Sei sulla pagina 1di 41

Navodilo za uporabo

Istruzioni per luso


Instrukcja obsugi
Bedienungsanleitung
User instructions
SL
IT
PL
DE
EN
VHD 614
VHD 814
2
IT
COMPLIMENTI
Con l acquisto di questo
elettrodomestico Hoover;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Hoover lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualit, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Hoover Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Hoover
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Quando comunica con la
Hoover o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il ne il numero G
(se c ). Praticamente tutto
ci che citato nel
riquadro.
3
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Hoover household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Hoover is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Hoover is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Hoover products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Hoover
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
PL
GRATULACJE
Kupujc sprzt AGD firmy
Hoover dowiode, e nie
akceptujesz kompromisw i
chcesz mie to co
najlepsze.
Firma Hoover ma
przyjemno przedstawi
now pralk automatyczn,
ktra jest rezultatem lat
poszukiwa i dowiadcze
nabytych w bezporednim
kontakcie z konsumentem.
Wybrae jako, trwao i
wysok sprawno - cechy
charakteryzujce pralk
Hoover.
Firma Hoover oferuje take
szeroki asortyment innych
urzdze AGD, takich jak:
zmywarki do naczy, pralko-
suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a take
lodwki i zamraarki.
Popro Twojego sprzedawc
o kompletny katalog
produktw firmy Hoover.
Przeczytaj uwanie niniejsz
instrukcj, gdy zawiera ona
wskazwki dotyczce
bezpiecznej instalacji,
uytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajcych
zoptymalizowa sposb
uytkowania pralki.
Zachowaj niniejsz instrukcj
w celu pniejszej
konsultacji.
Kontaktujc si z firm
Hoover, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzdzenia (Jeli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje s
obwiedzione ramk na
rysunku obok
DE
HERZLICHEN
GLCKWUNSCH!
Mit dem Kauf dieses Hoover
Elektrogertes haben Sie
bewiesen, da Sie stets nur
das Beste whlen - ohne
Kompromisse.
Hoover freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu knnen. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
stndigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gert Qualitt, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewhlt.
Hoover bietet Ihnen darber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgerte:
Waschmaschinen,
Geschirrspler,
Wschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backfen
und Kochfelder, Khl - und
Gefrierschrnke.
Fragen Sie Ihren Fachhndler
nach dem kompletten
Hoover Katalog.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
Bewahren Sie das Heft fr
eine sptere Nutzung gut auf.
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Hoover oder
an Ihre zustndige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),-
also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
SL
ESTITAMO!
Z nakupom naega stroja ste
pokazali, da ne iete
kompromisnih reitev in da
ste kupec, ki hoe le
najbolje.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izkuenj, ki
smo jih pridobili na triu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro e
pomivalne in suilne stroje,
prostostojee tedilnike,
kuhalne ploe,
mikrovalovne peice,
vgradne peice in tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnoveji Hooverjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upotevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuitvijo,
vzdrevanjem in uporabo
stroja.
Priporoamo, da skrbno
shranite to knjiico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, e bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
naih serviserjev mu
obvezno sporoite oznako
modela, t. stroja in t. G, e
je navedena na ploici s
tehninimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
IT
INDICE
Prefazione
Note generali alla consegna
Garanzia
Prescrizioni di sicurezza
Dati tecnici
Messa in opera, installazione
Descrizione comandi
Tabella programmi
Selezione
Cassetto detersivo
Il prodotto
Lavaggio
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Ricerca guasti
POGLAVJE
CAPITO LO
ROZDZIA
KAPITEL
C HAPTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4 5
EN
INDEX
Introduction
General points on delivery
Guarantee
Safety Measures
Technical Data
Setting up and Installation
Control Description
Table of Programmes
Selection
Detergent drawer
The Product
Washing
Cleaning and routine
maintenance
Faults Search
PL
SPIS TRECI
Wstp
Uwagi oglne dotyczce
dostawy
Gwarancja
rodki bezpieczestwa
Dane techniczne
Instalacja pralki
Opis panelu sterujcego
Tabela programw
Wybr programu
Szuflada na proszek
Produkt
Pranie
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Lokalizacja usterek
DE
INHALT
Einleitung
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Garantie
Sicherheitsvorschriften
Technische Daten
Inbetriebnahme, Installation
Bedienungsanleitung
Programmtabelle
Programm/Temperaturwahl
Waschmittelbehlter
Das Produkt
Waschen
Reinigung und allgemeine
Wartung
Fehlersuche
SL
KAZALO
Uvod
Splona opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Garancija
Varnostni predpisi
Tehnini podatki
Namestitev in prikljuitev
stroja
Opis stikalne ploe
Razpredelnica s programi
Izbiranje programov in
temperatur
Predalek za pralna
sredstva
Priprava perila na pranje
Razpredelnica programov
pranja
ienje in vzdrevanje
stroja
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
6
7
EN
C HAPTER 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLAC E
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
E
A B
C
F
D
PL
ROZDZIA 1
UWAGI OGLNE
DOTYCZCE
DOSTAWY
W momencie dostawy
sprawd, czy ponisze
elementy zostay
dostarczone wraz z pralk:
A) INSTRUKCJA
UYTKOWANIA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) WYKAZ PUNKTW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ZATYCZKI
E) KOLANKO WA
WYLEWOWEGO
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W PYNIE I
WYBIELACZ
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawd, czy pralka i
wyposaenie jest w dobrym
stanie i nie ulega
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaenia uszkodze
skontaktuj si ze sklepem, w
ktrym nabye urzdzenie.
DE
KAPITEL 1
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gertes, ob
das folgende Zubehr
mitgeliefert wurde:
A) BEDIENUNGSANLEI-
TUNG
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENST-
STELLEN
C) GARANTIESCHEIN
D) STPSEL
E) ROHRBOGEN FR
ABLAUFSCHLAUCH
F) EINSATZ FR
FLSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
BITTE G UT AUFBEWAHREN
Gert bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Hndler reklamieren.
IT
CAPITO LO 1
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
A) MANUALE
D ISTRUZIONE
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) TAPPI
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE
C O NSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Hoover pi
vicino.
SL
1. POGLAVJE
SPLONA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) SPISEK POOBLAENIH
SERVISOV
C) GARANCIJSKI LIST
D) POKROVKI
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTONE CEVI
F) POSODICO ZA TEKOI
DETERGENT ALI BELILO
PROSIMO, DA VSE
NATETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, e na njem ni
vidnih pokodb!
8 9
EN
C HAPTER 2
GUARANTEE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
PL
ROZDZIA 2
GWARANCJA
Niniejsze urzdzenie jest
dostarczane z kart
gwarancyjn pozwalajc
bezpatnie korzysta z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
DE
KAPITEL 2
GARANTIE
Der beiliegende
Garantieschein und die
Original-Kaufrechnung
ermglicht die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit betrgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
IM SERVIC EFALL WENDEN
SIE SIC H BITTE AN UNSEREN
AUTO RISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WHLEN
SIE FR DEUTSC HLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLIC HE
SERVIC ENUM M ER
01805 - 625562 ( 12 C T./
M IN) , DIE SIE AUTO M ATISC H
M IT DEM ZUSTNDIG EN
G IAS- WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NHE VERBINDET.
GIAS SERVICE
0 8 2 0 . 2 2 0 . 2 2 4
0 8 4 8 . 7 8 0 . 7 8 0

A
CH
SL
2. POGLAVJE
GARANCIJA
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in rauna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplanega servisiranja
vaega aparata s strani nae
tehnine slube, oziroma
naih pooblaenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroiti
tudi spisek naih
pooblaenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
IT
CAPITO LO 2
GARANZIA
L apparecchio
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica.
10 11
IT
CAPITO LO 3
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
ATTENZIO NE:
PER Q UALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E M ANUTENZIO NE
DELLA LAVATRIC E
Tolga la spina.
Chiuda il rubinetto
dell acqua.
La Hoover correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l intervento di personale
qualificato.
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/ 23/ CEE e
89/ 336/ CEE , sostituite
rispettivamente da
2006/ 95/ CE e 2004/ 108/ CE ,
e successive modifiche.
Non tocchi l apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
Non usi l apparecchio a
piedi nudi.
Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIO NE:
DURANTE IL LAVAG G IO
LAC Q UA PUO ANDARE
A 90C .
Prima di aprire l obl si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
EN
C HAPTER 3
SAFETY MEASURES
IM PO RTANT:
FO R ALL C LEANING
AND M AINTENANC E
WO RK
Remove the plug
Turn off the water inlet tap.
All Hoover appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
Do not use the appliance
when bare-footed.
Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING : DURING THE
WASHING C YC LE, THE
WATER CAN REAC H A
TEM PERATURE O F 90C .
Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
PL
ROZDZIA 3
RODKI
BEZPIECZESTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZDZENIA NALEY
Wyj wtyczk z gniazdka
sieciowego.
Zakrci kran
odpowiadajcy za dopyw
wody.
Firma Hoover wyposaa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzdzenia. Upewnij si, e
gniazdko zasilajce pralk
posiada prawidowo
podczony bolec
uziemiajcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
Nie wolno dotyka
urzdzenia mokrymi lub
wilgotnymi rkami lub
nogami.
Nie wolno mie z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
Nie wolno uywa
przeduaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOE OSIGN
TEMPERATUR 90C
Przed otwarciem drzwiczek
pralki naley sprawdzi, czy
w bbnie nie ma wody.
KAPITEL 3
SICHERHEITS-
VORSCHRIFTEN
ZUR BEAC HTUNG :
BEI REINIG UNG UND
WARTUNG DES
G ERTES
Netzstecker ziehen.
Wasserzufuhr sperren.
Alle Hoover Gerte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, da Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gert entspricht
den Europischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachtrglichen
Vernderungen.
Benutzen Sie nach
Mgkichkeit keine
Verlngerungskabel in
Feuchtrumen.
AC HTUNG :
JE NAC H
WASC HPRO G RAM M
KANN SIC H DAS
WASSER BIS AUF 90 C
AUFHEIZEN.
Vor dem ffnen des
Bullauges sicherstellen, da
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
DE SL
3. POGLAVJE
VARNOSTNI
PREDPISI
PRED ZAETKOM
IENJA ALI
VZDREVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPOTEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
Iztaknite vti iz vtinice.
Zaprite pipo za dotok
vode.
Vsi Hoover gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, e je vaa
elektrina napeljava pravilno
ozemljena! e ni, naj vam
napeljavo pred prikljuitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloili 2006/95 in 2004/108
ter kasnejimi modifikacijami.
Z vlanimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
Ne uporabljajte podaljkov
za prikljuitev stroja na
elektrino omreje, e je stroj
nameen v kopalnici ali
drugem vlanem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90 C.
Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriajte, e v bobnu
stroja ni vode.
12
IT
Non usi adattatori o spine
multiple
Non permetta che
l apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
Non lasci esposto
l apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
Durante il trasporto non
appoggi mai l obl al
carrello.
Imp orta nte !
Nel caso si installi
l apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell apparecchio non
vengano ostruite.
Sollevarla in due persone
come illustrato in figura.
In caso di guasto e/ o di
cattivo funzionamento
dell apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell acqua e non
manometta
l elettrodomestico. Per
l eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Hoover e richieda l utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra pu compromettere la
sicurezza dell apparecchio.
Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovr
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
13
EN
Do not use adaptors or
multiple plugs.
Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Imp orta nt!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
PL
Nie wolno uywa
adapterw, ani
rozgaiaczy elektrycznych.
Urzdzenie nie powinno
by obsugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urzdzeniem.
W celu wyjcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naley cignc za kabel
zasilajcy ani pociga
samego urzdzenia.
Nie wolno naraa
urzdzenia na dziaanie
czynnikw atmosferycznych
(deszcz, soce itp. ..)
Podczas przenoszenia
pralki nie wolno chwyta jej
za pokrta ani za pojemnik
na rodek do prania.
Podczas transportu nie
powinno si opiera
drzwiczek pralki o wzek.
Wane!
W przipadku instalacji
urzdzenia na podozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naley
sprawdzi czy nie s zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujce si w dolnej
czci pralki.
Pralka powinna by zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
W przypadku awarii czy te
nieprawidowego dziaania
wycz pralk, zakr kran
doprowadzajcy wod i
staraj si jej nie dotyka.
Skontaktuj si z
autoryzowanym punktem
serwisowym Hoover.
Nieprzestrzeganie
powyszych zalece moe
negatywnie wpyn na
bezpieczestwo uytkowania
urzdzenia.
W przypadku gdyby
przewd zasilajcy (gwny
kabel) zosta uszkodzony
jego wymiana na dobry
moe by wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
DE
Gert nicht an Adapter
oder Mehrfachsteckdosen
anschlieen.
Achten sie darauf, da
Kinder nicht unbeaufsichtigt
am Gert hantieren.
Ziehen Sie den Stecker
immer am Stecker selbst aus
der Steckdose.
Setzen Sie das Gert keinen
Witterungseinflssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
Das Gert niemals an den
Schaltknpfen oder am
Waschmittelbehlter
anheben.
Whrend des Transportes
mit einer Sackkarre das Gert
nicht auf das Bullauge
lehnen.
Wic htig !
Falls Sie das Gert auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf,
da die Lufteinlsse am
Boden des Gertes nicht
verstopft werden.
Stets, wie auf der
Zeichnung dargestellt, zu
zweit anheben.
Bei eventuellen Defekten
und Fehlfunktionen das Gert
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam ffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschlielich an die
Kundendienststelle der Firma
Hoover und bestehen Sie auf
die Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeintrchtigung der Gerte-
sicherheit fhren.
Wenn das Gert einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie
es bitte ordnungsgem ber
Ihren Fachhndler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
Sollte das Netzkabel
beschdigt sein, mu dieses
mit dem speziellen Netzkabel
ersetzt werden, das vom
Gias-Kundendienst zur
Verfgung gestellt werden
kann.
SL
Odsvetujemo prikljuitev
stroja na elektrino omreje
preko razlinih pretvornikov
ali razdelilnikov.
Ne dovolite, da otroci ali
neodgovorne osebe stroj
uporabljajo nenadzorovani.
Ne vlecite prikljunega
kabla ali celo aparata
samega, e elite iztakniti
vti iz vtinice.
Elektrini aparati ne smejo
biti izpostavljeni razlinim
atmosferskim vplivom kot so
npr. de, sonce ipd.
Pazite, da stroja ob
premeanju ali prevaanju
ne dvigajte na strani, kjer so
nameene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
nameena posodica za
detergent.
Med prevaanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
nameena vrata) na
voziek.
POMEMBNO!
e postavite stroj na pod, ki
je prekrit s tekstilnimi
oblogami, skrbno preverite,
e vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraenje, ki so nameene
na spodnjem robu stroja.
Stroj morata dvigniti vedno
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
stroja, stroj takoj izklopite in
iztaknite vtika iz vtinice ter
zaprite pipo za dotok vode
do stroja. Nato pokliite
enega od pooblaenih
Hoover serviserjev, da vam
stroj popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo
originalnih Hoover rezervnih
delov. Neupotevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
e se pokoduje prikljuni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUNIM
KABLOM, ki ga lahko
nabavite kot rezervni del pri
pooblaenem prodajalcu.
14
IT EN
C HAPTER 4 CAPITO LO 4
15
CAPACITA DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
ACQUA LIVELLO NORMALE
POTENZA
ASSORBITA
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90C)
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
GIRI DI
CENTRIFUGA (giri/min.)
PRESSIONE NELL IMPIANTO
IDRAULICO
TENSIONE
DATI TEC NIC I
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
NORMAL WATER LEVEL
POWER INPUT
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90C)
POWER CURRENT FUSE
AMP
SPIN
r.p.m.
WATER PRESSURE
SUPPLY VOLTAGE
TEC HNICAL DATA
kg 6
615
2150
1,8
10
min. 0,05
ma x. 0,8
230
l
W
kWh
A
G L.TABLIC O S PO DATKI
VEDERE TARG HETTA DATI
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
SIEHE M ATRIKELSC HILD
SEE RATING PLATE
M Pa
V
54 c m
60 c m
85
c m
PL
ROZDZIA 4
CIAR PRANIA SUCHEGO
POZIOM NORMALNY
WODY
NAPICIE ZASILANIA
MAKSYMALNY POBR MOCY
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
OBROTY WIRWKI
(obr./min)
CINIENIE WODY W SIECI
DANE TEC HNIC ZNE
WASSERDRUCK
DE
KAPITEL 4
FASSUNGSVERMGEN
TROCKENWSCHE
WASSERSTAND NORMAL.
GESAMTANSCHLUWERT
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGR. 90C)
ABSICHERUNG
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/ min.)
SPANNUNG
TEC HNISC HE DATEN
SL
4. POGLAVJE
NAJVEJA KOLIINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
KOLIINA VODE PRI
OBIAJNEM PRANJU
NAPETOST
SKUPNA PRIKLJUNA MO
PORABA ELEKTRINE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90C)
MO VAROVALKE
TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREJU
TEHNINI PODATKI
52 c m
60 c m
85
c m
ZUYCIE ENERGII
(PROG. 90C)
8
52 c m 54 c m
16
17
IT
CAPITO LO 5
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell imballo.
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico
Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.
ATTENZIO NE:
NO N LASC I ALLA
PO RTATA DI BAM BINI
G LI ELEM ENTI
DELLIM BALLAG G IO IN
Q UANTO POTENZIALI
FO NTI DI PERIC O LO.
EN
C HAPTER 5
SETTING UP
INSTALLATION
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING :
DO NOT LEAVE THE
PAC KAG ING IN THE
REAC H O F C HILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SO URC E O F DANG ER.
PL
ROZDZIA 5
INSTALACJA
PRALKI
Ustawi pralk w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Przeci tamy mocujce
we do wody, uwaajc
by nie uszkodzi ich ani
przewodu elektrycznego.
Odkrci 4 ruby (A) z tyu
pralki i wycign 4 rozprki
(B)
Zasoni 4 otwory
zalepkami doczonymi do
worka z instrukcj.
UWAGA:
NIE NALEY
POZOSTAWIA
ELEMENTW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDY ELEMENTY TE
MOG STANOWI
POTENCJALNE RDO
NIEBEZPIECZESTWA.
DE
KAPITEL 5
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
Gert ohne
Verpackungsunterteil in die
Nhe des Aufstellungsortes
bringen.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschdigen.
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rckseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstcke (B).
Schlieen Sie die 4
ffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stpseln.
AC HTUNG :
DIE VERPAC KUNG IST IN
DEN HNDEN VO N
KINDERN EINE
G EFAHRENQ UELLE. BITTE
ENTSO RG EN SIE DAS
VERPAC KUNG S-
M ATERIAL
O RDNUNG SG EM .
SL
5. POGLAVJE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUITEV
STROJA
Stroj brez podstavka
postavite v bliino mesta,
kjer bo stalno prikljuen.
Previdno prereite
jermenek, ki pridruje
prikljuni kabel in odtono
cev.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloke (B).
Zakrijte luknje s priloenimi
pokrovki; nali jih boste v
vreki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAE NE
SMETE PUATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAO
ODLOITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
18
min 50 cm
max 85 cm
+2,6 mt max
m
a
x

