Sei sulla pagina 1di 34

mnffiffi

ffitr

%it.;wm,
s [)11":'ffi%. s
-1

lrL -*t"l

!')^)

a\

'" J

Cuprins

, : ii,''ii

irtt ebtui

Introducere
Omul a fost intotdeauna foartecurios sdafle

despre istoriaevoluliei
lui qi desprecum s-au dezvoltatdiferite civilizalii in diferite p5(i ale lumii. De la evolu{iaomului care s-aprodusin Africa in urmdcu 2 milioane deani.a inceput un lungproces de dezvollare. Fiindcea mai inteligentdcreaturd, omul a inceputsi descopere rdspunsuri la multe din intrebdrilepe carenaturai le aducea inainte.

Odati cu trecerea timpului,multecivilizalii s-au transformat in celebre centre in cares-adezvoltat comertul. Multedintre eleauaiuns cunoscule pentruartaqi sculptura 1or. Ruineleclidirilor anticesi artefactele
vechilor civilizalii incd ne mai

surprind. Ele ne duccu g6.ndul ia cunoqtinlele bogate ce le


aveau aceste civilizagii in diferite domenii ale artei qi arhitecturii.

In acest volum,veli gisi rdspunsuri la numeroase fapteextraordinare


legatede lumeaveche.

qao0

)i of'a

i ffebfr ijj

l. Ce este paleontologia? Paleontologia repfezinti studiul fiintelor pe baza dispdrute dovezilorde fosile,a uneltelor gi a altor semne ale locuirii umane.

creier mai maredec6Lt "Australopitecul" . ln infdtisare,"Homo Hsbilis" era cel mat putin asemdnitor cu omul modem, dar "Australopitecul' aveaanumlte tdsAturi comunecu maimutele modemeqi cu oamenll. 6. Cine a primele descoperit fosile de ,Jlomo erectus"? Primelefosilede "Homo erectus" at fost descoperite de fizicianulolandez Eugene Duboisin anul 1891in insula indoneziandJava. 7. De ce " Homo habilis" era ntmit ..omul indemAnutic"? "Homo hsbilis" eranum:l "omul indemAnafic" deoarece aldturide fosiles-au descoperit unelte. Aceastd specre a existatin umd cu 2,4 qi 1,5 milioanede ani.Ei erau ca JumState mdrime fafd de omul modem. 8. Ce trisituri ale fiintei prin umaneau fostdemonstrate cercetirile actuale?

2. Ce sugereazi descoperirile despre maimutelemari si oameni? Descoperirile referitoare la maimujeqr oameni sugereaza cdprimii strimoqi ai familiei maimulelor mari qi ai oamenilor au migrat din A fricaspreFurasia in umd cu l7 milioanede ani. 3. Ce inseamnicuvintul ,,homo"i' Cuvdntul ,,homo"este cuvdntul latin perrltu ,,om". Cuvdnlul

vite de ,uman": Ia,,huniinus" . 4. Carese , presupune,ca piate ale omului? suntrudele,al)ro


Oameniide $tiinli au considerat ci marile maimufe suntcelemai
I Umane

ele au o

diferenta din sta lopi tecuf i ,,,1u


"Homo hqbilis" av

Cercetdrile actuale au stabilitci fiinlele umanesunt foarte omogenedin punct de vederegenetic,qi anumepentru majoritatea speciilor ADN-d indivizilor este mai ':, Omulpreistoric
: i :::,t:,:l ,

asemdrdtor decetde obicei,fapt carear fi putulsAfie rezultatul evolu!iei relali\ recente. 9. Cel de vechisunt fosilele de oameni descoperite in Etiopia? Oameniide qtiin{dau dezgropat in Etiopia trei craniide om, vechide 160.000 de ani, fiind considerate celemai vechigi mai bineconservate fosilecunoscute ale predecesorilor apropialiai omului modem. 10. ln ce perioadi a trdit t'Homo hahilis"? "Homo habilis" a trdit cv2,4 la !,4 milioanedc ani in urm6."Homohabilis",

ffiffebtui

irfl;pdra
12.Careeste cel mai yechi om descoperit vreodati? "Homo sapiens" idaltu,din Etiopia,a trdit in urmd cu aproximativ160.000 de ani. Din punctde vedere anatomic, este cel mai vechiom modemcunoscut. Rdmagilele tui "homosapiens"au fost descoperite in Etiopiain 1997. 13.De canddateaziprima atestarc a uneltclordin piatri? Uneltele din piatraau fost atestate pnma dati in urmd cu 2,6 milioanede ani, cdnd "Homo

primaspecie a genslui"Homo", a evoluat ln sudul Africii ln 9i estul Pleistocenul


ti mh r ir l

11.Ce era "Homo floresiensis"? "Homo erao Jlorcsiensis" specie de om pitic descoperita in pe$tera LiangBuape insula indonezianii Flores in anul2003. "Homo Jloresiensis" aveanumai I metruindllime$i poziJie bipedd, iar creierulsAu era foarte mic, de 417 cc.

ftafrTri" din estul Africii utiliza a5a-numitele unelte decioplir dinpiatrA. confeclionate din piefe rotunde care aufost sparte pdn loviturisimple. ,l 14.Cum seexplici thptul c[ evolutir omului parlea evolu(iei este biologic
Evolujiaomului estepart biologice privitoarela ap scprzzs"ca specie di maimuqe qi mam uriage suntltansmlse oreantsr oferdfundamentul,
omo

nomrnrzl, care

On ro lp t t ' l r t o r l I

{i

1. Cineerau aksumitii? Aksumilii erauun popordin amestecul de popoarevorbitoare a limbii ku$itedin Etiopiagi a celor vorbitoare a limbii semiticedin sudul Arabiei din jurul anului500 i.Hr Ei au tAit in regiunea inaltda Etiopiei ldngi Marea Roqie.

5. Cine erau locuitorii Africii? Marea majo tatea locuitorilor Africii erau de origine indigenb. Aftica este patna a nenumerate triburi, grupuri etnice$i sociale, populalii uneledinte ele reprezentand foanemari, numirdndmilioane de oameni. 6. Careera arta alticani qi careera pentru carc cra cunoscuti? meEtequgul

2. Care erau principalelemijloacc dc transportale africanilor? gi ceamai importantd Singura dezvoltaxe din istorianord-vestului Alricii a fost utilizarea cdmileica vehiculde transport.
C rit de r cchc cslc arta ali icxnl ix -1.

piatri?

