Sei sulla pagina 1di 9

Lies Adultos Lio 9 - O Juzo pr-advento

O Santurio 23 a 30 de novembro

Sbado tarde

Ano Bblico: 1Co 810

VERSO PARA MEMORI AR: !O reino" e o do#nio" e a #a$e%tade do% reino% debai&o de todo o C'( %er)o dado% ao *o+o do%

%anto% do Alt%%i#o, o Se( reino %er reino eterno" e todo% o% do#nio% O %er+ir)o e -.e obedecer)o/! 0n 1:21/ -eit(ra% da Se#ana: Dn 7, Gn 3 !-20, 2"m 2 #9, Sl $# %, 2&o $ #0, Sl 9' ##-#3 Co#o o li+ro de 3ebre(% #o%tra clara#ente" de*oi% de S(a #orte e re%%(rrei4)o" 5e%(% co#e4o( (#a no+a 6a%e da S(a obra e# no%%o 6a+or/ Ele Se torno( no%%o S(#o Sacerdote no %ant(rio cele%tial/ A% +i%7e% de 0aniel 1 e 8 re+ela# 8(e" e# al9(# *onto da 3i%t:ria" e%%a obra cele%tial de Cri%to e# no%%o 6a+or .a+ia entrado e# (#a no+a 6a%e: o $(l9a#ento/ ;% +e<e%" i%%o ' c.a#ado de !0ia E%catol:9ico da E&*ia4)o!/ E%catol:9ico" *or8(e %e re6ere ao te#*o do 6i#, 0ia da E&*ia4)o" *or8(e ' *re6i9(rado *elo rit(al do 0ia da E&*ia4)o no %ant(rio terre%tre/ 0aniel 1" no%%o 6oco ne%ta %e#ana" cont'# (#a %e8(=ncia de reino%" %i#boli<ado% *or 8(atro ani#ai%" 8(e corre%*onde# %e8(=ncia de 0aniel 2: Babil>nia" M'dia?P'r%ia" @r'cia e Ro#a/ Percebere#o% 8(e o $(l9a#ento ' (#a boa notcia" *or8(e o Sen.or at(a *or Se( *o+o/ Ele $(l9a e# %e( 6a+or diante do Ani+er%o e&*ectante e l.e% concede entrada no reino eterno de Cri%to" o cl#a& de toda% a% %(a% e%*eran4a% co#o %e9(idore% do Sen.or/ 0o#in9o ? A viso e o juzo Ano Bblico: 1Co 111B

!A# rio de 6o9o #ana+a e %aa de diante dEle, #il.are% de #il.are% O %er+ia#" e #irade% de #irade% e%ta+a# diante dEle, a%%ento(?%e o trib(nal" e %e abrira# o% li+ro%/! 0n 1:10/ 1/ -eia Daniel 7 #-#%/ O 8(e e%t acontecendo ne%%a *a%%a9e#C O %on.o do% 8(atro ani#ai% 1 Do *ri#eiro ano de Bel%a<ar" rei de Babil>nia" te+e 0aniel" na %(a ca#a" (# %on.o e +i%7e% da %(a cabe4a/ Ent)o e%cre+e( o %on.o" e relato( a %(#a da% coi%a%/ 2 Ealo( 0aniel" e di%%e: E( e%ta+a ol.ando" n(#a +i%)o not(rna" e ei% 8(e o% 8(atro +ento% do c'( a9ita+a# o Mar @rande/ 3 E 8(atro 9rande% ani#ai%" di6erente% (n% do% o(tro%" %(bia# do #ar/ 4 O *ri#eiro era co#o le)o" e tin.a a%a% de 9(ia, en8(anto e( ol.a+a" 6ora#?l.e arrancada% a% a%a%" e 6oi le+antado da terra" e *o%to e# doi% *'% co#o (# .o#e#, e 6oi?l.e dado (# cora4)o de .o#e#/ 5 Contin(ei ol.ando" e ei% a8(i o %e9(ndo ani#al" %e#el.ante a (# (r%o" o 8(al %e le+anto( de (# lado" tendo na boca tr=% co%tela% entre o% %e(% dente%, e 6oi?l.e dito a%%i#: -e+anta?te" de+ora #(ita carne/ 6 0e*oi% di%to" contin(ei ol.ando" e ei% a8(i o(tro" %e#el.ante a (# leo*ardo" e tin.a na% co%ta% 8(atro a%a% de a+e, tin.a ta#b'# e%te ani#al 8(atro cabe4a%, e 6oi?l.e dado do#nio/ 7 0e*oi% di%to" e( contin(a+a ol.ando" e# +i%7e% not(rna%" e ei% a8(i o 8(arto ani#al" terr+el e e%*anto%o" e #(ito 6orte" o 8(al tin.a 9rande% dente% de 6erro, ele de+ora+a e 6a<ia e# *eda4o%" e *i%a+a ao% *'% o 8(e %obe$a+a, era di6erente de todo% o% ani#ai% 8(e a*arecera# ante% dele" e tin.a de< c.i6re%/ 8 E( con%idera+a o% c.i6re%" e ei% 8(e entre ele% %(bi( o(tro c.i6re" *e8(eno" diante do 8(al tr=% do% *ri#eiro% c.i6re% 6ora# arrancado%, e ei% 8(e ne%te c.i6re .a+ia ol.o%" co#o o% de .o#e#" e (#a boca 8(e 6ala+a 9rande% coi%a%/ 9 E( contin(ei ol.ando" at' 8(e 6ora# *o%to% (n% trono%" e (# anci)o de dia% %e a%%ento(, o %e( +e%tido era branco co#o a ne+e" e o cabelo da %(a cabe4a co#o l) *(r%%i#a, o %e( trono era de c.a#a% de 6o9o" e a% roda% dele era# 6o9o ardente/ 1 A# rio de 6o9o #ana+a e %aa de diante dele, #il.are% de #il.are% o %er+ia#" e #irade% de #irade% a%%i%tia# diante dele/ A%%ento(?%e *ara o $(<o" e o% li+ro% 6ora# aberto%/ 11 Ent)o e%ti+e ol.ando" *or ca(%a da +o< da% 9rande% *ala+ra% 8(e o c.i6re *ro6eria, e%ti+e ol.ando at' 8(e o ani#al 6oi #orto" e o %e( cor*o de%tr(do, *oi% ele 6oi entre9(e *ara %er 8(ei#ado *elo 6o9o/ 12 F(anto ao% o(tro% ani#ai%" 6oi?l.e% tirado o do#nio, toda+ia 6oi?l.e% concedida *rolon9a4)o de +ida *or (# *ra<o e #ai% (# te#*o/ 13 E( e%ta+a ol.ando na%
ra!os"advir#$o!

