Sei sulla pagina 1di 57

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!

ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

SRB 3023 BIODIVERSITI & ADAPTASI


TU$ASAN PROJEK MINI

KUMPULAN

UPSI 16 ( A121PJJ )

DISEDIAKAN OLEH : NAMA NO. ID NO. TELEFON

NOR ISZURA BINTI ISMAIL

D20102045275

01 65 5!47

NAMA PENS"ARAH TARIKH SERAH

: :

PN.ALENE BINTI TA#AN$ 5 MEI 201! 1

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

KEPELBAGAIAN ORGANISMA DI MUKA BUMI


Tugasan ini adalah sebahagian daripada kerja kursus bagi kursus Biodiversiti dan Adaptasi, SRB3023 yang perlu diserahkan untuk memenuhi syarat lulus kursus ini

Universiti Pendidikan Sultan Idris 201

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

PEN$HAR$AAN Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi di atas limpah dan kurnia-Nya, dapat saya menyempurnakan tugasan ADAPTASI bagi mata pelajaran SRB !02! : BIODI%ERSITI & dalam masa yang telah ditetapkan. Semoga usaha dan penat lelah ini

mendapat keredhaan dari-Nya Yang Maha Esa. Penghargaan yang tidak ternilai ingin saya tujukan kepada ahli keluarga saya yang banyak memberi sokongan moral sepanjang saya menjalankan tugasan ini. i kesempatan ini, saya dengan rasa bangga ingin mengu!apkan jutaan terima kasih yang tidak ternilai harganya kepada pensyarah pemimbing, PN.ALENE BINTI
TA#AN$ kerana telah banyak memberi bimbingan dan dorongan untuk saya

menyiapkan tugasan ini. "anpa nasihat dan bimbingan daripada beliau, tugasan ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna. #ibuan terima kasih juga diu!apkan kepada guru besar, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar Sekolah $ebangsaan Seri %intang &tara $uala 'umpur kerana telah banyak membantu dan memberikan kerjasama semasa saya menjalankan kajian ini. "idak lupa juga , penghargaan ini ditujukan khas buat suami ter!inta, (a)a*ar %in &daman + Ali serta permata hatiku di atas segala sokongan yang diberikan demi menyiapkan tugasan ini . %uat keluarga tersayang juga, jutaan terima kasih atas dorongan dan galakan yang diberikan. Akhir sekali, tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, adalah mustahil untuk saya menyiapkan laporan kajian ini. Segala kerjasama daripada anda semua akan saya kenang sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

ABSTRAK $ajian ini telah dijalankan di ,oo Negara.Sampel, lumut, paku-pakis, tumbuhan dan hai-an dikutip dan direkodkan.

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

ISI KANDUN$AN BIL .. 0. /. Penghargaan Abstrak %ab . 1 %ab 0 0.5 Alam Protista 0.. $ajian 'iteratur 0.0 kaedah $ajian 0./ Pengenalan 0./.. Alga 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan .: - 0. Pengenalan 'atar %elakang $ajian Penyataan Masalah Persoalan $ajian 2bjekti* $ajian 9 7 .1 ISI KANDUN$AN MUKA SURAT / 1 3-4

:.

/.5 Alam 8ungi /.. $ajian 'iteratur /.0 kaedah $ajian /./ Pengenalan /0./.. 6enda-an 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian 3. $esimpulan 00 7 /.

1.5 Alam Plantae 1.. $ajian 'iteratur 1.0 kaedah $ajian 1./ Pengenalan 1./.. Paku Pakis 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan

1./.. 'umut 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan

:.5 Alam Animalia :.. $ajian 'iteratur :.0 kaedah $ajian :./ Pengenalan :./.. $umpulan ;ai-an In<ertbrata :./.... #ama - rama 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian

/0- 14

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

$esimpulan

:./.. .0 $alajengking 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan

:./.0 $umpulan ;ai-an =ertbrata :./.0.. Arnab 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan :./.0 .0 %urung $akak "ua 6iri 7 !irri Mor*ologi $aitkan Struktur'uar 8isiologi , "ingkah 'aku Setiap Spesies untuk mereka beradaptasi dengan persekitaran untuk kemandirian $esimpulan

9.

%ibliogra*i

19

BAB 1
7

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

PEN$ENALAN $ajian ini telah dijalankan di ,oo Negara $uala 'umpur.

1.1

L'(') *+,'-'./ -'01'.

$ajian adalah bertujuan untuk mendapatkan data organisma. $epelbagaian Protista seperti alga, lumut, paku-pakis, tumbuhan dan hai-an direkodkan untuk tujuan Projek Mini %iodi<ersiti dan Adaptasi.

1.2

P+.2'(''. 3'4','5

$ebanyakan kajian taksonomi hanya menumpu kepada satu jenis kumpulan organisma yang telah ditetapkan.

1.!

P+)46','. -'01'.

$ajian ini adalah untuk menja-ab beberapa soalan kajian berikut> i. Apakah jenis alga, lumut, paku-pakis, jenis tumbuhan dan hai-an yang terdapat di ka-asan tepi pantai dan hutan ii. Apakah kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini?

1.4 ..:

O*0+-(17 -'01'. 2bjekti* kajian ini adalah> i. Mengenal pasti dan merekodkan jenis alga, lumut, paku-pakis, jenis tumbuhan dan hai-an yang terdapat di ka-asan tepi pantai dan hutan

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

ii. Menentukan kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini.

BAB 2
9

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

A*AM PR+T STA

10

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

KAJIAN LITERATUR $ajian ini dijalankan di ,oo Negara $uala 'umpur .. Struktur mor*ologi dan kemandiriannya pada alam sekitar masih dikekalkan untuk membolehkan mereka terus hidup dan berkembang .

KAEDAH KAJIAN DIJALANKAN K'+8'5 L'9'('. %agi sampel @kajian untuk protista dijalankan di ,oo Negara . i kesempatan tersebut

dapatlah saya menjalankan kajian se!ara pemerhatian dan temubual berkaitan dengan !iri-!iri mor*ologi tumbuhan ini dan bagaimana ia beradaptasi dengan persekitarannya untuk tujuan pembiakan dan pemeliharaan .

:')' K'01'. D10','.-'. Saya memulakan kajian dengan memba!a dan men!ari bahan rujukan melalui internet. %antuan dan maklumat yang diberikan oleh rakan-rakan lain juga amat membantu semasa kajian dijalankan.. engan adanya kajian seperti ini, se!ara tidak langsung saya mengenali keunikan alga.

11

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

P+./+.','.

"erdapat berbagai 7 bagai organism yang mempunyai tubuh yang tidak terbahagi kepada sel 7 sel dan dengan itu boleh dianggap sebagai organism tanpa sel. Pada masa dahulu ahli biologi merujuknya sebagai organism unisel atau sel hidup bebas. "etapi pertikaian yang timbul sebahagiannya daripada keadaan yang terlalu kompleks yang diperlihatkan melalui mikroskop ele!tron dan sebahagian pula daripada pendapat yang berbeAa mengenai kemungkinan asal usulorganisma multisel , telah memba-a kepada spekulasi tentang apakah yang dikatakan sel itu sebenarnya.

