Sei sulla pagina 1di 605

AUTHOR'S PREFACE Dalej April 1st, 1924, I zaczem suy mojemu zdaniu zatrzymania w Fortress Landsberg jestem Lech,

poszy za wyrokiem Court Munich People, e czasu. Po latach nieprzerwanej pracy to byo teraz moliwe przez pierwszy raz, by zacz prac, ktra duo spyta dla i, ktry, ktry sam I czuem byby korzystny dla Movement. Wic I zdecydowaem si powici dwa tomy opisowi nie tylko celw naszego Movement ale te jego rozwoju. Jest wicej, by zosta nauczony od tego ni od jakiego czysto doktrynerskiego traktatu. To te dao mi okazj opisywania mojego wasnego rozwoju ale taki opis jest konieczny do zrozumienia pierwszego jak rwnie drugi tom i zniszczy legendarne wymysy, ktre Jewish Press kry o mnie. W tej pracy I obracam si nie do obcych ludzi ale do tych zwolennikw Movement, ktrego serca naley do tego i, kto yczy studiowa to gbiej. Wiem, e mniej ludzi jest wygrane przez napisane sowo ni przez mwione sowo i, e kady wielki ruch na tej ziemi jest winnym jego wzrostem do wielkich mwcw i nie do wielkich pisarzy. Niemniej jednak, w porzdku wyprodukowa wicej rwnoci i jednolitoci w obronie jakiej doktryny, jego podstawowe zasady musz by zaangaowana do pisma. Te dwa tomy mog dlatego serwowa jako kamienie budowlane, ktre I przyczyniam si cznej pracy. Fortress, Landsberg jestem Lech. O na p przeszoci dwunastej po poudniu November 9th, 1923, te, ktre czyje imiona s dane poniej spad z przodu Feldherrnhalle i w podjedzie byego War Ministry w Munich, poniewa ich lojalna wiara w zmartwychwstaniu ich ludzi: Alfarth, Felix, Merchant, urodzony July 5th, 1901 Bauriedl, Andreas, Hatmaker, urodzony May 4th, 1879 Casella, Theodor, Bank Official, urodzony August 8th, 1900 Ehrlich, Wilhelm, Bank Official, urodzony August 19th, 1894 Faust, Martin, Bank Official, urodzony January 27th, 1901 Hechenberger, Anton, Locksmith, urodzony September 28th, 1902 Koerner, Oskar, Merchant, urodzony January 4th, 1875 Kuhn, Karl, gwny kelner, urodzony July 25th, 1897 Laforce, Karl, Student Engineering, urodzonego October 28th, 1904

Neubauer, Kurt, Waiter, urodzony March 27th, 1899 Pape, Claus von, Merchant, urodzony August 16th, 1904 Pfordten, Theodor von der, Councillor do Superior sdu rejonowego, urodzonego May 14th, 1873 Rickmers, Johann, emerytowany Captain Cavalry, urodzony May 7th, 1881 Scheubner - Richter, Max Erwin von, Dr. Engineering, urodzonego January 9th, 1884 Stransky, Lorenz Ritter von, Engineer, urodzony March 14th, 1899 Wilk, Wilhelm, Merchant, urodzony October 19th, 1898 Tak zwany narodowi urzdnicy odmwili pozwoli martwym bohaterom wsplny pogrzeb. Wic I powicam pierwszy tom tej pracy do ich jako wsplny pomnik, e pami tych mczennikw moe by trwaym rdem wiata dla zwolennikw naszego Movement. Fortress, Landsberg / L., Padziernik 16th, 1924

TRANSLATOR'S INTRODUCTION W umieszczaniu przed czytelnikiem tego penego tumaczenia ksiki Adolf Hitler, Mein Kampf, I czuj to mj obowizek, by zwrci uwag do pewnych historycznych faktw, ktre musz by borne w umyle, jeli czytelnik utworzyby pikne orzeczenie czego jest napisany w tej nadzwyczajnej pracy. Pierwszy tom Mein Kampf zostao napisane kiedy autor zosta uwiziony w Bavarian fortecy. Jak on dosta si tam i dlaczego? Odpowied do tego pytania jest wana, poniewa zajmowa si ksiki wydarzeniami, ktre wprowadziy autora w t trudno i, poniewa on napisa pod emocjonalnym naciskiem spowodowanym przez historyczne wydarzenia czasu. To bya godzina najgbszego upokorzenia Germany, nieco rwnolegego do tego z maego przez wiek wczeniej, kiedy Napoleon rozebra na czci starego German Empire i French onierze zajli prawie cao Germany. W pocztku 1923 Francuzi najechali Germany, zajli dzielnic Ruhr i chwycili kilka German miast w Rhineland. To byo ohydne naruszenie prawa midzynarodowego i zostao zaprotestowane przeciw przez kad sekcj British politycznej opinii w tamtym czasie. Germans nie mogliby skutecznie obroni si, poniewa oni ju zostali rozbrojeni pod zaopatrzeniami Versailles Treaty. Aby zrobi sytuacja spity z katastrof dla Germany i dlatego przeraajcy w

jego perspektywie, Francuzi kontynuowali intensywn propagand dla oddzielenia Rhineland od German Republic i ustanowienia niezalenego Rhenania. Pienidze zostay wylane hojnie, by przekupi agitatorw, by kontynuowa t prac i troch podstpny elementw German populacji stao si aktywny w paci najedcy. Rwnoczenie energiczny ruch by noszony w Bavaria dla secesji tego kraju i ustanowienia niezalenej Catholic monarchii tam, pod wasalstwem do France, jako Napoleon zrobi kiedy on zrobi Maximilian pierwszy King Bavaria w 1805. Separatystyczny ruch w Rhineland poszed dotychczas, e jacy zaprowadzajcy German politycy dostali przysug tego, zasugerowa, e, jeli Rhineland w ten sposb zosta cedowany to mogoby by moliwe dla German Republic, by dobi targ z Francuzi pod wzgldem Reparations. Ale w Bavaria ruch poszed nawet dalej. I to byo dalekosiny w jego implikacjach; poniewa, jeli niezalena Catholic monarchia mogaby zosta umieszczona w Bavaria, nastpny ruch byby zwizkiem z Catholic German - Austria. prawdopodobnie pod King Habsburg. W ten sposb Catholic blok byby utworzony, ktry rozciga si od Rhineland przez Bavaria i Austria do Danube Valley i jest co najmniej pod moralnym i wojskowym, jeli nie peny polityczny, hegemonia France. Sen teraz wydaje si fantastyczny, ale to zostao rozwaone cakiem praktycznej rzeczy w tych fantastycznych razach. Skutek wkadania taki plan do dziaania znaczyby kompletny rozbir Germany; i wanie to French dyplomacja dya w. Oczywicie taki cel ju nie istnieje. I I nie powinienem odwoa co musi teraz wydawa si "starych, nieszczliwych, oddalonych rzeczy" do nowoczesnego pokolenia, to bylimy, e oni byli bardzo bliscy i faktyczni wtedy Mein Kampf zosta napisany i byli nieszczliwy wtedy ni teraz moemy nawet wyobrazi sobie. Do jesieni 1923 separatystycznego ruchu w Bavaria by wanie w zamiarze stawania faktu dokonanego. Oglny von Lossow, Bavarian szef Reichswehr ju nie wzi rozkazy od Berlin. Flaga German Republic bya rzadko, by zosta zobaczona, Finally, Bavarian Prezes Rady Ministrw zdecydowa si proklamowa niezalenego Bavaria i jego secesj od German Republic. To miao mie miejsce w przededniu Fifth Anniversary ustanowienia German Republic (November 9th, 1918.) Hitler wystawi lad - raz. Przez kilka dni on mobilizowa jego bataliony burzy w ssiedztwie Munich, zamierzajc zrobi narodow demonstracj i spodziewajc, e Reichswehr staby si przez jego zapobiec secesj. Ludendorff by z nim. I on myla, e presti wielkiego German Commander w wojnie wiatowej wystarcza, by wygra wierno profesjonalnej armii.

Spotkanie zostao ogoszone, by mie miejsce w Brgerbru Keller na nocy November 8th. Bavarian patriotyczne spoeczestwa zostay zebrane tam i Prezes Rady Ministrw, Dr. von Kahr, zaczty przeczyta jego oficjalnego pronunciamento, ktry praktycznie wynosi proklamacj Bavarian niepodlegoci i secesji od Republic. Kiedy von Kahr mwi Hitler weszego do sali, majcej za sob Ludendorff. I spotkanie zostao rozpadnite. Nazajutrz Nazi bataliony wziy ulic dla celu robienia masowej demonstracji na korzy narodowego zwizku. Oni maszerowali w zgromadzonej formacji, zaprowadzonej przez Hitler i Ludendorff. Jako oni dotarli do jednego z centralnych kwadratw miasta armi otworzon ogie na nich. Szesnacie z osb maszerujcych natychmiast zostay zabite i dwa umary na ich rany w miejscowych koszarach Reichswehr. Inni kilka zostao zranione te. Hitler spad si na chodnik i rozbi obojczyk. Ludendorff maszerowa prosto, a do onierzy, ktry strzela od barykady, ale nie czowiek omiela si pocign zapadk na jego starym Commander. Hitler zosta zatrzymany z kilku z jego towarzyszy i zosta uwiziony w fortecy Landsberg na River Lech. Na February 26th, 1924, on by postawi przed sdem przed Volksgericht, albo Court People w Munich. On zosta skazany do zatrzymania w fortecy przez pi lat. Z kilku towarzyszami, ktrzy te zostali skazani do rnych okresw uwizienia, on wrci do Landsberg jestem Lech i pozostaj tam, a 20th poszy za December, kiedy on zosta wypuszczony. W wszystkim on spdzi okoo trzynacie miesicy w wizieniu. To byo podczas tego okresu, e on napisa pierwszy tomowi o Mein Kampf. Jeli nosimy wszystko to w umyle moemy wyjani emocjonalny nacisk, pod ktry Mein Kampf zosta napisany. Hitler naturalnie zosta rozdraniony przeciw Bavarian rzdowym wadzom, przeciw robieniu z siebie gupka patriotycznych spoeczestw, ktre byy pionki w grze Francuzw, chocia czsto niewiadomie tak i oczywicie przeciw Francuzom. e on powinien napisa szorstko o Francuzi by tylko naturalny w tych okolicznociach. W tamtym czasie nie byo adnej przesady w ogle w nazywaniu France nieubaganym i miertelnym wrogiem Germany. Taki jzyk by uywany przez nawet samych pacyfistw, nie tylko w Germany ale za granic. I, chocia drugi tom Mein Kampf zostao napisane po wypuszczeniu Hitler od wizienia i zostao opublikowane, gdy Francuzi zostawili Ruhr, wczga najedajcych armii nadal odbi si echem w German uszach i strasznych zniszczeniach, ktre zostay wyadowane w przemysowym i finansowym yciu Germany, jako konsekwencji najazdu Francuzw, zanurzony kraj do stanu spoecznego i ekonomicznego chaosu. W samym France

frank spad do pidziesitej procent jego poprzedniej wartoci. Naprawd, cao Europe zostaa przyniesiona do krawdzi ruiny, idc za Francuzami najazd Ruhr i Rhineland. Ale, poniewa te rzeczy nale do otchani martwej przeszoci, e nikt nie yczy teraz zapamita, to czsto jest spytane: Dlaczego Hitler nie przeglda Mein Kampf? Odpowied, poniewa I myl, ktry natychmiast wszed do umysu bezstronnego krytyka jest, e Mein Kampf jest historycznym dokumentem, ktry nosi odbicie jego wasnego razu. Aby przejrze to wczyliby wyjmowanie to z jego historycznym kontekstem. Ponadto Hitler owiadczy, e jego czyny i publiczne stwierdzenia tworz czciow rewizj jego ksiki i maj zosta wzite jako taki. To odnosi si specjalnie do stwierdze w Mein Kampf dotyczcy France i te German krewni to nie maj jeszcze nie wcielonego w Reich. W imieniu Germany on zdecydowanie uzna German porcj Tyrol South jako trwale naleenia do Italy i, pod wzgldem France, on raz za razem zadeklarowa, e adne ziemie teraz nie istniej dla konfliktu politycznych zainteresowa midzy Germany i France i, e Germany nie ma adnych roszcze terytorialnych przeciw France. W kocu, I mog zauway tutaj, e Hitler te owiadczy, e, poniewa on by tylko politycznym liderem i jeszcze nie m stanu w pozycji oficjalnej odpowiedzialnoci, kiedy on napisa t ksik, co co on stwierdzi w Mein Kampf nie wpltuje jego jako Chancellor Reich. Teraz przychodz do jakich odniesie w tekcie, ktrym czsto wraca i, ktry nie moe zawsze by jasny do kadego czytelnika. Na przykad , Hitler rozmawia bez wyboru o German Reich. Czasami on znaczy odnie si do pierwszy Reich, albo Empire i czasami do German Empire jako zaoony pod William I w 1871. Incidentally reim, ktry on zainaugurowa w 1933 oglnie jest znany jako Third Reich, chocia to wyraenie nie jest uyte w Mein Kampf. Hitler te rozmawia o Austrian Reich i East Mark, bez zawsze jawnie odrniania midzy Habsburg Empire i Austria waciwym. Jeli czytelnik zapamita o poszy za historycznym zarysem, on zrozumie odniesienia jako oni zdarzaj si. Sowo Reich, ktry jest German forma Latin sowo Regnum, nie znaczy Kingdom albo Empire albo Republic. To jest rodzaj podstawowego sowa, ktre moe odnie si do jakiej formy Constitution. By moe nasze sowo, Realm, byoby najlepszym tumaczeniem, chocia Empire sowa moe zosta uyty kiedy Reich by waciwie Empire. Zwiastun pierwszy German Empire by Holy Roman Empire, ktrego Charlemagne zaoy w A., ktry D. 800. Charlemagne byo King Franks, grupa Germanic plemion tych pniej staa si Romanized. W Empire dziesity Charlemagne wieku podanym do German rk kiedy Otto I (936-973) sta si Emperor.

Jako Holy Roman Empire German Nation, jego formalnej nazwy, to kontynuowao zaistnie pod German Emperors, a Napoleon najecha i rozebrany na czci Germany podczas pierwszy dekady ostatniego wieku. Na August 6th, 1806, trwa Emperor, Francis II, formalnie zrzek si German korony. W poszy za October Napoleon weszym do Berlin w triumfie, po Battle Jena. Po spadku Napoleon ruch zacz si dla zjazdu German stanw w jednym Empire. Ale pierwszy decydujcy krok do tego koca byo zaoeniem Second German Empire w 1871, po Franco Prussian War. Ten Empire, jednake, nie zawar German ziem, ktre pozostay pod Habsburg Crown. Te zostay znane jako German Austria. To by sen Bismarck, by poczy German Austria z German Empire; ale to pozostao tylko snem, a Hitler przeksztaci to w rzeczywisto w 1938". To jest zdrowe, by zapamita o tym punkcie, poniewa ten marzy o ponownie czenia wszystkich German stanw w jednym Reich by panujc cech German patriotyzmu i zalety ma stanu dla przez wiek i by ideay jednego z Hitler od jego dziecistwa. W Mein Kampf Hitler czsto rozmawia o East Mark. Ta East Mark - i.e. wschodnia graniczna ziemia - zostaa zaoona przez Charlemagne jako wschodni mur Empire. To zostao mieszkane gwnie przez Germano Celtic plemiona zawoane Bajuvari i oznaczone wieki jako mocny mur Western Christendom przeciw najazdowi od East, specjalnie przeciw Turks. Geograficznie to byo prawie identyczne z German Austria. S kilka punktw wicej, e I ycz wspomnie w tej wstpnej notatce. Na przykad , I pozwoliem sowo stojak Weltanschhauung w jego oryginalnej formie bardzo czsto. Nie mamy adnego jednego English sowa, by przewie to sam znaczenie jako German sowo i to obarczyoby tekst zbyt duo, jeli I miaem uy rozwlekej wypowiedzi kady raz sowo zdarza si. Weltanschhauung dosownie znaczy "Outlook - na - World". Ale jak oglnie uy w German tego widoku na wiecie znaczy, e cay system pomysw zrzeszy si razem w organicznej jednoci - pomysy ludzkiego ycia, ludzkich wartoci, kulturalnych i religijnych pomysw, polityki, ekonomii, etc., faktycznie totalitarny widok ludzkiego istnienia. W ten sposb Christianity mgby zosta zawoany Weltanschhauung i Mohammedanism mgby zosta zawoany Weltanschhauung i Socialism mgby zosta zawoany Weltanschhauung, specjalnie jako wygoszony kazanie w Russia. Narodowe dania Socialism zdecydowanie by Weltanschhauung. Inne sowo I czsto zostawiem stawa si, e oryginalny jest vlkisch. Podstawowe sowo tutaj jest Volk, ktry czasami jest przetumaczony jako People; ale German sowo, Volk, znaczy

cae ciao ludzi bez jakiego rozrnienia klasy albo kasty. To jest operacja wbudowana te to zasugeruje co mogoby zosta zawoane podstawowy narodowy towar. Teraz, po klsce w 1918, upadek Monarchy i zniszczenia arystokracji i klas wyszych, pojcie Das Volk przyszo do znaczenia jako jednoczcy co skuteczny, ktry objby caych German ludzi. Odtd duy numer spoeczestw vlkisch, ktre powstay po wojnie i odtd te National Socialist pojcie zjednoczenia, ktre jest wyraone przez sowo Volksgemeinschaft, albo spoeczno ludu. To jest uyte w przeciwiestwie do Socialist pojcia narodu jako bycia podzielony do klas. Idea Hitler jest Vlkischer Staat, ktrego I wytumaczyem jako State People. W kocu, I wskazabym, e okres Social Democracy moe wprowadza w bd w English, poniewa to nie ma demokratycznej konotacji w naszym sensie. To byo imi dane do Socialist Party w Germany. I ten Party by czysto Marxist; ale to zaadoptowao imi Social Democrat w porzdku, by przemwi do demokratycznych sekcji German ludzi. KARTOFEL JAMES. Opaci Langley, February, 1939 Wyjtki: "Co wkrtce dao mnie spowodowa dla bardzo powanego rozwaania byli dziaalnoci Jews w pewnych gaziach ycia, do tajemnicy, ktrej I przeniknem stopniowo. By tam jakie cieniste przedsiwzicie, jaka forma smrodu, specjalnie w kulturalnym yciu, w ktrym co najmniej jeden Jew nie uczestniczy? Na kadzeniu wgbiajcego noa ostronie do tego rodzaju wrzodu jednego natychmiast odkrytego, jak larwa w gnijcym ciele, maego Jew, ktry czsto zosta olepiony przez nage wiato." (p. 42) "I wic I sdz dzisiaj, e moje zachowanie jest zgodnie z wol Creator Wszechmogcego. W stajc stra przeciw Jew I broni prac wasn Lord." (p. 46) "Jarzmo niewolnictwa jest i zawsze pozostaje najnieprzyjemniejszym dowiadczeniem, ktre ludzko moe znie. Czy dekadenci Schwabing uwaaj dzisiaj losu Germany za " estetycznego"? Oczywicie , nie dyskutuje takiego pytania z Jews, poniewa oni s nowoczesnymi wynalazcami tych kulturalnych perfum. Ich bardzo istnienie jest wcielonym zaprzeczeniem pikna obrazu God w His tworzeniu." (p. 107) "Co o co musimy walczy jest konieczne bezpieczestwo dla istnienia i wzrostu naszego wycigu i ludzi, istnienia jego dzieci i utrzymania naszego rasowego towaru niemieszanego,

wolnoci i niepodlegoci Fatherland; eby nasi ludzie mogli zosta umoliwiony, by spenia misja wyznaczya do tego przez Creator." (p. 125) "Od niepamitnych czasw , jednake, Jews wiedzieli lepszy ni inni jacy jak kamstwo i oszczerstwo moe zosta wykorzystane. Nie jest ich bardzo istnienie zaoyo na jednym wielkim kamstwie, mianowicie, e oni s religijn spoecznoci, podczas gdy w rzeczywistoci oni s wycigiem? I co wycig! Jeden z najwikszych mylicieli, ktrego ludzko wyprodukowaa znakowa Jews przez wszystek czas z stwierdzeniem, ktre jest gboko i dokadnie prawdziwy. On (Schopenhauer) nazwa Jew " Great Master Lies". Te, ktre nie rozumiej prawdy tego stwierdzenia, albo nie ycz uwierzy tego, nigdy nie bdzie w stanie si, by pomc w pomaganiu Truth zwyciy." (p. 134) "Krtko mwic , skutki mieszania ras s zawsze czym nastpowa: () poziom wyszego wycigu staje si obniony; (b) fizyczne i umysowe zaczyna si degeneracji, w ten sposb zaprowadzajc powoli ale stale do postpujcego do przodu wysychania wanego soku. Czyn, ktry powoduje taki rozwj jest grzechem przeciw woli Eternal Creator. I jako grzech ten czyn bdzie mszczony. Wysiek czowieka, by urosn w gr co co zaprzecza elazn logik Nature wprowadza jego w konflikt z tymi zasadami, do ktrych sam on wycznie jest winnym jego wasnym istnieniem. Przez dziaajc przeciw prawu Nature, ktrego on przygotowuje si sposb, ktry zaprowadza jego ruinie." (p. 162) "To jest tylko w tych poczeniach kiedy idealistyczne nastawienie odgraa si, by znikn, e zawaamy sabn tej siy, ktra jest konieczny wyborca w zakadaniu i utrzymaniu spoecznoci i jest tym samym konieczny warunek cywilizacji. Skoro tylko duch egotyzmu zaczyna zwyciy midzy ludmi wtedy wizi przerwy porzdku spoecznego i czowieka, przez szukanie jego wasnego osobistego szczcia, prawdziwie upada z niebem i spada do pieka." (p. 160) "W czasach strapienia fala publicznego gniewu zwykle powstaa przeciw Jew; masy samym sobie wymierzy sprawiedliwo; oni chwycili Jewish wasno i zrujnowali Jew w ich pragnieniu, by ochroni si przeciw czemu oni rozwaaj by biczem God. Przyszedszy zna Jew intymnie przez kurs wiekw, w czasach strapienia oni spojrzeli na jego obecnoci midzy nimi jako publiczne niebezpieczestwo porwnywalni tylko do plagi." (p. 174) "On zatrzyma si w niczym. Jego zupenie pode zachowanie tak przeraa, e naprawd nie

moe zosta zaskoczony, jeli w wyobrani naszych ludzi Jew jest zobrazowany jako wcielenie Satan i symbolu za. Nieznajomo obszernych mas odnonie do wewntrznego charakteru Jew i braku instynktu i wgldu, e nasz pokaz klas wyszych, s troch powodw, ktre wyjaniaj jak to s tak tyle ludzi daj si nabiera atw zdobycz do systematycznej kampanii kamstwa, ktre Jew kontynuuje. Kiedy klasy wysze, z ich wrodzon tchrzliwoci, obracaj si od kogo, kogo Jew w ten sposb atakuje z kamstwami i oszczerstwem, zwykli ludzie s atwowierni wszystkich, czy z powodu ich nieznajomoci albo ich prostoty. Wadze rzdu zawijaj si w szacie ciszy, ale czciej oni przeladuj ofiary Jewish atakw w porzdku, by zatrzyma kampani w Jewish Press." (p. 184) "Jak pozbawiony ideaw i jest jak pody cay wspczesny system! Fakt, e kocioy przyczaj si do committing ten grzech przeciw obrazowi God, chocia oni kontynuuj podkreli godno tego obrazu, jest prawdziwy zgodnie z ich obecnymi dziaalnociami. Oni mwi o Spirit, ale oni pozwalaj czowieka, jako wcielenie Spirit, degenerowa si do proletariackiego poziomu. Wtedy oni przygldaj si z zdumieniem kiedy oni uwiadamiaj sobie jak may jest wpyw Christian Faith w ich wasnym kraju i jak niemoralny i bezbony jest ta haastra, ktra jest fizycznie zdegenerowana i dlatego moralnie degenerowa si te. Aby zachowa rwnowag ten stan spraw oni prbuj przemieni Hottentots i Zulus i Kaffirs i nada na nich bogosawiestwa Church. Kiedy nasi European ludzie, God by pochwalony i by podzikowany, jest zostawiony, by sta si ofiarami moralnej deprawacji, pobony misjonarz wychodzi do Afryka Centralna i zakada misjonarskie stacje dla murzynw. W kocu, dwik i zdrowy - chocia pierwotny i wstecz - ludzie bd przeksztaceni, pod imieniem naszego" wyej cywilizacja", do pstrokacizny leniwych i brutalizowanych mieszacw." (p. 226) "Patrze na zniszczenia, od ktre nasi ludzie cierpi codziennie w wyniku bycia zanieczyszczony z Jewish krew. Niedwied w umyle fakt, e to toksyczne zanieczyszczenie moe zosta wyeliminowane od narodowego ciaa tylko po wiekach, albo by moe nigdy. Pomyl dalej jak proces rasowego rozkadu ponia i w jakich przypadkach nawet niszczcych podstawowe Aryan jakoci naszych German ludzi, wic, e nasza kulturalna twrczo jako nard stopniowo staje si bezsilny i my prowadzimy niebezpieczestwo, co najmniej w naszych wielkich miastach, dawania si nabieranie poziomowi, gdzie Southern Italy jest dzisiaj. To epidemiczne faszowanie krwi, ktrej setki tysicy naszych ludzi nie bior adnego rachunku, systematycznie jest praktykowane przez dzisiaj Jew. Systematycznie te pasoyty negroid w

naszym narodowym ciele zepsutym nasze niewinne jasnowose dziewczyny i w ten sposb co co moe ju nie zosta zastpione w tym wiecie zniszcz. Dwie Christian denominacje przygldaj si z obojtnoci w profanacji i zniszczeniu szlachetnego i unikalnego stworzenia, ktre zostao dane do wiata jako prezent wdziku God. Nastpnym razem wiata, jednake, to nie ma znaczenia, ktry z dwch triumfw przez innego, Catholic albo Protestant. Ale to ma znaczenie, czy Aryan ludzko utrzymuje si przy yciu albo ginie. A jednak dwie Christian denominacje nie walcz przeciw niszczycielowi Aryan ludzkoci ale prbuj zniszczy siebie nawzajem. Kady, ktry ma waciwy rodzaj wspczucia jego krajowi powanie jest zwizany, kady w jego wasnej denominacji, dopilnowywa tego, e on stale nie mwi o Will God zaledwie od warg ale, e w rzeczywistoci on spenia Will God i nie pozwala pracy wasnej God zosta poniony. Poniewa to byo przez Will God, e ludzie zostali sdzeni o pewnym cielesnym ksztacie, zosta dany ich natury i ich wydziay. Ktokolwiek niszczy His wojn prowadzi pracy Creation przeciwko God i Will God." (p. 310)

Tom One, "Retrospect" - Chapter One "W Home My Parents To okazao si szczliwy dla mnie dzisiaj to przeznaczenie wyznaczyo Braunau - dalej --Inn, by by moim miejscem urodzenia. Poniewa to mae miasto jest znalezione tylko na granicy midzy tymi dwoma States zjazd, ktrego wydaje si, co najmniej do nas modszego pokolenia, zadanie, do ktrego powinnimy powici nasze ycia i w cigania, ktrego kade moliwe rodki powinny zosta zatrudniony. Niemiec - Austria musi zosta przywrcony do wielkiego German Motherland. I nie naprawd na jakich ziemiach rachunku ekonomicznego w ogle. aden, no. nawet, jeli zwizek nie by spraw ekonomicznej obojtnoci i nawet, jeli tego mieli by niekorzystny od ekonomicznego punktu widzenia, nadal to powinno mie miejsce. Ludzie tej samej krwi powinni by w tym samym Reich. German ludzie nie bd mieli adnego prawa, by zaj si kolonialn polityk, a oni pocz wszystkie ich dzieci w jednym State. Kiedy teren Reich obejmuje wszystkich Germans i znajduje si niezdolny, by ubezpieczy ich rodki egzystencji, tylko wtedy moe moralne prawo powstaj, od potrzeby ludzi, by naby terytorium zagraniczne. Pug jest wtedy mieczem; i zy wojny wyprodukuj codzienny chleb dla pokole, by przyj. I wic to mae graniczne miasto ukazao si do mnie jako symbol wielkiego zadania. Ale w

innym szacunku te to wskazuje do lekcji, ktra jest przydatna do naszego dnia. Ponad sto lat temu to sekwestrowane miejsce byo scen tragicznego nieszczcia, ktre oddziaao na cay German nard i zostao zapamitane na zawsze, co najmniej w roczniku German historii. Wtedy najgbszego upokorzenia naszego Fatherland ksigarz, Palm Johannes, bezkompromisowy nacjonalista i wrg Francuzw, zosta zgadzony tutaj, poniewa on mia nieszczcie, by kocha Germany dobrze. On z uporem odmwi wyjawi imiona jego wsplnikw, czy raczej dyrektorzy, ktrzy byli gwnie odpowiedzialni za spraw. Tylko jako to zdarzyo si z Leo Schlageter. Byy, jak drugi, zosta zadenuncjowany do Francuzi przez Government agenta. To by dyrektor policji od Augsburg, ktry wygra pod saw na tej okazji i ustawio przykad, ktry mia zosta skopiowany w pniejszej dacie przez neo German urzdnikw Reich pod Herr Severing jest reim 1). W tym maym miecie na Inn, otoczonym koem wietlnym przez pami German mczennika, miasta, ktre byo Bavarian przez krew ale pod rzdami Austrian State, moi rodzice zostali osiedleni do koca ostatniego wieku. Mj ojciec by urzdnikiem pastwowym, ktry spenia jego obowizki bardzo sumiennie. Moja matka zaopiekowaa si gospodarstwem domowym i lovingly powici si trosce jej dzieci. Od tego okresu I nie zachowaem bardzo w mojej pamici; poniewa po kilka lat mj ojciec musia zostawi to graniczne miasto, ktre I przyszedem kocha tyle i wzi now poczt dalej w d dolina Inn, w Passau, dlatego waciwie w samym Germany. W tamtych dniach to by zwyky los Austrian urzdnika pastwowego, by zosta przeniesione okresowo z jednej poczty do innego. Nie dugo, gdy przychodzc do Passau mj ojciec zosta przeniesiony do Linz i kiedy tam on odszed w kocu, by y z jego emerytury. Ale to nie znaczyo, e stary pan teraz odpocznie od jego prac. On by synem biednego wieniaka i kiedy nadal chopiec, ktrego on wyhodowa niespokojnemu i lewemu domowi. Kiedy on by zaledwie trzynastu letnim, ktry on zapi si na jego torbie i zaszed naprzd z jego rodzimej lesistej parafii. Pomimo odradzania wieniakw, ktrzy mogliby rozmawia od" dowiadczenia", on poszed do Vienna, by nauczy si handlu tam. To by pidziesitego roku ostatniego wieku. To bya bolca prba, e decydowania odej do domu i stawa wobec nieznanego, z trzema guldenem w jego kieszeni. Okoo kiedy chopiec trzynastu by chopcem siedemnastu i poda jego egzamin terminowania jako rzemielnik on by nie zadowoli. Wprost przeciwnie . Uporczywa depresja gospodarcza tego okresu i stay chc i

niedola wzmocnia jego zdecydowanie, by zrezygnowa z pracowania przy handlu i staraj si dla" co wyej." Jako chopiec to wydao si do jego, e pozycja parafialnego duchownego w jego rodzimej wsi bya najwysza w skali ludzkiego osignicia; ale teraz, e due miasto powikszyo jego widok, ktrego mody czowiek powaa godno urzdnika State jako najwyszego wszystkiego. Z uporem, kogo niedola i kopot ju zrobili stary kiedy tylko poowiczny przez jego modzie modemu czowiekowi siedemnastu z uporem wyruszyy na jego nowym projekcie i trzymay si tego, a on wygra. On sta si urzdnikiem pastwowym. On by okoo foreksowo letnich, I myl, kiedy on odnis sukces w robic si co czym on postanowi sta si. W ten sposb on by w stanie si, by spenia obietnic, ktr on zrobi jako biedny chopiec nie wrci do jego rodzimej wsi, a on by" kto." On zyska jego koniec. Ale w wsi nie byo nikogo, ktry zapamita jego jako maego chopca i sama wie staa si dziwny do jego. Teraz w kocu, kiedy on mia fluorometryczne lat, on zrezygnowa z jego aktywnej kariery; ale on nie mgby nosi by bezczynny przez pojedynczy dzie. Na kresach maego rynkowego miasta Lambach w Upper Austria on kupi gospodarstwo rolne i uprawi sam to. W ten sposb, na kocu dugiej i pracowitej kariery, on wrci do ycie, ktrego jego ojciec zaprowadzi. To byo w tym okresie, e I po pierwsze zaczem mie ideay mojego wasnego. Spdziem duo czasu pdzcego o na wieemu powietrzu, na dugiej drodze z szkoy i zadajcego si z troch szorstki chopcw, ktrzy spowodowali moj matk wiele zaniepokojonych momentw. Wszystko to skaniao si, by zrobi mi co cakiem odwrotnoci domatora. Daem ledwo jak powan myl pytaniu wybierania powoania w yciu; ale I byem na pewno cakiem z sympati z rodzajem kariery, za ktr mj ojciec poszed. Myl, e wrodzony talent, poniewa rozmawianie teraz zaczo rozwin si i wzi ksztat podczas wicej albo mniej forsowne argumenty, ktre I miaem z moimi towarzyszami. Staem si modzieczym prowodyrem, ktry nauczy si dobrze i atwo w szkole ale by raczej trudny, by potrafi. W moim freetime I praktykowaem zapiewanie w chrze kocioa klasztoru w Lambach i w ten sposb to zdarzyo si, e I zostaem umieszczony w bardzo yczliwej pozycji, by emocjonalnie zosta wywarty wraenie raz za razem przez wspaniay splendor kocielnego ceremoniau. Co mogoby by naturalniejsze dla mnie ni uwaa Abbot za reprezentowanie najwyszej ludzkiej idealnej wartoci starajcej dla, tylko jako pozycja pokornego wiejskiego duchownego ukazaa si do mojego ojca w jego wasnym chopictwie dni? Co najmniej , to by mj pomys przez chwil.

Ale modziecze spory, ktre I miaem z moim ojcem nie zaprowadziy jego, by doceni oratoryjny prezenty jego syna w takiej drodze jako widzie w nich yczliw obietnic dla takiej kariery i wic on naturalnie nie mgby zrozumie chopicych pomysw, e I miaem moj gow w tamtym czasie. To zaprzeczenie w moim charakterze zrobio on czu si nieco zaniepokojony. Waciwie , e przemijajca tsknota, gdy takie powoanie wkrtce zrobio miejsce dla nadziei, ktry lepiej zostay dostosowane do mojego temperamentu. Przegldajc przez ksiki mojego ojca, I zdarzyem si, by spotka si z jakimi opublikowaniami, ktry zajy si wojskowymi tematami. Jedno z tych opublikowa byo popularn histori Franco German War 1870-71. It skada si z dwch tomw zilustrowanego periodyku oznaczajcego dat od tamte lata. Te stay si moim ulubionym czytaniem. W maa chwila, e wielki i bohaterski konflikt zacz wzi pierwszy miejsce w moim umyle. I od tego razu naprzd I staem si coraz bardziej entuzjastyczny o wszystkim, co by jaki sposb czony z wojn albo wojskowymi sprawami. Ale ta historia Franco German War miaa specjalne znaczenie dla mnie na innych ziemiach te. Przez pierwszy raz i jak dotd tylko w cakiem niewyranej drodze, pytanie zaczo przedstawi si: Jest rnica - i, jeli by, co jest to - midzy Germans, ktrzy walczyli t wojn i innych Germans? Dlaczego nie zrobi Austria te wzi udzia w tym? Dlaczego nie zrobi mojemu ojcu i innym wszystkim walki w tej walce? My nie jestemy ci sami jako inni Germans? Zrb my nie wszystko jest caoci? To by pierwszy raz, e ten problem zacz poruszy mj may mzg. I od odpowiedzi, ktre zostay dane do pyta, ktre I spytaem bardzo wstpnie, I zostaem zmuszony, by przyj fakt, chocia z tajn zawici, e nie wszyscy Germans mieli powodzenie, by nalee Empire do Bismarck. To byo co co I nie mgbym zrozumie. To zostao zdecydowane, e I powinienem by na studiach. Rozwaajc mj charakter jako cao i specjalnie mj temperament, mj ojciec zdecydowa si, e klasyczne tematy byy na studiach w Lyceum nie zosta dostosowany do moich naturalnych talentw. On myla, e Realschule 2) dostosowaliby mnie lepszego. Mj oczywisty talent dla rysunku potwierdzi jego wedug tego; dla zdaniem rysunku by temat zbyt duo zaniedbany w Austrian Gymnasium. Prawdopodobnie te pami twardej drogi, ktr sam on przejedzi przyczynia si, by zrobi on uwaa klasyczne studia za niepraktycznego i odpowiednio ustawi ma warto na nich. Z tyu jego umysu on mia pomys, e jego syn te powinien sta si urzdnikiem Government.

Naprawd on zdecydowa si na t karier dla mnie. Trudnoci, przez ktre on musia zmaga si w robieniu jego wasnej kariery zaprowadziy jego, by co co on osign przeceni, poniewa to by wycznie skutek jego wasnego niestrudzonego przemysu i energii. Charakterystyczna duma przedsibiorczego czowieka popdzia jego do pomysu, e jego syn powinien pj za tym samym odwiedza i wzrost, jeli moliwe do wyszej pozycji w tym. Ponadto, ten pomys zosta wzmocniony przez rozwaanie, e skutki przemysu jego wasnego ycia umieciy jego w pozycji, by uatwi postp jego syna w tej samej karierze. On by po prostu niezdolny wyobraania sobie, e I mgbym odrzuci co znaczony wszystko w yciu do jego. Decyzja mojego ojca bya prosta, okrelony, jasny i, w jego oczach, to byo co, by zosta wzite za przesdzone. Czowiek takiej natury, ktra staa si autokrat z powodu jego wasna twarda walka o istnienie, nie mgby myle o pozwalaniu " niedowiadczonych" i nieodpowiedzialnych modych facetw wybra ich wasne kariery. Aby zadziaa w takiej drodze, gdzie przyszo jego wasnego syna zostaa byy zaniepokojon, byby grb i karygodna sabo w wykonywaniu wadzy rodzicielskiej i odpowiedzialnoci, czym zupenie niezgodnym z jego charakterystycznym sensem obowizku. A jednak to musiao by inaczej. Przez pierwszy raz w moim yciu - I miaem wtedy jedenacie letnich - I czuem, e si zmusiem do otwiera sprzeciw. Obojtnie jak mocno i okrelony mj ojciec mgby okoo wkada jego wasne plany i opinie do dziaania, jego syn by nie mniej uparty w odmawiajc nie przyjcia pomysw, na ktrych on zaszed maych czy inaczej warto. Nie stabym si urzdnika pastwowego. adna ilo perswazji i adnej iloci " grobu" ostrzeenia mogyby rozbi ten sprzeciw. Nie stabym si urzdnika State, nie na jakim rachunku. Wszystkie prby, ktre mj ojciec zrobi, by pobudzi w mnie mio albo upodobanie dla tej profesji, przez obrazowanie jego wasnej kariery dla mnie, miay tylko przeciwny skutek. To miao wstrt mnie, by pomyle, e jednego dnia I mgbym zosta zakuty do stoka biura, e I nie mgbym rozporzdzi moim wasnym razem ale zostaem zmuszony spdzi caoci mojego ycia wypeniajcego formy. Moe wyobrazi sobie jaki rodzaj myli taka perspektywa obudzia si w umyle modego faceta, ktry by w aden sposb co jest zawoany" dobry chopiec" w aktualnym sensie tego okresu. miesznie atwe szkolne zadania, ktre zostalimy dani, ktre zrobiy to moliwe dla mnie, by spdzi daleko wicej razu w wieym powietrzu ni w domu. Dzisiaj, kiedy moi

polityczni oponenci podpatruj do mojego ycia z pilnym badaniem, tak daleko w tyle jak dni moim chopictwem, tak jak w kocu by w stanie si, by udowadnia co haniebne sztuczki ten Hitler by przyzwyczajony do w jego modych dniach, I dziki Bogu, e I mog ogldn si za siebie do tych szczliwych dni i znajduj pami ich pomocnych. Pole i las byli wtedy terenem, na ktrym wszystkie spory zostay walczone. Nawet obecno w Realschule nie mogaby zmieni si mj sposb spdzania mojego razu. Ale I teraz miaem inn bitw, by walczy. Tak dugo jako ojcowski plan, by zrobi funkcjonariusza State zaprzeczonego moje wasne skonnoci tylko w abstrakcyjnym, konflikt by atwy, by zaciy. Mgbym by roztropny o wyraaniu moich osobistych widokw i w ten sposb unikaj stale powrotne spory. Moje wasne zdecydowanie nie sta si Government urzdnikiem wystarczao na razie, by pooy mj umys zupenie w spoczynku. Trzymaem si tego zdecydowania nieubaganie. Ale sytuacja staa si duo trudnym raz I miaem pozytywny plan mojego wasnego, ktry, ktry I mgbym przedstawi mojemu ojcu jako ladzie - sugestii. To zdarzyo si kiedy I miaem dwanacie lat. Jak to przyszo I teraz nie mog dokadnie powiedzie; ale jednego dnia to stao si jasno do mnie, e I bd malarza - I znacz artyst. e I miaem uzdolnienie, poniewa rysunek by uznanym faktem. To byo nawet jedno z powodw, dlaczego mj ojciec wysa mnie Realschule; ale on nigdy nie pomyla o mieniu tego talentu rozwinitego w takiej drodze, e I mgbym zaprzyjani si malujcego jako profesjonalna kariera. Wprost przeciwnie . Kiedy, w wyniku mojej wznowionej odmowy, by zaadoptowa jego ulubiony plan, mj ojciec poprosi mnie o pierwszy raz co, e sam I naprawd zayczyem by, zdecydowanie, ktre I ju utworzyem wyrazio si prawie automatycznie. Przez chwil mj ojciec by niemy. "Malarz? Artysta malarz?" on wykrzycza. On zastanowi si, czy I byem wydawa dwik stan umysowy. On myla, e on nie mgby zapa moich sw susznie, albo, e on co co I znaczyem le zrozumia. Ale kiedy I wyjaniem moje pomysy jemu i on widzia jak powanie I wziem ich, on sprzeciwi si im z t pen determinacj, ktra bya charakterystyczna jego. Jego decyzja bya nadzwyczaj prosta i nie mogaby zosta zboczona z jego kursu przez jakie rozwaanie czego co moje wasne naturalne kwalifikacje naprawd byy. "Artysta! Nie tak dugi jak I yj, nigdy." Poniewa syn odziedziczy upr troch ojcw, oprcz mienia innych jakoci jego wasnego, moja odpowied bya jednakowo energiczna. Ale to

co wprost przeciwnie stwierdzio. W tym nasza walka staa si patem. Ojciec nie opuciby jego Never i I stabym si wszystkim skonsolidowany w moim Nevertheless. Naturalnie wynikajca sytuacja nie bya mia. Stary pan gorzko zosta draniony; i naprawd tak by I, chocia I naprawd kochaem jego. Mj ojciec zabroni mnie, by zabawi jakie nadzieje brania sztuki malowania jako profesja. Poszedem krok dalej i zadeklarowany, e I czego innego nie studiowabym. Z takimi deklaracjami sytuacja staa si nadal wicej nacignity, eby stary pan nieodwoalnie zdecydowa si podkreli jego wadz rodzicielsk za wszelk cen. To zaprowadzio mnie, by zaadoptowa nastawienie ostronej ciszy, ale I woyem moj grob do wykonania. Mylaem, e, skoro to stao si jasno do mojego ojca, e I nie robiem adnego postpu w Realschule, dla dobrobytu albo dla nieszczcia, on byby zmuszony, by pozwoli mnie, by pj za szczliw karier, o ktrym I marzyem. Nie wiem, czy I obliczyem susznie albo nie. Na pewno moje niepowodzenie, by zrobi postpy stao si cakiem widoczny w szkole. Studiowaem tylko tematy, ktre przemwiy do mnie, specjalnie te, ktrego, ktry I mylaem mgby by korzyci do mnie pniej jako malarz. Co nie ukazao si, by mie jakie znaczenie z tym punktem widzenia, albo co inaczej nie przemwio do mnie korzystnie, I zupenie dokonaem sabotau. Moje wiadectwa szkolne tego razu byy zawsze w skrajnociach dobrego albo zego, wedug tematu i zainteresowaniu to mia dla mnie. W jednej kolumnie moje kwalifikacje przeczytay" bardzo dobry" albo " doskonay". W innym to przeczytao " redni" albo nawet" pod rednim". Okoo daleko moje najlepsze tematy byy geografi i, nawet tak, oglna historia. Te byy moje dwa ulubione tematy i I zaprowadziem klas w nich. Kiedy I ogldam si za siebie tyle lat i prbuj osdzi skutki tego dowiadczenia I znajduj, e dwa bardzo znaczce fakty s wyrnione wyranie przed moim umysem. Pierwszy, I staem si nacjonalist. Drugi, I nauczyem si zrozumie i chwyci prawdziwe znaczenie historii. Stary Austria by wielo - - narodowym State. W tamtych dniach co najmniej obywatele German Empire, wzitego i, nie mgby czego co fakt mia na myli w codziennym yciu osb w takim State zrozumie. Po wspaniaym triumfalnym marszu zwyciskich armii w Franco German War Germans w Reich stali si stale coraz bardziej odseparowany od Germans poza ich granicami, czciowo, poniewa oni nie raczyli, by doceni tych innych Germans w ich wartoci

rzeczywista albo po prostu, poniewa oni byli niezdolni robienia tak. Germans Reich nie zrozumieli, e, jeli Germans w Austria nie byli najlepszego rasowego towaru oni mogliby nigdy nie da pieczci ich wasnego charakteru Empire 52 milionw, tak zdecydowanie, e w samym Germany pomys powsta - chocia cakiem bdny jeden - e Austria by German State. To by bd, ktry zaprowadzi do strasznych konsekwencji; ale wszystko jedno, ktry to byo wspaniae zeznanie do charakteru dziesiciu milion Germans w ten East Mark. 3) Only bardzo mao z Germans w samym Reich mia pomys gorzkiej walki, ktr ci Eastern Germans musieli kontynuowa codzienn dla zachowania ich German jzyka, ich German szk i ich German charakteru. Tylko dzisiaj, kiedy tragiczne fatum oderwao kilka miliony naszych krewnych od Reich i zmusio ich, by y pod rzdami obcego czowieka, marzc o tej wsplnej ojczynie, do ktrej wszystkie ich tsknoty s skierowane i walczc, by przestrzec co najmniej powicone prawo uywania ich ojczystej mowy - tylko teraz maj szersze okrgi German populacji przyszy zrozumie co to znaczy musie walczy o tradycje one's wycigu. I tak w kocu by moe s ludzie tutaj i tam, ktry moe oszacowa wielko, e German duch, ktry oywi stary East Mark i umoliwi tych ludzi, zostawionych cakowicie zalenych na ich wasnych zasobach, obroni Empire przeciw Orient dla kilka wiekw i pniej by mocnym szybko granicami German jzyka przez walk partyzanck cierania si, jednoczenie kiedy German Empire by sedulously kultywujcym zainteresowania dla kolonii ale nie dla jego wasnego ciaa i krwi przed progiem jego wasnych drzwi. Co zdarzyo si zawsze i wszdzie, w kadym rodzaju walki, zdarzyo si te w walce jzyka, ktra zostaa noszona w starym Austria. Byy trzy grupy - wojownicy, ludzie zajmujcy si ywopoty i zdrajcy. Nawet w szkoach to przesiewanie ju zaczo mie miejsce. I to jest warty zawaajc, e walka o jzyk zosta potoczony by moe w jego formie bitterest dookoa szkoy; poniewa to by pokj dziecinny, gdzie nasiona zostay musiane, by zosta podlane, ktry mia wyskoczy i utworzy przysze pokolenie. Taktyczny cel walki by wygrywa dziecka i to byo do dziecka, e pierwszy zbierajcy krzyk zostao zwrcony do: "Rodzona modzie, nie zapominaj, e ty jeste German," i "Zapamitaj, maa dziewczyna, ktra jednego dnia musisz by German matk." Te, ktry wie, e co modzieczego ducha moe zrozumie jak modzie zawsze poyczy zadowolone ucho takiemu zbierajcemu krzykowi. Pod wielu formami modzi ludzie zaprowadzili walk, walczc w ich wasnej drodze i z ich wasnymi broniami. Oni odmwili

zapiewa nie - German piosenek. Wikszy wysiki zrobiy, by wygra ich daleko od ich German wiernoci, wicej oni wychwalili saw ich German bohaterw. Oni ograniczyli si w kupowaniu rzeczy, by zje, eby oni mogliby oszczdzi ich pensy, by pomc wojennej skrzyni ich starszych ludzi. Oni byli niewiarygodnie czujni w znaczeniu czego co nie - German nauczyciele powiedzieli i oni zaprzeczali zgodnie. Oni nosili zakazane emblematy ich wasnych krewnych i byli szczliwi kiedy ukarany dla robienia tak, albo nawet fizycznie ukarany. W miniaturze oni byli lustrami lojalnoci, od ktrej starsi ludzie mogliby nauczy si lekcj. I w ten sposb to byo to w stosunkowo wczesnym wieku, ktremu I wziem udzia w walce, ktrego narodowoci toczyy przeciw sobie nawzajem w starym Austria. Kiedy spotkania zostay trzymane dla South Mark German League i School League nosilimy kwiaty i czarna czerwie zote kolory, by wyrazi nasz lojalno. Pozdrowilimy siebie nawzajem z Heil! i zamiast Austrian hymnu zapiewalimy naszemu wasnemu ber Deutschland Alles, pomimo ostrzee i kar. W ten sposb modzie zostaa wyksztacona politycznie jednoczenie kiedy obywatele tak zwany narodowego State przewanie wiedzieli may ich wasnej narodowoci oprcz jzyka. Oczywicie , I nie naleaem do ludzi zajmujcych si ywopoty. W maa chwila I staem si arliwy" German narodowym", ktry rne znaczenie od partyjnego znaczenia przymocowao temu dzisiaj frazy. Rozwinem si bardzo szybko w nacjonalistycznym kierunku i do czasu I miaem 15 lat I przyszedem zrozumie rozrnienie midzy dynastycznym patriotyzmem i nacjonalizm bazowa na pojciu ludu, albo ludzi, moj skonno bdc cakowicie na korzy drugiego. Taka preferencja nie moe by moe by wyranie zrozumiaa do tych, ktre nigdy nie zaday siebie trud, by studiowa wewntrzne warunki, ktre zwyciyy pod Habsburg Monarchy. Midzy historycznymi studiami uniwersalna historia bya tematem prawie wycznie nauczonym w Austrian szkoach, okrelonej Austrian historii by tylko bardzo may. Fatum tego State dokadnie zostao zwizane z istnieniem i rozwojem Germany jako cao; tak podzia historii do German historii i Austrian historia byaby praktycznie niepojta. I naprawd to byo tylko kiedy German ludzie stali si zosta podzielony midzy dwoma States, e ten podzia German historii zacz mie miejsce. Insygnia 4) byej imperialnej suwerennoci, ktra suwerenno nadal zosta zachowany w Vienna ukazanym, by zadziaa jako magiczne relikwie raczej ni jako widoczna gwarancja

wiecznej wizi zwizku. Kiedy State Habsburg skruszy si do kawakw w 1918 Austrian Germans instynktownie podnoszonych krzyk dla zwizku z ich German ojczyzn. To by gos jednomylnej tsknoty w sercach caych ludzi dla powrotu do niezapomnianego domu ich ojcw. Ale taka oglna tsknota nie mogaby zosta wyjaniona oprcz przez przypisywanie przyczyny tego do historycznego treningu, przez ktry indywidualni Austrian Germans przeszli. W ten leaa wiosna, ktra nigdy nie wyscha. Specjalnie w czasach rozrywki i sabej pamici jego spokojny gos by przypomnieniem przeszoci, prbujc ludzi, by wyjrze poza zwykym dobrobytem momentu do nowej przyszoci. Nauczanie uniwersalnej historii w czym jest zawoany rednie szkoy jest nadal bardzo niezadowalajcy. Mao nauczycieli rozumie, e cel nauczania historia nie jest pamitaniem jakich dat i faktw, e student nie jest zainteresowany w znaniu dokadnej daty bitwy albo urodzin jakiego marszaka albo innego i wcale nie - albo co najmniej tylko bardzo znikomo zainteresowany w wiedzeniu kiedy korona jego ojcw zostaa umieszczona na brwi jakiej monarchy. Te s na pewno nie spojrzane na jak wanych sprawach. Aby studiowa histori znaczy szuka dla i odkrywa siy, ktre s przyczyny tych skutkw, ktre ukazuj si przed naszymi oczami jako historyczne wydarzenia. Sztuka czytania i bycie na studiach skada si w pamitajc rzeczy niezbdne i zapominajc co nie jest podstawowe. Prawdopodobnie moje cae przysze ycie zostao okrelone przez fakt, e I miaem profesora historii, ktra zrozumiaa, jako inni mao rozumie, jak zrobi ten punkt widzenia zwycia w nauczaniu i w przeegzaminowywaniu. Ten nauczyciel by Dr. Leopold Poetsch, Realschule w Linz. On by idealn personifikacj jakoci koniecznych do nauczyciela historii w sensie, ponad ktrym I wspomniaem. Starszy pan z decydujcym sposobem ale dobre serce, on by bardzo atrakcyjnym mwc i by w stanie si, by powdycha nas z jego wasnym entuzjazmem. Nawet dzisiaj I nie mog odwoa bez emocji, e czcigodna osobowo entuzjastyczna wystawa historii tak czsto zrobia nas cakowicie zapomnie obecnego i pozwoli siebie zosta przetransportowani jak gdyby przez magi do przeszoci. On przesika przez przymion mg tysicy lat i przeksztaci historyczn pami martwej przeszoci do ywej rzeczywistoci. Kiedy suchalimy jego, ktrym stalimy si w ogniu z entuzjazmem i czasami zostalimy ruszeni nawet do ez.

To byo nadal szczliwsze, e ten profesor by w stanie si nie tylko, by zilustrowa przeszo przez przykady od obecnego ale od przeszoci on by te zdolny, by pocign lekcj na razie. On zrozumia lepszy ni jakie inne codzienne problemy, ktre wtedy poruszay nasze umysy. Narodowy zapa, ktry czulimy si w naszej wasnej maej drodze zosta zutylizowany przez jego jako instrument naszej edukacji, o tyle o ile on czsto przemwi do naszego narodowego sensu honoru; dla w w tamten sposb on utrzyma porzdek i trzyma nasz uwag duo wicej atwo ni on mgby zrobi przez jaki inny sposb. To byo, poniewa I miaem takiego profesora, ktrym historia staa si moim ulubionym tematem. Jako naturalna konsekwencja, ale bez wiadomego tolerowania mojego profesora, I wtedy i tam sta si mody buntownik. Ale, kto mgby studiowa German histori pod takim nauczycielem i nie sta si wroga tego State, ktrego linijki wykona taki katastrofalny wpyw na przeznaczeniach German narodu? W kocu, jak mgby pozosta wiernym tematem House Habsburg, czyja przesza historia i obecne zachowanie udowodniy to by gotowe kiedykolwiek i zawsze zdradzi zainteresowania German ludzi dla lichych osobistych zainteresowa? Nie zrobi my, poniewa dzieci w peni zrozumiayby, e House Habsburg nie zrobi i nie mogyby, miej jak mio dla nas Germans? Jaka historia nauczya nas o polityce majcej za sob House Habsburg zosta potwierdzony przez nasze wasne codzienne dowiadczenia. Na pnocy i na poudniu trucizna obcych wycigw weraa si do ciaa naszych ludzi i nawet Vienna stale stawa si coraz bardziej nie German miasta. " Imperialny dom " preferowa Czechs na kadej moliwej okazji. Naprawd to bya rka bogini wiecznej sprawiedliwoci i nieubaganej zemsty, ktra spowodowaa miertelny wroga Germanism w Austria, Archduke Franz Ferdinand, spa przez bardzo kule, ktrym sam on pomg rzuci. Pracujc z gry na d, on by gwnym mecenasem ruchu, by zrobi, e Austria jest Slav State. Ciary pooyy ramiona German ludzi byli ogromny i ofiary pienidzy i krwi, ktr oni musieli zrobi byy niewiarygodnie cikie. Jeszcze kto, kto nie by cakiem lepy musia widzie, e to byo wszystko na prno. Co oddziaao na nas gorzko by wiadomo faktu, e ten cay system moralnie zosta ochroniony przez przymierze z Germany, dziki, ktremu powolne wykorzenienie Germanism w starym Austrian Monarchy wydawao si w jakiej drodze by mniej wicej usankcjonowao przez samego Germany. Hipokryzja Habsburg, ktra usiowaa zewntrznie zrobi, e ludzie wierz, e

Austria nadal pozosta German State, powikszya uczucie nienawici przeciw Imperial House i rwnoczenie pobudzia ducha rebelii i pogardy. Ale w German samym Empire te, ktre byy wtedy jego linijki nie piuj niczego czego wszystko, co to znaczyo. Jak gdyby uderzona roleta, oni stali si obok trupa i w bardzo symptomy rozkadu oni uwierzyli, e oni rozpoznali znaki wznowionej witalnoci. W tym nieszczliwym przymierzu midzy modym German Empire i zudny Austrian State skama zarazek jak rwnie wojny wiatowej kocowego upadku. W dalszych stronach tej ksiki I pjd do korzenia problemu. Wystarcz to, by powiedzie tutaj, e w bardzo wczesnych latach mojej modziey I przyszedem do pewnych wnioskw, ktrego I nigdy nie opuciem. Naprawd I staem si gbiej przekonany ich jako lata przeszy. Oni byli: e rozkad Austrian Empire jest wstpnym warunkiem dla obrony Germany; dalej, e narodowe uczucie jest w aden sposb identyczne z dynastycznym patriotyzmem; w kocu i przede wszystek, e House Habsburg zosta przeznaczony, by przynie nieszczcie do German narodu. Jako logiczna konsekwencja tych przekona, tam powsta w mnie uczucie intensywnej mioci dla mojego German Austrian domu i gbokiej nienawici dla Austrian State. Ten rodzaj historycznego mylenia, ktre zostao rozwinite w mnie przez moje badanie historii w szkole nigdy nie zostawi mnie nastpnie. Historia wiata staa si coraz bardziej niewyczerpanym rdem dla zrozumienia wspczesnych historycznych wydarze, ktre wydarzenia znaczy polityk. Dlatego I " nie naucz si" politykuje ale pozwala polityce nauczy mnie. Przedwczesny rewolucjonista w polityce I byem nie mniej przedwczesnym rewolucjonist w art. w tamtym czasie prowincjonalny kapita Upper Austria mia teatr, ktry, stosunkowo rozmawiajc, nie by niele. Prawie wszystko zostao zagrane tam. Kiedy I miaem dwanacie lat I widziaem, jak William Tell zagrany. To byo moje pierwszy dowiadczenie teatru. Jakie miesice pniej I wziem udzia w wystpie Lohengrin, pierwszy opery, ktr I kiedykolwiek usyszaem. Zostaem zafascynowany natychmiast. Mj modzieczy entuzjazm dla Master Bayreuth nie zna adnych ogranicze. Raz za razem I zostaem pocignity, by usysze jego opery; i dzisiaj I uwaam to za wielki kawaek szczcia, e te skromne produkcje w maym prowincjonalnym miecie przygotoway si sposb i zrobiy, e to jest moliwe, poniewa ja, by doceni lepsze produkcje pniej.

Ale wszystko to pomogo wzmocni moj gbok niech dla kariery, e mj ojciec zechcia dla mnie; i ta niech staa si specjalnie silny jako szorstkie kty modzieczej gburowatoci stay si starty, proces, ktry w moim przypadku spowodowa duo blu. Staem si coraz bardziej przekonany, e I powinienem nigdy nie by szczliwy jako urzdnik State. I teraz, e Realschule rozpozna i uzna moje uzdolnienie dla rysunku, moje wasne zdecydowanie stao si wszystkim silniejszym. Przeklestwa i groby ju nie miay jakiej szansy zmieniania to. Chciaem sta si malarzem i adn wadz w wiecie mgby zmusi mnie, by sta si urzdnikiem pastwowym. Jedyna szczeglna cecha sytuacji teraz bya ta jako I urosem wikszy I staem si coraz bardziej zainteresowany w architekturze. Uwaaem ten fakt za naturalny rozwj mojego sprytu dla obrazu i I uradowaem si wewntrznie, e kula moich artystycznych zainteresowa w ten sposb zostaa powikszona. Nie miaem adnego pojcia, e jednego dnia to musiaoby by inaczej. Pytanie mojej kariery zostao zdecydowane duo wkrtce ni I mgbym oczekiwa. Kiedy I byem mojego trzynastego roku, ktrego mj ojciec nagle zosta wzitego od nas. On by nadal w krzepkim zdrowiu kiedy raz apopleksji bezbolenie skoczy jego ziemsk wdrwk i zostawi nas wszystkich gboko bereaved. Jego najwicej arliwej tsknoty miao by w stanie si, by pomaga jego synowi rozwin si w karierze i w ten sposb uratowao mnie od cikiej prby, e sam on musia przej. Ale to ukazao si do jego wtedy jak gdyby ta tsknota byli wszyscy na prno. A jednak , chocia sam on nie by wiadomy tego, on posia nasiona przyszoci, ktrej aden z nas nie przewidziaem w tamtym czasie. W po pierwsze nic nie zmienio si zewntrznie. Moja matka czua to jej obowizek, by kontynuowa moj edukacj zgodnie yczenia z moim ojcem, ktre znaczyy, e ona bdzie miaa by na studiach dla suby pastwowej. Dla mojej wasnej czci I nawet mocniej zostaem okrelony ni kiedykolwiek przed tym w adnym wypadku zrobiby I staj si urzdnikiem pastwa. Program i metody nauczania nastpiy porodku szko dotychczas zosta usunity od moich ideaw, e I staem si gboko obojtny. Choroba nagle przysza z pomoc. W kilka tygodni to zdecydowao si moj przyszo i pooyo kres staremu rodzinnemu konfliktowi. Moje puca stay si tak powanie dotknity, e doktor doradzi moj matk bardzo silnie nie pod adnym pozorem pozwoli mnie, by wzi w gr kariera, ktra wymagaaby pracujca w biurze. On zamwi, e I powinienem zrezygnowa z obecnoci w Realschule przez rok co najmniej. Co co I potajemnie zapragnem przez taki

dugi raz i uparcie walczyem dla, teraz sta si rzeczywistoci prawie za jednym zamachem. Wpynity przez moj chorob, moja matka uzgodnia, e I powinienem zostawi Realschule i wzi udziay w Academy. Te byy szczliwe dni, ktre ukazay si do mnie prawie jako sen; ale oni zostali z pewnoci pozostanie tylko snem. Dwa lata pniej mier mojej matki pooya brutalny koniec wszystkim moim piknym projektom. Ona ulega do dugiej i bolesnej choroby, ktrej od bardzo pocztek pozwoli ma nadziej poprawy. Chocia oczekiwany, jej mier przysza jako straszne uderzenie do mnie. Szanowaem mojego ojca, ale I kochaem moj matk. Ubstwo i surowa rzeczywisto zmusiy mnie, by zdecydowa si natychmiast. Szczupe zasoby rodziny prawie cakowicie zostay uyte przez surow chorob mojej matki. Dodatek, ktry przyszed do mnie jako sierota nie by wystarczajcym dla nagich koniecznoci ycia. Tak czy inaczej , ktry I musiabym zarobi mojemu wasnemu chlebowi. Z moim ubraniem i ptno zapakowao walizk i z nieposkromionym zdecydowaniem w moim sercu, I odszedem dla Vienna. Spodziewaem si zapobiec fatum, poniewa mj ojciec zrobi pidziesit lat wczeniej. Zostaem okrelony, by " czym" sta si - ale na pewno nie urzdnik pastwowy. Rozdzia Two, "Years Suffering w Vienna" Kiedy moja matka umara moje fatum ju zostao zdecydowane w jednym szacunku. Podczas ostatnich miesicy jej choroby I poszedem do Vienna, by wzi egzamin wstpny dla Academy sztuk piknych. Zbrojony z przestrzennym pakietem szkicw, I czuem si przekonany, e I powinienem poda egzamin cakiem atwo. W Realschule I byem okoo daleko najlepszym studentem w klasie rysunku i od tego razu I zrobiem wicej ni zwyky postp w praktyce rysunku. Dlatego I zostaem byy zadowolonym z si i byem dumny i szczliwy w perspektywie czego I rozwayem ubezpieczony sukces. Ale by jeden mie obawy: To wydawao si do mnie, e I lepiej zostaem zakwalifikowany dla rysowania ni dla obrazu, specjalnie w rnych gaziach architektonicznego rysunku. Rwnoczenie moje zainteresowanie w architekturze stale powikszao si. I I rozwinem si w tym kierunku w nadal szybszym tempie po mojej pierwszy wizycie do Vienna, ktry trwa dwa tygodnie. Nie byem jeszcze nie szesnastu letniego. Poszedem do Hof Museum, by studiowa

obrazy w galerii sztuki tam; ale sam budynek schwyta prawie wszystko moje zainteresowanie, od wczesnego rana do pnego w nocny I spdziem wszystek mj raz odwiedzajcy rne publiczne budynki. I to byy budynki si, ktrzy byli zawsze gwna atrakcja dla mnie. Przez godziny i godziny I mgbym sta si w zdziwieniu przed Opera i Parliament. Cay Ring Strasse mia magiczny skutek na mnie, jak gdyby to byli scena od Thousand - i --Nights. I teraz I byem tutaj przez drugi raz w tym piknym miecie, niecierpliwie czekajc usysze skutek egzamin wstpny ale dumnie przekonany, e I przedostaem si. Tak zostaem przekonany mojego sukcesu, e kiedy wiadomo, e I nie zdoaem przej zostaa przyniesiona mi to uderzone mnie jak rygiel z nieb. Jeszcze fakt by, e I zawiodem. Poszedem, by zobaczy Rector i poprosiem jego wyjani powody, dlaczego oni odmwili przyjcia mnie jako studenta w oglnym School Painting, ktry by cz Academy. On powiedzia, e szkice, ktre I przyniosem z mn niewtpliwie pokazay, e ten obraz nie by czym dla czego I zostaem nadany ale, e te sam szkice day jasne znaki mojego uzdolnienia dla architektonicznego planowania. Dlatego School Painting nie przyszed do zakwestionowania dla mnie ale raczej School Architecture, ktry te utworzy cz Academy. W pierwszym to byo niemoliwe, by zrozumie jak to mogoby by tak, poniewa I nigdy nie byem do szkoy dla architektury i nigdy nie otrzymaem jakiej instrukcji w architektonicznym planowaniu. Kiedy I zostawiem Hansen Palace, na Schiller Platz, I byem cakiem strapiony. Czuem si poza rodzajami z si przez pierwszy raz w moim modym yciu. Dla czego I dowiedziaem si o moich zdolnociach teraz ukazany do mnie jako jak byskawic bysk, ktry wyranie ujawni dwoisto, pod ktr I cierpiaem przez dugi czas, ale dotychczas I mgbym nie da adnego jasnego rachunku w ogle przyczyny i powodu. W kilka dni sam I te wiedziaem, e I powinienem sta si architektem. Ale oczywicie droga bya bardzo trudna. Teraz zostaem zmuszony gorzko, by aowa moje bye zachowanie w zaniedbywaniu i gardzeniu pewnych tematw w Realschule. Zanim biorc kursy w School Architecture w Academy to byo konieczne, by wzi udzia w Technical School Building; ale konieczne kwalifikacje dla wejcia do tej szkoy byy wiadectwem ukoczenia szkoy redniej z Middle School. I to, ktry I po prostu nie miaem. Wedug ludzkiej miary rzeczy mj marzy o pjcia za artystycznym odwiedza wydany poza ograniczenia moliwoci. Po mierci mojej matki I przyszedem do Vienna przez trzeci raz. Ta wizyta zostaa przeznaczona do ostatniego kilka lat. Odkd I byem tam zanim I odzyskaem mojego starego

uciszaj i rezolutno. Bya pewno siebie wrcia i I miaem moje oczy stale naprawione na celu. Bybym architektem. Przeszkody s umieszczone przez nasz ciek w yciu, nie zosta lczany w ale zosta przezwyciony. I I w peni zostaem okrelony, by przezwyciy te przeszkody, majc obraz mojego ojca stale przed moim umysem, ktry podnosi si przez jego wasne wysiki do pozycji urzdnika pastwowego, chocia on by biednym synem wiejskiego szewca. Miaem lepszy pocztek i moliwoci zmagania byli lepszy. W tamtym czasie mj los w yciu wydawa si do mnie ciki jeden; ale dzisiaj, ktry I widz w tym mdre dziaania Providence. Goddess Fate chwyci si mnie w jej rkach i czsto odgraa si, by rozbi mnie; ale wola wzmocnia si jako przeszkody powikszyy si i w kocu wola triumfowaa. Jestem wdziczny dla tego okresu mojego ycia, poniewa to utwardzio mnie i umoliwio mnie teraz, by by tak twarde jak I jestem. I I jestem nawet wdzicniejszy, poniewa I doceniam fakt, e I w ten sposb zostaem uratowany od pustki ycia spokoju i, e ukochany matki zosta wzity od rk przetargu i zosta wrczony do Adversity co do nowej matki. Chocia I wtedy zbuntowaem si przeciw temu jako zbyt mocno fatum, I jestem wdziczny, e I zostaem rzucony do wiata niedoli i ubstwa i w ten sposb przyszedem, by zna ludzi dla I byem nastpnie, by walczy. To byo podczas tego okresu, e moje oczy zostay otworzone dwm niebezpieczestwom, imion, ktrych I ledwo wiedzia dotychczas i adne pojcie nie miao w ogle ich strasznego znaczenia dla istnienia German ludzi. Te dwa niebezpieczestwa byy Marxism i Judaism. Dla wielu ludzi imi Vienna oznacza niewinn zabaw, uroczyste miejsce dla szczliwych miertelnikw. Dla mnie, niestety, to jest ywa pami najsmutniejszego okresu w moim yciu. Nawet dzisiaj wzmianka tego miasta pobudza tylko ponure myli w moim umyle. Pi lat ubstwa, w e Phaecian 5) miasto. Pi lat, w ktrych, po pierwsze jako pracownik sezonowy i wtedy jako malarz maych drobnostek, I musiaem zarobi mj codzienny chleb. I szczupy kawaek naprawd to byo, nie nawet dostateczny do cichego godu, ktry I stale czuem. Ten gd by wiernym strem, ktry nigdy nie zostawi mnie ale wzi udzia w wszystkim, co I zrobiem. Kada ksika, ktr I kupiem znaczya wznowiony gd i kada wizyta, ktr I zapaciem operze znaczya wtargnicie, e towarzysz inalienabl podczas poszy za dniami. Zawsze zmagaem si z moim przyjacielem unsympathic. A jednak rwnoczenie I nauczyem si wicej ni I kiedykolwiek nauczyem si przed. Na zewntrz moje architektoniczne studia i rzadkie wizyty do opery, dla ktrej I musiaem zaprzeczy si jedzenie, I nie miaem adnej innej

przyjemnoci w yciu oprcz moich ksiek. Przeczytaem duo wtedy i I rozmylaem gboko przez co co I przeczytaem. Wszystek czas skadowania wolny od opat po pracy zosta powicony wycznie, by by na studiach. W ten sposb w kilka lat I byem w stanie si, by nabywa towar wiedzy, ktra I znajduj, e jest przydatny rwny dzisiaj. Ale wicej ni to. Podczas tamte lata widok ycia i okrelonego widoku na wiecie wzi ksztat w moim umyle. Te stay si podstaw granitu mojego zachowania w tamtym czasie. Od tego czasu I rozcignem to zaoenie tylko bardzo mae i I nie zmieniem niczego w tym. Przeciwnie : Mocno jestem przekonany dzisiaj, e, oglnie rozmawiajc, to jest w modziey, e ludzie skamali podstawow podstaw ich twrczej myli, dokdkolwiek ta twrcza myl istnieje. Robi rozrnienie midzy mdroci penoletni - ktry moe tylko powsta od wikszej gbi i przezornoci tej jest oparty na dowiadczeniach o przeduonej trwaoci - i twrczy geniusz modziey, ktra modzie zakwita w pomylany i pomysy z niewyczerpan urodzajnoci, bez bycia w stanie si, by woy te do praktyki natychmiast, z powodu ich bardzo nadmiar. Te zaopatruj materiay budowlane i plany nastpnym razem; i to jest od ich, ktrych wiek bierze kamieniom i buduje gmach, dopki tak zwany mdro lat nie moga nie udusi twrczego geniusza modziey. ycie, ktre I dotychczas zaprowadziem w domu z moimi rodzicami rnio si w prawie niczym od tego z innych wszystkich. Zaczekaem z niecierpliwoci bez aresztowania do nastpnego dnia i nie byo adnej takiej rzeczy jako spoecznego problemu, by zosta stawany wobec. Te midzy I przeszedem moje mode dni naleay do maej buruazyjnej klasy. Dlatego to by wiat, ktry mia bardzo may kontakt z wiatem prawdziwych pracownikw fizycznych. Dla, chocia w pierwszym to moe ukaza si zdumiewajc, rw, ktry rozdziela t klas, ktra jest w aden sposb ekonomicznie dobrze sytuowana; od rcznej pracujcej klasy jest czsto gbszy ni ludzie myl. Powd dla tego podziau, ktrym moemy prawie nazwa wrogoci, ley w strachu, ktry dominuje grup spoeczn, ktra dopiero co ledwo ledwo pononaa poziom pracownika fizycznego - strach, eby nie to moe cofn si do jego starego warunku albo co najmniej zosta sklasyfikowany z robotnikami. Ponadto, jest co odpychajce w pamitaniu kulturalnej biedy tej niszej klasy i ich szorstkich sposobw z siebie nawzajem; wic, e ludzie, ktrzy s tylko, ktrych pierwszy zadzwoniony spoecznej drabiny znajduje to nieznone, by zosta zmuszone, by mie jaki kontakt z kulturalnym poziomem i stop yciow, z ktrym

yciem oni przeszli. I wic to zdarza si, e bardzo czsto te, ktre nale do czego mog naprawd zosta zawoane klasy wysze znajduj, e to jest atwe ni robi parweniuszy, by zej, by i mieszaj z ich blinimi na najniszym spoecznym poziomie. Dla przez parweniusza sowa I znacz samego kadego, ktry podnosi przez jego wasne wysiki do spoecznego poziomu wyszego ni, e, do ktrego on dawniej nalea. W przypadku takiej osoby twarda walka, przez ktra on przechodzi czsto niszczy jego normaln ludzk sympati. Jego wasna walczy o istnienie zabija jego wraliwo dla niedoli tych, ktry zosta pozostay w tyle. Od tego fatum punktu widzenia by rodzaj do mnie. Okolicznoci zmusiy mnie, by wrci do tego wiata ubstwa i samej ekonomicznej niepewnoci, ponad ktrej mj ojciec podnosi w jego wczesnych dniach; i w ten sposb migacze wskiej edukacji drobnomieszczanina zostay porwane z moich oczu. Teraz przez pierwszy raz I nauczyem si zna ludzi i I nauczyem si odrnia midzy pustymi pojawieniami si albo brutalnymi sposobami i prawdziwym wewntrznym natur ludzi, ktrzy zewntrznie ukazali si w ten sposb. W pocztku wieku Vienna ju wzi szereg midzy tymi miastami, gdzie spoecznym warunkom s niesprawiedliwy. Olepiajce bogactwa i wstrtna bieda zostay zmieszane w gwatownym kontracie. W centrum i w ubogiej czci miasta jednej czutej puls - uderzenie Empire, ktry mia populacj dwa milionw fiity, z wszystkim niebezpiecznym urokiem State powetowanych sobie wielokrotnych narodowoci. Olepiajcy splendor Court zadziaa jak magnes na bogactwie i inteligencji caego Empire. I ta atrakcja dalej zostaa wzmocniona przez dynastyczn polityk Habsburg Monarchy w centralizowaniu wszystko w si i dla siebie. Ta centralizujca polityka bya konieczna w porzdku, by trzyma razem t mieszanin rnorodnych narodowoci. Ale skutek tego by nadzwyczajna koncentracja wyszych urzdnikw w miecie, ktre byo w taki sam czas metropolia i imperialny dom. Ale Vienna nie by zaledwie politycznym i intelektualnym centrum Danubian Monarchy; to byo te handlowe centrum. Oprcz hordy wojskowych oficerw wysokiego szeregu, urzdnikw State, artystw i naukowcw, bya nadal ogromniejsza horda pracownikw. Ndzne ubstwo postawio czoo bogactwo arystokracji i kupieckiej klasy twarz w twarz. Tysice czowieka bezrobotny wasay si z przodu paacw na Ring Strasse; i pod tym Via Triumphalis starego Austria bezdomny toczy si w mroku i brudzie kanaw. Byo ledwie jakie inne German miasto, w ktre spoeczny problem mgby zosta

studiowany lepiej ni w Vienna. Ale tutaj I musz wyda ostrzeenie przeciw iluzji, e ten problem moe " zosta studiowany" z gry na d. Czowiek, ktry nigdy nie by w uciskach tej rozgniatajcej mii moe nigdy nie wiedzie co jego trucizna jest. Prba, by studiowa to w troch inaczej wynikn tylko w pobienej rozmowie i sentymentalnych zudzeniach. Obaj s szkodliwi. Pierwszy, poniewa to moe nigdy nie pj do korzenia pytania, drugiego, poniewa to unika pytania cakowicie. Nie wiem, ktry jest niegodziwy: aby zignorowa spoeczne strapienie, jako robi wikszo tych, ktry zosta preferowany przypadek i te, ktre podniosy si w spoecznej skali przez ich wasn rutynow prac, albo jednakowo butna i czsto nietaktowna ale zawsze dystyngowana askawo pokazaa przez ludzi, ktrzy robi kaprys bycia charytatywny i, kto ozdabia w pira si dalej" wspczujc z ludmi." Oczywicie takie osoby grzesz wicej ni oni mog wyobrazi sobie od braku instynktownego zrozumienia. I w ten sposb oni s zdumiali, by znale, e" spoecznym sumieniu" na ktrym oni sama duma nigdy produkuje jakie skutki, ale czsto powoduje ich dobre zamiary zosta obraeni; i wtedy oni mwi niewdzicznoci ludzi. Takie osoby spniaj si, by nauczy si, e tutaj nie ma adnego miejsca dla zaledwie spoecznych dziaalnoci i, e moe nie by adnym oczekiwaniem wdzicznoci; dla w tym zwizku nie ma adnego pytania w wszystkim rozprowadzajce przysugi ale zasadniczo sprawa karzcej sprawiedliwoci. Zostaem ochroniony od pokusy, by studiowa spoeczne pytanie w drodze tylko wspomnianej, dla prostego powodu, e I zostaem zmuszony, by y wrd ubogich ludzi. Dlatego to nie byo pytanie studiowania problemu obiektywnie, ale raczej jedno z przetestowywania jego skutkw na si. Chocia krlik przyszed przez prb eksperymentu, to nie nie jest wolno nie by wzity jako dowd jego nieszkodliwoci. Kiedy I prbuj dzisiaj odwoa nastpstwo wrae przyj zagoci rwnoczenie I znajduj, e I mog zrobi tak tylko z przyblion peni. Tutaj I opisz tylko podstawowy wraenia i te, ktre osobicie oddziaa na mnie i czsto oszoomi mnie. I I wspomn mao lekcji, ktrych I wtedy nauczyem si od tego dowiadczenia. W tamtym czasie to nie byo przewanie nie bardzo trudny, by znale prac, poniewa I musiaem szuka prac nie jako wykwalifikowani kupcy ale jako tak zwany dodatek - rka gotowa, by bra jak prac, ktra pojawia si przez przypadek, tylko dla zarabiania mojego codziennego chleba. W ten sposb I znalazem si w tej samej sytuacji jako wszystkich tych emigrantach, ktrzy

potrzsaj kurz Europe z ich stp, z nie do zamania determinacj, by pooy zaoenia nowego istnienia w New World i nabywa dla siebie nowy dom. Uwolniony od wszystkich paraliujcych uprzedze klasy i odwiedzajc, rodowisko i tradycja, oni wchodz do jakiej usugi, ktra otwiera jego drzwi do ich, przyjmujc jak prac, ktra przychodzi ich sposb, napenionych coraz bardziej z pomysem, e uczciwa praca nigdy nie przyniosa haby kogo, obojtnie jaki rodzaj, ktrym to moe by. I wic I zostaem postanowiony, by zaj zarwno stopy w czym by dla mnie nowy wiat i wysun do przodu na mojej wasnej drodze. Wkrtce dowiedziaem si, e by jaki rodzaj pracy zawsze, by zosta dostay, ale I te nauczyem si, e to mogoby tylko jak szybko i atwo by zaginity. Niepewno bycia w stanie si, by zarabia regularne codzienne rodki egzystencji wkrtce ukazaa si do mnie jako ponury cech w tym nowym yciu, ktre I wszedem do. Chocia robotnik wykwalifikowany tak czsto nie zosta rzucony bezczynny na ulicach jako niewprawny pracownik, jeszcze byy w aden sposb zosta ochroniony od tego samego fatum; poniewa, chocia on nie moe musie stawa wobec godu w wyniku bezrobocia z powodu brak dania w rynku pracy, zamknicie i strajk pozbawiy robotnika wykwalifikowanego szansy, by zarobi na ycie. Tutaj element niepewnoci w stale zarabianiu one's codziennego chleba by cech bitterest caego spoeczny ekonomicznego samego systemu. Wiejski chopiec, ktry migruje do duego miasta czuje si przycignity przez co zosta opisany jako atwa praca - ktry, ktry to moe by w rzeczywistoci - i mao godzin pracy. On specjalnie jest oczarowany przez magiczn rozpito migotliwego wiata przez due miasta. Przyzwyczajony w kraju, by zarobi mocny zarobek, on zosta nauczony nie opuci jego by poczt do nowo jest co najmniej w zasigu wzroku. Poniewa jest wielki niedobr rolniczej pracy, prawdopodobiestwo dugiego bezrobocia w kraju byo bardzo mae. To jest pomyka, by naduy, e chopiec, ktry zostawia okolic, poniewa miasto nie jest sdzone o takim wydaje dwik materia jako te, ktre pozostaj w domu pracowa nad ziemi. Przeciwnie , dowiadczenie pokazuje, e to jest zdrowszy i bardziej energiczny to emigruje i nie odwrotno. Midzy tymi emigrantami I zawieram nie zaledwie te, ktre emigruj do America, ale te chopiec sucego w kraju, ktry decyduje si zostawi jego rodzim wie i migrowa do duego miasta, gdzie on bdzie obcego czowieka. On jest gotowy, by wzi ryzyko niepewnego fatum. W wikszoci wypadkw on przychodzi do miasta z maymi pienidzmi w jego kieszeni i przez kilka dni on nie jest zniechcony, jeli on nie powinien mie dobrego losu, by znale prac. Ale,

jeli on znajduje prac i wtedy gubi to w maa chwila, przypadek jest zy. Aby znale prac na nowo, specjalnie zimie, jest czsto trudny i naprawd czasami niemoliwy. Poniewa kilka ycia tygodni jest nadal znone, He otrzymuje jego bezrobotne pienidze z jego zwizkiem zawodowym i w ten sposb jest umoliwiony nie. Ale kiedy ostatni z jego wasnych pienidzy jest minity i jego zwizek zawodowy przerywa zapaci z powodu przeduonego bezrobocia, wtedy przychodzi prawdziwe strapienie. On teraz wasa si okoo i jest godny. Czsto on zastawia albo sprzedaje ostatni z jego rzeczy. Jego ubrania zaczynaj dosta si zniszczony i z wzrastajcym ubstwem jego zewntrznego pojawienia si on schodzi do niszego spoecznego poziomu i zadaje si z klas ludzi przez jego umys teraz jest otruty, w dodatku do jego fizycznej niedoli. Wtedy on nie ma nigdzie, by spa i, jeli to zdarza si zimie, ktra jest bardzo czsto przypadek, on jest w strasznym strapieniu. W kocu on dostaje prac. Ale stara historia powtarza si. Drugi raz ta sama rzecz zdarza si. Wtedy trzeci raz; i teraz to jest prawdopodobnie duo gorzej. Stopniowo on staje si obojtny do tej wiecznej niepewnoci. W kocu on ronie uyty do powtrzenia. W ten sposb nawet czowiek, ktry jest normalnie pracowitych zwyczajw ronie nieostrony w jego caym nastawieniu do ycia i stopniowo staje si instrumentem w rkach pozbawionych skrupuw ludzi, ktrzy wykorzystuj jego dla ich wasnych podych celw. On tak czsto zosta rzucony bezrobotny przez aden bd jego wasnego, e on teraz jest wicej albo mniej obojtny, czy strajku, w ktrym on bierze cz by dla celu zabezpieczania jego ekonomicznych praw albo by wymierzony w zniszczeniu pastwa, caego porzdku spoecznego i nawet samej cywilizacji. Chocia pomys pjcia na strajku nie moe by do jego naturalnego upodobania, jednak on przycza si do tego z czyst obojtnoci. Widziaem, e ten proces zilustrowa przed moimi oczami w tysicach przypadkw. I duej I przestrzegem to, e wikszy sta si moj niechci dla tego mamuciego miasta, ktre chciwie przyciga ludzi do jego piersi, w porzdku rozbi ich bez pardonu wreszcie. Kiedy oni przyszli oni nadal czuli si w wsplnocie z ich wasnymi ludmi w domu; jeli oni pozostali ta wi zostaa byy spukan. Zostaem rzucony tyle w yciu metropolii, e I dowiadczyem dziaania tego fatum we wasnej osobie i czuem skutki tego w mojej wasnej duszy. Jedna rzecz wyrniaa si wyranie przed moimi oczami: To byy nage zmiany z pracy do bezczynnoci i vice versa; eby stae wahania si w ten sposb spowodoway przez zarobek i wydatek w kocu zniszczy" sens oszczdnoci dla duo jak rwnie ludzi zwyczaj regulowania wydatku w inteligentnej drodze.

Ciao ukazao si, by urosn przyzwyczajony do zmiennych koleje jedzenia i godu, jedzc serdecznie w dobrych czasach i godujc w le. Naprawd goduj roztrzaskuje wszystkie plany dla wydatku reglamentacji na regularnej skali w lepszych czasach kiedy zatrudnienie znw jest znalezione. Powd dla tego jest, e pozbawienia, ktre pracownik bezrobotnych musi znie musz zosta wynagrodzone dla psychologicznie przez uporczywy umysowy mira, w ktrym on wyobraa sobie si jedzcego serdecznie jeszcze raz. I ten sen rozwija si do takiej tsknoty, e to zamienia si w niezdrowy impuls, by wyrzuci wszystko opanowanie kiedy praca i toczy pojawi si znw. Dlatego praca momentu jest znaleziona na nowo on zapomina uregulowa wydatek jego zarobku ale spdza ich do pena bez mylenia o dniu jutrzejszym. To zaprowadza do zakopotania w maym tygodniowym budecie gospodarowania, poniewa wydatek racjonalnie nie jest zaplanowany. Kiedy zjawisko, ktre I wspomniaem po pierwsze zdarza si, zarobek bdzie trwa by moe przez pi dni zamiast siedmiu; na dalszych okazjach oni bd trwali tylko przez trzy dni; poniewa zwyczaj wraca, zarobek bdzie trwa ledwo przez dzie; i w kocu oni znikn w jednej nocy ucztowania. Czsto s ona i dzieci w domu. I w wielu przypadkach to zdarza si, e te ulegaj zakaeniu przez tak drog ycia, specjalnie, jeli m jest dobry do ich i chce zrobi najlepszy on moe dla ich i kocha ich w jego wasnej drodze i wedug jego wasnych wiate. Wtedy zarobek tygodnia jest spdzony wsplnie w domu w dwch albo trzech dniach. Rodzina jedz i pij razem tak duga jak pienidze trwaj i na kocu tygodnia oni goduj razem. Wtedy ona wdruje okoo ukradkiem w ssiedztwie, poycza maego i dochodzi mae dugi z sklepikarzami w wysiku, by pocign przez szczupe dni do koca tygodnia. Oni siadaj razem do posiku poudnia z tylko szczup opat na stole i czsto nawet nic, by zje. Oni czekaj na przyszy dzie wypaty, mwic tego i robic plany; i kiedy oni s w ten sposb godni oni marz o obfitoci, ktry ma przyj. I wic mae dzieci staj si zaznajomiony z niedol w ich wczesnych latach. Ale zo dochodzi do szczytu kiedy m idzie jego wasny sposb z pocztku tygodnia i protestw ony, po prostu z mioci dla dzieci. Wtedy s ktnie i ze uczucie i m rozpija si w zalenoci od jego staje si odseparowany od jego ony. On teraz staje si pity kadego Saturday. Walczc o jej wasne istnienie i, e dzieci, ona musi wytropi jego wzdu drogi od fabryki do tawerny w porzdku, by dosta kilka szylingw od jego na dniu wypaty. Wtedy kiedy on w kocu przybywa do domu, by moe w Sunday albo Monday, rozstawszy si z jego ostatnimi

szylingami i pence, aosne sceny nastpuj, sceny ten krzykn dla litoci God. Miaem faktyczne dowiadczenie wszystkiego tego w setkach przypadkw. W pierwszym I zostaem czu obrzydzenie i oburzony; ale pniej, ktry I przyszedem rozpozna caa tragedia ich nieszczcia i zrozumie gbokie przyczyny tego. Oni byli nieszczliwymi ofiarami zych okolicznoci. Warunki domw byy bardzo ze w tamtym czasie. Pracownicy fizyczni Vienna yli w otoczeniu przeraania niedoli. Dr nawet dzisiaj kiedy I myl o pogronych w smutku norach, w ktrych ludzie mieszkali, nocnych schronie i dzielnic slumsw i wszystkich ciemnych spektakli nieczystoci, wstrtnego brudu i perfidii. Co zdarzy si jednego dnia kiedy hordy wyemancypowanych niewolnikw przychodz naprzd z tych nor niedoli spa na ich niczym niepodejrzewajcego blinich? Poniewa ten inny wiat nie myli o takiej moliwoci. Oni pozwolili te rzeczy, by pj dalej bez troszczenia i nawet bez podejrzewania - w ich cakowitym braku instynktownego zrozumienia - e wkrtce albo pniej przeznaczenie wemie jego zemst dopki to nie bdzie nie uspokojone w sam por. Dzisiaj I gorliwie dzikuj Providence za wysyanie mnie do taka szkoa. Tam I nie mgbym odmwi zainteresowa si sprawami te robi nie prosz mnie. Ta szkoa wkrtce nauczya mnie gbokiej lekcji. W porzdku nie rozpacza zupenie ludzi midzy I wtedy yem, ktrych I musiaem podjudzi jedn stron zewntrznym pojawieniom si ich ycia i na innym powody, dlaczego oni rozwinli si w w tamten sposb. Wtedy I mgbym usysze wszystko bez zniechcania; dla tych, ktre pojawiy si od wszystkiego tego nieszczcia i niedoli, od tego brudu i zewntrznej degradacji, nie ludzie byli jako taki ale raczej opakane skutki opakanych praw. W moim wasnym yciu podobne mki powstrzymay mnie od robienia miejsce dla litociwej sentymentalnoci na widok tych zdegradowanych produktw, ktre w kocu byy skutkiem cinienia okolicznoci. aden, sentymentalne nastawienie byoby niewaciwe jedno, by zaadoptowa. Nawet w tamtych dniach I ju widziaem, e by dwaj - z metod, przez ktr sam to byoby moliwe, by spowodowa ulepszenie tych warunkw. Ta metoda jest: po pierwsze, utworzy lepsze podstawowe warunki spoecznego rozwoju przez zakadanie gbokiego wspczu spoecznym odpowiedzialnociom midzy spoeczestwem; drugi, czy to

wspczu spoecznym odpowiedzialnociom z bezwzgldn determinacj, by przyci daleko wszystkie narole, ktre s niezdolne bycia ulepszony. Tylko, poniewa Nature koncentruje jego najwiksz uwag, nie do utrzymania czego ju istnieje ale na wybirczej hodowli potomka w porzdku kontynuowa gatunek, tak w ludzkim yciu te to jest mniej sprawa sztucznie ulepszania istniejcego pokolenia - ktry, z powodu ludzkich cech, jest niemoliwy w dziewidziesiciu dziewi przypadkach z stu - i wicej sprawa zabezpieczania od bardzo zaczyna lepsz drog dla przyszego rozwoju. Podczas mojej walki o istnienie w Vienna I spostrzegem bardzo wyranie, e cel wszystkiej spoecznej dziaalnoci musi nigdy nie by zaledwie charytatywn ulg, ktra jest mieszna i bezuyteczna, ale to musi raczej by sposobem, by znale drog eliminowania podstawowych brakw w naszym ekonomicznym i kulturalnym yciu - braki, ktre koniecznie powoduj degradacj indywidualnego albo co najmniej zaprowadzaj jego do takiej degradacji. Trudno zatrudniania kadego sposobu, nawet najdrastycniejszego, wykorzeni wrogo zwyciajc midzy klasami pracujcymi do pastwo jest w duej mierze z powodu nastawienia niepewnoci w decydowaniu na wewntrznych motywach i przyczynach tego wspczesnego zjawiska. Ziemie tej niepewnoci maj zosta znaleziona wycznie w sensie winy, ktr kady indywidualny czuje dla pozwalania tej tragedii degradacji. Poniewa to uczucie paraliuje kady wysiek w robieniu powanego i decyzji firmy, by zadziaa. I w ten sposb, poniewa ludzie, ktrych to dotyczy wahaj si oni s niemiali i niezdecydowani w zawijaniu do skutku nawet miar, ktre s niezbdne dla samoobrony. Kiedy osoba ju nie jest obarczona z jego wasn wiadomoci winy pod tym wzgldem, wtedy i tylko wtedy chce on bdzie mia t wewntrzn cisz i zewntrzn si, by uci drastycznie i bezlitonie wszystek wzrost pasoyta i wykorzenia chwasty. Ale, poniewa Austrian State nie mia prawie adnego sensu spoecznych praw albo spoecznej legislacji jego niezdolno, by obali te ze narole by oczywisty. Nie wiem co to byo co przerazio mnie najwicej w tamtym czasie: ekonomiczna niedola tych, ktry by wtedy moi towarzysze, ich przyblione zwyczaje i moray, albo niski poziom ich intelektualnej kultury. Jak czsto nasza buruazja podnosi si w moralnym oburzeniu na mieniu wiadomoci od ust jakiego aosnego wczgi, e to jest wszystko jedno do jego, czy on by German albo nie i, e on znajdzie si w domu dokdkolwiek on moe dosta si wystarczajco trzyma ciaem i dusz razem. Oni zaprotestuj surowo przeciw takiemu brakowi" narodowej dumy" i silnie wyrany ich

przeraenie w takich sentymentach. Ale jak wielu ludzi naprawd pyta si, dlaczego to jest, e ich wasne sentymenty s lepsze? Jak duo ich rozumie, e ich naturalna duma w byciu czonkw tak preferowany nard powstaje od niezliczonego nastpstwa przykadw oni spotkali, ktre przypomina im o wielkoci Fatherland i Nation w caych kulach artystycznego i kulturalnego ycia? Jak duo ich rozumie, e ta duma w Fatherland jest w duej mierze zalena na wiedzy jego wielkoci w wszystkich tych kulach? Nasze buruazyjne okrgi kiedykolwiek myl co miesznie szczupy podziela si ludzi maj w tej wiedzy, ktra jest konieczny warunek wstpny dla uczucia dumy w one's ojczynie? To nie moe zosta zarzucone tutaj, e w innych krajach podobne warunki istniej i, e niemniej jednak klasy pracujce w tych krajach pozostay patriotyczny. Nawet , jeli , ktry byli tak, to nie byoby adne tumaczy si z naszego niedbaego nastawienia. Ale to nie jest tak. Co czym nazywamy szowinistycznej edukacji - w przypadku Francuzw ludzi, na przykad - jest tylko nadmierne podniesienie wielkoci France w wszystkich kulach kultury albo, jako Francuzi mwi, cywilizacja. Chopiec Francuzw nie jest wyksztacony na czysto obiektywnych zasadach. Dokdkolwiek znaczenie politycznej i kulturalnej wielkoci jego kraju jest byy zaniepokojonym on jest nauczony w najbardziej subiektywnej drodze, ktr moe wyobrazi sobie. Ta edukacja zawsze bdzie musiana, by zosta ograniczona do oglnych pomysw w duej perspektywie i te bd powinny gboko zosta wygrawerowane, przez stae powtrzenie, jeli konieczny, na pamiciach i uczuciach ludzi. W naszym przypadku, jednake, my nie jestemy zaledwie winni przeczcych grzechw opuszczenia ale te pozytywnie wypaczania may, ktry, ktrego jakie osoby miay szczcie, by nauczy si w szkole. Szczury ta trucizna nasz ciao rozwany gryzie z serc i pamici obszernych mas nawet te mae, ktre strapienie i niedol odeszy. Pozwoli czytelnikowi sprbowa zobrazowa co nastpowa: Jest zakwaterowanie w piwnicy i to zakwaterowanie skada si z dwch wilgotnych pokojw. W tych pokojach robotnik i jego rodzina yj - siedmiu ludzi w wszystkim. Przyjmijmy, e jedno z dzieci jest chopcem trzech lat. To jest wiek, w ktry dzieci po pierwsze odzyskaj przytomno wrae, ktre oni otrzymuj. W przypadku wysoce utalentowanych ludzi tropi wrae otrzymanych w tych wczesnych latach ostatnich w pamici, a do zaawansowanego wieku. Teraz wsko i zatorowanie tych ywych wiartek nie sprzyjaj do miy chowa do

grobu - relacje. W ten sposb ktnie i pasuje wzajemnego gniewu powstaj. Ci ludzie mog ledwie podobno s yje z siebie nawzajem, ale raczej na d na topie siebie nawzajem. Mae nieporozumienia, ktre znikaj si w domu, gdzie wystarcza przestrze dla ludzi, by pj oprcz siebie nawzajem przez chwil, tutaj sta si rdem chronicznych sporw. O ile dzieci s byy zaniepokojonymi sytuacja jest znona z tym punktem widzenia. W takich warunkach oni stale sprzeczaj si z sob nawzajem, ale ktnie s szybko i cakowicie zapomniany. Ale kiedy rodzice spadaj z sob nawzajem, ktry te codzienne ktnie czsto schodz do nieuprzejmoci takie jak nie moe waciwie zosta wyobraony sobie. Skutki takich dowiadcze musz sta si oczywisty pniej w dzieciach. Musi mie praktyczne dowiadczenie takiego rodowiska, tak jak by w stanie si, by zobrazowa stan spraw to powstaje od tych wzajemnych wzajemnych obwinia si kiedy ojciec fizycznie atakuje matk i maltretuje j w pasowa pijanej wciekoci. W wieku szeciu dziecko moe ju nie zignorowa te paskudne szczegy, ktre nawet dorosy znalazyby, e s zbuntowane. Zakaony z moraln trucizn, osobicie niedoywia i biedna maa gowa napenia si z robactwem, mody " obywatel" idzie do szkoy podstawowej. Z trudnoci on zaledwie uczy si przeczyta i napisa. Nie ma adnej moliwoci uczenia jakich lekcji w domu. Wprost przeciwnie . Ojciec i matka, ktr si mwi przed dziemi w lekcewacy drodze o nauczycielu i szkole i oni s duo wicej skoniony obrazi nauczycieli ni pooy ich potomka przez kolano i zapuka wydaj dwik powd do jego. Co co may facet syszy w domu nie skania si, by powikszy szacunek dla jego ludzkiego otoczenia. Tutaj nic dobre nie jest powiedziane ludzkiej natury jako cao i kadej instytucji, z szkoy do rzdu, jest lony. Czy religia i moray s byy zaniepokojonymi albo pastwo i porzdek spoeczny, to jest wszystko jedno; oni zupenie s zadrwieni w. Kiedy mody chopiec zostawia szko, w wieku czternastu, to byby trudny, by powiedzie co s uderzajcy cechy jego charakteru, niewiarygodnej nieznajomoci ale prawdziwa wiedza jest zaniepokojona albo cyniczna zarozumiao poczya si z nastawieniem do moralnoci, ktra naprawd przeraa si w tak mody wiek. Jak stacj w yciu taka osoba moe napeni, do kogo nic nie jest powicone, kto nigdy czego szlachetnego nie dowiadczy ale, przeciwnie, intymnie zosta zaznajomiony z najniszym rodzajem ludzkiego istnienia? To dziecko trzech ma wej do zwyczaju lc wszystk wadz do czasu on ma pietnacie lat. On zosta zaznajomiony tylko z moralnym brudem i niegodziwoci, wszystk istota wyczya to mgby pobudzi jego myl do wyszych rzeczy. I teraz ten mody okaz ludzkoci wchodzi do szkoy ycia.

On zaprowadza ten sam rodzaj ycia, ktre zostao zilustrowane dla jego przez jego ojca podczas jego dziecistwa. On wasa si okoo i przybywa do domu w wszystkich godzinach. On teraz nawet czarne strae, e ze zamanym sercem bycie, kogo dao jemu narodziny. On przeklina God i wiat i w kocu koczy si w domu poprawczym dla modych ludzi. Tam on dostaje kocowego nabieraj poysku. I jego buruazyjni wspczesni s zdumiali w braku" patriotycznego entuzjazmu" ktry entuzjazm to mode " obywatel" manifesty. Dnia za dnia buruazyjnego wiata s wiadkowie do zjawiska rozcigania trucizny midzy ludmi przez instrumentalno teatru i kina, brukowej prasy i nieprzyzwoitych ksiek; a jednak oni s zdumiali w opakanym" moralne standardy i" narodowa obojtno" mas. Jak gdyby dno kina i prasa brukowa i podobny mgby wpoi wiedz wielkoci one's kraju, na bok cakowicie od wczeniejszej edukacji osoby. Wtedy przyszedem zrozumie, szybko i gruntownie, co co I nigdy nie byem wiadomy z przed. To byo co nastpuje: Pytanie " upastwawiania" ludzi jest przede wszystek jeden z zakadania zdrowych spoecznych warunkw, ktre zaopatrz ziemie, ktre s konieczne dla edukacja osoby. Poniewa tylko kiedy wychowanie rodziny i edukacja szkoy wpoiy w osobie wiedz kulturalnego i ekonomicznego i, przede wszystek, politycznej wielkoci jego wasnego kraju wtedy i wtedy tylko, to bdzie moliwe, poniewa jego, by czu si dumny bycia obywatela takiego kraju. Mog walczy tylko dla czego co I kocham. Mog tylko co co I szanuj kocha. I w porzdku szanowa rzecz, ktra I musz co najmniej mie jak wiedz tego. Skoro tylko moje zainteresowanie w spoecznych pytaniach raz zostao obudzone I zaczem studiowa ich w podstawowej drodze. Nowy i dotychczas nieznany wiat w ten sposb zosta ujawniony do mnie. W latach 1909-10 I dotychczas ulepszyem mojego, pozycja, e I ju nie musiaem zarobi mj codzienny chleb jako pracownik fizyczny. Teraz pracowaem niezalenie jako krelarz i malarz w akwarelach. Ten mtier by biedny jeden naprawd o ile zarobek zosta byy zaniepokojonym; poniewa te byy tylko dostateczne, by spotka nagie potrzeby ycia. Jeszcze to miao zainteresowanie dla mnie wobec profesji, do ktrej I miaem aspiracje. Ponadto, kiedy I przybyem do domu wieczory I byem teraz ju nie martwy - zmczony jako dawniej, kiedy I byem niezdolny, by spojrze do ksiki bez zasypiania prawie natychmiast. Mj obecny zawd

dlatego by w linii z profesj I wymierzonym w nastpnym razem. Ponadto, I byem mistrzem mojego wasnego razu i mgbym rozprowadzi moje dziaania - godziny teraz lepsze ni dawniej. Malowaem w porzdku, by zarobi na ycie i I byem na studiach, poniewa I lubiem to. W ten sposb I byem w stanie si, by nabywa t teoretyczn wiedz spoecznego problemu, ktry by konieczne uzupenienie do czego czego I uczyem si przez faktyczne dowiadczenie. Studiowaem wszystkie ksiki, ktre I mgbym znale, e to zajo si tym pytaniem i I mylaem, e gboko na czym I przeczytaem. Myl, e rodowisko, w ktre I wtedy mieszkaem na miejscu prac uwaao, e za jestem ekscentryczn osob. Oprcz mojego zainteresowania w spoecznym pytaniu I naturalnie powiciem si z entuzjazmem do badania architektury. Strona obok siebie z muzyk, I rozwayem to krluj sztuk. Aby studiowa to nie by dla mnie praca ale przyjemno. Mgbym przeczyta albo narysowa do wczesnych godzin rana bez kiedykolwiek mczenia. I I staem si coraz bardziej przekonany, e mj marzy o wspaniaej przyszoci stanie si prawdziwy, chocia I powinienem musie czeka dugie lata dla jego spenienia. Mocno zostaem przekonany, e jednego dnia I powinienem zrobi nazwisko jako architekt. Fakt, e, strona obok siebie z moimi profesjonalnymi studiami, I wziem najwiksze zainteresowanie w wszystkim, co musia zrobi z polityk nie wydawali si do mnie czego wielkiego znaczenia oznaczy. Przeciwnie : Spojrzaem na tym praktycznym zainteresowaniu w polityce zaledwie jako cz elementarnego zobowizania, ktre przekazuje na kadym mylcym czowieku. Te, ktre nie maj adnego zrozumienia politycznego wiata dookoa ich nie maj adnego prawa, by skrytykowa albo poskary si. Na politycznych pytaniach dlatego I cichy kontynuowaem przeczyta i studiowa duo. Ale czytanie miao prawdopodobnie rne znaczenie dla mnie od tego, ktry, ktrego to ma dla redniego biegu naszych tak zwany " intelektualistw". Znam ludzi, ktrzy przeczytali bez koca, ksik po ksice, od strony do strony, a jednak I nie powinienem zawoa ich" dobrze czytany ludzi". Oczywicie oni " wiedz" ogromn ilo; ale ich mzg wydaje si niezdolny dobierania i klasyfikowania materiau, ktry oni zebrali si od ksiek. Oni nie maj wydziau odrniania midzy czym jest przydatny i bezuyteczny w ksice; eby oni mog zachowa byego w ich umysach i, jeli moliwe skacz przez drug chwil czytanie to, jeli to nie by moliwy, wtedy - kiedy raz przeczyta - rzuci to za burt jako

bezuyteczny balast. Czytanie nie jest kocem w si, ale sposb do koca. Jego gwny cel jest pomaga do wypeniania struktur, ktra jest powetowana sobie talentw i zdolnoci, ktre kada osoba posiada. W ten sposb kady zdobywa dla siebie narzdzia i materiay konieczne dla spenienia jego wzywania ycie, obojtnie, czy to by elementarnym zadaniem zarabiania one's codziennego chleba albo woania to odpowiada do wyej ludzkich pragnie. Taki jest pierwszy celem czytania. I drugi celem jest daje wiedz ogln wiata, w ktrego mieszkamy na miejscu prace. W obu przypadkach, jednake, materia, ktry naby przez czytaniu nie nie jest wolno nie by zgromadzony w pamici na planie, ktry odpowiada kolejna seria ksiki; ale kady may kawaek wiedzy w ten sposb zyska musi zosta potraktowany jak gdyby to byli may kamie, by zosta wstawiony do mozaiki, wic, e to znajduje jego waciwe miejsce midzy wszystkimi innymi kawakami i czstkami ta pomoc utworzy oglny wiat - obraz w mzgu czytelnika. Inaczej tylko zmieszana mieszanina chaotycznych poj bdzie skutkiem wszystkiego tego czytania. Ta mieszanina nie jest zaledwie bezuyteczna, ale to te skania si, by zrobi nieszczliwego waciciela tego wyobraonego sobie. Poniewa on powanie uwaa si, za e jest dobrze wyksztacon osob i myli, e on co ycia rozumie. On wierzy, e on naby wiedz, podczas gdy prawda jest, e kady wzrost w takiej " wiedzy" pociga jego coraz bardziej daleko od prawdziwego ycia, a on w kocu koczy si w jakim sanatorium albo zaczyna polityk i staje si parlamentarnym delegatem. Taka osoba nigdy nie odnosi sukces w zwracaniu jego wiedzy do praktyczny rachunek kiedy waciwy moment przyjeda; poniewa jego umysowe wyposaenie nie jest zamwione z zamiarem do zaspakajania popytu codziennego ycia. Jego wiedza jest wprowadzona do pamici jego mzg jako literowym zapisie ksiek, ktre on przeczyta i kolejno porzdkowa dziedziczenia, w ktrym nastpstwie on przeczyta ich. I, jeli Fate powinien jednego dnia odwiedza jego, by uy troch jego ksiek - wiedz na pewno praktyczne koce w yciu, e bardzo rozmowa bdzie musiaa nazwa ksik i da numer strony; poniewa biedny sam makaron nigdy nie by w stanie si, by znajdowa miejsce, gdzie on zebra, e informacja teraz odwiedzia dla. Ale, jeli strona nie bdzie wspomniana w momencie krytycznym szeroko czytany intelektualista znajdzie si w stanie beznadziejnego zakopotania. W wysokim stanie oywienia on szuka analogicznych przypadkw i to jest prawie martwa pewno, e on w kocu dostarczy niewaciw recept. Jeli to nie jest poprawny opis, wtedy jak moemy wyjani polityczne osignicia naszych

Parliamentary bohaterw, ktrzy trzymaj najwysze pozycje w rzdzie kraju? Inaczej powinnimy musie przypisa czyny takich politycznych liderw, nie do patologicznych warunkw ale po prostu do zoliwoci i szykany. Z drugiej strony , kto kultywowa sztuk czytania natychmiast rozezna si, w ksice albo dzienniku albo pamflecie, co powinien zosta zapamitany, poniewa to spotyka one's osobiste potrzeby albo jest wartoci jako wiedzy oglnej. Co czego on w ten sposb uczy si jest wcielone w jego umysowym analogu tego albo tego problemu albo rzeczy, dalej poprawiajc umysowy obraz albo powikszajc to, eby to stao si dokadniejszy i dokadniejszy. Jaki praktyczny problem powinien nagle wymaga egzaminu albo rozwizania, pami natychmiast wybiera waciw informacj od masy, ktra zostaa nabyta przez lata czytania i umieszcza t informacj w usudze one's wadz orzeczenia, tak jak dosta nowy i jasny widok problemu w omawianiu albo produkuje ostateczne rozwizanie. Tylko w ten sposb moe czyta maj jakie znaczenie albo s warta chwila. Mwca, na przykad, kto nie ma rde informacji gotowej, by wrczy, ktrego s konieczny do waciwego traktowania jego tematu jest niezdolny, by obroni jego opinie przeciw oponentowi, chocia te opinie by doskonale brzmi i prawdziwy. W kadej dyskusji jego pami zostawi jego haniebnie w potrzebie. On nie moe zebra argumentw, by poprze jego stwierdzenia albo obali jego oponenta. Tak dugo, poniewa mwca ma tylko, by obroni si na jego wasnym rachunku wasnym, sytuacja nie jest powana; ale zo przychodzi kiedy miejsca Chance na przodzie publicznych spraw taki w swoim stylu mdrek, ktry w rzeczywistoci nie zna niczego. Od wczesnej modziey I usiowaem przeczyta ksiki w susznoci sposb i I byem szczciarzem w mieniu dobrej pamici i inteligencji, by pomc mi. Z tym punktem widzenia mj pobyt w Vienna by szczeglnie przydatny i korzystny. Moje dowiadczenia codziennego ycia tam byy staym bodcem, by studiowa rozmaity problemy od nowych ktw. O tyle o ile I byem w pozycji, by przetestowa teori rzeczywistoci i rzeczywistoci do prby teorii, I byem bezpieczny z niebezpieczestwa pedantycznego teoretyzowania z jednej strony i, na inny, od zbyt bycia wywarty wraenie przez pobienych jz aspekt czasownika rzeczywistoci. Dowiadczenie codziennego ycia w tamtym czasie okrelio mnie, by zrobi podstawowe teoretyczne badanie dwch najwaniejszych pyta zewntrz spoecznego pytania. To jest niemoliwe, by powiedzie kiedy I mgbym zacz zrobi gruntowne badanie

doktryny i cech Marxism nie byli ci dla faktu, e I wtedy dosownie prowadziem gow naprzd do problemu. Co co I wiedziaem Social Democracy w mojej modziey byo cenne may i to mae byo przewanie niewaciwe. Fakt, e to zaprowadzio walk o powszechne prawo wyborcze i tajne gosowanie day mi wewntrzn satysfakcj; poniewa mj powd wtedy powiedzia mi, e to osabi reim Habsburg, ktrego I tak gruntownie nie wycierpiaem. Zostaem przekonany, e nawet, jeli to powinno powici German element, e Danubian State nie mgby kontynuowa zaistnie. Nawet w cenie dugiego i powolnego Slaviz - ation Austrian Germans pastwo nie zabezpieczyoby adnej gwarancji naprawd trwaego Empire; poniewa to byo bardzo niepewne, jeli i jak daleko Slavs posiadali konieczn pojemno dla konstruktywnej polityki. Dlatego I mila widziany kady ruch, ktry mgby zaprowadzi do kocowego zakcenia tego niemoliwego State, ktry zadekretowa, e to powstrzyma German charakter w dziesi milionach ludzi. Wicej tego Babel jzykw wyadowao niezgod i zakcenie, nawet w Parliament, bliej godzina nadesza dla rozkadu tego Babylonian Empire. To znaczyoby uwolnienie moich German Austrian ludzi i tylko wtedy jest to staoby si moliwy, poniewa ich, by by w sprawie poczony do Motherland. Odpowiednio I nie miaem adnych uczu antypatii do faktycznej polityki Social Democrats. e jego zaprzysigy cel by podnosi poziom klas pracujcych - ktry w mojej nieznajomoci I wtedy gupio sdziem - by dalej wnioskowa, dlaczego I powinienem rozmawia na korzy Social Democracy raczej ni przeciw temu. Ale cechy, ktre przyczyniy si najwicej, by zrazi do siebie mnie od ruchu socjaldemokratycznego by jego wrogie nastawienie do walki o konserwacj Germanism w Austria, jego opakanym cocotting z Slav " towarzyszami", ktrzy otrzymali te podejcia korzystnie tak dugi jak jakie praktyczne korzyci byy nadchodzce ale inaczej utrzymay hard rezerw, w ten sposb dajc natrtnym ebrakom rodzaj odpowiedzi, na ktr ich zachowanie zasuyo. I tak w wieku siedemnastu sowo " Marxism" bardzo mao zosta znany do mnie, kiedy I spojrzaem na" spoecznej demokracji" i Socialism jako synonimiczne wyraenia. To byo tylko jako skutek nagego uderzenia z szorstkiej rki Fate, e moje oczy zostay otworzone do natury tego niezrwnanego systemu dla oszukiwania spoeczestwa. Dotychczas mj znajomy z parti socjaldemokratyczn by tylko, e zwykego widza na troch ich wiecach. Nie miaem najdrobniejszego pomysu spoeczny demokratycznego

nauczania albo mentalnoci jego partyzantw. Nagle I zostaem przyniesiony twarz w twarz z produktami ich nauczania i czym ich zawoa ich Weltanschhauung. W ten sposb kilka miesicy wystarczyo dla mnie, by czego co, ktre pod innymi okolicznociami mogoby wymaga dekad badania nauczy si - mianowicie, e pod paszczem spoecznej cnoty i mioci one's ssiada prawdziwa zaraza rozcigaa si za granic i, e, jeli ta zaraza nie by tupnity poza wiatem bezzwocznie to moe w kocu odnosi sukces w eksterminowaniu rodzaju ludzkiego. Po pierwsze zetknem si z Social Democrats kiedy pracujc w przemyle budowlanym. Od bardzo czas, e I zaczem prac, e sytuacja nie bya nie bardzo miy dla mnie. Mojego ubrania byli nadal raczej przyzwoity. Ja by ostrony mojej mowy i I zostaem zarezerwowany w sposobie. Tak zostaem zajty z myleniem o moim wasnym obecnym losie i przyszych moliwoci, e I nie wziem duo zainteresowania w moim natychmiastowym otoczeniu. Szukaem prac, eby I nie powinienem godowa i rwnoczenie, tak jak by w stanie si, by zrobi dalej postp z moim badaniem, chocia ten postp mgby spnia si. Prawdopodobnie I nie powinienem przeszkodzi zosta zainteresowany moimi towarzyszami nie byli ci, e na trzecim albo czwarty dniu wydarzenie zdarzyo si, ktry zmusi mnie, by wzi okrelony stojak. Zostaem zamwiony, by doczy do zwizku zawodowego. W tamtym czasie I nie znaem niczego o zwizkach zawodowych. Nie miaem adnej okazji tworzenia opinii na ich poytku albo nieuytecznoci, poniewa przypadek mgby by. Ale kiedy I zostaem powiedziany, e I musz doczy do zwizku, ktrego I odmwiem. Ziemie, ktre I daem dla mojej odmowy byy po prostu, e I nie znaem niczego o sprawie i, e tak czy owak I nie pozwolibym si zosta zmuszony do czego. Prawdopodobnie byy powd uratowa mnie od bycia rzucony bezzwocznie. Oni prawdopodobnie myleli, e w kilka dni I mgbym zosta przemieniony" i stawa si bardziej pojtny. Ale, jeli oni myleli, e oni gboko zostali pomyleni. Po dwch tygodniach I znalazem, e to jest zupenie niemoliwe, poniewa mnie, by wzi taki krok, nawet, jeli I byem chtnym, by wzi to najpierw. Podczas tych czternacie dni I przyszedem zna moich robotnikw faceta lepszych i adna wadza w wiecie nie mogaby ruszy mnie, by doczy do organizacji, ktrego reprezentanci tymczasem pokazali si w wietle, ktre I znalazem, e jest tak niepomylne. Podczas pierwszy dni moje oburzenie zostao pobudzone. W poudniu troch moich kolegw z pracy zakoczyo si do najbliszej tawerny, kiedy inni pozostali na zaoeniach budynku i tam zjedli ich posiek poudnia, ktry w wikszoci

wypadkw by bardzo skpy jeden. Te zostay polubione ludzi. Ich ony przeniesione ich zupa poudnia w zniszczonych naczyniach. Do koca tygodnia by stopniowy wzrost w numerze tych, ktry pozosta zje ich posiek poudnia na zaoeniach budynku. Zrozumiaem powd dla tego nastpnie. Oni teraz omawiali polityk. Piem moj butelk mleka i zjadem mj kawaek chleba gdzie na kresach, kiedy I ostronie studiowaem moje rodowisko bo inaczej spad do medytowania na moim wasnym cikim losie. Jeszcze I usyszaem, a nadto za duo. I I czsto mylaem, e troch czego co oni powiedzieli zostao znaczone dla moich uszu, w nadziei przynoszenia mnie do decyzji. Ale wszystko, e I usyszaem miao skutek pobudzania najsilniejszego antagonizmu w mnie. Wszystko zostao zdyskredytowane - nard, poniewa to zostao trzyma si by wynalazkiem " kapitalista" klasy ( jak czsto I musiaem sucha tej frazy!); Fatherland, poniewa to zostao trzyma si by instrumentem w rkach buruazji dla eksploatacji wykorzystanie" robocze masy; wadza prawa, poniewa to by sposb przymocowywania proletariat; religia, jako sposb narkotyzowania ludzi, tak jak wykorzysta ich nastpnie; moralno, jako odznaka gupiej i niemiaej atwoci pojmowania. Nie byo niczego, e oni nie wcignli bota. W po pierwsze I pozostaem cichy; ale to nie mogoby trwa bardzo dugi. Wtedy I zaczem wzi udzia w dyskusji i odpowiedzie do ich stwierdze. Musiaem rozpozna, jednake, e to zostao z pewnoci jest cakowicie bezowocny, tak dugo jak I nie miaem co najmniej pewnej iloci okrelonej informacji o pytaniach, ktre zostay dyskutowane. Wic I zdecydowaem si poradzi si rda, z ktrego moi rozmwcy twierdzili pocign ich tak zwany mdro. Poarem ksik po ksice, pamflecie po pamflecie. Tymczasem, posprzeczalimy si z siebie nawzajem na zaoeniach budynku. Od dnia do dnia I stawaem si lepiej informowany ni moi towarzysze w tematach, na ktrych oni twierdzili by ekspertami. Wtedy dzie przyszed kiedy groniejszy moich przeciwnikw uciek si do najefektywniejszej broni, ktry oni musieli zastpi si powodu. To byy oniemielenie zastraszenie i fizyczna sia. Troch liderw midzy moimi przeciwnikami zamwio mnie, by zostawi budynek bo inaczej dostaj si rzucony w d od rusztowania. Poniewa I byem cakiem sam I nie mgbym pooy jakiego fizycznego oporu; wic I wybraem pierwszy alternatyw i odszedem, bogatszy jednake przez dowiadczenie. Odszedem peny wstrtu; ale rwnoczenie tak gboko ruszony, e to byo cakiem niemoliwe, poniewa mnie, by zwrci si moje plecy w caoci sytuacja i nie pomyl wicej o

tym. Kiedy mj gniew zacz uciszy ducha uporu dostaego przewag i I zdecydowaem si, e za wszelk cen I wrc, by pracowa znw w przemyle budowlanym. Ta decyzja staa si wszystkim silniejszy kilka tygodni pniej, kiedy moje mae oszczdnoci cakowicie wybiegy i godoway chwycony mnie jeszcze raz w jego bezlitosnych rkach. adna alternatywa nie zostaa zostawiona do mnie. Dostaem prac znw i musiaem zostawi to dla tych samych powodw jako przed. Wtedy I spytaem si: S ci ludzie godni naleenia do wielkich ludzi? Pytanie gboko przeszkadzao; poniewa, jeli odpowied bya Yes, wtedy walka , bym obroni one's narodowo jest ju nie warty zupenie kopot i z ofiar wymagamy naszych najlepszych elementw, jeli to by w zainteresowaniach takiego motochu. Z drugiej strony , jeli odpowied musiaa by" No - ci ludzie nie s godni narodu", wtedy nasz nard jest biedny naprawd w ludziach. Podczas tamtych dni umysowej udrki i gbokiej medytacji I widziaem przed moim umysem kiedykolwiek - wzrastajc i gron armi ludzi, ktrzy mogliby ju nie zosta policzony jako naleenia do ich wasnego narodu. To byo z cakiem rnym uczuciem, pewnymi dniami pniej, e I przygldaem si na bez koca szeregach, czterech pier w pier, Viennese robotnikw paradujcych w masowej demonstracji. Staem si dumbfounded przez prawie dwie godziny, ogldajc samego tego ogromnego ludzkiego smoka, ktry powoli odwin si tam przed mn. Kiedy I w kocu zostawiem kwadrat i wdrowaem w stron moich zakwaterowa, ktre I czuem si skonsternowany i osabiem. Na mojej drodze I zauwayem Arbeiterzeitung ( Journal Workman) w sklepie tytoniu. To by gwny prasa - organ starego Austrian Social Democracy. W taniej kawiarni, gdzie zwykli ludzie zebrali si i, gdzie I czsto poszedem, by przeczyta papiery, Arbeiterzeitung te zosta pokazany. Ale dotychczas I nie mgbym zmusi si, by zrobi wicej ni zerka na nieszczliw rzecz dla kilku minut: poniewa jego cay ton by rodzajem umysowego kwasu siarkowego do mnie. Pod osabiajcym wpywem demonstracji I wiadczyem, jaki wewntrzny gos popdzi mnie, by kupi papier w tym sklepie tytoniu i przeczyta to. Wic I przyniosem to do domu z mn i spdziem cae wieczorowe czytanie to, pomimo stale wsi na wcieko sprowokowa przez to nieustanne wylewajce kamstw. Teraz znalazem, e w socjaldemokratyczny codziennych papierach I mgbym studiowa wewntrzny charakter tego politico - filozoficznego systemu dobrego ni w wszystkiej ich teoretycznej literaturze.

