Sei sulla pagina 1di 41

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

ISI KANDUNGAN
Bahagian Sukan, 2013 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula atau ditukarkan dalam apa juga bentuk dan apa juga cara sama ada secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diterbitkan oleh: Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 dan 7, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03-8884 1002 Faks : 03-8884 1034 Laman Web : http://www.moe.gov.my/bsukan

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SUKAN BAB 1 KEM SUKAN SEKOLAH


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan. Latar Belakang Kem Sukan Sekolah. Matlamat Kem Sukan Sekolah. Objektif Kem Sukan Sekolah. Asas-Asas Pertimbangan Kem Sukan Sekolah. Kumpulan Sasaran Kem Sukan Sekolah. Impak / Hasil Kem Sukan Sekolah.

9 9 10 10 10 12 12

BAB 2 PENGURUSAN KEM SUKAN SEKOLAH


1. Carta Aliran Pengurusan Kem Sukan Sekolah. 2. Jawatankuasa Kem Sukan Sekolah. 3. Bidang Tugas Jawatankuasa. 3.1 Tugas Kem Komandan. 3.2 Jawatankuasa Pertandingan/Latihan/Bengkel. 3.3 Jawatankuasa Peralatan. 3.4 Jawatankuasa Majlis Penutup. 3.5 Jawatankuasa Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan. 3.6 Jawatankuasa Hadiah/Cenderamata/Sijil. 3.7 Jawatankuasa Sambutan/Buku Program. 3.8 Jawatankuasa Perubatan/Kecemasan/Pertolongan Cemas. 3.9 Jawatankuasa Pengangkutan. 3.10 Jawatankuasa Siar Raya/Publisiti Dan Dokumentasi. 3.11 Jawatankuasa Urus Setia. 4. Jadual Kem Sukan Sekolah. 15 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 23 23 24

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Manual kem sukan sekolah 2013 ISBN 978-983-3444-51-9 1. Outdoor education Malaysia Handbooks, manuals, etc. 2. School camps Malaysia -- Handbooks, manuals, etc. 3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Sukan. 371.384

ii

iii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

KATA ALU-ALUAN
BAB 3 AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengurusan Aktiviti. Suai Kenal. Program Pendidikan Dan Nilai-Nilai Olimpik. Memanaskan Badan. Sistem Pertandingan. Asas Permainan. Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Sukan. 31 32 35 36 50 55 63

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN


Salam Sejahtera 1Murid 1Sukan Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kejayaan dalam menghasilkan Manual Kem Sukan Sekolah (1Murid 1Sukan) untuk digunakan di sekolah. Penghasilan manual ini menepati usaha Transformasi Pendidikan Negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid dapat menikmati manfaat bersukan bagi melahirkan insan yang sihat dan cergas. Justeru, pelbagai aktiviti sukan telah diperkenalkan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dimulakan di peringkat sekolah. Manual ini dibina khusus untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan program Kem Sukan Sekolah di peringkat sekolah dan di peringkat daerah. Manual ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk mengendalikan Program Kem Sukan Sekolah secara teratur dan sistematik. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana serta perancangan program dalam pelbagai peringkat. Bahagian Sukan berharap manual ini akan membantu khasnya guru penasihat kelab sukan dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah sepanjang tahun. Sekian.

LAMPIRAN
A. B. C. D. E. Contoh Senarai Semak. Carta Aliran Pengurusan Kes Kecederaan. Borang Kehadiran Peserta. Contoh Laporan Kem Komandan. Permainan 30 Petak Ajaib. 71 74 75 76 78 79

PENGHARGAAN

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan

iv

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

vi

vii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

1. PENGENALAN.
Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting di semua peringkat persekolahan. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan telah mengatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza.

2. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH.


2.1 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad-Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. 2.2 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. 2.3 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. 2.5 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. Elemen keseronokan. ii. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. iii. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. iv. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan. 2.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.

viii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

3. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH.


3.1 Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah. 3.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat: i. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. ii. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. iii. Membantu dalam penganjuran pertandingan. 3.3 Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. 3.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai (modified games).

4. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH.


4.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 4.2 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 4.3 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. 4.4 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. 4.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif.

5. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH.


5.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. 5.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 5.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lima (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:i. Meningkatkan kecergasan jasmani. ii. Membentuk sahsiah.

iii. Membina jati diri. iv. Meningkatkan disiplin. v. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum. 5.4 Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :i. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum. ii. Memperkasakan penilaian dalam sukan. iii. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. iv. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan. v. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan. 5.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 5.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Dalam aspek penilaian 2012, perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). 5.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. 5.8 Dalam jangka masa panjang, Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Di samping memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas, cerdas serta berdaya saing tinggi. 5.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif, berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 5.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor, kognitif dan afektif. 5.11 Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat.

10

11

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

6. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH.


6.1 SEKOLAH RENDAH: - Tahun 4 ,5 dan 6. - AJK induk kelab sukan. - Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang. - Bagi sekolah kurang murid, boleh bergabung dengan beberapa buah sekolah. 6.2 SEKOLAH MENENGAH: - Tingkatan 2 sahaja. - dua (2) orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja. - Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang.

7. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH.


i. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid.

ii. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan. iii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. iv. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat.

12

13

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sekolah Sukan 2013

1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM

1 2

Pembentukan Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa

3 4
14

Pelaksanaan

Pembentukan Jawatankuasa

15

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

2. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH.


Pengerusi : Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan (Kem Komandan) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli jawatankuasa : Latihan/Bengkel Peralatan Majlis Penutup Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan Hadiah/Cenderamata/Sijil Jemputan/Sambutan/Buku Program Perubatan/Keselamatan/Pertolongan Cemas Pengangkutan Siar raya/Publisiti dan Dokumentasi Urus setia

3. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA.


