Sei sulla pagina 1di 0

8QLWj 

&+( 25( 6212 "


C


&KH RUD q 3DROR"

OXQD

0DPPD PLD FKH WDUGL

D


&KH RUH VRQR"

6RQR OH GLHFL H PH]]R PH]]D 

$FFLGHQWL VRQR LQ ULWDUGR


XQGLFL

GRGLFL

WUHGLFL

TXDWWRUGLFL

TXLQGLFL

VHGLFLGLFLDVVHWWH

GLFLRWWR

GLFLDQQRYHYHQWL

YHQWXQR

YHQWLGXH

YHQWRWWR

YHQWLQRYHWUHQWD

WUHQWXQR

WUHQWDGXH

WUHQWRWWR

WUHQWDQRYHTXDUDQWD

TXDUDQWXQR

TXDUDQWDGXH

TXDUDQWRWWR

TXDUDQWDQRYHFLQTXDQWD

FLQTXDQWXQR

FLQTXDQWDGXH

FLQTXDQWRWWR

FLQTXDQWDQRYH

C

D

6DL FKH RUD q /RUHQ]D"

+DL ORUD *LDFRPR"

6u VRQR OH WUH PHQR XQ TXDUWR

6u OH VHL LQ SXQWR

&KH

EHOOR

DQFRUD

DQFRUD XQ SRTXL

SUHVWR

$OORUD

UHVWR

0HQR PDOH
WHPSR

1RQ q WDUGL $OORUD DUULYR DQFRUD LQ

C


6RQR JLj OH XQGLFL 3LHUR"

1RQ VR QRQ KR ORURORJLR

D


$OORUD 3LHUR FKH RUH VRQR"

0H]]DQRWWH PHQR YHQWL

&2081,&$5(
6DL

FKH RUD q"

6D

FKH RUH VRQR"

1R

QRQ OR VR

QRQ KR ORURORJLR

6DSHWH
+DL

3HFFDWR *UD]LH OR VWHVVR

VDSSLDPR

PL GLVSLDFH

ORUD

SXUWURSSR

+D
6u

PH]]RJLRUQR

&KH EHOOR

q DQFRUD SUHVWR

PH]]DQRWWH

$YHWH

0HQR

QRQ q WDUGL

PDOH

OD PH]]D

KR DQFRUD WHPSR

OXQD H

QRQ VRQR LQ ULWDUGR

OH 

DUULYR DQFRUD

q WDUGL

$FFLGHQWL

q JLj WDUGL

q PROWR WDULG

0DPPD PLD

LQ WHPSR
FKH WDUGL
VRQR LQ ULWDUGR
QRQ KR SL WHPSR
$ FKH RUD DQGDWH GD )UDQFD VWDVHUD"

$OOH RWWR H PH]]R
4XDQGR YDL GDO PHGLFR *LXOHWWD"

6WDPDWWLQD +R XQ DSSXQWDPHQWR DOOH 
1LQD D FKH RUD YDL D OH]LRQH TXHVWR SRPHULJJLR"

9DGR YLD YHUVR OH WUH H PH]]D +R OH]LRQH GDOOH TXDWWUR DOOH VHL

)LQR DOOH VHL" $OORUD QRQ YDL D SUHQGHUH *LDQFDUOR DOOD VWD]LRQH"

0D Vu

%HQH

6H FL YDGR VXELWR GRSR OD OH]LRQH FRQ OD PDFFKLQD GL )UDQFR DUULYR DQFRUD LQ WHPSR

6u FHUWR /R VSHWWDFROR FRPLQFLD VROR DOOH QRYH QR"

6u Vu

$OORUD VLHWH WXWWL D FDVD GRSR OH VHWWH YHUR"

