Sei sulla pagina 1di 17

1

Rober t Mai l l ar t (1872-1940) Appunt i di Mai l l ar t dur ant e l e l ezi oni di W. Ri t t er (1847-1906)
St auf f ac her br i dge sul f i ume Si hl a Zur i go f ot o depoc a, 1899, l uc e 39,60 m St auf f ac her br i dge sul f i ume Si hl a Zur i go (1899)
St auf f ac her br i dge Pont e sul f i ume I nn a Zouz (1901; l uc e 38,3 m)
2
Zouz Br i dge Zouz Br i dge
Bi l l wi l l Br i dge sul f i ume Thur (1903, 35 m) Tavanasa Br i dge sul f i ume Reno (1904, 51 m)
Tavanasa Br i dge Tavanasa
3
Tavanasa Tavanasa
Tavanasa_moment i Conf r ont o pont i
Br evet t o n. 110081 del 1910 St r ut t ur a per
c oper t ur a di l oc al i
Magazzi ni a Zur i go a Gi esshubel st r asse (1910)
4
Conf r ont o Hennebi que-Mai l l ar t Conf r ont o st at i c o sol uzi oni per or i zzont ament i
Ci st er na di Ror sc hac h (1912) Ci st er na di Ror sc hac h (1912)
Cl aude A.P. Tur ner si st ema Conf r ont o c on Cl aude A.P. Tur ner
Mai l l ar t
C.A.P. Tur ner
5
Magazzi ni gener al i di Chi asso 1924 Magazzini generali di Chiasso (1924) Chi asso
Chi asso Chi asso
Car t a del l a Svi zzer a Sal gi nat obel bruc k e (1928-30, l uc e 90m, f r ec c i a 13m)
6
Sal gi nat obel bruc k e Ri sul t at i del l a gar a i n 24 set t embr e 1928
Pr oget t o del l a c ent i na di Ri c har d Cor ay Cost r uzi one del l a c ent i na
Cost r uzi one del l a c ent i na Cost r uzi one del l a c ent i na
7
La c ent i na La c ent i na
La c ost r uzi one del pont e La c ost r uzi one del pont e
La c ost r uzi one del pont e La c ost r uzi one del pont e
8
La c ost r uzi one del pont e La c ost r uzi one del pont e
La c ost r uzi one del pont e La c ost r uzi one del pont e
Sal gi nat obel bruc k e Sal gi nat obel bruc k e
9
Sal gi nat obel bruc k e Sal gi nat obel bruc k e_di segno del l e ar mat ur e 10 maggi o 1929
Sal gi nat obel bruc k e Sal gi nat obel bruc k e
Sal gi nat obel bruc k e Sal gi nat obel bruc k e r el azi one di c al c ol o 1 gi ugno 1929
10
Sal gi nat obel bruc k e r el azi one di c al c ol o 1 gi ugno 1929 Mai l l ar t i n vi si t a al Sal gi nat obel br uc k e
Sal gi nat obel bruc k e pr i ma del r est aur o Sal gi nat obel bruc k e oggi
Sal gi nat obel bruc k e oggi Sal gi nat obel bruc k e oggi
11
Sal gi nat obel bruc k e oggi Sal gi nat obel bruc k e i nt er no
Sal gi nat obel bruc k e_sc hema del moment o Sal gi nat obel bruc k e_c or r ezi one del l a sagoma
Pont e sul f i ume Thur a Fel segg, 1933, 72m di l uc e Pont e sul f i ume Thur a Fel segg
12
Pont e sul f i ume Ar ve a Vessy 1936, 56m di l uc e Pont e sul f i ume Ar ve a Vessy
Pont e sul f i ume Ar ve a Vessy Pont e sul Rossgr aben 1932, 82m di l uc e, i n r est aur o
Fl i engl i bac h Br i dge sul l ago Wagi t al , 1923, 38,7m di l uc e Sc hr ahbac h Br i dge sul l ago Wagi t al , 1924, 28,8m di l uc e
13
Ar c o c ome f une r ovesc i at a Pont e a vol t a sot t i l e i r r i gi di t a_sc hema
Pont e a vol t a sot t i l e i r r i gi di t a_i pot esi di c al c ol o di Gi ul i o Cer adi ni Val t sc hi el bac hbr uc k e a Donat h, 1925, 43,20 m di l uc e
Val t sc hi el bac hbr uc k e Val t sc hi el bac hbr uc k e
14
Val t sc hi el bac hbr uc k e Val t sc hi el bac hbr uc k e
Tossbr uc k e, 1934, 38m di l uc e Tossbr uc k e
Tossbr uc k e Tossbr uc k e
15
Sc hwandbac hbr uc k e, 1933, 37,40m di l uc e Sc hwandbac hbr uc k e
Sc hwandbac hbr uc k e Sc hwandbac hbr uc k e
Sc hwandbac hbr uc k e Sc hwandbac hbr uc k e
16
Sc hwandbac hbr uc k e Sc hwandbac hbr uc k e i n r est aur o
Cement hal l e 1939, 16m di l uc e l i ber a Cement hal l e
Cement hal l e Cement hal l e
17
Cement hal l e Cement hal l e
Cement hal l e demol i zi one