Poniewa bya uderzajca niezgodno midzy dwoma. W literackich wybuchach, ktre zajy si teori Social Democracy by pokaz szumnie brzmicej frazeologii w wolnoci i ludzka godno i pikno, wszystko ogosio z powietrzem gbokiej mdroci i pogodnego proroczego zapewnienia; drobiazgowo tkany blask sw, by zamaskowa i wprowadzi w bd czytelnika. Z drugiej strony , codzienny Press wpoi t now doktryn ludzkiego wykupu w najbrutalniejszej modzie. aden sposb byli zbyt pody, dostarczyli oni mgby zosta wykorzystany w kampanii zniesawienia. Ci dziennikarze byli prawdziwymi wirtuozami w sztuce skrcania faktw i przedstawiania ich w zwodniczej formie. Teoretyczna literatura zostaa zamierzona dla prostaczkw w swoim stylu intelektualistw nalecych do rodka i, naturalnie, klasy wysze. Propaganda gazety zostaa zamierzona dla mas. To wgbianie do ksiek i gazet i studiowanie naucza Social reawakened Democracy moja mio dla moich wasnych ludzi. I w ten sposb co najpierw wydawa si nieprzejezdn otcha sta si okazj zamknitej sympatii. Raz zrozumiawszy dziaanie kolosalnego systemu dla trucia popularnego umysu, tylko gupiec mgby wini ofiary tego. Podczas lat, ktre poszy za I sta si bardziej niezaleny i, jako I zrobiem tak, I staem si lepiej zdolny, by rozumie, e wewntrzna przyczyna sukcesu osigna przez t ewangeli socjaldemokratycznego. Teraz zrozumiaem znaczenie i cel tych brutalnych rozkazw, ktre zakazay czytanie wszystkich ksiek i gazet, ktre nie byy " czerwie" i rwnoczenie wymagaem, e tylko " czerwie" spotkania powinny zosta uczszczane. W jasnym wietle brutalnej rzeczywistoci I byem w stanie si, by widzie co musiao by nieuniknionymi konsekwencjami tego nietolerancyjnego nauczania. Dusza obszernych mas jest dostpna tylko do czego jest silny i bezkompromisowy. Jak kobieta, ktrej wewntrzne wraliwoci nie jest tyle pod wadz abstrakcyjnego rozumowania ale jest zawsze podlegajca wpywowi niewyranej emocjonalnej tsknoty dla siy, ktra uzupenia jej bdcego i, kto raczej ukoniby si do silnego czowieka ni dominuj sabeusza - podobnie masy ludzi wol linijk ni petenta i s napenione z silniejszym sensem umysowego bezpieczestwa przez tego uczenie strumyki aden rywal ni przez nauczanie, ktre oferuje im liberalny wybr. Oni maj bardzo may pomys jak zrobi taki wybr i w ten sposb oni s skonni, by czu, e oni zostali opuszczeni. Oni czuj bardzo may wstyd w byciu sterroryzowany intelektualnie i oni s ledwo wiadomi faktu, e ich wolno jako ludzie bezczelnie jest naduyta; i w ten sposb oni nie maj najdrobniejszego podejrzenia wrodzonego bdnego pojcia caej

doktryny. Oni widz tylko bezwzgldn si i brutalno jego zdecydowanych wypowiedzi, do ktrych oni zawsze poddaj si. Jeli Social Democracy powinien zosta sprzeciwiony przez prawdomwniejsze nauczanie, wtedy nawet, chocia walka by rodzaju bitterest, to prawdomwne nauczanie w kocu zwyciy dostarczony tego by narzucony z rwn bezwzgldnoci. W mniej ni dwa lata I zyskaem jasne zrozumienie Social Democracy, w jego nauczaniu i technice jego operacji. Rozpoznaem niesaw tej techniki dziki, ktremu ruch kontynuowa kampani umysowego terroryzmu przeciw buruazja, s ani moralnie ani duchowo zaopatrzony, by stawi czoa takim atakom. Taktyka Social Democracy skadaa si w otwierajc, w danym sygnale, prawdziwy ogie huraganowy kamstw i oszczerstw przeciw czowiekowi, ktrym oni uwierzyli by najgroniejszym ich przeciwnikw, do nerww drugiego zaama si i oni powicili czowieka, ktry zosta zaatakowany, po prostu w nadziei bycia pozwolony, by y w pokoju. Ale nadzieja udowodnia zawsze, by by gupi, poniewa oni nigdy nie zostali pozostawieni w spokoju. Ta sama taktyka jest powtrzony raz za razem, do strachu tych szalonych wicze psw, przez sugesti, paraliujcy skutek na ich Victims. Przez jego wasne dowiadczenie Social Democracy nauczy si wartoci siy i dla tego powodu to atakuje gwnie te, w kim to wietrzy rzecz oddany rodzaju, ktry jest naprawd bardzo rzadkie posiadanie. Z drugiej strony to chwali kadego sabeusza midzy jego przeciwnikami, mniej wicej ostronie, wedug miary jego umysowych jakoci zostaych znany albo przypuszczonych. Oni maj mniej strachu czowieka genialnego, ktry brakuje ni energicznego charakteru z przecitn inteligencj i rwnoczenie oni wysoce polecaj te, ktry s pozbawione inteligencji i siy woli. Social Democrats wiedz jak utworzy wraenie, e oni sami s obrocami pokoju. W ten sposb , dziaajc bardzo ostronie ale nigdy nie tracc z oczu ich ostateczny cel, oni zdobywaj jedn pozycj po innym, w jednym razie przez metody spokojnego oniemielenia zastraszenie i w innym razem przez czyste wamanie wiata dziennego, zatrudniajc te schykowa taktyka w tych momentach kiedy publiczna uwaga jest zwrcona do innych spraw, od ktrych to nie yczy zosta nakierowany, albo kiedy spoeczestwo uwaa wydarzenie za zbyt trywialnego, by utworzy skandal o tym i w ten sposb prowokuj gniew zoliwego oponenta.

Te taktyka s oparte na dokadnym oszacowaniu ludzkich kruchoci i musz zaprowadzi do sukcesu, z prawie matematyczn pewnoci, dopki inna strona te nie uczy si jak walczy gazu trujcego z gaz trujcy. Sabsze natury musz zosta powiedziana, e tutaj to jest przypadek by albo nie by. Te przyszedem zrozumie, e to fizyczne oniemielenie zastraszenie ma jego znaczenie dla masy jak rwnie dla osoby. Tutaj znw Socialists obliczyli dokadnie na efekcie psychologicznym. Oniemielenie zastraszenie w zakadach i w fabrykach, w aulach i w demonstracjach masy, zawsze spotkaj si z sukcesem tak dugo jak to nie musi spotka tego samego rodzaju terroru w silniejszej formie. Wtedy oczywicie Party bdzie podnosi przeraony krzyk, wrzeszczc niebieskie morderstwo i przemawiajc do wadzy pastwa, ktre oni wanie wyrzekli si. W robieniu to ich cel oglnie ma doda do oglnego zakopotania, eby oni mogli mie lepsz okazj docierania do ich wasnego celu nieobserwowany. Ich pomys mia znale midzy wyszymi rzdowymi urzdnikami jakie woowe stworzenie, w gupiej nadziei, ktr on moe wygra dobrym wdzikom tych budzcy strachw oponentw, eby oni mogli zapamita jego w przypadku przyszych ewentualnoci, teraz pomog im rozbi wszystko te, ktre mog sprzeciwi si temu wiatowemu szkodnikowi. Wraenie, ktre taka pomylna taktyka robi na umysach obszernych mas, czy oni by stronnikami albo oponentami, moe zosta oceniony tylko, przez kto zna popularny umys, nie od ksiek ale od praktycznego ycia. Dla sukcesw, ktre w ten sposb s otrzymane jest wzity przez stronnikw Social Democracy jako triumfalnego symbolu prawoci ich wasnego powoduj; z drugiej strony bity oponent bardzo czsto gubi wiar w skutecznoci jakiego dalszego oporu. Wicej I zrozumiaem metody fizycznego oniemielenia zastraszenie tego zosta zatrudniony, wicej sympatii, ktr I miaem dla mnstwa, ktre ulego to. Teraz jestem wdziczny dla prby, przez ktr I musiaem przej w tamtym czasie; poniewa to by sposb przynoszenia mnie, by pomyle uprzejmie znw moich wasnych ludzi, o tyle o ile dowiadczenie umoliwio mnie, by odrni midzy faszywymi liderami i ofiarami, ktre zostay dawane zwie. Musimy spojrze na drugi po prostu jako ofiary. Mam dopiero co sprbowane przedstawi

kilka rysw, ktre wyraaj mentalno tych dalej najniszych zadzwonionych spoecznej drabiny; ale mj obraz byby nieproporcjonalny, jeli I nie dodaj, e wrd spoecznych gbokoci I nadal znalazem lekki; poniewa I dowiadczyem rzadkiego ducha samopowicenia si i lojalnego braterstwa midzy ci ludzie, wymaga may od ycia i byli zawarto wrd ich skromnego otoczenia. To byo prawdziwe specjalnie starszego pokolenia robotnikw. I, chocia te jakoci znikay coraz bardziej w modszym pokoleniu, z powodu wszystko - nurtujcego wpywu duego miasta, jeszcze midzy modszym pokoleniem te byli duo, ktrzy byli mocno w rdzeniu i, kto by w stanie si, by utrzyma si nieskaonych wrd paskudnego otoczenia ich codziennego istnienia. Jeli ci ludzie, w wielu przypadkach mia dobre intencje i by pionowo w si, dali poparcie politycznym dziaalnociom noszonym przez wsplnych wrogw naszych ludzi, ci ludzie by, poniewa te przyzwoita robotnica nie zrobia i nie mogaby chwyci zupenej niesawy doktryny nauczyy przez socjalistycznych agitatorw. Ponadto, to byo, poniewa adna inna sekcja spoecznoci nie przeszkodzia si o wszystkim razem klas pracujcych. W kocu, spoeczne warunki stay si takimi, e ludmi, ktrzy inaczej zadziaaliby rnie zosta zmuszony, by podda si do ich, chocia niechtnie najpierw. Dzie przyszed kiedy ubstwo zyskao przewag i skierowao tych robotnikw do szeregw socjaldemokratycznego. Na niezliczonych okazjach buruazja wzia okrelony stojak przeciw nawet najbardziej prawowitym ludzkim daniom klas pracujcych. To zachowanie byo nierozwane i naprawd niemoralne i mogoby nie przynie adnego zysku w ogle do buruazyjnej klasy. Skutek by, e uczciwy robotnik opuci oryginalne pojcie organizacji zwizku zawodowego i zosta wleczony do polityki. Byy miliony i miliony robotnikw, ktrzy zaczli si przez bycie wrogi do partii socjaldemokratycznej; ale ich obrony wielokrotnie zostay szturmowane i w kocu oni musieli podda si. Jeszcze ta klska bya z powodu gupoty buruazyjnych przyj, ktre sprzeciwiy si kademu spoecznemu daniu pooy przez klas pracujc. Krtkowzroczna odmowa, by usiowa do ulepszania warunkw pracy, odmowy, by zaadoptowa miary, ktre ubezpieczyyby robotnika w przypadku wypadkw w fabrykach, odmowie, by zabroni prac dziecka, odmow, by rozway ochronne miary dla eskich pracownikw, specjalnie kobiet przy nadziei - to wszystko byo poyteczny do liderw socjaldemokratycznego, ktrzy byli wdzicni dla kadej okazji, ktrej oni mogliby wykorzysta dla zmuszajcej masy do ich sieci. Nasze buruazyjne

przyjcia mog nigdy nie naprawi szkody, ktra bya skutkiem pomyki, ktr oni wtedy zrobili. Poniewa oni posiali nasiona nienawici kiedy oni sprzeciwili si wszystkim wysikom w spoecznej reformie. I w ten sposb oni dali, co najmniej, oczywiste ziemie, by usprawiedliwi danie pooy przez Social Democrats - mianowicie, e oni sami staj w obronie zainteresowa klasy pracujcej. I to stao si gwn ziemi dla moralnego usprawiedliwienia faktycznego istnienia zwizkw zawodowych, eby robotnicza organizacja staa si od tego razu naprzd gwnym politycznym naborem osid, by nad szeregi partii socjaldemokratycznej. Kiedy w ten sposb studiujc spoeczne warunki dookoa mnie I zostaem zmuszony, czy I lubiem to albo nie, zdecydowa si na nastawienie, e I powinienem wzi do zwizkw zawodowych. Poniewa I spojrzaem na nich jak nierozczny od partii socjaldemokratycznej, moja decyzja bya pospieszna - i pomylony. Wyrzekem si ich jako spraw oczywicie. Ale na tym podstawowym pytaniu te Fate interweniowa i da mi nauczk, z skutkiem, e I zmieniem opini, ktr I po pierwsze utworzyem. Kiedy I miaem dwadziecia lat, ktre I nauczyem si odrnia midzy zwizkiem zawodowym jako sposb bronienia spoecznych praw pracownikw i walczenia o lepsze warunki ycia dla ich i, z drugiej strony, zwizku zawodowego jako polityczny instrument uy przez Party w walce klas. Social Democrats zrozumieli ogromne znaczenie ruchu zwizku zawodowego. Oni przywaszczyli sobie to jako instrument i uyli tego z sukcesem, kiedy buruazyjne przyjcia nie zdoay zrozumie tego i w ten sposb zgubiy ich politycznego prestiu. Oni myleli, e ich wasny arogancki Veto zatrzyma logiczny rozwj ruchu i zmusi to do nielogicznej pozycji. Ale to jest absurdalne jak rwnie nieprawdziwe, by powiedzie, e ruch zwizku zawodowego jest w si wrogi do narodu. Przeciwiestwo jest bardziej poprawnym widokiem. Jeli dziaalnoci zwizku zawodowego s skierowane do ulepszania warunku klasy i odnosz sukces w robieniu tak, takie dziaalnoci nie s przeciw Fatherland albo pastwu ale s, w najprawdziwszym sensie sowa, narodowe. W w tamten sposb organizacja zwizku zawodowego pomaga utworzy spoeczne warunki, ktre s niezbdne w oglnym systemie narodowej edukacji. To zasuguje na wysokie rozpoznanie kiedy to niszczy psychologiczne i fizyczne zarazki choroby spoecznej i w ten sposb sprzyja oglny dobrobyt narodu. To jest zbyteczne, by spyta, czy zwizek zawodowy jest niezbdny.

Tak dugo jako tam s pracodawcy, ktrzy atakuj spoeczne zrozumienie i maj niewaciwe pomysy sprawiedliwoci i uczciwej gry to jest nie tylko prawo ale te obowizek ich pracownikw - kto s, mimo tego cz skadowa naszych ludzi - ochroni oglne zainteresowania przeciw chciwoci i nierozsdkowi osoby. Poniewa ochroni lojalno i zaufanie ludzi jest tyle w zainteresowaniach narodu jako ochroni zdrowie publiczne. Obaj powanie jest zagroony przez haniebnych pracodawcw, ktrzy nie s wiadomi ich obowizku jako czonkw narodowej spoecznoci. Ich osobista chciwo albo nieodpowiedzialno posieje nasiona przyszego kopotu. Aby wyeliminowa przyczyny takiego rozwoju jest dziaanie to pewnie zasuguje dobrze kraju. To nie nie jest wolno nie by odpowiedziany tutaj, e indywidualny robotnik jest wolny kiedykolwiek, by uciec od konsekwencji niesprawiedliwoci, ktr on waciwie wycierpia w rkach pracodawcy, albo, ktry on myli, e on wycierpia - inaczej mwic, on moe odej. aden. Ten argument jest tylko podstpem, by umniejszy uwag od pytania sporny. Jest ten, albo nie jest ten, w zainteresowaniach narodu, by usun przyczyny spoecznego niepokoju? Jeli to jest, wtedy walka musi zosta kontynuowana jedyne bronie ten sukces obietnicy. Ale indywidualny robotnik nie jest nigdy w pozycji, by stawa przeciw potdze duego pracodawcy; dla pytania tutaj nie jest to ten dotyczy triumf prawa. Jeli w takim prawie relacji zostay rozpoznany jako przewodnia zasada, wtedy konflikt nie mgby powsta w ogle. Ale tutaj to jest pytania jest silniejszy. Jeli przypadek byby inaczej, sentyment sprawiedliwoci samej rozwizaby spr w honorowej drodze; albo, pooy przypadek poprawnie, sprawy nie przyszy do takiego sporu w ogle. aden. Jeli nietowarzyskie i haniebne traktowanie ludzi prowokuje opr, wtedy silniejsze przyjcie moe narzuci jego decyzj w konflikcie, a konstytucyjne wadze ustawodawcze pozbywaj si za przez legislacj. Dlatego to jest oczywiste, e, jeli indywidualny robotnik ma mie jak szans w wszystkim wygrywanie przez w walce on musi zosta grupowany z jego robotnikami faceta i przedstawia zjednoczony przd przed indywidualnym pracodawc, ktry wciela we wasnej osobie zgromadzon si nabytych praw w przemysowym albo przedsiwziciu handlowym, ktre on prowadzi. W ten sposb zwizki zawodowe mog spodziewa si wpoi i wzmocni sens spoecznej odpowiedzialnoci w codziennym yciu i otwieraj drog do praktycznych skutkw. W robic to oni skaniaj si, by usun te przyczyny tarcia, ktre tarcie s bezustanne rdo niezadowolenia

i skargi. Wini za fakt, e zwizki zawodowe nie speniaj tyle zapragnitej funkcji musi zosta pooony w drzwiach tych, ktry zabroni drog do legislacyjnej spoecznej reformy, albo jest oddany taka reforma nieefektywna przez sabotowanie to przez ich polityczny wpyw. Polityczna buruazja nie zdoaa zrozumie - albo, raczej, oni nie zayczyli zrozumie znaczenie ruchu zwizku zawodowego. Social Democrats odpowiednio chwycili korzy zaoferowan ich przez t bdn polityk i wzit ruch robotniczy pod ich wyczn ochron, bez jakiego protestu z innej strony. W ten sposb oni zaoyli dla siebie stay mur, za ktrym oni mogliby bezpiecznie odej kiedykolwiek walka przyja krytycznego jz aspekt czasownika. W ten sposb prawdziwy cel ruchu stopniowo poszed w zapomnieniu i zosta zastpiony przez nowe cele. Poniewa Social Democrats nigdy nie niepokoili si, by uszanowa i przestrzec oryginalny cel, dla ktrego ruch zwizkowca zosta zaoony. Oni po prostu przejli Movement, wszystko, suy ich wasnym politycznym kocom. W kilka dekad Movement zwizku zawodowego zosta przeksztacony, przez specjalistyczn rk Social Democracy, od instrumentu, ktry pierwotnie zosta uksztatowany dla obrony praw czowieka do instrumentu dla zniszczenia narodowej ekonomicznej struktury. Zainteresowania klasy pracujcej nie zostay pozwolone na chwil, by skrzyowa cieki tego celu; dla w polityce aplikacja nacisku gospodarczego jest zawsze moliwa, jeli jedna strona by wystarczajco pozbawiony skrupuw i inny wystarczajco bezwadny i pojtny. W tym przypadku oba warunkw zostao speniane. Przez pocztek obecnego wieku Movement zwizkowca ju przerwa rozpozna cel, dla ktrego to zostao zaoone. Z roku na rok to spado coraz bardziej pod polityczn kontrol Social Democrats, a to w kocu stao si zosta uyte jako taran w walce klas. Plan mia rozbi si, za pomoc stale powtrzonych uderze, ekonomiczny gmach w budynku, ktrego tyle czas i troska zostaa wydana. Raz ten cel zosta signity, zniszczenie pastwa staoby si spraw oczywicie, poniewa pastwo ju byoby pozbawione jego ekonomicznych zaoe. Uwaga do prawdziwych zainteresowa klas pracowanych, ze strony Social Democrats, stale spada, a sprytni liderzy widzieli, e to bdzie w ich natychmiastowych politycznych zainteresowaniach, jeli spoeczne i kulturalne dania obszernych mas pozostay niezauwaony; poniewa byo niebezpieczestwo, e, jeli te masy raz pokrywaj filcem zawarto oni mogliby ju nie zosta zatrudniony jako zwyky bierny materia w politycznej walce.

Sama ponura perspektywa, ktra przedstawia do oczu kondotierw klasowej wojny, jeli niezadowolenie mas byo ju nie dostpne jako wojenna bro, utworzony tyle niepokj midzy nimi, e oni znieli i sprzeciwili si nawet elementarny miarom spoecznej reformy. I warunki byy takie, e ci liderzy nie musieli kopota si o usiowaniu usprawiedliwi takiej nielogicznej polityki. Poniewa masy zostay nauczone, by powikszy si i zwikszy ich dania moliwo zaspokajania ich zmniejszonych i jakiekolwiek polepszajce miary zostay wzite sta si mniej i mniej znaczcy; eby to byo w tamtym czasie moliwe, by przekona masy, e ta mieszna miara, w ktra powicony dania klas pracowanych byy przyznawane reprezentowaa szataski plan, by osabi ich wadz walki w tej atwej drodze i, jeli moliwe, sparaliowa to. Nie bdzie zdumiay w sukcesie tych zarzutw, jeli zapamita co maa miara wadzy mylenia, ktr obszerne masy posiadaj. W buruazyjnym obozie byo wysokie oburzenie przez zo wiara taktyki socjaldemokratycznego; ale nic nie zostao zrobione, by pocign praktyczny wniosek i zorganizowa atak lady z buruazyjnej strony. Strach Social Democrats, ulepszy marne warunki klas pracowanych powinien wywoa buruazyjne przyjcia, by zrobi najbardziej energiczne wysiki w tym kierunku i w ten sposb szybko korzysta z rk klasa - wojna liderw ich najwicej wanej broni; ale nic podobne nie zdarzyo si. Zamiast z atakujc pozycj ich przeciwnikw, ktrych buruazja pozwolia si zosta nacinita i zupia. W kocu to zaadoptowao rodki, ktre byy tak opnione i tak znikome, e oni byli nieefektywni i zostali wyrzeczeni. Wic caa sytuacja pozostaa tylko jako to byo przed buruazyjn interwencj; ale niezadowolenie tym samym stao si powaniejszy. Jak grona burza," zwizek wolnych handli" unosi si ponad politycznym horyzontem i ponad yciem kadej osoby. To byo jedno z najstrasniejszych instrumentw terroru, ktry grozi bezpieczestwo i niepodlego narodowej ekonomicznej struktury, zaoe pastwa i wolnoci osoby. Przede wszystek , to by" zwizek wolnych handli" ktry przeksztaci demokracj w miesznego i wzgardzio fraz, obrazio idea wolnoci i napitnowao, e braterstwa z sloganem" jeli nie staniesz si naszego towarzysza trzaniemy twoj czaszk". To byo w ten sposb, e I wtedy przyszedem zna tego przyjaciela ludzkoci. Podczas lat, ktre poszy za moj wiedz tego sta si szerszy i gbszy; ale I nigdy czego nie zmieniem w tym szacunku.

Wicej I staem si zaznajomiony z zewntrznymi formami Social Democracy, wikszy sta si moim pragnieniem, by zrozumie wewntrzn natur jego doktryn. W tym celu oficjalna literatura Party nie mogaby pomc bardzo. W dyskutujc ekonomiczne pytania jego stwierdzenia byy faszywe i jego dowody niezdrowe. W pertraktowaniu politycznych celw jego nastawienia by nieszczery. Ponadto, jego nowoczesne metody szykany w prezentacji jego argumentw byy gboko odraajce do mnie. Jego kwieciste zdania, jego ciemne i niezrozumiae frazy, udaway si zawrze wielkie myli, ale oni byli pozbawieni myli i bez znaczenia. Musiaby by dekadenckim Bohemian w jednym z naszych nowoczesnych miast w porzdku, by czu si w domu w tym labiryncie zaburzenia umysowego, eby on mgby odkry" intymne dowiadczenia wrd mierdzcych gryzcych dymw tego literackiego Dadism. Ci pisarze oczywicie liczyli na przysowiow pokor pewnej sekcji naszych ludzi, ktrzy wierz, e osoba, ktra jest niezrozumiaa musi by gboko mdra. W stawianiu czoa teoretycznego faszu i absurdalnoci tej doktryny z rzeczywistoci jego zewntrznych manifestacji, I stopniowo przyszedem mie jasny pomys kocw, w ktrych to dyo. Podczas takich momentw I miaem ciemne przeczucia i czego zo baem si. Miaem przed mn nauczanie powdychane przez egoizm i nienawi, matematycznie obliczon, by wygra jego zwycistwo, ale triumf, ktrego byby miertelny cios do ludzkoci. Tymczasem I odkryem relacje istniejce midzy tym niszczcym nauczaniem i okrelonym charakterem ludzi, kto, a do tego razu by do mnie prawie nieznany. Wiedza Jews jest jedynym kluczem dziki, ktremu moe zrozumie wewntrzn natur i dlatego prawdziwe cele Social Democracy. Czowiek, ktry przyszed wiedzie, e ten wycig odnosi sukces w przenoszeniu z jego oczu zasony, przez ktrej on zobaczy cele i znaczenie jego Party w faszywym wietle; i wtedy, z mrokiem i mg spoecznych fraz podnosi si wykrzywiajc liczb Marxism. Dzisiaj to jest twarde i prawie niemoliwe, poniewa mnie, by powiedzie kiedy sowo " Jew" po pierwsze zacz podnosi jak szczegln myl w moim umyle. Nie pamitam nawet syszenia sowa w domu podczas ycia mojego ojca. Jeli to imi zostao wspomniane w uwaczajcym sensie I myl, e stary pan wanie uwaa te, ktry uy tego w ten sposb za bycie niewyksztaconych reakcjonistw. W trakcie jego kariery on sta si mniej wicej kosmopolityczny, z silnymi widokami na nacjonalizmie, ktry mia jego skutek na mnie take. W

szkole take, I nie znalazem adnego powodu, by zmieni obraz rzeczy, ktre I uformowaem si w domu. W Realschule I znaem jednego Jewish chopca. My bylimy wszyscy na naszej stray w naszych relacjach z nim, ale tylko, poniewa jego maomwno i pewne dziaania jego ostrzegy nas, by by roztropne. e moi towarzysze i si nie utworzyem adnych szczeglnych opinii pod wzgldem jego. To nie byo, a I byem czternastu albo pietnacie letniego, e I czsto natknem si na sowo " Jew", czciowo w zwizku z politycznymi kontrowersjami. Te odniesienia pobudziy drobn niech w mnie i I nie mgbym unikn niewygodnego uczucia, ktre zawsze przeszo nad mn kiedy I musiaem sucha religijnych sporw. Ale w tamtym czasie I nie miaem adnych innych uczu o Jewish pytaniu. Byli bardzo mao Jews w Linz. W trakcie wiekw Jews, ktrzy yli tam stali si Europeanized w zewntrznym pojawieniu si i byli tyle jak inni ludzie, e I nawet uwaaem ich za Germans. Powd, dlaczego I wtedy nie spostrzegem, e absurdalno takiej iluzji bya, e jedyny zewntrzny znak, ktry I rozpoznaem jako odrniajcy ich od nas by praktyk ich dziwnej religii. Poniewa I mylaem, e oni zostali przeladowani na rachunek ich Faith moja niech do syszc, e uwagi przeciw im urosy prawie do uczucia odrazy. Zrobiem osoby podejrzanej wcale nie, e mogaby by taka rzecz jako systematyczny antysemityzm. Wtedy I przyszedem do Vienna. Zmieszany przez mas wrae, ktre I przyj zagoci z architektonicznego otoczenia i osabiony przez moje wasne kopoty, I nie zrobiem najpierw odrnia midzy rnego spoecznego strata, ktrego populacj tego mamuciego miasta zosta skomponowany. Chocia Vienna wtedy mia okoo dwch stu tysic Jews midzy jego populacj dwa milionw, I nie zauwayem ich. Podczas pierwszy tygodni mojego przebd moje oczy i mj umys byli niezdolny, by poradzi sobie z najciem nowych pomysw i wartoci. Nie, a I stopniowo zabraem si za moje otoczenie i zmieszany obraz zacz urosn janiejszy, I nabyem dyskryminujcy widok mojego nowego wiata. I, z e I natknem si na Jewish problem. Nie powiem, e sposb, w ktry I po pierwsze staem si zaznajomi z tym by szczeglnie nieprzyjemny dla mnie. W Jew I nadal widziaem tylko czowieka, ktry by rnej religii i dlatego, na ziemiach ludzkiej tolerancji, I byem przeciw pomysowi, e on powinien zosta zaatakowany, poniewa on mia rn wiar. I wic I rozwayem, e ton zaadoptowa przez

antysemickiego wciska Vienna by niegodny kulturalnych tradycji wielkich ludzi. Pami pewnych wydarze, porodku ktre zdarzyy si wieki weszy do mojego umysu i I czuem, e I nie powinienem lubi widzie ich powtrzonych. Oglnie rozmawiajc, te antysemickie gazety nie naleay do pierwszy szeregu - ale I wtedy nie zrozumiaem powodu tego - i wic I dotyczyem ich wicej jako produkty zazdroci i zawici raczej ni wyraenie szczerego, chocia przewrotny, wraliwy. Moje wasne opinie zostay potwierdzone przez co I rozwayem by nieskoczenie dostojniejszym sposobem, w ktrym naprawd wielki Press odpowiedzia do tych atakw albo po prostu zignorowaem ich, ktrych to drugi wydawao si mi najprzyzwoitszy sposb. Pilnie przeczytaem co oglnie zosta zawoany World Press - Neue Freie Presse, Wiener Tageblatt, etc.- i I zostaem zdumiay przez obfito informacji, ktr oni dali ich czytelnikom i bezstronnemu wejciu, ktrego oni przedstawili szczeglne problemy. Doceniem ich dostojny ton; ale czasami kwiecisto stylu bya nieprzekonujca i I nie lubiem tego. Ale I przypisaem to wszystko obezwadniajcemu wpywowi wiatowej metropolii. Odkd I rozwayem Vienna w tamtym czasie jako taki wiatowa metropolia, I mylaem, e to utworzyo dostateczne ziemie, by usprawiedliwi te wady Press. Ale I czsto zostaem brzydzony przez czogajce wejcie, ktre Vienna Press zagra lokaja do Court. Ledwo ruch mia miejsce w Hofburg, ktry nie zosta przedstawiony w pochwalonych kolorach do czytelnikw. To bya gupia praktyka, ktra, specjalnie kiedy to musiao zrobi z" Wisest Monarch wszystkich Times, przypomnianych prawie taca, ktrym grski kogut gra w stanowicym par czas, by zaleca si jego koleg. To by zupenie pusty nonsens. I I mylaem, e taka polityka bya plam na ideale liberalnej demokracji. Mylaem, e w ten sposb przypochlebiania si w sdzie by niegodny ludzi. I to bya pierwszy plama, ktra spada si na moje uznanie wielkiego Vienna Press. Kiedy w Vienna I kontynuowaem nastpi z ywym zainteresowaniem wszystkie wydarzenia, ktre miay miejsce w Germany, czy byy czowiekiem sukcesu z politycznym albo kulturalnym pytaniem. Miaem uczucie dumy i podziwu kiedy I porwnaem wzrost modego German Empire z upadkiem Austrian State. Ale, chocia polityk zagraniczny tego Empire by rdem prawdziwej przyjemnoci w caoci, wewntrzne polityczne wydarzenia nie byy zawsze tak zadowalajce. Nie zaaprobowaem kampani, ktra w tamtym czasie bya noszona przeciw William II., ktrego I spojrzaem na nim nie tylko jako German Emperor ale, przede wszystek,

jako twrca German Navy. Fakt, e Emperor zosta zakazany od rozmawiania w Reichstag zrobi, e jestem bardzo rozgniewany, poniewa zakaz pochodzi z strony, ktrej w moich oczach adna wadza nie musiaa zrobi to. Dla w pojedynczym usi te te sam parlamentarne gsiory zrobi wicej rechotanie razem ni caa dynastia Emperors, obejmujc nawet najsabszy, zrobiony w trakcie wiekw. To dranio mnie, by musie uzna, e w narodzie, gdzie jaki gupkowaty facet mgby twierdzi dla siebie prawo, by skrytykowa i mc nawet zosta puszczony wolno na ludziach jako Legislator w Reichstag, przedstawiciel Imperial Crown mg by tematem " nagany" ze strony najmarniejszego zgromadzenia ramoli, ktrzy kiedykolwiek zaistnieli. Nawet wicej zostaem brzydzony w wejciu, ktre ten ten sam Vienna Press zgi si w ukonach sualczo przed skpy rumakiem nalecym do Habsburg krlewski pojazd i odszed do dzikiego ecstacies zachwytu, jeli kucyk pomacha jego ogon w odpowiedzi. I rwnoczenie te gazety wziy nastawienie niepokoju w sprawach, ktre dotyczyy German Emperor, prbujc okry paszczem ich wrogo przez powane powietrze, ktre oni dali si. Ale w moich oczach, ktre wrogo ukazaa si tylko biednie zosta okryty paszczem. Naturalnie oni zaprotestowali, e oni nie mieli adnego zamiaru mieszania w wewntrznych sprawach Germany - uchowae Boe! Oni pretendowali, e przez dotykajc delikatne miejsce w takiej przyjaznej drodze, ktr oni speniali obowizek, ktry przekaza na nich z powodu wzajemnego przymierza midzy dwoma krajami i rwnoczenie rozadowujc ich zobowizania dziennikarskiej prawdomwnoci. W ten sposb usprawiedliwiwszy si o mikko dotykaniu bolcego miejsca, oni znudzili z palcem bezlitonie do rany. Ten rodzaj rzeczy zrobi moja krew wrze. I teraz I zaczem by coraz bardziej na mojej stray kiedy czytajcej wielkiego Vienna Press. Musiaem uzna, jednake, e na takich tematach jednych z antysemickich papierw Deutsche Volksblatt - zadziaa przyzwoicie. Co dostao si nadal wicej na moich nerwach by odraajcym sposobie, w ktrym due gazety kultywoway podziw dla France. Jeden naprawd musia czu si zawstydzony bycia German kiedy postawionego czoo przez te miodopynne hymny wysawiania dla" wielkiego kultury - narodu". Ten nieszczliwy Gallomania czciej ni raz zrobi wyrzuca jeden z tych" gazety wiata. Teraz czsto zwrciem si do Volksblatt, ktry by bardzo mniejszy w wielkoci ale, ktry potraktowa takie tematy przyzwoicie. Nie byem w zgodzie z jego ostrym

antysemickim tonem; ale raz za razem I znalazem, e jego argumenty day mnie osidzie dla powanej myli. Tak czy owak, to byo w wyniku takiego czytania, e I przyszedem zna czowieka i ruch, ktry wtedy okreli fatum Vienna. Te by Dr. Karl Lueger i Christian Socialist Movement. Wtedy I przyszedem do Vienna, ktrego I czuem si sprzeciwiony obu. Spojrzaem na czowieku i ruchu jako " reakcjonista". Ale nawet elementarne poczucie sprawiedliwoci narzucio mnie, by zmieni moj opini kiedy I miaem okazj znania czowieka i jego pracy i powoli ta opinia urosa do otwartego podziwu kiedy I dobrze ziemie dla tworzenia orzeczenia. Dzisiaj, jak rwnie wtedy, I trzymam Dr. Karl Lueger jako najznakomitszy typ German Burgermeister. Jak wiele uprzedze zostao rzucone przez tak zmian w moim nastawieniu do Christian Socialist Movement! Moje pomysy o antysemityzmie zmieniy si te z biegiem czasu, ale to bya zmiana, ktra I znalazem, e jest najtrudniejsza. To kosztowao mnie wikszy wewntrzny konflikt z si i to byo tylko po walce midzy powodem i sentymentem, ktrego zwycistwo zaczo zosta zdecydowane na korzy byego. Dwa lata pniejszy sentyment zebra si do strony powodw i sta si wiernym strem i doradc. Wtedy tej gorzkiej walki, midzy spokojnym powodem i sentymentami, w ktrych I zostaem przyniesiony, lekcje, e I nauczyem si na ulicach Vienna odday mnie bezcenna pomoc. Czas przyszed kiedy I ju nie przeszedem lepo wzdu ulicy potnego miasta, jako I zrobiem wczesne dni, ale teraz z moimi oczami otwieraj si nie tylko, by studiowa budynki ale te ludzie. Raz, kiedy przechodzc przez ubog cz miasta, I nagle spotkaem zjawisko w dugim kaftanie i noszc czarne stron - zamki. Moja pierwszy myl byo: Jest ten Jew? Oni na pewno nie mieli tego pojawienia si w Linz. Ogldaem czowieka ukradkiem i ostronie; ale duej I przygldaem si w dziwnym obliczu i przeegzaminowaem to prezentuj przez cech, wicej pytanie uksztatowane w moim mzgu: Jest ten German? Jako by zawsze mj zwyczaj z takimi dowiadczeniami, I zwrciem si do ksiek dla pomocy usuwanie moich wtpliwoci. Przez pierwszy raz w moim yciu I kupiem si jakie antysemickie pamflety dla kilku pence. Ale niestety oni wszystko zaczo si z zaoeniem, e w zasadzie czytelnik mia co najmniej pewny stopie informacji na Jewish pytaniu albo by nawet znajomy z tym. Ponadto, ton wikszoci tych pamfletw by taki, e I staem si niepewny znw,

poniewa stwierdzenia zrobiy byli czciowo pobieny i dowody nadzwyczajnie nienaukowe. Przez tygodnie i naprawd przez miesice, I wrciem do mojej starej drogi mylenia. Temat ukaza si tak ogromny i oskarenia byy tak dalekosine, e I obawiaem si zajmowania si tym niesprawiedliwie i wic I staem si znw zaniepokojony i niepewny. Naturalnie I mgbym ju nie wtpi, e tutaj nie byo pytania Germans, ktrzy zdarzyli si, by by rnej religii ale raczej, e byo pytanie cakowicie rnych ludzi. Dla skoro tylko I zaczem zbada spraw i przestrzec Jews, wtedy Vienna ukaza si do mnie w rnym wietle. Dokdkolwiek I teraz poszedem I widziaem Jews i wicej I widziaem ich uderzajco i wyranie oni wyrniali si jako rni ludzie od innych obywateli. Specjalnie uboga cz miasta i dzielnica na pnoc od Danube Canal rojony z ludmi, ktrzy, nawet w zewntrznym pojawieniu si, nie nosili adnego podobiestwa do Germans. Ale jakie niezdecydowanie, ktre I mogem nadal sdzi o tym punkcie w kocu zostao usunite przez dziaalnoci pewnej sekcji samych Jews. Wielki ruch, zawoany Zionism, powsta midzy nimi. Jego cel mia podkreli narodowy charakter Judaism i ruch silnie zosta reprezentowany w Vienna. Do zewntrznych pojawie si to wydawao si jak gdyby tylko jedna grupa Jews obronia ten ruch, kiedy znaczna wikszo zgania tego, albo nawet wyrzeka si to. Ale ledztwo sytuacji pokazao, e te zewntrzne pojawienia si celowo wprowadzay w bd. Te zewntrzne pojawienia si pojawiy si od mgy teorii, ktre zostay wyprodukowane dla powodw korzyci, jeli nie dla celw zupenego oszustwa. Dla tej czci Jewry, ktry by stylowy Liberal nie wyprali si Zionists jak gdyby oni nie byli czonkami ich wycigu ale raczej jako brat Jews, ktrzy publicznie twierdzili ich wiar w niepraktycznej drodze, tak jak utworzy niebezpieczestwo dla samego Jewry. W ten sposb nie byo adnej prawdziwej szczeliny w ich wewntrznej solidarnoci. Ten fikcyjny konflikt midzy Zionists i Liberal Jews wkrtce brzydziy mnie; poniewa to byo faszywe i i w bezporednim zaprzeczeniu do moralnej godnoci i niepokalanego charakteru, na ktrym, ktrym wycig zawsze by dumnym samym. Czysto, czy moralny albo innej rodzaju, miaa jego wasne szczeglne znaczenie dla tych ludzi. e oni byli wodny niemiali by oczywisty na spogldaniu w nich i, niestety, bardzo czsto te kiedy nie spogldaniu w nich w ogle. Zapach tych ludzi w kaftanach czsto zrobi czu si le. Poza tym tam byli nieuczesanego ubrania i podej zewntrznej strony.

Wszystkie te szczegy byy na pewno nie atrakcyjne; ale oburzajca cecha bya, e pod ich nieczyst zewntrzn stron jedn nagle spostrzeon moralnej pleni wybranego wycigu. Co wkrtce dao mnie spowodowa dla bardzo powanego rozwaania byli dziaalnoci Jews w pewnych gaziach ycia, do tajemnicy, ktrej I przeniknem stopniowo. By tam jakie cieniste przedsiwzicie, jaka forma smrodu, specjalnie w kulturalnym yciu, w ktrym co najmniej jeden Jew nie uczestniczy? Na kadzeniu wgbiajcego noa ostronie do tego rodzaju wrzodu jednego natychmiast odkrytego, jak larwa w gnijcym ciele, maego Jew, ktry czsto zosta olepiony przez nage wiato. W moich oczach oskarenie przeciw Judaism stao si grobem jednym moment I odkryem Jewish dziaalnoci w Press, w sztuce, w literaturze i teatrze. Wszystkie oleiste protesty teraz byy wicej albo mniej daremny. Potrzebowa tylko popatrze na plakaty ogaszajcy ohydne produkcje kina i teatru i studiuj imiona autorw, ktrzy wysoce zostali pochwaleni tam w porzdku, by sta si trwale twardy na Jewish pytaniach. Tutaj bya zaraza, moralna zaraza, z ktra spoeczestwo byo zakaane. To byo gorsze ni Plague Black dawno temu. I w jakich potnych dawkach ta trucizna zostaa wyprodukowana i zostaa rozprowadzona. Naturalnie, niej moralny i intelektualny poziom takiego autora artystycznych produktw niewyczerpany jego podno. Czasami to poszo dotychczas, e jeden z tych facetw, dziaajc jak kanalizacyjna pompa, zastrzeli jego brud bezporednio wobec innych czonkw rodzaju ludzkiego. W tym zwizku musimy zapamita, e nie ma adnego ograniczenia do numeru takich ludzi. Powinien zrozumie, e dla jednego, Goethe, Nature moe przynie do istnienia dziesiciu tysica takich grabiecw, ktrzy dziaaj jako najgorszy rodzaj zarazka - roznosicieli w duszach czowieka zatrucia. To bya straszna myl, a jednak to nie mogoby zosta uniknite, e wikszy numer Jews wydawa si specjalnie przeznaczony z natury, by zagra t haniebn cz. I to jest dla tego powodu, e oni mog zosta zawoany wybranych ludzi? Zaczem si wtedy zbada ostronie imiona wszystkich garzy tych nieczystych produktw publicznie kulturalne ycie. Skutek tego zapytania by nadal bardziej disfavourable do nastawienia, ktre I dotychczas powstrzymaem szacunek do Jews. Chocia moje uczucia mogyby zbuntowa si tysic czasu, rozumuj teraz musiany pocign jego wasne wnioski. Fakt, e dziesitka dziewi wszystkiej zaplamionej literatury, artystycznych flaczkw i teatralnych banalnoci, musianych zosta naliczony do rachunku ludzi, ktrzy uformowali si

ledwo jednego procent. narodu - ten fakt nie mgby zosta zaprzeczony. To byo tam i zostao musiane zosta umoliwione. Wtedy I zaczem przeegzaminowa mojego ulubionego" Press wiata, z tym faktem przed moim umysem. Gbszy moje sondowania poszy lesser wyhodowa mj szacunek dla tego Press, ktrego I dawniej podziwiaem. Jego styl sta si nadal odpychajcy i I zostaem zmuszony, by odrzuci jego pomysy jak cakowicie pytkie i pobiene. Aby twierdzi, e w prezentacji faktw i oglda jego nastawienie by bezstronny wydany do mnie zawrze wicej kamstwa ni prawda. Pisarze byli - Jews. Tysice szczegw, przed ktrymi I ledwo zauwayem teraz wydaway si do mnie zasuy na uwag. Zaczem chwyci i zrozumie rzeczy, na ktre I dawniej popatrzaem w rnym wietle. Widziaem Liberal polityk tego wciska inne wiato. Jego dostojny ton w teraz odpowiadaniu do atakw jego przeciwnikw i jego martwej ciszy w innych przypadkach sta si jasno do mnie jako cz sprytnej i podej drogi oszukiwania czytelnikw. Jego wspaniae teatralne krytyki zawsze chwaliy Jewish autorw i jego przeciwnego, krytyka zostaa zarezerwowana wycznie dla Germans. Lekkie ukucia szpilki przeciw William II pokazay wytrwao jego polityki, tylko jako zrobi jego systematyczn pochwa French kultury i cywilizacji. Temat felietonw by trywialny i czsto pornograficzny. Jzyk tego Press jako cao mia akcent obcych ludzi. Oglny ton by otwarcie uwaczajcy do Germans i to musiao by zdecydowanie zamierzone. Co zainteresowania byli to popdzio Vienna Press, by zaadoptowa tak polityk? Albo oni zrobili tak zaledwie przez przypadek? W usiujc znale odpowied do tych pyta I stopniowo staem si coraz bardziej niepewny. Wtedy co zdarzyo si, ktry pomg mi przyj do wczesnej decyzji. Zaczem przejrze znaczenie caej serii wydarze, ktre miay miejsce w innych gaziach Viennese ycia. Te wszystkie zostay powdychane przez oglne pojcie sposobw i moraw, ktrych otwarcie zosta zawinity do praktyki przez du sekcj Jews i mgby zosta zaoony jako dajcy si przypisa do ich. Tutaj, znw, ycie, ktre I przestrzegem na ulicach nauczyo mnie co le naprawd jest. Cz, ktr Jews zagrali w spoecznym zjawisku prostytucji i specjalnie w ruchu biaej niewolnicy, mgby zosta studiowany tutaj lepszy ni w jakim innym West-European miecie,

z moliwym wyjtkiem pewnych portw w Southern France. Idc noc wzdu ulic Leopoldstadt, prawie w kadym zwrocie, czy zayczy to albo nie, wiadczy pewne wydarzenia czyjego istnienia Germans wiedzieli, e nic do War nie zrobio to moliwe i naprawd nieuniknione dla onierzy, by zobaczy takie rzeczy na Eastern przodzie. Zimny dreszcz naublia mojemu krgosupowi kiedy I po pierwsze stwierdziem, e to by ten sam rodzaj z zimn krwi, gruboskrnego i bezwstydnego Jew, ktry pokaza jego doskona umiejtno prowadzcego t oburzajc eksploatacj wykorzystanie pozostaoci duego miasta. Wtedy I staem si strzelany z gniewem. Teraz nie miaem adnego wicej niezdecydowania o wyjawianiu Jewish problem w wszystkich jego szczegach. aden. Odtd I zostaem okrelony, by zrobi tak. Ale, poniewa I nauczyem si wyledzi Jew w caych rnych kulach kulturalnego i artystycznego ycia i w rnych manifestacjach tego ycia wszdzie, I nagle spotkaem si z nim w pozycji, gdzie I najmniej oczekiwaem znale jego. Teraz zrozumiaem, e Jews byli liderami Social Democracy. W twarzy tego odkrycia skale spady z moich oczu. Moja duga wewntrzna walka bya skoczony. W moich relacjach z moimi robotnikami faceta I czsto zostaem zdumiay, by znale jak atwo i czsto oni zmienili ich opinie na tych samych pytaniach, czasami w mao dniach i czasami nawet w kursie mao godzin. Znalazem to trudne, by zrozumie jak ludzie, ktrzy zawsze mieli sensowne pomysy kiedy oni rozmawiali jako osoby z siebie nawzajem nagle zgubili ten rozsdek moment, ktry oni zadziaali w masie. To zjawisko czsto skusio prawie rozpacza. Spraem si z nimi przez godziny i kiedy I odniosem sukces w przynoszc ich do czego co I rozwayem sensowny sposb mylc, e I uradowaem si w moim sukcesie. Ale nazajutrz I znalazbym, e to byo wszystko na prno. To posmutniao, by pomyle, e I musiaem zacz to od nowa. Jak wahado w jego wiecznym koysaniu, oni cofnliby si do ich absurdalnych opinii. Byem w stanie si, by zrozumie ich pozycj w peni. Oni zostali wywoany niezadowolenie z ich losem i zostali przeklci fatum, ktre uderzyo ich tak twardych. Oni nienawidzili ich pracodawcw, ktrych oni uwaali za nieczuych administratorw ich okrutnego przeznaczenia. Czsto oni uyli obelywego jzyka przeciw publicznym urzdnikom, ktrych oni nie oskaryli majcego adn sympati z sytuacj roboczych ludzi. Oni zrobili protesty publiczne przeciw kosztom utrzymania i paradowali przez ulice w obronie ich da. Co najmniej to

wszystko mogoby zosta wyjanione na sensownych ziemiach. Ale co byo niemoliwe, by zrozumie by bezgraniczna nienawi, ktr oni wyrazili przeciw ich wasnym wspobywatelom, jak oni zdyskredytowali ich wasny nard, zadrwili w jego wielkoci, lyli jego histori i pocignli imiona jego wikszo synnych ludzi w rowku. Ta wrogo do ich wasnych znajomych i krewnych, ich wasna rodzima ziemia i dom byli tak irracjonalni jak to byo niezrozumiae. To byo przeciw Nature. Mgby wyleczy t chorob chwilowo, ale tylko przez pewne dni albo co najmniej jakie tygodnie. Ale na spotykajc te, ktrego uwierzy zosta przemieniony, kto znalaz, e oni stali si jako oni byli przed. Ta choroba przeciw Nature trzymaa ich jeszcze raz w jego uciskach. Stopniowo odkryem, e Press socjaldemokratycznego przewanie zosta skontrolowany przez Jews. Ale I nie przymocowaem specjalnego znaczenia tej okolicznoci, poniewa ten sam stan spraw zaistnia te w innych gazetach. Ale by jeden uderzajcy fakt w tym zwizku. To byo to nie byo pojedynczej gazety, z ktrej Jews zostali czeni to mgby zosta mwiony o jak National, w znaczeniu, e moja edukacja i przekonania by zwizanymi do tego sowa. Usiujc, by pokona moj naturaln niech, I sprbowaem przeczyta artykuom o tej naturze opublikowanej w Marxist Press; ale w robieniu tak mojej niechci powikszonej wszystkiego wicej. I wtedy I zabraem si za uczenie czego ludzi, ktrzy napisali i opublikowali t psotn rzecz. Od wydawcy na d, wszystko oni byo Jews. Odwoaem, by mie przeciwko imionom publicznych liderw Marxism i wtedy I zrozumiaem, e wikszo ich naleaa do Chosen Race - reprezentanci socjaldemokratycznego w Imperial Cabinet jak rwnie sekretarki zwizkw zawodowych i ulicznych agitatorw. Wszdzie ten sam grony obraz przedstawi si. Nigdy nie zapomn rzdu imion - Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen i inny. Jeden fakt sta si cakiem oczywisty do mnie. To byo to, e ten obcy wycig powstrzyma jego rce przywdztwo, e partia socjaldemokratyczna z czyimi mniejszymi reprezentantami I spieraem si przez miesice przesze. Byem szczliwy w kocu, by wiedzie na pewno, e Jew nie jest German. W ten sposb I w kocu odkryem, kto ze duchy prowadziy naszych ludzi na manowce. Pobyt w Vienna, poniewa jeden rok udowodni dugo wystarczajco, by przekona mnie, e aden pracownik tak nie jest zakorzeniony w jego z gry przyjty pojciach, e on nie podda ich w twarzy lepszych i janiejszych argumentw i wytumacze. Stopniowo I staem si ekspertem w doktrynie Marxists i uyem tej wiedzy jako instrument, by jecha do domu moje wasne

mocne przekonania. Byem pomylny w prawie kadym przypadku. Wielkie masy mog zosta uratowana, ale duo czasu i duy udzia ludzkiej cierpliwoci musi zosta byy oddany takiej pracy. Ale Jew moe nigdy nie zosta uwolniony z jego ustalonych poj. To byo wtedy proste wystarczajco, by usiowa pokaza im absurdalno ich nauczania. W moim maym okrgu I rozmawiaem z nimi, a moje gardo zabolao i mj gos urs ochrypy. Uwierzyem, e I mgbym w kocu przekona ich o niebezpieczestwie waciwy w Marxist szalestwach. Ale I tylko osignem sprzeczny skutek. To wydawao si do mnie, e natychmiast katastrofalne skutki Marxist Theory i jego aplikacja w praktyce staa si oczywisty, silniejszy sta si ich uporem. Wicej I debatowaem z nimi bardziej znajomy I staem si z ich sporn taktyk. Z pocztku oni liczyli si na gupocie ich oponentw, ale kiedy oni dostali si tak motany, e oni nie mogliby znale drogi oni zagrali sztuczk dziaania jako niewinne prostaczki. Oni powinni zawie, pomimo ich sztuczek logiki, oni zadziaali jak gdyby oni nie mogliby zrozumie argumentw lady i popdzili daleko do innego pola dyskusji. Oni pooyliby truizmy i banay; i, jeli przyje te, wtedy oni zostali odniesieni do innych problemw i sprawy zasadniczo rnej natury wedug oryginau temat. Jeli stawae wobec ich z tym punktem oni uciekliby znw i nie mgby przynie ich, by zrobi jakie dokadne stwierdzenie. Kiedykolwiek sprbowa dosta mocny ucisk na jakim z tych apostow one's rce chwyconej tylko galaretk i szlam, ktry przelizn si przez palce i czonej znw do staej masy moment nastpnie. Jeli twj przeciwnik czu si zmuszony, by podda si twojemu argumentowi, na rachunek obserwatorw obecnemu i, jeli wtedy mylae, e w kocu zyskae oparcie, zaskoczenie byo w zapasie dla ciebie na poszy za dniem. Jew byby zupenie zapominajcy do czego zdarzony poprzedniego dnia i on zaczby jeszcze raz przez powtarzanie jego byych absurdalnoci, jak gdyby nic nie zdarzyoby si. Powiniene sta si oburzony i przypomnie jego wczorajszy jest klska, on udawa si zdziwienie i nie mgby czego zapamita, z wyjtkiem tego na poprzednim dniu on udowodni, e jego stwierdzenia byy poprawne. Czasami I byem dumbfounded. Nie wiem co zadziwio mnie wicej - obfito ich wielomwnoci albo zrcznego wejcia, ktre oni stroili ich kamstwa. Stopniowo przyszedem nienawidzi ich. Jeszcze wszystko to miao jego dobr stron; poniewa wicej I przyszedem zna indywidualnych liderw, albo co najmniej propagandyci, Social Democracy, moja mio dla

moich wasnych ludzi powikszya si odpowiednio. Uwaajc Satanic umiejtno, za ktr ci li doradcy pokazali, jak ich nieszczliwe ofiary mogyby zosta winiona? Naprawd, I znalazem to niezmiernie trudne si, by by meczem dla dialektycznej perfidii tego wycigu. Jak daremny to miao sprbowa pozyska sobie takich ludzi z argumentem, poniewa ich bardzo usta znieksztaciy prawd, wypierajc bardzo sowa, ktrych oni wanie uyli i zaadoptowa ich znw kilka momentw nastpnie, by suy ich wasnym kocom w argumencie! aden. Wicej I przyszedem zna Jew, atwiejszy to miao usprawiedliwi pracownikw. Zdaniem najbardziej winny mia nie zosta znaleziony midzy pracownikami ale raczej midzy tymi, ktre nie mylay tego warta chwila, e, by zada siebie trud, by wspczu z ich wasnymi krewnymi i dawa pracowitemu synowi narodowej rodziny co by jego przez elazn logik sprawiedliwoci, kiedy rwnoczenie umieszczajc jego uwodziciela i osob przekupujc przeciw cianie. Popdzony przez moje wasne codzienne dowiadczenia, I teraz zaczem zbada gruntownie rda Marxist samego nauczania. Jego skutki by zdrowe zostay znane do mnie szczegowo. W wyniku ostronej obserwacji, jego codzienny postp sta si oczywisty do mnie. I potrzebowa tylko ma wyobrani w porzdku, by by w stanie si, by przewidywa konsekwencje, ktre musz by skutkiem tego. Jedyne pytanie teraz byo: Czy zaoyciele przewidzieli skutki ich pracy w formie, ktr te skutki pokazay si dzisiaj, albo byy zaoyciele si ofiary bdu? Do mojego umysu oba alternatyw byo moliwe. Jeli drugi pytanie musi zosta odpowiedziane twierdzco, wtedy to by obowizek kadej mylcej osoby, by sprzeciwi si temu gronemu ruchowi z zamiarem do powstrzymywania to od produkowania jego najgorszych skutkw. Ale, jeli pierwszy pytanie musi zosta odpowiedziane twierdzco, wtedy to musi zosta przyznane, e oryginalni autorzy tego za, ktre zakazio narody byli diabami wcielaj. Dla tylko w mzgu potwora i nie, e czowieka, plan tej organizacji mgby wzi ksztat, ktrego dziaania musi w kocu spowodowa upadek ludzkiej cywilizacji i przeksztaci ten wiat w pustynne marnowanie. Jeli sprawa tak si przedstawia jedyny alternatywny odeszy mia walczy i w tej walce zatrudni wszystkie bronie, ktre ludzki duch i umys i chce mgby zaopatrzy zostawianie to do Fate, by rozstrzygn na czyja korzy bilans powinien zapa si. I wic I zaczem zebra informacj o autorach tego nauczania, z zamiarem do studiowania zasad ruchu. Fakt, e I osignem mj przedmiot wkrtce ni I mgbym przewidzie by z

powodu gbszego wgldu do Jewish pytania, ktre I wtedy zyskaem, moja wiedza tego pytania bdcego dotychczas raczej pobieny. Ta niedawno nabyta wiedza sama umoliwia mnie, by zrobi praktyczne porwnanie midzy prawdziw zawartoci i teoretyczn pretensjonalnoci nauczania odoonego przez apostolskich zaoycieli Social Democracy; poniewa I teraz zrozumiaem jzyk Jew. Zrozumiaem, e Jew uywa jzyka dla celu udawania jego myli albo co najmniej ukrywania to, eby jego prawdziwy cel nie mg zosta odkryty przez co co on mwi ale raczej przez czytanie midzy wierszami. Ta wiedza bya okazj najwikszej wewntrznej rewolucji, ktr I jeszcze dowiadczyem. Od bdc wraliwego kosmopolit, e I staem si cakowitym antysemit. Tylko na dalej spowoduj i, e po raz ostatni, I zrobiem miejsce dla uciskania myli, ktre spowodoway mnie jakie momenty gbokiego niepokoju. Poniewa I krytycznie przejrzaem dziaalnoci Jewish ludzi przez dugie okresy historii I staem si zaniepokojony i spytaem si, czy dla jakich niezbadanych powodw poza rozumowaniem biednych miertelnikw takie jak siebie, Destiny nie mg nieodwoalnie zadekretowa, e kocowe zwycistwo musi pj do tego maego narodu? To nie moe by tym to ludzie, ktrzy y tylko, poniewa ziemia zostaa obiecana ziemi jako rekompensata? nasze prawo ma walczy o nasz wasn samoobron bazowa na rzeczywistoci, albo to jest zaledwie subiektywna rzecz? Fatum odpowiedziao pytanie dla mnie o tyle o ile to zaprowadzio mnie, by zrobi oderwane i wyczerpujce zapytanie do Marxist nauczania i dziaalnoci Jewish ludzi w zwizku z tym. Jewish doktryna Marxism wyrzeka si arystokratyczn zasad Nature i zamienia dla tego wieczny przywilej siy i energii, numerycznej masy i jego ciaru wasnego. W ten sposb to zaprzecza indywidualn warto ludzkiej osobowoci, atakuje nauczanie, e ta narodowo i wycig maj najwaniejsze znaczenie i przez robic to to bierze bardzo zaoenia ludzkich istnienia i ludzkich cywilizacji. Jeli Marxist nauczanie miaoby zosta przyjte jako zaoenie ycia wszechwiata, to zaprowadzioby do zniknicia wszystkiego rozkazu, ktry jest wyobraalny do ludzkiego umysu. I w ten sposb adopcja takiego prawa sprowokowaaby chaos w strukturze najwikszego organizmu, e wiemy, z skutkiem, e mieszkacy tej ziemskiej planety w kocu zniknliby. Powinien Jew, za pomoc jego Marxist wiary, triumf przez ludzi tego wiata, jego Crown

bdzie pogrzebowy wieniec ludzkoci i ta planeta zechce, e jeszcze raz id za jego orbit przez eter, bez jakiego ludzkiego ycia na jego powierzchni, jako to zrobio miliony lata tego. I wic I sdz dzisiaj, e moje zachowanie jest zgodnie z wol Creator Wszechmogcego. W stajc stra przeciw Jew I broni prac wasn Lord. Rozdzia Three Oglnie mwienie czowieka nie powinno publicznie wzi udziau w polityce zanim on dotar do wieku trzydziestu, chocia, oczywicie, wyjtki musz zosta zrobiony w przypadku tych, ktry s naturalnie utalentowane z nadzwyczajnymi politycznymi zdolnociami. To co najmniej jest moje dzisiaj opinii. I powd dla tego jest ten, a on siga jego trzydziesty rok albo w tej okolicy umysowy rozwj czowieka gwnie bdzie polega na nabywaniu i przesiewaniu takiej wiedzy jako jest konieczny dla podstawy oglnej platformy, od ktrej on moe przeegzaminowa rne polityczne problemy, ktre powstaj od dnia do dnia i s w stanie si, by zaadoptowa okrelone nastawienie do kadego. Czowiek musi po pierwsze naby fundusz oglnych pomysw i pasowa na ich razem, tak jak utworzy organiczn struktur osobistej myli albo widoku na yciu - Weltanschhauung. Wtedy on bdzie mia to umysowe wyposaenie, bez ktre on nie moe uformowa si jego wasnych orzecze na szczeglnych pytaniach dnia i on nabdzie te jakoci, ktre s konieczne dla konsekwencji i niezomnoci w formacji politycznych opinii. Taki czowiek teraz jest zakwalifikowany, co najmniej subjectively, wzi jego cz w politycznym zachowaniu publicznych spraw. Jeli te - wymagane warunki nie s speniane i, jeli czowiek bdzie powinien wej do politycznego ycia bez tego wyposaenia, on bdzie prowadzi dwukrotne ryzyko. W pierwszy miejscu, on moe znale podczas kursu wydarze, e stojak, ktry on pierwotnie wzi w szacunku do jakiego podstawowego pytania by niewaciwy. On teraz bdzie musia opuci jego by pozycj bo inaczej trzymasz si tego przeciw jego lepszej wiedzy i dojrzalszej mdroci i po jego powodzie i przekonania ju udowodniy, e to jest niemoliwe do utrzymania. Jeli on zaadoptowa by lini dziaania on znajdzie si w trudnej osobistej sytuacji; poniewa w rezygnowaniu z pozycji dotychczas utrzymany on ukae si niezgodny i nie bd mieli adnego prawa, by oczekiwa, by jego zwolennicy pozostali jak lojalny do jego przywdztwa jako oni byli przed. I, odnonie do samych zwolennicy, oni mog atwo spojrze na zmianie ich lidera polityki jako pokazywania braku orzeczenia waciwego w jego charakterze. Ponadto, zmiana

musi spowodowa w nich pewne uczucie klski naprzeciwko tym, ktrym lider dawniej sprzeciwi si. Jeli on zaadoptuje drugi alternatyw - ktry tak bardzo czsto zdarza si dzisiaj - wtedy publiczne wypowiedzi lidera ju nie maj jego osobistej perswazji, by poprze ich. I wicej to przedstawia si tak obrona jego przyczyny bdzie wszystk wicej wydraj i pobieny. On teraz schodzi do adopcji wulgarnego sposobu w jego obronie. Kiedy sam on ju nie sen powanie stawania przez jego polityczne protesty do ostatni - poniewa aden czowiek nie umrze w obronie czego w czego on nie sdzi - on robi powikszajcego dania na jego zwolennikach. Naprawd, wielki bd miara jego wasnej nieszczeroci, nieszczliwy i nierozwany staje si jego daniami na jego partyjnych stronnikach. W kocu, on rzuca na bok ostatnie lady prawdziwego przywdztwa i zaczyna zagra polityk. Ten sposb, e on staje si jednym z tych czyja tylko konsekwencja jest ich niekonsekwencja, zrzeszona z przemaganiem bezczelnoci i czsto zrczna kamliwo rozwina si do bezwstydnie wysokiego stopnia. Powinien taka osoba, do nieszczcia wszystkich przyzwoitych ludzi, odnosz si sukces w stajc parlamentarnego delegata to bdzie jasne od samego pocztku to dla jego istota politycznej dziaalnoci polega na bohaterska walka , bym trzyma trway chwyt na tej mleku - butelce jako rdo rodkw egzystencji dla siebie i jego rodzina. Wicej jego ona i dzieci s uzalenione od jego, uparcie chce on walcz, by utrzyma dla siebie reprezentacj jego parlamentarnego okrgu wyborczego. Dla tego powodu jaka inna osoba, ktra skada zeznanie politycznej pojemnoci jest jego osobistym wrogiem. W kadym nowym ruchu on zaaresztuje moliwy pocztek jego wasnego upadku. I kady, ktry jest lepszy czowiek ni si ukae si do jego w wietle groby. Pniej zajm si w peni z problemem, do ktrego ten rodzaj parlamentarnego robactwa daj wzrost. Kiedy czowiek dotar do jego trzydziesty roku, ktrego on ma nadal duo, by nauczy si. To jest oczywiste. Ale odtd co czego on uczy si gwnie bdzie rozszerzenie jego podstawowych pomysw; to bdzie dopasowane w z nimi organicznie, tak jak napeni struktur podstawowego Weltanschhauung, ktrego on ju posiada. Co czego on uczy si na nowo nie nasunie, e porzucenie zasad ju byo mocnym, ale raczej gbsza wiedza tych zasad. I w ten sposb jego koledzy nigdy nie bd mieli krpowa uczucie, e oni dotychczas mylnie zostali zaprowadzeni przez jego. Przeciwnie , ich zaufanie jest powikszone kiedy oni spostrzegaj, e jakoci ich lidera stale rozwijaj si wzdu linii organicznego wzrostu, ktry jest skutkiem staej

asymilacji nowych pomysw; eby zwolennicy uwaaj ten proces za oznaczanie wzbogacenia doktryn, w ktrych sami oni sdz, w ich oczach kadych taki rozwj jest nowym wiadkiem do poprawnoci tego caego ciaa opinii, ktra dotychczas zostaa trzymana. Lider, ktry musi opuci platform zaoy na jego oglnych zasadach, poniewa on rozpoznaje zaoenie jako faszywy, moe zadziaa z honorem tylko kiedy on deklaruje jego gotowo, by przyj kocowe konsekwencje jego bdnych widokw. W takim przypadku on powinien powstrzyma si od brania publicznej czci w jakiej dalej politycznej dziaalnoci. Raz zawieruszawszy si na podstawowych rzeczach on moe prawdopodobnie drugi raz. Ale, tak czy owak, on nie ma adnego prawa w ogle, by oczekiwa albo wymaga tego, e jego wspobywatele powinni kontynuowa da jemu ich poparcie. Jak mao takiej linii zachowania poleca si do naszych publicznych liderw obecnie jest udowodniony przez ogln korupcj przewaajc midzy kabaa, ktra w obecnym momencie czuje, e si odwiedzi do politycznego przywdztwa. W caej kabale jest ledwo, kto waciwie jest zaopatrzony dla tego zadania. Chocia w tamtych dniach I daem wicej razu ni najwicej inni do rozwaania politycznego pytania, jednak I ostronie powstrzymaem si od brania otwartej czci w polityce. Tylko do maego okrgu zrobi I rozmawiam o tych rzeczach, ktre poruszyy mj umys albo jestem przyczyn staego zaabsorbowania dla mnie. Zwyczaj dyskutowania spraw w takiej ograniczonej grupie mia wiele korzyci w si. Raczej ni rozmowa w nich, I nauczyem si posuwa si po omacku do trybw myli i widokw tych ludzi dookoa mnie. Czsto takie drogi mylenia i takie widoki byy cakiem pierwotne. W ten sposb I wziem kad moliw okazj, by powikszy moj wiedz ludzi. Nigdzie midzy German ludmi by okazja dla robienia takie badanie tak yczliwe jak w Vienna. W starym Danubian Monarchy polityczna myl bya szersza w jego zasigu i miaa bogatsz rozmaito zainteresowa ni w Germany tej epoki - wykluczajc pewne czci Prussia, Hamburg i dzielnic graniczcych z North Sea. Kiedy I rozmawiam o Austria tutaj I znacz t cz wielkiego Habsburg Empire, ktry, z powodu jego German populacji, zaopatrzy nie tylko historyczn podstaw dla formacji tego State ale czyja populacja bya dla kilka wiekw te wyczne rdo kulturalnego ycia w tym systemie politycznym, ktrego struktura by tak sztuczny. Jako czas poszed na stabilnoci Austrian State i gwarancji jego nieustannego istnienia

zaleany coraz bardziej na utrzymaniu tej zarazka - komrki, e Habsburg Empire. Dziedziczne imperialne prowincje utworzyy serce Empire. I to byo to serce, ktre stale wysao krew ycia pulsujcego przez cay polityczny i kulturalny system. Odpowiadany sercu Empire, Vienna oznaczy mzg i wol. W tamtym czasie Vienna przedstawi pojawienie si, ktre zrobio myl o niej jako osadzonej na tronie krlowej, ktrej autorytatywne koysanie poczya konglomerat niejednorodnych narodowoci, ktre yy pod berem Habsburg. Promienne pikno miasta stoecznego zrobio zapominaj smutne symptomy uwid starczy, ktrego pastwo zamanifestowao jako cao. Chocia Empire by wewntrznie rachityczny z powodu przeraajcego konfliktu idcego dalej midzy rnymi narodowociami, zewntrznym wiatem - i Germany szczeglnie - widzia tylko ten liczny obraz miasta. Iluzja bya wszystk wiksz, poniewa w tamtym czasie Vienna wydawa si podnie si do jego najwyszej tonacji splendoru. Pod Mayor, ktry mia prawdziw piecz administracyjnego geniusza, czcigodny mieszkaniowy City Emperors starego Empire wydawa si mie saw jego modziey wznowionej. Ostatni wielki German, ktry wynik z szeregw ludzi, ktrzy skolonizowali East Mark nie by " mem stanu", w oficjalnym sensie. Ten Dr. Luegar, jednake, w jego rle jako Mayor" Imperial Capital i Residential miasta", osignity tyle w prawie wszystkich kulach miejskiej dziaalnoci, czy ekonomiczny albo kulturalny, e serce caego Empire walno z wznowionym wigorem. On w ten sposb udowodni si wielki m stanu ni tak zwany " dyplomaci" tego okresu. Fakt, e ten system polityczny rnorodnych wycigw zawoa Austria, w kocu przeama nie jest aden dowd w ogle politycznej niezdolnoci ze strony German elementu w stary East Mark. Upadek by nieuniknionym skutkiem niemoliwej sytuacji. Dziesiciu milion ludzi nie moe trwale trzyma razem State pidziesit milionw, skomponowanych rnego i skazujc narodowoci, chyba, e pewny okrelony - wymagane warunki s pod rk kiedy jest nadal czas, by pomc ich. German - Austrian mia bardzo due drogi mylenia. Przyzwyczajony, by y w wielkim Empire, on mia ostry sens beneficjenta zobowiza na nim w takiej sytuacji. On by jedynym czonkiem Austrian State, ktry spojrza poza granicami wskich ziem nalecych do Korony i wzi wszystkie granice Empire w zamiataniu jego umysu. Naprawd kiedy przeznaczenie odczyo jego z wsplnego Fatherland, ktrego on sprbowa opanowa olbrzymie zadanie, ktre zostao ustawione przed nim jako konsekwencj. To zadanie miao utrzyma dla German -

Austrians t ojcowizn, ktr, przez niezliczone walki, ich antenaci pierwotnie przekrcili od East. To musi zosta zapamitane, e German - Austrians nie mogliby woy ich niepodzielnej siy do tego wysiku, poniewa serca i umysy najlepszego midzy nimi stale zawracay do ich krewnych w Motherland, eby tylko uamek ich energii pozosta zosta zatrudniony w domu. Umysowy horyzont German - Austrian by stosunkowo obszerny. Jego handlowe zainteresowania obejmoway prawie kad sekcj rnorodnego Empire. Zachowanie prawie wszystkich wanych przedsiwzi byo w jego rkach. On dostarczy pastwa, przewanie, z jego przywdztwo technicznymi ekspertami i urzdnikami pastwowymi. On by odpowiedzialny za kontynuowanie handel zagraniczny kraju, o ile ten zakres dziaalnoci nie by pod Jewish kontrol, German - Austrian wycznie reprezentowa polityczny cement, ktry trzyma pastwo razem. Jego wojskowe obowizki nosiy jego daleko poza wskimi granicami jego ojczyzny. Chocia osoba przyjta mogaby doczy do puku powetowa sobie German elementu, sam puk mgby zosta stacjonowany w Herzegovina jak rwnie w Vienna albo Galicia. Oficerowie w armiach Habsburg byli nadal Germans i tak by przewyszajcy element w wyszych gaziach suby pastwowej. Sztuka i nauka byy w German rkach. Oprcz nowego artystycznego mieci, ktry mgby atwo zosta wyprodukowany przez plemi murzyna, wszystka prawdziwa artystyczna inspiracja pochodzia z German sekcji populacji. W muzyce, architekturze, rzebie i obrazie, Vienna obficie dostarczy ca monarchi dualistyczn. I rdo nigdy nie wydawao si pokaza znakw moliwego wycigania. W kocu, to by German element, ktry okreli zachowanie polityka zagranicznego, chocia niewiele Hungarians byli te aktywny w tym polu. Wszystkie wysiki, jednake, uratowa jedno pastwa zosta skazany, by skoczy si w niepowodzeniu, poniewa podstawowy - warunki brakoway. Bya tylko jedna moliwa droga, by skontrolowa i powstrzyma czek odrodkowe siy rnych i rnicych narodowoci. W ten sposb by: aby rzdzi Austrian State i zorganizowa to wewntrznie na zasadzie centralizacji. W adnym inaczej wyobraalnym mc istnienie tego State by ubezpieczony. Od czasu do czasu tam byli lucidum intervallum w wyszych panujcych wiartkach kiedy ta prawda zostaa rozpoznana. Ale to wkrtce zostao zapomniane znw, bo inaczej umylnie zignorowany, z powodu trudnoci, by zosta pokonany w wkadaniu to do praktyki. Kady projekt, ktry dy w dawaniu Empire federalny ksztatu zosta z pewnoci jest nieefektywny,

poniewa nie byo adnej silnej wadzy centralnej, ktra mogaby wykona dostateczn wadz w pastwo, by trzyma federalne elementy razem. To musi zosta zapamitane w tym zwizku, ktry warunkuje w Austria byli cakiem rny od tych, ktre scharakteryzowa German State jako zaoony przez Bismarck. zostay stawane wobec tylko jedna trudno, ktrej bya, e przeksztacania czysto politycznych tradycji, poniewa przez cao Germany Bismarck bya wsplna kulturalna podstawa. German Empire zawar tylko czonkw takiego samego rasowego albo narodowego towaru, z wyjtkiem kilka mniejszych obcych fragmentw. Demograficzne warunki w Austria byy cakiem odwrotnoci. Z wyjtkiem Hungary nie byo adnej politycznej tradycji, obniajc od wielkiej przeszoci, w jakim z rnych stowarzyszonych krajw. Jeli by, czas te wytar wszystkie lady tego, albo co najmniej, oddany ich zaciemniaj. Ponadto, to bya epoka kiedy zasada narodowoci zacza by wschodzcy; i to zjawisko obudzio narodowe instynkty w rnych krajach przyjtych pod berem Habsburg. To byo trudne, by skontrolowa dziaanie tych niedawno obudzonych narodowych si; poniewa, przylegy do granic monarchii dualistycznej, nowi narodowi States skakali w gr czyi ludzie byli tych samych albo pokrewnych rasowych towarw jako poszczeglnych narodowoci, ktre utworzyy Habsburg Empire. Ci nowi States byli w stanie si, by wykona wikszy wpyw ni German element. Nawet Vienna nie mgby domaga si przydugiego okresu w tym konflikcie. Kiedy Budapest rozwin si do metropolii rywala urosy w gr czyja misja by, nie pomc w trzymaniu razem rne rozbiene czci Empire, ale raczej wzmocni jedn cz. W krtkim czasie Prague poszed za przykadem Budapest; i pniej przyszed Lemberg, Laibach i innego. Przez podnoszenie tych miejsc, ktre dawniej byy prowincjonalne miasta do szeregu narodowych miast, zbierajce centra zostay utrzymane niezalene kulturalne ycie. Przez to miejscowe narodowe instynkty nabyy duchowe zaoenie i z ten zyskay gbszy chwyt na ludziach. Czas zosta z pewnoci przyjdzie kiedy zainteresowania particularist tych rnych krajw stayby si silniejszy ni ich wsplne imperialne zainteresowania. Raz ta scena zostaa signita, Sd Ostateczny Austria zosta przypiecztowany. Kurs tego rozwoju by wyranie dostrzegalny od mierci Joseph II. Its szybko zaleaa od pewna liczba czynnikw, jakiego, ktry ich rdo miao samego Monarchy; kiedy inni byli skutkiem pozycji, ktr Empire wzi w obcej polityce. To byo niemoliwe, by zrobi co lubi pomylny wysiek dla trwaej konsolidacji Austrian

State dopki firma i uporczywa polityka centralizacji nie zostay nie zawinite do siy. Przede wszystek zasada powinna zosta zaadoptowana, e tylko jeden jzyk uniwersalny mgby zosta uyty jako oficjalny jzyk pastwa. W ten sposb to byoby moliwe, by podkreli formaln jedno tej imperialnej federacji. I w ten sposb administracja miaaby w jego rkach techniczny instrument, bez ktry pastwo nie mogoby wycierpie jako polityczna jedno. W tej samej drodze szkoa i inne formy edukacji powinny zosta wpojone uczucie wsplnego obywatelstwa. Taki cel nie mgby zosta signity w dziesiciu albo dwudziestu latach. Wysiek byby musiany, by zosta popatrzony w oczy, jeeli chodz o wiekw; tylko jako w wszystkich problemach kolonizacji, mocna wytrwao jest daleko wicej wanym elementem ni produkcja energicznego wysiku w tej chwili. To si rozumie sam przez si , e w takich okolicznociach kraj musi zosta rzdzony i jest zarzdzony przez dokadnie przyleganie do zasady jednolitoci. Dla mnie to byo cakiem pouczajce, by odkry, dlaczego to nie miao miejsca, czy raczej, dlaczego to nie zostao zrobione. Te, ktre byy winne opuszczenia musz zosta trzymane odpowiedzialna za zerwanie Habsburg Empire. Wicej ni jaki inny State, istnienie starego Austria zaleao od silnego i zdolnego Government. Habsburg Empire brakowa, ktry tworzy podstawow podstaw narodowego State i zachowa istnienie takiego State, chocia panujca wadza bdzie powinna bdzie raco nieskuteczna. Kiedy State jest zoony z jednorodnej populacji, naturalny bezwad takiej populacji trzyma Stage razem i utrzymuje jego istnienie przez zadziwiajco dugie okresy zych rzdw i za gospodarka. To moe czsto wydawa si jak gdyby zasada ycia wygasa w takim ciao rozwanym; ale czas przychodzi kiedy oczywisty trup podnosi si i pokazuje przed wiatem zadziwiajc manifestacj jego niezniszczalnej witalnoci. Ale sytuacja jest zupenie rna w kraju, gdzie populacja nie jest jednorodna, gdzie nie ma adnej wizi wsplnej krwi ale tylko, e jednej panujcej rki. Powinien panujce znaki pokazu rki saboci w takim State skutek nie bdzie mia spowodowa pewnego rodzaju hibernacji pastwa ale raczej obudzi indywidualistyczne instynkty, ktre zdrzemn si w etnologicznych grupach. Te instynkty nie robi si czutych tak dugo jak te grupy s dominowane przez siln centraln wol - - rzdz. Niebezpieczestwo, ktre istnieje w tych zdrzemn si instynktach separatysty moe zosta oddane wicej albo mniej nieszkodliwy tylko przez wieki wsplnej edukacji, wsplnych tradycji i wsplnych interesw. Modszy tacy States s, wicej ich istnienie

bdzie zaleao od zdolnoci i sia rzdu pastwowego. Jeli ich zaoenie byo ze wzgldu tylko do pracy silnej osobowoci albo lidera, ktry jest czowiek genialny, w wielu przypadkach oni rozpadn si skoro tylko zaoyciela znika; poniewa, chocia wielki, on sta si sam. Ale nawet po wiekach wsplnej edukacji i dowiadcze te separatystyczne instynkty, o ktrych I rozmawiaem zawsze zupenie nie pokonuj. Oni mog by tylko nieaktywny i mog nagle obudzi si kiedy rzd pastwowy pokazuje sabo i si wsplnej edukacji jak rwnie prestiowi wsplnej tradycji udowodni niezdolny, by stawia czoa wanej sile narodowoci separatysty przepychajcych si naprzd do ksztatowania ich wasnego indywidualnego istnienia. Niepowodzenie, by zobaczy prawd wszystkiego to utworzyo co moe zosta zawoane tragiczn zbrodni linijek Habsburg. Tylko przed oczami jednej linijki Habsburg i, e po raz ostatni, rka Destiny bya mocn w gr latark elektryczn, ktra rzucia wiato na przyszoci jego kraju. Ale latarka elektryczna wtedy zostaa zgaszona na zawsze. Joseph II, Roman Emperor German narodu, zosta napeniony z rosncym niepokojem kiedy on zrozumia fakt, e jego House zosta usunity do oddalonej granicy jego Empire i, e czas wkrtce byby pod rk kiedy to jest przewrcone i jest pochonite w wirze spowodowanym, okoo e Babylon narodowoci, chyba, e co zostao zrobione za pi dwunasta, by pokona straszne konsekwencje bdce skutkiem zaniedbywania jego antenatw. Z nadludzk energi ten" przyjaciel ludzkoci" zrobi kady moliwy wysiek, by przeciwdziaa skutki beztroski i bezmylnoci jego poprzednikw. W jednej dekadzie on postara si naprawi szkod, ktra zostaa zrobiona przez wieki. Jeli Destiny tylko przyzna jego czterdziesci lat dla jego prac i, jeli tylko dwa pokolenia kontynuoway prac, ktr on zacz, cud mg zosta wykonany. Ale kiedy on umar, rozchodzony ciao i ducha po dziesiciu latach rulership, jego sank pracy z nim do grobu i odpoczywa z nim tam w Capucin Crypt, pic jego wieczny sen, mienie nigdy wicej pokazao znaki przebudzenia. Jego nastpcy mieli ani zdolno ani si woli konieczn dla zadania, wobec ktrego oni musieli stawa. Kiedy pierwszy znaki nowej rewolucyjnej epoki ukazao si w Europe, ktrego oni stopniowo rozrzucili ogie przez Austria. I kiedy ogie zacz zapaa stale to zostao nakarmione i zostao zostay powachlowa nie przez spoeczne albo polityczne warunki ale przez

siy, ktre miay ich pocztek w nacjonalistycznych tsknotach rnych etnicznych grup. European rewolucyjny ruch 1848 w pierwszym rzdzie wzi form klasowego konfliktu w prawie kadym innym kraju, ale w Austria to wzio form nowej rasowej walki. Ale German Austrians tam zapomnieli pocztki ruchu, albo by moe nie zdoali rozpozna ich na pocztku i w konsekwencji wzili udzia w rewolucyjnym powstaniu, oni przypiecztowali ich wasne fatum. Poniewa oni w ten sposb pomogli obudzi ducha Democracy Western, ktry, w krtki czas, roztrzaska zaoenia ich wasnego istnienia. Konfigurowanie reprezentatywnego parlamentarnego ciaa, bez nalegania na wstpny, e tylko jeden jzyk powinien zosta uyty w wszystkich publicznych kontaktach pod pastwo, pierwszy wielkie uderzenie byo do przewagi German elementu w monarchii dualistycznej. Od tego momentu pastwo te zostao skazane, by zaama si wkrtce albo pniej. Wszystko, co nastpi nie byo niczym tylko historyczna likwidacja Empire. Aby oglda ten proces postpujcej do przodu dezintegracji by tragiczny i rwnoczenie pouczajce dowiadczenie. Wykonanie dekretu historii zostao noszone w tysicach szczegw. Fakt, e wielkie liczby mieszkacw chodziy dookoa zawizany oczy wrd oczywistych znakw rozkadu tylko udowadnia, e bogowie zadekretowali zniszczenie Austria. Nie ycz mieszka na szczegach, poniewa to leaoby na zewntrz zakres tej ksiki. Chc wypertraktowa szczegowo tylko te wydarzenia, ktre s typowe midzy przyczynami to prowadzenie do upadku narodw i States i, ktrzy s dlatego znaczenia do naszego obecnego wieku. Ponadto, badanie tych wydarze pomogo zaopatrzy podstaw mojego wasnego politycznego widoku. Midzy instytucjami, ktre najwyraniej zamanifestoway niewtpliwe znaki rozkadu, nawet do niedowidzcego Philistine, by, e, ktry powinien, wszystkich instytucji State, by najmocniej zaoony - I znacz Parliament, albo Reichsrat (Imperial Council) jako to zostao wezwane Austria. Wzr dla tej osoby prawnej by oczywicie, e, ktry zaistnia w England, ziemi klasycznej demokracji. Cao tej doskonaej organizacji osobicie zostaa przeniesiona do Austria z jak ma zmian jako moliwy. Jako Austrian odpowiednik do izba British dwch systemu izba poselska i Izba Lordw (Herrenhaus) zosta zaoony w Vienna. Houses si, rozwaeni jako budynki byli nieco rni. Kiedy Barry zbudowa jego paace, albo, poniewa mwimy parlamenty, na brzegu Thames, on

mgby oczekiwa od historii British Empire inspiracji jego pracy. W tej historii on znalaz dostateczny materia, by napeni si i ozdobi 1,200 nisz, nawiasw i filarw jego wspaniaego gmachu. Jego posgi i obrazy zrobiy Izb Lordw i witynie Izby Gmin powiciy do sawy narodu. Tam to by ten Vienna spotkany pierwszy trudno. Kiedy Hansen, Danish architekt, uzupeni ostatni szczyt marmurowego paacu, w ktrego nowe ciao popularnych reprezentantw byo, by zosta znaleziony pomieszczenie, ktry on musia zwrci si do staroytnego klasycznego wiata dla tematw, by wypeni jego dekoracyjny plan. Ta teatralna witynia" demokracji Western" zostaa ozdobiona z posgami i portretami Greek i Roman mw stanu i filozofw. Jak gdyby to zosta znaczony dla symbolu ironii, konie kwadrygi, ktra przezwycia dwch Houses pocigaj oprcz siebie nawzajem do wszystkich czterech wiartek globu. Mgby by nie lepszy symbol dla rodzaju dziaalnoci idcej dalej w cianach, e ten sam budynek. " Narodowoci" zostay sprzeciwione jakiemu rodzajowi gloryfikacji Austrian historii w ozdobie tego budynku, nalegajc, e taki utworzyby obraz do ich i prowokacji. Duo to sam zdarzyo si w Germany, gdzie Reich - jele, zbudowany przez Wallot, nie zosta powicony do German ludzi, a armaty grzmiay w wojnie wiatowej. I wtedy to zostao powicone przez inskrypcj. Nie byem jeszcze nie dwadziecia lat penoletni kiedy I po pierwsze wszedem do Palace na Franzens - piercionku, by popatrze i posucha w izbie poselskiej. To pierwszy dowiadczenie pobudzio w mnie gbokie uczucie niezgodnoci. Zawsze nienawidziem Parliament, ale nie jako instytucja w si. Wprost przeciwnie . Jako kto ceni ideay politycznej wolnoci I nie mgbym nawet wyobrazi sobie jakiego innego ustroisz. W wietle mojego nastawienia do House Habsburg I powinienem wtedy uwaa to za zbrodni przeciw wolnoci i powodowi, by pomyle o jakim rodzaju dyktatury jako moliwego ustroisz. Pewny podziw, ktry I przez British Parliament przyczyniaem si do formacji tej opinii. Staem si moczony z tym uczuciem podziwu prawie bez mojego bycia wiadomy skutku tego tyle czytanie gazet kiedy I byem jeszcze cakiem mody. Nie mgbym zrzuci tego podziwu wszystkiego za chwil. Dostojne wejcie, ktre British Izba Gmin speniaa jego funkcja zrobia wraenie na mnie znacznie, dziki w duej mierze do rozpromienionych okresw, w ktrych

Austrian Press donis te wydarzenia. Spytaem si, czy moesz by jaki szlachetniejszy ustroisz ni samorzd przez ludzi. Ale te rozwaania zaopatrzyy bardzo motywy mojej wrogoci do Austrian Parliament. Forma, w ktra parlamentarny rzd tutaj zosta reprezentowany wydawaa si niegodny jego wielkiego prototypu. Poszy za rozwaaniami te wpynli moje nastawienie: Fatum German elementu w Austrian State zaleao od jego pozycji w Parliament. A do czasu, e powszechne prawo wyborcze przez tajne gosowanie zostao wprowadzone German reprezentanci mieli wikszo w Parliament, chocia ta wikszo nie bya bardzo konkretny jeden. Ta sytuacja daa przyczyn dla niepokoju, poniewa Social Democratic uamek German elementu nie mg zosta polegany na kiedy narodowych pytaniach byli na stosie. W sprawach, ktre byy krytycznego zainteresowania dla German elementu, Social - Democrats zawsze wzili anty - German stojak, poniewa oni obawiali si gubienia ich zwolennikw midzy inne narodowe grupy. Ju w tamtym czasie - przed wprowadzenie powszechnego prawa wyborcze Social - Democratic Party mgby ju nie zosta rozwaony jako German Party. Wprowadzenie powszechnego prawa wyborcze pooyo koniec nawet do czysto numerycznej przewagi German elementu. Droga bya teraz jasna dla dalej " de - Germanization" Austrian State. Narodowy instynkt zachowawczy zrobi, e to jest niemoliwe, poniewa mnie, by powita reprezentatywny system, w ktrym German element naprawd nie zosta reprezentowany jako taki, ale zawsze zdradzony przez Social Democratic uamek. Jeszcze wszystko te i inni duo, byy wady, ktre nie mogyby zosta przypisana do parlamentarnego systemu jako taki, ale raczej do Austrian State szczeglnie. Nadal uwierzyem, e, jeli German wikszo mogaby zosta przywrcona w reprezentatywnym ciele nie bdzie adnej okazji, by sprzeciwi si takiemu systemowi tak dugo jak stary Austrian State kontynuowa zaistnie. Taki by moim oglnym nastawieniem wtedy kiedy I po pierwsze wszedem do tych powiconych i spornych sal. Dla mnie oni byli powiceni tylko z powodu promiennego pikna tego majestatycznego gmachu. Greek cud na German ziemi. Ale I wkrtce staem si rozwcieczony przez ohydny spektakl, ktry spotka moje oczy. Kilku stu reprezentantw byo tam, by dyskutowa problem wielkiego ekonomicznego znaczenia i kady reprezentant mia prawo, by mie, e jego mwi. To dowiadczenie dnia wystarczyo, by dostarczy mnie z rzecz godna przemylenia podczas kilka tygodni nastpnie.

Intelektualny poziom debaty by cakiem niski. Jakie razy dyskutanci nie zrobili si zrozumiali w ogle. Kilka z tych obecnego nie mwiy German ale tylko ich Slav jzykw miejscowych albo dialektw. W ten sposb I miaem okazj syszc z moimi wasnymi uszami co, e I dotychczas zostaem zaznajomiony z tylko przez czytanie gazet. Niespokojna masa ludzi, wszystkiego gestykulowania i wrzeszczenia przeciw sobie nawzajem, z patetycznym starym potrzsajcym jego dzwonu i robicym szalonych wysikw, by zawoa House do sensu jego godnoci przez przyjazne odwoania si, napomnie i powanych ostrzee. Nie mgbym powstrzyma si od miania. Kilka tygodni pniej I zapaciem drugi wizyt. To razem House przedstawi cakowicie rny obraz, tyle, eby mgby ledwie rozpozna to jako to sam miejsce. Sala bya praktycznie pusta. Oni spali w innych pokojach poniej. Tylko kilku delegatw byo w ich miejscach, ziewajc w twarzach innego kadego. Jeden przygotowywa przemow. Mwca delegata przewodniczy. Kiedy on spojrza zaokrgli to by cakiem prosty, e on czu si znudzony. Wtedy I zaczem zastonowi powanie w caoci rzecz. Poszedem do Parliament kiedykolwiek I miaem kiedykolwiek do zapasowego i ogldaem spektakl cicho ale uwanie. Suchaem debat, o ile oni mogliby zosta zrozumiany i I byem na studiach wicej albo mniej inteligentne cechy tych " elekt" reprezentantw rnych narodowoci, ktre skomponoway tego rnobarwnego State. Stopniowo I utworzyem moje wasne pomysy o czym co I widziaem. Rok takiej spokojnej obserwacji wystarcza, by przeksztaca albo zupenie niszcz moje bye przekonania co do charakteru tej parlamentarnej instytucji. Ju nie sprzeciwiem si zaledwie wypaczonej formy, ktr zasada parlamentarnej reprezentacji przyja w Austria. aden. To stao si niemoliwy dla mnie, by przyj system w si. A do tego razu I uwierzyem, e katastrofalne braki Austrian Parliament byy z powodu brak German wikszoci, ale teraz I rozpoznaem, e sama instytucja bya niewaciwa w jego bardzo istot i form. Pewna liczba problemw przedstawia si przed moim umysem. Byem na studiach dokadniej demokratyczn zasad" decyzja przez gos wikszoci" i I analizowaem nie mniej ostronie intelektualnej i moralnej wartoci panw, kto, jako wybrani reprezentanci narodu, zosta powierzony z zadaniem robienia ta instytucja dziaa. W ten sposb to zdarzyo si, e w taki sam czas I przyszedem zna sam instytucj i te, z kogo to zostao skomponowane. I to byo w ten sposb to, w kursie kilka lat, I przyszedem utworzy jasny i ywy obraz redniego typu tego najlej uczczonego zjawiska naszego razu -

parlamentarny delegat. Obraz jego, ktry I wtedy utworzyem sta si gboko wygrawerowany na moim umyle i I nigdy nie zmieniem tego od, co najmniej o ile rzeczy niezbdne id. Jeszcze raz , ktry te lekcje pogldowe wzite od prawdziwego ycia uratoway mi od dostawania mocno motany przez teori, ktra na pierwszy rzut oka wydaje si tak pontny do wielu ludzi, chocia ta sama teoria jest symptomem ludzkiego schyku. Demokracja, jako wiczy si w Western dzisiaj Europe, jest przd - biegacz Marxism. Faktycznie , drugi nie byby wyobraalny bez byego. Demokracja jest lgowiskiem, w ktrym bacilli Marxist wiatowego szkodnika moe urosn i rozciga si. Przez wprowadzenie parliamentarianism, demokracja wyprodukowaa aborcj brudu i ognia 6), twrczy ogie, ktrego, jednake, wydaje si wygasn. Jestem wicej ni wdzicznym do Fate, e ten problem przyszed do mojego zawiadomienia kiedy I byem nadal w Vienna; poniewa, jeli I byem w Germany w tamtym czasie I mgbym atwo znale tylko pobiene rozwizanie. Jeli I byem w Berlin kiedy I po pierwsze odkryem co nielogiczna rzecz ta instytucja jest, ktra, ktr nazywamy Parliament, I mgbym atwo pj do innego ekstremalnego i sdziem - tak wiele ludzie sdzili i najwyraniej nie bez dobrego powodu - e zbawienie ludzi i Empire mgby zosta zabezpieczony tylko przez restrengthening zasad imperialnej wadzy. Te, ktre miay t wiar nie spostrzegy tendencji ich razu i byy lepe do pragnie ludzi. W Austria nie mgby tak atwo zosta wprowadzony w bd. Tam to byo niemoliwe, by spa od jednego bdu do innego. Jeli Parliament by bezwartociowy, Habsburgs by gorszy; albo co najmniej nie w najdrobniejszym stopniu lepiej. Problem nie zosta rozwizany przez odrzucanie parlamentarnego systemu. Natychmiast pytanie powstao: Co wtedy? Aby wyrzec si i obali Parliament Vienna skoczy si zostawianiem wszystkiej wadzy w rkach Habsburgs. Dla mnie, specjalnie, ten pomys by niemoliwy. Odkd ten problem by specjalnie trudny pod wzgldem Austria, I zostaem zmuszony kiedy nadal cakiem mody, by pj do rzeczy niezbdnych caego pytania gruntownie ni I inaczej powinienem zrobi. Jz aspekt czasownika sytuacji, ktra po pierwsze zrobia uderzajcy wraenie na mnie i daa mnie osidzie, poniewa powane odbicie byo oczywistym brakiem jakiej indywidualnej odpowiedzialnoci w reprezentatywnym ciele. Parlament podaje jakie czyny albo dekret, ktry moe mie dewastujcy konsekwencje,

jeszcze nikt nie nosi odpowiedzialnoci dla tego. Nikt nie moe zosta pocignity do odpowiedzialnoci. Dla pewnie nie moe powiedzie, e rozadowania Cabinet jego odpowiedzialno kiedy to odchodzi po spowodowaniu katastrof. Albo moemy powiedzie, e odpowiedzialno w peni jest rozadowana kiedy nowa koalicja jest utworzona albo parlament rozpuci si? Czy zasada odpowiedzialnoci moe co innego znaczy ni odpowiedzialno okrelonej osoby? Jest ten w ogle moliwy waciwie, by pocign do odpowiedzialnoci liderw parlamentarnego rzdu dla jakiego rodzaju dziaania, ktre powstao w yczeniach caego mnstwa delegatw i zostao niesione pod ich rozkazami albo usankcjonowao? Zamiast rozwijania konstruktywnych pomysw i planw, biznes ma stanu polega na sztuce robienia caego pakunku gupcw rozumiej jego projekty? To by jego biznes, by ubaga i potrenowa ich, eby oni przyznali jemu ich hojn zgod? Czy to jest niezbdna jako w mu stanu, e on powinien posiada prezent perswazji wspmiernej z zdolnoci ma stanu, by poj wielkie polityczne miary i przenosi ich do praktyki? To naprawd udowadnia, e m stanu jest niekompetentny, jeli on powinien nie zdoa pozyska sobie wikszoci gosw, by poprze jego polityk w zgromadzeniu, ktre zostao zwoane jako skutku szansy wyborczego systemu, ktry zawsze uczciwie nie jest zarzdzony. Kiedykolwiek by przypadek, gdzie takie zgromadzenie godnie wycenio wielkie polityczne pojcie zanim to pojcie zostao zawinite do praktyki i jego wielko otwarcie zamanifestowaa przez jego sukces? W tym wiecie nie jest twrczy czyn geniusza zawsze protest przeciw bezwadowi masy? Co m stanu zrobi, jeli on nie odnosi sukces w przymilaniu parlamentarnego mnstwa, by da jego zgadza si na jego polityk? Czy on nabdzie t zgod dla jakiego rodzaju rozwaania? Albo, kiedy postawiony czoo z upart gupot jego wspobywateli, on powinien wtedy powstrzyma si od pchania naprzd miar, ktrymi on uwaa, by by wanej koniecznoci do ycie narodu? Czy on powinien odej albo pozosta u wadzy? W takiej okolicznoci nie robi czowieka charakteru znajduj si twarz w twarz z nierozpuszczalnym zaprzeczeniem midzy jego wasnym politycznym wgldem z jednej strony i, na inny, jego moralnej integralnoci, albo, lepszy nadal, jego sens uczciwoci?

Gdzie moemy pocign lini midzy publicznym obowizkiem i osobistym honorem? Kady prawdziwy lider nie musi wyrzec si pomysu degradowania si do poziomu politycznego porednika? I, z drugiej strony, kady porednik nie czuje swdzenia do" polityka gry, poniewa kocowa odpowiedzialno nigdy nie odpocznie z nim osobicie ale z anonimow mas, ktra moe nigdy nie zosta zawoana, by wyjani ich czyny? Nie musi nasza parlamentarna zasada rzdu przez numeryczn wikszo koniecznie zaprowad do zniszczenia zasady przywdztwa? Kto uczciwie wierzy, e ludzki postp powstaje w zoonym mzgu wikszoci i nie w mzgu indywidualnej osobowoci? Albo to moe zosta przypuszczone, e nastpnym razem cywilizacja czowieka bdzie w stanie si, by pozbywa si tego jako warunek jego istnienia? Ale to nie moe by tym, dzisiaj, wicej ni kiedykolwiek przed, twrczy mzg osoby jest niezbdny? Parlamentarna zasada powierzania legislacyjnej wadzy w decyzji wikszoci odrzuca wadz osoby i kadzie numeryczny przydzia anonimowych gw w jego miejscu. W robieniu tak to zaprzecza zasad aristrocratic, ktra jest podstawowe prawo natury; ale, oczywicie, musimy zapamita, e w tej dekadenckiej erze naszego zasada aristrocratic nie jest musiana nie jest pomylany z jako wcielony w wyszych sferach tysicach. Niszczcy wpyw tej parlamentarnej instytucji nie mgby atwo zosta rozpoznany przez te, ktre przeczytay Jewish Press, dopki czytelnik nie nauczy si jak myle niezalenie i przeegzaminowuj fakty dla siebie. Ta instytucja jest w pierwszym rzdzie odpowiedzialna za zatoczone wdarcie si przecitnych ludzi do pola polityki. Postawiony czoo z takim zjawiskiem, czowiek, ktry jest obdarzony z prawdziwymi jakociami przywdztwa bdzie skuszony, by powstrzyma si od brania udziau w politycznym yciu; poniewa w tych okolicznociach sytuacja nie domaga si czowieka, ktry ma pojemno dla konstruktywnej zalety ma stanu ale raczej dla czowieka, ktry jest zdolny liczenia na przysug wikszoci. W ten sposb sytuacja przemawia do maych umysw i przyciga ich odpowiednio. Wsze umysowy widok i szczuplejsza ilo wiedzy w politycznym poredniku, dokadniejszy jest jego ocen jego wasnego politycznego towaru i w ten sposb on bdzie wszystko wicej skoniony doceni system, ktry nie wymaga twrczego geniusza albo nawet

pierwszorzdnego talentu; ale raczej ten przebiegy rodzaj przenikliwoci, ktra robi skutecznego urzdnika miejskiego. Naprawd, on ceni ten rodzaj maej przebiegoci wicej ni polityczny geniusz Pericles. Taka mierno nawet nie musi zmartwi si o odpowiedzialnoci dla czego co on robi. Z pocztku on wie, e jakikolwiek by skutkami jego " zalety ma stanu" jego koniec ju jest przepisany przez wystpuje w gwnej roli; on bdzie jednego dnia musz wynie si i robi pokj dla innego, ktry jest podobnego umysowego kalibra. Poniewa to jest inny znak naszych dekadenckich razw, e numer znakomitych mw stanu hoduje w zalenoci od kalibra indywidualnej osobowoci zmniejsza si. Ten kaliber stanie si mniejszy i mniejszy wicej indywidualny polityk musi by zaleny od parlamentarnych wikszoci. Czowiek prawdziwej politycznej zdolnoci odmwi by wonym dla grona robienia z siebie gupka gadu; i oni w ich zwrocie, bdc reprezentantw wikszoci - ktry znaczy dunder - prowadzone mnstwo - nie nienawidz niczego tyle jako wyszy mzg. Poniewa robic z siebie gupka delegatw to jest zawsze cakiem pocieszenia, by zosta zaprowadzone przez osob, ktrej intelektualny wzrost jest na by uczciwy wobec ich wasnego. W ten sposb kady moe mie okazj, by wieci w debacie midzy takimi towarzyszami i, przede wszystek, kady czuje, e on moe jednego dnia wzrost do szczytu. Jeli Peter by dzisiaj szefa, wtedy, dlaczego nie Paul jutro ? Ten nowy wynalazek demokracji bardzo dokadnie jest czony z szczeglnym zjawiskiem, ktre ostatnio rozcigno si do szkodliwego zasigu, mianowicie tchrzostwo duej sekcji naszych tak zwany politycznych liderw. Kiedykolwiek wane decyzje s musiane, by zosta zrobiona ich zawsze znajduj si, e s szczliwi w bdc w stanie si, by ukry si za plecami czego oni woaj wikszo. W przestrzegajc jednego z tych politycznych manipulatorw zawaa jak on przypochlebia si wikszoci w porzdku, by dosta ich sankcj dla jakiegokolwiek dziaania, ktre on bierze. On musi mie wspsprawcw w porzdku, by by w stanie si, by przesun odpowiedzialno do innych ramion kiedykolwiek to jest waciwe, by zrobi tak. To jest gwny powd, dlaczego ten rodzaj politycznej dziaalnoci jest odraajcy do ludzi charakteru i odwagi, kiedy rwnoczenie to przyciga gorsz typy; dla osoby, ktra nie jest skonna, by przyj odpowiedzialno dla jego wasnych dziaa, ale zawsze szuka zosta przykryty przez co, musi zosta sklasyfikowany midzy sugami i ajdakami. Jeli narodowy lider bdzie powinien pochodzi z tej niszej klasy politykw ze konsekwencje wkrtce zamanifestuj si. Nikt wtedy

nie bdzie mia odwagi, by wzi decydujcy krok. Oni poddadz si, by naduy i zniesawienie raczej ni szarpnicie w gr odwaga, by wzi okrelony stojak. I w ten sposb nikt nie jest zostawiony, kim jest chtnym, by zaryzykowa jego pozycj i jego karier, w razie potrzeby, w poparciu zdecydowanej linii polityki. Jedna prawda, ktra musi zawsze by borne w umyle jest, e wikszo moe nigdy nie zastpi czowieka. Wikszo reprezentuje nie tylko nieznajomo ale te tchrzostwo. I tylko, poniewa stu gupcw nie rwna si jednego czowieka mdroci, wic stu tchrzy jest niezdolne jakiej politycznej linii dziaania, ktre wymaga moralnej siy i hartu. Lejszy ciar odpowiedzialnoci na kadym indywidualnym liderze, wikszy bdzie numer tych, ktry, pomimo ich zmartwionej miernoci, bdzie czu rozmow, by umieci ich niemierteln si w usuniciu narodu. Oni s tyle na wskazwce - palcu oczekiwania, e oni znajduj to mocno czeka ich zwrot. Oni staj si w dugiej kolejce, bolenie i ze smutkiem liczc numer tych przed nimi i obliczajc godziny, a oni mog w kocu podej. Oni ogldaj kad zmian, ktra ma miejsce w personelu biura, do ktrego ich nadzieje s skierowane i oni s wdzicni dla kadego skandalu, ktry usuwa jednego z aspirantw czekajcego przed nimi w kolejce. Jeli kto tkwi zbyt dugo do jego stoka biura oni rozwaaj to jako prawie naruszenie powiconego zrozumienia bazowao na ich wzajemnej solidarnoci. Oni rosn wcieky i nie daj adnego pokoju, a ta nierozwana osoba w kocu jest wyjechana i jest zmuszona, by przekaza jego wygodn koj dla publicznego usunicia. Nastpnie on bdzie mia ma szans dostawania innej okazji. Zwykle ci urzdnicy wyznaczeni w nagrod za poparcie polityczne, ktrzy zostali zmuszeni, by zrezygnowa z ich poczt pchn si znw do czekajcej kolejki dopki oni nie s nie wytropieni daleko przez protesty innych aspirantw. Skutek wszystko tego jest, e, w takim State, nastpstwie nagych zmian publicznie pozycje i publiczne biura ma bardzo niepokojcy skutek oglnie, ktry moe atwo zaprowadzi do katastrofy kiedy przeciwny kryzys powstaje. To jest nie tylko niewiadome i niekompetentne osoba, ktre moe da si nabra ofiar do tych parlamentarnych warunkw, poniewa prawdziwy lider moe zosta oddziaany na tylko tyle co inni, jeli nie tak, kiedykolwiek Fate zdarzy si, by umieci zdolnego czowieka w pozycji lidera. Pozwoli wysz jako takiego lidera raz by rozpoznany i skutek bdzie, e czny przd bdzie zorganizowany przeciw jemu, szczeglnie, jeli ten lider, chocia nie pochodzc z ich szeregw, powinien spa do zwyczaju mieszania z tymi synnymi matokami na ich wasnym poziomie. Oni chc mie tylko ich wasne

przedsibiorstwo i szybko bior wrogie nastawienie do samego jakiego czowieka, ktry mgby by widocznymi oczywicie ponadto ich kiedy on miesza w ich szeregach. Ich instynkt, ktry jest tak lepy w innych kierunkach, jest bardzo ostry w tym szczeglnym. Nieunikniony skutek jest, e intelektualny poziom panujcych klasowych zleww stale. Moe atwo przewidzie jak duo nard i State s z pewnoci wycierpi na taki warunek spraw, dostarczy nie nale, do e ta sama klasa " liderw". Parlamentarny rgime w starym Austria by bardzo archetyp instytucji, poniewa I opisaem to. Chocia Austrian Prezes Rady Ministrw zosta wyznaczony przez King - Emperor, ten czyn spotkania zaledwie da praktyczny skutek do woli parlamentu. Targowanie i negocjowanie to poszo dalej pod wzgldem kadej ministerialnej pozycji pokazao wszystkie typowe znaki Democracy Western. Skutki, ktre nastpiy zgodnie z zasadami zastosowany. Odstpy midzy zamian jednej osoby przez innego stopniowo sta si krcej, w kocu koczc w dzikiej pogoni zmiany. Z kad zmian jako " ma stanu" w omawianiu pogorszya si, do w kocu tylko nieistotny typ politycznego targowa si pozostay. W takich ludziach jakoci zalety ma stanu zostay zmierzone i zostay cenione wedug zgrabnoci, z ktrej oni czyli razem jedn koalicj po innym; inaczej mwic , ich przebiego w manipulowaniu najnieistotniejszymi politycznymi transakcjami, ktrymi jest jedyny rodzaj praktycznej dziaalnoci dostosowanej do uzdolnie tych reprezentantw. W tej kuli Vienna by szko, ktra zaoferowaa imponujcy przykady. Inna cecha, ktra zaangaowaa moj uwag cakiem tyle co cechy, ktre I ju rozmawiaem by kontrast midzy talentami i wiedz tych reprezentantw ludzi z jednej strony i, na inny, natura zada, wobec ktrych oni musieli stawa. Chtnie albo niechtnie, nic nie poradzi na mylenia powanie wskiego intelektualnego widoku tych wybranych reprezentantw rnych skadowych narodowoci i nie mgby unikn rozmylania na metodach, przez ktre te szlachetne liczby w naszym publicznym yciu po pierwsze zostay odkryte. To byo warty kiedy zrobi gruntowne badanie i egzamin wejcia, ktre prawdziwe talenty tych panw zostay bye oddany usudze ich kraju; inaczej mwic , analizowa gruntownie techniczn procedur ich dziaalnoci. Cay spektakl parlamentarnego ycia sta si coraz bardziej wyludniony wicej jeden przesika do jego intymnej struktury i studiowa osoby i zasady systemu w duchu bezwzgldnej

obiektywnoci. Naprawd, to jest bardzo konieczne, by by dokadnie obiektywne w badaniu instytucji, ktr czyi sponsorzy mwi " obiektywnoci" w kadym innym zdaniu jako jedynej piknej podstawie egzaminu i orzeczenia. Jeli studiowa tych panw i prawa ich forsownego istnienia skutki byy zadziwiajce. Nie ma adnej innej zasady, ktra okazuje si, by by zupena racja le pojta jako parlamentarnej zasady, jeli przeegzaminowujemy to obiektywnie. W naszym egzaminie tego moemy pomin metody, wedug ktrych wyborw reprezentantw ma miejsce, jak rwnie drogi, ktre wprowadzaj ich w biuro i nadaj nowe tytuy na nich. To jest cakiem oczywiste, e tylko do maego stopnia s publiczne yczenia albo publiczne koniecznoci zaspokajay przez sposb, w ktrym wybory bior miejsce; dla kadego, ktry waciwie ocenia, e polityczna inteligencja mas moe atwo widzie, ktry to wystarczajco nie jest rozwinite, by umoliwi ich, by utworzy oglne polityczne orzeczenia na wasny rachunek, albo wybra ludzi, ktrzy mogliby by kompetentny, by przeprowadzi ich pomysy w praktyce. Jakakolwiek definicja, ktr moemy da okres" opini publiczn", tylko bardzo maa cz tego powstaje od osobistego dowiadczenia albo indywidualnego wgldu. Wiksza porcja tego jest skutkiem sposobu, w ktrego publiczne sprawy zostay bye obecnym do ludzi przez niezwykle imponujcy i uporczywy system " informacji". W religijnej kuli profesja wyznaniowej wiary jest w duej mierze skutkiem edukacji, kiedy religijne sama tsknota sny w duszy; tak zbyt polityczne opinie mas s wynikiem kocowym wpyww systematycznie operujcych ludzki sentyment i inteligencj z tytuu metody, ktra jest zastosowana czasami z prawie - niewiarygodn gruntownoci i wytrwaoci. Okoo daleko najefektywniejsza ga politycznej edukacji, ktra w tym zwizku najlepiej jest wyraona przez sowo " propagand", jest noszona przez Press. Press jest gwnymi rodkami zatrudnionymi w procesie politycznego " owiecenia". To reprezentuje pewien rodzaj szkoy dla dorosy. Ta edukacyjna dziaalno, jednake, nie jest w rkach pastwa ale w uciskach wadz, ktre s czciowo bardzo gorszy charakteru. Kiedy nadal mody czowiek w Vienna I miaem doskonae okazje dla przychodzenia zna ludzi, ktrzy posiadali t maszyn dla instrukcji masy, jak rwnie ten, ktry dostarczy to z pomysami, ktre to rozprowadzio. W pierwszym I cakiem zostaem zaskoczony kiedy I zrozumiaem jak may czas by konieczny dla tego niebezpiecznego Great Power w pastwo, by wyprodukowa pewn wiar midzy

spoeczestwem; i w robieniu tak prawdziwej woli i przekona spoeczestwa czsto zupenie zosta bdnie zrozumiany. To wzio Press tylko kilka dni, by przeksztaci jak miesznie trywialn spraw do wyjcia narodowego znaczenia, kiedy wane problemy zupenie zostay zignorowane albo zostay ukradzione i zostay schowane daleko od publicznej uwagi. Press odnosi sukces w magicznej sztuce produkowania imion od nigdzie w kursie kilka tygodni. Oni zrobili to ukazuje si, e wielkie nadzieje mas zostay zwizane z tymi imionami. I wic oni zrobili te imiona popularniejsze ni jaki czowiek prawdziwej zdolnoci mgby kiedykolwiek spodziewa si by w dugim yciu. To wszystko zostao zrobione, pomimo faktu, e takie imiona byy zupenie nieznane i naprawd nigdy nie zostay usyszane wyrwnywa do miesic zanim Press publicznie ozdobi herbem ich. Rwnoczenie stare i sprbowane liczby w politycznym i inne kule ycia szybko zaniky od publicznej pamici i zostay byy zapomnianymi jak gdyby oni nie y, chocia nadal zdrowy i w zadowoleniu ich penego viguour. Albo czasami tacy ludzie tak zoliwie zostali naduyci, e to spojrzao jak gdyby ich imiona wkrtce stayby si jako trwae symbole najgorszego rodzaju podoci. W porzdku oceni waciwie naprawd szkodliwy wpyw, ktry Press moe wykona musia studiowa t niesawn Jewish metod dziki, ktremu honorowi i przyzwoici ludzie zostali oczernieni z botem i brudem, w formie niskiego naduycia i zniesawienia, od setek i setek wiartek rwnoczenie, jak gdyby rozkazany przez jak magiczn formuk. Ci rabusie autostrady chwyciliby w czym co mogoby suy ich zym kocom. Oni wtykaj nos do najintymniejszych rodzinnych spraw i nie odpoczywaj, a oni wywszyli jak nieistotn rzecz, ktra mogaby zosta zniszczona reputacj ich ofiary. Ale, jeli skutek wszystkiego tego wchania powinien by, e nic uwaczajce nie zostao odkryte w prywatnym albo publicznym yciu ofiary, oni kontynuowali rzuci naduycie w nim, w wierze, ktr troch ich krytyk wetknoby, chocia obalony tysic razw. W wikszoci wypadkw to w kocu okazao si niemoliwy dla ofiary, by kontynuowa jego obron, poniewa oskaryciel pracowa razem z tyle wspsprawcami, e jego zniesawienia zostay odbity echem bez koca. Ale ci oszczercy nigdy nie posiadaliby, e oni dziaali od motyww, ktre wpywaj wsplny bieg ludzkoci albo s zrozumiane przez ich. Och, no. ajdak, ktry zniesawi jego wspczesnych w tej zej drodze wieczyby si z aureol bohaterskiej uczciwoci uksztatowa oleistej frazeologii i gadaniny o jego" obowizkach jako dziennikarz" i innym spleniaym nonsensie tego rodzaju. Kiedy te mtwa - owi zebrany razem w duych awicach na spotkaniach

i kongresach, ktre oni rozdali duo szlamowatej rozmowy o specjalnym rodzaju honoru, ktrym oni nazwali profesjonalnego honoru dziennikarza. Wtedy zoony gatunek zgiby ich szacunki jeden do drugiego. Te jest rodzaj istot, ktre wytwarzaj wicej ni trjki dwie czego jest zawoany opinia publiczna, od piany, ktrej parlamentarny Aphrodite w kocu powstaje. Kilka tomw byoby potrzebowane, jeli mieliby da odpowiedni rachunek caej procedury i w peni opisa wszystkie jego puste bdne pojcia. Ale, jeli pomijamy szczegy i spogldamy w samym produkcie kiedy to funkcjonuje I myl, e ten sam wystarcza, by otworzy oczy nawet najbardziej niewinnej i atwowiernej osoby, eby on mg rozpozna absurdalno tej instytucji przez spogldanie w tym obiektywnie. W porzdku zrozumie jak to ludzkie odchylenie jest tak szkodliwe jak to jest absurdalne, prba i najatwiejsza metoda ma porwna demokratycznego parliamentarianism z prawdziw German demokracj. Nadzwyczajny charakterystyczny parlamentarnej formy demokracji jest fakt, e pewna liczba osb, powiedzmy pi sto - zawierajc, w ostatnim czasie, kobiety te - jest wybrany do parlamentu i s zainwestowany z wadz, by da wyrok koczcy proces na czym i wszystkim. W praktyce oni sami s zarzdem; poniewa, chocia oni mog wyznaczy Cabinet, ktry wydaje si zewntrznie skierowa sprawy pastwowe, ten Cabinet nie ma prawdziwego istnienia jego wasnego. W rzeczywistoci tak zwany Government nie moe czego zrobi przeciw woli zgromadzenia. To moe nigdy nie zosta zawoane, by wyjani co, odkd prawo decyzji nie jest powierzone w Cabinet ale w parlamentarnej wikszoci. Cabinet zawsze dziaa tylko jako wykonawca woli wikszoci. Jego polityczna zdolno moe zosta osdzona tylko zgadzajc do jak daleko to odnosi sukces w dostosowywaniu si do wola wikszoci albo w przekonywaniu wikszoci, by zgodzi si na jego propozycje. Ale ten sposb, ktry to musi zej od poziomu prawdziwej rzdzcej wadzy do tego z ebraka, ktre musi baga aprobat wikszoci, ktra moe zosta zebrana na razie. Naprawd, gwne zaabsorbowanie Cabinet musi mie zabezpieczy dla siebie, w przypadku" kada indywidualna miara, przysuga wikszoci wtedy u wadzy albo, zawodzc, e, utworzy now wikszo, ktra korzystniej bdzie rozmieszczona. Jeli to powinno odnosi sukces w ktrymkolwiek z tych wysikw to moe pj dalej " rzdzc" dla maa chwila. Jeli to powinno nie zdoa wygra albo utworzy wikszoci to musi odej. Pytanie, czy jego polityka jako taki miaa racj albo zo nie ma znaczenia w ogle.

Tym samym wszystka odpowiedzialno jest obalona w praktyce. Do jakich konsekwencji taki stan spraw moe zaprowadzi moe atwo zosta zrozumiany od poszy za prostymi rozwaaniami: Tych piciu stu delegatw, ktrzy zostali wybrani przez ludzi pochodzi z rnych odmiennych zawodw w yciu i pokazuje bardzo zmienianie stopni politycznej pojemnoci, z skutkiem, e cae poczenie jest rozczonkowane i czasami przedstawia cakiem zmartwionego obrazu. Pewnie nikt nie wierzy, e ci wybrani reprezentanci narodu s duchami wyboru albo pierwszej klasami umysami. Nikt, I mam nadziej, nie jest gupi wystarczajco, by uda si, e setki mw stanu mog pojawi si od papierw umieszczonych w urnie wyborczej przez wyborcw, ktrzy s co innego ale averagely inteligentny. Absurdalne pojcie, e geniusze s urodzeni poza powszechne prawo wyborcze nie moe zbyt silnie zosta wyrzeczone. W pierwszy miejscu, te razy mog naprawd zosta zawoany pobogosawiony kiedy jeden prawdziwy m stanu robi jego pojawienie si midzy ludmi. Tacy mowie stanu nie ukazuj si wszystko natychmiast w setkach albo wicej. Po drugie, midzy obszernymi masami jest instynktownie okrelona antypatia do kadego wybitnego geniusza. Jest lepsza szansa widzenia, jak wielbd przechodzi przez ucho igy ni widzc, e naprawd wielki czowiek " odkry" przez wybory. Jakikolwiek zdarzy si w historii ponad poziomem redniej obszernego spoeczestwa gwnie by z powodu siy napdzajcej indywidualnej osobowoci. Ale tutaj pi sto osb mniej ni skromne intelektualne jakoci podaj orzeczenie na najwaniejszych problemach oddziaujcych na nard. Oni tworz rzdy, ktre, ktre w zwrocie ucz si wygra aprobat synnego zgromadzenia dla kadego legislacyjnego kroku, ktry moe zosta wzity, ktry znaczy, e polityka, by zosta noszony jest waciwie polityk piciu stu. I naprawd, oglnie rozmawiajc, polityka nosi piecz jego pocztku. Ale pomimy intelektualne jakoci tych reprezentantw i spytajmy co jest natura kompletu zadania przed nimi. Jeli rozwaamy fakt, e problemy, ktre s musiane, by zosta dyskutowany i s rozwizane nale do najrniejszego i rozmaity pola moemy bardzo dobrze zrozumie jak nieskuteczny rzdzcy system musi by, ktry powierza prawo decyzji do masowego zgromadzenia, w ktrym tylko bardzo mao posiada wiedz i dowiadcza takie jak zakwalifikowaliby ich, by zaj si sprawami, ktre s musiane, by zosta osiada. Najwaniejsze ekonomiczne miary s zoone do trybunau, w ktrym nie wicej ni dziesity z czonkw niejaki studiowa elementy ekonomii. Ten sposb, e kocowa wadza jest powierzona w

ludziach, ktrzy s zupenie pozbawieni jakiego przygotowawczego treningu, ktry mgby zrobi oni kompetentni, by zdecydowa si na pytania sporny. To sam obowizuje kadego innego problemu. To jest zawsze wikszo niewiadomych i niekompetentnych ludzi, ktrzy decyduj si na kad miar; poniewa kompozycja instytucji nie zmienia si, kiedy problemy, by zosta rozdany z pochod z zmieniony kuli publicznego ycia. Inteligentne orzeczenie byoby moliwe tylko, jeli rni delegaci mieliby wadz, by zaj si rnymi wyjciami. To jest niemoliwe, by pomyle, e ci sami ludzie s dopasowani, by zdecydowa si na transport pytania jak rwnie, powiedzmy, na pytaniach polityka zagranicznego, chyba, e kady z ich by uniwersalnym geniuszem. Ale ledwo wicej ni jeden geniusz ukazuje si w wieku. Tutaj ledwo kiedykolwiek zajmujemy si prawdziwymi mzgami, ale tylko z dilettanti, ktry jest tak ograniczony jak oni s zarozumiaymi i aroganckimi, intelektualnymi p wiatami najgorszego rodzaju. To jest, dlaczego ci honorowi panowie pokazuj tak zadziwiajc lekkomylno dyskutujc i decydujc si na sprawy, ktry wymagayby najstaranniejszego rozwaania nawet od wielkich umysw. Miary wanego znaczenia nastpnym razem istnienie pastwa jest oprawiony w ram i jest dyskutowany w atmosferze wicej dostosowanej do stolika do gry w karty. Naprawd drugi zasugeruje duo wicej pasowany na zawd dla tych panw ni to z decydowania przeznacze ludzi. Oczywicie to byoby nieuczciwe, by przyj, e kady czonek w takim parlamencie zosta obdarzony z natury z takim maym sensem odpowiedzialnoci. To jest niemoliwe. Ale ten system, przez zmuszanie osoby poda orzeczenie na pytaniach, dla ktrych on nie jest kompetentny stopniowo ponia jego moralny charakter. Nikt nie bdzie mia odwagi, by powiedzie: "Panowie, niestety nie znamy niczego o czym o czym mwimy. Ja dla nie mam adnej kompetencji w sprawie w ogle." Tak czy owak, jeli taka deklaracja zostaaby zrobiona to nie zmienioby spraw bardzo; poniewa taka otwarta uczciwo nie byaby zrozumiana. Osoba, ktra zrobia deklaracj byaby uwaana honorow dup, ktra powinna nie zosta pozwolony, by popsu gr. Te, ktre maj wiedz ludzkiej natury wiedz, e nikt nie lubi zosta rozwaony gupiec midzy jego wsplnikami; i w pewnej uczciwoci okrgw jest wzity jako indeks gupoty. W ten sposb to zdarza si, e naturalnie pionowy czowiek, skoro on znajduje, e si wybra do parlamentu, mg w kocu zosta wywoany przez si okolicznoci, by przychyli si w oglnej linii zachowania, ktre jest pode w si i wynosi zdrad publicznego zaufania. To

uczucie, e, jeli osoba powstrzymaa si od biorc udzia w pewnej decyzji jego nastawieniu nie zmieniliby sytuacji bynajmniej, niszczy kady prawdziwy sens honoru, ktry mgby czasami pobudzi sumienie jednej osoby albo innej. W kocu, inaczej pionowy delegat bdzie odnosi sukces w przekonywaniu si, e on jest w aden sposb najgorszy wszystek razem i, e przez biorc udzia w pewnej linii dziaania on moe co gorsze powstrzyma od zdarzania. Argument lady moe zosta pooony tutaj. To moe zosta powiedziane, e oczywicie indywidualny czonek nie moe mie wiedzy, ktra jest wymagana dla traktowania tego albo tego pytania, jeszcze jego nastawienie do tego jest wzite za rad jego Party jako przewodniej wadzy w kadej politycznej sprawie; i to moe dalej zosta powiedziane, e Party komplety w gr specjalne komitety ekspertw, ktrzy maj nawet wicej ni wymagana wiedza, poniewa zajmowanie si pytaniami umiecio przed nimi. Na pierwszy rzut oka , e argument wydaje si mocno. Ale wtedy inne pytanie powstaje mianowicie, dlaczego pi sto osb jest wybrane, jeli tylko mao ma mdro, ktra jest wymagana, by zaj si waniejszymi problemami? To nie jest cel naszego nowoczesnego demokratycznego parlamentarnego systemu, by poczy zgromadzenie inteligentnych i dobrze poinformowanych delegatw. Wcale nie . Cel raczej ma poczy grup nicoci, ktre s uzalenione od innych dla ich widokw i, kto moe by wszystkim atwiej zaprowadzony, wszy umysowy widok kadej osoby jest. To jest jedyne wejcie, ktre partyjna polityka, wedug zego znaczenia to ma dzisiaj, moe zosta zawinita do skutku. I przez t metod sam to jest moliwe dla cigncego za sznurki, ktry wykonuje prawdziw kontrol, pozosta w ciemnoci, eby osobicie on moe nigdy nie zosta przyniesiony, by wyjani jego dziaania. Dla pod takimi okolicznociami aden decyzji wzitych, obojtnie jak katastrofalny, ktrego oni mog okaza si dla narodu jako cao, nie moe zosta pooony przy drzwiach osoby, ktr kady wie by za odpowiedzialna geniusza za ca spraw. Wszystka odpowiedzialno jest przesunita do ramion Party jako cao. W praktyce adna faktyczna odpowiedzialno nie pozostaje. Poniewa odpowiedzialno powstaje tylko od osobistego obowizku i nie od zobowiza ta reszta z parlamentarnym zgromadzeniem pustych ludzi cigle mwicych. Parlamentarna instytucja przyciga ludzi typu borsuka, ktry nie lubi otwartego wiata. aden pionowy czowiek, ktry jest gotowy, by przyj osobist odpowiedzialno dla jego czynw, nie bdzie byy pocigajcy dla takiej instytucji.