#in.a% +i%7e% not(rna%" e ei% 8(e +in.a co# a% n(+en% do c'( (# co#o 6il.o de .o#e#, e diri9i(?%e ao anci)o de dia%" e 6oi a*re%entado diante dele/ 14 E 6oi?l.e dado do#nio" e 9l:ria" e (# reino" *ara 8(e todo% o% *o+o%" na47e% e ln9(a% o %er+i%%e#, o %e( do#nio ' (# do#nio eterno" 8(e n)o *a%%ar" e o %e( reino tal" 8(e n)o %er de%tr(do/ 0n 1:1?1G RA 0e*oi% 8(e 0aniel +i( o% 8(atro ani#ai%" ele ob%er+o( o(tro c.i6re %(r9indo entre o% c.i6re% do 8(arto ani#al/ E%%e !c.i6re *e8(eno! %e torno( o *rinci*al ini#i9o de 0e(% e Se(% %anto%/ Ent)o" de re*ente a aten4)o de 0aniel %e +olto( da Herra e%c(ra *ara (#a re%*landecente cena de $(l9a#ento na %ala do trono cele%tial I0n 1:J?1GK/ A cena do $(<o ' o *onto central de toda a +i%)o e en+ol+e d(a% 6i9(ra% *rinci*ai%" o Anci)o de 0ia% e o Eil.o do 3o#e#/ An$o% ta#b'# e%t)o ali" te%te#(n.a% do $(<o/ A cena %e de%dobra e# tr=% eta*a%: a *ri#eira ' a cena do trib(nal I+/ J" 10K, a %e9(nda ' o re%(ltado do $(<o %obre o% +iolento% *odere% da Herra I+/ 11" 12K, a terceira ' a tran%6er=ncia do do#nio e do reino *ara o Eil.o do 3o#e# I+/ 1B" 1GK/ 0e(%" o Pai" ' retratado co#o o #a$e%to%o Anci)o de 0ia%" o %bio" $(%to e inco#*ar+el 5(i</ !O Eil.o do 3o#e#! re*re%enta a .(#anidade" o *r:*rio 5e%(%" na corte cele%tial/ 5e%(% (%o( e%%e tt(lo #(ita% +e<e% *ara Se re6erir a Si #e%#o e" *elo #eno% d(a% +e<e%" Ele e+oco( clara#ente a% i#a9en% de 0aniel 1 IMt 2G:B0, 2L:LGK/ Ent)o a*arecer no c'( o %inal do Eil.o do .o#e#" e toda% a% tribo% da terra %e la#entar)o" e +er)o +ir o Eil.o do .o#e# %obre a% n(+en% do c'(" co# *oder e 9rande 9l:ria/ Mt 2G:B0 RA Re%*onde(?l.e 5e%(%: M co#o di%%e%te, cont(do +o% di9o 8(e +erei% e# bre+e o Eil.o do .o#e# a%%entado direita do Poder" e +indo %obre a% n(+en% do c'(/ Mt 2L:LG RA O 0ia da E&*ia4)o 6(nciona co#o o cenrio ti*ol:9ico #ai% nat(ral *ara e%%a cena do te#*lo cele%tial/ Da de%cri4)o" *arece 8(e o S(#o Sacerdote cele%tial +e# ao Anci)o de 0ia% cercado *or n(+en% de incen%o I0n 1:1BK/ E# 0aniel 1:10" o% li+ro% 6ora# aberto%/ O% li+ro% t=# (# *a*el i#*ortante no $(l9a#ento cele%tial/ 3 +rio% li+ro% de ori9e# cele%tial con.ecido% na Bblia: o !li+ro da +ida! ISl LJ:28, E* G:B, A* B:N, 1B:8, 11:8K" o li+ro #e#orial IMl B:1LK" o% li+ro% da% obra% IA* 20:12K e o li+ro de 0e(% IO& B2:B2" BB, Sl NL:8K/ Se$a# ri%cado% do li+ro da +ida e n)o %e$a# in%crito% co# o% $(%to%/ Sl LJ:28 RC E *e4o?te ta#b'# a ti" #e( +erdadeiro co#*an.eiro" 8(e a$(de% e%%a% #(l.ere% 8(e trabal.ara# co#i9o no e+an9el.o" e co# Cle#ente" e co# o% o(tro% coo*eradore%" c($o% no#e% e%t)o no li+ro da +ida/ E* G:B O 8(e +encer %er +e%tido de +e%te% branca%" e de #aneira nen.(#a ri%carei o %e( no#e do li+ro da +ida, e con6e%%arei o %e( no#e diante de #e( Pai e diante do% %e(% an$o%/ A* B:N RC E adorara#?na todo% o% 8(e .abita# %obre a terra" e%%e% c($o% no#e% n)o e%t)o e%crito% no li+ro da +ida do Cordeiro 8(e 6oi #orto de%de a 6(nda4)o do #(ndo/ A* 1B:8 RC A be%ta 8(e +i%te 6oi e $ n)o '" e . de %(bir do abi%#o" e ir *erdi4)o/ E o% 8(e .abita# na terra Ic($o% no#e% n)o e%t)o e%crito% no li+ro da +ida" de%de a 6(nda4)o do #(ndoK %e ad#irar)o +endo a be%ta 8(e era e $ n)o '" #a% 8(e +ir/ A* 11:8 RC Ent)o" a8(ele% 8(e te#e# ao SED3OR 6ala# cada (# co# o %e( co#*an.eiro, e o SED3OR atenta e o(+e, e . (# #e#orial e%crito diante dele" *ara o% 8(e te#e# ao SED3OR e *ara o% 8(e %e le#bra# do %e( no#e/ Ml B:1L RC E +i o% #orto%" 9rande% e *e8(eno%" 8(e e%ta+a# diante do trono" e abrira#?%e o% li+ro%/ E abri(?%e o(tro li+ro" 8(e ' o da +ida/ E o% #orto% 6ora# $(l9ado% *ela% coi%a% 8(e e%ta+a# e%crita% no% li+ro%" %e9(ndo a% %(a% obra%/ A* 20:12 RC A9ora" *oi%" *erdoa o %e( *ecado, %e n)o" ri%ca?#e" *e4o?te" do te( li+ro" 8(e ten% e%crito/ Moi%'%: A8(ele 8(e *ecar contra #i#" a e%te ri%carei e( do #e( li+ro/ E& B2:B2?BB RC
33

Ent)o" di%%e o SED3OR a

H( conta%te a% #in.a% +a9(ea47e%, *7e a% #in.a% l9ri#a% no te( odre, n)o e%t)o ela% no te( li+roC Sl NL:8 RC I#a9ine 0e(% $(l9ando %(a +ida e todo% o% %e(% ato%/ Se +oc= ti+er 8(e con6iar no 8(e e%t e%crito no% li+ro%" no% %e(% ato% e boa% obra%" ter al9(#a e%*eran4aC F(al" ent)o" ' %(a Pnica e%*eran4a no $(<oC Se9(nda ? %ode&o de ju&'a!ento 2/ -eia G(nesis 3 !-20/ O 8(e 0e(% 6e< ante% de *ron(nciar Se( $(l9a#entoC E" o(+indo a +o< do Sen.or 0e(%" 8(e *a%%ea+a no $ardi# tardin.a" e%condera#?%e o .o#e# e %(a #(l.er da *re%en4a do Sen.or 0e(%" entre a% r+ore% do $ardi#/ 9 Ma% c.a#o( o Sen.or 0e(% ao .o#e#" e *er9(nto(?l.e: Onde e%t%C 1 Re%*onde(?l.e o .o#e#: O(+i a t(a +o< no $ardi# e ti+e #edo" *or8(e e%ta+a n(, e e%condi?#e/ 11 0e(% *er9(nto(?l.e #ai%: F(e# te #o%tro( 8(e e%ta+a% n(C Co#e%te da r+ore de 8(e te ordenei 8(e n)o co#e%%e%C 12 Ao 8(e re%*onde( o .o#e#: A #(l.er 8(e #e de%te *or co#*an.eira de(?#e a r+ore" e e( co#i/ 13 Per9(nto( o Sen.or 0e(% #(l.er: F(e ' i%to 8(e 6i<e%teC Re%*onde( a #(l.er: A %er*ente en9ano(?#e" e e( co#i/ 14 Ent)o o Sen.or 0e(% di%%e %er*ente:
ra!os"advir#$o!

