Sei sulla pagina 1di 400
Adrian Zanoschi, Gheorghe lurea, Gabriel Popa, Petru Raducanu, loan Serdean wage a 35 DE TESTE REZOLVATE, DUPA MODELUL MECTS BREVIAR TEORETIC pn) CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2012 28 - 30 mai 2012 1 iunie 2012 11 - 13 iunie 2012 13 - 15 iunie 2012 18 - 22 iunie 2012 25 - 27 iunie 2012 2 iulie 2012 3 iulie 2012 4 iulie 2012 6 iulie 2012 8 iulie 2012 9 iulie 2012 10 - 12 iulie 2012 13 iulie 2012 16 - 20 iulie 2012 20-21 august 2012 20 - 22 august 2012 21 - 22 august 2012 23 - 24 august 2012 27 august 2012 28 august 2012 29 august 2012 31 august 2012 2 septembrie 2012 3-4 septembrie 2012 5 septembrie 2012 Sesiunea iunie-iulie 2012 {nscrierea candidatilor la prima sesiune de examen incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a Evaluarea competenfelor lingvistice de comunicare oral& in limba romana — proba A Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna ~ proba B Evaluarea competentelor digitale — proba D Evaluarea competenfelor lingvistice intr-o limba de circulafie internationala ~ proba C Limba gi literatura romana — proba E)a) ~ proba serisi Limba gi literatura matema — proba E)b) ~ proba s Proba obligatorie a profilului — proba E)c) — proba scrist Proba la alegere a profilului si specializarii ~ proba E)d) ~ proba scrist Afisarea rezultatelor Depunerea contestafiilor (orele 08:00 — 12:00) Rezolvarea contestafiilor Afisarea rezultatelor finale Sesiunea august-septembrie 2012 inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen Evaluarea competenfelor lingvistice de comunicare orala in limba romana — proba A Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orald in limba matema — proba B Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internafionala — proba C Evaluarea competenjelor digitale ~ proba D Limba gi literatura roméng — proba E)a) ~ proba scris Limba gi literatura materna — proba E)b) — proba scrist Proba obligatorie a profilului — proba E)c) — proba scris Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) ~ proba scris& Afigarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea contestafiilor (orele 16:00 — 20:00) Rezolvarea contestatiilor Afigarea rezultatelor finale NOTA: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judefene/ale municipiului Bucuresti sau din proprie de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susfinere a probelor de evaluare a competenfelor digitale sau lingvistice. Adrian Zanoschi Gheorghe lurea Gabriel Popa Petru Raducanu loan Serdean Matematica — M1: Bacalaureat 2012 Teme recapitulative 35 de teste rezolvate, dupa modelul MECTS Breviar teoretic PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICA (M1) CONTINUTURI Filiera teoreticd, profilul real, specializarea matematici-informatica, Filiera vocational, profilul militar, specializarea matematic3-informatica. CLASA a IX-a - 4 ore / sipt. (TC+CD) ‘Mulfimi si elemente de logics matematica + Multimea numerelor reale: operatii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui ‘numér real, aproximari prin lipsd sau prin adaos, partea intreaga, partea fractionard a unui numar real; operatii cu intervale de numere reale. + Propozitic, predicat, cuantificatori. + Operatii logice elementare (negatie, conjunctie, disjunctie, implicatie, echivalenta), corelate cu operatiile si cu relatiile dintre multimi (complementara, intersectie, reuniune, incluziune, egalitate, regulile lui De Morgan). + Tipuri de rationamente logice: inductia matematica. Probleme de numarare. Funeti Functii definite pe multimea numerelor naturale N (sir) + Modalitati de a defini un sir, siruri marginite, siruri monotone; exemple simple + Tipuri de siruri: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general in functie de un {termen dat si rajie, suma primilor 7 termeni ai unei progresii + Conditia ca n numere si fie in progresie aritmeticd sau geometric pentru n > 3. Funefii; lecturi grafice + Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de muljimi numerice; conditii algebrice pentru puncte aflate in cadrane. Drepte in plan de forma.x =m, sauy =m, m ¢ R. + Funefia: definitie, exemple, exemple de corespondenfe care nu sunt functii, modalitayi de a deserie 0 funotie, lecturi grafice. Egalitatea a dous funcfii, imaginea si preimaginea unei multimi printr-o functie, graficul unei functii, restrict ale unei funcfi + Funefii numerice, F = {(f: D> R, DR }; proprietiti ale functiilor numerice introduse prin lecturi grafice: reprezentarea geometrica a graficului, intersectia cu axele de coordonate, rezolvari grafice de ecuati gi inecuatii de forma f(x) = g(x) (<, <> >), marginire, paritate, imparitate (simetria graficului fafa de axa Oy sau fat de origine), simetria graficului fafa de drepte de forma x = m, me R sau fata de puncte oarecare din plan, periodicitate, monotone. + _Compunerea funetiilor; exemple cu functii numerice. Funetia de gradul I + Definite, interseetia graficului cu axele de coordonate, ecuatia f(x) = 0, reprezentarea graficd a functiei SiROR,f@) =ax+bhabeR + interpretarea graficd a proprietijilor algebrice ale funcfiei: monotonia si semnul functiei. Studiul L&)-f%) x)-¥) + _Inccuafii de forma ax + 6 <0 (2, <>) studiate pe R sau pe intervale de numere reale, monotoniei prin semnul diferenjei /(x;) — f(x2) (sau studierea raportului 4X2 © Ry xy #xy) + Pozitia relativa a doua drepte, a dcmnpeR b isteme de tipul ia 4 e+ ny = p + Sisteme de inecuatii de gradul 1 Funcfia de gradul al Ii-lea + Reprezentarea grafic a functiei f: R > R, f(x) = ax’+bx +c, a #0, a, b,c € R, intersectia graficului cu axele de coordonate, ecuatia f(x) = 0, simetria fata de drepte de forma x =m, m eR +y= + Relafiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma f ae v= P speR Tnterpretarea geometrici a proprietifilor algebrice ale funcfiei de gradul al II-lea * Monotonic, Studiul monotoniei prin semnul diferentei f(x) — f(x2), rata cresterii (descresterii): LO)~ fe) xX, + Pozifionarea parabolei fay de axa Ox, semnul functiei, inecuafii de forma ax’ + bx +¢<0 (2, <,>) studiate pe R sau pe intervale de numere reale, interpretare geometrica: imagini si preimagini ale unor intervale (proiectiile unor portiuni de parabola pe axe). +Xp.X2 © R, xy #2, punet de extrem (vérful parabolei). mx n= y ax’ +bx+e= + Poi relativa a unei drepte fat de 0 parabola: rezolvarea sistemelor de forma { 14, b,c, mneR fajx? +bx+c, = + Rezolvarea sistemelor de forma { Pe OD a ay bibs Cis C2 R, interpretare geometricd a,x? +b,x+e,=y Vectori in plan + Segment orientat, relajia de echipolenti, vectori, vectori coliniari. + Operafii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietaji ale operafiei de adunare, inmulfirea cu scalari, proprietafi ale inmulfiit cu scalari, conditia de coliniaritate, descompunerea dupa doi vectori dati, necoliniari si nenuli, ritate, concurenfi, paralelism — calcul vectorial in geometria pland + Vectorul de pozitie al unui punct. + Vectorul de pozitie al punctului care imparte un segment intr-un raport dat, teorema lui Thales, (conditii de paralelism). + Vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui triunghi (concurenta medianelor unui triunghi). + Teorema bisectoarei, vectorul de pozitie al centrului cercului inscris intr-un triunghi; ortocentrul unui triunghi; relatia lui Sylvester, concurenfa indlfimilor. + Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva. Elemente de trigonometrie + Cercul trigonometric, definirea functiilor trigonometrice sin, cos: (0, 2] > [-1, 1], tg : [05] \ 3} oR; + Definirea funcfiilor trigonometrice: sin: R> [-1, 1], cos: R> [-1, 1] tg: R\D > R, unde D= {E+acerh cig: R\D — R, unde D = {ka | k €Z) + Formulele de reducere la primul cadran, formule trigonometrice: sin (a+ 5), sin (a~—B), cos (a* 0), cos(a — b), sin2a, cos2a, sina + sinb, sina ~ sinb, cosa + cosb, cosa — cosb (transformarea sumei in produs). ‘Aplicafii ale trigonometriei i ale produsului scalar a doi vectori in geometria pland + Produsul scalar a doi vectori: definitie, proprietati. Aplicafi: teorema cosinusului, conditii de perpen- dicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic. + Aplicafii vectoriale si trigonometrice in geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor ‘arecare. + Calculul razei cercului inscris si a cercului circumscris in triunghi, calculul lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcul de arii. CLASA a X-a— 4 ore / sapt. (TC + CD) Mulfimi de numere + Numere reale: proprietafi ale puterilor cu exponent rational, irafional si real ale unui numar pozitiv, aproximari rafionale pentru numere irafionale sau reale. + Radical dintr-un numar rational, proprietafi ale radicalilor. + Nofiunea de logaritm, proprietati ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operatia de logaritmare. + Mulfimea C. Numere complexe sub forma algebric’, conjugatul unui numar complex, operatii cu numere complexe. Interpretarea geometricd a operatiilor de adunare si de sc&dere a numerelor complexe si a inmultirii acestora cu un numar real. + Rezolvarea in C a ecuafiei de gradul al doilea cu coeficienti reali. Ecuafii bipatrate. + Numere complexe sub forma trigonometric’ (coordonate polare in plan), inmuljirea numerelor complexe si interpretare geometricd, ridicarea la putere (formula lui Moivre). + Ridacinile de ordinul n ale unui numar complex. Ecuayii binome. Funefii si ecuagit + Functia putere: f: R > D, f(x) =x",n € N sin 22; + Funcfia radical: f: D> R, lx) = Vx ,n © N, 22, unde D = [0, ©) pentru » par si D = R pentru nimpar, + Funcfia exponentiala: f: R > (0, 0), (x) = a", a € (0,0), a# 1 si functia logaritmics /: (0, 0) > R, F(2)=log.x,a €(0,2), a # 1, crestere exponential, crestere logaritmica; + Funefii trigonometrice directe si inverse. + Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; functii inversabile: definiie, proprietati grafice, condifia necesarai si suficient’ ca o funcfie sé fie inversabila. + Rezolvari de ecuatii folosind proprietatile functiilor: 1, Ecuatii irationale care contin radicali de ordinul 2 sau 3; 2. Ecuatii exponentiale, ecuafii logaritmice; 3. Ecuatii trigonometrice: sinx = a, cosx=a,a € [-I, 1], tgr=a, ctex=a,a eR, sinflx) = sing(x), cosflx) = cosg(x), teflx) = tag(s), ctaflx) = ctaetx), asinx+ bcosx=c unde a, b, c nu sunt simultan nule. Nota: Pentru toate tipurile de functii se vor studia: intersectia cu axele de coordonate, ecuatia fix) = 0, reprezentarea graficd prin puncte, simetrie, lectura graficé a proprietajilor algebrice ale functiilor: monotonie, bijectivitate, inversa- bilitate, semn, concavitate/convexitate. Metode de numirare ‘+ Mulfimi finite ordonate. Numarul functiilor f: A > B unde A si B sunt multimi finite. + Permutari = numérul de mulfimi ordonate cu n elemente care se objin prin ordonarea unei multimi finite cu nelemente; = numérul functiilor bijective : A > B unde A si B sunt multimi finite. + Aranjamente = numérul submultimilor ordonate cu cdte m elemente fiecare, m 2. a c) Aratati cA arvre(tetet}os, Va,b,ceR’. abe 30. Se considera expresia E(x) = x*+x°+2x?+x+1,x eR. a) Verificati ci E(x) = (x? + 1)? +x +1). b) Ardtati cd E(x) > i, VxeR. (Variante Bac, 2001) 31. Demonstrati c& x? + 3xy + 4y°20,V x,y eR. (Variante Bac, 2009) xan : 32".Demonstrati c& 1-~ S1,Vx20. Wariante Bac, 1999) 2 Vex 33. a) Verificati identitatea (: - 4) (- - 4 vaeR’ a a b) Dact a ¢ R, a> I, demonstrati ca > ©) Aratati ca x? -+ a(x -). VxeRx2l. (Variante Bac, 2002) x x 34. Demonstrati ca pentru orice numere. ea pozitive x, “ are loc inegalitatea mediilor: 2s yay 32 ah xy 35’.a) Demonstrafi ci a” +b? +c? > ab + be + ca, Va, b,c ER. b) Aratati ci at + b* + ch 2 ab? + b’c? + 7a, Vasb,c eR. c) Aratati cd a’ + b* + c4> abc(a +b +c), Vab,ceR. 15 Enunturi Clasa a IX-a 36’.a) Verificati identitatea (Lagrange) (ax + by + cz)" + (ay — bx)? + (az— (bz-cyP=@ +P +C7V(x? +y? +7), Vxy,2z,a,b,ce R. b) Deducefi inegalitatea (Cauchy-Buniakowsky-Schwarz): (a +b? + cx? +? + 24) 2 (ax + by +z), VXy, a,b,c ER. ©) Daca in inegalitatea de la b) se atinge egalitatea, iar numerele x, y, z, a, b, ¢ sunt nenule, (Variante Bac, 2002) x demonstrati ca ~ a 37’.Daca x, y,z,a, b,c € R,x Sy Sz,a,b,c2 0 sia+b+c= I, ardtati cl x < ax + by +z , este crescator. _(Varante Bac, 2009) n Aritati c& sirul (a,)nens, de termen general a,=n?—n, este strict monoton. _(Variante Bac, 2009) Fie E(x) =x? — 4x +3, Vx ¢ R. Pentrun € N, n 24, definim girul (a,)no4 pri ae, B(4) EG) E(n) a) Demonstrati cA sirul este strict crescdtor. b) Demonstrafi cd sirul este marginit. ¢) Aritati ca a, =--IEI-) yy>4 (Simulare Bac, 2000) 4(n—1)(n—2) 1 . Se considera sirul (a,)n21, definit prin a, ,WneN. Fir (Goa deft prin 86 = Ta a) Verificati ci a, =Vvn+1—Vn, VneN’. b) Daca s, =a; +a; +... +a,,n © N’, aratati cd s,=vn+1-1,Vn EN’. c) Demonstrati cd girul (a,),21 este strict descrescator si marginit. (Variante Bac, 2002) Fie (ay) un sir eu proprictatea 8, dact sy =a) +a: +... +a Vn € N’,atunci s, ==" >, Vine N nt Determinafi termenul general ay. 13. Siruri, Progresii 8B. Sirul (a,)yo1 este definit recurent prin ay = 1, a) = 2, ay = 2ay- — aya, Vn > 3. Demonstrati ed a, =n, wneN’. 9. Se considera sirul (a,)n21, definit prin a, = 4, a2 = 8, ani2 = a) Caleoulati as, as, as, as b) Araitati cay = ane, Vin € N’. c) Calculafi suma § = ay + a; +... + azoo4. (Variante Bac, 2004) 10. Determinati primul termen al progresiei aritmetice a1, az, 13, 17, 21, ... . (Variante Bac, 2009) 11. Fie (a,)n2: 0 progresie aritmetica de ratie 2, in care a; + a, = 8, Determinati a). _(Variante Bac, 2009) 12. Stabiliti dacd numarul 2007 apartine progresiei aritmetice 2, 7, 12, 17, (Variante Bac, 2007) 13. Determinati numarul real x, stiind ci numerele 2, x gi x + 4 sunt in progresie aritmetica. (ariante Bac, 2007) 14, Calculati suma 1 +4+7+...431 (Variante Bac, 2009) 15. Determinati numarul natural n din egalitatea 1+5+9+... +n=231 (Variante Bec, 2008) 16. Calculati suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice (a,)ns1, dacd ay — a2 = 4 sia, + ay + Fast ag=30. (Variante Bac, 2009) 17. Gasiti suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice (a,);21, dacd as + a9 + ajo + a5 = 20. (Variante Bac, 1998) 18".La un stadion cu capacitatea de 10000 de locuri vin spectatorii. In primul minut vine un spectator, in al doilea minut vin 3 spectatori, in al treilea minut vin 5 spectatori etc. Dupi edte minute se umple stadionul? (ariante Bac, 2002) 19°.Se considers multimea M = {1, 2, ..., 10}. Cate progresii aritmetice de trei elemente, cu ratia pozitiva, se pot forma cu elementele lui M? Wariante Bac, 2003) 20°.Demonstrati c& mu exist nicio progresie aritmetica avind ca termeni, nu neaparat consecutivi, numerele 1, v2 si V3. 21. Determinati numarul real pozitiv x, stiind ca x, 6 si x — 5 sunt in progresie geometrica. (Wariante Bac, 2009) 22. Determinati primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi by, 6, bs, 24, .. (Variante Bac, 2009) 23, Determinatprimul teen siraia nei progres geometrcedact a, +a, = iar a ~a, +2, 4 (Variante Bac, 1998) 7 sic—b=2, aflati 24. Numerele reale pozitive a, b, c, d sunt in progresie geometric’. Dacd d—a ratia progresiei. (Variante Bac, 2009) 25. Fie a, b, c numere naturale nenule in progresie geometrica. Daci a + b + ¢ este numar par, aratati c& numerele a, b, ¢ sunt pare, (Variamte Bac, 2009) 19 Enunturi e Clasa a IX-a 26. Se considera numérul real s = Leis $ patie _ Demonstrati ci s e (1, 2)/Variante Bac, 2008) yom 27. Aratati ci 201 +343? +... +34) <3”, (Variante Bac, 2008) 28. Calculati s=1-2+2?-2 +... +2, (Variante Bac, 2008) 29. Se considera o progresie geometric’ (b,)y21, cu rafia q = 2. Determinati n € N pentru care b, = 96, iar suma primilor n termeni ai progresiei este 189. (Variante Bac, 1999) 30°.0 minge cade de la 0 inaljime de 8 m. Dupa fiecare cidere, mingea se ridicd la jumatate din inaltimea de la care a cizut. Demonstrati c& distanfa parcursi de minge de la inceput si pana cand atinge paméntul a suta oara este mai mica decat 24 m. (Variante Bac, 2002) 31°.0 insulé vulcanica are inaltimea de 100 m. in fiecare an, datorita activitatii vulcanice, insula creste cu 5% din inaltimea sa. Ardtafi c& dupa 20 de ani insula ajunge si depageasca indltimea de 200 m. (Variante Bac, 2002) 32. Se considera sirurile (a,)n21 $i (b,)net, definite prin a, =2n—1,b,= 2", ¥n21 a) Demonstrati c& (a,)n21 este 0 progresie aritmetica. b) Determinatin € N’ pentru care a; +a) +... +a, = 2001? c) Aratafi c& (b,)no1 este progresie geometrica. d) Demonstrafi cdi a, R, f(x) = x —3. Calculati produsul P = f{-3) - f(-2) +... + (3). b) Se considera functia f: R > R, f(x) =x? + 1. Calculagi suma $ = f(1) + f(2) +... + £(100). x 6) Se considera functia R—{-1}R , f(x) = 7 - Caleulati produsul P= 1) (2). f(100). x+ (Variante Bac, 2007) 2. Determinati domeniul maxim de definitie al functiei f: D > R, unde a) (x)= —~—; b) fx) = yx@&-1). (Variante Bac, 2007) x? +3x+2 3. Determinati toate functiile f : {a, b,c} > {1, 2}, cu proprietatea ca flb) + fic) = 4. 4, a) Determinafi numarul functiilor f: {1, 2, 3, 4} {1, 2, 3, 4} cu proprietatea a f(1) = f(4). b) Determinati numarul functiilor f: {1,2, 3,4} — {1, 2, 3, 4} cu proprietatea ca f(1) # 4). (Variante Bac, 2009) 5. Determinati numarul functiilor f: {1,2,3}—> {0, 1, 2, 3} pentru care f(1) este numar par. (Variante Bac, 2009) 20 1.4. Funct, Functia liniar’ 6. Demonstrati cd nu exist nicio functie f: R > R cu proprietatea c& f(x) + f(1-x) =x, ¥x eR. 7. Se considera functiile f : {-1, 0, a} > Z, f(x) = CI) sig: {x € Z| |x| <2} 9 A, gw) = —1,dacd x #0 eee : = . Determinati numerele reale a si b si multimea A, astfel incat cele doua functii b, dact x =0 si fie egale. * 41,daca x <1 : 8. Se da functia f: RR, (x) = 42 . Aflati a € R, stiind c& punctul A(a, 2) se afl vx=1, daca x21 pe graficul lui f. 9. Determinati imaginea functiei f: {0, 1, 2,3} > R, fix) = Wariante Bac, 2007) x41" 10. Determinafi imaginea functiei f : [-2, 1] > R, fx) =-2x +1. (Variante Bac, 2009) x41 11. Se considera functia f : (3, +00) > R, f(x) . Aratati ci functia este strict descrescatoare gi determinafi-i imaginea. este pars. (ariante Bac, 2009) Z 12, a) Demonstrati ca functia f: R” > R, f(x b) Demonstrafi c& functia f : R" > R, f(x) este impara. (Variante Bac, 2009) 13. Demonstrati ci ; este 0 perioada a functiei f: RR, f(x) = {3x} (unde {- } desemneaza partea fractionara). (Variante Bac, 2009) 2-3x, x €(—0, 2) x-1,xe(-0,0) 14, Se considers functiile f,g:R > R,f(x)= vi = i : i (s) x-1,x€[2,0) iar o(x) fore Determinati f +g, f—g si f-g. 15. Se considera funotia f: R > R, f(x) = x? - x‘, Calculai (Fo fe f (1). (Variante Bac, 2008) 16. Se considera functia f : R" > R, f(x) = a Calculati suma S = (f © f\(-10) + (fo f(-9) +... + x + (Fo f)(10). (Variante Bac, 2008) 17. Daca f, g: RR, fx) =(x- 1), g(x) = x + 1, determinati fe g sige f. (Variante Bac, 2007) 18, a) Se considera dreapta de ecuatie d: 2x + y - 1 = 0. Determinati functia care admite ca grafic dreapta d, b) Exist vreo functie al carei grafic sa fie dreapta d’: 2x + 1 = 0? Dar dreapta d”: 2y+1=07 21 Enunturi Clasa a IX-a + : Ha X+3 nde D este domeniul maxim de definite, iar 19. Se considera functia f : D > R, f(x) = xtm m este un parametru real. Determinati valorile lui m pentru care f este functie liniard si pentru valorile obfinute trasafi graficul lui f. (Bacalaureat, 1971) 20. Determinati a, b € R, astfel incat punctele A(0, -2) si B(2, 0) sd apartin dreptei d: y = ax +b. (Variante Bac, 2007) 21, Determinati punctele de intersectie ale dreptei d: x + 3y — 7 = 0 cu axele de coordonate, (Variante Bac, 2007) ~ 2m + 2. Determinagi m R astfel ineat graficul 22. Se considera functia f : (0, 0) -» R, f(x) = functiei sa nu intersecteze axa Ox. (Variante Bac, 2009) 23. Se considera functiile f, g : R > R, f(x) = 2x -1, g(x) = -4x + 1. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficelor celor doua functii, (Variante Bac, 2008) 24, Determinati a € R, daca graficele functiilor f, g : R > R, f(x) = 2x -1 gi g(x) = ax + 4 sunt doud drepte paralele, 7 ee 25. Se considera sistemul : , unde a este un parametru real. Rezolvati sistemul. 