1
0
0

c
m
min 4 cm
min 50 cm
max 85 cm
+2,6 mt max
m
a
x

1
0
0

c
m
min 4 cm
19
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IM PO RTANT:
DO NOT TURN THE TAP
O N AT THIS TIM E.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
IT
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Allacci il tubo dell acqua al
rubinetto.
L apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
ATTENZIO NE:
NO N APRA IL RUBINETTO
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessit utilizzare
la curva rigida in dotazione.
PL
Umieci wyciszajacy
materia tak jak pokazano
na rysunku.
Podczy do kranu w
doprowadzajcy wod.
Urzdzenie musi by
podczone do sieci
wodocigowej za pomoc
nowego zestawu wy
gumowych. Nie naley
uywa starego zestawu.
UWAGA:
NIE ODKRCA
JESZCZE KRANU
Przysun urzdzenie do
ciany. Zawiesi w
odpywowy na krawdzi
wanny, uwaajc aby nie
mia on zaama i aby by
drony na caej swej
dugoci. Wskazanym jest
doczenie wa
odprowadzajcego wod
do staego odpywu o
rednicy wikszej ni w
odprowadzajcy wod z
pralki i znajdujcego si na
wysokoci co najmniej 50
cm. W miar potrzeby
nalezy uy usztywniajcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralk.
DE
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschlieen.
Das Gert mu an die
Wasserversorgung mit neuen
Schluchen angeschlossen
werden.
Alte Schluche drfen nicht
wiederverwendet werden.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH
NICHT FFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rcken,darauf achten,
da dabei der Schlauch nicht
verkrmmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen,oder an einem
festen Abflu von mindestens
50 cm Hhe anbringen,dessen
Durchmesser grer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
SL
Izolacijsko ploo iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Dotono cev za vodo
privijte na pipo.
Aparat smete prikljuiti na
vodovodno omreje
izkljuno z novimi, priloenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotona in
odtona cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtono
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, e v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtona cev,
namestiti pa ga morate v
viini najmanj 50 cm od tal.
e je potrebno, namestite
na konec odtone cevi e
vrsto nosilno koleno, ki je
priloeno v vreki s priborom.
20
IT
Livelli la macchina con i 4
piedini:
a ) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
b ) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
c ) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
Si assicuri che la manopola
sia in posizione OFF e
l obl sia chiuso.
Inserisca la spina.
L apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
21
EN
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a ) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b ) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c ) Lock the foot in position
by turning the nut anti-
clockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Ensure that the knob is on
the OFFposition and the
load door is closed
Insert the plug.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
A
B
C
PL
Wypoziomuj urzdzenie za
pomoc 4 nek:
a) Przekrci w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazwek zegara nakrtk
blokujc nk pralki.
b) Przekrci nk
podnoszc j lub
opuszczajc, tak aby
uzyska doskonae
przyleganie do podoa.
c) Zablokowa nk
przykrcajc nakrtk w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazwek zegara, a
bdzie przylegaa do dna
pralki.
Sprawdzi czy pokrto
programw jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki s
zamknite.
Woy wtyczk kabla
zasilajcego do gniazda
sleciowego.
Po zainstalowaniu,
urzdzenie naley ustawi w
pozycji zapewniajcej
swobodny dostp do
kontaktu (wtyczki).
DE
Richten Sie das Gert mit
den 4 Verstellfen
waagerecht aus:
a ) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lsen.
b ) Standfu einregulieren, bis
das Gert genau
ausgerichtet ist (mglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
c ) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
Wichtig: Sollte das Gert auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfr im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht fr
unsachgeme Aufstellung
und Installation.
Sicherstellen, da der
Schalter auf OFFsteht, und
das Bullauge geschlossen ist.
Stecker einstecken.
Nach der Installation mu der
Anschlu zugnglich sein.
SL
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
a) Matico, s katero je
pritrjena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuem.
b) Nogico z obraanjem
zviujte ali zniujte toliko asa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
c) Po konanem
izravnavanju nogico
ponovno pritrdite tako, da jo
z ustreznim kljuem privijate v
smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prilee dnu
stroja.
Prepriajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloaju in da so vrata stroja
zaprta.
Vtaknite vti v vtinico.
Stroj mora biti nameen
tako, da lahko vtinico
doseete v vsakem trenutku.
CAPITO LO 6
COMANDI
M a nig lia a p e rtura ob l
Sp ia p orta b loc c a ta
Ta sto Avvio/ p a usa
Ta sto Pre la va g g io
Ta sto Pa rte nza Diffe rita
Ta sto Stop a lle rg ia
Ta sto Stiro Fa c ile
Ta sto Se le zione C e ntrifug a
Sp ie g iri c e ntrifug a
Sp ie te mp o re sta nte
Sp ie Te mp e ra tura d i
La va g g io
Ta sto Se le zione
Te mp e ra tura
Sp ie Ta sti
M a nop ola p rog ra mmi d i
la va g g io c on O FF
C a sse tto d e te rsivo
22
23
IT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
EN
C HAPTER 6
CONTROLS
Door ha nd le
Door loc ke d ind ic a tor lig ht
Sta rt b utton
Pre - Wa sh b utton
Sta rt De la y b utton
Aq ua p lus b utton
C re a se G ua rd b utton
Sp in Sp e e d b utton
Sp in sp e e d ind ic a tor lig ht
Time c ountdown syste m
Wa sh te mp e ra ture ind ic a tor
lig ht
Wa sh Te mp e ra ture b utton
Buttons ind ic a tor lig ht
Time r knob for wa sh
progra mme s with OFF position
De te rg e nt d ra we r
B H N P
A
G
Q
O
F
E D
C
M L I
ROZDZIA 6
OPIS ELEMENTW
PANELU STEROWANIA
Otwarte drzwiczki
Kontrolka blokada
drzwiczek
Przycisk start
Przycisk Pranie wstpne
Przycisk Opniony start
Przycisk Aquaplus
Przycisk atwe prasowanie
Przycisk wybr wirowania
Kontrolki obrotw wirwki
Kontrolki pozostaego czasu
Kontrolki Temperatura
prania
Przycisk Wybr
temperatury
Kontrolki Przyciskw
Pokrto programw z OFF
Szuflada na proszek
PL DE
KAPITEL 6
BEDIENUNGSELEMENTE
Trffnung sg riff
Le uc hta nze ig e Tr
g e sc hlosse n
Sta rt/ Pa use Ta ste
Ta ste Vorw sc he
Ta ste Sta rtze itvorwa hl
Ta ste Aq ua p lus
Ta ste Le ic htb g e ln
Ta ste Sc hle ud e rd re hza hl
Sc hle ud e rd re hza hla nze ig e n
Re stze ita nze ig e
Anze ig e Wa sc hte mp e ra tur
Ta ste Te mp e ra turwa hl
Ta ste na nze ig e n
Wa sc hp rog ra mmwa hl-
sc ha lte r mit O FF
Wa sc hmitte lb e h lte r
6. POGLAVJE
OPIS STIKALNE PLOE
Roaj vrat
Kontrolna luka zaklenjena
vrata
Tipka Start
tipka za predpranje
Tipka za zamik vklopa
Tipka za Allergie
Tipka za lahko likanje
Gumb za nastavitev tevila
vrtljajev centrifuge
Indikatorji hitrosti
centrifugiranja
Sistem za prikaz asa do konca
programa
Indikator temperature pranja
Tipka temperatura pranja
Indikatorji posameznih tipk
Gumb za nastavitev rogramov
pranja gumb programatorja
Predalek za pralna sredstva
SL
25 24
A
2 min.
B
DESCRIPTION OF
CONTROL
DO O R HANDLE
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IM PO RTANT:
A SPEC IAL SAFETY
DEVIC E PREVENTS THE
DO O R FRO M O PENING
AT THE END O F THE
WASH/ SPIN C YC LE. AT
THE END O F THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
M INUTES BEFO RE
O PENING THE DO O R.
DO O R LO C KED INDICATO R
The Door Lockedindicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the d oor is not c lose d the
ind ic a tor will c ontinue to
fla sh.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
EN
IT
DESCRIZIONE
COMANDI
MANIGLIA APERTURA OBL
Per aprire lobl premere la
leva situata allinterno della
maniglia.
ATTENZIO NE:
UNO SPEC IALE
DISPO SITIVO DI
SIC UREZZA IM PEDISC E
LIM M EDIATA APERTURA
DELLO BLO ALLA FINE
DEL LAVAG G IO. AL
TERM INE DELLA FASE DI
C ENTRIFUG A ATTENDA 2
M INUTI PRIM A DI APRIRE
LO BL .
SPIA PO RTA BLO C CATA
La spia illuminata quando
lobl chiuso correttamente
e la macchina accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa sino alla fine
del lavaggio.
Ne l c a so in c ui lob l non sia
c hiuso c orre tta me nte la sp ia
c ontinue r a la mp e g g ia re .
Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che lobl
possa venire aperto
immediatamente dopo la fine
di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la spia
si spenga e quindi spegnere la
macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
OPIS ELEMENTW
PANELU STEROWANIA
OTWARTE DRZWICZKI
Aby otworzy drzwiczki
naley pocign za rczk
naciskajc j od wewntrz.
UWAGA:
URZDZENIE JEST
WYPOSAONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJCY, KTRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEY ODCZEKA
2 MINUTY.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si gdy drzwiczki
s poprawnie zamknite i
pralka jest wczona.
Po wczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na pocztku
kontrolka miga, a potem
wieci wiatem staym, a do
koca cyklu prania.
Jeeli drzwiczki nie s
poprawnie zamknite
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczestwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoczeniu
cyklu prania.
Naley poczeka 2 minuty, a
kontrolka zganie, a nastpnie
wyczy pralk poprzez
przestawienie pokrta
programatora na pozycj
OFF.
PL DE
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
TR FFNUNG SG RIFF
Um das Bullauge zu ffnen,
drcken Sie den Hebel im
Trgriff.
AC HTUNG :
DIE SIC HERHEITSTR-
VERRIEG ELUNG
VERHINDERT DAS
SO FO RTIG E FFNEN
DES BULLAUG ES NAC H
BEENDIG UNG DES
WASC H- PRO G RAM M S.
WARTEN SIE DAHER NAC H
DEM LETZTEN
SC HLEUDERN CA. ZWEI
M INUTEN, BEVO R SIE DIE
TR FFNEN.
LEUCHTANZEIGE TR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet,wenn die
Tr korrekt geschlossen ist und
das Gert eingeschaltet ist.
Nach Drcken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst,dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
We nn da s Bulla uge nic ht korre kt
ge sc hlosse n wurde , blinkt die
Le uc hta nze ige we ite r.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert,dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geffnet
werden kann.Warten Sie ca.2
Minuten,bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gert durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
ROAJ VRAT
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONANEM PRANJU.
PO KONANEM
CENTRIFUGIRANJU
POAKAJTE E PRIBLINO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
LUKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Luka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luka kratek as utripa, nato
pa ostane osvetljena.
e vrata niso pravilno zaprta,
luka e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreuje takojnje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poakajte 2
minuti in ko luka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
SL
27
IT
TASTO AVVIO / PAUSA
Dop o a ve re se le ziona to un
p rog ra mma a tte nd e re c he la
sp ia STO P inizi a
la mp e g g ia re p rima d i p re me re
il ta sto AVVIO
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi (a seconda del
ciclo impostato si illuminer
una delle spie).
NOTA: DO PO AVERE
AVVIATO LA
LAVABIANC HERIA C O N IL
TASTO START SI DOVR
ATTENDERE ALC UNI
SEC O NDI AFFINC H LA
M AC C HINA INIZI IL
PRO G RAM M A.
M O DIFICARE IM PO STAZIO NI
DO PO AVVIO DEL
PRO G RAM M A ( PAUSA)
Dopo lavvio del programma
possono essere modificate solo
le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto START/ PAUSApremuto
per circa 2 secondi, Il
lampeggio delle spie dei tasti
funzione e di una spia del
tempo restante indica che la
macchina in pausa,
modifichi quanto desiderato e
prema nuovamente il tasto
START/ PAUSAannullando
lintermittenza.
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinch il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dellobl e ne permetta
lapertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso lobl e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartir dal punto
in cui era stata fermata.
CANC ELLAZIO NE PRO G RAM M A
IM PO STATO
E possibile cancellare in
qualsiasi momento il
programma portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
26
C
START BUTTO N
Whe n a p rog ra mme is
se le c ting , wa it for the STO P
ind ic a tor lig ht to fla sh b e fore
p re ssing the START b utton.
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
NOTE: WHEN THE START
BUTTO N HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANC E
CAN TAKE FEW SEC O NDS
BEFO RE STARTS
WO RKING.
C HANG ING THE SETTING S
AFTER THE PRO G RAM M ES
HAS STARTED ( PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the "Sta rt/ Pa use "
button for about two
seconds. When the machine
is in the paused mode, the
indicator light "C ountd own"
and option buttons will flash.
To restart the programme,
press the START button once
again.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANC ELLING THE
PRO G RAM M E
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
EN
PL
PRZYCISK START
Po wybraniu programu
naley poczeka a
kontrolka STOP zacznie
migota, a nastpnie
wcisn przycisk START.
Naley go wcisn aby
uruchomi, ustawiony
wczeniej za pomoc
pokrta programw, cykl
prania .( W zalenoci od
ustawionego cyklu zapali si
jedna z kontrolek czasu
pozostaego do
zakoczenia prania)
UWAGA: PO WCZENIU
PRALKI ZA POMOC
PRZYCISKU START NALEY
POCZEKA KILKA
SEKUND, A PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawie po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mona zmieni ustawienia
tylko za pomoc przyciskw
opcje.
Wcisn przycisk
AVVIO/PAUZA i przytrzyma
go przez 2 sekundy.
Migotanie kontrolek
przyciskw funkcji oraz
kontrolki pozostaego czasu,
wskazuje, e pralka jest w
fazie przerwy. Teraz mona
dokona planowanych
zmian i ponownie wcisn
przycisk AVVIO/PAUZA.
Pralka zacznie na nowo
pracowa.
Jeeli chcemy doda lub
wyj jakie sztuki prania
gdy pralka ju pracuje, i
poczeka 2 minuty a zwolni
si blokada drzwiczek.
Po wyjciu lub dooeniu
czego do prania naley
zamkn drzwiczki i
nacisn przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
ktry zostaa zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
W kadym momencie
mona skasowa ustawiony
program przekrcajc
pokrto programatora na
pozycj OFF.
DE
START/ PAUSE TASTE
Na c hd e m Sie d a s g e wnsc hte
Wa sc hp rog ra mm e ing e ste llt
ha b e n, wa rte n Sie , b is d ie
STO P- Anze ig e a nf ng t zu
b linke n, b e vor Sie d ie START-
Ta ste d rc ke n.
Drcken Sie diese Taste,um das
Programm zu starten,die mit
dem Programmwahlschalter
gewhlt wurde (je nach
eingestelltem Programm wird
eine der Leuchtanzeigen
aufleuchten).
ANM ERKUNG : NAC H DER
BETTIG UNG DER START-
TASTE DAUERT ES EINIG E
SEKUNDEN, BIS DAS
G ERT ANFNG T ZU
ARBEITEN.
EINSTELLUNG EN NAC H DEM
PRO G RAM M START NDERN
( PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, knnen nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verndert
werden.
Drcken Sie und halten Sie die
Taste START fr ca. 2 Sekunden
gedrckt.
Das Blinken der Anzeigen der
Optionstasten und einer der
Restzeitanzeigen zeigt an, dass
das Gert sich in einer
Betriebspause befindet. Sie
knnen die Einstellungen nach
Wunsch verndern und das
Gert durch Drcken der START-
Taste wieder in Betrieb setzen.
Die Anzeigen hren auf zu
blinken.
Wenn Sie whrend des
Programmablaufs Wsche
entnehmen bzw. hinzufgen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Trverriegelungsmechanismus
die Tr entriegelt.
Nachdem Sie die Wsche
entnommen bzw. hinzugefgt