Ano Bblico: 1Co 1G1L

Por8(anto 6i<e%te i%%o" #aldita %er% t( dentre todo% o% ani#ai% do#'%tico%" e dentre todo% o% ani#ai% do ca#*o, %obre o te( +entre andar%" e *: co#er% todo% o% dia% da t(a +ida/ 15 Porei ini#i<ade entre ti e a #(l.er" e entre a t(a de%cend=ncia e a %(a de%cend=ncia, e%ta te 6erir a cabe4a" e t( l.e 6erir% o calcan.ar/ 16 E #(l.er di%%e: M(lti*licarei 9rande#ente a dor da t(a concei4)o, e# dor dar% l(< 6il.o%, e o te( de%e$o %er *ara o te( #arido" e ele te do#inar/ 17 E ao .o#e# di%%e: Por8(anto de%te o(+ido% +o< de t(a #(l.er" e co#e%te da r+ore de 8(e te ordenei di<endo: D)o co#er% dela, #aldita ' a terra *or t(a ca(%a, e# 6adi9a co#er% dela todo% o% dia% da t(a +ida/ 18 Ela te *rod(<ir e%*in.o% e abrol.o%, e co#er% da% er+a% do ca#*o/ 19 0o %(or do te( ro%to co#er% o te( *)o" at' 8(e torne% terra" *or8(e dela 6o%te to#ado, *or8(anto '% *:" e ao *: tornar%/ 2 C.a#o( Ad)o %(a #(l.er E+a" *or8(e era a #)e de todo% o% +i+ente%/ @n B:8?2J RA O conceito de (# $(<o in+e%ti9ati+o ' bblico/ O *roce%%o $(dicial de 0e(% 6re8(ente#ente incl(i (#a 6a%e de in+e%ti9a4)o e in8('rito/ O *ri#eiro e&e#*lo ' relatado e# @=ne%i% B" onde 0e(% in+e%ti9o( ante% de *ron(nciar o +eredito I@n B:8?1JK/ A 6or#a *ela 8(al 0e(% lido( co# Cai# I@n GK" Babel I@n 11K e Sodo#a I@n 18" 1JK %e9(e# (# *adr)o %e#el.ante/ Ve#o% 0e(% reali<ando a #e%#a a4)o 8(e Ele re8(eria do% $(<e% e# I%rael" o( %e$a" in8(irir" in+e%ti9ar e *er9(ntar co# dili9=ncia I0t 1B:1G, 0t 1J:18K/ A in+e%ti9a4)o i#*lica e# con%idera4)o e $(%ti4a/ M(ita% +e<e% ela ' *Pblica/ 0e(% *er#ite 8(e o(tro% +e$a# o 8(e Ele e%t 6a<endo/ 0e%%a 6or#a" 8(ando Ele an(ncia o +eredito" %e$a de %al+a4)o o( condena4)o" o% e%*ectadore% e%t)o certo% de 8(e a a4)o di+ina ' a #el.or/ E%%a ' e&ata#ente a ra<)o *ela 8(al o $(l9a#ento cele%tial e# 0aniel 1 en+ol+e li+ro%/ O% li+ro% n)o e%t)o ali *or ca(%a de 0e(%" *ara a$(d?-o a Se le#brar co# #ai% 6acilidade" #a% *ara o bene6cio do% %ere% cele%tiai% 8(e O circ(nda# e 8(e" ao contrrio de 0e(%" n)o con.ece# toda% a% coi%a%/ B/ F(al %er o re%(ltado do $(l9a#ento *ara o% %anto%C Dn 7 22 at' 8(e +eio o Anci)o de 0ia% e 6e< $(%ti4a ao% %anto% do Alt%%i#o, e +eio o te#*o e# 8(e o% %anto% *o%%(ra# o reino/ 0n 1:22 RA Ao 6alar %obre o $(<o" Ellen @/ Q.ite e%cre+e(: !O 6ato de 8(e o% recon.ecido% 6il.o% de 0e(% %)o re*re%entado% co#o e%tando na *re%en4a do Sen.or co# +e%te% %($a%" de+e le+ar .(#ildade e *ro6(ndo e&a#e do cora4)o" *or *arte de todo% o% 8(e -.e *ro6e%%a# o no#e/ O% 8(e e%t)o" de 6ato" *(ri6icando o carter #ediante a obedi=ncia +erdade" ter)o de %i #e%#o% (#a o*ini)o #(ito .(#ilde/ R///S Ma%" con8(anto de+a#o% recon.ecer no%%o e%tado *eca#ino%o" te#o% de con6iar e# Cri%to co#o no%%a $(%ti4a" no%%a %anti6ica4)o e reden4)o/ D)o *ode#o% conte%tar a% ac(%a47e% de Satan% contra n:%/ So#ente Cri%to *ode *leitear e6ica<#ente e# no%%o 6a+or/ Ele ' ca*a< de %ilenciar o ac(%ador co# ar9(#ento% 6(nda#entado% n)o e# no%%o% #'rito%" #a% no% dEle! IEllen @/ Q.ite" He%te#(n.o% *ara a I9re$a" +/ N" */ G11" G12K/ Co#o e%%a% *ala+ra% no% a$(da# a entender *or 8(e o $(l9a#ento ' (#a notcia #(ito boaC Her4a ? (ora do juzo G/ -eia 0aniel 7 7-#0) 2#) 22) 2$) 2'/ F(ando acontece o $(l9a#ento de 0aniel 1C
7

Ano Bblico: 2Co 1G

0e*oi% di%to" e( contin(a+a ol.ando" e# +i%7e% not(rna%" e ei% a8(i o 8(arto ani#al" terr+el e e%*anto%o" e #(ito 6orte" o 8(al tin.a 9rande% dente% de 6erro, ele de+ora+a e 6a<ia e# *eda4o%" e *i%a+a ao% *'% o 8(e %obe$a+a, era di6erente de todo% o% ani#ai% 8(e a*arecera# ante% dele" e tin.a de< c.i6re%/ 8 E( con%idera+a o% c.i6re%" e ei% 8(e entre ele% %(bi( o(tro c.i6re" *e8(eno" diante do 8(al tr=% do% *ri#eiro% c.i6re% 6ora# arrancado%, e ei% 8(e ne%te c.i6re .a+ia ol.o%" co#o o% de .o#e#" e (#a boca 8(e 6ala+a 9rande% coi%a%/ 9 E( contin(ei ol.ando" at' 8(e 6ora# *o%to% (n% trono%" e (# anci)o de dia% %e a%%ento(, o %e( +e%tido era branco co#o a ne+e" e o cabelo da %(a cabe4a co#o l) *(r%%i#a, o %e( trono era de c.a#a% de 6o9o" e a% roda% dele era# 6o9o ardente/ 1 A# rio de 6o9o #ana+a e %aa de diante dele, #il.are% de #il.are% o %er+ia#" e #irade% de #irade% a%%i%tia# diante dele/ A%%ento(?%e *ara o $(<o" e o% li+ro% 6ora# aberto%/ 0n 1:1?10 RA En8(anto e( ol.a+a" ei% 8(e o #e%#o c.i6re 6a<ia 9(erra contra o% %anto%" e *re+alecia contra ele%" 22 at' 8(e +eio o anci)o de dia%" e 6oi e&ec(tado o $(<o a 6a+or do% %anto% do Alt%%i#o, e c.e9o( o te#*o e# 8(e o% %anto% *o%%(ra# o reino/ I0n 1:21?22 RA Pro6erir *ala+ra% contra o Alt%%i#o" e con%(#ir o% %anto% do Alt%%i#o, c(idar e# #(dar o% te#*o% e a lei, o% %anto% l.e %er)o entre9(e% na #)o *or (# te#*o" e te#*o%" e #etade de (# te#*o/ 26 Ma% o trib(nal %e a%%entar e# $(<o" e l.e tirar o do#nio" *ara o de%tr(ir e *ara o de%6a<er at' o 6i#/ 0n 1:2N?2L RA Hanto na +i%)o 8(anto na inter*reta4)o do an$o" o $(l9a#ento %e9(e co#o re%*o%ta de 0e(% *re%(n4)o do c.i6re *e8(eno e c(l#ina co# a tran%6er=ncia do reino *ara o% %anto% de 0e(%/ A Bblia de%cre+e o $(l9a#ento co#o ocorrendo no te#*o e# 8(e o *oder do c.i6re ainda e&i%te I0n 1:8" JK/ O do#nio do c.i6re ' retirado %o#ente de*oi% 8(e o trib(nal $(l9a/ F(ando o *roce%%o $(dicial ter#ina" todo% o% reino% da Herra %)o de%tr(do% I+/ 2LK/ E+idente#ente" i%%o %i9ni6ica 8(e o $(<o de+e ocorrer ante% da %e9(nda +inda de 5e%(%/ M (# $(<o *r'?ad+ento" 8(e co#e4a al9(# te#*o de*oi% do *erodo de !(# te#*o" doi% te#*o% e #etade de (# te#*o! I+/ 2NK/ Co#o *oderia .a+er reco#*en%a o( *(ni4)o 6inal %e n)o .o(+e%%e $(l9a#ento *r'+ioC
ra!os"advir#$o!