3.1 TUGAS KEM KOMANDAN: i. Bertanggungjawab sebagai jawatankuasa latihan/bengkel. ii. Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya. iii. Menyelaras dan memantau secara terus dengan AJK - AJK di bawah pimpinannya. iv. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebelum kem i. Membantu merancang, menyelaras dan menyelia aktiviti program. ii. Menyediakan jadual tentatif. iii. Menyelia urusan logistik. iv. Membantu mengurus: a. Surat-menyurat, sijil, pelantikan. b. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (Polis, Hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan). c. Memberi taklimat setiap sesi aktiviti. d. Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan . Menjalankan aktiviti aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. v. Menyediakan carta analisis kehadiran. vi. Menjadi AJK perhubungan kecemasan. vii. Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan. viii. Mencatat segala keputusan mesyuarat. Semasa kem i. Mengadakan Program Suai Kenal bagi peserta. ii. Membantu melaksana dan memantau aktiviti. iii. Melaporkan segala aktiviti yang telah dijalankan. iv. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta.

* Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah. * Murid boleh dilibatkan sebagai fasilitator dalam setiap ajk.

16

17

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii.

Membantu menguruskan sijil. Menjadi sumber rujukan setiap masa. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan AJK. Membantu menguruskan pendaftaran AJK dan peserta. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan murid. Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan.

Selepas kem i. Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan 3.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL Sebelum Kem i. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan. ii. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. iii. Memberikan taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Aktviti/ Bengkel. iv. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur. v. Menentukan tempat, cara, menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. vi. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. vii. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Alatan. viii. Menentukan tempat, masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. ix. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai latihan/bengkel yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. x. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. xi. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. xii. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya.

Semasa kem i. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. ii. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. iii. Mengedarkan satu naskhah laporan kepada JK Hadiah dan Cenderamata. iv. Menentukan ketua kumpulan, jadual dan giliran tugas. v. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. vi. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. vii. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai. viii. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang sesuai. Selepas kem i. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. ii. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sediakala kepada urus setia pengelola. iii. Tugas-tugas lain yang difikirkan perlu. 3.3 JAWATANKUASA PERALATAN Sebelum kem i. Menyemak, menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik, selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. ii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. iii. Menyusun, menempatkan dan menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum kem dijalankan. iv. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa latihan.

18

19

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Semasa Kem i. Mengeluarkan, menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan. ii. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Aktiviti/Bengkel, bagi menentukan semua tempat aktiviti disediakan dengan baik. iii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Selepas Kem i. Memastikan semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam telah diurus pemulangannya. ii. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. iii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP i. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis penutup. ii. Bekerjasama dengan Urus setia/Latihan/Alatan/Keselamatan, Sambutan dan Jemputan, Hadiah dan Cenderamata, Teknik, Pertandingan, Jamuan dan siar raya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. iii. Melantik juruacara bagi majlis penutup. iv. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.

iii. Menyediakan papan kenyataan untuk dirujuk oleh jawatankuasa berikut: a. Pendaftaran. b. Kawalan/Keselamatan. c. Urusetia Induk. d. Perhubungan dan Kebajikan peserta. e. Perubatan/Kecemasan. f. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. iv. Menempatkan peserta berdasarkan jumlah peserta. v. Melabelkan bilik-bilik penginapan, bilik air, bilik perubatan dan menentukan tempat letak kereta/bas. vi. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai, peserta yang menginap di tempat penginapan . vii. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. viii. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. ix. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. Semasa Kem i. Memastikan semua bilik yang digunakan bersih. ii. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada jawatankuasa berkenaan. iii. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap di tempat penginapan. iv. Mengelola, menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai/peserta sepanjang berlangsungnya kem. v. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. vi. Menguruskan dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Selepas Kem i. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada urus setia. ii. Memastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. iii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.

3.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN Sebelum Kem i. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian. ii. Menyediakan tatacara pendaftaran penginapan dan peraturan-peraturan penginapan (jika bermalam).

20

21

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

3.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL i. Menyediakan sijil/hadiah-hadiah/menyemak/mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. ii. Menyediakan peralatan penyampaian hadiah. iii. Taklimat kepada penerima-penerima hadiah. iv. Mendapatkan sijil-sijil daripada urus setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutup. v. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM i. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada : a. Semua Pengetua sekolah berkenaan. b. Semua Guru Besar sekolah berkenaan. ii. Merangka, mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. iii. Menyediakan dan mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu. iv. Menyedia dan mencetak buku program: a. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah/ sijil dan cenderamata. b. Isi kandungan Buku Program. c. Kata alu-aluan. d. Senarai nama ahli jawatankuasa pengelola dan senarai nama jawatankuasa kecil. e. Atur cara Majlis Perasmian Penutup. f. Senarai nama pegawai kem. g. Jadual kem. h. Penghargaan. v. Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada: a. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan. b. Urus setia kem. c. Guru Pengiring/Setiausaha Sukan. d. Pegawai Kem. e. Para jemputan majlis perasmian.

vi. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. vii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS i. ii. iii. iv. v. Mendapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan berhampiran. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan. Menyediakan bilik rawatan dan kelengkapannya di kawasan kem. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.

