÌgÀ PÀÆUÁÛ£É. MmÁÖgÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁPÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ°è§gÀ¨ÉÃPÀÄ CµÉÖ. ¤gÀÄ¥ÀzÀæ«. CgɸïÖªÀiÁqÁè¸Ágï?

¨sÀzÀæAiÀÄå: D¸ï AiÀÄÆ ¯ÉÊPï Emï! ¸É®è°èeÁUÀ EzÉæM¼ÀUÁíQ £ÁPÀÄ ªÀ¢Ãj. E¯ÁèC¯Éèà UÀAl®Ä ºÀgÀPÉÆ½î ©r.

UÀļÀîAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

(¨sÀzÀæAiÀÄå vÉgÀ¼ÀÄvÁÛ£É. UÀļÀîAiÀÄå£À ¸É®Æåmï.)

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (§AzÀÄ) ¸Ágï, ºÉƸÁ ¸ÀĢݧA¢zÉ. E£ïì¥ÉPÀÖgï zÉêÀgÁeï PÀ½¹zÁgÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: NzÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (NzÀÄvÀÛ) FUÀµÉÖà Ff¥ÀÄgÀ vÀ®Ä¦zÉÝãÉ. D£É E°è§AzÀÄ zsÁAzÀ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁV CzÀgÀ ¥ÉlÄÖwAzÀªÀgÀÄ Ff¥ÀÄgÀzÀ £À¢AiÀÄ°è©zÀÄÝFdÄwÛgÀĪÀÅzÉà dé®AvÀ ¤zÀ±Àð£À. D£É, ¸ÉÆAr®°è¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ JgÀagÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆmÉÖAiÉÆqÉzÀÄ ¸ÀwÛzÁÝgÉ. ¥ÀæPÀëħޥÀj¹Üw K¥ÀðnÖzÉ. PÉ®ªÀgÀÄ D£É GvÀÛgÀzÀvÀÛºÉÆÃVzÉAiÉÄAzÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ zÀQëtzÀvÀÛºÉÆÃVzÉAiÉÄAzÀÆ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀƪÀð - ¥À²ÑªÀÄ JAzÉ®èºÉýÛzÁgÉ. MmÁÖgÉ d£À ©üÃw¬ÄAzÀ UÉÆAzÀ®QÌÃqÁVzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ zÉʪÀ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ

ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. - E£ïì¥ÉPÀÖgï zÉêÀgÁeï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸Àj ºÉÆÃUÀÄ. K£ÁzÀÆæ£ÀÆå¸ï EzÉæ§AzÀÄ ºÉüÀÄ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå vÉgÀ¼ÀÄvÁÛ£É)

(QnÖUÉ) £ÉÆÃr ¸ÁºÉèÉæ, PÉøÀÄ JAvÉAxÁ wgÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉƽÛzÉ CAvÀ. zÉÆqÉÆØÃgÀÄ ºÉý¯Ééà DUÉÆÃzÉ®è M¼ÉîÃzÀPÉÌ CAvÀ.

¸ÁºÉèÉæ, ¤ªÀÄUÉ UÀuÉñÀ£À PÀvÉ UÉÆwÛgÉâÃPÀÄ, C®é? ªÀÄÆgÀįÉÆÃPÀ ¸ÀÄwÛ¨Á CAzÉ沪À¤UÉà ªÀÄÆgÀĸÀÄvÀÄÛºÁQzÀ R¢ÃªÀÄ CªÀ£ÀÄ. CzÀgÀxÀð K£ÀÄ ºÉý - £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ìªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ, JAfà gÉÆÃqÀÄ, Ff¥ÀÄgÀ CAvÀ ¸ÀÄvÀÛ¨ÉÃQ®è. E¯Éèà EzÀÄÝPÉÆAqÀÆ PÉ®ìªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

ºÉÃUÉ ºÉý. FUÀ £ÉÆÃr. £ÁªÀÅ ¥ÉÆðøÀgÀÄ ©Ã¢©Ã¢ ¸ÀÄwÛ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÉ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢PÀÄÌ vÀ¦à¹ £ÀªÀÄä£Àß C¯ÉzÁr¸ÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÁÛgÉ. CzÀgÀ §zÀ®Ä £ÁªÉà PÀ¼ÀîgÀ£Àß ªÀiÁvÁr¹ rÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÉæ?

QnÖ: CAzÉæ?

UÀļÀîAiÀÄå: FUÀ £ÉÆÃr, §ºÀĪÀiÁ£À JgÀqÀÄ ®PÀëCAvÀ ªÀiÁqÉÆÃt. PÀ¼ÀîjUÉ ºÉüÉÆÃt - ¤ÃªÉà ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ

D£ÉãÀ M¦ìzÉæMAzÀÄ ®PÀëPÉÆrÛë CAvÀ. ºÉýPÉý ¸ÁºÉèÉæ- EzÀÄ zÀÄrØ£À zÀĤAiÀiÁ. K£ÀAwÃgÀ?

(ªÀiË£À)

mÉæöÊ ªÀiÁqÉà ©qÉÆÃt, ©r.

(¥sÉÆãï wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ£É)

zsÀé¤: ºÀ¯ÉÆÃ

UÀļÀîAiÀÄå: (vÀÄA¨Á £ÁdÆPÁzÀ ¸ÀégÀzÀ°è) ºÀ¯ÉÆÃ, F¸ï ¢¸ï «Ä¸ï ZÀA¥ÀPÀ? «Ä¸ÀÖgï £ÁtÂÃ¸ï ªÉÊ¥sï?

zsÀé¤: ºËzÀÄ, vÁªÁågÀÄ?

UÀļÀîAiÀÄå: £Á£ÀÄ £Át ¥sÉæAqï ®Æ¸ïªÀiÁzÀ ªÀiÁvÁrÛgÉÆÃzÀÄ. «Ä¸ÀÖgï £Át EzÁgÁ?

zsÀé¤: ¤Ã£ÁågÀÄ ªÉÄAl¯ïPÉøÉãÉÆÃ? £À£ï UÀAqÀ JPÀÄÌmÉÆÖÃV EªÀwÛUÉgÀqÀÄ ªÀµÀð DUÁÛ§AvÀÄ. ¥sÉæAqÀÆ CAwÃAiÀÄ. CµÀÆÖUÉÆvÁÛUÀ®é? EqÀAiÀiÁå ¥sÉÆãÀÄ.

(¥sÉÆãÀÄ PÀÄQÌzÀ zÀ¤. UÀļÀîAiÀÄå£À ªÀÄÄR EAUÀÄ wAzÀ ªÀÄAUÀ£ÀAvÁVzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÁªÀj¹PÉÆAqÀÄ)

UÀļÀîAiÀÄå: £Á£ÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÉÝ, ºÁUÉà DVzÉ.

QnÖ: K£ÀAzÉÆÌAræ? K£ÁVzÉ?

UÀļÀîAiÀÄå: £ÉÆÃ!£ÉÆÃ! CzÀ£Éß®è£Á£ÀÄ ¤ªÀiï eÉÆvÉ ZÀZÉð ªÀiÁqÀPÉÌ £ÀªÀiï ¥ÉÆðøï gÀÆ®ì°èCªÀPÁ±À«®è. ¨ÉúÀÄUÁjPÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ.

QnÖ: (C¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ) ¸Áé«Ä, ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæªÀiÁqÉÆ̽î. DzÉæD£É PÀvÉ K£ÁVzÉ ºÉý.

