Sei sulla pagina 1di 17

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

   
 

   


Raja Gopal Sishtla

 
 !"# $%&"' 
 ()* +,-. / 0 12 
$ 3 !42 25& 6-&
7 8-: ;
 <=!> ( ?@ (A@B !-#C%DE& F: ; / &G HI J 6-<= < KL()* M( !N $3O
Tripura Sundari, Hridayadevi, Sirodevi, Sikhadevi, Kavaca Devi, Netra Devi, Astra Devi
P
 6-<=!4Q RST "
 6-<=!4Q J 
U Q"FAV
W

 XYQZ[\]T "

XYQZ2^_` " K(A Q"FAV

 ' b[\]T "

 M( Q4 cdef <- g Fh ' b< $ ij#Fk +Q4 g"Fk & $ A 
U
Q"FAV

 '[\]T "

,(> "4(A '!4m" nopr q


s"QH$"t] Muvwx & $ A 
U <-KyAV

 (M[\]T "

 QT"4 {?'M4"p|r ,(> "4"4 }~M4p(A (M !G? B $" <de@G $


U
<-KyAV

 7K
- [\]T "

(f(pj &8 7&-2^_` 6- ,(A>"4


?"p|r @G $
U Q"FAV

 !> 
 \]T "
[

! G!> 2
 $w"p|rZF !> !
GnEw"p|rZF #K(A <-KyAV

Kamesvari, Bhagamalini, Nityaklinne, Bherunde, Vahnivasini, Mahavajresvari, Sivaduti, Tvarite, Kulasundari, Nitya, Nilapatake, Vijaye,
Sarvamangale, Jvalamalini, Citre, Mahanitye, Paramesvara Paramesvari


de@G RST "

deGf H$ ,(A>


$("4 \[7f"p|r
de@G J !GnEw
U Q"FAV

 ,#\]T "

< $<0 KG T


> $ !< " [\] #TF7 ,#Q4
 "4 <FkB $"
K(A " FAV

 KT
U "

( < KY.Z62^
U KZ#F KT
U 
U Q"FAV

PP

 ifv "

 M( def=k "k MKy g G& & !GnEwZ#F ifv


U <-KyAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU


PW

 [E\]T "

 M
 K K 6-
Fk E!> u @KK-Z fQ-# !CX(
KG > $H ijE A f-w !GnEw
U "!4mAV

Pa

 @
- G RST "

KT 6B4k ( DEr 6^
U 2@G $ nEvFk Q M

U 2^_` 6- M(
+Q4 
!Q 6-

Fk ^_r " KZ#F @
- G $
U Q"FAV

Pl

 'Qu&t]T "

, , Q# (A '= QuKH<nE" ( < !<> 6^


U 2^_r .- "
'Qu6
U " FAV

Pz

 KG $& "

K" ,(A>(A #6 F


U> <- ^M4"p|r KG $&
U Q"FAV

 (A!4Q RST "

 T (Ak !4Q !GnEwH ijE A"p|r (AQ J


U Q"FAV

 &T "

KT64 <F&8 ijE A"p|r^ZF ^2T&A "p|r^ZC"#F "


U <-KyA

 <&
 "

 0 F# <&(F&8 2^ b"p|r K


U "[(FAV

 Z "

(EC("4 KFNE Z nEw & $ A K(A Q"FAV

 !G#)* "

!!> d" ,FA !G<FH (H$ K" ,(A>(A ,F"4 <- ^M4"p|r 
U
Q"FV

WP

 G\]T "

H$?-
 BT 1j#Fk G !GnEwH <-6!Fk ( MKy '
1X 6B4(A 2^_r 6-H"u & $ A #Q1(A Q"FAV

WW

 &- "

K- !G<F# <de@G $


U <-FAV

Wa

 &T "

