Sei sulla pagina 1di 311

www.cimec.

ro
ACADEMIA RtPUBLICII POPULARE ROMNE
DE ARHEOLOGIE

ARHEOLOGICE
VOL. III
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMNE
1 9 5 7
www.cimec.ro
COMITETUL DE
ACAD. EM. CONDURACHI, redactor responsabil; VLADIMIR DUMITRESCU, redactor
principal; ACAD. C. DAICOVICIU; I. NESTOR, membru corespondent al Acade
miei R.P.R.; GH. membru corespondent al Academiei R.P.R.; D. BERCIU;
BUCUR MITREA; C. S. M.
D. M. PIPPIDI; DORIN POPESCU; _RADU VULPE, membri; EUGEN
secretar de
www.cimec.ro
SUMAR
Rapoarte de
_ Pag.
C. S. COLABORATORI, arheologic Baia de Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C. S. COLABORATORI, arheologic Nandru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
C. S. COLABORATORI, arheologic Ohaba-Ponor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C. S. COLABORATORI, arheologic BiH!e Herculane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
IoN NESTOR, Raport asupra sondajelor de la V arhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
M. Sondajul stratigrafic de la Perieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D. BERCIU SEBASTIAN MORINTZ, arheologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
GH. EUGEN arheologice de la Aldeni. Raport preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CoRNELIU N. MATEESCU, arheologice de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
HORTENSIA DUMITRESCU, arheologic Traian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
N. l. T. DRAGOMIR, de la Raport preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . 129
SzEKELY ZoLTAN, de salvare executate de Muzeul regional din sf. Gheorghe in anul 1955.. 149
M. DINU, arheologic Valea Lupului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
D. BERCIU, SEBASTIAN MORINTZ 1. MAXIMILIAN
0
arheologic Verbicioara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
VLADIMIR DUMITRESCU, arheologic Cu:na ........................... -......................... 189
ADRIAN C. FLORESCU, arheologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
SEBASTIAN MORINTZ, de la Raport preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
RADu VuLPE, arheologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
EXSPECTATUS BUJOR, de salvare de la Murighiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C. DAICOVICIU, N. GosTAR I. arheologic Muncelului-Blidarul . . . . . . . . . . . . . . . . 255
de
C. S. asupra paleoliticului timpuriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
I. T. DRAGOMIR, arheologice pe Valea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
www.cimec.ro
CO,rJ;EPmAH:U E
ApxeoJIOI'II'IerKue paCKOIIKII

K C. Hl1HOJISECHY-11JiorrmoP l'l COTPY.UHHHH, ApxeoJiomqecHHe pacHOnHH n Ban ;o;e IDHep 13
K C. Hl1HOJISECHY-11JIOIIIIIOP l'l COTPY.UHHHH. ApxeoJIOrH'IeCHHe pacHomm n Hau;o;py . . . . . . . . 29
K C'. HHHOJISECHY-IlJIOIIIITOP l'l COTPY.UHHHH. ApxeoJiorHqecHHe pacHonHH B Oxa6a-11ouope 41
K c. HHHOJISECHY-IlJIOIIIITOP 1{ COTPY,UHHHH, ApxeoJIOrH'IeCHHe paCHOllHH B BaHJie repHyllaHe 51
l'l. HECTOP, Apxeo.norwteCHHe paane;o;HH B Jlel.\-BapxerH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
M. IlETPECHY-.UbiMBOllHI\A, CTpaTHrpa!lm'leCHHe paane;o;HH B IlepHeHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
.[(. BEpqy u C. MOPHHil. ApxeonomqecHHe pacHonRH B qepna[o;o;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
r. IliTE<l>AH H E. 1\0MIIIA, ApxeOIIOrH'IeCRHe pacROURH B An;o;eHH. Ilpe;o;napHTellbHOe C0061:1.\eHHe 93
[-\. H. MATEECHY. ApxeonorH'IeCHHe pacHOllHH B Hpyrnony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
r . .[(YMHTPECHY. ApxeoJJOrH'IeCHHe pacHOllHH B TpaRiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
H. XAPilYHH H li. T . .[(PArOMHP, ApxeoJiorH'IeCRHe pacHonRH B BpaHIIHile. IlpeJJ;napHTellbHOe
C0061:1.\eHHe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CEHEJIH 30JITAII, Ilpe;o;oxpaHHTeJibHhie pacHomm, npoHane;o;eHHhie B 1955 ro;o;y 06nacTHbiM
MyaeeM C<flbiiiTY reopre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
". Apxeo.Jiorll'leCime pacHonHu n BaJIR JiynyJiyfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
BEI"IY,C. MOPHIIIl u li.MAHCl1MHJil1AH, ApxeonoruqecHHe pacHonHH B Bep6H'!HOape... . . . . . . 179
R. ApxeoJIOru'!eCRne pacRomm n 1\bipne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
A. K IDJIOPECHY, ApxeonorH'IeCHHe pacHOnHH n TpyrnemTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
C. \fOPHHH. ApxeoJioruqecRn.e pacRonRH n BhlpcernTH. Ilpe;o;napHTellhHoe coo61:1.\eHHe... . . . . . . . 219
P. BYJIIIE, ApxeoJiorH'ICCRHe pacRonRH B IlonernTH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 227
EHCIIEHTATYC BYlHOP, Ilpe;o;oxpaHUTeJibHble paCHOIIRH B MypruoJie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
K li. rocTAP H li. HHUIAH, Apxeo.JIOrH'ICCRHe paCROIIRH B rpa;D;HillTfl MyH'Ielly-
255
llonepxHOlTHb:e oficne)\OBBHHII
H. C. HHHOJISECHY -IlJIOUIIIOP, PaHHHR. naneOIIHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
li. T . .[(PArOMIIP, ApxeonorH'IeCRHe n.ccJie;o;onaHHfl B ;o;omi:ue HaJIMaUyiOna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
www.cimec.ro
SOMMAIRE
Rappons des fouUles
C. S. et COLLABORATBURS, Chantier de Baia de Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C. S. et COLLABORATBURS, Chantier de Nandru ............ , , . . . . . . . 29
C. S. et COLLABORATBURS, Chantier archeologique d'Qhaba Ponor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C. S. et COLLABORATBURS, Chantier archeologique de Herculane .......... , . . . . . 51
ION NBSTOR, Rapport sur les sondages de V arhegy .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 61
M. PETREScu-DIMBOVITA, Sondage stratigraphique de Perieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D. BERCIU et SEBASTIAN MoRINTZ, Chantier archeologique de Cernavoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
GH. et EUGEN Fouilles archeologiques d'Aldeni. Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CORNELIU N. MATBESCU, Fouilles archeologiques a . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 103
HORTENSIA DUMITRBSCU, Chantier archeologique de Traian ............................. , 115
N. HARfUCHI et 1. T. DRAGOMIR, Fouilles archeologiques de Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . 129
SzEKELY ZoLTlN, Recherches et fouilles de sauvegarde executes par le regional de Sf. Gheorghe en 1955 . . . 149
M. DINU, Chantier archeologique de Valea Lupului . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
D. BERciU, SEBASTIAN MoRINTZ et I. MAxiMILIAN, Chantier archeologique de Verbicioara . . . . . . . . . . . . . . . . 179
VLADIMIR DuMITREScu, Chantier archeologique de Crna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ADRIAN C. FLoREScu, Chantier archeologique de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
SEBASTIAN MoRINTZ, Fouilles de Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
RADu VuLPE, Chantier archeologique de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
EXSPECTATUS BUJOR, Fouilles de sauvegarde de Murighiol ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C. DAICOVICIU, N. GosTAR et 1. Chantier archeologique de Muncelului-Blidarul . . . . . . . . . . 255
Explorations en surface
C. S. Recherches sur le Paleolithique precoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
1. T. DRAGOMIR, Explorations archeologiques dans la vallee du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
www.cimec.ro
CUVINT !NAINTE
Sporirea a arheologice pe teren fi- ca urmare a acesteia - amploa-
rea descoperirilor, reclamau n chip firesc un ct mai mare de rapoarte preliminare
fi de studii arheologice descriptive, afa nct publicarea lor n Studii fi de Istorie
Veche schimbase aproape cu totul caracterul firesc al acestui periodic.
Pentru remedierea acestei pentru a asigttra n acelaji timp pttblicarea
a rapoartelor de fi ilustrarea lor n la propunerea
de Istorice a Academiei Republicii Populare Romne a aprobat ca toate aceste
rapoarte diferite alte studii de u11 caracter strict arheologic fie publicate 11 seria Materiale
Arheologice, care 11 felul acesta caracterul unui al doilea periodic al
I nstittttului nostru.
Rapoartele privind actitJitatea pe teren vor avea astfel la cel tm voltmJ
mmal. Inceputul acestei l facem cu volumul de n care nu
snt cuprinse dect o parte dintre rapoartele asupra din atm! 195 5, restul urmnd
fie ncorporate n voi. IV, ce va tot n 1957. din anul 1956 vor
locul n voi. V, care va apare de asemenea ntr-un viitor apropiat.
Pe viitor vom putea asigura deci publicarea a tuturor rap?artelor de J.
tl anul imediat "lor cel ntr-un volum anual, n care vor
loc ji unele studii de mai amploare cu caracterul strict arheologic. Iar pentru studii
monografii mai ample, vom tot n cursul acestui att o serie, Biblio-
teca Arheologica , ale prime volume se de pe acum la tipar.
grafice tot mai bune pe care le sale Editura Academiei
R.P.R. snt o {i di11 acest punct de vedere de arheologie se vor prezenta
la u11 nivel ct mai ridicat.

www.cimec.ro
RAPOARTE DE S P T U R I
www.cimec.ro
o-
50 100 150
Harta Republicii Populare Romine cu principalele n acest volum.

Q;'

.....
N
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC BAIA DE FIER
(reg. Craiova, r. Novaci)
A
I
N planul de lucru al campaniei din anul 1955 al sectorului Baia de Fier a fost
actiune:
Precizarea stratigrafice a locuirilor paleolitice mijlocii, superioare de
precum a locuirilor refugiilor postpaleolitice.
Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a socotit necesar se execute

a) prelungirea longitudinale din 1953 spre din la gura
ei, urmnd n tot lungul stnca vie a vechiului pat al apelor
subterane;
b) o n interiorul n dreptul unuia din careurile
n care anterioare au dat la urmele celei mai intense locuiri;
r) sondaje limitate pentru raportului stratigrafic ntre
stratele de din Galeria cu cele din Galeria S-M.
Cu toate ivite n cursul toate obiectivele nscrise n planul
de activitate au fost atinse.
GURA
Primul obiectiv, spre din la gura
ne-a prilejuit cele mai mari (fig. 1). Am fost de la
nceput cantitatea de de n n 1953.
Pe o lungime de 22 m am avut de luptat tot timpul cu stncile care se ntlneau
nu numai la fiecare pas, dar unele n altele, stnci a greutate adesea
cteva tone. lor a trebuit se numai cu ajutorul
prghiilor, ntruct de a le sparge cu ciocanul au dus la
malurilor prin produse; de dinamitei ntr-o astfel de
nu putea fi vorba. Nu arareori stncile a aceasta a
trebuit fie mult atingnd n unele 6 m
Cu toate aceste s-au stratele culturale sterile, la
aluviunile de prin sondaje, au fost aceste aluviuni la stnca
vie a patului
Pentru a da o idee asupra ntmpinate,
de adncime ntre sondajul din vrful conului de umplere este de 10,45 m
(fig. 2). Evident ar fi fost o imposibilitate se la o astfel de adncime,
pe tot lungul Pe de o parte efortul ar fi fost inutil, iar pe de alta
* Colectivul C. S.
responsabil, Kalanga Abdalla, Gr. Avakian, Al. Bolomey,
Eug. D. Al. Stu-
denti: V. M. Marcu, P. Ploaie, L.
www.cimec.ro
14 C. S. ti COLABORATORI
2
n raport cu adncirea ei pentru evitarea ar fi dus la evacuarea
n ntregime a stratelor superioare, ceea ce ar fi mpiedicat citirea interpretarea
de ansamblu la De aici a izvort necesitatea atingerii
stncii vii doar prin sondaje, prin faptul acestea au mers doar
n sterilul aluviunilor de
Sntem n fata vrfului celui mai
'
nalt al conului de umplere de la gura
cuprins n careul 4, ntre
6-8 m de la gura unde am atins
adncimea de 4,80 m pentru a ajunge
la stratele aluvionare de Acest
con a fost n cursul vremii de
apele de care au antrenat ma-
terialul depus, fie pe coasta din
fie spre interiorul ei. Facem
pe faptul
n partea de noastre
nu este nici vreo a stratelor
de postpaleolitice nici stratul
de pulbere de calcar, consi-
derat de noi sigiliul paleoliticului.
denumire vine din faptul
oriunde acest sigiliu este nu a
sub el n nici una din
noastre din vreo de

n malurile ale
turii n 1951 la
gura n stnga, sigiliul este
perfect El n
urmnd astfel conului
de umplere. Lipsa acestui sigiliu n
Fig. 1.- Baia de Fier. de la gura partea din a de la gura
se prin faptul des-
prinderea de calcar are loc n uscate, supuse
de aer, de care nu poate lua descuamarea tavanului
a
Stratul superior actual din dreptul vrfului conului de umplere este de culoare
din scurgeri de de n amestec cu
antrenate aici de pe stncile din dreapta prin dezagregare cu ajutorul
apelor de Stratul acesta, att ct se are grosimea de 30 cm,
du-se spre exterior la 50 cm. El s-a numai n dreptul careului 4, fiind distrus
prin att pe panta conului de umplere dinspre interiorul ct pe panta
dinspre exterior.
Din punct de vedere arheologic, stratul este steril, iar din punct de vedere
geologic li cu totul recent, depus pe conul de umplere ce acesta
fusese de apele care au orice de locuire
apoi un strat din bogate de calcar, n majoritate cu
margini ca 50 % din totalul stratului. aceste
snt rezultatul unor desprinderi datorite ntreg
www.cimec.ro
EJ Asvir/ituri
Ciill anterioare
1 : : : : 1 Poatpa/eolitic
[-:'/.] Aurignacian
bSSJ Musterian
lill Sterl'l
Stinci pribu;ite
r.':'Tl Aluviuni

Mssivul de calcar
1
Piese aurignaciene
" musteriena
o 1
Fig. 2. - Baia de Fier. Profilul longitudinal (Gura

2m
....
Ot
www.cimec.ro
16 r.. S. COLABORATORI
______________ _
4
acest material de scurgere este cuprins ntr-un lut ms1pos friabil
multe boabe de calcar, celor din sigiliul paleoliticului.
Stratul este bogat n resturi de fosile. Este de remarcat faptul
pe ce n adncime, acestor resturi fosile se n
timp ce bolovanii stncile se ndesesc se
acest strat este, din punct de vedere arheologic, cu totul steril: nu a
nici o de sau
La adncimea de 3 m, n dreptul vrfului conului de umplere,
a intrat n stratul paleolitic superior. Grosimea lui nu 20 cm. Culoarea
este mai n fumuriu, ce se evident vetrelor de foc a
este prin boabe mici de
Stratul pe coasta cor:J.ului de umplere de la gura
fiind ntrerupt de sondajul 1929. coborre o surprindem la intrarea
n Este de notat acest strat cultural pe o de
stnci de mari dimensiuni, datorite evident unei perioade climatice reci.
documente ale culturii materiale ne n doar un loc de
trecere spre interior al locuitorilor din paleoliticul superior. din 1951
ne-au locuirea paleoliticului superior la gura era mai sub
colibitura intrndului din stnga, care n acea vreme un minunat sub
ferit de de la gura loc preferat mai apoi n vremea locuirilor
refugiilor postpaleolitice.
Piesele descoperite se nscriu n tehnica prelucrate numai din cremene.
Una din ele, pe margini cu puternice de ndreptare a servit
drept O ne ne ntr-un paleolitic superior
final cu de microlitizare.
Ca cultura resturile fosile de mamifere snt rare. Au UrstJs
spelae us, Canis vulpes fossilis cteva
un strat steril de circa 0,80 m, printre stncile ntre adncimile de
4-4,20 m apare un strat de culoare mai
. a intrat n paleoliticul mijlociu, reprezentat n prin
cultura ntocmai ca stratul paleolitic superior, noul strat pe
versantele conului de umplere. n partea din la adncimea de 5,80 m,
de partea cea mai a conului. locuire este dG'ttura
fiind prin cteva de atipice. Ca
Ursus spelaeus. A un singur molar de Capra ibex.
Sedimentele aluvionare au fost la stnca vie prin sondaje.
Primul, n 1, ne o adncime de 5,10 m a acestor sedimente. Al doilea, n
9, a mers 4,10 m patul
Aluviunile snt din nivele de nisip mai sau
mai -
Aceste depuneri noi, al ultimelor treceri ale
apelor de care, la viituri mai mari, se mai prin ce aceasta
fusese de cursul subteran permanent.
Este de observat pe linia de contact dintre nisipuri de stnci,
surprindem ursului de Un schelet aproape ntreg,
animalul a fost surprins zdrobit de o a stncilor de la gura
Stratul steril ce se interpune ntre linia nisipurilor primul strat de este
o primii ai nu au fost oamenii, ci
n vederea stratigrafiei de post-paleoli-
s-au cercetat doi martori stratigrafici, anume n acest scop, n urma
www.cimec.ro
lo 1
j i;ANTIERLL AHIIEULUGIC D,\IA llE-i'IEI\
--------- -------------. ------------ ----- ------------
turilor anterioare, la gura n stnga, n lungul cotlonului lateral n
care s-a un sondaj n 1951.
La baza stratului postpaleolitic se bine sigiliul paleoliticului; gro-
simea medie este de circa 25 cm. Stratul este format din oolitici, cu diametru!
de 0,5-3 mm, din unor cruste de calcar de pe tavan
stratului de snt cimentate, n parte, lund aspect de tufuri calcaroase. Mai
rar se ntlnesc de
Materialul din care este stratul face El are la
o de cimentare care, n unele locuri, atinge 5 cm grosime. Ca pretutindeni, sigi-
liului paleoliticului este steril. Nici o de nu a n el. n
schimb este destul de bogat n resturi de chiroptere, mai n
Deasupra sigiliului s-a depus un strat de 80 cm de lespezi bolovani
Bolovanii au un diametru de 5-25 cm, iar stncile uneori 1 m lungime.
Lespezile bolovanii mai mari se la iar pietrele mai mici deasupra. Se presupune
fenomenul climatic care a provocat desprinderea bolovanilor stncilor a avut o inten-
sitate mai mare la nceputul perioadei, n intensitate ei.
Printre golurile ntre bolovani stnci s-au scurs materiale din stratul
superior: oase.
Ultimul strat are circa 50 cm grosime; este de culoare
din lut nisipos cu multe pietricele pietre cu diametru! de 10-12 cm. Face
n masa stratului, fapt care se Ca C0
3
ce constituie scheletul stratului,
(circa 50 %)- este afnat, poros, necimentat umed. Spre are din ce n ce
mai mult schelet. Cuprinde numeroase fragmente ceramice, rare oase de animale
si
' Fragmentele ceramice ce provin din vase au fost folosite de
culturi materiale: Glina IJI-Aninoasa, prima a doua
a fierului (cultura epoca trzie
Din marele de fragmente ceramice o locuire
intensitate de locuire n timpul culturii vremelnic al
rilor culturii Glina III-Aninoasa ca descoperire mai impor-
podoabe de bronz (La Tene).
f'l")

&,...i
r"\ Acest al doilea obiectiv a fost atins, luptndu-se aici cu piedici
de grele. Cu toate a fost n interiorul deci la apele
de provenite din ploile bogate din cursul anului 1955 au transformat stratele
superioare ntr-o care s-a cernut cu foarte mare greutate. Pentru a
evita malurilor, ntr-un astfel de mbibat cu a fost
la nceput pe o de 3 m. S-a mers cu malurile oblic. ncepnd de la
aluviunile de ne-am limitat la sondaj. Adncimea este de 6.90 m
(fig. 3).
. n linii mari stratigrafia este cu cea n anul 1953, cu o deo-
sebire: sondajul nostru n stnga o denivelare de 0,86 m de adncimea
n 1953 n dreapta galeriei. Aceasta duce la concluzia ultimul curs subteran al
apelor adncit o albie pe stnga, n patul pe dreapta un prag- o
Spre deosebire de aluviunile fine de la gura cele de aici snt din
nisipuri uri, ale elemente componente uneori diametru! de 2-3 cm.
n aceste aluviuni apar destul de frecvent oase de urs de mai mult sau
mai rulate. Grosimea acestor aluviuni atinge n sondajul nostru 2,40 m.
2 - c. 1588
www.cimec.ro
18
C. S. I COLADORATORI 6
Peste acest strat aluvionar, steril, un puternic strat de
mijlocie, de 1,80 m (cuprins ntre 1,60-3,40 m) .
. . . . ..
. . , ........ , .... ..
. . . . . . . . . . . . . . .
g Postpaleo!tfic
ITIJI[], Steril
Nusterian
:: ; J : .: J A /uviuni
o
#asivul de
calcar
50 cm
Fig. 3. - Baia de Fier. Profilul transversal (Galeria
. ..-.-
ntre 2,20 2,40 m au de urmele unui
atelier de cioplire. Majoritatea uneltelor snt atipice, lucrate din Prea snt
de cremene de diferite Cteva snt lucrate dintr-un fel de gresie
cu mare. Ca forme ntlnim cunoscutul vrf de - cu laturile sau
nu- Majoritatea au planul de lovire drept, dintr-o
www.cimec.ro
7 ARHEOLOGiC D_\IA DE FIER
19
Mai rar acest plan are ce se ntlnesc n unghi deschis, lovitura
de desprindere fiind la punctul de ntlnire, al acestor (fig. 4).
n de un Cricetus cricetus, probabil de sus pe vreo
galerie, nu a nici un element faunistic nou de n 1953.
ursul de ca element mai rar apare rinocerul siberian.
'
_.J- \li.-
' '

Fig. 4.- Baia de Fier. Paleolitic mijlociu (musterian): 1-3, 5 8- virfuri de 4, 6 7-
Trecerea de la paleoliticul mijlociu la cel superior se face aproape direct, un
intermediar precis, steril.
Stratul de circa 40 cm grosime este nchis, urmelor de
Nu s-au dect lame de cremene, una la 1,25 m adncime alta la
baza stratului, la circa 1,50 m adncime. Simple lame vreo de prelucrare se
nscriu n cunoscutul paleolitic superior al noastre.
ursul
2*
www.cimec.ro
20 C. S. COLAllOHATORl
un strat steril a grosime ntre 20 40 cm, peste care se
suprapune sigiliul
Fig. 5.- Baia de Fier. tip
Stratul postpaleolitic este (25-30 cm), negru, umed, afnat. Au
ftagmente ceramice care culturi: neolitic timpuriu,
Glina III-Aninoasa, precum a doua a fierului feudalul trziu (fig. 5-7).
www.cimec.ro
9 ARHEOLOGIC BAIA DE FIER
21
---- -----
Cea mai este cultura prin cioburi celor
categorii ceramice, unele lucrate din altele cu Sem-
o de fier din vreme.
GALERIA S-M
Pentru indeplinirea celui de-al treilea obiectiv anume: urmanrea raportului
stratigrafic al stratelor de sterile din Galeria cu cele din Galeria
S-M, s-a scos de n locuri din unde
:1.
2
3
Fig. 6. - Baia de Fier. tip Aninoasa.
- "' "_
1
1

