Sei sulla pagina 1di 21

1249/1

Sejarah Kertas 1 LATIH TUBI SPM

1 Jam

1249/1 Sejarah Kertas 1 LATIH TUBI SPM 1 Jam SULIT 1249/1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM

SULIT

1249/1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM , MELAKA

SIJIL PELAJARAN MALAYS1A

KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM , MELAKA SIJIL PELAJARAN MALAYS1A MATA PELAJARAN SEJARAH Kertas 1 Satu jam JANGAN

MATA PELAJARAN

SEJARAH

Kertas 1

Satu jam

PELAJARAN MALAYS1A MATA PELAJARAN SEJARAH Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru

SULIT

2

1 Maklumat berikut menerangkan hasil kesusasteraan tamadun Mesopotamia.

Epik Gilgamesh

Merupakan hasil kesusasteraan tertua di dunia

Apakah tema yang diceritakan dalam epik tersebut?

A Perubatan

B Pendidikan

C Perdagangan

D Pemerintahan

2 Pernyataan berikut menggambarkan perkembangan pendidikan dalam tamadun Mesir.

Sistem pendidikan Mesir Purba memberikan tumpuan kepada pembelajaran ilmu matematik seperti algebra,

Mengapakah ilmu matematik diberi tumpuan?

A Mengawal banjir

B Meluaskan pengaruh

C Melahirkan jurutulis

D Memajukan perdagangan

3

3 Rajah 1 merujuk perubahan pentadbiran dalam tamadun China.

Sistem Feudal

perubahan pentadbiran dalam tamadun China. Sistem Feudal Pentadbiran Berpusat Rajah 1 Apakah faktor pe rubahan

Pentadbiran Berpusat

Rajah 1 Apakah faktor pe rubahan tersebut?

A Kemajuan ekonomi

B Kebangkit an rakyat

C Perluasan kuasa

D Pencerobo han asing

4 Gambar 1 meruju k tiang yang didirikan pada zaman pemerintaha n Raja Asoka.

k tiang yang didirikan pada zaman pemerintaha n Raja Asoka. Tiang Asoka Gambar 1 Apakah perkara

Tiang Asoka

Gambar 1

Apakah perkara y ang terdapat pada tiang tersebut?

A Amalan k ebebasan beragama

B Larangan menyembelih haiwan

C Kepenting an semangat perpaduan

D Sekatan m elaksana kerahan tenaga

4

5 Maklumat berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Srivijaya

Tiumah

Kedah Tua

Apakah faktor perkembangan kerajaan tersebut?

A Kesuburan tanah

B Kesetiaan penduduk

C Kedudukan geografi

D Menghasilkan makanan

6 Jadual 1 merujuk petempatan awal di Asia Tenggara.

Petempatan

Lokasi

Jenderam Hilir

Selangor

Kuala Berang

Terengganu

Jadual 1 Apakah peranan petempatan tersebut?

A Pusat pendidikan

B Pusat kebudayaan

C Pelabuhan kerajaan

D Pelabuhan pembekal

7 Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan Sistem Kabilah. Apakah kesan daripada amalan tersebut?

5

A Kewujudan semangat assabiah

B Kemajuan aktiviti perdagangan

C Mengukuhkan perpaduan kaum

D Mengekalkan keharmonian masyarakat

8 Pernyataan berikut menerangkan cara dakwah Islamiah disebarkan di Makkah.

Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan ajaran Islam secara rahsia selama tiga tahun

Mengapakah baginda berbuat demikian?

A Ancaman kuasa asing

B Bilangan penganut kecil

C Arahan pemimpin tempatan

D Kekurangan sumber kewangan

9 Jadual 2 merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Tahun

621 Masihi

Peristiwa

Perjanjian Aqabah Pertama ditandatangani

Jadual 2

Antara berikut, yang manakah merupakan isi perjanjian tersebut?

I Suku Arab Madinah meninggalkan amalan jahiliah

II Suku Arab Madinah beriman kepada Allah dan Rasul

III Suku Arab Madinah membantu Nabi Muhammad s.a.w berhijrah

6

IV Suku Arab Madinah menolong Nabi Muhammad s.a.w menentang Arab

Quraisy

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

10 Masjid berikut telah dibina oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Masjid Quba’

Masjid al-Nabawi

Apakah tujuan masjid tersebut dibina?