2leh sebab itu , maka lebih baik menggunakan istilah tanpa sel. Sebilangan protista mempunyai !irri tumbuhan kerana ia mempunyai kloro*il atau bebeapa pigmen lain untuk menjalankan *otosintesis , dan mungkin mempunyai dinding selulosa. 2rganism ini dopanggil Protophyta. Yang lainpula menyerupai hai-an , iaitu tidak mempunyai kloro*il atau dindingselulosa dan memakan bahan organi! sama ada dalam bentuk larutan atau butiran. 2rganism ini diberi nama PtotoAoa. "etapi tidak ada perbeAaa yang jelas di antara kedua-dua jenis organism itu kerana organism yang mempunyai pertalian rapat kadang kala berkelakuan seperti hai-an dan pada masa yang lain pula seperti tumbuhan.oleh yang demikian , kesemua organism ini sesuai digolongkan bersama sebagai subalam dan *ilum Protista.

Pengelasan Protista kebanyakkan berdasarkan organel 7 organel gerak alih. &mpulan yang primiti<e. Mastigophora mempunyai satu atau lebih !uaran panjang seperti tali !emeti yang dikenali *lagellum.

12

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

') A,/'

Alga mengumpulkan tenaga !ahaya melalui *otosistesis dan merangkumi banyak organisma unisel yang juga dianggap sebagai protoAoa, umpamanya Euglena, yang telah memperoleh kloroplas melalui endosimbiosis sekunder. Alga-alga yang lain tidak motil, dan sesetengah alga Bdigelarkan rumpai lautC adalah multisel yang benar, termasuk ahli-ahli dalam kumpulan yang berikut>

Menurut $amus

e-an Edisi $eempat menerangkanD alga adalah kumpulan tumbuhan

paling ringkas Bterdiri daripada satu sel atau berbilang selC, kebanyakannya hidup di dlm air dan tumbuhan ini penting dlm rangkaian makanan. 1. P+./+,'4'. S'1.(171-

Spesies Domain Alam Filum

: Sinuosa : Eukariot : protista : Viriplantea


13

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Kelas Famili/Keluarga Genus Spesies

: Chlamydomonas : Scytosiphonales

: Colpomenia : sinuosa

11. :1)1 ; <1))1 36)76,6/1 Se!ara anatomi sel, alga dibagi menjadi / bahagian, iaituD B.C Membran plasma, B0C Sitoplasma dan 2rganel Sel, B/C Inti Sel BNukleusC, seperti yang ditunjukkan pada gambar . BAnonim, 05..D ;aas et al., 055EC.

%agaimanapun, kebanyakan jenis alga berkembang se!ara berasingan. $umpulan ini merangkumi hapto*it, kriptomonad, dino*lagelat, euglenid, dan kloraraknio*it, dan kesemua ini juga dianggap sebagai protoAoa.

Sesetengah protoAoa merupakan perumah kepada alga endosimbiosis, umpamanya Paramesium bursaria atau radiolaria, yang memberikan tenaga kepada alga itu, tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam sel.

14

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . %eberapa ahli berpendapat bah-a Protista mirip tumbuhan adalah alga BganggangC yang mikroskopis, adapun alga yang makroskopis termasuk Plantae. Yang termasuk alga mikroskopis adalah 8ilum Euglenophyta, Pyrrophyta, dan Chryssophyta. Alga mikroskopis memiliki !iri-!iri khusus, iaitu dapat ber*otosintesis sama seperti tumbuhan, tersebar luas di alam, dan dijumpai hampir di segala ma!am lingkungan yang terkena sinar matahari. Alga renik yang terapung-apung di perairan ini merupakan bagian *itoplankton yang berguna sebagai sumber makanan penting bagi organisme-organisme lain, sama seperti *ungsi ProtoAoa yang sudah Anda pelajari di depan.

Alga sangat berperanan atau dikatakan sebagai dasar permulaan dalam rantai makanan karena kegiatan *otosintesisnya sehingga dinamakan sebagai produsen primer) bahan organik. i dalam kegiatan *otosintesisnya, alga menghasilkan oksigen. Fas ini sangat penting untuk binatang maupun organisme lain dalam akti<iti respirasi aerobik. Selain itu, juga sangat penting dalam pengendalian polusi dan bahan buangan. %anyak alga yang mensintesis <itamin A dan . engan dimakan ikan, maka <itamin<itamin itu disimpan di dalam organ Bmisalnya hatiC dan di tempat inilah dapat diekstraksi atau digunakan se!ara langsung sebagai sumber makanan yang kaya akan <itamin sehingga baik dikonsumsi manusia

15

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

KESIMPULAN

$ebanyakan alga hidup dalam habitat akuatik. Semua alga mempunyai pigmen kloro*il untuk menjalankan proses *otosintesis. Alga boleh dijumpai dalam bentuk 7 bnetuk seperti unisel , koloni , *ilament dan daun.

16

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Alga tidak mempunyai akar , batang , atau daun yang sebenar. Alga adalah tumbuhan yang mempunyai diding sel, bahan makanan simpanan dan kadangkala ber*lgelum. %eberapa jenis alga adalah seperti > Alga hijau misalnya 6hlamdomonas , spirogyra , ul<a dan <ol<oG Alga biru hijau misalnya Nosto! Alga !oklat misalnya 8i!us dan 'aminaria Alga keemasan misalnya diatom Alga merah misalnya !hondrus

17

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

A*AM ,-N.

KAJIAN LITERATUR

18

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

$ajian ini dijalankan di %atu / ,Seri Manjung. Struktur mor*ologi dan kemandiriannya pada alam sekitar dikekalkan untuk membolehkan mereka terus hidup dan berkembang .

KAEDAH KAJIAN DIJALANKAN K'+8'5 L'9'('. %agi sampel @kajian untuk *ungi dijalankan di %atu / , Seri Mnanjung . i kesempatan

tersebut dapatlah saya menjalankan kajian se!ara pemerhatian dan temubual berkaitan dengan !iri-!iri mor*ologi tumbuhan ini dan bagaimana ia beradaptasi dengan persekitarannya untuk tujuan pembiakan dan pemeliharaan

:')' K'01'. D10','.-'. &ntuk mendapatkan !enda-an ini, saya telah pergi ke kebun getah yang terletak di kampong ibu mertua saya. Selain itu, saya juga ada melihat dan !enda-an ini untuk melihat strukturnya sendiri di pasar basah ditempat saya. #ujukan buku dan internet banyak membnatu saya di dalam menyelesaikan tugasan iini.