UÀļÀîAiÀÄå: K¤æà ¸ÁºÉèÉæ. K£ï ªÀiÁvÁqÁÛE¢ÃgÀ? K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæªÀiÁqÉÆ̽îCAzÉæK£ÀxÀð? £Á«°è¸ÀĪÉÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ©nÖ¸ÀA§¼À wAvÁ E¢ÃªÀ? ¤ªÀiï D£ÉÃzÉà FUÀ ºÉÊ¥ÀæAiÀiÁjn PÉøÀÄ. zÉñÀPÉÌ zÉñÁ£Éà aAvÁPÁæAvÀ DVzÉ. £ÀªÀiï ¥ÉÆðøï r¥ÁmïðªÉÄAn£À PÉ®¸À £ÉÆÃr d£À ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ºÉÆUÀ½ÛzÁgÉ. nëAiÀĪÀgÀÆ £ÀªÀÄä»AzÉ ªÀÄÄAzÉ PÁåªÉÄgÀ ºÁQ £ÀÆå¸ï mÉ°PÁ¸ïÖªÀiÁrÛzÁgÉ. ªÀĹâ MqÉzÁUÀÆèEµÀÄÖPÀªÀgÉÃeï PÉÆnÖgÀ°®è, UÉÆvÀÛ?

(¥sÉÆãï jAUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ)

(j¹ÃªÀgÉwÛ) ºÀ¯ÉÆÃ, UÀļÀîAiÀÄå ¹àÃQAUï.

.

.

.

J¸ïì¸Ágï, J¯ÁèPÀqÉ ºÁQ¢Ã« ¸Àgï. ¨sÉÆÃ¥Á¯ï, EAzÉÆÃgÀÀ, PÀ®ÌvÀÛ, PÁå°PÀmï, PÁ²äÃgÀ, vÀAeÁªÀÇgÀÄ,

gÁªÉÄñÀégÀ, £Á¹Pï, UÀÄ®âUÁð, UÉÆÃgÀSï¥ÀÄgÀ, C®ºÁ¨Ázï, U˺Án - J¯ÁèPÀqÉ PÀ½ìzÉÃªÉ ¸Àgï.

.

.

J¸ïì¸Ágï. ¤ÃªÉãÀÆ aAvÉ ªÀiÁqÉâÃr ¸Ágï. JµÉÖà ªÀµÀð DzÀÆæ»rÃwë ¸Ágï.

.

.

J¸ïì¸Ágï. UÀÄqï£ÉÊmï ¸Ágï.

(¥sÉÆãï PÀÄPÀÄÌvÁÛ£É)

(QnÖUÉ) £ÉÆÃræÃ! £ÀªÀÄäªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ! RÄzÁÝV ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr D£É §UÉÎ «ZÁj¹ÛzÁgÉ. gÁwæºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁqÉÆÃzÁzÉæºÉý, PÀgÉAmï ¸À¥ÉèöÊ PÉÆrÛä CAwzÁgÉ.

(CµÀÖgÀ°èªÀiÁzÀAiÀÄå, PÀwÛUÉ PÁåªÉÄgÀ vÀUÀÄ°¹PÉÆArgÀĪÀ M§â¥ÀvÀæPÀvÀð£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀgÀÄvÁÛ£É)

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁjªÀ£ÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ¸Ágï, EªÀ£ÀÄ £ÀªÀiï UÀt¥Àw ¸ÁºÉéæUÉ ¹QÌzÀßAvÉ. K£ÉÆà ¥sÉÆÃmÉÆà vÉVÃwä, ©Ã©Ã¹AiÀÄ°è ºÁQÛä CAzÀßAvÉ. J¼ÉÆÌA§AzÀªÀgÉ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: K£ÉÆà ¤£ï ºÉ¸ÀgÀÄ?

¥ÀgÀªÉÄñï: ¥ÀgÀªÉÄñï CAvÁ ¸ÀgÀ.

UÀļÀîAiÀÄå: K£ï ªÀiÁqÀPï ºÉÆgÀn¢ÃAiÀÄ?

¥ÀgÀªÉÄñï: £Á£ÉƧâºÀªÁå¹ d£Àð°¸ïÖPÀªÀiï ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸ÀgÀ. ªÉʯïدÉÊ¥sï ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü ªÀiÁqÀwäæ.

UÀļÀîAiÀÄå: ¯ÉÃAiÀiï ªÀiÁzÀAiÀÄå, CzÉãÉãÉÆà ªÀzÀgÁÛ£É. ¸ÉÆ®àD rPÀë£ÀjAiÀÄ°è£ÉÆÃqÀÄ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå rPÀë£ÀjAiÀÄ ¥ÀÄl wgÀĪÀÅvÁÛ£É. UÀļÀîAiÀÄå£À £ÀR²SÁAvÀ «ZÁgÀuÉ)

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ¸Ágï! EAªÀ vÀÄA¨Á qÉÃAdgÀÆæ¸Ágï. ªÉʯïØCAzÉæPÀÆægÀ, PÀgÀÄuɬĮèzÀ, zÀAiÀiÁ»Ã£À, GUÀæjÃwAiÀÄ CAvÉ®èCxÀð PÉÆnÖzÁgÉ ¸Ágï. §ºÀıÀB AiÀiÁªÀÅzÁzÀÆæmÉgÀj¸ïÖUÀÆæ¥ï EªÀ£Àß PÀ½¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, ¥ÉÆðøï r¥ÁmïðªÉÄAmï ªÉÄÃ¯É ªÀĸÀ®vÀÄÛªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ.

UÀļÀîAiÀÄå: (d£Àð°¸ïÖUÉ) PÁåªÉÄgÀ PÉÆqÀÄ.

(¥ÀgÀªÉÄÃ±ï »AzÉUÉAiÀÄÄvÁÛ£É. DzÀgÉ UÀļÀîAiÀÄå£À »rvÀ ©VAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ)

PÉÆrÛÃAiÉÆà £Á®ÄÌ ªÀ¢Ã¯ÉÆÃ? PÉÆr°è. ºÀÆÕ.

(PÁåªÉÄgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ jÃ®Ä vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ£É. GzÀÝ£É ©r¹ £ÀPÀÄÌ ªÀÄƯÉUɸÉAiÀÄÄvÁÛ£É)

AiÀÄÆ ¨Á¸ÀÖqïð, ºÉüÀÄ, K£ÉãÀÄ ªÀĸÀ®vÀÄÛªÀiÁr¢ÃAiÀÄ?

(bÀnÃgÉAzÀÄ PÉ£ÉßUÉ ¨Áj¸ÀÄvÁÛ£É)

¥ÀgÀªÉÄñï: (§Ä¼ÀÄ §Ä¼ÀÄ C¼ÀÄvÀÛ, QnÖUÉ) ¸ÀgÀ, ¤ÃªÁzÀÆæºÉýæ¸ÀgÀ EªÀjUÉ. ¦èÃ¸ï ¸ÀgÀ, PÁ°Uï ©Ã¼ÀÛ¤. zÀªÀÄäAiÀÄå.

QnÖ: (ªÀÄzsÀå¹ÛPÉ ªÀ»¸ÀÄvÀÛ) ©r ©r UÀļÀîAiÀÄå CªÀgÉÃ. CªÀ£ÉãÀÄ ºÉüÁÛ£É PÉüÉÆÃt.

