Sei sulla pagina 1di 37

Anexa nr.1. la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.

______/________ 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE
CLASELE V-VIII

EDUCAŢIE FIZICĂ

Bucureşti – 2009
NOTĂ DE PREZENTARE

Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare
curriculară centrat pe obiective – elaborat şi implementat în sistemul românesc de învăţământ la mijlocul
anilor 90 – la modelul centrat pe competenţe. Adoptarea noului model de proiectare curriculară este
determinată, pe de o parte, de nevoia de a realiza actualizarea formatului şi unitate concepţiei programelor
şcolare la nivelul ciclurilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Pe de altă parte, acest demers asigură
acordarea la dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării.
În acest sens, Recomandarea Parlamentului european şi a Consiliului uniunii Europene privind
competenţele – cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) conturează, pentru
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un ”profil de formare european”, structurat pe opt domenii de
competenţă cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competenţe în matematică
şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie, Competenţă digitală, Competenţe sociale şi civice, Spirit de
iniţiativă şi antreprenoriat, A învăţa să înveţi, Sensibilizare şi exprimare culturală. Competenţele sunt
definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care urmează să fie formate până la finele
şcolarităţii obligatorii, de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru
cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Structurarea acestor
competenţe –cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale şi vizează atât unele
domenii ”academice”, precum şi aspecte inter- şi transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul
mai multor arii curriculare.
Pornind de la ideea că un demers de proiectare curriculare trebuie să acorde conceptului de
competenţă semnificaţia unui ”organizator” în relaţie cu care sunt stabilite finalităţile învăţării, sunt
selectate conţinuturile specifice şi sunt organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare. Actuala
programă şcolară a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor cheie la următoarele niveluri:
formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini; organizarea elementelor de
conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice.
Programa şcolară pentru disciplina educaţie fizică vizează cu prioritate valorizarea competenţelor
cheie care se adresează direct domeniului specific de cunoaştere academică (Comunicare în limba maternă,
Competenţă digitală, Competenţe sociale şi civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, A învăţa să înveţi,
Sensibilizare şi exprimare culturală), precum şi asigurare a transferabilităţii tuturor celorlalte competenţe
cheie, prin deschiderea către abordări inter- şi transdisciplinare în interiorul ariei curriculare educaţie
fizică şi sport şi cu celelalte discipline de studiu.
Disciplina Educaţie fizică, la clasele V-VIII este prevăzută, conform planului de învăţământ, în
aria curriculară Educaţie fizică şi sport şi are menirea să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea
dezvoltării complexe a personalităţii autonome şi creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea
învăţământului.
Programele şcolare au următoarea structură:
- nota de prezentare
- competenţele generale
- valori şi atitudini
- competenţe specifice şi conţinuturi, pentru fiecare clasă
- sugestii metodologice
- normativ de dotare minimală/ unitate de învăţământ
În afara orelor prevăzute pe săptămână, pentru educaţie fizică, în trunchiul comun, există
posibilitatea alocării a inca unei ore destinate extinderii/aprofundarii conţinuturilor din prezenta programă
sau predarii unei discipline sportive opţionale.

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 2


În spiritul aspectelor mai sus menţionate şi pentru a putea asigura un proces didactic modern, bazat
pe o ofertă educaţională optimă, cât şi pe instruirea diferenţiată a elevilor, pe baza unor trasee particulare
de învăţare, individuale sau de grup, este necesar, corespunzător realităţii practice, ca în clasele V-VIII să
se asigure dobândirea de către elevi a cunoştinţelor necesare acţionării asupra dezvoltării fizice şi a
calităţilor motrice, cât şi iniţierea/ consolidarea în practicarea unor discipline/ probe sportive, astfel:
în clasa a V-a:
- trei probe atletice, de preferat din grupe diferite
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică, prevăzute în programă
- săritura la aparatul de gimnastică
- un joc sportiv.
în clasa a VI-a:
- trei probe atletice, cele predate în clasa a V-a
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică, prevăzute în programă
- săritura la aparatul de gimnastică, prevăzută în programa școlară
- două jocuri sportive, dintre care unul este cel predat în clasa a V-a.
în clasa a VII-a:
- două-trei probe atletice, dintre cele predate în clasa a VI-a
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică, prevăzute în programă
- săriturile la aparatele de gimnastică, prevăzute în programa școlară
- un joc sportiv (cel în care elevii au fost iniţiaţi în clasa a VI-a)
în clasa a VIII-a:
- una-două probe atletice, la alegere dintre cele predate în anii anteriori
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică
- una dintre săriturile la aparatele de gimnastică, la alegere
- un joc sportiv, opţional, dintre cele predate în anii anteriori.
Disciplinele sportive alternative sunt predate, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, pe
perioade precizate, numai în situaţii speciale determinate de factorii de mediu şi de baza tehnico-materială,
cu condiţia existenţei materialelor didactice necesare pentru toţi elevii clasei şi abilitarea profesională a
cadrului didactic în disciplina sportivă respectivă. Conţinuturile şi criteriile de evaluare aferente fiecărei
discipline sportive alternative se elaborează de către profesorul clasei şi se avizează de către inspectorul
şcolar de specialitate.
Programa de educaţie fizică, document reglator al procesului de învăţământ, stabileşte şi permite
fiecărui cadru didactic formarea la elevi a competenţelor specifice, utilizând, ca mijloace, categoriile de
conţinuturi pe care le consideră eficiente, corespunzător particularităţilor clasei şi condiţiilor concrete de
activitate.
Ea are un caracter concentric, în sensul reluării conţinuturilor pentru consolidarea deprinderilor şi
pentru a favoriza fenomenul de transfer în învăţarea noilor deprinderi şi dezvoltarea capacităţilor fizice şi
psihice.
Ca urmare, conţinuturile predate într-un an de studiu vor fi reluate în anul de studiu ulterior, ca
elemente de bază în predarea noilor conţinuturi.
Conţinuturile marcate cu asterisc (*) se predau în cadrul orelor de extindere. În abordarea
diferenţiată a instruirii, în cadrul orelor din trunchiul comun, profesorul poate utiliza aceste conţinuturi în
cazul elevilor cu nivel de pregătire superior.
Conţinuturile marcate cu dublu asterisc (**) se constituie într-o alternativă oferită elevilor
nevăzători cu cecitate totală sau foarte slab văzători.
Forma actuală a programei şcolare pentru disciplina educaţie fizică reprezintă o etapă tranzitorie
către un demers viitor de proiectare unitară şi coerentă pe parcursul întregului învăţământ preuniversitar,
care va avea la bază definirea profilului de afirmare al absolventului şi elaborarea unui nou cadru de
referinţă unitar al currciculum-ului şcolar românesc.

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 3


COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare

2. Valorificarea informaţiilor, metodelor şi mijloacelor specifice


educaţiei fizice şi sportului, în vederea optimizării stării de sănătate
şi a dezvoltării fizice armonioase

3. Utilizarea cunoțtințelor, metodelor şi mijloacelor specifice


educaţiei fizice şi sportului, în vederea dezvoltării capacităţii
motrice

4. Aplicarea sistemului de reguli specifice organizării ți practicării


activităților de educaţie fizică şi sport şi adoptarea unui
comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup

5. Valorificarea limbajului corporal pentru exprimarea ți înțelegerea


ideilor, stărilor afective ți a esteticului

VALORI ŞI ATITUDINI

• Interes pentru îmbogăţirea vocabularului cu terminologia de


specialitate
• Disponibilitate pentru colaborare în relaţiile cu profesorul şi colegii
• Preocupare pentru dezvoltarea capacităţii motrice proprii
• Respect faţă de regulile impuse de organizarea ți desfățurarea
activităților de educație fizică ți sport
• Opţiune pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, prin adoptarea
unui regim de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel
intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat cu timpul liber
• Disponibilitate pentru practicarea independentă a exerciţiilor
fizice
• Spirit competitiv ți fair-play
• Interes constant pentru fenomenul sportiv

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 4


• Simţ estetic, deschidere pentru frumos

CLASA a V-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
ƒ modalităţi de călire a organismului
1.1. Recunoașterea principalelor
noţiuni specifice domeniului ƒ caracteristicile complexelor de influenţare selectivă a
1.2. Utilizarea terminologiei de aparatului locomotor
specialitate în transmiterea mesajelor ƒ mobilitatea articulară
specifice ƒ cunoştinţe teoretice despre:
2.1. Identificarea principalilor - caracteristicile stării optime de sănătate, specifice vârstei şi
indicatori ai stării de sănătate şi a
modalităţilor de menţinere a acestora sexului
2.2. Recunoaşterea celor mai - măsurile de igienă individuală – înainte, pe parcursul şi după
importante mijloace pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică
dezvoltare fizică - caracteristicile atitudinii corporale corecte
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii - abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă şi cauzele
ale organismului la eforturi variate
5.1. Identificarea aspectului estetic al care le pot determina
gesturilor motrice - raportul corect dintre înălţimea şi greutatea corpului, specifice
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu vârstei şi sexului
corectitudine şi expresivitate - principalele reguli de expunere a organismului la factorii de
5.3. Conștientizarea și abordarea mediu
constantă a șinutei estetice
- segmentele corpului şi mişcările specifice acestora
- poziţiile corecte ale corpului în acţiuni statice şi dinamice

PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
2.1. Identificarea principalilor ƒ tehnici de reechilibrare
indicatori ai stării de sănătate şi a ƒ modalităţi de atenuare a şocurilor
modalităţilor de menţinere a acestora ƒ cunoştinţe teoretice despre:
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii - importanţa „încălzirii”
ale organismului la eforturi variate - rolul respiraţiei în efort şi refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 5


FORME DE ORGANIZARE
ƒ formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri
ƒ poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă
ƒ alinieri în linie şi în coloană
într-un grup prestabilit
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ întoarceri de pe loc
ai grupului, în vederea constituirii ƒ * formarea coloanei de gimnastică
diferitelor formaţii de adunare, de ƒ * pornire şi oprire din mers
deplasare, de exersare ƒ * treceri dintr-o formaţie în alta
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE
respectarea regulilor specifice
ƒ rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică
organizării activităţilor din lecţie
ƒ cerinţele comportamentului în întreceri
ƒ relaţiile dintre componenţii unei grupe/ echipe, în cadrul
lecţiei de educaţie fizică
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