') :+.8'9'.
19

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Saya memilih 6enda-an @ Pleurotus ostreatus sebagai bahan kajian.

6enda-an

adalah organisma yang mempunyai inti, spora, tidak berkloro*il, mempunyai dinding sel yang terdiri atas sellulosa, khitin atau kombinasi keduanya, berbentuk *ilament atau benang-benang ber!abang yang bersekat atau tidak bersekat. %enang-benang pada jamur ini disebut hi*a. ;i*a terdiri atas sel-sel yang berinti satu BHuninukleatIC atau dua BHbinukleatIC. ;i*a !enda-an menyatu membentuk kumpulan !enda-an yang disebut miselium B AleGopoulos et al. .EE3D Aryantha dan #ahmat, .EE3 C. Pleurotus ostreatus yang juga dikenali orang ramai sebagai !enda-an merupakan salah satu kulat yang boleh dimakan dan kebanyakkannya di tanam di asia sejak dahulu kala dan kini ia ditanam se!ara kormesial di seluruh dunia sebagai makanan. 6enda-an ini mempunyai persamaan dengan kulat Pleurotus eryngii. Nama Pleurotus ostreatus berasal dari bahasa 'atin. Perkataan pleurotus merujuk kepada pertumbuhan sisi batang pokok manakala ostreatus merujuk kepada bentuk pileus. Sesetengah orang memper!ayai nama tersebut dipetik daripada sejenis kerangkerangan iaitu tiram B oyster C kerana perisanya yang agak sama

20

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

1. P+./+,'4'. S'1.(171-

S=?+) -1./86 K1./863 D1@1416 S=*81@1416 K+,'4 S=*-+,'4 O)86 F'31,1 $+.=4 S?+41+4

Eukaryota

: My!eteae : Amastigomy!ota : Eumy!ota : %asidiomy!etes : ;olobasidiomy!etidae > Agari!ales : Agari!a!eae : Pleurotus : Pleurotus 2streatus

11. :1)1A<1)1 36)76,6/1 %adan buah mempunyai tudung B pilleus C yang berubah dari hitam , abu-abu, !oklat hingga putih dengan permukaan yang hampir li!in dengan diameter : 7 05 !m. tepi tudung mulus sedikit berlekuk. lebih, bentuk seperti tiram, !embung kemudian menjadi rata atau kadang-kadang membentuk !orongD permukaan li!in, agak berminyak ketika lembab, tetapi tidak lengket, tepi menggulung ke dalam, pada jamur muda sering kali bergelombang atau ber!uping. aging tebal, ber-arna putih kokoh tapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkaiD bau dan rasa tidak merangsang.Permukaan bahagian ba-ah tudung berlapis21

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

lapis seperti insang B lamella atau giling C ber-arna putih dan lunak yang berisi basidiospora. %asidiospora ini berbentuk batang berukuran 9-.. G /- 1 Jm. Miselium ber-arna putih dan boleh tumbuh dengan !epat, sedangkan tangkainya dapat pendek atau panjang sehingga 0- 3 !m bergantung pada keadaan lingkungan dan iklim yang mempengaruhi pertumbuhannya. "angkai ini yang menyangga tudung agak B lateral C dibahagian tepi atau B eksentrisC agak ke tengah B Nanang, 055.C.

B Fambar . > Struktur dan *ungsi tubuh !enda-an C

111. :1)1 ; <1))1 =.16enda-an @ Pleurotus ostreatus merupakan sel Eukariotik kerana strukturnya mempunyai dinding sel, membrane sel, Inti, Sitoplasma, #etikulum endoplasma, badan gogli, =akuola, #ibosom, Mitokondria dan organel-organel lain. 6iri unik bagi 6enda-an ialah dari segi pembiakannya.6enda-an @ Pleurotus ostreatus membiak melalui spora yang biasanya disebarkan oleh angin. Memiliki dua tipe perkembangbiakan dalam siklus hidupnya, yakni se!ara aseksual maupun seksual. Se!ara aseksual dengan pembentukan spora dan seksual dengan !ara penyatuan dua
22

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

jenis hi*a. Aseksual terjadi dengan tiga !ara iaitu > pembentukan kun!up atau tunas pada !enda-an uniselular, pemutusan benang hi*a B*ragmentasi miseliumC dan pembentukan spora aseksual. Spora aseksual terdiri dari Sporangiospora dan konidiospora yang bersi*at haploid BnC .

Sporangiospora

dihasilkan

dari

pembelahan

mitosis

sel

dalam

kotak

spora

BsporangiumC yang terdapat pada ujung sporangio*or Bstruktur yang mendukung sporangiumC. Manakala $onidiospora dihasilkan dari pembelahan mitosis sel pada hujung konidio*or Bpendukung konidiaC. Ini dapat dilihat melalui gambar di ba-ah ini.

B Fambar 0 > Sporangiospora dan konidiospora C

%agi 6enda-an @ Pleurotus ostreatus yang mana ia adalah dari kelompok kelas %asidiomy!etes disebut sebagai %asidiomy!otina adalah kerana dalam reproduksi seksualnya menghasilkan mempunyai basidiospora. !iri-!iri yaitu 6enda-an dinding yang termasuk tersusun atus kelas Aat %asidiomy!otina selnya

kitin,multiseluler, hi*a bersekat, dibedakan hi*a primer Bberinti satuC dan sekunder Bberinti duaC, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut basidikrop, reproduksi aseksual dengan membentuk kondiospora, reproduksi seksual dengan menghasilkan basidopora.
23

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

1@. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'.. i alam bebas, !enda-an biasa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan daerah yang sejuk dan tumbuh dipermukaan kayu yang sudah lapuk. 6enda-an banyak didapati dalam hutan beriklim ha-a sederhana dan subtropika di seluruh dunia. 6enda-an ini merupakan sejenis sapro*it yang bertindak sebagai pengurai utama kayu. &ntuk memperolehi makanan, !enda-an menyerap Aat organi! dari lingkungan melalui hi*a dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. 2leh kerana !enda-an merupakan konsumen, maka !enda-an bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, <itamin dan senya-a kimia yang lainnya. Sebagai makhluk heterotro* , !enda-an dapat bersi*at sapro*it. Sapro*it merupakan !enda-an pelapuk dan pengubah susunan Aat organi! yang mati. 6enda-an sapro*it menyerap makanannya daro organism yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh.

24

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

A*AM
25

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

P*ANTA/

PEN$ENALAN : "umbuhan merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. "umbuhan merupakan organism yang terkandung dalam alam Plantae. %iasanya , organism yang menjalankan proses *otosintesis diklasi*ikasikan sebagai tumbuhan. "umbuhan memerlukan !ahaya matahari untuk menjalankan proses *otosintesis.

"umbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan kloro*il untuk menjalani proses *otosintesis dan menghasilkan kanji. Sel tumbuhan berbeAa dengan sel hai-an dalam beberapa segi termasuk sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Se!ara amnya tumbuhan dibahagikan kepada>

26

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

.. "umbuhan berbunga 0. "umbuhan tidak berbunga.