3.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN i. Mengatur, menyedia dan menguruskan pengangkutan peserta. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA, PUBLISITI DAN DOKUMENTASI i. Mendokumentasikan semua peristiwa. ii. Menyediakan alat siar raya. iii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3.11 JAWATANKUASA URUS SETIA i. ii. iii. iv. Menyediakan tempat pendaftaran. Menjadi penyelaras bagi semua jawatankuasa kecil kem. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.

22

23

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

4. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH


3 Hari 2 Malam

5.30 pg 6.30 pg 6.30 pg 7.00 pg

Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Rehat/Minum PagI SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Makan Tengah hari/ Solat/Pengurusan Diri SLOT 6 Sistem Pertandingan (Kalah Mati & Liga) Rehat/Minum Petang SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring/ Dinding Pemudah cara Pemudah cara Pemudah cara

TARIKH

MASA
2.00 ptg 4.00 ptg

AKTIVITI
Semua Peserta Melapor Diri

TINDAKAN/ LOKASI
Pemudah cara Kem Komandan/ Timbalan Kem Komandan

Kem Komandan Pemudah cara

7.00 pg 7.30 pg 7.30 pg 8.00 pg 8.00 pg 10.00 pg

4.00 ptg 4.30 ptg 4.30 ptg 5.30 ptg

Minum Petang/Solat Pengurusan Diri SLOT 1 Taklimat Kem & Suai Kenal SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanaskan Badan & Menyejukkan Badan Makan Malam/Solat Pengurusan Diri SLOT 3 OVEP/Dinamika Kumpulan Minum Malam Pengurusan Diri Pemudah cara Kem Komandan/ Pemudah cara Pemudah cara

10.00 pg 10.30 pg

HARI PERTAMA

5.30 ptg 6.30 ptg

HARI KEDUA

10.30 pg 12.30 tgh

12.30 tgh 2.30 ptg

6.30 ptg 8.30 mlm 8.30 mlm 10.30 mlm

2.00 ptg 4.00 ptg

4.00 ptg 4.30 ptg 4.30 ptg 6.30 ptg

10.30 mlm 11.00 mlm

Pemudah cara

24

25

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

6.30 ptg 8.30 mlm

Makan Malam/Solat/ Pengurusan Diri SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 9 Asas Permainan Kategori Memukul & Memadang Rehat/Minum Pagi SLOT 10 Sesi Maklum balas/ Penilaian/Penutup/ Penyampaian Sijil Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pemudah cara Permainan Kem Komandan Pemudah cara

12.30 th 2.30 ptg

8.30 mlm 10.30 mlm

Makan Tengah hari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik

Kem Komanda Timbalan Kem Komandan

10.30 mlm 11.00 mlm

5.30 pg 6.30 pg 6.30 pg 7.00 pg

Talian penting untuk dihubungi: Polis : Ambulans : Klinik Kesihatan : Penolong Kanan : Kokurikulum Info Program :

7.00 pg 7.30 pg

Pemudah cara

HARI KETIGA

7.30 pg 8.00 pg 8.00 pg 10.00 pg

10.00 pg 10.30 pg 10.30 pg 12.30 th

* untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.

26

27

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

28

29

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sekolah Sukan 2013

1. PENGURUSAN AKTIVITI.
1.1 Objektif: i. Peserta berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. ii. Peserta merancang satu aktiviti perlawanan persahabatan. iii. Peserta mengurus dan melaksanakan satu perlawanan persahabatan. 1.2 Perlaksanaan aktiviti 1.2.1 Peserta kem dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan terdiri daripada 10 peserta). 1.2.2 Setiap kumpulan diberikan tugasan seperti berikut: i. Merancang satu perlawanan persahabatan (30 minit) Setiap kumpulan dikehendaki merancang berdasarkan butiran berikut. Menentukan jenis permainan. Menyenarai dan menyediakan peralatan yang diperlukan (dihasilkan dari bahan sokongan yang diberi). Membuat persiapan tempat/ gelanggang permainan. Menentukan masa perlawanan. Membincangkan cara untuk melaksanakan perlawanan. Membuat laporan pelaksanaan aktiviti semasa refleksi. ii. Melaksanakan perlawanan (20 minit bagi setiap kumpulan) Setiap kumpulan dikehendaki mengelolakan perlawanan yang telah dirancang dalam masa 20 minit. Kumpulan lain bertindak sebagai pasukan yang akan mengambil bahagian. 1.2.3 Peralatan sokongan. Kertas surat khabar, kertas mahjong, marker, gunting, tip pelekat, bola lembut (foam). 1.3 Catatan Untuk Fasilitator 1.3.1 Memberikan arahan kepada setiap kumpulan tentang aktiviti yang hendak dijalankan. 1.3.2 Memantau setiap kumpulan sambil memberikan respon tentang aktiviti. 1.3.3 Memastikan masa yang diperuntukan dipatuhi. 1.3.4 Membuat kesimpulan dan refleksi.

30

31

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

2. SUAI KENAL
Latihan ini memberikan peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa-apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar pengalaman yang dirasai dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan. Aktiviti tersebut menjadi cabaran untuk diharungi bersama. Aktiviti Suai Kenal Contoh 1 Tajuk : Membentuk Kelompok Kategori Bahan : Tiada Pelaksanaan: 1. Peserta beratur mengikut barisan. (5 Lelaki & 5 Perempuan). 2. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan: a. Abjad pertama nama ibu. b. Abjad pertama haiwan kesayangan. c. Bulan kelahiran. Penilaian: Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. Rumusan: Banyak faktor boleh merapatkan hubungan sesama manusia yang baru berkenalan. Impak: Menimbulkan rasa kemesraan sesama peserta. Contoh 2 Tajuk : 30 Petak Ajaib Bahan : Sehelai kertas yang mengandungi 30 petak yang bertulis minat, hobi dan cita-cita. Perlaksanaan: 1. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 petak ajaib. 2. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada petak ajaib. 3. Jawapan hanya ya atau tidak. 4. Jika jawapan ya catatkan nama, nombor telefon, tandatangan dan negeri asal peserta dalam petak ajaib. 5. Jika jawapan tidak tanya peserta lain. 6. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan satu lagu patriotik. Penilaian: Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. Rumusan: Peserta dapat menggunakan kemahiran berinteraksi dengan peserta lain dan mengetahui minat serta latar belakang peserta yang ditemui. Impak: 1. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. 2. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta.

