Sei sulla pagina 1di 328

-^,

'"^'TiSMMMi^

^<i>!.A

/^*

'^

Digitized by the Internet Arcinive


in

2010

witii

funding from
Institute

Research

Library,

The Getty Research

http://www.archive.org/details/septimanaphilosoOOmaie'

i0f :^^
r
Septimaiia Pliilofophica, OUA

^NIGMATA
AVREOL A
DE OMNI NATVR^ GENERE
aSALOMONEirraelitarumrapientiflimo

^y^^

Rege,&ArabiaeReginaSAB A,necnon HYRAMOjTyriPrincipe fibi inuicem in modum Colloquii proponuntur &


nodantur:
Vhipaftm noM, at veuy cum ratiom
tia comenientes ^ rerutn

& experiencaufx,

naturalium

expO"

nuntur

& demonjlrantur^figuris cupro


ftnguUs diehus
adieciii,

incijis

MICHAELE MAIERO,
itorii

AVTHORE
ImpcrialisConfi-

Comitc Eq.Ex- Mcd. D.


,

& Caf. Maicft. olim

Auliccnunciiluftrifs PrincipisacDii

M A V-

R IT1

Hafsix Landgraun^&c.
Aichiatto.

rxncofurti
j\ms Martmanni
StaTtptibus
Vailntnvu-^
.

LvCA. Ienni5
'r

.^

^6^

uol

TOANNIS FLITNERL
^KANCh
?.L. C.
Oda Alcaica
ATtificioftm fr/^ ndtiPtili circumftrentiim fncijtfcttlptur*mp!mt4e

OperufummAm vnaintuitu exhihentem.


S eleganti nobilc pollice,
Suafu paratum
I

n n i si i noua,

Enucleacuir. confpicare,

S\ corfwrum

Miraqucpiurnnaclifce,L Ec TOJt^ (^u\sfmpltcium cupit

(Defcriptionem , velparadigmara,

2Es (i volet-inoiiruni (hbire,


OrbictUui dabit, Qccc^primti^,

^erfe^ln mndf^fn corpora fi cupis

C^ognoflevfiue kerum paradigmat^

J% ii vclis noftrumrubire,
Orbtcultss dabi t \\ocfecundtt4*

'Quicunque ^'A<^/r/A'w cupis


Defcripti onem , vel paradigmata $

JEs /i velis noftrum fubire,


Terttus Orhiculu^ doccbic

Qui nofTe geftis res ^vegetMes^ Harumque naturam & paradigmata^,

^s

fi

velis

noflrum fiibire,

Orhicuiui dabit, ccce, quartu^,

'Qmcnnc^nccQnzmvisanimdHum
Dclcriptionem, vel paradigmata, jEsii velisnoflrum fubire,
.Orbicaliis doce t, cccQy^uintuf^.

Qiipd

Qupdii

cridfurmcu]pis6ptimam

CognofTe, qualis Ccilicczciikomff,

JEs f 1 velis noftrum fiibire,


Orbicultis dabic,ecce,y?^//^.

Tres cslloquentes nofccre ii cupis,

Bwos^firibas^ &c fimul aulicts^

Asfivelisnoftrumfubirc,
Linea continet hos/uperna.

_^
i

Quod

(i

timorem n ofTe cupis

PE

i,

Exordium veriEfapientix
\{bimfub ^riSj cxi^finijlra
Injimui Orbiiulus docebit

Demum eloc^uens qux lingua


Vm'
fbire,

fit

optime,

donum quxque opus cfl D E r,

Ififimui

irtamy^ icris, eccc ^(PAT/?-** Orbuului docebit.


E

MA

R E, totum quandoOpushocIego>

QuodSEPTiMAN AM nonlincre vocos


Yitxiuxx.cfeptimanas

Haud male perfpicio locafle.


Hinc tantus in te laudis honosruit,
Vtnullalongitemorafeculi Ex eruditorum phalange

Eximcre aut remouere po/fit, Immunitates hoc fatisindicant

Hoc dignitates fignificant tua:


Acceptus ob quaseruditis

Omnibus hoc titulo bearis A I E R V s, illuflrc Aonidum decus, Doctor,Palatinvs Comes, atqueEQVEs> ORATORcloquens, acutus Philosojhvs, Medicvs peritus.
Reuer^

%EFER.ENDlSSlMO, ILLVSTKISS.
atq; QljipimoPrincipiac

Domino,Dn.

CHRISTIANO
WILHELMO.
Poftulato
burgenfi,

ARCHIEPISCOPO
Pr ma
i

Magde-

Geimani^, Marchioni

Brandeburgico, UuciBoruiria^jSce. Domino fuocIementifsmiOj


D. D.

y^O

D Communi diuerhio dtcitur, ^rchi^


,

ej?i/cope reuerendij^ime

Princeps

illujirijfi-

me, Domine clementifsime y


^

D E I Optimi,
manifeftanda

Adaximi Magnalia omnihus, magnorum


Principum vero Confilia
ejje 5

nulli

idahfaue duhio ex diuerfifsimis caufts exortum eff.


cjui

enim,

VNVS O* folws B ONV

Deus 5, Verus^ Omnipo-

tens &mifericorSy honitatis^veritatis^omnipotentia

mife^
ricorfi

D
ncordLe fta

C A T

O.
exfi

a[>ertifsima vefligia

^tecmiria mlliUnon

tare dcjiderat i^vt cjualis fityali^natenusmhac


tisimbecillitatey

humanamenrcfi

ab omnibus agnofcaturyidciuffine alterius

fheSluy

quemadmodumfeipjum in operibu^ ^, dierum XJreatio-

nisdemonflrauit.
cipeSy

V^rum aejcentehomintnn

malitiay Prin^

qui relitjHisprafunt

^ dominantur
>

,jua Confilia yante^

quam in effe6lum producantur ne malts hinc ad ingenium juum redeundi ^iniufle agendi occafio praberetnr yaptnri ve^
tuerunt
:

Eademfiere raticne mter Philofophos principes

illi^

quipkyficamprafltcam,hoceflj Chjmiam^ exercuertmtyfua

arcana vidgo innot-ejcere.noluerunt iua vttamen interfe


,

filios

ifirtiSibonaquenjvluntatis quofcunquCy

communicarent,

Sx eadem o.pera a brutalibus

& oforibus abfconderent .per yE^

nigmata cjjr 0cmlt4S loquendi formAS frotulerunt O* fig^^fi<^ Eiufmodi fermones^nigmatici inter Salamonem^ carunt
:

omnium Regum&r Philofophorum Princtpem nec non Hy^ Sabamreginam, h.^ biti funtnonde rebus nihili autde ram
^

numero
Qphi^

filiorum Niobss, fedderarifiimis in

mundo^ pre^

ciofifiimh',

qualesfunt iKjctenttis Pbyfica pra6lic<:e feu Philo-

MO NE M
mum
vt
,

HERMEJ lCy
imo

quarum {homiKum^ut diSlumy omnium


recondit<Cy

S^LOfi
fapientif^i^

^regHm ditijlimum) ignarnm


a nobts demon(lratum

afferere, aut eas e^

contra negare, arbttri foret impudentifsimi cir iniquifstmiy


altbi coptolius

efl'

Ktcun^ue ertt^
ftue

D
iite

c A T

Chymicii Jiuenorjjdi^iprincipes fuerint, ego, vt Opefd

Diuina Omnifotentice ^.dkrumf^acio exnihilo creata alt^ cum ahfconditis' aliis artificumquo mode contempUrer y

inuentUconferremy ex hypethefieahuiufrnodiflatui, ne mate^iP


ria admirationi
deeffet :

Quem ^railatu^ vtpotede DE Imagnalihus (jrjtimf^

&

pradicationi dehita erga

Dei^m homini

mis hominum fecretis agentem^ nan mepte emineniiori alicM


Perjonai, quo ad aflimationem rei, haud vulgaria^ cjuo ad

modum traStationiSy vix henelmata^ fedfdhitan^o ey imma^


potimraptm quam editaconti^ nentem) ohferre O* dedicare cum decreuermy nonimmerito
turopartHexingenio
ejfufa
,

Keuerendifima Celfitudinituaeum deheri inprimiSy iudic^ui; tumquia illuflrifiimo intcrPrincipes Germ^nia loco natus
Japientumphilof^phorum arcana non fkflidiat,fedamhahusr
quoddicituryvlnis

ampledatur^foueat ytum quia

Dimnis^

mancipatuSf Germani^ t^tius Primatum tsnens, Qeat^rif

fummi

operanonloeuo perluflret oculo ^fed Lynceapenitu^

m^

trofj)iciatmente,

^faptentijsimerimetur. ^ccedit^cjuod pro


K ESPl^BL I C AS tum
nuU

tempore nunc in' KeuerendlfsimaTua Celfltudinis ditionea^'

gam, ad CoUoquium eiufdem .philofophls folennc, iumpridem


imitatus ; de cjuo Platonis iUud ;

demum

Beatasy

cum

iisaut philofophi prafint\ ^tit ciui pr^fi

funtjphiiojdphentur, maxime dici pofsit. Proinde mihi

bm relmquitur duhium, q.uin hac qualiacunque unigmata


phiLofi

D ICATIO.
paralleU^ correj^on^

fhilofophica fenis operihus Creationis

dentia yKeuerendifs. Celf.T. clementifsime accepturajtsque


C3r authori

patrocmium iutifsimum prahiturajit; Hi/ce R^^

uerendifsimam
6iorali

lUuflrifsimam Celf. T.

cum tota domo Ele^

Brandeburqicaadinnumeros annos incolumcm

OPT. X. commendatam njelm.Dabam Maqdehurgi ^nno ^ 1 o. II. lanuar.fljli vet.


I

MA

D SO

Reuerendifs.

& Illuilrifs.

Celf.T.

CuhicBiiCs.

Michael MaierusD. ComesPal.&Cc.

PR^^

PR^FATIO AD
LECTOREM.
Kim:imy CandfiieLe^or^
tuiire

miraculis

Iiuius mundi Septimanam plenam^ ilupendam in quaomnia


,

ex nih>iocreaca iuntaDeo,vcfateamur necefleeft. Quid enim humana^ cogitationi occukius aut abftruiius videri poteft,

quatotumhocpulcherrimum
barathro tenebrarumprodu-

Mundi Theatrum exnonEnteieu

dum & formatum,rerum innumerarnm varietate ornatiilimum)


fpecierumque fingularum propagatione perpetuum redditum ? Quod cum ablolutumiit 6. dierum Ipacio,acfeptimoSabbatum habitum:patet,Omnipotentiam,Bonitatem dc Sapientiam Dei ex hoc omnium tnaximo & politillimo Prim^ Septimanas opere nobis hominibus conipicuam fasflam, nempe quodporuerir, roluerit &fciuericomniaita ad hominis commoditatem, vfum arbitdum creare&: ordinare,vt merito ille (Imagine Dei donatus, c^tcrifq^ terrcnis Creaturis prarpoiitus ^ceuDominuSjfuifTe animaduertatiir. Inde ea Septimana omnishuman2initium,vt& Diuine fapientiieindiciumextitit,cuius dierumoperamiraculola, vt cum fumma admiratione contcmplctur , grata mente agnoicat,quemcunque rationalem qui brutali ilupiditate aut fupina ignorantia non prohibeatur , in his terris decebit. Huius Scptima-

&

&

na:myfleriatantalUnt:,tamqueoccuIta&:abdita,vc apud Jud^os

ne quisminor ^o.anniseain Genefi lcgeret aut diiudicanda fibi pra:iumeret, vtpote captum iufiiorislonge fuperantia. HuiusSeptimdna: optimusarbiter fuit Adamus,qui Creatione Cosh & Terra:,E]ementorumq5 omnium
vili.ac traditione

reccprum

tuerir,

perfecf iilisne calluitj IteTn aeris meteora,terr^foiliIia,vegetabiIia,

aii:imaha,&:deniquefeipfum,hocefl:,hominismcmbrorumScvi-

fcerum , nomina

6c proprietates

optime nouit. Poft

Adamum
eiufq;

**

PRyEFJTIO
eiufque ttepotes,qui vixeruntaute Diluuium^^^^/m^ abfqj dubio hanc Scptimanam Creationis rerum cietcris hominib.perfedius

cognitamhabuit, vtpotefapientiaabipfo Deo,exvoto, tanquam iingulari Priuilegio donatus. Ad Exemplum, aut potius in remcmorationemillius Septnnana^Creationis, nec non Salomonis fapientix, dc. quod a^nigmata cum Regina Saha ac Hyramo Tyrio principc coramunicarit, certenonpuerilia de rebuscuiquenotis &: anteoculos policis, atoccultis&rabditis nos hanc HtbdovMdx Philofophicam produximus ,in qua de xnigmatibus Chymicis, qualiaeorumfuiircfufpicamur,potiffimumagimus,cafecundum 6. lumma rerum genera diuidendo &: explicando, coridem diebus abfoluenciaj Vbi hcetconcra vulgarem & receptam Philo(c>phiamnon paucaadfcramus,qua^ cuidam in fuperticieca conlide;rantiParadoxavideri poliiMt: tam-cnquiaper fe vcra&cum tota: natura conuenientia fint,nuiri inluisopinionibusobduraro prse*,

iudicarc d.ebent,.cui adillu/lranduQi

Chymica deiugmata

pociuSy

quam ad docendum Regtna Snbaj vel Hyramm Chymisccogniaonem habuerinc de ea hicnihildifputabimus ( cumalibi, ncpeinSymholis Aurexmenfje, lib.i. dc hac quacftionc adtumfit' at pnEfupponcmus eius affirmatiuam fententiam., Yeritati magis confcPtaneam. Ea onmia,> qUcTCunquc fint (cerre firmata ratione& vlU.) tuo candido iudicioy, optime Letior ,^6bfero, hoc efl vt de non intellc&s ,noh tanquarrt de non Entibus calculum nigellum fcnis , ied ludiciis, velut de ocpropolita exi ftimentur^
,
,

An vero 54/i7Wtf auc

cuItis,quaenonomnibusproflanc,opon:et,reque eorum indaga^ torcni decet' Wxc enim meditatione &: inueiligatione continu^difcuntur ^non contcmpcu aut detrcdatione. Qupdfi ex me quatficrit,

ferim^fcias,

Vnde hanc SalomoniciE fapientix auram occultam hauquodDcus Salomoni unmediate &: quafi in pundo^
,

temporisconceffit,idnequetibi,neque mihidencgabitmediate,,
per prcces meditatioiies
,

inueftigationcSj labores

& aliamedia

^D

LECTOR^EM.
&
:

hucfpei:antia,finonextoto,tameninparre. Salomn fapientlfllmus quidem , at liomo, fuit, qui falJi feduci potuit , vt Deum vc-

rum Nos nc his vitiis qua: animam & corpus perdunt, irretiamur; & iapientiam veram a Dco impetremus eum qui laigitor eft perfedorum munerum
relinqucret&: libidini fe manciparet
,
:

orabimus, cui nos omnes commendatos veliiu

EPIGRAMMA AVTORIS.
I

P^M. DSvStx ttihilopuUhrum fMc4uerat ORBlS f^ V_-/


^J\^'mf,cafeni4arte diebm opus
Septitttd

L ux vidit requietum, hm ilU quieti

FiUla

DEO humAtufacraiubentefutt,

Jnde CreatorisBonitas (^fumma Totejias,


ft quafit rerumprouida Cura^patet.
ffac ego dum meditor tJMagnalia maxima, tdk

Hebdomas a Mjtfis efi cekbrata meis. iQua velut vmbrafuum con.nur imagmecorpm
J^ddere, perfeptem cominuata dies.

His Salomon arguta Sophts anigmatapandit


PrincipibuSyVotum qui Sapientis habet.

Sat mihifit SpecHlumfaltem monfiraffe politum, In quo m, qualis unfpiciatHr, trat.


,

Si bene de mmimis

"^x

is

dtfcurrereplantis

Do^ior adpuUhras calluit vfque Cedros: Quiscrtiat {"hj/micos tUum ignorap recejfw, Quaque tacent terra te^a metaUafinu ?
2^n4bfquehispotuitdiciftpientioromrn,

Sum anigmaticis qua referenda modi^

*^

AD

TrE5 5CHOLA.TRE5 COESAR

TITVL05 DEDIT; HA.C MIHI RESTANT. P055EBEiNE IN CHRI5TO VIVERE,POS5E MORI. MlCHAEL MAIERV5 COMES IMPERIALIS CON. ^ISTORII dc: PHILOSOPH ET MEDICINARVM DOCTORT. C.C. TOBIL.EXEMPTVS FOROLIM
:

MEDICV5

CJ^S. ck:

qAD MAGNIFICVM, NOBh


lipimum,ExcellentiJ?imum,

MICHAELEM MAIERVM.
PHlLOSOPHli AC MEDICiN. U Odorem, P.L.C- Comit, Pal.Nob.&Eq. Exempt. promotorem fuum f ummopere colendum.

NFL L A

meamprr/ufft*hit admirAtio mcntm,

Curttbitrestitulosfummut ^poUii dedit^

2^11i meamprerfisfubit admiratio mentem, Cur tibi tres titulos Csfarit auU dedtt. Hos tantum miror,fuerit quoddigntis iifdemy Scilicet hm^ quemuU munera tanta manent,
Hbc mtror, tihipronentu muUiplice rerum ^uodnaturaparens omnia nojfe dedit, ^uodnaturafuofaciesconuexaquemundt
K^^nbit iompiexu, credopatere tibi,
Sicrat^sfontes docuit teprima iuuentas^

Eloquiumque DETpa^aquefanSla

VEL

Legtferique potesfpatiofa volumina iuris

Enodare, apices iuris vfrinquegraues.

Te tamfu bltmifolio (JMedicina locauit,


jiudeat vtpalmamfumerenemotibi.

Siquu GaUnilibros Uudauerit,idem es, Uuertt aftaltquem Chemia^primtu eris. ^^uidmultu fcapitit circunfersvertice doSlo
StelltgerumquepolHm^multifidttmqtiefolum,

^mmtftUcm Itempuifelicm ifiudp


^uo te 'vifcndi copiafa^n. tnihi eft
^on ntthi mduerim^ quas Hermm voluit arsrfMy
lion Pa^ole tuas^ non Tage fuke tuas.

Non te conuenioy qum doSitor txeo quantU


,

CMe vexti e temhru

i , euehu e tenehru

Omnu Utetur mundm cantante Stleno^


Mependere iuuttfemper ab ore tuo. ifmartti Orphea^ Miretur Khodepe^ mtrttur

(JMependere iuuetfemper ah oretuo.

Gaudeat

^ Phceho Parnapa gaudeat auliy


cfuo duudtna

Mependtre iuuet fmper ah ore tuo. lam dtcis^fupert teneat qutdr^gia mundi^
Signaque tam curfu
meent.

Cur nohu non Aqua dits cum nc-6ierecurraty i^Ji annos aiibi terminet aqua dies ?
Tcrrida cur dfias longas exporrigat horas^

Cur breuiore dtc m lucefed arSlet hyems,


'Dtlia^ ceu Protefts, lurtot

rmtteturinora^

^ddfaciat frater^ qutntu^s

^ Etroferat.

Odtti'.^ quosifta tuuat perfitafio^fctre

,^quetutnta hommis , qudtquefutura loquu lamjvu annorum rtptims ab origtm mundt


-1

Per dffeda nouumfecula carpu tter.

,^as artes Itnguasque tulerunt temporaprimtty


Certare vt rtliquit ditia regna phari,

K^egjptus fludtofapoU quas extudit arteSy

^(os pofl Phcentcts^poji Lmale folum. Autor quuprimtis^qUQd litcrafcnpta nepotcs


Matorum doceat
vulneraffa^la^ dapes.

Vt RomandphaUnxereuu viSiricihuiarmk,
Vlttmus vt TeutopnguU nunc hAbeat

^anttm lentafolent inter vihurnacuprejj^y


Extulit e terra Tentona terra caput.
Certat Teutonia maiejla^fumma^ triumphat
Inuentii variis Teutona terra/iiu.

Hc ego nfcieram, Maiere .fedtncluteper te


Innotuere aliis^ innotuere mihi.
ferge ita^perge tuifcriptU itajpargerefamam^

2(ec te maiorem viderit omnis homo.


Sic te fera dies memori non exrmet auOy

SfctuapoB cineresmaximafamariget.

burgo^Marchicus P.L.C

DE

DE NOBILI AVTORE,
SlMILIBVSQ. IPSIVS OPERiBVS,

&DuLvc A

lENNiSjeditionemeorum
procurante,

ODE ALCAICA,

laACOBI

TOJ^ANI
& exreram

Hetdelbergenfis.

AD LECTOKEM.

QV
/i

I s

autor huius,

Lcdor amice, fic

Libri, atque quantus, linca:

formam ipiius qUc-edat^tabellahiec


exprimit&:Abipingirapte;
fed nolTe mcn-emforlitan iplius
geftias, cn

monftro tibi viam quam calco ego ipfc, nempehbros

ipfius effe tibiputo legendos*

Multosenim nuncha(3:enus edidic,


idquodfequentcsindigitant (/) T-^^WAf
aurata^ qua^ Fratcrnitatis

dc rofea cruce facra pandit


{2)

deblateranti

vocequemaxima

indignitatem virginis iHius,

rerum abditas quas^qualitatcs


fimplicium extrahit e latebris,
Jtientium wdi^um-yindc (2)
inuenta. vera
;

{^lemannU

&: (^) dearhorea alitCf

quos tempore admodum breuihac in edidic vrbc, opc defticucus


ipfi

ipfi

domi qnx cfl biblfothcca, quod

mirabiJe inter c^tera

& ipfum id eft,

do6tisque conftatefle fu^s

fepe de eo &:grauiter querelas-

Vt fulget aut&m Cynthia (idera inter minora, hoc atque modo emicant
(^)his{cir:imenfij)fr/ihlaaurei
Spurtf^,

&c{6) Tripfis aurem

7) angulosgue

JertitM orbis quatmr iSet quem

natura n obis promit ab intimis


tetr^ cauernis, illecebris

atque lais precioque mundum


inefcat

omnem

^dcillch/M,

denique {^)feri(is Mercurio datur quo regnum in omne conditum, quod


>

infra hominem ratione

fummum eft

accedit& nunc (9) ^eSiaitldcm. HebdomaSy enigmataedens, de Phyfica, aQrea, rerumque naturalium ortus
colloquii (pecie refoluens.

Scriptura verolitera mortua


appellitari cum foleat, niii,

&:maximeinlibris Mathefis,

pida figura diem rei addat

non cerno, cui autor fcripta iiia azquius


committerevfquamfitpotiSjactibi, 6 L V c A I E N N I s, vtpote

& qui

Jpoflrophe

nonmodoin his,fed&inquibufdam,
hos pr^ter autores, aliis idem

hoc

pr^ftitifti,

necmodo ligneis,

addommU Lvc am Iennis,

fcd

& figuris seneis, qua


***
gauifus

hcic fieri poterat,decorem

gauirus ipfis conciliarc cs, vt


rcquiri ad ipfum

hoc plurima noueriJ.


autori iionorem,

fic deculifti

ip fi

operique, & id aere ementi.

Hoc infuper tu re quoquc comprobas,


non ciTe planc depoiitum tibi
iucundumamoremfuauisartis,
cui dederas ftudium acrc pridem

(ubinde vero exercitium hoc tibi ad

manus refumi, dum iiaud modo teabftraliant


negociain libraria re quar quoque fepe inopina glifcunt. Proindemadi corpore menteque

Vtrtimqut

A I E R E, fcriptis perge, precor, tuis


iuuare literariam rem,

ad < Nob.autO'

nm.

& benc demerirum & deinceps


qui dcmereri te cupit, accipe

LvcA,aufpicatusquodbcnees,indies
facperfequare, cumque amore

adDn.lU'->

umUmu,

perpete &r officio cole omni \ nec vos remoto limine disfitos
lux
vlla, vcl

noXy diftrabat at magis magisque vero amoreiungat, cundipotente regens manuorben;

Is fofpites vos in Pylii (cnis conferuetannos, dotibusaugcat

fummisque, mcntis corporisque,

quxque bonaextera nuncupantur,

& dota veftris tu rba bonis

iimui

gaudens fruetur. Vos meiridem, precor^

amore dignum Iiabete veftro,


quos ftudio vfquc colam viciilunr

Iii

Effigiem Authoris,

EPIGRAMMA DO
D E e A S T C H O N.
I

M
Quos

^A lERI cju^jttprtiefexternay roganti


Hancmonflro ciiartam,quaUnefculptamcat,
cjuaefitfacies interna
,

MAIE R I

roganti

Jngeniimonflro germinay monflro libros*


inter prajensnonoccupat imaijolumeni

Afateries tanto

quam benedignavirot
:

Qua modofuhlatum caput inter nubila condit

^era nunc, terra clauflra deindefubit, Nunc perreptat humi, nunc ens vegetabile tra6lat
Denicjue brutorum congregat omnegenus,

Nunc hominem rimatur

opu^ pranobile Diuum:

7 nunCi O* lihrum pondu^ habere nega*


loaiines Flitnerus Francj

PL.C
l^i*r^

IN,

INDEX iENIGMATVM
[quafiCapitumlQV^ IN Ofere continentur.

HOC

PKIM^E DIEL
D ecorporibus fimplicibus, GceIo 6c Elementis, cuius
iEnigmata numero funt
5^.
:

QTAE petior^digniorpArsinphitafephk
veroTerra^

ceculfa

m Ccelum m
j

^enig.t \^n Terrafiiajtt t Co^lo^ tanquam hafi\ an eontra. Coelftm e Terra. z

K^n Cct lumftt corrup^tihilius Terra^ aut contra.


^^jsp

vimuto Ccclum (^ Tcrra coniungantur. c^Qdnamfrimfuerit tempore : an Ctelum^ an vtro Terra^

4
f

Virum eorumpt maius quantitaU.


Ytrumvirtt^e*
Ignis an Calo,

an vero Terra ajjcrthatur^


^

7 S

^quacui aJfirihaturyCoslo^anTtrrA,
/tercuiaJ^gneturyanTerra.,anCoel0

p
10

Aer (jr ignif coniun^iquidfint an Coelum^ tn Terra.


:

n
12
//

ignis d' Terra quidfint ex illu duohtts,

Aer (ir Aqua, quidfint in opere naturalifeuphibjbphic^

Aqua c^ Terra quid


^uomodofiit mutatio
^ljfu fit color
Coeli.

14
Coeli in

Terram^

jf

jS
/7 if
jp

^ualufit cohr Terra

K^n Coelum masfit^ an Terra^


i^nTerraimpra^etCceium*

^NIGMATVM.
^mndo ^ quomodo Mirs ^ Vertus huic operi adjlnt.
VhiconiufjgAntur Sol^ Lund.

2t

22
23

^n no n htc Solilluminet Lunam.


t^tnquam ne ecliffis SolU dut Lund hic conttngat,

^uim longe Sola nojiris dijlet oculit.

Vnde hac omnia tam certo colHgantur. 27 Vnde confiety Sokm abejje k. Terra totfemidimetru Terra. 2S quomodo indagetur. Magnitudo Solis r(Jpe&u Terra qu<tj ^uiJiatyquodSol bipedalis appareaty&Terraadeo mignat vt vtxali-

24 25 26

quot annis circuiripofity tantillafit rt(pt ctu Solis 2p Cur Solremotior dicatur a terrad^atey quam hyeme. 30 iuxtapriirem doUri^uantMs fit amhitHs circuUSolityfeu ecclypticay 31 nam. ^uot miliaria Sol vna hora motu cteUprimOy (^ quotjecundariofeuproprio emetiatur. 32 Solphilofophictts haheatne^iUe motum aliquem primum acficunda-

rium.
TerrAquantitasreJ^c^uCceUcuiufmodifit.

3i
34-

K^n SoUcelefioy m ztero phHofophtctti vtre diSltssftt ah Anaxagora , UpUruheius. 3S ^Jfn idemphilofophiss vere de Luna dixerit,quod Leo CitheronAUS znde
deciderit
:

an veropereundemLeommy
,<.Wv.^,v ,*
.

^ Lunam phtlofophorumirt36 37 i^

telltxerit.

^UdccaufamacuUrumLunJlvtrittSqueJit,

^^

Curnon atta corporapartkularia in ea videantur, caufajit yiUuminAtionHm Lunarium y t& ecUpfium vtriufqm iu' minityf^c. 39

secFN^

N D

X.

SECND^
^^

DIEL
,

De Meceoris, feu imperfefte tnixds


nigmata runcnumero.f^.

cuius

Condenfitio d; rarefa^iofti hJiantU yAnftt in optre fhdofsphico neajjkrra,

40
necejf&ria ^Aut prius,
-#''.

VtrAdeduahMhifcerotu elementartbtu fit wagis


inepere.

^a

fit

caufa ffficiensfeu mouens condenjationem


Ccelo.

^ rarefaUtonem.

42
45

Sttnecjrnubts in hoc
Vbtfitajithdicnuhes.

44
4S

^aiu ftt motm naturaiu nuhium^ dnJurfHm^ an deorfum.


^^ufi color hu iU4 n bif. K^n refoiuatur (^ nubes tn aquam. K^n tbt quadam vtilitasftpluutje, K^n ergo (jr ros in opere ftt.
K^netiamaquamaris.

46
47 4^ 4^ jo
st 52
/3

2(um vapor ab opere a hifepojjtt. ^utd htcper viporem qutdper aquam intelligitur.
,

^^a^fumusadfit. Vndefumus albuiproueniat.

S4
SS
S(f

y^nfumm dhus
'^4ri

(!;r

AliAminopereefficaciamhaheAt.

non (jr ventm hutc opertfit conueniins.

De venti^ mundtph. lojophici.

S7
S9

T^imprutna, grando^nix (jrglacies quo^ in opere philofophico ^dfint.sS

Cum ku quatuorfnt eJfeSiafrtgoru^ qua/it vtra ipfiw caufa.


^u^x
(it

caufatammagna indqualitatu frigoris locorum verJies^Oltttm (jr occa/um SqHs fub eadem polt eleuatione, cumpartes OatduA magtt
faleant^C^eoAngeant,
60

c^td

^NIGMATVM.
^utd Scendumfit de imjitdta ^ monflrofiplmiay lApidum^frumentiy
jkngutni^.pfjcium, ranarum^(^hufinalium.
6i

^u Upidi^fubmmt caufa^ qujt tomtruumyfuhninii (j^ fulguris.


^utd antiquipoet de htfcefenferint.
<-^<^ (^fonsfit in operephtlofophico.

62
6b
64-

^ujeftt contienttnttA veldiffcretiafonti^y cum eOy qui b dneatur in eo. 6$

Cumfonsfitquafiparensmirii^anmarequot^tnhocofere fit.
Iris an non etixmftt tn operephilofophi.o.

66
6y

Colores Iridis vnde^

cum Solnutlos colores ha bere dicatur.

6S

K^n colores Iridis non proprie in


ant.

nubi nfoluta^fedex aduerfo appare60


,

An ad Orientem, vbi arcus Irintts definit


Iris cur lunonis

aurum inueniatur.

yo
7t

nimch abantiquu Poetk dicatur.

Curali^uando dua Irides , vel tres, vel etiam tot Sohs aut LunA vtfm^
tur.

72
7^

Hiloquid.

^idfentiendum de cafufleUarHmfiue materid micantis infiarflelU. 74


AnfielU nou* exoriantur. Chafmatum caufk qua (it.
lutdCometAftnt.

7S
76
77 7^
79
adftnt operi

An Comets quoquefupra Lumtregioneni affundant^ ^c


^Uffit Cometas obferuandi ratio.

Annon

& excircuiu.fignit

gradibta

p6lis.catli

quddam
ftt.

phiUfophico.

So

Cum alti htc aiiter interpretentur^


De
quidfenttendumfit.

quidhicfentiendum

ti

ereUione Jigurarum cosli^feu nativitatum certdrum perfGnaruf,

iJ
S)

Aftrtnomia ^uo cenfu ha benda,

N D

TeKTI^ DIEL
DeTerrsefoiTilibus^cuiusxnigmatafunt

iiumero/j.

CAdmm ex quogenereferpentem occidmt.


Cadmii afj in opere neceJJkriA, middgendum cum hoc dracone Cadm^o
^tddracontintcrfe^ofaciendum.

S4
^s

S6
S?

S8 Cadmid an infepnncipUphilofophica habeat. Quiddicendumfitadhoc.quodaltitriahuimfubieSli^vt^rtrum oSg mnium^prmctpiajlatuerunt.: vt/al,fulfur,(^ Mercurtum. ^o animpugnanda. VulgAta Chymicorumopinio pi Qitiddenouamedicinajlatuenduru. ^2 ^utoritate infl^torumj&Jirrogmium ne quU moutatur,

modnam horumprincifiorum temporeprius.


^odfitnohilius.

^3
94-

^rgentum viuum vnde.


Mercuriuivulgaru^ cur nonfit materia.
cui^ lis igiturjit Mcrcurttu..
Sulphurc^fialeftt.

fs p6

S7 pS
$9
100

i^ni't montihusgeneretur..

Bx quogenereturhocfulphur.

S'tfulphirphdofophicumctm^>inoqmdcommunehahetyhocprobandum
101 erttfe^undum c^uinqueftnfm txtertores. apudphilofophos^irvndeextrabn.tur^ Claritn txponttur qtadfitfulphur 102 an ^fbtritibas, tn vtroecorporihm.

An l Uina dr Sole educantur.


i^nftdphurho: tncorportbus fulphureti quarendum yindcque
duwfit.

10;
edttcen-

io^
Ffitttt-

.^NIGMATVM.
TiliutemfubieSil eias^ undetarumfulphur educitur^ dutla^kcfifjficitUK,
curfhiiafophi adco ituulcent,y

^ an iufity vtdtcunt,

dmg. loj
.jojS

\^id de Mtrtclounfilio ft ittttndum.


,ce yaut.UpiUu

Jt v.lius idhu' Martgidfif ^ay ^mfulphttr fhilofQ^phicum l4teat infitiaibU ^qmhMs ipfim fei^mm in chdjbimfgitur^vnie
lo^

:Mirtefixtu4tOY.umfulphur videtur.
Jilio mijfo^ an nonfulphurfhUofiphicumfit infAtre^ mmpeloue.

joS

QuiddcDtorum aHOySatumofenttendunt^ anne hicpenesfe habeatful.


phurjh:lofophtcum,qHod ab eo^ veltitivtrilia^ amptitamium
gregaudumfit.

^fejo^

Mttrni mentiocurjotiesin fcholafiAt^fmon


cum.

eft

re^uifitum fhilofofhi.110

x^nnon cum
fim.

SAturno aprianturprtAfcientiarum ^fecundum Rha^

ui
ait
ji^
.114.
'

^K^dVentremfuiuitatis Deam, ciigittisanimusqueintenditur. Ventu anprofu Iphure, an veropro a rgento fviuo accipiatuf,
,

,^uidVentis cum Mir.fhabentcommtrcii.

DeHArmonia^ Va dmi vxore, Vcnerhflia, jj^ i^urum quomodof. piumho gensretur permturam^ ^percfinfeqtiens pofiibiltfi'., ^tper artem plumbuminaurumpromoueatur, Ji6 xSfnApolloexBiam^ ^h^-.ex Saturnooriatur. jjy

^n itac^ttepluigrAtiA &.amorisfenex nepotthus


.

-.exhibeatj

quam fHiis^
^

quQS detiorare vduit^


cciiotatur

^odfiSatiirnmxumfilia Venere invne thalamo


.indtgcneratiofp2fandafit,

ji$ an non

^l

fiaty

jjg qtiodmatermortalii,M,filioimmortdliin ^tert> eifi^ exiftente a.

mortenon vindiceturin vitam,


^utd^fiSatv,rnu^.MiTtttoptilnur.

j^o

221 ^ailcakfifii,quincoeanti4 vnam fithftantiam mediocriihqtitfa^iO' nis, tcmperamentij effentia 4icpuatA hdcduo corpora nimii dura,fc'

jayCalida^&c.

j2j

N D
,

5C.

'^mdde louii CT Mirtis eopuUmnefentiendum, T^n^urA perfe^io Ufeat. In Ioue& Vtncrf^ tttnquArn in Tutta

isj
12 4

K^n Siturnui ^
(^^uidfi

luptter tnterfe mtjcendi^

izs

fermentum exnobiltoriginere

um

di^u hinis interfe mixtis


(jr

adtimtttr^ annonfirmentumfermentatuminfuinaturam trahat

conuertat?

^^(^
y

Cum philofophi dicant exprejje


tibus^prMter corpora

magtfleriumfieiiex corporihm

f^iri-

iam dttia (^jftrttu optt^ esi : cum vero abnegent Mrcurium vutgiy AntimoniHm tamen recufare ncqueant {cuita /?gnumeH^quQdet turrum triumphaUm Attributmt ^f^ in medicin^ 1^7 corporu humaniprimas) qutdfentiendum,

Cum Antimoniumft

crux multorum chymicorum

annon extra artU


12S

pomocna eitaendum fit

x^n/mo
queat,

vel (olore capricorniy rojetum philofophicum Utijicarine12 jf

^md

Marti occurraf yCui proprius addicAturaries^an non hincJlilUin Brichthonioexorta^robur a ALirtey/xitatmc^ cAlontrt
Ji captr hic
t^o^

acquireret,

K^n mn

tn Sole^Lunayf^

Mercurio quidveritatis injtf.

fjt

Lund mottifintefmedtM inter Saturnum (jf SoUm injpharafnbterranex


ohferuatur apudnaturam.

Annon

^ hinc apud artem taU quidpr^132

fupponatur.

^ujd vitUtatiiftt

in Menuriis extraBit

ex corporibm tam perfHiSy


i^$

quam imperfeSlio.
\^/t non extrahatur

rcuritu cum Mercurio

^ aquaforH.

is-f

Mercurim ex Saturno
aurum.
diatur,

rite

extraiitieanadmttat coagulationemfui iw
rjf

i^n popt/eriTin^ttray antequamaquatiortk nqui/tbrium fratergrej^^ %^rt

x^n non Mercurms

vulgi, velSaiurni iVei AftHmonujjier

aurom

f^-

guUri pojiif. ^^ig' ^i? (^uidde Twoluri vclttU fiatuendum^ Aftea "figipoj^tty necm. i}S J^adolco Antimonii d fttlUn p'r afjcc*'.fumtn R^torta. ex MimfAtoH
tutrtfxttioucm ujJj/nQiribuendum fu
/^^
14(3
miilttcaii
^14.1

i^nne aqt^x gradatuta (jf fixatias tn hoc cpere (ptid pr^flenU


C<tmentat!6

cum puluerihui {eiufdm ejJicacu)^xatt4Ui ^quid

frornittaU

^itd

drcAmfit in^rorJumttdhyarK.
iif^qui
,

^utdrtfpondtndumjlt

Jcey <jMtti(iis,Jj>iritihus

142 Tin6lnram qu^ftuernnt in omnihm htMnratriidyaquu okis^Jaltbi46^{^i.,^ni~


,

hilinuententiSytotarKArtemdamnarunt^ vttmpojiihiltm,
Lapis Tintiurttproximiu, qut^fit,

/^^

144
TinBur/im^rdfeferms.

K^n pr4tter hunc aUu4 quoque (apu fit y

J4s

^uidde Upide LazHltfentiendumfit. ,144 ^uomcdo Uptdis La^lt coior txfua mineraextrahatur^ 14^ ^uidfi in operephilojcphixey vnguento vei ptnguedine oleefa, tin^urti
csruiea exfuU corporibut extrahAtur^ (f^ aquApiuuidifeu ckraferuem -

da commandetur,

j^$
14^
jj^

Cur antmam Upidit vocet vnguentum^ Curhdcpars i^pidis appcHetur vnguentum^ ^uodfit propriumnomeniapidu.
^jfiijit p^iter l&pidis^

jjt
/^2

qtiis

auus.

loue rnuitorum fiitorum patre , numforte hic Di<fnyjius inteSigatur, tSJ

Numpltisfidendumfii mineris^ quam metailis perfeSHs^ quam impirfiHts^ corporihtii qua mjpintibu^, aut contra, /j^
:

^utddc redudime metaiioruminprimamJuAm materiam flatuendum


fit
:

anfcii ttea

ftt fltptrflua

an vero neceffaria.

/jj

^luomodoretexipofimmetailu

js6

N D

X
>S^*

nudatamabomnifgrma. isT tim y{>rim^materi^itpidiiJ^afit mens Bafdii Vdentim in defcriptione


fliiu adm.ttemmprimtimy
p^hilofophici'.'

QJ^AKT\y: DIEIl
DcVegetabiliBus, cuiusrarnigmata fiinu:
iTumero^^;.

^L^ non rofiap.ttdphi/ofopBoslocum habeatl.

anig.

//^
i(fe)'

^Uas oh caufasrofa vegetahillsaj^imileturminerali ^philofophica.


\LyinpArtH6^rofvirgineustin6iuraquoqueaJ^miletur..

Ut
i (^2^

^u caufafUalbedinis^rubedinid in vmjpecie rofa.

^0, caufafit^ curffiritu4 vitrtoli ttn&ur& rofarumrubearum in paucis guttU admifius , rubedinemeiu*: exalief^ augeat \ c^diu illafam conferuet,

16$

0r aquafirtftcapita rofarumruhearumrecentium:, muria conditarum^ pAllentium\y etiam hyeme optimo rubore tingat cjr imhuat. 164CUrtofi ruhea, etiamtufrutice maneni-^fumsfitlphtfrisvuigarisvertatur in alhum^
.

autfdtem diJiinSia eimfoliHyC^UAfumus attigerit^ 16

^uid antiquiores de rofr ruhedine fenjerint:


.

ii!6>

K^n non ir IdiumphilofophiA conueniat. K^n non hucfpecientjlores VergiHano Anigmate te^i,^c:^
^uidde Hjuintho.>.
^mdintilligatur per Hyacinthum:
Narci(fU>oiHidhaheatmy/ierii,.

i6y7
J6i'

i6g '
J70'

jyr
.

^mdfigmficetur hocfigmtnto in Chymicls. ^lmdcx.fiitnindHm de Helenio.


^L/fff

17z
j^j:
JJ4-'
1 7/-

pluresfntpianetA

Chym icis aliegoriis tnfgnes:.


.

^^d Mercmiaiu prajiet tn ijcc opere.

^id^

^ntgmatvm;.
e

IHji6reS6llSyanhtcquoqueCljymUinfiruiAt.-

177'
'

%i^n hu 'tmgenerUflurAfint,

378
jyg'

^ujd de crocOyfiu eiusfiorefiatuendum.

^uidfentiendumde elementorum extra&ione ex ihdidoniOy cptodmujSo' rii ^fepibui adnaficitar. Fabs JEgypttafcu Colocafia^quidcommunehaheatcumchymiiistra^

iiatiombu^s:

iSi
1S2'

K^hMQlyalic[uidchymicfroprietatisinfehaheat\'

^idde Gkucione herkffentiendum,qu(i pifieSypriptsmovtm\credun'


tUr

inwam rediijfiy i^aquam repetiifie.

183

^antum'fideiillisadhtbendumfit,quifioresvariorumc6lorumartefa''
cere 'vettingerepfifitmtmi-

iS4'

Iritici inuemiocH^cuhtiSprimu^ cuiattrihuatur.

18

^md ataui nofiri' intellexerint perTriptolemifuh igne induralhnemy 186 eiffs currum volattlemy draconesy^frugumfiminatiomm,
^uinam e^hitofiophis huitu agftcuUurAphtiorophicAmemtnerint.
^i^P^S&^^^^Jf^fi ^hinitib admefiemauream.^
-

187'

1S8
iSg
'

^mddeinde agendum^femine triiicipraparatoi


fit:.

^antuscaiorhuic tritico phiiofiphicOy vtfeiiciter crefiat , adhihenAta


ij?<?

Cttrcontra axiomata Naiuracaior Solis in


[U0

Cancrononfiimaximus\in maior radiorumeius re^itudo terris communicatur ypropior ad


>

verticem noftrumaccefius , iongior aba^uatore remotio \fed in teone^


ffTquo hicommafiunt deminuta^ ^scoior tritito philbfiophiA matUro \ fjr quod fignuiTf eius perfiUA

igt-

co^

^ionis:

'

jp2^

Vhie tila rubedo exoriatur\ ex quihus quaittatihuSi veieiementis^


Sit ne muitipitcatio Tin&uriXyVt tritici.

Jp3
isi^
t'9S

'

Su^otfimpartesarbufiuiktriticeA.'
i/i^

^tale quid fttinmagifieriOy quodtrtticumiegttur^ defendttur a

N D

X
^^ig- 19^

fdelifeu ayiJlU, nt
rea.

volucm idabjumant^ dr vacua rel/>jquantnrh6r~


J97
i^S
ifp

Vmi tmentJd cui ijjcrihitur,


\^'t Bacch
i^

'vinttnueniorftt,

J)uot frnigrAdm tra6iattois 'L>wi,feu eimfjnii u^ educendi.


<^<:omoio laph apmilcfttr tracittioni ctrci
lyitff.

200
201

^ujdetnm crra -vini expr-ft^r/ffK cd >fidi.raudum,


Cut ajurtnletur opiufpnttiis vtntcxtraktndi. V fitftmiitndo mter ttnSiutAYH^ ccr humanurri,

202

o^

vinifpiritum, 29^

204Jrifolium a n non lapidt , qut trianr nUru iH , af^,mtUtur. Herbd magicA apttddntiqttos qua comemoretur^oiuid iutribuAtur.20s

Dejylu 1

2^ mAi^^ leont tn ea.

206

K^nfyluA ad opU4philofphicumfp'Met, 20J 20t m Vnde hii leo in h mcfyiua peruentrit. ^iide MirtU luco ccnfendum, tn quo JEet/ty Solu filiuSy vdltts Aureum
fufpendit, viBoribiupericulorum auferendum.

1 09

^utdde arboribu^ Hefpertdum^ a urea, malafermtibu^. ^4idde vlrnobquice Gymnofophiflarumfentkndtim.


Vearborecajl-i Theophrajii
,

210
2ti

cfudt

htc contra^ionii (^ tx^anftonU ra-

morumcaufn&turaiUftt. ^uidde agno Tartana (x^Jlimandum


Topulfa arbor Hereuli curfacr&ta.

212
21f
214^
,

^jjdde Apolltnea amafia, Daphne,Jltituendum fit quA


tata (sL

in

laurum mu2IS

Cur myytus Veneriy ^^jddr' moro arbore

^ oliun P^liadi dicatafit. ^ myrrha cxtjlimandum,

2t6
2 17
21S

Lotos (^ P J.x^aual(S (int arbores.

,^id d: PUtano

Pair/ta,

219

JEvtgrnatiVfrnacu/a.

210

Nonnu//:rum athprttm natura


menttrappltcantur.

^ proprittates chymiiu lahorihus conue221

yNrGMATr\f.

QVINT^
Sssproprer qnnm caufam
rtt.

DIEL

DeAnimalibu5,cu.us*enigmatafunt

numero6o,

h JEojpio cttltw unfcque konon .'>fft^u^fut


'

Arag.zis
2 23
^^'t'

{^n.philaffhiqttoque equi ac Camelt menttontfi faiiant*

t^i non mulm (it ta optrCj eiujve ftmiktudo.


De aproan memfneriutphiUfophi,
^!(td de eerua,

^ ^^

K^n f^ monocer&s in artt cekhratusft,


Jnttr bel/uoj carnivor asanti' Leophilofophts imotfferft.

^^^ ^^7
2 iS

K^n vrfiu in migijltrto cogmtta.


Torte^tuptMinmagifleriocognofcitHf.

229
^^^

i^n canUfimper tupo contungatur vt aduerfarifee,


K^rtes an nonfit in opcre.
telle^usfuerie.

^y
^l^
^ss

i^n nunquam per anetU attt ouu peUem Itber chryfopoetAm continens inK^n non eitam altqunndopAm herd verficolorit mentiofit*
teopardfuvndenafcattfr,

^H
^^S

^^tddtiyns^.

^^^
felem adto honorarint^ f/ taptdcfuerit

^uid cauf fit, cur JEgjptii

RomaJoaliquandooccidtJJcfttem.

^^7

^uidiidemperCynocephaluminteliexerinf.
,

^S^
219

{^n aliod canis^ (i Mercurium denetat apud antiquos philofiphos men'


tiofiat.

^UM volucresmaxime celehratafint , f^ineortephilofophica manfuefaa^.


jytgallinaceii qujitradantur.

240 241

ikriMinauf^icat:iauU^quidinphilofophiapr&pef.

24^
Vone

]I

N D

X
.dinig.n^},

:Toytt^ ColumhialhaeJitnoptreviftndaposUoruum,

i^nd^ pauo opm hoc illujlrit. ^idcAufiputmr curl^o^ua PallAduAuk aftmctur t^t
,

244-

^ pauo lu:2

nonJ4.

4s

J^id dc cygno [latuendum. X{um viiUurfit chymi notus.


^naquiUdefttChyim<, cr qtnbm accommodetur r.ebus, ^utddejbtde ccn;endumy an ^ilU Chyr^ncafit.
{^nPhaeniccminter aues viuas^^inAllegori.asr.ecenfeat.
Ouitfintpifcesin rnariphiUfophico.

i^d
,

^47

24S
.24p
.259

25%
.2Si
.^si

t^n ^ echeneis ibidimji'


^uid depafiinaca m^riftarefiratur. ^uiddepurpura^ murtcefentitndumfit.

.2S4>2SS

^H fint cAtij
\cerij.

propter qifas adtofie^enttr

Tyrium coLrem
colutrint.

tncul-

JiS^
j^sj
,2sS

Cur AEgyptit onyrtngumpifiem interfacra antmaluL ^iiidcum ofirtdispudendisabfumtisfa^umfit.

^^Hofnfu fi:i dicantur^ an htfloricOy an aUcgorico.


nec^proprittAteptfcium.

2sp
.261
.2 62

^uidaiitoresqutdAmrradmttngenereydediJferentiajfeftfuygeneratio-

Cur AEgyptii Crocodtlum venerentur.


Vracents (jxferpenturtaturA txpomtur, 4tqueai
tur.

Chymiam accommoda-'
26$
.260

Sint m^lures pifcesmirnattirAy o[malto[uid myflerii Chymici occultent.

CurMercttriWy Deorum ftuncimy ^tfingitury incaducfofiogeminos gtfiet firpentes alternatim fibiimpliciios.

264

CuY idtm Mcrcurim AEfculipio^ cmferptmqttbqueproinfigniejiy obfictrtcts offtQiumprsfiitettt^ qtiem^dmodum ^ 6s Dtonyfe.

CurDionyfoquoqucfirpemoccifmaJfcribatur.

266

i
C/#rj Vython iUi^ ab

N
,

A T V

Xf

ApoUmtfAgittk intermpus^ hucquo^J^titet. 2 6f


tot monflrorttm mitter,

^tdfibt vtlit BhidriA


K^nHereuliihydra
%

26t

dtfferatitbechidna ^aliis eiui ^enerii firfenttbnt

26p

2f9 i^tdcnuftfit^ cur a vipera morfiab eadem remediumfihi qudrant, 17/ ij/f/ aliaferpentumgenerafint, qua operi phtloj&phico conueniant, 27

K^n viperafhtlofophis cognita.

^uid Saii mnndra prdjlet in hac artie.


;
I

273

BafiltfctvjusiHphibfofhiac^uU.

2^4
27

^itfit^nuvelvfti^infeSioruminmundQ.
KyinvnquamhactantiUanocner^ntmortalibtti.
I

276
27

^idinfe^aadMedicimmaurigenamconferant^
i^HomodiohetininfcSiufiAteuidens,

^uid de apibui dicettdum,


'
j

278 27^
229
^St

Si nuUd exifterent apes in natur^ , an efcjhla putrefaHiotte apes proiuci


pojfent.

^iddebombyeeeinfendum.
Annealiainfe^orumgenerafinty quaex putrefaStioneoriantur.

2S2

SEXTy DIEL
DcHomitic, cuiusinigmata funt numerojS.
Curtanta
diuerfitas inhumanafacieobferuetur,

vtvtxduoMenxchmi
2Z$

inmtUemyriadtbttsoccurrant.

Cur in tam angufto humandfacieijpaciotam auguftAfirma &ftupendti


pukhrituiocontimri^variaripofitt,
^uaj}ecies reip. in humano capiteadumbretury^quomodc,
2^4.

2Sf

Res feptemviralU fenatu4 humani lapitit deUneatur,

2S6
2S7 rnde

^UA maxima fit Europa buius dtgnitoi.


*****

N D

X.

video meliertt^roboque ;
7)eteriorAfeqttoy,

dmg-zSB

t^fi in hac Europaplures domini


gAnieumeditjy

& regesfintfui

turls.

2Sp
or-

^uomodo intelligendum fit yquoddt^umeli ^intelleSiumnonfari^


(jr

nthilominusjpecies inteUtgibiks ftAtutsjunt ,

2pa
2pi

^o
''

Species inteiiigtbtlis quxfety

(^ vndefat,

medto veltnJlrumentofenfibiiesiUA /peciesredpiantur d^dijpona"


iiidt

tur^ cu m tpfa non infe dgant. ^omodo differdthic Ipirttu* animalii

2^2

a rationdt ijominid animiyiSr zg^ quomodo hAc ab inteileSiu t^ Ipecte inteiligthiii.


AUtrar.fimecurcxerceant.
294.

Zenfu communi quidam homines vtentes inteUe^um agentem nunquim


^uifiity quodhominespiures deieElenturcorporli bonis^d* externiifortuna^ qutim intellcCitis :

cum tamen

hdtc

vtra bona fintytiia pro arbt-

trio vforpantidy tnterdum

quoque maia.

2gs

Cur homo vocetur animai. ur Logibt hominem mjuit iilii terminis ammaldifcribant. Europaancaputmundifit. Cur ^fricafeSitu in microcojmo exprtmaf,
Optrattonisin vtroquecorde (jj^SoieyComparatio.

2^6 297
xpg

2pp
^oHf

^uU adchymhm vtriufquemundiy magni (^parui.fitrt^tBti^y vbi ^


potior hutm coltoquiifinU.

HabtAt ne corin corpore tHoftu mundo metailicofuum motum^ ^idhuicatriinmaiorimundorelpondtat.


eire(pndeat^

/o/
jot
^of
304-

In homrntyftupeSioreeitis {quodAfricaeFi) vndeinitiummotftSyd^quid

Sintne quatuoreltmentainhisquatuorpe&orecontentig.
SitneatradeontceJJarifisadoptUy veluti

eH hominirefpiratio yfeu aerU


^os

Attra6iioperpuimonem.
CttrNiltu in

mmri mmdopotius tterem quam aqttam rtferaty refpedto


mmoru9

^NIGMATVM.
De ortu T^tlt JE'^yptiiy
stnig. jo^ mhorlsyfeu ^erfy dttraiitpnU in pe^ore. qux aeris opere philofophicofjt origo. soy

Cur AfricA det homtnes ntgros^ vtpote JEthiopesJeu NtgritaSy ^an hoc quoque conuemat eperiphilo/ophico, jo$ Jnferior venter, quamobrem i magno mundo {^jiam exprimat, sop
K^fiAtict cur rnolles dr luxui dediti.
3 lo

^d/itnevirtftivegetatiuaUpidiphilofiphitO.

^it

^UAratiommincraledicatur.

312
^13

K^ininprofanuhmcquidfitjimiU.
C)uinxmfitiUAregisflia.

^14.

Cur lapis animalu dieatur.

31j

^uomodo vegetarepofit, cum hpisfit ex mimrMuf , ftihM


UAvisaffcribinonpofit.

vegetati

316

i^mericdcur cum Attubus externisparalleU videri poftt.


miletur*

317
^iS

K^n igtturoptuphilofiphicumbominimnA^asin toto^ aut inparteafi'


Tefitmonia autorum quarundamyin quib/te partium hominis mtminerunt.

3ip

K.K A
mh^e^mf. ^zg.i
/it

T A.

Ia Odcs AlcaicJt (ac-Pontani Hcidelb. Strophtt t. rer/u vlt. dcile. futc &ftrojhc$8.v ylcgc, ttrriCMV. Pag. i. lin.pcnult. <
lin.io.vtri^
j lio

i.extremitttr. 4. l.j.

lin- vlt. reritm ejftnt. 15. i. 24. \f inctrruft. Mmore. ic 1. fcq conuenit^vt. t).l. %. dijtntim. tf.l. t;. frrr4 #00v. 19. 1. to. quinquemies. )7. 1. jo. cerpuUnticr,
1.

dub i

1. J* O intercoel. 6y 1. u. & 80. 1. 4. Hiereglyph. to. I19. Uiuvt[. 8^1. 10 fulphuwerum. 91. 1. 1. obfito,volupetX. u6. L it. </##f ad jujiam cmen. 141. ij. Marmrttidt. l^ylii.ftm. xt7-l 9' folet mundMni. 1d IxkHm iton ^ift' (Sipjo pto drchtUm , lcgcAchthfM.

jS

1.

SEPTIMANiE
LOSOPHIC^
Prima Dics
T>E

PHI.

CORPORIBVS
Alomon
vt

S I M-

plicibm 3 Qcelo^ Slcmentis.


ille

Israelitarvm RlX,
apud
fnma ccJeberrimus
extitir.

votum
,

{apicnti^obrinuit, jflcnon folum

fuos

icd

& cxtcros

Hinc a rcrnods Arabia; { vcl,vt alii voIanr,,^thiopia:jfinibusRcgina


Sa.h^

cxcitataHicrofoIymant

magnifico comiratu
tiameiusjoccultisnatinae myOcriisin

& donis pret^oliflimis inftru-*


nempc
vtfapien-

diajlongisitineribuscooccndit,

scnigmaticarum quaeftionumipfiadenodandumpropofifis,cxploraret. Dehacprudentiflima faEmina,Regina,vari^ diuerfi^rum lunt opinioncs. Alii enim <am Perjicam SibylUm , quam M.Varro primam inordinc SibyUarum nujnerat,ftatuunt,vtNif4<y,I/?i>, &cSuidjfy eamq-,

modum

ad marerubrum
:

in vibc Noi-natam 5

aiii

Babylone patreB^r#/ ( qui tribus libris Chaldai-

cam

conrcripfit hifloriam^ &: r;y?^/k nobili jnatrona

Quidam

hanc Tlicebademroca.m SAmbetben^quiLii^^ox filiam, aSem&Iaphcc itadidam: A nonnu]UsCaw/44a:ftimatur,quiacx Babylonevencrit:


Jnltaliam , Cunisq; campanisrciponfitfatidica reddiderit ;
fi(aiErithrM,Fbrygiaj
ita

vtP^rnatut.

CHtnM&c Cumana pro cadem ab authoribus po-

SePTIMANt^ PHILOSOPHICiE
conuerratam
fuiflc

natur.. Vdufjmasin Phocicisrcribit,iIlam

cum He-

bra:is,quirupraPaLT:Il;inamhabitabant,cxquorum librismultadidi" ccrat.cktliillj vocatamSibam. Idco Hcbrsam, Iudaeam,Chalda:ani &:yEthiopicam vnam candcmqi fuifTcputant. Pnulaniasdecaitaloquitur; Posl 'Demo
tn f^tidtcarmn focmin.man ntimsrtim confcripferiint

Hc

Sabaw notnme, qiiam Berofo patre,matre Erymantbegcnuam tradunt De hac Saha Gljcas Annalium partc i.itafcribit C<teriim Sabdi natioftint zyEthiopica: Eorum Regtnafiiit illa admtranda Stbjlla Quippe qu& cum lcgem ignoraret,nec vatesaiidiuiffet^per Sa-^ lomonem fapienti&ftihminiflratorim Dciim pr^dicattit Cdebrettir , ait, Dowibrdiiquifupra PaUJiina}?!f!(nt,^ciitilanftu?n
:

vtis Detisilletutis

qttitibij{cfauerit,vt te ifraelitarum foito

Regem tmponeret.

Eiushift:oriarecitaturprimoRcgum,cap.io. item i.Chronicorum-, cap.9. vbi diftinctc tradatur, quomodo ilia cum fummo apparata hommum Sc camclorum portantium dona, aurum , gemmas , &aromata prctioiillima, venerit Hicrofolymas ad Saloinonem ifraelitartm
'Regcm, vtprxfcnsdilccrctiS: cxploraret,aneius(apicntia famae

deeo

publicatiEpertotumorbcmterrarum, rclpondcret: Q\xx poftquam


diuCr(isqua:Rionibus^'rfni^w^f/i/Regemtentafret> elletqj a

Rcge

dealiisinterl:ogara,inadmirationemtantaefapientia;rapta,confiderans Salomonii opuleniiam,ornatum,fcruos,veflimenta,cibos,&facrificiaquotidiana,exclamauit: Beatttses^o Rcxybeatiferuitui^&populus


tuus,qtii aftdnetibi afiftunt.

throno Regio.

Benedictus Dominus Deits tuiis, quiteconjiituitm Cumq-,donafrerSalomonicentum(S: viginti talentaaii-

ri,multasq;

gemmas&aromata

prctiofilTima,reuerlaeflinfuam di-

tioncm. Qupdautemdophylicisoccultislcunaturalibuscius ajnigmatafuerint,indeconftat,quianccde rebusThcologicis, nccde Ethicis clle potuerint, in quibus ea a Salomone longilfime diflabat,

cumeiusreligio&rmorumdodrinalcngc alia effer, quam SalomoniSy vndc nec a Salomcne refponfa fibi fatisfacicntia acciperc potuifrer. Subiedlumigiturvbiquecommuncfait, inquoneutri diuerfitasapparere potuir, idquclolum efl naturceCquae vbiquevna Sc cadcm^
confidcratio,necfaltemfpecaIatiua,fedpotiuspra(5tica,quahsexnaturaliPhilofophiaeoperevera&rcbusconfentanea piobatur, Suidas

decademRegina
qtua

in

hunc modum fcriptum

rcliquit

Sibjlla Chald<ea^

qiiibt(fdamHebr<tanominatur^ cr Perjica ,fuo nomine Sa?nbethe dic%t,a

heatiftmo l^oa oriunda,de Jlexandro },Ucedone viticinata esl, cHiitsmeminit

PRIMA DlES: De CoELO ET EtEU. 5 ISicanoryqni vitam AlexandrifcripJJt. lUc de Donimo Chrijio & dm aduentu
plurima pradixit , deturriBabjlov.ica&ddiiuio. Reliqiu^cum cacon'cnti.iint,

niriquodhuiuslibniiint 14.

cic

gentcqualiberacqneicgioJii-

busdiucrfis agcces.Georgius Ccdienus,Rfffa'^^^/);.',inquir,(jw<f .t Grscis


SihyUa dictafait^andita Sahn-oniifania^Uierofoiymam ver.it , rt prcpofita quAJiione dcfipisi.tu
ciiis

pm.ulumficerct.^s.iw

tudincm , fapimiamij^

& SihylU ob prompti& reruvi multarum periuain majr.i erat nQmims. De


tpfi

iii^suu

hac erVim Donnnusdixit: Ab


ticinnta cfl:

extertiuterrdfKwtii Ati.flnnam venifeRegi-

nam,vtfapientLim Salomonisccrnera.

Dc Chriito, eiusqi miraculis ica va-

Pitnihiis&qfwii^y &bin!s expifcibusoUm


Milti.i

^wufjj virumindefertis exftturabit

Ouin &fitgmentis ccUcdurelliqtiiarum


BtJfi'noscophin0SiVtfitJpcrare,replebit.

completo lcculorum tcmpore mundum rubuerfaomnes hominci, fecundum quod wnuC& rum rcddicurum mercedcm recundumfua opecgcritinvita,ita quifque omnibusq; vicam aetcrnam bonis piis ts: bonis aftiucntcm imra; ,

Deum quoquc
dicit,

iudicviturum

probis vcro Sc iceieratis mortem

& iiipplicia nunquam dciitura

hoe

modo:
Sed ct)m iudicium iam tandem veneritorbisy
Cetifebitn^ pioshotfWfcs Detts ipfe.,malosj^\

Atq-malosrurfumtencbr.ts demi.det ,:dtmas

Tumdemum nofcent

qUAttiflagitiofa patrarint;

Terra piis autetn nutrix habitunda 'mancbit.

expofuitj Quapropter a
eil;

HaecRegina poilquam ad Salomonem venerat, cauiam lui aduentus Salomone humaniflimeaccepta &c rradata

rcitationes Philoiophicas
lenti Par iUtiJlrifimum

Eodcmtempore Ejramus PrtncepsTjri iagaciilimus,quiharceexiam pridem cum Salcmone 'miWmvs frequcntauerat, vt vtrunque, &Regera &: Reginam , iapientia praecel,

ia.lut3.Yet.,Hierofoly}}iam

feconruht: Qu^ibusin

palatio

quodam

congrcgatis, Rcxanimiiuigratitudincm l^ incen-

Uonemfequentideclarauitoratione:

Magnam

mevobis, Principes pr^eclari, debere gratiam ,facile agnefco, Salomoni

qui,reli6i:isveii:risditionibus

& amicis,hucu('que mea decausadiftiSapienti^ Tlieatro inchoanda mc-

P^'^'^-*

^'^*^

4^ijpa4 fttfcepericis itinera, vt in

cum

Septimak.^. Philoso ph iCiB

cuminuetisfocdcm. Qun:icsmihitim grata, quam qiiocgratiiTima^ accidit. Qiu^ci li talcm mc vobis pr.Ebcrcpodcm, quaiem cxpedtatis CcievoluntarcbcncfaciGndincficdubium J oilcc fanc curDcoOptimoMax.pcipctuas agctcmgratias. Cum itacjnie ftpicnti.r excolendargratia potilfnnum conucncrimas.-conditai iinnc SeptimafU/n noftrocolloquioconiecraic, perdicslingulos ita ordinatam, vtaiimplicioribus ad magis compolita procedamus. NAm hoc ipfo primo conuentusdie dc Ceelo &Elemeti[is iingulis tradlabimus Sccundode compofitiscx Eicmentis, atimpcrfcdtc mixtis, quaemctcoradicuntur Tcrtio dic de f"olliIibuscx tcrrapccicis, inter qua: mctatla func potiora: Quarto dc vcgctabilibus quibufcunquc Quinto dc animaiibus brutis, icufola fcnhtiua anima prarditis; Scxco dc homine rationali: ScptimoSabbatum &:Requicm celcbrabimusin mcditationefupcrca-lcilium Sc a^tcrnx Bcatitudinis. Denatuiis autcmiam di6lisitaagcmus> vtlibcrcnoftras icntentias abfouc altciius prariu<licioproponamusira,vtvcrica3 earumexcaulisperfpiciatur,quibus cnigmata occults Philofophix leu Hcrmctic^c ( propcer quae reliquaomniadifcutiunturjdequaquematcriaadiiciemus, nobisqvinuiecmdiirohiendaproponemus,inquibus(iquis vidlorcuadet, mcliori iure hominis ( vtpote intelligibilis naturie J nomen obtinebitk quamfidcciesmillchoftium fanguineamanu &ferinarabicoccidif^ fet. Egocquidcm lubens veftraspropofitioncs fiuc quxftioncs primus cxperiar praiftolando, quidexarcanis Philofophiac,vulgonon
: ; ;

-cognitis/itisallaturi.

REGIN^
, j

SABJE RESPONSIO.

Magna cft, 6 Rcx fipientia tua,admirabile eIoquium,5c diuimtnx iudicium qua; cum mihiinmea regionc, popularifama,.celebrataef^
(ent,nonpotuiquicfcere, antequam hifce oculis tepraefentemvide-

tcm>& auribusdiilcrentemaudircm.Qupdeummihi

contigcrit,fcE

licemmeexiftimo', fcEheiorcmautem,fime,vttuteobtuhfti, colloquio rcfponfionc tua ad interrogata acquiflima dignarus fueris

&

Primo itaque quaerendum, iuxtaordinematc

conftitutura>de coelo

Am 1.
A
I.

vifibih

eoq; contentis, nccnondcElementis.

Dic hitUf , Sih

fientij^ime R^x.quafiatiar

& dignior parsinPbiloJophia


SALO-

ecultaianCalHm^anveroTerra}

Prima Djes: De Coelo et Elem.

SALOMON:
In
;

magno hoc mundo


;

terra cft corpulentius

ScdenGns Elcmen^
eft

rum ca-lum autcm

fiibftantia rara
;

& pemia

dcindc terra

cen-

trum ccciumciicumfcrentia tcrtio tcrra c[i fixa Sc flabilis; ccclum aerium &: mobilc. Sic Philolbphorum ca?hu-n 2i tcrra Te habcnt. Vnde terranobilior eft cGeloinhocniagifterioin raagno mnndonoa
item.

SABA:
Non vidctur,quod coelum fit acrium, $c tcrraimmobihsftet

SALOMON:
SidcCoelo Terraq; compofitiPhilofophici Cquod mundus phikjff
fhidis hincdicitur J inquilitiofiatjCumfrmiMrudincacoelo
iis

&eremcn-

mundi

translata ita dicatur: ncceire cft, vt primo- fenteniiam


in multis
,

meam, quac

hifce piaemittam

communi Philofophias non correfpondct, de quo dilucidior aliarum qucefttonum fiatcxplicatio Tetra inmcdiomundi fita,!mmobiIiscxiflir,nec> vtCopernicusYcfril
axem mundij incuiusmediopundtuseft ecntra

x hypotheriaftronomicaaffirmat,caloftantc,i4.horisch:cumducitur fiipra polos vel


lis, ad

qiicm grauia omnia tendant,nifi impediantur obftaculis. Tcrram kanc efle magis compadam , folicLam &grauem circapartes centfopropinquiores, fuperficiei autem contra , verifimileeft. Terra compledlitur, vt contincns,infiiislacuni& loeis dcpreflloribus a?

&

qui tamen verfus vnam parTerramb" tcm cx obferuatione rcccntiori dcpreffior inucntuscfti fiquidem in rna parw noua Scmbla hycmantibus Solc infxa horizontcm defcendentc ad oo efTeex*

quam ,Oceanum & maria. Aqua igitur fecundum clementam tcrra vnum globum efficitrotundum ,

,'

vt tcrraprunum

Aqua cum

Aqiia;

certum diem ,
tcrra: cflet,

ille

non prius emergerc dcbuit,

fi

rotunditas perfe^a
contrai

rotw;

quam ineadcm ab iquatore dcelinatione> cum

J^^ "**

fere intcgro menfe citius apparucrit.

Acr globum hunc circumdac ,


tiarum fixarum.

& extendit /e ad extimum coeli ftel- Atti

&on habec.

IgnisEIementumquidemeft, at ccttnm locum fuafpermanentiaelgnii; ft autem in omnibus csteris Elenlemis inuifibiliter, A 5 ncmpc

Se^PTIMAN^ pHrLOSOPHICT.

nempeinterta,aqua,acre: Aerqnoaltior, eofubtilior &: penctrabilior,celetior,rerenior,adiuior.

Ca-lum acrium diximus, ptimo authoritate Sacrarum literarum, Gcelum acrcuelacionc,tefte,ca'liimcx aquaconduum afquarjMofe^exdiuina qaorium
'

modofto- j-mant,&:inPralmiscoelumcxaquisexpan(umdicitur. Idrntioquo^^^^' queaftirmat: Namex crafliore rubH:antia,quam:ier,eircnonporeft,


neceftinterftitium,quoaer,quipelietratomniajprohibcatnr, vtnon

Cali otbes.

akendat. Cali orbcs efirefi^kitios&faltemhypothcfcs aftronomicas facilc quis ex fe animaduertet ; Ergo Planer^e fuos proprios motus libcre perficiunc.IncerimaeriumilhidccDlum i^.hoiis, cum contentismotuprimo, nonviolentia alicLUusoibis, (cd diuina virtnrc, jibeiiime citcumducitur. Qnx omniaabcxpcricntiaquoq;ftabiliuntut:Nam multiCometxvifiluntfupraMartis altitudincmalccndille,quicum coagulatx, a S cle au tcm illuftraCX terra fint cxhalationcs eleuatx ipfe nonnunquam obferuetur Planeta Marsc]^ lux XX-j ( vnde iUis J) elfe orbes,nec ccelum diuerftim ab aerio patet,ncc hinc Sole infciior

Ariftotelis

fentcDtiacJe
CQclo.

tradufublunari. AriftotelesEthnicus ccelum ftatuitex quinto elemcnto, in corruomnis mutationisexpcrte,idq; ideo,quiaaffirmabat ,Munptibili ab aetcrno, &c manfurum in azternumj vt hoc probaret, fuilfe ^m^

&

hancndtionem decoelifubftantiaintroduxit,
curn corruptibilibus elementis quid
eflentia:.

idq;

non acrium, nec


leddiuerlae

commune habens,

Moftra

ipfi

Idcafl*erit,qu6dSol&:homogcnerenthominem,animan-:q-, humanamproent^lecheiajfeuaduprimo &c fubftantia ex eicmentis ortaac corruptibili habuit. Atin his Ethnico Philofopho contradicijtius.

eontradi-

De AnimaRationahhominis, quodillanonaSole,ncccxele-

mentis proucniat,fcptimohuius fcptimanasdie diflcremus-, nuncde Sole qua;dam adiiciemus. Eft autem in coelo Sol,quafi cor magni ( vt 5oJ, Platomundumvocat j ahcuius animahs; a quo tria propagantur ia Virttu. Lumen commucorpora, nempe,iwf, CaloT, circumpofita Eius lume. nicaturomnibuscQelicorporibus,quaclucent,nempftellis,acterrenorlobo, cui circumftansacr illuminatur, quatenusafolarilumin

""*'

&

'Calor.

attingitur.

fuperiota,

Culoi'.m Sol^d inferiora 6f fuperiora fimuIdifFundit; ad ncmpe Planctas, quorumqualitates&virtutesfuocalore

temperat, 6cincfFed;upiducit; ad inferiora,iiempTerrfun,vbiroi^

Prima Dies: De oelo ET EtEM. meralia, vegetabilia, & animalia eius calore perfufa gaudent,
fcunr,& angentur.
Virttitem,

7
cre-

quam

fimilitcr

circum

fe

luperius

& in- Virtu.

feriusciitfunclit,adftcllas,inprimisPIaneras,vtperreflexionemquan-

damabillis communicetur rebus nafcentibus, ciira finguli Planctae aoniuHxcrint cumfolati.-adterram, vbi fuas virtutestemperarint

&

crefcentibiis ncceilaria clt


penitiusL]-,

omnibus. Et fi bsnercm intcofpiciamuy, confideremus,Solincoclo,vtcorinhumanocorporepro-

cedit in fuis oparationibus.

Cor ex fanguinc

puriore fabricat Ipiri-

tustenucs, aerios, fcdigncsnaturas^calidos&ficeos, motucontradionis&dilatationis, quosdeindemittitperarteriascorotidasince-

icbrum , vtibi fligiditate & humiditatctcrebrii^n retiformi complexa remperentur & fiant fpiritus animales fenfibus omnibus & motiSol fiue ex puriorc aerc , fiuc alias, qu, Yicifi fabricat cflentiasfubtili/Iimas , quibus infunt Lumen, Calor, &c Vir- fitudiaaia tus,anteadida,easqitranlinittitadflellas omnes drcumcirca in cce-"?""^<*<^*"*
:

bus caulandis in corpore aptis

ita

lofitas,

lumine, calore, &viftute


ftellarum,
cit crefcere

hoceft, errantes&fixas. Atque hac effentiae fubtiiifHm^je ita praeditic, temperantur virtutibus illarum

&:tum immittunturterris, Scluntvisillaviuifica, quaefavcgctabilia , hocefl , anima vegetabilis h\ vegctabilibus, ac anima f^nlitiua in animaiibus excepto homine, qui ex manu Dei fuam animam rationalem recipit. Sol autem , praeter iam didas, alias quoquc viciflitudines in mundo efficit. Vacuumnon dari nec plura corpora in vno loco , omnibus Philofophis pro axiomate efl Deinde turba Philofophica optime diflerit de Elemenrorummcraffatione Scattenuatione, cum inquit: Qupd omne fubtilius terras in aquam abeat, aquae in aerem, aeris in ignem, contrd, quod omne crailius ignis in aerem aeris in aquam, aquae in tenam defcendat. Vt itaque in his moderatio fiat, Sol fic vide- Solquo, ,
:

&

tur procedcrein fuis operationibus: Calore fuo agens inaquas ter-napdopto-^


reni globi,
.

Oceanum, maria,

iacus, flumina, riuos, &c. cxtrahit"""?^*

reioluitin aerem, qui maiorem ^^^,^5^ locumoccupat,vt&altiorem,quamaqua atque ita continuc opcratur. Aer ille, quo purior, eo altius atcendit. Cum vero plus aeitide

puiiorem fubftantiam,

quam

ris,

quam

continens illud

mundi

requirit, atti:a6tum fit,

fit

in qui-

bufdamlocis (inferioribusfublunaribus, quiaibi aer craflior, quam fuperioribus) aeris iterum condenfatio, nempevelcontradionef vt
fit in

S
fit in

SePTIMAN^ PHILOSOPHlCiC

I.

Ratio.

n.

I.

T V.

alcmbico calido, <jui vaporcs afccn dcntes conrradionc cogitjVt inaquae forma guttatim dckcnclant) vci fdgorc: atquc hinc primo nubes.deindcpluuia j qua: ex his poftca contmgant, fub Metcoris diccndacrunt. CoElumcigoacnumcfl:,quianihilcft^quopuohibeatur qaominusacrfubiunariscontinncturcumco-, tum quia maceriavaporofa ex terris in CGeium afcendat proptcr concinuiratcm &: non prohibitumtranfitumj tum quia cociuni non aciiiim &:abacrcfubfunari diucrfum>e(retdiaphanum quod faileiet noftrum vifum, vt Sc Bquaacriadiunda CE.g. fi quispedjbusgcnu tcnusconrendatin aquam*pedstumidos&:longe maiorcs, qLiamfinc, faliacia duphcis diaphani,acris&: aquajintcrccdcntis intcr vrfum (Scrcmvifiuam,iudicabit.) Demonftrant Sacra: hcerae quoque ccBium cx aqud , hoe cft, in aercm rarefa<fta, coflditum. Adhsccxpcricntiadcmonftrat, acrem hunc fublunarcm &c nobis propinquiorcm fcufmi moucri ab OrienccverftisOccidcntcm^vnacumccclo,licecnon ica rapcim, pror ptcr huius crafliticm 8c ad inobilitat<:m minus apti cceleftis vcro lummam tcnuitatem &C ab hoc remotioncm. Huius rei demonftratio eft,vt annotat quoquc Hcnricus Brucaeus in Spha;ra , qu6d, qui longinqua O^ccani ipatiaab Occidcntc vcrfu* Orientcm , nauibus cotjfiiunt, long^ tarciioxi tcmporc c^, quam indcab Oricnte huc vcnianr liadempropoitioncventipracfuppofica, nempe racionc acris^
, ,

O.c?^^'^4"^^"5^o^""^ P"'^'

*^^^^^'^' ^^^*^^

'^Vi-

tcmimmobilisftacnecmocucceiiafHci.tttr,nccprop;io rotatui.

DECLA-

Prima Dies: De Coelo

et Ele M.

dM: LARATIO HVC PERTlNENTlS


MAGN-/E ILLIVS ICONISSIVS
TabulfiC.
A.
h.
f.

Teira.CentmmMundi. Centrum Solis a. b. ExcentricitasSolij.


:

Centrumdefcrentiscaput&ciudamDraconisinLuiia. d. Lunain defcrentc cap. Draconis.


Venus;

ConccntriciLuniE. h. Epicyclus Veneris. i. Mercurius. ^ EpicycIusMercurii. /. SoL f. w. OrbisSolis. . AxisTerrs: r. AxisorbisSolis. p. q. Linea Apogacum &Perig*EumdenotanSc /! EpicyclusMartis. f. Mars.
e.f.

g.

M. Epicycluslouis: Ar.Iupitcr.

y. EpicyclusSaturni; ^. Saturnus.

A. B. C. D. Sphaeraftellarumfixarum.
JE.

F. G. H.

Primum Mobile.

SABA.

t6

SePTIMAN^ PHILOSOPHICiB
S

AB

A.
,

^N

MA

^nne Ter rafaSla el} ex Ccclo


tra ccehtm ex terra
?

tanquam haji, an con-

^'

N. 5 A L AquafuitprimiimElcmciitum, ex quo conden(ato, tcrraj rarefa<flo,acr.SiccElumfad:aliint. Condenlatumvero inhoc opere nobicondenfttuni liusrarefidloj quia rarcfavtlum temporc prius eft, pofterius. HincccElumphilofophicumrude&:nonmaturatum,naturacp priuscft tcrra contra. De cceio & terra tradunt antiqui PoctiE,qu6dfintDiiomniumprimi,n5geniti, exquorumconcubituSaturnus&Rhea,nccnonTitanes, natiiint: Idipiumillideccelo magni mundi,& terreno globo intellexerunt, in quo ftultis ftultiores vifi

OMO

&

liintradeocnimfuntabfurda, vrnulla egeant refutatione. Qui haec alia tcrra interprctati funt: introduxerunt, de alioccelo quamuisphilofophica plane intelligamus, ncmpe Gabricum &Beiam. Eft autem Gabricus prctiofiorBeia, quorumilleTerram,haec Coniugiu. Coelumrefert; Et quamuis Coelum &c Tcrra fmtconiuges,inqimatrimoHioviuant,tamenCoclumTerraeniater,&haEeexiliofa(5taeft.

primum

&

S
jENife
3-

AB A.
Terra, aut contra ?

uA

,x^ (^celum efl incorrufitihilius

ALO

MO

N.
contrarium ftatuat:

Imo: quamuis

Ariftoteles in maiori
ie

mundo

quod quidem per

incorruptibile exiftir, quia nullaibigeneratio,

ncccompoiirioex ^.elemcntis; Ergo nuilacormptio aut diifolutio clcmcnrorum. Cauiahc-Eceft.qula/olusacrpuridimus, nccaqua,nec


rcrra,neci^nisibieft.Manetitaq;
incorrupcibile.

vtfimplcxcorpuscoeiamfummum

Qupd

fi

Cometa ex vaporibus rcrrat eo vfq-, afccndat,

qui,qnia radios Solis in ie admittit , lucet , vt aqua condenfata leu gediiparer. Noftrum autcm lara,iUc fuccefiu temporis corrumpitur

&

coelum magis corruptibiic eft , quam terra , hoe cft, citius ex ope rc fugitin acrcm (iiac fiibftantiae pcrfimiiem, quam terra, quae omne ignem patitur Coeiumenim foemina eft,& Terra ma$,qui imprimit foemin^ vim ^cncratiuam.In maiori mundo contrarium accidit ibi enim coblum tcrrx impertir virtutes feminales formas earum eflentiaiesjtan:
:

&

quam

pRiMA DiEs: De Coelo


quam mas
focminjc.

et

Elem.

tl

Vnde Philofophi non abfq; caufa dixeiani,opns

noilrum efTe inuerliim mundum ; <juod enim in mundo fancnus, hic


cftinferius,& contra,

SABA.
Qho
vinculo aslum
S

& terra coniungmtur f

^ekigm
-^-

ALO

M O N.
&c

Eodem, quo

fcetus

&maccrj aucquo arbor

poraum

Pomum

filiucrfxiubftancia^eftabaiborcj &coniungicurillipercauicm,foECUS
icrra coclo. Vt cnim in maiorj macripcr vmbilicalem venam; fic mundocGclumincumbicterras, rcipcdu acrciglobi ccrram ambientis,eam foecnndat & impriegnac; lic in philo/ophico. Tcrra hictam propinquc c(e!o coniungitur vc propius no podit, quamuis acV cnitfiorincerccdai,aucpociusaqua,qua:vcrumquecoI{igcc, quiacxaqua perraiefadionem&condcn{acioncmvtraq;fad:aiint.Aquaicaq;cft vincuIum,quo Terra&: Ccclam coniungancur, rcfertq.; vicem vmbilici &caulis,iiii6 matris & nutricis.Per aqur.mauccm hicintclligimus aerem crafliorcm,aut terram tcnuiorcm.
,

&

AB

A.
iEw igma
5-

Quodnam prius fuit tempore, an Cco!um,an Terra f S A L O M O N.


Mater cx naturxordine prior eft fuo
:
:

fcetu

fcd maritus fiia vxore


qua:ftio

non femperiunior Angallina,an ouumlit temporc prius,

eftantiquiflimoruraPhilofophorusi Ad quam relponliocucularis j, p r lO &reciprocarefertun Eadcm hic conucnit: Niiienim teiraeflerjCcc- circularis.

lum nulliuseflet puritatis,aut pretii Et nik coclum foret,terra non cl:

{etprodud;a Terraitaq; coelo qualitates contulitpotiores , quas habet,nonfubftantiam :Etcoslumterras dedit lubftantiam, nonqualitates.Increatione primamaioris ca*li &terra:, illud prius faftumcft, aquisrarefa<Skis;hxcpoftcrius,exiifdemcondenfatis. Aqua,vtibi,vtriufq; materia,lic hiccxtitit; Si vcro coniiderentur vt mater aut vxor, illud no priuseft, neq; pofterius terra, quia iunt corrclatiua, quorum
:

TnumaIteridatEfle,quoadrelationem. Necenim piiusquis cft dominus, quam feruum habeat; nec feruus, quamdominum: Ita nec atiquamatercft,autvxor,antequahabcatprolc,autmaritu,&contra.

SABA,

11

SEPTIMANiE PhILOSOPHIC^
S

AB A.
illls

iENiGMA
^*

VtYtim

cfi

mnus qmntitate ex

O N. S A L CGelum praciialer ceirx vcpotc illam ambiens> vc ccntmm. Efl namquetena rcfpediu ccrli inftar exigui &:fcri;iiirenilbilispuncl:i in maiorimundo, cuius proportia nulla cfk. ad illud: Si cnim millaeft
,

OM

propottiointercentrum&circulum quemlibecparuumi. quid dice-

mus de circulo omnium maximo cxtimi corli, &c terra eius ccntro ? Solcmcacleriemterracenticsfcxajiicslcxicsmaioremrtatuunt AftronomijquotiesipfoSole ccelum J Fortcccnticsmiilies, autamplius: Actcrramnoflram runtquimilIiesminorcmruQCocloaftirraent,idq-,

NB.

ideo,quiaterravnitatemreferat,aquadenarium,aercralIiorcentena^ rium,liibtilisccEleil:ismilicnariumnumerum. Hscceftcatcna noftrae:


rarefadionis, autcondenlationis. Hic cftcirculus, quiabloluicuri nolho coelo & tccra,quo ad orcum 5c motumperfed;ionis..

ABA.

MviGUA
7^

^t vtrum maiiis efl virtnte f SALOMON.


TcrratSecuseft in
:

magnomundo, vbrcoelumomnes viresterrae


omne
iltud,

mmiftrar Terrain noftroopere viua &:aeiiaeftjnonmoitua,autinefficaxrHincviuificaccoslumjilliqjfuggeric


eftj neir.pc viicucescerreftres,

quodeide-

firmicacem,.conftanciam,

& a corritm hacc


magna vi&

ptioneiiuefiigaprceietuacionem. Tancaeft
tia eius

magmcudo
corpore

&: excellen-

vircucis,vr,quantum fuperecur a coelo quancicate, tantu

fupcret iltud qualitate.


Jtatec

Namque inparuo
S

faepc

AB A.

jenigma. ^

JiP^ ^^

ajjcribitur cceloyarf terra f

ALO
fit
:

M O N.
(ic

Ignis elemencum proprie

ex aeie ad fummum rarefadro r Verumi

in terra eftproprium&cproximumciusdomiciliitm : Niftenim ignis: amaret terram > &tcrra ignem non eftet elementorum mutua con--

Mxio

in corporum ex elementis compofttione > &:

compofitiim

ftaum

Prima Dies: De Coelo et Elem.


diafacla. Inrerraicaqueignisquiefcir.

15

ftatimexrercconcideret, nempeinter igncm &tcrram Ijtc&difcor-

Sic&inaere &aqua,q^uoad

elementa maioris mundi. Eodeai modo ignisin terra philofbphica lacet,vtcc inacrc, fcdremoteinhociniila piopincj^uillimc. Nevero qticm iediicar, qvicd coirmuniter ignis regionem coelo proximam
iCOiircituanc
:

Quod

rCGeli conliftit;

fi elFet>nunquam terraiadhaercrcr, qua:rinccntroquia loco. naturaUcer a terradiuifiiseflet::: AerYerQ&

aqiia tcrram ambiunr,quamuis aer terrse conti:ariecuriavtra,q^ue qualitate: Curigitiirignisa.terraeflietremotiflImus,cutnquaconueniac.


iii

vna quaHtate, nempe

ficcirate

Fuga

ccrte, quae in ignevideturj.

dummox dirpentfurium pyramidali figuratendendornoneftafcenfia, fhdin aerem traniiiiutatio y quodinde patet , quiamox omnis ae(libflantix illi adiunt,non amplius,ignis ifibencconris qualitates fideremii&yigncm faciHus tcrra^ adh^erere,, naturalt amore , quani aquamrerriKautacii, pcripiciemus..Nam{iccitas,quepropriereten-

&

tiua

& igni

*?i

tenx comraunis cft, nunquam rccedit ab alterutro

veia, quaeterre &aqua conuenit.^ per accidens, mutabihV, eft>,n.eccaufam habet ftabihtatis: Humiditasinfupcr^ quxaquae&
Fiigiditas

aeaineft,.cxpulfIuaexiftic,fluxibihtatisparticeps6<:mutationivalde

obnoxia. Ha:ceftcaufa,curnaturalcvinculum mag^isfit interigneni tcrram,quamcerram&;cGelumiacrium..

&

SARA.
^cj^ua. vero cui ajjcrihitm , cceto ,

an ttrr<i^ l

xn ig m
^^

SALOMON.
Exaqua ccelumfadLum cft,im6 &tcrra :fcdrarefidia,quacx aqu*:
fitaer, celerioreft

condenIatione,quaexaquaficterra vnde aquafimihor6cpropinqtiior eft coelo,quam terrac. Videmus quoque in ma::

iorimundoaquamexcoElbfeunubibus,hoceft,aerecondenfatodcciderepotius, quam exterra aquamfieri.. Terranoftra eft calida Sc ficca^coelumhumidum&frigidum.. Aquaitaquecceloappraudit, 6c


terraduerfatur.oportctenimvtdu6contrariacopurentur,fivnunv enim in; fimile non agic , nec a fuo fimili patitur. Vndceoelum terra.maxime fibi iriutud contrariantur, Sc longiffim e a fe inuicem abfanr..Vccnira ccntrum acircumferentia fua.
in ahud agere debeat t firaile

&

lemotiflimura cft^fic terra a coelo..

SABA*

14

SEPTiMANiC Philosovhicm S A B A.
^^r, cui
dpignatur, an huic, an iOif

jenigm A
'""'

ALO

M O N.
,

Aeiintermedius eft intcr coclum & teiram, nempe cradior in quo nosverramurj quocirca cum vtroqiie conucnit. Ita&inmagifterio philofophico acr coehim connedlir terras, 8c a ncutro difiungirur; Duo enimcontrariaabfquemediononconanenrur. Interdumitaqi aer terrjc, intcrdum coeloaflcribitur pro diuerforcrpcdlu Nam acr proprie cocleftis eft affinitatis, & quali coelum ipfum ( excepto co, quodhic de crafllore ioquamurj lcd cft quoqUe tcrr*E communisj quia mater coehjat auia tcvr vidcatur,
:

S
iENicHA
"

ABA.

s^r0* iznis coniunfli quidjunt, an ccelum, an terra ? S A L O M O N.


Terra: Qupd fi mirumtibifuerit,decIarabo: Ignisinnoftrohoc mundo tranfitinaerem tcnuiorcm hic in crafliorem, craflior aer in
,

aquamjaquain terram
:

qua cumignis hofpitiuminueniat, vtaerift igncnonderinitefleignisautaer, fedvtrumque permanct in CuacClentia Indc aiir &c ignis pro tctra habentur, & terra quatenus clemcn
,

in

tum, profubicdofcudiacrforiovtriufque: Ab

alteraparteignis eo-

demterrre pcr ficdtatem afl[ilit, habens al'rem poft fc, nec vnquam omnia quicfcir , nifi inueniat terram aeriam, vt funt fomites , Hgna, crernabiha,feuinflammabilJa: Tcrra auremomnis afriaahquidpin-

&

guedinis,oleofaefubftanui:vclfulphureaecontinet,quainflammatur oleofitatcm , qua ta' &comburitur ; ita noftra terra habet aferem abfumitur quiain ignc condenfatacft, incenditur,necignc ; men non

&

& didicit ignem pati,e^q; nihil aliud eft,quam aer & ignis. S A B A.
^^^
ohfecro-.jgnisc^^terra.ciuidjuntex

jirTMA
11.

iUfs duol^us,

^ mox

dejinam fro hac vice f

SALO-

Prima

Dies:
S

De Coelo

et Ilem.

ij

AL

O M O N.

Terra: Diftingiicndnmaiiteminterterram,Elementiim,&:terram Xcrradu clemcntaram.-Tenaclcmcntata ciimceclo conkrtiir. Terra elemen- plcx.

Terra&ignis, coha;rentia &artiinnuimus, ncc vrraque eum ca;lo quid communehabciu: Vndc nccciTarioTcnxclcmcntatns conucniunr, quarcumlir cahda, ignisnon eflexpersi ciimfolida Sc hxa, proprie

tum,nmplex,

pcrfcconficicratiir:

nia rnnt clemcnta, vt antc

terraeft.

SABA.
Ego,nenimistedioravidear,hicnuncfabfifl;o,aIteriq;Principilo-

cum lubensconcedo:
bi,

Gratias

autemimmenlasprohumaniffimareci-

fponhoneacdodrinaocculrillimjErapientiaE, quamedignatuses,

quas debeo, ex ima mente ago.


S ALo

MoN

itaque ad

Kyramum conucrfus,Magne,inquit,Prinfoliti

ceps , pro ea confuctudine,qua

fumus in his natura^arcanis inui-

cemprocedere,inpra:fentiaReginE prudentillimse quaeftiones quoque tuas dc iifdem fubie(3:is proponas,ad quas,quoad potero,reiponfa a veritatc non aliena redditurus fum Haec enim feptimana huic
:

noftrac

Sch o

dicataeft, in qualibere derebusnaturalibus oc-

culdsautdubiisinterrogareliceat.

HYRAMVS.
y!r/ H^y^WMj.Magna eft tua lapientia,o Rex,7^ff ,nec minor benignitas,autcomitas, c]uibusomnesantecellismortales,iisq;fretus,

vthadenus,nonnulladehacipsa matcria difquiram,eandem&maiorcm in me Jicentiamtuacfapientiacrelinqucns.DeElcmentis vltimo quaefitum eft,ideirco de iifdcm continuabo

^er
phico
f

^ aqua

cjuidjunt in opere naturali fen philojo-

AmGUA
^^'

Coelum. Vt enim ex aqua aer coelum aerium eft in maiori mundo:itahichumidaclementa repraefentant coelum, hoc eft, fpirituaiem partem. Nam vtignis adh^cret terrae, dum fomentum in ea inucnitproptcr aeris confangiunitatem,quaretinetur, &aliaspropter
ficci-

A L O M O N. &

l6
coniungitur.

SePTIMAN^ PHIL0S01*HICi
Imo coelum
cx aqua Sc acrc fadumeftjvr rcriacxhis

ficcitatem, tenxdc igni communei-n-, ficacraquXj&h^cillivici/Tira


contrariis elcmentis.

H YR AMVS.
'4-

O M O N.
terrac elc-

Idcin ccclum:Habetcnim ccelum puriflimam partem

mentiinfe;cum vnumclemcnrumnon/ir adeoiimplcx.autpurum,


proximi in leabkondar. qulm^fim. vtnontantiilumalterius plexautpu- fittcrra:proxima, aqiix trailior pars interram tranfit
rum.

Cum itaqueaqua

& fublidet, vt

timcn rarcta6tio&incraflatioinhiselementisinfe inuicem lonL.icricgct tempore , quam aquKinaercm , & aerisin ignem, &c vicc % crsa deicendendo.
terrsfubtiliorportio in
rarelcit: qua:

aquam

HYKAMVS.
^^jgj^^
15.

QuomodQ fit

mutatio

cceli

in tcrram t

S A L N. Coasulandoigncm inaerem, aereminaquam, aquaminterram,


flux

OMO

cum

ignc cohaeret.

Coagulatio autcm

fit

condenfatione fub-

magis contradam, magis extcnl^ in denfiorcm tiolfonen. ftantixrarioris lorum. qualitatumqi permutationc. Humiditas enim aeris in frigiditatem
aqujc, fric^iditasaquaemiiccitatemterra:, ficcitastcrracincaliditatem ignisceditat ita,vtdominium i'altempra?cedentium quaUtatumab-

&

&

cat,n6qu6dexroto,fuccedentibusaliis,exringuantur.

Nam incom-

pofitolcinpermanercdeprillinisqualitatibus&fubftantiisnonihil, certilTni^ium el^j quod nili contingcrct, terra compolira non poffet
folui in

aqua alia,eamq-, coaqnlarc quiadeeirct ingrefliis vniusnatuj

r in aliam,hoc eftjcollique^aaro.

HYRAMVS.
cccli f

j^mcuA

Qjfis efl color


Qualiseftccfclimaioris;mundi-,
turse 6c patientis,

,7"

SALOMON.
quiahiccalum
eft

fceminecE naIseis &:pcr-

longe ahter,quam ibi. Color elt muka

fpicuicatis,neBipealbus,qui&fceminispeculiariseft, Coloicsauccm

Coelo et Elem. pRiMA DiEs: 17 ^ifFcnTntrccundummaioremvelminorem abundantiamIucs.Hinc

De

Coloret

cxtremicoloresrunt,nigerjquiminimum,&albus,quiplurimumlu-quodifFccisobtinec.-Rcliquiruntintermedii: Corporaautcmrariorapluslu-^"^' cis,&dcnfioraminushabeieanimaduertuntiir,deelementisloqucn-^jjj^^j ^cat,

do.Hinc ignis flamma pcr fc conriderata.noneft rubea^fed alba: cum qui. yero caiboignituscon(ldc4atur,rubeusvidetur,quiacolorcfl:mixtu$ inigne;5<: terra, idq-,idco,quiarariuselcmcntum eftignis,idcoq; plus lucens,quamrcliqua. Ignifnrariratc&albocolorefucccditaer,liuic aqua. Terraperfeconridcrata,opacaeft,&:lucisexpers,ideoq', nigra. Athicdcarcnamarisalba,marmoie, velcreta,quasruntalbif]ima,&:
cerrea corpora , quod obiicitur ad id rcfpondendum , quod non fint nmplexternt:elcmentum,red corporacompofita. Nosaurcm hicloq[uidefimpliciflimo. Incoloribus vero compofitorumeft magnadiuerfitas, vnde nonderaritateautdenfitatecorporumeorum, multo ininus dequaKtatibusprimisiudicaripoflit. Vidcmus cnim_gramina viridia Sc folia herbarum Sc arborum, corpora facilis dcftiudionix,
j

ita&lapidemfmaragdumcorpuscompajfbius: ficmarmor,caIx,nix,
glacies,cryftallus,adamas,fiiphirusfuntalba,vt&papyrus,lintea,lac,

& fimilia
minis

Item rofa eft 5c alba^&; rubea,vnius qualitatis,cftentia:,no,

& raritatis fubftantias: Nihilominusconftatcolores, viridem, CiKruleum &:flauum amicari vifui,vtpote medios & nigrum fcu ob,

fcurum,nimisconcrahcre;acalbumdifpergcrcvifun-;,hcceft,(piritus

vifiaos,acicmq;oculcrnml2dere.Vndequidiuin tencbrofocarccre manlcruntjfiinapertam lucemfubito producantur,iac lc amittunt vifum,&: qui per niues diu peregrinantur,{entiunt dolores oculorum. Atcoloresperfeconfiderati, nonrelpe<Sluhumanivifus,dicunturex nigro albodiuerl* proporrione compofiti. Exemplo fint nubes, quae pcr fC obfcurcEjfi vidcanturper album perfpicuum , caeruleum reprxlentant.-ficaurora^coloriubeusfitexalbo&nigro, (ed aHo fitu, autproportione , qucm dicuntexplurimo jiigro pauco albo conftare. Etfic de fimilibus iudicandum.