1
din 1953 erau mai aproape de patul S-au executat trans-
versale s-au deschis casete laterale n lungul Galeriei S-M, n rezerva
de noi la anterioare.
Prima a avut drept scop dezvelirea din nou, la patul a
unei din malul longitudinale, spre a avea posibilitatea cu
stratigrafia transversale.
Datele de ordin stratigrafic, furnizate de campaniile anterioare, respectiv cerce-
efectuate n sectorul A din Galeria M, unde au resturile fosile umane, impuneau
verificarea a celor nivele musteriene pe ntinderea
din Galeria M, precum modul n care se aceste nivele n Galeria S.
pe de ordin stratigrafic, ne-am propus cu caracterele
complexelor cultural-faunistice din cele nivele musteriene, pentru a stabili fie
eventuale aspecte caracteristice care le n cazul n care aceste nivele s-au
format n perioade diferite - de nivelul steril, ntr-o vreme de mai
a fie o care ar putea merge la identitate
- n cazul n care perioada de timp n care s-au format nu a dat locuitorilor
tehnica uneltelor modifice felul de sau
schimbe
www.cimec.ro
22
C. S. COLABORATORI 10
CASETA 1
La o de 7 m de la sectorul A a fost caseta I pe profilul din
dreapta al longitudinale din Galeria M.
S-au evacuat depunerile pe o lungime de 155 cm, adncime 50 cm la 40 cm
fund (spre peretele stncos al Galeriei M), aici un martor stratigrafic pentru
--..
1
-
- <;;:,-
- 1
1
1
-- -.
1
4 --
Fig. 7.-Baia de Fier. 1-2-doburi din a doua a fierului; 3-frag-
ment ceramic de la epocii bronzului; 4- de din
epoca 5 - de bronz.
a se putea verifica ulterior obser-
vatiile noastre.
' Pentru stratigra-
fice ct mai complete s-a
numai la din 10 n 10 cm.
n stnga casetei, spre mar-
gine, s-a eliminat o de
25 cm cu baza de 12 cm,
care s-a ridicat cu o stalag-
aproximativ cu
diametru! de 50 cm. n
erau prinse, pe partea sa
un fragment de man-
de un molar
de urs.
Acest prim strat de
de 1 O cm grosime, prinde
sigiliul de culoare si
. .
din nivelul
dintr-un
afnat. Prin cernere la au re-
zultat numeroase resturi dentare
de urs, oase mici, falange,
metatarsiene, ghiare trei
dintre care unul mare, lucrat,
a se nscrie ntr-o
Al doilea nivel, de 10-20 cm,
merge ntr-un
cat, cu bolovani mici de calcar
n majoritate bolovani
mari de calcar cu mu-
chiile sterse.
Apar din nou hiena, ursul, o de vulpe de data aceasta cu urme
de prelucrare evidente cu de (un vrf de mic, triunghiular, un
Nivelul de 20-30 cm, se ntr-un afnat de culoare
cu bolovani de calcar, printre care apar de urs. n general, materialul osteologie
este redus numeric. La adncimea de 28 cm apare un vrf de din care putea
fi utilizat ca
Nivelul 30--40 se ntr-un afnat, deschis, cu
Apar relativ frecvente de oase lungi, metatarsiene, falange vertebre
de urs, de canini etc. Se a se cobor mai n adnc, utili-
zndu-se de data aceasta La 50 cm se atinge patul de
Spre fundul casetei, patul de cu 5 cm, depozitele de umplere avnd
aici o adncime de 40 cm. cu profilul peretelui de nord al casetei I, se
www.cimec.ro
11
ARHEOLOGIC DAIA DE FIEl\
23
poate distinge ordine la nivelul musterian I, gros de
18-20 cm, cu una direct pe patul de de 10-11 cm
grosime, deasupra o manta deschis cu o grosime de 8-9 cm.
nivelul steril cu o grosime de 11-13 cm de culoare nivel ce se pierde pe
peretele de vest. musterianul II cu o grosime de 10-11 cm,
deasupra se ntinde, n mod uniform, pe tot peretele de nord al casetei, sigiliul
de culoare cu o grosime ntre 4,5 8 cm.
CASETA II
A fost la o de 3 m de caseta I, pe peretele stng al
longitudinale. Are o lungime de 140 cm, 60 cm, adncime 70 cm.
n primul nivel de 0-10 cm-, ntr-un afnat
cu bolovani de calcar mici mijlocii, au ursul, hiena, vulpea, un molar de cervid,
un fragment de un vrf de tot de atipic.
ntre 10-20 cm tot afnat, se nchide. Apare un vrf
de mic de cuartit.
ntre 20 30 se a ntre 30 40 cm apar
de necaracteristice.
La 40-50 cm apar ursul, vulpea un nelucrat. ntre 50 60 cm numai
urs dintre care unul cu urme de prelucrare. .
Ultimul nivel de (60-70 cm) a scos la un lucrat numeroase
oase de urs.
Prin adncirea s-a dezgolit un perete masiv de stnci bine legate ntre ele,
dispuse oblic de la peretele galeriei spre n 1953. Aceasta a ca
depozitele cercetate fie reduse cantitativ a ngreuiat stratigrafice. Din
motive materialele cultural-faunistice- reduse ca nu au
concluzii nete.
CASETA III
A fost pe peretele drept al longitudinale din Galeria M, la 3,20 m
de caseta I, pe o lungime de 200 cm, cu o de 80 cm adncime de 80 cm.
ntre 0-1 O cm apar multe resturi faunistice: urs, vulpe, alte
animale -mici, numeroase de (14) mari, printre care un
vrf de
ntre 1 O 20 cm s-au scos la pe resturi osoase dentare de urs,
vulpe, cinci dintre care trei lucrate.
ntre 20 30 cm nu apar nici nici silexuri, ci doar resturi de urs.
ntre 40 50 cm, pe de oase lungi de urs, s-a descoperit un
cuartit lucrat.
' ntre 50 60 cm au resturi de lup o de
Ultimul nivel, 60-80 cm, a dat un coxal de urs, de oase lungi, meta-
tarsiene si o aschie de cuart.
'diverselor nivele n caseta III nu a putut fi n timpul
deoarece mai umed dect n casetele precedente, prezenta o culoare
Nu ne putem deci nivelele 20-40, n care
au numai slabe resturi de oase, un nivel steril. Ne punem
ntrebare n mod firesc, gndindu-ne la numeroasele n nivelele superioare
la unui singur element faunistic n nivelul 20-40 cm - ursul.
www.cimec.ro
24 r:. S. C(JLABORATOIII
12
-----. ------------ - -----------------
CASETA IV
la 2 m de caseta II, pe peretele drept al longitudinale,
pe o lungime de 200 cm, 55 cm adncime 100 cm.
0-10 cm: trecndu-se prin sigiliul de culoare de 3--4 cm grosime,
se ntr-un de culoare cu bolovani de calcar
de mijlocie n cursul apar resturi de urs, de un
lucrat, atipic de o de os cu aspect de
ntre 10 20 cm n de culoare s-a descoperit un
lucrat, de cu resturi de urs, vulpe.
ntre 20 30 cm culoarea
resturi de urs.
ntre 30 40 cm, n de metatarsiene, o de urs de oase, a
un lucrat, de
40-50 cm: numeroase de oase, un incisiv de vulpe, un fragment mic
de o de prelucrare.
50-60 cm: resturi de urs (un fragment de craniu, un metatarsian, un molar
de oase nedeterminabile ).
ntre 60 70 cm, tot ursul este prezent prin trei fragmente de coxal, o
un cap femural.
Nivelul 70-100 cm a scos la un n cu diferite oase de urs.
atent martorul stratigrafic pe peretele drept al Galeriei M se pot
observa sub un stalagmitic de 6 cm grosime apare sigiliul gros de
3-4 cm. nivelul musterian de 59-65 cm grosime, cu
bolovani de calcar, mai mici n partea mai mari spre la 10 cm
diametru). la 100 cm este mai cu pietre rari
bolovani mai mari.
Din datele de precum cele culturale faunistice se
desprind
1) Nivelul steril bine conturat n caseta I nu mai poate fi surprins n celelalte casete,
care se apropie de galeria S (caseta IV se la 6, 7 5 cm de martorul dintre galeria M
galeria S). n n caseta III, avem de-a face cu un nivel steril ntre
20 40 cm, n caseta (IV) un nivel steril nu a fost
2) Sigiliul de de cuaternar prezent n sectorul A poate fi spre
galeria S, fiind prezent n caseta IV.
3)- Cele nivele musteriene distincte n sectorul A caseta I snt surprinse
un intermediar steril n caseta IV.
4) paleolitici, locuitori ai galeriei M, .aduceau n de
picioarele craniile animalelor vnate, cum din destul de mare
a coxalelor, femurelor, metatarsienelor, oaselor din craniu, mandibule Ursul
era vnatul preferat.
5) Analiza a elementelor culturale faunistice din sectorul A, precum
a celor din casetele I-IV, dar mai ales viitoarele analize sporopolenice ce vor fi execu-
tate pe baza probelor luate din punctele amintite, vor concluzii juste ample,
care vor problema locuirii din galeria M chiar a omului descoperit
aici n 1952.
GALERIA S
Sondajul a atins stnca vie la 2,60 m. La 20 cm aluviuni, din nisip
fin: 2,40-2,60 m; 2,60-1,50 m: lespezi de calcar din bolta De la
1,50-0,00 m un singur strat de
www.cimec.ro
13
SANTIEIIUL ARHEOLOGIC llAL\ DE F!Eil 25
-----------
S-au cercetat din nou cele cotloane ce au slujit drept n timpul
unui refugiu, culegndu-se de la fragmente ceramice
necesare asupra de luate de
*
Volumul materialelor descoperite-
-, adncirea geologice, speomorfologice - speometeorologice
stratigrafice ne dau posibilitatea ca la acestei campanii de ncheiere
a cere nscrierea n planul de a unei monografice, n care
chiem rezultatele n cele patru campanii de
C. S. EUGEN
Dr. D. C. AL. BOLOMEY
*
n planul de lucru al nostru a fost pentru luna septembrie
cercetarea de la din preajma de Fier.
n acest scop, n amiaza zilei de 5 august 1955 o parte din colectivul
nostru a ntreprins o cercetare a acestei singure n
satul
La mai bine de 2 km de ultimele case ale satului, un obositor, ntre rul
spre apus spre este cuprins dealul Runcu, ale poale snt
de prul n dreapta se din Runc )).
Gura se deschide ei nu
1,80 m, iar atinge 1 m.
Calea de spre interior are un aspect de tunel, fiind de-a dreapta
de-a stnga de mari de
Partea a are o ce au adus
blocuri mari bolovani mai mici vreo ordine, n singura
de 8-9 m de 25-30 m.
Profilul este descendent, ntre pragul de la intrare marginea cea mai
din fund existnd o denivelare de circa 4 m.
Plafonul are mari de media acesteia fiind de 4-5 m. Aici
se pot cu din care s-au desprins bolovanii
pe podea. -
stalactitice ce de pe tavan nu snt prea multe la
n general, snt unite n coloane unice groase cu stalagmitele lor
este aproape exclusiv de-a lungul laterali.
Podeaua este de un strat de negru, probabil nu prea gros.
lui a permis unor materiale din aduse de apele de
Totalitatea acestor conditii snt nefavorabile unor omenesti mai vechi
' ' '
sau mai recente. Pentru
1) Orientarea deschiderii orict de se spre nord, aduce
sine toate dezavantajele acestei de soare.
2) Dimensiunile reduse ale ct ei, nu permit sufi-
a luminii, necum a razelor de soare.
3) a constituie un bun de coborre a
aerului rece din a vnturilor de NV, vreo
www.cimec.ro
26 C. S. ti COLABORATORI
14
4) Forma a nu coturi sau cotloane mai care
servi unui refugiu.
5) Cercetarea cu a podelii nu a scos la cioburi sau alte urme ale unei
locuiri postpaleolitice.
Pe baza tuturor acestor considerente, posibilitatea locuirii din
Runc deci, necesitatea unor arheologice, au fost nscrise n planul
de activitate al nostru, colectivului speologie I
C. S. ALEXANDRA BOLOMEY
PACROTIRH B BAR $HEP
(1\PATHOE CO.II,EPiHAHl:IEJ
onpe):leJieHIIH cTpaTllrpafmqecKoro noJiomemiH naJieOJiliTUqecKliX n anllnaJieo-
JilJTIIqecKliX CTOHHOK 6bi.JIII npO):IOJlffi8Hhl npO):IOJibHhle paCKOTIKII, HaqaTble B 1953 rO):Iy, B
HanpanJieHliii Bhlxo.n;a na 6hl.JI c):leJiaH nonepe'IHhl:it paapea nHyTpn n nocpe):I-
CTBOM pH):I8 He60JibiiiiiX npe):IB8p1IT8JlbHhlX paane):IOK 6hl.JIII npOCJI8ffi8Hhl CTp8T1IrpaqmqecKIIe
cooTHomeHIIH Mem):ly KYJibTYPHhlMII CJIORMII, pacnoJiomeHHhlMH B raJiepee n
n raJiepee S-M.
HecMOTpR Ha BCTpeqaniiiiiecH npenHTCTBIIH, nce aa):laHIIR, npe):lycMOTpeHHhle n
TI.Jl8H8 pa60T, 6hl.JIII BhlllOJIH8Hhl.
B qepTax pacKonKII 1955 ro ):la nO):ITBep):lliJill cTpaTnrpafrnqecKIIe Ha6JIIO):IeHIIH
1
c):le.JraHHhle no npeMH aKcne):IHJ:III. B HHmHe:lt qacTn 6hlJia Ha:it):leHa
MYCTbepCK8R CTOHHK8
1
C H81JHaqJIT8JlbHhlMII CJI8):18MII OpiiHbRKCKOrO nepii0):\8, nepeKphlTbiMlf
8lllJTI8Jl80JllfTIIqecKIIMII CTOHHK8Mlf II
1
HaqnH8H C H80JlliT8 II ):10 BTIOXH.
PaaMephl pacKOTIOH, II806UJIII8 H8):I8HHhlX M8Tepna.JIOB, OTHOCHIIIIIXCH K8K K MaTe-
pnaJibHO KYJihType, TaK II K flayHe, yrJiy6JieHne reoJiornqecKliX II OTpaTnrpaJJIIqecKnx.
H86JIIO):I8HII ):18IOT BOBMOffiHOCTb npe):ITIOJIOffiliTb, qTO TIOCJie aanepiiieHIIH H8CTOHIII8 K8MTI8Hl1ll
B nepcneKTIIBHhl TIJI8H 6bi.JIO BH8C8HO COCT8BJI8HII8 MOHOrpaflnn CO BC8MII peayJibT8T8Ml'l
liCCJI8):10B8Hli, TIOJiyqeHHhlMII TIOCJie BCeX qeThlpex 8KCTI8):1liJ:III.
OB'bHCHEHl:IE Pl:ICYHROB
PHc. 1 . - Baa p;e $Hep . PacKomm y nxo;o;a B ne111epy .
PHc. 2. - Baa p;e $Hep. IIpo!lmJih npop;oJILHoro pa a. Bxo;o; B ne111epy.
PHc. 3. - Baii p;e $11ep. IIpolflHJib nonepeqHoro psa. fJiaBHaii raJiepeii.
P11c. 4. - Baii ;o;e <I>11ep. Cpep;HHfi naJieOJIHT (MYCTLepcKHtt). 1-3 11 5, 8 - pyqHLie pyoHJTa;
4, 6, 7 - CKpeOKH.
Pn:c. 5 . - Baii ;o;e $11ep . 1\epaMHHa THna
Puc. 6. -- Baii p;e $11ep. 1\epaMHKa THna AHI1Hoaca.
P11c. 7. - BaR p;e $11ep. 1 , 2 - qepenHH BTopott anox11 meJieaa; 3 - KepaMHqecJme lflparMeHThi
aiTOXH opOH3Ll; 4 - Mej:{HOe IIIHJIO HeOJII1THqecHOfi anOXH; 5 - OpOH30BOe 3BeHO .
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BAIA DE FIER
(RESUME)
Pour preciser la position stratigral?hiq?e des etablissements pale.olithiques et
thiques, on a prolonge la tranchee longrtudinale de 1953 vers la de la caveme, on a fart
une section transversale a l'interieur de la caverne et on a recherche, a l'arde de quelques sondages
limites, le rapport stratigraphique entre les couches archeologiques de la galerie principale et
celles de la galerie S-M.
Malgre le'> difficultes rencontrees, tous les objectifs inscrits dans le plan d'activite ont
ete atteints.
www.cimec.ro
15
ARHEOLOGIC BAIA DE FIER 27
------------------------------------
Dans les grandes lignes, les fouilles de 1955 confirment les observations stratigraphi-
ques faites au cours des campagnes precedentes. A la base on a trouve une intense habitation
mousterienne, suivie d'un abri aurignacien, recouverts d'etablissements et d'abris post-paleo-
lithiques, depuis le neolithique jusqu'a nas jours.
Le volume des fouilles, la multitude des matcriaux decouverts - culture materielle et
faune - l'approfondissement des observations geologiques et stratigraphiques, permettent de
reclamer, a la fin de la presente campagne, l'inscription au programme des travaux a venir,
d'une monographie rassemblant les resultats obtenus durant les quatre campagnes de fouilles
precedentes.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Baia de Fier. Fouilles de l'entree de la caverne.
Fig. 2.- Baia de Fier. Profil de la tranchee longitudinale (entree de la caverne).
Fig. 3.- Baia de Fier. Profil de la tranchee transversale (galerie principale).
Fig. 4.- Baia de Fier. Paleolithique moyen (mousterien): 1-3, 5, 8, pointes a main; 4, 6, 7, racloirs.
Fig. 5. - Baia de Fier. ceramique du type
Fig. 6.- Baia de Fier. ceramique du type Aninoasa.
Fig. 7.- Baia de Fier. 1-2, tessons du second ge du fer; 3, fragment ceramique de la fin de l'ge du bronze;
4, poin\jon de cuivre de la periode neolithique; 5, anneau de bronze.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC NANDRU
(reg. Hunedoara, r. Hunedoara) *
A
I
NSCRIEREA n planul de pe anul 1955 a unui sondaj la Nandru a decurs din
descoperirea mai veche ntr-una din de aici a unor unelte n de
atribuite protosolutreanului. Acestea snt, singurele piese des-
coperite ntr-o din ce pot fi atribuite n mod nendoielnic cunoscutei
culturi paleolitice superioare- szeletianului -,al centru de dezvoltare l constituie
Bukk din Ungaria. Piesele, n de au fost n 1932
de fostul director al Muzeului regiunii Hunedoara, J6zsef Mallasz, se n con-
servarea acestui muzeu. Este vorba de o de silex una de a
este prin largi, neregulate, de acestei culturi.
in urma recentelor ntr-o de pe valea Iskerului, n Bulgaria,
unde cteva forme szeletiene, problema geografice a acestei culturi
spre estul sud-estul european dintr-o o cum
n cazul nostru descoperirile de atribuite protosolu-
trean, snt lipsite de stratigrafice, singurul loc din cu o descoperire
nu putea neglijat n studiile noastre paleolitice. Aceasta cu att mai mult cu ct
n musterianul de la Baia de Fier n acel de la Ohaba Ponor, au cteva forme
bifaciale, care vor avea de spus, poate, un cuvnt n problema originii
dirii acestei culturi specifice centrului Europei.
de la Nandru au nceput n ziua de 16/VIII s-au
terminat la 22/IX 1955. ele au fost n colaborare cu
Muzeul regional Deva, care ne-a pus la pentru studii materialele arheologice
mai vechi provenite de la Nandru, personal.
La Nandru, pe dreapta Roatei, imediat sat, n masivul de calcar ce se
n marginea acestuia, la o ce nu 19 m de firul apei, la o
altitudine de 300 m de nivelul n peretele dinspre apus se
prima sub numele de de jos sau
(fig. 1 2).
Nu departe, n susul apei, la 179 m de aceasta, la o de 26 m de albia
rului la o altitudine de 305 m de nivelul se a doua denu-
de sus sau (fig. 3). au fost cunoscute
cercetate de la sfrsitul veacului trecut
1

,
Colectivul C. S.
responsabil, Beniamin Bassa, Alexandra Bolomey, Ale-
xandru
1
Primele n aceste au fost efectuate
de Zs6fia von Tonna n 1877. Materialul tipic scos de
Torma a fost publicat de Roska Mrton n
a) Erdely regeszeti repert6riuma 1. Dskor, Cluj, 1942, nr. 97,
p. 200-201 b) Die Sammlung Zr6fia von Torma,
Clui, 1941; vezi cap. Die Hii6/engruppe von Nandor, p. 20-24
Despre aceste mai vorbesc: Gabriel precum
E. Albert Bielz intr-un articol intirulat Beitrag zur
Hohlenkunde Siebenbiirgens, alr Vorarbeit einer Anlhologie
dieres Lander, IV, 1884, p. 1-66, p. 43--45, n Jahrbuch
des Siebenblirgischen Karpathen-Vereins IV. Jahr-
gang, 1884.
www.cimec.ro
/
10 ZO 30m o_.......____._ __
..
: ...
. :.
..
.
..
\
V
V
"

: \1
..
..
.. .., : "
" ne"
..
..
::. \l
.. ,,
..
..
"
........
.... " \1 .,
V
..
..
/ V
\1
V
\1
,,
'J
V 1 \t '1
1. _Ridicarea top Fig.
.
V
\1
.
'''
\1
1
" "
,,
. ':
V
V
V
"
V
\{
"
V
"
V
lf
V
V

Dealului (plan).
a
-'O
_,
...,
_,
r::.
www.cimec.ro
3
ARHEOLOGIC NANDRtJ 31
Din nefericire, au suferit mult de pe urma acestor
arheologice mai vechi. Despre felul cum a aici cunoscuta
Zs6fia Torma, n prima
cuvntul lui J6zsefMallasz:
Pasiunea a
totul n Aluviul
a fost n ntregime
iar diluviul mai zace pe ici pe
colo, pe vatra n petece
ntrerupte, din care pri-
virea este de
fragmentele neolitice amestecate
si n . .
'
femeie spre marea ui-
mire a lumii a pre-
zentat din aluviu (?), pe
neolitic, Ursus spelaeus, Bos pri-
migenius, Cervus euriceros etc ...
Acest material combinat apoi
cu un os de iepure actual a
drumul la Stuttgart .
din a
un scandal ar-
heologic.
Cu
lire, Mallasz cum
n lucrarea sa,
mai o nea-
n care a descoperit ur-
mele unor vetre de foc,
de un tipic
musterian
1

Numai pentru
descoperire ne
a mai el
pe o ntindere destul
de mare.
n ceea ce
tera cea de-a doua, tot
de la Mallasz Zs6fia Torma
a a aruncat, a golit ntreg
aluviul, dar a neatins dilu-
viul, pe care numai ici colo,
probabil involuntar, 1-a
/
' .. 1
' .., 1
1 1
1 ... 1
1 " '
, 1
,' /
, '
1
: 1
1 "' 1
1
1 ____ / Nandru
Pestera
(Pestera de Jos)
o 1 ! 3m
Fig. 2. - Planul orizontal al
/
Spurcats
( Peflera ue Sus)
O 1 Z 3m
. Fig. 3. Planul orizontal al
n a avut
Mallasz norocul cele piese szeletiene. Tot aici, lui,
n stratul superior ar fi magdalenianul, iar n cel inferior musterianul la
1
Mallsz J6zsef, A sol11lrlm els6 bit.tos megtillapiltisa
in Dolgozatok (Travaux), IX-X, Szeged (1933-1934), p. 3-15; 1-2.
www.cimec.ro
32 C. S. ti COLABORATORI
ar fi eoliticul. a descrie prezenta suficient, atribuie descoperirile din stratul
cel mai de jos unei culturi preistorice din pliocen, chiar a o
introduce n literatura sub numele de n an d o r it e.
n vedere neseriozitatea acestei ea nu a fost n
a dat, lui Mallisz, cinci culturi paleolitice:
nandoritul, musterianul, aurignacianul, szeletianul
este mai mai am nti
ndreptnd n fel nct putem surprinde printre anterioare
ntreg procesul de sedimentare.