32

33

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI OLIMPIK (OVEP OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME).
Contoh 3 Tajuk : SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR 3.1 Pengenalan kepada Pergerakan Olimpik. 3.2 Simbol-simbol Olimpik: i. Gelung Olimpik (Olympic Ring). ii. Obor. iii. Moto Olimpik. iv. Bendera Olimpik. v. Lagu Rasmi. 3.3 Lima nilai pendidikan semangat Olimpik: i. Keseronokan atas usaha (Joy of Effort). ii. Semangat kesukanan (Fair play). iii. Menghormati orang lain (Respect for others). iv. Mengejar kecemerlangan (Pursue of Excellence). v. Keseimbangan antara jasmani, keinginan dan minda (Balance between body, will and mind). 3.4 Olimpian/Bekas Olimpian Negara. Cadangan aktiviti: Ceramah. Tayangan Video/Slaid. Melukis/Kraf tangan. Main Peranan (Role-play). 3.5 Alatan untuk aktiviti Program Pendidikan dan Nilai-Nilai Olimpik: i. Kertas mahjong. ii. Kertas warna. iii. Kad manila. iv. Pen marker. v. Gunting. vi. Benang. vii. Tali. viii.Kain warna. Sumber Rujukan: 1. www.olympic.org. 2. www.olympic.org>Olympism in Action>Educators. 3. www.olympic.org.my.

SAYA

SUKA

MINUM

SUSU

SEGAR

Pelaksanaan: 1. Pilih lima orang murid. Setiap murid mewakili perkataan SAYA, SUKA, MINUM, SUSU, SEGAR. 2. Murid-murid lain mengenal pasti perkataan yang diwakili lima orang murid tersebut. 3. Guru menunjuk ke arah murid secara rawak. Murid-murid lain akan menyebutkan perkataan yang diwakili murid yang ditunjuk. 4. Murid yang tersilap sebut perkataan akan terkeluar daripada permainan. Penilaian: Merangsang daya ingatan murid. Rumusan: Mengukur fokus dan konsentrasi murid. Impak: Menyemai semangat kerja berpasukan.

34

35

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

4. MEMANASKAN BADAN.
4.1 PENGENALAN Memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. Aktiviti memanaskan badan ini dilakukan untuk mengelakkan kecederaan. 4.2 ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA i. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang-seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot. Contoh : a. DONT BE 3 --- berhenti di tempat pergerakan terakhir --- regangan bahagian otot leher dan bahu. b. LAWAN CUIT LUTUT ---- berhenti ---- regangan bahagian otot tangan. c. LOMPAT BINTANG berhenti ---- regangan bahagian otot badan. d. STEP DANCE ---- berhenti ---- lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki.

Regangan otot bahagian bahu dan leher Bahagian Leher

Bahagian Bahu DONT BE 3 (Masa: 5 minit) Organisasi - 22 orang (berpasangan). - Berbentuk bulatan (seorang depan, seorang belakang), 2 orang di tengah bulatan. Prosedur - Murid A akan mengejar murid B. - Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X, murid Y akan mengejar murid A pula. - Lakuan diteruskan sehingga masa tamat.

A X X B

36

37

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Cuit Lutut Organisasi Prosedur

Berpasangan. Pergerakan bebas. Masa 3 minit. Wisel.

Regangan otot bahagian tangan Bahagian Tangan


A

- Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan. - Murid A akan cuba mencuit lutut murid B, manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A. - Lakuan diteruskan sehingga wisel dibunyikan.

38

39

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Bahagian Tangan

Bahagian Tangan

40

41

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Lompat Bintang Organisasi - 24 orang. - Berbentuk bulatan. - Masa : 5 minit. Prosedur - Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat. - Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat. - Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan. - Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup. - Apabila kiraan mencukupi 40, murid akan berhenti serentak.

Regangan otot bahagian badan Bahagian Badan


Y

42

43

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

STEP DANCE Organisasi - 22 orang. - Kedudukan bebas berkumpulan. - Masa 3 minit. - Wisel. Prosedur - Kedudukan kaki rapat - Badan sedikit condong ke hadapan. - Lutut dibengkokkan sedikit. - Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit). - Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula. - Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup. - Tangan dihayun sepantas pergerakan. - Lakuan diteruskan sehingga masa tamat/ wisel ditiup. - Tip: Pergerakan daripada perlahan kepada semakin pantas.

Regangan otot bahagian paha dan lutut

Bahagian Paha

(mula kaki kanan - buka kaki kanan)

(mula kaki kiri - buka kaki kiri)

44

45

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Bahagian Lutut

Bahagian Lutut

Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dicadangkan. Guru boleh mengubah suai aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid-murid. Fasilitator juga boleh mempelbagaikan aktiviti/permainan kecil untuk memanaskan badan. Fasilitator boleh merujuk bahan rujukan yang dicadangkan seperti kad sumber TOP PLAY (Pergerakan dengan Sebiji Bola, Squasy, 1 lawan 1, 1-2-3-4)

46

47

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Contoh aktiviti memanaskan badan menggunakan kad sumber TOP.


