Sei sulla pagina 1di 3

1

Sempre mi ride sta


Adrian Willaert (c.1490-1562)
,
na
,
na
,
na
,
don-

na

be
,
da
,
da
,
da
,
da

sta,

sta,

sta,

sta,
,
de
,
de
,
de
,
de

,
don-

don

don
,
_

,
,
_
8

,
Altus
_
Tenor
,
_
Bassus
,
_
,

,
Cantusne,

ne,

ne,

ne,

be

be

be

,
,
_

,
,
_
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
,
mi
_
,
de
,
de
,
de
,
de
Sem-

Sem-
Sem-

Sem-

,
mi
,
mi
,
mi
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
,
mi
,
mi
,
mi
,
mi
pre
,
pre
,
pre
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri

sem

sem

sta,

sta,

sta,

sta,
,
pre
,

sem

sem

,
,

a.

a.

a.

a.
,
pre
,
Sem

sem

sem

Sem-
,
sta
,
zo
,
zo

zo

zo

vi

vi

vi
,
,
vi
,
sta
,
sta
,
sta

_
_
_
8
_

sta,

sta,

sta,

sta,
,

,
mi
,
mi
,
mi
,
mi
pre
,
pre
,
pre
,
de
,
de
,
de
,
de
_
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
,
seg-
,
seg-
,
seg-
,
seg-
,
pas-
,
pas-
,
pas-
,
pas-

per,

per,

per,
,
gio
,
gio
,
gio
,
gio
gio
,
gio
seg-
,
gio
,
gio
,
,
do
,
do
,
do
,
do

quan

quan

quan

quan
,
seg-
,
seg-
,
,
seg-
,
pas-
,
pas-
,
pas-
,
pas-
,
mez-

mez
,
mez-
,
mez-

per

per

per

per
quan

quan

quan
5

per,

,
do
,
do
,
do
,
quan
,
do
seg-
,
seg-
,
,
seg-
seg-
,
pas-
,
pas-
,
pas-

per,

quan

quan

quan
quan

quan

quan

quan
10

ne,

ne,

do
,
pas-
,
,
do
,
do
,
do
,
_
_
_
8
_

per

per

per

per
,

,
do
,
pas-
,
pas-
,
pas-
,
pas-
,
quan
,
do
,
do
,
do
,
gio
,
gio
,
gio
,
gio
,
seg-
,
seg-
,
seg-
,
seg-
,
mi
,
mi
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
ri
,
ri
,
ri
,
ri
,
mi
,
mi
, ,
gio
,
gio
,
gio
,
gio

per,

per,

per,

sem

sem

sem

sem
,
da
,
da
,
da
,
da
,
don-

na
,
na
,
na
,
na

be

ne,

ne,

be

be

be

sta,

sta,

sta,

sta,
,
de
,
de
,
de
,
de

don

,
don-

don-
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2012-12-27) CC BY-NC 2.5
Sempre mi ride sta (score) 2
,
,
,

la
,
la

la

la
non

,
vi
,
non
,
15
paz-
,
rel
,
za-
,
za-
,
za-
,
paz-
,

rel

rel
,
,
za-

rel
,
non
_
_
_
8
_

de

de

de
,

,
vi

ri
,
vi
,
non
,
ca

vi
,
non

ri

de

ri

ri

,
ca
,
ca
,
ca
,
,
,

a.

a.

vi

vi

vi

a.

a.

,
zo

zo

zo
,
mez-

mez
,
mez-
,
mez-
vi
,
sta
,
sta
,
sta

,
sta
,
zo
,
,
la
,
la
,
la
,
la

la

la
,
paz-

paz-
,
la
,
la
,
,

,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
,
La
,
La
,
La
,
La

rel-

rel

rel

rel
,
de-
,
de-
,
de-
,
de-
,
mo
,
mo
,
mo
mo
,
de-
,
de-
,
de-

tut

ti
,
ti

ti

tut

tut

tut
,
ti
,
ri

de

,
ha
,
ha

mo

ha

ha
,
ri
,
ri
,
ri
,
,
ha

_
_
_
8

tut

tut

ti

tut
,
ti
,
ti

per
,
ti
,

_
,
ri
,
ri

de
,
,
de-
,
20

,
de-
,
mo
,
mo
,
mo
,
ri
,
mo
,
ri
,
de

tut

de

de

de ca

ri

de

ri

ri
,
ha

,
.

,
vi
,
non
,
,
per
,
per
,
per
vi
,

ri
,
vi
,
ca
,
ca
,
,
non
,
ca

vi
,
non

ha

ha
,
ha

ha
,
ha

de
,
ha
,
ha
,
ha

ha

,
ha
,
ri
,
ha

ha

ha

, ,
ha
.

ha

ha

,
ha
,
ha
,
ha
,
,
ha
ha
,
ha
,
ha

ha

ha

ha

de
,
ri
,
ha

mo

ha

ha
,
ri
,
ri

,
ha

ha

,
ha
,
ri
,
ha

ha
,
ha

ha
,
ha
,
ha
,
ha
,
ha

de
,
ha
_
_
_
8
_

ti
,
ti

ti
,
ri
,
ri
,

tut
,
,
ri
,
mo
,
de-
,
de-
,
de-
tut

tut

tut
,
ti
mo
,
mo
,
mo

ce

ce

ce

,
ha

re
,
re

re

re
,
,
,
,
li

li

li

li
,
dar-
,
dar-
,
dar-
,
dar-

,
pia-
,
ce
,
pia-
,
pia-
,
pia-

ha

ha

ha


ha
,
ha
,
ha
,
ha

ha
,
ha
,
ha
,
,
ha
,
ha

ha
,
.

,
ha

ha
,
ha
,
ha

ha

ha

Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2012-12-27) CC BY-NC 2.5


3 Sempre mi ride sta (score)
dar-
,
dar-
,
,
dar-
,
dar-
,
per
,
per
,
per
,
li

li

li

li
,
mo
,
mo
,
mo
,
de-

tut
,
de-
,
ti
,
ti

per
,
ti

tut

tut

ti

tut
25
_
_
_
8
_
,
_
re.
_
re.
_
re.
_
re.
,

,
ce
,
pia-
,
pia-
,
pia-

,
pia-
, ,
,

ce

ce

ce
,
per
,
per
,
per
,
ti
,
ti

per
,
ti
,
dar-
,
dar-
,
dar-
,
dar-
,
ri
,
mo
,

de
,
,
de-

ri

tut

tut

ti

tut
de

tut
,
de-
,
mo
,
mo
,
mo
,
ri
,
ri

de

re
,
re

re
,
ri
,
mo
,
,
de-

ri

,
pia-

ce
,
li

li

li

li

ce

ce

ce
,
re
,
pia-
,
pia-
,
pia-
Typeset by Allen Garvin (aurvondel@gmail.com) (ver. 2012-12-27) CC BY-NC 2.5