3x +(a?-2a+4)y=2 (Variante Bac, 1999) 26. Determinati functia f: R —> R, stiind ca graficul siu gi graficul functiei g: R > R, g(x) =-3x +3 sunt simetrice fafa de dreapta d: x = 1. (Variante Bac, 2009) 27. Determinati m ¢ R, astfel incat functia f: R > R, f(x) = (m? — 2)x — 3 sf fie strict descrescatoare. (Variante Bac, 2009) 28. Se considera functiile f, g : R > R, f(x) = 1 — x, g(x) = 2x — 1. Demonstrafi c& functia fe g este strict descrescatoare. (Variante Bac, 2009) 29. Dac’ f este functie de gradul I, demonstrati ca functia f © f este strict crescatoare. (Variante Bac, 2008) 30. Determinati functiile f: R > R de gradul 1, strict crescdtoare, pentru care (fo f)(x) = 4x +3. (Variante Bac, 2009) 31. Rezolvati in R ecuatiile: I a) |x—3]+/4—x]=15 bx (Variante Bac, 2009) x 32. Rezolvati in R inecuatia |x — 2) +|x-1|>1 (Variante Bac, 1998) x+2, -38xs-l 33. Sc considera functia f :[~3, 5] R, £(x)={-2x-1,-1 R, f(x) = y {x} — {x}? , unde {x} reprezint& partea fractionard a lui x. a) Aritati cd {x} 2 {x}, VxeR. 'b) Demonstrati c& f(x) = ¥x-x?, Vx € [0, 1). ©) Aritafi c4 f este functie periodic’, admigand pe 1 ca perioada. 4) Caleulai (3) (3) + (). Wariante Bac, 2007) 36’.0 functie f : Q > Q are proprietatea cA f(x + y) = f(x) + fly), Vx, y € Q. a) Aratati ca f(0) = 0. b) Aratati ca f(-x) =f), Vx € Q. c) Demonstrati c& f(x: + X2 +... + Xn) = £(%1) + £2) +... + £(%a), Vi EN’, W XL, Xa, oy Xn EQ. 4) Deduceti ca f(nx) = nftx), Vx € Q, Vn EN. e) Daca a= f(1), demonstrati ci f(x) = ax, V x € Q. (Variante Bac, 2007) 1.5. Ecuatia de gradul Il. Functia de gradul II 1. Rezolvati in R ecuatiile: a) 3x7 + 9x, d) x? + 9x-—10=0; b) x? +9x+8=0; e) 3x7 +x=45 oc) +5x+5=0; £) 3x7 +5x+4=0. 2. Rezolvati in R ecuatiile: a) Skat, Xt 5, by 23x Wariante Bac, 2008) xt] 2x-1 x+2 x-2 3. Rezolvafi in R ecuatiile: (Variante Bac, 1999) 4. Rezolvati in R ecuatia 2x? + (5 — m)x — 3(1 + m) = 0, unde m este un parametru real. (Bacalaureat, 1995) 5. Rezolvati in R’ sistemele: (Variante Bac, 2008) 6. Rezolvati in R? sistemele: afer Wariante Bac, 2008) xy=3 23 Enunturi Clasa a IX-a 7. Rezolvati in R’ sistemele: xity? (Variante Bac, 1999) 8. Rezolvati in R’ sistemul: Carne riers (Variante Bac, 1998) Tx? —8xy + Ty? = 43 9. Rezolvati in R inecuatiile: a) +x <0; c) -x°+4x-320; b) x <9; d) 3x7+5x+4<0. 10. Se considera functiile f, g : R > R, f(x) = x’ — 2x — 3, g(x) = 2x? — x — 3. Rezolvati inecuatia f0x) 2 800. (Variante Bac, 1998) 11. Rezolvati in R inecuatia 2X—! 5 3x+2 I-x 1-2x 12, Determinati m € R, astfel incdt punctul A(m — 1, m? - 3m) s& se afle in cadranul II. (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 1998) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 1998) 15. Determinati m € R’, stiind ci mx? + x—2 <0, oricare ar fix € R. (Variante Bac, 2008) 16. Pentru ce valori reale ale lui m, inecuatia (m ~ 1)x? ~ (m+ 1)x +m +1 > 0 este verificata de orice x real? (Variante Bac, 1998) 17. Determinafi a ¢ R’ pentru care inecuatia ax? + 2(a + 1)x + 2a— 1 2 0 muare solutii reale. (Variante Bac, 2008) 7 +2 18, Determinati a ¢ R pentru care ars a 20,.VxER. (Variante Bac, 2009) xe 7 2x? +2x4+3 19. Determinafi a € R pentru care 4 Sa, oricare ar fix e R. (Variante Bac, 1999) XP Ex 20. Determinati a € R” pentru care ecuatia ax’ + (3a — 1)x + a +3 = 0 are solutii reale. (Variante Bac, 2008) 21. Se considera ecuatia x? — 2x + m = 0, m € R, cu solufiile reale distincte x, gi x2. Determinati m, stiind c8 jxj— x2] = 1. (Variante Bac, 2009) 24 1.5. Ecuatia de gradul Il. Functia de gradul I 23. . Dati exemplu de ecuatie de gradul al doilea, cu coeficienti rafionali, care are o solujie egal cu 3. (Variante Bac, 2008) Se considera ecuatia x? - mx + m — 1 = 0, unde m este un parametru real. a) Determina{i m pentru care ecuafia admite ca solutii dou’ numere reale opuse. b) Determinafi m pentru care ecuatia admite ca solufii dou numere reale, unul find inversul celuilalt. (Variante Bac, 2001) 24, Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia mx? — 2(m — 2)x — m — 10 = 0 are doua solutii reale de semne contrare. (Variante Bac, 1998) 25. Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia 4mx” + 4(1 — 2m)x + 3(m— 1) =0 are solutii reale strict pozitive. (Variante Bac, 1998) 26. Se considera ecuatia 4x? — 4(m ~ 1)x +3 — m = 0, avand solutiile reale x; gi x2. Determinati m, stiind c& 4x} +4x} +1=m (Bacalaureat, 1969) 27. Se considera ecuatia x* — (m + 3)x + m* = 0, unde m este un parametru real, avand solutiile reale 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. X, $i Xo. Aflati m, stiind c& x,(m? -3x,)+x,(m?—3x,)=0. (Variante Bac, 1999) Se considera ecuatia x? ~ mx + m— =0,m € R, avand solutiile reale x; si x2. a) Pentru ce valori ale lui m o solutie a ecuatiei este dublul celeilalte? b) Pentru ce valori ale lui m are loc inegalitatea x} + x} > x,x,(x, +X,)? (Bacalaureat, 1993) cord Determinafi functia f, de gradul al doilea, dac& punctele A(-1, 1), B(Q, 1) si C(I, 3) se afla pe graficul ei. (Variante Bac, 2008) Aratati c& varful parabolei y = x? + 5x + 1 este situat in cadranul III. (Variante Bac, 2008) Se considera functia f : R -> R, f(x) = x? - 4x + 9. Demonstraji cd varfuul parabolei asociate functiei se afl pe dreapta de ecuatie d: x + y = 7. (Variante Bac, 2009) Se considera functia f : R —» R, f(x) = 3x? — 6x + 1. Determinaji axa de simetrie a graficului functiei. (Variante Bac, 2008) Determinati a € R pentru care graficul functiei f : R > R, f(x) = (a + Ix? + 3(@@— Ix +a—1 intersecteazA axa Ox in doua puncte distincte. (Variante Bac, 2008) Aflati punctele de intersectie dintre dreapta d: y = 2x + 1 si parabola ?: y =x? +x +1 (Variante Bac, 2008) Ardtafi c& dreapta d: y = 2x +3 este tangent& la parabola 7 y =x?—4x +12. (Variante Bac, 2008) Determinati a € R pentru care dreapta d: y = x + 1 si parabola : y = (a+ I)x? + ax +3 nu au puncte comune. (Variante Bac, 2008) Determinati punctele de intersectie ale parabolelor y = x? +x + 1 si y=-x?- 2x +6. (Variante Bac, 2008) Se considera functiile f, g : R -» R, f(x) = 4x — x”, g(x) = x? - 6x + m, unde m € R. a) Determinati m, astfel ineat A(1, 3) sa fie punct comun al graficelor celor doua functii. 2 Enunturi « Clasaa IX-a 39. ). Se considera functia f : R > R, f(x) 41. 42. 43° 4g. -Determinati imaginea functiei -Demonstrati c& {s eR b) Pentru m = 8, reprezentati grafic cele dou’ functii in acelasi sistem de axe si apoi evidentiai cea mai mare multime A < R cu proprietatea cd f(x) > g(x), Vx € A. (Variante Bac, 1999) Calculafi valoarea maxima a functiei f: R > R, f(x) =-x° + 6x -9. —2x +m, unde m este un parametru real. a) Determinafi punctul de minim si valoarea minima a funetiei. b) Aflati m pentru care f(x) 2 2, Vx € R. ©) Pentru m = 1, rezolvati ecuatia (fe f(x) = 0. (Variante Bac, 2001) Fie functia f: R > R, f(x) = 6x — 3x”, Ordonati crescator numerele f(/2), f(V3), f(2). (Variante Bac, 2009) Determinati imaginile functiilor a) f: ROR, f&)=x?-x+2; — b) f:[-2,2) > Rf) x 14x?" (Variante Bac, 2008) (Variante Bac, 2008) > R, flx) = a’+a+l eee! 3] U [1 «). (Variante Bac, 1998) sseR\c] = at 1.6. Vectori 1. Fie ABCD un dreptunghi. Scriei cdte o pereche de vectori: a) cu aceeasi directie, dar de sensuri contrare; ©) coliniari; b) cu acelasi modul, dar avand direc{ii diferite; 4) opusi 2. Daca M,N, P sunt puncte in plan, calculati modulul vectorului MN + NP + PM (Variante Bac, 2007) 3. Fie ABCD un patrat de latura 1. Calculati lungimea vectorului AB+AC+AD. (Variante Bac, 2009) 4, Considerim un triunghi dreptunghic ABC cu m(tA) = 90°, AB = 3 si AC = 4. Determinati mirimile vectorilor AB + AC si AB- AC. 5. Fie ABC un triunghi, ijlocul laturii AB. Demonstrati ca: AM+MC=AB c) AC-AM=BC-BM; 4) CA+CB=2CM. 6. Fie ABCDEF un hexagon regulat de centru O. Demonstrati ci AB + AC + AD + AE+ AF =6A0. 7. Demonstrafi c& pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea 26 MA+MC=MB+MD. (Variante Bac, 2008) 1.6. Vectori BM 8. Se considers triunghiul ABC si punctul M € [BC] astfel incat =. Demonsirai ed 2 AN =2AB+2AC, (ariante Bec, 2009) a eee ere 9. Fie ABCD un paralelogram, iar P un punct astfel incét BP = 2PD. Ardtati ci BP=—(BA+BQ). (Variante Bac, 2008) 10°.Se considera un triunghi ABC, cu lungimile laturilor AB = c, AC = b. Fie D un punet, astfel incat ‘AD = bAB+cAC. Demonstrati c& semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC. (Variante Bac, 2009) 11. Fie ABCD un patrat de centru O, iar M mijlocul laturii AB. Descompuneti vectorii AB, AC,OA si MC in fiecare dintre bazele: a) {AB, AD}; b) {AB, AC} 12. in sistemul cartezian xOy se considera punctele M(2, -1), A(I, 2) si BG, 1). Determinati coordonatele vectorului MA +MB. (Variante Bac, 2008) 13, Se considera punctele A(2a — 1, 3) si B(a, 2a + 1). Determinati a ¢ R pentru care AB= 21-4). (Variante Bac, 2007) Determinaji p, q € R pentru care 14. Se considera vectorii a i=pi+gb. Wariante Bac, 2008) 15. Se considera reperul cartezian xOy si punctele A(1, -1) si B(3, 5). Determinati coordonatele (Variante Bac, 2009) punctului C din plan, astfel ineat OA +OB 16. Se considera punctul A(1, 3). a) Determinati coordonatele proiectiilor punctului A pe cele doud axe. b) Determinati coordonatele simetricelor punctului A fati de: axa Ox, axa Oy, originea O, respectiv fata de prima bisectoare. 17. Determinaji coordonatele simetricului lui A(-2, 4) fafa de punctul B(2, 0). ——_(Variante Bac, 2007) 18. Aflati coordonatele punctului D, dacd ABCD este paralelogram, iar A(1, 1), B(2,—3), C(6, 0). (Variante Bac, 2007) 19. Se considera punctele A(3, 2) si B(6, 5). Determinati coordonatele punctelor M si N, stiind ca acestea impart segmentul AB in trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este A, M, N, B. (Variante Bac, 2009) 20. a) Calculati modulul vectorului ¥=5i+12j. b) Determinati a ¢ R, daca modulul vectorului ¥ = 4i +aj este 8. (WVariante Bac, 2007) 21. Determinati m € R astfel incdt modulul vectorului AB si fie 4, unde A(2, m) si B(m, -2). Wariante Bac, 2008) 27 Enunturi « Clasa a IX-a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 8B 30. Br. 32°. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 28 Se considera punctele A(2, 0), B(I, 1) si CG, -2). Caleulati a) perimetrul triunghiului ABC; b) lungimea medianei din A. (Variante Bac, 2008) {n raport cu un reper cartezian, se considera punctele A(5, 6), B(-1, ~2) si C(6, 5) a) Calculati lungimile segmentelor AB, BC si AC. b) Demonstrati ca triunghiul ABC este dreptunghic. c) Determinati coordonatele centrului cercului eireumscris triunghiului. Wariante Bac, 2000) Pe laturile [AB] i [AC] ale triunghiului ABC, se considera punctele M, respectiv N, astfel ineat ‘AM = 4MB si MN || BC. Determinafi m € R pentru care CN=mAC. (Variante Bac, 2008) Se considera triunghiul ABC si punctele D, E astfel ineat AD = 2DB, AE = 2EC.. Demonstrati ca dreptele DE si BC sunt paralele. (Variante Bac, 2009) (20-2a)j sunt coliniari. (Variante Bac, 2008) in sistemul cartezian xOy se considera punctele A(2, -1), B(-1, 1), C(1, 3) si D(a, 4), cua e R. Determinati valorile lui a pentru care dreptele AB si CD sunt paralele. (ariante Bac, 2009) Determinati a € R pentru care vectorii ti =(a-2)i +3) si ¥= . Demonstrafi cd mijloacele laturilor unui patrulater sunt varfurile unui paralelogram, Pe laturile AB gi AC ale triunghiului ABC se considera punctele M, respectiv N, astfel incat AM =3MB si AN o3KC. Aratafi cd vectorii MN si BC sunt coliniari. _(Variante Bac, 2009) Se prelungesc medianele BM si CN ale triunghiului ABC cu segmentele MP, respectiv NQ, astfel inct BM = MP, CN = NQ. Demonstrati ca punctele A, P si Q sunt coliniare. Se considera paralelogramul ABCD si punctele E, F, astfel incit AE=EB, iar DF =2FE. Demonstrafi cd punctele A, F si C sunt coliniare. (Variante Bac, 2009) {in triunghiul ABC se considera mediana AD si bisectoarea BD, care se intersecteaz in P. Ardtati ca P este mijlocul segmentului AM daca si numai dac BC = 2AB. Demonstrati ci punctele L(-1, 2), M(-2, 3) si N(-3, 4) sunt coliniare. (Variante Bac, 2007) Determinati coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC, daci A(-1, 0), B@, 2), CQ, -1). (Variante Bac, 2008) {1 +2] vectorii de pozitie ai varfurilor triunghiului ABC. Deter- Fie % =27+5,=1432,%= minati vectorul de pozifie al centrului de greutate al triunghiului. (ariante Bac, 2009) Fie ABC un triunghi, iar G centrul sau de greutate. Daci A(I, 1), B(S, 2), GQ, 4), aflati coordonatele punctului C. (ariante Bac, 2009) Se considera G centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB, care intersecteazi BC in P. Aflatim R pentru care GP = mAB (Variante Bac, 2008) Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Determinati numerele reale a si b pentru care aGA +bGB=GC (Variante Bec, 2009) 1.7. Trigonometrie 39". Notim cu M, N, P, Q, R si S mijloacele laturilor AB, BC, CD, DE, EF, respectiv FA ale hexagonului ABCDEF. Demonstrati cd triunghiurile MPR si NQS au acelasi centru de greutate. AO. Sc considera punctele A(0, 4), B(4, 0) si C(6, 6). Determinaji coordonatele centrului cercului 41. 42'.Se considera triunghiul A, B, C si punctele M, N, P astfel incat Al 43. Se dau punctele A(5, 5), B(-2, 6), C(-2, -2). Aflafi coordonatele ortocentrului triunghiului ABC. circumscris triunghiului ABC, precum i raza acestuia. (ariante Bac, 2000) Se considera punctele A(4, ~2), B(2, 4) si C(m, n). Determinaji m, n © R astfel incat punctul C sa fie centrul cercului circumscris triunghiului AOB. (ariante Bac, 2008) CP =PA.. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Demonstrafi cd AH = BH = CH. Wariante Bac, 2009) 44, Se considera triunghiul ABC si punctele M, N, P pe laturile BC, CA, respectiv AB, astfel incat AP = 2PB, AC = 3NC, iar dreptele AM, BN si CP sunt concurente. Aritati ci M este mijlocul segmentului BC. 2— 45. Se considera triunghiul ABC si punctele A’, B', C’ astfel incat A’ SAC, CA =3BC . Demonstrati ci dreptele AA’, BB’ si CC’ sunt concurente. (Variante Bac, 2009) 1.7. Trigonometrie 1. Daci A ABC este dreptunghic cu m(«A) = 90°, calculai sin B ~cos C. (Variante Bac, 2007) 2. a) Determinati x € (0, 10n] pentru care sin x = 1. b) Determinati x € [0, 37) pentru care sin 3x = 0. (Variante Bac, 2007) 3. Determinayi a € (0, 2n) pentru care tg a= sin a. (Variante Bac, 2008) 4°, Demonstrati cX sinn #0, Vn € N’. (Variante Bac, 2006) . St 1k Sn In 5. Calculati: a) sin—; _b) cos: c) tg; d) cos. uulati: a) sin=F ) 4 ) eS ) cose 6. Calculafi: a) P=cos 1° - cos 2°... - cos 179°; b) S=cos 1° + cos 2° + ... + cos 179°. (Variante Bac, 2007) 7. Calculati: a) P=tg 1°-tg2°-... + tg 89° b) (tg 1° ~tg 87°V(tg 2° ~ tg 86°)... (tg 87° ~ tg 1°) (ariante Bac, 2007) 8. Fie a,b ¢ Rastfel incat a—b =m. Aritati ci are loc relajia cos a-cosb <0. (Variante Bac, 2009) Tn 9. Cateulasi: a) sin( 22}; b) cos 7%; ©) p38; a) crg(—MO7), 6 4 3 10. Stabilii daca urmatoarele functii sunt pare sau impare: a) f: RR, f(x) = 3c082x; b) f: RR, flx) = xsin2x — 3cos2x. 29 Enunturi Clasa a IX-a 11. 12. 13, 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 30 Aratati c& urmatoarele functii sunt periodice, admitand perioada T indicata: a) f: RR, f(x) = sindx-cos2x, T= 2; b) £: RR, fx) = sin2x + cos3x, T= 27. = z Dacia € [« | sisina= “B calculati cos a gi tg a. (Variante Bac, 2007) 2 Fie ¢ Reutg.a= =. Caleulati sina. (ariante Bac, 2008) Demonstrafi identitatile: ~ 2sin? a-cos* a; b) sin'a+cos®a =1-3sin?a-cos’ a. a) sin‘'a +cos‘a = a) Fie a ¢ Rastfel incat sin o + cos o = 1, Calculati tg 20. b) Fie x € R, astfel incat sin x= 4 + 60s x. Caleulafi sin 2x. Wariante Bac, 2008) 2 3n pat 1 i a) Fie. € { =], astel net cos a= . Caleulai sin 2a 1 b) Fie a € R, astfel incdt sin a = a . Calculati sin 3a. (Variante Bac, 2008) 1 a) Fie a € (& *), astfel incdt cos 24 = =. Caleulati cos a. b) Dacia € (0. 3) sitg a + ctg a =2, calculati sin 2a. (Variante Bac, 2008) n fata 4 to a) Fie ¢ | 0,5, astfel inet sin a= =. Caleulati tg ©. al ; b) Daca tg 4 =—~,, calculati sin a. Variante Bac, 2008) Boe i fl i} : Tn Un Caleulat: a) tg 15° b) eos 7s e) sin. (Variante Bac, 2008) Fie x € R, astfel incat tg x = 3. Calculati tg| (« +3), Fie a,b ¢ (-3) cuat+b= 7 Demonstrati cd tg atgb + tga+igb (Wariante Bac, 2008) Demonstrafi identitatea ctg 2x = ae WWxe (0 2). (Variante Bac, 2009) Fie a, b € R, astfel incat sin a + sin b= I sicos a+ cos b= 4. Calcul cos (a~b). (Variante Bac, 2009) 1.7. Trigonometrie 24. a) Aritati ca — - 7222. sin15° cos15' b) Calculati cos 75° + cos 15°. 25. Scrieti sub forma de produs: a) 2cosx-1; b) 2sinx-V3; c) sinx +cosx. n 26. Fica,be Reuatb . Demonstrati ca sin 2a — sin 2b — sin(a — b) = 0. 3 27. Demonstrati c& sin’a — sin*b = sin(a + b) - sin(a—b), V a,b € R. 28. Demonstrati ci sin x + sin 3x + sin 5x = (1 +2 cos 2x): sin 3x, Vx € R 29, Aritaji cd sina +sinb+sin(a +b) = dsin®=Peoseos®, _ RX sin . sn dein Rein REX 30 .Aritati ca 4sin- sin sinx, x ER. 3 31. Transformafi in produs expresia E= tg x +tg 2x-1g3x, xe ni}. 32°.Demonstrati c& cos?20° + cos’40° + cos?80° = 3. A 2 4 6 33°.Demonstrafi ci 1 + cos + eos + cos +008 34. a) Aratati cd sin 4 < sin 3. b) Determinafi semnul expresiei E = cos 1 — a 35. Aratati ca sin 1 > cos 1. 36. Ordonati crescator numerele cos 1, cos 2, cos 3. 37. a) Calculai valoarea maxima a expresiei E(x) = sin x - cos x, x € R, b) Calculafi valoarea maxima a expresiei E(x) = sin x + cos x, x € R. 38" Determinati valorile extreme ale expresiei E(x) = 3 sin x + 4 cos x, x € R. 39, Fie ABC un triunghi cu tg A = 2, tg B = 3. Determinati masura unghiului C. (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2008) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2007) (Variante Bac, 2007) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2007) (Variante Bac, 2008) 40" .Demonstrati cd in orice triunghi ABC are loc identitatea tg A+tgB+tgC=tg A tgBtgC. 41’.in triunghiul ascutitunghic ABC, are loc relatia sin B + cos B = sin C + cos C. Demonstrati ci triunghiul este isoscel. (Variante Bac, 2009) 31 Enunturi e Clasa a IX-a 1.8. 1. 2 13. 14, 15. 16. 