Pentru a succesiunea de straturi care s-au depus n n decursul
diferitelor perioade, a fost necesar se traseze un
Q Pimint de asvi"rhturi, actv.JI
CJ.:.3 Postpateolitic
DJI[J Stml
Nus!er/an
@C!J Pietre
o
Fig. 4. - Profilul peretelui de vest al 1.
1m
care de la gura n peretele din fund: I, ale dimen-
siuni snt 20 X 1 m, orientat pe SV-V 4200 miimi.
a ajunge la ncetarea campaniei anului acestuia la patul viu al
avem din punct de vedere stratigrafic, de sus n jos, succesiune
(fig. 4).
www.cimec.ro
5 AIIHEOLOGIC NANDRU 33
1. Stratul postpaleolitic apare pe sau reprezentat
prin de Grosimea lui ntre 0,05 0,55 m.
anterioare ale Zs6fiei Torma ale lui J6zsef Mallsz au fost att de
mari, nct nu se pot depunerile succesive ale culturilor postpaleolitice. Numai
20, situat n extremi-
tatea a (deci n
fundul ne-a oferit pe
o ntindere sedimente ar-
heologice atinse de
anterioare pe numai
35--40 cm adncime.
n primele 12
stratul postpaleolitic este
de-a dreptul pe patul
nemaiavnd dect o gro-
sime de 5-15 cm. n
pe latura lui de a
un intrnd n intrnd
n care s-au descoperit
buni n amestec cu
oase fosile.
n ceramica la
neoliticul este
prin cultura ale
fragmente apar la baza stra-
tului. Caracteristicile acestei ce-
rarnici snt:
a) pasta: n in-
terior, iar exteri-
oare n n parte

b) forma: holul, castro-
nul oala cu buza
n
c) decor:
adncituri neregulate
cu unghia n pasta moale.
Tot din neolitic, dintr-o
mai trzie, apar cteva
fragmente de lus-
Unul din ele ca
1
1
1
1
- - - - - - y_ - --=-""""" ...
1


6

<;:;
1 1
1
Fig. 5.- 1-5, virfuri musteriene; 6,
decor mici adncituri dispuse vertical pe vasului, imitnd ntr-o oarecare
canelurile.
Cultura de la neoliticului este bine fragmentele
ceramice se prin decorul lor tipic de linii incise dispuse oblic, orizontal
sau unghiular. Unele din ele snt umplute cu alb, altele ca ornament bobul de
linte. Pasta nisip, cioburi pisate.
Din ornduirea mai exact din sec. XIV, un fragment de
cu buza n exterior, avnd sub un bru proeminent. Pasta n
amestec bogat de nisip.
J - C, 1588
www.cimec.ro
:J4 G. S. ti COLAllOHATORl 6
Sub stratul postpaleolitic a un strat gros, steril, care merge in 13
14 la adncimea de 1,20-1,30 m, iar n 19 20 la 3,10-3,20 m.
n acest strat nu apare nici o de doar resturi fosile de Ursus
spelaeus tipul mare mic Hyaena spelaea. Stratul steril are ca lespezi
mari de desprinse din tavanul La 1,25 m n 13, 1,30 m n
1.
1
1
1
1
1
15, 1,38 m n 16-17,
2,82 m n 19 3,16 m
n ultimul (20) a un
strat musterian bogat n

Cultura este repre-
prin ati-
pice din cremene vr-
furi de caracteristice. Nu
lipsesc
ca uneltele descoperite,
dovedesc musterienii de la
Nandru se deosebeau de cei de la
Baia de Fier Ohaba Ponor n ceea
ce planului de
lovire care_ apare aici n
trei fatete: una si
aterale (fig. 5 6).
neatingnd
patul am numit acest strat
musterian: provizoriu - muste-
rianul I. Grosimea lui ntre
1,10 1,12 m, fiind mai bogat
n mijlocul n
13-16.
Fauna este de
Ursus spelaeus, Ifyaena spelaea, Rhi-
Fig. 6.- 1-2, musterienc. noceros antiquitatis Equus caballus
jossilis.
Pentru o mai lesne a depunerilor culturale a fost cu
1 m a I, deoarece pietrele mpiedicau continuarea
Stratul musterian I suprapune un strat steril de 23 cm n 14--16. Sub
acest strat steril apare al doilea strat musterian, numit de noi- provizoriu- mu-
sterianul II, caracterizat printr-o locuire n mijlocul Cultura
este celei din musterianul I, iar fauna, n linii mari, este Apare
n plus doar Cervus megaceros.
Stratul musterian II poate fi la rndu-i n nivele.
stratelor urmele de materiale un prim nivel musterian II a, avnd o gro-
sime de 0,85 m n 15-16 al doilea nivel musterian II b, bogat n oase sparte
arse, urme de precum unelte dintre care de Unul
din ele este lucrat n tehnica avnd pe o urmele a mari desprinderi, iar
pe mai multe urme. crusta din care a fost lucrat.
La campaniei nu am putut stabili grosimea nivelului musterian II b, de-
oarece nu a atins dect o adncime de 3,87 m n 15-16,
a acest nivel.
www.cimec.ro
7 ARHEOLOGIC. NANDRr
35
---
Pentru o verificare a stratigrafiei stabilite n I a depunerile cultu-
rale n volum s-a trasat al doilea orientat pe nord-vest-nord 5850 miimi,
perpendicular pe I. nu au mers dect la adncimea de 1,08 m n
1, la adncime fiind
n ncheiere, din punct de vedere stratigrafic la de la Nandru avem
constatate, n prezent, un strat postpaleolitic, straturi sterile straturi
de locuire Stratul inferior este n nivele.

cum reiese din plan, este
Ea o de circa 5
mult mai dect
m de circa 8 m. Pe
partea spre fund, se pre-
cu o galerie
care, cndva, avea o pro-
prie - aproape
n ntregime cu lespezi de
S-a trasat de la gura
spre fund S I de
dimensiuni 8 X 2 m, orientat
pe vest-sud-vest 3450
miimi. nostru a
chiar pe vechea a lui
Mallasz, fapt care ne-a
tehnica sa de
pe o lungime de 6,62 m.
lui Mallasz este
mai la ntrarea
1 al nostru),
du-se spre fund, unde are abia
50 cm (n 3-4).
anterioare ale
Zs6fiei Torma ale lui J6zsef
Mallasz au cu
stratul postpaleolitic. Grija cu
care s-a lucrat aici se poate
vedea n unde
rile noastre au atins anul acesta
abia adncimea de 0,80 m, mer-
gnd numai n de azvr-
S-au n acest
mnt numeroase fragmente ce-
ramice neoliticului,
culturii epocii feudale,
n amestec cu un vrf
un de silex musterian.
Un vrf de de fier din
.
.
1

J...
1
1
1
'-1-':t'
-
6
-- -,.
1
.1
1
Fig. 7.- 1, vrf musterian; 2, musterian;
3, din 4, 5, neolitic;
6, vrf de
XIV -XV, cu oase de urs de De asemenea n 2
s-au n de o de silex o de
(fig. 7).
J
www.cimec.ro
36 l:. S. 1i COl..ABORATOHI B
Mijlocul 3, sub Mallisz a dat o de
cu diametru! de 1 m ceva. Trecnd prin aceasta, Mallisz a pe o adncime
de 40 cm, numai
30 cm din fundul ei
Astfel am putut scoate de aici
un material neolitic curat,
nici un amestec. Groapa apar-
tine culturii Cris. Ceramica are
la su-
avnd n
nisip pietricele. Ca forme
apar holul paharul cu patru
pe fund. Unele frag-
mente amintesc vasele cu picior.
Ca ornament ntlnim mici pro-
eminente.
Ce;amica de tip (fig. 8),
att n ct n
se ca
de cea n
Aceasta ne duce la con-
cluzia avem de-a face cu
faze diferite ale culturii
Facem deoarece ceramica n cele nu ne
o socotim
S-au de asemenea fragmente ceramice culturii identice
cu cele din nu nici ceramica fiind aici mai slab

Putem spune n de fundul gropii tot ceea ce s-a descoperit post-
paleolitic a fost cules de noi numai n anterior.
Sub stratul postpaleolitic apare un strat de culoare steril din punct
de vedere cultural. El a fost prea atins de anterioare, cu
1, unde a fost de Mallisz, a 3, care cuprinde groapa
Ca au ursul lupul de de ierbivore.
Sub stratul steril apare un nivel de culoare Este
stratul cultural paleoliticului superior, n care noastre au dus la
descoperirea a vrfuri de lance n de Aceste vrfuri snt lucrate
din de culoare
Primul a la limita a 2, la adncimea de 0,75 m, iar cel
de-al doilea tot pe marginea de vest n 3, la 1,08 m. ndeosebi unul din ele
este lucrat, avnd n vedere materia care este cu totul
pentru a asemenea forme. snt retezate n partea snt
lucrate n cu formele descoperite n Szeleta Jj
din Ungaria.
Fauna acestui strat este E prezent ursul, lupul hiena de
nspre fundul mai exact n 4, stratul nu ne-a mai oferit
nimic, deoarece cea mai mare parte din volumul acestui a fost de pietre
mari, din tavanul
anului acesta nu a atins dect stratul
n prezent, nu avem dect un strat potspaleolitic total
szeletian, nct,
(cu fun-
www.cimec.ro
9
ARHEOLOGIC NANDRU 37
dului gropii un strat steril stratul szeletian, n care au
piese importante cele vrfuri n de (fig. 9, 10 11).
ca
Prezentnd pe scurt re-
zultatele sondajelor executate
de nostru n
de la Nandru, nu credem
mai este nevoie subliniem
lor
am numai asupra
szeletianului docu-
mentat aici, n
prin patru piese caracteristice
acestei culturi, putem afirma
aria culturii amintite
mult spre linia
Tisei, de unii
ca hotar.
noastre nu fac
altceva dect des-
coperirile anterioare ale lui
J6zsef Mallsz, descoperiri care
nu au fost luate n serios (de
altfel ca acelea ale lui Roska
Mrton) de
din care s-au ocupat cu
Aceasta din
vina de mai sus,
care, prin felul lor neserios de
lucru, nu s-au bucurat de con-
n colegilor lor.
seama de rezul-
tatele de surprizele
pe care ni le ofere
straturile inferioare n
cu originea culturii szeletiene,
n aceste vor
continua.
C. S.
AL. P
Paleontolog, AL. BOLOMEY
*
Colectivul santierului ar-
heologic Nandru' a ntreprins
o cercetare de n locul
numit La Dos , unde,
e
....
....
. .. . . . . . .
..
. .... .
. . ...
..
'1 '/
1 1
anferio3re
-::
1
' ' pam. "de
1'771 L entiM de

Pamint
! : < : 1 Strat de CMU!iu
Pa-m. g.ilbVI car.imlriu
(:::J Pietre mar/
X Frunz.s szeletian8
o 20 40 GOcm
Fig. 9. Profilul peretelui de sud al 1 3).
c
anterioare s/
de '

de ro;cat-nchis
c:2J Strat cem>ft't!
@iq Pam.g.ilui cirt!lmiz/u
(=:J Pietre mar/
X Frunr.i de
o 20 40 60 cm
Fig. 10.- Profilul peretelui de sud al I 2).
spusele localnicilor, se foarte multe cioburi de oale, ct cremene de
Acest loc o n partea de sud-est a satului
Valea Nandrului.
www.cimec.ro
38 C. S. ti COL ... BORATOTII 10""
<.i
1
e
....
o
D
'
'
'
'
t
Vl
este de altfel
n repertoriul arheologic
1
.
toarea Zsofia Torma a cules
ceva material arheologic numai dintr-o
parte a sub numele
de Dosul Mare
2
Un sondaj a fost
efectuat n 1911 tot pe Dosul Mare
de arheologul Roska Marton, care
prima stratigrafie a
3
.
de la Valea Nan-
drului, materialului
scos la prin agricole, se
ntinde pe o de peste 10 ha,
pe o lungime de 400-500 m
o de circa 300-400 m. Este
vorba despre cele locuri: Dosul
Mare si- Dosul Mic, situate n mar-
ginea la o dea-
supra lui, n dreptul dealului .Mu-
(unde localnici s-au
morminte vechi) ntre ele
de un drum de hotar ce Valea
Nandrului cu (Hunedoara).
Extremitatea lor dinspre sat este
de Valea Roatei sau Petac.
Materialul strns de noi
fragmente ceramice, obiecte de silex,
fragmente de de ars cu
nisip, probabil provenit de la vetre,
chirpici.
Ceramica culturii Tur-
mult n regiunea
Hunedoara. Cunoscuta
se de altfel, la circa 30 km de
Nandru. Fragmentele :ceramice recol-
tate pot fi n'!" mari cate-
gorii, pastei: astfel
apar fragmente dintr-o
cu nisip fin, iar altele din
deschis cu foarte multe pie-
tricele n ea. Elementul decorativ este
variat caracteristic tipului de
amintit. Apar fragmente cu linii incizate
anume: linii orizontale distan-
1
Roska Marton, Thesaurum antiquilatum Transil-
vanicarum, 1 Praehistorica, Erdily reglszeti reperto-
riuma, Oskor, Cluj. 1942, vezi nr. 98, Nandorvalya,
p. 201-202.
2
Roska Marton, Die Sammlung Zrofia l'On Torma,
p. 15.
3
lbidm1, p. 15-20.
www.cimec.ro
11
ARHEOLOGIC NANDRU
R9
-------------------
cuprinznd ntre ele alte linii mici, ntrerupte; alte cioburi linii ce se
ntlnesc n unghi. De asemenea fragmente care au un decor de puncte adncite
n Multe mici, altele mai mari, iar categoria acelora
cu pietricele n Fragmentele strnse unor vase de
cu cu precum unei categorii caracteristice tipului
vasele cu picior
1
n general piciorul se mult la S-au fragmente
de chirpici ars la care urmele de nuiele pari. Avem de-a face, probabil
nu la mare adncime, cu un strat de locuire, cu din chirpici. Apar
fragmente de tipul de de al
S-a dat peste un fragment de idol zoomorf de lut. Locuirea acestui platou
este de uneltelor de silex opal: gratoare, lame,
nuclee, percutoare. Silexul este de calitate. n cercetarea de nu
am dat de topoare de nici de obiecte din 2.
n concluzie, de tip de la Valea Nandrului
o prin ntinderea materialului cuprins n ea o
una din culturii amintite pe o atare
AL. BENIAMIN BASSA
APXEOnOrllqECRllE PACROllRll B
(HPATHOE CO.IJ:EPffiAHME)
B MeCTHOCTH HaH;o;py, Ha rrpanoii cTopoHe )J;OJIHHLI PoaTa (lleTlm), Herrocpe;o;cTnemro
y CeJia, B H3B8CTKOBOM MaCCHBe HaXO}J;HTCH }J;Be Ha paCCTOHHHl:I 11pH6JIH3HT8JlbHO
180 MeTpon op;Ha OT ;o;pyroii, Ha3biBaeMbre MeCTHLIMH mnTeJIHMI:I llemTepa RypaTa II llemTepa
C!lypKaTa.
HecMoTpH Ha TO, 'ITO pacKorrKn He ;o;omJIH ;o;o caMoro p;Ha IIcc.rre;o;ona-
mm rroKaaaJIII, 'ITO B llemTepa RypaTa IIMeiOTCH cJiep;yiOII\IIe rrocJie;o;onaTeJihHLie HacJioeHIIH,
II He B ce6e ocTaTKII KYJihTYP: 1. 8rriirraJieOJIIITII'IeCKHii cJioii,
yme rro;o;nepranmiiiiCH pacKorrKaM, B ce6e o6JIOMKH KepaMHKII TIIrra Rpnm-
n: ifleop;aJibHoii arroxe. 2. HeHaCLIII\eHHhlii CJIOii. 3. MycThepcKnii
cJJoii 1 (o6JIOMKH, MYCTbepcKne naKoHe'IHHKH H3 KpeMHH 1:1 4. HeHachii.l\eHHbiii
cJroii. 5. MycThepcKIIii CJIOii II, ;o;na yponnH: MYCThcpcKHii yponeHh Il a 1:1
116, yrJieM, o6yrJieHHhiMH H paa;o;po6JieHHLIMII KOCTHMII, py'IHLIMH TorropH-
KaMI:I. tl>ayHa rrpe;o;cTaBJieHa Me;o;nep;eM H rHeHoii, HocoporoM, I:IcKorraeMoi1
JJomap;biO.
B <<llemTepa CrrypuaTa>> ;o;o HaCTOHI.l\ero npeMenn 6LIJIH BCKpLIThi: 1. 8rrHrraJieOJIH-
TU qecKHii rrJiacT, yme rro;o;nepranmHiiCH pacKorrKaM, co;o;epmnT HMY c KepaMHKOii Tnrra
Rpnm n o6JIOMKH KepaMnun Tnrra n <J:eop;aJihHOi1 arroxn. 2. HeHaCLII.l\CHHhlii c.rroi1
HpaCHOBaTO -6ypor0 3. ReJITOBaTO -cephlfi CJIOii, B KOTOpOM Haiip;eHhl }J;Ba 06'beKTa 113
HBa B BH}J;C JIHCTbCB, KOTOphle MOlliHO JierKO OTHCCTH H CCJICTbHHCKOii TCXHHKe.
RoJIJieKTHB apxeoJiornqecKoro oTpH;o;a rrponaneJr TaKme nonepxHOCTHhle pasne;o;Kn na
yqacTKe <<na Haxo;o;Hll\CMCH B IOro-nocToKy OT ceJra BaJIH HaH;o;pyJiyi.. Pe'lh n;o;eT
o6 o6mnpHoM HeOJIHTH'IeCKOM rroceJieHHH THrra Typ;o;am, pacrroJiomeHHOM Ha ITJIOII\a;o;u CBLime
1 O reKTapon.
PMCVHHOB
PHc. 1 . - Tonorpa4m'lec1me HccJienonaHMH .IJ:FIJIYJI TiermepMJIOp . TIJiaH.
Pnc. 2. - <<HypaTa>>. ropM30HTaJibHb!tl: n.rraH
Pnc. 3. - <<CnypKaTa>>. ropM30HTaJibHb!tl: nJiall
t Roska Marton, Die Samm/ung Zsofia tJon Torma,
vc?.i Nandru Vale, p. 338-341.
2
Ibidem, vezi Nandru Vale, p. 336 340-341. Aici
M. Roska de gratoare, nucleu de
precum de de gresie. Dintre topoarele
prezentate de Rosb, unele a fi de tip calapod.
www.cimec.ro
40
C. S. COL\llORATOI\1 12
Pnc. 4.. - IIemepa <<HypaTo>). IIpoiflnJib aana;o,Hott CTCHhi pna 1.
Pnc. 5. - Ilemepa <<HypaT::J 1-5 - MycThepcime HaHoHeqmnm; 6 - HeoJIHTnqecHoe JieaBIII'.
Pnc. 6 .. - IIel.L\epa <<HypaT3>). 1 , 2 - MycThepcHne oTmenhl.
Pnc. 7 . - IIel.L\epa <<CnypHaTo>). 1 - MYCThepcHntt HaHoHeqHHH; 2 - MYCThepcHoc cHpe6.TJo;
:1 - HBapliHTOBblti JIHCT CCJICTbHHCHOrO nepHO;D,a; fo - HeOJIIfTHqeCI\OC yHpameHne; 5 - HCOJIHTJ!qeCHllfi
C!<pe60H; 6 - cpe]J;HeBeHOBbTti HaHOJieqJIJIH CTpCJibl.
Pnc. 8. - Ilel.L\epa <<CnypHaTo>). 1 , 2 - neo.TJHTnqecHne cocy;o,hr THna Hpnm.
Pnc. 9. - IIemepa <<Cnypi;aT3>). IIpof!HJih JOlf\HOtt CTeHbl pna 1. Hna;o,paT 3.
Pnc .10. - Ilel.L\epa <<CnypKaT3>). IIpolj"JHJih JOlf\HOtt CTCIIhi pna 1. Hna;o,paT 2.
Pnc .11 . - <<CnypHaT::l>). IIpoflnJib aana;o,Hott cTeHbi pna 1.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE NANDRU
(RESUME)
A Nandru, sur le flanc droit de la vallee de Roata (Petic), dans le voisinage immediat,
du village et dans le massif calcaire, il y a deux grottes, a 180 m environ l'une de l'autre,
appelees par les habitants, la grotte Curata (propre) et la grotte Spurcata (immonde).
Elles ont ete connues et explorees, toutes les deux, des la fin du siecle dernier.
Les presentes fouilles ont montre, dans la grotte Curata )), la succession suivante de
couches archeologiques et steriles, quoiqu' on ne soit pas encore arrive a la base de la grotte:
I. Couche post-paleolithique, derangee, renfermant des fragments ceramiques des types
et de l'epoque feodale. II. Couche sterile. III. Couche mousterienne I (eclats, pointes
mousteriennes en silex et quartzite). IV. Couche sterile. V. Couche mousterienne II, partagee
en deux niveaux: mousterien II a et II b, riche en charbon, en os brises et calcines, en coups
de poing. La faune: o urs et hyene des cavernes, rhinoceros, cheval fossile.
La grotte Spurcata )) a presente jusqu'a present: I. Une couche post-paleolithique,
derangee par des fouil1es anterieures (renfermant une fosse avec de la ceramique du type
ainsi que des fragments des types et de l'epoque feodale. II. Couche sterile brun-rouge-
tre. III. Couche gris-jauntre dans laquelle ont ete decouvertes les deux de quartzite,
s'inscrivant fort bien dans la technique szeletienne.
Le collectif du chantier archeologique a entrepris une exploration en surface au lieu
dit La Dos )), situe dans la partie Sud-Est du village Valea Nandrului. Il s'agit d'une vaste
station neolithique, du type s'etendant sur une surface de plus de 10 ha.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Rcleve topographique a Dealul (plan).
Fig. 2. - Grotte Curata: plan horizontal de la grotte.
Fig. 3.- Grotte Spurca/a)>: plan horizontal de la grotte.
Fig. 4. - Grotte Curata>>: profil de la paroi Ou est de la tranchee I.
Fig. 5.- Grotte <<Curata>): 1-5, pointes mousteriennes; 6, lame neolithique.
Fig. 6.- Grotte Curata>>: 1-2, eclats mousteriens.
Fig. 7.- Grotte Spurcata>>: 1, pointe mousterienne; 2, racloir mousterien; 3, feuille szeletienne en quartzite;
4, parure neolithique; 5, grattoir neolithique; 6, pointe de fleche medievale.
g. 8.- Grotte Spurcata>>: 1-2, vases neolithiques du type
Fig. 9.- Grolte, Spurcata>>: profil de la paroi Sud de la tranchee 1 (3e carreau).
Fig.10. -Croite Spurcata>>: profil de la paroi Sud de la tranchee 1 (2e carreau).
Fig. 11.- Grotte Spurcata>>: profil de la paroi Ouest de la tranchee 1.
www.cimec.ro
OHABA-PONOR
(reg. Hunedoara, r. *
A
I
N planul de lucru al campaniei pe 1955- de ncheiere- au fost
nscrise obiective:
a) n stnga dreapta n lungul n
1954 n vederea stratigrafiei a descoperirii unui ct mai bogat
material arheologic, paleontologic paleobotanic, precum a unor eventuale resturi
fosile umane.
b) Definirea ct mai a straturilor culturale sterile pe ntreaga
a precizarea de locuire n diferitele perioade paleolitice.
*
Pentru ndeplinirea planului de lucru s-au n dreapta stnga
o serie de casete ncepnd de la gura spre fund (a se vedea planul orizontal
al pe care s-au diferit n 1954 1955) (fig. 1 ).
Volumul tehnica au dus la ndeplinirea obiectivelor nscrise n plan
recuperndu-se un bogat material n timp toate stratigrafice
nlesnite de la aceasta unele geologice privitoare la
geneza noi speomorfologice speometeorologice, precum unele
concluzii paleoclimatologice trase pe baza de avem posi-
bilitatea unei mai bune asupra muncii
n
Vom spicui n acest raport preliminar cteva din cele mai nsemnate rezultate,
urmnd ca ntr-un viitor mai apropiat sau mai n de
de lucru ce se vor crea sectorului paleolitic- ntr-o mono-
grafie toate rezultatele aici prin colectivului nostru.
STRA TI GRAFIE
Succesiunea locuirilor paleolitice a straturilor sterile care le despart a
confirmnd ntregind n 1954 (fig. 2).
ALUVIUNILE DE
Pe patul albiat mult nclinat spre cu o de nivel de
aproape 2 m pe numai 10 m dinspre fund spre gura cele din valuri
ale apelor subterane care au n-au n unele locuri nici un fel de sediment
* Colectiv: C. S. responsabil,
Gr. Avakian, Tr. Alex. Bolomey, N. Haas, C. Maxi-
milian, Al. V., Nicolov F.
www.cimec.ro
42 C. S. COLABORATORI
2
----------------
aluvionar. Abia printre brecciei de pe patul viu al se mai
pe ici pe colo strecurat un nisip de origine sigur
Nu tot astfel se cu sedimentele aluvionare spre a
Primul curs al apelor ce pe gura se vede a fost apele
mai apoi calea spre gura Patul mai jos al acestei ipoteza
de nivel ntre albia galeriei principale a celei secundare a fost la
un moment dat destul de mare, apele aici ntr-o de aproape 1,50 m.
n urma cursului subteran al apelor au aici sedimente aluvionare
de aproape 1 m grosime, din lut galben nisipos n amestec cu bolovani de ru.
lucru s-a ntmplat n interiorul mai spre fund, unde avem o albiere
n care au fost depuse asemenea sedimente. Nici un rest fosil sau vreo
de n acest strat. O atta vreme ct apele au mai curs
prin nici ursul, nici omul aici
MUSTERIANUL 1
Primii locuitori ai s-au pe terasa de la gura ei,
n interior dincolo de pintenul de breccie din dreapta lor
s-a de-a dreptul pe stnca vie a patului
Partea cea mai mai a acestui strat de a fost de
lui Roska Marton, astfel noi nu l-am mai surprins dect pe o lungime de 3 m
ceva din marginea maghiar spre interior. cum se vecle
! n profilul peretelui de apus, n dreptul casetelor 1 2, grosimea acestui strat
ntre 15-25 cm. El albierea patului spre unde
mna cu musterianul II se pierde, din ai
n ceea ce acestui strat, ca documentele culturale
faunistice, cele constatate descoperite n 1954 valabile n urma
din 1955, nefiind cu nimic
1
.
ntre musterianul I musterianul II se interpune o de strat steril, a
grosime ntre 15 30 cm. Ce acest strat steril cum se
lui ca o ntre cele straturi musteriene ce se unesc ntr-unul singur
spre interiorul Lutul amestecat cu dese de bolovani
din tavanul snt dovada unor depuneri mai active, datorite diferen-
de la gura ntr-o vreme cnd omul o
Revenind la vechiul primilor ai sau de
neam, ai culturi, pulberea vremii n amestec cu
pietrii peste vetrele de locuire ale lor. Un singur
de al vetrelor de locuire, mai descoperit. Astfel noii
reaprind focul n dreptul acesta pe vatra mai veche a celor dinti locuitori ai
MUSTERIANUL II
Stratul de musterianului II este urmelor
bogate de din vetrele de foc. Spre deosebire de musterianul I, stratul acesta
o locuire mult mai Att documentele culturii materiale, ct cele faunistice
snt mai bogate. Ca descoperiri arheologice mai de snt vrfuri de
caracteristice musterianului o toate trei lucrate din cremene (fig. 3).
1
Vezi S. C. l. V., VI, 1955, nr. 1-2, p. 132-133.
www.cimec.ro
Marton
Legenda
4 Ve t re
1955
Statagmite CSJ
St inci eliminate D
)) 195't
mai vechi
Fig. 1. - din Bordul Mare, plan orizontal
CJ aoterioBre
[: ::::; j
/oszef Ma!lasz
o 1 2m
ITDJ Steril Musterian
Aungnacian Eg Masivul de calcar
www.cimec.ro
3
i:;ANTIEIILL AHHEULOGIC OHAH.\-l',l:'<Ul\
Ca
Equus caballtu jossilis Cuv.
Ursus spelaeus Blum.
43
Contemporan cu musterianul I II d.in care abia au.
treimea a locuirea a cupnns mtrarea galer1e1 secundare, munzm-
du-se n marginea galeriei
principale. Aici musterianul I
cu musterianul II un
singur strat de de peste
1 m grosime, de o com-
numai cu stratul supe-
rior al musterianului III.
Arheologic: vrfuri de
numeroase
aschii de cremene si cuartit,
c;re dau impresia
atelier de prelucrare a uneltelor
de
Fauna:
Elephas primigenius Blum.
Rhinoceros antiquitatis Blum.
Equus caballus fossi!is Cuv.
Hyaena spe!aea Goldf.
Ursus spelaeus Blum.
MUSTERIANUL III
Peste musterianul II se
suprapune ncepnd de la intrare
la casetei 3 un
puternic strat steril, a gro-
sime ntre 25 70 cm.
deschis la culoare, cu
bolovani de calcar n
chiar stnci
cu ncepu-
turi de stalactitice
.. -----r