A Tapak pertanian

B Tapak kediaman

C Tapak perkuburan

D Tapak berjual-beli

11 Maklumat berikut merujuk kuasa luar yang mengancam pemerintahan khalifah Abu Bakar al-Siddiq.

Parsi

Rom Timur

Bagaimanakah khalifah Abu Bakar menghadapi ancaman tersebut ?

A Membina markas tentera

B Membentuk tentera sukarela

C Mendapatkan tentera upahan

D Menghantar ekspedisi ketenteraan

7

12 Pernyatakan berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Balkan.

Pada abad ke-14 dan abad ke-15, ramai orang Turki berhijrah ke Balkan.

Apakah implikasi daripada perkembangan tersebut ?

A Keruntuhan empayar Rom

B Pengukuhkan sistem beraja

C Penyebaran Islam ke Eropah

D Kebangkitan penentangan penduduk

13 Rajah 2 menerangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

S.Q. Fatimi

teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. S.Q. Fatimi Islam datang dari China Rajah 2 Apakah bukti

Islam datang dari China

Rajah 2

Apakah bukti yang dapat menyokong teori tersebut ?

A Batu bersurat

B Penemuan tembikar

C Karya kesusasteraan

8

D Persamaan kebudayaan

14 Gambar 2 merujuk bangunan yang dibina oleh Wali Songgo di Indonesia.

merujuk bangunan yang dibina oleh Wali Songgo di Indonesia. Masjid Demak Gambar 2 Apakah tujuan pembinaan

Masjid Demak

Gambar 2

Apakah tujuan pembinaan bangunan tersebut ?

A

Meningkatkan imej negara

B

Mengukuhkan kedudukan raja

C

Menyebarkan pengaruh agama

D

Memantapkan perpaduan rakyat

15 3 menerangkan perubahan sistem pemerintahan di Tanah Melayu.

Rajah

Sistem Beraja

sistem pemerintahan di Tanah Melayu. Rajah Sistem Beraja Institusi Kesultanan Rajah 3 Apakah faktor yang membawa

Institusi Kesultanan

Rajah 3 Apakah faktor yang membawa kepada perubahan tersebut ?

A Kedatangan penjajah asing

B Kemasukan pengaruh agama

C Kemajuan sektor perdagangan

D Kepelbagaian etnik penduduk

9

16 Apakah peranan tokoh berikut di Tanah Melayu pada kurun ke-12 ?

Tuk Pulau Chondong

Tuk Ku Pulau Manis

A Meluaskan jajahan takluk

B Menentang penjajahan asing

C Menubuhkan sekolah pondok

D Mengetuai pentadbiran negeri

17 Rajah 4 menerangkan peranan Gereja Katolik di Eropah.

Zaman Pertengahan

peranan Gereja Katolik di Eropah. Zaman Pertengahan Menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan Apakah X ? Zaman

Menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan

Apakah X ?

Menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan Apakah X ? Zaman Kemuncak Pertengahan X Rajah 4 A Menjadi ejen

Zaman Kemuncak Pertengahan

ilmu keakhiratan Apakah X ? Zaman Kemuncak Pertengahan X Rajah 4 A Menjadi ejen penyatuan B

X

Rajah 4

A Menjadi ejen penyatuan

B Meluaskan tanah jajahan

10

C Menerajui pentadbiran pusat

D Menyediakan modal perniagaan

18 Jadual 3 berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani antara Sepanyol dengan Portugis.

Tahun

1494

Peristiwa

Perjanjian Tordesillas ditandatangani

Jadual 3

Mengapakah perjanjian tersebut dimeterai ?

A Menggelakkan persaingan

B Menghalang penguasaan asing

C Memajukan aktiviti perdagangan

D Mengukuhkan sistem pertahanan

19 Maklumat berikut menerangkan dasar British di Tanah Melayu pada awal abad

ke-20.

Memberikan 4% dividen

Mengecualikan cukai eksport selama 50 tahun

Mengapakah British melaksanakan dasar tersebut ?

A Mencukupkan bekalan makanan

B Menggalakkan tanaman komersial

C Meningatkan taraf hidup penduduk

D Mempelbagaikan kegiatan pertanian

11

20 Jadual 4 menunjukkan peningkatan dalam pengeluaran bijih timah di Tanah

Melayu

oleh pemodal Eropah.