haben, schlieen Sie die Tr und
drcken Sie die START-Taste. Das
Gert fngt wieder dort an zu
arbeiten,wo es aufgehrt hatte.
EING ESTELLTES PRO G RAM M
L SC HEN
Sie knnen jederzeit das
Programm lschen,indem Sie
den Programmwahlschalter auf
die Position AUS drehen.
SL
TIPKA START
Ko je program izbran,
poakajte, da zane utripati
kontrolna luka STOP, nato
pa pritisnite na tipko START.
S pritiskom na tipko START
zaenete izbrani program
(osvetli se ustrezna kontrolna
luka).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZANE
DELOVATI ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaetku izvajanja izbranega
programa
V vsakem trenutku lahko
program zaasno prekinete
- priblino 2 sekundi
pritiskajte na tipko
Start/pavza. Ko je stroj v
nainu pavze, utripata
kontrolni luki 'as do
konca programa' in tipke za
opcije. Ko elite s pranjem
nadaljevati, spet pritisnite na
tipko START/Pavza.
e elite med pranjem
dodati kaken kos perila v
stroj, poakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoega
programa
e elite preklicati
potekajoi program, obrnite
gumb programatorja na
OFF (izklopljeno).
28
D
EN
The op tion b uttons should
b e se le c te d b e fore p re ssing
the START b utton
PRE- WASH BUTTO N
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
1 (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
START DELAY BUTTO N
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme
(STOPindicator light blinks)
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off (The STOP light blinks)
and the programme can be
started manually using the
START button or switch off
the appliance by turning the
programme selector to off
position.
29
IT
I ta sti op zione d e vono
e sse re se le ziona ti p rima d i
p re me re il ta sto AVVIO.
TASTO PRE LAVAG G IO
Questa opzione utile in
particolare per la biancheria
molto sporca e pu essere
utilizzata solo in alcuni
programmi come riportato
nella tabella programmi.
Aggiungere il detersivo per
questo programma nello
scompartimento del
cassetto contrassegnato con
1(per maggiori
informazioni vedere la
sezione Cassetto del
detersivo in questo
manuale). Si consiglia di
utilizzare solo il 20% della
quantit consigliata sul
contenitore del detersivo.
TASTO PARTENZA DIFFERITA
Questo tasto permette di
programmare lavvio del ciclo
di lavaggio con un ritardo di 3,
6 o 9 ore.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma scelto
(la spia STOP inizia a
lampeggiare)
Premere il pulsante PARTENZA
DIFFERITA (ad ogni pressione si
potr impostare una partenza
ritardata rispettivamente di 3,6
o 9 ore e la spia
corrispondente al tempo
scelto inizier a lampeggiare)
Premere il tasto AVVIO (La spia
corrispondente al tempo
scelto rimarr accesa) per
iniziare il conteggio alla fine
del quale il programma inizier
automaticamente.
E possibile annullare la
partenza ritardata agendo
come segue:
premere ripetutamente il tasto
PARTENZA DIFFERITA per
spegnere le spie ( a conferma
che la partenza ritardata
stata annullata la spia STOP
inizier a lampeggiare) .
A questo punto possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il tasto
AVVIO o annullare
loperazione portando il
selettore in posizione di OFF e
successivamente selezionare
un altro programma.
E
PL
Przyciski opcji musz by
wybrane i wcinite przed
wciniciem przycisku start.
PRZYCISK PRANIE WSTPNE
Ta opcja jest korzystna
szczeglnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mona jej
uy tylko z niektrymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programw.
Proszek naley wsypa do
przegrdki oznaczonej 1
(wicej informacji na temat
podziau kasetki na proszek w
dalszej czci instrukcji obsugi).
Zalecamy uycie 20% normalnej
porcji proszku. Nie naley uywa
zmikczacza.
PRZYCISK OPNIONY START
Przycisk ten pozwala
zaprogramowa waczenie
cyklu prania za 3, 6 lub 9
godzin. Aby wczy
opniony start naley:
Ustawi wybrany program
(kontrolka STOP zacznie miga)
Wcisn przycisk OPNIONY
START. Kade wcinicie
powoduje wybranie czasu
rozpoczcia odpowiednio za
3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka
odpowiadajca wybranemu
czasowi zacznie miga.)
Wcisn przycisk START aby
rozpocz odliczanie czasu
pozostaego do
automatycznego wczenia
si cyklu prania w
zaprogramowanym czasie.
(kontrolka odpowiadajca
wybranemu czasowi
pozostanie zapalona)
Moliwe jest anulowanie
ustawienia opnionego startu
w nastpujacy sposb:
Wcisn kilkakrotnie przycisk
OPNIONY START aby zgasi
kontrolki (na potwierdzenie, e
opniony start jest anulowany
kontrolka STOP zacznie miga).
W tym momencie jest moliwe
rozpoczcie cyklu wybranego
poprzednio, poprzez wciniecie
przycisku START albo
anulowanie cyklu poprzez
ustawienie pokrt
programatora na pozycj OFF i
nastepnie wybranie innego
programu.
DE
Die O p tionsta ste n msse n
VO R d e r Be t tig ung d e r
START- Ta ste ge drc kt we rde n.
TASTE VO RWSC HE
Diese Option ist besonders
empfehlenswert bei stark
verschmutzter Wsche. Sie
kann nur bei bestimmten
Programmen gewhlt
werden (s hierzu
Programmtabelle).
Fr dieses Programm fllen
Sie das Waschmittel in die
Kammer 1 des
Waschmitteilbehlters ein (fr
nhere Informationen
schauen Sie bitte im Kapitel
ber den
Waschmittelbehlter in
diesem Heft nach). Es ist
anzuraten, nur 20% der auf
der Waschmittelpackung
empfohlenen Menge
einzusetzen.
TASTE STARTZEITVO RWAHL
Diese Taste ermglicht Ihnen,
das Waschprogramm mit einer
Zeitverzgerung von 3, 6 oder 9
Stunden zu starten. Um die
Startzeitvorwahl einzustellen,
gehen Sie wie folgt vor:
Whlen Sie das gewnschte
Waschprogramm (die STOP-
Leuchte fngt an zu blinken).
Drcken Sie die Taste
STARTZEITVORWAHL. Bei jedem
Drcken stellt sich die
Startverzgerung auf 3, 6 oder
9 Stunden ein, und die
entsprechende Zeitanzeige
fngt an zu blinken.
Drcken Sie die START Taste: die
Zeitanzeige der gewhlten
Starverzgerung bleibt
permanent an, und die
eingestellte Zeit fngt
abzulaufen. Am Ende der Zeit
wird das Programm
automatisch starten.
Sie knnen die Startzeitvorwahl
folgendermaen lschen:
Drcken Sie mehrmals die Taste
STARTZEITVORWAHL, um alle
Anzeigen zu lschen. Zur
Besttigung, dass die
Zeitvorwahl annulliert wurde,
fngt die STOP-Leuchte an zu
blinken.
J etzt knnen Sie das vorher
gewhlte Programm mit der
START-Taste manuell starten,
oder das Programm lschen,
indem Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position AUS drehen, und ein
neues Programm einstellen.
SL
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
TIPKA ZA PREDPRANJE
Ta opcija je primerna predvsem
za pranje zelo umazanega
perila; na voljo je le v
kombinaciji z doloenimi
programi, kot je to razvidno iz
tabele programov.
Detergent za predpranje
odmerite v predelek predalka
za pralna sredstva, oznaen z
1 (Upotevajte navodila,
podana v poglavju Predalek
za pralna sredstva!).
Priporoamo, da uporabite le
20% od priporoene koliine,
navedene na embalai
pralnega praka; pri tem
programu ne uporabljajte
mehalca za perilo.
TIPKA ZA ZAMIK VKLOPA
S pomojo tipke lahko
nastavite asovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To storite
na naslednji nain:
Izberite program (kontrolna
luka "STOP" utripa). Pritisnite
na tipko za zamik vklopa; ob
vsakem pritisku se spremeni
vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
ustrezna kontrolna luka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate odtevanje
nastavljenega asa
nastavljenega asovnega
zamika (kontrolna luka
nastavljene vrednosti preneha
utripati in ostane osvetljena).
Ko pretee nastavljeni
asovni zamik, zane stroj
prati.
e elite preklicati nastavljeni
asovni zamik, pritiskajte na
tipko za nastavljanje
asovnega zamika, dokler vse
luke (3-6-9) ne ugasnejo
(kontrolna luka STOP utripa).
Zdaj lahko rono vklopite
program pranja - pritisnite na
tipko START, ali pa izklopite
stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloaj.
30
F
EN
AQ UAPLUS BUTTO N
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the C olourfa st
and M ixe d Fa b ric s
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for childrens
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens programs.
31
IT
TASTO STO P ALLERG IA
Agendo sul tasto possibile
effettuare un nuovo speciale
ciclo di lavaggio applicabile
nei programmi per tessuti
re siste nti e misti che si prende
cura delle fibre e della pelle
delicata di chi le indossa.
Laggiunta di molta pi
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico dacqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati.Viene aumentata
lacqua in lavaggio per
ottenere la perfetta
dissoluzione del detersivo,
garantendo unefficace
azione pulente.Viene
aumentata lacqua anche al
momento dei risciacqui in
modo da eliminare ogni
traccia di detersivo dalle
fibre.
Questa funzione stata
studiata appositamente per
le persone con pelle delicata
e sensibile, per le quali anche
un minimo residuo di detersivo
pu causare irritazioni o
allergie.
Si consiglia di utilizzare questa
funzione anche per i capi dei
bambini e per i delicati in
generale, oppure nel
lavaggio di capi di spugna le
cui fibre tendono
maggiormente a trattenere il
detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio questa
funzione sempre attiva nei
programmi Delicati e Lana.
PL
PRZYCISK AQUAPLUS
Wciskajc ten przycisk
moemy, dziki nowemu
Czujnikowi System, wykona
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osb o delikatnej, atwej do
podranie skrze. Program
jest aktywny dla programw
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera duo wicej wody,
a nowy sposb
funkcjonowania,
polegajcy na cyklach
obrotw bbna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, e tkaniny
s dokadniej wyprane i
wypukane. Zwikszona ilo
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwikszenie skutecznoci
prania, a zwikszona ilo
wody podczas pukania
pozwala na dokadniejsze
wypukanie detergentu z
kadego wkna tkaniny .
Na funkcja zostaa
wymylona specjalnie dla
osb o skrze delikatnej i
wraliwej,
u ktrych nawet najmniejszy
lad proszku moe
powodowa podranienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji take przy praniu
odziey dziecicej (dzieci
maj zawsze wraliwsza
skr) oraz przy praniu
tkanin z warstw gbki,
poniewa z takiej tkaniny
trudniej usuwa si
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektw prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i wenianych.
DE
TASTE AQ UAPLUS
Dank des neuen Sensor
Systems kann durch
Drcken dieser Taste ein
neues, spezielles
Waschprogramm fr Koc h-
und Buntw sc he
durchgefhrt werden, das
nicht nur Ihre Wsche
besonders gut pflegt,
sondern auch besonders
schonend fr empfindliche
Haut ist. Durch die
Hinzunahme von bedeutend
mehr Wasser und die
Kombination von
Trommeldrehungen
whrend der Wasserzu- und
-ablaufphasen wird Ihre
Wsche porentief gereinigt
und rckstandsfrei gesplt.
Um die vollstndige
Auflsung des Waschmittels
zu garantieren, wird mehr
Wasser fr die Waschlauge
hinzugefgt, so dass
perfekte Waschergebnisse
erreicht werden. Auch fr
die Splgnge wird die
Wassermenge erhht, so
dass jegliche
Waschmittelrckstnde von
den Fasern restlos entfernt
werden.
Diese Funktion wurde
speziell fr Menschen mit
empfindlicher Haut
konzipiert, fr die auch die
kleinsten
Waschmittelrckstnde zu
Hautreaktionen oder
Allergien fhren knnen.
Wir empfehlen, diese
Funktion auch zum Waschen
von Kinderwsche und fr
Feinwsche im Allgemeinen
zu whlen, oder zum
Waschen von besonders
saugfhigem Gewebe, wie
Frottee o.., dessen Fasern
die Waschlauge strker
aufnehmen.
Damit die besten
Waschergebnisse
gewhrleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen fr Fe inw sc he
und Wolle immer aktiviert.
SL
TIPKA ZA ALLERGIE
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz meanice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neno
in obutljivo koo, pri katerih
bi lahko tudi najmanje sledi
pralnih sredstev povzroale
alergije.
Perilo se opere v veji koliini
vode, kar ob novem
kombiniranem uinkovanju
faz obraanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izrpavanjem vode
zagotavlja temeljiteje pranje
in popolno izpiranje. V stroj se
natoi veja koliina vode,
tako da se detergent bolje
raztopi, kar
zagotavlja e bolj uinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoi ve vode, kar
zagotavlja uinkoviteje
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je e
posebej pomembno za osebe
z neno in obutljivo koo, pri
katerih bi lahko tudi
najmanje sledi pralnih
sredstev povzroale alergije.
To funkcijo priporoamo tudi
za pranje otrokih oblail in
obutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj ta
med pranjem absorbira ve
detergenta.
Da bi zagotovili kar najvejo
uinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obutljivo perilo in volno.
32
G
EN
C REASE G UARD BUTTO N
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
M IXED FABRIC S - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRIC S final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "C re a se
G ua rd " button this will
drain.
WO LLENS/ SILK after the
final rinse the fabrics are left
in water until it is time to
unload a nd the b utton
ind ic a tor b linking .
When you are ready to
unload, press the "C re a se
G ua rd " button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "O FF"
position;
- Select programme drain
only ;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Sta rt/ Pa use " button.
33
IT
TASTO STIRO FAC ILE
Attivando questa funzione
(non disponibile per i
programmi cotone)
possibile ridurre al minimo la
formazione di pieghe
personalizzando ulteriormente
il ciclo di lavaggio in base al
programma scelto ed al tipo
di biancheria da lavare.
In modo particolare per i
tessuti misti e sinte tic i lazione
combinata di una fase di
raffreddamento graduale
dellacqua, lassenza di
rotazione del cesto durante
gli scarichi dellacqua ed una
centrifuga delicata a bassa
velocit assicura la massima
distensione dei capi.
Per i tessuti d e lic a ti vengono
svolte le fasi gi descritte
sopra per i tessuti misti ad
eccezione del
raffreddamento graduale
dellacqua ma con
laggiunta di una fase di
fermo acqua in vasca con
stop dopo lultimo risciacquo.
Nel programma la na e se ta
questo tasto ha la sola
funzione di lasciare i capi
immersi nellacqua alla fine
dellultimo risciacquo al fine di
distendere perfettamente le
fibre.
Dura nte la fa se d i fe rmo
a c q ua in va sc a la sp ia d e l
ta sto la mp e g g ia a d ind ic a re
c he la ma c c hina in p a usa .
Per terminare il ciclo dei
tessuti d e lic a ti, d e lla se ta e
d e lla la na , le operazioni
possono essere:
- rilasciare il tasto per
terminare il ciclo.
Nel caso in cui si voglia
effettuare solo lo scarico:
- portare la manopola
programmi prima in posizione
di OFF;
- selezionare il programma
solo scarico ;
- riavviare la macchina
premendo nuovamente il
pulsante AVVIO/PAUSA.
PL
PRZYCISK ATWE
PRASOWANIE
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wystpuje w programie
BAWENA) pozwala
zmniejszy do minimum
gniecenie si pranych tkanin
przez modyfikacj
parametrw programu dla
wybranego cyklu i typu
tkaniny.
Szczeglnie w przypadku
tkanin mieszanych
poczone dziaanie fazy
stopniowego schadzania
wody, braku obrotw bbna
podczas odprowadzania
wody i delikatnego
wirowania minimalizuje
gniecenie si wkien. W
przypadku tkanin
delikatnych, z wyjtkiem
weny, opisane wczeniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w
bbnie po ostatnim pukaniu,
a wyeliminowano etap
schadzania wody -
pozwolio to uzyska
najlepsze rezultaty.
W programach WENA,
JEDWAB wcinicie tego
przycisku powoduje, e
bielizna pozostaje zanurzona
w wodzie po zakoczeniu
ostaniego pukania, aby
wkna ulegy rozpreniu.
Podczas fazy zatrzymania
wody w bbnie kontrolka
tego przycisku miga i
wskazuje, e pralka jest w
fazie przerwy.
Aby zakoczy cykl prania
tkanin delikatnych,
wenianych i jedwabnych
naley:
- zwolni przycisk ATWE
PRASOWANIE aby zakoczy
cykl prania.
Aby wykona program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawi pokrto
programatora na pozycj
OFF
- wybra program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomi na nowo pralk
wciskajc przycisk START.
DE
TASTE LEIC HTBG ELN
Diese Funktion (nicht
verfgbar fr die
Programme KOCHWSCHE)
reduziert die Knitterbildung
durch die individuelle Wahl
der Programme und der
Wscheart.
Im Besonderen fr
Mischgewebe sorgt die
Kombination der langsamen
Abkhlphase verbunden mit
dem Stillstand der Wsche
whrend des Abpumpens
und einem Schonschleudern
fr die optimale Schonung
der Wsche.
Fr die Fe inw sc he sind die
Phasen wie bei
Mischgewebe beschrieben,
mit Ausnahme der
Abkhlphase unter
Hinzunahme des
Wasserstopps nach dem
letzten Splgang.
Fr die Programme
Woolma rk ( Wolle ) und Se id e
dient diese Taste
ausschlielich als Splstopp,
um die Fasern zu gltten.
In d e r Sp lstop p - Pha se
b linkt d ie Le uc hta nze ig e d e r
Ta ste , um a nzuze ig e n, d a ss
d a s G e r t sic h in Pa use
b e find e t.
Um die Fe inw sc he bzw. das
Woll- od e r Se id e - Prog ra mm
zu beenden, knnen Sie wie
folgt vorgehen:
- Drcken Sie die Taste
Leichtbgeln zurck, um das
Programm mit Abpumpen
und Schleudern
zu beenden
Wenn Sie nur abpumpen
wollen:
- drehen Sie den
Programmwahlschalter auf
die Position OFF
- whlen Sie das Programm
Abpumpen
- schalten Sie das Gert
durch erneutes Drcken der
Taste START/PAUSE ein
SL
TIPKA ZA LAHKO LIKANJE
e elite, da je perilo kar
najmanj zmekano (ni
mono na programih za
BOMBA), vklopite to
funkcijo. Ta edinstveni sistem
za prepreevanje mekanja
perila je prilagojen
posebnim vrstam tkanin.
Tkanine iz meanice vlaken
voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neno
centrifugiranje, kar
zagotavlja, da perilo ne bo
zmekano.
Obutljive tkanine zadnji
dve fazi izpiranja sta brez
centrifugiranja, po
konanem pranju pa ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
elite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreevanje mekanja
perila in ele takrat bo stroj
izrpal vodo in oel perilo.
Volna/Svilo po zadnjem
izpiranju ostane perilo v
vodi, dokler ga ne elite
pobrati iz stroja; kontrolna
luka utripa.
Ko elite pobrati perilo iz
stroja, pritisnite na tipko za
prepreevanje mekanja
perila in ele takrat bo stroj
izrpal vodo in oel perilo.
e pa ne elite, da bi stroj
perilo oel, lahko vklopite
samo izrpavanje vode:
- Obrnite gumb
programatorja na oznako
OFF.
- Izberite program za
izrpavanje vode .
- Vklopite stroj znova
pritisnite na tipko
START/Pavza.
34
H
EN
SPIN SPEED BUTTO N
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics.You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not d a ma g e the fa b ric s,
it is not p ossib le to inc re a se
the sp e e d ove r tha t
a utoma tic a lly suita b le
d uring the se le c tion of the
p rog ra m.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
SPIN SPEED INDICATO R LIG HT
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
TIM E C O UNTDOWN SYSTEM
INDICATO R LIG HTS
In order to better manage
your time, this washing
machine features an
indicator light system that
keeps you constantly
informed on the remaining
cycle time.
Ind ic a tor lig ht 90: Remaining
time above 60 minutes
Ind ic a tor lig ht 60: Remaining
time less than 60 minutes
Ind ic a tor lig ht 30: Remaining
time less than 30 minutes
Ind ic a tor lig ht 15: Remaining
time less than 15 minutes
Ind ic a tor lig ht Stop : End of
the programme.
35
IT
TASTO SELEZIO NE C ENTRIFUG A
La fase di centrifuga molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello dotato della
massima flessibilit per ogni
vostra esigenza.
Premendo questo tasto, si pu
ridurre la massima velocit di
centrifuga possibile per il
programma selezionato, fino
alla sua completa esclusione.
Per riattivare la centrifuga,
sufficiente premere
nuovamente il tasto, fino al
raggiungimento della velocit
scelta.
Pe r la sa lva g ua rd ia d e i te ssuti,
non p ossib ile a ume nta re la
ve loc it oltre q ue lla
a utoma tic a me nte ind ic a ta a l
mome nto d e lla se le zione d e l
p rog ra mma .
E' possibile modificare la
velocit della centrifuga in
qualsiasi momento, anche
senza portare la macchina in
PAUSA.
SPIE G IRI C ENTRIFUG A
Al momento della selezione di
un programma, la massima
velocit di centrifuga
possibile verr
automaticamente indicata
tramite l'accensione della
relativa spia.
Scegliendo una minor
velocit tramite l'apposito
tasto, si illuminer la spia
corrispondente.
SPIE TEM PO RESTANTE
Per gestire meglio il suo
tempo, il sistema di
segnalazione a led consente
di essere costantemente
aggiornati sul tempo restante
alla fine del ciclo.
Sp ia 90:
tempo restante superiore a 60
Sp ia 60:
tempo restante inferiore a 60
Sp ia 30:
tempo restante inferiore a 30
Sp ia 15:
tempo restante inferiore a 15
Sp ia STO P:
fine programma
I
L
PL
PRZYCISK WYBR
WIROWANIA
Wybr prdkoci wirowania
jest wany dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du
moliwo doboru prdkoci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. Wcinicie tego
przycisku redukuje prdko
obrotw wirwki, moliw dla
danego programu, a do
cakowitego jej wyczenia.
Aby wczy wirwk naley
ponownie wciska ten
przycisk, a do uzyskania
wybranej prdkoci.
Dla bezpieczestwa tkanin ,
nie jest moliwe zwikszenie
obrotw wirwki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Mona zmienia prdko
wirowania w kadym
momencie, bez koniecznoci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
KONTROLKI OBROTW
WIRWKI
W momencie wyboru
programu odpowiednia
kontrolka zawieci si
automatycznie, pokazujc
maksymaln moliw
prdko wirowania.
Jeli zmniejszymy prdko
wirowania wciskaniem
odpowiedniego przycisku,
zawieci si kontrolka nowo
ustawionej prdkoci wirwki.
KONTROLKI POZOSTAEGO
CZASU
Wskazuj czas pozostay do
koca cyklu prania.
Kontrolka 90: czas pozostay
do koca cyklu jest wyszy ni
60.
Kontrolka 60: czas pozotay
do koca jest niszy ni 60
Kontrolka 30: czas pozostay
do koca jest niszy ni 30
Kontrolka 15: czas pozostay
do koca jest niszy ni 15
Kontrolka STOP: koniec
programu.
DE
TASTE SC HLEUDERDREHZAHL
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig fr eine gute Trocknung
der Wsche.Auch hier kann Ihr
Gert sich sehr flexibel an Ihre
Bedrfnisse anpassen.
Durch Bettigen der Taste
Schleuderdrehzahl knnen Sie
die fr das jeweilige Programm
hchstmgliche Tourenzahl
reduzieren oder die
Schleuderung ganz
ausschlieen.
Um den Schleudergang
wieder zu aktivieren,brauchen
Sie nur die Taste erneut zu
drcken,bis die gewnschte
Tourenzahl angezeigt wird.
Um die Gewe be zu sc hone n,
ist e s nic ht mglic h, e ine
hhe re Sc hle ude rdre hza hl
e inzuste lle n, a ls die , die be i de r
Progra mmwa hl a utoma tisc h
a nge ze igt wird.
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des
Programms eingestellt werden.
Dabei brauchen Sie die Taste
PAUSE nicht zu bettigen.
SCHLEUDERDREHZAHLANZEIGEN
Wenn Sie ein Programm
whlen, wird die fr dieses
Programm hchstmgliche
Schleudergeschwindigkeit
durch das Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige
automatisch angezeigt.
Wenn Sie mit der Taste fr die
Schleuderdrehzahl eine
niedrigere Tourenzahl
whlen, leuchtet die
entsprechende Anzeige auf.
RESTZEITANZEIG E
Die Restzeitanzeigen geben
Ihnen stndig Auskunft ber
die verbleibende zeit zum
Programmende.
Le uc hta nze ig e 90:
Restzeit ber 60 Minuten
Le uc hta nze ig e 60:
Restzeit weniger als 60
Minuten
Le uc hta nze ig e 30:
Restzeit weniger als 30
Minuten
Le uc hta nze ig e 15:
Restzeit weniger als 15
Minuten
Le uc hta nze ig e STO P:
Programmende
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila imve vlage, ne
da bi ga pri tem
pokodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo nijih vrednosti
lahko zniate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuite. e elite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena elena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreili pokodbe
perila, ni mogoe nastaviti
vije hitrosti centrifugiranja od
najvije predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
nain pavze.
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete eleni program, se
osvetli luka skladno z najvijo
mono hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju nije hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
PRIKAZ ASA DO KONCA
PROGRAMA
Da bi vam omogoili bolje
razpolaganje s asom, smo ta
pralni stroj opremili s sistemom
za prikaz asa, ki mora e
pretei do konca programa.
Tako ste sproti obveeni, kdaj
bo perilo oprano.
Indikator 90 minut: do konca
programa je ve kot 60 minut
Indikator 60 minut: do konca
programa je manj kot 60 minut
Indikator 30 minut: do konca
programa je manj kot 30 minut
Indikator 15 minut: do konca
programa je manj kot 15 minut
Osvetljen indikator STOP:
Program je zakljuen.
36
M
37
N
SPIE TEM PERATURA DI
LAVAG G IO
Al momento della selezione
di un programma verr
automaticamente indicata
la massima
Temperatura di lavaggio
possibile tramite
l'accensione della relativa
spia.
Scegliendo una
temperatura minore tramite
l'apposito tasto, si illuminer
la spia corrispondente.
TASTO SELEZIO NE
TEM PERATURA
Con questa opzione
possibile lavare a qualsiasi
temperatura al disotto della
massima
prevista per ciascun
programma.
Ad ogni pressione del tasto
si diminuisce la temperatura
fino a un minimo di 15C
(lavaggio a freddo ).
SPIE TASTI
Si accendono quando i
rispettivi tasti vengono
premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata unopzione non
compatibile con il
programma scelto
la luce sul pulsante non si
accender.
WASH TEMPERATURE
INDICATOR LIGHT
When you set a program,
the maximum possible
Temperature will be
automatically shown by
the relevant indicator light.
Choosing a lower
temperature by the
appropriate button, the
relevant indicator light will
go on.
WASH TEMPERATURE
BUTTON
The Wash Temperature
button allows a reduction in
the wash temperature in
each programme.
Each time the button is
pressed the temperature
decreases until a minimum
of 15C (cold Wash ).
BUTTONS INDICATOR LIGHT
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options are
selected.
If you select an option
button that is not
compatible with the
programme required the
button light will not
illuminate.
O
EN IT PL
KONTROLKI TEMPERATURA
PRANIA
W momencie wyboru
programu automatycznie
zapala si kontrolka
wskazujca maksymaln dla
danego programu
temperatur. Kiedy za
pomoc odpowiedniego
przycisku wybierzemy
mniejsz temperatur zapali
si kontrolka
odpowiadajca tej
temperaturze.
PRZYCISK WYBR
TEMPERATURY
Ta opcja pozwala na pranie
w dowolnie wybranej
temperaturze jednake tylko
niszej ni przewidziana dla
danego programu. Kade
wcinicie tego przycisku
powoduje zmniejszenie
temperatury do minimum
15C (pranie na zimno ).
KONTROLKI PRZYCISKW
Zapalaj si w momencie
wcinicia
odpowiadajcych im
przyciskw.
W wypadku wyboru opcji nie
kompatybilnej z wybranym
programem nie zapali si
wiateko kontrolki.
ANZEIG E
WASC HTEM PERATUR
Sobald ein Waschprogramm
gewhlt wird, zeigt das Gert
die hchstmgliche
Temperatur dieses
Programms durch
Aufleuchten der
entsprechenden
Leuchtanzeige an.
Wird mit der
Temperaturwahltaste eine
niedrigere Temperatur
eingestellt, leuchtet die
entsprechende Anzeige auf.
TASTE TEM PERATURWAHL
Mit dieser Option knnen Sie
die fr das eingestellte
Programm maximal
vorgesehene Temperatur
beliebig reduzieren und
whlen.
Bei jedem Drcken der Taste
reduziert sich die
Waschtemperatur
schrittweise auf bis zu 15C
(Kaltwsche ).
TASTENANZEIG EN
Die Tastenanzeigen leuchten
auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrckt werden.
Falls eine Option gewhlt
wird, die fr das eingestellte
Programm nicht vorgesehen
bzw. mit ihm nicht kompatibel
ist die Tastenanzeige leuchtet
nicht auf.
DE SL
INDIKATOR TEMPERATURE
PRANJA
Ko izberete program,
osvetljen indikator samodejno
prikae najvijo mono
temperature.
e s pomojo ustrezne tipke
nastavite nijo temperature,
indikator ugasne.
TIPKA TEMPERATURA PRANJA
Tipka za nastavljanje
temperature pranja
omogoa znianje
temperature za izbrani
program.
S pritiskanjem na tipko niate
temperaturo pranja do
vrednosti 15C (pranje s
hladno vodo ).
INDIKATORJI POSAMEZNIH TIPK
Ko izberete katero od opcij,
zasveti indikator okoli tipke za
izbrano opcijo. e pritisnete
na tipko za opcijo, ki je ni
mogoe kombinirati z
izbranim programom, se tipka
ne osvetli.
38
EN
PRO G RAM M E SELEC TO R WITH
O FF PO SITIO N
ROTATES IN BOTH
DIREC TIO NS.
THE M AC HINE IS
TURNED O N BY
SELEC TING A
PRO G RAM M E VIA THE
PRO G RAM M E
SELEC TO R.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STO P
INDICATO R LIG HT
FLASHING, THIS LIG HT
WILL C O NTINUE TO
FLASH UNTIL THE
M AC HINE HAS STARTED
O R THE M AC HINE IS
RETURNED TO THE O FF
PO SITIO N.
Press the "Sta rt/ Pa use "
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PRO G RAM M E
SELEC TO R M UST BE
RETURN TO THE O FF
PO SITIO N AT THE END
O F EAC H C YC LE O R
WHEN STARTING A
SUBSEQ UENT WASH
C YC LE PRIO R TO THE
NEXT PRO G RAM M E
BEING SELEC TED AND
STARTED.
39
IT
M ANO PO LA PRO G RAM M I
C O N O FF
PUO RUOTARLA NEI DUE
SENSI.
Q UANDO SI SELEZIO NA
UN PRO G RAM M A, DO PO
ALC UNI SEC O NDI, LA
SEG NALAZIO NE
LUM INO SA STO P INIZIA
A LAM PEG G IARE.
N.B. PER SPEG NERE LA
SEG NALAZIO NE
LUM INO SA STO P
RUOTARE LA M ANO PO LA
PRO G RAM M I SULLA
PO SIZIO NE O FF.
Premere il tasto "Avvio/ Pa usa "
per iniziare il ciclo di lavaggio
Il ciclo di lavaggio avverr
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".
NOTA:
LA M ANO PO LA
PRO G RAM M I DEVE
ESSERE SEM PRE PO RTATA
IN PO SIZIO NE DI O FF
ALLA FINE DI UN
LAVAG G IO E PRIM A DI
SELEZIO NARNE UNO
NUOVO.
P
PL
POKRTO
PROGRAMW Z OFF
MONA NIM OBRACA
W OBIE STRONY.
KIEDY WYBIERA SI
PROGRAM, PO KILKU
SEKUNDACH KONTROLKA
STOP ZACZYNA MIGA.
ABY ZGASI KONTROLK
STOP NALEY PRZEKRCI
POKRTO
PROGRAMATORA NA
POZYCJ OFF.
Wcisn przycisk
START/PAUZA aby
uruchomi cykl prania.
Cykl prania bdzie si
odbywa z pokrtem
programatora ustawionym na
wybranym programie a do
koca prania.
Po zakoczeniu cyklu prania
wyczy pralk ustawiajc
pokrto programatora na
pozycji OFF.
UWAGA:
POKRTO
PROGRAMATORA MUSI
BY USTAWIONE NA
POZYCJ OFF ZAWSZE PO
ZAKOCZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
DE
PRO G RAM M WAHLSC HALTER M IT
O FF
KANN IN BEIDE
RIC HTUNG EN G EDREHT
WERDEN EINIG E
SEKUNDEN, NAC HDEM
SIE EIN
WASC HPRO G RAM M
G EWHLT HABEN, FNG T
DIE STO P- ANZEIG E AN
ZU BLINKEN.
HINWEIS: UM DIE STO P-
ANZEIG E
AUSZUSC HALTEN,
DREHEN SIE DEN
PRO G RAM M WAHLSC HA
LTER AUF DIE PO SITIO N
AUS.
Drcken Sie die START- Ta ste ,
um das Programm zu starten.
Whrend des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewhlten
Programm stehen.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gert ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF
HINWEIS:
DREHEN SIE IM M ER
NAC H BEENDIG UNG DES
PRO G RAM M S, UND
BEVO R SIE EIN NEUES
PRO G RAM M EINSTELLEN,
DEN
PRO G RAM M WAHLSC HA
LTER AUF DIE PO SITIO N
AUS.
SL
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. STROJ VKLOPITE
TAKO, DA OBRNETE
GUMB NA ELENI
PROGRAM. UTRIPATI
ZANE KONTROLNA
LUKA STOP, KI UTRIPA,
DOKLER STROJ NE
ZANE DELOVATI OZ.
DOKLER NE OBRNETE
GUMBA NAZAJ V
IZKLOPLJENI POLOAJ
(OFF).
Stroj zaenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. E ELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
TEMP.
C
Do: 40
Do: 90
Do: 60
Do: 40
Do: 50
Do: 40
-
-
-
Do: 40
Do: 30
Do: 60
Do: 40
Do: 40
Do: 30
(**
40 41
2 1( )
( )
( )
( )
(**
(**
Program za
Odporne tkanine
Odporne tkanine
Bomba, platno
Bomba, odporne tkanine
iz meanice vlaken
Bomba, tkanine iz
meanice vlaken
Tkanine iz meanice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine
Zelo obutljive tkanine
P
o
s
e
b
n
i

