Sei sulla pagina 1di 8

KRM 3043 : PENGURUSAN DATA Tajuk tugasan : REFLEKSI Kumpulan : UPSI 16 (A112 PJJ) Disediakan oleh :

Nama
NAVA RETHNAM A/L VAGADRAMUN

No.id
D20102043583

No.telefon
017 9502327 / 0142987872

NAMA TUTOR E- LEARNING

EN. Abdul Halim bin Amat @ Kamaruddin

TARIKH SERAH

07 / 10 / 2012

refleksi

Page 1

perkara

muka surat

UNIT PELAJARAN 2

UNIT PELAJARAN 3

UNIT PELAJARAN 5

UNIT PELAJARAN 7

UNIT PELAJARAN 9

refleksi

Page 2

Penghargaan

Segala puji bagi TUHAN.syukur saya kehadrat Illahi kerana dengan keizinanNya saya telah berjaya menyelesaikan kajian ini. Saya amat berterima kasih kepada orang perseorangan dan pihak-pihak tertentu yang banyak membantu dalam proses menyiapkan tugasan ini. Pertama, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas buat pensyarah saya EN.ADDUL HALIM B. AMAT @KAMARUDIN yang terlalu banyak memberi bantuan, nasihat, melalui E-FORUM dalam menyiapkan tugasan ilmiah ini. Selain itu terima kasih juga diucapkan kepada rakan rakan yang sudi berkongsi maklumat berkaitan tugasan ini.Saya amat berbangga dan berpuas hati kerana berjaya menyiapkan kerja kursus mengikut masa yang ditetapkan

refleksi

Page 3

FLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 2 TAJUK Sejarah dan kegunaan Statistik

LAMPIRAN 1

Ringkasan isi kandungan unit Unit ini menerangkan secara ringkas mengenai sejarah perkembangan ilmu Statistik , pengembangan penggunaan Statistik dan keperluan menguasai ilmu Statistik. Statistik ialah satu kaedah dimana pelbagai maklumat digabung dalam satu gambarajah ( visual ) dalam usaha membantu untuk menyelesaikan sesuatu masalah .Antara ilutrasi yang biasa digunakan adalah Piktograf , Carta Pai ,Graf Garisan , Carta Palang , Histogram dan Poligon. Penggunaan angka sahaja tidak memadai untuk memberi sesuatu maklumat , kerana ia membosankan dan boleh mengelirukan kita.Terdapat beberapa proses yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu Statistik seperti proses mengumpul maklumat , memproses , perwakilan dan pentafsiran data. Pada zaman dahulu Ilmu ini digunakan oleh pemerintah supaya senang menguruskan kawasan jajahan dengan memasukan maklumat maklumat seperti pungutan cukai , keluasan Sesuatu kawasan jajahan dan sebagainya. Zaman sekarang kesemua bidang seperti bidang pertanian , industri, perubatan dan penyeledikan amat bergatung kepada ilmu Statistik.

2 Bil 1 2 3 4 5

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Ilutrasi visual menganalisis Inkuiri Statistik Inferensi Penjelasan Gambarajah ataupun apa apa yang dapat dilihat yang mempunyai maklumat Menkaji maklumat yang diperolehi selepas sesuatu kajian Maklumat maklumat yang perlu dicari Satu kaeadah pengumpulam maklumat , membuat analisis dan membuat keputusan berdasarkan dapatan dari kajian tersebut menghuraikan hubungan di antara variabel-variabel kajian dan juga mengaitkannya dengan ciri-ciri sampel kepada populasi kajian.

Pandangan / komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisma keguruan anda Walaupun murid sekolah rendah didedahkan dengan topik Data handling tetapi kita sebagai guru gagal melihat aspek statistik secara menyeluruh . Pada hemat kita statistik ialah sesuatu ilmu yang berkait dengan Piktograf dan Carta Pai. Unit ini Berjaya memberi satu input yang sangat tinggi akan penggunan Statistik dalam menganalisis markah kedudukan dan kecendurang minat terhadap matapelajaran matematik.

refleksi

Page 4

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK Pengumpulan dan Pengurusan Data