CALITĂŢI MOTRICE
1. Viteza
ƒ viteza de reacţie la stimuli:
- vizuali
- auditivi
- tactili
ƒ viteza de execuţie:
- în acţiuni motrice simple
ƒ viteza de deplasare:
- pe direcţie rectilinie
1.2. Utilizarea terminologiei de - cu schimbări de direcţie
specialitate în transmiterea mesajelor
2. Îndemânarea (capacitate coordiantivă)
specifice
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii ƒ coordonarea segmentelor faţă de corp
ale organismului la eforturi variate ƒ * manevrarea de obiecte, individuală şi în relaţie cu parteneri
3.1. Recunoaşterea calităţilor motrice ƒ echilibrul:
în cadrul diferitelor acţiuni motrice - în poziţii statice
3.2. Realizarea de acţiuni motrice - în deplasare pe suprafeţe înguste, situate la diferite înălţimi
simple
3.3. Aplicarea sub formă de întrecere - * în deplasare, cu purtare/ depunere/ culegere de obiecte
a deprinderilor fundamentale și a 3. Forţa
celor sportive de baz㠃 forţa dinamică segmentară
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ * forţa segmentară în regim de rezistenţă
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de 4. Rezistenţa
deplasare, de exersare ƒ rezistenţa cardio-respiratorie
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ * rezistenţa musculară locală
respectarea regulilor specifice
5. Calităţi motrice combinate
organizării activităţilor din lecţie
ƒ viteză-coordonare
6. Cunoştinţe teoretice despre principalele forme de manifestare
a calităţilor motrice
DEPRINDERI DE LOCOMOŢIE
a) de bază:
1. Mersul
- pe vârfuri
- ghemuit
- cu pas fandat
- * cu pas adăugat
2. Alergarea

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 6


- pasul de alergare
- pe direcţii diferite
- cu ocoliri de obstacole
- * cu schimbări de direcţie
3. Săritura
ƒ cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare:
- de pe loc
- din deplasare
- pe şi de pe obiecte/ aparate
b) combinate:
1. Escaladarea
- prin apucare şi păşire pe aparat
- prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
[1.2. Utilizarea terminologiei de 2. Tracţiunea
specialitate în transmiterea - pe banca de gimnastică
mesajelor specifice
2.3. Recunoașterea diferitelor - pe perechi
reacţii ale organismului la eforturi 3. Căţărarea-coborârea
variate - la scara fixă
3.1. Recunoaşterea calităţilor - pe plan înclinat
motrice în cadrul diferitelor acţiuni
motrice 4. Târârea
3.2. Realizarea de acţiuni motrice - pe genunchi şi pe coate
simple DEPRINDERI DE MANIPULARE
3.3. Aplicarea sub formă de a) de tip propulsie: lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare;
întrecere a deprinderilor
fundamentale și a celor sportive de aruncare; lovire cu mâna, lovire cu piciorul; lovire cu obiecte
bază (rachetă, paletă, crosă etc.)
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri b) de tip absorbţie: prindere cu mâna goală; prindere cu o
ai grupului, în vederea constituirii mănuşă.
diferitelor formaţii de adunare, de DEPRINDERI DE STABILITATE
deplasare, de exersare
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
a) de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare;
respectarea regulilor specifice b) posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice; rostogoliri;
organizării activităţilor din lecţie] starturi; fente.

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 7


DISCIPLINE SPORTIVE
A. ATLETISM
1. Alergări
ƒ elemente din şcoala alergării:
- alergare cu joc de glezne
- alergare cu genunchii sus
- alergare cu pendularea gambei
1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ alergarea de viteză:
specialitate în transmiterea mesajelor
specifice
- pasul alergător de accelerare
1.3. Înţelegerea principalelor - startul de jos şi lansarea din start
prevederi regulamentare ale - cunoştinţe teoretice despre:
disciplinelor sportive practicate • startul corect
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii • păstrarea culoarului de alergare
ale organismului la eforturi variate
ƒ alergarea de rezistenţă:
3.2. Realizarea de acţiuni motrice
simple - pasul alergător lansat de semifond
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă - startul de sus şi lansarea de la start
într-un grup prestabilit - alergarea în grup
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri - coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de
- cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului
deplasare, de exersare 2. Sărituri
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ elemente din şcoala săriturii:
respectarea regulilor specifice - pasul săltat
organizării activităţilor din lecţie - pasul sărit
5.1. Identificarea aspectului estetic al
gesturilor motrice ƒ săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
- elan de 3-5 paşi
- bătaie liberă şi desprindere de pe un picior
- cunoştinţe teoretice despre regula măsurării lungimii săriturii
3. Aruncări
ƒ elemente din şcoala aruncării
ƒ aruncarea mingii de oină:
- de pe loc, la distanţă
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 8


- cunoştinţe teoretice despre:
• depăşirea liniei de aruncare
• măsurarea lungimii aruncării

B. GIMNASTICĂ
1. GIMNASTICĂ ACROBATICĂ
ƒ elemente statice:
- cumpăna pe un genunchi şi pe un picior
- semisfoara
- podul de jos
- stând pe omoplaţi
- * stând pe mâini, cu sprijin
- * sfoara (fete)
ƒ elemente dinamice:
- rulări
- rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit
[1.2. Utilizarea terminologiei de - rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
specialitate în transmiterea - * răsturnare laterală (roata laterală)
mesajelor specifice ƒ variante de legare a elementelor acrobatice însuşite
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ cunoştinţe teoretice despre greşeli frecvente de execuţie
prevederi regulamentare ale
disciplinelor sportive practicate 2. SĂRITURI LA APARATE
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată
reacţii ale organismului la eforturi transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă
variate ƒ cunoştinţe teoretice despre greşelile de execuţie
3.2. Realizarea de acţiuni motrice
simple C. JOCURI SPORTIVE
4.1. Integrarea şi acţionarea 1. BASCHET
eficientă într-un grup prestabilit Anul I de instruire
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini
ai grupului, în vederea constituirii de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
diferitelor formaţii de adunare, de ƒ oprirea într-un timp
deplasare, de exersare
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ driblingul
respectarea regulilor specifice ƒ aruncarea la coş cu una/ două mâini
organizării activităţilor din lecţie ƒ * pivotarea
5.1. Identificarea aspectului estetic ƒ poziţia fundamentală în apărare
al gesturilor motrice] ƒ deplasările cu paşi adăugaţi
ƒ lucrul de braţe şi jocul de picioare
ƒ demarcajul
ƒ marcajul
ƒ * depăşirea
ƒ apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
ƒ aşezare în atac
ƒ * acţiunea tactică „dă şi du-te”
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: fault, paşi, dublu
dribling
2. FOTBAL
Anul I de instruire
ƒ lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc şi din
deplasare
ƒ şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare

COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 9


ƒ preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
ƒ conducerea mingii
ƒ repunerea mingii în joc de la margine
ƒ * lovirea mingii cu capul, de pe loc
ƒ deposedarea adversarului de minge din faţă
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ marcajul şi demarcajul
ƒ depăşirea
ƒ * intercepţia
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile jocului de fotbal pe teren
redus: henţ, fault, repunere din lateral
3. HANDBAL
Anul I de instruire
ƒ pasa cu o mână de la umăr: de pe loc şi din deplasare
[1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare
specialitate în transmiterea ƒ driblingul simplu
mesajelor specifice ƒ aruncarea la poartă de pe loc
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi
prevederi regulamentare ale
ƒ * aruncarea la poartă din alergare
disciplinelor sportive practicate
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ poziţia fundamentală
reacţii ale organismului la eforturi ƒ procedee tehnice specifice portarului
variate ƒ repunerea mingii în joc de către portar
3.2. Realizarea de acţiuni motrice ƒ depăşirea
simple
ƒ * replierea
4.1. Integrarea şi acţionarea
eficientă într-un grup prestabilit ƒ marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ * intercepţia
ai grupului, în vederea constituirii ƒ sistemul de atac în semicerc
diferitelor formaţii de adunare, de ƒ aşezarea în apărare în sistemul 6:0
deplasare, de exersare
ƒ variante de joc cu temă
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
respectarea regulilor specifice ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
organizării activităţilor din lecţie dribling
5.1. Identificarea aspectului estetic 4. OINĂ
al gesturilor motrice] Anul I de instruire
ƒ prinderea şi pasarea mingii
ƒ servirea şi bătaia mingii
ƒ ţintirea adversarului
ƒ * alergarea prin culoare
ƒ * blocarea (oprirea mingii)
ƒ apărarea individuală
ƒ intrarea în joc
ƒ aşezarea pe posturi
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
ƒ preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
ƒ conducerea mingii
ƒ repunerea mingii în joc de la margine
ƒ * lovirea mingii cu capul, de pe loc
ƒ deposedarea adversarului de minge din faţă
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ marcajul şi demarcajul
ƒ depăşirea
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 10


ƒ * intercepţia
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile jocului de fotbal pe teren
redus: henţ, fault, repunere din lateral
3. HANDBAL
Anul I de instruire
ƒ pasa cu o mână de la umăr: de pe loc şi din deplasare
ƒ prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare
ƒ driblingul simplu
ƒ aruncarea la poartă de pe loc
ƒ aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi
ƒ * aruncarea la poartă din alergare
ƒ poziţia fundamentală
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ repunerea mingii în joc de către portar
[1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ depăşirea
specialitate în transmiterea ƒ * replierea
mesajelor specifice ƒ marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ * intercepţia
prevederi regulamentare ale
ƒ sistemul de atac în semicerc
disciplinelor sportive practicate
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ aşezarea în apărare în sistemul 6:0
reacţii ale organismului la eforturi ƒ variante de joc cu temă
variate ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
3.2. Realizarea de acţiuni motrice dribling
simple
4.1. Integrarea şi acţionarea 4. OINĂ
eficientă într-un grup prestabilit Anul I de instruire
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ prinderea şi pasarea mingii
ai grupului, în vederea constituirii ƒ servirea şi bătaia mingii
diferitelor formaţii de adunare, de ƒ ţintirea adversarului
deplasare, de exersare
ƒ * alergarea prin culoare
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
respectarea regulilor specifice ƒ * blocarea (oprirea mingii)
organizării activităţilor din lecţie ƒ apărarea individuală
5.1. Identificarea aspectului estetic ƒ intrarea în joc
al gesturilor motrice] ƒ aşezarea pe posturi
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
5. VOLEI
Anul I de instruire
ƒ pasa cu două mâini de sus, de pe loc
ƒ pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare
ƒ serviciul de jos din faţă
ƒ poziţia fundamentală şi deplasările specifice
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: atingerea fileului,
lovire dublă, minge ţinută
6. ** TORBAL
ƒ poziţia fundamentală
ƒ prinderea şi pasarea mingii
ƒ aruncarea la poartă
ƒ orientare în spaţiul de apărare
ƒ aşezarea în apărare
ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 11


ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
7. ** GOALBAL
[1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ poziţia fundamentală
specialitate în transmiterea ƒ prinderea şi pasarea mingii
mesajelor specifice
1.3. Înţelegerea principalelor
ƒ aruncarea la poartă
prevederi regulamentare ale ƒ orientare în spaţiul de apărare
disciplinelor sportive practicate ƒ aşezarea în apărare
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
reacţii ale organismului la eforturi ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
variate
3.2. Realizarea de acţiuni motrice D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
simple 1. BADMINTON
4.1. Integrarea şi acţionarea 2. CICLOTURISM
eficientă într-un grup prestabilit 3. DANS SPORTIV
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri 4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
ai grupului, în vederea constituirii 5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
diferitelor formaţii de adunare, de 6. ÎNOT
deplasare, de exersare 7. KORFBALL
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi 8. ORIENTARE SPORTIVĂ
respectarea regulilor specifice 9. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
organizării activităţilor din lecţie 10. SANIE (obişnuită sau de concurs)
5.1. Identificarea aspectului estetic 11. SCHI ALPIN
al gesturilor motrice] 12. SCHI FOND
13. SPORT AEROBIC
14. ŞAH
15. RUGBY – TAG
16. TENIS DE MASĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 12


CLASA a VI-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
STAREA DE SĂNĂTATE
ƒ modalităţi de călire a organismului
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
semnele obiective şi subiective ale deteriorării stării de
sănătate
- influenţele factorilor de mediu asupra organismului
1.1. Recunoașterea principalelor - locul exerciţiilor fizice în regimul zilnic şi săptămânal de
noţiuni specifice domeniului
1.2. Utilizarea terminologiei de
activitate
specialitate în transmiterea mesajelor EVOLUŢIA ARMONIOASĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE
specifice ƒ specificul mijloacelor de:
2.1. Identificarea principalilor
- formare a reflexului de postură corectă
indicatori ai stării de sănătate şi a
modalităţilor de menţinere a acestora - dezvoltare a tonicităţii şi troficităţii musculaturii:
2.2. Recunoaşterea celor mai • membrelor superioare
importante mijloace pentru • toracelui
dezvoltare fizica • abdomenului
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii
• membrelor inferioare
ale organismului la eforturi variate
5.1. Identificarea aspectului estetic al - acţionare asupra mobilităţii şi stabilităţii articulaţiilor
gesturilor motrice ƒ caracteristicile alcătuirii unui:
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu - complex de exerciţii de înviorare
corectitudine şi expresivitate - complex de exerciţii de dezvoltare fizică
5.3. Conștientizarea și abordarea
- set de exerciţii corective
constanta a șinutei estetice
ƒ instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor
morfologici şi funcţionali
ƒ valorile medii ale indicatorilor morfologici şi funcţionali
specifici vârstei şi sexului elevilor
ƒ cunoştinţe teoretice despre: abaterile frecvente de la atitudinea
corporală corectă, cauzele care le produc şi mijloacele de
prevenire a instalării acestora

PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
2.1. Identificarea principalilor ƒ tehnici de reechilibrare
indicatori ai stării de sănătate şi a ƒ modalităţi de atenuare a şocurilor
modalităţilor de menţinere a acestora ƒ cunoştinţe teoretice despre:
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii - importanţa „încălzirii”
ale organismului la eforturi variate - respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

COMPETENŢE CONŢINUTURI

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 13


SPECIFICE

FORME DE ORGANIZARE
ƒ trecerea din coloană câte unu în coloană câte doi, câte trei şi câte
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă patru, şi revenire în formaţia iniţială
într-un grup prestabilit sau constituit ƒ trecerea din linie pe un rând în linie pe 2-3 rânduri şi revenire în
spontan formaţia iniţială
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE
ai grupului, în vederea constituirii
ƒ responsabilităţile specifice în lecţiile de educaţie fizică şi în
diferitelor formaţii de adunare, de
deplasare, de exersare
întreceri/ concursuri
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ trăsăturile de personalitate ale elevilor cărora li se atribuie anumite
respectarea regulilor specifice roluri
organizării activităţilor din lecţie ƒ comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
ƒ modalităţile de prevenire/ aplanare/ rezolvare a situaţiilor
conflictuale

CALITĂŢI MOTRICE
1. Viteza
ƒ viteza de reacţie:
- la stimuli variabili
ƒ viteza de execuţie:
- a actelor şi a acţiunilor motrice singulare şi repetate
ƒ viteza de deplasare:
- pe distanţe şi pe direcţii variate
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
1.2. Utilizarea terminologiei de - caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea vitezei
specialitate în transmiterea mesajelor - valorile medii ale indicatorilor de viteză, corespunzătoare
specifice vârstei şi sexului
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii
ale organismului la eforturi variate 2. Îndemânarea (capacitate coordiantivă)
3.1. Recunoaşterea calităţilor motrice ƒ coordonarea acţiunilor segmentelor corpului şi a corpului în
în cadrul diferitelor acţiuni motrice întregime, în spaţiu şi în timp
3.2.Realizarea de acţiuni motrice ƒ coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri şi cu adversari
simple ƒ mânuirea ambidextră de obiecte
3.3. Aplicarea sub formă de întrecere
a deprinderilor fundamentale și a ƒ echilibru:
celor sportive de bază - menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor statice
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu înălţimi
ai grupului, în vederea constituirii variabile)
diferitelor formaţii de adunare, de - deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
deplasare, de exersare
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate
respectarea regulilor specifice 3. Forţa
organizării activităţilor din lecţie ƒ forţa explozivă
ƒ forţa dinamică (izotonică) segmentară
ƒ forţa segmentară în regim de rezistenţă
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi sexului
4. Rezistenţa
ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

COMPETENŢE CONŢINUTURI

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 14


SPECIFICE
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea rezistenţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a rezistenţei,
specifice vârstei şi sexului
5. Calităţi motrice combinate
ƒ viteză-coordonare
DEPRINDERI DE LOCOMOŢIE
a) de bază:
1. Mersul
- cu pas adăugat
- cu pas încrucişat
- variante de mers pe suprafeţe plane şi înclinate, cu
poziţionarea diferită a braţelor
2. Alergarea
- pe perechi şi în grup
[1.2. Utilizarea terminologiei de - cu schimbări de direcţie
specialitate în transmiterea
mesajelor specifice - cu ocolire şi trecere peste obstacole
2.3. Recunoașterea diferitelor - precedată şi urmată de alte deprinderi
reacţii ale organismului la eforturi 3. Săritura
variate - sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare
3.1. Recunoaşterea calităţilor
- pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral)
motrice în cadrul diferitelor acţiuni
motrice - peste obstacole
3.2.Realizarea de acţiuni motrice - la coardă
simple - precedate şi urmate de alte deprinderi
3.3. Aplicarea sub formă de
întrecere a deprinderilor b) combinate:
fundamentale și a celor sportive de 1. Escaladarea
bază - prin apucare şi păşire pe aparat
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de 2. Tracţiunea
deplasare, de exersare - pe banca de gimnastică
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi - pe perechi
respectarea regulilor specifice 3. Căţărarea-coborârea
organizării activităţilor din lecţie]
- la scara fixă
- pe plan înclinat
4. Târârea
- pe genunchi şi pe coate
DEPRINDERI DE MANIPULARE
a) de tip propulsie: lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare;
aruncare; lovire cu mâna, piciorul; lovire cu obiecte: racheta,
paleta, crosă etc.
b) de tip absorbţie: prindere cu mâna goală; prindere cu o
mănuşă.
DEPRINDERI DE STABILITATE
a) de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare;
b) posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri,
starturi, fente.

COMPETENŢE CONŢINUTURI

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 15


SPECIFICE

DISCIPLINE SPORTIVE
A. ATLETISM
1. Alergări
ƒ elemente din şcoala alergării:
ƒ alergarea de viteză:
- pasul alergător de accelerare
- pasul alergător lansat de viteză
- startul de jos şi lansarea din start
- cunoştinţe teoretice despre:
• startul greşit
• respectarea culoarului
ƒ alergarea de rezistenţă:
- pasul alergător lansat de semifond
- startul de sus şi lansarea de la start
1.2. Utilizarea terminologiei de
specialitate în transmiterea mesajelor - coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare
specifice - * alergare pe teren variat
1.3. Înţelegerea principalelor - cunoştinţe teoretice despre:
prevederi regulamentare ale • startul greşit
disciplinelor sportive practicate • depăşirea adversarului
2.3. Recunoașterea diferitelor reacţii
ale organismului la eforturi variate 2. Sărituri
3.2.Realizarea de acţiuni motrice ƒelemente din şcoala săriturii:
simple - pasul săltat
3.3. Aplicarea sub formă de întrecere - pasul sărit
a deprinderilor fundamentale și a săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
celor sportive de bază
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă
- elan de 7-9 paşi
într-un grup prestabilit sau constituit - bătaie pe zonă precizată
spontan - desprindere de pe un picior
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri - cunoştinţe teoretice despre:
ai grupului, în vederea constituirii • depăşirea pragului (zonei de bătaie, desprindere)
diferitelor formaţii de adunare, de
• măsurarea lungimii săriturii
deplasare, de exersare
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ * săritura în înălţime cu păşire:
respectarea regulilor specifice - elan de 5-7 paşi
organizării activităţilor din lecţie - bătaie în zonă marcată şi desprindere de pe un picior
5.1. Identificarea aspectului estetic al - aterizare
gesturilor motrice
3. Aruncări
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu
ƒ elemente din şcoala aruncării
corectitudine şi expresivitate
ƒ aruncarea mingii de oină:
- de pe loc, la distanţă
- cunoştinţe teoretice despre:
• aruncarea reuşită
• numărul de aruncări în concurs

B. GIMNASTICĂ
1. GIMNASTICĂ ACROBATICĂ
ƒ elemente statice:
- podul de sus – fete
- stând pe cap cu sprijin - băieţi
ƒ elemente dinamice:
- rulări
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi înapoi din
depărtat în ghemuit
- răsturnare laterală (roata laterală)
COMPETENŢE CONŢINUTURI