p
r
o
g
r
a
m
i
Izpiranje
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
Samo
izrpavanje
Volna (za strojno
pranje)
Obutljive tkanine
Odporne tkanine
Odporne tkanine/
Tkanine iz meanice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine/
Tkanine iz meanice
vlaken in sintetike
Tkanine iz meanice
vlaken in sintetike
- 4 0
- 3 0
- 60
- 4 0
- 4 0
Spor ts - 3 0
AA 4 0 C
9 0
6 0
4 0
5 0
4 0
PRALNA SREDSTVA V: GUMB ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEA
(NAJVE]
Kg.
*
SL
7. POGLAVJE
Prosimo, da upotevate naslednje:
*)
Najveja dovoljena koliina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
e je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
** Program je testiran skladno z doloili CENELEC EN 60456 ob izbranem najdaljem
monem trajanju pranja.
Program je priporoen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (nijih od najvije mone, ki je
prikazana).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniate hitrost centrifugiranja pod najvijo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliete centrifugiranje. To storite s pomojo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
Samo, e ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
Tipka za nastavljanje temperature omogoa pranje pri vseh temperaturah, nijih od najvije
dovoljene temperature za izbrani program.
e so na posameznih kosih perila madei, ki jih je treba odstraniti s pomojo tekoega
belila, priporoamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoe belilo v ustrezen predalek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent
za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje . Ko je ta program zakljuen,
obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloaj, dodajte preostalo perilo in nato
izberite ustrezen program pranja.
( )
6
6
6
6
3
1,5
-
-
-
1
1
3
3,5
2
2,5
8
8
8
8
4
2
-
-
-
1,5
1,5
3
3,5
2
2,5
CARICO
MAX
kg
**
TEMP.
C
Fino a: 40
Fino a: 90
Fino a: 60
Fino a: 40
Fino a: 50
Fino a: 40
-
-
-
Fino a: 40
Fino a: 30
Fino a: 60
Fino a: 40
Fino a: 40
Fino a: 30
(*
42 43
2 1( )
( )
( )
( )
(*
(*
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
TABELLA PRO G RAM M I
CARICO DETERSIVO
CAPITO LO 7
IT
PRO G RAM M A PER:
Te ssuti re siste nti
Te ssuti re siste nti
Cotone, lino, canapa
Cotone, misti resistenti
Cotone, misti
Te ssuti misti e sinte tic i
Misti resistenti
Te ssuti d e lic a ti
S
p
e
c
i
a
l
i
Risc ia c q uo
C e ntrifug a
e ne rg ic a
Solo sc a ric o
La na la va b ile
in la va tric e
De lic a ti
Te ssuti re siste nti
Te ssuti
re siste nti/ misti
Te ssuti
re siste nti/ misti
Te ssuti misti
Note da considerare
** La massima capacit di carico di biancheria asciutta differisce a seconda del modello
(vedere targhetta dati).
In caso di biancheria con elevato grado di sporco consigliata la riduzione del carico a non
pi di 3/4 kg.
* Programma consigliato anche per lavaggi a basse temperature (inferiori alla max indicata).
Programma di prova secondo CENELEC EN 60456.
Solo con il tasto prelavaggio inserito (Programmi con opzione tasto prelavaggio abilitato)
In tutti i programmi possibile regolare la velocit della centrifuga secondo il consiglio del
fabbricante del tessuto.
Se letichetta non riporta alcuna indicazione possibile centrifugare alla massima velocit
prevista dal programma.
Regolando opportunamente il termostato possibile lavare a qualsiasi temperatura al
disotto della massima prevista per ciascun programma.
Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti
candeggianti liquidi, si pu procedere ad una smacchiatura preliminare in lavatrice.
Introdurre nello scomparto "2" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione
nella quale versare il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" ( ).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF", aggiungere
ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il
programma pi adatto.
( )
- 4 0
- 3 0
- 60
- 4 0
- 4 0
Spor ts - 3 0
AA 4 0 C
9 0
6 0
4 0
5 0
4 0
6
6
6
6
3
1,5
-
-
-
1
1
3
3,5
2
2,5
8
8
8
8
4
2
-
-
-
1,5
1,5
3
3,5
2
2,5
- 4 0
- 3 0
- 60
- 4 0
- 4 0
Spor ts - 3 0
MAKS.
ADUNEK
kg **
TEMP
C
Do: 40
Do: 90
Do: 60
Do: 40
Do: 50
Do: 40
-
-
-
Do: 40
Do: 30
Do: 60
Do: 40
Do: 40
Do: 30
(*
44
45
AA 4 0 C
9 0
6 0
4 0
5 0
4 0
2 1( )
( )
( )
( )
(*
(*
POKRTO
PROGRAMATORA ZE
WSKANIKAMI
PROGRAMW
TABELA PROGRAMW
RODEK PIORCY
ROZDZIA 7
PL
MATERIA
Materiay wytrzymae
bawena, len
Materiay wytrzymae
bawena, len
bawena, len mieszane
wytrzymae
bawena
Materiay mieszane
i syntetyczne
mieszane,wytrzymae
Bardzo delikatne
materiay
S
p
e
c
j
a
l
n
e
Pukanie
Wirowanie
wypuszczanie wody
wena do prania w
pralce
jedwab- pranie
rczne
tkaniny odporne
tkaniny
odporne/mieszane
tkaniny
odporne/mieszane
tkaniny mieszane
Uwagi:
** Maksymalna pojemno suchego zaadunku jest rna w zalenoci od modelu
pralki (patrz tabliczka znamionowa).
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca si zaadowanie do pralki maksymalnie
3/4 kg bielizny.
Mona rwnie zmniejszy szybko wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materiaowej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin cakowicie wyczy
wirowanie.
* Program jest take zalecany do prania w niskich temperaturach (niszych ni
maksymalna wskazana). Programy zgodne z norm EN 60456
Jedynie przy wczonym przycisku PRANIE WSTPNE. (Programy z aktywn opcj
PRANIE WSTPNE)
Temperatur prania mona regulowa dowolnie pokrtem termostatu, ale ustawiana
temperatura musi by zawsze nisza ni maksymalna temperatura przewidziana dla danego
programu.
Jeli tylko niektre sztuki bielizny wymagaj usunicia plam rodkami wybielajcymi
mona wykona wstpne odplamianie w pralce.
Naley woy do przedziau 2 w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek, wla
do niego pyn wybielajcy i ustawi program PUKANIA ( ). Po zakoczeniu tego
programu naley ustawi pokrto programatora na pozycji "OFF", doda pozostae
sztuki bielizn i rozpocz normalne pranie na wybranym programie.
( )
6
6
6
6
3
1,5
-
-
-
1
1
3
3,5
2
2,5
8
8
8
8
4
2
-
-
-
1,5
1,5
3
3,5
2
2,5
- 4 0
- 3 0
- 60
- 4 0
- 4 0
Spor ts - 3 0
MAX
BELADUNG
kg * *
TEMP.
C
Bis: 40
Bis: 90
Bis: 60
Bis: 40
Bis: 50
Bis: 40
-
-
-
Bis: 40
Bis: 30
Bis: 60
Bis: 40
Bis: 40
Bis: 30
(*
46 47
AA 4 0 C
9 0
6 0
4 0
5 0
4 0
2 1( )
( )
( )
( )
(*
(*
PROGRAMMWAHLSCHALTER
EINSTELLEN AUF
PRO G RAM M TABELLE
WASCHMITTEL
EINFLLEN
KAPITEL 7
DE
PRO G RAM M FR /
G EWEBEART
Wid e rsta nd sf hig e
G e we b e
Wid e rsta nd sf hig e
G e we b e
Baumwolle, Leinen,
strapazierfhige Gewebe
Baumwolle,
strapazierfhige
Mischgewebe
Baumwolle,
Mischgewebe
M isc hg e we b e und
Synthe tik
Strapazierfhige
Mischgewebe
Fe inw sc he
S
p
e
z
i
a
l
Sp le n
Extra sc shle ude rn
Nur Ab p ump e n
Wa sc hma sc hine nge
e igne te Wolle
Fe instw sc he
Wide rsta ndsf hige
G e we b e
Wide rsta ndsf hige
Ge we be /
Misc hge we be
Wide rsta ndsf hige
Ge we be /
Misc hge we be
M isc hg e we b e
Hinweise:
** Die maximale Fassungsvermgen fr Trockenwsche ist je nach Modell unterschiedlich (siehe
Matrikelschild).
Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wsche die Fllmenge auf hchstens 3/4 kg zu
reduzieren.
* Das Programm ist empfohlen auch fr das Waschen bei niedrigeren Temperaturen (als die
hchstmgliche). Normprogramm nach CENELEC EN 60456
Nur wenn die Taste Vorwsche eingeschaltet ist (Programme, die die Option Vorwsche zulassen)
In allen Programmen knnen Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des
Wschestcks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wscheetikett vorfinden, knnen sie
die hchstmgliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.
Durch Bettigung des Temperaturwahlschalters knnen Sie fr jedes Programm die hchste
vorgesehene Temperatur stufenlos herunterregulieren.
Wenn nur einige Wschestcke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flssi-gen
Bleichmittel behandelt werden mssen, knnen Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der
Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer 2 den hierfr vorgesehenen Einsatz fr Fls-sigmittel
und fllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm Splen ( ) ein.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF,
fgen Sie die anderen Wschestcke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem
( )
6
6
6
6
3
1,5
-
-
-
1
1
3
3,5
2
2,5
8
8
8
8
4
2
-
-
-
1,5
1,5
3
3,5
2
2,5
- 4 0
- 3 0
- 60
- 4 0
- 4 0
Spor ts - 3 0
WEIG HT
M AX
Kg **
TEM P.
C
Up to: 40
Up to: 90
Up to: 60
Up to: 40
Up to: 50
Up to: 40
-
-
-
Up to: 40
Up to: 30
Up to: 60
Up to: 40
Up to: 40
Up to: 30
(*
48 49
AA 4 0 C
9 0
6 0
4 0
5 0
4 0
2 1( )
( )
( )
( )
(*
(*
PRO G RAM M ES SELEC TO R
O N:
TABLE O F PRO G RAM M ES
C HARG E DETERG ENT
C HAPTER 7
EN
PRO G RAM FO R
Re sista nt fa b ric s
Re sista nt fa b ric s
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton
M ixe d fa b ric s a nd
synthe tic s
Mixed, resistant
Ve ry d e lic a te fa b ric s
S
p
e
c
i
a
l
s
RINSE
SPIN
DRAIN O NLY
WO O LM ARK
SILK HAND
WASH
RESISTANT
FABRIC S
RESISTANT or M IXED
FABRIC S
RESISTANT or M IXED
FABRIC S
M IXED FABRIC S
Please read these notes
** Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg maximum.
* Programme also recommended for low temperature wash (below the indicated Max.
temperature). Programmes according to CENELEC EN 60456.
Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.
The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "2" in
the detergent drawer, and set the special programme "RINSE" .
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the
rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
( )
6
6
6
6
3
1,5
-
-
-
1
1
3
3,5
2
2,5
8
8
8
8
4
2
-
-
-
1,5
1,5
3
3,5
2
2,5
50
EN
51
C HAPTER 8
SELECTION
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has different
programme bands according
to: wash cycle, temperature
and lenght of cycle (see table
of washing cycle programmes).
AA SPEC IAL PRO G RAM M E AT
40C
This special programme has
been studied to allow you to
obtain the best washing
performance, even at full load,
as the 60C Cotton programme
(the normative cycle), but with
the advantage of an energy
saving due to 40C
temperature, instead of 60C.
The length of this programme
lasts almost the 3 hours.
RESISTANTS FABRIC S
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
M IXED AND SYNTHETIC FABRIC S
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that the
fabrics become less creased.
SPEC IAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and soaking
and is particularly
recommended for very delicate
fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
IT
CAPITO LO 8
SELEZIONE
PROGRAMMI
Per trattare i vari tipi di tessuto e
le varie gradazioni di sporco, la
lavatrice ha fasce di programmi
diversi per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata (vedere
tabella programmi di lavaggio).
PRO G RAM M A SPEC IALE 40C
AA
Questo programma stato
studiato appositamente per
ottenere le migliori prestazioni di
lavaggio, anche a pieno
carico, c omp a ra b ili con il
programma cotone 60C (ciclo
normativo) ma con il grande
vantaggio di un consistente
risp a rmio d i e ne rg ia , grazie alla
temperatura di lavaggio di
40C anzich di 60C.
La durata di questo programma
raggiunge quasi le 3 ore.
TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati per
sviluppare il massimo grado di
lavaggio e i risciacqui,
intervallati da fasi di centrifuga,
assicurano una perfetta
sciacquatura.
La centrifuga finale assicura
un ottima strizzatura.
TESSUTI M ISTI E SINTETIC I
Il lavaggio ed il risciacquo sono
ottimizzati nei ritmi di rotazione
del cesto e nei livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una ridotta
formazione di pieghe sui tessuti.
TESSUTI DELICATISSIM I
E un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a momenti di
pausa, particolarmente
indicato per il lavaggio di tessuti
molto delicati. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con alto
livello di acqua per assicurare le
migliori prestazioni.
AA
40C
50
40
WEIGHT
MAX
Kg
5
5
5
5
2
2
TEMP.
C
Up to: 90
Up to: 60
Up to: 40
Up to: 40
Up to: 50
Up to: 40
(*
PROGRAM FOR
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton
Resistant fabrics
Mixed fabrics and
synthetics
Mixed, resistant
ery delicate fabrics