LAMPIRAN 1

Ringkasan isi kandungan unit Unit ini menerangkan mengenai beberapa istilah ataupun key word dalam pengurusan data . Unit ini juga memberi gambaran bahawa data sebenarnya boleh dibahagi kepada dua , iaitu data yang boleh dikira ( kuantitatif ) dan data melalui pemerhatian ( Kualitatif ). Istilah seperti pemboleh ubah juga diberi pendedahan . saya dapat memahami istilah seperti gundal , kekerapan , kekerapan terkumpul, saiz kelas , titik tengah, had bawah kelas , had atas kelas dan sebagainya. Selain daripada itu unit ini membantu saya dalam menganlisis bahawa data Diskret banyak merujuk kepada nilai angka nombor bulat atau nilai yang boleh dikira tanpa membuat saiz kelas. Manakala data Selanjar perlukan saiz kelas kerana nilainya dalam bentuk perpuluhan seperti berat badan dan ketinggian sekumpulan manusia Unit ini menerangkan mengenai kebaikan penggunaan Statistik dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan meletakkan pelbagai maklumat dalam satu ilutrasasi ataupun jadual. Penguasan dalam Statistik dapat membantu kita dalam meletakkan pelbagai maklumat anak murid kita dalam satu jadual sahaja

2 Bil 1 2 3 4 5

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Klasifikasi Pembolehubah Kuantitatif Pengumpulan data Data Penjelasan Satu Set data yang disusun secara bersistem dalam kelompok menurut kaedah yang ditetapkan Satu ciri yang berbeza antara satu sama lain dalam kumpulan yang sama Nilai yang mempunyai nombor bulat ( tiadanombor perpuluhan ) Meletakkan nilai nilai yang diperolehi dalam kumpulan - kumpulan maklumat

Pandangan / komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisma keguruan anda Ilmu yang diperturunkan dalam unit ini banyak membantu saya dalam memurnikan pengumpulan data anak murid saya seperti maklumat keluarga ( bilangan adik beradik ) , pengumpulan markah mengikut kemahiran kemahiran tertentu ( KSSR ) . Unit ini juga membantu saya dalam membuat satu analisa secara menyeluruh mengenai anak murid saya secara jitu dan mudah difahamai oleh rakan rakan saya. Ilmu dalam unit ini perlu diperkembangkan kepada seluruh guru melalai latihan dalaman ( in house training ).

refleksi

Page 5

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK Perwakilan Data

LAMPIRAN 1

Ringkasan isi kandungan unit Unit ini memperincikan langkah langkah dalam proses pewakilan data seperti pengumpulan , pengurusan , perwakilan , penganlisasan dan menginteprestasi data. Perwakilan data secara visual mudah difahami dengan lebih jelas. Unit ini menerangkan bahawa terdapat dua jenis data berangka iaitu data diskrit dan data selanjar. Sistem pengundalan ditikberatkan dalam unit ini kerana ia mudah dan senang diaplikasikan . pada pendapat saya ia sangat berguna kepada murid sekolah rendah. Murid dapat menulis Sesuatu data ( nilai berangka ) dengan gundalan walaupun ada murid yang tidak menguasai penulisan nombor daripada sepuluh keatas Selain daripada itu unit ini memberi beberapa contoh ilustrasi yang boleh digunakan dalam perwakilan data seperti Piktograf , Carta palang , carta Palang Menegak , carta palang Melintang dan sebagainya. unit ini juga membantu dalam membuat kiraan melibatkan darjah Sudut dalam perwakilan data menggunakan Carta Pai.Unit ini Berjaya memberi input mengenai perbezaan diantara penggunaan pelbagai ilutrasi

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Bil 1 2 3 4 5 Konsep Analisis Data Diskrit Data Selanjar Gundalan Data berangka Penjelasan Satu keadah dimana maklumat yang diperolehi dikaji secara khusus Data yang diikumpulkan dengan mengira bilangan sebenar Data yang dikumpulkan melalui pengukuran dan nilai dari skala selenjar Satu kaedah dimana nombor dikira dalam kkumpulan lima - lima Nilai data yang ditulis dalam angka

Pandangan / komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisma keguruan anda Saya sangat suka dengan isi unit ini kerana ia memberi contoh untuk setiap ilutrasi seperti Carta Palang, Carta Pai dan sebagainya. Sealain daripada itu Unit ini memberi penerangan terperinci mengenai langkah pengiraan dan melukis carta Pai. Dengan mengikut panduan dalam unit ini maka markah anak murid kita dapat ditunjukkan dengan lebih bersistematik dengan menggunakan ilutrasi yang sesuai daripada kaedah lama yang menggunakan Nama Murid Dan Markah ( jadual ) .

refleksi

Page 6

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK Sukatan kecenderungan memusat