32 . Ardtati ca vectorii « Se considera vectorii i Fie ABC un triun; Aplicatii ale trigonometriei in geometrie Un triunghi echilateral ABC are aria 3. Calculati AB-AC. (Variamte Bac, 2008) Fie vectorii t, ¥, astfel incdt U-V=5,|t 2 si |¥|=3.Calculati cos(ii, ¥). (Variante Bac, 2009) Fie vectorii i si ¥. Daca |ii|=1, |¥|=2 sime(ii, ¥) = $caleulai (2+ ¥)2¥-ii). (Variante Bac, 2009) in paralelogramul ABCD se cunose AB = 1, BC = 2 $i m(xBAD) = 60°. Calculaji AC- AD. (Variante Bac, 2009) Se considera vectorii ¥=2i+3j si W=3i+2j. a) Calculafi produsul scalar ¥-W. b) Aflati cosinusul unghiului format de cei doi vectori. (Variante Bac, 2007) Calculati AB-(AC + BC), stiind ca A(-3, 4), B(4, -3) si C(1, 2). (Variante Bac, 2009) i +55 (Wariante Bac, 2007} (m-2)i —j. Determinati m > 0, astfel incat GL ¥. (Variante Bac, 2009) 4] . Determinati vectorul ¥, de modul 5, perpendicular pe & Determinati un vector perpendicular pe vectorul ¥ Consideram vectorul 3] formeaza un unghi obtuz. (Variante Bac, 2009) 3j si V=mi+j,m e R. Determinati m pentru care unghiul format de cei doi vectori este obtuz. Fie ABCDEF un hexagon regulat. Calculati suma AB-BD+BC-CE +CD-DF +DE-EA+EF-FB+FA-AC. Fie ABCD un paralelogram. Demonstrati c&, daca vectorii AB+AD si AB-AD au acelasi modul, atunci ABCD este dreptunghi. (ariante Bac, 2009) Se considera vectorii perpendiculari i si ¥ astfel incdt |d|=3,|¥|=4. Caleulati |i+i| si |u-v] i, iar O centrul cercului su circumscris. Dac’ BO=OC, demonstrati ci triunghiul este dreptunghic. (Variante Bac, 2008) Se considera triunghiul dreptunghic ABC cu catetele AB = 3, AC = 4. Calculafi: a) lungimea ipotenuzei BC; b) aria triunghiului; ¢) cosinusul unghiului B; d) lungimea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei; ) raza cercului circumscris triunghiului. (Bacalaureat, 2003) 1.8. Aplicatii ale trigonometriei in geometrie . Se considera triunghiul ABC cu AB = AC = 5 si BC = 6. Caleulaji distanja de la centrul de greutate al triunghiului la dreapta BC. Wariante Bac, 2009) . Calculati perimetrul triunghiului ABC, in care AB = 4, AC = 3, iar m(XBAC) = 60°. Wariante Bac, 2009) ). Fie ABC un triunghi in care AB = 2, AC=3, BC= 2V2.Caleulati AB-AC. (Variante Bac, 2008) . in triunghiul ABC, avem AB = 3, AC =, iar BC = 7. Calculati cos A. (Variante Bac, 2008) « Demonstrati c4 in orice triunghi ABC are loc identitatea bcosC + ccosB =a. . Demonstrafi ca triunghiul ABC este isoscel daci si numai daca a = 2bcosC. “Determinafi a ¢ Z pentru care numerele a, a + 1 si a +2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. (ariante Bac, 2009) in triunghiul ABC, avem AB = 4, BC=5 siCA =6. Demonstrati ca B=2C. — (Variante Bac, 2009) Calculaji lungimea medianei din A a triunghiului ABC, daca AB = 4, BC = 6, CA = 8. Wariante Bac, 2007) in triunghiul ABC, avem AB = 2, AC = 4 si m(«A) = 60°. Calculati lungimea medianei din A. (Variante Bac, 2008) in triunghiul ABC, avem a = 4, b = 6, c = 8. Calculati lungimea bisectoarei din A. Se considera triunghiul ABC cu B = 5, c= s. Demonstrati cd “ =V2. — (Variante Bac, 2008) Triunghiul ABC are B = e si lungimea razei cercului circumscris egala cu 1. Calculati AC. (Variante Bac, 2008) - AB = 6, Calculafi lungimea razei cercului . Se considera triunghiul ABC cu A = 4 circumseris triunghiului, (Variante Bac, 2009) . Demonstrafi c& triunghiul ABC este dreptunghic in A daca si numai daca sin? A = sin’ B+sin?C . Calculafi perimetrul triunghiului ABC, dacd AB = 6, B= i cH ; ; (Variante Bac, 2009) . Calculati lungimea razei cercului inscris in triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3, 4si5. (Wariante Bac, 2008) |. Calculati lungimea razei cercului inscris in triunghiul de laturi 4, 5 si 7 (ariante Bac, 2009) Se considera triunghiul ABC cu AB = 13, AC = 14 si BC = 15. Calculagi lungimea inaltimii corespunzitoare laturii BC. (Variante Bac, 2009) 36. Calculafi lungimea razei cercului circumscris triunghiului de laturi 5,7 si 8. (Variante Bac, 2009) 37°. Rezolvati triunghiul ABC, daca a) a=2,c=by3, C=2B; b) a=v7, b=2,A= 33 Enunturi e Clasa a IX-a 38. Calculati lungimea laturii BC a triunghiului ABC, daci AB = 6, AC = 10, iar aria triunghiului este 153. (Variante Bac, 2009) 39. Fie ABC un triunghi cu sin A = + sin B= 1, BC = 4, Calculati aria triunghiului. (WVariante Bac, 2009) 40. Calculati aria paralelogramului ABCD, daca AB = 6, AD = 8, iar m(KADC) = 135°. (Variante Bac, 2008) 41° Demonstrati ca in orice triunghi ABC au loc identitatile: cir a) sinA+sinB+sinC=2; by sinSsinBsin€ =, R a aR 42°.Demonstrati cd in orice triunghi ABC, cu notatiile uzuale, are loc inegalitatea R(b + c) > aybe Cand se atinge egalitatea? 1.9. Probleme de sinteza . 1d 1 it i T, Se considera numerele cy =14+ 7745 +m.+= 7,0 © N= 2, Demonstrati ei niciumul dintre Neotel aceste numere nu este intreg. (Variante Bac, 2007) . Fie a un numit real, astfel incat a’ € Q sia” € Q. Aritati cia” © Q, pentru orice n € N’. 3. Consideram multimea A = {a + bV2 | a, b € Z}. a) Aritatica (I-V2)? © A. b) Aratatica (3-22 © A. c) Aratatica V3 ¢ A. 4) Demonstrati c&, daca x, y € A, atuncix +y e Asixye A. (Variante Bac, 2005) 4. Se considera muljimea A = {x € R | exist a, b € Z, astfel incat x? + ax +b = 0}. a) S&se arate ci 1- V2 € A. b) Sa se arate cd ¥2 +V3 € A. c) Sa se arate cA AM (0 3) #D. (Variante Bac, 2005) . Fie dun numar real, astfel incét Jd este irational a) Aritati cd daca a, b € Q sia + b¥d =0, atuncia=b=0. b) Ardtati cai daca a,b, x,y € Qsia+ bVd =x+ yvd, atuncia c) Ardtafi ci numarul t= J2 +/3 —45 este irational. 34 1.9. Probleme de sintezi 10", 1. + Se considera familia de functii f, : R\ {m} > R, £,(x)= Se considera funcfia f: D > R, f(x) 2 yt > tax (x+y) Aritayi ca 42 AFT Oya" ic eiemehesr aed Hr Sn CET aioe 2p b) Rezolvati in R ecuatia ~~ + (+x) VxyeRVab€ (0,0). BEE: nee 2 ©) Demonstrati ca +2 > @tY yxy eR, Vabe(0,«). ab arb eae 2 4) Demonstrati ca 2 4¥ 42 > &+yt2) VX YZER Vabce (0, ep H et ene wear sre secaea eerie cneueee e) Aritatica X—+¥ 47 a Xt¥*2 yy y 26 (0,0, ytz x+z x+y 2 Teed e 9 Aratati cl + ———., Vab,ce (0,»). Variamte Bac, 2006) Dita cieshibee cea oes bEO cern d : Fie M multimea formata din toate numerele de patru cifre distincte, scrise in baza 10 numai cu cifre din multimea {1, 2, 3, 4}. a) Determinafi cardinalul lui M. b) Cate elemente pare contine M? c) Calculati media aritmetica a elementelor lui M. 4)" Daca numerotim crescitor elementele lui M cu numere naturale incepdind de la 1, ce numar de ordine va avea elementul 4123? (Variante Bac, 2005) . Se consider’ multimea A = {41° + 2° +... tn’ | n e N°}, semnele + sau — alegdnduc-se in toate modurile posibile. a) Verificati cd numerele 1, 2, 3 si4 se afl in A. b) Aratati cl (x + 1)°—(x+2)?-(x+3P +(x +4 =4,VxER. c) Demonstrati ca A = Z. (Variante Bac, 2002) (2m -1)x+m x-m cu Hy, graficul functiei f,,. Demonstrati ca toate graficele H,,, m € R’, tree printr-un punct fix. (Variante Bac, 1998) .m € R’ ise noteazi 7x +10 aE a) Demonstrati c& existd exact sase puncte pe graficul functiei care au ambele coordonate intregi. b) Aratati c& punctul A(1,—5) este centru de simetrie pentru graficul functiei. (Bacalaureat, iunie 1974) Notam cu [a] partea intreaga a numarului real a. Se considera n ¢ N, n> 2 si functia f: RR, , unde D este domeniul maxim de definitie. 35 Enunturi « Clasa a IX-a 2) Ardtati ed f este periodica, de perioada 4 n b) Aratafi ci f(x) = 0, Vx € [° 4). 2 ©) Deduceti ei [x] + [: +t}e[+2]-. ax +21) sto ,¥xeR.— (Variante Bec, 2007) n 7 12°.Se considera functiile f, : R > R, f(x) = x° — 3x? + 3x, fils) = (fie f(x), Vn ENV x eR. a) Demonstrati c& f,(x) = (x-I)" +1, Vn e NY, VxeR. b) Aratati c& functiile f, sunt strict crescatoare, oricare ar fin € N*. c) Rezolvati in R ecuatia f(x) + f(x) + fx(x) — 3 = 0. d) Demonstragi c& (f(x) — 1) - (£00) = 1) - --- + (foo0s(x) ~ 1) = «-y iWxeR (Variante Bac, 2005) 13. Se considera functia f : R > R, f(x) = x? — 2x — 7. Notim cu x), x) € R solutiile ecuatiei f(x) = txt, Vn EN. b) Aritati c& Spa = 2Sqe1 + 7Sq, Vn € N. c) Calculati x} +x}. 4), Gasii ecuatia de gradul doi ce are solutiile y, = xi + 2, y= x2 +2. e)' Gasifi dou& numere intregi b, c, astfel incdt ecuafia x? + bx + ¢ = 0 si aib& o solufie in intervalul (0 4) ; Wariante Bac, 2004) 14. Se considera ecuafia 4x? — 4(m — 1)x — m + 3 = 0. Discutaji natura gi semnele solutiilor dupa valorile parametrului real m. (Bacalaureet, iunie 1969) 15. Existi un numér real m pentru care ecuatia x’(2x’ + 5) — m(x* + 3) = | are patru solutii reale? (Bacalaureat, iunie 1998) 2 x2 4(m+)x+m+2 ae : Xie(m+Ix+m+2 2 | Rp Determinati parametrul real m astfel 16. Se considera expresia E(x) : x +x+m incét E(x) s& aiba sens gi s& fle strict pozitiva pentru orice x real. (Variante Bac, 1998) x?+mx+l 17. Determinati valorile reale ale lui m pentru care ~3 $2,VxeER. x41 (Bacalaureat, iunie 1997) 18. Se considera n € N, n> 2, numerele reale a, b, ¢, a1, ...5 any bj, «-., by $i functia f: R > R, fix) = =ax?+bx +e. a) Dac a=0 si f(x) > 0, Vx € R, aratafi ci b=0 sic 20. 36 1,9. Probleme de sintezé 19° 20 21, 22. '.Se considera familia de functii f;, : R > R, fn(x) = 'Se considera parabolele de ecuatii 74: y b? -4ac 2 b) Verificati ca f(x) = {(-+2) - | vxeR. a c) Demonstragi c& (a,x —b,)’ + (a,x —b,’ +...+(a,x—b,)' 20, Vx ER. 4)" Aratati cd (a,b, +...+a,b,)? < (a? +...+2)(b} +...+b2) (ariante Bac, 2005) x? + 2(m + 1)x +m +2=0, unde m € R* a) Demonstrafi c& varfurile parabolelor asociate acestor functii se gisesc pe dreapta d: y = x +1 b) Dacd A si B sunt punctele de intersectie a unei parabole oarecare cu axa Ox, iar F este proiecfia varfului V al acelei parabole pe Ox, ardtati cl AB = 2FV. ©) Aritati c& toate parabolele familiei trec printr-un punct fix. (Bacalaureat, iunie 1996) x? si Z: y = 12x’. Prin originea O a sistemului de axe se duce 0 dreapta variabild, care intersecteaz a doua oard cele dou parabole in M, respectiv N Demonstrafi ci mijlocul P al segmentului MN se deplaseazi pe parabola de ecuatie y = 6x”. (Bacalaureat, iunie 1970) see Se considera triunghiul ABC, un punct O in planul sau si punetele M € (BC), N € (CA), Pe «g, BM_CN_AP : : € (AB) astfel incdt —~=—— =——=k, Fie G centrul de greutate al AABC, iar H centrul de MC NA PB greutate al AMNP. a) Daca D este mijlocul lui [AB], ardtati ca OD = HOA +0B). b) Demonstrati ct OM oe +kOC). ©) Caleulati OG - 3K +0B+00). 4) Calculati OF -LOvi +ON+0P). e)' Demonstrati ca AABC si AMNP au acelasi centru de greutate. (Wariante Bac, 2004) # 7 P-1 21 in raport cu un reper cartezian xOy, se considera punctele a(S #4) nen. a) Verificati identitatea (x? — 1)? + 2x)?=(x7 + IP, Vx eR. b) Demonstrati ci OA,= 1, Vine N ° i i a i 2 c)’ Aratati cit pentru orice n € N, exist t, € (0, 2x) astfel incat cost, iar sint, => 7 n+ d)" Justificafi cA cercul trigonometric confine o infinitate de puncte avand ambele coordonate numere rationale. (Bacalaureat, iunie 2002) 37 Enunturi e Clasa a IX-a 23° .Se considera sirul de functii (f,)ma1, fy : RR, ou f(x) = x, Vx € R, f(x) =x7-2, Vx € Roi £,(2x) = Xfy-a(X) ~ fa), Vn € N, 23. a) Determinati f(x). b) Aritati c& (2 cos t)=2 cos 2t, Vt eR. c) Demonstrati c& f,(2 cos x) = 2 cos nx, Vn € N°, Wx ER. (Variante Bac, 2007) 24 Fiex € (o. 2), = tex + ctg x si S, =tg"x +ctg"x nN’ a) Demonstrati ca t > 2. b) Calculafi S2 si Ss in functie de t. c) Demonstrati ci S, = tSy-1~Sp.2, Vn 3. d) Aratati c& S, se poate exprima in functie de t. e) Daca sin 2x € Q, aratati cd tg*x +ctg"x € Q. 25. in sistemul cartezian de coordonate xOy se considera punctele A(2, 1), B(6, 4) si C(5, -3). a) Calculati lungimile segmentelor AB si AC. b) Calculaji AB-AC. c) Calculafi m(xA). d) Determinati coordonatele simetricului punctului C fata de B. (Variante Bac, 2007) 26. Se considera patrulaterul convex ABCD, in care AC 4 BD = {O}. AC-BD a) Dacd ACL BD, aritatic8 aria patrulaterufui este egal eu b) Dacé AC 1 BD, demonstrati ci OA? + OB? + OC? + OD? = AB’ + CD’. c) Dac AC L BD, aratai ca AB? + CD? = AD? + BC’, d)" Dac& AB’ + Cl D? + BC’, demonstrati ca AC 1 BD. (Variante Bac, 2005) 27’ Se consideré AABC si punctele D, E € (BC) astfel incat m(xBAD) = m(XCAE) = a. a) Aritati ci Sman’Sne _ BD*BE Scap “Seas CD-CE Sap Spas _ AB® Scap'Scas AC b) Demonstrati ca : _, BD-BE-AC? ©) Caleulagi expresia <—————, CD-CE- AB ‘ BD_ AB’ d) Daca, in plus, AE este median’, aritafi ch —— =. 1) Daca, in plus, AE est ati cA oD ac €) Daca punctele M, N e (BC) sunt astfel incat ae * demonstrati cd BAM = «CAN. (Bacalaureat, 2004) 38 Clasa a X-a 2.1. Radicali si logaritmi 1. yew oN 6. Arita cd: owi—[t-sff-: b) V3 + V11-6y2 -/5—2V6 =3; c) ¥6+V8 +12 +24 =1+ V2 +43. Se considera numerele a= 2-2 si b=V2+V2. Aratati ca bie log,3; b) 3 log, 5 <3 3 ¢)' logs4 > log,s. (ariante Bac, 2007) 20. Demonstrati ca: a)2 € (log,4, V5); b) ¥3 (V2, log, 5)5 6)’ (-»,V2)N (log, 3,40) = Wariante Bac, 2009) 21. Calculati partea intreaga a numarului log:500. (ariante Bac, 2008) 22. a) Ardtati cd 3< log,3 <2. b) Caleulati partea intreagi a numérului a= logs3 + log:2 40 2.2. Numere complexe 23. Daca logs2 = a, calculati logi218 in functie de a. 24°. Daca logeo100 = a, calculati logan50. 25. Calculati: a) 100"? +27 b) 1087 — 9343, (Variante Bac, 2008) 26. Se considera a, b € R’, astfel incat a? + 4b? = 12ab. Aratati cA 2lg(a + 2b) — 4 Ig 2=Iga+lgb. (Variante Bac, 1999) 27'.Fie a, x € (0,0), a # 1. Aritafi cd log , x +log,, x +...+log ,2 x5 2 jleesx ne N 5 a! eae 28" Fic a, b, c, x numere reale strict pozitive si diferite de 1. Aratati c& a, b, ¢ sunt termeni consecutivi a sete 1 1 an ai unei progresii geometrice dacd si numai daca + 7 sunt termeni consecutivi log, x” log, x’ log. x ai unei progresii aritmetice. (Variante Bac, 1999) 2.2. Numere complexe 1. Calculati: a i byl tit? (Variante Bac, 2007) 2. Caleulati: a) (I-i)(1+2i)-3(2- 144i 1-41 + : 4+ 4-7 b) (2+i)(3-2i)-(1-2i)(2-i); ° 3 (cme), 3 (Variante Bac, 2009) 3. Demonstrati ca: 25 25 i Ie + eZ; b) ——+—— eR, 1+iv3)’ eZ; \ yn aon stat ©) (1+iv3) €Z: e) (1+iv3) +(-ivB eZ) (I- 7 (Wariante Bac, 2009) 4. Determinati: a) partea imaginara a numarului z= b) partea reala a numarului z= 3 7) ; i+ : : : 5+8i ©) partea real sipartea imaginard ale numrului complex 2= 5s =5i 4) partea imaginara a numarului complex z=(1+i)'° +(1-i)”. (Wariante Bac, 2007) 5. a) Se considera ae R si numarul complex z= = 2i ai . Determinafi a pentru care ze R. a Enunturi e Clasa a X-a b) Determinati aeR astfel incét numarul z= ——__.. 54 aiba partea reala egala cu 2 a(l+i) +1-2i 5 (Variante Bac, 2008) 1 2 6. a) Determinati x,y € R, astfel incat ~ 2x, 2+y a b) Determinafi a, b ¢ R, astfel incat si avem egalitatea (I-iv3)'=a+ib. (Variante Bac, 2007) 7. Determinati forma algebricd a numerelor complexe: 13 a) zeva{ 2 +i”; b)z 14i 8. Determinati conjugatul numarului i? + 2. (Variante Bac, 2007) 9. Se considera numarul complex z ==! +i, a) Caleulayi z+4, b) Aritati ct (Wariante Bac, 2008) z 10. Determinati z € C, daca: a) 2+ 3i= 62; z47i b) +z2=3+4i; °) (Variante Bac, 2009) Zz 11. Determinati numerele complexe z care verificd egalitatea 2” 12. Calculati modulele numerelor complexe: z; = (3 — 4i)(1+ i); 2) =V2—-1 +i(V2+1); ote ; s =i 24=(V2-i)(V3 +i); 25 =(2 + 3i)*s25 =(2-i)’ +(2+i). (Variante Bac, 2007-2009) 13. Precizafi daca exist z € C care sd verifice simultan conditiile |z— 1 — 2i] = 3 si Re z>5. (Variante Bac, 1999) 14, Fie z=a+2i,a © R. Calculati |z|, stiind cd 1+i(2+Z) € R. 15S. Fiez=1+it+?+...+i,neN. a) Daca n = 2010, calculati |z|. ‘b) Determinati n, astfel incat z € R. 16’.Fiez € C, astfel incat (z+ i)'° + (zi)! a) Ardtati ca |z + i] = |z— i]. 'b) Demonstrati cA z € R. (Variante Bac, 2007) 17. Rezolvati in multimea numerelor complexe ecuafiile: a) z* =-9; b) 2? -224+2=0; c) 2? -8z+25=0; dz (Variante Bac, 2007-2009) 18. Fie 2,72 soluile ecuatiei 22? +2 + 500, Caleulati zl + zal (Variante Bac, 2009) 19. a) Aratati ca (1 — b) Rezolvati ccuatia iz? + (3 + iz +2-2i= 0zeC. 42 2.2. Numere complexe (Variante Bac, 2008) 20. Daca z este 0 solutie a ecuatiei 2” + 2z +4 = 0, aritati c& 2? — 21. Fie z € C’, astfel incat z— z+ 1 = 0. Calculati: bz; co) 7+. ) ) 2° +5 : . a 1 22. Fie ze C’, astfel incat 24+— z a) Aratafi ci z’=-1 b) Calculagi 2"? +2", 23°.Se considera a € C astfel incat o? + a+ 1=0. a) Calculati suma S=1+a+07+...+0". b) Aritai ci [(1 + a)? + 1P-a=0. Liv3 24, Fie numarul complex z= 2 a) Arataticiz?-z+1=0siz b) Calculati S, =z +z*,k=1, 2, 3, 4, 5,6. c) Aratati ci P= (z+ z")(2? +27)... - (2 +2) =2. 25. Rezolvafi in multimea numerelor complexe ecuatiile: 3 2 a) C42 4t+1=0; » (4) &) «(Bet ano, zai (Variante Bac, 1999) 26. Rezolvati in C ecuatiile: 2) x + 8x7-9 =0; b)x°+ 7x3-8=0. 27° Determinati cardinalul mulfimilor Mz U Mg si Mrz U Mis, dacd M, = {2 € C|z"=1},n EN. we 28. Determinati a, b € R, stiind ca cos! 4 gin tlt a) (cosE-+isin’ [cos isin =a+ib;b) —12__12 R, f(x) = 2*. Calculayi (f= 9-3] ) Consideram functia f: (0, ©) R, fl) = logsx. Caleulati (Fo (256). 3. Caleulati $= rmsdi(Z}ti(2)-. -t4), neN unde f(x)= 24%) 5 60,09, 2\2) 3\3 n\n x (Wariante Bac, 2008) 4". a) Fie f: (0, o«) > R, f(x) = Ig x. Demonstrati ci (22) 2 foveted + Vx, X2 € (0, 0), b) Fie f: R—> R, ffx) =a", a> 0, a #1. Demonstrafi cd (Aes) R, f(x) = 1 — 2x. Demonstrati ci functia fofof este strict descrescatoare. (Variante Bac, 2009) 6. Studiati monotonia functiei f: (0, 2) —» R, f(x) = 2009* + logoow x. (Variante Bac, 2008) 7. Studiati paritatea urmatoarelor functii a) F: ROR, f(x) = Yx-x?; b)f: ROR, fix) = 2 +2"; OFC DR, fo) = nt, df: RR, fx) = x? 4x41. (Variante Bac, 2009) x 8". a) Fie A= {-2,-1, 0, 1,2}. Determinati numarul functiilor pare f: A> A. b) Fie A = {-2, -1, 0, 1, 2}. Aflati numarul functiilor impare f: A > A. (Variante Bac, 2009) a 2x 11. 12. . Determinafi imaginea funoti f: RR, flx)= (Variante Bac, 2009) x +1 functia f: {1, 2,3, 4} > {0, 1, 2} este definita prin f(1) = 2, f(2) = 0, f(3) = 1, (4) = 2, aratafi ci f nu este injectiva, dar este surjectiva. b) Daca funcfia f: {1, 2, 3, 4} > {0, 1, 2, 3} este definita prin f(1) = 0, 1(2) = 3, £3) = 2, fl4) = 3, ardtati ci finu este injectiva, nici surjectiva. c) Daca functia f: {1, 2, 3} —> {0, 1, 2, 3} este definita prin f(1) = 2, (2) = 0, £(3) = 3, aratati cd f dar nu este surjectiva. a) Ardtati cd functia f: R > R, fx) = [2x + 1] nu este nici b) Aratati c& functia f: R R, f(x) =x? + x + 1 nueste ni Consideram finetia f: RR, 0~) = 2X 7h S! ia: ‘onsiderim functia east ijectiva, nici surjectiva. injectiva, nici surjectiva. Aratafi c& Feste injectiva, dar nu este surjectiva. 45 Enunfuri e Clasa a X-a 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23°, . Ardtati cd functia f : n{-2} orf? \, f)= 5 «Fie functia f: R > R, f(x) = ie 2x+1,x R, f(x) = fe Aratati ci f nu este injectiva, dar este surjectiva. X-1,%2 a) Daca functia f: R > R, f(x) =x° +x + 1 are inversa g, calculati g(1). b) Dac funetia f: RR, fx) =x° +x + 1 are inverse g, calculati g(3). (Variante Bac, 2007) Aritati e& funetia f (0, 00) -» (1, 3), 0x) = xe este inversabila. (Variante Bac, 2009) Aritati ed functia f: NN, f(x) = 3x + 1 nu este inversabilé, (Variante Bac, 2009) Aritai c& urmitoarele functii sunt inversabile si determinati inversele lor: a) f: (0,0) > (1, 0), f(x)=x? +1; b) f: RR, f(x) = 3x? + 15 of (1,8) > 2,2), fa) = x42 4) f: (2, 5] > [, 7], flex) = 2x -3; e) f:R-> 0, «), f(x) =log3X +1); Hf: 76, ©), f(x) =3 logs x. (Variante Bac, 2009) yest inversabill si determinati+iinversa xx<0 i se Arata cd £: RR, f(x) = 7 este inversabild. Determinat f'. xx Determinafi functia f: RR, f(x) = ax +b, a, b € R, a #0, daca f(1 —x) + f(x) + MU +x) =x, oricare ar fix € R. Fie f: R—> Ro functie bijectiva. Determinafi f, stiind ca (fe £)(x) = 2f{x) + 1, Vx ER. (Variante Bac, 2008) Reig 1 functia R > R, fix) = 4*— 6 -2*— 1. Araitati ca: Bode ; 'b) f nu este injectiva; Ce 3) - a fnu este surjectiva. ax?,x< bx, x> a) fsi fie strict cresc&toare pe R; » fsa fie descrescdtoare pe R; _c) f'sii fie bijectiva. ° Determinati a, b e R, astfel inc: iaseeetie : x+1x<2 : 24" Consideram functia f: RR, f(x) = : - Determinati a, astfel incat f si fie 2x+a,k>2,aeR a) injectiva; b) surjectiva; ©) bijectiva. 46 *.Considerdm funetia £: R > R, f(x) = { x,xeQ I-x,xeR-Q a) Ardtati c& (fo £)(x) =x, oricare ar fix € R. b) Aratati ca f este bijectiva. 2.3. Functii 26’ Fie functia f: C > C, f{2) b) Determinati f. ©) Aritati ct f(z) f(z) 20, oricare a fiz e C. 27’ Fie f: A> B si > C. Demonstrati ca: a) daca f si g sunt injective, atunci go feste injectiva; -2iZ. a) Aratati ca feste bijectiva, b) daca f si g sunt surjective, atunci ge f este surjectiva, 28".Fie f: A > B sig : B—> C. Demonstrati ca: a) daca g of: A > C este injectiva, atunci f este injectiva; b) daca go f: A > C este surjectiva, atunci g este surjectiva. ee 29. Determinati domeniul maximal de definitie al fiecdreia dintre urmatoarele functii: a) f(x) =aresin x +arecos(I~x); b) f(x) =aresin 2%; ©) f(x) =aretg——, Ix x41 30. Calculati: : 1 v2 a) arccos(—1) +aresin1 ; b) aresin| at +arecos| — 2 ¢) arctg] + arccos- : , 1) 3 . 31. Determinati valoarea expresiei E =sin{ aresin-|+sin| arceos* (Variante Bac, 2009) 32. Calculai: a) sin 2a sci), ’) cos{ are ~aresin A) {wen ] sn) 33. Calculati tg! (E- aie) ; (Variante Bac, 2009) 34, Fie x [-1, 1]. Calculati: a) sin(2 aresin x); b) oos{Satecosx 35'.Fie f: R > R, f(x) = arcsin(sin x). Calculati fla) + fla + x) + la + 2x) + fla + 3n), unde a ¢ [ x 36’.Fie £: R— R, f(x) = arccos(cos x). Caleulati S = (0) + fre) + f2n) + ... + 2006n), (Variante Bac, 2006) 47 Enunturi e Clasa a X-a 37° .Calculati arccos(cos a), unde a € [n, 2n]. 38. Calculati: 39. Calculati: a) co 2rcte Sein 4) 40°.Demonstrati ca: a) arcsit a) sn(arccos2 b) cos| © ~aresin. 5. ie ©) sin{ 2arecos* |; 4) cos{ J aresin!2 } 5 2 13 1 b) cos| aresin—= + arecos: ( WS 5 1 3 on |= + arccos—— : vs vio 4 b) sin( 4 aretg +) = cos{ 2 arctg +); ¢) 2arctg te = arccos~ 85 ess eos > 2.4, Ecuatii si inecuatii 1 Rezolvati ecuatia: Vx—1 +2V1—x? = Vx +3-2. Rezolvati in mulfimea numerelor reale ecuatiile: a) V2-x-x=0; b) V2-x+x= Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) ¥x?