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 16


SPECIFICE
- * răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete)
- stând pe mâini – rostogolire
ƒ variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)
ƒ cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a execuţiilor
2. SĂRITURI LA APARATE
ƒ săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată
transversal, urmată de dreaptă cu extensie
ƒ cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a săriturilor
C. JOCURI SPORTIVE
1. BASCHET
a) Anul I de instruire
ƒ prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini
de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
[1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ oprirea într-un timp
specialitate în transmiterea
mesajelor specifice ƒ driblingul
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ aruncarea la coş cu una/ două mâini
prevederi regulamentare ale ƒ * pivotarea
disciplinelor sportive practicate ƒ poziţia fundamentală în apărare
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ deplasările cu paşi adăugaţi
reacţii ale organismului la eforturi
variate ƒ lucrul de braţe şi jocul de picioare
3.2.Realizarea de acţiuni motrice ƒ demarcajul
simple ƒ marcajul
3.3. Aplicarea sub formă de ƒ * depăşirea
întrecere a deprinderilor ƒ apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
fundamentale și a celor sportive de
baz㠃 aşezare în atac
4.1. Integrarea şi acţionarea ƒ * acţiunea tactică „dă şi du-te”
eficientă într-un grup prestabilit sau ƒ variante de joc cu temă
constituit spontan ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: fault, paşi, dublu
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri dribling
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de b) Anul II de instruire
deplasare, de exersare ƒ prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu una/ două
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi mâini de pe loc şi din deplasare
respectarea regulilor specifice ƒ oprirea în doi timpi
organizării activităţilor din lecţie ƒ pivotarea liberă
5.1. Identificarea aspectului estetic
ƒ * pivotarea în relaţie cu un adversar
al gesturilor motrice
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu ƒ structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale, în
corectitudine şi expresivitate] apărare şi în atac
ƒ aruncarea la coş din dribling
ƒ marcajul adversarului cu şi fără minge şi demarcajul
ƒ pătrunderea
ƒ depăşirea
ƒ acţiunea tactică „dă şi du-te”
ƒ sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de teren
ƒ acţiuni tactice specifice aşezării în atac
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: teren, durata
atacului
ƒ informaţii sportive
2. FOTBAL
a) Anul I de instruire
ƒ lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc şi din

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 17


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
deplasare
ƒ şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
ƒ preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
ƒ conducerea mingii
ƒ repunerea mingii în joc de la margine
ƒ * lovirea mingii cu capul, de pe loc
ƒ deposedarea adversarului de minge din faţă
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ marcajul şi demarcajul
ƒ depăşirea
ƒ * intercepţia
ƒ variante de joc cu temă
[1.2. Utilizarea terminologiei de ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile jocului de fotbal pe teren
specialitate în transmiterea redus: henţ, fault, repunere din lateral
mesajelor specifice b) Anul II de instruire
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ lovirea mingii cu şiretul plin, cu şiretul interior
prevederi regulamentare ale
ƒ * lovirea mingii cu şiretul exterior
disciplinelor sportive practicate
2.3. Recunoașterea diferitelor ƒ conducerea mingii în relaţie cu un adversar
reacţii ale organismului la eforturi ƒ lovirea mingii cu capul, de pe loc
variate ƒ * lovirea mingii cu capul, din deplasare
3.2.Realizarea de acţiuni motrice ƒ preluarea mingii cu laba piciorului
simple
ƒ * preluarea mingii cu pieptul
3.3. Aplicarea sub formă de
întrecere a deprinderilor ƒ repunerea mingii în joc de la colţul terenului (corner)
fundamentale și a celor sportive de ƒ * deposedarea adversarului de minge din faţă şi din lateral
baz㠃 marcajul adversarului cu minge şi fără minge şi demarcajul
4.1. Integrarea şi acţionarea ƒ pătrunderea
eficientă într-un grup prestabilit sau
ƒ acţiunea tactică „un-doi”
constituit spontan
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ƒ intercepţia
ai grupului, în vederea constituirii ƒ procedee tehnice specifice portarului
diferitelor formaţii de adunare, de ƒ apărarea „om la om” cu respectarea zonelor specifice
deplasare, de exersare posturilor
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
ƒ variante de joc cu temă
respectarea regulilor specifice
organizării activităţilor din lecţie ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: corner, schimbarea
5.1. Identificarea aspectului estetic de jucători, loviturile de penalizare
al gesturilor motrice ƒ informaţii sportive
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu 3. HANDBAL
corectitudine şi expresivitate] a) Anul I de instruire
ƒ pasa cu o mână de la umăr: de pe loc şi din deplasare
ƒ prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare
ƒ driblingul simplu
ƒ aruncarea la poartă de pe loc
ƒ aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi
ƒ * aruncarea la poartă din alergare
ƒ poziţia fundamentală
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ repunerea mingii în joc de către portar
ƒ depăşirea
ƒ * replierea
ƒ marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul
ƒ * intercepţia

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 18


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
ƒ sistemul de atac în semicerc
ƒ aşezarea în apărare în sistemul 6:0
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
dribling
b) Anul II de instruire
ƒ pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din deplasare, pe
direcţii diferite
ƒ driblingul multiplu
ƒ aruncarea la poartă de la 7 m
ƒ aruncarea la poartă cu paşi încrucişaţi
ƒ aruncarea la poartă din alergare
ƒ *aruncare la poartă din săritură
[1.2. Utilizarea terminologiei de
ƒ deplasări specifice în poziţie fundamentală în atac şi în apărare
specialitate în transmiterea
mesajelor specifice ƒ blocarea mingilor aruncate spre poartă
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ marcajul adversarului cu şi fără minge şi demarcajul
prevederi regulamentare ale ƒ pătrunderea
disciplinelor sportive practicate ƒ depăşirea
2.3. Recunoașterea diferitelor
ƒ repunerea mingii în joc de către portar
reacţii ale organismului la eforturi
variate ƒ intercepţia
3.2.Realizarea de acţiuni motrice ƒ procedee tehnice specifice portarului
simple ƒ *sistemul de atac cu un pivot
3.3. Aplicarea sub formă de ƒ contraatacul direct
întrecere a deprinderilor
ƒ * contraatacul cu intermediar
fundamentale și a celor sportive de
baz㠃 acţiuni tactice în sistemul de apărare 6:0
4.1. Integrarea şi acţionarea ƒ variante de joc cu temă
eficientă într-un grup prestabilit sau ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: apărarea în
constituit spontan semicerc, călcarea semicercului în atac, picior
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri
ƒ informaţii sportive
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de 4. OINĂ
deplasare, de exersare a) Anul I de instruire
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ prinderea şi pasarea mingii
respectarea regulilor specifice ƒ servirea şi bătaia mingii
organizării activităţilor din lecţie ƒ ţintirea adversarului
5.1. Identificarea aspectului estetic
ƒ * alergarea prin culoare
al gesturilor motrice
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu ƒ * blocarea (oprirea mingii)
corectitudine şi expresivitate] ƒ apărarea individuală
ƒ intrarea în joc
ƒ aşezarea pe posturi
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
b) Anul II de instruire
ƒ prinderea şi pasarea mingii în triunghi şi pătrat
ƒ alergarea prin culoare
ƒ blocarea (oprirea mingii)
ƒ apărarea colectivă
ƒ aşezarea pe posturi
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
ƒ informaţii sportive
5. VOLEI
a) Anul I de instruire
ƒ pasa cu două mâini de sus, de pe loc

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 19


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
ƒ pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare
ƒ serviciul de jos din faţă
ƒ poziţia fundamentală şi deplasările specifice
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: atingerea fileului,
lovire dublă, minge ţinută
b) Anul II de instruire
ƒ pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare şi oprire
ƒ serviciul de sus din faţă
ƒ elanul pentru lovitura de atac
ƒ *trecerea mingii peste fileu, din săritură, fără elan
ƒ preluarea cu două mâini de jos
ƒ trecerea mingii în terenul advers precedată de două/ trei
[1.2. Utilizarea terminologiei de
specialitate în transmiterea
lovituri
mesajelor specifice ƒ dispunerea pe două linii în cadrul jocului 4x4/ 6x6
1.3. Înţelegerea principalelor ƒ aşezarea pe culoare cu dispunerea unui jucător în zona II/ III
prevederi regulamentare ale ƒ variante de joc cu temă
disciplinelor sportive practicate ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: rotaţia jucătorilor,
2.3. Recunoașterea diferitelor
reacţii ale organismului la eforturi
acordarea punctului, greşeli la serviciu, greşeli la fileu
variate ƒ informaţii sportive
3.2.Realizarea de acţiuni motrice 6. ** TORBAL
simple ƒ prinderea şi pasarea mingii
3.3. Aplicarea sub formă de ƒ aruncarea direcţionată la poartă (pe centru, pe diagonală)
întrecere a deprinderilor ƒ lovitura de pedeapsă
fundamentale și a celor sportive de
baz㠃 orientare pentru aşezarea corectă în spaţiul de apărare
4.1. Integrarea şi acţionarea ƒ dispunerea în apărare
eficientă într-un grup prestabilit sau ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
constituit spontan ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri 7. ** GOALBAL
ai grupului, în vederea constituirii
diferitelor formaţii de adunare, de
ƒ prinderea şi pasarea mingii
deplasare, de exersare ƒ aruncarea direcţionată la poartă (pe centru, pe diagonală)
4.3. Îndeplinirea rolurilor şi ƒ lovitura de pedeapsă
respectarea regulilor specifice ƒ orientare pentru aşezarea corectă în spaţiul de apărare
organizării activităţilor din lecţie ƒ dispunerea în apărare
5.1. Identificarea aspectului estetic
al gesturilor motrice
ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
corectitudine şi expresivitate] D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
1. BADMINTON
2. CICLOTURISM
3. DANS SPORTIV
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
6. ÎNOT
7. KORFBALL
8. ORIENTARE SPORTIVĂ
9. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
10. SANIE (obişnuită sau de concurs)
11. SCHI ALPIN
12. SCHI FOND
13. SPORT AEROBIC
14. ŞAH
15. RUGBY – TAG
16. TENIS DE MASĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 20


