Sei sulla pagina 1di 8

Code No.67/23/1-1

F~ÉíÓÁ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<jiNRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní][ÊÁL`i, 2007

M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2007

}msxmsL`i - 1 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû ¿RÁLjiú»R½ c ÅÁg][ÎÏÁ úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV

PAPER - 1 : History of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV

Time : 3 Hrs.

ª«sWLRiVäÌÁV : 100

Marks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 15 = 60

1.

ÇÜ[ù¼½aS+xqsòQû ¬sLRi*¿RÁ©«sLiÍÜ[ @Õ³ÁúFy¸R¶V Û˳Á[µyÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the different opinions in Astrology definitions.

2.

ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiòLi ¹¸¶VVNRPä úxmsµ³y©yù¬sõ Dµyx¤¦¦¦LRißá xmspLRi*NRPLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the importance of "Muhurtha" with the examples.

3.

ÇÜ[ù¼½aSxqsòQû úxmsª«sLRiòNRPVÛÍÁª«sLRiV? ªyLji¬s gRiWLjiè ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Who are the Pravarthakas (Pioneers) of Astrology and describe about them.

4.

ALRiù˳ÏÁÈíÁV @LiZNPÌÁ©«sV ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[}qs @ORPQLRi −sÌÁVª«sÌÁV ¾»½ÌÁVxmsoª«sVV. According to the "Aryabatta" theory, what are the values for alphabets.

5.

ÊÁXx¤¦¦¦ÇêØ»R½NRPLi gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLRiLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain "Brihatjataka" in detail.

6.

xmnsÌÁÇÜ[ù¼½xtsQ úgRiLiµ³R¶NRPLRiòÌÁV N]LiµR¶Lji¬s gRiWLjiè NýRPVxmsòLigS ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Write about the Predictive Astrology Books authors briefly.

II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 10 = 40

1. FyaSè»R½VùÌÁ (ÇÜ[ù¼½xtsQLi) LSaRPVÌÁV c @µ³j¶xms»R½VÌÁV, ˳تyÌÁ©«sV gRiWLjiè úªy¸R¶VLi²T¶. Write about the Sings-Lords and Bhavas of Western Astrology.

2. FyaSè»R½VùÌÁV ÇÜ[ù¼½xtsQLiÍÜ[ ¿Á[zqs©«s xmsLjia][µ³R¶©«sÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Write about the Westerns research in Astrology.

P.T.O.

3.

NRPLRiøzqsµôðyLi»y¬sõ ¬sLRi*ÀÁxqsWò úgRi¥¦¦¦ÌÁ Fyú»R½©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Define the Karma theory and indicate the role of Planets.

4. ©«sORPQQú»yÌÁ −sª«sLSÌÁ©«sV ªyÉÓÁ ANRPX»R½VÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Give the details about the Stars (constellation) and their shapes.

5. r¢LRiNRPVÈÁVLiËجsõ gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Describe the history of the "Solar Family".

6. C úNTPLiµj¶ ªyLjiÍÜ[ BµôR¶Lji¬s gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Describe any TWO of the following

Fs) NRPÎØùß᪫sLRiø

a) Kalyana Varma

zqs) \®ªsµR¶ù©yµ³R¶V²R¶V

c) Vaidyanatha

ÕÁ) ª«sVLiú¾»½[aRP*LRiV²R¶V b) Mantreswara

²T¶) ®ªs[LiNRPÛÉÁ[aRP##\®µ¶ª«sÇìÁÙ²R¶V d) Venkatesa Daivagna

* *

* *

Code No.67/23/1-2

F~ÉíÓÁ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<jiNRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní][ÊÁL`i, 2007

M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2007

}msxmsL`i - 2 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV

PAPER - 2 : Fundamentals of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV

Time : 3 Hrs.

ª«sWLRiVäÌÁV : 100

Marks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 15 = 60

1.

LSaRPVÌÁVcúgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁV, LSaRPVÌÁVc©«sORPQQú»R½ª«sVVÌÁV, úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁVc©«sORPQQú»R½ª«sVVÌÁ ª«sVµ³R¶ù gRiÌÁ xqsLiÊÁLiµ³yÌÁ©«sV −sª«sLjiLixmsoª«sVV. Explain the relationships between Signs and planets, Signs and stars, Planets and stars.

2.

"xmsLi¿yLigRiª«sVV NRPLRiµk¶zmsNRP ª«sLiÉÓÁµj¶." −sª«sLjiLixmsoª«sVV. "Almanac (Panchanga) is like a light in the hand." Explain.