-3-x=-1; b) Vx-1+V2-x = c) x? +x =2Vx-Vx41; 6) Vx+8-vx =2; e) Vx? 2x? =2x. (Variante Bac, 2008) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) x= 6(Vx-2-1); — b) yx+8-6Vx-1 Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) V2x+1=2¥x—Vx—3; — b) Vx +2Vx—-14+yx~-2Vx-1=2. (Variante Bac, 1998) Rezolvati urmatoarele ecuatii: i; fe f- ol, vx-1_5 xal 2) eat Vaal Rezolvati in R ecuatiile: a) Vx—-2+x=2; b) VI-x =1+x; co) V7x+1-x=1; @) Y2-x-Vx-2=0; ©) Vx?-2x+1=43-x. (Wariante Bac, 2009) Rezolvafi in Recuatiile: a)Vx+Vx—1=1; by Vx+3-Vx+2=1. ) ¥2—x-|x|=0. — (Variante Bac, 2008) c)2x+ V16+x? =11. 2.4, Ecuatii si inecuatii 9. Stabiliti valoarea de adevar pentru fiecare dintre urmatoarele propozitii: a) daci a, b e R sia>b, atunci a> b*; b) dac& a, b € R sia*> b’, atunci a> b; c) dac& a, b € R,, atunci a> b dac& si numai daca a? > b?. 10. Rezolvati inecuatiile: a) vx?-4x >x-3; b) vx=1 <2x-3; c) V2=x 6Vx—T, pentru orice x € [1, «). b) Aratati ctx +8 + 6Vx—1=(vx-1+3)', Vx € [I, ©). ©) Considerdim funefia f: [1, 00) > R, f(x) = Vx+8-6Vx—1 +x +8+6Vx-1 . Ardtati cd: ;, 6.x e[1,10] x= 2Wx=T, x €(10, 0). 14°, a) Aritati ck x +14+Vx? +x 20, pentru orice x € (20, 1] U [0, «), b) Determinati valorile lui x ¢ R pentru care are sens expresia yx +1~Vx? +x . c) Rezolvati ecuatia: yx +1+Vx? +x +yx+i-vx +x =2. ae 15. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) 125% 1 b) — ) a at anes, eee (Variante Bac, 2008) 16. Rezolvati in mulfimea numerelor reale ecuatiile: a) %-10-31+1=0; b)2*-3.2"'4+8= d) 3°43 =10; e) 3°" 10.3" 4.27 17. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: eee a) (3) +(3) =1,2; b) 2 a) FF 12.2 FS 5g 9, Wariante Bac, 1998-1999) 0. (Variante Bac, 2009) 49 Enunturi e Clasa a X-a 18. a) Verificati identitatea (x — y)’ + (y — 2)’ + (z— x)? =2(x? +? +2 —xy ~yz- 2x). b) Aratati ci, dacd x? + y? +z? = xy + yz +zx, unde x, y, z € R, atunci x = 4 c) Rezolvati in mulfimea numerelor reale ecuatia 4° + 9° + 49° = 6° + 14" + 21 19. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: +b) 3842-58 =3. (Variante Bac, 2007) ). Rezolvati in ‘maltimea numerelor reale ecuatiile: a) log,(9-x?)=1; b) log, (og, (x*-17))=1; c) log; (x? ~6) = log, (2x ~3); 4) logy..s(9x? +8x +3)=2. (Variante Bac, 2009) 21, Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) Ig(x + 1)-Ig9=1-Igx; b) log, (x +2)-log, (x-5)=3; c) log, (3x +1)=1+ log, (x-1); @) Ig(x-3)+lg(x+6)=Ig2+Ig5. — (Variante Bac, 2008) 22. Rezolvati in mulfimea numerelor reale ecuatiile: a) log, 2+ log 2 = 9; b) logex + logex + loge x = z ‘ ©) logsx + log, 5 — 3. (Variante Bac, 2008) 23. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a)lg?x+Slgx-6=0; b) log? x +log, 4x =4; ©) 21g? (x")-3lgx (Variante Bac, 1998) 24, Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: ») 218% 1g(5x 25. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) log, V5 + log, (5x) -3 +(log, V5)"; b) 3log, 4+ 2log,,4+3log,,.4=0. — (Variante Bac, 1999) b) 1 + 2logy.25 = log, (x +2). (Variante Bac, 1998) 26. Considerim expresia E(x) = logo(2x°) + (logs x)(1 + log. x) + 408, x) +(log, x)’. a) Stabiliti domeniul de existenfa al expresiei gi ardtati c& E(x) = (1 + log: x). b) Rezolvati ecuatia E(x) 27. a) Aratati ci are loc egalitatea xy ~ 2x ~ 2y +4 = (x -2)(y-2), Vxy ER. b) Rezolvati ecuatia log, 2 log. 3-2 log. 6+ 4=0, unde x> 0, x1 c) Cate solutii reale are ecuatia 16"— 2-2"! +4=07 28. Rezolvati ecuatia: log, (9° +9) = x log, (28- 2-3"). (Variante Bac, 1999) (Variante Bac, 1999) 29. Rezolvati in mulfimea numerelor reale ecuatiile: a) log,(2*" +I =x; b) 3-4*-67=2-9%. (Variante Bac, 2009) 50 2.4, Ecuatii si inecuatii 30. a) Aratati cd pentru orice numar real x, numerele 3° -1,3°*! si 5-3“ +1 sunt termeni consecutivi 3 32. 33. 34. 35° 36. 37. 38. ai unei progresii aritmetice. (Variante Bac, 2008) b) Exista numere reale strict pozitive x astfel inedt Ig 2, lg(2* ~ 1) si lg(2* + 3) sa fie termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice? « Rezolvati sistemele de ecuatii: logs (log, x) + log, (log, y)=1 a) Stee ces xy =4 Rezolvati inecuagile: a) (/2)' oh ot+2>* <8; Rezolvati inecuatiile: b) log,(x +7)—2log, x <3; 4) log, x + 10g, 23 Rezolvati inecuatiile: b) log, @x—3) < roux -4); -Rezolvati inecuatiile: a) logia(2-x) $1; Rezolvati ecuatiile: b) sn(2x +) 3 Rezolvati ecuatiile: 1 -5,x€(0, 2n); 5X (0, 2m) b) tg 2x =tgx,xeR; d) cos| 2x += woos{x-Z} xe 2 2 Rezolvati in R ecuatiile: b) sin +) -cos(x 2) Ry by 44? -4* 332 ; log;(x—y) = 1=log;(x +) b) 2° <2"; da +2-683", a) log,x? <2; 1 Hal 3—x. ae a) cos2x=1, x [0,2n); n)__s3 o)cos[x+F) = 7X8 (04). a) sin 3x = sin x, x € (0, 1); °) te{x+3)-te{$-x).x0(0.9) ° sin(x-2)-sin(ae+F) xe. a) sin 2x = cos x; ) sin{ x+2]+cos{ =x |=1 o) sin x +5 ex |= (Variante Bac, 1999) (Variante Bac, 1998) (Variante Bac, 2007) (Variante Bac, 1999) (Variante Bac, 1998) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2009) 51 Enunfuri ¢ Clasa a X-a 39. Rezolvati in R ecuatiile: b) cos 2x + sin x= 0; d) sin 2x =2 sin? x; 40. Rezolvati in R ecuatiile: a) sin x + cos x= 0; c) 3sin x + V3 cos x =0; 41. Rezolvati in R ecuatiile: b) sin? x —sinxcosx —2cos’ x =0; 42. Rezolvati in R ecuatiile: b) cos x + cos 2x + cos 3x = 0; 43. Rezolvati in R ecuatiile: b) sinx +2cos* a) sin x = 1 + cos’ x; c) cos 2x = 2 sin® x; e) cos 2x +2 cos’ x ~6 sinx —5=0. (Variante Bac, 2009) b) sinx +cosx = 1; @) V3 sin x — cos a) Ssin? x —3sinxcosx —2cos?x =0; (Variante Bac, 2009) c) 2sin? x —3sinxcosx +3cos*x =1. a) sin x + 2sin 2x + sin 3x = 0; ©) cos 5x — cos x = sin 5x ~ sin x, a) cos4x =cos’ x; ©) cos? x +cos* 2x =1. 44° Determinati numarul real x, dacd sin x - V2 oof - | 21. AS" Rezolvati ecuatia v1+sinx +V1—sinx = V2sinx,x eR. AG" .Determinati m R, dacd ecuatia mos 2x — cos x = 2m + 1 are soluia x = = Pentru m astfel determinat, gasifi solufiile din [0, 2x). 1 47. Rezolvati ecuatiile: a) arcsin2x = b) aresing +arcsinx 3 ; 3 1 ©) arcsin x + arecos—= = 3 ; 4) arctg x + arctg ; = = 2 v e) arctg2+arctgx=—. (Variante Bac, 2009) via 2.5. Combinatoricé (Variante Bac, 2003) (Variante Bac, 2001) 1. Care este cel mai mic numér natural n pentru care n! > 1000? . Ardtati c& 50! nu este nici patrat perfect, nici cub perfect. a) Aratarica L-_! __ o'+3n+] | oy nl (+2)! (n¥2)! i LS 1 n?+3n4l b) Calculafi suma $,=24+ 244g BMA) yew, 2 . oa a ear "® 92 11. 12. 13. 14" '.a) Determinafi a € R, pentru care C2 = 2.5. Combinatoricd c) Aratati ca S, € ($2) neN. Calculafi: a) a b) Ag-6C3; c) A}-A}-C}. (Variante Bac, 2008) 20 Demonstrati cd: a) C3, =2C3,_,,Vn EN’; b) Ch, =Ci+C},vneN,n24. — (Variante Bac, 2008) AKT ict k+l Demonstrafi cd: a) 5% > =n+1,Vn,keN,n2k; b) =~ vankeNn2k+l. ARTEAL Chack n4l H a) Verificati identitatile: C™,,.5-Cha: =e vmneN mint b) Aritati ci numarul 10! - 9! divide 20!. Aratati ca (n!)? divide (2n)! pentru orice n natural. (Variante Bac, 2008) a) Determinatin € N, n> 3, astfel incat C? s& divida C,, (Variante Bac, 2009) b) Determinagi k € N astfel incat 11 | C},. (Variante Bac, 2009) Se considera sirut: a, =(t-—L {1-4 | {1-4 ],n enn, Gq iors Coat _ +2. a) Aritati cha, oricare ar fin > 2. in b) Calculati [3a,], n = 2, unde [x] reprezint’ partea intreaga a lui x. Rezolvati ecuatiile: a) C2+A2=30 b) Ci.5 =35, c) AS-3A{ =21A); d) 6-Cl +6-C3,, =13C2,,5 e) AZ, +C2=41. (Wariante Bac, 2009) Rezolvati inecuatiile: a) Ch'+C2} <9; b)(x+ 1)!—x! < 100; co) CL2Ci; (WVariante Bac, 2008) @) CLEC; eo Ch2Cy; f) AL, <12Al,; g) (x-2)! < 30(x- 4)!; h) 2C2 y20. d) Aratati cd C?,, +C2,, +...+C%,, =CM1,, I, oricare ar fi p,n € N’. (Wariante Bac, 2002) 53 Enunturi e Clasa a X-a 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25 26. 27. 28. 29°, 30. 31. 32. 33. 34°, 54 Determinati n¢N" pentru care multimea A = {1, 2, ..., n} are exact 120 de submultimi cu doua elemente. (Variante Bac, 2008) Cate submulfimi cu macar trei elemente are multimea A = {0, 1, 2,3, 4,5}? (Variante Bac, 2008) Aflati numérul submultimilor multimii A = {0, 1, 2,3, 4} care contin pe 0. (Varlante Bac, 2007) Fie A = {1, 2, ..., 10}. Determinati numarul submultimilor cu trei elemente ale mulfimii A, care confin elementul 1. (Variante Bac, 2009) Aflaji numérul de mulfimi X care verificd {1, 2,3} U X= (1,2, 3, 4, 5}. (Variante Bac, 2007) Determinafi numérul de submultimi cu numar impar de elemente ale multimii {a, b, ¢, d, e}. (Variante Bac, 2007) Consideram multimea A = {0, 1, 2, ..., 9}. Determinaji numarul submultimilor multimii A care au 5 elemente, dintre care exact dowd sunt numere pare. (Variante Bac, 2009) Wariante Bac, 2009) Determinati numarul submultimilor cu trei elemente ale multimii {1, 2, 3, 4, 5} care contin cel pufin un numar par. (Variante Bac, 2009) Se consider multimea A = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24}. Determinati numarul tripletelor (a, b, c) de elemente ale lui A cu proprietatea c& a {4,5}. Wariante Bac, 2007) Determinati numarul functiilor injective f: {1, 2,3} > {1, 2,3, 4, 5} cu proprietatea o@ f(1) #1 Wariante Bac, 2009) Fie A= {1, 2, 3,4, 5}. Determinaji numirul funcfiilor bijective f: A —> A, cu proprietatea cd f{1) = 2. Consideram multimile A = {1, 2, 3, 4} si B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Determinati numarul functiilor £: A> B strict crescatoare. {ariante Bac, 2009) Determina{i numérul functiilor strict monotone f: {1, 2,3} > {5, 6,7, 8}. (Variante Bac, 2009) 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 2.5. Combinatorica ee Aplicdnd formula binomului, dezvoltati (x-2)°. Care este coeficientul celui de-al patrulea termen? Dar coeficientul binomial al celui de-al patrulea termen? a) Gasiti al treilea termen al dezvoltirii (2x - Vx)". (Variante Bac, 2007) b) Determinagi al cincilea termen al dezvoltarii (2x +Vx)". (Variante Bac, 2007) a) Gasifi termenul care nu confine x din dezvoltarea ( +) t (Variante Bac, 2009) x ») Aflagi termenul care nu confine x din dezvoltarea (a (ariante Bac, 2009) a) Determinati coeficientul lui x’ din dezvoltarea (2 + x)*. (Variante Bac, 2007) ) Aflati rangul termenului care confine a* din dezvoltarea (© ) 2#0. (Variante Bec, 2009) Va c) Determinati termenul care conjine Ya din dezvoltarea ,a>o. Fie dezvoltarea (e -2) ,n € N, x # 0. Afflafi termenul independent de x, stiind cd suma x primilor trei coeficienti ai dezvoltarii este egala cu 49. |. Considerim dezvoltarea ( + «) nN x>0. is a) Determinaji n, daci diferenja dintre coeficientul binomial al celui de-al treilea termen si coeficientul binomial al celui de-al doilea termen al dezvoltiirii este 27. b) Pentru n= 9, verificati daca exista valori ale lui x, astfel incat al doilea termen al dezvoltarii s4 fie 900. (Variante Bac, 1999) 1) pee Considerim dezvoltarea | fy +—=| ,y e R,y>Osine N’. aly a) Determinati n pentru care coeficienfii termenilor de rang 1, 2, respectiv 3, ai dezvolt&rii formeazii o progresie aritmetic’. b) Pentru n = 8, gasifi termenii dezvoltirii in care exponentul lui y sa fie numar natural (ariante Bac, 1998) Se considera dezvoltarea («a *s) >x>0,neN’. vx. a) Determinati n < N’, astfel incat coeficientul binomial al termenului al treilea s& fie 36. b) Pentru n= 9, verificati daca exist un termen al dezvoltarii care s& contina pe x’. (Bac, 1999) 55 Enunfuri e Clasa a X-a 43. Calcula{i suma termenilor irationali ai dezvoltirii binomului (1+2)” (Variante Bac, 2007) 4A, Aritaicd: a) (V2 +1)’-(V2-1)’ € Q; b) (2+V2)' -(2-V2)’ ER\Q. 8 202 +27C4 4.0.0.5 Sy = Ch +203 +27CF +... 45'.Fien € N’ si sumele urmitoare: S, = a) Aritati ca (I-/2)" =S, - 2S, ; b) Aratati ci S? - 2S} =(-1)" 46. Caleulati: a) Ch, + Cig +... CHE: b) Ch Cy # Ch, Ch Clos ©) C8 og + 520% = Chogg “5°07 +4 + Cage 5700 «4? =... + Cogs 47008 (Variante Bac, 2008) 47’) Verificagi cd: (1+k)CK =Ck +nCt nk e Nyn 2k. 'b) Demonstraji c&: 1 + 2C) +3C? +...+(n+I)C! =2""(n+2),n EN’. 48°.) Aritayi ct ct = ct nek k+l n+l oe b) Demonstrati ca: C? the ste + ale 7 Dies n+l n+l 2.6. Matematici aplicate. Probabilitati 1. Determinati ce procent din a + b reprezint& numsirul a, stiind c& a este egal cu 25% din b. (Variante Bac, 2008) 2. Dupa o reducere de 20%, preful unui produs este de 320 lei. Aflafi preul inainte de reducere. (Variante Bac, 2009) 3. Aflati preful initial al unui produs dacé, dupa o scumpire cu 15%, cost 460 lei. (Variante Bac, 2009) 4, Suma de 500 de lei a fost depusi la o bancd cu o rat a dobanzii de 8%. Calculati dobanda objinuté dupa un an. Wariante Bac, 2009) 5. sumé de 1000 lei a fost depusi la o banca si dup’ un an s-a obfinut o dobinda de 80 lei, Calculati rata dobanzii. (Variante Bac, 2009) 6. Preful unui produs este de 5400 lei, Cu ce procent trebuie ieftinit produsul pentru ca acesta si coste 4860 lei? (Variante Bac, 2009) 7. Dupa doud ieftiniri succesive cu 10%, respectiv 25%, pretul unui produs este 540 lei. Aflati prequl produsului inainte de cele dou ieftiniri, (Variante Bac, 2009) 8. Dupa doua scumpiri cu 10%, respectiv 20%, prejul unui produs este de 660 lei. Aflati prejul initial al produsului. (Variante Bac, 2009) 9. Calculati TVA-ul pentru un produs, stiind ci preful de vanzare al produsului este de 238 lei (procentul TVA-ului este de 19%). (ariante Bac, 2009) 2.6. Matematici aplicate. Probabilitati 10. 11. 12. 13. 14. Calculaji TVA-ul unui produs, stiind ca preful de vanzare al produsului este 357 lei (procentul TVA-ului este de 19%). (Variante Bac, 2009) eee Caleulati probabilitatea ca un element n € {1, 2, 3, 4, 5} sa verifice relafia 2" < 3 + log. n. (Variante Bac, 2007) Determinafi probabilitatea ca un element al mulfimii {1, 2, 3, 4, 5, 6} si fie solufie a inecuatiei n-1 log, n >—— ee Se considera multimea A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Determinafi probabilitatea ca, alegand o pereche (a,b)e AXA, s& aiba loc egalitatea a +b =6. (Variante Bac, 2009) Calculati probabilitatea ca, alegind un element din multimea A = {va +¥n| [neN,n<1000}, acesta si fie numar rational. 15. Determinafi probabilitatea ca, alegnd un element al multimii A = {1, 3, 5, ..., 2009}, acesta si fie multiplu de 3. (Variante Bac, 2009) 16, Sa se determine probabilitatea ca, alegdnd un element al multimii A = {2, 4, 6, ..., 2010}, acesta sf fie divizibil cu 4, dar nu cu 8. (Variante Bac, 2009) 17. Se considera multimea A = {1, 2, 3, 4, 5}. Alegem la intamplare o submultime a lui A. Calculati probabilitatea ca submultimea aleasa si aiba trei elemente. (Variante Bac, 2009) 18, Se considera multimea A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Alegem la intamplare o submultime dintre submulfimile nevide ale lui A. Calculati probabilitatea ca submulfimea aleas& si aiba toate elementele impare. (Variante Bac, 2009) 19, Determinafi probabilitatea ca, alegand un numir oarecare de doua cifre, acesta si aiba ambele cifre impare. (Variante Bac, 2009) 20. Determinati probabilitatea ca, alegind un numar oarecare de trei cifre, produsul cifrelor sale si fie impar. (Variante Bac, 2009) 21. Determinati probabilitatea ca, alegind un numér oarecare de trei cifre, acesta s& aib& exact doud cifre egale. (Variante Bac, 2009) 22. Se alege, la intimplare, o functie f : {1, 2, 3, 4} — {1, 2, 3, 4, 5}. Care este probabilitatea ca 23. functia aleasd si fie injectiva? O urna contine 8 bile rosii si 4 bile galbene. Se extrag doud bile din urna. Aflati probabilitatile evenimentelor: a) ambele bile extrase sunt rosii; b) ambele bile extrase sunt galbene; ©) bilele extrase au culori diferite. 57 Enunturi e Clasa a X-a 24, 25" “101 Calculaji media si dispersia variabilei aleatoare X: ( ee } 424 0 uma confine n + 8 bile, dintre care 8 sunt albe, iar restul negre. Un jucaitor extrage succesiv doua bile, pundnd de fiecare data la loc bila extras. Daca extrage o bild alba, cdstiga | €, iar daca extrage o bil neagra, pierde 2 €. a) Ardtati c& jucdtorul poate fie si céstige 2 €, fie si piarda 1 €, fie si piarda 4 € si determinati probabilitatea fiecdrui caz. b) Aflati n pentru care speranta matematicd a cAstigului este zero. (Becalaureat European, 2000) 2.7. Geometrie analiticd 1 @N 9. 10. 11. 58 in reperul cartezian xOy se considera punctul A(2, 3). Stiind e& punctele B si C sunt simetricele punctului A fafi de axele Ox, respectiv Oy, calculafi lungimea segmentului BC. (ariante Bac, 2009) in reperul cartezian xOy se considera punctele A(5, 6), B(6, 5) si C(2, 7). Determinati numerele reale a si b astfel incét M(a, b) sa aiba proprietatea ci MA = MB = MC. (Variante Bec, 2004) Determinati coordonatele simetricului punctului A(-3, 2) fafa de mijlocul segmentului BC, unde BCL, -4) si C(-5, -1). (Variante Bac, 2009) Determinati coordonatele varfului D al paralelogramului ABCD dac& A(-2, 9), B(7, -4), C(8,-3). Wariante Bac, 2009) —4]j. Determinagi vectorul ¥, coliniar cu Gi, de sens opus lui ii si care are marimea Fie t egali.cu I. Se considera vectorii i= 2i+(a-1)j si V=ai+j,aeR. a) Determinati a, astfel incat vectorii ii gi ¥ sa fie coliniari. b) Determinati a, astfel incat vectorii a si ¥ sa fie perpendiculari. eS ateaealll : ©) Aritati ca [GP +] 0)? 2 pentru orice a € R. Se da triunghiul ABC unde A(1, 2), B(2, -2) si C(4, 6). Calculati cos B. (Variante Bac, 2009) Determinati a, b € R astfel incat punctele A(6, 7) $i C(7, 6) si fie pe dreapta de ecuatie x + ay +b =0. (Variante Bac, 2009) Se considera dreptele de ecuafii dy: 2x + 3y + 1 = 0, dy: 3x +y -2=Osidys x+y +a=0. Determinati a pentru care dreptele sunt concurente, (Variante Bac, 2009) Determinafi ecuatia medianei duse din varful A al triunghiului ABC, unde A(1, 2), BQ, 3), C2, -5). (Variante Bac, 2009) Determinati ecuatia dreptei care trece prin O si mijlocul segmentului AB, unde A(4, 0) si B(0, 2). (Variante Bac, 2007) 2.7. Geometrie analitica 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. : u : F Paralelogramul ABCD are varfurile A(3-1).0(24), Punctul ofa) este intersectia diagonalelor paralelogramului. Aflati coordonatele varfurilor C si D si scriefi ecuatia dreptei BC. (Variante Bac, 1998) Aratati od punctele A(-1, 2), B(-2, 3), C(-3, 4) sunt coliniare. (Variante Bac, 2007) in reperul cartezian xOy se considera punctele A,{we(5) «log, | si B,(n, 2n), ne N’ a) Scrie{i ecuatia dreptei care trece prin B, si Bs. b) Aratafi ci A, = B,, oricare ar fin € N’. c) Aratati ca, pentru orice n € N’, punctul A, apartine dreptei AyAp. (Variante Bac, 2009) in reperul cart xOy se considera punctele O(0, 0) si Ax(n, 2n + 1), © N. a) Determinati ecuatia dreptei AyAz. b) Calculafi aria triunghiului OA, c) Aritati c& toate punctele A,, n € N, sunt coliniare. (Variante Bac, 2009) in sistemul de coordonate xOy, se considera punctele A(-1, 1), B(1, 3) si C(3, 2). Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Determinati ecuatia dreptei OG. (Variante Bac, 2009) Determinati a € R pentru care dreptele de ecuafii x + y +2=0 si 3x + ay + $= 0 sunt paralele. (Variante Bac, 2007) Se considera dreapta d de ecuatie x — 2y + 1 = 0. Scriefi ecuatia dreptei care trece prin punctul A(4,-1) si este paralela cu dreapta d. (Variante Bac, 2008) Determinati ecuatia dreptei care contine A(-2, 2) si este paraleli cu dreapta determinati de punctele C2, 1), D(-1, ~3). (Variante Bac, 2009) Determinati numérul real a pentru care dreptele de ecuatii x + 2y + 1 = 0 si 2x — ay - 1 = 0 sunt perpendiculare. (Variante Bac, 2007) Se considera dreapta d de ecuatie Sx ~ 4y + 1 = 0. Scrieti ecuatia dreptei care trece prin punctul A(-L1) si este perpendiculara pe dreapta d. (Variante Bac, 2008) Scriefi ecuafia inaltimii din A in triunghiul ABC determinat de dreptele: AB: xy +2=0; BC: 3x—y +1=0; AC: x+2y+2=0. (Variante Bac, 1998) in sistemul cartezian xOy considerim A(-~1, 3) $i B(1, —1). Scrieti ecuatia mediatoarei segmen- tului AB. (Variante Bac, 2009) Determinafi coordonatele ortocentrului triunghiului ABC, unde A (1,4), B(3,-1), C(8,-2). (Variante Bac, 1998) intr-un reper cartezian xOy se considera dreptele dj: 2x — y + 4 = 0 gi dy: 2x + 3y-8=0. a) Determinati coordonatele punctului de intersectie al celor doua drepte. b) Dac& ecuatiile dreptelor d, gi d; sunt ecuaf ltimilor din B si C ale triunghiului ABC si A(O, 2), aflati ecuatia indlyimii din A. 59 Enunturi « Clasa a X-a 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 60 Se considera punctele A(3,0), B(0,2),M(3,-3) si N(-2,2). Demonstrati c& dreptele AN, BM si perpendiculara din O pe AB sunt concurente. (ariante Bac, 1998) Se considera punctele A(, 0) si B (0, 2). Fie d mediatoarea segmentului AB, D mijlocul lui AB, {E}=d(OB , {F}=dNOA , M mijlocul lui AE si N mijlocul lui BF. Arataji c& dreptele DM si DN sunt perpendiculare. Sunt perpendiculare dreptele OM si ON? (ariante Bac, 1999) Aritafi cd patrulaterul cu varfurile in punctele L(1, 0), M(0, 1), N(-1, 0) si P(0,—1) este un patrat. (Variante Bac, 2007) ). Demonstratic& patrulaterul MNPQ cu varfurile M(2, 0), N(6, 4), P(4, 6) si QQ, 2) este dreptunghi. (ariante Bac, 2009) Se da dreapta d de ecuatie 2x - y + 4 = 0. Cercetafi daca punctele A(-5, 3) si at 2) sunt simetrice fata de dreapta d. (Variante Bac, 1998) Determinati coordonatele simetricului punctului A (1, 2) fafa de dreapta d: 2x =y +4, (Variante Bac, 1998) a) Calculati distanta de la punctul A(3, 4) la dreapta x + y +3 = 0. (Variante Bac, 2007) ) Calculati distanga de la punctul A(4, 3) la dreapta 2x + y +1 =0. (Variante Bac, 2007) Ardtafi ci dreptele dj: 3x + 4y + 1 = 0 gi dy: 6x + 8y + 17 = 0 sunt paralele, Calculati distanja dintre ele, Calculafi aria triunghiului cu varfurile in punetele A(1, 2), B(1, 4) si C-I, 8). (Variante Bac, 2007) {in sistemul cartezian xOy se considera punctele A(0, -5), B(-1, 2), C(4, 7), D(S, 0). a) Determinati a, b € R, astfel incat punctele A si C s& apartina dreptei ax + by = 5. b) Determinafi coordonatele centrului de greutate al triunghiului BCD. ) Aritati cd AC si BD sunt perpendiculare. ) Calculati aria triunghiului ABC. (ariante Bac, 2007) {in sistemul de coordonate Oxy se considera punctele A,(n, 0) si B,(0, n), unde n € {1, 2, 3, 4} gi se noteaz cu M multimea formata din toate aceste 8 puncte. a) Calculati distana dintre Aa si B2. b) Determinati ecuatia dreptei A,By, c) Determinaji ecuatia paralelei prin By la A,Bs. _ d) Calculafi aria triunghiului A,A.B,, e) Caloulati sin(cA1A2B2). £) Cate drepte trec prin cel putin doua puncte din multimea M? (Variante Bac, 2007) in reperul xOy se considera punctele O(0, 0) si A,(n, 2"), n € N. a) Verificati daca punctele O, A, si Az sunt coliniare. b) Determinafi numérul de drepte care trec prin cel putin doud dintre punctele O, Ao, Ay, Az. ©) Calculati aria triunghiului determinat de punctele Ay, Apt, Ansa. N. — (Variante Bac, 2009) 2.8. Probleme de sintezi 28. 1. 1. Probleme de sintezé a) Aratati cd (a+b +0)’ =a’ +b’ +c° + 3(a+b)(b + c)(c +a), pentru orice a, b,c € R. b) Rezolvati, in R, ecuatia (x? -x +2)’ =x? -x? +8. ©) Aflati solutiile reale ale ecuatiei (2*~3* + 5°) = 8°27" + 125%, (Variante Bac, 2005) Rezolvati ecuatia x? - 2°" + 2!3h2 = x2. 2b 4 201, (Variante Bac, 1999) Rezolvati inecuatia (ariante Bac, 1998) 3 a gis Rezolvati sistemele: a) { b) { (Variante Bac, 1998) (4x)* = Gy)" Determinaji suma primilor 9 termeni ai unei progresii geometrice cu termeni pozitivi, pentru care termenii al treilea si al cincilea sunt cea mai mic, respectiv cea mai mare solufie a ecuatiei [1+ log, (3x — 2)]=log,(1+V10x—11) (Variante Bac, 1999) #423 =6" L 2 Se considera inegalitatea log,(x” — x — 2) > log,(-x? + 2x + 3),a>0,a41 a) Determinati valorile lui x pentru care are sens inegalitatea. 3 determinati a. ©) Rezolvati inecuatia pentru a ¢ (0, 1). (Variante Bac, 1999) Se considera inegalitatea 1 + logs(x” + 1) = logs(ax? + 4x + a), a parametru real, a) Dac& a= 3, aflati x pentru care inegalitatea este adevarata. b) Determinai pentru care inegalitatea este adevarata oricare ar fix € R. (Variante Bac, 1999) Se considera numérul complex z =a + bi, cua, b R sinotim cu Z =a—bi a) Caloulati z+ Z siz Z. b) Verificati cd z’ - 2az +a” + b*=0. c) Determinati c, d € R, stiind c& x = 3 + 4i verificd ecuatia x” + cx + d=0. 4) Aritati c&, oricare ar fin € N, n= 2, existi ay, by € R, astfel incdt 2” = ayz + by Fie 21, 295 «1.5 % € C astfel inet |a|=1,k= Tn gi 2 +2 +... +2)=n, Aritafi oi a= 1,k= ibn. (Variante Bac, 2007) Lsiv3 Se considera numarul complex z= ——*—. -1+iv3 b) Stiind ca inecuatia admite solutia x = a) Caleulati modulul si argumentul redus al numarului z. b) Determinafi cel mai mic numér natural nenul n cu proprietatea cA z' c) Calculati suma $= 1+z+z2?+...+ 2°, Se considera numarul complex z= (1+iV3)" +(1-iv3)" ,n e N. a) Aratati ci z € R, oricare ar fin ¢ N. 61 Enunturi e Clasa a X-a 12, 13°, 14, 15. 16. 17. 18° 62 Aritati cl ecuatia (z + i)* + (z Se considera functiile f: Z—> Q si b) Determinati n, astfel incat 2 > 0. c) Determinayi n, astfel incat z = 2". i" = 0, n & N’, are radacinile de forma z = ctg t, unde ty € (0,0), k= 00-1 2 Q-> Zastfel incat f(x + y) = fx) + fly), oricare ar fi x, y € Z sig(x+y) = g(x) + g(y), oricare ar fix,y € Q. a) Ariitati c8 £(0) = g(0) = 0. b) Aratati c& f(-x) = -f(x), oricare ar fix © Z si g(-x) =-g(x), oricare ar fix € Q. ©) Aratafi ca, pentru orice n € N’ si otice a1, a, ..., a € Z avem flay + az + + fla) +... + fla,). d) Aratati cd, daca f(1) =a € Q, atunci f(x) = ax, oricare ar fix © Z. e) Demonstrati ca f este injectiva daca si numai daca f(1) + 0. f) Aritati cd f nu este surjectiva. + aq) = fla) + g) Aritati ci g(x) =0, oricare ar fix € Q. (Variante Bac, 2007) Se considera multimea A= '-2,-1,0,1,2} gi o functie bijectiva f: A— A. Calculati suma S = =f(-2)+f(-1)+£(0)+f(1)+£(2). Wariante Bac, 2009) Se considera functia f: C > C, f(z) = 82~ Z, unde prin Z am notat conjugatul numarului z. a) Verificati o& f(x + iy) = 7x + 9yi, Vy € R. b) Rezolvati ecuatia f(z) = 0. ©) Aritati ca f este injectiva. d) Aratafi cd f este surjectiva. Wariante Bac, 2002) Se considera functia f : C — C, f(z) = 32 — 22, unde prin Z notém conjugatul numarului complex z. a) Verificati c& f(2) =37--2z, oricare ar fiz € C b) Aratati cA fe f(z) = 132-122. eal ©) Aritati ci (fof devon 2 Se considera binomul a= (V2 +3). a) Determinaji numarul de termeni rationali din dezvoltarea binomului. Notim cu S suma termenilor rationali si cu T suma termenilor irationali ai binomului. b) Aratati ca $- T= (/2 - V3)". 1 c)' Aratati ch 0 0. .Pentrun < N,n 22, se considera functia f: C > C, f(z) = (1 + 2)". a) Aratagi c& fi) = (Cl -C? +C8 -C8 +... (CLC) +C} - Cl +. b) Verificai ca 1 +i= {cost +isin 4) 4 ©) Aritati c& i) = 2 (cost isin), 4) Aritati cd C?-C? +C8-Ch +. = 2 eos. ©) Aritati ca f(cos t + i sin t) = 2" cow {cos is 1) Aratati cd °C coskt = 2° cos soos te R. (Variante Bac, 2007) Fie mulfimea A = {f| f: (0, 1, 2,3} > (0, 12,3}. a) Determinati numarul elementelor lui A. b) Care este probabilitatea ca, alegind un element f € A, acesta si aiba proprictatea f{0) + f(1) = 2? Se considera multimea A = {1, 2, 3, ..., 10}. a) Determinati numarul submultimilor lui A care au trei elemente. b)'Determinati numarul submultimilor lui A care au trei elemente, iar suma acestora este un numiar par. {in sistemul cartezian de coordonate xOy se considera punctele A(1, 23), B(-1, 2V3), C(0, V3) a) Calculafi aria triunghiului ABC. b) Calculati raza cercului circumscris triunghiului ABC. 63 Enunturi e Clasa a X-a 27. 64 c) Determinati valorile lui a pentru care B(-1,2¥3), C(0, V3) si D(a, 0) sunt coliniare. 4) Determinafi lungimea indltimii din B in triunghiul ABC. e) Aflati distanja de la O la AB. (Variante Bac, 2007) in sistemul cartezian xOy se considera dreapta d de ecuatie 4x + 3y — 12 = 0. a) Determinafi coordonatele punctelor A si B, interseofiile dreptei d cu axele Ox, respectiv Oy. Reprezentati dreapta. Precizati panta dreptei AB. b) Stiind c& segmentul AB este latura unui trapez dreptunghic ABCD cu m(«A) = 90° si BC || || AD, avand toate varfurile pe axele de coordonate, scriefi ecuatiile dreptelor BC si CD. Determinati coordonatele punetelor C i D. (ariante Bac, 1999) Determinafi numarul complex z astfel inc4t punctele de afixe 1, z, respectiv 2 + i sa fie varfurile unui triunghi echilateral. . Se considera numerele complexe z; = 2 + 3i, 2: = 3 + 2i gi fie A, B, C imaginile geometrice ale numerelor 2), 22, respectiv Z; + 22 intr-un reper xOy. a) Calculati |z;|~ |OA|. b) Verificafi ca {2) — z2| = | AB] ©) Aritati c& patrulaterul OACB este romb. d) Calculafi aria rombului OACB. ). intr-un sistem cartezian xOy se considera punctele A(2, a) si B(a, -2). a) Determinati a astfel incdt AB = 4. b) Determinati a, daca ecuatia dreptei AB este 3x - y-5=0. c) Determinati a astfel incat aria triunghiului ABO sa fie minima. (Variante Bac, 2009) Clasa a Xl-a 3.1. Permutari 1. 2. 3. 7. 123 Se considera permutarile o-(; ; a t= 3 2 Calculati ot, 16, 07, t 2 2 Fi tril SE eee eee fie tenia Bie eae HE i ie permutirile o = a : , aa ie permutirile s=[, fst 3 1} Caleulati (ox), 6 si ardtati c(or)"=t 16. . Hee See oe Se consider’ permutarea o = € S«. Caleulati o™, 4312 i : 123). (123 : Se considera permutirile =|, | 5] sit=[, | 3]-Determinatix Ss, stiind ch oxe Se considera urmatoarel ari de gradul patru: eeatiaen beac considera urmitoarele permutiri de gradul patru: t= : i : eee 213 4324 a) Aritati cio? =? =e, 0! =0,1' =tsiot¥t0. 'b) Determinati o permutare a € S,, astfel incat a”! # a (Variante Bac, 2007) 123 Se considera permutarea o-( ach 2] Ss. a) Caloulati o°, b) Rezolvati ecuatia 7 -x =e, x © Ss. (Wariante Bac, 2009) . i : : a3 1234 Determinati semnul fiecdreia dintre urmatoarele permutari: 0, 0 F 3.21 2431 12345 0 = : 35124 seconsidert co(! 224 5 %) cg sider’ o = € So. oa 245361)” a) Determinati o 'b) Aratati cd o si o”' au acelasi numar de inversiuni. (Variante Bac, 2009) 65 Enunturi » Clasa a Xl-a 9 10. 11. 12 Tauaiia 44eds : Se considera permutarea -( } € Ss si multimea A = {o"|n € N’}. 23451 a) Determinati numarul elementelor multimii A. b) Aratafi ci toate elementele mulfimii A sunt permutiri pare. (Variante Bac, 2009) Fie S; multimea permutirilor de gradul 3. a) Calculafi semnul tuturor permutarilor din Ss. b)' Demonstrafi ca, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutirilor din $3 este 0 permutare impard, (Variante Bac, 2009) Fi Pea certnte | ie o=| € So. 452361). °° a) Determinaji numérul inversiunilor permutirii o. by’ Aratati ci ecuatia x* = o nu are nicio solutie in Sg. (Variante Bac, 2009) 123 “Fie o-( Jes. aoe a) Determinati toate permutirile x ¢ Ss, astfel inet xo = ox. b) Rezolvati ecuatia x” = 6, x € S3. (Variante Bac, 2009) 3.2. Matrice 1. 2. 3. 66 Ag, Ag Cite clemente are muljimea M= {(*: a ps eZayl <2 il 2 21 12 Se considera matricele A = ( 1 ) si -(} ‘): Calculati A + B, 2A — 3B, A + A‘ Se consider matricele as 7 ‘)B- 0 2]. Caleulafi A-BsiB- A. 1 - Fie matricele a-(} 3] B= 2 0f stiind ch 2X-AB=A. Se considera matricea A, a be Fie matricea A=|2a 2b 2c |, unde a,b,c € R’. 3a 3b 3c 3.2. Matrice a) Ardtagi cd exist d € R astfel incdt A7= dA. b) Demonstrati c& exist matricele K € . 74,(R) si L ©. 4,3(R) astfel ineat A= K - L. (Variante Bac, 2009) _(a b ) a) Aritati cd, dacd A, B € G, atunci AB e G. 7. Se corisiderd multimea G | averard], b) Determinati dou’ matrice C, D € G pentru care CD # DC. c) Aratati c& daca A € G, atunci — A + A? e G. (Variante Bac, 2009) 8B. Dack A= ( ‘] . 4{C), atunci numarul tr(A) = a + d se numeste urma matricei A. c a) Ardtati cd tr(X + Y) = tr(X) + tr(Y), tr(XY) = tr(YX) gi tr(AX) = Atr(X), oricare ar fi X, Y € € MC) sik eC. b) Demonstrati c& nu exist X, Y € . 4(C) astfel incat Ip = XY - YX. (Variante Bac, 2007) 1-1"? 9. Determinati matricea ( _ i (Bac iunie 2007) 0-1 10. Se considera matricea A ( 0 } € . 4(R). Calculati A. (Variante Bac, 2009) . =sint 11. Calculati BY (n € N’), stiind c& B ". (Variante Bac, 2009) cos 3-1 12'.Se considera matricea a-( } Caleulati A” (n € N’). 1 3 hie matricele Aa eB te unde a € R. Calculati A” si B° (n € N’). 13 s und ti ne De 1A, Fie matricele a-( ; , siX(a)=I+aA, undeae R. a) Ariitati c& X(a) - X(b) = X(a +b + ab). b) Calculati (X(a))", unde n © N’. c) Determinati t e N, astfel inedt X(1)X(2) ... - X(2009) = X(t= 1). Wariante Bac, 2009) 15. Se considera matricea A -( 3) € . A(R). Aratati cd daci X © . 44(R) verifica relatia AX = = XA, atunci exist a, b € R astfel ineat X= = (: i Wariante Bac, 2008) a 67 Enunturi Clasa a Xl-a 2 1 16. Se considera matricele A = ( i ). B= (: 7 si fianetia fs. 74(R) >. 44(R), (X) = AX — XA. a) Caleulafi f(A) si (B). b) Aratati c& f(C + D) = f(C) + f(D), oricare ar fi C, D € . 44(R). (Variante Bac, 2009) 17. Considerim matricea Ae. 4(R), A= (; 7}: a) Ardtafi ci exist a e R astfel incat A?= aA. b) Calculati(A — A‘ (Variante Bac, 2009) 18°. Aritaji cf ecuafia X? = I, are o infinitate de soluii in. 74(Z). (Variante Bac, 2009) eae 1 19. Se consideri matricele A=|3 9 6|,X=|3|,Y=(1 3. 2),B=h+A,C=h+aAaeR 264 2 a) Calculati $ = A — XY. b) Determi a Rastfel incat BC = 1. c) Aratati ci A"! = 14A", oricare ar fin © N’. (Variante Bac, 2009) 0 2 20. Se considera matricele A = ( 2 . a(t 4 si multimea C(A) = {X € . 4(R) | XA= AX}. a) Aritati ck Be C(A). 0 b) Demonstrati ci daca X © C(A), atunci exist x, y ¢ R, astfel incat X = (; } y x c)’ Rezolvati ecuatia X + X?= A in. 4(R). (Variante Bac, 2009) 000 a 0 0 21. Se considera matricea A=|1 0 0 simultimea de matrice M=]b a 0/a,b,ceCp. 110 cba a) Calculati A’, b)' Aratati ci daci X € . 4(C) si AX = XA, atunci X € M. ©)’ Aritati cd ecuatia X*= A nu are solutii in. 74(C). (ariante Bac, 2009) 22. Se considera matricele A, B € . 4(C) astfel incat (1) AB-BA= A. 01 10 a) Ardtati cd matricele Ay + 4] si By ( 4 verifica egalitatea (1). b) Demonstrati ci dac’ AB — BA" = nA’, oricare ar fin < N’. (ariante Bac, 2009) 110 23. Fie matricea A=|0 0 1] €.4(R). 010 68 3.3, Determinanti a) Aritati cd A7- A= A?—15. b) Demonstrati ci A"— A"? Is, oricare ar fin ¢ N,n 23. c)’ Aratati cd, pentru orice n € N°, suma elementelor matricei A" este n +3. — (Variante Bac, 2009) ° b 24’.Se considera matricea A -(; : cua,b € Rb +0. a a) Aratafi ea, daca AX = XA, X € . 44(R), atunci exist u, v € R, astfel ineat X = ( 2 ‘] vu b) Aratati c, oricare ar fi n € N’, avem A"= farb)'+@-by 2 _ (a+b)" -(a-b)" Yn = saa 2 i ait peaaieyati iss 6) Rezolvati in. /@(R) ecuatia X’= | |. (Variante Bac, 2009) 3.3. Determinanti 4 -2 1, Fie matricea ( ee ) ©. 44(R). Calculati det(Ip + A + A? + A’). (Variante Bac, 2009) 10 2. Fie matricea oj ) € . (R). Rezolvati ecuatia det(A -xI;)=0,x € R. (Variante Bac, 2007) 3. FieX= (: :) ©. (R). Aratati ca det(X - X=(ad — bo)". (Variante Bac, 2009) © 7 10 4, Se considera matricea a-(} ‘Je MAR). to + ry a) Aritati ci A"= pentru orice n € N’. 3n 1 b) Calculati det(A)+det(A?)+...+det(A”). c) Calculati det (A +A? +... +A”), (WVariante Bac, 2007) 5. Se considera multimea G -{ z 3) zw . — (Variante Bac, 2007) 69 Enunturi » Clasa a Xl-a 1 23 1 23) erat 6. 1=]0 4 3 5 Osias-|2 1 3). lo 0 ls 0 0 2 0 4 a atl at2 7. Se considera matricea A=|b b+ b#2}e Mj(R). Aritafi cA det(A)=(a—bya—1) si caleulati Tea det(A—A'). (Variante Bac, 2009) 1 23 8. Rezolvati ecuatia 2 3 5 |=0,xeR. IS. x? 2x +6) hia 9. Se considera determinantul D(a)=|| 3 9, unde a este un numiar real. a) Caleulai D(9). b) Rezolvai in multimea numerelor reale ecuatia D(a)= c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia D(3 (Variante Bac, 2009) Heol 10. a) Aratatica}a bc] =(c—b)(c—a)(b—a), oricare ar fia, b,c € C. la? b? c? re id a bed by Demonstrati ck |. 42 G2 ga] = @- ed byld — alle — b)(e~ ab ~ a), oricare ar fi a,b, a eve & ¢ © C. Determinanjii considerati se numesc determinanti Vandermonde (de ordinul trei, respectiv patru). 11. Fie x), x2, x3 rédacinile ecuatiei x’ -2 x = 0. Calculati determinantii: 5 al teat ee ieee A=|x; x, x,| si A,=|x, x, x]. (Variante Bac, 2009) ky x3 xs x; x4] 70 33. Determinanti 1 2 3 4 1 0 1 Of 2 3 4 I 0 ot 12. Calculati determinangii_ A, = A=] . i mii = ORT Gy (Variante Bac, 2009) 4123 0-104 13. Daca A -(: ‘| €. 4(C), atunci notam cu A matricea c * ed zd a) Ardtayi ci det(A )= det(A), oricare ar fi A € . 44(C). b) Demonstrati ca det(A - A) Ri, oricare ar fi A € . @4(C). c’)Fie A, B € . @4(R) astfel incat AB = BA. Aritati c& det(A? + B’) > 0. (Variante Bac, 2007) 14, a) Aritati ci det(A + B) + det(A — B) = 2 - (det(A) + det(B)), oricare ar fi A, B €. @(C). b)’ Demonstrafi c&, oricare ar fi A, B € . 4%4(R), avem det(A + B) < det(A) + det(B) sau det(A ~ B) < det(A) + det(B). (Variante Bac, 2007) 15. a) Demonstrati ca A? ~tr(A) - A + det(A) 12 = Oz, oricare ar fi A € . 4(C). 4-1 b) Aratati ci, daca A= (; ) €. #{C), atunci A? = 2A + Ip. —2. 7 ab 16. Se considera matricea a-( ‘| . MR). © a) Demonstrafi c& det(A — x12) = x” - (a + d)x + ad — be, oricare ar fix € R. b) Aratagi ci, daca A® = Op, atunci a + d= 0. c)' Calculafi det(A + 212), stiind c& A? = O,. (Variante Bac, 2009) a,xtb, atx a,b, 17'.Pard a calcula determinantii A,=Ja,x+b, a,+b,x ©] si A,=\a,_ . aratafi cd A\=(x7 -1)A,. jaxtb, a,+bx oy lay bs cy rid 18, Fie matricea A=|1 1 1). 4(R). 1A a) Rezolvati ecuatia det(I; + xA”) = 0, x R. b)’ Demonstrati c& det(C + xA)det(C — xA) < (det(C))’, oricare ar fi C € . 4(R) $i oricare ar fix € R. (Variante Bac, 2008) 19. a) Aritati cd, oricare ar fi A € C si X €. A(C), are loc egalitatea det(AX) = ° det(X). b)" Demonstrati ca, oricare ar fi A < .74(C), avem A - A'=-(A - A'J' si det(A — A‘) = 0. (Variante Bac, 2009) val Enunturi Clasa a Xi-a 20. Fie a, b,c € R, functia f: R R, f(x) = x° + 2x +3 gi determinantii: Taslaeat Meee A=ja b clsid=[a bc a> bc f(a) £(b) f(0)} a) Aritagi cf A, = (a — b)(b— (ce -ayfa +b +). b), Aratati cd A; = As, c)’ Demonstrafi c&, oricare ar fi trei puncte A, B, C, apartindnd graficului functiei f, cu coordonatele naturale, aria triunghiului ABC este un numar natural, divizibil ou 3. (Wariante Bac, 2009) 21. intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-3, 3), B(4, 4), C(5, -3). Calculati Ajascy. 22. intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(2, 3), B(m + 1, 2), C(3, m + 2). Determinati valoarea Iui m pentru care Aagc este minima, 23. intr-un reper cartezian xOy, se consider punctele A(1, 3), B(2, 1) si Ca, a ~ 4) (a € R). Determinati a, astfel incat punctele A, B gi C s& fie coliniare. 24. intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-I, 1) si B(3, 7). a) Scrieti ecuafia general a dreptei AB. b) Determinafi m € R, astfel ineat C(m, m+ 1) € AB. 25. Fie A(Xa, Ya)s BOs, Ya), C(Xc, Yc), trei puncte in plan (pentru care am ales un reper cartezian Xx Yat xOy) simatricea M=|x, yy 1/e./4(R). Xe Ye | a) Aritafi e, dac& punctele A, B, C se afla pe dreapta y = 2x, atunci det(M) = 0. b) Demonstrati ci, daca triunghiul ABC este dreptunghic si are catetele de lungime 1, atunci det(M) = +1. (Variante Bac, 2009) 3.4. Inversa unei matrice. Ecuatii matriceale 123 12 1, Se considera matricele a} 3) €.@(R)si B=|0 -1 2] €. A(R). Calculati A” si BT. 121 care dintre urmatoarele matrice este inversabild gi aflati inversa respectivei matrice: 112 1 2 3 24 25 A=| » B=| ,C=|0 2 1],D=|-2 0 -1]. 3 6 13 oot -1 2 2 72 8. 3.4. Inversa unei matrice. Ecuatii matriceale 2 1 x Determinati valorile lui x R, pentru care matricea A=/3 -1 2 | este inversabilé. nies abe Fie a, b,c € Qsimatricea A=|c ab]. Aritati ci, dack a +b +c#0 si A nueste inversabila bea in. 4(Q), atunci a= b=. (Variante Bac, 2009) 010 Fie matricea B=|0 0 1| €.4(R). 100 a) Calculati B*. b) Determinati B'. (Variante Bac, 2009) Sot Se considera matricele A=|6 4 2] siB=L+A. 963 a) Aratati ca A? = 10A, ‘ 1 b) Demonstrati et matrices B este inversabilé gi inversa ei este matricea C= 1 —77A. (Variante Bac, 2007) a e 4d -b a dic Se considera matricea A = €M(R). coc da —-b —d-c b a a) Aritati ci A- A'=atl,, unde a =a +b? +0 +d. b) Demonstrati ca, daci A # Os, atunci A este inversabila gi determinati A”. mere. a) Aritati cd X(a) - X(b) = X(ab + a + b), oricare ar fi X(a), X(b) € G. b) Demonstrati ca, orice matrice X(a) € G este inversabila si inversa ei apartine multimii G. (Variante Bac, 2009) (Variante Bac, 2009) 1428 2 Fie multimea G {x-( ie ial) 73 Enunturi Clasa aXI-a 2 1-1 9. Seconsidera matricea A=] -1 m -1| €. 