Sei sulla pagina 1di 26

RUMENOTOMIA

As. dr Milan Hadi Mili

Relativno esta pojava je da pre pre ivari progutaju


strana tela strana tela koj koja a mogu biti razliitog oblika, veliine, sa razliitim penetrantnim osobinama (otra (otr a, metalna metalna). Strano telo moe dospeti u retikulum, penetrirati zid, a u odredjenim sluajevima moe doi i do perforacije, pojave peritonitisa, a u teim sluajevima i pericarditisa. Kod takvih komplikacija neophodna je primena hirurkog zahvata u to kraem vremenskom roku. Za dijagnostiku su znaajni R R i metaldetektori.

Priprema
Kao i pre svake operacije potrebna je predhodna
priprema ivotinje. Ona se sastoji u jednodnevnom gladovanju. Operacija se obavlja u stojeem stavu, tako to se ivotinja fiksira konopcima za zid sa alkama, za ogradu ili postavi u boks za velike ivotinje. Leva strana treba da je uvek okrenuta prema operatoru. Zatim se pristupa pripremi: brijanje, mehaniko ienje, dezinfekcija, pa priprema hirurga. Postavlja se sterilna kompresa na kou ivotinje radi izolacije operacionog polja.

Anestezija
Indikovana je primena peparata koji se koriste u
premedikaciji opte anestezije, kao to su sedativi hipnotici (Rompun), ili neuroleptici (Acepromazin, Combelen), aplikovani I/V. Preporuuje se primena i Novalgina I/V. Lokalna anestezija se apikuje u dve odvojene faze: 1. Vodiljna anestezija 2. Infiltraciona anestezija

Vodiljna anestezija
Prekid u provoenju nerava postie se
ubrizgavanjem (aplikacijom) rastvora anestetika u neposrednu blizini nerva, to ima za posledicu neosetljivost celog podruja koje je inervisano tim nervom. Iglu nikada ne uvodimo u nerv.

Inervacija
Kroz foramen vertebralis lateralis
(intervertebralis) izlaze interkostalni nervi koji se dele na: a) ramus ventralis (inervie peritoneum) b) ramus dorsalis (inervie cutis i subcutis), deli se na: - ramus medijalis - ramus toracalis

Mesto aplikacije vodiljne anestezije

LUMBALNA / PARAVERTEBRALNA / VODILJNA ANESTEZIJA

Mesto aplikacije vodiljne anestezije


Formiraju se ukupno etiri depoa anestetika, odnosno
na dva ubodna mesta po dve aplikacije. Iglom se prolaze svi slojevi abdominalnog zida do peritonealne upljine (u trenutku ulaska e se uti insuflacija vazduha). Zatim se igla povlai nazad do fascije transverze (fascia transversa), gde se odmah nalazi ramus ventralis. Na tom mestu se aplikuje 10ml anestetika (Procain 2,52,5-3,5%, Lidocain 0,5 0,5-1%). Igla se povlai jo unazad gde se nalazi ramus dorsalis gde se takoe aplikuje anestetik.

DISTALNA PARAVERTEBRALNA LUMBALNA BLOKADA

PROKSIMALNA PARAVERTEBRALNA ANESTEZIJA

Infiltraciona anestezija
Po obavljenoj vodiljnoj anesteziji prelazi se na
lokalnu infiltracionu. Lokalni anestetik (Procain 2,52,5-3,5%, Lidocain 0,5 0,51%) se aplikuje korienjem prica i igle koja se po penetraciji koe pomera levolevo-desno tokom aplikacije, du reza (dorzo(dorzo-ventralno). To podsea na cikcik-cak pravac aplikacije, laganim povlaenjem prica ventralno. Tokom penetracije treba izvriti probnu aspiraciju. Aplikacija je iskljuivo s/c, posle aplikacije je uoljiv potkoni edem. Postoji i mogunost postavljanja vie uboda oko reza.

REGIONALNA INFILTRATIVNA ANESTEZIJA


LA.: LIDOCAIN 2% 100 ml MESTO APLIKACIJE: S/C
KAUDALNO OD ZADNJEG REBRA, IRILINO SLOVO **

ANESTEZIRANA POVRINA:

KAUDALNI DORZO - VENTRALNI DEO TRBUNOG ZIDA OTVARANJE ABDOMENA, CREVNE OPSTRUKCIJE, VOLVULUSI, BIOPSIJA BUBREGA I JETRE

INCIZIJA KOE, OBRADA RANA

U KOMBINACIJI SA

PARAVERTEBRALNOM LUMBALNOM ANESTEZIJOM, SEDACIJOM I EPIDURALNOM ANESTEZIJOM

Postavljanje reza
Rez se postavlja u duini od 1515-20cm, 2 2-3
prsta od poslednjeg rebra na koi, a ispod prve lumbalne vertebre za aku.