CLASA a VII-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
ƒ specificul mijloacelor de:
- formare a reflexului de postură corectă;
- dezvoltare a tonicităţii şi troficităţii musculaturii:
• membrelor superioare
• toracelui
• abdomenului
• membrelor inferioare
1.1. Utilizarea corectă a principalelor - acţionare asupra mobilităţii şi stabilităţii articulaţiilor
noţiuni specifice domeniului ƒ caracteristicile alcătuirii unui:
1.2. Folosirea corectă a terminologiei - complex de exerciţii de înviorare
de specialitate
2.1. Aplicarea modalităţilor de - complex de exerciţii de dezvoltare fizică
menţinere a principalilor indicatori ai - set de exerciţii corective
stării de sănătate ƒ instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor
2.2. Utilizarea celor mai importante morfologici şi funcţionali
mijloace pentru dezvoltare fizic㠃 valorile medii ale indicatorilor morfologici şi funcţionali
2.3. Compararea reacţiilor
organismului, în eforturi de tip diferit
specifici vârstei şi sexului elevilor
2.4. Identificarea informaţiilor de ƒ cunoştinţe teoretice despre: abaterile frecvente de la atitudinea
specialitate, prin utilizarea corporală corectă, cauzele care le produc şi mijloacele de
mijloacelor electronice prevenire a instalării acestora
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate ARMONIA DEZVOLTĂRII FIZICE
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru creşterea masei
constantă a șinutei estetice musculare active
ƒ structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru diminuarea
ţesutului adipos
ƒ raportul corect dintre înălţime şi greutate, specific vârstei şi
sexului
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
- factorii alimentari şi de efort care concură la creşterea masei
musculare active
- factorii alimentari, vestimentari şi de efort care concură la
diminuarea ţesutului adipos

PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
2.1. Aplicarea modalităţilor de ƒ tehnici de reechilibrare
menţinere a principalilor indicatori ai ƒ modalităţi de atenuare a şocurilor
stării de sănătate ƒ cunoştinţe teoretice despre:
2.3. Compararea reacţiilor - importanţa „încălzirii”
organismului, în eforturi de tip diferit tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 21


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE

CĂLIREA ORGANISMULUI
ƒ lecţii de
educaţie fizică desfăşurate în condiţii variate de mediu
atmosferic
1.1. Utilizarea corectă a principalelor
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
noţiuni specifice domeniului
1.2. Folosirea corectă a terminologiei - expunerea corectă la influenţa razelor solare
de specialitate - proceduri de călire prin influenţa hidroterapiei
2.1. Aplicarea modalităţilor de - adaptarea la temperaturi scăzute
menţinere a principalilor indicatori ai
stării de sănătate IGIENA EFORTULUI
2.3. Compararea reacţiilor ƒ caracteristicile echipamentului adecvat diferitelor condiţii de
organismului, în eforturi de tip diferit lucru
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ conţinutul şi valoarea „încălzirii” organismului pentru efort
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi
ƒ relaţiile dintre efort şi pauzele de revenire
a întrecerilor/ concursurilor
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
- rolul respiraţiei în efort şi efort
- măsurile eficiente de igienă individuală în lecţiile de educaţie
fizică, întreceri, concursuri şi după încheierea acestora

DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE


4.1. Integrarea şi acţionarea eficient㠃 activităţi practice cu specific de conducere, de subordonare şi
într-un grup prestabilit sau constituit de colaborare
spontan
ƒ situaţiile „conflictuale” care pot interveni în activităţile
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi practice
a întrecerilor/ concursurilor ƒ modalităţile de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale
ƒ comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
ƒ exemple deosebite de comportamente în spiritul fair-play – lui

CALITĂŢI MOTRICE
1.2. Folosirea corectă a terminologiei 1. Viteza
de specialitate ƒ viteza de reacţie:
2.3. Compararea reacţiilor - la stimuli variabili
organismului, în eforturi de tip diferit
ƒ viteza de execuţie:
3.1. Recunoaşterea formelor de
manifestare a calităţilor motrice în - a actelor şi a acţiunilor motrice singulare şi repetate
cadrul diferitelor acţiuni motrice - a actelor şi a acţiunilor motrice cu obiecte portative
3.2. Identificarea mijloacelor pentru - * în relaţie cu parteneri şi adversari
dezvoltarea calitășilor motrice ƒ viteza de deplasare:
3.3. Utilizarea adecvată a
- pe distanţe şi pe direcţii variate
deprinderilor motrice în acţiuni
motrice complexe - * cu manevrarea unor obiecte
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/ ƒ cunoştinţe teoretice despre:
concurs, a procedeelor tehnice de - caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea vitezei
bază, respectând prevederile - valorile medii ale indicatorilor de viteză, corespunzătoare
regulamentare
vârstei/ sexului
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă
într-un grup prestabilit sau constituit 2. Îndemânarea (capacitate coordinativă)
spontan ƒ coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri şi cu adversari
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ mânuirea ambidextră de obiecte
a întrecerilor/ concursurilor
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu ƒ * coordonarea acţiunilor faţă de obiect, aparat, parteneri,
corectitudine şi expresivitate adversari
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ echilibrul: menţineri, pe durate crescute progresiv, ale
constanta a șinutei estetice poziţiilor statice (cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe
suprafeţe cu înălţimi variabile)

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 22


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate
3. Forţa
ƒ forţa explozivă
ƒ forţa în regim de rezistenţă
ƒ cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi sexului
4. Rezistenţa
ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile
ƒ * rezistenţa musculară locală
ƒ * rezistenţa în regim de forţă
[1.2. Folosirea corectă a ƒ cunoştinţe teoretice despre:
terminologiei de specialitate • caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea rezistenţei
2.3. Compararea reacţiilor
• valorile medii ale indicatorilor de manifestare a rezistenţei,
organismului, în eforturi de tip
diferit specifice vârstei şi sexului
3.1. Recunoaşterea formelor de 5. Calităţi motrice combinate
manifestare a calităţilor motrice în ƒ viteză-coordonare
cadrul diferitelor acţiuni motrice
3.2. Identificarea mijloacelor pentru DEPRINDERI DE LOCOMOŢIE
dezvoltarea calitășilor motrice a) de bază:
3.3. Utilizarea adecvată a 1. Mersul
deprinderilor motrice în acţiuni - cu pas adăugat
motrice complexe - cu pas încrucişat
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/
concurs, a procedeelor tehnice de - variante de mers pe suprafeţe plane şi înclinate, cu
bază, respectând prevederile poziţionarea diferită a braţelor
regulamentare 2. Alergarea
4.1. Integrarea şi acţionarea - pe perechi şi în grup
eficientă într-un grup prestabilit sau
- cu schimbări de direcţie
constituit spontan
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în - cu ocolire şi trecere peste obstacole
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi - precedată şi urmată de alte deprinderi
a întrecerilor/ concursurilor 3. Săritura
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu - sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare
corectitudine şi expresivitate
5.2. Conștientizarea și abordarea
- pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral)
constanta a șinutei estetice] - peste obstacole
- la coardă
- precedate şi urmate de alte deprinderi
b) combinate:
1. Escaladarea
- prin apucare şi încălecare a obstacolului
- prin apucare şi rulare pe piept şi abdomen
- *la perete artificial
2. Tracţiunea
- pe banca de gimnastică, simultan/ alternativ cu ajutorul
braţelor, din poziţiile culcat facial şi culcat dorsal
- pe perechi, din poziţii şi cu prize diferite
3. Căţărarea-coborârea
- pe plan înclinat
- pe scară

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 23


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
[1.2. Folosirea corectă a
terminologiei de specialitate
2.3. Compararea reacţiilor
organismului, în eforturi de tip
diferit 4. Târârea
3.1. Recunoaşterea formelor de - joasă, cu purtare de obiecte
manifestare a calităţilor motrice în
cadrul diferitelor acţiuni motrice
DEPRINDERI DE MANIPULARE
3.2. Identificarea mijloacelor pentru a) de tip propulsie:
dezvoltarea calitășilor motrice - aruncări azvârlite cu obiecte diferite, la distanţă
3.3. Utilizarea adecvată a - aruncări lansate cu una şi cu două mâini, cu obiecte diferite,
deprinderilor motrice în acţiuni lansare, rostogolire, voleibolare, lovire cu mâna, lovire cu
motrice complexe piciorul, lovire cu obiecte (racheta, crosa etc.)
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/
concurs, a procedeelor tehnice de
b) de tip absorbţie:
bază, respectând prevederile - prinderea, cu două mâini, de obiecte cu forme şi dimensiuni
regulamentare diferite, de la distanţe variabile, de pe loc şi din deplasare
4.1. Integrarea şi acţionarea
DEPRINDERI DE STABILITATE
eficientă într-un grup prestabilit sau
constituit spontan a) de tip axial: îndoire, răsucire, întoarcere, balansare
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în b) posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, deplasări prin
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi împingere a obiectelor şi partenerilor, din poziţii şi cu prize
a întrecerilor/ concursurilor diferite, rostogoliri, starturi, fente
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate
5.2. Conștientizarea și abordarea
constanta a șinutei estetice]

DISCIPLINE SPORTIVE
A. ATLETISM
1.2. Folosirea corectă a terminologiei 1. Alergări
de specialitate
ƒ elemente din şcoala alergării:
1.3. Aplicarea principalelor
prevederi regulamentare ale ƒ alergarea de viteză:
disciplinelor sportive practicate - pasul alergător de accelerare
2.3. Compararea reacţiilor - pasul alergător lansat de viteză
organismului, în eforturi de tip diferit - startul de jos şi lansarea din start
3.2. Identificarea mijloacelor pentru
- cunoştinţe teoretice despre:
dezvoltarea calitășilor motrice
3.3. Utilizarea adecvată a • startul greşit
deprinderilor motrice în acţiuni • respectarea culoarului
motrice complexe ƒ alergarea de rezistenţă:
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/ - pasul alergător lansat de semifond
concurs, a procedeelor tehnice de
- startul de sus şi lansarea de la start
bază, respectând prevederile
regulamentare - coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare
4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă - * alergare pe teren variat
într-un grup prestabilit sau constituit - cunoştinţe teoretice despre:
spontan • startul greşit
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în
• depăşirea adversarului
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi
a întrecerilor/ concursurilor 2. Sărituri
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu ƒ elemente din şcoala săriturii:
corectitudine şi expresivitate - pasul săltat
5.2. Conștientizarea și abordarea - pasul sărit
constanta a șinutei estetice
5.3. Identificarea modelelor de săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
reuşită din lumea sportului - elan de 7-9 paşi
- bătaie pe zonă precizată
- desprindere de pe un picior