&

&

HYRAMVS.
Qualis
efi color terra}

JEmcmA
'^'

SALOMON;
Kubeu$,quem ex igne & terra,quibtts conftat,eIementis compofiC tum

i8

Septiman^ Philosophic^
rabeum vt
,

ti.HTjnouimus. Ignisciuininterra dat colorem

paret

im.

prunisardentibus. Vt autem ca,'ruleus fit exnigro per aeimm albura perfpicuum, licrubeusfitper igncumalbumnonvaldeperlpicuum^

&flauascontingitexrubropcralbumperfpicuum:arantiorumcolor
ex Hauoperruhrumpcr(picuum, finguli fua
&i.

diucrsaproportioae.

Natura aatem in pvoduciionc colorum niDn opus habct compohtionciUa,l"cdimmcdiareextheiaurisfuis fingulos, taiu]uam iimplices, gcncrau in fubftantiis, gradatim tai"en in c]uibuIdanaprcK;edeiido, vtapparct inviiisimmaturis viridibus, poftcaealoreSolisflaucfcen.tibus, iteminpomis&aliis frudtibus, qui crudi funt virides , poftea fiunt liaui velrubei maturatio.ne ex calore acccdcntc Vt autem Ada:

m.usfaC)tus.eftex.tej;rarubra,(ic &:noftra terra.

H Y R A M V S.
jENiGMA
.1^-

^yif^

Ccelum mas

effy

an Terra

SALOMON.
Tcrra: MiraTi quts pofTet, rerram noftri operis
efTe

mafcuram

&

coelum foemineum,cunicontrarium videamu&in magno mui"kio,vbi CGelusdicitureumTerrafua vxorcconcubuifTc&rgenrraflcTitanes dc Saturnum,Iouis patrem At in illis alius ineft fenius, quam in hifce. Noftraenjm terra &: ccelum nongenerantproprie dictum Saturnum, fcdeius nepotemclariilimum, quargeneraiio, dumfit, Saturnus&: lupiter abeffe nequeunt.CaufahcCC ell; quia Teira , ceu maiorisconfiftentix & centrum immobik,infoiTnat coelum , fuftentat, & confiimat,ae,vt aerium diffluat,& cenmim fuum rclinquat. Terra enim St coelum faciuntcirculum (deqno ahbiy^ iiiq^nocumoinneslemidiametrales line^acque a ceiitro producantur in circumferentiam,apparet , hunc circulum a centro fuo formari, &c retineri , ne in aiiam figuiam,e.g.pentagonum vcl hexagonum,tran feat,
: ;

HYRAMVS.
jjENiGMA
^9*

-^^ itaque Terra imprtegnat (jElumt

ALO

M O N.
De Palicis
fratribus nar-

Imoi&CGBlumfertTerrasfimiiesfilios.

rant j quodcxTerraprodietintjaThaliamatrepriusibireconditi: Ac noftia

Pritiia Dies;
iioftraterra ex fefe gcnerat,
fi

De Coelo et Elem.

j$

ciimfua vxorecoElefti coniungatiir, nec opuscft,vtilli,tanquamcontinenti,fcEtusalienusindntur: fitautem


6-:fcEtus

haecimpraegnatiopoftcoitum,vtcoituspoftmatiimonium:

nafceturmagnaeindolis, melior, nobilior,&:fortiorfuisparentibus,

^uiper fe eonfiderati,funt vilioris conditionis &: originis.

HYRAMVS.
Suntne PUnetainhocobere'^.

^mioma

SALOMON.
Suntfine,atnonomncsfimul &fcmel,fcd fuccefiiue.-PrimoSoI &LunaconueniuntinSagittano; DeindcLunje a coitioiicredeunri Saturnusfitobuiam,p6rtIupiterinPifcibus: Hinc Mercurius in Gelinis; Deinde iterumSolmarituseiusinLcone, inquonafciturSolarisfcctus; Mars &: Venusintcrim fuo fuitiuo indulgentamori, nec otium habent, vtpuerpcram Lunam filutcnt,prasfertim cum Veiieris
inaritus,Vulcanus,obftetr!cisofHcmmhicpcragat.

H Y R A M V S.
Ergo Mars

^ Venus nunquam
S

adjunt huk oferi^,

jenigma
'-''

ALO

M O N.
,

Adfunt,atfolitarii

Nafciturcmm cx vtrifqucHarmoniaiiiiapul-

chcrrima, quae,
Dii, Dcajq;

dumnuptum elocaturCadmo, aducnerunt omnes cum fiiis donis. Qupd autem Mars &: Venus a Vulcano

^^.xmomak.

ligati dicantur, hoc iUis


:

m amote nil damni contuht

at plus firmitu-

dinis Sic enim conuenit.vt firmiter coniundli

maneant,ne vnus alte-

rumdeferat,

HYRAMVS.
Vhi^feu in quo loco coniunguntur Soli^

Lunaf
:

SALOMON.
In le<5to Lunae, qui habet imagincra Capitis Draco nis quia Draco
iusnaturae

maxime

conucnit, licet proprie

non Ipcdctadeam Hic


:

DracofugitSolisradios,Hcrmetctcfte,hoceft,Lunapoftpartumex le<flo illo transfcrtur , ne maritus cius Sol aut filiolus a DraconcinitesaifVtpote iliorum lutur^e contrario.

i"

HYRA-

10
jEuiGHA
2j.

SEPTXMANi* PmiLOSOPHICJ

H y R A M V S.

^^ ^^^ ^i^ S^^ iUuminat Lunam S A L O M O N:


Sicfanc:

Omneenim lumenaSole

eft.-Sol coelilampas ftellisq-

mnibusluccmimpertiCjita&LuniE, cuius lumen videtuu increfcere cumaetate, donec adiuftum &:plenariumincrementumperuencrit. Eadem cft ratio in noftro opere ; hic Luna cornua fumit 6c ponit, nempcrpIendoremconiugisSolismagisraagisqirccipiens.

HYRAMVS.
^
I

sMA

Nunquam neEc lipjis

Solls aut

Luna hic contingit f

H-

SALOMON.
Im6,quod contra naturae communis ordinem vidcatur, 6c Solis flt Lunse Eclipfis fimul &fcmel contingitjidq; hoc modo Lunain con:

iundione

fiia

cum Sole illum a noftris oculis aucrtit & mu mbrac: Lunigra-nubesitidcm obuelat, nc 6ci\\x videatur; alpe(5tu diuLUi attrada aut
terris

namautem den{a&
Atque
haec

nubes a Satutni makuolo

condenratajnefcilicethomincs in

coeleftium

luminum

vfiiali-

q uandiu frucrentur.

HYRAMVS.
Rex optime,
cuigratiamfiri-

Sapienriflimereipondiftiadomnia,

gularem habens,hic fubfifto.

TVM SALOMON.

Dics hic ad vefperam properat, ideoqj cum longas noftri colloquii morasnonadmittat, ego mebreuitet quajftionibuscuilibetveftrum iterum proponendiscxpediam. Ad te igitur,Rcgina Prudeuri (Tima, meam orationem conuerto , non dubitans, quin pro ea fuauitarc,
quacex vuitu oeulisque tuiselucet, meas intcrrogatiunculaspociftl-

mum dc maiori mundo inftitucndas adraiflura fis fimc


:

aHayo,

JLniQliA
^^*

Quam longe Sol ille mundi oculus ^feu potius cor, a noftris
diftet

cuUs ,feu terrafiperjicie f

SABA.
Ex obferuatione Aftronomicaconuincitur quodSol anobisdiftetiaiquatorislinea aut circa ^quino(5tia ^4. fcmidiametris terreoi

pRiMA DiEs: De Coelo et Elem.


diamccerincegrarit 17
mill.GcrtT!.
18 77

zi

^^ffntglobiiVnaaiitemfcmidiameterterr^ecft 859,-7, mill.Gcrm.cufn


Difi:.ititaque

Soleoinloco d

mill,Gcrm. Et ambituscirculans 5400, tcrra? facic v^lnoftrpviru

C49 9 ^.rnill.Gcim.au t circitcr.

jyndc h^c

A L O M O N. onmU adco ccrte coUi^mtHr^,


S

./Enigma
'

SABA;
I.

*^'

Ex certis axiomatibus & obferationibus,vt patet ex (equentibils Demonftramrterramellc ccntrum cccli ftclliferi, ^ inmedip AxiomaM,
Tcrram eirerotundam,&:cum aqua vnum globumconftituere, magnus in coelo , ^illi c dire(fl;o in tcrra imaginatio'

vniuerlifitam.
1,
5.

Si circuius

ncconfticuatur,(5cvteiquein ^(jo.partes, quasgradus vocant, diui-

datur ,

vclparriintcrra:circulo velambitucorreipondeant,

tum quarricur , quotmiliiaria Germanica eiuimodivni gradui quod iifciatur,

tum fciripoterit , quot omnibuspartibus reutoti drtulo adnumerari


debeant.
4.

Hocvtindagetur,pun6l:umcoeliinimobile{eupolumcoftfide-

ille eflct in vnoquoquelocofiipra horizontcm cuiufque loci eleuatus; Qupau rcm magis a Scptcntrione vel polo difccderent verfus Meridiem , vi* dcruntjquodicmpermagismagisq-, poIusdeprimcretur,prQptcrrQtunditaccm nimirum terrae,itavtquindenismilliaribus Germ.lemper exade vnus gradus inccelo corrcipondeat: Hinc cum totidem iinc gradus in circulo terr^,quot in coeli, in hoc vnigradui 15. mill. Germ, asquiualent quiadcterraeinterualloagitur; Jdco 3 (? o.gtadys terrem circulimagni ftciunt 540 o,mill.Germ. quicft ambitus circularisterj

rarunt, 5>;inueneruntjquotcoelipartibusfcueradibus

r*e&aquac.
j. Cum vero cx obferuatione Gcometrica conftcr , quod ircum* ferentiafchabcatadfuamdiametrum,vtfehabent zi.ad y.inArithmeticisihincArichmeticaperregulamproportionumqusritdiam*trumtcrrae, eamqj ex circumferentia 5400.mill.Germ. pr^c<?gnita inucnir 17187^. mill.Germ.&femidiametrum 8597!. mill.Germ. Ex

quibusfemidiametri milliaribus/exagies quatcrfumptis,fitdiftantia Solis,nempe5499(>.

C j

SALO-

j.i>

SEPTIMANyB PhILOSOPHICA

(%
?6o
(?V, ^4.^'
v/>

'^

O^
'^ll

tSi uni KjraAutyrr-',

^ jMmm
y

(ocufiis rtfvonatat

mTcrm unus Grcid.us


%*^\

(vi-citlv

TcrreftrisjTiI"!

W fhnctuTn- iS^IyLiliar
liahtt cxrcum.: circcL

y^trniantcorum

=. '^U^ fluic totus (trculus icrrejlrts jui confiat ?6o Kjrdixb^


S^^^oo .Cfcrtnan-.M^ili:

g'M

^G^
OSc

~c%
09'

S
JENI6M A
*7-

ALO

M O N.
t<yt

^t.vndefcitur ,Solem abejje a terra


tris

(emidiamC'

terra}

A B A.

Ex dod^rinaGcomctricaTrianguIorum, (eu calculo AritlMncrico,'


Namfcitolaterevnocuiufquetrianguli, hoceft, longitudinelineari ynius laterij, ncc non angulo illi latcriproximo,ex obfcruarione, fciri

quoque

Prima Dies:De Coelo et El em.


quoquepofliintrcliquaduolateraeiufyem trianguli
lis.

13

cum

(uisangu-

Quod/iverumeft (vteftaxiomaGcometricumj diftantiaquo'

ramlibctcorporuraanoftro virujlincincoelo, leu terra fitorum, eorumq magnitudinem indagare licet: E. g. Solis diftantiam inueneiijntcxtriangulo,quiiitita, vtfcmidiameter terr^fitvnum latus, line.Taatemvainqucad Solis mcdiumpundumdiredtae, rcliquaduo latera j huc mcdo Cognito autcm latcrc c. quod cft iemidiametcc
:

terrcnigIobi,&angulo/ fciuntur
anguli,pra:idtim
b.

& alia duo latera a.


quod
terr*e,

& inuenitur
c.

litera a. vel b. in fe

fcxagics quatcr lincam

feu

femidiametrum

ciufHcm trihabeant quod demon;h.

ftrandumerat.

--n-SK O M O Nf "^"^^^^^ f^^Qj^ veroefl SqIIs magnitHdo refpeSlu terne,^ quomodomdagatur'^


S jEnigma

AB

A.

TerrsEcorpuseft ccntics fexagics fcxies minuscorporefblari, hoc cftjficcntum&fexaginta ciufmoditerrcmgIobieflentcompa(5i:i,adjequarcnt dimcnfionibusfuis faltem vnum coipusSoIis, quod rfon intcliigcndum de tali proportionc diametri, aut circiimfcrentiie terreftris

14
reftrls

Sevtimav J Philosophicje
ad Solarem, atde corporibus
triangulorum dodtrina
:

folidis vnitis

idq; inueftigamr

enim diameterSolaris corporis cadcm linescad ocukimnoftrumconvtrinqueducanturdux qua yifiua, a vnumlatus fitcognitu ,hocmodo triangulus,cuius currentesj&crit
Fiat

nempelongitudoIinejB
:

h.

vel

c.

eftcognita

& angulus/ ex iam dilongifiii^J^c

6la dolrina Ergo

& linea a. cognofciturjqujceft diameter S olis; Ata nobJs

queficomniumftellarum, aliorumq; corporum

idiftantium magnitudines &diftantiaeindagantur.

SALOMON.
*NieM A
i^.

Quijit , cjuod Sol hipedalis afpareat ,

^ Terra

adcB

magna,vt

'vix aliquot annts circumiri po^it , tantiUajtt

reJ^e^uSolisf

SABA.
Scimus^nfm, corpora ctiam magru longiusremota, minoraepparerccxiguiscorpufcu!is,atpropinquis: caufaeft,qu6dpyramidali, non cylindrica figuraimaginesrerum vi (arum tendant ad oculos humanos.
Diftantia Solis in caufa eft:

S A L O M O N. Qnx rcIpondiftixR.egiaa, fine omni dubio vcriiEma funt,cam fint


axio-

Prima Dies: De Coelo et Elem.


axiomata ab omnibus recepta
:

ly
exijlif

J^eYUm quam caujam

jgmGUk
^o-

maSiCur Solremotior dicatur a terra aJlatCyquam hyeme ?


S
,

B A.

Aftronomi ftatuunt multis millenis railliaribus Solem afcendere magis in alrum , feu a terraj lliperficie magis recedere xftate, quam hyeme,hoccft,aSoIftitioCapricorniaciroIftitiumCancri, acdeindc
aiblftitioCancriadCapricornirurrumdefcendere.Huiusrcialiquot
aftignant rationes

Primaeftphyfica: quiaSol inmaioreremotione magis calefaciac propter angulos radiorum eius reflexos magis duplicatos, vt in 2eftate>

fnmus vtin hvemc.


Secundaeftexobferuatione,quiaSolrcmotioraeftate,

quamhye-

meininftrumcnto obferuatorio appareat.


Tertia exiracqualitate temporis femcftris
aeftiui

&:hyberni,

cum

ftiuum (it fere 7. diebus longius hybcrno, ab asquino<5tio vno ad aliudcompuiando; quia Vcr conftct 95. ^ftas 95-diebus, hoc cft, it6. Autumnus autcm 90. Hyems 89. qusefaciuntfaltem ij^.dics. Quarta ex motus diurni tarditate quia Sol minus fpatii motu pro;

piio in i4.horis<:onficiat*eftatc,quamhyeme: Atque hacceflevcra,

nuHipraffumiturdubium. Sedegocontrarereptasillas Hypotheles EccentricorumS^Con-Contri. ccntricorum Solis 2>c fuperiorum Planetarum, ftatuo, Terram immobile centrumilellarum fixarum, Primi mobiIis& totius mundi ; Solis
fcu (blaris orbis centiiim in terraconuenienti diftantia remotumj Solemipfum ieu folaris corporis centrum fuperiorum Planetarum or-

biumvel epicyclorumidcsii^ftc, ita vi hi quatuor terram intra fuos ambitusincludant, Venerem & Mcrcuriumcentrumquoquehaberc Solcm, caiusanteambuloncs&pediflcquiftint, fed ita vt fuis gyris terram non ambiant Lunam vero terramfuo circuiturelpicere.Qu^s
:

fi

vera funt,vclutiindubitata habencur , &prajcedcnti figura dehnea- Quananif

la fuerunt, hinc patet caufa omm'umantedi<Sborum, rcmotionis

& ap-

piropinquationis
rerentia

SoHsad noftrmn vcrticeTn&:horizontem,itemdif-

tcmporum iemeftrium diurnorum curfuum. Vcrum cur Sol maior appareat, idco propinquior aeftimctur hyeme, quam ftatCjprstcrconimunemrationehiantcallatam, cauiaquoq; optica Caufa idde- ?"*

&

&

t4

SePTIMANjE PHILOSOPHICi
:

iddcmonftrJir: quia

hycme acr fiibUinans eft craflior propter con denfationcm.quae fit a frigorc Per craflius autem diaphanum corporamaioraapparent> fi modotenuius iili fit conrinuum vcl contf-

guum ahud diaphanum


iempcr vnus idemty,

Quod

fi

fiiprahmaris aer fiue jether cflet


,

in craflirie dc tenuitate

uitiQncsvaldevariaretprocraflitie&tenuitarc

tamen fiiblunaris obferfiia maiorevclmino-

re:Idemdemonfl;rantiliaapticainftrumcnta

cum dupHci
:

vitro,pri-

mo crartb excauato,ahcro tenuiori , quae obicda vifiua in immenrura ingroflantautdimimuintpro diucrfi^refpedu Quam mcam {entenliam video quoqucahispkcuifle, vtpotcHieronymo Montuo, qui
ex Alexandro Benedido
:

Stelln

mmuta,mc[im>mlitis apparenthj/eme^id
:

</?, crapareaere, quhn dj}ate,id ^H.rariore IndeJpecHla^quQ craporafunt ,?i

viajora vtfibliUinobie^ repr&fentant.HxQ illc^

SALOMON.
Benc difletuiftijRcgina-, At ego,vt brcuitati temporis & tuae quict
conllilam, hiccclTb>contentusillis, qu3e cx vbcrrimo tuas doi^rinae: penu,tanquam Amalthcxcornu, deprompfifti. Adtcitaquc, PriR--

Mm^UK
^^'

ccpslaudatiflime, exlegcTalionisaccedo, quxrens,

QuontflS Jit

ambitus

circuli Soltsjeu ecliptica,

iuxta priarem do^lrs^

nam l

HYRAMVS.
Sapientiflime Rex., nos in hac tenebrarum valle conftituti, tan-* quampuerititubantes balbuticntes dc his arcanis&adeoremotiff duabus iftis alis, Geo-iudicamus : Qoamum ver rationeindagare Aiithmetica, peruolandoinquirere pofl^imius rudi Mincrmetria ua,non cxquifite ( vr multi fiDmniant (e rem acu attingere,nec aberrare tranriierfiuTi digitum , cum fortc millc aut decies miljje miniaribus

&

&

&

averitateabfint^

re^ondco,

/tcirculi Solarisfeucclipticxfemidia-

meter ( quaceftdiftantiaSolisinoftrovifii,antee}cpofita jfit 5499^. mill.Gcrm. tumdiametcreiufdemcirculierit 109991. Etcircumferentia j^^^S^^.mill.Gcrm.quodfpatiumSol i^.horisconficitmotu primocumcontinenreccelo circumdudtus: Superiorcs PlanetasYC-^ ro &ftellasfixasconftatdupIoveI triplo maius conficere.

SALO-

PRIMA DlES: De CoELO ET EtEM. S A L O M O N.


O admiranda De
i

l/

fummi

potcntia

omnemhiimana:

cogitatio-

niscaptumlongiflimeriiperans,qu6d cuiroresilli.cceleftesinvnadic &no6l:epertot<;entenamilliamilIiariaGcrman.ciicumducipoiIinf, cumin hacteria.velutinimoaerumnaiiifn ergaftulo,tanto temporis (patiohomininonpoiribileritcentumpercurrerej&violentiffimavi x m achina bellica emiirum globum vix i o o o codejn tcmpore f pri.

ma rerentacelcritare ) peruolare.

^t quot mtliiaria Gcrm

Sol^vna horamotu

cceli pri

^nigma
5^'

moy^ qHotJecuncL:o'io feu proprio cmetiturf

HYRAMVS.
luxta pcripheriaiTi ciuscirculi feuccliptica:antedi<5tamSolmotu

primo 1440j~.mill.Germ. proprioautem 3c).&;ircitertertiammilliarisparLem,viia hora permear.

ALO

M O N.
ali .kigma
^^'

p^erumSol philofophicHS habetne c^ iUe motum quem Primumacfecundarium}

HYR AMVS.
Imoj Motuspriimis cft, quando fuprcmasriueprimas fphacras fuas
per omnesgraduspercmrit ,doncc adinfimas periieniat j Dcindcab infimisadmediaSjinquarumvnajnempeTaurijDominaquicfcit, auc
certehiiius ex fratrc nepote
:

cuius circulifpatium

^t amplura

per-

ambulatvno die, at quod a medcterminari nequit. Motusciuslecundus eft , quando huic motui contrarius inccdit hoc cft, quod fpatiumprimo pcrficitur motu, iecundo retro eundorelegitur Vtcnim Sol magni mundi fuoproprio motu primum rcmperar.lenitcirciad,
:

irftit,

ucrfandoperobliquum: fic dc philofophicus iecundariu^ primorceumrcduccndo ad tempcriem aequatifltmam, qua circumdud:ionepaucisdiebusabfoluiturtotumfignucEi,&/icvnuinpoftaliud,

donecinLeoneApogaeumfuumflobtineatjhoccftjColorempafedifiiinum.

SALO-

l8

SEPTIMANiC PHILOSOPHICiE
S

ALOMO

N.
cceli

^NiGMA

Rcaecquidem
cuiufmodi eli f

ccnCes:

^[ tcn^ qucintitM rej^e^u

H Y R A M V S.
leftirupeiiorisrcgionisjimotantilla, vt (Iterra ellet

Inmundomaioreeftadeoexigiia,vrnoncomparandafitcuni cocanobisineadem

remotionccumftellisfixisciufdemilluminationis,

non

po(Iet videri

a nobis pr^ paruitatc.Ideo femidiamcter terrae in nuHa difFeren tia cft, refpedu horizontis meridianj, aut xquatorisj quia omnis circulus magnus praefumitur nihil de fua fe^tione intermedia fupra &c infra terram amittere, vt patet in quadrantc obferuarorio inftrumcnto, ahisque ; quamuispraecise loquendo, terr^ fcmidiameter amittatur, vel adiiciatur , hoc eft jfpatium 85 9. mill. Germ. quo interualla , S ol, Luna, &c fteila:>quoque funt a nobis remotiorcs, circa ortum occafum, quam circa meridianum aut Zenit Vnde patet,quantum cos^cutiamus &'ocuIis &intelle(5i:uin coeleftibusillisinquirendis- Atterra

&

Philofophicafuicoelicftfereradixnumeri perfedi, refpe^^ucubiftii


duplicati
:

funt

autcm

hi

numeri

6. ^C.

nS. 7776. Exquibusprimi

&:vitimiinterfeconcordant.

S
jEn I GM A
35-

ALO

M O N.

Q^^*^ ^^ ^^^^ ccBlefii iudicaSy an vere diSiusfit ah ndtxdgora. Lapi s BEvSy ignitas , an vero ita no^

^^

Rr

minant philofophicum Soicm f


QuodPU**
""i^o 'di

HYRAMVS.
Anaxagoras praedixit, adccrtumdiem lapfurum ex coe-lofeuSoIe lapidcmmagniponderisiquod&cucnit. HincforteincGelolapide& elteexiftimauit, quemadmodumrcveralapidcsex nubibusdecidunt fuhninei. Apud Athenien(es veroSoI Deus mimdi maximus cultus
^^-^.^ HiscontradixithicPhiIofophus,&creaturam, nonDcumcfle dcmonftrauit, vocansSolemlapidem, qui revera noneft lapis, fed fub-

Laiim
ad Egos

ckc
fla-

men Tbraciac^Anno
78.

^'

Prima Dies: De Coelo et Elem.

ev s fubftantianobilifllma, abaerio co:lolongediuerfa,inqaam eft,ipfum Anacrcdibile Verum lucem,caIorem,& viituteminfudit. xagorameaverbaallcgoticeprotulifle,nempedeSolephilofophico, quieftlapisrubeusardens,poftfui pcrfedioncm. Qupdrubeusfit, patet ex vifu , quod ardens , ex effediu ; Ignea enim fua qualitatc maturatomniaimmatura 6c crudametalla, quscunque Mercurii quid

in fe continent.

SALOMON.
QuiddeLma
ccEleJiiexiJHmas,

anvereidemPhilofi^^^^p^

fephtis de ea dixerit,

quod Leo Citharonaifs ah Hercule

fofl trucidatHS yinde deciderit, anverQLeonem

&Lufi

nam Philojophorum intellexerit ?

HYRAMVS.
Sunt,qui magnas ciuitates , multasque , in Luna ccelefti (Itas cHe, imaginentur, eamqjvelutalterum terrenumorbcmilluminatumvidcri, acSelenitidasmulieresparereoua, exquibushominesnafcantur quindecies maiorcsnoftratibus Herodotus ait Sclenetidas mulieres parerc oua , indeque nafcentes quinquennies decies eftenobis;
ampliores.Ath2Efuntinful(aEfabulaj,nihilveritatiscontinentes.Ana-

xagoraslocutiophilofophicacft: NamilleLeo,quiabHercule,

hoc

cft,laboriofoartifice,occifuseft,exLunaortusinuenitur,vtalibide-

monftratumfuir.

A L O M O N.

Quf cauja macularum Lurun vtriujque^


terrena,exijiimatur^

&

ccelejlis

& JS.mGui
^^*

HYRAMVS.
Lunae maculas efle hcterogcneas, &aliquid diuerfitatisab eiusreliquafubftantia habere>
li

inearcveraexiftant,indubitatumeft.

Ac

haecmateriaBinhabilitaterti, quae

ad homogeneitatem reduci abelficientenonpoflit,autefficicntisvoluntatcm contrariantem, quiano-

iuerit

lO

SEPTIMANiE PhXLOSOPHIC^
quorum vtrumque dc Deo affirmarc, non minimaef^

luerir,arguunt :

fctimpietas&fairitas.Macub:igiturnonrevcrain Lunaexiftunt, fed faltem funt accidentarix, hoc ell , repercuflTio imaginis partium terreniglobi.itavtin EuropaEuropa:idaea,!n AfiaAfi^c.in Africa Africar, videatur. Quac an ita fe habeant.ab expcrienSc in America Ameritx

tiadifcendum. Naminlndiistumlongealiafacies feumaculaLunae appareret.nempepotiflimum Afiae,quamhicapud nos: Etficinahis diflferente. Hinc quafi probabiHs cenlocis variaretur pro diftantia feripolTeteiusAthenienfisopiniojquidixit, Lunam Athcnis mehotcm&nitidioremefte,quam Corinthi lucebat: Efte veio 8c macumanifeftumeft , quae apartium las in LunaPhilofophica, immaturidifllmilitudineproueniunt ,

&

tati cius afTcribuntur.

Vtdc Affoptum Schtmi.

SALO-

Pkima Dies: De Coelo et Elem;

ji

SALOJ

ji

Septiman^
ErgoLunafehabetinftar

Philosovhicje,

SALOMON.
iENtcMA
^ ^*

(peculi.
?

^t CHY non alia corpora

barticularia videntur in ea

HYRAMVS.
PythagorasdicituracfplenamLunamimagines,quasvolui(rct,aIiremotione (i cui monftraflc : Verum Luna in tanta altitudine forte minuta corpora exprimeret,a nobis tamen videri nequeun t O-

&

portct(anemaculamillam, qux virginis aut viri togati habitumexprimit, elle magnitudinc Euiopz, confiderata proportione vtriufque,terrenifcilicetglobi Sc Lunas, jequalcm: Vnde minoia corpora inEuropa exiftentia, nec proptcrvmbram continentis, nec piopter
exiguitatem contenti difcerni poflunt: At hscccflefuppoiitapotms,

quam ad docendum propofita, veriflime proteftamur.

SAtOMOM.
jEnicma
^^*

Qu(t cauja

efl iiluminationum

Lunarium

ppum

vtriujque luminis^

^ an ha

c3r 6cli-

in Philojo^bia

locum

habentl

HYRAMVS.
lllumlnationesaSolefieri

omnium fte'HaruiTi,vt&Lunx,conftar,

neccircumgyra^tionemjnenftruam Lunaris corporispervnum dimidiumexrfe lucidi,per alterum opaci , vt quidam jmaginati funf, Id cnimvelfoiae-EclipfesLunaresrefutant, quarfiunt, djumLunainvmbramterreniglobiincurritcircaEchpticJchncam Soii cxaduerfooppofita Opacum Luna: corpus cilc ab vnaparte, abalteralumcn Solis
:

infe recipiens,inftar fpeculi, demonftranr cornua acuta Lunae creLuna Philofophica opacum corfcentis &; decrefcentis obtufa.Sic

&

pushabet,& crefcit, at contrariomotu

Q^ cnimpropius ad Solcm

accedit,e6 magis lucct-, contra quam coeleftis agit., ira vt in coniundlionccumSoleplenafiat, &: omni ex parteilkiminata, ncc Solem

impediat a noftro confpc6lu,fed cladus etiam apparere caufctur. Eclipfisverovtriufquehiminisfimul &feniel coniingit, quandoLuna cftinoppofitione,&maximarenK>tioneaSolei vt ipfemcminiftifupccius.

SALO.

pRiMA DiEs: De Coelo S A L O M O N.


VerumvtegoiamdefefruSjficvostajdio

et

Elem.

35

quodam

vlteriorisdKTer-

tationisafficinoadubito-, Quapropter hocdie hic fubriftendumiu-

dieo,qu6incraftinume6alacrioresdc fequentibus noftia coUoquia concinuemus. Mihiexveftraamicaconuerrationejverephilofophi-

ca,tantum voluptatisacceftitjVt nunquampluscontigcrir.Hscenim


colloquia mentem adDeumerigunt, vt cius opera tamvulgoincognita,quamcognita,tamocuhsinuiribilia,quamvifibihacontempletur&agnofcat, quam lintadmiranda, 8c myfteiiis plena, nullovn-

quam tempoie exhaurienda, quam diuina

& tanto Creatore digna,

quamhumanisvfibus& fanitati vtilia & proficua. Sit autem glotia & laus illi,qui folus hxc omniaex nihilo fecir, fada con(eruat, & prouidentia fua gubernat, doneceademiteruminvnum globum redu(Sturus fit, piis omnibus ad fedes fupercoeleftes e]euatis,impiis adTartareasdctrulis. Vobis infupergratiaamehabenda,qu6dhunc diem

mecum

honeftiflimis hifcequosiendi &c refpondendiiaboribusconnae, poft quieci noiflurnce fe

fecrare volueritis.

Quibus didi>, furrexerunt^&primoccecompofucrunt.

SEPTI-

^i-

SePTIMAN^ PhlLGSOPHICA

SEPT1MANJ5 PHL
L O
T)

H C
I

iE

Secunda Dies E c^^ETE O RI S S E


im^erfeSe Mtxtis^

S
Meteororu
/cu impccfette raix-

ALO
haec dies

M O N.
&

torum caufxgcnc-

Mereora /eii imperfede mixra, quasinrublunari aciis regione-vtplurimum apparenr ad declarandum propofira fibi vendicar, quorum cauIk gcnerales funt calor frigus, feu attenuatio cum

EcVNn A

SgcVNDA DiEs: De Meteoris,


&

55

arccnnone,& condcnfatio ciim dercenlionc.Soi enini,vc diclumjfiiis


icrolnit in vapoit s, qui fi (int radiisattrahitaquas, easqi attenuat, pun&piugati,fiLintaei;linonpuigaci,dai!tnubcs.qua:inicncnloco

ferunturacris. Exnubibuscoagulatisvelauclisvaporibusafccnden- pluui*.

tibus,ficonrinensiitplenuni,firpluuia,quasftillatnndecidir,noali-

ter,quaminAlembicoconringit. Dicirurautcm continenspleniuT!, Contincn*

ram

nonrc(J3e<5tutotius, tiimenimpluuiavniuerfalisficretperrocamter- P^="*^' fedpartis^aut vnius tractus.vbieuaporatio copiolior ante contii


:

gitjquasinnubescoacStaeft^atqaehincin pkiuiam Pluuia deciditin montes& vallesj&augetfluuios. Exaere vero inferioricondenfato^


&fupcriorirarefa(fto,ritrosaeftare,
Ro$,
Pruini.

Ex eodem condenfato fngore fit pruina.

Expluuiacongelataintercadendum fitnix. ^Exirabreconeelatohtgrando. ^ Fontium autem origo eft partim exrore montium fablimiurn, partim ex pJuuia; Hincfontes fcmper funciocoinfeiiGri, tpam eft r.pex
montis.

ExvaporibusafcendentibusvifcoiisfiuntCometa:. -, Cumveroalicubirarefidtuscft aer,Soiattrahitvehemctiusvapores, &ficnonnunquam quid craHioris materi^^cum illis eleuac ( vt quoque fieiipoteft per ignem vel-ier..eKCcm arenir vel ciacrumin difiillationeaquarnm,vtaiiquid terrcftrioris materi^ vnacumvaporibus aqueis attrahatur ) qux raateria .craftior in nubibus confiftitj quia nubes , vtrelatum,.non funtadhucpurgarus aer Et fi fiat maior incopia, natura, qu^c ibi asque regnat, vt ahbi, nititur purgare nubes motu quodam , quific contingit: Ignis, (eu caior , quicft in aere, peromncsnubestranfcurrit, &:feparat heterogenea, hoc eCc, terrcitremmateriam in vnum locum, compingirq; eamfortiter-, Deindc impetefadto, cxaereillocalidofitignis, qui vchemcntiori motione &fulgurationcproiicitterreftremmateriamdeorfum adterram Atquc illa eft lapis fulmineus, vis aurcm percutiens illius 'gniseftful-.Lj^-jjf j. 'nen,quod penetratomnia, &:occiditanimalia. Lumenignisemifti mineus.
j :

ftfulgur.

FuimcQ,
j^ubef

Nubes,quae coa6laeft,ficoagulaturampHus, hoceft, fi pluseiuf^odi vapoium ahuHde cogatur , eiqi aggregccur , decidit vtpiuuia,
velimber,

Toni-

}6
Tonitrn.

SEPTlMANiE PhiLOSOPHIC^
Tonitni autem contingicquiaignis
ita percutit

duo coipoiacoUiduntur

hornbili fragorc:

Quemadmodum

aerem, atque fic cnim,

dumpuluis pyrius incenfus in tormento bellico , fit (ubilantia ignea,


quaf miliefics amplius rpacium,quo contineaturj requirit , Sc hinc in-

credibih vehementia .^ celeritate ex angufto tormenti loco crum-

pensjinaerem extcrioremincidit, exmutuaiila coUifione duorum


corporumjvidehcetacris&ignisjfitillcbombusjficquoquerationabileeft, exfimilibuscaufisaccidere Tonitrua fiue ionitus illos horrendos in nubibus. Qupd afii ftatuant de fradrione nubium, vnde Tonitrufiat,pueriIeefl:commcnrum. Acrenim corpusperferarunij nonitacompingipoteft, vtferrivelmarmoris compadionemfeufoliditatem habeat ita, vt i^ms nubes penetrare nequeat , nifi per ruptionem. Fra^Ho nuFradio autcm nubium dicitur.quandoinufitatacopiaimbres de"*'

Ycatus,

*rii

cidunt, queefit, quandonubes coguntur in vnum, & continens cft plenum. ItaVentusfit,quandocontinenseftplenumabvnaparte, fednoa abaliauumenimfitaerismotusadlatera, nempe a parteplenioriad minusplenam, Cum nubesrefoluiturinpluuias, &Solabaliaparte mitticiadios
per pluuiasillas refpcdlu noilri vifus,tum
fit iris.

Ex quibus paucis obitcr declaratis,de multis aliis hinc dependentrbuSjfeu in caufis

cum

hifce

conucnientibus iudicari potcnt:

Nunc

vdroadcontinuandas noftrasQixxftionesPhilofophicas, circaeandem materiam, accedemus. Tuac itaque difcretionis crit Regina,
,

jenigmata potiora huiusintentioniseligere, &;in

medium

nobis, vt

antehacproponere,

REGINA SABA.
Officiis tuis, Rcx Clementiftime, iam ante nobis exhibitis audacu-" lafada libereproponam, quaemihifuntin animo

^NiGMA
"^^'

Condcnjatio

YarefaflioJubfiantUt an eflin opere

philojophico necejfariaf

ALO

M O N.
aUe-

Eft,&quidemexprcipuisoperationibus:Perha$cnimElementa

Secvnda Dies: De Meteoris.


tar, vtiamalias atquealiaspaitesfaperiusoftendat.-Sic

y/

'altcrantur,inc|-,rcinuicemtranfiTiutanmr,veludperaxemrotavolui-

perconden-

iationem ex igne fic acrj ex aere,aquai ex aqua,terra , qusepoteft dici Rota Elcmencaris conden{acionis j 6c vice verfa Rota rarefadionis,(i Rofarii author: ex terra, aqua exaquaacrjcxaere,ignisfiat.
-,

Hmc

jQ4//^o,inquic, b.ibuerisaqtwn, idefi, Uerctmum,exaere, ide^^Sole^&ae-

rem ex igne.fcil citjptritnm Merci!rij,& igmm^falicet Mercuriton , ex terra,fcilicetlurid^titnc plcnehMuartm Vndc Philorophus: Lapisnoprtranfit
:

in terram,terra in a piam^aqtui in aerem,aer in ignem,ibi eUfiatus ,fed defcende^

ttireconuerfo.EzAiridinismC\3.ngore:IgniiCoagulatur,&fitaer:a(^'rver^
co.tg:ilatur,&fit aqtia\aquacoagulatur,& fit terra
niici
:

Eccein

vnamnaturamini'
Scitots

conuencntnt,

qiii,

ciim cojigulanttir,fitmtamica, cti?n^rarefcunt,fiuntim'

mica, fciliccc in ieparatione

Elemencorum: Vndedicit Plato;


&denfum , quodex ignis
,

omnisturba.qtiodomnisjpifitudointerraqtiiefcif.jpijfiim nama^ignis in

(Adity&fi ijfum ignis &aeris inaquam ,


^ijfc coad\.,r.tur,caditinterravi
:

aerii

aerem &aqU(Z

Et Gratianus, quomodocorpus fit fpiritasjdicit Terra refoluitur ina juam aquainaerem , &aerinignem,&hC e^via,qt(acorpiufitJpiritus Perneccllarixitaque funthaeduaeRotaeele: :

mentares,

nempe condenfationis
S

6crarefadionis,

cum quafi

abfol'

uanccotumopus.

ABA.
'

Vtra ex
opere
?

his

dHabt^ magis eff necejjaria.aut prior injEmcvLK


^i-

N. S A L JEquc funt vtraeque necefTaris, &vnaabfque altera confiftcrenequit Dum enim incipit vna pars rarefieri,alcera condenfatur, & con:

OMO

tra, itavcquodvniaccrefcacinrarefadiione, alteri decrcfcatin

con-

denfatione,

& vice versa: Nam vt Draco fingulis diebus aliquid def


:

ferpente dcaorans

minor

&c exilior

quocidie fic maior 5c copulenrior ; fcrpens autem fic quantum in tranfmutatione Elementari atte,

nuacur,cancum condcnfacodecedicj quod quidem per feverumeftj atnihilominuscondenfacio &rarefad;ioparibus paftibusambulanr, cumduofinr,tenue&:denfum, illudq; condenfetur,hocattenuetur

mutua in fe inuicem opcratione quia denfum a tenui


:

fbluitur , &c tc-

nue a denfo coagulatur,& fic quafimanus manum lauat.

SABA.

jS
GMA

fEPTIMANiE PHItOSOPHICJB
S

AB A.
(^

JE

Qu^ efl

cauft efficiensfeu mouens condenfationem

^^'

rarcfadionem f
S

ALOMON.
aqua^

Calorcxternus,quipcnetiatadmaterixinteriora:Alias,calorattcnuat.fiigus ineiaiTat, vt in mineris terrae apparer, quae calore in vapore$ afcendentcs rarefadas poftea a liiperueniente fri^oie in maflam glacie manifeftiusvifolidam condenfatae fuerunt. Idem in

Coag^
laciou

deturj Calor aquaminvapores &aeremattenuat, frigusBrumaleiu gtaciem, corpus durum , coagulat; Eft quoque coagulatio,quando
tenuiores particulae calore exhalant,&: reliquae crafliores congregaiv-

lurin fabftantiam dcnfioremj f\c cx muria ieu aqualalsamarinafic fal,cxvino fapa:Sed hcEC coagulatio fit quidcma calore hocmodo, attamen non abfque rarefadione Dum enim ignis in aerem,aerin
:

aQUcm:,aquainterramcoaguIatur: eodemtemporismomento, terra maquam,aquainaeiem,aerinignemrarefcic,reciprocomotuhaiufa

operacionum.
'^

AB

A.
ccclo ?

^^ rcMA
43-

Efhe nuhes in hoc


S

A L O M O N.

Eft nubes,atdifFertaSole&ccElo: Sol efl:perfc(Sl:iorcEHpars{cu

comcntum, &nubcsipfo coeiolonge impeifedior: vndeacoelofeparatur,vclabaeicpuriori,vtheccrogeneisobnoxia,coagulatione<liAnitcirurperpluuiam Vtenimexterra velmariafcendit, ficiterumin


:

terramdefcendiri Incerimaciem , ncille vacuum velnimiamlicdtajem patiatur,faa fubftantia & humiditate reftaurans.

S jEvicma
44-

B A.
l

Vbi flta
S

efl h^ec nuhes

ALO

M O N.
&
cum

fU.,il'V

noftrum afpcdtum inrerponiCcplo Cfmti??na eft,& nter coclum contineit, vt&:SoIemcct'locontcntumobuelet,nc&isvi-

uetipolXi;.

Ai mhilincommodiSohautccelohincacddit, cumco-

Secvnda Dies: De Meteorts. fum eiTentiam non laEdat, fed pottus fbueat, & conferuet.
S

3^

Magna

quoque eft nubium vtilitas,quoad tciram i haeeenimab illisicroiucis inpluuiamirrigatur,&fertilis redditur.

AB

A.

Qualis efi motus naturalis nuhium, anfurjum^an

^nigma
^^"

decrfum^

SALOUON.
per fe mouetur ftmplius,propterparticipationein grauitatis, nifirarefcatj necdeor-

Nubcs eft intermedis naturar; Nec enim furfum

afcenSicinoperephiloibphiconubesn^cccElo,necreri.e par iati fed manet ab vtroque diirerfa :ad coeli enim namram aenam rubtiliorem fua crafTKie non peruenit^ nec ad reirajponderofitatem fualeuitate.
dit.

fum,propterlemtatem,nirimagiscondenretur;Ideoq;rLirpenramanet,vt vaporofa fubftantia, in acie craffiori, nec ad fubnliorem

SABA.
Quis cft coior hnius mihis f
S

ALOMON,

jEmcu^
4<?.

Primorubalbus; arciim Soloperariincipit^nrger/euvtloqmitur,


nigronigrior. Calorenim heteiogcneaspartes lcgregare conatur,& homogeneaseclligci-e. Indemgredo, qu^e prius latebar, infuperli-

ciematn-ahitur,vtdilpeigacui..Ethicel{:motusaiti-atiomsphyfic,

linequovijtquicquamgeneratur, &:ad:perfeaioncmducitur. Quo veronubmmcoloreftnigrior, eoetummaiorvaporum coUedioiudicatur,&plushetei-ogeneitatisadeire; atque hx nubesaquisabu-ndanti Quo: fubalba^, fteriiesfmt, necquid aquarum
tmperfeaefacis perfeflupi
,

tertcE

promit-

tvmvera. putrefaaione.^tmeH mara &ohfiura : Et , Calcr agens humid^ (orpore,pnmhnemrat mg.-edincm , rt e^vidcre calce.qtuapud vidgr.irJt Et Hermes Hocperaclo^vtutnn yntreptaiom^&fifl^ nnbes, au^fiperipnttr f,e^

m ox

N.;

vt dicit Auicenna in titulo de humorihtts

rjrit,&tnfi;occrpore,antequ.:mmGreretur,reucrtuntur.

Arzochqi/oqucin

^^f>^'Vjdctts,mc^mt,quldverdiisMeridteipk^^^^
^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ .^^ quas^fiihbur tn^ ttw/'/?/^;/e.Nubesergoihritinopere,ea:q;aigi-2,reuaquisp!enre.
.

iuohmartfmtmarU^

^ap, ,,,,l^^^^

SASA^

40

SePTIMAN^E PHILOSOPHICiE

SABA.
jgfij^tji^

Rejolfiiturne iUa nubes

iraquam f

47.

ALO

M O N.

Refoluiturpartimjpartiin dircuriturin aercrn,praj(ertim fubtilioribuspartibus. Nubesrcralutafitpluuia,quceadcentium fnumjvnde

forma vaporum , itcrum dilabitur,nempe gr luitatis, gicmium rcinrmuat,& abfconditjdoneciterumcaloicSolis invaporeifublmietur,&innubescogatur Exquibusconftat, hancnubcm quafi Mercuriumefle, fcuinteimediamcurrentem, nuncad terraminfoimaplu-jia;, nunc verfus ccelum feuaeris regionem luperiorem, inilar vaporofiE cxhaUtionis. Etreveranihilalmd eft nubcs in opere philofophico qudm
digrefla eratin
terram,inq-, eiusporosfeu cauitates,tanc]uani
;
,

Hermes,{euinterpres, quiSoIisvcrba:>6<:mcntemLuna:, 6(:viccvcr(a interpretetur.fiue Mercurius,qui ipfis apcdibus fit , intcr coelum

&

&

terram varias legationes perficiat.

S JSnigma
^^-

ABA,

Eine quadamibfvtilitits fluuiii^i


S

A L

O M O N.
eft

Permagna: Terra enim philofophicahiat & exucca

abfque

ir-

iiigacione,qus fitapIuuia,pra'fertimSolepercalidiora fignaZodiaci tranfeunre. De Orygc animali pcrpctuo hticnte in Afiica traditur,

quodfubSolisinrcnfillimo^jftu.quahlachrymis eff^ufis,oculisinSolemdiredliseumdepuecetur; ita &: lapis inrolerabilem hbi calorem


fentircr,nifipluuiahuiTie(?ir5retur.

'

SiccnimEximenusinTurba:

Ipfn

aqua, inquir, tum rehtts fi'u in vaftfuc pofita.prohtbet^ neres conibttrantur ,

&

quanto magis ipfdresfamma occupantnr, tanto rragii


;

in acjua intimis ahfcon-

duntur^ne tqnis calore Ldantur Aqtia autm eas tnfue vaferectpit, & ignisflam' mamah eis repellit. Idcm Obfemcganus ibidem dicit Sed aqua appofita,
:

qtianto plttsfiamma eos imtadit^tanto plus in vifcertbus aqua penetrat,


bet.ne fiammacombtirattir.

& prohi-

.Socratesver6,vt&aliiquamplurimi, iubec

vt lapidem teramus rore

& fale,& aqu a maris,& pluuiae.

SABA.
^NTGMA
49.

Eroo

ros efl in opere

SALO-

Secynda Dies: De Mbteoris.

4t

SALOMON.
ft fane ;

Dumcnim afccndunt

vaporcs diurno tcmporc ,<no9:ur-

lepcrcutiuntuiad terra m , ibiq; in graniinibus , hcxl>is,art)orura foliis,aiiisq; rebusin flillas rorundas coagulantur , ^uac j:orisTiomineappcllanLur. Hicquam.vtilisiItrebusna(centibusSolis

no frigijdiufculo

-calore quaii cxiccatis &inarcidis , expericntia quotidiaiia attcftat ur^

Ros cnim cik guafi ientacuium vegctabilium leftaurans *illis vires & ^uccum vndeetiamli^luuiadefcccrit, vcgetarc , fcqiiuftentarc^ojf,
;,

icntadtempus.

A B A.
jEnioma
jo.

^n etiam aqua maris}


SALOMO.N.
^tiam :Sic cnim Pyrhagoras inTurba inciukyNibitjtUud.tHMiui
Jirtis fcientli^

quam

ijipor &.4quafubItniAtiojar^cntiviuijmagneJi4tQ^corpori
:

onmi^fo
xerunt :

ErZenmon

QM.roptri)p.ortetvos:dt6lamaiorumfequi,quidi'

J<iihit

aliudexptdit robis,

ilhcnes ait, quod maiisnoft

sqi-iE

quum Aquasn .& Tapcrcm fiibliniAre Ariimponi dcbeat ; Pythagoras quo:

quc, quodmaris aqiu tempercuir; qiiodprajterSocrateiTJ^nte

di-

dwm
iiunt;

Plato, &:-quarnplurimi
;

alii

allerunt

Mare enimnihil eft,-nifi

aquarum jcollc^tio

aqu-r:

Autem rolliguniur pcriluuios

& pluuias^
;

pluuix ex nubjbus

.refoiiuis,

nubes.ex vaporibus alcendentibus

Petaguam mndaam

p.utem .diilccmiWpiustntelligunt

Hinc

Affli^^es ; Tropterjeadixerum Thilofojhi ; Abduitc magnefiam aqaa d ulci,

SAEA.
y^apor itaquedh operejihejje nequitl
jEnigma
^''
:

SALOMON.
mon addit
'Miwime :ld enim patetdex ante lelatisteftimoniis Qujbus &^euItjicutt tnhomme eU.humiditai &jiccitas , fic in cperenoftro.nthS,
:

quod vapor contineat fuumcompar,ideft, aquaaquam; vaporpDtentiaaquacftj-vel aqua vaporj 'Vnumcnimcx alio generatur iaicfafeionc:&: condenfatione,adco vt de co aeque dubitaripotlet, vtrumiC.orun-i tcmporecftet prius , quam antiqui degallina touo dubitarunt , quodnam ^ex iis
aliudeHyquam vaporj&aqua. 'Quia vjeroidemdicit,

&

J"mdinrcrumttacura, ^alcerius aufa extiterit

PhilofophiadfiriTiaatj

3F

41

Septiman^ Philosophic^
:

mant,mct:al!aqnoquc,c}enfinimacorpora,cffcexvaporibuscornpo(ita,TheoIoiTi ccElum,res ']; omnes exaquis Aquas autcni ex vaporibus heri, manifeftum eft ; Hinc omnia cx vaponbus conft.ire , quoad clemeniajconfequitur: Sicinphilofophico opere ZeumonidcmafferiCjquodcumcorpus magncliccin acj^uamlicjuefadumtueric, tunc certeomniavaporlinr.

SABA.
itMiGMA
^'*

Quidhicintctltgitnrperv iporem, quidpcr aquam

SALOMON
Vaporhiccft ille, c^uifugitiuumretinet, &aquafngicDs:Horum duorumctfi fitvnaotigo &materia,tamenforma& mocioadlocum intcr fe dilFert. Vaporis forma nobiliorvidetur, quia fpirituali naturac propiusaccedit&homogeneitati, quamaqua;, qucxraro abfcj; terr commixtioneexiftit,ideoc|i putrefadioni aliquomodo fubieda. Sic vaporis motus,qui furftim tendit, excellentior eft , quam aquae, qut

deorlumdirigitur. Vaporergomagis coda&maturaparscftopeiis,

aqua crudior &C rudior.

jEnigma
55-

SABA. ^n ^fumm adefll S A L O M O N.


Quid Phiiofophi de fumo albo fcribant, tenon latet: Ille cm'm Leomviridi&:aquaefoetidx,vtieruusadiangiturj cumfuisalispernix &tenuitateagilislit, vtMercuriinomen ailumat, nifi aliudhabcret.
FumusalbusLeon,iiitim,&aqu2fcEtoremtoIlic,idemq;praeftariIlis3 quod fumus Tobacci Indis aut illorum iequacibus fumifugis. Fumo-

mmtotfuntgencra, quot rerum combuftibilium fpecies, at nullus fumushuicalbocompareftvirture &: pulchritudine Quodeiiim odores&fiimi cordiahum &:benc olentium prxitant cordihumano, liocflimusalbusconfertLeoni,nemperoburvitaIiumvifcerum&vires membrorum cuius iignum eft,quod Leoni viridipili mutenturiri
: ;

cokiiem rubeum , qui conftanti artatipeculiaris & proprius eft.

A B A.
SALO-

^HiewA
54-

VndefHmHsalbnsproHenit'^.

Secvnda Dies: De Meteoris. S A L O M O N.


lis,quaeneeflores,necfiu(flus,aut(eminaproducit,

45

Infumrais montibus nafcitur qu2edam aibufculafalici nonabfimi-

atgummi habet berrimumihocgummiadigneminccnrumdatfamumalbum,practernaturamaliorumfumorum,quip]erumqinigrifunt:

Hocgummi

multi videntes non agnofcun t eius virturcm j &c pauciores,{e illo cgere,{entiuiit ; fentientes quamplurimi ab aliis fpecrebus dignofcere ne-

queunt.HincLeo,quiaquibufdamperpetua quartanalaborareaffirinatur.calore&fitivchementioripreniitur, adeo vtin marafmumac jcabem incidat,ac deniq; mortem immaturam incurrat.

SABA.
Hahetne fumus alhtis
S
-,

aliam in opere efficaciAm ^

jENtcMA
55-

ALO

M O N.
;

lus

Habet Quia dealbat omnia,&; in fumum vertit,vt ipfe efl: Kic (bLatonam dealbat, & facit ex ..^thiope candidum, ex homine monftrofo bicipitevniformem, puichrumqiiuuenem. HincinEpiffiundahis

^ohKh.zCisdicizmdcJEth.io^e:DcalbAcoruumtuufn,fivisdealbareipfum:

Etpaulopoft: AquafwJlraahlnitfordeSy
fcuritatemeuis,tUfKfubridehit,dicetfs,

omnemfit^edinem
rae
?

& oh^

Quxs mundauit

Quividitilludy

fubridehit locutus^&cc.

Et hxc dealbatio^qux fit a fumo albo,non eft fo-

lummodo fuperficiahs,(cd inprofundum fubftantiaepenetratjideoqi


perpetuodurat.

S
S

A B A.

Hucufquefatis; Alterinuiiclocumconcedo,ncquidnimis.

ALO

M O N.
& lampada curfti tibi

Tu

itaque Princeps celeberrimc fuccedes,

traditamaccipies.

H Y R A M V S.
Variaefucruntpropofitae quseftiones deMeteoris pra^cipueaquofis-,

Qupcircanosdealiis quibufdam, quaevidebunturarcana,adfe-

rcmus: V^cntu^

an non operi

efl conueniensy

quialiasma ^nigm A
5<^-

^nam vtilitatem rehHS hummis fro^ila t^


F
i

SALO-

44

SeptixcAn^ Phieosophic^

SALOMON.
N^c ille hincabcfle poterit :.Vbienim vapoceft&plmiia, quoruiw vnummouctuEfurlumvalrcmm.clcorrum ^bidem&acrexiftic,cuiusmocuscfliadlatera, &Ldicicurvaiciis, forte a^vemendo veladuencu: cius.Yenitaurem>abomnibusmundipragis,rmcabomnibusparcibus^
circumferencisterremgrobi,non.quidemex.meacibuSvautporisterAxjifiti*

tx, (td clicatercam:inaere,ex.aeiis motionc (eu impulfu fortiori.. Vt. enimaquae,fluuii6d.Eurypi, hoccft', fliixus&ireiii.ixus inariscuixunr
:

"5^^" ScrecurruncrecipEocQ quodam moru ita^ 6c aci fuo modo ad: fefe au.cauia.niQuendumimpeUiturineputrefcat,autvcneiTofis vaporibusinficia
tur, &anifnahbus,inprimishomini',lethaiis(it..

AquaeaLunjemotu

reguntur,hoceft,fluunc,&:ebulhunc,cumLunainhorizonciIlarurrv Qricurvfqueadmecidianum,occnlcaquadamrmper(crucabilieiusluminispropriecace^fcnishoris;. refluimtvero rondcmhorisaJokiofu-

Ritio

TciTf

orumge*
neraaonis:.

acua^

pcrionindecliuioiem,mocu communi &.naturali, quo omnes aquae tendunc ad.locacentro terrjEpropinquiora.. Abhincidcmfluxus& refluxus repetitur-, Luna opgo/itum Horizontem apud. Anripodasobtincntcj Aerisvcromotusfeu vcntusnona.Lunaprouenir,(edex f^ga.vacui^&nimiacorporum plenitudineincertoquodamlbco; vt. & .^ ,, ii;r c v r c c exempllgratia,aDhincveriusSolisoccaium hat euaporatio rrcquens
cxOceano,aurahisaquispatticularibus,itavtaefeiuspartrsoccidentalis rit.valde.refertus vaporibus, quinon.in eo>loco /imul manercpoflint: contrain noftro aere
flt

aer plus vaporumvetaeris in

fe

recipere peflicj

paucicasvelraritas.vaporum, itavt vehc, nevacuum^

&

comrnictatur,aquo naturaabhorrecy Hincaeroccidcnraiis Hucincipic mouerrquodam fluxainftax:aqu3e,&: fic vcntus,qui ab ajquinodtio>


autumnaliipirac..

IdcmvcncuSquadam mocuscontinuatione,
verfus orientalem partem.mouerur
Ibcis diuerfi.venti
j

nifi.

natura recufcr^
flarc

donec aliusaliunde

inci

piarjvelappcritusparticularisvniuerficcflet.

Hac

ratibneindiuerfis

vno eodeniq; tenipore fpirarepofrunr,pro;inahi

rioneautreplctione huius verilliusloci: At non in vno loco/imn J di


uerfi^ventiflarenliquamdiupoiriint. Namfemperficoncurrant,ynu$'

gracualer,& omnem motumaeris adfetransfbrt. Si vero ventusex ter-

xssporisveniretv.diucrfiiinvnolocoj

vcliavnumlocumconflarenti
fa^pilli-^-

{^epidlme j

4j Nuliaenim eft continuatio pororum terr.c vt aeris,vtvna parsalteti cedat^ Hincaliuntur,quiexflatu ventiexOccano venien,

Secvnda Dies: De Meteoris.

tisdiuinare fe poiTe putarunt, eire vltra.Occanum terram habitabifcm,tancp.iam vcnti cxtcrrx poris eruxnperent vt de iolia:infuia di-

dtur.

Exomnibus cnim! partibus cucumferenti^ Teri:^,

vt didtum^

ventrproueniunr.fiuefmtinOccanoinfulaciTucnon'.. Ventuscnfm Ventar cftaeiismotnsalocoaGnspIcnioriadlocum nonita plenum. Pleni- quid. nidb fit vclaventis aliunde diucontmuatisin vnum iocum ; vcla va- i^"?*''''*''*' ponbuselcuatis,^ quiab aquaelcuantur ,&:exaquagignuntur. Hmc^jjjg^ in Africa &:-^gypto, vbi raiitas aquarmTi eft , praefcrtimiin meditcrraneislocis a mari< procurremotis,cft quoqueraiuas cuaporationumj.

At nihilcmiinus: vemi ibifpirantaliunde y velexmaritimis locis.. Stati quoqucventiinmagnaOccarmflare dicuhtur quiaaequali&ibrfit- euaporatio ex: laalliaer fcrenHs,abfque nubibus,&abfque pluuiis..
,-

Stati Temi!

> Occano..

mo Oceano,id'eoqi acquaJis pienitudo


l"ocis,in aiiis^vero rficcis

autaeris abundantiaincerti*

&

torridis aequalisinanitio.

venti aEquaiiter abvno loca in alium


tta eft in aliis

Hincquoquc" ibidemmouentur quod noti;

mmidi partibus,vbi diuerfiras eft terrarumi marium,flu-

uiorum,aliaiumc|^c renim magna viciflitudo ,, &(rceuagoratio inas-quali? inxquaks ventosproducit;- Vnderadmirari liceat Aftrolbgo-rum:;.udaaam &vanirarcmfimul, qui vcntos:cerro>lbco &:tempore' praedlccrc conancur, quafi aPlanetarum fitu Sccirculis coeli imagina-tiis

orircnruri

quod

faliiflimum eftj Etiiind(?proiienirent

non? ta-

men magis vere,quam ruftici,qui {ciunt,quoanni tempore haevel illac:


ermpeftate5autviciflitudincscontingcrefolent,.ventQSpraEdiccrcnt

I^as

ejje

HYR.A.MVS.. veras^ & gmmnof vmtorum magni mundi^^^Gvus^


i

cnHfas.ficileagnoJio dire qfud dejtdero:-

At deventkmundi^hiloje^hiHaH^

^^"

SALOUOK.
In magrromundbvennisa locoadlocum nauigiaportar,molasqi; ttiagnrpondeii: verfat, imo &:cuirusveliferos>( vr in" ChinaJ per as^
quorarerreftriaducir, &:fimilia, hominibus vrihflima emorument'

^ra;ftut,quaevulgpfuncnotoria;atin^philofophicaoperefcetumfea

y,

embryo^

j^(^

SEPriMAN^ PHILOSOPHie^
i

fantisphilofophici; ahas
Ventu
quii.

cmbryonemportatmventic ilio: Vndeventus vidctureflematerincnim non in ventrc fuo portaret, fedforte

\
i

m'inibusgeftaretcuui,quiabahamatreforetinlucemcditus. Ventus terocumnihilahudfityqudmaer motus,hincinaerenatus,{apicnter natus aflSrraatur : quod verum cllc non dubitamus. Etfi cnim acr hic ambiensnos&fuperiorperfe, abfque tcrrse contiguitate nuUi nataIcm locum pra:bcat, nili metcorisante didis 8c dicendis: tamencx
ftcre,

;i

inq;acrefcctum Philofophorum nafci, corundem tcftimoniis


.

cum ad cceleilem naturam gcnitus proxime accedcre conftat dcbeat,hocert,aeriam, fubtilem,tenucm , penctrajitcm,& informantemterreftria,denfa, &crairacorpora: ideo&talis ortusipficonuenit:Areindigenthomines,animaha,&:vcgetabiIiaomnia adfui incrementum vitam , fiae quo perirent iingula. Aere eget ignis quicunque, quo ficareat,extinguitur. Aer cib^us vniucr/i continentis eft, finc quo incdia , hoceft, vacuum,fepe contingcret, aut naturse rerum

Nam

&

intcr(cconcidercnt &;deftruercntur. Aereil,quiphilofophic0 foetui


Actqaid.

datartus,vitam,&motum. Eftautemnihilaliudhic acr, quamlubqux quouisnutuVulcani moueri &abigipoifit, vteiuslocuGnoninueniaturamphus; multumq; afllmilatur menftruo mulieris quod licct vile habcatur, velut excrementum e corporeexpellendum, tamcnlxQminis,nobiliiIimianimaftantiamobilis>fugax,&:inconft^nSi
,

lis,potiflima caufamaterialis exiftit.

jEuiGiAA
i^

H Y R A M V S, De Vento O* ^erefitis ^t cjuaro, num fruina,


:

2rando,nix ^glacies in opere philo/ophico adjint ?


S

ALO

M O N.
&

Hjccquatuorafrigorisvehementiafiunt, &nulIo^a!ore indigcnt

non generationcm Opus autem Philofophorum calore : Idco diuerfarum caularum effedus quoque funt pcrficitur frigore diuerfi , ncc conueniunt in eflentia. At fimihtudinarie adefle & haec
ad
fui
,

Pruina.

qiiatuorhuicoperi,nemodubitabit. Pruinafit,fivaporde die fublatus^frityorenoftisrepcrcutiaturi&congelctur: Eft iraqucroscongelatus.

Grand.
Nix.

Grandofit,quandonubcs refolutain imbrem, antequam ai. teriam penieniat , inacre frigido condenfetur inter cadendum. Nix, quaa-

vSfi^cvNDA DiEs:

De Meteorts.
i ,

47

<jttando pluuia fic inrer dccidendum aqua congelata frigore.De niue Pocra Aureokis (ic inquit Ergo mnm cim tu vttro deraferis auri &c, EtBafiliusin i.claue: Kmenhnvttlee^^AqmUmdutnfuumin
nere:

congcleiurfrigore. Glacieseft

Alp'^uspO'

Navi

piiUi

em prxfrigore niiiis in fummitate montium morerentur:


magno
calore

Ec

mox:

TtunPluto ventum afflabit , &exfrtgtdodraconeigneumfptrittmvolati-

km

eltcieti qtii fuo

aqutUpennas comburet, ac fudorificufn balIta dc

netim excitabttMeo vt ntx tnfummis monttbm CDlliquefcat,&aquafiat,quo minerale babietm bene prparetur,ac Regifortunam &fanttatem trihat. deglacie (ipenumero loquuntur Philofophi. Ex innumeris

vnum

fufticiar;
'

Rof rins:

Siglacies,inqimyponiturtnaquamfifnplicem,foluitur

i;t

eapercalorem,&redttinprimafnfubJlantiamaqueam,&ficaquattngiturex

virtute occulta,qtufutt inglacie. Si autemglaciesnonrefoluitttrpercaloremirt

aquam,noH coniungitur aquA,fed in aqua iacet, nec illam aquam tingitfua virttite, qudiineaante^i coagulatafuitex partejpecierutn:

ficeodemmodoficor-

pus non refolucris in Mercurium cum Mercurio , occultam virtutem cx eo habeic non potes, fcilicet fulphur digeftum 6c decodum pei*

opus naturaein mmera.

H Y R A M V S.
(^um h^c cjuatuor jint frigoris effe^a, (]ua efl vera JE,iiicuA
55>'

caufafrigoris

SALOMON.
Prima caufa
ixxs

eft

remoe-

tioSoIis feu radiorum e-

obhquitas

Cum

nim

radii Solares reperterrac

cufli in fuperficic

pcrpendicularirer, faciut

angulos obtufos
btufiores

frigus
,

regnar, eoq; maius


,

quo

quo

redlio-

tes,e6 calor fortior,prout

patet in fubiedo fchc-

mace.

Hlne

jfl

,'SEPTlklAK^ PHILOSOPHiejB

HincSol codemtcmporc vfiiloco eft verticalis,eiqi inaximum caiorcmimpcrtirinmcridfe,alterip5.uiulumeftrcmGrus a verticc, terlio.Tnagis,guarroadhucmagis,quinromaxime. Pro variationeitaquc dillanriae Solis a vcrtace^variantur &:angLili jepercujlionis radiorum, jfiunuj, velacutiniagis ,vel minus,velGbru(i. Obtufi anguli propii^

NB.

.dichiurraquadranrcmciiculiiicLinequcuntilndcobtuiosbicvGca.mus,quiproxime ad obxufosrendunt. Statuinvusitaque.quodfii^us terram,in abrcntiaSolis, qui., quo magis re.acrcm occupet.aquam motus fit, iuoque cak>reincificacior,e6fngormai)ilemenxailla mniatorpent&rigcnt; vt patct inlocis Scptentrioni, aut Circulo lCardtico fubieftis, hybecno tcmporcglajcierigidiilimis, cutn Sol iandia j-extremis t^orwcgia:& Lapponiae partibus , aut Groniandii circafolftitiumliybemumnon.oriaturjiedalicubi, vtinNouaSenvbia,aliquot meniibusAblcondatur; vndeibi tenebi.Ej&:fiigoramtenfiffima (lominantur a quibus locis vcrfus Solcm ineridianumj rquoclimatarerraciintpropinquiora.eo tenebras longiifinix noti< breui.ores , frigus hyemis.itiinus experiuntur vfq; ad ipfum yEqua* >remieu Cinguliun mundi, vhi calort eonue.rfo , ^uaeque ^eftates, ^u^quc Kyemes , Cquactamcn^ftatibusnoftrisfint ^alidiorcs, j ha-

&

&

bentur^
2.

Securida caufa frigofis inten/ioris ieu

Trtitioris eft

ventus a

fi

igidis,

falidi5.,auttempeiatisregionibiisI]ars, qui acicmcalidioremvelfri-

gidioremreddat. H;c,auteni caufa^ft 'naqaalitatishycinis. Prima autemieuantcdi(Slacaufaefta;qualitatis, vtnimiriimSole in illa remotionc jneridionali a quocunque loco .^onftituto lantum iemper iit frigus , non maius;, :nec mjnus ; quod mtenditur vel remittitur i.
ventis3.
frigoris potefteileoperatio Planet?Ealicuiusfuanaturafrigidi,vt!Saturni,quiintenderc,velMar-

Tcrtiacaufamoderati velimmodcrati

tis,qui diminjiereillud<:reditur; Lunjeno6lurniradii ,

dum valde fri-

get, manifefte pcregtinanti vel dormicnti nocent homini; Et haec caufainjequajitatem hyberni frigoris,conftituit: Nec veroA^^e^us,

vtvocant, f lanetaruminterfehic-quicquamoperari poterunt, ni^ oppoiitio foite<juoad Solemtantum, &:maximaab ccliptica dedinatioycrfusSepientrionem, fi hic&d Ar<aon,autyerfusMcndicm,fi
ibi frigus imcnium dominecur.

HYRA-

Secvnda Dies:De Meteoris.

49

HYRAMYS.
'Qua caujk Wi^^quaUtatisfrigbYU locorum ver/usOrtumjEmGMA

Occajum Soliijitorumfuh eadcmpoU dcuationcfeu di^ Jlantia ah aquatorc qua inaiqwilitasfat magnaell; cum
(i&
,

^*

fartes occidu^ magis caleantj (^' Eo^ nqeant

SALOMON.
:referant,

Sunr, quihanc inaequaliratcm ad moiamSoIisfuperhorizontem qnemadmodumexhac caurahoijepomcriciiancE, qiiaado Sol verfus Occadtm deiccndir.funtloge cahdioressftatc, quam matutina:, dumSolabortu ad merjdianiim.afcendit, quamuis iint eademaMeridiedeclinatione,&Sol iniis.a:quales radiorura repercuf{ionisangulosfaciat.Scdha.-ccaiifa-nonertfufEciensrQma.calorSolishorx non2 matutin^ & tertia^ pomeridian^ditfert, propter moram minoTcm velmaiotem rationc vnius certi locij qui hora nona filtem quatuor hocarummoraSolem, ciusq-, calorcm recepir hora au;

tcmtertiapomeridiana^eccm. In globo autem terix-norotimdoea

mora darinonpotcll: Nosintericdtumrerrasinteruallum


gidis

altis&fri-

moniibus proroccuparum, aut perfeinculras rcgiones, quales luntRiiflix,Mu(couisj &:totiusTarrari.^adM?-gnumXhamui-nIndiac excremaeimperantem , efleincaufaconiicimus , vndc venti frigi^ioresfpnent, quiaeVem iic quoquc reddant^, >quodcontingercncquitin cMdcmpoli-cleuatione verfus Dccafum Quia hicmox Oceanusimmjenfusoccurur,cuius aqux.nunquamgiacirigent; fed motioneperpctua temperantur pcr fluxum&rciiuxum. HinctiifuIcEin Oceanolita:hyememinusrigcnt,&xftate.minuscalenti cuiahumiditas vaporofa a qua: vtramque qualitatcm rcmittit ; quac vcro verfus
:

Ortum habentur, byememagis funt fngi<lE, & ajftatc minus caiida.

JHYJIAMVS.
Quiddicendum demonjlrofa

inufitatapluuiajapi^ a^ioua

dum.

^^'

p
liHm^.

SePTIMAN^ PhILOSO PHIGi^


,

dHm.fyurdsntijfmyunis y^ijcmm
,

ranarum 0*
,

hisfimi^

SALOMON.
minus
if^irur

Hxcporttis inter oftenra vcl miiaculofa cfl referenda , quam naun-ali.i: tniianararain aac ralia non abfcondir, aiitrcmiiiar, inulto
nutiir, vel augnienrar
:

vt alrerutro

modo

eiufi-nodi rariora

Ideo hic taccc &c quicfcir. Oporrer conringanr , vcl diuino,

quo Mofcs vf us ante Pharaonem vgypri Regem, vcl diabolico, quo magi&nigromantici^gypni vrebanrur. Quih:ccnaruralircrcxcuiare>conanrurper vim turbinum, quibus frumenta , vcl alia ciufmodi in acrem raprafinr, vnde poflca in modum pluuia: dccidanr, falluntur. Ira quiranarum {eraina cum aqliis arrraccaperradiosSolaresinnubes, veluti5(: piicium, cxquibusinnubibu.sran.^&pifccs
exorriIinr,affirmant,aiiquiddixiirevidentur,rednihil,quodrciaut
rationi farisfaciar. Alalumusigirurillahyperphyiicafarcri,

quamle-

uicuhs ratiunculis demonftranda aflumcie.

Huc

ipcdat vitulus,

quiintegcr aliquandoexnubibuscecidinclegitur, ncfcicquamveEt-Anaxagor^ pr^dicTius lapis magni ponderis ; dc quo hcri ic.
mentioi^idlaeft. Aliareseft,

quam Auicennainrradatudecongcla-

tione lapidum, cap.i. cumcxringuirur: quia f^pe conringir corporaterreacSclapideacaderecumcoruicationibus; quiatgnis fit frigidm &ficcm (iunt Auicennx

tradir^quod nimirum lapidcs fianr ex ignc,

verba j ex

fua extinffione: Et in Perfiacadunt etiam


liquefiert

cum contfcationecorpora.
,

Area i&fimliafagtttii hanutis,&non pojfimt

fed per

ignem euapora-

ri infumtim geamfru(lumferri ponderii centum marcanoH^ quodprdduriticquafere erat fnfrangibile-i Miffatajnene^eitts pars RegiTorati , qtti pracepitenfes inde fieri:

cogente htimiditate, donec refidmufit cinis.

Cecidit quoq^apud Lur'

Eratauteminfrangibile&infahrtcabile. Dictwttamen Arabes yqiiod enfes Aletnanici , qui optimifunt , de tfoferrofiant.


filutt aliquoties

Ciim atitem ceciderit majfa lUa ,

n-

a terra , ; (obmntibus adinuicem ad qtiantitatem granorum magni

vt par erat

quia compofita erat ex minutii


milij.

frttfiis

Ha;cillc.

HYRA-

Secvnda Dies: De Meteoris. H Y R A M V S.

yr

Quf lapidis fulminei


^fulguris^
S

caufayqHii toninukm .fnlminisj

jEt<:c

^^-

ALO

M O N.
eft
^

lam anrc de

liac mateiia

didum

fcd hic declarationis giatii

nonnullaaddemus. Lapisfulmineuscxnubibuscadir, quiaibigencratus eft ex vifcofa 6c vald^ compad:a materia, qus cum vaporibus arcendit,&; in nubibusiparhm connnebatur, non alitcr, quam calculus in

hominum

renibus

-ccntiaineoeft,

quod

quaii in

aut lareies in hirnis coquuntur. Ardifte-Rationcs momcnto illc in nubibus cogatur, &:nourcd-

igne vchementi compingatur; hiautemfucceflu temporis, vnde<?c'^'f*|^P'.'^' vulgoPurgationubium dicitur, quemadmodum tonitru revera eft, /("''""i. )&lapis reiedamentum feu fiEX earum. Narura enim inquocunquetomuuunj.

loco, homine,animali,vegcrabilibus,aHisvecorporibus,iionerctur humoribusexc4'cmenririis, iiio quadam. inftindli conaturillcseur.cuare, vt pattmhomine,pcrvomirum , alui fluxum , fudorera, vriiiam,incancpervomirum,inaliis animalibusfuomodo,inarboiibus pergummi (&:mufcosadexrerioraprorru(os: Ira quoqueinnubibus criiinquandaminftituit,igneiudicc, qui hcterogenea nubiimi, hoc cft, craifa, vifcoia , &:foeculcnra congiegar magno ioniru & fracore,

quopernubespenernir,cat]j vnuminlocumcogir; Vrauremficilius deoribm ad cenrrum grauium abkgari remitri poilinr, tanta vi,

&

quanraporcft, eacompiiigit&condfnfarj atque


lapisfir;

iic

neceftario inde

quofa^loinnubibus^naruravehementioremmorum, igne cxecurorc , molirurfclapidem ftimma celerirare reda ad terras mitHincfulgurabignefequenrcveliaculanrciapidcm oculis videdumignis nubesconcurit&diuidir,audirur, non quidemeodemmomenro,quofulgiiraccidit,iedaliqiiairidiup6ft; quia audiriofirinrempore, vilioinmomento, hoceft, haeciirperiineam rc(5lam momento quaii exrenfam, illa per mulros gyros &: circulos longiori rempore circumicribendos Fulmcn vero cil: tenuiftima illa Fultnfa aurapercuifa, fummo impctu ad terras vibrata. Qucmadmodum quid? iiim,ii ex magno tormento bellico glob us lapideus au t ferreus emittit.

tur :toniri-U5

tatur.

5t

SEPTIMANiE PHItOSOPHICiE

tamr, non folum, qiiicqiiid hicactingit, proftemiturj (edquoque^ quaeproximaauiareuaer tetigcnr, violantur, &: isduntur, propter celerrimummotumaeris,quoille globo^ cedereadlateracogitur; fie quoqucfieriinhaclapidisexnubibusiacuratfoac credibileeft: Vtqj
rempcradufl:ioi(5tuibombardicoadeftexpuluerc pyrio&igne, quo gIobusinficitur,ita (Scfulminipeculiarisrua venenohraseft, quac animahbusjpracterimpctura, lcthalisexiftit. Haccolhquefcunc meralla,vtpotcdura&refiftentia,molliaver6,vt{untveftes,nonattingun' turj Hac interdum vina. vapefcunt doliisinta<5tis. Adeundemmo^Jf^^i*

dum Lapisphilolbphicus., quandaperfeduseft,.penerraromniamc^^'^^^^^'^^^^"''^'^^^^^^^'"^^^'^'^^^^^^'^^^"^^^^^^^^'^"^^^^^'qu^mpriur

JhUTfki

habuerunt: Vnde a Lulho aliisqj Philofophis aftimilatur fulguri iiv. metallis, cura haEcinigniscxamincmicantfeufulgur emittunt, petedionis.indui>itaca figna..

HYRAMVS.
vtf

NiGMA
^^'

Quid anticjui

PoetaJenfeYunt de hifce T

SALOMON.
louem iratummittere fulmina &: tela , qu*c Vulcanus,, quafi fabcr: Deorum,fabricarit hamataforma Hinc Ouidius
:

Si,quoties

peaanthomines,fuafulmtna mittat.

Iupiter,exiguo temponinermis erit..

Sedhaece(refi(Sbitia&vana,nemononintelligir. Vulcanus,vt
haec

ignis,,
s

quidem in nubibus,vtdi(ftum yefficitjat non vc perfona.

Dev

q^uoque, qui Ichouacft , his vtiturad minas vcl.pocnas inferendas ho-

minibus proprer peccara, quamuis fint nacuiae opera adiniranda. Nam ip(e naturalibus operibus & ad posnam , & ad gratiam , hoc eft, hominespunicndos.&donisornando^, nunquamnon vti lolct; Vt
patetinincend{is, diluuiis,pefte,.annon*ecaricate, delctisfrugibusa

grandine,imbre,imraodicanccirate,.autcalore,&hishmilibus; &:c conucrfo in optimo prouentu rerum omniura ad vitStum 6c vitam hominis ipe(3;ancium,malorum impcndentium auerfione.. Impietas au-

tcmmagnaeft, dicere,DeumfulminibusautpocnarummediisdcftiCLiruiTiin,fi.homines,qutiespeccent,puniat. Eiusenimmanus,hoc


ft

Secvnda Dies: De Metecris.


la/i velic.

jj

eft,visomnipocens,hxchabetinpromptu,abrqjvllius Vulcam ope-

HYRAMVS.
Immoclicus in qu^erend^o , ha(5fcenustibi,RcxhumaninTme> forte Tifusnim quapropterhic rubfifto,ac vteandem autmaiorem inme
:

fibercatemtibivendicesjjuhenspermitto-

SALOMON.
his inipofitum fuit ^

Nbn ptusoneris mihi,quam diuina afliftentia ferre potuerim,a voAd te vero, Regina mea^nigmataprimum diri,

gentUE,de eodem maceris genere..

Cumfontes ex^vaporihuSy
eontingant ; elin efons
in.

rore

& pluuU montium^i^^GHA


"^"

opere philojophico l

SABA..
Eft; atnon folitarius; quia vel Dianain eo balneatur cum Cwh Nymphis; autNarci(Tijs, tormofiffimus ilJepuer,ruamineofaciem

videns
<5lat,

& admirans,colliquefcit&; tabefcit

aut Rexille.ad qucm fpe-

ineor<;lauat, auc lcnex,iuuenelcit. Muabilis enimvirtutishic

fons errjquicancuvirginis^^vtfoletfierijinuentusdiciturjVndeavir ginibusamacur,(Sciuucncucenidat (enibus..

SALOMON.
Quoceft differentia velconuenientiafontk cum eoy quijEmcuMihatnenturineoi
^^*'

SABA.
Rex ille, Apollo eft, fiucSol r& Diana,Luna,cius fbror
;

fons vero,,

Latona,habetur,marcreorum.Cumenim aloueingrauidatalatona
morcalispefennicacempecerer,Iupicer,nevocumomniexparcceidencgafTevicleiecurjpoftquamgeminumeumedideratfoetum, ApoJJinem &c Dianam, Latonam infontem perennemmucauic,qui,cum fub tcrraAeab-condiftlcjavngineprouocacuseltinafpec^tum&vfiimhoniinum. FUii i:aquein macernofontegaudentie lauare, quiipfisprO' gotu lUJti^ento quoqueeft,nealioindigeantvi(au; fimiJiaenii

&

c4

SEPTiMANiC PHiLcsorHrcjqs
]
i

afimilibusfacilc attrahunrur, &inreinuicem,nempenittfimentijm innutiicum,ti'an(eunt.Hicfonsvocatuiabaliislacvirginis;lac,quia


la6tis

vicem prxflet

virginis, quia'virguiibuspra;beatur,vel

ab iiiiSjVC

cli(5tum,inuentusiit.

S
66,

ALO

M O N.
f

^
;

Cumfons fit (juaji parens

maris, efine mare in

hoc opere

SABA.
Truu.
*

ftniare,atnonrmepircibus: Vnusinhocpr^ualer, quiTrutadi,

citur,& habens aureas macuias, inftar ftellarum, in cutc auri quoque appetens,inauiifcrisriuis inuenitur. Totummareabrquehocpiice
nuUiusvtilitatiseft.

QupcircaqUcxrendumpnmo mare, deinde

di-

'

duspilcisexriuismontium metalliferorumaccipiendus, Sc infuura marepr^cipitandusericj tumexvnopilcehuiusgeneris millei^cplures generabuntur, totumqi marepifcibus ftipatum reddetur. Defluuio VnfTariaETibifco narrant,
tertiaeiusparsfincpifces:

quod adco piTcibus abundet, vt ferc Verumin hocmarimaior adhuccopiana-

fcetur,quiaadfoliditatem 6:refiftentiam hinc reducetur , idqi abfq; hyperbole, licetnonfineallcgoria: Mare enimfceminaeft^&pifqis mas,foEminaqi mutabiturin marem ; &c ficmareinpifces.

ALO

M O N.
A.

iENiGMA
^^*
.

Sed magts
:

in

altum ncs jubkHemus ad ea, qua jupr^

nos videntur Iris an non cfl in opcre philofophico f

AB

Teftantur id Philofophi, ncmpe quodadfit, quibus credendum erit.Vocantautem Iridem appaiitionem omnium colorum fic enim Riplxus in recapitulatione portarum inquit Colores pulcbriores nun;
:

quamfunt vifi ,

pall/dus

& niger
:

Jalfiis atrtnus

imperfecltis

&

ruhetts

pauonis

,plumaru}ncolorelegantifDmis,Iris,quietia7Hprdteribit,Panther(olorvariusy

leo virtdis, &c. Et Rofirius

Item,

cum dieitur, quodapparent oninescolores,


,

verume^,qtitAAntefermentatiomm

in calcinationihus

di^oluttMihus

&fixa^

$mihHiApparmtmmscolores.Sm\i2^niQmlii<iiiQ(:>\oi^sQ\)\Q.^d.y\(\Wi\\2.

exSolc

Secvnda DrEs: De Meteoris^

55:

cxSoletrarJmifla vndeciinque, atcaptatain reroluta nube, hoceft, ItiilatimcadcnrepUuiia.vclaliaquacunquerondaaquciEexpreiTione. Contingic enim aliquando, vt tubi rubterranei pro aqua: dudibus
poiitiinaprico, fupcrionlocoriniamaccipiant,atqueindeaquama-

gnavimacrcmproliliatjvndcinftarpluuixdeftiiletj hocfiiiat^quo' ricfcunquc ladii Solarcs attmgcnt iftara pluuiam, Iris apparebit, non vniueriajis, ar p;irncul2iis, paruaiScnonlonge ab ifto loco remota:

Vndcconftar,ouid.ur,&:quomodocontmgatlrisillamagna,quaein' :ararcus,CG;loobrenfaccrnicur, ncmpepluuiacadente, 6c micante


)olc,incodemfcrehorizonte,aiicnonproculabeo.

SALOMON.
^At vnde fint coloYcs IridiSiCum SolnuUos dicatur colores

je^iguk

hahere ?

SABA.
Solomniumcoloruminrtbusvcgecanribusauthoreft,ideoq-,potentiajlinonadu,omnescolores luntin Sole, excepto nigro, quod colorum poiius priuatio, quam Ipecies videtur. A nigro ad album roGcdicurperincermedioscolores: fupra album 6c infra nigrum niilhabecur coloraium magis auc minus: Subftancia verovelcorpus

Sohsnunccandidum,nunc Hammeum nobis appart,pro diaphani,


rcs

3erquodvidetur,diuerlicace. In ortu cnimveloccaliiproptervapoIplenintercidentes,rubicundus videtur, alias in Meridie albus

&

funt aerpurus, fed nigrae materias aliquid. idmixtum habcnt ; Inde ex hacnigredine radiis folaribus candidis
didus-,

vaporcs enim

non

&

iiiixtisquafi,rubedo iit,quaeindiuerfohaEretfubie6lo,tanquamcolor

compolitwis j

Iris vero #on tingit,quando radii folarcs incidunr in cormiaila, rotunda, diaphana , liquida,hoc eft^aquaepluuias, ex qui-

busduobustam varius
ciaapparerent,
fi

& & itadiftindtus fuo ordine colorapparet:Et

quamuis ipii radii hos colores per fe non haberent, tamen v t acciden-

quando tale fubiedum adfit.

SALOMON.
I !

Verum

colores

illi

Iridis

nonproprie in nuhe rejo/uta MmouA

fparentijedexaduer/o

Solis

&

nuhis, ita vtSolpernU'

^^*

hem
#.
\

$6

Sei>timan^ Philosophic^
mittatfuosradios adoppojttum, tanquam ^entrtm^
:

htm

Juper quod arcus irinus delmeatus eii hocmodo

vbi a.

cft

Solrt. nubes refblu*


ta;f.

ccniridis

trum
d.

& radioru:
InSfice,
,

tcrra

feu

hominis aipcdus.

SABA.
i radioru cotingir uis ca proportione, vt qnata cft amplitudo nubis refolut^^tata qiioq: fit a cetro radiorum

Sic cfl:

Nam per reHexu centi


fuperticies

folariui-ndiftatiairidis,q?rchcmateadoculudcm6ftrabimuspi?renti:

Hic

a. cftterrje

fuprcma, fcu oculus humanus,


t.

b. c. iridis

arcusi i. nubes iVoIuta,

f.

radii Solares

ad nubcm

reroJutam
tranf-

5ECVNDA DiEs: De Meteoris.


rtranfmifli, ^. ipfe Sol;

57

Huius

fententiae veritas apparet cxparuailla

Iiidc an te clid:a,v bi pro proportione magnitudinis pluuialis dccidcntcis etiamirisillavidetur.

5ALOMON.
.^n^vtvulgusJomniiity^dOrienumy^hiarcHslri jehwha

mu9 dejinit aurjim inueniturS


,

A B A.

Hacc ftint fi(5litia &fabuloia,'ad decipiendumiimpliciorcs comspofita^&ortumindehabent-; quiaPhiJeiophi in aurigenoopercto^ics meminerunt Jridis, quod brutalesad Jiteram .interprerati, ic,
*aliosq; fallunt.

ALOMON.
anti^uis Poetis dicitur f

Cur Iris junonis nuntia


lu 10 apud
philofophica j
Ofiris &c
;iiis

jeniom a
^'*

SABA.
quofdameorum
lic

aereft, apudalioseruditiores,

Luna

enim lupiter&Juno fiint fororey

& coniuges, velut

Ilis,&tum Jris Lun^ (eu lunonis veranuntia exiftic ; quia vaapparentibus coloribus , poft albus color, qui manfurus efl:,adueniet: Hinc^apud-Ethnicos id fcequens Audiznr :Juno Lucinafer Jtpem^

<quia

Luna

iiue

Diana nnte ApolHnem nata, eodempartu,eiobfte..

;tricisofficiumpracftitcrit,

eodemOTomento , quoipfiinlucem^dita
'

crat. Si enim albedo in


cft,

opere philo(bpTiico,^poftTarios colores, hoc

IridenuntiapraccedencejappamcritjillairubedinisJiioxaiFutur*

vcaufamprsbebit.

SALOMO N.
^^*

(ur aliquando daamdes i^ehres , veletiam tat SolesAHidUk


dut Luna vijantur f
S

AB

A.

Jdcontingitexparccieris, qui Iridem,velSoIem,autLunampcr rcflexionem ex imagine rccipir,quod illeipfe ficroridus , vel a vapori-

bus non hbcr Inde prout idolum tranfmilfum recc pic,i ta tranfmittic .alioeademiiguraj attranfpofitiscoloribus contrario ordine.
:

H
'h^

SALO-

5"$

Se ptiman:^
S

Philosophic^
l>i,
?

ALO MO
Ha lo q H id efl SABA.

^ Nj c M A
^'-

EftcJiaphiini.perquod vidcrurLiina, alteratioavaponbus.

Vndc

vcntosaurfrigus
rc

hybcmotcmpore

priEnuntiare tradirur.

PrcpeLu-

nauircvcranoucft.vtnecaurorapropeSoIemj fcd

in intermedioal"-

vaporibus refcrto , ita vt in caulis aurora <5^: halo non muitam diftent, quamuisinfubiediisnonconuenianr. Vapores&hallucinatio vifus vtrobique in cauiakjnti icd Halocontingit ctiam Liinafupia hori?ontemnuiltumcIcuata,aurora, Sole infra horizontem paululuniadhucconftitutoi quiaSolelcuatus fii^ radiis vaporcs artrahitj velcongrcgatinnubcs, autdj|]jpatinplLmias, vnde tiimauroranon
apparct, licct rubcusnonnunquamvidcatur. Lunanon habethanc crttcaciam,quippequxIumeniuumaSolcaccipiatmutuum,& calo-

repropriofeniibilijVt&luminedeftituatur.

SALOMON.
uEnigm A
74-

Qjud cxiflimasdc cajHJlelUrumfiHe matcri^ micantis


inflarjlelUr

SABA.
Illam fubftantfam efle vifcoiam
,

claram

& glutinoiam, vtinilar

ciyftaUiauthumorispupillarisradiosSoIisin ierecipiatjrationicon-

fentancumeft. Quinabipsaexperientiaconftat,ciufmodimatcriam aliquando rcperiri in campis, quam vulgus cx ilclHs decidcrc afiiirmttjeftinftargelatiiuriSjiiuefpermatisranarum.Quomodocunquc litjftellasipias non cadere,certiilimum,quarum vna totum rerrenum orbem fua magnitudine ii non longc iuperarct tamen a^quaret Ncc
,
:

migrarcil:ellasaIocisaItioribusaddecluuora,patcr.

Vndc, cum

ni-

hilominusacertaftellaillemotusincipiar, &: tcrmineturplcrumque in horizonte, euidens eft, quod excremcntitia iit materia , icgregata
puriorecorpore.
in tteliisexiftere

Nos nouospopulosauthominumcongrcgationes
non diccmus, vtquidamPhilofophij nec
eas fuiilc

ab

arternoi ncc eifc quintie vcl fexta; eiTentixi ied a

Deo

ex aquea
cipiatj

liiaceria,

clara,pura, vifcosa,quA'SolaresradiQsinftari'pecuh in iere-

Secvnda Dies: De Meteoris.

5^

piar,certotemporee(Iefadas,vtornamentacoEli,afrerimus. Nilitaq; mirum,(lextalicorporetalisfaexdecidat. Sunt,quiannotarunt,mulras ftcllas dirparuifle,&: nouas aliis in locis vifas efle , & non fixas eflc, feuimmobiles, fediriterfequoqueIitumcommutafle,vtconfi:atilli,

quiHipparchifl:cllaslineariordmepofitas,velabeonotatasconferat

cum

iifdem.

SALOMON.
Stell^ itAque nouas exoriri putds
S
f *

iENiMA
^^*

ABA.

Potcftfieri, quodnouaenonfint, cum De vs pofl:primamcreationemnihilnouicrearedicaturj fcd quod ialtemnobisinterraconftitutis videanturnouze, quiaantea non wQe fuerint ob nimiamre-

motionem. PluresenimeflfeinccEloftellas, quam humanus oculus difcernerequeatjindubitatumefl:: Vndeilli, quiopticofpecillopiimitusvh funtjlongeplures, ^ideoquah nouas obfduaiuntftellas. Nonenimomne, quodnouumdicitur,tumprim6ortumneceflario habuit; (ed quianobisiraapparcat,ciimanteanonvidcrimus: Hinc
ftcllae,

qua: noua: fubortiE ftatuuntur,ex immenlx altitudinis theiau-

rGaatea.celato,in confpedlumnoftrumvenifl[epotuerunt.

ALO
S

M O N.
caufa
?

Qu^ eft

Chafmatum

mei&K

ABA.
&

Haec noclurna funt mcteora , variis coloribus, motionibus, murationibus aeris apparentia,funtc]; eius purgatio abfque violentia,aut
ftrepitu.

Sienimvnaparsaciisfuperiorisfitpurgata.&alteranubilonifi fit

fa,exeomoto vaiicefigurasapparent, praefertim quia aerperfelumen


Solisnonrecipiat,

purus feu clarus, &: ahud corpus opacum

poft le pofitum habeat.

ALOMO

N.
iENxcMA
i

Quid (ometafmt f

SABA.

77-

6o

SePTIMAN^ PHILOSOPHICiB
SABA..
,

quam*uis,vtftcllar,lumenSolisinlereciprantrQui enim putant,eflc Cometas igneos vapores in aeie incen(os,& ardentcs c6.vfque,donec abfimiantur,falluntur; Soleft, quiPlanetis, ftelIisfixis,6cCometislu-

Nbn func ftelL-e;, quo ad formamimotum, aut durationcm

mencommunicaf, Vnde-patet, quodmateriaGomctarumiitaeque


receptiua Solaris lummis, hoG.eft, vifcofa,

& inftar. cryftalli clara,.


fe

quamftellarum. ExvaporibusquoqucafcendGntibusinfuperiorem
aciisregion^ncosiicri,credibileeft,quitotiesin

admixtaterraste-

nuiflimportione,redudi,cleuati,6cdcpreflifuerinr,ytvifcofitatem

claram acceperint..Non autemprius illuminantur, quam ad earai fublimitatemafcendcrint,vtctiamin occafuSolisinfrahorizontem,,


ifediisSolaribuspeti&perftringipoflflnfe..

SALOMON..
jEnig Mit.

^>in Comeu quoquefupra Lunoe rfgionemafcendunt^,


an^verofimperin aerefublunaYiharent^njt antiquiexijiifi>

7^"

marunt ?

SABA.
Saepe in fublunari vifiinturaefe, fednecraro fupra

Lunam

propc^

Sohs altitudinem, aliquando &. Martis i qualis fuit , qui ante 40. annos,auteirdteriiiCa(Iiopeiaapparuit,qucmpropteteamiraculofam ftellamquidamputarunt. Hiftoriieverocomplirrcs ciufinodiincoelofitosComecasrccenfcnr, ncvnushicvifuihumanoimpofuifl^credatur Eft aiuem ratio fimplex,plana, infallibilis,quaobfc'ruantur
:

&

Gon7etc,in qua remotione.fint a terris;, aninfra Lunam,aut fupra.

salomon:
iE>jio M

Qff^ eliilla obferwindi ratlO l


fponfionibus.

Et p6ft acquiefcam

tuis re-

70.

SABA..
Per nocationcmparallaxcos Planctae vcl ftcllaj ccrta?, ac eiufdcmi cum Comcrae vifi parallaxi,quam facit,camparationem Prim6,ftellisE.fixae nullam dant parallaxin jSaturnus vix fenfibilcm refpe<5tu iixarum , lupitcrpaulo maiorcm>Mars adhucmaiorem ySolisobfcr:

uacii

Secvnda Dies: De Meteoris.


uarivixpotefti

ft
(itinfia

Luna

omftifl^i

maximam Qupd fi Cometa


;

Lunam,paraliaxinquoquehabebicmaioremiiirupra,minorera. Eft im- p^jjjll^^y autem parailaxis vadatio fkus alicuius reijrefpedu habito ad rcm vifibihum quia. mobilem,promutationeiociocuUvidentis,vel duorum Exemph gratia, fitCometa A. non procui a fignoTauri B. dcSolnt bacuLibra C. Accipioinftrumentum obferuatormm, vei etiam
:

lum,vtvocant,lacobi,D.&quandoeftfuprahorizontemE.vnicum.

ccuIg

?1

SEPTIMANiEPHILOSOPHrCvE
; ,

oculo Tauri F. capio diftantiam in graHBbs Cometas ab Aldeboram feu oculo Tauri Deindc poft (J.fcie horas Cometa ad meridianum G. eleuato, capio iterum diftantiam vrriufque ad inuicem .-fitprima diltantia ^J.graduum^&fecunda 4. Ergoparallaxiscft z.graduumin

Quod ii Lunain eadem diftantia, nempc ^.graduum vcl alia fixa,in ortu , poft prope meridianum,tres faleadem ftella, ab tum Lunac parallaxis maioreft, &:fitus inferior, gradushabcat, tem quamCometaeobferuati, fi 5. tumminor, &fitusLunaeruperioreft;
(J.gradibus.

hasquahs, acqualesruntparallaxi& loco; vt patetex proximapieECCdentifigura.

SimilimodoaliaPhsEnomenaobfcruandafuntrat nonitavcradicomparatione ad alia indagatur,ncmpc vtraex duabus aut pluribus fit maior, aut minor. De ali
ftantia ab oculo,fed faltem gencralis in

>

modoiamantedidumeft.
S
iENieMA
^^'

A L O M O N.
j

Phanomenis circulos^fgna,gradtis &-polos cceliadnHmerahimHs


hifce
,

'

Quihtvs

<?^ftronomia ahfoluitur
^

^nnon ex
''

qu^dam

adjimt ope ri phiiofophico

H Y R A M V S.
Imo Totum cnim CGelum
:

antiquisyCgyptiis huiusartispcritifilt

misvifumfuitinftar tabulaerafx, aut codicis cxphcati , inquo ftclla: fmt UrcriE , feu fydera hieroglyphica, quac prcTcipua Philolophorum arcana ipfis inuolura tencant 3c conieruenr, pra; vulgo autem aliisquc
icrnarisabfcondant&cclent. Etfienimiliorumanimaliumcoeloillatorum caufa: rcferantur ad cxternas quafdam Dcorumadiones; ta-

men cum ha:c omnia,

fiad rcivcriratem &:hiftoriamgcftamfpede.