!YDEr Eg6 ! .Ky x] ^TK K !G


 ! G!g k"u EgFH
Raja Gopal Sishtla

{"p|r KT !nEwZ#F K(A Q"FAV


Wl

 <de@G <de@G RST

' @
U> i.Ky #F <de@G <6Z#F <K(A Q"FAV

"
Mitresamayi, Sasthisamayi, Uddisamayi, Caryanathamayi, Lopamudramayi, Agastyamayi, Kalatapanamayi, Dharmacaryamayi,
Muktakesisvaramayi, Dipakalanathamayi, Visnu devamayi, Prabhakara devamayi, Tejo devamayi, Manoja devamayi, Kalyana devamayi,
Vasudevamayi, Ratnadevamayi, Sri Ramanandamayi
Wz
 &@
- T "
,(A>(A Z
!4m"4 (H$M4 d.- ijF# #: "
U Q"FAV
W

 DEr@T "

DEr & @
U> !GnEw " #K(A Q"FAV

 {v @T "

{v @ @
U> nEw " K(A Q"FAV

 M TT "

&"4 KTnEwH E AK !YDErg E6 ! Q4A (H$N !!> MT(


Ky,CKy x]" 
U Q"FAV

 k?FQ-T "

k?F-N <<1v~" 


U Q"FAV

 #!> T "

#!> FN <<1v~" 


U Q"FAV

aP


&<"T "

!YDEr Eg6 !


#F Q4 &?Q4(A .Ky x] E A <K(A Q"FA

aW

 B NTT "

B<-> (A(A F
U> <- ^!> u B @"F NZF"p|r 1(A Q"FAV

aa

 F(>
@GT "

0 F&8 !4


@?@F (H$ &<K-ZQuf #F K(A Q"FAV

al

 <()*T "

B
 <=<= "T6 !G<= #F <de@G $
U Q"FAV

az

 y
0 T "

 Z !GnEw"
 
U Q"FAV

 <-ij( T "

ij! Fk > i]!GnEw"


K(A " FAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU


a

 &T "

!GZFH &"4 & $ AK !uTM-#F(A (v &!4m"4 <- ^M4


&!GnEw
U Q"FAV

 T "

" !GnEw" 


U Q"FAV

 ()*TT "

#
( ()*T<-Q !GnE]" K(A " FAV

 [!4T "

 (Y0 ,#Qu
- nEw" 
U Q"FAV

lP

 KT "

&A ? ^H$" F&TwX &A ? ^H$" 1Hf #p&8 (v~"


&-"4 B $" 
U <-KyAV

lW

 "QT "

&T"Q A (H$H$" XYQZQF"4 (E<ZF"p|r <K(A


Q"FAV

Anima Siddhe, Laghima Siddhe, Garima Siddhe, Mahima Siddhe, Isitva Siddhe, Vasitva Siddhe, Prakamya Siddhe, Bhukti Siddhe, Iccha
Siddhe, Prapti Siddhe, Sarvakama Siddhe, Brahmi, Mahesvari, Koumari, Vaisnavi, Varahi, Mahendri, Camunde, Mahalaksmi, Sarva
Samksobhini, Sarva Vidravini, Sarva karsini, Sarva Vasamkari, Sarvonmadini, Sarva Mahankuse, Sarva Khecari, Sarva Bije, Sarva Yone,
Sarva Trikhande, Trilokya mohana cakra swamini Prakata yogini
la

 w EQ "

wE ^ !GnEw ,(A>(A K6m^ <- ^M# !G!f x]" "


U
Q"FAV

ll

 EQ "

E ^ !GnEw ,(A>(A K6m^ <- ^M# QZ!G<= x]" "


U
Q"FAV

lz

 # $ EQ "

# $E ^ !GnEw K6m^ ,(A>(A <- ^M# (fC >


$ "
K(A
Q"FA
Raja Gopal Sishtla

 EQ "

E ^ !GnEw K6m^ B( ,(> k



U <- ^M4"p|r ? (f
!FQ4- x]" K
U Q"FAV

 EKG EQ "

'KGE ^ !GnEw {?!(Ax]" ,(A>(A 1-X: <- ^M4"p|r <K"

K
U Q"FAV

 'KG EQ "

'KGE ^ !GnEw #6" ,(A>(A @#F"p|r "


U Q"FAV

 ?-
T EQ "

?-
TE ^ !GnEw ,(A> _r"4 \[7f"p|r K(A Q"FAV

 ,F
U> EQ "