1. PERMAINAN PERGERAKAN. ARNAB 2. PERGERAKAN TANPA BOLA

Sumber : Kad TOPS

Sumber : Kad TOPS

48

49

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

5. SISTEM PERTANDINGAN.
5.1 PENGENALAN Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. Dalam menentukan sistem pertandingan, penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 5.1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. 5.1.2 Bilangan gelanggang atau padang yang akan digunakan. 5.1.3 Masa pertandingan yang diperuntukan. 5.1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim, penjaga masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sistem pertandingan yang digunakan bergantung pada budi bicara penganjur, peraturan dan rancangan aktiviti tahunan kelab. 5.2 SISTEM PERTANDINGAN 5.2.1 Sistem Kalah Mati (Knockout) i. Peserta yang kalah akan disingkirkan. ii. Mudah diuruskan jika bilangan penyertaan adalah bersamaan dengan nombor kuasa 2 seperti 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Contoh 1: Pertandingan yang melibatkan 4 penyertaan;

Contoh 2: Pertandingan yang melibatkan 8 penyertaan;

1 2 3 4 5 6 7 8

Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8

Kerumitan timbul apabila jumlah peserta tidak sama dengan nilai kuasa 2, maka akan ada peserta yang akan mendapat BYE. BYE hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada BYE pada pusingan seterusnya. Contoh 3: Pertandingan yang melibatkan 6 penyertaan; Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 6 ialah 8. Gunakan 8 (nombor kuasa 2 terdekat), tolak dengan 6. Baki 2 adalah BYE.

1 2 3 4
50

Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Peserta 1 BYE Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6

51

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Dalam Pusingan pertama, Peserta 1 dan Peserta 6 tidak akan bertanding. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. Contoh 4: Pertandingan yang melibatkan 9 penyertaan; Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 9 ialah 16. Gunakan 16 (nombor kuasa 2 terdekat), tolak dengan 9. Baki 7adalah BYE.

Cadangan Aktiviti ; Kejohanan OSOM Tentukan bilangan penyertaan. Sediakan carta pertandingan. Jalankan pertandingan OSOM untuk mencari johan pertandingan. 5.2.2 Sistem Pertandingan Liga Semua peserta/pasukan akan bertemu dengan semua peserta/pasukan dalam kumpulan tersebut. Contoh Carta Liga 4 Pasukan
PASUKAN MERAH HIJAU BIRU KUNING
30 (3) 31 (3) 23 (0) 23 (0) 22 (1) 22 (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peserta 1 BYE BYE Peserta 2 Peserta 3 BYE BYE Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 BYE BYE Peserta 9

MERAH

HIJAU
03 (0)

BIRU
1-3 (0) 32 (3)

KUNING
1-3 (0) 32 (3) 22 (1)

MATA
3 7 4 2

KEDUDUKAN
3 1 2 4

Peruntukan Mata : Kalah = 1 mata, Seri = 2 mata, Menang = 3 mata

Cara Mengatur Urutan Pertandingan Pusingan 1. Susun peserta dalam satu bulatan dalam petak. A lwn D, B lwn C. A B D C

Pusingan 2. Peserta A dikekalkan. Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. A lwn C, D lwn B. A D C B

Dalam Pusingan pertama, Peserta 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 tidak akan bertanding. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua.

52

53

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Pusingan 3. Peserta A kekal. Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. A lwn B, C lwn D. A C B D

Sediakan Jadual Urutan Pertandingan. Laksanakan pertandingan. Pasukan yang menang diberi 3 mata. Pasukan yang seri diberi 2 mata. Pasukan yang kalah diberi 1 mata. Pada akhir kejohanan, jumlahkan mata untuk menentukan Johan.

Aturan Pertandingan antara Peserta/Pasukan Untuk Jadual Liga PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3

6. ASAS PERMAINAN.
6.1 Pengenalan TOP Play dan TOP Sport i. Program TOP Play dan TOP Sport telah direka cipta untuk kegunaan muridmurid. Program ini menggunakan kad sumber untuk memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti gabungan kepada murid-murid. ii. Kad sumber ini telah direka supaya: Boleh digunakan untuk semua murid. Menawarkan pelbagai jenis aktiviti gabungan. Merangkumi permainan yang mampu disediakan dengan cepat dan mudah. iii. Memberikan nasihat yang berguna kepada guru mengenai: Keselamatan. Adaptasi permainan. Peralatan. iv. Terdapat empat set kad sumber dalam program TOP Play dan TOP Sport iaitu: TOP Play TOP Sport Permainan Serangan TOP Sport Permainan Serangan telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan bola keranjang, bola sepak, hoki, bola jaring dan ragbi. Aktiviti tersebut menawarkan pelbagai jenis kemahiran dalam permainan kategori serangan dalam format yang menyeronokkan.

MERAH lwn KUNING HIJAU lwn BIRU

MERAH lwn

BIRU

MERAH lwn HIJAU BIRU


lwn KUNING

KUNING lwn HIJAU

Cadangan Aktiviti; Penalti Meja Alatan: Bola diperbuat daripada kertas (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Gol dibuat daripada kertas tebal (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Rajah contoh alatan:
Jarak ikut kesesuaian meja

Bola

Gol

Peraturan. Menjentik bola ke dalam gol. Setiap peserta diberi lima peluang menjaringkan gol dari titik penalti. Keputusan dicatatkan dalam jadual. Pelaksanaan. Pastikan bilangan penyertaan dalam kumpulan. Sediakan Jadual Liga.