KAJIAN LITERATUR $ajian ini dijalankan di ,oo Negara $uala 'umpur . Kalaupun kebanyakan tumbuhan yang dikaji di ,oo ini berada dalam habitat yang terka-al , namun saya dapati pihak
27

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

pengurusan !uba untuk mengekalkan habitat asalnya . Struktur mor*ologi dan kemandiriannya pada alam sekitar masih dikekalkan untuk membolehkan mereka terus hidup dan berkembang .

KAEDAH KAJIAN DIJALANKAN K'+8'5 L'9'('. %agi sampel @kajian untuk palntae dijalankan di ,oo Negara . i kesempatan tersebut

dapatlah saya menjalankan kajian se!ara pemerhatian dan temubual berkaitan dengan !iri-!iri mor*ologi tumbuhan ini dan bagaimana ia beradaptasi dengan persekitarannya

:')' K'01'. D10','.-'. Saya memulakan kajian dengan mendapatkan sendiri lumut ini yang hidup di persekitaran ,oo Negara . engan adanya kajian seperti ini, se!ara tidak langsung saya mengenali keunikan lumut. Saya juga banyak memba!a dan men!ari bahan rujukan melalui internet. %antuan dan maklumat yang diberikan oleh rakan-rakan lain juga amat membantu semasa kajian dijalankan. $eadaan !ua!a yang tidak menentu juga membantu saya mengenal mandiri lpaku pakis dan lumut yang saya pilih untuk beradaptasi.

28

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

') P'-= P'-14

1. P+./+,'4'. S'1.(171-

K1./863 D1@1416. :,'44 O)8+) F'31,1 $+.=4

: : : > : :

Plantae Pteridophyta Pteridopsida Polypodiales a<allia!eae a<allia

29

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Paku pakis tergolong dalam kumpulan tumbuhan rendah bersama-sama dengan lumut. Kalaupun mempunyai tisu <as!ular menyamai tumbuhan tinggi namun prosesreprodukti*nya yang membeAakan di mana pembiakkannya mellaui penghasilan spora. "erdapat 0 jenis paku pakis iaitu paku pakis primiti<e dan paku pakis moden.

11. :1)1 ; <1)1 36)76,6/1 Paku pakis mudah dibeAakan daripada tumbuhan 7 tumbuhanlain. Selain dari rupa , bentuk dan tidak mempunyai bunga. aun paku pakis tumbuh dalam pelbagai bentuk dan rupa dan -arna. $ebiasaanya menyerupai bulu burung. Ia boleh membiak di atas tanah , di atas pokok dan di permukaan berbatu.

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . Spora adalah struktur pembiakan halus yang dihasilkan oleh paku7pakis. "erdapat pelbagai bentuk spora, antaranya bulat, pipih BmonoleteC, segitiga BtrileteC dan sebagainya. &ntuk melihat struktur spora tersebut, mikroskop elektron pengiaman BS!anning Ele!tron Mi!ros!opeC digunakan. Sporangium pula merupakan kapsul yang berbentuk kanta d-i!embung. inding

sporangium terdiri daripada satu atau beberapa lapisan sel, ke!uali pada bahagian tepinya terdapat suatu lapisan sel berdinding tebal yang mengelilingi sebahagian kapsul yang dinamakan anulus. Pada bahagian hujung lingkaran terdapat satu kumpulan sel yang pipih yang dikenali sebagai stomium. Apabila sporangium masak sel stomium akan pe!ah dan membebaskan spora yang terdapat di dalamnya.

30

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Sorus merupakan satu untaian Bnama khasnya spikaC seperti yang ditemui pada Ophioglossum, atau berbentuk garis panjang seperti pada genus Pteris atau yang bulat seperti genus Phymatodes. $edudukan dan susunan sorus amat penting kerana ia bakal menentukan genus dan spesies paku7pakis.

E-6,6/1 P'-=;?'-14 Ekologi paku7pakis dipengaruhi oleh beberapa *aktor antaranya ialah !ahaya, hujan, angin, perubahan suhu dan tumbuhan lain yang berada di sekitarnya. Se!ara amnya terdapat enam golongan paku7pakis dikenal pasti berdasarkan *aktor7*aktor di atas> a) Pakupakis terestrial di kawasan terdedah Folongan ini mudah dijumpai sama ada tumbuh se!ara bersendirian atau berbentuk gerombolan atau semak besar. 6ontoh yang hidup bersendirian ialah Blechnum orientale dan Pityrogramma, sementara yang tumbuh bergerombolan pula ialah resam Dicranopteris linearis, tumbuh di ka-asan tanah gersang dan kering ialah Cyclosorus gongylodes. Manakala yang memanjat ialah Lygodium, namun akarnya masih menjalar di ba-ah tanah. ) Pakupakis terestrial di kawasan terlindung Se!ara keseluruhannya, tumbuh7tumbuhan ini memiliki daun yang lebih nipis jika dibandingkan dengan tumbuhan paku7pakis di ka-asan yang terdedah. Sebahagian besar paku7pakis ini dijumpai berhampiran dengan tepi7tepi sungai di dalam hutan primer. Kalaupun sesetengah daripadanya menghasilkan riAom yang menjalar tetapi ia tidak membentuk kelompok besar BgerombolanC seperti !leichenia Dicranopteris atau "ephrolepis.

31

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

c) Pakupakis meman#at Folongan ini mempunyai riAom yang menjalar di atas tanah dan apabila menemui pohon7pohon yang besar maka ia akan terus memanjatnya. $adangkadang akar bermula pada dasar atau pangkal pohon7pohon dan kemudian akan memanjatnya. 6ontoh paku7pakis jenis ini ialah Bol itis heteroclita yang biasanya menjalar di tebing7tebing sungai dan apabila menjumpai pohon7pohon ke!il ia akan terus memanjatnya -

*) L=3=(

32

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

1. P+./+,'4'. S'1.(171Kingdom:Plantae Divisio:Bryophyta Kelas:Sphagnopsida Subkelas:Sphagnidae O do:Sphagnales !amili:Sphagnaceae "enus: Sphagn !

'umut merupakan tumbuhan darat sejati, -alaupun masih menyukai tempat yang lembab dan basah. 'umut yang hidup di air jarang kita jumpai, ke!uali lumut gambut Pada lumut, akar yang sebenarnya tidak ada, tumbuhan ini melekata dengan perantaraan #hiAoid Bakar semuC, olehkaren aitu tumbuhan lumut merupakan bentuk peralihan antara tumbuhan ber-"alus B"alo*itaC dengan tumbuhan ber-$ormus B$ormo*itaC.

