Sei sulla pagina 1di 19

QUY TRNH IEU TRA S CO

CHNG I NHNG QUY NH CHUNG ieu 1 : Quy trnh nay c bien soan theo ung Quy trnh ieu tra s co QTNL-01-92 cua Bo Nang Lng ban hanh kem theo quyet nh so 82/NL/KHKT ngay 26-02-1992. ieu 2 : Quy trnh nay ap dung cho tat ca cac n v san xuat, truyen tai, phan phoi ien nang va Trung Tam ieu o Thong Tin do Cong Ty ien Lc TP.HCM quan ly. ieu 3 : Quy trnh phai c pho bien, to chc hoc tap ti can bo, cong nhan vien trong cac n v ke tren e moi ngi chap hanh nghiem chnh quy trnh theo chc nang nhiem vu cua mnh va co trach nhiem bao cao kp thi cho cap tren biet ve cac s co, hien tng bat thng cua may moc, thiet b hoac cac vi pham ky thuat an toan gay nguy hiem cho ngi va thiet b ma mnh a phat hien. ieu 4 : Trong qua trnh thc hien, cac n v ke tren can tuyet oi tuan thu cac ieu quy nh cua quy trnh. Neu co nhng iem g vng mac trong qua trnh thc hien, cac n v can co van ban gop y gi cho Cong Ty e nghien cu sa oi cho phu hp. ieu 5 : Nhng vi pham che o hoat ong bnh thng cua tram phat diesel, li ien tuy theo tnh chat vi pham, mc o h hong va hau qua cua chung gay ra ma anh gia la s co hay hien tng bat thng trong van hanh. ieu 6 : Muc ch cua cong tac khai bao, ieu tra, thong ke bao cao s co cung nh cac hien tng bat thng la: 1/ Tm nguyen nhan ky thuat va ngi gay nen s co cung nh cac hien tng bat thng. 2/ e ra cac bien phap ky thuat va to chc thc hien cac bien phap o nham ngan nga s co, cac hien tng bat thng va cac vi pham ti che o hoat ong bnh thng cua thiet b.

3/ Nang cao trach nhiem cua can bo, cong nhan vien trong cac n v nham am bao cung cap ien cho cac ho tieu thu mot cach an toan va lien tuc. 4/ Tren c s phan tch cac tai lieu ieu tra cu the oi vi cac s co xay ra cung nh viec phan tch cac so lieu thong ke s co va hien tng bat thng trong van hanh e yeu cau cac n v thiet ke, che tao, lap rap, hieu chnh, sa cha,... tm nhng bien phap can thiet va kp thi nham khac phuc nhng nhc iem, sai sot trong thiet ke, che tao va hoan thien cac ket cau thiet b ang van hanh va cac thiet b mi, nang cao chat lng che tao cac thiet b o, nang cao chat lng trong cong tac xay dng, lap rap, hieu chnh va sa cha cac cong trnh ien. ieu 7 : Viec xac nh, khong xac nh la s co cung nh hien tng bat thng c quy nh nh sau : 1/ Xac nh la s co hoac hien tng bat thng anh hng ti che o hoat ong bnh thng cua tram phat diesel, li ien ch c tnh khi a tiep nhan thiet b vao van hanh. Nhng thiet b d phong nong, d phong nguoi khi can thiet huy ong ma khong huy ong c v b h hong do ban the thiet b ( trong thi gian trc khi huy ong khong kiem tra e phat hien ra ) hoac do chu quan cua nhan vien van hanh vi pham quy trnh gay nen cung tnh s co. : 2/ Khong xac nh la s co oi vi cac trng hp sau

- Nhng thiet b chnh cua tram phat diesel nh : may phat ien, may diesel,... va cua li ien nh : ng day, may bien ap,... do b h hong c tach ra khoi van hanh e sa cha hoac ang van hanh nhng c phep ngng e sa cha nh kyma trong qua trnh sa cha nay do chu quan lam h hong them. - H hong cac thiet b mi lap rap xong ang trong giai oan hieu chnh, chay th nhng cha ban giao cho ben quan ly van hanh. Trong cac trng hp nay, cac h hong thiet b v n phai c ieu tra va bao cao len cap tren theo quy nh rieng.