QRYHPEUH
 OXQHGu

OH]LRQH OHJJHUH LO WHVWR SDJ

VWD]LRQH
1% WHOHIRQDUH
D )UDQFR SHU
OD PDFFKLQD


VSHWWDFROR

FRPSOHDQQR GL
IHVWD GL *LQD

DOOD

VDJUD GHO YLQR

FRUVR GL IUDQFHVH

DQGLDPR

GRSR OH

ODYRUR

DO

DQGDWH

OH]LRQH

DOOH
YHUVR OH

&L YDGR

FDVD

YD

YDL

$ FKH RUD

&2081,&$5(

GD

6HUJLR

GDO

PHGLFR

GHQWLVWD
GDOOR

]LR &DUOR

GDOO

LQVHJQDQWH GL

GDOOD

VLJQRUD
WXD DPLFD

GDL

&UHVFL

GDJOL

6FHQD

GDOOH

WXH DPLFKH
RJJL

VWDPDWWLQD

VWDVHUD

TXHVWD PDWWLQD
TXHVWD VHUD

VWDQRWWH

TXHVWD QRWWH

TXHVWR

SRPHULJJLR

RJJL

SRPHULJJLR
&KH JLRUQR q RJJL"

0DUWHGu SHUFKp"

+R XQ DSSXQWDPHQWR GDO

( D FKH RUD"

$OOH TXDWWUR PHQR XQ TXDWUR

$OORUD DUULYL DQFRUD LQ WHPSR

GHQWLVWD
H TXDQGR FL YHGLDPR"

/D SURVVLPD VHWWLPDQD YD EHQH"

6u PD FKH JLRUQR"

0DUWHGu /XQHGu VRQR DQFRUD LQ 6LFLOLD

$K Vu $OORUD PDUWHGu ( FKH RUD"

&HUFR GL HVVHUH D FDVD WXD IUD OH VHWWH H OH VHWWH

%HQLVVLPR

H PH]]R GDFFRUGR"

D FDVD PLD

 OD PLQH DFDV

D FDVD WXD

 OD WLQH DFDV

D FDVD VXD

 OD HO HD DFDV

D FDVD 6XD

 OD 'XPQHDYRDVWU

LOOD GHQWLVWD
WXULVWD
JLRUQDOLVWD

FRPXQLVWD
VRFLDOLVWD
IDVFLVWD

DFDV

&2081,&$5(

 ( TXDQGR FL YHGLDPR

 /XQHGu
0DUWHGu
0HUFROHGu
*LRYHGu
9HQHUGu
6DEDWR
'RPHQLFD

 %HQH DOORUD DUULYHUGHUFL D OXQHGu


PDUWHGu
2JJL q LO YHUR"

6u SHUFKp"

%LVRJQD WHOHIRQDUH D 0DULD q LO VXR FRPSOHDQQR

$K Vu PD IRUVH q PHJOLR SDVVDUH D FDVD VXD

6u q YHUR $OORUD FL DQGLDPR LQ SRPHULJJLR
4XDQWL QH DEELDPR RJJL"

2JJL q OXQGLFL

$K PHQR PDOH

+R DQFRUD XQD VHWWLPDQD GL WHPSR SHU SDJDUH ODVVLFXUD]LRQH GHOOD PDFFKLQD
4XDQGR YDL D WURYDUH WXD PDGUH LQ ,WDOLD ,YRQD"

,O SULPR

( TXDQGR VHL GL QXRYR D %XFDUHVW"

,O YHQWL

YHQHUGu QR" $OORUD FL YHGLDPR YHQHUGu VHUD D FDVD PLD GDFFRUGR"

&2081,&$5(
&KH

JLRUQR

RJJL"

/XQHGu

$OORUD

RJJL

0DUWHGu

OD IHVWD GL )UDQFR
LO FRPSOHDQQR GL 1LQD

ELVRJQD

WHOHIRQDUH DOODVVLFXUD]LRQH
DOOLQVHJQDQWH GL
DOXIILFLR YLDJJL

4XDQWL QH

,O SULPR

DEELDPR RJJL"