4(R), 3m+4 1 0 a) Calculafi det(A). b) Determinafi valorile lui m pentru care A este inversabila. c) Determinati m € R, astfel incat A“ = A’, (Variante Bac, 2009) 10. Fie Ac . #4(R), astfel incat A*=O;. Aritafi ci matricele A-l, si Atl sunt inversabile 3.1 0 -l 11, Fie matricele {i} H si a? : ) Reza cecuatia matriceala AX = B 12. Fie matricele a[; ): a-{ 1 = ( ) - Rezolvati ecuatia matriceala AXB = C. 4 13. Fic matricele A=| 1 0 ) - Rezolvati ecuatia matriceala XA = B. 14. Se considera matricele A : r 01 ) si c-[ ‘ ‘] Rezolvati ecuatia matriceala A(X +B)=C. 14 -2 4 15. Se considera matricele A=]2_ 3. -2| €. 4(R)si B=|2| €.4,(R). 48 -5 0 a) Aratati ci A? = 13. b) Rezolvati ecuatia matriceala (A + A“')X = B. (Variante Bac, 2006) 2] € . 4(R) si functia fs 4(R) > . 7(R), {(X) = AX. Ardtagi c& functia 2 16. Fie matricea A (i f este bijectiva. (Variante Bac, 2009) 17°.Fie A 4(C) 0 matrice inversabila. Aratati ci det(A*) = (det(A))?. (Variante Bac, 2009) b 18. Se considera multimea M = {C :) ° eae a,biede x| simatricea a(t 3] eM. a) Aratati ci Av! ¢ M. b)' Determinati toate matricele inversabile B < M care au proprietatea B' = M. (Variante Bac, 2009) 74 3.5, Rangul unei matrice 19°.Se considers matricele J=|1 1 1] © .M(R) si A= aly + bl, a,b © Roa #0,a + 3b 40. rid Demonstrati ci A este inversabild si determinati x, y € R, astfel incat A“! = x1; + yJ. (Variante Bac, 2007) 20".Se consider’ multimea H = {A € . 4(Q) | det(A) #0 si AT = A? + A}. a) Demonstrati ci A? + A?—[y b) Aratati ci, dacd A € H, atunci matricele A + 15 si A —Is sunt inversabile in. “4(Q), s, oricare ar fi A e H. (Variante Bac, 2007) 3.5. Rangul unei matrice 1. Determinati rangurile matricelor: 12-1 12 =|3 0 4|sic=|4 5 3 423 2131 afi 34! “(2 -6 8 3 0 a) Se considera matricea A=|1 0 0| €.4(R). Determinati rangul matricelor I; + A sib + A+ A‘. 10 1 (Variante Bac, 2008) 2-114 Se considera matricea A=|1 1 x 2] €.44(R). Determinati numerele x si y, astfel incat I-ldy rang(A) = 2. mil Determinati, in functie de valorile lui m € R, rangul matricei A=] 1 m= 1 11m ‘a atl a+2 Se considera matricea A=|b b+1 b+2| €.4(R). Aratati cd rang(A) 2 2. (Variante Bac, 2009) 1 1 a a be Fie matricea A=|2a 2b 2c |, undea, b,c ¢ R’. Determinati rangul matricei A. 3a 3b 30, Wariante Bac, 2009) 1 Enunfuri « Clasa a Xl-a 7. 8. 9 10. 11. 4 8 12 Fie matricea A=|5 10 15| ¢.74(R). 6 12 18 a) Aratafi ci A?= 32A. b) Demonstrati cd rang(A") = 1, oricare ar fin € N’. (Variante Bac, 2009) 11 ot Se consider matricea A=|1 m 1 | €.@4(R). Aritati cd rang(A) #2, oricare ar fim R. lmm (Variante Bac, 2009) 1001 0000 ooo00 o110 Se considers matricele A=] 5) 4g] €+@(R)Si B=] | | 5] € + G(R). Arita c& 1001 0000 rang(A + B) = rang(A) + rang(B). Determinafi o matrice A € . 4(C), astfel incat rang(A) # rang(A’). (ariante Bac, 2007) {ntr-un reper cartezian xOy se considera punctele A(0, 6), B(1, 4), C(-1, 8). Fie matricea M = eee =|0 1 -1 a] €. GAR). 64 8 b a) Aratati c& punctele A, B, C sunt coliniare. b), Determinati rangul matricei M in cazul a= 3, b= 0. c)’ Aratati cA, dacd unul dintre minorii de ordin trei ai lui M, care contine ultima coloana, este nul, atunei rang(M) = 2. (Variante Bac, 2009) 12*. Se considera o matrice A € . 74(C) cu proprietatea A ¥ A', Demonstrati c rang(A — A') = 2. (Variante Bac, 2009) 3.6. Sisteme de ecuatii liniare 1 2. 76 Rezolvati in R sistemul: jx + 4y —2: Rezolvati in R sistem 2x +3y+6z= 5. 6. 10. 3.6, Sisteme de ecuatiiliniare x-2ytz+te=l Rezolvati in R sistemul: } x -2y +z-t=-1. x-2y+z45t=6 x+2y43z+4t=3 Determinati mulfimea solutilor sistemului: Jy +22-+3t=2 (Variante Bac, 2008) z+2t=1 X+y+ztt=1 Rezolvati sistemul: {*~¥*2*= 0, (Variante Bac, 2009) xty-z4t=0 xty+z-t=0 |x+e’y+ez=0 in reperul cartezian xOy se considera dreptele: dy: mx + y + 1= 0, dy: x+3y +2=0,dy:-x-y + +4=0. Determinaji m ¢ R, stiind c& cele trei drepte sunt concurente. (ariante Bac, 2009) xt+y+z= Se considera sistemul 4 ax +by +cz =0 —_,cua,b,c € R’, gi se noteaza cu A matricea sistemului. bex +acy +abz=0 a) Calculati det(A). b) Rezolvati sistemul, stiind cha x b¥c%a. c) Determinati mulfimea solufiilor sistemului, daca a= b # c. 1 axtby+oz=tx near Fie a,b, ¢ € Z. Aritafi od sistemul Jex +ay +bz = yy admite numai solutiax=y 1 bx +cy+az=—z a 2 (Variante Bac, 2009) xtay=1 Se considera sistemul jy +az=a,, unde a € R’. Aratati cd sistemul este compatibil determinat si x+z=1 solufia sa este format din trei numere in progresie geometrica. (Variante Bac, 2009) 71 Enunturi e Clasa a Xl-a 1. 12. 13. 14, 15. 16. 78 x-y-mz Se considera sistemul }mx+y-+mz=1-m. Determinaji m ¢ R, astfel incat sistemul sa fie mx +3y +3z incompatibil. (Variante Bac, 2009) faxtytz=1 Se considera sistemul }x +ay+z=1, unde a € Ri (x,y,z) ¢ R’. xtytaz=a a) Aratafi c& determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a— 1)°. b) Rezolvati sistemul in cazul in care este compatibil determinat. c) Rezolvati sistemul dacd a € {~2, 1}. x-y+z=1 Fie sistemul 4x +(m?—m-+1)y+(m+1)z=2 _ . Determinati m ¢ R, astfel incat sistemul si fie: 2x +(m? —m-2)y +2(m41z=3 a) compatibil determinat; b) incompatibil. (Variante Bac, 2009) xty+z=0 Se considera sistemul { mx + y+z=m~-I1,m € R, si se noteazi cu A matricea lui. -l x+my +2 a) Determinai m, astfel incat det(A) = 0. b) Aratafi ca sistemul este compatibil, oricare ar fim € R. ©) Determinati m, stiind c& sistemul are 0 solufie (xo, Yo, 20) CU 29 = 2. (Variante Bac, 2009) x-y+z Se considera sistemul de ecuatii }x +y+z= mx +y+z=3m , unde m € R. Pentru fiecare m, nottim cu Sy, mulfimea solufiilor reale ale sistemului. a) Determinati m pentru care sistemul are solutie unica. b) Aratafi ca sistemul este compatibil, oricare ar fi m. ©) Determinaji min{x? + y+ 2" | (x, y, 2) € Si}. (Variante Bac, 2009) x-+my+2z=1 Se considera sistemul 4x+(2m—Dy+3z=1 — ,undeme R. x+my-+(m—3)z=2m-1 a) Determinati m, astfel incat sistemul si aiba solutie unica. b) Determinati m pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. ©) Dac& m= 1, gisifi solutiile (x, y, z) ale sistemului, stiind c& 2x” — y* + 3z7= 14. (Variante Bac, 2009) 3.6. Sisteme de ecuati liniare xtytz 17. Se considera sistemul 4 x +my +z , unde m € Z\ {1}. Determinati valorile lui m pentru x+my+mz=-2 care sistemul are o solutie cu componentele intregi. (Variante Bac, 2009) mx +y-z=1 18. Fie sistemul x +y-Z=2 ,undeme R. -x+y+z=0 a) Determinafi m, astfel incdt matricea sistemului s& aiba rangul 2. b) Determinati m, astfel incat sistemul si aiba solutii (x, y, z) € R° care verificd relajiax + y +2=4. ©) Determinatim ¢ Z, astfel incat sistemul si admiti o solufie unica (x, y, z) € Z°. (Variante Bac, 2009) Xy-x, =a 19. Se considera sistemul }x;-x,=b unde a,b € R. X) HX, 4X3 4x, =1 a) Aritafi cd sistemul este compatibil, oricare ar fi a, b ¢ R. b) Determinati a i b, astfel incat sistemul s8 admitd o solutie (x1, x2, Xs, Xs) cu proprietatea cA x), Xay Xa, Xs $i X; + Xp Sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. ©) Demonstrafi ca, daca sistemul are o solutie cu toate componentele strict pozitive, atunci a+b <1. (Variante Bac, 2009) x+2y-32=3 20. Se considera sistemul 2x-y+z=m ,mneR. mx+y-22=4 a) Determinati n pentru care sistemul are solutie unica. b) Determinati m si n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. (Variante Bac, 2009) ay +bx=c 21. Se considera triunghiul ABC, cu laturile AB = c, BC = a, CA = b gi sistemul } cx +az=b. bz+cy=a a) Rezolvati sistemul in cazul a=3,b=4,¢=5. b) Aritati cA sistemul are solutie unica, oricare ar fi triunghiul ABC. c) Aratati ci, dacd (x9, Yo, Zo) este solufia sistemului, atunci Xo, Yo, Zo € (-1, 1). (Variante Bac, 2009) xt+y+z=0 . Fie a, b, ¢ trei numere reale distincte $i sistemul 4 ax + by +z axtby+ez=l a) Ardta{i c8, dact A este matricea sistemului, atunci det(A) = (a+ b + e)(c—b)(c—a)(b—a). b) Rezolvati sistemul, stiind c& a+b +ce#0. 79 Enunturi « Clasa a Xl-a ©) Demonstrati cd, dact a +b +c = 0, atunci sistemul este incompatibil. Wariante Bac, 2009) x+2y+z=1 23. Se considera sistemul {2x -y+ unde a si b sunt parametri reali. Tx-ytaz=b a) Determinati a, astfel incat determinantul matricei sistemului s& fie nul. b) Determinati valorile parametrilor a si b pentru care sistemul este incompatibil. (Variante Bac, 2009) axty+2=4 24, Se considera sistemul 1x +2y+3z=6, undea,b € R. 3x-y-2z=b a) Determinati a, b pentru care sistemul are solufia (1, 1, 1). b) Determinati a, b, astfel incat sistemul si fie incompatibil. (ariante Bac, 2009) 2x ~3y +4z-St=-l 25. Se considera sistemul }x+9y+mz+t=3 ,undem,n,p eR. 5x —6y +10z-+nt=p a) Determinati p, astfel incat sistemul si admit8 o solufie (xo, Yos Zo to) CU Zo b) Determinati m,n, p, astfel incat sistemul s& fie compatibil si matricea sistemului sa aiba rangul 2. (Variante Bac, 2009) 3.7. Probleme de sinteza — algebra eae 1. Seconsiderd matricele A=|~2 2 —? ? | gip=asy : matricele A= iB=A+h. e considei Sea teectaeie| 444 4 a) Calculati determinantul si rangul matricei A. b) Calculati A”. ©) Aratati ci B® = 2B — Ie. d) Demonstrati ci matricea B este inversabilA si calculati B™ e) Determinati B® (n e N’). (Bac, august 2000) b 2. Fie matricea A = ( il € 44(Z) si functia f : . “4,(Z) > « %,(Z), (X) = AX, oricare ar fi X= © (Ream X a) Aratati ci f(X + Y) = f(X) + f(Y), VX, Y €. 4,(Z). 80 3.7. Probleme de sintezé — algebra b) Aratati cd f(AX) = MCX), VX ©. M4,(Z) sid € Z. c) Demonstrati c&, daca det(A) # 0, atunci f este injectiva. d) Aratafi cf, daci det(A) € {-1, 1}, atunci f este bijectiva (Bac, august 2001) x +2y+3z=0 Se considera sistemul { 2x + 3y + 4z=0, unde x, y, z € C. Not&m cu A matricea sistemului. 3x +4y +5z=0 a) Calculati determinantul si rangul matricei A. b) Rezolvati sistemul. c) Aratati ci A" #15, Vine N’ 4d) Determinati o matrice B ¢ . 74(R), B # Os, pentru care AB = O3. ©) Aritati c&, pentru orice r ¢ Q\Z, avem det(A +115) # 0. (Bac, august 2001) Se consider numerele reale distincte a, b, c, d, functiile f, g : R > R, f(x) = (x —a)(x — b)(x -) Lee eeeeeeI tee TEE Coho eg aseommae lt be dj Ja boc a “X= d), gO)=" +x+ 1 gideterminangiA=|y 42 92 gofA=] 2g: gt gt la? bec? a ela) ab) g(c) afd) eel a) Aratatici|x yz] =(y-x)(z-x)(z—y), oricare ar fix, y,z eR. Kk? y? 24 b) Aratati c& A = (b—a)(—a)(d —a)(c — b)(d— bd ~c). ©) Demonstrati ci f(a) = (a—b)(a- c)(a-d). 4) Aritati cl A =A. e)’ Dezvolténd determinantul A dupa ultima linie, aratati ca OMOMEC) 0 =1. (Bac, iunie 2001) FiemultimeaG=4(° Jeu, ie mulfimeaG= 4] 45 Je 4(Q) ja =} a) Aritafi ci lb € G. b) Aritafi ca, daca A, B ¢ G, atunci AB € G. a 3b b c) Aratati ci, daca X = ( : G, atunci X este matrice inversabila si X™ 4) Gasiti o matrice A = ( f »)eGeudeo, e . 3b aJoo™ 81 Enunturi « Clasa a Xl-a 3 f)’ Aratai c& multimea G este infinita. (Bac, august 2002) 6. Se considera polinoamele f= a + bX + cX? + dX? € C[X], g = X*— 1 © C[X]. Fie xy, x2, xs, x4 ridacinile complexe ale polinomului g. abe d Teeelaetea 7 XH Ma Xs My SVR) 2 ey? : b i e)' Arktafi c&, dact B= ( fs )s Gsia>0,b>0, atunci B'¥ 1, Vn EN’ a dabe e dab rinse beda ox xox} a) Aritati ci g = (X?~ 1)(X? +1). b) Aratati ca det(V) # 0. Fx) £0) £0) F(X.) XFOX) X2FO%) Xf) x4F (x4) X}fO%) GF) GF) xix) |” X1f04) 7306) 36f05) xf) )' Utilizand relatia de la punctul c), aratati c& det(A) = £(x:)f(x2)f(xs)f(x4). e) Pentrua d=0sib=1, calculati A? si A’. f) Pentrua=c=d=0sib=1, ardtafi cd A este inversabild si calculati inversa sa. (Bac, august 2002) Se considera matricele A = c)’ Aratati ca AV = 11d 7. Fie matricea A=|1 2 3]. Pentru orice x € C, definim matricea B(x) = A + xl; si functia 3°21 polinomiala f : C — C, f(x) = det B(x). a) Calculafi determinantul si rangul matricei A. b) Aratati cd f(x) =x? + 4x? — 5x (x € C). c) Rezolvati in C ecuatia f(x) = 0. a 0 4d) Determinati o matrice nenuli U=| b |e . %,(C), cu proprietatea AU =| 0 |. c 0 €) Gasiti o matrice nenul& C € . %43(C) cu proprietatea AC=O, . x 1 f) Aratati cd nu exist o matrice V=| y |e. 4,(C), cu proprietatea AV =| 0 |. z 0) (Bac 2002) 82 3.7. Probleme de sinteza ~ algebra 8. 10. ae 123 123 ie o= Si si t= s Fie 6 ( ; Je sit ( ; jes a) Calculati ot si to. b) Determinati numarul de inversiuni ale permutirii o. c), Rezolvati ecuatia ox = t. 4)’ Aratafi ca in orice submulfime H a lui $;, care are 5 permutari, exist dowd permutari x si y cu proprietatea xy # yx. {Bac 2002) a Daca X € . 44(C), X= (: A f Considerim funcfia f : . (C) > . @(C), 1X) = KX. Pentru o matrice inversabila A € . 74(C) definim functia g4: @(C) —> . 44(C), ga(X) = AXA™ a) Verificati egalitatile z+w =Z+W si zw =Z-W, oricare ar fiz, w eC. b) Ardtati c& f(X + Y) = £(X) + AY) si f(X « ¥) = £(X) - ACY), oricare ar fi X, ¥ € . Z(C). ©) Aratati ca (Fe (X) = X, oricare ar fi X ©. @4(C). d) Demonstrati ca f este inversabila si determinati inversa sa. e) Aratafi ci ga este bijectiva, ga(X + Y) = ga(X) + ga(Y) si ga(X - Y) = ga(X) - ga), oricare ar AX, Y €.“(C). £)" Demonstrafi ci f# ga, pentru orice matrice inversabild A € . 74(C). (Variante Bac, 2004) : : oe ) xm cu X matricea ( 3} b Se considera multimile G = { ‘ } -ba a,be 2 siUG)= {A €G|A este inversabila si At € G}. a) Verificati ct O2 € G sil, € U(G). b) Aritati ca, daca A, B € G, atunci A +B e G. ©) Aratati ca, daca A,B ¢ G, atunci AB e G. d) Aritafi c&, daci A € U(G), atunci det(A) = e)’ Aratati ci, daca A € UG), atunci A*= Ih. 1)" Aritati cl, dact A, B, C, D ¢ UG) si A- BC -D =p, atunci printre matricele A, B, C si D exist doua care sunt egale. (Bac, iunie 2004) 000 Fie matricea A=|1 0 0] ©. %(C) si functia f: (C) > . G(C), 1X) = X°. 010 a) Calculati determinantul si rangul matricei A. b) Calculati A? si A’. a 0 0 c) Ariitati cd, dact Y € . %4(C) si YA = AY, atunci exist a, b,c € C, astfel incat Y=|b a 0]. cba 83 Enunturi e Clasa a Xl-a 12. 13. 14. a 00 d) Aritati cd, dackZ=|b a 0). 4(C) si det(Z) =0, atunci Z° = 05. cba ©) Gasiti doua matrice U, V € . 44(C), U # V, astfel ineat (U) = f(V). £)' Demonstrafi cd ecuatia f(X) = A nu are solufii in multimea . “4(C). (Bac, august 2004) ab FieA= ( = 40) ed a) Aratati cd A?~(a + d)A + (ad — be), = Or. b) Verificati identitatea A? - 5Ip= (A-V5I1,)(A+V5I,). c)’ Aritati c&, dac& polinomul f ¢ Q[X], f= X’-(@ + d)X + ad ~ be are ridacina V5, atuncia + d= =Osiad-be=-5 d) Gasiti o matrice B € . 74(Q), cu proprietatea B? = SIp, e)' Aratati cd, dact det(A? — 51;) = 0, atunci A® = 5h. (Bac, august 2004) Osiad—be =-3. a 4)’ Gasiti o matrice B € . 4(Q), cu proprietatea B* = SI, e)' Aratati ca, daca det(A? - 51;) = 0, atunci A? = Sh. (Bac, august 2004) 10 0 110 Fie matricele A=| 1 -1 0|€.4(R)siB=|0 -1 0/e. GR). oo1 001 a) Calculati AB si BA. b) Calculafi determinantul si rangul matricei A. c) Verificati ci A” = B= 1s. 4) Aritati ci A este inversabild si determinati inversa ei. e)' Calculati determinantul matricei X= A + A? +... + A™, f)’ Aratati cd (AB)" # Is, oricare ar fin e N’. (Bac, august 2004) ni? Fie matricea A = ( ‘ € MC). a) Calculati determinantal si rangul matricei A. 0 b) Rezolvati sistemul AX = ((): unde X = () €.4(C). x2 c) Gasiti o matrice B € . 4(C), B # Oz, cu proprietatea A - B =O. 4) Calculati produsul C - A, unde C = ( 1) e)’ Gasiti o matrice D € . 44(C), D # Oz, astfel incat A. D=D - A= 02. f)' Aritati cl, dact X € . %4(C) verifica relajia AX = XA = Oz, atunci (A + X)"= A" + X°, oricare ar fi neN. (Bac, iunie 2004) 3.7, Probleme de sinteza ~ algebr’ 15. 16. 17, 3.21 Se considera matriceleA=|6 4 2] siB=1,+A. 963 a) Caleulafi determinantul si rangul matricei A. 1 b) Daca X=] 2| si Y=(3 2 1), calculati matricea $ = A — XY. 3 c) Verificati ci A? = 10A. d) Aratati ci matricea B este inversabilA si inversa sa este matricea B! = I — 1 e) Gasiti trei matrice U, V, W € . 4(C), de rang 1, astfel neat B= U + V+ W. f)' Aritati c&, oricare ar fi doud matrice C, D € . 4(C), de rang I, avem C+D ¥B. (Bec, iunie 2004) ol 10 Fie matricele J = (: ) sik= (0 o Spunem c matricea M ¢ . 44(R) este nilpotenta daca existin € N’, astfel incdt M" = O2. a) Verificati c& matricele O> gi J sunt nilpotente. b) Aratafi ca matricea K nu este nici inversabila, nici nilpotent Pa rs ©) Aratafi c&, oricare ar fi X = ( } € .4{R), are loc egalitatea X”~(p + s)X + (ps ~ qr)le = O>. b ) Aritati ci daca A = ( ‘] €. 44(R) verificd relatia A? = O;, atunci a + d= 0 si ad —be = 0. © e)' Demonstrati ci dack B € . #4(R) este nilpotent, atunci B’ = O2 f) Aratati ci matricea 1; nu poate fi scrisi ca o sumé finita de matrice nilpotente. (Bac, iunie 2005) o1 Fie matricea J = ( 4] €. MC). a) Calcula{i determinangii matricelor J gi Iz. b) Calculati J. O2. ©) Aratati ca, dact A = (: ‘] € . 44(C), atunci A? — (a+ d)A + (ad — be) © d) Gasiti o matrice M € . 74(C) pentru care rang(M) # rang(M?). ©) Aratati cd, dact B € . 74(C) este inversabilé, atunci matricea B” este inversabild, oricare ar fi neN’. 85 Enunturi « Clasa a Xl-a 18. 19. 20. 86 )' Utilizand, eventual, metoda inductiei matematice, arftati c8, daci matricea C = (° \e rs € . 4(C) nu este inversabila, atunci C” = (p + s)""C, oricare ar fin N’. g)' Aratati ca, daca matricea D € . 44(C) verificd rang(D) = rang(D*), atunci rang(D) = rang(D"), oricare ar fin € N’ (Bac, iunie 2006) Ld oe Seavaunigaay geen) Wassuaed [> Yaar | Gopi taaseiasoereiseadl 2-X}iM= e considers matricele E= | 4 |,F=| 1 | | simultimile H = (X € a(R) |X? =X} siM= 45 = (aA +bB+cC+dD|a,b, c,d ¢ Rsi A,B,C, D € H}. a) Arftati ci E € H gily € H. b) Gasifi o matrice P € H astfel incat rang(P) = 1 si o matrice Q € H astfel incat rang(Q) = 2. 1 10 ©) Verificati c&, oricare ar fia, b € R, matricele (\ ‘] si (; ‘] apartin multimii H. . b 4)’ Aratafi c, dact A = (: :] € H, atuncia +d € {0, 1,2} © e)' Aritati cd, dacd B € H este o matrice inversabila, atunci B = I>. f)" Aratafi ca M = M,(R). g) Aratati ci matricea F nu se poate scrie ca o sumi finit& de matrice din H. (Bac, august 2006) : ‘ Z : i - 10 ‘Not&m cu M multimea matricelor patratice de ordinul doi cu elemente din N. Fie E = ( ‘} a) Verificati ct Ee M silk eM. b) Aritati ca, daci A, B € M, atunci A+B e M. ©) Ardtati c8, daca A, B ¢ M, atunci A-B e M. 4) Gasiti o matrice C ¢ M astfel incdt rang(C) = 1 €) Gasiti o matrice D € M astfel incat det(D) = 2006. f) Aratafi ci matricea E este inversabila si E' ¢ M. g)' Determinati toate matricele X € M, inversabile, cu proprietatea cA X"! « M. (Bac, august 2006) 2 3 Se considera matricea A = ( ; , gi mulfimea I(A) = {aA + bl; | a, b € Q}. a) Araitati c& O> € I(A) si lz € (A). b) Demonstrati ca A?— A +1, = Oo. ©) Caleulafi determinantul si rangul matricei A. d) Aratati ca A® e) Calculati A”. fy" Aratati cai, dacd B € . %4(Q) si AB = BA, atunci B € I(A). -h. 3.8. Siruri 21. 2)" Araitati ci, dact Y € I(A), Y # Oz, atunci ¥ este inversabila. (Bac, august 2007) a 0a Se considera multimea M= } A(a)=|0 0 O|laezt. a 0a a) Aritati c& Os e M b) Aratati cd, dack A(x) € M si A(y) € M, atunci A(x) + A(y) € M. c) Caleulati A(-2) + AC-1) + A(O) + A(1) + AQ). 4) Demonstrafi ca, dacd A(x), A(y) € M, atunci A(x) - A(y) € M. ) Caleulati A(-2) - A(-1) - A(0)- A(I)- AQ). f) Calculati A*(a) si A*(a). g) Calculati A771). (Bac, iunie 2007) eae 22. Fie A= (; ‘Je - M{R). a) Calculati determinantul matricei A. b) Aratati ci A?=5A. ©) Determinafi o matrice B ¢ . 74(R), astfel incdt AB # BA. d) Determinati o matrice C € . (R), C # A, astfel incét AC = CA. e) Utilizand metoda inductiei matematice, s& se arate ci A’ “1A, oricare ar fin © N’. f) Calculati suma A + A?+A°+...+A'. 2)" Aritafi c& toate elementele matricei A+ A? + A? +... + A'’— A’! sunt strict negative. (Bac, iunie 2007) 3.8. Siruri 1. 2 Studiati monotonia sirului (Xq)n21 daca: aoe 7 ©) x25 4) x,-—e ee. nt n+l n4#2 n+n Studiafi marginirea sirului (xo: al cdrui termen general este: a) x,=14(CD" b)x,=2 2%, saat i+ (2): °) xatge(3 (5); 87 Enunturi e Clasa a Xl-a 3. 9. 88 Arlitati c& urmatoarele siruri sunt divergente: b) b, =sin 2; 2 d) d,=2"-3". Calculati limita fiecdruia dintre urmatoarele siruri avand termenul general: Tn+3 fi 2 a a, ; Cpa jeer, 8n-2 n+3 (n+ly (n=1)? = (n41)? 1424.tn 3nt1) Dd eee ate —<: =|——}. 