PROGRAMMES
SELECTOR ON:
( )
( )
( )
( )
TABLE OF PROGRAMMES
CH
EN
HAPTER 7
- 90
- 60
- 40
AA 40C - 40
- 50
- 40
90
60
40
PL
ROZDZIA 8
WYBR PROGRAMU
Pralka posiada rne grupy
programw stosowane w
zalenoci od rodzaju materiau i
jego stopnia zabrudzenia.
Programy te rni si rodzajem
prania, temperatur i dugoci
cyklu prania (patrz tabela
programw prania).
PROGRAM SPECJALNY
40C AA
Program ten zosta wymylony
specjalnie w tym celu, aby
uzyska rezultaty prania rwne
praniu baweny
w temperaturze 60C, przy
penym zaadunku (cykl
normatywny), ale ze znaczn
oszczdnoci energii
elektrycznej wynikajcej z
zastosowanej temperatury 40C
zamiast 60C.
Z tego powodu czas trwania
tego cyklu jest wyduony
prawie do 3 godzin.
MATERIAY WYTRZYMAE
Programy zostay opracowane
w celu maksymalnego
rozwinicia fazy prania i
pukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonae efekty.
Kocowe wirowanie zapewnia
skuteczne usunicie wody.
MATERIAY Z WTKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonae efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotw bbna oraz
pukanie w duej iloci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
MATERIAY WYJTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejcie do
prania, ktre skada si z
naprzemiennych okresw
prania i pauz, szczeglnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i pukanie odbywa si w
duej iloci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
DE
KAPITEL 8
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu knnen,
bietet Ihnen diese
Waschmaschine verschiedene
Programmtypen an fr
unterschiedliche Waschzyklen,
Temperaturen und
Programmdauern. (siehe
Programmtabelle).
AA 40C - SPEZIALPRO G RAM M
Dieses Programm wurde
konzipiert, um die besten
Waschergebnisse zu erzielen,
vergleichbar mit dem 60C
Programm fr Baumwolle
(Normprogramm), auch bei
voller Waschladung, jedoch mit
dem Vorteil einer erheblichen
Stromersparnis durch die
reduzierte Temperatur von
40C statt 60C.
Die Dauer dieses Programms
betrgt nahezu 3 Stunden.
UNEM PFINDLIC HE STO FFE
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Splgnge, die
die optimale Splung der
Wsche garantieren.
Der abschlieende
Schleudergang sichert die
bestmgliche Trocknung.
M ISC HG EWEBE UND
KUNSTFASERN
Das Waschen und Splen
dieser Gewebearten ist durch
die optimale Drehzahl der
Trommel und durch das perfekt
abgestimmte Wasserniveau
besonders wirksam.
Das Schonschleudem
verhindert auerdem die
Bildung von Falten in der
Wsche.
HO C HEM PFINDLIC HE STO FFE
Dieses neue Waschkonzept mit
abwechselnden Wasch- und
Einweichphasen ist besonders
geeignet fr die Wsche
feinster Textilien. Die Splgnge
werden mit hohem
Wasserstand durchgefhrt, um
eine schonende Behandlung
und beste Ergebnisse zu
sichern.
SL
8. POGLAVJE
IZBIRANJE
PROGRAMOV
Pralni stroj ima skupine
programov, ki omogoajo
pranje razlino umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razlinih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po nainu pranja,
temperaturah in po trajanju (gl.
razpredelnico programov
pranja).
POSEBNI PROGRAM AA pri 40C
Ta posebni program smo
zasnovali zato, da bi vam
zagotovili doseganje najboljih
rezultatov pranja tudi pri pranju
polnega stroja perila. Rezultat
pranja je enak, kot ga
zagotavlja program za pranje
bombaa pri 60C (normirani
program), ob tem pa
zagotavlja e prihranek na
energiji, saj opera perilo pri
temperaturi 40C namesto
60C. Ta program traja skoraj 3
ure.
OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno mojo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konno
centrifugiranje perilo
temeljito oame.
TKANINE IZ MEANIH IN
SINTETINIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolje
rezultate pranja in izpiranja.
Neno oemanje preprei, da
bi se perilo preve zmekalo.
ZELO OBUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmenino pere in namaka, in
je predvsem namenjen pranju
zelo obutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veji koliini vode, kar
zagotavlja najbolje rezultate.
52
EN
53
SPEC IAL RINSE
PRO G RAM M E
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after hand-
washing.
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SPEC IAL FAST SPIN
PRO G RAM M E
Programme FAST SPIN
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
DRAIN O NLY
This programme drains out
the water.
WO O LM ARK PRO G RAM M E
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
SPEC IAL SILK PRO G RAM M E
This washing machine also
has a gentle Silk and Hand
Wash programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as Hand
Wash only and laundry
items made from Silk on the
fabric label.
The programme has a
maximum temperature of
30 and concludes with 3
rinses and no final spin.
IT
PRO G RAM M A SPEC IALE
RISC IAC Q UI
Questo programma effettua
3 risciacqui della biancheria
con centrifuga intermedia
(eventualmente riducibile o
annullabile tramite
lapposito tasto).
E utilizzabile per
risciacquare qualsiasi tipo di
tessuto, ad esempio dopo
un lavaggio effettuato a
mano.
Questo programma pu
essere inoltre utilizzato come
ciclo di CANDEGGIO (vedi
tabella programmi).
PRO G RAM M A SPEC IALE
C ENTRIFUG A FO RTE
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocit (eventualmente
riducibile tramite lapposito
tasto).
SO LO SCARIC O
Il programma effettua lo
scarico dell acqua.
PRO G RAM M A LANA
Grazie ad uno specifico
ciclo, certificato
WOOLMARK, i capi vengono
puliti in profondit con il
massimo rispetto per la loro
integrit.
Il ciclo alterna momenti di
lavoro a momenti di pausa
con una temperatura
massima di 40C e si
conclude con 3 risciacqui
ed una centrifuga delicata.
Il programma
raccomandato da BBB e
TITAN WOOL.
PRO G RAM M A SPEC IALE SETA
La macchina presenta
anche un ciclo di lavaggio
delicato completo per i
capi da lavare
esclusivamente a mano o
per i tessuti in seta lavabili in
lavatrice.
Il programma raggiunge
una temperatura massima
di 30e termina con 3
risciacqui senza centrifuga
finale.
PL
PROGRAM SPECJALNY
PUKANIA
Program ten wykonuje 3
pukania bielizny z
porednimi odwirowaniami
(ktre mona zredukowa
lub anulowa specjalnym
przyciskiem).
Mona w ten sposb puka
wszelkie typy tkanin , take
odzie wypran uprzednio
rcznie.
Program ten moe te by
uywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programw.)
PROGRAM SPECJALNY
SZYBKIE WIROWANIE
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
prdkoci. (Obroty mog
by redukowane specjalnym
przyciskiem).
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program tilko wypuszczenie
wody przeznaczony jest tylko
do wypuszczenia wody.
PROGRAM WENA
Dziki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z czystej
weny s prane dogbnie
a jednoczenie wkna
weniane s dobrze
chronione.
W cyklu tym nastpuj po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl kocz 3
pukania i delikatne
odwirowanie.
SPECJALNY PROGRAM
JEDWAB
Pralka wyposaona jest w
delikatny kompletny cykl
prania przeznaczony dla
tkanin do prania rcznego i
dla tkanin jedwabnych
dopuszczonych do prania w
pralce.
Cykl ten wykonywany jest w
temperaturze do 30C z 3
pukaniami, bez kocowego
wirowania.
DE
SPEZIALPRO G RAM M SPLEN
Das Programm Splen fhrt
drei Splgnge aus mit letztem
Schleudergang, der evtl.
reduziert oder ganz
ausgeschlossen werden kann
(drcken Sie die
entsprechende Taste).
Geeignet zum Splen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per
Hand.
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM benutzt
werden (s.Programmtabelle).
SPEZIALPRO G RAM M
INTENSIVSC HLEUDERN
Dieses Spezialprogramm fhrt
einen Intensivschleudergang
(die Schleuderdrehzahl kann
evtl. durch Drcken der
entsprechenden Taste
reduziert werden).
ABPUM PEN
Das Programm pumpt das
Wasser nur ab.
WO LLPRO G RAM M
Mit diesem speziellen
WOOLMARK-zertifizierten
Waschprogramm kann Ihre
Wollwsche nicht nur porentief
gereinigt werden, sondern wird
gleichzeitig besonders
geschont. Der Waschzyklus
arbeitet bei einer
Hchsttemperatur von 40C,
wobei sich Arbeitsphasen mit
Waschpausen abwechseln.
Das Programm endet mit 3
Splgngen und einem
sanften Schonschleudergang.
SPEZIALPRO G RAM M SEIDE
Das Gert verfgt auch ber
ein besonders sanftes
Waschprogramm, einen
kompletten Waschzyklus fr
Wschestcke aus Seide, die
nur mit der Hand gewaschen
werden knnen. Das
Programm erreicht eine
Hchsttemperatur von 30C
und endet mit 3 Splgngen
ohne Endschleuderung.
SL
IZPIRANJE
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomojo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razlinega perila po pranju
na roke.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeev s
perila s pomojo belila, kot
je bilo to e opisano.
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomojo
ustrezne tipke).
IZRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izrpavanju vode iz bobna.
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je
potrdil WOOLMARK, in ki
omogoa temeljito pranje
perila, ne da bi ga
pokodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
40C, zakljui pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oemanjem.
POSEBEN PROGRAM ZA
SVILO
Pralni stroj je opremljen tudi s
programom za neno pranje
svile in 'rono' pranje.
Namenjen je pranju perila, ki
ga je obiajno treba prati
na roke, in perilu iz svile.
Pranje poteka pri
temperaturi najve 30,
zakljui pa se z 3 izpiranji
brez centrifugiranja.
54 55
A WASH 59 '
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance identified with
the Arating whilst greatly
reducing the wash time. The
progrramme is designed for a
maximum load of 3 kg with
a temperature of 60C and
concludes with 2 rinses and a
high speed spin sequence.
DAILY WASH 40C FAST
PRO G RAM M ES
By maintaining exceptional
washing performance, these
programmes allow you to
know in advance the
necessary time for your
everyday laundry. In fact, this
washing machine is
equipped wit 2 daily rapid
programmes at 40C, that
were just studied for lightly
soiled fabrics and medium or
little load.
DAILY WASH 40C FAST 44
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 44
minutes:
- a maximum load of 3,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
DAILY WASH 40C FAST 29
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 29
minutes:
- a maximum load of 2 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
LAVAG G IO C LASSE A 59
Questo programma stato
studiato per avere la massima
qualit di lavaggio ma con il
grande vantaggio di una
consistente riduzione della
durata del tempo di lavaggio.
Il ciclo di lavaggio in grado
di lavare ad una temperatura
di 60C con un carico
massimo di 3kg e si conclude
con 2 risciacqui ed una
centrifuga ad alta velocit.
LAVAG G IO G IO RNALIERO 40C
- C IC LI RAPIDI
Questa lavatrice provvista di
2 programmi giornalieri rapidi
a 40C, molto utili per il bucato
di tutti i giorni, in grado di
mantenere una eccezionale
prestazione di lavaggio e
studiati appositamente per
capi poco sporchi e con
carichi medi o piccoli.
LAVAG G IO G IO RNALIERO 40C
- C IC LO RAPIDO 44
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 44 minuti:
- carichi massimi fino a 3,5 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
30% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
LAVAG G IO G IO RNALIERO 40C
- C IC LO RAPIDO 29
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 29 minuti:
- carichi massimi fino a 2 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
20% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
EN IT PL
PRANIE KLASA A 59
Program ten zapewnia
najwysz skuteczno prania
a jednoczenie ma wielk
zalet: znaczne zredukowanie
czasu prania..Cykl ten
odbywa si w temperaturze
60C, z 2 pukaniami i jednym
wirowaniem o duej
predkoci, przy zaadunku do
3 kg.
PRANIE CODZIENNE 40C-
CYKLE SZYBKIE
Pralka jest wyposaona w 2
programy szybkie, codzienne,
z temperatur 40C
przeznaczone do prania
zaadunkw rednich i
maych.Programy te
pozwalaj uzyska wietne
rezultaty prania codziennego
dla rednio zabrudzonych
tkanin.
PRANIE CODZIENNE 40C-
CYKL SZYBKI 44
Kompletny cykl prania (pranie,
pukanie i wirowanie) w czasie
okoo 44.
- zaadunek do 3,5 kg
- tkaniny mao zabrudzone
(bawena i mieszane)
W programie tym zaleca si
uycie tylko 30% z normalnie
stosowanej iloci detergentu.
PRANIE CODZIENNE 40C-CYKL
SZYBKI 29
Kompletny cykl prania (pranie,
pukanie, wirowanie) w czasie
okoo 29.
- zaadunek do 2 kg
- tkaniny mao zabrudzone
(bawena i mieszane)
W programie tym zaleca si
uycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloci detergentu.
KURZPROGRAMM 59 BEI EEK A
Dieses besondere Programm
wurde entwickelt, um die
besten Waschergebnisse zu
erzielen, mit dem Vorteil einer
sprbaren Zeiteinsparung
durch die Reduzierung der
Programmdauer.
Der Waschzyklus arbeitet mit
einer Temperatur von 60C bei
maximal 3 kg Wsche und
endet mit 2 Splgngen und
einem Schleudergang bei
hoher Tourenzahl.
TG LIC HER WASC HG ANG 40 -
SC HNELLPRO G RAM M E
Diese Waschmaschine ist mit 2
Schnellprogrammen mit 40C
ausgestattet, die sich
besonders fr die tglich
anfallende Wsche eignen. Sie
wurden fr wenig
verschmutzte Wsche und fr
kleine oder mittlere
Wscheladungen konzipiert
und ermglichen berragende
Waschergebnisse.
TG LIC HER WASC HG ANG 40C
SC HNELLPRO G RAM M 44
M INUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen,Splen,Schleudern),
der nur ca.44 Minuten dauert
und besonders empfohlen wird
fr:
- maximale Wscheladungen
von 3,5 kg
- leicht verschmutzte
Wschestcke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 30% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
TG LIC HER WASC HG ANG 40C
SC HNELLPRO G RAM M 29
M INUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen, Splen,
Schleudern), der nur ca. 29
Minuten dauert und besonders
empfohlen wird fr:
- maximale Wscheladungen
von 2 kg
- leicht verschmutzte
Wschestcke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 20% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
DE SL
A WASH 59 '
To je poseben program, ki
omogoa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno krajem asu.
Program je namenjen pranju
manje koliine perila (do 3
kg) pri temperaturi 60C,
vkljuuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najviji
hitrosti.
DNEVNO PRANJE 40C HITRI
PROGRAMI
Prednost teh programov,
seveda ob izjemni
uinkovitosti, je tudi dejstvo,
da vedno veste, koliko asa
je potrebno za vsakdanje
pranje perila. Na voljo sta 2
hitra dnevna programa za
pranje pri 40C, ki sta
namenjena pranju manj
umazanega perila, in sicer
srednje veliki ali manji
koliini.
DNEVNO PRANJE 40C HITRI
44-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oemanje) opera perilo v
priblino 44 minutah.
- najveja dovoljena koliina
perila 3,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bomba,
meanica vlaken).
Priporoamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
30 % obiajne koliine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DNEVNO PRANJE 40C HITRI
29-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oemanje) opera perilo v
priblino 29 minutah:
- najveja dovoljena koliina
perila 2 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bomba,
meanica vlaken).
Priporoamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiajne koliine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
56 57
SPO RTSWEAR
Hoove r ha dedicato ai capi
sportivi un programma di
lavaggio speciale.
La macchina presenta un
programma esclusivo
Sportswear.
Si tratta di un programma
speciale per il lavaggio di
capi sportivi misti che non
possono essere lavati con i
programmi che prevedono
elevate temperature.
Il programma inizia con un
prelavaggio freddo che
ammorbidisce e toglie lo
sporco in eccesso, quindi
lava i capi a 30C, li
risciacqua e centrifuga
delicatamente per garantire
la massima cura dei capi
delicati ma sporchi.
La durata di questo
programma raggiunge quasi
le 2 ore.
SPO RTS
Hoover has given sports items
their own wash care
programme.
The washing machine has a
unique Sportswear
programme. It is specially
designed to wash mixed
sportswear fabrics that
cannot be washed on hotter
programmes and is designed
to remove the soil and
staining created by
participation in sports
activities. This programme
starts with a cold prewash
that breaks down and
loosens any excess dirt and
then washes at a cool 30C,
rinses and spins slowly for the
best care of your heavily
soiled, delicate garments.
The length of this programme
lasts almost the 2 hours.
EN IT PL
SPORTS
Program sportowy jest
patentem firmy Hoover.
Niniejsza pralka dysponuje
wyjtkowym programem
prania artykuw sportowych.
Jest on specjalnie
zaprojektowany do prania
tkanin z wkien mieszanych
stosowanych do wyrobw
sportowych, ktrych nie
wolno pra w wyszych
temperaturach i
przeznaczony jest do
usuwania zabrudze oraz
plam powstaych podczas
uprawiania sportu. Program
ten rozpoczyna si od
zimnego prania wstpnego,
ktre zmywa wszelki brud, po
czym nastpuje pranie w
letniej temperaturze 30C,
dwukrotne pukanie, w tym
jedno ze zmikczaczem
tkanin i powolne wirowanie
zapewniajce delikatne
traktowanie mocno
zabrudzonych ale
delikatnych wyrobw.
Z tego powodu czas trwania
tego cyklu jest wyduony
prawie do 2 godzin.
SPORTKLEIDUNG
Hoover hat fr Sportkleidung
ein eigenes
Waschprogramm entwickelt.
Diese Waschmaschine
verfgt ber ein
einzigartiges
Sportkleidungsprogramm.
Mit diesem Programm kann
Sportkleidung, die nicht mit
Programmen mit hheren
Temperaturen gewaschen
werden kann, gewaschen
werden. Dieses Programm
wurde speziell zum Reinigen
stark verschmutzter
Sportkleidung und fr
Sportkleidung mit Flecken
entwickelt, die beim Sport
entstanden sind.
Das Programm beginnt mit
einer kalten Vorwsche,
durch die locker
anhaftender Schmutz gelst
wird. Anschlieend wird die
Wsche bei nur 30C
gewaschen, ausgesplt und
zum Schluss mit niedriger
Drehzahl geschleudert, um
Ihre stark verschmutzten und
empfindlichen
Wschestcke zu schonen.
Die Dauer dieses Programms
betrgt nahezu 2 Stunden.
DE SL
PORTNA OBLAILA 30
Hoover je pripravil prav
poseben program za pranje
portnih oblail.
Ta pralni stroj nudi tudi
edinstven program za
pranje portnih oblail.
Namenjen je pranju portnih
oblail iz razlinih tkanin, za
katere programi za pranje
pri vijih temperatur ni
primerno; program je
zasnovan tako, da odstrani
blato in madee, ki so
obiajna posledica portnih
aktivnosti. Program se zane
s predpranjem s hladno
vodo, ki uinkovito
odstranjuje blato in
podobno neistoo,
nadaljuje pa se s pranjem
pri samo 30C, izpiranjem in
poasnim oemanjem za
skrbno ravnanje z zelo
umazanimi, a obutljivimi
oblaili.
Ta program traja skoraj 2 uri.
58 59
EN
C HAPTER 9
DETERGENT
DRAWER
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
labelled is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked 2in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SO M E
DETERG ENTS ARE
DIFFIC ULT TO REM OVE.
FO R THESE, WE
REC O M M END YO U USE
THE SPEC IAL DISPENSER
WHIC H IS PLAC ED IN
THE DRUM .
NOTE: O NLY PUT
LIQ UID PRO DUC TS IN
THE C O M PARTM ENT
LABELLED . THE
M AC HINE IS
PRO G RAM M ED TO
AUTO M ATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAG E FO R ALL WASH
C YC LES.
IT
CAPITO LO 9
CASSETTO DETERSIVO
Il cassetto detersivo
suddiviso in 3 vaschette:
la vaschetta
contrassegnata con 1
serve per il
detersivo del prelavaggio;
la vaschetta
contrassegnata con,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.
la vaschetta
contrassegnata con 2
serve per il detersivo di
lavaggio.
Se si desidera adoperare
detersivi liquidi,va introdotta
lapposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con2 del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui necessario.
Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risc ia c q ui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto 2.
ATTENZIO NE: SI RIC O RDI
C HE ALC UNI DETERSIVI
SO NO DI DIFFIC ILE
ASPO RTAZIO NE. IN
Q UESTO CASO LE
C O NSIG LIAM O LUSO DI
UN APPO SITO
C O NTENITO RE DA PO RRE
NEL C ESTELLO.
ATTENZIO NE: NELLA
VASC HETTA
C O NTRASSEG NATA
C O N M ETTERE
SO LO PRO DOTTI LIQ UIDI.
LA M AC C HINA
PREDISPO STA AL
PRELIEVO AUTO M ATIC O
DEG LI ADDITIVI
DURANTE IULTIM O
RISC IAC Q UO IN TUTTI I
C IC LI DI LAVAG G IO.
PL
ROZDZIA 9
SZUFLADA NA
PROSZEK
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegrdki:
- Przegrdka 1 jest
przeznaczona na rodek
do prania wstpnego.
- Przegrdka jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; rodki
zmikczajce wod,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegrdka 2 jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Uywajc rodkw pynnych
mona skorzysta ze
specjalnego pojemniczka
doczonego do pralki, ktry
mona woy do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek naley woy
do przedziau 2 pojemnika
na detergenty take wtedy
gdy chce si uy programu
PUKANIA jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMITAJ, E NIEKT RE
RODKI PIORCE S
TRUDNE DO USUNICIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SI UYCIE
POJEMNICZKA ZE
RODKIEM PIORCYM
WKADANEGO
BEZPOREDNIO DO
BBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRDKA
PRZEZNACZONA JEST
WYCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA RODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO PUKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
DE
KAPITEL 9
WASCHMITTEL-
BEHLTER
Der Waschmittelbehlter ist in
3 Fcher unterteilt:
Das Fach mit "1" ist fr die
Vorwsche.
Das Fach , ist fr
spezielle Zustze wie
Weichspler, Duftstoffe,
Strke usw.
Das Fach mit "2" ist fr das
Hauptwaschmittel.
Fr Flssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer 2 der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
Der Einsatz fr Flssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm SPLEN als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
AC HTUNG :
BEKANNTLIC H LASSEN
SIC H EINIG E
WASC HM ITTEL SC HWER
EINSPLEN, IN SO LC HEN
FLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHLTER FR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TRO M M EL.
AC HTUNG :
IN DAS FAC H NUR
FLSSIG E M ITTEL
EINFLLEN. DAS G ERT
SPLT DIE ZUSATZM ITTEL
AUTO M ATISC H
WHREND DES LETZTEN
SPLG ANG S IN ALLEN
WASC HPRO G RAM M EN
EIN.
SL
9. POGLAVJE
PREDALEK ZA
PRALNA SREDSTVA
Predalek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaen s
simbolom , odmerite
posebne dodatke -
mehalec, krob, diave
ipd.
- predelek, oznaen s
tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
e uporabljate tekoi
detergent, vstavite priloeno
posodico za uporabo
tekoega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da elite s pomojo
programa 'Izpiranje' s
pomojo belila odstraniti
madee s perila.
OPOMBA!
E UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAEN S
SIMBOLOM ,
ODMERITE SAMO TEKOE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
IT EN
60 61
CAPITO LO 10
IL PRODOTTO
ATTENZIO NE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti bene non
centrifugare.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo Pura Lana Vergine
e avere inoltre l indicazione
Non infeltrisce oppure
Lavabile in lavatrice .
ATTENZIO NE:
Dura nte la se le zione si
a ssic uri c he :
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un apposita pasta
di lavaggio.
C HAPTER 10
THE PRODUCT
IM PO RTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the Machine Washable
Label.
IM PO RTANT:
Whe n sorting a rtic le s
e nsure tha t:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
PL
ROZDZIA 10
PRODUKT
WANE:
Cikich pledw, narzut na
oka lub innych cikich
wyrobw nie naley
odwirowywa.
Odzie lub inne wyroby z
weny mona pra w
pralce, jeli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol Pure
new wool i informacja nie
filcuje si lub mona pra
w pralce
UWAGA:
Przy sortowaniu odziey
przed praniem naley
dopilnowa, aby:
- nie wrzuca do pralki
razem z odzie
metalowych
przedmiotw (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powoczki na poduszki
zapite byy na guziki,
zapite rwniez zamki
byskawiczne i haftki,
natomiast lune paski i
dugie tasiemki przy
sukniach zawizane
byy w wzeki;
- zdj pozostale
ewentualnie abki do
firanek;
- zapozna si z treci
wszytych w odzie
metek;
- uporczywe plamy
usun przed praniem
specjaln past lub
rodkiem do plam.
DE
KAPITEL 10
DAS PRODUKT
AC HTUNG :
Wenn Sie Kleinere Lufer,
Tagesdecken oder hnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Das Symbol reine Wolle
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die fr die
Maschinenwsche geeignet
sind. Darber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
nicht filzend oder
waschmaschinenecht
tragen.
AC HTUNG :
Ac hte n Sie b e im
Sortie re n d e r W sc he
a uf folg e nd e De ta ils:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Mnzen) an oder in der
Wsche;
- Kissenbezge
zuknpfen,
Reiverschlsse und
Druckknpfe schlieen,
lose Grtel und Bnder
von Morgenrcken
zuknpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
SL
10. POGLAVJE
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
OPOZORILO!
PRIPOROAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJE
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEJA
OBLAILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrevanje
navedeno "MONO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja e
posebej za epe, ter
istoasno naredite
oziroma preglejte e
naslednje:
- e na oz. v perilu, ki ga
elite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskae
in podobno, zaveite
pasove in dolge trakove
na haljah,
z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
e med razvranjem
opazite na posameznih
kosih perila madee,jih
odstranite pred
prietkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeev.
EN
C HAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
M AXIM ISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YO U NEED TO PRE- WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVEdetergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQ UIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60C wash
programme.
62 63
IT
CAPITO LO 11
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell ambiente e con il massimo
risparmio
CARICARE AL M ASSIM O LA
PRO PRIA LAVABIANC HERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacit di carico
della propria lavabiancheria. E
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
Q UANDO SERVE VERAM ENTE IL
PRELAVAG G IO ?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
Q UALE TEM PERATURA DI
LAVAG G IO SELEZIO NARE?
L utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessit di lavare a
temperature superiori a 60C.
E possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60C.
PL
ROZDZIA 11
PORADY DLA
KLIENTA
Kilka wskazwek
dotyczcych
ekonomicznego i
przyjaznego rodowisku
uycia urzdzenia.
MAKSYMALNE ZWIKSZENIE
WIELKOCI ZAADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, rodkw
piorcych i czasu przez
uycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoci
zaadunku.
Mona zaoszczdzi do 50%
energii piorc jeden peny
zaadunek zamiast pra
dwa razy poow wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTPNE?
Tylko dla bardzo
zabrudzonej bielizny.
Mona zaoszczdzi rodek
piorcy, czas, wod i
zmniejszy od 5 do 15%
zuycie energii nie
wybierajc Prania
Wstpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORCEJ WODZIE?
Mona przed praniem
pola plamy wybielaczem
lub namoczy bielizn w
wodzie, aby nie uywa
programu dla prania w
gorcej wodzie.
Mona zaoszczdzi do 50%
energii uywajc programu
do prania w 60C.
DE
KAPITEL 11
EINIGE NTZLICHE
HINWEISE
Wir mchten Ihnen im
folgenden einige Hinweise fr
die richtige Nutzung Ihres
Haushaltsgertes,damit Sie es
umweltschonend und mit der
hchstmglichen Ersparnis
betreiben knnen.
STETS MAXIMALE FLLUNG
BELADEN
Um Strom,Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden,empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit
der maximalen Wschefllung
zu beladen.Das Waschen einer
vollen Wscheladung
emglicht eine Erspamis von bis
zu 50%Strom gegenber zwei
Wscheladungen mit halber
Menge.
WANN IST EINE VORWSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur fr stark
verschmutzte Wsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wsche
waschen,sparen Sie zwischen
5%und 15%Strom,wenn Sie
keine Vorwsche whlen.
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Durch die Vorbehandlung der
Wsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von ber
60C in den meisten Fllen nicht
mehr ntig.Sie knnen bis zu
50%sparen,wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60C
begrenzen.
SL
11. POGLAVJE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va pralni stroj
uporabljali dobro, varno in v
skladu z varovanjem okolja.
PRIPOROENA KOLIINA
PERILA
e elite prepreiti
nepotrebno troenje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraite
predpisanih najvejih koliin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
e opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanjate porabo pralnih
sredstev, asa, vode in od 5
do 15% energije.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeev
zmanjuje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60C
lahko prihranite do 50%
energije.
IT
LAVAGGIO
CAPAC IT VARIABILE
Questa lavatrice in grado di
adattare automaticamente il
livello dellacqua al tipo e alla
quantit di biancheria.
E cos possibile ottenere
un bucato personalizzato
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
denergia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
ESEM PIO DI USO :
Per tessuti molto delicati
consigliabile l utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l apposita pasta).
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
Apra il cassetto detersivo.
Metta nella vaschetta di
lavaggio 2 120 g di detersivo
Metta 50 ml dell additivo
che desidera nella vaschetta
additivo