Aftica aveao tradiliebogati in artdgi megte$uguri. Artele9i meqte$ugudle africane intr-ovarietate li-au gdsitexpresia de soulpturiin lemn, bronz gi lucrdri artistice in piele.Acestea includeau pictuxa sculptura, oldritul. $i 7. Care era limba vorbiti dc alricani in antice? Yrcmurile Afticanii vorbeau sutede limbi 9i dialecte folosite de diferite grupuri etnice.Nu toate

Arta africandin piatrd din Sahara, Nigeria pdstreazi vechide 6000de ani. scobituri Cele mai vechi sculpturi descoperite aparlin culhrii Nok din Nigeria Si au fost fecute aproximativin anul 500 i.Hr 4. Ce arti segiseEte in mod tipic in colectiilemuzeelor? Arta tradiJionald descrie celemai populare9i cele mai studiate forme de arti african6carese gisescin mod tipic in colecliile muzeelor,

aceste limbi 9i dialecte au aceeagi importatrle:unele suntvorbite de numai catevasutede persoane, altele sunt vorbite de nilioane. Printre cele mai proeminente
VecheaAlrica

limbi vorbitesuntaraba, swahiligi hausa. 8. CAndau ajuns


nomtnl t

1 1 ,Cin ee r a populatia Bantu? in anul400 d.Hr.,

ffitrebAtri

in nordul Africii? Primii "hominizi" din nordul Africii au alunsinjurul anului200.000 i.Hr. "Hominidul" esteun membrual familiei biologrce "Hominidae", carecuorinde oamenii dispdruli 9i cei existenfi, cimparzeii,gorilele$i urangutanii. 9. De undevine denumirea{e africani? Numelelor este de obiceilegat de cuvantul fenician,,ufar", ,praf', dat o teorie din anul 1981a afirmat ci i$i are dddcina intr-un cuvantberber, ,,iy'f ', careinseamnd, ,eegtefi" , f cend,r-se refedrela locuitoriipegterilor. 10.Care esteimportanta viii Nilului la margineaestici a Africii de nord? Valea Nilutui, situatd la marglnea de esta Africii de nord,este unadin celemai wbogate zoneagricole din lume.Secrede ci uscarea Saharei a crescut densitatea populaliei pe valea Nilului5i aici s-au dezvohat mari ora9e.

din vestulAfricii au ajuns1n sudulAfticii, undeau inceputsdse cisdtoreasci cu populatia khoikhoiii san. Ei au inceput se cultive pdmdntul qi si creascd oi sauvite. 12.Ce se cultiva in Africa? Meit.rJ', mazdrea, arahidele, bumbacul, pepenele rogugi dovleacul au inceputsi fie c u lt iv a tin e r e s t uA l lr ic iig iin r e g iu n e a Sahel. in timpce meiul.mazarea. Iiotea Si i n r r l au c ', 6 predominat ra.l^hinor i - Etiopia. F,i^^;^ inul in

rltfuiqi

t f-in

.,.6 gi de * centrald estsunt


considerate 3.1 o7o

ca Stiintifice arborelui ee

r9ra
,,leagiinu I

"t4,

t,t' t" .

e au fost estul$i sudul ,,leagdnul

!'echea .4lriea

1. CAnda apirut civilizatia striYeche? Civilizalia a apirut in jurul anului 3150 i.Hr. prin unificarea politicda Egiptului de Suscu Egiptul de Jossub domnia primului faraon gi s-adezvoltat in urmitoarele trei milenii. 2. Care sunt tipurile d realiziri pe care le-au avut vechii egipteni? Vechii egipteni au dezvoltatun sistemal matematicii, carierelor de piatre,a qi construcfie tehnicilorde cercetaxe careau facilitatconstruirea oiramidelor

uneltele de piatd $i pentruutilizarea gi vasele cuprului. Vasele din teracotd din piahaeraude asemenea faimoase. 4. Ce purta denumirer de ,,Zidurile conducdtoruluio'?

Delta din parteaesticd senumea,,Zidurtle conducdtoruluf', deoarece era construitdsi aperefara impotriva ataculuistriin. 5. Care a fost ultimul conducitor al Regatuluide Mijloc? Ultimul mareconducitor al Regatuluide Mij loc a fostAmenemhat III, carea domnit d ina n u l1 8 6 0 in a n u ll8 l4 i. Hr . o6nd 6. Care era linia viefii in Egipt? FluviutNil estelArAa linia exagera viefii Egiptului. gi micile orage Celemai mari ora$e sunt situate de-alungulmalurilorsale.Multe &umud ii umeazd cursul. El a alimentat intreagapopulatie cu hrand9i ap6 9i a favorizatcrearea unor legAturi cu lan indepirtate. 7. Care a fost ceamai mare comunitate nordici din Egipt? Merimdaa fost una din celemai mari comunitili nordice $i era unic6 pentru formelesofisticate ale vazelol $i pentru suportudle circularepentru

mo tehnol practrc

lelor 9i obeliscurilor,

gi sistemului i sticlei
. De ce a fost

umiti cultura i din sudul

ui?

tru inalte
pentru

, ,,,,,]i,,,,,,, Yt"ntut

vasele din ceramice $i pentrucupe. Ce tipuri dc obiccte au fost confectionate de populalia naqada? Populatia naqada confectiona ceramicA pictatd, Yaze din piatrd decomtivd de inaltd calitate, paletecosmetice ti bijuterii conlectionate din aur,lapis9i fikleq.De asemenea, erauangaJati in comertul au Nubia. 9, Cend au inccput egiptcnii si confecfioneze monede? in secolul al-Vlea i.Hr s-au rntrodusin Egipt diu stliindtate bani sub fonni de monede. La inceput, monedele eraufolosite are c apiesc.ta n d a rd i zde metal prel i o,5i nu ca baniadevdrali. 10,inaintede utilizarea monedelor, cum liceau comertegiptenii? l narnle de u ltltza r ea monedel or. egi pteni i u t iliza u n si.te m d es c hi mb i n naturi cu sacide grAuqi debenul, o greutate de 91 de grame(3 uncii) din cupru sau afgrnt, careera numitorul comun. ll. Carc era condi{ia femeiiin vechiul Egipt? Atat bdrbaii, cat $i femeileaveau dreptulde a deline$i de a-9ivindeproprietdtile, de tacecontracte, de a secdsdtori de a $i divo4a,de a primi mostenire gi de a intenta procese la tribunal. \cchirl tjgfut

12. Carc era bazadreptului egiptean? De$inu a supravietuit nici un cod legaldepe vremea vcchiuluiEgipt, documentelc juridice arati cd dreptul eglptean se pe baza conceplta burului sim! a bineluiqi rAuluicare punea accentul pe in{elegere qi pe rezolvarca conflictelor 13.in vechiulEgipt carcera pedeapsa dati pentruo criIni? Pedeapsa pel1tru crimeminore implicamai degrabd aurenzi, bdtdi,mutilare facialdsauexil. Crimelegrave precumomorul qijefuircamormintelor sepedepseau pnn executale. I4, Cc limbi sevorbcain vechiulEgipt? L im b a E g ip r u lu eis r e o lim b d n o r d ic a afro-asiarica slrdns legatd de berbera qi semrta. Ea sebucuri de ceamai vechc alestare documenlare din istorie a r reunei Iimbi, inci din arrul3200i.Hr

'E;E!i7i*"!i:.l:Y;i:f ,9iit'.:,L

0CI

1. Undesegisesc aqezirile americanilordin glaciari? epoca Agezirile americanilor din epoca glaciard se gdsesc impdgtiate de 1anord-vestul Oceanului Pacificspre extemitatea a sudicd

,1.in ce conditii a avut loc migrarea s t r im o lilo ro m u lu id in A f r ic as p r e America? de-alungulAtlanticuluispre O cdldtorie aleAmedcii pulali de celedoudcontinente un curentfavorabil pe o vremeblindd ar fi penlru africanii maiutoara foslo sarcina de coastiqi de pe din zonele occidentali rivierd decAtprin utilizarea camvanelorcare au traversatde$ertulSaharei,fierbinte ziua 9i extremde recenoaptea. 5. Ce tipuri de conflictes-audesfigurat intre 1500i.IIr. qi 600i.IIr.?