Atlcscaelcftis.

mus,fint mcre fabulofa,nec vnquam fada,ied prima origine & intro<lu6tioneChymica, nonabfurdc fuo mcrito &iureadcarcuocanda erunf, Nam AricsPhryxi, qui aureovellcre aMcrcuriodonatuscft,

aut,vtahidicunt,pcllepurpurea,cumpriusfuifletcandida,adquani aufcrcndam in Colchiicm lafon cum 50. comitibus profedus eft, vellus quid aliud fignificauit, quaa^ubiedum philofophicum , ciusaureum, quamfummam medicinam ab lafone Medico peten-

&

dam2

SecvxVda Dies: De Meteoris.


claivi
?

^5

Hic

vi.r6 Arics

ob

id

benehcium

dcpoiTati Phrixi aur potias


llurus.

vcllens ram preriofi in


liiaci llp^nun)

renet:

calum translatus perhibetur,vbi primum ZoIdcm dicendum de Tauroj hic enim Europam
Eftau,

CadmiJoroicmgeftauitjCuiusformamlupiteraflumpfcrat. i^m Cadmusidcmopifex,quiIafon quod patetex eiulHem generis


ferpiMire, eiusq; denLibuslcminatis, vndeterrigenae armatiprofilielint. Si

omn

vcioproAcheioo, inTaurum mutato, cuius cornu copiam iim rciumeffudit, hicTaurusfumatur^codcmresredit; Taurus

enim Ch\ micusefl:,quodexallegoria ilh affidlaomni exparte patet. Terti -im cueleltc (ignum funt Gemini , Caftor &: Pollux , qui cum fo- Gcmini. rorcHclcna&totobelloTroianOjVtahbifnempe (j.lib.Hieroglyh. itgydo-GrsEcor.) demonftratum,adChymiamlpe(9:ant:ItaCancerCanccr. Hciculi artihci laboriofo Chymico fubmiflus, Chymicus efl:. LeoLco. quoque Cytha.Honeus feu Nemeaeus atque ita de cxteris iignis &
;

plerifquefydcribus flatucndumerit;qu6dicilicetabalIegoriisChy-

micisoriginem ducant. HucfpedlantGemina; VrfiE,maior&: minor, La:laps , Argo nauis, PcgaScrpcntcs , Canes quoque bini , Syrius

&

fiis,

Pcifcus,

Andromcda, Caniiopeia,Hercuks,LyiaOrphei,6chis

fimilia.

SALOMON.
^t
alii hi^c

longe aliter inter^retantur ,


,

nempe velad /En

gm
^*

hifloriamy vel admoreSyVelaflrologica

vel natnra com^

muniaopcra; quidtuadhiecf

HYRAMVS.
Impo flibile efl, vt quis fupra caprum , intclligentiam vel experi^tiamfapiar j

Hinc vcre aPoctadicitur:


,

'i^Auita de ventis

de-tattris narrat

arator,

Enu?nerat ?niles vtilnera , pajlor oues.

Hicnim, vtomnia, quajaudiunt,


ftimantes,ea admodum bene

fuis

fubiedlisaccommodant, exi, ,

cum iis quadrare cum tamen de

qui-

Sicalii^tiaminterdodos numerati, fi ante dida audiant, vel leganr, fuae crepid^ aflimilant, velappropriant, noncaucntesillud: ^eftitgr, &c, Ethnici fuis Diis
fit,

busrebus fermo

non

intelligatur.

SEPTIMAN-ffi PHILOSOPHICyE ^4 & hcroibns nihil impoflibile putarunt fuifTe fadu vtq;
,

illi

in

ccelum

fintrL.Mislati/icquoqiicecrumanimaliainfydcramigrafle. Deicantur Dii , Dcae , Nymphx , herdcs , &: herjoinas aDiis ortum ducentcs,*
DeieanturfabuIa:.&:fadanionftrofaiisfinguhsaL(Icripta,aiitpoiiu$
(uac origini

in plerifque claudicate , aut

&pioprio fubie.do rcftituantur, 8c hiftoriam Ethnicornm fccum neutiquam ,-ncc xum rei vjciitate

.conucnire,Tnanifeftumfiet. Capitaleeratanti^mtuSjdohisjdubitare,

.autiqua;ftionem vllam,du.biam moucre; nobis nonitem.* qui,'fi,vt


rcs eft.&poftulatfimplcx veritas,.in EthnicomnrHftonis^e.Diis Sc iieroibuscommemoratis, vcUcmusobelifcosponere, vcrcorvixpagcUamfuturamiinquanonmuItivJfcndifint: Seudchisalibitopioiius di d:umfuit.Eorumalii,vtj8cieccntiorum,videntcscnormitaterH

abfurditatem tantarumrerum ,adnaturaliaopera,ctiam rnfticis vulgonota, retulerunt, iiq; rufticisnon t apaciQres.vidcii poteruntNonnuUi ad mores refpexerunt, quafi morum doibina dcbeat.eftje
obfi;ura, velallcgorica; cxemjffi gratia, lcgcspianillimetraduntur,

&

&

.jionper longequacfitas,fabulas, cumaliaspcrle.<>b materijc varieAftrologo. temetiamplanaeinverbisambiguarfiant. Aft:rologihaecprofcfid:a&


tuftulciiia.

pi^ta.cfTeincoEloarbirrantur. Inde domiciha coeli ad cadirigunt difponunt, fingulorumqifydcrum vires correfpondere illi animah,

&

cuiusnomcngerunr,nugantur,inhoc.Efhnicorum opinioncm fecuti. Nam fi Aries coeh,Taurus,Gcmini,Cancer,Leo,Virgo,&rcliqua Zodiacifydera, fuerunteiufmodianimaliain terris,&:modoaPoetis dido in ccelum tranipofita, inq; ftcllas eas mutata rationabile forer,
:

antiquTatura:eaaRqaidretinuifie, vt fubLeone venatio,

fubGe-

Ariete, pilominis nuptix, fub Virgine votum monialcfub Tauro iis pihjVtfacile rcnarcantur,radcndi,maxinievalercnt. Sedftultum
, cumconftct,eanoiv.iiia&:omina, cceIo ciusqi ccrtls .qui^^nccformamextcrnamvilam^nccvircsxumiflisanimalibus communcs habeant (ccehiiTicnim nonfertbruta) ab jgyptiif Philofbphisprim6attrihutactle,vtpotc Chymicisallcgoriaium.illarumnonignaris, quosignari Aftrologi fccuTiomniafuanutuiafrcripferunr,patantes, (cin cGelo-inuenifle ,jio.n quod pucri infaba,quif^

&

cftita cogitare
ftelli"-;,

quilias, autres viles, hicidas,-fed ftcUas

&carum

vcros clFedusieii

.operationesinhaecinfeuoia.

SALO-

Secvnda DiEs: De Meteoris.

6s

SALOMON.
Quid dc crcclione figuraYHmCaliJm TsJatiuit^ttum^ .^NrcM a

^t vocant ^certarum f:erlonarumjintis'*,

^^'

HYRAMVS.
HiEC
cft

iamdicflxdoifbrinac c6rcntanca;&cxcirclcfontibiisoritnr,

cxquib.illa-, atin.it-onccsrLmtturbidi>J^foeticiT,r.ihilliquidcTventaris
cinictentcs.

Primo cninvdemonliraiidum erii Ailro!ogis,fleliasantc

Aftiologi

relatash^bercinggnere cas^ircs

& virtutcs.

SeGund6,ctiamfihabe-q"3: dcmo''r^*"'

renthispcrfimilcselfed:us,qu-6d(atisilliobieruatiliTit, &:fu2ecaurcC,

hoc

cft,indiuiduoftclla;vcraflcripti.Tcrri6,probentindiuiduafl:cl-

'

larum, vcl fydcra coniundim in incJiLiidualoeorum &:pcrfonarum operari, &tales'cfix(ftnsproduccre. 'Quarto-demGnftirnt, C3u(as&: lineis, ab illis fictis 6jimagieffcdlus iam didtos fuis fpiuiis , circulis 6cmorcni in charta-depidisparere, coniliruris, aut nacioneincoelo quamipfl>veHnt,(uisvirtutibus progredi. vltrave, ^erere,nec citra cingulum domiciliafua cumaliiad.'equatoieiivfcu mundi Quinto, diuidancalfi ad Meridianam,cadcm certitadine,vt volunt: dehniant

&

";prius,vtraexinisdiuilioiirlegitimajciimanrbsvericaricDnuenircTie'queait.Sext6,oftcndant,ecicimfi

fdantpohtum Planetarum Scfydc-

rumad horam vel momcntum alicuiusN.itiuitatis, quomodo illud .momentum, quo quis vitamingrcditur, prjefagire poteritomnium ^eius vitajaccidcncium &:cafuum. Septimo, quomodogemellorum vno momcnco quafl tcmpoLis cdicorum diuerfos mores,adem, ge,

regulas, vt dicLmt, ccrtas,abantiquicateillisrelidasj {edhacivonpoteruntnon

;ftus,vicq;cotiusa(5tionesexcufabunc?

Habent quidem

EnsinEnsmutare-, autialiitatem

in vericacis

formam. Eaimguia A-

ftrologiam mihifufpe(5tarnrcddunt , inprimisillaTTipartem,que ver(atur circaNatiuiratumeredioncm. Ptolemreus quidem ex jEgypais Ptolcmluj.

probatus

.bus accepit,
lioncs, vt

& anriquus author,de his copiose lcripflt,vt a maiori& multialii -volumina de tam incertis rebus tngenria cdi<&:

ille

sderunt:^^eruminiliistotfuntobieruationcs,cxccptione>,

5i:varia;-

omnia dcomnibusdicipoilc, putandumiir. Sat<iinus&P''n*taruta

Mars maleuoli funtillis Planetae,.praeferrim coniuiidti in certis locis *^^'"*^i'' .autdomiciliisccrtoaSolca(pedu,inremotioneduorum,trium,qaa.-

.tuorvelfexfignorumZodiaci:Iupiter&Vcnusecontrabeneuoli,ita '

&Soli

66

& Sol

SePTIMA.N^ f HILOSOPHICie Merciifius veio ambigiuis & Luna humorum domina ftami,

tur; Horumaliifuncdire(5li,aliirecrogradi,aliiceleres,aiiiftatarii.

SALOMON.
MvicMjL
^3-

^
1

^nnquocenfu^fironomiamhalpes}

HYRAMVS.
Eam veriflimam effc,. (uisq^; indubitatis fundamentis niti ncmpr
,

Arithmetica,Gcomctria,.Hypotheiibus;,

&Phaenomenon obierua-

tianibusjquaifiuntperinftrumenta magna& certa, volens concedo :: Huiuslegitimunrrivluraanriosvmenfcsndies 5c iioras ordinare in Rc-

pubL&communivita,conftat,abufumvero>adpraE:di(5tionumaftrotogicarumr varatatem' declinare Aftrologi ver6>Mathematici aliquando di6ki,nccdehamaiK>i,pecdiui!iotiuretoierantur, Aftroiiom


:;

^maxime.

SALOMON.

At nunc parcendunr vidctm: dicLs. noftrisqr prohacvicc di(quifi


8ioiiibus,necnoccndurDiM>^q^uinftat.,&nc>s quietimancipat.

SEPxr-

Tertia Dies: De Tek*kje

Fossilib.

67

SEPTlMANiE
L

PHI-

H C
I

Tertia Dies

a^E

TERR^ FOS SILIBVS.

SALOMON.
H Aii
s

illeMilefius,vnusexSeptemGrapciae fa-

pientumnumero, qui primus Solis eclipfm praedixir, & de Vriaminore difleruit cum coelumfufpiceret, in terrae foueam cecidiflTedicituriquodab ignaris ignominiose acceptum eft , quaf: fydera
,

(li

68

SeptimIn^ PHrLosoPrtiCit
quad
os hoaiin.i lai)lime

cceliobferaaicr, &:iiegl!gcrcrinicrim, qua:anrepeicse(rerit> aucni'


tccra:. VciiXin refuo:ijLlercrTIi.ilespro iele,

credosq; vulras Ndtura clcdciit,y t lyderacQeiumq^ intaeiecur,non vt pecudum more , quiEprona^in terram deroi t^ funt, (empcr folo ocuiosiniigerer,aiitpa(*cuisintcntuseiret.VcruinnoscumIia6tenuscoEli

nuturam & contenta.nccnonquatuorElenncnta, vt corporalimplicia, dc exhis imperfecic mixta iiue Meteora contemplarihieiimus; atqiieica cnmoculis mentcm ad iupenoradircxeriivjus i.ncin (nniicm
rascauernas &fodinas,

reprehenllonisaLitcauiliaciDmsrcrapulumimping.imus,nunciaterq^u^e llint fub pedibus quidem, atnihirommus.


Poil.fnnplicirer
terris

optimoshuius.vite.tIiefaurosablcondant,inJlar iliiusLynceijpculo-

rumacicminrendemus.

enim milta, quxmagiiaex;

partein aere viruntuVjKaicin

abdira Idquuntur corpora, quia ex,

ibLieleinentorum.corapoficione abfque vegetabilJ anima conltanr..

Terttinprimisignis
paiticepi.

Yt.autemeorumnaturamingenereexcaulisdcfcribamus,(I?C-hoc.die,, qui noftrae Conucr.fationis Philolophicxtertiiis ell, confideremus:inmemoriamreuocandafunr, quaedeigncinquolibetalioclemcnto latenteantcaanobisrelara funr. Terrainprimis ignisellp^rticeps,illit holpitiumperpetunm,Ucet occultepraebens. Non hicautemloqui-rQU];folanidepartiljusterra^-,vti11icibus&aliistetL'eltribusfubie<5c:s5,

cxquibusignisfcintill2ECX.cutividcntur,,qua:tamc.nnonabfque durioricorpore,vteltchalybs,aurlapides,adamas,(iniris,&-hislimiIi
bus, nec abfque aeris intcrmedio, extunduntur , fedde oibe teneno, tanquam.toto,.continetein{ecentrumomniumcorporumgrauiumcVndehic
ignif..

Vnde

hic ignis feu igneiis calorin terras vifceribus fcu interioribus


,

adytis proueniat, an a-Sole

eiusqj perpetuo circa tcrra^ funerficiem


nii

totiindam agitaro motUj.an a Planetis reliquis,


PlatonisicotcDtiau.

ex fpli.Eraignis,.

quamalii ftatuuntjanaHQ modo ? nonimmerito quieri f ii"t. Piato in compoiitionecoiporumexelcmc.tis, dicit,a Creatorelummoignem e(TeteiTaE.copulatum pro bali feu fundamcnto, acquehispoiteaatia
vicinaclementafuisvicinisjvt.aercm igni,aqan;m
cerrac,5v:

vicillimae-

remaquaEConnedti, vt circulus elementoruni ablbiuaturiQuo. Platonisfententialocum quoque habet in niagno hQcteircnocarpore, quodlicet pro elemento terraehabeatur, purumtumen non eft ele-

mentum multum
,

aqiiae-, aeris, &c

ighis hoipitali

& affinitatis iure


complediturim

fe recipicns.lnprimis veroigneiri tanquamnecclTiirium

jt

ERTiA DiEs: De
fiiis

Tekkm

Fossilib.

69

camcns a piima oiigine ex oidineCieatonS) vt cx horum diiovLun amico compicxu & aiia rion ira amica (ibi inuiccm rcconciliarentur, &c vna ad corporum. nacuralium, compolidonem cpnfpirarent. Vnus enim vir bencuolus Huic.<Ss:.illi inimicis interfe amicillimus mulcum boniincorum irairedatione &c animorum con-turinabdicis
iund;io.nepictftarepoteft,vtabcxperieniapatet. Exempligratia,Ci-

ceroamicaseiar Pomperi,necrron^Iulii Cartaris, hi.vero duo interle Ciccro mePromjrit Cicero, vcintermedius, vtrorumquereconci- diatcK intr haiionem, h iibiattenderenf, quodconrUiumluliusCarfaradmirit, ^"^P^'""*
d-i(n<.ienrcs;

Pompeiusnullomodo,modefl:i*EhumaniElinespraEtergreirus,diecn-^jpj^jgjj^^

doifevelvno pcde orbemadfuincaufx defenlionem commoturum, ficnonpriuslaciari, quamluliicaputabfciirum in manibus fuisvideEctj ied e concrario rcs euenit. Qiipd niiiignis 6caquainimici, tertio,.

nempc aeri,vcriquc araico, alicer.obedireiir,moremqi m reconciliandDgcrerencnulla conipohriocarporum ex clcmentisiieripoiret, fed

vdaqua ignern pcnicUs extingucrec,velignis aquam in fumum.fiibleuarct. Ignishmiiiteracris(!iCtcrri: limulcates lenit&mitigat,

ne fibi inuicem manus interant^&iugulumperantj quemadmodum &aqua facit, &r.vici;li:ii tcrraiaaqux cum ignc dilienru.. Ignisfubterraneiignifrabciim terra ceu holpicc , amicitia confirmatur. a lampade cGsJi ,.Sole, tcrranci quocunque moaQ id fieri poflit,etiamfi non intime, ^" ^""^*'
, ,

hoceft,augstur,
bus>fcu.ftellis.

tamenaliq!iacenus6N:niediate,necnon a

ca^teris rcintillantibus faci-*'

Quimuis

ver6a6tualiterhcECCoeh luiTiinaterramnoni

irajncendant in fuperficie circum circa , vt calor pcr tantuminterualhimpenetrjecadinccrioratcLras vifccra: tamcnvirtualiter.feu poten
tialitcrin

eam cperancur nonjninusefficacicer,.cumpocentialis calor-

furtisfacilevelperfe, veiabaclualiadiutusina6tumerumpat,vtap-

paretin fpuicu vini

mox fiammam

corripiente in.abietibus vcl ^fta.

Solis, veimotufunisincemis, ne calcem viuam,

foenumhumiduni,

angufto loco conclufum , 6:ciufmodi aha commemoremi quae.vel ex {fe, vel aducrfarii inceruentu infiammantur. QupdfiquisdeSolis&; Planecarum potcnaali calefadlione per tancum corporisobiedi,,
denli 3c duri, fpauumpenccrante dubitet: confideret Lunae. vires,.

qux, dumcfl infraterramapudAntipodas, hicapiklnos Occani& fluuiorum,i!iipropinquomm,ebullitionemj &fluxus acrcHiixus,&


e^cQnucrfoin noftromeridiana exiftens,.eandemopcratiQnem apud
I.
),

iliosi

70
focuf.

SeptimanjE Philosophic^
propemcdium Terreni

illoscaufatur.EfTeitaquefocumin medio.vel

Vulcanus.

rationi experientiaeconfenraneumeft. orbis,qui calorcm foueat, Atque hic cft Vulcanus fubtcrraneus, qui faber eft mulcorum ope-

&

&

rum,dequibusp6ftdicemus. Qiiascaufaeft,qu6dinLemnoin{ula Vulcanum potiflimum habitare antiquiPocta: fin xcrint, quia illa terravaldecahda, fulphurea &fumofaexiftat, quodfignumcfteuidenliiTimumjinteriuscaloremeileabditum, aquo hjequahtatesproujeniant. VndenonimmeritoIafonille^^idacaMcdiciperfedlijadvellus

aureum auferendum in Colchos profedlurus, hoc

eft,

adtmduram

Tctrttbi
denfioc, vbi

philofophicamelabbrandam vel obtinendam, omnium prim6 in Lemnum fe contuliti vt Vulcano^ ibihabitanti,htaret. HicVulcanus fme ignis fubterraneus caleJ&^itomnia vicina loca,& Dflicinam fuam ^xtenditverfusftipcLiora&fup^ficiem-rerra:. Eftautemtcrraabfquc ^^biopropc centrum denfior&tOompa(5J;iDr, porofToxver6 &:rarior
.ptopeiiiperficiciniltaenimadvfiimirihabitanriumextrinfccus&ge-

lanor.

nerationem latentium intriniecus eftACCQmmodarior.Nam fi durifliima continua iaxaabfque poris vbiqncitcta terra haberet,nil vtrifq; fohda, nec iam4i<^is vtilitatis przeftaretsdum femper maneret faxea nonimmutabilis.TReferunt^inquiKufdamHifpaniKpartibusprope PyteoaBOtu ,pyrenaeosmonEesaccolas,valideinhumano&efle, ncc vix peregrinum momiHm hofpitio fiifcipere, inqj eobarbarieiincultseindicia hauddubia^proaccols ma^^^^^ auos moribusmconditis&vitsinllitutis ^bomni humanitatc

&

&

fc Taldcin-

alicnosefleoportet, parumqjipfospercgrinari, fHifceperfimilistota


terra foret,nernpe incult^& barbara ,
fi

Lamaoi.

meris,alia elementa reciperet,aut particulatim


ret, &verfaretur.vt Kolpes.

non in fuis poris, tanquamcacum illis communica-

Hincaqua,.meteoroncx4crccadensin

terram,vtimber,pluuia,ros,pruina,grando,nix,ieualiasiimbibitura
terracporis

& cauitAribus

inqj iinus interiores defcendit.

Hzcdc'
,

fcenfio liquids feuaqMca?matcna:nonfitfinecommercio terrs punoris,qu2E (e in tranfitu aggrcgat aqus amica: , eiq; adhaeret quaqua
verfusiabatut<tatione ponderis ad^centrum itcrinftituens; eftq; hasc naturalisimmiflio materiaEdiftillandaii narurainfiiamcucurbitam.

VafaNa
'**'*..

Namvafa natursfuntfaxofa.veftcrrejna clauftra centro tcrrs proximaj quae fe extendunt ad fuperioralongo dudu Eftq; alembicus
;

Natutx'**

propriedi6lus,{euvasfupravas-,t^rracilludfpatium,quodfuperficiei

ciusproximumeft, vbimineralia quaecunque inueniuntur, anatura

com-

Tertia Dies: De TerrvE


eni

Fossilib.

71

compo(ira,velinliquicla,veI coagulataforma. Harcomniaexdiutinaelcmemorumaltetationegencianturingencrchocmodo.- Aqua-^ plus velminus terresfubftantiae fibi incorporans defcendit naturalt fuo motu verfuscentrum,qu6antcqamperueniatrCalor ei fitobuius>qui illaminacrensrefoluif, vnde &ignis aeris fit particeps. Aqua in acrem refolutafecum partcmterr^ aflumit, vel in fugaac^uirk,quam luis alis lace expanfis tollit , Sc petporos terras verfusfu'

&

peificiem eleuatvvbi frigiditate loci aerinaqnarrT reucrtitirr, &eo"'

dem ingcnrorvcprius, detcendir,


mTs:fea ftipacorious;

magis munita, vel aadta terreis atacaliditatis priftij

cumq^ peruencrir ad locum

irerum reioluitur, vt prius, Scafcenderc cogitur atque hsec afcenfio&dcfcenfio durat nonfilrem per menfemautannum, Ced
,

mnn

'remille annos j intra quod fpanum indur^tur in minerale torre^ond^ixsvarictutimixtionis.Prourenimhocvelilloerementomagir vc)miousabundat:, acabaftrisiTjfluentiam eflf^ntialem acceperit ab alifsdiueriSm, ita&HacveliHaforma gcncrarur. Sunt aurem terrae Tert foflS-fofllliamulriphcis differentiae Aucenirn abfquc Mcrcuriali fubftan- 1 vaha. tia, aut ex illa particularirerconftant Quae fine Mercurio cxiftunt, Quzfine
:

fiin>terraE;kpides3/alia..

Terraevclfuntmedicinaley^.vt ArmcnajLe-Mcreuqo.

mnia,Silefiaca,vcrcoloi-atiuae. LapidesvelfiirirpretiofijVercomrnn"

nes: Saliafimr, ipfum faicommuncyvefcius muria, arm3hi3fcum,{aS petrae,velnituum,aIumen,vitrioIum,&quxhucreferunturalia. QusE cx.Md;:caTiofiint compofita,aut fcmimetalla,{eu fpiritus j aut metalla Qucx habentur; nullinon cogpita;- Horum Mercurius fit ex aqua terra ?^^'f"5JP' pemiininiainTer(craixtis,&infumi fpeciemfimurafcendentibus,ingyjjyj ^^^^ a^uaidefccndentibus,donccrvnum complcdtaturaliud, amboq^ vi-fiat.

&

fcaiitatem quandam recipianrcimi Horaogeneitate,clatitate,pondercrfitatej&albedine. C2[uod h

tum imieniatui;yefper fe fofeim in lacu^:jmoniium,Yclintcrravena:conTentum,indeq,vfeparetur,appella:

cur hydrargyrum , vcl,argcntumviuum vulgare j ieu Mercurius comSi vero afcenderit hxc aqua vifcofa j-.vrvapor humidus , 6c aiium fumam ficcum Srcalidum, pingifiem &fiil'pHareum eodem. raodoinferiusgeneratumi(edexdiuerfiselemenTisproportionatum, in afcendendo contigeritjcapiturabillov tanquamvirgo abardente

ir-unis

p.-oco,fitq;

^iiipus araoi,ieu coniugalis raixtio.

exhisduobus,fcEmina&mafe,in qualitatibus contrariis, Vt veromatrimonia apud homi-

yi^

SEPTIMANit PhILOSOPHIC^

<Tuis,

nes interperfonas diiierfas gcncre , fbfte, formri , netatc , moribu?,'lhibonis fxpenumero contrahuntur: ficnationibusjdotibus,

&

quoquemrgnacftditferentia inhorum coniugum copulatione.Sulphur cnim vel purum,inipuriim, tcrrcdrc, faxoium,flauum ,rubeum, argcntum vinum ^ Aut li pura -vel alterius condition'> exiftit; iic ha;c bina fucriai maeulantur tamcn ex Icci impuriiate (^ qualitatc diuerla, tanquam foetuscxmatriciscontagio nalcitur morbofus, rDorpheaquadampraeoccupatus: Hinc toc fpiritusinineralcs, veluti abortus&: oua fubuentanca, totqjmctallorum genera, :gcnerum fpecies,magisvelminusadperfcdlioncmdifpofita?,vcIabeadetortap, antematuritatem,'qua2 in nonnullis fperatur,&eft proueniunt, pofllbilfSjexnaturarvmculiseruuntur, &:extencbiisinluccmcurioiitatehumana, aut potius auaritia producuntur. Exdidispxiucisde dicendisplurimisiudicandumcrit. Tuitaque, ReginaSereniflima,

&

&

&

.clehifceabietis terra? fofliiibusicufumofisfubflantiis,

mecumhoc
hifce fumis

diedifleras,

non ignara,omnem faftum

fere

mortahum

Namflhosflimos &:puluifculos,iiuc albos, fmeflauos,feua:keriuscoloris, tollamus&feparemus dcmedio;noneritmateriafuperbiiE,cIationis,autexdiuitiisiat5laniiae. Vn(de rede a Poiijcadiciturdc huiufinodi
quafifufFarcinatumconfliarc.
Effodinnturopes irritamcntamaloritm:

quodtamendeabufueorumintelligendum,nondcmoderato& vc^o vfu, quo bonis maximc annimieranda funt vti nos accipimus.

SABA.
Duas mundani Godicis paginas perluftrauimus, nempe CosIurW vifibile , & actium tradum ad rcrra; luperiicicm vlquc: nunc rcftat
tertia, quxa!tlipcrficicadcentrum.terracextcnditur,6:fofliIiafibiin-

natafeu infculpiahabet, infl:ar literarum hieroglyphicarum feurealium.Haenobis hodie fi non exadte pcrlcgndjE,tamen componenda: clementaprimalitcradiuidcndae erunt, tanquara Abcccdariis ,

&

&

turaephyficaedifcentibus.aufdifccndi cupidis.

Cadmus dicitur pri-

mus apudPhoeniccs lireras legendi & fcribendi modum, ab yEgyptiis


mutuatus,tradidifle,&ad Grcecostranftulifle. Idemmctallorum tra^andorum fundendorumrationcm, cxqjminerisfuiscduccndo-

&

lum Scfegreeandoruir/bidemdocuit, vndeadhuc Cadmiaenomcn


tcman-

Tertia Dies: De Tekkje


raanficinterralapidosa

Fossilib.

75

& mincraIiqiiaciara,MercuriaIequidJicet

mulcisvenenolisfumis pcrmixtum, continente: atque iic (iibterrafcripturam mineralium fubftantiarum cum Geometricisfiguilluftrauit , non immeritis,literarum dud:ibus,coniun(5bam coluit t6 Heros indc hominum raemoria digniflimus hucufque celcbratus.

neam

&

Hicidem nobisin hactcrtiapagellamundiininitiocitandus,


noris gcatia nominandus venit

S>c

hojenigma
^4-

Qtdmus icaque ex qnogenere ferpentem ocddit f S A L O O N.

SerpensillefuitTyphonis&Echidnacfoboles,non indigna cuius parentesnomincntur,&gcneaIogiccrccenfcantur, cuius frarrcs fue-

& fororcsj ilie apud aureum vellus cuftos; & alter adhortos Hefpcridum,Hydra,Sphynx, Chimaera, Cerberus, & eiufmodi monftra alia quam plurima. Eft autem Typhon ardens Sc furiofus ipiritus, vcntus, veifumus, quemfulphuranteavocafti, & Echidna,ierpcns frigida & humida, fGemina, vt illc raas, aquavifcoia, vt illud tcrra
runt
ignca, pinguis, vel butyrofa
:

Talis eft Serpens,

quiCadmi

focios,

aquatumcuntes,abiumpiit,&a Cadmointcrfcdlus eft.

B A.
?

Efine Cadmia

in operenecejjaria

AmGuA
*5-

OMO S A
L
Maxime: iineeanamque

N.
quodintelligendumcrit

nihilefficitur,

dephiloibphica. HcEceftchaosilludiude, habensinicquatuorelc-

menta confufa, necbcnediftindta in fuis qualitatibus contrariantibus, ignem cum aqua, & aercm cum terra, quac,niii rite tra<51:entur,artiiicem ad interitum rcdigunr,hoc cft,ad finis fruftrationem,& bonotumdilapidationem. Atquehoctotumcompoiitum,pr^cipuumartis fubiedum eft, Draco Philofophorum,idem re cum antcdidis monftris&draconibusaurci Vclleris, Hciperidum, Ceibero, Chijn^ra,Sphyngc,Hydra,&his fimihbus.

AB

A.
jEaisuA
8^-

Quidagendfimcum hoc DraconeCadmeo?

SALOMON.
Si viuus mancat, intcificit viuos ;
fi

occidatur, dac vicam moicnis,

non

74

Septima-N^ PhilosophIc^
,

nonhominibus,

fed elcmcntis reliqiiis > Hoc eft, elementumaqiias cxiccandnmedc,&: ignismaiorcm tulgorem iiabebit aut cerra fuperriuaclemcnda, dc acrappaiebirinfuaiplixtaapertior. Inaquisenim ik:humidisIocishicDracoftabulaturiYnde perinUdiasmcautospluLnmosadoritur^cintcrimir.

S ^ B A.

^NiGMA
^'

Quidfaciendum interfeBoDracont}
S

A L O M O N.

Philolophus ei fecit : Extrahendi enim fmM: ngramphilofophicum pro feminioipniy,cndi, vndc Terrigen^moxnaicentur,qiiitn!nenaftuarmn,quibii.iCndmumpctunt,infcfedirigereaddocuntur,ieqvipfosciuih quafibelloadvnum omnescicdere; Hoccft, quo-ddicuntPhilofophi, iivnum occideris, omnes erunt mortui. Vnura enim clementum attralnt alteriim iibi vicinum, tanquam ftatcr fratrem vinculo conranguinitatis.>vcl ad vitam,vcladmortem nempcadhancaquaterram tcrraignem, ignis aerem, veladillam acraquam^ignisaeremjignemtolta, inquaquiefcuntomnia.
illidentes, inqi
,

IdemquodCadmus

SABA.
jEn icM A

Hahetne Cadniia in fe principia i?hilofophica

SA
j

LOMON.

Habet eaq; praE^caeterismagiseuideBtia^quahaftvnt fulphur,&argentumviuum, quas tamennon funtvulgaria, led folis Philofoplii
cognita, a vulgaribus orta,

& /eparata per magifterium.


S

B A.

^NiG M A
^9'

^^d alii

tria huitis fiibieSIi jiatuunt principia . veluti

^rerumomnium^SalySulphuri^^Mercuriumi Quid tuadhacf

SALO-

Tertia Dies: De Tekkje S A L O M O N.


,

Fossilib.

75

Sunt fanc, qiii cx binario binarium deducunr & vnum pro alio accipiunr, binarium materiic, &vniraTcmforma;attribuenrcs,vndefit
Trias compoiiti cx Monade, vei triangulusex circulo , idq; aptiflimc &vere, redhosaliiimitantesfmirtreinterprctanturdeprincipiisjquac

propriebina funt , nempe raareria

Ha:c duo ciim


,

& forma, feu Mercurius & fulphur. & fuftincantur; hincillorum trium orrus,videhcet corporis, animae, & fpiritus fcu {afulphuris dc M^rrcurii. Verum qui h^c a Philofophis fuo modo & lis
in fale,

tanquam

tertio, ftabihantur

allegorico didla ad aHas restransferunr,& lingula

mmcraha, raetalla,

vegetabihaiautanimahumparresfuisimaginariis&ftukisdiftillarionibusin lal, fulphur , &c Mercurium reduccre conantur, fimicEfunt

Philofophorum,nonrationalesdifcipuli,mult6minusPhilof0phi.

SABA.

^t kac cpinio adeo vulgata efi ah


metur
,

illis

cjui

chymi^ j^^^^^,
90-

canojlroauo traflanty vtParaJoxa^ &mhildicereafli^


qui huic quid contrarium (iatuere prafumat:
irrites crahrones ^

Cauejis igitur, ne
trahas-

aut fcarahaos atf

SALOMON.
DencutrisfLim folHcitus, fiueillimel,fiuefcl qurant,hocin faecfbusmulorum,iiladinfauisapum. Hocverifl]mumeft,criaha:cprincipia analogice accommodari folammodo opcri philofophico, nonrevera, hoceft,Equiuoce applicari , non vniuocedeeo dici, ncc

&

cftefal ineo, nifi,

quod admodumfalisa corruptioneadiundriprjc-

feruet, fiue hquefiatin aqua


inibiexiftere, nifi

& igne,

antequam vitrefcat,ncc fulphur


, ,

quod calcfaciat & exiccet, igneamq; naturam abfque combuftionetamen,rcprEfcntet, nec Mercurium nifi aquofam
humiditatem,Iiquiditatem in igne, &:vifcofitatemincombuftibiIem.

Quodfifaltemfigurateaecipianturin hocmagifterio, cui Kaac&ralii Phiiofophi haec appropriaruntinprimis , multo magis tropice abhinc ad aiia corpora,quac ex iis compofitadici poflfuntjtransferuntur. Illorura enim latiocinatio hjEc^vcl huic fimilis videtur

Si

La-

7^

SePTIMANjB PHILOSOPHICiB

Si Lapis philofophicus qiiafiparuusmundusTft,

& adimiaginem

magni illius mundi concinnacus, Hermete tefte, atcjue ex tribus


principiishifce, (ale, fulphurc

&Mcrcurioconftat: neccftario

omnes res mundi maiorisinprincipiaminorisrcfbluipoteiunt. Atprimumverum. Et lecundum igitur. I. Quja maior At faUuntur f\c rariocinantes multis modis inundus non aftimilatur inomnibus minori, hcec minor inquibufdammaioriappiaudac: Totum enimnon apartecapicur, autdirigi;

tur ; (ed contra pats a toto. Ad h^c principia didta fimihtudinarie lapidi infunt, multo magis fimiUcudinaric per translationem inefte di-

fumpca non fic rcafedadhuc magis accidencalis, quamprior, a qua fic defumpcio. Hincpatccefl^c illam opinionem abicjuc vUo vcricatis fundamento, qu^ (al,fulphur,&argencumviuum omnium rerum principiaponit, faltem a vcnto pcrliiafionis originem ducere; ideoq-, a quolibct
ccnturaliisrebus-, quia fimiiicudoa fimilicudine
lis,

ventophantafticorumagitari,&::inlublimecuehi,nonaliamobcaufam,nifiquod Ip s e dixerit.quifeMonarchamnontamfccit, quam dixitjomnibusq; Philofophis antepofiiit.

SA,5A.
tNicMA

'

QutdtH de Medicina Reformata yfcu Noua.flatuif^ omnia corporis humanj continentia aua nuper prodiit

contenta, hoccfly partes homogeneas

heterogeneas^

humores ^fj^iritus reducit injaljulphur, 6* Mercurium


remofitm yfuhlimatumj ^pr^cipitatum;

Demdeomnes

morhos cJr remedia ex iifdempetit ?


S

A L O M O N.

"H^cfbniniisfuntfimilia^inquibusfiepenumcrorcquisRcgemdiliflimumfacit, nullocontradicente, autdic2:atoremomnium,vndc f cfufcitatus,forte viliflimum ex plebc agnofcit. Tanta eft differcntia inter homincm aphantafia du6lum,& ratione rclum. Quis vnquam dbfurdiorafomniavidit,autvifapcr litcrasaliisfcqucnda, &prooraculisample^endadiuul|;auit.>

Vemm h;cSatiirnusiudicet,&abfu-^
imtf

Tertia Dies: De Terra

Fossilib.

77

aiat, qu' vttlgo Tempus habetar: iiosalibi, vbidc Vulcaniaprogefiie,(ic his limihbus a(^uri Tumus.

SABA.
PhaetontesigituriUos^Icaros
morarif, at vere

diHum putas
S

adfumma ejferos non Mviqua. ^^* cmlibet: Medio tutifli-

musib.s?

ALO

M O N.
more alterius nutui, quamnon-

Addidus equidem

vt nolim pecuino

uisdiiitiffiraereceptofineratione, fic ncc recentiori opinioni,

<ium (atisconco(2;a:autmaiurac, fed pr^cocis ingeniifubrepentiherbxjabfque flore &:frugc luxurianti,abfque euidentibus cauiis aftipulari

veiim.

Qui enim aiiosincrepant, quod fint Hippocratis, Galeni,

Autalccriusantiquiflimorum/equaccsi maUentranejvrfuadogmara illorumneglefftisjfblahabcrenturinpretio. At fuadent haecj nontaPrincipla noua & Medicinam fccundamea reformatam producentes > /uaq; mundo

men pcrfuadent. Expedent ram diu ilU neoterici

obtrudcntes,quam vetercsiftiexpedbarunt, & fumpofteiis dehorum


doi^rina, vtnuncdeiliorum,iudicium erit defoecatius

& fynceriui.

Demeris &:rccentibusvinis comparatio cum vetuftis, bimis veltrijnisfat^lajnonfemperveraxjautinfalhbilis: Qmnibusenimrebusinculcatum videtur illud; HefcU, qmd femvej^ervehat.. iQupd (i nouarc anciqua, antiquare noua, eftdocere veritatem , haec erit Prothco

&

mutabiUor, &omniumimaginationicxpofita,hoi;eft,inftabilis,incerta, nunquam &nuilibiinucniendaratione,nift vbifcnfu5Corpolei eam comprehendant,quodncutiquamftatuendumcrir.

SABA.
Qmdnam anjest^mpore priusexhisprincipits
?
^

^nmjma

SALOMON.
,

^^

Neutnum altero prius autpofterius eft fidegenerefeu^ellentiailJorum flat quacftio,cum non detur materiaabiquefuaform.a,Hecforma abfque materia. At ft de Ipccic fubicfti praefenti^, lum materia
CDmmunisanteceftitformarri determinatam. Vtenimchylusinftomachoexiftens,inhepateiitchymus, inmateriacadcm, atforma diiiersa: ficmatcria

manenteinfubie(^opiuioft)phico,aiiafoima,aq$

nobi-

78

SEPTlMANiE PHILOSOPHlCit
Necveroin clemcntafimjpliciafemcnquodnoua,opus eft relolui, aut retro texi
,

nobiiior,introdiicitur.

uis,ex quo generatio fieri debeat


j(ed

faltem elemcntata,qua: formac pra^exiftentis nobilitationem


,

non

omnimodam corruptionem
priuilegio Naturx.

& nouaeintrodudionem, admittunt cx

SABA.
^^j,, j,^

Quodefi mhilm exprincifiis ?

^4-

SALOMON.
In generatione muli ex afino &equa, nobilior viderur materia, Quamformaj atingcncrationcauri&lapidisPhilofophici contrarie modofereshabet:Hicenimformaporentiam,pulchiitudinem,conftantiam , & dotes omnes fere confert , ideoq; nobilior cft,materiaq; faltem cella & cominune receptacuium cius habetur Vnde Rofa;

rius

O^ortet,m(\\.m^vt habe*tmus receptaculum nofirdt. t'm^ur& idonemn^quoi

cutn tfifihl confenans

quadam fmiilitudine ad patran

Et

mox

Mulier

efi

quoddam receptaculum virilisfeminU ; quia ipfa conferuat infuis ceUulis


tnce^&ihinutritur, &pullulat,vf^ad tempusmaturitatis.

& ma-

Nam vtSol Lu-

na:dathimcn&vigoi"em, idcoqi
^

illanobiliorexiftiti irainPhilofo-

phianoftia: HincHermesibidcm: Lunacftlucernano^is, noxefinatiui' tastenehrarum quatn Dcus creaiiit promnndorcgendo Lunaautem a Solelu:

menrecipit,& efi dik^a ,

eo

quod Solis lumcn

in ea

efi,

ideo qtihd Solisnatura

Lu-

m
jenigma
9}'

mturamfuperaf. HiEc ille.

B A.
efi

Sedargcntum viuum , quod


hahetur f

matcria operift njnde

SALOMON.
PhilofophiadeodiredbeviamquiEientibus abfque labore adveritatemcurrcndi^direderefpohdent, Gebro authore, quodexiis, ii\ quibus eft,corporibus haberi po/Ii t j Et non folum ex co tporibus,{ed Sc Ipiritibus. SicdccoRofarius: Sedconfuloy quodhoc opusab imperfe^is
lapidihusinchoes: Hoc enimfuitdeprincipalt

&

occulto ipfius Gehri intelledu:^

SitMes

intapitulodcimofeptinio

quod natura Mercurtf efiitain corporibust


ficut

Tertia Dies: De TER.jt


/iiuteji in

Fossilib.
efi perfe^ijsimus
:

75
Itcm,

Mercum Imo Menunus in


:

lapidthtts

mtis

m eap.5. dicirur
lum
vult

quod

tn Marcaftta eflnatttra

Mercurijmortt^cati&media'
vt dicitur

mterprpardtt,(}mmelttisvalet: Et&ddk:lfie Phtlofophtisinfuts operibiufo^

naturam Uercurtj, fed

tata Solts nattira eJiexMercuriOx

SABA.
SiMercuritis elfmatcna,
curiaL m
efjenti mi

^cmnis Mcrcurius Mcr ^nigma


'

hahcdt , mIco vt ex aquo , per tinBu-

ram,tan(j'4amformam , in aurum mi^ret , cur non vul^aris


erit

materia

S A L N. Merciuium vulgi clTe matcriam Philorophis vdlcm,fcdpoflciuspra:pararionem. Vcenimexcrudocoriobubulo abfquepricccdencepnrparatione non fitcalccMS (nifi forte barbaro W^^iriorum ad Naruam Luionis: habitantium modo ) fed bene ex

OMO

Non negandiim

eft,

prajparato 5 fic neccx Mcrcurio crudo Lapis Philofophicus. Praepararusilhadminiculoincnfa elfcpoterit. Vulgarisetgononcft, quo vcnntur Philofophi, Mercuriusj fcd eius hlius, nempe Hermaphrodytusjcx Veneiciliinatus, &in duobus montibushabitaiis, &edu,>.catus.

AB

A.
je^iqua
^7-

Qji^allsigitur efl A4ercurius}

SALOMON.
tcr voluit

Saturnotresattribuuntur fihi, quos omnes deuorare immitispaEo; at voracitati eius dolo lunonis fubtradi dicuntur
:

rum vnusaeriocoelo, fecundusAquac,


cfle,

tertius Terr^Ktencbrofaeprae-

aPoetis&Philofophis

ftatuitur.

Ex

his

fumendusproMercuille

rio, cuius vice lapidem vorauit, &: euomuit; quia

aerius eft,
,

plus impcrii obtinet,

quam

rchqui, vt teftantur eius fadta

virgi-

numraptus.&potentia. Quodfieiusfiliumquoque furapferis, fiuc isfitDionyfus, ApoIIo,Mars, Mercurius, perindc erit: Filiusenim a patre virtutem & regni harreditatem promifTam obtinet. Cmelns nojier albus y inquit Rhafis in E^iiioh , feptimus eji in numero apud
Fhi'

80

SEPTI#fAHi^ PHILOSOPHICje
SolcumLuna, luptteryMars^&Venusnofira inMercurit

Pb'tlofophosw4gnos,

noftroj^ Saturnusfeptimuseorunty inquoomnesfuntconiunClipmul'. Saturnus tnimpatereil omnium\ At dum alii Planetae eunt venatum, Bafiliusin

hieroglyhicis fuisfigarisdicit,
Merearii
f\uioCophici Aota

Saturnum CinftarCameh j
:

retiapot*.

propiia

qax.

tare;quodinptimisnotandumeft.PropriaMcrcuriiphilGrophicinotafcrtur, quodadhicretcorporibus Non enim ferrum magneti.nec palca fuccino calefado magis accurrit &:adh<eret, quamMcrcurius corporibus hoc eft , conlanguineorum Planctarum feu metallorum j Sohs, Lun^, louis, Veneris,authorum fihorumfibi confobrinorum.
,

A B A.
:

^HIGMA
j8.

De

Mercuriofatis con(lat

Sedmnc

de Sulphure in-

quirendum erit, quale hocjit f


S

A L O M O N.
Hoc nafublimatum afaecibus Horum tenerrimorum elcuatorumin
,

Eft agcns in materia,fubie<3:i forma,gallin2EgalIus,Bcia: Gabritiui,

mulieris maritus , aut fponfje (ponfiis ante commixtionem.


fciturinlocis petrods, concauis, terreftribus

fuispernaturam ex parte inftar

Alembicum pcr artem.

SABA.
^MIGMA
Siccft:

Generatur hoc in montihus ?


S

ALO

M O N.

Nam montes funt cubilia Naturaj Aibterranca:,inquibus

tanquamcamuratislocis illafcctus fuos excubat&edit vr/lnomore, ptim6informes&rudes,quosdcmdepoht&colit,donccfpeciofiflimi fiant Sic fulphur montanum eft philofophiciinitium,quod ex co maturationem : quodfit poftlongam praeparationem.codlioncm,
:

&

quc

linguae vrfaceftrefpedu fui foetus, id ignis cft ratione noftrifiil:

phuris

Illa vtitur arte naturali

fuaq; induftria iuuat naturam, Philo-

fophi natura artificiali, ingenioq; fuo dirigunt artem, vt naturae antca cxiftcnti fubucniatiCius fuperiiua tollat,S(: dcficicnria addat.

SABA.
JtYtlQViii

Ex quogeneratur hocjul^hur

lOOi

SALQr

TeRTIA DiES: De TERRit

FOSSILIB.
fi

8i

SALOMON.
Si de matrc
fit

qujeftio, ex ventre TcrrcE vii giiicje ;

de patrc,cx co,

quinonconcubuit,&eftignisnon vrcns, ccntium


quadrati
,

ccntri

& circulus

triangulus circuli &:fluxuslincae(euradixcubi. Hiccftra-

dius non finc vmbra,pircis non line aqna,leo non hne fylua, &c vipera nonfineveneno, exquatamcn hr theiiacacontravcnenum. Vilisei patereft, &plebeius,vtOedipoLaiiis> ideoq; viaillicedereimp?aturj finminuSjOcciditur. Etiicparricidafiliusmatrem propriamducendoinvxorem , fitribiipfipareileu vitiicus, &:vxor ciusmaterlibi filia,nurus,rocrus,&:auia. Qupdcremorinla(5teeft,pinguedoin oli-

uajipiritusinvuisjidfulphureftinmineris.

Qui

icparare fciet buty-

rum,oleum, & rpiiitum vini ex fuis iubiedis, quomodo ille ignorabic fegrcgarefulphur phdciophicum ex fuisfubfiantiismincrahbus. In icparationcillaars&naturavcrobiqucopcranturmanumutua. S A B A.

Si JulphuY fhilojobhicum ciimuino (juid commune haf ^^^'^^^

hetfprohandHmJeu demonjirandum hoc

erit

fecundum

lOI.

qHinauefenfuSjVt uinum omne honum dicitur reprajenta^

refuum CosTy4,
S

ALO

M O N.
Odor,
initioicpul-phicum

Ad intimam artis mcduUam penctras, quam appetis. Quocirca dicam,vtiubes,&pofrum. Coloriiilphuris philofophici anteprarpara-jyi j^^ mt tionem fubuiridiseft, inftarcoloris puUorum anferinorumifedpoftphilofbrubcfciteovique,donccviolas&;ioiasimitetur.

chrorumeft, in quibuscadaucrnpuircfcunt,tellcMorieno, vndc&^"*'** aquafoetidaabeodem&ahisdicirur,feuipiritusfoetens,vtGebcrhabctjpofteafittolerabihsj&nauir.-ehumanaeamicus, vtLuIhusdefua Quintaeflcntiafciibit. Saporminitioincognitus; quippequem ne-

jno iua lingua tangere poilir ; at poft guflus cius fit duiciflimus,vt Morienusinquit. Tadusciusmediocrisconiiftcntia:cft,prim6Icuis aerius, dcnique ponderisgrauiflimi eile traditur. Hinc Moricnus Pondusverhllius multum eJl grauei Ez mox lEmnaturaaeriae^: Agmon

&

inTurba,circafinem,ha2Comniacomprehcndit,duminquit;i//<wd(rofus,filidw, imommtw igns^mQmmoSus aqua , imommotus vcnto fed


,

&

Imf-

82,

SlEVTlMAti M

PhiLOSOPHIC^
,

teuipwit!, umts, 1^011110 fm, commotus hne


tii(^:iu;xHqnoijjfifA:tiptmits;

commotta aqua

commotus nnto:

6ijummumvmmu?ii:,c^iiuo(juejimfiumedtci'
;

nu : tmbirbii elt
ditiis

&
&

eii

qnops b.i/rb.inpmtts implnnw, mn volans^ pltmw pra-

voUns : Etfiaquamtpfitm dixcris,veru)>idtcf4-j fiaqtLvn negof, noiifahomgafii: HrccomuiaclcraiphuDeaccipipoflunt, qiiod alediffeir ipfo ante po!l; pr.vparationem, vtcontraiiumaiuocoucraLio^
qtioc'^tit,&

auppotcnciaremotaaJbaciukcunda.

S
lOi.
cie

AB

A.
,

T)ic clsriu^,cj:{idjit fuiphur apud Pfnlofoi>f}os

^ vnl

cxtrahati4r,an cxfbiritihtiSy an vero corporii^a

SALOMON.
Philcirapiii

duplcx {iilpluir i!gnorciint,albiim Sc rnbeum. De vrro0o./j?j'}.'t7ifirgff/<w

qiicvariisinlocislicfcnbiHir,rel-ercnrcRolario:
,

vttmmpuriim coagnUhit iUad V!sfulphurisalbin&n vrmtis in.ngemtm


temf-icrit fnlpbar ruleitm

:fiat(^

opnmum

natiirs

non vrentis

erit

resoptiniayVtfiat&x

toElixtradaurutn. Taltfiitphuresifulphurnofirum,&fapientum,&nonreperiturfuper terram,mfi quad ex ilijscorpsri^bni ottrahitur:

Lt pauio p6n: Aiii:

cenna : Takftdphur non rcperitiirfuper terram, nifiilbd, quodeU m corpon/bui


idco corporailUfubtiiiterpr^par&ntur,vtfulphur babeamus fiiper tcrrain
:

l^am

iorpus perfcctum per nofr!,m magifierium aivat

&

perficit tm.perfettum,fint

mixttonealicuius reicxtraned.

Idem cx tradtatulo

['rocaro Sufpimr fMo:

fopboru7n,inc[uk^efifimplcxignisviim.,viuificansaii.icorporamorti{a^&7na'-

turansea

ita qiiod natara dcfectum fuppkt.cum ipjn mftfitperfiute maturitatif,


ftiafit perfecium,ac

fecundum quodmnatura
qtiantim
exifiit in

per artifiiium magis ac magis dentfi in

puratutu '.V ndc Auicenna: Talefiilphur non reperitur fuper terram,


ifiis

corporibiis,Sole&Lunu,&tnalioquide?Hefiiltud,quod
;

nuUi dicitur,mfiexparteDeifibt retidetur : In Saleperfbctiiis

qu.ta

magis

eft dii-

gefium

& decoitwn
,

Philefopbienitnfubtititerfunt imagtnatl, qudmodoexifiis


iila eliccre

6orporibus perfe^isfulphura

poffent

& Ipforum qiialitatesperartein


,

furgare

vt boc haberetur inarte, mediante natura,quod tn ipfis antea non appa-

7uit,quamuis plenarie

& occulteprius habuerunt & hoc nequaquamfieri conce&inprimainmateruin


redtiriione,

duntfinecorporisfolmione,

quodcfiargen-

tum vtuuiH.ex quofaclafunt abinitio,& hocabf^

vHapermi.^itione rerum extra-

iaxiim,qu&extranunatiiritlapidetn nofirumnoii

mmdant. Hc &:limilia
funt

Tertia Dies; De Teri^^


S

Fossiltb.

S5

rantFhilofophoiumaxiomara, qiiac ad hnem artis certiflimodudla <iiri^untur,vtpatcac, quid fit iulphur eomin,& viidc petitum.

6x Lma igitur

SALOMON.
Philofophi diftinguunt inter
Sol

B A.
^^'i m a
'5.
.

Sote e^ educi dciere ajjerii f

Sokm

comiTiunem
:
;

cum,&:interLunam,hocmodo: Amoldus
inde Sol,neque Luna j quia Sol
c>~

philorop.hi- vt iolSc hinofiro l4pide,\nqim,fuiU: Luna.fic


fi

&

& Luna in virtute &p<?te}itid,ac etiam in naturj.

\m non ejfet

nonfier^t

^ ^^'"p*

gares in ipforum natura , eo qued Sol


resfunt mortui,refi>edu Solu

&

Luna in nofiro lapidefitnt meliores, quum vul- *^"i ^^J" Luna in nojirc lapidefunt viui , vulga- piici. Lundnn nofiro lapide. Idco Philofopbi nominaue-

&

&

runt ipfum la^idem

Sokm

mn vifihiliter,fed'in wrtute & in ejfentia.


rec,

& Lunaminuxm

quia in tpfcfunt potcntiaUter,

&

Ha-c Rofanus. Ex quibus appa-

/it,num de luo

quodjdquando Philoiophi deauroloquantur, dircernendum & philofophico, an de communiinteihgi vehnt. Hinc quidam aurum vt arti propnum (ubie(5tum ftatuunt ncmpc phiiofo,
;

phicum,quidamabartereiiciunt,vidcHcetcomnuine. Vtriurquete-TcfHmoftimoniaquam plurimavnushabetRofarius De communi licrefert: niadc nro.


Vanisfermentatus

&

C9cliis

eslperfedus infuoftatufu ejfe

&adfuum vltimum

^^^ * ^ f"'

finemperuenit,nec ex eopluspotcritfermentari.Sic eil in auro. Auru^upurum de- JJ.^ dc"c'oduUumeUperexdnwi ignis incorpus firmum fixum > &cum eo ampliusfer- mun^

&

nientare yOmninoimpofiibileeB apud P}nhfopbcs\ mfi habcatur muteria prima

9nctallorH7n,inquarefcluaturaurum
vtateriam,

& in elementa mifcibilia.

hoc eft , philorophicum ) inprimam


materum, vnde crit
:

Recipiajnus ergo ilLim

Aurum^& mediante artificio deducitur in

verumfermep.tinn Thilofophorum

Ef

mutemus hoccnm ingcnto inmateriamperfecfavi , velm fpiritum corporutnpery<JJorK;:EtdemdealiusPhilorophus: Experfecb nihilfieripoteU; quoniatn rertimjpectis perfecla in fua natura non mutatur , fed potiiis corrumpttur :
J<:e^jeximperf:clopcnitusfecundt)m artem aliquidfieripctefi: RatioeR^quiaars
prirHOsdiJpofitioncs inducerenonpotefi-y fedlapisnofierefiresmedta interperfe^a,

&imperfcdA cerpora,& quodnatura ipfa tncepit, hoc perartein ad perfectionem deducitur. Si tn ipfo Wrcurio operari incepcris, vbi natura reliquit tmpcifeilumyinuemes tn eo perfeclionem,&gaudebis. Perfeciumnonaheraturfediorvnitis efigeneratio al-

rumpitur , fed tmperfeclum benealteratur : Ergo corniptto

tmus. Speculum:

meceffeefi, quodlapisnofierextrahattirdenaturaduorum

corpo'

84

SEPTIMANiB PHILOSOPHlCi*
Ouomam
eji

corporunhnntcqnamdeeojiat EltxircompLtum:
Elixir tnagis fit
ipfuTii

ncccJfartiim,quoi

dcpuratHm, crdtgejl!:w

qiihn auruitt &argentv.m, ehqubd

babet comiertere omntno a perfeclionedimimnainaurum Philofophorum,


:

velargcntum,quod ipfamtmmeperficerepajfunt

Quta fide perfecttone fuaalteri

darent,ipfaimperfeciamafierent,eo quod non pojfunt tingere, mfiinquantumfe

extendunt quoniam nulla res dealbat,nififecundiimfuam rubedincm. Et tdeoad


:

hoc fiiint operaniUpidc nofiro, rt meltoretiir eim tntllura co plus^quaminfui

Dcaaro
ph;lofo-

natura.
j^gj

De Auio vcioPiiilolijphicoidetnaLiclorha:cad'iucic:Iohan:

jg Aquino
Ei

Oui auri de(lruclionemi(tnorat , confiruciionem eiusexcurfu


:

mon a.

EaciUv.s ita.j^ ejt , avrum conjcrnere quam dePhilolophus ; Quiatirinn fcit dcfiraere.quod amplius non Jiruere. eritaurum, illeadniaximum arcanum perticnit. Ahus dicir Pliilolophus

K'*^"^^ neccjjario hautt ignorare

mox

Dijjicileeftanrumdeftrui.dijfiahmfconfirui:

acctdcntale:quame(fentiah: Pei dccidentale

Sed addir: Eaiilius efi defiriiere aurem philojophicum mtelhgin

Quibusdiclisvaldeambiguismulcifedudli inccpeiunc aummefTentialcdcftruere, combuftioneinfolo igne,

cum

Ijhbr.scalcinatione,
paruis

folutionein aquis acribus,

quod cum longis laboribus, non


pulueres pio tindlura, 6c

fumptibas perfecerint, pro lucro inuenerunt-.


9^

iniiciles

damnum

SABA.
^hfcjue
dtihio

jEnigma
104.

hoc ftilphnr in cofporihus fulphureis


f

cjHarendumjndcq; edMcendurfi erit


S

ALO

M O N.

HocverirtimumeftvfcddiftinguendumfuiphurpJiilofb^phicum
avulgari. Vndecunqueextraharur, acornmui\icombuft:ibjIi&cora-

burencefeparaturphilofophicum. Sariscnimefthuic,hvirtutemfibi abillo in-preftam gerat, ad fui propagationem:quemadmodum fagittcEabarcucxrcnfoiiTipuIfaefufticit,quoadmetamperuenrar,vc{cmeiancniovibrctur.Sulphura.fulphure,filiusapatre,vimaccipitj 6c quod pater ante rudi Mmerua pra^ftitit, id liepenumero fihus generofus fadis illuftiiflimis praeclarcilluftrar.

ABA.
rum

^NicMA
'^-

Cur

Vhilofofhiadeo uilitatem fuhieflieius, njndc eo^

Tkrtia Dies: De TERRit


Yumfulfhur educitur,aut
cftfVtdicunt}
Materialapidis,

FossiLiB.

85^

lapis conficituryinculcanty

an ita

S A L O O N. quam D.Thomasde Aquino aquamgroffamvo-

autobcopiamiphus;quiaaquanurqnamnoneft,autpropterfcEroLem,nigredinem,acvenenolitatcm Pretiofa nihilominushabeturproptervim incamateiialatentem,effeclum&iinem. S A.


cat, vilefcicobpnticfa^lionem aut incenfionem infimo,
:

AB

QHJd de jouis jilio flatuamyMarte


efiy Sfjiilphurjixum; ritbeum

an non

illevilis

jl^\cu\
^^

mjc hahet ?

ALO

M O N.
non
intermifjt, at ca-

Arics hicMartialis permiilros cornu ferire

uendus. EftquidcmMarsphilofophic^efcenarparticeps, (ednoniine perfona, quam induit, dum fratremreprxfentat. Mercurium Mars apudBiifihuminclufitcarceri , ^cSolemiterum poft longas tribulationesemilir. Vilicarcmin reiecffcamento feu fcoriai:erriagno(cimus,
ac nec

bctllilphurfixum in

copiam argenri viuJ, ncc fulphur, vcrum in eo oftendimus. Hafe, (ed quod liquefieri ncqueat, nili advirrum

ignc intenliflimo,ideoq; inutile fit Philofopho.

Si

vilius

S A B A. adhuc Marteidfit.an nonjulphur philojophi' jEnigma


,

cpim iatet infllice, aut lapiHis alhis

cjuthus ipfum ferrum in

^ '^*

chaljhem figitur y vndeMartefixius eorum Julphur vi^


detur f
S
a veritate aliena,vt nihil

ALO

M O N.
Vilitas eft

Dehacopinionequorundamphantafi"nataextant, quajadeofunr

cum ea comunc habeant.

quidem

inhocfubiedto, fed quia nil Mercuriiinfehabeat, quo (blototares perficitur, ab arte reie<5lumeft. Sulphur|quoqucoIetfiIcx, fedvulgare,quod Philofophianonadmittit. Rufticus hic eft crafTusq; fenfus,potiusMeliboeialicuius,cuiin nudafilicepeperirouicula,

quam
Phi-

8<?

Septiman^ PHiiosoPHiCje
:

/irnam

Philofbphi, quafiillecx filicenatunifulphurad tinduramprctiorifcomplendam vfurpet ExtramincraliajquaE Mercunopartici-

pant,noncllquzErendametanisfalus,neclapidifubic<flum. Vilehoc crt;,(ednonvrccrdo,autresnaucii verumvtRcx extrafuum rcgnum


abf quc ornaru,,&: res opinionc hominum nihiJiajftimata, &c non agniu,licct pex le pretioiiilima.
fatis

SABA.
Filio itaq-j mijfo^quarimuf
,

an nonjulphur philofo^hif

cumfit inpatre , nempe loue ^


S

ALO

M O N.

Nec idncgandum^

ciim Pocrae antiqui 6cPhilofophi, lonidcnr

imperium,praecaeterisDiis,inhecmortalia. Siclupitcreft, quiregnat

inhocoprc,nuncraptor,nuncadulter,nuncincefl:uofus, qualis dcfcribitur: Sulphurenim,vtvirileleumafcukim,abfq-,fcEmincoMer-, cutio{eufexupatiente,otiofum dc fterilcefti ncc quicquam bonigignit > fed cum co coniundtum , 8z mixtum,arris beneficio foecundum
rcdditut. HinctotpcllicesIouia[Iaibuntur.torq;exiisnatifilii,im6

matrimonium cum propria iororc,Iunone Oitus Palladis ex capite, &maturatioDionyliin femorc^ nccnon alia,qua:hucfped:ant. Verumhocnotandum , licet lupirer apud Deos fit maximus&potens, apudPoecas decanratus, apud Phdofophos celcbris, interPlaneras benignus & rcgius tamen inrei merallaexiftat vilicris prerii,aurhoritatis,fam2e,6cvtihtatis. Vt cnim ftridet inrer dcnres, (iceuaporatin
j
j

igne,abitinfa2ces,&deniquevirrum,quodatind:uraalienumell:.Auto&c Mercuiioquidemamicaturproptcrhumiditatem fuam, quaillismifcetur facile, 6cadha:ict; ied

non

in

profundo naturse vnirur.

Metallumeftleuinimipondcris,

& Mercurii lcuitcr compadi, Ipu-

mofi,&porofi.Hinccaut;etraclandumerit,neterrainutilisfiat.

SABA.
Ouidde Deorum auo, Saturnojentiendum erit ?
9-

^n

ne hicpenes

fe

hahet fulphur philojophtcum , cjuoa ab eo,

"veluti virilia,

amputandum ^Jeqregandumfit ?

SALO-

TiiRTiA DiEs;
S

De Terr^

Fossilib.

%y

A L O M O N.
QuamuisenimExamuiitorhtomniura
vi-

Innumcii indics ad oftium huius fenis contendunt , fpcrantes ali^uidlucri aucroiatiileapudilluminuenturosi atplerumque abfque
.ie,rarocumfpedimittuntur.

metallorum pater , &:docilis ingenii, magniponderis argcnrum

uum Ivibeiisiu copiaj tamen auarus &:


,iic(ciiur>c]ui
fcili:;

tenaxdiuitiarum poilelTorag-

opi bas nunquam vti,

ne tantiUumpetenti communicet. Idcm namq; eft,poliis , (i abimt , nunquam egere iNuili ille

&

djr,iiii;diuitibu&,aquibusduplumreciperenondubitat,luointentus Jacro,uoncommuni bono. Largitur manipuios , vt horrea lucretur. Habcrinlecor, quoviuitiple, quo lUlphurphilofophicum gaudet,

hoceft.gianumfeminiiperfe6ii,attotumcorpuseftlcproium,egetq;
ip(epriiismedicinaellicaci,antequamaliismedicaripolhc.

SABA.
Satm-ni mrntionemfeye Jinaulis
p-aginis
:

aj/nd PhiIoJo<f muicma


igitnr
^^^'

phos

fi'jri,-vei

tyrones anim^ducrikni

QuorjHm

hieCyji

non cfl rcquijitum phi/ofophicum ?


S

ALO

MO

N.
(iibiedlnra,

'

RequilTtum quidcmeftj.atnon vnumphilofbphomm

niiiallcgorice.Rddixcftmetallicajrerranigrajimmundajirpperfeifia,

caputcorui,aqua vifcolajn quacoquanturrcliqua mctalla, fcdphrlolophicain tam ininiundabalneainrrare dedignantur, ne magisnia-

culentur,quampurgenturaf2ecibus. SacurnusapudPhilofophospu:rrcfadcio,tenebrse,nubesobfcura&iiigredoeft,feueclip(isluminum>
Solis & Lun^E. Planetarum fummus,merallorum imuseft,in coslo vl* timus,inopereprimus, cum ouumphilofophicuminucrfummundi noniniuriavocetur: namqiiodinmundoeftprimum, inouoeorum yltimum, vice versa, habetur.

&

AB

A.
"^'
f

s^n

non cum Saturno aperimtur porta fctentiarum,J.viQUA

.mifeptimmesl; in ordine^ vt hahet Epijlola Rhajis

SB

SePTIMAN^ PHILOSOPHICi S A L O M O N.
&

Verumhoceft,quiaSaturnusIanus eft^ianuacqi Philorophorunt ciaudic , 8c gerit clauem , non ad annum aperiendum, fedarcam recretorum phiiofophicam refcrandam claudendam,finc qua nemo eam aperire poterit, etiamfi Vulcani violentiamim|)loret, quseplusdeftruit.quam compoait. Aquahsceft fortiSj&vorans Uberosfuos, quos genuitj ac Lapidempro loue reuomens, monumcntumhominibus inHcIicone pofitum. Acerum hoceftacerrimum,quodfccitaurum mfrum Ipiritum. Qiudmultis ? Saturnus ab hoc operc nunquam abefle debec, auc poicft, hcec fic fqualidus, deformis, niger , &c loripes Corporis enim damna ingcnii docibus recompenfac fenex.
atrii pra2fedus,ille aperit,&:
:

SABA.
^NiGM A
"^*

lam video,quodad P^enercm^ Suauitatis Deam digi^


,

tum animumq) intendaSy cjua S A L O

M O N.

rubca

(^ cjuajijlxa efl ?

Inhoc operecum omncs Dii Deajque , canquam in nupciis Pelei Thecidos,hoccft,Planec?minoiismundiconuenianc,nuIiaeftcau(a, curVenns,DeaiupuIcerrima,&cuiiniifdc nuptiispomuaurcumaffignatufuic, canqiiapulchricudinisinfigne &: brabeion,folaabeflec.

&

Ha:ccftHcfperusinOccafu,&LucifecinOrtuSohs,ipfiindiuiduus praeambulo, vel pedilfequa exiftcns Venus tinxic rofas albas fuo cruorcinrubeas, cu.acumSoleconcumbcnre Rhodos vidicauream
:

pluuiam.

Quidde VcnereBarjliusfpar/imfcnb.UjVidcntur fuoloco,


in Hicrcglyphicis

quemadmodum&fub Venensgcncraugia
S

igy-

ptio-Graecis,lib.5.quodhicidcononicpetinms.

AB
Si

A.

^NiGMA
"5-

Venus anfrofulphure.an vcroargentoviuoaccipitur f S A L O O N.

Provtroque,diucr(brelpc6lu:

cum

mareiungitur, foeminaevi-

cemobit,vtapudMartcm,Mcrcuiium,ApoIlinem,Adonimi ficura fccminis,maris.ApcIIcamanu dignum opusdicitur, Venercm ex mari Cyprioemergentcmpinxiflc; icipfavcroexprcfllflc, &manualitradkatione pcrfeciflcshoc eiit Artificis in magno raagifterio. Ex Saturni
visili-

Tertia Dies: De Terr^


virilibus in

Fossilib.

89

mare abiedis coaluit Aphrodyte tanta pulchrirudine, vt

reliquasDeasomnesancecellar.Suntautemvirilianjhilaliud,nirigenerationis membra, hoc eft, fulphur comburens , argento viuo in fpcciefumi,adrnixtum , primumagensadgcncrandumfcEtumphiloro-

phicum. Hoc dum (egregatur feu amputatur,


tatio naturalis grani perfedli,

ceflat quidcm
;

augmcn-

eo fulphur philofophicumeditur,quodinaigentiviuiperamplomaricoalefcit,
at ex

& omnis gcncratio

& dicirur noftra Venus, feu Cbrjifocorallum,


6

AB A.
jehksm^ "4-

Quid Fcnus cum Marte habet commercii f

SALOMON.
Qupd Beia cum Gabritio
:

lUa enim faemina j hic vir eft. Vcriufque

proles Harmonia,Cadrai vxor.

SABA.
In

QtdmWmea quajlionis

initium vtfuit^ (icnunc /^nigma


"^*

'vxore eiu/dem , l^enerisjilia , fuhffto.

HYRAMVS.
Magnum
difquiiitionis philofophicae

campum

ingrefli fumiis,

cvimdeTcrraefollilibusfcrmoiit.

H.Tcenim iniilcntiitencbriscum

generctur, ante mille annos forte concepta , ab aftrorumq; influentia informata, varias de fefe opiniones admittunt.Ncc vero omnes fumus

Lyncci, vtfedentesinmontium iugis penetremus acieoculorumad contemplemur corum matrimonia, intima mctallorum cubilia,

Et vt ocuh ingenium ad hancTheoriamfufticerent; nontamenastas&temporismora^correfpondcrcnt tam diutinae contemplationi : Qujs enim noft;rum merallavidit^&incunis^^vtitaloquarj 6cinRcgumcoronis,hocefl:,in:

concubitus, ortus, agmen,

& & decremcnta

&

cipientia mifceri, crcfcere per augmentationem grani peifedi,

& coa-

gularitotainaurum? Magnificentiamaurianimaduertimusiampei'(tdd &:fulgcntis, fed humilicatem 6c vilem cius originem non perpcndimus. Agathoclesinformafiguli obfcurusmaniifl^et; atinRegisSiculiomniacuoinnotuit.Itaplumbum quisadmiratur, &aurum
^ttisnonappetit?

Scd hic c^Uizrendutn ^ quomodo hoc ex

gene^

illo JEtiiGUA

"^-

90

SEPTTMANiE PhILOSOPHICvS
,

gcncretUY ^er nattiram


Pcr artcrnplumlmm

^per conjequms popihrlc (tt vt


>

m aurim promoueatur

SALOMON.
Poflquam, vtdidum, duoillifumi,fiiIphiueiis&MercnnaHs
,

fe

inuicem infubterraneis clauftris Sc venis complexi fanc, frigidicate fupcrueniente coagulantur in fubftantiam vnam, denfam, &tad;ui reliilcntem,mineramdicl:am->Exempligratia, Saturninam, qucr, f\ mox cruatur, dz ad vfum hominum applicctur, igiubusadminifttatis conueniemibusj in plumbam clabon^.tur hoc metallum prima ci\ ianua ad i,fculapium noftrum. Inueniuutur cnim in eo Lunx no:

dturniradii,luiemaiores,(caminores.

Namcum

Luna Iithumorum

domina,motrix & acT-6trix, hincin maceriam adhucfrigidam &: humidamqualiratibus.aquofam^^idelicer, dominatnr,eiq;radiosfuosimprimit.Cum vero Luna omne [umen a Sole recipiat muruo, inde radii Solares in Lunaribusiemperoccultantur, licet noiT rcmper ad aculum manifcfti.In Lunaplenaii funtmagis obuii & euidences.quim in corniculata. Qup enimperkdlier &maturiorplumbaginis vcnaoccurrit, eoplusargentiabfcondit: &:qu6 argcncum in mincra (it ditiiisfeu fiuius,

eo plus aurijuic.

H Y R A M V S.
iENisMA "7.

Apollo itaq) e-xDiana,


5
SoliS^

r haeccx

Saturno

oritur f

ALO

M O N.
,

Luna, prout vulgo capiuntur, vice m.Tali^ornm hacferie plerumquenafcuntur,fcd Apollo philofophicuslonge ab eodifFerr, vt&DianaaLuna,&Saturni?saplumbo. InortuDiana:philofophicaE,Saturnusvtobftetricismunusobeat,adfcifcicur>in ApoHinisDiaiia;Latonaautemvtriufqj matereft.

HYRAMVS.
^NiGMA
ii8.

Plus itaq}gratU

fir

amoris fenex rrcpotihm exhihet^


f

quamfilik ^ quos denorare voluit


Siccftrj

SALOMON.
quia amorrccemior
pellit

vetuftum> <5cauus in nepoter

Tertia Dies: De TerRvE

Fossjlib.

51

nonraromagisinclmar, quampaterin filium: Riifticoquoqucauo, pannis annisq; obfito eft , volupe eft, vidcre rcgem in ter ncpotcs,aut neptemreginam. HincSaturnus in philofophico Planetarum ortu, Dian2B& ApoIlinis,prGmus,con(Juse{l:,tucor&gubernatorrerum&: pofleflionum omnium ad hofce nepotes fuos /pedlantiBm, donec ipii adolercant#& minorezinitatis annos excedant.

HYRAMVS.
Quodfijenex cum filUjua, hoc efr, Saturnus cum^^^f,^f^ Venere cdllocetuY in vno thalamo^ an non inde generatio "9*
f]>eranda
ejfiet

A L O M O N.
&

Senibusfrigidioribuslocoremediiefta cali-diorepucllafoueri, hincthorus haud fterilisfub/equi rolet; quod intelligendum tamea eftdefenibuscrudis, benefenfatis, noncapularibus, filiceiniis, qai vnum,vtdicifolet,pedcmin cymba Charontishabent, 8c decrepitie actatis cenfen tur.Hi cnim funt facultate generandi priuati , feminis infcecundi&complexusirritij quibus &Saturnum, annis faturatum, annumeramus. Vnde Venus, quantumuis foecunda,ipfi nihi] proderit; In mafculo cnim fpermate niii vis agendi prima adfuerit,inane eft, &liofpitiumabfquehofpite,fiuecampanaabfq-, piftillo.

HYRAMVS.
Quifit ^quodmatermortalts afilio immortaliinvtero MmcuA
tU5 exiflente

a morte non vindicetur in vitam, hoc efl^


j

^^**

Saturnus a

Diana iuuentuti reflituatur aut Sole \


S

ALO

M O N.
:

Delidla, debita, 6:morbosparentum,inprimismatris,ille, quiin vteroeftmorbofo conceptus,&:concretus, atquehincmorbisobnoxius, tollere non poteft,nifi prius ab ikis maculis fit liberatus omnino, in fublimiorem puritatis ftatum euedus Ita Sol in vteroSaturni

&

exiftens,nihililhpeifedionis,quamipfen6habet,concederepoteft:

Atfi'

92.

Septiman^Philosophic^

AcflcxSaturnoncpoSjtanqaamHcicules quidam,prodiedt,iIIeerit
monlhicidj, moibiiagu>, AlcxicacoSjcs: 1-crarum domicor. Dc filiis, qui omni fua: pirenteias, proauis &c familia: prccluxerint, innumera habemusexempla, non aurcmdcrecensnatis, auc adhuc inmatricc
contencis.

Quid cnim pra'n:arec,qui vc planca viuit,ncc nouic fe viue-

re,autrcntire, Ik in ancipiri verfacur diicrimine, an

mnndo

fenfibili

Qu-dauxiliiiuppcccrcc, quiinomnibusalccnusauxiiioindigcc, quidroboris, quinihilroboris,plurimumimbccilIica:is, obcinec ?

vnquam vluiushc, hoccrcieniibusinhocmundo:-

H Y R A M V S.
.^NiGMA
'"

Quidji S.nnrntis Mjrti copulettirf O N. S A L O

Infrugifera

& ha:c efccopuljicio, cjuia mafculi nongencrantcum


Ncc vcro illi dao niifcentur, vanum: Nullusibiamor, nul:

mafculis, nec fcEmincECumtoEminis, fcdh.T?cumil!is, incra lacitudi-

nera tamen ajcacis &c fanicacis vcriultjuc


ni(iarciticio&:blandiciis,arouehocin

lusnexusnacuralis,nullavalaconccptionisaucgcner.itionis,nuIlum

femen; nullus icaquchud:ns aut

fccrus (pcrandiis.

Dcvcioque Au-

ihor Auroraiconfurg. c.i.cx AriRocelcad Alcxandrum: pu,inquir,


cmnecarens lnmine demmierovegctabtUum
tur j Et ijnicqiiid vegetabilium estfioridim
tur,
, ,

a Saturncrsgttur, cretattrtlmi'
,

nonferensjruttum

Martt attribui-

&pertpfum regitur. Vcitaque nuUus fruClus a Marcc & Sacurno philolbphicis expcctandus cft, icamulcominusanonphilofophicis,

Bempcplumbo 6c fcrro vulgaribus.

H
JEiii}iA

'/

K A M V S.
in

Qu.fC4Hja

eff, CHY

non coeant

unam
,

fHhjlantiam

111*

mediocrts liquefaBionts^ temperamenti

ta h^c duo corpora , nimis dura^ftcca ,


3

& eljenti^acjua^
calida
,

nec non

nimisfluida^

humida,^ jrigida ?

SALOMON.
& terreftre, multum, paucumveroargencumyiuum, itidem terreum &impurum, niinus coftum, feu adhucimmaturumj & non aequatum In Saturno fimiliIn Marte eft fulphur nimis codtum, impurura
:

ter

TeRTIA DiES: De TERRiE


rer tcrreftreitas

FOSSILIB.

95

nimia,impuritas , 8c immaturitas adeft , tam fulphun,


:

Vter itaque alteri fubueniet, Sc fcorias detrahet, impuritatem originalem abilerget ? NoncumaquisimpurispuraHntcalauandoreddmiusjied magis fordida. NonKetidisfoctorempropelhmus^fed augemus. Inde nec Mars Saturno , nec Saturnus Marti opem fene poterit,nifi prius a quodam tcrtio in digniorem puritatis guadiim c.xakcntiir & fubhmentur , vt ahos inferiores , v^l fui gcneris

quam argento viuo

quof CLinque ad le attrahant>&: transfcrant.

HYRAMVS.
Quid de
loHC

& Martejiatuis, vtpote patre ^^filio SALOMON.

^'gm ^
'^^*

In ccclojVt Planct;e, fitu propinqiiiore gaudent i at

rain todinisjmuko minus in focis philolophicis. Cerus cnim

non ita fub term Tur-

baait,

didum

elleabfqueinuidia, quodnullafitpropinquitasintci:

ftannum

& argentum viuum, & quodferrum habeat magnctemat-

tradiuumfuij a^svero Philofophorum,aquampcrmanentemj quorum neutium cum fitferrum, autftannum , ideo coniungunrur fruftia, quiacommifceri rcnuunt, tantumabeft,quodvnianturintet{e pcr muiima,a feinuicem purgcntur,&perhciantur.

In loue

HYRAMVS.
Veriere ,

tanc^am in tutia , an tin^uraper^ iENicM a


"^'

fe^iolatet^^

SALOMON.
Philofophi multa verba faciunt de aerejLatonajtutia ; fed philofbphice intclhgi volunt. js enim vulgi non cft eorumi nec Latona

communis, materDianae& ApoHinis.Rofarius, Bltxir,inqmt,quodfe cum corpore mifut,efl quafi tutia cum cupro :fed augmentatur, vel crefcit cuprum
de illa tutia^cuins ratio efi,quia tutia res terrenalis efi, Elixirautemfiirituatis,&
rtuertiturnaturafuigeneris ad aliudgeim
:

At dicitPhilefophus

ifi quafi
:

tutia:quafiautemep,dcfimplictterep, longe inter fedifferunt

lupiter

jnultaspeUicesfequutusdicitur>fedvnipepercitVenri,quamuishic philofophi&illetotodiftentgenere, nempecommuneftannum cum,vt Venus. Quod ft Venus Iupiter,vt decent , praeparati fo-

&

&

&

rcnt, quisfcit, annonhicinterDeos,illainterDeas,fitmaxiraaeau-

thori-

94
thoritatis
>
?

SePTIMAN^ pHILOSOPMlCit
Pra:paratio rite fa6la ex inconiienientibus impuris &:in-

habilibus eflicit conuenientia,pura &: habiliaad opus.

H Y R A M V S.
jEmGUk
^^^'

Multo minus Saturnum O* h^^m >


admittes^ol? caujasantedi^dsf

inter fe mifcendos^

ALO

M O N.
^

Redbeconiicis: Inopere philofophico coelo magni mundi Saturno lupiter proximus cft j at propterca fubiedum phyficum non componunt mutua fui mixtura. Sed quod in natura locum non inue
niat, cxiismixtisrcfultat,

nechoc, necillud, fed vtrumquc, veluti

crama.

HYRAMV
Mtiiouk
^^^*

S..

Qujdfifermentum ex nobiliori genere iam diSlis, hinis


interje mixtis>adiiciaturi an nonfermcntumfermentatufn

injui naturam trahit j 5r conuertit f

SALOMON.
eft ad

Fermenti vispotens eftinagendoin fermentum; atre/picienduna agens &c paticns , an fatis conueniant inter fc, aUas fermentatio
:

eutri quicquam proderit Triticimaffa a libi iimili acida redditur,&: ^tiUter fermentatur,non^baiiena,autdiuerfa-, lic mctalhca mixtura ametallo,vihprap,erfe6tiore,frigidior a cahdiore vim {Q(k propagan"
4i

& maturandi re cipit.

HYRAMVS.
jenigma
1^7-

C^^

Philofephi^ inter quos (jehery dicantexfjrejfe,

manjieriumfieri ex corporihus

& ffiritihus ^fratcr cor^


;

pora iam diBa 0^


J\4ercurium vulgi

fj)iritu
,

opus efl

Qm ucro ahnegent
recufare ne^

^ntimonium tamcn

queunt: Huicenim nonfufira currum triumphalematfi

trU

TeRTIA DiES: De TERRiE


tribuunti 6* in medicina corporis

FoSSILIB.

humani prim^:

Qu^

tua cfi

Kcx Scremjlime

de hijcejen^ntia ?

SALOMON.
qui plurima arcanainfuanatura abrcondit,& 8c iemel comprehcndeie valcar, vt nec Architcdus circuh, veluti Bafihus teftatur. iHud , ranquam Afiica, (cmper aHquid noui artificibus gignit, Hores, aquas,
;.

Hiccftillc fpiritus

cuius

dotesomnes nemo hominum iimul

olea,rah"a,balfama,erocos,tind:urasvolatiles,vitra,

&:innumeraahai

quae tamen aliquidviolenti Sc vcnenoilnonraro rubpalliopriepara-

rioniSjVtangucm ihb herba , tegunt,&pro medicina falutariniortalibus ingerunt. Meucuriiis eil,^ alas in promptu habet,vt ne tantillum iniuriaruma VukanovelPrometheopatidignetur, quin femper pararns litadhigam,v: aquila ad volatum. Huic qui comburcre pennas

de quibus vulgo
nocuit
(liis

corpore noucrit, habebit fpiritum ad multa vtihihmum, nihil ebuccinandum erit. Verum Capricornus eil, videncinlultet tua: faciei, teqi fupinum teril^proilcrnat. Multis
illccibeius

pra^acutis cornibus,paucis profuit, niii fortunatis. Eil ter-

ravolansperacra, &aci:terreftris, ellaquaiicca Sc puluerulenta, pukiis humidus Penetrat quidem ad intima, iedfurax cil, vt Mercurialegenuseiushincquoque agnofcas; Apolliniboues, Vulcanoinftrumentafabriha,Cupidiniarcum, Veneripcpkimfuratustraditur, Serpenseft,quimittitfuasexnuias,voIucris,quxnidum. Sedetiamii
:

&

cerdonem pro RegeamiiTo matri (ux Reginae domumreducas, cum pudore ablegandum. Habentartificesquoque fuumAntimonium,avulgaridimille encomiis prajdiceturille, tuvide, cui fidasi ne

ftanSjquamuisregulumftellatumMartialemhuiusnonreiiciantjfeci ad plurima vilirpent.

H Y R A M V S.
^ntimonii fignaculumfeu charaflermundus eft cir^ j^^^ liS. cularis crucejuperpojita, idq; non iniuria; cjuia mundo toti
iddit crucem

vexationes non vnifaltem homim*Vnifi


uerjalfs

^6

SEPTIMANiE PMILOSOPHICiE
Chymicerum fuh qua, multijuccumhunt
,
:

uerfalis crtfxefl

& emoriuntur ob difficultatem R^iiciatur itaq-j extra artispomosria :

An non verefic iudico ?


S

ALO

M O N.

Non opinor. Ononis herba cfl aeulcata.Refla bouis,vel Mora aratrididla,

quiaiaagrismultum moicftixagricoliscreec: anpropterea

totaextirpandaerit?

Ncutiquamj quiainmundoornatumaugct,& homini faiutaris eft ad pellendos lapillos ex rcnibus & vefica. Ita & de Antimoniocogitandumerit. Eftmulrisremorx>damno&caufainaniumlaborumj fcd nihilominushabet(uamvtilitatem,&vimmani-

fimilibus Maneat feftamin multis morbis, lapide, lepra,aurigine, itaque in officina Chymicorum, vt tanquam fapo eorum manns& clarificct, quo vifaciem, ficillud , ingenium& mentcm purget
:

&

&

deantanteanonvifa,&intelligant anteanonintelledla.IIIotis manibus licet attingere illis carbones,fed non arcana impura anima illotadonfcientia. AQ6imonium,vtaurum,ficillosfebruct. Rhodohoc fimileeft, (eu Rofetoi neutrum abfque fpinis, moleftiis, &cautclis vtilitatem prarber. Hcec eft herba,feu Saturnus dc Canalibus, qua la-

&

pis Bafiliano fratri eiicitur,

& fanitas reduciturpoft iniinita cxperi-

mcntafruftraadhibita.Nontamenfiimauthorcuiquara,vtinvulgari illofoeculcntofcmimctallotempus&opesperdar.

H Y R A M V S.
iENiGM A

"^*

Quodjt Qtpricornti^ iam difltts in Veneris hortum ex^ ponatur^^vt lucente Sole rojks ibigu(iet , mirum 'vidcbitury
quantus purpurearum rojarumprouentus fequatur.aut ex

jimo aut calore


hitur f

diSIi animalis,

an hoc pro nihilo reputap


\

SALOMON.
quod Venus Capricorno coronam purpuream imponat, verum cum ipfc petulcus flores depafcat eius horti excluditur,& nil pratcr vnius dici pulchritudincm & faftum iUi relinquitur Venus bcnignifTima cft Dearam , fed Capricornus ei aduerfus , bcnignitate
Scitumcft,
,
:

I
*

j
*

efus

TeRTIA DiES: De TERRiE


,eius fcui nequit ; cxccptis paucis flofculis
;

FoSSILIB.

97

Si vcio Capricornus corni-

bus & dentiouspnuad poflTet, facile


4:eturpraealiis.

m hortum Heiper idum admitteaddifi

HYRAMVS.
X^uodjiCapcrhic Marti occurrat^ cuiproprm
Jfur a MartyfixitMem

An^gma
,

catur ^ries , annon hincflillt in Erichthcnio exortat ro^

^l^'

(^ colorem jc^uireret ,jcjeq; Re^

cisbhilofophicigenethliacamdcmoiiflraret}

SALOMON
Irixc Maitialis ftella in

Ericluhonio accommode fitacft , nempc in

brachio fihi Vulcanii pra^ooftcio modo nati, ferpentinisq; pedibus repentisjdequoalias. Vulcanusenimpri^tcrBroiheaomnibusridiculohabitum,& huncgenuit. Cum Marte hic Cygnus quad inuulnerabihspugnans,rolo frilmine louis abeo dirimitur, hoceft>Vulcajiiarmis&tclis,Iouifabncatis; Pyth.i.goras Cygni animamimmortalemdixit, quiaimmincntcmortedulciilim^canatj
,

Acin hoc

falli-

tur.

Apoiliniquidcmob id

faccr habeturj at quia

f^pc perdat oua,

c^uibusincubat,
abiimalis^il.

parum vtilitatis prxllat, Huicillefumusalbusnon

HYRAMVS.

SedimperfeSlis relidt^, an non in Sole^ JLuna,


curio quid veritatis inefl f

^ Mevfi ^nigma
'^^*

SALOMON.
TutcfciSjPrinceps prudentifiimc, quod materia Lapidisphilofbphicinonexiftatinvarietatererum,&liinvnofubiecto (quodforte nominafti^ infit, nonpoterit eire in illicontraiio.-atineftilli, quod
habilitatem habet
.perfe6lionis
,

, ad tinduram recipiendam. Taleeft,quodinvia adhuc ambular, nccad eam peruenitpernaturam; vbi

pcrfeeliflima&imperfe(5bif!ima corporaexcluduntur.
perfedtius auro,quidimperfe<5lius Mercuriovulgi?

Quidautem

Ergo h^cduoin

ccnfumnonvemunt,niriforteperaccidens.

DeLuna quis dubitare pofllt,fedimmerit6. Omneenim,quodperficitur,Lunaremhumiditatcm fuperHuam antc operationcm habct,p6ft deponit. Ipia cft,qu

crefcit,

crefc.k,

cornuarumit, &amittlc>autponu$ab eitis influentia, her&ft Luna^ia <dida lUe cft nofter fgnis innatuialis, quia narurali , vt coecus. a vidcntcduci debet,eo quo via artis poftulat.His adiungendus eft 3c
:

3.[ms,ignisprMer ti^turajnvocams

& Trias ignita erit abibiuta. H Y K A M V S.


,

4-NnGMA,
^^'

]ii4na mottis intermctiiv^ inter Saturnum


,

Soler?i in

^h^rafrbtcryanea obfevuiiur a^udnatuViim Hincforte:^abtiddYternpra^/diy^^oviltuYeiHfmodit

SALOMON:.
Argenjcum noftlum eftaurum noftrum &aiirtmi noftrum eff rulphut noftrum , 2c .-cs eft Mcrcuriti^- uoftcr tcrraaJba foliara, in quam: {bminandum eft noftrumauritm ve mulriplic-cm trud^um krat agri,
, ,
.

cola: fuo

Luna pKiibfophica aiitem non cftargenciun comra.u ne, lcd


,

non ablquc vegetatjVt planca,viuitqu?, cum vulgare lit mortuum focdis maculif. Msrcurius philolophicus virgo cft, q^uia ncc ignem>
necmarkumtcrigir. Eftennnrcs, quam ignis non tctigii, vtinquk PlatoapudRp(anum,aquanofterMetcuriusrurgir.EftBeia,&Albieuedla in eam pulchrirudinera vi fica, ex loco putrido extrada omnibusfitadmirationi. VelutcapiucnimMcdurajinrnpidcyomnc fibi contrarium conuertir,& ftnporeoppdnrit..
-

&

&

HYHAMVS.
j^iKSMA
*^3'

Qjiidvtilitatis cs} in

Mercunts

cxtracris
t.

exiorfxnU

kus,tarnperfc6iis , quctm imperfeftis

SALOMON.
Multa fimul compledterisjquorum quaEdambona,non-pauca maMercurios enim ex fuis corporibus extradtosnonreiicimus (ed prc^modo exnadbionis & dignitatis ipforum corporum vnde petunh..
j

tur,ccnfemus , fine quibus ars abfolui nonporerit : Alij Mercurij funt molles & fcemineijalij duri, reniccntes,^ mafculi, quidam currentts, quidamcoagulatiinformapulucrum. Exhis eligendi optimi, boni ingenii&indolis, (anacconftitutionis, abomnihcterogeneitatepurgati{Iiraiq^uibus maritus ex alio

monte Hcrmaphroditi

inueftigan-

dus

&

Te.tia Dies: De
4us

Terr^

FoSsii.i8.

59

5c caniungenduscric: ReJjisincelligcquiednarcirurinduobus

jdontibus Pacnafli,cxigua valle intcrm^dia.

HYRAMVS.

^n non exirahuur Mcrcurm cum Mercurio 0* MniG^A


4iqttafonif
^54-

SALOMON.
Sic fan^ Ynus cnimMcrcurius pcr alium extraiiitur, aqua fort? 'Vtrumque roluente : Sed iaiiis quis fit cautus, nc laboret, vt ftulti, au-rum & argentum corrodences cum aquis aciibus, eamg; folutionem vocantes, addendoaliquidMercurij vulgi,iedvtphilofophi; quo-rumaquadigitosnon madefacic, tantum foluens, quantuni ipfacoaguIatur.Hxcaquacftlapisincapiculi5notuspoft:coagulationem,^n*e,acexumaceicimuin,quod aurum fecit mcrum fpintum,
:

H Y R A M V S.
Mercurius ex SatHrno
v^tdationemfHiinaurum}
rite cxtraSlas an^dmittitcoa^ jEnigma
*3j'

SALOMON.
SaturniMercurius impurus &luteus^ft, terreftreitatis m uhjc particeps, crudus &aquofjs, idcoqi fatis pondeiofus, qui cum tindura
.

j>hilofoph!cafacileco?-gulatur,
^tilitacem proucniat.

fedablqueeonequaquam, quodacl
'

Sacoper coagulationem gerierari eft rurno, nccillud force tortuna polhbilejfinequoomniscoagulatioeiuseftfruilranei laboris&iinis. NoniatiseritfigulofeuVulcanokominem foimafle ex luto, omnibusfuis externis membris expreiiis, acdeindeignein lapidem conTn^.Gfus accedat, ied oportet bureicquafi per ignis caioremci fenfus

Non cnimtft fulphur fixum & rubeum in

eianimamrationalemimmittereabextrinfecus.AchociiliimpofHbi-.lcerit,

cumanimarationalisnon

figuluspcrplafticen

fitin bommis voluntate:Ergonec hominemviuumpfoducere poteric, necvulc^a^

risartifexcxMercuriopIumbiaurum, multo minus Tiia^uram auroam.

N \

HYRA-

10

SEPTXMiiNiC PHILOSOPHICifi

HYRAMVS.
jEnigma
'5^-

Sed auYum cumfit dscjuatum


ac Mercurm flumbi fngidus
ritjieri calidus
,

tn

quaUtatikus quatuory
^

^ humidus

hic non pote^


\

^ftccus hoc efl , Tinflura antequam a^


,

auationis aquilibriHm in quo ,JiceJfctur ^ aurum habcbi^

tur , pr^tergrediatur ?

SALOMON.
vritiir, &:

Sola Natura hac coagulandi via

jequandi qualitatcs i

aurojfedneniir.iumidf: humk^oabkimat, longillimo temporeincedit,qiiodtempusartifex expcdtarenc;uir. Ncquc enim in omnibus arsnaturamimitaripotell. Hoc ccrtumeft, in Mercuiiufnkucommunem,{cuSatUininum,nQn poflcmttoduci qualitatcs ficcas&calidascumcfl'en.tialico!-ji'erubeo,niilpertin(5l:ur:cproic6}:ionem.Ne-

mo enim
euchcre,
p

potefl: in

m?^no mari aquam

ccrtas

menlura: autpondetis.
iiiriul,

calehcerCjalterarc^riccare^coa^ularCjrinr-crc.&indi^nioremftatum

neaham

aquamr.ingvit, vcl ahciet

atqucitatoturri'

mare caleiciat,ficcct,&colorcr,q^uodnunqunmpert7ciet.Sicncci,n
Mercuiioquocunquca]iquamparcernatt<3rabiccalefacicndo,ficcan-

e.

do, &coltirandoin rubeum,.&reliquum intaflumrelinquet. Aut cnim totiim hmnidum& frigidum habcbit ; aut cxiccatum inpuluereminutiicmjnontindum, nectingcntcm, abfque calorc imprefllo,.
c^nftanti&iirmcproutrequiritur.

jEnigm A
157-

^n non Mercurius
multiim tnhuant
f

HYRAMVS.
'vulgi
,

Saturnh 'velantimonii^
tot

peraurumcoagularipoteritj cum

Chymijla huic

rei

SALOUON.
Amalgamarchceraurum cumMercuriovulgi,
vel huic fimili,

6c

coquerc , donec Mcrcurius fua humiditate naturali priuctur, in Turbit f vtvocantj tranfeatjfcdhicnuIlaeft:mutatiavelaltcratioin
natuiaauri, nuUamultiplicatio, velaugmenratio auri, vel tindtuia:

&

fcdfahemexicatioMfrcurii,quainutiliselt,&:compofitumpcfdiri

&C0I*

Tertia Dies: De TR.k>e

Fosstlib.

IOI.

&corrumpit,nona(idfgniorcm formam euehfr. Et fiqua; ciurmocU congularioncslcguncur, runtcamenomnesiophiftica:,&iIlegitimae,


cxaminibusdebitisnon correfpondentes. ExMcrcufioenimnon fic hu' auri, nfiin vafe Heimetis exjere eiufdem , quod viridis nofter Leoeft,& larer inminera,^<i//?ffwm4rfW,inquitRofarius,iw///'i' t^stamennoncredcrent. Hanclivcnditores.ignorcerent,.nonvcndcrenc ram vili pietio, nccRcgcs pcrmittercnt ad quenquam PhiloronKorumpcrucniic; Etficftu^ium piiilofophicum cflcc inanc, &periiet fcieaciajVtPccrus de Zalcntoinquit,cum iuis.fratribus..
ful^

HYRAMVS.
Q^d de unSlura 'volatiliflatuis
necnti
Sunt
fpiritus
>

an cafgi poj^it ,

>enigm
^^^'

SALOMONT.
antimoniales, quiexigne

aurum ignitunTyCui

mifti

font,dcfumptumfupcrficietcnuscingunt,&alciuscolorant: fedHidi iterum admoueatur igni, tinftura auolatcum (piriru, frigefadlum aliym dc nouo aiTumit. Hi funcarcis &: naturae lufus , qui nunquam ad IJcrfecflione ccrtam dcduci potcrut.Fucuseft,qui a Vulcano Soliprjctenditur:.AutpotiusDaphncfugitiua,qua:Apollinis amplcxuadca fbrmidarir, vt in vegetabilcm naturam, vidclieet Lauream, potius tranfmutarioptant,&: obtinuerir,quam virginitate deflarari. Apollo amat hanc Daphnen,fiue antimonialem tindturam :fcd ex nucu Vul-

&

hxc abir in fphxram fui rcgni, aerem , vbi delitcfcir,incognita. Animaftcorporummortuorumviuificandorum,qu2fiauolet,noa captaturcumfalconibus, vtArnoldusJnquitj At femper mcditatur fugam,cumeius motus furfum ncccflario fiat;^ quifialtcrctirr, vtdecani

orfomverfits centrtrm afijperficicconiingar, figitur

& fiftitur fliga-

ciflImavoIucris,&:pennas3mittit,quibusnimiuiafidir.

