Sei sulla pagina 1di 18

Grficos bi-dimensionais

Sentenza plot: varias formas Representa os elementos do vector x fronte ao n de compo ente: plot(x) Se x e ! son vectores co mesmo n de elementos" representa ! frente a x: plot(x, y) #ndicando propiedades do $rfico: plot(x, y, 'r-*')

r%red" -% li a" &%punto con forma de asterisco

Se a un'a matriz" plot(a) representa cada columna como un'a $rfica distinta
Grficos bidimensionais 1

Clculo numrico con Matlab

)ent de fi$uras

Como en Maple" non necesario nin eficiente saber t*dalas opci*ns +cores" tipos de li a e punto" propiedades dos eixos" etc,-, .*dense modificar na vent do plot

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

Representaci*n de funci*ns +expresi*n anal0tica

1unci*n fplot: fplot('funcin', [min max])


2x: fplot('x^2 + 4*sin(2*x)', [-pi, pi]) 3ebe te-los dous ar$umentos obri$atoriamente e plot('funcin'): en 4-(" (5 e plot('funcin', [min, max])

1unci*n e plot:

2x: e plot('sin(x)')! e plot('exp(-x^2)*sin(x)', [",2*pi])


Grficos bidimensionais /

Clculo numrico con Matlab

Comandos relacionados

xla#el('t$tulo eixo %')7 0dem con yla#el title('t$tulo &o 'r(fico')! clf: #orra a 'r(fica actual )ol& on: permite representar un)a 'r(fica manten&o a(s) anterior(es)! )ol& off: &esacti*a isto axis([xmin xmax ymin ymax]): establece ran$os en ambos eixos axis e+ual: ran$os i$uais en 8 e 9 axis s+uare: fai :ue os dous eixos fa$an un cadrado 'ri& on (off): pon +:uita- o enreixado
Grficos bidimensionais 6

Clculo numrico con Matlab

M<ltiples $rficas na mesma vent

Con )ol& on:


clf x,-pi:"-.:pi! y,sin(x)! ,sin(.-/x)! plot(x,y) 'ri& on plot(x, ,''') plot(x,y) 'ri& on )ol& on plot(x, ,''')

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

M<ltiples $rficas en distintas sub-vents

Crea un'a matriz de fi$uras +(x(" /x(" ,,,su#plot(filas,columnas,actual) > 1? execuci*n de subplot crea a matriz +sen fi$uras- e crea a fi$ura +1"1-, 2xec<tase un'a vez por cada fi$ura" e crea a fi$ura actual +1 actual filas&columnasx,":"-.:."!y,x-^2! ,."-x! t,sin(x)! su#plot(2,2,.)! plot(x) su#plot(2,2,2)! plot(y) su#plot(2,2,0)! plot( ) su#plot(2,2,4)!plot(t)
("("1 ("("(

("("/

("("6

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

Grficos lo$ar0timos

As veces bon usar un'a escala lo$ar0tmica +isto " representar lo'(x) no canto de !" ou o mesmo para !- xa :ue o ran$o de valores moi $rande, semilo'x(x, y): escala lo$ s* en x semilo'y(x, y): escala lo$ s* en ! lo'lo'(x, y): escala lo$ en x e ! Bs valores nulos ou ne$ativos non se poden representar nestos $rficos Butros comandos: text(x,y,'texto no 'r(fico en (x,y )')! 'text('texto en posicin in&ica&a co rato')!
Grficos bidimensionais @

Clculo numrico con Matlab

Grficos lo$ar0tmicos
$rfico lineal y , x2 $rfico lo$ar0tmico en x

$rfico lo$ar0tmico en x e ! $rfico lo$ar0tmico en !

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

Grficos especiais

Earras verticais:

Earras 'orizontais:

x , [2""":2""1]! y , [1 2 3 4 x , [2""":2""1]! y , [1 2 4 5 .. ." 2]! 3 4 4 5 .. ." 2]! #ar(x, y)! 6 x crecente #ar)(x, y)! 6 x crecente

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

Grficos especiais

Gartas:
x,[." 0 .2 .. 1]! pie(x) H calcula os porcentaxes7sentido anti'orario

3ia$rama de troncos: x,[.:3]!y,[2 5 0 4 .]! stem(x,y) Hx crecente

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

1F

Iisto$ramas

Cada barra vertical est asociada a un intervalo dos datos > altura de cada barra representa o n de datos :ue se atopan no seu intervalo asociado 3ivide o ran$o dos elementos do vector en intervalos +1F" por defecto2x: y,[. 2 4 3 2]! )ist(y) Con n de intervalos: )ist(y, 3)
Grficos bidimensionais 11

Clculo numrico con Matlab

Iisto$ramas

Jsando ( vectores" para 8 e 9: B ( vector debe ser crecente +se non" erro-

x,[. 2 0 4 3]!y,[. 2 0 2 0 4 4 2 3 4 2]! )ist(y, x)

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

1(

Grficas con barras de erros

Grficas con barras de erros: error#ar(&atos, erro, opcins) 2x: x , [. 0 2 3 4]! erro , ["-0 "-. "-2 "-. "-0]! error#ar(x, erro, 'o-')

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

1/

Curvas en coordenadas polares

2cuaci*n da curva en coordenadas polares: ra&io , ra&io((n'ulo): %+2x: polar((n'ulo, ra&io)

(n'ulo: vector cos valores do n$ulo7 ra&io: vector cos valores do radio t,":"-.:2*pi! r,0*cos(t)-^2+t!polar(t,r)

7uncin e polar(+-"4min max5) e polar('0*cos(t)-^2 + t', [" 2*pi])


Grficos bidimensionais 16

Clculo numrico con Matlab

Mis funci*ns

Grficas para matrices: ima'e(a), ima'esc(a), pcolor(a) 2x: a,ma'ic(.")! ima'e(a) >nimaci*ns: comet(x), comet(x,y) 2x: t,":"-".:."*pi! x,t-*cos(t)!y,t-*sin(t)! comet(x,y)
Grficos bidimensionais 1;

Clculo numrico con Matlab

>sistente para $rficos

Ka vent 8or9space p*dese seleccionar un vectorLmatriz e o tipo de $rfico para representalo

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

1=

2xercicios
Representa as se$uintes curvas e superficies: 1-2spiral de >r:u0medes +polares-: r() , a (-Eruxa de >$nesi:
-x/2

Ca y= ( x 6a (

0)y,f(x) , tan x, en [-/2, /2] +usa ezplot()4)y,f(x) , e sen 2"x" en 4F" 1F5 +usa fplot()x x 1 y = , x [1F"1F] ;( x x 1
(

x @2-; (2-6 F,F; F,C 6"( (1; /;FF

! /6; /=( 61D 6;6 6C; =// C/1

=-Representa os datos da tboa xunto coa funci*n :ue os modela


y = /(F

[ ]
x (1F
F,1=

Clculo numrico con Matlab

Grficos bidimensionais

1@

Soluci*ns aos exercicios


.) t , ":"-.:pi! r , t! polar(t, r)! (supo:o a , .)

2) (supo:o a , .) fplot('1/(x^2 + 4)', [-.", ."]) 0) e plot('tan x', [-pi/2, pi/2]) 4) fplot('exp(-x/2)*sin(2"*x)', [", ."]) 3) fplot('(x^2 ; x + .)/(x^2 + x + .)', [-.", ."]) 4) a,loa&('&atos-&at')! s , 02"*((a(:, .)/2.")-^"-.4 + .)! semilo'x(a(:, .), a(:, 2), '#o-', a(:, .), s, ''s-')
Clculo numrico con Matlab Grficos bidimensionais 1C