ieu 8 : Cac nguon ien va ng day tai ien do a phng hoac cac nganh khac quan ly c phep noi vao li ien do Cong Ty quan ly eu phai tuan theo cac quy nh ve ky thuat, an toan cua nganh ien. Trng hp xay ra s co tren li ien chung ma nguyen nhan do cac n v tren gay ra th cac n v quan ly ien thuoc Cong Ty chu trach nhiem to chc ieu tra va co quyen yeu cau cac n v tren phoi hp, tao moi ieu kien can thiet e viec ieu tra, ket luan c ung an theo quy nh cua quy trnh nay. ieu 9 : Nghiem cam moi hnh thc bao che, dau diem, khai bao khong ung s that hoac can tr cong tac khai bao, ieu tra s co.

CHNG II S CO VA HIEN TNG BAT THNG I/ S CO ieu 10 : Trong pham vi quan ly cua Cong Ty, s co c chia lam 2 loai sau : + S co tram phat diesel. + S co li ien. Tuy theo mc o h hong thiet b va hau qua gay ra ma s co tram phat diesel, s co li ien c phan loai thanh 3 cap : s co cap I, s co cap II, s co cap III. A- S co tram phat diesel ieu 11 : Trong tram phat diesel, khi xay ra mot trong cac vi pham di ay th c anh gia la s co cap I : 1/ H hong cac may diesel, may phat ien co cong suat t 1500kW tr len cung nh cac may bien ap tang ap co cong suat t 2500kVA tr len phai tach ra khoi van hanh vi thi gian tren 8 gi. 2/ Hoa hoan trong tram phat diesel co cong suat t 500kW tr len phai ngng van hanh vi thi gian tren 4 gi. ieu 12 : Trong tram phat diesel, khi xay ra mot trong cac vi pham di ay th c anh gia la s co cap II : 1/ H hong cac may diesel, may phat ien co cong suat di 1500kW, cac may bien ap tang ap co cong suat di 2500kVA phai tach ra khoi van hanh vi thi gian tren 8 gi; cung nh oi vi cac may diesel, may phat ien co cong suat t 1500kW tr len, may bien ap tang ap co cong suat t 2500kVA tr len thi gian khoi phuc en 8 gi. 2/ Hoa hoan trong tram phat diesel co cong suat di 500kW phai ngng van hanh vi thi gian tren 4 gi, cung

nh oi vi tram phat diesel co cong suat t 500kW tr len thi gian ngng van hanh en 4 gi. ieu 13 : Cac trng hp h hong thiet b chnh, phu hoac vi pham cong nghe san xuat ien lam anh hng en che o van hanh bnh thng cua tram phat diesel ma mc o cha ti mc quy nh cac ieu 11,12 a neu tren nhng lai tren mc quy nh ieu 17 (hien tng bat thng) th c anh gia la s co cap III. B- S co li ien ieu 14 : Tren li ien, khi xay ra mot trong cac vi pham di ay th c anh gia la s co cap I : 1/ H hong ng day truc chnh ien ap 110kV phai tach ra khoi van hanh e sa cha vi thi gian tren 1 gi; h hong may bien ap lc ien ap 110kV phai ngng van hanh e sa cha vi thi gian tren 8 gi; cung nh h hong cac thiet b khac cua tram 110kV d n en phai ngng van hanh tram vi thi gian tren 8 gi. 2/ May bien ap lc 110kV ang trang thai d phong khi can huy ong ma khong huy ong c v b h hong do ban the thiet b hoac do nhan vien van hanh vi pham quy trnh gay nen trong thi iem huy ong khong the khoi phuc lai c phai tach ra e sa cha vi thi gian tren 8 gi. 3/ Hoa hoan trong cac tram bien ap 110kV lam ngng van hanh tram tren 1 gi. 4/ V ly do nao o tren li ien ma phai ngng cap ien t 50% phu tai tr len so vi yeu cau cua bieu o ieu o tai Thanh pho Ho Ch Minh vi thi gian tren 4 gi. 5/ Ngng cap ien cho cac phu tai ac biet quan trong ma thi gian ngng cap ien nay vt qua thi gian cho phep e thao tac ong ien tr lai theo qui dnh. ieu 15 : Tren li ien, khi xay ra mot trong cac vi pham di ay th c anh gia la s co cap II : 1/ H hong cac ng day ien ap 66kV phai ngng van hanh e sa cha vi thi gian tren 8 gi.