,F
U>E ^ !GnEw ,(> 
U ,F
U> <- ^M4 K
U Q"FAV

zP

 N EQ "

NE ^ !GnEw ,(A>


$(A \[7f"pqp| 
U Q"FAV

zW

 ?-nE> EQ "

?-nE> E ^ !GnEw ,(> k



U 1-X ?-nE> <ZF K(A Q"FAV

za

 !G
 EQ "

!!>
$("u .f"pqp| K(A <-KyAV

zl

 1j- "

!YDEr
 $w" !!G. !GnEwZ#F K(A Q"FAV

zz

 @G RST "

Z
 $w" @G J !GnEwZ#F K(A Q"FAV


I RST "

_ @?-ZF&8 & $ A"p|r


I J@
U> !GnEw" K(A Q"FAV

 [\]0[\]T "

!G[T<(KGde !GijH# y
0 nEw" K(A Q"FAV

 [ T "

[ X@
U> !GnEwH ijE A K(A Q"FAV

 t] "

@
-
U> nEwH & $ A K(A Q"FAV

 NFv "

!4f"4 KF NZv


U NFv ?B $ k
(A deANE" K(A

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

<-KyAV
P

 }R "

<t^ @
U> nk
<= $ n2^_r 6-" r } !GnEw
U Q"FAV

 !G!}]T "

&"4 @"F
(Av <-Z [7k !}ij Nt H$M4 K(A Q"FAV

 !G-]T "

!G-w @
U> !GnEw @
U>Z#F 
U Q"FAV

 ! G( 
$ ]T "

! G ( $ M4"p|r k
@T( QT '" 
U <-KyAV

 !G@( RST "

<-<MF"4 @F N!4


s"4"p|rZF ,(> k( !G G
U @#F"p|rZC <de@G $
U
<-KyAV

 ! bG^\]T "

!YDEr Z [7k Q $ {Q4"4 NE (k !YDErM4"p|r #K(A Q"FA

 !G(A "

(A B $ Q4 f"4 @"F NZF"p|r #K(A Q"FAV

 !GM RST "

M J@
U> !GnEwZ#F "
U Q"FAV

 !G "

!!> K-F !GnEw ijE A K(A Q"FAV

 !G\]T "

 M
 K K 6-
FkijE A @
U>" +Q4 !GnEw
U Q"FAV

 !G6-v "

[H%
 @
U> (pF7 6- !GnEw" 
U Q"FAV

 &t
] k(T X" M(

&
 !G<= x]" M
 p|(
` d M( FkijE AK Fk
"4

G\]T "

X<M4 "pqp| 


U Q"FAV

 <-(pH$\]T "

1-X" H <-(p|<ZF"p|r H$ K(A Q"FAV

Kamakarsini, Buddhyakarsini, Ahamkarakarsini, Sabdhakarsini, Sparsakarsini, Rupakarsini, Rasakarsini, Gandhakarsini, Cittakarsini,


Dhairyakarsini, Smrityikarsini, Namakarsini, Bijakarsini, Atmakarsini, Amrutakarsini, Sarirakarsini, Sarvasa paripuraka cakra svamini, Gupta
yogini

Raja Gopal Sishtla


( 
$ ]T "

$("4 ( $ M4"^ZF <- ^M# !f A " K(A Q"FAV

 1F( 
$ w

1F^ ( $ 1-X" <-Z#F 


U <-KyAV

 X
 ( 
$ ]T "

,(> "4 X
 <=nE [f <K"(<Fk <(Av <- ^M4
<K(A Q"FAV

 @1j( 
$ ]T "

@1 1-X !GnEw 
 C >
$ ,(A>(A 1-X<@F NZF"p|r K
U
Q"FAV

 !L ( 
$ ]T "

!L ( @
U>&8 ,(A>(A F
U> <- ^M4 K
U Q"FAV

 ?( 
$ ]T "

?( 
$ @
U>&8 ,(A>(A Q T <- ^M4 K
U Q"FAV

 ( 
$ ]T "

!de !G<FH (H$ !fG"u ( $ M #A#F"p|r "! !GnEwZ#F 


U
Q"FAV

 #2( 
$ ]T "

