Sei sulla pagina 1di 10

LAMPIRAN A SK Taman Mutiara Rini 2, JOHOR BAHRU, 81200 Taman Mutiara Rini, JOHOR.

NO TEL/ NO FAX : SEBUTHARGA/ TAWARAN UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI BUKU 1. TEMPOH PERJANJIAN Dua tahun mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2012 CARA MEMASUKI SEBUTHARGA 2.1 Tawaran hendaklah dibuat dalam satu salinan yang setiap satunya mengandungi Lampiran A dan B. 2.2 Wang pertaruhan sebanyak RM100.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja ) hendaklah disertakan dengan tawaran. Wang pertaruhan ini hendaklah dibuat melalui kiriman wang pos / Wang pos / Cek atas nama GURU BESAR, SK Taman Mutiara Rini 2.

2.

2.3 Wang pertaruhan ini akan dikembalikan kepada pengusaha yang tidak Berjaya.

2.4 Tawaran yang tidak disertakan wang pertaruhan tidak akan dilayan.

2.5 Wang pertaruhan akan luput sekiranya penender yang Berjaya enggan menandatangani perjanjian atau menarik tawarannya sebelum keputusan dibuat.

2.6 Semua tawaran hendaklah dikirimkan dalam sampul surat berlakri kepada Guru Besar SK Ulu Tiram supaya sampai tidak lewat daripada 14 October 2010(Hari Isnin), Jam 3.00 petang. Tawaran yang diterima selepas tarikh tutup itu tidak akan dipertimbangkan.

Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis TAWARAN SEBUTHARGA KEDAI BUKU SEKOLAH 2011/2012 2.7 Semua tawaran hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut : a) Salinan Akuan Pendaftarann Perniagaan b) Salinan Lesen Kementerian Kewangan c) Salinan Surat-surat Sokongan (Jika Ada) 2.8 Anggaran bilangan murid pada tahun 2011 ialah 863 orang. Bilangan guru dan kakitangan berjumlah 75 orang. 2.9 Keputusan jawatankuasa sebut harga kedai buku adalah muktamad dan tidak boleh dihadapkan ke mahkamah.

3.

PERJANJIAN 3.1 Peniaga yang Berjaya dipilih dikehendaki menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak sekolah sebelum memulakan perkhidmatannya. 3.2 Penjaga hendaklah melampirkan satu salinan lessen perniagaan yang sah daripada pihak berkuasa.

3.3 Adalah menjadi tanggungjawab peniaga untuk mendapatan perakuan di Pejabat Setem dan serahkan dokumen asal serta dua dua salinan bersetem kepada GURU BESAR, SK Taman Mutiara Rini 2 , dalam tempoh satu (1) bulan mulai tarikh perjanjian.

3.4 Semua syarat-syarat kandungan dokumen perjanjian mestilah dipenuhi dengan sepenuhnya.

3.5 Peniaga tidak dibenarkan menukar atau menjual ikatan kontrak yang dibuat kepada orang lain.

3.6 Peniaga yang Berjaya hendaklah bersedia menerima dan melaksanakan cadangan teguran yang disampaikan dari masa ke semasa oleh Guru Besar.

3.7 Peniaga tidak dibenarkan menjual lain-lain barang selain daripada buku-buku dan alat-alat yang diperlukan oleh murid-murid dan guru-guru bagi kegunaan sekolah.

4.

CAGARAN

4.1 Peniaga yang berjaya dikehendaki membayar wang cagaran sebanyak RM300.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Sahaja) melalui wang pos/ Bank Draf / Cek kepada GURU BESAR, SK Taman Mutiara Rini 2. sebelum menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak sekolah.

4.2 Apabila tamatnya kontrak, wang cagaran ini akan dipulangkan kepada peniaga jika tiada apa-apa masalah. Jika ada masalah, wang cagaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan apa jua bayaran seperti bayaran sewa dan membaiki kerosakan (Jika ada).

5.

SEWA DAN KADAR BAYARAN

5.1 Sewa Kedai Buku dan kadar bayaran adalah mengikut bilangan murid (Enrolmen murid pada 1 Januari setiap tahun)

5.2 Bayaran sewa hendaklah dijelaskan sebelum akhir Februari setiap tahun.

5.3 Harga tawaran peniaga yang Berjaya akan terus kekal selama tempoh kontrak dan tidak boleh dipinda.

5.4 Bayaran-bayaran buku rampaian, MSSD, MSSM, MSSJ, MGB atau mana-mana yang berkenaan hendaklah dijelaskan sebelum April setiap tahun.

6.

WAKTU PERNIAGAAN

Mulai 6.45 pagi hingga 2.00 petang pada tiap-tiap Hari persekolahan dan pada hari-hari dan masa yang dicadangkan oleh pihak sekolah dalam cuti penggal.

7.