33

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

'umut mempunyai kloro*il sehingga si*atnya autotro*.'umut tumbuh di berbagai tempat, yang hidup pada daun-daun disebut sebagai epi*il. (ika pada hutan banyak pohon dijumpai epi*il maka hutan demikian disebut hutan lumut.

11. :1)1 ; <1)1 36)76,6/1 "umbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan BmetagenesisC. alam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua *ase kehidupan, yaitu *ase gameto*it BhaploidC dan *ase sporo*it BdiploidC. 'umut memiliki dua alat perkembangbiakan BgametangiumC, yaitu arkegonium sebagai sel gamet betina, dan anteridium sebagai sel gamet jantan. %erikut adalah bagan tahapan metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut. aun pada tumbuhan lumut mempunyai sel-sel yang ke!il, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. "erdapat juga sel-sel mati yang

ber*ungsi sebagai tempat persediaan air dan penyimpanan !adangan makanan. "umbuhan lumut mempunyai akar dalam bentuk riAoid yang melekat pada tempat tumbuhnya lumut. #iAoid ini juga ber*ungsi untuk menyerap air serta garam-garam mineral ke dalam tubuh lumut.

34

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . P+)'.'. T=3*=5'. L=3=( %eberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, diantaranya> .. Spesies lumut $archantia polymorpha , biasa diman*aatkan sebagai obat hepatitis. 0. (enis-jenis lumut gambut yang termasuk dalam genus %phagnum biasa digunakan sebagai pengganti kapas. %phagnum juga ber*ungsi untuk membantu penyerapan air dan menjaga kelembaban tanah. /. Cephalo&oella massalongoi, spesies lumut ini biasa tumbuh di tanah atau batuan yang mengandung tembaga sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberadaan tembaga. 1. 'splenium nidus, biasa digunakan sebagai tanaman hias serta se!ara ekologi tumbuhan lumut dapat menyerap air dan menahan pengikisan tanah oleh air Berosi

35

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

KESIMPULAN Istilah (=3*=5'. jauh lebih sukar untuk ditakri*kan dari anggapan biasa. Kalaupun pakar botani menggambarkan Alam "umbuhan, sempadan pentakri*an ahli "umbuhan adalah lebih ketat dari de*inisi biasa tum uhan. $ita !enderung untuk menganggap tum uhan sebagai organisma multicellular, eukaryoti! yang biasanya tidak mempunyai organ deria atau pergerakan terka-al dan lengkap dengan akar, batang, dan daun. %agaimanapun, se!ara botani hanya tumbuhan <askular mempunyai Lakar, batang, dan daunL, dan sesetengah tumbuhan <askular, seperti tumbuhan karni<or danpokok janggut nabi tidak menepati istilah tersebut. "etapi agar berlaku adil, tumbuhan <askular adalah tumbuhan yang kita sering nampak setiap hari.

Istilah tum uhan yang lebih luas adalah semua autotro*) M iaitu, yang menghasilkan makanannya sendiri daripada bahan mentah bukan organik dan !ahaya matahari. Ini adalah istilah yang manusahabah, dan yang menumpukan kepada peranan biasa tumbuhan dalam system ekologi. . %agaimanapun terdapat *otoautotro* BphotoautotrophsC dalam Prokaryote khususnya bakteroa photoautotrophik dan !yanoba!teria.

36

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

$ita tidak dapat memberikan ja-apan yang pasti. Senarai !iri-!iri yang membeAakan "umbuhan BPlantaeC daripada alam biologi lain memberikan sekurang-kurangnya takri*an teknikal. Masalah kekaburan atau persetujuan dalam istilah menggambarkan tum uhan adalah pernyataan ke*ahaman Bunderstanding statements C, sering dijumpai dalam ren!ana (ikipedia, !ontohnya> )))*ylem merupakan satu dari dua tisu pengangkutan dalam tum uhan. Se!ara umum ia tidak boleh dianggap merangkumi semua tumbuhan, alga sehingga tumbuhan berbunga. $emungkinan besar ia tidak merangkumi *ungi atau bakteria. Sebenarnya, ia lebih selamat untuk menganggap perbin!angan di atas merupakan tumbuhan <askular Bkhususnya pakupakis, koni*er, tumbuhan berbunga, dan beberapa yang lainC ke!uali disebut berlainan B!ontoh., )))dalam tum uhan +askular dan ukan +askular seperti ini dan ini dan ini C.

A*AM AN MA* A
37

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

P+./+.','. : ;ai-an -ujud dalam banyak bentuk dan saiA. Ia berjalan atau merayap di darat dan mengorek lubang dalam tanah. Ia berenang dalam air dan terbang di udara. Malah sesetengah hai-an hidup di dalam badan hai-an-hai-an lain. ;ai-an boleh dikelompokkan dengan banyak !ara. Ia boleh disusun mengikut sama ada hai-an tersebut hidup di darat atau di dalam air, mengikut bilangan kakinya, dikelompokkan melalui !ara ia bergerak, dibahagikan kepada kumpulan mengikut jenis darah sama ada ia berdarah sejuk atau berdarah panas dan mengikut kumpulan sama ada ia bertulang belakang atau tidak. Se!ara sainti*iknya ahli Aoologi membahagikannya kepada kumpulan yang lebih ke!il lagi, yang mempunyai lebih banyak si*at yang sama. $umpulan yang terbesar ialah ','3 A.13',1' sendiri yang termasuk semua hai-an. Seterusnya, setiap hai-an diletakkan dalam kumpulan yang dikenali sebagai *ilum. Setiap *ilum dibahagikan kepada kumpulan yang dikenali sebagai kelas. $elas dibahagikan kepada order, dan order dibahagikan kepada *amili. 8amili pula dibahagikan kepada genus, dan genus dibahagikan kepada spesies. Misalnya, harimau tergolong dalam alam Animalia, *ilum $ordata, kelas Mamalia, order $arni<ora, *amili 8elida, dan genus Panthera. Ia adalah anggota spesies Panthera tigris. Singa berkaitan
38

