Sei sulla pagina 1di 14

Privatizarea Hotelului Bucureti.

Studiu de caz
Fragment din cartea

Rzboiul nevzut al evreilor sioniti cu romnii


de Cornel-Dan Niculae Editura Carpathia Rex ~~~ www.carpathia-rex.ro
Toate drepturile asupra textului de mai jos apar in editurii. Este permis! reproducerea lui pe "nternet doar cu men ionare sursei# nu este permis! $olosirea textului de mai jos in pu%lica ii tip!rite $!r! acordul editurii.

LMURIR . &utorul acestei pu%lica ii este martor al 'archetului (eneral al Rom)niei *n dosarul penal pri+ind pri+ati,area Hotelului Bucureti. -n perioada .//0-011. a de inut di$erite $unc ii sindicale2 printre care pre3edinte al Federa iei 4indicale 5oteluri Restaurante 3i "ndustrie &limentar! 65.7.R.".&.8 3i +ice-pre3edinte al Federa iei 4indicatelor din Turism din Rom)nia 6F.4.T8. Totodat! a $ost +icepre3edinte al &socia iei 4alaria ilor din Complexul 5otelier 9ucure3ti 6'&482 po,i ie de pe care a anulat pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti *n cadrul instan ei de $ond competente 6Curtea de &pel 9ucure3ti82 dar a $ost apoi *mpiedicat prin toate mijloacele s! participe la recursul introdus la Curtea 4uprem! de :usti ie de c!tre ;proprietarii< israelieni. -n = mai 011.2 *n timp ce se a$la *n sediul ".(.'. pentru a depune m!rturie asupra *mprejur!rilor pri+ati,!rii $rauduloase a 5otelului 9ucure3ti2 patronii israelieni i-au des$!cut disciplinar contractul de munc! ca salariat la 4.C 9ucure3ti-Turism 4.&.2 pentru a-l putea $or a ulterior s! semne,e un angajament notarial c! nu +a mai cola%ora cu organele statului rom)n. Deoarece nu 3i-au atins aceste scopuri2 amenin !rile au ap!rut cur)nd. >n anume Dan Norton 4iegler2 nou pre3edinte al societ! ii din partea israelian! s-a adresat textual so iei autorului? Brbatutu este Bestia Uman descris de Emil Zola [autor francez evreu] i !ntr-un an de zile !l voi b"a la doi metri sub #m$nt% &ici tu nici fiu-tu nu ve'i sc#a ne#ede#si'i(). Ca 3i *n ca,ul Tepro "a3i2 la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. terenurile societ! ii tre%uie introduse2 post-pri+ati,are2 *n capitalul social al societ! ii *n $a+oarea statului rom)n. &ceasta este o o%liga ie legal!2 iar *n ca,ul Tepro a condus la preluarea societ! ii de c!tre stat. R!spunderea este a $unc ionarilor (u+ernului Rom)niei 6prin &.'.&.'.4 3i @inisterul Turismului82 care nu *ntreprind nimic2 timp *n care societatea este de+ali,at!2 *nstr!in)ndu-i-se %unurile mo%ile 3i imo%ile2 $iind sec!tuit! de $onduri 3i ipotecat!. Noi am sesi,at 'oli ia Capitalei2 personal 3i dlui "nspector general Tutilescu2 dar *nc! a3tept!m re,ultatele anchetei. Ne-am adresat 3i pre3edintelui Rom)niei2 "on "liescu2 pri+ind toate aspectele din r)ndurile pre,ente2 dar am $ost ignora i p)n! *n pre,ent. Reac ia pre3edintelui a +enit doar la acu,ele de corup ie ale am%asadorului 4.>.&.2 dl.(uest 6ce acu,a aranjarea 3i mu3amali,area pri+ati,!rilor $rauduloase82 *n sensul c! Rom)nia nu are ne+oie de lec ii de anti-corup ie de la nimeni. Func ionarii (u+ernului Rom)niei 6de la &.'.&.'.4.8 ne-au amenin at cu dosare penale *n prima parte a anului 011A2 pentru c! am *ndr!,nit s! ne adres!m instan ei comerciale cu cererea de constatare a nulit! ii a%solute a acestei pri+ati,!ri2 constatat! ca ilegal! de c!tre 'archetul (eneral2 deoarece am $i $olosit documente interne ale $ostului F.'.4. 'rin directorii aceleia3i institu ii2 (u+ernul Rom)niei a cerut 6*n *nt)mpinarea depus! la instan a comercial! a Tri%unalului 9ucure3ti8 men inerea acestei pri+ati,!ri2 pentru a nu deranja Fondul @onetar "nterna ional 3i 9anca @ondial! 6BC82 3i2 totodat! amendarea noastr! ;pentru a%u, de lege<. 4! ne mai mire c! aceea3i institu ie2 *n $runte cu pre3edintele 7+idiu @u3etescu2 nu a +rut s! cola%ore,e cu o$i erii "nspectoratului (eneral de 'oli ie 3i cu procurorii 'archetului (eneral2 iar c! apoi acestora li s-a repro3at2 de la un *nalt ni+el din stat2 de ce au dat *nceperea urm!ririi penaleB "at! ce scria pe prima pagin! ,iarul *devrul2 la 0D martie 01102 su% semn!tura dlui &lexandru 9oariu? +a ,irec'ia -uridic .cea care a !ntocmit nota #rivind neconstituirea */*/0 ca #arte civil !n dosarul #enal aflat !n derulare1 fac le"ea al'i doi talibani afla'i !n solda lui 2adu 0$rbu i anume 3abriel 4ladenovici i 5lim#ia 6c7io#u .ea !nsi urmrit #enal #entru #rivatizarea frauduloas a 0%8% Bucureti-9urism1% /e bun dre#tate se #une !ntrebarea: de fa#t cine conduce */*/0;<) De aceea2 noi2 am scris aceste r)nduriC (u+ernul Rom)niei2 &.'.&.'.4.2 sunt conduse2 nu o dat!2 de israelianul &lexandu 9ittner 6a se +edea 3i capitolul 'ersonaje cheie ale a$acerilor israeliene8. PR !"IR #. -n cursul anului .//E2 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 65otelul 9ucure3ti2 *n $apt cel mai mare complex hotelier din Rom)nia2 pus *n $unc iune *n anul ./F02 3i situat *n centrul ora3ului

9ucure3ti2 pe Calea Gictoriei2 l)ng! 'ia a 'alatului82 a $!cut o%iectul unei prime licita ii organi,ate de Fondul 'ropriet! ii de 4tat 6F.'.4.8. Ha scurt timp de la adjudecarea licita iei de c!tre o $irm! str!in!2 s-a a$lat c! aceast! $irm! nu era de $apt mult mediati,atul lan hotelier 5Iatt 6dup! cum se pre,entase *n con$erin a de pres! organi,at! de c!tre $unc ionarii de la F.'.4 3i de c!tre $irma intermediar! (lo%al 9ussines (roup2 a e+reului 'hillip 9loom82 ci era un o$$-shore 6cutie po3tal!8 *n$iin at *n paradisul $inanciar al "nsulelor CaImans cu numai o s!pt!m)n! *nainte de data licita iei de la 9ucure3ti. Ha r)ndul s!u2 acest o$$-shore2 numit 9ucharest "n+estment CompanI 69"C Htd82 ar $i $ost de inut de $amilia 'rI,tJer 6emigran i e+rei ru3i *n 4.>.&. la .FE12 ca re$ugia i din $a a pogromurilor din Rusia arist!8 3i de c!tre 4ammI 7$er. &m%ii e+rei $ac parte din categoria e+reilor $oarte %oga i2 proprietari ai unor companii transna ionale. 'ri+ati,area 5otelului 9ucure3ti s-a $!cut prin $a+ori,area de c!tre $unc ionarii F.'.4. a acestor ;in+estitori< e+rei 6'rI,tJer 3i 7$er8 *n de$a+oarea altora2 chiar americani2 cum ar $i repre,entan ii marelui lan hotelier Radisson 4&4. &ceast! situa ie l-a determinat pe senatorul american Rod (rams s! *i cear! socoteal! am%asadorului e+reu al 4.>.&. la 9ucure3ti la acea data2 &l$red @oses2 care se implicase direct *n sus inerea pe l)ng! autorit! ile rom)ne a o$$-shore-ului CaImane, 6a se +edea documentul *n $acsimil8. 'resa rom)neasc! a +remii a $ost destul de prompt! *n demascarea ilegalit! ilor din aceast! pri+ati,are a 5otelului 9ucure3ti 6reali,at! *n prim! tentati+! de F.'.4.-ul lui 4orin Dimitriu *n .//E82 dar ele au $ost judicios detaliate de Raportul de Experti,! Conta%il!-judiciar! *ntocmit *n Dosarul penal nr. .DE./D1K.//E al 'oli iei Capitalei2 dar nu aceste ilegalit! i au stat la %a,a anul!rii pri+ati,!rii cu $irma caImane,!2 ci re$u,ul acesteia de a-3i mai asuma contractual o%liga iile pre+!,ute *n Caietului de 4arcini 3i asumate c)nd a intrat *n licita ie. 'rintre condi iile puse de $irma caImane,!2 ulterior adjudec!rii licita iei2 condi ii $a%ricate ca urmare a $aptului c! proprietarii e+rei ai acesteia s-au speriat de de,+!luirile presei2 ca 3i de ancheta penal! *n plin! des$!3urare2 au $ost? - scutirea de taxe c!tre statul rom)n pe o perioad! de = ani. - statul rom)n 6F.'.4.8 s! *3i asume toate procesele 3i riscurile din litigiile cu $irma $rance,! 'argest 4.&.2 care tocmai atacase *n instan a comercial! licita ia organi,at! de F.'.4. cu *nc!lcarea dreptului s!u de preem iune. &ceste cerin e ale a$aceri3tilor e+rei nu au putut $i satis$!cute2 $iind exagerate2 *n schim% au demonstrat importan a controlului pe care o a+ea $irma 'argest 4.&. L Fran a asupra procesului de pri+ati,are a 5otelului 9ucure3ti2 3i a concentrat aten ia ser+iciilor de in$orma ii economice asupra repre,entan ilor $irmei 'argest *n Rom)nia2 respecti+ asupra lui "onel Ruse2 a$acerist rom)n dinamic2 ce a reu3it $inalmente per$orman a s! preia de la $irma $rance,! 'argest 4.&. p!r ile sociale din societatea mixt! creat! cu 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 6$irma 9ucure3ti-"nternational 4.R.H. *n cadrul c!reia 5otelul 9ucure3ti de inea o po,i ie minoritar!2 aport)ndu-3i *ns! toate acti+ele8. ;4ol+a%ilitatea< 3i ;onora%ilitatea< e+reilor este do+edit! 3i de $aptul c!2 pentru a pl!ti statului rom)n achi,i ia licitat!2 au c!utat s! o% in! un credit de la o %anc! rom)neasc!. 4ammI EIal 7$er2 unul dintre cei doi proprietari ai o$$-shore-ului caImane, 9.".C. Htd. 6$a+ori,at de F.'.4.82 pro+ine din $amilia de e+rei rom)ni 5oro+it,2 care *ns!2 dup! sta%ilirea *n "srael2 3i-au schim%at numele *n 7$er2 mai ales c! $ratele lui 4ammI 7$er a $ost 3e$ul adjunct al ser+iciului de securitate intern! a "sraelului. Familia 7$er 6$ost! 5oro+it,8 ar $i de inut *n Rom)nia2 *nainte de r!,%oi2 un important num!r de propriet! i *n (ala i2 9r!ila2 Constan a. -n pre,ent 4ammI 7$er 3i $iul acestuia2 au preluat o serie de a$aceri *n ora3ul Constan a2 $iind 3i proprietarii unei mari companii transna ionale de transport maritim comercial 3i turistic2 *nregistrat! la Hondra2 3i care ac ionea,! *ndeose%i pe pia a american!2 Modiac @aritime &gencies Htd. @aga,inul Tomis din Constan a a $ost do%)ndit de EIal 4ammI 7$er L tat!l2 tot *n anul .//E2 *n urma unei licita ii aranjate tot la ni+elul $unc ionarilor statului 6F.'.4. Constan a8. 4candalul a $ost *nn!%u3it imediat prin cump!rarea de spa ii de pu%licitate *n toat! pres! const!n ean!. 7$er a cump!rat maga,inul Tomis de la F.'.4.2 tot printr-un o$$-shore2 creat *n Cipru2 'telia Htd.2 *n +ara anului .//E. -n aceea3i perioad! c)nd se str!duia2 cu ajutorul aceluia3i 4orin Dimitriu 6pre3edinte F.'.4. central82 s! o% in! 3i 5otelul 9ucure3ti 6printr-un alt o$$-shore8. Ca 3i *n ca,ul 5otelului 9ucure3ti2 unde2 *n .//E2 e+reii au *ncercat o% inerea unui credit de la 9anca "on Niriac pentru a achita statului pre ul hotelul 6ne$iind2 deci2 +or%a de o real! in+esti ie str!in!82 3i la F.'.4. Constan a2 7$er a +irat %anii pentru cump!rarea maga,inului Tomis2 tot de la 9anca "on Niriac. "mediat2 4. 7$er a numit-o *n consiliul de administra ie la T7@"4 pe directoarea economic! a $ilialei Constan a a 9!ncii "on Niriac. -n acela3i consiliu2 4. 7$er i-a mai numit pe Daiana Goicu 6$iica

