Sei sulla pagina 1di 1

Vitti na crozza

dd 2 Re a 4 k k k dd j a
ci

k k

Sol

j
su -

k k k k kkkk j
re Sol

j j

kkkk j
ni

j k k
Re

k k k k k j

La

Vit - ti na croz - za

pra nu can - nu

fui cu - ri - u - so e La Re 7 k k k ek cu gran du-

k k k k j k k ek k j
-

k k k
Re

vos - si spi - a Mi m

id - da m'ar - ri-spun - niu Sol#

dd j a
lu

k kk k k

La 7 Re k k k k k z k k k k k j co di cam - pa ni

ri

mu-ri-vi sen-za un toc

Vitti na crozza supra nu cannuni fui curiuso e ci vossi spiare idda m'arrispunniu cu gran duluri: "murivi senza un tocco di campani". Si nni eru si nni eru li me anni si nni eru si nni eru un sacciu unni ora ca sugnu vecchio di ottantanni chiamu la morti i idda m'arrispunni cunzatimi cunzatimi lu me letto ca di li vermi su manciatu tuttu si nun lu scuntu cca lume peccatu lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu c'e' nu giardinu ammezu di lu mari tuttu ntssutu di aranci e ciuri tutti l'acceddi cci vannu a cantari puru i sireni cci fannu all'amurio.

Canzoniere Scout http://www.canzonierescout.it