¥ÀgÀªÉÄñï: (»rvÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ) ªÉʯïدÉÊ¥sï CAzÀæPÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À avÀævÀVAiÉÆÃzÀÄ CAvÀ. £À£Àß qÁPÀÄåªÉÄAljUÀ¼ÀÄ ©Ã©Ã¹AiÀÄAxÁ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è§gÁÛªÀÅ. £À£ÀUÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û§A¢zÉ.

(aî¢AzÀ MAzÀÄ ZÉÆA§Ä vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹) £ÉÆÃræ¨ÉÃPÁzÉæ.

£À£ÀUÀ D£ÉUÀ¼À §UÉÎ, CzÀgÀ®Æ詽AiÀiÁ£ÉUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ. CzÀPÉÌà DUÀÄA¨É¬ÄAzÀ NqÉÆÃr §AzÉ. ¤ÃªÀÅ ºÀÄqÀÄPÁÛEgÉÆà ©½AiÀiÁ£ÉAiÀÄ JA¨sÀvÉÛAlÄ avÀævÀUÀ¢zÉÝ. J¯ÁèF jî°èvÀÄÛ.

QnÖ: N ªÉÄÊ UÁqï!

UÀļÀîAiÀÄå: N ªÉÄÊ UÁqï! CAzÉæ, ¤ÃªÀÅ D£ÉãÀ £ÉÆÃr¢ÃgÀ?

¥ÀgÀªÉÄñï: £ÉÆÃqÉÆÃzÉäæÃ, ªÀÄÆgÀÄ¢£À¢AzÀ CzÀgÀ »AzÀ ªÀÄÄAzÀ gÉÆnÖ¤¢ÝJ®è©lÄÖNrNr ºÉÊgÁuÁUÉä.

UÀļÀîAiÀÄå: Nºï! PÀÆvÉÆ̽î, PÀÆvÉÆ̽î. j¯ÁPïìDV. K£ÁzÀÆæ¨ÉÃPÀ? nà PÁ¦ü ræAPïì?

¥ÀgÀªÉÄñï: ¨ÉÃqÀ ©r.

UÀļÀîAiÀÄå: ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUÉzÀÄ K£ÁäqÀ¨ÉÃPÀÄ CAw¢æ?

¥ÀgÀªÉÄñï: ©Ã©Ã¹UÉ PÀ½¹ÛzÉÝ. ¤ªÀÄUÉÆÎvÉÛäæà £ÀªÀiï zÉñÀzÀ°èFUÀ PÉêÀ® ¸Á«gÀzÀ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ D£ÉUÀ½zÁªÀÅ CµÉÖ. «±ÀézÁzÀåAvÀ F ªÀµÁð£À D£ÉUÀ¼À ªÀµÀð CAvÀ ¸É®¨ÉæÃmï ªÀiÁqÀvÁ EzÁjæ. J¯Éè®Æè r¨ÉÃmï £ÀrÃvÁ EzÁªÀÅ.

UÀļÀîAiÀÄå: PÀªÀiï lÄ zÀ ¥Á¬ÄAmï. ¤ÃªÀÅ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉVÃwÃj. ©Ã©Ã¹UÉ PÀ½¹ÛÃj. DªÉÄïÉãÁUÀÄvÉÛ?

¥ÀgÀªÉÄñï: K£ÁUÀÄvÉÛ? Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÉƼÀUÀ F D£É §UÉÎ ZÀZÉð £ÀrÃvÁªÀÅ. J¯ÁègÀÆ £ÀªÀiï ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀvÁgÀ, D£É »rÃj D£É »rÃj CAvÀ.

UÀļÀîAiÀÄå: ºËzÁ?

¥ÀgÀªÉÄñï: (vÀĸÀÄ UÀwÛ¤AzÀ) ºÀÆÕ!

UÀļÀîAiÀÄå: CAzÉ椪Àiï ¥sÉÆÃmÉÆâAzÀ £ÀªÀiï ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ UÀAqÁAvÀgÀ EzÉ?

¥ÀgÀªÉÄñï: MAzÀÄ jÃw ºËzÀÄ CAvÁ£É ElUÉÆÃj.

UÀļÀîAiÀÄå: (eÉÆÃgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è) ªÀiÁzÀAiÀÄå! CgɸïÖ»ªÀiï!

(ªÀiÁzÀAiÀÄå£À J¼ÉzÁl, ¥ÀgÀªÉÄñÀ£À ¥ÀgÀzÁl. ªÀiÁzÀAiÀÄå CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

QnÖ: EzÉãÀÄ CAvÀ ªÀiÁrÛ¢Ãj ¤ÃªÀÅ? PÉÆý PÀ¼ÀîAiÀiÁgÀÆ CAzÉæCAiÀÄåAUÁjãÀ vÉÆÃgÀÄìzÀæAvÉ. ºÁUÁAiÀÄÄÛ.

UÀļÀîAiÀÄå: ¸ÁºÉèÉæ, ¤ÃªÀÅ EzÀgÀ°èvÀ¯É ºÁPÉâÃr. ¥ÉÆðøÉÆßÃgÀ PÀµÀÖ¥ÉÆð¸ÉÆÃjUÉà UÉÆvÀÄÛ. EªÀ£À£Àß M¼ÀUÁíQzÉæªÀiÁ£ÀªÀºÀPÀÄÌ ªÀiÁ£ÀªÀºÀPÀÄÌ CAvÀ ¨ÉƨÉâºÉÆrÃwÃj. ºÉÆgÀUÀqÉ ©mÉæ, EªÀ£ÀÄ K£ÉãÉÆà CzsÁé£À ªÀiÁr zÉñÀzÀ §ÄqÀPÉÌà vÀA¢qÀvÁ£É.

(UÀÄmÁÖV) K£Éà ºÉý ¸ÁºÉèÉæ, F ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ºÀvÀæ¸ÉÆ®àºÀĵÁgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¼ï £À£ÀäPÀÄî. ¥ÉèÃlÄ ºÉÃUÉ wgÀÄV¸ÁÛgÉ CAvÁ£Éà w½AiÉÆâ®è!

FUÀ EªÀ£Éßà £ÉÆÃr. EªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÉÆà ¥sÉÆÃmÉÆà £Á¼É ¥ÉÃ¥ÀgÀ°è§AzÉæd£À PÉüÁÛgÉ - ¥ÉÆðøÀjUÉ ¹UÀ ¢gÉÆà D£É dÄdÄ© ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀjUÉ ºÉÃUÉ ¹PÀÆÛCAvÀ. DUÀ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉ UÀw K£ÁUÉâÃPÀÄ ºÉý!

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (©gÀÄUÁ½AiÀÄAvÉ M¼À£ÀÄVÎ) ¸Ágï! MAzÀÄ «avÀæªÁzÀ ¥Àj¹Üw §A¢zÉ ¸Ágï!

UÀļÀîAiÀÄå: CzÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¨ÉÆUÀ¼ÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ¸Ágï M§âgÀµÀå£ï ¸ÀPÀð¸ï ªÉÄ£ÉÃdgï §A¢zÁ£É ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁgÀªÀ£ÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: K£ÉÆÃwPÀ£ÉÆêÁ.

UÀļÀîAiÀÄå: E®é®è!

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (UÉƼÀî£É £ÀUÀÄvÀÛ) CªÀ£À ºÉ¸ÀgÉà ' K£ÉÆÃwPÀ£ÉÆêÁ ' CAvÁ ¸Ágï!