To jest powd, dlaczego ta marka demokracji staa si narzdziem w rce tego wycigu, ktrym wycigiem, z powodu wewntrznych celw to yczy osign, musi unikn otwartego wiata, poniewa to zawsze robio i zawsze robio. Tylko Jew moe chwali instytucj, ktra jest jak zepsuta i faszywa jako si. Jako kontrast do tego rodzaju demokracji mamy German demokracj, ktra jest prawdziwa demokracja; dla tutaj lider swobodnie jest wybrany i jest zobowizany, by przyj pen odpowiedzialno dla wszystkich jego dziaa i opuszcze. Problemy, by zosta rozdany z nie stawia pod gosowaniem wikszoci; ale oni s zdecydowani na przez osob i jako gwarancja odpowiedzialnoci dla tych decyzji on zastawia wszystko, e on ma wiat i nawet jego ycie. Sprzeciw moe zosta podnoszony tutaj, e pod takimi warunkami to byoby bardzo trudne, by znale samego czowieka, ktry byby gotowy, by powici do tak proroczy zadanie. Odpowied do tego sprzeciwu jest jak nastpuje: Podzikujemy God, e wewntrzny duch naszej German woli demokracji si zapobiega karierowicza szansy, ktry moe by intelektualnie bezwartociowy i moralny twister, od przechodzenia obok okrnych drg do pozycji, w ktrej on moe rzdzi jego wspobywateli. Strach przedsibrania takich dalekosinych odpowiedzialnoci, pod German demokracj, sposzy niewiadomego i sabego. Ale to powinno zdarzy si, e taka osoba mogaby skrada si w ukradkiem to bdzie atwe wystarczajco, by zidentyfikowa jego i uy apostrofu jego bezlitonie. nieco w ten sposb: "Bd wyczony , ty ajdak. Nie pobrud tych krokw z twoimi stopami; poniewa te s kroki to prowadzenie do portali Pantheon History i oni nie s znaczeni dla miejsca - myliwych ale dla ludzi szlachetnego charakteru." Taki by widokami, ktre I uformowaem si po dwch latach obecnoci w sesjach Viennese Parliament. Wtedy I nie poszedem tam aden wicej. Parlamentarny reim sta si jedn z przyczyn, dlaczego sia State Habsburg stale spada podczas ubiegych lat jego istnienia. Wicej przewagi German elementu zostao strugane daleko przez parlamentarn procedur, wybitniejszy sta si systemem grania jednej z rnych skadowych narodowoci przeciw inny. W Imperial Parliament to by zawsze German element, ktry wycierpia przez system, ktry znaczy, e skutki byy szkodliwe do Empire jako cao; dla w zamknij si wieku nawet najprostsi ludzie mogliby rozpozna, e spjne siy w monarchii dualistycznej ju nie wystarczyy, by zrwnoway separatystyczne tendencje prowincjonalnych

narodowoci. Przeciwnie ! Miary, ktre pastwo zaadoptowao dla jego wasnego utrzymania stay si coraz bardziej mie na myli dodany otuchy i w podobnym stopniu oglny brak szacunku dla pastwo powikszy si. Nie tylko Hungary ale te rne Slav prowincje stopniowo przerway utosami si z monarchi, ktra obja ich wszystkich i odpowiednio oni nie czuli jego saboci jako w jakiej drodze szkodliwej do siebie. Oni raczej mile widziany te manifestacje uwid starczy. Oni zaczekali z niecierpliwoci na kocowy rozkad pastwa i nie do jego poprawy. Kompletny upadek nadal zosta zapobiegy w Parliament przez upokarzajce ustpstwa, ktre zostay zrobione do kadego rodzaju natrtnych da, za cen German elementu. Przez kraj obrona pastwa odpocza na graniu rnych narodowoci przeciw sobie nawzajem. Ale oglny trend tego rozwoju zosta skierowany przeciw Germans. Specjalnie odkd prawo nastpstwa do tronu przyznao pewny wpyw na Archduke Franz Ferdinand, polityka powikszania wadzy Czechs zosta noszony systematycznie od wyszych stopni administracji w d do niszego. Z wszystkim sposobem dowdztwem pod jego spadkobierca do monarchii dualistycznej osobicie popar polityk, ktra dya w eliminowaniu wpywu German elementu, albo co najmniej on zadziaa jako obroca tej polityki. Przez uycie urzdnikw State jako narzdzi, czysto German dzielnice byy stopniowo ale decydujco przyniosy w strefie niebezpieczestwa mieszanych jzykw. Nawet w Lower Austria ten proces zacz zrobi postpy z stale powikszajcym tempem i Vienna zosta spojrzany na przez Czechs jako ich najwiksze miasto. W rodzinnym okrgu tego nowego Habsburger Czech jzyk zosta preferowany. ona Archduke dawniej bya Czech Countess i bya polubiona do Prince przez maestwo morganatyczne. Ona pochodzia z rodowiska, gdzie wrogo do Germans bya tradycyjna. Wiodcy pomys w umyle Archduke mia zaoy Slav State w Europie rodkowej, ktra miaa zosta zbudowana na czysto Catholic podstawie, tak jak serwowa jako mur przeciw Orthodox Russia. Jako zdarzony czsto w historii Habsburg, religia w ten sposb zostaa wykorzystana, by suy czysto politycznej polityce i w tym przypadku miertelna polityka, co najmniej o ile German zainteresowania zostay byy zaniepokojonymi. Skutek by opakany w wielu szacunkach. Ani House Habsburg ani Catholic Church otrzymay nagrod, ktr oni oczekiwali.

Habsburg zgubi tron i Church zgubi wielkiego State. Przez zatrudnianie religijnych motyww w usudze polityki, duch zosta pobudzony, ktrzy prowokatorzy tej polityki nigdy nie pomyleli moliwy. Od prby eksterminowa Germanism w starej monarchii przez kade bdce w dyspozycji rodki powsta Pan German Movement w Austria, jako odpowiedzi. W" osiemdziesitki ostatniego wieku Manchester Liberalism, ktry by Jewish w jego podstawowych pomysach, dotar do zenitu jego wpywu w monarchii dualistycznej, albo ju przeszed, e punkt. Reakcja, ktra zacza si nie powstaa od spoecznego ale z nacjonalistycznych tendencji, jako by zawsze przypadek w starym Austria. Instynkt zachowawczy skierowa German element, by obroni si energicznie. Ekonomiczne rozwaania tylko powoli zaczy zyska wany wpyw; ale oni byli wtrnego zainteresowania. Ale oglnego politycznego chaosu dwie partyjne organizacje pojawiy si. Jeden by wicej z narodowego i inny wicej spoecznego, charakteru; ale zarwno wysoce interesowa i pouczajcy nastpnym razem. Po wojnie 1866, ktry skoczy si upokorzeniem Austria, House Habsburg przypatrza si revanche na polu bitwy. Tylko tragiczny koniec Emperor Maximilian Mexico zapobieg nadal zamknity kolaboracj z France. Gwna wini katastrofalna wyprawa za Maximilian zostaa przypisana do Napoleon III i faktu, e Frenchman zostawi jego w potrzebie pobudzony oglne uczucie oburzenia. Jeszcze Habsburgs nadal wylegiwa si czeka na ich okazj. Jeli wojna 1870-71 nie by takim pojedynczym triumfem, Viennese Court mg ryzykowa gr krwi w porzdku, by dosta jego zemst dla Sadowa. Ale kiedy pierwszy sprawozdania przyjechao z Franco German pola bitwy, ktrego, chocia prawdziwy, wydany cudowny i prawie niewiarygodny," duo mdry" wszystkich monarch rozpoznao, e moment by niewczesny i sprbowao przyj niepomyln sytuacj z jak dobrym wdzikiem jako moliwy. Bohaterski konflikt te dwa lata (1870-71) wyprodukowa nadal wikszy cud; dla z Habsburgs zmiana nastawienia nigdy nie pochodzia z wewntrznego z gbi serca pragnienia ale tylko od cinienia okolicznoci. German ludzie East Mark, jednake, zostali oczarowani przez triumfaln saw niedawno zaoonego German Empire i gboko zostali ruszeni kiedy oni widzieli marzy o ich ojcach wskrzeszony w wspaniaej rzeczywistoci. Poniewa - bez wtpienia - prawdziwy German - Austrian uwiadomi sobie od to razem naprzd, e Kniggrtz by tragicznym, chocia konieczny, - warunek dla w sprawie -

ustanowienie Empire, ktry powinien ju nie zosta obarczony z paraliem starego przymierza i, ktre naprawd nie miay adnego udziau w tym niezdrowym rozkadzie. Przede wszystek , German - Austrian przyszed czu si w bardzo gbokoci jego wasnego bdc, e historyczna misja House Habsburg przysza do koca i, e nowy Empire mgby wybra tylko Emperor, ktry by bohaterskiej formy i by dlatego godny, by nosi" koron Rhine". To miao racj i tylko ten Destiny powinien zosta chwalony, poniewa wybrawszy zraz tego House, ktrego Frederick Great w przeszych czasach da narodowi wzniosy i wieccy symbol przez wszystek czas, by przyj. Po wielkiej wojnie 1870-71 House zabra si Habsburg do pracy z wszystk jego determinacj, by eksterminowa niebezpieczny German element - okoo czyich wewntrznych uczu i nastawienia mgby nie by adn wtpliwoci - powoli ale umylnie. Uywam sowa eksterminuj, poniewa to sam ekspresy, ktre co musiao by wynikiem kocowym polityki Slavophile. Wtedy to by ten ogie rebelii zaponitej midzy ludmi, ktrych eksterminacja zostali zadekretowani. Ten ogie by takie jak nigdy nie zostay wiadczony w nowoczesnej German historii. Dla pierwszy nacjonalistw razu i patrioci zostali przeksztaceni do buntownikw. Nie buntownicy przeciw narodowi albo pastwu jako taki ale buntownicy przeciw tych ustroisz, ktrego oni zostali przekonani, nieuchronnie spowodowali ruin ich wasnych ludzi. Przez pierwszy raz w nowoczesnej historii tradycyjny dynastyczny patriotyzm i narodowa mio ojczyzny i ludzi byy w otwartym konflikcie. To byo do wartoci Pan German ruchu w Austria podczas dekady zamknicia ostatniego wieku, e to wskazao wyranie i jednoznacznie, e State jest upowaniony, by wymaga szacunku i ochrony dla jego wadzy tylko kiedy taka wadza jest zarzdzona zgodnie z zainteresowaniami narodu, albo co najmniej nie w sposobie szkodliwym do tych zainteresowa. Wadza pastwa moe nigdy nie by kocem w si; poniewa, jeli to byo tak, jaki rodzaj tyranii byby nienaruszalny i powicony. Jeli rzd uywa instrumentw wadzy w jego rkach dla celu zaprowadzania ludzi, by zrujnowa, wtedy rebelia jest nie tylko prawem ale te obowizek kadego indywidualnego obywatela. Pytanie, czy i kiedy taka sytuacja istnieje nie moe zosta odpowiedziany przez teoretyczne dysertacje ale tylko przez wiczenie siy i to jest sukces, ktry decyduje si wyjcie.

Kady rzd, chocia to moe by najgorsze moliwy i, chocia to mogo zdradzi zaufanie narodu w tysicach drg, bd twierdzili to, e jego obowizek ma przestrzec wadz pastwa. Jego przeciwnicy, ktrzy walcz o narodow samoobron, musz uy tych samych broni, ktrych rzd uywa, jeli oni maj zwyciy przeciw takiej regule i zabezpieczaj ich wasn wolno i niepodlego. Dlatego konflikt bdzie wywalczony z " prawny" ma na myli tak dugo jak wadza, ktra ma zosta powalona uycia ich; ale powstacy nie zawahaj si zastosowa nielegalnych rodkw, jeli sam napastnik zatrudni ich. Oglnie rozmawiajc, nie nie wolno zapomina, e najwyszy cel ludzkiego istnienia nie jest utrzymaniem State Government ale raczej konserwacja wycigu. Jeli wycig jest w niebezpieczestwie bycia uciskany albo nawet eksterminowao pytanie legalnoci jest tylko wtrnego znaczenia. Zaoona wadza moe w takim zatrudnieniu przypadku tylko te sposb, ktry jest rozpoznany jako " prawny". jeszcze instynkt zachowawczy na czci ucisn zawsze usprawiedliwi, do najwyszego stopnia, zatrudnienie wszystkich moliwych zasobw. Tylko na rozpoznaniu tej zasady by ten moliwy dla tej walki , bym zosta noszony, ktrej historii zaopatruje wspaniae przykady pod dostatkiem, przeciw obcej niewoli albo uciskowi w domu. Prawa czowieka s ponad prawami pastwa. Ale, jeli ludzie by pononany w walce o jego prawa czowieka ten sposb, e jego waga udowodnia zbyt lekki w skali Destiny, by mie szczcie bycia w stanie si, by wycierpie w tym ziemskim wiecie. wiat nie jest tam, by zosta byy optany bojaliwymi wycigami. Austria pozwala sobie bardzo jasny i uderzajcy przykad jak atwego to jest dla tyranii, by schowa jego gow pod paszczem czego jest zawoany " legalno". Prawne wiczenie wadzy w State Habsburg wtedy zostao oparte na anty - German nastawieniu parlamentu, z jego nie - German wikszociami i na dynastycznym House, ktry by te wrogi do German elementu. Caa wadza pastwa zostaa wcielona w tych dwch czynnikach. Aby usiowa zmieni wszystko razem German elementu przez te dwa czynniki byby nieprzytomny. Te, ktre poradziy si " prawny" sposb jako jedyna moliwa droga, posuszestwo jak rwnie do wadzy pastwa, mogyby nie zaoferowa adnego oporu; poniewa polityka oporu nie mogaby zosta zawinita do skutku przez rodki prawne. Aby pj za rad doradcw legalisty znaczyby nieuniknion ruin German elementu w Monarchy i ta

katastrofa nie wziaby dugo, by przyj. German element waciwie zosta uratowany tylko, poniewa pastwo jako taki zaamao si. Noszcy okulary teoretyk daby jego ycie dla jego doktryny raczej ni dla jego ludzi. Poniewa czowiek zrobi prawa, ktre on pniej przychodzi myle, e on istnieje dla praw. Wielka usuga oddaa przez patelnia German ruch wtedy by, e to obalio wszystek taki nonsens, chocia doktrynerscy teoretycy i inni czciciele fetysza zostay wstrznite. Kiedy Habsburgs usiowa walczy wrcz z German elementem, przez zatrudnienie wszystkiego sposobu ataku, ktry oni mieli dowdztwem pod ich, Pan German Party waln bezlitonie przeciw " synnej" dynastii. Ten Party by pierwszy, by wgbi si do i wystawia zepsuty warunek pastwa; i w robic tak oni otworzyli oczy setek tysicy. Aby uwolni wysoki idea mioci, poniewa one's kraj od objcia tej opakanej dynastii by jeden z wielkich usug oddany przez Pan German ruch. Kiedy ten Party po pierwsze zrobi jego pojawieniu si to zabezpieczone duego nastpi naprawd, ruch odgraa si, by sta si prawie lawin. Ale pierwszy sukcesy nie zostao utrzymane. Wtedy I przyszedem do Vienna patelnia German Party zosta zamiony przez Christian Socialist Party, ktry wszed do wadzy tymczasem. Naprawd, Pan German Party mia sunk do poziomu prawie kompletnej znikomoci. Wzrost i upadek Pan German ruchu z jednej strony i cudowny postp Christian Socialist Party na inny, sta si klasycznym przedmiotem badania dla mnie i jako taki oni zagrali wan cz w rozwoju moich wasnych widokw. Kiedy I przyszedem do Vienna, ktry wszystkie moje sympatie byy wycznie z Pan German Movement. Byem tylko tyle zrobiony wraenie przez fakt, e oni mieli odwag, by wykrzycze Heil Hohenzollern jako I uradowaem si w ich determinacji uwaa si za cz skadow German Empire, z ktrego oni zostali rozdzieleni tylko prowizorycznie. Oni nigdy nie zatsknili za okazji, by wyjani ich nastawienie publicznie, ktre podnoszone mj entuzjazm i zaufanie. Aby wyzna one's zasady publicznie na kadym problemie, e zainteresowany Germanism i nigdy zrobi jakie kompromisy, wydane do mnie jedyny sposb ratowania naszych ludzi. Byo co co I nie mgbym zrozumie jak ten ruch przeama tak wkrtce po takim wspaniaym pocztku; i to byo nie mniej niezrozumiae, e Christian - Socialists powinni zyska tak olbrzymi wadz w

takim krtkim razie. Oni wanie dotarli do szczytu ich popularnoci. Kiedy I zaczem porwna te, e dwaj Fate ruchw umieci przed mn najlepsze rodki rozumienia przyczyn tego zagadkowego problemu. Dziaanie Fate w tym przypadku zostao ponaglone przez moje wasne kopoty pienine. Zaczn moj analiz z rachunkiem dwch ludzi, ktrzy musz zosta dotyczony jako zaoycieli i liderw dwch ruchw. Te by George von Schnerer i Dr. Karl Lueger. O ile osobowo idzie, zarwno byli daleko ponad poziomem i wzrost tak zwany parlamentarnych liczb. Oni yli yje niepokalanej i nienagannej uczciwoci wrd wyziewu wszechstronnej politycznej korupcji. Osobicie I po pierwsze lubiem Pan German reprezentanta, Schnerer i to byo tylko nastpnie i stopniowo, e I czuem rwne upodobanie dla Christian Socialist lidera. Kiedy I porwnaem ich poszczeglne zdolnoci, ktre Schnerer wydawa si mi lepszego i gbszego myliciela na podstawowych problemach. On przewidzia nieunikniony upadek Austrian State wyraniej i dokadnie ni kto inny. Jeli to ostrzeenie pod wzgldem Habsburg Empire zostaoby uwaany na w Germany katastrofalna wojna wiatowa, ktra wczya Germany przeciw caoci Europe, nigdy nie miaa miejsca. Ale, chocia Schnerer odnis sukces w przesikajc do rzeczy niezbdnych problemu on bardzo czsto duo zosta pomylony w jego orzeczeniu ludzi. I tu lea Dr. specjalny talent Lueger. On mia rzadki prezent wgldu do ludzkiej natury i on by bardzo ostrony nie wzi ludzi jako co lepiej ni oni byli w rzeczywistoci. On opiera jego plany na praktycznych moliwociach, ktrego ludzkie ycie zaoferowao jemu, podczas gdy Schnerer mia tylko ma dyskryminacj w tym szacunku. Wszystkie pomysy, ktre ten Pan German mia miay racj abstrakcyjnego, ale on nie mia bytu silnego albo zrozumienia koniecznego, by przekaza jego pomysy obszernym masom. On nie by zdolny, by formuowa ich, eby oni mogli atwo zosta chwycony przez masy, czyje wadze rozumowania s ograniczone i zawsze pozostaj tak. Dlatego wiedza wszystkiego Schnerer bya tylko mdroci proroka i on nigdy nie mgby odnosi sukces w mieniu to zawino do praktyki. Ten brak wgldu do ludzkiej natury zaprowadzi jego, by utworzy niewaciw ocen si za pewnymi ruchami i waciw si starych instytucji. Schnerer naprawd zrozumia, e problemy, ktrymi on musia zaj si byy w naturze Weltanschhauung; ale on nie zrozumia, e tylko obszerne masy narodu mog zrobi, e takie

przekonania zwyciaj, ktrzy s prawie religijnej natury. Niestety on zrozumia tylko bardzo niedoskonale jak saby jest duch walki tak zwany buruazji. Ta sabo jest z powodu ich biznesowych zainteresowa, ktrymi osoby s zbyt duo przestraszonymi zaryzykowania i, ktry dlatego powstrzymuje ich od brania dziaania. I, oglnie rozmawiajc, Weltanschhauung moe nie mie adnej perspektywy sukcesu dopki obszerne masy nie deklaruj si gotowi, by zadziaa jako jego chori i walczy na jego sprawie dokdkolwiek i do jakiegokolwiek stopnia, ktry moe by konieczny. To niepowodzenie, by zrozumie, e znaczenie niszego strata populacji skoczyo si bardzo nieodpowiednim pojciem spoecznego problemu. W wszystkim tym Dr. Lueger by przeciwiestwem Schnerer. Jego gboka wiedza ludzkiej natury umoliwia jego, by utworzy poprawn ocen rnych spoecznych si i to uratowao jego od pod - oceniajc wadz istniejcych instytucji. I to bya by moe ta bardzo jako, ktra umoliwia jego, by zutylizowa te instytucje jako sposb, by suy celom jego polityki. On widzia jedyny to, w naszej epoce, polityczna wadza walki klas wyszych jest cakiem znikoma i wcale nie zdolny walczenia o wielki nowy ruch do triumfu tego ruchu by zabezpieczony. W ten sposb on powici najwiksz cz jego politycznej dziaalnoci do zadania pozyskiwania sobie te sekcje populacji, ktrej istnienie bya w niebezpieczestwie i sprzyjania wojujcego ducha w nich raczej ni usiowanie sparaliowa to. On by te szybki, by zaadoptowa wszystkie bdce w dyspozycji rodki dla wygrywania poparcia dugo zaoonych instytucji, tak jak by w stanie si, by wyprowadzi najwiksz moliw korzy dla jego ruchu z tych starych rde wadzy. W ten sposb to byo to, przede wszystkim, on zechcia jako spoeczna podstawa jego nowego Party, e klasa rednia, ktra zostaa groona z wyganiciem. W ten sposb on zabezpieczy staego i, e, za ktrym by chtnym, by zrobi wielkie ofiary i miaa dobr wytrzymao walki. Jego niezmiernie mdre nastawienie do Catholic Church szybko pozyskao sobie modsze duchowiestwo w takich duych numerach, e stary Clerical Party zosta zmuszony, by odej z polem dziaania bo inaczej, ktry by mdrzejszy kurs, doczaj do nowego Party, w nadziei stopniowo odzyskiwania jedn pozycj po innym. Ale to byaby powana niesprawiedliwo do czowieka, jeli mielibymy uwaa to za jego podstawowy charakterystyczny. Poniewa on posiada jakoci zdolnego taktyka i mia

prawdziwego geniusza wielkiego reformatora; ale te wszystkie byy ograniczone przez jego dokadn percepcj moliwoci pod rk jak rwnie jego wasnych zdolnoci. Cele, ktre ten naprawd znakomity czowiek zdecydowa si cign byy mocno praktyczne. On zayczy zdoby Vienna, serce Monarchy. To byo z Vienna, e ostatnie pulsy uderzenia ycia przez chore i zniszczone ciao zniszczonego Empire. Jeli serce mogoby zosta zrobione zdrowszy inni, ktrzy czci ciaa zostay zwizane, by oywi si. Ten pomys by poprawny w zasadzie; ale czas, w ktry to mogoby zosta zastosowane w praktyce dokadnie zosta ograniczony. I to by saby punkt czowieka. Jego osignicia jako Burgomaster City Vienna s niemiertelne, w najlepszym sensie sowa. Ale to wszystko nie mogoby uratowa Monarchy. To przyszo zbyt pny. Jego rywal, Schnerer, widzia to wyraniej. Jaki Dr., ktrego Lueger przedsiwzi zawin do praktyki wyczy marvellously pomylnego. Ale skutki, za ktrymi on oczekiwa pj te osignicia nie przyszy. Schnerer nie osign kocw, ktre on proponowa; ale jego strachy zostay zrozumiane, niestety, w strasznej modzie. W ten sposb obaj ci ludzie nie zdoali osign ich dalszych celw. Lueger nie mgby uratowa Austria i Schnerer nie mg zapobiec upadku German ludzi w Austria. Aby studiowa przyczyny niepowodzenia w przypadku tych dwch przyj ma nauczy si lekcji, ktra jest wysoce pouczajca dla naszej wasnej epoki. To jest specjalnie przydatne dla moich przyjaci, poniewa w wielu punktach okolicznoci naszego wasnego dnia s podobne do tych z tego razu. Dlatego taka lekcja moe pomc nam mie si na bacznoci przeciw pomykom, ktre sfinalizoway jeden z tych ruchw i oddaje inne nieuytki skutkw. Zdaniem , wrak Pan German Movement w Austria musi zosta przypisany do trzech przyczyn. Pierwszy te skaday si na gorcego uczynku, e liderzy nie mieli jasnego pojcia znaczenia spoecznego problemu, szczeglnie dla nowego ruchu, ktry mia zasadniczo rewolucyjny charakter. Schnerer i jego zwolennicy skieroway ich uwag gwnie do buruazyjnych klas. Dla tego powodu ich ruch zosta z pewnoci okae si przecitny i oswojony. German buruazja jest, specjalnie w jego wyszych okrgach, pacyfist nawet do rzeczy kompletnego samozaparcia - chocia osoba nie moe by wiadom tego - dokdkolwiek wewntrzne sprawy narodu albo State s byy zaniepokojonymi. W dobrych czasach, ktrych w tym czasy sposobu przypadku dobrego rzdu, takie psychologiczne nastawienie robi ta spoeczna

warstwa nadzwyczajnie wartociowa do pastwo. Ale kiedy jest zy rzd, taka jako ma niszczcy skutek. W porzdku ubezpieczy moliwo przenoszenia naprawd forsown walk, Pan German Movement powinien powici jego wysiki do pozyskiwania sobie masy. Niepowodzenie, by zrobi to zostawio ruch od bardzo pocztek bez elementarnego impulsu, ktry taka fala potrzebuje, jeli to ma nie opa w krtki czas. W nie zdoaniu widzie prawd tej zasady wyranie w bardzo pocztek ruchu i w zaniedbujc woy to do praktyki nowy Party zrobi pocztkow pomyk, ktra nie mogaby prawdopodobnie zosta prostowana nastpnie. Poniewa liczne umiarkowane buruazyjne elementy umoliwiy do ruchw coraz wicej okreli jego wewntrzn orientacj i w ten sposb zapobieg wszystkie dalsze perspektywy zyskiwania jakiego pokanego poparcia midzy masami ludzi. Pod takimi warunkami taki ruch nie mgby dosta si poza zwyk dyskusj i krytyk. Quasi religijna wiara i duch ofiary mieli nie zosta znaleziony w ruchu troch wicej. Ich miejsce zostao wzite przez wysiek do " pozytyw" kolaboracja, ktra w tym przypadku znaczya uznanie istniejcego stanu spraw, stopniowo uszczuplajc szorstkie kty pyta w sporze i koczc z sdzi o haniebnego pokoju. Taki by fatum Pan German Movement, poniewa na pocztku liderzy nie zrozumieli, e najwaniejszy warunek sukcesu by, e oni powinni zrekrutowa ich nastpowa od obszernych mas ludzi. Movement w ten sposb sta si buruazyjny i przyzwoity i radykalny tylko z umiarem. Od tego niepowodzenia wynika dodatkowa przyczyna jego szybkiego upadku. Pozycja Germans w Austria bya ju zdesperowana kiedy Pan - Germanism powsta. Rok po roku Parliament by uywany coraz bardziej jako instrument dla stopniowego wyganicia German Austrian populacji. Jedyna nadzieja dla jakiego godzina jedenasta wysiku uratowa to lea w przewrocie parlamentarnego systemu; ale bya bardzo maa perspektywa tego wydarzenia. Z ten Pan German Movement zosta postawiony czoo z pytaniem najwaniejszego znaczenia. Aby powali Parliament, Pan - Germanists powinni wej do to" podkopa to od wewntrz", poniewa aktualna fraza bya? Albo oni powinni napa instytucj jako taki z zewntrz? Oni weszli do Parliament i wyszli pononany. Ale oni znaleli, e si zobowizali, by wej. Dla w porzdku potoczy efektywn wojn przeciw takiej wadzy z zewntrz,

nieposkromiona odwaga i gotowy duch ofiary byli koniecznymi broniami. W takich przypadkach byk musi zosta chwycony przez rogi. Wcieke jazdy mog przynie napastnika na ziemi raz za razem; ale, jeli on bdzie mia mocne serce on bdzie stawa, chocia jakie koci mog zosta byy spukan i tylko, gdy duga i twarda walka bdzie on osigaj jego triumf. Nowi mistrze s byli pocigajcy dla przyczyny przez odwoanie si wielkich ofiar udanych do jego sake, a ten nieposkromiony duch w kocu jest wieczony z sukcesem. Dla takiego skutku, jednake, dzieci ludzi od wielkich mas s konieczne. Oni sami maj wymagan determinacj i upr, by walczy krwawe wyjcie przez do koca. Ale Pan German Movement nie mia tych obszernych mas jako jego mistrze i wic aden inny sposb rozwizania nie mgby zosta sprbowany z wyjtkiem tego z wchodzcego Parliamcnt. To byaby pomyka, by pomyle, e ta decyzja bya skutkiem dugiej serii wewntrznych niezdecydowa moralnego rodzaju, albo, e to by rezultat ostronego obliczenia. aden. Oni nawet nie myleli o innym rozwizaniu. Te, ktre uczestniczyy w tym bdzie zostay zadziaane pod wpywem oglnych rozwaa i niewyranych poj co do czego byby znaczenie i zaczliby zadziaa biorc udzia w takim specjalnym wejciu ta instytucja, ktr oni potpili z zasady. Oglnie oni spodziewali si, e oni w ten sposb bd mieli sposb objaniania ich przyczyny do wielkich mas ludzi, poniewa oni byli w stanie si, by rozmawia przed" forum caego narodu". Te, to wydawao si sensowny, by sdzi, e przez atakujc zo w korzeniu oni byliby efektywniejsi ni, jeli atak pochodzi z zewntrznego. Oni sdzili, e, jeli ochroniony przez odporno Parliament, pozycja indywidualnych protagonistw byaby wzmocniona i, e w ten sposb sia ich atakw byaby poprawiona. W rzeczywistoci wszystko okazao si cakiem inaczej. Forum, przed ktre Pan German reprezentanci rozmawiali nie urs wikszy, ale waciwie sta si mniejszy; poniewa kady rozmawia tylko do okrgu, ktry by gotowy, by sucha jego albo mgby przeczyta sprawozdaniu o jego mowie w gazetach. Ale wiksze forum natychmiastowych suchaczy nie jest parlamentarnym audytorium: to jest due publiczne spotkanie. Dla tutaj sam tam bdzie tysice ludzi, ktrzy przyszli po prostu usysze co mwca musi powiedzie, podczas gdy w parlamentarnych posiedzeniach tylko kilka stu jest obecnym; i przewanie te s tam tylko, by zarobi ich wynagrodzenie dzienne dla obecnoci i nie zosta owiecony do mdroci jednego albo innego z" reprezentantw ludzi". Najwaniejsze rozwaanie jest, e to sam spoeczestwo jest zawsze obecne i, e to

spoeczestwo nie yczy czego nowego nauczy si; poniewa, odkadajc pytanie jego inteligencji, to brakuje siy woli, ktra jest konieczna dla wysiku nauki. Nie jeden z reprezentantw ludzi skada hod wyszej prawdzie i powica si jego usudze. aden. Nie jedna z tych szlacht zadziaa w ten sposb, chyb on ma ziemie dla spodziewania, e przez tak zamian on moe by w stanie si, by zachowa reprezentacj jego okrgu wyborczego w przyszej legislaturze. Dlatego, tylko kiedy to staje si cakiem jasny, e stare przyjcie prawdopodobnie, by mie niewaciwy czas tego w nadchodzcych wyborach - tylko wtedy chce, e te modele mskiej cnoty wyruszyy w poszukiwaniu nowego przyjcia albo nowym polityce, ktre moe mie lepiej wyborcze perspektywy; ale oczywicie ta zmiana pozycji bdzie w towarzystwie prawdziwego potopu wysokich moralnych motyww, by usprawiedliwi to. I w ten sposb to zawsze zdarza si, e kiedy istniejcy Party ponis tak ogln nieprzychylno midzy spoeczestwem, e to jest groone z prawdopodobiestwem rozgniatajcej klski, wtedy wielki migracj rozpoczyna si. Parlamentarne szczury zostawiaj Party statek. To wszystko zdarza si nie, poniewa osoby w przypadku stay si lepiej doniesiony na pytania sporny i postanowiy zadziaa odpowiednio. Te zmiany przodu s dowodem tylko tego prezentu jasnowidztwa, ktre ostrzega parlamentarn pch w waciwym momencie i umoliwia jego, by skoczy do innego ciepego Party ka. Aby rozmawia zanim takie forum oznacza rzucanie pere przed pewnymi zwierztami. Doprawdy to nie spaca blw wzitych; poniewa skutek musi zawsze by przeczcy. I to jest waciwie co zdarzone. Pan German reprezentanci mogliby omawia si ochrypych, ale bezskutecznie w ogle. Press albo zignorowa ich cakowicie mniej wicej okaleczy ich mowy, e logiczna konsekwencja zostaa zniszczona albo znaczenie krcio si dookoa w takiej drodze, e spoeczestwo dostao tylko bardzo niewaciwe wraenie dotyczce cele nowego ruchu. Co co indywidualni czonkowie powiedzieli nie byo znaczenia. Wana sprawa bya jakimi ludmi przeczyta jako pochodzenie z ich. To skadao si z zwykych fragmentw, ktry zostay wyrwane z kontekstem mw i dao wraenie niespjnego nonsensu, ktry naprawd celowo zosta znaczony. W ten sposb jedyne spoeczestwo, przed ktre oni naprawd rozmawiali skadao si zaledwie piciu stu parlamentarzystw; i to mwi wystarczajco. Najgorszy by co nastpowa:

Pan German Movement mgby mie nadziej dla sukcesu tylko, jeli liderzy uwiadomili sobie od bardzo pierwszy moment, e tutaj nie byo adnego pytania tyle nowego Party poczwszy od nowego Weltanschhauung. Ten sam mgby pobudzi wewntrzne moralne siy, ktre byy konieczne dla takiej olbrzymiej walki. I dla tej walki liderzy musz by ludmi pierwszej klas mzgw i nieposkromionej odwagi. Jeli walka w imieniu Weltanschhauung nie jest prowadzona przez ludzi bohaterskiego ducha, ktry jest gotowy, by zoy ofiar, wszystkiego, w krtki czas to stanie si niemoliwy, by znale prawdziwych zwolennikw walki, ktrzy s gotowi, by pooy ich ycia dla przyczyny. Czowiek, ktry walczy tylko dla jego wasnego istnienia duo nie odszed dla usugi spoecznoci. W porzdku zabezpieczy warunki, ktre s konieczne dla sukcesu, kady dotyczy musi zosta zrobiony, by zrozumie, e nowy ruch oczekuje od potomnoci jego honoru i sawy ale, e to nie ma adnej rekompensaty, by zaoferowa do dzisiejszych czonkw. Jeli ruch powinien zaoferowa bardzo duo pozycji i biur, ktre s atwo dostpny numer niegodnych kandydatw umoliwi do czonkostwa bdzie stale na wzrocie i w kocu dzie przyjdzie kiedy bdzie taka przewaga politycznych spekulantw midzy czonkostwem strony wygrywajcej spraw, e bojownicy, ktrzy znieli najgorsz cz bitwy w wczeniejszych scenach ruchu mog teraz ledwo rozpozna ich wasnego Party i mog zosta katapultowany przez pniejsze nadejcia jako niechciany balast. Z ten ruch ju nie bdzie mia misj, by spenia. Raz Pan - Germanists zdecydowali si kolaborowa z Parliament, ktry oni ju nie byli liderami i bojownikami w popularnym ruchu, ale zaledwie parlamentarzyci. W ten sposb sank Movement do wsplnego poziomu partii politycznej dnia i ju nie miaa sia, by stawa wobec wrogiego fatum i przeciwstawi si ryzyku mczestwa. Zamiast walki, Pan German liderzy spadli do zwyczaju mwienia i negocjowania. Nowi parlamentarzyci wkrtce znaleli, e to byo zadowalajcy, poniewa mniej ryzykowny, droga speniania ich zadania, jeli oni obroniliby nowego Weltanschhauung z duchow broni parlamentarnej retoryki raczej ni bior walk, w ktrej oni umiecili ich ycia w niebezpieczestwie, rezultat, ktrego te by niepewny i nawet w najlepszy mgby nie zaoferowa adnej perspektywy osobistego zysku dla siebie. Kiedy oni zajli miejsce w Parliament ich stronnikom zewntrznym spodziewali si i zaczekanym na cudy, by zdarzy si. Naturalnie adne takie cudy nie zdarzyy si albo nie mogyby zdarzy si. Na co stronnicy ruchu wkrtce uroli niecierpliwy, poniewa sprawozdania, ktre oni przeczytali o ich wasnych delegatach zrobiy wcale nie nie sprostaj

czemu zostay oczekiwany kiedy oni zagosowali za tymi delegatami w wyborach. Powd dla tego nie by daleko, by szuka. To byo z powodu faktu, e nieprzyjazny Press powstrzyma si od dawania prawdziwemu rachunkowi czego Pan German reprezentantw ludzi waciwie robi. W zalenoci od nowych delegatw dosta lubi t agodn form " rewolucjonista" walki w Parliament i w prowincjonalnych dietach oni stopniowo stali si niechtny, by streci niebezpieczny prac objaniania zasad ruchu przed obszernymi masami ludzi. Wiece publicznie stay si coraz bardziej rzadki, chocia te jest jedyny sposb wykonywania naprawd efektywnego wpywu na ludziach; poniewa tutaj wpyw pochodzi z bezporedniego osobistego kontaktu i w ten sposb poparcie duych sekcji ludzi moe zosta otrzymane. Kiedy stoy, na ktre mwcy uyli, by sta si w wielkich piwie - salach, zwracajc si do zgromadzenie tysicy, zostay opuszczone dla parlamentarnej trybuny i mowy ju nie zostay zwrcony do do ludzi bezporednio ale do tak zwany " wybranych" reprezentantw, Pan German Movement zgubi jego popularny charakter i w maa chwila degenerowany do poziomu wicej albo mniej powany klub, gdzie problemy dnia s dyskutowane po akademicku. Niewaciwe wraenie utworzyo przez Press ju nie zosta poprawiony przez osobisty kontakt z ludmi przez publiczne spotkania, dziki, ktremu indywidualni reprezentanci mogliby da prawdziwy rachunek ich dziaalnoci. Wynik kocowy tego zaniedbania by, e sowo " Pan German" przyszed mie nieprzyjemny dwik w uszach mas. Rycerze pira i literackich snobw dzisiaj powinni zosta zrobiony, by zrozumie, e wielkie transformacje, ktre miay miejsce w tym wiecie nigdy nie zostay prowadzone przez goosequill. aden. Zadanie pira musi zawsze by, e przedstawiania teoretycznych poj, ktre motywuj takie zmiany. Sia, ktra ma kiedykolwiek i zawsze zachodzi w ruch wielkich historycznych lawinach religijnych i politycznych ruchw jest magiczn wadz mwionego sowa. Obszerne masy populacji s bardziej odpowiedzialne do odwoania si retoryki ni do jakiej innej siy. Wszystkie wielkie ruchy s popularnymi ruchami. Oni s wulkanicznymi wybuchami ludzkich pasji i emocji, zmieszanych do dziaalnoci przez bezwzgldnego Goddess Distress albo przez latark elektryczn mwionego sowa rzuci do rodka ludzi. W adnym wypadku maj wielkie ruchy zostay ustawione pieszo przez lepkie wybuchy littrateurs asthetic i pokj pocignity bohaterw.

Sd Ostateczny narodu moe zosta odwrcony tylko przez burz paajcej pasji; ale sam tylko te, ktry s namitne mog pobudzi pasj w innych. To jest tylko przez pojemno dla namitnego czucia wybrani liderzy mog wada wadz sowa, ktre, jak uderzenia motka, otworzy drzwi do serc ludzi ktre. On, ktry nie jest zdolny namitnego uczucia i mowa nigdy nie zostay wybrane przez Providence, by by heroldem jego woli. Dlatego pisarz powinien trzyma si jego kaamarza i zajty z teoretycznymi pytaniami, jeli on ma wymagan zdolno i wiedz. On nie zosta urodzony albo zosta wybrany, by by liderem. Ruch, ktry ma wielkie koce, by osign musi ostronie mie si na bacznoci przeciw niebezpieczestwu gubienia kontaktu z masami ludzi. Kady problem spotka musi zosta przeegzaminowany z tego punktu widzenia przede wszystkim i decyzja, by zosta zrobiony musi zawsze by w harmonii z t zasad. Ruch musi unikn wszystkiego, e, co mgby zmniejszy si albo osabi jego wadz wpywania mas; nie od demagogicznych motyww ale z powodu prostego faktu, e aden wielki pomys, obojtnie jak wzniosy i wychwali to moe ukaza si, moe zosta zrozumiany w praktyce bez mocy rzeczywista, ktra zamieszkuje w popularnych masach. Surowa rzeczywisto sama musi oznaczy sposb do celu. Aby by niechtny, by chodzi drog rodkw mki, jedyny w tym wiecie, cakowite wyrzeczenie si naszych celw i celw, czy to wyrzeczenie si by wiadomie willed albo nie. Moment Pan German liderzy, z tytuu ich akceptacji parlamentarnej zasady, odsunli centrum ich dziaalnoci od ludzi i do Parliament, w tym momencie oni powicili przyszo dla taniego chwilowego sukcesu. Oni zechcieli atwiejsze wejcie walk i w robieniu tak oddanym niegodnych kocowego zwycistwa. Kiedy w Vienna I rozmylaem powanie przez te dwa pytania i I widziaem, e gwny powd, poniewa upadek Pan German Movement lea na gorcego uczynku, e te bardzo pytania susznie nie zostay docenione. Do mojego umysu w tamtym czasie Movement wydawa si wybrany wzi w jego rkach przywdztwo German elementu w Austria. Te pierwszy dwa bdy, ktre zaprowadziy do upadku Pan German Movement bardzo dokadnie zostao czone z siebie nawzajem. Wadliwe rozpoznanie wewntrznych si napdzajcych, ktre popdzaj wielkie ruchy naprzd zaprowadziy do nieodpowiedniego uznania czci, ktrej obszerne masy graj w powodujcej takie zmiany. Skutek by, e zbyt maa

uwaga zostaa dana do spoecznego problemu i, e prby zrobiy przez ruch, by schwyta umysy klas niszych byli zbyt mao i zbyt saby. Inny skutek by akceptacj parlamentarnej polityki, ktra miaa podobny skutek pod wzgldem znaczenia mas. Jeli byoby waciwe uznanie olbrzymich wadz wytrwaoci zawsze pokazanej przez masy w rewolucyjnych ruchach rne nastawienie do spoecznego problemu byoby wzite i te rna polityka w sprawie propagandy. Wtedy rodek ruch cikoci nie zosta przeniesiony do Parliament ale pozosta w zakadach i w ulicach. Bya trzeci pomyka, ktra te miaa jego korzenie w niepowodzeniu, by zrozumie warto mas. Masy po pierwsze s ustawione w ruchu, wzdu okrelonego kierunku, przez ludzi wyszych talentw; ale wtedy te masy raz w ruchu s jak koo zamachowe o tyle o ile oni podtrzymuj pd i mocny bilans ofensywy. Polityka Pan German liderw w decydowaniu przenosi trudn walczy z Catholic Church moe zosta wyjaniona tylko przez przypisywanie to do nieodpowiedniego zrozumienia duchowego charakteru ludzi. Powody, dlaczego nowy Party zaj si gwatown kampani przeciw Rome byli jak nastpuje: Skoro tylko House Habsburg zdecydowanie zdecydowa si przeksztaci Austria do Slav State wszystkie rodzaje rodkw zostay zaadoptowane, ktry wydawa si w jakiej drodze uyteczny dla tego celu. Linijki Habsburg nie miay adnych skrupuw sumienia o wykorzystywaniu nawet religijnych instytucji w usudze tego nowego" pomysu State". Jedna z liczni metod w ten sposb zatrudnia by uycie Czech parafii i ich duchowiestwa jako instrumentw dla rozcigania Slav hegemonii przez Austria. To postpowanie zostao noszone jak nastpuje: Duchowni parafii Czech narodowoci zostali wyznaczeni w czysto German dzielnicach. Stopniowo ale stale pchajc naprzd zainteresowania Czech ludzi przed tymi z Church, parafie i ich duchowni stay si generatywnymi komrkami w procesie de - Germanization. Niestety German Austrian duchowiestwo zupenie nie zdoao sprzeciwi si tej procedury. Nie tylko byli oni niezdolni brania podobnej inicjatywy na German stronie, ale oni pokazali si niezdolnych, by spotka Czech ofensyw z odpowiednim oporem. German element odpowiednio zosta pchnity wstecz, powoli ale stale, przez przekrcenie religijnej wiary dla politycznych kocw na jednej stronie i Jack waciwego oporu na innej stronie. Taki by taktyk uyt w

zajmowaniu si maymi problemami; ale te uyy w zajmowaniu si wikszymi problemami nie byli nie bardzo rny. Anty - German cele poszy przez Habsburgs, specjalnie przez instrumentalno wyszego duchowiestwa, nie spotkali si z jakim energicznym oporem, kiedy urzdniczy reprezentanci German zainteresowa wycofali si zupenie do stawa dba. Oglne wraenie utworzyo nie mgby by inny ni, e Catholic duchowiestwo jako taki raco zaniedbywao praw German populacji. Dlatego to spojrzao jak gdyby Catholic Church nie by w sympatii z German ludmi ale, e to niesprawiedliwie poparo ich przeciwnikw. Korze caego za, specjalnie opinia wedug Schnerer, lea na gorcego uczynku, e przywdztwo Catholic Church nie byo w Germany i, e ten fakt sam wystarcza powd dla wrogiego nastawienia Church do da naszych ludzi. Tak zwany kulturalny problem cofn si prawie zupenie w to, jako by oglnie przypadek wszdzie przez Austria w tamtym czasie. W przyjmowaniu wrogiego nastawienia do Catholic Church, Pan German liderzy zostali wpynici nie tyle przez pozycj Church w omawianiu nauki ale gwnie przez fakt, e Church nie obroni German praw, jako to powinno zrobi, ale zawsze popar te, ktre wdary si na tych prawach, specjalnie wtedy Slavs. George Schnerer nie by czowiekiem, ktry zrobi rzeczy okoo przepoawia. On poszed do bitwy przeciw Church, poniewa on zosta przekonany, e to byo jedyne wejcie, ktre German ludzie mogliby zosta uratowany. Los - von - Rom (Away z Rome) Movement wydawa si najstrasniejszego, ale rwnoczenie najtrudniejszego, metod atakowania i niszczenia cytadeli przeciwnika. Schnerer uwierzy, e, jeli ten ruch mgby zosta noszony szczliwie nieszczliwy podzia midzy dwoma wielkimi religijnymi denominacjami w Germany bdzie wytarty i, e wewntrzne siy German Empire i Nation ogromnie byby poprawiony przez takie zwycistwo. Ale zaoenia jak rwnie wnioski w tym przypadku byy obu bdnymi. To byo niewtpliwie prawdziwe, e narodowe wadze oporu, w wszystkim dotyczcym Germanism jako taki, byy sabe midzy German Catholic duchowiestwem ni midzy ich nie German kolegami, specjalnie Czechs. I tylko niewiadoma osoba mogaby by niewiadoma faktu, e to ledwo kiedykolwiek weszo do umysu German duchowiestwa, by wzi ofensyw w imieniu German zainteresowa. Ale rwnoczenie kady, ktry nie jest lepy do faktw musi przyzna si, e to wszystko

powinno zosta przypisane do charakterystycznego, pod ktrym my, ktrzy Germans zupenie zostali skazani, by wycierpie. To charakterystyczne pokazuje si nasz obiektywny sposb dotyczenia naszej wasnej narodowoci, jak gdyby to byli co co leao zewntrz nas. Kiedy Czech duchowny zaadoptowa subiektywne nastawienie do jego wasnych ludzi i tylko obiektywnego nastawienia do Church, German parafialny duchowny pokaza subiektywne oddanie do jego Church i pozosta celem pod wzgldem jego narodu. To jest zjawisko, ktre, niestety dla nas, moe zosta przestrzeone zdarzajce w dokadnie te sam tysice wejcie innych przypadkw. To jest w aden sposb szczeglne dziedzictwo od Catholicism; ale to jest co w nas, ktrych nie bior dugi, by gry organa prawie kadej instytucji, specjalnie instytucji State i tych, ktry ma idealne cele. We, na przykad, nastawienie naszych urzdnikw State pod wzgldem wysikw udanych do powodowania narodowe odycie i porwnaj to nastawienie z stojakiem, ktry publiczni urzdnicy jakiego innego narodu wziliby w takim przypadku. Albo to ma zosta uwierzone, e wojskowi oficerowie jakiego innego kraju w wiecie odmawiaj podej w imieniu narodowych pragnie, ale raczej ukrywaj si za fraz" wadz pastwa", jako przedstawi si tak w naszym kraju podczas ostatnich pi lat i nawet zosta uwaany zasuone nastawienie? Albo wemy inny przykad. Pod wzgldem Jewish problemu, dwie Christian denominacje nie bior w gr dzisiaj punktu widzenia, ktry nie odpowiada do narodowych potrzeb albo nawet zainteresowa religii? Rozwa nastawienie Jewish Rabbi do jakiego pytania, nawet jednego z prawdziwego znikomego znaczenia, dotyczc Jews jako wycig i porwnuj jego nastawienie z tym z wikszoci naszego duchowiestwa, czy Catholic albo Protestant. Przestrzegamy to sam zjawisko dokdkolwiek to jest sprawa stawania w obronie jakiego abstrakcyjnego pomysu. " wadza pastwa " , Democracy, Pacifism," solidarno International", etc., wszystkie takie pojcia staj si sztywnymi, dogmatycznymi pojciami z nami; i waniejsze oglne koniecznoci narodu, wicej chce oni by osdzony wycznie w wietle tych poj. Ten nieszczliwy zwyczaj patrzenia na wszystkie narodowe dania z punktu widzenia pojte pojcie robi, e to jest niemoliwe, poniewa nas, by zobaczy subiektywn stron rzeczy, ktra obiektywnie zaprzecza one's wasn doktryn. To w kocu zaprowadza do kompletnego powrotu do pierwotnego stanu w relacji rodkw do koca. Jaka prba w narodowym oywieniu bdzie sprzeciwiona, jeli wstpny warunek takiego oywienia bdzie, e zy i szkodliwy reim

musi przede wszystkim by powalony; poniewa takie dziaanie bdzie rozwaone jako pogwacenie" wadzy pastwa". W oczach tych, ktry bierze, e punkt widzenia," wadza pastwa" nie jest rodkami, ktre rodki jest tam, by suy kocowi ale raczej, do umysu dogmatycznego zwolennika w obiektywnoci, to jest koniec w si; i on uwaa to za dostateczne przeprosiny dla jego wasnego marnego istnienia. Tacy ludzie podnosiliby krzyk, jeli, na przykad, kto powinien usiowa ustawi dyktatur, chocia odpowiedzialna czowieka za to byli Frederick Great i, chocia politycy na razie, kto utworzy parlamentarn wikszo, byli mali i niekompetentni ludzie albo by moe nawet na niszym stopniu niszoci; poniewa do takich pedantw dla abstrakcyjnych zasad prawo demokracji jest powicony ni dobrobyt narodu. Zgodnie z jego zasadami, jedna z tych szlacht obroni najgorszy rodzaj tyranii, chocia to moe zaprowadza ludzi, by zrujnowa, poniewa to jest przelotne wcielenie" wadzy pastwa" i inny odrzuci nawet wysoce dobroczynne rzdy, jeli to powinno zdarzy si nie by w zgodzie z jego pojciem " demokracji". W tej samej drodze nasz German pacyfista pozostanie cichy kiedy nard jczy pod uciskiem, ktry jest wykonywany przez krwaw wojskow wadz, kiedy ten stan spraw daje pocztek aktywnemu oporowi; poniewa taki opr znaczy zatrudnienie fizycznej siy, ktra jest przeciw duchowi stowarzysze pacyfisty. German Socialist International moe zosta oszukany i jest spldrowany przez jego towarzyszy w wszystkich innych krajach wiata w imi " solidarnoci", ale on nie odpowiada z bratersk dobroci i nigdy nie myli o prbowaniu odzyska jego wasnego, albo nawet bronienia si. I dlaczego? Poniewa on jest - German. To moe by nieprzyjemne, by mieszka na takich prawdach, ale, jeli co ma zosta zmienione musimy zacz si przez diagnozowanie choroby. Zjawisko, ktre I wanie opisaem te wyjania saby sposb, w ktry German zainteresowania s awansowane i broni przez sekcj duchowiestwa. Takie zachowanie nie jest manifestacj zoliwego zamiaru, ani to jest rezultat rozkazw danych od " powyszego", poniewa mwimy; ale taki brak narodowego wiru i determinacja jest z powodu wad w naszym edukacyjnym systemie. Dla, zamiast wpajania w modziey ywego sensu ich German narodowoci, cel edukacyjnego systemu ma zrobi modzie powalona w hodzie do pomysu, jak gdyby pomys byli idol. Edukacja, ktra robi im entuzjastw takich abstrakcyjnych poj jako Democracy," socjalizmu International", Pacifism, etc., jest tak cisy i wyczny i, dziaajc jako to robi od

wewntrz strony zewntrzne, jest tak czysto subiektywny, e w tworzc ich oglny obraz zewntrznego ycia jako cao oni zasadniczo s wpynici przez te a priori pojcia. Ale, z drugiej strony, nastawienie do ich wasnej German narodowoci byo bardzo celem od modziey w gr. Pacifist - ale on jest German - kto poddania si subjectively, ciaem i dusz, do nakazw jego dogmatycznych zasad, zawsze po pierwsze rozway cel dobrze albo niewaciwy sytuacji kiedy niebezpieczestwo grozi jego wasnych ludzi, chocia to niebezpieczestwo by powany i niesprawiedliwie wyadowany od zewntrznego. Ale on nigdy nie bierze jego stojaka w szeregach jego wasnych ludzi i walczy dla i z nimi od czystego instynktu zachowawczego. Inny przykad moe dalej zilustrowa jak daleko to odnosi si do rnych religijnych denominacji. Ale jego pocztek i tradycja s oparte na German ideaach, Protestantism si broni te ideay lepsze. Ale to udaje si moment nie, ktry to jest zawoane na obroni narodowe zainteresowania, ktre nie nale do kuli jego ideaw i tradycyjnego rozwoju, albo, ktrego, dla jakiego powodu albo innego, moe zosta odrzucony przez t kul. Dlatego Protestantism zawsze wemie jego cz promowanie German ideaw o ile dotyczy moraln integralno albo narodow edukacj, kiedy German duchowa istota albo jzyk albo duchowa wolno maj zosta obronione: poniewa te reprezentuj zasady, na ktrych sam Protestantism jest oparty. Ale ten ten sam Protestantism gwatownie sprzeciwia si kadej prbie, by uratowa nard od uciskw jego miertelnego wroga; poniewa Protestant nastawienie do Jews jest mniej wicej sztywno i dogmatycznie okrelony pooenie. A jednak to jest pierwszy problem, ktry jest musiany, by zosta rozwizany, dopki wszystkie prby spowodowa German odycie albo podnosi poziom stawania narodu nie s nie skazane, by okaza si nonsensowny i niemoliwy. Podczas mojego pobytu w Vienna I miaem duy czas wolny i okazj, by studiowa ten problem bez pozwalania jakich uprzedze, by zainterweniowa; i w moich codziennych kontaktach z ludmi I byem w stanie si, by zakada poprawno opinii, ktr I uformowaem si przez prb tysicy przykadw. W tym skupieniu, gdzie najwiksze rozmaitoci narodowoci zbiegy si to byo cakiem jasne i otworzone do kadego, by zobaczy, e German pacyfista by zawsze i wycznie jeden, ktry sprbowa rozway zainteresowania jego wasnego narodu obiektywnie; ale mgby nigdy nie znale Jew, ktry wzi podobne nastawienie do jego wasnego wycigu. Ponadto, I znalazem, e tylko German Socialist jest " reprezentantem" w sensie, e on czuje, e si

zobowiza nie wymaga sprawiedliwoci dla jego wasnych ludzi w jakim innym sposobie ni przez jczenie i pakanie do jego midzynarodowych towarzyszy. Nikt nie mgby kiedykolwiek wymwi Czechs albo Poles albo inne narody z takim zachowaniem. Krtko mwic , nawet w tamtym czasie, ju I rozpoznaem, e to zo jest tylko czciowo skutkiem doktryn nauczonych przez Socialism, Pacifism, etc., ale gwnie skutek naszego cakowicie nieodpowiedniego systemu edukacji, wady, ktrych s odpowiedzialne za brak oddania do naszych wasnych narodowych ideaw. Dlatego pierwszy teoretyczny argument rozwino si przez Pan German liderw jako podstawa ich ofensywy przeciw Catholicism bya cakiem entenable. Jedyna droga, by uleczy zo, o ktrym I rozmawiam ma szkoli Germans od modziey w gr do absolutnego rozpoznania praw ich wasnych ludzi, zamiast trucia ich umysw, kiedy oni s nadal jedynakami, z wirusem tej powcignitej " obiektywnoci", nawet w sprawach dotyczcych bardzo utrzymanie naszego wasnego istnienia. Skutek tego byby, e Catholic w Germany, tylko jako w Ireland, Poland albo France, bdzie German przede wszystek. Ale to wszystko zakada radykaln zmian w narodowym rzdzie. Najsilniejszy dowd w poparciu mojego twierdzenia jest zaopatrzony przez co mia miejsce w tym historycznym poczeniu kiedy nasi ludzie zostali zawoani po raz ostatni przed trybunaem History, by obroni ich wasne istnienie, w yciu - albo - walka mierci. Tak dugo jak nie byo aden brak przywdztwa w wyszych okrgach, ludzie speniali ich obowizek i zobowizania do przytaczajcego zasigu. Czy Protestant pastor albo Catholic duchowny, kady wykoczy jego bardzo wysoki pomagajc naszym wadzom oporu, by by mocnym, nie tylko w rowach ale te i nawet tak, w domu. Podczas tamte lata i specjalnie podczas pierwszy wybuchu entuzjazmu, w zarwno religijne obozy, ktre by jeden niepodzielny i powicony German Empire dla czyjego zachowania i przysze istnienia, ktre oni wszyscy modlili si Heaven. Pan German Movement w Austria powinien spyta si to jedno pytanie: Jest utrzymanie German elementu w Austria moliwym albo nie, tak dugo jak ten element pozostaje w z si Catholic Faith? Jeli to pytanie powinno zosta odpowiedziane twierdzco, wtedy partia polityczna nie powinna zmiesza si w religijne i wyznaniowe pytania. Ale, jeli pytanie zostao musiane, by zosta udzielone odmownej odpowiedzi, wtedy religijna poprawa powinna zosta zaczta i nie ruch partii politycznej.

Kto, kto wierzy, e religijna poprawa moe zosta osignita przez agencj politycznej organizacji pokazuje, e on nie ma adnego pomysu rozwoju religijnych poj i doktryn wiary i jak te jest dany praktyczny skutek przez Church. aden czowiek nie moe suy dwch mistrzw. I I jestem mocnym, e zaoenie albo powala religii ma daleko wiksze konsekwencje ni zaoenie albo przewrt State, nie powiedzie niczego Party. To nie jest aden argument do przeciwiestwa, by powiedzie, e ataki byy tylko obronnymi miarami przeciw atakom z innej strony. Niewtpliwie zawsze byli pozbawieni skrupuw obuzi, ktrzy nie zawahali si zdegradowa religii do podych uy polityki. Prawie zawsze tacy ludzie nie mieli niW innego w ich umysach chyb zrobi biznes religii i polityki. Ale z drugiej strony to byoby niewaciwe, by trzyma religi si, albo religijna denominacja, odpowiedzialny za pewna liczba ajdakw, ktrzy wykorzystuj Church dla ich wasnych podych zainteresowa tylko jako oni co innego w czym oni mieli cz wykorzystaliby. Nic nie mogoby by wicej do smaku jednego z tych parlamentarnych azikw i oszustw ni by w stanie si, by znale koza ofiarnego dla jego politycznej ostrej praktyki - po wydarzeniu, oczywicie. Religia momentu albo religijna denominacja jest zaatakowana i jest zrobiona odpowiedzialna za jego osobiste czyny karalne ten bystry facet podnosi rzd natychmiast i woa wiat, by wiadczy jak usprawiedliwiony, ktry on w domu dziaa jako on zrobi, proklamujc, e on i jego elokwencja sama uratoway religi i Church. Spoeczestwo, ktre jest gwnie gupie i ma bardzo krtk pami, nie jest zdolny rozpoznawania prawdziwego prowokatora ktni wrd zamieszania, ktry zostao podnoszone. Czsto to nie pamita pocztku walki i wic obuz wyywa z jego wyczynem kaskaderskim. Sprytny facet tego rodzaju jest niele wiadomy, e jego czyny karalne nie maj niczego, by zrobi z religi. I wic on bdzie mia si po cichu wszystko serdeczniej kiedy jego uczciwy ale naturalny przeciwnik gubi gr i, jednego dnia gubicego wszystk wiar w ludzkoci, odchodzi od dziaalnoci publicznego ycia. Ale z innego punktu widzenia te to byoby niewaciwe, by zrobi religi, albo Church jako taki, odpowiedzialn za czyny karalne osb. Jeli porwnuje wielko organizacji, poniewa to staje si widoczny do kadego oka, z redni saboci ludzkiej natury bdziemy musieli umoliwi, e proporcja dobrego do le jest yczliwszy tutaj ni, gdziekolwiek indziej. Midzy

duchownymi moe, oczywicie, by jaki uycie ich powicony odwiedzajcy do dalej ich polityczne ambicje. Jest duchowiestwo, ktre niestety zapomina, e w politycznej utarczce oni powinni by paladynami wzniolejszych prawd i nie podegaczy kamstwa i zniesawi. Ale dla kadego jeden z tych niegodnych okazw moemy znale tysic albo wicej, kto spenia ich misj szlachetnie jako godny zaufania stre dusz i, kto wiea ponad poziomem naszej zepsutej epoki, jako maych wysp ponad seaswamp. Nie mog potpi Church jako taki i I powinienem czu si cakiem jako mao usprawiedliwiony w robieniu tak, jeli jaka niemoralna osoba w szacie duchownego popenia jak obraz przeciw moralnemu prawu. Ani I powinienem na chwil myle o winieniu Church, jeli jeden z jego niezliczonych czonkw zdradza i oczernia jego rodakw, specjalnie nie w epokach kiedy takie zachowanie jest cakiem wsplne. Nie nie wolno zapomina, szczeglnie w naszym dniu, e dla jednego takiego Ephialtes 7) s tysice czyje serca krwawi w sympatii z ich ludmi podczas w tym roku nieszczcia i, kogo, razem z najlepszym naszego narodu, zatskni przez godzin kiedy los umiechnie si na nas znw. Jeli to by zarzucony, e tutaj my jestemy byy zaniepokojonymi nie z nieistotnymi problemami codziennego ycia ale gwnie z podstawowymi prawdami i pytaniami dogmatu, jedynej drogi odpowiadajc, e ten sprzeciw ma zada pytanie: Czy czujesz, e Providence zawoa ciebie, by proklamowa Truth do wiata? W takim razie , wtedy pjd i zrb to. Ale powiniene mie odwag, by zrobi to bezporednio i nie uywae jakiej partii politycznej jako twj ustnik; dla w ten sposb uchylasz si twoje powoanie. W miejscu czego tego teraz istnieje i le co innego co jest lepsze kadzie i trwa do przyszoci. Jeli brakujesz albo, jeli sam ty nie wiesz wyranie co twj lepszy substytut powinien by, zostawiaj, e caa rzecz jest w spokoju. Ale, jakikolwiek zdarza si, nie prbuj dotrze do celu przez okrn drog partii politycznej, jeli ty nie jeste odwany wystarczajco, by walczy z twoj przybic podniesiony. Partie polityczne nie maj adnego prawa, by zmiesza si w religijne pytania chyb kiedy te wi si z czym co jest obce do narodowej pomylnoci i w ten sposb obliczaj, by podkopa rasowe zwyczaje i moray. Jeli jacy kocielni dostojnicy powinni le uy religijnych uroczystoci albo religijnego nauczania, by zrani ich wasny nard ich oponenci nie powinni nigdy wzi tej samej drogi i walczy ich z tymi samymi broniami.

Do politycznego lidera religijne nauczania i praktyki jego ludzi powinny by powicone i nienaruszalne. Inaczej on nie powinien by mem stanu ale reformatorem, jeli on ma konieczne jakoci dla takiej misji. Jaka inna linia zachowania zaprowadzi do katastrofy, specjalnie w Germany. W studiujc Pan German Movement i jego konflikt z Rome I wtedy mocno zostaem przekonany i specjalnie w trakcie pniejszych lat, e przez ich niepowodzenie, by zrozumie znaczenie spoecznego problemu, ktry Pan - Germanists zgubili poparciu obszernych mas, ktry s niezbdni bojownicy w takim ruchu. Przez wchodzc do Parliament Pan German liderzy pozbawiajc si wielkiej siy napdzajcej, ktra zamieszkujc w masach i rwnoczenie oni pooyli ich wasnego pcha ramionami wszystkie wady parlamentarnej instytucji. Ich walka przeciw Church zrobia ich pozycja niemoliwa w licznych okrgach niszego i klasy rednia, kiedy rwnoczenie to zrabowao ich niezliczonych pierwszorzdnych elementw - jaki najlepszy naprawd, e nard posiada. Praktyczny rezultat Austrian Kulturkampf by przeczcy. Chocia oni odnosili sukces w wygrywaniu 100,000 czonkw daleko z Church, ktry duo nie skrzywdzi do drugi. Church nie zrobi naprawd potrzebowa zrzuci jakie zy przez t zgubion owc, poniewa to zgubio tylko te, ktre przez dugi czas przerway nalee do tego w ich wewntrznych sercach. Rnica midzy t now popraw i wielki Reformation byli, e w historycznej epoce wielkiego Reformation troch najlepszych czonkw zostawio Church z powodu religijnych przekona, podczas gdy w tej nowej poprawie tylko te zostawiy, kogo bye obojtny przed i, kto teraz zosta wpynity przez polityczne rozwaania. Z politycznego punktem samym widzenia skutek by tak mieszny jak to byo opakane. Jeszcze raz polityczny ruch, ktry obieca tyle dla German narodu zaama si, poniewa to nie zostao prowadzone w duchu niezachwianego przylegania do nagiej rzeczywistoci, ale zostao zgubione w polu, gdzie to zostao z pewnoci dostanie si rozpadnity. Pan German Movement nigdy nie zrobiby tej pomyki, jeli to waciwie zrozumiaoby dusz obszernych mas. Jeli liderzy wiedzieli, e, dla psychologicznych powodw samych, to nie jest stosowne, by umieci dwa albo wicej kompletw przeciwnikw przed masami - odkd to zaprowadza do kompletnego dzielenia ich siy walki - oni skoncentrowaliby pen i niepodzieln si ich ataku przeciw pojedynczemu przeciwnikowi. Nic w polityce partii politycznej nie jest tak spite z niebezpieczestwem jako pozwoli jego decyzje zosta skierowani przez ludzi, ktrzy chc mie ich palce w kadym placku, chocia oni nie wiedz jak ugotowa najprostszego dania.

Ale, chocia jest duo to moe naprawd zosta powiedziane przeciw rnym religijnym denominacjom, polityczni liderzy nie nie wolno zapomina, e dowiadczenie historii uczy nas, e aden czysto partia polityczna w podobnych okolicznociach kiedykolwiek odnosia sukces w powodowaniu religijn popraw. Nie studiuje historii dla celu zapominania albo nie ufania jego lekcji nastpnie, kiedy czas przychodzi zastosowa te lekcje w praktyce. To byaby pomyka, by uwierzy, e w tym szczeglne rzeczy przypadku byy rne, eby wieczne prawdy historii byyby ju nie przydatne. Uczy si historii w porzdku, by by w stanie si, by zastosowa jego lekcje do obecnego czasu i ktokolwiek nie zdoa zrobi tego nie moe udawa si by politycznym liderem. W rzeczywistoci on jest cakiem pobien osob albo, jako jest gwnie przypadek, zarozumiay prostaczek, ktrego dobre zamiary nie mog odrobi jego niekompetencj w praktycznych sprawach. Sztuka przywdztwa, jako pokaza przez naprawd wielkich popularnych liderw w wszystkich wiekach, polega na konsolidowaniu uwagi ludzi przeciw pojedynczemu przeciwnikowi i uwaa, e nic nie rozdzieli tej uwagi do sekcje. Wicej wojujcej siy ludzi jest skierowany do jednego celu wicej chce, e nowe osoby przyjte doczaj do ruchu, przycignity przez magnetyzm jego zjednoczonego dziaania i w ten sposb uderzajca wadza bdzie wszystko wicej poprawiony. Lider geniusza musi mie zdolno, by zrobi, e rni oponenci ukazuj si jak gdyby oni naleeli do jednej kategorii; dla sabych i drcych natur midzy nastpowaniem lidera moe atwo zacz by niepewny o sprawiedliwoci ich wasnej przyczyny, jeli oni musz stawa wobec rnych wrogw. Skoro tylko wahajce masy znajduj si, e s stawani wobec sprzeciwu, ktry jest powetowany sobie rnych grup wrogw ich sens obiektywnoci bdzie pobudzony i oni spytaj jak to jest, e inni wszyscy mog by niewaciwym i nimi si i ich ruch, sami w susznoci. Takie uczucie byoby pierwszy krokiem do paraliu ich wigoru walki. Gdzie byli rni wrogowie, ktrzy s dziel si do rozbienych grup, ktre to bdzie konieczne, by zablokowa ich zupenie razem jako tworzenie jednego staego przodu, eby masa zwolennikw w popularnym ruchu moga widzie tylko jednego wsplnego wroga przeciw oni musz walczy. Taka jednolito wzmacnia ich wiar w sprawiedliwoci ich wasnej przyczyny i wzmacnia ich uczucie wrogoci do oponenta. Pan German Movement by nieudany, poniewa liderzy nie chwycili znaczenia tej prawdy. Oni widzieli cel wyranie i ich zamiary miay racj; ale oni wzili niewaciw drog. Ich

dziaanie moe zosta porwnane do tego z Alpine alpinisty, ktre nigdy nie traci z oczu szczy, do ktrego on chce dotrze, kto wyruszy z najwiksz determinacj i energi, ale nie zapaci adnej uwagi do drogi pod jego stopami. Z jego okiem zawsze naprawionym mocno na celu, ktry on nie przemyli albo zauwaonym natury wspinaczki i w kocu on zawodzi. Sposb, w ktry wielki rywal Pan German Party zacz si, by osign jego cel by cakiem rny. Droga, ktr to wzio bya zdrowa i bystro wybrany; ale to nie miao jasnej wizji celu. W prawie wszystkich pytaniach, gdzie Pan German Movement zawid, polityka Christian Socialist Party bya poprawna i systematyczna. Oni oszacowali znaczenie mas poprawnie i w ten sposb oni zyskali poparcie duych numerw popularnych mas przez podkrelanie spoecznego charakteru Movement od bardzo pocztek. Przez kierowanie ich odwoania si specjalnie do niszej klasy rednia i rzemielnikw, oni zyskali stronnikw, ktrzy byli wierni, wytrwali i smopowicajcy. Christian Socialist liderzy uwaali, by unikn wszystkiej kontrowersji z instytucjami religii i w ten sposb oni zabezpieczyli poparcie tej potnej organizacji, Catholic Church. Ci liderzy rozpoznali warto propagandy na du skal i oni byli prawdziwymi wirtuozami w rozbudowywaniu duchowe instynkty obszernych mas ich stronnikw. Niepowodzenie tego Party, by wprowadzi w ycie marzy o ratowania Austria od rozkad musi zosta przypisane do dwch gwnych wad w sposobie oni zatrudnili jak rwnie brak jasnej percepcji kocw, do ktrych oni zayczyli dotrze. Antysemityzm Christian - Socialists zosta oparty dalej religijny zamiast rasowych zasad. Powd dla tej pomyki da pocztek drugi bdowi te. Zaoyciele Christian Socialist Party byli opinii, e oni nie mogliby opiera ich pozycji na rasowej zasadzie, jeli oni zayczyli uratowa Austria, poniewa oni czuli, e oglna dezintegracja pastwa mogaby szybko by skutkiem adopcji takiej polityki. W opinii Party szefw sytuacja w Vienna wymagaa, e wszystkie czynniki, ktre skaniay si, by zrazi do siebie narodowoci od siebie nawzajem powinny ostronie zosta uniknity i, e wszystkie czynniki udajce si do jednoci powinien zosta zachcony. W tamtym czasie Vienna tak zosta dziurawiony z obcymi elementami, specjalnie Czechs, e najwiksza ilo tolerancji bya konieczna, jeli te elementy miay zosta zwerbowany w szeregach jakiego przyjcia, ktre nie byo anty German z zasady. Jeli Austria mia zosta uratowany te elementy byy niezbdne. I wic prby zostay zrobione, by wygra poparcie

maych kupcw, wielkiego numeru byli Czechs, przez combating liberalizm Manchester School; i oni sdzili, e przez zaadoptowa to nastawienie, ktre oni znaleli slogan przeciw Jewry, ktry, z powodu jego religijnych implikacji, poczyliby wszystkie rne narodowoci, ktre zwymylay populacj starego Austria. To byo oczywiste, jednake, e ten rodzaj antysemityzmu nie zdenerwowa Jews bardzo, po prostu, poniewa to miao czysto religijne zaoenie. Jeli najgorszy przyszed do najgorszych kilka kropli chrzcielnej wody osiedliby spraw, po czym Jew mgby nadal kontynuowa jego biznes bezpiecznie i rwnoczenie zachowa jego Jewish narodowo. Na takich pobienych ziemiach to byo niemoliwe, by zaj si caym problemem w sumiennej i racjonalnej drodze. Konsekwencja bya, e wielu ludzi nie mogoby zrozumie tego rodzaju antysemityzmu i dlatego odmwio wzi udzia w tym. Sia przycigania pomysu w ten sposb zostaa ograniczona wycznie do ograniczonych okrgw, poniewa liderzy nie zdoali wyj poza zwyke emocjonalne odwoanie si i nie oparli ich pozycji na naprawd racjonalnej podstawie. Intelektualici zostali sprzeciwieni takiej polityce z zasady. To spojrzao coraz bardziej jak gdyby cay ruch by now prb, by nawrci Jews, albo, z drugiej strony, jak gdyby to zaledwie zosta zorganizowany od yczenia, by wspzawodniczy z innymi wspczesnymi ruchami. W ten sposb walka zgubia wszystkie lady bycia zorganizowany dla duchowej i wzniosej misji. Naprawd, to wydawao si do jakich ludzi - i te byy w aden sposb bezwartociowe elementy - by niemoralny i karygodny. Ruch nie zdoa obudzi wiary, e tutaj by problem wanego znaczenia dla caoci ludzkoci i na rozwizania, ktrego przeznaczenie caego Gentile wiata zaleao. Przez t niezdecydowan drog zajmowania si problemem antysemityzmu Christian Socialists okazanych, by by cakiem nieefektywny. To byo antysemickie tylko w zewntrznym pojawieniu si. I to byo gorsze ni, jeli to nie zrobio adnych udawa w ogle do antysemityzmu; poniewa udawanie dao pocztek faszywemu sensowi bezpieczestwa midzy ludmi, ktrzy uwierzyli, e wrg zosta wzity przez uszy; ale, waciwie, sami ludzie byli wodzeni za nos. Jew chtnie dostosowa si do tej formy antysemityzmu i znalaz jego trwanie korzystniejsze do jego ni jego zniesienie byoby. Ten cay ruch zaprowadzi do wielkich ofiar zrobionych dla tego State, ktry zostao zoone z wiele rnorodnych narodowoci; ale wielkie ofiary zostay musiane, by zosta

zrobiona przez powiernikw German elementu. Jeden nie zrobi omielaj si by " nacjonalist", nawet w Vienna, eby nie ziemia powinna odpa spod one's stp. To zostao spodziewa si, e State Habsburg mgby zosta uratowany przez ciche unikanie nacjonalistycznego pytania; ale ta polityka zaprowadzia tego State, by zrujnowa. Ta sama polityka te zaprowadzia do upadku Christian Socialism, dla w ten sposb Movement zosta pozbawiony jedynej rda, od ktra energia partia polityczna moe narysowa konieczn si napdzajc energii. Podczas tamte lata I ostronie poszedem za dwoma ruchami i przestrzegem jak oni rozwinli si, jeden, poniewa moje serce byo z tym i innym z powodu mojego podziwu dla tego nadzwyczajnego czowieka, ktry wtedy ukaza si do mnie jako gorzki symbol caej German populacji w Austria. Kiedy imponujcy kondukt pogrzebowy martwego Burgomaster wi si jego sposb z ratuszem do Ring Strasse, ktrego I staem si midzy setkami tysicy, ktry oglda uroczyst mija procesji. Poniewa I staem si tam I czuem si gboko ruszony i mj instynkt wyranie powiedzia mi, e praca tego czowieka bya wszystka na prno, poniewa grony Fate nieubaganie zaprowadza tego State do jego upadku. Jeli Dr. Karl Lueger y w Germany on byby zaszeregowany midzy wielkimi liderami naszych ludzi. To byo nieszczcie dla jego pracy i dla himseif, e on musia y w tym niemoliwym State. Kiedy on umar ogie ju zosta rozpalony w Balkans i rozcign miesic do miesica. Fatum byo miosierne w oszczdzajc jemu wzrok czego, nawet do ostatni, on spodziewa si zapobiec. Usiowaem analizowa przyczyn, ktra oddaa jeden z tych ruchw daremny i rozbiem postp innego. Skutek tego ledztwa by gbokim przekonaniem, e, oprcz waciwej niemoliwoci konsolidowania pozycji pastwa w starym Austria, dwa przyjcia zrobiy poszy za mierteln pomyk: Pan German Party mia cakowit racj w jego podstawowych pomysach dotyczcych cel Movement, ktry mia spowodowa German przywracanie, ale to byo nieszczliwe w jego wyborze sposobu. To byo nacjonalistyczne, ale niestety to zapacio zbyt ma uwag do spoecznego problemu i w ten sposb to nie zdoao zyska poparcia mas. Jego anty - Jewish polityka, jednake, zostaa oparta na poprawnej percepcji znaczenia rasowego problemu i nie na religijnych zasadach. Ale to zostao pomylone w jego oszacowaniu faktw i zostao

zaadoptowane niewaciwe taktyki kiedy to wojowao przeciw jednej z religijnych denominacji. Christian Socialist Movement mia tylko niewyrane pojcie German oywienia jako czci jego przedmiotu, ale to byo inteligentne i szczliwe w wyborze rodkw, by przeprowadzi jego polityk jako Party. Christian - Socialists chwycili znaczenie spoecznego pytania; ale oni zaadoptowali niewaciwe zasady w ich walce przeciw Jewry i oni zupenie nie zdoali doceni wartoci narodowego pomysu jako rda politycznej energii. Jeli Christian Socialist Party, razem z jego bystrym orzeczeniem pod wzgldem wartoci popularnych mas, tylko sdzi susznie te na znaczeniu rasowego problemu - ktry waciwie zosta chwycony przez Pan - German Movement - i, jeli to przyjcie byo naprawd nacjonalistyczne; albo, jeli Pan German liderzy, z drugiej strony, w dodatku do ich poprawnego orzeczenia Jewish problemu i narodowego pomysu, zaadoptowany praktyczn mdro Christian Socialist Party i szczeglnie ich nastawienie do Socialism - wtedy ruch rozwinby, ktrego, zdaniem, mgby w tamtym czasie szczliwie zmieni kurs German przeznaczenia. Jeli rzeczy nie okazay si w ten sposb, bd lea przewanie w waciwej naturze Austrian State. Nie znalazem, e moje wasne przekonania przestrzegy przez jakie przyjcie wtedy w istnieniu i wic I nie mgbym zmusi si, by wstpi do wojska jako czonek w jakiej z istniejcych organizacji albo nawet pomogem w ich walce. Nawet w tamtym czasie wszystkie te organizacje wydaway si do mnie ju zosta zmczona w ich sile i byy dlatego niezdolne powodowania narodowe oywienie German ludzi w naprawd gbokiej drodze, nie zaledwie zewntrznie. Moja wewntrzna niech do State Habsburg powikszaa si codzienny. Wicej I zapaciem specjaln uwag do pyta polityka zagranicznego, wicej przekonaniu urs na mnie, ktremu ten widmowy State pewnie przynisby nieszczcie na Germans. Uwiadomiem sobie coraz bardziej, e przeznaczenie German narodu nie mogoby decydujco zosta wpynite std ale tylko w German samym Empire. I to byo prawdziwe nie tylko w szacunku do oglnych politycznych pyta ale te - i w nie mniej stopie - w szacunku do caej kuli kulturalnego ycia. Tutaj, te, w wszystkich sprawach oddziaujcych na narodow kultur i sztuk, Austrian State pokaza wszystkie znaki starczej zgrzybiaoci, albo co najmniej to przerywao by jakiej konsekwencji do German narodu, o ile te sprawy zostay byy zaniepokojonymi. To bya

specjalnie prawdziwa jego architektury. Nowoczesna architektura nie mogaby wyprodukowa jakich wielkich koczy si Austria, poniewa, od budynku Ring Strasse - co najmniej w Vienna - architektoniczne dziaalnoci stay si znikomy kiedy w porwnaniu z postpujcymi do przodu planami, ktry byy mylane w Germany. I wic I przyszedem coraz bardziej zaprowadzi co moe zosta zawoane dwukrotne istnienie. Powd i rzeczywisto zmusiy mnie, by kontynuowa moje cikie terminowanie w Austria, chocia I musz teraz powiedzie, e to terminowanie okazao si szczliwy wreszcie. Ale moje serce byo, gdzie indziej. Uczucie niezadowolenia uroso na mnie i zrobio, e jestem osabiony wicej I przyszedem zrozumie wewntrzn pustk tego State i niemoliwoci ratowania to od upadku. Rwnoczenie I czuem si doskonale pewny, e to przyniesie wszelki rodzaj nieszczcia do German ludzi. Zostaem przekonany, e State Habsburg udaremni i przeszkodzi kadego German, ktry mgby pokaza znaki prawdziwej wielkoci, kiedy rwnoczenie to byo pomocnikiem i podegaczami kadej nie - German dziaalnoci. Ten konglomeratowy spektakl rnorodnych wycigw, ktre kapita monarchii dualistycznej przedstawi, ta pstrokacizna Czechs, Poles, Hungarians, Ruthenians, Serbs i Croats, etc. i zawsze ten bakcyl, ktry jest rozpuszczalnik ludzkiego spoeczestwa, Jew, tutaj i tam i wszdzie - cay spektakl by odraajcy do mnie. Olbrzymie miasto wydawao si by wcieleniem deprawacji mieszaca. German jzyk, ktry I rozmawiaem od czasu mojego chopictwa, by krajowym idiomem Lower Bavaria. Nigdy nie zapomniaem, e szczeglny styl mowy i I mgbym nigdy nie nauczy si Viennese dialektu. Duej I yem w tym miecie silniejszego sta si moj nienawici dla rozwizego roju obcych ludw, ktre zaczy pa si na tej starej ziemi pokoju dziecinnego German kultury. Pomys, e ten State mgby utrzyma, e jego dalsze istnienie przez jaki znaczny raz byo cakiem absurdalne. Austria bya wtedy jak kawaek staroytnej mozaiki, w ktrej spjny cement wysech i zestarzaa si i kruchy. Tak dugo jako taki dzieo sztuki pozostaje nietknity to moe by mocnym razem i kontynuuje zaistnie; ale moment jakie uderzenie jest wpadnite na to wtedy to rozpada si do tysica fragmentw. Dlatego to teraz byo tylko pytanie kiedy uderzenie przyszoby. Poniewa moje serce byo zawsze z German Empire i nie z Austrian Monarchy, godzina

rozkadu Austria jako State ukazaa si do mnie tylko jako pierwszy krok do emancypacji German narodu. Wszystkie te rozwaania wzmocniy moj tsknot, by odej dla tego kraju, dla ktrego moje serce potajemnie tsknio od dni mojej modziey. Miaem nadziej, e dnia I mgbym by w stanie si, by wsawia si jako architekta i, e I mgbym powici moje talenty usudze mojego kraju na duej albo maej skali, wedug woli Fate. Kocowy powd by, e I zatskniem by midzy tymi, ktre yy i pracoway w tej ziemi, z ktrej ruch powinien zosta wypuszczony, przedmiot, ktrego byby spenienie czego dla czego moje serce zawsze tsknio, mianowicie, zwizek kraju, w ktrego I zostaem urodzony z nasz wspln ojczyzn, German Empire. S duo, ktrzy nie mog zrozumie jak taka tsknota moe by tak silna; ale I odwouj si specjalnie do dwch grup ludzi. Pierwszy zawiera wszystko te, ktre nadal s zaprzeczone szczcie, o ktrym I rozmawiaem i drugi objcia te, ktre raz ucieszyy si, e szczcie ale to rwao si od ich przez cikie fatum. Zwracam si do wszystko tych, ktry zosta porwany z ich ojczyzny i, kto musi walczy o zachowanie ich najwicej powiconej ojcowizny, ich jzyk rodzimy, przeladowa i zupi z powodu ich lojalnoci i mioci dla ojczyzny, tsknoty ze smutkiem przez godzin kiedy oni bd pozwoleni, by wrci do piersi gospodarstwa domowego ich ojca. Do tych I zwracam si do moje sowa i I wiem, e oni zrozumiej. Tylko on, ktry dowiadczy w jego wasnym wewntrznym yciu co to znaczy by German a jednak zosta zaprzeczony prawo naleenia do jego ojczyzny moe doceni gbok nostalgi, ktr, ktra narzucia przyczyny wygnania. To jest wieczny bl serca i nie ma adnego miejsca dla radoci i zadowolenia, a drzwi ojcowskiego domu s rzucone otworzy si i wszystko to przez czyjego ykuje pokrewn krew pynie znajd pokj i odpoczn w ich wsplnym Reich. Wiede by tward szko dla mnie; ale to nauczyo mnie najgbszych lekcji mojego ycia. Byem ledwo wicej ni chopiec kiedy I przyszedem y tam i kiedy I zostawiem to, e I wyhodowaem by czowiekiem grobu i zamylonej natury. W Vienna I nabyem zaoenia Weltanschhauung oglnie i rozwinity wydzia dla analizowania politycznych pyta szczeglnie. e Weltanschhauung i polityczne pomysy wtedy uformoway si nigdy nie zosta opuszczony, chocia oni zostali rozszerzeni pniej w jakich kierunkach. To jest tylko teraz, e I mog w peni doceni jak wartociowe tamte lata terminowania byy dla mnie.

Wanie dlatego I daem rachunek szczegowy tego okresu. Tam, w Vienna, surowa rzeczywisto teraz nauczya mnie prawd tych utworzy podstawowe zasady Party, ktrego, ktre w kursie pi lat uroso z skromnych pocztkw wielkiemu masowemu ruchowi. Nie znam czego moje nastawienie do Jewry, Social Democracy, czy raczej Marxism oglnie, do spoecznego problemu, etc., byby dzisiaj, jeli I nie nabyem towaru osobistych wiar w takim wczesnym wieku, przez twarde badanie i pod przymusem Fate. Dla, chocia nieszczcia Fatherland mogy pobudzi tysice i tysice, by rozmyla przez wewntrzne przyczyny upadku, ten upadek nie mgby zaprowadzi do takiej gruntownej wiedzy i gbokiego wgldu jako czowiek moe rozwin, kogo walczy tward walk o wiele lat wic, e on mgby by dominowa jego wasnego fatum. Rozdzia Four W kocu I przyszedem do Munich, w wionie 1912. Sam miasto byo jak znajome do mnie jak gdyby I ycia dla lata w jego cianach. To byo, poniewa moje badanie w architekturze stale zwracay si moj uwag do metropolii German art. musi zna Munich, jeli znaby Germany i to jest niemoliwe, by naby wiedz German sztuki bez widzenia Munich. Wszystkie rzeczy rozwayy, ten przedwojenny pobyt by okoo daleko najszczliwszym i zadowolony czasem mojego ycia. Mj zarobek byli bardzo smuky; ale po wszystkim I nie yem dla obrazu. Malowaem w porzdku, by dosta nagie koniecznoci istnienia kiedy I kontynuowaem moje studia. Mocno zostaem przekonany, e I powinienem w kocu odnie sukces w docierajc do celu, ktrego I przeznaczyem dla si. I to przekonanie sam byo silne wystarczajco, by umoliwi mnie, by nosi nieistotne mki codziennego ycia bez martwienia bardzo o nich. Ponadto, prawie od bardzo pierwszy moment mojego pobytu tam I przyszedem kocha to miasto wicej ni jakie inne miejsce znane do mnie. German miasto! Powiedziaem do siebie. Jak rny do Vienna. To byo z uczuciem wstrtu, e moja wyobrania wrcia, do e Babylon wycigw. Inna mia cecha tutaj bya drog, e ludzie mwili German, ktry by duo bliej mojej wasnej drodze o rozmawianiu ni Viennese idiom. Idiom Munich odwoa dni moich modziey, specjalnie kiedy I rozmawiaem z tymi, ktre przyszy do Munich z Lower Bavaria.

Byy tysice albo wicej rzeczy, ktre I wewntrznie kochaem albo, ktrego, ktry I przyszedem kocha podczas kursu mojego pozosta. Ale co przycigno mnie najwicej by cudowny zwizek maeski rodzimej ludu - energii z piknym artystycznym duchem miasta, e unikalna harmonia od Hofbruhaus do Odeon, od October Festival do Pinakothek, etc. powd, dlaczego sznury mojego serca s splecione dookoa tego miasta jako dookoa adnego innego miejsca w tym wiecie jest prawdopodobnie, poniewa Munich jest i pozostaje nierozdzielnie czony z rozwojem mojego wasnego pdz; i fakt, e z pocztku mojej wizyty I czuem si wewntrznie szczliwy i zadowoliem ma zosta przypisany do uroku cudownego Wittelsbach Capital, ktry przycign prawdopodobnie kadego, ktry jest pobogosawiony z wspczu piknu zamiast handlowych instynktw. Oprcz mojej profesjonalnej pracy, I najwicej zostaem zainteresowany w badaniu aktualnych politycznych wydarze, szczeglnie te, ktry zosta byy zwizany z stosunkami z zagranic. Zbliyem si do tych za pomoc German polityki przymierzy, ktre przymierza, odkd tylko moje Austrian dni, I rozwayem by zupenie pomylonym jednego. Ale w Vienna I nie miaem jeszcze nie zobaczonego cakiem wyranie jak daleko German Empire poszed w procesie" udzenie si. W Vienna I zostaem skoniony, by przyj, albo prawdopodobnie I przekonaem si, by zrobi tak w porzdku, by usprawiedliwi German pomyk, e prawdopodobnie wadze w Berlin wiedziay jak saba i niesolidna ich sojusznik udowodni, by kiedy zosta przyniesiony twarz w twarz z rzeczywistociami, ale to, dla wicej albo mniej tajemniczych powodw, oni powstrzymali si od pozwalania ich opinii na ten punkt zosta znane publicznie. Ich pomys by, e oni powinni poprze polityk przymierzy, ktre Bismarck zainicjowa i naga przerwa, ktrej moga by niepodana, jeli dla adnego innego powodu ni, e to mogoby pobudzi te obce kraje, ktre wylegiway si czekaj na ich szans albo mog zaalarmowa Philistines w domu. Ale mj kontakt z ludmi wkrtce nauczy mnie, do mojego przeraenia, e moje zaoenia byy niewaciwe. Zostaem byy zdumionym , by znale wszdzie, nawet w okrgach inaczej dobrze informowanych, e nikt nie mia najdrobniejszego zawiadomienia prawdziwego charakteru Habsburg Monarchy. Midzy zwykli ludzie szczeglnie bya przewaajca iluzja, e Austrian sojusznik by Power, ktry byby musiany, by powanie zosta policzony z i zebraliby jego si robocz w godzinie potrzeby. Masa ludzi kontynuowaa uwaa monarchi dualistyczn za" German State" i uwierzya, e to mogoby zosta polegane na. Oni przyjli, e jego sia

mogaby zosta zmierzona przez miliony jego tematw, jako przedstawia si tak w Germany. Przede wszystkim , oni nie zrozumieli, e Austria przerwa by German State i, po drugie, e warunki zwyciajce w Austrian Empire stale pchny to gow naprzd do krawdzi katastrofy. W tamtym czasie I znaem warunek spraw w Austrian State lepszym ni profesjonalni dyplomaci. Zawizany oczy, jako prawie zawsze, ci dyplomaci potknli si wzdu na ich drodze do katastrofy. Opinie zwyciajce midzy wielk iloci ludzi odbijay, e tylko co zostao zabbnione do ich z oficjalnych wiartek powyej. I te wysze wadze czogay si przed Ally, jako ludzie starego kaniany przed zotym cielcem. Oni prawdopodobnie myleli, e przez bdc grzeczny i miy oni mogliby zachowa rwnowag brak uczciwoci na innej stronie. W ten sposb oni wzili kad deklaracj w jego wartoci en face. Nawet kiedy w Vienna I draniem raz za razem przez niezgodno midzy mowami oficjalnych mw stanu i zawartoci Viennese Press. A jednak Vienna by nadal German miastem, co najmniej o ile pojawienia si poszy. Ale spotka zupenie rny stan rzeczy na zostawianiu Vienna, czy raczej German - Austria i wchodzc do Slav prowincji. To potrzebowao tylko zerka na gazety Prague w porzdku, by zobaczy jak cae wysokie hokus-pokus trjprzymierza zostao osdzone stamtd. W Prague nie byo nic tylko kpiny i szyderstwa dla tego arcydziea zalety ma stanu. Nawet w grajcych na kobzie czasach pokoju, kiedy dwaj imperatorzy pocaowali siebie na brwi na znak przyjani, te papiery nie okryy paszczem ich wiary, e przymierze bdzie zlikwidowane moment pierwszy prba zostao zrobione, by przynie to od migotajcej sawy ideau Nibelungen do samolotu praktycznych spraw. Wielkie oburzenie zostao pobudzone kilka lat pniej, kiedy przymierza zostay pooone do pierwszy praktycznej prby. Wochy nie tylko wycofay si od trjprzymierza, zostawiajc innych dwch czonkw, by pomaszerowa sami. ale ona nawet doczya do ich wrogw. e kto powinien sdzi nawet na chwil w moliwoci takiego cudu jako to z walki Italy na tej samej stronie jako Austria byby po prostu niewiarygodny do kogo, kto nie wycierpia na lepot oficjalnej dyplomacji. I to byo tylko jak ludzie czuli si w Austria te. W Austria tylko Habsburgs i German - Austrians popary przymierze. Habsburgs zrobi tak od bystrego obliczenia ich wasnych zainteresowa i od koniecznoci. Germans pozbawili to z dobra wiara i politycznej nieznajomoci. Oni zadziaali w dobru wiara o tyle o ile oni sdzili, e przez zakadanie trjprzymierza, ktremu oni robili wielk usug do German Empire i w ten sposb pomagali wzmocni to i skonsolidowa jego obron. Oni pokazali ich polityczn

nieznajomo, jednake, trzymajc takie pomysy, poniewa, zamiast z pomagajc German Empire, ktry oni naprawd przymocowali acuchem to do konajcego State, ktry mogoby wprowadzi jego wsplnika w grb z si; i, przede wszystek, przez bronic to przymierze, e oni spadli coraz bardziej zdobycz do polityki Habsburg de - Germanization. Poniewa przymierze dao Habsburgs dobre ziemie dla wierzenia, e German Empire nie mieszaby si w ich sprawach krajowych i w ten sposb oni byli w pozycji, by nie do skutku, z wicej spokojem i mniej ryzykiem, ich polityka wewntrznego stopniowo eliminowania German elementu. Nie tylko " obiektywno" German Government moga zosta policzona na i w ten sposb potrzebuje nie by adnym strachem protestu z tej wiartki, ale mgby zawsze przypomnie German German Austrians o przymierzu i w ten sposb uciszy ich w przypadku, ktry oni powinni kiedykolwiek sprzeciwi si karygodnym rodkom, ktre byy zatrudniane, by zaoy Slav hegemoni w monarchii dualistycznej. Co German - Austrians mogliby zrobi, kiedy ludzie German samego Empire otwarcie proklamowali ich zaufanie i zaufanie w rgime Habsburg? Czy oni powinni oprze si i w ten sposb zosta znakowany otwarcie przed ich krewnymi w Reich jako zdrajcach do ich wasnych narodowych zainteresowa? Oni, dla tyle dekad zoy ofiar tyle dla ich German tradycji! Raz wpyw Germans w Austria zosta wytarty, co wtedy byoby warto przymierza? Jeli trjprzymierze miao by korzystne do Germany, nie by ten konieczny warunek, e przewaga German elementu w Austria powinna zosta utrzymana? Albo kto naprawd uwierzy, e Germany mgby kontynuowa by sojusznikiem Habsburg Empire pod hegemoni Slavs? Oficjalne nastawienie German dyplomacji, jak rwnie to z oglnego spoeczestwa do wewntrznych problemw oddziaujcych na Austrian narodowoci nie byo zaledwie gupie, to byo obkane. Na przymierzu, jako na staym zaoeniu, oni oparli bezpieczestwo i przysze istnienie narodu siedemdziesit milionw, kiedy rwnoczenie oni pozwolili ich partnera kontynuowa jego polityk podkopywania jedynego zaoenia tego przymierza metodycznie i miao, z roku na rok. Dzie musi przyj kiedy nic tylko umowa formalna z Viennese dyplomatami byaby zostawiona. Przymierze si, jako efektywne poparcie, byby zaginity do Germany. O ile zainteresowany Italy, taki przedstawi si tak od samego pocztku. Jeli ludzie w Germany studiowali histori i psychologi narodw niewiele wicej ostronie

nie jeden z ich mgby sdzi przez pojedyncz godzin, e Quirinal i Viennese Hofburg mgby kiedykolwiek sta si ramionami przy ramieniu na wsplnym bojowym przodzie. Wochy eksplodowayby jak wulkan, jeli jaki Italian rzd omieliby si wysa pojedynczego Italian onierza, by walczy o State Habsburg. By tak fanatycznie znienawidzony ten State, e Italians mogliby sta si w adnej innej relacji do tego na bojowym przodzie oprcz jako wrogowie. Niejednokrotnie w Vienna I wiadczyem eksplozje pogardy i gbokiej nienawici, ktra " sprzymierzya si" Italian Austrian State. Zbrodnie, ktre House Habsburg zaangaowanego przeciw Italian wolnoci i niepodlegoci podczas kilka wiekw byli zbyt powany, by zosta wybaczony, nawet z najlepszym dobra wola. Ale to dobro wola nie zaistniao, albo midzy onierzami populacji albo w rzdzie. Dlatego dla Italy tam byli tylko dwie drogi istnienia co z Austria - przymierze albo wojna. Przez wybierajc pierwszego, ktry to byo moliwe, by przygotowa si spokojnie dla drugiego. Specjalnie od relacji midzy Russia i Austria skania si coraz bardziej do orzeczenia arbitra wojny, German polityka przymierzy bya tak nieprzytomna jak to byo niebezpieczne. Tutaj by klasyczny przykad, ktry zademonstrowa brak troch obszernego albo linii logicznych myli. Ale co byo powd dla tworzenia przymierza w ogle? To nie mogoby by inne ni yczenie, by zabezpieczy przyszoci Reich lepiej ni, jeli to miao zalee wycznie na jego wasnych zasobach. Ale przyszo Reich nie mogaby czego innego znaczy ni problem zabezpieczania sposobu istnienia dla German ludzi. Jedyne pytania dlatego byy czym nastpuje: Jak form ycie narodu przyjmie w bliskiej przyszoci - to znaczy w takim okresie, poniewa moemy przewidzie? I przez jakie rodki konieczne zaoenie i bezpieczestwo mog zosta gwarantowane dla tego rozwoju w ramach oglnej dystrybucji wadzy midzy European narodami? Jasna analiza zasad, na ktrych zasadach polityk zagraniczny German sztuki rzdzenia pastwem byli, by zosta oparty powinien zaprowadzi do poszy za wnioskami: Roczny wzrost populacji w wynosi Germany prawie 900,000 dusz. Trudnoci utrzymywania t armi nowych obywateli musz urosn z roku na rok i musz w kocu zaprowadzi do katastrofy, dopki sposoby nie s nie znalezione, ktry zapobiegnie niebezpieczestwo niedoli i bdzie godowa. Byy cztery drogi zabezpieczania si przeciw temu strasznemu nieszczciu:

(1) It by moliwy, by zaadoptowa przykad Francuzw i sztucznie ograniczy numer narodzin, w ten sposb unikajc nadmiar populacji. Pod pewnymi okolicznociami, w okresach strapienia albo pod zym klimatycznym warunkiem, albo, jeli produkcje ziemi zbyt biedne powrt, sam Nature skania si, by sprawdzi wzrost populacji w jakich krajach i midzy jakimi wycigami, ale przez metod, ktra jest cakiem tak bezwzgldna jak to jest mdre. To nie hamuje prokreacyjnego wydziau jako taki; ale to hamuje dalsze istnienie potomka przez skadajc, e to do takiego przetestowuje i pozbawienia, e wszystko, co jest mniej silny albo mniej zdrowy jest zmuszone, by wycofa si do piersi nieznanego dachwki. Jakikolwiek przeywa te mki istnienia zosta przetestowany i zosta sprbowany thousandfold, zosta utwardzony i odda pasowa, by kontynuowa proces prokreacji; eby ta sama gruntowna selekcja zacza si od nowa. Przez w ten sposb zajmowanie brutalnie z osob i odwoywanie jego bardzo moment on pokazuje, e on nie jest dopasowany dla prb ycia, Nature zachowuje si wycigu i gatunku i podnosi to do najwyszego stopnia wydajnoci. Spadek w numerach dlatego nasuwa wzrost siy, o ile osoba jest byy zaniepokojon i to w kocu znaczy wzmacnianie gatunku. Ale przypadek jest rny kiedy sam czowiek zaczyna proces numerycznego ograniczenia. Czowiek nie jest wyrzebiony od lasu Nature. On jest sdzony o " czowieku" materiau. On wie wicej ni bezwzgldny Queen Wisdom. On nie hamuje zachowania osoby ale zapobiega sam prokreacj. Do osoby, ktra zawsze widzi tylko si i nie wycigu, ta linia dziaania wydaje si bardziej ludzki i tylko ni przeciwna droga. Ale, niestety, konsekwencje s te przeciwiestwem. Przez zostawianie procesu prokreacji anulowanej i przez skadanie osoby do najtwardszy przygotowawczy przetestowuje w yciu, Nature wybiera najlepszy od mnstwa pojedynczych elementw i tupie ich jako pasowa, by y i kontynuowa konserwacj gatunku. Ale czowiek ogranicza prokreacyjny wydzia i stara si z uporem utrzyma si ywy za wszelk cen jakikolwiek raz zosta urodzony. To skorygowanie Divine Will wydaje si do jego by mdre i ludzkie i on raduje si w przebijaniu atutem karty Nature w jednej grze co najmniej i w ten sposb udowodniony, e ona nie jest cakowicie godny zaufania. Droga maa mapa wszelki potnego ojca jest zachwycona, by zobaczy i usysze, e on odnosi sukces w wykonywaniu numerycznego ograniczenia; ale on bardzo byby zdenerwowany, jeli powiedziany, e to, jego system, powoduje degeneracj w osobistej jakoci.

Dla skoro tylko prokreacyjny wydzia jest udaremniony i numer narodzin zmniejszy si, naturalna walka o istnienie, ktry pozwala tylko zdrowe i silne osoby utrzyma si przy yciu jest zastpiona przez czysty sza, by " uratowa" sabe i nawet chore stworzenia za wszelk cen. I w ten sposb nasiona s posiane dla ludzkiego potomstwa, ktre stanie si coraz bardziej marny od jednego pokolenia do innego, tak dugo jak wola Nature jest wzgardzona. Ale, jeli ta polityka by przeprowadzony wyniki kocowe musi by, e taki nard w kocu skoczy jego wasne istnienie na tej ziemi; poniewa, chocia czowiek bdzie mg przeciwstawi si wiecznym prawom prokreacji podczas pewnego okresu, zemsta nastpi wkrtce albo pniej. Silniejszy wycig wyrzuci, e, ktry urs saby; dla wanego pragnienia, w jego ostatecznej formie, rozrywa wszystkie absurdalne acuchy tego tak zwany ludzkiego rozwaania dla osoby i zastpuje to z ludzkoci Nature, ktra natura wyciera co jest saby w porzdku, by ustpi do silnego. Jaka polityka, ktra dy do zabezpieczania istnienia narodu przez ograniczanie iloci urodze rabuje ten nard jego przyszoci. (2) drugi rozwizanie jest to z wewntrznej kolonizacji. To jest propozycja, ktra czsto jest wyprodukowana w naszym wasnym razie i syszy, e to pochwalio duo. To jest sugestia, ktra jest zrobiona w najlepszej intencji ale to jest le zrozumiany przez wikszo ludzi, eby to byo rdo wicej psoty ni moe zosta wyobraony sobie. To jest na pewno prawdziwe, e produktywno ziemi moe zosta powikszona w pewnych ograniczeniach; ale tylko w zdefiniowanych ograniczeniach i nie bez koca. Przez powikszajc moce produkcyjne ziemi to bdzie moliwe, by zachowa rwnowag skutek iloci urodze nadwyki w Germany dla pewnego okresu czasu, bez prowadzenia jakiego niebezpieczestwa godu. Ale musimy stawa wobec faktu, e oglna stopa yciowa podnosi si szybciej ni nawet stopa urodzin. Wymagania jedzenia i odziey staj si wikszy z roku na rok i s nieproporcjonalny do tych z naszych antenatw, mwmy, sto lat temu. To, dlatego, byby bdny widok, e kady wzrost w mocach produkcyjnych ziemi dostarczy wymagane warunki dla wzrostu w populacji. aden. To jest prawdziwe, a do pewnego punktu tylko, dla co najmniej porcja powikszonego produktu ziemi bdzie zuyta przez margines popytw wzmoonych spowodowanych przez mocny wzrost w stopie yciowej. Ale nawet, jeli te dania miay zosta obcite do najwszych ogranicze moliwych i, jeli rwnoczenie mielimy uy wszystkich naszych energii rozporzdzalnych w uprawie intenser, powinnimy tutaj dotrze do okrelonego

ograniczenia, ktry jest uwarunkowane przez waciw natur samej ziemi. Obojtnie jak pracowicie moemy pracowa nie moemy powikszy rolniczej produkcji poza tym ograniczeniem. Dlatego, chocia bdziemy mogli odoy z godzin strapienia przez pewny czas, to przyjedzie w kocu. Pierwszy zjawisko bdzie powtarzanie si okresw godu od czasu do czasu, po zym niwie, etc., e odstpy midzy tymi godami stan si krtszy i krtszy wicej przyrosty ludnoci; i, w kocu, czasy godu znikn tylko w tych rzadkich latach obfitoci kiedy spichlerze s pene. I czas ostatecznie przyjdzie kiedy nawet w tamtych latach obfitoci nie wystarczy, by obrci si; eby gd zechcia psu lady narodu. Natura musi teraz wej jeszcze raz i wybiera te, ktre maj utrzyma si przy yciu, bo inaczej czowiek pomoe si przez sztucznie zapobieganie jego wasnego wzrostu, z wszystkimi miertelnymi konsekwencjami dla wycigu i gatunku, ktry ju zosta wspomniany. To moe zosta zarzucone tutaj to, w jednej formie albo innej, ta przyszo jest w zapasie dla wszystkiej ludzkoci i, e indywidualny nard albo wycig nie moe uciec oglnego fatum. W pierwszy spojrzeniu, e sprzeciw wydaje si logiczny wystarczajco; ale musimy wzi co nastpuje pod uwag: Dzie na pewno przyjdzie kiedy cao ludzkoci bdzie zmuszona, by sprawdzi powikszenie si ludzkiego gatunku, poniewa bdzie nie dalej moliwo dostosowywania produktywnoci ziemi do wiecznego wzrostu w populacji. Natura musi wtedy zosta pozwolona, by uy jej wasnych metod albo czowiek moe prawdopodobnie wzi zadanie regulacji do jego wasnych rk i zakada konieczn rwnowag przez aplikacj lepszych rodkw ni mamy dyspozycji do naszego dzisiaj. Ale wtedy to bdzie problem dla ludzkoci jako cao, podczas gdy teraz tylko te wycigi musz wycierpie od ju nie chcie, ktrego mie si i miay, by naby dostateczn ziemi, by spenia ich potrzeby. Dla, poniewa rzeczy staj si dzisiaj, ogromne przestrzenie nadal le nieuprawny po cay powierzchni globu. Te przestrzenie tylko czekaj na lemiesz. I to jest cakiem pewny ten Nature nie odrni tych terenw jako wyczne pastwiska kadego nard albo wycig, by zosta trzymany unutilized w rezerwie nastpnym razem. Taka ziemia oczekuje ludzi, ktrzy maj si, by naby to i pilno, by kultywowa to. Natura nie zna adnych politycznych granic. Ona zaczyna si przez zakadanie ycia na tym globie i wtedy patrzy wolna gra si. Te, ktry pokazuje, e najwiksza odwaga i przemys s dziemi najbliszymi do jej serca i oni bd przyznane suwerenne prawo istnienia. Jeli sam granice narodu do" wewntrznej kolonizacji" kiedy inne wycigi wiecznie

powikszaj ich terytorialne aneksje po cay globie, e nard bdzie zmuszony, by ograniczy numeryczny wzrost jego populacji jednoczenie kiedy inne narody powikszaj si ich. Ta sytuacja musi w kocu przyjecha. To przyjedzie wkrtce, jeli teren, ktry nard ma dyspozycji do jego bdzie may. Teraz to jest niestety prawdziwe, e jedyny najlepsze narody - albo, rozmawia dokadniej, tylko naprawd kulturalne narody, ktre rwnoczenie s gwni przedstawiciele ludzkiego postpu - zdecyduj si, w ich lepym pacyfizmie, powstrzyma si od nabywania nowego terenu i by zadowolony z" wewntrzna kolonizacja." Ale rwnoczenie narody gorszy gatunek odnosz sukces w chwytaniu si duych przestrzeni dla kolonizacja po cay globie. Stan spraw, ktre musz by skutkiem tego kontrastu jest czym nastpowa: Wycigi, ktre s kulturalnie wysze ale mniej bezwzgldny byyby zmuszone, by ograniczy ich wzrost, z powodu niewystarczajcego terenu, by poprze populacj, kiedy mniej cywilizowane wycigi mogyby powikszy si bez koca, z powodu ogromnych terenw dyspozycji do ich. Inaczej mwic : powinien tak stwierdzi spraw kontynuuj, wtedy wiat bdzie jednego dnia by byego optanego t porcj ludzkoci, ktra jest kulturalnie gorszy ale aktywnej i energicznej. Czas przyjdzie, chocia w odlegej przyszoci, kiedy mog by tylko dwie alternatywy: Ktrykolwiek wiat bdzie rzdzony wedug naszego nowoczesnego pojcia demokracji i wtedy kada decyzja bdzie popieraa numerycznnie silniejsze wycigi; albo wiat bdzie rzdzony przez prawo naturalnej dystrybucji wadzy i wtedy te narody bd zwyciskie, kto s wicej brutalnej woli i nie s narody, ktre praktykoway samozaparcie. Nikt nie moe wtpi, e ten wiat bdzie jednego dnia by scen strasznej walki o istnienie ze strony ludzkoci. W kocu instynkt zachowawczy sam bdzie triumfowa. Przed jego zuywajcym ogniem ten tak zwany humanitaryzm, ktry oznacza tylko mieszanina gupiej niemiaoci i zarozumiaoci, roztopi jako pod March wiatem sonecznym. Czowiek sta si wielki przez wieczn walk. W wiecznym pokoju jego wielko musi spa. Dla nas Germans, slogan" wewntrznej kolonizacji" jest miertelny, poniewa to zachca wiar, e odkrylimy sposb, ktry jest zgodnie z naszym wrodzonym pacyfizmem i, ktry umoliwi nas, by pracowa dla naszych rodkw egzystencji w poowa zdrzemn si istnieniu. Takie nauczanie, skoro to zosta wzity powanie przez naszych ludzi, znaczyliby koniec wszystkiego wysiku, by naby dla siebie, e miejsce w wiecie, na ktry zasugujemy. Jeli. redni German raz zosta przekonany, e przez t miar on ma szans zapewniania jego rodkw

egzystencji i gwarantowania jego przyszoci, jakiej prby, by wzi aktywn i korzystn cz podtrzymujcego wane dania jego kraju byby niemoliwe. Nard powinien zgodzi si na takie nastawienie wtedy, e jaki naprawd przydatny polityk zagraniczny mgby zosta spojrzany na jak martwym i zosta zakopany, razem z wszystk nadziej nastpnym razem German ludzi. Raz wiemy czym konsekwencje tej" wewntrzna kolonizacja" teorii byyby co moemy ju nie rozway jako zwyky wypadek fakt, e midzy tymi, ktre wpajaj t cakiem szkodliw mentalno midzy naszymi ludmi Jew jest zawsze w pierwszy linii. On wie jego ludzi sentymentalnych jedyny nie wiedzie, e oni s gotowi, by by wdzicznymi ofiarami kadego szwindla, ktry obiecuje im zoto - blok w ksztacie odkrycia, ktre umoliwi ich, by przechytrzy Nature i w ten sposb odda zbytecznego twarda i nieubagana walka o istnienie; eby w kocu oni mog sta si panami planety czciowo okoo czysty sodki daleko niente i czciowo przez pracowanie kiedy przyjemna okazja powstaje. To nie moe zbyt silnie zosta uwydatnione, e jaki German" wewntrzna kolonizacja" musi przede wszystkim by rozwaony jako byy odpowiednio dobranym tylko dla ulgi spoecznych skarg. Aby przeprowadzi system wewntrznej kolonizacji, najwaniejsza wstpna miara ma uwolni ziemi od ucisku spekulanta i ubezpiecza t wolno. Ale taki system mgby nigdy nie wystarczy, by ubezpieczy przyszo narodu bez nabywania nowego terenu. Jeli zaadoptujemy rny plan wkrtce signiemy punkt, poza ktrym zasoby naszej ziemi mog ju nie zosta wykorzystany i rwnoczenie signiemy punkt, poza ktrym nasza sia robocza nie moe rozwin si. Na zakoczenie , co nastpuje musi zosta powiedziane: Fakt, e tylko, a do ograniczonego zasigu moe wewntrzn kolonizacj by praktykowany w narodowym terenie, ktry jest zdecydowanie maego obszaru i ograniczenia prokreacyjnego wydziau, ktry nastpuje w wyniku takich warunkw - te dwa czynniki maj bardzo skutek ujemny na wojskowej i politycznej pozycji narodu. Zasig narodowego terenu jest decydujcym czynnikiem w zewntrznym bezpieczestwie narodu. Wikszy teren, ktry ludzie ma dyspozycji do jego silniejszy s narodowymi obronami, e ludzie. Wojskowe decyzje s szybciej, atwiej, zupeniej i skuteczniej zyskuj przeciw ludziom zajmujcym narodowy teren, ktry jest ograniczony w obszarze, ni przeciw States, ktrzy maj obszerne tereny. Ponadto, wielko narodowego terenu jest w si pewnym zapewnieniem, e

zewntrzny Power pochopnie nie zaryzykuje przygody najazdu; dla w tym przypadku walka musiaaby by duga i wyczerpujca zanim zwycistwo mogoby zosta spodziewa si dla. Ryzyko bdce tak wielki. musiayby by nadzwyczajne powody dla takiej agresywnej przygody. Odtd to jest, e terytorialna wielko State zaopatruje podstaw, na ktrym narodowa wolno i niepodlego moe zosta utrzymana z wzgldnym spokojem; chwila, przeciwnie, State, ktrej teren jest mae oferty naturalna pokusa do najedcy. Waciwie , tak zwany narodowe okrgi w German Reich odrzuciy te pierwszy dwie moliwoci zakadania bilansu midzy staym numerycznym wzrostem w populacji i narodowym terenie, ktry nie mgby rozr si proporcjonalnie. Ale powody dane dla tego odrzucenia byy rne od tych, ktry, ktry I wanie objaniem. To byo gwnie na podstawie pewnych moralnych sentymentw to ograniczenie iloci urodze zosta zarzucony do. Propozycje dla wewntrznej kolonizacji zostay odrzucone z oburzeniem, poniewa to zostao byy podejrzanym, e taka polityka mogaby znaczy atak na duych wacicielach ziemskich i, e ten atak mgby by zwiastunem oglnego ataku przeciw zasadzie wasnoci prywatnej jako cao. Forma, w ktra drugie rozwizanie - wewntrzna kolonizacja - bya zalecana usprawiedliwia obawy duych wacicieli ziemskich. Ale forma, w ktra propozycja kolonizacji zostaa odrzucona nie bya nie bardzo zdolny, odnonie do wraenia, ktry takie odrzucenie mogoby zosta obliczone zrobi na masie ludzi i tak czy owak to nie poszo do korzenia problemu w ogle. Tylko dwie dalsze drogi zostay zostawione otwarty, w ktrej pracy i chleb mgby zosta zabezpieczony dla wzrastajcej populacji. (3) ktrego It by moliwy, by myle nabywania nowego terenu, na ktrym pewna porcja" wzrastajca populacja mogaby zosta osiada kadego roku; bo inaczej (4) Our przemys i handel zosta musiany, by zosta zorganizowany w takim sposobie jako zabezpieczy wzrost w eksportach i w ten sposb by w stanie si, by popiera naszych ludzi przez powikszony sia nabywcza narastajcy od dochodw zrobionych na rynki zagraniczne. Dlatego problem by: Polityka terytorialnej ekspansji albo kolonialny i polityk handlowy. Zarwno polityki zostay wzite do rozwaania, zostay przeegzaminowane, zostay polecone i zostay odrzucone, od rnych punktw widzenia, z skutkiem, e drugi alternatywa w kocu zostao zaadoptowane. Zdrowsza alternatywa, jednake, bya niewtpliwie pierwsza. Zasada nabywania nowego terenu, na ktrym populacja nadwyki mogaby zosta osiada,

ma wiele korzyci, by poleci to, specjalnie, jeli bierzemy przyszo jak rwnie teraniejszoci do rachunku. W pierwszy miejscu, zbyt duo znaczenia nie moe zosta umieszczone na koniecznoci dla zaadoptowania polityki, ktra zrobi to moliwe, by utrzyma zdrow klas chopa jako podstawa narodowej spoecznoci. Duo naszych obecnego za ma ich pocztek wycznie w dysproporcji midzy miejskimi i wiejskimi porcjami populacji. Stay towar maego i rolnicy rodka o kadym czasie by najlepsz ochron, ktr nard mgby mie przeciw chorobom spoecznym, ktry s przewaajce dzisiaj. Ponadto, to jest jedyne rozwizanie, ktre gwarantuje codzienny chleb narodu w ramach jego domowej gospodarki narodowej. Z tym warunkiem raz gwarantowanym, przemys i handel odchodz z niezdrowej pozycji pierwszego znaczenia, ktre oni trzymaj dzisiaj i bior ich spowodowane miejsce w oglnym planie gospodarki narodowej, dostosowujc bilans midzy popyt i poda. W ten sposb przemys i handel ju nie tworzy podstaw narodowego istnienia, ale jest pomocnicze instytucje. Przez spenianie ich waciwej funkcji, ktra ma dostosowa bilans midzy narodow produkcj i narodow konsumpcj, oni oddaj narodowe istnienie wicej albo mniej niezaleny obcych krajw i w ten sposb ubezpiecza wolno i niepodlego narodu, specjalnie w krytycznych poczeniach w jego historii. Taka terytorialna polityka, jednake, nie moe znale jego spenienia w Cameroons ale prawie wycznie tutaj w Europe. Musi spokojnie i wprost staje wobec prawdy, e to na pewno nie moe by czci rozdawania Divine Providence, by da pidziesit razw wikszy udzia ziemi tego wiata jednemu narodowi ni do innego. W rozwaaniu tego stanu spraw dzisiaj, nie powinien pozwala istniejcych politycznych granic, by oderwa uwag od czego powinien zaistnie na zasadach cisej sprawiedliwoci. Jeli ta ziemia ma dostateczny pokj dla wszystkiego, wtedy powinnimy mie ten udzia ziemi, ktra jest cakowicie konieczna dla naszego istnienia. Oczywicie ludzie dobrowolnie nie zrobi, e zakwaterowanie. W tym miejscu prawo samoobrony wchodzi do skutku. I kiedy prby, by osi trudno w przyjaznej drodze s odrzucone zacinita rka musi wzi sia, e, ktry zosta odmwiony do otwartej rki przyjani. Jeli w przeszoci nasi antenaci opierali ich polityczne decyzje na podobnym nonsensie pacyfisty jako nasze obecne pokolenie robi, nie powinnimy posiada wicej ni jedna trzecia narodowego terenu, e posiadamy dzisiaj i prawdopodobnie nie byby aden German nard, by zmartwi si o jego przyszoci w Europe. aden. My jestemy winnymi dwoma Eastern Marks

8) Empire do naturalnej determinacji naszych przodkw w ich walce o istnienie i w ten sposb to jest do tej samej zdecydowanej polityki, e my jestemy winnymi wewntrzn si, ktra jest oparta na zasigu naszych politycznych i rasowych terenw i, ktry sam zrobi, e to jest moliwe, poniewa nas, by zaistnie a do tej pory. I jest nadal inny powd, dlaczego to rozwizanie byoby poprawny jeden: Wielu wspczesnych European States jest jak piramidy stajce na ich apexes. European teren, ktry ci States posiadaj jest miesznie may kiedy w porwnaniu z ogromn ogln wag ich kolonii, handlu zagranicznego, etc. It moe zosta powiedziany, e oni maj wierzchoek w Europe i podstawie piramidy na caym wiecie; cakiem rny od Stanw Zjednoczonych Ameryk, ktry ma jego podstaw na American Continent i jest w kontakcie z reszt wiata tylko przez jego wierzchoek. Z t sytuacj powstaje niezrwnan wewntrzn si U.S.A. i sprzeczna sytuacja jest odpowiedzialny za sabo wikszo kolonialnych European Powers. Anglia nie moe zosta zasugerowana jako argument przeciw temu twierdzeniu, chocia w spogldajc przypadkowo przez map British Empire jest skoniony atwo, by przeoczy istnienie caego Anglo-Saxon wiata. Pozycja Anglii nie moe zosta w porwnaniu z tym z jakiego innego State w Europe, odkd to tworzy ogromn spoeczno jzyka i kultury razem z U.S.A. Dlatego jedyna moliwo, ktrej Germany mia nioscej wydaj dwik terytorialn polityk do skutku by, e nabywania nowego terenu w samym Europe. Kolonie nie mog suy tego celu tak dugo jak oni nie s dostosowani dla osady przez Europeans na du skal. W dziewitnasty wieku to byo ju nie moliwe, by naby takie kolonie przez pokojowy sposb. Dlatego jaka prba w takiej kolonialnej ekspansji znaczyaby ogromn wojskow walk. W konsekwencji to byoby praktycniejsze, by przedsiwzi t wojskow walk o nowy teren w Europe raczej ni potoczy wojn dla nabywania posiada za granic. Taka decyzja naturalnie wymagaa, e niepodzielna sia narodu powinna zosta bya oddany temu. Polityka tego rodzaju, ktry nakazuje dla jego spenienia kad uncj energii rozporzdzalnej ze strony kadego dotyczya, nie moe zosta noszony do skutku przez prodki albo w wahajcym sposobie. Polityczne przywdztwo German Empire powinno wtedy zosta skierowane wycznie do tego celu. aden polityczny krok nie powinien zosta wzity w odpowiedzi na inne rozwaania ni to zadanie i sposb dokonywania to. powinny reagowa ywo na fakt, e taki cel mgby zosta signity tylko przez wojn i perspektywa wojny powinna zosta stawana wobec ucisza i zebrana determinacja.