magistratului @arin Goicu8 3i pe &ndrei Gasilescu2 cet! ean engle, de origine rom)n!2 a+ocat la $irma 5er,$eld O Ru%in 6$irm! al c!rei +icepre3edinte era Dana 9ar%2 sora +iitorului prim-ministru al Rom)niei2 &drian N!stase# dup! cum am ar!tat2 numele $irmei 5er,$eld O Ru%in a $ost asociat *n .//P-.//E de a$acerile legate de 9anca Dacia Felix8. 'rintr-o inginerie reali,at! tot *n .//E2 %anii returna i de statul rom)n 6legisla ia +remii sta%ilea returnarea a P1Q din suma de achi,i ie c!tre societatea +)ndut! de F.'.4.2 pentru ;in+esti ii<82 ca 3i al i %ani a$la i de e+rei *n conturile maga,inului Tomis2 au luat drumul spre conturi %ancare din Hondra2 prin intermediul 9!ncii "on Niriac. 4ammI 7$er de ine 6cel pu in o8 du%l! cet! enie2 israelian! 3i %ritanic!2 locuind *ndeose%i la re3edin a sa din citI-ul londone, sau pe unul dintre Iahturile de lux. &ici a $ost +i,itat2 *n secret2 *n aprilie .//E de c!tre pre3edintele Fondului 'ropriet! ii de 4tat din Rom)nia2 4orin Dimitriu2 3i de c!tre directorul Rela ii "nterna ionale din F.'.4.2 Tudorel Dumitra3cu 6se pare c! cei doi rom)ni se cuno3teau de pe +remea c)nd 4. Dimitriu era L *n timpul regimului ceau3ist L secretar de stat la @inisterul @etalurgiei. Chiar 3i ministrul transporturilor din anul ./EE2 Traian 9!sescu2 a ajuns *n aceea3i perioad! la re3edin a londone,! a lui 4.7$er. 4traniu2 $irma care repre,enta *n Rom)nia interesele lui 7$er $unc iona *n chiar sediul @inisterului Transporturilor. Este +or%a de $irma (lo%al 9ussines (roup 6ast!,i ea $unc ionea,! *n 9ucure3ti *ntr-un somptuos sediu *n ,ona 'ie ei (emenii2 $ost! (ala i82 $irm! condus! de e+reul american 'hillip 9loom 6$oarte %un prieten de a$aceri al directorului F.'.4. din acea +reme Tudorel Dumitra3cu2 m)na dreapt! a pre3edintelui pri+ati,!rilor din Rom)nia82 3i de Daiana Goicu 6$iica pre3edintelui Cur ii de &pel Constan a la acea dat!8. 'hillip 9loom2 departe de a $i un personaj minor 6$irma lui2 (.9.(. este o ade+!rat! agen ie de inter$a ! pentru e+reii americani interesa i de preluarea economiei rom)ne3ti82 nu a *ncetat niciodat! de a $i preocupat de 5otelul 9ucure3ti. 4e pare c! toate in$orma iile de inute le-a $urni,at TonIei 5alperin 3i altor israelieni2 cu care lucra la mai multe ;proiecte de a$aceri< *n Rom)nia2 iar *n spatele ultimei pri+ati,!ri a 5otelului 9ucure3ti 6din anul 01118 se a$l! tocmai &lex 9ittner 3i TonIa 5alperin. @arin Goicu2 tat!l prietenei lui 4.7$er 6Daiana Goicu2 directoare la (.9.(. *n acea +reme2 care l-a *nso it pe 4.7$er *ntr-o croa,ier! pe 7ceanul &tlantic8 *n a$ara $unc iei de pre3edinte al Cur ii de &pel Constan a o mai de inea 3i pe cea de +icepre3edinte al Consiliului 4uprem al @agistraturii. Din simpati,ant al Frontului 4al+!rii Na ionale a de+enit mai t)r,iu simpati,ant al 'artidului Democrat. El s-a preocupat la un moment dat de ;%l!tuirea< dosarelor legate de +)n,area $lotei comerciale rom)ne 3i de numele lui Traian 9!sescu. Tot Goicu l-a promo+at ca 3e$ al 4ec iei 'enale a Cur ii de &pel pe (heorghe (rasu2 cel care *n procesul ;Rogunului< 6C!lin @arinescu8 a $!cut cele%ra declara ie? &u am citit dosarul() @arin Goicu2 este ast!,i magistrat la Curtea 4uprem! de :usti ie2 post *n care ar $i $ost numit la recomandarea pre3edintelui "on "liescu. 'e situl de internet al (.9.(. ap!rea *n .//F imaginea lui Traian 9!sescu2 inclusi+ *ntr-o deplasare *n 4.>.&. *mpreun! cu Daiana Goicu 3i 'hilip 9loom. -n treac!t $ie spus2 rela ia lui 4ammI 7$er cu am%asadorul e+reu al 4.>.&. la 9ucure3ti2 &l$red @oses2 a $ost intermediat! 3i *ntre inut! de un anume :ean Nachmann2 e+reu originar din Rom)nia2 sta%ilit *n El+e ia2 totodat! com%inator deputat pentru noile a$aceri ;de mare cali%ru< ale e+reimii asupra Rom)niei. 'osesor al unui cont %ancar personal *n El+e ia de dou! milioane de dolari americani2 :ean Nachmann este speciali,at *n manipul!ri oculte economice2 *n prelu!ri $or ate 3i aranjarea pri+ati,!rilor *n spa iul est european2 $olosindu-se contra comision de o %ine pus! la punct re ea de rela ii2 p)n! la cel mai *nalt ni+el2 *n mai multe state europene2 cu prec!dere *n Rom)nia. Familia Nachmann a de inut *nainte de r!,%oi maga,inul ;9ucure3ti< din 9ucure3ti. :ean Nachmann a $ost *ntotdeauna personajul in+i,i%il2 numele s!u2 legat de pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti ap!r)nd2 %un!oar!2 *ntr-o singur! adres! o$icial! de la acea data2 la @inisterul Re$ormei 6ministru >lm 4pineanu8. -n urma unor acu,e *n presa rom)neasc! legate de tra$icul de in$luen ! *n pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti2 *n noiem%rie .//E >lm 4pineanu a declarat presei c! nu $ace lo%%I nici #entru /ar"est nici #entru H=att). >lterior2 *n .//F2 la emisiunea tele+i,at! a lui Dan Diaconescu 6*n acea +reme la postul de tele+i,iune TeleE&9C2 tele+i,iune preluat! *n pre,ent de israelieni82 >lm 4pineanu a preci,at ca2 atunci c)nd a a$irmat pu%lic c! ;nu $ace lo%%I pentru anumite $irme<2 i se o$eriser! sume de ,eci de mii de dolari pentru a se preta la tra$icul de in$luen !. Cel mai important sus in!tor al $amiliilor 7$er 3i 'rIt,Jer2 s-a do+edit a $i *ns!2 la acea +reme2 senatorul american Tom Hanto3 6de origine e+reu ungur2 mem%ru al Comitetului E+reiesc &merican 3i al lojei masonice e+reie3ti 9Snai 9Srith2 a c!rei $ilier! din Rom)nia s-a re*n$iin at *n .//F8 apropiat de &l$red @oses.