UÀļÀîAiÀÄå: «avÀæªÁVzÉ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: CªÀ£À ¨ÉÃrPÉãÀÆ «avÀæªÁVzÉ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¨ÉÆýêÀÄUÀ£É! CzÉãÀÆAvÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÆUÀ¼ÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ¸Ágï, CªÀgÀ ºÀvÀæMAzÀÄ £ÁªÀÄð¯ï PÀjAiÀiÁ£É EzÉAiÀÄAvÉ. CzÀPÉÌ KµÀå£ï¥ÉÊAmï ºÁQ ¨Á®zÀ ZÀÄAV¤AzÀ vÀ¯ÉêÀgÉUÉ ¨É¼ÀîUÉ ªÀiÁqÁÛgÀAvÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ. £ÉÆÃqÉÆÝÃjUÉ EzÀÄ ©½ÃzÉà D£É C¤ß¸ÉâÃPÀÄ, ºÁUÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: DªÉÄïÉ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: DªÉÄïÉ, '©½AiÀiÁ£É¬ÄAzÀ «±ÉõÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ' CAvÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÁÛgÀAvÉ. ºÉÃUÀÆ F ©½AiÀiÁ£ÉÃzÀÆ J¯ÁèPÀqÉ eÉÆÃgÁV ¥ÀæZÁgÀ DVzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉð vÀªÀÄäzÀÆ MAzÀÄ EjèCAvÀ.

C¯ÉݺɸÀgÀÆ ZÉÃAeï ªÀiÁqÁÛgÀAvÉ. ' dA¨ÉÆà ¸ÀPÀð¸ï ' CAvÀ PÀjÃvÁgÀAvÉ. ¸ÀPÀvïÛ»mÁÖUÀÄvÉÛCAvÁ£É ¸Ágï. ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉÃPÀÆ CAwzÁÝ£É. (UÀÄlÖ°è) PÁtÂPÉ LzÀÄ PÉÆqÁÛ£ÀAvÉ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: (PÉÆÃ¥À¢AzÀ) ªÁímï! £Á£ï¸É£ïì! £Á£ï¸É£ïì! K¤æà EzÀÄ, £ÁªÉ®èPÉÆÃw PÀÄt¸ÉÆÃgÀ xÀgÁ PÁtÂۢêÀ d£ÀPÉÌ? ±ÀAPÀæ£À UÀÄqÀÄè¸ÀÄmÉÆÖÃzÉæJAPÀÖZÀ½ PÁ¬Ä¸ÀÌAqÀßAvÉ, ºÁUÁAiÀÄÄÛF ªÀåªÀºÁgÀ. D£Éà D£Éà CAvÀ £Á«°è ¤zÉÝà Hl ©lÄÖ¸Á¬ÄÛzÉæCzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è¸ÀPÀð¸ï ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÁÛgÀAvÉ ¸ÀPÀð¸ï. ªÀÄÄAqÉêÀÄPÀÄî.

K£ÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (UÀļÀÄUÀļÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ) K£ÉÆÃwPÀ£ÉÆêÁ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: D ¨ÉêÁ¹ðUÉ ºÉüÀÄ. LzÉ®è£ÀqÉAiÀÄ®è, K¤zÀÆæºÀvÀÄÛºÀ£ÉßgÀqÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ. K£ÀÄ dÄdÄ© CAzÉÆÌArzÁ£À £ÀªÀÄä£Àß? vÉÆ®UÀÄ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå ºÉÆgÀqÀÄvÁÛ£É)

ªÉÃAiÀiïÖ. ºÁUÉÃ, ¸ÉÆ®à¸ÁºÉçæ£Àß £ÉÆÃrPÉÆèÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄ. gÀµÀåzÀ ¨Áå¯É CªÀjUÉ ¨sÁ¼À EµÀÖCAvÀ ºÉüÀÄ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: DUÉèà K½n֢ä ¸Ágï!

UÀļÀîAiÀÄå: CzÀgÀ¯Éè®è¤£ï vÀ¯É eÉÆÃgÁUÉà NqÀÄvÉÛ. ¤Ã£ÉãÁzÀÆæmÉæöÊ ªÀiÁr¢AiÉÆà ¨ÉAQPÀrغÁUÉ GgÀÄzÉÆÃVârÛÃAiÀÄ. eÉÆÃ¥Á£À.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¤£ÀߣÀß £ÉÆÃrzÀgÉ ¤Ã£Éà MAzÀÄ ¸ÀPÀð¸ï eÉÆÃPÀgï xÀgÁ E¢ÃAiÀÄ. ºÉÆÃUÀÄ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå ¤UÀðªÀÄ£À)

(QnÖUÉ) F zÉñÀzÀ°èK£ÉãÁUÀÛEzÉÃAvÁ£Éà UÉÆvÁÛUÀ®è£ÉÆÃr. PÉ®ªÀÅ ¸À® £Á£ÀÆ CAzÉÆÌÃwä. F

¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¯Án, ¨É®ÄÖ, qÉæ¸ÀÄì - J¯Áè©lÄÖD£É xÀgÁ PÁqÀ°è¸ÀÄvÁÛqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ. JµÀÄÖªÀÄdªÁVgÀÄvÉÛ C®é? F ªÀiÁzÀAiÀÄå£ÀAvÁ PÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÀÄ, F ©PÀ£Á¹ PÀ¼ÀîgÀÄ, F PÉmÉÆÖÃVgÉÆà ¥sÁå£ÀÄ, F zsÀƼÀÄ »r ¢gÉÆà ¥sÉÊ®Ä, F vÀÄPÀÄÌ »r¢gÉÆà PÉÆë, F ¤Ãj®èzÀ ¨Á«, F £ÀgÀPÀ, F

(¥sÉÆãï jAUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ. j¹ÃªÀgÉwÛ)

ºÀ¯ÉÆÃ

.

.

N ¤Ã£Á? (gÉÆêÀiÁAnPï DV) J°è¢ÃAiÀÄ?

.

.

ºËzÁ? (ªÁZï £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ) ¸Àj, §jÛä. DzÉæ¸ÉÆ®à¯ÉÃmÁUÀÄvÉÛ. MAzÀÄ D£É ¥Áæ§èªÀÄä°è¹PÁÌPÉÆAr¢Ã¤.

.

.

C®è®è, CªÀ¼À®è, ¤dªÁzÀ D£ÉãÉ!

.

(£Áa) FUÀ ¨ÉÃqÀ. ºÉÃUÀÆ §jÛãÀ®è. ErÛä FUÀ.

(JAzÀÄ CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ ¥sÉÆãï ElÄÖ, ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄvÀÛ, QnÖUÉ) ¸ÁºÉèÉæ, fêÀ£ÀzÀ°èvÀÄA¨Á mÉ£Àê£ï vÀUÉÆèÉÃr. ¸ÉÆ®à¯ÉÊmÁV PÀƯÁVj. gÉÃrAiÉÆ ºÁQÛä, PÉý.

(gÉÃrAiÉÆ ºÁPÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄƯÉUÉ ºÉÆÃV PÀ£Àßr £ÉÆÃqÀÄvÀÛ, ¸ÀtÚzÀ¤AiÀİ諵À¯ï ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ, PÀÆzÀ®Ä ¨Áa PÁæ¥ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄvÀÛ, ¥ËqÀgï §½zÀÄPÉÆAqÀÄ gÉrAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝ£É. QnÖAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ°è¤gÁ¸É, ºÀvÁ±É, ¸ÀĸÀÄÛ. PÀĹ¢zÁÝ£É.)

gÉÃrAiÉÆ: FUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀgÀ¢.

