Sei sulla pagina 1di 18

Contoh tulisan saintifik

KEPELBAGAIAN ORGANISMA DI TEPI PANTAI DAN HUTAN SIMPAN TELOK SENANGIN, MANJUNG, PERAK

Fatimah Mohamed

Universiti Pendidikan Sultan Idris 2013

KEPELBAGAIAN ORGANISMA DI TEPI PANTAI DAN HUTAN SIMPAN TELOK SENANGIN, MANJUNG, PERAK

Fatimah Mohamed

Tugasan ini adalah sebahagian daripada kerja kursus bagi kursus Biodiversiti dan Adaptasi, SRB3023 yang perlu diserahkan untuk memenuhi syarat lulus kursus ini

Universiti Pendidikan Sultan Idris 2013

PENGHARGAAN

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah menganugerahkan saya Geran Penyelidikan dengan kod XXX-XXXX-XX untuk saya menjayakan kajian mengenai biodiversiti flora dan fauna di Hutan di Daerah Manjung, Perak. Terima kasih ini juga ditujukan kepada semua kakitangan makmal, pelajar dan penduduk di ___ yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung.

PENGAKUAN

Dengan ini saya mengaku bahawa kajian dan laporan ini telah dilakukan dan ditulis oleh saya sendiri kecuali nukilan yang telah dinyatakan.

__________________ FATIMAH MOHAMED 24 April 2013

ABSTRAK Kajian ini telah dijalankan di laut tepi pantai dan hutan di pinggir pantai Telok Senangin, Manjung, Perak. Sampel alga, lumut, paku-pakis, tumbuhan dan haiwan dikutip dan direkodkan. Alga Sargassum, lumut Polytrichum, pelbagai paku-pakis, tumbuhan daripada beberapa famili dan serangga paling banyak dikumpul. Sekutu paku-pakis, Selaginella paling banyak ditemui berbanding paku-pakis sebenar, manakala tumbuhan jenis xeromorfik banyak ditemui. Pelbagai jenis semut dijumpai di kawasan hutan tepi pantai.

ABSTRACT Manjung, Perak. This research was carried out at the seashore and forest along the beach of Telok Senangin, Manjung, Perak. ____________________________________

Muka surat

PENGHARGAAN PENGAKUAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SINGKATAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 LATAR BELAKANG KAJIAN PENYATAAN MASALAH PERSOALAN KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN DEFINASI

i ii iii iv v vi vii viii 1

BAB 2

KAJIAN LITERATUR 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Alga di tepi pantai Taburan lumut Vegetasi paku-pakis tepi pantai Vegetasi hutan tepi pantai Kepelbagian haiwan tepi pantai

BAB 3

METODOLOGI 3.1 3.2 3.2 Kaedah pengumpulan sampel Kaedah pengawetan sampel Penamaan dan pengelasan

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS DATA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Alga tepi pantai Lumut tepi pantai Paku-pakis tepi pantai Tumbuhan tepi pantai Haiwan tepi pantai

BAB 5

PERBINCANGAN (bagi menjawab objektif kajian) DAN KESIMPULAN (Ringkas) RUJUKAN (Format APA) LAMPIRAN (Gambar, data mentah)

SENARAI JADUAL

Muka surat Jadual 4.1 Jadual 4.2 Kekerapan organisma dikutip di hutan tepi pantai Perbezaan organisma tepi pantai dan hutan tepi pantai 30 32

SENARAI RAJAH Muka surat

Rajah 4.1 Rajah 4.2

Sargassum Polytrichum

31 33

SINGKATAN c. anggaran

BAB 1

PENGENALAN

Kajian ini telah dijalankan di sekitar hutan

tepi pantai Telok Senangin, Manjung, Perak.

Terdapat pembangunan LINAS di tepi pantai ini yang dikatakan telah menjejaskan persekitaran pantai kawasan penangkapan ikan dan perkelahan di sini.

1.1

Latar belakang kajian

Kajian adalah bertujuan untuk mendapatkan data organisma yang terdapat di sekitar 12iodiver hutan tepi pantai Telok Senangin yang dikatakan telah dicemari akibat pembangunan LINAS dan aktiviti lain. Kepelbagaian Protista seperti alga, lumut, paku-pakis, tumbuhan dan haiwan direkodkan untuk tujuan .