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

dengan harimau. Ia tergolong dalam alam yang sama BAnimaliaC, *ilum B$ordataC, kelas BMamaliaC, order B$arni<oraC, *amili B8elidaC, dan genus BPantheraC yang sama seperti harimau. "etapi singa dikelaskan dalam spesies yang berbeAa iaitu Panthera leo. ;ai-an hidup di banyak jenis tempat. "empat hai-an hidup dikenali sebagai habitatnya. Setiap jenis habitat menimbulkan !abaran khas kepada hai-an. "erdapat tujuh jenis habitat hai-an yang terdiri daripada pergunungan, padang rumput, hutan beriklim sederhana, hutan tropika, gurun, ka-asan kutub, dan lautan. ;abitat hai-an juga dikumpulkan mengikut benua tempat ia tinggal seperti A*rika, Amerika Selatan, Amerika &tara, Antartika, Asia, Australia dan Eropah. Setiap spesies hai-an memainkan peranan dalam keseimbangan kesemua sistem kehidupan. $ini, semakin banyak bilangan hai-an di seluruh dunia teran!am akibat kepupusan. %umi telah melalui beberapa Aaman kepupusan besar-besaran. #amai ahli sains per!aya baha-a dalam Aaman kepupusan yang lalu, hai-an pupus kerana sebab-sebab semula jadi tetapi kini akti<iti manusia bertanggungja-ab terhadap kemusnahan spesies. "erdapat tiga pengelasan utama bagi spesies hai-an dalam bahaya kepupusan iaitu pertamanya teran!am, kedua mudah terdedah kepada bahaya dan akhirnya ialah nadir. Spesies teran!am menghadapi an!aman kepupusan yang paling serius. Ia memerlukan perlindungan manusia se!ara langsung untuk hidup. &mpamanya ikan Sturgeon yang biasa hidup di perairan di Eropah. Penangkapan spesies yang ikan ini se!ara berlebihan dan pen!emaran persekitarannya telah menyebabkan bilangannya merosot. Pembinaan empangan dan lain-lain kerja air di sungai tempat sturgeon biasa berhijrah untuk bertelur BmembiakC juga telah membahayakan ikan ini. Spesies mudah teran!am kepada bahaya kadangkala dirujuk sebagai spesies teran!am. Ia banyak terdapat di sesetengah ka-asan tetapi bilangannya semakin berkurangan atau menghadapi bahaya yang serius. 6ontohnya tenggiling raksasa yang mendiami Amerika "engah dan Amerika Selatan. Apabila penduduk bertambah,
39

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

manusia telah memusnahkan banyak habitat tenggiling untuk memberi laluan kepada ladang dan bandar. i Amerika Selatan tenggiling raksasa diburu sebagai akti<iti sukan. Manakala spesies nadir pula sama ada mempunyai populasi di ka-asan geogra*i yang sempit atau bertaburan jauh-jauh di seluruh ka-asan yang luas. Antara !ontoh hai-an teran!am dalam spesies ini adalah helang harpy yang terbesar dan terkuat yang tinggal bertaburan di selatan MeGi!o hingga ke timur %oli<ia, selatan %raAil dan utara Argentina. Pemusnahan hutan hujan tropika dikenal pasti sebagai an!aman kepada spesies burung pemangsa ini. KAJIAN LITERATUR $ajian ini dijalankan di ,oo Negara $uala 'umpur . Kalaupun kebanyakan hai-an yang dikaji di ,oo ini berada dalam habitat yang terka-al , namun saya dapati pihak pengurusan !uba untuk mengekalkan habitat asalnya . Struktur mor*ologi dan kemandiriannya pada alam sekitar masih dikekalkan untuk membolehkan mereka terus hidup dan berkembang .

KAEDAH KAJIAN DIJALANKAN K'+8'5 L'9'('. %agi sampel @kajian untuk animalia dijalankan di ,oo Negara . !iri-!iri mor*ologi hai-an-hai-an ini dan bagaimana ia i kesempatan tersebut beradaptasi dengan

dapatlah saya menjalankan kajian se!ara pemerhatian dan temubual berkaitan dengan persekitarannya untuk tujuan pembiakan dan pemeliharaan .

40

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

K=3?=,'. H'19'. I.@+()'*(' ;ai-an in<ertebrata pula ialah hai-an yang tidak mempunyai tulang belakang. $ebanyakan in<ertebrata tinggal di dalam air kerana air boleh membantu menampung berat badannya. In<ertebrata adalah kumpulan hai-an yang paling banyak bilangannya di bumi ini. Sesetengah in<ertebrata mempunyai kulit atau !angkerang keras bagi melindungi diri seperti ketam dan kumbang. Sesetengah in<ertebrata berbadan lembut menggunakan bendalir badannya untuk tujuan sokongan seperti !a!ing tanah dan lintah. Pada amnya, in<ertebrata boleh dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu yang berkaki dan yang tidak berkaki. 6ontoh hai-an in<ertebrata yang lain ialah belalang, lipas, lipan, siput, oborobor, rama-rama dan kalajengking.

41

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

') R'3' ; )'3'

42

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

1. P+./+,'4'. S'1.(171F'31,1 N'3' S'1.(171N'3' T+3?'('. : : : Serangga Lipidoptre #ama-rama Sayap -arna hitam dan oren Pokok bunga raya Menghisap madu dan terbang di atas pokok

P+./+.','. U('3': L6-'41 :

A-(1@1(1 D'. K+,'-='.:

P+.+)'./'. T'3*'5'.: Melakukan persenya-aan luar

11. :1)1 ; <1)1 36)76,6/1 #ama7rama B bahasa inggeris > moth C merupakan sejenis serangga dalam pengelasan dan dikelompokkan kepada order 'ipidoptera , sama seperti kupu-kupu. Pembahagian sususnan 'ipidoptera kepada rama-rama dan kupu-kupu merupakan pembahagian popular. Namun bukan merupakan pembahagian taksonomi sainti*ik. #amai orang keliru antara kupu-kupu dan rama-rama. PerbeAaan *iAikal utama ialah sesunggutnya. $ebanyakkan kupu-kupu mempunyai sesunggut ber*ilamen yang langsing dan berbentuk belantan di hujungnya. Sesunggut rama-rama pula lebih berbulu. PerbeAaan lain ialah rama-rama akan merentangkan sayapnya apabila berehat sementara kupu-kupu sayapnya terlipat di atas tubuh pada -aktu berehat. $ebanyakan

43

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

kupu-kupu akti* pada siang hari dan oleh itu ber-arna--arni, manakala rama-rama akti* pada malam hari dan tertarik kepada !ahaya lampu.

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . K1(')'. H18=? K=?=A-=?= #amai yang berpendapat baha-a kupu-kupu mempunyai jangka hayat yang amat singkat. Namun begitu, kupu-kupu de-asa mampu hidup selama seminggu mahupun hampir setahun bergantung pada spesiesnya. $ebanyakan spesies melalui peringkat lar<a yang agak lama, dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam peringkat pupa atau telur agar dapat mengharungi musim sejuk. $upu-kupu boleh bertelur sekali atau banyak kali setiap tahun. %ilangan keturunan setahun berbeAa-beAa atas pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di ka-asan tropika mampu bertelur lebih daripada sekali dalam masa setahun. Seperti serangga holometabolisme lain, kitaran hidup kupu-kupu terdiri daripada empat peringkat, telur, lar<a, pupa dan de-asa.