H hong cac ng day nhanh re ien ap 110kV phai ngng van hanh e sa cha vi thi gian tren 1 gi; cung nh h hong cac ng truc ien ap 110kV phai ngng van hanh e sa cha vi thi gian en 1 gi. 2/ H hong cac may bien ap lc cac tram bien ap 66kV co cong suat t 1800kVA tr len phai ngng van hanh e sa cha vi thi gian tren 24 gi hoac h hong cac thiet b khac cua tram loai nay buoc ngng van hanh tram tren 24 gi; cung nh h hong may bien ap lc 110kV hoac h hong cac thiet b khac cua tram buoc phai tach may bien ap hoac ngng van hanh tram e sa cha vi thi gian en 8 gi. 3/ Cac may bien ap lc cac tram 66kV co cong suat t 1800kVA tr len ang trang thai d phong khi can huy ong ma khong huy ong c v b h hong do ban the thiet b hoac do nhan vien van hanh vi pham quy trnh gay nen trong thi iem huy ong phai tach ra e sa cha lau dai; cung nh oi vi may bien ap lc 110kV phai tach ra e sa cha vi thi gian en 8 gi. 4/ Hoa hoan trong cac tram bien ap 110kV lam ngng van hanh tram vi thi gian en 1 gi. Hoa hoan trong cac tram bien ap 66kV buoc phai ngng van hanh tram vi thi gian tren 1 gi. Hoa hoan trong cac tram bien ap t 6kV en di 35kV lam h hong toan bo t may bien ap en cac thiet b khac trong tram. 5/ V ly do nao o tren li ien ma phai ngng cap ien t 30% en di 50% phu tai so vi yeu cau cua bieu o ieu o tai Thanh pho Ho Ch Minh vi thi gian tren 4 gi. 6/ Ngng cap ien t 50% phu tai tr len so vi yeu cau cua bieu o ieu o tai Thanh pho Ho Ch Minh vi thi gian en 4 gi. 7/ Ngng cap ien cho cac phu tai ac biet quan trong ma thi gian ngng cap ien nay khong vt qua thi gian cho phep e thao tac ong ien tr lai theo quy nh. ieu 16 : Cac trng hp h hong thiet b, vi pham che o hoat ong bnh thng tren li ien ma mc o cha ti

mc quy nh cac ieu 14,15 a neu tren nhng lai tren mc quy nh neu ieu 17 ( phan hien tng bat thng ) th c anh gia la s co cap III.

II/ HIEN TNG BAT THNG ieu 17 : Tram phat diesel, li ien co thiet b van hanh khong bnh thng cung nh cac vi pham cong nghe san xuat, truyen tai va phan phoi ien nang ma khong thuoc pham vi quy nh cac ieu cua phan S co trong qui trnh nay eu c anh gia la hien tng bat thng trong van hanh. Cu the nh sau : 1/ Thiet b chnh, thiet b phu trong tram phat diesel va tren li ien van hanh khong bnh thng hoac co hien tng h hong nhng v n con duy tr van hanh c cho en ky sa cha ke tiep hoac en khi ieu o cho phep dng. 2/ Thiet b phu trong qua trnh van hanh xay ra h hong hoac co hien tng h hong can phai ngng van hanh ma khong gay s co lam ngng thiet b chnh. 3/ Thiet b chnh van hanh khong bnh thng nhng a co ke hoach xin ngng thiet b hoac xin giam cong suat e ngan nga trc khi s co co the xay ra. 4/ H hong thiet b bao ve, he thong t ong ieu khien, he thong tn hieu trung tam, he thong thong tin lien lac, cac thiet b ieu o phai khoi phuc lai trong thi gian en 8 gi.