0e 6ato" o% %anto% %er)o reco#*en%ado% no #o#ento da +inda de Cri%to" o 8(e *re%%(*7e 8(e ele% $ ter)o %ido $(l9ado%/ 0a #e%#a 6or#a" o% #*io%" incl(indo o% *odere% de#onaco%" %er)o $(l9ado% d(rante o #il=nio" ante% da e&ec(4)o do $(<o 6inal IA* 20K/ N/ Por 8(e 0e(% *reci%a reali<ar (# $(l9a#entoC O Sen.or n)o !con.ece o% 8(e -.e *ertence#!C 2"m 2 #9 Entretanto" o 6ir#e 6(nda#ento de 0e(% *er#anece inabal+el e %elado co# e%ta in%cri4)o: !O Sen.or con.ece 8(e# l.e *ertence! e !a6a%te?%e da ini8Tidade todo a8(ele 8(e con6e%%a o no#e do Sen.or/ 2H# 2:1J DVI M claro 8(e o 0e(% oni%ciente e%t *lena#ente con%ciente de 8(e# ' o Se( *o+o/ Ele n)o *reci%a de $(l9a#ento *ara decidir 8(e# %er %al+o/ O $(<o *r'?ad+ento" e# +e< di%%o" #o%tra 8(e o 5(i< ' $(%to na %al+a4)o do Se( *o+o/ O% %ere% cele%tiai% *reci%a# ter certe<a de 8(e o% %anto% %)o a*to% *ara a %al+a4)o/ ; #edida 8(e *roc(ra#o% entender o %i9ni6icado do $(<o" de+e#o% no% le#brar do cenrio do 9rande con6lito" %(9erido ne%%e te&to" *or8(e +e#o% a% .o%te% an9elicai% te%te#(n.ando o $(l9a#ento/ O(tro% %ere% t=# intere%%e no re%(ltado 6inal do *lano da %al+a4)o/ !O Sen.or con.ece o% 8(e -.e *ertence#/! Co#o +oc= *ode ter certe<a de %er (# do% !8(e -.e *ertence#!C F(al ' a Pnica #aneira de ter certe<aC IR# 8:1K/ Portanto" a9ora nen.(#a condena4)o . *ara o% 8(e e%t)o e# Cri%to 5e%(%/ R# 8:1 RA F(arta ? )o *i! do ju&'a!ento L/ F(ai% %er)o o% re%(ltado% do $(<o *r'?ad+entoC Dn 7 O %on.o do% 8(atro ani#ai% 1 Do *ri#eiro ano de Bel%a<ar" rei de Babil>nia" te+e 0aniel" na %(a ca#a" (# %on.o e +i%7e% da %(a cabe4a, e%cre+e( lo9o o %on.o e relato( a %(#a da% coi%a%/ 2 Ealo( 0aniel e di%%e: E( e%ta+a ol.ando" na #in.a +i%)o da noite" e ei% 8(e o% 8(atro +ento% do c'( co#batia# no #ar 9rande/ 3 E 8(atro ani#ai% 9rande%" di6erente% (n% do% o(tro%" %(bia# do #ar/ 4 O *ri#eiro era co#o le)o e tin.a a%a% de 9(ia, e( ol.ei at' 8(e l.e 6ora# arrancada% a% a%a%" e 6oi le+antado da terra e *o%to e# *' co#o (# .o#e#, e 6oi?l.e dado (# cora4)o de .o#e#/ 5 Contin(ei ol.ando" e ei% a8(i o %e9(ndo ani#al" %e#el.ante a (# (r%o" o 8(al %e le+anto( de (# lado" tendo na boca tr=% co%tela% entre o% %e(% dente%, e 6oi?l.e dito a%%i#: -e+anta?te" de+ora #(ita carne/ 6 0e*oi% di%%o" e( contin(ei ol.ando" e ei% a8(i o(tro" %e#el.ante a (# leo*ardo" e tin.a 8(atro a%a% de a+e na% %(a% co%ta%, tin.a ta#b'# e%%e ani#al 8(atro cabe4a%" e 6oi?l.e dado do#nio/ 7 0e*oi% di%%o" e( contin(a+a ol.ando na% +i%7e% da noite" e ei% a8(i o 8(arto ani#al" terr+el e e%*anto%o e #(ito 6orte" o 8(al tin.a dente% 9rande% de 6erro, ele de+ora+a" e 6a<ia e# *eda4o%" e *i%a+a ao% *'% o 8(e %obe$a+a, era di6erente de todo% o% ani#ai% 8(e a*arecera# ante% dele e tin.a de< *onta%/ 8 E%tando e( con%iderando a% *onta%" ei% 8(e entre ela% %(bi( o(tra *onta *e8(ena" diante da 8(al tr=% da% *onta% *ri#eira% 6ora# arrancada%, e ei% 8(e ne%%a *onta .a+ia ol.o%" co#o ol.o% de .o#e#" e (#a boca 8(e 6ala+a 9randio%a#ente/ 9 E( contin(ei ol.ando" at' 8(e 6ora# *o%to% (n% trono%" e (# anci)o de dia% %e a%%ento(, a %(a +e%te era branca co#o a ne+e" e o cabelo da %(a cabe4a" co#o a li#*a l), o %e( trono" c.a#a% de 6o9o" e a% roda% dele" 6o9o ardente/ 1 A# rio de 6o9o #ana+a e %aa de diante dele, #il.are% de #il.are% o %er+ia#" e #il.7e% de #il.7e% e%ta+a# diante dele, a%%ento(?%e o $(<o" e abrira#?%e o% li+ro%/ 11 Ent)o" e%ti+e ol.ando" *or ca(%a da +o< da% 9rande% *ala+ra% 8(e *ro+in.a da *onta, e%ti+e ol.ando at' 8(e o ani#al 6oi #orto" e o %e( cor*o" de%6eito e entre9(e *ara %er 8(ei#ado *elo 6o9o/ 12 E" 8(anto ao% o(tro% ani#ai%" 6oi?l.e% tirado o do#nio, toda+ia" 6oi? l.e% dada *rolon9a4)o de +ida at' certo e%*a4o de te#*o/ 13 E( e%ta+a ol.ando na% #in.a% +i%7e% da noite" e ei% 8(e +in.a na% n(+en% do c'( (# co#o o 6il.o do .o#e#, e diri9i(?%e ao anci)o de dia%" e o 6i<era# c.e9ar at' ele/ 14 E 6oi?l.e dado o do#nio" e a .onra" e o reino" *ara 8(e todo% o% *o+o%" na47e% e ln9(a% o %er+i%%e#, o %e( do#nio ' (# do#nio eterno" 8(e n)o *a%%ar" e o %e( reino" o Pnico 8(e n)o %er de%tr(do/ 15 F(anto a #i#" 0aniel" o #e( e%*rito 6oi abatido dentro do cor*o" e a% +i%7e% da #in.a cabe4a #e e%*anta+a#/ 16 C.e9(ei?#e a (# do% 8(e e%ta+a# *erto e *edi?l.e a +erdade acerca de t(do i%%o/ E ele #e di%%e e 6e<?#e %aber a inter*reta4)o da% coi%a%/ A inter*reta4)o do %on.o 17 E%te% 9rande% ani#ai%" 8(e %)o 8(atro" %)o 8(atro rei%" 8(e %e le+antar)o da terra/ 18 Ma% o% %anto% do Alt%%i#o receber)o o reino e *o%%(ir)o o reino *ara todo o %e#*re e de eternidade e# eternidade/ 19 Ent)o" ti+e de%e$o de con.ecer a +erdade a re%*eito do 8(arto ani#al" 8(e era di6erente de todo% o% o(tro%" #(ito terr+el" c($o% dente% era# de 6erro" e a% %(a% (n.a%" de #etal, 8(e de+ora+a" 6a<ia e# *eda4o% e *i%a+a ao% *'% o 8(e %obra+a, 2 e ta#b'# da% de< *onta% 8(e tin.a na cabe4a e da o(tra 8(e %(bia" de diante da 8(al cara# tr=%" da8(ela *onta" di9o" 8(e tin.a ol.o%" e (#a boca 8(e 6ala+a 9randio%a#ente" e c($a a*ar=ncia era #ai% 6ir#e do 8(e o da% %(a% co#*an.eira%/ 21 E( ol.a+a" e ei% 8(e e%%a *onta 6a<ia 9(erra contra o% %anto% e o% +encia/ 22 At' 8(e +eio o anci)o de dia%" e 6oi dado o $(<o ao% %anto% do Alt%%i#o, e c.e9o( o te#*o e# 8(e o% %anto% *o%%(ra# o reino/ 23 0i%%e a%%i#: O 8(arto ani#al %er o 8(arto reino na terra" o 8(al %er di6erente de todo% o% reino%, e de+orar toda a terra" e a *i%ar ao% *'%" e a 6ar e# *eda4o%/ 24 E" 8(anto % de< *onta%" da8(ele #e%#o reino %e le+antar)o de< rei%, e de*oi% dele% %e le+antar o(tro" o 8(al %er di6erente do% *ri#eiro% e abater a tr=% rei%/ 25 E *ro6erir *ala+ra% contra o Alt%%i#o" e de%tr(ir o% %anto% do Alt%%i#o" e c(idar e# #(dar o% te#*o% e a lei, e ele% %er)o entre9(e% na% %(a% #)o% *or (# te#*o" e te#*o%" e #etade de (# te#*o/ 26 Ma% o $(<o e%tabelecer?%e?" e ele% tirar)o o %e( do#nio" *ara o de%tr(ir e *ara o de%6a<er at' ao 6i#/ 27 E o reino" e o do#nio" e a #a$e%tade do% reino% debai&o de todo o c'( %er)o dado% ao *o+o do% %anto% do Alt%%i#o, o %e( reino %er (# reino eterno" e todo% o% do#nio% o %er+ir)o e l.e obedecer)o/ 28 A8(i 6indo( a +i%)o/ F(anto a #i#" 0aniel" o% #e(%
ra!os"advir#$o!