__ -- - O,OJ.>- ,L
8
Fig. 3. - Virfuri rnustericne.
de pe tavanul , stratul acesta nu a dat nici cea mai de

depunere, spre gura partea a i-a
patul, tinznd orizontalizarea ntregii ei de nivel ntre fundul
gura din cauza acestor se De unde la nceputul locuirii,
n musterianul I, gura era cu aproape 2 m mai dect fundul, acum patul
cu deosebire spre intrare, echilibrul de nivel tinde a se schimba n
favoarea
Conul de umplere de la gura a nlesnit
care se scurgeau spre interior, un aport sensibil de materiale fine
snt depuse n cu aporturile eoliene printre pietrele
apelor de
Acestea
stncile
www.cimec.ro
44 C. S. COLABORATORI
4
acoperind astfel cu o manta ntreg musterianul II concentrndu-se cu
deosebire n depresiunea din spatele locuirii.
Peste nivelare musterianul III, cea mai mai de
locuite pe care a cunoscut-o din Bordul Mare.
cum era firesc, mai mult spre intrare, unde se beneficia de lumina soarelui
spre mijlocul n spatele celor doi pinteni de n jurul vetrelor gemene,
locuirea III s-a ntins pe aproape ntreg cuprinsul att n galeria
ct n cea ocolind doar fundul mai umed mai
ros al
Stratigrafic acest nivel de locuite nu e de unitar. Concentrarea locuirii
spre intrare n jurul vetrei centrale, a vetrelor de veghe din
n galeria a dus sine la puternice n aceste regiuni. E vorba
de o aproape de locuire ale depuneri ating n dreptul
vetrei centrale spre galeria grosimea de 1,50 m, pantei de coborre
de aici; n stnga vetrei, grosimea de 1,20 m spre intrarea in galeria 1,30 m.
seama de de acest nivel poate fi subm-
la rndu-i n regiunile de mai locuire n mai multe subnivele prin
sedimente sterile. cel mai mare de subnivele l surprindem n vetrei centrale.
Pe ce mergem spre fundul grosimea lor scade treptat, redu-
cndu-se la unul singur de numai 30 cm grosime, strecurat sfios printre stncile
Spre galeria pe ce a naintat se
musterianul III zace de-a dreptul pe musterianul nentrerupt I-II de aici. n
regiune musterianul III este despicat de o care-I sub-
mparte n
Unele privitoare la dinamica fenomenelor de desprinderi,
chiar din tavanul n raport cu cli-
matice glaciare interglaciare, au nceput a duce la o oarecare a acestor
fenomene. S-au chiar de ntre fazele climatice respective
aspectul sedimentelor provocate de ele. Problema este destul de noi fiind
abia nceputul stratigrafice n n linii mari
mai active corespund de obicei unor perioade de a fiind ca atare
sterile. Or, nu putea avea loc dect n vremuri de ndulcire a climei,
cnd omul putea sub aer liber n colibe Concluzia este
deci fenomenul de mai activ are loc n perioadele interglaciare sau inter-
stadiale. chiar trebuie se fi ntmplat.
n timpul unei sau al unui stadiu glaciar, apa prin
prin dilatare structura a rocii, n
interglaciarul sau interstadialul ce urma, topindu-se, bolovanii
chiar stncile se desprindeau nemaifiind de nimic.
cum a remarcat dintru nceput Roska Marton, stratul III de locuire
este cel mai bogat, att n ce documentele de
ct si n resturi fosile ale animalelor vnate.
' n cele trei centre de locuire mai intrarea vatra
galeria noastre au scos la dovezile unei intense
Numeroase de cremene alte roci-
din prelucrarea uneltelor de - n amestec cu oase sparte
n dreapta vetrei din mijloc, spre accesul galeria o
n de de prelucrare - bolovanii de nuclee, percutoare,
de descojite, atipice - din punct de vedere arheologic se
si unelte tipice musterianului nostru de ca: vrfurile de si chiar
' ' '
www.cimec.ro
5
AllHI>OLOGIC OHABA-PONOR 45
unele lame. Unele dintre de os, prin forma active n urma
ar putea fi nscrise n rndul uneltelor de os, care serveau la
(fig. 3 4).
a acestui strat, de teren, cuprinde
toarele elemente:
Rhinoceros antiqttitatis Blum.
Eqttus caballtts fossilis Cuv.
Equus asinus L.
Cervus elapus fossilis L.
Bison priscus Boj.
Hyae na spelaea Goldf.
Canis lupus spelaeus Goldf.
Canis vulpes fossilis
Peste stratul musterian
III se un strat de
din de
pietre mari printre
care s-a strecurat lut
clisos galben nchis.
aceasta s-a produs mai puternic
spre mijlocul dreapta
intrarea fiind de data aceasta
mai de
dinare prin presiune a apelor
de pare a fi
fost deosebit de ajun-
gnd din bolta
stnci de sute de kilo-
grame. Grosimea acestui strat
n unele locuri 1 m.
Din punct de vedere cultural,
este cu totul steril. Unele oase
ntregi chiar un schelet de
urs de n
vreme fiind de
om, intrase n fiarelor.

"
Fig, 4. - lame vrfuri rnusteriene.
s-a petrecut ntr-un timp destul de lung, un pericol
permanent pentru cei care ar mai fi poposit aici. Scheletul ursului de ne face
credem este al unei victime n hibernare de stncilor.
MUSTERIANUL IV
Peste acest strat steril mai spre gura dect spre fundul laturile
ei, se suprapune ultimul strat musterian, musterianul IV, din lut nisipos, afnat,
castaniu deschis la culoare, n amestec cu pietre mici mijlocii. el se
mparte spre gura n subnivele. Primul subnivel mai nchis se pierde spre
mijlocul spre galeria al doilea mai deschis se ntinde
fund.
www.cimec.ro
46 C. S. COLAIIORATORi

G
La nceput locuirea cuprinde partea din a mijloc,
unde fenomenele de dezagregare erau pe Mai apoi, treptat, o cu ncetarea
pericolului, ultimii locuitori musterieni ai a se fund.
puternice galeria locuirea aici. De aceea
l

1
-"'
1
1
1
""

<::;;,
1
1
1


- - 0,0/,J,- - -;.'

1
(- -f:?OJJ - - _)

Fig. 2-4 podoabe neoliticc; 5-fragment
ceramic de tip 6- 7-10
musterianul IV se si se
' .
pierde spre galerie.
Arheologic, musterianul IV
nu se deosebeste de musterianul
'
III, materia formele unel-
telor de fiind n linii mari
att la undtele de
ct si la cele de os .
.
Nici din punct de vedere
faunistic deosebirile nu snt prea
mari. Surprindem doar o
schimbare. n acest strat
zimbrul rinocerul apare
in schimb mamutul. Este de re-
marcat a
hienei.
PALEOLITICUL SUPERIOR
l\fusterianul IV e acoperit
de un strat cvasisteril, al-
din lut nisipos de culoare
galben nchis, cu rari bolovani
de calcar Grosimea lui
nu 30 cm.
Prea din volumul
acestui strat este nederanjat de
vizuinile viezurilor, vulpilor
de care s-au
aici defini-
a de om. Pro-
babil ac-estor se
ntlnesc pe ici pe colo cteva
de cte un rest fosil, unor animale--ca de exemplu calul
-- care nu aveau ce ntr-un strat steril.
Stratul paleoliticului superior. Gros de 10--35 cm, galben mai
nchis sau mai deschis, compact, de calcar. Ca stratul pe
care zace, este n parte de vizuini, astfel nct cu grija
n timpul piesele descoperite la adncimea acestui strat nu-i pot fi
ntotdeauna atribuite cu precizie. De altfel din anul 1955 nu au dat la
din strat nici un obiect caracteristic. Cteva lame simple
evident acestui strat provin din de de ca unele
resturi fosile, cum ar fi hiena mamutul, e mai probabil fie antrenate aici din
straturile inferioare (fig. 5, nr. 1).
Locuirea se vede a fi fost cu totul Urmele
unei singure vetre de foc descoperirile vorbesc de simple popasuri
www.cimec.ro

47
. E HUL __________ _
gnd de Locuirea a angajat mai mult partea din
mijlocul a se spre margini fund. . ..
Peste stratul paleolitic superior, acolo unde .nu-i
cuaternarului, un strat de 8-10 cm, alcatuit dm pulberi
de calcar sau sta-

Ultimul strat, stratul actual,
nchis, din
afnat n amestec cu nisip bolo-
de calcar
este n parte ames-
tecat n nct nu-i de
mirare de ceramica
sau si resturi de
.
apar obiecte paleo-
litice si resturi de
'n vreme ce locuirile paleo-
litice se concentrau spre
mijlocul locuitorii de
mai trziu refugiul mai
spre fundul ei.
Primii care s-au
aici n actual neoliti- 1
eului timpuriu, ai cul-
turii Cris. Ceramica e din
.
lut amestecat cu ornamen-
prin adncituri cu un-
ghia Alte frag-
mente buze funduri
caracteristice ntru totul
cu cele n
Pestera de la Nandru
(fig. 5, nr. 5).

torii de ai cul-
turii (fig. 6, nr. 1--4).
.5
1
1 1

<;:, 1
1 ,.
1
00
1'::>
-;::;
_____ ::i{_
2
Fig. 6.- 1-4 tip 5-6
Ceramica lor e n n amestec cu nisip fin, cu
decor incis de linii dispuse orizontal, oblic sau n unghi. Alte fragmente
linii incise orizontal mici adncituri cu un vrf aplicat oblic. Un fragment
de pe decorul descris mai sus mici adncituri n de cerc.
Nu nici decorul cu pastile mici n de linte.
Un refugiu puternic dacic ni-l resturi ceramice
ca decor celor descoperite n cetatea de la (fig. 6,
nr. 5-6).
din raportul precedent ceramica la nu este
-cum Roska Marton- , ci dacilor, este anul acesta
prin fragmente caracteristice centrului dacic din printr-o
de argint din vreme.
Ceramica este dintr-o Un fragment este ornamentat
cu un decor incis de linii paralele valuri.
www.cimec.ro
48 C. S. ti COLABORA'fOHI
8
PALEOCLIMATOLOGIE
rezultatele preliminare ale de de prof. Radu
Popovici din Sibiu, n vremea celei mai intense locuiri aspectele din
Bordul Mare, n musterianul III, de conifere coborse la
altitudine. vetrelor genurilor Abies Pinus, perfect cu
de rece.
Cu campanie din din Bordul Mare de la
Ohaba-Ponor le putem considera ca ncheiate.
a fost spre a fi de Pentru anumitor
nedumeriri ce se vor ivi n viitor s-au martori stratigrafici suficiente rezerve

C. S. Dr. N. HAAS AL.
Paleontolog AL. BOLOMEY
APXEOJIOriPIECIUIE PACROIIIUI B OXABA-IIOHOPE
(KPATKOE CO,II.EP}l{AHllEi
B IIJiaHe pa6oT Har.mamur 1955 ro):la 6hiJIII npeAyCMOTpeHhl CJieAyiOJ..QIIe aa):laHII.R:
a) pacnmpnTb BJieBo II Bnpaoo pacHOITI:\II npOAOJibHoro poa, BhlphiTOro B 1954 ro):ly;
6) yTO'iHIITb cTpaTIIrpaqmiO.
Co cTpaTIIrpaqmqecHoii TO'iKII apeHII.R Ha6JIIO):IaiOTC.R 'ieThlpe MYCThepcKIIX cJioH, II a
l\OTOphiX llOCJie):\HIIe ):\Ba COCTOHT II3 HeCKOJibl:\IIX Hpycoo; aa HIIMII CJie):lyeT 3lliiiTaJieOJillTII-
qecKltH CJIOH
1
OT'laCTII yme llO):\BepraBlllltHCH paCI\OITKaM
1
3aTeM nepeKphiTIIe II Hal\OHeQ
coopeMeHHhlii cJioit. B o6J..QeM, aTa nocJie):loBaTeJibHOCTh KYJibTYPHhiX HeHaChiJ..QeHHhiX CJIOeB
OCTaJiaCb Heii3MeHHOH
1
'leM llO):\TBepm):laiOTCH II ):\OITOJIHHIOTCH Ha6JIIO):\eHIIH
1
npOII3Be):\eHHhle
B 1954 ro):ly.
C apxeOJIOrii'ieCKOH TO'il\II apeHIIH 6hiJIII HaH):\eHhl: oqarn
1
o6ommeHHhle I:\OCTII
1
OTIQellhl
1
ITJiaCTIIHhl
1
HaKOHe'IHIII\ll
1
MYCTbepCHIIe CKpe6KII
1
HeCKOJibl\0 l\JIIIHI\OB OpHHhHI\-
cKoro nma, o6JIOMKII KepaMIIKII THITOB Rpiirn, H.oQolfleHII II ):laKIIHcKaH KepaMIIKa.
B lflayne naJieOJIIITII'leCKIIX cJioeo o6HapymeHhl BIIAhl: Me):IBeAh, rueHa,
BOJIK
1
JIIICa
1
HOCOpor
1
MaMOHT
1
ay6p li OJieHh.
06yrJreHIIH, Haii):leHHhle B oqarax npiiHa):IJiemaT nopo):laM Abies II Pinus.
TaKIIM o6paaoM IICCJie):IOBaHIIH II pac:KOITKII, IIMeBrniie MeCTO B EopAyJI
Mape B MeCTHOCTn Oxa6a-IloHope, MOmHo C'IIITaTh aaKOH'ieHHhiMII.
OB'hHCHEHllE PllCYHlWB
Pile. 1 . - llell\epa B Bopp;yJI Ma pe. fopH30HTaJihHhll1 miau .
PHe. 2 . - BoeTO'IHbiit rrpo<flHJih rrpOAOJibHoro psa .
Pile. 3, - MyeTbepemte HaKoHe'IHHKH il eHpeuKH.
Pile. 4.. - MyeTbepcime OTll\eiibl, JieaBHH H uaiwHe'IHHHH .
P11e. 5.-1- opHHbHKeKoe JieaBHe; 2-4.- HeOJIHTH'IeeHue 5- HepaMH'IeCHHe
<flparMeHTbl THIIa KpHIII; 6 - <flHoyJia; 7-10 - HeOJIHTH'IeeKaa HepaMHHa.
PHe. 6. - 1-4. - THIIa 5, 6 - AaimfieKaH KepaMHKa.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE D'OHABA-PONOR
(RESUME)
Le plan d'activite de la campagne de 1955 a eu les objectifs suivants: a) l'elargis-
sement des fouilles a gauche et a droite de la tranchee longitudinale creusee en 1954, et b) deter-
mination aussi precise que possible de la stratigraphie.
Au point de vue stratigraphique, on a a faire a quatre couches mousteriennes, dont les
deux dernieres renferment plusieurs niveaux; suit une couche post-paleolithique, en partie
www.cimec.ro
9
ARHEOLOGIC OH.\BA-PONOR
49
derangee par des fouilles anterieures, le fate et la couche actuelle. D'ailleurs, cette succession
de couches archeologiques et steriles est restee inchangee, confirmant et completant les observations
faites en 1954.
Au point de vue archeologique, on a trouve: des foyers, des os bdses et calcines, des
eclats, des lames, des pointes, des racloirs mousteriens; quelques lames aurignaciennes, des
fragments de ceramique des types et ainsi que de la ceramique dacique.
La faune des couches paleolithiques comprend les especes suivantes: ours, hyene, loup,
renard, rhinoceros, aurochs, cerf.
Les charbons des foyers appartiennent aux genres Abies et Pinus.
Avec cette campagne, les recherches et les fouilles de la grotte Bordul Mare de Ohaba-
Ponor, peuvent etre considerees pratiquement achevees.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Grotte de Bordul Mare, plan horizontal.
Fig. 2. - Profil Ouest de la tranchee longitudinale.
Fig. 3. - Pointes et racloirs mousteriens.
Fig. 4. - Eclats, Iames et pointes mousteriens.
Fig. 5. -1, lame aurignacienne; 2--4, parures neolithiques; 5, fragments ceramiques du type 6, fibule;
7-10, cerarnique neolithique.
Fig. 6.- 1--4, cerarnique du type Cotofeni; 5--6, ceramique dacique.
www.cimec.ro
A
ARHEOLOGIC HERCULANE
(reg. r. *
I
N planul de lucru al nostru pentru de la Herculane,
a fost actiune:
.
Prelungirea n interiorul celei mari a cu eventuale
ale n 1954, n regiunile mai intens locuite, n scopul:
a) studierii mai a dovezilor de locuire din perioada paleoliticului
de sfrsit si
. .
b) succesiunii locuirilor refugiilor neo-eneolitice mai trzii.
au nceput la 1 noiembrie 1955 au durat la 15
decembrie 1955 ".
Pentru atingerea propuse n prima s-a cercetat cu mate-
rialul stratigrafic intact deasupra vetrei cu unelte microlitice, martor
anume n partea de mijloc a n 1954, apoi resturile acestei
vetre pe o lungime de 4 m.
Pentru a doua s-a prelungit longitudinal spre interiorul
s-a executat un sondaj restrns n galeria din stnga. Acesta din a fost
impus de speomorfologice speometeorologice care ne-au dus la
concluzia locuirile umane cele mai intense a fi n sala cea mare
din fund n galeriile laterale.
n regiunea vetrei, arheologii
tului de ce acoperea vatra
pe o Din
vetre
din trecut oprit deasupra stra-
cu microlite, chiar partea supe-
observatille avem aici
.
n cursul a fost cernut n parte att stratului
steril de deasupra vetrelor, ct acestora din
Prin din 1955 s-a confirmat o n toamna
anului 1954 n vetre, acolo unde nu au fost atinse de anterioare, nu
nici un fragment ceramic. oamenii ce au locuit n au folosit
uneltele microlitice (fig. 1) nu nu foloseau ceramica.
Din vetrelor au fost adunate numeroase de cremene, aschii
din oase de animale, mai multe oase de valve de scoici de
numeroase oase de de insectivore
n campania aceasta, s-au scos din vetrelor circa 150 de de
cremene. ntre ele snt peste 20 unelte ntregi: lame cu marginea
si o
' vatra 1 2, dintre pietricele, au fost adunate multe fragmente de oase
de animale. Bizuindu-ne pe acestea se poate spune oasele, n majoritate, fac
Colectivul a fost compus din C. :s. responsabil, Al. Balomey, Eugen Al.
www.cimec.ro
52
~
l - ~
Qj'
1
:t_ --
1
--.r
1
1
1
!-...
~
~ -
1
1
1
--- _..:
15
~
o
- j,_ ~ l l l i i i ' ~ ...
1
1
--- ...Y
19
2Q
Fig. 1. - Blilc Hcrculanc. Mic:rolitc.
'r'
1
1
1
- ~ " " IQ
ti
<::)'
~ " ~ ' " 1
- - ~
17
www.cimec.ro
3
ARHEOLOGIC HEfiCULANE
53
parte elin scheletul unor animale iar cteva de oase groase provin de
la animale mari. pot fi n majoritate, cu unui ierbivor mic
(oaie au un fragment de corn, capra este sigur.
Care snt concluziile de ordin istoric la care ajungem pe baza rezultatelor
vetrelor cu microlite?
Toate acum n n partea ei de
mijloc, a locuit, vreme relativ un grup de oameni care o
n dreptul gangului ascendent, dar aceea au fost se nspre
interiorul focul pe un alt loc, cu diametru! de circa 2 m. Pe un loc
venind n contact direct cu cea de-a doua la nivel cu ea, s-au
resturile unei alte-yetre. n jurul vetrelor oamenii uneltele de cremene
(singurele acum). Se folosea silex de calitate, dar se ncercau, n
timp, tot felul de roci nrudite cu cremenea. locurilor pe care
oamenii focul este amestecat cu un mare de (unele foarte mici)
unelte ntregi sau fragmentare.
Confirmarea faptului n cuprinsul vetrelor cu orice rest
de ne-a n 1954 ne n resturilor materiale
n urma unui grup omenesc dinainte de epoca Singurele
elemente care ne ajutau n 1954 la datarea complexului arheologic la care ne referim
erau uneltele. Dintre ele, mai importante din punct de vedere tipologie, erau lamele cu
o margine seama de forma lor, colectivul nostru ajunsese la
concluzia e vorba de un grup omenesc ce a folosit unelte microlitice de silex,
cu uneltele de tip azifu.p.. De aceea da tam materialele adunate din vetrele.
cu microlite n perioada de a paleoliticului superior.
Descoperirile din 1955 par schimbe n parte concluziile la care se
ajunsese mai nainte. studiul paleontologic la care vor fi de ier-
bivor va confirma impresia ei sau caprei domestice,
atunci se va ajunge la concluzia oamenii ce au folosit vetrele de la Herculane j
unei epocii neolitice, care animale
domestice, dar nu
Din cauza pe care arheologii din trecut le-au n regiunea
longitudinal, problema stratigrafiei depunerilor arheologice postpaleolitice nu
putea fi dect prin ct mai a din imediata
a malului de vest al nostru, acolo unde s-au mai in situ
o serie de vetre suprapuse.
Cercetarea malului din punct de vedere al ne-a confirmat concluzia
elin 1954 depunerile se pot n mare, n straturi: unul, cel inferior,
n special din desprins din tavanul
de iar stratul superior compus din fin datorit n mare
omului.
Resturi de se n ambele straturi, mai n cel
inferior multe n cel superior. Cele mai vechi urme postpaleolitice snt cteva frag-
mente ceramice de tip Tisa (fig. 2).
de teren pe care am n 1955 17 dungi, seama
de culoarea Cele mai vechi resturi arheologice s-au scos dintr-o de
de culoare cafenie de straturi de culoare gal-
. Cercetarea. stratului de al nivelului 1 ne-a dus acum la concluzia
este vorba de o depunere n care se numeroase oase fragmentare de de
de bruni de lupi. n toamna anului 1954, la nivel s-a
o de cremene ce poate fi paleoliticului superior. Culoarea a
www.cimec.ro
54
C. S. COLADORATORI 4
nivelului 1 se se pare, unei depuneri de guano
de liliac, din strat lipsesc acum urme de
n dungile 2, 3 4 am doar o serie de oscioare de
insectivore. Din punct de vedere arheologic, aceste dungi snt sterile.
Cu ele se ncheie stratul inferior.
ncepnd cu dunga 5, se
a fost intens.
Dungile 5 6 un strat,
dunga 5 fiind de fapt vatra de la baza stra-
tului. Vatra are n o lungime de peste
doi metri. Ea a fost cu focul
a ars pe vreme ceea ce a
provocat arderea la a de sub
ea. La un moment dat, vatra a fost
iar se pare a fost mai n
sala mare sau poate n galeria din stnga.
Atunci vatra s-a acoperit cu un strat de
de culoare amestecat cu o mare
cantitate de si de
Aspectul stratului 'de era similar celui
din stratul recent. El nu avea o culoare
ci era colorat felurit, avnd ca stratul actual,
numeroase dungi paralele orizontale, foarte
Prin socotim
vetrei, locul a servit de trecere unui
grup destul de numeros de "oameni din
Fig.- 2. Herculane. dungile snt dese. n
de tip Tisa. strat s-au fragmente ceramice pe care
le punem n cu cultura Vinca.
Stratul descris este suprapus de o cu Mai nti s-a
ntins un strat de Peste dunga de s-au una alta o serie de pietre
de circa 10 cm diametru, peste care s-a ntins un strat de de lut. Deasupra
vetrei s-au depus cu timpul dungile de 8-9, de grosimi variabile. Materia-
lele descoperite, relativ snt caracteristice. Au fost adunate mai multe
fragmente din vase de diferite forme, cu care au la partea o
prelungire Astfel de au fost descoperite n Oltenia, la Piscul Cor-
n nivelul denumit IV, n preajma Sibiului la pe
Faptul stratul cu astfel de resturi att la Herculane ct la
resturi din epoca ne el se spre sfr-
acestei epoci. apoi seama de constatarea la Herculane stratul
despre care vorbim este din nivele, putem spune
de la neoliticului a fost destul de
Dunga 1 O de asemenea din perioada de a neoliticului, dar din
cuprinsul ei a fost scos la un singur fragment ceramic caracteristic anume
un ciob avnd pe el o n egale printr-o