CHNG III PHAN LOAI NGUYEN NHAN S CO VA HIEN TNG BAT THNG ieu 18 : S co va hien tng bat thng xay ra trong tram phat diesel va li ien tuy theo tnh chat vi pham va pha ngi gay nen ma c phan loai thanh cac nguyen nhan : chu quan va khach quan. ieu 19 : S co va hien tng bat thng xay ra ma nguyen nhan gay nen bi mot trong cac trng hp sau ay th c phan loai la nguyen nhan chu quan : 1/ Do cong tac ch ao san xuat cua lanh ao cac n v trc tiep gay ra nh : + Khong quan tam hoac thieu quan tam en viec cung co cong tac quan ly ky thuat, ky thuat an toan. + Quan ly thiet b long leo, khong co bien phap tch cc e khac phuc kp thi cac sai sot cua thiet b. + Khong trang b ay u cac qui trnh van hanh thiet b, qui trnh chc nang nhiem vu cua phong, ban, phan xng, to oi san xuat,..v..v. + Khong to chc thc hien hoac khong on o , kiem tra thc hien che o sa cha, bao dng nh ky thiet b ung ky han, ung quy trnh. + Khong ieu tra phan tch cac nguyen nhan s co va hien tng bat thng cung nh khong thi hanh cac bien phap e ngan nga s co, e vi pham tai dien. + Khong to chc thc hien ay u cong tac boi huan nghiep vu va sat hach qui trnh, qui pham cho cong nhan va can bo quan ly.

+ Bo tr phng thc san xuat va day chuyen san xuat khong hp ly. 2/ Do nhan vien van hanh trc tiep gay nen nh : + Khong thc hien ay u cac quy trnh van hanh, quy trnh nhiem vu, quy trnh x ly s co, quy trnh bao dng thiet b,... cung nh cac noi quy, ky luat san xuat. + Trong van hanh khong theo doi kiem tra e phat hien kp thi cac khiem khuyet cua thiet b e x ly. 3/ Do nhan vien sa cha va th nghiem + Bo qua hang muc sa cha, th nghiem hoac lam khong am bao chat lng, khong phat hien het cac h hong cua thiet b. + au sai mach, sai quy cach ky thuat, oc nham thong so th nghiem. + Ket thuc cong tac khong kiem tra, xem xet ky cang e quen dung cu o nghe, tap vat trong thiet b e khi a thiet b vao lam viec gay h hong. ieu 20 : S co va hien tng bat thng xay ra ma nguyen nhan gay nen bi mot trong cac trng hp sau ay th c phan loai la s co khach quan : 1/ Do c quan thiet ke, xay dng, lap rap, hieu chnh, sa cha. Do chat lng thiet ke, xay dng, lap rap, hieu chnh, sa cha kem, khong am bao ma trong qua trnh nghiem thu ban giao e a vao van hanh khong phat hien ra c. 2/ Do chat lng vat t, thiet b Cac vat t, thiet b mi a vao van hanh hoac ang van hanh con trong thi gian tuoi tho ma b h hong do co nhng khuyet tat, thieu sot ve chat lng nguyen vat lieu che tao thiet b.

Nguyen nhan neu tren ch c ket luan trong trng hp nam c ay u c s ky thuat, ket luan c nguyen nhan chat lng khong at yeu cau, ong thi phai lap bien ban ieu tra ve chat lng thiet b. 2/ Do ca nhan hoac to chc ben ngoai + Do ban sung vao ng day, nem canh cay, chat cay o vao ng day, tram ien gay s co; ao lap sat chan cot ien gay nghieng, o cot; lam nha ca, cong trnh, kho tang di ng day khong am bao ng day van hanh an toan; o to, tau thuyen, sa lan,... cham vao ng day gay t day, o cot ien. + ng day, tram ien, tram phat diesel b ke ch pha hoai hoac b ngi xau gay h hong. + Do thiet b ien cua khach hang h hong hoac khach hang thao tac sai gay s co vt cap len li ien ma pham vi quan ly van hanh khong the phong nga c. + Do nguon ien, he thong truyen tai ien khong thuoc quyen quan ly cua Cong Ty khong on nh anh hng en li phan phoi ien phai cat ien sa thai phu tai. + Do khong c cap u nhien lieu hoac nhien lieu chat lng xau ma vi pham nay khong phai do can bo, nhan vien tram phat diesel hoac can bo ieu hanh san xuat ien gay nen. 3/ Do thien tai + Do bao, lut, giong, set,... gay h hong tram phat diesel, li ien ma pham vi quan ly van hanh khong the e phong ngan chan trc c. ieu 21 : Neu s co hoac hien tng bat thng xay ra do mot nguyen nhan nay nhng lai phat trien them theo nhng nguyen nhan khac vi nhng hau qua nang ne hn th viec phan loai phai c xac nh theo viec phat trien hau qua o.