!G !4#2"u ( $ #B <Q4ZQ4 _( (H$ZF K


U
Q"FAV

 &( $]T "

,(A>(A '&G <- ^M4 K(A Q"FAV

 2t] T( 
$ ]T "

,(> "4(A 2t]T X Q4"4 <- ^M4 "


U Q"FAV

 !Y&T( $]T "

!Y&TQ4N !4>6M4 ,(A> ! @


U> 
$ ZF K(A Q"FAV

 ( 
$ ]T "

? Z n-6 ,(A> _r"4 \[7f K(A Q"FAV

 ( 
$ ]T "

!G? ( $ Q"M4 "


U Q"FAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

 &( 
$ ]T "

K!G? ( $ YK K&>; <- ^M4 <K !GnEw


U Q"FAV

 Y&( 
$ ]T "

Y&C >
$ B(A(A YKK&G <- ^M4"p|r "
U Q"FAV

 @ J ( 
$ ]T "

XFk v <Fk ,(A>(A @


U> <- ^M4 <K(A Q"FAV

 ! G< $<( M(

 M( GZ#F <K"4 2^" [ $


U FH !!> d" @

G\]T "

E ^ <ZF ! G< $<(A #F &1(A Q"FAV

 #F<> H$\]T "

C2 M( Fk EN 


UT^ H$ K BT #F<> FH !M $!> u [ $
U

^KH { #F<> H$ 


U Q"FAV
Ananga Kusume, Ananga Mekhale, Ananga Madane, Ananga Madananture, Ananga Rekhe, Ananga Vegini, Ananga Ankuse, Ananga Malini,
Sarva sanksobhana cakra swamini, Gupta tara yogini
W
 "#(A "
"#(A!4 !GnEwZ#F 
U Q"FAV
a

 "#de "

Z^G@GC "uAH B $" "#de 


U Q"FAV

 "#Q "

F(p| (p|p(A "#Fvt]" Q"4 "4# " K(A Q"FAV

 "#QKy 

QT K-FN HJ@Gfvt]" @(f (v Q" <-ijKy H"

"

<=< QT '" #@G $


U <-KyAV

 "# 
 "

" &8 E A ^[THA # 


U Q"FAV

 "#[7H$\]T "

.K .-K [7#F # !G[TnEZ#F #K(A <-KyAV

 "H(A "

(AZFB 2 $wZ#F K(A <-KyAV

 "#\]T "

 ^
 KFH # 0 !GnEwZ#F <K(A <-KyAV
Raja Gopal Sishtla

 !G !}, M(

<-Z
Fk !G!}ij (H$M4"p|r M( G
U Q"FAV

G\]T "
PP

 #F<> KH$\]T "

C2 M( Fk X T6 X!TFH !M $!> u BT K#F H$"4(A


2@G $ ijE A <de@G

$ U Q"FAV

Sarva Samksobhini, Sarva Vidravini, Sarva Akarsini, Sarva Ahladini, Sarva Sammohini, Sarva Stambhini, Sarva Jrumbhini, Sarva Vasamkari,
Sarva Ranjani, Sarva Unmadini, Sarva Arthasadhini, Sarva Sampattipurani, Sarva Mantra Mayi, Sarva Dvandva Kshayamkari, Sarva
Soubhagya Dayaka Cakra Swamini, Sampradaya yogini
PW !G!}]T "
&"4 KT & $ AK M M #Ky
> "4 Z[7k (k <M4"p|r !G!}3

!GnEw
U Q"FAV
Pa

 !G-]T "

!G ' @"F NZF"p|r #Q1(A <-KyAV

Pl

 ! G( 
$ ]T "

!fG"u ( $ M4"p|r ^T !4Q nEwZ#F 


U Q"FAV

Pz

 ! G ^\]T "

,(> "4Q $
!&8F (A#ZF"p|r <de@G $
U <-KyAV

 !G!\]T "

!fG"u !<ZF# @
U> !GnEwZ#F <de@G $
U Q"FAV

 !G!> \]T "

Z[7k Z^GG !> <ZF"p|r !> !GnEw


U Q"FAV

 !GY]T "