3.

®µ¶[aRPg][¿yLRiLiÍÜ[ µy*µR¶aRP˳ت«sª«sVVÌÁ NSLRiNRP»R½*ª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmsoª«sVV. Explain the significations of 12 houses as per Mundane Astrology.

4.

C úNTPLiµj¶ Dµyx¤¦¦¦LRißá ÇØ»R½NRPª«sVVÍÜ[ ÌÁgRiõª«sVV ª«sVLji¸R¶VV B»R½LRi úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁV G ©«sORPQQú»R½FyµR¶ª«sVVÌÁÍÜ[ D©«sõª¯[ ¾»½ÖÁzms LSbP ª«sVLji¸R¶VV ©«sªyLiaRP ¿RÁúNRPª«sVVÌÁ©«sV ¬sLjiøLi¿RÁLi²T¶.

LRi−scNRPLSäÈÁNRPLiÍÜ[ 14²T¶.27¬s ¿RÁLiúµR¶c−dsV©«sLiÍÜ[ 29²T¶c49¬s NRPVÇÁc−sVµ³R¶V©«sLiÍÜ[ 06²T¶c48¬s LSx¤¦¦¦§c−sV´R¶V©«sLiÍÜ[ 08²T¶c21¬s

In the following example horoscope indicate the nakshatra padas in which, asendant and other planets are located and draw Rasi and navamsa charts.

Sun-14deg-27 min in Cancer Ketu-08deg-21 min in Sagittarius Venus-03deg-14 min in Gemini Mars-06deg-48 min in Gemini Mercury-11deg-05 min in Leo

gRiVLRiVc®ªs[VxtsQLiÍÜ[ 29²T¶c31¬s aRPVúNRPc−sV´R¶V©«sLiÍÜ[ 03²T¶c14¬s aRP¬scNRPVLi˳ÏÁLiÍÜ[ 10²T¶c05¬s

ZNP[»R½Vcµ³R¶©«sxqsV=ÍÜ[ 08²T¶c21¬s ÌÁgRiõLiczqsLix¤¦¦¦LiÍÜ[ 03²T¶c09¬s ÊÁVµ³R¶czqsLix¤¦¦¦LiÍÜ[ 11²T¶c05¬s

Jupiter-29deg-31 min in Aries Moon-29deg-49 min in Pisces Ascendant-03deg-09 min in Leo Saturn-10deg-05 min in Aquarius Rahu-08deg-21min in Gemini

P.T.O.

5.

\|ms Dµyx¤¦¦¦LRißá ÇØ»R½NRPª«sVV©«sNRPV x¤¦Ü[LRi, ú®µ¶[NSäßá ª«sVLji¸R¶VV ¿RÁ»R½VLóSLiaRP ª«sLæRi¿RÁúNRPª«sVVÌÁ©«sV ¬sLjiøLi¿RÁLi²T¶. Draw Hora, Derkhana and Chaturthamsa divisional charts for the above example horoscope.

6. G®µ¶[¬s 5 úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁ NSLRiNRP»R½*ª«sVVÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Mention the significations of any 5 planets.

II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 10 = 40

1. Fs) ¼½´j¶, ©«sORPQQú»R½, ¹¸¶WgRi, NRPLRiß᪫sVVÌÁ©«sV −sª«sLjiLiÀÁ ªyÉÓÁNTP LRi−s ¿RÁLiúµR¶ xqsVöéÈÁª«sVVÌÁNRPV gRiÌÁ xqsLiÊÁLiµ³R¶ª«sVV©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.

a) Explain Tithi, Nakshatra, Yoga and Karana and mention their relationships with longitudes and Sun and Moon.

ÕÁ) "Aµj¶ªyLRiLi »R½LRiVªy»R½ r¡ª«sVªyLRiLi ª«sxqsVòLiµj¶". ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úxmsNSLRiª«sVV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.

b) "Monday comes after Sunday". Explain according to astrology.

2. LSÇصj¶©«sª«s©y¸R¶VNRPVÌÁ©«sV ¬sLñRiLiVVLi¿RÁV −sµ³y©«sª«sVV©«sV ¾»½ÌÁVxmsoª«sVV. Describe the procedure of determining the "Nava Nayakas" (Nine leaders)

3. ©y²U¶¹¸¶WgRiª«sVV©«sV −sª«sLjiLixmsoª«sVV. Explain Nadi yoga.

