Sei sulla pagina 1di 12

Lampiran 2

CONTOH
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012)
BIDANG KURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian


Pencapaian Bahasa 1. Peratus lulus mata 1. Meningkatkan 1. Meningktakan kualiti 1. Peratus murid yang
Inggeris lemah pelajaran Bahasa peratus lulus mata pengajaran guru. lulus mata pelajaran
Inggeris dalam PKSR pelajaran Bahasa Bahasa Inggeris dalam
tidak mencapai 95% Inggeris dalam PKSR 2. Meningkatkan kualiti PKSR dan UPSR
dan UPSR tidak mencapai 95% dan pembelajaran murid.
mencapai 90% UPSR 90% menjelang 2. Peratus murid yang
tahun 2012 mendapat gred A bagi
2. Peratus murid yang 3. Meningkatkan mata pelajaran Bahasa
mendapat gred A 2. Meningkatkan penglibatan murid Inggeris dalam PKSR
bagi mata pelajaran peratus murid yang dalam aktiviti sokongan dan UPSR
Bahasa Inggeris tidak
mendapat gred A bagi Bahasa Inggeris.
mencapai 50% dalam mata pelajaran Bahasa 3. Keupayaan murid
PKSR dan UPSR Inggeris dalam PKSR bertutur, membaca dan
dan UPSR sehingga menulis dalam Bahasa
3. Keupayaan murid mencapai 50% Inggeris.
bertutur, membaca menjelang tahun 2012.
dan menulis dalam
Bahasa Inggeris 3. Meningkatkan
rendah keupayaan murid
4 bertutur, membaca dan
. menulis dalam Bahasa
Inggeris sehingga
mencapai 60%
menjelang tahun 2012
PKSR = Penilaian Kendalian Sekolah Rendah
UPSR = Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
* Bagi sesuatu program, sekolah boleh menyediakan beberapa pelan operasi berdasarkan kepada aktiviti yang hendak dijalankan.
CONTOH
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012)
BIDANG HAL EHWAL MURID

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian


Kes salah laku murid 1. Peratus murid 1. Mengurangkan 1. Memantapkan sistem Peratus kes disiplin
sekolah meningkat sekolah yang terlibat peratus murid sekolah pengurusan disiplin salah laku ringan dan
dalam kes salah laku yang terlibat dalam kes murid berat di sekolah.
ringan meningkat salah laku ringan
kepada 30% dalam kepada 5% menjelang
2. Memberi kefahaman
tempoh dua tahun tahun 2012. dan kesedaran kepada
kebelakangan. murid tentang kesan
salah laku kepada diri
2. Mengurangkan sendiri, keluarga dan
2. Peratus murid peratus murid sekolah masyarakat melalui
sekolah yang terlibat yang terlibat dalam kes pelbagai aktiviti/program
dalam kes salah laku salah laku berat kepada
berat meningkat kepada sifar menjelang tahun
5 % dalam tempoh dua 2012.
tahun kebelakangan.
CONTOH
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012)
BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian


Prestasi pencapaian 1. Peratus kejayaan 1. Meningkatkan 1. Mewujudkan sistem Peratus kejayaan dalam
kokurikulum sekolah kokurikulum sekolah di peratus pencapaian pemantauan pertandingan/kejohanan
kurang cemerlang peringkat daerah hanya kokurikulum sekolah pelaksanaan program di peringkat daerah /
25% diperingkat daerah kokurikulum sekolah negeri / kebangsaan.
kepada 75% menjelang yang mantap.
tahun 2012.
2. Peratus kejayaan 2. Mengadakan program
kokurikulum sekolah 2. Meningkatkan pembangunan sukan
diperingkat negeri peratus pencapaian secara berterusan.
hanya 5% kokurikulum sekolah di
peringkat negeri kepada
15% menjelang tahun 3. Memberi ganjaran
3. Peratus kejayaan 2012. kepada murid dan guru
kokurikulum sekolah di pembimbing yang
peringkat kebangsaan berjaya memperoleh
sifar. 3. Peratus pencapaian kemenangan dalam
kokurikulum sekolah di mana-mana
peringkat kebangsaan pertandingan atau
kepada 5% menjelang kejohanan.
tahun 2012.
Lampiran 3
CONTOH
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008)
BIDANG KURIKULUM