Cay system przymierzy powinien zosta popatrzony w oczy i zosta ceniony od tego punktu widzenia. Jeli nowy teren mia zosta nabyty w Europe to musiao by gwnie w koszcie Russia i jeszcze raz, ktry nowy German Empire powinien wyruszy na jego marszu wzdu tej samej drogi jako dawniej zosta stpnity przez Krzyakw, to razem, by naby ziemi dla German puga za pomoc German miecza i w ten sposb dostarczy narodowi jego codzienny chleb. Dla takiej polityki, jednake, by tylko jeden moliwy sojusznik w Europe. To by England. Tylko przez przymierze z England by ten moliwy, by ochroni stawaj dba nowej German krucjaty. Usprawiedliwienie, poniewa przedsibiorc, e taka wyprawa bya silniejsza ni usprawiedliwienie, ktrego nasz przodek mieli dla wyruszajcego na ich. Nie jeden z naszych pacyfistw odmawia zje chleb zrobiony od ziarna wyhodowany w East; a jednak pierwszy pug tutaj by to zawoao Sword. adna ofiara nie powinna zosta rozwaona zbyt wielki, jeli to by konieczny sposb zyskiwania przyjani England. Kolonialne i marynarskie ambicje powinny zosta opuszczona i prby nie powinny zosta zrobiona, by wspzawodniczy przeciw British przemysom. Tylko jasna i okrelona polityka mogaby zaprowadzi do takiego osignicia. Taka polityka wymagaaby wyrzeczenia si wysiku, by zdoby rynki wiata, te wyrzeczenie si kolonialnych zamiarw i potgi morskiej. Wszystek sposb wadzy w usuniciu pastwa powinien zosta skoncentrowany w wojskowych siach na ziemi. Ta polityka wczyaby okres tymczasowego samozaparcia, dla wielkiej i potnej przyszoci. By czas kiedy England mgby wszcz rokowania z nami, na podstawie tej propozycji. Poniewa England dobrze zrozumiaby, e problemy powstajce od mocnego wzrostu w populacji zmuszay Germany, by szuka rozwizania albo w Europe z pomoc England albo, bez England, w jakiej innej czci wiata. Ten widok by prawdopodobnie gwnym powodem, dlaczego London sprbowa narysowa bliej do Germany o koce wieku. Przez pierwszy raz w Germany nastawienie wtedy zostao zamanifestowane, ktry nastpnie pokaza si w najtragicniejszej drodze. Ludzie wtedy nadali wyraz nieprzyjemnemu uczuciu, e moglibymy w ten sposb znale, e siebie zobowizalimy, by wycign kasztany England z ogniem. Jak gdyby przymierze mogoby zosta oparte na co innego ni wzajemna swobodna wymiana! I England staby si przyjciem do takiej wzajemnej okazji. Brytyjscy dyplomaci byli nadal mdrzy wystarczajco, by wiedzie,

e ekwiwalent musi by nadchodzcy jako rozwaanie dla jakich usug oddao. Przypuszczajmy, e w 1904 nasz German polityk zagraniczny zosta zarzdzony bystro wystarczajco, by umoliwi nas, by wzi cz, ktr Japan zagra. To nie jest atwe, by zmierzy wielko skutkw, ktre mogyby narosn do Germany od takiej polityki. Nie byby adna wojna wiatowa. Krew, ktra byaby zrzucona w 1904 nie byaby dziesity, ktry zrzuci od 1914 do 1918. And czego pozycj, e Germany powstrzyma dzisiaj wiata? W kadym razie przymierze z Austria byo wtedy absurdalnoci. Poniewa ta mamusia State nie przymocowaa si Germany dla celu przenoszenia wojn, ale raczej utrzyma wieczny stan pokoju, ktry zosta znaczony, by zosta wykorzystany dla celu powoli ale uparcie eksterminujc German element w monarchii dualistycznej. Inny powd dla charakteru niemoliwoci tego przymierza by, e nikt nie mgby oczekiwa, by taki State wzi aktywn cz bronic German narodowe zainteresowania, poniewa to nie miao dostatecznej siy i determinacji, by pooy kres polityce de Germanization w jego wasnych granicach. Jeli sam Germany nie zosta ruszony przez wystarczajco potny narodowy sentyment i nie by wystarczajco bezwzgldny, by wzi, od e absurdalny State Habsburg prawo, by zdecydowa si przeznaczenia dziesiciu milion mieszkacw, ktrzy byli tej samej narodowoci jako samych Germans, pewnie to byo niemoliwe, by oczekiwa, by State Habsburg by kolaborujce przyjcie w jakim wielkim i odwanym German przedsiwziciu. Nastawienie starego Reich do Austrian pytania mogoby zosta wzite jako prba jego wytrzymaoci dla walki, gdzie przeznaczenia caego narodu byy na stosie. W kadym razie , polityk przeladowczy przeciw German populacji w Austria nie powinien zosta pozwolony, by zosta noszony i wzmocni si z roku na rok; dla wartoci Austria jako sojusznik mgby zosta ubezpieczony tylko przez przestrzeganie German elementu tam. Ale ten kurs nie zosta poszy za. Nic nie zostao ba si tyle jako moliwo uzbrojonego konfliktu; ale w kocu i w najbardziej niepomylnym momencie, konflikt zosta musiany, by zosta stawany wobec i zosta przyjty. Oni myleli, e uci luno od sznurw przeznaczenia, ale przeznaczenie trzymao ich szybko. Oni marzyli o utrzymywaniu wiatowego pokoju i budzi si, by znale si w wojnie

wiatowej. I ten marzy o pokoju by powodem najbardziej znaczcego, dlaczego wyej wymieniony trzeci alternatywa nastpnym razem rozwj Germany nawet nie zosta wzity do rozwaania. Fakt zosta rozpoznany, e nowy teren mgby zosta zyskany tylko w East; ale to znaczyo, e bdzie walczy przed sob, podczas gdy oni chcieli pokj za wszelk cen. Slogan German polityka zagranicznego o jednym razie by: Uycie wszystkiego moliwego sposobu dla utrzymania German narodu. Teraz to zostao zmienione by: Utrzymanie pokoju wiata przez wszystek moliwy sposb. Wiemy co skutek by. Streszcz dyskusj tego punktu szczegowo pniej. Tam pozosta nadal inn alternatyw, ktr moemy nazwa czwartego. To byo: Przemys i handel wiatowy, potga morska i kolonie. Taki rozwj mgby na pewno zosta osignity atwiej i szybciej. Aby skolonizowa teren jest powolny proces, czsto rozcigajc przez wieki. Jeszcze ten fakt jest rdem jego wewntrznej siy, poniewa to nie jest przez nagy wybuch entuzjazmu, e to moe zosta zawinite do skutku, ale raczej przez stopniowy i wytrzymay proces wzrostu cakiem rnego od przemysowego postpu, ktry moe zosta popdzony przez ogoszenie w kilka lat. Skutek w ten sposb osign, jednake, nie jest trwaej jakoci ale co kruche, jak piana. To jest atwe, by urosn szybko ni przenosi twarde zadanie osi teren z rolnikami i zakadania zagrd. Ale byy szybciej jest zniszczony ni drugi. W zaadoptowa taki kurs, ktry Germany musia zna, e to, by pj za tym koniecznie znaczyoby wojn wkrtce albo pniej. Jedynacy mogliby uwierzy to, e sodkie i oleiste wyraenia dobroci i uporczywych wyzna pokojowych zamiarw mogyby dosta im ich banany przez to" przyjazna konkurencja midzy narodami, z perspektyw nigdy nie musienia walczy o ich. aden. Raz wzilimy t drog, England zosta z pewnoci jest nasz wrg w kiedy, by przyj. Oczywicie to dopasowane w adnie z naszymi niewinnymi zaoeniami, ale nadal to byo absurdalne, by urosn oburzony w fakcie, e dzie przyszed kiedy English pozwoli siebie na sprzeciwiania naszej pokojowej penetracji z brutalnoci gwatownych egoistw. Naturalnie, my na naszej stronie nigdy nie zrobilibymy takiej rzeczy. Jeli European terytorialna polityka przeciw Russia mogaby zosta zawinita do praktyki tylko w przypadku mielimy England jako nasz sojusznik, z drugiej strony kolonialny i wiat -

polityk handlowy mgby zosta noszony do skutku tylko przeciw English zainteresowaniom i z poparciem Russia. Ale wtedy ta polityka powinna zosta zaadoptowana w peni wiadomo wszystkich konsekwencji, ktre to wczyo i, przede wszystek rzeczy, Austria powinien zosta zrzucony tak szybko jak moliwy. W koniec wieku przymierze z Austria stao si prawdziw absurdalnoci z wszystkimi punktami widzenia. Ale nikt nie myla tworzenia przymierza z Russia przeciw England, tylko jako nikt nie myla robienia England sojusznika przeciw Russia; dla w ktrymkolwiek przypadku wynik kocowy nieuchronnie znaczyby wojn. I unikn wojny by bardzo powd, dlaczego handlowa i przemysowa polityka zostaa zdecydowana na. To zostao uwierzone, e pokojowy podbj wiata przez handlowe rodki dostarczy metody, ktra trwale zastpiaby polityk siy. Czasami, jednake, byy wtpliwoci w wydajnoci tej zasady, specjalnie kiedy jakie cakiem niezrozumiae ostrzeenia pochodziy z England od czasu do czasu. To by powd, dlaczego flota zostaa zbudowana. To nie byo dla celu atakowania albo unicestwiania England ale zaledwie obroni pojcie wiata - pokoju, wspomnianego powyszego, jak rwnie, by ochroni zasad zdobywania wiata okoo " pokojowego" ma na myli. Dlatego ta flota zostaa trzymana w skromnych ograniczeniach, nie tylko odnonie do numeru i tona naczy ale te pod wzgldem ich uzbrojenia, pomysu ma zaopatrzy nowe dowody pokojowych zamiarw. Paplanina o pokojowym podboju wiata przez handlowe rodki bya prawdopodobnie najzupeniej nonsensown rzecz kiedykolwiek podnoszon do godnoci przewodniej zasady w polityce State, This nonsens sta si nawet gupszy kiedy England zosta wskazany jako typowy przykad, by udowodni jak rzecz mogaby zosta zawinita do praktyki. Nasza doktrynalna droga dotyczenia historii i naszych profesorskich pomysw w tej domenie zrobi nieodwracaln szkod i zaoferowali uderzajcy " dowd" jak ludzie " ucz si" historii bez zrozumienia co tego. Waciwie , England powinien zosta spojrzany na jako argument przekonywajcy przeciw teorii pokojowego podboju wiata przez handlowy sposb. aden nard nie przygotowa si sposb dla jego handlowych podbojw brutalniej ni England zrobi za pomoc miecza i aden inny nard nie obroni takich podbojw bezlitonie. To nie jest charakterystyczna jako British sztuki rzdzenia pastwem, e to wie jak uy wadzy politycznej w porzdku, by zyska ekonomiczne korzyci i, odwrotnie, przeksztaci ekonomiczne podboje w wadz polityczn? Co zdumiewajcy bd to miao uwierzy, e England nie miaby odwagi, by da jego wasn krew

dla celw jego wasnej ekspansji ekonomicznej! Fakt, e England nie posiada narodowej armii nie udowodni niczego; poniewa to nie jest faktyczna wojskowa struktura momentu, ktry ma znaczenie ale raczej wola i determinacja, by uy jakiejkolwiek wojskowej siy jest dostpna. Anglia zawsze miaa uzbrojenie, ktre ona potrzebowaa. Ona zawsze walczya z tymi broniami, ktry byy konieczne dla sukcesu. Ona wysaa interesowne oddziay, walczy tak dugo jak najemnicy wystarczyli; ale ona nigdy nie zawahaa si narysowa ciko i gboko od najlepszej krwi caego narodu kiedy zwycistwo mogoby zosta otrzymane tylko przez tak ofiar. I w kadym przypadku duch walki, uparta determinacja i uycie brutalnego sposobu w prowadzcych wojskowych operacjach zawsze pozostawa tym samym. Ale w Germany, przez rodek szk, Press i komicznych papierw, pomys Englishman stopniowo zosta utworzony, ktry zosta zwizany w kocu, by zaprowadzi do najgorszego rodzaju iluzji. Ta absurdalno powoli ale uparcie rozcign si do kadej wiartki German ycia. Skutek by niedoszacowaniem, dla ktrego musielimy zapaci wysok kar. Zudzenie byo tak gbokie, e Englishman zosta spojrzany na jako bystry biznesowy czowiek, ale osobicie tchrz nawet do niewiarygodnego stopnia. Niestety nasi wznioli nauczyciele profesorskiej historii nie przynieli do domu umysom ich uczniw prawdy, e to nie jest moliwe, by zbudowa tak potn organizacj jako British Empire przez zwyky szwindel i oszustwo. Mao, ktry zwrci uwag do tej prawdy te zosta zignorowany albo zosta uciszony. Mog ywo odwoa, by mie przeciwko zdumiaym spojrzeniom moich towarzyszy kiedy oni znaleli si osobicie twarz w twarz przez pierwszy raz z Tommies w Flanders. Po kilka dni walczenia wiadomoci powoli przyszej na myl naszym onierzom, e ci Scotsmen nie byli jak nami zobaczeni opisany i skarykaturowany w komicznych papierach i wspomniany w komunikatach. To byo wtedy, e I utworzyem moje pierwszy pomysy wydajnoci rnych form propagandy. Takie faszowanie, jednake, suyo celowi tych, ktry wytworzy to. Ta karykatura Englishman, chocia faszywa, mogaby zosta udowodniona moliwo zdobywania wiata pokojowo przez handlowy sposb. Gdzie Englishman odnis sukces powinnimy te odnie sukces. Nasza daleko wiksza uczciwo i nasza wolno od tego szczeglnie English " perfidia" byaby majtkami na naszej stronie. Tym samym to zostao spodziewa si, e sympatia maych narodw i zaufania wikszych narodw mogaby zosta zyskana atwiej.

Nie zrozumielimy tego, e nasza uczciwo bya przedmiotem gbokiej niechci dla innych ludzi, poniewa sami my uwierzylimy w to. Reszta wiata uwaaa nasze zachowanie za manifestacj bystrej faszywoci; ale kiedy rewolucja przysza, wtedy oni zostali byli zdumionym w gbszym wgldzie, ktremu to dao ich do naszej mentalnoci, szczery nawet poza ograniczeniami gupoty. Raz rozumiemy, e cz zagraa przez to absurdalne pojcie zdobywajc wiat przez pokojowe handlowe rodki moemy wyranie zrozumie jak, e inna absurdalno, trjprzymierze, przysza zaistnie. Z jakim State wtedy przymierze mogo zosta zrobione? W przymierzu z Austria nie moglibymy naby nowego terenu przez wojskowy sposb, nawet w Europe. I to bardzo fakt by prawdziwym powodem dla wewntrznej saboci trjprzymierza. Bismarck mgby pozwoli si taki rodek zastpczy dla koniecznoci momentu, ale na pewno nie jaki z jego fuszerujcych nastpcw i w najmniejszej mierze kiedy zaoenia ju nie zaistniay, na ktrym Bismarck utworzy trjprzymierze. W czasie Bismarck Austria mgby nadal zosta spojrzany na jako German State; ale stopniowe wprowadzenie powszechnego prawa wyborcze przeksztacio kraj w parlamentarnego Babel, w ktrego German gos by ledwo syszalny. Z punktu widzenia rasowej polityki, to przymierze z Austria byo po prostu katastrofalne. Nowy Slavic Great Power zosta pozwolony, by dorosn blisko granic German Empire. Pniej , ktry ten Power zosta zwizany, by zaadoptowa do Germany nastawienie rne z tym z Russia, na przykad. Alliance w ten sposb zosta zwizany, by sta si pusty i sabszy, poniewa jedyni zwolennicy tego gubili ich wpyw i systematycznie byli wysuwani poza waniejszymi publicznymi biurami. Okoo roku 1900 Alliance z Austria ju wszed do tej samej fazy jako Alliance midzy Austria i Italy. Tutaj te tylko jedna alternatywa bya moliwa: Albo wzi stron Habsburg Monarchy albo podnosi protest przeciw uciskowi German elementu w Austria. Ale, oglnie rozmawiajc, kiedy bierze takiemu kursowi to jest zwizany w kocu, by zaprowadzi do otwartego konfliktu. Z psychologicznym punktem widzenia te, Triple spadki zgadzajce jako taki ograniczeniom przymierza jego sprzeciwia si obronie quo stanu. Ale, z drugiej strony, przymierze powikszy jego spjn si wicej strona zainteresowana w tym moe spodziewa si uy tego jako sposb docierania do jakiego praktycznego celu ekspansji. Tutaj, jako wszdzie

jeszcze, sia nie ley w obronie ale w ataku. Ta prawda zostaa rozpoznana w rnych wiartkach ale, niestety, nie przez tak zwany wybranych reprezentantw ludzi. Tak wczesny jak 1912 Ludendorff, ktry by wtedy Colonel i Officer sztabu generalnego, wskazanego te sabe cechy Alliance w memorandum, ktre on wtedy przysun. Ale oczywicie " mowie stanu" nie przymocowali jakiego znaczenia albo wartoci temu dokumentowi. Oglnie to wydawaoby si jak gdyby rozumuj byli wydzia, ktry dziaa tylko w przypadku zwykych miertelnikw ale, e to jest cakowicie nieobecne kiedy przychodzimy zaj si t gazi gatunku znanego jako " dyplomatw". To byo szczliwe dla Germany, e wojna 1914 wybucha z Austria jako jego bezporednia przyczyna, dla w ten sposb Habsburgs zosta zmuszony, by uczestniczy. Mia pocztek War byego inaczej, Germany byby zostawiony do jej wasnych zasobw. State Habsburg nigdy nie byby gotowy albo skonny, by wzi udzia w wojnie dla pocztku, ktrego Germany by odpowiedzialny. Co byo przedmiot tyle obmowa pniej w przypadku decyzji Italy mia miejsce, tylko wczeniejsze, w przypadku Austria. Inaczej mwic , jeli Germany zosta zmuszony, by pj do wojennego dla jakiego powodu jego wasnego, Austria pozostaby " neutralny" w porzdku, by ochroni pastwo przeciw rewolucji, ktra mogaby zacz si natychmiast, gdy wojna zacza si. Slav element wolaby rozwali monarchi dualistyczn w 1914 raczej ni pozwalaj to przyj do pomocy Germany. Ale w tamtym czasie byli tylko kilku, ktrzy zrozumieli wszystkie niebezpieczestwa i rozdranienia, ktre byy skutkiem przymierza z Danubian Monarchy. W pierwszy miejscu, Austria mia zbyt wielu wrogw, ktrzy niecierpliwie z niecierpliwoci oczekiwa, eby ci ludzie stopniowo rozwinli pewn animozj przeciw Germany, poniewa Germany by przeszkod do ich pragnie o tyle o ile to schronio monarchi dualistyczn przed rozpadaniem si na kawaki, skonsumowanie, ktre zostao spodziewa si dla i zatskniony dla na wszystkich stronach. Przekonanie rozwino si, e Vienna mgby zosta signity tylko przez przechodzenie przez Berlin. W drugi miejscu, przez zaadoptowa t polityk, e Germany zgubi jego najlepsze i obiecujcy szanse innych przymierzy. Na miejscu tych moliwoci teraz przestrzeg rosnce napicie w relacjach z Russia i nawet z Italy. I to pomimo faktu, e oglne nastawienie w Rome byo tylko jak yczliwe do Germany jako to byo wrogie do Austria, wrogoci, ktra leaa nieaktywny w indywidualnym Italian i wybucha gwatownie czasami.

Odkd handlowa i przemysowa polityka zostaa zaadoptowana, aden motyw nie zosta zostawiony dla prowadzenia wojny przeciwko Russia. Tylko wrogowie dwch krajw, Germany i Russia, mgby mie aktywne zainteresowanie w takiej wojnie w tych okolicznociach. Waciwie , to byli tylko Jews i Marxists, ktrzy sprbowali poruszy zo krew midzy dwoma States. W trzeci miejscu, Alliance utworzy trwae niebezpieczestwo do German bezpieczestwa; dla jakiego wielkiego Power, ktry by wrogi do Empire Bismarck mgby zmobilizowa mnstwo innych States w wojnie przeciw Germany przez obiecywanie im kuszcych upw na koszt Austrian sojusznika. To byo moliwe, by pobudzi cao Europy Wschodniej przeciw Austria, specjalnie Russia i Italy te. wiatowa koalicja, ktra rozwina si pod przywdztwem King Edward mogaby nigdy nie sta si rzeczywistoci, jeli sojusznik Germany, Austria, nie zaoferowa takiej pontnej perspektywy upu. To by ten fakt sam, ktry zrobi to moliwe, by czy tyle rnorodnych States z rozbienymi zainteresowaniami do jednej wsplnej falangi ataku. Kady czonek mgby spodziewa si wzbogaci si na koszt Austria, jeli on przyczy si do oglnego ataku przeciw Germany. Fakt, e Turkey by te cichym przyjciem do nieszczliwego przymierza z Austria powikszy niebezpieczestwo Germany do nadzwyczajnego stopnia. ydowskie midzynarodowe finanse potrzeboway t przynt Austrian dziedzictwa w porzdku, by przeprowadzi jego plany rujnowania Germany; poniewa Germany nie mia jeszcze nie poddanego do oglnej kontroli, ktr midzynarodowi kapitani finansw i handlu wiczyli przez innych States. W ten sposb to byo moliwe, by skonsolidowa t koalicj i zrobi to silne wystarczajco i odwane wystarczajco, przez czyst wag numerw, by przyczy si do cielesnego konfliktu z " rogatym" Siegfried.9) Przymierze z Habsburg Monarchy, ktrym I brzydziem si kiedy nadal w Austria, by temat powanego zainteresowania na mojej czci i spowodowa mnie, by pomedytowa na tym tak uparcie, e w kocu I przyszedem do wnioskw, ponad ktrym I wspomniaem. W maych okrgach, ktre I bywaem w tamtym czasie I nie ukryem mojego przekonania, e to grone porozumienie z State skazao, by zaama si te przynieliby katastrof do Germany, jeli ona nie uwolnia si od tego w sam por. Nigdy na chwil nie zadraem w tym mocnym przekonaniu, nawet kiedy burza wojny wiatowej wydawaa si zrobi wrak statku samego wydziau rozumowania i pooya lepy entuzjazm w jego miejscu, nawet midzy tymi

okrgami, gdzie najchodniejsze i najtwardsze obiektywne mylenie powinno trzyma koysanie. W rowach I wyraziem i przestrzegem moj wasn opini kiedykolwiek te problemy zostay poddany dyskusji. Trzymaem to, by opuci Habsburg Monarchy nie wczyliby adnej ofiary, jeli Germany mgby tym samym zmniejszy numer jej wasnych wrogw; dla milionw Germans, ktrzy ubrali stalowy hem zrobi tak nie walczy o utrzymanie zepsutej dynastii ale raczej dla zbawienia German ludzi. Przed War tam byli okazjach, na ktrych to wydawao si, e co najmniej jedna sekcja German spoeczestwa miaa jakie drobne obawy o politycznej mdroci przymierza z Austria. Od czasu do czasu German konserwatywne okrgi wyemitoway ostrzeenia przeciw byciu nad przekonany o wartoci tego przymierza; ale, jak kada inna sensowna sugestia zrobia w tamtym czasie, to zostao rzucone do wiatrw. Oglne przekonanie byo, e waciwe miary zostay zaadoptowane, by " zdoby" wiat, e sukces tych miar byby ogromny i ofiary bez znaczenia. Jeszcze raz , ktry " niewtajemniczony" laik mgby nie zrobi niczemu ale spostrzec jak " elekt" maszerowa prosto przed sob do katastrofy i zwabiajc ich ukochanych ludzi, by pj za nimi, poniewa szczury poszy za Pied Piper Hamelin. Jeli szukalimy gbszych ziem, ktre zrobiy to moliwe, by podrzuci na ludziach to absurdalne pojcie pokojowo zdobywania wiata przez handlow penetracj i jak to byo moliwe, by wysun utrzymanie wiata - pokoju jako narodowego celu, znajdziemy, e te ziemie leay w oglnym niezdrowym warunku, ktry nurtowa cae ciao German politycznej myli. Triumfalny postp technicznej nauki w Germany i cudownym rozwoju German przemysw i handel zaprowadziy nas, by zapomnie, e potny State by konieczny - wymagany tego sukcesu. Przeciwnie , pewne okrgi poszy mimo to daleko jako da upust teorii, e pastwo byo winnym jego bardzo istnieniu do tych zjawisk; e to bya, przede wszystek, ekonomiczna instytucja i powinno zosta utworzone zgodnie z ekonomicznymi zainteresowaniami. Dlatego, to zostao trzymane, pastwo byo uzalenione od ekonomicznej struktury. Ten warunek rzeczy zosta spojrzany na i pochwalony jako najzdrowszego i najnormalniejszego przygotowania. Teraz, prawda jest, e pastwo w si nie ma niczego w ogle, by zrobi z jakim okrelonym ekonomicznym pojciem albo okrelonym rozwojem gospodarczym. To nie powstaje od kompaktu zrobionego midzy stronami zawierajcymi umowy, w pewnym ustalonym zakres terenie, dla celu suenia ekonomicznych kocw. Pastwo jest spoecznoci

istot ycia, ktre maj pokrewne fizyczne i duchowe natury, zorganizowane dla celu ubezpieczania konserwacji ich wasnego rodzaju i pomc do speniania tych kocw, ktre Providence wyznaczy temu szczeglnemu wycigowi albo rasowej gazi. W ten i w ten sam, skam cel i znaczenie State. Dziaalno gospodarcza jest jedna z wiele pomocniczych rodkw, ktra jest konieczna dla osignicia tych celw. Ale dziaalno gospodarcza nie jest nigdy pocztkiem albo celem State, chyb, gdzie State pierwotnie zosta zaoony na faszywej i nienaturalnej podstawie. I to sam wyjania, dlaczego State jako taki nie robi niekoniecznie potrzebuje pewny ustalony zakres teren jako warunek jego ustanowienia. Ten warunek staje si konieczny - wymagany tylko midzy tymi ludmi, ktrzy dostarczyliby i ubezpieczyliby istnienie dla ich krewnych przez ich wasny przemys, ktry znaczy, e oni s gotowi, by kontynuowa walk o istnienie za pomoc ich wasnej pracy. Ludzie, ktrzy mog podkra si ich sposb, jak pasoyty, do ludzkiego pastwa i robi, e inni pracuj dla ich pod rnymi udawaniami mog utworzy State bez posiadania jakiego okrelonego ustalonego zakres terenu. To jest gwnie przydatne do ten pasoytniczy nard, ktry, szczeglnie w obecnych polowa czasu na uczciw porcj ludzkoci; Znacz Jews. Jewish State nigdy nie zosta ustalony zakresu w przestrzeni. To rozcigno si na caym wiecie, bez jakich granic w ogle i zawsze by utworzony od czonkostwa jednego wycigu wycznie. Wanie dlatego Jews zawsze tworzyli State w pastwo. Jedna z najbardziej pomysowych sztuczek kiedykolwiek zapisaa by, e pywania Jewish statku - - stan pod flag Religion i w ten sposb zabezpieczajc t tolerancj, ktr Aryans s zawsze gotow, by przyzna do rnych religijnych wiar. Ale Mosaic Law nie jest naprawd niW innego ni doktryna zachowania Jewish wycigu. Dlatego ten Law bierze wszystkie kule socjologicznej, politycznej i ekonomicznej nauki, ktra miej rodzi si gwnego koca w widoku. Instynkt dla zachowania one's wasnego gatunku jest najwaniejsz przyczyn, ktra zaprowadza do formacji ludzkich spoecznoci. Odtd pastwo jest rasowym organizmem i nie ekonomiczn organizacj. Rnica midzy dwoma jest tak wielka jak by niezrozumiay do naszych wspczesnych tak zwany " mw stanu". Wanie dlatego oni lubi uwierzy, e pastwo moe zosta utworzone jako ekonomiczna struktura, podczas gdy prawda jest, e to zawsze byo skutkiem wiczenia tych jakoci, ktre s cz woli, by zachowa gatunek i wycig. Ale te jakoci zawsze istniej i dziaaj przez bohaterskie cnoty i nie maj niczego, by zrobi z handlowym egoizmem; poniewa konserwacja gatunku zawsze zakada, e osoba jest gotowa, by

powici si. Taki jest znaczeniem linii poety: Transy nicht ihr setzet Und Leben ein, Transy euch wird Nie Leben gewonnen niewd. { And, jeli nie robisz stawce twojego ycia, Nigdy nie wygrasz ycia dla siebie.) 10) Ofiara indywidualnego istnienia jest konieczna w porzdku, by ubezpieczy konserwacj wycigu. Odtd to jest, e najwicej istotny warunek, poniewa ustanowienie i utrzymanie State jest pewnym uczuciem solidarnoci, zranionej w tosamoci charakteru i wycigu i w stanowczej gotowoci, by obroni te za wszelk cen. Z ludmi, ktrzy y z ich wasnego terenu to skocz si rozwojem bohaterskich cnt; z pasoytniczymi ludmi, ktrych to rozwinie sztukom wybiegu i racej perfidii, chyba, e przyznajemy si, e te cechy s wrodzone i, e zmieniajce polityczne formy, przez ktre sam pasoytnicze ekspresy wycigu s tylko zewntrznymi manifestacjami wrodzonych cech. Co najmniej w pocztku, formacja State moe wynikn tylko od manifestacji bohaterskich jakoci, o ktrych I rozmawiaem. I ludzie, ktrzy zawodz w walce o istnienie, to znaczy te, ktre staj si wasalami i tym samym s potpione, by znikn cakowicie wkrtce albo pniej, s ci, ktrzy nie pokazuj bohaterskich cnt w walce, albo tych, ktre daj si nabiera ofiary do perfidii pasoytw. I nawet w tym schykowym przypadku niepowodzenie nie jest tyle nalenoci, by brakowa intelektualnych wadz, ale raczej do braku odwagi i determinacji. Prba jest zrobiona, by ukry prawdziw natur tego braku przez mwienie, e to jest ludzkie uczucie. Jakoci, ktre s zatrudnione dla zaoenia i zachowania State nie maj odpowiednio prawie niczego, by zrobi z ekonomiczn sytuacj. I to wydatnie jest zademonstrowane przez fakt, e wewntrzna sia State tylko bardzo rzadko zbiega si z czym jest zawoany jego ekspansja ekonomiczna. Przeciwnie , s liczne przykady, by pokaza, e okres ekonomicznej pomylnoci wskazuje zbliany do upadku State. Jeli to byo poprawne, by przypisa zaoenie ludzkich spoecznoci ekonomicznym siom, wtedy wadza pastwa jako taki byaby w jego najwyszej tonacji podczas okresw ekonomicznej pomylnoci i nie vice versa. To jest specjalnie trudne, by zrozumie jak wiara, ktra pastwo jest przyniesione do istnienia i zachowany przez ekonomiczne siy mgby zyska walut w kraju, ktry da dowd przeciwiestwa w kadej fazie jego historii. Historia Prussia pokazuje sposb szczeglnie jasny i odmienny, e to nie ma moralnych cnt ludzi i nie od ich ekonomicznych okolicznoci, e State

jest utworzony. To jest tylko pod ochron tych cnt, e dziaalnoci gospodarcze mog by rozwinita i druga bd kontynuowali zakwitn, a czas przychodzi kiedy twrcze polityczne upadki pojemnoci. Z ten ekonomiczna struktura te przeamie, zjawisko, ktre teraz zdarza si w alarmujcym sposobie przed naszymi oczami. Dobro materialne ludzkoci moe prosperowa tylko w cieniu bohaterskich cnt. Moment oni staj si najwaniejszymi rozwaaniami ycia, ktre oni rozbijaj podstaw ich wasnego istnienia. Kiedykolwiek wadza polityczna Germany bya specjalnie silna ekonomiczna sytuacja te poprawia si. Ale kiedykolwiek ekonomiczne zainteresowania sam zajy pierwsze miejsce w yciu ludzi i cisny transcendentnymi ideaami do plecw.-ziemia, pastwo zaamao si i ekonomiczna ruina nastpia chtnie. Jeli rozwaamy pytanie czego te siy waciwie s, ktre s konieczny do tworzenia i zachowania State, znajdziemy, e oni s: Pojemno i gotowo, by powici osob do wsplnego dobrobytu. e te jakoci nie maj absolutnie niczego, by zrobi z ekonomi moe zosta udowodniony przez odnoszc si do prostego faktu, ktrego czowiek nie powica si dla dobra materialne. Inaczej mwic , on umrze dla ideau ale nie dla biznesu. Cudowny prezent dla publicznej psychologii, ktr English ma nigdy nie zosta pokazany lepszy ni wejcie, ktre oni przedstawili ich przypadek w wojnie wiatowej. Walczylimy o nasz chleb; ale English zadeklarowa, e oni walczyli o " wolno" i wcale nie dla ich wasnej wolnoci. Och, aden, ale dla wolnoci maych narodw. Ludzie niemieckiego wymiewali t bezczelno i zostali rozgniewani przez to; ale w robic tak oni pokazali jak polityczna myl spada midzy naszymi tak zwany dyplomatami w Germany nawet przed War. Ci dyplomaci nie mieli najdrobniejszego pojcia czego czym sia bya co przeniesiony ludzi, by stawa wobec mierci ich wasnej wolnej woli i determinacji. Tak dugo jak German ludzie, w War 1914, kontynuowa uwierzy, e oni walczyli o ideay oni nie ustpowali. Skoro tylko oni zostali powiedziani, e oni walczyli tylko dla ich codziennego chleba oni zaczli zrezygnowa z walki. Nasi zdolni " mowie stanu" znacznie zostali zadziwieni w tej zmianie uczucia. Oni nigdy nie zrozumieli, e skoro tylko czowiek jest zawoany na walczy o czysto materialne przyczyny on uniknie mierci jako najlepiej on moe; poniewa mier i zadowolenie materiau owocuje zwycistwa s cakiem niezgodne pojcia. Najkruchsza kobieta stanie si bohaterk kiedy ycie jej wasnego dziecka jest na stosie. I tylko wola, by uratowa wycig i rodzim ziemi albo

pastwo, ktre oferuje ochron wycigowi, ma wszystkie wieki bye pragnienie, ktre zmusio ludzi stawa wobec broni ich wrogw. Co nastpowanie moe zosta proklamowane jako prawda ta zawsze obowizuje: State nigdy nie powsta od handlowych przyczyn dla celu pokojowo suenia handlowych kocw; ale States zawsze powstawali od instynktu, by utrzyma rasow grup, czy ten instynkt manifestuj si w bohaterskiej kuli albo w kuli sprytnego i szykany. W pierwszy przypadku mamy Aryan States, opartych na zasadach pracy i kulturalnego rozwoju. W drugi przypadku mamy Jewish pasoytnicze kolonie. Ale skoro tylko ekonomiczne zainteresowania zaczynaj przewyszy przez rasowe i kulturalne instynkty w ludziach albo State, te ekonomiczne zainteresowania rozluniaj przyczyny to prowadzenie do ujarzmienia i ucisku. Wiara, ktra zwyciya w Germany przed War, e wiat mgby zosta otworzony i nawet zosta zdobyty dla Germany przez system pokojowej handlowej penetracji i kolonialna polityka bya typowym symptomem, ktry wskazywa upadek tych prawdziwych jakoci dziki, ktremu States s utworzeni i s zachowani i s wskazani te upadkiem tego wgldu, siy woli i praktycznej determinacji, ktra nale do tych jakoci. Wojna wiatowa z jego konsekwencjami, by naturalna likwidacja tego upadku. Do kogo, kto nie przemyla sprawy gboko, tego nastawienia German ludzi - ktry by cakiem oglny - musia wydawa si nierozpuszczaln zagadk. Mimo tego sam Germany by wspaniaym przykadem imperium, ktre zostao urose czysto przez polityk wadzy. Prusy, ktre byy generatywna komrka German Empire, zostay utworzone przez wspaniae bohaterskie czyny i nie przez finansowy albo handlowy kompakt. I sam Empire by ale wspaniaa rekompensata dla przywdztwa, ktre zostao prowadzone na polityce wadzy i wojskowej dzielnoci. Jak wtedy to zdarzyo si, e polityczne instynkty tego ten sam German ludzie stali si tak degenerowa si? Poniewa to nie byo zaledwie jedno odizolowane zjawisko, ktre wskazao do tego schyku, ale niezdrowe symptomy, ktre ukazay si w alarmowaniu numerw, teraz zupenie ponad pastwo, albo weraniu si do ciao narodu jak gangrenowy wrzd. To wydawao si jak gdyby wszystek - nurtowa jaki toksyczny pyn zosta wstrzyknity przez jak tajemnicz rk do krwiobiegu tego jednego raz bohaterskie ciao, powodujc pezajcy parali, ktry oddziaa na powd i elementarny instynkt zachowawczy. Podczas lat 1912-1914, ktrego I zastanowiem si wiecznie na tych problemach, ktre

wizay si z polityk trjprzymierza i polityka gospodarczego wtedy cignitego przez German Empire. Jeszcze raz I przyszedem do wniosku, e jedyne wytumaczenie tej zagadki leao w operacji tej siy, ktr I ju staem si zaznajomi z w Vienna, chocia od rnego kta wizji. Sia, do ktra I odnosz si bya Marxist nauczaniem i Weltanschhauung i jego zorganizowanym dziaaniem przez nard. Przez drugi raz w moim yciu I zanurkowaem gboko do badania tego niszczcego nauczania. To razem , jednake, I nie zostaem popdzony przez badanie pytania przez wraenia i wpywy mojego codziennego rodowiska, ale zostaem skierowany raczej przez obserwacj oglnych zjawisk w politycznym yciu Germany. W siganiu znw do teoretycznej literatury tego nowego wiata i usiowaniu dosta jasny widok moliwych konsekwencji jego nauczania, I porwnaem teoretyczne zasady Marxism z zjawiskami i wydarzenia przyniosy przez jego dziaalnoci w politycznym, kulturalnym i ekonomicznych kulach. Przez pierwszy raz w moim yciu I teraz zwrciem si moj uwag do wysikw, ktre byy robione, by pokona tego uniwersalnego szkodnika. Studiowaem wyjtkow legislacj Bismarck w jego oryginalnym pojciu, jego operacji i jego skutkach. Stopniowo I utworzyem podstaw dla moich wasnych opinii, ktrych udowodni tak stay jak skaa, wic, e nigdy odkd maj I musiaem zmieni moje nastawienie do oglnego problemu. Te zrobiem dalej i bardziej gruntowna analiza relacji midzy Marxism i Jewry. Podczas mojego pobytu w Vienna I uwaaem Germany za niewzruszony kolos; ale nawet wtedy powane wtpliwoci i obawy czsto przeszkodziyby mnie. W moim wasnym umyle i w mojej rozmowie z moim maym okrgiem znajomych I skrytykowaem polityka zagranicznego Germany i niewiarygodnie pobien drog, wedug mojego mylenia, w ktrego Marxism zosta handlowany z, chocia to by wtedy najwaniejszy problem w Germany. Nie mgbym zrozumie jak oni mogliby potkn si zawizany oczu do rodka tego niebezpieczestwa, skutki, ktrych bd wane, jeli otwarcie zadeklarowane cele Marxism mogy zosta zawinity do praktyki. Nawet tak wczesny jak ten raz I ostrzegem ludzi dookoa mnie, tylko jako I teraz ostrzegam szersz widowni, przeciw temu uspokajajcemu sloganowi wszystkiej leniwej i sabej natury: Nic nie moe sta si nam. Podobne umysowe zakaenie ju zniszczyo potne imperium. Czy Germany moe uciec operacj tych praw, do ktrych wszystkie inne ludzkie spoecznoci s zalene? W latach 1913 i 1914 I wyraziem moj opini przez pierwszy raz w rnych okrgach,

ktrych troch teraz jest czonkowie National Socialist Movement, e problem jak przyszo German narodu moe zosta zabezpieczona jest problem z jak Marxism moe zosta eksterminowany. Rozwayem katastrofaln polityk trjprzymierza jako jedna z konsekwencji bdca skutkiem rozpadajcych skutkw Marxist nauczania; poniewa alarmujca cecha bya, e to nauczanie niewidzialnie korumpowao zaoenia zdrowego politycznego i ekonomicznego widoku. Te, ktry by sob zanieczyciy czsto nie uwiadomili sobie, e ich cele i dziaania wyniky z tego Weltanschhauung, ktrego oni inaczej otwarcie wyrzekli si. Dugo przed wtedy duchowy i moralny upadek German ludzi zacz si, chocia te, ktre zostay dotknite przez niezdrowy schyek byy czsto niewiadome - jak czsto zdarza si - si, ktre rozbijay ich bardzo istnienie. Czasami oni sprbowali wyleczy chorob przez leczenie symptomw, ktre zostay wzite jako przyczyna. Ale odkd nikt nie rozpozna, albo nie chcia rozpozna, prawdziwa przyczyna choroby w ten sposb combating Marxism nie by aden wicej efektywnego ni aplikacja maci jakiego znachora. Rozdzia Five: Podczas haaliwych lat mojej modziey nic nie zwilyo moich dzikich duchw tyle jako myle, e I zostaem urodzony jednoczenie kiedy wiat oczywicie zdecydowa si nie wznie troch wicej wity sawy oprcz na cze ludzi biznesu i urzdnikw State. Burza historycznych osigni wydawaa si trwale opa, tyle, eby przyszo ukazaa si, by nieodwoalnie zosta dostarczona ponad do czego zosta zawoany pokojow konkurencj midzy narodami. To po prostu znaczyo system wzajemnej eksploatacji wykorzystanie przez oszukaczy sposb, zasad uciekania si do uycia siy w obronie wasnej formalnie wyczony. Indywidualne kraje coraz wicej przyjy pojawienie si przedsiwzi handlowych, chwytajc teren i klientw i ustpstwa od siebie pod jakim i kadym rodzajem pretekstu. I to zupenie zostao wystawione do akompaniamentu gonego ale nieszkodliwego krzyczenia. Ten trend spraw wydawa si przeznaczony, by rozwin si stale i trwale. Majc poparcie publicznej aprobaty, to wydawao si zwizany w kocu, by przeksztaci wiat do mamuciego domu towarowego. W westybulu tego orodka handlu byyby rzdy monumentalnych popiersi, ktre przyznayby niemiertelno na tych spekulantach, ktrzy udowodnili si najbystrzejsi w ich

handlu i tych administracyjnych urzdnikach, ktrzy byli widocznymi si najnieszkodliwszy. Sprzedawcy mogliby zosta reprezentowany przez English i administracyjnych funkcjonariuszy przez Germans; podczas gdy Jews byliby powiceni do niedochodowego odwiedzania wasnoci indywidualnej, poniewa oni stale wyznaj, e oni nie robi adnych dochodw i zawsze s odwiedzeni na do" zapaci". Ponadto oni maj korzy bycia dowiadczony w jzykach obcych. Dlaczego I nie mgbym zosta noszony sto lat temu? Spytaem si. Gdzie o czasie Wars Liberation, kiedy czowiek by nadal jakiej wartoci, chocia on nie mia adnego " biznesu". W ten sposb I mylaem to le zasuony na raz pecha, e I przyjechaem zbyt pny na tym ziemskim globie i I czuem chagrined w pomyle, ktremu moje ycie musiaoby prowadzi jego kurs wzdu pokojowych i uporzdkowanych linii. Jako chopiec I byem wszystek oprcz pacyfisty i wszystkie prby zrobi, e jestem tak okazany daremny. Wtedy Boer War przyszed, jak ogie byskawicy na daleko horyzont. Dzie za dniem I przygldaem si uwanie w gazetach i I prawie " poar" telegramy i komunikaty, uradowane, by pomyle, e I mgbym wiadczy t bohatersk walk, chocia od tak wielki odlego. Kiedy Russo Japanese War przyszed I byem starszy i lepszy zdolny, by sdzi dla siebie. Dla narodowych powodw I wtedy wziem stron Japanese w naszych dyskusjach. Spojrzaem na klsce Russians jako uderzenia do Austrian Slavism. Wiele lat przeszo midzy tym razem i moim nadejciem w Munich. Teraz uwiadomiem sobie, e co I dawniej uwierzyem by niezdrowym schykiem by tylko cisza przed burz. Podczas mojego Vienna dni Balkans byli ju w ucisku tej parnej przerwy, ktra zapowiada gwatown burz. Tutaj i tam bysk byskawicy mgby czasami zosta widziany; ale to szybko znikno w gronym mroku. Wtedy Balkan War wybuch; i z ten pierwszy porywy nadchodzcego tornada rozcigno si przez wysoce zawizanego Europe. W nadarzajcych spokojnych ludziach czutych atmosfer uciliw i zapowiadajc, tyle wic, e sens zagraajcej katastrofy sta si przeksztacony do uczucia niecierpliwego expectance. Oni zayczyli, e Heaven da wolne wodze fatum, ktre mogoby teraz ju nie zosta powcignite. Wtedy pierwszy wielki rygiel byskawicy uderzyo ziemi. Burza stuka si i grzmot nieb zmiesza z rykiem armat w wojnie wiatowej. Kiedy wiadomo przysza do Munich, e Archduke Franz Ferdinand zosta zamordowany, I byem w domu caym dniem i nie dostaem szczegw jak to zdarzyo si. W po pierwsze I baem si, e strzay mogy zosta strzelany przez jakich German Austrian studentw, ktrzy

zostali pobudzeni do stanu wciekego oburzenia przez uporczywe profesjonalny Slav dziaalnoci Heir do Habsburg Throne i dlatego zayczyem uwolni German populacj od tego wewntrznego wroga. To byo cakiem atwo, by wyobrazi sobie co skutek takiej pomyki byby. To sprowadzio now fal przeladowania, motywy, ktrych " byyby usprawiedliwione" przed caym wiatem. Ale wkrtce nastpnie I usyszaem imionom o przypuszczonym jak rwnie mordercw, e oni zostali wieani, by by Serbs. Czuem si nieco dumbfounded w twarzy nieubaganej zemsty, ktr Destiny wyadowa. Najwikszy przyjaciel Slavs pad ofiar kuli Slav patriotw. To jest niesprawiedliwe do rzdu Vienna tego razu teraz, by wini to dla formy i tenora ultimatum, ktre wtedy zostao przedstawione. W podobnej pozycji i pod podobnymi okolicznociami, aden inny Power w wiecie nie zadziaaby inaczej. Na jej poudniowych granicach Austria mia nieugitego miertelnego wroga, ktry pozwala sobie na czyny prowokacji przeciw monarchii dualistycznej w odstpach, ktrego stawa si coraz bardziej czsty. Ta uporczywa linia zachowania nie byaby odprona do nadejcia waciwego momentu dla zniszczenia Empire. W Austria by dobry powd, by ba si, e, pno, ten moment przyszedby z mierci starego Emperor. Raz to miao miejsce, to byo cakiem moliwe, e Monarchy nie bdzie w stanie si, by oferowa jaki powany opr. Poniewa jakie lata po pastwo tak zupenie zostay zidentyfikowane z osobowoci Francis Joseph, e, w oczach wielkiej masy ludzi, mier tej czcigodnej personifikacji Empire byaby rwnoznaczna do mierci samego Empire. Naprawd to byo jedno z zdolnych sztuczek Slav polityki, by sprzyja wraenie, e Austrian State by winnym jego bardzo istnieniu wycznie do cudw i rzadkich talentw tej monarchy. Ten rodzaj pochlebstwa by szczeglnie mila widziany w Hofburg, wszystkim wicej, poniewa to nie miao adnej relacji w ogle do usug waciwie oddanych przez Emperor. aden wysiek w ogle nie zosta zrobiony, by umieci ostronie przygotowane do, ktre leao schowany w tym chwalcym wysawianiu. Jeden fakt, ktry cakowicie zosta przeoczony, by moe umylnie, by, e wicej Empire pozosta zaleny na tak zwany administracyjnych talentach" najmdrzejszy Monarch wszystkich czasw, katastrofalny byby sytuacj kiedy Fate przyszed zapuka przy drzwiach i daniem jego hod. Czy to byo moliwe nawet, by wyobrazi sobie Austrian Empire bez jego czcigodnej linijki? Zrobiby tragedii, ktra zdarzya si Maria Theresa by powtrzony natychmiast? To jest naprawd niesprawiedliwe do k rzdowych Vienna, by wymwi ich z

namawianiem wojny, ktra mogaby zosta zapobiega. Wojna zostaa z pewnoci przyjdzie. By moe to mogoby zosta odoone przez rok albo dwa w najwicej. Ale to zawsze byo nieszczcie German, jak rwnie Austrian, dyplomaci, e oni usiowali pooy nieuniknionego dnia rachunku, z skutkiem, e oni w kocu zostali zmuszeni, by dostarczy ich uderzenie w najniewczeniejszym momencie. aden. Te, ktry nie aowa, e ta wojna nie bdzie powinna mie odwag, by wzi na si. Te konsekwencje musiay koniecznie znaczy ofiar Austria. I nawet wtedy wojna przyszaby, nie jako wojnie, w ktrej wszystkie narody byyby obwizane przeciw nam ale w formie rozbioru Habsburg Monarchy. W tym przypadku powinnimy musie zdecydowa si, czy powinnimy przyj do pomocy Habsburg albo odsuwa si jako widze, z naszymi rkami zoeni i w ten sposb pozwoleni Fate, by prowadzi jego kurs. Tylko te, ktre s najgoniejsze w ich dzisiaj przeklestw i robi wielk parad mdroci w osdzajc, e przyczyny wojny s ten sam ludmi, ktrych kolaboracja byli miertelny czynnik w sterowaniu statkiem do wojny. Dla kilka dekad poprzednio German Social Democrats poruszali w skrytej i sualczej drodze dla wojny przeciw Russia; podczas gdy German Party Centre, z religijnymi kocami w widoku, pracowa, by zrobi Austrian State gwne centrum i punkt zwrotny German polityki. Konsekwencje tego szalestwa teraz miay, by by borne. Co przyszo zostaby z pewnoci przyjdzie i w adnym wypadku mgby to zosta uniknity. Bd German Government lea na gorcego uczynku, e, zaledwie dla zachowywania pokoju za wszelk cen, to kontynuowao zatskni za okazjach, ktry byy yczliwe dla dziaania, dostaego motany w przymierzu dla celu zachowywania pokoju wiata i w ten sposb w kocu sta si ofiar wiatowej koalicji, ktra sprzeciwia si German wysikowi dla utrzymania pokoju i zosta zdecydowany, by spowodowa wojn wiatow. Vienna Government tego razu sformuowa jego ultimatum w mniej drastycznych okresach, ktre nie zmieniyby sytuacji w ogle: ale taki kurs mgby pobudzi publiczne oburzenie. Dla, w oczach wielkich mas, ultimatum byo zbyt umiarkowane i na pewno nie nadmierny albo brutalny. Te, ktre zaprzeczyyby tego dzisiaj s albo prostaczki z sabymi pamiciami bo inaczej umylni kamstwo - handlarze. War 1914 by na pewno nie zmuszony na masach; to nawet zostao zapragnite przez caych ludzi.

Byo pragnienie, by sfinalizowa oglne uczucie niepewnoci raz na zawsze. I to jest tylko w wietle tego faktu, e moemy zrozumie jak wicej ni dwch milion German ludzi i modziecy dobrowolnie doczyli do kolorw, gotowy, by zrzuci ostatni kropl ich krwi dla przyczyny. Dla mnie te godziny przyszy jako oswobodzenie od strapienia, ktre zwayo na mnie podczas dni mojej modziey. Nie jestem zawstydzony, by uzna dzisiaj, e I zostaem nie panowany nad sob przez entuzjazm momentu i, e I sank na moich kolanach i podzikowanym Heaven z peni mojego serca dla przysugi bycia pozwolony, by y w takim razie. Walczy o wolno wybucha na niezrwnanej skali w historii wiata. Od momentu, ktry Fate wzi ster w rce przekonanie uroso midzy mas ludzi, e teraz to nie byo pytanie decydowania przeznacze Austria albo Serbia ale, e bardzo istnienie German samego narodu byo na stosie. W kocu , po wielu latach lepoty, ludzie widzieli wyranie do przyszoci. Dlatego, prawie natychmiast, gdy olbrzymia walka zacza si, nadmierny entuzjazm zosta zastpiony przez wicej sumienny i pasowany na pton, poniewa podniesienie popularnego ducha nie byo zwykym przemijajcym szaem. To byo jedyne, e waga sytuacji powinna zosta rozpoznana. W tamtym czasie by, oglnie rozmawiajc, nie najdrobniejsze przeczucie albo pojcie jak dugo wojna mogaby trwa. Ludzie marzyli o onierzach bdcy do domu przez Christmas i, e wtedy oni streciliby ich codzienn prac w pokoju. Jakiekolwiek pragnienia ludzkoci, e to bdzie miao nadziej dla i sdzi w. Przytaczajca wikszo ludzi miaa dawno to wyhodowane zmczone wiecznej niepewnoci w oglnym warunku publicznych spraw. Odtd to byo tylko naturalne, e nikt nie uwierzy, e Austro Serbian konflikt mgby zosta pooony na pce. Dlatego oni zaczekali z niecierpliwoci na radykaln osad ksigowoci. Te naleaem do miliona, ktry pragn to. Moment wiadomo Sarajevo obraaj docierany do Munich, e dwa pomysy weszy do mojego umysu: Pierwszy, ktry wojna bya cakowicie nieunikniony i, drugi, e State Habsburg teraz byby zmuszony, by uhonorowa czyj podpis do przymierza. Dla czego I baem si najwicej by, e jeden dzie, ktry sam Germany, by moe w wyniku Alliance, staby si wczy w konflikcie pierwszy bezporedniej przyczyny, ktrej nie oddziaali na Austria. W takim wariancie, I baem si, e Austrian State, dla domowych politycznych powodw, znajdzie si niezdolny, by zdecydowa si na korzy jego sojusznika. Ale teraz to niebezpieczestwo

zostao usunite. Stary State zosta zmuszony, by walczy, czy to zayczyo zrobi tak albo nie. Moje wasne nastawienie do konfliktu byo jednakowo proste i jasne. Uwierzyem, e to nie by przypadek Austria walczcego, by dosta satysfakcj z Serbia ale raczej przypadek walczy Germany o jej wasne istnienie - German nard dla jego wasnego, by - by - albo-nie - do - by, dla jego wolnoci i dla jego przyszoci. Praca Bismarck musi teraz zosta noszona. Mody Germany musi pokaza si godnego krwi zrzuci przez naszych ojcw na tyle bohaterskim polu bitwy, od Weissenburg do Sedan i Paris. I, jeli ta walka bdzie powinna przynie nam zwycistwo nasi ludzie znw zalicz si pierwszy midzy wielkimi narodami. Tylko wtedy German Empire mg podkreli si jako potny mistrz pokoju, bez koniecznoci ograniczania codziennego chleba jego dzieci dla utrzymywania pokoju. Jako chopiec i jako mody czowiek, I czsto zatskniem dla okazji udowodni, e mj narodowy entuzjazm nie by zwyky parujc. Wiwatowanie czasami wydawao si do mnie by pewnym rodzajem grzesznej pobaliwoci, chocia I nie mgbym da jakiego usprawiedliwienia dla tego uczucia; dla, mimo tego, ktre ma prawo, by wykrzycze to triumfalne sowo, jeli on nie wygra prawa do tego tam, gdzie nie ma adnego udawa si i, gdzie rka Goddess Destiny kadzie prawd i szczero narodw i ludzi przez jej nieubagan prb? Tylko jako miliony innych, I czuem dumn rado w byciu pozwolony, by przej przez t prb. Tak czsto zapiewaem ber Deutschland Alles i tak czsto ryknem Heil, e I teraz mylaem, e to byo jako pewnego rodzaju retro aktywnego wdziku, e I zostaem przyznany prawo ukazywania przed Court Eternal Justice, by powiadczy do prawdy tych sentymentw. Jedna rzecz bya jasna do mnie od bardzo pocztek, mianowicie, e ostatecznie wojny, ktra teraz wydawaa si nieunikniony, moje ksiki byyby musiane, by zosta rzucona na bok natychmiast. Te zrozumiaem, e moje miejsce bdzie musiao by tam, gdzie wewntrzny gos sumienia zawoa mnie. Zostawiem Austria gwnie dla politycznych powodw. Co dlatego mogoby by bardziej racjonalne ni, e I powinienem zawin do praktyki logiczne konsekwencje moich politycznych opinii, teraz, e wojna zacza si. Nie miaem adnego pragnienia, by walczy o przyczyn Habsburg, ale I zostaem przygotowany, by umrze kiedykolwiek dla moich wasnych krewnych i Empire, do ktrego oni naprawd naleeli. Na August 3rd, 1914, I przedstawiem piln petycj do His Majesty, King Ludwig III, proszc, by by dozwolony, by serwowa w Bavarian puku. W tamtych dniach Chancellery mia

jego rce cakiem w peni i dlatego I byem wszystek wicej spodoba si kiedy I otrzymaem odpowied dzie pniej, e moja proba zostaa przyznana. Otworzyem dokument z rkami drenia; i adne sowa kopalni nie mogyby teraz opisa satysfakcj, ktr I czuem si dalej, e czytajc, e I zostaem pouczony, by zgosi si Bavarian pukowi. W kilka dni I nosiem ten uniform, ktry I byem nie pooy czsto znw przez prawie sze lat. Dla mnie, co do kadego German, pamitny okres mojego ycia teraz zacz si. Twarz w twarz z t potn walk, wszystka przeszo odpada do zapomnienia. Z smutn dum I ogldam si za siebie tego dnia, specjalnie, poniewa teraz zbliamy si do dziesity rocznicy tego pamitnego wydarzenia. Odwouj te wczesne tygodnie wojny kiedy los rodzaju pozwoli mnie, by wzi moje miejsce w tej bohaterskiej walce midzy narodami. Poniewa scena rozwija si przed moim umysem, to wydaje si tylko jak wczoraj. Widz si midzy moimi modymi towarzyszami na naszym pierwszy widrze parady i tak dalej do w kocu dzie przyszed, na ktrym, ktry mielimy odej dla przodu. Wsplnie z inny, I miaem, e jeden martwi si podczas tamte dni. To by strach, e moglibymy przyjecha zbyt pny dla walki na przodzie. Wielokrotnie ta myl przeszkodzia mnie i kade ogoszenie zwyciskiego zaangaowania zostawionego gorzki smak, ktry powikszy si jako wiadomo dalej zwycistwa przyjechay. Wreszcie dzie przyszed kiedy zostawilimy Munich na usudze wojny. Przez pierwszy raz w moim yciu I widziaem Rhine, poniewa podrowalimy ku zachodowi, by sta si stra przed t historyczn German rzek przeciw jego tradycyjnemu i zachannemu wrogowi. Poniewa pierwszy mikkie promienie soca rana przedzierao si przez lekk mg i wyjawio nam Niederwald Statue, zgodnie cay pocig oddziau wama si do napi Die Wacht jestem Rhein. Wtedy czuem si jak gdyby moje serce nie mogo zawrze jego ducha. I wtedy nastpiony zwilyj, zimnej nocy w Flanders. Maszerowalimy w ciszy przez noc i, poniewa soce rana przyszo przez mg elazne pozdrowienie nagle pko ponad naszymi gowami. Szrapnel eksplodowa w naszym rodku i prys lin w wilgotnej ziemi. Ale zanim dym eksplozji znikn dziki Hurrah bd skrzyczany z dwa sto garde, w odpowiedzi na to pierwszy pozdrowienie Death. Wtedy zacz pogwizdywa kuli i prosperowania armat, krzyczenia i zapiewania bojownikw. Z oczami wysilajcymi gorczkowo, nacisnlimy naprzd, szybszy i szybszy, a w kocu przyszlimy zamkn si - powiartowa walk, tam poza burak - pole i ki. Wkrtce napicia piosenki dotary do nas z daleka. Coraz bliej , od przedsibiorstwa do

przedsibiorstwa, to przyszo. I kiedy Death zacz zrobi zamieszanie w naszych szeregach przekazalimy piosenk do tych obok nas: Deutschland, ber Deutschland Alles, ber Alles w Welt der. Po czterech dniach w rowach wrcilimy. Nawet nasz krok ju nie by czym co to byo. Chopcy siedemnastu teraz spojrzeli jak uroli ludzie. onierze Regiment List 11) waciwie nie zostay szkolony w sztuce wojny, ale oni wiedzieli jak umrze jak starzy onierze. To by pocztek. I w ten sposb nielimy z roku na rok. Uczucie przeraenia zastpio romantycznego ducha walki. Entuzjazm ochon stopniowo i obfite duchy zostay stumione przez strach kiedykolwiek - obecnego Death. Czas przyszed kiedy powsta w kadym jeden z nas konflikt midzy pragnieniem do samoobrony i rozmowy obowizku. I I musiaem przej przez ten konflikt take. Poniewa Death szuka jego zdobycz wszdzie i niemiosiernie bezimienny Something zbuntowa si w sabym ciele i sprbowa wprowadzi si pod imieniem zdrowego rozsdku; ale w rzeczywistoci to by Fear, ktry przyj ten paszcz w porzdku, by narzuci si osobie. Ale wicej gosu, ktry doradzi rozwag powikszyo jego wysiki i janiejszego i pobudka staa si jego odwoaniem si, opr sta si wszystkim silniejszym; do w kocu wewntrzny konflikt by nad i rozmowa obowizku bya triumfalna. Ju w zimie 1915-16 I przyszedem przez t wewntrzn walk. Wola podkrelia jego niezaprzeczalne panowanie. Podczas gdy w wczesnych dniach I poszedem do walki z rozwesela i miech, I byem teraz naogowo spokojny i stanowczy. I ten nastroisz wycierpiae. Fatum mogoby teraz pooy mnie przez kocow prb bez moich nerww albo powodu zaamujcego. Mody ochotnik sta si starym onierzem. Ta ta sama transformacja miaa miejsce przez ca armi. Staa walka zestarzaa si i wzmocnia to i utwardzia to, eby to nie ustpowao i nieustraszony przeciw kademu atakowi. Tylko teraz byo to moliwe, by osdza t armi. Po dwch i trzech latach cigej walki, zostawszy rzucony do jednej bitwy po innym, stajcej dzielnie przeciw wyszym numerom i wyszemu uzbrojeniu, cierpic gd i pozbawienie, czas przyszed kiedy mgby oszacowa warto tej pojedynczej siy walki. Przez tysic lat przyj nikt nie bdzie omielaj si rozmawia o bohaterstwie bez odwoywania German Army wojny wiatowej. I wtedy od przymionej przeszoci pojawi si niemierteln wizj tych staych szeregw hemw stali, ktre nigdy nie cofny si i nigdy nie osaby. I tak dugo jak Germans yj oni bd dumni, by zapamita, e ci ludzie byli synami ich

przodka. Byem wtedy onierzem i nie zayczyem zmiesza si w polityk, wszystko tak, poniewa czas by niewczesny. Nadal wierz, e najskromniejszy stajenny tamtych dni suy jego krajowi lepszemu ni najlepszy, mwmy," parlamentarni delegaci. Moja nienawi dla tego footlers nie bya nigdy wiksz ni w tamtych dniach kiedy wszyscy przyzwoici ludzie, ktrzy co mieli, by powiedzie powiedzieli to bezporednie w twarzy wroga; albo, nie zdoa tego, trzyma ich usta zamkn si i wypeni swj obowizek, gdzie indziej. Wzgardziem tych politycznych facetw i, jeli I postawiem na swj I utworzybym ich do Labour Battalion i dany im okazj gaworzenia pomidzy si do zawartoci ich serc, bez obrazy albo szkody do przyzwoitych ludzi. W tamtych dniach I nie dbaem niczego dla polityki; ale I nic nie poradzi na tworzenia opinii na pewne manifestacje, ktre dotkny nie tylko cay nard ale te nas suy w wojsku szczeglnie. Byy dwie rzeczy, ktre spowodoway mi najwikszy niepokj w tamtym czasie i, ktry, ktry I przyszedem dotyczy jako szkodliwy do naszych zainteresowa. Wkrtce po naszej pierwszy serii zwycistw pewna sekcja Press ju zacza rzuci zimn wod, kapanie przez kapanie, na entuzjazmie spoeczestwa. W pierwszym to nie byo oczywiste do wielu ludzi. To zostao zrobione pod mask dobrych zamiarw i ducha zaniepokojonej troski. Spoeczestwo zostao powiedziane, e due witowania zwycistw byy nieco nie na miejscu i nie byy godnymi wyraeniami ducha wielkiego narodu. Hart i dzielno German onierzy byy akceptowanymi faktami, ktre nie zrobiy niekoniecznie domagaj si wybuchw witowania. Ponadto, to zostao spytane, co obca opinia musiaaby powiedzie o tych manifestacjach? Obca opinia nie zareagowaaby korzystniej do spokojnej i trzewej formy witowania raczej ni do wszystkiego tego dzikiego rozradowania? Pewnie czas przyszed - wic Press owiadczy - dla nas Germans, by zapamita, e ta wojna nie bya nasz prac i, e odtd potrzebuje nie czu si wstydu w deklarowaniu naszej gotowoci, by zrobi nasz udzia do wykonywania zrozumienia midzy narodami. Dla tego powodu to nie byoby mdre, by wybrudzi promienne czyny naszej armii z niewaciwym rozradowaniem; co do reszty wiata nigdy nie zrozumieliby tego. Ponadto, nic wicej nie jest docenione ni skromnoci, z ktr prawdziwy bohater cicho i skromnie niesie i zapomina. Taki by gwn treci ich ostrzeenia. Zamiast apania tych facetw przez ich dugie uszy i pocigania ich do jaki rw i robienia ptli sznura dookoa ich szyi, eby zwyciski entuzjazm narodu powinien ju nie obrazi estetyczne wraliwoci tych rycerzy pira, oglna kampania prasowa teraz zostaa pozwolona, by

pj dalej przeciw czemu zosta zawoany " niewaciwe" i " niewyniose" formy zwyciskiego witowania. Nikt nie wydawa si mie najsabszy pomys, e kiedy publiczny entuzjazm raz jest zwilony, nic nie moe rozpali to znw, kiedy konieczno powstaje. Ten entuzjazm jest zadurzeniem alkoholem i musi zosta utrzymany w tej formie. Bez poparcia tego entuzjastycznego ducha jak to byoby moliwe, by wycierpie w walce, ktra, wedug ludzkich standardw, zrobia takie ogromne dania na duchowej wytrzymaoci narodu? Jedyny zostaem zaznajomiony z psychologi obszernych mas nie wiedzie, e w takich przypadkach magnaminous " estetyka" nie moe powachlowa ognia, ktry jest potrzebowany, by trzyma elazo gorce. W moich oczach to bya nawet pomyka nie sprbowa podnosi tonacj publicznego entuzjazmu nadal wyszego. Dlatego I nie mgbym wcale nie zrozumie, dlaczego sprzeczna polityka zostaa zaadoptowana, to znaczy, polityka zwilania publicznego ducha. Inna rzecz , ktra zirytowaa mnie bya sposobem, w ktrym Marxism zosta dotyczony i przyja. Mylaem, e wszystko to udowodnio jak mae oni wiedzieli o Marxist pladze. To zostao uwierzone w wszystk powag, e zniesienie rozrnie przyjcia podczas War zrobio, e Marxism jest agodn i umiarkowan rzecz. Ale tutaj nie byo adnego pytania przyjcia. Byo pytanie doktryny, ktra bya objaniana dla wyranego celu zaprowadzania ludzkoci do jego zniszczenia. Sens tej doktryny nie zosta zrozumiany, poniewa nic nie zostao powiedziane o tej stronie pytania w naszych Jew jad uniwersytetach i, poniewa nasi butni biurokratyczni urzdnicy nie myleli tego warta chwila, e, by przeczyta w gr temat, ktry nie zosta przepisany w ich uniwersyteckim kursie. Ten potny rewolucyjny trend szed dalej obok ich; ale ci " intelektualici" nie raczyliby, by da to ich uwag. Wanie dlatego przedsiwzicie State prawie zawsze opnia si za prywatna przedsibiorczo. Tych szlacht raz moe naprawd powiedzie, e ich maksyma jest: Co czego nie znamy nie przeszkodzi nas. W August 1914 German pracownik zosta spojrzany na jako stronnik Marxist socjalizmu. To by gruby bd. Kiedy te prorocze godziny witay German pracownik pozby si toksycznych uciskw tej plagi; inaczej on nie byby tak skonny i gotowy, by walczy. I ludzie byli gupi wystarczajco, by wyobrazi sobie, e Marxism teraz sta si " obywatelem", inn trafn ilustracj faktu, e te w wadzy nigdy nie zaday siebie trud, by studiowa prawdziwego tenora Marxist nauczania. Jeli oni zrobiliby tak, takie gupie bdy nie

byyby zaangaowane. Marksizm, ktrego kocowy cel by i by i kontynuowa by zniszczeniem wszystkich nie Jewish narodowych States, musianych wiadczy w tamtych dniach July 1914 jak German klasy pracujce, ktre to uwodzio, zostay pobudzone przez narodowego ducha i szybko zostay zaliczone na boku Fatherland. W kilka dni zwodniczy dym - ekran, e niesawna narodowa zdrada znikna do niewidzialno i Jewish szefowie nagle znaleli si, e s sami i zdezerterowali. To byo jak gdyby ani lad zosta zostawiony tego szalestwa i wciekoci, z ktrej masy German ludzi zostay zaszczepione przez szedziesit lat. To by naprawd zy dzie dla zdrajcw German Labour. Moment, jednake, e liderzy zrozumieli niebezpieczestwo, ktre grozio ich, ktrym oni pocignli magiczn czapk oszustwa przez ich uszy i, bez bycia zindentyfikowany, zagrali cz mimw w narodowym ponownym przebudzeniu. Czas wydawa si przyjecha dla wystpowania przeciw caemu Jewish gangowi publicznych szkodnikw. Wtedy to byo to dziaanie nie powinien zosta wzity baczc na troch logiczne jczenie albo protestu. Za jednym zamachem , w August 1914, wszystek pusty nonsens o midzynarodowej solidarnoci zosta uderzony poza gowami German klas pracujcych. Kilka tygodni pniej, zamiast tej gupiej rozmowy brzmicy w ich uszach, oni usyszeli haasowi o American wyprodukowanym szrapnelu pkajcym ponad gowami maszerujcych kolumien, jako symbolu midzynarodowego braterstwa. Teraz, e German pracownik odkry na nowo drog do narodowoci, to powinno by obowizkiem jakiego Government, ktry mia trosk ludzi w jego opiece, wzi t okazj bez pardonu wykorzeniania wszystko, co zosta sprzeciwiony narodowemu duchowi. Kiedy kwiat mskoci narodu umiera na przodzie, by czas wystarczajco w domu co najmniej, by eksterminowa to robactwo. Ale, zamiast robienia tak, His Majesty, ktrego Kaiser wycign jego rk tym oszronionym przestpcom, w ten sposb ubezpieczajc ich jego ochrona i pozwalajc ich, by odzyska ich umysowy spokj. I wic mija mogaby zacz jego prac znw. To razem , jednake, ostroniej ni przed, ale nadal niszczycielsko. Kiedy uczciwi ludzie marzyli o pojednaniu ci winny krzywoprzysistwa przestpcy robili przygotowania dla rewolucji. Naturalnie I zostaem strapiony w prodkach, ktre zostay zaadoptowane w tamtym czasie; ale I nigdy nie mylaem, e to moliwe, e kocowe konsekwencje mogyby by tak katastrofalna?

Ale co powinno zosta zrobione wtedy? Rzu prowodyrw do wizienia, zaskar ich i uwolnij nard od ich? Bezkompromisowe wojskowe miary powinny zosta zaadoptowana, by wykorzeni zo. Przyjcia powinny zosta obalone i Reichstag przynis do jego sensw pod ostrzem bagnetu, jeli konieczny. To byoby nadal lepsze, jeli Reichstag zostaby rozoony natychmiast. Tylko, poniewa Republic dzisiaj rozkada przyjcia kiedy to chce do, tak w tamtych dniach byo nawet wicej usprawiedliwienie dla zastosowywania tej miary, poniewa bardzo istnienie narodu byo na stosie. Oczywicie ta sugestia daa pocztek pytaniu: Czy to jest moliwe, by wykorzeni pomysy sia rk? Czy Weltanschhauung mgby zosta zaatakowany za pomoc fizycznej siy? W tamtym czasie I zwrciem si tych nieustannie pyta w moim umyle. Przez studiowanie analogicznych przypadkw, zilustrowanych w historii, szczeglnie te, ktre powsta od religijnych okolicznoci, I przyszedem do poszy za podstawowym wnioskiem: Pomysy i filozoficzne systemy jak rwnie ruchy osiady na okrelonym duchowym zaoeniu, czy prawdziwy albo nie, moe nigdy nie zosta byy spukanym przez uycie siy po pewnej scenie, oprcz na jednym warunku: mianowicie, e to uycie siy jest w usudze nowego pomysu albo Weltanschhauung, ktry ponie z nowym pomieniem. Aplikacja siy samej, bez poparcie moralne opartej na duchowym pojciu, moe nigdy nie spowodowa zniszczenia pomysu albo zatrzyma propagowanie tego, dopki nie jest gotowy i zdolny bezlitonie, by eksterminowa ostatnich poplecznikw tego pomysu nawet do czowieka, jak rwnie wycieraj jak tradycj, ktr to moe opiekowa si, by pozosta w tyle. Teraz w wikszoci przypadkw skutek takiego kursu mia wyczy takiego State, albo chwilowo albo na zawsze, od kurtuazji States, ktrzy s politycznego znaczenia; ale dowiadczenie te pokazao, e taka krwawa metoda wykorzenienia pobudza lepsz sekcj populacji pod przeladujc wadz. Waciwie , kade przeladowanie, ktre nie ma adnych duchowych motyww, by poprze to jest moralnie niesprawiedliwe i podnosi sprzeciw midzy najlepszymi elementami populacji; tyle , eby te zostay skierowane coraz bardziej do mistrza pomysy, ktre niesprawiedliwie s przeladowane. Z wielu osobami to powstaje od czystego ducha sprzeciwu do kadej prby w znoszeniu duchowych rzeczy przez zwierzc si. W ten sposb numer przekonanych stronnikw o przeladowanych wzrostach doktryny jako postpw przeladowania. Odtd cakowite zniszczenie nowej doktryny moe zosta dokonane tylko przez ogromny plan eksterminacji; ale to, w kocowej analizie, ma na myli strata troch

najlepszych krwi w narodzie albo State. I ta krew wtedy jest mszczona, poniewa takie wewntrzne i cakowite gruntowne czyszczenie powoduje upadek siy narodu. I taka procedura zawsze jest potpiona do daremnoci od bardzo pocztek, jeli zaatakowana doktryna powinna zdarzy si, by rozcign si poza maym okrgiem. Wanie dlatego w tym przypadku, jako z wszystkimi innymi wzrostami, doktryna moe zosta eksterminowana w jego najwczeniejszych scenach. Poniewa czas idzie na jego wadzach wzrostu oporu, do w podejciu penoletni to robi miejsce dla modszych elementw, ale pod inn form i od innych motyww. Fakt pozostaje, e prawie wszystkie prby, by eksterminowa doktryn, bez mienia jakiej duchowej podstawy ataku przeciw temu, jak rwnie, by wytrze wszystkie organizacje, ktre to utworzyo, zaprowadzi w wielu przypadkach do bardzo naprzeciw istota osignita; i, e dla poszy za powodami: Kiedy czysta sia jest uyta, by zwalczy rozpito doktryny, wtedy ta sia musi zosta zatrudniona systematycznie i uparcie. Ten sposb, e szansa sukcesu w znoszeniu kamstwa doktryny tylko w uporczywej i jednolitej aplikacji metod wybranych. Niezdecydowanie momentu jest pokazane i okresy tolerancji zmiennej z aplikacj siy, doktryna, przeciw ktra te miary s skierowane nie tylko odzyska si ale kade kolejne przeladowanie przyniesie do jego poparcie nowych stronnikw, ktrzy zostali wstrznici przez uciliwe metody zatrudnione. Starzy stronnicy stan si rozgoryczony i ich wierno tym samym bdzie wzmocniona. Dlatego kiedy sia jest zatrudniona sukces jest uzaleniony od staego sposobu, w ktrego to jest uyte. Ten upr, jednake, nie jest niczym mniej ni produkt okrelonych duchowych przekona. Kada forma siy, ktra nie jest poparta przez duchowe poparcie bdzie zawsze niezdecydowana i niepewna. Taka sia brakuje, ktry moe zosta znaleziona tylko w Weltanschhauung, ktry powici mistrzw. Taka sia jest wyraeniem indywidualnej siy; dlatego to jest od czasu do czasu dependent na zmianie osb w czyich rkach to jest zatrudnione jak rwnie na ich charakterach i pojemnociach. Ale jest co innego, by zosta powiedziany: Kady Weltanschhauung, czy religijny albo polityczny - i to jest czasami trudne, by powiedzie, gdzie koczy si i inny zaczyna si - walczy nie tyle dla przeczcego zniszczenia przeciwnego wiata pomysw co do pozytywnej realizacji jego wasnych pomysw. W ten sposb jego walka ley w ataku raczej ni w obronie. To ma korzy wiedzenia, gdzie jego cel ley, poniewa ten cel reprezentuje realizacj jego wasnych

pomysw. Odwrotnie, to jest trudne, by powiedzie kiedy przeczcy cel, poniewa zniszczenie wrogiej doktryny jest signite i jest zabezpieczone. Dla tego powodu samego Weltanschhauung, ktry jest agresywnego charakteru jest okrelony w planie i potniejszy i decydujcy w dziaaniu ni Weltanschhauung, ktry bierze zaledwie obronne nastawienie. Jeli zmu by uyty, by zwalczy duchow wadz, e sia pozostaje obronn miar tylko tak dug jak dziercy tego nie s chori i apostoowie nowej duchowej doktryny. Aby doda, co nastpuje musi by borne w umyle: e kada prba, by zwalczy Weltanschhauung za pomoc siy okae si daremny wreszcie, jeli walka nie zdoa wzi formy ofensywy dla ustanowienia cakowicie nowego duchowego rozkazu" rzeczy. To jest tylko w walce midzy dwoma Weltan - schauungen, e fizyczna sia, konsekwentnie i bezlitonie mia zastosowanie, w kocu zwrc si skale w jego wasnej przysudze. To byo tutaj, e walczy z Marxism dotychczas zawioda. To by te powd, dlaczego anty - socjalistyczna legislacja Bismarck zawioda i zostaa z pewnoci zawiedzie w dugim biegu, pomimo wszystkiego. To brakowao nowego Weltanschhauung dla czyjego rozwoju i rozszerzenia, ktre walka mogaby zosta wzita. Aby powiedzie, e serwowanie liny o tak zwany " State - Authority" albo " Law - i - Order" byy odpowiednim zaoeniem dla duchowej siy napdzajcej w yciu - albo - walka mierci jest tylko czym co oczekiwaby mie wiadomoci od mdrali w wysokich oficjalnych pozycjach. To byo, poniewa nie byy adnych odpowiednich duchowych motyww z powrotem tego ofensywnego, e Bismarck zosta zmuszony, by przekaza administracj jego socjalistycznych legislacyjnych miar do orzeczenia i aprobaty tych okrgw, ktre byy sob produkt Marxist nauczania. W ten sposb bardzo mieszny stan spraw zwyciy kiedy Chancellor Iron podda fatum jego walki przeciw Marxism do dobra wola buruazyjnej demokracji. On zostawi koza, by troszczy si o ogrd. Ale to by tylko konieczny skutek niepowodzenia, by znale zasadniczo nowego Weltanschhauung, ktry przycignby oddanych mistrzw do jego przyczyny i mogoby zosta zaoone na ziemi, z ktrej Marxism zosta skierowany. I w ten sposb skutek kampanii Bismarckian by opakany. Podczas wojny wiatowej, albo w pocztku tego, warunki byy troch rne? Niestety, oni nie byli. Wicej I wtedy rozmylaem przez konieczno dla urozmaicenia w nastawieniu kierowniczego rzdu do Social Democracy, jako wczenie wspczesnego Marxism, wicej I

uwiadomiem sobie chcie praktycznego substytutu dla tej doktryny. Przypuszczajc Social Democracy zosta powalony, czemu musia zaoferowa masy w jego miejscu? Nie pojedynczy ruch zaistnia, ktry obieca jakiemu sukcesowi w przyciganiu ogromnych numerw pracownikw, ktrzy teraz byliby mniej wicej bez liderw i trzymaniu tych pracownikw w jego pocigu. To jest nonsensowne, by wyobrazi sobie, e midzynarodowy fanatyczny, kto wanie odczy jego zwizek z klasowym przyjciem natychmiast doczyli do buruazyjnego przyjcia, albo, inaczej mwic, inn klasow organizacj. Dla jednake niezadowalajcy te rne organizacje mog ukaza si, by by, to nie moe zosta zaprzeczone, e buruazyjni politycy spogldaj na rozrnieniu midzy klasami jako bardzo wany czynnik w yciu towarzyskim, dostarczyo to nie okazuj si politycznie niekorzystny do ich. Jeli oni zaprzeczaj ten fakt oni pokazuj si nie tylko zuchwaych ale te kamliwych. Oglnie rozmawiajc, powinien mie si na bacznoci przeciw uwaajc obszerne masy za wicej gupca ni oni naprawd s. W politycznych sprawach to czsto zdarza si, e sdziowie uczucia poprawnie ni umys. Ale opinia, e to uczucie ze strony mas jest dowodem wystarczajcym ich gupiego midzynarodowego nastawienia moe by natychmiast i zdecydowanie obala przez prosty fakt t demokracj pacyfisty jest nie mniej gupi, chocia to pociga jego zwolennikw prawie wycznie z buruazyjnych okrgw. Tak dugo jak miliony obywatele codziennego poyka co spoeczny demokratyczny Press mwi im, to le staje si " Masters" by zaartowa na koszt Comrades; dla w dugim biegu oni wszyscy jaskka to sam miso siekane z cebul, chocia to by podany do stou z rnymi przyprawami. W zarwno przypadki kucharz jest taki sam - Jew. Powinien by ostrony o zaprzeczaniu zaoonych faktw. To jest niezaprzeczalny fakt, e klasowe pytanie nie ma niczego, by zrobi z pytaniami dotyczcymi ideaw, chocia ten narkotyk jest zarzdzony w czasie wyborw. Arogancja klasy midzy du sekcj naszych ludzi, jak rwnie przewaajca tendencja, by popatrzy z gry na pracownika fizycznego, s oczywiste fakty i nie fantazje pewnego dnia - marzyciela. Niemniej jednak to tylko ilustruje mentalno naszych tak zwany intelektualnych okrgw, e oni nie maj jeszcze nie chwyconego fakt, e okolicznoci, ktre s niezdolne zapobiegania wzrostu takiej plagi jako Marxism s na pewno nie zdolne przywracania czego zosta zaginity. Przyjcia buruja - imi ukuo sami - nigdy wicej nie bdzie w stanie si, by wygrywa i trzyma proletariackie masy w ich pocigu. To jest, poniewa dwa wiaty staj si sprzeciwiony

jeden do drugiego tutaj, w czci naturalnie i w czci sztucznie podzielony. Te dwa obozy maj jedn wiodc myl i tak ju jest, e oni musz walczy siebie nawzajem. Ale w takiej walce modszy odpadnie zwyciski; i to jest Marxism. W 1914 walczy z Social Democracy by naprawd cakiem wyobraalny. Ale brak jakiego praktycznego substytutu zrobi to niepewne jak dugo walka mogaby zosta trzymana. W tym szacunku by rozwarty uniewania. Dugo przed War I byem tej samej opinii i to by powd, dlaczego I nie mogem zdecydowa si doczy do jakiego z przyj wtedy istniejcy. Podczas kursu wojny wiatowej moje przekonanie nadal dalej zostao potwierdzone przez oczywist niemoliwo walczenia Social Democracy w czym jak gruntowna droga: poniewa dla tego celu powinien by ruch, ktry by co wicej ni zwyke " parlamentarne" przyjcie i nie byo adnego takiego. Czsto dyskutowaem to chc z moimi intymnymi towarzyszami. I to byo wtedy, e I po pierwsze pojem pomys brania w gr polityczna praca pniej. Poniewa I czsto ubezpieczyem moich przyjaci, to byo tylko to, ktre wywoa mnie, by sta si aktywny na publicznej kampanii wyborczej po War, w dodatku do mojej profesjonalnej pracy. I I jestem pewny, e ta decyzja zostaa przyjechana w po duo sumiennej myli. Rozdzia Six: W ogldajc kurs politycznych wydarze I zawsze zostaem uderzony przez aktywn cz, ktr propaganda zagraa w nich. Widziaem, e to by instrument, ktry Marxist Socialists znali jak posugiwa si w mistrzowskiej drodze i jak pooy to praktycznym uyciom. W ten sposb I wkrtce przyszedem zrozumie, e waciwe uycie propagandy byo sztuk w si i, e ta sztuka bya praktycznie nieznana do naszych buruazyjnych przyj. Christian Socialist Party sam, specjalnie w czasie Lueger, bya widoczn pewna wydajno w zatrudnieniu tego instrumentu i byy winnym duo ich sukcesu do tego. To byo podczas War, jednake, e mielimy najlepsz szans oceniania olbrzymich skutkw, ktre mogyby zosta otrzymany przez propagandowy system waciwie noszony. Tutaj znw, niestety, wszystko zostao zostawione do innej strony, pracy zrobionej na naszej stronie bdcej gorzej ni znikomy. To byo uszkodzenie cakowite caego German systemu informacji niepowodzenie, ktre byo doskonale oczywiste do kadego onierza - ktre popdzio mnie, by

rozway problem propagandy w wszechstronnej drodze. Miaem du okazj, by nauczy si praktycznej lekcji w tej sprawie; dla niestety to jedyny zostao nauczone nas przez wroga. Brak na naszej stronie zosta wykorzystany przez wroga w takim skutecznym sposobie, e mgby powiedzie, e to pokazao si jako prawdziwa praca geniusza. W tej propagandzie noszonej przez wroga, ktry I znalazem zachwycajce rda instrukcji. Lekcja, by zosta nauczony od tego nie miaa niestety adnej atrakcji dla geniuszy na naszej wasnej stronie. Oni byli po prostu przede wszystek takimi rzeczami, zbyt zdolnymi, by przyj jakie nauczanie. Tak czy owak oni uczciwie nie zayczyli czego nauczy si. Mielimy troch propagandowy w ogle? Niestety, I mog odpowiedzie tylko przeczco. To wszystko zostao przedsiwzite w tym kierunku by tak zupenie nieodpowiedni i le zrozumia od bardzo pocztek ten nie tylko zrobi to udowodni bezuyteczny ale czasami szkodliwy. W istocie to byo niewystarczajce. Psychologicznie to byo zupenie niewaciwe. Kto, kto ostronie zbada German propagand musia utworzy to orzeczenie tego. Nasi ludzie nie wydawali si by jasny nawet o najwaniejszym samym pytaniu: Czy propaganda jest sposobem albo kocem? Propaganda jest sposobem i musi, dlatego, zosta sdzona w stosunku do koca, ktremu to jest zamierzone, by suy. To musi zosta zorganizowane w takiej drodze jako by zdolny osigania jego celu. I, poniewa to jest cakiem jasne, e znaczenie celu moe zmieni si od punktu widzenia oglnej koniecznoci, podstawowy wewntrzny charakter propagandy musi zmieni si odpowiednio. Przyczyna, dla ktra walczylimy podczas War bya najszlachetniejszym i najwyszym tym czowiekiem mgby postara si dla. Walczylimy o wolno i niepodlego naszego kraju, dla bezpieczestwa naszego przyszego dobrobytu i honoru narodu. Pomimo wszystkich widokw do przeciwiestwa, ten honor waciwie istnieje, czy raczej to bdzie musiao zaistnie; poniewa nard bez honoru chce wkrtce albo pniej gubi jego wolno i niepodlego. To jest zgodnie z orzeczeniem sdowym wyszej sprawiedliwoci, poniewa pokolenie tchrzy nie jest upowanione do wolnoci. On, ktry byby niewolnik nie moe mie honoru; poniewa taki honor wkrtce staby si przedmiotem oglnego lekcewaenia. toczyy wojn dla jego bardzo istnienie. Cel jego wojennej propagandy powinien by wzmocni ducha walki w tej walce i poda to zwycistwu. Ale kiedy narody walcz o ich istnienie na tej ziemi, kiedy pytanie" by albo nie by" jest

musiany, by zosta odpowiedziany, wtedy wszystek ludzki i rozwaania asthetic musz zosta ustawione na bok; poniewa te ideay nie istniej si gdzie w powietrzu ale s produktem twrczej wyobrani czowieka i znikaj kiedy on znika. Natura nie zna niczego ich. Ponadto, oni s charakterystyczni tylko niewielu narodw, czy raczej wycigw i ich warto zaley od miary, w ktrej oni skacz od rasowego uczucia drugiego. Ludzki i ideay asthetic znikn z mieszkanej ziemi kiedy te wycigi znikaj, ktrzy s twrcy i chori ich. Wszystkie takie ideay s tylko wtrnego znaczenia kiedy nard walczy o jego istnienie. Oni musz zosta zapobiegy od wchodzc do walki moment oni odgraaj si, by osabi wytrzymao narodu, ktry toczy wojn. To jest zawsze jedyny widoczny skutek dziki, ktremu ich miejsce w walce ma zosta osdzone. Pod wzgldem czci zagranej przez ludzkie uczucie, Moltke stwierdzi, e w sam por wojny podstawowa rzecz ma dosta decyzj tak szybko jak moliwy i, e bezwzgldny metody walczenia s rwnoczenie najbardziej ludzkimi. Kiedy ludzie usiuj odpowiedzie to rozumowanie przez nadt rozmow o asthetics, etc., tylko jedna odpowied moe zosta dana. To jest, e wane pytania wczyy w walce narodu, poniewa jego istnienie nie wolno by podporzdkowanym do jakich rozwaa asthetic. Jarzmo niewolnictwa jest i zawsze pozostaje najnieprzyjemniejszym dowiadczeniem, ktre ludzko moe znie. Zrb Schwabing 12) dekadenci uwaaj dzisiaj losu Germany za " estetycznego"? Oczywicie , nie dyskutuje takiego pytania z Jews, poniewa oni s nowoczesnymi wynalazcami tych kulturalnych perfum. Ich bardzo istnienie jest wcielonym zaprzeczeniem pikna obrazu God w His tworzeniu. Od tych pomysw czego jest pikny i ludzki nie mie adnego miejsca w wojnie, oni maj nie zosta uyty jako standardy propagandy wojny. Podczas War, propaganda bya sposobem do koca. I ten koniec by walk o istnienie German narodu. Propaganda, dlatego, powinna zosta dotyczona od punktu widzenia jego poytku dla tego celu. Najokrutniejsze bronie byy wtedy najbardziej ludzki, dostarczany oni pomogli do szybszej decyzji; i tylko te metody byy dobre i pikne, ktry pomg do zabezpieczania godnoci i wolnoci narodu. Taki by jedynym moliwym nastawieniem, by zaadoptowa do propagandy wojny w yciu - albo - walka mierci. Jeli te w czym s zawoane pozycje wadzy zrozumiay to, e nie byby adna niepewno o formie i zatrudnieniu propagandy wojny jako broni; poniewa to nie jest nic tylko bro i naprawd przeraliwy bro w rkach tych, ktry wie jak uy tego.

Drugi pytanie decydujcego znaczenia jest to: Do kogo propaganda powinna zosta zrobiona, by odwoa si? Do wyksztaconych intelektualnych klas? Albo do mniej intelektualnego? Propaganda musi zawsze zwrci si do si do obszernych mas ludzi. Dla intelektualnych klas, albo czego jest zawoany intelektualny dzisiaj klas, propaganda nie jest dostosowana, ale tylko naukowa wystawa. Propaganda ma jak mao, by zrobi z nauk jako ogoszeniowy plakat musi zrobi z sztuk, o ile zainteresowania formie, w ktrej to przedstawia jego wiadomo. Sztuka ogoszeniowego plakatu polega na zdolnoci projektanta, by przycign uwag tumu przez form i kolory, ktre on wybiera. Ogoszeniowy plakat ogaszajcy wystawa sztuki nie ma adnego innego celu ni przekona spoeczestwo o znaczeniu wystawy. Lepszy to robi, e, lepszy jest sztuk plakatu jako taki. Bdc znaczony odpowiednio, by zrobi wraenie na spoeczestwie znaczenie wystawy, plakat moe nigdy nie wzi miejsca artystycznych przedmiotw pokazanych w sali wystawy. Oni s czym cakowicie rnym. Dlatego. te, ktre ycz studiowa artystyczny pokaz musz co co jest cakiem rne od plakatu studiowa; naprawd dla tego celu zwyka wdrwka przez galerie wystawy nie jest bezuyteczny. Student sztuki musi ostronie i gruntownie studiuje kadego pokazuj w porzdku powoli, by utworzy rozsdn opini o tym. Sytuacja jest ta sama pod wzgldem czego co rozumiemy przez sowo, propaganda. Cel propagandy nie jest osobist instrukcj osoby, ale raczej przycign publiczn uwag do pewnych rzeczy, znaczenie, ktrego moe zosta przyniesione do domu do mas tylko tym sposobem. Tutaj sztuka propagandy polega na kadzeniu sprawy tak wyranie i przymusowo przed umysami ludzi, poniewa utworzy oglne przekonanie dotyczce rzeczywisto pewnego faktu, koniecznoci pewnych rzeczy i tylko charakteru czego co jest podstawowe. Ale, poniewa ta sztuka nie jest kocem w si i, poniewa jego cel musi by dokadnie, e ogoszeniowego plakatu, przycign uwag mas i nie przez jaki sposb, by rozda indywidualne instrukcje do tych, ktre ju maj wyksztacon opini na rzeczach albo, kto yczy utworzy tak opini na ziemiach badania celu - poniewa to nie jest cel propagandy, to musi przemwi do uczu spoeczestwa raczej ni do ich wadz rozumowania. Wszystka propaganda musi zosta bya obecnym w popularnej formie i musi naprawi jego intelektualny poziom, tak jak nie by ponad gowami najmniej intelektualisty tych do to jest

skierowane. W ten sposb jego czysto intelektualny poziom bdzie musia by, e najniszego umysowego wsplnego mianownika midzy spoeczestwem to jest zapragnite, by sign. Kiedy jest pytanie przynoszenia caego narodu w okrgu jego wpywu, jako zdarza si w przypadku propagandy wojny, wtedy zbyt duo uwagi nie moe zosta zapacone do koniecznoci unikania wysokiego poziomu, ktry zakada stosunkowo wysoki stopie inteligencji midzy spoeczestwem. Skromniejszy naukowy tenor tej propagandy i wicej to jest zwrcony do wycznie do publicznego sentymentu, decydujcy bdzie jego sukces. To jest najlepsza prba wartoci propagandy i nie aprobaty maej grupy intelektualistw albo artystycznych ludzi. Sztuka propagandy skada si dokadnie w byciu w stanie si, by obudzi wyobrani spoeczestwa przez odwoanie si do ich uczu, w znajdowaniu odpowiedniej psychologicznej formy, ktra zatrzyma uwag i odwoa si do serc narodowych mas. e to nie jest zrozumiane przez te midzy nami, ktrych dowcipy jestemy przypuszczeni zosta naostrzony do najwyszej tonacji jest tylko inny dowd ich prnoci albo umysowego bezwadu. Raz zrozumielimy jak konieczny to ma skoncentrowa przekonywajce siy propagandy na obszernych masach ludzi, poszy za lekcjami wynikaj od ten: e to jest pomyka, by zorganizowa bezporedni propagand jak gdyby to byli rnorodny system naukowej instrukcji. Chonne wadze mas bardzo s ograniczone i ich zrozumienie jest sabe. Z drugiej strony , oni szybko zapominaj. Jeli sprawa tak si przedstawia , wszystka efektywna propaganda musi zosta ograniczona do kilka nagich rzeczy niezbdnych i te musz zosta wyraone o ile moliwy w skopiowanym ze stereotypu formulas. Te slogany powinny uparcie zosta powtrzony do bardzo ostatnia osoba przysza chwyci pomys, ktry zosta pooony. Jeli ta zasada by byy zapomnianym i, jeli prba by zrobiony, by by abstrakcyjna i oglna, propaganda okae si nieefektywny; poniewa spoeczestwo nie bdzie w stanie si, by by strawnym albo zachowywa co jest zaoferowany do ich w ten sposb. Dlatego, wikszy zakres wiadomoci, ktra jest musiana, by zosta bya obecnym, bardziej konieczny to jest dla propagandy, by odkry ten plan dziaania, ktre jest psychologicznie najskutecniejsze. To bya, na przykad, podstawowa pomyka, by omieszy warto wroga jako Austrian i German komiczne papiery zrobiy gwny punkt robienia ich propagandy. Bardzo zasada tutaj jest bdny jeden; dla, kiedy oni przyszli twarz w twarz z wrogiem, nasi onierze mieli cakiem

rnego wraenia. Dlatego, pomyka miaa katastrofalne skutki. Raz German onierz zrealizowa co twardy wrg on musia walczy on czu, e on zosta oszukany przez producentw informacji, ktra zostaa dana jego. Dlatego, zamiast wzmacniania i pobudzania jego ducha walki, ta informacja miaa skutek wprost przeciwnie. W kocu on upad na duchu. Z drugiej strony , British i American wojenna propaganda bya psychologicznie skuteczna. Przez obrazowanie Germans do ich wasnych ludzi jako Barbarians i Huns, oni przygotowywali ich onierzy dla przerae wojny i ochraniajc ich przeciw iluzjom. Przeraajcy bronie, ktre ci onierze spotkali w polu zaledwie potwierdziy informacj, e oni ju przyj zagoci i ich wiara w prawdzie twierdze zrobia przez ich poszczeglne rzdy odpowiednio zosta wzmocniony. W ten sposb ich wcieko i nienawi przeciw niesawnemu wrogowi zostay powikszone. Straszne zamieszanie spowodowao przez German bronie wojny by tylko inna ilustracja Hunnish brutalnoci tych barbarzycw; podczas gdy na boku Entente aden raz nie zosta zostawiony onierzy, by pomedytowa na podobnym zamieszaniu, ktrym ich wasne bronie byy zdolnym. W ten sposb British onierz nigdy nie zosta pozwolony, by czu, e informacja, ktr on otrzyma w domu bya nieprawdziwa. Niestety przeciwiestwo przedstawiao si tak z Germans, ktrzy w kocu nakrcili przez odrzucanie wszystko z domu jako czystego szwindla i oszustwa. Ten skutek zosta umoliwiony, poniewa w domu oni myleli, e praca propagandy mogaby zosta powierzona do pierwszy dupy, ktra nadesza, ryczc jego wasnych specjalnych talentw i oni nie mieli adnego pojcia faktu, e propaganda wymaga wykwalifikowany mzgw, ktre mog zosta znaleziony. W ten sposb German wojenna propaganda pozwolia sobie nam niezrwnany przykad jak praca " owiecenia" nie powinna zosta zrobiona i jak taki przykad by skutkiem caego niepowodzenia, by wzi jakie psychologiczne rozwaania w ogle do rachunku. Od wroga, jednake, fundusz wartociowej wiedzy mgby zosta zyskany przez te, ktre miay otwarte oczy, czyich wadz percepcji jeszcze nie nie stali si stwardniaych i, kogo podczas czterech - i --p lat musiao dowiadczy wieczn powd propagandy wroga. Najgorszy wszystkiego by, e nasi ludzie nie zrozumieli bardzo pierwszy warunek, ktry jest musiany, by zosta speniany w kadym rodzaju propagandy; mianowicie, systematycznie jednostronne nastawienie do kadego problemu, ktry jest musiany, by zosta rozdany z. Pod tym wzgldem tyle bdw byo zaangaowane, nawet od bardzo pocztek wojny, e to byo uzasadnione, by wtpi, czy tyle szalestwo mogoby zosta przypisane wycznie do gupoty

ludzi w wyszych wiartkach. Co, na przykad, powinnimy powiedzie plakatu, ktry znaczy zareklamowa jak now mark myda przez naleganie na doskonae jakoci konkurencyjnych marek? Powinnimy naturalnie potrzsn nasze gowy. I to powinno by tylko tym samym w podobnym rodzaju politycznego ogoszenia. Cel propagandy ma nie sprbowa poda orzeczenie na kolidujcych prawach, oddajc kademu sprawiedliwo, ale wycznie podkreli prawo, ktre podkrelamy. Propaganda nie nie wolno bada prawdy obiektywnie i, ale to jest yczliwe do innej strony, obecnej to wedug teoretycznych regu sprawiedliwoci; jeszcze to musi przedstawi tylko tego jz aspekt czasownika prawdy, ktra jest yczliwa do jego wasnej strony. To bya podstawowa pomyka, by dyskutowa pytania by odpowiedzialny za wybuch wojny i zadeklarowa, e jedyna odpowiedzialno nie mogaby zosta przypisana do Germany. Jedyna odpowiedzialno powinna zosta pooona na ramionach wroga, bez jakiej dyskusji w ogle. I jaka by konsekwencja tych prodkw? Obszerne masy ludzi nie s powetowane sobie dyplomatw albo profesorw publicznego prawoznawstwa ani po prostu osb, ktre s w stanie si, by utworzy rozsdne orzeczenie w danych przypadkach, ale wahajcy tum ludzkich dzieci, ktre stale dr midzy jednym pomysem i innym. Skoro tylko nasza wasna propaganda zrobia najdrobniejsz sugesti, e wrg mia pewn ilo sprawiedliwoci na jego stronie, wtedy pooylimy podstaw, na ktrej sprawiedliwo naszej wasnej przyczyny mogaby zosta zapytana. Masy nie s w pozycji, by rozezna si, gdzie koce bdu wroga i, gdzie nasz wasny zaczyna si. W takim przypadku oni staj si niezdecydowany i nieufny, specjalnie kiedy wrg nie robi tej samej pomyki ale sterty wszystka wina na jego przeciwniku. Mc tam by jakim janiejszym dowodem tego ni fakt, e w kocu nasi wani ludzie uwierzyli co zostao powiedziane przez propagand wroga, ktra bya jednolita i staa w jego twierdzeniach, raczej ni co nasz wasny propagandowy powiedziany? I to, oczywicie, zosta powikszony przez mani dla obiektywnoci, ktra uzalenia naszych ludzi. Kady zacz jest ostrony o robieniu niesprawiedliwoci do wroga, nawet za cen powanie ranienia i nawet rujnowania jego wasnych ludzi i State. Naturalnie masy nie byy wiadome faktu, e te w wadzy nie zdoay studiowa tematu od tego kta. Znaczna wikszo narodu jest tak kobieca w jego charakterze i widoku, e jego myl i

zachowanie s rzdzone przez sentyment raczej ni przez trzewe rozumowanie. Ten sentyment, jednake, nie jest zoony, ale prosty i stay. To wysoce nie jest odrnione, ale ma tylko przeczce i pozytywne pojcia mioci i nienawici, prawa i niewaciwy, prawda i kamstwo. Jego pojcia nie s nigdy czciowo te i czciowo to. Angielska propaganda specjalnie zrozumiaa to w cudownej drodze i co co oni zrozumieli do praktyki pooya. Oni nie pozwolili adnych prodkw, ktre mogyby da pocztek jakiej wtpliwoci. Dowd jak znakomicie oni zrozumieli, e uczucie mas jest czym co barwa podstawowa zostaa pokazana w ich polityce z publikujc opowieci przeraenia i zniewag, ktrych dopasowane w z prawdziwymi przeraeniami czasu, tym samym mdrze i bezlitonie przygotowujc ziemi dla moralnej solidarnoci na przodzie, nawet w czasach wielkich klsk. Dalej, wejcie, ktre oni postawili pod prgierzem German wroga jak wycznie odpowiedzialnego za wojn - ktry by brutalne i absolutne kamstwo - i wejcie, ktre oni proklamowali jego wina wspaniale zostaa obliczona, by dotrze do mas, rozumiejc, e te s zawsze ekstremistyczne w ich uczuciach. I w ten sposb to byo to, e to okropne kamstwo pozytywnie zostao uwierzone. Skuteczno tego rodzaju propagandy by zdrowa jest zilustrowana przez fakt, e po czterech - i --p lat, nie tylko by wrg nadal kontynuujcy jego propagandow prac, ale to ju podkopywao wytrzymao naszych ludzi w domu. e nasza propaganda nie osigna podobnych skutkw ma nie zosta zastanowi si w, poniewa to miao zarazki nieskutecznoci mieszkay w jego bardzo byciu z powodu jego dwuznacznoci. I, poniewa z bardzo natura jego zawartoci nie mgby oczekiwa, by to zrobi koniecznego wraenia na masach. Tylko nasi sabi " mowie stanu" mogliby wyobrazi sobie, e na konfekcji pacyfistw takiego rodzaju entuzjazm mgby zosta karmiony, ktry jest konieczny, by rozpali tego ducha, ktry zaprowadza ludzi, by umrze dla ich kraju. I wic ten produkt naszego by nie tylko bezwartociowy ale szkodliwy. Obojtnie co co ilo talentu zatrudnia w organizacji propagandy, to nie bdzie miao adnego skutku, jeli spowodowany rachunek nie bdzie wzity tych podstawowych zasad. Propaganda musi by ograniczona do kilka prostych tematw i te musz zosta reprezentowane raz za razem. Tutaj, jako w niezliczony inne przypadki, wytrwao jest pierwsza i najwaniejsza warunek sukcesu. Szczeglnie w polu propagandy, spokojny asthetes i zblazowani intelektualici powinny

nigdy nie zosta pozwolone, by wzi prowadzenia. Byy chtnie przeksztaciby imponujcy charakter prawdziwej propagandy do czego odpowiedniego tylko dla literackich herbatek towarzyskich. Co do druga klasy ludzi, musi zawsze uwaa na tego szkodnika; dla, w wyniku ich niewraliwoci do normalnych wrae, oni stale szukaj nowe podekscytowania. Tacy ludzie rosn chory i zmczony wszystkim. Oni zawsze dugo dla zmiany i zawsze bdzie niezdolny kadzenia si w pozycji obrazowania chce ich mniej zrogowaciaych blinich w ich natychmiastowym ssiedztwie, niech prbowa zrozumie ich. Zblazowani intelektualici s zawsze pierwsi, by skrytykowa propagand, czy raczej jego wiadomo, poniewa to ukazuje si do ich, by by przestarzae i trywialne. Oni zawsze spogldaj dla co nowe, zawsze tsknic dla zmiany; i w ten sposb oni staj si miertelnymi wrogami kadego wysiku, ktry moe zosta zrobiony, by wpyn masy w efektywnej drodze. Moment organizacja i wiadomo propagandowego ruchu zaczyna zosta zorientowana wedug ich smakw to staje si niespjny i rozprasza si. To nie jest cel propagandy, by utworzy seri zmian w sentymencie z zamiarem do podobania tych zblazowanych szlacht. Jego gwna funkcja ma przekona masy, czyj powolno rozumienia potrzeb, by zosta udzielony prolongat w porzdku, e oni mog wchon informacj; i tylko stae powtrzenie w kocu bdzie odnosio sukces w odbijaniu pomysu na pami tumu. Kada zmiana, ktra jest wyprodukowana w temacie propagandowej wiadomoci musi zawsze podkreli ten sam wniosek. Wiodcy slogan musi oczywicie by zilustrowany w wielu drogach i od kilka ktw, ale w kocu musi zawsze wrci do twierdzenia tej samej formuki. W ten sposb sam moe propagand by stay i dynamiczny w jego skutkach. Tylko przez pjcie za tymi oglnymi liniami i trzymanie si ich trwale, z uniformem i zwizym naciskiem, kocowy sukces moe zosta signity. Wtedy bdzie nagrodzony przez zaskakiwanie i prawie niewiarygodne skutki, ktre taka uporczywa polityka zabezpiecza. Sukces jakiego ogoszenia, czy biznesu albo politycznej natury, zaley od konsekwencji i wytrwaoci, z ktr to jest zatrudnione. W tym szacunku te propaganda zorganizowaa przez naszych wrogw ustawi nam doskonay przykad. To ograniczyo si do kilka tematw, ktre zostay znaczone wycznie dla konsumpcja masowa i to powtrzyo te tematy z niestrudzon wytrwaoci. Raz te podstawowe tematy i sposb umieszczania ich przed wiatem zostay rozpoznane jako efektywny, oni

przylegali do ich bez najdrobniejszej zmiany dla caego trwania War. W pierwszym wszystko to ukazao si, by by idiotyczne w jego zuchwaej stanowczoci. Pniej to zostao spojrzane na jako przeszkadzanie, ale w kocu to zostao uwierzone. Ale w England oni przyszli co zrozumie dalej: mianowicie, e moliwo sukcesu w uyciu tej duchowej broni polega na masowym zatrudnieniu tego i to kiedy zatrudnio w ten sposb to przynosi pene powroty, poniewa due wydatki poniosy. W England propaganda zostaa dotyczona jako bro pierwszy rozkazu, podczas gdy z nami to reprezentowao ostatni nadziej rodkw egzystencji dla naszych bezrobotnych politykw i wygodnej pracy dla bumelantw skromnego typu bohatera. Wzity oglnie biorc, jego skutki byy przeczce. Rozdzia Seven: W 1915 wrg zacz jego propagand midzy naszymi onierzami. Od 1916 naprzd to stale stao si intensywniejszy i w pocztku 1918 to spucho do powodzi burzowej. Mgby teraz osdzi skutki tego nawracajcego stopniowo ruchu. Stopniowo nasi onierze zaczli myle tylko, e w drodze, e wrg zayczy, by oni myleli. Na German stronie nie byo adnej kontrpropagandy. W tamtym czasie wadze armii byy, pod naszym zdolnym i stanowczym Commander, chtnymi i gotowymi, by wzi walk w propagandowej domenie te, ale niestety oni nie mieli koniecznych rodkw, by wprowadzi ten zamiar w ycie. Ponadto, wadze armii zrobiyby psychologiczn pomyk miaa oni przedsiwzici to zadanie umysowego treningu. Aby by skuteczny to pochodzio z domowego przodu. Dla tylko w ten sposb mgby to by pomylny midzy ludmi, poniewa prawie cztery lata teraz wykonyway niemiertelne czyny bohaterstwa i ulegajc wszystkim rodzajom pozbawie dla tego domu. Ale co ludzie w domu robili? Ich niepowodzenie miao zadziaa zaledwie z powodu unintelligence albo za wiara? W penia lata 1918, po ewakuacji poudniowego banku hearne, German Press zaadoptowa polityk, ktra bya tak aonie niewczesna i nawet zbrodniczo gupia, e I zadaem si pytanie, ktre zrobio mnie coraz bardziej wciekego dnia za dnia: To jest naprawd prawdziwe, e nie mamy nikogo, ktry bdzie omielaj si pooy kres temu procesowi duchowego sabotau, ktry jest noszony midzy naszymi bohaterskimi oddziaami?

Co zdarzyo si w France podczas tamtych dni 1914, kiedy nasze armie najechay ten kraj i maszeroway w triumfie od jednego zwycistwa do innego? Co zdarzyo si w Italy kiedy ich armie zaamay si na przodzie Isonzo? Co zdarzyo si w France znw podczas wiosny 1918, kiedy German podziay wziy gwne French pozycje przez burz i cika dugodystansowa artyleria zbombardowaa Paris? Jak oni ubili obwis odwag tych oddziaw, ktre wycofyway si i powachlowa ognie narodowego entuzjazmu midzy nimi! Jak ich propaganda i ich cudowne uzdolnienie w wiczeniu masy - wpy reawakened duch walki w tym rozbitym przodzie i walnij do gw onierzy, wiara firmy w kocowym zwycistwie! Tymczasem, co nasi ludzie robili t kul? Nic, albo nawet gorszy ni nic. Raz za razem I staem si rozwcieczony i oburzony jako I przeczytaem najpniejsze papiery i zrozumiaem natur masy - morderstwa oni byli committing: przez ich wpyw na umysach ludzi i onierzy. Niejednokrotnie I zostaem zamczony przez myl, e, jeli Providence pooy zachowanie German propagandy do moich rk, zamiast z do rk tego niekompetentnego i nawet zbrodniczego ignoramuses i sabeuszy, rezultat walki mgby by rny. Podczas tamte miesice I wspczuem pierwszy razowi, ktry Fate zajmowa si niekorzystnie z mn w trzymaniu mnie na przodzie walki i w pozycji, gdzie jaka kula szansy od jakiego Murzyna albo inny mgby skoczy mnie, podczas gdy I mgbym zrobi Fatherland prawdziw usug w innej kuli. Poniewa I byem wtedy zarozumiay wystarczajco, by uwierzy, e I bybym pomylny w zarzdzaniu propagandowego biznesu. Ale I byem istot bez imienia, jednego midzy milionami osiem. Odtd to byo lepiej, poniewa mnie, by trzyma moje usta zamkn si i wypeni swj obowizek jak rwnie I mgbym w pozycji, do ktrej I zostaem wyznaczony. W lecie 1915 pierwszy nieprzyjacielskie listki zostao nakrzyczane na nasze rowy. Oni wszystko powiedziane mniej wicej ta sama historia, z jakimi odmianami w formie tego. Historia bya tym strapieniem by stale na wzrocie w Germany; e War trwaby bez koca; e perspektywa zwycistwa dla nas stawaa si zemdlejcy dnia za dnia; e ludzie w domu tsknili dla pokoju, ale ten Militarism i Kaiser nie pozwoliyby tego; e wiat - ktry zna to bardzo dobrze - nie prowadzi wojny przeciwko German ludziom ale tylko przeciw czowiekowi, ktry by wycznie odpowiedzialny, Kaiser; to do tego wroga wiata - pokoju zostao usunite mogoby nie by bez koca do konfliktu; ale, e kiedy War by przez liberalne i demokratyczne

narody otrzymaby Germans jako koledzy w League dla Peace World. To byby zrobiony moment" Prussian militaryzm" w kocu zostay zniszczony. Aby zilustrowa i udowodni wszystkie te stwierdzenia, listki bardzo czsto zawary" listy od do domu", zawartoci, ktrych ukazay si, by potwierdzi propagandow wiadomo wroga. Oglnie rozmawiajc, tylko wymiewalimy wszystkie te wysiki. Listki zostay przeczytane, wysany, by oprze central, wtedy zapomnian do yczliwego wiatru, ktry jeszcze raz wdmucha wiey kontyngent do roww. Te gwnie zostay upuszczone od aroplanes, ktry zosta uyty specjalnie dla tego celu. Jedna cecha tej propagandy bardzo uderzaa. To byo to w przekroju, gdzie Bavarian oddziay zostay stacjonowane kady wysiek zosta zrobiony przez nieprzyjacielskich propagandystw, by poruszy czucie przeciw Prussians, ubezpieczajc onierzy, e Prussia i Prussia sam byy winnym przyjciem, ktre byo odpowiedzialne za przynoszenie i kontynuowanie War i, e nie byo adnej wrogoci w ogle do Bavarians; ale, e mgby nie by adn moliwoci przychodzenia z pomoc tak dugo jako oni kontynuowali suy Prussian zainteresowaniom i pomogli wycign Prussian kasztany z ogniem. Ta uporczywa propaganda zacza mie prawdziwy wpyw na naszych onierzach 1915. uczucie przeciw Prussia uroso cakiem widoczny midzy Bavarian oddziaami, ale te w wadzy nie zrobiy niczego, by przeciwdziaa to. To byo co wicej ni zwyka zbrodnia opuszczenia; dla wkrtce albo pniej nie tylko Prussians zostali z pewnoci musi odpokutowa surowo dla tego ale cay German nard i w konsekwencji sami Bavarians te. W tym kierunku nieprzyjacielska propaganda zacza osign niewtpliwy sukces od 1916 naprzd. W podobnych listach drogi przychodzcych bezporednio z domu mia dawno to bdce wykonywany ich skutek. Teraz bya nie dalej konieczno dla wroga, by nada takie listy w formie listka. Jak rwnie przeciw temu wpywowi z domu nic nie zostao zrobione chyb kilka ze wszech miar gupich " ostrzee" wydao przez kierowniczy rzd. Cay przd zosta zmoczony w tej trucinie, ktr bezmylne kobiety w domu wysay, bez podejrzewania na chwil, e szanse wroga kocowego zwycistwa w ten sposb zostay wzmocnione albo, e cierpienia ich wasnych ludzi na przodzie w ten sposb byy przeduane i byy oddawane surowszy. Te gupie listy napisane przez German kobiety w kocu, e ustalao koszty ycie setek tysicy naszych ludzi.

W ten sposb w 1916 kilka niepokojcych zjawisk byo ju oczywiste. Cay przd skary si i gdera, niezadowolony przez wiele rzeczy i czsto susznie tak. Kiedy oni byli godni a jednak cierpliwy i ich krewni w domu byli w strapieniu, w innych wiartkach ucztowa i zabawa. Tak; nawet na przodzie si wszystko nie byo jako to powinno by pod tym wzgldem. Nawet w wczesnych scenach wojny onierze byli czasami skonni, by skary si; ale taka krytyka zostaa ograniczona do" wewntrzne sprawy. Czowiek, kto o jednym momencie gdera i gdera przerwa jego mruczenie po kilka momentw i zabra si za jego obowizek cicho, jak gdyby wszystko byli w porzdku. Przedsibiorstwo, ktre dao znakom niezadowolenia moment wczeniejszy teraz trzymao si kurczowo do jego kawaka rowu, bronic to zb i paznokie, jak gdyby fatum Germany zaleao od kilka sto jardw boto i muszli - dziur. Wspaniaa stara armia bya nadal w jego poczcie. Naga zmiana w moich wasnych losach wkrtce umiecia mnie w pozycji, gdzie I miaem z pierwszej rki dowiadczenie kontrastu midzy t star armi i domowym przodem. Na kocu September 1916 mj podzia zosta wysany do Battle Somme. Dla nas to byo pierwsze z serii cikich zaangaowa i wraenie utworzyo by, e prawdziwego pieka, raczej ni wojna. Przez tygodnie nieustajcego bombardowania artylerii nie ustpowalimy, czasami cedujc ma ziemi ale wtedy odbierajc to znw i nigdy nie zaamujc. Na October 7th, 1916, I byem ranny ale miaem szczcie bycia w stanie si, by wrci do naszych linii i wtedy zosta zamwiony, by zosta wysany przez ambulans szkol si do Germany. Dwa lata przeszy odkd I odszedem do domu, prawie niekoczcy si okres w takich okolicznociach. Mgbym ledwie co co Germans spojrzeli drugi taki sam bez uniformw wyobrazi sobie. W szpitalu clearingu w Hermies I zostaem zaskoczony kiedy I nagle usyszaem gosowi o German kobiecie, ktra dziaaa jako siostra pielgniarstwa i rozmawiajc z jednym z rannych ludzi lecy blisko mnie. Dwa lata! I wtedy ten gos przez pierwszy raz! Bliej nasz pocig ambulansu zbliy si do German granicy niespokojny kady, ktrym jeden z nas staem si. Po drodze rozpoznalimy wszystkie te miejsca, przez ktre przeszlimy dwa lata przed jak modymi ochotnikami - Brussels, Louvain, Liege - i w kocu mylelimy, e rozpoznalimy pierwszy German gospodarstwo, z jego znajomymi wysokimi szczytami i malowniczym okno - okiennice. Do domu! Co zmiana! Od bota pola bitwy Somme do nieskazitelnych biaych ek w tym cudownym budynku. Jeden zawaha si najpierw przed wchodzeniem do ich. To byo tylko przez powolne

sceny, e mgby urosn przyzwyczajony do tego nowego wiata znw. Ale niestety byli pewny inni jz aspekt czasownika te, w ktrym ten nowy wiat by rny. Duch armii na przodzie ukaza si, by by nie na miejscu tutaj. Przez pierwszy raz I co spotkaem, ktre w gr do wtedy by nieznany na przodzie: mianowicie, chwalc one's wasnego tchrzostwa. Dla, chocia na pewno usyszelimy skarenie i gderanie na przodzie, to nie bya nigdy w duchu jakiego oywienia do niesubordynacji i na pewno nie prba, by pochwali one's strach. Nie; tam w przodzie tchrz by tchrzem i niW innego, And pogarda, ktr jego sabo pobudzia w inny bya cakiem oglna, tylko jako prawdziwy bohater zosta podziwiany wszystko zaokrgla si. Ale tutaj w szpitalu duch by cakiem rny w jakich szacunkach. Agitatorzy Loudmouthed byli zajci tutaj w gromadzeniu omieszaj na dobrym onierzu i pomalowa chwiejcego si na nogach tchrza w wspaniaych kolorach. Kilka marnych ludzkich okazw byli prowodyrzy w tym procesie zniesawienia. Jeden z ich pochwali si umylnie ranienia jego wrcza kolczasty drut zwizkach w porzdku, by dosta si posany do szpitala. Chocia jego rana bya tylko drobny jeden, to ukazao si, e on by tutaj przez bardzo dugi czas i by tutaj bez koca. Jakie przygotowanie dla jego wydawao si zosta doprowadzone przez jaki rodzaj szwindla, tylko jako on dosta si wysany tutaj w pocigu ambulansu przez szwindel. Ten epidemiczny okaz waciwie mia miao do parady jego suba jako manifestacja odwagi, ktra bya wysza do tego z odwanego onierza, ktre umiera mier bohatera. Byli duo, ktrzy usyszeli t rozmow w ciszy; ale byli inni, ktrzy wyrazili ich zgod do czego co facet powiedzia. Osobicie I zostaem czu obrzydzenie w myli, e buntowniczy agitator tego rodzaju powinien zosta pozwolony, by pozosta w takiej instytucji. Co mogoby zosta zrobione? Wadze szpitala tutaj musiay wiedzie, kto i co on by; i waciwie oni wiedzieli. Ale nadal oni nie zrobili niczego w sprawie tego. Skoro tylko I byem w stanie si, by chodzi jeszcze raz, ktrego I otrzymaem odchodz, by odwiedzi Berlin. Gorzki zechciej by widoczny wszdzie. Metropolia, z rojcymi milionami jego, cierpiaa na gd. Rozmowa, ktra bya aktualna w rnych miejscach zakski i hospicja byway przez onierzy by duo ten sam jako to w naszym szpitalu. Wraenie dane byo, e ci agitatorzy celowo wybrali takie miejsca w porzdku, by rozcign ich widoki. Ale w Munich warunki byy daleko gorsze. Po moim rozadowaniu z szpitala, I zostaem

wysany do batalionu rezerwy tam. Czuem si jako w jakim dziwnym miecie. Gniew, niezadowolenie, skargi spotkay one's uszy dokdkolwiek jeden poszed. Do pewnego zasigu to byo z powodu nieskoczenie niezdarnego sposobu, w ktrego onierze, ktrzy wrcili z przodu zostali potraktowani przez podoficerw, ktrzy nigdy nie zobaczyli suby czynnej dnia i, kto z tej przyczyny by czciowo niezdolny zaadoptowania waciwego nastawienia do starych onierzy. Naturalnie ci starzy onierze pokazali pewne cechy, ktre zostay rozwinite od dowiadcze w rowach. Oficerowie czci rezerwy nie mogliby zrozumie tych waciwoci, podczas gdy oficer do domu od suba czynna by co najmniej w pozycji, by zrozumie ich dla siebie. Jako skutek on otrzyma wicej szacunku z ludzi ni oficerowie w domowej centrali. Ale, oprcz tego wszystkiego, oglny duch by opakany. Sztuka uchylania zostaa spojrzana na jak prawie dowd wyszej inteligencji i oddanie do obowizku zostao rozwaone znak saboci albo zajadoci. Urzdy pastwowe zostay obsadzone przez Jews. Prawie kady urzdnik by Jew i kady Jew by urzdnikiem. Zostaem byy zdumionym w tym mnstwie bojownikw, ktrzy naleeli do wybranych ludzi i nic nie poradzi na porwnywania to z ich smuke numery w liniach walki. W sferach gospodarczych sytuacja bya nawet gorsza. Tutaj Jews waciwie stali si " niezbdny". Jak pijawki, oni powoli ssali krew od porw narodowego ciaa. Za pomoc niedawno popynitych Companies War instrument zosta odkryty dziki, ktremu wszystek narodowy handel zosta uduszony, eby aden biznes nie mg zosta noszony swobodnie Specjalny nacisk zosta pooony na koniecznoci dla niepowstrzymanej centralizacji. Odtd tak wczesny jak 1916-17 praktycznie wszystka produkcja bya pod kontrol Jewish finansw. Ale, przeciw komu gniew ludzi zosta skierowany? To byo wtedy, e I ju widziaem proroczego dnia zbliajcego si, do ktrego musi w kocu przynie klsk, chyba, e na czasie rodki zapobiegawcze zostay wzite. Kiedy Jewry by zajty rabujc nard i zaciskajc ruby jego despotyzmu, pracy pobudzania ludzi przeciw Prussians powikszonym. I tylko, poniewa nic nie zostao zrobione na przodzie, by pooy kres jadowitej propagandzie, tak tutaj w domu adne oficjalne kroki nie zostay wzite przeciw temu. Nikt nie wydawa si zdolny zrozumienia, e upadek Prussia mgby nigdy nie spowodowa wzrostu Bavaria. Przeciwnie , upadek musi koniecznie pocign innego precz z tym.