Ano Bblico: 2Co N1

*en%a#ento% #(ito #e e%*anta+a#" e #(do(?%e e# #i# o #e( %e#blante, #a% 9(ardei e%%a% coi%a% no #e( cora4)o/ 0n 1:1?28 RC Con%idere o% re%(ltado% do $(<o e# di+er%a% a47e% de lon9o alcance: O Eil.o do 3o#e# %er coroado/ Ele receber !do#nio" e 9l:ria" e o reino! I0n 1:1GK/ O% %anto% receber)o o reino *ara %e#*re/ O $(l9a#ento ' *ara bene6cio do% %anto% 8(e receber)o o reino de 0e(% I0n 1:22K/ Ine8(i+oca#ente" o Eil.o do 3o#e# e o% %anto% t=# (# relaciona#ento #(ito *r:&i#o/ F(ando o Eil.o do 3o#e# receber Se( reino" con+idar o% %anto% *ara Se (nire# a Ele/ Se( reino ' o reino dele% I0n 1:21K/ E%%e $(l9a#ento le+ar a (# te#*o e# 8(e o Rei eterno e%tar re(nido co# Se( *o+o/ E%%a %er a #aior reco#*en%a do% %anto% e de Cri%to/ A rebeli)o %er derrotada e de%tr(da/ O% ini#i9o% do *o+o de 0e(% %er)o $(l9ado%/ 0e*oi% de 6a<er !9(erra contra o% %anto%!" o c.i6re *e8(eno %er derrotado e de%tr(do *ara %e#*re I0n 1:2N" 2LK/ A ab%ol(ta $(%ti4a de 0e(% %er de#on%trada/ A#a +e< 8(e o $(l9a#ento na% corte% cele%tiai% %er *Pblico e o% an$o% *artici*a# da% in+e%ti9a47e% %obre o% a%%(nto% .(#ano%" todo% *ode# +er *or %i #e%#o% 8(e 0e(% ' $(%to e# S(a% a47e%/ Ele ' ca*a< de #anter tanto o a#or 8(anto a $(%ti4a/ A%%i#" no 6i#" o *r:*rio 0e(% %er +indicado" e todo% recon.ecer)o 8(e Ele ' $(%to e a#oro%o/ Hodo o *roce%%o 9arantir 8(e o Ani+er%o %er (# l(9ar %e9(ro *ara a eternidade ISl N1:G, R# B:GK/ Contra ti" contra ti %o#ente *e8(ei" e 6i< o 8(e a te(% ol.o% ' #al" *ara 8(e %e$a% $(%ti6icado 8(ando 6alare% e *(ro 8(ando $(l9are%/ Sl N1:G RC 0e #aneira nen.(#aU Se#*re %e$a 0e(% +erdadeiro" e todo .o#e# #entiro%o" co#o e%t e%crito: Para 8(e %e$a% $(%ti6icado e# t(a% *ala+ra% e +en4a% 8(ando 6ore% $(l9ado/ R# B:G RC O $(<o *r'?ad+ento re%(ltar na concreti<a4)o da e%*eran4a de 0e(% e do% cri%t)o%/ O de%e$o de 0e(% ' %al+ar Se( *o+o e erradicar o *ecado" n)o dei&ando nen.(#a dP+ida %obre Se( a#or e $(%ti4a/ O an%eio do% %ere% .(#ano% ' a %al+a4)o do *ecado" da %(a o*re%%)o e# toda% a% 6or#a% e de%6r(tar +ida eterna na *re%en4a dA8(ele 8(e o% a#a/ A%%i#" o $(l9a#ento %er a 9arantia de (# relaciona#ento eterno e con6iante entre 0e(% e S(a cria4)o/ !O 9rande con6lito ter#ino(/ Pecado e *ecadore% n)o #ai% e&i%te#/ O Ani+er%o inteiro e%t *(ri6icado/ A#a Pnica *al*ita4)o de .ar#onia e $Pbilo +ibra *or toda a +a%ta cria4)o/ 0A8(ele 8(e t(do crio( e#ana# +ida" l(< e ale9ria *or todo% o% do#nio% do e%*a4o in6inito/ 0e%de o #inP%c(lo to#o at' o #aior do% #(ndo%" toda% a% coi%a%" ani#ada% e inani#ada%" e# %(a %erena bele<a e *er6eito 9o<o" declara# 8(e 0e(% ' a#or! IEllen @/ Q.ite" O @rande Con6lito" */ L18K/ F(inta ? +erteza respons,ve& 1/ -eia o Salmo 9' ##-#3/ F(al ' a ra<)o *ara 8(e toda a cria4)o %e ale9reC Ale9re#?%e o% c'(%" e a terra e&(lte, r($a o #ar e a %(a *lenit(de/ Eol9(e o ca#*o e t(do o 8(e nele ., re9o<i$e#?%e toda% a% r+ore% do bo%8(e" na *re%en4a do SED3OR" *or8(e +e#" +e# $(l9ar a terra, $(l9ar o #(ndo co# $(%ti4a e o% *o+o%" con%oante a %(a 6idelidade/ Sl JL:11?1B RA Por 8(e al9('# cla#aria !5(l9a?#e" Sen.or! ISl 1:8KC A ra<)o ' %i#*le%/ 5(l9a#ento %i9ni6ica %al+a4)o: !V 0e(%" %al+a? #e" *elo He( no#e" e 6a<e?#e $(%ti4a" *elo He( *oder! ISl NG:1K/ O Sal#o 2L ' (# a*elo co#o+ente *or $(%ti4a e retid)o/ 0a+i e&*re%%o( #ara+il.o%a#ente a ideia de 8(e 0e(%" o 5(i<" e%t %e#*re ao lado de Se( *o+o 6iel" e 8(e Se( $(l9a#ento ' #ai% do 8(e de%e$+el ISl 2L:1, BN:2G, GB:1, NG:1K/ 5(l9a#ento i#*lica +indica4)o/ Sal#o de 0a+i/ 1 5(l9a?#e" SED3OR" *oi% ten.o andado e# #in.a %inceridade, ten.o con6iado ta#b'# no SED3OR, n)o +acilarei/ 2 E&a#ina?#e" SED3OR" e *ro+a?#e, e%8(adrin.a a #in.a #ente e o #e( cora4)o/ 3 Por8(e a t(a beni9nidade e%t diante do% #e(% ol.o%, e ten.o andado na t(a +erdade/ 4 D)o #e ten.o a%%entado co# .o#en% +)o%" ne# con+er%o co# o% .o#en% di%%i#(lado%/ 5 Hen.o aborrecido a con9re9a4)o de #al6eitore%, n)o #e a$(nto co# o% #*io%/ 6 -a+o a% #in.a% #)o% na inoc=ncia, e a%%i# andarei" SED3OR" ao redor do te( altar" 7 *ara *(blicar co# +o< de lo(+or e contar toda% a% t(a% #ara+il.a%/ 8 SED3OR" e( ten.o a#ado a .abita4)o da t(a ca%a e o l(9ar onde *er#anece a t(a 9l:ria/ 9 D)o col.a% a #in.a al#a co# a do% *ecadore%" ne# a #in.a +ida co# a do% .o#en% %an9(inolento%" 1 e# c($a% #)o% . #ale6cio" e c($a #)o direita e%t c.eia de %(borno%/ 11 Ma% e( ando na #in.a %inceridade, li+ra?#e e te# *iedade de #i#/ 12 O #e( *' e%t *o%to e# ca#in.o *lano, na% con9re9a47e% lo(+arei ao SED3OR/ 5(l9a?#e %e9(ndo a t(a $(%ti4a" SED3OR" 0e(% #e(" e n)o dei&e% 8(e %e ale9re# de #i#/ Sl BN:2G RC Ea<e?#e $(%ti4a" : 0e(%" e *leiteia a #in.a ca(%a contra a 9ente #*ia, li+ra?#e do .o#e# 6ra(d(lento e in$(%to/ Sl GB:1
ra!os"advir#$o!