.
Chiuda il cassetto detersivo.
64 65
EN
WASHING
VARIABLE CAPACITY
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing.In this way
it is also possible to obtain a
personalizedwash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXAM PLE:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Open the detergent
drawer.
Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment

.
Close the detergent
drawer.
PL
PRANIE
ZMIENNY POZIOM
WODY
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloci pranej bielizny. W
ten sposb moliwe jest
uzyskanie
zindywidualizowanego
prania z punktu widzenia
zuycia energii. System ten
pozwala zmniejszy zuycie
energii oraz znacznie skrci
czas prania.
PRZYKAD:
W przypadku szczeglnie
delikatnych materiaw
powinna by uywana
specjalna siateczka.
Zamy, e pranie skada si
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWENY (trudne do
usunicia plamy mog by
usunite za pomoc
wybielacza).
Nie zaleca si
komponowania prania
cakowicie skadajcego si
z materiaw typu
rcznikowego, ktre
wchaniaj duo wody i staj
si zbyt cikie.
Otwrz szuflad na
proszek.
Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
Wlej 50 cc wybranego
rodka do przegrdki na
dodatki

.
Zamknij szuflad na
proszek.
DE
WASCHEN
UNTERSCHIEDLICHE
WSCHEMENGEN
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
individuelle Form des
Waschens mglich.
Dieses System ermglicht eine
sprbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
BEISPIEL:
Fr die Wsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Mglichkeit niemals
ausschlielich sehr
saugfhige Wschestcke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
Waschmittelbehlter
ffnen.
in das Fach mit 2
(Hauptwsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behlter