Americii de Sud. 2. Careau fostprimclepopulafiidin -{merica? Primelepopulatiidin Americaau fostrasa africanide culoare neagrd, careau pAtruns in celedoui Americi acum

dintreanii 1500i.Hr. qi 600 in perioada numeroase conflictein i.Hr,, au existat la careau pafticipat regiunea mediteraneani egiptenii, asirienii,fenicienii, ku9i1ii, iudeii qi allii. populaJiile mirii, persanii, 6. Cend au apirut californienii negri ca

popor?
Califomienii negri au apArutca poporla sfrrgitul anilor 1800 dupi multe razboaie cu spaniolidin sud. invadatorii 7. Pe cineii prezinti americaniidrept sclavi? Afro-darienii au existatin America de Sudqi Amenca CentraE. Acegtinegri erauafiicanii
liecha ADerica

p carei-au vezutspaniolii primaoardin timpul explordriilor a ft9iei inguste de pdmdntdintre Columbia gi America Centraldgi pe carei-au descrisdrept ,,roDri domnului nostru". 8. Cind a inceput prima dati civilizatia in America? Civilizaliile au apirut in cele doui Amencr cu mult inaintesAcreadd europenii. Olmecii gi mayaqiiau fostprimelepopula{iicareau locuit pe acestteritoriu, dar aveauo civilizalie extremde avansatd. 9. Care era bazainrudirii in triburile iroquoian? Printre hiburile iroquoian, inrudirea era stabiliti numai pe linia sdngelui femeii; inrudire inseamni membralitatea intr-o familie, iar aceasta determini h randul ei cetd{enia in cadrul tribului, conferind anumiteprivilegii, indatoriri politice gi sociale. 5i drepturi religioase. 10. Unde au locuit indienii algonquin? pdsiri gi animale sdlbatice. Bdrbafiivdnau elani. caribu, castori, vidre5i animale mici. 12.De ceau participat Algonquinii la campanialui Barry St Leger? Rdzboinicii algonquinau contrnuat sAse lupte in alianle cu Franlap6ni la cucedrea bdtanice a Quebecului din anul 1760. LuptAndu-se in numele Coroanei briranice. algonquinii au luat padela campania lui Barry St Leger din timpul Rdzboiului revolutionar amencat. 13.Ce a ficut legitura dintreAmericade Nord saude Sud cu Asia? Conformcunoaqterii qtiinlifice din fiinlele umanenu au evoluatin Nord saude Sud,ci au sositpe o ffiqie carefdceainilial legitura Americade Nord gi Asia. 14.Ce boali a bintuit la cu europenii la incep Virsatul, tifosul, difteria, pojaxul, malaria 9i
alteeDi

nt, de pe

au

a popoaxelor ci, cauz6.nd eti din istoria

l1

1. La ce serelbri vechiul Orient Mijlociu? Vechiul Odent Aproplats ret'erdla pdmele civilizalii din cadul
unor regrrrnl rNDr

4. Credeausumerieniiin for(ele naturii? cAfofiele natudi Sumerieniicredeau (ploaia, vertul, inundaliile) eraufo4e vii. Oameniinu puteau contlola aceste lorte ale naturii, agadar ei le venerau cape nigtezei. De asemenea, oamenii credeau cd ei triiau pe Pdmant zeilor. doarDentru Dl5cerea

care in i'*-,n-,', \ coresPund linii mari OrientuluiMijlociu modem:Mesopotamia, Anatolia. Lerantul Lgipt. Persia. ;i vechiul 2. Undeeste situatSumerul? Sumerul, situatin sudulMesopotamiei, este ceamat SUMER,AKI'{D CU ELAM r.eche civilizalie din lume. Ea a durat de la prima stabilirea

5, Unde a apirut prima ciYilizaliel Seconsiderd ci primacivilizalie a apdrut in Mesopotamia, intre fluviile Tigru qi Eufrat. intr-o zondcunoscutd subnumelede Sumeria. oamenii ridical colibe. $i-au pdmentul pentru cre$teau vite Si cultivau hlan6. 6. Care au fost lucrurile pe care le-au dezvoltat sumerienii pentru prima dati? Sumerienii au dezvoltat pdmul limbaj scris, un sistem de scnere numitdcuneiformi.Acestalfabetavea500 de caractelecarereprezentau diferite forme de cuie.Au fost primii caxeau utilizat roata, ficdndu-qi carepentru cultivaxea pdm6nnrlui$i pentru come4. Vechiul Orientlvlijlociu

la apariliaBabilonului la dinastiee:pdnd inceputlrlinileniului al-Iilea i.Hr 3. Cand r atins apogeulciyilizalia


eqinfeani?

Vechi in ca(

uiafostoperioada d al-Ill-leai.Hr. cdnd

7, Cum au ajunssuruericnii si construiasci canalul? Sumcrienii au recunoscut nevora de a captaexcesul de ap5. Oraqele sumeriene erauoafeaum aproape de cursurile de apd,fie de rduri,fie de miri. B. Undeiqi pistrau sumericnii scrierile lor? Alte civilizalii ale vremiipracticau pu{inscrisul. Dar sumerienii au fost acela carescriau aproapein mod prolific, despre religia1or, despre legi, despre practicilede afaced gi viala lor zilnici 9i astfelau constluit bibliotecipentrua le pistm. 9. De cenda inceputperioada Uruk? Pedoada Uruk a existatdin epoaa proto-istoricd calcoliticd pdndla inceputul epocii bron,/ului din isrorirMcsopotamiei. Denumitd dupd oraqul sumenan Uruk, aceastA perioadd a ibst martora dezvoltdrii vieJiiurbane in Mesopotarnra. ! {}"Cind a existatciviliza{ia iFoto-elamiti? Civilizaliaproto-elamitd a existat intre anll ll00 i.Hr 9i 2700i.IIr., cdndSusa, ultima a e la m i til or a i nc epur .5 pri meas c i - . 1.ilala :ntluen{a culturilordin podigulIranului.
r . i lrirrl()ritni llijlor:iu
IJ

marede piramide, careau fost construite in penoadica locuri de inmormdntarc acea a faraonilor 12,Cine a fost Kizzulvatna?

Kizzuwatna a fost numele unui vechiregat d in r n ile n iu all- ll- lc a i. Hr .f r a s it u ain r z o n c le muntoas ae leA n lr o lies i u d - e . r ic e , l6ngdGolful lskenderun din Turciade astdzi. 13.Cum eraulitructui.xti sumerieniil

Ora;elesuneriene aveau formd dreptr.rnghiulard, erauinconjurate de ziduri inalte.Iniunhul po4ilor oraqului existau strSzi latc utilizatepentutprocesiunile religioase saupenhl parade in cazulunor victodi. 14. Ce estecronologiascurti? Cronologia scu d esteo cronologie dc la incepurul epocii glaciarecare.tabilegre domnialui Hammurabi pentruanul 1728i.Hr.