2n+1 Ose n?42 of n+2 Calculati limita sirului cu termenul general a, in fiecare dintre urmatoarele situatii: vn+¥n, 3n+5 vn+2 a) a, : bya 5 oa, =a; Ay 2vn+7 14+¥n41 @) a, =Vn? +1-2n; e) a,=V3n+1-V2n+3; f) a, =vn? +1-nvn Caleulati limita fiecdruia dintre urmatoarele Inn+3 iri avand termenul general: b) b= In(n + 1) Inn; In(4r+1) In(2°+3)" Calculati limita fiectruia dintre urmatoarele siru a) a,=Vn?+1-n; b) b, =n(n—Vn? +1); c) co, ) d= (Variante Bac, 2007) 4) d,=Vne2Vnt1-2Vn ; ©) e,=Vnri In; =n" (nd) Calculati limita fiecaruia dintre urmatoarele siruri: a) a, =2°+3°-5"; ib) bees PTT d) d= (a> 0); e) e, (a> 0); 1+a" 2 +a" Determinati limita fiecdruia dintre urmatoarele siruri: an 3n+4) * ia (24) ® nea)? on (23) : ©) ,=(/nel —Vn)"; 38. Siruri 10. 1 12. 13. 14, 15. 16. 17. Calculai limita fiecdruia dintre urmatoarele siruri: atl), n+3 _( 2043)" a -(24): wy .-(22), o-(24) yn iH a @d (23) 3 °) e,>(Va? +2n—n) ; f) fy =n(In(n + 1)- Inn). + Caleta iia stu cutermenul genera ain iearedintre umitoaree situa a) aor ©) a, = 7 (k> 0). (ariante Bac, 2007) Calculai limita sirutui cu termenul general ay in fiecare dintre Series situa: a) a, = 288 by a, =) unde x € Rs n+l n 1 1 1 fn °) a + tates da wh. m+] yn? +2 vn? +n nto Calculati limita sirului (a,)rats 8, -(\ + + zt ce (Variante Bac, 1999) Se considera sirul (a,)o1, definit prin a, : 1 i 7 a) Aritati cl a, < » oricare ar fin € N’. ) Heh ae < Do b) Calculati lima, . (Variante Bac, 2009) Se considera sirul (ay), definit prin a,, 1 Vn+i+vn- a) Calculati lima, . b) Verificaji cd a, = Vn +1 -Vn, oricare ar fin € N’. c) Aritafi ca a, +a, +...+a, =Vvn+I-1, oricare ar fin € N’. 4) Caleutati tim 2282 4=* 80 | (Bao, august 2002) In Se considera functia f : (0, 00) -» R, f(x) = xen Calculagi lim(f() + £(2)+...+ f(m)). (Variante Bac, 2007) Se considera functia f: (0, ©) —> R, f(x) = In(x + 1) In x. Caleulati lim(F(1) + £(2)+...+ f(n)). (Variante Bac, 2007) 89 Enunturi Clasa a Xl-a Ing 1B. Se considera functia F: (0, «) > R, f(x) = B&*) Demonstrati oa sirul (Xahats defint prin x, = x eZ Tef(l) tel = rosde(d}-4e(2) 19. Se considera functia f : (0, 00) > R, f(x) = wi +2), Calculagi limita girului (a))yo1, a) = £() + x 7 (2) este divergent (Wariante Bac, 2009) nla + £2) +... + fla) = In (Variante Bac, 2009) 20. Se considera functia f : R > R, f(x) = e* + 2x + 1. Caleulafi lim (f(-1) + (2) + (3) +... + + f(-n) +n”), (Variante Bac, 2009)" a(n+1) re 21. Se considera functia f: r\-4} definit prin ay = f{1) (2) +... = fla). Wariante Bac, 2009) 22. Se considera functia f : (0, 20) > R, f(x) = a Te Caloutagi lim (1) + (2) +... + flay)" unde ne N’. (Variante Bac, 2009) 2-1 3-1 23. Se considera sirul cu termenul general a, = 2 —, n 22, si functia f: RR, Pel Pel weal one X=1_x-1 f+) x4] xt! f(x) 2? +n+1) 3n(n +1) a) Verificaji identitatea ~— , oricare ar fix ¢ R\ {-1}. b) Aritati cd a, = , oricare ar fin>2,nN. 3a, c) Calculati jim ay Si tin (Bac, iunie 2001) 24, Se considera functia f: R > R, f(x) = Vx? +3x? 42x +1-Vx? —x +1 a) Ardtafi cd f(x) = g(x + 1) — g(x), unde g(x) = Vx? -x+1 (x € R). £0) +fQ) + “oy n 25. Calculati lim(avn +2 +bVn+1+cVn), stiind ci a,b,c e Rsiatb+c=0(neN’). 26. Se considera sirul (x,),s: definit prin x, =n*(¥n+3~-Vn+1), unde a € R. Calculati_ lim x, b) Calculagi tin (Variante Bac, 2009) (discutie dupa valorile lui a). 90 38. Siruri 27. Determinati a, b € R astfel incat limita sirului cu termenul general a, = Vn? +1—a-n-+b si fie 2. 2B. Determinaji a, b ¢ R, b + 0, astfel incét limita sirului cu termenul general n+l rs a, (ue) MeN’) si fie bn?+n+2 29. a) Aratati cd , oricare ar fik ¢ N,k>2. K(k+T b) Aratati cd Eee Sorc ar fl neN. 12°23" n+l) ntl c) Demonstrati ca sirul (a,),21, definit prin a, (n € N’) este convergent. (Variante Bac, 2007) sae 112-24. ¢nen! 30. Se consider sirul (2,1, eu fermenul general a, = HTS n+1)! a) Verificagi identitatea kk! = (k + 1)!—k! (k € N). b) Aratafi cl 1. 1!4+2-21+... +n-n!=(n+ 1)! 1, oricare ar fin € N‘ c) Calculati lim a, si lim (a,)°"", (Bac, iunie 2001) 31. Se considerd sirurile (x,)rais (Ys)uats definite prin x, = le ggtet ge. y,=X,-2Vn (ne N’). in 1 1 . a) Aritati ck 0, a,., = , oricare ar a, +1 fin EN’, Aritafi c& (b,)na1 este 0 progresie geometrica, determinati b,, ay si calculati lim a,, Se considera sirul (a,)se0, definit prin ap = 2 gi Zaye: + aq = 3, pentru orice n € N. Ardtati c& a, = =1+ (-3) sicalculati lim (00+ a) +... +a—n-1), (Variante Bac, 2004) i - 1 i “ o Fie sirul (Xq)n21 definit astfel: x; = 1 gi Xq.1 =X, ge oticare ar fin € N. Determinati x, si calculati 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 7. 3.9, Siruri date prin formule de recurent’ Se considera sirul (a,)n21 definit prin ap = 0 gi a, = a, + 2n, oricare ar fin € N’. Calculati sal). Aritagi c& sirul (X»)se1 definit prin x) = - Xu =X, +1 (2 EN’) are limita. —_(Variante Bac, 2009) Se considera sirurile (x,)ns1, (Yanai definite astfel: x1 = 1, x2 = 2, Xqi2 — 2xnt1 + Xn = 1 $i Yn = = Xqri~ Xe, Oricare ar fin € N*. a) Ardtafi cd (y,)na1 este 0 progresie aritmetica cu ratia 1. Xp b) Determinati x, si calculati lim—2. men Fie girul (X,)ne1 definit astfel: x, =3 gi xq., = 2x, , oricare ar fin < N’. a) Demonstrati c& sirul (x,)se1 este descrescator gi x,¢ (2, 3], oricare ar fin N’. b) Calculati lim x,. (Variante Bac, 2007) Se considera girul (x,)n1 definit astfel: xo =a > 0 gi Xnei = x4 —2x,, +2, pentru oricen € N. a) Aratati cd x, =(a-l)” +1, oricare ar fin € N. b) Determinati valorile lui a pentru care sirul este convergent si calculati limita sa, +a? o Se considers sirul (a,)qs1 definit astfel: ay = 15, ager = = 25 pentru orice n € N’. a) Aratati cd a, > V5, oricare ar fin € N’. b) Studiati monotonia si marginirea sirului (a,)na1- ©) Calculati lim ay. Wariante Bac, 2008) Fie sirul (x,)yai definit prin: x; > 0 gi X44 = { |, oricare ar fin 1. a) Aritafi cx, 21, oricare ar fin >2. b) Demonstrati c& sirul (x,)n21 este convergent si calculati lim x,. Fie sirul (X,)n1 definit astfel: x; =a € R, X,4) = , oricare ar fin € N’. Determinati x, in functie dea si calculati lim x, Se considerd sirul (a,),21 definit prin a, = V3,a,,,=/2+a, (ne N’). a) Ariitafi cd (an)nar este strict crescditor. b) Ardtaji cl (a,)qo1 este convergent. 93 Enunturi Clasa aXl-a ©)’ Caloulafi tim S242 —@ns1 (Variante Bac, 2009) ae an 8, : ao 2x, +1 . 18. Fie girl (xahas defiit prin x: = 2, x,4)=2*** (ne N’) Xn a) Ardtafi c& sirul (X,)nz1 este descrescator $i xn€ (0, 2], oricare ar fin € N’. b) Ardtati c& (xa)ga: are limita 1. (Variante Bac, 2009) s 19, Se considera sirul (Xs)ma1 definit prin x; € (0, 1) si Xyq = rs (ne N’). a) Aratati c& x, € (0, 1), oricare ar fin € N’. 'b) Demonstrati ca sirul (Xp)n21 este convergent. 0)" Arita ct fim Xmst = 2, (Wariante Bac, 2009) eared 20. Fie (x,)no1 un gir de numere reale pozitive astfel incat (n+1)x,.; —nx, <0, oricare ar fin € N’. a) Aratati c& girul (X,)m1 este descresctor si marginit. |, oricare ar fin € N’. : 1 b) Demonstrati c& xy.) <—— nt c) Calculafi lim x,. 21, Fie girul (X,)r21 definit astfel: xo € R\ {0,1}, Xpy , oricare ar fin € N’. a) Calculafi xne2, Xn13 in fusnctie de x,. b) Aratati ca sirul (X,)ne1 este marginit i divergent. 3.10. Limite de functii 1. Calculayi: b) lim x xe 2 4 . te ¥ MO $x e) lim 3 wee x 2. Calculati: a) lim", 6) tim 243 wotx? 3x42 xO K? 5K 46 94 4) tim SS (x+)? wel 4] Caleulai: a) lim, xl vx-1, Yx-1 4) stim (xvi +1); Caen: «) im ZTX+10 xx? 8x 412 9 im 223, Hm 3 Caloulati: ._ sin Sx eee 4) tim 228% ; i Caloulagi: a) limxsin2; x ) fim * saree x Calculati Ii a tin | (3x-4) 3 li Saar" E : 9 tin( 24) Caleulati: sin2x)™ | oun ear)"s 1 1 & in( =) (2x41) -(x-1) | sin2x xo0sin 7x" e) lim b) tim e) lime* os inx—sina x-a sinx , x cosx; 3.10. Limite de functii 13 lim : 7 tin 3) 3-V5+x ©) lim=—>** rot] JS—x 8) tim x( Vx +1-x). (Bac, iunie 1999) __ sin3x +sin Sx ©) lim ox 4 tim OBZ x0 sin3x ti c) limxsin—; xox, f) lim (x-x? -sinx). (Variante Bac, 1998, 1999) oma) 1) lim (x aay 95 Enunturi e Clasa a Xl-a 9. Calculati: _(x?+x+1) eee Jim| 542+" b) lim(+sinx)*; 9 in 41 yeaa) t 4) lim(cos x). (Wariante Bac, 2007) 6) tim ¥e=1) 10. Caleulati: a) lim [In(@2x + 1) -In(x + 1)}; °) tgtn( 5) Ox "G1 11. Se considera functia f : (0, 3) > R, f(x) = (Variante Bac, 2007) Ba -3 =} Caloulati urmatoarele timite: 1 a) imtoo; b) Tim(l + £00)" : (Bac, august 1999) 12. Se considera functia f : (0, <0) > (0, =), fix) = X=X*! Catcutati reas) tim £29. Ol Fog) 7 x timfCDX! oF tim Ox — feo)". (Variante Bac, 2009) sin fae 13. Calculati limitele laterale in punctele indicate pentru fiecare dintre urmatoarele functii: af R~ (2) R,fh)= AS nx =25 ou: b) f: R= (-1, 1} 9 R, fx) = inx=-l six 1 o)f: RR, f(x) = xe* inx =0; a)f:R={1} >R, f= — l+e' 14. Aritati cd niciuna dintre urmatoarele funcfii nu are lim a) f: R-{1} >R, fix) = in punctul indicat in dreptul ei. b) f: RR, f(x) = sin x in x = 00; c)f:R’ OR, f(x) = cos inx =0; x ERR = [rE inx =a, undeae R. sxe 96 3.10. Limite de functii : 1-2x,x<-1 15. Considerim functia f: R > R, f(x) = { 2 . Cercetati daca f are limita in x = -1. x 4+x4+3,K2-1 2sinx 0 16. Fie functia £: R > R, f(x) = 1x? —x’* ©". Cercetati dacd f are limita in x = 0. 3x+1,x%20 sinx +sin2x 17. Se considera functia f: RR, fx) = x '* <9. Caleulag tim fx). 34x,x20 foe 2ax,x <1 18. Fie functia f: R > R, f(x) = fe 2e x21” unde a € R. Determinati a, astfel incat functia f s4 3x? -a?x, K2 aiba limita in x = 1 : . 2x+a,x <1 19. Se considera functia f: R > R, f(X) = 4 2 - Determinati a, b € R, astfel x? 42x +bIn(x? =I), X>1 incat funofia f sa aiba limit in x = 1. 20. Fie f: R > R 0 functie cu proprietatea |f(x) — x’| < |x’], oricare ar fix € R. Calculati li 3 1 21, Se considera functia f: R > R, f(x) = = r Calculati lim(f(e*))* - (ariante Bac, 2009) x xo 22. Se consider’ functia f: R > R, f(x) =x° +x. Ox) a) Calcutati tim 2 f(x +1) 10x) by Calculati lim (Variante Bac, 2009) Fo 23°.Se considera functia inversabild f: RR, f(x) =e +x? —x? + x. Caleulagi lim: “h Vato ‘Bac, 2009) 24" Se considera functia f; R > R, f{x) = x° — 3x +3 aretg x. Determinati a R pentru care tim 2 exist, este finita si nenula. (Variante Bac, 2008) 25" .Se considera functia f : D —» R (D este domeniul maxim de definitie), f(x) 1 = Vax? +bx +1, (Bac, august 1999) unde a, b € R, a> 0. Determinati a, b, astfel incdt lim f(x) a 26’ Determinati a, b € R, astfel incat lim(V2x? +4x+1-ax—b)=2V2. ——(Variante Bac, iunie 1996) 97 Enunturi e Clasa a XI-a 27. "Determinati a, b € R (a> 0), astfel incét tim Ee = *) 2x-1 3.11. Asimptote . . " " 2x41 1. Determinafi asimptotele graficului funotiei f: R - {-2} > R, f(x) -. xt 2. Se considera functia f : R — {-1, 0} > R, f(x) = Fea Determinati asimptotele graficului x funcjiei f. (Wariante Bac, 2009) 3. Determinayi asimptotele functiei £: R {1} > R, f(x) = (Bac, 1998) 4. Fie functia f: R — {1, 2, 2009} + R, fix) = . Determinati asimptotele graficului functieif (Wariante Bac, 2009) 2 5. Se considera functia f: R > R, f(x) = © . Determinati ecuatia asimptotei spre oo la graficul Vx? +1 functiei. (ariante Bac, 2008) 6. Se considers functia £: R-> R, f(x) = y[x*—x]. Aritatic& eraficul functiei f admite asimptota spre ~. (Variante Bac, 2009) 7. Determinati asimptotele la graficul functiei f: R > R, f(x) = Vx" +2 —Vx? +1. (Wariante Bac, 2009) 8. Se considera functia f: R > R, f(x) = Vx° +3x? —4, Determinati asimptota oblicd a graficului functiei f spre 2. (Variante Bac, 2009) 9. Se considera functia f : R — R, f(x) = e* — ax, unde a € R. Determinati asimptota oblicd la graficul functiei f c&tre co, (Variante Bac, 2009) 10. Se considera functia f: R” > R, f(x) = <. Determinati asimptotele graficului functiei f. x (Wariante Bac, 2009) 1 11. Se considera functia f : R° —» R, f(x) = (x — 1)e*. Determinati ecuatia asimptotei la graficul functiei f spre. (Wariante Bac, 2009) 12, Determinati asimptotele graficului funetiei f: (0,2) > R, f(x) = In x (Wariante Bac, 2003) 13, Ardtati cd graficul functiei f: (0, 00) > R, f(x) =x + In x nu are asimptota spre oo. 98 (Variante Bac, 2009) 3.12. Functii continue 14, Se considera functia f: (-2, 2) > R, f(s) = = Tx a) Determinati asimptotele graficului functic f b) Calcutati tim xi(2) vunde a R. (Variante Bac, 2009) fim xt 15, Determinati asimptota spre co a praficului functiei f: RR, f(x) = arctg x — arcetg x. (Variante Bac, 2009) 16. Aratati ci graficul functiei f: R > R, f(x) = x — sin x nu are asimptote. (Variante Bac, 2009) 2 17°.Considertim functia f : R — {1} > R, f(x) = a unde a, b € R. Determinati a, b, astfel incdt graficul functiei f sa aiba asimptota y = x + 2 la co, iar P(2, 6) si fie punct al graficului (Bac, august 1999) ax? +bx te 18" Consideram functia f : R - {-d} > R, f(x) = Sp runde a, be, d € R. Determinati a,b, x+ ¢, d, astfel incat graficul functiei f si admiti asimptotele x = 3 gi y = x + 2 (la 0), iar punctul A(J, 1) sa apartina graficului functiei f. (Bac, iunie 1998) 19" .Se considera funcfia f : D > R (D este domeniul maxim de definitie), f(x) = ax + Vox? +cx +1, unde a, b,c € R, a> 0, b > 0. Determinati a, b, c, astfel incat graficul functiei st admita spre 0 0 asimptota paralela cu dreapta y = 4x + 1, iar spre co si aibi asimptota orizontala y = 1 (Bec, august 1999) 2 20".Considerim funcjia 1: R - {-1, 1} > R, f(x) = ~4**8 unde a € R. Determinati valoarea lui a, x stiind cd graficul functiei are exact o asimptoti vertical. Wariante Bac, 2009) 3.12. Func! 1. Studiafi continuitatea urmatoarelor functii in punctul indicat in dreptul fiecdreia dintre ele: pero t)= TEES! tayo ERR, f0) = in xo= 1; » 2x-1x21 b)f: ROR, fx) = [14X20 inxs = eX,x<0 2. Demonstrafi c& functia f : (0, 3] > R, ffx) = {x} - (1 {x}) este continua. (Variante Bac, 2009) 3. Studiafi continuitatea fiecdreia dintre functiile: aon a) £:(0,0) >R, f= 1x -1** 1; Lx 99 Enunturi e Clasa a Xia 6. 10. 11, 12. 13. 2 bf: ROR, f= { iti: Wariante Bac, 2009) =x? +x,x<1 sixes Artati cd, oricare ar fia © R, functia f: R—> R, (x)= 4-1 **! nu este continua in ayx= Demonstrati c&, oricare ar fi a ¢ R, functia f: R > R, f(x) = nu este continua. *-1x<0 Considerim funetia f: R > R, fx) = 1°" * s unde a € R, Determinati a € R, astfel xt4x4ax20 ‘ncat funcfia fs fie continua in xo = 0. Wariante Bac, 2009) alog,(4—x), x <2 Considerim functia f: (-20,4) > R,)=} x? +x-6 gp unde € R. Determinati a EO exe x? = Tx +10 astfel incdt f s& fie continua pe (—=, 4). (Bac, iunie 1999) Considerim o functie f : R > R, astfel incat xf{x) = e* 1, oricare ar fi x € R’. Aritafi ci f este continua in x = 0 dac si numai daca f(0) = 1. [ariante Bac, 2009) < Determinati constantele reale a, b, astfel incdt functia f : R > R, f(x) = 1* *®*5? oh fie ax +b,x>2 continua pe R si, in plus, si existe li fee (Bac, iunie 1998) x ‘ae*,x <0 Consideram functia f: [-1, 1] > R, f(%)= 4 ff=x_—p __- Determinati a, b © R, astfel incat f SS x>0 A x> sii fie continua. '.Studiafi continuitatea functiei f: R > R, f(x) = lim “ XS (n EN). (Bac, iunie 1998) me [ee x,xeQ Consideram functia f: RR, f(x) = 4" ; x,xeR-Q a) Aratati ca |f(x)] $ [x|, oricare ar fix € [-1, 1. b) Demonstrai cd f este continua in x = 0. (Variante Bac, 2009) Se considera functia f: R—> R, f(x) = Vx} — x}. a) Ardtati c& f(x) = Vx —x? , oricare ar fix € [0, 1). 100 3.12, Functii continue 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23". b) Demonstrai ca f(x + 1) = f(x), oricare ar fix € R. ©) Aritati c& feste continua pe R. (Variante Bac, 2007) Aritafi c& urmatoarele ecuafii au cel putin céte 0 solutie in intervalul indicat in dreptul fiectreia: a) x +x?+7x—1=0in(CH, 1); b) e+ Inx+2x=1in(0, 1). Pentru fiecare n € N’, considerim functia f, : (0, 00) > R, f,(x) = x" + In x. Aritati c& ecuatia £,(x) = 0 are exact o ridacind, situata in intervalul (t 1) (Variante Bac, 2009) e Considerim functia f: R-> R, f(x) =x? +x +1. a) Aritati c§, pentru orice n € N, ecuatia f(x) = 3+ so are o solutie unica x, € R. nt b)*Calculati lim xp. c)' Calculagi lim n(x, — 1). (Variante Bac, 2009) a Considerim functia f:[0, 1] > R, f(x) = {*5 XEON 0,x=0 a) Aritati c& functia f este continua pe [0, 1] b) Aritati ca, dacd n € N’, atunci ecuatia f(x) = cos are cel pujin o solutie in intervalul x ( 1 4). Wariante Bac, 2009) n+l’n Consideram o functie continua f: (1, 1] + (-1, 1]. Demonstrati c& exista u, v € [-I, 1], astfel incdt flu) =u si flv) Stabiliti semnul fiecareia dintre functiile: a) f: [0,5] > R, fx) =3 -x— V5x-x? ; b) f£: RR, f(x) = Ix + I] -[3x~ 1]. Demonstrati of functia f : (0, 0) > (—<0, 0), f(x) = In( + x) ~ x este surjectiva. (Variante Bac, 2009) Aritafi ci funefia £: R > R, f(x) =e + 2x + 1 este inversabila. (Variante Bac, 2009) Determinati Im f pentru fiecare dintre urmatoarele functii: a) £: RR, f(x) =x° + 2x? + 3; b) F: (0,00) +R, fx) =e —Inx. Fie functia f : (0, 20) > R, f(x) = . Demonstrati cd f este marginita. (Variante Bac, 2009) 101 Enunturi Clasa a Xl-a 24”. Fie £: R—> Ro functie continua in x =O, astfel incdt f(0) = 1 si fx) — (2) =x, oricare ar fix ¢ R. e a) Caleulati tim x vende eRneNn. a b) Aritati c& ‘(2)- (3) =~, oricare ar fixe R. e) ley e c) Demonstrafi cd (2 )-(35) =~ oricare ar fixe Ryne N’ 4) Determinati f(x), x € R. Wariante Bac, 2007) 3.13. Derivata unei funct 1. Fie functia f : R > R, f(x) = 2x? + 5x +2. Folosind definifia derivatei uni functii intr-un punct, caleulati f"(-1) si £(0). x(x? +1),x <0 arctg x,x >0. 3. Consideram functia f: RR, f(x) = |x*— x]. fn cate puncte nu este derivabila? (Bac, iunie 2004) 4. Fie functia f: R > R, f(x) = yx? 1]. Calculati derivatele laterale in 0,1, 1 2. Aritati ci functia f: R > R, f(x) = { este derivabild pe R. (Variante Bac, 2009) (Bac, iunie 1998) 7 5. Determinati domeniul de derivabilitate al functiei f:[0, 1] > R, {xy = 1°84 XEON 0,x=0 (Variante Bac, 2009) x,xeQ 6. Demonstrati ca funcia f: R > R, f(x) = { nu este derivabila in origine. x*,xeR-Q (Variante Bac, 2009) if ae . 7. Consideram functia f: R > R, f(x) = xi sin x ER" 0,x=0 a) Aratati c& feste derivabili pe R. b) Caleulayi tim x). (ariante Bac, 2009) 102 3.13. Derivata unei functii 9. 10. Fie functia f: (0, 09) — R, f(x) = (x —3)In x. Caloulagi tim FFD 11. Consideram functia f: R > R, f(x) cee : : Qxt+bxs2 Determinati constantele a, b, astfel incat functia f : R > R, f(x) = si fie 2ax? +11a,x>2 derivabila pe R. (Bac, 1996) Fie functia f: R> R, f(x) =e" £)-FO (ariante Bac, 2009) x . Caleulagi lim. ‘ (Variante Bac, 2009) x? +(m-2)x—m+2, me R. Determinati valorile lui m pentru care domeniul de continuitate al functiei coincide cu domeniul de derivabilitate. (Bac, iunie 1998) 12. Calculati derivata fiecdreia dintre urmatoarele functii: a) f: ROR, f(x) =x? + 4x +4; b) f: RR, f0) = o) PRR f= +--+ 4, a) P:R’ > R, fx) = Vx)! 41; x ©) f: ROR, fax? +e) f)f:ROR, f(x) =2° +55 2) £:(0,0) > R, f(x) =Inx—x +1; h)f: RR, fix) =2 sin x +3 cos x; i) f: ROR, f&) =x? +25 jf: ROR, f(x) = aretg x + arcetg x; k) £1, I) OR, fx) =x + aresin x; Df: (03) > R, f(x) =tex + etgx. Wariante Bec, 2007-2009) 13. Calculati derivata fiecareia dintre urmatoarele func{ii: a) £: (0, ©) > R, f(x) = (x -2)In x; b) f: (0, 0) > R, fx) =x? In x; c) f£: ROR, fx) = (x? + 2x + 3)e5 d)f:R- {1} >R, fix) = 7 ©) ROR A) = +1, x +1 x41 Inx f:R-( Seis : ie 8) ER- (> R fey = 5 2) £500.) > Ry fis) = i) £:(1,0) 9, fx) = XX, pt: (02) +R m= Tees, x+Inx 2 1+cosx (Variante Bac, 2007-2009) 14. Calculati derivata fiecireia dintre urmatoarele functii: a) f:(-1, 1) >R, f(x) =1- VI-x?; b) f: RR, f(x) = e* + In(1 + x’); 103 Enunturi e Clasa a Xl-a 15. 16. 17. 18. 19. 