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 24


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
- cunoştinţe teoretice despre:
• depăşirea pragului (zonei de bătaie, desprindere)
• măsurarea lungimii săriturii
ƒ săritura în înălţime cu păşire:
- elan de 5-7 paşi
- bătaie în zonă marcată şi desprindere de pe un picior
- aterizare
3. Aruncări
ƒ elemente din şcoala aruncării
ƒ aruncarea mingii de oină:
- de pe loc, la distanţă
- cunoştinţe teoretice despre:
• aruncarea reuşită
[1.2. Folosirea corectă a • numărul de aruncări în concurs
terminologiei de specialitate
B. GIMNASTICĂ
1.3. Aplicarea principalelor
prevederi regulamentare ale 1. GIMNASTICĂ ACROBATICĂ
disciplinelor sportive practicate ƒ elemente statice:
2.3. Compararea reacţiilor - podul de sus – fete
organismului, în eforturi de tip - stând pe cap cu sprijin - băieţi
diferit
ƒ elemente dinamice:
3.2. Identificarea mijloacelor pentru
dezvoltarea calitășilor motrice - rulări
3.3. Utilizarea adecvată a - rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi înapoi din
deprinderilor motrice în acţiuni depărtat în ghemuit
motrice complexe - răsturnare laterală (roata laterală)
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/
concurs, a procedeelor tehnice de
- * răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete)
bază, respectând prevederile - stând pe mâini – rostogolire
regulamentare ƒ variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)
4.1. Integrarea şi acţionarea ƒ cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a execuţiilor
eficientă într-un grup prestabilit sau
constituit spontan 2. SĂRITURI LA APARATE
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi transversal, urmată de dreaptă cu extensie
a întrecerilor/ concursurilor ƒ cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a săriturilor
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate C. JOCURI SPORTIVE
5.2. Conștientizarea și abordarea 1. BASCHET
constanta a șinutei estetice a) Anul I de instruire
5.3. Identificarea modelelor de ƒ prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini
reuşită din lumea sportului] de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
ƒ oprirea într-un timp
ƒ driblingul
ƒ aruncarea la coş cu una/ două mâini
ƒ * pivotarea
ƒ poziţia fundamentală în apărare
ƒ deplasările cu paşi adăugaţi
ƒ lucrul de braţe şi jocul de picioare
ƒ demarcajul
ƒ marcajul
ƒ * depăşirea
ƒ apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
ƒ aşezare în atac
ƒ * acţiunea tactică „dă şi du-te”

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 25


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: fault, paşi, dublu
dribling
b) Anul II de instruire
ƒ prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu una/ două
mâini de pe loc şi din deplasare
ƒ oprirea în doi timpi
ƒ pivotarea liberă şi *în relaţie cu un adversar
ƒ structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale, în
apărare şi în atac
ƒ aruncarea la coş din dribling
ƒ marcajul adversarului cu şi fără minge şi demarcajul
ƒ pătrunderea
[1.2. Folosirea corectă a ƒ depăşirea
terminologiei de specialitate ƒ acţiunea tactică „dă şi du-te”
1.3. Aplicarea principalelor ƒ sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de teren
prevederi regulamentare ale ƒ acţiuni tactice specifice aşezării în atac
disciplinelor sportive practicate ƒ variante de joc cu temă
2.3. Compararea reacţiilor
organismului, în eforturi de tip ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: teren, durata
diferit atacului
3.2. Identificarea mijloacelor pentru ƒ informaţii sportive
dezvoltarea calitășilor motrice 2. FOTBAL
3.3. Utilizarea adecvată a
a) Anul I de instruire
deprinderilor motrice în acţiuni
motrice complexe ƒ lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc şi din
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/ deplasare
concurs, a procedeelor tehnice de ƒ şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
bază, respectând prevederile ƒ preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
regulamentare
ƒ conducerea mingii
4.1. Integrarea şi acţionarea
eficientă într-un grup prestabilit sau ƒ repunerea mingii în joc de la margine
constituit spontan ƒ * lovirea mingii cu capul, de pe loc
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ deposedarea adversarului de minge din faţă
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ procedee tehnice specifice portarului
a întrecerilor/ concursurilor ƒ marcajul şi demarcajul
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate ƒ depăşirea
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ * intercepţia
constanta a șinutei estetice ƒ variante de joc cu temă
5.3. Identificarea modelelor de ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile jocului de fotbal pe teren
reuşită din lumea sportului]
redus: henţ, fault, repunere din lateral
b) Anul II de instruire
ƒ lovirea mingii cu şiretul plin, cu şiretul interior
ƒ * lovirea mingii cu şiretul exterior
ƒ conducerea mingii în relaţie cu un adversar
ƒ lovirea mingii cu capul, de pe loc și * din deplasare
ƒ preluarea mingii cu laba piciorului
ƒ * preluarea mingii cu pieptul
ƒ repunerea mingii în joc de la colţul terenului (corner)
ƒ * deposedarea adversarului de minge din faţă şi din lateral
ƒ marcajul adversarului cu minge şi fără minge şi demarcajul
ƒ pătrunderea
ƒ acţiunea tactică „un-doi”
ƒ intercepţia

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 26


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ apărarea „om la om” cu respectarea zonelor specifice
posturilor
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: corner, schimbarea
de jucători, loviturile de penalizare
ƒ informaţii sportive
3. HANDBAL
a) Anul I de instruire
ƒ pasa cu o mână de la umăr: de pe loc şi din deplasare
ƒ prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare
ƒ driblingul simplu
ƒ aruncarea la poartă de pe loc
[1.2. Folosirea corectă a ƒ aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi
terminologiei de specialitate ƒ * aruncarea la poartă din alergare
1.3. Aplicarea principalelor ƒ poziţia fundamentală
prevederi regulamentare ale ƒ procedee tehnice specifice portarului
disciplinelor sportive practicate
ƒ repunerea mingii în joc de către portar
2.3. Compararea reacţiilor
organismului, în eforturi de tip ƒ depăşirea
diferit ƒ * replierea
3.2. Identificarea mijloacelor pentru ƒ marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul
dezvoltarea calitășilor motrice ƒ * intercepţia
3.3. Utilizarea adecvată a
ƒ sistemul de atac în semicerc
deprinderilor motrice în acţiuni
motrice complexe ƒ aşezarea în apărare în sistemul 6:0
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/ ƒ variante de joc cu temă
concurs, a procedeelor tehnice de ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
bază, respectând prevederile dribling
regulamentare
b) Anul II de instruire
4.1. Integrarea şi acţionarea
eficientă într-un grup prestabilit sau ƒ pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din deplasare, pe
constituit spontan direcţii diferite
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ driblingul multiplu
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ aruncarea la poartă de la 7 m
a întrecerilor/ concursurilor ƒ aruncarea la poartă cu paşi încrucişaţi
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate ƒ aruncarea la poartă din alergare
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ *aruncare la poartă din săritură
constanta a șinutei estetice ƒ deplasări specifice în poziţie fundamentală în atac şi în apărare
5.3. Identificarea modelelor de ƒ blocarea mingilor aruncate spre poartă
reuşită din lumea sportului] ƒ marcajul adversarului cu şi fără minge şi demarcajul
ƒ pătrunderea
ƒ depăşirea
ƒ repunerea mingii în joc de către portar
ƒ intercepţia
ƒ procedee tehnice specifice portarului
ƒ *sistemul de atac cu un pivot
ƒ contraatacul direct
ƒ * contraatacul cu intermediar
ƒ acţiuni tactice în sistemul de apărare 6:0
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: apărarea în
semicerc, călcarea semicercului în atac, picior
ƒ informaţii sportive

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 27


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
4. OINĂ
a) Anul I de instruire
ƒ prinderea şi pasarea mingii
ƒ servirea şi bătaia mingii
ƒ ţintirea adversarului
ƒ * alergarea prin culoare
ƒ * blocarea (oprirea mingii)
ƒ apărarea individuală
ƒ intrarea în joc
ƒ aşezarea pe posturi
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
b) Anul II de instruire
ƒ prinderea şi pasarea mingii în triunghi şi pătrat
[1.2. Folosirea corectă a ƒ alergarea prin culoare
terminologiei de specialitate ƒ blocarea (oprirea mingii)
1.3. Aplicarea principalelor ƒ apărarea colectivă
prevederi regulamentare ale ƒ aşezarea pe posturi
disciplinelor sportive practicate
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulamentul de joc
2.3. Compararea reacţiilor
organismului, în eforturi de tip ƒ informaţii sportive
diferit 5. VOLEI
3.2. Identificarea mijloacelor pentru a) Anul I de instruire
dezvoltarea calitășilor motrice ƒ pasa cu două mâini de sus, de pe loc
3.3. Utilizarea adecvată a
deprinderilor motrice în acţiuni ƒ pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare
motrice complexe ƒ serviciul de jos din faţă
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/ ƒ poziţia fundamentală şi deplasările specifice
concurs, a procedeelor tehnice de ƒ variante de joc cu temă
bază, respectând prevederile ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: atingerea fileului,
regulamentare
4.1. Integrarea şi acţionarea lovire dublă, minge ţinută
eficientă într-un grup prestabilit sau b) Anul II de instruire
constituit spontan ƒ pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare şi oprire
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ serviciul de sus din faţă
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ elanul pentru lovitura de atac
a întrecerilor/ concursurilor
ƒ *trecerea mingii peste fileu, din săritură, fără elan
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate ƒ preluarea cu două mâini de jos
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ trecerea mingii în terenul advers precedată de două/ trei
constanta a șinutei estetice lovituri
5.3. Identificarea modelelor de ƒ dispunerea pe două linii în cadrul jocului 4x4/ 6x6
reuşită din lumea sportului]
ƒ aşezarea pe culoare cu dispunerea unui jucător în zona II/ III
ƒ variante de joc cu temă
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: rotaţia jucătorilor,
acordarea punctului, greşeli la serviciu, greşeli la fileu
ƒ informaţii sportive
6. ** TORBAL
ƒ prinderea şi pasarea mingii
ƒ aruncarea la poartă de pe loc
ƒ aruncarea la poartă din deplasare, 3-5 paşi
ƒ lovitura de pedeapsă cu deplasare stânga sau dreapta şi atac
pe diagonală
ƒ plonjonul spre stânga – dreapta cu mâinile în aceeaşi direcţie
ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 28