.-.e00
1. Undea locuit j:'ui1;biir,r "Homo erectus"'! celebru $,:t:t'' I r'\)s;aJl'[ Cel mai specimen al lui "Homo erectus in desaoperit Chinaesteaqa numitul,,on de Pekin" descoperit in anul1923. numit galben Fluviul 2, De ce este Calbcn? Fluviul Galbena fost denunit astfeldatoritd stratului de loesscares-a pc mal depus
ql apol

5. Care au fost contribulia dinastieiQin? pentru Dinastia Qin estebineaunoscuti carea fost inceperea MareluiZid chinezesc, in timpul maj tarziumdrit si dezvoltat dinastiei Ming. 6. Carc a lbst un punctimportant de cotituri in istoriaChinei? In istoriaChinei s-ainregistat un impodant punct de cotiturdin secolul al-XV-leai.Hr, cdnddinastia careau Shang a inceputsdutilizezesemne in chinezeqti de astdzi. evoluat caracterele 7. Ce dinastiea imbrititat filozofia confucianisti in China?

gdlbuial in sol, crednd un aspect ajung6.nd apei. 3. Care esteprima dinasticinregistrati istoric? din punct de Yedere xia (2100 i.Hr - 1600 i.FIr.) din Dinastia in analele Chinaesteprimadinastie descrisd istoricii shdvechi, cum ar fi Analele g i e bambus . Mare l ulisto r i c A nal el pe ,1.Cine era popula{iazhou? in anul206 i.Hr Dinastia Han a apdrr"rt prima carea imbrd{i$at A fost dinastie hlozofiaconfucianisti, carea devenit idcological tutwor fundan.rentul pdni 1afinalul Chineiimperiale. regimruilor Ha n , Ch in a a f E c um t ari 5 u bd in c . t r a progrese in multedomeniiale arteigr $tiinfelor. 8. Ce tip dc regiune culturali a avut China?
( ntna are o

zhouerapopulalacaretrdiala PopulaJia vestde Shang, iar liderullor a lost numit vestic"de cdheShang. ,,Protectorul 14

civilizalie skdveche, o entitate


1'cchcr ChiDa

narion asa l 6 um u l ri nal i onal a. in func 1irJ ee perspectlvd, careocupi o marepartca Asiei de est. 9. Ce fard a avut mari contributii in sfera limbajuluiscris? Chinadetinecel mai lung sistem de limbaj scris utilizatin mod continuu, iar savantul $i biochimistul britanicJoseph Needhanr a numit cele mqri invenlii ole Chineiantice": ,,trtqtru hdrtia,busola, prafulde puqcd 9i tiparul. 10. Careau fostceledoui entititi politicecareau apirut in urma RizboiuluiCiyil chinez?

,,Zhongguo". Literazhong inseamnd ,,mijloc" saucentral, iar ,grr0" tento u saurcgat.

'm.:l:H

12.in timpul cirei dinastiis-aucmis primii banide hertie ti s-a utilizat marina militari in mod permanent? DinastiaSonga fost primul guvemdin rstorialumii carea emisbancnotelc Ai pdmul statcarea utilizatnarina militardin modpermanent. 13. Cind s-a constituit Republica China? Republica China s-aconstituit in I ianuarie 1912 vestindsm$itul dinastiei Qing. SunYatsen din parlidul Kuominrang a fo'r proclamat pre$edinte provizoriual republicii. 14. Cine a inyentat scrisul in mod independent?
VecheaChina a fost unul din primele centreale civilizaliei uulane. Civilizalia ohinezda fost de asemenca una dintre

Situalia de impasa ultimuluiRdzboiCivil chineza dusla crearea a doudentitdti politicecareau lolosit numeleChina: Republica Populard China(RPC)qi Republia China(RC),cunoscutd in mod obiqnuit ca Taiwan. 11.Cum se nume!te Chinain limba chinezi? ln chneze$te Chinase spune
\ rlhr.r ( lilra

pulinelecarea inventat scderea in mod independent, celelalte fiind Mesopotamra, civiliza{iade pe ValeaIndului,civilizatia Maya,civilizaliaminoani a Crecicianttce ti vechiulEgipt.

15

1. Care a fost inceputul Si sfArqitulperioadei Grecieiantice? ln modtradrltonal. istoriciiau considerat anul776 i.Hr., dataconsernati a primelorjocuri olimpice,ca fiind inceputul perioadei Grecieiantice. perioadei S{hrqitul Grecieianticea fost considerat in mod traditional moartealui Alexandru cel Mare in anul 323 i.Hr 2. De ce perioada1100-800 i.Hr. este supranumiti,,Epocq intunecatd" ? Perioada dintrearul 1100i.Hr qi secolul al-VIU-lea i.[Ir. este cunoscuta dtept ,,Epoca tntunecatd" caxea urmat pribuqirii epocii

4. Cum era impir(iti populatiaAtenei? in Atena,populafia era impd4it6 in patru clase in sociale, tunclie de avere. Oamenii iqi puteau schimba clasadacd cestigau mal multi Danr. rn Jpana.ro| cetalenllDarDatl dobdndeau un titlu de egalitate dacdiqi teminau studiile. 5. Cine erau ilofii? Ilolii eraulocuitoriitinutuluiMessema care seinvecina cu Spafta. Messenienii au d e r e n it s c la ir a lla 1in i p o s e s ia s r a r u lu i .

6. Care era principala deosebire dintre educa(iabiietilor ti ceaa fetelorin Grecia antici? Atet bdielii cet SifeteleinvdJau sdciteascd, sdscrie la IiteranrA. in 5i sdfacdreferire plus,baieliiinvdlau9i sdcdntegi sd interyreteze la un instrument muzicalgi erauantrenalisi fie atleJi,iar ftle erau obligate si sedeprindd cu responsabilitalile casel.

dupi care era divizat Grecia masura insuld, comunitdticu r dictatin mare undefiecare aeCiei.

Gr.tcia Bntici

7, Careera accentul principalal lilozofiei grece$ti? Filozofia greceascd se axape rolul gAndirii9i al investigdxii. ln multe pdvinfe, aceastA filozofiea influentat filozofiamodemd, precumqi $tiinlamodemd. 8. Care erau principalii zei ai grecilor? Principaliizei ai grecilorerau doisprezece olimpieni,Zeus,so,ti lui, Hera,Poseidon, Ares,Hermes, Hephaestus, Afrodi Atena,Apolo, Ademis,Demeter Si Hestia. 9. Cc predomina in grecilor? viata Via{ain Greciaeradominatide religietl astfelnu erasurprinzitorlaptulcd templele Grecieianticeerauaelemai mari 9i mar frumoase. Aceste gi scop templeaveau

@00
riatapublici Cn' ^ creciei anrice?

16afuaf ia

B d r b a t iia r e a .I ru o lu lp r e lo m in a n in -iil / via{apublici a Grecieiantice. Ei erau ,'4;i ' , " J angajafi inpoliticd qi evenimente publice,in timp ce femeileerauincurajate sdrdmAniacasd. 1 1 .Cu m il i construiau casele grecii? Casele erau construite din cdrdmidd uscatd la pe o fundaliede piatrd.Pe ldngd soare cir5mizile uscale la soare. seulili,/au ti tigle din lut penhuacoperirea camerelor 12. Ce drepturiaveau femeile in Grecia antici? Femeile din majontatea ora$elor-stat din Greciaantici putine aveau drepturi. Ele se aflau sub gi stipenirea protec,tia talilor, solilor saua rudelorbdrba{i, intreaga lor via{d.Femeile nu aveau mci un rol in vialapoliticd. 13. De ceeraumonedele larg rispandite in Atena? Atenieniifoloseau o monedd numiti drachma. Aceasta era largraspanditii datorit5 retelsicomerciale pe caregi-au dezvoltat-o.

q Seia S116,;1,l.l-f

politic deoarece eraudeseori ddicatepentru puterea a celebra pentu a civicdqi mAndria ofed ofrande zeititii carepahonaora$ul pentruizbanda in rdzboi. 10.Ce rol aveau birbafii qi femeile in
( ; t . c i n r n lic:i

l,l. Care era limba yorbiti de citrc greci? Grecii antici au fost primii europenicareau utilizatun alfabet pentrua citi qi a scrie, alfabel care a dusin celedin urmdli fomareatuturorlimbilor europene moderne. 17

.lintieb&''t
/:
f.-1

,400
.