HYRAMVS.
Quidoleo antimoniidifliUati per ajcenfum in I{etorta ifNiew a
exminera^oflputref^Slioneminflmoattrihuisl
'^^*

SALOMON.
Maltum temporis,taboris,fumi^us,pecicuIi;
atnihilvtilitatisanc
5

^W

lucri.

1^1

SEPTIMANiE PHILOSOPttIiE

liicri. Habct hoc flilplitrrubcum,inftaroui vitellorum,in re,habet5e albumen Mcrcuriale; funtq; qui dicant, co fulphui^e CQclilearargenr teum immtfTum <:olorari 6c tingi exterius in aureum , fe<l colorcm per

ignemabigi. Sedquamuismagnaarcanainhocoperelaterepofluhtt hominiincognitfli ideoqvidnonparuifaciendumfit; tamcncumad hanc intcntionem non inferuiat, fugienduni crit. Siquisveroillud
{itlphurindefcparare&: figcrc norit; ftioquc argcrtcoviuo in debitis pondcjibus coniungcrc-venenofitate omni abfumpta j abfque dubio

habebitrcm

in medicina, cui vix quie^^uam compaiari qucat. An.

iicminauriiicioprsftet,abexperientiadifcendttmcrit.

jEnicma

HYRAMVS. ^nne aqu^n gradatiua ^ fxatiua in hoccpere cjuid


toraftant,

H'

hoc eft an tin^uram exaltent fzant^ aut in


,

ar^ento quidaurircddant exfuanatur^i

SALOMON.
rudimentum tindura: in falibus Sc mineralibus quibu{3am dubium fed hoc ad perfcdioncm per arris bencficium dcnon ducere,omninoeftimpoflibilc. In fanguinehumano eftpotentiafc-^
EiTc
eft
;

minis-, quia hoccxiilofit; fcd ex (anguine folo vclle

foetum viuura

artceducerc^natur^contrariumeft. Opuscftenim fanguinis alteracionein genitalib.us, &: fpiritusvitaliscommixrione; deindc invafis debitisconccptioncgeftarione, niitruione, augmcntatione, &ani-

mationc,anrcquamindeperfedusnafcarurhamo. Sicadtinduram
falium,vtvitiioli,falispetra:,annoniaci,&:minerahum,vtcrociVencflmilium , multJEopcrationesrcris - Martis, fulphuris, antimonii,

&

quiruntur, priulquam perfedionem adipifcatur, linequacftinutilis &vana: Vndceniminilliscolorrubcuspuriirnnus? Vndefpirituali-

tasiimul Sc hxitas?
6tio
?

Vnde tcrreitatis remotio, Sc claiitatis introduVnde radicalis permixtio cum metallis,iifdemq; perpctua & in-

^iuidua adhaclio 2 Sane haec omnia in aquas fixatiuas mtroduccrc vclle,cft aquam cribro haurirc,& Sifyphi faxum volucre c6,vnde pronus
Htlapfus.

HYRA-

Tertxa Dies: De Terra

Fossilib.

105

HYRAMVS.
Qutdcamentatio cum puluerihtis
fxatiuis vtilitatUpromiititt
(

eiufdem ej^cacU )

je >? 1 6 m
'"^^*

AL

O M O N.
&

Si aiirum lateat in gremio aigcntiabfconditum, priusdi(5ta:aqirac


eiiciunt, &c nihil in aigencogignunt, cumnon ^indeexruibant fintpropiium,naturareagens,fed violenrum,&tyrannicum,nataT2 aduerfum. Sic hi pulueres abdununt, vel deu^rant argentum, au-

&

ruminradlum rchnquunt ineaproportione,quaratuitinargento;& nihil in fubftantia argenti vel auri immutant , nifi quod vnum ab alio fcparent. Siccx Rhenenfi auro Vngaricum ficere, ^epaiatoargento,
eftrcsfacilis,&po(TibiliSjfcditaiVtrufticacxIadeiegrcgat,nonfacij

tnLidejbutvrum..

HYRAMVS.
Qj^iid arcani esl in crecis

metallorum ^

jluigua

SALOMON.
Crocusmetallorum, liexveroEnte &:principioortumducat, eft qu^artemconfummat, vtDemocritusapud Flamellum loquitur; acficxalienofonte deriuetur, plusmufcilimofi ,quamodorati, fccum rrahit. Tingitquidem; fednoningreditur,hoceft,quodnnifcs,

H^*

ffradatman.u,dextrarecipit.

Manet anteoftium Rcgis, &aukmnon kitrat,tantumabeft,quodRegemRegiIlaexornarevaleat rntempus, Qujs hac Regem induat,inquanec caputrnecpedes exprimuntur,

necquicquamaliud? Eft {abulumabfqucaquaj&lampasfineoleo; cuiusvtihtasnullaeft. Quidplura? Pukhrumeftvenenum,nonmeeallorum,fedmortalium,quodde Vcnere venuftisc|-, dicifakt^

HYRAMVS.
Qjndref^ondendum iUiSyqui tinSturam ^uajiuerunt ifi jEm^uA

0mmhu6 hijcey metaUis, f}>iritiius , Mereuriis , aquis, oleis^


falibui.prout diflafunt,

H5-

& nihiHnuenkntes

totam artem

damnarunt/ijtimpoj^ihilemt

SALO-

;i04

SEPTIMlNiC VnitOSOTHlCM S A L O M O N.

QuodGcbcriiKlemohiidr, inqd finrpucroruminfi:ar,qniinattAmeiica , fed totum terrarum orbcmnonamuiiuspaterc, cjuam ipfi oculis vidcrint,
guflis icdibus concUif;,nil iniaginanrai de Imlia aut

autumant.Fatcor^nlicjuidfcnanviderunt,autexpe:cilunt,quodnon

fucceilicjfedaonid.quod fciit &expcriiidebuerunt. Sitotfintmi' jieiaJia,& mctalla, quoi elemei.u iitcraria, tum eorurA compofitio
.crittammultiplex,quamiitciarum-, cxquibu$infinita:voccscompo-

nuntur a fe inuicem difFercntcs. Non mirumiraque , fi quisccntiej millcexperimentaper ^o.annos autampliustcntaflet, ^attemnoa
inuenerit:quiaperexpexiraencr.eamimitnirinonpoiredidUcantPlu-

lofophiinecperfolamratiocinationem, autper vnam naturx con* tcmplationem,necperdi(5l:aauthorumfolumiTiodo,eorumq-, confo-! nanciam fedper h^EComniafimul Diuinoaunucnte Numine^ Vnd^^ nonlcquitur, Multa expertm efi <^ tiihit certimuit :
: ,

Ergo nihil vcricacis eftin

artc

Nam

arstcftaeftfub ailegotiis, veluti nux vel araygdalumin fuocor*

tice,&tcftudoinfuatefta. Adinccrioraeius adyta luilrandacuiufuis cftlaborare; atperucnircvnius cxmillibus.

HY R AM V
Sat amc didum nuncopinor^,

S.

Tuisigiturfcntentiisacquicfcirtius,

(edita, vthasquafftionumviccsfolucndarum lubcntes fubeamus,

te,vtrefpondcndo,ficinterrogando,indiesdo<^ioresfa(^i.

SALOMON.
In magnis & voluifiefat cft Quid maiiisnatura , eiusq-, hisopcribus?Cerceinrebushumanisnihil. Ideofufiiciat huius vcftigiainda-1 gare,&:peropcra admirandamagiftram rerumconteniplari, Nilho-'
:

minedignius,
>

quam ex liumanisdiuinamctiri, ex creaturis Creato-< temjcxlibcralibusdonis Laigicorem, cxprouidcntia a^texnaDcibc-.


nignicaiem,cxfadisOmnipotentiamNuminis,

'jEnigm A
.

Hermes iul^et ^venari tinSlur^is


in iisftt manfiQ
omifiosx
:

in Upidihus

tjuoniam

H4'

earum Lapides itaq-^ conjideremud a vobis

Quis izitt^r Lapis,Re2ina,tin(^t4raProximus eli ? SABA,


'
'

Tertia Dies: De Terr^ S A B A.


Granatus:
^

Fossilib.

loy

Namq; inigneperfiftit, iubcusq;cft,&:aunreminana-

fi ingreilus in metaila accedat&ponderoficasjncrcioquidveracrindurasin eodciit. Admirabiliseftnaturahuius kpiUi prcE cjetcrisomnibus. Vaporauriinco

turalirerinfecontiiiet; quilnis proprietatibus

fixusefti&coiorrubeus, quiadcft^tindurae^paludamentum. Natura ineoftiorumarmorumin(igniainrculpfit,fua?q;plantasveftigiumreliquit Imperatorem Diua^ MemoricC Rudolphum II. lioc medip
:

Mcrcuriumvulgipra:cipicaftevidimus. Artiticiseft&coagulationcm

cumfixarione &:ingreflliilliadderc, &an6turaeritpcrfed:a. Enhic eftcampus Martius protyronibus ad exercendum non tam manus,

quamingenium; vtrimentur,anGranatusfitartivtilis, &fific, fiue non,cur,6c quem ob defecium Vtenim eft.Medici corporishumani partes,venas,neruos, ai terias, humores & operationes contempla?
,

ri.vtfanitas&morbusdiicernantur, caufecuiufqueinnorefcantcum

(ymptomatibus: SicChymicifeuPli^^phi naturalis cft, mineras, tanquam fiibicd:aartis, enucleare,pKliBarc,&examinare. Sicenim Morienus , Sitniltterfiias inquit ntaior radtx huitis operis eSi in inqtiifimnc
, ,

Jpeciernm,quafiintmeltoresadhocrnagifierium

Nam vnaqudt,<^minera multo^

rumeligenerum

SALOMON.
Eflneadhucaliu^lapis tin^uram prafeferens^

JEmGUA
'4^-

SABA.
argenti rudis (anguinea, quam Ovcbf^ilibffjj vo* fitvalderubejijinignetamenrubedincmillamamittit,&:paritargencumalbiffimara. Rubedoautemillaeft infiilphure,
Eft
,

ncmpe vena

cant. Haeclicct

ideo feparatur. Qupdfiargentoviaocommunicati pofletjforectinAura,quaequeritur. Accipiatur itaque hsec minera,&: fulphur illud
lubeafiatinftar croci. Prius camcn,quam

rubeumcoquatur,donecaibumabeocoloretur, &tota compofitia hoc opusincipiatur , aceni*


ineexammetur,rationibusquibufcunquepro&contraaddu(5tiSj
cutienda relida
:

&

veritas patefiet. Eftqj haec alcera quafi materia ingeniis docilibus ex-^

quibus tamen nolumus fophiftis alios decipiendi

aniamprsbere.

SALO-

lo^

Septiman^ Philosophic-*

SALOMON.
^MJOMA ^^-

Quid cenfa dc Utndc L.a^li f

SABA.
j^titlemedicinalkeft, cx auro dcduccns fiiam dignitarem
liquando:vi(ibiliteiineT>hofpiratur.
;

qu

CcElicolorem inigncdarabi-' kminfccoiitinet, quiper ainliQium inde leparatur^ad cuiusexeitti* plumforte Iic?ret(5c riibeum. colorem cx luo contiaeu^tc extrah.ere. Col.oi" vlti;amarin.as Yocatur , qiiia vltramarc pctcrctur Ycne tiis , vtfi(| proflindo y vndc Sc cx Hi{pania, Indiisvc^ ArgeiKJ idem eolar cft huacaigentcumhxum quissxillimarcportet, & a,d rubeura deduGt'-^ bik m >fi m pdQ.i i-^rc iTgim iu m c ta U aha berc t.,

SALOMON.
j|Ni;G.M.A
*'*7*

Quofnvdjo exira,khifr U^t&.


^IJ^ncrA }
.

La z^idicQlor exju/ti

5rAB,A.
j

Lapidisdi<^ioptimccororati,puri,libravna,prusvctmmns,GontCH||
xitur in

temnffi-mum puluerem,iji Porphyrio cum aqua clara cxicca-1


5

turpuluis,&;teritur,donecalcoholfiat:deiadcaccipiauturpicisGi^

caEvncia5tres,refIniepiniivn-ciaequatwor, mafl;ichcsvncia!tre&, thuris;*

'

vnci<etrcs, oleioUuarum vnciaed.uaE:i In patellamvirrcatam ponatiur primooIcum,cuicalidoaddantu!: rellna, poilpix^dciadetlvus, poftrcmamaftix moueantmbcne: alteri fcutelLcinfi.mdantur S-c bul.liantparujn tapidis.puluerem ficcum ponc iiivarculum, cui affnn-";^ das hoc vngueniCumpaulatim,mQucrido rpatula,.vtbana:fiai mixcio Relmquc lic hajic raixcurampcr dicm , ex q^ua dcindc c.olor fic (egrc-* gatur : AfFuadcaqiiam buUicatem fiiprapallam ficmoue refiigcra
: :

cam efEinde,^^

feruiii

aliamq^

aquam afFunde,idq; toties.,donec aqua^v


aqua^ abcat, Sc coIqi; ciruleus cric
ia*i
i

non amplius tingatus; Fac

vr.

fundoy qucm aqua.caruri.purgare porcriSi>.fi opus fic^

SALOMON.
Sm 6 j#A
''**

Eftigitw vrt^uentwn ^pingttedo okofk

quit extvd

hitWiSarAm CArtd&Mntxjim

cor^onhnsy eamcjycom^.

mendat

'

Tertia Dxes: De Tekrje


io in operephiiojophicojn^ocedatur >

Fossilib

ra7

^mendat acjua pluuUJeu^Urafer^ajjdamy

Qmdfihoc mop

iiABA.
Non abs rc foret^ quiaolcofapcncnantiT profundum
nuscoIorcm<lK^um ad
,

coloresqi

^ant & accipiiinr conftantius,quain aq^joia. Sunt pra^terea hit attraiicntia,calcraciencia,&rctincntia{euaftringentia,quaevclutipermafe

rrahunt, attraclum fcruam, donec aqua

bullicnseumfcqueftrct. Itainlapidephilofophico^qiiampnmuminteriusrcdadlumfueritextcrius, &:viccversa,hoceft,

cumpurpureo

<)rnaturcolorc,hicinviiguento,quodcftaniraa,congregatur,

&pcr aquam nubiumieu inftrumen talem viftu hu mano ma-niieilarur,

SALOMON.
k

Cur anmam lapidii 'vocds vnguentum f SAB.A,

^ nig m:
H5-

Phtlofophorum plartorumquc: lic Hacc Hcrtnctis funt verba, cnim LuUiusin OodicilLcap.ii. ^ahoc tmquity^oleHmentiKciurajau,rum^&anima^acPbtlofophomn mgueutwn , qito totiPHpsrjiatur ihagtjienuvf, Et cod.lib. cap.5 4. AmmA emmfumfermenta, olea, vngtnntay aurum , <^4rjgentum rtoflrum. Arnold.in Ko{.\ih.\.cz^.^^Aerf!ineeiicleimtt& tinclura^

&

^^aurum^&antma Philofophontm,

& vnguentum

quo totuln perjiatur magi-

Jlerium. Sic Riplaeus port.^. Atqij htc medius aer,qumtoleum vel aquam dici-

mus,MoJirum igncm, noflrum vnguentum^nofirumjpiritum, rtojirum lapidem, in

^ua refolafundata eii omnis nojira fapientia. Et addit l<lunquam folm exit, nec intratperignem ; fed aqua quamprimum eum ediicxt , acpo^ introducit ,vt
:

<tiqua^qu&ahaquanunquamfeparatur
%noueie
,

.,

&Jicpoteitaqiufolum nojiram aqv.am

quimotmcaufatur mortan finiul& vitam ,

ddhdrttfiru vUa repugnantiaac contentione.Vndc:

^qva uaturaUter aqua apparec,PhiloIophos vn-

&

gucnto&aqiidvtiadfeparationcmfutin^uia:,hoccft,animalapidis&ipiritu,

SALOMON.
Cur hac pars lapidis appeUatur vnguentum ?

An
Kd-

ama

A B A. <^ia ihungit partcs terreas & iiccas lapidis


S

J,

easq; inigncHuxilcs
2.

Io8

SEPTIMANiB PhILOSOPHICjE
Eodem modo
dicitur
,

rcddir, ita vt in metalla facile ingrediantur.

qiioquc acr t<colcum j qiiia olcora func aciia & humcfl;antia, fec]i in*; p oros corporij profunaos infinuantia. Sed Philofophorum olea non iunt flammantiajaut combufi:ibilia,vt vulgaria,a quibus hac quoque
notadifferunt.

S
j^^^cf^iA
'^''
,

ALO

M O N.
?

Quod eftpy oprimi nomen lapidis

SABA.
Lapis vel Apis eft j Lapis, cjuia duram materiam obtine4:,per quam vircutcmluameftundit vchui aurum pcr Inpides duriniirosfuas vcnulas, Apis, quia Apjdcm igyptiumluaforma rcpia^fcntat. Sonat; autem Apis/gyptiis bouem, fub cuius figuia Ofliidem cohicrunt,dicentes,

Ofiiidisanimaminhuncbouem migraire, qui cornicula tam Lunam albam.ahas toto corpore niger, in fronte vcl aherutro laMateriaenimphilofophica, quaeperApimexpiimitur, noncflLun.-ecrcfcentisexpers, inquamanimaOliiidis continua leriemigrat, hoceft, aniraacorporahs, vtvuhArtephius,hgaturcum animafpiiituah, in propagationetin<5l:ura:. Qui Apidemnonagnoteregeftauit.
fcit,

^
:'

lapidcmample(5latur,&:fuflicitilh.

Aliudnomendarencquco,

cuni habeat omnia in fe nomina, omniumq-, retum fimilitudinc^.

^^iGMA
'5^'

A L O M O N, Sedne extra mineralia em^emm Qjm eflpater lapi


S
,

diSi^qHisauust
S

AB

A.

1
\
;

Saturnusauus, Chirontutor, Vulcanuspraeceptor, &Iupiterpa-

quamuis alii ei trespatrcsaflignenr, vtalteriOrioni, Phocbum, hoc cft, Solem cceli, Mercurium & Vulcanurn,hoc efl,artificem ingeniofum,&igncm. Quocunquc modo. accipiatur,vnarcscfl; idcqua LuUius i Nojler infansymc]uhih4bet duospatreSi duas matres vbi Vulcatcr;

&

num quoque intelligit;

quia addit: Et quia

ipje

chare nHtritm

efl

extota

fuhflantta in igne , propter quod nunquam moritur,

SALO-

Tertia DiEs: De Tekkje


-

Fossilib.

io^

SALOMON.
Jupiter multorumjiliorumpater efl : at tuforte Dio
je n i g m a
^^^'

nyCmm intelligiif

SABA.
Eum ipfum ,& qucmuis alium.Sunt enim re vnum & idcm, ncc nifi
nominibus
Sc accnbucis allcgoricis differunc. Propriiflime vocatur

Mercurius,vel Mars, vel Apoilo, vel PoUux,

S
Tibi,

ALO

M O Nj

& fic de aliis intelligedo.

Hyrame, nuncobftrepammcis quKftiunculiSjCumRegina

mihiratiscoiloquijintcrcefldthacvice:

ExtecjUarOy

MumflM ^^'^^^^

jidendum mineriSyCjtum metalliSyperfe^is, cjuam imperfe^


flifyCorporil?u^Sy quamf^iritibtiSy

aut contra

HYRAMVS.
Tria funt hicptimo propofita enodatu difficiUma. Enitar tamen vt pofllim fingulis fatisfacere. Si metalla in fuis venis quandam vim aftralem, formatiuam ac fpiricuofam habcnt, qua proueniunt,
,

&

quafi vcgctantur, augmentationefiiicordis, fcugranrperfedii

tum

minerae funt prxferends metaUis fufis,& in ignc emaciacis, coqi fpiritu priuacis. Sin fecus 5 &c hsciUis antefercntur. Veriim enimvero nihilinhacfublunariregione aeiis eo fpiritu dcftituitur; fed quaeUbet rcs forraata eo imprxgnatur; Inprimis metallicae venas ieu minerae, in tenebris ilhs agquae vt fuas formas fpecies diftin6tas habent , nofcuntj itavim quandammouentem feu fpiritum mineralem ab

&

&

aftris

defeendentem poflident qua altcrantur, &admotumphyfi^

cumincitancur.Animampropriedi(5tamvcgetai)ilem,aut(enfitiuam non inteUigimus ; fcd rd, quod alterationisin niineris principiumeft. Qupdnifi eflec, nulla alceratio aut mucatiofequcrctur, nulla conuerfioimpeife<5ti inperfedtius, nullumq;graniincrementum;{cdqu6d haec fiant,indubicacum elt ab experiencia metallicorum opificum,qui

venas eas fcrutantur, exfcindunt, in lucem proferunt,Uquefaciunt,&


in fua metallaredigunc.
iniuria.

Mineras itaque prastulero metallis fufis non Adfecundumdicendum, adimperfedaplerofquerefpexifle


vilitas,

authores , fed cum perfedis naturaliter fermenrata. Si copia a

nigre-

IIO

SfiPTIMANiE PhILOSOPHIC^
fi

nigrcdo matcria: coii/i<lcrctur,


tio

facilisalteratio, folutio, 8c coagula-

operatiGnum

fi

naturac curfus,vciligia,.&fcries: Harc

lingulaadii-npcrfcdadcclinant.

oinnia& Dcpcifedis&pc conueniunt, fcd

ibiplcrumquciiiumpropriiu-n auruin.&: ai:gentumintelligunt, non cominune. Calculum itaquc impeifcdis conccdo; fed non omni5

bus,quem vni dcbeo. Ad tcitium iffcro^iiod fpiritusnon coagulandifintabfquccorpo;:ibus, ncccorporafoiucndaabfcjueipiritibusi&

quod vnum alterum emcndct & corrigat,


uat.

vcluti

manus manumla-

Corpusabrquclpitidbusquodcujique mGrtuumeftj &{piritus abfque corpore , inftabVxis, fugitiuus , vagus. Vinciantur fimul per Vulcanum,&per[>etu6vnaiiabitabunt,vtvnares,cumcorpusinipiritum,& {pirirus in corpus tranficrit. At non omnis fpiritus omnicorpori conuenit. lungcndumeftgenuscumgcnere, &fpecicscumiua ^ecic. Figiturenim,vtRipIaeusicftatur,amnis(piritus cumcalcibu*

&

fuigcneris.

SALOMON.
iE N I G M A
^^^*

Qj^d de redu^ione

meta Uo rum in f^rimAmJuam maf

teriamjlatm^an illafitfuperfiua/mnecejjkria^

HYRAMVS.
<-/

Rcdudlio inprimam matcriam fubic(5li philofbphici fic intclligitur,qu6d illudcompofitumrctcxcnduTniit eo vfque,donecadfucrit


illudjin qiio primum natura opcrari incepit
,

idqj in

eam formam

li-

h.

cetimperfedVam^ quamhabct , rcdcgit idqv^fitperfolutioncminar^entum viuum perargcntumviuum,multasobcauias: Primo, vtfiat dcftrudfcioprioris fbrma;, atque ficdigniorem foimam acquirere pof^ fif, quamdiucnim caforma,quamiiabetillud fubicdurn, prarditum cft , altcrius nobilioris non eftcapax , aut appctens : Excmpli gratia, y Acccdo CK vna via Rcgia in triuium , (entres vias, cx quibus vnam | viam cligo ad licuam tcndenrcm, quam profcquor. Eodcm modo fubic<^um philofopliicum fuitprius quafi in via Rcgia , feu matcxia || .ptima,cx<juaprogtefrumeft adiormam certam vcrftis ijcuam. In hoc ilatu inuenimus hoc fubie<5tum ^ fed illuditcrum rctr 6 ad viam Rcgiamrcdigendumeritadfuammatcriamprimam, in quacixm fuerit,
:

jiUa

viaformaeeligendaeft,nempeaddexcum, vcTinduia indciiat

Tertta Dies: De Terr^


quod
viliori vfiii

Fossilib.
,

iii
i.

mandpatum

crat

Sccundo

per reduftioncm in

matcriamprimammetalia purgaiitur & lauanturafijrdjbusoriginaJibus& rerrcftrcitatc fuljphutis immundi: Tertio , vt fiat vniuerfaliS &pcr minimamixtioinJrormaaquaE,non pulucrisfuperignem. Quae enim fic mifccntur non facile dilmnguntur , cumaqua aquam comple(aatur,&: proximus proximum fuum non dimirtat.Ex quibus conftat,nihilfieripofleinhacartc,abfqucprmifsiillaomnibusdccantaca in primam
j;

materiam rcdudiione.

A L O M O N. Qmmado retexi^jfunt metaUn f


S

^en t gmi

HYRAMVS,
Eode^m

modo

quo Auguftas Caefar

Romam

rcKquit

marmonempc
,

team^quam

lateritiam ftruuntUE, &fHperfundaraentocodemexdigniori materia,

&

ligneam repererat-

Teda &:

patietes de-

jnarmoreaj2dificantura:desdcnom3:SicenimAuthorAuEor3?,c.zo,
S:epardntur,in(imz^elementa,tenafciticet,aqu4,a'er,&ignu
tinqmtU}(yVtaliatriaetentetitahi.ea vakantradkari^fi ipfa
i

Terra ihulem reejfct,

nsn

ekmcnta

fundamentum non hahercnt , fuper<dificandum

domum nouam

tbefaurariam..

Dipu&iomtnferuire dicitur cahmatto &folutio,

confiridtieniaUa, o^crationcu

ALO

M O N.
an vfque adekmentafm' ^nigma
^^ ^*

Qmufqm vetexendafunt^
flicia.an tunplm

ad materiam primam nudatam ab omni

^ormat /'

HYRAMVS.
Adclcmentanon opns a^ regredi-, rum cnimtotvimcompofTtHttt
^ciirueretur , quodficii noTrdebet ^fe<i ad elementata corporaredire iufficit.Mulrc) minusad materiam nudamrccurrendum erit:quiahaec

Rcc inuenirur,nec qu.Tiimr.Nullum cnim corpusadeo deftrui potef^ vtomniforma orbetur. Materiapriraa,vtmeretrix,vnamformamdimittiCjScalccrani captat^fed non prius illam , quam hanc. Regreflus
noftrt

ITI

SEPTIMANiE P HI L O J O P H ICiC
,d

jioftrifiibie^tifitraltemvnofaltuj nccopuseftplurib.cancnnismca-

tibus,Formaipfiqu*edammanetiie<inoJiprior,aquadcnoiTiinationc
iiabebativcrumrudior&incultior,mutabditatiobnoxia,inftarccrjE,
vt fledtipoflit,

quo debet Remancnt in eo qualitates priftin^e, at diC:

ligatx, taecibus (eparatis.Ita cibus fit chylus, poft chymus, hinc femen genitaic,poftembryo, deniquehomopermultasdigeitionesialcerationes,maturationes,&: tranfmutationes. In finguhs hiice mutationibusiingulasformashabetifedvltimaeftomniumperfedi(rmia,&;vJdenturpraccedentcsomneshuicinferuiretanquamdomina:.

.^

SALOMON.
iENiGMA
^S^.

Qua eflmens

^ajilii l^alemirii in dejctiptione

em

primamateriaLapidisphiloJophicif

HYRAMVS.
Ipfedelapidcvilispreti)dicit,qu6dvoIatilisexeoextrahaturignis.

Id enim vcrum cft , quia omne , quod non eft de cflentiaeius , auolat, autcomburitur; Ipfiimqjrcfertlapidcm componiexdiucrfiscoloribus,nempcex{eruorubeo,&odoriferaeiusforore. Lapiseft,&:non lapis j illud,quiateritur ; hoc,quia funditur.In eo folo operatur natura,&noninalio.Naturaitaqueoperationcsfuasnondiimineoabfoluit,(ed quati in medio earum ciii (u eft. Ex hoclapide diftillatione notaaquaclariflimaehcitur, qua;Rcgem,patrem,(eu(encm(ufFocat,e6 vfquc, doncc ipfi reftituaturanima; &c matcr volatilis ipfi in legno adsquetur. Qupdcnimeftfuperius,eftficutillud,quodeftinferius, &a(cendcnshabetnaturam defcendemis. EadcmigiturBafiliieftintcntio,quamuis aliis vtatur terminis.

J
i[

"i

AL

O M O N.
&

craftiCcirabimus nunc,fi placer,ab hac Foflilium inquifitione, no die ad Vcgctabilium claffem accedanuis, in quibus d Cedro ad Rutam murariam, a fummo ad infimura , quoad iCnigmaticaenoftrie tradationi fufiiciat , difcuncmus , agnofcites,vel ex minimo flofculo Dci Optimi Maximi omnipotentianr^jVt Pocta Chiiftianus vcr^

canit:

Pufentemj^refert vna fd herba

D e v m.

SEPTI-

Qv^ARTA DiEs: De Vegetabilibvs.

115

SEPTlMANiE
LO.SOPHIC^
Quaita Dies
T>E

PHI-

FEGETABILIBVS.

SAL N. nobis iedio in A T hoc magni Mundi libro nunc V R A impcndet quarto hoc die in quartapagina. Hanc difcamus,luftremus,& diligenticuraperuoluamus. Sienim pucris in (uis tabcllis conuenit , vt occupen tur circa prima&literaturas
:

OMO

tummult6magisnobis>vccircamaio-

lis

114

lismuiidiapices, lineas

SePTIMAN^ PHILOSOPHICiE & ^guras reatcs quales func omnes.viiU>iIes


,

reaturaf, eootcmpl^ajncias

^ agnorcendasverlJbmur, vtiie, hononifi-

cum,& necefTarium erit. Qujd Antonium Eremitam indies eruditiotemreddidit? Monlibermanurctipcus, aut bibliotheca copiola,qu* caruitj fed iola conteiuplatio MundijleuNaturjE, eiusqi vaiiarura, partimnfecundumcau/arimi gcnera inquilitio. Ternasmhocpaginas abroiumius, non praremm dignitate, qua: potius Angelicunv eloquium.quam balbuticm humanam poftulant ied pro talenci noflrirationciJvmcmisIyncericaxc, vtpQtuimuiv NuncPier&arumvires&; diucriitates percurrendo iuuelligabimus, qnatenus hisPhiiof^ fophLi noltraad ruamintcntionem vtitur. Nonenim Heibaiiumin:fUtucrecflnoftra; vokuuaiis aut.huiufcc loci,.actcmporis. Scripfelunc &edideruiit de his lua opeiii ptargrandia viri exLeUentillimiinE I
;. ,

>

^i.^2^ftiio.

cliueriishnguis.&;nacionibus,.L?jii copiOb-} dc abloluce, vc hanctra-'

j,

itandimatciiam tai:is.iliu{lracam omribus ienuencibtis pi^ripuerinc,.-^ AngutladieivniusmecaeU, quicnon iohgos adjTiTcricducurfus, LaConilmo corrccnu fuccinifla rcrurn bieiiicace. Wtcvcio Adacic*',
^

&

dicendi,vbeicaLopuscft
pi.nxeriCiircrasj

cumnacuraperresipfri.slonuatur, koceil

pcrpiancas.o': vcsjct.abi.h'a,

&h;ec,canquam hicroglyphicas foloira|


i

noaVieaiS (olurnmod6p3dibusconcuJcciriUSiied6c.

Magnilibri harcma- ^ griae/1 kclio, noniuvxientis-, autpvC dibns, fcd nobis iatiomilibuSv/ cuujmeadac^i.Si btaiiicam fclam Cato in(<-'gro iibiotraTftauiL,&: ^|uidam in-fociiiicis, ahj in apibus folis coniCi-npiandjs conlenueiunc^ i
li^^Miiopcr^eptciTiUs, i(:rarcmur,t\'edifcamus.
.

qnidaccidecrobis.quicocuin hocf/l<indi ThcarmmjConcmenscunt


corrtemis, perluthandLmiai^umDhmus. iuqiin vnafcpcimana, finc
paucishoris, Qoiciicumriauiganr

bicnnium

&i fcmeftie

tenrnnm oibcm rc^ftiori du;ft:u, adnimmiumpoftnlanf A<i toc Sc ranravet6


;

orbjsarcanaenucieanda cx fuiscauiisJiuiusvic^ebicuitas vixfufficc* rct ,niii ialtem fumma rcrum capita perlbingcre auc libare uobis forct,
in propofico.
Vv^getabi..
*'

Vegetabihumautem duplex omninoeftdifferexitia Aha enim i>


:

MIIIO. 1 r nII Vcuctabiki putrera(ttione,nuUopraeceaente

*^A"

dinario naturaeproceiru cx. (eminc

fiiac

Ipecici oriuntur ; Alia ex (bla


*

ptiorisgcactii aa.

corpoieo Ipermatjc. Eft autemillorum (emen fimulagens&patiens, hoccft, Hermar jhrftclitici generis, autpotius in feniiuc eoium efl fis formatiua , pri-

Q^ARTA

DlES:

De VeGETASILIBVS.

II^

tn^ moiiens&a?6tiua^ ncc non materia, moramrecipicns^pafliua, vndcplanta' cinuslibctiadicalesparces ijenerantur. Habct prxteiea i"emeTi,veUM:iouuni/uumcorticem&.regumcntum,cuiincJuditur,& ad planracionem v/lj; virrurc iiitcgia conferuarur. Tum ii inbouam rerram.hoc eft,bene ltiiicatam a Stercurioillo Deojpargatur, cuiuicunq; fJ3ecicifiierircre('cercincipithacmodo Interrapmgui&ftcr- j^^y,y^_
:

x:orataeftacrc<ioquiEdanitralisfcuraIi5petr<t:,quaeiiloluacurinaquacicfccad.

pluuia vel nubium, &:>rcmc tcrr;|(.^fin>cdum,pcnetraturab hacaqua

itrosa,& intumcfcit,e6 vique,doncc corcex rimamdncat,& franga<tur Deinde magis magisc^ intumelccns vcluti puJlusex oui cortice,
; ,

iiccx fuoputamuiecgreditur,
Cico
:

non motulcnlibjli,localitamc &:phy-

Sicgladcs querna!ff-ibit>pi{a,amvgdalajprujna,cerala,&;reliqua vegcrabiliaomniaortus fuiinicium lamuntjqaorij quoduriora^iunt putamina,eG longius tempus requiritur,anrequam lis apeirJs hiandbusleminaexeant; quo mollioia,e6brcuius; Teiraaiucmiuogrc-

&

i-nioillisvteuugenitalem pr^bet,tanquamimmcdiate
:

matciomnium

vegetabilium vnde quando lemina terr<e mandata , mcumeicentia^

nudanturTuo cortice,ex patte vcl (Grdiirer , fit conce|(fcio corum&: rro


prius. QupdlipracduritiecorticesriHiipincqueaiit,autaiiasratione
defeiflus pluuiaj,autfimi:tum ncc iliius coiiceptus cantinget,Qupfa^lo,incipiLnaturaoperaricumvcgetabiIi,velutanimali.Primumem- j^^jjujm i)rumleuvifcus, quodinanimaliformatur, pr^iertim inhominc,eft pnaium, par,cumvenulisfaisacvmbiIicofGEtuscpati inlerto. Haevenselunt <]><* "* -manusepatis, quibusiiludartrahit fangumem ex v4:eromaterno,reu"""*J'.^

acetabulis. In homine autem bxc vis formatiuaeft in leminc mafculi^ homine iio,quodincipit hunc morum ; materiapatiensin foeminino crudiori, foimawt.

nccnonfanguincaftluenre.Poftepar,corprim6fonnaritraditur,vni-^

cadomus&officinavircutisformantis,vegetabilisinhomine.ExcorTde rcliqua vifccra membra vitam .& motumaccipiunr. Simili modo lemen plants in rerrx matricc radiculas , quali venulas melerai- piantarum

&

cas 3cnianum,acquirit, leu radiccm epati allimilatamj Deindeger-gcnctatio.

mcna vcluti

cor, quod paulo fupra radicem exiftir, Sc inarbonbus frondes reliquae oriunrur. Vnde Vcgctabilla truncus vocatur : ex hoc rami non immerito vegetahtltat vt funt arboies,i-yi antmalta ( abfque duuntur fenfu &motu taraen j a quibulilam dicuntur, quo ad nutritio-'""*:^^***'''

&

nem. Animalibus os

fupcrius, epar in

mcdio corporis

eft

Plantis
infe-

"^*

'**

II^
infccrViS

SePTIMAN>E pHILOSOPHICiE

vrrnmq; .qnarfuo alimcnro rvmpcrranraffixiTiVCtam nodliT* quamuKCtdiuiVuaiuurroicca-li c-cpuigucdmetcrra:. lllaiumincrcmcntumpernutritioncmhacrationevidecurcontingere: Corricefeminisvcgctabilisri]pto,acconceptioneitafada,eximoterr:epcrporos aura quaedam feu vapor cuaporat qui attingcns fibras &: venulas
,

radicum, abillisattrahitiir^&velurifittcntibusunbJbitur, non fine puluifculistcrrx* t}uicnmvapo';cnlcendunt. Vaporhiclubhumidus pcrmeauisangullospcncrrar, 5^%. cum cerrciT.lubAa;ui;\,libiairociaTa,fepcromnesdimenhonesplancxextendit,in {]i<a a higoreaeris
circumftantfs congelatur,
i'c

in

aqu^efcu fucci dcniitn rcra

rcdit.

Qua
cjua

modocumnaturaiucccfiiuc vca!:ur,hincplantainalrur.icrefv:icA'in
latcradilataracur,co vfcpe.donecadiuftrim
Vegetabiliumparcn^'**

dgmen pcrucncr!t,in
,

quiefcic.

Terra

.Sc

aqua

(iint

vcgct.ibilium parenecs

nutricesque,

queraadmodam& nutrin^cnta;

fcd aqtmin acicnuranllc, cCaater-

Cibus

&

ram fccum airumtr>vi Iimul afcendanr, dcinde reucrtiiur iu anuam,& aqua m tcrra coagulatur. Acr itaque cibus eft plantnrrum , & potus,
lac&puls, linequocrefccrcncqucunt.tamintrinfccc, quam aWb planrre vegctant,& augmentancur i Aci iu pluiiiam refblutushume<5lactcrram v & ex ea piaguedincm coliigit,quam pluextrtnfece.In

povus pUahoccft,
^*"*"*''

Aftroruok
Tifcj o6-

uiaiterum aeriareddicaminiftrat, vt didhn"n,pIantar,donecilIafoIia> florej&Iu(5tusproducat, fmgulisannis, quibus adhas vfccsnatura rcuertitur.Non auccm ncgandum eft,vires quafdam occn has ab aftris cuiqac fpeciei plancarum aftluere,quarum bcneficio illar vai iis & cet-

**

tismed^anturmorbis , quafi ex propi ieraie naruuTi

(id has viiTutes>,

Yt&: ftcllarum, indagare , fupra humanicatcrn videc.ir. Nihiiominu& fuercnonnuiIi,quiidconarilimc,icddiucrfiracione. Alij enimafola

xpericncialingularumherbarum proprtct:itcs agnofci' volunt. Ahi


cxcharadcre fimplicivcgcrabilianatura iniprcifb ad hmilicudinem alicuius partishumanicoiporis,morbi,veihumoris. Qujdam o>mnia
vegetabiJiain ii.clallcsvei y.generadiuidunr, iuxtaPlanerarumvel

iiq;

fignorum Zodiaci numerum 8c naturam pr.rfuppohram. Quidam>, frequcntiores,Iecimdum calidum,frigidum,humictuni,&: ficcnm cadiftinguuntjtanquamprimas elcmentorum quahtaces, exquibus
ieinde fccundas

& tertiasqualitates rationcdcditcunr.

Vcrum in his;
quibusinc
mus..

omnibus innumcra dubia&incertitudines occurrunt, de

huiusvirae obfcuritatevixYeritatislucem attingere vet vidcre polTu-

Q_v'ARTA DlES:
miis.

De VeGETABILIBVS.

II7

Scclrcntandaviaeftjtviactandaalea^vtinhocquoqueNaturai catopovidoicscuaclamuSjYndcCrcatorigloria^&homininonnihil vtihcatis acccdat. DiuidemusautemnoftrasDcambulationesPhilo- u gjfjo hu. {bphicasinquacuordifferentias,nempeHorti,Agri,Prati,&:Arbo- ijiopeii. fcti Dc Horti mnneribiis>tu Regina de Agri,tu Hyrame,mihi quacilioncs maiT!.bicis cgo vobis de rehquis,Prato>& Arborcto.
:
-y

A ,Qu.i^rtioncsclcHorto

propoiicns.
ri^Horto.

Horti fimul iucunditati &c vtihtati, fanitatiq; vitaehuman^infcr-

uiuar,qiucabrquciIhs{emimortuavidetur.Quidenimhomoabiquc
fanitacc C^i commcndatiorfadtuseftafratre lbrori>hoceft , a morbo morti.C^d ablqibono vcih Ciuih^tcriepuhus: Quid abiqviucu? J

ditate,molciiiisi<icuiisintcrmixta? Scenaabuji rifu, vclceenaabrq;

cibo. HomoenimadriK-Evitarruftcnrationemhisomnibuseget; quae

omnium primus Athenis intra EpicurM mcenia hortos inftituit,in quibus vixir,& fcholam habuit , contentus n?.turiv:'Jonisboreni}bus, maleaudicnsaPcripatctici^, qubdncgligerishonoirs5inhortislcfcabdidevit,vitamq;abrquedolore,cumuicunditatcaclamjpro/irmmobonohominispronuntiaric.Acrecflcin-t-aS intdteIlc6i:asfortcexca(ari potcrit Authorm illis. Homints cnim rinis& lcftui.ci(iimmura bonumeftreveravolupras2terr>a,iQn corporis, hbidinis,,*"^*^**'* a:utguIx,{edanima?mcntisque,quaeDeoadh3erensvniceomnisgaudijjl^titi^EiiJcvohiptatis fit particeps, adquam quoqueconditaeft. Quidc corporchoc iatelhgic, vereEpicurieft dcgrcge porcus, habens animam piolale libi datam vt altei: Grillus. Alcinoiquoque Phoeacum Regis celebrantur hortf, vt fertites, biferi ; iic Adonidis, Semiramidis in Aftyriapenhles^necnon Helperidum , qui aurea dcderemala. DcHerbis Flofculis hortorunidiflerere noftnx
hortis rcfcriinrur acccpta. Epicurus
,,

&

&

&

&

cft intentio.
ret.cjtiiie

En primaaljfe^H

Koja, ianuoe praft/la appa^

zofz.

cumfitarmatdyVt PallaSy ^pttlchrayVt l^enttSyA


-,

Gratiis in delitiis hahetur r Formoja efl^ nec minus cajla


:

morigera , nec minus violenta,Jinon hene traSletur Sua^ MmcvuL


mSylfella, tenella , cjT eompta

virgp elt,cjui intra cancellos

'^^'

^,

^inof.

nS

SePTIMAN^
,

PHILOSOI>Hie>

Jjfinofospp cUufit

ne apueris

flultis imt) unc rjf^crt^ uv

inmanipulos.^nnonh<fc (ocum habct apHUphiluJophos^


S

ALOMON.

Pl-iilofophitot'Roranos
certusiit.

iTbi condideiunt, vt mtnicrus conun iaHabentcnimaiagnum, minorem, abbieuiaram,Toleti-

nonaliam ob cauram,quani.quodRo(l>:alb2e&: odorandumobktslinr. Qu; P.olas hortenfes donaRt aiiis , nonniiiil dedifli; ex narura: munukults cenicntur Muito magis authorcsiiii,qui tot Roiarios nobis reliqueruTit,
num,&plLires
alios,

nibesEiniiscreucrint, &: aliisad

Roiisfertiics &:plenos

donaria reliquiflc

mundo
j

cxiilimandi funt.

Alia Roieta nonnunquam cafu quodam pereunt Philofophica pcr-

manent, donccfuerinthommes, quiodoraruingcnij nondeilicuuati cx nimia Coryza.

B A.

AKiGMA
'^'

Quasoh caHJksKoJa
^phitofophica
f

vegetal^ilis ajsimitatur miner/tli

SALOMON.
j

..

Eafuntd.iuerfe:Primo,obcoloremalbura&rubcumvtriqjRofa:
vegctabilrfSc

tabiUs5c
philofopliica.

philofophicscommunem; vtq^ purpurcapretiofiorhaquiavimhabeat


,

beturcandidis-, ficrubratinduraalba,velaurumargcnro:Secundo,
vtRofavef-etat,ficlapisvcgetabiliscrei"ceredicitur,
in fe alterationis
nis:
,

quali nutritioms ,augmentarioni-s

^Sc

propagatio-

Tomo, Rolarubeahabetflauos

cyrihos

& caliccmviridcm,{e-

mina imus villoi'a:Iidem colores in Rofa mineraliobferuanrurj in hac enim viudis Leo prarcipuum eft continensi contcnta funt fpcrmatavilcofa &:aipcra, capiUiflaui capuccxornant, cum6:ilicctproic(5fciofadacltinmctalla, tumflaucfcunt: Quarto,Rofafenfibus&

ccrcbrohominisacceptaeft,propterfuauitatem odoris, pulchritudiRofaphilofophica oranesfenfusexhilancm,&falubritatcm: ita rat,cor reiicit, ccrebrum corroborat,& innumcra aliapraeflat, dc qui-

&

bus vidcantur Philofophorum hbri.

SABA.

QjARTA
V

DlES; De VeCETABILIBVSS A B A.
ajfif

119

^n partus Rofc virgineus tinSlma ^aoquc


milatur^,

/^nig m a
^^^'

SALOMQN'.
Fcreiiiomnibus: VtcnimDofax:eus foerus vcrtice (iioriimpit mo,triculam,in qua concinccui-j&iecrearurnocturnororc , 6c diurno So'
liscalore; ricphiloibphicus

m ranguincpropno
fic,

coalercit,

donecin

lucem nafcaturj&perfedus nopluuiam,quaujannunciacperlTinvariorumcolorum.Rosvcrique rolsamicuseftriccalorneccflarius, quorumfiquiddefuerit^abortus feqnitur, & fcEtusmorirurinparcuiaUter prodibit in lucem purpuVulcanusilli
icui,4uccipicniiSj &viuidus.

cabrcm miniftrar,&; lu-

SABA.
Qu^caufi^eBalhdinis^ Yu^eainisinvn^
(fecieroi^f

^nigma
^^'"

ALO

M O M.

QiuEilioh^cvulgariseft, at folutionis PhilofophonoH indigna^: oIoiCsfub{hnriarumvelle deducereex qualitatibustlcmencoruni


primis auc fccundis, fruftrancus labor eft, qui
tur Inbrico
:

fandamcnco innKaenim hic vidftur corref[-onlio, nullaproportio. Inpomis uibcdo excerna marimtafem pUvTumqur, & ad Solis Eadios cofclioncm dciiotac Lquia cuiuique pomi ktus Soli mcridia-
Niilla

noexpoiicumriibeib't,reliquanoaiccm. Icadc vui5&aiiisfru<5libus uidicandum. Sol ftaque rubedinem in his operanir adlu^ili fuo caiore mirabihcerj non. c]uod propterca dicendum ht, omnia tubcaobie^o. clTc calida, iur macura, magis coda, quam alba, quia conrrarium &pc inueniatur veriuri.. Siint poma quoquc acida &: immatura,

aliquando eciam rubra , frudus alij manifefte frigidi, vt fr?ga, erafa ^ 6i ciufmodt alia. Sic Rofa Ephemera ftacim rubct , ncc cxpedlac maturationem vltcriorcm. Qupmodocunquc fit, a Soie

&

RcfpoQfio<

tamen
cft

aon

hanc rubedinem dldis vegetabilibus imprirai dubium , abfquc vila niixtionis Elcmentorum conficeelefti

deiar

II
h^rcns

SEPTIMANil PHILOSOPHICiE &

dcratione pracfuppofita. Eft autcrn rofac rubedo acciderii fcparabilc in tenuiflimarubftantiaieiusparre; vndepcraquam calidam
:

aliis medicinis Exfacilime Tindura Rofea extrahiturpro fyrupis rradkum illud terrea corpurculaigni mixtain aquaabfcondit.inquibusproprie colorillcrubeus, tanquam in fubiedo hiereat; Euanc* fcente vero igneex terra illararillima, tanquamex fomitenonido-

neojcolorrolaerubeuscxtradusperitjfubie^opropriodcftitutus.

SABA.
^Nia M A
'^^*

Qj^ cauja efljcur IpiritUi vitrioli tinSlura njeldeccdo


rofarum rubearum in paucis guttis admixtus , ruhedinem
cius exaltet,augeat
,

& diu ilUfam conferuet


SALOMON.

Pulchra eft haec q3eftio,& exphcaru digniflima. Diximus rubedi-

nem

rofac efle in fragihfubie<5to

icuraraliibftanriatcrreaignimixta,

idqiverumeflc 6:hocieftatur,qu6dfpirituaftringentecumapcrtionCjfeu apericnte cumaftri<fhonc dcnfior &: corpulentiorreddatur, cumigneoelcmcntoar(5tiusconne(5tatnr, ne vnum rehnquat ahud accidcnscondenfiri, vndeneccflum eft condenfata fnbftanria

&

&

&

colorem rubeum augeri. Qupd autcm vitriolatus fpiricus prxftac inrubeo rofa! colore, idemin ahis fubftanriiscoloratis & coloribus cfficit. HincarinAoribusinprimisexperitur.&coloribuscorumpcrfic

mifcetur.

AB

A.

^NiGMA
^*

/jfy

aaua fortis capita rojarum rubearum recentium


,

muria conditarum pallmtium ctiam in hyeme optimo ruhore tingit&imbuit ^t coronariis mulierculis notum
,
,

S
niuria condita: cx raritatc

ALO

M O N.
dixijquiapallorrofJEacciditetiam

Eademeftcaufa, quam modo

elemcntorum didtorum , quac roborantur duphci ratione; tum quia cx vitriolo eft aqua ab confirmantiir calorc potcntiali adco praedita eft, vt frigida coropofitaj tum quia rof

&

Q^AitTA DiEs: De Vegetabilibvs.

ui

ro/ac corpufcula mox calcfaciat, 6c rubcdihcmcius cx ccncro ad (upcrficicmciiciacjcum ritcxactrahcntibusforciflimis.

B A.
manens fumo MniauK
'^^'

l^erttm cur rofa rubea etiam injrutice

Julphuris vulgaris vertitur in alham , autfaltem dijlin^la

eiusfolia,quafumusattigerit}

A L

O M O N.

VcMercuiiusMercuno,ignisigne,&fiigusfrigorcelicicur, ficaccidens i calorc Solis rofae imprefTum, vel ctiam elcmcncum roGc -igncumafumodilphuriscalidi&ficci, hoccft, ignei, excrahitur, Sc cum fumo euanefcit, atquc fic rofi,vel eius partes fiunt albac. Fumus enim fulphureus pcnccrat rofam abfquc conftridione , &:poftca auolat,&nca(fumitid, quodfibieftmaxim^dmile, fuisq; alisin aerem
exponic.

SABA.
Quid antiquiores de rofee ruhedinefenfermt f
iEsicM a
'^^-

SALOMON.

Rofas prius albas (anguine Vcneris tindas eflcrubras videlicet, lum illa cx rofcto profilirct Adonidi ab Apro vulnerato opem latura. At hsc funt omnino allegorica , & de rofisphilofophicis intelligi dc*

bent,vc alibi iacius expofuimus.

SABARoJaitaq;reli^4y adLiltumtranJeamus;

^n jw&^nicma
^

toc conuenit Philo/ophi^


S

^7

ALO

M O N.

Nihil magis 5 Nam hoc album,& autei,ncc non rubri coloris eft. ^ lftaliud,quodConualliunldicitar, &aliud,lito; merJpinMZppcU latum.HuicPhilofophorumopusperfimilecft.IIIudtutumcftabinfidiis practcrcuntium, propter vallum &: munimentum (pinarum; Hoc a lafciuiaccrdonumluxuriantium,&otio(brum,dcfenditurfepimcnto varionim terminorum,& allegoriarum. Imo, vt ipli flores lii

&

iiacci fpinis ciicumfcpci alicnis

non propriis,nafcunturin lucem :

fic

Q^

&fa.

IIZ

SEPTIMANiE PhILOSOPHIC^
S

&fGetusphilofophicus, diimprodit, abhcscrogeneisadmtxtis,<jiifc adcius naturajLTUioafpc<5tam,lepaiatur,& purus oritur,

ABA.

jEnigmv
*
'

Qy4n non hu^ f^eBctnt florcs yirgtlimo amgmatctefi


Slilvidehcct:

virgii.

O/c, miibt^s in terrh infcrlpti nvmina

R e^nm

ciog>

j^^^ cantnrflores, fir Phylhdafolu^ haheto-.

SALOMON.
ue Iris,dequavu;It (vt vidctur j irrtelligij .laeumenitTifiorcra Aiax, qui feadTroiara infanus interemit, con>Liliuraeftrcxruleura
,

.uerliis

tradiiui>diinim,odo

cjuis

fidem hilloiiaadlub.eat*

6ABA.
^NiGMA
*^^'

Q^d de Hyacinthol

SALOMON.
Et is flofculus humanana reliquit faciem,
-

& plamaE aflurap/it

Fin->

gitiuenimindelitiiifuifle Apollini,

Gumqi Boreas eunderamarcr

cxzelorypiadifciim, quQcumi^poHincfeexerccbat,meiuscaputillifit,

vndcmortuu9abApoIlinciugenteinhuncflcn:cmcommuratuSi

cft.Hoceft inujolucrumfabulae, fub

quo

vcritasrei.abfcQnditurtaii,-.

quam:(ubpallio-.

SABA.
iENiGMA-.

QHtdintelligitur per

Hyacinthum

^7es
^.

ALO

M O N.
&
,

Sane formofus aliquisiuuems,cumquoaofteiApoIlofcf2epecxir


ercet, at tandemabcointerimitur,inftmcluvcnti, Stqiiishuncnore

agnofcat, ncc Apollincm agnofcet. Igni^enim Naruix pcr ignenii ad raotum rncitatur , ac deiiide contra nataram in aihim ducitur ,

quod contranaturam eft, oceiditur


cofos rcdigitttr.
^

& in nihilum

vel in fumos vcn*-

Dum viueret autem Hyacinthus,

candidusfuitjat
-

mortutis, in florchoc Kabiru cseruleo abamafio


lacileintelle(^w.

donatus eft, quod eft

SABA.
Marcifp^ qtiidhahet myflerii Chymici ?
s

A L (>

QVAJITA DlES: De VEGETABIXtBVS.

lij

SALOMON.
EchoNympha adainatus, quam ciimfugeiet,imprecarionctada in fuiipUus amoiemincidit:atqi fic ad claras cuiufdam fonris aquas (e confpicatns.exarfit eo vfque-jdonee
Etillelpeciofusfuiciuuenis ab
contabefceict: Ipfecnnn duphci modo & morbo confumptus eft, nempe vt agcnsfeu amans, & patiens feuamatus. Nec vere (eipfoexrrafelefruipotuit,nex: fuo amorefiuea(^iue,fiuepaifiuei-vnae afFeftus eius immedicabilis extitic.

SABA,
Qjiidjignijicatur hocfigmento in

Chjmicis^

-ffiKieuA

AL

O M O N.

"^"^

Qjuod agens Scpatiensin vnonoftro compofitofimulinfint poft .primam pr^cparationem, vnde fit folutio folutiafeipfo ,>& coagulatio <:oagulatiabeodem. lixiLenim,vtPhilcfophireftantur,propnafua aquafoUiitur, &:propriafuacalcccoagulatursab(qucpefCgiiniaddi.tionc; Contabefcercauremvidetuiid, quodfoluitur,&;congeiari, ^um inilorem fui nominiymutatur.
S

AB

A.*

Aiira efl hxc hominum migratio inflantdSy nominus, jg^ iNlGWA


^tiamplantarum/eufegetum
lafonmjratrihus
:

m homines.vt deCadmcis&r

^75'

diaum efl Verum h^c omniaejTe vnius origmis e!T intentionis non dubitamus^itavt qui iwumeo^
introjpiciaty necreli<^uaignorarepoJIit,
,

rumprohe

Quid

^xiJHmasdeHelemo^

SALOMON.
loris;
; Eftautem fl.iui vel a^irei co= vndcnonimmerit6aflcribicurHelcna;illi,qu:vnacumPollucc ex vno ouo^prscter humanum morcm,editaeft In oue enim philooi)fignato eft vitelluscum alburaine,PoIfophico femel concluib luxcumHelcna, &: nuUo adminiculoegetamplius, quamin(?ubatu
:

Isflosaft ejtHelenae lachrymisnatus

&

&.fomento

caloris temperati: Huius Helenslachiyms cum gutcs coagulancur inflorem aureolum.

fiue ociiro-

Q^i

SABA.

U4
jEniGVLA
'74.

SEPTIMANiE PhiLOSOPHIG-*

SABA.
Suntne plures pUnu Chymicis allegoriis infgnes J S A L O O N.

Sunt vtpotc Mercuiialis, Lanaria, Flos Solis , Heliotropia i Cr** ffus, Chelidonium, Colecafia feu Faba iCgyptia, Moly, Glaucion,&
:

hisfimiles.

SABA.
^NKiMA
'^^*

^epngulis ordine dijquiremus


Praflat in opere ?

Qujd Mercurialis

ALO
:

M O N.

Eandcm vim & facultatcm, quam pracftat in clyfteribus, ncmpe, vt cmoUiat.&refiigeretparum Vndc vis laxatiua dc purgans augetur, quacconfiftitinhumido. Oportctenimpurgareperherbamnoftram Mcrcurialcm totura compontum , veluti corpus humanum,ab omni immunditia , & heterogcneis, cjuae ahis remaneicnt , & gritudmcni^
inducecent ilh^quod aha argra (aniora redderc debec.

S JKnigma
'7^.
Haeccfttoties

AL

A.

? QuidL unarta J

S A L LnUio celcbrata

O M O N.
phnu AmabilUy
cuius radix rubea,

foHainftarMaiorana,admodumLunaecrc(cunt&decicrcunt HxC crefcirinmontibus&vaUibus, Philofophisadmodum grata&qiiaclita.HancaiiasvocatidemRaymundus fuum menftruum mineralc,


cui addit

& aliiid vcgerabile, quafi ex vino cdudlum fpirirum, finc

^aibusmcnftruisdicitjfcctumphilofijphicum nafci nonpoflc.

SABA.
jiNiffMA

Sedadmirahilts eltpr^ cateris Flos Solis,oculum tUum


magyii mund: exprimens , aut potitn ftauis fuis capiUis

^^^^

poUmem

^
Ad

hu

c^uocj^

Chjmia injeruit f

SALOMON.
^cvirtucciongeantcccllit.

RpccndoreftinhifcclocisHv.Iiotropii$quibufcunque,quietamcn

onmiamagnitudincpukhntudme,

Solem

Q^AHTA
Solcm
parcat.

DiEs:

De Vecetabiliitj.

iiy

obuertit facicm, tanquam amafium, quem abeuntcm veluti oculom(ilusprorequituroculumq',claudit, donecSol iterumap-

SABA.
Suntnehum generisflura^i
^.HiGUk
'78.
.

SALOMON.
^eliotroptx vocitantur.

Im6,vtgeneraCichorij,&alia,quxLatinis i^co SiUfttiMA y Graecis

ABA.
,

duid de Croco

feu eius flore flatuk f

^ n rc m a
"7^*

SALOMON.
Qu6dfit tindluraintervegetabilia.vtlapisintermctalla: Crocus Philoibphorum longe alius eft. De eo fic in allcgo lisciicicur PhilofophorumCiocustsliterpraeparatur: Sumatur radix cius cum ftipi:

te,poftquamfucrithumidus, teratur cum humiditaiefuainSole; Sc poft hoc dimittatur in balnco , donec fpiiitus eius tingens, purus & liquidus emineat, qui totus eft colijgcndus, &c cerpusielidensablucn*
^iumcft.

A B A.
'^

Quid fentiendum

de Elementorum extraSlione exjn^ievui

ChelidoniOj cjuodmuris (^fepibus adnafcitur ?

num illud dici poflit

SALOMON.
Mtitdtoneminedete

Philofi^phi longe aliud Chclidoniiim intelIigunt,quod prapparant

taracninmodumiUius vulgatij vt vcredciis vcgetabifibus Horatia-

abi'Unarratur.

VnumpraEparatur,a!rerumintclIigituri fempcrcnim allegoriam ieu

fimihtudinem Philofophiinhis pracfupponunt. HincAuthor Aurora?,cap. 1 8


.

(^itdam^in quit, Thihfophorutn kjncdiuinamfdentiam herbisjA'


,

dictbus,arhoribtis,flonbui

&

aliit

diuerjisvega^bilibus

necnonfucciseorum&

fru^ibmfimihtudinariecomparayerunt. Er paulo poft:

Seta,quMomnium

fradi^orum nominafunt pafitafimilitHdinarie

m ba( exceilentiftma fcientia, Eft Q^ }

fl6
tilisi

SePTIMANVE PHiLOSO^PHICi^

Eftquidemin Chelidonioruccusaurcicolons, iniTicdicmanoninuatin Chym,ia locum non habcns; Noxi enim cum Achiile aut Triptolcmodidicitignem tolcnnre, ac fub caibonibus viuis kupiunis nodtu iacere vnde ignis cius clemcnta facilc fcparat ,omne humi.dum,aqucum,aci.cum tk igneum refoluens infuHcura ,ac terram ad;

urensincineresinutiles.

>Enigma
'

B A. Faha ygyfytiafett Q)IocaJia quidhahet commme cum


S

Chymicistradationihu^^
S A L N. QuidamPythagoram citanstc{latur,eum Ouum Philo(bphorura vocalle Fabair y^gyptiam Quod non (inc cauia verumcxiftimo P.ythagorasintotaviraabiis hibisabflinuitjranquam fncri.s ammcemor;
,

OMO

loh. Chryf

tahamfcdibusi vndeaficariiscjusErirus ad mortcmhigiire.dicitur vl^ qucadagrumfabiscon/it4.)m, qucm non auiiis h;ittangerc,dicens: Sattiiifit moyt yqttiimfabiis (Onculciijfe Purauir cnim ilie, vt etiam JEgyprii,animasin,cauitatcfai;jar,um ft-ab.ulari idcoque li quis.comcdllet eas,anmTasruorumproauoiumabfumcrc. Scdexa]i!scircumfti.'ntiis probabilc vidctur, perColocafiam inLQ.UeCtum fubicdium philofophicum,quod,vt fiba,exxerius nigrum, interiusTubcum cft. Ad hxc Coiocafia gkba^ierra: inditur, ik fic in aquam proie(5ta,indeprouenit: Aquas enim amat, Sc loca paluflria,\?ihumida, nec nonSolis aeftum, v,eluti,&ouum philofojphicum, quodiniimoexcludendum
:

eric.

AB

A.

^NiGMA
*^^*

Suhodorata fim
Poetas celehrata
tAtts
;

cjuid de

Moly

herha apud anticjuos

^n ne hac aliquid Chjmicapro^rie^

injehahet}

S QujntoraChymicaeft, quaVlyflcs vfus diciturconm


Circes &Syrenum peftiferas
:

ALOMON.

Tcneficia

cantilenas Repcrta creditur i

McrcuVc-

xio contravenenamaximseefficaciac, cuiuscopiafic inCyilcnemoit-

,^cArcadi*e,Mercurij loconataii, vndeille CylleniusnoRunatur:

QVARTA

DlES:

De VeGETABILIBVS.

U/

lumnosintelligimus, pcrMercurium,nftineralemiIlum feu metallicuni notari,& pcr Moly^iulphur aMercui Jo eiufmodi iblutum,qnod
nonfinitartificem Vlyflem aliorumfcriptis aut fermonibus fophifu-

cis&deceptoriisaures&mcntem prjEbere. VndeHefiodusdcteftatur, quod ignorent hommes, quantura eraolumcnti iit in Moly& malua. Malua vci 6 eft ex hume<^antibus & parum rcfrigerantibus, vt
Mcrcurialis , &c
tota

Moly

contraiijE quahtatis, calidac&: iiccx j

m cjuibus

Philolophu occupataeft.

AB

A.
cfua pifces

QHJdde Glaucione heYbafentk ,

crcduntur ^ ni 6MA
?

frm monm in vitam redujjey^ acjuam Yefaujje

^^5-

SALOMON.
Glaucuspifcator, repertor huius herbae perhibemr, aquo &rno'jncnobtinuit; Hic eiim eandcm guftaret herbam,immorralisl:a6kus ^icitur,ingreiru&mare,inter beluas maiinas degifte. Idem Argpnautis
iamraonftrauit.

A B A.
iUts

Sunt muhi, quiftores varierum colorum arte facere^^]^^'^^


've! tingere

prafumant y auantum

fdci

adhibmdum

critt

SALOMON.
Quantum
expcrientia monftret aur doceat. Elle

emfmodi man-

goniain natura,non eftdiibium; atramenhomo k\, quodnatura:aducrfumefty mmquamilh concihabit, adeo vt generatio ex vtroque

Mineraliammcrahbus, &:vegctabi'Haplantisgaudent,&facile confociantuv,atnondiuerfagenera: Vndefruftracum minio vetcinabari quidam bulbos liiiorum aiborum imbuunt, vt lilia indena:fcanturrubea.NihilcnTimcommerciiefthiscoloratis corporibus mi^ neralibus cum radicibus plantarum. Videre tamen licec lilia, flaua> arantiorum s:oloris,ca2iulea;,ficrofris flauas &: bellides virides j fed ha:
fiat.

omnes ^ecies funtiRtecfedifFerenccs, <|Uodexfruticc 5:foiiis,ftipitiVus^radicibusc^j dignolcitur.

SABA.

US
Satis

SEPTIMANit PHILOSOFHrCit

SABA.
de Floribus hortorum dixiflc nunc vidcor; Qupcirca Agro relinquam locura,qui&:mcdicinalcs Sc alimcntalcs profcrt piantas^ tantum liomini vtilitatis prxftantcs,quantum iili iucunditatis.

HYRAMVS.
DtAffre,

Multumvoluptatisexvcftro dc Hortorum muncribus colloquio captaui*, De Agns vero quid quinam ? vbiincipiam ? vbi finiam Ob?

mutcrcendipociusnccellltaiemmihiimpendcreai^bitror, quamcloquendi , ob copiam , varietatem , admirabileniq; naturam vegctabi-

dibus

liuminagrispiouenicntium: Prifcaaetaspauciscontenta,vixitglaniadicuiis,pomis &.fru(5libiTs Sequcns inucnit vfum frumcn-

&

ti,hordei,tritici,aIiorumq;Ieguminum:

Hinc panis,

cibaria, potus.

paftact&hisfuTiiiia.quibushuiu-vitxpcnuriaindiget.

Ncverocx im-

mcnfisagridonisphiriHiaiimul rraftcmus, &:interie confundamus.


totiusnoftrjcdilquiliricnis ambitus circa ha'c duofaltcm vcrfabitur,

quorum Philofophi intcgris Triricum &: vinum, oprima


dumraodo, Rcx Sereui (Iimc
uero-

linris
vitac
,

& tradaubus mcminere, ncmpc morrahum ^olaria & nutrimenta, hoc tibi non ingta^um accidcre cogno-

ALO

M O N.

& tempore probe vtctis Egomeaccommodabofacilimetuarvoluntari, quacin iamdidtisadDifcrctione tua,Oprime Prin cepsjin loco

coredaiScbeucuolaeft.vtnulliusadmonirioneindigeat.

HYRAMVS.
Exfpacicmur nunc in agros,5<: inftar agricolarum obfcruemus rempus fationi idonum,num vox audita turturis,& vitcs colcd^ fini;

iENicMA J^yicici inuentio^


'^^'

^primus

cuUtis, cui tribtiitHY

SALOMON.
Ethniciallegoriis

Poetarum Chymicorufcdu^bi, Ccreriomnium

frugum,vt&triiici,inucnrioncm rribuunt; Atquam vcrc, ipfividclint Ccresin gcncalogia Deorum Saturni foror cft,mater Profcrpin*
.

cxlouegenitar, HancPluto,Dcusinfcrorum, opum,&mcttllt)rum, rapuit.H mc Cercri Iuftu$,<lolor,lachrymae,& per omncs orbis partcs
percgrinatio,vt quid certi dc ftatu

& manfionc
,

filiic

inquircrct. Intc-

xim Dca m afta Pclopis humenim comedit

cui icliqui Dii eburncuni

iictum

QvARTA
ftituerunt.

DiEs:

De Vecetabilibvs.

Il^

itemni adaptarunt,&

codum ad ignem in lebctibus vitaeiuuencm rc* Deinde&ElcufioRegiTriptolcmum rccensnatiimpae-

rura cnutriuit, queminrerdiuladlealuit, nodtufubignibusocculta-

vnde puero mgens robur quocidie accrcuit, patri vero fufpicio dc tantoincrcmento , qui poftquam Ccreris nutricis educationis modumcIamob(eruafl'et, Deairara, patrcnecatOjfiliocurruscumdraconibus volatiles dcdit, quibus illc anfidcns mortalium genus fruuit i

menta, triticumq;

in

tcrramfemmandimodumdoccrcr. Hscanti-

quafimpIicitascrediditj&proairiculoruseTheologiae^nullocontraicccci:as, ofupcrftidoi quid humana pcdlora <iiceraufo,recepit: obnuhilas , vt Deum verum non icntiant ? quid oculos mcntisglaucomaobduciSjVtveritatem nullam videant? Celsarunt,Deofitlaus, in Chriftianis populis ha*c delina 5c ludibria, luce veritatis exorta,

Chriftolefii. Ex Saciishterisriouimus, primum hominem-natumin hunc mufldum , Cainum fuiile agricolam, frugumq-, vtiUtatcm,Deo ablquedubiomonftranre,3gnouiire: Etcontra Cererem necDeam,

nechominem fiiiifevnquam^nempe taiem,qua:eiafrcriptapcregerir,


(cd faltem fidrionem allegoricam
,

a Poecis (apientibus
{e

&

occultac

Chymiae non

ignaris,

tcxtam&incrodudlam, vt

inuicem confcij

agnofccrent, Deiq, donum libi gratularentur, ac interirrt mundus ignoraret,hoccft,communcspopuli,do(5tivelindo6linonpcrcipercnt,quid tegeretiir , quade reagerctur,qu6dciufmodiarsforctpo{(ibilis, &quibufdaminvfupofita, quidfimularctur,autdiflimularetur. Verumnosalibicopiofiushofcelatuatos, nondeos, nechomiBcs, fed ex crroribuscrrores rcfutauimusj quocirca hic hreuiores

iumu$.

KYRAMVS.
^onum ejje
Deitriticumy nullus fann^ mentis negare Anxgvia
'^^*

poteritjed ita hominibus patefaflum eius vjumper Cere^

rem autTriptolemum omnino fahulofum ^


y

experientia aduerfum ePc


re poteflf

^n homo curruperaera 'vola^


njolatiles, cjui

& rationi &


currum
tra-

^ndraconesjunt
:

hant ?

Neutrum opinor

l^nde oportet antiquos [apientes

R^

nugas

t^O

S^EplIMANit PHlLOSOPHICiB

tisgds traiiajfey

& adnosfirosfuospojieros tranfmiflffe,


'ueritate

troTheologtayprQ

reigejlx htfioria

Qjiid^

mtpircenjesatamsi^llos nojlros inteliexilje j^erTriftolemt

Jubigneindurationem, eiuscwrrum

'volatiienky dracones^

^frugumfeminationem ?

SALOUOn.
Redcintcrrogas
ontineri affirmet.
aet.
:

Nam fub his eile phyfica arcana

ranrquam m ax-

cated:a,non.eft;dubiumw Silear,quirufticaopera,omnibusnota,h?it

Nbnaudicndus, qui admores.taha &:tanra dccUPUdiculusell,&valdertidi3,quiadaha,qudmChymica<ubied* transferat. Triptolcmusitaquemateriaeflphiloraphicavquxeomodoinignetradlatur; Poft liascitapracparata accipic dracoflcs volati.les, idcftjinfimumphiloibphicumponitur, tkliclemcnieu (ulphur

iixum doeecurin liuim proprium agruni rGminari Ha:c nemo, niiit ignarus,ncgabit: Yndepatct, quodiubreminatione tritici iatcrrami
:

arstim veteiibus,quam recentioribus occultataiir,.

HYRAMVS.
Mni c A
^^7-

Quinamex Pliilojo^htsmeminerunt hjiius agricultur^c


philojojjhical

SALOMOU.
Berc quotquor ilint ad vnum omnes particulatimi At Roiariuss Minor,Iod.Grcverus, &. A^ithor Tracbatus 9Bom *^\3<i;r;Cn'>^anm#* Uitl/ cx profeiro &.vniueinm. Teftimonia iniihrisomnihusiunLoh-'
-

uia, quae.nonj$;itamus

HYRAMVS.
jitiiGiAA-

Q^

'

igitur progrejfus erttah initio admelJem aureamf,

'^^'

salomon:
Scmen cligendummaturum , corpulentum, intcgrum , non nimis; vctaftum,quodpurgatur per vcntum a paleis leuiculis, percrrbrumi' Ab^diisfoidibus ^lolio Hicartifc2L.mox ad fuum femcn rcipiciet,^
:

QvAATA
'^uaeret,vbihocfit
?

DiEs:

De Vegetabihbt^.

i^f

Rcfpori<ieo,inmediomuiidijinomnibusfinibai$

^SclatctibuSjin (iipcrrixiic ,
iLilphuris manilocli.:

vbLcunquc aquac locus, argenti viui fedcs, Nonopuselliiofl:rum.lapidcm.cxlndiisappor-

tare,cuilibctantepcdcs proic<5bun%j vifum,ta(5lum,auditum,fimod6

Campanxvius,vtinTurcia,iionlitdenegatus: ft enimjES.&Iaton,

Venus & Latona, Apollo & Diana,Jl lupitex-, quiahaecomnda& fingula fonirum Harmonia: edunt, qui tamcn abfque Martc agentenon
auditur;ExcludaturSaturnusvnus&folus,icdhictantumturbzdabit, vtpiar.omnibus admittendusfit: Aquarius eft hicloripes^^ qui,
jpluuia dcficicnte,deducit riuos aquse dulcis infitibundos agtos.
'^

HYRAMVS,
Qiiiddeinit a^tndumfjeminevojhitriucijfrafarato} iENTcn*

SALOMON.
Similiter terrafcu aruum prjcparetur, cuimandandnmfit hoc/clen, per arationcm, carduorum cxtradUonem, glebarurri attritionem,cylindroexplaQationem,&eiufifiodifimilesoperationcs: tum

^^^'

'

fcmenineamterram, anteoptim.el3etificatam, fpargendum


ccatioinftituenda, aues teiriculamejito arcendz
,

crit,

&

& expc<5landa

pluuia,Solisqi calor,vndeincL'ementum fequaturcx Deibenedidio-

e. Sicex vnograno,quinquaginta&pluraproueniunt. Phniusait, PlioiM' Byzantium Anicac campum centcnos qninquagenos tririci modios

redderc,& tcftatur miiTa Augufto cx vnograno quadring.cnta,paaci.s minus,germina,&549.ftipulasNeroniexvno grano: LcGntmiSicihx campi ccntum dcderc. Fucre autem tritici fcrac-cs,iiiprimis Bctica -& igyptus,qnarum ariftx pljerumquecentum grana cgerunt, CicetoSiciliamhorreum populi Ilomamvocat, qua: Isrpe maximos pa-sicijia hotticrit exercitus. Hinc ortam fabulam putant de Cercre , quse ibidcm rcum.popufruges & moduni arandi commonftrailedicitur. Falccm quo-quc Sa- ^on.
'i

turni, quapatriCcelo viriliaamputarit,in Siciiiam dclripfam aiunt,

cropter ngrorum SiGulorum vbcirimas meltes. Homcrus {cribitjtem|lum Cerexis iiiiile in Pyrafo vrbe Phthia:, propccr copir.m frugum cius loci. Sic Thraciafrugumferdlis,Saidinia,Hiipania,& ipfaltaha cft, quam Plinius Jib.^.cap.^. vocat terram omninm terrarum alu-

aanam,&Virgil.lib.i>Gcorg.inquitdeea: Salug mapa^arcnsjruguut Saturnia

teUus.

Mcro-

1^1
Babylonia
,

SEPTIMANiE PhiLOSOPHICA
:

Hcrodotiis Babylonixfertilitatem laudar in Ciio > vbi inquit

H<fC

coodiuo.

ngioommtm (quoividimus)

optimaefiduntaxat fureudo fiumento.


:

Namin

arboribuiferendis, vite, olea, nequaquam de principatu contendtt

Gererisautem

jruftuprocreando^adeoferax eilyVt nunquam nonfcre ducenta reddat: Et vhiprafians honitatefe vincit^ettam ad tricena quaternumferedigttorum latittidtne tri^
ticeisat^ hordeaceiifoltis. Hasceft magna anni coiona , qua Dcus ex immcnsabonirate fua quaslibct tcrras regioncscoronat, hasmagis, illasminus. QuidiamclcPhilorophorumagrisclicemus? An non Sc . hi duccnta aut treccnta grana reddunt pro vno Imo funtquimilic \

&

attcftanturjdummodoagricukusritefitinftitutus.

Nam&noftrum

arcrurjCmoHiatur,hangatur)Cxplanctur,&pofteaoccctur, &:iubucrrarur,vtbona &:naturalisfiarmixtioj acdeinde Dcibcncdidio cxpcdandacft,additis,quoadopus,aqua&ignc,hoccft,rore&C2lotc: Hicnaturafui oflicij nonoblira,vtnecintriticiprodud:ione, protiudet gcrmeacx
erit, qujfpriiis

femeninfuamtcrramconiiciendum

|j "

terra,hoceft, corcmbryonis vegctabilis&: mincralis ctFominbic, ex

quo dcindc ali^ atque alix partcs finguntur. Hoc eft, d ^ qiio l:i'pe diciturapudPhilofophosacMariam, quod coipus fixum lit de cordc
Saturni: huiusenimcolorincordisefformationeomniumprimoapparer,in quo conceptio

& impra^gnatio iam fada

eft,

HYRAMVS.
Verifllraa funt, Sapientiftime

Rex,

quae eloqueris, quamuis ca-

longe fupcrent: Si miremur opus philofophicum, ciq-, diflicilemadhibeamusfidem, qui ab cxpericncianon edod:i fu/ h KorphiI.in ^ /r rx r "^us,curnonpotiusmelles quas Deuscx triticeas, hoircolU2;omniMei.Belin?Quando potentiae benignitatis quotanuis inftituit , nobisq-, donar , admirafetBioatut mur ? Inillis fit ex vno muItipHcatio in ccHtena & triccna nulla prxvnuragrahabita(enfibiIimateria,ni(ifimphcierano: Inhismarfriapraliipno' fruracti, j r Tiir o nitur: Illishumanavitaaalui conleruarionemcger his ignriido nafcitur curantur. Quamuis vero tririci promultiplica- aflecSlus hominum deliniuntur tur,reritur, uentusfitannuus,&: communcrufticorumopus,tGrimundocogniibeliarur, tum,&contra rindurx gencrarioranflima, &pauciniaiis in mundo P^ilo^ophis explorata: tamcn ca dona aeque ftupenda (unr, qiidm exquo Tiuit hacc,im6 magisneceflaria vtilia. Laudeturitaqu? rubUmis Deus in Mcus nMo
1
.
I

ptumhumanum

&
I

&

&

&

<iu$.

fuisoperibus,quihuicvKxtiintumbonorumilippcdicat, vtnonfoluni

Q^ARTA
1

DiEs:

De Vegetabilibvs.
vt ftliciter

153

Lim agijfed etiam bene

& iucunde agi ab hominc poffir.


?

Sed ad rem
crc*

Quanttis calur huic tritico philojophice ,


Jcat.adhihendtis efl

^nigma

S
Turba,
cafteiiqi

ALO

M O N.
:

Philofophi, volunt in hoc imitandam naturam-, qu.r caloiem auget, leminibus aHquatenus in icgctes piodudlis: A-

nimaducrtimus cnim , quomodo m initio Vcrisjin his nollrisregionibus,frigustcmpcrctcalore,&pluuiamliccitate Tum Solad /quatoremacccdcns, hyememexcludens,anninouivicesincipitingenerando vegetabilia, & lucem aequando tenebris Arics nec caloie, nec
:

frigore furit , (edmitis &c sequus eft nafccntibus olcribus, hcrbis,flori-

busjgraminibus.&fohisarborum: Hunc{equiturTaurustepidior& quiparumab iquatorc verfus noftrum verticem Pleiadasfecumducit, inmeridiedechnati HicHyadasimbriferas nuncridetradiisSolaribuslucentibus,nunc vndeAprilisinconftans flct,pluuiiscadetibus>&nonrar6grandinibus&vcntistonat Hunc (equantur Gemini, magis humani, Taurinam faciem alpcram non
eihcjciorviribus,

&

oilcndcntcs,(edlxti Vcris,Maiiq;iucunditatcm

Omnu tunc rident,tuncformoJipmfts annus


Inhococuh rccreantur
varietatc florum

&herbarum,

nares earun-

dcm odoribus

aurcs lufciniap, , palatura 8c venter oleribus recentibus,


tacere

cuculi,aliarumqiauiumcantilenis> &variisvocibus,quascalorinui-

tatj&folum coclumq; diuinas laudes

non

pcrmittit:

Abhinc

Cancercft,LuniE3aiiiica&fedesordinaria,quamaSoIemaritoinrer lodialiafuabona&caftraaccepit:HicSolinculminefuofiftiturquidem atcalor ramcnfummusnondumadeft, quifcquitutinRegulo


,

(eucordeLeonis.

HYRAMVS.
Cur contra axiomAta natura
ell maximit^
,

calor Solfs in

Cancro non jEm^vtk


terris
'^^*

in cjuo

maior radiorum eius reflitudo

commumcatur,propior ad njcrticem nojirum accejjksy lon^


gior ah ^auatore remotiojeu maxima declinatio efl , Jed
in

Leone, in quo hac omniafHnt diminuta ?

SALO-

134

SEPTIM/Nit PKrLOSOPHIOF. S A L O M O N.

cflRcaciorcsin tciramcxcrit, cjiiod

InLconcSoleicuariiSstanquajninthronofiiccoDfiltif, indcviics ob morainfi.ipra tcrram continua-

tam potiusaccidcrc, quamaliAs obi:aufas,lupcriusinPrimr.Dicdircurfumcft. Conridcrandumtamcn,<|uod habJtantibusintra^quatorcm &TropicumCapricorni fub VirgineSoi vcrticaliscft.inaiorque calor, qui indcab Arictc c<3 vfqueincrelcif, dc quod Triticum philofophicum lub illa ron.imun<ii naiciprxf umatur. Vt enimtritiCiim,qu6maturius fucrit, c6 p4us caloiisrequirat, doncc a meflbri,

bus demeratur

in

<5:iorem admittit,doncc

Scptembri ita & opus philofophiaE calorem auad maturi-tatem pcruciiiat.


:

HYRAMVS.
iEwrcM A
'^
^'

CJuis color tritico phflofophU matuYo,

^ quodjigmm

emperfcfl^ coflionis ?
S

ALO

M O N.

Rubcdo fupereminenSjquffpoft varios calorcs prjcccdcntes fequitur:

Prim6 inLeoncviridiadcll huinidicasmoUis&aquofa^quasin-

magis abfiimitur vfqucadLeonem rubcum, &ficcita$ diesmagis curacaloref quaetingit)iiibiedoinducitur: Illafolutio^hxccoagulatio cft,quamuisha:cnonfiatabrqiieilla, nccillaabfquehacintoto
opcrc
:

&

Rubedoiuuenumcoioreft,albe<io&caniticsfcnum; cumq;

nofter lapis primo fit albus, vltimo rubcus \ hinc (enex cft , antequam iuuenis,vt Rhafis in Epift. LapisfitentU mjirdi,'mc[mt,fenexprimhj& yltt'
fno

fm

<ima atbede im in inim ,

& rukdc vUtni4)cton domini*. H Y R A M V S.


tn

iEN I G M A
'5^^'

(^nde illa rubedo exorstur , ex quibus qualitatilus vel


elementisl

SALOMON.
Rubedotingcns nihilaliudcft.quamignis acccnfus potcntiaHtec
in Mcrcurio,hoc eft,in tcrra 5^ acrc Mcrcurij.vt vim illc accepcrit per-

uadcndi &c maturandiomniaimpcrfei^amccalla,


uiutatidi.

inq-,

aurum

tranf-

HYRA.

QvARTA

DxEs:

De Vegetabihbvs.

1|5

HYRAMVS.
Eftrte mHltiplicatio tinftHra , ut tritici
jEn i g m a
'^^-

SALOMON.
Eadem&adIiuclongemaior,vtfiipeiiiisattigimns-, Vbienim tri{rcnmdiatcentena,lapismillenaprofertin infinrtum Et veluti tcties
prxparandaterracft , quotiesfeminandumineamflicrittnLicam fic quoquehtinmagifterionoilro. Lcoviridis quotannis parit lcuncu.ios,atnonfincLeonemarc; Terraphilofophicafoecundaefti atnoQ
\

line igne ai:rio,6c iterato laborc^

HYRAM VS.
Quotfunt partes arhufcttUtriticea}
iENicuA
'^^'
'

SALOMON.

Tics,radix,culmns,&/picai Radix reIiquafuftinGt,vtfundamentumin domo,eparinanimalivenasi culmus,vtparietesfcu cor^ tpica,ccu tc<3:um &cerebrum eft.H.TC lunt corpus,anima,tk: fpiritas,ial, fulphur,& Mercurius. Tria nominc d:in principio^re &. in iinc vnum
in.<^uiduum.

H Y R A M V S.
Trkicnnj tegitur

vohcres idcd^jurn^nt y
tale

^ ^ uacua

dejenditur a faleisfeti ariflk , ^ jEn ic m


reiifjquantur horrea ,

an

^^^"

qmdeB in magifierio l S A L O

M O N.

Plusnimro: ImoapudpermultosPhilofophos vix duogranabonitriticiinuenies, & integrum modium palearum , li illorum libros; perluftresj idqvob inuidiam aduerius corniculas & monedulas loquaculas, quoc voracitati indulgent, hoceft, contra malcuolosSaturnos,morolosEuGliones, gloriofosThrafoneSj&bellicrepasPyrgopolynices.-

HYRAMVS.
SedreliBis ^aleis^adUc terrnCy quodefiyinum, tranjifAmoHA

iinm:

'^^*

1^6

SEPTIMANiT. PHILOSO/f HrCi


:

himtif
tis,

Hoc eFlfoUtinm mccp.orum


:

refcclorium fcncStu^
dolvris ,Ju

gdudium iuuentutk ,mcdtc:(rfiyitkm


?

Ne^

penthes Qui iUtus imientw afjcribitur


S

A L

d M O N.
Gr;rcos-,

Oiiiiciiapud /Egyptios;

Dionyroapud

& Baccho nfnnct'^

Romanos; qui quoque lunt vnus & ideni rcbus 6c faclisin alicgoriis Omncshi a iuis hnguncurin Indiam pcnecrafic cum cxciciru, po:

pulosq-,

cundoslibi (ubdidifle,quibus vmum & vidun-i cuicum moii-

Ihaiint, humanioiesq-, litus baibaris indicarinr. Varijillisicinemm

comitesaflignantur,vtiuntSyluani, Satyri,Pancs,SiIcnus,Mufae,&
multialijadieuitatem,riihs9iufus,{altus,&:iocosproni. Amphisbae-

na,duplicicapice{erpcnsabeooccifus,&:innumeraaliapia;ilitaquafimiraeulDScdicuntur.Scdnihilaliudhisiigpjentis Dionyiiacisindi-

quamhumidior pars lap^dis,qucxiolM ic, mollic, humcclat partesiicciorcs&compadiasemfHem. HocvniuminucnitBacchus, DionyfuSjVelOiiris^hociderndocuitmortaicsjdcfr.arrificcs. InhuiusgratiamTricterica fcuDionyiiacafefta Atlicnis dcalibiin Gixcia inibtutafunt, Orpheo authore, vtEleufmiain Elcufo, proutlib.4. Hieroglyph.iatis deraonftratumcftj&lib.j.fubgcncalogiaBacchi.
catur,
<1S:

Anigma
i5?8.

A V S. B^veraigituY Bacchusnon cflinuentorVini'^

HyR

SALOMON.
Neutiquam',
neas, qui
eil

cum

conftctex facris, NoachumprimascoluiiTevi-

pater &c propagator

hominum

huiuice poft diluuium

inundi: Non igicurDionyfus erit primus vinicultor,quiquandovifeculo Heroico primarius intcr Deos xerit, ignoratnr; niii quod

miraculose ex ventre fuae matris Semcles,Cadmi lilia;,creptus, &matrecombufta louisfulmine, in patris femur iniutus, vfque ad tc-mpus natiuiratiscompletum. Quaeomniaallegoriani (nonautcm
fuerit
)

enim fcetus fcu Dionyfus extrahicur ex hoc eft, Mercurius cx Mcrcurio , iiilphur ex argcnto vi110. &inditur m matricem mafculara vfquc ad maturationem; hoc cft,foiutionepera(fla, coagulatio amafculoperficitur. Dum enim nigrumefUobfcurafamina dominaturinaquofa humiditate^ at pofthiftoriam
.

fapiunt: Nofter

fiio fubiedto,

quam

QvARTA

DiEs:

De Vecstabilibvs.
V
S.

157

quam albefadl:umfiirit,masipfc<lomiTiiiim ad fe traiwfert ,


ampliusmuUebicimpeiiumclominarifupravirum.

nccfinic

HyR AM
Quot
fiint

sradm
S

tr^Slationis vini. feu eius (hiritus -*nigji

cducendtl

AL

O M O N.
:

Tres: Primus circavitcs,vcdentvuas Altercircavuas,vtdeHtvinum :Tertiusckcavinum,vtdet(piritum^ Eodem modo circafub-

icdlumphilofophicum tcrnjE funtoperationcsvniucrfales: Primaad mineraepr2Eparationem:SecundaadJfblutionem: Tertiaadcoagulanoncm ex quibus fingulacfubalternasoperationcsagnofcunt.


:

HYRAMVS.
Quomodo la^is aj?imilatur
traflationi circa vites f
jehism
^^^^^-

SALOMON.
Surculus fcu propago in cxtrcmitate conquaflata infetitur terr,&
protrufis radicibus

primo dabitgemmas , deindegcrmina,p6ft vuas; Gemmacnafcunturex furculo ^germinacxgemmis, &:vua:exgerminihus:Itafurculusphilofophicus(uajrcnacimmittitiir,6choCftRe-

his (eu

compofitum noftrum ; cuiusgcmma: funt,gagatcs nigcr,in nigredincgerminainalbocolorej&vuacinmteo. DcvinoRofinusad


f>etr<t,ii

Sarrar.meminit,S;^i/f(?if5 }}ieus,inquiz,demulo,4d^yacjUd ivhif

eH^oleo Solari,ptauerit,^ defonte tnatrufmyideli,aqiti: Mercuriali, UitiA^u-

Jiauerit,& vinorHbrOiideflMfore&oleoAffimsJwpri, ideff,

Solts

vr.mfgemris

txijientif^nietum inehriattts,donec tetmn optts vertaturin terram,

&c.

Dc vitc

fapicntum,ciusq; (ucco, Hermes-, EtJcitOyinquh^qti&dvitfsfipiefiium


fuccuiinqttintoextrahitur-fliusquo^vimffninjine ^o.peragitttr, Intclligite

proportionem.-Decodlionamqucininuic, tindlura autem augmeniatihoccft,initium&finJs,

HYRAMVS.
Quid circa vini exprejiionem confiderandum ^

'

,^1 n ig m a
"^^-

SALOMON.
Eodcmmodo/iiccum
metcaddud^umeft.
vuaephiloibphicae oprimi, vt

iamexHer-

HYRA-

^jSi

SePTIMANA PHILOSOPHlCim

HYRAMVS.
4frNiGM A

2>^ Sfititti yiniextrahendQ lubens quid audirem

em

^^^'^

0* hoc opts apimiUtur.

SALOMON.
Namra pr^wlucit virtum
pio diaerGtatc Joci

& caForis tJiucrftim,

Khenenfe, Lymphatum, Italicum , Grxcum , Hifpanicura , & Cana.lium, cyiorum vaum foruus& meracius.a(ltcr>>,quiaplMS l|)iritus calidi,aSoleipiitraprc0j,continetvitavtaliquauclolibravittihabear vn'ciamfpiritus, autcjuadranteraveltri^ntcm^viAakiusnaturavijiiad(cendi.t,vtopin.or^ Accipituc

vinum naturalc,&: dc{liihtar,vTmoiSi.

infpiritum per AlembicuiT:i.,vtm3teriaac|aofa


in fiijido,
.

& faculenra raaneat


licctfiris-ftibic*-

Hic (pinir^ex omnigen^rc vini habeturin maiore vel mi:

aoric|-uanMtxire,vtdidum,expersomnfiaq.u(antntis,
ikoacl:u liiimido
lis

NonaAitcm.nafcipotellpernatuiamlimpiicircr ra-

ipiritusjicctpcr

naturam

iacocrunixtionea<j^uoi^tatLsiat.us

(\i\

lci

Deceflu-mcCt, (Ihaberi.optetur, vipeEattem.extra&atu5;. Sicfubicdla

Mcrcudalia func varia^cjiiaE meralla ac mrneralda dicuntur,CQrp!ia

&

^iritus-j^arcxYnoplusipirixustmgendscxtnahiturjqna-mexaJio^rout haecfuBt cruda^minusaut magis co^a.Accipiiiwigitur in fuo genc


tcmincrapcrfe5liJor, Scdiftiliatujc, veluti
Jct
j

okum liicciai

flaiificri fo'

adicillis farcibus feulapillissequiiitisia

debito pondcre7.&

ficrvt

i^iritusviai fiirfum,.(iGrindluraamideor(limcontnclat, cumillefit

adeo lcuis %c. tenuis,.vt etiam cffufusex va/ircuaneicatin acrcm , antc^juamQerEamattingatj^.hicvcroadeaponderolus, vt aufopriipponde* iet>&grauioribusraundic0rporibus. Eadcmeiidirtillatio vim&la^idis, ffedcentravtriufquelUnt diuctlaf fecundum quorura varietaDera fingulafimf a^Lcipiendx.

HYRAMrS.
jtv itjKA.
i*5v-

Efhte finilitudo intcr tinSwramy cor humanHm ,


'vim/^irituml

c^

salomon:
Bflvalidc concinna,cuiu$ Bafilius

Valcntimw q^aoquc, murtiqj-ali^

Phib-

QvAJCTA DiEs: De Vecetabjlibvs.^


jiicat,

IjP"

Philofophi m^rmmcrwnt: Treshiifont SoJes, feu Apollincs, ncmpc inagni mundi,pami &tcrreni, quorum vnus altcri vires fuascommu&infiindir,aluperiorifad:oinitio;5olc<]elilampas,diurna,fuk \ &

gacor vmbrx &c hi^ons , dominus \itx, fuos radios mixdxin ccntrum terrae , ibiq; filiuragignic,incognitum nec vicinisfuis, inhonoratum

etiamamidsvelconianguineis,innominarumartiiicil>us. Huicpatrimoniumrelinquit.non boues, vt AugtSoli$ filioj (cdvellusau-

reum,

vtaltcri filio eiu(Hemictae,hoceft,efficacitmaurificandivcl tingcndi motallajmperfc6ta in aurum , &fanandi gros intcr homi-

nesz Atqucdc Tin<^uracor quoquc hominis rclpicit : Vcrun)qiic3c >cor&tin(Skuram vinifpiritus, vt communcm amicum, amplc^ituii camhuic,quamilUaccepti(Iimus; vnde ncxusfit extcrnisvinculisin

vno nodo^quinonfacilceftdilToiuhilis, nempcvt vnianturtindlura,


quibus illa Regina eil , h;U>ens in fc .omniumiicrbarum potcntiam , qu {pirituinuehiturtcmperatiffimo inhofpitmm cordis humani, vbi manens intcr amicos, aliquamdia gratiftima cft in hofpitcm, dutn aegros illiusfubcUtos quoicunquecu-,

ipiritus vini, 6c cor humanum ex

ffcc;<(

ranitacioptimxreftituac

HYRAMVS.
Haccvt vcriftlnta {unt, ficmcntem iacunditate fiojgulari pcrfun^unr: Verumvt
fittnodiumrehatyfintceru deni^neit
fcic fubfiftcndum

mihi rcor Maiot cft, Rex, tua prudentia quamfat maior humanitas, quam di^i maior^ibeneiice^itia quani cxprimipo/Hc
:

celebrari,

SALOMON.
.

Pratorumcultusnuttcefteuolucmlus, quatenusnoftropropolico D/fi^ corre(pondcbit: Pratadancgraminapecoribus,vndccarncs&ladtcinia pctuntur ad alimenta hominum : In his viridis eolor, vt vcfti

nnua, ccmitur, qua totgraminum &trifoliorumgeiieialuxuriant: In his dcledabilcs oculisq; gratifllmi tapeccs a Nacura expanfi ccctiuntur, ia. quibus Nympha: cum Gratiis chorcas ducunc: in raci$ duulus
fifeUutfimHfspiaMtimrefi^fitnv,

quc

140

SEPTIMANit PHILOSOPHICiC

qui ferpcnti.s inftar nunc hanc,mox illam orani lambic , (eq; in varios reflexus inlinuat : In pratis Satyrion , Scylla , raultaque flcxus

&

-alia

herbarum & radicum gencranafcunrur^ad medicinani rccjuifua:


,

Paticacirca hac quarenda Jiint a te


^''"

Regina;

vidt^iicet

iEMiGMA brimo deTrifolio ^ annonhoclapidiy qni triangularis eft,

afimileturf

SABA.
Rhafis in Epift. Noj?^ Upis, inquit, tria^gulm effw effe , &quAdrangulm
ktquatttate
,

nonaiiam ob caujam, quam vt ternas meoej[e>itUi rnttas y&quaiic

tuor qualttatesa.qu.itas demonfiret. Vt itaque triangnli,

quoque Tit*

Hcrmcs; quod kicmeft, tanquam ttiafotiaex vnoobferuauipropagata, qua?&pro mon.idc&procriadchaberipoftimtxDeindcTiitotuiinikalbi&riiphylliidacam vQ^ixkr\x.zi:Vid'ttr^facmtnvnopaire,


ait

bcicftcolorisiVtlapis,floresq;mcllitospraducit,apibusprardulccpa-

feulum in prxfcpibus ordinc diipolitttm : Ad haec Tritolium fcmci ruumcircaradicerahaberenarratur, vtrcgcncraripoflic dc nouocN' urapoftfeenifcciailta&fubie^lophilorophicofiium fcmen in pcofundaabfconditur, n fivcilcaprasaatQriisriffticis, &fophiftisfuracitu$,hoccft,ignaris&deccpioribusccuarur,aiTtdcmctatur: AlijradicaJitcr hocinueftigantes>fua fpc vix fruftraripoccrunr.

ALO
,

M O N.
;,

j qu od Frtpdm inpratis cantando rumpitur d^tguit aultacq; hcrbx in iis rcperrantur quae o ccuitje proprictatis iint in fiiperftitionemagica, quid de illisfentias>.iudirc auco : fum erifm haec adcQ-arcana^&inexplQrata, vtadmir.ndumfii, rulcerciin taiuoanaorumnumcroiquibasmundus huculque durauir, efte deiis coguitumiOpiniomim magnaeftdiucrfitas,quibu(cfamnimium,quibuf^ damminimum Magiae attribuentibus: Sunt enim , qui magos nil talc facercrjeccxportari ad foca remota corpore , aibrtrentur , itd filtem vcncti ds imaginattone du;ci&:falli ;Hiacomne iudicium de magis

Cum Virgifianus epilio dicat

&

^ifTcMA

fu(pendiint:Alij(ccttSCCiifeiic>quibusijpfeaiIenuoc>

iju^

itw^^itC

Q^AHTA
^iherba

DiEs:

De Vegetabilibvs.

141

magica apuddntiquos commemorantur ,

^ quid

\iUU tribuuur^.