Ten rodzaj zachowania oddziaa na mnie bardzo gboko. W tym I mgbym widzie tylko zdoln Jewish sztuczk dla nakierowywania publicznej uwagi od si do innych. Kiedy Prussians i Bavarians sprzeczay si, Jews zabierali wyywienie obu spod ich bardzo nosy. Kiedy Prussians byli naduywani w Bavaria Jews zorganizowali rewolucj i z jednym razem rozbitym zarwno Prussia i Bavaria. Nie mgbym tolerowa tego wstrtnego sprzeczajcego midzy ludmi tego samego German towaru i wolany by w przodzie jeszcze raz. Dlatego, tylko po moim nadejciu w Munich I doniosem si dla usugi znw. W pocztku March 1917, ktrego I poczyem na nowo mj stary puk w przodzie. Do koca 1917 to wydawao si jak gdyby przezwyciylimy najgorsze fazy moralnej depresji na przodzie. Po Russian upadku caa armia odzyskaa jego odwag i nadziej i wszystko stopniowo stawao si coraz bardziej przekonany, e walka skoczyaby si w naszej przysudze. Moglibymy zapiewa jeszcze raz. Kruki przeryway rechota. Wiara w przyszoci Fatherland by jeszcze raz wschodzcy. Italian upadek w jesieni 1917 mia cudowny skutek; poniewa to zwycistwo udowodnio, e to byo moliwe, by przedziera si przez inny przd oprcz Russian. Ta inspirujca myl teraz staa si panujcy w umysach milionw na przodzie i zachcia ich, by zaczeka z niecierpliwoci z zaufaniem wiosny 1918. It by cakiem oczywisty, e wrg by w stanie depresji. Podczas tej zimy przd by nieco spokojniejszy ni zwyky. Ale to byo ucisza przed burz. Tylko kiedy przygotowania byy robione, by wypuci kocow ofensyw, ktra sfinalizowaa t pozornie wieczn walk, kiedy niekoczce si kolumny transportw przynosiy ludzi i materiay militarne do przodu i kiedy ludzie byli szkoleni dla tego kocowego szturmu, wtedy to by ten najwikszy czyn zdrady podczas caego War zosta dokonany w Germany. nie nie wolno wygrywa War. W tym momencie kiedy zwycistwo wydawao si gotowy, by zsi na German standardach, konspiracja zostaa rozmieszczona dla celu uderzania w sercu German wiosennej ofensywy z jednym uderzeniem od stawaj dba i w ten sposb robic zwycistwo niemoliwe. Strajk generalny w fabrykach materiaw militarnych zosta zorganizowany. Jeli ta konspiracja mogaby osign jego cel German przd zaamaby si i yczenia Vorwrts ( organu Social Democratic Party) ktry zwycistwo tego razem nie powinno wzi

stronie German sztandarw, byby speniany. Poniewa chc materiaw militarnych przd byby przedzierany w kilka tygodni, ofensywa skutecznie byaby zatrzymana i Entente uratowaby. Wtedy International Finance przyjby, e kontrola przez Germany i wewntrzny cel Marxist narodowej zdrady byaby osignita. Ten cel by zniszczeniem narodowego ekonomicznego systemu i ustanowienia midzynarodowej kapitalistycznej dominacji w jego miejscu. I ten cel naprawd zosta signity, dziki gupiej atwowiernoci jednej strony i niewypowiedzianej zdrady innego. Strajk materiaw militarnych, jednake, nie przynis kocowego sukcesu, ktry zosta spodziewa si dla: mianowicie, zagodzi przd amunicji. To trwao zbyt krtki czas dla braku amunicji jako taki, by przynie katastrof do armii, jako pierwotnie zosta zaplanowany. Ale strata moralna bya duo wicej strasniejszy. W pierwszy miejscu. o co armia walczya, jeli ludzie w domu nie zayczyli, by to by zwyciski? Dla kogo wtedy byli te ogromne ofiary i pozbawienia zrobione i zniesione? onierze musz walczy o zwycistwo kiedy domowy przd idzie na strajku przeciw temu? W drugi miejscu, jaki skutek ten ruch mia wroga? W zimie 1917-18 ciemnych chmur unosio si w firmamencie Entente. Dla prawie cztery lata szturmu, gdy szturm zosta byy przeciw German olbrzymowi, ale oni nie zdoali przynie jego na ziemi. On musia trzyma ich osaczony z jedn rk, ktra trzymaa obronn tarcz, poniewa jego inna rka musiaa by wolna, by wada miecz przeciw jego wrogom, teraz w East i teraz na poudniu. Ale w kocu ci wrogowie zostali pokonani i jego staje dba by teraz wolny dla konfliktu na zachodzie. Rzeki krwi zostay zrzucone dla osignicia tego zadania; ale teraz miecz by wolny, by poczy si w bitwie z tarcz na Front Western. I odkd wrg dotychczas nie zdoa rozbi German obrony tutaj, sami Germans teraz mieli, by wypuci atak. Wrg ba si i zadra przed perspektyw tego German zwycistwa. W Paris i konferencje London poszy za sob nawzajem w bezustannej serii. Nawet nieprzyjacielska propaganda spotkaa trudnoci. To byo ju nie tak atwe, by zademonstrowa, e perspektywa German zwycistwa bya beznadziejna. Rozwana cisza panowaa na przodzie, nawet midzy oddziaami Entente. Bezczelno ich mistrzw nagle opada. Niepokojca prawda zacza przyj na myl im. Ich opinia German onierza zmienia si. Dotychczas oni byli w stanie si, by obrazowa jego jako pewnego rodzaju zrobi gupek, z ktrego koniec byby zniszczenie; ale teraz oni znaleli si twarz w twarz z onierzem, ktry pokona ich Russian

sojusznika. Polityka ograniczania ofensywy na wschd, ktry zosta narzucony na German wojskowych wadzach przez koniecznoci sytuacji, teraz wydanej do Entente jako taktyczna genialna myl. Przez trzy lata ci Germans mocno stukali daleko w Russian przodzie bez jakiego oczywistego sukcesu najpierw. Te bezowocne wysiki prawie zostay szydzone w; poniewa to zostao pomylane, e w dugim biegu Russian olbrzym triumfowaby przez czyst si numerw. zniszczone byyby bye przez zrzucanie tyle krwi. I fakty ukazay si, by potwierdzi t nadziej. Od September dni 1914, kiedy, poniewa pierwszy raz bez koca kolumny Russian wojennych winiw lay si do Germany po Battle Tannenberg, to wydawao si jak gdyby strumie nigdy nie skoczyby si ale, e skoro tylko jedna armia zostaa pononana i zostaa rozgromiona innego wziliby jego miejsce. Zapas onierzy, ktrych olbrzymi Empire postawi do dyspozycji Czar wydawa si niewyczerpany; nowe ofiary byy zawsze pod rk dla holokaustu wojny. Jak dugo Germany mg by mocnymi w tej konkurencji? Nie zrobiby dzie w kocu musie przyj kiedy, po ostatnim zwycistwie, ktre Germans osignliby, nadal pozosta armie rezerwy w Russia, by zosta zebrany dla kocowej bitwy? I co wtedy? Wedug ludzkich standardw Russian zwycistwo przez Germany mgby zosta opniony ale to musiaoby przyj w dugim biegu. Wszystkie nadzieje, ktre zostay oparte na Russia teraz zostay zgubione. Ally, ktry powici najwicej krwi na otarzu ich wzajemnych zainteresowa przyszed do koca jego zasobw i lea powalony przed jego nieubaganym wrogiem. Uczucie terroru i konsternacja przeszy nad onierzami Entente, ktry dotychczas zosta podtrzymany przez lep wiar. Oni bali si przyszej wiosny. Dla, poniewa dotychczas oni nie zdoali rozbi Germans kiedy drugich mgby skoncentrowa tylko cz siy walki na Front Western, jak oni teraz mogliby liczy na zwycistwo, e niepodzielne siy tej zdumiewajcej ziemi bohaterw ukazay si, by zosta zebrana dla zgromadzonego ataku na zachodzie? Cie wydarze, ktre miay miejsce w South Tyrol, widmu pononanych armii General Cadorna, zosta odbity w ponurych twarzach oddziaw Entente w Flanders. Wiara w zwycistwie zaamaa si, by ba si klski, by przyj. Wtedy, na tych zimnych nocach, kiedy prawie usysza chodowi o German armiach rozwijajcych do wielkiego ataku i decyzja bya oczekiwana w strachu i drc, nagle ponure wiato zostao ustawione poncy w Germany i wysany jego promienie do ostatniej muszli dziury na przodzie wroga. W bardzo moment kiedy German podziay otrzymyway ich kocowe

rozkazy dla wielkiej ofensywy, ktr strajk generalny wybuch w Germany. W pierwszym wiat by dumbfounded. Wtedy nieprzyjacielska propaganda zacza dziaalnoci jeszcze raz i rzucia si na tym temacie za pi dwunasta. Nagle sposb przyszed, ktry mgby zosta zutylizowany, by oywi niepokojce zaufanie onierzy Entente. Prawdopodobiestwa zwycistwa mogyby teraz zosta bye obecnym jako pewny i zaniepokojone przeczucie pod wzgldem przychodzcych wydarze mogoby teraz zosta przeksztacone do uczucia stanowczego zapewnienia. Puki, ktre musiay znie najgorsz cz Greatest German szturmu w historii mogyby teraz zosta powdychany z przekonaniem, ktre decyzja definitywna w tej wojnie nie byaby wygrana przez miao German ataku ale raczej przez wadze wytrwaoci na boku obrony. Teraz pozwoli Germans mie jakiekolwiek zwycistwa, ktrych oni lubili, rewolucji i nie zwyciskiej armii by mile widziany w Fatherland. Anglik, French i American gazety zaczy rozcign t wiar midzy ich czytelnikami kiedy bardzo z talentem zarzdzona propaganda zachcia morale ich oddziaw na przodzie. " stajce wobec Revolution! Allied Victory Inevitable!" To bya najlepsza medycyna, by ustawi saniajcego si Poilu i Tommy na ich stopach jeszcze raz. Nasze karabiny i karabiny maszynowe mogyby teraz otworzy ogniowi jeszcze raz; ale zamiast z wykonujc spanikowane wycofanie si, e oni teraz zostali spotkani z zdecydowanym oporem, ktry by peny zaufania. To by skutek strajku w fabrykach materiaw militarnych. Przez nieprzyjacielsk wiar krajw w zwycistwie w ten sposb zosta oywiony i zosta wzmocniony i to paraliowanie uczucia samej rozpaczy, ktra dotychczas zrobia czuo si na przodzie Entente zosta wygnany. W konsekwencji koszt strajku ycia tysicy German onierzy. Ale podli prowokatorzy tego nikczemnego strajku byli kandydatami dla najwyszych publicznych pozycji w Germany Revolution. W pierwszym to byo widocznie moliwe, by pokona reperkusj tych wydarze na German onierzach, ale na stronie wroga oni mieli trway skutek. Tutaj opr zgubi wszystek charakter armii walczcej o stracon spraw. W jego miejscu teraz bya ponura determinacja, by zmaga si przez do zwycistwa. Dla, wedug wszystkich ludzkich regu orzeczenia, zwycistwo teraz byoby ubezpieczone, jeli przd Western mgby by mocnymi przeciw German ofensywie nawet przez tylko kilka miesicy. Allied parlamenty rozpoznay moliwoci lepszej przyszoci i uchwaliy ogromne sumy pienine dla kontynuacji propagandy, ktra zostaa zatrudniona dla celu rozbijania wewntrznej spjnoci Germany.

To byo moje szczcie, e I byem w stanie si, by wzi udzia w pierwszy dwch ofensywach i w kocowej ofensywie. Te odeszy na mnie zdumiewajcy wraenia mojego ycia zdumiewajcy, poniewa teraz po raz ostatni walka zgubia jego obronny charakter i przyja charakter ofensywy, tylko, poniewa to byo w 1914. westchnieniu ulgi wszed od German roww i odzi kiedy w kocu, po trzech latach wytrwaoci w tym piekle, dzie dla osi ksigowoci przyszed. Jeszcze raz krzepkie rozweselanie zwyciskich batalionw zostao usyszane, jako oni powiesili ostatnie korony niemiertelnego lauru na standardach, ktre oni powicili Victory. Jeszcze raz napicia patriotycznych piosenek wzniosy si w gr do nieb ponad niekoczcymi si kolumnami prowadzenia oddziaw i po raz ostatni Lord umiechn si na jego niewdzicznych dzieciach. W penia lata 1918 uczucia parnego ucisku powieszonego przez przd. W domu oni pokcili si. O czym? Usyszelimy duo midzy rnymi czciami na przodzie. War teraz by beznadziejn spraw i tylko ryzykancki mgby myle o zwycistwie. To nie byli ludzie ale kapitalici i Monarchy, ktry zosta zainteresowany niesieniem. Taki by pomysami, ktre pochodziy z domu i zosta dyskutowany na przodzie. W pierwszym to dao pocztek tylko bardzo drobnej reakcji. Co powszechne prawo wyborcze miao znaczenie nam? Jest ten co co walczylimy dla podczas czterech lat? To by nikczemny kawaek wamania w ten sposb, by ukra z grobw naszych bohaterw ideay, dla ktrych oni spadli. To nie byo do sloganu," niech yje powszechne prawo wyborcze," e nasze oddziay w Flanders raz staway wobec pewnej mierci ale z krzykiem," ber Deutschland Alles w lamwce der". May ale w aden sposb niewany rnica. I wikszo tych, ktry krzycza dla tego prawa wyborczego byli nieobecny kiedy to przyszo do walczenia o to. Wszystek ten polityczny motoch byli obcy ludzie do nas na przodzie. Podczas tamtych dni tylko uamek tych parlamentarnych szlacht mieli zosta zobaczony, gdzie uczciwi Germans zebrali si. Starzy onierze, ktrzy walczyli na przodzie mieli mao upodobania dla tych nowych wojennych celw Messrs. Ebert, Scheidemann, Barth, Liebknecht i inny. Nie moglibymy zrozumie, dlaczego, nagle, bumelanci powinni znie wszystkie wadze wykonawcze do siebie, bez mienia jakiego szacunku do armii. Od bardzo pocztek I miaem moje wasne okrelone osobiste widoki. Mocno brzydziem si caym gangiem marnych partyjnych politykw, ktrzy zdradzili ludzi. Dawno temu zrozumiaem, e zainteresowania narodu zagray tylko bardzo ma rozstawa si z t haniebn

zaog i, e co liczyo si z nimi by moliwo napeniania ich wasnych pustych kieszeni. Moja opinia bya, e ci ludzie gruntownie zasuyli by hanged, poniewa oni byli gotowi, by powici pokj i, jeli konieczny pozwala Germany zosta pononany tylko, by suy ich wasnym kocom. Aby rozway, e ich yczenia znaczyyby powici zainteresowania klas pracujcych dla korzyci gangu zodzieji. Aby spotka ich yczenia znaczone, e powinien uzgodni powici Germany. Taki take, opinia nadal zostaa obstawana przy wikszoci armii. Ale wzmocnienia, ktre pochodziy z domu szybko staway si gorszy i gorszy; tyle , eby ich nadejcie byo rdem saboci raczej ni siy do naszych si walki. Mode osoby przyjte szczeglnie byy przewanie bezuyteczne. Czasami to byo trudne do uwierzenia, e oni byli synami tego samego narodu, ktry wysa jego modziee do bitew, ktre zostay walczone dookoa Ypres. W August i September symptomy moralnej dezintegracji powikszyy si coraz bardziej szybko, chocia ofensywa wroga nie bya wcale nie porwnywalny z rzdami strachu naszych wasnych byych obronnych bitew. W porwnaniu z t ofensyw bitwy walczyy na Somme i w Flanders pozostaym w naszych pamiciach jako najstrasniejszym wszystkich przerae. Na kocu September mj podzia zaj, przez trzeci raz, te pozycje, ktre raz wzilimy przez burz jako modzi ochotnicy. Co pami! Tutaj otrzymalimy nasz chrzest bojowy, w October i November 1914. With ponca mio ojczyzny w ich sercach i piosence na ich wargach, nasz mody puk poszed do dziaania jak gdyby idc do taca. Najdrosza krew zostaa dana swobodnie tutaj w wierze, e to zostao zrzucone, by ochroni wolno i niepodlego Fatherland. W July 1917, ktremu ustawilimy stop przez drugi raz na czym co dotyczylimy jako powicona ziemia. Nasi najlepsi towarzysze nie byli w spoczynku tutaj, troch ich niewiele wicej ni chopcy - onierze, ktrzy pieszyli si mier dla sake ich kraju, ich oczu paajcych z entuzjastyczn mioci. Starsi midzy nami, ktrzy bylimy z pukiem z pocztku, gboko zosta ruszony jako stalimy si na tym powiconym miejscu, gdzie zoylimy przysig" lojalno i Duty na mierci". Trzy lata temu puk wzi t pozycj przez burz; teraz to zostao zawoane na obroni to w wyczerpujcej walce. Z bombardowaniem artylerii, ktre trwao trzy tygodnie English przygotowa si na ich wielk ofensyw w Flanders. Tam duchy umary wydawa si y znw. Puk okopa si do

bota, trzymanego do jego muszli - dziur i kraterw, ani cofajc ani drc, ale malejc w numerach dnia za dnia. W kocu British wypuci ich atak na July 31st, 1917. Zostalimy zagodzeni w pocztku August. Puk zmniejszy si w d do kilka przedsibiorstw, ktre zatoczyy si z powrotem, botnisty zaskorupiaych, wicej jak zjawy ni ludzie. Oprcz kilka sto jardw muszli - dziur, mier bya jedyn nagrod, ktr English zyska. Teraz w jesieni 1918 oznaczalimy trzeci raz na ziemi, ktr poszalelimy w 1914. wsi Comines, ktry dawniej suy nam jako podstaw, teraz by w strefie walki. Chocia may zmieniony w otaczajcej samej dzielnicy, jeszcze ludzie stali si rny, tak czy inaczej. Oni teraz omawiali polityk. Jak wszdzie jeszcze, trucizna z domu miaa jego skutek tutaj te. Mode szkice ulegy do tego zupenie. Oni przyszli bezporednio z domu. Podczas nocy October 13th-14th, British otworzy atak z gazem na przednim poudniu Ypres. Oni uyli iperytu, ktrego skutek by nieznany do nas, co najmniej od osobistego dowiadczenia. Zostaem przeznaczony, by dowiadczy to, e bardzo noc. Na wzgrzu poudniowym Werwick, wieczorem October 13th, zostalimy poddani dla kilku godzinnego do cikiego bombardowania z bombami gazu, ktrymi nieustannymi przez noc z mniej wicej intensywno. O pnocy pewna liczba nas zosta pooony uszkodzony, jaki na zawsze. Do rana I te zaczem czu bl. To powikszyo si z kadym powiartowa z godziny; i okoo siedem godziny moje oczy powiay jako I zatoczyem si z powrotem i dostarczyem ostatni przesyk, ktr I zostaem przeznaczony, by nie w tej wojnie. Kilka godzin pniej moje oczy byy podobnymi rozpromienionymi wglami i wszystko byo ciemnoci dookoa mnie. Zostaem wysany do szpitala w Pasewalk w Pomerania i tam to byo to, ktre I musiaem usysze o Revolution. Przez dugi czas byo co w powietrzu, ktre byo niedajcy si okreli i odpychajcy. Ludzie mwili, e co zostao z pewnoci zdarzy si w kilku tygodniach, chocia I nie mgbym czego co to znaczyo wyobrazi sobie. W pierwszy przykadzie I mylaem o strajku podobny, do ktry mia miejsce wiosn. Niepomylne pogoski stale pochodziy z Navy, ktry podobno zostaa bya w stanie fermentu. Ale to wydawao si by dziwacznym tworzeniem kilku odizolowanych modych ludzi. To jest prawdziwe, e w szpitalu oni zupenie mwili zetkn si koniec wojny i spodziewajc, e to nie byo daleko precz, ale nikt nie myla, e decyzja przyjdzie natychmiast. Nie byem zdolny, by czyta gazety. W November oglne napicie powikszyo si. Wtedy jednego dnia katastrofa wtargna na

nas nagle i bez ostrzeenia. Marynarze przyszli w motorze - samochodach ciarowych i wezwali nas, by podnie bunt. Kilku Jew Jew - chopcw byo liderami w tej walce dla" wolnoci, Beauty i godnoci" naszego National Being. Nie jeden z ich zobaczy sub czynn na przodzie. Przez rodek szpitala dla choroby weneryczne ci trzej Orientals zostali odesani do domu. Teraz ich czerwone szmaty byy podnoszony w gr tutaj. Podczas kilka dni I zaczem czu si nieco lepszy. Poncy bl w oczodoach sta si mniej surowy. Stopniowo I byem w stanie si, by odrnia oglne zarysy mojego natychmiastowego otoczenia. I to byo dozwolone, by spodziewa si, e co najmniej I odzyskabym mj wzrok wystarczajco, by by w stanie si, by wzi w gr jaka profesja pniej. e I kiedykolwiek byem w stanie si, by rysowa albo projektowa jeszcze raz by naturalnie niemoliwe. W ten sposb I byem po drodze do poprawy kiedy straszna godzina przysza. Mj pierwszy myla by, e ten wybuch zdrady stanu by tylko miejscow spraw. Sprbowaem narzuci t wiar midzy moimi towarzyszami. Moi Bavarian koledzy szpitala, szczeglnie, byli chtnie odpowiadajcy. Ich skonnoci byy czym ale rewolucyjny. Nie mgbym wyobrazi sobie tej wciekoci wybuchajcej w Munich; poniewa to wydawao si mi t lojalno do House Wittelsbach by, mimo tego silniejszy ni wola kilku Jews. I wic I nic nie poradzi na wierzenia, e to by zaledwie bunt w Navy i, e to byoby zniesione w kilku dniach. Z kilku dniami przyszy zdumiewajcy informacje mojego ycia. Pogoski urosy coraz bardziej uporczywy. Zostaem powiedziany, e co I rozwayem by miejscow spraw by w rzeczywistoci oglna rewolucja. W dodatku do tego, z przodu przyszed haniebn wiadomo, e oni zayczyli skapitulowa! Co! Czy taka rzecz bya moliwa? Na November 10th miejscowy pastor odwiedzi szpital dla celu dostarczania krtkiego adresu. I to byo jak przyszlimy zna ca histori. Byem w gorczce podekscytowania jako I suchaem adresu. Wielebny stary pan wydawa si zadre kiedy on informowa nas, e House Hohen - zollern powinien ju nie nosi Imperial Crown, e Fatherland sta si Republic, e powinnimy modli si do Wszechmogcy nie cofn His bogosawiestwo od nowego rozkazu rzeczy i nie opuci naszych ludzi w dniach, by przyj. W dostarczajc t wiadomo, ktr on nie mgby zrobi wicej ni krtko wyrane uznanie Royal House, jego usug do Pomerania, do Prussia, naprawd, do caoci German Fatherland i - tutaj, ktry on zacz zaka. Uczucie gbokiej konsternacji spado si na ludzi w

tym zgromadzeniu i I nie myl, e by pojedyncze oko, ktre cofno jego zy. Co do si, I przeamaem zupenie kiedy stary pan sprbowa streci jego histori przez informowanie nas, e musimy teraz skoczy t dug wojn, poniewa wojna zostaa zaginita, on powiedzia i my bylimy na asce zwycizcy. Fatherland musiaby nosi cikie ciary w przyszoci. Mielimy przyj okresy Armistice i zaufania do wspaniaomylnoci naszych byych wrogw. To byo niemoliwe, poniewa mnie, by pozosta i posucha ju. Ciemno otoczya mnie jako I zatoczyem si i potknem si z powrotem do mojej sali i zakopaem moj bolc gow midzy kocami i poduszk. Nie zapakaem od dnia, e I staem si obok grobu mojej matki. Kiedykolwiek Fate zaj si okrutnie z mn w moich modych dniach ducha determinacji w mnie wzmocni si i silniejszy. Podczas wszystkich tych dugich lat wojny, kiedy Death twierdzi niejeden prawdziwy przyjaciel i towarzysz od naszych szeregw, do mnie to ukazaoby si grzeszny, by wyda sowo skargi. Oni nie umarli dla Germany? I, w kocu, prawie w kilku dniach tej tytanicznej walki, kiedy fale gazu trujcego obwiny mnie i zaczy przenikn moje oczy, myle o stawaniu trwale lepy zniechcony mnie; ale gos sumienia krzykn natychmiast: Biedny marny facet, zaczniesz wycie kiedy s tysice innych, ktrego los jest sto razw gorszych ni twj? I wic I przyjem moje nieszczcie w ciszy, rozumiejc, e to bya jedyna rzecz, by zosta zrobione i to osobiste cierpienie byo nic kiedy nie w porwnaniu z nieszczciem one's kraju. Tak wszystko byo na prno. Na prno zupenie ofiary i pozbawienia, na prno gd i pragnienie przez niekoczce si miesice, na prno tamte godziny, e trzymalimy si naszych poczt, chocia strach mierci chwyci nasze dusze i na prno mierci dwa milionw, ktry zapad si rozadowujcych ten obowizek. Nie pomyl o tych setkach tysicy, ktry wyruszy z sercami penymi wiary w ich ojczynie i nigdy nie wr; nie powinien ich groby do otwartego, eby duchy tych bohaterw obryzgay z botem i krew powinna przyby do domu i mcia si na tych, ktry tak podle zdradzi najwiksz ofiar, ktr istota ludzka moe uda si do jego kraju? By ten dla tego, e onierze umarli w August i September 1914, dla tego, e ochotnicze puki poszy za starymi towarzyszami w jesieni tego samego roku? By ten dla tego, e ci chopcy siedemnacie lat penoletni zostali zmieszani z ziemi Flanders? By ten znaczony by owocuje ofiary, ktr German matki uday si do ich Fatherland kiedy, z cikimi sercami, oni powiedzieli do widzenia do ich synw, ktrzy nigdy nie wrcili? Ma wszystkiego tego zrobionego w porzdku, by umoliwi gang podych przestpcw, by pooy przekazywa Fatherland?

By ten wtedy co German onierz zmaga si dla przez prace gorco i olepiajc nieyc, znoszc gd i pragnienie i zimny, zmczony od bezsennych nocy i niekoczcych si marszw? By ten dla tego, e on y przez pieko bombardowa artylerii, lea apic oddech i duszc podczas atakw gazu, ani cofajc ani sabnc, ale pozostajc wierny do myle o bronieniu Fatherland przeciw wrogowi? Na pewno ci bohaterowie te zasuyli na epitafium: Podrnik, kiedy przychodzisz do Germany, mwi Homeland, e leymy tutaj, prawdziwy do Fatherland i wierny do naszego obowizku. I w domu? Ale - by ten jedyna ofiara, e musielimy rozway? By Germany przeszoci kraj o maej wartoci? Ona nie bya winn pewnym obowizkiem do jej wasnej historii? Czy my bylimy nadal godni, by uczestniczy w sawie przeszoci? Jak moglibymy usprawiedliwi ten czyn do przyszych pokole? Co gang podych i niemoralnych przestpcw! Wicej I sprbowaem wtedy zebra jak okrelon informacj strasznych wydarze, ktre zdarzyy si wicej moja gowa staa si w ogniu z wciekoci i wstydem. Co byo wszystek bl I wycierpiaem w moich oczach w porwnaniu z t tragedi? Poszy za dniami byli strasni, by zaciy i noce nadal gorsze. Aby zalee od litoci wroga by przepis, ktry tylko gupcy albo zbrodniczy kamcy mogyby poleci. Podczas tych nocy moja nienawi powikszya si - nienawi dla orignators tej nikczemnej zbrodni. Podczas poszy za dniami moje wasne fatum stao si jasno do mnie. Teraz zostaem zmuszony, by zadrwi w myle o mojej osobistej przyszoci, ktrej dotychczas bya przyczyna tyle martwi si do mnie. To nie byo mieszne, by myle o budowaniu czego na takie zaoenie? W kocu, to te stao si jasno do mnie, e to byo nieunikniony to zdarzyo si, co czego I baem si przez dugi czas, chocia I naprawd nie miaem serca, by uwierzy to. Imperator William II by pierwszy German Emperor, by zaoferowa rk przyjani Marxist liderom, podejrzewajc, e oni byli ajdakami bez jakiego sensu honoru. Kiedy oni trzymali imperialn rk w ich, inna rka ju wspczua sztyletowi. Nie ma adnej takiej rzeczy jako przychodzenia do zrozumienia z Jews. To musi by cisym" albo - Or." Co do mnie I wtedy zdecydowaem si, e I wezm polityczn prac. Rozdzia Eight:

Do koca November I wrciem do Munich. Poszedem do magazynu mojego puku, ktry teraz by w rkach Councils Soldiers. Poniewa caa administracja bya cakiem odpychajca do mnie, I zdecydowaem si zostawi to skoro tylko I prawdopodobnie mgbym. Z moim wiernym wojn - towarzyszem, Ernst - Schmidt, I przyszedem do Traunstein i pozostaem tam, a obz zosta rozpadnity. W March 1919 wrcilimy znw w Munich. Sytuacja, ktrej nie mgby trwa jako to bya. To skaniao si nieodparcie do dalszego rozszerzenia Revolution. mier Eisner serwowaa tylko ponagli ten rozwj i w kocu zaprowadzia do dyktatury Councils - albo, pooy to poprawnie, do Jewish hegemonia, ktrej okazaa si, by by przemijajca ale, ktry by oryginalny cel tych, ktry wymyli Revolution. W tym poczeniu niezliczone plany wziy ksztat w moim umyle. Spdziem cae dni rozmylajce na problemie czego mgby zosta zrobiony, ale niestety kady projekt musia zaama si przed faktem niezaprzeczalnym, e I byem cakiem nieznany i dlatego nie miaem nawet po pierwsze - wymagany konieczny dla efektywnego dziaania. Pniej I wyjani powody, dlaczego I nie mgbym zdecydowa si doczy do jakiego z przyj wtedy w istnieniu. Jako nowy Soviet Revolution zacz prowadzi jego kurs w Munich moim pierwszy dziaalnociom skorzysta z mnie niech Central Council. W wczesnym ranie April 27th, 1919, I miaem zosta zatrzymany; ale trzej faceci, ktrzy przyszli zatrzyma mnie nie mieli odwagi, by stawa wobec mojego karabinu i wycofali si tylko jako oni przyjechali. Kilka dni po uwolnieniu Munich I zostaem zamwiony, by ukaza si przed Commission Inquiry, ktry umieci w domu 2nd Regiment Infantry dla celu ogldania rewolucyjnych dziaalnoci. To byo moje pierwszy wtargnicie do wicej albo mniej polityczne pole. Po kilku tygodniach I otrzymaem rozkazy, by wzi udzia w kursie wykadw, ktre byy dawane do czonkw armii. Ten kurs zosta znaczony, by wpoi pewne podstawowe zasady, na ktrych onierz mgby bazowa jego polityczne pomysy. Dla mnie korzy tej organizacji bya, e to dao mi szans spotyka onierzy faceta, ktrzy byli tej samej drogi mylenia i, z kim I mgbym dyskutowa faktyczn sytuacj. My bylimy wszyscy mniej wicej mocno przekonalimy, e Germany nie mgby zosta uratowany od bliskiej katastrofy przez te, ktre uczestniczyy w November zdradzie - to znaczy, centra i Social - Democrats; jak rwnie , e tak zwany Bourgeois National grupa nie mogaby osign sukces szkody, ktra zostaa zrobiona,

nawet, jeli oni mieli najlepsze zamiary. Oni brakowali pewnych liczb warunkw, bez ktrych takie zadanie mogoby nigdy szczliwie nie zosta przedsiwzite. Lata, ktre nastpiy usprawiedliwiy opinie, ktre trzymalimy w tamtym czasie. W naszym maym okrgu dyskutowalimy projekt tworzenia nowego przyjcia. Wiodce pomysy, ktre wtedy proponowalimy byy te sam jako te, ktry zosta noszony do skutku nastpnie, kiedy German Partia Pracy zostaa zaoona. Imi nowego ruchu, ktry mia zosta zaoony powinno by takim to z si, to przemwio do masy ludzi; poniewa wszystkie nasze wysiki okazayby si prny i bezuyteczny, jeli ten warunek brakowa. I to by powd, dlaczego wybralimy imi" spotkanie - Revolutionary przyjcie", szczeglnie, poniewa spoeczne zasady naszej nowej organizacji byy naprawd rewolucyjne. Ale by te podstawowy powd. Uwaga, ktr I daem ekonomicznym problemom podczas moich wczeniejszych lat bya mniej wicej graniczya do rozwaa powstajcych bezporednio z spoecznym problemem. Pniej ten widok rozszerzy jako I przyszedem studiowa German polityk trjprzymierza. Ta polityka bya bardzo w duej mierze skutkiem bdnej wyceny ekonomicznej sytuacji, razem z zmieszanym pojciem co do podstawy, na ktrej przysze istnienie German ludzi mogoby zosta gwarantowane. Wszystkie te pomysy zostay oparte na zasadzie, ktra kapita jest wycznie produkt pracy i tej, tylko jak praca, to zaleao od wszystkich czynnikw, ktry mog przeszkodzi albo wypromowa ludzk dziaalno. Odtd, od narodowego punktu widzenia, znaczenie kapitau zaleao od wielkoci i wolno i wadza pastwa, to znaczy, narodu i, e to jest ta zaleno sama, ktr, ktry zaprowadza kapita, by wypromowa zainteresowania pastwa i narodu, od instynktu zachowawczego i dla jego wasnego rozwoju. Na takich zasadach nastawienie pastwa do kapitau byoby stosunkowo proste i jasne. Jego tylko przedmiot miaby upewni si , e kapita pozostay poyteczny do pastwo i nie wydzielony prawa, by dominowa narodowe zainteresowania. W ten sposb to mogoby ograniczy jego dziaalnoci w dwch poszy za ograniczeniami: na jednej stronie, ubezpieczy wany i niezaleny system gospodarki narodowej i, na inny, ochroni spoeczne prawa pracownikw. Poprzednio I nie rozpoznaem z odpowiedni jasnoci rnicy midzy kapitaem, ktry jest czysto produkt twrczej pracy i istnienia i natury kapitau, ktry jest wycznie skutek finansowej spekulacji. Tutaj I potrzebowaem, by impuls ustawi mj umys mylcy w tym kierunku; ale ten

impuls dotychczas brakowa. Wymagany impuls teraz pochodzi z jednego z ludzi, ktry dostarczy wykady w kursie, ktry I ju wspomniaem. To by Gottfried Feder. Przez pierwszy raz w moim yciu I usyszaem dyskusj, ktra zaja si zasadami giedowego kapitau i kapitau, ktry zosta uyty do dziaalnoci poyczki. Gdy syszc, e pierwszy wykad dostarczyo przez Feder, pomys natychmiast wszed do mojej gowy, e I teraz znalazem drog do jednego podstawowy - warunki dla zakadania nowego przyjcia. Do mojego umysu, warto Feder polegaa na bezwzgldnym i ostrym wejciu, ktrego on opisa, ktrego podwjny charakter kapitau zaj si giedowym i transakcja poyczki, kadc nagi fakt, ktry ten kapita jest kiedykolwiek i zawsze zaleny na patnoci zainteresowania. W podstawowych pytaniach jego stwierdzenia byy tak pene zdrowy rozsdek, e te, ktre skrytykoway jego nie zaprzeczyy, e au czuy, ktrym jego pomysy byy brzmi ale oni wtpili, czy to by moliwy, by woy te pomysy do praktyki. Do mnie to wydawao si najsilniejszy punkt w nauczaniu Feder, chocia inni uwaali, e to za jest saby punkt. To nie jest biznes jego, ktry kadzie teoretyczny program, by wyjani rne wejcia, ktre co moe zosta zawinite do praktyki. Jego zadanie ma zaj si problemem jako taki; i, dlatego, on musi upilnowa koca raczej ni sposb. Wane pytanie jest, czy pomys jest zasadniczo waciwy albo nie. Pytanie, czy albo nie to moe by trudne, by przeprowadzi to w praktyce jest cakiem inna sprawa. Kiedy czowiek, ktrego zadanie to jest, by pooy zasady programu albo polityka zaczyna si do zajty z pytaniem jako, do czy to jest stosowne i praktyczne, zamiast ograniczania si do stwierdzenie absolutnej prawdy, jego praca przerywa by przewodni gwiazd do tych, ktre rozgldaj si za wiatem i zaprowadzaj i staje si zaledwie przepisem dla codziennego iife. Czowiek, ktry kadzie program ruchu musi rozway tylko cel. To jest dla politycznego lidera, by wskaza wejcie, ktry, do ktrego cel moe zosta dotarty. Myle o byej woli, dlatego, by okrelony przez te prawdy, ktre s wieczne, podczas gdy dziaalno drugiego musi zawsze zosta skierowany przez branie praktycznego rachunku okolicznoci, pod ktrych te prawdy s musiane, by zosta noszona do skutku. Wielko bdzie zaleaa od absolutnej prawdy jego pomysu, rozwaonego w abstrakcji; podczas gdy to z innego bdzie zaleao dalej, czy albo nie on poprawnie osdza dane rzeczywistoci i jak oni mog zosta zutylizowany pod kierownictwem prawd zaoonych przez byego. Prba wielkoci jako jest odniesiony do politycznego lidera sukces jego planw i jego

przedsiwzi, ktrych znaczy, by jego zdolno dotar do celu, dla ktrego on zachodzi; podczas gdy kocowy cel umieci przez politycznego filozofa moe nigdy nie zosta signity; poniewa ludzka myl moe chwyci prawdy i zobrazowa koce, ktre to widzi jak jasny kryszta, chocia takie koce mog nigdy zupenie nie zosta speniany, poniewa ludzka natura jest saba i wadliwa. Wicej pomys jest poprawny w abstrakcyjnym i, dlatego, wszystkim potniejszym, mniejszy jest moliwoci wkadania to do praktyki, co najmniej o ile to to drugi zaley od ludzi. Znaczenie politycznego filozofa nie zaley od praktycznego sukcesu planw, ktre on kadzie ale raczej na ich absolutnej prawdzie i wpywie oni wysilaj si na postpie ludzkoci. Jeli to byo inaczej, zaoyciele religii nie mogli zosta rozwaony jako najwiksi ludzie, ktrzy kiedykolwiek yli, poniewa ich moralne cele nigdy nie s zupenie albo nawet w przyblieniu nios w praktyce. Nawet ta religia, ktra jest zawoana Religion Love nie jest naprawd adna wicej ni sabe odbicie woli jego wzniosego Founder. Ale jego znaczenie ley w orientacji, ktr to usiowao da ludzkiej cywilizacji i ludzka cnota i moray. Ta bardzo szeroka rnica midzy funkcjami politycznego filozofa i praktyczny polityczny lider jest powodem, dlaczego kwalifikacje konieczne, poniewa oba funkcji ledwo kiedykolwiek jest znalezione zrzeszyy si w tej samej osobie. To ma zastosowanie specjalnie do tak zwany pomylnego polityka maego rodzaju, ktrego dziaalno jest naprawd ledwie wicej ni praktykowanie sztuki robienia moliwego, poniewa Bismarck skromnie zdefiniowa sztuk polityki oglnie. Jeli taki polityk miao uniknie wielkich pomysw jego sukces bdzie wszystko atwiejszy, by osiga; to bdzie osignite bardziej expeditely i czsto bdzie namacalny. Z powodu tego bardzo fakt, jednake, taki sukces jest skazany do daremnoci i czasami nawet nie przeywa mierci jego autora. Oglnie rozmawiajc, praca politykw jest bez znaczenia dla poszy za pokoleniem, poniewa ich tymczasowy sukces zosta oparty na korzyci unikania zupenie naprawd wielkich decydujcych problemw i pomysw, ktre obowizywayby te dla przyszych pokole. Aby cign ideay, ktre nadal bd wartoci i znaczenie nastpnym razem nie jest oglnie bardzo korzystnym przedsiwziciem i nim, ktry idzie za takim kursem tylko bardzo rzadko jest zrozumiany przez mas ludzi, ktrzy znajduj piwo i mleko przekonywajcy indeks politycznych wartoci ni dalekowzroczne plany nastpnym razem, realizacja, ktrej moe tylko mie miejscu pniej i korzyci, ktrych moe zosta zebrany tylko przez potomno. Z powodu pewnej prnoci, ktra jest zawsze jedna z krewnych unintelligence, oglny

bieg politykw zawsze powstrzyma si te plany nastpnym razem, ktrzy s naprawd trudni, by zawin do praktyki; i oni praktykowali to unikanie, eby oni nie bd mogli zgubi natychmiastowej przysugi tumu. Znaczenie i sukces takich politykw nale wycznie do obecnego i nie s adnej konsekwencji nastpnym razem. Ale to nie martwi maostkowych ludzi; oni s cakiem zadowoleni z chwilowymi skutkami. Pozycja konstruktywnego politycznego filozofa jest cakiem rna. Znaczenie jego pracy musi zawsze zosta osdzone od punktu widzenia przyszoci; i on czsto jest opisany przez sowo Weltfremd, albo marzyciela. Kiedy zdolno polityka polega na opanowywaniu sztuki moliwego, zaoyciel systemu politycznego naley do tych, ktry podobno jest spodoba si bogowie tylko, poniewa oni ycz dla i wymaga niemoliwoci. Oni zawsze bd musieli wyrzec si wspczesn saw; ale, jeli ich pomysy bdzie niemiertelny, potomno przyzna im jego uznanie. W dugich rozpitociach ludzkiego postpu to moe czasami zdarzy si, e praktyczny polityk i polityczny filozof maj jednego lat. Intymniejszy ten zwizek jest, wikszy bdzie przeszkody, ktre dziaalno polityka bdzie musiaa spotka. Taki czowiek nie pracuje dla celu zaspokajania da, ktre s oczywiste do kadego filistra, ale on siga do kocw, ktre mog zosta zrozumiany tylko przez mao. Jego ycie jest porwane w oddaleniu przez nienawi i mio. Protest jego wspczesnych, ktrzy nie rozumiej czowieka, jest w konflikcie z rozpoznaniem potomnoci, dla on te pracuje. Dla wikszej pracy, ktr czowiek robi nastpnym razem, mniej chce on by doceniony przez jego wspczesnych. Jego walka odpowiednio bdzie wszystk surowsz i jego sukces wszystek rzadszy. Kiedy, w trakcie wiekw, taki czowiek ukazuje si, kto jest pobogosawiony z sukcesem wtedy, do koca jego dni, on moe mie sabe przewidywanie jego przyszej sawy. Ale tacy wielcy ludzie s tylko maratoczykami historii. Laury wspczesnej sawy s tylko dla brwi umierajcego bohatera. Wielcy protagonici s ci, ktrzy walcz o ich pomysy i ideay pomimo faktu, e oni nie otrzymuj adnego rozpoznania w rkach ich wspczesnych. Oni s ludmi czyje pamici bd umieszczony w relikwiarzu w sercach przyszych pokole. To wydaje si wtedy jak gdyby kada osoba czua to jego obowizek, by zrobi dziaajc wstecz pokut dla za, ktre wielcy ludzie wycierpieli w rkach ich wspczesnych. Ich ycie i ich praca wtedy s studiowane z wzruszajcym i wdzicznym podziwem. Specjalnie w ciemnych dniach strapienia, tacy ludzie

maj wadz uzdrawiania rozbitych serc i wynoszenia pogronego w troskach ducha ludzi. Do tej grupy nale nie tylko prawdziwie wielcy mowie stanu ale wszyscy wielcy reformatorzy take. Obok Frederick Great mamy takich ludzi jako Martin Luther i Richard Wagner. Kiedy I usyszaem pierwszy wykad Gottfried Feder dalej" Abolition Interest suebnoci", I zrozumiaem natychmiast, e tutaj by prawd transcendentalnego znaczenia nastpnym razem German ludzi. Absolutne oddzielenie giedowego kapitau od ekonomicznego ycia narodu zrobioby to moliwe, by sprzeciwi si procesowi umidzynarodowienia w German biznesie bez rwnoczenie atakowania kapitau jako taki, poniewa zrobi to naraziliby zaoenia naszej narodowej niepodlegoci. Wyranie widziaem co rozwijao si w Germany i I uwiadomiem sobie wtedy, e najsztywniejsza walka, ktr musielibymy potoczy nie bdzie przeciw nieprzyjacielskim narodom ale przeciw midzynarodowemu kapitaowi. W mowie Feder I znalazem efektywny krzyk zebrany dla naszej przyszej walki. Tutaj, znw, pniejsze wydarzenia udowodniy jak poprawny by wraenie, ktre wtedy mielimy. Gupcy midzy naszymi buruazyjnymi politykami nie drwi w nas na tym punkcie troch wicej; poniewa nawet ci politycy teraz widz - jeli oni mwiliby prawd - e midzynarodowy giedowy kapita by nie tylko szefem namawiajcym czynnika w sprowadzaniu War ale, e teraz kiedy War jest przez to przeksztaca pokj w pieko. Walka przeciw midzynarodowy kapita finansowy i poyczce - kapitaowi staa si jednym z najwaniejszych punktw w programie, na ktrym German nard bazowa jego walczy o ekonomiczn wolno i niepodlego. Co do sprzeciwy podnoszone przez tak zwany praktycznych ludzi, poszy za odpowiedzi musi wystarczy: Wszystkie aresztowania dotyczce straszliwe ekonomiczne konsekwencje, ktre poszy za zniesieniem suebnoci, ktra wynika od zainteresuj - kapita s niefortunny; dla, w pierwszy miejscu, ekonomiczne zasady dotychczas nastpiy udowodni cakiem miertelny do zainteresowa German ludzi. Nastawienie zaadoptowao kiedy pytanie utrzymujc, e nasze narodowe istnienie powstao ywo odwouje podobn rad raz dan przez ekspertw - Bavarian Medical College, na przykad - na pytaniu wprowadzania kolei. Strachy wyraziy przez to czcigodne ciao ekspertw nie zosta zrozumiany. Te, ktre podroway w trenerach nowego " Steam - konia" nie wycierpieli na zawrt gowy. Te, ktre przygldny si nie stay si chory i parkany, ktre zostay wzniesione, by ukry nowy wynalazek w kocu prace porzdkowe zostay.

Tylko te rolety, ktre zaciemniaj wizj przyszych " ekspertw", pozosta. I to bdzie zawsze tak. W drugi miejscu, co nastpuje musi by borne w umyle: Jaki pomys moe by rdem niebezpieczestwa, jeli to by spojrzany na jako koniec w si, kiedy naprawd to jest tylko sposb do koca. Dla mnie i dla wszystkich prawdziwych National - Socialists jest tylko jedna doktryna. Ludzie i Fatherland. Co o co musimy walczy jest konieczne bezpieczestwo dla istnienia i wzrostu naszego wycigu i ludzi, istnienia jego dzieci i utrzymania naszego rasowego towaru niemieszanego, wolnoci i niepodlegoci Fatherland; eby nasi ludzie mogli zosta umoliwiony, by spenia misja wyznaczya do tego przez Creator. Wszystkie pomysy i ideay, wszystko nauczanie i wszystka wiedza, musi suy tym kocom. To jest od tego punktu widzenia, e wszystko musi zosta przeegzaminowane i jest zwrcone do praktycznych uy bo inaczej zrzucony. W ten sposb teoria moe nigdy nie sta si zwykego martwego dogmatu odkd wszystko bdzie musiao suy praktycznym kocom codziennego ycia. W ten sposb orzeczenie przyjechao w przez Gottfried Feder okrelony mnie, by zrobi podstawowe badanie pytania, z ktrego I nie miaem dotychczas byego bardzo znajomego. Zaczem by na studiach znw i w ten sposb to byo to I po pierwsze przyszedem zrozumie doskonale co byo substancja i cel ycia - pracy Jew, Karl Marx. Jego Capital teraz sta si zrozumiay do mnie przez pierwszy raz. I w wietle tego I teraz dokadnie zrozumiaem walk Social - Democrats przeciw narodowej ekonomii, walce, ktra miaa przygotowa ziemi dla hegemonii prawdziwego midzynarodowego i giedowego kapitau. W innym kierunku te ten kurs wykadw mia wane konsekwencje dla mnie. Jednego dnia I uwaaem moje imi za yczenie wzi udzia w dyskusji. Inny z uczestnikw myla, e on rozbija kopi dla Jews i wchodzi do przydugiej obrony ich. To pobudzio mj sprzeciw. Przytaczajcy numer tych, ktry wzi udzia w kursie wykadw popar moje widoki. Konsekwencja tego wszystko byo, e, kilka dni pniej, I zostaem wyznaczony do puku wtedy stacjonowanego w Munich i danego pozycj tam jako" oficer instrukcji". W tamtym czasie duch dyscypliny by raczej saby midzy tymi oddziaami. To nadal cierpiao na nastpstwa okresu kiedy Councils Soldiers byli w kontroli. Tylko stopniowo i

ostronie nowy duch wojskowej dyscypliny i posuszestwa mg zosta wprowadzony na miejscu" dobrowolnego posuszestwa", okresu, ktry zosta wyraony idea wojskowej dyscypliny pod bdcym w nieadzie reimem Kurt Eisner. onierze zostali musiani, by zosta nauczony, by pomyle i czu si w narodowej i patriotycznej drodze. W tych dwch kierunkach leaa moja przysza linia dziaania. Wziem moj prac z najwikszym zachwytem i oddaniem. Tutaj I zostaem byy obecnym z okazj rozmawiania przed cakiem du widowni. Byem teraz zdolny, by potwierdza co I miaem dotychczas zaledwie czute, mianowicie, e I miaem talent dla publicznego rozmawiania. Mj gos sta si tyle lepiej, e I mgbym by zdrowy zosta zrozumiany, co najmniej w wszystkich czciach maej sali, gdzie onierze zebrali si. adne zadanie nie mogoby wicej podoba si do mnie ni to; dla teraz, przed byciem zdemobilizowany, I byem w pozycji, by odda przydatn usug do instytucji, ktra bya nieskoczenie droga do mojego serca: mianowicie, armia. Jestem w stanie si, by stwierdza, e moje rozmowy byy pomylne. Podczas kursu moich wykadw I prowadziem setki z powrotem i rwne tysice moich rodakw do ich ludzi i ich ojczyzny. " Upastwowiem" te oddziay i przez my te pomoony przywrci ogln dyscyplin. Tutaj znw I zrobiem znajomego kilku towarzyszy, ktrych myl biegali te sam linie jako mj wasny i, kto pniej sta si czonkami pierwszy grupy, poza ktrym, ktry nowy ruch rozwin. Rozdzia Nine: Jednego dnia I otrzymaem rozkaz od moich zwierzchnikw, by zbada natur stowarzyszenia, ktre byo widocznie polityczne. To nazwao si" German Labour przyjciem" i byo wkrtce, by odby zebranie, na ktrym Gottfried Feder rozmawiaby. Zostaem zamwiony, by wzi udzia w tym spotkaniu i sprawozdanie na sytuacji. Duch ciekawoci, w ktrej wadze armii wtedy dotyczyy partie polityczne moe bardzo dobrze zosta zrozumiany. Revolution przyzna onierzom prawo, by wzi aktywn cz w polityce i to byo szczeglnie to z najmniejszym dowiadczeniem, ktre pomogo si tego prawa. Ale nie do centrum i Social Democratic przyjcia niechtnie zostay zmuszone, by rozpozna, e

sympatie onierzy obrciy si od rewolucyjnych przyj do narodowego ruchu i narodowego ponownego przebudzenia, oni czuli si zobowizany, by wycofa si od armii prawa do gosowania i zabroni temu wszystkiemu polityczn dziaalno. Fakt, e centrum i Marxism zaadoptowa t polityk by pouczajcy, poniewa, jeli oni w ten sposb nie obciliby" praw obywatela" - jako oni opisali polityczne prawa onierzy po Revolution - rzd, ktry zosta zaoony w November 1918 byby powalony w kilka lat i haby i haby narodu dalej nie byby przeduony. W tamtym czasie onierze byli wanie w zamiarze brania najlepszej drogi, by uwolni nard od wampirw i lokajw, ktrzy suyli przyczynie Entente w wntrzu kraju. Ale fakt, e tak zwany " obywatel" przyjcia zagosoway entuzjastycznie dla doktrynerskiej polityki przestpcw, ktrzy zorganizowali Revolution w November (1918) pomg te odda armi nieefektywn jako instrument narodowego przywracania i w ten sposb pokaza jeszcze raz, gdzie ludzie mogliby zosta zaprowadzony przez czysto abstrakcyjne pojcia przyj przez tych atwowierny ludzi. Umysy buruazyjnych klas rednia stay si tak zamieniony w kamie, e oni szczerze uwierzyli, e armia mogaby jeszcze raz czym co to poprzednio by, mianowicie, wa obronny German dzielnoci sta si; kiedy Party centrum i Marxists zamierzay tylko wycign toksyczny zb nacjonalizmu, bez ktrego armia musi zawsze pozosta tylko policj ale mogy nigdy nie by w pozycji wojskowej organizacji zdolne walczenia z zewntrznym wrogiem. Ta prawda wystarczajco zostaa udowodniona przez dalsze wydarzenia. Albo nasi " obywatel" politycy sdzili, mimo tego, e rozwj naszej armii mgby by inny ni narodowy? Ta wiara mogaby by moliwa i mogaby zosta wyjaniona przez fakt, e podczas War oni nie byli onierzami ale zaledwie ludzie cigle mwicy. Inaczej mwic , oni byli parlamentarzystami i, jako taki, oni nie mieli pojcia czego przechodzi w sercach tych ludzi, ktrzy zapamitali, e wielko ich wasnego przeszego jak rwnie zapamitaa, e oni raz byli pierwszy onierzami w wiecie. Zdecydowaem si wzi udzia w spotkaniu tego Party, ktry dotychczas by cakowicie nieznany do mnie. Kiedy I przyjechaem tamtego wieczora w pokoju gocinnym byego Sternecker Brewery - ktry teraz sta si miejscem historycznego znaczenia dla nas - I znalazem w przyblieniu 20-25 osb obecnych, wikszoci ich nalecej do klas niszych. Temat wykadu Feder by ju znajomy do mnie; poniewa I usyszaem to w kursie wykadw, o ktrym I rozmawiaem. Dlatego, I mgbym skoncentrowa moj uwag na

studiowaniu samego spoeczestwa. Wraenie, ktre to zrobio na mnie byo ani dobry ani zy. Czuem si, e tutaj by tylko inny jedno z tych wiele nowych spoeczestw, ktre byy bye tworzony w tamtym czasie. W tamtych dniach kady czu si zawoany na zaoy nowego Party kiedykolwiek on czu si zdenerwowany z kursem wydarze i zgubi zaufanie w wszystkich przyjciach ju istniejcych. W ten sposb to byo to nowe stowarzyszenia wykiekoway w gr wszystko zaokrglaj si, znikn tylko jako szybko, bez wykonywania jakiego skutku albo robienia jakiego haasu w ogle. Oglnie rozmawiajc, zaoyciele takich stowarzysze nie mieli pojcia czego to znaczy poczy liczb mieszkacw dla zaoe przyjcia albo ruchu. Dlatego te stowarzyszenia znikny z powodu ich pogrony w smutku brak czego jak odpowiedni ucisk koniecznoci sytuacji. Moja opinia" German Labour przyjcia" nie bya nie bardzo rny, gdy I posuchaem ich postpowa dla okoo dwie godziny. Cieszyem si kiedy Feder w kocu przyszed do zamyka si. Spostrzegem wystarczajco i miaem wanie odszedem kiedy to zostao ogoszone, e kto, kto zayczy by wolny, by otworzy dyskusj. Skutkiem tego, I zdecydowaem si pozosta. Ale dyskusja wydawaa si przej bez czego wanego znaczenia wspomnianego, kiedy nagle " profesor" rozpocz si, by rozmawia. On otworzy si przez rzucanie wtpliwoci na dokadno jakiego Feder powiedziany i wtedy. gdy Feder odpowiedzia bardzo skutecznie, profesor nagle wzi jego pozycj na czym czego on nazwa" podstaw faktw", ale przed tym on poleci mode przyjcie najpilniej, by wprowadzi secesj Bavaria z Prussia jako jedna z wiodcych propozycji w jego programie. W najbardziej pewny sobie drodze, ten czowiek trzyma nalegajc, e ten Austria German doczy do Bavaria i, e pokj wtedy dziaaby dobry. On zrobi inne podobnie nadmierne stwierdzenia. Wtedy to I czucia si zobowizanym do spyta o pozwolenie rozmawia i powiedzie uczonemu panu co, e I mylaem. Skutek by, e honorowy pan, ktry ostatnio rozmawia wymkn si poza jego miejscem, jak ubijany kundel, bez wydawania dwiku. Kiedy I rozmawiaem widownia suchaa z wyraeniem zaskoczenia na ich twarzach. Kiedy I miaem tylko powiedziaem dobranoc do zgromadzenia i odej, czowiek przyszed po mnie szybko i wprowadzi si. Nie chwyciem imienia poprawnie; ale on umieci ma meldowa moj rk, ktra bya oczywicie polityczny pamflet i spyta mnie bardzo gorliwie przeczyta to. Cakiem zostaem spodoba si; poniewa w ten sposb, I mgbym przyj wiedzie o tym stowarzyszeniu bez musienia wzi udziay w jego nudnych spotkaniach. Ponadto, ten czowiek,

ktry mia pojawienie si robotnika, zrobi dobre wraenie na mnie. Skutkiem tego, I zostawiem sal. W tamtym czasie I byem ywy w jednym z barakw 2nd Regiment Infantry. Miaem may pokj, ktry nadal nosi niewtpliwe lady Revolution. Podczas dnia I byem gwnie, w wiartkach Infantry Light nr 41 bo inaczej biorc udzia w spotkaniach albo wykady, trzymane w jakiej innej gazi armii. Spdziem tylko noc w wiartkach, gdzie I mieszkaem. Odkd I zwykle budziem si okoo pi godziny kade rano I wszedem do zwyczaju rozbawiania z ogldaniem maych myszy, ktre zagray dookoa w moim maym pokoju. Umieciem kilka kawakw twardego chleba albo skorupy na pododze i ogldaem zabawne mae zwierzta grajce wokoo i dobrze si bawicy z tymi delikatnociami. Wycierpiaem tyle pozbawie w moim wasnym yciu, e I dobrze wiedziaem co gd byby i mgby jedyny obraz do siebie przyjemno, ktr te mae stworzenia dowiadczay. Tak na ranie po spotyka I wspomniaem, to zdarzyo si, e okoo pi godziny I leaem w peni przebudzony w ku, ogldajc myszy grajce i wspzawodniczce z siebie. Poniewa I nie byem zdolny, by zasypia znw, I nagle zapamitaem pamflet, e jeden z pracownikw da mnie na spotkaniu. To by maego pamfletu, ktrego ten pracownik by autorem. W jego maej ksice on opisa jak jego umys zrzuci kajdany Marxist i frazeologii zwizku zawodowego i, e on wrci do nacjonalistyczne ideay. To by powd, dlaczego on upowani jego ma ksik: "Mj Political Awakening". Pamflet zabezpieczy moj uwag moment, ktry I zaczem przeczyta i I przeczytaem to z zainteresowaniem do koca. Proces tutaj opisa by podobny do tego, ktry, ktry I dowiadczyem w moim wasnym przypadku dziesi lat poprzednio. Niewiadomie moje wasne dowiadczenia zaczy ruszy si znw w moim umyle. Podczas tamten dzie moje myli wrciy kilka razy do czego co I przeczytaem; ale I w kocu zdecydowaem si da spraw nie dalej uwadze. Mniej wicej tydzie pniej, jednake, I otrzymaem pocztwk, ktra informowaa mnie, do mojego zdziwienia, e I zostaem przyznany do German Partii Pracy. Zostaem poproszony, by odpowiedzie t komunikacj i uczestniczy w zebranie Party Committee w Wednesday potem. Ten sposb dostajc, e czonkowie s raczej zadziwieni mnie i I nie wiedziaem, czy by rozgniewany albo wymiewa to. Dotychczas I nie miaem jakiego pomysu wchodzenia do przyjcia ju w istnieniu ale zechciany zaoy jeden z mojego wasnego. Takie zaproszenie jako I teraz przyj zagoci I spojrzaem na jak cakowicie niemoliwe dla mnie.

Miaem wysaem pisemn odpowied kiedy moja ciekawo uzyskaa przewag nad mn i I zdecydowaem si wzi udzia w zebraniu w dacie wyznaczonej, eby I mgbym objani moje zasady do tych panw osobicie. roda przysza. Tawerna, w ktra spotkanie byo, by mie miejsce bya" Rosenbad Alte" w Herrnstrasse, do ktrego widocznie tylko sporadyczny go wdrowa. To nie byo nie bardzo zaskakujcy w roku 1919, kiedy menu nawet w wikszych restauracjach byli tylko bardzo skromny i skpy w ich pretensjach i w ten sposb nie bardzo atrakcyjny do klientw. Ale I nie miaem nigdy przedtem usyszanego o tej restauracji. Przeszedem przez le zapalony guest gocia - pokj, gdzie nie pojedynczy go mia zosta zobaczony i szuka drzwi, ktre zaprowadziy do bocznego pokoju; i tam I byem by zwrconymi ku - do - twarz z " Congress". Pod przymionym wiatem zrzuci przez brudny gaz - wie I mgbym widzie czterech modych ludzi usi dookoa stou, jednego z ich autora pamfletu. On pozdrowi mnie serdecznie i mile widziany mnie jako nowego czonka German Partii Pracy. Zostaem wzity nieco za na byciu informowany, e waciwie National President Party mia, e jeszcze nie nie przychodz; wic I zdecydowaem si, e I nie pozwol mojej wasnej wystawie zbliy si na razie. W kocu President ukaza si. On by czowiekiem, ktry by przewodniczcy spotkania powstrzymanego Sternecker Brewery, kiedy Feder rozmawia. Moja ciekawo zostaa pobudzona na nowo i I usiadem czekanie na co bdzie zdarza si. Teraz I dostaem co najmniej o ile uczenie imion panw, ktrzy byli przyjcia do caej sprawy. Reich National President Association by pewnym Herr Harrer i President, poniewa dzielnica Munich bya Anton Drexler. Minuty poprzedniego spotkania zostay przeczytane i wotum zaufania w sekretarce zostao podane. Wtedy przyszo sprawozdanie skarbnika. Society posiada cakowity fundusz siedem znakw i pidziesit fenigw ( suma odpowiadana 7s. 6d. w English pienidzach na rwni), na co skarbnik zosta ubezpieczony, e on mia zaufanie czonkw. To teraz zostao wstawione w minutach. Wtedy oznacza literami odpowiedzi, ktra zostaa napisana przez Chairman zosta przeczytany; pierwszy, do listu otrzymany od Kiel, wtedy do jednego od Dsseldorf i w kocu do jednego z Berlin. Wszystkie trzy odpowiedzi otrzymay aprobat wszystkiego prezentu. Wtedy przybywajce listy zostay przeczytane - jeden z Berlin, jednego od Dsseldorf i jednego od Kiel. Recepcja tych listw wydawaa si spowodowa wielk satysfakcj. Ta wzrastajca wielka ilo

korespondencji zostaa wzita jako najlepszy i najbardziej oczywisty znak rosncego znaczenia German Partii Pracy. I wtedy? Dobrze, tam poszed za dug dyskusj odpowiedzi, ktre byyby dane do tych niedawno otrzymywanych listw. To byo zupenie bardzo straszne. To by najgorszy rodzaj parafii - pompowa clubbism. I I zostaem przypuszczony sta si czonkiem takiego klubu? Pytanie nowych czonkw potem zostao dyskutowane - to znaczy, pytanie apania si w puapce. Teraz zaczem spyta pytania. Ale I znalazem, e, oprcz kilka oglnych zasad, nie byo niczego - aden program, aden pamflet, absolutnie nic w druku, adna karta czonkostwa, nie nawet partyjna piecz, nic tylko oczywiste dobro wiara i dobre zamiary. Ju nie czuem skoniony mia si; dla co jeszcze by ten wszystek ale typowy znak najbardziej kompletnego zakopotania i najgbszej rozpaczy pod wzgldem wszystkich partii politycznych, ich programw i widokw i dziaalnoci? Uczucie, ktre wywoao kilku modych ludzi, by przyczy si do czego wydawao si takie mieszne przedsiwzicie nie by nic tylko rozmowa wewntrznego gosu, ktry powiedzia im - chocia intuicyjnie ni wiadomie - e cay system partyjny jako to dotychczas zaistniao nie by rodzajem siy, ktra mogaby przywrci German nard albo naprawi szkody, ktre zostay zrobione do German ludzi przez te, ktre dotychczas skontroloway wewntrzne sprawy narodu. Szybko przeczytaem przez list zasad, ktre utworzyy platform przyjcia. Te zasady zostay stwierdzone na napisanych na maszynie do pisania arkuszach. Tutaj znw I znalazem dowd ducha tsknoty i szukajc, ale aden znak jakakolwiek z wiedzy konfliktu, ktry zosta musiany, by zosta walczony. Sam ja dowiadczyem uczucia, ktre powdychay tych ludzi. To bya tsknota dla ruchu, ktry powinien by wicej ni przyjciem, w dotychczas przyjty mienie na myli tego sowa. Kiedy I wrciem do mojego pokoju w koszarach tamtego wieczora I utworzyem okrelon opini na tym stowarzyszeniu i I stawaem wobec najtrudniejszego problemu mojego ycia. Czy I powinienem doczy do tego przyjcia albo odmwi? Z strony umysu samego, kade rozwaanie popdzio mnie, by odmwi; ale moje uczucia niepokoj mnie. Wicej I sprbowaem udowodni do siebie jak nieprzytomny, e ten klub by, w caoci, wicej zrobi moje uczucia skaniaj mnie, by preferowa to. Podczas poszy za dniami I byem niespokojny. Zaczem rozway wszystkie argumenty za i przeciw. Dawno temu zdecydowaem si

wzi aktywn cz w polityce. Fakt, e I mgbym zrobi tak tylko przez nowy ruch by cakiem jasny do mnie; ale I dotychczas nie posiadem impulsu, by wzi konkretne dziaanie. Nie jestem jeden z tych ludzi, ktry co dzisiaj zaczn i tylko zrezygnuj z tego nazajutrz dla sake czego nowego. To by gwny powd, ktry zrobi, e to jest tak trudne, poniewa mnie, by zdecydowa si w doczaniu do czego niedawno zaoony; poniewa to musi sta si prawdziwym spenieniem wszystkiego I niem, bo inaczej to dobrze nie by zaczty w ogle. Wiedziaem, e taka decyzja powinna zwiza mnie na zawsze i, e mgby nie by adnym zawraca. Dla mnie nie mgby nie by aden bezczynny marudzcy ale tylko przyczyna, by zosta obroniony mudnie. Miaem ju instynktowne uczucie przeciw ludziom, ktrzy wzili wszystko, ale nigdy czego nie przenosiem do koca. Brzydziem si tymi Jacks - wszystkiego-Trades i rozwaony dziaalnoci takich ludzi, by by gorszy ni, jeli oni mieli pozosta cakowicie cichy. Sam fatum teraz wydawao si dostarczy drogowskaz, ktry wskaza sposb. Powinienem nigdy nie wej do jednego z duych przyj ju w istnieniu i wyjaniem moje powody dla tego pniej. Ta mieszna maa formacja, z jego garci czonkw, wydawaa si mie unikalnej korzyci jeszcze nie zamienionego w kamie do " organizacji" i nadal zaoferowaa szansa na powanie osobista dziaalno ze strony osoby. Tutaj to mogoby nadal by moliwe, by zrobi jak prac uyteczn; i, jako ruch by nadal may, mgby wszystkiego atwiejszego daj temu wymagany ksztat. Tutaj to byo nadal moliwe, by okreli charakter ruchu, celw, by zosta osignity i droga, by zosta wzity, ktry byby niemoliwy w przypadku duych przyj ju istniejcych. Duej I zastanawiaem si nad problemem, wicej moja opinia rozwina si, e tylko taki may ruch najlepiej bdzie serwowa jako instrument przygotowa si sposb dla narodowego odycia, ale, e ten mc nigdy robi przez polityczne parlamentarne przyjcia, ktre zbyt mocno zostay przymocowane do przestarzaych pomysw albo by mie zainteresowaniem popierajc nowy reim. Co zostao musiane, by zosta proklamowane tutaj by nowy Weltanschhauung i nie nowy krzyk wyborw. To byo, jednake, nieskoczenie trudne, by zdecydowa si na wkadanie zamiar do praktyki. Co byli kwalifikacje, ktre I mgbym przynie osigniciu takiego zadania? Fakt, e I byem biedny i bez zasobw mgby, zdaniem, by najatwiejszy, by zaciy. Ale fakt, e I byem zupenie nieznany podnosi trudniejszy problem. Byem tylko jeden z

milionw, ktry Chance pozwala, by zaistnie albo przerwa zaistnie, kto, kogo nawet ich ssiedzi z najbliszego domu nie zgodz si zna. Inna trudno powstaa od faktu, e I nie przeszedem przez regularny program szkolny. Tak zwany " intelektualici" nadal patrz w d z nieskoczon wyniosoci na kim, kto nie by przez przepisane szkoy i pozwoli ich, by pompowa konieczn wiedz do jego. Pytanie czego co czowiek moe zrobi nigdy nie jest spytane ale raczej, czego on nauczy si? Ludzie Educated spogldaj na jakim czowieku niedorozwinitym umysowo, ktry jest tynkowany z pewn liczb naukowych wiadectw jak wyszych do najzdolniejszego modego faceta, ktry brakuje. Mgbym dlatego atwo wyobrazi sobie jak to " wyksztacio" wiat otrzymaliby mnie i I byem niewaciwy tylko ale I wtedy uwierzyem ludzi, by by przewanie lepiej ni oni udowodnili, by by w zimnym wietle rzeczywistoci. Z powodu ich bycia jako oni s, mao wyjtkw staje si wszystko wydatniej. Nauczyem si coraz bardziej odrnia midzy tymi, ktry zawsze bdzie w szkole i tymi, ktre bd jeden dzie przychodz co zna w rzeczywistoci. Po dwch dniach ostronego rozmylania i odbicie, ktrym I staem si przekonao, e I musz wzi przypatrywany krok. To bya najbardziej prorocza decyzja mojego ycia. adne wycofanie si nie byo moliwe. W ten sposb I zadeklarowaem si gotowy, by przyj, e czonkostwo zaoferowao mnie przez German Parti Pracy i otrzymao prowizoryczne wiadectwo czonkostwa. Zostaem numerowany siedem. Rozdzia Ten: Gboko spadku zawsze jest zmierzona przez rnic midzy poziomem oryginalnej pozycji, z ktrej ciao spado i, e, w ktrym to teraz jest znalezione. To sam obowizuje dla Nations i States. Sprawa najwikszego znaczenia tutaj jest wzrostem oryginalnego poziomu, czy raczej najwikszy wzrost, ktry zosta osignity zanim zejcie zaczo si. Dla tylko gbokiego upadku albo upadku tego, ktry by zdolny docierania do nadzwyczajnych wzrostw moe zrobi uderzajce wraenie na oku widza. Upadek Second Reich by wszystkim bardziej wprawiajcym w dezorientacj dla tych, ktre mogyby rozmyla przez to i czu skutek tego w ich sercach, poniewa Reich spad od wzrostu, ktry moe ledwie

zosta wyobraony sobie w tych dniach niedoli i upokorzenia. Second Reich zosta zaoony w okolicznociach takiego olepiajcego splendoru, ktrym cay nard sta si oczarowanym i wychwalonym przez to. Idc za niezrwnan seri zwycistw, te zwycistwa Empire zosta wrczony jako nagroda niemiertelnego bohaterstwa do dzieci i grandchildren bohaterw. Czy oni byli w peni wiadomi tych albo nie maj znaczenia; tak czy owak, Germans czuli, e ten Empire nie zosta przyniesiony do istnienia przez seri zdolnych politycznych negocjacji przez parlamentarne kanay, ale, e to byo rne od politycznych instytucji zaoonych, gdzie indziej z powodu szlachetniejszych okolicznoci, ktre towarzyszyy jego ustanowienie. Kiedy jego zaoenia zostay pooone towarzyszc muzyk nie by paplanina parlamentarnych debat ale grzmot i rozkwit wojny wzdu bojowego przodu, ktry otoczy Paris. To byo w ten sposb, e czyn zalety ma stanu zosta dokonany dziki, ktremu Germans, ksita jak rwnie ludzie, zostali zaoony przyszo Reich i przywrceni symbol Imperial Crown. State Bismarck nie zosta zaoony na zdradzie i morderstwie przez dezerterw i bumelantw ale przez puki, ktre walczyy na przodzie. Te unikalne narodziny i chrzest bojowy wystarczyy si, by otoczy Second Empire z aureol historycznego splendoru takie jak mao z starszych States mgby pooy danie do. I co co wspinaczka wtedy zacza! Pozycja niepodlegoci pod wzgldem zewntrznego wiata gwarantowaa sposb rodkw egzystencji w domu. Nard powikszy si w numerach i w wiatowym bogactwie. Honor pastwa i z ten honor ludzi jako cao zosta zabezpieczony i zosta ochroniony przez armi, ktra bya uderzajcy wiadek rnicy midzy tym nowym Reich i starym German Confederation. Ale upadek Second Empire i German ludzi by tak gboki, e oni, ktrych wszystko wydaje si zosta uderzone dumbfounded i oddany niezdolny czucia znaczenia tego upadku albo zastanawiania si nad tym. To wydaje si jak gdyby ludzie byli zupenie niezdolni, by zobrazowa w ich umysach wzrosty, do ktrych Empire dawniej osign, tak marzycielskie i nierealne ukazuje si wielko i splendor tamtych dni w kontracie do niedoli teraniejszoci. Pamitajc o tym, e moemy zrozumie, dlaczego i jak ludzie staj si tak oszoomiony kiedy oni prbuj ogldn si za siebie do wzniosej przeszoci, e oni zapominaj szuka symptomw wielkiego upadku, ktry musia na pewno by obecnym w jakiej formie albo innej. Naturalnie to ma zastosowanie tylko do tych dla Germany by wicej ni zaledwie miejsce lokum i rda rodkw egzystencji. Te s jedyni ludzie, ktrzy byli w stanie si, by czu obecne

warunki jak naprawd katastrofalne, podczas gdy inni uwaali te warunki za spenienie czego oni zaczekali z niecierpliwoci i dotychczas cicho zayczony. Symptomy przyszego upadku byy zdecydowanie, by zosta spostrzeony w tych wczeniejszych dniach, chocia bardzo mao zrobi jak prb, by pocign praktyczn lekcj od ich znaczenia. Ale to teraz jest wiksza konieczno ni to kiedykolwiek by przed. Dla tylko, poniewa cielesne dolegliwoci mog zosta wyleczona tylko kiedy ich pocztek zosta zdiagnozowany, tak te polityczna choroba moe zosta potraktowana tylko kiedy to zostao zdiagnozowane. To jest oczywiste oczywicie, e zewntrzne symptomy jakiej choroby mog chtniej zosta dostrzegany ni jego wewntrzne przyczyny, poniewa te symptomy uderzaj oko atwiej. To jest te powd, dlaczego tyle ludzi rozpoznaje tylko zewntrzne skutki i myli ich dla przyczyn. Naprawd oni czasami sprbuj zaprzeczy istnienie takich przyczyn. I wanie dlatego wikszo ludzi midzy nami rozpoznaj German upadek tylko w zwyciajcym ekonomicznym strapieniu i skutkach, ktre nastpiy od ten. Prawie kady musi nosi jego udzia tego ciaru i wanie dlatego kady uwaa ekonomiczn katastrof za przyczyn obecnego opakanego stanu spraw. Obszerne masy ludzi widz may kulturalnego, politycznego i moralnego ta tego upadku. Duo ich zupenie nie posiada zarwno koniecznego uczucia i wadz rozumienia dla tego. e masy ludzi powinny w ten sposb oceni przyczyny upadku Germany jest cakiem zrozumiay. Ale fakt, e inteligentne sekcje szacunku spoecznoci German upadek w pierwszym rzdzie jako ekonomiczna katastrofa i w konsekwencji pomyl, e kuracja, poniewa to moe zosta znalezione w ekonomicznym rozwizaniu, wydaje si do mnie by powodem, dlaczego dotychczas adna poprawa nie zostaa przyniesiona. adna poprawa nie moe zosta przyniesiona do tego zosta zrozumiana t gr ekonomii tylko drugi albo trzeci rola, kiedy gwna cz jest zagrana przez polityczne, moralne i rasowe czynniki. Tylko kiedy to jest zrozumiane chce to by moliwy, by zrozumie przyczyny obecnego za i w konsekwencji znale sposoby ulecze ich. Dlatego pytanie, dlaczego Germany naprawd zaama si jest jeden z najpilniejszego znaczenia, specjalnie dla politycznego ruchu, ktry dy do pokonywania tej katastrofy. W analizowaniu przeszoci z zamiarem do odkrywania przyczyn German zerwania, to jest konieczne, by by ostrone, eby nie moemy nadmiernie zosta wywarty wraenie przez zewntrzne skutki te chtnie uderzy oko i w ten sposb zignorowa mniej oczywiste przyczyny

tych skutkw. Najatwiejszy i dlatego najwicej powszechnie przyjty, droga tumaczc na razie nieszczcie ma powiedzie, e to jest skutek przegranej wojny i, e to jest prawdziwa przyczyna obecnego nieszczcia. Prawdopodobnie s duo, ktrzy uczciwie wierz w to absurdalne wytumaczenie ale s duo wicej w czyich ustach to jest umylne i wiadome kamstwo. To odnosi si do wszystko tych, ktry teraz ywi si w Government korytach. Poniewa prorocy Revolution raz za razem owiadczyli do ludzi, e to bdzie niematerialne do wielkich mas co czym skutek War mgby by. Przeciwnie , oni powanie ubezpieczyli spoeczestwo, e to bya wielka finansjera, ktra gwnie zostay zainteresowane w zwyciskim rezultacie tej olbrzymiej walki midzy narodami ale, e German ludzie i German pracownicy nie mieli adnego zainteresowania w ogle w takim rezultacie. Naprawd apostoowie pojednania wiata naogowo podkrelili, e, daleko od jakiego German upadku, przeciwiestwo zostao z pewnoci ma miejsce - mianowicie, odycie German ludzi - raz " militaryzm" zostay zgnieciony. Te te sam okrgi zapieway wysawiania Entente i zrobiy oni te nie leeli caa wini za krwaw walk na ramionach Germany? Bez tego wytumaczenia, oni byli w stanie si, by wysuwa teori, e wojskowa klska nie miaaby adnych politycznych konsekwencji dla German ludzi? Cay Revolution nie zosta wystrojony w kolorach gali jako blokowaniu zwyciskiego postpu German sztandarw i, e w ten sposb German ludzie byliby ubezpieczeni jego wolno zarwno w kraju i za granic? Nie jest, e tak, ty marni, lecy ajdacy? Ten rodzaj zarozumiaoci, ktra jest typowa dla Jews by konieczny w porzdku, by proklamowa klsk armii jako przyczyny German upadku. Naprawd Berlin Vorwrts, e organ i ustnik akcji wywrotowej wtedy napisay na tej okazji, e German nard nie powinien zosta pozwolony, by przynie do domu jego sztandarw tryumfalnie. A jednak oni przypisuj nasz upadek wojskowej klsce. Oczywicie to byoby niemoliwe, by wej do argumentu z tymi kamcami, ktrzy zaprzeczaj o jednym momencie co przed czym oni powiedzieli moment. Powinienem zniszcze nie dalej sw na nich nie byli ci dla faktu, e s wielu bezmylnych ludzi, ktrzy powtarzaj wszystko to w papuziej modzie, bez koniecznie bycia powdychany przez jakie ze motywy. Ale obserwacje, ktre I robi tutaj te s znaczone dla naszych zwolennikw walki, poniewa obecnie one's mwione sowa czsto s zapomniane i s skrcone w ich znaczeniu.

Twierdzenie, e strata War bya przyczyn German upadku moe najlepiej zosta odpowiedziane jak nastpuje: To jest wedug oglnej opinii fakt, e strata War bya tragicznego znaczenia nastpnym razem naszego kraju. Ale ta strata nie bya w si przyczyn. To bya raczej konsekwencja innych przyczyn. e katastrofalne zakoczenie do tego ycia - albo - konflikt mierci musia wczy katastrofy w jego pocigu wyranie zosta zobaczony przez kadego wgldu, ktry mgby myle w bezporednim sposobie. Ale niestety byli te ludzie wadze zrozumienia wydaway si nie zdoa ich w tym momencie krytycznym. I byli inni ludzie, ktrzy po pierwsze zapytali, e prawda i wtedy zupenie zaprzeczony to. I byli ludzie, gdy ich tajne pragnienie zostao speniane, nagle zosta stawany wobec z dalszymi faktami, ktre byy skutkiem ich wasnej kolaboracji. Tacy ludzie s odpowiedzialni za upadek i nie przegran wojn, chocia oni teraz chc przypisa wszystko do tego. Waciwie strata War bya skutkiem ich dziaalnoci i nie skutku zego przywdztwa jako oni teraz chcieliby utrzyma. Nasi wrogowie nie byli tchrzami. Oni te wiedz jak umrze. Od bardzo pierwszego dnia War oni przewyszyli liczebnie German Army i arsenay i fabryki uzbrojenia caego wiata byy dyspozycji do ich dla dopenienia wojskowego wyposaenia. Naprawd to powszechnie jest przyznane, e German zwycistwa, ktre stale zostay wygrane podczas czterech lat wojny przeciw caemu wiatu, byy z powodu wyszego przywdztwa, na bok oczywicie od bohaterstwa oddziaw. I organizacja bya wycznie z powodu German wojskowego przywdztwa. Ta organizacja i przywdztwo German Army byy najpotniejsz rzecz, ktr wiat kiedykolwiek zobaczy. Jakie wady, ktre stay si oczywisty byy ludzko nieuniknione. Upadek tej armii nie by przyczyn naszego obecnego strapienia. To bya sob konsekwencja innych bdw. Ale ta konsekwencja w jego zwrocie wprowadzia dalej zaam si, ktry by widoczny. e taki by waciwie przypadkiem moe zosta pokazany jak nastpuje: Czy wojskowa klska musi koniecznie zaprowadzi do takiego kompletnego przewrotu pastwa i Nation? Kiedykolwiek ma ten byy skutek pechowej wojny? Waciwie , narody kiedykolwiek s zrujnowane przez przegran wojn i przez tak samego? Odpowied do tego pytania moe krtko zosta stwierdzona przez odnoszenie si do faktu, e wojskowe klski s skutkiem wewntrznego rozkadu, tchrzostwa, chc charakteru i s zemsta dla takich rzeczy. Jeli taki nie byby przyczynami wtedy wojskowa klska zaprowadziaby do narodowego odycia i przyniosaby nard do wyszej tonacji wysiku. Wojskowa klska nie jest nagrobkiem

narodowego ycia. Historia pozwala sobie niezliczone przykady, by potwierdzi prawd tego stwierdzenia. Niestety wojskowy przewrt Germany nie by niezasuon katastrof, ale dobrze zasuona kara, ktra bya w naturze wiecznej zemsty. Ta klska bya wicej ni zasuony przez nas; poniewa to reprezentowao najwiksze zewntrzne zjawisko rozkadu midzy seri wewntrznych zjawisk, ktrych, chocia oni byli widoczni, nie zostali rozpoznani przez wikszo ludzi, ktrzy id za taktyk strusia i widzieli tylko co oni chc widzie. Przeegzaminujmy symptomy, ktre byy oczywiste w Germany wtedy, e German ludzie przyjli t klsk. To nie jest prawdziwe, e w kilku okrgach nieszczcia Fatherland byy nawet radonie mile widziany w haniebny sposobie? Kto mgby zadziaa w takiej drodze bez tym samym zasugiwania zemsty dla jego nastawienia? Nie byli tam ludzie, ktrzy nawet poszli dalej i pochwalili si, e oni poszli do zasigu osabiania przodu i powodowania upadku? Dlatego to nie by wrg, ktry przynis t hab na naszych ramionach ale raczej nasi wani rodacy. Jeli oni wycierpieli nieszczcie dla tego nastpnie, to nieszczcie byo niezasuone? By tam kiedykolwiek przypadek w historii, gdzie ludzie zadeklarowali si winny wojny i, e nawet przeciw jego lepszemu sumieniu i jego lepszej wiedzy? aden i znw no. In sposobie, w ktrym German nard zareagowa do jego klski moemy widzie, e prawdziwa przyczyna naszego upadku musi zosta spojrzana, dla gdzie indziej i nie w czysto wojskowej stracie kilka pozycji albo niepowodzenia ofensywy. Poniewa, jeli przd jako taki zaama si i w ten sposb spowodowa narodow katastrof, wtedy German nard przyjby klsk w cakiem innym duchu. Oni mieliby borne dalsze nieszczcie z zacinitymi zbami, albo oni byliby zasypani przez smutek. auj i furia napeniaby ich serca przeciw wrogowi do czyjego zwycistwa rk zostay dany przez wydarzenie szansy albo dekret Fate; i w tym przypadku nard, idc za przykadem Roman Senate, stawa wobec pononanych legionw na ich powrocie i wyrazi ich dzikowa za ofiary, ktry zostay zrobione i poprosi ich nie zgubi wiar w Empire. Nawet kapitulacja byaby podpisana pod wadz spokojnego powodu, kiedy serce wbio nadziej przyszego revanche. To jest recepcja, ktra byaby dana do wojskowej klski, ktra zostaa musiana, by zosta przypisana tylko do przeciwnego dekretu Fortune. Byby ani robienia radoci ani taczc. Tchrzostwo nie byoby pochwalone i klska nie byaby zaszczycona. Na wracaniu z Front, oddziay nie byyby wykpione w i kolory nie byyby wcignite kurz. Ale przede wszystek, e

haniebny stan spraw mgby nigdy nie powsta, ktry wywoa British oficera, Colonel Repington, owiadczy z lekcewaeniem: Kady trzeci German jest zdrajc! aden, w takim przypadku ta plaga nigdy nie przyjaby proporcji prawdziwej powodzi, ktra powd, dla przeszy pi lat, udusi kady lad szacunku dla German narodu w zewntrznym wiecie. To pokazuje jedyny jak faszywe to ma powiedzie, e strata War bya przyczyn German zerwania. aden. Wojskowa klska bya sob ale konsekwencja caej serii niezdrowych symptomw i ich przyczyn, ktre stay si aktywny w German narodzie zanim War wybuch. War by pierwszy konsekwencj catastrophal, widoczn do wszystkiego, jak tradycje i narodowe morale zostao otrute i jak instynkt zachowawczy degenerowa si. Te byy wstpne przyczyny, ktre, ktre przez wiele lat podkopyway zaoenia narodu i Empire. Ale to pozostao dla Jews, z ich niewykwalifikowan pojemnoci dla kamstwa i ich towarzysze walki, Marxists, przypisa odpowiedzialno dla upadku dokadnie do czowieka, ktremu, kto sam pokaza nadludzk wol i energi w jego wysiku, by zapobiec katastrof, ktr on przewidzia i uratowa nard od tamtej godziny kompletnego przewrotu i wstydu. Przez umieszczajc odpowiedzialno dla straty wojny wiatowej na ramionach Ludendorff, po ktrym oni zabrali bro moralnego prawa od jedynego przeciwnika niebezpiecznego wystarczajco, by prawdopodobnie, by nastpi w przynoszeniu zdrajcw Fatherland do Justice. To wszystko zostao powdychane przez zasad - ktry jest cakiem prawdziwy w si - e w wielkim kamstwie jest zawsze pewna sia wiarygodnoci; poniewa obszerne masy narodu zawsze atwiej s skorumpowane w gbszym strata ich emocjonalnej natury ni wiadomie albo dobrowolnie; i w ten sposb w pierwotnej prostocie ich ma przeciwko oni wicej chtnie ofiary spadku do wielkiego kamstwa ni mae kamstwo, odkd sami oni czsto mwi maym kamstwom w maych sprawach ale s zawstydzeni, by uciec si do na du skal kamstw. To nigdy nie weszo do ich gw wytworzy kolosalnej nieprawdy i oni nie uwierzyliby, e inni mogliby mie zarozumiao, by znieksztaci prawd tak w niesawie. Chocia fakty, ktre udowadniaj to, by by tak mog zosta przyniesiony wyranie do ich umysw, oni nadal wtpi i dr i kontynuuj myle, e moe by jakie inne wytumaczenie. Poniewa raco zuchwae kamstwo zawsze zostawia lady to, nawet, gdy to zostao przybite, faktowi, ktry jest znany do wszystkich specjalistycznych kamcw w tym wiecie i do wszystkiego, co spiskuje razem w sztuce leenia. Ci ludzie wiedz jedyny jak uy kamstwa dla najpodlejszych celw. Od niepamitnych czasw . jednake, Jews wiedzieli lepszy ni inni jacy jak kamstwo i

oszczerstwo moe zosta wykorzystane. Nie jest ich bardzo istnienie zaoyo na jednym wielkim kamstwie, mianowicie, e oni s religijn spoecznoci, podczas gdy w rzeczywistoci oni s wycigiem? I co wycig! Jeden z najwikszych mylicieli, ktrego ludzko wyprodukowaa znakowa Jews przez wszystek czas z stwierdzeniem, ktre jest gboko i dokadnie prawdziwy. On (Schopenhauer) nazwa Jew " Great Master Lies". Te, ktre nie rozumiej prawdy tego stwierdzenia, albo nie ycz uwierzy tego, nigdy nie bdzie w stanie si, by pomc w pomaganiu Truth zwyciy. Moemy uwaa to za wielki raz losu dla German narodu, e jego okres zwlekajc cierpienie tak nagle zostao obcite i zostao przeksztacone do takiej strasznej katastrofy. Poniewa, jeli rzeczy poszy dalej jako oni byli nard miaby powoli, ale pewniej, poszy, by zrujnowa. Choroba staaby si chroniczny; podczas gdy, w dotkliwej formie katastrofy, to co najmniej pokazao si wyranie do oczu znacznego numeru obserwatorw. To nie by przypadkiem ten czowiek zdobyty czarn plag atwiej ni on zdoby grulic. Po pierwsze ukaza si w przeraaniu fali mierci, ktra potrzsna cao ludzkoci, innych postpw podstpnie; pierwszy wywouje terror, inn stopniow obojtno. Skutek jest, jednake, e ludzie sprzeciwili si pierwszemu z wszystk energi, ktrej oni byli zdolni, gdy oni prbuj zatrzyma grulic przez saby sposb. W ten sposb czowiek opanowa czarn plag, kiedy grulica nadal uzyskuje przewag nad nim. To sam odnosi si do chorb w narodach. Tak dugo, poniewa te choroby nie s katastrofalnego charakteru, populacja powoli przyzwyczai si im i pniej ulegnie. To jest wtedy przebysk szczcia - chocia gorzki jeden - kiedy Fate decyduje si miesza si w tym powolnym procesie rozkadu i nagle przynosi ofiar twarz w twarz z etapem kocowym choroby. Czciej ni nie skutek katastrofy jest, e kuracja natychmiast jest przedsiwzita i jest noszona z sztywn determinacj. Ale nawet w takim przypadku podstawowy wstpny warunek jest zawsze rozpoznaniem wewntrznych przyczyn, ktre day pocztek chorobie w omawianiu. Wane pytanie tutaj jest rnicowaniem waciwych spraw od okolicznoci rozwijajcych z nimi. To staje si wszystkim trudniejszy duej zarazki choroby pozostaj w narodowym ciele i duej oni s pozwoleni, by sta si czci skadow tego ciaa. To moe atwo zdarzy si, e, poniewa czas idzie dalej, to stanie si tak trudny, by rozpozna pewne okrelone jadowite trucizny jako taki, e oni s przyjci jako naleenie do narodowej istoty; albo oni zaledwie byli

tolerowani jako konieczne zo, eby drastyczne prby, by umieci te obce zarazki nie zostay trzyma si by konieczna. Podczas dugiego okresu pokoju przed ostatni wojn pewne zo byy oczywiste tutaj i tam, chocia, z jednym albo dwoma wyjtkami, bardzo may wysiek zosta zrobiony, by odkry ich pocztek. Tutaj znw te wyjtki byy przede wszystek te zjawiska w ekonomicznym yciu narodu, ktry nard byli bardziej oczywisty do osoby ni ze warunki istniejce w sporo inne kule. Byy wiele znakw rozkadu, ktry powinien zosta dany powan myl. O ile ekonomia zosta byy zaniepokojonym, co nastpuje moe zosta powiedziane: Zdumiewajcy wzrost populacji w Germany zanim wojna przyniosa pytanie dostarczania codziennego chleba do coraz bardziej wybitnej pozycji w wszystkich kulach politycznego i ekonomicznego myla i dziaanie. Ale niestety ci odpowiedzialny nie mogliby zdecydowa si, by przyjecha do jedynego poprawnego rozwizania i woleli dotrze do ich celu przez tasze metody. Nieuznawanie pomysu nabywania wieego terenu i substytucji dla tego szalonego pragnienia dla handlowego podboju wiata zostao z pewnoci zaprowadzi w kocu do nieograniczonej i szkodliwej industrializacji. Pierwszy i miertelny skutek przynieli w ten sposb by sabn rolniczych klas, ktrych upadek byy proporcjonalne do wzrostu w proletariacie obszarw miejskich, do w kocu rwnowaga zupenie zostaa zdenerwowana. Dua bariera podzielajca bogata i biedna teraz staa si oczywisty. Luksus i ubstwo yy tak blisko jeden do drugiego, e konsekwencje zostay z pewnoci jest opakany. Zechciej i bywaj bezrobocie zacz zrujnowa ludzie i zostawione niezadowolenie i rozgoryczenie za nimi. Skutek tego mia podzieli populacj na polityczne klasy. Niezadowolenie powikszyo si pomimo handlowej pomylnoci. Sprawy w kocu signy, e scena, ktra spowodowaa oglne przekonanie to" rzeczy nie mog pj dalej jako oni s", chocia nikt nie wydawa si zdolny, by wizualizowa co naprawd bdzie zdarzao si. Te byy typowe i widoczne znaki gbokoci, do ktrych przewaajce niezadowolenie dotaro. Daleko gorszy ni te, jednake, byli inne konsekwencje, ktre stay si oczywisty w wyniku industrializacji narodu. Proporcjonalny do zasigu, ktry handel przyj okrelon kontrol pastwa, pienidze stay si coraz bardziej God, ktrego wszystko musiao serwowa i ukonio si do. Niebiescy Gods

stali si coraz bardziej staromodny i zostali zbici daleko w ktach, by zrobi pokj dla uwielbienia mamony. I w ten sposb zacz si okres zupenej degeneracji, ktra staa si specjalnie szkodliwy, poniewa to zaczo si jednoczenie kiedy nard by wicej ni kiedykolwiek w potrzebowa wysokiego pomysu, poniewa krytyczna godzina odgraaa si. powinny zosta przygotowane, by ochroni z mieczem jej wysiki, by wygra jej wasny codzienny chleb w pokojowej drodze. Niestety, przewaga pienidzy otrzymaa poparcie i sankcj w bardzo wiartka, ktra powinna zosta sprzeciwiona temu. Jego Majesty, Kaiser, popeni bd kiedy on podnosi reprezentantw nowego kapitau finansowego do szeregw szlachetnoci. Wedug oglnej opinii, to moe zosta zaoferowane jako usprawiedliwienie, e nawet Bismarck nie zdoa zrozumie gronego niebezpieczestwa w tym szacunku. W praktyce , jednake, wszystkie idealne cnoty stay si wtrnymi rozwaaniami do tych z pienidzy, poniewa to byo jasne to raz wzi t drog, szlachetno miecza bardzo wkrtce zaliczy si sekund do tego z finansw. Finansowe operacje odnosz si sukces atwiejszy ni operacje wojny. Odtd to ju nie bya jaka wielka atrakcja dla prawdziwego bohatera albo nawet ma stanu, by zosta przyniesione do dotknicia z najbliszym bankierem Jew. Prawdziwa warto nie zostaa zainteresowana w otrzymywaniu tanich ozdb i dlatego odmwiony ich z dzikami. Ale od punktu widzenia dobrej hodowli taki rozwj by gboko godny poaowania. Szlachetno zacza przegra coraz bardziej rasowych jakoci, ktre byy warunek jego bardzo istnienie, z skutkiem, e w wielu przypadkach okres " plebejusz" byby odpowiedniejszy. Powany stan ekonomicznego zakcenia by przynoszony przez powoln eliminacj osobistej kontroli nabytych praw i stopniowego przenoszenia caej ekonomicznej struktury do rk przedsibiorstw kapitau akcyjnego. W ten sposb praca staa si zdegradowany do przedmiotu spekulacji w rkach pozbawionych skrupuw wydobywcw. De - personalizacja wasnoci posiadanie powikszyo si na ogromnej skali. Finansowe okrgi wymiany zaczy triumfowa i zrobiony powolny ale pewny postp w przyjmowaniu kontroli caoci narodowego ycia. Przed War umidzynarodowienie German ekonomicznej struktury ju zaczo si przez okrn drog emisji akcji. To jest prawdziwe, e sekcja German przemysowcw zrobia zdecydowan prb, by odwrci niebezpieczestwo, ale w kocu oni zaamali si przed

zjednoczonymi atakami chwycenia pienidza kapitalizmu, ktry zosta pomoony w tej walce przez jego wiernych giermkw w Marxist ruchu. Uporczywa wojna przeciw German" przemysy cikie by widoczny pocztek umidzynarodowienia German ekonomicznego ycia jako popatrzony w oczy przez Marxists. To, jednake, mogoby tylko zosta przyniesione do pomylnego wniosku przez zwycistwo, ktrym Marxism by zdolnym, by zyska w Revolution. Poniewa I pisz te sowa, sukces bierze udzia w oglnym ataku na German Railways State, ktrzy teraz s, by zosta przewrcony do midzynarodowych kapitalistw. W ten sposb" International Social - demokracja" jeszcze raz osign jeden z jego gwnych celw. Najlepszy dowd jak daleko ta " komercjalizacja" German narodu bya w stanie si, by i moe wyranie zosta widziany na gorcego uczynku, e kiedy War by przez jednego z wiodcych kapitanw German przemysu i handel da temu jako jego opinia ten handel jako taki by jedyna sia, ktra mogaby pooy Germany na jego stopach znw. Ten rodzaj nonsensu zosta wydany tylko wtedy kiedy France przywraca publiczn edukacj na humanitarnej podstawie, w ten sposb pozbywajc si pomysu, e narodowe ycie jest uzalenione od handlu raczej ni idealne wartoci. Stwierdzenie, ktre broadcasted Stinnes do wiata w tamtym czasie spowodowa niewiarygodnemu zakopotaniu. To natychmiast zostao zaprzyjanione i stao si wiodcym mottem wszystkich tych oszustw i gadu - " mowie stanu" ktrym Fate pozwoli rozwiza na Germany po Revolution. Jeden z najgorszych dowodw schyku w Germany zanim War by kiedykolwiek powikszajcym zwyczajem robienia rzeczy okoo przepoawia. To byo jedno z konsekwencji niepewnoci, ktra zostaa czuta, ktr wszystko zaokrgla. I to ma zosta przypisane te do pewnej niemiaoci, ktra bya skutkiem jednej przyczyny albo innej. I druga choroba zostaa pogorszona przez edukacyjny system. Rodzona edukacja w domu - czasy War miay nadzwyczajny numer sabych cech. To byo po prostu i wycznie ograniczyo do produkcji czystej wiedzy i zapacio ma uwag do rozwoju praktycznej zdolnoci. Nadal mniej uwagi zostao dane do rozwoju indywidualnego charakteru, ale to jest kiedykolwiek moliwe. I ledwie jaka uwaga w ogle zostaa zapacona do rozwoju sensu odpowiedzialnoci, do wzmacniania woli i wadz decyzji. Skutek tej metody mia wyprodukowa uczonych ludzi, ktrzy mieli pasj dla znania wszystko. Przed War my Germans zostali przyjci i zostali ocenieni odpowiednio. German zosta polubiony, poniewa dobre uycie

mogo zosta sdzone o nim; ale by may szacunek dla jego osobicie, na rachunek tej saboci charakteru. Dla tych, ktre mog przeczyta jego znaczenie waciwie, jest duo instrukcji na gorcego uczynku, e midzy wszystkimi narodowociami Germans byli pierwsi, by rozsta si z ich narodowym obywatelstwem kiedy oni znaleli si w obcym kraju. I jest wiat majc na myli w mwieniu to byo wtedy przewaajce: " z kapeluszem w rce moe przej przez cay kraj". Ten rodzaj spoecznej etykiety okaza si katastrofalny kiedy to przepisao wyczne formy, ktre zostay musiane, by zosta przestrzeona w obecnoci His Majesty. Te formy nalegay, e powinien nie by adnym zaprzeczeniem w ogle, ale, e wszystko powinno zosta chwalone, ktrego, ktry His Majesty raczy lubi. To byo tylko tutaj, e szczere wyraenie mskiej godnoci i nie poytku, najwicej zostao potrzebowane. Sualczo w obecnoci monarch moe by wystarczajco dobra dla profesjonalnego lokaja i umieszcza - myliwy, faktycznie dla wszystkich tych dekadenckich istot, ktre wicej s spodoba si, by zosta znaleziona ruszajcych w wysokich okrgach honorarium ni midzy uczciwymi obywatelami. Te nadzwyczaj " pokorne" stworzenia jednake, chocia oni czogaj si przed ich pan i chlebem - dawc, niezmiennie nakad powietrza bezgranicznej wyniosoci do innych miertelnikw, ktrych by szczeglnie zuchway kiedy oni pozowali jako jedyni ludzie, ktrzy mieli prawo, by zosta zawoany " monarchistw". To by racy kawaek bezczelnoci takie jak tylko podych okazw midzy niedawno nobilitowanym albo jeszcze - by-nobilitowany mgby by zdolny. I te zawsze byli tylko ludzie, ktrzy przygotowali si sposb dla upadku monarchii i monarchicznej zasady. To nie mogoby by inaczej. Poniewa kiedy czowiek jest przygotowany, by stawa w obronie przyczyny, cokolwiek si sta, on nigdy nie czoga si przed jego reprezentantem. Czowiek, ktry nie artuje o utrzymaniu i dobrobycie instytucji nie pozwoli si zosta zniechcony kiedy reprezentanci ten pokaz instytucji pewnych bdw i brakw. I on na pewno nie bdzie zabieganym, by powiedzie wiatu o tym, poniewa pewni faszywi demokratyczni " przyjaciele" monarchii zrobili; ale on zbliy si do His Majesty, przedstawiciel samej Korony, ostrzec jego o powag sytuacji i przekona monarch zadziaa. Ponadto, on nie wemie punktu widzenia, e to musi zosta zostawione do His Majesty, by zadziaa jako drugi uwaa, e za wskazane, chocia kurs, ktry on wziby musi wyranie zaprowadzi do katastrofy. Ale czowiek, o ktrym I myl bdzie uwaa to jego obowizek ochroni monarchi przeciw monarsze si, obojtnie co osobiste ryzyko on moe przymkn robienie tak. Jeli warto

monarchicznej instytucji by uzaleniony od osoby samej monarchy, wtedy to byaby najgorsza instytucja wyobraalna; dla tylko w rzadkich przypadkach s krlowie znalezieni, by by modelami mdroci i zrozumienia i integralnoci charakteru, chocia moglibymy lubi myle inaczej. Ale ten fakt jest niesmaczny do profesjonalnych sugo i usuguje. Jeszcze wszyscy pionowi ludzie i oni s krgosupem narodu, wyrzekaj si nonsensown fikcj, e wszystkie monarchy s mdre, etc. For taka historia ludzi jest histori i prawda jest prawd, nawet, gdzie monarchy s byy zaniepokojonymi. Ale, jeli nard powinien mie powodzenie, by posi wielkiego krla albo wielkiego czowieka, ktry to powinno, by rozway, e si jak specjalnie preferowa przede wszystek inne narody i te mog by wdziczne, jeli przeciwny los nie ma allotted najgorszego do ich. To jest jasne, e warto i znaczenie monarchicznej zasady nie mog odpocz w osobie monarchy sam, chyba, e dekrety Heaven, ktre korona powinna zosta bya zdecydowanym na gowa wspaniaego bohatera jak Frederick Great, albo rozwana osoba jak William I. This moe zdarzy si raz w kilku wiekach, ale ledwie czciej ni to. Idea monarchii ma pierwszestwo przed osob monarchy, o tyle o ile znaczenie instytucji musi lee w instytucji to si. W ten sposb monarchia moe zosta policzona w kategorii tych czyj obowizek, ktremu to ma suy. On take, jest ale koo w tej maszynie i jako taki on jest zobowizany, by wypeni swj obowizek do tego. On musi dostosowa si dla spenienia wysokich celw. Jeli, dlatego , nie byy adnego znaczenia przymocowanego do samego pomysu i wszystko zaledwie centrowao dookoa " powiconej" osoby, wtedy to nigdy nie byoby moliwe, by usun sam linijk, ktra bya widoczn, by by czowiekiem niedorozwinitym umysowo. Jest konieczne , by nalega na tej prawdzie w obecnym czasie, poniewa ostatnio te zjawiska ukazay si znw i byy w adnej maej odpowiedzialnej miary za upadek monarchii. Z pewn iloci rodzimej zarozumiaoci te osoby, ktre jeszcze raz mwi o" ich King" - to znaczy, czowiek, ktrego oni haniebnie opucili kilka lat temu w krytyczny godzinie. Te, ktre powstrzymuj si od uczestniczenia w tym chrze kamstw w trybie doranym s sklasyfikowane jako" li Germans. Oni, ktrzy robi oskarenie s t sam klas osoba, ktra nie kocz zacztej rzeczy, ktrzy uciekli w 1918 i zaczynaj noszenie czerwonych odznak. Oni myleli, e ta dyskrecja bya lepsz czci dzielnoci. Oni byli obojtni o czym stawanym Kaiser. Oni kamuflowali si jako" pokojowi obywatele ale czciej ni nie oni zniknli zupenie. Nagle , ktry ci mistrze honorarium nie byli nigdzie, by zosta znaleziony w tamtym czasie. Ostronie,

jeden do jednego, tego" sucy i doradcy z Korony pojawili si ponownie, streci ich warg usug do honorarium ale tylko, gdy inni mieli borne impet anty rojalista ataku i znieli Revolution dla ich. Jeszcze raz oni byli wszyscy tam. pamitajc w zadumaniu ciao - naczynia Egypt i prawie pkajc z oddaniem dla krlewskiej przyczyny. To poszo dalej, a dzie przyszed kiedy czerwone odznaki byy znw wschodzcymi. Wtedy to cae zrujnowane zgromadzenie krlewskich czcicieli ucieko na nowo jak myszy od kotw. Jeli monarchy nie byy si odpowiedzialne za takie rzeczy nic nie poradzi na wspczucia z ich. Ale oni musz uwiadomi sobie, e z takimi tronami mistrzw moe zosta zaginity ale na pewno nigdy nie jest zyskany. Wszystko to oddanie byo pomyk i byo skutek naszego caego systemu edukacji, ktra edukacja w tym przypadku spowodowaa szczeglnie surow zemst. Taka opakana byskotka zostaa trzymana w rnych sdach, e monarchia powoli stawaa si poniej kopnita. Kiedy w kocu to zaczo zatoczy si, wszystko zostao wymiecione. Naturalnie, czogajce si i poli liny nie s nigdy skonne, by umrze dla ich mistrzw. e monarchy nigdy nie rozumiej tego i prawie z zasady nigdy naprawd nie zadaj siebie trud, by nauczy si tego, zawsze by ich zguba. Jeden widoczny skutek niewaciwego edukacyjnego systemu by strachem pchania ramionami odpowiedzialnoci i wynikej saboci w zajmowaniu si oczywistymi wanymi problemami istnienia. Punkt pocztkowy tej epidemii, jednake, by w naszej parlamentarnej instytucji, gdzie uchylanie odpowiedzialnoci szczeglnie jest sprzyjane. Niestety choroba powoli rozcigna si do caych gazi codziennego ycia ale szczeglnie oddziaaa na kul publicznych spraw. Odpowiedzialno bya uchylana wszdzie i to zaprowadzio do niewystarczajcych albo niezdecydowanych miar wzitych, osobistej odpowiedzialnoci dla kadego czynu

zredukowanego do minimum. Jeli rozwaymy nastawienie rnych Governments do caej serii naprawd szkodliwych zjawisk publicznie ycie, natychmiast rozpoznamy straszliwe znaczenie tej polityki prodkw i braku odwagi, by przedsiwzi odpowiedzialnoci. Bd wybierany tylko mao od duych numerw przykadw znanych do mnie. W dziennikarskich okrgach to jest przyjemny zwyczaj, by rozmawia o Press jako" wielka wadza" w pastwo. Waciwie jego znaczenie jest ogromne. Nie moe atwo przeceni tego,

poniewa Press kontynuuje prac edukacji nawet w yciu dorosy. Oglnie, czytelnicy Press mog zosta sklasyfikowany do trzech grup: Pierwszy, te, ktre wierz wszystko, e, co oni przeczytali; Drugi, te, ktre ju nie co wierz; Trzeci, te, ktre krytycznie co co oni przeczytali i utworzyli ich orzeczenia odpowiednio przeegzaminowuj. Numerycznnie, pierwszy grupa jest o wiele najsilniejszym, bdc zoony z obszernych mas ludzi. Intelektualnie, to tworzy najprostsz porcj narodu. To nie moe zosta sklasyfikowane wedug zawodu ale tylko do stopni inteligencji. Pod t kategori przyjd wszystko te, ktre nie zostay urodzone, by pomyle dla siebie albo, kto nie nauczy si zrobi tak i, kto, czciowo przez niekompetencj i czciowo przez nieznajomo, wierzy wszystko, e, co jest ustawiony przed nimi w druku. Do tych musimy doda ten typ leniwej osoby, chocia zdolny mylenia dla siebie z czystym lenistwem z wdzicznoci wchania wszystko, e inni pomyleli, skromnie wierzc, by to gruntownie zosta zrobiony. Wpyw, ktry Press ma na wszystkich tych ludziach jest dlatego ogromny; dla po wszystkim oni tworz obszerne masy narodu. Ale, jako oni nie s w pozycji albo nie s skonni osobicie, by przesia co jest suony, a do ich; eby ich cae nastawienie do codziennych problemw byo prawie wycznie skutkiem obcego wpywu. To wszystko moe by korzystne, gdzie owiecenie spoeczestwa jest powanego i prawdomwnego charakteru, ale wielka szkoda jest zrobiona kiedy ajdacy i kamcy bior rk w tej pracy. Drugi grupa jest numerycznnie mniejsze, czciowo bdc skomponowany tych, ktry by dawniej w pierwszy grupie i po serii gorzkich rozczarowa teraz jest przygotowany, by nie uwierzy niczego czego co oni widz w druku. Oni nienawidz wszystkie gazety. Albo oni nie czytaj ich w ogle albo oni staj si wyjtkowo draniony w ich zawartociach, ktre oni trzymaj, by nie by niczym tylko natok kamstw i nieprawdziwych twierdze. Ci ludzie s trudni, by posugiwa si; poniewa oni zawsze bd sceptyczni prawdy. W konsekwencji, oni s bezuyteczni dla jakiej formy pozytywnej pracy. Trzeci grupa jest atwo najmniejsze, bdc zoony z prawdziwych intelektualistw, ktrego naturalne uzdolnienie i edukacja nauczyy myle dla siebie i, kto w wszystkich rzeczach prbuj utworzy ich wasne orzeczenia, kiedy rwnoczenie ostronie przesiewajc co co oni przeczytali. Oni nie przeczytaj jakiej gazety bez uywania ich wasnej inteligencji, by

kolaborowa z tym z pisarza i naturalnie to nie ustawia pisarzom atwego zadania. Dziennikarze doceniaj ten typ czytelnika tylko z pewn iloci rezerwacji. Odtd mieci, e gazety s zdolne serwowania jest maego niebezpieczestwa - duo mniej znaczenia - do czonkw trzeci grupy czytelnikw. W wikszoci przypadkw ci czytelnicy nauczyli si dotyczy kadego dziennikarza jako zasadniczo obuz, ktry czasami mwi prawd. Niestety, warto tych czytelnikw ley w ich inteligencji i nie w ich numerycznej sile, nieszczliwym stanie spraw w okresie, gdzie rachunki mdroci za darmo i wikszoci dla wszystkiego. Obecnie kiedy karty do gosowania mas s decydujcym czynnikiem; decyzja ley w rkach numerycznnie najsilniejszej grupy; to znaczy pierwszy grupa, tum prostaczkw i atwowierny. To jest nader wane zainteresowanie pastwa i narodowego obowizku, by powstrzyma tych ludzi od spadania do rce faszywych, niewiadomych albo nawet zoliwych nauczycieli. Dlatego to jest obowizek pastwa, by dozorowa ich edukacj i zapobiec kad form obrazy w tym szacunku. Szczeglna uwaga powinna zosta zapacona do Press; poniewa jego wpyw na tych ludziach jest o wiele najsilniejszym i przenikajcy wszystkiego; odkd jego skutek nie jest przemijajcy ale bezustanny. Jego ogromne znaczenie ley w uniformie i uporczywym powtrzeniu jego nauczania. Tutaj, jeli, gdziekolwiek, pastwo powinno nigdy nie zapomnie, e wszystek sposb powinien zbiegn si do tego samego koca. To nie nie jest wolno nie by dany zwie przez wola - z --wstga tak zwany" wolno prasy, albo zosta omwiony do zaniedbywania jego obowizku i cofania z narodu, e, ktry jest dobry i, ktry robi dobry. Z bezwzgldn determinacj pastwo musi trzyma kontrol tego instrumentu popularnej edukacji i umieci to w usudze pastwa i Nation. Ale jaki porzdkuje strawy by ten, e German Press serwowa dla konsumpcji jego czytelnikw w domu - War dni? To nie bya najgorsza jadowita trucizna wyobraalna? Pacyfizm nie by jego najgorzej uformowuje si zaszczepiony do naszych ludzi jednoczenie kiedy inni przygotowywali si powoli ale pewnie rzuci si na Germany? Nie zrobi tego tego sam Press naszego w czasie pokoju ju wkropl do publicznego umysu wtpliwo co do suwerennych praw samego pastwa, tym samym ju utrudniajc pastwo w wybieraniu jego rodkw obrony? To nie by German Press, e poniej stawany jak zrobi wszystk nonsensown rozmow o" demokracji Western" smacznej do naszych ludzi, a obfite spoeczestwo w kocu zostao przygotowane, by powierzy jego przyszo League Nations? Ten Press nie by instrumentalny

w przynoszeniu stanu moralnej degradacji midzy naszymi ludmi? Nie byli moray i publiczna przyzwoito zrobia, by spojrze mieszny i sklasyfikowaa jako przestarzay i banalny, do w kocu nasi ludzie te stali si zmodernizowany? Za pomoc uporczywych atakw, Press nie trzyma podkopujc wadz pastwa, a jedno uderzenie wystarczyo, by przynie t instytucj zataczajc na ziemi? Press nie sprzeciwi si z wszystk jego potg kadego ruchu, by da pastwo, e, ktry naley do pastwa i za pomoc staej krytyki, zra reputacj armii, sabotuj oglny pobr do wojska i wymagaj odmowy wojskowych kredytw, etc. - a sukces tej kampanii zosta ubezpieczony? Funkcja tak zwany liberalnego Press miaa kopn grb dla German ludzi i Reich. adna wzmianka nie potrzebuje zosta sdzona o lecym Marxist Press. Do ich rozciganie kamstwa jest tyle wan koniecznoci jako mysz jest do kota. Ich jedyne zadanie ma rozbi narodowy krgosup ludzi, w ten sposb przygotowujc nard, by sta si niewolnikami midzynarodowych finansw i jego mistrzw, Jews. I jakie miary pastwo wzio, by przeciwdziaa to hurtowe zatrucie publicznego umysu? aden, cakowicie absolutnie nic. Przez t polityk to zostao spodziewa si, by wygra przysug tego szkodnika - za pomoc pochlebstwa, przez rozpoznanie " wartoci" Press, jego " znaczenia", jego" wychowawczej misji" i podobnego nonsensu. Jews uznali to wszystko z wiedzcym umiechem i zwrcili dziki. Powd dla tego podego niepowodzenia ze strony pastwa lea nie tyle w jego odmowie, by zrozumie niebezpieczestwo jako w cakowitej tchrzliwej drodze spotykania sytuacj przez adopcj wadliwych i nieefektywnych miar. Nikt nie mia odwagi, by zatrudni jakie energiczne i radykalne metody. Kady zagra na czas w tym czy innym sposobem; i zamiast uderzania w jego serce, mija tylko dalej zostaa zirytowana. Skutek by ten nie tylko zrobi wszystko pozostaj jako to byo, ale wadza tej instytucji, ktra powinna by combated urosa wikszy z roku na rok. Obrona ulokowaa si przez Government w tamtych dniach przeciw gwnie Jew skontrolowanemu Press, ktry powoli korumpowa nard, poszy za adn okrelon lini dziaania, to nie miao adnej determinacji za tym i przede wszystek, aden ustalony cel w ogle w widoku. To jest, gdzie oficjalne zrozumienie sytuacji zupenie nie zdoanej zarwno w ocenianiu znaczenia walki, wybieraniu sposobu i decydowaniu si na okrelony plan. Oni zaledwie zmajstrowali przy problemie. Czasami, kiedy gryziony, oni uwizili jednego albo inn dziennikarsk mij przez kilka tygodni albo miesicy, ale cae toksyczne potomstwo zostao

pozwolone, by nie w pokoju. To musi zosta przyznane, e to wszystko by czciowo skutek nadzwyczajnej przebiegej taktyki ze strony Jewry z jednej strony i oczywista oficjalna gupota albo naiwno z drugiej strony. Jews byli zbyt zdolni, by pozwoli rwnoczesny atak zosta zrobiony w caoci ich Press. adna jedna sekcja nie dziaaa jako pokrycie dla inny. Kiedy Marxist gazeta, w najpodlejszym sposobie moliwa, lya wszystko, e, co by powicony, wciekle zaatakowaa pastwo i Government i pobudzia pewne klasy spoecznoci przeciw sobie, buruazyjny demokratyczne papiery, te w Jewish rkach, wiedziay jak kamuflowa si jako przykady modelu obiektywnoci. Oni pilnie uniknli cikiego jzyka, wiedzc dobrze to blok - gowy s zdolne sdzenia tylko przez zewntrzne pojawienia si i nigdy zdolny, by przesika do prawdziwej gbokoci i majc na myli czego. Oni mierz warto przedmiotu przez jego zewntrznego i nie przez jego zawarto. Ta forma ludzkiej kruchoci ostronie zostaa studiowana i zostaa zrozumiana przez Press. Dla tej klasy gupcw Frankfurter Zeitung byby uznany jako istota powaania. To zawsze ostronie unikno nazywania rzeczy po imieniu. To potpio uycie kadej formy fizycznej siy i uparcie przemwio do szlachetnoci walczenia z " intelektualist" bronie. Ale ta walka, z ciekawoci wystarczajco, by najpopularniejszy z najmniej intelektualnymi klasami. To jest jedno z skutkw naszej wadliwej edukacji, ktra odwraca si od modziey od instynktownych nakazw Nature, pomp do ich pewna ilo wiedzy bez jednake bycia w stanie si, by przynie ich do czego jest najwyszy czyn wiedzenia. Do tego celu pilno i dobro wola s bez poytku, jeli wrodzone zrozumienie zawodzi. Ta kocowa wiedza, w ktra czowiek musi dy jest zrozumieniem przyczyn, ktre instynktownie s spostrzeone. Pozwoli mi wyjani: Czowiek nie nie wolno spada do bdu mylenia, e on kiedykolwiek zosta znaczony, by sta si panem i wadc Nature. Krzywa edukacja pomoga zachci t iluzj. Czowiek musi uwiadomi sobie, e podstawowe prawo z koniecznoci rzdy przez cae krlestwo Nature i, e jego istnienie zaley od prawa wiecznej walki i konfliktu. On wtedy bdzie czu, e nie moe by oddzielnym prawem dla ludzkoci w wiecie, w ktrym planety i soca nastpuj ich orbity, gdzie ksiyce i planety tropi ich przeznaczone cieki, gdzie silny s zawsze mistrzami sabego i, gdzie te podlegajce takim prawom musi posucha ich albo zosta zniszczony. Czowiek musi te podda si do wiecznych zasad tej najwyszej mdroci. On moe sprbowa zrozumie ich ale on moe nigdy nie uwolni si od ich

koysania. To jest tylko dla intelektualnego p wiata, e Jew pisze te papiery, ktrymi on nazywa jego " intelektualista" Press. Dla ich Frankfurter Zeitung i Berliner Tageblatt s napisane, ton dostosowany do ich i to jest przez tych ludzi, e takie papiery maj wpyw. Kiedy pilnie unikajc wszystkie formy wyraenia, ktre mogoby uderzy czytelnika jako przybliony, trucizna jest wstrzyknita od innych fiolek do serc klienteli. Musujcy ton i pikne szarpnicie frazeologii czytelnicy do sdzenia, e mio dla wiedzy i moralna zasada jest jedyn si napdzajc, ktra okrela polityk takich papierw, podczas gdy w rzeczywistoci te cechy reprezentuj sprytny sposb rozbrajania jakiego sprzeciwu, ktry mgby zosta skierowany przeciw Jews i ich Press. Oni robi tak parad powaania, e niedorozwinici umysowo czytelnicy s wszyscy bardziej gotowy, by wierzy, e nadmiary, na ktre inne papiery pozwalaj sobie s tylko agodnej natury i nie takie jak zagwarantowa powdztwo wzite przeciw im. Naprawd takie dziaanie mogoby naruszy na wolnoci prasy, e wyraenie bdce eufemizm, pod ktrym takie papiery uciekaj prawn kar dla oszukiwania spoeczestwa i trucia publicznego umysu. Odtd wadze s bardzo powolne naprawd, by zrobi jaki krok przeciw tym dziennikarskim bandytom z obawy przed natychmiast zaraaniem sympatii tak zwany przyzwoitego Press. Strach, ktry jedyny jest zaoony, na razie jaka prba jest zrobiona, by wystpi przeciw jakiemu czonkowi prasy brukowej wszystko inni popiech do jego pomocy natychmiast, nie naprawd poprze jego polityk ale po prostu i wycznie obroni zasad wolnoci prasy i wolnoci opinii publicznej. Ten krzyk odniesie sukces w kulc oddany; poniewa to pochodzi z ust czego jest zawoany przyzwoite dziennikarstwo. I wic ta trucizna zostaa pozwolona, by wej do narodowego krwiobiegu i zakazi publiczne ycie bez Government biorcego jakie skuteczne miary, by opanowa kurs choroby. mieszne prodki, ktre zostay wzite byy w si znakiem procesu dezintegracji, ktra ju odgraaa si, by rozbi Empire. Poniewa instytucja praktycznie poddaje jego istnienie kiedy to ju nie jest okrelone, by obroni si z wszystkimi broniami dowdztwem pod jego. Kady prodek jest zewntrznym wyraeniem wewntrznego procesu rozkadu, ktry musi zaprowadzi do zewntrznego upadku wkrtce albo pniej. Wierz, e nasze obecne pokolenie atwo opanowaoby to niebezpieczestwo, jeli oni susznie zostali zaprowadzeni. Poniewa to pokolenie przeszo przez pewne dowiadczenia, ktry musiay wzmocni nerwy wszystko tych, ktry nie sta si nerwowo rozbity przez ich. Na pewno

w dniach, by przyj Jews bd podnosili olbrzymi krzyk przez ich gazety raz rka jest pooona na ich ulubionym gniedzie, raz ruch jest zrobiony, by pooy kres temu skandalicznemu Press i raz ten instrument, ktry ksztatuje opini publiczn jest podbity kontrola State i ju nie jest zostawiony w rkach obcych i wrogw ludzi. Jestem pewny, e to bdzie atwiejsze dla nas ni to byo dla naszych ojcw. Wrzask cal dwanacie szrapnela wicej przesika ni syk od tysic Jewish mii gazety. Dlatego pozwoli im pj z ich syczeniem. War Germany dalej przykadowy sabego i wahajcego wejcia, ktrym wane narodowe problemy zostay zajte w domu jest czym nastpowa: Rka w rk z politycznym i moralnym procesem zakaania narodu, przez wiele lat jednakowo jadowity proces infekcji atakowa zdrowie publiczne ludzi. W duych miastach, szczeglnie, kia stale powikszya si i grulica dotrzymaa krok temu zbierajc jego niwo mierci prawie w kadej czci kraju. Chocia w obu przypadkach skutek na narodzie by alarmujcy, to wydawao si jak gdyby nikt nie by w pozycji, by przedsiwzi jakie decydujce miary przeciw tym biczom. W przypadku kiy specjalnie nastawienie pastwa i osb prawnych byo jedno z absolutnej kapitulacji. Aby zwalczy ten stan spraw, ktre co daleko szerszego zamiatania powinno zosta przedsiwzite ni naprawd zosta zrobiony. Odkrycie rodka, ktry jest niepewnej natury i doskonaego wejcia, ktre to zostao umieszczone na rynku byli tylko maej pomocy walczc taki bicz. Tutaj znw jedyny kurs, by zaadoptowa ma zaatakowa chorob w jego przyczynach raczej ni w jego symptomach. Ale w tym przypadku najwaniejsza przyczyna ma zosta znaleziona w sposobie, w ktrym mio zostaa zmarnowana. Chocia to bezporednio nie przynioso straszliwej samej choroby, nard musi nadal wycierpie powana szkoda tym samym, dla moralnego zamieszania bdcego skutkiem tej prostytucji wystarcza, by przynie zniszczenie narodu, powoli ale pewnie. Ten Judaizing naszego duchowego ycia i mammonizing naszego naturalnego instynktu dla prokreacji chce wkrtce albo pniej doprowadza zamieszanie z nasz ca potomnoci. Dla zamiast silnych, zdrowych dzieci, pobogosawiony z naturalnymi uczuciami, bdziemy widzieli marne okazy ludzkoci bdcej skutkiem rachunku ekonomicznego. Poniewa ekonomiczne rozwaania staj si coraz bardziej zaoeniami maestwa i jedynego wstpnego warunku tego. I mio szuka wylotu, gdzie indziej. Tutaj, jako gdzie indziej, moe przeciwstawi si Nature dla pewnego okresu czasu; ale wkrtce albo pniej ona wemie jej nieubagan zemst. I kiedy czowiek rozumie t prawd, e to spnia si czsto zbyt.

Nasza wasna szlachetno zaopatruje przykad niszczcych konsekwencji, ktre nastpuj od uporczywej odmowy, by rozpozna najwaniejsze warunki konieczne dla normalnego zwizku maeskiego. Tutaj my otwarcie jestemy przyniesieni twarz w twarz z skutkami tych reprodukcyjnych zwyczajw, ktre z jednej strony s okrelone przez spoeczne cinienie i, na inny, przez finansowe rozwaania. Zaprowadza do odziedziczonego debilizmu i innego do faszowania krwi - napicia; poniewa wszystkie Jewish crki wacicieli domu towarowego s spojrzane na jak odpowiednich kolegach, by skooperowa w propagowaniu towaru His Lordship. I towar na pewno spoglda to. To wszystko zaprowadza do absolutnej degeneracji. Obecnie nasz bourgeoise robi wysiki, by nastpi w tej samej ciece, They przyjd koniec do tej samej podry. Te nieprzyjemne prawdy s pochopnie i nonszalancko szczotkuj na bok, jak gdyby przez tak robienie prawdziwego stanu spraw mgby te zosta obalony. Ale no. It nie moe zosta zaprzeczony, e populacja naszych wielkich miast i miast skania si coraz bardziej, by pomc prostytucji w wiczeniu jego kochliwych instynktw i w ten sposb staje si coraz bardziej zanieczyszczony przez bicz choroby wenerycznej. Z jednej strony , widoczne skutki tej masy infekcji mog zosta przestrzeony w naszych obkanych schronieniach i, z drugiej strony, niestety! midzy dziemi w domu. Te s smtni i tragicni wiadkowie do stale powikszajcego bicza, ktry truje nasze seksualne ycie. Ich cierpienia s widocznymi skutkami rodzicielskiej wady. S wiele drg stawania zrzekany do tego nieprzyjemnego i strasznego faktu. Wielu ludzi zabiera si za widzenie niczego albo, by bardziej poprawny, chcc czego widzie. To jest okoo daleko najprostsze i najtasze nastawienie, by zaadoptowa. Inni przykrywaj si w powiconym paszczu pruderii, tak miesznej jak to jest faszywe. Oni opisuj cay warunek spraw jako grzesznego i s gboko oburzeni kiedy przyniesiony twarz w twarz z ofiar. Oni zamykaj oczy w wielebnej odrazie do tego bezbonego bicza i modl si do Wszechmogcy, e, He - jeli moliwe po ich wasnej mierci - moe pada w d ogie i siarka jako na Sodom i Gomorrah i wic jeszcze raz robi z stawaniem przykadu tej bezwstydnej sekcji ludzkoci. W kocu, s ci, ktry s zdrowy wiadome strasznych skutkw, ktre ten bicz chce i musz przynie, ale oni zaledwie wzruszaj ich ramiona, w peni przekonane ich niezdolnoci, by co przedsiwzi przeciw temu niebezpieczestwu. Odtd sprawy s pozwolone, by wzi ich wasny kurs.