1. Cinea intemeiat Roma antici?

Potrivit legendei, orar irLl{aSrAq '?i-Y / Romaa fost


.

de baz6pentuu construcliledin acea perioadl. de monede"pe care 5. Care era ,,sistemul il aveaRoma antici? De$iin Romaanticd .. sefolosea trocul,
1 deseoriin shangerea

intemeiatain 21 aprilie753 i.Hr. de citre descendentii gemeniai prinlului troian Enea,Romulus qi Remus2. Care au fost monumentele care infrumuse{au

RomaaYea un sistem de monede binedezvoltat, din monede din bronz gi metalpreJios. 6, Care era ,,sistemul de monede"pe care il aveaRoma antici? Civitizalia romana esle adesea inclusa in ,gntichitatea clasicd" impreuni cu Grecia anticd,o civilizalie carea inspint in maremisuri cultura Romeiantice. Romaanticd a contribuit mult la dezvoltarea dreptului, rizboiului, artei,literatudi,tehrologieiqi limbajuluiin lumeaoccidentali. 7. Cend a lbst lbndati Republica RomanS?
Pelioada

Roma antici? OragulRomaaveaun marenumir de precumColosseum, structud monumentale Forumultroian$i Panteonul. 3. Cum s-apdstratdreptulroman? Dreptul romanagacum s-apdstrat in codurile lui Iustinian a continuatin Imperiul bizantin $i a constituit temeliaaltorcoduri similare in Europa occidentala continentali. .1. Careerau activititile care se antici?

romaua
dateazd in general aproximativ din anul200 i.Hr pdndin an:ll476 d.Hr qi se impartein epoca republican6 epoca imperiald care 9i poalefi datat5 din anul27 i.Hr 8. in ce fel a fostRomacelmai mare centruurban al vremiisale?
RorI'a anfic!

Activitifile industrialeqi de manufacturd eraumai neinsennate.Cele mai importante pietrei, activitAf eraumineritul qi excavarea ceeace a fumizat matedalede constructie

1B

Oraqul imperialRomaa fost cel maj mare centru urbanal vremll sale, avdndo populalie de un milionde locuitoriqi numeroase centre comerciale. 9. Cineconducea Romal Initial, Romaa fost conduse de imp6ra!, careeraualeti pe rdnddin fiecaredin principalele familii. Natumexacti a puterii impiratului esteimprecisA. Este posibilsdfi detinut putereaproape absolutd, fiind qeful executiv al gi al poporului. Senatului 10.Cum era impirtit dreptulin Roma antici? Principalele caLegorii aledreprului din Romaanticd, agacum aparin coduriledin d repru lu J i Iu stin ian 5i al IuiTheodo.i rr. erat "lus civile" , "lus gentium" Si "lus nuturale". 11. Ce tip de economie existain Roma antici? Unii istorici susfinci economia Imperiului Roman timpuriu ela o economie :: liatd qi una din cele mai dezvoltate :; -.ne.mii agricole,romanii fiind mari
:::.iitori de vite.
: -r r; liic ii

12. Undes-a dezvoltatRoma

Romaanticda fost o civiliza{iecares-a dezvoltat dintr-omicd comunitate de agdcultoriintemeiatiin peninsula italic6in s e c o lu a l l- V l- le a jr r n g d n im p e r i u ud nm a r e s-a pana care intins la VareaMediterand. 1 3 .Cu m triiau locuitorii din ltoma antici? Teritoriul aflat sub stdpdnirea Romei antice, arhitectura locului cuprindea de la case foarte modeste Ia vile de in oraqul !ard. capitala Roma, existau retedinte pe . imperiale agezate eleganta Colind pieselor Palatini.Vizionarea de teahrrqi jocurilor erauprincipalele organizarea activitalidin timpul liber. 1 4 .De u n de vine cuvantul o,republicii"? Luptelede clasi din ,,R.epublict Romsnft"at dusla un amestec neobiqnuit de democralie CuvAntul 9i oligarhie. vite din latinescul ,,repuhlicd" ,,res publica" carese traducepdn trebudle publice. 19

1. Cum au apirut incapii? a Civilizajiainca96 inceput ca un trib din zonaCusco, unde legendarii Inca, Sapa Manco Capac au intemeiat Regatul

pistrare a cultudi lor. invelemantul inca$ educalia in doudcategorii: eraimparlit voca,tionali$i pregdtireaformald. 5. Unde locuiau incatii? care Incagii locuiau pe teritorii muntoase, nu suntpotdvite pentru agdculturd.Ei tdiau drept terasein panteleabrupte- cunoscute

in jurul anului1200. Cusco la incati? 2. Catecaste existau in tlei caste distincte: Incagii erau separali clasa dominant6 (nobilii), clasa de josgi sclavii (Yanas). Sclavii includeau gi copiii precum prizonierii derdzboi, din clasa de Majoritatea bdrbafilor sclavilor. jos erau;fermieri. incagiiquipusau 3. De ce:utilizau legiturile? quipusau leg[turile desfori

cultudle. andene - penuua-qiputeasemana porumb, quinoa, tomate, dovlecei, Cultivau pepeni. ardei iute. bumbac arahide, ai cartofi. inca$ilor ln 6. Careau lbst descopedril medicini? Incagii auf6cut numeroase ln descoperiri medicind. Efectuau operatii pescalp, reuqite ceea ce presupunea

tiierea unor geuri in scalppentru a elibera la cap. de la rdnileprovocate recensdmant. presiunea folosite la bduturi Frunzele de coca erau Multedin carediminuau foameagi durerea. informa{iile 7. Cum seapirau incaqiide dugmani? Incagiinu cunoqteau fterul sauo{elul, dar au dezvoltat aliajedin bronz superiorpentru duqmanigi pentru mezoamencanu lnrtii

4. Ceteca inca$ii? Incagii depindeau


pe cal transmiterea

contemporam. 8. Cat era de puternici armata incali? Incagii foloseau arme $1 purtau rdzboaie cu alte civilizaJii din zona. AImata incagd eraceamai puternicidin regtune puteasetransforme deoarece un sdtean sau un fermier obignuitintr-un soldatgatade luptA. 9. Care a fost numelepe care l-au dat incapii imperiuluilor?