! [7k Y F NZF"p|r Y3 !GnEwZ#F #Q1(A


Q"FAV

 !G@( RST "

! G G2"F N!4
s ,(> " !G G
U @( $ F
U> <- ^M4 
U
Q"FAV

PP

 !G\]T "

Z^GG <ZF"p|r @G $


U Q"FAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

11

PPP

 ! bG^\]T "

Z^GG ,-<E {B Eg6k FNtK>#A#F"p|r @G $


U Q"FAV

PPW

 ! G 2^
 "

,(> "4( !!> d" ?- ""4 [ $ _r"4 \[7f"p|r K


U
Q"FAV

PPa

 !G!<6> <]T "

K""4 2^M4 ,(A>(A !!> !<Q"u <- ^M4 <de@G $


U Q"FAV

PPl

 !GK-T "

!!> d" K-F( &7 2^_r 6-" 


U Q"FAV

PPz

 !GQGQG Z( RST

!!> d" iQij["u QuFNE ,(A>(A t]GK K&>; <- ^M4 (f C >

$ U

"

Q"FAV

 !G ij#TZ( M(

K" nE-Z,(A>(A !G ijHT"4 "4# M4"p|r "


U Q"FV

PP

G\]T "
PP

 !<-Z H$\]T "

#Ff'T !<-Z <<ZQ4 {?E<1 H$ KZ#F &1(A


Q"FAV

Sarva Siddhiprade, Sarva Sampatprade, Sarva Priyamkari, Sarva Mangalakarini, Sarva Kamaprade, Sarva Duhkha Vimocani, Sarva Mrityu
Prasamani, Sarva Vighna Nivarani, Sarvanga Sundari, Sarva Soubhagya Dayini, Sarvartha Sadhaka Cakra Swamini, Kulottirna yogini
PP !GE <
^ - "
,(> "4(A r EQ 4"u <- ^M # !G!f x]" #Q1(A Q"FAV
PP

 !G!<K "

,(A>(A !G!<Q"u <- ^M4 K(A Q"FAV

PW

 !GnE-Z( RST "

K" ,(A>(A N(f"p|r n-C >

$ U Q"FAV

PWP

 !G#
 
$ ]T "

&"4 KT()*Tw K""4 ! $M4 ,(A>(A !!> ,F"u N( $"p|r K(A
<-KyAV
Raja Gopal Sishtla

PWW

 !G
<- "

K""4 2^M4[ $ !G


""u E ^ <ZF"p|r <K(A Q"FAV

PWa

 !GQ4 M\]T "

K""4 ! $" ,(A> Q4"4 <=<="p|r "


U Q"FAV

PWl

 !GYKyT <-@\]T "


YKyT= <YKyT= YKyT= ^H # YKyT="4 K" ,(A>(A (Av

?v~ KFk YK&G <- ^M4 


U <-KyAV

PWz

 !G[ 
$ ]T "

K""4 M4 ,(A>(A B" {?!" !K "4_rQ4k p|r F


(A#(Av
? K
U Q"FAV

PW

 ! G#!4Q RST "

! G# QT ' ijE A <de@G $


U Q"FAV

PW

 !G ij#T\]T "

,(A>x]" <=TKy(A !!> d" T"4 <- ^M4 


U Q"FAV

PW

 ! G B( M( G\]T

 M( 2^_r "K K"" $M4 ,(A>(A ! G F"u <- ^M4 K


U Q"FAV

"
PW

 (A).> 0 H$\]T "

 M( Fk  "[ K"4 H$"4pjfV [Q <de@G J !G<=A


Cf>AV [Q $
2@G $" +Q4 <Fk & $ < @
U> (AH$V
p|r K(A Q"FAV

Sarva Jne, Sarva Sakte, Sarvaisvarya pradayini, Sarva Jnanamayi, Sarva Vyadhivinasini, Sarvadhara Svarupe, Sarva Papa Hare, Sarva
Ananda Mayi, Sarva Raksa Svarupini, Sarvepsita Phala Prade, Sarva Rakshakara Cakra Svamini, Nigarbha yogini
Pa !G "
!GC &tE" "C >