54

55

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

TOP Sport Permainan Jaring/Dinding TOP Sport Permainan Jaring/Dinding telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan badminton, skuasy, ping pong, tenis dan bola tampar. TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan besbol, kriket, rounders dan sofbol. v. TOP Play direka berdasarkan aspek utama permainan seperti pergerakan, menghantar dan menerima. Program ini bermula dengan pengenalan pergerakan dan penyesuaian memegang dan membawa bola. Kemudian diperkenalkan kepada guru aktiviti individu dan berpasangan untuk kemahiran asas seperti; i. Menggolek. ii. Membaling. iii. Memukul. iv. Menendang. vi. Terdapat kad individu untuk setiap kemahiran menghantar. Kemahiran menghantar diperkaya dengan kemahiran mensasar, menggunakan pelbagai sasaran yang mampu disediakan secara sementara atau yang kekal ditandakan pada tempat permainan. vii. Selepas kemahiran menghantar, diperkenalkan pula kemahiran menerima yang merangkumi menangkap dan mengawal bola. viii.Kad sumber TOP Play sesuai digunakan sebagai aktiviti memanaskan badan. Contoh kad untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut: Pergerakan dengan sebiji bola Skuasy Bola Golek 1 lawan 1 1-2-3-4 6.2 Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport Kad sumber TOP Play dan TOP Sport direka cipta supaya mudah digunakan. Maklumat di depan kad boleh digunakan oleh guru dan kemudian oleh murid. Di belakang kad terdapat maklumat utama untuk kegunaan guru.

6.3 Bahagian Depan Kad Sumber Di depan kad sumber terdapat lima elemen utama; i. Gambar rajah aktiviti. ii. Penerangan tentang cara bermain. iii. Langkah-langkah keselamatan. iv. Contoh peralatan yang sesuai. v. Contoh penglibatan yang inklusif di panel Berfikiran Inklusif. 6.4 Bahagian Belakang Kad Sumber Di bahagian belakang kad sumber terdapat panduan untuk guru menggunakan empat aspek program untuk pembelajaran: i. Mempelajari dan mengembangkan kemahiran. ii. Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik. iii. Menilai dan meningkatkan pencapaian. iv. Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. 6.5 Mempelajari dan mengembangkan kemahiran Panel ini memberi guru butiran mengajar yang mudah untuk kemahiran yang murid gunakan semasa melakukan kemahiran dalam kad sumber. Perkataan menggalakkan murid-murid untuk ........? yang digunakan dalam setiap panel boleh dibentuk soalan dengan mudah bagi menyoal individu atau kelompok muridmurid. Soalan ini boleh bermula dengan bolehkah kamu.......? atau apakah akan berlaku jika kamu cuba .......?. Satu bahagian tambahan bahagian ini bertajuk adaptasi dan variasi. Bahagian ini menggunakan kerangka STEP untuk memberikan idea tentang cara menjadikan sesuatu aktiviti itu lebih mudah atau mencabar. Maka aktiviti ini menjadi lebih inklusif dan bercorak ansur maju. STEP mewakili: S = Space (ruang) T= Task (tugasan) E= Equipment (alat) P= People (murid) Setelah guru membiasakan diri dengan kerangka STEP, guru boleh menggunakan STEP untuk mengubah permainan dalam pelbagai kaedah yang berlainan. 6.6 Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik Bahagian ini menjana murid untuk berfikir dan memilih bagaimana mengaplikasikan kemahiran asas dan taktik secara individu dalam permainan. 6.7 Menilai dan meningkatkan pencapaian Pemahaman murid-murid tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih jelas sekiranya mereka disuruh memerhatikan lakuan muridmurid lain atau menyatakan apa-apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pencapaian. Bahagian ini memberikan idea yang dapat digunakan oleh muridmurid: i. Semasa melakukan aktiviti. ii. Berhenti semasa menjalankan aktiviti untuk berfikir sejenak tentang aktiviti tersebut. iii. Sebagai satu rumusan aktiviti yang dijalankan

56

57

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

6.8 Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan Aspek penting ini dilaksanakan dengan dua cara. Dalam setiap kad TOP terdapat satu objektif pembelajaran yang berkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. Objektif yang sama dapat digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berbeza. Di samping itu terdapat juga kad sumber tambahan bahagian ini untuk TOP Play dan TOP Sport yang memberi idea yang boleh digunakan untuk pengajaran dan penilaian. 6.9 Berfikiran Inklusif Panel ini yang hanya terdapat dalam kad sumber TOP Sport mengandungi panduan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas atau memastikan setiap murid melibatkan diri dalam permainan. Contoh 1. Kad TOP Play Bahagian Hadapan

Bahagian Belakang

Tajuk

Aspek Pembelajaran

Alatan Tajuk Tip Permainan

Gambar Rajah Aspek Pembelajaran Format STEP


Gambar rajah Secara umum aktiviti dan peraturan yang penting telah digambarkan dengan jelas. Bagaimana bermain Sesetengah aktiviti mungkin memerlukan penerangan yang ringkas pada permulaan berbanding dengan gambar rajah. Bahagian Bagaimana Bermain menyenaraikan semua maklumat yang perlu untuk melaksanakan permainan.
Sumber: Kad TOPS

Keselamatan

58

59

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Keselamatan Sesetengah aktiviti memerlukan langkah-langkah keselamatan yang spesifik dan hal ini dinyatakan dalam kad. Salah satu contoh langkah keselamatan pada kad pemainan memukul dan memadang ialah berada sejauh 10m dari pemukul. Peralatan Cadangan peralatan di depan kad sumber memberikan panduan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulakan aktiviti. Di belakang kad sumber pula terdapat panduan tentang cara peralatan yang berlainan boleh digunakan untuk perbandingan. Contoh 2. Kad TOP Sport Bahagian Hadapan