11.Cind a cucerit FranciscoPizarro teritoriul incat? Dupd Rdzboiul Civil din

Etrehilfi
Inca$intr fralii gi Huascar Atahualpa, cuceritorii spanioli condu$i de Francisco Pizarro au cucelit

gi-au Incagii denumit imperiul celor ,,Tinutul PafiuRegiunt' sau Imperiul Tahuantinsuyu. El selntindea dela nordIa sudpe 4000 km de-a lungullanfului inaltal munlilor Arzt.
10,Careera fundamentul limbii incasilor? Incaqiinu aveauo limbd scrisd. Toate elementele carele influenta limba 9i chiar unele cale nu o influenjau i-au conferit un caracterdivin. Ei credeau ci toatezeitdlile au fost created , ::' ::, : un zeu etem $i atotpuiemicnunit wlraqochan. Incrtii

teritoriul inca$ in anul1533. Pizarro a condus Peru timpdeaproape zece anigi a iniJiatprin Atahualpa declinulcultunr rncase. 12.Careau fostmituriledespre incagi? Au existat maimultemituridesDre Manco qivenirea Capac putere. lui la intr-unul dinheele,Manco Capac fratele seu emu $i fiii zeului soare lnti. Manco Capac insu5i a fostvenerat cazeual foculuigi al soarelui, qi cafii ai soarelui, Incagii, cunosculi au
^

s si fie cel

America. Putemicul suntcunoscuti ast6zi a in anul1438 i.Hr Inc


America de Sud, vestioeale

t aproximativ

situati in
in zonele

udimprejurul

21

1, Ce denumeqte termenul de

,,aztec"?
,Aztec" estewr termen utilizat pntru a sereferi la anumite grupud etnice din centrul Mexicului,in special la acele grupuri care vorbeaulimba Nahuatl pi care au reugit s5 politic ai domine militar po4iunile intinsedin Mezoamerica in secolele a1-XIV-lea, al-XVlea gi al-XVl-lea. 2. Care erau oragele care au format ImperiulAztec? Principalele oraie-stat aliateale oragului Tenoehtitlan, Acolh.aus din T 9r impreuni cu Mexica au Aliantd Azteci au ajuns Imperiul Aztec. ul ,,sztec"? Cuvdntul t\) a -aztec" fost la origine denumirea nici ui grup etnic, dobdndit o ilizarc

popoarele vorbitoare de limbdNahuatldin Mexic ilainte de cucerireaspanioli din anul 1519. 4. Ce inseamni termen ,,aztecaltt' in limba Nahuatl? ln rmDa Nahuatl, limba de originea mexicanilor, ,,sztecakf' inseamnd
,,cineyq csre se trage din Aztlqn" 5. Unde se vorbea limba Nahuatl?

Majoritatea vorbitorilor de Nauatl locuiau in centrul Mexicului in statele Estado de MexicoEl Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala,Morelos, Guerrero,Veracruz, qi Hidalgo. Michoacan 6. Care era scrierealimbii Nahuatl? Nahuatl se scria la origine prin pictograme carenu reprezntau un sistemcompletde scnere, ct serveadrept mnemonic penfiu a le reaminti cititorilor de textelepe care le-auinvelat pe caleoral6. 7. Cum erau inmormantatecipeteniile aztece?

incepdnd cu savantiai vrem tetmer:rul ,,szted'

22

Aztecii

8. De ce deveneauaztecii sclavi?

azteciiboabelede

**iHff ll"ioo.l. o. .u.uo "ffi :$ "CdUffi od@ post de bani, post pentrua face bani.dar gi faci 5i pentru _ spumoas6 ,Xocolstf ', o bF!:uhJf,d 9i amard, lipsitt de dulceata bduturilor de ciocolati moderrre. De asemenea aztecii lineau stupi gi culegeau miere. 12,Ce jocuri cu mingejucau aztecii? Aztecii deveneau sclavidin cauza datoriilor, pentru capedeapsd o crimdsaucaprizonieri de rdzboi. Sclavii puteauaveadreptul la propdetate $i chiarsEaibdproprii lor sclavi. 9. Cu ce sehrinea poporul aztec? Aztecii i9i produceau hrana, cultivand porumbul, fasolea qi dovlecelul, la carese adiugau adesea ardeiul, tomatele, ele compunend meniul mexicar in majoritatea regiunilorpin6 in zilelenoastre. Culegeau acocile, un soi de crevete mdruntce se gdseau din abundenJi. 10. Ce animaleau fost domesticite de azteci? Singurele animale domestice cunoscute de aztecieraucAinii $i cucanii, ambelesoiuri fiind consumate ca hane. La mezoamericani, precum$1 americanii modemi,curcartul domestic esteun descendent al cucanuluiselbatic din tuturor culturilor mezoamericane, azteciipracticau o variaati a jocului mezoamerican cu mingea, rJ'rmil"tlachtli" sau"ollamsliztli" in Nahuatl. Jocul sejuca cu o mingedin cauciuc tare,numitA"o//i", 13.Cum iqi educauazteciicopiii?

Ir.La rororeau ce disxtrebfrri

ffi
ffi

Pdndla vArsta de pais copiilorerain m6inile supravegheati de a Acestslstem bazape zic 14.Ce co au creat Existi existd;i astdzi creat aceslea su m mare post Codexurile

lli. se

ritualice. codexuri), dar spaniole.

9r

Mendoza sauCodex
tlacuilos azteci(cr(

Codex fost pictate de

Amerlca.

subcontrolul
Aztecii

23

Roo,Campeche Yucatan, sr Quintana YucatanGuatemala. 4. Undes-au stabilit a!ezirile mayage? De \Temece Mayaera regiunea locuiti inilial in mileniul al-Xlea i.Hr, primele aqezdri careau fost in mod clat ,,trIaya" au fost stabilite i.Hr in regrunea in anul 1800 aproximativ Pacificului. a coastei Soconusco

5,Cands-a
Mayaesteo civilizatie CivilizaJia pentrusingua renumitd mezoamericand, complet dezvoltatA din limbd scrisd Arhitectwa Americapre-coluurbiand. qi sistemul monumenhle spectaculoasd sofisticat sunt matematic Aiasftonomic cheiarecunoagterii sale. are trisituri comune? 2. Cu cecivilizatie CivilizaJia Maya impdxtdse$te multe trdsitud comunecu alte civilizaJii mesoamencane datodti gradului inalt de interacliunegi de difuziune acea reglune. a culturiicarea caracterizat 3, Care estegeografiaciviliza{ieiMayal dczvoltat civiliza{ia aztecd? Aztecii,care au cucent ceamal margpaftea Mexicului, in au conshuito civilizaliefoartedezvoltatd timp, incaqiizideau un anii 1400.ln acelaqi imperiuin Peru. 6. in cite zoneera impirtiti regiunea Maya?

intinderea geograficd a
civilizaJiei Maya, drept cunoscutd regiuneaMaya, se intindea de-a lungul statelor mexicane sudice i Chiapas, Tabasco

RegiuneaMaya estein generalimpdrJitdin Mayainalte trei zoneslabdefinite:zonele Vayajoase miazdzi. zonele de miazdzi de qi zonele (saucentrale) Mayamiazinoapte.
Nlayapii

24

7. Pentru ce a fost cunoscuti arta Maya? Arta Maya este consideratd de mulli ca fiind ceamai sofisticatt $i mai liumoasaarti a lumii artice. Stilul distinct al artei Maya a fost influenlat de civilizaliaOmlec. Aceasta a atinszenitul (anul1500i.Hr anul250 d.Hr) in timpulperioadei clasice a civilizaliei9i este jadului, pentruutilizarea cunoscutd obsidianului $i stucco-ului. popul a!i ei 8. Ce a d e fe rm i nal dec l i nul gi cu pene.Stilul codex,scriscu cemealS gi ingrogdri neagrd roqii,il numesc ,fiztlz/ rogului gi al negrulut'. 12, in ce fel anul Maya misura durata anuluisolar? Teoriilenon-ecologice ale declinului civilizaliei Maya seimpaxtin mai multe sub-categorii, cum ar h suprapopularea, invazia str6ina,levolta l5reneasciSi prdbuqirea rutelorcomerciale cheie. 9. Ce monumentecelebreau lbst create de mayagi? Celemai renumite monumente au fost piramidele pe in tuepte catele-au ridicatin centrele lor religioase l6rngi palaLele conducdtorilor lor. Palatul lui Cancuenestecel mai maredin regiunea Maya, degilocul, loarte interesart,este linsit de niramide. 10.Care era clima din regiuneaM Climatul in resiuneaMava Mayagii au mdsuratdurataaaului solar.:cu un ina)tgradde precizie. mult mai precis decalcel folosit in Europa carea statIa bazaCalendarului Georgian.