10

CHNG IV XAC NH SAN LNG IEN THIEU HUT DO S CO GAY RA ieu 22 : San lng ien thieu hut do s co gay ra c tnh t luc vi pham viec cap ien vi nhng thong so bnh thng cho ti khi phuc hoi viec cap ien tr lai bnh thng cho cac phu tai. ieu 23 : Lng ien nang phat ra thieu do s co tram phat diesel c tnh bang hieu so cong suat trc va sau khi han che nhan vi thi gian keo dai viec han che. CHNG V QUY NH VE KHAI BAO, IEU TRA, THONG KE, BAO CAO S CO A- Quy nh ve khai bao s co ieu 24 : Moi s co xay ra tram phat diesel, li ien eu phai thc hien khai bao theo quy nh di ay. 1/ Cap Cong Ty Thc hien bao cao nhanh ve Tong Cong Ty ien Lc nhng trng hp s co sau : a/ Khi xay ra mot trong cac s co cap I tram phat diesel, li ien cung nh cac s co ac biet nghiem trong nh :

11

diesel.

+ H hong cac cong trnh chnh cua tram phat

+ H hong tram trong cac thiet b chnh cua tram phat diesel nh : may diesel, may phat ien co cong suat t 1500kW tr len, may bien ap tang ap co cong suat t 2500kVA tr len. + Hoa hoan ln trong tram phat diesel, tram bien ap 66kV, 110kV buoc phai ngng van hanh nha may va tram bien ap. + H hong hang loat thiet b tren li truyen tai 66kV,110kV do thien tai, ch hoa gay nen. b/ Cac s co co kem theo tai nan chet ngi, tai nan nghiem trong nhieu ngi. 2/ Cap n v Thc hien bao cao nhanh ve Cong Ty nhng trng hp s co cap I trong tram phat diesel va li ien. ieu 25 : Noi dung cua bao cao nhanh gom co : + Thi gian xay ra s co. + Neu tom tat dien bien s co. + D kien s bo nguyen nhan s co, mc o h hong, s bo thiet hai. + Ngi gay ra s co. + D kien bien phap khac phuc va thi gian x ly xong s co. B/ Quy nh ve ieu tra s co ieu 26 : Moi mot s co cung nh hien tng bat thng xay ra tram phat diesel, li ien phai c ieu tra xem xet can than, tm ra nguyen nhan e khac phuc va ngan nga vi pham tai dien. Viec ieu tra c bat au ngay sau khi vu viec xay ra va ket thuc trong thi gian khong qua 10 ngay.

12

ieu 27 : Khi xet nguyen nhan sup o cac cong trnh dng tram phat diesel, li ien hoac s co do thien tai ra phai tien hanh xem xet en nhng ieu khoan ve dng c ban a c Nha nc phe duyet cung nh ieu kien ve kh hau, thuy van, to o gio.

xay gay xay cac

ieu 28 : Tuy theo tnh chat va mc o nghiem trong cua s co nh a phan loai chng II ma viec to chc ieu tra c quy nh nh sau :

1/ Cap Cong Ty Ve nguyen tac se trc tiep to chc ch ao, ieu tra cac vu s co cap I tram phat diesel va li ien. Tuy nhien Cong Ty co the uy quyen cac n v trc tiep ieu tra cac vu s co cap I neu xet thay khong can thiet phai do Cong Ty ieu tra. Thanh phan oan ieu tra cua Cong Ty gom co : + Chu tr ieu tra : Pho Giam oc Ky Thuat. + Tham gia ieu tra : Phong ky thuat, Trung Tam ieu o Thong Tin, Phong Thanh tra bao ve, Phong Thanh tra ky thuat an toan va cac n v co lien quan. 2/ Cap n v Ve nguyen tac trc tiep to chc ch ao, ieu tra cac vu s co cap II tr xuong, hoac trc tiep ieu tra cac s co cap I c Cong Ty uy quyen. Thanh phan oan ieu tra cua n v gom co : ky thuat. + Chu tr ieu tra : Giam o hoac Pho Giam o

+ Tham gia ieu tra : Phong ky thuat, Phong ieu o, Phong Thanh tra bao ve, oi quan ly ng day va tram, ky s an toan cac n v va cac ca nhan co lien quan.