PEKERJA

Satu senarai nama-nama pekerja dengan alamat, nombor kad pengenalan, umur, jantina, nombor telefon serta maklumat lain (jika perlu) mesti diserahkan kepada Guru Besaa, Pekerja baru mesti dilaporkan kepada Guru Besar dari masa ke semasa.

8.

PEMBATALAN PERJANJIAN

8.1 Jika didapati peniaga tidak akur atau melanggar syarat-syarat perjanjian berkenaan, setelah diberi nasihat dan amalan sewajarnya, maka pihak sekolah berhak menamatkan perkhidmatan perniagaan dengan member notis berhenti dalam masa satu bulan tanpa mengembalikan wang cagaran.

8.2 Jika perniagaan tidak mampu meneruskan kontrak perniagaannya, makam ia boleh memberitahu berkenaan perjanjiannya sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat ( tarikh pilihan perniagaan)

9.

AM

9.1 Peniagaan dikehendaki mematuhi semua peraturan / arahan dari masa ke semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelaajaran Negeri Johor dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

9.2 Pihak jawatankuasa Pemilihan Kedai Buku dengan kebenaran Guru Besar.

9.3 Pihak perniagaan dibenarkan mengubahsuai bilik kedai buku dengan kebenaran Guru Besar.

9.4 Kemudahan elektrik hanya diberikan untuk lampu dan kipas angin sahaja.

Dengan ini saya mengaku telah membaca dan memahami syarat-syarat yang tersebut diatas (dari Para 1- Para 9) dan akan mematuhinya sekiranya permohonan saya berjaya.

Tandatangan Nama Peniaga Alamat penuh

Poskod

No. Telefon

(Rumah) (Pejabat) ( Handphone)

Tarikh

LAMPIRAN 2

Nama Penuh : Alamat :

Tuan, Pengetua / Guru Besar

Tuan, PERMOHONAN MENYERTAI SEBUTHARGA KEDAI BUKU Merujuk surat tuan Bil...Bertarikh..... Keperluan lain di kedai buku sekolah ini dengan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Lampiran A. 2. Bersama-sama ini disertakan : 2.1 Borang lampiran ( Butiran peribadi pemohon ) 2.2 Borang Lampiran ( Senarai nama buku dan harganya ) 2.3 Kitiman wang / Draf bank No.sebanyak RM200.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Ratus sahaja) sebagai wang pertaruhan. 2.4 Salinan Daftar Perniagaan ( Lesen Perniagaan) 2.5 Salinan daftar Kewangan Kontraktor Kementerian Kewangan Malaysia 2.6 Salinan dokumen lain yang berkenaan. 3. Saya bersetuju membayar sewa kedai buku sebanyak RMatau RM(setahun ) berdasarkan kiraan 12 bulan persekolahan. 4. Saya faham bahawa pihak sekolah berhak menolak sebarang tawaran tanpa member notis. 5. Sekiranya sebut harga saya ini Berjaya, saya bersetuju menandatangani kontrak dan mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih

( No. Kad Pengenalan

BIL

SENARAI HARGA BUKU-BUKU YANG DIJUAL DI KEDAI BUKU SEKOLAH BUTIRAN HARGA BUKU (RM)

KENYATAAN

SEKOLAH TAMAN MUTIARA RINI 2 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR

Rujukan Kami : Tarikh Pengetua / Guru Besar Sekolah Menengah / Sekolah Rendah Daerah Johor bahru Syarikat / Orang Perseorangan Tuan / Puan, TAWARAN UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAAN KEDAI BUKU SK Taman Mutiara Rini 2 Adalah dimaklumkan bahawa SK Taman Mutiara Rini 2 akan membuka tawaran sebut harga untuk menjalankan perniagaan Kedai Buku bagi tempoh dua tahun, mulai 01 Januari 2011 hingga 31 Disember 2012. 2. Sebut harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat berlakri dan bertanda SEBUT HARGA KEDAI BUKU SEKOLAH di bahagian atas sudut kiri. Borang serta dokumen lain yang berkaitan, hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 15 October 2010 Jam 3.00 petang. 3. Setiap sebut harga hendaklah disertakan wang pertaruhan sebanyak RM100.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja) dalam bentuk kiriman wang pos/ bank draft atau cek atas nama GURU BESAR SK KOPOK. Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan ndipertimbangkan. Wang pertaruhan akan dikembalikansemula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah mulai 01 Ogos 2010 hingga 30 Ogos 2010 pada waktu pejabat dengan bayaran RM30.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja tidak akan dikembalikan). 4. Jumlah anggaran pelajar pada tahun 2011 ialah 800 orang. Bilangan guru dan kakitangan berjumlah 60 orang.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, . ( XXXXX) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara Rini 2, Johor Bahru, Johor. Sk : 1. PPD Johor Bahru 2. Persatuan IbuBapa & Guru SK Taman Mutiara Rini 2