Ha 0= mai .//E2 Tom Hanto3 *mpreun! cu premierul ungar &rpad (onc, 3i cu &l$red @oses 6am%asadorul 4.>.&. la 9ucure3ti la acea dat!2 pre3edinte al Comitetului E+reiesc &merican2 $iliala New TorJ2 3i lider al 9Snai 9Srith8 l-au +i,itat pe premierul rom)n Gictor Cior%ea2 discu ia ax)ndu-se pe ;lo%%I<-ul pentru anumi i oameni de a$aceri americani 6e+rei8 3i unguri2 Tom Hanto3 cer)nd chiar ca ace3tia s nu se mai !m#otmoleasc !n birocra'ia e>istent la ?/0) 2 iar el se +a preocupa de intrarea Rom)niei *n %locul militar N&T7. >lterior acestei +i,ite2 la urm!toarele +i,ite *n Rom)nia2 Tom Hanto3 a sus inut $! i3 pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti *n $a+oarea o$$-shore-ului e+reilor 'rIt,Jer 3i 7$er. De alt$el2 antrepri,a general! a 3antierului ce urma s! moderni,e,e 5otelul 9ucure3ti2 urma s! $ie asigurat! de o $irm! ungureasc! de construc ii2 care s! *ncase,e ipotetica sum! de A1 milioane de dolari americani2 senatorul american Hanto3 sus in)nd 3i acest proiect. &l doilea mare proiect pentru Rom)nia2 sus inut la acea +reme de Tom Hanto3 6concomitent cu pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti8 era afacerea Bell Helico#ters) 6pentru pri+ati,area ".&.R. (him%a+-9ra3o+2 ce tre%uia s! coste Rom)nia o in+esti ie total! de peste 02= miliarde >4D pentru construirea a /P de elicoptere ;Dracula<8. -n acest scop a aranjat 3i +i,ita o$icial! a pre3edintelui Rom)niei *n 4.>.&.2 Emil Constantinescu2 care *ns! ulterior nu a mai putut sus ine aceast! a$acere din cau,a presei rom)ne3ti2 a ministrului $inan elor2 Daniel D!ianu 3i a primului ministru Radu Gasile2 sus in!tor al $irmei europene Eurocopter pentru ".&.R. (him%a+. Chiar 3i pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti *n $a+oarea grupurilor e+reie3ti a $ost practic stopat! *n perioada c)t Radu Gasile a $ost premier2 acesta pre$er)nd2 se pare2 unele grupuri europene. Relati+ la tunurile agen iei e+reie3ti de la 9ucure3ti2 (.9.(. Htd.2 tre%uie amintit c! 'hillip 9loom este acela3i e+reu care2 *mpreun! cu Tudorel Dumitra3cu2 director *nainte de .//E la 4.C Romaero 4.&. 9!neasa2 au dat tunul de l milion de dolari *ntreprinderii rom)ne3ti de stat2 intermediind in+esti ia e$ectuat! de 4.C. Romaero 4.&. *n ac iunile unei o%scure $irme americane2 Uiwi2 rapid $alimentar! ulterior de prietenii e+rei ai lui 9loom din 4.>.&.. Tot datorit! lui 9loom2 dar 3i a %!ie ilor din echipa sa in$iltra i *n interiorul Fondului 'ropriet! ii de 4tat2 cum era directorul F.'.4. Dan (o,ia 6indi+id arestat ulterior *n ca,ul ;a$acerii C"C7< a e+reului 4orin 4hmuel 9eraru2 pe +remuri *ns! director tehnic la Romaero2 adic! coleg cu $ilo-e+reul Dumitra3cu82 s-a reu3it *n .//F *ndep!rtarea de la pri+ati,area R7@&ER7-9!neasa a $oarte puternicei $irme canadiene 97@9&RD"ER2 care o%ser+)nd du%ioasele mane+re $epesiste s-a retras *ntr-o t!cere semni$icati+! din procesul de pri+ati,are2 dup! ce parcursese mai multe etape ale acestuia2 6*n num!rul +iitor +om pre,enta raportul Cur ii de Conturi asupra aspectelor legate de ;a$acerea Romaero< 3i 'hillip 9loom.8 Tot 'hillip 9loom2 ca director al (.9.(. 3i repre,entant al lui 7$er 3i 'rIt,Jer *n preluarea 5otelului 9ucure3ti2 l-a contactat *n .//E2 *n Fran a2 pe Ro%ert &,ouleI2 patronul $irmei 'argest 4.&. Fran a2 o$erindu-i 02= milioane de dolari pentru a semna un angajament de des$iin are a societ! ii mixte 9ucure3ti-"nterna ional 4.R.H. 6ce angaja *ntreg patrimoniul 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.8. Cu aceast! oca,ie2 oamenii de a$aceri e+rei au a$lat c! Ro%ert &,ouleI a recuperat milionul de dolari in+estit *n capitalul social al acestei societ! i mixte de la rom)nul "onel Ruse2 iar *n aceste condi ii a cesionat a$acerea $irmei acestuia2 "n+est "nternational 4.R.H.2 printr-un notariat $rance,2 p!str)ndu-3i doar .Q din a$acere. -n aceste condi ii2 "onel Ruse a atras interesul mai multor cercuri economice2 dar 3i aten ia unor ser+icii de in$orma ii. &nul .//F a $ost un an plin de $r!m)nt!ri secrete 3i de aranjamente pentru pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti2 unul dintre directorii societ! ii2 $olosindu-3i inclusi+ in$luen a personal! pe l)ng! primulministru Radu Gasile2 *ncerc)nd de data aceasta $a+ori,area unui grup italian repre,entat de contro+ersatul "on "lie @ania# a$acere e3uat!2 *ns!. $an #damescu% S.R.I. i S.I. . -n aceea3i perioad! 4er+iciul Rom)n de "n$orma ii se preocupa de re,ol+area la un %uget restr)ns a o% inerii unui sediu pentru ;Di+i,iunea T< 6>nitatea de tehnic! special!? ;7chiul 3i timpanul<8 3i ;4er+iciul de 'ropagand! 3i Contrapropagand!< 64er+iciul de Contraspionaj8. -n aten ia sa2 odat! c!,ut! pri+ati,area *n $a+oarea lui 7$er 3i 'rIt,Jer2 s-a a$lat ;imo%ilul "'"><2 situat pe strada Huteran! din 9ucure3ti2 acti+ din patrimoniul 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 6ca 3i 5otelul 9ucure3ti8. -n acest scop2 a $ost emis! o 5ot!r)re de (u+ern secret!2 la s$)r3itul anului .//F2 acti+ul $iind scos din patrimoniul societ! ii 3i trans$erat *n 0/..0..//F la 4er+iciul Rom)n de "n$orma ii2 *n cadrul >.@. 1DP. 9ucure3ti. Reconstruc ia cl!dirii ;"'">< a $ost *ncredin at! de c!tre 4.R.". $irmei @egaConstruct2 a lui Dan &damescu2 %un prieten al generalilor din 4.R.". 3i ;proprietar< al maga,inului >N"RE& 6prin $irma ;sa< el+e ian! N7G& TR&DE82 totodat! proprietar al Complexului 5otelier @odern 64.R.H.82 prin care a cump!rat de la F.'.4.-ul lui Radu 4)r%u pachetul majoritar de ac iuni la 4.C. Hido s.a. Cea mai recent! achi,i ie a sa este &sigur!ri Reasigur!ri &stra2 *n acest scop %ene$iciind de cel mai $! i3 sprijin

din partea celor doi 3e$i ai pri+ati,!rii din ultimii ani2 at)t din partea lui Radu 4)r%u 6ex-pre3edinte F.'.4.82 c)t 3i al lui 7+idiu @u3etescu 6pre3edintele &.'&.'.4. din gu+ernarea N!stase8. 4urse din sistem ar!tau c! Dan &damescu era cunoscut *n cercurile cele mai intime ale pre3edintelui rom)n Emil Constantinescu ca ;omul cu %ani<2 $iind cel care asigura alimentarea unor conturi el+e iene ale $amiliei 6BCB8. Despre Dan &damescu se 3tie c! *n ./E/2 de3i a+ea o excep ional! po,i ie social!2 director adjunct al ".D.R.@.&.". 6maga,inele speciale pentru diploma ii str!ini82 a $ugit *n (ermania Federal!. Cunoscut ca $ost o$i er D.".E.2 s-a a$irmat c! ar a+ea dosar ca tr!d!tor de ar!2 $!cut *ns! disp!rut de persoane din conducerea 4.".E. 6dosarul ar mai exista totu3i *n posesia altui ser+iciu rom)n de in$orma ii2 care se teme totu3i de a recunoa3te acest lucru2 deoarece &damescu este sponsor al tuturor celor ce trec pe la putere8. -n R.F.(.2 ;trans$ugul< &damescu a de+enit director al unei $irme de produse electronice. VCa,ul s!u aminte3te i,%itor de cel al o$i erului de securitate @atei 'a+el 5aiducu2 ce $usese recrutat din anul ./P/ 3i instruit pentru ser+icii *n str!in!tate2 *n anul ./E= a $ost trimis la 'aris 6ca Wre$ugiat politicW8 unde2 posed)nd o %un! preg!tire comercial! 3i tehnic!2 a ajuns cur)nd director de export al $irmei $rance,e de comer interna ional &@R". 4u% numele conspirati+ de WGi3anW2 5aiducu s-a ocupat *n special de spionaj industrial 3i economic2 o% in)nd pentru Rom)nia planurile instala iilor de recuperare a com%usti%ilului nuclear 3i documenta iile tehnice pentru elicopterul militar $rance, 'umaX. &%ia *ntors *n Rom)nia2 *n .//12 &damescu *n$iin ea,! degra%! $irma @ega+ision2 *n asociere cu Dan &%agiu2 $ostul ministru al comer ului interior2 pe care regimul ceau3ist l-a condamnat *n ./FP pentru $urt 6aceast! situa ie l-a determinat pe &%agiu s! se cread! +ictim! politic! 3i s! se a$le la re+olu ie *n %alconul de la C.C. ip)nd *n micro$on? Y4! re$acem *mpreun! comer ulCZ8. Foarte apropiat de C!t!lin 5arnagea 6ex-director 4.".E.82 Dorin @arian 6ex-consilier pre3edin ie8 3i Costin (eorgescu 6director 4.R.".82 Dan &damescu a $ost *n repetate r)nduri sus inut de ace3tia. Cu concursul anturajului primarului 9ucure3tiului2 Giorel His2 $irma sa @egaConstruct a $ost $a+ori,at! la c)3tigarea unor contracte cu 'rim!ria Capitalei. &ceste licita ii aranjate de prim!rie au $ost ini ial atacate *n instan ! de &edi$icia Carpati. &damescu ar $i $ost prieten *n a$aceri 3i apropiat al lui Eliahu Rasin2 israelian cunoscut *ndeose%i ca proprietar al 4"TR&C7 CENTER din 9ucure3ti2 ulterior coproprietar al 5otelului 9ucure3ti. Tre%uie spus despre Dan &damescu c!2 de3i recent 4il+iu 9rucan su%linia laudati+ pe postul de tele+i,iune 'roT+ c! au *nceput a se $ace pri+ati,!ri 3i cu rom)nii2 d)nd exemplu ca,ul &stra &sigur!riReasigur!ri2 preluat! de una din $irmele conduse de &damescu2 *n realitate acesta de ine procente in$ime *n $irmele care le repre,int! 3i cu care particip! la pri+ati,!rile importante2 ponderea de peste //Q din capitalul social al acestor $irme apar in)nd unei $irme el+e iene2 cu ac ionari misterio3i. To i directorii generali numi i de statul rom)n la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 65otel 9ucure3ti8 *n perioada .//E-0111 6gu+ernarea C.D.R.-'.D.->.D.@.R.82 adic! perioada de *ncr)ncenat! 3i contro+ersat! pri+ati,are2 au %ene$eciat de recomandarea 3i sprijinul lui Dan &damescu 6implicit 3i a consilierului de la Cotroceni2 Dorin @arian8? - @ihai 'opescu2 a $unc ionat *n .///2 at)t ca director general al 5otelului 9ucure3ti2 c)t 3i ca mem%ru al consiliului de administra ie al maga,inului >nirea2 consiliu pre,idat de Dan &damescu. - 4andu Constantin &drian2 director general *n 0111 al 5otelului 9ucure3ti2 a +enit direct prin trans$er de la maga,inul >nirea2 angaj)nd ulterior pe po,i ii cheie 3i alte persoane prin trans$er tot de la >nirea 6cum ar $i consilierii juridici8. - @ihai Com!nescu2 director general *n 0111 6men inut 3i *n 011. de noii proprietari e+rei8 a lucrat la Dan &damescu2 la >nirea2 ca director general. >nul dintre ace3ti directori a a$irmat *n repetate r)nduri2 *n cuno3tin ! de cau,! ca apropriat al lui Dan &damescu2 c! o% inerea contractului de la 4.R.". de c!tre $irma @egaconstruct se datorea,! ser+iciilor speciale pe care aceast! $irm! le-a $!cut unor *nal i o$i eri 4.R.".2 3i care ast$el 3i-au ridicat +ilele cu ajutorul lui &damescu. &3a cum am ar!tat2 una dintre intele lui Dan &damescu *n anul 0111 a $ost societatea de stat &sigur!ri Reasigur!ri &4TR&2 una dintre cele mai mari companii de asigur!ri din Rom)nia 6de inut! *n propor ie de E=Q de c!tre statul rom)n8. -n scopul de a ajuta $irma lui Dan &damescu2 No+a Trade2 de a prelua &4TR&2 Radu 4)r%u a pre,idat un Consiliu de &dministra ie al F.'.4.2 cu care a anulat c)3tigarea licita iei adjudecat! de c!tre $irma CE'T>R& 3i a deschis posi%ilitatea ca N7G& TR&DE s! re+endice &4TR&. Des!+)r3irea ajutorului dat lui &damescu de Radu 4)r%u2 a +enit *ns! de cur)nd de la urma3ul acestuia2 adic! din partea lui 7+idiu @u3etescu2 pre3edintele &.'.&.'.4. CumB 7$iciul juridic al