fr Zusatzmittel geben.
Waschmittelbehlter
schlieen.
SL
PRANJE
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliini v stroj vloenega perila.
Ta sistem omogoa, da pranje
prilagodite svojim eljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanjate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanjuje porabe
energije in obutno skrajuje
trajanje pranja.
PRIMER:
Priporoamo, da vloite zelo
obutljivo perilo v posebno
mreasto vreko in ele nato
v stroj.
e elite oprati zelo
umazano perilo iz bombaa
(trdovratne madee
odstranite prej s pomojo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisa ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteko.
Odprite predalek za
pralna sredstva.
V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
V predelek "" vlijte
priblino 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehalec, krob
ali pa diave.
Zaprite predalek za
pralna sredstva.
66 67
EN
Ensure that the water inlet
tap is turned on.
And that the discharge
tube is in place.
PRO G RAM M E SELEC TIO N
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the STOPindicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Wa rning : If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
At the end of the
programme the indicator
light end cyclewill go on.
Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
Switch off the machine by
turning the programme
selector to the OFF
position.
Open the door and
remove the laundry.
FO R ALL TYPES O F
WASH C O NSULT THE
PRO G RAM M E TABLE
AND FO LLOW THE
O PERATIO NS IN THE
O RDER INDICATED.
IT
Si assicuri che il rubinetto
dell acqua sia aperto.
Che lo scarico sia in
posizione regolare.
SELEZIO NE PRO G RAM M A
Fate riferimento alla tabella
dei programmi o alla
legenda dei programmi sulla
macchina, per scegliere il
programma pi adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l indice
(Dopo alcuni secondi la spia
STOP inizia a lampeggiare).
Premete il tasto
AVVIO/ PAUSA.
Il programma ha inizio.
Il ciclo di lavaggio avverr
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
Atte nzione : Se dovesse
mancare la corrente
durante il funzionamento
della lavabiancheria, una
speciale memoria
conserver l impostazione
effettuata e, al ritorno della
corrente, la macchina
ripartir dal punto in cui si
era fermata.
Alla fine del programma si
illumina la spia di fine ciclo.
Attendete lo spegnimento
della spia obl bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).
Spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programma in
posizione OFF.
Apra l obl e tolga i tessuti.
PER Q UALSIASI TIPO DI
LAVAG G IO C O NSULTI
SEM PRE LA TABELLA DEI
PRO G RAM M I E SEG UA
LA SEQ UENZA DELLE
O PERAZIO NI C O M E
INDICATO.
Upewnij si, e kran
doprowadzajcy wod jest
odkrcony.
oraz, e w
odprowadzajcy jest na
swoim miejscu.
WYBR PROGRAMU
Aby wybra najlepszy
program prania prosz
przejrze tabel programw.
Ustawi pokrto
programatora na wybrany
program.
Poczeka, a kontrolka STOP
zacznie miga.
Nastpnie wcisn przycisk
START.
Po wciniciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania bdzie si
odbywa z pokrtem
programatora ustawionym na
wybranym programie a do
koca prania.
UWAGA: Jeeli nastpi
przerwa w dostawie prdu w
trakcie prania, specjalna
pami pralki zapamita
ustawienia i po wczeniu
prdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
ktrym zostao przerwane.
Po zakoczeniu programu
zapala si kontrolka koca
cyklu.
Poczaka a zganie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po kocu programu)
Wyczy pralk
przekrcaj pokrto
programw na pozycje OFF.
Otworzy drzwiczki i wyj
pranie.
DLA KADEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWD
TABEL PROGRAMW I
POSTPUJ WE
WSKAZANY SPOSB.
PL DE
berzeugen Sie sich, da
die Wasserzufuhr geffnet ist.
da der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
PRO G RAM M WHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmbersicht am Gert
hilft Ihnen, das geeignete
Programm fr Ihre Wsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf
das gewnschte Programm,
bis die Programmnummer mit
der Anzeigemarke
bereinstimmt (nach einigen
Sekunden beginnt die STOP-
Leuchte zu blinken).
Drcken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Whrend des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewhlten
Programm stehen.
AC HTUNG : Bei einem
eventuellen Stromausfall
whrend des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewhlten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so da das
Gert wieder dort anfngt zu
arbeiten, wo es aufgehrt
hatte, wenn der Strom wieder
da ist.
Am Ende des Programmes
leuchtet die Anzeige
Programmende auf.
Warten Sie, bis die
Trverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie
den Programmwahlschalter
auf die Position OFF
Das Bullage ffnen und die
Wsche entnehmen.
BENUTZEN SIE FR JEDE
WSC HE DIE
PRO G RAM M TABELLE UND
BEAC HTEN SIE DIE O.A.
REIHENFO LG E.
Prepriajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
nameena.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upotevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustrezneji
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poakajte, da zane utripati
indikator "STOP".
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zane izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraa.
Opozorilo: e med
delovanjem stroja zmanjka
elektrine energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
Ko je program zakljuen, se
osvetli indikator 'Konec
programa'.
Ko je program zakljuen,
poakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
Izklopite stroj z obraanjem
gumba programatorja na
OFF.
Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPOTEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
SL
IT
CAPITO LO 12
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Per la Sua lavatrice
all esterno non usi abrasivi,
alcool e/ o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
Pulizia vaschette.
Pulizia filtro.
Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
PULIZIA VASC HETTE
Anche se non strettamente
necessario bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.
Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d acqua.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
68 69
EN
C HAPTER 12
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
Cleaning of drawer
compartments.
Filter cleaning
Removals or long periods
when the machine is left
standing.
C LEANING O F DRAWER
C O M PARTM ENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
PL
ROZDZIA 12
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
Do czyszczenia zewntrznej
obudowy pralki nie uywaj
rodkw rcych, spirytusw
ani rozpuszczalnikw.
Wystarczy uy zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
czyszczenie przegrdek
szuflady na proszki,
czyszczenia filtra.
a take przy przewoeniu
lub po dugim postoju.
CZYSZCZENIE PRZEGR DEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, e nie jest to
konieczne zaleca si
czyszczenie od czasu do
czasu przegrdek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie cign wyjmij
przegrdki.
Czy za pomoc wody.
W przegrdki z powrotem
na swoje miejsce.
DE
KAPITEL 12
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
Benutzen Sie fr die uere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdnnungsmittel. Es
gengt, wenn Sie die
Maschine mit einem
feuchten Lappen
abwischen.
Das Gert braucht nur sehr
wenig Pflege:
Reinigung des
Waschmittelbehlters
Reinigen des Flusensiebs
Umzug oder lngerer
Stillstand der Maschine.
REINIG UNG DES
WASC HM ITTELBEHLTERS
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behlter gelegenlich
von Waschmittel-und
Weichsplerrckstnden zu
reinigen.
Hierzu den Behlter mit
wenig Kraft herausziehen.
Die Rckstnde unter
flieendem Wasser absplen.
Den Behlter wieder
einschieben.
SL
12. POGLAVJE
IENJE IN
VZDREVANJE
STROJA
Ohije pralnega stroja
obriite vedno le z vlano
krpo. Ohija stroja ne
smete istiti z abrazivnimi
jedkimi istili, alkoholom
in/ali topili.
Vzdrevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno istite
naslednje dele:
predalek za detergent,
filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
selitve ali daljega
mirovanja.
IENJE PREDALKA ZA
DETERGENT
eprav ni nujno, pa
priporoamo, da obasno
oistite predalek za pralna
sredstva, saj se v njem
sasoma naberejo ostanki
le-teh.
Predalek previdno
izvlecite iz stroja.
Predalek nato sperite
pod tekoo vodo.
Po konanem ienju ga
ponovno vstavite v ohije
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
71
IT
PULIZIA FILTRO
La lavatrice dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui pi grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete,bottoni,
ecc.) che possono cos essere
facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti cos:
Abbassi lo sportellino.
Solo su alcuni modelli:
Estragga il tubicino,tolga il
tappo e raccolga lacqua
in un contenitore.
Prima di svitare il filtro si
raccomanda di collocare
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
lacqua residua che ne
fuoriesce.
Ruoti il filtro in senso
antiorario fino allarresto, in
posizione verticale.
Lo estragga e lo pulisca.
Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati, necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
A corrente disinserita,stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso,in un catino,fino
alla completa fuoriuscita
dellacqua.
Al termine delloperazione
fissare il tubo di scarico
allapposita fascetta.
70
EN
FILTER C LEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
Open the flap
Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
Remove and clean.
After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REM OVALS O R LO NG PERIO DS
WHEN THE M AC HINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaona w
specjalny filtr, ktrego
zadaniem jest zatrzymywanie
duych cia obcych, ktre
mogyby zatka we
odpywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mog by
atwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglda
nastpujco:
Otwrz klapk okienka
Tylko w niektrych
modelach:
Wycignij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod do
pojemnika
Przed odkrceniem filtra
naley podoy pod pralk
sciereczk na ktr cieknie
resztka wody z filtra.
Przekr filtr w kierunku
przeciwnym do wskazwek
zegara, a zatrzyma si w
pozycji pionowej.
Wyjmij i oczy filtr.
Po oczyszczeniu za filtr
na miejsce wykonujc
podane wyej czynnoci w
odwrotnej kolejnoci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DUSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie duszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach w
odprowadzajcy powinien
zosta oprniony z resztek
wody.
Urzdzenie powinno zosta
wyczone i odczone od
sieci.
Odcz od odpywu w
odprowadzajcy wod i
opu go do miski, aby caa
woda moga wypyn.
Powtrz operacj z wem
doprowadzajcym wod.
DE
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gert besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
grerer Gegenstnde
(Mnzen,Knpfe),die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern knnten.Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
Klappe herunter klappen
Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stpsel entfernen und
Restwasser in einem Behlter
auffangen.
Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfhigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
flieende Restwasser
aufzufangen.
Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
UMZUG ODER LNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Bei einem Umzug,oder wenn
die Maschine lngere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird,mssen alle
Schluche vollstndig entleert
werden.
Strom abschalten und eine
Waschschssel bereitstellen.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur vlligen
Entleerung in die Schssel
halten.
SL
IENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadri vse veje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreili izrpavanje
vode. Priporoamo, da filter
obasno oistite in sicer
takole:
Odprite pokrov.
Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ep in odtoite
vodo v posodo.
Preden izvleete filter, pod
pokrovek filtra poloite
vpojno brisao, saj se v
rpalki obiajno nahaja
malo vode.
Primite filter za roaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roaj navpino.
Izvlecite filter in ga oistite.
Po konanem ienju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zati, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJE MIROVANJE
e bi se mogoe selili ali pa
bi morali stroj za dalje
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtika iz
vtinice, nato pa iztaknite e
odtono cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poakajte, da iz nje iztee
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
73
CAPITO LO 13
IT
ANO M ALIA
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Hoover comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all interno dell obl o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento pi tempestivo ed efficace.
Atte nzione :
1 Lutilizzo d i d e te rsivi e c olog ic i se nza fosfa ti p u p rod urre i se g ue nti e ffe tti:
- la c q ua d i sc a ric o d e i risc ia c q ui risulta p i torb id a p e r la p re se nza d i ze oliti in sosp e nsione se nza c he
le ffic a c ia d e l risc ia c q uo ne risulti p re g iud ic a ta
- p re se nza d i p olve re b ia nc a ( ze oliti) sulla b ia nc he ria a l te rmine d e l la va g g io c he non si ing lob a ne i te ssuti e
non ne a lte ra il c olore .
- La p re se nza d i sc hiuma ne lla c q ua d e llultimo risc ia c q uo non ne c e ssa ria me nte ind ic e d i una c a ttiva
sc ia c q ua tura .
- I te nsioa ttivi a nionic i p re se nti ne lle formula zioni d e i d e te rsivi p e r la va b ia nc he ria , risulta no sp e sso
d iffic ilme nte a llonta na b ili d a lla b ia nc he ria ste ssa e , a nc he in minima q ua ntit , p ossono p rod urre vistosi
fe nome ni d i forma zione d i sc hiuma .
- Le se c uzione d i ulte riori c ic li d i risc ia c q uo, in c a si c ome q ue sti, non c omp orta a lc un b e ne fic io.
2 Se la Sua la va b ia nc he ria non funziona sse , p rima d i c hia ma re il C e ntro d i Assiste nza Te c nic a Hoove r
e se g uire i c ontrolli sop ra d e sc ritti.
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
5. Non centrifuga
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Tasto interruttore generale
non inserito
Manca energia elettrica
Valvole impianto elettrico guaste
Sportello aperto
Vedi cause 1
Rubinetto acqua chiuso
Timer non correttamente posizionato
Tubo di scarico piegato
Presenza corpi estranei nel filtro
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l acqua
Esclusione centrifuga inserita
(solo per alcuni modelli)
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Inserire la spina
Inserire tasto.
Interruttore generale
Controllare
Controllare
Chiudere sportello
Controllare
Aprire il rubinetto acqua
Posizionare timer correttamente
Raddrizzare tubo di scarico
Ispezionare filtro
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricher
Disinserire tasto
esclusione centrifuga
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Asportare staffe di trasporto
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
CAUSA RIM EDIO
NOTA:
IL M O DELLO DOTATO DI UN PARTIC O LARE DISPO SITIVO ELETTRO NIC O C HE IM PEDISC E LA
PARTENZA DELLA C ENTRIFUG A C O N CARIC HI PARTIC O LARM ENTE SBILANC IATI. Q UESTO SERVE
A M IG LIO RARE LE VIBRAZIO NI, LA SILENZIO SIT E LA DURATA DELLA LAVABIANC HERIA.
13. POGLAVJE
SL
MOTNJA
Opozorilo!
1. Pranje z ekolokimi detergenti brez fosfatov lahko povzroi naslednje stranske uinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- e se voda med zadnjim izpiranjem peni, to e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izboljajo.
2. e opazite motnjo v delovanju vaega pralnega stroja, najprej s pomojo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ele e vam to ne uspe, poiite pomo pri najblijem pooblaenem servisu Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviujemo! Pridrujemo si pravico do tehninih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli nain bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugae, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljui
6. Stroj med
centrifugiranjem
mono vibrira
MOREBITNI VZROK KAKO JO ODPRAVITE
MOTNJE V DELOVANJU
Stroja niste prikljuili na elektrino
omreje
Stroja niste vklopili
Ni elektrine napestosti
Varovalka je pregorela
Vrata stroja so odprta
Preglejte vzroke pod toko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Odtona cev je zvita ali upognjena
V filtru so tujki
Pri tesnilu med pipo in odtono cevjo
uhaja voda
Stroj e ni izrpal vode
Vkljuena je tipka ''izklop centrifuge''
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Transportne zaite niste odstranili
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Vtaknite vti v vtinico
Pritisnite tipko vklop/izklop
Preverite
Preverite
Zaprtie vrata stroja
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja naravnajte tono
na ustrezen program
Zravnajte odtono cev
Preglejte filter
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Poakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izrpal
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Odstranite trnsportno zaito
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
72
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREUJE CENTRIFUGIRANJE, E
PERILO V BOBNU NI URAVNOTEENO. S TEM JE ZMANJANA GLASNOST DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI PODALJANA IVLJENJSKA DOBA VAEGA PRALNEGA STROJA.
74
ROZDZIA 13
PL
USTERKA
Jeli usterka nie znika skontaktuj si z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyska odpowiedni i szybk
usug podaj model pralki. ktry moesz odczyta z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uycie przyjaznych dla rodowiska proszkw do prania pozbawionych fosforanw moe da nastpujcy
efekt:
- Woda z pukania moe by mtna z uwagi na obecno zawiesiny zeolitw. Nie wpywa to na skuteczno
samego pukania.
- Obecno biaego proszku (zeolitw) na praniu po zakoczeniu cyklu. Nie przyczepia si on do materiau,
ani nie wpywa na kolor.
- Obecno piany w wodzie z ostatniego pukania, co nie musi oznacza zego pukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skadzie proszkw do prana s czsto trudne do
usunicia z prania i nawet w maych ilociach mog powodowa powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe pukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeli Twoja pralka przestanie dziaa, przed zwrceniem si do serwisu Hoover wykonaj powysze
sprawdziany.
1. Pralka nie dziaa
na adnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
4. Woda na
pododze wok
pralki.
5. Nie dziaa wirwka.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Kabel zasilajcy nie podczony do
sieci
Wcznik nie zosta wcinity
Brak zasilania
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Drzwiczki pralki otwarte
Patrz przyczyn 1.
Kran doprowadzajcy wod zakrcony.
Pokrto programatora le ustawione.
Zagity w odprowadzajcy wod.
Kawaek materiau blokuje filtr.
Wyciek ze zcza kranu z wem
doprowadzajcym wod.
Pralka nie wylaa jeszcze wody.
Ustawienie bez wirwki (niektre
modele)
Pralka nie zostaa dokadnie
wypoziomowana.
Nie zostay zdjte klamry transportowe.
le rozoony adunek bbna.
W wtyczk do gniazdka
Wcinij wcznik
Sprawd sie
Sprawd bezpiecznik
Zamknij drzwiczki
Sprawd
Odkr kran.
Ustaw prawidowo pokrto.
Wyprostuj wz.
Sprawd filtr.
Przesu pralk i zacinij w na kranie.
Zaczekaj kilka minut, a pralka wyleje
wod.
Przestaw program na wirwk.
Wyreguluj specjalne nki.
Zdejmij klamry.
Roz rwnomiernie pranie w bbnie.
PRZYCZYNA SPOSB USUNICIA
LOKALIZACJA USTEREK
UWAGA
PRALKA WYPOSAONA JEST W ELEKTRONICZNY UKAD KONTROLI PRDKOCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJCY NIE R WNOMIERNEMU ROZO ENIU SI BIELIZNY W BBNIE. DZIKI TEMU
ZMNIEJSZA SI GONO I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDUA JEJ
YWOTNO.
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
Lt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Hoover.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Ac htung :
1 Die Ve rwe nd ung von umwe ltfre und lic he n Wa sc hmitte ln ka nn folg e nd e Effe kte a uslse n:
- Die sc hwe b e nd e n M ine ra le fhre n zu e ine r Trb ung d e s Sp lwa sse rs, d ie a b e r we d e r d ie Wirkung d e r
Sp lung e n noc h d a s Wa sc he rg e b nis b e e influsse n.
- Na c h e rfolg te r W sc he knne n sic h a uf d e r W sc he Sp ure n we ie n Pulve rs ( M ine ra le ) b e find e n, d ie sic h
a b e r we d e r in d e r W sc he fe stse tze n noc h d ie Fa rb e n b e e intr c htig e n.
- Sc ha umb ild ung a uf d e m le tzte n Sp lwa sse r b e d e ute t nic ht unb e d ing t unzure ic he nd e Sp lre sulta te .
- Die in d e n Wa sc hmitte ln e ntha lte ne n wa sc ha ktive n a nionisc he n Te nsid e sind h ufig se hr sc hwe r a ussp lb a r,
und e rze ug e n a uc h in nur g e ring e r Dosie rung a uff llig e Sc ha umme ng e n.
- Zus tzlic he Sp lg a ng e sind in solc he n F lle n nic ht se hr e ffe ktiv.
2 Bitte we nd e n Sie sic h b e i De fe kte n a n d e r M a sc hine e rst d a nn a n d e n Kund e nd ie nst, we nn Sie a nha nd d e r
ob ig e n Liste se lb st ve rsuc ht ha b e n, e ve ntue lle Fe hle r zu b e he b e n.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER ELEKTRONISCHEN VORRICHTUNG AUSGESTATTET, DIE VERHINDERT, DA DER
SCHLEUDERGANG MIT FLLMENGEN, DEREN GEWICHT UNGLEICHMIG VERTEILT SIND, STARTET. DIES TRGT ZU
EINER REDUZIERUNG DER VIBRATIONEN, DER GERUSCHENTWICKLUNG UND ZU EINER VERLNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER WASCHMASCHINE BEI.
1. Programme
funktionieren nicht
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gert
5. Keine
Schleuderfunktion
6. Starke Vibrationen
whrend des
Schleuderns
Stecker nicht in der Steckdose
Hauptschalter nicht eingedrckt
Stromausfall
Sicherungen defekt
Bullauge nicht geschlossen
Siehe Grnde zu 1
Wasserhahn geschlossen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Ablaufschlauch gekrmmt
Fremdkrper in der Klammernfalle
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Taste Schleuderstop eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Waschmaschine nicht richtig justiert
Transportstange noch nicht entfernt
Wsche nicht gleichmig in der
Trommel verteilt
Stecker einstecken
Strom einschalten
Kontrollieren
Kontrollieren
Bullauge schlieen
Kontrollieren
Wasserhahn ffnen
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch begradigen
Klammernfalle reinigen
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste Schleuderstop herausdrcken
ber die entsprechenden einstellbaren
Fe justieren
Transportstange entfernen
Wsche gleichmig verteilen
G RUND ABHILFE
75
DE
76
C HAPTER 13
EN
FAULT
NOTE:
THE M AC HINE IS FITTED WITH A SPEC IAL ELEC TRO NIC DEVIC E, WHIC H PREVENTS THE SPIN C YC LE
SHO ULD THE LOAD BE UNBALANC ED.
THIS REDUC ES THE NO ISE AND VIBRATIO N IN THE M AC HINE AND SO PRO LO NG S THE LIFE O F YO UR
M AC HINE.
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Imp orta nt
1 The use of e nvironme nt frie nd ly d e te rsive s without p hosp ha te s ma y p rod uc e the following e ffe c ts:
- The d isc ha rg e rinse wa te r ma y re sult c loud ie r d ue to the p re se nc e of ze olite s in susp e nsion. This d oe s not
c omp romise the e ffic ie nc y of the rinse s.
- The p re se nc e of white p owd e r ( ze olite s) on the wa shing a t the e nd of the wa shing c yc le . This d oe s not
re ma in inc orp ora te d in the fa b ric a nd d oe s not a lte r the c olour.
- The p re se nc e of foa m in the la st rinse wa te r whic h is not ne c e ssa rily a sig n of ina d e q ua te rinsing .
- The non- ionic surfa c e - a c tive a g e nts p re se nt in the c omp osition of wa shing ma c hine d e te rsive s a re ofte n
d iffic ult to re move from the wa shing itse lf a nd , e ve n in sma ll q ua ntitie s, ma y p rod uc e visib le sig ns of the
forma tion of foa m.
- C a rrying out furthe r rinse s, in c a se s suc h a s this, is not use ful.
2 If your wa shing ma c hine fa ils to func tion, c a rry out the a b ove - me ntione d c he c ks b e fore c a lling the Hoove r
Te c hnic a l Assista nc e Se rvic e .
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
4. Water on floor
around washing
machine
5. Does not spin
6. Strong vibrations
during spin
Mains plug not plugged in
Mains switch not on
No power
Electric circuit fuses failure
Load door open
See cause 1
Inlet tap turned off
Timer not set correctly
Discharge tube bent
Odd material blocking filter
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
The washing machine has not
discharged water
No spinsetting (some models only)
Washing machine not perfectly level
Transport bracket not removed
Washing load not evenly distributed
Insert plug
Turn on mains switch
Check
Check
Close load door
Check
Turn on water inlet tap
Set timer on correct position
Straighten discharge tube
Check filter
Replace washer and tighten the tube
on the tap
Wait a few minutes until the machine
discharges water
Turn the programme dial onto spin
setting
Adjust special feet
Remove transport bracket
Distribute the washing evenly
CAUSE REM EDY
Za morebitne tiskovne napake se opraviujemo! Pridrujemo si
pravico do tehninih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilit per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bdw
drukarskich.
Wir schileen die Haftung fr alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere nderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
0
6
.
1
0

-

4
1
0
2
6
7
4
4
.
A
-

w
w
w
.
g
r
a
f
i
c
a
e
s
t
a
m
p
a
.
i
t

-

P
r
i
n
t
e
d

i
n

I
t
a
l
y

-

I
m
p
r
i
m


e
n

I
t
a
l
i
e
SL
IT
PL
DE
EN
Izdelek je oznaen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektrini in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim nainom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznauje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektrine in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobneje informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno slubo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Questo elettrodomestico marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative
allambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa dun errato trattamento di questo
prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non pu essere trattato come un normale rifiuto domestico;
dovr invece essere consegnato al punto pi vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni pi dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare lufficio
pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il
negozio dove avete acquistato il prodotto.
To urzdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/CE dotyczc
mieci tworzonych przez zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajc waciw utylizacj tego sprztu elektrycznego przyczynicie si do uniknicia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajcych z niewaciwej utylizacji takiego
sprztu .
Symbol umieszczony na urzdzeniu oznacza, e sprzet ten nie moe by traktowany tak samo jak inne
mieci domowe.
Musi zosta oddany do najbliszego punktu zbirki i utylizacji zuytych urzdze elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi by wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu mieci.
Aby uzyska dokadne informacje na temat postpowania w sprawie tego typu mieci prosz
skontaktowa si z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony rodowiska lub z
Zakadem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te ze sklepem w ktrym sprzt zosta zakupiony.
Dieses Elektrohaushaltsgert ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE ber Elektro- und Elektronik-Altgerte
(WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafr, dass das Gert ordnungsgem entsorgt wird, damit mgliche
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemen Entsorgung
des Altgertes entstehen knnten.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gert nicht in den normalen Hausmll gehrt, sondern den
jeweiligen kommunalen Rcknahmesystemen fr Elektro- und Elektronik-Altgerte bergeben werden muss. Die
Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien fr die Abfallentsorgung erfolgen.
Fr nhere Informationen ber Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre
kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren
Hndler.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.