Niewtpliwie to wszystko jest bardzo dogodne i proste, tylko to nie nie jest wolno nie by przeoczony, e ta dogodna droga zbliania si do rzeczy moe mie miertelne konsekwencje dla naszego narodowego ycia. Usprawiedliwienie, e inne narody radz sobie troch lepszy nie zmieniaj faktu naszego wasnego pogorszenia, z tym wyjtkiem , e uczucie sympatii dla inne dotknite narody robi naszego wasnego cierpic atwiejszy, by ciy. Ale wane pytanie, ktre powstaje tutaj jest: Ktry nard bdzie pierwszy, by podj inicjatyw opanowujc ten bicz i, ktre narody ulegn do tego? To bdzie kocowy wynik caej sytuacji. Teraniejszo jest okresem prby dla rasowych wartoci. Wycig, ktry nie zdoa przyj przez prb po prostu wyganie i jego miejsce bdzie wzite przez zdrowsze i silniejsze wycigi, ktre bd w stanie si, by znosi wiksze mki. Poniewa ten problem w pierwszym rzdzie dotyczy potomno, to naley do tej kategorii, ktrej to jest powiedziane z strasznym usprawiedliwieniem, e grzechy ojcw s odwiedzone na ich potomku na dziesity pokoleniu. To jest konsekwencja, ktra nastpuje na naruszeniu praw krwi i wycigu. Grzech przeciw krwi i wycig jest dziedzicznym grzechem w tym wiecie i to przynosi katastrof na kadym narodzie, ktry popenia to. Nastawienie do tego jednego wanego problemu w domu - War Germany by najbardziej godny poaowania. Jakie miary zostay przedsiwzite, by zatrzyma infekcj naszych modziey w duych miastach? Co zostao zrobione, by pooy kres zanieczyszczeniu i mammonization seksualnego ycia midzy nami? Co zostao zrobione, by walczy wynikego rozciga si kiy przez cao naszego narodowego ycia? Odpowied do tego pytania moe najlepiej zosta zilustrowana przez pokazujc co powinno zosta zrobione. Zamiast uporania tego problemu w przypadkowej drodze, wadze powinny zrozumie, e losy albo nieszczcia przyszych pokole zaleay od jego rozwizania. Ale przyzna si, e to wymagaoby, e aktywne miary by noszony w bezwzgldnym sposobie. Najwaniejszy warunek byby, e owiecona uwaga caego kraju powinna zosta skoncentrowana na tym strasznym niebezpieczestwie, eby kada osoba zrozumiaaby znaczenie walczenia z tym. To byoby daremne, by narzuci zobowizania okrelonego charakteru - ktrzy s czsto trudni, by zaciy - i oczekiwa, by oni stali si oglnie efektywny, chyba, e spoeczestwo gruntownie by pouczony na koniecznoci narzucania i przyjmowania takich zobowiza. To dania rozpowszechniona i systematyczna metoda owiecenia i wszystkich innych codziennych problemw, ktre mogyby oderwa publiczn uwag od tego wielkiego centralnego problemu

powinna zosta wydalona do ta. W kadym przypadku, gdzie s potrzeby albo zadania, ktre wydaj si niemoliwy, by zaj si z szczliwie opinia publiczna musi zosta skoncentrowana na jednym problemie, pod przekonaniem, e rozwizanie tego problemu samego jest spraw ycia albo mierci. Tylko w ten sposb publiczny interes moe zosta pobudzony do takiej tonacji jako popdzaj ludzi, by poczy si w wielkim dobrowolnym wysiku i osigaj wane skutki. Ta podstawowa prawda ma zastosowanie te do osoby, dostarczy on pragnie osigania jakiego wielkiego koca. On musi zawsze skoncentrowa jego wysiki do jednej zdecydowanie ograniczonej sceny jego postpu, ktry jest musiany, by zosta uzupeniony przed nastpnym krokiem by usiowany. Te, ktry nie usiuje zrozumie ich stopniowo celw i, kto nie koncentruj ich energii w docieraniu do indywidualnych scen, nigdy nie osign kocowego celu. W jakiej scenie albo innej oni osabn i zawiod. Ta systematyczna droga zbliania si do celu jest sztuk w si i zawsze domaga si wydatku kadej uncji energii w porzdku zdoby krok po kroku drogi. Dlatego podstawowy wstpny warunek konieczny, poniewa atak na takiej trudnej scenie ludzkiej drogi jest, e wadze powinny odnosi sukces w przekonywaniu mas, e natychmiastowy cel, ktry teraz jest walczony dla jest jedyny jeden to zasuguje zosta rozwaone i tylko, na ktrym wszystko zaley. Obszerne masy nie s nigdy zdolne wyranie, by zobaczy cay odcinek drogi lecej z przodu ich bez stawania zmczony i w ten sposb gubienia wiary w ich zdolnoci, by uzupeni zadanie. Do pewnego zasigu oni bd mieli cel na uwadze, ale oni s tylko zdolni, by zaobserwowa ca drog w maych scenach, jako w przypadku podrnika, ktry wie, gdzie jego podr bdzie koczya si ale, kto mistrze niekoczcy si odcinek daleko lepszy przez atakowanie to w stopniach. Tylko w ten sposb on moe podtrzyma jego determinacj, by dotrze do kocowego celu. To jest w ten sposb, z pomoc kadej formy propagandy, e problem walczenia choroby wenerycznej powinien zosta umieszczony przed spoeczestwem - nie jako zadanie dla narodu ale jako zadanie gwne. Kade moliwe rodki powinny zosta zatrudniony, by przynie prawd o tym biczu do domu do umysw ludzi, a cay nard zosta przekonany, e wszystko zaley od rozwizania tego problemu; to znaczy , zdrowa przyszo albo narodowy rozkad. Tylko po takich przygotowawczych miarach - jeli konieczna rozpito przez okres wiele lat - publiczna uwaga i publiczne zdecydowanie w peni s pobudzone i tylko wtedy mog

powane i okrelone miary by przedsiwzity bez prowadzenia ryzyka w peni nie bycia zrozumiany albo nagle bycia stawany wobec z opuszczaniem spoeczestwa chce. To musi zosta zrobione jasny do wszystkiego, e powana walczy z tym domaga si bicza ogromnych ofiar i ogromnej iloci pracy. Aby prowadzi wojn przeciwko kile znaczy walczenie z prostytucj, przeciw uprzedzeniu, przeciw istniejcym od dawna zwyczajom, przeciw aktualnej modzie, opinii publicznej i, ostatni ale nie mniej wany, przeciw faszywej pruderii w pewnych okrgach. Pierwszy wstpny warunek, by zosta speniany przed pastwo moe twierdzi moralne prawo, by walczy z wszystkimi tymi rzeczami jest, e mode pokolenie powinno zosta pozwolony sobie udogodnienia dla kurczenia wczesnych maestw. Pne maestwa maj sankcj zwyczaju, ktry zwyczaj, od jakiegokolwiek kta ogldamy to, jest i pozostaje hab do ludzkoci. Prostytucja przynosi hab ludzkoci i nie moe zosta przenoszona po prostu przez charytatywne albo naukowe metody. Jego ograniczenie i kocowa eksterminacja zakada usunicie caej serii majcy wkadw okolicznoci. Pierwszy rodek musi zawsze mie zaoy takie warunki jako zrobi, e wczesne maestwa s moliwe, specjalnie dla modych ludzi poniewa kobiety s, mimo tego tylko biernymi tematami w tej sprawie. Ilustracja zasigu, do ktrego stopnia ludzie tak czsto zostali dawani zwie obecnie jest pozwolony sobie przez fakt ta nie nieczsto syszy matki w tak zwany " lepiej" okrgi otwarcie wyraajce ich satysfakcj w znajdowaniu jako m dla ich crki czowieka, ktry ju wyszumia si, etc. As jest zwykle tak may brak w ludziach tego typu, biedna dziewczyna nie znajduje adnej trudnoci w dostawaniu kolegi tego opisu i dzieci tego maestwa s widocznym skutkiem takich przypuszczalnie rozsdnych zwizkw. Kiedy uwiadamia sobie, oprcz tego, e kady moliwy wysiek jest robiony, by przeszkodzi proces prokreacji i ten Nature jest wilfully oszukanym jej praw, pozostaje naprawd tylko jednym pytaniem: Dlaczego taka instytucja jest jako maestwo nadal w istnieniu i czym jego funkcje s? Czy to nie jest naprawd nic lepiej ni prostytucja? Wypenia swj obowizek do potomnoci ju nie graj jak cz? Albo zaludnij nie zrozumie natury przeklestwa, ktre oni wymierzaj na si i ich potomku do takiego zbrodniczo gupiego zaniedbania jednego z najwaniejszych praw Nature? To jak jest ucywilizowane narody degeneruj si i stopniowo gin.

Maestwo nie jest kocem w si ale musi suy wikszy koniec, ktry jest ten z powikszania i utrzymywania ludzkiego gatunku i wycigu. To s jego tylko znaczenie i cel. To bycie przyznany, wtedy to jest jasne, e instytucja maestwa musi zosta osdzona przez sposb, w ktrym jego funkcja allotted jest speniana. Dlatego wczesne maestwa powinny by regu, poniewa w ten sposb moda para nadal bdzie miaa t dawn si, ktra jest gowa rda zdrowej potomnoci z nieuszkodzonymi wadzami oporu. Oczywicie wczesne maestwa nie mog zosta zrobione reguy, chyba, e caa seria spoecznych miar po pierwsze jest przedsiwzity, bez ktrych wczesnych maestw nie moe nawet zosta mylany . Inaczej mwic , rozwizanie tego pytania, ktre wydaje si may problem w si, nie moe zosta przyniesione bez zaadoptowania radykalnych miar, by zmieni spoeczne to. Znaczenie takich miar powinno zosta studiowane i waciwie oceniao, specjalnie jednoczenie kiedy tak zwany " spotkanie" Republic pokaza si niezdolnego, by rozwizywa problem domw i w ten sposb zrobi to niemoliwe dla niezliczonych par, by wzi lub. Ten rodzaj polityki przygotowuje si sposb dla dalej rozwija si prostytucji. Inny powd, dlaczego wczesne maestwa s niemoliwe jest nasz nonsensown metod regulowania skali pensji, ktre pensje paci daleko zbyt ma uwag do problemu poparcia rodziny. Prostytucja, dlatego, moe tylko naprawd powanie zosta upora si, jeli, za pomoc radykalnej spoecznej reformy, wczesne maestwo jest zrobione atwiejszy ni dotychczas. To jest pierwszy wstpna konieczno dla rozwizania tego problemu. Po drugie, caa seria faszywych poj musi zosta wykorzeniona od naszego systemu przynoszenia i wyksztacania dzieci - rzeczy, ktre dotychczas nikt nie wydaje si zmartwi si o. W naszym obecnym edukacyjnym systemie bilans bdzie musiany, by zosta zaoony, przede wszystek, midzy umysow instrukcj i wiczeniami gimnastycznymi. Co jest znane jako Gymnasium ( gimnazjum) ktre dzisiaj jest pozytywn obraz do Greek instytucji. Nasz system edukacji cakowicie traci z oczu faktu, e w dugim biegu zdrowy umys moe zaistnie tylko w zdrowym ciele. To stwierdzenie, z mao wyjtkami, ma zastosowanie szczeglnie do obszernych mas narodu. W - War Germany, ktry byy czas kiedy nikt nie zada siebie trud, by przemyle t prawd. Trening ciaa zbrodniczo zosta zaniedbany, jednostronny trening umysu dotyczonego jako dostateczna gwarancja dla wielkoci narodu. Ta pomyka zostaa przeznaczona, by pokaza jego skutki wkrtce ni zostay przewidziany. To nie jest czysta szansa, e ozdoby nauczania

Bolshevic w tych regionach, ktrych zdegenerowana populacja zostay przyniesione do krawdzi godu, jako, na przykad, w przypadku Central Germany, Saxony i Ruhr Valley. W wszystkich tych dzielnicach jest zaznaczona nieobecno jakiego powanego oporu, nawet przez tak zwany intelektualne klasy, przeciw temu Jewish zakaeniu. I prosty powd jest, e intelektualne klasy s sob fizycznie zdegenerowany, nie przez pozbawienie ale przez edukacj. Wyczny intelektualizm edukacji modny midzy naszymi klasami wyszymi robi oni nieodpowiedni dla walki ycia w epoce, w ktrej fizyczna sia i nie miej przeciwko jest dominujcy czynnik. W ten sposb oni s ani zdolny utrzymywania si ani robienia ich ycia wejcia. W prawie kadym przypadku fizyczne kalectwo jest zwiastunem osobistego tchrzostwa. Nadmierny nacisk pooy czysto intelektualn edukacj i logiczne zaniedbanie wicze gimnastycznych musi koniecznie zaprowadzi do seksualnych myli w wczesnej modziey. Ci chopcy, ktrych konstytucje zostali szkoleni i zostali utwardzeni przez sporty i gimnastyk s mniej skonni do seksualnej pobaliwoci ni ci domatorzy, ktrzy zostali nakarmieni wycznie z umysow straw. Wydaj dwik metody edukacji nie moe, jednake, pozwoli sobie, by zlekceway to i nie nie wolno zapomina, e oczekiwania zdrowego modego czowieka od kobiety bd rniy si od tych z sabeusza, ktre przedwczenie zostay skorumpowane. W ten sposb w kadej gazi naszej edukacji program dnia musi zosta rozmieszczony, tak jak zaj czas skadowania wolny od opat chopca w korzystnym rozwoju jego fizycznych wadz. On nie ma adnego prawa w tamtych latach, by prnowa okoo, stajc nieprzyjemno publicznie ulice i w kinach; ale kiedy praca jego dnia jest zrobiona nim powinien utwardzi jego mode ciao wic, e jego sia nie moe zosta znaleziona chcc kiedy okazja powstaje. Aby przygotowa si na to i przeprowadzi to powinien by funkcja naszego edukacyjnego systemu i nie wycznie pompowa w wiedzy albo mdroci. Nasz szkolny

syste__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________rostu seksualnych poj i namawia. Zerka na rachunek - - porad sobie dostarczony przez nasze kina, playhouses i teatry wystarcza,

by udowodni, e to nie jest waciwe jedzenie, specjalnie dla naszych modych ludzi. Parkany i kioski ogosze cz si, by przycign spoeczestwo w najwulgarniejszym sposobie. Kto, kto zupenie nie zgubi kontaktu z modziecem tsknoty zrozumiej, e to wszystko musi mie bardzo powane konsekwencje. Ta uwodzicielska i zmysowa atmosfera wkada pojcia do gw naszej modziey, ktra powinna, w ich wieku, nadal by nieznana do ich. Niestety, skutki tego rodzaju edukacji mog najlepiej zosta widziany w naszej wspczesnej modziey, ktra przedwczenie jest dorosa i dlatego stary przed ich razem. Sdy od czasu do czasu rzucaj niepokojce wiato na duchowym yciu nasz 14- i 15 - rok starym dzieciom. Kto, dlatego, bdzie zaskoczony, by nauczy si, e dania choroby wenerycznej jego ofiary w tym wieku? I to nie jest straszny wstyd, by zobaczy numer fizycznie sabego i intelektualnie psuje si modych ludzi, ktrzy zostali wprowadzeni do tajemnic maestwa przez dziwki duych miast? Nie; te, ktre chc powanie zwalczy prostytucj musz przede wszystkim s obecnym w usuwaniu duchowych warunkw, na ktrych to prosperuje. Oni bd musieli posprzta moralne zanieczyszczenie nasze miasto " kultury" nieustraszenie i bez szacunku dla krzyku, ktry nastpi. Jeli nie wywleczemy naszych modziey z bagnem ich obecnego rodowiska oni bd pochonici przez to. Ci ludzie, ktrzy nie chc widzie, e te rzeczy umylnie zachcaj ich i s winne rozcigania skutkw prostytucji do przyszoci - nastpnym razem naley do naszego modego pokolenia. Ten proces oczyszczania naszego Kultur bdzie musiany, by zosta zastosowany w praktycznie wszystkie kule. Scena, sztuka, literatura, kino, Press i plakaty ogoszenia, wszystko musi mie plamy zanieczyszczenia usunitego i by umieszczony w usudze narodowego i kulturalnego pomysu. ycie ludzi musi zosta uwolnione od duszcych perfum naszego nowoczesnego jak rwnie erotyki od kadej niemskiej i pruderyjnej formy nieszczeroci. W wszystkich tych rzeczach cel i metoda musz zosta okrelony przez zamylone rozwaanie dla zachowania naszej narodowej pomylnoci w ciaem i dusz. Prawo do osobistej wolnoci przychodzi drugi w znaczeniu do obowizku utrzymywania wycigu. Tylko, gdy takie miary zostay zawinite do praktyki moe medyczn kampani przeciw temu biczowi zaczynaj si z jak nadziej sukcesu. Ale, tutaj znw, prodki bd bezwartociowe. Dalekosine i wane decyzje bd musiane, by zosta zrobiona. To robioby rzeczy okoo przepoawia, jeli ludzie nieuleczalnie chory zostali dani okazj zakaania jednej zdrowej osoby po innym. To byby ten rodzaj humanitaryzmu, ktry pozwoliby setki, by zgin w porzdku, by uratowa cierpienie jednej osoby. danie, e to powinno zosta zrobione

niemoliwy dla wadliwych ludzi kontynuowa propagowa wadliwego potomka jest danie, ktre jest oparte na wikszo sensownych ziem i jego waciwe spenienie jest najbardziej ludzkim zadaniem, wobec ktrego ludzko musi stawa. Nieszczliwe i niezasuone cierpienie w milionach przypadkw bdzie oszczdzone, z skutkiem, e bdzie stopniowa poprawa w narodowym zdrowiu. Zdecydowana decyzja, by zadziaa w tej woli sposobu rwnoczenie dostarczaj przeszkody przeciw dalej rozcign si chorob weneryczn. To wtedy byby przypadek, gdzie konieczny, bez pardonu odizolowywania wszystkich ludzi nieuleczalnie chorego - by moe barbarzyska miara dla tego unfortunates - ale bogosawiestwo na razie pokolenie i dla potomnoci. Tymczasowy bl w ten sposb dowiadczy w tym wieku moe i oszczdza tysice przyszo pokole od cierpienia. Walczy z ki i jego tempu - twrcy, prostytucja, jest jedna z olbrzymich zada ludzkoci; olbrzymi, poniewa to nie jest zaledwie przypadek rozwizywania pojedynczego problemu ale usunicie caej serii za, ktre jest majcy wkady przyczyny tego bicza. Choroba ciaa w tym przypadku jest zaledwie skutkiem chorego warunku moralnego, spoecznego i rasowych instynktw. Ale, jeli dla powodw lenistwa albo tchrzostwa ta walka nie jest walczona do koca moemy co co warunki bd jak 500 lat odtd wyobrazi sobie. Mao obrazu God bdzie zostawiony w ludzkiej naturze, chyb zakpi z Creator. Ale co zostao zrobione w Germany, by przeciwdziaa ten bicz? Jeli bdziemy myleli spokojnie przez odpowied znajdziemy, e to jest niepokojce. To jest prawdziwe, e w koach rzdowych straszne i szkodliwe skutki tej choroby by zdrowe zostay znane, ale lada - miary, ktre oficjalnie zostay zaadoptowane byy nieefektywne i beznadziejne niepowodzenie. Oni zmajstrowali przy kuracjach dla symptomw, cakowicie nie baczc na przyczyn choroby. Prostytutki byy medically przeegzaminowanym i skontrolowanym o ile moliwym i kiedy znaki infekcji byy oczywiste oni zostali wysani do szpitala . Kiedy zewntrznie wyleczony, oni jeszcze raz puci wolno na ludzkoci. To jest prawdziwie ta" ochronna legislacja" zosta wprowadzony, ktry zrobiony stosunek pciowy karalna obraza dla wszystkiego te zupenie nie wyleczyy, albo tych cierpie na chorob weneryczn. Ta legislacja bya poprawna teoretycznie, ale w praktyce to zawiodo zupenie. W pierwszy miejscu, w wikszoci przypadkw kobiety odmwi ukaza si w sdzie jako wiadkach przeciw ludziom, ktrzy zrabowali ich ich zdrowia. Kobiety byyby wystawione

daleko wicej ni ludzie do nieprzyjaznych uwag w takich przypadkach i moe wyobrazi sobie co ich pozycja byaby, jeli oni zostali zakaeni przez ich wasnych mw. Powinien kobiety w tym przypadku skamay oskarenie? Albo co oni powinni zrobi? W przypadku czowieka jest dodatkowy fakt, e on czsto jest nieszczliwy wystarczajco, by natkn si na to niebezpieczestwo kiedy on jest pod wpywem alkoholu. Jego warunek robi, e to jest niemoliwe, poniewa jego, by oszacowa jakoci jego" kochliwego pikna", faktu, ktry by zdrowy jest znany do kadej chorej prostytutki i robi oni wybierani ludzi w tym idealnym warunku dla preferencji. Skutek jest, e nieszczliwy czowiek nie jest zdolny, by przypomina sobie pniej, ktrym jego wspczujca ofiarodawczyni bya, kto nie zaskakuje w miastach jak Berlin i Munich. Duo takich przypadkw s gocie z prowincji, kim, s mocnymi nieme i oczarowuj przez magiczny urok ycia miasta, staj si atw zdobycz dla prostytutek. W kocowej analizie, ktra jest w stanie si, by mwi, czy on zosta zakaony albo nie? Nie s tam niezliczone przypadki na zapisie, gdzie widocznie wyleczona osoba ma nawrt i robi nieopisan szkod bez znania to? Dlatego w praktyce skutki tych legislacyjnych miar s przeczce. To sam odnosi si do kontroli prostytucji i, w kocu, nawet pomocy medycznej i lecz s obecnie niebezpieczny i niepewny. Jedna rzecz tylko jest pewna. Bicz rozcign si dalej i dalej pomimo wszystkich miar i ten sam wystarcza zdecydowanie, by tupn i udowodni ich nieskuteczno. Wszystko jeszcze to zostao przedsiwzite by tylko tak nieskuteczny jak to byo absurdalne. Duchowa prostytucja ludzi bya ani zatrzymany ani co w ogle zostao przedsiwzite w tym kierunku. Te, jednake, kto nie uwaa tego tematu za powanego dobrze siebie radzi, by przeegzaminowa statystyczne dane rozpitoci tej choroby, studiowa jego wzrost w ostatnim wieku i przypatrze si moliwociom jego dalszego rozwoju. Zwyky obserwator, chyba, e on byli szczeglnie gupi, dowiadczyliby zimny dreszcz, jeli pozycja zostaa zrobiona jasny do jego. Niezdecydowane i drce nastawienie zaadoptowao w domu - War Germany do tego niesprawiedliwego warunku moe z pewnoci zosta wzity jako widoczny znak narodowego rozkadu. Kiedy odwaga, by walczy o one's wasne zdrowie ju nie jest widoczny, wtedy prawo, by y w tym wiecie walki te ustaje. Jeden z widocznych znakw rozkadu w starym Reich by powolnym zahamowaniem, ktre

oglny kulturalny poziom dowiadczy. Ale przez Kultur I nie mam na myli, e, ktry, ktrego obecnie tytuujemy jako cywilizacja, ktry przeciwnie moe raczej zosta dotyczona jako nieprzyjazny do duchowego wyniesienia ycia. W zwrocie ostatniego wieku nowy element zacz zrobi jego pojawienie si w naszym wiecie. To by element, ktry by dotychczas cakowicie nieznany i obcy do nas. W byych czasach na pewno byy obrazy przeciw dobremu smakowi; ale te byy gwnie odejcia od ortodoksyjnych kanonw sztuki i potomno mogaby rozpozna pewn historyczn warto w nich. Ale nowe produkty pokazay znaki, nie tylko artystycznego odchylenia ale duchowej degeneracji. Tutaj, w kulturalnej kuli, znaki przyszego upadku po pierwsze stay si oczywisty. Bolshevization sztuki jest jedyn kulturaln form ycia i jedynej duchowej manifestacji, ktrej Bolshevism jest zdolny. Kto, do kogo to stwierdzenie moe ukaza si dziwny potrzebuje tylko wzi zerka na tych szczliwych States, ktry stay si Bolshevized i, do jego przeraenia, on tam rozpozna te niezdrowe monstrualnoci, ktre zostay wyprodukowane przez obkanych i zdegenerowanych ludzi. Wszystkie te artystyczne odchylenia, ktre s sklasyfikowane pod imionami kubizmu i dadism, od otwarcia obecnego wieku, s manifestacjami sztuki, ktra sta si oficjalnie zosta rozpoznany przez sam pastwo. To zjawisko zrobio jego pojawienie si nawet podczas krtkotrwaego okresu Soviet Republic w Bavaria. W tamtym czasie mgby atwo rozpozna jak wszystkie oficjalne plakaty, obrazy propagandysty i gazety, etc., pokazay znaki nie tylko politycznego ale te kulturalnego schyku. Okoo szedziesit lat temu polityczny upadek takie jak dowiadczamy dzisiaj byby tylko tak niepojty jak kulturalny upadek, ktry zosta zamanifestowany w kubicie i obrazach futurysty odkd tylko 1900. Sixty lat temu wystawa tak zwany dadistic " dowiadczenia" byyby cakowicie niedorzecznym pomysem. Organizatorzy takiej wystawy wtedy byliby powiadczeni dla zakadu psychiatrycznego, podczas gdy, dzisiaj oni s wyznaczeni prezydentami spoeczestw sztuki. W tamtym czasie taka epidemia nigdy nie byaby pozwolona, by rozcign si. Opinia publiczna nie tolerowaaby tego i Government nie pozostaby cichy; poniewa to jest obowizek Government, by uratowa jego ludzi od bycia przestraszony do takiej intelektualnej wciekoci. Ale intelektualna wcieko bya skutkiem rozwoju, ktry poszed za akceptacj tego rodzaju art., ktrego It oznaczyby jedn z najgorszych zmian w ludzkiej historii; poniewa to znaczyoby, e cofajcy si proces zacz mie miejsce w ludzkim mzgu, etapy kocowe,

ktrych byyby nie do pomylenia. Jeli bdziemy studiowali kurs naszego kulturalnego ycia podczas ostatnich dwudziestu pi lat bdziemy zdumiali, by zauway jak daleko ju poszlimy w tym procesie cofania si. Wszdzie znajdujemy obecno tych zarazkw, ktre daj pocztek wypukym wzrostom, ktre musz wkrtce albo pniej powodujemy ruin naszej kultury. Tutaj znajdujemy niewtpliwe symptomy powolnej korupcji; i nieszczcie do narodw, ktre s ju nie zdolne, by przynie ten niezdrowy proces do stacji kolejowej. W prawie wszystkich rnym polu German sztuki i upraw te niezdrowe zjawiska moe zosta przestrzeony. Tutaj wszystko wydaje si poda punkt kulminacyjny jego doskonaoci i wej do krzywej pospiesznego upadku. W pocztku wieku teatry wydaway si ju degenerujc i przerywajc by kulturalnymi czynnikami, oprcz teatry Court, ktrych sprzeciwiy si tej prostytucji narodowego art. With te wyjtki, jak rwnie kilka innych przyzwoitych instytucji, gry daway plony na scenie byli takiej natury, e ludzie skorzystaliby przez nie nie odwiedzanie ich w ogle. Smutny symptom upadku zosta zamanifestowany przez fakt, e w przypadku duo" znak centrw sztuki zosta wystawiony na drzwiach wejcia: Dla Adults Only. Pozwoli temu by borne w umyle, e te ostronoci zostay musiane, by zosta wzita pod wzgldem instytucji, ktrych gwny cel powinny by wypromowa edukacj modziey i nie zaledwie dostarczy rozrywki dla wyrafinowanych dorosy. Co wielcy dramaturdzy innych razw powiedzieliby takich miar i, przede wszystek, warunkw, ktre zrobiy, e te miary s konieczne? Byby jak rozdraniony Schiller i jak Goethe obrciby si w wstrcie! Ale co Schiller, Goethe i Shakespeare kiedy jest postawiony czoo z bohaterami naszej nowoczesnej German literatury? Stary i zmarszczony i przestarzay i skoczy. Poniewa to byo typowe dla tej epoki to nie tylko byli jego wasne produkty ze ale, e autorzy takich produktw i ich promotorzy lyli wszystko, e, co naprawd by wielki w przeszoci. To jest zjawisko, ktre jest bardzo charakterystyczne takich epok. Podlejszy i marniejszy s ludmi i produktami epoki, wicej oni bd nienawidzili i obmwi idealne osignicia byych pokole. Co co ci ludzie lubiliby najlepiej byoby zupenie, by zniszczy kady lad przeszoci, w porzdku pozby si tego jedynego standardu porwnania, ktre powstrzymuje ich wasne tynki od bycia spojrzany na jako art. Therefore opakany i nieszczliwy s produktami kadej nowej ery, wicej to sprbuje wymaza wszystkie pomniki przeszoci. Ale jaka prawdziwa innowacja, ktra jest dla korzyci ludzkoci moe zawsze stawa wobec porwnania z najlepszy czego poszed przed; i czsto to

zdarza si, e te pomniki przeszej gwarancji akceptacja tych nowoczesnych produkcji. Nie ma adnego strachu, e nowoczesne produkcje prawdziwej wartoci spojrz blady i bezwartociowy obok pomnikw przeszoci. Co jest przyczynione do oglnych finansw ludzkiej kultury czsto spenia cz, ktra jest konieczna w porzdku, by trzyma pami starych osigni ywych, poniewa ta pami sama jest standardem dziki, ktremu nasze wasne prace waciwie s docenione. Tylko te, ktre nie maj niczego wartoci, by da do wiata sprzeciwi si wszystkiemu, e ju istnieje i ma to zniszczone za wszelk cen. I to obowizuje nie tylko dla nowych zjawisk w kulturalnej domenie ale te w polityce. Bardziej zgorszone nowe rewolucyjne ruchy s, wicej chce, e oni prbuj obmwi stare formy. Tutaj znw pragnienie, by zastawi poza ich tandetnymi produktami jako wielkie i oryginalne osignicia zaprowadza ich do lepej nienawici przeciw wszystkiemu, co naley do przeszoci i, ktry jest wyszy do ich wasnej pracy. Tak dugo jak historyczna pami Frederick Great, na przykad, martwe natury, Frederick Ebert moe pobudzi tylko problematyczny podziw. Relacja bohatera z Sans Souci do byego republikanina Bremen moe zosta porwnana do tego z soca do ksiyca; poniewa ksiyc moe wieci tylko, gdy bezporednie promienie soca zostawiy ziemi. W ten sposb moemy chtnie zrozumie, dlaczego to jest, e wszystek nw w ludzkiej historii znienawidziy okrelony pooenie wystpuje w gwnej roli. W polu polityki, jeli Fate powinien zdarzy si chwilowo, by umieci panujc wadz w rkach tych nicoci oni s nie tylko chtni, by defilowa i ly przeszo ale rwnoczenie oni uyj wszystkiego sposobu, by unikn krytyki ich wasnych czynw. Law dla Protection Republic, ktrego nowy German State postanowi, moe zosta wzity jako jeden przykad tej prawdy. Ma dobre ziemie, by by podejrzany pod wzgldem jakiego nowego pomysu, albo jakiej doktryny albo filozofii, jaki polityczny albo ekonomiczny ruch, ktry prbuje zaprzeczy wszystko, e, co przeszo wyprodukowaa albo przedstawi to jak gorszy i bezwartociowe. Jakie odnowienie, ktre jest naprawd korzystne do ludzkiego postpu zawsze bdzie musiao zacz jego konstruktywn pracowa przy poziomie, gdzie ostatnie kamienie struktury zostay pooone. To nie musi rumieni si, by zutylizowa te prawdy, ktre ju zostay zaoone; dla wszystkiej ludzkiej kultury, jak rwnie sam czowiek, jest tylko skutek jedn lini dug rozwoju, gdzie kade pokolenie przyczynio si ale jeden kamie do budynku caej struktury. Znaczenie i cel rewolucji nie mog mie zburzy caego budynku ale zabra co nie by zdrowy dopasowany do tego albo jest niewaciwy i ponownie zbudowa woln przestrze w ten sposb

spowodowan, po ktrej gwnej konstrukcji budynku bdzie noszony. W ten sposb sam chce to by moliwy, by mwi ludzkiego postpu; dla inaczej wiat nigdy nie byby wolny chaosu, odkd kade pokolenie czuoby si upowaniony, by odrzuci przeszo i zniszczy wszystk prac przeszoci, jako konieczny wstpny do jakiej nowej pracy jego wasnego. Najsmutniejsza cecha warunku, w ktrego nasza caa cywilizacja znalaza si przed War by na gorcego uczynku, e to bya nie tylko jaowa jakiej twrczej siy, by wyprodukowa jego wasne dziea sztuki i cywilizacj ale, e to nienawidzio, defilowao i sprbowao wytrze pami wyszych prac wyprodukowanych w przeszoci. O kocu ostatnich ludzi wieku mniej zosta zainteresowany w produkowaniu nowych znaczcych prac ich wasnego - szczeglnie w polu dramatycznej sztuki i literatury - ni w zniesawianiu najlepszych prac przeszoci i w przedstawianiu ich jak gorsz i przestarzaych. Jak gdyby ten okres haniebnego schyku mia najdrobniejsz pojemno, by co wyszej jakoci wyprodukowa! Wysiki zrobiy, by ukry przeszo z oczu obecnego pozwolonego sobie jasnego dowodu faktu, e ci apostoowie przyszoci zadziaali od zego zamiaru. Te symptomy powinny zrobi to przejania si do wszystkiego, e to nie byo pytanie nowego, chocia niewaciwe, kulturalne pomysy ale procesu, ktry podkopywa bardzo zaoenia cywilizacji. To rzucio artystyczne uczucie, ktre dotychczas byo cakiem zdrowe psychicznie do zupenego zakopotania, w ten sposb duchowo przygotowujc sposb dla politycznego Bolshevism. Jeli twrczy duch wieku Periclean by zamanifestowany w Parthenon, wtedy Bolshevist era jest zamanifestowana przez jego kubistyczny grymas. W tej uwadze zwizku musi zosta pocignity jeszcze raz do zechciej odwagi pokazanej do jednej sekcji naszych ludzi, mianowicie, przez te, ktry powinien, z tytuu ich edukacji i pozycji, czu si zobowizani, by wzi mocny stojak przeciw temu obraaj na naszej kulturze. Ale oni powstrzymali si od oferowania powanego oporu i poddany do czego oni rozwayli nieuniknionego. Ta abdykacja ich bya spowodowana, jednake, do czystego strachu, aeby nie apostoowie Bolshevist sztuka mogaby podnosi wrzaw; dla tych apostow zawsze gwatownie zaatakowanych kadego, ktry nie by gotowy, by rozpozna ich jako duchy wyboru artystycznego tworzenia i oni sprbowali zabi duszc wszystek sprzeciw przez mwienie, e to by produkt filistra i umysw prdu przeciwnego. Ludzie zadreli w strachu, eby nie oni mogliby zosta oskarony przez tych yahoo i oszustw nie posiadania artystycznego uznania, jak

gdyby to byaby haba nie by w stanie si, by rozumie i docenia wybuchy tych umysowych degeneratw albo zupenych obuzw. Ci kulturalni uczniowie, jednake, mieli bardzo prost drog przedstawiania ich wasnych wybuchw jako prace najwyszej jakoci. Oni zaoferowali niezrozumiae i oczywicie zwariowane produkcje ich zdumionym wspczesnym jako czemu czym oni nazwali" wewntrznego dowiadczenia". W ten sposb oni zapobiegli wszystk przeciwn krytyk w bardzo maym koszcie naprawd. Oczywicie nikt kiedykolwiek nie wtpi, e mogyby by wewntrzne dowiadczenia jak to, ale jaka wtpliwo powinna powsta jako, do czy albo nie byo jakie usprawiedliwienie dla wystawiania tych halucynacji psychopatw albo przestpcw do zdrowej psychicznie porcji ludzkiego spoeczestwa. Prace daway plony przez Moritz von Schwind albo Bcklin byli te uzewntrzniania wewntrznego dowiadczenia, ale te byy dowiadczenia bosko utalentowanych artystw i nie baznw. Ta sytuacja pozwolia sobie dobr okazj studiowania marnej tchrzliwoci naszych tak zwany intelektualistw, ktrzy uchylili si obowizek oferowania powanego oporu do zatrucia instynktw dwiku naszych ludzi. Oni zostawili to do samych ludzi, by sformuowa ich wasne nastawienie do jego zuchwaego nonsensu. eby nie oni mogliby zosta rozwaony jako rozumienie niczego sztuki, oni przyjli kad karykatur sztuki, a oni w kocu zgubili wadz osdzajc co jest naprawd dobre albo ze. Wzity oglnie biorc, byy znajdujce si w nadmiarze symptomy, by pokaza, e chora epoka zacza si. Nadal inny krytyczny symptom jest musiany, by zosta rozwaony. W trakcie dziewitnasty wieku nasze miasta i miasta zaczy si coraz bardziej zgubi ich charakter jako centra cywilizacji i stay si coraz bardziej centrami zamieszkania. W naszych wielkich nowoczesnych miastach proletariat nie pokazuje duo zacznika do miejsca, gdzie to yje. To by uczucia skutkiem faktu, e ich miejsce zamieszkania nie jest niczym tylko przypadkowe lokum i to uczucie jest te czciowo z powodu czstej zmiany domu, ktry jest zmuszony na nich przez spoeczne warunki. Nie ma adnego razu dla wzrostu jakiego zacznika do miasta, w ktrym oni mieszkaj na miejscu prace. Ale inny powd ley w kulturalnej jaowoci i powierzchownoci naszych nowoczesnych miast. Wtedy German Wars Liberation nasze German miasta i miasta byy nie tylko mae w numerze ale te bardzo skromny w wielkoci. Mao to mogoby naprawd zosta zawoane wielkie miasta by gwnie mieszkaniowymi miastami ksit; jako taki oni mieli prawie zawsze okrelony kulturalny jak rwnie wartoci okrelony

kulturalny jz aspekt czasownika. Kilka miast, ktre miay wicej ni pidziesiciu tysic mieszkacw byo, w porwnaniu z nowoczesnymi miastami tej samej wielkoci, bogate w naukowych i artystycznych skarbach. Wtedy kiedy Munich nie mia wicej ni szedziesit tysic dusz tego by ju dobrze po drodze, by sta si jednym z pierwszy German centruje art. Nowadays prawie kade przemysowe miasto ma populacj co najmniej tak du jak to, bez mienia niczego wartoci rzeczywista, by zawoa jego wasnego. Oni s aglomeracjami domw czynszowych i zatorowanych koszar mieszkania i niW innego. To byby cud, jeli kto powinien urosn sentymentalnie przymocowany do takiego bez znaczenia miejsca. Nikt nie moe urosn byy zwizanym do miejsca, ktre oferuje dopiero co ledwo ledwo tyle albo tak maym jak jakie inne miejsce zaoferowaoby, ktry nie ma adnego charakteru jego wasnego i, gdzie oczywicie ble zostay wzite, by unikn wszystkiego, e, co mgby mie jakie podobiestwo do artystycznego pojawienia si. Ale to nie jest wszystko. Nawet wielkie miasta staj si bardziej jaowy prawdziwe dziea sztuki wicej oni powikszaj si w populacji. Oni przyjmuj coraz bardziej neutraln atmosfer i przedstawiaj tego samego jz aspekt czasownika, chocia na wikszej skali, jako nieszczliwe mae fabryczne miasta. Wszystko, co nasz nowoczesny wiek przyczyni si cywilizacji naszych wielkich miast jest cakowicie wybrakowane. Wszystkie nasze miasta y z sawy i skarby przeszoci. Jeli umniejszamy Munich dzisiaj wszystko, e, co zosta utworzony pod Ludwig II powinnimy by przeraony, by widzie jak szczupy by produkcja wanych artystycznych tworze od tego razu. Mgby powiedzie duo to sam z Berlin i wikszo naszych innych wielkich miast. Ale co nastpuje jest podstawowa rzecz, by zosta zauwaone: Nasze wielkie nowoczesne miasta nie maj adnych wybitnych pomnikw, ktre dominuj oglnego jz aspekt czasownika miasta i mog zosta wskazane do jako symbole caej epoki. Jeszcze prawie kade staroytne miasto miao pomnik wzniesiony do jego sawy. To nie byy prywatnie mieszkania, e charakterystyczna sztuka staroytnych miast zostaa pokazana ale w publicznych pomnikach, ktre nie zostay znaczone, by mie przemijajce zainteresowanie ale wytrzymay jeden. I to byo, poniewa oni nie reprezentowali bogactwa jakiego indywidualnego obywatela ale wielko i znaczenie spoecznoci. To byo pod t inspiracj, e te pomniki powstay, ktry zwiza indywidualnych mieszkacw do ich wasnego miasta w sposobie, ktry jest czsto prawie niezrozumiay do nas dzisiaj. Co uderzyo oko indywidualnego obywatela nie by pewna

liczba przecitnych prywatnych budynkw, ale narzucajc struktury, ktre naleay do caej spoecznoci. W przeciwiestwie do tych, prywatne mieszkania byy tylko bardzo wtrnego znaczenia naprawd. Kiedy porwnujemy wielko tych staroytnych publicznych budynkw z tym z prywatnych mieszka nalecym do tej samej epoki wtedy moemy zrozumie wielkie znaczenie, ktre zostao dane do zasady, e te prace, ktre zastonowi i oddziaany na ycie spoecznoci powinien mie pierwszestwo przed wszystko innych. Midzy rozbitym wygina si ukowato i ogromne przestrzenie, ktre s przykryte z ruinami od staroytnego wiata kolosalnych bogactw tych nadal pobudzaj nasz cud nie zosta zostawiony do nas od handlowych paacw tych dni ale z wity Boga i publicznych gmachw, ktre naleay do pastwa. Sama spoeczno bya wacicielem tych wielkich gmachw. Nawet w pompie Rome podczas schyku to nie byy wille i paace jakich obywateli, ktrzy napenili najwybitniejsze miejsce ale raczej witynie i wanny, stadia, cyrki, akwedukty, bazyliki, etc., ktry nalea do pastwa i dlatego do ludzi jako cao. W redniowiecznym Germany te ta sama zasada trzymaa koysanie, chocia artystyczny widok by cakiem rny. W staroytnych czasach temat, ktry znalaz jego wyraenie w Acropolis albo Pantheon teraz zosta ubrany w formie Gothic Cathedral. W redniowiecznych miastach te monumentalne struktury groway gigantycznie ponad rojem mniejszych budynkw z ich cianami struktury lasu i cegy. I oni pozostaj panujc cech tych miast nawet do naszego wasnego dnia, chocia oni staj si coraz bardziej zaciemniony przez koszary apartamentu. Oni okrelaj charakter i pojawienie si okolicy. Katedry, miasto - sale, giedy zb, wiee obrony, s zewntrznym wyraeniem pomysu, ktry ma jego odpowiednik tylko w staroytnym wiecie. Wymiary i jako naszego publicznego dzisiaj budynku s w opakanym kontracie do gmachw, ktre reprezentuj prywatne zainteresowania. Jeli podobne fatum powinno zdarzy si Berlin jako zdarzy si pokoleniom przyszoci Rome mgby przyglda si na ruinach jakich Jewish domw towarowych albo akcyjnych hoteli i myla, e te byy charakterystyczne wyraenia kultury naszego razu. W samym Berlin, porwnaj haniebn dysproporcj midzy budynkami, ktre nale do Reich i te, ktry zosta wzniesiony dla zakwaterowania handlu i finansw. Kredyty, ktre s zagosowane za publicznymi budynkami s w wikszoci wypadkw nieodpowiednie i naprawd mieszne. Oni nie s zbudowani jako struktury, ktre zostay

znaczone do ostatniego ale gwnie dla celu odpowiadania potrzeby momentu. Nie wyszy pomys wpyn te, ktre zleciy takie budynki. Wtedy Berlin Schloss zosta zbudowany to miao cakiem rne znaczenie od czego co nowa biblioteka ma przez nasz raz, poniewa jeden okrt wojenny sam reprezentuje wydatek z okoo szedziesit milion znakw, podczas gdy mniej ni poowa, ktry suma bya allotted dla budynku Reichstag, ktry jest narzucany struktur wzniesion dla Reich i, ktry powinien zosta zbudowany do ostatniego od wiekw. Jeszcze, w decydowaniu pytania wewntrznej ozdoby, izba wysza parlamentu zagosowaa przeciw uyciu kamienia i zamwia, e ciany powinny zosta przykryta z stiukiem. Przynajmniej raz , jednake, parlamentarzyci zrobili odpowiedni decyzj na tej okazji; dla tynku gowy byyby nie na miejscu midzy cianami kamienia. Spoeczno jako taki nie jest panujcy charakterystyczny naszych wspczesnych miast i dlatego to ma nie zosta zastanowi si, w jeli spoeczno nie znajduje si strukturalnie reprezentowa. W ten sposb musimy w kocu przyjecha do prawdziwej obywatelskiej pustyni, ktry w kocu bdzie odbita w cakowitej obojtnoci indywidualnego obywatela do jego wasnego kraju. To jest te znak naszego kulturalnego rozkadu i oglnego zerwania. Nasza era cakowicie jest uprzednio zajty z maymi rzeczami, ktre s bezcelowo, czy raczej to cakowicie jest uprzednio zajty w usudze pienidzy. Dlatego to ma nie zosta zastanowi si, w jeli, z uwielbieniem takiego idola, sens bohaterstwa powinien cakowicie znikn. Ale teraniejszo tylko co co przeszo posiaa zbiera. Wszystkie te symptomy, ktre poprzedziy kocowy upadek Second Empire musz zosta przypisany do braku okrelonego i jednolicie s przyjte Weltanschhauung i ogln niepewnoci konsekwencji widoku na tym braku. Ta niepewno pokazaa si kiedy wielkie pytania czasu zostay musiane, by zosta rozwaone jeden za drugim i decydujca polityka zaadoptowaa do ich. Ten brak jest te odpowiedzialny dla zwyczaju robienia wszystko okoo przepoawia, zaczynajc z edukacyjnym systemem, niezdecydowaniem, niechci przedsiwzi responsibilites i, w kocu, tchrzliw tolerancj za, ktre nawet zostao przyznane, by by niszczce. Marzycielski humanitaryzm stay si mod. W sabo poddawaniu do tych odchyle i oszczdzaniu uczu osoby, przyszo milionw ludzi zostaa powicona. Egzamin religijnej sytuacji przed War pokazuje, e oglny proces zakcenia rozcign si do tej kuli te. Wielka cz samego narodu przez dugi czas ju przerwaa mie jakie

przekonania uniformu i praktycznego charakteru w ich ideologicznym widoku na yciu. W tej sprawie punkt najwaniejszego znaczenia by w aden sposb liczb, ktry wyrzek si ich czonkostwo kocioa mieszkacw ale raczej rozpowszechniona obojtno. Kiedy dwie Christian denominacje utrzymay misje w Asia i Africa, dla celu zabezpieczania nowych stronnikw do Faith, te te sam denominacje gubiy miliony i miliony ich stronnikw w domu w Europe. Ci byli stronnicy albo zrezygnowa z religii cakowicie jako kierujca sia w ich yciu albo oni zaadoptowali ich wasn interpretacj tego. Konsekwencje tego specjalnie zostay czute w moralnym yciu kraju. W nawiasie to moe zosta zauwaone, e postp zrobi przez misje w rozciganiu Christian Faith za granic by tylko cakiem skromny w porwnaniu z rozpitoci Mohammedanism. To musi zosta byy znanym zbyt, e atak na dogmatycznych zasadach lecych u podstaw kocielne nauczanie powikszy si stale w przemocy. A jednak ten ludzki wiat naszego byby niepojty bez praktycznego istnienia religijnej wiary. Wielkie masy narodu nie s skomponowane filozofw. Dla mas ludzi, specjalnie wiara jest cakowicie jedyn podstaw moralnego widoku na yciu. Rne substytuty, ktre zostay zaoferowane nie pokazay jakich skutkw, ktre mogyby zagwarantowa nas w myleniu, e oni mogliby pomocnie zastpi istniejce denominacje. Ale, jeli religijne nauczanie i religijna wiara raz zostay przyjte przez obszerne masy jako aktywne siy w ich yciach, wtedy absolutna wadza doktryn wiary byaby zaoeniem wszystkiego praktycznego wysiku. Mog by kilka setek tysicy wyszych ludzi, ktrzy mog y mdrze i inteligentnie bez w zalenoci od oglne standardy, ktre zwyciaj w codziennym yciu, ale miliony innych nie mog zrobi tak. Teraz miejsce, ktre zwyczaj powszechny wypenia codzienne ycie odpowiada temu z oglnych praw w pastwie i dogmacie w religii. Czysto duchowy pomys jest si zmienn rzecz, ktra moe zosta poddana do niekoczcych si interpretacji. To jest tylko przez dogmat, e to jest dana dokadnej i konkretnej formy, bez ktrej to nie mogoby sta si ywej wiary. Inaczej duchowy pomys nigdy czego wicej nie staby si ni zwyke metafizyczne pojcie, czy raczej filozoficzna opinia. Odpowiednio atak przeciw dogmatowi jest porwnywalny z atakiem przeciw oglnym prawom, na ktrych pastwo jest zaoone. I wic ten atak w kocu zaprowadziby, by uzupeni polityczn anarchi, jeli to byoby pomylne, tylko jako atak na religii zaprowadziby do bezwartociowego religijnego nihilizmu. Polityczny lider nie powinien oceni wartoci religii przez branie troch jego wad pod

uwag, ale on powinien spyta si, czy by jaki praktyczny substytut w widoku, ktry jest przez udowodnienie lepszy. Do takiego substytutu bd dostpny tylko gupcy i przestpcy myleli o obalaniu istniejcej religii. Niewtpliwie adna maa ilo wini na razie niezadowalajca religijna sytuacja musi zosta przypisana do tych, ktre maj encumbered idea religii z czysto materialnymi dodatkami i w ten sposb daj pocztek zupenie daremnemu konfliktowi midzy religi i nauk. W tym zwycistwie konfliktu prawie zawsze bdzie na boku nauki, chocia po gorzkiej walce, kiedy religia wycierpi ciko w oczach tych, ktry nie moe przesika pod zwykymi pobienymi jz aspekt czasownika nauki. Ale najwiksza szkoda wszystkiego pochodzia z praktyki poniania religii jako sposb, ktry moe zosta wykorzystany, by suy politycznym zainteresowaniom, czy raczej handlowym zainteresowaniom. Zuchway i gono deklamowani kamcy, ktrzy robi to robili ich profesj wiary przed caym wiatem w stentorowych tonach, eby wszyscy biedni miertelnicy mogli usysze - nie, e oni s gotowi, by umrze dla tego, jeli konieczny ale raczej, e oni mog y tym lepiej. Oni s gotowi, by sprzeda ich wiar dla jakiego politycznego quo argumentu za funta. Dla dziesi parlamentarnych mandatw oni czyliby si z Marxists, ktrzy s miertelni wrogowie wszystkiej religii. I dla siedzenia w Cabinet oni poszliby dugo zwizek maeska z diabem, jeli druga nadal nie zachowaa jakich ladw przyzwoitoci. Jeli religijne ycie w przedwojennym Germany miao nieprzyjemny smak dla ust wielu ludzi to byo, poniewa Christianity zosta obniony, by oprze uycia przez partie polityczne, ktre odwiedziy si Christian i z powodu haniebnego wejcia, ktre oni sprbowali zidentyfikowa Catholic Faith z parti polityczn. Ta substytucja bya miertelna. To zdobyo jakie bezwartociowe parlamentarne mandaty dla przyjcia w omawianiu, ale Church ponis szkod tym samym. Konsekwencje tej sytuacji musiay by borne przez cay nard; dla rozlunienia, ktre skoczyo si religijnym yciem zacz si w poczeniu kiedy wszystko zaczynao zgubi chwyt i zawaha si i tradycyjne zaoenia zwyczaju i moralnoci odgraa si, by spa w oddaleniu. Jeszcze wszystkie te trzaski i rozpadliny w spoecznym organizmie nie mogyby by niebezpieczny, jeli adne powane ciary nie zostay pooone na tym; ale oni stali si katastrofalny kiedy wewntrzna solidarno narodu bya najwaniejszym czynnikiem w

stawianiu czoa burzy duych wydarze. W politycznym polu te przestrzegajce oczy mogyby zauway pewne anomalie Reich, ktry przepowiedzia katastrof dopki jaka zmiana i skorygowanie nie miay miejsca w sam por. Brak orientacja w German polityce, zarwno domowy i obcy, by oczywisty do kadego, ktry nie by celowo lepy. Najlepsza rzecz, ktra mogaby zosta powiedziana o praktyce robic kompromisy jest, e to wydawao si zewntrznie by w harmonii z aksjomatem Bismarck tym, e" polityka jest sztuk moliwego". Ale Bismarck by nieznacznie rnym czowiekiem od Chancellors, ktrzy poszli za nim. Ta rnica pozwolia byy, by zastosowywa t formuk do bardzo istota jego polityki, kiedy w ustach innych to przyjo zupenie rne znaczenie. Kiedy on wyda, e fraza Bismarck znaczy powiedzie, e w porzdku osign okrelony polityczny koniec, e wszystkie moliwe rodki powinny zosta zatrudniony albo co najmniej, e wszystkie moliwoci powinny zosta sprbowana. Ale jego nastpcy widz w tej frazie tylko uroczyst deklaracj, e nie jest niekoniecznie zwizany, by mie polityczne zasady albo jakie okrelone polityczne dy do wszystkiego. I polityczni liderzy Reich w tamtym czasie nie mieli adnej przewidujcej polityki. Tutaj, znw, konieczne zaoenie brakowao, mianowicie, okrelonego Weltanschhauung i ci liderzy te brakowali, e jasny wgld do praw politycznego rozwoju, ktry jest konieczna jako w politycznym przywdztwie. Wielu ludzi, ktrzy wzili ponury widok rzeczy w tamtym czasie potpio brak pomysw i braku orientacji, ktra orientacja byli oczywisty w kierowaniu polityki Reich. Oni rozpoznali wewntrzn sabo i daremno tej polityki. Ale tacy ludzie zagrali tylko wtrn rol w polityce. Te, ktre miay Government kraju w ich rkach byy cakiem jako czowiek obojtny do zasad cywilnej mdroci odoy przez myliciele jak Houston Stewart Chamberlain jako nasi polityczni liderzy teraz s. Ci ludzie s zbyt gupi, by myle dla siebie i oni maj zbyt duo zarozumiaoci, by wzi od innych instrukcj, ktr oni potrzebuj. Oxenstierna 14) nada wyraz prawdzie, ktra trwaa od od niepamitnych czasw, kiedy on powiedzia, e wiat jest rzdzony przez tylko czstk mdroci. Prawie kady urzdnik pastwowy radnego szereg mgby naturalnie zosta przypuszczany posiada tylko mniej wicej atom nalecy do tej czstki. Ale odkd Germany sta si Republic nawet ta odrobina brakuje. I wanie dlatego oni musieli ogosi Law dla Defence Republic, ktry zakazuje udziay takich widokw albo wyraajc ich. To byo szczciarzem dla Oxenstierna, e on y w tamtym czasie i nie w tym mdrym Republic naszego razu.

Ju przed War ta instytucja, ktra powinna reprezentowa si Reich - Parliament, Reichstag - szeroko zosta rozpoznany jako jego najsabsza cecha. Tchrzliwo i strach pchania ramionami odpowiedzialnoci zostali czeni razem tam w doskonaej modzie. Jedno z najgupszych poj, e syszy, e wyraony dzisiaj jest ten w Germany parlamentarna instytucja przerwaa dziaa od Revolution. To mogoby atwo zosta wzite, by nasun, e przypadek by rny przed Revolution. Ale w rzeczywistoci parlamentarna instytucja nigdy nie dziaaa oprcz ze szkod dla kraju. I to dziaao w ten sposb w tamtych dniach kiedy ludzie nie widzieli niczego albo nie zayczyli czego widzie. German upadek ma zosta przypisany w adnym maym stopniu do tej instytucji. Ale, e katastrofa nie miaa miejsca wkrtce ma nie zosta kredytowany do Parliament ale raczej do tych, ktre sprzeciwiy si wpywowi tej instytucji, ktra bya, podczas czasw pokoju, kopanie grb German Nation i German Reich. Od ogromnej masy dewastowania za, ktre byo ze wzgldu albo bezporednio albo porednio do Parliament I wybior jedno najintymniej typowe dla tej instytucji, ktry bya najbardziej nieodpowiedzialna wszystkiego czasu. Zo, o ktrym I rozmawiam zostao zobaczone w przeraajcych niezdecydowaniu i saboci prowadzc wewntrznego i sprawy zagraniczne Reich. To byo dajcy si przypisa w pierwszy miejscu do dziaania Reichstag i byo jedno z gwnych przyczyn politycznego upadku. Wszystko przez, co podlegajcy wpywowi Parliament zosta zrobiony przepoawia, obojtnie od jakiego jz aspekt czasownika moesz dotyczy to. Polityk zagraniczny Reich w sprawie przymierzy by przykadem z niezdecydowaniem. Oni zayczyli utrzyma pokj, ale w robic tak oni sterowali statkiem prosto. do wojny. Ich Polish polityka te zostaa noszona przez prodki. To wyniko ani w German triumfie ani Polish pojednanie i to stworzyo sobie wroga Russians. Oni sprbowali rozwiza Alsace - Lorraine pytanie przez prodki. Zamiast gniecenia gowy stubi Francuzw raz na zawsze z zbrojna pi i przyznawania Alsace Alsace - Lorraine rwnaj si prawom z inni German States, oni zrobili ani ani innego. Tak czy owak, to byo niemoliwe, poniewa ich, by zrobi inaczej, poniewa oni mieli midzy ich szeregami najwikszych zdrajcw do kraju, takie jak Herr Wetterl Party centrum. Ale nadal kraj mgby by w stanie si, by znosi cierpliwie wszystko to dostarczone polityka prodka nie zgnbia tej siy, w ktrej, jako ostatniej instancji, istnienie Empire

zaleao: mianowicie, Army. Zbrodnia zaangaowana przez tak zwany German Reichstag pod tym wzgldem wystarczaa si, by narysowa na tym przeklestwa German Nation przez wszystek czas. Na najmarniejszym pretekstw ci parlamentarni partyjni giermkowie ukradli z rk narodu i wyrzucili bronie, ktre zostay potrzebowane, by utrzyma jego istnienie i z ten obroni wolno i niepodlego naszych ludzi. Jeli groby na paszczyznach Flanders miayby otworzy dzisiaj pokrwawieni oskaryciele powstaliby, setki tysicy naszej najlepszej German modziey, ktra zostaa najechana na rce mierci przez tych bez sumienia parlamentarnych zbjw, ktrzy te le zostali wyksztaceni dla ich zadania albo tylko niedoksztacony. Te modziecy i miliony inne zabity i okaleczony, zosta zaginity do Fatherland po prostu i wycznie w porzdku, e kilku stu oszustw ludzi mogoby przeprowadzi ich polityczne manewry i ich wymuszania albo nawet zdradziecko cign ich doktrynerskie teorie. Za pomoc Marxist i demokratycznego Press, Jews rozcignli kolosalne kamstwo o" German militaryzmie" przez wiat i sprbowali obwini Germany przez kady moliwy sposb, kiedy rwnoczenie Marxist i demokratyczne przyjcia odmwiy wyrazi zgod do miar, ktre byy konieczne dla odpowiedniego treningu naszych narodowych si obrony. Przeraajca zbrodnia w ten sposb zaangaowana przez tych ludzi powinna by oczywista do kadego, ktry przewidzia, e w przypadku wojny cay nard bdzie musiany, by zosta zawoany do rk i tych, z powodu rodka targujcego tych pan wielkiego rodu" reprezentantw ludzi", jako oni zawoali si, miliony Germans musz stawa wobec wroga le - wyposaony i niewystarczajco szkol si. Ale nawet oprcz konsekwencji przyblionego i brutalnego braku sumienia, ktre ci parlamentarni ajdacy pokazali, to byo cakiem jasne, e brak waciwie szkolonych onierzy w pocztku wiatowej. Dlatego German ludzie zgubili walk o wolno i niepodlego ich kraju z powodu niezdecydowanej i wadliwej polityki zatrudnili podczas czasw pokoju w organizacji i treningu obronnej siy narodu. Numer osb przyjtych szkoli si dla si ldowych by zbyt may; ale ten sam brak zapau zosta pokazany pod wzgldem marynarki wojennej i zosta zrobiony t bro narodowej samoobrony wicej albo mniej nieefektywny. Niestety, nawet marynarskie sam wadze zostay wojny najprawdopodobniej zaprowadzi do straty takiej wojny; i to prawdopodobiestwo zostao potwierdzone w najstrasniejszej drodze podczas kursu wojny

zanieczyszczone z tym duchem braku zapau. Tendencja, by zbudowa statek na towarach nieco mniejszych ni to tylko zaangaowaa si przez British nie pokazali duo przezornoci i mniej geniusza. Flota, ktra nie moe zosta przyniesiona do tej samej numerycznej siy jako to z prawdopodobnego wroga powinna skompensowa dla tej niszoci przez wysz wadz walki indywidualnego statku. To jest waga wadzy walki, ktra liczy si i nie jaki rodzaj tradycyjnej jakoci. Waciwie , nowoczesny techniczny rozwj tak jest rozwinity i tak dobrze jest dostosowany midzy rnymi cywilizowanymi States, e to musi zosta spojrzane na jak praktycznie niemoliwym dla jednego Power, by zbudowa naczynia, ktre miayby wysz jako walki do tego z naczy rwnej wielkoci zbudowanej przez innych Powers. Ale to jest nawet mniej wykonalne, by zbudowa naczynia maego przesuwania, ktre bdzie wysze w dziaaniu do tych z wikszego przesuwania. Waciwie , mae proporcje German naczy mogyby zosta utrzymana tylko na koszt szybkoci i uzbrojenia. Fraza usprawiedliwia t polityk by w si dowd braku logicznego mylenia ze strony marynarskich wadz, ktre byy odpowiedzialny tych spraw w czasach pokoju. Oni zadeklarowali, e German pistolety byy zdecydowanie wysze do British 30.5 cm. jako szacunki uderzajce wydajno. Ale to byo tylko, dlaczego oni powinni zaadoptowa polityk budowania 30.5 cm. pistolety te; poniewa to powinno by ich przedmiotem nie osign rwno ale wyszo w walczeniu siy. Jeli to nie byoby tak wtedy to byoby zbyteczne, by zaopatrzy siy ldowe z 42 cm. modzierze; dla German 21 cm. modzierz mgby by daleko wyszy do jakich wysokoktowych pistoletw, ktre Francuzi posiadali w tamtym czasie i odkd fortece mogyby prawdopodobnie zosta wzita za pomoc 30.5 cm. modzierze. Wadze armii niestety nie zdoay zrobi tak. Jeli oni powstrzymali si od ubezpieczania wyszej wydajnoci w artylerii jako w szybkoci, to bya z powodu zasadniczo faszywego" zasada ryzyka" ktry, ktry oni zaadoptowali. Marynarskie wadze, ju w czasach pokoju, wyrzeky si zasad ataku i w ten sposb musiay pj za politykiem defensywnym od bardzo pocztek War. Ale przez to nastawienie oni wyrzekli si te szanse kocowego sukcesu, ktry moe zosta osignity tylko przez ofensywn polityk. Naczynie z powolniejsz szybkoci i sabsze uzbrojenie s uczyniony kalek i s utuczone przez przeciwnika, ktry jest szybciej i silniejszy i moe czsto strzeli z yczliwej odlegoci. Bardzo duo krownikw by przez gorzkie dowiadczenia w tej sprawie. Jak niewaciwy

pomysy byy przewaajce midzy marynarskimi wadzami w czasach pokoju zosta udowodniony podczas War. Oni zostali zmuszeni, by zmodyfikowa uzbrojenie starych naczy i zaopatrzy nowych z lepszym uzbrojeniem kiedykolwiek bya szansa, by zrobi tak. Jeli German naczynia w Battle Skagerrak byyby rwnej wielkoci, tego samego uzbrojenia i tej samej szybkoci jako English, British Fleet zszedby pod burz German 38 muszli centymetra, ktre uderzyy ich cele dokadniej i byy efektywniejsze. Lakier asfaltowy poszed za rnym rodzajem marynarskiej polityki. Tam, troska gwnie zostaa wzita, by utworzy z kadym pojedynczym nowym naczyniem si walki, ktra byaby wysza do tych z ostatecznych przeciwnikw. Ale, z powodu tej polityki, to byo nastpnie moliwe, by uy floty dla ofensywy. Kiedy wadze armii odmwiy zaadoptowa takie zasadniczo bdne zasady, marynark wojenn - ktry niestety mia wicej reprezentantw w Parliament - ulegy do ducha, ktry rzdzi tam. Marynarka wojenna nie zostaa zorganizowana na silnej podstawie i to pniej zostao uyte w niesystematycznej i niezdecydowanej drodze. Niemiertelna sawa, ktr marynarka wojenna wygraa, pomimo tych niedocigni, musi cakowicie zosta kredytowana do dobrej pracy i wydajnoci i niezrwnanego bohaterstwa oficerw i zag. Jeli byli gwnodowodzcy zostaliby powdychani z tym samym rodzajem geniusza wszystkie ofiary nie byyby na prno. To bya prawdopodobnie bardzo parlamentarna umiejtno pokazana przez szefa marynarki wojennej podczas lat pokoju, ktry pniej sta si przyczyn miertelnego upadku, od parlamentarzysty rozwaania zaczy zagra waniejsz rol w konstrukcji marynarki wojennej ni walczenie rozwaa. Niezdecydowanie, sabo i niepowodzenie, by zaadoptowa logicznie sta polityk, ktra jest typowa dla parlamentarnego systemu, zanieczyszczony marynarskie wadze. Poniewa I ju podkreliem, wojskowe wadze nie pozwoliy si zosta dawane zwie przez takie zasadniczo bdne pomysy. Ludendorff, ktry by wtedy Colonel w sztabie generalnym, zaprowadzi zdesperowan walk przeciw zbrodniczym wahaniom, z ktrymi Reichstag wypertraktowa najwaniejsze problemy narodu i w wikszoci wypadkw zagosowa przeciw im. Jeli walka, ktr ten oficer wtedy potoczy pozostaa nieudany to musi zosta obcione do Parliament i czciowo te do nieszczliwego i sabego nastawienia Chancellor, Bethmann - Hollweg.

Jeszcze te, ktre s odpowiedzialne upadek za Germany teraz nie wahaj si pooy wszystkiej winy na ramionach jednego czowieka, ktry wzi mocny stojak przeciw niedbaemu sposobowi, w ktrym zainteresowania narodu zostay zarzdzone. Ale jedno kamstwo mniej wicej nie robi rnica do tych wrodzonych oszustw. Kto, kto myli o wszystkich ofiarach, ktrego ten nard musia nosi, w wyniku zbrodniczego zaniedbania tych nieodpowiedzialnych osb; kto, kto myli o numerze tych, ktry umar albo zosta okaleczony niepotrzebnie; kto, kto myli o opakanym wstydzie i haby, ktra zostaa zgromadzona na nas i nieograniczonego strapienia, do ktrego nasi ludzie teraz s zanurzeni - kto, kto uwiadamia sobie, e w porzdku przygotowa si sposb do kilka siedze w Parliament dla jakiego pozbawionego skrupuw miejsce - myliwi i arrivists zrozumiej, e tacy najemnicy mog zosta zawoany przez adne inne imi ni to z hultajskiego i zbrodniczego; dla inaczej te sowa mogyby nie mie adnego znaczenia. W porwnaniu z zdrajcami, ktry zdradzi zaufanie narodu kady inny rodzaj twistera moe zosta spojrzany na jako honorowy czowiek. To bya szczeglna cecha sytuacji, e wszystkie prawdziwe bdy starego Germany zostay wystawione do publicznego spojrzenia tylko kiedy wewntrzna solidarno narodu mogaby zosta zraniona przez robienie tak. Wtedy, naprawd, nieprzyjemne prawdy otwarcie zostay proklamowane w uszach obszernych mas, kiedy wiele innych rzeczy w innych razach haniebnie zostao uciszone albo ich istnienie po prostu zaprzeczyo, specjalnie czasami kiedy otwarta dyskusja takich problemw mogaby zaprowadzi do poprawy w ich szacunku. Wysze rzdowe wadze nie znay prawie niczego natury i uycia propagandy w takich sprawach. Tylko Jew wiedzia, e przez zdolne i uporczywe uycie samego nieba propagandy moe zosta byy do ludzi jak gdyby to byli pieko i, vice versa, najmarniejszy rodzaj ycia moe zosta obecnym jak gdyby to byli raj. Jew zna to i zadziaa odpowiednio. Ale German, czy raczej jego Government, nie mieli najdrobniejszego podejrzenia tego. Podczas War najciszego kar musianych zosta zapacony za t nieznajomo. Ponad przeciw niezliczonym niedocigniciom, ktre I wspomniaem tutaj i, ktremu oddziaany na German ycie przed War tam byli wiele wybitnych cech na pozytywnej stronie. Jeli bierzemy bezstronny przegld musimy przyzna si, e wikszo naszych niedocigni bya w wielkiej mierze przewaajca te w innych krajach i midzy innymi narodami i bardzo czsto w gorszej formie ni z nami; podczas gdy midzy nami tam byli wiele prawdziwych

korzyci, ktrych inny nie mia. Faza wyprzedzajca wyszoci Germany powstaa od faktu, e, prawie sam midzy wszystkimi innymi European narodami, German nard zrobi najsilniejszy wysiek, by zachowa narodowy charakter jego ekonomicznej struktury i, poniewa ten powd by mniej tematem ni inne kraje do wadzy midzynarodowych finansw, chocia nieprzewidzianych symptomw pod tym wzgldem te. A jednak ta wyszo bya niebezpieczny jeden i okazany pniejszy, by by jednym z gwnych przyczyn wojny wiatowej. Ale nawet, jeli, ktry lekcewaymy t korzy narodowej niepodlegoci w ekonomicznych sprawach tam byli pewni inne pozytywne cechy naszego spoecznego i politycznego ycia, ktre ycie byli bycia widocznym doskonaoci. Te cechy zostay reprezentowane do trzech instytucji, ktre byy stae rda regeneracji. W ich poszczeglnych kulach oni byli modelami doskonaoci i byli czciowo niezrwnani. Pierwszy z ci by forma statal jako taki i sposb, w ktrym to zostao rozwinite dla Germany w nowoczesnych czasach. Oczywicie musimy oprcz tych monarch, jako ludzie, zaleeli od w braku czego dotkn to ycie i jego dzieci. Jeli my nie bylimy tak tolerancyjni w tych sprawach, wtedy przypadek obecnego pokolenia byby beznadziejny; poniewa, jeli uwzgldniamy osobiste zdolnoci i piszemy reprezentatywnych liczb w naszym obecnym reimie to byoby trudne, by wyobrazi sobie skromny poziom inteligencji i moralny charakter. Jeli mierzymy " warto" German Revolution przez osobist warto i kaliber osb, ktre ta rewolucja przedstawia do German ludzi od November 1918 wtedy moemy czu si zawstydzony naprawd w myleniu o orzeczeniu, ktrego potomno przekae tych ludzi, kiedy Law, poniewa Protection Republic moe ju nie uciszy opini publiczn. Przychodzce pokolenia pewnie zdecyduj si, e inteligencja i integralno naszych nowych German liderw byy w przeciwnym stosunku do ich chwalenia i ich wad. To musi zosta przyznane, e monarchia staa si obcy w duchu do wielu obywateli i specjalnie obszernych mas. To byo skutkiem faktu, e monarchy zawsze nie zostay otoczone przez najwysza inteligencja - e tak powiem - i na pewno nie zawsze przez osoby pionowy charakteru. Niestety duo ich wola pochlebcw ni naprawd mwionych ludzi i odtd otrzyma ich " informacj" od byego. To byo rdo powanego niebezpieczestwa jednoczenie kiedy wiat przechodzi przez okres, w ktrym duo starych warunkw zmienia si i kiedy ta zmiana naprawd byy wiele

oddziaywaa na nawet tradycje Court. redni czowiek albo kobieta nie mgby czu fali entuzjazmu napywajcego w piersi kiedy, na przykad, w koce wieku, ksiniczka w uniformie i konno mie, e onierze ukadaj dokumenty po niej na paradzie. Te wysokie okrgi nie miay widocznie adnego pomysu wraenia, ktre taka parada zrobia na umysach zwykych ludzi; jeszcze takie nieszczliwe zdarzenia nie miay miejsca. Sentymentalny humanitaryzm - nie zawsze bardzo szczery - ktry zosta twierdzony w tych wysokich okrgach by czsto odpychajcy ni atrakcyjny. Kiedy, na przykad, X Princess raczy skosztowa produkty garkuchni i znalaz oni doskonali, jak zwykle, taki gest mgby zrobi doskonae wraenie w razy dugiej przeszoci, ale na tej okazji to miao przeciwny skutek do czego zosta zamierzony. Dla nawet, jeli bierzemy to za przesdzone, e Her Highness nie mia pojcia, e na dniu ona wzia prbki to, jedzenie nie byo cakiem ten sam jako na innych dniach, to wystarczyo, e ludzie znali to. Nawet najlepszy zamiarw w ten sposb sta si przedmiot omiesz albo przyczyna rozdranienia. Opisy przysowiowej oszczdnoci wiczyy si przez monarch, jego zbyt wczesny wzrost ranie i harwce on musia pj przez cay dzie do pnego w nocy i specjalnie stale wyraone strachy, eby nie on mgby sta si niedoywia - to wszystko dao pocztek zowieszczemu wyraeniu ze strony ludzi. Nikt nie by ostry, by zna co i jak duo monarcha zjada albo pia. Nikt nie pozazdroci jemu penego posiku, albo koniecznej iloci snu. Kady zosta spodoba si kiedy monarcha, jako czowiek i osobowo, przyniesiony honor na jego rodzinie i jego kraju i speniany jego obowizki jako wadca. Wszystkie legendy, ktre zostay puszczony w obieg o nim pomogy may i duo uszkodzili. Te i takie rzeczy, jednake, jest tylko zwyka bagatela. Co byo duo gorzej by uczucie, ktre rozcigno si przez due sekcje narodu, e sprawy osoby byy uwaane z z gry i, e on nie potrzebowa przeszkodzi si z nimi. Tak dugo jak Government by naprawd dobry, albo co najmniej ruszy si przez dobro wola, adne powane sprzeciwy nie mogyby zosta podnoszony. Ale kraj zosta przeznaczony do katastrofy kiedy stary Government, ktry co najmniej postara si w najlepszym zamiarze, sta si zastpiony przez nowy reim, ktry nie by tej samej jakoci. Wtedy pojtne posuszestwo i niemowlca atwowierno, ktra dawniej nie zaoferowaa adnego oporu zostay z pewnoci jest jedne z miertelny za, ktre moe zosta wyobraony sobie. Ale przeciw tym i innym wadom tam byli pewne jakoci, ktre niewtpliwie miay

pozytywny skutek. Przede wszystkim monarchiczny ustroisz gwarantujesz stabilno w stron publicznych spraw i ochraniasz publiczne biura od spekulacyjnego zamieszania ambitnych politykw. Ponadto, czcigodna tradycja, ktr ta instytucja posiada pobudza uczucie, ktre daje wag monarchicznej wadzy. Poza tym jest fakt, e cay korpus urzdnikw i armii szczeglnie, jest podnoszony ponad poziomem zobowiza partii politycznej. I nadal inna pozytywna cecha bya, e najwyszy rulership pastwa zosta ucieleniony w monarsze, jako indywidualnej osobie, ktra mogaby serwowa jako symbol odpowiedzialnoci, ktra monarcha musi ponie odpowiedzialno powaniej ni jaka anonimowa parlamentarna wikszo. Naprawd, przysowiowa uczciwo i integralno German administracji musz zosta przypisane gwnie do tego faktu. W kocu, monarchia speniaa wysok kulturaln funkcj midzy German ludmi, ktrymi wynagradzany duo jego wad. German mieszkaniowe miasta pozostay, nawet do naszego razu, centra tego artystycznego ducha, ktry teraz odgraa si, by znikn i staje si coraz bardziej materialistyczny. German ksita dali duo doskonaej i praktycznej zachty sztuce i nauce, specjalnie podczas dziewitnasty wieku. Nasz obecny wiek na pewno nie ma niczego rwnej wartoci. Podczas tego procesu dezintegracji, ktra powoli rozcigaa si przez porzdek spoeczny najbardziej pozytywn si oporu by to zostao zaoferowane przez armi. To byo najsilniejsze rdo edukacji, ktr German ludzie posiadali. Dla tego powodu wszystka nienawi naszych wrogw zostaa skierowana przeciw paladynowi naszej narodowej samoobrony i naszej wolnoci. Najsilniejsze zeznanie na korzy tej unikalnej instytucji jest faktem, e to zostao wymiane, nienawidzi i walczy przeciw, ale te ba si, przez bezwartociowe elementy zupenie zaokrglaj si. Fakt, e midzynarodowi spekulanci, ktrzy zebrali si w Versailles, dalej wykorzysta i spldrowa narody skierowane ich wrogo specjalnie przeciw starej German armii udowodnionej jeszcze raz, e to zasuyo zosta dotyczone jako instytucja, ktra ochronia wolnoci naszych ludzi przeciw siom midzynarodowy giedowy. Jeli armia nie byaby tam, by uderzy na alarm i stojak na stray, cele reprezentantw Versailles byyby przeprowadzone duo wkrtce. Jest tylko jedno sowo, by co co German ludzie s winnymi tej armii wyrazi Everything! To bya armia, ktra nadal wpoia sens odpowiedzialnoci midzy ludmi kiedy ta jako staa si bardzo rzadki i kiedy zwyczaj uchylania kadego rodzaju odpowiedzialnoci stale

rozciga si. Ten zwyczaj dors pod zymi wpywami Parliament, ktry parlament by sob bardzo model nieodpowiedzialnoci. Armia szkolia ludzi do osobistej odwagi jednoczenie kiedy cnota niemiaoci odgraaa si, by sta si epidemi i kiedy duch powicania one's osobistych zainteresowa, poniewa dobro spoecznoci zostao rozwaone jako co co rwnao si prawie do bytu sabego umysu. Jednoczenie kiedy tylko te zostay ocenione jako inteligentny, kto wiedzia jak ochroni i wypromowa ich wasne egotystyczne zainteresowania, armia bya szko, przez ktr indywidualni Germans zostali nauczeni nie szuka zbawienie ich narodu w faszywej ideologii midzynarodowego bratania si midzy murzynami, Germans, Chinese, French i English, etc., ale w sile i jednoci ich wasnej narodowej istoty. Armia rozwina wadze osoby stanowczej decyzji i tej jednoczenie kiedy duch niezdecydowania i sceptycyzm rzdzi ludzkie zachowanie. Jednoczenie kiedy mdrale wszdzie ustawiali mod, ktr to potrzebowao odwag, by przestrzec zasad, e jaki rozkaz jest lepszy ni aden. Ta jedna zasada reprezentuje krzepkiego i wydaj dwik styl myli, ktrej nie lad byby zostawiony w innych gaziach ycia, jeli armia nie zaopatrzya staego odmodzenia tej podstawowej siy. Dowd wystarczajcy tego moe zosta znaleziony w przeraajcym braku decyzji, ktra decyzja nasz obecny rzdowy pokaz wadz. Oni nie mog nie pozby si ich umysowego i moralnego letargu i zdecydowa si na jak okrelon lini dziaania chyb kiedy oni s zmuszeni, by podpisa jakiego nowego dyktuj dla eksploatacji wykorzystanie German ludzi. W tym przypadku oni odmawiaj wszystk odpowiedzialno kiedy rwnoczenie oni podpisuj wszystko, ktre inne boczne miejsca przed nimi; i oni podpisuj si z gotowoci oficjalnego stenografa. Ich zachowanie jest tutaj wytumaczalne na ziemi, e w tym przypadku oni nie s pod koniecznoci podejmowania decyzj; poniewa decyzja jest dyktowana do ich. Armia moczya jego czonkw z duchem idealizmu i rozwina ich gotowo, by powici si dla ich kraju i jego honoru, kiedy zgodzony i materializm dominowa w caych innych gaziach ycia. Armia poczya ludzi, ktrzy byli dzielili si do klas: i w tym szacunku miaa tylko jedna wada, ktra bya One, Year suba wojskowa, przywilej przyzna do tych, ktre przeszy przez szkoy rednia. To bya wada, poniewa zasada absolutnej rwnoci tym samym zostaa naruszona; i te, ktre miay lepsz edukacj w ten sposb zostay umieszczone na zewntrz kadr, do ktrych reszta ich towarzyszy naleaa. Odwrotno byaby lepsza. Odkd nasze klasy wysze byy naprawd niewiadome czego szed dalej w osobie prawnej narodu i

stawa si coraz bardziej odseparowany od ycia ludzi, armia dokonaaby bardzo korzystn misj, jeli to odmwioby stanowi rnic na korzy tak zwany intelektualistw, specjalnie w jego wasnych szeregach. To bya pomyka, e to nie zostao zrobione; ale w tym wiecie naszego moemy znale jak instytucj, ktra nie ma co najmniej jednej wady? I w armii dobre cechy byy tak cakowicie dominujce, e mao wad, ktre to miao byo daleko pod redni to oglnie podnosi si od ludzkiej saboci. Ale najwikszy kredyt, na ktry armia starego Empire zasuguje jest, e, jednoczenie kiedy osoba osoby liczya si za darmo i wikszo bya wszystka, to umiecio indywidualne osobiste wartoci ponad wartociami wikszoci. Przez naleganie na jego wiar w osobowoci, armia sprzeciwia si, e typowo Jewish i demokratyczna apoteoza wadzy numerw. Armia szkolia co w tamtym czasie by najwicej pewnie potrzebowany: mianowicie, prawdziwi ludzie. W okresie kiedy ludzie padali ofiar zniewieciaoci i rozlunienia, 350,000 ywo szkolonych modych ludzi poszo od szeregw armii kadego roku, by zmiesza z ich facetem - ludmi. W trakcie ich dwch rocznego treningu oni zgubili mikko ich modych dni i rozwinli ciaa tak twarde jak stal. Mody czowiek, ktry zosta nauczony posuszestwo przez dwa lata byo teraz dopasowane, by rozkaza. Wytrenowany onierz mgby zosta rozpoznany ju przez jego spacer. To bya wielka szkoa German narodu; i to nie byo bez powodu, e to skorzystao z jego gowy wszystk gorzk nienawi tych, ktry chcia, by Empire by saby i bezbronny, poniewa oni byli zazdroni jego wielkoci i zosta posiady przez ducha chciwoci i zosta zgodzony. Reszta wiata rozpoznaa fakt, ktry wielu Germans nie zayczyo widzie, albo, poniewa oni byli lepi do faktw albo, poniewa z zoliwoci oni nie zayczyli widzie tego. Ten fakt by, e German Army by najpotniejsz broni dla obrony i wolnoci German narodu i najlepszej gwarancji dla rodkw egzystencji jego obywateli. Bya trzeci instytucja pozytywnej wartoci, ktra jest musiana, by zosta umieszczona obok tego z monarchii i armii. To bya suba pastwowa. Administracja niemieckiego lepiej zostaa zorganizowana i lepszy niesiony ni administracja innych krajw. Mogy by sprzeciwy do biurokratycznej procedury urzdnikw, ale z tym punktem widzenia stan spraw by podobny, jeli nie gorszy, w innych krajach. Ale inni States nie mieli cudownej solidarnoci, ktr ta organizacja posiadaa w Germany, ani byli ich urzdnicy pastwowi, e ten sam wysoki poziom skrupulatnej uczciwoci. To jest na pewno

lepsze, by by bahostk przez - biurokratyczne i uczciwe i lojalne ni by nad - wyrafinowane i nowoczesne, drugie czsto nasuwanie gorszy typu nieznajomoci jak rwnie charakteru i nieskutecznoci. Dla jeli to by insynuowany dzisiaj, e German administracja - okres War mg by doskonay dotychczas jako biurokratyczna technika idzie, ale, e z praktycznym biznesowym punktem widzenia to byo niekompetentne, I mog tylko da poszy za odpowiedzi: Co inny kraj w wiecie posiada lepiej zorganizowanego i zarzdza przedsibiorstwo handlowe ni German Railways State, na przykad? To zostao zostawione do Revolution, by zniszczy t standardow organizacj, a czas przyszed kiedy to zostao wzite poza rkami narodu i zostao uspoecznione, w sensie, ktry zaoyciele Republic dali temu sowu, mianowicie, robicy to poyteczne do midzynarodowych giedowych kapitalistw, ktrzy byli drut - cigarki German Revolution. Najwybitniejszy rys w subie pastwowej i caym ciele cywilnej administracji by jego niepodlegoci zmiennych koleje rzdu, polityczna mentalno, ktrej moga nie wykona adnego wpywu na nastawieniu German urzdnikw State. Od Revolution ta sytuacja zupenie zostaa zmieniona. Wydajno i zdolno zostay zastpione przez prb przyjcia - przylegania; i niepodlego charakteru i inicjatywy ju nie jest doceniony jako pozytywne jakoci w publicznym urzdniku. Oni raczej mwi przeciw jemu. Cudowna potga i wadza starego Empire zostay oparte na monarchicznym ustroisz, armii i suby pastwowej. Na tych trzech zaoeniach dawanych spoczte t wielk si, ktra teraz cakowicie brakuje; mianowicie, wadza pastwa. Poniewa wadza pastwa nie moe zosta oparta na paplaniu tego idzie dalej w Parliament albo w prowincjonalnych dietach i nie na prawach zrobionych, by ochroni pastwo, albo na zdaniach minitych sdy, by przestraszy te, ktre miay odwag, by zaprzeczy wadz pastwa, ale tylko na oglnym zaufaniu, ktre zarzdzanie i administracja spoecznoci zakada midzy ludmi. To zaufanie jest w jego zwrocie, niW innego ni skutek niezachwianego wewntrznego przekonania, e rzd i administracja kraju s powdychane przez bezinteresowne i uczciwe dobro wola i na uczuciu, ktre duch prawa jest w kompletnej harmonii z moralnymi przekonaniami ludzi. W dugim biegu, systemy rzdu nie s utrzymane przez terroryzm ale na wierze ludzi w wartociach i szczeroci tych, ktry sprawuje rzdy i promuje publiczne interesy. Chocia to by prawdziwy, e w okresie poprzedzajcym War pewne powane zo zaopiekoway si, by zakazi i skorodowa wewntrzn si narodu, to musi zosta zapamitane,

e inni States wycierpieli nawet wicej ni Germany od tych niedocigni a jednak ci inni States nie zawiedli i przeamali kiedy czas kryzysu przyszed. Jeli pamitamy dalej, e te wady w War Germany zosta przewaony przez wielkie pozytywne jakoci, ktre bdziemy musieli spojrze, gdzie indziej dla efektywnej przyczyny upadku. I, gdzie indziej to leao. Ostateczny i gboki powd German upadku ma zosta znaleziony na gorcego uczynku, e rasowy problem zosta zignorowany i, e jego znaczenie w historycznym rozwoju narodw nie zostao chwycone. Dla wydarze, ktre maj miejsce w yciu narodw nie s z powodu szansy ale naturalne skutki wysiku maj zakonserwowa i pomnoy gatunek i wycig, chocia ludzie nie mog by w stanie si wiadomie, by zobrazowa ich umysom gbokich motyww ich zachowania. Rozdzia Eleven: S pewne prawdy, ktre wyrniaj si tak otwarcie na poboczach drogi ycia, jako tego byli, e kady przechodzie moe widzie ich. Jeszcze, z powodu ich bardzo oczywisto, oglny bieg ludzi lekcewa takie prawdy albo co najmniej oni nie robi im przedmiotu jakiej wiadomej wiedzy. Ludzie s tak lepi do troch najprostszych faktw w codziennym yciu, e oni wysoce s zaskoczeni kiedy kto zwraca uwag do czego kady powinien wiedzie. Przykady kamstwa Egg Columbus dookoa nas w setkach tysicy; ale obserwatorzy jak Columbus s rzadcy. Idc o w ogrodzie Nature, wikszo ludzi ma zarozumiao, by pomyle, e oni znaj wszystko; jeszcze prawie zupenie s lepy do jednej z wybitnych zasad, ktr Nature zatrudnia w jej pracy. Ta zasada moe zosta zawoana wewntrzne izolowanie, ktre charakteryzuje kady gatunek ycia na tej ziemi. Nawet pobiene spojrzenie wystarcza, by by widocznym, e wszystkie niezliczone formy, w ktrych ycie - pragnienie samych manifestw Nature zale od podstawowego prawa - moe nazwa tego elaznym prawem Nature - ktry zmusza rny gatunek, by utrzyma si w okrelonych ograniczeniach ich wasnego ycie - formy kiedy propagujcy i pomnaajcy ich rodzaj. Kady zwierzcy koledzy tylko z jednym z jego wasnego gatunku. Sikora mieszka wsplnie tylko z sikor, zib z zib, bocianem z bocianem, mysz poln z mysz poln, domem - mysz z domem - mysz, wilkiem z wilczyc, etc.

Odchylenia od tego prawa maj miejsce tylko w wyjtkowych okolicznociach. To zdarza si specjalnie pod przymusem niewoli, albo kiedy jaka inna przeszkoda robi prokreacyjne kontakty niemoliwe midzy osobami tego samego gatunku. Ale wtedy Nature czuje odraz takie kontakty z wszystk ni mgby; i jej zaprotestuje najwyraniej jest zademonstrowany przez fakt, ktry mieszaniec jest albo sterylny albo podno jego potomkw jest ograniczona. W wikszoci wypadkw mieszace i ich potomstwo s zaprzeczone zwykymi wadzami oporu do choroby albo naturalnego sposobu obrony przeciw zewntrznemu atakowi. Takie rozdawanie Nature jest cakiem logiczne. Kade przejcie midzy dwoma rasami, ktre nie s cakiem rwne koczy si produktem, ktry trzyma porednie miejsce midzy poziomami dwch rodzicw. Ten sposb, e potomek naprawd bdzie wyszy do rodzica, ktry staje si w biologicznie niszym rozkazie bycia, ale nie tak wysoki jak wyszy rodzic. Dla tego powodu to musi w kocu ulec w jakiej walce przeciw wyszemu gatunkowi. Takie gody zaprzeczaj wol Nature do wybirczych popraw ycia oglnie. yczliwy wstpny do tej poprawy ma nie skojarzy osoby wyszych i niszych rozkazw bycia ale raczej pozwoli kompletny triumf wyszego rozkazu. Silniejszy musi dominowa i nie parzy si z sabszym, ktry oznaczyliby ofiar jego wasnej wyszej natury. Tylko urodzony sabeusz moe uwaa t zasad za okrutnego i, jeli on robi tak to jest zaledwie, poniewa on jest sabszej natury i wszego umysu; poniewa, jeli takie prawo nie skierowaoby procesu rozwoju wtedy wyszy rozwj organicznego ycia nie byby wyobraalny w ogle. To pragnienie dla utrzymania niemieszanej rasy, ktra jest zjawisko, ktre zwycia przez cao naturalnego wiata, skutkw nie tylko w ostro zdefiniowanym zewntrznym rozrnieniu midzy jednym gatunkiem i innym ale te w wewntrznym podobiestwie charakterystycznych jakoci, ktre s waciwymi kadej rasie albo gatunkowi. Lis pozostaje zawsze lisa, g pozostaje gsi i tygrys zachowa charakter tygrysa. Jedyna rnica, ktra moe zaistnie w gatunku musi by w rnych stopniach wytrzymaoci konstrukcyjnej i aktywnej wadzy, w inteligencji, wydajno, wytrwao, etc., z ktrym indywidualne okazy s obdarzone. To byoby niemoliwe, by znale lisa, ktry ma dobre i ochronne usposobienie do gsi, tylko jako aden kot nie istnieje, ktry ma przyjazne usposobienie do myszy. Wanie dlatego walka midzy rnym gatunkiem nie powstaje od uczucia wzajemnej antypatii ale raczej od godu i mioci. W zarwno Nature przypadkw przyglda si spokojnie i nawet jest spodoba si z czym zdarza si. Walka o codzienne pozosta rodkw egzystencji w

tyle w fadzie wszystko, co jest saby albo chory albo drc; kiedy walka samca, by posi eskiego daje do najsilniejszy prawo, albo co najmniej, moliwo, by propagowa jego rodzaj. I ta walka jest sposobem popierania zdrowia i wadz oporu w gatunku. W ten sposb to jest jedno z przyczyn lece u podstaw proces rozwoju do wyszej jakoci bycia. Jeli przypadek byby rny postpujcy do przodu proces ustaby i rwne cofanie si mogoby zacz si. Od gorszy zawsze przewysz liczebnie wysoki, byy zawsze powikszyby si szybciej, jeli oni posiadali te sam pojemnoci dla przeycia i dla prokreacji ich rodzaju; i kocowa konsekwencja byaby, e najlepszy w jakoci byby zmuszony, by cofn si w to. Dlatego poprawcza miara na korzy lepszej jakoci musi interweniowa. Natura dostarcza to przez zakadanie surowych warunkw ycia, do ktrego sabszy musi podda si i tym samym numerycznnie jest ograniczony; ale nawet ta porcja, ktra utrzymuje si przy yciu nie moe bez wyboru mnoy si, dla tutaj nowa i surowa selekcja ma miejsce, wedug siy i zdrowie. Jeli Nature nie yczy, e sabsze osoby powinny parzy si z silniejszym, ona yczy nawet mniej, e wyszy wycig powinien zmiesza z gorszy jeden; poniewa w takim przypadku wszystkie jej wysiki, przez setki tysicy lat, zaoy ewolucyjn wysz scen istoty, moe w ten sposb zosta oddany daremny. Historia zaopatruje nas z niezliczonymi przykadami, ktre udowadniaj to prawo. To jest widocznym, z wstrzsajc klarownoci, e kiedykolwiek Aryans zmieszali ich krew z tym z zgorszonego wycigu, ktre skutek by upadkiem ludzi, ktry by chori wyszej kultury. W North America, gdzie populacja jest w panujcy sposb Teutonic i, gdzie te elementy zmieszay z gorszy wycigiem tylko do bardzo maego stopnia, mamy jako ludzkoci i cywilizacji, ktrej s rny od tych z Central i Ameryki Poudniowej. W tych schykowych krajach imigranci - kto gwnie nalea do Latin wycigw - parzony z Aborygenami, czasami do bardzo duego zasigu naprawd. W tym przypadku mamy jasny i decydujcy przykad skutku wyprodukowanego przez mieszanin wycigw. Ale w North America Teutonic element, ktry trzyma jego rasowy towar czysty i nie zmiesza tego z jakim innym rasowym towarem, przyszed dominowa American Continent i pozosta mistrzem tego tak dugo jak ten element nie pada ofiary zwyczaju faszowania jego krwi. Krtko mwic , skutki mieszania ras s zawsze czym nastpowa: () poziom wyszego wycigu staje si obniony; (b) fizyczne i umysowe zaczyna si degeneracji, w ten sposb zaprowadzajc powoli ale

stale do postpujcego do przodu wysychania wanego soku. Czyn, ktry powoduje taki rozwj jest grzechem przeciw woli Eternal Creator. I jako grzech ten czyn bdzie mszczony. Wysiek czowieka, by urosn w gr co co zaprzecza elazn logik Nature wprowadza jego w konflikt z tymi zasadami, do ktrych sam on wycznie jest winnym jego wasnym istnieniem. Przez dziaajc przeciw prawu Nature, ktrego on przygotowuje si sposb, ktry zaprowadza jego ruinie. Tutaj spotykamy bezczelny sprzeciw, ktry jest Jewish w jego inspiracji i jest typowy dla nowoczesnego pacyfisty. To mwi: "Czowiek moe skontrolowa nawet Nature." S miliony, ktre powtarzaj na pami ten kawaek Jewish paplaniny i kocz si przez wyobraanie sobie, e jako sami oni s zdobywcami Nature. A jednak ich tylko bro jest tylko zwykym pomysem i bardzo niedorzecznym pomysem na dodatek; poniewa, jeli przyj to, wtedy to byoby niemoliwe nawet, by wyobrazi sobie istnienie wiata. Prawdziwa prawda jest, e, nie tylko ma czowieka nie zdoanego, by pokona Nature w jakiej kuli w ogle ale, e w najlepszy on zaledwie odnosi sukces w chwytaniu si i podnoszc may kt ogromnej zasony, ktr ona rozcigna si przez jej wieczne tajemnice i sekret. On nigdy czego nie tworzy. Wszystko, co on moe zrobi ma co odkry. On nie opanowuje Nature ale tylko staje si mistrz tych ywych istot, ktre nie zyskay wiedzy, e on przyjecha w przez przesikanie do praw troch Nature i tajemnic. Oprcz tego wszystkiego, pomys moe nigdy nie podlegajcy jego wasnemu koysz te warunki, ktre s konieczne dla istnienia i rozwoju ludzkoci; poniewa sam pomys przyszed tylko z czowieka. Bez czowieka nie byby aden ludzki pomys w tym wiecie. Pomys jako taki jest dlatego zawsze zaleny na istnieniu czowieka i w konsekwencji jest uzaleniony od tych praw, ktry zaopatruj warunki jego istnienia. I nie tylko to. Pewne pomysy nawet s ograniczone do pewnych ludzi. To obowizuje co do tych pomysw szczeglnie, ktry nie ma ich korzeni w obiektywnej naukowej prawdzie ale w wiecie uczucia. Inaczej mwic , uy frazy, ktra jest aktualna dzisiaj i, ktra dobrze i wyranie wyraa t prawd: Oni odbijaj wewntrzne dowiadczenie. Wszystkie takie pomysy, ktre nie maj niczego, by zrobi z zimn logik jako taki ale reprezentuj zwyke manifestacje uczucia, takie jak etycznych i moralnych poj, etc., nierozerwalnie jest zwizany z istnieniem czowieka. To jest do twrczych wadz wyobrani czowieka, e takie pomysy s winnymi ich

istnieniem. Teraz, wtedy, konieczny warunek dla utrzymania takich pomysw jest istnieniem pewnych wycigw i pewnych typw ludzi. Na przykad , kto, kto szczerze yczy, e pomys pacyfisty powinien zwyciy w tym wiecie powinien zrobi wszystko on jest zdolny robienia, by pomc, e Germans zdobywaj wiat; dla w przypadku odwrotno powinna zdarzy si to moe atwo by, e ostatni pacyfista zniknby z ostatnim German. Mwi to, poniewa, niestety, tylko nasi ludzie i adni inni ludzie w wiecie, pad ofiar tego pomysu. Czy lubisz to albo nie, musiaby zdecydowa si, by zapomnie wojny, jeli osignby idea pacyfisty. Nic mniej ni, ktry to by plan American wiata - odkupiciela, Woodrow Wilson. Tak czy owak to byo co co nasi marzyciele uwierzyli i oni myleli, e przez jego plany ich ideay bd osignite. Pacyfista humanitarny pomys moe naprawd sta si doskonaym jednym kiedy najwyszy typ mskoci bdzie odnosi sukces w podbijaniu wiata do taki zasig, e ten typ jest wtedy jedynym mistrzem ziemi. Ten pomys mgby mie szkodliwy skutek tylko w miary, wedug ktrej jego aplikacja staaby si trudny i w kocu niemoliwy do. Tak, przede wszystkim, walka i wtedy pacyfizm. Jeli przypadek byby rny to znaczyoby, e ta ludzko ju podaa zenit jego rozwoju i odpowiednio koniec nie byby zwierzchnictwem jakiego moralnego ideau ale degeneracja do barbarzystwa i logicznego chaosu. Ludzie mog wymiewa to stwierdzenie; ale nasza planeta rusza si przez przestrzenie eteru dla milionw i milionw lat, niezamieszkaych przez ludzi i w jakiej przyszej dacie moe atwo zacz zrobi tak znw jeli ludzie powinni zapomnie, e dokdkolwiek oni dotarli do wyszego poziomu istnienia, to nie by skutek pjcia za pomysami zwariowanych marzycieli ale przez uznawanie i rygorystycznie przestrzeganie elaznych praw Nature. Wszystko, e podziwiamy w dzisiaj wiata, jego nauce, jego sztuce, jego technicznych rozwojach i odkryciach, s produkty twrczych dziaalnoci kilka ludw i to moe by prawdziwe, e ich pierwszy pocztki musi zosta przypisane do jednego wycigu. Utrzymanie cywilizacji jest cakowicie zalene na takich ludach. Oni powinni zgin, to wszystko robi, e ta ziemia jest pikna zejd z nimi do grobu. Jednake wielki, na przykad, bd wpyw, ktry ziemia wysila si na ludziach, ten wpyw zawsze zmieni wedug wycigu, w ktrego to daje plony jego skutek. Droyzna ziemi moe pobudzi jeden wycig do najbardziej forsownych wysikw i wysokiego osignicia; chwila, dla innego wycigu, ubstwo ziemi moe by przyczyn niedoli i w kocu niedoywienia, z

wszystkimi jego konsekwencjami. Wewntrzne cechy ludzi s zawsze przyczynami, ktre okrelaj natur skutku, e zewntrzne okolicznoci maj ich. Co redukuje jeden wycig do godu szkoli inny wycig do twardszej pracy. Wszystkie wielkie cywilizacje przeszoci stay si dekadencki, poniewa pierwotnie twrczy wycig wygas, w wyniku zanieczyszczenia krwi. Najgbsza przyczyna takiego upadku ma zosta znaleziona na gorcego uczynku, e ludzie zignorowali zasad, e wszystka kultura zaley od ludzi i nie odwrotno. Inaczej mwic , w porzdku zachowa pewn kultur, typ mskoci, ktra tworzy tak kultur musi zosta zachowany. Ale takie zachowanie idzie rk - w - rka z nieubaganym prawem, e to jest najsilniejsze i najlepiej, kto musi triumfowa i, e oni maj prawo, by wycierpie. On, ktry yby musi walczy. On, ktry nie yczy walczy w tym wiecie, gdzie trwaa walka jest prawem ycia, prawo nie musi zaistnie. Takie mwienie moe zabrzmie mocno; ale, mimo tego tego wszystko jest jak sprawa naprawd staje si. Jeszcze daleko mocniej jest wszystek razem jego, ktry wierzy, e on moe pokona Nature i w ten sposb w rzeczywistoci obraa j. Strapienie, niedola i choroba s jej odpowiedzi. Ktokolwiek ignoruje albo gardzi prawa wycigu naprawd pozbawia si szczcia, do ktrego on wierzy on moe osign. Poniewa on umieszcza przeszkod w zwyciskiej ciece wyszego wycigu i, okoo tak robic, on przeszkadza w warunkujcym warunku wszystkiego ludzkiego postpu. Zaadowany z ciarem humanitarnego sentymentu, on cofa si do poziomu samych tych, ktry s niezdolne, by podnosi w skali bycia. To byoby daremne, by usiowa dyskutowa pytanie co do jakiego wycigu albo wycigi byyby oryginalnymi chorymi ludzkiej kultury i byyby tym samym prawdziwi zaoyciele wszystkiego, e rozumiemy przez ludzko sowa. To jest proste, by zaj si tym pytaniem ale to wie si z obecnym czasem. Tutaj odpowied jest prosta i jasna. Kada manifestacja ludzkiej kultury, kady produkt sztuki, nauki i technicznej umiejtnoci, ktr widzimy przed naszym dzisiaj oczu, jest prawie wycznie produktem Aryan twrczej wadzy. To bardzo fakt w peni usprawiedliwia wniosek, e to by Aryan sam, ktry, kto zaoy wyszy typ ludzkoci; dlatego on reprezentuje architype czego co rozumiemy przez okres: CZOWIEK. On jest Prometheus ludzkoci, z czyjej lnicej brwi boska iskra geniusza o kadym czasie zaiskrzya si naprzd, zawsze zapalajc na nowo ten ogie, ktry, w formie wiedzy, owietli ciemnej nocy przez

odciganie na stron zason tajemnicy i w ten sposb pokazywanie czowieka jak podnie si i stawany mistrz przez wszystkie inne istoty na ziemi. On powinien zosta zmuszony, by znikn, gboka ciemno zejdzie na ziemi; w kilka tysic lat ludzka kultura zniknie i wiat stanie si pustyni. Jeli podzielamy ludzko na trzy kategorie - zaoyciele kultury, przedstawicieli kultury i niszczycieli kultury - Aryan sam moe zosta rozwaony jako reprezentowanie pierwszy kategorii. To by on, ktry pooy podstaw i wznioso ciany kadej wielkiej struktury w ludzkiej kulturze. Tylko ksztat i kolor takich struktur maj zosta przypisany do indywidualnych cech rnych narodw. To jest Aryan, ktry zaopatrzy wielkie budynek - kamienie i plany dla gmachw wszystkiego ludzkiego postpu; tylko wejcie, ktre te plany zostay wykonane ma zosta przypisane do jakoci kadego indywidualnego wycigu. W kilka dekad cao Eastern Asia, na przykad, przywaszczya sobie kultur i nazwaa takiej kultury jego wasnym, podczas gdy podstawa tej kultury bya Greek umysem i Teutonic umiejtnoci jako znamy to. Tylko zewntrzna forma - co najmniej w pewnej mierze - pokazuje rysy Asiatic inspiracji. To nie jest prawdziwe, jako jaki sdzi, e Japan dodaje European technik do kultury jej wasnego. Prawda raczej jest, e European nauka i techniki tylko s ozdobione z z szczeglnymi cechami Japanese cywilizacji. Zaoenia faktycznego ycia w dzisiaj Japan nie s te z rodzimej Japanese kultury, chocia to charakteryzuje zewntrzne cechy kraju, ktry prezentuje strajk oko European obserwatorw na rachunek ich podstawowej rnicy od nas; ale prawdziwe zaoenia wspczesnego Japanese ycia s ogromnymi naukowymi i technicznymi osigniciami Europe i America, to znaczy, Aryan ludw. Tylko przez zaadoptowanie tych osigni jako zaoenia ich wasnego postpu mog rne narody Orient bior miejsce w wspczesnym wiatowym postpie. Naukowe i techniczne osignicia Europe i America dostarczaj podstawy, na ktrej walka o codzienne rodki egzystencji jest noszona w Orient. Oni dostarczaj koniecznych rk i instrumentw dla tej walki i tylko zewntrzne formy tych instrumentw stay si stopniowo dostosowany do Japanese sposobicie ycia. Jeli, od dzisiaj naprzd, Aryan wpyw na Japan ustaby - i, jeli sdzimy, e Europe i America zaamaby si - wtedy obecny postp Japan w nauce i technika mogaby nadal trwa dla krtkiego trwania; ale w kilka dekad inspiracja zrobiaby wysycha i rodzimy Japanese charakter triumfowaby, kiedy obecna cywilizacja staaby si skamieniay i cofnaby si do snu, od ktrego to zostao pobudzone okoo siedemdziesit lat temu przez uderzenie Aryan kultury.

Moemy dlatego pocign wniosek, e, tylko jako obecny Japanese rozwj by z powodu Aryan wpywu, tak w odwiecznej przeszoci zewntrzny wpyw i zewntrzna kultura przyniosy do istnienia Japanese kultur tamtego dnia. Ta opinia bardzo silnie jest poparta przez fakt, e staroytna cywilizacja Japan waciwie staa si fossilizied i sparaliowany. Taki proces staroci moe zdarzy si tylko, jeli ludzie gubi rasow komrk, ktra pierwotnie bya twrcza albo, jeli zewntrzny wpyw powinien zosta cofnity po obudzeniu i utrzymywaniu pierwszy kulturalnych rozwojw w tym regionie. Jeli to by pokazany, e ludzie jest winnym podstawowe elementy jego kultury do obcych wycigw, asymilujc i opracowujc takie elementy i, jeli pniej ta kultura staje si skamieniay kiedykolwiek zewntrzny wpyw ustaje, wtedy taki wycig moe zosta zawoany depozyt ale nigdy twrca kultury. Jeli poddamy rne ludy cisej prbie od tego punktu widzenia znajdziemy, e ledwo kady ich pierwotnie utworzy kultur, ale prawie wszystko byo zaledwie odbiorcami kultury utworzonej, gdzie indziej. Ten rozwj moe zosta przedstawiony jako zawsze zdarzanie nieco w poszy za drog: Aryjskie plemiona, czsto prawie miesznie mae w numerze, podbitych obcych ludach i, pobudzony przez warunki ycia, ktre ich nowy kraj zaoferowa im (urodzajno, natur klimatu, etc.) i korzystanie te przez obfito pracy fizycznej zaopatrzyo ich przez gorszy wycig, oni rozwinli intelektualist i organizujc wydziay, ktre dotychczas trway w zimowym nie w tych zdobywajcych plemionach. W kursie kilka tysic lat, albo nawet wiekw, oni dali ycie kulturom, ktrych pierwotne rysy zupenie odpowiedziay charakterowi zaoycieli, chocia zmodyfikowany przez adaptacj do waciwoci ziemi i cech podbitych ludzi. Ale w kocu zdobywajcy wycig zgrzeszy przeciw zasadom, ktre oni po pierwsze przestrzegli, mianowicie, utrzymanie ich rasowego towaru niemieszanego i oni zaczli zmiesza z podbitymi ludmi. W ten sposb oni pooyli kres ich wasnemu oddzielnemu istnieniu; dla oryginalnego grzechu zaangaowanego w Paradise zawsze by ma za sob wydalanie winnych przyj. Po tysicu latach albo wicej ostatnie widoczne lady tych byych mistrzw mog wtedy zosta znaleziony w lejszym odcieniu skry, ktr Aryan krew zapisaa w testamencie podbitemu wycigowi i w skamieniaej kultury, ktrej ci Aryans byli oryginalnymi twrcami. Dla tylko jako krew. zdobywcy, ktry by zdobywca nie tylko w ciele ale te w duchu, dostaym zanurzony w krwi zalenego wycigu, wic substancja znikna, z ktr latark elektryczn ludzkiej kultury i postp zosta rozpalony. Ale krew byego panujcego wycigu zostawia lekki

niuans koloru w krwi jego potomkw, jako znaku i pamici, noc kulturalnego ycia jest oddana mniej przymiony i ciemno przez agodne wiato promienicie si rozesza od produktw tych, ktry by przedstawiciele oryginalnego ognia. Ich jasno wieci przez barbarzystwo, do ktrego poddany wycig wrci i moe czsto zaprowadzi pobienego obserwatora, by uwierzy, e on widzi przed nim obraz obecnego wycigu kiedy on naprawd spoglda do lustra w czym tylko przeszo jest odbity. To moe zdarzy si, e w trakcie jego historii tacy ludzie wejd do kontaktu drugi raz i nawet czciej, z oryginalnymi zaoycielami ich kultury i nie moe nawet zapamita, e odlege stowarzyszenie. Instynktownie reszty krwi odeszy z tego starego panujcego wycigu bdzie pocignity do tego nowego zjawiska i co dawniej byo moliwe tylko pod przymusem moe teraz szczliwie zosta osignity w dobrowolnej drodze. Nowe kulturalne strumienie fali w i trwa, a krew jego chorych staje si jeszcze raz sfaszowanym przez mieszanin z pierwotnie zdobytym wycigiem. To bdzie zadanie samych tych, ktry zaszed do badania uniwersalnej historii cywilizacji, by zbada histori z tym punktem widzenia zamiast pozwalania si zosta uduszeni pod masa zewntrznych danych, jako jest jedyny przypadek z nasz obecn historyczn nauk. Ten krtki szkic zmian, ktre maj miejsce midzy tymi wycigami, ktre s tylko depozyty kultury te zaopatruje obraz rozwoju i dziaalnoci i zniknicia tych, ktry s prawdziwi zaoyciele kultury na tej ziemi, mianowicie sam Aryans. Tylko jako w naszym codziennym yciu tak zwany potrzeby geniusza szczeglna okazja i czasami naprawd specjalny bodziec, wyjawi jego geniusza, tak zbyt w yciu ludw wycig, ktry ma geniusza w tym potrzebuje, by okazja i bodziec przynis tego geniusza do wyraenia. W monotonii i procedurze codzienne ycie rwnych osb znaczenia wydaj si tylko jak inni i nie podnosz si poza rednim poziomem ich faceta - ludzi. Ale skoro tylko tacy ludzie znajduj si w specjalnej sytuacji, ktra wprawia w zakopotanie i wichruje innych, pokorna osoba widocznie wsplnych jakoci ujawnia rysy geniusza, czsto do zdumienia tych, ktry dotychczas zna jego w maych rzeczach codziennego ycia. To jest powd, dlaczego prorok tylko rzadko liczy si dla czego w jego wasnym kraju. Wojna oferuje doskona okazj dla przestrzegania tego zjawiska. W czasach strapienia, kiedy inni rozpacz, widocznie nieszkodliwi chopcy nagle wyskakuj i stawani bohaterowie, peni determinacji, nieustraszonej w obecnoci Death i manifestujc cudowne wadze spokojnego odbicia pod takimi okolicznociami. Jeli taka godzina

prby nie przyszaby nikt nie pomylaby, e dusza bohatera czaia si w ciele tej bez zarostu modziey. Specjalny impuls jest prawie zawsze konieczny, by wprowadzi czowieka genialnego w pierwszy plan. Mot kowalski Fate, ktry powala jednego tak atwo nagle znajduje lad - uderzenie stali kiedy to uderza w inny. I, gdy wsplna muszla codziennego ycia jest byy spukan, rdze, ktry lea schowany w tym jest pokazany do oczu zdumiaego wiata. Ten otaczajcy wiat wtedy ronie uparty i nie wierzy, e co wydao si tak jak si jest naprawd tej rnej jakoci tak nagle pokazany. To jest proces, ktry jest powtrzony prawdopodobnie zawsze czowiek bycia widocznym znaczenia ukazuje si. Chocia wynalazca, na przykad, nie zakada jego sawy do bardzo dzie, e on przenosi jego wynalazek, to byaby pomyka, by uwierzy, e twrczy geniusz nie sta si ywy w nim do tego momentu. Od bardzo godzina jego narodzin, ktre iskra geniusza yje w czowieku, ktry zosta obdarzony z prawdziwym twrczym wydziaem. Prawdziwy geniusz jest wrodzon jakoci. To moe nigdy nie by skutkiem edukacji albo treningu. Poniewa I stwierdziem ju, to obowizuje nie zaledwie osoby ale te wycigu. Te ludy, ktre manifestuj twrcze zdolnoci w pewnych okresach ich historii zawsze byy zasadniczo twrcze. To naley do ich bardzo natur, chocia ten fakt moe uciec oczy pobienego obserwatora. Tutaj te rozpoznanie od zewntrzny jest tylko konsekwencja praktycznego osignicia. Odkd reszta wiata jest niezdolna rozpoznawania geniusza jako taki, to moe tylko widzie widoczne manifestacje geniusza w formie wynalazkw, odkry, budynkw, obrazu, etc.; ale nawet tutaj dugie przepustki czasu zanim rozpoznanie jest dane. Tylko jako indywidualna osoba, ktra zostaa obdarzona z prezentem geniusza, albo co najmniej talent bardzo wysokiego rozkazu, nie moe przynie tej fundacji do realizacji, a on zostaje poddany pragnieniu specjalnych okolicznoci, tak w yciu narodw twrcze pojemnoci i napdza czsto musie czeka, a pewne warunki pobudzaj ich do dziaania. Najbardziej oczywisty przykad tej prawdy jest zaopatrzony przez ten wycig, ktry by i nadal by, chorego ludzkiego postpu: Znacz Aryan wycig. Skoro tylko Fate przynosi ich twarz w twarz z specjalnymi okolicznociami ich wadzom zaczynaj rozwin si postpujco i zosta zamanifestowany w namacalnej formie. Charakterystyczne kultury, ktre oni tworz pod takimi okolicznociami s prawie zawsze uwarunkowany przez ziemi, klimat i ludzi, ktrych oni podbijaj. Ostatni czynnik - e charakteru ludzi - jest decydujcy jeden. Pierwotniejszymi technicznymi warunkami, pod ktrymi cywilizujca dziaalno bierze miejsce, bardziej

konieczny jest istnieniem pracy fizycznej, ktra moe zosta zorganizowana i zatrudnia, tak jak wzi miejsce napdu. To nie byo moliwe, poniewa ich, by zatrudni czonkw gorszy wycigu, ktry oni zdobyli, Aryans nigdy nie byliby w pozycji, by wzi pierwszy kroki na drodze, ktra zaprowadzia ich do pniejszego typu kultury; tylko jako, bez pomocy pewnych odpowiednich zwierzt, ktrymi oni byli zdolnymi, by oswaja si, oni nigdy nie przyszli do wynalazku napdu, ktry pniej umoliwi ich, by obej si bez tych zwierzt. Fraza," Moor dokona jego funkcj, wic teraz pozwoli jego odej", ma, niestety, gbok aplikacj. Dla tysicy lat ko by wiernym sucym czowieka i pomg jemu pooy zaoenia ludzkiego postpu, ale teraz motorowa wadza pozbya si uycia konia. W kilka lat, by przyj uycie konia ustanie cakowicie; a jednak bez jego czowieka kolaboracji mgby ledwo przyj do sceny rozwoju, ktry on teraz utworzy. Dla ustanowienia wyszych typw cywilizacji czonkowie gorsz wycigw utworzyli jednego podstawowy - warunki. Oni sami mogliby dostarczy brak mechanicznego sposobu, bez ktrego aden postp nie jest moliwy. To jest pewne, e pierwszy sceny ludzkiej cywilizacji nie zostao oparte tyle na uyciu oswojonych zwierzt jako na zatrudnieniu ludzi, ktrzy byli czonkowie gorszy wycigu. Tylko, gdy podbite wycigi zostay zatrudnione jako niewolnicy by podobny allotted fatum do zwierzt i nie vice versa, jako jacy ludzie mieliby sdzi. W pierwszym to by zdobyty wrg, ktry musia pocign pug i tylko nastpnie zrobi wou i konia bior jego miejsce. Nikt jeszcze ale kwilcy pacyfici mog rozway ten fakt na znak ludzkiej degradacji. Tacy ludzie nie zdoaj rozpozna, e ten rozwj musia mie miejsce w porzdku temu czowiekowi mgby dotrze do tego stopnia cywilizacji, ktr ci apostoowie teraz wykorzystuj w prbie, by zrobi wiat uwaa na ich puste gadanie. Postp ludzkoci moe zosta porwnany do procesu podnoszenia nieskoczonej drabiny. Nie dociera do wyszego poziomu bez po pierwsze wchodzenia na nisze szczeble. Aryan dlatego musia wzi t drog, ktr jego sens rzeczywistoci wskaza jemu i nie, e, ktry nowoczesne sny pacyfisty. cieka rzeczywistoci jest, jednake, trudna i twarda, by kroczy; jeszcze to jest tylko, ktre w kocu zaprowadza do celu, gdzie inni patrz w oczy ludzko w ich snach. Ale prawdziwa prawda jest, e ci marzyciele pomagaj tylko odcign czowieka z jego celu raczej ni do tego. To nie byo przypadkiem, e pierwszy formy cywilizacji powstao tam, gdzie Aryan zetkn

si z gorsz wycigami, podbi ich i zmusi ich, by posucha jego rozkaz. Czonkowie gorszy wycigu stali si pierwszy mechanicznymi narzdziami w usudze rosncej cywilizacji. Tym samym droga wyranie zostaa wskazana, ktrego, za ktrym Aryan musia pj. Jako zdobywca, on podbi gorsz wycigi i przeksztaci ich fizyczne wadze w zorganizowane kanay pod jego wasnym przywdztwem, zmuszajc ich, by pj za jego wol i cel. Przez narzucanie na nich przydatnego, chocia twardy, sposb zatrudniania ich wadz, ktre on nie tylko oszczdzi yciu tych, ktrego on zdoby ale prawdopodobnie zrobi ich ycia atwiejsze ni te byy w byym stanie tak zwany " wolnoci". Kiedy on bezlitonie utrzyma jego pozycj jako ich mistrz, on nie tylko pozosta mistrzem ale on te utrzyma i rozwin cywilizacj. Poniewa to zaleao wycznie na jego wrodzonych zdolnociach i, dlatego, na zachowaniu Aryan wycigu jako taki. Jako wkrtce, jednake, poniewa jego temat zacz podnie si i zbliy si do poziomu ich zdobywcy, fazy, ktrej wspinaczka bya prawdopodobnie uycie jego jzyka, bariery, ktre odrniy mistrza od sucego przeamay. Aryan zaniedba utrzyma jego wasny rasowy towar niemieszany i z ten zgubi prawo, by y w raju, ktry sam on utworzy. On sta si zanurzony w rasowej mieszaninie i stopniowo zgubi jego kulturaln twrczo, a on w kocu urs, nie tylko umysowo ale te fizycznie, wicej jak Aborygeni, ktrych on podda raczej ni jego wani antenaci. Przez pewien czas on mgby kontynuowa y z kapitau tej kultury, ktra nadal pozostaa; ale warunek skamienienia wkrtce zacz si i on sank do zapomnienia. To jest jak kultury i imperia spadaj i wydaj ich miejsca do nowych formacji. Faszowanie krwi i rasowe pogorszenie uwarunkoway tym samym s jedyne przyczyny ten wyjania upadek staroytnych cywilizacji; poniewa to nie jest nigdy przez wojn, e narody s zrujnowane, ale przez strat ich wadz oporu, ktry opr s wycznie charakterystyczni czystej rasowej krwi. W tym wiecie wszystko, co nie jest wydaj dwik rasowy towar jest jak plewa. Kade historyczne wydarzenie w wiecie nie jest niczym wicej ani mniej ni manifestacja instynktu rasowej samoobrony, czy dla dobrobytu albo nieszczcia. Pytanie jako na ziemi powd, poniewa dominujce znaczenie Aryanism moe zosta odpowiedziane przez wskazywanie, e to nie jest, tyle, e Aryans s obdarzeni z silniejszym instynktem dla samoobrony, ale do, e to manifestuje si w pewnym sensie, ktry jest waciwym si. Rozwaony od subiektywnego punktu widzenia, wola - - yje jest oczywicie jednakowo silny wszystko zaokrgla si i tylko formy, w ktre to jest wyraone s rne. Midzy najpierwotniejszymi organizmami instynkt dla samoobrony nie rozciga si poza trosk

indywidualnego ego. Egotyzm, jako woamy t pasj, jest tak dominujcy, e to zawiera nawet element czasowy; ktry znaczy, e obecny moment jest uwaany najwaniejszy i, e nic nie jest zostawione do przyszoci. Zwierz yje tylko dla siebie, szukajc jedzenia tylko kiedy to czuje gd i walczc tylko dla zachowania jego wasnego ycia. Tak dugo jak instynkt dla samych manifestw samoobrony wycznie w takiej drodze, nie ma adnej podstawy dla ustanowienia spoecznoci; nie nawet najpierwotniejsza forma wszystkiego, to znaczy rodzina. Spoeczestwo uformowao si przez samca z kobiet, gdzie to wychodzi poza zwyke warunki godw, domaga si rozszerzenia instynktu zachowawczego, od gotowoci, by walczy o one's wasne ego jest musiany, by zosta rozcignity te do kolegi. Samiec czasami dostarcza jedzenie dla kobiety, ale w wikszoci wypadkw obaj rodzicw dostarcza jedzenie dla potomka. Prawie zawsze oni s gotowi, by ochroni i obroni siebie; wic, e tutaj znajdujemy pierwszego, chocia nieskoczenie prosty, manifestacja ducha ofiary. Skoro tylko ten duch rozciga si poza wskimi ograniczeniami rodziny, mamy warunki, pod ktre wiksze stowarzyszenia i w kocu nawet States mog zosta utworzony. Najniszy gatunek ludzi skadaj zeznanie tej jakoci tylko do bardzo maego stopnia, eby czsto oni nie wychodz poza formacj rodzinnego spoeczestwa. Z wzrastajc gotowoci, by umieci ich natychmiastowe osobiste zainteresowania w tle, pojemnoci, poniewa organizowanie obszerniejszych spoecznoci rozwija si. Gotowo, by powici one's osobistego pracuj i, jeli konieczny, nawet one's ycie dla innych pokazuje jego najwicej wysoce rozwinitej formy w Aryan wycigu. Wielko Aryan nie jest oparta na jego intelektualnych wadzach, ale raczej na jego gotowoci, by powici wszystkie jego wydziay usudze spoecznoci. Tutaj instynkt, poniewa samoobrona dotara do jego najszlachetniejszej formy; poniewa Aryan chtnie podporzdkowuje jego wasne ego do wsplnego dobrobytu i kiedy rozmowy koniecznoci, ktre on nawet powici jego wasne ycie dla spoecznoci. Konstruktywne wadze Aryan i tej szczeglnej zdolnoci, ktr on ma dla rosn kultury nie s oparte w jego intelektualnych prezentach samych. Jeli to byo wic oni mogli tylko by niszczcy i mogli nigdy nie mie zdolnoci, by zorganizowa; dla drugi zasadniczo zaley od gotowoci osoby, by wyrzec si jego wasne osobiste opinie i zainteresowania i pooy obaj w usudze ludzkiej grupy. Przez suc wsplny dobrobyt, e on otrzymuje jego nagrod w zamian. Na przykad , on nie pracuje bezporednio dla siebie ale robi jego produktywnej pracy czci

dziaalnoci grupy, do ktrej on naley, nie tylko dla jego wasnej korzyci ale dla generaa. Duch lecy u podstaw to nastawienie jest wyraony przez sowo: PRACY, ktra do jego wcale nie nie oznacza sposobu zarabiajcej one's codzienne rodki egzystencji ale raczej produktywna dziaalno, ktra nie moe brzkn z zainteresowaniami spoecznoci. Kiedykolwiek ludzka dziaalno jest skierowana wycznie do usugi instynktu dla samoobrony to jest zawoana kradzie albo lichwiarstwo, wamanie albo wamanie, etc. To umysowe nastawienie, ktre zmusza interesowno, by cofn si w to na korzy wsplnego dobrobytu, jest pierwszy warunkiem wstpnym dla jakiego rodzaju naprawd ludzkiej cywilizacji. To nie ma tego ducha, ktry sam, e wielkie ludzkie osignicia skoczyy, dla ktrego oryginalni robicy ledwo kiedykolwiek otrzymali jak rekompensat ale, ktry okazuje si, by by rdem obfitej korzyci dla ich potomkw. To jest ten duch sam, ktry moe wyjani, dlaczego to tak czsto zdarza si, e ludzie mog znie cikie ale uczciwe istnienie, ktre oferuje im adne powroty dla ich trudu oprcz biednych i skromnych rodkw egzystencji. Ale takie rodki egzystencji pomagaj skonsolidowa zaoenia, na ktrych spoeczno istnieje. Kady pracownik i kady chop, kady wynalazca, urzdnik stanu, etc., ktry pracuje bez kiedykolwiek osigania losu albo pomylnoci dla siebie, jest reprezentantem tego wzniosego pomysu, chocia on moe nigdy nie odzyska przytomnoci gbokiego znaczenia jego wasnej dziaalnoci. Wszystko, co moe zosta powiedziany tego rodzaju pracy, ktra jest podstawowy warunek dostarczajc, e jedzenie i podstawowy sposb ludzkiego postpu jest prawdziwe nawet w wyszym sensie pracy, ktra jest zabita ochrona czowieka i jego cywilizacji. Wyrzeczenie si one's wasnego ycia dla spoecznoci jest wieczcym znaczeniem pomysu wszystkiej ofiary. W ten sposb tylko jest ten moliwy, by ochroni co zosta urosy przez czowieka i ubezpieczy, e to nie bdzie zniszczone przez rk czowieka albo natury. W German jzyku mamy sowo, ktre wspaniale wyraa tego lecego u podstaw ducha wszystkiej pracy: To jest Pflichterfllung, ktry znaczy usug wsplnego dobrobytu przed rozwaaniem one's wasnych zainteresowa. Podstawowy duch, z ktry ten rodzaj wiosen dziaalnoci jest uderzajcym kontrastem Egotism i my nazywamy tego Idealism. Przez to znaczymy oznaczy gotowo osoby, by zrobi ofiary dla spoecznoci i jego faceta - ludzi. To jest najwyszego znaczenia, by nalega raz za razem, e ten idealizm nie jest zaledwie zbyteczn manifestacj sentymentu ale raczej co co byo, byo i zawsze byo, konieczny

warunek wstpny ludzkiej cywilizacji; to jest wyrwnywa si z tym, e bardzo pomys Human sowa powstaje. Do tego rodzaju mentalnoci Aryan jest winnym jego pozycj w wiecie. I wiat jest zobowizanym do Aryan umysu dla rozwijania pojcia " ludzkoci"; poniewa to nie ma tego ducha samego, e twrcza sia przysza, ktry w unikalnej drodze czy krzepk miniow wadz z pierwszej klas umysem i w ten sposb utworzy pomniki ludzkiej cywilizacji. Nie byli ci dla idealizmu wszystkie wydziay umysu, nawet najwspanialszy, nie byyby niczym tylko umys si, zwyke zewntrzne zjawisko bez wewntrznej wartoci i nigdy twrcza sia. Od prawdziwego idealizmu, jednake, jest zasadniczo podporzdkowywanie zainteresowa i ycia osoby do zainteresowa i ycia spoecznoci i odkd spoeczno na jego czci reprezentuje - wymagany warunek kadej formy organizacji, tej zgody idealizmu w jego najgbszej istocie z kocowym celem Nature. To uczucie sam robi, e ludzie dobrowolnie uznaj, e ta sia i wadza s upowanione, by wzi prowadzenie i w ten sposb robi im skadow czstk w tym rozkazie, z ktrym cay wszechwiat jest uksztatowany i uformowuje si. Bez bycia wiadomy tego, najczystszy idealizm zawsze jest czony z najgbsz wiedz. Jak prawdziwy to jest i jak may prawdziwy idealizm musi zrobi z fantastyczn si dramatyzacj stan si jasny moment pytamy dziecko unspoilt, zdrowego chopca na przykad, da jego opini. Ten sam chopiec, ktry sucha tyrad " idealistycznego" pacyfisty bez zrozumienia ich i nawet odrzuca ich, chtnie powiciliby jego mode ycie dla ideau jego ludzi. Niewiadomie jego instynkt podda si do wiedzy, e zachowanie gatunku, nawet za cen indywidualnego ycia, jest pierwotna konieczno i on zaprotestuje przeciw fantazjom deklamatorw pacyfisty, ktrzy w rzeczywistoci nie s nic lepsze ni tchrzliwi egoici, chocia kamuflowany, kto zaprzecza prawa ludzkiego rozwoju. Poniewa to jest konieczno ludzkiego rozwoju, e osoba powinna zosta moczona z duchem ofiary na korzy wsplnego dobrobytu i, e on nie powinien zosta wpynity przez niezdrowe pojcia tych sugo, ktrzy udaj si wiedzie lepiej ni Nature i, kto impudencc musi skrytykowa jej dekrety. To jest tylko w tych poczeniach kiedy idealistyczne nastawienie odgraa si, by znikn, e zawaamy sabn tej siy, ktra jest konieczny wyborca w zakadaniu i utrzymaniu spoecznoci i jest tym samym konieczny warunek cywilizacji. Skoro tylko duch egotyzmu zaczyna zwyciy midzy ludmi wtedy wizi przerwy porzdku spoecznego i czowieka,

przez szukanie jego wasnego osobistego szczcia, prawdziwie upada z niebem i spada do pieka. Potomno nie zapamita tych, ktre cigny tylko ich wasne indywidualne zainteresowania, ale to bdzie chwalio tych bohaterw, ktrzy wyrzekli si ich wasne szczcie. Jew oferuje uderzajcy kontrast Aryan. Nie ma prawdopodobnie adnych innych ludzi w wiecie, ktry tak rozwin instynkt zachowawczy jako tak zwany " wybranych" ludzi. Najlepszy dowd tego stwierdzenia jest znaleziony w prostym fakcie, e ten wycig nadal istnieje. Gdzie inni ludzie mog zosta znaleziony, e w trakcie ostatnich dwa tysic lat uleg tak mao zmianom w umysowym widoku i charakterze jako Jewish ludzie? A jednak co inni ludzie wzio tak sta cz w wielkich rewolucjach? Ale nawet po przejciu przez olbrzymi katastrofy, ktre zasypay ludzko, Jews pozostaj tym samym jak kiedykolwiek. Co nieskoczenie spoisty bdzie - - y, zachowa one's rodzaj, jest zademonstrowany przez ten fakt! Intelektualne wydziay Jew zostay szkolone przez tysice lat. Dzisiaj Jew jest spojrzany na jak specjalnie " spryt"; i w pewnym sensie on by tak przez wieki. Jego intelektualne wadze, jednake, nie s skutkiem wewntrznego rozwoju ale raczej s uksztatowane przez lekcje pogldowe, ktre Jew przyj zagoci od innych. Ludzki duch nie moe wspi si w gr bez brania kolejnych krokw. Dla kadego kroku w gr to potrzebuje zaoenie czego zosta zbudowany przed - przeszoci - ktr w domu, wszechstronny sens tutaj zatrudni, moe zosta pooony tylko w oglnej cywilizacji. Wszystko mylenie powstaje tylko do bardzo maego stopnia w osobistym dowiadczeniu. Najwiksza cz jest oparta na zakumulowanych dowiadczeniach przeszoci. Oglny poziom cywilizacji dostarcza osoby, ktra w wikszoci wypadkw nie jest wiadomie wiadoma faktu, z takim mnstwem wstpnej wiedzy, e z tym wyposaeniem on moe atwiej wzi dalej kroki na drodze postpu. Chopiec dzisiaj, na przykad, dorasta midzy tak przytaczajc mas technicznego osignicia, ktre zgromadzio si podczas ostatniego wieku, ktry on bierze jako przyznany wiele rzeczy, ktre sto lat temu byy nadal tajemnice nawet do najwikszych umysw tych razw. Jeszcze te rzeczy, ktre nie s tyle sprawa oczywicie s ogromnego znaczenia do tych, ktre zrozumiayby postp, ktry wyprodukowani w tych sprawach i kontynuuj ten postp krok dalej. Jeli czowiek genialny nalecy do" dwudziestki ostatniego wieku miay powsta od jego powanego dzisiaj on znalazby to trudniejsze, by zrozumie nasz obecny wiek ni wspczesny chopiec pietnacie lat penoletni, kto moe nawet mie tylko redni inteligencj. Geniusz , w ten sposb wr od

przeszoci, potrzebowaby dostarczy si nadzwyczajn ilo wstpnej informacji, ktr nasza wspczesna modzie otrzymuje automatycznie, tak rozmawia, podczas czasu oni dorastaj midzy produktami naszej nowoczesnej cywilizacji. Od Jew - dla powodw, e I zajm si z natychmiast - nigdy nie mia cywilizacji jego wasnego, on zawsze by zaopatrzony przez innych z podstaw dla jego: intelektualna praca. Jego umys zawsze rozwija si przez uycie tych kulturalnych osigni, ktre on znalaz, e s gotowe - do - podawa jego. Proces nigdy nie by odwrotnoci. Dla, chocia midzy Jews instynkt zachowawczy nie by sabszy ale by silny ni midzy innymi ludami i, chocia wraenie moe atwo zosta utworzone, e intelektualne wadze Jew s co najmniej rwnaj si do tych z innych wycigw, Jews zupenie brakuj podstawowy wymagany kulturalnych ludzi, mianowicie idealistyczny duch. Z Jewish ludmi gotowo dla ofiary nie rozciga si poza prostym instynktem indywidualnego zachowania. W ich przypadku uczucie rasowej solidarnoci, ktra solidarno oni widocznie oczywici jest nic tylko bardzo pierwotny towarzyski instynkt, podobny do tego, ktry moe zosta znaleziony midzy innymi organizmami w tym wiecie. To jest nadzwyczajny fakt, e ten instynkt stada czy si osoby dla wzajemnej ochrony tylko tak dugi jak jest wsplne niebezpieczestwo, ktre robi sposb pomocy wzajemnej albo nieunikniony. Ten sam pakunek wilkw, ktre moment temu poczyy si razem w wsplnym ataku na ich ofierze rozpuci si do indywidualnych wilkw skoro tylko ich gd zosta zaspokajany. To s te pewne koni, ktre cz si, by obroni si przeciw jakiemu agresorowi ale oddzielny moment niebezpieczestwo jest nad. To jest duo to sam z Jew. Jego duch ofiary jest tylko oczywisty. To manifestuje si tylko tak dugiego jak istnienie osoby robi t spraw absolutnej koniecznoci. Ale skoro tylko wsplny wrg jest zdobyty i niebezpieczestwo, ktre grozio indywidualnych Jews jest pononane i zdobycz zabezpieczya, wtedy oczywista harmonia znika i oryginalne warunki zaczy si znw. Czyn ydw w zgodzie tylko kiedy wsplne niebezpieczestwo grozi ich albo wsplna zdobycz przyciga ich. Gdzie te dwa motywy ju nie istniej wtedy najbrutalniejszy egotyzm ukazuje si i ci ludzie przed y razem w jednoci zamieni si w rj szczurw to gorzko walczy z sob. Jeli Jews byliby jedynymi ludmi w wiecie oni tarzaliby si w brudzie i bocie i wykorzystywaliby siebie nawzajem i prbowaliby eksterminowa siebie nawzajem w gorzkiej walce, oprcz ale ich zupeny brak ideau ofiary, ktra pokazuje si w ich tchrzliwym duchu,

powstrzyma t walk od rozwijania. Dlatego to byaby kompletna pomyka, by zinterpretowa wzajemn pomc, ktrej Jews oddaj siebie nawzajem kiedy oni musz walczy - albo, pooy to dokadniej, wykorzysta ich blini, jako wyraenie pewnego idealistycznego ducha ofiary. Tutaj znw Jew zaledwie idzie za rozmow jego indywidualnego egotyzmu. Wanie dlatego Jewish State, ktry powinien by wan organizacj, by suy celowi zachowywania albo powikszania wycigu, nie ma cakowicie adnych terytorialnych granic. Poniewa terytorialne ograniczenie State zawsze wymaga pewnego idealizmu ducha ze strony wycigu, ktry tworzy tego State i specjalnie waciw akceptacj pomysu pracy. State, ktry terytorialnie jest ustalony zakres nie moe zosta zaoony albo jest utrzymany, chyba, e oglne nastawienie do pracy by pozytywny jeden. Jeli to nastawienie brakowa, wtedy konieczna podstawa cywilizacji te brakuje. Wanie dlatego Jewish ludzie, pomimo intelektualnych wadz, z ktrymi oni widocznie s obdarzeni, nie maj kultury - na pewno nie kultura ich wasnego. Kultura, ktr Jew cieszy si dzisiaj jest produktem pracy innych i ten produkt jest poniony w rkach Jew. W porzdku utworzy poprawne orzeczenie miejsca, ktre Jew powstrzymuje relacj do caego problemu ludzkiej cywilizacji, musimy zaciy w umyle podstawowy fakt, e nigdy nie bya jaka Jewish sztuka i w konsekwencji, e nic podobne nie istnieje dzisiaj. Musimy uwiadomi sobie, e specjalnie w tych dwch krlewskich domenach sztuki, mianowicie architektura i muzyka, Jew nie zrobi adnej oryginalnej twrczej pracy. Kiedy Jew przychodzi do produkujc co w polu sztuki on zaledwie bowdler - izes co ju w istnieniu albo po prostu kradnie intelektualne sowo, innych. Jew zasadniczo nie posiada tych jakoci, ktre s charakterystyczne tych twrczych wycigw, ktre s zaoyciele cywilizacji. Do jakiego stopnia Jew przywaszcza sobie cywilizacj uros przez innych - czy raczej korumpuje to, rozmawia dokadniej - jest wskazany przez fakt, e on kultywuje gwnie sztuk, ktra domaga si najmniejszej iloci oryginalnego wynalazku, mianowicie dramatyczny art. And nawet tutaj on nie jest niczym lepszym ni rodzaj onglera albo, by moe poprawnie rozmawiajc, rodzaj naladowcy mapy; dla w tej domenie te on brakuje, ktry jest konieczny dla produkcji zupenie naprawd wielkiej pracy. Nawet tutaj, dlatego, on nie jest twrczym geniuszem ale raczej pobieny naladowca, ktry, pomimo wszystkiego jego retuszowania i sztuczek, nie moe przebra faktu, e nie ma adnej wewntrznej witalnoci w ksztacie, ktry on

daje jego produktom. Wtedy to Jewish Press wchodzi i oddaje przyjazn pomoc przez wykrzykiwanie hosanna przez gow nawet najzwyklejszego partacza Jew, a reszta wiata jest przestraszona do mylenia, e przedmiot tyle wysawianie musi naprawd by artyst, podczas gdy w rzeczywistoci on moe nie by niczym wicej ni niska klasa naladowca. Nie; Jews nie maj twrczych zdolnoci, ktre s konieczne do zakadania cywilizacji; dla w nich nie jest i nigdy nie jest, e duch idealizmu, ktry jest cakowicie konieczny element w wyszym rozwoju ludzkoci. Dlatego Jewish umys nigdy nie bdzie konstruktywny ale zawsze niszczcy. W najlepszy to moe serwowa jako bodziec w rzadkich przypadkach ale tylko w znaczeniu linii poety: " Power, ktra zawsze chciej Bad i zawsze pracuje dobro" (Kraft, umiera koryguje pozostawiajc co jest do usunicia transy Bse chce, e und koryguje pozostawiajc co jest do usunicia transy schafft Gute). To nie jest przez jego pomoc ale pomimo jego pomc, ktremu ludzko robi jakiemu postpowi. Odkd Jew nigdy nie mia State, ktry zosta oparty na terytorialnych ograniczeniach i dlatego nigdy cywilizacja jego wasnego, pomys powsta, e tutaj zajmowalimy si ludmi, ktrzy zostali musiani, by zosta rozwaony jako Nomads. To jest wielka i psotna pomyka. Prawdziwy koczownik waciwie posiada okrelony ustalony zakres teren, gdzie on yje. To jest zaledwie, e on nie kultywuje tego, jako osiady rolnik robi, ale, e on ycia z produktw jego stad, z ktrych on wdruje przez jego domen. Naturalny powd dla tego trybu istnienia ma zosta znaleziony na gorcego uczynku, e ziemia nie jest urodzajna i, e to nie daje mocnego produktu, ktry robi, e ustalone lokum jest moliwe. Na zewntrz tej naturalnej przyczyny, jednake, jest gbsza przyczyna: mianowicie, e adna mechaniczna cywilizacja nie jest pod rk, by odrobi naturalne ubstwo regionu w omawianiu. S tereny, gdzie Aryan moe zaoy naprawione osady za pomoc technicznej umiejtnoci, ktrej on rozwin si w trakcie wicej ni tysic lat, chocia te tereny inaczej byyby musiane, by zosta opuszczony, chyba, e Aryan byli chtnym, by wdrowa o nich w koczowniczej modzie; ale jego techniczna tradycja i jego dugie dowiadczenie uycia technicznych rodkw prawdopodobnie zrobiyby koczownicze ycie nieznone dla jego. Powinnimy zapamita, e podczas pierwszy okresu American kolonizacji licni Aryans zarobili ich codzienne rodki egzystencji jako traperzy i myliwi, etc., czsto wdrujc o w duych grupach z ich kobietami i dziemi, ich trybem istnienia bardzo bdcego podobnym, e zwykych koczownikw. Moment, jednake, e oni uroli licniejszy i byli w stanie si, by nagromadza wiksze zasoby, oni oczycili ziemi i skierowali