1.2

Penyataan masalah

Kebanyakan kajian taksonomi hanya menumpu kepada satu jenis kumpulan organisma seperti kajian penghijrahan burung di Kuala Gula, Kuala Kurau, Perak, dan kajian vegetasi tumbuhan batu kapur di kawasan batu kapur di Ipoh, Perak. Kajian biodiversiti secara menyeluruh organisma di Perak banyak dilakukan di kawasan hutan simpan seperti hutan Royal Belum dan hutan Pulau Pangkor. Kini, kawasan di Telok Senangin, Manjung telah mengalami banyak perubahan akibat pembangunan LINAS yang mana kajian menyeluruh organisma di sana tidak pernah dilakukan. . 1.3 Persoalan kajian

Kajian ini adalah untuk menjawab beberapa soalan kajian berikut:

i. Apakah jenis alga, lumut, paku-pakis, jenis tumbuhan dan haiwan yang terdapat di kawasan tepi pantai dan hutan sekitar Telok Senangin, Manjung, Perak? ii. Apakah kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini?

1.4

Objektif kajian

Objektif kajian ini adalah: i. Mengenal pasti dan merekodkan jenis alga, lumut, paku-pakis, jenis tumbuhan dan haiwan yang terdapat di kawasan tepi pantai dan hutan sekitar Telok Senangin, Manjung, Perak. ii. Menentukan kekerapan organisma tersebut dijumpai di hutan ini.

1.5

Definisi a. Alga Organisma b. Lumut

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1

Alga Tepi Pantai

Beberapa jenis alga seperti Sargassum, Porphyra dan .. sering diperhatikan terdampar di tepi pantai (Siver, 1990). Keadaan ini disebabkan . Menurut kajian Wong (1997), alga tersebut

2.2

Taburan Lumut

Lumut sering dijumpai di kawasan berair dan sejuk, terutama sekali di kawasan pergunugan dan Lumut pernah direkodkan tumbuh pada .. (Sweet, 2000). .

2.3

Vegetasi Paku-pakis Tepi Pantai

Paku-pakis jenis .. sering dijumpai . (Holttum, 1985). Terdapat juga paku-pakis dengan fron (Ezza, 2012) yang ..

BAB 3

METODOLOGI

3.1

Kaedah Pengumpulan Sampel

Sampel kajian terdiri daripada lima Alam yang berbeza yang memerlukan kaedah penyampelan berbeza. Sampel alga dikutip terus daripada sampel yang terdampar di tepi pantai, manakala sampel lumut, paku-pakis dan tumbuhan dikutip dari kawasan hutan di tepi pantai. Semua bahagian yang berguna sebagai ciri untuk pengecaman diambil. . 3.2 Kaedah Pengawetan Sampel

Sampel alga diawet dalam larutan alcohol 50%, manakala sampel lumut, paku-pakis dan tumbuhan dibuat herbarium. .

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini memaparkan hasil kajian dan perbincangan 4.1 Alga Sargassum

Pengelasan alga Sargassum Alam Protista Filum Order Famili Genus Spesies -

Huraian spesies bagi Sargassum Alga perang. Kelp berbentuk ., mempunyai sporokarp, 3.0 x 2.0 cm; .. Tunjukkan imej/Rajah Kekerapan taburan Tunjukkan jadual dan interpret data. BUAT LEBIH KURANG SAMA KEPADA ORGANISMA LAIN

BAB 5

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1

Jenis Organisma Tepi Pantai dan di Hutan Tepi Pantai

Organisma yang paling banyak terdapat di tepi pantai adalah alga Sargassum. Menurut kajian Wong (1997), alga jenis ini .. Di kawasan perikanan Tawau, alga Sargassum jenis ..

5.2

fskso

5.4

Kesimpulan

Organisma yang paling kerap dijumpai di .. (ringkas dalam satu ke beberapa perenggan sahaja)

5.5

Cadangan Kajian di Masa Hadapan

Oleh kerana kekangan kajian seumpama ini perlu dilakukan dengan menekankan beberapa aspek seperti: a. Ffpppjn b. Norof c. fghjkl RUJUKAN
Angiosperm Phylogeny Group (2009), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG

III", Botanical

Journal

of

the

Linnean

Society 161 (2):

105

121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x, retrieved 20101210

Cronquist, A. (1981). An Integrated System of Classification of Flowering Plants . Columbia Univ. Press.

LAMPIRAN