Tahun

Peratus Pengeluaran (%)

1910

22

1915

28

Jadual 4 Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut ?

A Kemasukan buruh luar

B Penggunaan teknologi moden

C Penubuhan institusi kewangan

D Kemajuan sistem perhubungan

21 Rajah 5berikut merujuk garis masa pengenalan akta oleh British di Burma.

1889 Akta Perkampungan Burma 1887 Akta Kampung Ulu Burma Rajah 5 Apakah kesan pelaksanaan akta
1889
Akta Perkampungan Burma
1887
Akta Kampung Ulu Burma
Rajah 5
Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut?

A Memodenkan sistem pemerintahan

B Meningkatkan pengaruh golongan agama

C Menamatkan pentadbiran tradisional

D Mengembalikan kuasa mutlak raja

12

22 Maklumat berikut menerangkan pelaksanaan birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand.

Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Melantik Juruaudit dari Britain

Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan

Apakah kesan tindakan pemimpin tersebut?

A Membuktikan kewibawaan

B Mengukuhkan kedudukan

C Mengekalkan kedaulatan

D Memantapkan hubungan luar

23 Monolog berikut mungkin diungkapkan oleh penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia

Pegawai Belanda : Sekolah untuk anak priyayi mesti diasingkan daripada sekolah anak orang biasa

Mengapakah penjajah berbuat demikian?

A Melahirkan pegawai kerajaan

B Menghalang perpaduan rakyat

C Membentuk golongan menengah

D Mendapatkan sokongan bangsawan

13

24 Mengapakah Dato’Bahaman menentang penjajahan British di Pahang pada tahun

1888?

A

Sekatan membuka tanah pertanian

B

Larangan amalan perhambaan

C

Campur tangan dalam adat resam

D

Kuasa pembesar terhakis

25 Senarai berikut merupakan pemimpin Gerakan Islah di Tanah Melayu

Sheikh Tahir Jalaludin

Dr Burhanudin al-Helmy

Apakah idea yang diketengahkan oleh mereka?

A Mengusir penjajah menggunakan kekerasan

B Memajukan sosio ekonomi orang Melayu

C Mengembalikan kuasa raja Melayu

D Menuntut kemerdekaan Tanah Melayu

26 Bagaimanakah sempadan sesebuah kerajaan ditentukan dalam sistem politik masyarakat Melayu tradisional?

14

A Kestabilan politik

B Kesetiaan rakyat

C Kekuatan pemerintah

D Keutuhan undang-undang

27 Jadual 5berikut merupakan peristiwa penting yang berlaku di Eropah pada abad ke 18

Tahun

Peristiwa

1776

Perang Kemerdekaan Amerika

1789

Revolusi Perancis

Jadual 5 Apakah idea baru yang muncul kesan daripada peristiwa tersebut?

I Pengukuhan sistem beraja

II Kemuculan masyarakat majmuk

III Kelahiran negara bangsa moden

IV Pembentukan kerajaan berperlembagaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

28 Maklumat berikut merupakan syarat perjanjian Malayan Union 1946

British menyatukan semua Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua Negeri Selat (tidak termasuk Singapura)

15

Mengapakah British mengasingkan Singapura?

A Kepentingan sebagai pelabuhan bebas

B Penentangan penduduk setempat

C Melicinkan pentadbiran pusat

D Desakan pembesar tempatan

29 Golongan Melayu radikal menyokong gagasan Malayan Union?

Mengapakah mereka bertindak demikian?

A Memantapkan sistem pentadbiran

B Memajukan pendidikan peribumi

C Mengukuhkan kuasa pembesar

D Mengekalkan kerakyatan asal

30 Rajah 6 berikut merupakan notis yang dikeluarkan oleh Briitsh dalam menangani

gerakan anti penyerahan di Sarawak

Surat Pekeliling Bil. 9

British memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat

Rajah 6

Apakah langkah yang diambil oleh kakitangan kerajaan sebagai bantahan

terhadap tindakan tersebut?