Aborygenw, rwnoczenie zakadajc osady, ktre szybko powikszyy si po cay kraju. Sam Aryan by prawdopodobnie w pierwszym koczownikiem i sta si osadnikiem w trakcie wiekw. Jednake , ktry on nie by nigdy Jewish rodzaju. Jew nie jest koczownikiem; poniewa koczownik ma ju okrelone nastawienie do pojcia " pracuj" i to nastawienie serwowao jako podstawa pniejszego kulturalnego rozwoju, kiedy konieczne intelektualne warunki byy pod rk. Jest pewna ilo idealizmu w oglnym nastawieniu koczownika, chocia to by raczej pierwotny. Jego cay charakter moe, dlatego, by obcy do Aryan uczucia ale to nigdy nie bdzie odpychajce. Ale nie nawet najdrobniejszy lad idealizmu istnieje w Jewish charakterze. Jew nigdy nie by koczownikiem, ale zawsze pasoyt, pasc si na substancji innych. Jeli on czasami opuci regiony, gdzie on dotychczas y on nie zrobi tego dobrowolnie. On zrobi to, poniewa od czasu do czasu on zosta wyjechany przez ludzi, ktrzy byli zmczeni mienia ich gocinnoci naduytej przez tacy gocie. ydowska si - ekspansja jest pasoytniczym zjawiskiem - odkd Jew zawsze szuka nowych pastwisk dla jego wycigu. Ale to nie ma niczego, by zrobi z koczowniczym yciem jako taki; poniewa Jew kiedykolwiek nie myli o zostawianiu terenu, ktry on raz zaj. On tkwi, gdzie on jest z takim uporem, e on moe ledwie zosta wyjechany nawet przez wysz fizyczn si. On rozrasta si do nowych terenw tylko kiedy pewne warunki dla jego istnienia jest dostarczony w ten; ale nawet wtedy - w przeciwiestwie do koczownik - on nie zmieni jego byego lokum. On jest i pozostaje pasoytem, pasoytem, ktry, jak szkodliwy bakcyl, rozciga si przez szersze i szersze obszary w zalenoci od jakiego yczliwego obszaru przyciga jego. Skutek dawa plony przez jego obecno jest te jak to z wampira; dla dokdkolwiek on osiedla si, e ludzie, ktrzy przyznaj jemu gocinno s z pewnoci zostanie puszczony krew do mierci wkrtce albo pniej. W ten sposb Jew o kadym czasie y w States, ktrzy naleeli do innych wycigw i w organizacji tych States on utworzy State jego wasnego, ktry, jednake, jest schowany za mask" religijnej spoecznoci", tak dugo jak zewntrzne okolicznoci nie robi to wskazane dla tej spoecznoci, by zadeklarowa jego prawdziw natur. Skoro tylko Jew czuje, e si wystarczajco zaoy w jego pozycji, by by w stanie si, by trzyma to bez przebrania, on podnosi si mask i nagle ukazuje si w charakterze, ktry tyle zrobi dawniej nie sdzi albo zayczy widzie: mianowicie, e Jew. ycie, ktre Jew yje jako pasoyt prosperujce na substancji innych narodw i States skoczyo si rozwijaniem tego okrelonego charakteru, ktry Schopenhauer raz opisa kiedy on

rozmawia o Jew jako" Great Master Lies. Rodzaj istnienia, ktre on zaprowadza siom Jew do systematycznego uycia kamstwa, tylko tak naturalnie jak mieszkacy pnocnych klimatw jest zmuszony, by nosi ciepe ubranie. On moe y midzy innymi narodami i States tylko tak dugi jak on odnosi sukces w przekonywaniu ich, e Jews nie s odmiennymi ludmi ale reprezentanci religijnej wiary, ktra w ten sposb tworzy" religijn spoeczno", chocia to by szczeglnego charakteru. Waciwie , jednake, to jest pierwsze z jego wielkich kamstw. On jest zobowizany, by ukry jego wasny szczeglny charakter i tryb ycia, e on moe zosta pozwolony, by kontynuowa jego istnienie jako pasoyt midzy narodami. Wiksza inteligencja indywidualnego Jew, lepszy bdzie on odnosz sukces w oszukiwaniu innych. Jego sukces w tej linii moe nawet pj dotychczas, e ludzie, ktrzy przyznaj jego gocinno moe zosta zaprowadzona, by uwierzy, e Jew midzy nimi jest prawdziwym Frenchman, na przykad, albo Englishman albo German albo Italian, ktry tylko zdarza si, by nalee do religijnej denominacji, ktry jest rna od tego zwyciania w tych krajach. Specjalnie w okrgach dotyczonych z kierownicz administracj pastwa, gdzie urzdnicy oglnie maj tylko minimum historycznego sensu, Jew jest w stanie si, by narzuca jego niesawne oszustwo z porwnawczym spokojem. W tych okrgach niezalene mylenie jest rozwaone grzech przeciw powiconym reguom, wedug ktrego oficjalnego promowania ma miejsce. To zaskakuje, e nawet dzisiaj w Bavarian urzdach pastwowych, na przykad, nie ma najdrobniejszego podejrzenia, e Jews tworz odmienny nard si i nie s zaledwie stronnicy Confession, chocia jedno zerka na Press, ktry naley do Jews powinno zaopatrzy dostateczny przeciwny dowd nawet dla tych, ktre posiadaj tylko najmniejszy stopie inteligencji. Jewish Echo, jednake, nie jest oficjaln gazet i dlatego nie autorytatywny w oczach tych rzdowych potentatw. ydzi zawsze byli narodem okrelonego rasowego charakteru i nigdy nie pornili si zaledwie przez fakt naleenia do pewnej religii. W bardzo wczesnej dacie, popdzonej przez pragnienie, by zrobi, e ich wejcie jest wiatem, Jews zaczli szuka rodkw dziki, ktremu oni mogliby oderwa tak uwag jako mgby udowodni niewygodny dla ich. Co mogoby by efektywniejsze i rwnoczenie wicej poza podejrzeniem ni poyczy i zutylizowa pomys religijnej spoecznoci? Tutaj te wszystko jest skopiowane, czy raczej ukradziony; poniewa Jew nie mgby posiada jakiej religijnej instytucji, ktra rozwina si z jego wasn wiadomoci, poniewa on brakuje idealizmu; ktry znaczy t wiar w yciu poza tym

ziemskim istnieniem jest obcy do jego. W Aryan umyle adna religia nie moe kiedykolwiek zosta wyobraony sobie dopki to nie ucielenia przekonania to ycie w jakiej formie albo inny bdzie kontynuowa po mierci. Waciwie , Talmud nie jest ksik, ktra kadzie zasad, wedug ktrych osoba powinna przygotowa si na ycie, by przyj do. To tylko zaopatruje reguy dla praktycznego i dogodnego ycia w tym wiecie. Religijne nauczanie Jews jest gwnie zbiorem instrukcji dla utrzymywania Jewish krwi czystej i dla regulowania kontaktw midzy Jews i reszt wiata: to znaczy , ich relacja z nie Jews. Ale Jewish religijne nauczanie nie jest dotyczone z moralnymi problemami. To raczej jest dotyczone z ekonomicznymi problemami i bardzo nieistotnymi w tym. Pod wzgldem moralnej wartoci religijnego nauczania Jews tam istniej i zawsze istniej cakiem wyczerpujce badanie (nie z Jewish strony; dla jakiegokolwiek Jews napisali na tym pytaniu naturalnie zawsze by tendencyjnego charakteru) ktry robi wstyd rodzajowi religii, e Jews maj w wietle, ktre robi to spoglda bardzo niesamowity do Aryan umysu. Sam Jew jest najlepszym przykadem tego rodzaju produktu, ktry ten religijny trening rozwija. Jego ycie jest tego wiata tylko i jego mentalno jest jak obca do prawdziwego ducha Christianity jako jego charakter by obcy do wielkiego Founder tej nowej wiary dwch tysic lat temu. I Founder Christianity nie zrobi adnego sekretu naprawd His oszacowania Jewish ludzi. Kiedy, He znalaz to konieczne, He skierowa tych wrogw rodzaju ludzkiego z Temple God; poniewa wtedy, jako zawsze, oni uyli religii jako sposb rozwijania ich handlowych zainteresowa. Ale w tamtym czasie Christ zosta przybity do Krzy dla jego nastawienia do Jews; podczas gdy nasi nowoczeni Christians wchodz do polityki przyjcia i kiedy wybory s trzymane oni poniaj si, by ubaga dla Jewish gosw. Oni nawet wchodz do politycznych intryg z ateistycznymi Jewish przyjciami wbrew interesom ich wasnego Christian narodu. Na to pierwszym i podstawowym kamstwie, cel, ktrego jest robi, e ludzie wierz, e Jewry nie jest narodem ale religia, inne kamstwa pniej s oparte. Jeden z tych dalej ley, na przykad, jest w zwizku z jzykiem rozmawiany przez Jew. Dla jego jzyk nie jest instrumentem dla wyraenia jego wewntrznych myli ale raczej sposb okrywania paszczem ich. Kiedy omawiajc French, e jego myli s Jewish i kiedy piszc German rymy, e on tylko nadaje wyraz charakterowi jego wasnego wycigu. Tak dugo jak Jew nie odnis sukcesu w opanowujc inne ludy, ktre on jest zmuszony, by powiedzie ich jzyk, czy on lubi to albo nie. Ale moment, e wiat staby si niewolnikiem Jew

to musiaoby nauczy si jakiego innego jzyka (Esperanto, na przykad) wic, e tym sposobem Jew mgby dominowa wszystko atwiej. Jak duo cae istnienie tego ludzie jest oparty na trwaym kamstwie jest udowodniony w unikalnej drodze przez" Protocols Elders Zion", ktry tak gwatownie jest wyrzeczony przez Jews. Z jkami i jczy, Frankfurter Zeitung powtarza raz za razem, e te s faszerstwa. To sam jest dowd na korzy ich autentycznoci. Co wielu Jews niewiadomie yczy zrobi tutaj wyranie jest ustawiony naprzd. To nie jest konieczne, by spyta poza czym Jewish mzg, ktry te odkrycia skoczyy; ale co jest ywotny interes jest, e oni wyjawiaj, z prawie przeraliw precyzj, mentalno i metody dziaania charakterystycznego Jewish ludzi i te pisma objaniaj w wszystkich ich rnych kierunkach kocowe cele, do ktrych Jews staraj si. Badanie prawdziwych wydarze, jednake, jest najlepsz drog osdzania autentycznoci tych dokumentw. Jeli historyczne rozwoje, ktre miay miejsce w kilku wiekach by studiowany w wietle tej ksiki zrozumiemy, dlaczego Jewish Press nieustannie wyrzeka si i denuncjuje to. Poniewa Jewish niebezpieczestwo bdzie powstrzymane moment oglne spoeczestwo wchodz w posiadaniu tej ksiki i rozumiej to. W porzdku pozna Jew waciwie to jest konieczne, by studiowa drog, ktr on nastpuje midzy innymi ludami podczas kilka wiekw. Jeden przykad wystarczy, by da jasny wgld tutaj. Odkd jego kariera bya ta sama w wszystkich epokach - tylko jako ludzie w czyim wydatku on y pozosta tym samym - dla celw robic wymaganej analizie to bdzie najlepszy, by oznaczy jego postp przez sceny. Dla prostoty bdziemy wskazywali te sceny przez listy alfabetu. Pierwszy Jews weszo do czego wtedy zosta zawoany Germania podczas okresu Roman najazdu; i, jak zwykle, oni przyszli jako kupcy. Podczas zamieszania spowodowanego przez wielkich migracj German plemion Jews wydaj si znikn. Moemy dlatego rozway okres kiedy Germans utworzyli pierwszy polityczne spoecznoci jako pocztek tego procesu, ktry dziki, ktremu Central i Northern Europe by znw i to razem trwale, Judaized. Rozwj zacz, ktrego zawsze by ten sam albo podobny dokdkolwiek i kiedykolwiek Jews zetknli si z Aryan ludami. () skoro tylko pierwszy trwae osady zostao zaoone Jew by nagle " tam". On przyjecha jako kupcy i w pocztku nie kopotali si, by przebra jego narodowo. On nadal pozosta otwarcie Jew, czciowo to moe by, poniewa on wiedzia zbyt may jzyka. To mogo te by,

e ludzie innych wycigw odmwili zmiesza si z nim, eby on nie mgby nie bardzo dobrze zaadoptuj jakie inne pojawienie si ni to z obcych kupcw. Z powodu jego subtelnoci i sprytny i brak dowiadczenia ze strony ludzi, ktrych gociem on sta si, to nie byo na niekorzy jego otwarcie, by zachowa jego Jewish charakter. To mogo nawet by korzystne do jego; poniewa obcokrajowiec zosta otrzymany uprzejmie. (b) Slowly ale stale on zacz wzi udzia w ekonomicznym yciu dookoa jego; nie jako producent, jednake, ale tylko jako porednik. Jego handlowy spryt, nabyty przez tysice lat negocjacji jako porednik, zrobi on wyszy w tym polu do Aryans, ktrzy byli nadal cakiem szczerzy i naprawd niezdarni i czyja uczciwo bya nieograniczona; eby po krtkim czasie handel wydawa si przeznaczony, by sta si Jewish monopolem. Jew zacz si przez poyczanie z pienidzmi w odsetkach lichwiarskich, ktre s trway handel jakiego jego. To ono, ktre po pierwsze wprowadzio patno zainteresowania na poyczonych pienidzach. Niebezpieczestwo, ktre ta innowacja wczya nie byo najpierw rozpoznany; naprawd innowacja bya mila widziany, poniewa to zaoferowao chwilowe korzyci. (c) At ta scena Jew sta si mocno osiedlony; to znaczy , on mieszka specjalne sekcje miast i miast i mia jego wasnego powiartowa w rynkach. W ten sposb on stopniowo przyszed utworzy State w State. On przyszed spojrze na handlowej domenie i wszystkich transakcjach gotwkowych jako przywilej nalecy wycznie do siebie i on wykorzysta to bezlitonie. (d) At te sceniczne finanse i handel sta si jego kompletnym monopolem. W kocu, jego lichwiarska stopa procentowa pobudzia sprzeciw i wzrastajc zarozumiao, ktr Jew zacz zamanifestowa wszystko zaokrgla si poruszon popularne oburzenie, kiedy jego pokaz bogactwa da pocztek popularnej zawici. Filianka jego niesprawiedliwoci staa si w peni do brzegu kiedy on zawar wasno ziemska midzy jego handlowymi wyrobami i zdegradowana ziemi do poziomu rynkowego towaru. Odkd sam on nigdy nie kultywowa ziemi ale uwaa to za przedmiot, by zosta wykorzystany, na ktrym chop moe nadal pozosta ale tylko pod" warunkiem," e on poddaje si do najnieczulszych wymusza jego nowego mistrza, publiczna antypatia przeciw Jew stale powikszya si i w kocu obrcia si do otwiera animozj. Jego wymuszona tyrania staa si tak nieznonymi, e ludmi zbuntowanymi przeciw jego kontroli i uytymi fizycznej przemocy przeciw jemu. Oni zaczli analizowa tego obcokrajowca nieco dokadniej i wtedy zaczli odkry odpychajce rysy i cechy waciwe w nim, do w kocu otcha otworzya si midzy Jews i ich gospodarzami, przez ktrych otcha mgby by nie dalej

skontaktowa si. W czasach strapienia fala publicznego gniewu zwykle powstaa przeciw Jew; masy samym sobie wymierzy sprawiedliwo; oni chwycili Jewish wasno i zrujnowali Jew w ich pragnieniu, by ochroni si przeciw czemu oni rozwaaj by biczem God. Przyszedszy zna Jew intymnie przez kurs wiekw, w czasach strapienia oni spojrzeli na jego obecnoci midzy nimi jako publiczne niebezpieczestwo porwnywalni tylko do plagi. (e) But wtedy Jew zacz ujawni jego prawdziwy charakter. On zaleca si do rzdw, z sualczym pochlebstwem, uyty jego pienidze, by przypodoba si dalej i w ten sposb regularnie zabezpieczony dla siebie jeszcze raz przywilej wykorzystywania jego ofiary. Chocia publiczny gniew wybuch przeciw temu wiecznemu spekulantowi i skierowa jego, po kilka lat on pojawi si ponownie w tych tych samych miejscach i nis jako przed. adne przeladowanie nie mogoby zmusi jego, by zrezygnowa z jego handlu wykorzystywania innych ludzi i adnej iloci upienia odnoszonego sukces w kierowaniu jego trwale. On zawsze wrci po krtkim czasie i to bya zawsze stara historia z nim. W wysiku uratowa co najmniej najgorszy od zdarzania, legislacja zostaa podana, ktrego zakazanego Jew od otrzymywania posiadania ziemi. (f) proporcjonalny jako wadze krlw i ksita powikszyli si, Jew podszed ukradkiem do ich. On baga dla " statutw" i " przywilejw" ktre ci panowie, ktrzy byli oglnie w finansowej cieninie, chtnie przyznali, jeli oni otrzymali odpowiedni patno w zamian. Jednake wysoka cena, ktr on musi zapaci, Jew bdzie odnosi sukces w odzyskiwaniu to w kilka lat od obsugiwanie przywileju, ktry on naby, nawet z zainteresowaniem i procentem skadanym. On jest prawdziw pijawk, ktra trzyma si do ciaa jego nieszczliwych ofiar i nie moe zosta przenoszony; eby kiedy ksita znaleli si w potrzebie jeszcze raz, ktry oni wzili krew od jego obrzmiaych y z ich wasnymi rkami. Ta gra zostaa powtrzona unendingly. W przypadku tych, ktry zosta zawoany" German Princes, cz, ktr oni zagrali bya cakiem tak zasugujca na pogard jak to zagrao przez Jew. Oni byli prawdziwym biczem dla ich ludzi. Ich towarzysze mog zosta znaleziony w troch rzdowych ministrw naszego razu. To byo z powodu German ksit, e German nard nie mgby odnosi sukces w zdecydowanie uwalnianiu si od Jewish niebezpieczestwo. Niestety sytuacja nie zmienia si w pniejszym okresie. Ksita w kocu otrzymali nagrod, ktr oni mieli tysic - skada si

zasuony dla wszystkich zbrodni zaangaowanych przez ich przeciw ich wasnym ludziom. Oni czyli si z Satan i pniej, ktry oni odkryli, e oni byli w objciu Satan. (g) By pozwalanie si zosta motani w sida Jew, ksita przygotowali ich wasny upadek. Pozycja, ktra oni byli mocnymi midzy ich ludmi bya powoli ale stale podkopaa nie tylko przez ich nieustanne niepowodzenie, by schroni zainteresowania ich tematw ale przez pozytywn eksploatacj wykorzystanie ich. Jew obliczy dokadnie czas kiedy upadek ksit nadchodzi i robi w jego moc czego, by ponagli to. On wzmocni ich trudnoci finansowe przez przeszkadzanie ich w wiczeniu ich obowizku do ich ludzi, przez uwodzenie ich przez najbardziej sualcze pochlebstwa do dalej osobistego pokazu, dziki, ktremu on zrobi si coraz bardziej niezbdny do ich. Jego bystro, czy raczej jego zupeny brak skrupuw, w pienidzach sprawy umoliwiy jego do dokadnego nowego dochodu od ksit, wycisn pienidze z nimi i wtedy maj to spdzone tak szybko jak moliwy. Kady Court mia jego" sd Jews, poniewa ta plaga zostaa zawoana, kto torturowa niewinne ofiary, a oni zostali skierowani, by rozpacza; kiedy rwnoczenie ten Jew dostarczy sposobu, ktry ksita zmarnowali na ich wasnych przyjemnociach. To ma nie zosta zastanowi si, w e te ozdoby rodzaju ludzkiego stay si odbiorcami oficjalnych honorw i nawet zostay umoliwione do szeregw dziedzicznej szlachetnoci, w ten sposb przyczyniajc nie tylko, by wystawi t spoeczn instytucj, by omieszy ale te zanieczyci to od wewntrz. Naturalnie Jew mgby teraz wykorzysta pozycj, do ktrej on osign i pchn si naprzd nawet szybciej ni przed. W kocu on sta si ochrzczony i w ten sposb upowani do wszystkich praw i przywilejw, ktre naleay do dzieci narodu, na ktrego on zapolowa. To by pierwszorzdny raz biznesu dla jego i on czsto pomg si tego, do wielkiej radoci Church, ktry koci by dumny zyskiwania nowego dziecka w Faith, jak rwnie do radoci Israel, ktry Izrael by szczliwy w widzc, e sztuczka zjechaa szczliwie. (h) At ta scena transformacja zacza mie miejsce w wiecie Jewry. A do tej pory oni byli Jews - to znaczy, oni dotychczas nie podjudzili jakiej wielkiej wartoci udajc by czym innego; i tak czy owak wyrniajce cechy, ktre rozdzieliy ich z innych wycigw nie mogyby atwo zosta pokonane. Nawet tak pny jak czas Frederick Great nikt nie uwaa Jews za inny ni " obcy" ludzie i Goethe podnis si w buncie przeciw niepowodzeniu prawnie, by zakaza maestwo midzy Christians i Jews. Goethe nie by na pewno adnym reakcjonist i adnym oportunist. Co co on powiedzia pochodzio z gosu krwi i gosu powodu. Pomimo haniebnych

wydarze majcych miejsce w okrgach Court, ludzie rozpoznali instynktownie, e Jew by obcym ciaem w ich wasnym ciele i ich nastawieniu do jego zosta skierowany przez rozpoznanie tego faktu. Ale zmiana teraz zostaa przeznaczona, by mie miejsce. W kursie wicej ni tysic lat Jew nauczy si opanowa jzyk jego gospodarzy tak gruntownie, e on rozway, e on mgby teraz pooy nacisk na jego Jewish charakter i podkreli " Germanism" kawaek wicej. Chocia to musiao ukaza si mieszny i absurdalny na pierwszy rzut oka, on by zuchway wystarczajco, by nazwa si " Teuton", ktry w tym przypadku znaczy German. W w tamten sposb zacz jedno z najniesawniejszych wprowadza, ktre moe zosta wyobraony sobie. Jew nie posiada najdrobniejszych ladw German charakteru. On tylko naby sztuk skrcania German jzyka do jego wasnych uy i, e w wstrtnej drodze, bez asymilowania jakiej innej cechy German charakteru. Dlatego jego rozkaz jzyka by jedyn ziemi, na ktrej on mgby udawa si by German. To nie jest jednake przez wi jzyka, ale wycznie przez wi krwi, e czonkowie wycigu s zwizani razem. I sam Jew zna tego lepszego ni inny jaki, poniewa on przymocowuje tak mae znaczenie zachowaniu jego wasnego jzyka kiedy rwnoczenie on stara si jego najwyszego, by utrzyma jego krew woln od mieszaniny z tym z innych wycigw. Czowiek moe naby i uy nowego jzyka bez duo kopotu; ale to s tylko jego stare pomysy, e on wyraa przez nowy jzyk. Jego wewntrzna natura nie jest zmodyfikowana tym samym. Najlepszy dowd tego jest zaopatrzony przez samego Jew. On moe mwi tysic jzykw a jednak jego Jewish natura pozostanie zawsze taki sam. Jego odrniajce cechy byy te sam kiedy on mwi Latin jzyk o Ostia drugiej tysic lat temu jako kupcy w ziarnie, poniewa oni s dzisiaj kiedy on prbuje sprzeda sfaszowan mk za pomoc jego German bekotu. On jest zawsze tym samym Jew. To tak oczywiste fakt nie jest rozpoznany przez redniego gow urzdnika w German ministerstwie, albo przez oficera w policyjnej administracji, jest te oczywisty i naturalny fakt; odkd to byoby trudne, by znale inn klas ludzi, ktrzy tak brakuj w instynkcie i inteligencji jako urzdnicy pastwowi zatrudnili przez nasze nowoczesne German wadze State. Przyczyna powodu, w scenie I zajmuj si z, Jew tak nagle zdecydowa si przeksztaci si do German nie jest trudny, by odkry. On czu wadz ksit powoli kruszcych i dlatego rozejrza si znale now spoeczn desk, na ktrej on mgby sta si. Ponadto, jego finansowa dominacja przez cae kule ekonomicznego ycia stali si tak potny, e on czu, e on

mgby ju nie podtrzyma t ogromn struktur albo doda do tego, chyba, e on zosta przyznany do pena zadowolenie" prawa obywatelstwa." On dy w zarwno, zachowanie i ekspansja; dla wyszy on mgby wej na bardziej pontnego sta si perspektyw docierania do starego celu, ktry zosta obiecany do jego w staroytnych czasach, mianowicie wiat - rulership i, ktry, ktry on teraz spojrza naprzd do z gorczkowymi oczami, poniewa on myla, e on widzia to wyranie nadchodzce. Dlatego wszystkie jego wysiki teraz zostay bezporednio do stawania w peni przygotowany obywatela, obdarzonego z wszystkie cywilne i polityczne prawa. To by powd dla jego emancypacji z Ghetto. (i) And w ten sposb Court Jew powoli rozwin si do narodowego Jew. Ale naturalnie on cichy pozosta zrzeszony z osobami w wyszych wiartkach i on nawet usiowa pcha si jego sposb dalej do wewntrznych okrgw panujcego kompletu. Ale rwnoczenie jacy inni reprezentanci jego wycigu przypochlebiali si z ludmi. Jeli pamitamy zbrodnie Jew mia zaangaowany przeciw masom ludzi w trakcie tyle wiekw, jak wielokrotnie i bezlitonie on wykorzysta ich i jak on ssa nawet bardzo dynia ich substancji i kiedy dalej pamitamy jak oni stopniowo przyszli nienawidzi jego i w kocu uwaali jego za publiczny bicz - wtedy moemy dobrze zrozumie jak trudny Jew musia znale t kocow transformacj. Tak, naprawd, to musi opodatkowa wszystkie ich wadze, by by w stanie si, by przedstawi si jako" przyjaciele ludzkoci" do biednych ofiar, ktre oni obrali surowy. Dlatego Jew zacz si przez ogaszanie poprawia si dla zbrodni, ktre on mia zaangaowane przeciw ludziom w przeszoci. On zacz jego metamorfoz do pierwszy ukazywania jako " ofiarodawca" ludzkoci. Odkd jego nowa filantropijna polityka miaa bardzo konkretny cel na oku, on nie mgby nie bardzo dobrze odnosz si do si biblijn porad, nie pozwoli lew strona wiedzie co prawo rka daje. On czu si zobowizany, by pozwoli tak wiele ludzi jako moliwy wiedzie jak gboko cierpienia mas smuciy jego i do jakich nadmiarw osobistej ofiary on by gotowy, by pj w porzdku, by pomc im. Z t manifestacj wrodzonej skromnoci, tak typowej dla Jew, on trbi jego cnoty przed wiatem do w kocu wiat waciwie zacz uwierzy jego. Te, ktre odmwiy podzieli si t wiar zostay rozwaone, by robi jemu niesprawiedliwo. W ten sposb po maa chwila on zacz skrci rzeczy wokoo, tak jak zrobi to ukazuje si, e to ono, ktre zawsze byo skrzywdzone i vice versa. Byli naprawd jacy szczeglnie gupi ludzie, ktrzy nie mogliby pomc aujcy to biedne nieszczliwe stworzenie Jew.

Uwaga moe zosta zawoana do faktu, e, pomimo jego proklamowanej gotowoci, by zrobi osobiste ofiary, Jew nigdy nie staje si biedny tym samym. On ma szczliwy talent zawsze zwizywania z kocem koca. Czasami jego yczliwo mogaby zosta porwnana do nawozu, ktry nie jest rozcignity przez pole zaledwie dla celu pozbywania si tego, ale raczej z zamiarem do przyszego produktu. Tak czy owak, po stosunkowo krtkim okresie czasu, wiat zosta dany, by wiedzie, e Jew sta si oglnym ofiarodawc i filantropem. Co transformacja! Co jest spojrzane na jako wicej albo mniej naturalniejszy kiedy zrobiony przez innych ludzi tutaj sta si przedmiot zdziwienia i nawet czasami podziwu, poniewa to zostao rozwaone tak niezwyky w Jew. Wanie dlatego on otrzyma wicej kredytu dla jego czynw yczliwoci ni zwykli miertelnicy. I co wicej: Jew sta si liberalny nagle i zacz mwi entuzjastycznie jak ludzkiego postpu musi zosta zachcony. Stopniowo on przyj powietrze bycia herolda nowego wieku. Jeszcze rwnoczenie on kontynuowa podkopa fundament tej czci ekonomicznego systemu, w ktrego ludzie maj najpraktycniejsze zainteresowanie. On skupowa towar w rnych narodowych przedsiwziciach i w ten sposb pchn jego wpyw do obwodu narodowej produkcji, robic to ostatniego przedmiot kupowania i sprzedawania na giedzie, czy raczej, ktry co mogoby zosta zawoane pionek w finansowej grze szachw i w ten sposb rujnujc podstaw, na ktrej osobista wasno indywidualna sama jest moliwa. Tylko z wejciem Jew zrobi to uczucie zniechcenia, midzy pracodawcami i pracownicy zaczynaj, ktrego zaprowadzonego w pniejszej dacie do politycznej klasy - walki. W kocu Jew zyska wzrastajcy wpyw w wszystkich ekonomicznych przedsiwziciach za pomoc jego przewagi w giedowym. Jeli nie posiadanie, co najmniej on zabezpieczy kontrol roboczej wadzy narodu. W porzdku wzmocni jego polityczn pozycj, on skierowa jego wysiki do usuwania bariery rasowej i obywatelskiej dyskryminacji, ktra dotychczas przeszkodzia jego postp w kadym zwrocie. Z charakterystycznym uporem on obroni przyczyn religijnej tolerancji w tym celu; i w organizacji masona, ktra spada zupenie do jego rk, on znalaz wspania bro, ktra pomoga jemu osign jego koce. Okrgi rzdu, jak rwnie wysze sekcje politycznej i handlowej buruazji, pad ofiar jego planw przez jego manipulacj masoskiej sieci, chocia sami oni nie zrobili nawet podejrzany co zdarzao si. Tylko ludzie jako taki, czy raczej masy, ktre tylko odzyskaj przytomno ich wasnej

wadzy i zaczynaj uy tego w walczy o ich prawa i wolnoci, dotychczas uciek ucisk Jew. Co najmniej jego wpyw nie mia jeszcze nie przeniknitego do gbszych i szerszych sekcji ludzi. To byo niezadowalajce do jego. Najwaniejsza faza jego polityki bya dlatego, by zabezpieczy kontrol przez ludzi. Jew uwiadomi sobie, e w jego wysikach, by dotrze do pozycji publicznego despoty on potrzebowaby" pokj - twrca." I on myla, e on mgby znale rozjemc, jeli on mg wychosta - w dostatecznych obszernych sekcjach buruja. Ale masoni nie zdoali zapa rkawiczki - producentw i ptna - tkaczy w kruchych siatkach ich sieci. I wic to stao si konieczny, by znale racy i do ten efektywniejszy sposb. W ten sposb inna bro obok tego z masonerii byaby musiana, by zosta zabezpieczona. To by Press. Jew wykona wszystk jego umiejtno i upr w chwytaniu si tego. Za pomoc Press on zacz si stopniowo skontrolowa publiczne ycie w jego caoci. On zacz skierowa to wzdu drogi, ktrego on wybra dotrze do jego wasnych kocw; poniewa on teraz by w pozycji, by utworzy i skierowa, e sia, ktra, pod imieniem" opinii publicznej" lepiej jest wieany dzisiaj ni to by jakie dekady temu. Rwnoczenie Jew da si powietrze pragnicia po wiedzy. On pochwali kad faz postpu, szczeglnie te fazy, ktre zaprowadziy do ruiny innych; poniewa on osdza wszystek postp i rozwj od punktu widzenia korzyci, ktre te przynosz jego wasnym ludziom. Kiedy to nie przynosi jemu adnego takie korzyci, ktre on jest miertelnym wrogiem owiecenia i nienawidzi wszystk kultur, ktra jest prawdziwa kultura jako taki. Wszystka wiedza, ktr on nabywa w szkoach innych jest wykorzystana przez jego wycznie w usudze jego wasnego wycigu. Nawet uwaniej ni kiedykolwiek wczeniej, on teraz sta si stra przez jego Jewish narodowo. Chocia kipic z " owieceniem", " postpem", " wolnoci", " ludzkoci", etc., jego pierwszy troska miao zachowa rasow integralno jego wasnych ludzi. On czasami nada jednego z jego eskich czonkw na wpywowym Christian; ale rasowy towar jego mskich potomkw zawsze zosta zachowany niemieszany zasadniczo. On truje krew innych ale zachowuje jego wasn krew nieskaon. Jew ledwo kiedykolwiek polubia Christian dziewczyn, ale Christian bierze Jewess za on. Mieszace, ktre s skutek tego schykowego zwizku zawsze deklaruj si na Jewish stronie. W ten sposb cz wyszej szlachetnoci szczeglnie staa si zupenie degenerowa si. Jew by zdrowy wiadomy tego faktu i systematycznie uy tego sposobu rozbrajania intelektualnych liderw przeciwnego wycigu.

Aby zamaskowa jego taktyki i zrobi gupkw z jego ofiar, on mwi rwnoci wszystkich ludzi, obojtnie co ich wycig albo kolor moe by. I prostaczki zaczynaj uwierzy jego. Odkd jego caa natura nadal zachowuje zbyt obcy zapach dla obszernych mas ludzi, by pozwoli si zosta zapani w jego puapce, on uywa Press, by pooy przed spoeczestwem obraz si, ktry jest cakowicie nieprawdziwy do ycia ale dobrze jest projektantem, by suy jego celowi. W komicznych papierach specjalne wysiki s zrobione, by reprezentowa Jews jako nieszkodliwy may wycig, ktry ma, jak inni wszyscy, jego waciwoci. Pomimo ich sposobw, ktry mog wydawa si troch dziwnego, komiczne papiery przedstawiaj Jews jak zasadniczo dobrodusznych i honorowych. Prby oglnie s zrobione, by zrobi oni ukazywa si znikomy raczej ni niebezpieczny. Podczas tej fazy jego postpu gwny cel Jew by zwycistwem demokracji, czy raczej najwysza hegemonia parlamentarnego systemu, ktry ucielenia jego pojcie demokracji. Ta instytucja harmonizuje najlepszy z jego celami; dla w ten sposb osobisty element jest wyeliminowany i w jego miejscu mamy dunder prowadzon wikszo, nieskuteczno i, ostatni ale w aden sposb najmniej, suba. Wynik kocowy musia koniecznie by przewrotem monarchii, ktra musiaa zdarzy si wkrtce albo pniej. (j) ktry olbrzymi rozwj gospodarczy przeksztaci spoeczn struktur narodu. Maa klasa rzemielnika powoli znikna i pracownik fabryczny, ktry wzi jego miejsce, mia ledwo jak szans zakadania niezalenego istnienia jego wasnego ale sank coraz bardziej do poziomu proletariatu. Podstawowy charakterystyczny pracownika fabrycznego jest, e on jest ledwo kiedykolwiek zdolny, by utrzymywa niezalene rdo rodkw egzystencji, ktre popr jego w pniejszym yciu. W prawdziwym sensie sowa, on " jest wydziedziczony". Jego staro jest niedol do jego i moe ledwie zosta zawoana ycie w ogle. W wczeniejszych czasach podobna sytuacja zostaa utworzona, ktry rozkazujco wymaga rozwizania i, dla ktrego rozwizanie zostao znalezione. Strona obok siebie z chopem i rzemielnikiem, nowa klasa stopniowo zostaa rozwinita, mianowicie, e urzdnikw i pracownikw, specjalnie te zatrudniy w rnych usugach pastwa. Oni te byli " wydziedziczony" klas, w prawdziwym sensie sowa. Ale pastwo znalazo rodek dla tej niezdrowej sytuacji przez branie na si obowizku utrzymywania pastwo urzdnik, ktry mgby nie zaoy niczego, ktre byoby rodki na ycie poza prac rodkw egzystencji dla

siebie w jego staroci. W ten sposb system emerytur i odpraw emerytalnych zosta wprowadzony. Prywatne przedsibiorczoci powoli podyy w lady w powikszaniu numerw; wic, e dzisiaj, ktry kady trway nie - rczny pracownik otrzymuje emerytur w jego pniejszych latach, jeli firma, ktrej on suy ma jednego lat to signo albo wyszo poza pewn wielko. To byo tylko na mocy zapewnienia dane urzdnikw State, e oni byliby zadbani dla w ich staroci. e taki wysoki stopie bezinteresownego oddania do obowizku by rozwinity, ktry w przedwojennych czasach by jeden z cech distinguising German urzdnikw. W ten sposb caa klasa, ktra nie miaa adnego mienia osobistego zostaa uratowana od biedy przez inteligentny system zaopatrzenia i zostaa znaleziona miejsce w spoecznej strukturze narodowej spoecznoci. Problem teraz jest pooony przed pastwem i narodem, ale to razem w duej formie. Kiedy nowe przemysy wyskoczyy i rozwinity, miliony ludzi zostawiy okolic i wsie, by wzi zatrudnienie w duych fabrykach. Warunki, pod ktre ta nowa klasa znalaza si zmusi, by y byy gorsze ni marny. Wicej albo mniej mechaniczna transformacja metod pracuj dotychczas modny midzy rzemielnikami i chopi nie pasowali dobrze z zwyczajami albo mentalnoci tej nowej dziaania - klasy. Wejcie , ktre chopi i rzemielnicy dawniej pracoway nie miao niczego porwnywalnego z intensywn prac nowego pracownika fabrycznego. W starym czasie handli nie zagrali wysoce wanej roli, ale to stao si elementem istotnym w nowym przemysowym systemie. Formalne branie stare godziny pracy do mamucich przemysowych przedsiwzi miao miertelne skutki. Faktyczna ilo pracy dotychczas dokonaa w pewnym czasie by stosunkowo may, poniewa nowoczesne metody intensywnej produkcji byy wtedy nieznane. Dlatego, chocia w starszym systemie dzie roboczy czternastu albo nawet pietnacie godzin nie by nieznony, teraz to byo poza moliwociami ludzkiej wytrwaoci, poniewa w nowym systemie kada minuta zostaa zutylizowana do skrajnoci. To absurdalne przenoszenie starych godzin pracy do nowego przemysowego systemu udowodnio miertelny w dwch kierunkach. Pierwszy, to zrujnowao zdrowie pracownikw; po drugie, to zniszczyo ich wiar w wyszym prawie sprawiedliwoci. W kocu, z jednej strony marny zarobek zosta otrzymany i, na inny, pracodawca trzyma duo wicej dochodowa pozycja ni przed. Odtd uderzajca rnica midzy sposobicie ycia na jednej stronie i na inny. W otwartym kraju mgby nie by adnym spoecznym problemem, poniewa mistrz i parobek robili ten sam rodzaj pracy i robili to razem. Oni zjedli ich jedzenie wsplnie i czasami

wyrwnywa si z tym samym daniem. Ale w tej kuli te nowy system wprowadzi cakowicie rny komplet warunkw midzy mistrzami i ludmi. Podzia utworzy midzy pracodawc i pracownikami wydaje si nie rozcign si do caych gazi ycia. Jak daleko ten Judaizing proces zosta pozwolony, by doj do skutku midzy naszymi ludmi jest zilustrowany przez fakt, e praca fizyczna nie tylko przyjmowa goci praktycznie adne rozpoznanie ale nawet by rozwaony poniajcy. To nie jest naturalne German nastawienie. To jest z powodu wprowadzenia obcego elementu do naszych y i ten obcy element jest Jewish duchem, jeden z skutkw, ktrego mia przeksztaci wysoki szacunek, w ktrym nasze rzemiosa raz zostay trzymane do okrelonego uczucia, e wszystka fizyczna praca jest czym podstawa i niegodny. W ten sposb nowa klasa spoeczna urosa w gr, ktre stojaki w niskim szacunku; i dzie musi przyj kiedy bdziemy musieli stawa wobec pytania, czy nard bdzie w stanie si, by robi tej klasie cz skadow spoecznej spoecznoci albo, czy rnica stanu teraz istniejcego stanie si trwa zatok rozdzielajc tej klasy od inny. Jedna rzecz, jednake, jest pewna: Ta klasa nie wcza najgorszych elementw spoecznoci do jego szeregw. Raczej przeciwiestwo jest prawd: to zawiera najbardziej energiczne czci narodu. Wyrobienie, ktre jest skutek tak zwany cywilizacji nie ma jeszcze nie wykonanego jego rozpada si i degenerowa si wpyw na tej klasie. Obszerne masy tej nowo niszej klasy, utworzonej przez pracownikw fizycznych, jeszcze nie nie pad ofiary niezdrowej saboci pacyfizmu. Te s nadal krzepkie i, jeli konieczny, oni mog by brutalny. Kiedy nasza klasa rednia buruazji nie zapacia adnej uwagi w ogle do tego wanego problemu i obojtnie pozwolia wydarzenia, by wzi ich kurs, Jew chwyci za rnorodnymi moliwociami, ktre sytuacja zaoferowaa jemu nastpnym razem. Kiedy z jednej strony on zorganizowa kapitalistyczne metody eksploatacji wykorzystanie do ich ostatecznego stopnia wydajnoci, on przypochlebi si z ofiarami jego polityki i jego wadzy i w krtkim czasie sta si liderem ich walki przeciw si. " przeciw si " jest tutaj tylko symboliczny sposb rozmawiania; dla tego" wielki Master Lies wie jak ukaza si pod pozorem niewinnego i rzucaj win na innych. Odkd on mia zarozumiao, by wzi osobiste prowadzenie midzy masami, oni nigdy na chwil nie podejrzewali, e oni padali ofiar jednego z najniesawniejszych oszustw kiedykolwiek praktykowanego. A jednak wanie to to waciwie byo. Moment ta nowa klasa powstaa z ogln ekonomiczn sytuacj i wzitym ksztatem jako

okrelonego ciaa w porzdku spoecznym, Jew piowa wyranie, gdzie on znalazby konieczny regulator tempa dla jego wasnego postpujcego do przodu marszu. W pierwszym on uy buruazyjnej klasy jako taran przeciw feudalnemu rozkazowi; i teraz on uy pracownika przeciw buruazyjnemu wiatu. Tylko, poniewa on odnosi sukces w otrzymywaniu prawych obywatelskie przez intrygi noszone pod ochrona buruazyjnej klasy, on teraz mia nadziej, e przez przyczajc si do walki, dla ktrego pracownicy toczyli ich wasne istnienie, e on by w stanie si, by otrzyma pen kontrol przez ich. Kiedy ten moment przyjeda, wtedy jedyny cel, o ktry pracownicy bd musieli walczy bdzie przyszo Jewish ludzi. Bez znania to, pracownik umieszcza si w usudze bardzo wadzy, przeciw ktrej on wierzy on walczy. Widocznie on jest zrobiony, by walczy z kapitaem i w ten sposb on jest wszystek atwiej przyniesiony, by walczy o kapitalist zainteresowania. Krzyki systematycznie s podnoszone przeciw midzynarodowemu kapitaowi ale w rzeczywistoci to jest przeciw strukturze narodowej ekonomii, e te slogany s skierowane. Pomys ma zburzy t struktur i na jego ruinach tryumfalnie wznosz struktur giedy Midzynarodwki. W tej linii dziaania procedura Jew bya jak nastpuje: On ukoni si w pas do pracownika, obudnie udanego czu lito dla jego i jego losu i nawet by oburzony w niedoli i ubstwie, ktre pracownik musia znie. To jest wejcie, ktre Jew usiowa zyska zaufanie klas pracujc. On pokaza si chtnego, by studiowa ich rne mki, czy prawdziwy albo wymylony i postara si obudzi tsknot ze strony pracownikw, by zmieni warunki, pod ktrymi oni yli. Jew zrcznie rozpali, e wrodzona tsknota dla sprawiedliwoci spoecznej, ktra jest typowy Aryan charakterystyczny. Raz ta tsknota staa si ywy to zostao przeksztacone do nienawici przeciw tym w wicej szczliwych okolicznociach ycia. Nastpna scena miaa da dokadnego filozoficznego jz aspekt czasownika walce o eliminacj spoecznego za. I w ten sposb Marxist doktryna zostaa wymylona. Przez przedstawianie jego doktryny jako nieodczna cz tylko rewindykacji spoecznych praw, Jew propagowa doktryn wszystk skuteczniej. Ale rwnoczenie on sprowokowa sprzeciw przyzwoitych ludzi, ktrzy odmwili przyzna si tym daniom, ktrym, z powodu formy i rzekomy - filozoficznych przycina, w ktrych oni s byli obecnym, wydany zasadniczo niesprawiedliwy i niemoliwy dla realizacji. Dla, pod paszczem czysto spoecznych poj tam s

ukryte cele, ktre s Satanic charakteru. Te cele nawet s objanione na wieemu powietrzu z klarownoci nieograniczonej zarozumiaoci. Ta Marxist doktryna jest indywidualn mieszanin ludzkiego powodu i ludzkiej absurdalnoci; ale poczenie jest rozmieszczone w takiej drodze, e tylko absurdalna cz tego mogaby kiedykolwiek zosta zawinita do praktyki, ale nigdy sensowna cz tego. Przez kategorycznie wyrzekajc osobist warto indywidualnego jak rwnie nard i jego rasowy wyborca, ta doktryna niszczy podstawow podstaw wszystkiej cywilizacji; poniewa cywilizacja zasadniczo zaley od tych bardzo czynniki. Taki jest prawdziw istot Marxist Weltanschhauung, dotychczas jako sowo Weltanschhauung moe zosta zastosowany w ogle do tej zjawy powstajcej od zbrodniczego mzgu. Zniszczenie pojcia osobowoci i wycigu usuwa gwn przeszkod, ktra zabronia sposb do dominacji spoecznego ciaa przez jego gorsz elementy, ktre s Jews. Bardzo absurdalno ekonomicznych i politycznych teorii Marxism daje doktrynie jego szczeglne znaczenie. Z powodu jego rzekomej logiki, inteligentni ludzie odmawiaj poprze to, kiedy wszystko te, ktre s mniej przyzwyczajone, by uy ich intelektualnych wydziaw, albo, kto ma tylko podstawowe pojcie ekonomicznych zasad, doczaj do Marxist przyczyny z leceniem sztandarw. Inteligencja za ruchem - dla rwny ta inteligencja potrzeby ruchu, jeli to ma egzystowa - jest dostarczony przez samych Jews, naturalnie oczywicie jako bezpatne wiadczenie, ktre jest rwnoczenie ofiara na ich czci. W ten sposb powsta ruch, ktry zosta skomponowany wycznie rcznych pracownikw pod przywdztwem Jews. Do wszystkich zewntrznych pojawie si, ten ruch stara si polepszy warunki, pod ktrymi pracownicy yj; ale w rzeczywistoci jego cel ma zniewoli i tym samym unicestwiaj nie - Jewish wycigi. Propaganda, ktr masoni nieli midzy tak zwany inteligencj, dziki, ktremu ich nauczanie pacyfisty sparaliowao instynkt dla narodowej samoobrony, teraz zosta rozcignity do obszernych mas pracownikw i buruazji za pomoc Press, ktry by prawie wszdzie w Jewish rkach. Do tych dwch instrumentw dezintegracji trzeci i nadal bezwzgldny jeden zosta dodany, mianowicie, organizacja zwierzcej fizycznej siy midzy masami. Jako zgromadzone kolumny atakw, Marxist oddziay szturmoway te czci porzdku spoecznego, ktry na lewo stawa si, gdy dwie bye podkopujce operacje zrobiy ich prac. Poczona dziaalno wszystkich tych si bya marvellously zarzdzonym. I to nie bdzie zaskakiwao, jeli to okae si, e te instytucje, ktre zawsze ukazyway si jako organy wicej

albo mniej tradycyjna wadza pastwa powinna teraz spa przed Marxist atakiem. Midzy naszymi wyszymi i wyszymi urzdnikami State, z bardzo mao wyjtkw, Jew znalaz koszt zadowolonych z siebie promotorw w jego pracy zniszczenia. Nastawienie zwijajc sualczo do " zwierzchnikw" i butnej arogancji do " podwadnych" s cechy tej klasy ludzi, jak rwnie stopie gupoty, ktra naprawd przestraszy i rwnoczenie wielka zarozumiao, ktra tak konsekwentnie zostaa rozwinita, by zrobi, e to jest zabawne. Ale te jakoci s najwikszego poytku do Jew w jego transakcjach z naszymi wadzami. Dlatego oni s jakociami, ktre on docenia najwicej w urzdnikach. Jeli I miaem szkicowa z grubsza faktyczn walk, ktra teraz zaczyna si I powinienem opisa to nieco w ten sposb: Zaspokajany z ekonomicznym podbojem wiata, ale te wymagajc, e to musi zosta poddany jego politycznej kontroli, Jew podziela ponownie zorganizowan Marxist wadz do dwch czci, ktre odpowiadaj ostatecznym celom, ktre maj zosta walczony dla w tej walce, ktra jest noszona pod kierunkiem Jew. Do zewntrznego pojawienia si, te wydaj si by dwoma niezalenymi ruchami, ale w rzeczywistoci oni tworz niepodzieln jedno. Dwa podziay s: Polityczny ruch i ruch zwizku zawodowego. Ruch zwizku zawodowego musi zebra si w osobach przyjtych. To oferuje pomoc i ochron pracownikom w twardej walce, ktr oni musz potoczy dla nagiego sposobu istnienia, walka, ktra zostaa spowodowana przez apczywo i maostkowo duo przemysowcw. Chyba, e pracownicy bd gotowy, by podda wszystkie dania do istnienia, ktrego godno sama natura czowieka da i, chyba, e oni s gotowi, by zoy ich fatum do woli pracodawcw, kto w wielu przypadkach nie ma adnego sensu ludzkich odpowiedzialnoci i jest zupenie zrogowaciay do czowieka chce, wtedy pracownik musi koniecznie wzi sprawy do jego wasnych rk, poniewa zorganizowana spoeczna spoeczno - to znaczy, pastwo - nie paci adnej uwagi do jego potrzeb. Tak zwany narodowy miaa przeciwko buruazja, olepiona przez jego wasne dobra materialne, sprzeciwia si temu yciu - albo - walka mierci pracownikw i umieszcza najtrudniejsze przeszkody w ich drodze. Nie tylko robi ta buruazja przeszkadza wszystkie wysiki, by postanowi legislacj, ktra skraca si nieludzko dugie godziny pracy, zakazuje dziecko - prac, bezpieczestwo stypendium i ochron do kobiet i ulepsza higieniczne warunki zakadw i mieszka klasy pracowanej, ale kiedy buruazja przeszkadza wszystko to bystry Jew

bierze przyczyn uciskanego do jego wasnych rk. On stopniowo staje si liderem ruchw zwizku zawodowego, ktre ruchy jest atwe zadanie dla jego, poniewa on prawdziwie nie zamierza znale rodkw dla spoeczny niewaciwy: on ciga tylko jeden cel, mianowicie, by zebra si i skonsolidowa ciao zwolennikw, ktrzy zadziaaj pod jego rozkazami jako uzbrojona bro w ekonomicznej wojnie dla zniszczenia narodowej ekonomicznej niepodlegoci. Dla, kiedy wydaj dwik spoeczn polityk musi ruszy si midzy dwoma biegunami zabezpieczania przyzwoitego poziomu zdrowia publicznego i dobrobytu z jednej strony i, na inny, e ochraniania niepodlegoci ekonomicznego ycia narodu, Jew nie bierze tych biegunw pod uwag w ogle. Zniszczenie obu jest jedno z jego gwnych przedmiotw. On zrujnowaby, raczej ni gwarancja, niepodlego narodowego ekonomicznego systemu. Dlatego, jako lider ruchu zwizku zawodowego, on nie ma adnych skrupuw o wysuwaniu dania, ktre nie tylko wychodz poza zdeklarowany cel ruchu ale nie mog zosta niesione do skutku bez rujnowania narodowej ekonomicznej struktury. Z drugiej strony , on nie ma adnego zainteresowania widzc zdrowej i silnej populacji rozwija si; on byby zadowolony, by widzie, jak ludzie degeneruj si do bezmylnego stada, ktre mogoby zosta zredukowane do cakowitego podporzdkowania. Poniewa te s jego kocowe cele, on moe pozwoli sobie, by wysun najabsurdalniejsze dania. On wie bardzo dobrze, e te dania mog nigdy nie zosta zrozumiane i, e dlatego nic w stanie faktycznym nie mogoby zosta zmienione przez ich, ale, e najwicej, ktry oni mog zrobi ma pobudzi ducha niepokoju midzy masami. To jest dokadnie cel, ktremu on yczy, by taka propaganda suy i nie prawdziwa i uczciwa poprawa spoecznych warunkw. Jews dlatego pozostan niezaprzeczonymi liderami ruchu zwizku zawodowego tak dugo jako kampania nie jest przedsiwzita, ktry bdzie musia zosta noszony na olbrzymich liniach, dla owiecenia mas; eby oni zostali umoliwieni lepiej, by zrozumie przyczyny ich niedoli. Albo ten sam koniec mgby zosta osignity, jeli rzdowe wadze pozbyy si Jew i jego pracy. Dla tak dugiego jak masy pozostaj tak le informowany jak oni waciwie s dzisiaj i tak dugo jak pastwo teraz pozostaje jako czowiek obojtny do ich losu jako to jest, masy pjd za jakimkolwiek liderem robi im nadmierny obietnice pod wzgldem ekonomicznych spraw. Jew jest przeszym mistrzem w tej sztuce i jego dziaalnoci nie s przeszkodzone przez wzgldy moralne jakiego rodzaju. Naturalnie to bierze jego tylko krtki czas, by ponona wszystkich jego uczestnikw w tym

polu i kieruj ich z sceny dziaania. Zgodnie z ogln brutalnoci i chciwo jego natury, on przeksztaca ruch zwizku zawodowego w organizacj dla wiczenia fizycznej przemocy. Opr tych czyj zdrowy rozsdek dotychczas uratowa ich od poddawania do Jewish dyktatury teraz jest przeamany przez terroryzowanie. Sukces tego rodzaju dziaalnoci jest ogromny. Paralela z tym, .polityczne postpy organizacji. To obsuguje rk - w - rka z ruchem zwizku zawodowego, o tyle o ile drugim przygotowuje masy dla politycznej organizacji i nawet zmusza ich do tego. To jest te rdo, ktre dostarcza pienidzy, ktrych polityczne potrzeby organizacji, by trzyma jego ogromny aparat w dziaaniu. Organizacja zwizku zawodowego jest organem kontroli dla politycznej dziaalnoci jego czonkw i zapdza masy bat dla wszystkich wielkich politycznych demonstracji. W kocu to przerywa walczy o ekonomiczne zainteresowania ale umieszcza jego gwn bro, odmow, by kontynuowa prac - ktry bierze form strajku generalnego - w usuniciu politycznego ruchu. Za pomoc Press, ktrego zawartoci jest dostosowany do poziomu najbardziej niewiadomych czytelnikw, polityczny i organizacje zwizku zawodowego s dostarczeni z instrumentem, ktry przygotowuje najnisz warstw narodu dla kampanii bezwzgldnego zniszczenia. To nie jest rozwaona cz celu tego Press, by powdycha jego czytelnikw z ideaami, ktre mogyby pomc im podnie ich umysy ponad paskudnymi warunkami ich codziennych y; ale, przeciwnie, to strczy do ich najniszych instynktw. Midzy leniwy skonnymi i samolubnymi sekcjami mas ten rodzaj spekulacji okazuje si dochodowy. To jest ten Press przede wszystek, ktry kontynuuje fanatyczn kampani oszczerstwa, stara si zburzy wszystko, ktry mgby zosta rozwaony jako podstawa narodowej niepodlegoci i sabotowa wszystkie kulturalne wartoci jak rwnie, by zniszczy autonomi narodowego ekonomicznego systemu. To wymierza jego atak specjalnie przeciw wszystkim ludziom charakteru, ktry odmawia spa do linii z Jewish wysikami, by otrzyma kontrol przez pastwo albo, kto ukazuje si niebezpieczny do Jews zaledwie z powodu ich wyszej inteligencji. Dla w porzdku ponie wrogo Jew to nie jest konieczne, by pokaza jak otwart wrogo do jego. To jest cakiem dostateczne, jeli by rozwaony zdolny sprzeciwiania Jew jaki raz w przyszoci albo uywania jego zdolnoci i charakteru, by poprawi wadz i pozycj narodu, ktry Jew znajduje wrogi do siebie. Jewish instynkt, ktry nigdy nie zawodzi, gdzie te problemy s musiane, by zosta rozdany

z, chtnie rozeznaje si prawdziwa mentalno tych, ktrego Jew spotyka si w codziennym yciu; i te, ktre nie s bratni dusz z nim mog by pewne bycia spisany midzy jego wrogami. Odkd Jew nie jest przedmiotem agresji ale sam agresor, on rozwaa jako jego wrogowie nie tylko te, ktre atakuj jego ale te te, ktre mog by zdolne opierania jego. Sposb, ktry on zatrudnia, by rozbi ludzi tego rodzaju, ktry moe pokaza si przyzwoitych i pionowo, otwarte rodki oglnie nie s uyte w honorowym konflikcie, ale kamstwo i oszczerstwo. On zatrzyma si w niczym. Jego zupenie pode zachowanie tak przeraa, e naprawd nie moe zosta zaskoczony, jeli w wyobrani naszych ludzi Jew jest zobrazowany jako wcielenie Satan i symbolu za. Nieznajomo obszernych mas odnonie do wewntrznego charakteru Jew i braku instynktu i wgldu, e nasz pokaz klas wyszych, s troch powodw, ktre wyjaniaj jak to s tak tyle ludzi daj si nabiera atw zdobycz do systematycznej kampanii kamstwa, ktre Jew kontynuuje. Kiedy klasy wysze, z ich wrodzon tchrzliwoci, obracaj si od kogo, kogo Jew w ten sposb atakuje z kamstwami i oszczerstwem, zwykli ludzie s atwowierni wszystkich, czy z powodu ich nieznajomoci albo ich prostoty. Wadze rzdu zawijaj si w szacie ciszy, ale czciej oni przeladuj ofiary Jewish atakw w porzdku, by zatrzyma kampani w Jewish Press. Do gupiego umysu rzdowego urzdnika taka linia zachowania ukazuje si, by nalee do polityki przestrzegania wadzy pastwa i zachowywania porzdku publicznego. Stopniowo Marxist bro w rkach Jew staje si sta zmor do przyzwoitych ludzi. Czasami strach tego tkwi w mzgu albo way na nich jako pewnego rodzaju koszmaru. Ludzie zaczynaj zlc si przed tym straszliwym wrogiem i z ten staj si jego ofiarami. (k) ktrego Jewish dominacja w pastwie wydaje si teraz tak w peni ubezpieczy to nie tylko moe on teraz pozwl sobie, by nazwa si Jew jeszcze raz, ale on nawet uznaje swobodnie i otwarcie co co jego pomysy s na rasowych i politycznych pytaniach. Sekcja Jews wyznaje si cakiem otwarcie jako obcy ludzie, ale nawet tutaj jest inne kamstwo. Kiedy Zionists prbuj zrobi, e reszta wiata wierzy, e nowa narodowa wiadomo Jews bdzie zaspokajana przez ustanowienie Jewish State w Palestine, Jews tym samym zaadoptuj inny sposb, by oszuka prostego Gentile. Oni nie maj najdrobniejszego zamiaru budowania Jewish State w Palestine, tak jak y w tym. Co w czym oni naprawd d ma zaoy centraln organizacj dla ich midzynarodowego robicego szwindle i oszukujcego. Jako suwerenny State, to nie moe zosta

skontrolowane przez jakiego z innych States. Dlatego to moe serwowa jako schronienie dla oszustw, ktrzy zostali dowiedzia si i rwnoczenie wysoki poziom - szkoa dla treningu innych oszustw. Na znak ich rosncego zaoenia i sensu bezpieczestwa, pewnej sekcji ich otwarcie i bezczelnie proklamuj ich Jewish narodowo kiedy inna sekcja obudnie udawa si, e oni s German, French albo English zalenie od okolicznoci. Ich race zachowanie w ich relacjach z innymi ludmi pokazuje jak wyranie oni patrz w oczy ich dnia triumfu w bliskiej przyszoci. Czarnowosa Jewish modzie wyleguje si czeka na godziny pionowo, szatasko patrzc wciekle na i szpiegujc niepodejrzewajc dziewczyn, ktr on planuje uwie, faszujc jej krew i usuwajc j od piersi jej wasnych ludzi. Jew uywa kadych moliwych rodkw, by podkopa rasowe zaoenia podbity ludzi. W jego systematycznych wysikach, by zrujnowa dziewczyny i kobiety, ktre on stara si rozbi ostatnie bariery dyskryminacji midzy nim i innymi ludami. Jews byli odpowiedzialni za wprowadzanie murzynw w Rhineland, z ostatecznym pomysem uznawania dziecka za nielubnego biaego wycigu, ktry oni nienawidz i w ten sposb obniania jego kulturalnego i politycznego poziomu, eby Jew mgby dominowa. Dla tak dugiego jak ludzie pozostaj rasowo czysty i s wiadomi skarbu ich krwi, oni mog nigdy nie zosta pokonany przez Jew. Nigdy w tym wiecie moe Jew staj si mistrzem jakich ludzi oprcz uznany dziecko za nielubne ludzi. Wanie dlatego Jew systematycznie wysiek, by obniy rasow jako ludzi przez trwale faszowanie krwi osb, ktre wetuj sobie, e ludzie. W polu polityki on teraz zaczyna zastpi pomys demokracji przez wprowadzanie dyktatury proletariatu. W masach zorganizowanych pod Marxist sztandarami on znalaz bro, ktra robi, e to jest moliwe, poniewa jego, by zrzuci demokracj, tak jak podbi i rzdzi w dyktatorskiej modzie przez pomoc zwierzcej siy. On systematycznie pracuje w dwch drogach, by spowodowa t rewolucj. W ten sposb s ekonomiczni i polityczny kolejno. Pomoony przez midzynarodowe wpywy, on tworzy piercionek wrogw dookoa tych narodw, ktre udowodniy si zbyt silni dla jego w stawianiu czoa atakom od wewntrz. On chciaby zmusi ich do wojny i wtedy, jeli to powinno by konieczne do jego planw, on rozpostrze sztandary buntu nawet kiedy oddziay waciwie bd walczyy na przodzie. Ekonomicznie on powoduje zniszczenie pastwa przez systematyczn metod sabotowania spoecznych przedsiwzi, a te staj si tak kosztowny, e oni s wzici poza rkami pastwa i

wtedy s zoeni do kontroli Jewish finansw. Politycznie on pracuje, by wycofa si od pastwo jego rodki susbsistence, o tyle o ile on podkopuje zaoenia narodowego oporu i obrony, niszczy zaufanie, ktre ludzie maj w ich Government, ly przeszo i jego histori i pociga wszystko narodowe do rowka. Kulturalnie jego dziaalno polega na usuwaniu ustpw uwaane za niestosowne sztuki, literatury i teatru, trzymajc wyraenia narodowego sentymentu, by wzgardzi, przewracajcego wszystkie pojcia wzniosego i piknego, godnego i dobrego, w kocu pocigajc ludzi do poziomu jego wasnej niskiej mentalnoci. Religii on robi wymiewanie. Moralno i przyzwoito s opisane jako uczynione przestarzaym uprzedzenia i w ten sposb systematyczny atak jest zrobiony, by podkopa te ostatnie zaoenia, na ktrych narodowa istota musi odpocz, jeli nard ma walczy o jego istnienie w tym wiecie. (l) Now zaczyna wielk i kocow rewolucj. Skoro tylko Jew jest w posiadaniu wadzy politycznej nim upuszcza kilka zason, ktre dotychczas pomogy ukry jego cechy. Z demokratycznym Jew, Jew People, powstaje" Jew krwi", tyrana ludw. W trakcie kilka lat on usiuje eksterminowa wszystko te, ktre reprezentuj narodow inteligencj. I przez w ten sposb pozbawiajc ludy ich naturalnych intelektualnych liderw on pasuje na ich dla ich fatum jako niewolnicy pod trwaym despotyzmem. Rosja zaopatruje najstrasniejszy przykad takiego niewolnictwa. W tym kraju Jew zabi albo zagodzi trzydzieci miliony ludzi, w ataku dzikiego fanatyzmu i czciowo przez zatrudnienie nieludzkiej tortury. I on zrobi to, eby gang Jewish literati i finansowi bandyci powinny dominowa przez wielkich ludzi. Ale kocowa konsekwencja nie jest zaledwie, e ludzie gubi wszystk ich wolno pod dominacj Jews, ale, e w kocu te sam pasoyty znikaj. mier ofiary jest poszy za wkrtce albo pniej przez to z wampira. Jeli przejrzymy wszystkie przyczyny, ktre przyczyniy si, by spowodowa upadek German ludzi znajdziemy, e najgbsza i decydujcy przyczyna musi zosta przypisana do braku wgldu do rasowego problemu i specjalnie w niepowodzeniu, by rozpozna Jewish niebezpieczestwo. To byoby atwe wystarczajco, by znie klski wycierpiane na polu bitwy w August 1918. They nie byli niczym kiedy w porwnaniu z wojskowymi zwycistwami, ktrego nasz nard

osign. Nasz upadek nie by skutkiem tych klsk; ale zostalimy powaleni przez t si, ktra przygotowaa te klski przez systematycznie dziaajc dla kilka dekad, by zniszczy te polityczne instynkty i t moraln wytrzymao, ktr sama umoliwi ludzi, by walczy o jego istnienie i z ten pewne prawo, by zaistnie. Przez zaniedbywanie problemu zachowywania rasowych zaoe naszego narodowego ycia, stary Empire znis wyczne prawo, ktre upowania ludzi, by y z tej planety. Narody, ktre robi mieszace ich ludzi, albo pozwalaj ich ludzi zosta zamienione w mieszace, grzech przeciw Will Eternal Providence. I w ten sposb ich przewrt w rkach silniejszego oponenta nie moe zosta spojrzany na jako niewaciwy ale, przeciwnie, jako przywracanie sprawiedliwoci. Jeli ludzie odmawia mie si na bacznoci i przestrzec jakoci, z ktrymi to zostao obdarzone z natury i, ktry ich korzenie maj rasow krew, wtedy tacy ludzie nie ma adnego prawa, by poskary si przez strat jego ziemskiego istnienia. Wszystko na tej ziemi moe zosta zrobione do czego lepszego. Kada klska moe zosta zrobiona zaoenie przyszego zwycistwa. Kada przegrana wojna moe spni si przyczyn odycia. Kade nawiedzenie strapienia moe da nowy impet ludzkiej energii. I z kadym uciskiem te siy mog rozwin, ktrego spowodowa nowe w sprawie narodziny narodowej duszy - dostarczony zawsze, e rasowa krew jest trzymana czysty. Ale strata rasowej czystoci rozbije wewntrzne szczcie na zawsze. To degraduje ludzi przez wszystek czas, by przyj. I fizyczne i moralne konsekwencje mog nigdy nie zosta wytarta. Jeli ten unikalny problem by studiowany i bdzie w porwnaniu z innymi problemami ycia atwo rozpoznamy jak may ich znaczenie jest w porwnaniu z tym. Oni zupenie s ograniczeni do czasu; ale problem utrzymania albo straty czystoci rasowej krwi bdzie trwa tak dugo jak sam czowiek trwa. Wszystkie symptomy upadku, ktry zamanifestowa si ju w przedwojennych czasach mog zosta wytropiony do rasowego problemu. Czy zajmuje si pytaniami oglnego prawa, albo monstrualnych naroli w ekonomicznym yciu, zjawiskach, ktre wskazuj do kulturalnego upadku albo politycznej degeneracji, czy to by pytaniem wad w szkole - systemie albo zego wpywu, ktry Press wysila si przez doros populacj - zawsze i wszdzie te zjawiska w dnie s spowodowane przez brak rozwaania dla zainteresowa wycigu, do ktrego one's wasny nard naley, albo przez niepowodzenie, by

rozpozna niebezpieczestwo, ktre pochodzi z pozwalania obcego wycigu, by zaistnie w narodowe ciao. Wanie dlatego wszystkie prby w reformie, wszystkich instytucjach dla spoecznej ulgi, wszystkiego politycznego starajcego, wszystek rozwj gospodarczy i wszystek oczywisty wzrost w oglnym towarze wiedzy, zosta skazany, by by bezproduktywny jakich znaczcych skutkw. Nard, jak rwnie organizacja, ktra umoliwia to zaistnie - mianowicie, pastwo nie rozwija si w wewntrznej sile i stabilnoci, ale, przeciwnie, wyranie gubili ich witalno. Faszywa wietno Second Empire nie mogaby przebra wewntrznej saboci. I kada prba, by oywi to na nowo zawioda, poniewa gwny i wany problem zosta zostawiony poza rozwaaniem. To jest pomyka, by pomyle, e zwolennicy rnych partii politycznych, ktre sprboway doktorowi warunek German ludzi, albo nawet wszystkich ich liderw, byli li w si albo ma na myli niewaciwy. Ich dziaalno nawet w najlepszego wypadku zosta skazany, by zawie, zaledwie z powodu faktu, e oni nie widzieli niczego tylko symptomy naszej oglnej choroby i oni sprboway doktorowi symptomy kiedy oni przeoczyli prawdziw przyczyn choroby. Jeli robi metodyczne badanie linii, wzdu ktrych stary Empire rozwin si nic nie poradzi na widzie, po ostronej politycznej analizie, e proces wewntrznej degeneracji ju zacz si nawet wtedy kiedy zjednoczony Empire zosta utworzony i German nard zacz zrobi szybki zewntrzny postp. Oglna sytuacja spadaa, w zoliwoci oczywistego politycznego sukcesu i w zoliwoci powikszajcego ekonomicznego bogactwa. W wyborach do Reichstag rosncy numer Marxist gosw wskazywa, e wewntrzne zamanie i polityczny upadek wtedy szybko nadchodzili. Wszystkie zwycistwa tak zwany buruazyjnych przyj byy bezowocne, nie tylko, poniewa oni nie mogliby zapobiec numerycznego wzrostu w rosncej masie Marxist gosw, nawet kiedy buruazyjne przyjcia triumfoway w gosowaniach, ale gwnie, poniewa sami oni ju zostali zakaeni z zarazkami rozkadu. Chocia cakiem niewiadomy tego, buruazyjny wiat zosta zakaony od wewntrz z miertelnym wirusem Marxist pomysw. Fakt, e oni czasami otwarcie oparli si mia zosta wyjaniony przez konkurencyjny konflikt midzy ambitnymi politycznymi liderami, raczej ni przez przypisywanie to do jakiego sprzeciwu w zasadzie midzy przeciwnikami, ktrzy zostali okreleni, by walczy siebie nawzajem do gorzkiego koca. Podczas wszystkich tamtych lat tylko jeden protagonista walczy z mocn wytrwaoci. To by Jew. Gwiazda Dawida stale cofna si w przeszo jako wola do narodowej samoobrony

spada. Dlatego to nie bya staa narodowa falanga, e, si i z jego wasnym uczuciem solidarnoci, pogonionej do pola bitwy w August 1914. But to bya raczej manifestacja ostatniego migotania od instynktu narodowej samoobrony przeciw postpowi paraliu, z ktrego pacyfista i Marxist doktryna odgraali si naszym ludziom. Nawet w tamtych dniach kiedy przeznaczenia narodu byy w rwnowadze wewntrznym wrogiem nie zosta rozpoznany; dlatego wszystkie wysiki, by oprze si zewntrznego wroga zostay z pewnoci jest na prno. Przezorno nie przyznaa nagrody zwyciskiemu mieczowi, ale posza za wiecznym prawem karzcej sprawiedliwoci. Gbokie rozpoznanie wszystko tego byo rdo tych zasad i tendencji, ktre wdychaj nasz nowy ruch. Zostalimy przekonani, e tylko przez rozpoznajc, e takie prawdy mogyby zatrzymywa narodowy upadek w Germany i lee zaoenie granitu, na ktre pastwo mogoby znw zosta zbudowane, State, ktry nie byby kawaek obcego mechanizmu do naszych ludzi, utworzyo dla ekonomicznych celw i zainteresowa, ale organizm utworzy od duszy samych ludzi. RODZONY STAN W RODZONYM NARODZIE Rozdzia Twelve: Tutaj w zamknij si tomu, ktry I opisz pierwszy scen w postpie naszego ruchu i dadz krtki rachunek problemw, ktre musielimy zaj si z podczas tego okresu. W robic to, ktre I nie mam adnego zamiaru objaniania ideaw, ktre umiecilimy jako cel naszego ruchu; poniewa te ideay s tak wane w ich znaczeniu, e wystawa ich bdzie potrzebowaa cay tom. Dlatego I powic drugi tom tej ksiki do szczegowego przegldu zasad, ktre tworz program naszego ruchu i I bd usiowa pocign obraz czego co mamy na myli przez sowo " State". Kiedy I mwi " my" w tym zwizku I znacz zawrze wszystkie te setki tysicy, ktry ma zasadniczo t sam tsknot, chocia w indywidualnych przypadkach oni nie mog znale odpowiednich sw, by opisa wizj, ktra unosi si przed ich oczami. To jest charakterystyczna cecha wszystkich wielkich reform, e w pocztku jest tylko jeden pojedynczy protagonista, by podej w imieniu kilka milionw ludzi. Kocowy cel wielkiej poprawy czsto by przedmiotem gbokiej tsknoty ze strony setek tysicy dla wiele wiekw przed, do w kocu jeden midzy nimi podchodzi jako herold, by ogosi wol tego mnstwa i sta si chorym starej tsknoty,

ktr on teraz zaprowadza realizacji w nowym pomyle. Fakt, e miliony naszych ludzi tskni w gbi serca dla radykalnej zmiany w naszych obecnych warunkach jest udowodniony przez gbokie niezadowolenie, ktre istnieje midzy nimi. To uczucie jest zamanifestowane w tysicu drogach. Jaki wyraa to w formie zniechcania i rozpacza. Inni pokazuj to w oburzeniu i gniewaj i oburzenie. Midzy jakim gbokie niezadowolenie wywouje nastawienie obojtnoci, kiedy to popdza innych do gwatownych manifestacji gniewu. Inny znak tego uczucia moe zosta widziany z jednej strony w nastawieniu tych, ktry stroni od gosowania w wybory i, na inny, w duych numerach tych brany stron fanatycznych ekstremistw lewego skrzyda. Do tych schykowych ludzi nasz mody ruch musia odwoa si przede wszystkim. To nie zostao znaczone, by by organizacj dla zadowolonych i zadowolonych ludzi, ale zostao znaczone, by zebra si w wszystko tych, ktre cierpiay na gboki niepokj i mogoby nie znale adnego pokoju, tych, ktre byy nieszczliwe i niezadowolone. To nie zostao znaczone, by popyn na powierzchni narodu ale raczej pchn jego korzenie gbokie midzy masami. Spojrzany w od czysto politycznego punktu widzenia, sytuacja w 1918 bya jak nastpuje: Nard zosta porwany do dwch czci. Jedna cz, ktra bya okoo daleko mniejsza dwch, zawara intelektualne klasy narodu, z ktrego wszystko, co te zatrudniy w fizycznej pracy zostao wyczone. Na powierzchni te intelektualne klasy ukazay si, by by narodowy skonna, ale to sowo nie znaczyo niW innego do ich oprcz bardzo niewyranego i sabego pojcia obowizku, by co czym oni nazwali zainteresowa pastwa obroni, ktre pastwo w zwrocie wydawao si identyczny z tymi z dynastycznego reimu. Ta klasa sprbowaa obroni jego pomysy i osign swj cel przez kontynuowanie walk za pomoc intelektualnych broni, ktre mogyby zosta uyta tylko tutaj i tam i, ktry tylko pobieny skutek przeciw brutalnym miarom zatrudni przez przeciwnikw, wobec ktrej twarzy intelektualne bronie byy ich bardzo natur ograniczaj zawie. Z jednym gwatownym uderzeniem klasa, ktra dotychczas rzdzia teraz zostaa uderzona. To zadrao z strachem i przyjo, e kade upokorzenie narzucio si na tym przez bezlitosnego zwycizc. Ponad przeciw tej klasie stawanej obszerne masy pracownikw fizycznych, ktrzy zostali zorganizowani w ruchach z mniej wicej radykalnie Marxist tendencj. Te zorganizowane masy mocno zostay okrelone, by rozbi jaki rodzaj intelektualnego oporu przez uycie zwierzcej

siy. Oni nie mieli adnych nacjonalistycznych tendencji w ogle i umylnie wyrzekli si pomys rozwijania zainteresowa narodu jako taki. Przeciwnie , oni wypromowali zainteresowania obcego napastnika. Numerycznnie ta klasa obja wikszo populacji i, co jest waniejsze, zawarty wszystkie te elementy narodu bez czyjej kolaboracji narodowe odycie byo nie tylko praktyczn niemoliwoci ale byo nawet niepojte. Dla ju w 1918 jednej rzeczy musianej wyranie zosta rozpoznany; mianowicie, e adne odycie German narodu nie mogoby mie miejsce, a po pierwsze przywrcilimy nasz narodow si, by stawa wobec zewntrznego wiata. W tym celu rce nie s wstpn koniecznoci, chocia nasi buruazyjni " mowie stanu" zawsze gadali gupoty o tym bdcym tak; co byo poszukiwane by sia woli. O jednym razie German ludzie mieli wicej ni dostateczne wojskowe uzbrojenie. A jednak oni nie byli zdolni, by broni ich wolno, poniewa oni brakowali si, ktrej siy wynika z instynktu narodowej samoobrony i woli, by trzyma si one's wasnego. Najlepsze uzbrojenie jest tylko martwym i bezwartociowym materiaem tak dugo jak duch brakuje, ktrego robi, e ludzie s skonni i okrela pomc si takich broni. zostay oddane bezbronny nie, poniewa ona nie posiadaa rk, ale, poniewa ona nie posiadaa woli, by trzyma jej rce dla utrzymania jej ludzi. Dzisiaj nasi Left - skrzydo politycy szczeglnie stale nalegaj, e ich tchrzliwy wizany w gwki i sualczy polityk zagraniczny koniecznie jest skutkiem rozbrojenia Germany, podczas gdy prawda jest, e to jest polityka zdrajcw. Do wszystkiego tego rodzaju rozmowy odpowied powinna by: aden, przeciwiestwo jest prawd. Twoje dziaanie w oddawaniu rce zostao dyktowane przez twoj anty - narodow i zbrodnicz polityk opuszczania zainteresowa narodu. I teraz prbujesz zrobi, e ludzie sdz, e twj marny jczenie jest zasadniczo z powodu faktu, e nie masz adnych rk. Tylko jak wszystko jeszcze w twoim zachowaniu, to s kamstwo i faszowanie prawdziwego powodu. Ale politycy Right zasuguj dokadnie ten sam wyrzut. To byo przez ich marne tchrzostwo, e ci zbje Jews, ktrzy weszli do wadzy w 1918 byli w stanie si, by rabowa nard jego rk. Konserwatywni politycy maj ani prawo ani rozumowa na ich stronie kiedy oni przemawiaj do rozbrojenia jako przyczyna, ktra zmusia ich, by zaadoptowa polityk rozwagi ( to znaczy, tchrzostwo). Tutaj, znw, przeciwiestwo jest prawd. Rozbrojenie jest skutkiem ich braku ducha. Dlatego problem przywracania wadzy Germany nie jest pytaniem jak moemy

wyprodukowa rce ale raczej pytanie z jak moemy wyprodukowa tego ducha, ktry umoliwia ludzi, by nosi broni. Raz ten duch zwycia midzy ludmi wtedy to znajdzie tysic drg, kady, z ktrych zaprowadza do koniecznego uzbrojenia. Ale tchrz nie bdzie strzela nawet pojedynczego strzau kiedy zaatakowanego, chocia on bdzie mg zosta zbrojony z dziesiciu pistoletami. Dla jego oni s mniej wartoci ni tarnina w rkach czowieka odwagi. Problem przywracania wadzy politycznej naszego narodu jest przede wszystkim problem przywracania instynktu narodowej samoobrony, dla jeli aden inny powd ni, e kady przygotowawczy krok w polityku zagranicznym i kadym obcym orzeczeniu na wartoci State zosta udowodniony przez dowiadczenie, by zosta oparty nie na materialnej wielkoci uzbrojenia taki State moe posiada ale raczej na moralnej pojemnoci dla oporu, ktry taki State ma albo jest sdzony, by mie. Pytanie, czy albo nie nard by podany jako sojusznik tyle nie jest okrelony przez bezwadn mas rk, ktre to ma pod rk ale przez oczywist obecno silnej woli do narodowej samoobrony i bohaterskiej odwagi, ktra bdzie walczya przez do ostatniego oddechu. Poniewa przymierze nie jest zrobione midzy rkami ale midzy ludmi. British nard dlatego bdzie rozwaony jako wartociowy sojusznik w wiecie tak dugo jak to moe zosta policzone na pokaza t brutalno i upr w jego rzdach, jak rwnie w duchu obszernych mas, ktre masy umoliwia to nie zwycistwu jak walk, e to raz wchodzi na, obojtnie jak dugo taka walka moe trwa, albo jednake wielka ofiara, ktra moe by konieczna albo jakikolwiek sposb ten jest musiana, by zosta zatrudniona; i to wszystko, chocia faktyczne wojskowe wyposaenie pod rk moe by zupenie nieodpowiednie kiedy w porwnaniu z tym z innych narodw. Raz to jest zrozumiane, e przywracanie Germany jest pytaniem ponownego przebudzenia wola do politycznej samoobrony bdziemy widzieli cakiem wyranie, e to nie wystarczy, by pozyska sobie te elementy, ktre s ju narodowy maj przeciwko ale, e umylnie anty narodowe masy musz zosta przemieniona, by uwierzy w narodowe ideay. Mody ruch, ktry dy do przywracania German State z pene suwerenne wadze dlatego bdzie musia zrobi zadanie pozyskiwania sobie obszerne masy specjalnego celu jego planu kampanii. Nasza tak zwany" narodowa buruazja" s tak aonie lecy na wznak, oglnie rozmawiajc i ich narodowy duch ukazuje si tak saby, e moemy czu si pewny oni nie zaoferuj adnego powanego oporu przeciw energiczny narodowy obcy - albo polityk wewntrzny. Chocia ograniczona German buruazja powinna podtrzyma bierny opr kiedy

godzina oswobodzenia jest pod rk, jako oni zrobili czas Bismarck, nami nigdy nie bd musieli ba si jakiego aktywnego oporu na ich czci, z powodu ich rozpoznanego przysowiowego tchrzostwa. To jest cakiem rne z masami naszej populacji, ktra jest moczona z pomysami internacjonalizmu. Przez pierwotn szorstko ich natur oni s rozmieszczeni, by przyj wygaszanie kazania przemocy, kiedy rwnoczenie ich Jewish liderzy s brutalniejsi i bezwzgldny. Oni zgniot jak prb w German oywieniu, tylko, poniewa oni rozbili German Army przez uderzanie w tym od stawa dba. Przede wszystek , te zorganizowane masy uyj ich numerycznej wikszoci w tym Parliamentarian State nie tylko, by przeszkodzi jakiego narodowego polityka zagranicznego, ale te powstrzyma Germany od przywracania jej wadzy politycznej i z ten jej presti za granic. W ten sposb ona staje si wyczony od szeregw podanych sojusznikw. Poniewa to my siebie sami, kto s wiadomymi niepenosprawnoci, ktra jest skutkiem istnienia pietnacie milion Marxists, demokratw, pacyfistw i zwolennikw centrum, w naszym rodku, ale obce narody te rozpoznaj ten wewntrzny ciar, ktry musimy nosi i bior to do ich oblicze kiedy oceniajcych warto moliwego przymierza z nami. Nikt nie zayczyby utworzy przymierze z State, gdzie aktywna porcja populacji co najmniej biernie jest sprzeciwiona jakiemu stanowczemu politykowi zagranicznemu. Sytuacja jest zrobiona nadal gorzej z powodu faktu, e liderzy tych przyj, ktre byy odpowiedzialne za narodow zdrad s gotowi, by sprzeciwi si jakiemu i kadej prbie w oywieniu, po prostu, poniewa oni chc zachowa pozycje, ktre oni teraz trzymaj. Zgodnie z prawem , ktry rzdz ludzk histori to jest niepojte, e German ludzie mogliby streci miejsce, ktre oni dawniej trzymali bez odwzajemniania na tych, ktre byy zarwno przyczyna i okazja upadku, ktry wczy ruin naszego State. Przed siedzib sdu potomnoci November 1918 nie bdzie dotyczony jako prosta rebelia ale jako zdrada stanu przeciw krajowi. Dlatego to nie jest moliwe, by myle o przywracaniu German suwerennoci i niezalenoci politycznej bez rwnoczenie rekonstruowanie zjednoczonego przodu w nard, przez pokojow zamian popularnej woli. Spojrzany w od punktu widzenia praktycznych sposobw, to wydaje si absurdalny, by myle o uwalnianiu Germany od obca niewola tak dugo jak masy ludzi nie s skonny, by poprze taki idea wolnoci. Po ostronie rozwaeniu tego problemu z czysto wojskowym punktem, kady widzenia i szczeglnie kady oficer, uzgodni, e wojna nie moe zosta

potoczona przeciw zewntrznemu wrogowi przez bataliony studentw; ale to, razem z mzgami narodu, fizyczna sia narodu jest te konieczna. Ponadto to musi zosta zapamitane, e nard byby zrabowany jego niezastpionych majtkw przez narodow obron, w ktrej tylko intelektualne okrgi, jako oni s zawoani, zostay byy zarczone. Modzi German intelektualici, ktrzy doczyli do ochotniczych pukw i spadli si na pole bitwy Flanders w jesieni 1914 gorzko zostali zatsknieni za pniej. Oni byli najdroszym skarbem, ktry nard posiada i ich strata nie moga zosta osignita sukces w trakcie wojny. I to jest nie tylko walka si, ktry nie mgby zosta potoczony, jeli robocze masy narodu nie doczyy do batalionw burzy, ale konieczne techniczne przygotowania nie mogyby zosta zrobione bez zjednoczony chce i wsplny przd w samym narodzie. Nasz nard, ktry musi zaistnie rozbrojony, pod tysicem oczami wyznaczony przez Versailles Peace Treaty, nie moe zrobi jakich technicznych przygotowa dla poprawy jego wolnoci i ludzkiej niepodlegoci, a caa armia szpiegw zatrudnia w kraju jest ograniczony do tych mao, ktry czyja wrodzona podo zaprowadziaby ich, by co i wszystko zdradzi dla przysowiowych trzydzieci kawakw srebra. Ale moemy zaj si takimi ludmi. Miliony, jednake, kto jest sprzeciwiony kademu rodzajowi narodowego oywienia po prostu z powodu ich politycznych opinii, tworz nieprzezwycion przeszkod. Co najmniej przeszkoda pozostanie nieprzezwyciony tak dugo jak przyczyna ich sprzeciwu, ktry jest midzynarodowy Marxism, nie pokonuj i jego nauczania wygnay z zarwno ich serc i gw. Z jakichkolwiek punktem moemy przeegzaminowa moliwo odzyskiwania naszej niepodlegoci jako State i ludzie widzenia, czy rozwaamy problem od punktu widzenia technicznej remilitaryzacji albo od tego z faktycznej samej walki, konieczny - warunek zawsze pozostaje tym samym. To - wymagany jest, e obszerne masy ludzi musz po pierwsze zosta wygrana, by przyj zasad naszej narodowej niepodlegoci. Jeli nie odzyskujemy naszej zewntrznej wolnoci kady wystpi naprzd w domowej woli reformy w najlepszego wypadku by powikszeniem si naszych mocy produkcyjnych dla korzyci tych narodw to uwaa nas za koloni, by zosta wykorzystany. Nadwyka dawaa plony przez jak tak zwany popraw tylko poszliby do rk naszych midzynarodowych kontrolerw i jaka spoeczna poprawa zrobiaby w najlepszym wzrocie produkt naszej pracy na korzy tych ludzi. aden kulturalny postp nie moe zosta zrobiony przez German nard, poniewa taki postp zbyt duo jest zwizany z niezalenoci polityczn i godnoci ludzi.

Dlatego, poniewa moemy znale zadowalajce rozwizanie dla problemu przyszoci Germany tylko przez pozyskiwanie sobie obszerne masy naszych ludzi dla poparcia narodowego pomysu, ta praca edukacji musi zosta rozwaona najwysze i najwaniejsze zadanie, by zosta dokonany przez ruch, ktry nie stara si zaledwie zaspokaja potrzeb momentu ale rozwaa si ograniczy przeegzaminowa w wietle przyszych skutkw wszystko, e, co to decyduje si zrobi albo powstrzymywa si od robienia. Tak wczesny jak 1919 zostalimy przekonani, e upastwowienie mas bdzie musiao utworzy pierwszego i nadrzdny cel nowego ruchu. Od taktycznego punktu widzenia, ta decyzja pooya pewny numer zobowiza na naszych ramionach. (1) No spoeczna ofiara mogaby zosta rozwaona zbyt wielki w tym wysiku, by pozyska sobie masy dla narodowego oywienia. W polu narodowej ekonomii, jakiekolwiek ustpstwa s przyznane dzisiaj do pracownikw s bez znaczenia kiedy w porwnaniu z korzyci, by zosta zebrany przez cay nard, jeli takie ustpstwa przyczyniaj si, by przynie masy z powrotem ludzi jeszcze raz do piersi ich wasnego narodu. Nic tylko ubstwo i shortsightedness, ktry s cechy te niestety s jedyny midzy naszymi pracodawcami, mgby powstrzyma ludzi od rozpoznawania, e w dugim biegu adna ekonomiczna poprawa i dlatego aden wzrost w dochodach s moliwy, chyba, e wewntrzna solidarno by przywrcony midzy wielk iloci ludzi, ktrzy wymylaj nasz nard. Jeli German zwizki zawodowe obroniy zainteresowania klas pracowanych bezkompromisowo podczas War; jeli nawet podczas War oni uyli broni strajku, by zmusi przemysowcw - kto by chciwy dla wyszych dywidend - przyzna dania pracownikw dla zwizki zadziaay; jeli rwnoczenie oni stali si w gr jak dobrzy Germans dla obrony narodu tak dzielnie co do ich wasnych da i, jeli oni dali do ich kraju jaki by ich kraj jest naleno wtedy War nigdy nie byby zaginity. Jak miesznie znikomy zrobiby wszystko i nawet najwiksze, ekonomiczny ustpstwo by w twarzy olbrzymiego znaczenia takiego zwycistwa. Dla ruchu, ktry przywrciby German pracownika do German ludzi to jest dlatego cakowicie konieczne, by zrozumie wyranie, e ekonomiczne ofiary musz zosta rozwaona wiato w takich przypadkach, dostarczonych oczywicie, e oni nie id dugoci naraania niepodlegoci i stabilnoci narodowego ekonomicznego systemu. (2) ktrego edukacja mas wzdu narodowych linii moe zosta przeprowadzona tylko

porednio, przez ulepszanie ich spoecznych warunkw; dla tylko przez taki proces moe warunki gospodarcze zosta utworzony, ktry umoliwia kadego, by uczestniczy w kulturalnym yciu narodu. (3) upastwowienie obszernych mas moe nigdy nie zosta osignite przez prodki - to znaczy, przez sabo naleganie na co jest zawoany obiektywna strona pytania - ale tylko do bezwzgldnego i oddanego nalegania na jednym celu, ktry musi zosta osignity. Ten sposb, e ludzie nie mog zosta zrobiony " obywatela" wedug znaczenia by zwizanym do tego sowa przez naszego buruazyjnego dzisiaj klasy - to znaczy, nacjonalizm z wielu rezerwacjami - ale narodowy w gwatownym i ekstremalnym sensie. Trucizna moe zosta pokonana tylko przez lad - trucizn i tylko supinum buruazyjny umys mgby myle, e krlestwo niebieskie moe zosta osignite przez kompromis. Obszerne masy narodu nie s powetowane sobie profesorw i dyplomatw. Odkd te masy maj tylko biednego znajomego z abstrakcyjnymi pomysami, ich reakcje le wicej w domenie uczu, gdzie korzenie ich pozytywnego jak rwnie ich przeczce nastawienia s wszczepione. Oni s podatni tylko do manifestacji siy, ktra przychodzi zdecydowanie albo z pozytywnej albo przeczcej strony, ale oni nie s nigdy podatni do jakiego niezdecydowanego nastawienia, ktre dry midzy jednym biegunem i innym. Emocjonalne ziemie ich nastawienia zaopatruj powd dla ich nadzwyczajnej stabilnoci. To jest zawsze trudniejsze, by walczy szczliwie przeciw Faith ni przeciw wiedzy. Mio jest mniej tematem, by zmieni si ni szacunek. Nienawi wicej trwa ni zwyka niech. I sia napdzajca, ktra spowodowaa olbrzymi rewolucje na tej ziemi nigdy nie bya ciaem naukowego nauczania, ktre zyskao wadz przez masy, ale zawsze oddanie, ktre powdychao ich i czsto pewnego rodzaju histerii, ktra popdzia ich do dziaania. Ktokolwiek yczy pozyska sobie masy musi zna klucz, ktry otworzy drzwi do ich serc. To nie jest obiektywno, ktra jest sabe nastawienie, ale zdecydowany chce, cofnity sia, kiedy konieczna. (4) ktrego dusza mas moe zosta wygrana tylko, jeli te, ktre zaprowadzaj ruch dla tego celu s okrelone nie zaledwie przenosi pozytywn walk o ich wasne cele ale te jest okrelony, by zniszczy wroga, ktry sprzeciwia si im. Kiedy oni widz bezkompromisowy szturm przeciw przeciwnikowi, ktrego ludzie o kadym czasie wzili temu jako dowd, ktry prawo jest na boku aktywnego agresora; ale, jeli

agresor bdzie powinien pj tylko poowiczny i nie zdoa pcha si do domu jego sukcesu przez kierowanie jego oponenta cakowicie z sceny dziaania, ludzie bd uwaali to za znak, e agresor jest niepewny sprawiedliwoci jego wasnej przyczyny i jego poowiczna polityka moe nawet by uznaniem, e jego przyczyna jest niesprawiedliwa. Masy s ale cz samego Nature. Ich uczucie jest takie, e oni nie mog zrozumie wzajemnego rki - shakings midzy ludmi, ktrzy s zadeklarowani wrogowie. Ich yczenie ma widzie, jak silniejsza strona wygrywa i sabszy uderzy albo podda bezwarunkowo do woli silniejszego. Upastwowienie mas moe szczliwie zosta osignite tylko, jeli, w pozytywnej walce , bym wygra dusz ludzi, te, ktre rozcigny midzynarodow trucizn midzy nimi s eksterminowane. (5) ktry All wielkie problemy naszego razu s problemami momentu i s tylko skutki pewnych okrelonych przyczyn. I midzy wszystkim tym jest tylko jeden, e to ma gboko przyczynowe znaczenie. To jest problem zachowywania czystego rasowego towaru midzy ludmi. Ludzki wigor albo upadek zaley od krwi. Narody, ktre nie s wiadome znaczenia ich rasowego towaru, albo, ktry zaniedbuje zachowa to, s jak ludzie, ktrzy sprbowaliby wyksztaci mopsa, by zrobi prac charta, rozumiejc, e ani szybko charta ani podrabiajce wydziay pudla s wrodzone jakoci, ktre nie mog zosta wywiercona do jednego albo innego przez jak form treningu. Ludzie, ktrych to nie zdoa zachowa, ktrzy czysto jego rasowej krwi tym samym niszczy jedno duszy narodu w wszystkich jego manifestacjach. Zdezintegrowany narodowy charakter jest nieuniknion konsekwencj procesu dezintegracji w krwi. I zmiana, ktra ma miejsce w duchowych i twrczych wydziaach ludzi jest tylko skutkiem zmiany, ktra zmodyfikowaa jego rasow substancj. Jeli mamy uwolni German ludzi od wszystkich tych brakw i drg gry, ktra nie wynikaj z ich oryginalnego charakteru, musimy po pierwsze pozby si tych obcych zarazkw w narodowym ciele, ktre s przyczyna jego brakw i faszywych drg. German nard nigdy nie oywi si dopki rasowy problem nie bdzie nie wzity do rachunku i nie bdzie nie rozdany z. Rasowy problem zaopatruje klucz nie tylko do zrozumienia ludzkiej historii ale te do zrozumienia kadego rodzaju ludzkiej kultury. (6) By wcielanie w narodowej spoecznoci mas naszych ludzi, ktrzy teraz s w midzynarodowym obozie my tym samym nie znaczy wyrzec si zasady, e zainteresowania

rnych handli i profesje musz zosta ochroniona. Rozbiene zainteresowania w rnych gaziach pracy i w handlach i profesje nie s te sam jako podzia midzy rnymi klasami, ale raczej cecha waciwa w ekonomicznej sytuacji. Zawodowe grupowanie nie brzczy bynajmniej z pomysem narodowej spoecznoci, dla ten sposb narodowej jednoci pod wzgldem wszystkich tych problemw, ktre oddziauj na ycie narodu jako taki. Aby wcieli w narodowej spoecznoci, albo po prostu pastwo, warstwa ludzi, ktrzy ludzie teraz utworzy klas spoeczn, e pozycja wyszych klas nie nie jest wolno nie by obniony ale, e klas niszych musi zosta podnoszony. Klasa, ktra przenosi ten proces nie jest nigdy wysz klas ale raczej niszy, ktry walczy dla rwnouprawnienie. Buruazja dzisiaj nie zostaa wcielona w pastwie przez miary postanowione przez feudaln szlachetno ale tylko przez jego wasn energi i przywdztwo, ktre wyniko z jego wasnych szeregw. German pracownik nie moe zosta podnoszony od jego obecnej pozycji i jest wcielony w German ludzie - spoecznoci za pomoc witoszkowatych spotka, gdzie ludzie mwi o braterstwie ludzi, ale raczej przez systematyczn popraw w spoecznym i kulturalnym yciu pracownika do ziejcej otchani midzy nim i inne klasy mog zosta napeniona. Ruch, ktry ma to dla jego celu musi sprbowa zrekrutowa jego zwolennikw gwnie od szeregw klasy pracujcej. To musi zawrze czonkw intelektualnych klas tylko ale tacy czonkowie susznie zrozumieli i przyjli bez zastrzee idea, do ktrego ruch stara si. Ten proces transformacji i zjazd nie mog zosta uzupeniony w dziesiciu albo dwudziestu latach. To wemie kilka pokole, poniewa historia takich ruchw bya widoczn. Najtrudniejsza przeszkoda do zjazdu naszego wspczesnego pracownika w narodowej ludzie - spoecznoci nie skada si tyle na gorcego uczynku, e on walczy o zainteresowania jego faceta - pracownikw, ale raczej w midzynarodowych pomysach, z ktrymi on jest moczony i, ktrzy s ich natury w niezgodzie z pomysami narodowoci i ojczyzny. To wrogie nastawienie do narodu i ojczyzna zostay wpojone przez liderw klasy pracujcej. Jeli oni zostaliby powdychani przez zasad oddania do narodu w wszystkich, e zainteresowaniach jego polityczny i opieka spoeczna, zwizki zawodowe zrobiyby te milionom pracownikw wartociowy czonkw narodowej spoecznoci, bez tym samym oddziaywania na ich wasna staa walka o ich ekonomiczne dania. Ruch, ktry szczerze wysiki, by przynie German pracownika z powrotem do jego ludu spoecznoci i uratuj jego od szalestwa internacjonalizmu, musi potoczy energiczn kampani

przeciw pewnym pojciom, ktre s przewaajce midzy przemysowcami. Jedno z tych poj jest to wedug pojcia ludu - spoecznoci, pracownik jest zobowizany, by podda wszystkie jego ekonomiczne prawa do pracodawcy i, dalej, e pracownicy weszli do konfliktu z ludem spoecznoci, jeli oni powinni usiowa obroni ich wasnego tylko i ywotne interesy. Te, ktre prbuj propagowa takie pojcie s umylni kamcy. Pomys ludu - spoecznoci nie narzuca jakich zobowiza jednej stronie tej nie jest narzucony na inny. Pracownik na pewno co co jest w przeciwiestwie do ducha ludu - spoecznoci robi, jeli on dziaa cakowicie z wasnej inicjatywy i kadzie wyolbrzymiony dania bez uwzgldniania wsplne dobro albo utrzymanie narodowej ekonomicznej struktury. Ale przemysowiec te dziaa przeciw duchowi ludu - spoecznoci, jeli on zaadoptuje nieludzkie metody eksploatacji wykorzystanie i le uywa roboczych si narodu, by zrobi miliony niesprawiedliwie dla siebie od potu pracownikw. On nie ma adnego prawa, by nazwa si " obywatelem" i adnym prawem, by powiedzie ludu - spoecznoci, poniewa on jest tylko pozbawionym skrupuw egoist, ktry posieje nasiona spoecznego niezadowolenia i prowokuje ducha konfliktu, ktry konflikt wkrtce albo pniej musi by szkodliwy do zainteresowa kraju. Zbiornik, od ktry mody ruch musi narysowa jego czonkw bdzie przede wszystkim by roboczymi masami. Te masy musz zosta dostarczona od uciskw midzynarodowej manii. Ich spoeczne strapienie musi zosta wyeliminowane. Oni musz zosta podnoszony ponad ich obecnym kulturalnym poziomem, ktry jest opakany i s przeksztaceni do stanowczego i wartociowego czynnika w ludzie - spoecznoci, powdychanej przez narodowe pomysy i narodowy sentyment. Jeli midzy tymi intelektualnymi okrgami, ktre s nacjonalistyczne w ich ludziach widoku moe zosta znaleziony, kto prawdziwie kocha ludzi i czeka z niecierpliwoci niecierpliwie do przyszoci Germany i rwnoczenie ma wydaj dwik ucisk znaczenia walki, ktrej cel ma pozyska sobie dusz mas, tacy ludzie s serdecznie mile widziany w szeregach naszego ruchu, poniewa oni mog serwowa jako wartociowa intelektualna sia w pracy, ktra jest musiana, by zosta zrobiona. Ale ten ruch moe nigdy nie dy do rekrutowania jego czonkostwa od bezmylne stado buruazyjnych wyborcw. Jeli to zrobioby tak ruch byby obarczony z mas ludzi, ktrych caa mentalno tylko pomogliby sparaliowa wysiek naszej kampanii, by wygra mas ludzi. Teoretycznie to moe by bardzo wietnie, by powiedzie, e obszerne masy powinny zosta wpynita przez poczone przywdztwo wyszego i niszego

spoecznego strata w ramach jednego ruchu; ale, pomimo tego wszystkiego, fakt pozostaje, e, chocia to moe by moliwe, by wykona psychologiczny wpyw na buruazyjnych klasach i pobudzi jaki entuzjazm albo nawet przebudzony jakie zrozumienie midzy nimi przez nasze publiczne demonstracje, ich tradycyjne cechy nie mog zosta zmieniona. Inaczej mwic , nie moglibymy wyeliminowa od buruazyjnych klas nieskutecznoci i leniwoci, ktr s cz tradycji, ktra rozwina si przez wieki. Rnica midzy kulturalnymi poziomami dwch grup i midzy ich poszczeglnymi nastawieniami do spoeczny - ekonomicznych pyta jest nadal tak wielki, e to wyczyo zawad do ruchu moment pierwszy entuzjazm pobudzio przez nasze demonstracje uciszone. W kocu, to nie jest cz naszego programu, by przeksztaci nacjonalistyczny sam obz, ale raczej pozyska sobie te, ktre s anty - narodowe w ich widoku. To jest z tego punktu widzenia, e strategia caego ruchu musi w kocu zosta zdecydowana. (7) This jednostronne ale odpowiednio jasne i okrelone nastawienie musi zosta zamanifestowane w propagandzie ruchu; i, z drugiej strony, to jest cakowicie konieczne, by zrobi sama propaganda, e jest efektywna. Jeli propaganda ma przydawa si ruchowi to musi zosta zwrcony do do jednej strony samej; poniewa, jeli to bdzie powinno zmieni kierunek jego odwoania si to nie jest zrozumiane w jednym obozie albo moe zosta odrzucone przez innego, jako zaledwie naleganie na oczywistego i truizmy uninteresting; dla intelektualnego treningu dwch obozw, ktre przychodz do zakwestionowania tutaj by bardzo rny. Nawet sposb, w ktry co jest bye obecnym i ton, w ktry szczeglne szczegy s podkrelone nie mog mie tego samego skutku w tym dwch strata, ktrzy nale kolejno do przeciwnych skrajnoci spoecznej struktury. Jeli propaganda powinna powstrzyma si od uywajc pierwotne formy wyraenia, ktre to nie przemwi do sentymentw mas. Jeli, z drugiej strony, to dostosowuje si do przyblionych sentymentw mas w jego sowach i gestykuluje intelektualne okrgi bd przeciwne do tego z powodu jego szorstkoci i wulgarnoci. Midzy stu ludmi, ktrzy odwiedzaj si oratorzy tam s ledwo dziesiciu, ktry s zdolne o rozmawianiu z skutkiem przed widowni zamiataczy ulic, lusarzy i robotnikw ziemnych, etc., dzisiaj i objaniaj ten sam temat z rwnym dniem jutrzejszym skutku przed widowni profesorw uniwersyteckich i studentw. Midzy tysicem publicznymi mwcami moe by tylko, ktry moe rozmawia przed zoon widowni lusarzy i profesorw w tej

samej sali w takiej drodze, e jego stwierdzenia mog w peni zosta objte przez kad grup kiedy rwnoczenie on skutecznie wpywa zarwno i obudzi entuzjazm, na jednej stronie jak rwnie na inny, do serdecznego aplauzu. Ale to musi zosta zapamitane, e w wikszoci wypadkw nawet najpikniejszy pomys ucieleni w wzniosej teorii moe zosta przyniesiony do domu do spoeczestwa tylko przez rodek mniejszych umysw. Rzecz, ktra ma znaczenie tutaj nie jest wizj geniusza, ktry utworzy wielki pomys ale raczej sukces, ktrym jego apostoowie osigaj w ksztatujcym wyraenie tego pomysu, tak jak przekona to o umysach mas. Spoeczny Democracy i cay Marxist ruch szczeglnie zostali zakwalifikowani, by przycign wielkie masy narodu, z powodu jednolitoci spoeczestwa, do ktrego spoeczestwa oni zwrcili si do ich odwoanie si. Ograniczony i wsze ich pomysy i argumenty, atwiejszy to byo dla mas, by chwyci i asymilowa ich; dla tych pomysw i argumenty by zdrowe zostay dostosowane do niski poziom inteligencji. Te rozwaania zaprowadziy nowy ruch, by zaadoptowa jasn i prost lini polityki, ktra bya jak nastpuje: W jego wiadomoci jak rwnie w jego formach wyraenia propaganda musi zosta nie przestaa by uczciwy wobec inteligencji mas i jego warto musi zosta zmierzona tylko przez faktyczny sukces, ktry to osiga. Na publicznym spotkaniu, gdzie wielkie masy s zebrane razem najlepszym mwc nie jest jego sposb zbliania si do tematu jest pokrewny do ducha tych intelektualistw, ktrzy mog zdarzy si, by by obecnym, ale mwca, ktry wie jak wygra serca mas. Wyksztacony czowiek, ktry jest obecnym i, kto krytykuje adres, poniewa on rozwaa to, by by na intelektualnym samolocie, ktry jest zbyt niski, chocia sam on wiadczy jego skutek na niszych intelektualnych grupach, ktrych przyleganie s musiane, by zosta wygrana, tylko pokazuje si zupenie niezdolnego susznie osdzania sytuacji i z ten udowadnia, e on nie moe by bezuyteczny w nowym ruchu. Tylko intelektualici mog by przydatnego do ruchu, ktry rozumie jego misj i jego cele tak dobrze, e oni nauczyli si osdzi nasze metody propagandy wycznie przez sukces otrzymany i nigdy przez wraenie, ktre te metody zrobiy na samych intelektualistach. Poniewa nasza propaganda nie jest znaczona, by serwowa jako rozrywka dla tych ludzi, ktrzy ju maj nacjonalistyczny widok, ale jego cel jest wygrywa przyleganie tych, ktry dotychczas by wrogi do narodowych pomysw i, kto s niemniej jednak naszej wasnej

krwi i goni. Oglnie , tych rozwaa, ktrych I daem krtkie streszczenie w rozdziale na" propagandzie wojny" sta si przewodnimi reguami i zasadami, ktre okreliy rodzaj propagandy mielimy zaadoptowa w naszej kampanii i sposobie, w ktrym my bylimy, by woy to do praktyki. Sukces, ktry zosta otrzymany udowadnia, e nasza decyzja miaa racj. (8) do ktrego koce, ktre jakie polityczne komplety ruchu reformy nokautuj, by osign mog nigdy nie zosta dotarty przez prbowanie wyksztaci spoeczestwa albo wpyn te u wadzy ale tylko przez dostawanie wadzy politycznej do jego rk. Kady pomys, ktry jest znaczony, by ruszy wiat ma nie tylko prawo ale te zobowizanie zabezpieczania kontroli tych sposobu, ktry umoliwi pomys zosta noszony do skutku. W tym wiatowym sukcesie jest jedyna regua orzeczenia dziki, ktremu moemy zdecydowa si, czy takie przedsiwzicie miao racj albo niewaciw. I przez sowo " sukces" w tym zwizku I nie znacz takiego sukcesu jako zwyky podbj wadzy w 1918 ale pomylne wyjcie dziki, ktremu wsplne interesy narodu zostay suone. D'etat zamachu nie moe zosta rozwaony pomylny, jeli, tak wiele pustogowi rzdowi prawnicy w Germany teraz sdz, rewolucjonici odnosili sukces w dostawaniu kontroli pastwa do ich rce ale tylko, jeli, w porwnaniu z stanem spraw pod starym reimem, wszystko razem narodu zostao ulepszone kiedy cele i zamiary, na ktre rewolucja zostaa oparta zostay zawinite do praktyki. To na pewno nie odnosi si do German Revolution, jako ten ruch zosta zawoany, ktrego wprowadzonego gang bandytw w wadz w jesieni 1918. Ale, jeli podbj wadzy politycznej by wymagany wstpny dla praktycznej realizacji ideaw, ktre wdychaj ruch reformy, wtedy jaki ruch, ktry dy do reformy musi, od bardzo pierwszego dnia jego dziaalnoci, by rozwaony przez jego liderw jako ruch mas i nie jako literacki klub herbaty albo stowarzyszenie filistrw, ktrzy spotykaj si, by zagra krgle. (9) natura i wewntrzna organizacja nowego ruchu robi, e to jest anty parlamentarzysta. To znaczy , to odrzuca oglnie i w jego wasnej strukturze wszystkie te zasady zgadzajce, do ktrych decyzji maj zosta przyjty gos wikszoci i zgadzajc, do ktrego lidera jest tylko wykonawca woli i opinii innych. Ruch kadzie zasad, e, w najmniejszy jak rwnie w najwikszych problemach, jedna osoba musi mie absolutn wadz i nosi wszystk odpowiedzialno. W naszym ruchu praktyczne konsekwencje tej zasady s czym nastpowa:

Prezydent duej grupy jest wyznaczony przez gow grupy natychmiast ponad jego w wadzy. On jest wtedy odpowiedzialnym liderem jego grupy. Wszystkie komitety zale od jego wadzy i nie on do ich. Nie ma adnej takiej rzeczy jako komitetw ten gos ale tylko komitety ta praca. Ta praca jest allotted przez odpowiedzialnego lidera, ktry jest prezydent grupy. Ta sama zasada odnosi si do wyszych organizacji - Bezirk (dzielnica), Kreis (miejski obwd) i Gau ( region). W kadym przypadku prezydent jest wyznaczony z gry i jest zainwestowany z pen wadz i wadz wykonawcz. Tylko lider caego przyjcia jest wybrany na walnym zebraniu czonkw. Ale on jest jedynym liderem ruchu. Wszystkie komitety s odpowiedzialne do jego, ale on nie jest odpowiedzialny do komitetw. Jego decyzja jest kocowa, ale on nosi ca odpowiedzialno tego. Czonkowie ruchu s upowanieni, by zawoa jego wytumaczy za pomoc nowych wyborw, albo usun jego od biura, jeli on naruszy zasady ruchu albo nie suy jego zainteresowa waciwie. On wtedy jest zastpiony przez zdolniejszego czowieka. kto jest zainwestowany z t sam wadz i jest zobowizany, by nosi t sam odpowiedzialno. Jeden z najwyszych obowizkw ruchu ma zrobi ten tryb rozkazujcy zasady nie tylko w jego wasnych szeregach ale te dla caego State. Czowiek, ktry staje si liderem jest zainwestowany z najwyszym i nieograniczonym penomocnictwem, ale on te musi nosi ostatniego i najpowaniejsz odpowiedzialno. Czowiek, ktry nie ma odwagi, by pcha ramionami odpowiedzialno dla jego dziaa nie jest dopasowany, by by liderem. Tylko czowiek bohaterskiej formy moe mie powoanie dla takiego zadania. Ludzki postp i ludzkie kultury nie s zaoone przez mnstwo. Oni s wycznie prac osobistego geniusza i osobistej wydajnoci. Z powodu tej zasady, nasz ruch musi koniecznie by anty parlamentarzyst i, jeli to bierze udzia w parlamentarnej instytucji to jest tylko dla celu niszczenia tej instytucji od wewntrz; inaczej mwic , yczymy pozby si instytucji, ktr musimy uwaa za jeden z najpowaniejszych symptomw ludzkiego upadku. (10) ktrego ruch trwale odmawia wzi w gr jaki stojak pod wzgldem tych problemw, ktre s albo na zewntrz jego kuli politycznej pracy albo wydaj si nie mie adnego podstawowego znaczenia dla nas. To nie dy do powodowania religijn popraw, ale raczej polityczna reorganizacja naszych ludzi. To spoglda na dwch religijnych denominacjach jak jednakowo wartociowe podstawy dla istnienia naszych ludzi i dlatego to wojuje na

wszystkich tych przyjciach, ktre zdegradowayby to zaoenie, na ktrym religijna i moralna stabilno naszych ludzi jest oparta, do instrumentu w usudze zainteresowa przyjcia. W kocu, ruch nie dy w zakadajc kady forma State albo prbujc zniszczy innego, ale raczej zrobi, e te podstawowe zasady zwyciaj, ktry adna republika i adna monarchia nie moe zaistnie dla jakiej dugoci czasu. Ruch nie rozwaa, by jego misja by ustanowienie monarchii albo zachowania Republic ale raczej utworzy German State. Problem dotyczcy zewntrzn form tego State, to znaczy, jego kocowy ksztat, nie jest podstawowego znaczenia. To jest problem, ktry musi zosta rozwizany w wietle czego wydaje si praktyczny i waciwy w tej chwili. Raz nard zrozumia i doceni wielkie problemy, ktre oddziauj na jego wewntrzne istnienie, pytanie zewntrznych formalnoci nigdy nie zaprowadzi do jakiego wewntrznego konfliktu. (11) problem wewntrznej organizacji ruchu nie jest jeden z zasady ale korzyci. Najlepszy rodzaj organizacji nie jest, e, ktry umieszcza duy poredniczcy aparat midzy przywdztwem ruchu i indywidualnych zwolennikw ale raczej, e, ktry pracuje szczliwie z najmniejszym moliwym poredniczcym aparatem. Poniewa to jest zadanie takiej organizacji, by przetransmitowa pewny pomys, ktry powsta w mzgu jednej osoby do mnstwa ludzi i dozorowa sposb, w ktrym ten pomys jest zawijany do praktyki. Dlatego, od jakiego i kadego punktu widzenia, organizacja jest tylko koniecznym zem. W najlepszy to jest tylko sposb docierania do pewnych kocw. Najgorszy zdarza si kiedy to staje si kocem w si. Odkd wiat daje plony mechaniczny ni inteligentne istoty, to zawsze bdzie atwiejsze, by rozwin form organizacji ni jego substancja; to znaczy , pomysy, ktre to jest znaczone serwowa. Marsz jakiego pomysu, ktry stara si do praktycznego spenienia i szczeglnie te pomysy, ktre s ulepszajcego charakteru, moe z grubsza zosta szkicowany jak nastpuje: Twrczy pomys bierze ksztat w umyle kogo, kto skutkiem tego czuje si zawoany na przetransmitowa ten pomys do wiata. On poddaje jego wiar przed innymi i tym samym stopniowo wygrywa pewny numer zwolennikw. Ta bezporednia i osobista droga ogaszania one's pomysw midzy one's wspczesnymi jest najnaturalniejsz i najwicej ideaem. Ale jako ruch rozwija si i zabezpiecza bardzo duo zwolennikw to stopniowo staje si niemoliwy dla

oryginalnego zaoyciela doktryny, na ktrej ruch jest oparty, by kontynuowa jego propagand osobicie midzy jego niezliczonymi zwolennikami i rwnoczenie przewodnik kurs ruchu. W zalenoci od spoecznoci wzrostw zwolennikw, bezporednia komunikacja midzy gow i indywidualnymi zwolennikami staje si niemoliwy. Te kontakty musz wtedy mie miejsce przez poredniczcy aparat wprowadzony do struktury ruchu. W ten sposb idealne warunki schowaj do grobu - zaprzestanie komunikacji i organizacja jest musiana, by zosta wprowadzona jako konieczne zo. Mae pomocnicze grupy wchodz do istnienia, jako w politycznym ruchu, na przykad, gdzie miejscowe grupy reprezentuj zarazek - komrki, z ktrymi organizacja rozwija si pniej. Ale takie sub d podwodna - podziay nie nie s wolno nie by wprowadzony do ruchu do wadzy duchowego zaoyciela i szkoy on utworzy jest przyjty bez rezerwacji. Inaczej ruch prowadziby ryzyko stawania dzieli si przez rozbiene doktryny. W tym zwizku zbyt duo nacisku nie moe zosta pooone na znaczeniu mienia jednego geograficznego centrum jako gwne siedzenie ruchu. Tylko istnienie takiego siedzenia albo centrum, dookoa ktrego magiczny urok takie jak to z Mecca albo Rome jest utkany, moe dostarczy ruch z t trwa si napdzajc, ktra ma jego rda w wewntrznej jednoci ruchu i rozpoznania jednej gowy jako reprezentowania tej jednoci. Kiedy pierwszy zarodkowe komrki organizacji jest tworzone troska musi zawsze zosta wzita, by nalega na znaczenie miejsca, gdzie pomys powsta. Twrcza, moralna i praktyczna wielko miejsca skd ruch poszed naprzd i, od ktrego to jest rzdzone musi zosta wychwalony do najwyszego symbolu i to musi zosta zaszczycone wszystkiego wicej w zalenoci od oryginalnych komrek ruchu staj si tak liczny, e oni s musiani, by zosta przegrupowany do wikszych czci w strukturze organizacji. Kiedy numer indywidualnych zwolennikw sta si tak duym, e bezporednim osobistym kontaktem z gow ruchu by niemoliwe, wtedy musielimy utworzy te pierwszy miejscowe grupy. Jako te grupy mnoyy si nadzwyczajnemu numerowi to by konieczny, by zaoy wysze kadry, do ktrych miejscowe grupy zostay rozprowadzone. Przykady takich kadr w politycznej organizacji s te z regionu (Gau) i dzielnica (Bezirk). Chocia to moe by atwe wystarczajco, by utrzyma oryginaln wadz centraln przez najnisze grupy, to jest duo wicej trudniejszy, by zrobi tak w stosunku do wyszych czci organizacji, ktra teraz rozwi si. A jednak musimy odnosi sukces w robieniu to, poniewa to

jest niezbdny warunek, jeli jedno ruchu ma zosta gwarantowana i pomys tego nis do skutku. W kocu, kiedy te wiksze poredniczce organizacje s musiane, by zosta czona w nowych i nadal wysokich czciach to staje si coraz wicej trudny, by utrzyma przez ich absolutne zwierzchnictwo oryginalnego siedzenia ruchu i szkoa by zwizan do tego. W konsekwencji mechaniczne formy organizacji musz tylko zosta wprowadzona, jeli i ale duchowa wadza i ideay centralnego siedzenia organizacji s pokazani, by mocno zosta zaoony. W politycznej kuli to moe czsto zdarzy si, e to zwierzchnictwo moe zosta utrzymane tylko kiedy ruch przej najwysz polityczn kontrol narodu. Wziwszy wszystkie te rozwaania pod uwag, poszy za zasadami zostali odoeni dla wewntrznej struktury ruchu: () That w pocztku wszystka dziaalno powinna zosta skoncentrowana w jednym miecie: mianowicie, Munich. e zesp cakowicie godny zaufa zwolennikw powinien zosta szkolony i szkoa zaoya, ktrego pniej pomogliby propagowa pomys ruchu. e presti ruchu, dla jego dalszego rozszerzenia, powinien po pierwsze zosta zaoony tutaj przez zyskiwanie tak wiele pomylnych i widocznych skutkw jak moliwych w tym jednym miejscu. Aby zabezpieczy imi i saw dla ruchu i jego lidera to by konieczny, nie tylko odda to jedno miasto uderzajcy przykad, by roztrzaska wiar, e Marxist doktryna bya niezwyciona ale te pokaza, e lada - doktryna bya moliwa. (b) That miejscowe grupy nie powinny zosta zaoona przed zwierzchnictwem wadzy centralnej w Munich zdecydowanie zosta zaoony i zosta uznany. (c) That District, Regional i Provincial grupy powinny zosta utworzona tylko, gdy potrzeba dla ich staa si oczywisty i tylko, gdy zwierzchnictwo wadzy centralnej zadowalajco zostao gwarantowane. Dalej, e tworzenie podwadnych organizmw musi zalee dalej, czy albo nie te osoby mog zosta znaleziona, kto jest zakwalifikowany, by przedsiwzi przywdztwo ich. Tutaj byy tylko dwa rozwizania: () That ruch powinien naby konieczne fundusze, by przycign i szkoli inteligentnych ludzi, ktrzy byliby zdolni stawania liderw. Personel w ten sposb panowa mgby wtedy systematycznie zosta zatrudniony w zalenoci od taktycznej sytuacji i konieczno dla wydajnoci wymagali.