Postavljanje rezova
Posle ko koe e i subkutisa vri se disekcija miia:
- m. obliqus abdominis externus - m. obliqus abdominis internus - m. transversus abdominis Zatim se see fascia transversalis (peritonei). Ako postoji krvarenje krvarenje, , krvne sudove treba ligirati. ligirati .

Pregled rumena i peritoneuma


Peritoneum se fiksira anatomskom ili finijom
hirurkom pincetom ili hvataljkom po Peanu, podigne i see makazama od dorzalnog prema ventralnom. Zatim se vri pregled abdominalne upljine, peritoneuma (peritonitis, sinehije...). Ako se ustanove priraslice, apscesi ili milijarni TBC vorii, rez se zatvara i ivotinja alje na ekonomsko iskoriavanje (ovi procesi su kontraindikovani kod rumenotomije).

Topografska anatomija regije i mesto reza

Mobilizacija, fiksacija rumena i postavljanje reza


Ako nema promena, otvara se rumen, ali predhodno treba
delimino izvui (mobilizacija i manipulacija) jedan divertikulum van upljine odnosno, manuelno (rukavicom) i kompresom. Za fiksaciju postoje specijalni instrumenti (ram i kopeekukice), ali moe da se fiksira sa 4 ava za kou (ventralno, dorzalno, i sa svake strane po jedan av). Kompresa se postavlja oko divertikuluma. Postavlja se rez na rumenu skalpelom. Sa dva peana proirimo rez. Najbolja metoda je kada se mukoza see makazama. to se tie unutranjih organa, fiksiranje se radi peanom, a ne koherom, hvataju se anatomskom, a ne hirurkom pincetom.

Postavljanje rama i kukica za rumenotomiju

Postupak po otvaranju rumena


Pomonik (nesterilni) ulazi rukom (sa iretom)
u rumen pa u retikulum, koji poseduje drugaiju grau sluzokoe (mukoze) od rumena. Ako ima sadraja (hrane) on se evakuie u vei sud (kofa). Zatim se unese jabuka ili krompir na kanapu u retikulum, da bi se naena stana tela izvadila, odnosno zabola u njih.

Topografska anatomija rumena i retikuluma, kao i mesto postavljanja reza

Postupak po uklanjanju stranih tela iz retikuluma


Rubovi rane rumena se oiste, pa se tekuim
Lembertovim avom rana ije. Na taj nain dolazi do uvrtanja rubova rana. Pored Lembertovog ava postavljaju se i pojedinani obini avovi (vorasti) radi sigurnosti. Mogu da se postave i pojedinani Lembertovi avovi u dve etae. Rana se oisti i ispere fiziolokim rastvorom kao i rastvorom antibiotika. Potom se skidaju fiksacioni avovi kojima je rumen bio spojen za kou ili kukice i ram.

Zaivanje abdominalnog zida i postavljanje drena


Tekuim ili pojedinanim avovima se zaiva fascija
transverza i peritoneum. Muskulatura se zaiva postavljanjem pojedinanih avova. Postavlja se pravi dren ili eventualno od gaze iji se jedan kraj postavlja izmeu fascije transverze i miia, a drugi na najdistalnijem delu rane na koi. Aplikuje se po potrebi i antibiotski praak. Preporuuje se parenteralna primena antibiotika.

Zaivanje koe
Zaivanje koe se sprovodi postavljanjem
pojedinanih U avova. Razmak izmeu avova bi trebalo da bude izmeu 1,5 i 2 cm. U U av bi trebalo postaviti delove creva za infuziju da ne bi dolo do pojave edema i posledinog usecanja konca u kou. Koriste se deblji konci 0, 1 i 2 (USP). Rana se moe premazati CinkCink-vitaminskom mau. Alternativno koa i muskulatura se mogu zajedno zaiti avom u obliku 8. Ovo se primenjuje ako imamo malo konca, ali nikako ako imamo debeli pamuni konac za svinje (ribarski konac ili konac za kastraciju) jer se taj konac ne moe resorbovati.

Postoperativni tretman
ivotinja treba da bude jedno vreme na dijeti,
a 33-5 dana treba joj davati parenteralno antibiotike. Preporueno je posle 24h davati energetski bogatu hranu (kukuruz, eer).