&.'.&.'.4. nu a $olosit *n procesul cu No+a Trade 4.&. hot!r)rea judec!toreasc! de$initi+! prin care 4.".F. 9anat 6ac ionar al &4TR&8 a anulat Caietul de 4arcini ce a stat la %a,a licita iei pachetului majoritar de ac iuni al &4TR&2 gu+ernarea N!stase ajut)ndu-l ast$el pe &damescu s! c)3tige *n anul 0110 o hot!r)re judec!toreasc! prin care &4TR& se atri%uie c!tre N7G& TR&DE pentru numai E milioane de dolari americani. @ai mult2 7+idiu @u3etescu s-a gr!%it s! apar! cu un comunicat per+ers 3i ipocrit2 c! +a respecta hot!r)rea judec!toreasc!2 de3i chiar el 6&.'.&.'.4.8 contri%uise din plin la aceasta. 'entru a nu mai exista *ndoieli despre ;cola%orarea< lui 7+idiu @u3etescu cu mai +echii clien i ai lui Radu 4)r%u2 tre%uie notat c! statul rom)n 6&.'.&.'.4.8 a numit *nc! din anul 0110 ;oamenii< lui &damescu la conducerea &4TR&2 de3i aceasta nu *i apar inea2 ci se a$la *n litigiu cu &.'.&.'.4. pentru a o o% ine. -n $apt2 la &.(.&. de la &stra din 00.1A.011. statul i-a numit administratori pe Dan Domni eanu 3i Drago3 Cristache2 iar la A1.1A.011. Dan Domni eanu a $ost numit director general adjunct2 tot printr-o adres! &.'.&.'.4. Dar Dan Domni eanu +enea de la[ >nirea2 maga,inul lui &damescu L unde a $unc ionat ca director adjunct L 3i a lucrat cu @ihai Com!nescu2 care era director general. &cest @ihai Com!nescu a $ost p)n! dup! pri+ati,are director general la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 de3i instalat de Radu 4)r%u dup! acelea3i metode 6adic! adus *nainte de pri+ati,are2 spre a $i $a+ora%il acesteia82 +enind tot de la maga,inul >nirea al lui &damescu 3i men inut de noii proprietari israelieni deoarece $!cuse parte din ;echip!<. 4ecretara lui @ihai Com!nescu2 *ns!2 &nca "ancu 6rud! cu &damescu2 se pare82 a plecat de la 5otel 9ucure3ti2 unde 3i-a *ncetat misiunea pri+ind pri+ati,area2 din aprilie 011. $unc ion)nd ca secretar! la &4TR&2 adic! agent al lui &damescu in$iltrat *n scopul prelu!rii de la statul rom)n a acestei companii de asigur!ri. &4TR& a+ea deja deschise sedii *n aceste imo%ile ale lui Eliahu Rasin2 adic! la 4"TR&C7 (E@EN""2 unde mai $unc ionase p)n! atunci 3i >4&"D2 agen ia american! din ai c!rei angaja i jum!tate sunt o$i eri C.".&. Firma ;lui< &damescu2 No+a Trade 6cu care a preluat &stra &sigur!ri 3i cu care particip! la pri+ati,!rile din Rom)nia82 a3a cum am ar!tat2 nu este de $apt $irma sa2 deoarece //20Q din capitalul social al acesteia apar ine unor ac ionari secre i2 ascun3i su% para+anul $irmei 9&>"NGE4T &( 6cu sediul *n Neumuhle\uai2 nr. AF2 MurichKEl+e ia82 se pare e+rei. &damescu a $ost permanent preocupat de pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti2 dar 3i-a re,er+at un rol din um%r!. &damescu a $ost permanent procupat de pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti2 dar 3i-a re,er+at un rol din um%r!2 iar du%ioasa protec ie de care se %ucur! aceast! pri+ati,are $rauduloas! din partea gu+erna ilor este de aceea3i natur! cu cea a a$acerilor sale. "at! ce anun a2 *n noiem%rie 011.2 cel mai acid s!pt!m)nal %ucure3tean? 0-a s#art !n zeci de ac7ii "aca lui ,orin 4arian Emil 8onstantinescu i 8tlin Harna"ea% Ultimul fu"it din "ac este ,an *damescu #ro#rietarul ma"azinului Unirea care a trecut din nou de #artea /uterii% 4inte combinativ ,an *damescu i-a !nce#ut manevra de !mbl$nzire a /0, cu un act de caritate% Unirea 07o##in" 8enter va or"aniza un Bal de caritate !n beneficiul funda'iei 2enaterea condus de 4i7aela 3eoan so'ia ministrului de e>terne% ,an *damescu e !nc$ntat #$n la lacrimi% 8um de ce< +a bal vor veni i #rim-ministrul 2om$niei ,ana &stase de m$n cu so'ia ministrului de ?inan'e ,ana 9nsescu% * era s uit la bal vine i 8oru#'ia% ,an *damescu nu are de ce s se !n"ri@oreze cci banii nu au miros i nici culoare #olitic% /entru un credit foarte #erformant luat de la Bancore> i nereturnat firma lui *damescu 4e"aconstruct a a@uns #u'in la *A*B% * intrat !n *"en'ie s-a !ntre'inut cu secretarele a but o cafea i c$nd s-a fcut tim#ul de #lecare a a#rut eful ei care 7ocul-#ocus-creditus a rscum#rat-o cu BC-DCE din valoarea creditului ##at%) Balul a avut loc !n DF noiembrie DCCB cu !nce#ere de la ora DC la /alatul 0na"ov fiind invita'i cei mai de vaz #arlamentari; cole"ii de 8abinet i di#loma'ii strini acredita'i la Bucureti)% Gnvita'iile conce#ute de ,an *damescu anun'au #artici#area e>traordinar a so'iei #rimului-ministru al 2om$niei)% -n $inal tre%uie amintit c! unul dintre asocia ii *n a$aceri cu ceasuri 4eiJo al lui &damescu2 & Futsi2 a $ost arestat pentru contra%and! cu ig!ri. Cine *3i mai aminte3te de a$acerea ;'or elanul< 6Nigareta "82 3tie c!2 *n .//F 6acela3i an *n care &damescu primea comen,i de construc ie de la prietenii din 4R.".82 9rigada de Crim! 7rgani,at! a @inisterului de "nterne 3i-a declinat competen a *n $a+oarea 'archetului @ilitar2 deoarece s-a demonstrat2 inclusi+ prin interceptarea unor con+or%iri tele$onice2 ;implicarea unor persoane din structurile militare2 respecti+ din 4er+iciul Rom)n de "n$orma ii<. Transporturile de conta%and! *n a$acerea ;Nigareta "< au a+ut ca punct de destina ie tocmai[ El+e ia. &#'$RU I('% o)i*er +r, S.R.I.% om al evreilor. -n prim!+ara anului .//F2 "onel Ruse2 considerat de acum cheia pri+ati,!rii 5otelului 9ucure3ti2 a $ost contactat de c) i+a oameni de a$aceri e+rei2 cel

mai important dintre ace3tia $iind E. 'apouchado2 cu cet! enie 4.>.&. 3i israelian!. 'apouchado2 prin $irma sa2 RED 4E& 6;@area Ro3ie<8 din Tel &+i+2 de ine mai multe propriet! i hoteliere operate de lan ul hotelier e+reiesc 'arJ 'ia,a2 dintre care unul chiar la Hondra. & $ost introdus pe l)ng! "onel Ruse de c!tre e+reii de la 9anca "nterna ional! a Religiilor2 prin intermediul c!reia 'apouchado derula construc ia *n 9ucure3ti a dou! mari centre comerciale. Tot *n aceast! perioad! a $ost angajat ca jurist la 5otelul 9ucure3ti 64.C. 9ucure3ti-Turism 4&.82 colonelul 4.R.". *n re,er+! Randru "on2 $ost 3e$ la 9iroul :uridic al Departamentului 4ecurit! ii 4tatului 3i apoi al 9iroului :uridic al 4.R.".. 'ensionat de la 4.R.".2 acesta a lucrat *n .//E-.//F la $iliala Hipscani a 9ancorex2 3i a%ia apoi la 5otelul 9ucure3ti. -n aceast! postur!2 *n c)te+a situa ii2 colonelul Randru a m!rturisit c! lucrea,!2 su% acoperire2 direct cu directorul 4.R.". @ircea (heordunescu2 at)t *n interesul prelu!rii de c!tre 4.R.". a cl!dirii ".'.".>.2 c)t 3i *n interesul pri+ati,!rii 5otelului 9ucure3ti. -n F "ulie .//F a a+ut loc *nt)lnirea dintre 'argest 4&. 3i 4.C. 9ucure3ti-Turism 4&. 'rintre cei pre,en i? Ruse "onel 6repre,entant 'argest82 9ari "oan 6director general din partea rom)n!8 3i colonelul Randru "on jurist2 repre,entant al p!r ii rom)ne8. "onel Ruse a anun at cu aceast! oca,ie urm!toarele? 'argest 4&. a cesionat p!r ile sociale $irmei sale# 4crisoarea de garan ie %ancar! ce +a asigura in+esti iile +a $i emis! de HE>@" He 9&NU "srael2 sucursala Tel &+i+2 iar lan ul hotelier interna ional 'arJ 'lat,a +a asigura operarea 5otelului 9ucure3ti. ')n! la s$)r3itul anului2 chiar a $ost pre,entat! la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4&. o scrisoare de garan ie %ancar!2 garantat! la r)ndul ei de o %anc! rom)neasc!? 9ancorex2 $iliala Hipscani2 tocmai de unde +enise cu trans$er juristul Randru "on. Neexist)nd acordul unor $unc ionari ai statului rom)n pentru derularea a$acerii2 $unc ionarii F.'.4. $iind *nc! sup!ra i pe "onel Ruse c! le-a stricat a$acerea 3i comisioanele pri+ati,!rii din .//E2 la 0D..0..//F apare la 9ucure3ti E. 'apouchado *n persoan!2 cu scopul declarat de a $inan a a$acerea. 'apouchado a $ost pre,entat de Ruse ". ca ;unul dintre cei mai %oga i e+rei din lume< 6sintagm! reg!sit! peste ani 3i *n gura pre3edintelui F.'.4.2 Radu 4)r%u82 care locuie3te *n cel mai scump cartier din "erusalim. Ha data de 0D..0..//F2 Ruse "onel *mpreun! cu 'apouchado 3i @' 6recent instalat director general al 4. C. 9ucure3ti-Turism 4.&.82 s-au deplasat la Fondul 'ropriet! ii de 4tat2 la directorul general de atunci (heorghe "onescu 6,is 9e%e82 pentru ;a anali,a %locajul ap!rut<. &cesta2 in+oc)nd interesul statului rom)n de a des$iin a a$acerea 'argest-9ucure3ti 3i apoi de a +inde ac iunile de inute la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. la cel mai %un pre 2 *i inter,ice lui @ihai 'opescu s! semne,e actul adi ional la contractul de societate mixt!2 act adi ional care ar $i permis sal+area contractului *n de$a+oarea statului. &rgumenta ia2 per$ect corect! *n con inut2 nu a $ost *ns! respectat! chiar de c!tre F.'.4.2 care2 *n .///2 a scos la +)n,are pachetul majoritar de ac iuni de inut la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 *n condi iile existen ei angaj!rii acti+elor societ! ii c!tre 'argest 4.&. &cest $apt a dus la specularea licita iei 3i la +)n,area su% +aloare. RI- RU$(SH% e./ambasadorul Un0ariei. -n octom%rie .//F2 unul dintre cei mai tineri mem%ri *n C.&. al 5otelului 9ucure3ti2 *n +)rst! de 0P de ani2 lider la tineretul !r!nist2 a$l)ndu-se pe terasa C"N&2 a a$irmat c! el ar $i indi$erent la pri+ati,area 5otelului pentru "onel Ruse2 dar c! ar sus ine *n aceast! pri+ati,are 6ca 3i D. 5.2 colegul s!u de la conducerea organi,a iei de tineret a '.N.N.C.D. sector 02 3i repre,entant al statului *n &.(.&. la 5otel 9ucure3ti8 pe Eric Rudosh 6e+reu ungur2 ex-am%asador al >ngariei la 9ucure3ti82 care are cet! enie %ritanic!2 3i este $inan at de o %anc! londone,!. -n scurt timp2 *n decem%rie .//F2 acest t)n!r sus in!tor a $ost a+ansat de Radu 4)r%u 6cu sus inerea din um%r! a lui D. &damescu8 din administrator2 ca director general al 4.C. 9ucure3tiTurism 4&. El do%)ndise *n trecutul apropiat $oarte mul i %ani de la Eric Rudosh2 atunci c)nd i-a +)ndut acestuia $irma H>]TEN. E+ident c! tran,ac ia nu s-a $!cut cu numele acestora la +edere. &st$el2 patron al Huxten2 ca 3i al &E@ Timi3oara era un anume Moltan 9osormenI2 pion al lui Rudosh. "ngineria s-a %a,at pe rela ia cu primarul capitalei Giorel His2 pe linie de partid. Firma H>]TEN a $ost mai *nt)i creat!2 pe numele unor apropia i2 dup! care au *n,estrat-o cu un contract %eton pri+ind iluminatul *ntregii capitale a Rom)niei. & urmat apoi negocierea cu Eric Rudosh 3i +)n,area H>]TEN-ului pentru .11.111 >4D. 'lec)nd de la aceast! tram%ulin!2 a$aceri3tii unguri ai lui Rudosh au acaparat *n pre,ent aproape tot iluminatul pu%lic din Rom)nia2 prin instalarea lui 4il+iu 9oghiu 6$ost angajat la H>]TEN8 ca director pe la RENEH2 C7NEH2 4.C Electrica 4&. 3i mai recent la Transelectrica 4&. 'rintre a$acerile aranjate de e+reul ungur Eric Rudosh2 3i deloc cunoscute presei2 sunt 3i acelea *ncheiate cu @inisterul 4!n!t! ii rom)n *n perioada c)t ministru a $ost un >.D.@.R.-ist2 9aranI2 *n de$a+oarea unor poten iali parteneri americani ai @inisterului 4!n!t! ii.