Bil Program Objektif Tanggungjawa Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator


b Pencapaian
1 Perkembangan Staf Meningkatkan Guru Besar Mac RM 500 / 75% guru 100% guru Kemahiran
kemahiran Mei PIBG mencapai mencapai pedagogi guru.
pedagogi semua Penolong Ogos skor skor
guru Bahasa Kanan keseluruhan keseluruhan
Inggeris sekurang- sekurang-
Ketua Panitia kurangnya kurangnya
Bahasa 90% 90%
Inggeris berdasarkan berdasarkan
Elemen 9 IPS Elemen 9 IPS
2 My Vocab Book Meningkatkan Ketua Panitia Januari – RM 300 / 50% murid 85% murid Peratus murid
(murid Tahap 1) peratus murid Bahasa Oktober Panitia menguasai
mengenal dan Inggeris Bahasa perbendaharaan
mengeja menurut Inggeris kata Bahasa
kandungan Guru Bahasa Inggeris
kurikulum kepada Inggeris
85%
3 DRET UPSR Meningkatkan Ketua Panitia Januari – RM 100 65% murid 80% murid Peratus murid
(Drilling Exercises prestasi murid Bahasa Oktober / Panitia menguasai
Towards UPSR menguasai Inggeris Bahasa minimum gred C
(murid Tahap 2) minimum gred C Inggeris bagi mata
Bahasa Inggeris Guru Bahasa pelajaran Bahasa
UPSR kepada Inggeris Inggeris.
sekurang-
kurangnya 80%
4 Constructive Writing Meningkatkan Ketua Panitia Januari – RM 100.00 / 50% murid 70% murid Peratus murid
(murid Tahap II) peratus murid Bahasa Oktober Panitia berupaya dalam
yang berupaya Inggeris Bahasa constructive
menghasilkan Inggeris writing.
constructive Guru Bahasa
writing kepada Inggeris
70%
CONTOH
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008)
BIDANG HAL EHWAL MURID

Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator


Sumber Pencapaian
1 Program Meningkatkan Penolong 9 – 14 April RM 200.00 / Peratus Peratus Peratus murid
Pendidikan kefahaman Kanan HEM Unit Murid murid sekolah yang
Pencegahan dan Bimbingan sekolah sekolah terlibat dengan
Merokok dan kesedaran Guru dan yang yang rokok dan
Menyalahguna murid sekolah Bimbingan Kaunseling terlibat terlibat penyalahgunaan
Dadah tentang dan dengan dengan dadah.
bahaya Kaunseling rokok 30% rokok 25%
merokok dan
menyalahgun Peratus Peratus
a dadah murid murid
sekolah sekolah
yang yang
terlibat terlibat
dengan dengan
dadah 0.1% dadah sifar
CONTOH
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008)
BIDANG KOKURIKULUM

Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator


Sumber Pencapaian
1 Karnival Menanam minat Setiausaha Mac RM 350.00 Peratus Peratus Peratus
Permainan murid sekolah Sukan (sebulan) / keahlian 3% keahlian 6% murid
Hoki terhadap permainan Sekolah Kokurikulum menjadi ahli
hoki dan Pencapaian Pencapaian Kelab Hoki
meningkatkan Pasukan Pasukan
keahlian Kelab Hoki Guru Hoki Hoki Pencapaian
Penasihat Sekolah Sekolah Pasukan
Mengenal pasti dan Kelab Hoki dalam dalam Hoki
memilih pemain pertandingan pertandingan Sekolah
yang berbakat untuk peringkat peringkat
mewakili sekolah daerah di daerah Peratus
dalam permainan tempat ke-5 tempat ke-3 penglibatan
hoki ahli Kelab
Peratus Peratus Hoki secara
Melatih ahli Kelab penglibatan penglibatan aktif dalam
Hoki mengurus ahli Kelab ahli Kelab pengurusan
karnival Hoki secara Hoki secara karnival
aktif dalam aktif dalam
Melatih ahli Kelab pengurusan pengurusan Peratus ahli
Hoki menjadi karnival 25% 50% Kelab Hoki
pengadil yang
Peratus ahli Peratus ahli menjadi
Kelab Hoki Kelab Hoki pengadil.
yang yang
menjadi menjadi
pengadil 3% pengadil 5%
LAMPIRAN 4