SABA.
if<

i^w V

Rercrunt,PytIigoram nominaflc Corair&fiami^Gallidara , Mcnaidem , Coiinthadem , Aproxin Primis dnabiis aquam iKbito glacia i3cconcreicetc fama eft: Corinthadisdeco<5loinaqua,protmus fanari feipcntum vencnatorum morfus,/i co foueantur, Eundem fiiccum eifulumin herba , fi quis vcftigio conterit, aut C\ eo fotte re^ fpergatur, infanabilem perire. Dcmocritus has connumcratherba^ eDcficiisaptas,Chirocineta,Aglaophotin,Marmaritin,Achemenidon,Hippophovada, Alamantida:Marmaridc viosfuiiremagos, eos aflcrif ,dum vcllent euocarc deos,& acris gcnios , ac daemonas ,

&

&

&

hfcere,adrefponfafatidicareddenda.Achcmenidisradicesinpaftillosredaftas iifontes 6crei interdiu cum vino potent, pcrcruciatus

nodkuconfitenturomnia, quae cmmi(crunt, qnae pertormcntaextotquerinonpoterant. Pliniuslib.i(r.cap.4.e^r&ifl/>i</e,inquit,fertrf 4Wmes &Jiagnafucari eonuHu, taciu claufa oiKntaapehri. Athemenide lome^a
tnaciemhojhuntitrepidarcugminayactergaverttre: Latacen darifolttam a Per-

farum Regty Legatn, vt, quocun(^ventpnt , emnium rerum eopia ahundarenu Hxccxmultispancafufficiuntjinquibusniillamvimnaturalemtaha. cauiainemadeile fufpicamur, fediis,tanqnam fubie<5tispropriis, ipititusniahgnosalligiri , qurdi(51:a hypcrphylicapcragantadmagiplacijum : Idem featiendum de aliis ciu fmodi mediis &: ceremQniis,qiu-

bus vtuntur magi

vcneiicx: Qupd corponbuslocamutentalpintibospoitatiperacra,innumerisexcmpliscon{l:ateorumquiinitinere a Dicmone expofiti, vel abalto deiefti fintj


ginatione

&

Quod quoque ima-

& (omno detenticorporibus mancant in certo loco, &(pi-

rttusafpirituinlocaremotioraiEbteiimdacatui, &Eocvideturabexperientia probari..

A L O M O K.

Sed his rcli6lis,vt & Pratis, ad Arboretum mc conferoxin qaode- Di Arh' ambuktiofub vmbtaiuGundior eftr Iwhoc homolapfuspeccatumm^r

& perpetrauitj& agnourt^Cttiirfqjpj^o^^^^*^* EBangefecjeparticeps


S
$
faiStus

r4t

SEPTiMANit Vhilosophicm

iBMtou A faausfuit: Quid.Princefi SagdciJ^imeJemis de (jIha AV#

^^*

mSa,inai4aHercHlesLfonemociidit^

HYR AMVS.
h agiiafcir , nec ipfiim difta fylua lacerc po magnas in homincs & pccu<les laniej lasexcrcet: FenlsciC, 5^ arrox,iniignis magnituclinis^ fyluaautem vafta,&inaia, in qua fe abfcondit-: Qui<l igirur faciendiimi Aiun^ I<eonemignibusteneficri,quemadmodum&rcii^uasbcUias: Vn4e hocmediointcrimcnduscrit: Syluatiotaingaturignibus,& ciraim*
"

Lconem Nenu
:

tcft In hac enimi

&

circaarborcsinccndantur:: ficremotavaftitatclatibulorumLcofaci*
le captabitur,aut iugulabitur^leu ad miuus cicur reddetui:.
*

S
xwiGMA
*o7.

ALO

M O N.
,

S^eSlatneSyltiaadop%5philofofhkum^

HYRAMVS,
Im6,^ potior pars eiu$,fine qua ncc nigredo ,iicc albedo ncc lu,'bedo apparcbit.
Viiiditas cnim huius fylux,vtpof e colorintercxtic
jTios mcdius,mutabiiis eftin nigrimi,albumy&riibeum,

SALOMON.
iEHiGM A
*.

Sed^vndehic Leo in hancfyluam^eruenit f

HYRAMVS.
Sitnt,quidicant,ytantcrclaturae.ft,cumx Luna<}ccidi(Ic, quo fuorefpeiuveiumcftcnonnegamusj Athic fatendnxncft, qu^dfii
ipfafylua-fitgenitus.&hiEcilliquafimatcrfit-

Nam & hacc fyluaLu-

4iaedicataeft,&cxca,velutiLco, originemtrahit-, hoccft,aLuiiarc-icur& tegitur plcraequc cnim arborcs cius (unt Lunariac.
:

SALOMON.
^NiGM A
*9

Quid de Martis luco

cenfes , in^^uo

j^eta Solisjiliuf

velksaHreumfulJendit, vi^orituifericulorumauferen^

4umf

Hlj^RAMVS.
Maj:sYt &Sol>ti2buitfuoslucosapud Pocca^^uieitt/cicfti funtiM^
"

ccttdt%

I
!

143 tcntionis:SoIfcaApolIo,vtb<>uesfoosmiisparccretj Mars,vt'u icuarietcs,qui Martiaflignantur; Nonabsrc itaqucdicitur,qu6d Axictis vcllus


lis
:

Qv^ARTA DiEs: Di Vegetabxlibys.

a Mercurio dcauratum^jrurpenfum fuerit in ncmorc MarMarscnim inaka ianccaillud cxponit, tanquam Troparam bcl-

lo partum,praciiis com fcris dcbcllatis


liioratriue

obtinendum Et
:
:

fic

Lupus dcau-

Regera ,riueLeoncm,fcu Arietem,vi nilnifl


r>cquit

pcllis cius

autcm Marshoc feolaremaneatjquam concoqucre Icruet,,n in nemore fuo illud vclltts ofticium ^x, Solis filio, qued
Prxftat

iprxdatoribus aut uribusauferatur,vclinfcftctur.

SALOMON.
Hfic
mala
>

ff>e^4fnt arhores
illis

Hefperidum, anrea ^ejlantes mhiomm


11 ov

Qm tm <U

eflfententia t

HYRAMVS.
aurea , eonrentam Pcr Arborcs intclligo contincns , Sc pcr lllaeruntmatreshortim,vtLeoviridis LeonisrQbeicaufaexiftir. Ea-

Mak

dem

hre raci!i$,q;ux dc vcllere aureo

j.

Melc cnim

& pomum &: ouem

!Crarcis denorat.

Vcrvim quia huius aliegoriacexpofrtio alibreopioiius fed:a eft, & laepios incakaraj^hieeammittimus*

SALOMON.
Qujdde Vlmo loefmce Cymnofophijiarumjentis l
MmBvtA
*'*^

HYRAMVS.
Gymnofophifta antrqjukus
in iCthiopfa

Colfegium Philofbphi-

cum habuerunt, (iibqj Vlmo conucntus luos celebraiunt, quasarboc jnagica, vt opmor, viDaemonum ebfcOa, inclinauit ramosfviosad
aduentumperegrinoram , cosq;. vocctcnui & focminea ^IutaaiT,vt patet circa Apoilonium Tyansum eo aducntantem. NuHa hic eft ranaturalis, (cd pcoiiibs kyperphy (tca, quam indagare , non eft noftu

infticuti.

SALOMON.
.^Auditti^ine

vncpamdearbore Cajlarcaiusmeminit ^1^


Theo^

"^

SePTIMANjE PHILOSOTHICJE 144 Th^phrajlns ^riflotelis difcipulm > c!ir cjti^e


natfiralis contradionii

kic caufi
?

c^ cxpanfionis ramorum efl

HYRAMVS.
Audiuiequidcm.fifamaveracn:: Aiunt,eamaiborcmacladuenta hominis contralicrc ramos,inqj aJtum cleuarc , ad difceflum vcroiicrum expattdcrcj&drmittere^quafi fugiatconucifntioncm cum homincob pudicitian>. At nemo lcnrum & motum aflcribet vegctabilibus Si mouetur,vidcturpoft (en runi moucri qui lemper moium (c:

ipfa iTioucntium antcccdit ; Si Ientit,non cftplanta,(edanimal. Veri-

fimiletamcncft ,cfte analoga qua:dam in ca.irbomm neruorum feu Tendonum,qua;a ramis ad radiccmproducantur^ivnde prefsa huma
tio

porosa.&CDncauacircaradicescxaccefluhoHiiniscontrahinQccflaramos,& cx diiccflii aut ponderis reinotionc , itcrum ad priorein

litum redirc cofttingit.

SALOMON.
aEmcMA
^'^*

Huius rei ratio

efl prolpal?i!is > fiarhor eiufmodi in rf#

rum naturaexijlat: Atquid de J^no Tartaria exijlimas\'

H Y R A mV
,

S.

Narrantdceo,Tic(cioquamvere,qu6dexfcmine quodam, mclo" uumfeminicorrefpondcntCjted paulomaiorc^rouindiore, nafc4/^ tur, fi in terramiite proiiciatur : eilqi ha-c planta agno perfimilis, ei-j crerccnsduorum pcdumaltitu<}ine ab inquiliniseius regionis BonO' rr^dida, quoiiAgncilumdcnotat. Habctautcmcutimrencram,8t: formaminftaT agniirecensnati; Habet caput, o<:uios, aures , &aiia membra. Dicitux&fanguincm feu fuccum fanguincum habere; ati iioncarnem,cuiusvicccancrorummcdiamfubftantiamobtinet. Pe-' vngucs in iis ex pilofa congerie habet , & radicemia dcsquoquc vmbilicumquafi mfertam j ^cpaicitcircumcircaaiias plantas, tinv deftituitur non quo alimen to deficiente,radix matvcgetat,dum diu

&

&

ccfcitl

Dulciseftfaporis,

& valdcalupis,aliisqi ferisappetitur. Non

procui 4 Samarcanda, TarrariaE oppi<lojprope Cafpium mare proucnire narratur, ciusq; pcllcsin TurcJaiTivfqucdepettari,& vtndi TuriCisprovftiaminterioiipta:ccxti^. Mixtumhocgcnusintervegcta-

QvARTA

DiEs:

De Vegetabilibvs.
;

f4^

!bilc &anii"nalcen{cmuSiquamuis(cnfum&motumnonhabeat, fed ialtcm cxtcriorem anima,lis formara 6c partes Zoophjton indc didum,

SALOMON.
QuT Popul us arbor Herculijacrata eUf
Mhicua.

HYRAMVS.
Quiahacinucnitapudinferos,dumCerberumcduccret;ncmpe habcntem foiia dupliciscoloris, abvnapartealbi, ab altcranigri& fumoii a fumo enira fulphureo hanc nigredincmtraxiile ab inferiori parie creduntur,autpotiuscarbonario.Hinc coronapopuleaHercu:

"4.

lifolennisfuit,&:incertaminibusvi<Sloribus,ta<iquambrabeion,da-

InPopulosmutaraedicunturSolis &ClymcnesfiliB,Phaetomi$ fbrores,cum ruinamfiatris impatientillimeferrent.


ta.

SALOMON.
Quid de ^poUmea amafia Daphne
j
,

Jlatuis ,

g^ <

^ n ic m a
^^^'

Laurummutataefl}

HYRAMVS.
Apollo lemper iuucnis fingitur^quia Apollo philofbphicus fcniumautcorruptionemnonfentit: Sic&Laurus folianunquamdcponitj Ccd fcmper comata viridis apparet, quafi femper iuuenis: <jU2Equoquc CGelofeufulminenonrangitur:Sic Apolio philofophicus a fulminc i^nis (cucombufiionciranmnis elt.

&

A L O M O N. Cr Myrtus Feneriy & OlmiFalladiJicata eil}


S

jenigma
ii^-

HYRAMVS.
Illa,quiabaccas habet optimi faporis, folia , tjuasnon dccidwnt, amatq-, littora,inyEgypto odoratiflima; Ha2C,quiaimmunis cift a cavetuftare,ad ducentos vfque annosdurans j tarde crefcens,gaujie

&

&

clctq; cinerc&calcariisfornacibus. Frudlusconftat nucleo,oleo,car-

lic,amurca. Eacoronabantujrequitumturmaeldibusluliis,

&mino-

libustriumphisouantcs.Ramieiusportatiolimprieftabantmdicium pacis. Miiumautcmeft, qu6dficcis& aridis lociscre/cat &oIcum ieddatcxfni6libuscopiofifIimum. Venusenimex marinatacreditui, vndcMyrcumlittoralemamt,tumobfoliorumdecus,
".

tumob
odo-

J4^ odorem:

SEPTIMANiE PHItOSOPHICiB
Pallas vero fapientiae

Dea, gauderolea, vr

pacifica, reniir

i^inijHU pingiics
tL:i-,^^cincrc,

rcddens

h'u<n:iis.

Qupd ha:c.i>ibQtfornacibus laece-

indepropneCliymicaeftj.cui-nPallasciiirdemarrisDeai
biriA

Gr; VndsiVtoricnusdelcribens igiiem coutra nat,Lt2um,ig/j, inquit


pbilafophicm talu e!i , quod ems materu

pdrtltmu partitur laHt enim ein


:

viaterta exjiercore ouiUo erit compojita, aut ex folw oliuarum

HtbiUniin eii

quodigmmmconibujltonc<x,qualemfacutperduraremehm.hi5^

S
jenigma-

ALO

M O N.
iamfiigorc;

QjfjddeMoroarhre 6" Myirha exiJlmandamefiS

W.
tilliaia

KYRAMVS.
Morusarbouum vltima
vocacur aPoeris
:

iiorer, exa<5to

Vnde prudea^
f>

De hacPolicianusin Kuftico
co^itfroitdefcerehlorm,.

Moxvbi lamfupiens

Ante qul^emfiipiem,ntmQambitiofa^nic vhlm:


OU(pariatpomumyfedfericapcnfamifiiJlrat.

Hxc cum foliis fuis bombycibusalimenrum

bombycesfcrica fiia

fi-^

lamenta, h.ccv,eftimenca,hxcpompam&:laperbiam,im6authorirarem,nobiiirarem,do6liinam>5^ rapicnriam.-Hinc t^: hocnomine Morus{apientiiiima,nobihflima, &do(5tiiIimavt)caridignaeft;Maxima!. enimvirtu^M^orifohis hocrefpedtuineft ( quibusfemagnates, diuites <;k:prudenciorescxiftimati,induunt&regunr, non vrohm Adam.

iicusfohisruamnuditatemacdeformitaccm^ dummodoavermibus dcparcantur,&intexturas,hominibusretcxendas,abrumanrur. Fruftuseius atboris vocantur Mora, qua:,.cum paLisaJi^aslIent, iruore* Thysbes &c Pyramirut)rafa<ftafunt. Suntautem Pyramus&: Thysbe? pcrlbnae Ghymicx, nempe Gabricus & Beia,fc inuiccm amanres qui^ cumadfontcm,hoceft,aquasfoluentesphiIofophicas-,conucnirede-{ ftinaflcntj&Thysbeprioradueniftct, Le^na peperit in paUio ab ea." reIito,idqi fanguineis tinxitmaculis: Sicreverain opnephilofophico Leaena parir, qui parcus caufa eft moitis amborum, Pyrami
j

-'

&

Thysbcs Hi enim duo pereunt, quamprim um fcetus leonini ilnt editi. Pereunt autem araoris vchementia &c delidcrio mutii>, primoThysbe, quiaalbcdopracedit, &:Dianapriorinluccm editur; poft: l?yramus,quirubedincm deiignat j iigno addito, quod mora alba ra:

hj&.(3tafmc<..

lil^rrha

QvARTA DiEs: De Vegetabixi:bvs.


Mvrrha vero
arbufeula fuic
filia

147
*

Cynars Cypriorum Regis, quac patuiluocorkcubuit, cxcociicoirurufcepit Adoni4cmi fdequoalias fatis di(5lum. ) Ha:c Deorum commiierationc in hanc plantam aromaticam conuerla cH lachrymasiniiicco deftillantempropterince,

ilum,vtOuid.habetiib.io,Metam. SedhancallegoriamcfleChymi<:am,ratis demonftrarum ell multis ia]ocis,cum ex fiha &patrc,vel fiJio&cmatrephilofophicusfGetus ( iuuenis cumpulchrabarba,rubeo (Caj)ite,o^ulis nigris,& veiiimento aureo ) neceflario nafci dcbeac

SALOMON.
Lotos ^Pzla^ualesJuntarioresf

HYRAMVS.
Xotiligno coloreft niger Baccasproferr Caricm non^nrit Flo:

jenigma ^'^
:

Tem amitric, cums hiauitatc homines rcru4rn omnium obliuifcidicun>rur.

Lotophagos populos morantcs obhti patriam , ibiq; eorum permulti manferunc. Aquas amacad tibiarum cancus valde expecica. Veceres eam Apollini facram fecerunc, quod ance Sohs orrum foliaimplicet, profurgentc autem
funt reditus in

Hmc locij Vlyllis apud

cxphcccpaulatim. Acqach;Ecaibor,fiqu^aIia,propriaeftChymie,

tum ob colorem, duracionem, florcm, fru6lum,k>cum nacalcm, tum


^quiaSoIifcquiaeft.

Palaarboreftmaiorpomoj&fuauicac^cprffcellentior^cmiusfradu,

Cqui^m4dicicurJfapiencioresIndorumviuunr:Foliumalasauium 5mitatur,4ongitudme triumcubitorum,latitudineduorura: Arbor ipfafrudum e cortice mirricadii[-abilcm fucci di;lcedine,vt vno quaternosfatiet. Ec hcEC Philolophis Biachmanis ( quiverefuerunt Chymici,&: Collcgiumfa^icntixhabnerunL inpropria ciuitatej ap.propriata eft,tum propter frudtum & fuccum,qui duicis eil tumproj

pter foUaalata , quae volatilitatem fubicdi pliilofophici denotant.

SALOMON.
Q^d dePhu.no ^V2L\m3L^
jEnigmk
2IJ7.

HYRAMVS.
Platanus eonuiiiiis fub ea celebrandis dicata
quialacis fuis
mittat.
foliis

&
,

apta fuic,

Solem

jcftiiium arccat,

hyeme

iis

Amafia

fixic

Xerxis oiim Pcrfarum Rcgis

nudnta vadqui ducens


cxer-

2,

148

SEPTIMANiE PhILOSOPHIC^
:

exercituminciditmfbrmofamPlatanum, fiibquarriduumintcgmni moratusconuiuia celebrauir,genioq; indulfit Ramosautem amafiae


auro, gemmis , &pretiolifIimis quafi donariis oncrauit ornauitquc &diicedens excubitGres apud eam reliquit, quicamabinruriis pra&tercunriumdefenderent. Plinius(cribic,LiciniumMutiamimCon fulemfub Ptatano fui(IcepuIatumcumduodecimo'eQmite,&.Caium Piincipem fubaHa cum duodecrm conuiuis. Poccx quoque fa-

burannir,IocmcumEui:opa(ubPIacanoconcubui(Ie. lucimdaeft: ciusvmbra. ApudRaraanosinhortisac villi&vrbanisadvmbrasinambulariQnum ( quaf ad otium Ifterarum primum inucntae funtj
praiftandasftequens curcaeft.HincIuucnaf.Satyr.k.
Fromonis Ffataniy comulfaq^marmoractamant:

Comaefuseftfni cacumine,&:pomciiranon ititcTfoIia.iedinter fuo5 ramos^ HuicaiboKeftin fe vterque{cxus,vtomnibusaJiis rMasin palinitc floiec,farminacirrafloEemgecminattanrum,fpinxmodo. Tcrraicruida&iabufofa habet frugifctam palmam ifedgaudetquoqiic loeis riguis. Fru^uspalmaeobIonguseft,non,vcoliiiae,orbicutatus,dulc{Hcco,,mifloligno..

Parmamukorum etgcnerura,4ii Huropaftccilis.

Orientalcscxeovinumconficiimc&nonnuilaegencespa-

Dera.PIimusmutcadeeafcribit EEGelliuslib.f. cap.d.cx.AriftGCelis


&Plucarchiceftiraoniisbarcnarrac:^iy^frf4/w<f<'^or/i^w/jinquir,

magnaponderaimponaf,ac tamgrauiter vrgeof^ oneresque, vtmagnttxidooncria>

fipneri norrqueati non deorfumpatma


pondiis refurgit,

cedit, necintra fledimryfed ad'uerfus<


tu-

& furfum

nitttur, recuniaturque: Propterea

certamtntbus

pralmamfignum e^ptacuitvicloriA^quomammgeniunieuifmQdL

ligniellrVt

w-

gentibMprementibm^ nm cedat.

SALOUON.
MmcMA
11 Oo.

En ^nigm^tAvernacula i
^ic,qmtfu&in termyfafiens^y^ haheltis honorem'
NafcitHrarborihuSy ceufbntihus airiSy vncla,
Sul^hureusq^irapory 'uariaq^.animalcuiaform^ f

HYRAMVS.
Tcrnaproponii mihi, Rcx Sapientifirmcvbi nempeaqua nafcatnt
itaibore,canquam[clemcmumfiraplex>&.vbifiirphur^tanqiiam.rai~
Bciale

Qr^ARTA DlES: De VEGETABILIBVSr

14^

neralcdeniqucvbi animaliaj.qiijeaenigniata,nrfifalIor,pci{entirco^ In Ferroinfiilavnacx Canariis nullaeft aquadulcisv qua viuantKo- Fccruminw mines ac pccudesjjiift qiMB in arbaribus certis quail nafcitur,atqu in- f*'a Cndedeftillatarefeiuatur, Hjcarboresfuntfoliisdenfis,. inqxiibus Gceli !l*l"'

d:ono&: benignttatc aquo'a lubitamia^ciara &crulGis ex rore aut ne- pa^i6 kularum CGflgulationc colfigitur,eacopia r vt diftillet &: naagna imluIaEaBbcM:e&liincg.randes&frequentes, irrannuovliieft, vbi rufticiboicfc

nf.a^

pleatvafa; Oiiaffineeft^quodin Polonia,LituaniayBorullia,vbibe- Bcfula;-

co temporeyquando indpiunt reuircfcere, &foli3rccipere, adfiue tenuia,fecuricircaradiccs, aue vnopedefiipra, vulnus quaftleparato corticc fingulisbetufis inffigunr,: ac deinde bisvcl ter magna vrarbolem altera fecuris parte coircutiunty vnde moxaqua ex vulncre tanta; abundanitia & impetu prDfTu5t,vt raaltaslibrascx^aequer Qua ratione naagna vafa cercujfiaria ad libitumliac bctularumaqua, { quxfubdukis eft j irapfent, &:ad vfiimiferuanrrSunr,, qui dieerc aufiflnt Cquod incrcdibile multis.vrdcbitar, arpofIibileillis>quiroer circumcopiam' aquaEproffuenti>y nec non ar&ornm,, fliantras nouerunt, confiderantj riuos &f3uurosproximosdrcarditempusixidecTefcere &aixgerr,cuim maior pars,nullo colligente, cx ante ra^is< viaineribus
;

&

profluatjiTiftarimbris. In Fcrro iiifiilaaquaextcrius deftilfatcx fotiisj. vidcrBPr.

nicexbetufisiTiteriustEftq^illefuccuSjquiexterraafcenditireraraoSr
V6 fblia producar y quibus produdiis , coagjilatrone euanfdr, rcmawente tcrrea.&r parte aqueae fubftantiae^infiiondibus foliis;. Sulpliur ferre videtur Tjeda arbor, quasrdarpiccmpeE expreflTaBcm ignis,vtrrotiTm cft t cflc autempiccrofeufliccum pinguem taedammnifiilaliii',quara fiilpfiureiim vaporcm, quiexhalatexloci&fubtcrrancis>vbimtner2efiilphute<cabundanr.VndepraBrumqueinraontibusmeralliferis funt frequentestaedar.Et ccrtum eft,vbieunq; abun<Jent,quod ibi fucci pingues & fufphurei fumradterrjB fuperflciem cx;

&

prDfiindoafcendanr. Ceresab haet2Ediferadi(Saeft,quodinpcrquirenda Proferpina taedasinfliammatterir. Hanc raarcs. in nuptii&duntaxacferebanr..

De animalculisrquoddrcanTynonliabeevniffquodTercbinthus &:
Ro&urgignanrpraeceralia &'uficcs jErquodQuerGUsproducatgatlas, iiii quibus- circa Michaeliy feftunr inucniunturanimarGul'a auc

KuicaejUue araner^aucTctmicttli^q^ualcs funtrcarniumr Haec omniaex: puticj

1*^0

Septimak^ Philosophicje

putredine gcnerari (atis conftat, qucraadmodiLm eiuihiodi innumera inueaiuntur.Tantum ad tcrnas quaiftiones,

-SALOMON.
jEnigma
iij.

VeYum ne

in

hanc fyhtam, cjua tam


,

late^

c^uam tota
dtfficulter

^erra patet JngreJ^i aberremus ita

<u/

exitum

inueniamm' Engo<^uarundam'adhuc arhorum natur^ ^proprictates proferam, ad (jua^sfingulas tu ^ojlea con^


uenientiam cum Chymicis lahoribus applicahis.
fhyiiis.

PhyUis Lycurgi Kegts ThracumJiJia reli^a a

Demo-

phoonteThefeifilio^^vitamJikilaqueofrarlvcauiti quain

amygdalum pofiea ver/a efl^


*

Sraiiax

Smilax quoque virgo amor Qrociiuuenisinjhnlacem


fruticemy hcdera fimilem, fj)inofam^ ^denfis canluula^ L

tam genibus
Bttxus.

flore candido

^idiumolente^ mutatafingt,

\
'\

tur j admcyta aurihus leuem fonum reddit quafquerula*

BuxHs fjfifij^ima efl arhorum nonfiuens in aquis ynec


,

cariemjentiens,
I

Hcbcnus.

Ita cjsT Hehenus > nccftuitin aquis , neq;fentit cariem,

'i

nec vetufiateijnfoia India crejcit

Hinc ^irg. 2. Georg.

'^

Diuifasarfjonbuspacriar/olalndianigrum

,;

Ferthebenum.
Scohs eius oculis vnice medetur ,

^ Ugnum ad

cotem tri^

tum cumpaJfocaliginemdiJcMit. Caja hac arhordure^


fcitinlapidem.
FMxinus.

Fraxinus oyjlchillis hafla multum nohilitatafuit cu^


:

iustanta vis celehratur , quodnecmatutinas> nec occiden^

tesvm^

QjAKTA
tes

DiEs;

De Vegetaeilibvs.
,

IJI
:

vmhras [evpens attingat adea vt ipJamprocHl^fugiai


ignis

fieajrondegyro cLmdatur
fuziet
r

&feri>ens^ in ignespotitis
fraxintis ,

Harn in

fraxmum. Floret

friufmam
:

prodiermt ferpentes > nec ante conditasfolia dmittit.

Ficusfyudum ante maturitatemfacile perdunt


Fertiliorcsfknt inferioreparte^

Mon Ficus.

fiorent ^pomtmi hahentfuprafoha^ qute ferius najcunturi

qmmcacuminibus^
:

Hedera facraefi Baccho- Jeipfam propagat Duplex Hcdcr. in foliis color cs}\^, vtridis ^fiauus vnde bicolor vocaif
,

iur:femperviret

ideoPocta

eiusfoiiis olim coronabanfi

mur os ampleftitur quadam lajciuia radeo vt erodat : viuacifima eftomnium arbarum cifolia non decidunt> racemus eius vocatur Qo^
tur tfiare non poteFtfine adminiculo ;
,

Yjmhns.

Taxm

in

^rcadia adeo venenata fertur


>

arbor) vtfTRXMs

qulsfub ea dormiat

aut capiat cibumj protinus emoria


infi-

tur:P ImitiS ait ,efje innoxiam ^fin ipfam clauus areui


gatur.

Ita Sycomorigrana non maturefcunt ? mfiradantur in^ sytomoii

^Prumentoferreo.

2'*^*'

His contrariam naturam hahet Baljamum arbujcula^ Baiiamam.: qua inciditur n ullo metallico injlrumento Jid vitro lapi^
>

de > vc l offeis cult ellis.

Vt mittamits Citrum. Cupreffmn^ Pinum,


ksnatioresarbores^Ccdrfis nobis pro

his pmifi

ommbus fatisfaciet:
Folia

ccdnut

fji

Septiman^ Philosophica
j^ tineis imperuium:
Proftereaopus dignumCedro

FoUah^etcuprefifoUisfereJimilia, Ugnum iucHnii odep


ris,

dicimus , t^uodlaudainle esl ,

^ ah
:

iniuria hlattarum

^
&

iinearum maxime conferuandum Horat. Speramus carmina fingi Po/Telincnda cedro, & Ixuiicmanda cuprcflb,

^el quod eius oleumillitum res omnes conferuet a tineis carie-Cedrusduohabetgenera^minus&maius. Hocite-

rumgemimm efl

Florifera i^frufliferd, Floriferafru^:

lum nonfert 5 <^fruBifera nonfioret


:

& in ea anteceden^
:

jtemfruBumflatim nouus occupat Propter materia ^ternitatjtm ex tafehant Deerum fmuiachra FoUa non a
mitfityqua hahet ca^illata , nec rimam autjiffuram Jpontel
tafit.

HYRAMVS.
"Non abfquc caufajRex S apientiflimc,<licej:is a fummis ad minima,
J&:

aminimisadfummavegetabilium
:

difleruifle

quiomniumeorum

Atcgo, vt hisparallcla ChyPhyllisBciam, adnitar Dcmophoon Gabrinunc Chymica* ^iiicaponam,,


proprietaccs &,e{Ientiasperfc<Slc calies ;
fbyllii.

xum

dcnotaf, Illa'huius defidcrio

& & amorc vnicc tciictur; Hinc ei

rinorsinnigicdine. Atciiuainamygdalum,mutatur,qua:omnium arborum primailotct j-fignificaturalbcdo mox fequens ; Hacccnim flos

cft,vtrubedofru(ftus maturos. Demophoonxontrarixaliisbomini-J busnaturi-fuifledicitur; quiainvmbra incaluerit,:inSoJc:iguerit;

Itacnimfulphurphilofophicum fchabet, f iim calida/ri^efaciat,


frigidacalefaciat.
Smilax.

&

Smilax vero virgo alba,&<Zrocusiuueni,rul)eus, cafdem perfonas

Chy micas dcfignant ncmpc icwumj;ijb.eum , & odoriferam cius fo,

iorcm.
Bdxait

Buxus expondcre

A iuiacione fulphuri noflro aiTiaulacur

vt&

ycbc-

Qv,ARTA DiES: De Vegetabilibvs.


,

lyj

iHcbenumnigrum quodocnlisoptimemedeciumentis, fiagnofcatur.Ex India fl-epc adfeitur ad nos,quamuis Sc alibi nunc crefcac.
AchillishaftaPeIiasdi(flaFraxinocelcbritatemforte attuHr,quiaFtaxinui.

contravenenata vulnera,quEfecerat, auxiliumtulit; Achiilesvt eft fubieduraChymi.Tjfubprunisinduratumjficeiushaftavisagensfulphureaineoagnofciturjquie,quodvulnerat,&ianat, ferpentibusq


birgenti viui contraria eft ;

quia eos occidit.


,

fic opus philo(bphicum. FicuJ. Frudumhabetinfoliojquotegiturjfic&iiludrquiadignismonflrali,

Ficus immaturos frudus facile perdit

&: indignis tegi poftulat.

Hedera nonalcendit,nififtabiliaturamurovelarbore;
ftarbufcula, qu^eprifcos
alios ad can tum impuli t

fic

Leo vi- Heicu.

ridisfineaquafQetidanilprxftatjquampofteaabfumitj&ebibit. Haec

& coronaiiit

Po*etas,Orpheum,Linum,Homerum,8c : Baccho facra cft,quia liquidam

partem compofiti notat; qux viuaciflima eft, quia corroboraturab alia ftabihore feu muro,(eu arbore,hoc eft,fulphure. Taxivisvcnenataetiaminvmbra nocentiftima, mirum eft, quod Taxus. ireo clauotollatur,vt& Sycomorusferroiuuatur: Vndepateraful- Sycomorus.

K>hure fixo,quodin vtrilque his metallis ineft , vim quoquc vegetabiibus infundi Sic materia phiiofophica venenofa eft, nec maturari poterit,nifi&fuIphurefixodomctur,&adiauetur. Ballamum contrareformidatferrum , quodinfiigitvulnera , quae fanat.vfica vaigaii quocunque metalio baifamum philofophicum
:

Baifiaiuia.

abhorret.

Cedri vero natura adeo nobilis eft , vt merito Regina intcr arbores
dici

Ccdrut.

&ha^ri debcat: Omnes enim omnium

virtutcs exprimit pcr-

petuitatc, odorc , coiitinuitatc: Ex quibus fingulis hoc documenti clicio,quodnaturam-etalUcainmuitisvegetabiiicorrefpondeat; Et quod Pliiiofophi cxponentes fuum opus, non raroid aflimilarint hifce vegetabilibus, praefertimarborumfrudiibus, fIoribus,&odoribus.

Adhac infitio,

quas

fic

in arbufculis, manifcftiffime philofbphi-Xftfitio.

cumopusdemonll:rat,&vtpofribileinnatura,&vtimitabiIeabarte: Vt enim arbor iuucncula 6c tenera pomifera quaeritur in fyiuis vcl hortis^quajin nouum folum fcu terrsegremium pofita , fupra truncum abfcindicur cum ramisomnibus, in quibus fiudus fyiueftresdatura

cfret.

iJ-r
eflct,

Septiman^ PhilosophicjE.
&Emnco
aliusfurculusnobilioi-exaliaarbore hortenGpctitus

vtextrunco & furculo iimulcoalitisfiatvnaarbor, quae moxfcrar frudumfequentemfurculinaturam, non trunci: Sic matcriaphiloft>|^'hica, vbicunqucfic, inueitigatur, inqjfuumvasponitur, eiqi adduur nobiUffima fulphurisfpecies, quae inueniri potelh eat|-, duo vniuntur , fohiendo, coagulando, fublimandojdiftillando, ahisq; operationibus, danectcrtium quidexhisrefuhec, quodpoft ahasprparationcs,colorumq-, mutationes vaiiasinTindturamphi"
infciirur,iM

iofophicam per ficiat ur.

A L O M O N.
Nunc ad animalem natuiam
tiaiiC'

Satishocdic difquifitumefti

cundumeriCa cui aos in cjraftinLUn rcferuabimits*

sept:

QviNTA DiEs: De Animalibvs."

^5S

ISEPTlMANiE PHL
L O
T>E
S

HICiE

Quinta Dies

qANIMJLIBVS.

ALO

M O N.

On

exiguilaboris, curs , ftudij

& rumptus fuitanti

quitushiftoriam animalium defcribere, quemadmodum conftat Ariftotelem , qui diligentiflime hoc opus
peregit,ex Alexandri Magnihbcrahtate,incredibilem

homiBum numerura ad obferuandum iingulorum

anima-

ij^

Septiman^ PhilosophigtE

animaliumnaturas &c pioprietates in diuerfis terrc-e partibus&lociy,


adhibuifle, pccuniaeq;fummamerogaflein venatores, aucupes, pifcatores, ^chuiufinoaialios quampiurimos. Hisomnibus Adamus

protoplaftesnoneguitj quippe, quiex propriieruicnatuniEinduflria {agacitateiingulorum animalium difFeientias eilentias agnouit, vnde iifdemnominaconuenientiaprimusimpofiiit^vtpotedominus

&

&

&:pone(Tbreorum. NonvidebaturenimCreatoriconfultum,vthomoiisimperaret, quas nonnouerat, aut eorumrainifteno vteretur,

Adami

quae,quomodofibiinferuirepo{Ient,nonhaberetexplorata.AtIap(ii fuperuenicnte, hjecnotitiarerum,anre clari(lima,vaIdcob-

feurata eftjpriefertim in poileris eius j vnde opus fuit, de nouo animaliumnaturasindagarc, difTcrentias di(cernere, proprietarcsannotare,6cinvoluminalibrorumdigerere, qua; huicdefe<51;uiexpartefubSapicntcj uenirent,&:memoriamrationemq; humanamadiuuarent. Fuerunt oiiifi:um!r-autem(apientesomniumatatumcircahanc fcientiamoccupat!,tum l,j^'iji.j^""quiaperfeiucunda&admirabilisefl:i rumquia honefla, homine diniraalium gna56c vere rcgia videtur ob caulasplurimas : Primoenim excolhanioccDpati. mumrudioremdodtrinamultiplici, vndeagnolcamus, quidhomini Vfm huius datum,quidbeftiisnegatam(it. SienimSpattani helotas feu feruos "* ebriofos,fatuos,&vinoderaentatos iurcintroduxcruntadfuosliberosvthiinter(bbrietatcm&ebrietatem>vfitutem,&vitium,ratiociSparcani licIoca$, nandifubtiiitatem&fublimiratem, necnon hanc (pontaneamin(afcruos raosniamdifccinerentjDeoq; gratiasagerent, qu64hisvitiisnonindulc rios, Lbc(rerent.autad minimum cauerent fibi , neinebriarentur , (ic delira' tjslmscut o n rr heiotarum initar: tum quoque vtile eiit, c necellarent vnquam, Pfopofucrium,beftiarumirrationabiliumnaturas,proprietatcs 8c dilferehtias rini. libcrisingeniisproponere,demonftrare,&infrnuarc,vtquantumdcrnumfitratio&intelle(3:usfolihominiconce(rus,agnofcarur,&cum gratiarumadioneergaCreatoremoftendatur. NamMundus&hoc Munduff fineade6mundusfa(3:us,auttotrerum&:animaIiumfJ5eciebusornajuofinc dcamHo. tuseft,vtarchite(5lifummiboniras&omniporentia indc confpicerc" "* tur, hominun-q-, (imul comnioditas ,iucundiras,.& vtilitas qu3:reretur>cjuod qui non confidcrai, beftirium morc vicam degir , necratio,

& &

ne,qua:humnnogcneii,ir.ftar thefauripretiofiflimi,prxillisdataeft
vtdcber,vtitur..

O quantaeftDeiCi-caroiisgratiafquantaprouiden-

ml qiiantaclementia!'<^uinosnon: bufones>nonferpcntes,boues.

Qv^INTA DlES:
i

De AnIMALIBVS.
:

IJ7

aut mulosfccit j (cd homines, hoceft,rationaIi anima donauit, inqj biutaa(5tum reflexum nobis tribuit Leoanimofus>vr(usatrox>t7gns horrcnda,elephas magnus,equus &: celer 6c fbrtis , nec non fcxccnta

& inualidi
-

aliaanimalium ferorum&:cicurumgenerat,vnirationihominisparu f\ corpus fpcdies ad illa j obedire coguntur, Mira vis ita(

qncrationisefl:,quar,vtReginapotentilIima,omnesbeluasiibirufeiicit, & in easimperiumexercet, licctinfragili domo, veluti baiiUca nontamarmis,quamconfiIiistuta Sc propugnata, habitct & morctur.QiKE cnim caufa mouit Lacedajmonios, vtin oppidis abf que muris vaUis habitarc maluerint,quam iifdcm munitis ; V t nimirum ptus fortitudini incolarum &ciuiam confidercnt, quam lapidibus racenium,pIusillorum induftri3c,vigihis, animofitati tribuerent, quam

&

&

Eadcm, autiUifimilismotiuacxtitit,curhom inenMisnafcatur,nudus&imbccilIiscorpore, nempe vtratione, in-RatIon{$


fcturitaticxhisorts: uentrice variarum artium &rerumneccflariarum, vtatur,a fe dcfen- ^""'
'

dat,armaribifibricet,&vimviolentiamqibefliarumpropuircr.

Vn-

de prudcntiflimum animal homo dicitur , quia habeat rationcm,oratiortcm,&manus;quarumprimaresfibivtiIesindagar,&rcperit,fe cunda aliis exponit , ad conliderationem communicat ; tertia, hoc

&

.cft,manibusinad:um &opus ducit,facit,conflruir,&pracparat j iisq; deniqucvtifur,&adlibitumfruitur. Nofliumkaqueerit,nempcratJonabilium filiorum Adami,haecomniaperpenderc &contemplari,


praefertim

hoc quinto conucntu, quo fenfitiuam naturam

& motiVegettbil/a

iiam animalium,quoadhuicncgotio,tcmpori&loco conucniatiper-

luftrabimus,& attingemus.
Vegetabilia,
accipiiin,

vtdidum,

a cceIo &terra

fuumnutrimencummu-

tuantur,hoceft,caloremSolis, pluuiam&rorcminde, terram,hinc nutrimemu

vna cum euaporationibusaeriis, oleofis &pinguibus, qui- "'*./'^ ^*^ busa radicularum fibris venis attraftis protrudantur plantarum *

&

gemmx, germina,ftipircs,culmi,foIia,[ores,frudlus,&{emina:VerumanimaIia,quiavnicertoioconon fintadfixa,lGngeaIionutriuntur modo : Non enim imraediatc ex elementis nutiimentum capiuntjVtilla, fedcxelemcntatis, fiue ipfisvegctabihbus

& animali-

bus : Vndenec ladices aut primas venashabentterra^infixas, Cedin medio corporis difpofltas & tedlas. Quamprimum cnim quedcuiTq; aoimal orepabulum fuum acceperir, dentibus diminuerit,in com-

&

munc

1^8

Septiman^ Philosophtcj
;

inuncrcccpracuUim, vcntreiTi,id defcendit, vbicaloreluimidomacerarur, elixatiir, &;coqiiitiirinaliam, qnampiiushabnit, fubftantiam Deindc in mcatus mteituialesiiarc abicga ta pcrq-, vraios gyros
,

ciiciunduila , i venis pcr aieicnterium difpcriisattrahuur potiore (ui


parte in vcnamportfB,&hincinepar. cipit,tanquam in propria fua.officina,

Hic prinum

fanguificatio in-

& fitrangnis, qui eft proximum

nutrimcntum cotporis ^nimaiium.

JBx (anguinc gcneranturipiritus &:vitales5canimales,&:cxhisienrus& motuscaufantur. F2Ecesver6

prim^,recund2E,& teitiae airerationisexruislociscducunrur. Dequibusrubhominisanatomialongeabfoiutiusinquiritur. Tantaautem Aaimaliam cft varietas animalium,totqi eorum extant fpccies, vt non cas enumerahccai. tarc.multo minusfingulasconrcmplari poftSmus. In pofitione5c iitu mcmbrorum&: vifccrumiongequoqueintcrie diiferunt, &:Ccnoa vnonutritionismodocontineiiqucunf, Sunt quadrupedes in tcrra, aquis.&cacreifuntbipedes', funtquoque apodes; nccdcfunt volatilia aut natantia in fuisfphceris j dc quibus iinguhs in genere difcur-

DE QVADRVPEDIBVS TERRy^.
Quadrupedum ea
reant.

formaeft,

& membrorumdifpofitio,vtadpa-

ftum,iui propagationem,

& vfum hominum conditjemanifeftc appa-

Hinc cnim capiteadteiramprono quatuor pedibus innirun-

tur,tum vt nutrimentum in tcrrae fupcrficic fibi quacrant , tum vt fuftinendo corpori proprio , oneribusqi portandis aut ttahcndis fuffif:iant.

Tu vero,R.cgina,ab hifccpraeiertiminPhilofophiaxnemoratis.
S

auaerendoincipias..

AB

A.

.NrMA
X^T.'

BoHepYincifium ergo ducemus , quiprimam^in

PhiloJophiaapudJ^gyptios
thoritatem
:

^in

re pecuaria

hahetau-

Propter cjuas cauftshicin y^pto ctdtus,^


?

tanto honore ajfeftusfuit

SALOMON.
itgypti j , intcr quos Hcrmcs ex Philofopho facerdoi , x faccrdotf

QXiNTA DiEs: De Animalibvs.

159

Rexfadus, omnesfuaslegesj&politicas, &diuiiias, ftuadreligionem fpedtantes, Mercurio acceptas refercbant j Mercuiium vcro a,
Vulcanoeruditumeashabuifle, dc Ifidem a Mercurio, quaeeaspopulo promulgarit , dc feruandas iuflerit. Inprimis autem ad cultum religionis fpcdlauit Bos ille, Apis illorum linguadiftus, qui toto cor- Api$. pore nigricans, in latere autfronte corniculatam albi coloiis Lunnm repi xlcntauit. Hic per totam v^gyptum , priori dchmcco conqui,

rebatur,

&:inuentus,magnotrmmpho cumnaui Memphinaduehe-

batur , multiscj; initiationibus,Iuftrationibus , &c ceremoniis fadis in Vulcanitemplum ftatuebatur, dc magnificeepulisalebaturinaureis

cubihbus. Dicebant autem , Ofiridis animam in hunc Bouem contr- Ofiridis *'*""*'"''*'' nuafucceflionisferiemierafi[e,quopoftquadrienniumincer:ofonre iurtocato, inalium, hmili modo reperrum , mtgraturam. Latmsde ^^(^.(^1^3^ hoc Boue ahbi tradtatum eft,vnde reliqua petipoterunt. Nihil aHud Fabulz cx-

vero per

Bouem

intellexerunt,

quam lapidem

in capitulis

notum,

&appiica^'*

quiinfigniaLunaemanifefteinfegerit. EftenimLunaipfiiSolisvxoK,

Per Ofiridemnamque Solemfcmperindicarunr, lacerdotesconfcijphilofophicum; alij quicimqueignari, ca:leftem: Non abs veiraque dixerunt,OfiridisanimaminhuncBouemLiinari figura infignem tranfiille, cum Solis anima in Lunam revera mihoceft, Ofiridis.
gret
,

eiqj vniatur.

Ofiris vero a

raultas partes diflecftusj


Soliitio

enim

fit

Solis a

Typhone interfedus dicitirr, & in quod ita quoque accidere manifeftum cft': Typhonc, eiusq; corpus in minimas partes
vxore,feuLuna, compingnntur,

diuidicur, qu3E deinde ab Ifide

&

vniuntur^ dcficiente generationismembro, feu fulphurecombufti-

Curautemtantas ceremonias cum Boue celebrarint, non nifi MgjptU notum fuit j vulgo non inquirentc cau/as rerum,fedeurtaBta faltemfequenteritusmaiorum, quos prudentes &haadignarospri-""***
bili.

fapientiflimis

jnaeciusoriginis praefuppofuir. Idq; veriflimam eft:

Namprimi

^u-

jji^jjjj^jjj^

thorescolendiBouis abfqjdubiononfueruntadeobrutales, vtbriitumproptercaufascommunes,hoceft>agricultaraevfttm,aliasvevtilitateSjdiuinishonoribusafficivoIuetiHtjfedhabaeruntrationeshuiusinftitationisgrauiffimas.

Primo, nememoria PhilofophisapudRatio

i.

pofteros pcriret ; fed hoc tanqua fubied:o remoratiuo foleniter coferuaretur. Nifienimfint obie6laquda,quaEfenfus&:reminifcentiara

inoucantinhominibus, facilcrerumedam maximarum illisobrepit


oblj

I^O
Ratlo
4.

SEPTIMANiE PhiLOSOPHIC^
Secundo
,

obliuio.

vtfagflcioribusanfa prarbcrctuf dc caufis ;nqui-

rendi in Phiiofophiajin qua hicroglyphics litcia: lolis Philofophis cognitaceasdemonftrarunc.Inillisbosleu A|>ismateiiani,Oli-is,Ilis, llc deahisanimaUumh&Typhoncomporiti partcsindicarunt,

&

Ratio).

guris. Tertio, vt popuhCveraieligionis&; diuinicukuscxpcrtcs&:

ignari jhacquafi rchgionis opinione in officio contincrentur. Hiic

quodvulgusinbrutorumcuhumprochuiorfucnt, ciimviharcanimahaintcrhterasfacrashabcri, inarcanisretincri, 6ci derit, (acerdotibusmagnarevercntiatradari. Hincexemplobauispubhcc


acceflir,

cuhi,in aUorum quoque bruroium honotem ciuitates nouas condi(deruntjcondicasqi nominarunt.

SABA.
jEniGMA

Qy4n Philojophi quo(jj Equi ac Qimeli mentionemfafi


ciunt
?

^*^

SALOMON.
Boum mStioapud
antiquoi.

Equoram
incntio.

Vtantiquiindiisallegoiiisfepe Bouismeminerunt,ciimdemateriaphilofophicaioquercntur,vtpoteBoumGeryonisabHercuIeabadorum,punicei colorisi AugiaeSolis filij,cuiusilleftabulumrepurgafTe immenfo Ubore dicitur Tauri , in quem lupiter coauerfus EurQp&mrapuit; Achcloi cornn copias miniftrantis,&fimilium: ita& nonnunquaaliorumiumentorummentionemfaciuntjinprimisEqui; Celcbratur Maroriis carmine Equus Troianus,que Grajci diuina Palladisarte ajdificarunt,arcanisq5 trabibus contexuerut,Epeo machinac
5

authore.NilautcbelloTroianofiditio&totoallegoricointclligitur, Bcllum Troi:num nifiideopusphilofbphicu.vtahbi copiofiffime demoftratueft; &per


totim fiai- qm2ix), tium &al'

^aefl-^tiififubicdtumartisi

quo bello finis impofitus,Troia occupata,incenfa,& deflruquod patet quoque apud alios aufhores

itavocitatum^fTe. SicenimRhafisinEpiflolaiOo/J^rffriwwE^/;^/tiumnopumalhum^&equKsnoflerUofortisfubpaUio coopertw. Piomedis

quoque Thracum RegisEquiinnotuci^ntjquihofpitum.quosille


inteffecerat
,

carne &c fanguine pafcebaintur: fed ipfe poflea iegcm

Talioniscxpertus,abHcrculeiifdemcquisinpabulumdatusfuit. Hi Equi re vcra funt allegorici , &: fignificant eam rern^ quas multos ignalospeidit, quidproquoaccipkntes, ncmpeniatcriMiiphilofophi-

QviNTA DiEs: De Animalibys.


csim.

I6?t

Talcs&fuciunr Achilliscqiii,cjuorumnomina(untBaliu$,PcEtfiauu

dafus,&Xanthus,exZcphyrogcniti. Claudianus;

m Xaniljuwjpraiifet AchiUes.

Fuit quoque

inter requilica , line quibus Troia occupari non potuit,

abdudio cquorum

Rhcri,ani.eQ uam e Xantho fluuio bibcrentjquod

lib.^.Hieroglyph.ratisexporuumeft: Soli infiiper quatuor attribuuntur a Poetis equi , de quibus Ouid.Hb.i.Met.


Interea volucrss Tjrois^ Eous
Solis equi^quartuicjij

& tython
licetforent^

rhkgon^hinnitihusauras

Ilawmiferis implnt,pedibus^j repaguUptdfant.

De iifdcm Thomas Radinus Equi quatuor, inquit, aui aurei


:

coloretamenquif^proprio nofcebatur:

Pj/rois

rubens , EouscandicanSy<:ython

corufcani, Phlcgon nigricans , kinnitibtuflammiferisy elatis naribus auras impU'


banterraticis curjibus vagtihanturincerti

quibus coloribus fubie<9;i philofophicimutationes ex vno colorc inahum denotantur; Prim6enim


:

deindccoiufcansinternlbum&nigrum; tertioalbusj deniq; fubeus fuccefliue m operc vifimtur. De Camelo in cademEpiftola Cameft
niger-,
licitur;

Camelus

nofter albusfepttmmeli

innumero apudPhilofophosmagnos, meotia.


in Mercurio nofiro
>

Sol cum Lunajupiter,

Mars

& Venus neflra

& Saturnusft-

ptimuseorum,inqu0 omnesfunt contun^ifimul-y

Cur vero Saturnum Ca-

mclumvocer,conftat,quiaiprcportatrctiaadvenationemVeneris& rtliquorum Planetarura,vt Bafilius notatin ryrhmis & figuris.

SABA.
An non Mulus efl in opere, emvefmilitudo S A L O M O N.
&
)

jEn i e m a

"^'

Im6,quia cx diuerfis fpecicbus , Afmo Equaj ibi nafcitur tcrtium gcnus a parcntibus diucrfum. Tardigradus afmuseft pondcrofum illud&fixum; EquaverocxZcphyro vento conccpta& concipienj, voIatile,aerium,& fugiens. Ex his animal forte^robuftum, non nimis tardum,necvclox, qualecftMulus,nafcitur,.habenspatris&matri$

Aaturam fimul in (efe.

SABA.
lumenta ha<fkenus hcrbivora tetigimus cicura , nuncferas ciufmo-

diproponemusj

an msminerunt Philofophi f De Apro ^

jeh\via

SALO-

"^-

j6L
'

SEPTIMANiB PhiLOSOPHIOE

SALOMON.
Multisin
locis:

Nam &Herculesaprum

in

Erymantho

Arcacfiac

montenatum, aDianaPKockiisagro mimiffum, omnia vallanccmj cxfruticeto-propter altam niuem defeflum extrajcit, & vindum a<i Euryftheum deportauit. Perhuncvt&pcraUas bcluasfcroccsmateri4phiilofophicaincelled;afuit,quippequsEabHercule,arnficelaboliofidimo debellata
tadta,auttentaw.

& pertFadlaca eil, a mulcis ahisnoiilinedamno

Vtenim Aperdentibusminax&:nociuuse;iiftic>fic

illanon debiteadapus adhibita, nilniHminas&noxasacifert. At^lanta quoqueilla-fugitiaa virgo,,quae curfuftiperata viftoribus (poa-

fapromiflafuitjvidVismorte piinitis,

Apram rnfignis

magnitudiHisiri

ArcadiaincercmitVvnde aMeleagio brabeiock)naraeft, Hincamatre eius Ahhea ftipice, cum qu natuserat,ferah, in ignem conicdlo dc combuftK),ip{eextinduseft. Apri violcntiam Adonisexpertuseftwq.i-ii iavenationc ab eo csfus inccremptus fuit,.

&

SABA.
jtuTci*A
^^^'

Quidde Ceruaf'

SALOMON.
Et hacc intecHerculeos numerata eft labores : Fuit au6;.n D-ianas facra,aurciscorrnbus,&aereispedibus fugaci/lima,quanoavulneri'busprofternendaerat,fedfolocurfodcfaiiganda,c*kcaptanda. Hecrcules itaque iategium cuciirrit annum , anr-eqnanv eam dcfac^gare ac

comprchenciere potuerit.
merisfuis irapoficam

Tandem ad Ladonem aimnem capcam huapp(;rcauu:.

eam ad Euryftheum

Ex

his

appa-

m, qu^d raatcria philofbphtca incerdtiai


dcfaifcatur,peraccidensyquia

ferocifl^ma &: monftiofa

igjiaris no-eeat; pei le veio micLs &:le-' nis, quiaknitertiaftarivelic. lUicApercft,hic Ccrua^dmciforefpc-

du. Au!:eahuicCerusBfuntcornua,finguhrrnatura:priurrcgio,cum
aliasCeruaf cornuanon.habeant,mult6miiiu^aurea. Li hrsrobur& visceruinigencriseft,vtinpedibus,fugacicas, quifuntaerci. Dianar,.'

hoceft, LunacphilofophiceC.iacracft, cuiabf(j^uevulaere,Iacfione&:

naxaofTcrcndavcnk..

SAB^l^'

QviKTA DiEs: De Animalibvs. SABAEfl O* Monoceroifeti ynicormm art cdehnUHS

16}

^^

** *^

SALOMON,
Imo ; quicumCcruain vna fylua morari dicirut. Amare autem agnoicere virginem puram pcrhiberur, in cuiusgremiumcornudeponaf,i'e(eq; rra<5tari ab eapermirtar. E(l autem VnicornisSol philofophicuSj&virgoLunaj Ideoq; eiulmodi viigo {cdensfupraiLunam corniculatamcum Vnicornipaflim pingitur; Veneni draconum ferpentumxefiilit cius coinu,ide6 hocpritts in aquas iinmcrgit,quira

"^*

&

bibat.

SABA.
Inticr hduds

carniuoras num
innotHitH

cjsr

Leo Philojo^his
'

anig*i^
^^
*

SALOMON,
Pliilofophi variosLeones agnofcunt, nempc viridem aTbum, rafceum,fuluum,alatum, abfq-, pennis Et dc nullo animah fiequen,

&

Tius,quamde Leoneloquuntur: Lullius codicx.yi.Hoceftful^huryfi[i,

^ hkcolub&r&drace deuormscaudamfuam
ftdera,fiU, quamfulchrum

Leo rupens,&c. Ib.c.58. Confeparatio , ac teo-

& vtUefitmjfterium ekmentorum


&

nis venatto ,

beneJkio& ingenio difcretionii human&,&c. Marcos vcro aptid

Seniorcm, venationem Leoriis defcripfit prolixiiis, vt ibivideripoteft. EiufdemgenerisfmtLee), quem'Hetculesin CythaironemonteRocGtiac, Mu(is&: Apolimifacro, venatuseft, occidit, quifuit rimus omnium eius laborum. Viridis Leonis '^pilllme apiid Phi- r lofophos fit mentio , (Imtqi ij terroiniadeo comniunes, vtnoii opus C\i hic tefVimonium adducere. Leo autem dicitur propter conftantiam 6c firmitatem vtriura , qua ineft materic f hilofophicarpoft debitam prxparationem; viridiSi quia adhuc vegeret & virefcat; rubeus, quia purpureum induerit colorem. Atalanta&Hipporaenes
in matris Deiim facello,hoc eft, vafe,cocuntes,in Leoncs ruteos mutatiaDeafingLmtur,hoceft, fGeminafugax,&:mafculuseamfiftenjB

-^1-^

in cuffu^aureoiis proic<3is poniis,in rubcam rinduram vertuntur.


'

.^.

SABA.

1^4

Septiman^ Philosophica

SABA.
jenigma
119'

/?eVrfus inmagiflerio cognitu^f S A L O O N.

Sunt, qui eius mcmincmnt, inter quos Author fecreti maximi fub rkomincfnlphmiSyEgo vero,inquit,fumponderofui^de)jft{s,&compa^us,fa' ut Vrfus^nec pojfum bene currere. Sunt vero vrfini tcetus intormcs , linc
,

, vnguibus tamen prominentibus, quos matcr lambendopaulatim figurat: Ita &fulphur natura vile & defpcdum cft primo.atpoftcompleta operatione debitamacquiiit tind-uracpretiolifVtfus vndc fimceformam.Vtq; Vrfusab vrgendonomcn habcr,qu6dvrgeatmodi(5lui. fulphur phiiofophicum vrlecorporis&robore fibi ihfeftos: Sic get, prcmit, profequitur, peflundat fiium aduejiarium , donec eurm omninofuperetj&abfumat.

oculis &:pilo

&

&

S
fiNiGMA *3o.

B A.

Fortec^Lu}pUbinniagiJ}erioagnofcitur}

SALOM^ON.
Sic cnim Rhafis in Epiftola Lupm nofler, inijle moCamsin occtdante ijie momordit lUum , quit,i ortent: imiemtur,&
:
,

Abfquc omni dubio


,

&

fnordtt iflvm

&fiunt rabidiamho ,

& interficiuntfe inutcem.

Et Bafilius in

prima clauc vult, Regem proiici debere ante Lupum valdc famclicum,vt ab eo deuorctur,idq; ter repetcndum,& tum igne comburcndumeftc: Lupinanatura&:formaacaninanonmultumdirfcrt,itavt quidamLupumfylucftrcm canemeircexiftimenr; Atin Lupomaior jferitas5crabiesdominatur, in Canccicuritas, licctaliquandoLupo iitmordacior&fortior.lllcagensjhicpatienscft. Canisin initioLupumprofternit; atpoftcaabcofupcraturiterura, fictaincn,vtambo mutuisvulneribus&morfibustandcmcxtinguantur.

S
it jk6M A
*3'

A B A.
?

-E^^^ Cznisjemper Lupo coniun^itur.vt aduerfarit^s

S A L O M O N.
Sic eft } quia paflio non fit abfque adlione,

cum in iis fit Rclatio Et


:

qnxd.im, qua in agcns opcrcturprimavice.HcnoneftinOuc,vclAricte,rclpcduLupi/cd in Cane.


ueceftariumcft, vt
fit

in paticntc rcfiftenria

SABA.

Qv^iNTA DiEs: De Animalibvs.


S

i^y

AB

A.
iC n i

Aries annoneflinopere}

SALOMON.
SicraneiNamexpeditio Argonauticaob Arictispcllem a Mercurio deauratam fufcepta fuit,hoceft , ab lafone, qui Medicum fonat Sc denotatjcircaMedicinamaurigcnam inquifitio diligentiirime hdfca cftpermulcoslaboresanimi &corporis, donectandemeaminuenericjfecumqi domum reportarit. Chiron Iafoni,hoceft,manuumlabor,prasceptor
^

*5*-

& Medea,hoceft,ratio,feu prudentia,confiliatrix fuir.

NonautcmperVellusillud aureum,aurea:minerac, necchryfopceia


inpelleouilladcfcripta inteiligidebent,cumoperandimodi,artiip(i

proprij,allcgoriceproponanturIafoni,antequam Vellusaureumadipifcipoirecfeliciterabfoluendi. PerDraconis

enim

peruigilis truci-

dationem,dentiumq-, eiusextradionem 5:feminationem interram, pcrtaurorum igniuomorumfub iugummillioncm, &terr*cfubuerlionem, perq^ viros terrigenasinfelcarma conuertentes , quid aHud
intclligitur,quam ipfa artis operatio, quae diuerfis
perfiatur.

& iam didis modis


jtmcuA
*^^*

ABA.
Anetis aut Ouis pellem
liher

Nuncjuam

igitur per

(^hryfopcciam ( ontinens intelleSlus fuit f

ALO

M O N.

Hocnondixero,feddeIafonisaureovellereinfpecieIocutusfum. Notus cnim eft Peiopis Agnus, qucm Atreus a Pclope patre , ( Pelops
aTantalopatre)acccperat,proeiufiTiodihbrohabi$. HuncThycftes, Atreifrater,abvxore Atreiftuprocognitaadeptuscft, vndePecalamitas originem duxit. lopidarum &t rcgnum

&

SABA.

^n non aliquando Panther^^r mentio verficoloris SALOMON.


Etiam :NamficRipIausinRccapitulationeportarum:

jtm^itA
^34-

Colores,in-

tiwn.pu khriores nunquamfmt vtfi,paUtdus &mger^falfus dtrtntts, imperfe^tu

& ruhens

^auonis ^lumarum celor eUganttjlimus

Iris

qui etiam ^rAterihiu


3

yath-

w?^

"

Septimai*^ 'Philsophig^*'

VAnther<olorvarm,Le9 vmdis,&c.Sumz\xiem Pantheris macula: diuerrorum^colorum, quibiisquadrupedcs ro]ljcitanrur,vtpropiusacce-

jdanr,abencolenteodorequoqiilleda^,i'edoristoruitatedeterrctui-:

proptereacapiteipfooccukaro Pantherae

fer-as

corripiunt. Feruntut

habereinarmofirailemLunsmaculam^crercentemin orbes, &pari modocuruante cornua. Solacanimahum odorat^funt. Earumoculi


*in

vmbris refulgcnt,hebetantur in Sole, & iongius nitent,quam aliarumferarum. ALunaitaquc ctrleftiluminehocanimalregiappareti vndc non immerito terreiki vel philofophicae Lunse aflimalaripoteft.

SABA.
mS A L N. Ex Lesna & Pardo,diucr{arum fpecierum Hinc Leopardus vtriq; cxpartefimiliseft, neutii veroomnino, nouamconftituensipfefpe5

OMO

,ciem.Paritquoq;ex Hyena^coitu Leajnaj vndcadhi*caliudgenusexoritur.

Hyenalexumalternatimmutat,&naturam,nuncmas,nunc

'foeminai

& ficRebispraefigurar. S A B
Quid
de

A.
hahes^i

itNiGMA

LyncQ

^*3^rius,lapis pretiofus,&

SALOMON.
Quodlapidificandi^iminvrinaemi{sademanftret,exquaLynttad multa vtilis gcneratur.Qupd fi iiquor excrcjnentitiusanm\aliumcoagulationem induram fiibftatiam lapidem iadmittit, multo magis aqua mineralis& mctallica,quaelapidigcnerc proxima eft Lynx Baccho facia eft,cuius curmi iun<5bafuit.
;

S
iENiGMA
^37-

AB A.

Quidcaufe^fl.cur yEgyptii Felem adeo honorarintt


njt capitale fuerit

Romano alicjuando occidijje Felem f S A L O M O N.

jenriat

^'"lisintcuhieroglyphicaanimaHavifaeftjquiaLunajquanda vim inincrcmcnto decremento , vtaiunt, ooulorum , (ecundum

&

Lunsevicifttrudines;

&:qu6dnod:uacute videat radiantibus

oculis:

iiinc ignaruni vuigus eam pro iacra 3i Dds accepta coluir , Sc honore

fmgu-

QvjNTA DlES: De ANIMALrBV5.


/ingulari

ity

profccutum eft , non confiderans

a?ut

intclligcns caufas tan'

tacveneracionis.

B A. QuidiidemperCynocciphdium inteSexeruraf
S S

^nigma
*^^*'

ALO

M O N.

Mercurialcingenium,docile,&aclomnesa(ftioncspromptum: Id
anii-naldcaninocapitCjquodhabetjGixcisdicirurjEt AgypciisAnu-

pio vnoc]; & Cynocephalo ac Cane , nec non Mercurio incethgiti.r-, vndcPoeris Anubislatratorcognominatur,qualicaninamedat VD.e. SolisacceflUm &reccfrm,vires<^irentireacftimatur,quiadiem ^" nodeminvigintiquatuorpartcsfuomidlUjtotiesrcpetitOjdiuidat is: difcernac, primushorarumaequinodtialium monftrator &c inuenbis

Imperaraabhomineludicramultaprsftatjfednonnifipfagarum Lrmidinccoa6bus: SicquoqueMercuriusphilofophicus^vtccrajOfcjL.

iv.iies
:'

imaginv $ dc colores in

("e

recipit; ied

Vulcanum

pra.'cepcorem

^ucm/E^vptijilhtribuuntj duriulculum deiiderat, quiblandiciis ulJat minas,(lk verbis verbera,quotiesopuseft.

SABA.
5/ Ganis
I

Mercurium
S

denotat ,ft)ie alias

em mentio j^i^jcK/i
^59

ibud.AntiqHos PhiLyfophos ?

AL

O M O M.
quorum

G:^rgicius
j>oris

Canfs fuir,Ccrbcri Epyrocici fraccr,nni Gervonis rncofreiuaba^armcnca. Hunc Hercules vna eum' dominointerfeeit,

Ouoii.mcapitumfaillelin.gitur,vtCeEberssqninquaginta,
nonftrofis

riiacanina, reUquavnacumcauda,draconis,extircrunr; Nilautemillis Canibus,quam Mercuriahs natura,indicara fuit,qaa? n varios vultus 5c formas fe vercit.Habiric Sc Atalanca Arcadica venaxix cancm Aiira; nominc quam aper Calydonius inccrfccit qui apri Calydonij>& Hcrculeorum laborum incentionem nonic, nec Auraj
,
:

gnorarepoteft.-Auravcntuscftleuiorrquivtminifter Atalant^fcruir, itJceftjMcrcuiiusvrgecabihs^vtLu^HiiscinnvocatjmineraiL^Eiurde


j^ncriseftLaelapsCaiirs aprrd Ouid.Iib.y.Meram. "c Agrus VlylTis,'

^oujfte,vtIongaa:cas

JuireucrfumabexpcdinoneTroianaclominumpoil: ^niio^io.feii 3c Hiaiamemoriamcodciti apjj-rea:.

.r
-

''

''

SA3A.

jB

SePTIMANA PHlLOSOPHICi*

SABA.
jEtiiQUA

Sed ad volatilium natHram accedamus ,

Cjux

ex

iRls

^4'

maxime celcbracajunc,

in corce fhiloJoj.hica

manjUe^

a^a f
S

AL

O M O N.

Gallinaccagcncra,Coiuus,Columba, Paiio, Vukur, Aquila, Ibis, &PhGcnix.

SABA.
Mi<iMA

^cGaWm^iLZJscjuidcradHntf

m;-

SALOMON.
Qu^dSolphilofopbicnst geatLana,vtGalIusGallina. Etfienim GallinacnonniinqiTamabfquc G.ilio pariant cua iiucgra ex fcfe, ta-

mcn

ca pullis exclidcnclis noninferuiunt, nempcviadiua&calorc foi.iiUolo dcfl,itura.qui in fpcimate Galli, taqquam propiio fubiedo,

contincruv, oaisq;includitur. Vnde Auicennaadmonctartificesin librodeAnin.a, vcaccipiant oua Gallinarum nigrarum, quibusadfueritGallus: finc co cnin nihil valctc. Ecin Epiftola Solis

adLu-

nanHdicit Sol:
egoLwiA

Luna :OSol, tu md

mdiges ^ficut Gallus indtget Galtinx,

indigeo operatiene

vL De

ouo galiinacco Plato Philofophuf


eRantmahmens:Ita, vt idem
j

anudRol.li iim, IJahcn}m,'\nqvk^cxen!plumiriOUO,qucdputrefcitprimo,&


tunc^igniturptidu^iyquipositotumcorruptum

haber,^^/^ ccrruptiomgeneratiojieri nonpoten


quiacorruptioY':his oeneratio eil altertus.

vndefiudeas in putrefadiont,
:

Et BafiHus in S.clauc

Hoc cx-

cmplisdernonfaandumnouitvxongricoliEoptime: Namgallinam nuUam ad rern familiarem educare potcft, nifi id fiat putrefadlion*
oui,ex

quo pullus gencratur.

SABA.
S

jektgma
141-

Comns,inauf}>icata auis, cjuidin Philofophiapraftat f

ALO

M O N.
Vnde
patet,

Hctmzs,Etfeitote, inquit, quodcaputartii eH Coruus , quitn nigredinent'


His

&

diei cUritatsftnealis volat.

Ex amaritudme nam^ infuogHttureexiftentti

(oloratioaccipitur^afuo vor)corpore acdorfomeraaqua accipitur. imelltgite er-

ddtnm

Deiy

&

recigitCf

& ab Qmnihus tdate iHfifienttbw.

QviNTA DlES: De AniMALIBVS.


-

1^9

Coruum clTe operis initium


:

ac

nifi ille

prcc(Icrit , ncc Phoenicisad-

uentum Iperandum elle Et Riplarus

in ^.porta EUmentamifcetua,co-

quajjfapicnter ^ &tempc>atoincaloreferua,anteomniacauens, ne nimiocahre


in cmeres redigantur,ptducremjicctim,rtibicundum,inutilem ,fed inpuluerem ni-

grum,Corui

rofiro

fmukm Et
:

in Rccapirulatione dicit, apparereinter

^coloresvarios Coruiro{lrumnigrum,vtpIumbum; Idemin i.porta:


TumgratiasageDeo,quodoptistuumJitinceptum\
:

nam

inhoc hahesftgnumve-

rum,quodin nigredinetihi apparebit Corui caput hocjignum vocamus^ &aliqui


aufpicij
.

Vnde conftatjin hac arte Coruum elTe boni contraquamantiquitus habitus cft Nihil autem aliudpei: Coruum hic fignifijcaturfvquamnigrcdoomnium primoinopererede incepto apparente; De qua Arnoldus Quicunq^colorpoHnigredinem apparebit, laudahilii eH in turha Philofophorum : Et ciim videris materiam tuam
foof

o;iit Cor/ ro/?rw


,

demgrari^aude,

inciukKoCmuSy quiaprincipiumenoperis. HincCoiuus

Apolliniracercxtitit.

SABA.
Forte &r ColumbaslbieflinopereviJenJapofi
-nigma

Coruumf

SALOMON.
Re6te fentis Coruus cnim hicin Columbam niuc albiorem con;

uertitur, &:punieiuspracfenio fiuntalbi,hoceft,coIurpbinam natu-

ram induunt. Quidam dicunt quod Columba in vcntre Corui abf,

condatuv/quamilleafpcr&truculentusnon relinquit, nifi valde vrgeaturaVulcano. VtauremColumbafoetuiindulgct,eamq;obcau(am Venerilacrataefti fic albus color foetum promittit philofophicum,hoc eftjlapidem argentificum.Pauoni amica eft Columba.

SABA.

^n ^ Pauo
Im6,nonadaIbedinem
lores varios: Inde Riplajusin

oj^iu hocillujlrat

Mhigma
"^^*

SALOMON.
a nigredine peruenit,nifiperPauoniseo-

Recap.portarum Pauonis pluinarum colorem clegantiflimum recenfet, multiq; alij eius mcntionem faciunt. Ratiocnim di^at, quodextremi colores abfque intermediis Y con-

i;o

SePTIMANj^ PHILOSOPHICil
tingere

c;oniungi nequeant,

rigium
rubcQ^

quodnouerunttintares,quialbumpannumm nequeunc ab(que intermedio colare caerulco aut

Mhiguk
^"^^^

Qmd eaufcputds

A B A. quad Nodua PaSadkauis afiime*


S

tUYyVt^X^dMojHnonist

SALOMON.
CurPauofitauisIunonia, liquet ex allcgoiia antiquorum: Cutit

enim lupitcr lo filiam Inachi amaret,aducniente lunone, mox eam vaccammutauit, cui luno Centoculum paftorcm , filium Ariftori^
euftodemadhibuit. AtlupitermifitMercurium,aqiio Argiislapidc trucidatus cuius oculi in caudam Pauonis a lunoue lunt indici :Dc liQC Ouid.lib.i.Metam.
,.
'
'

Jrgeiaces^qued^jintotkminalumeHhabchM
Exti^umeS,CHtum^QCulo>snaxa((upatvti^i

Ixdpit hesy volucrii^fud. Satumtapettnif


CoUocaty

&gemmis caudamJieUantilfus implet.

At cur No(5lua Mineruae facra fit > non omnibus paret : Nos hant
fufpicamur cau(am , quialateat in tencbris ne casteiis auibus prjcdat fiat, &volctno<5tu nonfineprudcmiacnota. Eoemmmodofapicntia in profundo naturae' delitefcit,.hcK: eft ,ats artium Chymia tcdie fe gcrit> ne piardatoribus diripienda veniat , vmbrofisqv allcgoriis (cfe abfcondit,inftatNo<5luae. Adhasc nonacqairiturruw: nuilEarum noftium lucubrationibus laboribus Cum enim PaUru"; ex loais cecebro nata proiapientiaintclligatur, inprimispro natui^inneftrgatiorc,quxfipraxiina(5fcumrcducatur, oraniumpraeftantiinmahabetiir,, non immcrito hanc au<fm fibi vendicat, quacvulgoauiuminuilafit iioccft,no<ftuam; fiqiiidcmidiotaE &litcrarumrudes nilmaj^is odiA fe folent,qaam doi5lrinam, occulfaq; literarum myfteria. Qupd apparetinipfiiChymia>quac quiaabfconditos, nce aiiquamfacilcintelligibilcs tcrminos vfiirpet , ab ignarts cane peius & anguc infeftalur, &:conuitiis profcinditur. Inde Athenac,vtPalladis,hcNo<5hiatumcuramhabucre: HisLQviXviA^yioituas Athenaimittere\ cuai h^illis abundcnt.

&

SA BA.

Q^iNTA DiEs: De Animalibvs. SABA,


Q^idde Cygnoflatuerjdumf

171

itNiGMA
^^^'

SALOMON.
ApolliniraccreftacquevtCoruus, vnameaiKlemqiobcaiiram; ncmpc quia lu duo coloies Apollinem deceant philoibphicum , aeccflaao pra^cedant , antequam ipfe adueniat Tuo proprio viiendus coioie. De:ndequia& caiTctedicanturCygni iuauiffimeinftantefibifatalimortishoia; Ncc abfquc cau-Ta lupiterLedam inCygnifor*

&

macouipreflifledicitur, vndc illa duooua pepcrit,ex quorum vno Pollux&Helcnanatifunt: Quxcumfint perfonac allegoricaEjad(blamChymiam (ad quam totum bcllum Troianum referri debet, vt

alibidemonftratumeftj (pedrantes, patetCygnum Philofophischy* micafubicda denotare. Huc (pedat Cygnus inuulnerabih^qui cum ercule pugnauit,& fulraine ab co diremptus cft.

&

AB

A.
iENtGMA
^^^*
>

NHmVultm efi Chymia notus ?


S A L N, Hermcsdceo, 5mf, 'm<\uk ^mmoruminquifturcs
,

OMO

& fapientid

fitti^

tfuod VuUur fupra montem extflenshHammim claniatvocem4gna,inquiens^ igofumalbus^niger&rubeus, cttrinus, verrdicmfum, non mentior. Vultur treiodiciturmatcriaphilofophka, quiamukasVukurisproprietates in fe habet, vt funt,quod referant, Vultuiem concipere fincmrdculorum femine, 45:gencrare iine coitu faminam uro grauidam fieri, longam tatem viuere : quodq-, aufpicatifllma i\i auis, &; omnium animantiuminnoccntifljma; Itacnim Philofbphorumiapism^trcm habetvirginem, &patrem,quinonconaibuit, cumqiportauitvcn-

&

tusinvcntrefuo.

S
/Vif c

AB

A.
at (juihui acfAr*ir.uK
*4^-

AcjuiLi

r/ef /?
f

Chymia, vtofinor^

ccmmodatur rebm

SALOMON.
Aquilavolucrum Regina,perniaflimavolatu, fubicAipatienti9& volatilisnotaminfegcrir,diuerfas 00 caufas , quas Philofophipaflim

rea-

171
recidunt.

,Septiman\ Philosophic^ Cum hac draco vel bufo coniungitur ne folitaria maneat,
,

Exrepentcenim&volante^&extardigradoSccelerrimoticmagifterium. DraconicumAquilalechalis inimicitiacft, atquehinc illehuius oua auiditate malefica confcdatur. Eius pcnnx facile inauraridicuntur, caeterasqj auium pcnnas fibicommixtasabfumcre: Fuhninenontangitur j teftudinibus quoquc vefcitur, quas
&z infcEcunda:

frangitcfublimiiaciendo,

quo ca{u/fchylus Pocca

periit>1ncuius

caputcaluum Aquila, arbitraralapidcm, tei^udinsmproiecit. Infeneducc abieda roftri praeeminentia, iuucntutem rccupcrare traditur.
Hiftori
fplicado,

PullosfuosprobatadSohsradios,quos,fi aciem iiiftinerc nequeant, vt degeneres relinquit. Eodem modo &c Aquilas Philofophorutn cum draconibus 6v fcrpentibusinternecinum odium flagrac &:cxercccur. Materia quoque pafliua facile ie inaurari permictir, quaraliis permiftamineraiibusdurabiiitatelongceasantccellit. Etficnimvolatilisfit, Scfugax j tamen in partes hetcrogcneasnoncorrumpitur, vndeveltotamanetinigne,vclexeototaauolac. Manctvcio, cum ab alia aut fine pennis detinetur, aut a dracone vcl bufonc tcrr.t colligatur.Igne feu fulminc non abfumitur,iuuentuti reftituitur j Nam lapisnoftcr primoeftfenexj poftcaiuuenis; quia fcnesfuntalbi, &iuuenes rubeijquo ad capillos Soli omnino appropriata eft ceu Luna, eiusq? rad^os abfquc dechnatione in (efc recipit. Meminerunt vero^ Philofophi Aquilaeinnumerisinlocis,quorumpauca adduccmus. Iti Cymbalo aureo dicitur Recipe igitur in nomineDominids nofirum, qutd (um AqHilis nouem coniunge,& tere, vt totaliterjptntuale Jiatjine rejidentiaft^' (uni: Etinfigurafenioris Aquilac vifunturnouem, quvthabenrarcus cxtenfosinfenemjac intabulaprima volucres dux, quarumvnacft pennisnudata, altcravolarcciipiens, atabilla in fando detenta: Et iixroftrocau,damalteriusmutuonexucomplc<fluntur. Bafiliusquo: ,
:

que Aquilam intelligit,cum inquit in pradlica antc claues


de Meridte , fotenti fers. de Oriente , cor expeiiore eruit
:

Pernixauis

Facfernc de Ortente al.-ts^

^uemadmodum aui deMeridte,vtdqualesfiant.Et in z.claue,Nfln rr//f f/?,inK^nkyAquiU nidumfuum in Alpihus ponere: Nam pulli eius pr&frtgore ntuis iu fummitate montium morerentur. Qupdfi vero AqutU draconem fiigtdtm , qui-

fuam haVttationem inpetrislongo

tempore hahuit ^&exterrA fpelutuis prorepity


,

tum Pluto ventum affiabit exfrigido dracone igneum^irttum vtUtilem eliciet,qui fuo magno calore AqutU penr
addasyamhosq^in tnfernalemfeUamponM \

&

nascom"

QjINTA DlES: De ANlMALIByS.


fanitatemtrtbuat.

iy)

nascomhuret^acfudortficum bahmm excitablt ,vt mxinfummis wontibiis coRi'


i]iiefcat,&aquajiat,quo mineralebalneum beneprfaretur,ac Kcgifortunam ae

AquilaquoqueIouisaleshabecur,qu6d ipfehnius

miniftcriolrcpevfusfuerit,

nempecum medium

tcrnr

pundum

pcr

duasAquilasDelphiscmiflas, vnamadOrientcm,alt:eramad Occidentemnidagarcinftirucret, hajautemvtrinqueccleri voiaruccrram circumcirca emenfae, in eodem,vnde exierant , loco cor lu nQiic , haud

dubib, vtvidebatur, argumento, Delphos vmbihcumieumedium terrae repracfentare. Scd ha:c efle allegorica, nemo non intclhgit, qua: ahbiadbinosilioslapides, quorumvnusabOccidente, ahcr ab Oricnteaduenir,veri(Iimereiatafunt.InAquilceformam lupicer quoq*,

Dtlphis
''"''"''"*

mutatus,Gany medcm,Rcgis Phrygiae fihum rapuit ,eadem mente.

SABA.
QutdJelhi^gyptiavolucricenJeSyanne^illa
Chymicaell}
itNicMA
^"^^*

SALOMON.
Ibisin igyptofrequentifIimacft,
tes

forma ferc ciconiae,qua: ferpen,

& venenofos vermes ibidem abfumit

idcoq; inquilinis vt facra

habetur,&;honorecohtur: Praetcrquam enim quod innoxiafitauis, vtihtatcmquoquehancmortalibu$praeftat,vtdamnacorumpropul(ct&auertat; Adicdamentum quoque Mcdicinae contulifle aiunr, duravfum Enematum introduxerit, obftruftioncm alui feu inteftinorum,aqua,roftropoftic2inferto,inieftaeluendo tollens: Ifidifacraeft, ciusq; imaginem in Hicroglyphicis rcpra;fentat Ex quibus patet,quod hanc quoquc ob caufam a vulgo, Ifidem Deam, igypti;

x|ue

Reginam cxiftin)ante,cultafuerit.HaBceft
candtdaauislongismutfacolubrisy
,

cuius proprictas eft ferpentino generi infidiari,hoceft


idq-,intcrimere,

Mercuriah,

& acurfu prohibere, per coagulacionem & fixatioS

iiem.

A B A.
&mcuA
^^^'

^nVha^niccm inter auesviuas an allegoricas


recenfesf

SALO-

1^4

SEPTlMANiE PHILOSOPHICit

S A L N. Nullo modo intcr viuas quamuis fama &c vulgi opinio fecus fcmt Plinius aic, ailatum fuiflc Piieenicem in vibem Romam, Claudij Principiscenfura,Anno Vibis 800. Scdinhis, vtinmultis.iliis, Pli-"
,

OMO

nius fallitur. Fieriaiitcmpotuir,qu6d auis incognitaaliundc c6 aduedaiit , Phcenicis defcriptioni non abfimilis , fed verum fuiilc Phoe-' pc*i tot (ccuia, nicem,qui fe pcr combuftionem ex cinerc propaget ,

&

Annal.Ub

6.

antequam lenefcat perdurct


,

crcdibile

non eft Tacitus Phoeniccm,


:

proutfapientes&cdo^i

viri

ex GrcTcisdeeofabuiatifunt, in Annaii-

At quia animaduertit difcrepantiam diueiforum authorumdcaanorum numero, poftquem exa<5l;um,muItiscomicatus auibus, fe in S ohs vrbem igypti, qux &: Thcba: dicitur,conferat, vtibiinaracomburacur, &cxcmereiciuuenefcat, dubius&hxrcns
bus
fuis

depingit:

nclcit,quidftatuat: Nihilomimis inquit, ccmimeiTcyquodPhcenixiH


tyffyptoappareat. Plio:nicemvei6anciquiPliilolopliifinxcruncaucni

Pboenix tinfturam
philolopki-

Arabix vel itgypci cademintencionc, qua Vcllus aurcum,Poma Hepcridum,&ciulmodialia, nilnifi Tinduram philofophicam denopatet ex rci cuiufque circumftantiis, feuTyrij Phoenicis.TinduiacftPh<rnicei ^gj^peipfmsXindurieac exfubieftoeoinbufto,&:incii3ercsrcdu(Q:o,quicincrcs coloris,ficq-, Soli func iacri, tam coelcfti, quam tcncAri proptcr latentem in iis focvitam recipiu ntjimo CJi muitiplicationem in modum tiim Solarem, ita nunquam ex tinguuntur fed vt ignis pcr foatquc propagationis j
[antia, introduxcrunt,
,

quod

**

&

iTutesluosinimjmeniiimaugcfltur. ^gyptoha:cpeculiarislliit, HerTinlra Rcgibusconfciisfilcnciopcrpehxc quibus jpfj-qi^u-entoix^j&aSaccrdocibus


2^.'

^g^^^^'

tuoinuoluca, 6<:nonnifi pcrfabulasdc diis,deabus,hcroibus,&licerasliierofIyphicas,animalium fi^urajinrerquas^auis Phcrnix CcCe comburens vi(afuic,depida& defcripta. Cumq; hasnon nifi fapien-

Phosaicis

tifnmiindagandasfibiiurnpierint, hincTinduiaomnin6aIiisignotamanfic. Phoenicishacfuiitnotaj: VnumintotoorbehabctArabia,


Aquilic magnicudin^, aurifulgorecircacollum, cacccrapurpureum, caudacrulea,rofeispennisdiftinda,faciecriftisornata.SacereftSoli.Viuitannos (j6o.SencfcenscafiathurisqjfurcuIisconftruitnidum, micm odoribusrcplet, &fuper cmoritur. Ex ofllbns deindc &me^ullisnafciturvermiculus, indc fit pullus, quipriorifuneriiuftared-

o(a.

^enstotumnidum dcfcitin vrbem quandamPaBchai,SIifacram,

QviNTA DiEs: De Animalibvs.


ibiq-,

17^

inaradeponit: Ha5ce(reallegorica,&tin6turaeiamdidaeparaIlelajfatis apparct.Cumq; naturae ipfi non conueniant,nec rationi,ncc experientiae coiiefpondeant, aucm nouam cx oflibus alceiius combufta;odripolTc,auteam, vtfecomburat, nidum deponareinccrtaB alicuiusvrbisaram; multi (agaciorcs, etiam antiquorum, ea in dubium vocarunt, autaliterinterpretatifunt: Si vnica (altemcHinor-

bc, quomodo ea Romam allata fiiit Claudijtemporej&nihilominusfepropagauic? Anin eoextind:aeftgeneratiojan vero is dimiffusin Arabiam ad fpeciem fuam confcruandara, fi modo fpccies in vnoindiiiiduo conftare dicendaeft: Tacitus mille quadringentos& fcxaginravnumannosinteriiciaitinter patrera&filium alites, &regnante in ^gypto Sefoftride primum, p6ft Amafide, dein Ptolemaeo tertio, demum Tiberio Romano Csefare apparuiflej cum vcro temporis inter hos fingulos in terftitium non conueniat j rw<ff,inquit,owmlUfalfum hunc FhcenUem, nequeArabum eterris (redidere, nihil^^ rfurpauiffeexhis^quAvetus memoriafirmAuit. DePhoeniceficOuid.hb.i^.Metamorph. Vna esf , qu reparetfe^ ipfa refemineti ales,
Affyrij Phceni(a

vocant , nec^uge, nec herbiSy

Scdthttrislackrymis,&fuc(0viuitamomi,&e.

Dc eodcm Virgilius

vbi de animalium actatibus loquitur

Alipedem (eruum coruus ter vindt \ aiiUum


Multtplieat nouies Phomixreparabilis ales.

SuntpraEtereaaliaevoIucrcsphoBniceumcoIoremhabcnt-S, vtpo'tcPhoenicopterus,rubrispennis,cumsIinguamprajcipuifaporiseHe dgcuit Apitius: Phcenicurus, rubracauda, quae vocatur Erythacus kyemc : Porphyrio, roftro, cruribus prxlongis rubentibus , qus auium fola morfubibit: Omnem cibumaquatingit? quempedcad

&

&

toftram,vcIuti manu,porrigit.

SABA.
Hucufque (aris in quaerendo audacula vifa, locum concedo alteri.

HYRAMVS.
Reftantcxanimalibuspifces,
infc(5la,

& vermes; exquibusquxrquaf-

dam ad Chymiam tiansferuntur,pro quxftioiie,j^i</y7r,quxdam pro

Ip6
jENiGMA
^^^'

SEPTIMANvt PHILOSOPHICiB
Nos in prima
quaiftione peififtcmus:

qu3eftione,i47?f, dcclaranda:

Quot

funt pijces in mariphilojophico,

quod

^ ruhutn
4

appellaturf

SALOMON,
phoemx.
AMtata,
pifcis.

Duoeelebratiflimi,quorumvnus edAurau nomine, altcr H^^rfl^ttr4r4,pifcis efc

omnium

timidiflimus,qui in maris rcflexu fub

littoralmm arboium radicibus


exterritusfacilecapitur,

fc occultat, ibiq; frondium agitatione quadamvelutdeditione: Huius viuaria pii-

musRomaeinft:ituitSergius, qui inde^r4f<,vtpifcisab auricolorc

quemhabet,didusfuit.Coit infuogencreattrituvcntris.&ouaconcipit.
TT

nygrophanix inn\3.n
altera argentea

v\jht:o

deglZy ore(emperhianti,&oculisviri-

phanii.

dantibuszonisdifl:in(5lusbHiis, alrcra a branchiis ad

caudam

aurea,

medium

crufl:antibus caerulcis.

corpus intercidente, maculis deindcinterEx his vnus dcuorat akerum,fi Sol in aquas c-

ficacioresimmittatradios.quod,

quandoCancrum

ingreditur, cui

fubiedumillud mare eft,contingit.

Qup tempore

li

Aurata capiatur,

nonnihilauriinventreipfius,quoddeghitiuit,inuenirifolet.

HYRAMVS.
jEnigma
i5i.

Efi

& Echeneis pifciculus in noflro mari SALOMON.


i

'

Eft: qui,licctparuusfit,nauestamcnquamlibctimpctuo(bvento concitatas adhxiens retinct ; de quo Piinius , E//,inquit,/>4rtt/tf .liwtf^umpifcM^petrisajfuents^Echeueis appellatus. Hoc carini^adhdrcm, natiestarr
dius irecreduntur
,

inde Latini

Kemoram

rof^wf.Et

Lucanus

6.

No puppim retinens Euro tendente rudentet


In medtu Echeneisaqtiii,ocult(^jdraconum.

Huiusexnoftiismeminit;Authorduodecimtradatuum,inallegoriavltima: N4ttKo/?r.,inGiiitRha(isinEpirtola,f/^4</?^i^4ftt;,^w ncnntortmimpetiiiu Syrtcs C^ alUpertculapropellatur,hocpifcicul9 ytanquam


facra anch^orajiftenda 7.

FcrnUquoquc hic

pifcis
:

fluxum grauidarum

vtcio

ll

erj,prtusqjadpuerpeiium continere

Vnde &in Mcdicina

Tim'XLmiarn pronvictir.

HYRA*

'Qj^iNTA DiEs:

De Animalibvs.

^^j
jenigma
*^^'

HYRAMVS.
Oujd
de r?.({in2camanna.refersy

SALOMON.
Pifcis efb.quandoqneiiatansjincerdiTrn etiaTn volicans. Eiusradius ^adalligatusvmbiiicomulierum facilespartuse-fficit. Latrocinaturcx occulto rianfeuntes radio, <juod telum cft ci figens. Argumentum

piice {olcrticeeft, quod, cum fit pifcium tardiflimus mugilem omnium velocillimum inventre habere quandoquerepc-

magnsinhoc
tiatur.

Contrai<5lum eiuscrnis ex eo combuftocum aceto iUinitur. Oportct quoque-eodem modo in noftro magifterio tardum fupcrarc veiocem,& deuorare, adcuius vpnenum auertendum calcinatione cinis ex eodem faclus maxim^ conuenit Et ii huius pifcis radius ad:

fueritjhoc eft,a(5liua illa pars,facilis crit psrtus noftri lapidis.

HYRAMVS.
QuiddeVmipmsL^Muriccpntk? S A L O M O N.
cant.

JEmcuk
*^^*

Purpuram concTiyliorum voraciflimam, aliqui Porphyram Vo* Eius cruori maxima dignatioin tingendis lanis, prjecipue fi lapidis idu cazdatur. Flos inde -extrahitur ipeciemembranas candicantis,
qui contritusmanum inficit. Latent ficut Murices contraCanis ortum tricenis dicbus. CongreganturverrK) tempore, mutuoq; attritu

lentoremcuiu^amcer^ialiuant. Succum (c^uo cinguntur lanae) evita: Propterea pifcatorcs viuas capere contendunt. Capiuntur paruuiis radsq; ^onchis , veluti naflis in alto iadlis ineft hiscfcajquamappetunt Purpuras,porrc<5tisq;Iinguisinfeftant: atillx aculeo exftimuiatae ciaudunt fefe,comprimunt^i mordentcs,itapcn4entes auiditate fua Purpurs tolluntur.

uomunt cum

eft ex coTJcKarumgencre, excuius liumorefititidemcolorpurpureus; Vnde&propurpura foletaccipi, Frequens eft hic pifcis nobilis apud Tyrum, vfci vfum purpurspraebet. De Muricc MartiaHs Sanguimde nojiro tinci.tsinp-ateUcem^ lndHiii& nune^ hoifatis^ efcafumm. pifcis

Murex quoquc

marmus

&

HYRA-

17S,

SEFriKCANiC PkilosophicuE

HVRAMVS.
jejjigua
^^^*

No^ammavi Tyrhnil frequentius nec gratiw Mislice agnojeimffs

SedqmdPhilofiphi de hoejiatumt

SALOMON.
Philofophorum fcriptis occurrir,quara Tyriuseorumcoror,&puBpurxfangais^VtpatebitexTurbacon)m<^ Dardanus t S^cimeenm, mquk^qtc^domm; quodfpimum Babet, etiamfan'gtiinem hoBit.: IUtiu& igitur mementote^ ChambaE ibidem r Deinde irera^ ipfumy&ptaurumTjmfQkru,. Bacafler Tantummado hoccuratt, compk'
Nil qiiaquc ficquentius
:.

ieiommaftate^ydeindimukatef^arelenirercoquttey ne^decoHtonff

& imbtbi-'

tionk vos tadeatyquauf^videatii Txir inTjvrum &Yegtum reftitum decoratum;

Hi& verbiss. quamuis^ mortua (unc, ine(f tamen vica. intelllgentibuSe C&dmon^^Deindecontinuecoquite, &imhihitey dbnec rerra&pulitK^atTj'
f itt .Mundus ilraaquapUiradiftin^anominafunt ,

& tamen Tyrtum colorem'

mJhruminvnoquo^giminisgradiifitrcoiorisnumupamM. Orkilus: Fliimo^


sntraculavidebitiry

&hoCi quoufcf^TjrttucolbrperagatundbnanrtDeo, cuitauer.


:

Jw<tffrw.AgmottquoqueibidcminLCbroliarroyEi?<?/&f,inquit,4f^r5

&
^3-&iif.
^

rubeuiijireuSi Tjriucpmntbus^mMndi colanbufexpofim

Qux: koc loco

ifEcianr..

HYRAMVS..
^^it/knt C(tt^pro^terquasade6freciuenter Tyriun
QQlotemincukentl

salomon:
Multipliccs ! Aliae exiliisvurgo, aliat (blis Phifofbphis notae VuTgo innotuircoiorpurpurcus, &Tyrius; cuiafllmiiatuEColorTindlux: AtPhilbfophispate^qtrodlan^Phryx^i Arietis

hoccDlbrctih^5
illius

fuerintper Mercuriumiquididtuc

illius

veUcradeaurafTe.^accus (cu;

fanguis purpur^ philofbphics noanifi ex viuo conchylib, in

morem^habcrutrtfocefVvnonrcx vulgaribus meraHis perfe(3:js, aut imperfedisjquf mortuadicuntur , (cdex philofophicis cunafuo fulpluire &: argento viuo pr^praratis. Dc quo loquicucArnoIdusinEpiflbla ad Rcgem Neapolitanum, dicens^fefl^y?i/fw, gwoi iw <ij<!?i;
,

fSmipQ^iQmpu laiidefmtSQl &LHnai in.virtutc&potentia ,. ac elementisim


natuzoir.

QviNTA Djes: De Animalibvs.


Luna Ettdmen non eii ipfe Sol ,ficut Sol ccmmumf;
:

17^
Jicut

natttr^iquiajihac noneffent'tnippfcmpaJito,7t(mfiermindeMqueSoti nequi


nec ipfa

Luna

Luna

49mmunu:

quiaipfe

Sol&Luna

extjkntes in 4lia compoJitiove,funt meliores^

^quamipfknatttra vutgaris^ el quod Sol&Lu-nadi^icompofitifuntviuiy&alii


WUl^ares funtmortui , hahtto tamenrefpe&u

^d ipfum Solem

& Lunam indk&o

t^ideixiftengeSyVtdi^umeiftyluetTbtlofojfhi nominauerint ipfum lapidemSo-

iem&Luttam^^dJinemiUum, quia %nipfolapide funt pountialiter,mnatitem pi/ibtlifer. Non autem ibfquecaufa cft , <ju6d Purpura lapidis idm f^xfwtU.iangiiincmpEaecipuereddatlanis.Tmgcndis vtilem .Itaeniminphilo- pidisi^

ibphlea^uoquesconuenit Namne^jue h^ccruorem amitrit, nili la- ranguincni ^ideacdatur.aMeiJCurio, quemTniniftret Vulcanus. Attritu corporis'^^^ jnaas&fDeminacoeunt.vndehaccinftarcetacvifcofam materiam exfjpmt,q\ix nDuifoctusiutuiafeminium pracftat. Cafta itaque eft Pur|>uranim gcneratio, vt piiiloibphicarum : Matei enim liarum virgo ft, &paterji.on conoubuic Viwofis quoque fpermatibus hic opus tingente.cft , nonvnguinolis, ticmpc ipiritu dupJici:, prasparante Prpaans,vtliaibctlangori>UGcin23,cft invapore humidus, non vnfluofus, Ccd vircofiis,acedinis maximai, jncdiocriter fubtilis, ignis aiperitatemdefaciii fugicns, &in eoeuanefccns, vim foluendi corft)iritus poi&dens,^quain leipibexiftens pora Ec lic notandum
:

&

&

&

cft,

qubd aliud eft vn<5luofum, & aliud vifcxjfiim t Nam ex humidovi,

ico(b genetacur iapis ied x wndluoib gencraTJtiir metaila. Spiritu* tingenscftMercuriusphilofophicuSa cum fuo fulphuie nibeo vclal-

bo iiaturaiiter ftbi

coniiT\ixtoin ipfa minera


arcilicis

&

tcriae vifceribus

me-

^iocriterpraeparato,

arbitdo relido vfque ad conliimmatio-

ncm perfecSkam.

HYRAMYS.
iiacoluerunif
*^7-

SALOMON.
Proptcrcafdcmcauias, curaHahieroglyphica venerati funt , vtiam ante dcmonftratum cft; Haibetautem Oxyringus os prsiongum, in imodumroftri, oculosiiiJgentcs, albafupercilia, dorfum viridans,
t>cnna5ptioresnigras,reliqua$albas, caudam praeiongam &viridem,

quam

l8o,

S.EPTIMAN^ PHILOSQrM.r C.-E

quamaur^alineamediamdircriminat. Eftautemhic ex pifcibus, qui: piidciida Oiindism Niiuraabiecladeuoiataiu, tTuicaii iis.vcluaiaQi.is

ui^oilei:um /Egy^tiosabftinerc iullic

Iils,

H R A M V S^
Qujiuntreliqui?