24, c) f: RR, fx) = arctg(x + 2)-arctgx; d) f: RR, f(x) = ©) f:R' > RAs) = xsin2; f:2,2)9R, fixy= n22¥; x 2-x 2) £: (0,20) > RO) = Sn? x3 h) f: R- {-1, 1} 9 R, f(x) = arctg— xv i) £1, >R, fx) = scsi 2x Df: ROR, f(x) =e%+2x +1; +x 1 k) f: R' > Rf) = (x-De *; Df:RR, fx) = Inv + V14x2), (Variante Bac, 2007-2009) Consideram functia f : R — R, f(x) = e* — x. Determinagi punctul in care tangenta la graficul functie este paralela cu prima bisectoare. (Variante Bac, 2009) tae Considertim functia f: R’ > R, f(x) = (xe *. Seri ecuatia tangentei la graficul funcjiei fin punctul de abscisi x = 1, situat pe graficul functiei Wariante Bac, 2009) 2(x- x Consideraim functia f : (0, c0) > R, f(x) = In x — 7). Determinati punctele graficului functiei rs fin care tangenta la grafic este paralela cu dreapta de ecuatie 9y = 2x. (Variante Bac, 2009) Considerim functia f : R > R, f(x) = e* — ex — 1, Determinati coordonatele punctului de intersecfie dintre tangenta la graficul functiei fin punctul O(0, 0) si dreapta de ecuatie x = 1. (Variante Bac, 2009) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei f: R > R, f(x) = aretg x in punetul (1, f(1)).. (Variante Bac, 2009) Considerim funetia f: R~ {-1} — R, ffx) = 7[— . Serieti ecuatia tangentei la graficul fanctiei f x+ in punctul (0, £(0)). (Variante Bac, 2009) Considerim funcjia f : R > R, ffx) = x arctg x — In(1 + x2). Demonstraji c& functia f” este marginita. (Variante Bac, 2008) Considerim funcfia f : (0, 0) > R, ffx) = e"™*, Aratafi cd P(x) = f{x)(1 + In x), oricare ar fix > 0. (Variante Bac, 2009) . Consideram functia f: R > R, f(x) = Vx? +3x? 4. a) Aratati ci f(x) « f"(x) =x? + 2x, oricare ar fix € R—{-2, 1}. b) Determinati derivatele laterale ale functiei in punctul x =—2. (Variante Bac, 2009) Consideram functia f : (0, 20) > R, f(x) = na Caleulati lim aff") +£'Q) +. @)]- (Variante Bac, 2007) 104 3.13. Derivata unei functii 25. Fien € N’ si flncile fy Boi RR, f(X) = 1x XP HX ER BADER EL, 8,0) g(x) x41 (x+tP? a) Aritati c8 f(x) = oricare ar fix ¢ R~ {-1} b) Caleulati lim «(4). (Variante Bac, 2009) 3 26. Consideram functia f: RR, f(x) =x—7-—sinx. Determinafi derivata a doua a functii f (Variante Bac, 2009) 27. Considerim functia f : R— R, f(x) = e'(ax’ + bx +c), unde a, b, ¢ € R. Determinati a, b,c € R, astfel incat f(0) = 0, (0) = 1 si f"(0) = 4. (Variante Bac, 2009) 28. Consideram functia f: R-> R, f(x) =x? + e*, Rezolvati ecuatia f'(x) — f(x) + flx) = e*-3,x ER. Wariante Bac, 2009) 29. Considerim functia f: R > R, f(x) = Vx? +1. Aritati ca (x? + 1) £%x) +x - FO) = VRP +I, oricare ar fix e R. (Variante Bac, 2009) 30. Considerim functia f : R + R, f(x) = e* — e*, Caloulati suma $ = g(0) + g(1) +... + g(2009), unde g: RR, g(x) = f"(x) -£"(). (Variante Bac, 2009) 31. Fie fy : R > R, fo(x) = e™. Pentru fiecare n ¢ N’, se defineste funcfia f, : R > R prin f,(x) = = fLa@). a) Aritati cd f(x) = 8e, oricare ar fix € R. b) Calculagi lim 1o-h@ 5 sundeae R. (Variante Bac, 2009) oo a 32. Fie functia fy : R > R, f(x) = e* + e*. Pentru orice n € N’, definim functia f, : R > R, f(x) = = fa). a) Demonstrati cA, oricare ar fin € N, avem f,, (x) = f(x) $i foys1(X) = f(x) (x € R). b) Calculati tim 2OF8O+-+,0) (Variante Bac, 2007) Co 1 33. Consideram functiile f, g : R— {1,2} > R, f(x) = (x- 1)(x —2) si g(x) = a H x a) Aratati c& g(x) oe Par eee b) Demonstrati ca (f"(x))? f(x) - £"(x), oricare ar fix ¢ R- {1,2}. (Variante Bac, 2009) 34, Determinati derivata de ordin n (n € N’) a functiei f: E> R, f(x) = —L (precizind muljimea E xta a punctelor unde f este de n ori derivabila). (Bac, iunie 1996) 35° .Fie functia f: R R, f(x) = sin x. Calculagi f"'(0). (Bac, iunie 2003) 105 Enunturi e Clasa a Xl-a 36° Fie functia fy : R -> R, fo(x) = cos x. Pentru fiecare n € N’, definim functia f, : R > R, f(x) = aC) a) Calculati fo(x) + fi(x) + fh(x) + f(x), x € R. b) Determinati fa(x), x € R. fOO+hO)+ALO oR ©) Caleulati tim (Bac, iunie 2003) * 7 37° Fie functia f: R > R, f(x) = (x? + xe". a) Aratati c& f(x) = (x? + (2n + 1)x + n’)e%, oricare ar fix e Rsin e N’ £0) +£"(0) +... + £0) ; (Bec, iunie 2002) 0 b) Calculagi tim 3.14. Teorema lui Fermat. Teorema lui Rolle. Teorema lui Lagrange 2x+1 1, Aritafi c& functia f: R~ {-1, 0} > R, f) = (x41) nu are puncte de extrem local. (Variante Bac, 2009) 2. Fie functia f: R > R, f(x) = arctg x + ax, unde a © R, Determinati a, stiind od x = 1 este punet de extrem pentru f. 3. Considerim numarul real a > 0 si functia f: R > R, f(x) = e* — ax. Determinati a, stiind cd fx) = 2 |, oricare ar fix eR. (Variante Bac, 2009) 4, Fie a>0 sib > 0. Demonstrati ca a" + b* 2 2, oricare ar fi x R daca si numai dacd ab = 1, 5. Fien € N. Determinati a ¢ R astfel incét (1 + x)" > 1 + ax, oricare ar fix >—I. 6. Determinati a> 0, astfel incat 2* + a* 3° + 4%, oricare ar fix € R. 7. Aritati c& fiecare dintre urmatoarele functii indeplineste conditiile teoremei lui Rolle: a) £: [1,3] > R, f(x) =x? — 4x +2; 2 Decne {: +x2,xe[-1,0] 2+sinx, x €(0, n] 8. Consideram functia f : R + R, f(x) = (x — 1)(x ~ 3)(x ~ 5)(x ~ 7). Ardtati c& ecuatia f(x) = 0 are exact trei radacini reale. (Variante Bac, 2009) 9. Fie functia f: R > R, f(x) =x° + x*-x?-x. a) Calculati £"(x). b) Aritati c& ecuatia 6x + 4x° — 2x — 1 = 0 are cel putin o radacina in intervalul (0, 1). 10. Fie 0 functie f: [1,2] > R, continu’ pe [1, 2] si derivabila pe (1, 2). a) Aratati c& functia g : [1, 2] > R, g(x) = (x — 1)(f{x) — £(2)) indeplineste condiiile din ipoteza teoremei lui Rolle. b) Deduceti c& exist ¢ € (1, 2), astfel ineat (c~ I)f"(c) + f(e) = f(2). (Variante Bac, 2009) 106 3.14. Teorema lui Fermat. Teorema lui Rolle. Teorema lui Lagrange 11, Fie f: [a, b] > R’ o functie derivabila. a) Aritai c& funotia g : [a, b] > R, a(x) = (x — a)(x — b)f{x) verified conditiile din ipoteza teoremei lui Rolle. I 1 b) Dedueefi cd exist c € (a, b), astfel meat 2 7 RG 3 asc b-c 12. Stabiliti numarul radacinilor reale si precizati intervalele in care acestea se afla pentru fiecare dinte ecuatiile a) 2x°- 6x? +3 =0; bye 6e%+ 4x +4 c) x*=2Inx+ 10; d) x’ — 3x — 24 aretg x = 0. 13. Determinati numarul de ridacini reale ale ecuafiei 18x? In xm = 0(m € R). (Variante Bac, 2009) 14, Determinati numarul solutiilor reale ale ecuatiei x + e*—m = 0(m € R). (Variante Bac, 2009) 15, Considerim functia f: R > R, fx) = $=". Determinati numarul rfidacinilor reale ale ecuatiei f(x) =m (m € R). (Variante Bac, 2009) 16. Considerim functia f: R ~ {-2} > R, f(x) = ae Determinai numarul de radacini reale ale x ecuatiei f(x) =m (m € R). (Variante Bac, 2009) oe A ie e.xe[-L0) |. : 17. Determinati a, b € R astfel inedt functiei f : [-1, 1] > R, fx) sii se poatd ax +b,x€(0,1] aplica teorema lui Lagrange. 18. Fie funotia f : (1, 00) > R, fx) = In(In x). a) Utilizdnd teorema lui Lagrange, aritafic&, pentru orice k> 1, exist& cy € (k, k + 1), astfel inet fk+1)-()= LL. ©, Inc 1 b) Demonstrati c& camer * In (ink +1))~In(lnk) <= , oricare ar fik> 1. Wariante Bac, 2007) 19. Consideram functia f: R > R, f(x) = arctg x. a) Utilizénd teorema lui Lagrange, arditafi c8, oricare ar fi k 2 0, exist cy € (k, k + 1), astfel incat 1 +l b) Demonstrati ct 1 < arctg(k +1) - aretg k < +1 ee 7 , oricare ar fik 2 0. (k+1y 1 (Variante Bac, 2007) 107 Enunturi e Clasa a Xl-a 20. Considerim functia f : R > R, f(x) = In(x +V1+x?). Demonstrati c& fx + 1) ~ f(x) < I, oricare arfixeR. (Variante Bac, 2009) al 1 : 21. Fie functia f: (0, 09) > R, f(x) = — si sirul (@)pars y = $e tt ene NY ie fumetia f (0, ©) > R, fx) Si sr (ada 8 = ene a) Arataji ci ———— < f(k)-f(k +1) < , oricare ar fike N’. tee 2Ak+ Heat eo eaca ak b) Demonstrati cd sirul (a,),e1 este convergent. (Variante Bac, 2009) 22. Consideram functia f: R > R, f(x) = Be. a) Aritafi c8, pentru orice k € (0, 2), exist c, € (k, k + 1), astfel incat fk + 1) ~f{k) = b) Demonstrati c& sirul (a,)se15 a, f(n), este strict descrescator. NP (Wariante Bac, 2008) 23. Fie sirul (c,)qe1 definit prin c, Lede det ttn (neN). 1 # a) Aritati ot — 0. x+1 x bb) Demonstrat ct sia! (c,)1 este convergent. 1 1 o) Arata et tim( 1+.) ain (Variante Bac, 2007) nel avd nth 24° Considerim functi oricare ar fix,y eR. (ariante Bac, 2009) 25° .Consideraim functia f: (0, 0) > R, f(t) =’, unde a e R. a) Calculati f"(t), t € (0, 2). b) Utilizdnd teorema lui Lagrange, aritati cX exist’ c, € (3, 4) si d, € (5, 6) astfel incat 4" — =a(c,)" si 6*—5*= a(d,)*" c) Rezolvati ecuatia 4* — 3* = 6* — 5*, (Variante Bac, 2007) 26" Considerim functia f : (1, 29) > R, f(x) = In(In x). Caleulati tim ee Pe (Variante Bac, 2009) 27. Consideram functia f : R” > R, f(x) = —. Calculati lim n°(f(n) — f(n + 1). (Variante Bac, 2009) x ~e 1 28. Fie functia f: R" — R, f(x) = e* . Calculati lim x?(f(x +1) - f(x). (Variante Bac, 2009) 108 3.14, Teorema lui Fermat. Teorema lui Rolle. Teorema lui Lagrange 29. Calculati tim x?(arctg(x +1) —aretg x) (ariante Bac, 2009) 30. Aratati cd, pentru orice x € (-1, 1), are loc egalitatea arosin x + arccos x = = oe 7 o 31. Fien ¢ N’. Considerim functiile fg : RoR =x Ge re +e (9) = C0 - a) Aritati c& f(x) = g'(x), oricare ar fix € R. b) Deduceti c& f(x) = g(x) - “ty oricare ar fix € R. nt Co nt ©) Demonstrati ca 32, Demonstrati cd functia £: (0, 00 )-» R, f{x) = arctg x ~arcetg + este constanta, x (Variante Bac, 2009) 33" Fie functiile f, g : R > R, f(x) = arctg x gi g(x) = {x + 1)- f)-( : 1l+x+ a) Aritati c& g(x) = 0, oricare ar fix ¢ R. (Variante Bac, 2009) 1 l 1+ 142427 oo) 34. Aratati cd urmitoarele functii sunt crescdtoare: a) £: RR, f(x) =x—sin x; b) Calculafi lim (sete +arctg +..cbaretg ae + ) 822,20) +R, eo) = 2, c) h: (0, 00) > R, h(x) = 2e" + 3x? — 2x + 55 4) p: (0,20) > R, plx)= 4 7 ( 3} In (« +4) : (WVariante Bac, 2009) 35. Aratati ci urmatoarele functii sunt descrescatoare: a) f: ROR, f(x) = 3x —x° — 3 aretg x; b) g: [0, 0) > R, a(x) = Vx? +2-Vx? +15, co) (0, 00) > (—v0, 0), h(x) = In(1 + x) — x; 6) p:-,0) >, px)= 2. [Variante Bac, 2009) x 36. Fie functia f: R > R, f(x) = x — In(e* + 1). Aratati cd functia f" este strict descrescatoare pe R. (Variante Bac, 2009) ) este strict deserescitoare 37. Aritati cd functia f : (0, 0) > R, fx) = ay Wariante Bac, 2008) 109 Enunturi Clasa a Xl-a 38. Fie functia f : [-1, 1] > R, f(x) = (x — 1) aresin x. Determinati punctele in care f nu este derivabila. (Wariante Bac, 2009) 39. Fie functia f : (0, 3] > R, f(x) = {x}(1 — {x}). Determinati toate punctele in care f nu este derivabila. (Variante Bac, 2009) 40. Consideram functia f : R > R, f(x) = sesn( ca ): Determinati domeniul de derivabilitate al +e functiei f (Wariante Bac, 2009) 41. Consideram functia f: R > R, (x) = 1X°°*S! unde a, b e R. Determinati a gi b, astfel ax+b,x>1 incAt f si fie derivabila pe R. (Variante Bac, 1998) 3.15. Regulile lui I'Hospital b) tim 2X, ey 9 ing ) lim-2%, mix xX —aretg x | 1 tig 5) tim 280% + 608% =1 me ox a _ x tg i x8 * lim 5 Do (Variante Bac, 1998-2009) 2. Caleulati: a) lim x” b) lim x Inx; ¢) lim x(x —In(e* + 1)); d) lim x(a x +). ©) lim(x +omn(1+4) : f) lim x*(aretg(x + 1) — aretg x). pa x ba (Variante Bac, 2007-2009) 110 3.15. Regulile lui 'Hospital Calculai: a) lim (e*~x’); b) tin -—s pany xo xsinx x? °) tin( 2-4] d) lim (In(1 + x)—x); xox? +Inx-1 x-1 xe z e) tin(x— (+22). 6) lim: ate). (Variante Bac, 1998, 2009) xo xl Caleulagi: a) lim (¥%x=1) ; b) lim(etg x)*™* ; xt ; 7 _(1+2" ¢) lim(cosx)" ; &) tim| S—)". (Variante Bac, 1998) Caleulati: fi a) limx"™"; b) lim(e* 1); ' 4d) tin( Sarg x) ©) lim(sin x)* Calculati: i \ a) limx*s b) lima +2xy; it ©) fim (s} ; 4) lim (tg x)" mol x vt Consideraim functia f : (0, 00) > R, f(x) = x == x | x-sinx a) Se poate folosi regula lui I’Hospital pentru a calcula limita la oo a functiei £2 Justificagi raspunsul. b) Calculati lim f(x). . Considertim functia f : (0, 20) + R, f(x) =x + Inx. a) Aritafi c& ecuatia f(x) = 0 are o solutie unica x, (2: | : e 111 Enunturie Clasa a Xa _ Xe b) Demonstrafi ci lim rN X= Xp £'(xq), unde xo este numarul definit la punctul a). (Variante Bac, 2009) 3.16. Rolul derivatelor de ordinul | si de ordinul al II-lea in studiul functiilor 1. 10. 11. 12. Studiafi monotonia functiei f : (0, 00) > R, f(x) = e*!"*, (ariante Bac, 2009) Studiaji monotonia functiei f: R > R, f(x) = e* —ax (a e R, a> 0). (Wariante Bac, 2009) Determinati parametrul real m, astfel incat functia f : R > R, f(x) = mx — In(x? + 1) s& fie descresciitoare pe R. (Variante Bac, 1998) Aratafi ca functia f: R > R, f(x) =x +e, are exact un punet de extrem local. (Variante Bac, 2009) 1 Aritafi cd functia f: R- {-1, 1} > R, f(x) = aretg, are un singur punct de extrem local x (Variante Bac, 2009) 1 Aritafi cd functia f: R’ > R, f(x) = (x I)e * are doua puncte de extrem local. (Variante Bac, 2009) Determinati punctele de extrem local ale functiei f : R— {-2} > R, f(x) = at x+ (Variante Bac, 2009) Considerim functia f: R\ {-1, 1} > R, f(x) = , unde a € R. Determinati a, stiind cd 3 este un punct de extrem local al functiei f. (Variante Bac, 2009) 2 Fie functia f: R — R, f(x) = Veal 2 , unde a € R. Determinati toate valorile lui a pentru care P41 fare trei puncte de extrem local. (Variante Bac, 2009) Consideraim functia f : (0, 00) —> R, f(x) = 18x? — In x. a) Determinati intervalele de monotonie ale functiei f. b) Determinafi a € R, astfel incat f(x) > a, oricare ar fi x € (0, 00). (Variante Bac, 2009) Fie functia f: R— R, f(x) =x +e. a) Aritaji ci f(x) 2 2x + 1, oricare ar fix e R. b) Demonstrati cd, daca f(x) 2 mx + 1, oricare ar fi x € R, atunei m= 2, (Variante Bac, 2009) Fie functia f : R > R, f(x) = x? + 1. Determinati cel mai mare numér real a cu proprietatea f(x) > 2a+2Inx, oricare ar fix € (0, 0). Wariante Bac, 2009) 112 3.16. Rolul derivatelor de ordinul | si de ordinul al I!-lea in studiu! functiilor 13. Consideram functia f: R > R, f(x) = arctg(x + 2) ~ arctg x. Demonstrati ci 0 < (x) < $ , oricare arfixe R. Wariante Bac, 2009) 14, Determinati mulfimea valorilor functiei f: R > R, f(x) (Variante Bac, 2009) xt +3 15. Determinafi mulfimea valorilor funefiei f : [1, 20) > R, f(x) (Variante Bac, 2009) x 16, Aritafi cd functia f : [1, 20) — [1, 00), f(x) woxl este bijectiva. (Variante Bac, 2009) 17. Demonstrati c& functia f : R > R, f(x) = x* — 3x + 3 aretg x este bijectiva. (Variante Bac, 2009) 18. Aratati ci e* 2x + 1, oricare ar fix ¢ R. (Variante Bac, 2009) 2 19. Demonstrati c& x — > 77 oricare ar fix € [I,). (Wariante Bac, 2009) x+ 22, Aratati ci (1 +x)*> 1 + ax, oricare ar fix € (-1, 0) — {0} sia> 1. (ariante Bac, 2009) 23. Demonstrati c& x arctg x ~In(1 + x°)2 0, oricare ar fix ¢ R. Wariante Bac, 2009) 3 24, Aritati ci x— = ~ sin x <0, oricare ar fix € [0, «0. (Variante Bac, 2009) 25. Considerdim functia f: (0, 20) + R, f(x) = xe In x. a) Determinati intervalele de monotonie ale functiei f. b) Aratati cd f(x) > 0, oricare ar fi x > 0. c) Deduceti inegalitatea e* 2 x‘, oricare ar fi x > 0. el d) Demonstrati ci e* > ~— +1, oricare ar fi x > 0. (Wariante Bac, 2001) e+l 26. Considerim functia f : R > R, f(x) =x? — 3x. a) Determinati punctele de extrem ale functiei f. b) Determinati numarul punctelor de inflexiune ale graficului functiei g : R > R, g(x) = (x). (WVariante Bac, 2009) 27. Considerim funetia f: RR, ffx) = 2. 7 Vaetxel a) Calculati f(@), x € R. b) Aritafi cd feste crescaitoare pe R dac si numai daci a= 2b, b 2 0. ¢) Pentru a=2 si b= 1, determinati imaginea functiei f. (Variante Bac, 2009) 113 Enunturi e Clasa a Xl-a 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34, Fie funotia £: R > R, f(x) = arctg x —arcetg x. a) Aritati ci functia f este strict crescitoare pe R. b) Aratati cd girul (x,),21, definit prin x, = 0, xn+1 = f(x,), oricare ar fin € N’, este convergent. (Variante Bac, 2009) Consideram functia f : (0, 0) —» R, f(x) = nee Se +4) si sirul (a,)nz1, a = 1+ xt 1 1 ( :) to+..4—-Inf nto], 2 n 2 a) Demonstrati cd f este strict crescAtoare. b) Aratafi c& f(x) <0, oricare ar fi x € (0, «). c) Demonstrati c& sirul (a,)qs1 este strict descrescitor. (Variante Bac, 2009) Fie funotia f : (0, 20) —> R, f(x) =x In x. a) Studiati monotonia functiei f. b)' Demonstrati ci sirul (Xn)n20, definit prin Xo € (0, 1), Xavi = e"*?, este convergent. (Variante Bac, 2009) Pentru fiecare n € N, n> 3, considerdm functia f, : [0, 20) > R, f(x) = x"—nx +1 a) Aritati cd f, este strict descrescatoare pe [0, 1] si strict crescdtoare pe [1, «0. b) Aritati cA ecuatia f,(x) = 0, x 2 0, are exact doud ridacini a, € (0, 1) sib, € (1, 0). ©) Calculati f, (2) si apoi lim a,. (Variante Bac, 2009) Pentru n € N, n> 3, consideram functia f, : R + R, f(x) = sin" x si notim cu x, abscisa punctului de inflexiune din intervalul ( 0, 3) al graficului functiei f. a) Aratati cA sin x, = (WVariante Bac, 2009) b) Caleulati tim (60 Considertim functia f: R > R, f(x) =x—sin x. a) Aritafi cl feste strict crescAtoare, b) Demonstrafi cd, pentru fiecare n € N, ecuatia f(x) =n are o solujie unica x,. ©) Ardtaji c& girul (X,)ge1 este nemarginit si calculagi tim X=. (Variante Bac, 2009) en Considerim funotia f : R -> R, f(x) = x + cos x gi girul (Xq)qa1, definit prin Xo = 0, Xnei = f(%»), oricare ar fin e N. a) Aratati c& feste cresc&toare. b) Demonstrati c& 0 < xq < > oricare ar fin € N. 114 3.17. Reprezentarea grafic’ a functiilor c)’ Aritafi c&. sirul (X,)ne1 este convergent la 5 (Wariante Bac, 2009) 35. Pentru fiecare n ¢ N,n 22, se defineste functia f, : (0, 00) -» R, f,(x) = x"—nx— 1. a) Aritati cd f, este convex’. b) Demonstrafi c& ecuatia f,(x) = 0 are 0 solutie unica x,. c)' Calculati lim xp. (Variante Bac, 2009) 36. Fien € N’ si functia f, : [0, 0) > R, f(x) =x"! —(n + 2)x +n, ne N’, a) Aratafi ca, pentru orice n € N’, f, are exact un punet de extrem Xp, b) Calculati tim(x,)” . (Variante Bac, 2009) 37. Consideram functia f: R > R, f(x) = In(x + V1+x?). a) Aritati ci functia f este strict crescatoare. b) Studiati convergenta sirului (x,)21, definit prin x; = 1, Xq+1 = f(a), n € N’. (Variante Bac, 2009) 38. Aritati ca functia f: (0, 0) > R, fix) = e** este convexa, (Variante Bac, 2009) 39, Arutati c& functia f: R— R, f(x) = x arctg x — In(1 +x’) este convexa. (Variante Bac, 2009) 40. Aratati cA functia f : (0, -2) U (0, ©) > R, f(x) = In ( +2) este concava pe intervalul (x, 2). (Variante Bac, 2009) 41. Aritafi cd functia f: (0, 00) > R, fx) = fu? x este convexa pe (0, e] si concava pe [e, 0). (Variante Bac, 2009) 42, Determinati punctele de inflexiune ale graficului functiei f: (-2, 2) > R, f(x) = In = x =x (Variante Bac, 2009) 43. Fie a € (1, 00) si finetia f: (-1, 00) > R, fOx) = (1 +x)" = ax. a) Aritati c functia f este convexa. b)’ Demonstrati c& 2f(x + y) < (2x) + f(2y), oricare ar fix, y € [0, ©). (Variante Bac, 2009) 44, Fie functia f : (0, 0) > R, fo) = (x + oin(i+4), unde a € R. Determinati a, astfel incat x functia s& fie convexa. (Variante Bac, 2009) 3.17. Reprezentarea grafica a functiilor 1. Determinati punctele unghiulare ale fiecdruia dintre graficele urmatoarelor functii: a) £: RR, f(x) =1 + 2x] +3; 115 Enunturi e Clasa a Xl-a 5. 7. 9. 10. b) f: RR, fa) ~ ares =). 1+x Determinafi punctele de intoarcere ale fiecruia dintre graficele urmatoarelor functii: a) £: RR, f(x) =x+ yix—l]; b) g: ROR, g(x) = Vx? 43x74. Consideram functiile £: R > R, ffx) =x? + 5, g: R' > R, g(x) = +. Determinati punctele de x intersectie a graficelor celor dou functii si rezolvati inecuatia g(x) < f(x). (Bac, iunie 1998) eeSeeateate Wariante Bac, 1999) x? 45x46 Reprezentaji grafic functia f: R - {-3,-2} > R, f(x x? +ax+b a) Determinati a, b pentru care graficul functiei admite ca asimptota verticala dreapta x = -2 si functia are un maxim in punctul x = 2. Consideram functia f: D > R, f(x) = (D este domeniul maxim de definitie). by Pentru a =~4 si b =~12, reprezentati grafic functia obtinuti. (Variante Bac, 1996) 2 Fie functia f: R - {1} > R, fx) = AEE unde a, b eR a) Determinati a, b, astfel incdt functia f si admit un extrem egal cu 1 in punctul de abscis& x = 0. b) Pentru a= I sib =—1, reprezentati graficul functiei objinute. (ariante Bac, 1999) Fie muljimea A = R— {1, 2, 3} si funotia f: A > R, f(x) = + x= x a) Trasati graficul functiei f. b) Determinati numa solufiilor reale ale ecuafiei f(x) =a, a € R. (Variante Bao, 2008) _ )x+m Consideram familia de functii fy, : R ~ {m} + R, f(x) = sunde m € R’ Notam cu x-m H, graficul functiei fi. a) Reprezentati graficul functiei f; (m= 1). b) Demonstrati ca, pentru orice m, graficele H, tree printr-un punct fix. (Variante Bec, 1998) x? 3x? +m Considerim functia f: R” — R, f(x) = unde me R. a) Determinati m, astfel incat functia si admit un extrem local in x = 2. b) Pentru m = 4, reprezentati grafic functia obtinuta. c) Discutati numarul ridicinilor reale ale ecuatiei x’ — Ax? ~ 3x + 4 = 0 dupa valorile parame- trului real 2. (Variante Bac, 1998) Fie functia f: R R, f(x) a) Reprezentafi grafic functia f. 116