4. "−sxtsv¿RÁÌÁ©y¬sNTP ˳ÏÁWú˳ÏÁª«sVß᪫sVV NSLRiß᪫sVV". −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. "Earth's rotation is the reason for the precession of equinox". Explain.

5. Fs) ¸R¶VVµôðR¶xqsª«sV¸R¶Vª«sVV róy¬sNRP xqsª«sV¸R¶Vª«sVVÌÁ©«sV −sª«sLjiLixmsoª«sVV.

a) Explain War time and Local mean time.

ÕÁ) ˳ØLRi»R½NSÌÁª«sW©«sª«sVV úxmsNSLRiª«sVV DµR¶¸R¶VLi 6 gRiLiÈÁÌÁNRPV \|¤¦¦¦µR¶LSËصR¶VÍÜ[ róy¬sNRP xqsª«sV¸R¶VLi FsLi»R½?

(˳ØLRi»R½ úxmsª«sWßá »R½VÍØLiaRP 82 ²T¶. 30 ¬s. \|¤¦¦¦µR¶LSËصR¶V »R½VÍØLiaRP 78 ²T¶. 27 ¬s.)

b) What is the local mean time at Hyderabad when Indian Standard time is 6 hours in the morning? (Longitude of Indian Standard Maradian is 82 deg 30 min and Longitude of Hyderabad is 78 deg 27 min)

6. ©«sª«súgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁ ª«sV¥¦¦¦µR¶aS NSÌÁª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÖÁzms aRPVúNRPª«sV¥¦¦¦µR¶aRPÍÜ[¬s @Li»R½LôRiaRPÌÁ úNRPª«sVª«sVV©«sV ªyÉÓÁ NSÌÁª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmsoª«sVV. Mention the Mahadasa periods of nine planets. In Venus Mahadasa, mention the order of antardasas with their time periods.

* *

* *

Code No.67/23/1-3

F~ÉíÓÁ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<jiNRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní][ÊÁL`i, 2007

M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2007

}msxmsL`i - 3 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû xmnsÌÁ¬sLRiWxmsßá

PAPER - 3 : Predictive Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV

Time : 3 Hrs.

ª«sWLRiVäÌÁV : 100

Marks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 15 = 60

1. gRiVLRiV, NRPVÇÁ, aRP¬s ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVµ³R¶V²R¶V NSLRiNRP»y*ÌÁ úFyª«sVVÅÁù»R½©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Write the significations (Karakatwas) of Jupiter, Mars, Saturn and Mercury.

2. LSbP NSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ INRP ªyùxqsª«sVV úªy¸R¶VLi²T¶. Write an essay on significance (Karakatwas) of Signs (Rasis).

3. −s−sµ³R¶ ÌÁgSõÌÁNRPV ª«sWLRiNS¬sõ xqsWÀÁLi¿Á[ −s−sµ³R¶ úgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV NSLRißáLi»][ úªy¸R¶VLi²T¶. Write with reasons on death inflicting planets for various ascendants.

4. ˳ÏÁW»R½»R½* LSbPÍÜ[ xmsoÉíÓÁ©«s ª«sùQQNTPò ¹¸¶VVNRPä ˳ݼ½NRP, ª«sW©«szqsNRP úxmsª«sLRiò©«s ÌÁORPQßØÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Describe about Physical, Mental behaviour characteristics of persons born in Earthy signs as ascendants.

5. xtsQ²R¶÷ÍØÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ úªy¸R¶VLi²T¶. Write about Shad Balas.

6. aRPVúNRPV²T¶ µR¶aRPÍÜ[ LRi−s ª«sVLji¸R¶VV aRP¬s ¹¸¶VVNRPä ˳ÏÁVNTPò xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV úªy¸R¶VLi²T¶. Write the results of Sub periods of Sun and Saturn in Venus Main period.

II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

4 x 10 = 40

Answer any FOUR of the following questions

1. HµR¶ª«s ª«sVLji¸R¶VV xmsµR¶ª«s ˳تyÌÁ ¹¸¶VVNRPä úFyª«sVVÅÁù»R½©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶. Describe the importance of Fifth and Tenth Bhavas.

P.T.O.

2.

˳ت«s xmnsÌÁª«sVV©«sV ¬sLñRiLiVVLi¿RÁV xqsWú»R½ª«sVV©«sV úªy¸R¶VLi²T¶. Write on rules of judging the effects of Bhava phalas.