SALOMON..
Thagm & Leftdaum in Nilo frequentes.
-N iG M Av
'^^'-

HYRAMVS.

QuidfaHHm igittir cum ^udcndis Ofiridis ahfumj^tis h

SALOMON.
auro fabricari prxcepitjquaefolennirituappcndiiitholo temph,populoadoranda,.tanquampartemdatam a Naturagenerationiaptam,&:necefIariamadpropagationemgenerishumani, Piialumqi vocauit, cuiusnumen/aGerdotes facriii cns honotarunt eiusq; cultum ftatim.amplexi funt Arabes ^Syri. l^oiteatota Gii2cia,tain Aiiatica,quamEuropa, Deumq; iftum generationis cfficaceHinoininaueruntPrM/)/<Wi Hebraeihuncquoqucveneratifuntj&vocaucliisea cx
;

runtPfetf^or,velBc/-Pfeie^<7',cuiusAodftes.fuitMaachaRegisAf*em&?
tfj:,vc.habctur i.Paialip.i^

HYRA.MVS.
^N
I

G M Av

Qjfpjenff h/ec diuntur,an hiftoricOtan allegorico ?.

*^2'

SALOMON.

AllegoriGoquidemabygyptiisdi<5tafunt, (edabignaris hiftorica? accepta intelledta. Nihil enim ahud, quam pars agens, fulphurii philofbphico adempta, per membrum genitale reiedlum levera in-

&

comburens, a quo tanquamprimoagentefulphurphilofophicumgeneratur j fi veroidadclTethiiic, philofophicumdicinonpoiret j eiietqi corruptioniobnortelligitur, hoccft^, ililphur combuftibile

&

xium..

HYRAMVS.
Sed nos hoc agamus:;Suntne plure&mira:.natur2 pifces, <Juid myfterij Chymici occultent l
quialiT-

SALOMON*

Sunt, ncmpe CbAracc, DaiijlHSi EcbimyGLtMcus, Im^jitra) Lucerna, Lo-

Qv^iNTA DiEs: De Animalibvs.


ti^o,Stromhts,TeffudoJorpedo,dc Triton.
luntvilii..

iSt

Hi,ne morcmurreliquoSjnobis^

Eftaucem CbaracepiCcis pinnashabensv-trin(juemaxiraas,caudam Chacc.-

ami iulgote piupurcis diflci^am lineis. D^^y/wfcllexgenerc concharum, abhumanorumvnguiumfimiliriid i:e

J^*<^y^**

appellacus

Remotoin cenebris lumine ,


,

aliofiilgore claret,

Uici

c in

oic niandcncium

in

manibus ,

in folo

& veftcdecidentibus

pore. In

gutds, vcetiamnaturaillavideaturefleinrucco, quem habetincorhoc itaque Lunaeproprietas &coIor manifefteapparct jliur

argentea claiitas^vt in Gharace Sohs iiue auri fulgor. LuurnAvtno piicis hngua i^nea ger os-exena terenisnodibusIu-i-Bcwn**
Gcr,quaii

Vulcano

propriai
Lampetr.

ij4??//><'rr^dlambendispctrisnomenadcptaeft.

GUucmi^ikis tanta in fobolem charitate teneri dicitur, vt paruos Glaucus. foctusnunquam defcrat, praBftoqjadfiteisconcra noxia in gericuhs>
:

ioHdos deuoracdeinde re vomit.


Echinum vero captum li concerpferis in frufta,& in marc proieceris,ZchmM. paulo poftpartcs corHjcnire ac reuiuifcerc aiunt : Sseuitiara maris praefagit, ideoqj correptisfcmunit caicuHs,neflu6tibusexcutiatur: Ora habet in raedio corpore in tcrram verfa, propedibusipinasgelens:

Inorbem voluituivquando ingrcditur. Iflii^o cxtra aquam fe(e efferens vohtat , caput habet inter pedes,(Sc Lolig*

entrera,&cruoremnigruminftaratramenti.Stremhii genere concharum Regem habent, quem fequuntur, Strombus. quocunqueconcciTerir. Hunccapientiaut afpicienti bonum omen portendidicunt:HincapudByfantios Attica drachmapropofita eft
iliura expifcantibu?.

TW?</oouagignitinterra:, quibusarenaobrutisftatiraadmarcred- Tcftudo,


^

it.:moxdiebuslcxagintapsrattisiterumadouaTeuercitur,qua;arena refofsavtiam animatacomperit,pauladmdeducitin pelagus. Repe-^


liuntur in India,quarum
Torpedinem
fi

quis attigerit,

conucxum fcaphs&magnitudraem aequat. morbo afficitur Vis enim occnlta in Torpcdo.


:

manum
citur,

pifcatoris

hamum vel rcte


illi

tenentisexhocpifccfubitoproii-

vnde pai:alyiis&.corpor

accidit,

ne Toxpedinem ex aquiS'

cJcuarepofllt.
'

I/itonem Yerore vidiilc RomatPaufanias dicit,colorc ra.'jarum pa- Triton.

luftriuii),

l8i

SEPTlMANit PhILOSOPHIC^

luftrium,fguamorQCorpote,l>ranhiis'fub aimjjus.nafb
mis, dentibusfirmis
,

& orc hum>^

oculisglaucis,manibusdiginsq',.iimJlib'is con-

chai;umtetlis,x:audafiibaluumvicepedum,vtDelpnini. ;x^uibus ^omnibusdiuinaomnipotentia&prouidentiaxelucct,qu6dajcj.uas&

mare tam diuerfisanimalibus xepieri voJuerit,(juorum tantaeft-yatic

tasformae,e.fl'entiae,magnitudinis,;&numeri, vtrerrcfttialongeexu-

pcraie dicanrur/Plinius piarrerjHuuiatilespifces i7<j.gencraorumiin

mariviueretradit. Atfuntinnumcraalia

qux anulloobfematavn-

quafucrunt, licet de Pifciurn natura quidam diligetiffime fcripferin^, vti funtpraBtcrjdi^tum Plinium, Ariftoteles , Oppianus , Gefncrus<. SC
Rondctetius. Nceveroiniucundumfuitmagnis Impcratotibushamo pifces captare , quemadmodum Auguftus animi laxandi gratta&icifteferturi &Nero,quiaureorctipifc2iieft Iblitus-.

HYllAMVS.
^NiGu A
.Quid^uthores iam duiitradmt in generede differm^
tiajenju.generationey^ froprietate fijdum}
S

A L O M O N.
&otionoftroraltemcop,-

Magni laboris &: longi tempoiis opas clTer^hc-cc omnia velle reccahivc loco fercj veriim paucis perftrii^gere
AtiftoteU

fcntcntU.

ueniunc. Placec Ariftoteli,nullaseftepifcibusmammas,nccmcatuni vUum genitaiium perfpicuum, fcd excrementorum tantum locum.
Purtes quoqi audiendi, odoradi:,lenticnd!, nulias efle perfpicuas, pcB-

quiapuhnoncmhabent, autahqua aquam rccipiimt plaeriquead proacre verum pulmoni^locovifcera


teroculos. Spirantautempifces
j

cordisrefrigerationem.Annotataeftcniminquibufdamaeftiuocaiononfatiscor rcfrigcrantc.^&in ahis ofcire anhelatio,aquatepcntc,& Coeuntplaerunqueinoccurfu paruoconDormiuntquoque. tatio.

tadu,menfibusMartio, AprihjMaio: Autumno pauci, vtSalpa.8c Sareus. Sunt,quitegunturcorio&pilis,vtVituli,Hippopotami,&hi animalpariunt.Alij coriotantum,vtDelphinii cortice,vtteftudinesi
fihcum duritia,vt pftre^jconchs
;

ciuftis,vt Locuftac 5 cruftis

& fpinis,

vtEchini-, fquamis,vtcarpioiafpera cutc,vtfquatina,quahgnum& cborapohunturj-moUi.vtMuramae: alijnulla,vtPolypus: Suntqui

grcgatimcrantmor? wmcmQrum,vchalecesj VgUncahqui,vtacd-

Qv^iNTA UiES: De Akimalibvs-.


L rorc multi limofe prouoluuntj

?^|

pitres.KinindinetjfepiaejScntiunthyeTnempTocelloram, cuius horalij (ub petris glomcratim conquietempeftatinonnuflirmapetunr,^quodfentiantrummapelagi fcunt} libentcrlinus liusobnoxia ; redeuntc vero fcrcnitate, profiiiunt,

&

j>ro{piciunt. Partu

Mullus ter, caetcri

Lupus bispatitanno, (cmeljac diuerfis temporibus. Pragnantes gaudent

quaquc

inter iedifFecunt:

aquis dulcibuy. In Africaramen feruntur viuere nonnulli in feruenti Menae Hyeme candidae patudc. Simr, qui colorem mutant t nanr,je(Fatenigriorcs Phycis Verc varia eft , alias candida. Inimici*

Nam

'^

tias intet (e cxerccnt, Dclphinus &. Balaena , Caeftrcs & Lupus, Murac'^ naSc Congrus;. Eft &fequcntiuramirsproprietas r Aci pifces pariuni confiax^oK vcntrc ihirihabentroculby,.qui ad vrces LunaEaut am

oliores fiunt^aucminorcy.^ Anguririaf^gcnerantur

Kne coitu, (ine ouoyncc e ft aiia eaxum pto creatio


culapi^s

fcopuromm attritu Alec pi/cis fbla nuomnii

trituraqua, &Aphyafpilciculrcraqua&phiuiaptocreantur. Canieftfoetus fAos a partu natance& deuoransj, vt eosab.

Canthaiuseff zclotypus', quipro confbrteadinternecionentciUTifuog^snerepugnat.. Githaroedus a caudaadvcrticem! fSneashabet inftarneruorummuiTcrinffrumentidiftentas^, vndcno*itifuriatucatur.-

menacccpit,. frcqucnsin mari rubro. AulopaeftdorftocaeTulco,vcrrire2lbcnte,coTporeliiicaaurcicorouscfifcimiiiatx>^qiralveiticead

caudamdefkut.

HYKAMVS.
Sednoshis De I SummimirabilibuytantiHnfadlisacquieftcmiff.. QuamratcenimpaterOceamisille, quiterram vniucrfam inreifecat mnumeris anfra(^ibus $c finibus ^ fam mtrltipleyeft animalium inec3*
eft' aqnas tanraB^procommunrcypifcium fedcs &:paEriaS'fhicpa^ Kinasdbmos', imo nec incolas feuinhabitanrcscas;-Tuum uuncenc^

wuentium natura &

proprietas. Nbn^^ poflibile


,

fiinditatis&fpatij metiri

fccxSieiniiImie,ininterrogandoprogrcdi;

SALOMON;
Vr pucri
balbuticndo fcrnioncm raatenram- {cndm fiiccrdtnrcJsinpore addifcont : Sic ogortct

Natmx: njatri&iioflrumioniniura
vaccs>

1^4

SEPTmAN^

PhiXO-SOPHICJE

voces, fignaturas, &clamorcstacitosinanimaIibns,2lii.sq;eiusCTpC'.

nbusimpreiros nos iallancioimitan,cJQnec,quidfiiji velic, perkdc cognolcamus. In Lymirafontc I.ycia: pilces tcr fift:ulacuocativc-. niuntadauguriura,tcftePlinio, HierapoliSyrinn lacu Vcncrisacdituorumvocibus parenc vacati, exornatiqi auro veniunt aduiances: fcalpuntur,ora hiantia manibus inferendis praben t.Qupd li hi'c nnita & iriationaha vfu edocla.pracftentanimaha; quid nos non facicmusratioaeilluminatij.expcricntia eruditi,.& do(5lrina omnisanti-

jEmigma
Z^I.

^quitatispoliti?

Qy4 VermiHm^vero generepYimo inctpiam,

auU
gens\

ex his nonnuUi ambimijunt , vt Crocodilus , tam

quadrupeSy ^uam vermis , tam in t^rri6,judm in aquis de-

Curhunc ygyptii venerantur

eiij;facros ciiesfla'

tuerunty ^ficontingaty Uheros ah eo

rjt>i

,parentes latan^^,

tur, tanquamji Deo^lacere exiflimantcs , cui cjcam ge^

nuerunt ?

S
'Crocodihs inter

AB

A.

hieroglyphicalocum habufr,quiacx minimoTnaxt-, ltiuseuadat,hocefl:,cxouo ad ii.cubitos excreicat: Oua parithumi,. dieminficcoagitjtotamnodeminflumiiic.Eiuscultusvarias, atfa-^
bulolasjcaufasaflignarunt^gyptii
,

quafiigyptumab cxternis ho-

ftibusfecuriorempriEftets iismctuendns tani aquis,

quam

terrisi

Et

quod Menam Regem per paludem Moeridis tranfportarir; qui ideo lianc hoftiam proDeo coh mandaucrir. Verum quodluperftitioexii^ ignorantia hominum Crocodilo honorem hunc inuenerir, vtaliifj
brutisjfatis conftat.

HiCi:onditaevrbesCrocodilopolis,Lycopoli$,

LeontopoUs &:hisfmiiles. Colubriinaqua viuentisfel habentibur & adipcm Croeodilusnihil poteft nocere. Squamis prsedurus vngues&: dentes habetrobuftos, pellemqi circa tcrgum impenetrabi"^;
lcm. Reperiturin Nilo. Philolophici icaquefulphuris ideamgerir> quodinNilonoftroinueiaitur: cum Nilo enimigypti albcfcit pri-

mo^vtRhafisinEpiftolaait, necaquoquamfupcraripoteftaquavel
igne.

SALO-

ii

Qj^iNTA DiEs: De Animalibvs.

i8y

5ALOMON.
Draconib^Serpentis naturamiamfape exfofitam jfMiGUA ^^^auditfjmtcf \ QuocitCa non diu in his morabimur repCfi
tendis.

SABA.
riis
, ;

Vcrumeft:,nihiIficquentiusapudantiquos,

quam horuraallcgo-

hanc fcientiam tradere , quod patet in dracone rcllerisaurei, HcIpeiidum horti, Cadmi ahisq; innumcris in gemino (erpcntcMcr-'
curijcaduccoiraplexo,yfculapij,Satuini,6:hisfimilibus: Similitu-

dodcfumptaeft

a lubricitatc &: volubilitatc rerpcntini gcncris.

cum

Mcrcuriali conuenietitis.

SALOMON.
Cur Ahrcuriics Deorum nuntiusy nstjingiturjn cadu^ iENiGM*
cc ojiiogeminosgejlat Serpcntcs alternatimjilpi imlflicitos f
^^^'

AB

A.

Apud Ethnicos hxc rcspro hiftoria rcccpta eft , vtpote qui Mercuriumnonprofiditio, autaIIcgoricoDco> fedverolouisfiliohabuc, Mcrcurium virtutcm fui caducei probaflc, in fermarc pentibus duobus, & foemina, inter lc acritcr dimicantibus, dum inmediumillorumhancvirgamconieccrit, quofadointcrfcdifcordcs iia dcpofita rcconciliaucrit, &: in m.u tuam amiciti.t gratiam rcduxerit. In cuius rei memoriam Mcrcuriusvtrumquc ferpentcm fub caduccoaliigauitjCuiushaecviscclebratur, quodanimosdilHdentium

runt. Inde narrant

componat,omnemqilitcmtollat,vigilantibus ta<5husfoporcminducat,mortui$ vitamrertituati quod intelligendum tamcn eft deChymicis fubiecflis , quac funt mas
ncris ,

pugnant, cum mas fit calidus ficcus foemina fiigida &c humida. Hxcduo Mcrcurius coniungit,hoccft,McrcuriaLunajfrigidxadditur Mercuriusjvcluti lis natura.Nam Soli calido communc illorum vinculum. Lis tollitur, dum foemina in marcm ^ transfertur,& fit res vna finc vlladiuifionc. Atque fic fopor fiuc con" gclatio inducitur vigilanti (eu mobili parti, cui vica poftliminio rc(e
, '

& valdc inter

& focmina, vnius, nempe ferpcntini,gc&

&

&

ftituitiuicummortuapcrfolutionemfucrir.

Aa

^^k9:

.:

iZS

SeP-TIMANJE PHILOSOFHICit

SALOMON.
jiKiGWA
16\.

(^^/ iden;-MeTcm'\m Jfcuhpio, cmSerperJs queque


p;chin{i\^>nefi, obltecticii

afficiumprXihtiL, qiicmucU
'

ftmium

&L

Dionyfo

't

SABA.
ExCoronideenun Nympha^c
lur, ac

Apollinc natws i^fcufapius

traii-

m:\treprius a Diana excindia, q^us ciim rogu

cflac inipoiuay,

Mrcuaus e vcntrc nioEtua: ftlculapium extraxit. Ita & Dionydmi cxmatceSemelccombuila, liueotcincribuseius, cdu^iumnarrant, & aMcrcurio depottatum in N.yiam Aiabiae vrbem, vnbi a Ny mphis
edLicaretur.iCrculapiiisver6ipfaMcdicinaeflpcrfedillimaniec.illo.hominum, qux ApoUuiis Coronidis , hoceft , Cornicrs io-

mm &

&

bolesefl:. Abfque nigredine enirn.rwn nafcitur, cum caput Corui vt Cornicisfiroperispijncipium. P^ftipfamater Cfmenigredo juDia-

l^

nafcuLanari albcdineinrerimituc, fed Mercuriuscxvcntr^nigrcdL-nisfoetum viuum extraxit. Ex cinerih^is cnim parcntis iiii nouus na^
fciturPhcEnix,.quieftcolorephQcnicio,fiucrubcrriino,.ales pulchcr-

rimus in iniinitum multiplicabilis. Serpcns ifculapio alllgn-ati^r,;, quiadi<lUMedidnaexargcnsov.uiafcivM.crcurio-origincmducit..

SALOMON.
Ji^lifiU.Ae

fur DionyJcquo(j.j SQt^Qn^.OQQ]ius ajJirthitHr ?

*^

SABA.
DiGnyfusenim^vulgpprovinir-epcrtore&liargitorehabitns.ideai?
ft,qui Apollo,Adonis,Sol5autLupitet,hincilliAmphi(ibcna,hoceft

quaevtrinquecaputhabcat,palmitevirisinteremptatradirur. Ha:c/i-

quidcm cura gemino MercuriaHs caduiceiierpentc rcipia conucnit,&: ailnifi mafcuUnam ac foemineam virDuteminYno fubicdto congiegatam denorat. Ferula autem vitis interiic hoc eft, tiquoie qualis in >ite continetur,fumpto condncnte pro coneenco. Of ortet enim duo
, ,

illaargentaviua,

quorum vniuneftraafculum,
autacetum folui

alteaiinfGemina,per

conuenientemaqiiam.vinum

& inteiimi, vt aoniraSALO-

aacrit6-duplex.anguispaUniteocciiu$aDionyfttpcihibcatur..

<5j'iNTA DiEs:
S

De Animaliiys.

iS/

ALO

M O N.
Python
^
ille

lAn

hpic (^ucqtie j^eclat

ah ^poUineJa- iEMiGMn

tittisinteremptus^

Pydion fcrpentem fignificat, at philofopliicum , hoccft,irgcntum viuum.currens, feumobilc, cjuodab Apollincfeuruiphurcnxofigicurj&quafi occiditur,dumin mobilitatc fuafiftitar. HincPythiafcceftamiKainPythonismemoriftm c Apollinis honorem inftitutainCycladum infuhs dicuntur, non quafi fcrpenstahsrevefaibi micidatus fuerit,aut Apollo Deus,qualisiingirur,vixcrit; (cdqnia arftiua
tificcs

Chyujici primi Philoiophi

& Poetae ea

allcgoricc intellexc-

rint,&:(olennirituceIebrandainnoduxerint,vtpatetcxJib.4.Hiero-

glyphicorumigyptio-Grjccorum.

ALO
S

M O N.
Aniom a
*^^'

Quidfihi vult Echidna tot monflromm m<uer ?

AB

A.

chidna &Typhon, hoceft, ferpens &f ventus proccUofus , fiue


turbidus parentes ftatuunturCerberi, Chyma:rae,Sphyngis,Hydrx, Hccates,6c (imiliummonftroru,&: draconu multorum,n6 abfqi cau'

(a:Perhx'cmonftracnimmateriaphiIoibphicapiarrumq-,dcnotanir,

quoad primameius origincm,qujcconftatcx (eipentcaquoib,&: turbineficco,iIneexargento viuo & ftilpliure: VndeEchidnaaqucam


feiihumidam

& fdgidam eius fubiciSti partem dcnotat & Typfaon


,

Capitur quoquc pro Hydra ab Hcicuic occisa. {iccam Viidc&Ouid.hb.j.Faft.


calidairi.
Sa>i^ii'me Centauri

&

LernitfanguUtchidnA

Mixtus adduxiltum tem^ra nuUa dabat^

^n Hercuiis Hydra differt ab Echidna ^


9enertsjerftntihu4
f

ALO

M O N.
A.

aliii eius

5 jma

In gencrc

S omnii eiufmodi

AB
Ciitn

vtium 6c idem, infpccicvcr^di-

Aa

ucrfa:

i88
weiTa : Eft

Septiman^ Philosophic^
,

enim anguis quacdam fexus foEminci, aquofa humiditatc abundans,qua:diciturEchidna, &quouisahonominc. Hxcquatenus ab artifice tiucidatur,hoc eftjab Herculc, Hydra, quatenus ab Apolline,flue fulphure fixo,Py thon nominatur. Hacc eft multorum capitum,& excubiasagit ad vellus aureum , hortos Hefperidum idcoqi in foporem 5c ftuporem Narcoticisfulphureisredigi debet,antequamoccidi,&:pretiumeiusobtinerip0lfit.

&

S
iENiGMA
*^9"

ALO
S

M O N.

EHrie Vipera Philojophis cognita f

A B A.

faciunt inallegoriis,&alibi. Vtcnini TheriacacommunisexViperisconfTbitur,acdcnominatur; fic Theriacaphilofophicaexiiidem,atphilofophicis,quj: tantumdiffciunta reptilibus illis.quantumMedicina aurigena a vulgari. Vipcr fol^e ex lerpentibus terraconduntur,cajteris in aiboruni autfaxorum cauis Vipera philofophica non vegctabilibus adhacrer, latentibus : Sic ledexterrasfinu depromirur inlucem. lllxvi parere dicuntur, quia f(Etusencdamatreprodeunt,praerumpcntcslateraeius : Vnde Maa-

Sarpilfim^ eius

mentionem

&

tuanus:
EtemoriensinfaHjioViperapartu.

Vlcifcienim videniurfGetuspatrisfuimortem
pite in os focminas inferto,ab

cummasin coitu,ca-

eaexanimetur.Eodcm modoin fol utio-

aepatcrfiucfulphur, aconiugefuafiucargcntoviuointerimitur,fed incoagulationeargentum viuum,vclutimater,itcrumafuofoEtu taliqnena patitur,&morte punitur. Contra lepram caniticm, rugas,& xnorbosquamplurimosraedicamentumcx Viperis confedlumprodcfle,reipfaexpertum eft; Ita & Philofophi fuam Mcdicinam ad ea,

demmala non mimis efficaccm aflcrunt> imo longeefficacilfimam, non fbliim in humano,fed & metallico gencre lcpram abftergcre>hoc
cftjomnemimpuritatem toUcre valentcm.

S
ii M 3 M A
*
^

A L O M O N.
l

Q^ canja efl

cwr a Vipera demorfi, ab eadem reme^

diHmjtbiprafentipimum quxrHnt

SABA.

Qv^iNTA DiEs: De Animalibvs.

189

SABA.
Vtignis igne, &frigus frigore e corporc

nem

fecerunc,cxteriiiselicitur ; Sic

humano, cui impreflioquoque venena a venenis attra-

liun tur ; vt pacct in

morfu canis rabion, (1 eiufHem pili au t fanguis vul-

neriadhibentur: ini6kufcorpij,fiidemmortuus,autoleumeiuspunctuneappiicetur, inbufonc pcftiferisbubonibusadmoto, &ahisin-

numerislimilibns.

Eademrationevenenareptihumquorumcunquc
animahbus euim , &qui-

aviperino Alcxipharmacoexpelluncur intcrius aflumpto, aut attrahiinturcxteriuspartiaflflidtajapphcito. In

dem venenoiis,animahum venenoforum,corumqj morfuum,aut dabi

ninorumantidotus&medeiaqua:rendacft.Im6&:metallorummor& defeclus cx metallis petito rcmedio curari & compleri poiTunt,


dc dcbent, prout Philofophi omncs fatentur.

ALOMO

N.
^^^*

Suntne alia Serpentiumgenera , (jua operi phiiofophico MnzGu^


conHeniunt}

S
Quamplura
;

AB

A.

(cA prae carteris ante Ai^Xta fufficiunt nobis,quibus an-

Bumeretur P0rphjrM,Salamandra,&c Bafiltfcus. EftautcmP(?r/>/jjr; palmimagnitudinccapitccandidiflimo, rehquocorporepuipLirco,morfu innocuu$,quiaedentuluseftj inueniturinvadofis Indiaelocis: Captum incol^ caudafu(pendunt,&defiuentcmcxore viuentis hquorem cxcipiunt vafculis xneis, abfque dubio,promedicinacorporiscxternaNarcotica vel venenisrcfiftente. Similiter quidam dcN^imcefeu Kydro traduncquod captus in aeftu, caudaq;fu(penfusfuprapcluimaquafrigidaplcnam,itavcaquamattingercnequcat,lapillumex oreinpeluim aemittat, aquofiitfidcs penesauthorera, Hollcrijcommentar. j omnisaquamoxcxiccetur, & cuanefcat. Hic lapilius hydropicis admotus omncm eorum aquam
intcrcutaneam exiccarc crcditur.
pis

Verum in Natrice philo(bphico k-

inuentns experimcnto fado Philofophpsnunquam fefellit, quin

omnem humiditatem in eorum corporcfeu fubiefto hydropico abforbuerit,5cexiccarit, atque


pulcrit.

itamorbumfamtaterc4u^aintegrepc-

Aa

SALO-

1^9
iExrcMA
'''

S^EPTIMANJS PhiIOSO PHICJE


5

AL

O M O N.
prij^flat

Quid Salamandia

in

hacartel

SABA.
flabeiitPliilofophifuam Salamandram , KJUiC commiiniin viituce fton abiimiliseft: lUi enim taatus adeft rigor, vt ignem tadUi extinguat,nonaliomodo,^^uamglacies. ViKie , quia iJLcfus tranfeat per
fe habct Nam li cfpro-j confcruarctignem potius
:

riammas.in iis genitus cre<iitur,quod tamcn fecus

fctgenitusinco.nonexcinguereD;
prietacc
ittnilibus

{c<l

& identitate fuac naturae cum igne conuenicntis:5imilia cnini conieruantur, & comraria conttariis toUuntur. Philofo,

'

phoruraitaqueSalamandracuminigncnatafit, eum non fu^it nec cxringuit,necab)Conoxam vllam fentit. Qupd cnim infanti lac cft, idcorum Salamandrjc ignisexiftit, nempc cibus &: nutiimcntum, Hinc Auiccnna in tr:t(5t.irulo , cap.5. Fhilofophumcpk , bumlapidmno' jlrumvouummt SaUmAndrAm\ quuficut SalamAndra foloigne nutritur,& Tiutttide^ip(rficitur,ita&noJierlapis: Et Arnoldus Rofar.lib.i. cap. 7. Opcrtet tamen ipfam meditmam diuttus affarifufer tgneWy &nutrirt ^fckt pucr
in vberibus.

SALOMON.
^NiGM A
i7f.

B2iCil\Cc\isIamreJ}4t ;

Quis lUm vjusin Philofo^hia ?

B A.

AbcofimriitudinemquamphircsPhilofophiducunt, qu-6d niinfrum eorum mcdicina per conta(fVum folum omnc argentumviuum
coagulct in ni(5lu oculi, haud alirer, quam bafilifcus otrucidct iTiniaviuentiafolovifuintcrimat. Veluticnimvcncnumprxfcntifti-

&

mumexoculis
citur,

& totocorporc BafiHici inoculos videntium cumi^:

quodccrebrtim&cormoxintiadit, atqucita animal obftupefacit,& cxtinguit ita vis infenfibilis cx Medicina philofbphica mitti-

turinomncargentumviuum, cuiappropinquat, quaillud

ftupefcit

&

congelatur in
trcncra

moinenro.

Nam lic^t & caetera (crpcntium vencno-

forum
fa<Sto,

homincm

aliaq; animaiia morfti

&

i6t\i

occidant', ta-

mennon tam fubit6,quam BafiUfcus,id pra:ftnt, & non,niii vulncrc


autcorum vencno inrrinfccus haufto auc racionc ccrti alicuius
,

loci:

SicinPhsniciafolo Viperacum halicu pcmccarihomines,

tra-

dunt,

Q^TNTA
pingje quoavie,
eft.Liicannslib.j).

Diss:

De Animalivs.
calcata

151

<lant,qnodradicumilHcfuccrefccntiiim potentia credirurfieri. Sal-

quacformam habestubx, htebra

moLcikca

Quis cdUare tuoi metuat Salpinga fatebras 1

EtSalamandrapop-ulosimprouiciGS necaiepotell.
repferir,omnia poma inEcic veneno
,

Nam

Ci

arbori

ix-

8c eos ,.quicderinr,ncar

l:rig,i(ia

vi,nihii aconito diftaiis. Idcm vencticium cil>(i in puteum cadat. SQd hatcde vencnolis djxillciufticiant.

SALOMON.
In pacaislabor cft:,qui Infedlis a nobis adhuc dtbetar. Hare ne efatispraetergrediamnraut defpiciams (iiperciliis r nonnihil de iis difjuiremws^ Intcraniraaliaenimin-feda.etfi cxigua fint,rcfcruntur,<^

animaiifcnfo& motu , membrisq; orgGnicis,pra: vegetabilibus,alii6que nacarispreeio^iilimis, polknt HinGMaroPoeta non neglexit Cuhccm Apcsq; fere minkina animakttla- iingulis libris delcribere^

Verum nosnon

ingenij )>ft:enradi gratia

hxc quantii4acnque

tra-

ftabnnusi fcd propofico no^^ro &c huic diei de Animalibjs-quibulcunquc colloquiumpo^liulan-ti, iaitemiatisfa(icmus,quod ad Crcatodslaiidem & noftram vtilitacem alrqiKtteniis cedat. Tunm itaquey
Hyran^ePrinGepsIllurtrillimccritydehifcctantalis, quantulisdifle-

lere.eorumqvproprictares, quatemis naturali operi conueniantrpauffiseuoluerc


:

Q^

tp.a efi opinio

de horum noxiorum.vtpose ^nigma


Ci^terisqj
^^^;*

njermctiloYtfm

cr infeclorum hominimotejiias ,
l

ammalihus creantmm.Jine velvfu m mundo


ea

Pojfet

enim

mif , vt cjT* ante didla reptilia venehofa ^fuferfiuayaHt

inutilia

onerofaahis creaturk exijHmare : cjuemadmo^

dum

hxretici Manes 6" Mctrctonpofuerunt duop^rincipiaMinezUSc

inuicem contrana^ hinoscjyDtor. Bonumfcilicet, d ^^0 1*!;^;;^^!^

tona creatura ftnt creata

Cjsr

malum a quo maU ,


,

veluti

i5"5"*'*

'MideripoJfuntpUracj:^ mjecta

& re^tilia.
HYRA-

191

SePTIMAN^ PhiLOSO PHICvE

HYRAMVS.
Eam opinioBemdid:oLum hxicticomm clTe falfifiimam iampridemoibiinnotiiic; Omncs cnimcieacuiaC vnum agnofcunt Cicator rcm cumc]-, non folum bonum, fcd O p t m v m ex optimis Sum, , r
,

miimexrummis,maximumexmaximis:

Ipfe folus

Tii-Vnus

crcauit

Contratic'

quimundusicveiaeft lui rcrpcd:u,auccormo5,liucornaOmnia enim cicata ad crnatum vniucrfi mundi fpealiorum; tus, inucnitur, quodnon fpcciem fuam oftcndacob necqiiicquam (5iant, varictatem delcdabilem. Sic quoquc (ingulalunc mundainluanatura, nec immundum aliquid intcr eorpora creata offenditur perfe itadidum Interim font naturarum concrarietaces, ancipathiar, odia,

mundum

tatenutaiuni.

&affedu3aduerh,

vekiti

Abufui.

veAcccdit abufus^qui omniaper fe bona &c mnoxia,vertitm mala nenapcraccidens.Ignis,.iqua,kiru,aurum,vrnum,&:ciurmodiinnumera aUa pcr fe no nocenc, nempe in luo legicimo viu,a quo fi reccflerinCjfiunc noccntillima homini. Ica vtpcrA,ferptmJ)ufo^a.rfemam^vapelhislmidia, in fuo bono vlu bona lunt j malomala& venena. lus,

& amicitia:, (Ainpathia;, 3c imiihtudincs: &

&

Qui

ha:c miniftiac alccii fcicns volensque, pcillmuseft-, &:abucicur

quoquc mcdicamcnra bona ficri poflunta bonis,hominum vfui & lamcnciaccommodota, vt Theriac3,&: alia ad peftem.cancrum, & fmiiliamala, pra:ftan:iflima. Idem dicendum dc pLtrifqucinfedis, inquibusfunr,qu;cdulciflimum coslirorem, mel
Dcicrcacuris, cx quibus
ApcS.

did:um,congerunf,athabencacusinlinu,hoccft,lpicula&armahonnmnoxia. Vtqj Apes funt nnmdo vtilcs, flccundem ornant, nec nuidimmundipix {efcrunt, liccc cx veiimbus, homini ncn .idmodumgraris,pcrputiefaclioncminfauo natisip(ihantalata2, lelcque propagcnt pcrcongeftionemmellisScceivT; hoceft, dumfibi d^vidlu|cte<fl:oprofpiciunt,daturiplis(obolespcrnaturam,ablquecoitii

aut fexu diftind:o. Iia mufciE maiufcuhTCx vermibus tiunt,&: pcrverniesincarncs quafcunqueautfxccscmiflas fe(e propagant. Erucac in

papihoncstninfcunt. Gurgulioinfrugibus,bruchuscxvermibustcr- J dc reliqua infecta mirabili ix craflitudinis articuli vnius digiti, tranlmuiaiionecx vrra animalculorum elaflcin aliam migranr. Nec

&

ver6vllumgcnuscftviuorum,inqumaioresmetamorphofcsinueniantur,finotcntur,quaminhisanimaliumminimis. Exquibusconftat^omniaha-ceffe

bonanonfolumi fed&nacurasvarietatemj&iDei
volu^

QviiJTA DiEs: De Animalibvs^


,

i^^

voluntatem liberrimam om^nipotentije coniun6lam demonftrare. fbmnolenti, immoPiieter hsc cura pigri per ilimulos ad labores; biles, defidcs ad morum vigilias Sc curas excitandi fint , hinc& alius vfus crabromim, a.;ium, mufcarum, culicum , cimicum, puUcum , iiorumiimiliuminmundoapparet.Haeceniminteraiiimaliarumho'

&

&

mmi, quod vepie&dLmii., rubi, cardui


bilia.

tribuli

loliumqiiiuer vegefa-

His ad laborcm,nempe ad eorum eradicationem, incitatur, iHis


:

-ad

momm

-Labore ad vigilias,

& motuad laborem, vigiliis ad fo,

mnum pracparatut &

exercetur, nepigritia , luxuries , otium


,

defidia,

/omnolentia, paupcrtas

&morbiindefb{cquentcs vna cum fame


Infciaa.ftU
"''^''ad Tit-

ihomineminfeftcm: Advirtutcmitaqueilimuli videnturillainfeda, qujcmalahabenturvuigo, &avitiisdeKortari. Suntquoqueeadcm


ahis, praElertimauicuiis,vthirundini,moneduJx, gaUin;e,&diuerfis

eiufmodi , pro nu trimento

& efca
,

imo certas regioai Sc gcnti pro poeinmagnitudi-

na. BruchusinfeftatarborumfoHa&frudusjiiceruca. Inaliisregio-

nibusformicae, culiccs, locufbe

i&iiisilmiles beftiolje

inem aut muititu.dinem inufitatim crcfcunt j quamaxime nocenr.

S
iSL/in

A L

O M O N.
-ntgma
""^^*

vnqu^m hi^ctantilla nocueremorulihus ?

HYRAMVS.
Herodotusfcribit,infoIitudincindi.areno(aformicasci2Tii,ca-

num quidcm mao,niiudinc miuores, vuIpiumTcro maiorcs, earumq;


venaru captas,quajaurum c nonnullas a|)ud Rcgcm Pcrfarum vifi, cauernis ibidem cruunt. Sic apud Dardasindorum populos montcm cflctiiummillium ftadiorumambitu, S^ fub eoaurif^odinas,in quibus formicaevuIpibusnonminoiesaurumeftGdiunt. Plinius libro ii.tra.dit,invEgypto.formicasefl'c magnitudinis luporum ; quasnoneft du.bium,maItahoKninibusinferrcdamna. Ammianus de culicibuslib. iS.nairat, quod eorum agminibuspcr Meibpotamia? terras refcna lintomnia, vbiSoUs radiiscxaricxit tempus,qiiEinfigniJmtmagni.tudine. LocuftiEvero qnamnoxiiEiintquibuidam popu]is,hincpatet.,.qu6d incola; Gafij montisadeo quondam i loadHsinfcftati finr, vtcontraeasiouisauxiIiumimpIoraucnnt,&Seleucidumauiumcas perimcntiumaduentum. ApudTheiIalos,IIlyrios&Lcniosquoque gracuU nutriti iiint eontra locuftas, quarum vi maxiraa obruunrur,

Bb

vbi

1^4

SEPTIMAI^iE PhILOSOPHIC^
quam cum fingali enecarant ad ma,

vbi certa mc-nfaia fait piajliiiica ,


ritaLiadbcl]ume:cuieruiiti
:

eirtratusdctuierunr. Magncfij (S<:Eplieli) concralocudusordinemi-

raiuaeorum animaliuai Icatcb.uic miilcieft ter aano eas dcbellandi Et u\ Sydimilicariimperio cogcbancurnecari, cjuae tamen Paichismcibo ('vt&;S.iohanniBap:J giatxfuerunt. In India ternum ptdamlongitudinisede traduntar, cruribus& femoribus ferrarum v(am pr.^b.ences,CLtminaruerunt. Imo ciuitacera in Africa d locuftis deletam vel fugatam tradunCjVt a ranis in Gailia, a talpis in Theifaliajd lcrpentibus Amyclas>amuribusia.cQla5ex Gyaro inlula , a cunicuiisin tiitudinc
In Cyrenaica regioae lcx
:

fp ania.

SALOMON.
IIGMA
176,

^t quid Inledla ad M^dtcinam aurigen.im


conferunt
?

HYRAMVS.
Niliiiomnin6,ni(iquodmonftrentrationcrn &:modum, quoai^ caverahtj&procedatin mucationemecaiiorum Si enim metamorphofis-eft in animalibus, axxx habenc membra oif^anica :mtil:6 magis cicius ilia ellpoiribilisin mecaihs, <\\xx funcliomogenca,^ vnius nnturA',nempeargencivmi. Nam fic datur fpecierum prius exiiten;

&

.;

tium, vnius

n-\

aiiam migracio.

Eam aucem mutationem

concingare

iingulis annis pcr nacuram,in propatuio elt.

SALOMON.
j,titQuti

Quomodo

hoc in Infe ftisjit etiidens f

i77-

HYR'AMVS.
Formica cum continuo labore (e diu macerarit , tandem ex naturae beneticio accipicaias nec opus habec ampliu wrc, redirc viam ^fclcq; curisconficere,cura velutimufca.faciieperaeiemvolecqucKrunque velit, vtfe(cobied:ecinfene(5lucem,autpotiusfemo Jepoiltoiuuentutcmnouam mufcarnm acquuac, quo&acregaud^ac, qua:cerrari> laborisexptrcafic: Icaferrum,quoddiuIiominainvfuiaccommodatum fuic, durosq; laborcsperculit,ex Dei per nacuram doivo, migrare potefl in aham Ipeciem ia qua quiefcac, cc fruacur ocio ncmpe au-s rum^vtquodfubpcdibu&rocies c6culcacaaifmt,adcoionas Reguni.
5 ,
,

QjTNTA DiEs: De Animalibvs.


t^xalteturj

i^^

quod invomere teriam

arauit, &coluitinftar coloni, in

NobiliRoratonumiiaiatenobilLtetuiiquod mgladiis&lanceisvim ^ moitem hominibus intLrlic,iclc in aufo Medicmam vires iifdem prs:ftet,& viraprolonget,moibispropullads: Foiniioiterramutauit

&

acrc,fcrruigne:Auronildcperitignc,inquicAurcolusPoeta,fedaiter, Et tsriturprejla vomer aduncus humo, Qu.odit3q-, funtala:formicis,idfu!phureft aurigcnura fcrro.Illisfpc-

longo inucruallo inter fe diffcrunf, hoc,ncmp fiilphure aurigcno ferrura, mctallum imperfcdum, noniixum,impurum,in merallum perfe<f}:um,fixum (Scpurum: DenirillisaU,&huictind:uralixa,&:inmoraentohoceritaurum,&ill
cies reptilistranlitmvolatilcm,
c[k.ix

beftiolxvoiatilcs,

-.

ALO

M O N.
:

FGrmicamcirediligentispatrisfamilias ideam^ScexemplarjTioneft

dubium; ideo ahbianobisdidummcminimus Ipigeradformuam,&


difeelahorare

Quicnim cumformicaaflidu^ (uolaborc fungitur,isTandcm quoqj cum eaalas nancifcitur quibuscx hac mortahtatis &mi,

fcrievalle

hc de ienio terreno ad seternam beatirudinem euolct, cransferatur ad coeleftem <Sc fcmpiccrnam iauentara , exgratuita D e i pcr Chriftum mifericordia. Multa funt in hiftorianaturali foriTsica&: imitationcdignilli-

&

rum conhderanda homini fciru pern^ceftaria,


ma,prcEtcriam didlam laboris aftiduitatcm.

Foimica: viuac mortuas fepeliunt,magna infuam fpcciem charitate; quam virtutcm habiif-

dcm plxnquehominum. difccienr longc plura inidce-m milcricordiiE


,

cxercerencnr opera: Vnde non immcrito quidam in formicarum contcmplacione conlenuit, vt alius, indcMcljflus di(fbus,in apum.

(tAtqmd de ^pthiii dicendnm ?

.^nigma
_

HYRAMVS,
lllarumcoslcftis feu acria videturorigo,
ideft, ceI!a2cercar,nutrime.Kurafeuan.brofta &;

'"^'
.

cum d"omuncula:earum,
flores

nontoca profapia cx flofibusommj ducant;

Mannameliis, ncc autem a ccrlo

&

aacroiem

ck tragranti.im

mucuo

accipjant

Coeli virtus m.elli in fa-

uiscxiftenfijdumadUmttamcncxaminainilliSjilifunditur, vndcApiciilx noux generantur. Qu^amuis antem non per communem generandi modtiinfe propagent Apes, hoceil:, percoitionemduoruro

Bb

2.

iexui.m,

1^6
fexuiim,

Septiman^ Philosophicje
maris&
fcEmincE,tamencxfolis*fauis,nullis pr^fcntibus

pibus,nnlli quoquefoetus emergunt.

AEx quo patet,potentiam quan*

dam adultis inelTe Apibus, quaefi difFundaturperfauos,exputrcfad:ionepofl:cafoctusgenerari,Atq;hqceftpcrfedliflimaimagogenerapatcr,qui

Medicinaeaunhcxjfibencin omnibus obfcrucrur: Vtrifqicft non concubuir,^ matcradhuc virgo VtrobiqucSol,coelu 6cparcntesnmulconcurrunt, vtf(CEtusmultipliccntur-, Sol datcaufam erticicntcm,coclum materiam, parentes formam cumq; finis feu 4 caufahn.ilisnunquamdeficiat: hinc cx quatuor his caufarum genctionis
:
,

ribus cfFcdtus {cquiturindubitatus.

S
wEnigm A
^79-

ALO

M O N.

Qj^id f Si rtulU exiflerent

^pes in natura, anjolapu^

trcfa6lione exmeUeproducipoffent f

HYRAMVS.
Nam vbi Apesnonfunt, vndcmelaur Atnihilominusrcfpondendum,qu6d,cumdefitforma&arfauus?
QujEftiohxcambiguacft:
chetypus,fi:uftramateriapreparetur&excolatur. VirgiliusinGcorgicis, exiuucnco Cccfo&putrcfado vcrmiculos gigni fcribit, qui in

CyreexaminaApumtranfeantjCxinuentione Ariftxi, Apollinis introduxiftefermcliis&ladtis coagulum primusvfum nesfilij, qui rei veritate conucniat, aliorum cric tur. Qupd, an cum experientia

&

&

facerepcriculum. Si micae panis inciderintinmel>indeperputrefa-

d:ionemformicasgenerari,fcribirBafiliusValentinusckue 8. Quae res quoque admirationeeft digniflima : Triticum vel filigo per fe putrefadlione datgurgulionem , in panem vero redada,vna cum melle,

formicamiquacfuntdiuetfe.rerum fpecics: Eodemmodoperputref aiftionem ex matcria fi^t forma, ex corporc fpiritus,ex aurificato aurificans.

SALOMON.
^NiGMA
^^-

Quid de Bomhyce

cenjes f

H Y R A M V S.
Huius generatio prae ccteris admiranda occurrit Ex femlnio enim
:

fem.finar

QviNTA DiEs: De Animalibvs.

1^7

ftm.finap!srimi!icaloreSolisvcmo,velmammaiummuliebiiiimtcporediurnonodarnoque,fiuntviuivermiculiadmodumexigui,qui moUioribusmori foliisnutrici cxcrefcuntinerucasoblongas&corpnlcntas,doncc adacmeniuftam pcruenerint Tuminfoporeminciduntprofundum, vndeexpcrrcdcT: texturam fuamcirca fcfeind-af
:

vcficulisillis

ve(icaeoblong2econtinuant,quaefericumprcbet preciolitrimumj Ex Bombyx non ampliusvermisrcpcns,fcdalatus papilio

inlucemdenouocditurvtriufquefexus; nempe mas&:fcEmina,qui pofl: mutuum complexum gcnerationem primam reitcrant,ac tale fc-

minium

poft (erelinquunt, exquoipfiprodicrunt.-Erhic cftincegcr


:

duos hemicyclos privfque ad completionem texturae, quotemporc cftadhucvermisjfeueruca-, alterum ad completioncmgencrationisfuae. Eodcm modo apud Philofophos inuenitur fcminium tin<5lurae aurigcnas,
circulus bombycinaegcnerationis, qui habcr

mum

quodnutriturfoliisarborisLunariae, &:fit
fa.in

crucamagna&pondcro-

cuiuscorporcSol&LunaconiungLinturpoftnucritionem. Hxc cftillacompohcio, qua: in foporem profundum conicdla rcpeiiturj vndenen,nifi ab artificevero excitari potcft: quo aba<5^o,opcracio incipit texturaCjnon quidem texcndae, (ed rctexendae pcr folucionem Cumveroabalbcdinead rubedinemtendit, idemcft,tanquamalatuminfedumexvermcfiat, hoceft, papilio: Papiho tale femenmultiphcat, qualeillud, cxqHoabinitiogcncrabatur.-Etficapud Philoibphos vfu vcnitj duobus circumdu^lishjemifphaeriis, doncccaput
&caudadraconisvnarcsfiantindiHifibilis&perfe<n:a.

SALOMON.
Smtne aliagenera
ilione oriantur}

Itife^orum,

qua exjola

putrefafi

MmtiUA
^^''

HYRAMVS.
Crabrones cx putridis equorum carnibus enafcuntur, fcarabaei ex afinorum , vt apes ex vitulorum, feu iuuencorum^ne moremur
alia.

S:ALOMON.
Verum
his reli^Us, vrpote viliiljimis

animalium, ad

nobiliffi-

Bb

mum

1^8

SePTIMAN^ PHILOSOPHIGiE
,

mum

nempe ipfum Hominem contemplandum nos

confercnnis

quodvtfequenri diecommodcfiat,hicacquiercemusinpra-lcnci,atque ficQuincum Colloquium noftrum de Animalibus hniuimus. Sit ille a:ternum celebratus a nobis, quihominibusrationem, tanquamdiuinaeparticulamaurasinfudit, vt nonfolum omnia fibifiibjeclaagnofceretj fed &:fuamipfiusnaturam, Diuiniratcm, &; coelcftia

arcanifljma fcrutaretur,

quod

in

proximis dicbus

&

colloquiis, quajreftant, fierieftcon-

ueniens.

SEPTI-

Sexta Dies: DeHomine.

199

SEPTIiMANi PHL
LOSOPHIC^
Dies Sexta:
T)

tfOMINE.

ALO

M O N.

faithominumillommaudaci.ipruilentiascon- Aadacia ian6ta,qui,relid:atei'ra, quaehuman:Egenciincolenda humana conceflTaeftjahud elemcntum , vtpote vaftum ingrefli pfudcnti Oceanum,compa6lis hgnis (eu nauibus, vitam fuam, vc '"^"'^"*' a moite vix palmum diftaret, crediderunt, aiium quo qusre-

Agn A

100

SEPTIMANiE PHILOSOPHICie

qiiarcicntotbcm,animalibns,homii)ibnsqiie,velutihunc,inhabitaColumbus, tii,qualesfuereCohimb.us,Ameiicus,&:Magcllanusj quoiii piimus Amcricus, nouasiniulasiniicniti akcr Amciicam, de/uonominehcdidam,deMagclUtexitiS: lulliauif, tertius totum terrcnum glob um aquis vndiquaquQ cinc^um circumnauij^auit, incredibili pene hiimamim fuperante

&

Nonnulli alii viiam fuamfpeculationi, &;Utcrarumreu rcrum in naturazprofundisclauftris abditarum indagatioui dedentes,&: qiiafi raancipantes, inter
conflantia.
Micrococa:tera

imbecillitatem magnanimicatc

&

ParvV

m-

M v njo v m, hoc eli, H o m

fibi

perlu-

fmus,idcft,{tiandiTmfump(e;.unt, uon pcr/blum autfalum ad cum tcndcntes, homo. fedpcr Genij &ingenij falcm,hoceft, animirublimiratem &:fubtili-

H ppocra''

tatem qualesfuereHippocrates, Galenus,Vialius,(5:horumfequa:

cesinwumerialij. Histantumfagacitatis &:dod:rinae, quantumafflte

di(3bsaudacix&:prud<?nti.ad fuamintentionem perfioiendum fuit. Veiumprioribus AurifacrafameSji&fitis regnorum,infatiabiIisq; Caiifximcupido fucs ditandi Principes.obiici poteft ; his vltimis non item. Illi puKiu*.
Irinaics.

Galcnut.

priuatas,<S:paucoruract)mmoditates
reipexerunt & augmentiiunt.

hipubjicas,&generishumani
terris

.Qiianto enim honeilius eft:,medcri


ver-

mahs &:m.orbishominum

{'quodaercxfvusDci Filiushicin

fansant^salia.omnia elegit& perfecitdiuinitus j quani cupiditatibus propriis induigere ; tanto quoque minoris Muadi,quarn maioris,pcjueftipatio plus vcilitatis
iLntribus

communi vitazattulit.

Nccmaius.eiljfulcare

Summi

vndas , Scfuperare iluftus Oceani, quam arti.ficiofiflim.um A;r^chitecti &c Crcatoiis exemplar, vniuerfi ideam,

fcr.utariinvenis, neruis,arteriis,membris,vifceribus,/enfibus,motialiis. Ibi eil profunditas maris,qua: tamen qnolibetplubococnofcipoteft-, hiceft:prof:unditasnatura:,qu3epiubcoingenio indagaTisiie.quit,(cdntheo,igneoq-, , &:adintimapen.e-

bus,mufculis,&: innuracris

Ha:ciamnobishoc.dienauigadaeftvnda,hocaequortraiicicndii,hicOccapusemetiendus,vtinmund.nimmcfum,&:intelligibilc, paruohump.ni corporis orbc pcrerratoj tandc appellamus. Vt Apciles


trate.

cxlincaa^nitusdic!rur,ira
ccfcit. ^-Egypnj

OmnipotenriaDiuiniiexvnohomincclu-

Piiilofophihiercglyphicis vfiii.tcrismentem
aliis

fuam4c
brutalis

arcanisarcaniilimisiniielligcnti cuicuttque aperuerunt,


ignoratia: pnrclufcrunt
:

Sic Crcator aeternus, vnusineftentiaDeus,

irinus in perfonis, myfteiia quaplurimahumanocorpoiiinfculpfit.

Sexta DiEs: De Homine.


qUc-E

lor

legcre Sc intelligere eft rationabilis Ads filij.

Nos omnia dc ho-

minedicere, qu^dicendarunt, nonpoirumus, nec volumus, quia nonlibro, veidievno , fedpermagno volumine vix integro annoea perficienda forentjied faltem fummarerum priEcipuarumcapita,quatenusinpriraisphilofophicae intentionifiue Aurigenae arti clucidanceahum femel ingrefll aberredae co n ueniant, perftringemus, ne in mus a portu, ac nimis fero praefixam tangamus metam. Tu itaqucRetangina Sapientillima , ad hunc fcopum tuas diriges quajftiones , quam chalybs ex fihce,igniculos ingeniolo meo extundes, meq-, aptc

&

intcrrogando,vtantehac,aptum quoqueadreipondendumefficics.

SABA.
Sunt, RexSapientifTIme, inhocfeptcmpedali corporis humani mundo, hcerperexiguo,tot&tantamagnaha confideranda, vtfere nefciam,vndeinitiumducam,autvbifinemqurendifaciam. Verum ne confufioordinemperturbct, ipfamihiexrepropofitamethodum &diuifionisferiemprafiniam, quaeabfquedubionaturae dcfuhiedio conueniat. Vtitaque Orbis hic terrenus iam cognitus,conftat qualuormaioribuspartibus feu portionibus ab^quore &Oceanohmitatis,nempeEuropa,Africa., Afia, &:Amcrica; fic &homoquatuor componitur finibus, feu capacitatibus , vtpote Capite, Pe<5tore, Ventre, &: Artubusextremis,<juifiintcruracumpedibus,&brachia cum manibus Ego Europam parui huius Mundij hoc eft,Caput hominis, mihi contemplandum fumam ; alij jfequentia,
:

DE EVROPA,SEV CAPITE PARVI


MvNDIjIDESTjHoMINIS.
En hicprimG ahflruftfiimum occurrity cur tanta diuer^ j^hicma
jitas in

humanafacie oIpferuetur,njt ^ix duo Mennechmi in

*^ ^-

mille myriadibtis occurrant;

Quf tua hac de re^ Rex Sea

renij^imeiefifintentiaf

S A L N. Simihanon funtidem,vtdicifblet; itanecindiuidua vniusfpccici,


ctiamfifintinuicemfimillima.Hincetfi .(thiopesfimi,&Tartarica
picones fibi valde aftlmilencur, icayc iiacres dc ex

OMO

Cc

vno ouo prodiifte omnes

tp2i.

Septimana Phtlosophica
magnam ineflfc
ImgLtlisctJaminfadic

omncsA^niiraftiiponiiacj tameiT

dmcrliratem , cpaa fe muicem cliftLngu:antu.r , fajendmnelfc. Ncc refere>ccktmlf vnus pito alrcio babeatur , vt MeEcurius pro Solia Pkmrirvo,&: lupKerpi-o Am.p'hycrionei

idemm m dircerDcntis ^ iudicvntis

Se&Tiu h.
"*P']J*.

^"

perperam imporcntia exiftit .Hamanicnim oculi 6c amcs,v t &: cscter renru5,.infui3rubiectisl'ipedecrpiiincur..eti2.mi2.cvt optimc vakntcs
imuicTs.beitiis vincamnir
:

Cnr aI,^
fiuatar.

Vnde iliud r

Nos aprAud:ituprcellit,arama ta^tUy


VnkuraioKAta,Ljn}cvtjti^ Smiagu^u. MiimTreftiam icctm cditos agr.os agiiolcere baJatummatrisfiiacmtermiile Conos.alios,& prrimilesbalaru$^&: viceversaouemagnellk

Idem diceadum de
iimilibus vocibus

gallina 6<:pullis,&: tere brutis o-mn>bus ron.os ei

dentibmr HmmrKE hi c auics funt nimis. aa (Tae, v t difircrcnciam n tajiiii


ftatuendum quoc^ue arbitrar de viiii>aliiscj5.renfibuj. Yertagus leporem &:c[,uicunc[ue cinis herunv luumabfentemiriucftigar, &vcftigium eiusincermillealiaagnofcLr.
Ita

non difccrnant.

perquod,.YeJiitipcrfilumdirigirurc6,cj^u6tetendir, clonccinucuiat,

Hicquoc.ue hominum naces obefa: nimis iunt. Vc taceam vulrure^, quos ferunt per quingenra railiia pafruum! caciaueris pucorcm praiientire. In vidii non folum lynx fed aquila,&: nodhunistent brisfc?

lis,aIiBq^bftiaehominemanteGelIunt. Infumma,indiuidualingura.
a.(lngulisdiffenmt,du;mmod6>exquifice(Ifcacuciftime abhomincdiC(ecrnantur,auccJiiudicencur.

Hinc

diucrficas

frtciei

Ikimana: patetin

gcnerc,

CKim vnaquacque res ccfam vnius ipeciei non fit pc omnia fiaMii^ akeriyeiwidera fpeciei fic conuenic , ne &: iiomimim &^r

Hcmpe

cieidelineamje-nfaimcf

l'e

iint liraillima.

Quod

vero aucs &i


ffi

fciae

v-

nius ^eetcixVt

& outim ouo, &aqua aqHX, iibi iniiicem a

milenrur,.

Blflimi!-

auc af!imii"ari videantur, finonp^romma, tamenexpa-rtibus; idaflcribendura natur^^arihitcj^iriei praeeiliii, quo illa Iimiiia cx flmilibusprogenerat^Ecfi.homines>& icuresferepeciides,vcoues>boucSr
eqQi,cancs,&hisfimile&excriniccusin.forma &:coforequandam dif^
,

tudinis

111-

finiilicudinem oftendanr, contingic eaex variiscaulls cjuarum i. cft imaginandivis,inmuliercva^depocens, inbcftiisobcudor: 2. vaiicBn&coIo acuHlahomine modumomnen &potuIentorum quajin efculcntorum cas , cxcedit: 5.. parentum naturalisdifpofitio, &infacicfimiIitudo; qui
citcrnafor-

cumbioiiuic^f a;cS^maCj:^ iii4ee;^iiiia^ae duotumpoceft fien tcr-

SjEXTA DiES:

De HoMliTEJ
magis Sc minus
a<i

10|
i/tiam,

ca-q; iniinitz

diffcvemix ,

iiciuiclttnii

<juaiTi.ail

alteium decltnatjdo. 4. His accedit cafus , -qui ab imagiaiaaiit lafllo ,

ticme ifltciius efFo!nuatiir,

compreffi-o , 6c his fimilia. His

iiatuor caufis omnfJTi e^o varietatem humaaacum laciccum aiTcripidbro j quibus fi quis conftellationes

ibrmarum

feui

& coeli variatoj

jmotus, tanqua cau(amfupcrioTc,vel^tiam Dciexprcflam voluntatc,

tanquam primam,annumerare ^xlitjprolibitu poterit;NosIiic.de na


Euralibus , infeiiotibusx&notis caufis agimus,&inEcIIigi volumus.

SABA.
Satls [iiperq',
/?.

hk mdus foiiituSyS^ pr-ohlenui explkatfm ^nma


*

^t cju^ cauja ^fi.ijt ^ Qardanus mtratur^ur in tam


OM
&

anguflo humanafacm jj)atio tam augtiftaforma ^jlu^en^

dapulchritudo coritmeri^ 'variarifoteli'^ S A L O N.


Pulchritudinemaut vcnuftatemlramanaefacieiefife l>o^nam iragi. leni febricuJa expugnari poflit, vt le , quod confiimatur ab annis , Poccaecanunt.notum-eft, Jdfionilei fidendam, nec nimiumcr^cn<ium colori: Ac nikilGminKs-qujE pulchra funt^ cum acceptiifima habeantur naturaU quodam &-c<jecQ appeciru; dicaturq; puJchricrido* xegnum finc armis, aucfaceilitium abfq^ regno hinc permuUi quoq; fapienteSjinter quos inprimisPlaco elteiusjencomiu-m n^iriiice excuierunc. Cardamis hbrisde fubcilicaceeiuidcm caulasfcrutatus eft,qui tac de re confulendus. Verum ne alterius opinionem meae reipo nfioni prxcertdere videar, cum quod vnipulchrum, alteri non iccm icfti:

mecur exiftimo in ccrtaproportione vnuTs.partis,eiusq; parcicAiJa^^ad


;

Qinnes ,>& fingirlas-, ica vt vna aiiaxnnon , crafiicudine, vdl cxcedac^ mcnfura, id eft , Jongicudine.laticudiiic, tcnuitacc , neccu,ne^olore , puIchFitudincm veramfacici aut corgcftus coru:innus,hoceft^oculorum, poris confifi^ere; quam vultus

aiiam^iusq^, parcicukm

&

vocis^morumjilacurai.injceiTusjqvdiecoradaugcancteriaancipici, ciim quilibccfe

Pluradehacma-

Paridcm arbicrum&elegantem /pedia-

torcmfarmauimarbitj:etur,nonfubiiciam,nje cumHonicroaudiara
illud:

iMtdtbmarguiturformAf&f.

Cc

SAhA:

104
jEnigm A
*

SePTIMANjE PHILOSOPHICiS
S

AB

A.

Verum intrerntis in Europam noflram^ quiayVt Philofip^^ dicebat,^ hic Dii habitahant hoc efly humani ca^ pitisfenfum (^ inteVieElum multum diuina originis habenj

tem,perluflremus

Qualpecies S^ipublicae hic adumbra^

tur^autquomodot

SALOMON.
Viresani-

Summum verc Imperium cum Septemvirali Senam exprimitur: Nam omnium primo eft ex Septemviris, V s Senfitiua i. Appetittua:
i
:

*"*

^.Locomotuta: 4. Adfectiua

5.

"Difcretiua

6.

Memoratiua

7. Ratiocmati-

ua:

Ac denique Summuslmperator, quivcadidis

refrnenaturm Tua

potentia,tamenlibcreagit, 6ceos ipfositerumregit&rcoercet, &eft

Intellectvs Volvntati
S^ofitiua.
rwyf/?f/f/<t,

iuttiluSiCcii,volu}itarius.

aliasfenfuscommunisdiciturjquicommuniter Prima externis,aut potius (enfuum organis prasrenllbus quinque cmnibus non pro Republicacorporishumanivinunquam (idet&excubat, gilanSj&profpiciens, neilluddetrimentumcapiar. Haecpotcntiain ocuiis eft vifiua,in auribus audiens, in naribus olfaciens in li ngu a guftans,& in fingulis partibus cangcns ; quae vis facit,vr oculus magis videat,quam (peculum auris magis audiat, qnam concaua rupes , & fic de aliis. Eftq; vna & eadem, quiE oculis &auribus, CiEterisq; fenfibus adeft,quodindepatet,quiaintentiacura?auditionieomomento,quo audiunt quid , obiedkum non videnr,& econtra, quo intentc quid vident,nonfentiuntautdi(cernuntvocesIoquentium.
, ;

Appcritiua-

Sccundo cft vis Appetitiua , qux

Senjitiuam fequitur

& Locomotiuam

ncceflario prarcedit. Haccinviliflimoanimalculo,

MufcajVnacum

renfitiua&Io.comotiuaobferuaturcelerrimaj&expcditiftimaeoperationis : Exempli gratia, fi in acftate,tcmpore calido,digitum teneas fupra mufcam , illa mox hoc fentit, fibi nempe infidias fieri oculis fuis laracutecernens;vtituritaqivifenfitiua: Si digitum celerrimecom-

primasiniIIam-,fugafibifalutemqua^it,dumceIeriusauoler, quam fic vtitur locomotiua, qu2B ficri nequit ante npperitivt tangi poffir,

&

uam Nam non fugit, antcquam


;

videat

motum digiti verfus fe tendcntis.

Sexta Dies: De Homine.


dentis,nec fugerc poteft ,

loj

antequam dc fugiendi neccflitatc fi bi nunc


,

incumbente,cogitct:Inhoi"nine^//>mf/4eftpetfe6boiquidem,cuni

ab

aliis

operationibus promoueatur quoque

fcd tardior

quam
:

in

plxrifque bcftiolis. Hajc vis iucundo vel iniucundb inciratui qiia pe-

cudes in asftu quacrunt appetunt vmbram. Tertio eft I<?wof;4, quacvtdidum, appetitiuammoxfcqnirurjLocomoEaeft,qu2acerebroriuitin neruos&mufculos, dc perticiturper ot-'*u-aganicamembra,(piritibusanimalibusmotiuis,e6 ofdmatis. Quarto eft Vis Adfe^iuay feu concitans afFedus in corde, quales^jtcaiua. funt iraytriJlitiayktitia,amor,tHetus,dchis fimiles. Haecpotentiaeft valde furiofa, cum impetu obrui t cxtcras virtutes omnes,niii dom etur afcquentibus, prasfertim Intellediu qucm fxpenumero, vti rabiofi cqui aurigam excutiunt,vel non audiunt, vt merito de affcdibus dici

&

&

poflitMaronisilleverficulus:
Ferture^uitaurigayne^audit currus hahenas.

Quinto

cft Vis Difcretiua

quae alias Pbantajia dicitur , quasfpecies

Dircretiua.

rcrumabfentiumvoluitSc reuoluit, componit, &diaidit, fed rudi Mincrua,itavtdiftinguatnigrumabalbo,calidumafrigido,totuma partcmaius a minore.quac dicuntur (enfibilia communia , & lit iudex interdiuerforum fenfuum obieda,illud efle rubrum,hoc dLiIce,aliud fGetidum,quartamfonorum,quintumleueautponderofurn.HaEcvis inhominecftabfolutior, quaminbeftiis; quialumineclaiifliimointelledus perfunditur & illuftratur, fccundiim pcrfon^c qualitatem differentem,interdum magis,interdum minus. Scxto e(iMemoratiua,qux rerum {pccies recondit, feruat, & depro-Mcmoramit, vt comparet cum praefentibus abfcntes, vel contra, &;efttan-*'"** quam Arca & Gazophylacium,in quo quantoplura noemata icruanprudentiam caufantur. tur & continentur eo maiorem fcicntiam
,

&

Hxc cft

canccllaria fidehflima difti Imperij, ex

quaomnium ado-

rumteftimonia proferuntur ad rem propo/itam confirmandam, vel refutandam. Tribus autem inprimis corroboiatur augetur,nempe quot &qai. Locis,Imaginibus feu Iconibus , &c Temporis obferuatione qu^ca- ^"* cotrodeminomnihiftoria, feu rerum gcftarummcmoria,funtprjEcipua& ^^ ^j^^^^ veluti primogenia membra: in archite(5konica,fundamenta j & in

&

textura,ftamina.

Septimo

eft

R4f;of/4m4,quajhominipropriaeft, ciimantc didl.f: RatiocipQten- oatiua. Cc 5

to5

Septiman^ Philosophic^e
colligcre
,

odtentiacetiam placrirquf beftiisin/int^liismagis.aliisminus; &prqpiie vocaii porcll Itjtelledus pafnius , cums oiiiciam eft,rarioncs &: cau-

lasiemm proponere, vnum ex alio


^

inomcnta cuiufq; pon-

dcrare,nunierare ab vnitacc in inHnitum.numeros fibi inuicem addeie,vclabinuicemrubtrahcrc, multiplicare,diiuciercarithmc;tice, Sc

proportiones niimerorum x:omparare fecundum Regulam, ac inde (uniinam veram dedacere,artcs inucntas difjcere inprunis rubtihorcs,

mechanicas,&liberaies,nouasinucnire,automatacxcogitare.Exemplum eft in Archimedc confpicuum, qui fe/dens in balneis voluicexplorare,qui:acumargcnticilet

admixtum

coronaeaure^e, hancinvr,

nam a qua pienanummcrfit-,^ aquam effluenccm ponderauic


j

iic

au-

rum puium ciuliiem pondcris in candem vrnam aqua plcnam impo{uit,&: aquam eftluentempondcrans inuenitpauciorcm inde ratiocinatus eit,quancum argenti, quodfere duplo maius eft auro eiufdcm

pondcrisjcoron^ellet ab aurifabroadmixtum,

SAHA.
Anioma
^^^'

Scite equidem
capitis^

nec iniucunde Septem yiros

humani

tanquam Europa paru^ Principes

dcfcripjijli:

nunc Imt>eratoremfeu

Re^emjummum hls ommhus impe^

rantem delineabis.
S
\
\

AL

O M O N.
:

Sencca inquit Qtnlibet habet Regu animum intrdfeip/;:Intelle6lusenim voluntatiiunCtuSjCoginonpoteft, non fupcV.criitn.eft,quod
^ari,

n.6iupprimii fcd vcIuciinui6lusImperacorfualibertate5*:domiomnes aiios inferiorcs (cm.per vtitur,&:gaudet. Hic eft vltimus nio fupremusiudcx, aquolententiadehnitiuafemcl laca iufpcndi nein

&

nuit,necaHusappellarimaiorautfuperiorIuftitiaEvindcx:Hic,quic<iuidintellcduspaftiuus ieuvis Ratiocinatiuainuenit,trad:auit, pcrcsir, diiudicat, &exomnibus 6c (ingulis inter {ecollaiis conclulio-

ncmaxiomaticamvniuerlalcmdedticit.Excnipligratia, Cineremcilc corpus rarum, concluditinde, quiavas cincrc replctum capiat fere tantundem aquae, qiumxum caperet, ii vacuumforet. lam vcro duo corporanon pofluntcfle in vno loco , nccpcnctrarc (e inuiccm (ed
,

acccffumeft, vt air, qui plurimusdft ia cinere aduentitius , vndc corpuf

&

Sexta Dies: De Homine. & &

^oy

corpusrari!m^ickiir,cedaraqujc,&:abeat,&iiccinispliirimiimaquae imbibat.H;ECcitiiobilinimainhomineoperatio, quaevnuicdalia, gc- Nobiliffiintelligunrur, qua maiubonera,ipecies, a materia abftradla capiuntur rationalis, Angcli &: Deus ipie ^^^^^^^^^' (ubitantia: (pirituales,vtpotc anima AngeiisexccUens, eoniiderantur. H:Ecefl:visdiHinahominiiniita,in vtpoteincorporeisjinmortalibus a faecibus corporis mmis impedita

&incarcerata, quaeexerceturablqueorginis corporeis eciam ni hiimano corpcre egetautem, dum cftincorpore , ante did:isConiiha.-y^ &^'-^ riisfeptem , qui perinftrumentacorporea iuas fundtiones obcunt perficiuntjquibusL-Eiis^velimpeditiSiVcldeprauatisperfumoSjVapohis res melanchohcos , ianguinis nimium affluxum, cafus, vulnera,
:

&

limilia,intellc(5tasperaccrdenslacdi:ur,impeditur,veldeprauatur,n6

quideminefrentia,fedoperatione. SicPrmcepsbonusaConhliariis (quidicunturPrincipumociili&aurcs) non bonisfeducipoteft> vt

omniaeius confilia ad damnum popuh fubiedi fpc6tent,pietati,iufbiiisJegibus&bonismoribuscontraria,vrmerit6drcipolIitcuPoeta;


(^tcquid delirant Reges ypleduntur Acbtui.

EftprjeteieahicIntelledus^^mdidtus,iefpeduP4Jiii,aquoIicetei?fentialiternondifFerat j

tamen modo operandi

diftingurtur.

Vbiad-

contemplatione digniilima occurrit, qu6dnimirumresinteliigens,resintelletta, & res^perqtiam intelligitur j fit vna eadem res nuraero, hoc eft, quod intellc^us agens, intelledtus patiens etiam vis ratiocinatiuadi6ta,& fpeciesinteliigibiles rc ipfa conuenianr, officio non item ^ idq-, eft Excmplai: Notabife Dei Tri-Univs eiudentiffimumj&fpecuiumabfolutiflimum. "cmplar

miranda quiedam

Trin-Un>o

&

SS.Tiiai.
tatis.

S S

A B A

Q^a maxima efi Europ^ hmus dignitas f


ALO

iE n i g m a
^86:

M O N.
fed^ iuftitia

Qupd Imperium

habeat non tyrannicum ^

& clemen-

,-tia.femperatum. Hinceft,qu6dIntcIle(^usagem-feulm^ciatornihil

agat,quod non per Septem-viralem Senacum fnerit vclcognrtum vel approbatum. Inde dicicur , nihil eile in inteHedtu r quod non pdus fueritinfenfh: Pcr fenfum enimparticularia ingrcdiuncur.cxquibus.

m intelle^tu fiunt vniuerfaliay qiiaefiint tantxfnblimitatis, vtafeniibasQoacapiantur Hoceft^habccR.exfuaLeg^&Maicft;ecis.iur2L

2o8

SePTIMAN^ PHILOJOPIflCiB
,

fibirereruata,qu2Ciimnulloinfenorumcommimicareporeft,etiam-^ fi velit. Non enimintelledus, liveiitjfacerepoteftjVtfcnfuscapiat vniuerfalia : Excmpli gratia, oculi vniuerfalcm ideam canis equi, vel
fpidtualisanimsE.

InhocimpcriorubRcgefunttrcsmagniCancella, S>c Memoratnm; Sunt quoque tres alij SenfitiutiSyDtfcrettuus ncm^e lij,
OflSciarij mzgni,Appetitiutfs,LocomotiUus,&c Adfeciitm
,

fuperuenit, Ratioctnatiuus

quibus fcptimus \ qui cuni Intelle<ftu feu Imperatore inter-

Jj|^umeftidem,necabeodiirentii.

SABA.
^N iGM A
*^7-

f^nde iUude^yquodMedea dicit :

yideomeliorayprohjue,
^eteriorafecjuor
f

SALOMON.
Inhocverficulonatura hominis perfapfumcorruptagraphicedepidaeft. Inprimaillaperfedione naturae humana:, haec odo optimamharmoniamediderunt,quaemagis , quamilla Muficalis Diapa-

s6n,concen.tusconcinnosrepracfentauit:
nilaffe.dauit,
nifi

Nam Appetititia nilappeti&veroiudicio:


Adfectiua

uit, nifiquodcongrueretintelledluiagenti

& Ratioctnatiua vniagentiintelledtuiparuerunt, necnon Mf;or4f/4 & Senfitiua:LiL'


quo,d,eidempIaceret;
fic Difcretiua

pfu vero inter<:edente,.hac omnes potentiae faspiffime indiueifa abAppetunturres,qua2jicctfiimmointelleduinonplaceant,taH* 'n'- cu^t^ftra a Dco, nxcnquiadeledabiliafintjnoniecufantur. AdfetSantur quoque res mcomcda. intelle(5luiagentinonconuenientes,quiavelinhoncfta:fint, cuminfamiaconiundas, vitiofEjimpiae, libidinofE,iniuftaj,velaliDJnodo
r *'j^f*
indecorac attamen
:

cum fint vel vtilesjvel iucundte,&

llecebiofaf,vel

fpedentadfpeciem ahcuius boni: Intelledus vincitur&fuccumbit ab AfFedu,amore, odio , ir4> eiufmpdi aliis , vel aha potentiainfe-

&

riore,appetitiua,di(cretiua,vel ratiocinatiua circumuentus.Hinc Me-

deaconfideransleefiefiliammagniRegis /Ects, nec decere (cfe, vt quibusmediisoccupatriabona,nerapevellusaure,um quomodo peregrinum incoprodat,patLem,&patriam rehnquat, pandumfit, gnitum fcquatur , ftatuit per verum intelledum , nihil eorum facien-

&

idum eire ^ fed lafoncm rciinqucnduiH}^ animum ab eo alienandum;

quod

Sexta Dies: De Homine.


quod
iz

109

erat Nnemm iudiciuiTiintelledusagcntis: fed hoc corrumpitur cancellaturperafFcdumamoiis, qui didkat, tamfoimofum&vir-

tuolum iuucncm amandum, ante omnia obftantia, compledendum, (cquendum Hincdifcordia&lisinmenteeiusexoritur, nuncintelledu, nuncaffcduvincenteaut (uccumbente,donecamor,qui oif.nia vincit,optimum Racionis didamen viccrit &:pe(fiindederit. S ABA.
:

Suntne

in

hac Euroj?a plures


Jui mris
?

^omini

& Reges
&

mvigua
^85.

ALO

M O N.

Im6iQuptorgana,totregnaibihabentur: Suntocuh, aurcs,nafus,frons, hngua, maxillie cum dentibus, buccae, cranium, quachuc
fpcdantaha:quibusfinguhsfuafuntofficia &c hmitc{definiti> itavt nullo modo cum axiomatc Imperij , eiusq; Piincipum,hoceft, Intelledlu, eiqi dcditarum potentiarum magnificcntia&dignitate compararipo(fint,autdebeant:

Capaxquidem cranium,dcntesduri,ocu-

lipeliucidi^fronsextenfa, buccxtumidae, lingua vocalisjfedhaec o-

mnia cum Inteliedu sequiparari ncqueunt. Hicimperat magnis Do** minis,qui quo maiores exiftanr,e6 fublimius eius Impcriumefferunt",
S

B A.
^^^*

Paulo ante dicehaSy Intelleflum nonjieriorganicismef Mhjgua


diis,

O* nihilominu6 fj>ecies intelligihiles fiatuijlii Qmmo^


f

do hoc intelligendum
Ita dixi
,

ALO

M O N.

non eft in loco phyfico , quia ert tns incorporeum,vnde nec continente fe organo opus habet* Dein* decumfitidem cumfpecie intelhgibili^fifpeciesilla efi^t organica,
;

& verum eft

Intelledtus

velcorporea, talisquoqucefietintelledlusjquodnoneft; Vndeipfa


{pecies intclligibihs eft incorporea
,

qua cum perficiatur, hoc

eft,a fe*

ipfo, indepatet, qu6dnuIIoorganoIntelIedusindigeat,necIocali>

ecmaceriali.

SABA.
Quide^JheciesinteUisibilis,

^
Dd

vndejit ?

-^nigma

5AL0-

"^^-

ilft

SEPTIMANiE PhiLOSCVPHIC^

SALOMON.
Rcciprc-capoiTct
<ftiis, qui:; .id

liic

daiueipoiiria,. ncr.TpeidenT, qiiocj intclle,

cflcnchim

>

lcd nos rcm clucidabiniws

vt

inte.llc(5l;usab'

-inrelli'dii

noIlro,pcr adlum lelijcx.um^irelligi pQdlr.


propagjirce, omnesc];

Res carporersaDco condita',6^pcrnaturu.m

alixalicuius iLibiillcntia: corpulciitaM.nuorporc.isUiiimaginesdc icyt

quaq.ua.vediim,vbinonimpcdMi9turpjerobrcuraobiuKuIa,iaciunt, ci;.i;V^viruioffcrijn;ur , S<.m pupilla nianifcilc appnienr. SjC qiioquc a. cpnbr.^nAam rcbusnoncorporcis,^ vrporc a. lonis ckvocibus, abllra^unturiinagi-ncs,&afumotis&aiiriis cuaporationibus-, q|.urumhar dor..irui vei fjuftirui , in* audirui infcruiunr. Hae imagines cum iii'
liii.s

il'niiju: org.i.^iv.rcci.piuarur, fpccies

dicunrur ienlibilcs

quibiis;

v.islcniuiu^VGperacioncmperi-icir.Abhisimaginibusparticul.it.im pcr
fenfus collcdlis.i^c memoriai mandatis,
alio?

'onfTclubtjliorcsabllrar

huntur,qua: pluribus viihs, vcl fcn(u pcrceptis cx a;quo conueniant,<?i dicuntur VmiiQrfxks. Ha: iiint lpecicsintcl[igibilc;s,& inrelleclus iple^ quivtri)qucgcneievurur,filenlibvli^;inreiligibilnniuaoperatione,

Quinrum vcro.dilfcrtimafjo iculibilis arc cojuorfa, cuiusellimagOi,.


tAnrumab hac.iurelligibilis..

S-ABA.
jBNiGMAr
^^~*

Q^o meSo
^iuntur

'vel

injirumtntv fenjihiles ilUJJ^ccics

recii-

dif^onuntHryCtim ilU ip/ie non mje dgant

SALOMON.
&

qu vocatur .Spirirus^ani^ malisjnonquodmerusiirrpiriturjncorpoicusvfedproxime-idcfrcnriam fpiritusacccdens ob iubrilitatem agilitarcm. Et (anc iiilloruni' opinio veraiit,quirpiriruscreatos ex clemento puriilimo limpliciflir moigneoflatuunt, fpiiitusilleanimalisnon impropric itadidusefl,.
Eflallqua lubftantia in ccrebro hominis,
fpititara^

Hic fit ex puri/Iima fatjguinis ^ qui

cft ailidus

&

humidus

lcu acrius,,
'

Bimaiis Tn-

fubfbmtia incorde,& deducitur ad ccrcbrum., aiius ftigiditate 6c humiditareeius^caliditas&ficcitastcmpcrarur, vrfit agilis &:habilis ad'
fiiasoperationespcrficiendas. Perhuncrpirinimadc6noi>ilitatumin!
cercbriin modu rcris diffufissomniu fcnfuum aclio nes perficiurur. Hic enim ferrur ad oculos,& imaginesrerum in iis aparteiiis &:.venulis

Sjusvii.

'jarecesaccipir &.tr5rmimtadmcmQiia-vcipliantaIiam,qii|dilcrer:*vunji

SeXTA DiES: De HoMINE.

2TE

itamnominauimus. Idcra in auribusexcubat, &:roJiorum ima<^ines captatjiiec noa in aliis lenluum oiganis^fd pijeltar.Hiceil: cjuoque,qui" inritiit perncmosinmuiculos, &: motuiM cflicit. Per hujic omnes operationesfcx piior-imi lacult.itnm ifiadum<lucuntnr. Hiceft vifiuus

inocialis,auditiiuisinaviabus,gurtatiuusinpalato,odoratiuusinnaqui tanf^hii inica"ui.t,& motui in Iingulis membris. HicrpirituR libus, xontinuoHuxuaf-onteceicbd.liuifinomncsparcespcrneruos, quili-

&

cetsoninueaianturconi:aui,ramentamilii)tilisrubftantia;tranfimni

admittunt. Per cundcm^ ta nquam refluxu quodam , imagines ieu fpecies fenlibilcs ex quibufcunq; organis ad cerebri cellas, in quifacile

bu 'enraum fir operatio &: difcretio , remittuntur , nuUoJii.otulocaIi intermedio fpiritus ,.CcA piopagationis folius im^inis.

SAJ3A.

Quomodo dijfert
intelleflu

hic

ff)iriitS

ammalis a rationali ho^

^nig*ijl

mini) anima, cjua moc^\ efi

fj>iritfcs, jjr

quomodo hac ah

^^^

f^ecie inttlligibili^

SALOMON.
Hicfpintusanimalis qualisiif,iam
fatis

clemonftratum*eft; fta&

Intellcdtus, ex quibus diftcrenria interiiunc

& illum colligi poteft.

Verum anima
tilitatis inter

liGminis noneft fpiritus illeanimalis,necintellcdusi

rcdillecfthuiusproximumir.lhumentu-m/inreniiedisenaturaE&iub-

corpus

& vcrc Ipiiirum didum ,liic facultas feu potc-ntia


Cum enim anima
icd Acluspiimus ,ieu,primuin
eft,irf/t\^fr^,

eftentialisjnonaccidcnsinhceicnsanimicftatuitiir.

iitfubftantia,non

amnino otiofacft^
:

moucnscxiftir; ^vAt aclio iili propiia


Dperatio proiicifcif ur,Itt'//a77
IntcUigsntu

& vis

vnde hxc

Sic fpiiitus, qui^ intelledu vtuntur,

aquibufdam vocantur,qiuEnon luntipfeintelledus, fed. hicearum vis Ik opeiatio (cu. operandi aclus fccundns , cumajLiimaiit atus piimus. t nifi iaHimursper fcalam quandam crafla iSccorporea
afcendiiHtadfubLiliratem^ipirituaiemnobiliratem,feocmodo;
I.

bilia

Suntobiedafenficorporea , bc extra

i.

<5l:o

in ventriculo

Excibo&:potulaboraro.:&:concoepatc,& a lupeifluita-

&

jgj^jjj,

fenfum pofita.

tibus puiilicato,iit fanguis purior,

Dd

Z.AK

ttz
i,

Septiman^ Philosophic^
Abhisimagines
(cnfus,

i.Ex(angiiinepurioiehcincordis(iniftro
iinu lpintusvitalis,ignea:ferenatuia;,quivt

jnittuntat in

(cucprnmoigana,

magistemperctur,adcerebrummittiriu-,vbi
in rctiformiarteriaru

complexu

fit

animalis.

5,

Hrtimagines a fpirituanimali,ad hoc fubtiHato 8c habilitato,

cerebri ventriculos,vbia mcmoratirnittunturexfenfuum organis uaferuantur,adifcretiuadifcernuntur^comparantur. 4. Abhisimaginibusparticularibus vnincrfilcs, longcillisfubri-

lioies^fpiritualiorcs,producuntLU-, quibusvtiturRatiocmatiua,fcii
Intellc6l:Lispatiens,&:deindc Agcns,
5.

Iplaanimarationalis hominiseft adhuclongcfubtilior&fpiri-

Uiahor ,

qudmiam

didap imagines vniucrfales

& eft, quac operatur

proprie per inteUe6l;um,improprie per antedi(^as potentias.

SABA,
Nonroli)imiucundahaec*,{ed&hQminifcitudignin7mafunt. Ideo cnim homo eft rationalis , vt ratione vti, rationem per rationem indagaredebeat,hoceft,feipfumnofcere, Smtrehquaannnalia/cnfLiscxterniacuti(nmi;atbrutafunt,<juiafefentire,cjuodfentiLmt,ncfcJunr.

Ita&multihominea
Tnine$,id-ignorant.

cjuo ad formamvidmtur; fcd cur vcre fmt hoSenfucommuni, phanra(ia(5cmcmoriafuisvali-

devtuntur,inccdunt, loquuntur,lirigant,aliiscontradicunr,tuaftabiliunt;fcdlntcllc<5lumiUumfupremum,agcntem,nuncpamautta-'

^MTGMA
^^^'

iiSimic^cKQ^nt

Qu^ tHadehiJcecsijtntcntiui S A L O iM O N.
Homonon
folumhabct

Suntbruta(eaanJmalia,qiia:aliquocxicn(ibusdeftiruunfur; funt

quomneshabcnt,&aliaaliis perfedius.

fenfusexternos&internos,fcdquoqueratiQnem&:ip.rclU.'diim,non

^uidem adu a piimo ortu intelligcntem

leu intellcchial-csopcratio-

nesperficientcmifcdquivfu&cxercitationecxcohdcfiderct.Infans ounquamaudicnsvoces hominum, ca& noa aJdi citvnunQuam vidensanimalia,eanonagnofcit: &iicdeca:reris(en(ibusindicandum Jtaquirarionem non acuitdifciphna, dodrinii,fcicntiis, &arribus^
manetbrutisvelinfantibusincxpertispcriiiriilis. Ecfiautemfubftan-

tiaeuonrccipiunt roagis 6cminus> quoadcftentiam: tamen

llQmo c(l diccdus 1

c^ui

is magis magis operationes intcUe^Sluales folo horaine

dignas

SEXTADlESrDEHoMINE.
hiret ,

tlj

dii;nasexercct,qiiamalius,quiinbrutalibus&renru.ilibusrempcrinquae videc 6: audit , cralTo difcernit iudicio. Id nimirum cft,

&

quodo(5fciScexpertiinrebus,dirciplinis5cartibi]s,gaudentprxuieru-

dito vulgo&idiotis. Sialicubi femihomincsdegant, autfpiricus incorporati ; (ane hi funt fapientes,illi ignari. Per fcientiam enim intel-

lcdualis hominum fundus cxcolicur.vt frudus fcrat immortalcs ; per ignoranciamvclutitribuliscarduisq^repletur, ne tantillum boniferat. Non folum corpushominemformat. fed potius animaintelligens.Illudeft vtdomiciHum,hascqua^po(lidct.Ncccnimoportetco-

honeftaridominum adomo-, feddomumadomino,vtTulhusteftatar.

Imo

illudeft carcer,ha:c incarcerata,quaenullumfibiacarcere

honoremexpcdarepoteft.

SAB A.
Quomodojityauod homines plnres deleSlentur corporU itNic m a
honis

c^ externis Fortufia cjudmJnteUeHus; cumtamcn


y

^^^'

hcec vcrahonafint^illabro arbitrio vjurpantis^

interdum

auocjuemalaf
S
fibus

ALOUON.

Incaulacft, qu6dhomohicriuitvitamlenfualem,/eupotiusfen-

dcditam , velutiantea in vcero matcrno vixit vitam vcgctabilem

plant.t>&poftfinemhuiusfeculividuriiseftinrelIed-ualempropric,

cuiushiclaltem rudimcnta qu.TdafHoftendic. Habet quidcmlntcl]edum,fcdeorariftimevtitur. H.ibet&^nfiis,quiaftiisillecebrisfaciliusiriirantur. Intelledhisobiedapropriafunt Vnum.VerumjBo-Intcllcdus nu!n,Pulchium,& Vniuerfum; Deusiple,angeli,&:jfpiritiisgeneia ik. ohicAt. fpeciesomniumrerum. Harcomnianonitafacile occurruntinintellcdum^quamfenfibihainfcnftim. Hinc quarvGluptaccsoculorum,

aurium,palaci,naiium&ta(ftus conciliant, promptiusadmitcuntur, vtfuntomniapulchra,pretiof3,benehabituata,dulcia,confona, odoraca,Oktitillacionemexcitant; &ea,quibus h.tc comparantur. Opcs itaq ne,aurura, pecunia, thefauri, veftes, gri, praedia ,

& ca omnia
Qua
ei)im

fcnfibusbenefaciunt;ideoq;peigratafunt: Obieclaveroincellcdus fenfunonpcrcipiuncur, nec a vulgo iudicancar, ideoq^ negleclaab

hocmanentj&ibliiniafapientibus&riteinftitutisappetunmr.

Dd

114

Se=ptiman^ PHiLosovur<: /e

cnim quisplusbckiini-enaturEobtiHet,c6 wiagisfcnfuum obIc(5l:ationi& volnptatieUclcditus, prjElenim ventiis,paJati &c Vcnciisi quo plusdiuinie, eominus^ magisq^ conrcn\plationibus a:tcrnoium bonorumfc dc-dicat&mancipat. Hinc PhilippaD-ux Camcrinatumuiofuo
verbis
in(cribi voluitdiicriminaIntcllcclus&
;

Qmfunt^pvc iis, qux mnfttnt


lis^qus.

Qiutfi ejfent , pro

kniiium bonorum,his iis cumfmt mnfunt,


,

QuAvidemurejfcpro

cLmfuMt,incaufafuntidyquodefiis,fcitis. ^Urupu-

iuminiect^fateor: Tutgitur,quifquises,excuu.

Scnlibilia

autcm vcra noii

fiincbona, licecvi4eanrurefle, &inteilc(S:ualia, qujenonvidaKur,


funt.

5AB
^NTGMA
^^''-

A.

Q^i caufa esl,curHo'mo voceturammali

SALOMON.
NuUamvideoaliam.nificonfuccudincm;
inal,quia
{Jcntit

Si ciiim

hominis eftra-

tiocinari,&animalis{entire,vtplantaevcgctare,achomodiciturani-

('vtaiijhancrationemrcddunt)curnon quoqidice-

iurplanta>quiavegctat: Scdplantaper conluetudinemnonappellatur,quamuisvcgetabilis arftimetur} animalautem dicitur: quod firaciorcquenda(it,autnoncritanima'I, aurfianimalctl:,qaoqucplanta


iudicari pote-rit

vtanimaiia propric
.enc,{ed ratione
ter

:'Non autem fequitur/Homo habet organa fenluum, diidta; Ergocftanimal^eque, vtilla:Eaenim raopinio iirmarctur,
:

-tionc Piinij Epicur;Ea

hominemquoquebrutura

prxditum Animal enim & brutum conuertuncur iti:

rejlicetbrutum pro animalirationis non paicicipe, homo pro ciufdcm participe communicer c-Jvpi:atur Si^quis dicai animalis vocabulum quoq-, yegetabilem vitara comprehendere, ncc opitis ciTc, homi,

nemproptcrcaplantamvoGicarij atquiEio, Curtumanimal nondicatur planta ? NuHa hic eft ratio praiter confuetudincm,-qua?foite ab 'Epicmasisinitiumduxitadum illi hominem ani mal rationale, (cu brurent. Dicoitaquc,
,

tum rationc praL-ditu definierint.vtfuip opinionipritrocinium qmcro hominem non elle aniiTial magis , quam plantam; aut, fi mauis quambrutum plantacftj Forma enim poftremapcrfe-

.^iortollitpriorisimpcrfcdioiisdenominationem&eflentiam. Nec ^-obftat,quodhomohic(en(ibusdcditusvitambrutaliflmilemdegat; lon tamcn proptetea bcutum vci axiimal , y c necplaucaxum fujt, cum
invcero

SeXTA DlES

De HOMINE.

ll^

invrero niarris iohrn planrxviram degeicr: Qii.t'fi!T)iliacnimfiinr, nonruacraoxea<ietT) cumiis,quibusafiimilanrui-; Ira homa adilmi-

lirudinem Dci reuimaginisdiuiniecrcatiiseft>non vt efleripfeDeus:^ Echomoin hacviramagisanimalis viramagic, cj^uamrpimusintelie-'


diuahsj nonramenpioptereaeftanimaL

S
.

AB
illis

A.
terminis

*iy4t CHY Logici injuls

homincm

dcjcri^ vEnigma
^^

huntanimah

SALOMON.
Mulra dicuntur exhyporhefi ,quaEpioprereanon{trnr.
L

Sic orbes

ccelofueieaficiiprij vrhomotaufamalicjualeminrelligcrerefliden-

t
'

& marciialcm illotum moruum , licctieveranulh iint oibes. Ira animal diftaseft homo,Hcet non lir,vt participaciofenfus 64 iTMDtusin.
rera

animah 6c ho^mine communis declaracetur,

B A.
alik

Caputne
\

igitur

e0 Europa pra

mundi

partibuSj j^n TcUft

hoces^,dominiumintllasgerity4utextenditl

^97

SALOMON.
Macedonicum
ina,c|ua^rn
Sc

Romanum

Imperra

in

Europafaeruntampri^-

dominium exrulerunrrAf Pcrfiaim &. Aftyriorum nihii lere iuris in Europam exercuerunr. Sic caputinhomincprasfcnbitcoti corpori, quomoueatur, q-nidfa-ciatj
Aiiam
5c AfLicamlongelatec]^

quidnon;nonautcmventer,autartus,aIia2veparrcscapiti. Hocdar,
noiiaccipitimperiam.. Etfcn{uscmiiinrelled;u,marusqyacapitede-

icendit.ranquamafummaarccinlubiedaspartes.CapirifitreuerGn-' ria,non pedibus aurpedori. In hoc,tanquamin munitiflimo caftcllo'

Dominus parui mundijlniperator, &proip!citper binasocalorum fcncftras,Ieu aurium oftiola in circum.iacentia omnia. Ipii maniis. &pedes adnutampropcrantj.ipfi brachiacutelam praeftanci &reli^ua vifcera homagium feruitiumc^^uc.
fedet

SABA,

21^

SEPTIMANi* PhiLOSOPHIC^
S

ABA.

De Eisropi inilii fatis>iuccedat aliiis, qui Africam perluftrct.

H YRAMVS.
yENiGMA
^^
(^f^y

2yifricapeflus inparuo/nundo expYimit

AL

O M O N.
cft

Vtenim AfiicaSolisardoribus& exuftionibusvalde


ita&pctlusofficinacftvitaliscaloris in

obnoxia,

cordemuhipbcati, &:conti-

nuogencraci: Vbi enimpropior Solcftfiue vcrtica!is,ibioportct Cftumeftemaximum. Solcorccelieft,&cor folpciflorisi ab vtreque calor in iibi vicinas vel remotas parrcs proiicitur.

HYRAMVS.
iENiGMA
^99'

Quos eH oferationis in vtroaue Cordevel Sole compd'


ratio}

S
fe

AL

O M O N.

nubcs cx aqua rarefa(5tas> quas inacrcm Solmundiattrahitad coeliq-, fubftantiampuriftimam: contcrminum, rcducit,totimundo continuatum deindcjtanquam per Peracrem ( at rarum) corpus mitnec non latcra qusecunquc. .idfuperiora inferiora, Sc titradios fuos EodemmodoinpaiuomundiTyftcmatejlioceftjhominispedorccor ranguinem nttrahit puriorem , ex quo fabricat fpiritus acrios feu igneosfubtiliffimos, tanquamradios, penetrantesperarterias intodiaftolcs, lumcorpus; A fpiritibus hifce motus fit cordis fyftolcs

&

velutiipfcSoInaturaliierfuoquoqucmotuafticitur, quotOtumcac-

lum permcatj&annum conftituit.

HYRAMVS.
jf NiGM A

Qjits ad Chymiam vtriufcjue mundi ma^ni ^parui,


,

^oo.

eHrefj>cflus

cuius gratiahocCoRoquium infrmts injli^

tuimus

SALOMON.
Mundos
fummi
plures

cum

Platonc nonftatuimus; fed vnum,cun3quc

& maximi Domini fummum &: maximum

domiciHum, fed
cftH*

huic duos paruos adhuc aftimilariinuenimus >

vnum racionalem, qui

Sexta Dies: De HoMine.


(1

217

HoraOjalteium mixrionisfimplicisdibterreftrem feu metallicum: De illo iani diximus, nuncmetallicum cum rationali magnoq; mun" do comparabimus Sol operatur in ccelo per radios,& Corin hominc pcrfpiiitus; fichabetcerrcftris ille mundusfuumCor Solem, per quem operetur & adliones fuas perficiat Hic eft ille radius,a quo fua vmbratollendaeftjVtHermesmonet, cuminciuiz: Tili,extrahearadio fuam vmhram. Ille autem radius fpargitur furfum, vfque ad Saturnum, &deorfum vfque ad Limam,quam, vtfpeculum, totamilluminat: Tria hacc,fiue Corda, fiue Solares mundanfin triangulari afe inuicem funt refpedu & vnum alteii iiias imprimit vires, maius&cfficacius
:

&

femperminorj.

HYRAMVS.
HahetneCor motumi
incoYpore illofcu mundometalHcoJuum^^^^^^M.^
'

ALO

M O N.
&

Im6;nifienimmoueretur,nuIlavitacfTetineocorpore. Habet& fyftolcn &:diaftolenfuam, quarum vna expcllit heterogenca fiimofa; alteraattrahithomogenea, hoccft, quo Sol Lunam illuftret perpha{esdiifercntes,doncctotafirpIcnalumine; tumccfrathascvitafcnfibihsj&alianobihorincipit. Oportcttamcn,vtinhominc,ad-

efleaerem,quifuanatura efthumidus, quo alterctur parumillacordiscalidior &ficcior qualitas, vtfpiritusfianttcmperati. QuaEcnim


neccffitascftrefpirationisinhomine, eadcm eft in eooperc Chymico,quodfineaerenonemendatur. Vndealiquiaddunt: I'<if4//ff;,vi

Airmhabeat.

H Y R A M V S.
jE n ig m a

Quid huic aeri refj>ondet in maiori mundo ? S A L O M O N.