&lt sus in!tor al lui Eric Rudosh a $ost 3i @ihai Com!nescu. &cesta2 mem%ru '.N.N.-C.D. sector A 9ucure3ti2 a $ost director de imagine al lui Radu 4)r%u *n campania electoral! din 0111. >lterior +i,itei lui 4)r%u la 9udapesta2 +i,it! ce a stat la %a,a a$acerii '7H>4 de la Cluj2 @ihai Com!nescu a urmat la 9udapesta2 *n >ngaria2 un ;curs de diploma i< de P luni2 *n .//F. Conducerea !r!nist! de la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4&.2 *n ./// l-a pre,entat unor lideri sindicali pe Eric Rudosh ca pe un %un prieten ce dore3te s! cumpere 5otelul 9ucure3ti. Dup! cum se +a +edea2 pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti a $ost legat!2 la un moment dat2 de lan ul hotelier maghiar Danu%ius 5otels (roup. ')n! la data primei licita ii a F.'.4. pentru 4.C. 9ucure3ti-Turism 4&.2 respecti+ .. Noiem%rie .///2 tratati+ele secrete 3i aranjamentele pentru preluarea 5otelului 9ucure3ti nu se *ncheiaser!2 a3a c! ;in+estitorii< e+rei nu au $ost preg!ti i. 'articiparea a$aceristului rom)n (eorge Copos2 prin $irma &na 5otels2 la aceast! licita ie2 considerat! *ns! nula de F.'.4. 6la comand!82 i-au determinat pe Ruse "onel 3i pe mai noii 3i $al3ii s!i prieteni e+rei s!-3i $inali,e,e acordurile. De la *nceputul toamnei anului ./// *ncepuser! la 5otelul 9ucure3ti *nt)lnirile secrete dintre israelianca TonIa 5alperin 3i Ruse "onel2 concomitent cu *nt)lnirile dintre Ruse "onel 3i israelianul &lex 9ittner. TonIa 5alperin2 cet! ean israelian 3i cola%orator @ossad2 locuia 3i mai locuie3te la 5otelul &partamente din cadrul Complexului 5otelier 9ucure3ti2 de dinainte de anul ./F/. 4o ul acesteia 6@oshe8 repre,int! 6neo$icialB8 *n Rom)nia interesele marii companii israeliene El%it 4Istem2 el $iind indicat ca arti,an al asocierii $rauduloase a EH9"T-"srael cu &ER74T&R 9ac!u2 ca, instrumentat de 'archet. 5alperin este coproprietar! cu Eliahu Rasin la 4. C. 5otel 7pera O Central 4.&.2 iar Rasin mai de ine2 singur2 3i 5otelul 4inaia din 4inaia2 unde l-a numit administrator2 ca 3i la hotelurile 7pera2 Central 3i +remelnic la 5otelul 9ucure3ti 6din capital!82 pe @arian 4chart,2 o$i er 6r8 *n securitatea israelian!. 4ediul tratati+elor dintre Ruse "onel 3i &lex 9ittner era la restaurantul chine,esc al lui 9ittner2 Dragon 5ouse2 din str. 'ia a &m,ei nr.l. 9ittner l-a con+ins pe Ruse c! poate a+ea *ncredere *n TonIa 5alperin 3i *n cel recomandat de aceasta2 *n Eliahu Rasin2 iar el2 9ittner2 *3i +a $olosi propriile rela ii *n structurile statului rom)n pentru a asigura succesul a$acerii. Ha una dintre aceste discu ii2 spre surprinderea lui Ruse2 a participat chiar C!t!lin 5arnagea2 director 4.".E. 9a%onea cel @are. 7dat! cu demararea negocierilor 3i intrarea *n linie dreapt! a pri+ati,!rii2 &lex 9ittner +or%ind cu prietenul s!u2 Radu 4)r%u2 a determinat numirea lui "on 6:ean8 9a%onea *n calitatea de repre,entant al statului rom)n 6al F.'.4. *n &.(.&. de8 la 4. C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 9a%onea era2 *ns!2 totodat! arti,anul pri+ati,!rilor ilegale de la Neptun-7limp2 semnatar al contractului $raudulos al 9.T.T. pentru 5otelul Forum L Costine3ti2 3i instalat tot ca repre,entant F.'.4. la 'oiana 9ra3o+. Ha 9.T.T. 6instalat ca peste tot de Rte$an (rigorescu2 m)na dreapt! a lui Radu 4)r%u din F.'.4.82 a $!cut jocurile *mpreun! cu G)clea. &nchetat de 'oli ie 3i de c!tre @inisterul Turismului2 pre3edintele 4.C. 'oiana 9ra3o+ 4.&.2 Cristian @adussi2 a declarat c! $irma 4C Hipsca 01112 c!reia i s-a dat ilegal 5otelul 'iatra &rs!2 ;a $ost adus! de 9a%onea<. 7ri aceast! $irm! este una dintre cele peste 0= de $irme din Rom)nia ale israelianului &lexandru 9ittner2 auto-declaratul prieten al 3e$ului adjunct al 4.R.".2 @ircea (heordunescu. :ean 9a%onea2 administrator unic al DEHF"NC7@ s.a. 6$ostele &limentara8 a *nstr!inat p)n! *n anul 0111 aproape toate acti+ele statului de la Del$incom c!tre una din $irmele lui 9ittner2 Hipsca "n+estment2 care acum *nchiria,! aceste spa ii. &ceia3i $irm! de ine $osta Textila 0. Despre 9a%onea s-a spus c! ar a+ea propriet! i 3i conturi la 9udapesta2 sau *n Cehia. " s-ar $i promis lui 3i grupului s!u 6*n $runte cu Radu 4)r%uB8 suma de l milion >4D odat! cu pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti 6ne-a m!rturisit-o chiar nou!8. Dup! ace3ti %ani a alergat pro%a%il la s$)r3itul lui noiem%rie 3i *nceputul lui decem%rie 0111 Eli Rasin2 c)nd s-a *ncheiat a$acerea 3i trans$erul de proprietate al 5otelului 9ucure3ti de la statul rom)n c!tre $irma controlat! de el. Cu totalul concurs 3i sprijin al lui 9ittner2 *n Noiem%rie ./// s-a semnat un 'artner-4hip agreement *ntre "onel Ruse 3i un repre,entant al o$$-shore-ul cipriot Desca 6de inut de Eliahu Rasin8. 'rincipale clau,e? - Ha pri+ati,area 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. se +a participa cu $irma N7N" G7"&: 4.R.H.2 a lui Ruse "onel2 care cesionea,! =1Q din capitalul social al acesteia o$$-shore-ului adus de Rasin2 DE4C& "NGE4T@ENT Htd2 creat *n mai ./// *n Himasol-Cipru. - 're ul adjudecat al licita iei +a $i pl!tit de c!tre $iecare asociat *n mod egal. Neplata cotei de pre 6=1Q din suma adjudecat!8 de c!tre Ruse "onel cu dou! s!pt!m)ni *nainte de termenul scadent al contractului 61D.1D.011182 +a conduce la preluarea acestei o%liga ii de c!tre cel!lalt partener2 iar Ruse