To rozwizanie byo atwiejszym i wicej przyspiesza. Ale to wymagao duych rodkw finansowych; poniewa ta grupa liderw mogaby pracowa w ruchu tylko, jeli oni mogliby zosta zapacony pensj. (b) Because ruch nie jest w pozycji, by zatrudni zapaconych urzdnikw, ktrych to musi zacz przez w zalenoci od honorowych pomocnikw. Naturalnie to rozwizanie jest powolniejsze i trudniejsze. To znaczy, e liderzy ruchu musz pozwoli ogromne tereny, by lee odogiem, chyba, e w tych poszczeglnych dzielnicach jednych z czonkw przychodzi, kto jest zdolny i skonny, by umieci si w usudze wadzy centralnej dla celu organizujc i kierujc, e ruch w regionie dotyczy. To moe zdarzy si, e w obszernych regionach aden taki lider nie moe zosta znaleziony, ale, e rwnoczenie w innych regionach dwch albo trzech albo nawet wicej osb ukazuje si czyje zdolnoci s prawie na poziomie. Trudno, ktr ta sytuacja wcza jest bardzo wielka i moe zosta pokonane tylko z przejazdem lat. Dla ustanowienia jakiej gazi organizacji decydujcy warunek musi zawsze by, e osoba moe zosta znaleziona, kto jest zdolny speniania funkcji lidera. Tylko, poniewa armia i wszystkie jego rne czci organizacji s bezuyteczne, jeli nie maj adnych oficerw, wic jaka polityczna organizacja jest bezwartociowa, jeli to nie ma waciwego rodzaju liderw. Jeli inspirujca osobowo, ktra ma prezent przywdztwa nie moe zosta znaleziona dla organizacji i kierunku miejscowej grupy to jest lepsze dla ruchu, by powstrzyma si od zakadania takiej grupy ni prowadzi ryzyko niepowodzenia, gdy grupa zostaa zaoona. Wola , by by liderem nie jest dostatecznymi kwalifikacjami dla przywdztwa. Poniewa lider musi mie inne konieczne jakoci. Midzy tymi sia woli jakoci i energia musi zosta rozwaona jako duo uyteczny ni umys geniusza. Wartociowy stowarzyszenie jakoci ma zosta znalezione w poczeniu talentu, determinacji i wytrwaoci. (12) ktrego przyszo ruchu jest okrelona przez oddanie i nawet nietolerancj, z ktr jego czonkowie walcz dla ich przyczyny. Oni musz czu si przekonany, e ich przyczyna sama jest tylko i oni musz przenosi to do sukcesu, w porwnaniu do innych podobnych organizacji w tym samym polu. To jest cakiem bdne, by uwierzy, e sia ruchu musi powikszy si, jeli to by czony

z innymi ruchami podobnego rodzaju. Jaka ekspansja bdca skutkiem takiej woli poczenia oczywicie znacz wzrost w zewntrznym rozwoju, jako ktry pobieni obserwatorzy mogliby rozway te wzrost wadzy; ale w rzeczywistoci ruch w ten sposb umoliwia na zewntrz elementy, ktre pniej osabi jego konstytucyjny wigor. Chocia to moe zosta powiedziane, e ruch jest identyczny w charakterze z innym, w rzeczywistoci adna taka tosamo nie istnieje. Jeli to zaistniaoby wtedy praktycznie nie byby dwa ruchy ale tylko jeden. I jakikolwiek, ktry rnica moe by, nawet, jeli ten skadaj si tylko miary, w ktrej zdolnoci jednego kompletu liderw rni si od tych z innego, tam to jest. To jest przeciw prawu naturalnemu wszystkiego rozwoju, by czy odmienne organizmy,albo prawo jest, e silniejszy musi pokona sabszego i, przez walk konieczn dla takiego podboju, powikszy konstytucyjny wigor i efektywn si zwycizcy. Przez czenie politycznych organizacji, ktre s w przyblieniu podobnie, pewne natychmiastowe korzyci mog zosta zyskana, ale korzyci w ten sposb zyskay jest zwizany w dugim biegu, by sta si przyczyn wewntrznych saboci, ktre zrobi, e ich pojawienie si jest pniej. Ruch moe sta si wielki tylko, jeli niepowstrzymany rozwj jego wewntrznej siy by ochroniony i trwale by powikszony, do zwycistwa przez wszystkich jego uczestnikw by zabezpieczony. Moe bezpiecznie powiedzie, e sia ruchu i jego prawa do istnienia moe zosta rozwinita tylko tak dugo jak to pozostaje prawdziwy do zasady, ktra walka jest konieczny warunek jego postpu i, e jego maksymalna sia bdzie dotarta do tylko skoro tylko kompletnego zwycistwa zosta wygrany. Dlatego ruch nie nie wolno stara si otrzyma sukcesw, ktre bd tylko natychmiastowe i przemijajce, ale to musi pokaza ducha bezkompromisowej wytrwaoci przenoszc dug walk, ktra zabezpieczy dla tego dugi okres wewntrznego wzrostu. Wszystkie te ruchy, ktre s winnymi ich ekspansja do tak zwany poczenia podobnych organizmw, ktre organizmy znaczy, e ich zewntrzna sia jest z powodu polityki kompromisu, s jak roliny, ktrych wzrost s zmuszone w cieplarni. Oni strzel zewntrznie ale oni brakuj, ktry umoliwia naturaln rolin, by urosn do drzewa, ktre stawi czoa burzom wiekw. Wielko kadej potnej organizacji, ktra ucielenia twrczy pomys ley w duchu

religijnego oddania i nietolerancji, z ktrej to staje si przeciw innym wszystkim, poniewa to ma arliw wiar w jego wasnym prawie. Jeli pomys ma racj w si i, zaopatrzony z broniami walki, ktre I wspomniaem, wojn zarobku na tej ziemi, wtedy to jest niezwycione i przeladowanie tylko doda do jego wewntrznej siy. Wielko Christianity nie powstaa od prb, by zrobi kompromisy z tymi filozoficznymi opiniami staroytnego wiata, ktry mia jakie podobiestwo do jego wasnej doktryny, ale w nieubaganej i fanatycznej proklamacji i obronie jego wasnego nauczania. Oczywisty postp, e ruch robi przez czenie si z innymi ruchami atwo jest signity i jest przecignity przez mocny wzrost siy, ktr doktryna i jego organizacja nabywa, jeli to pozostanie niezaleny i bdzie walczyo jego wasn przyczyn sam. (13) ktry ruch powinien wyksztaci jego stronnikw do zasady, ktra walka nie nie jest wolno nie by uwaany za konieczne zo ale jako co, by zosta zapragnity w si. Dlatego oni nie nie wolno obawia si wrogoci, ktra wrogo ich przeciwnicy oczywici do ich ale oni musz wzi to jako koniecznym warunku, na ktrym ich cae prawo do istnienia jest oparte. Oni nie nie wolno prbowa unikn bycia znienawidzony przez te, ktre s wrogowie naszych ludzi i naszej filozofii ycia, ale musz powita tak nienawi. Kamstwa i oszczerstwa s czci metody, ktr wrg zatrudnia, by wyrazi jego zmartwienie. Czowiek, ktry nie jest sprzeciwiony i jest obmwiony i jest zniesawiony w Jewish Press nie jest wiernym German i nie prawdziwym National Socialist. Najlepsza regua dziki, ktremu szczero jego przekona, jego charakter i sia woli, moe zosta zmierzony jest wrogo, ktr jego imi pobudza midzy miertelnymi wrogami naszych ludzi. Zwolennicy ruchu i naprawd cay nard, musi zosta przypomniany raz za razem faktu, e, przez rodek jego gazet, Jew zawsze rozciga kamstwo i, e, jeli on skary prawdzie na jakie okazje to jest tylko dla celu maskowania jakiego wikszego oszustwa, ktre przeksztaca oczywist prawd w umylne kamstwo. Jew jest Great Master Lies. Kamstwo i obuda s broniami, z ktrymi on walczy. Kade oszczerstwo i kamstwo opublikoway przez Jews s znaki honoru, ktry moe zosta noszony przez naszych towarzyszy. On, ktry oni oczerniaj najwicej jest najbliszy do naszych serc i jego, ktry oni miertelnie nienawidz jest nasz najlepszy przyjaciel. Jeli towarzysz jakiego naszego otwiera Jewish gazet ranie i nie znajduje si obmwi tam, wtedy on spdzi wczoraj do adnego rachunku. Poniewa, jeli on co osignby on

zostaby przeladowany, zostaby zniesawiony, zostaby wymiany i zostaby naduyty. Te, ktre skutecznie zwalczaj tego miertelnego wroga naszych ludzi, ktrzy s rwnoczenie wrg wszystkich Aryan ludw i wszystkiej kultury, mog tylko oczekiwa pobudzi sprzeciw ze strony tego wycigu i staj si przedmiotem jego oszczerczych atakw. Kiedy te prawdy staj si czci ciaa i zasmakowuj krwi, jako to byli, naszych czonkw, wtedy ruch bdzie niezdobyty i niezwyciony. (14) ktrego ruch musi uy wszystkich moliwych rodkw, by kultywowa szacunek dla indywidualnej osobowoci. To musi nigdy nie zapomnie, e wszystkie ludzkie wartoci s oparte na osobistych wartociach i, e kady pomys i osignicie jest owocami twrczej wadzy jednego czowieka. Musimy nigdy nie zapomnie, e podziw dla wszystkiego, co jest wielki jest nie tylko hodem do jednej twrczej osobowoci ale, e wszystko te, ktre czuj, jak taki podziw staje si tym samym poczyy si pod jedn konwencj. Nic nie moe wzi miejsce osoby, specjalnie, jeli osoba ucielenia w si nie mechaniczny element ale element kulturalnej twrczoci. aden ucze nie moe wzi miejsce mistrza uzupeniajc wielki obraz, ktry on zostawi, e jest niedokoczony; i tylko w tej samej drodze aden substytut nie moe wzi miejsce wielkiego poety albo myliciela, albo wielkiego ma stanu albo wojskowego generaa. Poniewa rdo ich wadzy jest w krlestwie artystycznej twrczoci. To moe nigdy mechanicznie nie zosta nabyte, poniewa to jest wrodzony produkt boskiego wdziku. Najwiksze rewolucje i najwiksze osignicia tego wiata, jego najwiksze kulturalne prace i niemiertelne tworzenia wielkich mw stanu, nierozdzielnie jest zwizany z jednym imieniem, ktre staje si jako symbol dla ich w kadym poszczeglnym przypadku. Hod niezapace do jednego z tych wielkich duchw oznacza zaniedbanie tego ogromnego rda wadzy, ktra ley w wspominaniu wszystkich wielkich ludzi i kobiet. Sam Jew zna tego najlepszego. On, ktrego wielcy ludzie zawsze by wielki tylko w ich wysikach, by zniszczy ludzko i jego cywilizacj, bierze dobr trosk, e oni s uczczeni jako idole. Ale Jew prbuje zdegradowa honor, w ktrym narody powstrzymuj ich wielkich ludzi i kobiety. On napitnowuje ten honor jako" kult osobowoci". Skoro tylko nard dotychczas zgubi jego odwag jako podda si do tego zuchwaego zniesawienia ze strony Jews, e to wyrzeka si najwaniejsze rdo jego wasnej wewntrznej siy. Ta wewntrzna sia nie moe powsta od polityki strczenia do mas ale tylko od uwielbienia

geniuszy, ktrego ycia podnosiy i nobilitoway sam nard. Kiedy serca napraw tuk si i ich dusze s zanurzone do gbokoci rozpaczy, ich wielcy przodkowie zwracaj si ich oczy do ich z przymionych cieni przeszoci - ci przodkowie, ktrzy wiedzieli jak triumfowa przez niepokj i nieszczcie, umysowa suebno i fizyczna niewola - i rozcigaj ich wieczne wrcza gest zachty do rozpaczajcych dusz. Nieszczcie do narodu, ktry jest zawstydzony, by spi te rce. Podczas fazy pocztkowej naszego ruchu nasza najwiksza niepenosprawno bya faktem, e aden z nas nie zosta znany i nasze imiona nie znaczyy niczego, faktu, ktry wtedy wydawa si do kilkoro z nas zrobi szanse kocowego sukcesu problematycznego. Nasz najwicej trudnego zadania wtedy miao zrobi, e nasi czonkowie mocno wierz, e bya olbrzymia przyszo w zapasie dla ruchu i utrzyma t wiar jako ywa wiara; dla w tamtym czasie tylko sze, siedem albo osiem osb przyszy usysze jednego z naszych mwcw. Rozwa, e tylko sze albo siedmiu pechowcw, ktrzy byli cakowicie nieznani przyszy razem zaoy ruch, ktry powinien odnie sukces w robic co co wielkie masa - przyjcia nie zdoay zrobi: mianowicie, zrekonstruowa German Reich, nawet w wikszej wadzy i sawie ni przed. Powinnimy bardzo zosta spodoba si, jeli zostalimy zaatakowani albo nawet zostalimy omieszeni. Ale osabiajcy fakt by, e nikt nie zapaci jakiej uwagi do nas jakikolwiek. Ten zupeny brak zainteresowania w nas spowodowa mi wielki umysowy bl w tamtym czasie. Kiedy I wszedem do okrgu tych ludzi nie by jeszcze nie jakie pytanie przyjcia albo ruchu. Ju opisaem wraenie, ktre zostao zrobione na mnie kiedy I po pierwsze zetknem si z t ma organizacj. Pniej I miaem czas, jak rwnie okazja, studiowa form tego tak zwany przyjcia, ktre, ktre najpierw zrobio takiemu pogronemu w smutku wraeniu. Obraz naprawd cakiem osabia i zniechca. Nie byo niczego, cakowicie absolutnie nic. Byo tylko imi przyjcia. I komitet skada si z wszystkich partyjnych czonkw. Tak czy inaczej , ktry to wydawao si tylko rodzaj rzeczy mielimy walczylimy przeciw - miniaturowy parlament. System gosowania zosta zatrudniony. Kiedy wielki parlament paka, a oni mieli chrypk - co najmniej oni skrzyczeli przez problemy znaczenia - tutaj ten may okrg zaj si bez koca dyskusjami co do formy, w ktrej oni mogliby odpowiedzie listy, ktre oni zostali zachwyceni przyj zagoci. Zbytecznie dodaj , spoeczestwo nie znao niczego wszystko tego. W Munich nikt nie

wiedzia istnienia takiego przyjcia, nie nawet z nazwiska, oprcz kilku czonkw i ich maego okrgu znajomych. Kady Wednesday co zostao zawoane posiedzenie komisji zosta powstrzymany jedn z kawiarni i debata zostaa rozmieszczona dla jednego wieczora kadego tygodnia. W pocztku wszyscy czonkowie ruchu byli te czonkami komitetu, dlatego te sam osoby zawsze pojawiy si na obu spotkaniach. Pierwszy krok, ktry zosta musiany, by zosta wzity miao rozcign wskie ograniczenia tego maego okrgu i dosta nowych czonkw, ale gwna konieczno miaa zutylizowa wszystek sposb dowdztwem pod naszego dla celu robienia ruch wieany. Wybralimy poszy za metodami: Zdecydowalimy si trzyma miesiczne spotkanie, do ktrego spoeczestwo byoby zaproszone. Troch zaprosze zostao napisany na maszynie do pisania i jaki zosta napisany rcznie. Dla kilka spotka rozprowadzilimy ich w ulicach i dostarczylimy ich osobicie w pewnych domach. Kady agitowa midzy jego wasnymi znajomymi i sprbowa przekona troch ich, by wzi udzia w naszych spotkaniach. Skutek by opakany. Nadal pamitam raz jak I osobicie dostarczyem osiemdziesit z tych zaprosze i jak czekalimy wieczorem dla tumw przyj. Gdy czekajc na prno przez ca godzin przewodniczcy w kocu musia otworzy spotkanie. Znw byli tylko siedmiu ludzi obecnych, stary znajomy siedem. Wtedy zmienilimy nasze metody. Mielimy zaproszenia napisane z maszyn do pisania w sklepie sklepu papierniczego Munich i wtedy drukowalimy na maszynie rotacyjnej ich. Skutek by, e kilka wicej ludzi wzio udzia w naszym nastpnym spotkaniu. Numer powikszy si stopniowo od jedenastu do trzynastej do siedemnastej, do dwudziestej trzeci i w kocu do trzydziestej czwart. Zebralimy jakie pienidze w naszym wasnym okrgu, kadym pechowcu dajcym may wkad i w w tamten sposb podnosilimy dostateczne fundusze, by by w stanie si, by zareklamowa jedno z naszych spotka w Munich Observer, ktry by nadal niezaleny papier. To razem mielimy zadziwiajcy sukces. Wybralimy Munich Hofbruhaus Keller (ktry nie nie jest wolno nie by zagmatwany z Munich Hofbruhaus Festsaal) jako nasze miejsce spotkania. To bya maa sala i przystosowao si ledwo wicej ni 130 ludzi. Do mnie, jednake, sala wydawaa si ogromny i zupenie drelimy, eby nie ten olbrzymi gmach pozostaby czciowo pusty na nocy spotkania.

O sidme godzinie 111 osb byo obecnym i spotkanie zostao otworzone. Profesor Munich dostarczy gwny adres i I rozmawiaem po nim. To byo moje pierwszy pojawienie si w roli publicznego oratora. Caa rzecz wydawaa si bardzo mia przygod do Herr Harrer, ktry by wtedy przewodniczcy przyjcia. On by bardzo przyzwoitym facetem; ale on mia a priori przekonanie, e, chocia I mgbym mie cakiem pewnej liczby dobrych jakoci, I na pewno nie miaem talentu dla publicznego rozmawiania. Nawet pniej on nie mgby zosta przekonany, by zmieni jego opinii. Ale on zosta pomylony. Dwadziecia minut byo allotted do mnie dla mojej mowy na tej okazji, ktra mogaby zosta spojrzana na jako nasze pierwszy publiczne spotkanie. Mwiem dla trzydzieci minut i czego co I zawsze czuem w gbi serca w moim sercu, bez bycia w stanie si, by przetestowywa to, tutaj zosta udowodniony, by by prawdziwy: Mgbym zrobi dobr mow. Na kocu trzydzieci minut to byo cakiem jasne, e wszyscy ludzie w maej sali gboko zostali wywarty wraenie. Entuzjazm pobudzi midzy nimi znalezionymi jego pierwszy wyraenia na gorcego uczynku, e mj przemawia do tych przedstawia przyniesiony nam dary, ktre wynosiy trzy sto znakw. To bya wielka ulga dla nas. Nasze finanse byy w tamtym czasie tak szczupe, e nie moglibymy pozwoli sobie, by mie nasz partyjny prospekt drukowany, albo nawet listki. Teraz posiadalimy co najmniej jdro funduszu, od ktrego moglibymy zapaci najpilniejsze i konieczny wydatki. Ale sukces tego pierwszy wikszego spotkania by te wany z innym punktem widzenia. Ju zaczem wprowadzi jakich modych i wieych czonkw do komitetu. Podczas dugiego okresu mojej suby wojskowej I przyszedem zna bardzo duo dobrych towarzyszy, ktrymi I byem teraz zdolnym, by przekonywa doczy do naszego przyjcia. Wszystko oni byo energiczne i narzucio dyscyplin modych ludzi, ktrzy, przez ich lata suby wojskowej, zostali moczeni z zasad, e nic nie jest niemoliwe i, e, gdzie jest wola jest, ktry sposb. Potrzeba dla tego wieego zapasu krwi staa si oczywisty do mnie po kilka tygodni kolaboracji z nowymi czonkami. Herr Harrer, ktry by wtedy przewodniczcy przyjcia, by dziennikarzem z zawodu i jako taki on by czowiekiem wiedzy oglnej. Ale jako lider przyjcia on mia bardzo powan niepenosprawno: on nie mgby rozmawia z tumem. Chocia on zrobi jego prac sumiennie, to brakowao, prawdopodobnie dla powodu, e on nie mia adnych oratoryjny prezentw w ogle. Herr Drexler, w tamtym czasie przewodniczcy Munich miejscowej grupy, by prosty roboczy czowiek. On take, nie by jakiego wielkiego znaczenia

jako mwcy. Ponadto, on nie by onierzem. On nigdy nie zrobi suby wojskowej, nawet podczas War. eby ten czowiek, ktry by saby i niemiay z natury zatskni za jedynej szkole, ktry wie jak przeksztaci niemiae i sabe natury do prawdziwych ludzi. Dlatego aden z tych dwch ludzi nie by rzeczy, ktra umoliwiaby ich, by poruszy arliw i nieposkromion wiar w ostatecznym triumfie ruchu i wyszczotkowa na bok, z upart si i, jeli konieczny z brutaln bezwzgldnoci, wszystkimi przeszkodami, ktre stay si w ciece nowego pomysu. Takie zadanie mogoby zosta noszone tylko przez ludzi, ktrzy zostali szkoleni, ciaem i dusz, w tych wojskowych cnotach, ktre robi czowieka, tak, by rozmawia, zwinny jako chart, twardy jako skra i twardy jako stal Krupp. W tamtym czasie I byem nadal onierzem. Fizycznie i umysowo I miaem nabierz poysku sze lat usugi, eby w pocztku ten okrg musia uwaa mnie za cakiem obcego czowieka. Wsplnie z moimi towarzyszami armii, I zapomniaem takie frazy jako: "To nie pjdzie", albo "That nie jest moliwe", albo "Powinnimy nie wzi takie ryzyko; to jest zbyt niebezpieczne". Cae przedsiwzicie byo jego bardzo natur niebezpieczn. W tamtym czasie byy wiele czci Germany, gdzie to byoby cakowicie niemoliwe otwarcie, by zaprosi ludzi na narodowe spotyka, ktry omielio si zrobi bezporedniego przemawia do mas. Te, ktre wziy udzia w takich spotkaniach zwykle zostay rozproszone i zostay skierowane z rozbitymi gowami. To na pewno nie domagao si jakich wielkich jakoci by w stanie si, by wykoczy rzeczy w tamten sposb. Najwiksze tak zwany buruazyjne wiece byy przyzwyczajone, by rozpuci si i te w obecnoci uciekyby jak krliki kiedy przestraszyy przez psa skoro tylko komunistw tuzina ukazanych na scenie. Reds zapacili ma uwag do tych buruazyjnych organizacji, gdzie tylko gaduy mwiy. Oni rozpoznali wewntrzn trywialno takich stowarzysze dobrych ni sami czonkowie i dlatego czuli, e oni nie musz obawia si ich. Przeciwnie , jednake, oni byli wszyscy wicej okrelony uy kadego moliwego sposobu unicestwiania raz na zawsze jakiego ruchu, ktry ukaza si do ich, by by niebezpieczestwem do ich wasnych zainteresowa. Najefektywniejsze rodki, ktre oni zawsze zatrudnili w takich przypadkach byy terrorem i zwierzc si. Marxist liderzy, ktrych biznes polegali na oszukiwaniu i wprowadzaniu w bd spoeczestwa, naturalnie nienawidzi najbardziej ze wszystek ruch, ktrego zdeklarowany cel mia pozyska sobie te masy, ktre dotychczas byy wycznie w usudze midzynarodowego

Marxism Jewish i przyjcia giedy. Tytu sam," German Labour przyjcie", zirytowa ich. To mogoby atwo zosta przewidziane, e w pierwszy waciwym momencie powinnimy musie stawa wobec sprzeciwu Marxist despotw, ktrzy nadal zostali upici z ich triumfem w 1918. Ludzie w maych okrgach naszego wasnego ruchu w tamtym czasie pokazali pewn ilo niepokoju w perspektywie takiego konfliktu. Oni chcieli powstrzyma si tyle co moliwe od wychodzenia do otwartoci, poniewa oni bali si, e oni mogliby zosta zaatakowany i zbity. W ich umysach oni widzieli nasze pierwszy publiczne spotkania rozpadnite i bali si, e ruch mgby w ten sposb zosta zrujnowany na zawsze. Znalazem to trudne, by obroni moj wasn pozycj, ktra bya, e konflikt nie powinien zosta uniknity ale, e to powinno zosta stawany wobec otwarcie i, e powinnimy zosta zbrojony z tymi broniami, ktre s jedyna ochrona przeciw zwierzcej sile. Terror nie moe zosta pokonany przez bronie umysu ale tylko przez lad - terror. Sukces naszego pierwszy publicznego spotkania wzmocni moj wasn pozycj. Czonkowie czuli si zachcony, by uoy si dla drugi spotkania, nawet na wikszej skali. Jaki raz w October 1919 drugi wiksze spotkanie miao miejsce w Eberl - bru Keller. Temat naszych mw by" Brest - Litowsk i Versailles. Byli czterej mwcy. Mwiem dla prawie godzina i sukces by nawet uderzajcy ni na naszym pierwszy spotkaniu. Liczba , ktry by obecnym mieszkacw urs do wicej ni 130. prba przeszkodzi postpowania natychmiast zosta sfrustrowany przez moich towarzyszy. Przyszli niepokojcy zostali obaleni schodki, noszc odbicia przemocy na ich gowach. Dwa tygodnie pniej inne spotkanie miao miejsce w tej samej sali. Numer w obecnoci teraz powikszy si do wicej ni 170, ktry znaczy, e pokj do dobrze zosta napeniony. Rozmawiaem znw i jeszcze raz sukces panowa by wikszy ni na poprzednim spotkaniu. Wtedy I proponowaem, e wiksza sala powinna zosta znaleziona. Po spojrzeniu wokoo przez pewien czas odkrylimy jednego w innym kocu miasta, w" Reich Deutschen" w Dachauer Strasse. Pierwszy spotkanie w tym nowym spotkaniu miao ma obecno ni poprzednie spotkanie. Byli tylko mniej ni 140 prezentu. Czonkowie komitetu zaczli zosta zniechcony i te, ktre zawsze byy sceptyczne teraz zostay przekonane, e to zmniejszenie w obecnoci byo z powodu faktu, e trzymalimy spotkania w zbyt krtkich odstpach. Byy ywe dyskusje, w ktre I przestrzegem moj wasn opini, e miasto z 700,000 mieszkacami powinno by w stanie si nie tylko, by sta si jednym spotyka kade dwa tygodnie ale dziesi spotka kadego

tygodnia. Trzymaem, e nie powinnimy zosta zniechcony do jednego porwnawczego zahamowania, e taktyka zechcielimy byli poprawny i, e wkrtce albo pniej sukces byby nasz, jeli tylko kontynuowalimy z zdecydowan wytrwaoci wysun do przodu na naszej drodze. Tej caej zimy 1919-20 by jedn bezustann walk , bym wzmocni zaufanie w naszej zdolnoci, by przenosi ruch do sukcesu i wzmocni to zaufanie, a to stao si ponc wiar, ktra mogaby ruszy gry. Nasze nastpne spotkanie w maej sali udowodnio prawd mojego twierdzenia. Nasza widownia powikszya si do wicej ni 200. reklamowy skutek i finansowy sukces byo wspaniae. Natychmiast popdziem, e dalsze spotkanie powinno zosta trzymane. To miao miejsce w mniej ni dwa tygodniom i byli wicej ni 270 ludmi obecny. Dwa tygodnie pniej zaprosilimy naszych zwolennikw i ich przyjaci, przez sidmy raz, by wzi udzia w naszym spotkaniu. Ta sama sala bya ledwo dua wystarczajco dla numeru, ktry przyszed. Oni rwnali si do wicej ni cztery sto. Podczas tej fazy mody ruch rozwin jego wewntrzn form. Czasami mielimy wicej albo mniej mocne dyskusje w naszym maym okrgu. Z rnych stron - to byo wtedy tylko to sam jako to jest dzisiaj - sprzeciwy zostay bye przeciw pomysowi nazywania modego ruchu przyjciem. Zawsze uwaaem tak krytyk za demonstracj praktycznej niezdolnoci i maostkowoci ze strony krytyka. Te sprzeciwy zawsze byy podnoszone przez ludzi, ktrzy nie mogliby porni si midzy zewntrznymi pojawieniami si i wewntrznym si, ale zostay sprbowane, by osdzi, e ruch przez szumnie brzmicy charakter imienia by zwizanym do tego. Do tego celu oni przeszukali sownictwo naszych antenatw, z nieszczliwymi skutkami. W tamtym czasie to byo bardzo trudne, by zrobi, e ludzie rozumiej, e kady ruch wspuczestniczy tak dugo jak to nie ma przeniesione jego ideaw do kocowego triumfu i w ten sposb osign jego cel. To wspuczestniczy nawet, jeli to daj si tysic imion difterent. Jaka osoba, ktra prbuje nosi do praktyki oryginalny pomys, ktrego realizacja byby dla korzyci jego blinich po pierwsze bdzie musiaa szuka uczniw, ktrzy s gotowi, by walczy o koce on ma widok. I, jeli te koce nie wyszy poza zniszczenie systemu partyjnego i z ten pooyy kres procesowi dezintegracji, wtedy wszystko te, ktre podchodz jako protagonici i apostoowie takiego ideau wspuczestnicz w si tak dugo jak ich kocowy cel jest signity. To s tylko dzielenie wosa na czworo i bawi si sowami kiedy ci przestarzali teoretycy, ktrych praktyczny sukces s w odwrotnym stosunku do ich mdroci, przypuszczaj

myle, e oni mog zmieni charakter ruchu, ktry jest rwnoczenie przyjcie, przez zaledwie zmienianie jego imienia. Przeciwnie , to jest cakowicie z harmoni z duchem narodu, by zagra na harfie na tej oddalonej i zapomnianej nomenklaturze, ktra naley do staroytnych Germanic czasw i nie obudzi jakiego odmiennego stowarzyszenia w naszych czasach dalej. Ten zwyczaj poyczania sw od martwej przeszoci skania si, by wprowadzi w bd ludzi do mylenia, e zewntrzny rzd jego sownictwa s wana cecha ruchu. To jest naprawd psotny zwyczaj; ale to jest cakiem przewaajce obecnie. W tamtym czasie i pniej, I musiaem ostrzec zwolennikw wielokrotnie przeciw tym wdrownym uczonym, ktrzy handlowali Germanic folk ludem - wiedz i, kto nigdy czego pozytywnego albo praktycznego nie dokona, chyb kultywowa ich wasn znajdujc si w nadmiarze zarozumiao. Nowy ruch musi schroni si przeciw przypywowi ludzi, ktrych tylko polecenie s ich wasne stwierdzenie, e oni walcz o te ten sam ideay podczas ostatni trzydziestu albo czterdziesci lat. Teraz, jeli kto walczy o czterdziesci lat, by wprowadzi w ycie co on woa pomys i, jeli te domniemane wysiki nie tylko nie pokazuj adnych pozytywnych skutkw ale nie maj nawet byy w stanie si, by przeszkadza sukces strony przeciwnej, wtedy historia tych czterdziesci lat daremnego wysiku zaopatruje dowd wystarczajcy dla niekompetencji takiego protagonisty. Ludzie tego rodzaju s specjalnie niebezpieczni, poniewa oni nie chc uczestniczy w ruchu jako czonkach zwyczajnych. Oni mwili raczej wiodcych pozycji, ktre byyby jedyni pasowany na poczty dla ich, wobec ich przeszego jak rwnie pracy, eby oni mogliby zosta umoliwiony, by kontynuowa t prac dalej. Ale nieszczcie do modego ruchu, jeli zachowanie tego powinno spa do rk takich ludzi. Biznesowy czowiek, ktry by odpowiedzialny wielkiej firmy przez czterdziesci lat i, kto zupenie zrujnowa to przez jego zo gospodarka nie jest rodzaj osoby jednej poleciliby dla zakadania nowej firmy. I to jest tylko to sam z nowym narodowym ruchem. Nikt zdrowego rozsdku nie wyznaczyby do zaprowadzajcej poczty w takim ruchu jakiego Teutonic Methuselah, ktry nieefektywnie gosi jaki pomys dla okresu czterdziesci lat, do si i jego pomys wszed do sceny uwid starczy. Ponadto, tylko bardzo may procent takich ludzi doczaj do nowego ruchu z zamiarem suenia jego koca niesamolubnie i pomagania w rozpitoci jego zasad. W wikszoci wypadkw oni przychodz, poniewa oni myl, e, pod agis nowego ruchu, to bdzie moliwe,

poniewa ich, by ogosi ich stare pomysy do nieszczcia ich nowych suchaczy. Tak czy owak, nikt kiedykolwiek nie wydaje si zdolny, by opisa co dokadnie te pomysy s. To jest typowe dla takich osb, e oni wygaszaj z namaszczeniem o staroytnych Teutonic bohaterach przymionego i dawnych czasw, toporw kamienia, wczni bitwy i tarcz, podczas gdy w rzeczywistoci sami oni s tchrzami woefullest wyobraalnymi. Dla tych ten sam ludzi, ktrzy wywijaj Teutonic cynowe miecze, ktre zostay uksztatowane ostronie wedug staroytnych modeli i no wycielone niedwiedzia - skry, z rogami wow wsiadane na przez ich brodate twarze, proklamuj, e wszystkie wspczesne konflikty musz zosta zdecydowany przez bronie umysu samego. I w ten sposb oni zwiewaj kiedy pierwszy komunistyczna paka ukazuje si. Potomno bdzie miaa ma okazj, by napisa now epik na tych bohaterskich gladiatorach. Zobaczyem zbyt duo tego rodzaju ludzi nie czu gbok pogard dla ich marnego udajcego. Do mas narodu oni s tylko przedmiotem omiesza; ale Jew znajduje to do jego wasnego zainteresowania potraktowa tych lud - wiedza komediantw z szacunkiem i wole ich ni prawdziwych ludzi, ktrzy walcz, by zaoy German State. A jednak ci komedianci s niezmiernie dumni si. Pomimo ich kompletnej niedonoci, ktra jest zaoony fakt, oni udaj si zna wszystko lepsze ni inni ludzie; tyle , eby oni robi si prawdziw nieprzyjemno do wszystkich szczerych i uczciwych patriotw, do nie tylko bohaterstwo przeszoci jest godne honoru ale, kto te czucia si zobowizanym do zostawi przykady ich wasnej pracy dla inspiracji przyszego pokolenia. Midzy tymi ludmi tam byli jacy czyje zachowanie moe zosta wyjanione przez ich wrodzon gupot i niekompetencj; ale s inni, ktrzy maj okrelony pniejszy cel na oku. Czsto to jest trudne, by odrnia midzy dwoma klasami. Wraenie, ktre I czsto dostaj, specjalnie tych tak zwany religijnych reformatorw, ktrych wiara s oparci na staroytnych Germanic zwyczajach, jest, e oni s misjonarzami i protegowanymi tych si, ktre nie ycz widzie narodowego oywienia majcego miejsce w Germany. Wszystkie ich dziaalnoci skaniaj si, by odwrci si od uwagi ludzi od koniecznoci walczenia razem w wsplnej przyczynie przeciw wsplnemu wrogowi, mianowicie Jew. Ponadto, e rodzaj wygaszania kazania wywouje ludzi, by zuy ich energie, nie w walczeniu o wspln przyczyn, ale w absurdalnych i niszczcych religijnych kontrowersjach w ich wasnych szeregach. S okrelone ziemie, ktre robi to cakowicie konieczne dla ruchu, by zosta dominowane przez siln

centraln si, ktra jest ucieleniona w autorytatywnym przywdztwie. Jest w ten sposb sam to moliwe, by przeciwdziaa dziaalno takich miertelnych elementw. I to jest tylko powd, dlaczego te lud - wiedza Ahasueruses s ywo wrogie do jakiego ruchu, ktrego czonkowie mocno jest poczony pod jednym liderem i jedn dyscyplin. Tych ludzi I powiedziaem nienawi taki ruch, poniewa to jest zdolne kadzenia kresu ich psocie. To nie byo bez dobrego powodu, e kiedy pooylimy wyranie zdefiniowany program dla nowego ruchu, ktry wyczylimy vlkisch sowa od tego. Pojcie lece u podstaw vlkisch okresu nie moe serwowa jako podstawa ruchu, poniewa to jest zbyt niesprecyzowane i oglne w jego aplikacji. Dlatego, jeli kto nazwa si vlkisch, ktrego taki opis nie mgby zosta wzity jako oznaka jakiej okrelonej, partyjnej przynalenoci. Poniewa to pojcie jest tak niesprecyzowane z praktycznego punktu widzenia, to daje pocztek rnym interpretacjom i w ten sposb ludzie mog przemwi do tego wszystko atwiej jako rodzaj osobistego polecenia. Kiedykolwiek takie niewyrane pojcie, ktre zaley od tyle interpretacji, jest przyznane do politycznego ruchu, ktry to skania si, by rozbi narzucon dyscyplin solidarno si walki. adna taka solidarno nie moe zosta utrzymana, jeli kady indywidualny czonek by pozwolony, by zdefiniowa dla siebie co co on sdzi i co co on jest skonnym, by zrobi. Czuje to haba kiedy zawaa rodzaj ludzi, ktrzy pyn okoo obecnie z symbolem vlkisch wetknitym w ich dziurkach i rwnoczenie zauway jak wielu ludzi ma rne pomysy ich wasnego co do znaczenia tego symbolu. Dobrze znany profesor w Bavaria, sawny bojownik, ktry walczy tylko z broniami umysu i, kto chwali si maszerowania przeciw Berlin - przez pchanie ramionami broni umysu, oczywicie - wierzy, e vlkisch sowa jest synonimiczny z " monarchicznym". Ale ta uczona wadza dotychczas zaniedbaa wyjani jak nasze German monarchy przeszoci mog zosta zidentyfikowana z czym co oglnie mamy na myli przez dzisiaj vlkisch sowa. Niestety on znajdzie si ze strat, jeli on jest poproszony, by da dokadn odpowied. Poniewa to byoby bardzo trudne naprawd, by co wyobrazi sobie mniej vlkisch ni wikszo tych German monarchicznych States bya. Oni byli inaczej nimi nie zniknby; albo, jeli oni byli vlkisch, wtedy fakt ich upadku moe zosta wzity jako dowd, e widok vlkisch na wiecie (Weltanschhauung) jest faszywym widokiem. Kady interpretuje to pojcie w jego wasnej drodze. Ale takie wielorakie opinie nie mog zosta zaadoptowana jako podstawa wojujcego politycznego ruchu. Nie musz zwraca uwagi

do absolutnego braku wiatowej mdroci i specjalnie niepowodzenia, by zrozumie dusz narodu, ktry jest pokazany do tych Messianic Precursors Twentieth Century. Dostateczna uwaga zostaa zawoana do tych ludzi przez omiesza, ktrego, ktry lewe skrzyda przyjcia naday na nich. Oni pozwalaj ich, by gaworzy dalej i szydz w nich. Nie ustawiam duo wartoci na przyjani ludzi, ktrzy nie odnosz sukces w dostawaniu nie polubiony przez ich wrogowie. Dlatego, rozwaylimy przyja takich ludzi jako nie tylko bezwartociowego ale nawet niebezpiecznego do naszego modego ruchu. To by gwny powd, dlaczego po pierwsze nazwalimy siebie Party. Mielimy nadziej, e przez dajc sobie takie imi, e moglibymy sposzy caego gospodarza marzycieli vlkisch. I to by powd te, dlaczego nazwalimy naszego Party, National Socialist German Parti Pracy. Pierwszy okres, Party, trzymao wszystkich tych marzycieli z dalekich, ktrzy yj w przeszoci i wszystkich kochankach napuszonej nomenklatury, jak rwnie te, ktry chodzi dookoa bijce duy bben dla pomysu vlkisch. Imi i nazwisko Party trzymay wszystkich tych bohaterw z dalekich, ktrych bro s miecz ducha i wszystkich tych jczcych tchrzy, ktrzy chroni si za ich tak zwany " inteligencj" jak gdyby to byli pewnego rodzaju tarczy. To byo tylko, by zosta oczekiwane, e ta schykowa klasa wypuciaby zgromadzony atak przeciw nam, gdy nasz ruch zacz si; ale, oczywicie, to byo tylko piro - i - atak atramentu, poniewa gsie piro jest jedyn broni, ktr ci lansjerzy vlkisch wadaj. Zadeklarowalimy jedn z naszych zasad w ten sposb: " Spotkamy przemoc z przemoc w naszej wasnej obronie". Naturalnie ta zasada przeszkodzia spokj rycerzy pira. Oni wymwili nas gorzko nie tylko dla czego czym oni nazwali naszego przyblionego uwielbienia paki ale te, poniewa, wedug ich, nie mielimy adnych intelektualnych si na naszej stronie. Ci szarlatani nie myleli na chwil, e Demosthenes mgby zosta zmniejszony, by uciszy na masie - spotkaniu do pidziesiciu idiotw, ktrzy przyszli tam zakrzycze jego i uy pici przeciw jego zwolennikom. Wrodzone tchrzostwo pira - i - szarlatan atramentu powstrzymuje jego od wystawiania si do takie niebezpieczestwo, poniewa on zawsze pracuje w bezpiecznej emeryturze i nigdy nie omiela si narobi haasu albo podej publicznie. Nawet dzisiaj I musz ostrzec czonkw o naszego modego ruchu w najsilniejszych moliwych okresach mie si na bacznoci przeciw niebezpieczestwu spadania do puapki samych tych, ktry odwiedza" cisi pracownicy. Te" cisi pracownicy s nie tylko los whitelivered ale s te i zawsze s, niewiadome nieroby. Czowiek, ktry jest wiadomym pewnych

wydarze i wie, ktrego pewne niebezpieczestwo grozi i rwnoczenie widzi pewny rodek, ktry moe zosta zatrudniony przeciw temu, w obowizku jest zwizany nie pracowa w ciszy ale przyj do otwartoci i publicznie walcz o zniszczenie za i akceptacji jego wasnego rodka. Jeli on nie robi tak, wtedy on zaniedbuje jego obowizek i pokazuje, e on jest saby w charakterze i, e on nie zdoa zadziaa albo z powodu jego niemiaoci, albo lenistwo albo niekompetencja. Wikszo tej" cisi pracownicy oglnie udaj si wiedzie Pan Bg wie co. Nie jeden z ich jest zdolny jakiego prawdziwego osignicia, ale oni trzymaj prbujc zrobi gupka z wiata z ich figlem. Chocia cakiem leniwy, oni prbuj utworzy wraenie, ktre ich" cicha praca" trzyma im bardzo zajte. Aby pooy to krtko, oni s czystymi oszustami, politycznymi porednikami, ktrzy czuj chagrined przez uczciw prac, ktr inni robi. Kiedy znajdujesz, e jedna z tych ciem vlkisch jest brzknita przez warto jego" cichej pracy" ciebie moe by pewny, e zajmujesz si facetem, ktry nie robi adnej produktywnej pracowa przy ju prawie kradnie od innych owocuje ich uczciwej pracy. W dodatku do tego wszystkiego powinien zanotowa arogancj i wyobraon sobie zarozumiao, z ktr ci lenie obskuranta prbuj rwa si kawakom prac innych ludzi, krytykujc to z powietrzem wyszoci i w ten sposb grajc do rk miertelnego wroga naszych ludzi. Nawet najprostszy zwolennik, ktry ma odwag, by sta si na stole w jakiej piwie - sali, gdzie jego wrogowie s zebrani i mnie i otwarcie obro jego pozycj przeciw im, osiga tysic razw wicej ni ci skradajcy hipokryci. On co najmniej przemieni jednego albo dwch ludzi, by uwierzy w ruch. Moe przeegzaminowa jego prac i przetestowa jego skuteczno przez jego faktyczne skutki. Ale ci sualczy oszuci - kto chwali ich wasn" cich prac" i osania si pod paszczem anonimowoci, jest tylko bezwartociowe warkoty, w najprawdziwszym sensie okresu i jest zupenie bezuyteczny dla celu naszej narodowej rekonstrukcji. W pocztku 1920 I wysunem pomys trzymania naszego pierwszy wiecu. Na tej propozycji tam byli rnice opinii pomidzy nami. Jacy wiodcy czonkowie naszego przyjcia myleli, e czas nie by dojrzay dla takiego spotkania i, e skutek mgby by szkodliwy. Press Left zacz zwrci uwag nas i my bylimy szczliwi wystarczajco w byciu w stanie si stopniowo, by pobudzi ich gniew. Zaczlimy ukaza si na innych spotkaniach i spyta pytania albo zaprzecza mwcw, z naturalnym skutkiem, e zostalimy wykrzyczani natychmiast. Ale nadal tym samym zyskalimy troch naszych kocw. Ludzie zaczli wiedzie naszego istnienia

i lepszy oni zrozumieli nas, silniejszy sta si ich niechci i ich wrogoci. Dlatego moglibymy oczekiwa, e duy kontyngent naszych przyjaci z Red Camp wzi udzia w naszym pierwszy wiecu. W peni zrozumiaem, e nasze spotkanie prawdopodobnie bdzie rozpadnite. Ale musielimy stawa wobec walki; jeli nie teraz, wtedy jakie miesice pniej. Od pierwszy dnia naszego zaoenia zostalimy postanowieni, by zabezpieczy przyszo ruchu przez walczenie nasz sposb naprzd w duchu lepej wiary i bezwzgldnej determinacji. By zdrowy zostaem zaznajomiony z mentalnoci wszystko tych, ktry nalea do Red Camp i I wiedziaem niele, e, jeli sprzeciwilimy si im zb i paznokie nie tylko zrobiby robimy wraenie na nich ale, e nawet moglibymy wygra nowych zwolennikw dla siebie. Dlatego I czuem, e musimy zdecydowa si na polityk aktywnego sprzeciwu. Herr Harrer by wtedy przewodniczcym naszego przyjcia. On nie by tym samym zdaniem co mnie co do waciwego czasu dla naszego pierwszy wiecu. Odpowiednio on czu, e si zobowiza, by poda si do dymisji od przywdztwa ruchu, jako pionowego i uczciwego czowieka. Herr Anton Drexler wzi jego miejsce. Trzymaem prac organizowania propagandy w moich wasnych rkach i I suchaem adnego kompromisu przeprowadzajc to. Zdecydowalimy si dalej February 24th 1920 jako data dla pierwszy wielkiego popularnego spotkania, by zosta trzymany pod agis tego ruchu, ktry by dotychczas nieznany. Zrobiem wszystkie przygotowawcze przygotowanie osobicie. Oni nie wzili bardzo dugi. Cay aparat naszej organizacji zosta ustawiony w ruchu dla celu bycia w stanie si, by zabezpieczy szybk decyzj co do naszej polityki. W doby musielimy zdecydowa si na nastawienie, e powinnimy wzi pod wzgldem pyta dnia, ktry byby pooony na wiecu. Zawiadomienia, ktre zareklamoway spotkanie musiay przynie te punkty przed spoeczestwem. W tym kierunku zostalimy zmuszeni, by zalee od uycia plakatw i listkw, zawartoci, ktrych i sposobu, w ktrego oni zostali pokazani zosta zdecydowany na zgodnie z zasadami, ktrego I ju pooyem w zajmowaniu si propagand oglnie. Oni zostali wyprodukowani w formie, ktra przemwia do tumu. Oni skoncentrowali si na kilka punktw, ktry zostay powtrzone raz za razem. Tekst by zwizy i okrelony, cakowicie dogmatyczna forma wyraenia uytego. Rozprowadzilimy te plakaty i listki z upart energi i wtedy cierpliwie czekalimy na skutek, ktrego oni wyprodukowaliby. Dla naszego gwnego koloru zechcielimy czerwony, poniewa to ma ekscytujcy skutek

na oku i dlatego jest obliczone, by pobudzi uwag naszych oponentw i zirytowa ich. W ten sposb oni musieliby zwrci uwag nas - czy oni lubili to albo nie - i nie zapomnieliby nas. Jeden skutek naszej taktyki mia ukaza si wyranie zamknitemu politycznemu brataniu si, ktre zaistniao te tutaj w Bavaria midzy Marxists i Party centrum. Partia polityczna , ktra trzymaa wadz w Bavaria, ktrej bya Party Bavarian People (przyjty z Party centrum) zrobi w jego moc czego, by przeciwdziaa skutek, ktry nasze afisze miay na Red masach. W ten sposb oni zrobili okrelony krok, by zaku nasze dziaalnoci. Jeli policje mogyby nie znale adnych innych ziem dla zakazywania naszych afiszw, wtedy oni mogliby twierdzi, e przeszkadzalimy ruch w ulicach. I w ten sposb Party tak zwany German National People uciszy niepokoje ich Red sojusznikw przez zupenie zakazywanie tych afiszw, ktre proklamoway wiadomo, ktra przynosia do piersi ich wasnych setek ludzi tysica pracownikw, ktrzy zostali wprowadzony w bd przez midzynarodowych agitatorw i zostali rozdranieni przeciw ich wasnemu narodowi. Te afisze daj wiadectwo do goryczy walki, w ktrej mody ruch wtedy zosta zaangaowany. Przysze pokolenia znajd w tych afiszach dowd z dokumentw naszej determinacji i sprawiedliwoci naszej wasnej przyczyny. I te afisze te udowodni jak tak zwany narodowi urzdnicy wzili arbitralne dziaanie, by zabi duszc ruch to robili nie prosz ich, poniewa to upastwawiao obszerne masy ludzi i odzyskiwao ich do ich wasnego rasowego towaru. Te afisze te pomog obali teori, e by wtedy narodowy rzd w Bavaria i oni pozwol sobie dokumentalne potwierdzenie faktu, e, jeli Bavaria pozosta w caym kraju mia przeciwko podczas lat 1919, 1920, 1921, 1922 i 1923, to nie byo z powodu narodowego rzdu ale to byo, poniewa narodowy duch stopniowo zyska gbiej trzymaj ludzi i Government zosta zmuszony, by pj za publicznym uczuciem. Government sam wadze zrobiy wszystko w ich wadzy, by przeszkodzi ten proces poprawy i zrobi, e to jest niemoliwe. Ale w tym zwizku dwaj urzdnicy musz zosta wspomniany jako bycie widocznym wyjtkw. Ernst Phner by Chief Police wtedy. On mia lojalnego doradc w Dr. Frick, ktry by jego urzdnik dyrektora naczelnego. Te byli jedyni ludzie midzy wyszymi urzdnikami, ktrzy mieli odwag, by umieci zainteresowania ich kraju przed ich wasnymi zainteresowaniami w trzymaniu si ich prac. Tych w odpowiedzialnych pozycjach Ernst Phner by jedyny jeden, ktry nie zaleca si do tumu ale czu, e jego obowizek by do narodu jako taki i by gotowy, by zaryzykowa i powici wszystko, nawet jego osobiste rodki egzystencji, pomc w

przywracaniu German ludzi, ktrych on drogo kocha. Dla tego powodu on by gorzkim cierniem w stronie przekupnej grupy urzdnikw Government. To nie byy zainteresowania narodu albo koniecznoci narodowego oywienia, ktre powdychao albo skierowao ich zachowanie. Oni po prostu posuchali do ycze Government, tak jak zabezpieczy ich codzienny chleb dla siebie, ale oni nie mieli adnego pomylanego w ogle dla narodowego dobrobytu, ktry zosta powierzony do ich troski. Przede wszystek , Phner by jeden z tych ludzi, ktry, w przeciwiestwie do wikszoci naszych tak zwany obrocw wadzy pastwa, nie ba si, by ponie wrogo zdrajcw do kraju i narodu ale raczej zaleca si to jako znak honoru i uczciwoci. Dla takich ludzi nienawi Jews i Marxists i kamstw i oszczerstw, ktre oni rozcignli, byli ich tylko rdo szczcia wrd narodowej niedoli. Phner by czowiekiem lojalnoci granitu. On by jak jeden z ascetycznych charakterw klasycznej ery i by rwnoczenie tym rodzajem bezporedniego German dla mwienie" lepiej martwe ni niewolnik" nie jest pust fraz ale krzykiem prawdziwego serca. Zdaniem on i jego wsppracownik, Dr. Frick, jedyni ludzie trzymaj pozycje wtedy w Bavaria, ktry ma prawo, by zosta rozwaony jako branie aktywnej czci w tworzeniu narodowego Bavaria. Zanim trzymajc nasz pierwszy wielki wiec to byo konieczne nie tylko, by mie nasz propagandowy materia gotowy ale te mie gwne rzeczy naszego programu drukowanego. W drugi tomie tej ksiki I dam rachunek szczegowy przewodnich zasad, ktrych wtedy nastpilimy w przysuwajcych nasz program. Tutaj I tylko powiem, e program zosta rozmieszczony nie zaledwie przedstawi form i zawarto modego ruchu ale te majc na oku robienie tego zrozumianego midzy obszerne masy. Tak zwany intelektualne okrgi zrobiy arty i szydziy w tym i wtedy sprboway skrytykowa to. Ale skutek naszego programu udowodni, e pomysy, ktre wtedy trzymalimy miay racj. Podczas tamte lata I widziaem, jak tuziny nowych ruchw powstaj i zniknem bez zostawiania ladu. Tylko jeden ruch utrzyma si przy yciu. To jest National Socialist German Partia Pracy. Dzisiaj I wicej jestem przekonany ni kiedykolwiek przed tym, chocia oni mog zwalczy nas i sprbowa sparaliowa nasz ruch i, chocia pedantyczni partyjni ministrowie mog zabroni nam prawo wolnoci sowa, oni nie mog zapobiec triumfu naszych pomysw. Kiedy obecny system administracji statal i nawet imion partii politycznych, ktre reprezentuj, e to bdzie byy zapomnianym, programowa podstawa National Socialist ruchu dostarczy

podstaw, na ktrej przyszy State bdzie zbudowany. Spotkania, ktre my bylimy mocnymi przed January 1920 umoliwiy nas, by zebra rodki finansowe te byli konieczny, by mie nasze pierwszy pamflety i plakaty i programy drukoway si. Doprowadz pierwszy cz tej ksiki do koca do odnoszenia si do naszego pierwszy wielkiego wiecu, poniewa to spotkanie oznaczyo okazj, na ktrej nasza struktura jako mae przyjcie zostao musiane, by zosta rozpadnite i my zaczlimy sta si najpotniejszym czynnikiem tej epoki w wpywie, ktry wiczylimy na opinia publiczna. W tamtym czasie mj gwny niepokj by, e nie moglibymy napeni sali i, e moglibymy musie stawa wobec pustych awek. Sam ja mocno zostaem przekonany, e, jeli tylko ludzie przyszliby tego dnia wyczyli wielki sukces dla modego ruchu. To byo moje uczucie jako I czekaem niecierpliwie przez godzin przyj. To zostao ogoszone, e spotkanie zacznie si o 7.30. wiartka - --godzina przed czasem otwarcia I szedem przez gwn sal Hofbruhaus na Platz w Munich i moje serce prawie pkay z radoci. Wielka sala - dla w tamtym czasie to wydawao si bardzo duy do mnie - zosta napeniony do przelewania. Prawie 2,000 ludzi byo obecnym. I, przede wszystek, ci ludzie przyszli kogo, do kogo zawsze yczylimy dotrze. Wicej ni p widownia skadaa si z osb, ktry wydawa si by komunistami albo ludmi niezalenymi. Nasza pierwszy wielka demonstracja zostao przeznaczone, wedug ich, by przyj do nagego koca. Ale rzeczy zdarzyy si inaczej. Kiedy pierwszy mwca skoczyo I wstaem, by rozmawia. Po kilka minut I zostaem spotkany z burz gradow przerw i gwatowne spotkania wybuchy w ciele sali. Gar moich lojalnych wojennych towarzyszy i jacy inni zwolennicy mocowali si z niepokojcymi i przywrcili rozkaz w maa chwila. Byem w stanie si, by kontynuowa moj mow. Po p godzina aplauz zacz utopi przerwy i hootings. Wtedy przerwy stopniowo ustay i aplauz wzi ich miejsce. Kiedy I w kocu przyszedem wyjani dwudziestu pi punkty i pooyem ich, punkt po punkcie, zanim masy zebray si tam i poprosiy ich poda ich wasne orzeczenie na kadym punkcie, jednemu punktowi, gdy inny zosta przyjty z powikszaniem entuzjazmu. Kiedy ostatni punkt zosta dotarty do I mia przed mn sal pen ludzi poczonych przez nowe przekonanie, now wiar i now wol. Prawie cztery godziny przeszy kiedy sala zacza si do jasno. Poniewa masy popyny do wyj, napenionych ramiona przy ramieniu, popychajc i pchajc, I wiedziaem, e ruch teraz

zosta ustawiony pieszo midzy German ludmi, ktrzy nigdy nie przeszliby do zapomnienia. Ogie zosta rozpalony od czyjego rozpromienionego gorca miecz bdzie uksztatowany, ktry przywracaj wolno do German Siegfried i przynosz ycie z powrotem do German narodu. Obok oywienia, ktre I wtedy przewidziaem, I te czuem, e Goddess Vengeance teraz dostawa si gotowy, by wyrwna zdrad 9th November, 1918. sala zostaa oprniona. Ruch by na marszu.

Tom Two: National Socialist Movement Rozdzia One Na February 24th, 1920, pierwszy wielki wiec pod patronatem nowego ruchu miao miejsce. W Hall Banquet Hofbruhaus w Munich dwudziestu pi theses, ktry utworzy program naszego nowego przyjcia zosta objaniony do widowni prawie dwch tysic ludzi i kada teza entuzjastycznie zostaa otrzymana. W ten sposb przynielimy wiedzy spoeczestwa te pierwszy zasady i linie dziaania, wzdu ktrego nowa walka bya, by zosta prowadzona dla zniesienia zmieszanej masy przestarzaych pomysw i opinii, ktre miay ciemne i czsto szkodliwe tendencje. Nowa sia miaa zrobi jego pojawienie si midzy niemia i sab buruazj. Ta sia zostaa przeznaczona, by zahamowa triumfalny postp Marxists i przyniosa Chariot Fate do zastoju tylko jako to wydawao si okoo dotrze do jego celu. To byo oczywiste, e ten nowy ruch mgby zyska publicznemu znaczeniu i poparciu, ktrego s konieczny - warunki w takiej olbrzymiej walce tylko, jeli to odnioso sukces od bardzo pocztek w obudzeniu witego przekonania w sercach jego zwolennikw, e tutaj, ktry to nie by przypadek wprowadzania nowego wyborczego sloganu do politycznego pola ale, e cakowicie nowy Weltanschhauung, ktry by radykalnego znaczenia, zosta musiany, by zosta awansowany. Musi sprbowa odwoa marn mieszanin opinii, ktre odziay szykownie strona obok siebie, by utworzy zwykego Party Programme, jako to zostao zawoane i musi zapamita jak te opinie wyszczotkoway albo ubray si w nowej formie od czasu do czasu. Jeli waciwie

zrozumielibymy te programowe monstrualnoci musimy ostronie zbada motywy, ktre powdychay redni buruj" komitet programu". Ci ludzie zawsze s wpynici do taki sam zaabsorbowanie kiedy oni co nowe wprowadzaj do ich programu albo co ju zawarte w tym modyfikuj. To zaabsorbowanie jest skierowane do skutkw nastpnych wyborw. Moment ci artyci w parlamentarnym rzdzie maj pierwszy migota podejrzenia, e ich ukochane spoeczestwo moe by gotowe, by wszcz jego pity i uciec od uprzy starego partyjnego wozu oni zaczynaj pomalowa trzonki z nowymi kolorami. Na takich okazjach partyjni astrolodzy i czytelnicy horoskopu, tak zwany" dowiadczona naprawa i " eksperci", podejd. Przewanie oni s starymi parlamentarnymi rkami, ktrych polityczna nauka zaopatrzyy ich z duym dowiadczeniem. Oni mog zapamita bye okazje kiedy masy pokazay znaki gubienia cierpliwoci i oni teraz diagnozuj grob podobnej sytuacji powstajcej. Uciekajc si do ich starej recepty, oni tworz " komitet". Oni chodz dookoa midzy ukochanym spoeczestwem i suchaj czego jest mwiony. Oni zanurzaj ich nosy w gazetach i stopniowo zaczynaj pachnie co to jest, e ich ukochani, obszerne masy, ycz dla, co co oni odrzucaj i co dla czego oni maj nadziej. Grupy, ktre nale do kadego handlu albo biznes i nawet pracownicy biura, ostronie s studiowane i ich najgbsze pragnienia s zbadane. " Zoliwe slogany z sprzeciwu, od ktrych niebezpieczestwo jest groone teraz nagle jest spojrzany na jak godnym rozpoznania i to czsto zdarza si, e te slogany, do wielkiego zdziwienia tych, ktry pierwotnie uku i puci w obieg ich, teraz ukazywa si, by by cakiem nieszkodliwy i naprawd mie zosta znaleziony midzy dogmatami starych przyj. Wic komitety spotykaj si, by przejrze stary program i zatrzyma si nowy jeden. Poniewa ci ludzie zmieniaj ich przekonania tylko jako onierskie zmiany jego koszulka w wojnie - kiedy stary jest pluskw - zjedzony. W nowym programie kady dostaje wszystko, e, co on chce. Rolnik jest ubezpieczony, e zainteresowania rolnictwa bd ochronione. Przemysowiec jest ubezpieczony ochrony dla jego produktw. Konsument jest ubezpieczony, e jego zainteresowania bd ochronione w cenach rynkowych. Nauczyciele s dani wyszymi pensjami i urzdnicy pastwowi bd mieli lepsze emerytury. Wdowy i sieroty otrzymaj hojn pomoc od pastwo. Handel bdzie awansowany. Taryfa bdzie obniona i nawet podatki, chocia oni nie mog cakowicie zosta obalony, prawie bdzie obalony. To czasami zdarza si, e jedna sekcja spoeczestwa jest byy zapomnian albo to, ktre jedno z da rozwayo midzy

spoeczestwem nie dotaro do uszu przyjcia. To te popiesznie jest zaatane na do caoci, powinien tam by jak przestrzeni dostpn dla tego: do w kocu to jest czute, e s dobre ziemie dla spodziewania, e cay normalny gospodarz filistrw, zawierajc ich ony, bdzie mia ich niepokoje pooone, by odpocz i wiecone z satysfakcj jeszcze raz. I tak, wewntrznie zbrojony z wiar w dobroci God i nieprzenikliwej gupoty elektoratu, walka o co jest zawoana" rekonstrukcj Reich" moe teraz zacz si. Kiedy wybory, przez ktre dzie jest i parlamentarzyci trzymali ich ostatnie publiczne spotkanie przez nastpnych pi lat, kiedy oni mog zostawi ich prac dostawania ludu, by przestrzec cile regua i moe teraz powici si wyszym i przyjemniejszym zadaniom - wtedy komitet programu jest rozoony i walka o postpujc do przodu reorganizacj publicznych spraw staje si jeszcze raz biznes zarabiania one's codzienny chleb, ktry dla parlamentarzystw ma na myli zaledwie obecno, ktra jest wymagana w porzdku, by by w stanie si, by pociga ich codzienne wynagrodzenia. Rano po ranie honorowy delegat kieruje jego sposb do House i, chocia on nie moe wej do Chamber si, ktry on dostanie si co najmniej o ile przedniej sali, gdzie on znajdzie rejestr, na ktrym imiona delegatw w obecnoci s musiane, by zosta wpisane. Jako cz jego uciliwej usugi do jego wyborcw on wchodzi do jego imienia i w zamian otrzymuje mae odszkodowanie jako zasuona nagroda dla jego nieustajcych i wyczerpujcych prac. Kiedy cztery lata przeszy, albo tymczasem, jeli powinny by jakie krytyczne tygodnie, podczas ktre parlamentarne korporacje musz by zwrconymi ku niebezpieczestwo bycia rozoony, ci honorowi panowie staj si nagle chwycony przez nieodparte pragnienie, by zadziaa. Tylko, poniewa larwa - robak nic nie poradzi na ronicia do cock kogut chrabszcz, te parlamentarne robaki zostawiaj wielkiego House Puppets i trzepocz na nowych skrzydach z midzy ukochanym spoeczestwem. Oni zwracaj si do wyborcw jeszcze raz, relacjonuj ogromne prace, ktre oni dokonali i podkrelaj zoliwy upr ich oponentw. Oni zawsze nie spotykaj si z wdzicznym aplauzem; dla czasami nieinteligentne masy rzucaj niegrzeczne i nieprzyjazne uwagi w ich twarzach. Kiedy ten duch publicznej niewdzicznoci dociera do pewnej tonacji, ktry jest tylko jeden sposb ratowania sytuacji. Presti przyjcia musi zosta wypolerowany w grze znw. Program jest musiany, by zosta poprawiony. Komitet jest powoany do istnienia jeszcze raz. I szwindel zaczyna si na nowo. Raz rozumiemy nieprzenikliw gupot naszego spoeczestwa nie moemy zosta zaskoczony, e taki wyczy

taktyki pomylnego. Zaprowadzi przez Press i olepi jeszcze raz przez pontne pojawienie si nowego programu, buruja jak rwnie proletariackie stada wyborcw wiernie wracaj do wsplnej przegrody i wybieraj ponownie ich starych oszustw. " Czowiek ludzi " i kandydat pracy teraz zmieniaj si z powrotem znw do parlamentarnej larwy i staj si tusty i okrgy jako oni pas si na urlopach, ktry rosn na drzewie publicznego ycia - zosta ponownie przeksztacony do byszczcego motyla, gdy inne cztery lata przeszy. Ledwo co innego moe tak osabia jako oglda ten proces w trzewej rzeczywistoci i by wiadkiem naocznym tego wielokrotnie powracajcego oszustwa. Na duchowej ziemi treningu tego rodzaju to nie jest moliwe dla buruazyjnych si, by rozwin si, ktra jest konieczna, by kontynuowa walczy z zorganizowan potg Marxism. Naprawd oni nigdy powanie pomyleli o robieniu tak. Chocia ci parlamentarni znachorzy, ktrzy reprezentuj biay wycig oglnie s rozpoznani jako osoby prawdziwej gorszy umysowej pojemnoci, oni s bystrzy wystarczajco, by wiedzie, e oni nie mogliby powanie zabawi nadziei bycia w stanie si, by uywa broni Democracy Western walczy doktryn dla postpu, ktrego Western Democracy, z wszystkimi jego dodatkami, jest zatrudniony jako sposb do koca. Demokracja jest wykorzystana przez Marxists dla celu paraliowania ich oponentw i zyskiwania dla siebie wolnej rki, by woy ich wasne metody do dziaania. Kiedy pewne grupy Marxists uywaj wszystkiej ich pomysowoci na razie, by zrobi to by uwierzony, e oni nierozdzielnie s przymocowani do zasad demokracji, to moe by zdrowe, by odwoa fakt, e kiedy krytyczne okazje powstay ci ci sami panowie machnli rk na zasadzie decyzji przez gos wikszoci, poniewa ta zasada jest zrozumiana przez Democracy Western. Taki przedstawia si tak w tych dniach kiedy buruazyjni parlamentarzyci, w ich monumentalnym shortsightedness, uwierzyli, e bezpieczestwo Reich zostao gwarantowane, poniewa to miao przytaczajc numeryczn wikszo w jego przysudze i Marxists nie zawahali si nagle chwyci najwyszej wadzy w ich wasnych rkach, popartych przez tum prniakw, dezerterw, politycznych miejsca myliwych i Jewish dilettanti. To byo wdmuchiwa twarz dla tej demokracji, w ktrej tyle parlamentarzystw sdzio. Tylko ci atwowierni parlamentarni czarodzieje, ktrzy reprezentowali buruazyjna demokracja mogaby sdzi, e brutalna determinacja tych czyje zainteresowanie, ktre to jest, by rozcign Marxist wiata - szkodnika, ktrego oni by roznosicielami, mc na chwil, teraz albo w przyszoci, zosta powstrzymany czek przez magicznego formulas Parliamentarianism Western. Marksizm bdzie prowadzi ramiona przy

ramieniu z demokracj, a to odnosi si sukces porednio w zabezpieczaniu dla jego wasnych zbrodniczych celw nawet poparciu tych czyich umysw w caym kraju jest zorientowany i kogo, kogo Marxism stara si eksterminowa. Ale, jeli Marxists powinni jednego dnia przychodz uwierzy, e byo niebezpieczestwo, e od kota tej wiedmy naszej parlamentarnej demokracji gos wikszoci mgby zosta zwymylany, ktre z powodu jego numerycznej wikszoci jest upowanione, by postanowi legislacj i moe uy tej wadzy powanie, by zwalczy Marxism, wtedy cae parlamentarne hokus-pokus byo skoczony. Zamiast przemawiania do demokratycznego sumienia, standardowi przedstawiciele Red International natychmiast wysali wcieky krzyk zebrany midzy proletariackimi masami i nastpujca walka nie miaa miejsca w statecznej atmosferze Parliament ale w fabrykach i ulicach. Wtedy demokracja byaby unicestwiona natychmiast. I co intelektualna umiejtno apostow, ktrzy reprezentowali, e ludzie w Parliament nie zdoali dokona teraz szczliwie byoby noszone przez om i mot kowalski zirytowanych proletariackich mas - tylko jako w jesieni 1918. jednym ciosem oni obudziliby buruazyjny wiat, by zobaczy wcieko mylenia, e Jewish jazda do wiat - podbj moe skutecznie zosta sprzeciwiony za pomoc Democracy Western. Poniewa I powiedziaem, tylko bardzo atwowierna dusza mogaby myle o zobowizywaniu, by stosowa si do przepisw gry kiedy on musi stawa wobec gracza dla te reguy nie s niczym tylko zwyky blef albo sposb suenia jego wasnych zainteresowa, ktrych rodki on zrzuci ich kiedy oni udowadniaj ju nie przydatny dla jego celu. Wszystkie przyjcia, ktre twierdz tak zwany buruazyjne zasady spogldaj na politycznym yciu jako w rzeczywistoci walka o siedzenia w Parliament. Moment ich zasady i przekonania s nie dalej uyj w tej walce, ktra oni s wyrzuceni za burt, jak gdyby oni byli balastem piasku. I programy s zbudowane w takiej drodze, e oni mog zosta rozdany z podobnie. Ale taka praktyka ma odpowiednio sabncy skutek na mocy tych przyj. Oni brakuj, ktra sia sama przyciga obszerne masy; poniewa te masy zawsze odpowiadaj do wanej siy, ktra emanuje od absolutnej wiary w pomysach pooy, czonych z nieposkromion ochot, by walczy dla i obro ich. Jednoczenie , w ktrym jedna strona, zbrojona z wszystk wadz walki, ktra wynika z systematycznego pojcia ycia - chocia to by zbrodniczy w tysicu drogach - robi atak przeciw zaprowadzonemu porzdkowi innej stronie bdzie w stanie si, by oprze si kiedy to pociga jego si od nowa wiara, ktra w naszym przypadku jest kreda polityczna. Ta wiara musi zastpi

saby i tchrzliwy rozkaz, by obroni. W jego miejscu musimy podnosi okrzyk wojenny odwanego i bezwzgldnego ataku. Nasz obecny ruch jest oskarony, specjalnie przez tak zwany narodowych buruazyjnych ministrw gabinetu - Bavarian reprezentanci centrum, na przykad zdania do rewolucji. Mamy jedn odpowied, by da do tych politycznych pigmej. Mwimy do ich: Prbujemy odrobi to, ktrego, ktrego, w twojej zbrodniczej gupocie, nie zdoae przeprowadzi. Przez twojego parlamentarzyst na zlecenie pomoge pocign nard do ruiny. Ale my jestemy, przez nasz agresywn polityk, konfigurowanie nowym Weltanschhauung, ktrego obronimy z nieposkromionym oddaniem. W ten sposb budujemy kroki, na ktrych nasz nard, ktry jeszcze raz moe cofn si w przeszo wityni wolnoci. I tak podczas pierwszy scen zakadajc nasz ruch musielimy wzi szczegln trosk, e nasza wojujca grupa, ktra walczya o ustanowienie nowej i wysokiej kredy politycznej nie powinien degenerowa si do spoeczestwa dla promowania zainteresowa parlamentarzysty. Pierwszy rodek zapobiegawczy miao zbi w d program, ktry si skanialiby si do rozwijania pewnej moralnej wielkoci, ktra sposzya wszystkiego nieistotnego i duchy sabeusza, ktre wymylaj wielk ilo naszych obecnych partyjnych politykw. Te miertelne wady, ktre w kocu zaprowadziy do upadku Germany pozwalaj sobie najjaniejszy dowd jak dobrze w domu uwaalimy to za cakowicie koniecznego, by ustawi programowe cele, ktre byy ostro i wyranie definiowalimy. Poniewa rozpoznalimy wady powysze wspomniane, zrozumielimy, e nowe pojcie pastwa zostao musiane, by zosta utworzone, ktre w si stay si czci naszego nowego pojcia ycia oglnie. W pierwszy tomie tej ksiki I ju zajem si vlkisch okresu i I powiedziaem wtedy, e ten okres nie ma wystarczajco dokadnego znaczenia, by zaopatrzy jdro, dookoa ktrego dokadnie skonsolidowana wojujca spoeczno mogaby zosta utworzona. Wszystkie rodzaje ludzi, z wszystkimi rodzajami rozbienych opinii, paraduj o w obecnym momencie pod vlkisch urzdzenia na ich sztandarach. Zanim I przychodz zaj si celami i celami National Socialist Partii Pracy I chc zaoy jasne zrozumienie czego jest znaczony przez vlkisch pojcia i wraz z ten wyjania jego relacj naszemu partyjnemu ruchowi. Vlkisch sowa nie wyraa jakiego wyranie wyszczeglnionego pomysu. To moe zosta zinterpretowane w kilku drogach i w praktycznej aplikacji to jest tylko tak oglne jak sowo " religijne", na przykad. To jest trudne, by przymocowa jakie dokadne znaczenie temu schykowemu sowu, albo jako teoretyczne

pojcie albo jako przewodnia zasada w praktycznym yciu. Sowo " religijne" nabywa dokadne znaczenie, e tylko kiedy to jest czone z odmienn i okrelon form, przez ktr pojcie jest pooone do praktyki. Aby powiedzie, e osoba jest" gboko zakonnik moe by bardzo pikn frazeologi; ale, oglnie rozmawiajc, to mwi nam prawie nic. Mog by kilku ludzi, ktrzy s zawarto z takim niewyranym opisem i moe nawet by jaki, do kogo sowo przewozi wicej albo mniej okrelony obraz wewntrznej jakoci osoby w ten sposb opisa. Ale, odkd masy ludzi nie s skomponowane filozofw albo witych, taki niewyrany religijny pomys nie bdzie mia na myli dla ich niW innego ni usprawiedliwi kad osob w myleniu i grajc wedug jego wasnego zgity. To nie zaprowadzi do tej praktycznej wiary, do ktrej wewntrzna religijna tsknota jest przeksztacona tylko kiedy to zostawia kul oglnych metafizycznych pomysw i jest umodelowane do okrelonej dogmatycznej wiary. Taka wiara jest na pewno nie koniec w si, ale sposb do koca. Jeszcze to jest sposobu, bez ktrego koniec mgby nigdy nie zosta signity w ogle. Ten koniec, jednake, nie jest zaledwie czym idealnym; dla na dnie to jest wybitnie praktyczne. Musimy zawsze zaciy w umyle fakt, e, oglnie rozmawiajc, wysokie ideay s zawsze rezultatem jakiej gbokiej wanej potrzeby, tylko jako najwzniolejsze pikno jest winnym jego szlachetnoci ksztatu, w ostatniej analizie, do faktu, e najpikniejsza forma jest form, ktra najlepiej jest dostosowana do celu to jest znaczone, by serwowa. Przez pomaganie podnie czowieka ponad poziomem zwykego zwierzcego istnienia, Faith naprawd przyczynia si, by konsolidowa si i ochroni jego wasne istnienie. Biorc ludzko jako to istnieje dzisiaj i uwzgldniajc fakt, e religijne wiary, ktre to oglnie trzyma i, ktry zosta skonsolidowany przez nasz edukacj, eby oni serwowali jako moralne standardy w praktycznym yciu, jeli powinnimy teraz obali religijne nauczanie i nie zastpi tego przez nic rwnej wartoci skutek byby, e zaoenia ludzkiego istnienia powanie byyby potrznite. Moemy bezpiecznie powiedzie, e czowiek nie yje zaledwie suy wyszych ideaw, ale, e te ideay, w ich zwrocie, zaopatruj konieczne warunki jego istnienia jako istoty ludzkiej. I w ten sposb okrg jest zamknity. Oczywicie , sowo " religijne" nasuwa jakie pomysy i wiary, ktre s podstawowe. Midzy tymi moemy policzy wiar w niemiertelnoci duszy, jego przyszego istnienia w wiecznoci, wierze w istnieniu Higher Being i tak dalej. Ale wszystkie te pomysy, obojtnie jak mocno osoba wierzy w ich, moe krytycznie zosta analizowana przez jak osob i przyjmuje albo odrzuca odpowiednio, do emocjonalnego pojcia albo tsknota zostaa przeksztacona do

suby czynnej, ktra jest rzdzona przez wyranie zdefiniowan doktrynaln wiar. Taka wiara zaopatruje praktyczny wylot dla religijnego uczucia, by wyrazi si i w ten sposb otwiera si sposb, przez ktry to moe zosta pooone do praktyki. Bez wyranie zdefiniowanej wiary, religijne uczucie nie tylko jest bezwartociowe dla celw ludzkiego istnienia ale nawet moe przyczyni si do oglnej dezorganizacji, na rachunek jego niewyranych i wielorakich tendencji. Co co I powiedziaem o sowie " religijnym" moe te zosta odniesione do vlkisch okresu. To sowo te nasuwa pewne podstawowe pomysy. Chocia te pomysy s bardzo wane naprawd, oni przyjmuj takie niewyrane i niesprecyzowane formy, e oni nie mog zosta oceniony jako mienie wikszej wartoci ni zwyke opinie, a oni staj si elementami wyborcy w strukturze partii politycznej. Dla w porzdku da praktyczn si ideaom, ktre wyrastaj z z Weltanschhauung i odpowiedzie dania, ktre s logiczna konsekwencja takich ideaw, zwyky sentyment i wewntrzna tsknota nie s adnej praktycznej pomocy, tylko jako wolno nie moe zosta wygrana przez uniwersaln tsknot dla tego. aden. Tylko kiedy idealistyczna tsknota, poniewa niepodlego jest zorganizowana w takiej drodze, ktr to moe walczy o jego idea z wojskow si, tylko wtedy moe pilne yczenie ludzi by przeksztacony do potnej rzeczywistoci. Jaki Weltanschhauung, chocia prawo thousandfold i ze wszech miar korzystny do ludzkoci, nie bdzie adnej praktycznej usugi dla utrzymania ludzi tak dugo jak jego zasady maj, e jeszcze nie nie staj si zbierajcego punktu wojujcego ruchu. I, na jego wasnej stronie, ten ruch pozostanie zwykym przyjciem do jest przynis jego ideay do zwycistwa i przeksztaci jego partyjne doktryny do nowych zaoe State, ktry daje narodowej spoecznoci jego kocowy ksztat. Jeli abstrakcyjne pojcie oglnej natury ma serwowa jako podstawa przyszego rozwoju, wtedy pierwszy warunek wstpny ma utworzy jasne zrozumienie natury i charakteru i zakresu tego pojcia. Dla tylko na takiej podstawie moe ruch on zaoy, ktrego bdzie w stanie si, by pocign konieczn si walki od wewntrznej spjnoci jego zasad i przekona. Od oglnych pomysw polityczny program musi zosta zbudowany i oglny Weltanschhauung musi otrzyma piecz okrelonej kredy politycznej. Odkd ta wiara musi zosta skierowana do kocw, ktre s musiane, by zosta osignity w wiecie praktycznej rzeczywistoci, nie tylko to musi suy oglnemu ideaowi jako taki ale to musi te uwzgldni sposb to jest musiani, by

zosta zatrudniony dla triumfu ideau. Tutaj praktyczna mdro ma stanu musi przyj do pomocy abstrakcyjnego pomysu, ktry jest poprawny w si. W w tamten sposb wieczny idea, ktry ma wieczne znaczenie jako przewodnia gwiazda do ludzkoci, musi zosta dostosowany do potrzeb ludzkiej kruchoci, eby jego praktyczny skutek nie mg zosta sfrustrowany w bardzo pocztek przez te wady, ktre s oglne do ludzkoci. Interpretator prawdy musia tutaj pj rka w rk z nim, ktry ma praktyczn wiedz duszy ludzi, eby z krlestwa wiecznych prawd i ideaw co jest nadane do pojemnoci ludzkiej natury moe zosta wybrany i dana praktyczna forma. Aby wzi abstrakcyjne i oglne zasady, wywiedzione z Weltanschhauung, ktry jest oparty na staym zaoeniu prawdy i przeksztacone ich do wojujcej spoecznoci, ktrej czonkowie ma t sam kred polityczn - spoeczno, ktra dokadnie jest zdefiniowana, sztywno zorganizowana, umys i bdzie - taka transformacja jest najwaniejszym zadaniem wszystkiego; dla moliwoci szczliwie przeprowadzania pomys jest uzaleniony od pomylnego spenienia tego zadania. Z armi milionw, ktry czuje prawd tych pomysw i nawet moe zrozumie ich do jakiego stopnia, jeden czowiek musi powsta. Ten czowiek musi mie prezent bycia w stanie si, by objani oglne pomysy w jasnej i okrelonej formie i, od wiata niewyranych pomysw migoczcych przed umysami mas, on musi sformuowa zasady, ktre bd jako wyrany i umocni jako granit. On musi walczy o te zasady jako jedyni prawdziwi, do staej skay wsplnej wiary i wsplna wola pojawia si ponad zmartwionymi falami wczgowskich pomysw. Oglne usprawiedliwienie takiego dziaania ma zosta szukane w koniecznoci dla tego i osoba bdzie usprawiedliwiona przez jego sukces. Jeli prbujemy przesika do wewntrznego znaczenia vlkisch sowa przyjedamy do poszy za wnioskami: Aktualne polityczne pojcie wiata jest, e pastwo, chocia to posiada twrcz si, ktra moe zbudowa cywilizacje, nie ma niczego wsplnie z pojciem wycigu jako zaoenie pastwa. Pastwo jest rozwaone raczej jako co co byo skutkiem ekonomicznej koniecznoci, albo, w najlepszego wypadku, naturalnego rezultatu gry politycznych si i impulsw. Takie pojcie zaoe pastwa, razem z wszystkimi jego logicznymi konsekwencjami, nie tylko ignoruje pocztkowe rasowe siy, ktre le u podstaw pastwo, ale to te zaprowadza do polityki, w ktrej znaczenie osoby jest pomniejszone. Jeli to by zaprzeczony, e wycigi rni si od siebie nawzajem w ich wadzach kulturalnej twrczoci, wtedy to to sam bdne pojcie musi koniecznie wpyn nasze oszacowanie wartoci osoby. Zaoenie, e wszystkie wycigi s

podobnie zaprowadza do zaoenia, e narody i osoby s rwne jeden do drugiego. I reprezentant Marxism nie jest niczym tylko aplikacja - zacza zadziaa przez Jew, Karl Marx - oglnego pojcia ycia do okrelonej profesji kredy politycznej; ale w rzeczywistoci, e oglne pojcie zaistniao dugo przed czasem Karl Marx. Jeli to ju nie zaistniaoby jako szeroko rozpowszechniona infekcja zadziwiajcy polityczny postp Marxist nauczania nigdy nie byby moliwy. W rzeczywistoci co odrniao Karl Marx od milionw, ktre zostay dotknite w tej samej drodze by, e, w wiecie ju w stanie stopniowego rozkadu, on uy jego ostrych wadz prognozy, by dostrzega podstawowe trucizny, tak jak wycign ich i skoncentrowa ich, z sztuk nekromanty, w rozwizaniu, ktre spowodowao szybkie zniszczenie niezalenych narodw na globie. Ale to wszystko zostao zrobione w usudze jego wycigu. W ten sposb Marxist doktryna jest skoncentrowanym fragmentem mentalnoci, ktra ley u podstaw oglne pojcie dzisiaj ycia. Dla tego powodu samego to jest niemoliwe i nawet mieszny, by myle, e co jest zawoane nasz buruazyjny wiat moe pooy jak efektywn walczy z Marxism. Poniewa ten buruazyjny wiat jest przeniknity z wszystkimi tymi tymi samymi truciznami i jego pojciem ycia oglnie rni si od Marxism tylko w stopniu i w charakterze osb, ktre trzymaj to. Buruazyjny wiat jest Marxist ale wierzy w moliwo pewnej grupy ludzi - to znaczy, buruazja - bdc w stanie si, by dominowa wiat, kiedy sam Marxism systematycznie dy do dostarczania wiata do rce Jews. Ponad przeciw temu wszystkiemu, pojcie vlkisch wiata rozpoznaje, e pocztkowe rasowe elementy s najwikszego znaczenia dla ludzkoci. W zasadzie , pastwo jest spojrzane na tylko jako sposb do koca i ten koniec jest konserwacj rasowych cech ludzkoci. Dlatego na zasadzie vlkisch nie moemy przyzna si, e jeden wycig jest rwny z innym. Przez rozpoznawanie, e oni s rni, pojcie vlkisch rozdziela ludzko do wycigw wyszego i gorszy gatunek. Na podstawie tego rozpoznania to czuje si zwizany w konformizmie z wiecznym Will, ktry dominuje wszechwiat, postulowa zwycistwo lepszego i silniejszego i podporzdkowywania gorszy i sabego. I wic to skada hod prawdzie, e zasada leca u podstaw operacje wszystkiego Nature jest arystokratyczn zasad i to wierzy, e to prawo obowizuje nawet w d do ostatniego indywidualnego organizmu. To wybiera indywidualne wartoci od masy i w ten sposb dziaa jako organizujca zasada, podczas gdy czyny Marxism jako rozpadanie rozpuszczajca. Wiara vlkisch trzyma, e ta ludzko musi mie jego ideay, poniewa ideay s koniecznym warunkiem samego istnienia czowieka. Ale, z drugiej strony, to

zaprzecza, e etyczny idea ma prawo, by zwyciy, jeli to naraa istnienie wycigu, ktry jest chory wyszego etycznego ideau. Dla w wiecie, ktry byby zoony z mieszacw i negroids zupenie ideay ludzkiego pikna i szlachetnoci i wszystkich nadziei wyidealizowanej przyszoci, poniewa nasza ludzko byaby zaginita na zawsze. Na tej planecie naszego ludzka kultura i cywilizacja nierozerwalnie s zwizane z obecnoci Aryan. Jeli on powinien zosta eksterminowany albo by podbity, wtedy ciemny caun nowej barbarzyskiej ery zawinby ziemi. Aby podkopa istnienie ludzkiej kultury przez eksterminowanie jego zaoycieli i dozorcy byliby wstrtn zbrodni w oczach tych, ktry wierzy, e lud - pomys ley w podstawie ludzkiego istnienia. Ktokolwiek zrobiby omielaj si podnosi wieck rk przeciw temu najwyszemu obrazowi God midzy His stworzeniami grzesz przeciw hojnemu Creator tego cudu i kolaboruj w wydalaniu z Paradise. Odtd ludowe pojcie wiata jest w gbokiej zgodzie z Nature chce; poniewa to przywraca woln gr si, ktre zaprowadz wycig przez sceny trwaej wzajemnej edukacji do wyszego typu, do w kocu najlepsza porcja ludzkoci posiada ziemi i jest wolna, by pracowa w kadej domenie na caym wiecie i nawet dociera do kuli to kamstwo na zewntrz ziemia. My wszyscy czujemy, e w odlegej przyszoci duo moe zosta stawany wobec problemw, ktry mog zosta rozwizany tylko przez wyszy wycig ludzi, wycig przeznaczy, by sta si mistrzem wszystkich innych ludw i, ktry bdzie mia dyspozycji do jego rodki i zasoby caego wiata. To jest oczywiste, e taki oglny szkic pomysw nasun w ludowym pojciu wiata moe atwo zosta zinterpretowany w tysicu rnych drogach. Waciwie jest ledwo jeden z naszych ostatnich politycznych ruchw, ktry nie odnosi si w jakim punkcie do tego pojcia wiata. Ale fakt, e to pojcie wiata nadal utrzymuje, e jego niezalene istnienie w twarzy wszystko innych udowadnia, e ich drogi patrzenia na ycie s cakiem difierent od tego. W ten sposb Marxist pojcie, skierowane przez centraln organizacj obdarzyo z najwysza wadza, jest sprzeciwiony przez rnobarwn zaog opinii, ktre opinie nie jest nie bardzo imponujcy w twarzy staej falangi przedstawionej przez wroga. Zwycistwo nie moe zosta osignite z takimi sabymi broniami. Tylko kiedy midzynarodowy pomys, politycznie zorganizowany przez Marxism, zostay postawiony czoo przez ludowy pomys, jednakowo dobrze zorganizowany w systematycznej drodze i jednakowo dobrze zaprowadzony - tylko wtedy chce energi walki w

jednym obozie by w stanie si, by spotyka si, e innego na rwnym oparciu; i zwycistwo bdzie znalezione na boku wiecznej prawdy. Ale oglne pojcie ycia moe nigdy nie zosta dane organicznego wcielenia, a to jest dokadnie i zdecydowanie formuuje. Funkcja, ktr dogmat spenia w religijnej wierze jest rwnolega do funkcji, ktr zasady przyjcia speniaj dla partii politycznej, ktry jest w procesie bycia urosy. Dlatego, dla pojcia ycia, ktre jest oparte na ludowym pomyle to jest konieczne, e instrument by podrobiony, ktry moe zosta uyty w walczeniu o ten idea, podobny do Marxist partyjnej organizacji, ktry przejania si sposb dla internacjonalizmu. I to jest cel, ktry German National Socialist ruch robotniczy ciga. Ludowe pojcie musiao dlatego zdecydowanie zosta sformuowane, eby to mogo organicznie zosta wcielone w przyjciu. To jest konieczny warunek wstpny dla sukcesu tego pomysu. I, e to jest tak bardzo wyranie jest udowodniony nawet przez porednie uznanie tych, ktry sprzeciwia si takiemu poczeniu ludowego pomysu z zasadami przyjcia. Bardzo ludzie nigdy mczy si nalegania raz za razem, e pojcie ycia bazowao na ludowy pomys moe nigdy nie by cech wyczn pojedynczej grupy, poniewa to ley nieaktywny albo " ycia" w miriadach serc, tylko potwierdza przez ich wasne stwierdzenia prosty fakt, e oglna obecno takich pomysw w sercach milionw ludzi nie udowodnia dostateczny, by hamowa zwycistwo przeciwnych pomysw, ktre s obronione przez parti polityczn zorganizowan na zasadzie konfliktu klasy. Jeli to nie byo tak, German ludzie powinni ju zyska olbrzymie zwycistwo zamiast znajdowania si na krawd otchani. Midzynarodowa ideologia osigna sukces, poniewa to zostao zorganizowane w wojujcej partii politycznej, ktra bya zawsze gotowa, by wzi ofensyw. Jeli dotychczas pomysy sprzeciwiy si midzynarodowemu pojciu musia zaama si przed drugi powd jest, e oni brakowali, by walczy o ich przyczyn. Doktryna, ktra tworzy okrelony widok na yciu nie moe nie zmaga si i triumfowa przez pozwalanie prawa wolnej interpretacji jego oglnego nauczania, ale tylko przez definiujc to nauczanie w pewnych artykuach tym jest musiani, by zosta przyjty wiary i wcielajc to w politycznej organizacji. Dlatego I uwaaem to za mj specjalny obowizek, by wycign od obszernych ale niewyranych zawartoci oglnego Weltanschhauung pomysy, ktre byy podstawowe i day ich wicej albo mniej dogmatyczna forma. Z powodu ich dokadnego i jasnego znaczenia, te pomysy s nadane do celu czenia w wsplnym przodzie wszystko tych, ktre s gotowe, by

przyj ich jako zasady. Inaczej mwic : German National Socialist Partia Pracy wyciga podstawowe zasady od oglnego pojcia wiata, ktry jest oparty na ludowym pomyle. Na tych zasadach to zakada polityczn doktryn, ktra bierze pod uwag praktyczne rzeczywistoci dnia, natury czasw, dostpnego ludzkiego materiau i wszystkich jego brakw. Przez t polityczn doktryn to jest moliwe, by wprowadzi wielkie masy ludzi w organizacj, ktry jest zbudowana tak sztywno jak to mogoby by. Taka organizacja jest gwny wstpny to jest konieczne dla kocowego triumfu tego ideau. Rozdzia Two Ju w 1920-1921 pewnych okrgw nalecych do wyczerpanej buruazyjnej klasy oskaryo nasz ruch raz za razem brania przeczcego nastawienia do nowoczesnego State. Dla tego powodu rnobarwny gang obozu zwolennicy by zwizanymi do rnych partii politycznych, reprezentujc rnorodny konglomerat politycznych widokw, przyjo prawo utylizowania wszystkich bdcych w dyspozycji rodkw, by znie protagonistw tego modego ruchu, ktry gosi now polityczn ewangeli. Nasi oponenci umylnie zignorowali fakt, e buruazyjna sama klasa oznaczaa adn jednolit opini co do jakiego pastwo naprawd znaczone i, e buruazja nie zrobia i nie mogaby da jakiej zczonej definicji tej instytucji. Te czyj obowizek to ma wyjani co jest znaczone kiedy rozmawiamy o pastwo, trzymaj krzesa w State uniwersytetach, czsto w dziale prawa konstytucyjnego i uwaa to za ich najwyszy obowizek, by znale wytumaczenia i usprawiedliwienia dla wicej albo mniej szczliwe istnienie tej szczeglnej formy State, ktry dostarcza im ich codzienny chleb. Absurdalniejsza taka forma State jest ciemniejsz i sztuczny i niezrozumiay s definicje, ktre s rozwinite, by wyjani cel jego istnienia. Co, na przykad, krlewski i imperialny profesor uniwersytecki mgby napisa o znaczeniu i celu State w kraju, ktrego statal forma reprezentowaa najwiksz monstrualno dwudziesty wieku? To byoby trudne przedsiwzicie naprawd, wobec faktu, e wspczesny profesor prawa konstytucyjnego jest zobowizany nie tyle suy przyczynie prawdy ale raczej suy pewnemu okrelonemu celowi. I ten cel jest broni za wszelk cen istnienie tego monstrualnego ludzkiego mechanizmu, ktrym teraz nazywamy pastwu. Nikt nie moe by zaskoczony, jeli konkretne fakty s uniknite o ile moliwy kiedy problem pastwa jest roztrzsany i, jeli profesorowie zaadoptuj taktyk ukrywania si w bagnie abstrakcyjnych

wartoci i obowizkw i celw, ktre s opisane jako " etycznego" i " moralnego". Oglnie rozmawiajc, ci rni teoretycy mog zosta sklasyfikowany w trzech grupach: 1. Those, ktrzy trzymaj, e pastwo jest wicej albo mniej dobrowolny stowarzyszenie ludzi, ktrzy uzgodnili umieci i posucha panujc wadz. To jest numerycznnie najwiksza grupa. W jego szeregach maj zosta znaleziony te, ktre czcz nasz obecn zasad zalegalizowanej wadzy. W ich oczach wola ludzi nie ma adnej czci jakiejkolwiek w caej sprawie. Dla ich fakt, e pastwo istnieje wystarcza powd, by uwaa, e to za jest powiconego i nienaruszalnego. Aby przyj, e to odchylenie ludzkiego mzgu jednego musiaoby mie rodzaj psiej adoracji dla czego jest zawoany wadza pastwa. W umysach tych ludzi sposb jest zamieniony dla koca, przez rodzaj zrcznoci - - ruch rki. Pastwo ju nie istnieje dla celu sucych ale ludzie istniej dla celu uwielbiania wadzy pastwa, ktre jest powierzone w jego funkcjonariuszach, nawet w d do najmniejszego urzdnika. Tak jak powstrzyma t spokojn i ekstatyczn adoracj od zmieniania do co co mogoby sta si w jakiej drodze przeszkadzajcej, wadza pastwa jest ograniczona po prostu do zadania zachowywania rozkazu i ciszy. Z ten to ju nie jest albo sposb albo koniec. Pastwo musi widzie ten publiczny pokj i zamwi jest zachowany i, w ich zwrocie, rozkaz i pokj musz zrobi istnienie pastwa moliwego. Cae ycie musi ruszy si midzy tymi dwoma biegunami. W Bavaria ten widok jest przestrzeony przez zrcznych politykw Bavarian Centre, ktry jest zawoany" Bavarian przyjcie Populist". W Austria Black - i - Yellow legitymici zaadoptuj podobne nastawienie. W Reich, niestety, tak zwany konserwatywne elementy id za t sam lini myli. 2. drugi grupa jest nieco mniejsze w numerach. To zawiera te, ktre zrobiyby istnienie dependenta pastwa na jakich warunkach co najmniej. Oni nalegaj, e to nie tylko powinno tam by jednolitym systemem rzdu ale te, jeli moliwe, e tylko jeden jzyk powinien zosta uyty, chocia wycznie dla technicznych powodw administracji. Wedug tego wadza pastwa ju nie jest jedynym i wycznym kocem, dla ktrego pastwo istnieje. To musi te wypromowa dobro jego tematw. Pomysy " wolnoci", gwnie opartej na nieporozumieniu znaczenia tego sowa, wchodz do pojcia pastwa jako to istnieje w umysach tej grupy. Ustroisz ju nie jeste rozwaony nienaruszalny po prostu, poniewa to istnieje. To musi podda si do prby praktycznej wydajnoci. Jego czcigodny wiek ju nie ochrania to od bycia skrytykowany w wietle nowoczesnych potrzeb. Ponadto, wedug tego pierwszy obowizek zbio

na pastwo ma gwarantowa ekonomiczn pomylno indywidualnych obywateli. Odtd to jest osdzone od praktycznego punktu widzenia i wedug oglnych zasad bazowa na pomyle ekonomicznych powrotw. Gwni reprezentanci tej teorii pastwa maj zosta znaleziony midzy redni German buruazj, specjalnie naszymi liberalnymi demokratami. 3. trzeci grupa jest numerycznnie najmniejsze. W pastwie oni odkrywaj sposb dla realizacji tendencji, ktre powstaj od polityki wadzy, ze strony ludzi, ktrzy s tubylczo jednorodni i mwi ten sam jzyk. Ale te, ktre trzymaj ten widok nie s jasne o czym przez co oni maj na myli" tendencje powstajce od polityki wadzy". Jzyk uniwersalny jest postulowany nie tylko, poniewa oni spodziewaj si, e tym samym pastwo byoby zaopatrzone z sta podstaw dla rozszerzenia jego wadzy na zewntrz jego wasne granice, ale te, poniewa oni myl - chocia spadajc do istotnego bdu przez robienie tak - e taki jzyk uniwersalny umoliwiby ich, by przeprowadzi proces upastwowienia w okrelonym kierunku. Podczas ostatniego wieku to byo opakane dla tych, ktre musiay wiadczy to, zauway jak w tych okrgach I wanie wspomniaem, e sowo " Germanization" frywolnie zosta zagrany z, chocia praktyka czsto dobrze zostaa zamierzona. Dobrze pamitam jak za czasw mojej modziey to bardzo okres da pocztek pojciom, ktre zdradziy niewiarygodnego stopnia. Nawet w Pan German okrgach usysza, e opinia wyrazia, e Austrian Germans mogliby bardzo dobrze odnosi sukces w Germanizing Austrian Slavs, jeli tylko Government byby gotowy, by skooperowa. Ci ludzie nie zrozumieli, e polityka Germanization moe zosta noszona tylko odnonie do ludzi. Co co oni gwnie mieli na myli przez Germanization byo proces zmuszania innych ludzi, by powiedzie German jzyk. Ale to jest prawie niepojte jak taka pomyka mogaby zosta zrobiona jako myle, e Nigger albo Chinaman stanie si German, poniewa on nauczy si German jzyka i bdzie chtnym, by mwi German nastpnym razem i nawet rzuci jego gosowa za German parti polityczn. Nasi buruazyjni nacjonalici mogliby nigdy wyranie widzie, e taki proces Germanization jest w rzeczywistoci de - Germanization; dla nawet, jeli wszystkie wybitne i widoczne rnice midzy rnymi ludami mogyby zosta przerzucony most tu i w kocu zostay wytarte przez uycie jzyka uniwersalnego, ktry wyprodukowaby proces uznania za nielubnego, ktre uznanie za nielubne w tym przypadku nie oznaczyoby Germanization ale zniszczenie German elementu. W trakcie historii to zdarzyo si jedyny, e zdobywajcy wycig odnis sukces przez zewntrzn si w wanych ludziach, ktrych oni poddali, by powiedzie jzykowi o zdobywcy i, e po tysicu latach ich jzyk zosta

powiedziany przez innych ludzi i, e w ten sposb zdobywca w kocu okaza si, by by zdobyty. Co robi ludzi albo, by bardziej poprawny, wycig, nie jest jzyk ale krew. Dlatego to byoby uzasadnione, by rozmawia o Germanization tylko, jeli ten proces mgby zmieni krew ludzi, ktrzy byliby poddani do tego, ktre jest oczywicie niemoliwy. Zmiana byaby moliwa tylko przez mieszanin krwi, ale w tym przypadku jako wyszego wycigu byaby poniona. Wynik kocowy takiej mieszaniny byby tak dokadnie tymi jakociami byby zniszczony, ktry umoliwi zdobywajcy wycig, by osign zwycistwo przez gorsz ludzi. To jest specjalnie kulturalna twrczo, ktra znika kiedy wyszy intermixes wycigu z gorszy jeden, chocia wyniky mieszany wycig powinien przewyszy thousandfold w mwieniu jzykowi o wycigu, ktry raz by wyszy. Przez pewny czas bdzie konflikt midzy rnymi mentalnociami i to moe by, e nard, ktry jest w stanie postpujcej do przodu woli degeneracji w ostatnim momencie zbiera jego kulturaln twrcz wadz i jeszcze raz produkuj uderzajce przykady tej wadzy. Ale te skutki s spowodowane tylko do dziaalnoci elementw, ktre pozostay ponad od wyszego wycigu albo mieszacw samego pierwszy przejcia w wysza krew pozostaa panujca i szukaa podkreli. Ale to nigdy nie zdarzy si z kocowymi potomkami takich mieszacw. Te s zawsze w stanie kulturalnego cofania si. Musimy uwaa to za szczliwego, e Germanization Austria wedug planu Joseph II nie odnis sukcesu. Prawdopodobnie skutek byby, e Austrian State by w stanie si, by utrzymywa si przy yciu, ale rwnoczenie udzia w uyciu jzyka uniwersalnego poniyby rasow jako German elementu. W trakcie wiekw pewny instynkt stada mgby by rozwinity ale sam stado pogorszyoby si w jakoci. Narodowy State mgby powsta, ale ludzie, ktrzy byli kulturalnie twrczy zniknliby. Dla German narodu to byo lepsze, e ten proces mieszaniny nie mia miejsca, chocia to nie zostao wyrzeczone dla jakich szlachetnych powodw ale po prostu przez krtkowzroczn maostkowo Habsburgs. Jeli to miao miejsce German ludzie nie mogliby teraz zosta spojrzany na jako kulturalny czynnik. Nie tylko w Austria, jednake, ale te w Reich, te tak zwany narodowe okrgi byy i nadal byy, pod wpywem podobnych bdnych pomysw. Niestety, polityka do Poland, dziki, ktremu East mia zosta Germanized, zosta wymagany przez duo i zosta bazowany na tym samym faszywym rozumowaniu. Tutaj znw to zostao uwierzone, e Polish ludzie mogliby

zosta Germanized przez bycie zmuszony, by uy German jzyka. Skutek byby miertelny. Ludzie obcego wycigu musieliby uy German jzyka, by wyrazi tryby myli tej byli obcy do German, w ten sposb ukadajc przez jego wasn niszo godno i szlachetno naszego narodu. To jest oburzajce, by myle, e jak duo szkody porednio jest zrobione do German dzisiaj prestiu przez fakt, e German argon Jews kiedy oni wchodz do Stany Zjednoczone umoliwia ich zosta sklasyfikowane jako Germans, poniewa wielu Americans jest cakiem niewiadome German warunkw. Midzy nami, nikt nie myla o braniu tych niehigienicznych imigrantw od East dla czonkowie German wycigu i narodu zaledwie, poniewa oni gwnie mwi German. Co korzystnie zostao Germanized w trakcie historii by ziemia, ktr nasi antenaci zdobyli z mieczem i skolonizowa z German rolnikami ziemi. Do zasigu, e oni wprowadzili obc krew do naszego narodowego ciaa w tej kolonizacji, oni pomogli zdezintegrowa nasz rasowy charakter, proces, ktry skoczy si naszym German hyper - indywidualizmie, chocia to to drugi charakterystyczne nawet teraz czsto jest pochwalone. W tej trzeci grupie te s ludzie, ktrzy, w pewnej mierze, uwaaj pastwo za koniec w si. Odtd oni uwaaj jego zachowanie za jeden z najwyszych celw ludzkiego istnienia. Nasza analiza moe zosta dodana jak nastpuje: Wszystkie te opinie maj t wspln cech i zawodzc: e oni nie s oparci w rozpoznaniu gbokiej prawdy, e pojemno, poniewa tworzenie kulturalnych wartoci zasadniczo jest oparte na rasowym elemencie i tym, zgodnie z tym faktem, nadrzdny cel pastwa jest zachowuje i ulepsza wycig; poniewa to jest niezbdny warunek wszystkiego postpu w ludzkiej cywilizacji. W ten sposb Jew, Karl Marx, by w stanie si, by pocign kocowe wnioski od tych faszywych poj i pomysw na naturze i celu pastwa. Przez eliminowanie od pojcia pastwa wszystkiej myle o zobowizaniu, ktrego pastwo ciy do wycigu, bez znajdowania jakiej innej formuki, ktra mogaby powszechnie zosta przyjta, e buruazyjne nauczanie przygotowao si sposb dla tej doktryny, ktra odrzuca pastwo jako taki. Wanie dlatego buruazyjna walka przeciw Marxist internacjonalizmowi cakowicie jest skazana, by zawie w tym polu. Buruazyjne klasy ju powiciy podstawowe zasady, ktre, ktre sam mogyby zaopatrzy stae oparcie dla ich pomysw. Ich przebiegy oponent spostrzeg

wady w ich strukturze i postpach do ataku na tym z tymi broniami, ktre sami oni umiecili w jego rkach, chocia znaczc zrobi tak. Dlatego jaki nowy ruch, ktry jest oparty na rasowym pojciu wiata bdzie przede wszystkim musz wysun jasn i logiczn doktryn natury i zamierzaj pastwo. Podstawowa zasada jest, e pastwo nie jest kocem w si ale sposb do koca. To jest wstpnym warunkiem, pod ktrym sama wysza forma ludzkiej cywilizacji moe by rozwinita, ale to nie jest rdo takiego rozwoju. To ma zosta szukane wycznie w faktycznym istnieniu wycigu, ktry jest obdarzony z prezentem kulturalnej twrczoci. Mog by setki doskonaych States na tej ziemi, a jednak, jeli Aryan, ktry jest twrca i dozorca cywilizacji, powinien znikn, wszystka kultura, ktra jest na odpowiednim by uczciwy wobec duchowych potrzeb wyszego dzisiaj narodw te zniknaby. Moemy pj nadal dalej i mwimy, e fakt, e States zostali utworzeni przez ludzie nie robi wcale nie wyczy possiblity, e rodzaj ludzki moe wymiera, poniewa wysze intelektualne wydziay i wadze adaptacji byyby zaginite kiedy rasowy przedstawiciel tych wydziaw i wadze znikny. Jeli, na przykad, powierzchnia globu powinna zosta potrznita dzisiaj przez jak sejsmiczn konwulsj i, jeli nowy Himalaya pojawiby si od fali morza, ta jedna katastrofa sama mogaby unicestwi ludzk cywilizacj. aden State nie mgby zaistnie ju. Wszystek rozkaz byby roztrzaskany. I wszystkie lady kulturalnych produktw, ktre zostay rozwinite przez tysice lat zniknyby. Nic nie byoby zostawione ale jedno olbrzymie pole mierci i zniszczenie zanurzyyby si w powodziach wody i bota. Jeli, jednake, tylko kilku ludzi przeyoby to straszne zamieszanie i, jeli ci ludzie naleeli do okrelonego wycigu, ktry mia wrodzone wadze, by zbudowa cywilizacj, kiedy poruszenie przeszo, ziemia znw daa wiadectwo do twrczej wadzy ludzkiego ducha, chocia rozpito tysic lat mogaby interweniowa. Tylko z eksterminacj ostatniego wycigu, ktry posiada prezent kulturalnej twrczoci i naprawd tylko, jeli wszystkie osoby tego wycigu znikny, ziemia zdecydowanie byaby zamieniona w pustyni. Z drugiej strony , nowoczesna historia zaopatruje przykady, by pokaza, e instytucje statal, ktre s winnymi ich pocztki do czonkw wycigu, ktry brakuje nie s sdzone o rzeczy, ktry wycierpi. Tylko tak wiele rozmaitoci prehistorycznych zwierzt musiay zrobi miejsce dla innych i nie zostawiy adnego ladu ich, wic czowiek te bdzie musia zaama si, jeli on przegra, e okrelony wydzia, ktry umoliwia jego, by znale bronie, ktre s konieczne, poniewa jego, by utrzyma jego wasne istnienie.

To nie jest pastwo jako taki, ktry powoduje pewny okrelony postp w kulturalnym postpie. Pastwo moe tylko ochroni wycig, ktry jest przyczyna takiego postpu. Pastwo jako taki moe dobrze zaistnie bez ulegania jakiej zmianie dla setek lat, chocia kulturalne wydziay i oglne ycie ludzi, ktrzy ludzie jest uksztatowany przez te wydziay, mg wycierpie gbokie zmiany z powodu faktu, e pastwo nie powstrzymao procesu rasowej mieszaniny od mienia miejsca. Obecny State, na przykad, moe kontynuowa zaistnie w zwykej mechanicznej formie, ale trucizna mieszania ras przenikajcego narodowe ciao powoduje sam kulturalny schyek, ktry manifestuje ju w rnych symptomach, ktre s szkodliwego charakteru. W ten sposb niezbdny warunek wstpny, poniewa istnienie wyszej jakoci ludzi nie jest pastwem ale wycig, ktry jest sam zdolny dawania plonw, e wysza ludzka jako. Ta pojemno jest zawsze tam, chocia to bdzie leao nieaktywny dopki zewntrzne okolicznoci nie obudz tego do dziaania. Narody, wycigi czy raczej, ktre s obdarzone z wydziaem kulturalnej twrczoci posiada ten wydzia w utajonej formie podczas okresw kiedy zewntrzne okolicznoci s niepomylne na razie i dlatego nie pozwalaj wydziau, by wyrazi si skutecznie. To jest dlatego oburzajco niesprawiedliwe, by rozmawia o przedchrzecijaskich Germans jako barbarzycy, ktrzy nie mieli adnej cywilizacji. Oni nigdy nie byli tacy. Ale surowo klimatu, ktry zwyciy w pnocnych regionach, ktre oni mieszkali narzucia warunki ycia, ktre przeszkodzio wolny rozwj ich twrczych wydziaw. Jeli oni przyszli do pikniejszego klimatu South, z adn poprzedni kultur w ogle i, jeli oni nabyli konieczny ludzki materia - to znaczy, ludzie gorszy wycigu - suy im jako doprowadzanie narzdzi, kulturalny wydzia nieaktywny w nich miaby pysznie blossomed naprzd, jako zdarzony w przypadku Greeks, na przykad. Ale ten pocztkowy twrczy wydzia w kulturalnych rzeczach nie by wycznie z powodu ich pnocnego klimatu. Dla Laplanders albo Eskimos nie staliby si twrcw kultury, jeli oni zostaliby przeszczepieni na poudnie. aden, ten cudowny twrczy wydzia jest specjalnym prezentem nadanym na Aryan, czy to ley nieaktywny w nim albo staje si aktywny, w zalenoci od warunkw niesprzyjajcych natury zapobiegaj aktywne wyraenie tego wydziau albo yczliwe okolicznoci pozwalaj to. Od tych faktw poszy za wnioskami mog zosta pocignity: Pastwo jest tylko sposobem do koca. Jego koniec i jego cel ma zachowa i wypromowa spoeczno ludzi, ktrzy s fizycznie jak rwnie duchowo pokrewni. Przede wszystek , to musi

zachowa istnienie wycigu, tym samym dostarczajc niezbdnego warunku dla wolnego rozwoju wszystkich si nieaktywnych w tym wycigu. Wielka cz tych wydziaw zawsze bdzie musiana, by zosta zatrudniona w pierwszy miejscu, by utrzyma fizyczne istnienie wycigu i tylko maa porcja bdzie wolna, by pracowa w polu intelektualnego postpu. Ale, waciwie, jest zawsze konieczny odpowiednik innego. Ci States, ktrzy nie su tego celu nie maj adnego usprawiedliwienia dla ich istnienia. Oni s monstrualnociami. Fakt, e oni istniej nie jest aden wicej z usprawiedliwienia ni pomylne ataki noszone przez zesp piratw moe zosta rozwaony usprawiedliwienie piractwa. My National Socialists, ktrzy walcz o nowego Weltanschhauung, musz nigdy nie wzi naszego stojaka sawny" podstawy faktw i specjalnie nie na pomylonych faktach. Jeli zrobilibymy tak, powinnimy przerwa by protagonistami nowego i wielkiego pomysu i stalibymy si niewolnikami w usudze bdnego pojcia, ktre jest panujce dzisiaj. Musimy zrobi wyrane rozrnienie midzy naczyniem i jego zawartociami. Pastwo jest tylko naczyniem i wycig jest czym co to zawiera. Naczynie moe mie znaczenie tylko, jeli to zachowuje i ochrania zawartoci. Inaczej to jest bezwartociowe. Odtd najwyszy cel etnicznego State jest ma si na bacznoci i zachowuje te rasowe elementy, ktre, przez ich prac w kulturalnym polu, tworz to pikno i godno, ktra s charakterystyczny wyszej ludzkoci. Jako Aryans, moemy rozway pastwo tylko jako ywy organizm ludzi, organizmu, ktry zaledwie nie utrzymuje istnienia ludzi, ale funkcje w takiej drodze, poniewa zaprowadzi jego ludzi do pozycji najwyszej wolnoci przez postpujcy do przodu rozwj intelektualnych i kulturalnych wydziaw. Co co oni chc narzuci si na nas jako dzisiaj State nie jest w wikszoci wypadkw nic tylko monstrualno, produkt gbokiego ludzkiego odchylenia, ktre przynosi nieopisane cierpienie w jego pocigu. My National Socialists wiedz, e w trzymajc te widoki, e bierzemy rewolucyjny stojak w wiecie dzisiaj i, e my jestemy znakowani jako rewolucjonici. Ale nasze widoki i nasze zachowanie nie bd okrelone przez aprobat albo dezaprobat naszych wspczesnych, ale tylko przez nasz obowizek, by pj za prawd, ktrego uznalimy. W robic to, ktre mamy powd, by uwierzy, e ta potomno ma janiejszy wgld i nie tylko rozumie prac, ktr robimy dzisiaj, ale te zatwierdza to jako waciwa praca i wychwala to odpowiednio.

Na tych zasadach my National Socialists opieraj si nasze standardy wartoci w wycenianiu State. Ta warto bdzie wzgldna kiedy ogldnity od szczeglnego punktu widzenia indywidualnego narodu, ale to bdzie absolutne kiedy rozwaony od punktu widzenia ludzkoci jako cao. Inaczej mwic , ten sposb: e doskonao State moe nigdy nie zosta osdzona przez poziom jego kultury albo stopnia znaczenia, ktre zewntrzny wiat przymocowuje jego wadzy, ale, e jego doskonao musi zosta osdzona przez stopie, do ktrego jego instytucje serwuj rasowy towar, ktry naley do tego. State moe zosta rozwaony jako modelowy przykad, jeli to waciwie serwuje nie tylko wane potrzeby rasowego towaru, ktry to reprezentuje ale, jeli to waciwie ubezpiecza przez jego wasne istnienie zachowanie tego tego samego rasowego towaru, obojtnie jakie oglne kulturalne znaczenie, ktre ta instytucja statal moe mie w oczach reszty wiata. Poniewa to nie jest zadanie pastwa, by utworzy ludzkie zdolnoci, ale tylko ubezpieczy wolny zakres dla wiczenia zdolnoci tych ju zaistnie. Z drugiej strony , State moe zosta zawoany zy, jeli, pomimo istnienia wysokiego kulturalnego poziomu, to skazuje zniszczeniu przedstawicieli tej kultury przez rozbijanie ich rasowej jednolitoci. Poniewa praktyczny skutek takiej polityki miaby zniszczy te warunki, ktre s niezbdne dla pniejszego istnienia tej kultury, ktrej pastwo nie utworzyo ale, ktry jest owoce twrczej wadzy waciwej w rasowym towarze, ktrego istnieni