InAfricaregioneSoIi maximefubiedanunc degimus, in quavix vUacaditpluuia, pioptei.ea quiacalorSolis confumatomnesnubes

^^-

&efFumationes j vnde quoque fluuios&fonteshabet rariores. Ne autem defit agris humor en natura coiiftituic, vt co tempore quo ibi inaxiraus eft aeftus, Nilus in vtgypto, & Nigritarum fluuius in ifethiopia, tanta aquarum copia abundent, vt in agros omnes excurranr,
, ,

cosqi

^l8;

SePTIMAN/E PHItOSOPHICA'
iirigt.Mit,&: tertilesredcJant.
,

eosq;

Idem fit inpc(5^orehiimano,in qirc'

caloE coidistantuseft

vt inde pertoiLim coiiis diffundatiirjatpcf

pulmonuin-attradtiones aerias rcmpcratuF, &:aliqu'0 modGremitritur.

lafubiedoquoque Chymico,Vulcanooperane,&Solenatu:
::

talifimuivOfnniacomburerentar, nifiNilus humedaretagros Chjmicos ,. &.omnem combuftianem prohiberet Sic eiiim Philofophi
Ni/;//,inquiimr, alind
fulphurjQtjec
fificrit^y.i^
eil

hoc magifiermnh

quam coquereargentum vtuum

&

vnum fiat ar-gentum viuum^ qucd


ita

defaidtrfulphurkcombufiione,

kneclattfum ,

quodargentum vinum nonpofit euanefcereynecful-

phtiK

popt comlHirt,MC

deMaftari: qutO'

zipmanoftra. it vtdenmper
ainque etiam

exmplum
:.

argmitum viuum noftrum^sl aquacUin aqua commtinty quod omne, qtio^


boc^quodinf

t,umacDquitur,nn,iquamio>fiburitur,donec'tpJa aquaconfumatur , quantum'ipfz

ignuftjforiu

Ef quarido aqiu (anftmpt^i eH

VAfeeilyComburtttir.

EtideoEhitofophiiu(feruntcLtHdereosvafts, vtaqua bene-

dicia noftranon.exhaiaret!\ fed defendiret a cembuflioiieboc,


Itsirfitnus
n

quodin vafeeR':
,

jiqua vero cum tlUspofitu rebus,prohibuit, neignis ccmhureret


^g^

& faclaftint

ilU.

Turba.

Quanto mHgiffjimma ouupattir, tanto magii aqua


:

in

tntimu ahfcmditur^

nwsiTrur\>z,

nc.'igniscalGrel4atnr
eisrepcHtt.

Aquavero.infuoventrt;.easmtpit.,

&

ignii

fUmmam ab^

HaecRofarius. Nilus iraqiiedat aquam &aerem^gyptoi aiiascxuccae&exiccaraL, 3c piilmo miniftrat cordiaefiigerium aeris^
JLiue

nec nonin Chymico fubiec^o aqua gencrandarum combuftiQ.

acrprohibeL, nc

fiat rcniisfc

HYRAMV^S.
MsTGMA
tnIrT(>mine,fiu feSlove

em ( cjuod Afrieam diximui

J.

'und^initiummotUiSy^quideicorrej^ondetl

SALOMOH.
Diaphragma eftcingurum
dara
tur.
,

peftoiisinterius, mufculofserubftaKi^^

nae, diftingucn&pcdlusaventrsinfcEiore,

tanquam

inrerftitio

quo-

quod

voluntario

& naturali

motU' comprimicur

&

excendi-

Huic. Vulcani inftrumentum feu ignis elementaris correfpondet omnem raotum primumilli fuppeditans , vnde interior ignisnaituie.

mtiius.& aprsuroaruialL adiurus animadiicrtitur.

Sic dia^

phragmaj,

Se^ta Dies: De Homine.


&

tt^f

Viragma,plmo,cor,A: {anguis repraefemant <juatuor Chymicoruin igncs.nftturalem vinnaturalem, contra naturalem , &elementalem ; Qux vifcera iixjuis debito modo conilderet, quac fingulorumfit
vtilitas

& mutuumofficiumintrolpiciat: arcanaChymicaiaindHSla

ign drare noxi pocerit.

HYRAMVS. Suntne quatuor elementa m his quatmr fe^ore on- ^NtcwA


tentis^
504-

ALO

M O N.
j

Sunt:Qu.iadiaphragmaterram cxprimir,puimoaercm,corJgnem, fanguisaquam. Omnium clementorum motiovcladterram, vel 3i terra prouenit. Ex aqua omnia creatafuntin maiori mundo ficex fanguine omniain minori conftant. 5oMat calorcm omnibus cre{piritus fccntibus; fic Sc cor fingulis membris^ virccribus vitam viuificos: Aerintcrmediustemperatomnia. DcAcre inTurba Phiiofijpus Eximidius Detu, inquit inur fy4era-& terram , resg^fouendds

&

coquendMs,aera confcituit,quiJiellas corttineret,& proiMbert,ne ( prafertim SC' Ikfiamma.taceo enim dectzteris,^n, ) omniafuhfifientia combureret. Itjijpiri'
iibnsyqu^tis creaturgenerantt!r , aer non injptraret
ftfientiadefirueret : fed
nifi intercederet .ier
'.

omnia Sol fuo cdore fub-

& aqua

frigtditate

& buniiditatefuaomniadefinieretz

Aer itaquedm calidus &hitmidiisfit,fii(^ncordatcalo-

rmtgnis

fiigiditate aquea , vtinter eos perpetuafit manfura amtcttia,omniimjquererumxtfientium procedatfofnetttum , .&decccekfiis

& ficUarum cum

iitonisbenejicium. hLaicille,

HYRAMVS,
Eftne aer
adeonecefJariii.f

^d

opu^^ 'uelutiefl homini js^vigka


3^5-

r^fhjratiofiu aeris attraclw

perpulm onem l

S
:

ALO

M O N.
j

Maxime Nam virobique eadem eft necefljtas, vtilitas.&finis^refpc^u tamen habiro ad fubiedorum diuerfitarem> Hc.ro non viuere
potcft momcntum abfque

aac mlpirato

ita vt

nec ignis abfque aere


z

Ee

pcr-

11

SePTIMAN^ PHILOSOPHTCiB

permaner, fed. mox cxtinguicur, aut fufFocatur. Eft enim flamnia ignca,vclcalorSolarisinCordehominis,tanquaminfuofomitc,qui ftatimextingueretur abfque acreinfpiratofrigido. Vc enim infurno
piftoris

liamma

lucidiflima excitata ftatim fufFocatur,

(1

ftri<5tillime

rurniorificiumoccludatur, &:infpccubusfeu*cuniculis fubterraneis profundiflimis, in quos acrintrare non poteft, occiufis oriticiis feu

meatibus, lucernamoxextinguitur itafitin cordchumano.inquo expirationc pcrdurare non calor viuificus ablquc acris infpirationc poteft. H.^ceftcaulaftrangalationis animalium, ii pra:cludatur via fcuingrciUis acriadcor. Eadem cft ratio in meralhcoillo opere feu compofitOjinquoabfqueaereriihilfit: Ideoiamdi(5tusEximidiusin Turba fic pergit Aera magnifico &c honorifico, eoquodipfoopus
:

&

emendatur,cum infpiflatur &c rarefcit,& cum calefcit & frigefcit.Eius autemfpiflitudofit, quandoin coelodiftinguunturpiopterSoliseleyationem: Eius verorantasfic, quando exaltero Soleaerrarefcit,&
calefit
.-

Illo

vero rarefcente,prope fit Sol

quo propinquo, calor per-

uenic homini dc creaturis.

HYRAMVS.
.'*

-^.NiGMA

Pp^y Milfis in maiori mundopotius aerem^cjuam acjuam

refertyrefhe^u minorisjeuaerk attraSlionis mfeftore

ALO
j

M O N.

Nilusquidemaquacft,atpinguis&aeria,quBmu!tumIimi&fim'i fecum ferat ad lartificandosagros ideo cum cftcdtura aeris prxfter, nerape pinguedinem & fertihratem agrorum, quxin cahdirate & humiditatcfeuaaisqualitatibusconfiftic, ideo noniniuriaproacrehabctur. Inde prope

recedente, cx dicuntur mures magna limo eius nafci copia, pinguedinc Nili illius rcgionis, ex inundacione magnce proucquod fertilicacis Bientis,fingulareeftindicium. Adcft praeterea Nih pinguedini aeria:
aeria feu

Thebaidem itgypti vrbem, Niio

nitrofitasquaEdam,feulalnitri,quoadiuuaturtcrraferaIitas,dumeo
quafi foluitur,

& in primam materiam reduciturgranum in terram

coniedtum,vtvcgetarepoflItvberius,&pIurcsfrudtusreddere. Idem contingir per fimumiljEtamen, fal petraefeu nitrum , aerem,operis GKymici : Illa enim eft redudtio in primam fuam materiam, qua habita
j

nullum eft dubium, quin millecuplus fru(^us ex vno granc ipcrari

&h4-

Sexta Dies: De Homine.

iir

haberipo flit. Hic eft cardo oftij Chymici , in quo vertitur tota illa fcientia,quemnquis femelfelicipcdeobtineatjnoneriteidefperan-

&

dum de

ady tis ems interioribus occupandis.

HYRAMVS.
De ortu Nili ygyptii
'datyan aliunde,^

magna

cfl controuerjia , ijnde iENicMA


'^'

proueniatyanveroyVtfamaefiyCxmontibus Lun<!edefcen^

qua aeris in operephilojophico efl origo}

SALOMON.
Conftantioreftfama, quodNilusaLunacmontibusprofluat, qui niuibus dicunturabundareinhyeme. At Hyemsibiconringit, quia
vcrrusCapricernidechnationejiiab ^quatore fitiiint, quandoSol tropicu Cancri attingit ; quo tempore aeftas eft in ^gypro. Tum itaqj cxniuibushquefadiSj&aLunaemontibus aquarumriuis cadentibus
fitNiliinundatiopertres vel quatuor menfes terram igypti tegen-

&eHxantis calore operanic. Rchquo tcmporc, nempe 8. vel 9. mcnfium fru<5lus plsrique bis proueniunt tanta vbertate vtinundationismoracelcritatecompenfctur. Eftquoque ortus NiHPhilofotis,
,

( contra naturam didti/ex Lunae montibus deriuatus in Chymicifubiediagros. IndediciturfputumLunae, vt in Turba ab Aftrato,qui inquit J^i veritatem vultajfequi^capiat Solis humorem &JpU' mnLutiA: EtaPythagora Belo ibidem; Vocarurquoqueaquani-

phici feu aerij

&

tri

Cero ibidem,ahisque,N^A; ^4</4N///,in Epiftola Rhaiisjquae in-

qait^CumNilodealbabity&c.

HYRAMVS.
Cum ^frica homines det nigroSy
S
CalorSolis
fufpenfi ad

'vtpote

y^thiopeSiM^iouA
f
^

Jeu Nigritas; an hoc quoq; conuenit operiphilofophico

ALO

xVi

O N.
&adeam

cum

operatur,

comburitcutimhominum,

fupcrfluitaccsinterioresattrahit, vehitividemuscontingereiniis,qui

Sohs ceftumaHquamdiuhabent nudamembra expofita, fere piccam nigredinem repraefentcnt in cute, qusanteafuitalba. Eodemmr documcalornoflriSoHsincipiroperarijheterogenea ehcit ad fupcilicicm , & parit nigredinem, quae did-

quod

intra

menfem

Ec

tur

112,

SEPTIMANit PHILOSOPHICit
DehacnigredinePhiloiophi millelocismemineEt Itcet Azoth appAreai in pnma mxtione feucomuncliO'

wrtcrranoftraitthiopiar. SiccnimRipliEUsintradatu^eMertnirio;
E/f ,inquir, Mercurius n9jkr,&noJlerJpmnn vitA , qut extrahiturcx illa benedi{l,aterra<tythivpi(t.

runt.Sic Rofanms
ncalbus
,

pra eo, quod.faminavincitfuo^lore,mhilowmuiinputrefaciione,per

ignubemficiumdenigranrurambo: PerigHein agenteminhmmdo calcre pntrejctt nigrum^quxe^ titicturat

&ideoferuan('a,!f. Et

Ainoldus Cumprimum

demgratur,claucnioperii dtamus

ep^quontam nonfit abfq^nigraiine.&c. Spe-

cu]unv.ldeo,charipjnefili,cumtnoperefHerti fac,vtinprtnctpiohabe.t<cokrem

nigrum,&tunccmuseris,quodputrefacis,&viamre^amprocedii. Eribidem
in Rofar. ls!am, vtdtctt Atucennain tttulo de bumortbus : Calor agens in htmido
corpore , primo generat nigredtnem^

vte^ vtderetn

calce,

quapudvt,lgumfit.

y*6ciUe,

HYRAMVS.
Sedrelida Africa,in
fubfiftD.
-

Allamnunc traafeundumcdt Egocnimhic


:

ALO

M O N.
magno

^N iGM A

InferioY venter^^vt diflumyin homine ^finm in

mundo ex^nmit

^t tuum erit, Regina^caujam exphca^


S

refimditudints vtriu^que.

AB

A.

'

corporisKumani feu venterinferior continetomnia nuHaec tritionisviiceia, ^cftquatihorrenm^ccuiinakn penus, exquodcpromuncur adnucrienJum totum coipiis nccelliria, hoc eft, maila fanfTuinea, quaepra:paEaturinftomachoinfoimamcliyli,acdcindein cpate reducitur per venas complexas in ianguinem , rubci coloris , ie paratisabeofarcibus nigris, peripiencm.riauis &igneisperveficani fellis,(3c:aqueisperrcncs&velicam. Eft ibidemgenerationis fundaiiegio

mcntuminvcni>focrmaticis&:aliisvaiis.Sicin Aiiamaximafertilitas
cclcbratui
-,

quiaproducunruribianimalia.&fru.dus,necnonmetal-

laperfe(5tainmaiorer;buadantia,quamaiibi. lUadararomaxaomnis

genciis,Baliamum,aurum,

& omnia prctiofiilimajetiam gemmas, ru&rcge-

bin0S,adamantes,&:maigaritas. India^animalium &:fiuduum, nec noQmctaliorumfuntferacillim^. Eft infiiperhumana: generationis

Sexta Dies: De HaMr>iE.


&;regenerationisini[iumin Alia,

itf
firconditus,
:

nempe

cjuia

hmoibi

&inParadirolocatus bencdidionem dimnam accepcrit Crefctte multipltcamini-y vndtf coloniae dudacdintfeupropagationesinGmnes reliquas mundipartes & infulas Lapfo vero piimo homine in peccatumj&quafi mortuo,enregeneratio pcr C h r s t i natmitatem ,& peccatiexpiatio, mortisqi a-ternae mmtificatiopermorcemeiuidem,
:

&

quipeccatiexperscras,rubrccutaeft-

A L O M O N. Cur <i/ijiaiici antwuitus m olles & luxai


S

dediti

^e n i g m

fuermt}

5^'

SABA.
Proprcr omniam rerum copiam &:affluxum Venter cnrmpotius {enfui,quamingenioinreruit,pluspalatotribuit,quam ieiunio. Plurimi in Afia Reges,vt adhucfuere diuerfarum partium Ita varia fuiit
:
:

vifceraininferioreventre, quibusfingulisftiafuntofficia.
in
tionalisj ita

Vtautem homine tres funt gradus vitE,nempe Vegetatiuae, Sen(itinae,&: RaCaputRationalij PeduscumCordeSeulitiusej Vntc

inferiorvegetandipotenticEpropriedeftinatuseft.

ALO

M O N.

^define ^virttis 'vegetatitfa in Lapide Philofophico, ^nigma 5^^hoc efiy hahetne Chymia arcanum potentiam vegetandi^
jeu crejcendijefe augmentandi

^ propagandi

S A B A.
Philofophi dicunt,tres effe lapides, vegetabikm, animalem,ac mi-

neralem,non aliam obcau(am,quam


disphilofophicideclarent:
TCgetat,

Vnum

vt vires &eicaciam vniiis lapienimidemqj Chymice fiibiedum'

hoc eft,oftendit vegetandi diuerfas virtutes , animale eft, feu; anima quafi analogicepr2ditum>& minetalcexiftit, quoad genus
profapiara,

SALOMON.
uarationeMineraledicittirf

Mm^uA
SABA,.
3ii-

2X4

SePTIMANJE PHILOSOPKICil

SABA.
Quiaex mineiisdefumicur, &Iapismctalliais non fitabfqucmctallis, nec operatur, nifi inmctalla, quoadmixtionem; Nul]ieniin
mifceripoterit,
Eiccllcntifi.

ni(i metallicogencri, nccortuscft, nifiexMertuiiali tribu,necrelinquitprolcm, niiifibi vxoriq; fuae fimilem. Homola-

fimilc
^"

pfus,&peccatireus,per hominem non laplUm omnis pcccati expeijgj^ priftinazintegiitanrcftituifur, Dcuslarfus fcuadinur.&poenam

cium.^

2eternamhumanogeneriinfligendamaDeopacatur, patcrarilio; vnus ab vno,&:homine&: Dco Quae funt myftcria nonprictcreunda abhominibus in Afiae confiderationc: Horumvmbiacftnoncxigui momenti,MetailoiumexpiatiopermetaIla.
:

S
iENiGMA
^ ^^
'

ALO

M O N.
,

^t vt facratifima iUa ncn attinganm


fhanis quid hnicjimile /

cfin in pro^

SABA.
Deconullumeftdubium:'Agamcmnon Rex
in Grazcorura cxer-

cituChryfis Sacerdotis ApoUin^ifiliamChiyfcida abduxcratjHinc ab Apollincpeftisimmiflatoticxercitui,&Iucshorrenda,quaeexpia-

rinonpotuir,nifivnicaAgamemnonisfiliaIphigcniama(5lata: SicfiliaRegisjSacerdotisfiliae illatam


fuftulit &c
:

noxam felmiuriam,

lege talionis,

expurgauit Ita oportct, vtRegis filiamadletur, fi excrcitus

xnincraliumalabefuapurgaridcbcat.

jCnigma

A L O M O N. Qu^nam illaefl Regisjilia}


S

5H-

SABA.
Qii2eintracanccIlos,vtrofainrcrfpinas, fedct, &pro(picit,quis
practereat. Exircautcm nonpoteft,quiaincarccratatcnetur,vti folet aliquando vfuvenirc, vtmagniRegeshxrcdcs fibiproximos, fufpelos,neregnum adeosdeuoluatuu^icfeadhucviuis,carccribusincludant , & vindos tcneant,donec ipfis fatalis lux inftet , qua: vitam cum impcrio finiat.Dcmerfa autcm cft in fubterranco fornice infula?,vnius cx Fortunatis, quam qui cducere fciet,noninforiunatushaberi po-

tc4t.

SALO-

SeXTA DiES De riOMlNe. S A L O M O N.


De minerali (atis
Philofophi
:

115

Curlapisanimalisvocatur?

SABA.
rajpiffirrie Cc

explicant, ciim diciint ,

quod

aliquas

animaspotentiaslapisilleoftendatjnonquodfenfuautmotufitconfpicuusjfedjVtRofarius inquit,quiaSoIcfl:animalis; quoniam reci-

pittria,fcilicetconftri(5lionem;albedinem&rubcdinem,6i:vocatur

ANiMAt magnvm: Et fal Ammoniacus fit ex co. Idemdicit^quod


Alcalifir ex ea. Mcrcuriusverovocatur lapismineraIis,&fitfalcommune de eo. Animavcgetabilis in co proprie non inuenitur , multo minus fenfitiua , fed analogon anima:, qu2c cft forma ipfum peificien*.

Lunavocatur planta,&fal

S
/.,

ALO
,

M O N.
lapisftt r J

Quomodovezetare poteflycum

^'.

iwtiSyquibu^ vegetatma vtsajjcrwi nequtt}

ex minerafi

^NIGMA
2,^^

SABA.
Verumeft,quodfitexmineraligenere,nonvegetabiIi; at nihilominus quia ars fuccurtit naturac, & noua generationem efficit partimexingcnionaturje^partimexinduftriaartis^nutritionisjaugraentationis,generationis&multiplicationis:qua2damnonobfcuia ineo obferuantur. Quod fiarsfolaabfquenaturaeadminiculoquidtenta-

ret,nihilomninoinillageneratJone efficeret:
queretur abfq;
artis auxilio
,

itafi

naturafolarelin-

tindura nunquam in effedum prodiret

Indc vnaalteri dum

manum pr^bcr,fitid,quod alias nunquam fieret. Habemus exemplum euidentiilimum in ftemmate pyri quod fit fylueftrisgeneris,&excifumpropc truncum. Hocvt antea nonbonos
,

fru<Stus,fedaufteros&agrcftestulit, ficiamitaexcifum

omninonul-

losdabitjfedvt inutilelignum,penitus arefcet,nifi fuccurratur arte.

Deinde habetur

furculus ex pyroarboregenerofifiimadepromptus,

quifimilitcrarefcet.nifiartisbeneficio inmtegrumreftituatur:

Na

rurahicnihilimpedirepoteft,nccdare,quodnonh3bet: Sedarshorlulaniacceditj&furculumillum in/eritftemmati fylueftrijproutdccet,& brcui temporis fpariocx iHis duobus.fit vnumquid,nempe pyius generofiflima , non fccuudum ftirpis , {ed furculi naturam, fe-

Ff

rens

tl^

SEPTTMANiE T^HlLOSOPHrC ^
:

rcnsf u(5lus mitiffimos&acccptiflimos

Diim ver6hsecalreratio&

mar gonium

natiir artisque fit.vegctatiua virrus arlcft ,quai nutrit

ad(citiiiumrurculum pcrUcmmatisradiccs, augercum &inaihorcm promouer^quasdetfoliajriores&frudtus, veluti piofap^a luiculi anrea dcderat. S'C quoquc in hoc operc , duo cx diue; i\s (phaeris coeli coNeda tcd gunturii) vnum conipo(itum,&: accedentc Vulcano va* porofo, hoc eft, calido& Uumido,velut narura poftilat, fit indc

vnum quid indiuifibile


opus
eft Elrerarione

Vi hoc

fiat

& vfium in aiiud

commigrec,

&

quafi nutritioncaugmentationc&multipli*

catione. HioclapisvcgCLabilisnonimmeritoquoque dicitur.

A L O M O N.
corfoYts

T^cventre humani

feu^fta fatis ^nunc ad

qudYtam Mundipartem me conferOyCju^ ^merica didla


ellxuius caufam, curparallela videri

pofUyCum artubus

Xternis,tu Princeps iUufrifime.declarabis,

HYRAMVS.
Nullamquidemcgo
fubeflc,nifi qi

aliam vidcorationem huic comparationi


eft,

odartus.hoc

manus &pcdes,vci coxendices&

brachialcparataapparcantareliquis tribus illispartibus incontinuitate corpoiis intimacxiftcntibus,

fula

hoc cft, ab

aliis

diftinda
alii?q
,

fic

America enim vt gemina eft, & Inquoque hacextremx partes Hae o:

mnirofuntferuilcs, , nccaliinpiimis fuas fcd Europaf opcras addicuni obtincnt liTiperii quid
officia

e fubicdae

ad prasftanda

&

dedicanr.

A L

O M O N.
ma^
alias de

yENiGM A
5'S-

Tantum
ioris

&

mihifuffciat de comparatione Mundi


:

minoris

qmbus

hominis natura r con^


,

uenientia

cum hoc

naturali opere

nonnuUas addemus:
non
alias in toto
.

^n igitur opus philofophicum hcmini


aut parte af^imiUtur ?

HYRA-

Sexta Dies De Homine. H Y R A M V S.


j

it^

dicuntinallegoriis,s^ai/)e hominem

Vtroqucmodofcxcentics.&amplius: Quoad totair Aliqui tundt eum^&c. Quodbrutales

&

facrilege intcrpretati nefcio qaa: facinora perpetraffe dicuntur

fc

feminishumani,Embryoni$,fGetus,infantis, pucii,fcnis,mulieris,virvxoiis,hermaphrodyci,innumcris viginis,fponfi fponfac,raariti

&

&

memineruntjimo totum opus gcncrationi humanae perfimilc cfle fere omncs aflerunt. Eft enim ibi coniugium Gabrici & BeiE,coiclbus

tusjconceptio, impra^gnatio , oitus Sc nutritio , quae fingula centenis teftimoniiscomprobari poflcnt, fcd in tam notoria materia nn opus

OmncsomniumPhilofophorumlibiihas ailegonas loquuntur,&in fingulis fuis paginis inculcant ,vt interim mcntionem non faciamus fiditiorum Deurum heroum , & Dcarum ad folamChymiamfpe<5tantiu. Inomnibus hifcc mater cum filio,fratcr cum (brorc,patetcum filiacelebrant nuptias, & quo fanguine fint propiorc coniun(5li, c6 operi magis accon>modantui Fit quoque
foieputamus.
, ,
:

cacdesfratrisa frarrcmairis a fi!io,patrisa filiaau:filio,velconcra:

Imo nihil vnquam ab homine lelaciue fieri poteft


fiat in

cui
fi

non aflimilatio

opere Philofophico qia: omnia


,

& fingula

congereic velle-

mus,magni

inftar

voluminis videri poflent.

ALO

M O N.
,

coflam apponere y^fath ^nigm. 519efi jgeneralia velverbofliinxijfe ne omnia in omnibus


kis

Noltimm hic cramben

agamics adduc itaauejaltem teflimonia cxAuthoribu^y


y

in

quibusfartium hominis meminerunt,

HYRAMVS.
Haecquoqucfantinfinitinumeri, fed fufiicict Aurors confurgcntistcftimonia,cap.8.&5>.deiisadducere Hmcverhn9tx,inquh, quod qu4tuor rebus ex homtm afmiUtur , fcilicetjlercori , vrind , fanguini
:

&
in

fapiUu.

Stetcori dniturfimik inqualitate terrAfoetidiZ infeRtt,

vel ratione

mali odorif infiiiintid. Etefi lutumfapientiA,quo Vdfafrmantur.

Vrina vd
terra, vel

qudlttateaqudmundificanttiteUbluentk .fiutremouentiifoetorem
acuitate filis exitCAniif.

ex

S anguini

in ^ualitate aeris penetrantii aut moUifi'

Ff

can-

ai8
dUtem

Sept. Philos.

Sexta Dies

&c.
Et

cantudurittemterrie^^dUtrattenecolorisriibeirmattentufupntenam.Ca^illis

m qualttdte Ignii comburentis & egredientii de tma

mox

Com-

par4tttretiam(juatuorrebtupr'mcipalibuiintrabommem,fciltcetCciebrOiirL,
gquAJrfgidttate ;Cotdi,inignit caliditate-jEpzzi.in aera
ciiiiSiinterrdificcitate:

bmiditate Tefti;

be in corde,
(atur.

Namfedesphlegmatueilmcenhro^&fedes ibolerarU' &fedes fanguinu in Spate &fedes melam boliA tngenitahbus collo
,

St bacprxdich uotanterin vno corppre natHracoiijlituit ftdftui &opt'

rationeseorum ditterfficantur.

Nam
:

in cholera virtw appetitiua intelligittir,


:

quia colorat: In melamholia virtm retentiua^quiaretmet coleres


virtui digepua,quia tollitfuperfltia
ficatiua, quta dat veros

Jnfangume

Inpblegmate viitus expulftu/i,fiuemundi:

&pe)fe^os

colores

Outntaautem virtui necgrauis nee


,

leuif,mc dura

>

fuc mo/iis,fedprepri,e dicitur ^ita,qu<thas quatuor comungit in^

vnum i ijf<j^ tribuit vitam robufiam atqueperfe^am' S

Haec

iilcji

ALOMON.
noflriim

Atnunc hominenijpaiuum illumMundum, quoid

propofitum, fatis perluftiauimus: Et fic laboribus prophanishiscc ruperfcdebimusj&ex De i prascepto ciaftino dieSabbathum celebrabimuSjhoc eft,reqaiem,aeterni Sabbathi poft.huncMundum fen(ibilcmfubfequuturi im3gincm,quoea,qugEadintelIe.dualcmiIlum

Mundum acD E
,

I ,

tionem aeternam rpedtare videntur,

Angelorum bcatorumque hominumconuerfa quoad humanitus in haciO"


,

fitmiratelicer,cnucleabimus.
bisgratia.

Deo

fitgloria

prohaiftenus ruaconccrsano'

S,

Jndex

N D

X
QVj^

REP.VM ET VERBORVM MEMPRABILIVM,


IN

HAC SEPTIMANA
lofopliica continentur.
;

PHI-

Pfioratque coniundionem copulatiuam fequens Numerus, paginam Pofterior autcm, velfequcntes, verfura^vulg^

Lw4m)
l^^^fiSa^
J3

llgnificanc

A. cD A

Adamas,
I

i^.i3
ruhra terra fA^ia
, 1

PbjifiCii

i^damus e

8.

z.

72J151
Ahietes djiu Solis vel

protepUpu hijhria animalium

peri-

motu
.

funis imenduntur ,
28.ZS)

/w, 69 Admiratione res


feqq.

15^.5
dignijiima ,

4 &Jiqq* 1^6.16. (^
i6z.

Ahjirufifimum,
Abufns ofnniaperfe bona

201.17 Adonis

apri violentia interemptut,

& innexia,vertit
accidens
,

if.

\6. eiuihorti,

117.

16.17

jn mala^-venenaper
13-14
per

i^z. Aduerfumn4tura,nunquamipfifolidecon'^i^i^''^ potesi,adi9

vtgeneratio ex vtro^

Accidemzlc
tur,-

amum quid intelliga'


i%i.i6.&i^^.i SS.g.^.e^^^.Kj

fiat,
iSiui

nj
hmbardico ex

.84.14 Adujiio fmper adeU

Accipitresinariniy

Acitumacernmum,

fuluereppio,veligne, quoglobminjici' r^. iftr, j ty^ri.belau6 in taunm mutatus , ^3. 7. tygjpttu triticiferax 1^1.16 eitii co)nu,ead,y.S cornu copiaii6o.xt in 'iygypto formicas effe magnitudine lu141. 12. 9.

AchemeniSiberUmagica,
ead.i^.

forum,

15)3.28. myrtusefi odoratift'

10. eiusradicesvinopotaquidprdjientf

tnay i^^.r<).prdfertminlociimediter'

&feqq.

raneis^amariprocul remotis, efiraritas

Acbillis,ii6. tim equi, 161 1.

eorummmiibid.i.
1

aquarum
45.10.11

adeo^

& euaporationum,
cum
heue

na,tbid. vn.-ie^emtiy

dontc ad iuft.im Acmenperutnerint^

6^ ay^gjpti cur tantas ceremonias


celebrarint, 159. i6.

11.& 197.4
Aci pifces quomodopamnt ,
1 8 j.
1

&feqq. curCrocodiium vtmremur ,184.14. &feqq.

Ff

fdtm

N D

E
ft

X.
vmrmcd
ut inter vtruwcj^, th\i.&'
,

felemadeohonorarunt^vtfdemeccidiffe
,

RomAHi} 4Uf}U4ndo capttdlefuerit,

eutn vtroqiu ionuftnt

ihii.

166. 2 5>''i o .CMr


Itty,

imodilt^ veneren

Aer tmejiru, 95.10.

phtlofopbtctu feu ibj'

'i.

184 !/].& feqq. Cur Oxynngtim fifiem tnter facra ammalt* coluennty
ly^.it^.^o.legesfuiuomnes^&facras

micuSyi ^.6.qmd,^6.\-j .tnterdumcoe'

loajjcribtturyinterdtmterra.prodiutr'

".

fortfpeilUyi^.&qudifequuntur.

& profanai, Aicrcurto acceptas


hxnt,

rtfere-

Aer

& aqua qutdfint in epere phtlofopbico,


1650
14 itf 219. motm non k Lttna
necefjitas-,

158.36.^^159.1.2.
pifces,

if.

tyturi

i8j. iz

Aer&ignisconiunili,qutd,

%/ntgmafn vemjfuU, ^/oha


Aer., f.

148. 28

Aeru

tnftiU

5 j.

& 6.1.1. exaqua rarefa^afa-

4). 4

frotttnit.^^.\c,.motusfinU,^^.u.\l,\
condenfatio ,rnde Condenfatto.

iiut,

10.6.7. qtiomodo ex ignepat ,57. ^erii bumidttas


22.

m Elementorum
,

coa^
,

'uU1.

i.yfuo modo Adfcfe mouendum tmpcUttur,^^.io.u.inquemfine,ibid.ii.ii.


sn rarttate
17.

tionecedit iijfrigidttatm

aqux 16.2
X}. t8.
ceelo

& alho colore tgmfitccedit, e^ & cur. ^potusplatttarum, 116.16. & to8
nectffartuSy
7.1-7.

Ahis e^ aquahumiditas

cibus

Aerem fublunarem yna cum


Sj^.if
Aerequt indigeant,

fenfim^
!

tpio

woueri ah Oriente verf^ Occidentcmy

ttusvniuerficontinenti4,^6'i^.nnUit
nffimaeori$,nataltmlocumprabet.4.6.
5. ^. 7.
-

j^6.ii.&feq<{.

intermedias temperat ovmia. pro Aere ptfus pleriqHt

aquam

retipiunty

ii^.quAndQlumeSolisrtitptat,^^ 10.
31.

182.2^
in
ftyi

corpusrarumcmfit,non

pottfi tta

ompingi,vtferri vel marmorisfoLdtta

AerefmumThilofophorum Uton,

nafci,
1

^6.9
51.

&

tem b.ibcat , itavtignis nubes penetrare tys Th^lofophorum b.tht aqiiampet rmtequeat nftperruptione, ^6. 10.
fior quam infuperioribus
11- \i.

nentem, 9J. 17.


phtcus,

efi

Mercuriusph lofa98.1.J

i^.inlocisinfetmib.ftihlunaribtticraf,

^er

& caltim aeriu m in maiori Muhd^t


15.

5- J<3

^s vulgi non

tfi

Philofopborum 5^27
1

tyfculapi -44 vnde natusy

6^%
i$.\6

tilixaquA,

ji

t/f(hjlus pocta

I72.7

Aertenutortranfttincrafiore,\4t.tocraf-

tyftashyemeqtuntokngtory

Jiortnaqua.

tbid. crajfior phtlofophicus

^fiat(s& hjemesduainannOj^^.iB.i^
tytasprtfcapaucis contema,\i% lo.quihus vixertt,thid.n. prifcamfiquens qu
inutnerity

entenariumnumerumrefert,\i.\^.i^.
fubtilit,cxkjiis,mtllenariumyibid in cu

nereplurtmus

eji

aducntittMs

yio6.^6.

il2.\i.\x
1

Aer cui aftgnetufyan (oslOyM ttna^\ 4^5. 9ytA( long* in cam,

67.^6

^/ftbw'

I
tythiopesfimi^

N D
toi.^$
ibid.

E
Aihidinu

X
& ruMtuiin
,

PHdfpecle
"

rofii

ythi^ipes&T4rtdrtfibiva!deajiimtlantur,

CAuJi^ftu,
Albtficat

u^
98.19
117

y[hiopuherba vires msgtcA ,14.18.19


>^fec}ttsNcirafii tmme.tcaht^u.iii.j.S
yiffi-.drs cttditur
^

Aktmt

horti

Akoholy
Aldeboram,
Alcc
pi,fcis,

jo^
^j.
1

41-15
i\ 7.

ijitcafiuutos

&fontes hihet rariores,

183.14

^^ jeMperaiti^utdHO!Jjgtgmti<f^,^.pe' ct'i6ittparuo cJ^Ct^nio curexpiimAty

Akmamcienfist
Akmbtcum,i^.6.calidtim,

yo
8,1

26.
n^-^fric4]HXvlla pluuiaiaiit,& car ,i\*j.

Akmiicmttatura^
Alexander Benedi^tUy

70.54.35

16. Alexandri Magni hberalitas in Artfiote' j*. iSl raritAf oqtidTum aieoq^ &^uaporalcm, 3^. j^. 15 156. 1.2.$
^t.^i.prdfertimtnmditirrnneiilociit

&

tronum.j^y 10.

II.

ciutiat.maloiuftU

Mexipbarnmcum vtpermuni,
Atirgoria,

i2^,i
12

ddetamautfugatantt

y^gamemnrn,
y^gathoclest

194 8.9 224


2c).attt(pen.

AlterattenisphjificdmHtity

Alumen,fal mmerakf
vUlgi,

59.23 yi.tz

igim inmateridy
i^laopimtts herba

80.15 Amalgamare Ucet aurum cum


magica
i^i.ix

Mmurio
100. jj
1

^griPhilofopherum,i^i.9.chymiciyiid.$

A mafis ^gyp tiorum Rex,


,

7 5,

igtmna

hofiilta

qva kirha vertantur in^ Awbitus circuUru Sdis circ4 terram , vtde
141.19,10
Circttlus.

fiigam,

igmon ctatur,
\gniu Ttlopis
,

^i.j^.^j.c^ivS.iS AmericainfuUefi&gemirM,ii6.curpa^
16 f
editos

rallela itderi pofht

cum

artubusexter
2'5i5

e^gnoTartarid
ignoi

i^m recens

144 hitatum matrum


&perfi-

niihuiuscorporis,

fuaritm inter
}}iiUs halatus

miU

"onos altos

agnofceret

Americus^ 200. 2.5 Ammianus citatur, 95- ^9 102 Amnes &fiugna qua herhaficcmur , 141.
'

4tax Oilens
iU,

121

jS.19
,

dua

( qutbus in coelum fuholamusy) Amorrecenttorpellit vettiftum

90.3^
19419.

26 17 iS iLis :um formica

Amphifibmay
ndncifcitur., qut

18^.28.29
deletafejje,

cum ea Amyclasaf^pentihm
195.17
1 4 ^' J

afiiditefuglaborefmgttur,

\o.
Awj/gdaltts ai lorum omniam primaflortt,
.

y^laman: herhx magica ,


ill tis

co^er^vide Color,

ilkdoflnsy

M2. 27 28 15218 ^ndGgonanimAquidt

xif
t/^natO'

N D
158.10

X.
eft
,

t/fnAlomiabommu ,

neforum eomrjn. tncrfuum aut Ham-

t^naxdgoraspTiiiixit ad certumdimla-

norum medda quarenda


10.11

lc^. 9.
i

pfarum ex coslofea Sole lapldem magm fonderU yquod&euenit,iS.^\.^i.&


^o.io.folutiofbjfica,
25?.

^nimum
bety

regis

quifque intra feipfum

hh

2z

20(5.24.15
caritoi.ride C^rix^^.

Andromeda,

65.18

Annona

Anguufuhhtrhat Anguillaquomodo generentur ,


7. proprie dtclt

ij^io 9$-^^ iy^nnusquandoformoffmm, i8j. ij iy^ntimoniam fmptr ahqmdnoui gignitt Anguliohtufi qui ]mlocodicantur,^%. 6. 9f. 9- plnlofophicum avulgnri diJianSt
,

intra quadrantem cir

cultfierinequeunt,

48.5

(>

9 J.17 Antimonuj^irittn ,^^ 6.7. JignacuUiM,

Anhelatiopifcium,

iSz.iS

95.^5.54
AntimonioprimasinphilofophicaThilof^:
phitribuunt,
de

Anim*
lis,

rattonalU ah extrinfccus imfnit-

tenda^^cf.y.i^i.nonefljpiritwanimanec inte/le^us, iM.i^. noncaptatur

Amimonto quidfentiendum,
Unti

94. c/6.\o

cumfalcombui^ioi.vegetabiltstnvege- ex Antimonto genita nourarc


t

aliqf.iivtO'^'

tabtltbus,j.i^ .ftnjittua tn ammaUhns,

& venenoftftib

palcto praparationif

ibtd.io

te^unt,

95. 11.

ir
^

.Amma Oftridfs,vide Ofiris.


Attimavtres,

ty^ntimoniaks Jp.ritus. vtdt Spin.as.

104

Antiquarenoua,

77-i5

Avimaanahgoniqtiid,
gh

Anima vegetahih diuerftim , quid,


,

22^ y4ntoniumEremitamquidtndieserudittO' i o rer reddtderit , 1 4- 5 cr^ /? 9 1

j4ntmaimxgnum

iz^ Anuhiszygmtis-quidy
,

tSy.io^

Animalta Soltt caUreperfufagaudent, cre- ApeUes ex Inna agnitus


fcuttti&aluntur, 7.
i.

200.31.52
opus
,

2.

curlongealio
,

J^peHtta

manu dtgnum

2S. $4. }5'

m9donutrtantur,acvegetabi!ia

157. per

y.^i.

radices

autprimaspenas injne-

Aprum }{ercleum quid i6i,6.&feq.

inteUigatuTt

dto corporis dijpojitas

& tedas h^bent,

de AproThdoJophi an etlam meminerint,

f^cur,\$j<^^ ^^.habentmemhraorganica 194.19. vbi in arhore nafcantur, 149.


otigffie
T.

i^i.vU.&iGi.i.&feqq.
Apesvndegenerentur,
e vitulorumfeu
ic)i z^.if.&ftqq. iumentorum carntbut

55. coelo iHata ,funt yprima

& introduciione, chjmica, 61.


31

27. 30

, 197 ^2. nonptr communemgenerandi modum fepropa-

putrtdts nafcuntttr

AttimaliumdiJferentia,jj%.io.n.&^qq.

gant i^^.^^.^^. finulUexiJlerent.attfola ptttrefahione tx meUe pruduci

1825.6 inAmmahbwvenenoJisammaliumrencaquatilium varietas,

pof^

fent,

1^6.13.14.

j^pum

I
iy^pumorigo,
in

N D
icff.i6

X.
ndfcmr
?f.8
ihtd.^^

Apum
nuity

^V^-^io.&feqqcontempUtione qutdam confe191. i^

cisconcnfcat,i/^\.*j, pbt

arhore,i4%.}^.&i^cf.^.^fiqq,cur
phlofophiipretiofAhabeatury

Ape$M.mnonnegUxit^
irt

Aqu4aquamcontimt,4j,^z.&iiif6.
potentiavdporeH,

ty4p\bm
is><>.
2
.

adultU potentiii generandi,

Aqua

& Terra quid

16. yj

jpicuUnoUAvndegenerentur, i^f.^i-^S ^quafoetiday 81. z8 ^phrodmsortusy 88,56.^^89.1 Aqua fortu^^B. .7. e^exattrahenttbHS
ty^phj, pifciiuU, vndeprocreentur.
J5
;Api$

185.

fprttftmis^ iii.i.ex vitrtoh compofita.


\io.\yei(iica\orpotentialis,ihid.\6,

ASgjptiorum qualis y

i.^^S^.quid

capita
^

rofarum rubearum ncentium^

'

ipfisfomjicety
1

108
7 f .25 fiS.i^

inuria condttarum ^paUentium etiam


i hjeme , optimo rubore tmgit

'ApittHSy

^ imuo

Apodesy

buit,&cur,

JpoU9yy^.^4.f^i^i..&ii4.\^femper Aquagroffa
iuuenisfingitur.

Thoma Aquinatis ,
.

curvile

i^f .ip.

Phildjophicus,
1 45.

fcat, 85. marit in opere phtlofophico, 41.


1

^
'

5 o.i6.dc'embuftionemmunis.i
25

2.1 ;

mineralis

^ metaUica Upidi
refert,

genereproximaefi>i66.z6.Niliyquality

t/^poUoniusTyanmy
ty^ppetitiua vis,

145

xio.i^. nitrt,iii.philofophUMquidy
1

z 04. 18 2 9
.

2.

14, nnmerum elenarium

e^prilisinconftanSi

i^JK
^^41-

ii.\}. digitosnonmadefacit, ^^.ftcc*

^^proxiSyherbamagica,

&puluerulentay

95- io

^ptHs ad rejpondendum qmmodo


*
/rff,

quit .^quAfluxus ^refiuxus caufa,


giditas in

44.

^.fri-

2 01.9. 10

Slemtntorum coaguUtione
16.11
15.18.19

^quaprtmumelementum, 10.6. inchy-

cedttinficcitatemterra,

.mta,fecundum, yi6.fimjlter&pro- Aqu&aerishumidttas,

ptoreHc(lo,quam terra, iyi6.2j.e^ per zy^quam in munig philofophico quid

vinculum,quoTerra &coelum coniun'^

inteUtgatur, 11

. 1

8. i ^ .

martnam , dul
41.24
8.

guntur, u.16.17. quidper eamhocloco


inteiiigatur,rbid.i>i.J9.

cemf<tpiusintelligunt,

cuiajfirtba- ex

Aquaycoelum quomodo conditum,


10.11

tur,coe!o,anterr&,

15.55. tranfiim

V
^''

terram,i^.i\..quomodointerrammu- AquAvndefiant, 41.4 'tetur,i6.\\.nufquammneff, 8f.7. exAqHacoelum fa^lum, 15. if. &terra. tbid. omnia in maiort mundo condita raro abfque commixttone terrs, exifiit,
/^i.\^.\<^yCarpiitr2fAcl''iini altqn>^ni6'

f^^ntyii^.Jklfamarina.fitfa^S.i^.r^

dofubieSiay ^z.iyquibiisherbis magi-

Aquaa LunirNoturejmtur,^^:\i.iS.

^g

tendunt''

N D
ibid.\6.i7

X.
ip.t
e(l

Uniuntn4tUYdittra,dloucentroterrA Argmtviutfedesy
froquinqmora,

Argentum philojophicum

aur^tm philo'

t^quarum
C4i

rarit(niniyypto&ey^fii-

fophuum,
paret,

98.11

^f.io.u. Argentea cbaritas in Da^ylo concha ap


1^1.9
181. 9. 10

AquariusaHcuhiloripesy

^quiUfemperadvolatfitnparaiay^^.i^. t^rgo^nauit

65.17
1^7.

num
ly

chjfmiadefu,

& quid Jigmficet


lupitert

./^rgonautdy

i.^i.

curlouidaUs.

i7y^'&feqq' Argonauticaexpeditio,eiufq^aUegoria,i^
Argus a Mercuno Upide trucid.uuSy 170.

AquiUdifcriptio, i7i-5?-C^i7^-5-C^i^^.

tnAquiUformammutatus

73

iMi
4e AquiUhifiorix applicatio ad cbjmiamy
17^-11
Aratio,

M-H
lArgm^^caniiVlyfiSy

i67-54
arhoris,

t^nena fruHuspah,
Ariescaelejiiiy

147.25 i^jii.n.ij

4e Arbore cajia Theopbrajlh,

1^5 H}-^^ y^rus.anfttinoperephibfophico, i/^yvlt.& AriesPbrjxi, ei.ji.&^^.i.Afartialis,


Sf.is

i^^j.&feqq^
JlrhoresIIeJpendf<yi^^.ii.lunariayi

Arborumregmjiy
Architypm vbi de
Sl, ibi fiuflra

^i.iy Afietk veUus a Mercurio deauratum , Martis ncmore jujpinum, 14J.2.J.4 155.^5
tritici,

mAterta tyirxfla

ccmum grana egmntesy

praparatur&exfolituTy

1586.18. 19,

151.1^
Arip&Hs meUk vjlm
trodttxiffefertury

Archimedif mira folertu in ratiocinando,

& UHii coagulum in196


4l.i8!i9
.biflorid

2o6.^.&Jeqq. ArchiteHmnHUmcircrJtarsanaommapxn j4nhite3onica quaflnt membraprui-

Arifihenes,

mul&femelcompYshenkrepotefl,^y.% AriflateUs, 10. 14. c^ 181. 1 o.ii

ammaltum fmptor
if)-5i^^J4.

diligeniijjimut

pwaftuefundamentAy

io5'54
hahentia nouem,

^d^UxandrHmy^i,
Wtd.i^.i^.x6
,

Arcm extenfos infenem 7^ ^5-

1 o eiusfententia de t ?/, 6.i^.(Uant'

mahumana,

ArenxmA7isalha,&tamendsnftt7n,nec Armena terra mimralts rarumcorpw. ijAO.&feqq. 71.19

medictnaHs^

Argentumy quo e^finim , fru ditins tnmi- AmomacumfaL mmeraUy 71. 21 neray eoplm auri ahfcondity ^o t 9 1 o j^rmldw citatur, %y&iol.&\07.(fr ty^rgemumviuum,7i.zS.ip.^o.Je{fara. i^^.iz.^i^S. 54.5^^^.90.^112.7
.

tum per magtflirium,

efl

prtnctpium Ars fuccutrns natura notta generattonem


effi^

fadmiapbtiofiophica, 74. eff m^ttrtae

itfedahfquetpftusafmtntcuUyriihiL

ftrispbiloJophiC9^bymici,7$,i6.i7,ii

zi^.naturaminommh.imitarmequit,

Joo,

I
t/^rs durtgena, 101.5.

N D
1

X.
idd.ii.ii

(cbjfmics prdfer-

^fronemiavera^vttluy&gdquid, 66,
7-&fe(l<['einiabuftu,

tim) penjud. tnuemri poJUtt

4.

ffc/-

mkaeiiteSAfHhallegonii^
y^rtit

104

& Natura

lufns,

10

thymica me-

Aftronomi, 25.5. quotiesfolem terra matoremftatuant, 1 .10


3,

dnUaimima.rtdimedftlla.
Artiftx vulgaris ex Uercurio plunihi att'
,

Atalanta aprum
i<>2. 11.15. 14

maximum

interemit

rumpioducerenequit nedum Tinctu- Atalanta &Hippomenit aUem>ria, i6x, ram auream^ 35. &feqq. 99 Jrttficts tn magno mdgtfterw ?< tgre- ^Athtnacur vt TaUadis ftta noUua-

&

gium,

^S.jf.jcJ

rumcuramhabuertnt,

170. 54.5

^rjemcumyinfuoboncvfuhenum, i^u Athemtnfiscutufdantitptmodiluna., 30.9 i<>-i7 Attenumo meteororum cum afcenftone, Artephtus, 108 ^^-tlt.&^yi

Aruum rritico ferendo quomodopraparandum,


Jruiexplanatiocylindr^fit,

Audacia prudtntiactniunUa,

199,} i.j
kj.^i

15'^M Audithfit intemporct

15^17

iy^ngias^SolitfiltHs,

ij^

Ar^ochyCitatury

59-35-54 ^(Maaudittomintenti^ioMmentoqu

Afal{egumater,Macb4,
Jifiafertilitas,

180.19
111,^1.^ feqq,

audiuntquidy oVteSittm

mn vidtnt

Afiatici antiq/euus cur moUes

^tiy

104,15,1^ luxui de- Augf(ftwCafar1{mam reliquit marmoream , quam lateritiam muenerat, 1 1 1. iirf
auimi relaxandi gratui
182,11
piftatus eff,

t^finus tardigradut in pbilojiphid quid , 1^1. iS

Afctnfio&
raticne
71-

dtfcenfio

elemtmornmin gene- tAuicenna^^o &%z.xo.zj.&i6%.ij minerMium quamdiu duret , c^ 190.15.cr 59 ^ o


-^" ternculamento a frugibus arctnda,

1115
?7-i^

Aftidutuindangortcitatur^
Aftratui citatur,

"^V-i^
iBj.Zt.ii.ij Auraqutdftti6j.^i. proximaffloboUpi* deoyelferreoj magno tormento beUif
tmifo,quMattigertt,violatladitqne, 51,
ead.^

111 Aulopa pifcps,

Aftrorum

virss occulta cuique plantnrum

jpecitiajfluentes,

u6.iz
6f.

t^ftiologt, 66. 12. 15. eorumreguia,

iS-&ftqq- varius contemplandi moi6.& ^i.i.i.cur, 4us,ii^. i6.&feqq. audacia &vani' Aura,caKis vtnaticvs Atalanta,
r<tf,

167.51

45.20.21.22. ftolulitasy

&feqq. Aftrelogis qua dtmonftranda incumbsmt.


6f.^.&feqq,

64.18. Auratapifcis,iy6.B quomodovoeat, ead. li.quando captus , aurum deglutitum


in vtntre exhibeaty
wrf. 1 8. 1 9
.

20

Gg

Aureolui

l\
fUmntorum ,^^.6, folisy
nondt.

N D
horA
,

X.

6.^4,.

matuttnd,
,
.

& tertipiowendta,

e (^arcae temhrofo

Ct^htgnttHscmrubttu vtdeatur^iy.^.f inapertamlucm/erfu


produdifaitle amittiint vifum,
17.

n dtfert 45
iji.io

/^^*(#<^..<XjJ/4*4^

O aur,

.14 2^
de caufis pukhritudinis confu-

Calor

tritico pbilofophico

vt feitciter cre-

Cardanm
Itndus,

fcat,quanttuadbibendus,

i^i^^-h

2.05.24

Calx,

xj.ij.viuaetiamexaduerfartiin-

Cardoojiinhj/muf

xxui
131.1^
fz.ji

teruentu inflammatur,

^9.29.51
Kji.ij.

Cardui, 19^.6. eorumextra^ioy


C^aritofsnnona,
C^^rpio,
{'ajiiopeia,

Camelimentio
CampandabfquepiJltUOf

91

iSi.H
^5.18
interiui tjfor-

CampanavfusinTurcid denegatm yi^i.f


i4.'& 19.& feqq.

Campus Martius pro tironibusyioj.ii.ii Cafpu^ qui ab iinagmationc


marutir,

zoj.i

CancellmaimperiiinmicrocofmOyiOyi^ (^atena rarif^ionit aut condenfatmis Cancellariifummitresy 108.4.^ iz.i4y ihymit^,


(fancer Herculi artifici lahoriofo ihjmtco

Catointegroithrohraf%iatrallauu,\i4r'ii

fummijfus,cby}ntcuiefi.6^.ii.i^.lun<t Caudapr&longay

17^^^
51.35
5

SaftUea&fedesordinarta,

I3325 Caufatur,i.facitcUriutapparere.

^4 Mercurium denotat,j6j.femper IhCanes htni ccelefies,


<>3

georgius

Qtdrenw cttatur,

po coniungtttir vt aduerfartm, 164.30 Cedrus,\^i& i ^i.etm naturanohtlis,i^t,


>

'5 J

(fanihus monfirofis Poetartm quid indi- (fentrum


catumfiterity
Canicula,pifcis,

ciraimftrerMta fua rtmotifftij.35.5<>

167.18

mtm,

183.if.16 Centrumcentrty

81.5

CanitrabtdimorfuSyquofanetur,i^^.^.f CentrumfoliSy
Canthuru6,pifcis z.elotypuSy

ifZf
quinquaginta capitum

185.17.18 (^erberus,-j^.^i.
futjfefingttur,

CaptUishumanis quomodoopusphibfopht-

iGj.iS

cum afitmiletur,
Caprtcornus Veneriaduerfus,
Capricornusallegortcusy

128 Cerdonumlafctuia,
9<^-l<^

I2i-H
philojophi'

Cerehrohumano quomodoopus

9 5- '7
prafcrtbtt

cum comparetur,
Ba,

228
149-50
i5*'ij

Captit microcofmi,

louii.

rationali vi Ceres,ii^.^o.^z.&feqq.tadiferacurdi'

amm< defitnatum efi. 223


toticorpori,

zif deCerere^fabulavndeorta,

Caputcorui
Cornix.

vel cornuis, vide (formis

&

Cerua^DianafairaabHerculecapta.iCt

ii.&feqq.
11 f
gntficent,

eiuscornuaaureaqutdfiead,

Capitifitreusrentia,

Ortti

N D
1

X.
"

CgruslnTurbdcittttur,

55

4.11^.24

nrramdntktere,

^'

18

nugnus Chttm extrwu lnuu imperai, 4 9


Chimbdrcitatur,
Chaosrudey
Cb*r4cefifclSf

Cuculus magnusin calo magnmmecon'


ftitutus,
11. i^

1789
75-2.5.

qutd pnftet. ead.17

Circuluselememorumy

.51

i8o.;<7.^ 181.J.4 in CharontU cjmhd pedem vnii habere; 9

Circtilusa (celo&terra phdtfophica ahfolutus,


^**->

quoad ortum (^motur^iptrfuho


1:15.16

Chafmatumcaufa^qUA,
CheUdofnumpbilofipkicHm,

f^'i-y&fi<f'^i
i

Circuli arcana nuUus anhtttclus pwul

&

Chimaraj
Chinsy
Chirocines.herbanjagicd,

75.51. 51

fmelcomprthenderepetift.

9)-8

45-54 Circulusquadr^ii, i i.u Circulifoliiambttus>quantuSy

^i-^^

26.19

Chokrtrube<tftdes,vhiftt,

228

hcaitriuloarcttcofHhteita,

481011

wCholera
ItS

virtus appetitiua inteUigitur

Circulartsambitusfoltscirc^terramyqua'

tM,
x
1

V
1
1

Xbryfes, Sacerdos ApoUtnaus,

Circumftretia quomodo ft babeat ad fttam

^ChryfeiSyCbrjfis^Saeerdoti/ AfoUinst,filia,
.

diametrum,

Z14
89 -8
Chylusy^jy.^^^^.

CirLumgyrationemmenffruamlunariscor'
poru pervnttm dtmtdium exfe luadi,
piralterutnopaci,

-Cktyfoc^raRunt,

Cbymus

ihid

&iii.f
ead.:^i

Chymtaarsartium,
dtofiti

i-j.\i^ cur ignaris

Cttharaaus pijnfy

52 185:8.19.20

CtuitateminAfiicaakcuftiidtletum.aut

X^bymici,fiuephUofe^hinaturaUs, offktum
qttod,

fngatam, 194.89.

tn

gaUta a ranit
\

loyij.&feqq.
128.12

ead.^.tnHtfi>amaacunt.ulit,ead.
ji.inThejJaltaatalpis.
Claritas argentea in Da^ylo

o.

Cibarioruminuentio,

ead.^

Cibus fit prtmum chylus, deinde chymus,


'

com ha appa181.9.10

lu.f

nt,

141.19 iii^.&feqq. claufaomniaquoapertantur, <:icerOy 69.6.7.8. Siciiuim borrtum P .R. ClemtntiaDei creatorit vnde exparte agnoCibialterattoinhomine,
vocat,

151.26.27
125

fiatur,

156.56. c^ij7.i.i

Cichorti genera,

Coagulatio,i^^.eiusaliajpecies,^S.n.iz.

hinerem ifii corpusrarum yVnde probetur,


206. }Z j6
omnismxgnusfirculuspraftmiturnihilde

lementorum.^y. 10. iuii.quidfitii6


19.

20

21. coagulatiabeodm, 125.15


i

tnlmretftaerplurtTnusaduentitius,io6 CoelumanetirrafaClum,

o.yexaqus
ii.ii.

faltm,\x.iyrarefaRa.,to.6.-j. quo-

modo Sio. ii.folequotiesmaius,


per fe tncorruptibtle exifttt.

fua Jecltone mttrmdia fupra

&

tnfi-a

10. 25. 2 8.

bab$t

N D

X,
1

hdhetpurijjitnam partem eUmtntt ter- Cceli in ttrr*m mutdtio.quomodofidt,

6.

rdinfe, i6.matHs terra,ii.s-& fiqqimpertitterrA vtrtutesfeminaUs,&for-

i6.&fi(]q.^

Quidde Co^ii pgurarumereBionefentten'.


dumfit,
^j.z.j.^.

masrerumejfemtaUsyio^f.^^.omncs

vires, ii.zi.ii^nonferthrtaa.S^.^o. Ceeli oibeinonejfireipfa,

6v^Jtdpctitm,

ud.^ t% tygyptiu anttquitut vtfum futt tnfiar tdbuUrafa,afitcodtcisexpltcatt, inquo CoUtqutfa^io


fiellfintUter,

;,
,

vb:v,

efi

ingregm vnim in

alte-

6i.i^.&feqq.

rum,i6 17.1B

Ccelum non

effe

dtuerfum ab aerto tra^u CoUoquierum


Ji.jo

fublunan,

ifioriim vfus, 55.7 6.17.18 (^eloiafa ^utd cum chjmuis traHdtioni^

Ccelummains,
Ccelum
II

husLommuniiiabeat,

in6

matM

&

philofopbicum diuerfa, percolocaftamimelltgiturftthieSumphilofophtcujfi:

ii6

Ccelum

&

terra maximefiht contrarian- Colorintirextremos medius, i^iMbtis.ed

tur,&

longtftme afetnuictm abfunt,

"

7nultalucis&per(picHttatis,i6.^).i6.

j^.3^.^f

f(minu.ptcuhans,iiid. ntmti d.fperg^


6.
5.

Ccelum aerium quomodaprobetur,


->

rtfutn.

uaemqueocuiouim ladtt.17.it,

tnbmrationihw, %.^,&(tqq.inmaiorimundoefi^exaqua^if.^i.etustnotiu,

zi.&feqq. promittitquefoetumphtlofophicum,\6^.i6.cceruletfsvnite, 18.


2. tntermedi.us,
1

6.ii.ii
cce-

7 o.

2.

amicatur

vifuty

Ccelumchymicum dtcitur inhocopere

17.21. cur,tbid.mger efi potius colorum


pritiAtio,:jttam.fpictes,jj.rttbcm,vndt,

lum phil)fot>hicum,io.^.^i.^i.an pottor cr di^Hter pars in phtiojophiaoatd-

i%.ycruleus vndt.,ibtd. i.fiaftus, vndt

ta,4fVh.&yZ' &feqq.exaqua&aerefacltm,i6.%.anmasfit,anterra,\%.
15.

tbid.^.vltramarinus,io6.io.nubtHm
nigriorqtudienotet, 39. 2f. arantiortimtfideyi^.^. f,attror.,i7.ic).ter
ra,ibipi.^^.^6.vndttbid.

f(emmaifi,io.i,^. fert

terrxfmicorrit;

/w^//oi. 18.35.

quomodomagis
fua,
1

..0

ptihiUfit

quam terM

o.

1,5 1.

fujiraalbum coUremmhil
coloratum,

reperitunm^
f$

terrfuAdeditfuhfiantt^m,ttonqualttates^ii.i^.^o.nifttffet ,terra (philo'

Co^ortindura,videTtJj&ar4.

fophica) nonftitjfetprodtina,

11.27 C^lort (faciethumana) non nimium cr-

Ccelum dr

terra coniugfs
-..r

inmatrwiomo
:

dcndumy
intermedii, ibid.

20j.19.20
extrmiahfque in16^.^6.
17.16.

vtuunt,

i'.io.i8.i9

Coiores quodifferant,i7.i.extrtmi,ibtd.i.
5.

Calus cum terra vxort comubii^e diciturt

18.20
CcenaahfquecibOi
117.15.14

tetmediis conxungtmquttint,

& 170.1. quomodoperfeconftderentur,

I
17.1(3. quomodo tx nigro
pofttty ibtd.

N D
& dlbo com-

ftinti

X.
qualitatibm

in Ctmpofito femper MliquUmimn depri*

zj.

omn(s,exceptoni^ff,

&

fubji^ntiity

16.

funtinfole,c^quomodo,
^olores Iridis, 54.
3
1
.

ff d^ &feqq. vnde, cur>t Compojitumphilofophicum,

if-l^

j. 11. 157. eitu

fohiidloshabeat,^^.inquoproprieappa~

gemmA,
dofiat,

ibid.

reant ,feu > quodfit eorum fubieclum, Cenceptio vegetabilium qumdo (frquomo-

Sf-5^
Coloresfuhflxntiarum
velle

1/5.17.18
18

deducere ex ele- Conchdt,,

2.3 j

mentorum

qualitatibus primis ^autfe- C^ndenfatio aeris fit duohusmodii, j.ylt,

cund(s,fruflraneiislaboreJi, 11^,12.25

&2.i
C^^^^^f^^^onu^raritatiscauja
qua,
ejfjiiens,

in Coloribus compofitorum e(l magtia diuerfttas,

17.15

38.1.5

<loloratiuAterr&mineraUs,mediiinales,-ji. Condenfatio meteororumfit cum defcenfio'

19.20
facra,

ne,

jj-.i

Columbapationi amica, 1^9,27. Veneri Co^^^^fitio

& rarefaStiofubftaniu
attt rarefa^ionis

& cur. ead.

eft

ex

25. alba

quoque in 0-

pracipuis operis phdofophici optrationib(ts,

perepoftcoruumvtfcenda.

J69

$6.^i.^^.i6.Cftr,ead.^^y.i

Columbainventrecordi ahfcondtta, 169. Condenfationis


25Columbus,
(atena,

clymica
12.14.15

100.2.5 Condenfatum ,in opert philofophico nobi"


lius eft rartfa^e, licet eofttpofterittSy

Cometafi mfia lunamfit,paraUaxin quoi^


habebit

10

maiorm

61.1,1.

incceltm

7.8.9
,

fummum asfcendens,

10.29.30.31 ^<j/j//<im

Trincipum

oculi

& aures,

Cometaquid, 6.if.(^^^.&6o.i.orum
nentur,

207.14

materia, vnde, J5. 18 . quando illumi- Conflantia incredibilis , humanam im^ hectUttatempenefuperans, 60. 6. an quoque fupra zo 0.^.6

&

Luna regionem d 6. &feqq.

asfcendant,

an vtro Contabefcerequidvideatur,
Contraria contrariis toUuntur*
recipi-

1^5.18

Jemperinaerefiibluttarihmant,6o.ij Centinensplenum,

^e
ip o.i i.

Comita,mfttUA,lumenfolis infe
unt,

abfquemediononcontinentur ,

14.9

6.3

Comttaqutdam," 6,1^ Cometas non tffe igneos vapores in aere ac - Contrarietates naturarum, cenfos, (3 o 4. plures in ccelofitos, hifto- Coperntcus,
.

copulentur oporttt ,fi vnum in alterum ageredebeat,

m^-l^

1^2.11

yjs

riarectnfent,

Comitas Salomonis,

60.25,24 CoT^^^fi^M^bamagica, 141.6 15.14 Corh9minis,iij.ij.&feqq.&ii6. 14.,

Hh

&feqq.

N D

X.
fe

&{eqq. qttemdioin humdno eorpore


frecediU tnfuif opcrauombui, ii6. ^i'

(^orp9rapkrii(fitnul&feniel)vnoint(r(9

nonep, 7.13. nupenetrare

inutctmr

li,&[ei]q.fingulumembrU&vtfceri-

106.1^ i,^.perfeiiptma,&mperjtlifJinta ab habditate ad rectpteJSttnclurli

bw dat

vttam

& vimicos jpintt4s,ii^

Corammalii m arboribus trnmus vocatur,


jif.embryontsvigttahlif, i^i.iG.mundt

txcluduntur, ^y.^i. ettamagna longtus

renutayCur mtmya appareant exiguis


sorpufculis.atproptnquts, i^.^.rartoroi

mei^ttianftiummotHm haheat^nj.

15.14. igmmphilofophicum exprimitt


2ip.
inttr (for

hahentpluslucts^^j.t^.^.derifijraminus^
ihid.]./\..non

funtfoluenda abfque ^i--

humanum

tin^uram

philofo-

ritihus,

ijo.

tcrea

&ftnnUa

fagtttis

ha~

phtcam&vinij^iritumf^nuUtadocon.cinna,

mattsinPerfiaaelituidecukint,

50
Jj.iC^

138 (^orporafactUs dejiru^tonis,

Cgrdi humano quoniffdo opus philofopki- Corporum omnium kngiftmeanohsdtft'lumcomparettir.,

228
eiusde-

torum magnittidines

& dtjlamta quo"


24 &-

Corinthas^hirbamajica^ i4i'7

modopoprMniagofi.,

(o^oinaqu-a protimufanariferpentum de Corporum conipofitnrtim raritate

venen^tonm

morftis ,fi to foueantur ,

devfuate^

mu 'to vero mmus de qualita*


1

l^i.S. ^.eiusficcus,

140.10.IT
1

Sibusprimis) ex ipforttm colonbus iudi>

forntcuU los^uacttU,
Cornua'
lun<ecrtfce.ntiS'

can

ttequit^

9. 2

a^utay

&

decre-

Corponbus loca mutare a Spiritibus


tosper aereni.prohatur,
28.
10^1.

port(>-

fcentiSiokufa^

j^i.iS-.icj,

16. iji

Coronaanntma^nOy
Coronapopi; leA, Herctdifclennts,

152.6.7

manm autcm

corponhtuin csrtot

145
186.

Uco imagtnattcne
f^irttu

(foronisnjmpha A^DianaextinSa,
8.

fomno detentos,&^ d fptritu inkca rmotioraintei-

&

run dcdnclo,Vic{eturah e.xpmentiaprO"


iad.z%.&feqq. ii-3^f4 Corpufcula rofefi-igida, 110^6. &121.1: abfc^ Spiritibus quodcimque mor- Corutis ApoUtnifacer, i6p.\^.if. inattjpi'
harty

(forrelatiuorumvnHmaltmdatefcquoair4attonemy
(^orptis

tuumeliiiio.ntiUum adev defirm po~


tifi vt

cataauisquid
i<p8,.

in phihfophia pr/ftet
ntu<i

ommformAorbeturMi.quomofixumde
5^2.29
fpiri1

phiiofophcus-m columhrh

dofiatff>irituSy^7.i6Ay.i%.
corde Saturniy 32.

alhtorem conuertitur y

\6y.ii
i%6.\f.\
,

8.1^. Lun.ey vide,

Captitatui velcerntcis,
prtncipium,

cptris phiJolophici

Luna,
tx C^rpore quandb e^ quomodofiat
tnsi.

Csruum

altas inaufpicatrm

in arte chy-

\^6>z<)
12.

micahcnicjfeaufpicii,
operis initiumy

inpdruoCorprtfapemainavisUtety
Z7.Z.8

16^ 9.10. ejfe ud.i


pex

N D
1^7.51
fithie-

x:.
i^i.iA.rf ihymica de171.1z.iA

perCoruumquidmhdcanefignifiQetuu
1^5.10,1 1
1

aheodiremptusefi,

Cj/gnmn phthfopbu

fubiecl^,

{^rabonesvndcKAfcantur^

mare,
de (jgnoquidfiittusndum,

CramaexSaturm
ciun]rjjkum,
^r<j(|4

(jr

louemtfiu

lyj

&

^ ^. Cyhneymon: Arcaduty mrporta, i]U4 fcala ajfi^ndanr ad Cyllintus didpts Mercuritu^

126
1

Ipintualim n9hiktat.tH^ 111.32.53

& inCjfinhaCharont^spedempnuhabereyOi
CjmbahimaureumcitAtury
171.25
l67.ij,.&feqq^
teranne locu-

ui.i.&fecfq.
freatortndeagnofcenda^,

104 Cynociphxlinatura,
192.7 Si.ie

Crcataomnui, ad arnatum vntnerfimun- per Cyno.epbaltnm quidintellexerint^iCy


difpe''a;t,

Cyrenaica regionelex

efl

Cremartnla^e,

Jas debeUands,
X>.

194.4

Creta alhifnna ^adeoque lucidtmtnec f-

men razum
corpiu,

&

Sf^^cnMii

ftd denftim

17. 10. II. 12


51.12 T\9yiiiylHs,i6ncharum^nerU,i%iir.

{frtfisinnuhihusftgmiudice,

^rocodilusqutbusHocerenequeat,i%<^.^o.
^i.eius hijloria, ead. mira

&feqq, natui^ ead. Daphne, amafia ApoUinen,


Darddy /nderumpopuUy

J^

14^
i9?.if

loji.ii.i^.
<^rocoitlusphilofophicu$y

Crecodtlopolisvrbsy

<:rom iunenisrkbeus^
Croctis metAllorum.io^.

1S4 1)ardanuscitatur. I7g.$ 1S4.19 1>ealbatio,qufitafumoath,noneJ{ft' ^50.^/52.33 lf^m?nodofuperficiali*,(edtnprofundHm


philofophorum
125.

fubfiantiapenetratftdeot^perpetuoiu'
"

longealiuscfiatrQCO

iommum,

raty

.
141,

quomodopraparetur,

s^d.Deamhulatioinarhufiaiucundior^

MCrocoeiufqfse florequidfiatuendu,

U5

54.55

CrKr* locuftarum Indarum,


fryfiallus,

15 4. 7 "DecUnatioplamtarummaximaah ulipti-

17.18
\-^v.\6

w t/a/H Septentrionem
55,

yfi

hkad Ar*
48.54.

CulnemMaronenneglexit,

^on,autverfptsmeridiem,Ji^ifiigu
dominetur,efi6aufafiigorut

Cultcumagmtna, i^l-^o.&feqq. aCunt^uluctuitateminHi^anuiddetam


19 4. 10. II

^6 DMoHiominuit,

!
mcemmoda, zoZ
i j^.!

Cr^m fdpeperditoua,qu\husmuhat,^r- "Decoiium C^rtnthadiSyViieCorimhat.


i^.ApoUtnifacer. ead. i^.tur, ead. 18. 'DefeBtenisnofiraaDeo

lum MartepugnanSy^j.tf.inuulntra' hilU Qttm Hmukfugnauit,&fulmine

iz.i^.&feqq.
'DeltrU

& ludthria ethnica,


J^h
2

Delphos

N D
175-8.9
181.51

E
tur,

X.
^j.&fsqq.&^.iy.iS.&i^.

Detphos vmhiricum feu medium terrArt- Diehumfeptimanquoque,qu4dereai*'


prdfentare,

^elphinty
^DemOyfdtidicafoemirta,

^^.&6^.if.i6.&ny^z>&feqq.
ip.i^.i^^.&i^f)

&

15
141. 11. iz. 15

Vemocrttus,
numerety

103.

herbas magicas quas de 'Diferemiay fenfuy generations (frpro'

prietatepifcifm,qmdautores fenttant,
1

*Demophoon contraria aliis hominihpu na-

^z.iG.&feqq,
51.31

tHrAfuiffidHttmy&qHomodOyfeucury "Diiuuiay

j^i.i^.^o.^abrtcumdenotat,ead.tf 'DronjfuSy-jcf.^^, (Jracisvini inuentor,

Denfum atenmfoluitur,

37 -^f

i^6.quitamtnnonefl,eadij.eiHima'
turatioin femore louis, S6.11. curti
ferpensoccifiisajfcrtbatttry

*Deus,l(houa,<^i.i6.ij.adquidfulmine
vtaturyead.iy.zS.opt.Jnax.lafidatftr,

18^.14,1

I3i.55.5<j.

mjjima quam plurima Dforr^Jiac4feJl4,qu&Trieterisa,i]6.


3(>.

hum^necorpomnfculpjity 200.35
'Deibenignitasvndeagnofcatur,
,

DtJJimilitudmis anim^lium in externa

104. forma&coloreyCaufa.ioz.^^o.&feqq. 11 35.56 treatoris gratia prouidentia& demen- Diftantiafelisanofirovifu, tiafummavnde, i ^6.^^'^6.(fn6-/. i.t 'Diflantiam quorfitnltbet corporum a naDeos binos, bonum
p^ftterinty

& malum qui baretici


^9^^^

ft^

vifu,

eorumque magmtudinem in2J.2.3.4

dagareej},

Diameterterra,zi.^4.

integra qu&t mi- 'DiftiUatioaqffarumy

35.21.11

liarium(jerm4nicorumfit,

21.2 Diuerjitashumanafaciei,

202.2J
196.16.27.28

*Diana,

f^.iS.i^.

Lunaphilofophic4y Diuerfarerumjpeciesexeiufdtmreidiuer'
faptitrefa^ione,

161.55.54. in ApoUiniipbtlofophiciortu
obftitricem agit

,90.28.2^.

in ipfius
ibii.

^omimuy

11.54.55. P^^^^ mundi vbift-

autemortUySaturnWy

densdefenejirisprojpiciat,

215
oportet,
21 j

Diaphafwm interdum duplex inter vifum *Domum a dmino cohonejiari noncontra,dominumadomo, nojirum&rem vijiuam imercedens, B.
10. II
ftr

Dominisnugnisimperans,
crafiuSyCui alittd tenuius

209
^7^-5f

Diaphanum

Dorfum virtdans,

tjiccntinuum vel conttgutm, corpora 'Drachma Attica Stromhum expilanttmaioraapparenty

26.2-^4
humani, 218.31.
114.1 7.18
o-

bus apud Byfantios propoftta, 181.26'.

'Diophragma

peiioris

27
t

terr^mexprimity

21^.12 'Draco,

^.12.^4.^6.

& 171.1. tittsmm'


i

Dicenii vbertas Ajiatica,

tioinpbilofopbiajreqffesy

S^.S.crfeqq.

Di^tim ethnicorum, luno Lucinafer


pem,qumoi9ihteUigendum,

aureiviUeriicuJics, 73. 13.51. Hcfperi-

f/

dumhorti,

tad.ibid. philofiphorum,

73.30.

N D
73.

X,
78.5
157.5
lUufima^fnftaf

73. jo. inhufrMii locujiahuUtur^^jA,-

Slmenta, tx qmbusmu* gem4tiofieri


debet,refoluenda,

3.4. buicinterfecio quid faaendum,

74
(um Dracone Cadmeo qutd agendum,
J4.d^/i^<j.dr 74.1.2.3.4.

EUphM
ead.

magnuSi
13 (J.zo .

EUufm, vrbs,

DraconesvoktiUi ,qui currumper aerem


trahant^nuUifunt,

EUufm 1{ex, vide '^x.


pro-

129 S^UxiriquomodocoaguUturaii.iy.
,

Dulntare de ethnicorum fahW


fffit,

capitaU

priafffaaquafolmtur,

ii^.if.Kj

6^.7 Smbryo,ui.6. vegetabilis&mmeralisy


^93-^
132. t(j

*Dumi,
E.

Snematumvfus,
Snfes dy^Umannici.
Ipar,

173

fo
158.5

EChtneitpifciculuSfiyC.ii.i^.eimvfus Epatihumano quomodo opHs phiUfophiinMediiina,


ead.^i,

34-35

cumcomparetur,
Epeus,equi Troianiautor,

2.28

Schidna&Typhon quorum monftrorum


parentts.

160. if
ad
15)4.2.3

187.10.21

Sphefiii centra locuftas ordtne militari

Bchidnaquoquepro HydrxabHercuUoC'
cifaaccipitur,
Ichinuspifiis,

beUumexierunt,

iSi.iy. &fiqq.

187.27 Spicmeus primus yithenis intra mania hortos inftituit, iij. n^einteUeUuseX'
18^.34
cufatur,
Solis

Schiniwarini,
Iclipfis

ibid

Solisaut LunAphilofophica,

20. Epiftola
ibtd.

ad Lunam cit4tur,i6^. 20.


Sy.^6.
concepta

II. jz.i^.i^.quomodofimfimul&fe-

%h4fis,

md,
IcUpfislunares,

Squo e z^epbjro vtnto

&

concipi-

31.15

ensin philofophi4,quidfignifcet, 161.

Scliptic4foUs4mbitus,qU4ntus,
ffum4tiones,

16.19

ip

2.1735 EquH4ceUr&fortis,i^*j.i.7roianus,i6o

lUmentHm quamfimpUx, autpurum,\6. 14 9. 10. vnum trahit aUerumfibi vici' Equi ^chiUii, i6i.i.vniegtniti,
num,veladvitam,veladmortem,

t4d.i,

74

eorum nomina ,

ibid.

Diomedis,Regis

SUmentaquadamhumida, 15,52 EUmtntornm circulus, 6%.^i.amicus complexus,69.Z'ii.& feqq.


ordo,
ntutationis

Thracum,i6o.^i.ii.^^.Solis,i6i.6.

&feqq. rabiofiaurigamexcutiunt,io^
12.13

14.19. &feqq.

Equorum
4.5

"^hefi abdu^io, inter requifitA

ie

SUmentorum extraHiom e
quidfentiendum,

ckiUdonio ,

expugnanda occup^ndaque Troia, 1 61.

11$

ffb

Squi-

N D

X40.2^.27 9.18.^
1

lEquorttm foVts cohnhus quid ftgnificetur,

Sximenm cttatur.

i6i.\4.&feqq.

Eximidius fthilofo^hus citatur, 1

ridto figurarumcceli, ^5.1.5.4. qutdde izo.u.&feqq. eafemiendum^ ibid. xpmentia, ioz.io.&ii7.i6.c^ij^.u Srucay i95-5 50-5'
SrucAinpapiliontstranfeunt,

i^j.50.51
1

fxpiatiomtaUerumpernjetal/a, 224.13

Srj/mantbenobilfimatrona,
SrythacttSy

Extracttoekmentorume Ihtlidonio, 115 I7f-i<> BxtremA partes humam (arfariii vidt


varieexcjidit,

JEJculentorum
tai,

& potutentdrum
modum omnem

ParteL

inhomine

202.5354
Ejfe

quafi,&efefmpti(iter longe interfi

dijferim,

^5 T^Ahat^gyptid.vfdeColocafia.
allegoriis poeia-

Ethnki,6^.^6.& 64^.1.

- inF4bapuenquodtnucmunt,prouer'h'.

rumihymiQorumfedudtt,

118.50

64
Fabul:i

55

Sthnicorum di^um, iuno Lucindfer opem, 5*7


SucUonesmorofiy
Suaporatio inaqualisinaquales ventospro dujcit,

deHyacintho involucrum

122.
ead-

eituexpiicatie,

155 Fahula de
1

Pyramo

& Thyshe txplicaturf

4<>. i6.&Jeqq.

4f.i5),2o FMcieihumanadiuerfitas, 102.1^. tanta^

EuaporatidHum raritasin zygypto &Afirica,

vt vix due Menachmi inmtUe myriadi'


husDCCurrant^
tr^s

4^.io,u
^5-5'4
atiis partihfts

201.27.28

Suropa,Caimiforory

Faciestnvnopatre,

140

uropa anpra

vndeedU' mundt caput Faces animalis quotuplites, cantur, 201.22 158.8.9 fit, ii^.paruimundicaputy EuropA phdofophica forfn.t retp. 204. Im- Falx Saturru qua patri fuo viriliaampw tauit, cur in Siciliam delapfa dicatur, peratorfummm^ead. 1 4. &feqq. CanceUaritfi^.mmt tres, 208.4.5. tj^ci^m,
ihid.

&

dtgnuas maxifnayqud,

^^-^9 &fiqq' 207. FaftusmortaltumfereQmnisqutbmfumis


quafiiuffarcinatfesconftet,

28.50
in Europa philofophicaquot organa , tetre-

72.16.17

exfolis Tauis, nu//isapihftspraftntibui,nul~

,gna,
Euryfthens,

209
161.6.1^

lifatusetnergunty
leuis

i^6.i.t

Febrieuld,

205.18

Exemplarfacrofanila Trinitatit notabtUy

Felis cur inter hieroglyphicd dnimalia reld


ta,

207.24.25
Efcerfitttfmineraliumy

166. i^

224

Ftlts in tenebris tioiurnif

hmimm

vifu

dntC'

I
mteceUunu
lemoralocujiarumlndarumy
Ftrmenti vU potens
eif

N D
i94'7
in fer-

X.
70.T

loi.to ToctuefltnmediotemnUrh,
Toci pbtlojophicty

^3'H

m agendo
ead,

Foemma nongenerant cumjoemmuy ^2.


loto

mentatum^
Jermentatio inutilis, qud,
in Fermentationt

^^i-l Jf 24.15 Foenum humidum angu^o


sx fe infiammatury

conclufum,
<^9-^9

nd qutd rejpiciendftm ,
94'
5 3'

>o

ead.i^

Toetits.quomatricomungatUT, ii.io.ii.
1

Ferrum mutatur maurumr


temattraitiuumfuk

fhilofophkm vnde nafcatur

& vbi, 4 6.
1

56. quomodo, 195. 10.11. hahetmagne-

j.%.& i^y.^ji.vrfiniy.

^4

loliaherbarum&arborum, 17.16. rof^ riibe<t, etiam infiutice manmtu.furIerrum,infula Canariarumy 1451,20 Ferri fiuflum panderis 100. marcarum mofu'phuris vuigarts taSa, didban'
p^. 16^-7

apudLurgeamccelitusdecidity

50
z-io

tur,

111.45. <>
5 4'

lertiUtatis terra AegjpttA/ingnhire indi-

^ons efl iiuaflparensjnarut^


anfit tn oper? phtlofopbtcsi

ciumy.
Jicusyifi.eiwallegoriacbj/mica,

f5

155.8

phibfopbtcusqucdj.
^^iifAbilnvirtutis.^

ead.^o^
ead.

de Figurarum

coelt

erUlioni quid fentten

dum,
"Silamentaferictty.

65.2 5-4 Fontesex V'inoni)m rore


i^6.\y.\'^.i^

& pluuut mon5|

tium coniingunt,
femper funt
pex-monti^^
inftriorc locoj

FtUfu T)ei quod munus ante omnta eUgeritobeundum,&ptrfecerit^


tiUtts a pcitre virtutein

quam eTtn'
3-f-i<^'

2.00
h&redita^-

& vegni

eorum origo;
Formafub-ehiy
denominationem

&ad.

tem promi^am obtmety


liUusgenerofiis,

7i^-54-55

So.

15..

S4. 52.55

pofliema perfnior toBt priorls irnpitfedtoris

FiliayegisminerttUumr

"4
10 ^
ruBea
,,

& c^entnra-y
chjniicum ,
ibid*

FUmdUis,

Ilamma ignif per fe non

fsd alba^

214.33^4. efl primipium

philofophiio

i-j.hicidsfltraainfurmpifiorif^
Ilatius color amicatm vifui,
ibid.

ito.

7 $.6. d^titurfulphur,
in generatione auri
.

17.21 .cur,

lapidifqm p hitofh'

fhtcochjimtct quid prdfiet. 78.11.

&

Hos

Solis.

124.

quemexprimat,

ead.

feqq.

hdioiyopia.

qu&que longe

antecellit,

Formica vnde

nafcattir,

9*5".

17. 28..

ud.
Wlor^Ffi-agrantiam vnde
ji.jj"
accipidttt,

tandem mutatur
ijf.

in

dttem

feu

mu-

fcam, Formicam

15(4,2.8,251
effe

diUgemis pMrisf^imilias i^

JtuxusUnta^

S1.4

deam^

^9f^4
Soimi--

N D
195.11.
^. 1 7
.

E
Fulgury

X.
'jfjiJjd^iSij
jj-.ji.tjmd.^i.j^
e/?,

Formiuvtuimmuis ftpeliunt,

i^.inqmbufdamregiombusittinufiU' Fulmtnj

tam mdgnitudtneexcrtfcunt, t 9 3
ead.zt.&feqq.
in Ferntcarum
confenuit,

Tulmim peculiarii fua venenofitas


fiit,

qu

magnitudine vnlpium altcubi matores,

animaUbMprdter impetftm lethalis exi$^'6-7


_,

contempUtme qutdam Fumusy^i.albus,vndeyead.vJt.&/^i.i,


114.ij.i4.195. 15.2^
eius efficacia^ead 13. i<^

Tobacet^^i.ij
,

FortunAboniscur plureshommesmagis de- de Fumoalbo fh.h^o^bt^juidfcribant, 42.


leilentur,quamintette^(4s,z^.i4.'&
feqq.
Fofitlia terra inlegitimofuovfu

^7
FumipUrunquenigri, 43.5. cordialitm bene olemiim cjutd prafimt cordi

bonisma-

&

ximeannumeranda ftinty 7z.25.24.

humano.^z.vemrofi,

73.1

fimplicitermifiafiquuntury^cur,6%. Fumorimtgeneraquoty

42.27-^8

12.15.14. funtV4ria,ji. 16.17. ftne Fumifuga, Mercurio quA^ead. 1 9 .ex Mercurio cem- Furta Mercuriiy vtdt Mercuritu,
pofitaydupliciay
effiiit

4^-17

ead.i^.eorumabufus

vt eafint trrttamenta

malorum,
15) 5 .31.55

G.

7z.zt.1z
Flagrantiaflorum vnde,
Fractionubium,vide,nubes.

/^ ^

Ahricus

&

'Beia. 10.16.

7.

&iJ^6.
10.17
80.1 f

ij.Beiapreciofior,\o.i%.terram

FratresCadmi,ii^.ii.fafomiy ead.i^

refert,

Fraxmus,
ifi
Frigtditas

150

GabritimSeia,
efi

Fraxinum ferptns omni contentionejugit, Gagates niger,


phici,

gemma

furculi philofo

aqtu in tlementorum

coagtila-

Galemis,

157 200.
1

tioneceditinftccitatemterra,

16.11
15.17

in GaUiaciuitatemaranisdeletam,velfU'

Irigidttast,erra&aqH,

gatam,
culareperiuntur,

i^4-9
149.55.56 80.15
antiqnt , v-

Frigus brumale
lat,

a^uam

in glaciem coagu - in gallis circa t^khaelis fefiamanimal'


38.10.11

FrigorkfaufaveraquA, 47. 'i-i''i-^'2>^'fe'- GaUnsgallin^,


cundacatifa, 48. 21. tertia, ead.zB. inAqualnas^vidiyinaqualit/ts.

de Gallina

&ouo .dubitarunt

trumprius,
^ailinA
unt,

41.55
gallo pari-

Fru^iis bis quotannis vbiprAueniant, 211 118.1 r Frultibwprimaatasvixtt,


Fulgorfolisin Charace pifceapparett
181.

nonnuuquam abfque

168

Ganymedes^RegisThrjgiafiltttsdloiur^
ptuty

10

175

N D

X.
1.7

gdrgitm quitt

i^j.i^Gljcoi.annalium/eripforyCltatur,

Gafn montis tncoU contrd bcujlaruma- ^racuUaThejfalifiHlj/rUif&Leniiscentralocuftasntttrtti, ^mina Iouiiauxiltum,&StUucidum i9^?5>J^ auium eoi perimemium , aduentum , ^radus, partescirculiaftronomici, 2 1 .14.
,

inplorarecoitcliftint,

t9^'^l-&feqq'

vnusinccelot quanteterr^Jpacio corre"

^therphilofopimcitatur, 78.52.55.^^81

Jpondeatexade,

41.24.25

18.^^94.(^104
^eUiucitatur,
^eminicalejies,

Graminavtridia,videVirid.

j^%. 10 Grana:us,gemma,

lo^.i.&feq^f,

Caftor&ToUuXf

6^. (jrando, rnde, 55.14. quandofiat,^6.^^,

lo.&ii^i^
jgefHmanafcunturefurculo,

fitigorisnhemenitafit,

ead.16.1^

^emmafufculi philofophici,
Genealogia Veneris,

j^y exvno(Jranoqutnquaginta, i^i. 11. trcead. quadragmta nouem ftipulas eentas 88.26 T^roni mijfas, ead. 14. quadnngentay
_

&

^enw cum genere iungendum,

110

paucis minus, germina Augufto fmp.


nttjfa,

^enera diuerfa nonfacile confociantur ,

eadi.i^.
creatorit

^ratta *De\ 227.50 Gemrandimoscommunis, i^^.^6.poten' fcatur,


tiainaptbusadultisy

vnde ex parte agno'

i^6,}^.i6.&\^7.\.^

196.2.5 (jrattanmcitatury

57'i^
177'^<

Cenerdtionis apumformd, i$.i.&feqq. ^riUus,

bombjcinairulus integer,

tad.^ 6.& in Qronlandia fol circa folftitium hjher'

^97.i'&ftqq'
ftcetur,

mmnonoritmy

j^%ii,f^fiqq.

ftrgtmtaltmtmhrum refe^umquidfigni- ^ummi,


^nii&ingeniifaly

45.4

i2o.i6.&feqq. Gurgulio,\^i.^\.vndenafcatur,\96.i7 100.11 Gjari infuU incolasd muribus deletosvtl


jf.ii.ii
fugatos,

^enus Mercuriale,

ip4.io

^eorgtus (^edrenusy vide Ctdrenus.

Gjmnofopbifta in Aethapia coUegiumphi'

^erminanafiunturegemmisy i^j.
ulifhiloJophici,quA,

furtad.

lofophicumhabuerunty

14J

^efnerusy
Clacies, 17.18. quid,

182.10

H.

47.

i. 2.

mpus du-

7um,^^.\i.irigorisv4bementiafit.cad.

io.'n.& /^^.i^j.i^.&^j.i.i
ijlandthusprtfcantMvixtt,

AA
folo

'XAhilitatt ad tinSuram

rtcipitn-

dampradita,quaUa,

128.10 Haltces,

97.50 182.3^
191.1

^laucion, herba miranda virtutity


iJlaucuspifcator.tad.pifcia,i%l.i4

127

Halitu viperarum, in fheenicia homh'

mspernecari,i^o.^6.&cury
i^\.i6 HaUHCtnAtisvifus,

CUbarumdttritio,

fdpio
li

H4I0

1
iKiflir,

N D
eAd.S.j.S

E X.
Hejiodus,

^ti, 58

5.

einidhyhtrns tempre Utroiotus^i^.i^.&irn.it.eitarur.j^ix

prdnunctst^tbid.vbijit,

127.4.

HarmQnin, Mdrtts
cberrima, 19.
V.

&

Fenerispliapul' Hefferiduvthortr,

117
i8'4.4

10. nujrtum elocatur Hierapolis,Syri(tvrh,

Cadmo.ibid.ii.Cadmivxory

85
1J1.7

Hierogljphtca iAegypiiQ- Graca.

%Z.i6.

Harmoniafonhufy
HAfl*i^ihill$,
<^<y.

27.^^ 1^7.14.1;

ViliAsdi^a.

:^^ Hieroglj/phicdliterdiy
ihtd.

/lcbenus,if0.tnfolalndia,crefctty

Hieronymusnmtuus;
Hipparchiftelldy

i6c.z i^.io
59

Hibenum Htgrum,
HebrAiy
Hedera;

155.1

180.18 Hippocratesy

200.^2
141. rj

^i.&i^^-

&feqq. Htppophouas^ vel,H^pophetas herba ma.gtca,

Helenavnacum

Polluce ex vno ouo editay


adihj?'r-t!a,

11^.^1,11. (pectat

6^.11.11 Hippopotamiy

182.51

Hehns,medie&Ui\njma, 123 Hirundines marirusy j8f.i Helenium inlenatiiytad.cuius iolorrs,ibi. Hiftoria animahum mtitia vndt obfcH^ cur HeUotropta.ii /^. Latinequomodo rataiij^ ^.ic. ii.eiusvfus, edd.i6.&^

&

itadt^a,

115
circuft

feqq.

Hemicycltduo,
ijcinay

generatioms bom- HtJpaniaftugumfertiliSy


ic>7. 11. 12.13

^J^-J? tnHtJpaniaeiuitatemacuniculisdeletarn^

Heinrici^^ruciiSph<tra.y

8.i3

icj^.ro.n
de

Herbariumy^

ii^.u.&fecjq. HtftoricaChaUdica,j.
in hoc opere coiftderen-

Salomom&'
2.12. ij;

Herba quaienas

Regina,SabayVbiinfacris Bibltis doce^tur,

tur y ii^.<).\o. magtca

apudamiquoi
ipfts-

qua comemorentur,

& quid

tnbtt- Hiftori^ de Aqtdta apphcatio, vtde, Aquila,

endit, 141. occulta proprietattsinfuper-

Vijhriam Ci hnicorum in pUrtfque claudiiare^


ctrca \nftoriam

fttt'tonemagicamultareperiuntur,\^o
Hercules, (^3.18.
rity

6^
animalium
fapientes

tntegrumaHnum cuturead.ty. 16,

om^

antequam ceruam Diana defatiga-

nium (Ctatum eccupatiyi 5 6. i ^.curyihiS^

ret

atqm comprehenderet,

m Wftifrta ontfn.mem braprdtetpua er fri"


mojitniayqua,

apruminfrjmantho.iy^rcadiamonteynatum,percuiity 1^2.54.". (3argitiuminterftcity

loyp

&feqq,

m HiJloriaammaHformicarum,nmltaveiuntconftderanda,rationijcituperne'
ceffarta,

j6j

Mermaphroditusy

79
quis,
1

i ci

& imitatione dtgniftma

1 5; y^

Htrmts Aegjptiusy

58.

6. eitatury

20.21

19.34.^^3.9.32. 6^78.21. ^^137.18. HpHerii cojnmentat'^

189.30
215

C^i^o.if.

&i6Z'iy&ijui.Q,& Uomaginmt

%Vj>6

Uomi"

N D

X.
iad.

ifmerw^' i^i.p.&zo^.^^ Hmorumvfust J/omeammdmfuamratmalemexvianu JF/oJpttiumabfquehoJpite,


*Dti accipit, 7 10. 11. cur animal di-

51
elemen-

Humidttas

aeris in coagulatione

^ui,

u^.

ii.i^.&fei^^. dr 215. if.i^.

Jorum

cedtt in fitgidttmm

aqua, 16,

4ur A Logtiis amjnal rattouale dtfcriii.iz hatur, zj ^.cf^jo pAruus&imaltdnsy Humiditof aqua
.

f^aeris,

13,18.15,

fed ratiompraditus, 157. 4. yinermis,

xurnafiatm ntdui& tmbecilUscorpore,eadi\.pYiidennJfimumantmaUHr


duatHr, ead.iy.paruHs uiundm,
j)

de

^j^6.&^%,i.^feqq. Hjacimho quid, iii. fabuUinuolU'


lurnrts,

crum^ead.

eiusexplisatuf,

eaL
13
3

200. Hyadesimbrtfer&,
ram,

.k

.quatuorfimhHsfeu capacitatibus con-

Hj&nafemm alternatim mntct & mitu166.1J

Jldt,

zoi.iy.zo.

abfquebonovtilid-

iiy.curruperaeravo- Hydra, 7314.5^ Urenequit,\i^. etus Jints Tbeologicus, Hydrargjrum, 71.18. 29. jo nj.anatomia, 158.10 Hydropui lapillo quo itdmoto curenturi Homimlapfoinborto qttaacciderint^ vide /85.5 1.32 Hyemis inaqualitds, Hgrtus. 48.2$
uiltterjepultus,

Hominem

reuera non eJJe animal,

214. Hygrophoenix pifcts,

75.^.7.14. vhi deibid,

iz.&Jeqq.&zif.i.&fitqq.

gat,ibid. eius defiriptio,

Homine nthil dignius, quamex humanis HypothefesaJironomicdquAdamrefutantur, diuinametirt. 104 if.ij;


Jlomines multi, cur vtreJint1)omines,i" Hyramus,7rinceps Tyri fagacisftmus,
gnorant,
3.

212.2021.23.24.
ii^.i4..&feqq.
dJlatecurloTtge calidie'

28.

cur eo temp4>re ,quo Regtna Sahit

^luresfortumhonabonisinteUe&uscut
prdferant,
lSori

Hierojolymiserat,

&

ipje

eofetontuU"

r'tttad.i2.&feqq.

^meridiand

resfint,quammatutin&,quamvisfitu

I.
-

^demd.meriditdiclinateone,&Solin
iis

iquales radiorumrtpercujfionis an-

gulosfaciat,

49
Antipodat, 44.1 8

J-

JAfon, 6z.^^.ideamedici 8
Ibis cur ab (iygypttii cults,

perfefii^

70,

Horizon oppofitus apud

173 .27,

iHHortobominilapfoqudaccidtrmtii^u
3f.3(7

z^.anchymicaquoquefitt
eiusdefcriptio, ibid.ic).

173

15

Uedicinaadit"
tbidi

Horti Adonidis, 117.


napenfilet^
^

ty^fcinoi,

ui.
ead.

ilamentumquomodocontuUrit^
iSlus Scorpii,

H(^ertdum,ead. Semirmidisin A^y-

quo rmediofanetur , i4dt


li
2

Scorpius,

Jgnts

I
)gfer,

N D

E
ralt,

X,
io;^.ii.& feqq.

tft rarum f.]')'& 14. i Ji5^ J f . elmentum,i-j.'j. xndefiaty iz.jj.

Imperlumfummum cum fenatufeptem r/-

titu

domicilium vbi.tbid.^^.cur,'ibici, Imperium Macedonicum

&

'^omanum

jj.j^. in quoUbet elemento Utety 68.

in Ajiam (^Jfricam longe Uteque do-

i-y.anajfcribanturcalo,an vero terra,

11.^0. wterrahojpitiuminuentens,!^.

extulerunt, Tirficum JyriumnonitideminEuropam,

minium

& Af
iif

ii.2i.qutefcit,ii.i.&feqq.quomodo, Impietasmagna,

52.^4.55.56

cum communiter ccelo proxtma eius


gto conftituatury ead.

re-

Initium generationis

& regenerationis ho^


ii^.i.&feqq.
4.8.15

5. dat colorem ru-

minum in Ajia,
Inaqualttafhjmis,

beuminterra,

18.1.

tranjit in

Merem tenuiorem , 14. 20. interravi- fat magna friAqualitatis fr'^oris locorum fceribtiivndeproueniat, 6S.i$.z6.quO' verfus ertum occafum folis fitorum,

&

modo e ihalybeaut Upidibm extunda'


tur fiue excutiatur, 68.2122.23. philofophicHs quid,
1

fub eadempoli eleuatione, cauja quajit,

cum

partes occidua magis caleant

32. 14. q/ealis,

146.

eoarigeant,

^9i.&feqq>

^.&feqq. quomodoadhareat
opere fhilofophtcOi
i

terra.in Inanitio aqualis injiccis


circa

&

torridis locit

y.