13

3/ Nhng s co cap I ac biet nghiem trong gay thiet hai ln ve kinh te, lam ngng tre lau dai viec cung cap ien cho cac nganh kinh te quo dan cung nh e doa sinh mang cua nhieu ngi th viec ieu tra se do Tong Cong Ty quyet nh cu the ngi chu tr va cac thanh phan tham gia ieu tra. ieu 29 : Cong Ty co quyen tham gia bat c cuoc ieu tra s co nao cua cac n v va co quyen phu quyet cac ket luan trong bien ban ieu tra cua cac n v Trong trng hp oan ieu tra s co cua Cong Ty xuong ieu tra s co xay ra cac n v, neu n v co s co co nhng iem khong thong nhat vi ket luan cua oan ieu tra th c quyen bao lu y kien trong bien ban ieu tra va khieu nai len c quan quan ly cap cao hn. Trong thi gian ch cap tren xem xet, ket luan lai th ngi phu trach n v co s co v n phai chap hanh nghiem chnh cac bien phap giai quyet cua oan ieu tra s co a neu ra. ieu 30 : Ket qua ieu tra phai lap thanh bien ban (theo bieu m u so 1 phan phu luc) co u ch ky cua ai dien cac thanh phan trong oan ieu tra, co ch ky va ong dau cua thu trng n v. Bien ban ieu tra oi vi cac s co cap I va s co ac biet nghiem trong c neu trong trng hp phai bao cao nhanh nh muc 1 ieu 24 phai c gi ve Tong Cong Ty. oi vi s co cap II, tuy theo tnh chat, mc o thiet hai, hau qua cua tng s co cu the gay nen ma Cong Ty yeu cau n v xay ra s co phai gi bien ban ieu tra ve Cong Ty trong trng hp xet thay can thiet. Thi han gi cac bien ban ieu tra tren ay ve Tong Cong Ty hoac ve Cong Ty khong cham qua 10 ngay sau khi ket thuc ieu tra. C/ Quy nh viec thong ke, bao cao ieu 31 : Tat ca nhng s co cung nh hien tng bat thng trong van hanh xay ra thuoc pham vi quan ly cua cac n v eu phai c ghi chep kp thi va ay u chnh xac vao so theo doi s co cung nh so theo doi hien tng

14

bat thng do bo phan Thanh tra ky thuat an toan cua n v quan ly, cu the nh: ten ng day,thiet b; ngay gi, thi gian mat ien; nguyen nhan; phan loai nguyen nhan va v tr s co,.v.v.. Cac cong viec cu the c quy nh cho cac Phong, Ban va cac n v thuoc Cong Ty nh sau : 1/ Phong Ky Thuat Cong Ty - Nghien cu xay dng hoan chnh cac loai bieu mau thong ke cac trng hp s co va hien tng bat thng. - Ghi nhan ay u cac loai s co tren li ien, lap bao cao hang thang, quy va ca nam. - Tong hp, phan tch hang tuan, hang thang, hang quy va ca nam cac trng hp s co va hien tng bat thng gay mat ien e tm bien phap x ly nham giam en mc thap nhat so lan va thi gian mat ien tren li ien TP.HCM. - Cham iem thi ua ve viec gian oan cung cap ien. 2/ Trung Tam ieu o Thong Tin - Ghi nhan ay u so lieu cac lan mat ien do: + S co. + Cat ien ot xuat. + Cat ien nh ky. + Rle 81 sa thai phu tai. + Do nguon. - Hang ngay thc hien bao cao nhanh gi Tong Cong Ty va cac Phong, Ban, n v lien he ve viec s co mat ien va hien tng bat thng. - Tham gia cham iem thi ua ve viec gian oan cung cap ien.