Ano Bblico: 2Co 810

RC Sal+a?#e" : 0e(%" *elo te( no#e" e 6a<e?#e $(%ti4a *elo te( *oder/ Sl NG:1 RC O $(<o *r'?ad+ento a#ea4a no%%a certe<a de %al+a4)oC D)o" *or8(e o re%(ltado de%%e $(l9a#ento ' certo/ Ele 6a+orece o% %anto% I0n 1:22K/ A obra de 0e(% no $(<o rea6ir#a no%%o *erd)o e inten%i6ica no%%a certe<a" tornando no%%o% *ecado% eterna#ente irrele+ante%/ O $(l9a#ento '" na +erdade" o(tra #ani6e%ta4)o da no%%a %al+a4)o/ O $(l9a#ento n)o ' o te#*o e# 8(e 0e(% decide no% aceitar o( no% re$eitar" #a%" e# +e< di%%o" ' o #o#ento e# 8(e Ele de6ine %e O e%col.e#o% +erdadeira#ente o( n)o" (#a e%col.a re+elada *ela% no%%a% obra%/ Para o cri%t)o" o $(l9a#ento a(#enta a certe<a/ Colocando de #aneira #ai% radical" o $(l9a#ento e%t no centro da do(trina da %e9(ran4a cri%t)/ 8/ -eia *omanos #% #0-#2 e 2 &or+ntios $ #0/ Co#o a realidade do $(<o de+e i#*actar no%%a #aneira de +i+erC Ma% t(" *or 8(e $(l9a% te( ir#)oC O( t(" ta#b'#" *or 8(e de%*re<a% te( ir#)oC Poi% todo% .a+e#o% de co#*arecer ante o trib(nal de Cri%to/ 11 Por8(e e%t e%crito: Pela #in.a +ida" di< o Sen.or" todo $oel.o %e dobrar diante de #i#" e toda ln9(a con6e%%ar a 0e(%/ 12 0e #aneira 8(e cada (# de n:% dar conta de %i #e%#o a 0e(%/ R# 1G:10?12 RC Por8(e i#*orta 8(e todo% n:% co#*are4a#o% *erante o trib(nal de Cri%to" *ara 8(e cada (# receba %e9(ndo o be# o( o #al 8(e ti+er 6eito *or #eio do cor*o/ 2 Co N:10 RA O en%ina#ento bblico n)o i%enta o $(%to do $(l9a#ento/ E#bora o% $(%to% %e$a# de6endido% no $(l9a#ento e %e(% *ecado% %e$a# a*a9ado% *ara %e#*re" a e&*ectati+a do $(l9a#ento o% incenti+a a ter (#a +ida de lealdade e re%*on%abilidade/ A certe<a da %al+a4)o '" *ortanto" aco#*an.ada *elo #*eto #oti+acional *ara o co#*orta#ento correto/ Vi%to 8(e 0e(% 6e< tanto *or n:%" O a#a#o% e *roc(ra#o% e&*re%%ar e%%e a#or %endo 6i'i% e# t(do o 8(e Ele no% *ede/ A# a#i9o e&*re%%a %e( #edo de 0e(% e" e%*ecial#ente" do $(<o/ Co#o +oc= *ode a$(dar e%%a *e%%oa a entender a boa notcia %obre o $(<o e a de%en+ol+er a certe<a da %al+a4)oC Se&ta ? -studo adi$iona& Ano Bblico: 2Co 111B

!A8(ele 8(e #ora no %ant(rio cele%tial" $(l9a $(%ta#ente/ Ele te# #ai% *ra<er e# Se(% 6il.o% 8(e *ele$a# co# a% tenta47e% R///S do 8(e na #(ltid)o de an$o% 8(e -.e circ(nda o trono! IEllen @/ Q.ite" Parbola% de 5e%(%" */ 11LK/ !Satan% te# R///S con.eci#ento do% *ecado% 8(e te# le+ado o *o+o de 0e(% a co#eter" e lan4a contra ele %(a% ac(%a47e%" declarando 8(e" *or %e(% *ecado%" *erde( o direito *rote4)o di+ina e a6ir#ando 8(e te# o direito de de%tr(? ? lo/ R///S !Ma% con8(anto o% %e9(idore% de Cri%to ten.a# *ecado" ele% n)o %e entre9ara# ao controle da% 6or4a% %atWnica%/ Arre*endera#?%e de %e(% *ecado% e *roc(rara# o Sen.or e# .(#ildade e contri4)o, e o Ad+o9ado di+ino *leiteia *or ele%/ A8(ele 8(e te# %ido in%(ltado ao #&i#o *ela in9ratid)o dele%" A8(ele 8(e con.ece %e(% *ecado% e ta#b'# %(a contri4)o" declara: !O Sen.or te re*reenda" : Satan%/ E( dei a Min.a +ida *or e%%a% *e%%oa%/ Ela% e%t)o 9ra+ada% na *al#a da% Min.a% #)o%/ Ela% *ode# ter i#*er6ei47e% de carter, *ode# ter 6al.ado e# %e(% e%6or4o%, #a% %e arre*endera#" e E( o% *erdoei e aceitei! IEllen @/ Q.ite" Pro6eta% e Rei%" */ N88" N8JK/ Per9(nta% *ara re6le&)o 1/ Onde %(r9ira# a% 8(e%t7e% %obre a $(%ti4a" a lei e a retid)o de 0e(%: na Herra o( no C'(C A re%*o%ta a e%%a *er9(nta e&*lica *or 8(e . (# $(l9a#ento cele%tialC 2/ A I9re$a Ad+enti%ta te# *rocla#ado a #en%a9e# do 5(<o *or #(ito% ano%/ Cri%to ainda n)o +olto(/ Co#o de+e#o% rea9ir a e%%a a*arente de#oraC Por 8(e ' i#*ortante le#brar 8(e te#o% (#a co#*reen%)o li#itada do te#*oC Pen%e e# al9(#a% da% *ro6ecia% de te#*o #(ito lon9a% e co#o al9('# 8(e +i+e( na8(ele% te#*o% *oderia 6acil#ente ter %ido de%encora$ado acerca do 8(e" de %(a *er%*ecti+a" *arecia e%tar de#orando/ B/ M(ito% acredita# no conceito do 5(<o" 8(e e%t e# toda a Bblia/ Co#o a li9a4)o entre o 5(<o e o %ant(rio re+ela +erdade% %obre a nat(re<a do 5(<o e a certe<a 8(e ele o6ereceC Re%*o%ta% %(9e%ti+a%: 1/ A cena do $(<o" e# 8(e o% *odere% da Herra e %e(% .abitante% %)o $(l9ado% *elo $(%to 5(i<" 8(e e%tabelecer a $(%ti4a eterna/ 2/ 0e(% e%tabelece (# *roce%%o de in+e%ti9a4)o" de #odo 8(e Ad)o e E+a %)o le+ado% a %e de*arar co# %e( *ecado/ A 6inalidade di+ina ' 8(e a con%ci=ncia do *ecado le+e con6i%%)o" ao *erd)o e reconcilia4)o/ B/ Para o% 8(e recon.ece# %e( *ecado e %)o coberto% *ela 9ra4a de Cri%to" o $(<o di+ino %i9ni6ica liberta4)o do *ecado e do% *odere% do #al *ara (#a no+a +ida no reino da 9l:ria/ G/ Do te#*o do 6i#" ante% da %e9(nda +inda/ De%%e $(<o *r'? ad+ento" 0e(% +indicar diante do Ani+er%o o no#e do% %al+o%/ 0(rante o #il=nio" a %e9(nda 6a%e do $(<o anali%ar o ca%o do% #*io%/ A*:% o #il=nio" ocorrer o $(<o e&ec(ti+o/ N/ 0e(% n)o a*ena% con.ece o% 8(e %)o Se(%" #a% ta#b'# a*re%enta diante do Ani+er%o o% e6eito% de S(a 9ra4a na +ida dele%/ A%%i#" a $(%ti4a do carter de 0e(% %er co#*ro+ada/ L/ O %ere% criado% %er)o reconciliado% co# o Criador, a $(%ti4a de 0e(% %er co#*ro+ada, o% re#ido% %er)o libertado% do
ra!os"advir#$o!