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
7. ** GOALBAL
[1.2. Folosirea corectă a
terminologiei de specialitate ƒ prinderea şi pasarea mingii
1.3. Aplicarea principalelor ƒ aruncarea la poartă de pe loc
prevederi regulamentare ale ƒ aruncarea la poartă din deplasare, 3-5 paşi
disciplinelor sportive practicate ƒ lovitura de pedeapsă cu deplasare stânga sau dreapta şi atac
2.3. Compararea reacţiilor pe diagonală
organismului, în eforturi de tip
diferit ƒ plonjonul spre stânga – dreapta cu mâinile în aceeaşi direcţie
3.2. Identificarea mijloacelor pentru ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
dezvoltarea calitășilor motrice ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
3.3. Utilizarea adecvată a
D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
deprinderilor motrice în acţiuni
1. BADMINTON
motrice complexe
2. CICLOTURISM
3.4. Aplicarea, în forme de întrecere/
3. DANS SPORTIV
concurs, a procedeelor tehnice de
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
bază, respectând prevederile
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
regulamentare
6. ÎNOT
4.1. Integrarea şi acţionarea
7. KORFBALL
eficientă într-un grup prestabilit sau
8. ORIENTARE SPORTIVĂ
constituit spontan
9. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în
10. SANIE (obişnuită sau de concurs)
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi
11. SCHI ALPIN
a întrecerilor/ concursurilor
12. SCHI FOND
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
13. SPORT AEROBIC
corectitudine şi expresivitate
14. ŞAH
5.2. Conștientizarea și abordarea
15. RUGBY - TAG
constanta a șinutei estetice
16. TENIS DE MASĂ
5.3. Identificarea modelelor de
17. TRÂNTA
reuşită din lumea sportului]

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 29


CLASA a VIII-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
RELAŢIA DINTRE PARAMETRII MORFOLOGICI ŞI
FUNCŢIONALI:
ƒ procedee de determinare a frecvenţei cardiace şi respiratorii,
înainte şi după desfăşurarea efortului
ƒ timpul de revenire după efort, indicator obiectiv al capacităţii
funcţionale
ƒ perimetrele toracelui şi elasticitatea acestuia, factori
1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor determinanţi ai capacităţii de ventilaţie pulmonară
specifice domeniului şi a ƒ cunoştinţe teoretice despre:
terminologiei de specialitate
- anatomia şi fiziologia efortului
1.2. Aplicarea prevederilor
regulamentare ale disciplinelor - efectele nocive ale curelor de slăbire intensivă
sportive practicate COMPENSAREA FIZICĂ ŞI PSIHICĂ:
2.1. Alegerea si utilizarea celor mai ƒ variante de întreceri cu structuri motrice adaptate din diferite
eficiente mijloace de menţinere a discipline sportive
stării de sănătate şi de dezvoltare ƒ caracteristicile efectuării corecte a jogging-ului
fizică
ƒ caracteristicile desfăşurării corecte a activităţii într-o sală de
2.2. Analiza reacţiilor organismului,
în eforturi de tip diferit fitness
2.3. Selectarea informaţiilor de ƒ caracteristicile desfăşurării corecte a activităţii într-o sală de
specialitate, prin utilizarea gimnastică aerobică
mijloacelor electronice ƒ caracteristicile desfăşurării activităţilor turistice
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate ƒ cunoştinţe teoretice despre regimul echilibrat de viaţă (zilnic şi
5.2. Conștientizarea și abordarea săptămânal)
constantă a șinutei estetice SECURITATE ŞI IGIENĂ INDIVIDUALĂ:
ƒ caracteristicile echipamentului adecvat desfăşurării
activităţilor fizice
ƒ modalităţi de verificare a funcţionalităţii aparaturii şi
materialelor didactice folosite în activităţile de educaţie fizică
ƒ procedee de asigurare a condiţiilor igienice specifice
activităţilor de educaţie fizică
ƒ cunoştinţe teoretice despre acordarea primului ajutor în cazul
accidentelor

DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE


ƒ criteriile echitabile de constituire agrupelor/echipelor în
vederea participării la întreceri/ concursuri
4.1. Integrarea activă în grupuri ƒ atribuţiile rolurilor de conducere îndeplinite de elevi
diferite ƒ variante de activităţi de exersare, în regim de autoorganizare şi
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în autoconducere
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ soluţii de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale care pot
a întrecerilor/ concursurilor
interveni pe parcursul desfăşurării întrecerilor/ concursurilor
ƒ criterii obiective de evaluare a rezultatelor obţinute în exersare
şi în întreceri/ concursuri

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 30


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
[4.1. Integrarea activă în grupuri ƒ întreceri şi concursuri individuale sau pe echipe, cu adversari
diferite stabiliţi între elevi
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ cunoştinţe teoretice despre:
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi • fair-play şi formele sale de manifestare
a întrecerilor/ concursurilor]
• olimpismul

CALITĂŢI MOTRICE
1. Viteza
ƒ viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice complexe
1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor ƒ viteza de deplasare pe distanţe progresive
specifice domeniului şi a ƒ viteza de deplasare în condiţii variate
terminologiei de specialitate
1.2. Aplicarea prevederilor
ƒ * viteza de reacţie, execuţie şi deplasare în regim de
regulamentare ale disciplinelor îndemânare
sportive practicate ƒ * viteza de deplasare în regim de rezistenţă
2.2. Analiza reacţiilor organismului, 2. Îndemânarea (capacitate coordinativă)
în eforturi de tip diferit
2.3. Selectarea informaţiilor de
ƒ orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea mişcării
specialitate, prin utilizarea segmentelor
mijloacelor electronice ƒ îndemânare specifică probelor şi disciplinelor sportive predate
3.1. Aplicarea regulilor specifice ƒ echilibru
dezvoltării calităţilor motrice
3. Forţa
3.2. Stabilirea corectă a raporturilor
dintre solicitare şi refacere ƒ forţa dinamică segmentară
3.3. Aplicarea, în forme de întrecere/ ƒ detentă
concurs, a procedeelor tehnice de ƒ forţa segmentară în regim de rezistenţă
bază, respectând prevederile ƒ * forţa specifică probelor şi disciplinelor sportive predate
regulamentare
3.4. Evaluarea propriilor indici de 4. Rezistenţa
dezvoltare a calităţilor motrice ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe
4.1. Integrarea activă în grupuri ƒ rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi mixte
diferite ƒ rezistenţa musculară locală;
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ƒ * rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor sportive
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi
a întrecerilor/ concursurilor predate.
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu 5. Calităţi motrice combinate
corectitudine şi expresivitate ƒ viteză-coordonare
5.2. Conștientizarea și abordarea
constantă a șinutei estetice DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ
ƒ acţiuni combinate: mers, alergare, săritură, aruncare, prindere
DEPRINDERI UTILITAR-APLICATIVE
ƒ acţiuni combinate: căţărare, escaladare, tracţiune, împingere,
târâre, transport de obiecte

DISCIPLINE SPORTIVE
A. ATLETISM
1. Alergări
ƒ alergarea de viteză cu start de jos:
- alergare de viteză cu start de jos pe distanţe între 10-60 m, sub
formă de concurs
ƒ alergarea de rezistenţă:
- alergare de rezistenţă pe distanţe între 400-1000 m, sub formă
de concurs
- * alergare pe teren variat

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 31


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
ƒ * alergarea cu trecere peste obstacole:
- atacul obstacolului
- ritmul paşilor între obstacole
2. Sărituri
ƒ elemente din şcoala săriturii:
- plurisalt
ƒ săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
- etalonarea elanului
- bătaia şi desprinderea în zona precizată
- zborul şi aterizarea
ƒ săritura în înălţime cu păşire:
- etalonarea elanului
1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor - bătaia, desprinderea, zborul şi aterizarea
specifice domeniului şi a
ƒ * săritura în înălţime prin alte procedee
terminologiei de specialitate
1.2. Aplicarea prevederilor 3. Aruncări
regulamentare ale disciplinelor ƒ elemente din şcoala aruncării:
sportive practicate - aruncări azvârlite şi lansate cu o mână
2.3. Selectarea informaţiilor de - * aruncări lansate şi împinse cu ambele braţe
specialitate, prin utilizarea
mijloacelor electronice ƒ aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă:
3.1. Aplicarea regulilor specifice - elanul
dezvoltării calităţilor motrice - blocarea
3.2. Stabilirea corectă a raporturilor - mişcarea braţului
dintre solicitare şi refacere - traiectoria optimă
3.3. Aplicarea, în forme de întrecere/
concurs, a procedeelor tehnice de 4. Cunoştinţe teoretice despre:
bază, respectând prevederile - arbitraj, organizare şi conducere, în desfăşurarea probelor din
regulamentare atletism
3.4. Evaluarea propriilor indici de
B. GIMNASTICĂ
dezvoltare a calităţilor motrice
4.1. Integrarea activă în grupuri 1. GIMNASTICĂ ACROBATICĂ
diferite ƒ elemente acrobatice statice şi dinamice:
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în - înlănţuiri de elemente însuşite în clasele anterioare şi linii
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi acrobatice
a întrecerilor/ concursurilor
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu - exerciţiu acrobatic liber ales.
corectitudine şi expresivitate 2. SĂRITURI LA APARATE
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ săritura cu rostogolire înainte cu picioarele întinse pe lada de
constantă a șinutei estetice gimnastică
5.3. Selectarea modelelor de reuşită
ƒ săritura în sprijin depărtat peste capră
din lumea sportului
3. Cunoştinţe teoretice despre:
- arbitraj, organizare şi conducere, în desfăşurarea concursurilor
de gimnastică
C. JOCURI SPORTIVE
1. BASCHET
Anul III de instruire
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare
cunoscut
• variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
redus
• integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în
condiţii regulamentare