LAMPIRAN 1

Ringkasan isi kandungan unit Unit ini memberi input dan formula pengiraan mengenai istilah min , mod dan median secara ringkas. Sukatan kecenderungan memusat ialah ukuran purata yang menunjukkan ukuran pusat sesuatu taburan data dan ianya merupakan asas pengukuran dalam statistic. Unit ini juga membincangkan mengenai kaedah mencari min , mod dan median untuk data terkumpul dan data tak terkumpul. Adalah amat jelas dimana mencari nilai min , mod dan median bagi data terkumpul adalah lebih rumit berbanding dengan data tak terkumpul. Min merupakan purat satu kumpulan data. Dalam data tak terkumpulmin dikira dengan menjumlahkan kesemua nilai dan bahagi mengikut kumpulan . Manakala dalam data terkumpul pula ia dikira dengan mencari titik tengah diikuti dengan kekerapan. Jumlah titik tengah didarab kekerapan bahagi dengan kekerapan. Mod pula ialah satu nilai yang paling berulang manakal dalam data terkumpula ia adalah titik tengah kelas mod. Median dalam data tak terkumpul dikira dengan mengambil nombor yang berada di tengah , manakala bagi data terkumpul pula ia dikira dengan mengambil kira nilai yang terletak di tengahtengah apa bila data disusun dalam urutan menaik

2 Bil 1 2 3 4 5

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Min Median Mod Kelas mod Bimodal Penjelasan Purata bagi semua nilai Nilai yang ada di tengah selepas disusun dalam urutan menaik Kekerapan yang paling banyak berulang Kekerpan bagi kelas mod yang tertinggi Data yang mempunyai lebih dari dua Mod

Pandangan / komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisma keguruan anda Walaupun agak sukar memahami cara mengira min ,mod dan median terutama sekali apabila melibatkan data terkumpul tetapi modul ini memberi banyak contoh dan panduan sebagai penunjuk arah. Walaupun ilmu yang di pelajari tidak akan dipraktikan dalam sekolah rendah tetapi ia dapat memberi ilmu kepada para guru.. dengan mencari nilai min , mod dan median maka ia boleh menggerakan guru kepada kaedah cuba jaya lalu meningkatkan tahap keyakinan diri.

refleksi

Page 7

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK Sukatan Serakan

LAMPIRAN 1

Ringkasan isi kandungan unit Unit ini menekankan bahawa bukannya dua Set Data yang mempunyai min yang sama mempunyai nilai sebaran yang sama. Contohnya Set Data A yang mempunyai nilai min 8 adalah tidak sama dengan Set Data B yang mempunyai nilai min 8. Kenyataan ini membuktikan sukatan kecenderungan sahaja tidak cukup untuk menganalisa sesuatu Set Data. Julat dapat dicari dengan menolak nilai kecil dari nilai besar sesuatu data . Manakala bagi data terkumpul pula ia boleh dicari dengan mencari perbezaan nilai titik tengah kelas tertinggi dengan nilai titik kelas terendah. Nilai sisihan piawaian boleh ditentukan dengan mencari nilai varian terdahulu. Kuartil pula membahagikan sesuatu Set data kepada empat bahagian ( quartil = quarter ). Persentil pula membahagikan sesuatu Set data yang disusun dalam urutan menaik kepada 100 bahagian yang sama ( persentil = percentage ). Ogif adalah satu kaedah pelukisan gambarajah graf yang mempunyai ( boleh mencari ) pelbagai nilai seperti kuartil dan persentil

2 Bil 1 2 3 4 5

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Graf Set Data Analisis Kuartil Julat Penjelasan Satu kaedah pelukisan gambarajah yang mempunyai pelbagai maklumat Satu bahan yang mempunyai nilai nilai specimen yang dikaji Satu keadan dimana maklumat yang diperolehi dikaji secara khusus Sejenis sekatan kedudukan yang membahagikan Set Data kepada empat bahagian Niali terbesar tolak dengan nilat terkecil

Pandangan / komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisma keguruan anda Unit ini menerangkan secara terperin mengenai kuartil dan persentil tetapi saya rasa amat susah untuk memahami. Sebagai contohnya kuartil ada 3 sahaja ( Q1 , Q2 an Q3 ) Mengikut pandanhan saya sepatutnya mesti ada 4 . maksudnya saya masih tida faham dengan konsep. Begitujuga dengan nilai persentil yang ada sampai 99 ( sepaatutnya 100 )

refleksi

Page 8