Tot stratul de reprezentnd dungile 11-17 corespunde
torilor culturii (fig. 3). Grosimea stratului mai multor nivele supra-
puse dovedesc o locuire se n laborator un studiu
al fragmentelor ceramice adunate din fiecare nivel n parte, spre a se surprinde
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC HERCULANE
55
eventualele deosebiri ntre un nivel altul. Pe teren s-au unele observatii
preliminare demne de ncepnd cu dunga 11 terminnd cu dunga 17,
fragmente de vase ornamentate prin linii incizate mai nguste sau mai late, mai
dese sau mai rare. n schimb, alte elemente snt caracteristice numai unor anumite
1

'\)

1
1
1
1

Fig. 3. - Herculane. tip
1
1


-.
1
1
1
-"-
dungi. Astfel, ornamentul n de boabe de linte l-am ntlnit- n acest an-
numai pe cteva cioburi din dunga 15. Grupurile de cu ajutorul se
romburi, snt documentate acum numai n dungile 15 16. n
prezent nu s-a niciun ciob ornamentat prin linii compuse din
succesive.
Lipsa de temperatura ceva mai n grliciul stng al galeriei
n stnga mari a ne-a determinat aici un mic
sondaj pentru a verifica, pe de o parte, concluziile la care ajunsesem prin
noastre speometeorologice, anume aici era un foarte prielnic locuirii, iar pe
www.cimec.ro
66 C. S. ti COLADORATORI 6
de parte, pentru a vedea ce stratigrafice se pot stabili cu locurile desco-
perite n longitudinal.
n acest scop s-a trasat un de 4 m X 2 m, doar din el
la adncimea de 1 m.
Stratul postpaleolitic are o grosime de 0,50-0,58 m, cuprinznd un bogat
variat material ceramic din diferite epoci n amestec.
Acest amestec se de amenajare de aus-
n scopul mai comode a galeriei S, cu care prilej straturile de
care astupau intrarea n galerie au fost iar a fost zvrlit n acest
cotlon lateral.
Fig. 4. Herculane. din epoca
bronzului.
Numai la baza stratului postpaleolitic se succesiunea a depu-
nerilor arheologice, cele mai vechi dovezi de neoliticului de
bronzului incipient. Ceramica de tip are aici decorul cu linii prin
succesive.
Avem apoi epocii bronzului mijlociu, cu romburi
linii puncte, avnd analogii cu Pecica, Periam, Orodel, Fntna lui Asan
Verbicioara III (fig. 4). Nu nici ceramica de la nceputul primei epoci a fie-
rului, nici ceramica nici cea nici cea timpurie.
Sondajul nostru din galeria S nu a ntlnit stratul microlitic.
La baza stratului postpaleolitic e un strat de din pietre mari
desprinse din tavanul Sub el culoarea se devenind
stratul fiind bogat n de oase ursului de Nivelul
acesta ne-a oferit un fragment de de cremene cu
Prin descoperire socotim nivelul ca paleoliticului superior,
contemporan cu nivelul din n care s-a descoperit n 1954 un alt
fragment de
De la 0,68 m la 1 m adncime la care a ajuns stratul
este steril. Nu s-au descoperit dect oase sparte, falange de urs de
*
n ncheiere nu credem mai este nevoie subliniem rezultatelor
n anul1955 prin ntreprinse n de la Herculane.
Subliniem cuvntul de o nu poate fi vorba,
ntruct ntreg volumul de cercetat nu 8 m
3
de
www.cimec.ro
7 ARHEOLOGIC HERCuLANE 67
care circa 500 m
2
, galeriile laterale, nfundate, a nu o
n 1955 s-a o ntindere de numai 12 m
2
, mergnd numai
n stratele superioare, n epi- postpaleolitic.
apoi munca n 1955la Herculane aproape numai
mna de lucru a membrilor colectivului, care au lucrat n n deosebit
de grele, pentru a mplini planul de al
Din cele expuse mai sus reiese limpede necesitatea a
din n alt ritm cu alte Asigurndu-se con-
de lucru alocndu-se un fond adecvat, vom putea ncerca n parte
unde dintre problemele pe care le pune n arheologia de la
Herculane.
C. S. EUGEN AL. PAUNESCU
APXEOJIOrlfl-IECKliE PACROIIKII B E81IJIE rEPKYJIAHE
(HPATROE CO.IJ:EPlliAHl1E)
PacKonKII 1955 ro)l;a ell.\e pas )l;OKaaaJIH cnpaBe)l;JIHBOCTh Ha6JIIO)l;eHIIjt, c)l;eJiaHHLIX
B 1954 ro)l;y
1
a HMeHHO
1
qTO B oqarax
1
KOTOpLIX He KOCHYJilfCb npe]l;meCTBYIOII:IHe paCKOllKH
1
He Cyll\eCTByeT HHKaKHX KepaMHqeCKHX 4lparMeHTOB.
B aTHX oqarax 6LIJIII o6HapymeHLI MHKpoJIHTHqecKIIe opy)l;IIH . (norHyTLie KJIIIHKII,
CKpe6KH H np.)
1
KOTOpLie MOffiHO OTHeCTH K KOHqy BepXHero naJieOJIHTa.
,IJ;o BpeMeHH HeH3BeCTHO (BBlf)l;Y TOrO qTo naJieOHTOJIOrHqeCKOe lfCCJie-
)l;OBaHHe OCTaTKOB 4layHLI
1
Hajt)l;eHHLIX B oqarax, ell\e He 3aKOHqeHO)
1
npHHa)l;JiemaJIH Jllf
JIIO)l;H
1
llOJih30BaBIIIlfeCH oqaraMH B repKyJiaHCKOjt K 061!\lfHe HaqaJia HeOJIHTHqeCKOjt
3llOXH
1
B KOTOpojt yme yMeJIH npHpyqaTh ffilfBOTHLIX
1
HO He BJia)l;eJilf roHqapHLIM
HCKYCCTBOM.
B ocTaJILHLIX nyHKTax pacKonoK KaK y BXO)l;a B nerqepy, TaK " B raJiepee S, 6LIJIII
06HapymeHLI CJie)l;LI MaTepHaJIOB
1
OTHOCHII.\lfXCH K BepxHeMy naJieOJilfTY
1
a TaKme H MHOrO
npe]l;MeTOB
1
npHHa)l;Jieffiall\HX K 3llHllaJieOJIHTY (qepellKlf HeOJIHTifqecKojt KepaMlfKH Tlflla
RopHHIIIop, Roqo4leHn:, anoxu cpe)l;Hejt 6poH3LI, )l;aKn:jtcKaH, pn:McKaH n: paHHe4leo)l;aJILHaH
KepaMHKa).
lis BCero BLIIIIeU3JIOffieHHOrO BLITeKaeT He06XO)l;HMOCTh npO)l;OJiffiaTb HCCJie)l;OBaHHH B
<<IleiiiTepa XoqHJIOp>>, HaXO)l;Hm;ejtcH B EniiJie repKyJiaHe.
Oli'bHCHEHl1E Pl1CYHROB
Pnc. 1 . - BaHJie repKyJiaHe. MHRpOJIHThl.
Pnc. 2. - BaHJie repRyJiaae. HeOJIHTH'IeCR31{ !iepaMHRa THna Tnca-
PHC. 3. - BaHJie repRyJiaHe. HepaMHKa THDa 1\0liO!jleHH.
PHC. - BaHJie repHyJiaHe. 1\epaMHKa aDOXI'I 6p0113bl.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE HERCULANE
(RESUME)
Les fouilles de 1955 ont confirme encore une fois l'observation faite en 1954 que les
foyers, non atteints par les fouilles anterieures, ne contiennent aucun fragment ceramique.
Ces foyers ont offert en echange des outils rnicrolithiques (des lames a un cl"lte biseaute,
des racloirs, etc.), pouvant etre dates de la periode finale du paleolithique superieur.
On ne sait pas a ce jour (l'etude paleontologique des restes de la faune retrouvee dans
les foyers n' etant pas encore terminee) si les hommes ayant utilise les foyers de la grotte de
Herculane appartenaient a une communaute du debut de la periode neolithique qui connaissait
deja la domestication des animaux, mais pas encore la poterie.
www.cimec.ro
58
C. S. COLABORATORI
8
Dans les autres points fouilles, tant a l'entree de la grotte que dans la galerie S, on
a decouvert des traces materielles appartenant au paleolithique superieur, ainsi que beaucoup
d'autres datant du post-paleolithique (fragments de poterie neolithique des types
de l'ge du bronze moyen; ceramique dacique, romaine et du debut de l'epoque feodale).
Des faits presentes plus haut ressort clairement la necessite de continuer les recherches
dans la caverne de Herculane.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig 1.- Herculane: microlithes.
Fig. 2.- Herculane: ceramique neolithique du type Tisa.
Fig. 3.- Herculane: ceramique du type
Fig. 4.- Herculane: ceramique de l'ge du bronze.
www.cimec.ro
RAPORT DESPRE SONDAJELE DE LA
(Reg. r. Sf. Gheorghe)
A
I
N 1949 s-au descoperit n Moldova, la Vechi Perieni, ale
culturii cu si ale culturii Cris; n acelasi an, sondaje la
V arhegy au identificat, printre altele, depuneri ale 'culturilor Boian
dar n nici una din aceste trei nu s-a putut stabili
a culturii de celelalte culturi. culturii pe teritoriul R.P.R. a
deschis, n mod imediat, problema rolului pe care aceasta 1-a avut n formarea
dezvoltarea neoliticului din Moldova, M'.lntenia Transilvania; pentru teoriile
care se erau ntemeiate pe ipoteze, s-a ca printr-un sondaj stratigrafic
n de la se determine raportul stratigrafic dintre cultura
Boian. Amintim din 1949, cum reiese din studiul arheo-
logului Szekely Zoltan
1
, n-au ntlnit o care documenta stra-
tigrafic raportul dintre cele culturi; n concluziile sale, Szekely
cultura mai veche dect Boianul.
din vara anului 1955- ntre 15 28 iunie- au fost de Ion
Nestor cu Szekely Zoltin, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe, Eugenia
Zaharia.
este pe o a Negru, ntre satele Varhegy,
locul comunei
S-au trei - notate pe plan cu I, II, III - dintre care n
interiorul incintei feudale una n afara ei, pe dinspre NE al
Depunerile locuirii Boian s-au ntlnit n I III, n II dove-
dindu-se o foarte locuire care de altfel ntreaga regiune
n cele ce vom relata despre cultura Boian, raportul stratigrafic
dintre acestea constituind obiectivul noastre.
prima care a permis judecarea raportului stratigrafic dintre culturile Boian s-a
ntlnit n dinspre NE al I: sub chirpiciul unei din care {1
s-a prins numai o parte n de est al s-a identificat o depunere
cu foarte din care au la n mari cioburi Boian'
foarte rare fragmente n nivel de n tot restul
s-a constatat o depunere castanie cu mai locuirii n felul
acesta s-a delimitat n de est o groapd a culturii Boian, a fusese direct
de chirpiciul ars al unei case n afara acestei gropi, n restul
au cioburi Boian foarte rare, tot mereu n partea de sus a depunerii
sau, atunci cnd se mai adnc, exclusiv n ganguri de animale
ntr-o depunere total de aceea a gropii Boian n care materialul ceramic
1
la (Trei Scaune) 1951, in
Materiale 1i rle istorie veche a Rominiei, 1, 1951.
Prin ,.cultura Boian" aici faza in
Muntenia sub numele de ..
www.cimec.ro
60 ION NESTOR 2
cantitativ extrem de bogat, se cu de chirpici oase
de animale. Aceste au fost confirmate completate prin altele. Astfel, la
31-35 cm adncime, s-a dat de resturile in situ ale unei cu a).
Resturile constau dintr-o grupare de chirpici cu urme de nuiele, care au
desigur unui perete, care a prins sub el (printre care
cioburi cu decor pictat picioare de vase), oase de animale, un corn de cerb,
cteva scoici doi melci; la nivel foarte aproape de
cu a, dar n peretele de NV al I, s-a ntlnit un al unei podele sau :vetre
rn situ care a fost cu c; este o paie, in situ pe o grosime
de. 5 cm. Att complexul a ct cel notat cu c stau la baza nivel
ENE
Strat medieval Strat 11
{:- >:-: l " A - f2Z:j " Critj 1
Chirpici
viu
Fig. 1. -Profilul de sud-est al I.
vsv
o 2.m
Sub aceste (notate a c) a mai urmat un strat de 10-15 cm, mai cenu-
cu doar cteva cioburi foarte de chirpici, n de care
devine, din punct de vedere arheologic, aproape steril.
n groapa Boian s-au cioburi din mai multe vase mari, de pahare,
oase de animale de chirpici. n a fost negru-
Cioburile au fost n masate peste strate de cum s-au
aruncat n de multe ori a fost n Vasele mari s-nt
ntr-o parte si cu gura n J'os. Printre acestea au fost si cteva cioburi Cris.
' . ' .
Spre fund, unde fragmentele de vase mari au fost n formnd o
magmd de cioburi, n care era cu de a printr-un gang de animal, s-a
tn locuri, cte un ciob Cris. Situatia n care s-au cioburile Cris dovedeste
ele nu au putut ulterio'r gropii Boian. I, n acesta,
prelungit pentru a se putea completa profilul. Cu acest prilej s-a cum groapa
Boian (n partea dinspre NE) din marginea peretelui unei gropi iar n partea
traversa stratele de locuire n acest fel au putut ajunge cele cteva
cioburi n groapa Boian (fig. 1).
Aceste cteva ntlnite n I au fost suficiente pentru a
de raportul stratigrafic dintre cele culturi. Lipsea stratul
de locuire Boian. n depunerea la baza ei, s-au tot mere1,1 foarte rare cioburi
Boian, care snt o a locuirii Boian, depunerea Boian lipsind din
regiune a I.
n II (nceput o cu I), nentlnindu-se nici depunerea nici
cea Boian, s-a un al treilea tot _n interiorul incintei, dar mai NV. Nici
in III nu s-a dat de un strat Boian, n schimb, alte au putut
confirme concluziile la care s-a ajuns cu privire la problema (n sondajul I);
n ceea ce cultura s-a ntlnit aici o locuire care
au ajutat la stratigrafierea depunerii n nivele de locuire.
www.cimec.ro
RAPORT DESPRE SONDAJELE DE LA 61
n III, cam n mijlocul lui, s-a n cele maluri ale o
mare de 0,75-1,35 m, n care s-au resturile unui
cuptor de copt, oase de animale n cantitate foarte mare; resturile
cuptorului n din lui era un vas mare de provizii cu spart, iar n
apropierea acestuia o de castor. n rest groapa a fost cu aproape
ntreaga fusese de o de lut galben, de
10-15 cm, lut curs din gropii. acestui capac de lut peste
la vremea cnd s-a umplut aceasta, lutul galben era dezvelit, deci nu
se formase nici o depunere de locuire n apropiere. Peste lutul galben, care este
steril din punct de vedere arheologic, a fost un strat de ars
in situ la negru-violet care baza unui nivel la 1,25 m adncime.
La nivel cu acest ars a fost o care s-a n mal.
Peste depunere a locuirii este o a doua depunere cu baza la 80-85 cm
adncime, de o podea de lut (uneori aproape de 5 cm grosime), in situ,
prinznd n ea cteva cioburi mici de oase fire de Groapa
despre care s-a vorbit mai sus, -ar putea indica nu un nivel ci doar numai
un moment de al primului nivel de locuire; dar pentru a
fost mult prea pentru judecarea n chip absolut a unei asemenea
pentru verificare cu prilejul unor viitoare
In regiunea unde cele depuneri au fost sigilate de lipitura de podea de
deci in groapa nu s-a nici un ciob Boian nici altceva culturii Ca
n I, cioburile Boian au fost rare se n depunerea n partea.
ei lntr-un singur loc un deranjament Boian, n care cio.burile Boian erau
prezente n chip constant, nivelul II n acest loc era la fel ca cel
al gropii Boian din I deosebit net de cel al depunerilor Strat de
Boian nu a fost nici n regiune, depunerea fiind de
stratul de Ariusd.
n regiunea de I III, nivelul cel mai de sus, de sub
este format dintr-un sol negru, amestecat cu de
cu cioburi (mai numeroase) foarte rare Boian. Cioburile medie-
vale snt extrem de rare, numai. De asemenea oase Este nivelul
actual care cuprinde resturi ale medievale din sec. XVI 1,
n II, situat n marginea de NE a n afara medievale,
depunerile arheologice n principal culturii S-au deosebit nivele de
locuire fiecare avnd la ruinele unor de chirpici, cu
si oase de animale.
' n de cele trei locuiri: Boian s-au mai resturi
sporadice ale unor alte locuiri. n I III s-au cteva cioburi Cucuteni B
pictate trei fragmente Cucuteni C (care decorate pe cu sfoara
acestea s-au n la adncimea de 20-25 cm.
n I III mai numeroase n II, s-au ctev3; fragmente
ceramice din epoca bronzului, printre acestea o dintr-o cu
cercuri concentrice. Resturile culturii Monteoru.
ntr-o a I s-a cercetat o parte dintr-o din
care s-au scos numeroase fragmente ale unui vas mare canelat. Resturi ale locuirii hall-
stattiene au fost n II.
n I, la primul s-a un gt dintr-un ulcior roman din

1
Date in cu cetatea se in studiul lui Sz&ely citat la inceputul acestui raport,
www.cimec.ro
li2 toN l-:EStOR 4
Att n stratul de ct n cel uneltele de cremene snt foarte
rare; n schimb foarte numeroase snt din andezit, mai ales n nivelele n
III, n groapa dar mult mai numeroase pe fundul ei, n lut, a
o cantitate de de andezit. Din stratele de Cris si Ariusd
provin un de din ' ' '
Morminte n I. peretele de SE al la 75 cm adncime, s-a dez-
velit mormntul unui copil, ngropat chircit pe stnga orientat cu capul la
ENE 85. Mormntul a fost deranjat mult de un gang de animal n care s-au
o parte din oase. Scheletul la baza depunerii adncit n viu.
Groapa depunerea stratul de nefiind deranjat n acel loc. S-a
notat cuM. 1.
Mormntul 2, n peretele dinspre nord-vest al S-a
pentru dezvelirea n ntregime a scheletului. Scheletul este al unui copil
zvrlit ntr-o la 65 cm adncime. Cioburi i acopereau iar un frag-
ment mai mare i pe piept. Se pare a fost acoperit cu cioburi n
au fost cioburi oase de animal de chirpici, chiar sub oasele
scheletului, umplutura gropii continund cm (groapa are fundul n
galben). Nu s-a putut vedea de unde este groapa, dar ea taie depunerea
care n regiune este foarte n de chirpici. Mormintele snt mai
noi dect locuirea nivelului Boian sau
Rezultatul principal al de la a fost stabilirea faptului locuirea
Boian este mai dect cultura Cris si mai veche dect cultura Ariusd.
s-au putut deosebi nivele de locuire n tot
astfel n stratul de
Cu acestea socotim ca mplinit scopul din de la
Virhegy.
ION NESTOR
APXEOJIOrl1qEC:Kl1E PA3BE,ll.Kl1 B JIEQ-BAPXErH
(HPATHOE CO,ll.EPlliAHHE)
B 1955 ro;o;y B JleQ-<<,ll.HJIYJI qeTaQHii>> (Bapxern), paitoHa C<p. reopre, 6hiJIH npona-
Bep;eHhl npep;BapHTeJihHhle paaBe)J;KH B QeJIHX ycTaHOBJieHHH CTpaTHrpa<fm'IeCKOrO COOTHOllie-
IIHH Mem;o;y KYJihTypaMn Kpnm n BoHH (<flaaa ,IJ.myJiemTn). BhiJIH BhlphiThl TpH pBa, na
KOTOphlx ABa (1 n III) B QeHTpaJihHOit qacTn noceJieHHH (B orpa;o;e cpep;HeBeKOBOit KpenocTn),
HOJIOiKeHHe KOTOphiX ll08BOJIHJIO ycTaHOBIITh COOTHOllieHHe Memp;y ABYMH BhlmeyKaaaHHhiMH
ueoJIHTH'IeCHHMH HYJihTypaMn, n TpeTnii poB (II) Ha HpaitHeit cesepo-BOCTO'IHO:fi cTopoHe
HpeiiOCTH.
BhiJIO ycTaHOBJieHo, 'ITO KYJihTYPHhlit CJIO:fi Tnna Kpum 6oJiee ;o;peBHnit, HemeJIH
CTOHHKa BOHH ( <flaaa ,lJ.myJielliTH). 8TOT BhiBOA OCHOBhiBaeTCH Ha CJiep;yiOIQHX Ha6JIIO)J;eHHHX:
1 . RMa BoHH nepeceHaeT OTJiomeHHH Kpnm.
2. B Tex MecTax, r;o;e 6oJiee paHHHe OTJiomeHnH Kpnm nepeKphiThl noJIOBHQaMH
iRHJil1IQ HJIH me oqaraMH Tnna Kpnm 6oJiee noep;Hero nponcxom;o;eHHH, a TamKe B HMe
1\pnm, nepeKphiTO:fi noJIOBHQaMH n KOCTpnm;eM in situ Kpnm, He o6HapymeHo HH op;Horo
IepenKa Tnna BoHH.
B OTJiomeHlm Kpnm paaJIH'IaiOTCH ;o;sa ypoBHH o6nTaHnH.
B pacKone II, pacnoJiomeHHOM Ha ceBepo-BOCTO'IHO:fi cTopoHe noceJieHHH, Hait;o;euo
o6nJihHO HaChiiQeHHOe OTJiomeHne KYJihTYPhl Aprom;o; c ABYMH ypoBHHMH o6nTaHHH.
B aToif qacTH rroceJieHHH OTCYTCTBYIOT HYJihTYPHhle cJion Kpnm n BoHH.
B pacKone 1 6hiJIH o6HapymeHhl p;Ba norpe6eHHH c TpyrronoJiomeHHeM; cKeJieThl
cKOp'leHhl H npnHap;JiemaT ;o;eTHM. l1HBeHTaph OTCYTCTByeT. MorHJihHhle HMhl nepeceKaiOT
www.cimec.ro
5 1\APOR'l' DESPRE SONDAJELE DE LA
OTJIOil\eHIIR 1\pnlll l1 CJiep;OBaTeJihHO npiiHap;Jieil\aT IIJIII ypOBHIO CTOHHKII BOHH IIJIII ypOBHIO
Ap10w,n;.
B ocTaJihHhlX yqacTKax Han,n;eHhl cJiyqatiHhle ocTaTKII CTOHHKII nepiiop;a 1\yKyTeHII B
anoxii 6poHahl (KYJihTypa MoHTeopy) II raJihlllTaTCKOH anoxii.
OB'bHCHEHHE PHCYHHA
P11c. 1 . - lOHmo-socTO'IHLIA npotPHJih psa I
RAPPORT SUR LES SONDAGES DE
(RESUME)
En 1955, on a execute des sondages a pour etablir le rapport strati-
graphique existant entre la civilisation de et celle de Boian (phase de On a creuse
trois tranchees, dont deux (1 et III) vers le centre de la station (a l'interieur de l'enceinte du
chteau medieval), ou les_ situations rencontrees ont permis de porter un jugement sur le rapport
qu'il y a entre les deux civilisations neolithiques susmentionnees, et une troisieme tranchee
(II) a son extremite N-E.
On a constate que la couche archeologique de la civilisation de est plus ancienne
que l'habitation du type Boian (phase de Cette conclusion est fond ee sur les observations
suivantes:
1. Une fosse du type Boian coupait les couches du type
2. Dans les lieux ou aux couches les plus anciennes de type se superposaient des
planchers ou des foyers du type plus recents et dans une fosse du type supportant un
plancher et une couche de carbonisation in situ, on n'a retrouve aucun tesson du type Boian.
Dans les du type on a distingue deux niveaux d'habitation.
Dans la tranchee II, celle de la lisiere Nord-Est de la station, on a trouve un depot tres
riche de la civilisation avec deux niveaux d'habitation. Dans cette partie de la station
les couches archeologiques du civilisations de et Boian font defaut.
Dans la tranchee I, on a decouvert deux tombes a inhumation; les squelettes - d'enfants
- sont en position accroupie. Les dites fosses ne renfermaient aucun inventaire. Elles coupent
les depots de type et appartiennent, par consequent, soit au niveau d'habitation du type
Boian, soit a celui d'
Quant au reste, on a decouvert des restes sporadiques d'une station de la periode
Cucuteni B, de l'ge du bronze (civilisation de Monteoru) et de l'epoque de Hallstatt.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Profil Sud-Est de la I.
www.cimec.ro
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI
(reg. r. Brlad)"'
P
ENTRU raportului stratigrafic dintre cultura aceea a
ceramicii liniare cu capete de note muzicale, ambele identificate recent n Mol-
dova, Muzeul de nscris n planul de pe 1955
un sondaj stratigrafic la Perieni (raionul Brlad). Paralel cu acest sondaj din Moldova
s-a programat un altul de fel, n sud-estul Transilvaniei, la
(r. Sf. Gheorghe, Reg. Aut. cu scopul de a se raportul stratigrafic
dintre culturile Cris si Boian A.
Ambele erau deja cunoscute prin sondajele efectuate acolo cu
ani n de
1
stratigrafice nregistrate atunci nefiind
concludente impuneau continuarea cu cea mai mare Aceasta cu att
mai mult cu ct cele neolitice, cu culturi bine definite prin sondajele
anterioare, ofere de stratigrafiere mai ca alte n
care acestor culturi a fost numai prin de
Asezarea de la Perieni a fost Muzeului de din lasi
n anului 1949, n urma unei periegheze efectuate la rpa de
Poghirc Pompiliu Alex. de la Facultatea de istorie din
Cu acest prilej s-au adus la Muzeul din un fragment ceramic liniar decorat cu capete
de note muzicale, o de tipul cu piciorul ndoit pe dedesubt mai multe frag-
mente cerami!;:e din epoca
Avndu-se n vedere ceramicii liniare n de la Perieni, n
toamna anului 1949, ,n cadrul Stoicani, s-a efectuat acolo un sondaj restrns,
n total circa 20 m
2
, apropiate perpendiculare pe malurile
rpei dintre care unul la vest altul la est de n urma acestor
pe resturile de locuire neolitice culturii ceramicii liniare cu capete
de note muzicale din epoca cunoscute mai dinainte, s-au mai altele,
tot neolitice, culturii Acestea din au fost pentru prima bine
determinate la Vechi (raionul ntruct prin efectuate acolo
n 1949 1950, n cadrul Valea Jijiei de sub conducerea prof. 1. Nestor,
s-au putut individualiza complexurile de locuite de acelea liniare
2