"onel +a ceda p!r ile sale sociale 6=1Q din $irma Noni Goiaj82 primind *n schim% suma de 02= milioane >4D. 6N"C" '&N& -N 'REMENT N> & 'R"@"T GRE>N 9&N2 "4R&EH"EN"" NE7N7R^ND>-R" &N(&:&@ENTEHE.8 >n important e+eniment a $ost semni$icati+ pentru des$!3urarea scenariului acestei pri+ati,!ri. De la mijlocul anului ./// colonelul 4.R.". 6r8 Randru "on 6om al directorului 4.R.". @ircea (heordunescu82 a p!r!sit 4. C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 *ncadr)ndu-se ca jurist 6;consilier expert<8 la 9anca "nterna ional! a Religiilor2 pe urmele a$acerilor lui "onel Ruse. &ici se a$la depus capitalul social al societ! ii mixte create cu 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 3i2 *n general2 prin aceasta %anc! 3i-a derulat mai toate a$acerile2 unele dintre ele $iind la un moment dat apreciate ca $rauduloase. -n acela3i timp *n care lucra la 9.".R.2 Randru era angajat drept consilier 3i la 4itraco Center2 la Eliahu Rasin2 $apt pe care Ruse nu *l cuno3tea. -n ultima parte a anului ./// Randru "on a insistat pe l)ng! liderii sindicali de la 5otel 9ucure3ti s! sprijine pri+ati,area hotelului cu un grup de e+rei americani 6$irma @idwaI Trading2 pe care el ar sprijini-o 3i pentru pri+ati,!ri din sistemul petrolier rom)nesc8. "mediat dup! c)3tigarea licita iei 3i *ncheierea contractului de +)n,are-cump!rare2 Ruse "onel a p!r!sit ara pe direc ia El+e ia pentru a-3i aranja $inan area necesar! achit!rii la F.'.4. a p!r ii sale din pre ul ac iunilor 5otelului 9ucure3ti. Nu a mai apucat s! *3i $inali,e,e a$acerea. Randru "on reacti+ase *n decem%rie .///2 semn)nd ca ;3e$ o$iciu juridic< al 9!ncii "nterna ionale a Religiilor2 o mai +eche pl)ngere penal! *mpotri+a lui Ruse2 pentru o datorie aproape stins! *n $apt. &ceasta a condus la arestarea sa *n El+e ia2 $iind apoi trans$erat *n arestul 'oli iei Rom)ne 6dup! doi ani de arest a $ost g!sit ne+ino+at de c!tre instan a penal!82 *n momentul arest!rii sale2 Ruse nu mai era necesarC 4copul $usese atins? al i poten iali candida i la licita ia F.'.4. $useser! *ndep!rta i prin sperietoarea cu contractul 'argest 6*n Dosarul de 're,entare8 3i pre,en a $irmei lui Ruse la licita ie. 'achetul de ac iuni a $ost preluat de la statul rom)n mult su% pre ul real2 iar Ruse tre%uia inut acum la distan ! pentru a nu periclita a$acerea. Dup! arestarea lui Ruse2 Eliahu Rasin a procedat la eliminarea acestuia din $irma N7N" G7"&:2 o$$-shore-ul cipriot Desca "n+estment Htd. prelu)nd .11Q din capitalul social al acesteia2 adic!2 indirect2 PP2.FQ din 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 65otelul 9ucure3ti82 $!r! acordul lui Ruse2 3i *nc!lc)ndu-se ast$el 'artner-4hip-ul din noiem%rie .///. Totodat!2 Eli Rasin a schim%at numele $irmei *n D7@"N7 "NTERN&T"7N&H 57TEH4. -n perioada .0-0D decem%rie .///2 dup! adjudecarea licita iei de c!tre N7N"-G7"&: 4.R.H.2 autorul acestor r)nduri a $ost pre,ent la 3edin a comisiei de negociere din cadrul F.'.4. Cu aceast! oca,ie i s-a relatat de c!tre Eliahu Rasin2 participant la negocieri ca +iitor proprietar2 c! 5otelul 9ucure3ti +a $i integrat *n lan ul hotelier ungar Danu%ius 5otes (roup. De alt$el2 prin adresa nr. E/=1K1D.1D.0111 depus! la F.'.4. !n aten'ia dlui 2adu 0$rbu) de c!tre Eliahu Rasin *n numele Noni Goiaj 4.R.H.2 se spune? a'i #ro#us s analizm i #osibilitatea transferului contractului .de cum#rare a Hotelului Bucureti1 ctre o societate strin de s#ecialitate ,*&UBGU0 H59E+0 29 din "ru#ul 8/ H5+,G&30 +9,%-UH%)% Re,ult! c! Radu 4)r%u i-a propus la un moment dat lui Rasin s! cede,e contractul c!tre alt grup de e+rei 6unguri8 cu centrul a$acerilor *n @area 9ritanie 6implica i Eric Rudosh2 9ernard 4hraer8. -e se 1ntm2l cu vizitele o)iciale 1n Israel34 &oi am verificat(; &u noi ci or"ane com#etente .nu vreau s nominalizez1 i foarte com#etente ale statului au verificat% Uite 0%2%G%-ul ca s nu ne mai ascundem du# de"ete( ,a 0%2%G%-ul( 6i #reedintele 0tatului .Emil 8onstantinescu1 a fost inter#elat !n Gsrael de acest mare om de afaceri; ,a( Este unul din cei mai bo"a'i oameni din lume% 4iliardar !n dolari nu !n datorii% 6i a trimis aceast firm .&oni-Aoia@ 0%2%+%1 iar re#rezentantul lor !n 2om$nia sunt tia de la 0itraco 8enter .israelianul Eli 2asin1%) &st$el pre,enta pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti2 la P.1A.01112 :ean 9a%onea2 omul lui Radu 4)r%u 3i repre,entant al F.'.4. *n &.(.&. de la 9ucure3ti-Turism. Dar iat! ce declara chiar Radu 4)r%u la s$)r3itul anului 0111 6am%ele declara ii sunt *nregistrate audio8? .*lin1 3iur"iu !mi s#une: &u domIle &oni Aoia@ a fost cum#rat de o firm evreiasc( 6i !ntr-adevr% Jn K Ganuarie DCCC c$nd am a@uns !n Gsrael cu #reedintele 8onstantinescu !n 9el *viv la !nt$lnirea cu oamenii de afaceri m !nt$lnesc cu Eli 2asin care m-a inter#elat !n #len i a zis: &oi vrem s facem afaceri !n 2om$nia dar uite cum e cu ?%/%0%-ul L c7estie #e care eu am !n"7i'it-o L i c &oi vrem s cum#rm()% 5mul era cunoscut i cu recomandri de la ambasador i de la ataatul economic de la ambasad%) V-n pre,ent Rasin este inculpat *n Rom)nia2 dar s-a sustras cercet!rii

penale 3i2 *n pre,ent2 procesului penal2 $iind ascuns *n "srael.X Dac! +i,ita o$icial! *n "srael din ianuarie 01112 a pre3edintelui Emil Constantinescu a $ost exploatat! de a$aceri3tii +ero3i pentru a practica cel mai ordinar 3antaj 3i tra$ic de in$luen ! *n scopul men inerii unei pri+ati,!ri ce $raudea,! statul rom)n2 s! ne mai mire pre,en a lui 4orin 9eraru 3i a lui 4himon Naor 6inculpa i penal *n Rom)nia8 la *nt)lnirea cu primul ministru &drian N!stase2 pentru a-i %ate acestuia cu pumnul *n mas!? < Ge,i c! nu suntem singuriB Ge,i c! 3i noi suntem "sraelulC<. 4au putem spune2 mai degra%!2 c! "sraelul accept! 3i promo+ea,! o politic! de rapt economic asupra Rom)niei. -u ce bani au 2ltit israelienii4 Cele mai multe in$orma ii *n acest sens au ap!rut cu oca,ia e$ectu!rii Raportului de Experti,! Conta%il! :udiciar! din dosarul de cercetare penal! nr. 11.P.K011. al ".(.'.2 ce a stat la %a,a dosarului penal nr. AD00K'K0110 pe rol la Tri%unalul 9ucure3ti2 4ec ia a ""-a 'enal!2 Completul l2 termen .A.1A.011A. &st$el2 la data de .1.1A.0111 *ntre $irma DE4C& "NGE4T@ENT4 Htd. 6o$$-shore-ul cipriot8 *n calitate de ;*mprumut!tor< 3i 4.C. Noni Goiaj "mpex 4.R.H.2 *n calitate de ;*mprumutat< a $ost *ncheiat un Contract de Credit pentru suma total! de A1.111.111. >4D 6*n timp ce DE4C&2 totu3i2 era ac ionar *n N7N" G7"&:82 *ntr-ade+!r aceasta ar $i $ost suma care ar $i *ncasat-o statul rom)n2 dac! pre ul ar $i $ost pl!tit la s$)r3itul lui aprilie .///2 sau dac! Radu 4)r%u nu ar $i ;uitat< s! consolide,e pre ul *n lei atunci c)nd a semnat *n =..0.0111 &ctul &di ional 6total ilegal 3i *n a$ara mandatului s!u8 la contractul de pri+ati,are al societ! ii 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. Totu3i2 p)n! la data 1F..0.01112 acest contract de credit nu a $unc ionat2 deoarece $irma 6o$$-shore cipriot8 Desca Htd.2 la r)ndul s!u a *ncercat s! o% in! un credit de la Heumi He 9anJ Tel &+i+ L "srael2 dar nu a+ea cu ce s! garante,e acest credit. 'osi%ilitatea s-a i+it *ns! prin %un!+oin ! lui Radu 4)r%u2 a lui @ihai Com!nescu 6director general la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.8 3i a complicilor lor de la 5otelul 9ucure3ti2 respecti+ echipa directoarei economice. -n acest scop a $ost necesar! *nl!turarea din societate a directorului general adjunct 4tegaru Corneliu2 care de inea *n original2 *n sa$$e-ul din %iroul s!u titlurile de proprietate asupra terenurilor societ! ii 9ucure3ti-Turism 4.&.. &cestea i-au $ost cerute de @ihai Com!nescu2 dar nu le-a putut o% ine2 *n noaptea de A1 Noiem%rie 0111 6;noapte a strigoilor< *n tradi ia rom)neasc!8 @ihai Com!nescu 3i acoli ii s!i au p!truns cu ajutorul a trei $irme de %odI-guar,i 6DeltaForce2 G.G.T. 3i Dragon 4tar8 peste 4tegaru Corneliu2 *n %iroul acestuia de la 5otel 9ucure3ti2 3i l-au e+acuat $or at2 *n acest sens $iind $olosi i 3i unii lideri sindicali iresponsa%ili. -n ,ilele urm!toare2 con$orm m!rturiei participan ilor2 au $ost c!utate cu *n$rigurare titlurile de proprietate2 $iind $inalmente g!site 3i preluate din sa$$e-ul acestuia. 'este c)te+a ,ile2 o inspec ie a Departamentului de Control al (u+ernului 6condus la acea dat! de secretar de stat 7+idiu (recea8 inspec ie e$ectuat! prin inspectorul Gictor Gasilie+2 constat! c! titlurile nu se a$l! nic!ieri *n societate 3i se *ntocme3te *n acest sens procesul-+er%al nr..1AP.K.0..0.0111. Dup! o% inerea titlurilor de proprietate ale 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. de c!tre in$ractori2 persoanele interesate au cunoscut c! se pot demara procedurile necesare 3i pl!ti comisioanele a$erente. Fostul 3o$er de la F.'.4. al lui Radu 4)r%u ar $i declarat ,iaristului &.9. de la ,iarul *devrul c! a participat la mai multe *nt)lniri2 *n p!durea 9!neasa2 *ntre Radu 4)r%u 3i Eliahu Rasin2 3i c!2 la un moment dat2 Radu 4)r%u a primit o ser+iet! plin! de %ani2 ;ca *n $ilme<. Totu3i acest 3o$er re$u,! s! $ie martor2 chiar dac! &.9. l-a *nregistrat audio. 6Nu s-a putut sta%ili data *nt)lnirii din ;p!durea 9!neasa<2 chiar la *nceputul lunii decem%rie 0111.8 7ricum2 total ilegal2 a3a cum se arat! 3i *n Rechi,itoriul 'archetului de pe l)ng! Curtea 4uprem! de :usti ie2 la 1= Decem%rie 01112 Radu 4)r%u semnea,! un &ct &di ional la contractul de pri+ati,are al 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 *n+iind ast$el o tran,ac ie moart! 6;re,olu ionat!<8 3i d)nd posi%ilitate e+reilor s! pl!teasc! *n .= ,ile. Ha data de 1F Decem%rie 01112 Domino "nternational 6$ost! Noni Goiaj "mpex s.r.l82 prin Desca-Cipru2 respecti+ Eli Rasin2 o% ine de la Heumi He 9anJ L Tel &+i+ un credit de 0=.111.111 >4D2 garant)nd creditul cu ac iunile ce nu le do%)ndise *nc! de la statul rom)n 6*nc!lc)nd ast$el contractul de pri+ati,are care pre+ede c! ac iunile sunt li%ere de orice sarcini2 p)n! la data trans$erului acestora82 3i cu titlurile de proprietate ale 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. 6documentele o% inute de Com!nescu *n jurul datei de 1...0.0111 din %iroul directorului general adjunct2 e+acuat $or at8. -n aceea3i ,i2 contul $irmei Domino "nternational2 deschis la &H'5& 9&NU R7@^N"& a $ost alimentat prin dou! ordine cu suma de 0..A=0.EDE de dolari americani2 *n aceea3i ,i Domino "nternational 5otels 4.R.H. +ars! c!tre Fondul 'ropriet! ii de 4tat suma de =D1.FPA.APE.E.E lei2 *n $apt