DO PHGLFR

GXH

DO SURIHVVRUH

WUH

SDVDUH GD /XLJL

DQGDUH GDL &DVLUDJKL

/RWWREUH

SDJDUH ODVVLFXUD]LRQH
VWDPDWWLQD

KR

XQ DSSXQWDPHQWR GDOODYYRFDWR

/XQGLFL

GDO PHGLFR

GDO GHQWLVWD
GDO GRWWRUH
FRQ 6WHIDQR
Fq
TXHVWR SR

XQ PDWLQHq
XQ FRQFHUWR DOOXQLYHUVLWj

PHULJJLR

OD EDQGD LQ SLD]]D
OD OH]LRQH GLWDOLDQR
LO FRUVR GL JLQQDVWLFD

VWDVHUD

LO WHDWUR LQ SLD]]D
O$LGD
O2WHOOR
LO 5LJROHWWR
DUULYD
ULWRUQD

LO PLR FRQRVFHQWH GL 7RULQR


PLR IUDWHOOR GDOOH YDFDQ]H
PLD ILJOLD GD 3HUXJLD

/( 25(

,/ *,2512

q OXQD

q LO SULPR

VRQR OH GXH

q LO GXH

DOOH 

LO 

ILQR DOOH 

ILQR DO 

GDOOH DOOH 

GDO DO 

YHUVR OH 

YHUVR LO 

GRSR OH 

GRSR LO 

IUD OH H OH 
SULPD GHOOH 

IUD LO LO 
SULPD GHO 
&LDR 7LQD

$ FKH RUD YLHQL JLRYHGu"

$OOH RWWR GDFFRUGR"

6u YD EHQH $QFKLR DUULYR GDOOXIILFLR YHUVR OH RWWR

6H DUULYL SL WDUGL DVSHWWR DO EDU

%HQH $OORUD D JLRYHGu
3URQWR 3DROD" $OORUD TXDQGR YLHQL D WURYDUFL"

6H VLHWH GDFFRUGR YHQJR LO FRQ 1LFROHWWD

,O q VDEDWR YHUR"

6u

%HQLVVLPR $OORUD YHQLDPR DOOD VWD]LRQH $ FKH RUD DUULYL"

$OOH 

%HQH ( 5HQ]R ILQR D TXDQGR q DO FRQJUHVVR LQ )UDQFLD"

)LQR DO 9LHQH D SUHQGHUFL FRQ OD PDFFKLQD LO 

0D QRQ UHVWD TXL DOPHQR XQR R GXH JLRUQL"

8Q JLRUQR IRUVH

&RVu SRFR

(K Vu 0D LO KD XUJHQWL LPSHJQL GL ODYRUR &RPXQTXH FL YHGLDPR WXWWL D 3DVTXD

+DL UDJLRQH $OORUD LQWDQWR D VDEDWR

6u &LDR PDPPD H WDQWL VDOXWL D SDSj

&KH SHFFDWR4XDQGR YHQJRQR L WXRL JHQLWRUL /DXUD"

'RPHQLFD PDWWLQD

9DL DOOD VWD]LRQH"

6u DOOH GLHFL PD VRQR VHQ]D PDFFKLQD

$OORUD FL YHQJR DQFKLR

2K JUD]LH $QWRQLR VHL XQ YHUR WHVRUR

&L DQGLDPR FRQ OD PLD YD EHQH"
3URQWR 5RVDOED" $ FKH RUD YHQLWH GRSRGRPDQL"

,R YHQJR IUD OH H OH 

H PH]]D 3ULPD KR XQ DSSXQWDPHQWR GDO

GHQWLVWD

$UULYR

FRQ

OD

PHWURSROLWDQD 9D EHQH FRVu &KLDUD"
%HQLVVLPR +R OH]LRQH VROR GDOOH DOOH H DOOH VRQR FHUWDPHQWH D FDVD ( )UDQFR QRQ YLHQH"

0D Vu FKH YLHQH

3HUz DUULYD GRSR OH SHUFKp GRSRGRPDQL LQ XIILFLR FL VRQR L VXRL FROOHJKL

LQJOHVL H OXL FL VWD ILQR DOOH 
9HQJR OXQHGu R PHUFROHGu VLJQRUD *XJJL"

4XDQGR YD PHJOLR SHU /HL"

OH VWHVVR

%HQH DOORUD IRUVH q PHJOLR PHUFROHGu SHUFKp ILQR D OXQHGu KR TXL L PLHL DPLFL WHGHVFKL H QRQ VR
DQFRUD D FKH RUD YDQQR YLD