$ U Q"FAV
PaP

 !G@
R> "

!YDEr Eg6 !F"4 NZ#H$ "p|rZF ,(A>(A !G@(A>"u <- ^M4 @


U>
U
Q"FAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU


PaW

 ! RSG@GT <-\]T "

13

@ XYQZF&8 2^M4 K" ,(A>(A ! RSG@GTF"u <- ^M4 @G $


U
Q"FAV

Paa

 !G"T "

K""4 {?EM4 ,(A>(A 1-XQ4"4 <- ^M4 <de@G $


U Q"FAV

Pal

 !G[T2^'\]T "

,(A> J $( "E( [TB4p| <=<= "


U Q"FAV

Paz

 ! G2 !G?

!YDEr Eg6 Z( !G '


2 !GnEw" <de@G $
U Q"FAV

"
Pa

 !G?<X "

,(A>( !!> ?<F"u X $M4"p|r K(A Q"FAV

Pa

 ! G"QT "

,(A>(A !!> "QF"u <- ^"p|r K(A Q"FV

Pa

 !G} !GnE]T "

,(A>(A !!> <Q"4v~


?"p|r K(A Q"FAV

Pa

 ! GnEmK <- " ! &-" ,(A>


$("4 .f K(A Q"FAV

Pl

 !G}( M( G\]T

 M
 2^_r " K ,(A>"4 !GBF
? & <de@G $
U Q"FAV

"
PlP

 #%H$\]T "

(p !GnEw" 
U Q"FAV

Vasini, Kamesvari, Modini, Vimale, Arune, Jayini, Sarvesvari, Kaulini, Sarva Rogahara Cakra Swamini, Rahasya yogini
PlW '\]T "
,(> " @( $ZF '@
U> !GnEwZ#F K(A Q"FAV
Pla


de@G RST "

"#Fvt]" Q"4 G {?EM1v~"


T !GnEwZ#F
de@G $
U <-KyA

Pll

 ^\]T "

? Z K-FN KYnE> NtQ4 


U " FAV

Plz

 "

Q !K> ; nEw Q@ ! K" 


U Q"FAV
Raja Gopal Sishtla

Pl

 f "

1jij! !#F f0 (H$ f > B $ ^ f<=_L


ZQ4 n-6( 
U Q"FAV

Pl

 \]T "

Zde !G<FH (H$ ,(A>(A Z"4 <- ^M4 K


U Q"FAV

Pl

 ! G@G RST "

M M G
U !YDEr Eg6 ! A NZF"p|r 6-Cf>( o]KF @G $"
! G@G $
U Q"FAV

Pl


I\]T "

f !"Q <1-X !G<=#F '= #& !GnEwZ#F !#F 1-X


@
U> KV p|r '@
>K( !T !u(
IV p|r K(A Q"FAV

Pz

PzP

 !G b#X M( G\]T

 M
 2^_r 6- & $ AK K" {?!(A(A b#FA (Av
? "p|rZF

"

K ^ [TB4"4 (v <=<="p|r @G $


U Q"FAV

 X!T H$\]T "

 M
 K K "[ Kk # X!TH$ 1Y
U 2^_r 6-" K(A
<-KyA

Banini, Capini, Pasini, Ankusini, Maha Kamesvari, Maha Vajresvari, Maha Bhagamalini, Sarva Siddhiprada Cakra Swamini, Ati Rahasya
yogini
PzW 1jw\]T "
1jF"4 ,(A>"4 }~M4 K(A Q"FAV
Pza

 NnE\]T "

N?ZFB 2 $w
U "!4mAV

Pzl

 ?'\]T "

,1B?@F"4 "4 > $ <NZF K(A Q"FAV

Pzz

 (A'\]T "

(AZF2 " &1(A " FAV

Pz

 
de@G RST "

!G["u \[7f @Gf XYQ@G $" K(A Q"FAV

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

15

Pz

 @
- G RST "

Q DEr 6^
U ^_r " K" @
- G J ( 
U Q"FAV

Pz

 ,#\]T "