realiza cu

fEcutedin odr de animal

um
naturacictcA a

ceremoniile
pe r celeste 14,

9r lwile

hrana in etodede pudle

producere a
cultivate

grddinile in
Itareapla.ntelol

1. Care a fost civilizalia care a marcatinceputul istoriei Indiei? Istoria Indiei debuteaz i cu civilizaliadin valea Indului,cares-a rispandit si a inflodt ln parteade nord-vesta sub-continentului indian, lntre aproximativ anul 33009i anul1300 i.Hr.

culturii 5. Ce carte contineadescrierea Veda? Cultufa Vedaeste cultura indo-arayani asociatd cu textelehinduse sacre aleVedelor, careau fost compuseoral in sanscrita vedic6. 6. Care sunt perioadele drept epoca cunoscute gi in lndia? epoca fierului bronzului

2. CAnda ajunsislamulin India? pesub-continent in anul712 Islamul a ajuns bin arabMuhammad d.Hr.candgeneralul Multanul din a cucerir Sindthul Qasim sudul Punjabului. epoca ln 3. Cenda inceput bronzului lndia?
Epoca bronzului a incepulpe sub-cdntinentul

Primii 500deani (1500 i.Hr) ai - 1000 epocii vedice corespund Indieidin iar epoca bronzului, 500 de ani urmdtorii (1000 - 500i.Hr) corespund Indieidin fierului. epoca 7. Cum a fostposibilca romaniisi faci comert ln India? de a fostlnceput deEudoxus Comer]ul el s-a ln anul130i.Hr.Deatunci Cyzicus potrivit lui Strabo, din vremea dezvoltat $i, pAnd igi ln anul120cordbiile lui Augustus pdnzele ar din Myos ridicau in fiecar India. Hosmos spre

t in lndia. noua Locuitorii din vecheavale a

Sunga? 8. Canda apirut dinastia a apdrut in anul185i.Hr, Dinastia Sunga


cu aproximativ cincizecide ani dup6moartealui Ashoka,cdnd regeleBrihadratha a fost ucis de comandantul de atunci al regelui SungaPusyamifa. 9. Cend a atins cultura hindusi noi dimensiuni?

norqut lnolel. ln

aceastd perioadd, cunoscutd Sub numele de Epoca deAur a renagterii hindusedin India, cultwa,Stiinla$i administralia politicda atinsnoi culmi.
10. Cind a inceput ,,epocaclasicd" i\\ India?

12.Cinea fost prima femcie musulmani

India? Sultaratul din Delhi este singurul imperiu indo-islamic care exprimat $i-a intenliade a a$eza pe tlon una dintre pulinele femei cale au condusIndia, pe (1236-1240). n u m e le e i Ra z ia S u lt a n 13.Cinea intemeiatgi a consolidat RegatulMaratha? RegatulMarathaa fost intemeiatgi consolidat de Jnlvajr.ln secolul al-XVIIIJea, acesta s-a transformatin Imperiul Maratha subdomnia1uiPeshwas. l,l. Ce a determinatca valeaIndului si lie ceamai dezvoltati civilizatiedin intreagalume? Rdmigitele gdsitela Harappaqi Mohenjo-Daro sugereaz 6 faptul cd orageleerau a$ezat in forme de refea,av6nd shdzi drepte. Acest fapt este important deoarece alte popoarecareau trdit in aceea$i perioaddln diferite pirgi ale lumii nu aveauagaceva.Mohenjo-Daro aveapropria sabaie centrald,fiind lnconjurati de mai multe cl6diri. Aceastd a$ezare seamtnbcu biile romane.
)i

Epoca clasicd in India a incepulodati cu renagterea nordului in timpul cuceririlor lui Harsha in secolulal-XVII-leaqi s-aincheiat odatdcu cdderea Imperiului Vijayanagardin suo. 11. Cinea intemciat Imperiuli\{ughal din India? in anul 1526, Babur,un descendent timurid (turco-persan) al lui Timur qi GenghisKhan a venit prin trecitoarea Khyber 9i a intemeiat Imperiul Mughal, carea ddinuit timp de peste200 de a.
Vechealndia

CI
&

l. De ceperioada Kolun era importanti in Japonia?

Pedoada Kofun, carea inceputin juul arului 250d.Hr, a fost martora apariliei unor statemilitaxe putemrce centratein jurul unor clanud putemlce $l intemeierii statului dominantYamato,in jurul provinciel Yamato. 2. Cine a introdus budismulin Japonia?

4 . De c e a fost perioada Yayoi impoftant i pentru Japonia? Perioada anul 400 sau anul 300 Yayoi a durat din i.Hr. pdni in anul250 d.Hr.Eaa primit numeledupdoragul Yayoi.Inceputul perioadei influxulde noi Yayoia marcal practiciprecum,tsutul, cultivarea orezului, qamanismul gi a yi fabricarea bronzului sauChina. fierului aduse din Coreea 5. Care a fost punctul culminant al scrierilor istorice in Japonia? Scdedleistorice in Japoniaau culminat la inceputul secolului al-XVII-1eapdn cronicilemasive Kojiki qi Nihon Shoki.Acestecroniciredau legendare a inceputudlor o prezentare Japoniei, cunoscutiastizi camitologia Japoneza. 6. Care a fost arta care a cunoscut culmeain perioadaHeian? PerioadaHeian, carea durat din anul 794 p6ndin anulI185,este ultimaperioadia istoriei japoneze clasice. Esteconsideratd punctul culminant al cu4ii imperiale japonezegi esterenumitdpenku artel sale, mai alesin poeziesi literatur6.

538de oferit
de clasa concen

in Japoniain anul ia Japonia i-a fost promovat ku gi-a


a

3. Ce a rep Perioada fost pedoada


cdhe

epoca

-, :: ,it:,:,

\'eehen Japoltla

7. Ce dezvoltdri artisticeau ayut loc in perioada Edo? Multe dezvoltdri artistice au avut loc in perioada Edo. Celemai sernnificative dintre acestea au fost forma " ukiyo-e" a tipdriturilorpe blocuride lemn ti teatrele "kabuki" qi "bqnraku" 8. Care a fost afta cere a cunoscut culmeain perioada Heian? in secolul alJX-lea, Heian-kyo, capitala imperiali,avea cinci institulii gi in pafieacarea de inva{dmant superior mai rdmas din perioada Heian,au fost infiinlatealtegcolide odtre nobilimegi curtea imperial6.

aceastd ideepe motir'ulci nu existd nici o menliunenici in mai vechea Kojiko, nici in vreoalteinsemnare coreeand sauchinez6. 10.De ce economia Japoniei a lbst ceamai studiati in lu m e ? Istoria economice a Japoniei este unadin celemai pentru studiate

cre9terea ei spectaculoasd Revolulia dupd Meiji. fiindprima putere neeuropeana. Dupdal Doilea RizboiMondial a ajuns a doua economie a lumii. ll, CAnd au ajuns pentru olandezii primadati in Japonia? prima Olandezii ausosit datd in Japonia ln anul1600, la bordul coribieiLiefde. Pilotul
carea ajunsln Japonia. 12.Ce a lbst Silla? InvaziaSillei din secolulal-XIV-lea, unul dintreceletrei regate ale Coreei,