PLR SDGUH
PLD PDGUH
WXR SDGUH
WXD PDGUH
VXR SDGUH
VXD PDGUH

 L PLHL JHQLWRUL

 L WXRL JHQLWRUL

 L VXRL JHQLWRUL

PLD VRUHOOD OH PLH VRUHOOH


WXD VRUHOOD

OH WXH VRUHOOH

1% $UWLFROXO KRW UkW vQVR HWH QXPDL IRUPHOH GH SOXUDO

9HQJR"

YHQLUH
YHQJR
YLHQL

YHQLDPR

DQGDUH D WURYDUH

YHQLWH

YHQLUH D WURYDUH

YHQJRQR

DQGDUH D SUHQGHUH
YHQLUH D SUHQGHUH

YLHQH

C


4XDQGR YLHQH 3DROR"

,Q JHQQDLR

D


4XDQGR DQGDWH LQ IHULH"

$OOLQL]LR GL DJRVWR

C


4XDQGR YLHQH WXD PDGUH"

$ PHWj /XJOLR

D


4XDQGR YDL LQ ,WDOLD"

$OOD ILQH GL JLXJQR

&2081,&$5(
4XDQGR

YLHQL

TXL

YLHQH

LQ *HUPDQLD

YHQLWH

D *HQRYD

IHEEUDLR

GXH

PDU]R

DSULOH
PDJJLR

OXQGLFL

JLXJQR

OXJOLR

YHUVR LO 

D WURYDUFL

JHQQDLR

ORWWREUH

9HQLDPR

LQ
LO SULPR

9HQJR

DJRVWR

VHWWHPEUH

DOO LQL]LR GL

RWWREUH

DOOD ILQH GL

QRYHPEUH

D PHWj

GLFHPEUH
%XRQD VHUD VLJQRUD 6FLSSL

6u DQGLDPR D 3DODX D WURYDUH DPLFL

YHUR FKH TXHVWDQQR YD LQ YDFDQ]D LQ 6DUGHJQD"

( TXDQGR FL DQGDWH"

'DO SULPR DO OXJOLR

&KH EHOOR

0D FHUWR &ODXGLD

1R FRQ XQD FROOHJD $EELDPR XQD FDPHUD DOO+RWHO 6SLDJJLD G2UR

,R VRQR D 9LJQROD GDO ,XJOLR DO DJRVWR )RUVH FL YHGLDPR"


9DL VROD D 9LJQROD"

$OORUD FL WHOHIRQLDPR LO YHUVR OH GL VHUD SHU GDUFL XQ DSSXQWDPHQWR 9D EHQH"

%HQLVVLPR

+DL LO QXPHUR GHOODOEHUJR"

6u XQ PRPHQWR q 0D LO SUHILVVR GL 9LJQROD QRQ OR VR

9D EHQH FRVu 1RQ FL YDL FRQ OD PDFFKLQD YHUR"

1R ,R H OD PLD FROOHJD QRQ DEELDPR OD PDFFKLQD

$OORUD q PHJOLR FKH YHQLDPR QRL D 9LJQROD q DQFKH XQ OXRJR FRVu EHOOR

%HQLVVLPR $OORUD DUULYHUGHUFL LQ 6DUGHJQD VLJQRUD

6u H LO WHOHIRQR LR &LDR &ODXGLD

&2081,&$5(
( TXDQGR

YLHQL

3UHVWRGRPDQLGRSRGRPDQL

YLHQH

$OOH YHUVR OH GRSR OH 

YHQLWH

)UD OH H OH 
/XQHGuPDUWHGu
/D VHWWLPDQD SURVVLPDOD SURVVLPD VHWWLPDQD
,O DSULOH YHUVR LO PDJJLRGRSR LO 
)UD LO H LO 
,O PHVH SURVVLPR
,Q JHQQDLRIHEEUDLR
$ 1DWDOH D 3DTXD
,O SURVVLPR DQQRODQQR SURVVLPR

%HQH DOORUD DUULYHGHUFL

D SL WDUGL

$UULYHGHUFL

D SUHVWR

( LQWDQWR WDQWH EHOOH FRVH

DOOH
DO
DOO
DOOD SURVVLPD
VHWWLPDQD