uneori la un loc a fragmentelor ceramice liniare de tip n mica
la Perieni ne-a determinat atunci contemporaneitatea
acestor culturi neolitice
3
Aceasta cu att mai mult, cu ct resturile de locuire a celor
* au fost conduse de un colectiv compus
din M. Adrian Florescu,
Teodoru Dan Hardon Th., studen1i.
1
S. C. 1. V. , 1, 1950, nr. 1, p. 67 (pentru Perieni)
Szekely Z., la Vdrhegy (Trei-Scaum),
1951, p. 3 urm.
1
S. C. 1. V. , 1, 1950, nr. 1, p. 29; S. C. 1. V.,
I, 1951, nr. 1, p. 53 urm; 1. Nestor, Probleme noi In
cu neoliticul din R.P.R., n S. C. 1. V. 11, 1, 1950,
nr. 2, p. 210 idem, Cultura ceramicei liniare In Moldova(pe
baza arheologice de la Vechi, lafi) n
S. C. 1. V. 11, II, 1951, nr. 2, p. 21.
8
de 1. Nestor n S. C.
1. V. 11, 1, 1950, nr. 2, p. 210 n S. C. 1. V. 11, II,
1951, nr. 2, p. 22, nu a fost n scris
de autorul acestui raport preliminar, ci numai verbal.
www.cimec.ro
6()
M. PETRESCU-DI!IIBOVITA
2
culturi neolitice, n aria lor de neputndu-se
stratigrafia,. att Vechi, ct la Valea Lupului, n de
movila
n cu n 1950, I. Nestor, ntr-un studiu relativ la
neoliticul din R.P.R. noile bazndu-se pe de la
Vechi pe unele motive de ordin general, a fost nclinat considere cultura
pe care a denumit-o atunci Tisa ,este mai dect ceramica
a fost n 1951 ntr-o comunicare de Eugen
n 1951, autor, ntr-un alt studiu, n care n mod special cultura
ceramicii liniare n Moldova, opinia cu privire la raportul cronologic
dintre cele culturi, cu nu exclude nici posibilitatea unui
oarecare raport de contemporaneitate, cel {In arii geografice deosebite),
a acestor culturi
2
n felul acesta, se posibilitatea cel
n parte, a ipotezei bazate pe stratigrafice de atunci de la Perieni.
n fine, prin de mai mare amploare, ntreprinse n ultima vreme la
Traian de un colectiv al Academiei R.P.R., de sub conducerea tov. H. Dumitrescu,
s-au descoperit resturile de locuire ale ambelor culturi, cu acelea din faza precu-
dndu-se unele stratigrafice numai pentru resturile eera-
micii liniare, n sensul acestea s-au la partea a stratului precucuteni,
n zona de ntre depunerile precucuteni Cucuteni A-B
3

n lumina acestor date, rezulta n mod limpede necesitatea sondajului strati-
grafic de la Perieni, al obiectiv principal a fost precizarea raportului stratigrafic
cronologic ntre cele culturi neolitice din Moldova - a ceramicii
liniare cu adncituri n de note muzicale - care nu a putut fi n urma
sondajelor restrnse efectuate acolo n 1949 nici prin de la Vechi,
Traian Valea Lupului.
de la Perieni se pe fundul de o parte alta a rpei,
spre pantele line ale colinelor din apropiere, avnd lungimea de circa
300-400 m si de circa 80-100 m.
malurile rpei, s-a putut constata din 1949, locuirea din
vremea culturii Cris a fost aici mai dect aceea din vremea culturii ceramicii
liniare pe loc a mai existat o din epoca
(sec. III-IV e.n.), care se extinde n special spre nord, nspre ripa Langa,
cum ne-o dovedesc n_umeroasele gropi resturi de din
rpei
Pentru obiectivului principal al de la Perieni, n inter-
valul de la 15 la 31 august 1955 s-au de o parte de alta a rpei
perpendicular pe marginile ei, cinci de cte 1 m cu lungimea respec-
de 10 m (I, II, V), 14 m (VI) 30 m (IV), precum o de circa 25 m
2
(III). Patru din aceste (I, II, V VI) au fost pe marginea de vest a
rpei, la intervale neregulate, pe o ntindere de 240 m, iar al cincilea (IV), cel mai lung
a fost amplasat pe mal al rpei, n dreptul unei a terenului,
mai spre sud de I din 1949 (fig. 1). (III) a fost tot prin
de cte 1 m sectorul de pe malul de est al rpei, n care n 1949 se
cele mai multe resturi de locuire n vremea culturii ceramicii liniare. Nu
1
1. Nestor, Probleme noi in cu neolilicul din
R.P.R., loc. cit., p. 210.
2
1. Nestor, Cultura &eramicei liniare in Moldova, p. 22.
Sublinierea este a autorului.
3 S. C. 1. V. , IV, 1953, nr. 1-2, p. 50 57. 0".
p. 36, unde se cioburile liniare se la nivelul
protocucutenianului, fiind infiltrate acolo din marginea
dinspre nordul
www.cimec.ro
SONDAJUL S1'RATIGRAFIC DE LA PEI\lENi 67
s-au dect n dreptul unei gropi din vremea culturii care fusese
aproximatjv prin mijlocul ei de cel mai lung (IV). n total, prin
aceste care 110 m
2
, s-a cercetat un sector de 240 m lungime cu
de circa 50 m. Adncimea medie a este de 1-1,20 m, iar
cea de 1,40 m, n dreptul gropii Grija cu care a trebuit se sape
pentru stratigrafiei, precum solului, ncepnd cam de la 0,80 m
n jos, ne-a mpiedicat mai mult.
n urma acestor s-a constatat locuirea din vremea culturilor a
ceramicii liniare este mai la vest de n acest sector resturile
de locuite care se _ntlnesc probabil spre poalele din apro-
1949 (1-2)
o 10
1=!-=::;::l::=::::t
20 30 m
CJ Sondaje 1955 ( I- Jll)
Fig. 1.- Planul
piere, n timp c;e urmele din vremea culturii liniare se chiar malul
vestic al rpei, n dreptul III, snt apoi sporadice n restul
cercetate. din locuite s-a extins pe malul estic al rpei
unde locuirea din vremea culturii liniare este cu totul ntlnindu-se doar
sub de n de acestea, s-a mai constatat a existat aici
o locuire din epoca care se nspre nord de sectorul
cercetat care se mai departe pe malurile din dreptul rpei Langa a
niluil. Alte din vremea culturii Hallstatt din epoca au fost
semnalate n apropiere, pe locul numit Valea Babei de pe pantele dinspre Perieni.
Din punct de vedere stratigrafic s-a observat sub depunerea de la
ravinare, sau mai solul vegetal de culoare la baza
este o depunere mai peste alta mai
cafenie, care zace peste solul virgin. Resturile de locuire ale culturii se ntlnesc
ndeosebi n:stratul cafeniu, a culoare se nchide n regiunea n care
locuite a fost_ mai ca de n sectorul mamelonat de la vest de
care a fost prin cel mai lung (IV). n schimb, resturile de locuire apar-
culturii ceramicii liniare apar n mai mare peste depunerea cafenie a culturii
la baza depunerii n care de resturile de locuite din epoca
care se mai ntlnesc unele fragmente ceramice hallstattiene
si din vremea culturii Cris. Prezenta la un loc a acestor resturi de locuite se dato-
att de din 'epoca ct n unele cazuri, probabil
1
n urma de efectuate de mem-
brii colectivului n nisipurile din malurile rpei
la circa 8 m adncime, s-au descoperit resturi de oase de
animale cuaternare cu nceput de fosilizare, de W1
fragment de de silex negru patinat, care au fost aduse
pentru identificare la Muzeul de din iar
in nisipurile din malurile rpei Langa, la circa 6 m adn-
cime, s-au descoperit alte resturi de animale cuatcrnare
cu o de silex care au fost achi-
de Muzeul regional din Birlad.
www.cimec.ro
68 ____ ____:____
M. 4
de fundul fiind foarte apropiat de pantele colinelor de la vest
est. n de acestea, s-au mai cteva fragmente ceramice liniare din epoca
n depunerea cafenie a culturii acolo prin ganguri de animale
sau alte deranjamente, dintre care unele au putut fi bine observate.
Deci, la un loc a resturilor de locuire din vremea culturilor
a ceramicii liniare este n cu aceasta, cele mai bW1e ni le-au
oferit III IV. Astfel, ntr-un sector din III s-a observat
clar cum o serie de fragmente de vase culturii ceramicii liniare, care
la nivelul unei vetre de la baza solului suprapuneau depunerea
vsv

rmTTTTrl Sol negru la
llllWllB -cult11ra ceramtcll ltntare .s1
epoca
caf"eniu tnchi.s -cu1t11ra Cri'
lllllllllllll Sol vegetal vechi
galben
o
?.&'9 de vatd
Pietre ceramic'
2 3m
Fig. 2. - Profilul peretelui de nord-vest al IV.
cafenie, foarte n material ceramic n care cioburile liniare erau cu totul
rare, fiind introduse acolo prin ganguri de animale sau alte deranjamente. De asemenea,
cu prilejul IV, resturile de locuire din dreptul mamelo-
terenului, s-a descoperit o de 2,90 X 2,10 m, cu oblici fundul
neregulat, din vremea culturii clar n plan, la 0,85 m de
a solului, ct n profilele ambilor ai (fig. 2). n
de 1,40 m de solului actual de 0,70 m de baza stratului
cafeniu de la care a fost s-a o cantitate de fragmente ceramice
din vase sparte n cea mai mare parte nentregibile, depozitate n rnduri suprapuse
fund. Tot acolo, n de de cioburi, cu
n cea mai mare parte din cauza solului, s-au mai unelte din
silex obsidian, cteva figurine antropomorfe zoomorfe mai mult sau mai ntregi,
pietre arse, de de concentrate ndeosebi n sectorul de nord-vest
al cteva oase de animale putrezite etc.
De asemenea, s-au mai vreo cteva cioburi liniare n depunerea supe-
cafenie a gropii, prel!:um mai jos, acolo n mod accidental, n special
prin ganguri de animale, de cu diametru! de circa 5 cm, care au putut
fi bine observate.
Toate aceste snt la snt concludente,
putndu-se pe baza lor cultura este mai veche dect cultura ceramicii liniare
cu:adncituri n de capete de note muzicale. Din acest punct de vedere, se poate
considera de la Perieni atins scopul pentru care a fost

www.cimec.ro
5 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI
69
Din datell pe care le avem n prezent cele neolitice
de la Perieni, culturilor ceramicii liniare, nu snt ca la
Vechi, ci suprapuse. Peste o a urmat o alta mult mai
din vremea culturii ceramicii liniare.
Intensitatea de locuire din epoca viiturile, ca deranjamentele produse
n special prin gangurile de animale, deseori aici, ca n alte stratigra-
fierea resturilor de locuire. Din acest motiv, pentru stratigrafice,
trebuie se precizeze, de la caz la caz, ceea ce este caracteristic pentru fiecare depunere
ceea ce s-a introdus acolo pe cale
*
ln ceea ce materialul descoperit n cuprinsul de
o cantitate foarte mare de s-au mai unele unelte de silex,
obsidian lut ars, precum cteva figurine antropomorfe zoomorfe de lut ars.
Ceramica este prin numeroase fragmente din vase din de calitate
mai n ei.
Din cu n ea snt fragmentele din vasele mari
de provizii, cu gtul distinct, corpul bombat fundul simplu sau profilat, cu sau
la exterior decorate uneori cu bruri alveolare aplicate de alveole
(fig. 3, 1-4). Barbotina este pe vasului, de la gt
la fund, iar brul alveolar este asociat uneori cu cte adncituri oval-
apropiate.
Din sau mai snt fragmentele de (fig. 3, 6-8)
cu fundul drept sau cu cele de cupe cu piciorul nalt din patru lobi
(fig. 3, 9-10) sau cu piciorul cilindric (fig. 3, 5) uneori cu urme de la
exterior, precum fragmentele de vase cu gtul mai nalt sau mai scund, cu corpul
mai mult sau mai bombat cu fundul de obicei profilat mai rar simplu (fig. 3, 11).
fragmentele descoperite, aceste din vase se att prin forma
lor, ct mai ales prin decorul constituit din alveole prin pastei cu
degetul; impresiuni de unghii dispuse n verticale sau oblice de
de impresiuni arcuite de grupe a (fig. 4, 1); bruri alveolare
mici aplicate oblic n regiunea (fig. 4, 2) uneori de grupe a cte
impresiuni; neregulate de adncituri semiovale (fig. 4,3); dungi n relief
verticale, oblice, arcuite sau unghiulare, cu marginile simple sau crestate, prin
excizii din fondul vasului uneori asociate cu arcade n relief (fig. 4, 4--6 9);
oblice din cte impresiuni apropiate adncituri ovale pe sau verticale
mai mult sau mai regulate din cte impresiuni apropiate (fig. 4, 7-8); bruri
arcuite n relief (fig. 5, 1); ovale sau rotunde, grupate, sau izolate, mai mici
sau mai mari uneori alveolate (fig. 5, 2-3); motive incizate din dungi care se ntretaie
(fig. 5, 4--5), din benzi unghiulare mai mult sau mai regulate (fig. 5,6), sau din benzi
n zig-zag din dungi apropiate sau mai asociate cu o
(fig. 5, 7-8); n fine, culoarea pe vasului. Unele din aceste
vase snt cu orizontale din de (fig. 6, 1 ), sau cu
tubulare, de (fig. 6, 2) uneori cu o transver-
sau de de (fig. 6, 3).
ln cu acestea, fragmentele din vasele bitronconice cu pntecul mai
mult sau mai rotunjit (fig. 5, 10), precum din vasele semisferice (fig. 5, 9),
probabil cu snt mai rare se disting att prin dimensiunile lor
mai mici, ct prin mai dintr-o de calitate mai lntr-un caz,
www.cimec.ro
70
~ ~
m
: -- J
~ - - 0.080 --,.J
1 1
1
ao95 ---.,..,
9
1
"1
1
1
1
1
1
1
.-----
~
~
1
1
1
1
1.... __
6
10
~ - - - - - - -
1
1
1
1
~
<::;
<::;
7
...
~
~
1
1
1
1
1
l
2
8
y_- - - - - - - - - -
H
Fig. 3. - Fragmente ceramice neolitice de tip C r i .
www.cimec.ro
71
----1--- -- -- - - - - -- -- - -
""'"""""'1'7\ 1
1
2
5
6
7
Fig. 4. -Fragmente ceramice neolitice de tip C r i .
www.cimec.ro
72
3
5
1
1
1
1
...
~
<:::i
1
1
1
1
1
- 1 - - ~ - - - -
,-- - . ~ - -
1
1
1
1
<:>,
'1-
c:::,;
<:;'
1
1
1
-- "__t_-
6
2
4
7
de tip C r i . ramice neolitice .
5
_ Fragmente ce
F1g.
8
1
1
~
~
1
1
1
1
--_V_---
j ________ _
~ . - -
1
1
1
1
~
~
""
1
l-
I
1
V __
9
www.cimec.ro
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA l'ERIENI 73
partea a unui vas bitronconic din categorie este decorat la
exterior cu benzi verticale de linii incizate dispuse n asociate cu pro-
eminente mici.
n de fragmentele din aceste forme de vase, n groapa din
IV s-a mai descoperit un vas cu gura fundul oval pe
nguste ale corpului cu cte
orizontale, suprapuse la un interval
regulat (fig. 7, 1). Vasul acesta, pro-
babil de copil, are ca prototip
vasele mari de purtat pe spate, cu patru
cu fundul lat drept, despre
care s-a presupus s-au folosit pentru
lichidelor
1
.
Din restul inventarului
nnd din vremea culturii Cris
se mai disting obiecte':
cteva de
ntregi fragmentare, n de
calapod (fig. 7, 2-5,13) o
dintr-un obiect neprecizat din
de (fig. 7, 6), un
percutor, (fig. 7, 7), cteva fragmente
din lame de silex de culoare cafenie
(fig. 7; 10-12), mai multe
fragmente din lame de obsidian (fig. 7,
8-9), un obiect conic de lut, de
cu vrful
prelungit n forma unei bare de
une (fig. 7, 16), o
dintr-un obiect de lut de
decorat la exterior cu
linii incizate n zig-zag (fig. 7, 17), un
obiect de lut de
cu rotunjite, pe
din lui cu partea
din vechime (fig. 7, 14),
o cu mnerul rupt
la partea cu motive
meandrice n relief(fig. 7, 15), precum
figurine de lut ars,
mai mult sau mai fragmentar,
1
1
-1
1
1
1 1
1 1
1
r--- ------------ -- OFtl------------- --
1
2
Fig. - 6. de la vase neoliticc de tip
dintre care trei antropomorfe (fig. 8, 1-3) patru zoomorfe (fig. 8,4---7). Figuri-
nele antropomorfe snt reprezentate printr-un exemplar simplu, cu capul de
gtul nalt (fig. 8, 1)
2
, prin partea a unui idol feminin
1
Pentru vasele mari care se purtau pe spate, vezi
J. Banner, Das Tisza - Maros, Kiiriis-Gebiet bis zur Entwie-
klung der Bronzez"eit, 1942, p. 19 unn., V. Gordon
Childe, The Dawn of European Civilization, London, 1950,
a 5-a, p. 94.
1
Idoli antropomorfi cu acesta de la Perieni
se cunosc n cultura din cmpia (Banner
Janos Parducz Mihaly, rJ}abb adatok Dl! Magyarorszag
ujabb-kiikorahoz, n A. E. , VII-IX (1946-1948), seria
III, p. 26, fig. 4. autori, forma a capului
idolului omenesc din cimpia apropie idoli
de aceia din grupul Vinca, acolo nu s-au idoli
perfect (ibidem, p. 39).
www.cimec.ro
74
1
1 1
L-.--ooJS--....,.1
1 1
1.1
1 1
1

13
6
'
'
1
r- -0.030 __ _,
1 1
-----r--
1
1
1
1
1
1
1
"'

<:)
1
7
15
5
' 1
' 1

1 1


o::;
1
1
1
rm
1 1
.....
1 1

11
!_ ___
8
9
1 1
1 1
f-oDit-i
1

12
Fig. 7.- Obiecte de lut ars (1,14-17), piatd (2-7,13), obsidian (8-9) silex (10-12)
neolitice de tip culturii
www.cimec.ro
11
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA l'ERIENI 75
cu steatopigie cu picioarele unite, avnd linia numai
pe (fig. 8, 2)1, prin partea a unui alt idol feminin, cu
steatopigie cu picioa-
rele alipite bine individualizate,
printr-o linie
(fig. 8, 3)
2
din figu-
are degetele labelor picioare-
lor indicate prin cteva incizii
verticale scurte, iar regiunea om-
a gleznelor prin cte o
La rndul ei,
plastica este
prin figurine cu picioarele
n parte rupte (fig. 8,4 6), una
reprezentnd un cornut, prin
fragmente, dintre care unul
de cornut cu botul deschis cu
coarnele ndreptate nainte (fig. 8
5,7).
n cu bogatul
material provenit din
de la. Perieni, descoperirile
culturii ceramicii liniare
din aceeasi statiune snt putin
, , ,
numeroase. Nu s-au dect
fragmente ceramice care
pot fi atribuite cu acestei
culturi. n majoritatea cazurilor,
fragmentele provin din boluri
semisferice din de
calitate, decorate cu benzi de linii
incizate, dispuse orizontal, unghiu-
Iar meandric sau n zig-zag n-
trerupte prin adncituri n
de capete de note muzicale (fig. 9,
1,4 6-7), sau ornamentate-
numai ntr-un singur caz - cu
benzi de linii arcuite incizate si
,
terminate la cele
apropiate tot cu adncituri n
de capete de note muzicale
(fig. 9, 5). Restul fragmentelor
provin din vase mai mari din
cu decor
3
5
6
1
Fig. B.- (1-3) (4-7),
culturii neolitice de tip
liniar (fig. 9, 8), precum din vase nedecorate dintr-o mai cu
n ei.
1
Din serie face parte idolul de la Ocsod
(Szentes) cu steatopigie mult mai (Vezi Kutzian
. A Kiirijs-Ku!turrl, n Disscrtationes Pannonicac )),
scria a II-a, nr. 23, Budapesta, 1944, pl. XII, 10 a 10 b),
2
ca analogic exemplarul de la
Tiszaug-T6part (Kecskcmet); Ibidem, pl. VIII, 1-2.
www.cimec.ro
76 M. PETRESCL'-DIMBOVITA
12
La Perieni, n de resturile de locuire care snt cele mai importante,
interes altele, sporadice, din prima a fierului destul de numeroase,
din epoca descoperite n cuprinsul
Astfel, din prima a fierului se disting un fragment dintr-un vas bitron-
conic cu pntecul rotunjit cu din la
2
6
.-j-
V : /
' "/

"'

i /
--- _____ j_
7
Fig. 9. - Fragmente ceramice neolitice de tip liniar cu capete
de note muzicale.
exterior (fig. 10, 1), precum o
mai mare
Aceste resturi ceramice
dintr-o mai a
Hallstattului, care fie
de acum nainte.
Din epoca se
n primul rnd mai multe
fragmente ceramice lucrate la
din provenind
din vase cu buza vase n
de vase nalte,
decorate pe gt cu triunghiuri
hasurate si mbucate din linii
' '
lustruite sau incizate, iar pe corp
cu benzi de linii oblice punctate
asociate cu caneluri oblice (fig. 10,
2) mai ales cu buza
sau cu
arcuit accentuat, decorate la partea
cu o
n relief pe fund cu
o (fig. 10, 3). n
de aceste fragmente ceramice s-au
mai un fragment dintr-un
vas lucrat la din
decorat cu de puncte,
funduri si cteva din vase
mari de provizii (do/ia j lucrate la
din
decorate pe cu alveole
. (fig. 10, 4), iar pe corp cu benzi
de linii incizate asociate cu benzi de linii orizontale tot incizate (fig. 10, 6),
un fragment dintr-un lucrat cu mna un altul din marginea a unui
vas lucrat cu mna, cu pe ambele (fig. 10, 5), cteva de
de printre care se mai multe De asemenea, tot
din cuprinsul mai provin o de de lu_t ars una
cu ambele late concave cu orificiul ngust (fig. 10, 9), o de fier
(fig. 10, 7) dintre care una de lut alta din
(fig. 10, 8). Toate aceste resturi de locuire din sec. III- IV e. n., ca fibula
de bronz cu piciorul ndoit pe dedesubt, n 1949.
*
Acestea snt principalele rezultate la care s-a ajuns n urma sondajului stratigrafic
de la Perieni. Pe de o parte s-a stabilit raportul stratigrafic dintre culturile a
www.cimec.ro
13
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI 71
ceramicii liniare cu capete de note muzicale, iar pe de alta s-au completat
cu privire la cele culturi neolitice din Moldova.
stratigrafice de la Perieni, care cultura este mai veche
dect aceea a ceramicii liniare, nu snt izolate. Ele confirmarea n sud-estul
Transilvaniei, la unde s-a stabilit recent, tot pe
cultura Cris este mai veche dect
cultura Bolan A
1
. De asemenea,
n sprijinul vechimii mai mari a
culturii Cris de cultura ce-
' '
ramicii liniare cu capete de note
muzicale pot fi invocate ob-
stratigrafice indirecte
n bazinul Tisei regiunea
mijlocii 2,
n acest fel, pe baza da-
telor stratigrafice recente se con-
succesiunea celor cul-
turi neolitice din Moldova,-
a ceramicii liniare cu capete de
note muzicale- mai de
mult de I. Nestor pe baza
turilor de la Vechi
pe unele considerente de ordin
tipologie stilistic. Prin aceasta,
se ipotezele din ultima
vreme cu privire la cronologia
a culturii din Mol-
dova, la care s-a ajuns tocmai din
lipsa datelor stratigrafice.
Faptul aproape peste tot
n Moldova cultura este aso-
cu cultura ceramicii liniare
cu capete de note muzicale poate
fi interpretat ca o n
sprijinul ipotezei care cul-
tura ceramicii liniare cu capete
1
;;;:

1
'
1
1
1
L
4
1;
r
1
1
1
2
'

..
..
t.---- - -- .
5
1
1
1
1
t__
3
7
@
-- D.D/4'1

8
1
'
1
1
1 1
'----0.0
1
!0---.J
1 1
--- -------
9
6
Fig. 10.- Fragmente cerarnice obiecte din Hallstatt (1) epoca
(2-8).
de note muzicale, ca fiind mai trzie n ceramicii liniare,
cultura ca se intercaleze ntre aceste culturi un alt
aspect neolitic dintr-o mai veche a culturii ceramicii liniare. De altfel, n urma
recente din Boemia, s-a de B. Soudsky mai
veche, tipologie, nu este din punct de vedere stratigrafic,
ntruct acolo, ca probabil n Moravia, ceramica cu capete de note muzicale exista
de la nceput a.
Aspectul de descoperit la Perieni, este foarte n Mol-)
dova, ntlnindu-se att la est de Siret, n depresiunea Prutului mijlociu, central
1
Acolo, de la Praf. 1. Nestor,
depunerea a fost de o Boian A.
2
Cf. Kutzian Ida, op. cit., p. 144 urm. Vezi de ase-
menea VI. Chronologie der jungeren Steinzeit Mittel-
und SiJdosteuropa!, Berlin, 1949, p. 91, J. Korek, Dix
annies de rechercher prlbistoriques en Hongrie, 1n Programme
et discours des chercheurs hongrois a la Confirence archeologique
de /'Academie Hongroise des Sciencer, Budapesta, 3-6 act.
1955, p. 12 urm.
8
B. Soudsky, K metodice tfideni volutovl keramiky, In
arcbeologicke )), XLV, 1954, nr. 1-2, p. 105.
www.cimec.ro
78 M. 14
moldovenesc colinele Tutovei, ct la vest de acest ru, pe valea n depre-
siunea chiar mai departe n ca de n depresiunea Hangului,
unde s-a descoperit recent o acestei culturi. S-ar putea ca n
din regiune de munte, cultura fi fost de un alt aspect mai vechi,
cu microlite, de evident pe care C. S. 1-a
semnalat recent, din punct de vedere stratigrafic, n cuprinsul paleolitice trzii
de pe de la Desigur pentru acestei probleme de
o pentru geneza neoliticului din Moldova, pe analiza
a ceramicii descoperite, vor trebui aduse dt mai multe dovezi sigure
care asocierea microlitelor cu ceramica de
de acolo.
La rndul ei, cultura din Moldova, prin caracteristicile sale, este strns
de aspectul al culturii din Transilvania, unde, din cauza
caracterului limitat al majoritatea descoperirilor se ndeosebi
n regiunea a a Oltului superior. De asemenea, snt
cu descoperirile culturii din Banat, ct mai departe, din Ungaria, n regiunea
mijlocii. Relativ la aceste din cum s-a spre SV
de Moldova este aria de formare de a culturi neolitice cu
pregnante elemente de afinitate chiar
1
.1 Pe de parte, cerce-
recente din Ungaria, din VIII de la Oszentivan, de la Devavanya,
au contribuit la stabilirea unor raporturi mai strnse ntre cultura o
de origine __ pe care arheologii maghiari o
cu stratul A de la Vinca
2
Poate prin contactul dintre aceste
culturi, care a avut loc probabil n regiunea Tisei a se
decorul incizat de pe unele fragmente ceramice din Moldova, analogii
n cultura Banatului
3

n genere, caracteristicile culturii din Moldova, n ceea ce tipul
de de obicei pe fundul uneltele de de silex, obsidian
os, n primul rnd de n de calapod, obiectele de lut
ars, reprezentate ndeosebi prin prin pintadere, ct mai ales ceramica, se
sesc aproape pretutindeni n aria de a culturii a oame-
nilor din aceste era pe vitelor, vnat,
pescuit
4

n ceea ce cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale, desco-
la Perieni, ea se n aria de a acestei culturi din Moldova.
Ca restul descoperirilor de acest fel din Moldova, ea este n cu descope-
ririle de pe Nistrul superior din vestul R.S.S. Ucrainene din
R.P. de unde, de-a lungul Nistrului superior, a acest grup neolitic
central european n Moldova
5

n cu s-a constatat n Moldova, ca n regiunile
de loess din Europa unde liniar-ceramice snt foarte dese, lipsesc indicii
de o locuite mai
6
impresie de o locuire mai s-ar explica
nu att prin lipsa materialelor din prima a ceramicii liniare, care s-ar putea nici
1
1. Nestor, op. cit.
2
K. Korek, op. cit., p. 12.
3
Din transmise recent de Mircea
Rusu, la Muzeul arheologic al Academiei R.P.R.
riliala Cluj, s-a descoperit cu decor
incizat, cu aceea de la VIII
Csoka pe valea la Lipova. De asemenea,
s-a semnalat acestei categorii de n
loturile de materiale neolitice de la Valea Nan-
drului, la muzeele din Cluj Deva.
4
Cf. V. G. Childe, op. cit. J. Banner, Das Tisza-
Maros -Gebiet bis zur Entwic!elung der Bronzezeit, p. 24.
care vitelor a avut un rol mare.
5
1. Nestor, op. cit., p. 19 urm.
6
Ibidem, p. 21 (pentru Moldova) V. Gordon Childe,
op. cii., p. 98 (pentru din regiunea de loess).
www.cimec.ro
15 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIEN!
79
nu fi existat n Moldova, ci mai curnd, cum presupune V. Gordon Childe,
prin caracterul nomad al plantelor, determinat printre altele de tehnica
din epoca 1,
Desigur aceste de ordin general se contureze mai precis
cu prilejul viitoare din Moldova. Tot atunci se vor mai bine att
raporturile cronologice dintre aceste culturi din Moldova - a ceramicii
liniare cu capete de note muzicale - celelalte culturi neolitice din restul ct
rolul acestor culturi neolitice din Moldova n procesul de a culturii
Cucuteni.
M.
CTPATMrPA$MqECRME PACROITRM B TIEPMEHM
(KPATHOE CO,l1.EPJKAHI1E)
,lJ;JIH ycTaHOBJieHIIH CTpaTIIrpaqmqeCKOro COOTHOlli8HHH MeiKAY ABYMH H80JUITII'Ie-
Cl:\IIMU KYJibTypaMn, HeAaBHO o6uapymeHHblMII B MoJI)"\OBe, a IIMeHHO - KYJibTypoii RpHlll,
It KYJibTypoii JIHHenHoii KepaMHKH c opHaMeHTOM B BHAe MY3hlKaJibHhlX HOT, JieTOM 1955
roAa 6hlJIII npoiiaBeAeHhl paaBeAKII CTpaTHrpaqmqecKoro xapaKTepa ua nJtom;aAH o6lliiipHoro
noceJteHHH B rJty6Hue AOJtHHhl PolliKaHHJtop B MecTnocTH TiepHeun (BhlpJtaAcKoro paitoua),
rAe em;e B 1949 roAy 6hlJt aaJiomeH lllyplfl.
Bcero 6hlJtO BhlphlTO nHTb psoB Ha ne6oJtblliOM npocTpaHCTBe, nepneHAHKYJtHpuo K
KpaHM ospara; 6hlJtO pacKonauo 110 M
2
na cpeAHeit rJiy6IIne 1-1,20 M (piic. 1).
B peayJibTaTe aTIIX pacKonoK 6hlJtO ycTanosJteuo, 'ITO ua aTOM MecTe uaxOAIIJtOCb
AOBOJibHO o6lliiipHoe o6IITaHIIe KYJtbTYPhl Rpiilll, sa KOTOphlM cJteAOBaJto Apyroe, IIMeBlllee
cnopaAIIqecKIIit xapaKTep II OTHOCIIBlli88CH K KYJtbType JtliH8HHOit KepaMIIKH C OpHaM6HTOM
n BHAe MYBhlKaJtbHhlX HOT. 3aTeM ocTaTKH aTux HeomiTIIqecKnx iKHJtHID; 6hlJtll nepeKphlThl
ApyriiMH HaCJt08HliHMH BpeMeHHOrO xapaKTepa raJtblliTaTCKOrO Tifna li OCTaTKaMll noce-
.TI8HIIH anoxli nepeceJteHHH HapOAOB (III-IV B. )"\O H. a.).
Ma nMetom;nxcH )"\O HacToHm;ero speMeHII AaHHhlX cJteAyeT, 'ITO ABa BbtmeynoMHHY-
ThlX H80JtHTUqecKMX noceJt8HUH, Haii:A8HHhl8 B M8CTHOCTII flepHeHII, H8COCyiQeCTBOBaJtli, KaK
nanpuMep' B rJiaBOH8lliTI'I- BeKU (paROH BJtaAeHH)' a 6hlJIH HaCJt08Hhl OAHO Ha Apyroe.
C CTpaTHrpalflH'I8CKOit TOqi<If apeHIIH ycTaHOBJieHO, 'ITO OCTaTim CTOHIIOK, OTIIOCH-
IQII8CH K anoxe 1\YJibTYPhl Rpulll, 6oJtee Apesnn, nemeJtu CTOHHKH, KYJtb-
Type Jtiineiinoit KepaMnKu, BBIIAY Toro, 'ITO ouu coAepmaT OTJIOiKeHIHI cepo 6yporo n;seTa,
rwTopoe nacJtoeno na OTJtomenue Kopuqnesoro n;seTa, o6uJtbHO Hachlm;eHuoe MaTepuaJtaMH,
OTHOCHIQIIMIICH K KYJtbType Rpnlll, r]"\e qepenKu JIIIHeituo:H KepaMIIIUI BCTpeqaroTcH oqeHb
peAKO, 6yAyqn aanecenhl TyAa qepea nophl iKIIBOTHbiX HJtii me qepea paaHhle Tpem;uHbl B
cJtoe (puc. 2). 3aMe'laTeJtbHhlM AOKaaaTeJtbCTBOM ApeBHOCTH KYJtbTYPhl Rpulll HBJIHeTcH
OTKphlTlie HMhl speMen KYJtbTYPhl Rplirn, paaMepaMli B 2,90 M x 2,10 M n rJty6uuou
B 0, 70 M B OTHOlii8HHH ypOBHH KOpUqHeBOrO CJtOH, Ha llOBepXHOCTII KOTOpOrO O Ha 6hlla
DhlpbiTa. B aToM HMe, KpoMe orpoMHoro KoJtuqecTBa qepenKOB cocyAOB Tuna Rpurn u MHoro-
'IIICJteHnhlx npe}"\M8TOB, II3rOTOBJt8HHbiX liS KaMH8H, KpeMHH, 06CII)"\UaHa II 060iKiK8HHOll
rJtliHbl, KpOMe HOp iKUBOTHhlX, OCTaTKOB O'larOB li Apyrux npeAM8TOB, qepea llOA38MHbTe
X O Abi, BhlpbiThle iKUBOTHbiMU II XOpOliiO COXpaHIIBliilf8CH, npOHIIKJtO II H8CKOJibKO qepenKOI:I
JiliH8HHOit KepaMIIKII.
C-reAOBaTeJtbiiO, Ha.'lu'lne B OAHOM u TOM me MecTe ocTaTKOB nmJIHII\ speMeHH
KYJtbTYPhl Rpurn II KYJtbTYPLI JtiiHeiino:H KepaMuKn 6hlnaeT cJiyqaifnLIM HBJteHueM. PaaHhle
llOBp8iKA8Hl'IH B CJtOe, rJtaBHbiM o6pa80M, li3 -a a llOA38MHbiX XO)"\OB, BhlpbiThlX iKIIBOTHbiMU H
qacThl CTOHHOK anoxli nepeceJteHnH, a TaKme AeHCTBliH noAnoqseHHLIX BOA, BBHAY ro ro
'ITO aTa AOJtHHa pacnOJtOiKeHa 6JtH3KO OT aana)"\HOrO II BOCTO'IHOro XOJI:\10B, 'laCTO
aaTPYAHHtoT 3)"\8Cb, KaK li B ApyrHX MeCTaX, CTpaTnrpalfluto OCTaTKOB iKliJtliii\.
B npeAeJtax noceJteHliH Rpurn npeo6Jta)"\aeT KepaMuKa B BIIAe MHoroqucJreHHhix
o6JtOMKOB BbiCOKOKaqecTBeHHhlX n HII3KOKaqecTBeHHhlX cocyAOB, naroTOBJteHHhlX Il3 cMecH
rJtliHbl C llOJtOBOit, 'laCTO OTAeJtallfibiX CHapymH 6ap60THHOM li 06hlqHO yKparneHHbiX OTTHC-
1
I. Nestor, op. Gil., p. 19 i urm.
www.cimec.ro
eo :It PETRESCU-DiMBOVITA 16
KaMH B BH,n;e naJibD;eB HJIH il\e HOrTeH
1
BhleM'IaTblMH H BhlllYKJihlMH IIOJIOCaMII C rJia)l;KHMH
HJIH il\e HaCe'leHHbiMH KpaHMH, npnnyxJIOCTHMH
1
npopeSHhlMH OpHaMeHTaMH
1
IIOKpbiTbiX
KpacHoit KpacKoit (pnc. 3-5).
1
ho KacaeTcH ocTaJibHoro MaTepnaJia KYJihTYPhl Rpnrn, TO Ha ce6H o6paru;aeT
BHHMaHUe MliiHHaTIOpHhlii: COCY,Il; C 'leThlpbMH ropHSOHTaJibHhlMH YIIIKaMH (pliC. 7
1
1), li3rO-
TOBJieHHhlii: IlO o6pasn;y cocy,n;OB )l;JIH HOIIIeHHH Ha CIIHHe, ,Il;OJIOTa H TOIIOpHKH, BhlCe'leHHbie
H3 D;eJibHOrO KaMHH HJIH me liSrOTOBJieHHhle HB OT)l;eJibHhlX 6pyCKOB
1
HMeiOIIJ;HX tflopMy
KOJIO,Il;OK (pnc. 7,2-6,13), HeCKOJibKO o6.'IOMKOB o6cn,n;naHOBhlX KJIHHKOB (pnc. 7, 8-9),
nnHTa,n;epa (pnc. 7, 15), Tpn aHTponoMoptflHhle cTaTyaTKH (pnc. 8, 1-3) M 'leThlpe sooMoptfl-
Hhle CTaTyaTKn (pnc. 8, 4-7) B 6oJiee nJin MeHee tflpanvrenTapHoM Bn,n;e.
Ilo cpaBHeHnro c Hso6nJiueM MaTepuaJIa Tnna Rpnrn, apxeoJioruqecKne Haxo,n;Kn,
IIpiiHa)l;Jieil\alll;IIe K KYJibType TIIIIa JIHHeii:HOH KepaMHKII B MeCTHOCTli IJepneHH He TaK MHOrO-
'IIICJieHHhl. 3,n;ecb 6hlJIII Haii,n;eHhi JIIIIIIb 06JIOMKII KepaMIIKII OT cocy,n;OB, lf3rOTOBJieHHhlX HB
CMeCII rJIIIHhl C IIOJIOBOii:, BhlCOKOKa'leCTBeHHhlX lfJIM IUI3KOKa'leCTBeHHhlX
1
06hl'IHO yKparneH-
HhlX JIHHeii:HhlMH MOTHBaMII, IIpephlBaeMblMII OpHaMeHTOM B BH,Il;e MY3biKaJibHhlX HOT (pnc. 9).
CTOHHKa Tlma raJihiiiTaTcKoro npe,n;cTaBJieHa JIIIIIIh HeCKOJihHHMII o6JIOI\maMn HepaMIIKII (pnc.
10
1
1)
1
B TO BpeMH KaK CTOHHHII 8IIOXII nepeceJieHHfl npe,n;CTaBJieHhl MHOrO'IIICJieHHhlMH
qepenKaMu cephlx cocy,n;oB, nsroTOBJieHHhlX Ha rOH'IapHoM KOJiece, 60Jihrneii: qacThiO ns
TOHKOii: CMeCH
1
IIO'ITU 6eB rnepOXOBaTOCTeH, BaTeM HeCKOJibKUMII coey,n;aMH H3rOTOBJieHHhiMH
py'IHhlM cnoco6oM, a Tam-Re aMtflopaMiti pnMcKoro o6pasu;a (puc. 10, 2-6).
B saHJIIO'IIITeJihHOii qacTn nacTomu;ero npe,n;BapuTeJihHOro coo6ru;emm co,n;epmuTcn
HeCKOJlhKO SaMe'laHnii: o6ru;ero xapaKTepa OTHOCHTeJibHO IIOCJie,Il;OBaTeJihHOCTH KYJihTyphl
THna Rpnrn n KYJihTYPhl JIIIHeiiHoii KepaMnKn c opHaMeHTOM B BH,n;e MYShlKaJihHhlX HOT, u,
Ha ocHOBaunn He,n;aBHO c,n;eJiaHHhlX OTKPhlTHii: B EoreMlU'!, BhlCKasaHhl npe,n;noJiomeHHH, 'ITO
HeT He06XO,Il;HMOCTH BKJIIO'IaTb eru;e O,Il;HH 60Jiee ,n;peBHHH TIIII JIHHeii:HOii: KepaMHKH B ,Il;Be
BhlrneynoMHHYThle HeOJIHTH'IecKne KYJibTYPhl, o6HapymeHHhle B MoJI,n;oBe.
TaK me onucaHo B o6ru;nx qepTax pacnpocTpaHeune KYJihTYPhl Tuna Rpnrn Ha Teppu-
Topnn MoJI,n;OBhl n cyru;ecTByroru;He CBHBH MeiHAY aToii: HYJihTypoii: H coce,n;nnMH o6JiaCTHMH,
a TaKme 6oJiee oT,n;aJieHHhlMH o6JiaCTHMII, pacnoJiomenHhlMH no Teqeuuro Tucchl n cpe,n;uero
,I(yHaH
1
C yKaBaHHeM Ha HX xapaKTepHhle OC06eHHOCTH.
IIocJie Toro KaK 6hlJia noKasaHa CBHBh KYJibTYPhl Tima mmeii:Hoii: KepaMHKH MoJI,n;OBhl
n OTKphlinii: B sana,n;Hoii: 'laCTH "YKpanHc:Koii: CCP H Ha TeppnTopnn IloJihiiiH, OTKy,n;a aTa
cpe,n;ue-eBponeii:cKaR rpynna npoHHKJia n B MoJI,n;oBy, 6hlJIO Bhlc:Kasauo npe,n;noJiomeHne,
3TO KpaTKOBpeMeHHOCTb CTOHHOK TOrO BpeMeHH 6hlJia o6ycJIOBJieHa KO'IeBhlM xapaKTepOM
'leMJie,n;emiH TOro nepno,n;a' KaK 8TO YTBepm,n;aeT II B. rop,n;oH llbmh,n;.
OB'bHCIIE!II1E PLICYH.KOB
PHc. 1 . - liJian paciwnoH.
PHc. 2. - Ilpo!flHJJL cenepo-aana)J;uott CTeHhl pna IV.
PHc. 3. - RepaMHqecRHe !flparMeHThl HeOJJHTa THna RpHIII.
PHc. 4. - RepaMHqecHHe !flparMeHThl ueoJJHTa THna Rpmn.
PHc. 5 . - RepaMHqecime !flparMeHThl ueOJJHTa THna RpHIII.
PHc. 6 . - PyqHH ueoJIHTHqecHHX cocy,n;oB THna KpHrn .
PHc. 7. - HeoJIHTHqecHaR HYJILTypa THna RpHrn. 1 H 14-17 - ofueHThl Ho oOoiRH<eunott
rJIHHhl; 2-7 H 13 - HB HaMHII; 8-9 - HB OOCH)J;HaHa; 10-12 - HB CHJILBhl.
PHc. 8. - HeoJIHTHqecHafl HYJILTypa THna RpHIII. 1-3 - auTporroMop!Jluafl nJiaCTHHa; li-7 -
BOOMOpifJHafl IIJiaCTHHa.
PHc. 9. - KepaMHJecime !flparMeHTbi neoJIHTa JIHnettnoro THna c opuaMeHTOM B BH]l;e MYBLIRa-
HhiX HOT.
PHC. 10. - 1 H 2-8 - HepaMHIeCime iflparMeiiThl raJJJibiiiTaTTCRO:Il: H MHrpan;HOIIHOit anOXH.
SONDAGE STRA TIGRAPHIQUE DE PERIENI
(RESUME)
Pour elucider les rapports stratigraphiques des deux civilisations neolithiques, identifiee
recemment en Moldavie, celle de et celle de la ceramique lineaire a notes musicales, on
a effectue, pendant l'ete de 1955, un sondage stratigraphique au fond de la vallee de
dans la vaste station de Perieni (district de Brlad) ou un petit sondage avait ete pratique
en 1949.
www.cimec.ro
17 SONilAJt:L STHA'l'lliHAFIC DE L\ i'EHIEJ\1
81
Les cinq tranchees et une petite surface fouillees, representent 11 O m
2
; la profondeur
moyenne de nos fouilles est de 1-1200 m (fig. 1 ).
Par la suite de ces fouilles, on a constate qu' a cet endroit il y a eu un etablissement assez
important au temps de la civilisation de suivi d'un autre plus sporadique, appartenant
a la civilisation de la ceramique lineaire a notes musicales. Puis, a ces restes d'habitation neoli-
thique, se sont superposes d'autres, sporadiques, du Hallstatt ainsi que d'autres tres nom-
breux -appartenant a l'epoque des migrations (III-IVc siecles de notre ere.).
Des donnees qu'on possede jusqu'a present, il resulte que les deux stations neolithiques
de Perieni ne sont pas voisines, comme a Vechi (district de mais superposees.
Au point de vue stratigraphique, on a constate que les restes d'habitation du temps
de la civilisation de sont plus anciens que ceux appartenant a la civilisation de la ceramique
lineaire, car ils proviennent d'un dept brun-gristre, que recouvre un dept brun. Le premier
est tres riche en materiaux de type les tessons lineaires y sont tout a fait rares, introduits
la par la voie des galeries d'animaux ou par d'autres derangements (fig. 2.). Une preuve
stratigraphique eloquente a l'appui de la plus grande anciennete de la civilisation de est
fournie par la decouverte d'une fosse ovale appartenant a cette derniere, de 2 m 90 X 2 m 10 et
profonde de o m 70 par rapport a la base de la couche brune, a partir de laquelle elle a ete
creusee. Dans cette fosse, a part une quantite immense de tessons du type et plusieurs objets
en pierre, silex, obsidienne et argile cuite, des os d'animaux, des vestiges de foyers et d'autres
restes, on a trouve quelques tessons a dessins lineaires introduits par des galeries bien marquees,
creusees par des animaux.
Ainsi donc, la presence parfois, en un meme lieu, de restes d'habitation du temps des
civilisations de et de la ceramique lineaire, n'est qu'accidentelle. Les derangements produits,
particulierement par les galeries creusees par des animaux, l'intensite d'habitation de l'epoque
des migrations, ainsi que l'action du ruissellement - le fond de la vallee etant tout proche des
versants Ouest et Est - rendent souvent plus difficile l'etude stratigraphique des restes d'habitation
comme c'est aussi le cas dans d'autres stations.
Dans la station du type predomine la ceramique, representee par de nombreux frag-
ments de poterie de mauvaise qualite et d'une qualite un peu meilleure, avec de la bale dans la pte,
souvent avec de la barbotine a l'exterieur et decoree d'habitude a l'aide d'.in'ipttssit>ns faites avec
les doigts ou avec les ongles, avec des bordures alveolaires, des cannelures en relief, avec des bords
simples ou denteles, des proeminences, des motifs incises et un enduit de couleur rouge (fig. 3-5).
Du reste de l'inventaire de la civilisation de on distingue un vase en miniature,
avec quatre anses horizontales (fig. 7, 1) d'apres le prototype de vases destines a etre portes
sur le dos, de petits ciseaux et des hachettes en pierre, entieres ou fragmentaires en forme
(fig. 7, 2-6 et 13), quelques fragments de lames d'obsidienne (fig. 7, 8-9), une
r-pifitadera (fig. 7, 15), trois figurines antropomorphes (fig. 8, 1-3) et quatre zoomorphes
(fig. 8, 4-7) plus ou moins fragmentaires, etc.
En comparaison avec le riche materiei du type les decouvertes appartenant a la
civilisation de la ceramique lineaire de Perieni sont beaucoup moins nombreuses. On n'a trouve
que des fragments ceramiques d'une pte de qualite plus ou moins bonne, renfermant de la
bale dans sa composition et decores d'habitudc de motifs lineaires entrecoupes de notes
musicales (fig. 9).
La station hallstattienne est representee seulement par quelques fragments ceramiques
(fig. 10, 1), tandis que celle de l'epoque des migrations l'est en particulier par d'assez nombreux
tessons, provenant de pots gris, travailles au tour, ordinairement en pte fine et plus rarement
grumeleuse, par quelques pots travailles a la main, ainsi que par des amphores de facture
romaine (fig. 10, 2-8).
La partie finale de ce rapport preliminaire renferme quelques considerations generales
sur la succession des civilisations de et de la ceramique lineaire a notes musicales et suggere, ,
en tenant compte des recentes decouvertes de Boheme, qu'il n'est pas absolument necessaire
d'intercaler un aspect lineaire plus ancien entre ces deux civilisations neolithiques de Moldavie. De,
meme, on a_ J?_resente, dans ses grandes lignes, la dispersion de la civilisation de en Moldavie)
et les rapports de l_es_ et:- plus eloignees de la Theiss et du
Moyen Danube, a1ns1 que ses caractensuques generales.
En ce qui concerne la civilisation de la ceramique lineaire de la Moldavie, apres avoir
montre ses rapports avec des decouvertes analogues a l'Ouest de la R.S.S. Ukrainienne et
de la R.P. de Pologne, d'ou ce groupe d'Europe Centrale a penetre en Moldavie, on
presente l'hypothese que l'habitation de courte duree de cette epoque a ete determinee par le
caractere nomade de la culture des cereales, ainsi que l'a soutenu V. Gordon Childe.
www.cimec.ro
82 M. PETRESCU-DIMBOVITA
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan' des fouilles.
Fig. 2.- Profil de la paroi Nord-Ouest de la trancbee IV.
Fig. 3. - Fragments ceramiques neolitbiques du type C r i .
Fig. 4. - Fragments ceramiques neolithiques du type C r i .
Fig. 5. - Fragments ceramiques neolithiques du type C r i .
Fig. 6. - Anses de pots neolithiques du type C r i .
18
Fig. 7.- Objets en argile cuite (1,14-17), pierre (2-7,13), obsidienne (8-9) et silex (10-12), appartenant
a la civilisation neolithique du type C r i .
Fig. 8.- Plastique antropomorphe (1- 3) et zoomorphe (4 -7), appartenant a la civilisation neolithique
du type C r i .
Fig. 9.- Fragments ceramiques neolithiques de type lineaire a notes musicalcs.
Fig. 10.- Fragment< ceramiques et objets du Hallstatt (1) et de l'epoque des migrations (2-8).
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC CERNAVODA
(reg. r. Medgidia) *
S
APATURILE de salvare initiate n 1954 la Cernavoda au fost continuate s1 m
anul 1955, fiind a obiectivelor de acolo necesitatea
unei urgente pentru salvarea lor. din prima campanie de
s-a putut ajunge la rezultate care au trezit un interes deosebit, att prin noutatea
descoperirilor, ct prin problemele ridicate, care cadrul geografic restrns
al neoliticului din Dobrogea. Aceste descoperiri au interesat de asemenea pe
antropologi, ele oferind pentru prima n un material osteologie
uman Rrovenit dintr-un cimitir neolitic.
n 1954 s-au cercetat punctele numite Columbia A , Columbia B ,
Columbia C)), Columbia D)) punctul numit Coada toate aflindu-se
de-a lungul malului drept al al Cernavoda-Seimeni, ncepnd de la
nord de Dealul Sofia )), pe o lungime de aproximativ un kilometru
La acestea s-au mai reduse de la restul tell-ului de la piciorul
Dealului Sofia )), unde s-a identificat unei com-
plexului Gorodsk-Usatovo, precum cele dintr-o de la sud-est de
orasul Cernavoda
1