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 32


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
• cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi conducere a
jocului de baschet
• informaţii sportive
2. FOTBAL
Anul III de instruire
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare
cunoscut
• variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
redus
• integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în
[1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor condiţii regulamentare
specifice domeniului şi a • cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi conducere a
terminologiei de specialitate jocului de fotbal
1.2. Aplicarea prevederilor • informaţii sportive
regulamentare ale disciplinelor
sportive practicate 3. HANDBAL
2.3. Selectarea informaţiilor de Anul III de instruire
specialitate, prin utilizarea • acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut
mijloacelor electronice • acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare
3.1. Aplicarea regulilor specifice
dezvoltării calităţilor motrice cunoscut
3.2. Stabilirea corectă a • variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
raporturilor dintre solicitare şi redus
refacere • integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în
3.3. Aplicarea, în forme de întrecere/
concurs, a procedeelor tehnice de
condiţii regulamentare
bază, respectând prevederile • cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi conducere a
regulamentare jocului de handbal
3.4. Evaluarea propriilor indici de • informaţii sportive
dezvoltare a calităţilor motrice
4.1. Integrarea activă în grupuri 4. OINĂ
diferite Anul III de instruire
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în • acţiuni de joc la bătaie:
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi - acţiuni de joc ce cuprind pase lungi de contraatac, dribling,
a întrecerilor/ concursurilor finalizare servirea şi bătaia mingii
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu
corectitudine şi expresivitate - alergare pe culoare
5.2. Conștientizarea și abordarea - blocarea (oprirea) mingii
constantă a șinutei estetice - apărarea individuală şi colectivă
5.3. Selectarea modelelor de reuşită - intrarea în joc
din lumea sportului]
• acţiuni de joc în teren:
- prinderea şi pasarea mingii în triunghi şi pătrat
- "ţintirea" adversarului
- aşezarea pe posturi
• joc în pătrat
• integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral
• cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi conducere a
jocului de oină
• informaţii sportive
5. VOLEI
Anul III de instruire
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut
• acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare cunoscut

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 33


COMPETENŢE
CONŢINUTURI
SPECIFICE
• variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus, pe teren
redus
• integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în
condiţii regulamentare
• cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi conducere a
jocului de volei
• informaţii sportive
6. ** TORBAL
ƒ lovitura de atac din poziţie fundamentală
ƒ lovitura de atac paralel cu linia de margine
ƒ lovitura de atac din deplasare, pe centru şi pe diagonală
[1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor
ƒ lovitura de pedeapsă cu deplasare stânga-dreapta şi atac
specifice domeniului şi a paralel cu linia de margine
terminologiei de specialitate ƒ apărare prin plonjon cu braţele pe direcţia mingii, spre
1.2. Aplicarea prevederilor propria poartă
regulamentare ale disciplinelor ƒ apărare cu plonjonul centrului cu braţele spre direcţia mingii,
sportive practicate
2.3. Selectarea informaţiilor de
ceilalţi doi jucători cu picioarele în aceeaşi direcţie
specialitate, prin utilizarea ƒ plasamentul jucătorilor rămaşi în teren, la eliminarea
mijloacelor electronice jucătorului care a produs greşeala personală (torbal)
3.1. Aplicarea regulilor specifice ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
dezvoltării calităţilor motrice ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
3.2. Stabilirea corectă a 7. ** GOALBAL
raporturilor dintre solicitare şi
refacere ƒ lovitura de atac din poziţie fundamentală
3.3. Aplicarea, în forme de întrecere/ ƒ lovitura de atac paralel cu linia de margine
concurs, a procedeelor tehnice de ƒ lovitura de atac din deplasare, pe centru şi pe diagonală
bază, respectând prevederile ƒ lovitura de pedeapsă cu deplasare stânga-dreapta şi atac
regulamentare paralel cu linia de margine
3.4. Evaluarea propriilor indici de
dezvoltare a calităţilor motrice ƒ apărare prin plonjon cu braţele pe direcţia mingii, spre
4.1. Integrarea activă în grupuri propria poartă
diferite ƒ apărare cu plonjonul centrului cu braţele spre direcţia mingii,
4.2. Rezolvarea de sarcini diferite în ceilalţi doi jucători cu picioarele în aceeaşi direcţie
cadrul lecșiilor de educaţie fizică şi ƒ plasamentul jucătorilor rămaşi în teren, la eliminarea
a întrecerilor/ concursurilor
5.1. Efectuarea gesturilor motrice cu jucătorului care a produs greşeala personală (goalbal)
corectitudine şi expresivitate ƒ joc bilateral, cu aplicarea regulilor învăţate
5.2. Conștientizarea și abordarea ƒ cunoştinţe teoretice privind regulile de joc
constantă a șinutei estetice D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
5.3. Selectarea modelelor de reuşită 1. BADMINTON
din lumea sportului] 2. CICLOTURISM
3. DANS SPORTIV
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
6. ÎNOT
7. KORFBALL
8. ORIENTARE SPORTIVĂ
9. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
10. SANIE (obişnuită sau de concurs)
11. SCHI ALPIN
12. SCHI FOND
13. SPORT AEROBIC
14. ŞAH
15. RUGBY – TAG
16. TENIS DE MASĂ
17. TRÂNTA

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 34


SUGESTII METODOLOGICE
În vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţii
educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei educaţie fizică să pună
accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii; flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat; coerenţă şi
abordări inter- şi transdisciplinare.
Actuala programă şcolară valorifică exemplele de activităţi de învăţare din programele anterioare
(elaborate după modelul centrat pe obiective), oferind astfel cadrelor didactice un sprijin concret în
elaborarea strategiilor de predare care să permită trecerea reală de pe centrarea pe conţinuturi, pe centrarea
pe experienţe de învăţare. Astfel, pentru formularea competenţelor specifice, se recomandă utilizarea
următoarelor activităţi de învăţare:
• explicarea semnelor obiective care indică alterarea stării de sănătate
• prezentarea măsurilor de igienă individuală care trebuie respectate înainte, pe parcursul şi după
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică
• exersarea mijloacelor pentru formarea şi menţinerea atitudinii corporale corecte
• exersarea unor programe individuale de dezvoltare fizică sau, după caz, de corectare a unor deficienţe
fizice
• exersarea conţinuturilor cu expunerea organismului la influenţele factorilor naturali de călire
• prezentarea avantajelor privind respectarea unui regim igienic de activitate zilnică
• determinarea principalilor parametri morfologici şi funcţionali personali
• compararea principalilor parametri morfologici şi funcţionali personali cu valorile medii specifice
vârstei şi sexului
• efectuarea exerciţiilor şi a complexelor de dezvoltare fizică
• desfăşurarea întrecerilor, ştafetelor şi jocurilor de mişcare, în spiritul fair-play –ului
• acordarea reciprocă de asistenţă, ajutor şi sprijin în execuţii
• exersarea individuală şi în relaţie cu unul sau mai mulţi parteneri
• conducerea de către elevi a anumitor secvenţe de activitate
• exersarea, la comandă, a formaţiilor de adunare şi de lucru
• exersarea trecerilor dintr-o formaţie în alta
• exersarea conţinuturilor în diferite formaţii de lucru
• întreceri cu elevii organizaţi în diferite formaţii
• exersarea mecanismului de bază al fiecărei deprinderi motrice
• exersarea de structuri motrice conţinând deprinderi, în succesiuni variate
• exersarea deprinderilor motrice însuşite, în ştafete şi în parcursuri utilitar-aplicative, organizate sub
formă de întrecere
• efectuarea exerciţiilor specifice de dezvoltare a formelor de manifestare a calităţilor motrice de bază
• exersarea unor structuri motrice proprii disciplinelor sportive, pentru dezvoltarea calităţilor motrice
• exersarea componentelor mecanismului de bază al fiecărui procedeu
• exersarea unor procedee tehnice înlănţuite în acţiuni simple
• exersarea procedeelor tehnice în structuri tehnico-tactice individuale şi colective
• exersarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice noi, în condiţii de întrecere/ concurs
• desfăşurarea întrecerilor, ştafetelor şi concursurilor, cu elevii organizaţi în diferite formaţii, în spiritul
fair-play –ului şi al respectului faţă de parteneri şi adversari
• exersarea unor structuri motrice proprii disciplinelor sportive
• realizarea de acţiuni motrice cu eforturi uniforme şi cu intensităţi variabile, intercalate cu pauze
• practicarea globală a disciplinelor/ probelor sportive, cu adaptarea distanţelor, efectivelor şi duratei
de desfăşurare
• efectuarea sistematică a exerciţiilor cu caracter de creştere a masei musculare sau de diminuare a
ţesutului adipos
• exersarea de structuri variate, cu manevrări de obiecte, individual, pe perechi, în grup şi cu adversar
• exersarea în cadrul echipei/ grupului, potrivit sarcinilor şi regulilor stabilite

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 35


• exersarea în regim de autoorganizare şi autoconducere.
În vederea desfășurării în condișii optime a activitășilor de educașie fizică și sport se impune
respectarea următoarelor cerinșe:
ƒ prezentarea adeverinţei medicale de către elevi, prin care se atestă că aceştia sunt apti pentru a
participa la orele de educaţie fizică;
ƒ prezentarea de către profesor a locurilor de desfăşurare a activităţilor, în interior şi în aer liber, a
cerinţelor privind echipamentul;
ƒ prezentarea de către profesor a conţinuturilor care vor fi abordate, a cerinţelor şi criteriilor de
evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestre;
ƒ realizarea evaluării predictive a nivelului de pregătire a elevilor;
ƒ eliminarea din relaţia profesor-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică;
În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu
preponderenţă a evaluării continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele
alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistemică a activităţii şi
comportamentului elevului) şi va pune accent pe:
- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară;
- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev;
- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare;
- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în
contexte non-formale sau informale.

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 36


NORMATIV
DE DOTARE MINIMALĂ/ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
LA DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASELE V-VIII

Nr. crt. Mijloace de învăţământ U.M. Titluri Cantitate/


Titlu
APARATE, ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE SPORTIVE
1. Bancă de gimnastică Buc. 1 4
2. Capră pentru sărituri Buc. 1 1
3. Ladă de gimnastică Buc. 1 1
4. Masă de tenis (palete şi fileu) Buc. 1 1
5. Panouri de baschet cu stâlpi şi inele Buc. 1 2
6. Poartă de handbal Buc. 1 2
7. Spalier Buc. 1 6
8. Stâlpi pentru volei Set. 1 1
9. Saltea Buc. 1 8
10. Trambulină dură Buc. 1 2
11. Instrumente de măsură - cronometru cu 10 timpi Buc. 1 2
12. Instrumente de măsură – ruletă de 10m Buc. 1 2
13. Joc de şah Buc. 1 8
14. Mingi pentru jocuri sportive - fotbal Buc. 1 6
15. Mingi pentru jocuri sportive - handbal Buc. 1 6
16. Mingi pentru jocuri sportive - volei Buc. 1 6
17. Mingi pentru jocuri sportive - baschet Buc. 1 6
18. Mingi de oină Buc. 1 6
19. Mingi medicinale - 1-2 kg Buc. 1 6
20. Plase pentru jocuri sportive - handbal Buc. 1 2
21. Plase pentru jocuri sportive - baschet Buc. 1 2
22. Filee pentru jocuri sportive - volei Buc. 1 1

EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 37