suma cu care a cump!rat Complexul 5otelier 9ucure3ti 3i anexele sale 65otel &partamente? .ED de apartamente _ 01 de %irouri# 5otelul 9ucure3ti? AP/ de camere du%le2 DP camere single2 0D de apartamente2 E garsoniere# Complex Restaurant Cina# la%orator de co$et!rie _ Co$et!ria 9ucure3ti2 'iscina 9ucure3ti etc.8. Fa ! de suma de 0.2A=0 milioane >4D 6dolari americani8 +irat! de c!tre Domino 6Noni Goiaj8 statului rom)n *n 1F decem%rie 0111 6*n contul F.'.4.82 *n %a,a creditului o% inut la %anca Heumi2 *n ,ilele de .A 3i 01 decem%rie 0111 s-a mai alimentat contul Domino 6Noni Goiaj8 cu =.1.111 >4D2 apoi *n = 3i E $e%ruarie 011. cu *nc! 0./D..111 >4D. &ceste ultime dou! sume2 cca. A2D milioane >4D nu *3i reg!sesc o destina ie *n pl! ile c!tre statul rom)n pentru preluarea 5otelului 9ucure3ti2 dar sunt acoperitoare pentru comisioanele acordate. 4-a a$lat c! Eliahu Rasin2 ;pentru a putea demara o mare a$acere<2 a c!utat cu disperare un *mprumut de .2= milioane >4D *nainte de = decem%rie 01112 dat! la care 4)r%u a semnat &ctul &di ional. Faptul ca Eliahu Rasin 3i-a recuperat %anii pe care i-a acordat drept comision este do+edit cu prisosin ! de c!tre Raportul de Experti,! Conta%il! :udiciar! din dosarul penal? ;&sociatul unic al 4.C. Domino "nternational 5otels 4.R.H.2 care este tot numitul Eliahu Rasin2 emite o 5ot!r)re prin care2 *ncep)nd cu data de 01..0.0111 persoanele *mputernicite s! semne,e *n numele 3i pentru societate pentru cont 999 0=...1..A=/APE0 deschis la &H'5& 9&NU 4ucursala >nirea2 sunt Dan M!treanu 3i Daniela &ndroanche<. V4o ul acesteia ar $i $ost c)nd+a agent acoperit al ser+iciilor speciale ale @inisterului de "nterne. C)nd 4.R.". a a$lat po,i ia sa *n cadrul >.@. 1P/02 acesta 3i-a luat trans$erul gra%nic la o $irma pri+at!... 7ricum2 Eliahu Rasin nu a $ost de g!sit2 moti+ pentru care procesul penal pri+ind pri+ati,area 5otelului 9ucure3ti s-a am)nat pentru P luni2 p)n! *n septem%rie 011A.X Cit!m ad-literam din Raportul de Experti,! Conta%il!? ;Din acest cont Val D7@"N7 "NTERN&T"7N&H de la &lpha 9ancJX au $ost e$ectuate +ir!ri de sume? 0.EDE.=A1 >4D 3i .E=.AF1 >4D la 9&NU HE>@"2 sucursala din Hondra2 *n contul @7N"HEN ENTRE'R"4E4 HTD2 in+oc)ndu-se contractul de comision 6B8 nr. .0A1KA1..0..///2 *ncheiat *ntre 4.C Noni Goiaj 4.R.H.2 repre,enta de Eliahu Rasin 3i @onilen Entreprises Htd. repre,entat! de Daniela &ndronache 6omul de *ncredere al lui Eliahu Rasin2 totodat! secretara sa la 4"TR&C7 CENTER8. Con$orm acestui Contract2 @7N"HEN ENTRE'R"4E4 HTD. s-a o%ligat s! acorde asisten ! *n a$aceri 4.C. N7N" G7"&: 4.R.H. *n +ederea achi,i ion!rii acestui pachet majoritar de ac iuni ale 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. &cest contract este practic $!r! o%iect Vse arat! *n Raportul de experti,!X2 deoarece s-a *ncheiat ulterior adjudec!rii licita iei de c!tre 4.C..N7N" G7"&: "@'7RT E]'7RT 4.R.H.2 con$erind o aparent! legalitate trans$erului extern a sumei de 0./01.111 >4D<. Firma @onilen Entreprises Htd. este un o$$-shore cipriot creat de c!tre Eli Rasin *n .//E *n Cipru2 *mpreun! cu al i e+rei2 cu care controlea,! majoritatea a$acerilor sale din Rom)nia. -n decem%rie 01112 repre,entan ii ;noului proprietar< al 5otelului 9ucure3ti2 pre,entau *ntr-o ;3edin ! cu salaria ii< lan ul hotelier care +a opera 5otelul2 anume lan ul hotelier 'arJ 'lat,a2 acela3i pe care *l anun ase 3i "onel Ruse *n .//F. &ce3ti ;noi proprietari<2 *ntre%a i de salaria i cine sunt proprietarii o$$shore-ului Desca "n+estment Htd. au r!spuns ast$el? - D1Q Europa-"srael (roup 64.>.&. B82 - D1Q Red 4ea 6"srael8 3i - 01Q &.R.&. Htd. Reg!sim *n aceast! structur! $irma lui E.'apouchado2 Red 4ea. &cesta este *ns! partenerul de a$aceri al israelianului @otti Misser2 reali,)nd *n mod curent in+esti ii comune. Comunicatul de pres! al $irmei D7@"N7 din .D martie 011. pre,int! *ns! o nou! situa ie? o$$shore-ul Desca a +)ndut a$acerea 65otelul 9ucure3ti8 unei $irme olande,e 69E& 5otels 9G8 de inut! *n totalitate de $irma Elscint Htd-"srael 6controlat! de @otti Misser82 prin $irma El%it @edical "magining Htd. &lt su%sidiar al El%it @edical2 $irma 'ia,a Centers 6Europe8 9G ar de ine .. mall-uri *n >ngaria 3i alte .= ;proiecte< *n Europa central! 3i r!s!ritean! 6printre care 3i *n ora3ele 9ucure3ti2 Timi3oara2 9ra3o+8. &cela3i comunicat ar!ta c! 5otelul 9ucure3ti +a $i trans$ormat *n hotel de lux. la ni+elul de = stele interna ionale2 urm)nd a $i reno+at. -n s$)r3itul comunicatului se ar!ta c! Elscint Htd. este la curent cu $aptul c! 5otelul 9ucure3ti este a doua cas! pentru mem%rii 'arlamentului Rom)n. De c)nd s-a pri+ati,at2 5otelul 9ucure3ti a $ost $ormal plasat de la un proprietar la altul. &3a cum am ar!tat2 $olosindu-se de interpretarea a%u,i+! a uneia dintre clau,ele actului numit 'artnership &greement2 Eliahu Rasin2 arti,anul pri+ati,!rii 5otelului 9ucure3ti2 a procedat la s$)r3itul anului 0111 la eliminarea lui "onel Ruse din $irma N7N" G7"&:2 o$$-shore-ul lui Rasin2 DE4C& "NGE4T@ENT Htd2 prelu)nd .11Q din capitalul social al acesteia2 adic! PP2.FQ din 4.C 9ucure3ti-Turism 4&.

Totodat! el a 3i schim%at numele $irmei *n D7@"N7 "NTERN&T"7N&H 4.R.H. -n martie 011.2 Rasin a +)ndut *ns! a$acerea2 capitalul social al D7@"N7KN7N" G7"&: $iind integral preluat de la Desca-Cipru de c!tre 9ea 5otels - 7landa pentru 0E milioane dolari. Re,ult! c! din aceast! specula ie Rasin a o% inut rapid un pro$it de minim opt milioane dolari2 pe seama statului rom)n. Ha r)ndul s!u2 "onel Ruse se a$la *n acel moment *n imposi%ilitatea de a-3i ap!ra drepturile2 $iind arestat *n urma unei sesi,!ri a 9!nci "nterna ionale a Religiilor2 semnat! de 3e$ul 9iroului :uridic al %!ncii2 "on Randru2 a3a cum am ar!tat. @andatara lui Ruse2 Domnica Uos,ler2 re+endic)nd dreptul lui "onel Ruse asupra a jum!tate din pachetul majoritar de ac iuni al 5otelului 9ucure3ti2 reu3e3te s! o% in! la = &ugust 011. o sentin ! a Tri%unalului @unicipiului 9ucure3ti 6dosar =FE.K011.2 4ec ia a """-a ci+il!8 prin care se dispune sechestrarea %unurilor mo%ile ale $irmei Domino de la 4.C. 9ucure3tiTurism 4.&. 6pachetul de ac iuni8 p)n! la de$initi+area cau,ei. &ceasta $ace ca Registrul Comer ului Rom)n s! %loche,e orice *nregistrare 6tran,ac ie8 pri+ind ac iunile 5otelului 9ucure3ti2 dar in+enti+itatea israelienilor se do+ede3te 3i dia%olic! 3i in$rac ional!. Ce $ac patronii israelieni *n aceast! situa ieB Ha A1 &ugust 011. 6*nregistr)nd *ns! documentul *n secret la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 su% nr. FAP/K A1.1/.011.8 israelienii semnea,! 6prin Dan M!treanu *n numele $irmei D7@"N78 cu %anca HE>@" HE "4R&EH din Tel &+i+ un ;Contract de (aran ie 3i (aj pe &c iuni<2 in+oc)nd actuali,area 6B8 ;contractului de *mprumut< de 0= milioane dolari din data de F decem%rie 01112 pun)nd ast$el pachetul majoritar de ac iuni al 5otelului 9ucure3ti la dispo,i ia %!ncii israeliene 3i s$id)nd sentin a instan elor rom)ne3ti anterioar! cu aproape o lun! per$ect!rii contractului2 dar 3i sechestrul penal instituit asupra ac iunilor de c!tre organele de anchet! penal! din Rom)nia. @ai mult ei majorea,! creditul de la 0= milioane de dolari2 la A1 de milioane2 pentru a mai stoarce = milioane de dolari din ;a$acerea 5otel 9ucure3ti<. Toate aceste $apte demonstrea,! c! pe $ondul contest!rii *n instan ! a pri+ati,!rii 5otelului 9ucure3ti2 3i a *nceperii urm!ririi penale $a ! de cei implica i *n pri+ati,are recent pun)ndu-se chiar sechestru asiguratoriu pe a+erea acestora 6de $apt numai pe un apartament al lui Radu 4)r%u8 se $ac nestingherit $elurite mane+re 3i inginerii pentru ca 4tatul Rom)n s! nu-3i mai poat! rec)3tiga drepturile legitime2 e+entual s! nu mai poat! recupera 5otelul2 sau s! recupere,e o epa+! din care s-a stors tot 3i s-a +)ndut tot 6ceea s-a 3i *nt)mplat *n perioada decem%rie 0110 L martie 011A8. Faptul c!2 imediat dup! pri+ati,are2 5otelul 9ucure3ti a $ost +)ndut 3i re+)ndut nu mai poate $i negat2 un comunicat pe internet al Elscint-"srael de la *nceputul anului 011. arat! chiar c! $irma a pl!tit 0E milioane de dolari pe pachetul majoritar al 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 6asta *n timp ce statul rom)n *ncasase doar 0. de milioane >4D8. 4urse din Tel &+i+ ne-au con$irmat c! pe .P..1.011.2 s-au semnat alte ;acte de +)n,are< 6sau de ;trans$er<8 a societ! ii2 prin noi inginerii economice2 unul dintre semnatari $iind chiar @otti Misser2 ac ionar semni$icati+ 3i la Europa-"srael (roup 6cu care controlea,!2 de $apt2 .1Q din 9anca Heumi He Tel &+i+2 %!gat! p)n! peste cap *n a$acere8. Huni 00 octom%rie 011.2 la 5otelul 9ucure3ti a a+ut loc un ;consiliu de conducere< organi,at adhoc de c!tre @otti Misser. 4copul acestei 3edin e a $ost acela al unei ;repeti ii generale< pentru Consiliul de &dministra ie ce a a+ut loc la Hondra2 joi 0= 7ctom%rie 011.. -n a$ar! de schim%area managementului rom)nesc cu managementul 'arJ 'lat,a2 pe ordinea de ,i a *ntrunirii de la Hondra s-a a$lat adoptarea deci,iilor de majorare de capital la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. cu cea. .-.2= milioane >4D. &cest $apt tre%uia s! conduc! *n $inal la situa ia ca2 ;contro+ersatul< pachet majoritar de ac iuni2 preluat in$rac ional de la statul rom)n 6F.'.4.8 de c!tre $irma D7@"N7 "NTERN&T"7N&H 6N7N" G7"&:8 s! de+in! peste noapte nemajoritar. Ha r)ndul ei2 aceast! strategie a $ost generat! de posi%ilitatea ca pri+ati,area s! se anule,e *n instan a penal! sau comercial!2 cele peste ..D=1.111 ac iuni s! se *ntoarc! la 4tatul Rom)n2 iar a$acerea s! $ie pierdut! din m)n!. -n pre,ent2 a $ost redeschis! pro%lema major!rii de capital2 in+oc)ndu-se necesitatea in+esti iei asumat! prin contractul de pri+ati,are 6D.1PK.///8 de un milion >4D pentru ;ameliorarea condi iilor de mediu<2 dar socotelile le-au $ost date peste cap de noua lege a +alorilor imo%iliare =0=K0110. &st$el2 a $ost adoptat! majorarea capitalului social prin 5ot!r)rea &dun!rii (enerale Extraordinare a &c ionarilor de la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. din / 7ctom%rie 01102 ce a $ost adoptat! cu *nc!lcarea legii2 nee$ectu)ndu-se preala%ila introducere *n capitalul social a terenurilor societ! ii2 prin emisiune de ac iuni *n $a+oarea 4tatului Rom)n2 terenuri pentru care s-a o% inut certi$icatul de proprietate *nc! din anul .//D. Hegea 'ri+ati,!rii 67.>.(. FFK.//E82 ari. A0.02 L punct A? ;*n ca,ul *n care eli%erarea certi$icatului