5 5

non vrens, 5 4.

Oceanum,

4 f- ' ^
52.51

%\.yinnaturalis,^%.r. praternatu- fncendia,

ram,ead.4. SaUmandra phtlofophica Incommotus igne,


cibus

81.36
benediitio'

Jgnis

0.14 & nutrimentum, & 7 erra quidjint an Coelum an


15)
:
,

Imrementumfegetum ex 1>ei
ne,
:

151.20

vero Terra,

^.penult

fndiuidua vnius Jpeeief etiamft funtftmi'


lima,

fgnis fubttrranei

cum

terra amicitia con-

tamenmn funt

idem,

201.54.
.

firmatur a Sole ,boceft, augetur,

6^

fedftnguU dftngulis differunt, 20 2 2 r*

1^.10. fiamma,videfiamm4. tranfmutatioinaerem,

22
J*

13.12 Indiarumfertilitas,

222-5

Jgnefenftfs&motmnonacceditluto, 99. Indi fumifuga, 42 fndorumfapientioresquo viuant, 147.25 51

Jgneschjmicorumquatuor,
(teUarum omntum,

21^.1.2 fneiUmundi,vacuMm,

4^^f
25.35
mortali'

lUuminationemlunafieriaJole,^i.zi.& InhMitasmaterialuna,
ibid.

InfeHa an
riantur,

vnquam

nocuerint

txlmapneduorum ( patris C^ matru) poteftfieri tertia,

hus, 195.19. quaefoUputrcfudioneo'

2 o 2. 5 6

fmaginandi vit in mulmtvaldc fotins in


heftiisobtufior,

197.16. &feqii quidad medicinam aurigeno conferant, 1 9 4 f


.

202.55
J5.56

eumvfus,
Infitfo,

icfi.^6.& ic)iJ.& feqq.


155.32.^154.1-2. 5.^22^
InftrU'

Imbtr,

I
InpttmentmthferUMtdriunty

N D
49
ifts

X.
54.30

61.6 IridemphilofephtquidiicMtl

Infula inoceanofit minus bjtmt rtgent, IriitsduA veltrtscunUiqu4nd9VtfaHturi

dra(iateminusc4lenty&cur,
Intelligereyaliopropriaanima
Intelle^tis quid,

f7
7f.}}
dea, Aegyptique Regina,

111.28 ifaacphilofophusp

ead.xfi2.quomodonon
xo^.vo-

175.17.18.
acce-

fiitmediisorgantcity&nihilominmjpeiies inteUigibilis fiatuantur y

Aegyptiorum

leges

a Mercuno

ptaspopulopromulgauit, i^^.^.^.iur
Aegj/ptios

Itintati

iun^us cogi nequit,

20 6.z^.

db Oxyrtngis abfimere

tujfe-

fer accidens kditur iimpeditur iVelde-

nr^igo.i.j. inphihfopbiaquidfigntjf-

prauatur, non in ejfentta ,fed in opera tioney

r,

107. 10. &feqq.

ab

intelUlu in Islandiafolcircafolfiitium

160.3.4 hrumalenon

nofiroquomodotnteUigipo/J7t,
pd//tuus y

110.4.
ihid.

oritur,

10 6.1.

eiusojictum

Italia^terra
151. 55.54

^Z.u.&feqq. tirrarumomnifimalumnay

InteUeilMohieHai
nihilejfe

215. z6

infnteUe^Uy quodnonprius fue- luliusCafar,

^97'9

i<^i-J5 207.35 lumentaherbiuoracicura, InteruaUumterraaltis&frigiiumontibus lunoy quibufdam efiaer, de^ioribusau-

ritinfettfu,

praoicupatttm,

49
ead.

temlunaphilofophica,
lupiter, 131, 6.

f7

lnuolucrumfahUieHyacinthOiiiz.eius
explicatio,

m aquiU formam mutapeUicesmHltasfecutus

tus, 17^.11.11.

fo,filiaInachi,

170.11

vmVenerip(^erc\t,^^.^i..^.acfumfit

S.loanniBdptifiAcihusgratuslocufiafue'
runt,

tauriformm, 65.4.
i<j0.2t.ii.
comprejf/ffe dicitur

&Europam
171.9.10.

194
84.8.^ 130

rapuity

LedaminCygni

Ieain:sdeAquinocitatur,
IedocusGreuerus,philofiphffs,
lfhtgenia,filia
liris,

forma

multorumfiliorumpater,
lupiterpro ny^mphitryone,

lo^
202.4

Agamemnonis vnicdy

114

36.10. II. quando contingat,

qua proportiont,^6.

beneuolus, 6$. ^6, ^f. lupiterafirologisplaneta fintentia huius {refpedufieUarumfixarum) paulomx'


illay

rmtasprohatur^ ^j.i-i-i- magna

mm

paralaxin (htf Saturno,

quA
'

inliar arcus ccek ofienfa cernitury

tn opere philofophico

&

coelo

60.^6 magni

quidfity&quomodofiat, ^f.^.io.Iu
tionis

mundiSaturnoproxtmusy^^.philofo'
phico Cbymicus,26.i4.if.atibi vhiquc

nuncia anttquis

poetis cur dica-

tur, 5 7 . anfit in opere phibfophtco, 5 4


Irisltliijpecies,

maximus, inttr metaUa

vilifitmus, 8 6.

121

ii.& feqq.

Iridiscolores, 54.5T.

&feqq. yndty tumfol lupiter&luno quomodoforores


5;
ges,

& coniU'
loui

nuUosbabeat,

$7.iZ.&B6.zo
it

I
iout

N D
fi.zi
^

E
5-0.$

X.
I .

8 6.1^ cM totpeMtcts AJ^cribantur, Joutm iratum mutere fulmttta &teU poetdprlfcijinxiruuty

inwomentoinnubibus

tcgitfir,

51,15. eftfxnubium,eAd. iS.eiuscau-

fty jl.zj.^.iD.ii. Laz.uiiy

10 6.1.^
mintrte,

IttfiwM,

feqq. etusioior

quomodo } fua

luuenalU citatury
gnt

14S.11.11

^xtrahatur,
Laptdesmineraltsduplices,

ud.iy& feqq.
71.10 i o 8.

^ luuencocafo&ptttrefado vermtculos gt,

qui tn examina apum tranjeAnt,

Lapis ^iiofaphicus cur iapis dtcatUTy

1^6.10.11
IL,

curApis, tbtd.mairem habet virginem,

171.27.28. &patremyquinonconcubtuty tbid.

nan fit ex Merctnio crudo^

LAhorfruflraneus,
'Lahoruvtilitasy

9.15

rj^.i^.hdbetomniainfemminayomttiumqucrerumfimiiitudtnesy 108.2 2.
quomodo vegetety 22^51. cum lapisfit tx mineraiibus, qutbtn vegetatiua vis
a/Jcrihtnequitytz^. quomodo animait
ftty
.2

1^5.9.10.11

Lac,

17.18;

virgtnk,

54-^

Laceddimomi cur tnapptdis abftjue murU


vaUii
,

&

^4! in munitis babittire

ma-

15

1
.

.c^ 2 1 5*.

quomodo nnncraiey

luerint^

LmntfmM^
i lacu Veneris, qui
eft

ff7-9-&fil^' 114.16.17
Hierapoit Syridy
18

ibtd.curmimr4iedtcatur,tbid.(jr 124.

^. intolerabtitm

fibi

ulonm ftntiret^
40.25.26^
traBatiom circd

fiifipiufitahumeciaretury

quid mtrandum euentre feleatj, 4.5.6

4,

quomodo
x.ttesy

afitmiietur

157. cuiitbet antepedesproit iittSy

Ladon amnis Arcaii&,


Lalaps^ canis
cosUfiis.,

chymkus,

i^ 1. i^ 65. 1 7
tz.j

13 1.4.

qua condtttcne,
,

tbid. tinHurt,

proximus

quis,

lo^.vlt.&iof.i.

^167.54
Lam,Oedtpipater,piebeifu.

ve^etabiiis crefcertdicttur ,

n 8.

wj

antma, lo-j

generatto, j^.itjnateriat

la/Undotmttan,
LatnpAifineoko^
Larnp.trapifciivnde
15

184.1

8*5. Cttiiwyjf.

97. 29.50.

mmenpro"
partus

105

prium,\o%.paterquii.,ead. autu quis,


ead.tfitor, ead.ptdceptor. ead.
facilisy

nomen

trahat.

j8r.

177.14. vfuifiue virtusy 52. 10.

lana arietis Fbrjxdii quo colore tiHctayijS

&feqq.
L^ptdis tHu purpttra fanguintm practpue

19 L^punon

iafu,

111.18.19. vndegenert-

reddit.&quid bocfigmfiiety

177.-2.1,

tur, 175 21.21. i capttiilis

notm poH

22.^I79..9
ua,

coagidationem, 99. Anaxagor&ioelitus Lapidt phiiofopimo aninftt virtusyegetati'


delapfusj 28. jj.d^ ^o.zo.ArgenttJhuSy

ii^

169.17 'f*t^^^^^^y

2.8.;5.54'C^5r'

LapidumcottgeiAtmnnukihus,

50
Lapt'

I
X^f^ficdntttvify

t>

X.
f4l
16^,

i66.i^ le9*temignibwttrrtfierf,
Leones varios phihfophi agnofcunty

in Lapponia p4rubt4s extremif fol cvrca fal

Jiitium hji>ernum non orttur,

48.11.

19
Leopardus vnie nafcatur,
1

& feqq.
Lapfiunofitriincmmoda,

^<^

iot.ii.i^. LeontBpoluvrbi.

i?4i9
ijf

&feqq.
lAfgttorvndeagn^fcenim,
Latace herba X Perfarum

Leonttnp, Gppidi SicHid, campi ex vno tri-

104
in

ticigrano
i 4' 2

00. fiipuUsdederty

T^^e Legatis

qttemvfumdarifolita,

141.20.z1 LextaUonis,

1605534
jjS

Lateresinfurnoiohi,

fi.ii Lthravmiquantum^iritHth^heat,

Latona^ ApolUnis
25?. 151. 6.

& T^iana mater,


,

90. Ltlium eonuaUium,


interjpinas,

ni.51.
thid"

communis

mn efl Latom

philofopborumyCi,^.i'j.i2;eiHsfabuUy

Liliumanconwniatphihfophia,

iii

55.30 Latuspomicutufqusfoli meridiam


Jittm.,rubefcity

16.27.50
exptr-

Lilioruw ort^a eum fxtm phibfopJnci or-

115.26.27
145,

tuccnfmur,
jpectes

111.5^.56.5 122.1

2.

Lauridefiriptio,

imer fe differentesy

127. 55

La.xatiHavi6,videZ/is.

&fi<]'}'
,

leana parit

etiofn ex

HjmA caktt

vnde Litertthierogljphiea , videHieregt

adhuc aliajp:cies exontur,


Leiustuny

\6G.\6
i,9?2

Lho motiua vit anima non potefijieri ante


afipetitiuamy

204.55.56
195

inLemnOyinfulay Vukantim pt-tifimum Locujh quJoufdam populisnoxiAy


habitare cuv antiqui poetJi finxerint,
3 2 i lndi<st

ternurn

ped"m longittidim
mAr;v-2,

70.

194.^.6,
yi.i^.

Panhis&S.IoanmL^iptifi^

LemmaterrdmineraliSjmedica,

inctbogrataythid.

iS2.5^

LocuJUrum Indarum crnra c^ femora Leodquibufdamperpetua quartanataboferrarunivfumprs.heredifHtury 194^7


rareaJJirmatury^^.^.antmofus^i^y.Z aLoctfjHs
eiuitatsm in .^j^ica deletam

10

leoab Herculeoccifus.

25^10,11. i2>

autfugatam,

154.8.9
18 1. iz

fytheronaus fsu "jSljme^tts , chjmicns loligo,pifcis,

eJt,6^.i}.T^.i^.i6.&\4i,&\6}.i6. Loltum,

'95-^

ly.quomodoinjyluam
rit,

tUitnt

peruene- Lotideferiptiay

47-15
19
1

142

Lucanwcitatur,
tn quo

'-3
1

Leo vii idis, 4 2. eius pili mutantur rem ruhtim,


lAomnfinefjltia,

in eolo- Lttcernay pifcis,

1 .

41 Lmus Martis
&1.5

i^etA

folis filtus,

vellmaummfuf^endtt,

14^

N D

E
7,uptis

X.

IjuJtiusphilbfophm, $1.11. dequintdejfenri<,

& cavUquo

dijfir4nr,

KT^.rj

8i.z^.50..

citsturi

loj.dnoS. Lupi^anmniagifienejicead.io.deuor^r'
regemjjueleone/euarietem.^^^.-y.^.j
159.1(3

&i6^.Zj.&i6j
LmaSolis.ideJi,Ofmdis,vx9rf
LumenSolis,
6.31

Lufum quidam canem fyluefrm exiflimam, 164.15


LHfusartU&natmd,
10 1. 15^1
ix-j^

LumenommdScle,

20.5 LunaoninelumenaSoleaccipitmutuo,^o

ommum

Lufut fapientity Wixximatn pArallitxindat,6i. LycopeUs ztbs,

184.29
184.3

1. ab-ajlrologts

Immjrum

oiommafia,-

Lj/mira,fonsLyii,

tuitur, 661.1. vocatffr pLuitay

iif deLynce,

j66.ii.zy

Lunaphdofophicajio.Z.c).

opacum cor^

Ljncunus^ lapispreciofus
lU^

& ndniulta rtiihid.

pushabet, &crefcUi4t comiariomottt


tnotui LuKjt codejlis ,

^i.i^.^o.

eius

LyraOrphei:,.

^j.iS*

ratiofiuemddm, ibidjeqq.

nQmfiar^
5?8
,

gfntumcommuner Lun&corpm effe ab vna parte opacum


nemfieria Sole^^z^ii.
i^.zc). mtiCfilat

M.
'X

aly

4ltera luminofum, ^i.i^j. illunnnatioiectus inopere

Tsy^acha %egii Af& mater, 1 80.15 ^^-^MacuUreuerainLunanu.Ux jo,i


u.vnd,eaii.\z.earum caufa.-ead. ii.\i.

philofophico,i9.^i.macuUrum cauf^
effe

Maculasejfein Lunaphilofopbica, 20.1C.

heterogmeas

,fi

m
7-n

Mm/?.if,
niradti,

59.

proprietas

&calor

MagelUnm^y

100.1.4.5.5

Dadjioconcha.apparet,i^i.^,.no8ur- Magifieriumphilofophicumt

i^.6.j.&

dim

valdcfriget,

manifcfie

74.30.^^75.33.^^81.22. zndefat,
171. i-j
opusartijicis,
88".

peregrinan^A,

nl

dorrniemi nocei.t ho'

mini,^^. ^jo.^i. jputum, 21j.z1.11. znMagJIiriomagno


vires,

69

c^ Jeqq.

edtpfis

quanda

55.3

6
i^i.z6
140. 5.1

contin^at,

ji.54.35 Magi,

Lunamterramfuocircuiturejpicire,

25 deMagiaopiniones^diuerfifsimd,

tuLuna

cnr non alia corpora parttcularia in Magnis

&

voluijfefatefi',
tncredtbili-s

104

videanmr,

52 Magnanimitas

& humdnam

lun&duA jel

tres

curaitquAndo vifantur,

57 berbaLnmria^^^.i.i.LuUiopiantaamA'
biiis,

imbecillitatem penefuperAns, 1 oo.f.6, Magnejid crpus in aquam itquefaclum

41.

11 ^.

& menjiruum mtneraie


ead.

Magn^Jiamabiuiteaquadulci,

41-25
194-2.5
magni-'

(ad. vBcrefcat,

Magnefn contra

iocujias

ordim miiitari ad

lupHipifcisbisparitannoy

iB$.f

beilumexiutruntt

N D
iij.6
i
<,

X.
qumodo gt ^^j^
ibid,

MdgfMudoftHsy vidcy
Maluayqudlislnrba,

Scl.

Mares cumfminis quivtl


nertnty

MdmnMTum miilu brlum tepor,


Adanes du* prmipta iautcem
pofit,

7 Mafculi nongenerant cum mafculis,

cotttrdria

i9i.',o

MaJJa trtttciajibfftmth acida reddtt^r^ ttott ab aliena., aut diuerfa.

54

2d4n^omumttaturt,

Jdamuamtsdtatur,
Marcajitd,

117.16.27 Mater, 11.36 mortalts ajilio immortali, in vtero etus exijlentta morte quin reuo ihS.io.ii

79.1
cotrti

ceturmvitam,

Aianion duo princip Iz inuicem


pofuit.

uria

Mattr ddhuc virgo,

^j 1^6.6

i^i.jo
f^.
ead.

Mater vtrge

& pater, qui non c^ncubuit,

MareanJitinoperi^btiefoph'.iOt
phtlofopbuumfceiiiinAeJlf

etioinrubrum diuiur,

ijG.t
131.18
i

^<ttttrjibt filM, nurus , frcrus Si.^.io

& auU,
1^6*

Maria,
Marttus mulitrisy

M^tem fri'llra prapardtftr


18 19

excolitur^

o.i 6
t

vbidujifmna&arcbetypus,

Afarmaritts htrha magica,

14

.j 2

quandoeavftmagi,

r-^rf.i^j^

Materia ingeniis docilthuj propofita excutienda,

Marmor, aihum a eoque luciium y nec tanienrarunt,feddenjumiorptiS(ily


10.11. u.'7 17.

lof. 12. 15.14


<ad.i<).f^feqq,

-alura,

Materia crapor quandopir foUm attraha\r^\.i6

^^aro poeta,

tur^

Mars^ 7^. ^.iiger}s.,\p.j.babuitjuoslU'


(osapitdpeetas, 141. ajl^clogisplaneta

mkans inftarjl

Hi,

& de (oeloddabt v'f


108.11.12.17.

3^.19. 10

fa,quAC^qualis.

ni4let{olus,6^,j^.

interdum oitinfe- tJ^ateriapbthfopbica,

yiory 6.

6.17.

rejpe^uJliUarumJixa-

Utm maioremparalUxm dat loue^ 60.


55. creditur diminuerefrtgus,
5.0

48.29.
19

&feqq.&l^i.ZO.&lj^^.^.(^f(qq^ &i6i.tZ.&f:qq. hdbetomnia in fe nomina , mraumquc nrumfimiU tu itnes, 108,12.


cur vultur duatur,
17r.a11.2j.z4.

t.^ars & VeuHS a Vukanoligati,


21.25

prinaptumpbilofopbicum,
duttur

Mars.,louisfilius an non viiu (k (^ful-

Mm urtusy

75 ^
ibid.

phur jixum rubeum

m phabut,

8 5* Mdteria defiidandi in
tmmiffio natura'is,

fuam cucurbitam
7 o z6.&feqq,
^

qtiomodo ad fibiofoi^ham ihymicam

penmeai, ead.
ceri,

Menunum indHfit CJtr(dd.

m cuntis injiar ftilU cafus


eamalquandoreperm tn camptSy
2j.2(>

g,

58.

MartuiUscitaturt

77H'J5-3<^

Kk^

txM4-

N D

X.
185.^.5^
i^i.tJ

'i^Mdterk, qunndo&quomotkfiatfor' Min,plfces,coloremmutAnti m4y 1^61^ MettdUyherbdma^icay


Matttritasmineralium,
71.11 Menjiruum mulierit,
velut
licet vilt

hahtatur,

Medea,

loBlo.^i.&feqq^ Mederimalii&morhfthoimnumhoneftm
(Sf,

excrementum

e corpore txpttten-

dum, tamtn hommis


materialis exifitt,

^otijrtma caufa

quam

cuftditatihus fuis indulgere,

200.18.1^.20.21

46. mimraU. 114 t^ercmimy^j^.^A.&cj^Ai.CyUtniuSy


1^6. Deorttm nunciti^,curgeminos fer'
pentes alttrnatim fihi tmpUcitos in ca^

^Sledicammtum e piperiSy 1 8 8.27.2S Medicina narcoticay 8^. 15. 1 C.reforma1

ta^fomntwn,

'76.it

dmeo fua geflet,

idf.\f.i(S.ij.ii.&

Mtdicint aurifi( gemrationh imago pcrfeilifiima,

feqq. curlanas Phrjxaiarietia dtauraf^

1^6.4.^
lo^.i^.^fiqq,
'

fedicatur,ij2^,i^.io.et(f9 imperiumy

Mediaofficiumy
Medici
neoterici,

potentia&fadayj^.^i.^^.furtayCf^^
ii.aftrologisplaneta

yy.ij.&fiqq, nbfque Medio duo contraria non cominentur,


14.5;

ambigHmy66.i.

philofophicochjmicus quis,jf.$j.^t6j

J^.&ijcf,ii.artificttningeniofum(i'
81.23.
gnificat, loB. dicitur materia philofo-

MeduUaartft C^ymicaintima ,

&ftqq. Medufa caput,


MeUnLholtxfedtSyVhifit,

phica.tjf. 6. cur virg^. 9 8

yftfcfflapio

58.21

& Tyionjfo cur

ohftetricit

oficium prs,-

22^

fiitertt,\Z6.i.&ftqq.communis^ yr.

in Melancholia virtm retentiua inteUigif f ,

22^
14 j

iSz^.io.ptumhi fmmidus &fiigidm, 100. vutgiy quando philofophis vtilif


materia,7C).\jj^.\yvnmptraliumextrahitur, 95^. ex <L^ntimonio.,\o

^Ctle^quidfigntficet,
tSHJeteager a matrefita
1^2.15.14.15

t^lthu exufiiis,
/5.

a vel

^SHercurioy\^6.3,^. vtl Saturnoritc

Melihoem&philofophmopponuntur,

txtra^m an admittat coagfdationem


fuiinaurum,^cf,jc}.zo.(^ftqq.voea'

^6,&%6.i

turtxpismintralisy iij tJHttijftisvndeficdiifw, 19 f %J^embruntprimum quodinantmatibw tJKercurius (^ Sulphurprincipia philofr-

formetur, prafertim vero in bomine,

phiacbymica,

jf.6

uyz^.&ftqq,
ficetur, vtdi, genitate,

MercurimproSofiaVtamhw,
47.16.1 j.aifapropria, qua.

zoz
Bo.f.^
1 5.

pi7Mtrnbrum^enitatereie^umquidfigni' MitXHrii phitofophtci virtus mufta, qua,

Memhra pracipua
riaemni,

&

prtmigenia in hifto-

Mercurmm bahere ctntrum Solem,

MemoriafrmAincant,

loy^z.&feqq. i6y.^6

iS.i^.aVulcanoerud/tumy 159.2.$

tnMfnttriumftueommuntmJtuSa^
turni'

N D
100

X,
in

furmHum^ mnpojfe introdud qudiU- t^etamor^bojis


tesfuc<u(frcdiiiU^cumej[inttdicolore

mmahhwexemptdt

1P4. 18.19

ruhio ,

nifi

per

7 inSiurx prme^ioncitj,

MetAmorphoJin in anmalibm fingulis Antiiscontingerei


^tii.

lertumeil.

limmofolo tota resperficitur,


MercuriovulginM
imperfclius,

^5.3 3 Metamorphofes in nuUo viuentium maio'

^j.}}

nsinuemuntur,quamininf^fi, i^z.

txMercurionotiJitfulphurauri,

34'55 Mtrcuriie fuUcorporihm extradi, non re- Meteera ex eUmentis imperfi^e mixta,
4icienii,^^.}o.quiligcfidf,ead.}4.&
feqq-

1015.4

^4-'&66.j Meteororum caufA generalcs,


Mica panis ^fi
in

54.55.5^

Mircmialii hsrba, cai'ss qualitatU, 1 17.7


quiiprdfictinopcrephilofiphico,

m:l

inciderint, inde per

124

putrefaclionemformicasgenerari, lotf.

Mircurtdle genuSf

Meridianw,
Mefenterium,
eid Mtffem auream

55.11.12 214.25 18 quindenaMilUriaGermanica, 21.2425 15S.4 MinerafefevenametaUicaji^S. num


quitprogrejfm ab initio,

praferenda metal/isfufisi
fe^q.item^4.

1 0^.18.

130.1^1
.fJ^/CeJJium tritkearum
phj.i cifUatiOy

&

operis philofi

Mineraliavnde&quomodogignantur,ji
j. i.filis coloreperfufagaudent,crefcunt

15 i.i^.i^.&fiqq.

JPKetatia,ji.z^.i^. imde generemur,

&augentur,j.i.z.
dent,

mineraltbm gau<

ij^.ii.funthonwgeneiy

194.20.

127.20

<(Uimfintfiatury ibid. corpora denffi- zJHineraiiumexercitM,

zif.forma dujo.i^.

ma, ex vaporibm

compoftta , pbilofopki

plex,

&j\.i

ajftrunt, 42. i ignis examine mican- extrammraUa,quaMercuriopmicip%ty

tia,prfeda ft.\yi4^.quando collique-

mneftquarendametallisfalusyneclapi'
difubitftum,
effe

fcant,fi.j. quomoiorttexiqutiint,
lij.quoufqueretixenda,

^6.1.2

ead. in Afineralibtis quibufdam

rudtmtn-

MetaUorumpermj!ta\laexpiAtio,iZ4t.dc-

tumtin^ura,

jiHm

ex metaUfs pitito rrtmdto curari Mifericordia Deigratuita,

loi.zo jne

dibent, 189.11. 12.13.


\Rjdiiciio
,

redu^io ,vide, tJHixtura metallica vimfefe propagandi

fundmvndeaccipiat, dorim eaquemmeris fuiseducendorum Mollianonattingunturfufmine, fstionem Cadmm primtu apud Phccni- Moljanadchymiam pirtineat,
tra^andorum
(esdocuit.

&

04
52,8
1

16

72.54.35.3^ MolyphHofophictm,lid^huraty^ercurio Mitamorphofispofitbilior in metaUis.quam p hilofiphico feu mimralifiue metaUtco > fnanimaltbm, folutuw, 15)4.20 127.2

^k,

Mona-

I
MondtchafiHui,
MomednkloijuacftU,

N D
7^.18,

E
phic0,

X.
j6i.if.&jf(q'

mdyCdd. anetidmfit inoptre phito/9^

ijf

Monoceros cur cornu fuutn priusaquis im

Mundmma^nwy
ii.
i

^f.^f.&si^. dicitura-

merg4t,quambibaty
cbjmi^ajity 165.1.
ibtd.

\6y anxnartc
fol pbilofophicm

iammmdmmaiort
i.c^ii.y.ii.

lo.i^.if.&U'
i

&

&

j.j.ij.i^.

&

f.

ji.C^i6.54.e$-i
^

.i).(^27.?i.d28.
tn

ftrM.Qnfh^ Echiiny Ty^lxynit earum^ 187.1 j progtntei q-iid fnteili^.ttur.,

non apmtlatur
,

ommhui

mimn

Wft /a

Itiet

ntimr tn quttufdam ma156 ic^r& f^qq>

MotL poo.ft4idiorttm ambttu,

c^^.2^.i6

i9riappiAudatij6. quo fine adeo tfiHn-

Montes funt cubilta natura fukertan:d. ,

duipiltu ,
tJM^undasparutu,ho)tio,

802,425
Monteslttmvbijtti
222

100,9
178.15;

i^undA^cttatttr.,

Monutnentutn
fittm,

homittibtis

inHdk&ne

po-

Mundu4inucr'us,

11. 1..

mettdhcus.,i\'j. i.

8 8
^1.27. 5255.

eiuifol.ead.^.yC.

phik[of>htm.,^.ix

Mora ardtri herba,.


Morinusy.
citatuTy

5^.6 Mundi mtufque , magnt


{lusquisjity

& partti, rtjpeii^


181.35

105.1^.^^146.4 Murma,

^JHors.mtnbiforory
tJ^fQr/itsrahidicaniiyquofanetur,

H7
185,.

M.Hre!x,ptfiiimar\nus.-i'jj.ii.quid.hlc>r
fo}>h'-idn'jfiatujint,

178.1.6
i

.5

cJlturiu laiis iatinHiink^j


fitfd,

.11.

exttitoU
5S,
1

^J^ofesante Pharaonem diuitro modo tapides cxlitus deduxtt,

1 4,

^o

(itatury

6.4 MureseNtttiitnotttag^i-acopianafidtcun'
^a?".

tJ^ora^.
demoroarhorey
<tJ^otusvndecaufentury

I46.25^

210.18^

^j^C

AMuribHs '^jarimfuUincda^^deUto&vet
fi<gatos,

ifS 8

154.10.
ij(J

^J^otioclementorumotnniumy

119

M/i,
Mufcay

%SriotustnauridmicantisinfljirfitlU,&

zo^.i^.&feqq. d)icceloelectderevifayVndt:nctptat,&\n Mufc tnaiHfcuUvndit^fcantur,lyi^ quoitrminetur^f^i.^i.^i.naturaliinu29. jo


tJ^ufioui.f,

biumtVideyl^ibes. operationumrui'
proiusy

^^
i^j.i.& feqq.
14 f 224..

3817.18

Myrrhta

bifculay

Motm vafoxittxceUtntiorvaponaqua.^x. Myvu iur Veneriftcpdy


16
^yifulitrcuUcoronxriXi
rzo

Mjftcriaeotijidcrationtdigntfmaf

&feqqr

Mu^46terannoparit,

if^.6
.31.

N.

Mfdmvnderu^catuf, 161

quafeani- ^S^ApettusinlegitimofuovfubonuSy^^n.

N D

X.

NdrciffHSj^yipiidmyflerHCbymiciba' '^igyonigrlorniiheSy
btat,

^^n

iii.vlt.iiil&feqq.

!I^rcoticdfulphur(a,

'Ntgrierhubtumcobrqtiid denotef, 5^.?5 Ntgredopopulorf^mAJricdanetidmconue' iSt.6


niatoperipklofophicOf

iS^dresbominumobeftnimifyibijioi.i^
2\(aruaLiuonfa,

zii

79.7
ceelu

NigritArii fluuius invethiopia,zjy.}^,^6

^^tiuitas certarum perfonarum, vidd


Sre^ioflgurarum
!2\^tura a vacuo abherret,

Ndui

Aegyptifiniiiui, 217.35^6. curm maiorimundopotius aenm.^qia.aquam

44

6. f 1
.

rffirat/{^?Mu mimris,feu acru


Sionis tn

at.

ra-

ijuomodonit^iturpurgarenubrsy ^wiy-

pe^ore,iioio. stusdn^ris
lii

quomodocoloresproiucatyid.y.&feiiq.

philofophictorigo.

humores excrememttws euacuare cona 7\rttrurn,fai minnali',


tur^\i^.\6.\j.\%.

71.12

quomo oinkomine,
.

'2\j:rof(ai,

Nili ptngucdini (oniunclai

ead.i^ .incan:,'eai.io tn itrhonb.cad.

iio.^i

20.21.

mttaUica inmul:uvtgc'talj}lt N'^.\ij.iy.vfide^^yj^,fyigorisvtJyemen'


155

(orrefpondet,

tuft,
dolcreso.ubium,

Natur&pe)ficidt,hArmonia.io%.\-j.&fiq. pcrNiues qt^idiu perfgrimntuT,


prefunditas plumbeo ingmio inJAguri
nequit,
ibid vy^y

46.26.29 fmtunt

i; ..f.cur,U'ii.zo.

laoz/.iS, quomod&f^ptr,
ijj.^

lui^.i^
^'^loA-.huprrinascolMiijfivrmai, j^jyi^

i6

Natura&artiilufaSy

loi ]S}ociuacur?alldii^ia(iUfifftmetur,'sjo.^

N*tura ipfiuqHe opsribus nnmhimaiusy


ead.^i.c^feqq.

m nbushim.s104
hnm,
ead.

20 &f(jq,
NocJi-as
1

Athenas mtttsre

prouerhiumy

^Nfjtrix^^c) 2 y.\2 i^.lo.pWofoi

70-3f T^t^vrbsy

T^maa fylua, 141.


2Y>pf?l>,

1^ dkata.
tJMedtci,

Tlomma & ominaJiJerum {ce'o certisque


eiusftcUis.a quibus

7\[yoti rtci mtdi. i, vide,

prmvm inma, 6 4.

j6
J}.

28.20
in

jr

2^ero Cf.,r aure- ntipifcatas efl;i2t


Nexuseternis vtnculisiu vnomodoy

l^ruu

gia partioifs extremufolcirca

i}^
i

flfiitiunt

hybermm n(>*torit.:r,^B.iz.
j9
"^^

^^anor,
Nigercolo
2t.
efi

'Nouum,
'2\(ouareantiqua

r,imficcr>trahitxift>myiy.i.

77.22.13
^.ic).& ^^,Vy\j^

poiiuscolorumpri^atio.qtiam 'TSljouaSmbla,

fiecin,

infra

l^tgrum

colorem nWnl minus iolo-

jf ^ftbes,. l%.io.&feqq.&^^.i.&feqq. nigro nigrior, i^. Ji partm refolmur

tatumreperitur,

ead.

inaquam, partmdifcutiturmaerimy
40.1.5 f
.

a Ni^r

cebre ad

alhm per

intermdios
i>

rejbluta fitpluuia,

ead. 6.

jprmthtur^

Ki^

Nt

I
j^htsttt
epere philofiphicg
ejl

N D
interfres

X.

OculMmmagisvide^yqumf^eculum
z04.21.ij
fubie^isfdpedetiptuntur,

Solu&Lunt,
Nubiscolorj

40.15.14

j9.17.18' Oculifalgmes, ly^.i^. humaHiin/iiis

2^uhesferunturinferiorelocomi4i
5. 4.

5f

20%.
170.14

per fe

ohfmrd yquomodo

c&rules>

Argt dlunoneincAudAm pauonisindi'

dppdre4nttij.Z7-z^-fuhalb,priUs,

,
Odores cordmli^m

39.17

& tene olentium qutd

prAfim cerdihumano, NubiumJraSliointonitrUy fUtriUcom' 42 mentum, ^6, 9. 10. qnando dicatur, Ofitant tnagnturopaphilofofhkAytres,
tad.i^.vndi,ibid. motusnaturali^,^^.
6.

&feqq'
150.1
mnipotentia vnie agnofcen-

20^.6 OUo Annwonii

diM<;tl per affcenfam in

j^uga,

7{etortaexmtnerapofiputrefa^ionemy
qiiidiribiiendum,

T^minii
da,

loi

104 OUa phiofopherumnon funt flmmantia


zzj
fj
autcombtiflihilia,

7\(uptiaprimafronteincefluofa,

108

Nymph&Diant,
NjfazArabiavrbs,

OltuaVailadt Lur facra,!^^. cur proprit


hpiica,J4.6.i.^.eiusdefiriptio,i4^.

i%6.ii

O.
OBelifcumfonere,

OUofafuntaeria&hume^antia,
penetrantinprofundum,

108.

107 64.10 Omni^potentianuminis vnde agmfcenda, lo^.c^iSz.^. 4.^^20 0.5 2 Obielaintelle^tis, ^115.26.34 ead.^i Onomis,herba, ^6.6 fenfutim, Obieiloriim reminifcentium rerum mo- OperatioinhominembiUffima, 107.1
uentiummceffitas,
1

f^.jf.}^^

Optrationis in vtroque
paratio,

mde&foU comzi6

Ohfemaganuscitatur,
Obtufiarguti, vtde, Arguti.
OccMfio iuflittienda,

.4030

Operationum motusreciprocus, 38.17.18


^^^-^9 OpiUof^ergiltanus,

140
77.10.11,

Oceani imwenfi
get,

aquamnquam glacuri' 49
terram hahitahiUm,

Opintorecens,ntft fatis conco^a ,mn fa-

fiimaffumenda,
vulgatachymicorum,

vUra

Oceamm ffe

'7ytS-&feqq'

qui exflatu renti ex Oceano venientis OpinionumdeM.agtamagnaefidiuerfttas,

dmnaiefepoJfeputantifMlUmtur, 45.
\n Oceano

140
Opptanus,

181.10 i.&feqq. magno aquaHs fiteuaporatit, lnflrumentaopticactimdupUcivitro,i6.7 Opus ApeUea manu digttum, ? 8 .3 4 ^ 5 45 .J 4
.

Opus

N D

E
17.18

X.
eid'

Opusi>hilofophicumcakre,n6nfiigoreferficicury4.s o.ii.fineaere non enten-

filem philofipbicufH indicMuni,

datur,iij. annonhominiintotoaut deOfindefahukex&appUcatio. ead.if. inparte ajjimiletur, xi6.&iij. qua .&feqq.


tuor rebu! ex homine afmHatur, 227 Ofiii chjmici cardo,
1 11.

quatuor rebtu intrahominem compara' Ofirea,


tur,

182.55

228 OuemagneUifuihlaiummtermUUfimi-

Operitphilofophici
coUatio.

& mejfium triticearum


5 i.

les voces agnofcere,

202.11

j^z.i^.&fiqq. Ouidimcitatur.fi.ii.i^.&i^y.p&iCi Operibm naturalibus Tytus ad quid vtay.&i^j.i^.&iSj.iH


tur,

i^'5 o an

Ouum, an gaUina primftterit, qUisfilo


efipbdofophorumantiqutj/imorum^
11.

OrbU

terrenm iam cognitm, quot qui-

bftfque partibm conftet, ab aquore

&
de

24.15- adeamrefpgnfio circulans,ibtd.

Oceanolimitatls,

Orbem terrenum re^iori du^u circum nauigantes quantum temporisad mini mumpofiulent,
Orbescoeloajfcriptiyii^.iyi^.i^.
licet re-

20117.18.19 Ouumpbil0jo^htcum,iii'infiwoexciU' dendum, 116

Ouo gaUinaceo,

^8

y.

i(J.i

114.17.28 Oxyringidefcriptto,
6.9.17

i-jc^.i^&fecjq.

Oxyringhmpifcem eur Aegyptiiirjtcr ficrx


animalia coluertnt,ead.. zj? .30 &fiqq
.

uera nuUtfint,fedfilitii,

jyS.i6 Orfulm citatur. Orientales e palmt fru^u vinum conficittnt,

P.

148.19
1^6
91.3

Orphew,
Ortmplanetarumphtlofophicus,

T)iyibulum

(fine

nutrimintum) ani-

malis quomodo in ventre praparetur,

Oryx, animalperpetuo fitiens in ey^rabia,

157.5556.^^ 158.1.2
I47-12,

'^79-H Ofiitatioqu9rundampifcium,i2z.iS.ip
OHris iy^gjptius vini inuentor,

40. 2j Oiprdthngum,

'Palaarborisdefcriptio,

^alicifiratres,iS-3^'Vndeprodierintiibid.

^6.eorummater,

ibU.

a Typhone interfelm ,
partes dtjfe^Hsdtcitur,

&

^6. TaUasDeaartis chymica^ 14^.5. w wnt multas tus e capite iQuis, 8 ^. 2 o auis no.

159.1.12

clua,

170
iio3J

inphilofophaqutdfignificet,

1^0.5.4. ^^^Uorrofavnde,

tius

anima inbouem

migrajfe

di^a, Pahnadefcriptio,

148.11

j^^.u.M. pudendainl^umabielia 'Panchaivrbs,Solif4cr0, 180.2 Tanes, firapiftibmdeuorata,


ferOfiridem factrdotes Ae^yptii fimper Fanifinuemioy

174-3^
ijtf

128.12

Tantbe'

N D
166
colo-

X.
|
^
,

TMHthtn

mjicotoris

quMdo
J1.54.

mentiofiat in ChjmiA,

an non etum dU- PcdemvnuincymbdChatonttihdhere^^i Fedes in aqua cumidi i ^5 5 o Unge matorts , qudmfuntyCurvideantur, Sip.io

&

TantherdiquomodofaascApianty

Pigafus^

^.17.18

Tmherit funt macuU


rumt
*Paptlio phHofophicM

diHerforum

?eUi& Thetidisnupu^

S8.i8;i9

iSSa.i
i^?***
7?-'

ftr Pellem arietis autouis interdum ttiam

lilferthrjfopceiamconttnensinttUedus
fuit,

Tapjrtis,

16^

FarsUaxisquid,
V.irnafftmomisduo.

^J-l ?elot>Uhu.merus,
n.mtraxeitr,

11836
v6^
lo^J.jj

99.J.1 Peloptd.irum regni calamltas vnde origi-

parnc-.dufiUitsJitfibiipfipatervtlvttri-

iM^
Parsat$tocap:tur,autdtitgiti4r,
Partes

8%?.^ Pinurar4feinuicemduoeorforainvnol'
corix>npoffunt,

"Parriiidiaprimoa^ecluteterrma, 117

extrmt

lerporis

76.1Q owm.quod prrjkitur^lfwarem bunudi' tattm fupc^fiuam an:e c^craticnem humaniy omnino
t'(i

firuihs,

hjjet^pcjiaefon/t,

97
exfanguine

Particulana pr fenfiem ingrediuntur

ax

ad Terfehurn

honmim

eilu-

quibHi tn ,ntillsctu fiunt vniu^rfalid,

(enuumqutbusopuijit,

ioz.14.^
.65.1

zo7.54.5>
Palfio cur uonfiat ahfqut

&f(qq'

adtem

, 1

64, Tirfcus,
Perfta,

13
fajldt

fo

^o^
128. it

Peruefiigatio minoris

mundi

flut vtiUta'

Pajiarumtnnentiop
Pafitnacanutinj,

titco)r.mtmivitaaituUt,ciuamwa:oriSy

177

zoo.ai.ii
fi.ji

Pu[(r.ittinoniQ)Ci'hutt2i.}.i^& 1^6.6 Pejlis,


T^auo^tirJtiiiniaitii.

170.10 PeirusdeZaUntocitaturf
Phdgor,

Tauuuii

ptiVfiitrum u>lor eUgantijjmtu,

10 1.9 i8o i^
obfer-

i-^c,.j4.j5
ntji per

Phoenomena alia (prater Comctat)


colares varios

rauona

non pirtit5

uandi rattOy

Ct.M
adjint 0-

nituraHnrre^iin-adalhedtnm, 1^9
Taufun.as^i.c-i^tur^

exTbdnomenis annon quddam


peri ph.hfo^hict,

181.36

ead.io
1

Pedus

iu>ii

coide lenjuiUd. .vtamnitt dtfii

7 baluSy T lultppa^Dux Canmina,

80

4.

natumtft.

2'5 Th.tntafia,

205.16

Pt^tismii.roiofmict'ri^fikaexprtmatt Pbujesdtffertntfs^j
zkS.ij

vy
1144
non

Peda%i, equHs AioiiUs

.161.1.2

Tbilofopbia in qmhus occupata^ 1:7.6.7.8

N D
^.ptnult.

X.

nenadmittitfulphur vtilgm^ ^5 H"3 5 '^bjci^.pifcifcolorem mtttat^ jg^.a ^htlofophk occultA quAfotior c^dtgnior ThylUtnamygddlumverfa, 150. Betnm
parsy

demtat,
54.

i^i-zf

Tbtbfophuscitatur,

57. S.d^ 84.12.15 T^ifcisphtlgfophiciumaseji,

nonfim

'Philofophmaturalisojficitim^quody

105.

aquay

g,r

17
Thilofophi,

Ptfcesquando&qugmodocoeant, 182.2^.
^yo.etiamdormiunt, ead.i^. inmicittasuittrfeexercentes,

u.j.^ ^1.1^,1^6. & 47.10. &S1.11. &7^.$4.&ii'y.&i:L4.&


if^.ic).& 171.

185.9.10.11.

iZ5..d^ii8.i6.d^i32.i8.d^i33.^.,e^

pAgnantisgaudentaqtmdulctbus^i^^.
<^.7.

& \'6-^Ai.&2.i%..6.i4. & iii.l.zi^.


y.varios leones agnofcuntyiS^ Rofartos
plurimosftbicondtdtrnnt,

^ 171. iz.&AjS.

2 9.

jpirant yquia pulmonetn babenty

181,25. qiiidamin iy3fricA inferuenti

painde viueredicuntur,

8-3. 7,

8.^

w*-

rtphdojOphiCBquot&qui u8. wn/f< iy6.t.6 Vtrbafacli^ntdeare, latona, Tutia, Tix, i49.24.2j quomodo intelligendi, 55. 16. cnr adeo T^Unitamotmfuos.proprioshbireperfici'
fieqtienter

Tjriim

colorem inculcent.

178.23.28. &feqq. vtilitatem fuhie^i ctusyvnieeorumfulphureducitur, aut


lapis confictturyiuradeoincuhmt y2<^,
tres ejfe Upides, curjlatuant,

unt,6.\o.i i.Jingultfuas vmutes temperant,& coniungum cum foUrtyan&


quifintinoperephilofophiia,
lo.^.j*.

euntvenatum,

go.j
6^. 35.

223.

PUnetarum
&feqq.

difttn^io aftrolcgifa,

viiinturn^.turai^tifi(ialii

80

31.32.

dltidire(ii,aliiretrogrAdi,alu

Thih^opbiayiSqyptii,

100.3^

ceUres,4liiftatarti,66.i. oppofitio quo-

JPhilofophorum feccttm in aere, adeoque lapienternafci, 4.6.^.argUTnentum,76.i

^dfolem tantnm^forte operatftrfrigtu^

48.34.

ortuspbilofophi(.us,
vel triplo

91.3

'Phlegmatis fedes

vbifit,

228, Tlanetas fuperiores dupU


inteiiigittir,

maim

in Phlegmate virtns expulfiua


1 2,
Phcebas,
Vhcehus,folemcoetifign\fat,

Jpactnm , quam folem, conficere, 16.* fi 3 G.quomodofol calorefuo affciat^ 6.2


f.

56
chymicisa//egoriisinfignes,

108 PUnt

124

Fhanicopterus,
Phoenicurus,

^IS^
i75-2<^
philafo-

'P^ntarumgeneratiOyiiy^yO. tncremen-

tum

per nutrittontm quomodo centiH-

Thxnicii

defcriptio ex antiquis

g*t,u6.^.&feqq.
TUtanidefiriptio,
P^ato,
cttatur,
3 7. 1 3 .

phis,&fabuUex& appltcatio,jj^.&
fi^^'
.

^4-7

-H

41.21.^^203.2}.

nTbceniciafolo viperarum habitu perne-

d* apud '^farium^

mihomims,

^,$6. &cur,

1^1.

^S.i^.j^ i<J8.

Ll

fluret

N D
68.i8

xr,
difert
at>

ptar}muniosfiatuit,i\6.^o.&feqq.

FotmUremdta
1.5:

atu ficanlo,.

&ny.l. & feqq, tm ffntentia^de igne


intUmentitUtente^
Tleiadts,

8 i.7. gcmrandim apihtuaduttis 19 tf.

j^^ i^ PotusimientiOy

ii8.it

PliniuSj 18 r. 7.

& iZ^.^.cituturyi^i.ii.
151. C>"

Potulentorunr varretas in Imnini modum

54.^^141.18. ^^148. 20. d^

omnemexcedtt,

202.55. 54.}$=
15^

ij^.&ij6.i6.&ic)^.ij.
1

faUitury Vratorumcultniy.

1 j.24. Prxparatio ritefa^a exinconuenientihus, 7 4 .5. ehu opiniopicuray Tlumbaginss vena, quo perfeilior impuris inbabtlibmy quid prajltt,

&

&

maturtor , eo plus argenti abfiondtt ,.


9o,i?.ic?:

94

i.

2.

PfiapeicuUusorigOy \%o.\i.&fiqq. vfqiie

^tumhumy vndcy ^o.Z.$ .1 o. quomodo'


Ttuto^
Ftiiuia, 5f.;4.5j..t/i(j. 54.4.5..

ad 1
jf.6.inquofiabiltantur&fufiiKeutur,

perartem promoueatur inaurumt ead. Principiaphilofophis. (fbymicd bind,rfr qtt


Ji^.^y

curnon

ead.jytrumeorumprtw.^-jj.i^.i^.^i
eorumcrttis, 7f.8. ftnimtiidtnartela pidiinfitnt, jo.io'

fiatfimulpertotdmterramy^^.j^fegetib:*s

expe^anday i^i.ic^ ntonfirofala45>.5o

pidiimyrandrum,fangHtniSyfrtimenti, Troftmditasmaris plumbo cognofcipotefiy


pifcium,

100. id'.^^. naturs ^ quomoio indagari


pofflt,

Plauiam aureamvidit "R^odtufi 8.24.2^


ttuui<ephitofo^hi(jtvtilit'dify

zoo.zj .r%9Ji4^
^5.50.51

40 PrometMuty
112.51 Prepiniidi^umy

foetaffhrlfiiamuy
I^oetx,

205.19 dntiquiy fi.ij.iS.di Coelo Proprietates vtilturisy ttdty Vultur^


i

&7erraejuxtradiderinty
ftuUisfiulttoress ead.i^.
^O:

o. 10, Proferpinay.

128.52.

ihymici,iiZ' ProtheomutaHlior;

77.25.24.
.

Prouentustritici^ vide, Triticum.


iS^i.^j

Toljpus,
fom^eiiiSy

Promkntia T)ei
agnofiatur,
1

creatorii

vndeex parte

^9.7.10
e(l

il6.^y^6.&\^j.\,i.&-

Fomum
11.9

diuerfa

fuhfianttA

ah arbore
1

y.

82.5 .4

Proximusproximumnondimittit,
8^.10.1

iu.6

tdmay
Pomisprifcaatasvixir,

r Pfuina , vndcy

55.

2. fiigoris

vthmentia

128.11
145"

ft,^6.iyi^.
eftroscongelatus,

quomodofiat,

^6.^.
i8.z

P^ulwarborHerculicunfacratay
Porphyrusferpensy

35.1z.df 45.35.54..

PoToramterranuUaeficontinuatio-y 4f.r Pruna ardentesy

189.21 Pfatmifacriy

PorphjriOi

^IW

6.f 'Ptotmeu$y6^.z^.&ftqq. tertius,iygj^


pttorum.

N D
175 izr j
ahie^d

E
fe

X.
dtutur, 51. hgrlat m4gtcitquMin9
141. <>

fttomn

T^ex,
in

Tadeni* Ojindii
itum.

T^lm

&d
ead.

ntinduerit,

ptfcibusdeuorAttt, iSo.z.

quidpojfa- Fjthon,ferpcmabt/^p9llineintermpttt!,

187
1S7.

quod 'vertinfabjtinuenmnt,
PuertinuistAbeUi^,

64.55 Tj/tha,felliu4certdmin4qualt4,
115
conjijlat,

FHUbritTfdo vera faciei in qtiihus

Q.

^qutbnsadatfgeatury
ejl

^zoj.jo.ji
fatellitium

regnnm finearmisy aut

/^ Vadram, inflrumentum
Quaarupedia cur
capite

Qhferud-

ahfq^regno.tad.ii.xueiuscauftyioy ^^^,^^tortum,
1

tS
ad

1 .&feijq .

tmam protto
ijS.zz.

Pulchritudinsmhuman^faciei effebonum
'fraglle,

^uatuorpeiihmmmtantur,
&feqq.

203.17. 18
coris/i

Tulmommijlrat
'jPuluishumtdtii-i

rejrigertum aeriff

Qtudrupedumforma,

ifS.io

ziS.aeremphtlofophicumexprimit.ii^ Quijito deouo&gallinit,yide,Ouum.

^yzi.pydwy

^6.^ Quercutprodmtgallas,
5. 18. 19

Puncluscmtrdiiiy

Quidproquo 4ccipientet,

149-54 160.^6

Piin^HmcoeliimmohHe,
Pttrgans
vity

3.1.15).

20

vide, vis laxatiua.

R
31.15

TurgationUbium,

Turpura conchiliorum vtrAdJfma


rdu^

177.

TJ j4^m nonJtnevmhr4,

:zo.ldpidifi^ufanguinemprMtpuered'

^^

Br.4.5.

folismetaUici,

ii^j.^.&fiqq.

:177.2I.2Z.C^ 179 8.9 %*diifolares in lunarihus femper Dcctd170.1:1.14


i.

Turp!ir/.rmngener4tioiajUi
e Putredtne generatd,

tantrtr,

^o.eerumrepircujfmis an-

149.56.^^150

gulivariantur,prp vari^rione dijianttdtfolisaverttcenoJirOf

qu&nafcmttir inftclay
,de

197
,

Tyramo

& Thjihef^bnU xpUcatur


montwm

48,5,4
81.4

'^dtxcuh^
jRaiic^s

i^6.i6 &fqq.
TyrafiiyVrbs "jthi^,

^chmenidis MeyAihjtmenis.

151.52 Radicuiis prifiaatasvixit,

nB.n
Af^

Tyrendorum

accoU tnagna ex K*narum femina ium ^quis attraUit per parte v*ldi tnhumani, 7 .t^.&Jeqq. folis radiosin nuhes , vnde rana, qui
155
Jerunt,nihtlfohdtdictint,
in (jaUia ciuttatem deletam

jjrgQioljv.uesbeUMepA,
Tjthagoyas.
41.1 <).&
i

jo
Ht

nC.&i.it. tit4- a Ranis

tur,^i.\^.
.

curcyiniAmmAmtmmot'
adplenamlunam
monfiraf
voldtjfei altcut

fngatam,

^9^-9

talemdtcat, ^j.ij.

'R^refa^io,qtiaex4quafitaer,celerioreJi,
condenfationc, qtta exaquafitterr4, 13.

imagxnes quas

zyi6

ll

^rj-

N D
&

X,
eji

%arefn^ioUYrd mut4nd tnaqUMm,


longiori eget tempore ,

%ii'tnteUigm,'meUeRa,<JrptrqtiimirV'
tdhgitury

londenfatio aqas. mutands, in terram

vr.a-^ eadtm numtrcry


164.

quamaquxin

207.z1.12
esf,

aerem,

i^.ii.&feqq- ^ejijlentiain patimejitmcejfe

%artfa^ioniiautcondinfattonii chjmiu
catens^

J4
i^j
lo-

1z.14.if Re^irationi^inhomimmceffitMy

*jR^nj<tctum priusfji tempore condenfato, ad Ref^ondenium aptta

qmmodoquii tjfi201.9

10.8
Raritoi

aatur,

aqu^rum

&

euaporationum

in

R(Jponfioarcularis&rec:proca,u.z^.i6.

AEgyto&

Africa,
r^^^.

45.10. ir

&tio.t
I\^,Jia houis,

RatioqnA^niimdonum^
hominis^ vfu
ftderatf

17.18.19.

^6.
ziy
fortl.^^.f}. qtiis^

& exercitatwne txcohde157. 5<J'

'liefterentififitcapttT,

m.etiumiravis,

RexElenfus, 119.2,.

ead

^R^tio obferuaniiCometas in qua dtjian-

ly
animiim
quifqtte in feipfo hahet-.

tiajintattrris.eftfimplex,pl4na&in- %egis
falltbtlis,

6 a.i^. 16. qiueajit:

ead.

zo6.i4f.%$
Rcgujiltaphtlofophica,

feqq.
'Rehis,

Z14
ij6.
43.)
3

99.i.c^rj7.C^i^(j. i3 Rh.ifis,i^^.i^.citati<r^7^.'y6.&^4.&
in

ReduHio metaUorum

pnmam fnam
iio.i\.&
ibid.

i^o.&i6o.^o.&i6^.f/.&
^i.iii.ept-feLidi jthiope,

materiam^qtmmdojiat,

fiqq.& 111. eimmcejjitas-,


7.8

v.6. ex %henmJiaurofAcen Vjigaricum , zidti.

Airum..

Rcginaarborum,
Riigiones tririciferACeSi

131.15. perfein-

88.14 "^Sh^S "Riho usvtditaureamfluniam, R^ Utu cttatur, f 4.5 i.d^ 1 o 7.c^ 1 10. c^

culta,

Regnumfineanmisy
RegiUa,
RegfiUaJirologorum,
Retp.jfiiciesyqudin capite
bretur,.

i6f^4,&i6c).i.f.6.}^.&zii.i 49205.11.22 RjHulHimpratu, 1^^ io?-^5 R^hur gignit pr^ter alia& culices , 149.
6f.i^.&feqq.
5,4

humanoadum-

Rondeletius,

r8i.ir

204
1551.35.3(5

'R^s,vnde,^ ro.ii. natHralisvtJiat,^i.


i.&feqq.
efi

'R^minifcentiam rerum mouentia obie^a


tiecejfariay

quxfi ientacultim vegeta^


in open Phtlofophico,

bilitim, tbid.j.

Rmora,
'R^ptiltum venena, vide, Venena.

iy6.iS

^o.vlt.&^i.i
%ofa,
1

9. ephemerafiatim ruhet, nec

%esinmedicirjaiCmvix quicqiiamcom-

e.xpe^at

^Armqueaty

lou^.&feqq.

maturatioHem vlteriorem, u^.^^. rubeactiaminfiuticemoiKns

fumo

N D

E
ritit,

X.
1
.3".

fimofutphurif vulpariVwiillum vcrti- de Ruhedine rofa, quid antiqmorts fenfi}tur,

ui.

ve^etjbil:s

ar ^ifin^iUeturmi118.

11.19

Keralt

&p]n 'ofopkc^,

wh< prA-

Ruheus cclor vnde, t


dtiu,
'JRjibiy

efl

coloriyjurme-

fe^a^nj.^carmatavtPallas.&pulchravtrennf/ibid.aCjrattU tndtliciif

ijo.2.]
i^^.6

hubitur,

,bid.

an mn loium b.iheat Rfidolfhtu I/.p.m.


118

Rm.

imperat^r,. 10 f

Mpudphihfnphcs,
'RofACorpufuUfrigidit,

9.10
Rtifiay
4 9-^4 45.-i4

\io.^6.^Ui\i.

piUor,
cetitro,
1

\ioy,.
ii.1. i.
5- j>

tfthedo. eai.i.

treim Rujiici^

philofopliici vtrttts
virgi.rieiis ti nila

Sv
Qay^ityregiHA^
i..

8
.

part as

d'e

119 Rof r-.bdifte quid antiqutores finferint,v:h,RHbido.

r<;Uoqucaf/im!Utar,

qfio

fn: Hierofolymtt

ead.o^ t.\4f.\<;.&feqq. 1.1%qiitd fic&ni 4pud Sahmontra,


tlyid.i^yi^.
2.8'

venent,

in Rofamifierali miiii teo


contifiensy

pacipuum

efi

quid ei donurit,

118 Sabtna:iofunt<iyihiopiia,

Rojartusiiutur,

Sabttlmt abfque aqua^ 1 r.& 5:9,18.50. f^. 31.(^78. Kj.17. ^4.^^82. ?5.d^95. Sitpidtr i%.&ioi.^ &i6:y.i^.&z}^.ic)..^ SagittA ah arcu extenfo
22z.4^Ji.cr ^15.9-

&

10
183.1
irf.plfi
fifficit,.

quoadfiietam peruemat .vffemelaner-

Rofarit^mincr,philcfvplmi
Roftrii autor,

ijo
5-7.5
1 1

uovibretury
Sizlamatulra,

84.50.J.1

189.11. e^ 190.2 5.6. c^


1

2^ fctaphilo^phicapertnamHr^
Rojinuscitatir..

fsqq. eius ventfinum ,


vismorttftra,

9 1 f 6.7 .fi-igtda
.

157

191.5.(^,7

Rota,

ij.i Salvndefiaty ^8.i}.-i^r-^^<^^^h


37.
vndefiat, ead.io.u. genitcfr

2^5.10.

RotdelementAresducipermcejfaridt

Ainmoniacttf,ead.9.commtm, 71. 21
w.-^v/;,

i^.xcf.io.&feqq.
Rotxelemtntariscandenfationu,
rarefac4t(fnis,
?f\.cht(^nlt>l\l

37- 4

zoo.ii. pctra minerale,

7f.r1.22.

ead.f

philofophiCoChjmtcum.quodftt.^j^.xS

105.16 Saltamtneralia,

71.21

Rubedo arais ccehftisftue iridis, vnde,


Rubedo,frH^..-umattiyus,

55 SAltbusqutbufdameffe rudimentum ttn102.10 ilur, ifi-iP ui. salomon^^Rexlfiaelitarum, i.ftpkntH


134
votumobtinutt ^ibid.
eimbemgnttai,
"Ad,

RubedorofAquid,izo.ineittscentro,
tingensy

Rubtdmem vefetahilib^ a

fole

tmprimi

if.i 4. comitai, ibid. fapientia,

u$.rof,eJ^iinfagtlt(td'iUi0y,

110

13.25

tl

Sdl^a^

I
SAlpdautumnicoit,

N D
144H
ihid.

E
ttati,

X.

181.50 Saturnw

&

7{htg pwtif dntiquu %nie

SapngiUttbrAcaUdtamorttferstftyT^j.
I

jo.niz
i^.iu& plaHctarhjn
"io.tmmttify^j^.i.j. "jDeo-

.z

Saturnmlouispater,

SatTfarcand^T^rtartdoppidum,

ommum^

Samhtfhe,

'2\[jjiliitf i.

ciuimmnuai15^
5

rumautts anfulphurphilofophicumpe'
nes[thaheat,<{uod dh eOyVtlutvtrilta^

mologia,

Sanguipcmovhumputty

.Amputandumc^fegrigattiumfity 86.

Sanguis, froximumyitctrtmentum corpnu

^^&feqq.iy 87.
tUTy

vulgo

Ttmpmhahe-

antmalium, ead.6.y. aqttamphibfophtcam exprimity 119. cim fedes vbtftr,


218. ^. fanguif purpurs, quomodo
extrahendmy
51.31
ipft

77.1.

ahoperephtlofophicontm-

^uamabejfedebct, S^.io.phi'ofoph(mt

Diana& Afo^init prom^iicondm,


,

tu-

177 22. cr 178.^0.


-

tor,cri.i^i.^.^.rncrtuDianphthfo-

fhkaobftetricemAnt oo.iy.i^.cura

Sangmni bumsno quvmodo op 'u philcfo phtcumajitmiletur, a i 7.56 cr 118. r txSanguine omnta inmtnort mundoiondttafunty
219.15.
felo

"Dianaaut Sole non


tutt,

reftttuatur ^uueri'

^i.

Mant

in opere philofophic

copulM-i utquit, ^i.ii.ii. iur,ead.!,^.

t&feqq.&cf^.ui. cur (famtluivtcetur,

ex Sangtune
educcre
,

veUevnfum fceutm
eft,

arte

i6i-iO

natura contrartum

102. Saturnnt dc CanahbtUy


Saturnotrcsattrihuunturftltt,

^ 6.1
75)-i7

25.24

%n Sangutne firtm digeftiua inteiU^itur, ^Saturni maieuoUy

i\^

ii^.^.io. humano,eft potcn tafimi- Saiurmnammora,


nk,

50.8
,15^

J01.12 Satyri,
Scarai^avndenafcantuTy
S.enaahfquerifu,
Scobsbeheni,
S^oriafernvilis,

SemitAs ahfqac tucur.duate& vtilUatefe

1^7.

, i

mimortuavidetury
Sapavndeftaty

iiy

117

I^H

150
85
iS^i.y

Sapientiatn profundo natura delitefit y

170.22.25
Sapphiriu^

ScorpJttclmquoremedtoJanettfr,

17.18 Seieniitdcsmulitrcs,
1^1. ^j

2^.18.19

SardiniafrugumfmUis,

Seleucidcs aues,

i^'-54
5.19 5^.2 9

Sargmautumnocott,
Satellttiutnab^querrpio,

181.51

muaSemhia,
deSemdeetufqtteftliofahuldy
1

203.11

Sat^frntuaftioiogiej>Un(tay,:aieuoltti,6^. SemidiametertcrrAvna, 11. 1.3 4. prstiiie

lWj^.vixftnftht'aupxialaxinda'.re'

doquendoamtttitur.

18.

innuUadif

jpedu

fti!l.irum

ji

vartmt,

60.;

5.55.

fermttaeftjcff>eciuHori^ont'J,Men-

tredttunnter.dir.'f:;^us,

48.2^

duntyaut ^quatorii,

28 Semtn

N D

E
qui<y

X.
1

SPKenberbarunty Vf.^. quoivi/txquo ri9fiagernr*uopm dthtMt, non nectff^'


rioittfuaeUmentarefoluendum

fcroresy tMd.ti.^feqif. philoftffucm

87

7S.- SerpentismennoMfud^oet4s(^pbilofofbos
^eqtitns^
Serpentcsca.ejles,

i.r

;85

SinMmrtaUj,

SemiKSHm
Sfira.

tinciur.aurigeru, vuie,

T''25 Ttn- Serpentumverunatorum morfuStqaofrvtinusfdnentur,

6^1 j

141.8.^

SmiratniiisbortimAjfjr'u,penfiUsy 117

SerptmU^us AmjLUsdUtdSfffe,i^^^io
lecaSeptentriorHfubucia^
Sefofiris
Silj^lld

Senecdtcium,

zo6.i^
154
9
1

Serux^nte,quamiuuenif^
Senib

lAegy^tierum Rtx,

i^f-

48.10 2
2-5.4-

m fripdtonbiu remedium,

Hehrjui, /tuU^L, OiaidtJt

& A Stio-

ScnjibtliAnonfuntveratonayr

214.8.9

ptcaeadem,qufupTJi,
Perjica

Senfitiuavisanima, Senfni vndecaufcntur,

204.17.1819 1^88. bumani


^zi.

y&ytbrct i?brjgut,Cumaa fumaru, ead.i.^G. tfjius vaticimum

&

in-fuif jHhieciii fxpedecfpiuntury

deCijriJioeiufqsemiratulis,

J-5-i^*

^MiamopttmevaUntesami-.ltubtfiiis
vin.un:ttr,

&f{qq.devlttmotud:cio, ihid.io.zi
tara,iti

ead. Sicutasprope reteruiua, 15.15. nunquam^

Senfidfcommunifj
rufiicHsejicrajfiUr

ic^.xj &'feqq.
Sf.j^

recedirabignevelterrdTibid.

tlementerum coigula:iM defctnduin


caliditatem igmf,
i6'.ii.25

StntentutArtfbteliidecaelo,

6.19.

icanimahumana^

tbid.

nofira tpficontra^icens,

14. 15 26. Sigru ceelrBiacrJi^era pJerunque ahaUegotuscisjmtcisoTigiKcmditcuBt, 6^. tb:d.ij


14. i ^.16

mSepdrAtione nunerahum e fuis (uh^anttis^arsO' naturavtrobtqtu operantur

SiLnus,
19. za

l?
7^.

manumutua,
6.

^a-^.j^ Stleftaca,terrd mimralis^medic^,


Stlexqupqut oUtfulfbur vu Igare,

Septimark&huiusperJiAguUsditsord, 4-

7 &ftqq.

i$

SHrgtusvndcAurataJitHOratadiSuSyij^ Smiapbdofofhorum,

jf.iz.if

IO.IM2
Seruumpredof^mum,
Serpensexuutasfuasmttttnsj

SirmUexceRemifmumfacrum, 2^4.4

197
i9z.i6.\J.

&'feqq. profanum,

ead.j^^

J^ feqq-

95. Z4. tn Simtltmmagu tnf^tmk>nu ajimili paxh'

fuoUgittmovfubomu,

mr,

^hH'^4^

fugitfraxtJtumy i^i.i.AEfeulapio tur SimiUdMHfuntidemyioi. ^^.&iif'i^

af^netur,ii6.iozi. a Cddmo tnurfeSus qudUSf 71.11, eiuspdtr<s&

afimttiufdaU^trabuntury sy,6. &^4t.i.fimtlAus tonferuMMm, 190


10.11

fmilh

TSr

X.

Simllituiomctnndinter tin^uram, cor vmijptntum, } 8 .3 6.(dr htmAnum,

lappcnid

&

Isoruuegu p4rtibus aut

&

(jronlandia circa foifiitttim hybtrnum

oMwirttr, 4'8.ii
Sitis regmrum quibus okici pojfjlt,

& feqq.

quomedo

105.15.

videaturprocedtre m/tiis operaf.onibns

16
Smaragduslapif, corpuscv7np*^um,
1

^.A%.& feqq.radiis fuis Attrahit (xquas.y


7.17
easque attentiat., 35.12.
n(ib(s ex

attrahit adft

SmiUx^i^o.tmfigntficatio,
Socratts,

if2.5 5'34 41.20. lapidem phihfophicum 40.52. 55 Vttra^aritubeat,

aqua rartfadas, 1 1 6. dat calo creficntthus, 119.

remomnibus

Lutut

SoU6.i^r)0.qutdi ead.ui.apolo^ii pU-

lumen&vigorem ,78.19.20. &fiel10. 6. lis omnibtis lucm impertit,


<^.

mta

bencuolfis

& inprtmis

quanda ,
reci-

6f.^6.&66.i.ejianimalis,iif.

quomodo calorem ad/iiperiora dijfundat, 6. 3 4. ^f. quomodo ad infertora,

pt tna,

&

qudt eafint, tbid. efi cor ccslit

n6.an vereab Anaxagoradtcliu lapi^


fuhus, ignttiis
,

tbtd^6,& j.uz.quorvodo vtrtutem ad fieUcis dijfuiuUt, 7.3. omittnm cohrum


inrebui vtgetabthhiu autor,
55*.

2.8.

quamlongeanoitir btpedalis

rubedi-

Jlriidtfietoculis,

zo.^i.&fiqq. e?2i.

nem

n Ycgetabiitbus operatur,

119.28.
quottes

3.4. quibus virticalisti^ 4.

ad AquatGrem
1)eiis jnundi

acicdtns,

133.

-dppareat, (^ terra adco

magna , vt vix

tenamaior, iz.io. apud Athenienfa


maximuSyCultusfuit, 28.

dltquot annis circu^mripojfit^i^.qn^^Jo

mbis

riibictin^^tu

apparsAt, ^f./i/o pro-

54. habuit pfcsluiosapudpoetas, 141.


pbilof>pbii dupiix ^i^.philo/ophicus quis,

prio iuotu pnrrnl tufiperat, ctqi'onicdo

%j .li.jfi.

m Leom apo^imni fuim Gbtimiluria Germanica

29..^ 4.

qualis

,ibid..^.<.muviritt$
in vtero Sattirm txi-

net, xbtd.^f. quot

feu

effelttt-j,

^6.

^vnc bora niom rcah

^nmi

kST

quotji'
,

fiais nihil iUtperfcclionis comedtre potefi,

cundano

fsu pvofno CinaiaiUY

27.

91.

an& ipfe motum aliquem feh.^beat,

nimis Jpdiii motu proprio /14. boris


connLtt iffijte , quu7it bjeme,
ftqq.
<tfi.tte

cundarium
tiam,

ij. 24. egetluna,


13.

26

2.

dr

ztgallnsgalltnai 168.

iUumtnat lu^

remotic^in mfirnmeriio ob.

20 25.
in

filto fuointerris genito,

ferU4torio at>paret

quamkj. m,

ead.

patrimonium quale reltnquat,

13.14.

^'^^ if/rff <?

rinotior a tcrra e^e di-

S^l&Ltina

159 open philofophico vbi con19.28.29.32


ctirtn

catur ,
cur

quam bycme. ead.i.c^feqq. hyme maior jdeoqu: propinquior


ead

ittngantur,

Selisabfcntia,^S.S. cator.6.^^.

appareat,quam<x,fiaie,

if.&i6.

(fatnro contra axiomata natur non

m maiorereinotiQnemc^is calefacit, &


^ur,ead.ii.

fitmaxtnjus

fed in leone,
i f. 2

5?.

o.

c^

qnomodo

operettir in coelo,

134. centru m,

7.15. perradtcs^

uy.y

m txiremis

mpus pro

di4-

phani,ptrqu9d videtur,

diuerfitate nobisco-'

N D

E-X,j
Spuillumoptkumy
^^ittf
i^S.kJ"
vit

hitcohratumapparet. ^^.equi,i6i,^.

&/eqq.fl)s,it^,fulgormcharacepi- Spermagallt,
fceapparet.
1

mo

lumeny 6.^i. ma- in Spermate mafcula nifi


adfuertt, tnane

agendi prms

gnitude refpi^tu terra qu<tfit y& quo-

&fierUe eft coniugtum,


^.r

Modatndagetur,zyiy& ieqq.&
&feqq.
;

^A.

par-allaxtivtxotferfiari

pote(l:,

91 SphmXy

."<.; ;.^-

,-

75.32.

6o.T)6.&6i.i.vxrtu$^j.i.vrbs t/- Sptrtttu abfquecorpereinftdbilfi fugitiutu


gypti, 17 ^.iz. phtlofophici amma reuera in lunamjv, n mtgrat eique vni,

corportconuenit. ead.iz.i^.
calcibus /tmfigitur, ead.
Itfiimus,
1

&vag^y\\Q. ^.10. nonomnuomni omnis cum


ad multa vti9^.16. faetens, 81.28, tngens,

tury
-

159.^0.

21.

naturu tota

esl

ex

t^Urtuno.
conjiaty

79.4
21.50 &feqq.
(j.zp.jo

Solem totfemtdiametrosa terra ahjfcyVnde

M Sole triapropaganturin circtwipojtta corpora,


$1?/^/

z 2. &Jeqq. ^uomodo e metaUis minerahbw extrahxtur, j 8. Antiwomi pluritfia arcana in fua naturd

79

aiit

duo

vel tres

curaliquando vijantMr,

abfcondtt,9^.6. vini, 6^. quo paflo extrahatura j S .educedigradut , 1 j.expers


5

omnisaqupfttatit, 158.

eji

tnfkbteiloa-

Solutio,\^^.foluti afeipfo,

lij-ij

au

humtdo, iHd.

&corhominfty&

Somniumvulgi,
Sontes&reiquocommijfa
turabfquetormentfs,
confiteri

^j
cogan-

159. 10.11. vitrioitydeco^orofarumrubearupaucis


guttulii admtjius, cur rubedinem eius
exaltet, augeat

Ttn^uramampleilttUTy

14 1.

15.

&feqq.

Spacia Oceani longtnqua ab Outdente


i,
-

& diu

ill<efam conferuet,

zerfus Orientem cur tarditu confician-

120. quodpr&Jlat

tn rubeorofacolore,

tur^quam
.2.ip.&

ab Ortente in

Occidmtmy

feqq.

Spartam hdotas feu ferfiosftios ebriefos,


,,fatfios,
,w

&

idim ettam tn altU fi.hfi^ntiU coloratis colortbm ejficit, 120. a tin^oribus

&

expetitur,

Jids & vino dementatos nderunt^y & cur, propofuerunt &


liherus
cft

i},ii

Spirttus animalis

incereho heminis,iio. 25. curitadi^w,tbtd. vndefiat, ibid.


itales

iy6.ip.&feqq.

eitiSVHythtd.
j
i

Specmcum fua jpecie coniungcf^da,


.^6.&i\Q.\6
^irectpiantur

spiritus

<

& an/malesvnde generert'


r4-

Spectesinte!ligibil!squii,& vniefiat,io^
:.

tur i^^,j.%.exMercuriocompoftti,7u

i^y.^nmeirales^jx.^^.antimontales^ioi.
.

Sp^dtsfenJibdes qu<e, ad.\ i.i i. quo medto

ttb

& d'.Jpmntur

quecorpore tr.fiabtlis,fugimi

cumipfa

gi,uo.^Ao.nonfumcoagulandiabfqueicrporibm,
tad.

noninjeagxnt,

eai.u.&fiqq.

SpeculumphtlofQphiium citatur, 85. ^^.d^" Spirttus, curaqutbufdam inteiligentiane'

vi*z,8,p

Mm

minen-

N D
,

X.
75.i9.jo.
vtle,B6.j./^.

fHtnetttftrilu.maUgnuherhiim^gtcu, Subie^um

ttinquam fftbic^if propnis ^UigMi

4i

drtUprMputm, emfcmenyi^o.quomodo
&jeqq.

magiplacitum fupcrnatffrMtafcragere
crediti,

141
corporilnis icrto in

circa

Subiedum fhihfophicumoperattones
ibid.

Sptr

tiis

dormientium d Jpiritur?^:iligno in
,

pniucrfaUsttrnA, i^j.fubaUernitoti-

remotiora loca duci


locodctentis,

dem,

141.x8.i9.50 SubitflaMercttriahafuntvaria,

i}8

SponfusjponfantecomMixtionem,%o.i6 Sulfantta condenfata&accidensconden-

Sputumlunt
Squatina^

farineiejfe
Sv.hflantidt

ifi,

110

i8z.j4
^of.jf

qttomodo non reipiant

magU

StaminaiittxtuTi,
intcr

&minM,&tamenaltus lumoahomagis homo ig: dkendff^fic,


2
1

Staimum

& argentum viuum nuU^


^5.15.16

z 5 4. f . 3 (^ j
.

t^propmqtiitas,
Stellaini^rtchthontoexortay

Subtihtafccelejittmillenariumrtfert,

ii.

97
quaiatnan

r.1314
purpur, vide,
Sangtiis.

Stellaquid, 58.55.56. &^<^.j.fixanttttam Succtu c.urd colori^yii^.

dantfaraliax\n.

60.

i^.

mud,iiC}.earumepmiafeufubliantta, stiidaSyi,citatHr,
58. magnttuio, ead. i8. 19.
tia vtindagetur, 14. z.

i3J-54
14H. 36.

& dtfian

Std^hur vbi inarbore nafcatur,

&feqq. iU{!mination-sfi. riaSolc^i.i i, cafut ,38.


18.j9.20
ipfas
,

(^ 149.24. vulgaie exclndnur in phthfopbuiihjmica, 8^.34.5/. in mintris


qutd,^i.varittm, 72. txar^ento liuo,

SttU^
in

non cadere, 58.18. plures

effe

ilG.^ii.montanum, %o,& %i.tfiphi\ofophkitmtiiim, Zo.ij. dtcitHrmateris


phtlofophica tbjmica, 75.6.

coelo

quam humanns

ocuh.u difcer-

nere queat, 59.15.16, multas dtjparmf


fe nouafque aUis in
,

ex quo gt-

locis vifas,

necfixat

nmtnr.

ead.iB.ij.&feqq.f^Si.i.

feuimmohtles tffe,fed interfequoqtiefi-

tum commutaffe, ead.y^.non mi^are


ahcisaltioribusai dediuioray

d^ 8 9 6.7 .philofophicMm,i6 ^. a vulgari dtfifngHcndum, 84.26.27. qHale.

fS-So
16.^6
pbiloft-

Eo.ii.&feqq.& '&i.i^.& feqq.annon


latcat infilicc,aut iapilltsalbis,qutbm
ipfitm fertumln

fixas duplo vel triplo maiw (paciumconficerCi

Stercori

quamfolem, humano quomod} opus

chaljbm figttur, 8y,

Mnnonfitinpatreloue,S6.c).\o. vnde-

phicumajjlmiktur,
Sttrcutius Deusy

227.35.34

cunqueextrahatur, acommunifipara-

H5
120.9
181.14

lMr,84
rtftm
,

7.zS.feparatumpertr.agifie'

Strangulattonis (velpotius fuffocationis)

efi

principium

Cadmta

philofo-

animaUumcaufa,
Strombi pifces,

fbicum,y^.quatenusfi(rt!e,%6.\6,iy.

^uatenusfoecundum, ead.i^. philofopbit

dupUx

N D
S
f

X.
i77.11.1i

dufUxtZz.ii.fixum&rubeumnoneJl
in Sdturno, 9 9 z (J. ieilamentt,
.

fuperet&dmrttiporttU
TArtaria,

tn ferro vel eiut re-

4^
ai

Tartari capitotttt.

oi

5f

Sulfhurafulpharevim/tcctpitt 84. ^i.etus TartariAqtiA,

106
6].j

fPMnfw, 13

i.j.

mater^

li

i.z. pater^ibid.

Taiirus, ^i.cxlejlis, ii^.ihymicfts,

i.yphilofophictntturAtifi.li.^z.fuh' TAXusyip.venenatAArhor, 153.17.

eiM

ieSum quomodo vilty


Sulpburt phtlofophico

8 <> .3 4-5.6
.

vi4

veuenatAquotoUatur, <4i.17.18
i

fatit tjl fi nrtutem Ttmplum Certru, ^ A commttni tmprtffAmgeru adjin propa- T&nueadenfoioaguUtur, gationem, 84.2^.19 Tepor mAmnarum muUebrium,

j r ji.j t

57-J^
1
.2.

ti

Sulpbure fixo rim


infuttdiy

9 7. r quoque regetabtlihu Terebinthusgignit praerAlid anirKAliA


ij-j.iS.i^
1
i

culices,
.

149.55.^4

Supercilia alba.

5f

TerrA, f aqttas vbi compeHatt /, ibid. 2 z.

SurctiUphilo/pphicigemmSf

^j.germna
^3-5^ 15 J 8
'

primtm ekmemumyt. i C.quomodo non


fitpurum,6%.^.dHpkx,\^,i.quAtenut

in albo colore^ead, vua, ead.

Sutory

tltnmtum,
rium ignis

ejl fubiedtwtyfiu dtuerfo-

Sycomorus, i^i.ferro iuuatUTj

& AtrU, 14.1

j.z 4

qHoniod*

SylutfAfiJpeilttadopuspbilofopbictimy

141
in'

txigntfiatjad i^.&feqq.t^centrum
ctrculi omnium

2\^mxA ,
tirfecitt

ttt

quA Hercules leonem

mAximi.txtimi eoeli,

142
1

9. ftat imrmhilit,nt6

nwtM

cosli Affici-

Sjiluanif
Syri,

^6

tury nccpropriorotAtury%.xi. coelictn-

i2o.j6
qua tAmen T^rthis
in

in Sjria militAri imperio cogehantur r.ecAri loctifti,

trumimtnobile,quidtiprtiJiet, 18. 24. i^.i6. immoyiit centrumfteUaram


fi-

ubo

xarumyprimi mhiUs,

fif tottus

mundi,

gratafmruntt
Sjiritis,*niscctkjl(Sychjimicits.,

i^^.<j.6
<^9.i7

2523.24. '^tnftarinfstifihilitpunat,
it.^.6,caloquo{ontuugatur,u.\i.an
coelo

Syjlole

& diaftolewotus cordiSyii6.& i\j.


T. 174-8

tanquAmhafifailA,io,i.txAquA
I ^

facia,

.xycondtnfAta,io .6Jnprimie
^8.18.

Tnyfcititidtatury
T<tdaarbory

ignis tftparticeps,

omKim ignem
1

H9-i4
in montibus metalliferis,

patitur, ead. 3
eft

p^rftconfiderat^, opACS.

Tad^ freijftentes
tad.ij.l^
TalionisUXf

&

tucis exptrs,

idtoqut ntgrA,

7,9,

vbiderfior, vbi rarior,

1^0.55.54

70.15.14,1^. Aertai^.2.y.voUnspratrA,^^.io.phU',
lofophtca,

Talpis cxuttatem in Thefalia deletam vel

i%.anpotnr &digm9rpars irt

fugatam,

149-9

pbilofophtaoccuka,ji^.peK.&

vk.& 5.2.
htAt^

TArdus in ma^Jlerio pbilofophico velocem

&c.vndefaiiA, i ^, z. ji rubra ttrrA , 1 8.

Mw

I
1
1
<

isr

X.

biati&exjucaeft, ^"o.ix.viux&derla
efty

7eftudims,ptfces, i2ui^.vbi reperimtirt

11.11. eiusvirtfiSytbid.&feqq.non

wrf.jo. 31. ^182.51

Jinexerio&iterdtolaborefcecunda.i^^. inTexturaftaminaqua,

^^5-^5

curnonincen.Uttir,neci^mabfumatur, Thales Milefiuty 6j.

1.

(umaerem

& oleofttatem habeat,


cor/o

&feqq.

& 68.1.
17.I.12

14.

i.j.

27- 6"/ ^^. /fl

minori 12.12. c^

T/;4/m materfratrum ^Aluorum^ 18.5^

(ur.tbid.virtutetamenmaioryead.iS.
Zi.niJieffetyCoelufnnulliuseJfetpuritatis

Thebd JEgjpti<ty
Thebai)jgjiptivrbs,

110

dutprecti, 11.16.17. maieft,i%.\%.f(ie-

TheologtcosUm vndeexonumdtcat^^z.z
Theophraftus., Arifotdts ct^ciptilue,

minAfuA(ccelofuo) vim generationm


imprimetis,
i

144
,

o. j 4. 5

j*.

imprxgnat
coelo

cce-

Theriaca contra venenum

fit

e vipera

1.

lum, iS.^z.& feqq. (ontulit


ftantiam,

fuo

6.&iB^.i^. philofophtcae philofopbici^,

qitalitatespotioreSyquashabet,nonfub11.18.25;

tbid.

Theffali graculos c6ntra locuftas nutriue-

Terra
tes,

& aqua funt vegetabiitum pareni'6,i}


(* ajftniaele-

rt(nt,i^$.iy^6.&i9^.i.i
in ThtffaHa ciuitatem

talpls

deletam

Terra
\'

& ignis^ cohdrentia

velfugatamtffe.

^949

menta,

15.5 Thowns Aq.tiinas^^iy^hadinuscitatur, 161.


1

Ttrra

colorqualis, iy.^^.^6. corptufexa-

gtes fexies

minus corpore folari, ly

^^.

Thraciafrugumfertilis,

'Ji-^J

fubtilior portioinaquararefctty

16.1.

Thrafones gloriofi,
Thyeftes,<tAtre\frater,
Tilerius, (fafar

135

&feqq.qnmtasreJpelticceli^cuiufmodi,
28.1.1. &fsqq.femidiameter vna,quot

1^5
175-1}

%omanus,

m liarium(jermanicorum,ii.i.ficcitas
in elementorum coagttlatione cedit in

Ttb'tJeus,Vngartftufms,
Tigrishorrenda,

54

MT-^-} (aliditatemignis. i6.ii.i^.&qumo- Tiniforts album Vanaum in nigrum ttn'


do, ibid. 23.24. philofephtca generatio

gertnequetint Abfc^^intermedio^ij o.i.i.

i9.i'&fe]q.

Jpiriium vitrioLttum expett(nt,


coeli fteUiferi ,

120

Terramajfe centrum

& in

Tm^ura,!]^

i^.&feqq.philofophicaqui-

midio vniuerftjitam, 21. 10.

11.

mtad.ii

buscognita. 174. 24.


io^.ii.r(ffeay 1x0.^.

&feqq.

perfelfa,

damy

& cum aqua vnum globum con74


1

voUtilis an figi

ftituere,

queatnecne,

10 1.

quomoiocorhophilefbphis expli-

inTerraquiefcuntomnia,
Terramineralesmeitctnales, qua, 71.
Tefticulis hu^nanis

minisrejpicias, ^^^. eius gentratio ra-

9.

riffima

paudfttmmg^

quomodo opus

philofo-

cata, 132.35. co!or,i7S.iS. multipli-

phtcumcemparetury

i*4'4-5

(atiffii^i.paludamentum^ioyj.rudi-

mentum

N O
qui-

E
5 1.

X.
majfi, vtde, Majfa.
151
1

mentumtnfalthm&mmerAUhm
bufddm,
I

hidtur, izS.prouenttuannuus, liJJ^


Triticiferentesregtomsy
TritoHjptfcis,

o2.zo.virtft^, 137. aurige-

mfemimum^
ttir philofspht^

i97->4

ad TtnSiurtt ftu feparaticnem quo vtan-

1.

107
,

Truta,pifcis^f^.pbihfophica,

ead.

inter

Ttnturam philofophicam
,

corhu- Turba^philofophorurnliher,
,

i^y6.&
denegMtUy

manHm
138

&

vini fpiritumftmiUtudg

178.7
in Turcia nohii
151. f

Campans.

vfus

TitanesyiS.io.vndenatipoetisantiqttis,
I

o.ii
55. 1.^*^0.15.^51.30
5 o-

Turturis vox audita^exjpaciancii tempus


idoneumojlendit.
12.8

TonitrUy

Toras, vel Terates, Rex.


Torpedo.pifcis,

Ty^hon qutd, 73 .15.


1(10.4

in philOj^phia quid,

iSi.jz
dtrtgttur,

Totum non a parte capitur aut


76.^.10
Tradationisvinigradus,
Traiiatulusprobatusallegatur,

V.

7.IZ 157 "XT^sy^cuumnondarii aVacuonaturaahhorret,^^.i$.t6 8^.25

Trailatus^ccm^^t^inhlutnbUinmo raporahopereahefeneqmt^ 4^.18.


Tyia noming

con-

&

in prtncipio re

& infine
i3f
igntta,

tinetfuum compar. 41.33. potentiaaquaeByihid.eiftsforma,


Vaporis
de

vnumindiuiduum^
Trias compofitt i monaie, 75.4.

42.15

Triangulusecirculo,7f.jL.cireuli, 81.4

& aqua difcrimen,

42.17.18
,

Vapore cjr aqua dubitari poteji vtrttm


prtwtempore^

98.4
Trtbuli,
Trieterica,

41H
ihid.i
ele-

193.6 Vapores noHfunt*erpurus,^f.puriJiunt

1^6
,

aer^^^.x.i.non puri,nuhes,

'TrifoUum

lapidi triangulariaftmilatur

exVaporibus omniaconjlare, quoad

i^o.eiusdefcriptio,

SS. Trinitatis exemplar notahile,

140 207.10
130

menta,

41

fro Varutione dtJiantUfolis a verticeiVa


riantur

Triptolemus, \z6. TrtptoUmi fabnla ex.

& anguli

repercuffioni^ radio'

plicatur,

trriticumDeidonum,

48. 3-4 non Cererisaut Vartetasefculentorum &potulentorum^

rum,

Trtptolemi inuentum ,129. allegorice


tjimateriaphilofophica,i^o. philofo-

20234
tSH^.Varro,
1

phicum fub qua mundi ^ona prafuma - Vas


tur,

cinere repletum capit ftre tantundem


effet,

Tritici

134 matftri colorquis, pnmus cultus inumio


.

154
cui tri-

aqu&,quantum C4peret,Jivacuum
206.35.3

&

Mm

'^^fi

N D
jo^^
i

X
&vlt &4^.i. vndedivndertnUt, ibtd.6.-.
i

Vdftnatun
llfertAi ^uc ndi
i

quando fity^6. 17. nenreniteporister*


r*, 4^.55.^6. annon opertftt fc//fenii4i.pen.

"" 1 4 t^jUvcdy 1 divudt ftgetabilu n'trtmintKmfuum


.
1

Ciptdnt, i)7-i6.&ftqij.

in^ejj-iuni-

^nj,

ibid.

f-

maltaquibudam liiiuntur^ >i5}4'Jr


So'i.^(*lorepe}fufKg4ud:n'; crekttnt

China

cnrTtu

cifrosperd^^ucr-t tef
;

&

r.Jiruductt,

^y

.^.^^.tnoperepbHe/i-

iutgtntur^^.i. quomodo
\\^.6.pUntisgauia
t,

ir.irefiint^
1

phtcoqt^tJpr4jiet,txd.^6.(^ ^6.\.nidtirtnfaKtupbilofo^htCi,!
i
.

17-^9

pbaj:tAJli'

interVt^(tabilc&plintr.mniixttiinge-

c^rtuu,
V(Httditi(rfi, diuirfs in h,
it

7^17
vttofodiiy^f

144.56.0^145.1
ZJeget.ihilittm pAnntcs,

\\6.\^.

di-fiOy

ttnfoti j^trjr: poJjUHt.

At imno., non

114. prtoru gentrif n4turayiad.\$. i'


agrii

ittmAltquandtu,

44 ^o.^i.c fqq*
f.

proutnuntum

copta.ysrtttM,aii-1

fr^utntnnt (xotnntbuspart^h. circum'


feremtttttrrA,

mirabilifque nalura,

12

45

6.Jtatt tn

Oitan

VeUusaununtquidy

-59,8.9.

Ufonii,&
1

mdgnojlaredicuntur, ead.ryi^.fii^
dtores iiirfni jk quoqucreddunt,

tota tllafabula qurdftgntpctt,

6f

49.
4f.8
1

Vena

argenti rudis anguinea^

105. 2(5
,

''entoruwpiintttidovnde,

ptumbaginis, vtde , "Tlumbago p9rta


158. f

Vcnus ,ti\.6.e mari natd crtditttr,


15 16.
eii

4f
5 6.

Juauitatu De^i^rubea&fixa, 88.14.


diffufi,tad.
vidt,

VenAptr mefemerium
feraicdt^iiy^o.

4.wr-

bentgmjjjmd T^earam^

imtahca,

mtnora.

Capttcorno corona 5f. 56.


imponit, 9 6.;
5.

purpuream

Fmefica,

141.26

afirolcgisplamtahne'

Ventjicium SaUmat:Jry

VtHenimpuliinnjn,

191.5.67 105
,

uo{us,&tnprtmifquAndOy 65.5(5.^^1lofopbicdy

89.8

Vtnena reptdiitm quortimcunqut


,

88.26 mtdicamenro Jancmur t^^.y.&ftqq. Venmm babtre iemrtimSolcmyi^. i^.i^ s^dot.tde fjbuUmeie alle' avenenu attral}:mrury 189.5 deVenere
quo f^entru geneahgia,

&

Vtnenoftaiquidamfuimintpectilurtf,^
tiuiViSy

gcrica,

111.15.

Bafiliutquid firibdt^

88.15 ^t.6.-;.&f9qq, Venterpotitisfenfui , qiiamingenioferutt, Vtnuftaiemfaiieibumdnatjfe benumfrd'

ii^.inf-mvegetdn.hpotentidproprtt
defiintttu
c,'i,

gtk,
Vepres.,

105.17.18
1 9J miUe alia

ea

i.

in

komtnecur Ajixm

nugni muHdiexprimat ,
&feqq. Vtntusquii,

zti. 19. 20. Vertagus

leporit vefiigta inter

agmfctt,

202.15.16

4^

6.(^46.54. indert
ibi^.j^

Vefilius,

200,1 s
77.2,i
Vtfiii

Hatusfaptentat.atusdutur,

JirusVrJ^er,

N D

X.

'tyw.l/itudines quatSol tn iielo effici^ty 7.


1

Vifltsnon dttinguntur fulmim^ fi.S deyiriltb.SaturnoaMputdttsfahUexpti^ catiopcrbreuu, ^p.z

m mundo quoi^
terr^tyi^^.

tbtd.zi&fejq.

Vergim citaturti^f.^ 5 .(fr

15

o.c^iv^

11.

inttnte quid f^identes cur non dtjcernant

d^ 196.19. 10. cr 205.14


Vtridiicolor inter extnmosmedius, i^z.tn

vocesloquentiumy

104.26.1j
pro dtueffttatelod

Vtnumjac

quoscoloresmutabileSfibid.
vifur,

aniuaiur

dtuerfHm,\^%.vnmncurfortnu(^mtrati'46altero,ead.

ly. 10. n.cur,ibid.

boman omne dtcitm Vtridtagramindy


1.18.1920
inuentto.ibi^Jt
f^ti tus Solti,

ly.if.iO.c^feqq.

r(prAfentarc fttum cofia^

7 i
.

Fm iommendatt,
(irc4

155.

Virtuivegetatiuaanfitinlapidepbilofifht-

tractattonii gradtu.

Vtm

157 ex^rejfionmquid conftdaan1J7


ophici dtflillAtto ea-

co,iiy

oicnltii

Merctmi

philofophiciy

vide^MercMrtnc^.quinta^quayii^.di'
ctttirvitay
>^^^'*PP^'

dum, Vtnt lapiiuphtlo

&

ViganmAfenfitiua, 104.17.18.10

dim,ni/iquaiicen:ravtriujque jUKt diuerfa,

tittua,ead.zx.locomotma.^'^y^'^

ij8

adfemua, ead.p.&feqq:
tad.i6.&feqq. cur

inter Vinifp',ritf/m , cr bumanum

& ttnij8

H^^l^^^'

t^-^onuneahfoluttor

Huram
cinna.,

phtlofophicam fiinilitudo con-

qttaminbt/^
wr^r^oratiua,

xof.^i.zi.&jeqq.
ead.i^.&feqq-qini^t**

exVinofirfapa,

38.14

corrobereturatqueaugeatur., 20^.51-

Vinacurin(erdumdoliiiintailufaptfi.at,
5

& feqq.ratiocinatma

eai.y-^.O 2.06.
vide,

1.9

J&ftq^' imaginanditnmntttre,
77.15

deViniaomparatioy
benay

imagin.'calefaciendt&txftaadtdtcitur

VtpcrA nonftne venenOiZif.6. infuoUgt'

ettamfulphurihjmictiui,y<y.i^.laxa'
tiua

1^1 k Vipera demorft curab eadem remedtum


timt) vfn

&purgans qno augeatur, 124.

vt-

uificafaciescrefiere vegetabilia^j.iS.^p

praflantijhmumfibi quarant.
i$

8 8 54.
.

lapidificandt,

i66.iy occulta, paraljfin


181.32.34

&J^9.i.&feqq.
olo in

CTttrpofim

afferefts,

iViperiimidtcamentum,

18817.28 Vtresammay
ff>:citi

104.11

Viperarum halitu
.

Pbcentiiahomines

Vtresociultasafirorum cmqt^eplantarum
affluintes,rt&fillA!um,inda'

ptrnecarttradunt,i^o.^6.&cuftl^i.l

Vtpertnum aUxtphjtrmacum, 189.8.9.10

gare,fuprahumanitAtem videtttr,\i6
y

V%r vnus beneuolM , qutd intmiiii inter fe zi.&feqq. dijfidentibui p aftare queat, 69.4.5.^. Vtfiofumahudabvn^uofo,
Virgo, incutiu g^e-uium vntcorniscornH
depontt,efilunaphilofophi:a,

179-^1
5i-5^
5*8.9.10

Vtftofitinmomento.

ij5 Vtfushallucinatio,

Vtr^iniil4Ci^^.z.curit4dtclumi

md.

'^r*

N D

X.
164
i j

VifuanimallaqudihonmemdnnciUxntt Vrftnifcetus, Vu(t nafcuntur e gernnmbtu, 201.20.11


Vitjgradusinhominetresfant.zi^-genus
amortevixpalmumdifl4ns,i<;^9.iS'3^ ^^irii.barbari,
VitriolHm.fdintntralt,

7 jmwc.

tura, iB.^.fureultphtlofcpbidy

157

19-^1

71.22 rulcanas^

9j.'r4.

^517.14.
1

Tfeorim

Vttulus integtr altquando e nubibus delapftUy


f

faber fulmin* haniata, forma fabrtcaffe


poeti: fingitti r, 5 1
ritfts
.

F^efiris

ma-

VitHliMirini,

i8?,}i

tn cottu

pUmtarum
19. 15. 16.

objletrtcts

VlmusloquaxCjpnnofopktfiarum,
tJ\tagtca,

14J.
ead.

munere fungitur,
gnijicat)

tgnemfi-

\o^. etNsvtountta^i%.^ 6.
1

Vljfps, \z6. artifiXi 117.}.

eiiu foctt,

^fubterraneus, 70.5. eius vtres, ead.


ii.ij

1.

147.15

77ti ^^zaricumaurum ex %hentnfifacere, Vulcania progenies, viete, j^rum. Vulgus in brutorum cMtum procUuior V^nauofurftaUitddvtfofi, 160.7 fuit, 17924 '^niuentH^nitfj^lapjduphilofophiciy 107 Fulgi fomnium, 57 rmcorntt,videyA'i.^t;eros. rutpium aimfodina, 195.16.17

Vnumproalio,
Vnitas formaattributa,
Vniuerfaliumfubltmitas,
rolattlta in corte

'j^.i
ead-.^

ViilturanChymianotus,iyi.
prietates,

eiusprO'

iji.i^.&feqq.

207.55 j^ VuUurumodorandivu, philofophicd manfuifa Fxor,

z02.18.r9
ii.j(

ila,qu,

j(j8

Volucrismdimfuinnmittens,
^^

95.24

X.
XanthuSitquus AchiUis,
l6\.x.

Voluptatideinus beluin^ efl natura ,214.


^

Prtnd htmiani quomodo optu phibfophicumajinitletury

ziy
1(^4.

2..

Vrjmatrox.i^y.t' vndediiius,
aninmagijhnofitcognitiis,

ead. Zenith,

18
^i.i^.^o.c^^z.^

Vrfa

ccekjits

gemina, maior

& mncr,
I

Zefimoncitatur,

^i'^.

Zoophjton,

I44.j6.^i4f.
I

N D

S.

13S^'

^'^"^

mW^
^^^s

Ya fjk