15

- Thong bao en cac n v lien quan cac s co tren tng tuyen day va cac trng hp mat ien do rle 81, do nguon. - Quan ly ho s va thong ke s co mat ien va hien tng bat thng tren li ien TP.HCM. 3/ ien Lc Khu Vc, X Nghiep ien Cao The - Thong ke s co va hien tng bat thng thuoc pham vi n v quan ly theo bieu m u quy nh. - Tong hp, phan tch hang tuan, hang thang, hang quy va ca nam cac trng hp gay mat ien e tm bien phap x ly nham giam en mc thap nhat so lan va thi gian mat ien thuoc khu vc n v quan ly. - Quan ly ho s s co mat ien va hien tng bat thng thuoc khu vc n v quan ly. - Hang thang cac so theo doi s co va hien tng bat thng phai c trnh lanh ao n v xem xet, ghi y kien nhan xet, ch ao va ky ten vao o. ieu 32 : Che o thong ke, bao cao s co va hien tng bat thng c quy nh nh sau : 1/ Hang thang cac n v phai gi bao cao thong ke tat ca cac loai s co cung nh cac hien tng bat thng theo mau quy nh ( bieu m u so 2,3 phan phu luc) cho Phong Ky Thuat Cong Ty trc ngay 25 cua thang o. 2/ Neu co s co cung nh hien tng bat thng trong cac ngay con lai cua thang o th se bo sung vao bao cao thang sau. Neu trong thang khong co s co cung nh hien tng bat thng th trong bieu thong ke ghi ro la khong co g va van phai bao cao ung ky han.

16

PHAN PHU LUC

Bieu mau so 1 Cong Hoa Xa Hoi

Tong Cong Ty ien Lc Viet Nam Chu Ngha Viet Nam Cong Ty ien Lc TP.HCM phuc nam BIEN BAN IEU TRA S CO ( Ten cua s co ) 1/ Thanh phan oan ieu tra - Trng oan. - Cac thanh vien.

oc lap - T do - Hanh ---------------TP.HCM, ngay thang

2/ en ieu tra s co ( ten s co ) ; xay ra tai : - X nghiep ... - Thuoc Cong Ty ien Lc ... 3/ Ngay gi va ni xay ra s co. 4/ Thi tiet luc xay ra s co. 5/ Che o hoat ong trc khi xay ra s co.

17

6/ Dien bien s co va tnh hnh h hong thiet b. 7/ Ngay gi phuc hoi lai hoat ong bnh thng. 8/ So lieu chu yeu ve ly lch thiet b h hong ( nam che tao, nam van hanh, cho h hong, cac trng hp h hong trc, ngay thang tien hanh sa cha gan nhat va ket qua th nghiem cuoi cung trc khi xay ra s co ). 9/ ac iem va anh gia s hoat ong cua rle bao ve va t ong hoa cung nh cac phng tien thong tin lien lac hien hanh. 10/ Nguyen nhan sinh ra s co va ngi gay ra s co. 11/ Nguyen nhan e s co phat trien va ngi e s co phat trien. 12/ Phan loai s co thuoc cap nao. 13/ Gia tr thiet hai do s co gay nen - Gia tr hien vat h hong. - San lng ien thieu hut do s co gay nen. - Liet ke cac ho trong iem ln, ac biet quan trong b mat ien. 14/ Ket luan va kien ngh cua oan ieu tra. 15/ Nhng bien phap nham khac phuc s co va phuc hoi lai thiet b b h hong. 16/ Y kien tiep nhan cua lanh ao n v xay ra s co - Trong oan ieu tra ky ten. - ai dien cac ben tham gia oan ieu tra ky ten. - ai dien n v co s co ky ten va ong dau. Chu y : oi vi cac vu s co cap I ac biet nghiem trong can phai co cac tai lieu sau ay nh kem vi bien ban ieu tra : 1/ Cac bang giay cua ong ho t ghi ( neu co ). 2/ Ban sao bien ban kham, th nghiem gan nhat.

18

3/ Cac tai lieu ghi chep co lien quan en ieu o van hanh. 4/ Cac ban khai cua ngi co lien quan. 5/ Cac ban sao trch so lieu thong ke, tnh toan, so lieu kh tng thuy van ( do c quan kh tng thuy van cap ) trong trng hp xac nh nguyen nhan do thien tai. 6/ Bien ban kiem tra, th nghiem sau s co ke ca chup anh ni h hong can thiet. 7/ Van ban khieu nai en bu oi vi nha che tao hoac cac n v thiet ke, xay dng, lap rap, hieu chnh,... trong trng hp can thiet. 8/ Tai lieu ve ngi gay ra s co cung nh e s co phat trien gom : - Ho ten tuoi - Nghe nghiep, chc vu, tham nien cong tac. - Trnh o van hoa. - Ket qua sat hach qui trnh, qui pham. - Mot so ac iem rieng ( gia nh, v con, hoan canh, cac dau an ve lch s ban than ). - Nhan xet cua lanh ao n v.

19