de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a $ost urmat!2 anterior pri+ati,!rii2 de majorarea corespun,!toare a capitalului social2 sau dac! certi$icatul se eli%erea,! dup! pri+ati,are2 capitalul social se majorea,! de drept cu +aloarea terenurilor2 care +a $i considerat! aport *n natur! al statului[2 *n schim%ul c!reia se +or emite ac iuni suplimentare ce +or re+eni de drept institu iei pu%lice implicate<. 5ot!r)re de (u+ern nr.=EEK0110 6Normele @etodologice de aplicare a 7.>.(. FFK.//E pri+ind pri+ati,area8 art..D02 punct %? ;Dup! primirea cert$icatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor2 *n adunarea general! a ac ionarilor se apro%! majorarea capitalului social cu +aloarea terenului<. &ctualii administratori e+rei ai 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. nici nu se g)ndesc *ns! s! respecte 3i s! aplice legea2 deoarece trans$ormarea +alorii a circa 01.111 m0 supra$a ! a terenurilor de incint! *n ac iuni ale statului rom)n ar d!r)ma controlul israelienilor asupra 5otelului 9ucure3ti2 situa ie similar! celei de la Tepro "a3i2 c)nd proprietarii cehi au pierdut po,i ia majoritar! 3i controlul societ! ii rom)ne3ti2 $!r! a mai recupera nici sumele cu care cump!rase de la stat primul pachet de ac iuni. C! e+reii 3tiu s! *3i +ad! interesul2 aproape c! nici nu *i putem condamna2 de3i *ncalc! legea 3i prejudicia,! statul rom)n2 ceea ce r!m)ne de neiertat este *ns! po,i ia responsa%ililor rom)ni2 a $unc ionarilor statului2 care *nchid ochii cu %un! 3tiin !2 p)n! la cel mai *nalt ni+el2 d)nd cu piciorul unei propriet! i de cel pu in .1 milioane de dolari 6+aloare de pia ! minim! a 01.111 de m02 teren *n plin centrul capitalei2 pe Calea Gictoriei nr. PA-F.8. -n num!rul +iitor +om re+eni cu detalii uluitoare pri+ind corup ia de la cel mai *nalt ni+el *n stat legal de acest aspect2 precum 3i de mu3amali,area ca,ului 5otel 9ucure3ti. -n octom%rie 01102 administratorii israelieni de la 5otelul 9ucure3ti 64.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.8 nu au respectat nici Hegea Galorilor @o%iliare 6=0=K01102 pri+ind apro%area 7.>.(.0FK011082 deoarece ;Raportul de actuali,area +alorii imo%ili,ate< tre%uia e$ectuat 6con$orm punctului P al art. ..P8 al legii2 ast$el? ;Ha actuali,area +alorii acti+elor imo%ili,ate se +or lua *n calcul? - rata in$la iei *nregistrat! *ntre data ultimei lor e+alu!ri sau actuali,!ri 3i data con+oc!rii adun!rii generale a ac ionarilor de majorare a capitalului social2 pecum 3i - +aloarea de pia ! a %unurilor respecti+e< ;Raportul de actuali,area a +aloni imo%ili,ate< adoptat de patronii israelieni2 *n $olos propriu2 la adunarea general! a ac ionarilor de la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. pentru e$ectuarea major!rii de capital *n octom%rie 0110 sta%ile3te +aloarea unei ac iuni la .A1.01E lei2 adic! total +aloare 6la 0.011.111 ac iuni82 cca. 0/1 miliarde lei. 4itua ia este $lagrant!2 deoarece +aloarea de pia ! a *ntregului patrimoniu al 4. C. 9ucure3ti-Turism 4.&. a $ost sta%ilit! de c!tre Fondul 'ropriet! ii de 4tat la ..111 miliarde lei2 c)nd a scos la +)n,are ac iunile ce le de inea2 *n anul .///2 adic! la peste 01 dolariKac iune. -n aceste condi ii apar ca nerealeKeronateK$alse +alorile sta%ilite pentru o ac iune la 4.C. 9ucure3tiTurism 4.&. de c!tre &.(.E.&. din 1/..1.0110 6.A1.01E leiKac iune2 circa D dolari pe ac iune8 *n $a+oarea ac ionarului majoritar 6Domino "nternational 5otels 4.R.H.82 pentru ca acesta s! o% in! c)t mai multe ac iuni pentru o c)t mai mic! sum! 6echi+alentul a un milion >4D la data major!rii de capital8. "sraelienii care au determinat adoptarea 5ot!r)rii &.(.E.& din 1/..1.01102 in+oc! necesitatea acestei emisii de ac iuni ;*n +ederea *ndeplinirii de c!tre ac ionarul majoritar al societ! ii2 respecti+ 4ocietatea Comercial! D7@"N7 "NTERN&T"7N&H 57TEH4 4.R.H. a o%liga iilor asumate prin contractul de pri+ati,are nr. D.1PK0D..0..///`2 dar2 *n pre,ent2 acest contract $ace o%iectul Dosarului 'enal AD00K0110 pe rolul Tri%unalului 9ucure3ti-4ec ia a ""-a 'enal!2 Completul . 6inculpa i Radu 4)r%u 3i israelienii Eliahu Rasin 3i Ro%ert 9adner2 actualmente administrator la Eurom 9anJ2 $osta 9anc! Dacia Felix82 Rechi,itoriul 'archetului de pe l)ng! Curtea 4uprem! de :usti ie2 cer)nd anularea contractului de pri+ati,are D.1PK0D..0../// 6in+ocat *n con+ocarea &.(.E.&.a 3i con$iscarea pachetului majoritar de ac iuni de la 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 de inut pe moment de 4.C. Domino "nternational 5otels 4.R.H. -n acest context 6al anul!rii pri+ati,!rii2 cerut! de 'archetul (eneral82 majorarea de capital adoptat! prin 5ot!r)rea &.(.E.&. din 1/..1.0110 repre,int! o inginerie menit! s! men in! controlul asupra 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&. de c!tre $irma israelian! care a %ene$iciat de o pri+ati,are $rauduloas!. -n cursul anilor 011.-0110 la 5otelul 9ucure3ti2 a$lat deja *n proprietatea israelienilor de la El%it @edical 6Elscint8 au ap!rut o serie de persoane care nu pot s! nu tre,easc! interesul ser+iciilor de in$orma ii rom)ne3ti? - "lan Rogenstein2 ade+!ratul director economic al 5otelului 9ucure3ti su% israelieni2 ;noua

eminen !< cenu3ie2 t)n!r!2 a @ossad. De3i ;o$icial< 6cu contract8 "lan apare *n 4.C. 9ucure3ti-Turism 4.&.2 odat! cu per$ectarea contractului de management cu 'arJ 'lat,a de la s$)r3itul anului 011.2 acest indi+id a r!mas 6nejusti$icatC8 ca salariat *n 5otel 9ucure3ti p)n! *n pre,ent2 de3i ;contractul de management< a $ost *ntrerupt din octom%ire 0110. De3i ;o$icial< acesta a ap!rut la 5otel 9ucure3ti la s$)r3itul anului 011.2 *n posesia ,iarului *devrul se a$l! $otogra$ii de la con$erin a de pres! din martie 011. a noilor proprietari de la 5otelul 9ucure3ti2 *n care apare 3i "lan Rogenstein. - @arian 4chwart, a intrat *n primul Consiliu de &dministra ie ;pri+at< al 5otelului 9ucure3ti2 $iind o$i er 6r8 al ser+iciilor de in$orma ii din "srael 4hin 9eth2 *n pre,ent simplu cola%orator @ossad2 a$l)ndu-se su% ordinele TonIei 5alperin 3i apropia ii acesteia. - TonIa 5alperin2 *n solda @ossad2 locuie3te la 5otel &partamente. - &. Hi%ermann2 locuie3te din partea EH9"T-"srael la 5otel &partamente +is-a-+is de sediul 4.R.". 'oate cea mai important! acti+are a @ossad. 4-a deplasat *n Rom)nia la comanda lui @M2 a $ost ca,at la &partamente 5otel 9ucure3ti din ordinul Raselei Ha+in 3i are principala misiune de sal+a contractele El%it *n Rom)nia. 7 ;delega ie< compus! din Rasela Ha+in 3i al i israelieni au +i,itat 5otelul 9ucure3ti *n august 011.. Cu aceast! oca,ie2 de pe terasa 5otelului a $ost *ndelung $ilmat sediul 4.R.".2 ;cl!direa ".'.".>.<2 coment)ndu-se c! acolo este ;secret ser+ice<2 ;securitatea<2 ;the 4.R.".<. Tot *n aceea3i ,i a $ost *nconjurat! ;cl!direa ".'.".>.< de c!tre delega ia israelian!.