44

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

*) K','0+./-1./

1. P+./+,'4'. S'1.(171-

A,'3 > ;ai-an F1,=3: Artropoda K+,'4: Ara!hnida O)8+): S<6)?16.+4


45

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

11. :1)1 ; <1))1 36)76,6/1 K',' 0+./-1./ ialah hai-an berkaki lapan dengan ekor yang mempunyai sengat berbisa. "erdapat .4:0 spesis kala jengking telah dikenalpasti di seluruh dunia dengan tiga belas keluarga dikenali sehingga hari ini. Kalaupun kala jengking dikenali sebagai berbisa, hanya 0: spesies mempunyai bisa yang dapat membunuh manusia

$alajengking adalah makhluk ke!il yang sangat menakjubkan. engan hampir dua ribu spesies yang telah berhasil diidenti*ikasi dan ditemukan di enam dari tujuh benua, arthropoda ini telah mampu beradaptasi dengan beberapa lingkungan dengan kondisi paling keras di bumi. "erbukti hanya di Antartika saja yang merupakan tempat di bumi di mana anda tidak akan menemukan kalajengking

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . Salah satu hasil adaptasi yang mereka miliki adalah kemampuan untuk memperlambat tingkat metabolisme mereka. $alajengking juga memiliki organ yang disebut Lhepatopan!reasL yang sangat e*isien dan memenuhi *ungsi setara dengan hati dan pankreas pada manusia. Selain itu, kalajengking juga memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi makanan yang !ukup banyak untuk ukuran tubuh mereka. 8akta

46

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

menunjukkan bah-a mereka diketahui dapat makan sampai sepertiga berat tubuh mereka dalam sekali makan. ;al ini kerana besarnya jumlah makanan yang dikonsumsi, !ara tubuh mereka yang sangat e*isien dalam menghemat nutrisi, dan kemampuan untuk memperlambat metabolisme mereka, kalajengking diketahui mampu bertahan hingga satu tahun penuh atau selama .0 bulan tanpa makan sedikit pun. iperkirakan baha-a kalajengking hanya makan paling banyak :-:5 kali per tahun. Seiring dengan kemampuan luar biasa untuk tidak makan selama setahun, beberapa spesies kalajengking juga dapat menahan untuk tidak minum air yang selama dua hari. 6ara kerja metabolisme kalajengking juga memiliki man*aat lain yang tidak dimiliki oleh spesies he-an lainnya. Sementara tingkat metabolisme yang lambat adalah umum pada he-an-he-an yang berhibernasi, he-an-he-an tersebut tidak memiliki kemampuan untuk bangun dari tidur mereka dan mempertahankan diri mereka ketika diserang. Sementara kalajengking tidak dibebani dengan kelemahan ini. $etika mereka beristirahat dalam tingkat metabolisme yang rendah, mereka masih bisa menyerang dengan !epat jika situasi darurat dan bahaya datang. ;al ini membuat kalajengking dapat bertahan hidup dalam kondisi di mana metabolisme yang lambat mungkin terpaksa harus mereka lakukan.
K=3?=,'. H'19'. %+(+*)'('

;ai-an <ertebrata adalah hai-an yang mempunyai tulang belakang. =ertebrata yang berdarah panas mengekalkan suhu badan mereka pada tahap yang tetap. =ertebrata yang berdarah sejuk mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu di sekeliling. =ertebrata dapat dibahagikan kepada lima kumpulan yang utama iaitu mamalia, am*ibia, reptilia, burung dan ikan. ') A).'*

47

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

1. P+./+,'4'. S'1.(171-:

A,'3: Animalia F1,=3: 6hordata K+,'4: Mammalia O)8+): 'agomorpha

11. :1)1 ; <1))1 36)76,6/1 Arnab B rabbit Catau kelin!i B hare C merupakan sejenis hai-an mamalia yang tergolong dalam *amily 'ipoidae yang tergolong dalam order 'agomorpha. Arnab mudah dikenali dengan telinganya yang panjang dan tirus , gigi a!ip tengah yang ketara dalam mulut, kaki belakangnya yang besar berbanding kaki depan.serta ekornya yang pedek. Arnab
48

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

boleh hidup se!ara liar mahupun dijadikan hai-an peliharaan atau ternakan yang memberikan sumber makanan kepada manusia. alam bahasa Melayu , perkataan arnab berasal dari bahasa Arab.

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. . %erma!am-ma!am jenis arnab tinggal di ka-asan padang rumput , hutan , gurun dan tanah lembap mengikut kesesuaian dengan spesiesnya. $ebanyakan spesies arnab tinggal dalam sarang ba-ah tanah yang dimasuki melalui lubang, tetapi berbeAa pula dengan arnab dalam genus Lepus yang bertempat tinggal di atas tanah dengan ka-asan rumput yang rata sebagai sarang. $ebanyakan spesies arnab tinggal se!ara berkelompok Arnab mempunyai kadar pembiakan yang besar sekali. Musim membiak bagi kebanyakan arnab adalah E bulan, dari 8ebruari hingga 2ktober. "empoh kebuntingan biasanya adalah /5 hari, ataupun lebih lama lagi bagi arnab dalam genus Lepus. Arnab biasanya boleh melahirkan 1 hingga .0 ekor anak, tetapi baka yang lebih besar mampu melahirkan banyak lagi arnab. Seekor anak arnab boleh ber!erai susu sebaik men!e!ah umur 1 hingga : minggu. Ertinya, dalam satu musim, seekor ibu arnab boleh melahirkan sebanyak 955 anak, !u!u dan !i!it. Arnab betina sedia membiak pada usia sekitar enam bulan, dan arnab jantan pula sekitar tujuh bulan. Arnab mengambil masa yang sangat singkat untuk pikat-memikat dan menga-an, iaitu selama /5 hingga 15 saat. $elakuan arnab ketika pikat-memikat melibatkan jilat-menjilat, hidu-menghidu, dan si jantan mengejar si betina. Arnab juga sering menyembur ken!ing sebagai kelakuan seksual. Arnab betina mungkin keguguran bulu bergumpal-gumpal se-aktu tempoh hamil.

49

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Proses penghasilan o<um bermula .5 jam selepas menga-an. Selepas menga-an, arnab betina membuat dan mengalas sarangnya dengan bulu dari gelambir, rusuk dan perutnya. $elakuan ini juga mendedahkan puting arnab betina untuk membolehkannya menetek anak-anaknya. alam kebanyakan spesies, anak arnab lahir buta, dogel, dan tidak berupaya Bke!uali spesies-spesies dalam genus Lepus dan %yl+ilagus yang anaknya sudah berbulu, boleh membuka mata dan mampu menjaga diri sebaik sahaja dilahirkanC. $eimunan pasi* Bkeimunan yang diperoleh melalui pemindahan antibodi atau lim*osit peka daripada hai-an lainC diperoleh oleh anak arnab sebelum lahir melalui pemindahan plasenta. .5 atau .. hari selepas lahir, anak arnab boleh membuka mata, kemudian ia boleh makan sendiri sekitar usia .1 hari. Kalaupun dogel ketika lahir, namun bulu anak arnab mula tumbuh dalam masa beberapa hari sahaja. Pada umur : hingga 3 minggu, bulu anak arnab yang lembut ini diganti dengan bulu pra-de-asa. Sekitar umur 3 hingga 9 bulan, bulu pertengahan ini diganti pula dengan bulu de-asa sepenuhnya, selepas itu arnab bersalin bulu dua kali setahun. 2leh sebab susu arnab sangat berkhasiat, anak arnab hanya perlu ditetek selama beberapa minit, sekali atau dua kali sehari