EAzÀÄ CªÀĪÁ¸ÉåAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÀAzÀæPÁt¸ÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ M¼À£ÁqÀ°èC®è°è ZÀzÀÄjzÀAvÉ ªÉÆÃqÀ PÀ«¢zÀÄݸÀAeÉ CxÀªÁ gÁwæ¸ÁzsÁgÀt¢AzÀ ¨sÁjà ªÀÄ¼É drAiÀÄĪÀ ¤jÃPÉë¬ÄzÉ. PÀgÁªÀ½AiÀİ觺ÀÄvÉÃPÀ MtºÀªÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÄÝgÁdzsÁ¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èªÉÆÃqÀ PÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÉ. ªÀÄ¼É §gÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨ÁgÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. UÁ½ ©Ã¸À§ºÀÄzÀÄ, ©Ã¸ÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀgÉAlÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨ÁgÀzÉÃ

(gÉÃrAiÉÆ ¸ÀzÀÄÝPÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛ, ¨É¼ÀPÀÄ E½AiÀÄÄvÀÛ, PÀvÀÛ®Ä)

zÀȱÀå 3

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ¦æÃwAiÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ £À¯ÉäAiÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀ. ¸Áé«ÄÃ! PÀxÉãÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÁÛE®è, D£ÉãÀÆ ¹PÁÛE®è.

EzÉãÀÄ ¤dªÁV £ÁlPÁ£ÉÆà CxÀªÁ zÀÄqÀÄØvÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrÛ¢ÃgÉÆà CAvÀ ¤ÃªÀÅ PÉýÛÃj CAvÀ UÉÆvÀÄÛ. CzÀPÉÌà «ªÀgÀuÉ PÉÆqÉÆÃzÀPÉÌ §A¢zÉãÉ!

£ÀªÀiï £ÁlPÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ MAzÀÄ D£É. ©½AiÀiÁ£É CAvÀ ªÉÆzÀ°UÉà ºÉýzÉãÉ. ©½AiÀiÁ£É CAzÉäÃ¯É ¤ªÀÄUÉ £ÁlPÀzÀ ¸ÀÆÜ®ªÁzÀAxÁ ¥ÀjZÀAiÀÄ DVgÀÄvÉÛ. £ÀªÀÄäQgïQgïQgï ¸ÀgÀPÁjà AiÀÄAvÀæPÀÆÌ ©½AiÀiÁ£É CAvÀ PÀgÉAiÉÆà ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄAlÄ. F AiÀÄAvÀæPÉÌ MªÉÄä¹PïÌ ºÁPÉÆÌAqÉÆãÀÄ gÀ§âgÁV gÀ§âgï ¨ÁåAqÁV mÉÊgÁV lÆå¨ÁV C¥ÀàaÑAiÀiÁV FZÉ §gÀvÁ£É C£ÉÆßÃzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯ÉÝà EgÀĪÀAxÁzÉÝãÀ®è.

¸Áé«ÄÃ, £ÁªÀÅ ¤ÃªÀÅ PÉÆqÉÆà zÀÄrØUÉ RArvÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®è. PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ RArvÀ FUÀ §gÀvÁ£É. ºÉý PÉý

£ÀªÀÄä£ÁlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÉà D£É §AvÉÆAzÁ£ÉCAvÀ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É D£É §gÀ¯ÉèÉÃPÀ®é! §gÀvÉÛ¸Ágï §gÀvÉÛ, RArvÁ §gÀÄvÉÛ!

(PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ¤UÀðªÀÄ£À)

(¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï. UÀr©r, UÀzÀÝ®. UÀļÀîAiÀÄå zsÁªÀAvÀzÀ°èzÁÝ£É. ¥sÉÆãï jAUÁUÀÄwÛzÉ. ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝ£É. QnÖ vÀĸÀÄ DvÀAPÀ¢AzÀ, vÀĸÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ, vÀĸÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ ¤AwzÁÝ£É)

UÀļÀîAiÀÄå: (QnÖUÉ) ¸Ágï! §gÁÛEzÉ, ¸Ágï, §gÁÛEzÉ! ¥sÉÊ£À°èà §gÁÛEzÉ! CAvÀÆ EAvÀÆ §gÁÛEzÉ!

(¥sÉÆãï jAUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ. j¹ÃªÀgÉwÛ, eÉÆÃgÁV)

ºÁÕ! §gÁÛEzÉ! §gÁÛEzÉ!

.

.

ºËzÁ! ¸Àj, ¸Àj, §¤ß. E£ÉÆßAzÀÄ CzsÀð UÀAmÉ𠧤ß!

(¥sÉÆälÄÖ, ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ QnÖUÉ) ¸ÁºÉèÉæ, £Á£ï ºÉüÀ°®é? §gÀÄvÉÛà CAzÉæ§gÀÄvÉÛ. EªÀvÀÛ¯Áè£Á¼É. F ªÀµÀð C¯ÁèªÀÄÄA¢£ÀªÀµÀð. PÉ®¸À CAvÀÆ DUÉà DUÀÄvÉÛ. ¥ÉÆðøï CAzÉæãÀÄ ¥ÀÄUÀ¸ÀmÉÖãÀ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (£ÀÄVÎ §AzÀÄ) ¸Ágï, ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀvÀÄÛ¤«ÄµÀzÀ°èE°ègÁÛgÀAvÉ ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: CzÀ£Àß £À£ïºÀvÀæK£ÀÄ ºÉýÛÃAiÀÄ gÁ¸À̯ï. £Á£ÉãÀÄ ZÉÆA§Ä ¤ÃgÀÄ »qÀPÉÆAqÀÄ ¤AvÀPÉÆèÉÃPÀ ºÉÆgÀUÀqÉ CªÀgÀÄ §gÁÛgÉ CAvÀ! §gÉÆgÀÄ §gÁÛgÉ, ºÉÆÃUÉÆÃgÀÄ ºÉÆÃUÁÛgÉ. ¤Ã£ÀÄ J®ègÉr ªÀiÁr¢ÃAiÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: D£ÉUÉ ªÀÄzÀ KjzÉæqÉÃAdgÀÄæ. CzÀPÉÌ d£À gÉr EzÁgÀ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ºËzÀÆ ¸Ágï. ¸ÀPÉæ¨ÉÊ°AzÀ J¼ÉÆÌAqÀÄ §A¢zÉÃ£É ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: UÀÄqï. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ºÁgÀ gÉrãÀ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï. UÀAzsÀzÀ ºÁgÀ, ZÉAqÀĺÀÆ«AzÀÄ JgÀqÀÆ gÉrà ¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: gÉÃrAiÉÆÃzÀªÀgÀÄ §AzÁæ? ¥ÉÃ¥ÀgÀߪÀgÀÄ, nëAiÀĪÀgÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: V¥sÀÄÖUÀ¼ÀÄ, ¨ÁlÄèUÀ¼ÀÄ gÉrãÀ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï.

UÀļÀîAiÀÄå: ¤Ã£ÉÃ

(ªÀiÁzÀAiÀÄå ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

²µÁå CAzÉæ¤Ã£ÉÃ! ºÉÆÃUÀÄ, G½¢gÉÆà PÉ®¸À ZÀPÁZÀPï ªÀiÁqÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ.

(QnÖUÉ) ¸Ágï, FUÀ £Á£ÀÄ MAzÀ£Á¥ÀðuÉ jºÀ¸Àð¯ï ªÀiÁqÉÛãÉ. ¸ÉÆ®à£ÉÆÃr. vÀ¦àzÉæw¢Ýà ¸Ágï.