9. Ceeste Gaya?

ffi W s-

primaacliune este japoneze ,: militard inregistratd in :,:,,] :;

Nihonshokisusline cd
VecheaJaponia

Nafionalismulmilitar din Japoniaera deseoripunoscutca "bushido", cuvdrnrl denotdnd un cod coereff di credinle ii doctrinedesprecalea:ciia dreaptda : samuraiului.
' : .::::::.::

, , , , , , . 't '

29

1. Cineerau barbarii? Barbarul era un considerat termenpeiorativ ahibuitunei persoane gi inculte, necivilizate he careferiregenerald la un membrual unui poporsauetnici percepufi un ca avend nivel inferior de civilizalie,fie careferire individuald la o persoani brutald,crudd, al agresiviii insensibild cdrei comportament esteinacceptabilin societatea vorbitorului. 2. Estebarbarul un parazit socialal civilizatiei? Barbarul este din punct de tehnic vedere un parazit social:al
'" :$i:;.1;d'i:..-.

sau reprezenta toatepopoarele scandinavrce nordice.

4. Cinesuntvikinsii?
Vikingii sereferdla membriipopoarelor scandinavice, celebri exploratori, rdzboinici, mercenad gi pirali careau nevAlit$i au colonizat zoneintinse ale Europeide la slbrqitul secolului al-XVIIIlea la secolului al-XTJea. inceputuI 5. I)e unde vine cuvintul ,,viking"? CuvAntul,,riftl'ng" vine de la cuv6ntul din veche,,viftrngl', insemnand norvegiana ,,cinevacare a venil din Jiordurt' , ptoventt
dttt ,,iE',

golq insemnand estuar,fiord sausin. perioadeivikingilor, termenulsereferea la piralii sau jefuitorii care pe mare, operau ca cunosculr ,,vikingr" itr NorvegiadeNord qi erautilizat catermen pe mare qi care pentrurdzboaielendscute distrugeau ,vikinguf ' din Nowegia de Vest. 6, Unde navigauYikingii? Vikingii navigaumai alesin Atlanticul de Nord, ajungand pdndin sudul Africii de Nord Sila est de Rusia,ca pldddtori, negustod ti mefcenan. Sub conducerea

civilizatiei
care de al
a9e

sune 3 .C

, surplusuri ii luxud
jafuri, capturi. cuventuf ui,,viking"'! ,,l4kingl' estedoarun cuvant nowegian care insemnd feri

purta! pe
Scandinavia, intreg. Termen specificia popul momentspecific

30

lui LeifEriksson,fiul lui Erik cel Roqu, vikingii au ajunsin Americade Nord,unde au intemeiat mici ageziricunoscute ln zilele noastre L'Anse ca auxMeadows, qi Labrador, Newfoundland Canada. 7, Care a fost ceamai mare realizarea vikingilor? Ceamaimare realizare a"rikingilor a fost construirea Intr-ovremecand unei corAbii. al(i europeni abiaindrizneau si navigheze, vikingii au traversat Oceanul - Atlantic.
i. Acest lucru a fost de

frumusele, drept, a$teptdn gi sociale altele. 11.De unde Yine cuventul ubarbur"? Cuvintul barbara inhat in englezddln Iatinescul medieval ,,burbarinus" via cuvdntul din greaca veche Poppoo6, barbaros. Cuvantul este onomatopeic. El reprezintd bla bla-ul. trancaneala. vorbdria din engleza modema. utilizat in chinezi? Chinezautiliza diferiti ..borbari'. fua\ide la di busolei. Cei de la estse

posibil ':## *=: -: - iatorita


pe care concepfiei speciale a cordbiilor le-aufbcutvikingii. B. De ceerauconptien{i vikingii? Vikingiierau congtienli de vechimea civilizaliilormult mai dezvoltatea1e Egiptului, gi Levantului qi a Mesopotamiei Perisiei de la care imprumutat foaxte mult. 9. Ce limbi vorbeaubarbarii? Termerul -.barbsf' fie descriaun individ

Sa* $ ::d#:'; B un trib

tg E
T
'

a european
cdruilimbdera
ne-greacd, fie

W . lr
T

un tuib
grecesc care vorbeagreaca

i 'iiji"] inoi"iouar '


Fr'

l;.;:^i-'|
Barharii 1i likingii

#8" t'*grosoran'
': :',.

l. Ceeste istoria striYeche?


IstoriastrAveche estestudiul trecutului scrisde la inceputul istoriei omenirii p6ni la inceputul Evului Mediu in EuIopa, dinastiaQin in China,Imperiul Chola in India, iar in restul lumii p6ni la un anumit punct slabdefinit. 2. A fost Imperiul Roman una din culturile celemai culte ale lumii strivechi? Imperiul Romana fost una din culturilecele mai culteale lumiistrdvechi,dar multe lucrEri ale catarva

Caucazla inceputulmileniului al-Ill-leai.Hr Uneleadefacte din bronz Maykop arsenic din cultura suntpistratela nordde Caucaz. 5. Ce esteantichitateaclasici? Antichitatea clasica esteun termenlarg utilizat pentru o perioada lungi din istoda culturii avdndin centruMarea Mediterani, cuprinzdnd civilizaJiile aferente ale Grecieiantice$i Romeiantice. 6. Cend a inceput migratia istorici a populaliilor umane? Migraliaistoricda populatiilor umane incepeodat6cu deplasarca hi "Homo erectus" de-aluneul Eurasieicu aproximativ un milion de ani in urm6. 7. CAnda inceput civiliza{iavechiului Egipt? Civilizaliaa inceputin jurul anului 3150 i. Hr odati cu unificarea politic[ a Egiptului de Suscu cel de Jossub domnia primului faraon fi s-adezvoltatin decursul trei milenii. urmetoarelor fierului? B. CAnda inceputepoca

din istoricii
' cel mal cruu s-auplerqur. . ,i,.

3. Ce estearheolosia?

Arheologia estescoaterea la suprafalA $i m

hecutulco 4. Unde au fost.f ': arsenic?


Srol\ : ]::::::: lllle de arseruc a

Sepresupune cd epoca fierului a inceputin al l X ll- le a i. Hr in r e c h e a s e c o lu P e r s ie , gi India Grecia. Epocafierului a inceputin secolulal VIIIlea i.Ilr. in EuropaCentrali qi in secolulal Vl-lea in Eiropa de Nord.

Anatoliagi de ambele l

32

i,3trebffiwfr
jfl:1P T]}iffiswflr)
k;ifrsffi#/
.n l l

:,,*

lvx.

Strffiv
In cazul copiilor,curiozitatea unui motor care ii indrumi cunoasterii. Deti pepia(i existi o gami largi de olerd volume pline de informa(ii, reuqesc si ofereun rispuns iltret Seria200 deIntrebdfi qi Rdspunsu, 20 de volumediferite, cupri intrebiri. Volumele.inclu RegqtulPlsntelo\ Cosm Rduri, Invenlii qi Minunile Lumii, Culturd, Ansto Sporturi,
Lamea

Imperii

rispun

7 9 3