]@G T"u GQ^KyT"u H B $" ,# 


U Q"FAV

Pz

 !GE ^ <-Q M( G\]T

K""4 M4"p|r  T?!(A(A !GEQ 4"u <- ^M4 +Q4 g" "Z#F

"

#K(A Q"FAV

 6 X!T H$\]T "

 M( "[k 6 X!TFH X $M4"p|r X!TH$"4(A 2@G $ ijE A


U Q"FAV
Sri Sri Maha Bhattarike, Sarvananda Maya Cakra Swamini, Parapara Rahasya Yogini
PP   ,pjr $

"[ K#F @
U> !GnEF NK"4

"

!4 ! nEFx]"


I'( Q4 ^ @(A>

NK"u <1Mu [ $N < $[7Dr K


E y x] E! ^Dr E " & < ,pjr $((A
Q"FAV

PW

Pa

 ! G"Q M(

 M( G K" {?!(Ax]" [ $
U ! G""u <- ^M4 ! G"QZ

G\]T "

!GnEwZ#F & K(A Q"FAV

 < < 6 X!TH$\]T

QTKK [p|
U Ky,CKy x] 6X!TFH X $M4"p|r 2F(A

"

HbMF
"p|r <de@G $
U Q"FAV

Tripure, Tripuresi, Tripurasundari, Tripura Vasini, Tripura Srih, Tripuramalini, Tripura Siddhe, Tripurambe, Maha Tripurasundari, Maha
Mahesvari, Maha Maha Rajni, Maha Maha Sakte, Maha Maha Gupte, Maha Maha Jnapte, Maha Mahannande, Maha Maha Skandhe, Maha
Mahasaye, Maha Maha Sri Cakra Nagara Samrajni.
Pl 6-<= "
6-<=!4Q J !GnE3 !YDEr Eg6 !F(A (v <GFk & $ A ^< @
U>

" K(A Q"FAV


Raja Gopal Sishtla

Pz

 6-<=
ST "

!u
g !u
 @ J "4 6-<= (A 2@G $" <de@G $
U Q"FAV

 6-<=!4Q RST "

6-<= !4 !(Avt]" = <6 " 6-<=!4Q J


U Q"FAV

 6-<=[E\]T "

 M( Fk 6-
k +Q4 !GnEw ijE A 
U Q"FAV

 6-<= T "

6-<= ( } !GnEw" K(A Q"FAV

 6-<=\]T "

<MQ K-Fk 6-(pF( @ J K-Z


U G KK> ;K-Z
H B $" @G $
U Q"FAV

 6-<=EQ "

6-<= k r EQ 4"4 K" B(A(A {?!(A(A <- ^M4 K(A Q"FAV

PP

 6-<= 1j "

#K-Z#FK-Z<=K-ZXK-Z C > $ K-ZQ4(A "" KY


U <-KyAV

PW

 6-<= !4Q RST " 6-<=!4Q J !GnEw" K(A Q"FAV

Pa

 @G RST "

@Gf ?-@
U> !GnEw "K
p| 1-v !YDEr Eg6 !F(A
GXQ4(A
 !GnEw" <de@G $
U Q"FAV

Pl

  R "

M M G(A 2^_r " &t]"  !GnEw


U "!4mAV

Pz

 @
R> "

XK> 6 XK> @
U> !G?w" &K(A Q"FAV

 #Fno> "

"K <-Z [7k !YDEr


 !G G K"k #F<> <M4
s"4"p|r #@G $
U
Q"FAV

 X n> "

"K <(@
U> # K(A Q"FAV

 " "

XK> 6 XK> "QC >


$ Q( !
U " <- ^M4 K(A

shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU

17

Q"FA
Q"FAV
P

 !2

XK> 6 XK> d" ,F!


,F!2&8
2&8 ijE A <de@G $
U Q"FAV
Q"FA

"
P

 @Z "

! bGKY_r@ZA (H$"t] K" {?!(A(A !@Z"4 \[7f"p|r 


U Q"FV
Q"F

PP

  M( "#

! bGKYr ZK- d" M( "# 


U ijE A"p|r @G J

R "

<K(A Q"FA
Q"FAV

"> "> "> "


   &tA#F !<> O

Raja Gopal Sishtla