*ecado e do #al, o reino de Cri%to %er e%tabelecido, o% %anto% reinar)o co# Ele, a rebeli)o %er de%tr(da/ 1/ Por8(e o $(<o e%tabelece a +it:ria da $(%ti4a e da +erdade/ A #entira e a in$(%ti4a %er)o %(*erada%/ 8/ 0e+e#o% ter con%ci=ncia de 8(e *re%tare#o% conta% de no%%a +ida a 0e(%/ Por i%%o" n)o de+e#o% $(l9ar ne# de%*re<ar o% o(tro%/ Do%%o% ato% e *ala+ra% re+ela# na *rtica %e aceita#o% o( re$eita#o% a $(%ti4a de Cri%to e# no%%a +ida/ A(&iliar Re%(#o He&to?c.a+e: 0aniel 1:21 E o reino" e o do#nio" e a #a$e%tade do% reino% debai&o de todo o c'( %er)o dado% ao *o+o do% %anto% do Alt%%i#o, o %e( reino %er (# reino eterno" e todo% o% do#nio% o %er+ir)o e l.e obedecer)o/ 0n 1:21 RC O al(no de+er/// Con.ecer: A boa notcia do $(<o *r'?ad+ento" 8(e d ao 6iel a certe<a da %al+a4)o *or8(e 5e%(% Cri%to to#o( a iniciati+a de a6ir#ar" diante do trib(nal cele%tial" 8(e n:% *ertence#o% a Ele/ Sentir: Pro#o+er o %enti#ento de a#or *ara co# 0e(%" 8(e *ron(ncia a %enten4a e# 6a+or do% %anto%" l.e% d cora9e# e 6or4a *ara +i+er" e condena o *oder re*re%entado *elo c.i6re *e8(eno co# %e(% %e9(idore%/ Ea<er: S(b#eter?%e ao *lano de 0e(% e 6a<er *arte de S(a %ol(4)o *ara a .(#anidade/ E%bo4o I/ Con.ecer: 5e%(% Cri%to" no%%o 5(i< A/ Co#o %aber 8(e 5e%(% e%t e# %e( 6a+or e n)o contra +oc=C B/ Por 8(e a +erdade ' real#ente i#*ortanteC C/ Por 8(e ' t)o i#*ortante de%#a%carar a% ati+idade% do anticri%toC II/ Sentir: 5e%(% Cri%to a%%e9(ra o no%%o l(9ar no C'( A/ Co#o +oc= %e %ente ao %aber 8(e Cri%to n)o ' a*ena% no%%o 5(i<" #a% ta#b'# no%%o Ad+o9adoC B/ F(ando e co#o 5e%(% *ron(nciar $(l9a#ento e# 6a+or de Se(% 6il.o%C C/ O 8(e ' t)o de%tr(ti+o" re*(9nante e *er+er%o na% ati+idade% do !c.i6re *e8(eno!C III/ Ea<er: Ale9rar?%e no Sen.or" %e( 5(i< A/ Co#o 0e(% *ode 9arantir S(a +it:ria %obre Satan% e o #al *or toda a eternidadeC B/ 5e%(% *ode %er !%(bornado! *elo no%%o co#*orta#ento #oral e&e#*lar" boa% a47e% o( e&celente %er+i4oC Por 8(=C Por 8(e a% di6erente% ati+idade% 'tica% n)o torna# 0e(% #ai% #i%ericordio%o *ara cono%coC Re%(#o: F(ando 0e(% $(l9a Se( *o+o" Ele $(%ti6ica" liberta e de6ende" #a%" *or o(tro lado" condena" ca%ti9a e de%tr:i o #al/ Ciclo do A*rendi<ado %otiva.o Eocali<ando a% E%crit(ra%: 0aniel 1:J" 10" 1B" 1G" 22?21 Conceito?c.a+e *ara o cre%ci#ento e%*irit(al: E&i%te #ai% certe<a de %al+a4)o co# o $(<o *r'?ad+ento do 8(e %e ele n)o ocorre%%e/ 0e(% to#a o% ca%o% de Se(% 6i'i% %e9(idore% e o% a*re%enta na corte cele%tial/ O ob$eti+o ' con6ir#ar no%%a deci%)o *or Ele d(rante no%%a +ida diante do% re*re%entante% de todo o Ani+er%o e" a%%i#" 9arantir no%%o l(9ar no C'( *or toda a eternidade/ E%%e $(l9a#ento ta#b'# condena o !c.i6re *e8(eno! e todo% o% 8(e o %e9(e#" con6ir#ando a%%i# 8(e o #al dei&ar de e&i%tir/ So#ente *ara o *ro6e%%or: A li4)o de%ta %e#ana o6erece in6or#a47e% *ara a co#*reen%)o do $(<o *r'?ad+ento/ A e&*lica4)o ' dada a *artir da *er%*ecti+a de (# cri%t)o e ' #(ito *o%iti+a" *or8(e 0e(% ' *or n:% e $a#ai% contra n:%/ O $(l9a#ento ' *arte inte9rante do e+an9el.o" (#a (nidade 8(e *reci%a %er a*re%entada de 6or#a correta" *ara n)o a%%(%tar a% *e%%oa%" #a% tra<er?l.e% e%*eran4a/ 0i%c(%%)o de abert(ra: F(al ' a *ri#eira rea4)o e o %enti#ento do% #e#bro% da cla%%e 8(ando o(+e# 8(e 0e(% ir $(l9?lo%C E%%a *er9(nta 6oi 6eita e# todo% o% continente% *ara *e%%oa% de +ria% ori9en%" e a re%*o%ta %e#*re 6oi: !#edo!/ Por 8(e te#e#o% o $(l9a#ento de 0e(%C A#a da% *rinci*ai% ra<7e% ' 8(e te#o% (#a co#*reen%)o li#itada da nat(re<a do 5(<o e (#a de6ini4)o (nilateral/ O 8(e" real#ente" ' o $(l9a#ento di+ino" e co#o de+e %er de6inido biblica#enteC Co#*reen%)o
ra!os"advir#$o!