(Q¸É¬ÄAzÀ aÃn vÉUÉzÀÄ NzÀÄvÀÛ, C©ü£À¬Ä¸ÀÄvÀÛ)

EA¢£À F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°èCzsÀåPÀëgÁV §AzÀAvÀºÁ ¸À£Áä£Àå UÀæºÀªÀÄAwæUÀ¼ÉÃ, G¥ÁzsÀåPÀëgÁV §AzÀAvÀºÁ ±Á¸ÀPÀgÉà ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ «L¦UÀ¼Éà ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼Éà J®èjUÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀAvÀºÁ £ÀªÀĸÁÌgÀ. EA¢£À ¢£À ¸ÀÄ¢£À. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà ªÀĺÁ¢£À. a£ÀßzÀ CPÀëgÀUÀ¼À°èPÉwÛPÉwÛ§gÉAiÀĨÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¸ÀĪÀt𢠣À. AiÀiÁPÉÃ

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (£ÀÄVÎ §AzÀÄ) ¸Ágï UÀæºÀªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ §AzÀÆæ¸Ágï!

(ºÉÆgÀUÉ zsÀqÀzsÀqÀ ¸À¥Àà¼À. ªÁzÀåWÉÆõÀUÀ¼ÀÄ. UÀļÀîAiÀÄå §mÉÖVmÉÖ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, §AzÀªÀgÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉƼÀî®Ä NqÀÄvÁÛ£É)

(¨sÀzÀæAiÀÄå ¥ÀæªÉñÀ)

UÀļÀîAiÀÄå: §¤ßà ¸Ágï, §¤ßà ¸Ágï. PÀÆvÉÆ̽î. ¤ªÀÄä£Éßà PÁAiÀiÁÛE¢é. K£ï vÀUÉÆÃwÃgÀ ¸Ágï, PÁ¦ü nà ræAPïì?

¨sÀzÀæAiÀÄå: ræAPÁì? CAzÉæ?

UÀļÀîAiÀÄå: (vÀ¦à£À CjªÁV)

.¨ÁlÄè.

¨sÀzÀæAiÀÄå: N ºÁUÁ! £ÀAUÉãÀÆ ¨ÉÃqÀ¥Àà. EwÛÃZÉUÀAvÀÆ PÀÄrAiÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ§nÖzÉãÉ. K£ÀÆ PÀÄrAiÀÄ®è, f£ÀÄß «¹Ì ªÉÇÃqÀÌ ©lÄÖ.

UÀļÀîAiÀÄå:

.¯Éà ªÀiÁzÀAiÀÄå, ¸ÁºÉéæUÉ K£ÁzÀÆæ¯ÉÊmÁV gÉr ªÀiÁqÉÆÌqÉÆÃ.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: J¸ïì¸Ágï. (¤UÀðªÀÄ£À)

¨sÀzÀæAiÀÄå: CAvÀÆ PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀÄSÁAvÀå DAiÀÄÄÛ. £Á£ÀÄ F PÉøÀÄ J°èºÀvÀÄÛ-ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀð vÀUÉƼÀÄîvÉÆÛà CAvÀ ¨sÀAiÀÄ ©¢ÝzÉÝ. CAvÀÆ ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄVÃvÀÄ!

QnÖ: UÀļÀîAiÀÄå CªÀgÉÃ, £ÁªÀÅ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛKjìà Kjìà LzÀÄ ®PÀëªÀiÁr¢ÃªÀ®è. FUÀ D zÀÄqÀÄØAiÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ? D£É »r¢gÉÆà ºÀ½îUÀjUÁ, CzÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ PÉÆlÖ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢UÀ½UÁ, ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÁ?

UÀļÀîAiÀÄå: CzÉíÃUÁUÀÄvÉÛ¸ÁºÉèÉæ! F PÉøÀ°èªÉÆzÀ°AzÀ PÉÆ£ÉêÀgÉUÉ zÀÄr¢gÉÆÃzÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÉÆðøÀgÀÄ! PÉÃ¸ï ¥sÉÊ¯ï ªÀiÁrzÁVAzÀ »rzÀÄ EªÀvÀÄÛD£É PÀgÉÆÌAqÀÄ §gÉÆêÀgÉUÉ J¯ÁèºÀAvÀzÀ®Æè¤AiÀÄwÛAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÉÆÃgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÉÆðøÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ- £Á£ÀÄ!

(ªÀiË£À)

¨sÀzÀæAiÀÄå: PÀȵÀÚzÁ¸ï CªÀgÉÃ, ¤ªÉÄÎ D£É ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¹PÀÄÛ. ¤ªÀÄäªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃªÀÅ LzÀÄ ®PÀëPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÉÆrÛÃj, CµÉÖ! CzÀ£ÀÄß ºÀAZÉÆ̼ÉÆîà dªÁ¨ÁÝj CªÀjUÉ ©nâr, CµÉÖ.

£ÁªÀÅ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ EAxÁ «µÀAiÀÄzÀ°èzÀÄqÀÄØPÉÆlÄÖzÀÆgÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÉà ¤AvÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. K£ÀAwÃgÀ?

(ºÉÆgÀUÉ UÀzÀÝ®)

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (£ÀÄVÎ §AzÀÄ) ¸Ágï! ªÉÄgÀªÀtÂUÉ §AvÀÆ ¸Ágï. UÀt¥Àw ¸ÁºÉçÄæ, zÉêÀgÁeï ¸ÁºÉçÄæJ¯Áè§A ¢zÁgÉ ¸Ágï. D£ÉãÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èvÀA¢zÁgÉ ¸Ágï.

(J®èjUÀÆ RĶ, G¯Áè¸À)

¨sÀzÀæAiÀÄå: ¸Àj, D£ÉãÀ PÀgÉÆÌA§gÀ°.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: (¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ)

.¸Ágï

¨sÀzÀæAiÀÄå: AiÀiÁPÉ ¨sÀAiÀiÁ£À? K£ÀÆ DUÀ®è©r, PÀgÉÆÌA§gÀ°.

UÀļÀîAiÀÄå: D£ÉUÉãÀÄ ªÀÄzÀªÉÃjzÉAiÀÄ?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: E¯Áè¸Ágï.

¨sÀzÀæAiÀÄå: D£É §AzÉæF ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï J°è©zÉÆÝÃUÀÄvÉÆÛà CAvÀ ¨sÀAiÀÄ CªÀ¤UÉ! ¸Àj ©r, £ÁªÉà ºÉÆÃUÉÆÃt ºÉÆgÀUÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ ¸ÁºÉèÉæ. ºÉÆgÀUÉ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖd£À. UÀzÀè¨ÉÃgÉ. AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ AiÀiÁjUÀÆ PÉý¸À®è. ©½AiÀiÁ£É £ÉÆÃqÉÆà UÀ¯ÁmÉð PÁ®ÄÛ½vÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¯Áp ¥ÀæºÁgÀ DUÀâºÀÄzÀÄ. C±ÀÄæªÁAiÀÄÄ ¹r¸À§ºÀÄzÀÄ. d£À ¸ÀĪÀiï¸ÀĪÉÄß QÃl¯ÉUÉ ªÉÆmÉÖJ¹Ã§ºÀÄzÀÄ. D£ÉãÀ E°èPÀgɸÉÆÃzÉà ªÁ¹.