A Mengadakan demonstrasi

B Melancarkan mogok

C Meletakkan jawatan

D Menganjurkan kongres

16

31 Apakah tujuan Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951?

AMelatih penduduk tempatan mentadbir negara

B Membentuk sistem perundangan yang mantap

C Meningkatkan taraf hidup penduduk

D Mengekang pengaruh komunis

32 Dato’ Onn Ja’afar mencadangkan pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu pada tahun 1951 tetapi ditentang oleh masyarakat tempatan. Apakah tindakan beliau seterusnya?

A

Menubuhkan Parti Perikatan

B

Meninggalkan UMNO

C

Mendapatkan sokongan British

D

Meminda perlembagaan UMNO

33 6 berikut menunjukkan perkembangan politik yang berlaku di Singapura

Jadual

pada tahun 1961

Peristiwa

Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim

Jadual 6

Mengapakah Lee Kuan Yew bimbang dengan peristiwa tersebut?

A Kegiatan ekonomi merosot

B Perpecahan masyarakat berlaku

C Meluaskan pengaruh golongan kiri

D Meningkatkan kemasukan buruh luar

17

34 Gambar 3 berikut merupakan pemimpin sebuah parti politik di Sarawak

3 berikut merupakan pemimpin sebuah parti politik di Sarawak Ong Kee Hui Mengapakah Parti Bersatu Rakyat

Ong Kee Hui

Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak di bawah pimpinan beliau berterusan

menentang gagasan Malaysia?

A Rakyat kehilangan identiti

B Rancangan kemerdekaan tergugat

C Penguasaan ekonomi orang Cina terjejas

D Bimbang dikuasai Persekutuan Tanah Melayu

35 Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan di Malaysia?

A Prinsip musyawarah

B Sistem penggiliran

C Proses pilihan raya

D Secara warisan

36 Pilihanraya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

A Menentukan calon bertanding

B Melantik pemimpin negara

C Merangka manifesto parti politik

D Menjalankan pendaftaran pemilih

18

37

Agensi

berikut ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Pertama

 

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

 

Apakah peranan agensi tersebut?

I Memberi suntikan modal

II Memasarkan hasil pertanian

III Membuka kawasan perladangan

IV Menyediakan peluang pekerjaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

38

Jadual 7 Maklumat berikut merujuk kepada dasar yang diperkenalkan di Malaysia.

Tokoh

Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad

Peristiwa

Melancarkan Dasar Penswastaan pada Mac 1983

Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan?

A Meningkatkan taraf hidup rakyat

B Membangunkan kawasan luar bandar

C Menggalakkan kemasukan pelabur asing

D Mengurangkan beban kewangan kerajaan

19

39 Gambar4 berikut merujuk kepada perang yang berlaku di Eropah pada tahun

1941-1918.

kepada perang yang berlaku di Eropah pada tahun 1941-1918. Perang Dunia Pertama Gambar 4 Apakah kesan

Perang Dunia Pertama

Gambar 4 Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Eropah?

A

Menamatkan pemerintahan beraja

B

Keruntuhan ideologi komunis

C

Kemunculan negara baru yang berdaulat

D

Meningkatkan pengaruh golongan agama

40 Dingin berlaku di Eropah selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.

Perang

Mengapakah konflik tersebut berlaku?

A Pembinan negara bangsa moden

B Persaingan teknologi persenjataan

C Perbezaan fahaman politik

D Perluasan tanah jajahan

20

KERTAS SOALAN TAMAT

No Soalan

Jawapan

Tingkatan

Bab

MukasuratBukuTeks

1

D

4

1

15

2

A

4

1

22

3

C

4

2

45

4

B

4

2

47

5

C

4

3

75

6

D

4

3

79

7

A

4

4

102

8

B

4

4

109

9

A

4

5

118

10

D

4

5

123

11

D

4

6

145

12

C

4

6

163

13

A

4

7

177

14

C

4

7

184

15

B

4

8

196

16

C

4

8

202-203

17

A

4

9

216

18

A

4

9

224

19

B

4

10

248

20

B

4

10

252

21

C

5

1

11

22

C

5

1

13

23

B

5

1

16

24

D

5

2

40

25

B

5

2

49

26

B

5

2

65

27

D

5

3

67

28

A

5

4

96

29

D

5

4

100

30

C

5

4

111

31

A

5

5

119

32

B

5

5

120

21

33 C

5

6

139

34 B

5

6

142

35 B

5

7

166

36 D

5

7

177

37 A

5

8

198

38 D

5

8

207

39 A

5

9

231

40 C

5

9

234