So#ente *ara o *ro6e%%or: O ca*t(lo 1 de 0aniel 6oi e%crito e# (#a bela e%tr(t(ra literria 8(e a$(da na co#*reen%)o do% *onto% *rinci*ai% do ca*t(lo/ A*:% (#a introd(4)o I+/ 1K" %e9(e?%e (#a +i%)o I+/ 2?1GK" ent)o" a %(a inter*reta4)o I+/ 1N? 21K" e 6inal#ente a concl(%)o I+/ 28K/ A +i%)o ' di+idida e# di6erente% *arte%" e&*re%%a% n(# 8(ia%#a: IAK 0e6inindo o *ano de 6(ndo I+/ 2" BK IBK 0e%cri4)o do% tr=% ani#ai% I+/ G?LK ICK O terr+el 8(arto ani#al I+/ 1K I0K Ati+idade do c.i6re *e8(eno I+/ 8K IEK 5(l9a#ento cele%tial I+/ J" 10K I0XK C.i6re *e8(eno I+/ 11aK ICXK O de%tino do 8(arto ani#al I+/ 11bK IBXK O de%tino do% tr=% *ri#eiro% ani#ai% I+/ 12K IEXK O 9lorio%o tri(n6o no 5(<o I+/ 1B" 1GK/ A%%i#" o $(<o *r'?ad+ento cele%tial e%t no centro da +i%)o" %endo o %e( cl#a&/ Do ca*t(lo 1" . tr=% *a%%a9en%?c.a+e e%crita% e# *oe%ia: a% d(a% cena% cele%tiai% I+/ J" 10" 1B" 1GK e a i#*ortante inter*reta4)o da +i%)o I+/ 2B?21K/ Co#entrio Bblico O $(l9a#ento de 0e(% ' 9eral#ente *ercebido co#o condena4)o" *(ni4)o o( de%tr(i4)o/ E%%e %i9ni6icado ne9ati+o do $(l9a#ento ta#b'# e%t *re%ente na Bblia" #a% o en%ino bblico b%ico %obre e%%a ati+idade di+ina ' #(ito *o%iti+o" *or8(e" *ara 0e(%" $(l9ar %i9ni6ica $(%ti6icar" %al+ar" libertar e de6ender Se( *o+o/ So#ente 8(ando o %entido *o%iti+o *ri#rio n)o *ode %er a*licado" de+ido ao conte&to i#ediato" ocorre o $(l9a#ento ne9ati+o/ I/ 5(<o di+ino co#o e+an9el.o O %orri%o de 0e(% *ara Se( *o+o IReca*it(le co# a cla%%e 0n 1:22/K 0aniel e&*lica o 8(e ocorrer no $(<o *r'?ad+ento do ca*t(lo 1 e a*onta *ara doi% ti*o% de $(l9a#ento: 1/ 5(<o de condena4)o e# cone&)o co# o c.i6re *e8(eno I0n 1:2LK/ 2/ 5(l9a#ento de %al+a4)o/ Ante% de 0aniel re%%altar o $(l9a#ento de de%tr(i4)o" ele inter*reta clara#ente o 8(e acontecer ao% 6i'i%/ O $(l9a#ento %er *rocla#ado e# %e( 6a+or: !At' 8(e +eio o Anci)o de 0ia% e 6e< $(%ti4a ao% %anto% do Alt%%i#o, e +eio o te#*o e# 8(e o% %anto% *o%%(ra# o reino! I0n 1:22K/ @l:ria e alel(ia a 0e(%U Ati+idade: Co#*are di6erente% trad(47e% de 5o)o N:2G/ 5e%(% a6ir#a: !E# +erdade" e# +erdade +o% di9o: 8(e# o(+e a Min.a *ala+ra e cr= nA8(ele 8(e Me en+io( te# a +ida eterna" n)o entra e# $(<o" #a% *a%%o( da #orte *ara a +ida! I=n6a%e do a(torK/ A DVI coloca e%%a declara4)o co# a% %e9(inte% *ala+ra%: !E( l.e% a%%e9(ro: F(e# o(+e a Min.a *ala+ra e cr= nA8(ele 8(e Me en+io(" te# a +ida eterna e n)o %er condenado" #a% $ *a%%o( da #orte *ara a +ida! I=n6a%e do a(torK/ F(al trad(4)o e%t corretaC 0e acordo co# o ori9inal 9re9o" a#ba% a% +er%7e% e%t)o correta%" e . boa ra<)o *ara %e acreditar 8(e e%%a a#bi9(idade te&t(al %e$a intencional/ A +erdade ' 8(e a8(ele% 8(e cree# e# Cri%to e Se( e+an9el.o n)o %er)o condenado%" e ele% ne# #e%#o entrar)o e# $(<o/ Co#o entender i%%oC 5e%(% e%taria e# contradi4)o co# Pa(lo" 8(e a%%e9(ra 8(e !todo% n:% de+e#o% co#*arecer *erante o trib(nal de Cri%to! I2Co N:10" DVIKC O 8(e 5e%(% 8(i% di<er 8(ando a6ir#o( 8(e o% 8(e cree# n)o entrar)o e# 5(<oC Si9ni6ica 8(e ele% n)o entrar)o no $(l9a#ento de condena4)o/ A*ena% (# 5(<o %er ce# *or cento de condena4)o" o 5(<o 6inal" de*oi% do #il=nio" 8(ando todo% o% #*io% %er)o ani8(ilado%/ Da8(ele te#*o" todo% o% re#ido% $ e%tar)o na Do+a 5er(%al'# co# Cri%to/ Por i%%o" ele% n)o entrar)o ne%%e 5(<o IA* 20:L" J?1NK/ O% crente% e# Cri%to n)o *reci%a# te#er nen.(# $(l9a#ento di+ino" *or8(e !nen.(#a condena4)o . *ara o% 8(e e%t)o e# Cri%to 5e%(%! IR# 8:1K/ Per9(nta *ara di%c(%%)o: Co#o +oc= *ode treinar %(a #ente *ara +er o $(l9a#ento di+ino co#o %endo *o%iti+o e n)o a%%(%tadorC II/ 5(<o de 0e(% e# 6a+or de Se( *o+o IReca*it(le co# a cla%%e I% BN:G/K Con%idere c(idado%a#ente o% %e9(inte% te&to%" 8(e *ro+a# 8(e no%%a de6ini4)o de $(l9a#ento ' bblica/ 3 #(ito% e&e#*lo% bblico% de $(l9a#ento% di+ino% *o%iti+o%" #a% e%t(de *elo #eno% e%te% e&e#*lo%: 1/ O li+ro de 5(<e%/ F(ando o *o+o de 0e(% e%ta+a %ob a o*re%%)o de %e(% ini#i9o%" ele% cla#ara# a 0e(% *or a$(da" e Ele en+io( $(<e%" o( %e$a" libertadore% 8(e o% liberta+a# e *rote9ia#/ 2/ 0a+i oro( +ria% +e<e% a 0e(% di<endo: !5(l9a?#e" Sen.or! ISl 1:8, 2L:1, BN:2GK/ Ele n)o *edi( a condena4)o" #a% *rote4)o contra %e(% ini#i9o% 8(e e%ta+a# contra ele e 8(eria# de%tr(?lo/ B/ Para 0e(%" $(l9ar %i9ni6ica" de 6ato" %al+ar: !0e%de o% c'(% 6i<e%te o(+ir o He( $(<o, tre#e( a Herra e %e a8(ieto(" ao le+antar?%e 0e(% *ara $(l9ar e %al+ar todo% o% .(#ilde% da Herra! ISl 1L:8" JK/
ra!os"advir#$o!

G/ Por inter#'dio do *ro6eta I%aa%" 0e(% encora$o( de #odo *odero%o: !0i9a# ao% de%ani#ado% de cora4)o: !Se$a# 6orte%" n)o te#a#U Se( 0e(% +ir" +ir co# +in9an4a, co# di+ina retrib(i4)o +ir *ara %al+?lo%! II% BN:G" DVIK/ E%%e te&to e&*lica de #aneira clara e linda 8(e *reci%a#o% con6iar no Sen.or Ie n)o e# n:% #e%#o%K" a 6i# de ter certe<a da %al+a4)o/ Per9(nta *ara di%c(%%)o: F(ando Pa(lo e&*lico( o te#a !e# Cri%to!" ele a6ir#o( 8(e" de*oi% 8(e no% entre9a#o% a 0e(% e nEle acredita#o%" e# S(a rica #i%eric:rdia" 0e(% !$(nta#ente co# RCri%toS" no% re%%(%cito(" e no% 6e< a%%entar no% l(9are% cele%tiai% e# Cri%to 5e%(%! IE6 2:LK/ O 8(e %i9ni6ica $ e%tar a%%entado *ela 6' co# Cri%to no% l(9are% cele%tiai%" o( %e$a" direita do Pai cele%tial IE6 1:20KC Por 8(e n)o *reci%a#o% e%tar *reoc(*ado%" ne# d(+idar de 8(e (# dia e%tare#o% 6i%ica#ente co# Ele no C'(C III/ 5(l9a#ento di+ino e ale9ria IReca*it(le co# a cla%%e Sl JL:11?1B/K Co%t(#a#o% a%%ociar o 5(<o di+ino ao #edo e condena4)o" #a% o %al#i%ta coloco( o $(l9a#ento $(nta#ente co# a ale9ria/ E%t(de o% +erbo% 8(e ele (%o( no Sal#o JL:11?1B e ele d a ra<)o: !Ale9re#?%e o% c'(%" e a Herra e&(lte, r($a o #ar e a %(a *lenit(de/ Eol9(e o ca#*o e t(do o 8(e nele ., re9o<i$e#?%e toda% a% r+ore% do bo%8(e" na *re%en4a do Sen.or" *or8(e +e#" +e# $(l9ar a Herra, $(l9ar o #(ndo co# $(%ti4a e o% *o+o%" con%oante a S(a 6idelidade! I=n6a%e do a(torK/ O $(l9a#ento di+ino trar a +it:ria 6inal *ara o *o+o de 0e(% e o 6i# do #al/ O% re#ido% cantar)o co# ale9ria na %e9(nda +inda de 5e%(%: !Ei% 8(e e%te ' o no%%o 0e(%" e# 8(e# e%*er+a#o%" e Ele no% %al+ar, e%te ' o Sen.or" a 8(e# a9(ard+a#o%, na S(a %al+a4)o e&(ltare#o% e no% ale9rare#o%! II% 2N:JK/ Per9(nta *ara di%c(%%)o: Por 8(e o% 8(e cree# e# Cri%to *ode# %e re9o<i$ar acerca do $(l9a#ento di+inoC S(a ale9ria e%t relacionada co# %(a atit(de altr(%taC Ap&i$a.o So#ente *ara o *ro6e%%or: E&*li8(e %(a cla%%e *or 8(e ' nece%%rio 8(e 0e(% de6enda a $(%ti4a ao e&ec(tar $(l9a#ento% de condena4)o/ Por 8(e o a#or e a +erdade n)o *ode# e&i%tir %e# a $(%ti4aC Atividades pr,ti$as So#ente *ara o *ro6e%%or: Contra%te a% di#en%7e% *o%iti+a% e ne9ati+a% da% ati+idade% di+ina% de $(l9a#ento/ Con+ide o% al(no% a dar e&e#*lo% bblico% e a*li8(e?o% +ida #oderna/

ra!os"advir#$o!