¯ÉÃAiÀiï ªÀiÁzÀAiÀÄå, Emï F¸ï ªÉÄÊ DqÀðgï. PÀgɸÉÆà D£ÉãÀ.

(ªÀiÁzÀAiÀÄå ªÁ¢¹ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®èªÉA§AvÉ ¸ÉÆÃvÀ ºÉeÉÓºÁPÀÄvÁÛºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. qÀæªÀiï ¸ÀzÀÄÝ. ¥ÉgÉÃrUÉ §rAiÀÄĪÀ qÀæ«Ää£ÀAvÉ EzÀݸÀzÀÄݤzsÁ£ÀªÁV, ºÉt ºÉÆgÀĪÁUÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ qÀæ«Ää£À ®AiÀÄPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. £Á®ÄÌ d£À MAzÀÄ zÉÆqÀاmÉÖAiÀÄ UÀAl£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛvÀgÀÄvÁÛgÉ. D UÀAn¤AzÀ £Á®ÄÌ ©½AiÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥sÁPÀÖjAiÀÄ aªÀÄtÂAiÀÄAvÉ ºÉÆgÀZÁaPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. D£É CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÉ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ PÁtĪÀÅ ¢®è. D£ÉAiÀÄ ±ÀªÀAiÀiÁvÉæªÉâPÉAiÀÄ°èMAzÀÄ gËAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. J®èjUÉ DWÁvÀ, DvÀAPÀ)

¨sÀzÀæAiÀÄå: K¤æà EzÀÄ?

QnÖ: CAiÉÆåÃ! K£ÀÄ

K¤zÀÄ?

UÀļÀîAiÀÄå: ¯ÉÃAiÀiï ¸ÀƼɪÀÄUÀ ªÀiÁzÀAiÀÄå, K¤zÀgÀxÀð?

ªÀiÁzÀAiÀÄå: ¸Ágï! (mÉÆæ vÉUÉzÀÄ, zÀÄBT¸ÀÄvÀÛ) D£É

¨sÀzÀæAiÀÄå: K£ÀÄ! ºÉÃUÉ?

QnÖ: AiÀiÁPÉ? J°è?

UÀļÀîAiÀÄå: AiÀiÁªÁUÀ?

.RvÀA ¸Ágï.

ªÀiÁzÀAiÀÄå: M¨ÉÆâ§ÄæMAzÉÆAzÀÄ xÀgÀ ºÉüÁÛgÉ ¸Ágï. PÉ®ªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÁA©lÄÖ¸Á¬Ä¸ÀÄâlÄæ CAvÁgÉ.

E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ, D£É- ©½AiÀiÁ£É C¯Áé, ºÉƸÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆAzÉÆ̼ÀPÁUÉÝdégÀ §AzÀÄ ¸ÀwÛgÉÆâÃzÀÄ CAvÁgÉ.

E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ UÉÆðèÁgï CAvÁgÉ.

E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ J£ïPËAlgï CAvÁgÉ.

UÀļÀîAiÀÄå: ¨ÁAiÀÄÄäZÀÄѧzÁäµï! J°èºÉÃUÉ ªÀiÁvÁqï¨ÉÃPÀÄ UÉÆwۮ褣ÀUÉ?

(ªÀiË£À)

(QnÖUÉ) £ÉÆÃr ¸Ágï, ¤ªÉÄÎ D£É ¹UÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CzÀÄ FUÀ ¹QÌzÉ. ¸ÀwÛgÉÆÃzÉÆà fêÀAvÁ£ÉÆà - CzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ±Éß. MlÖ°è¹QÌzÉ.

QnÖ: CAzÉæ? K£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉüÁÛEgÉÆÃzÀÄ?

UÀļÀîAiÀÄå: ºÉýÛä ¸ÁºÉèÉæ. FUÀ D£É ¸ÀvÀÄÛ¹QÌgÉÆâæAzÀ C£ÉÃPÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ §gÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. EzÀPÉ̯Áè PÁ®ªÉà GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¸Á«£À gÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖªÀµÀð DzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛUÁågÀAn¬Ä®è. UÉÆvÁÛUÀzÉãÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.

QnÖ: CAzÉæ? K£ÀÄ ¤ªÀÄäªÀiÁw£À CxÀð? K£ÀÄ ºÉüÉâÃPÁVzÉ ¤ªÀÄUÉ? £ÉÃgÀ ºÉý.

UÀļÀîAiÀÄå: ªÀÄÄZÀÄѪÀÄgÉ K£ÀÆ E®è¸ÁºÉèÉæ. FUÀ ¤ÃªÀÅ D£É ¹QÌzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄ«ÄßgÉÆÃzÀÄ M¼ÉîÃzÀÄ. MAzÀÄ

¸ÉÖÃmïªÉÄAmï PÉÆr - “D£É ¹QÌvÀÄ CAvÀ.

(QnÖ¢UÁãçAvÀ)

»ÃUÉ ªÀiÁqÉÆÃzÀjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt E°èUÉ PÉÆèøï DUÀÄvÉÛ. E¯ÁèEzÀjAzÀ ºÀvÀÄÛ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆÃvÀªÉ. ¥ÉÆðøÀgÀÄ Hjrà ºÀÄZÀÄÑ£Á¬Ä ºÁUÉ C°Ã¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. ¹PÀ̹PÀ̪ÀgÀ£Àß CgɸïÖªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. D£É ¸ÀwÛzÀÄÝ ºÉÃUÉ CAvÀ MAzÀÄ ªÉÄUÁ ¹ÃjAiÀÄ¯ï ªÀĺÁ¨sÁgÀvÁ£Éà ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÉÛDUÀ.

QnÖ: CAzÉæ? K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAwÃj ¤ÃªÀÅ? F ¸ÀwÛgÉÆà D£ÉãÀ vÀUÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ CAvÀ?

UÀļÀîAiÀÄå: £ÉÆÃr ¸ÁºÉèÉæ, D£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀPÉÆArgÉÆÃzÀÄ ¤ªÀÄä vÀ¥ÀÄà. ¸Àj, PÀ¼ÀPÉÆAræ. CzÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆr CAvÀ £ÀªÀiï ºÀvÀæ§A¢æ. £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄQPÉÆné. CzÀÄ E°èzÉ. E°èUÉ F ¥ÀæPÀgÀt - ±ÀĨsÀA!

QnÖ: (C¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ) CzÉíÃVæà DUÀÄvÉÛ? K£ÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁrÛ¢ÃgÀ? D£É ¸ÀwÛzÀÄÝAiÀiÁPÉ ºÉÃUÉ CAvÀ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÉâÃPÁVgÉÆÃzÀÄ ¤ÃªÀ®é? ¤ÃªÉà »ÃUÉ ºÉýzÉæ?

¨sÀzÀæAiÀÄå: PÀȵÀÚzÁ¸ï CªÀgÉÃ, £Á£ÀÄ ºÉüÉÆÃzÀ£ÀÄß PÉý. F D£Éà PÉøÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄVzÀµÀÄÖ£ÀªÀÄUÀÆ M¼ÉîÃzÀÄ, ¤ªÀÄUÀÆ M¼ÉîÃzÀÄ. C¥ÀºÀgÀt PÉøÀ£Àß PÉÆ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÉãÀÆ zÉÆqÀØzÀ®è. vÀÄA¨Á ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸À CzÀÄ.