Aspek Pembelajaran (1)

Bahagian Belakang

Tajuk

Aspek Pembelajaran (3 dan 4)

Cara Permainan Tajuk

Alatan Berfikir Secara Inklusif

Format STEP

Gambar Rajah

Aspek Pembelajaran (2)


Sumber: Kad TOPS

6.10 Kad sumber TOP Sport mempunyai satu panel tambahan: Modifikasi permainan untuk sukan yang berbeza Bahagian ini memberikan nasihat tentang cara modifikasi sesuatu aktiviti yang asal dan menjadikan aktiviti itu lebih spesifik kepada sesuatu sukan. Dengan cara ini, sesuatu aktiviti yang asal boleh menghala kepada pelbagai jenis sukan, memberikan murid-murid suatu pengalaman yang berlainan untuk menambahkan pengetahuan mereka. Contoh aktiviti: Slot Asas Permainan i. Gunakan lima Kad sumber daripada setiap kategori permainan digunakan untuk setiap slot. ii. Aktiviti kad pertama digunakan oleh guru sebagai pengenalan kepada permainan kategori tersebut. iii. Aktiviti kad kedua, ketiga, keempat dan kelima dijalankan oleh murid-murid dengan kaedah stesen berkumpulan.

Adaptasi Permainan

Keselamatan

60

61

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Contoh Slot 1 TOP Sport Permainan Serangan

Contoh Slot 3 TOP Sport Permainan Kategori Memukul dan Memadang


Kad Sumber Geng berantai Menangkap Balingan ke sasaran Ke sana dan kembali Kandungan Kad Sumber Permainan rounder atau sofbol dengan kemahiran menangkap Kemahiran membaling dan memadang Ketepatan balingan Berlari dengan bet dan mengembangkan kemahiran ketepatan boling dengan tekanan Satu permainan kecil dengan penekanan terhadap aspek membuat keputusan

Kad Sumber Gerbang/Laluan Peti Harta Karun 1-2-3-4 Mencari Ruang Bola 3 Gelung

Kandungan Kad Sumber Pergerakan Dengan Bola Pergerakan Dengan Bola Menghantar Dan Menerima Menghantar Dan Menerima Dengan Pihak Lawan Permainan Dengan Pelbagai Zon Menjaring Dan Bermain

Lari dan kembali

Contoh Slot 2 TOP Sport Permainan Jaring/Dinding

7. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN.


Kandungan Kad Sumber Posisi bersedia dan kepentingannya Pengamatan layangan bola dan berada di posisi untuk menangkap Memukul bola Mengembalikan bola atau bulu tangkis yang dilambung oleh rakan Memastikan bola dalam permainan

Kad Sumber Anda bersedia? Bersedia untuk pantulan Memulakan servis Pengembalian yang berterusan Pukulan setia

Kesihatan dan keselamatan dalam sukan merupakan satu aspek penting dalam sukan. Murid perlu didedahkan tentang perkara ini sewaktu Kem Sukan Sekolah dijalankan. Contoh Pelaksanaan Aktiviti: Objektif: Pada akhir sesi slot ini murid-murid dapat: 1.1 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 sumber makanan (kem sekolah rendah)/4 sumber makanan (kem sekolah menengah) daripada setiap nutrien makanan yang diambil pada setiap hari. 1.2 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 langkah pencegahan (kem sekolah rendah)/4 langkah pencegahan (kem sekolah menengah) daripada empat jenis kecederaaan yang mungkin berlaku. 1.3 Memupuk semangat bekerjasama, keyakinan diri dan kepemimpinan murid.

62

63

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Penerapan Nilai: Kerjasama dengan memberikan pendapat kepada rakan dalam kumpulan. BBM: Perkembangan 1
BIL 1 ALATAN Gambar / Carta Pemakanan & Kecederaan Lembaran Kerja KUANTITI 8 set 40 helaian

Aktiviti 1: (15 Minit) Pemakanan Perbincangan dalam kumpulan. i. Sumber Zat/ Nutrien Makanan. ii. Cara makan yang betul. Aktiviti 2: (30 Minit) Pemakanan Pembentangan oleh wakil kumpulan. i. Sumber Zat/ Nutrien. ii. Cara makan yang betul.

STRATEGI/ AKTIVITI Pengenalan/Set induksi (5 Minit ) Soal Jawab i. Pencapaian ii. Pemakanan iii. Kecederaan

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI/CATATAN

Guru memperkenalkan zat/ nutrien makanan dan setiap kumpulan perlu menyenaraikan makanan yang diambil pada: 1. Sarapan pagi. 2. Makan tengah hari. 3. Minum petang. 4. Makan malam mengikut: jenis zat/nutrien makanan (karbohidrat, protin, lemak, vitamin, garam galian, fiber). Cara makan yang betul.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dengan melantik ketua, pencatat dan pembentang. Kertas mahjong dan pen maker diberi kepada setiap kumpulan.

Guru menunjukkan gambargambar dan menanyakan soalan tentang atlet yang mencapai kejayaan di peringkat sekolah atau di peringkat antarabangsa: Murid menghayati gambar atlet sekolah/antarabangsa sebagai idea. Kejayaan dicapai dengan latihan dan pemakanan yang cukup. Kecederaan juga sering berlaku semasa latihan dan pertandingan.