3. NRPLSäÈÁNRP, ª«sXbPèNRP ª«sVLji¸R¶VV −dsV©«s ÌÁgSõÌÁNRPV aRPV˳ÏÁ, @aRPV˳ÏÁ úgRi¥¦¦¦ÌÁ gRiVLjiLiÀÁ úªy¸R¶VLi²T¶. Describe about auspicious and in auspicious planets for Cancer, Scorpio and Pisces ascendants.

4. µR¶aRP @µ³j¶xms¼½ −s−sµ³R¶ ˳تyÌÁNRPV @µ³j¶xms¼½ @LiVV¾»½[ FsÈÁVª«sLiÉÓÁ xmnsÖÁ»R½ª«sVV©«sV B¿RÁVè©«sV. Write the results of Dasa Lords when they are Lords of various Bhavas.

5. LSx¤¦¦¦§ª«so µR¶aRPÍÜ[ @Li»R½LôRiaSNSÍØÌÁ©«sV xmsLjigRißÓáxqsWò ª«sLRiVxqs úNRPª«sVLigS úªy¸R¶VLi²T¶. Write the method of calculating Sub periods of Rahu dasa and write the Sub periods in order.

6. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G®ªs[¬s lLiLi²R¶V úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. Write briefly about any TWO of the following :

1. ¿RÁLiúµyµ³j¶¹¸¶WgRiLi

2. ÊÁVV¿RÁNRP ª«sVLji¸R¶VV ª«sWÌÁª«sù¹¸¶WgSÌÁV

3. @LiaS¸R¶VVª«so

4. NSLRiN][ ˳ت«s©yaS¸RV

Yogas of Moon

Ruchaka & Malavya Yogas

Amsayu

Bhava significater should not occupy that

Bhava (Karako Bhava Nasaya)

* *

* *

Code No.67/23/1-4

F~ÉíÓÁ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<jiNRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní][ÊÁL`i, 2007

M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2007

}msxmsL`i - 4 ªyxqsVòaSxqsòQûLi

PAPER - 4 : Vasthu Sastra

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV

Time : 3 Hrs.

ª«sWLRiVäÌÁV : 100

Marks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 15 = 60

1. ªyxqsVòÍÜ[ ª«sVVÅÁùQ\®ªsV©«s ˳ØgSÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso»R½W ªyÉÓÁ¬s xqsLiOTPQxmsòLigS ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸R¶VLi²T¶. Mention the main parts of Vastu and give a brief note on them.

2. ˳ÏÁWxmsLkiOSQ xmsµôðR¶»R½VÌÁV ¾»½ÌÁöLi²T¶. Write an essay on Soil testing.

3. aRPLiNRPV ¬sLSøßáLi, aRPLiNRPVróyxms©«s −sµ³y©«sLi ¾»½ÌÁöLi²T¶. How Sanku is made? Write an essay on "Sanku Sthapana Vidhi" (Sanku Sthapana System)

4. u¡²R¶aRP−sµ³R¶ª«sVVÌÁgRiV ˳ÏÁWª«sWùNRPX»R½VÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the sixteen forms of sites.

5. ªyxqsVò xmsoLRiVxtsQ Û˳Á[µyÌÁV ¾»½ÌÁöLi²T¶. What are the differences in Vastu Purusha.

6. A¸R¶Wµj¶ ryµ³R¶©«s xmsµôðR¶»R½VÌÁV ¾»½ÖÁzms, ©«sª«sª«sLæRi gRißÓá»y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Mention the method of 'Ayadi Sadhana' and explain 'Nava Varga Ganitamu'.

II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.

Answer any FOUR of the following questions

4 x 10 = 40

1. gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßá µ][uyÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ NýRPVxmsòLigS úªy¸R¶VLi²T¶. Briefly explain the defects in house building.

P.T.O.

2.

gRiX¥¦¦¦LRiLi˳ÏÁ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiòLi Auspicious muhurtam for begining of a house construction.

3. ªyxqsVòaSxqsòQû úxms¹¸¶WÇÁ©«sLi Benefits of Vastu Sastra.

4. µj¶NS=µ³R¶©«s xmsµôðR¶»R½VÌÁV Explain the methods of 'Diksadhana'.

5. r¡Fy©«s ¬sLSøß᪫sVV©«sNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ANRPX»R½VÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the various shapes of the stair case construction.

6. aRPÍØùÌÁ©«sV gRiVLjiòLi¿Á[ xmsµôðR¶¼½ Methods for finding the 'Salyas'.

* *

* *