CONTOH
PELAN OPERASI
BIDANG KURIKULUM

Nama Projek My Vocab Book


Objektif Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut
kandungan kurikulum kepda 85%
Tempoh Januari hingga Oktober 2008
Kumpulan Sasaran Semua Murid Tahap 1
Guru Terlibat 1. Cikgu X
2. Cikgu Y
3. Cikgu Z

Proses Kerja 1. Taklimat Program My Vocab Book


Ucapan Ketua Panitia
Penerangan tentang program My Vocab Book
Pelantikan Penyelaras Program.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
Analisis hasil ujian
Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut
kebolehan.
3. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk
melaksanakan program My Vocab Book dalam Pengajaran
dan Pembelajaran berdasarkan kebolehan murid. Program
ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada sesuatu
pelajaran
4. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu
pada awal atau akhir pelajaran.
5. Pelaksanaan aktiviti:
Murid diperkenalkan dengan perkataan baru serta
memadankan perkataan tersebut dengan gambar
Latihan bertulis diberikan
Penilaian dijalankan dalam bentuk spelling test.

Kekangan 1. Status motivasi murid yang rendah


2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa
Inggeris di luar dan di dalam sekolah
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong


Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi
setiap kelas.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan


bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap


tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.
CONTOH
PELAN OPERASI
BIDANG HAL EHWAL MURID

Nama Projek Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahgunakan


Dadah

Objektif Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang


bahaya merokok dan menyalahguna dadah

Tempoh 9 – 14 April 2008

Kumpulan Sasaran Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Bimbingan dan Kaunseling

Proses Kerja 1. Jawatankuasa Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan


Menyalahguna Dadah mengadakan beberapa siri mesyuarat
bagi mengagih tugas, merancang an mengurus pelaksanaan
program
2. Pelaksanaan Program:
• Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Merokok
dan Menyalahguna Dadah oleh YDP PIBG
• Ceramah ’Cara Hidup Sihat’ daripada Timbalan
Pengarah Hospital Daerah
• Ceramah ’Sayangi Diri dan Keluarga’ daripada Pakar
Motivasi
• Pameran Mini Program Pendidikan Pencegahan
Merokok dan Menyalahguna Dadah
• Demonstrasi Pengesanan Dadah oleh Bahagian
Narkotik
• Demonstrasi Hukuman Ke atas Pesalah Yang Terlibat
Dengan Dadah oleh Jabatan Penjara
• Peraduan melukis poster bertemakan ’Program
Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna
Dadah’ antara Kelab / Persatuan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa


program dilaksanakan
1. Penolong Kanan HEM
2. Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Bertugas
Pemantauan Aspek penilaian meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua
Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas

Penilaian 1. Keberkesanan pengurusan Program Pendidikan


2. Pencegahan merokok dan menyalahguna dadah
3. Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan
program pada masa hadapan.
CONTOH
PELAN OPERASI
BIDANG KOKURIKULUM

Nama Projek Karnival Permainan Hoki

Objektif 1. Menanam minat murid sekolah terhadap permainan hoki dan


meningkatkan keahlian Kelab Hoki
2. Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk
mewakili sekolah dalam permainan Hoki
3. Melatih ahli Kelab Hoki mengurus karnival
4. Melatih ahli Kelab Hoki menjadi pengadil

Tempoh Mac 2008 ( 2.30 ptg – 6.00ptg Rabu dan Khamis )

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki dan semua murid yang berminat

Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum


2. Setiausaha Sukan
3. Guru Penasihat

Proses Kerja • Ahli Kelab Hoki mengadakan beberapa siri


mesyuarat/perjumpaan pengurusan karnival
• Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat
menyertai perlawanan
• Mengeluarkan ilan mempelawa penyertaan murid
sekolah dalam karnival
• Pendaftaran penyertaan pasukan
• Mengeluarkan surat makluman tentang penglibatan
murid dalam karnival sepanjang bulan Mac kepada ibu
bapa
• Melaksanakan karnival Permainan Hoki
• Memilih pemain yang berbakat untuk mewakili
Pasukan Hoki Sekolah
Kekangan 1. Peruntukan kewangan yang terhad
2. Padang sekolah yang tidak rata

Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum


2. Setiausaha Sukan
3. Guru Bertugas

Penilaian Aspek penilaian meliputi:


1. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Hoki
2. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival
3. Kualiti pengadilan
4. Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Hoki Sekolah

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


keberkesanan pengurusan karnival, keahlian Kelab Hoki, kualiti
permainan dan pengadilan serta pencapaian Pasukan Hoki Sekolah.