Contoh gambar: Guru memaparkan gambar piramid makanan dan membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: Zat/nutrien makanan (karbohidrat, protin, lemak, vitamin, garam galian, fiber) mengikut hidangan sajian. Cara makan yang betul 1. Kepelbagaian makanan (5 kumpulan). 2. Diet bijirin, sayur & buahbuahan serta vitamin, galian & fiber. 3. Kurangkan lemak Gambar piramid makanan:

64

65

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

4. Kurangkan gula. 5. Garam (sodium). 6. Minum air secara berkala elak dehidrasi. 7. Jauhi arak (banyak kalori tetapi tiada nutrien). Perkembangan 2 Aktiviti 3: ( 15 Minit) Kecederaan Perbincangan dalam kumpulan. i. Sebab berlaku. ii. Langkah pencegahan. Aktiviti 4: (30 Minit) Kecederaan Pembentangan oleh wakil kumpulan. i. Sebab berlaku. ii. Langkah pencegahan. Guru menerangkan KECEDERAAN SUKAN - Sebarang luka atau kerosakan pada tisu lembut & organ semasa menjalankan aktiviti dengan mempamerkan gambar jenis kecederaan seperti berikut: 1. Kekejangan otot. 2. Terkehel. 3. Patah tulang. 4. Dislokasi: Sebab berlaku kecederaan & Langkah pencegahan. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Ketua, pencatat dan pembentang dilantik. Kertas mahjong dan pen marker diberi kepada setiap kumpulan.

Guru membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: Sebab berlaku kecederaan 1. Pertembungan/ perlanggaran. 2. Terjatuh. 3. Hentakan langsung daripada pihak lawan/ peralatan sukan. 4. Aktiviti sukan/latihan berlebihan.

Contoh gambar kecederaan terkehel dan patah tulang: Perkembangan 3 Aktiviti 5: (25 minit)

5. Faktor persekitaran cuaca, permukaan kawasan permainan dan lain-lain. 6. Teknik yang salah dan 7. Kecuaian individu. Langkah pencegahan berlaku kecederaan. 1. Penyaringan prapenyertaan. 2. Memanaskan badan, regangan dan menyejukkan badan. 3. Status kecergasan yang baik. 4. Patuhi peraturan & undang permainan. 5. Guna alatan & kemudahan yang selamat & ikut spesifikasi. 6. Guna pelindung keselamatan, 7. Elakkan dehidrasi. Guru menerangkan cara yang perlu dilakukan ketika berlakunya kecederaan: 1. Memerhati & menilai dengan tenang. 2. Kumpul maklumat penting: Nama pesakit; & No telefon bagaimana kecederaan berlaku? Tanda-tanda kecederaan

Swelling

Fracture

66

67

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Pengurusan Kecederaan Sukan Perbincangan dalam kumpulan. i. Sebab berlaku. ii. Langkah pencegahan.

3. Hubungi pihak hospital. Guru menerang dan menunjuk cara rawatan PRICE iaitu: 1. P = Protect: Lindungi bahagian cedera supaya tidak jadi serius. 2. R = Rest: Rehat pesakit/ bahagian yang cedera. 3. I = Ice: Letak ice pack di bahagian yang cedera. 4. C = Compress: Balut bahagian cedera untuk elak bengkak. 5. E = Elevate: Tinggikan bahagian yang cedera. Guru membuat rumusan dan kesimpulan selepas murid menghantar lembaran kerja berkenaan: 1. Pemakanan. 2. Kecederaan. 3. Cara Pengurusan Kecederaan.

Murid diberi nota berkaitan dengan rawatan PRICE.

Elevate

Price e Rest

Ice

Compress

Penutup Aktiviti 4: (10 Minit) Rumusan Pemakanan Kecederaan Pengurusan Kecederaan

Murid diberi lembaran kerja untuk menilai kefahaman mereka dalam slot 8 ini.

68

69

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sekolah Sukan 2013

Lampiran A

Contoh senarai semak bagi Kem Komandan (sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan)

70

71

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Lampiran A

Contoh senarai semak bagi AJK Disiplin/Keselamatan

Lampiran A

Contoh senarai semak bagi AJK Kerohanian/Moral/Riadah

Contoh senarai semak bagi AJK Pertandingan/Latihan/Bengkel Contoh senarai semak bagi AJK Makanan/Minuman

Contoh senarai semak bagi AJK Pendaftaran/Penginapan

Contoh Senarai Semak bagi AJK Dokumentasi

72

73

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Lampiran B
CARTA ALIR PENGURUSAN KES-KES KECEDERAAN

Lampiran C
Kehadiran Peserta:

74

75

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Lampiran D

Contoh Laporan Kem Komandan

76

77

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Lampiran E
PERMAINAN 30 PETAK AJAIB

BAHAGIAN SUKAN
Dr. Zuber bin Hassan Lucia Quek Sai Gearn Ismail bin Ibrahim K. Vasuderan Yasmin bt Othman Nor Azlina bt Mohammad Suberi

PANEL PENULIS
Teing Tai Chee Nor Hamizan bt Omar Zainal bin Tamby Chik Sarimah bt Mohd Zainul Ghasid bin Salleh

AHLI
Badrul Ihsan bin Mahidin Mohammad Adham bin Sallehon Mohd Redza bin Mohammad Nor Azmah bt Mat Adenan Rohaiza bt Ujang Norhayati bt Nordin Mohd Hafeez Hazreek bin Razak Mohd Hazri bin Abd Latib Subramaniam Sengodan Lee Su Hau Ramzol bin Muhamad Ang Kean Koo

78

79

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

82