DzÉæCzÀjAzÀ K£ÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ? ¤ÃªÀÅ, £Á£ÀÄ, F ¥ÉÆðøÀgÀÄ - J¯ÁègÀÆ ¸ÀĪÀiï¸ÀĪÉÄß vÀ¯É©¹ ªÀiÁqÉÆÌèÉÃPÀÄ CµÉÖ.

©mïÖ©r. D£ÉAiÀÄ£Àß PÉÆAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ UÉÆvÁÛzÀgÀÆ CzÀjAzÀ ¤ªÀÄUÉ ¯Á¨sÀ E®è.

(QnÖUÉ ºÀvÁ±É, ¸ÀĸÀÄÛ. J®èPÀqɬÄAzÀ PÀvÀÛ¯É PÀ«zÀAvÉ ªÀÄAPÀÄ)

QnÖ: CAzÉæF zÉñÀzÀ°è¸ÀvÀåPÉÌ ¨É¯É E®è? £ÁåAiÀÄPÉÌ ¨É¯É E®è?

¨sÀzÀæAiÀÄå: ºÁUÉ®èvÀ¥ÀÄàw¼ÉÆÌèÉÃr PÀȵÀÚzÁ¸ï CªÀgÉÃ. zsÉÊAiÀÄð PÀ¼ÉÆÌèÉÃr. J¯Áè¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÉÛ. FUÀ ¤ªÀÄUÉ ±ÁPï DVzÉ. K£ÁäqÉÆÃzÀÄ ºÉý, £ÀAUÀÆ §ºÀ¼À zÀÄBR DUÀÄvÉÛ. »ÃUÁUÁâgÀ¢vÀÄÛ. DzÉæDVzÉ. FUÉãÀÆ ªÀiÁqÀPÁÌUÀ®è.

(ªÀiË£À)

MAzï ªÀiÁwzÉ: D£É EzÀÆæ¸Á«gÀ, ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸Á«gÀCAvÀ. ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÉÆ̽î.

(QnÖPÀĹ¢zÁÝ£É. ªÀiÁzÀAiÀÄå §AzÀÄ QnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉʸÀÄvÁÛ, J©â¹, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É)

(ªÀiË£À)

¨sÀzÀæAiÀÄå: £ÉÆÃr «Ä¸ÀÖgï UÀļÀîAiÀÄå, D£É ¸ÀwÛzÉ. vÀÄA¨Á «µÁzÀPÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý. bÉÃ! £É£É¸ÉÆÌAqÉæzÀÄBRªÁUÀÄvÉÛ. PÀgÀļÀÄ QvÀÄÛ§gÀÄvÉÛ. £ÀªÀiï gÁdåPÉÌ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖEzÀÄ. F D£ÉAiÀÄ £É£À¦UÉ CAvÀ CzÀgÀ zÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß £À£ï eÉÆvÉ EmÉÆÌvÉãÉ.

(¨sÁgÀªÁzÀ ºÉeÉÓEqÀÄvÀÛD£ÉAiÀÄvÀÛºÉÆÃV £ÉÆÃr D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ)

K¤æà UÀļÀîAiÀÄå, zÀAvÀUÀ¼Éà E®è!

UÀļÀîAiÀÄå: ¨sÀAiÀÄ ©Ã¼ÉâÃr ¸ÁºÉèÉæ. £ÀªÀiï ªÀiÁzÀAiÀÄå EAxÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°èvÀÄA¨Á ZÁ¯ÁQ. QvÀÄÛ¥ÁåPï ªÀiÁr ¤ªÀÄä PÁj£À rQÌAiÀÄ°èEnÖgÀvÁ£É ©r.

¨sÀzÀæAiÀÄå: ºÁUÀAwÃgÀ?

UÀļÀîAiÀÄå: RArvÀªÁVAiÀÄÆ.

¨sÀzÀæAiÀÄå: xÁåAPÀÆå UÀļÀîAiÀÄå. ºÁUÉãÉà ¤ªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁrÛä. qÉÆÃAmï ªÀj, §gÀÄvÉÛ!

UÀļÀîAiÀÄå: vÀÄA¨Á G¥ÀPÁgÀªÁAiÀÄÄÛ¸ÁºÉèÉæ!

(ºÉÆgÀUÉ UÀzÀÝ®. eÉÊPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¢üPÁÌgÀUÀ¼ÀÄ)

¨sÀzÀæAiÀÄå: K¤æà CzÀÄ UÀ¯ÁmÉ?

UÀļÀîAiÀÄå: ªÀiÁªÀÄÆ° ¸Ágï. EAxÁ PÉøÀÄUÀ¼À°èPÉÆ£ÉAiÀÄ°è¸ÉÆ®àEgÀÄvÀÛ®è? MAzÀÄ gËAqï ¤ÃgÀÄ, MAzÀÄ gËAqÀÄ UÁå¸ÀÄ.

(E§âgÀÆ £ÀUÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀzÀæAiÀÄå ¤UÀðªÀÄ£À. D£É ºÉÆvÀÛªÀgÀÆ ¤zsÁ£ÀPÉÌ ªÉâPɬÄAzÀ E½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ CvÀÛºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É UÀļÀîAiÀÄå£À KPÀ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ)

UÀļÀîAiÀÄå: (ªÉâPÉAiÀÄ°è¤AvÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉ) gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀAZÀ®£À ªÀÄÆr¹zÀÝ©½AiÀiÁ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èfêÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ UÀļÀîAiÀÄå£ÀªÀjUÉ F ªÀµÀðzÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀzÀPÀ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁVzÉ.

(£ÀAvÀgÀ DvÀ£Éà ªÉâPÉ ºÀwÛ¥ÀzÀPÀ ¥ÀqÉzÀAvÉ, ©ÃVzÀAvÉ, J®èjUÉ ¥ÀzÀPÀ vÉÆÃj¹zÀAvÉ C©ü£À¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ UÀªÀð¢AzÀ JzÉAiÀÄ°èzsÀj¹zÀ ¥ÀzÀPÀªÉà ¨sÁgÀªÁV, ¸ÀĸÁÛzÀAvÉ, §AzÀÄ PÀÄaðAiÀÄ°èPÀÆgÀÄvÁÛ£É. ¤zsÁ£ÀPÉÌ ¤zÉÝV½AiÀÄÄvÁÛ£É. ªÀiÁzÀAiÀÄå §gÀÄvÁÛ£É. UÀļÀîAiÀÄå£À£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÁZï £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, §AzÀÄ mÉç¯ï ªÉÄðgÀĪÀ gÉÃrAiÉÆ D£ï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.)

gÉÃrAiÉÆ: PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÁgÀUÀ½AzÀ gÁdåzÀ ¥ÉÆðøÀjUÉ vÀ¯É£ÉÆêÁV ¥Àjt«Ä¹zÀÝ©½AiÀiÁ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÉÆ£ÉUÀÆ ¸ÀÄSÁAvÀå PÀArzÉ. PÁ²äÃgÀÀzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ PÀȵÀÚzÁ¸ï CªÀgÀÄ D£É ªÀÄgÀ½ ¹QÌzÀ RĶAiÀÄ°è ¥ÉÆðøÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¹ LzÀÄ®PÀëgÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV ¤ÃrzÁÝgÉ. EAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÉÄà PÀȵÀÚzÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛCªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ ©½AiÀiÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «±ÉõÀ dA¨ÉÆà «ªÀiÁ£ÀzÀ°è¢°èUÉ

(PÀvÀÛ®Ä PÀ«AiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ, vÉgÉ)

*

* *

Interessi correlati