(angka hayat arnab adalah kira-kira E7.0 tahun arnab yang paling panjang usia di dunia men!apai .9 tahun Arnab meragut dengan sekuat-kuat dan se!epat-!epatnya pada separuh jam pertama -aktu meragut Bbiasanya pada le-at petangC, diikuti pemakanan yang lebih berpilih pada separuh jam seterusnya. Pada -aktu ini, arnab juga mengumuhkan biji-biji tahi yang keras dan tidak dimakan semula. (ika persekitarannya tidak begitu mengan!am, arnab boleh berada di luar sarang berjam-jam lamanya, dan sekali-sekala meragut makanan. $etika di luar sarang, adakalanya arnab memakan semula biji-biji kumuhan lembut yang separa ter!erna. $elakuan ini jarang dapat diperhatikan kerana biji-biji tersebut dimakan semula sebaik sahaja dikumuhkan. Pemakanan semula ini paling biasa berlaku sekejap-sekejap dalam sarang dari pukul 9 pagi hingga : petang

50

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

*) B=)=./ K'-'- T='

1. P+./+,'4'. S'1.(171A,'3 : ;ai-an F1,=3: 6hordata K+,'4: %urung O)8+): Psitta!i*ormes K+,=')/': :'<'(=18'+
51

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

B=)=./ K'-'-(=' adalah sebarang dari 0. spesies burung yang tergolong kepada keluarga :'<'(=18'+. %ersama dengan keluarga Psittacidae Bparrot sebenarC, mereka membentuk order Psittaci,ormes

%urung $akaktua Bsuku 6a!atuidaeC adalah jenis burung hias yang memiliki bulu yang indah dengan lengkingan suara yang !ukup nyaring.Spesies ini termasuk salah satu burung dengan ke!erdasan yang !ukup bagus, sehingga sering digunakan untuk a!araa!ara hiburan di kebun binatang atau tempat hiburan lainnya.Spesies ini hidup pada ketinggian 5-.:05 meter dari permukaan laut, biasanyaberkelompok. $akatua pada umumnya berusia panjang, hingga men!apai 35 tahun dan lebih.

11. :1)1 ; <1))1 36)76,6/1 a. b. !. d. e. *. g. %ulu Paruh Sayap (ari 6akar $aki Ekor > menyeluruh > lan!ip > Pendek merun!ing > "erangkat > #un!ing melengkung > "ipe %ertengger BAygoda!tylC > Pendek

52

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

Merupakan burung yang banyak digemari -+)'.' 3+31,1-1 *=,= 0'3*=, B 3'5-6(' 81 =*=.A=*=. -+?','.2' 2'./ 4'./'( 1.8'5. #').' 0'3*=,.2' 9').' @')1'41 8'. 814+4='1-'. 8+./'. 9').' (=*=5.

11. :1)1 S?+4171$akatua atau dalam nama ilmiahnya Cacatua al a adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 13!m, dari genus 6a!atua. %urung ini hampir semua bulunya ber-arna putih. i kepalanya terdapat jambul besar ber-arna putih yang dapat ditegakkan. %ulu-bulu terbang dan ekornya ber-arna kuning. %urung betina serupa dengan burung jantan

111. K'1(-'. 4()=-(=) ,=') > 71416,6/1 > (1./-'5,'-= 4+(1'? 4?+41+4 =.(=- 3+)+-' *+)'8'?('41 -+?'8' ?+)4+-1(')'. =.(=- -+3'.81)1'. .

%urung kakatua hidup berpasangan atau berkelompok dalam jumlah ke!il. Sangat men!olok ketika terbang dengan kepakan sayap yang !epat dan kuat. diselingi gerakan melayang serta saling berteriak. %urung ini mempunyai kebiasaan berpegang pada dahan atau !abang pohon.

Pada musim menga-an burung jantan akan memperlihatkan pada burung betina beberapa gaya seperti melon!at. mengembangkan sayap. mengangkat ekor. dan berjalan di depan betina untuk menarik perhatiannya. %urung betina bertelur jumlahnya di atas tiga butir. kemudian diletakkan dilubang pohon

53

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

tempat burung tersebut bersarang. "elur tersebut dierami se!ara bergantian.antara burung jantan dan burung betina

54

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

KESIMPULAN %erdasarkan pemerhatian yang dijalankan , di dapati baha-a hai-an animalia <ertebrata membiak dengan bertelur . Ini adalah !ara mereka menjaga kemandirian spesies . ;ai-an in<ertebrata pula mengembangkan spesies dengan !ara beranak .

Pembiakan merupakan proses hidup yang dijalakan oleh semua organisma hidup untuk mneghasilkan Auriat. $epentingan pembiakan adalah untuk memastikan spesis tidak pupus dan menurukan maklumat genetik kepada generasi yang baru.

Adaptasi ialah proses e<olusi yang mana sebuah populasi mampu menyesuaikan dirinya dengan habitatnya. Proses ini berlaku selama turun-temurun lamanya sebagai satu *enomena biologi yang asas. Istilah adaptasi bermaksud sesuatu si*at yang penting khususnya untuk kemandirian organism. 6ontohnya penyesuaian gigi kuda untuk meragut atau kebolehan kuda untuk berlari pantas untuk menjauhi pemangsa. Adaptasi sedemikian terhasil dalam sesebuah populasi apabila indi<idu yang lebih mampu menyesuaikan diri lebih berkesan pembiakkannya iaitu melalui pemilihan semula jadi.

55

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

BIBLIO$RAFI S#% /50/ . %iodi<ersiti dan Adaptasi, 05./ , &ni<ersiti Pendidikan Sultan Idris "anjung Malim , Perak arul #idA-an

Kong "Ayy Koei , "he lay ;ong , ;asimah binti AAit , %iologi "ingkatan : , .EE3 , IMS %ook "rading Sdn. %dh . Petaling (aya

%.;."an , S.I Ng , %iologi "ingkatan SPM , .EE3 ,Pustaka Sd.%hd.Selangor darul Ehan

elta Pelajaran

Mader S.A %iologi > E<olusi , $epelbagaian dan Persekitaran, .EE: , dan Pustaka , $uala 'umpur.

e-an %ahasa

56

SRB3023_Biodiversiti & Adaptasi/Tugasan Mini Projek(Nor s!ura Binti s"ai# $20%020&'2(' )

http>@@ms.-ikipedia.org@-iki@Adaptasi

http>@@ms.-ikipedia.org@-iki@Alga

http>@@ms.-ikipedia.org@-iki@'umut

57