' n cursul din 1955, care s-au ntre 17 mai 9 iulie, s-au
obtinut rezultate:
' 1. n punctul Columbia A )) abatorul au fost efectuate
sondaje. Cele au fost trasate perpendicular pe linia de a malului
Cernavoda-Seimeni. Aceste sondaje au completat pe cele din 1954.
S-a confirmat nu avem de-a face aici dect cu un rest de
unei anumite faze a culturii Hamangia. pe ultima de locuire
de pe panta ce ducea spre malul era natural ca n acest punct existe doar un
strat de acestuia un aspect similar aceluia identi-
ficat n 1954 n Columbia C )). n asociere cu ceramica Hamangia, s-au desco-
perit fragmente ceramice ornamentate prin excizie caracteristice culturii
Boian timpurii (Boian I), varianta din Muntenia. Ceramica Boian 1 de la
Cernavoda ca degresant cioburi pisate, ca n ntreaga Hamangia.
unei asemenea ceramici n complexul Hamangia nu se prin
simple raporturi de schimb dintre celor culturi, prin
tele importuri )), ci ea se unor nruriri reciproce mult mai adnci, care vor
trebui studiate pe viitor mai temeinic. Ceramica ct ceramica orna-
cu pliseuri, n asociere cu Hamangia n Columbia C )),
Colectivul a fost din D. Berciu, respon-
sabil, Sebastian Morintz.
1
S. C. 1. V., VI, 1955, nr. 1-2, p. 151-163; o
sellUlalare a descoperirilor de la Cernavoda,
nnd culturii neolitice Hamangia, la D. Berciu, Une civi-
lisation neo/ithique ricemmenl decouverle en Roumanie: la civi-
lisation de Hamangia, in Nomel/es ltudes d' hisloire,
Ed. Acad R.P.R., 1955, p. 29 urm.
www.cimec.ro
D. BEHCIU SEBASTI.\iif MOIIINTZ
n realitate unul <;!intre elementele de ale culturii Hamangia, care
dau acesteia un anumit aspect n zona de contact direct, pe linia cu cultura
Boian, ntr-o a sale, pe care att din Columbia A , ct
cele din Columbia C din nivelul inferior din Columbia D au putut s-o sezi-
seze s-o angreneze n culturii Hamangia, anume n etapa
de aspectul din Columbia A >> Columbia C , i corespunde aspectul
culturii Harriangia descoperit pe lacul de pe teritoriul comunei Baia-
Hamangia. Unele deosebiri ce par a se defini ntre zona dinspre mare cea
de pe Columbia A Columbia C) se datoresc, evident, geo-
grafice oarecum deosebite n special pe linia mai adnci per-
manente a culturii Boian.
2. n punctul Columbia B nu s-au mai putut face dect
recupera foarte material. Aici ne-am n unei masive de
din vechime, n care se fragmente ceramice culturii Hamangia.
3. Restul de din Columbia C , care a fost aproape n ntregime
n 1954, s-a n cursul iernii 1954/1955. S-au mai putut aduna doar cteva
fragmente ceramice din
4. Au fost continuate prin cteva n punctele de la
poalele de la Coada ,n vederea descoperirii altor morminte traco-
getice. n de cele patru morminte de descoperite n 1954
1
nu s-a mai
dat anul acesta peste nici o Se pare deci n acest punct a existat
o de morminte locale traco-getice din sec. al V -lea .e.n.
O parte a unor astfel de morminte a fost de efectuate n acel
punct nainte de a interveni arheologii.
5. noastre din 1955 s-au oprit mai ndelung n punctul Columbia D ,
care se ntre Columbia C (la sud), de care este printr-o vlcea prin
care curge un debit mic de Coada (la nord), de care se
prin Valea Dobrescu , unde au fost de asemenea descoperite resturi dintr-o
Hamangia.
n Columbia D s-a identificat anul trecut un cimitir de
culturii Hamangia, n apropierea s-au gropi rituale cu depuneri
de oseminte n cadrul unui ritual destul de rar n epoca O mare
parte a cimitirului fusese din cauza de teren provocate de
efectuate cu escavatorul. Cum descoperire prezenta un caracter de
s-a procedat n 1955 la adncirea n punctul cel mai
de distrugere (alunecarea terenului), anume n zona gropii rituale nr. 2 de pe
linia din 1953-1954. O parte din a fost
S-a procedat la trasarea unor perpendiculare ntre ele: VIII
VIII A, lungi de 12 m, prin care s-a determinarea limitei de nord
de est a gropii rituale nr. 2, ct stratificarea depunerilor arheologice, care
aici un strat cu o grosime ce 2 m. S-a dat
ritualului. Ulterior a fost caseta V, de 3 X 3 m.
Punctul cel mai adnc al acestei gropi-albie se la adncimea de 2,40 m.
la adncimea de 0,25 - 0,30 m se material, care ncepe apoi se
pe ce se ntre 0,90 1,70 m se mari
de cochilii de scoici de dulce, dintre care unele urme de
precum oase de animale, oase resturi de vetre simple (neamenajate)
negrit unei arderi pe loc. ntre 1, 70 2,40 m, resturile se
1
S. C. I. V. , VI, 1955, nr. 1-2, p. 158-159.
www.cimec.ro
AHIIEOLOidC CERNAVODA
treptat, ca apoi definitiv. O s-a constatat n 1954 n
prin groapa nr. 1 )), care se mai la est de groapa nr. 2, tot n veci-
a cimitirului.
Idolii feminini de lut n groapa 2 se aproximativ ntre
adncimea de 0,25 1 m. Ei celor tipuri: tipul A, re dnd o
n picioare tipul B, reprezentnd corpul feminin ntr-o (fig. 6).
O tipului A se n complexul de la Mangalia
1
, unde
de asemenea forme de vase ntlnite n groapa nr. 2 n jurul adncimii de 1 m.
Idolii de tipul A snt mai rari de tipul B. cu
ocazia din groapa nr. 2, ar cele tipuri se ctva
timp paralel, ca apoi tipul B mai mult, spre culturii
Hamangia.
Idolii de tip B corpul omenesc pe tron )), cu minile strnse
spre piept, imediat sub sni. Capul este redat printr-o prelungire avnd
uneori de de corpul idolului. Partea
este sau Adesea idolii de tip B snt n
a liniilor punctate))
2
pe care o ceramica Hamangia. Bune analogii
pentru tipul B n Grecia
3
apoi n ntreaga arie unde
are originea Trebuie de asemenea de pe acum
a tipului nostru B cu idolii n complexul din
Moldova marii arii a culturii Boian J4. O atare similitudine are o semni-
de o ea referindu-se la problema raporturilor dintre cultura Hamangia
varianta a culturii Boian din perioada timpurie.
la idoli o de schematizare a corpului
omenesc, modelarea unor ale corpului este cu un
realist deosebit.
O modelare mai a corpului feminin ntlnim, evident, Ia tipul A (n
picioare), care n general comune cu plastica balcano-

Idoli A s-au descoperit n groapa nr. 2 n groapa nr. 1, acolo unde
aceasta vine n contact cu zona I a cimitirului. Ei lipsesc complet n a doua a
cimitirului.
Oasele descoperite n groapa nr. 2 se aflau n diferite.
Numai n unele cazuri s-au oase ntr-o oarecare
ntre ele. De nspre mijlocul gropii s-a dat peste o de oase, cu omoplatul
humerus, radius cubitus, toate fiind depuse >> n nainte de a fi putrezit
tendoanele care le legau. S-au de asemenea din coloana
fi fost deranjate din momentul )) lor n groapa O simi-
se constatase n 1954, cnd s-a descoperit o de copil, n palma se pusese
un iar se un idol feminin cu n jos. Se practica aici n
aceste gropi )) ritual care avea loc cu ocazia din cimitir.
Astfel s-a precizat n gropile rituale se depuneau ofrande, sub de carne de
animale vnate sau domestice (porc porc, oaie, bour), melci, idoli, vase ntregi
sau numai fragmente din acestea, scoici, pietre de ru etc.
ars n general a resturilor de vetre nu este de loc ntm-
nu poate fi aici n nici un caz n cu o loc11ire
5
,
1
D. Bcrciu, op. rit fig. 5,5.
1
Ibidem, fig. 5,2,4.
8
Ca, de la Cheroneia. Vezi Wace-Thompsun,
Prebisto!G Tbmaly, 1912, fig. 141, e; cf. V. Miiller, Friihf
Plastik in Griechenland und Kleinasien, 1929, p. 19 pl. Ill,65.
4
S. C. I. V. , V, 1954, nr. 1-2, p. 62 pl. III. 6.
6
ln groapa nr. 2 nu s-au dect 2-3 silexuri
un topor de
www.cimec.ro
86
, -,
/
...
.....
1
'
Q 1
i 1
o 1
, 1
'-'l+
D. DERCIU V SEBASTIAN MORINTZ
4
O+
'ii;.

"'

"'
.,


o

fiind nu este vorba de ceva n
aceste gropi rituale, care
acest caracter, adeseori ai im-
presia te afli n unor gropi
de gunoi . Nu este
nici a aspectului unor
atare gropi.
Cele gropi (nr. 1 nr. 2)
din punctul Columbia D serveau
drept loc de depuneri rituale
de anumite cererr.onii. Resturi fune-
rare de acest gen se cunosc la unele
primitive din Filipine
din Africa. Va trebui se
depunerile rituale din
cele gropi snt n cu
succesivele din cimi-
tirul de care ducea n chip
normal la distrugerea unor mor-
minte anterioare, sau depune-
rile rituale o
ce de procesul
unei clare definitive a
omului neolitic de semenul
mort.
Ceramica n groapa
nr. 2 este n general
celei n Columbia A C .
S-a descoperit aici exci-
de tip Boian I, varianta
dar de un aspect mai evoluat, care
pe cel de la
(complexul de acolo). n ni-
velurile inferioare au iesit la
cteva fragmente de globulare,
ornamentate cu incizii adncit de tra-
pe
care le vom ntlni n anumite
momente ale culturii Cris
'
departe n sud, la Tyrint, n
stratul neolitic de acolo
2
Unele ase-
ntlnim n complexul Pre-
Sesklo din Tesalia s.
1
S. C. I. V. , VI, 1955, nr. 1-2, p. 153,
fig. 2, 1-2.
2
K. Miiller, Tiryns IV, 1938, pl. XXIII,
8-9.
8
VI. Chronologie der jiingeren Steinzeil
Mittel- und Siid-Osteuropcu, Berlin, 1949, pl. 5, 6.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC CERNAVODA
87
S-au descoperit de asemenea fragmente ornamentate cu linii punctate de o fac- .
ceramicii din de la Ceamurlia de Jos.
*
n vederea mai ndeaproape a cimitirului descoperit n 1954 care
se de cele gropi rituale amintite, au fost trasate mai multe
(IV c, IV d, IV e, IV f, IV g, IV h), care au fost transformate ulterior ntr-o
n care s-au descoperit mai multe morminte. cimitirului din spre
vest, n imediata apropiere a liniei de a terenului, o
Fig. 2. - Cernavoda. Columbia D . Complex de morminte elin zona I (cimitirul
de jos ) a cimitirului neolitic.
sau sector al cimitirului, pe care am numit-o I. Aici au fost descoperite
n 1955 mai multe morminte n gropi n galben (fig. 2). Unele gropi
au deranjat morminte mai vechi. ntr-un caz au fost determinate patru morminte
suprapuse Cu ocazia distrugerii unui mormnt mai vechi, oasele mortului
erau adunate puse de cadavru} nou. Poate tot atunci se depuneau
unele oase din mormintele deranjate n gropile rituale
1
. Mortul era cu
capul spre sud-est picioarele nord-vest. El era depus pe spate, n
cu o nclinare spre dreapta. drept era ntins de-a lungul corpului, iar
cel stng adus spre pntec. Oasele snt ntr-o stare foarte rea de conservare, cu
acelora care se la o adncime mai mare a oaselor din gropile rituale.
Inventarul mormintelor din zona I este iar n unele morminte
cu totul. S-au descoperit cteva vase, printre care amintim forma de vas cu corp
globular gtul cilindric prezentnd o umflate. n acest sector se ntlnesc
ambele tipuri de idoli feminini. ntr-un mormnt distrus s-a o de cupru.
Pentru a delimita ntinderea cimitirului, au fost trasate mai multe spre
est sud-est de sectorul amintit n cu de aici. Scopul
1
Nu este nici posibilitatea ca unele morminte
fi fost distruse din de cult (teama de mort,
vampirismul), iar cadavrul scos din mormint expus
n gropi rituale. O asemenea dar n oare-
cum deosebite, o D. Kahlke n cimitirul cu
de la Sondershausen, Turingia: D. Kablke,
Die Bestattungssittm des donauliindiscben Kult11rkreises der
Stein:r_eit, Berlin, 1954, p. 64.
www.cimec.ro
88
D. HEI\CII' SEHASTI.\N MOniNTZ 6
------------- ---------------------------------
prin aceste a fost atins. S-a dat n --zona a II-a a
cimitirului sau cimitirul de sus )), cum l-am mai numit spre deosebire de cimitirul
de jos )) (zona I) --peste o foarte n n rit al inhu-
n cu orientare ca n zona I. Spre deosebire de
ceea ce s-a constatat n cimitirul de sus >> se printr-o
mare a inventarului, care nu din nici un mormnt. Acest inventar
.. r--
1
1
--"1
1
1
1


1
\\)
1:)


Fig. 3. - Cernavoda. Columbia D )), Vase din cimitir (nr. 1, 3-4)
din (nr. 2). Cultura Hamangia.
cimitirul de sus )) unei alte perioade a culturii Hamangia
de cimitirul de jos )), care de asemenea o a culturi
1
.
Nici n zona aceasta nu o ordine n distribuirea mormintelor (fig. 1).
nu mai avem de-a face aici cu o de morminte, distruse adesea unele
de altele, ca n zona I, n zona II a avut loc o destul de
de
Inventarul cuprinde topoare de (fig. 5), care nu lipsesc din nici un mormnt
care, n general, nu urme de folosire, ceea ce ne face n unele
cazuri atare topoare nu anterior drept unelte, ci erau special
n scopuri legate de ritual. Unele topoare snt att de noi )) nct se pare ele
anume numai pentru n cazuri rare, am constatat
unor topoare nefinisate.
1
ln de o atare deosebire din punct de vedere
cronologic, studierea materialului se va vedea mai
clar poate fi vorba de o cum
se si n nteriorul cimitirelor culturilor cu cera-
(D. Kahlke, op. dt., p. 117, 133-134).
www.cimec.ro
7 !) .\NTJEl\Tl L ARHEOLOGIC CERNAVOn \
89
Un alt element de inventar tot att de frecvent este pahan1l scund, cu corpul
cilindric umflat spre partea de jos, cu buza n corpul n
ntregime acoperit cu ornamente din linii punctate ncrustate cu o materie
A tare pahare se tipologie de paharele cilindrice sau cu corpul
arcuit att frecvente n de la Ceamurlia de J os
1
. Ele fac cu
unele forme de pahare de la Mangalia.
n asociere cu paharele amintite s-au descoperit, adesea n mormnt,
cu corpul globular gt cilindric,
cu buza neornamentate
(fig. 3, 4).
ntr-un mormnt s-au descoperit
pahare ornamentate, la un loc cu o de
larg cu piciorul nalt
gol n interior celei des-
coperite n mormntul 6, IX d;1955),
precum cu un idol feminin,
tipului B. Trebuie subliniat faptul n
cimitirul de sus s-au descoperit numai
idoli de tip B, tipul A (n picioare) lipsind
aici cu totul.
n a cimitirului s-au des-
coperit vase bitronconice, care amintesc
seria de la Mangalia> att prin forma ct
prin tehnica motivele deco-
rative. E vorba de ornamente incizate adnc.
Tot n zona a II-a a fost descoperit
un vas bitronconic, avnd supe-
din pliseuri paralele, n
cu linii punctate, de
Fig. 4. - Ccrnavotla. ColumbiaD. Vas dintr-un mormnt
de inhumatic. Culrura Hamangia.
O atare o ntlnim n complexele I, Verbici9ara I (Vinca A)
ntr-o a culturii Boian din Muntenia. O atare va duce
spre formele ale fazei (fig. 4).
De asemenea n sectorul acesta a fost descoperit un fragment de cutie-suport
cu urme de culoare ce o n aspectul care repre-
o. a culturii Boian, ct n aspectul de la nceputul
culturii Gun:elnita.
n cimitirului sectoare deosebite din punct de
vedere topografic cronologic, el o unitate de cul-
turii Hamangia, i s-au efectuat ntr-o relativ
dar cum o rit, orientare.
S-au depus de asemenea ofrande n ambele sectoare, dar cu predominarea
n zona I a ofrandei n carne de porc
nu s-a procedat n prezent la o coordonare a tuturor
cu ocazia n cimitirul respectiv, se poate formula, cu o oarecare
durata folosirii acestui cimitir ar corespunde - judecnd n de datele
cunoscute mai bine referitoare la alte complexe neolitice - epocii de dezvoltare a
mai multor faze ale culturii Hamangia, sincronice unor aspecte ale diferitelor faze ale
culturii Boian (Boian I, II TII).
1
D. Berciu, op, cit., p. 34, fig. 2.
www.cimec.ro
90
D, BERCIU SEHASTIAN MORINTZ
8
Descoperirile de pe Dealul Sofia aveau ele unele date noi n pn-
vinta aceasta.
' foarte sporadice, n 1954 pe ne-au
aici se urme de locuite dintr-o de dezvoltare a culturii Hamangia.
de interes ntreprinse aici n iarna 1954--1955 au o
Fig. 5. - Cernavoda. Columbia D . Topoare de din cimitirul
neolitic (cultura Hamangia).
parte din dar au dat la
cu ocazie, nume-
roase fragmente
de chirpici ars, care indicau pre-
Cum punctul
acesta este a fi distrus,
s-a procedat de la trasarea
unor I II)
pe panta de nord a dealului, cu
scopul de a prime infor-
asupra aspectului de aici al
culturii Hamangia. I a
avut lungimea de 12
de 1 m.
m, de 1 m, iar II, lungimea de 4 m
n santul I s-au resturile unei locuinte incendiate, care n parte fusese
1 1 ,
de amintite. Sub masa de s-au descoperit - printre altele -
fragmente ceramice caracteristice aspectului Ceamurlia de Jos, iar n
1
---- -- -- -- - --- - --
1
!
1
Fig. 6. - Cernavoda. Columbia D . Idol feminin de lut, cultura Hamangia.
nivelurile de deasupra ei au fost descoperite fragmente ceramice tipice fazei Boian
II (aspectul Vidra)l. Ceramica Hamangia din o a acestei
culturi, care prin asociere cu produse Boian II (Vidra) se ntr-o vreme mai
trzie, aceleia n care se la nord de a doua mare peri-
a culturii Boian. De asemenea, n de pe Dealul Sofia a fost desco-
o avnd deja un aspect trziu al culturii Boian, precum protogumel-
de genul celui de la Petru . Amintim vasele cu buza n interior
--------
1
n 1956 au fost culese de la solului materiale Boian A
( Eug. Dorin Popescu, in S.C.I.V >>, Il, 1, 1951, p. 169).
www.cimec.ro
9
ARHEOLOGIC CEHNAVODA 91
cu bitronconice cu buza crestate. De
a culturii Hamangia va trebui, cum se pare, legat mor-
mntul de n cu askos, descoperit n 1936 de I. Nestor t,
mai ales n mormnt un bitronconic cu buza
n , frecvent n etapa trzie a culturii Hamangia. Tot n 1936 se descoperea un
material neolitic, pe care azi l putem atribui culturii Hamangia.
Mai trebuie amintit de asemenea n Hamangia de pe Dealul Sofia
s-au descoperit produse ceramice similare unei categorii ceramice de la Mangalia, precum
un idol tipic grupei noastre B, att de frecvent n Columbia D , cum s-a
mai sus.
n campania de din 1955, colectivul a putut recupera, n continuare,
noi fragmente ceramice din Gorodsk-Usatovo (Cucuteni D) de la piciorul
de nord al Dealului Sofia , din partea de est a tell-ului cunoscut din
1917 (C. Schuchhardt). Pe cnd aici n vale, n apropiere de malul exista o
Gorodsk-Usatovo, sus pe platou se cam n vreme, o
IV, cu un strat de foarte bogat cu un material similar celui din
din a culturii de la Medgidia (n apropiere de
tot anul acesta de colectivul nostru, unde nu nici o
descoperire culturii Boian, cum unii care
nivele ale culturii deplin dezvoltate.
din 1955 de la Cernavoda au adus, deci, date noi n cu o
serie de probleme au putut recupera un numeros valoros material arheo-
logic osteologie, altfel expus distrugerii. S-au luat de fiecare de teren
necesare.
Cnd va fi terminat studiul antropologi asupra materialului osteo-
logie uman
2
, se va vedea marea sub acest aspect al descoperirilor de la
Cernavoda, mai ales de pe acum ncep se n acest material unic
n unele etnografice nentlnite acum la noi
3

D. BERCIU SEBASTIAN MORINTZ
APXEOnOrMqECRME PACROTIRM B
{HPATHOE CO,Il;EPII\AIIHE)
PacKomm 1955 B MMeJIM QeJihlO OT paapymeHMH
HeOJIMTM<JeCKMii MorHJibHMK M ocTaTKM HeKOTOphlx CTOHHOK. B nyHKTe << RoJiyM6MH
A 6hiJI o6HapymeH MaTepMaJI, noxomMii Ha MaTepnaJihl, B nynKTe << RoJiyM6MH C))
M B6JIM3M oaepa roJIOBMn;a' B BhiiiieyrroMHHYTbiX IIYHKTaX qepHa-
BO)lbi 6biJIH OTKpbiThl KepaMM'IeCKHe TMna BoHH I, ycoBepmeHCTBOBaHHoro TMna
B rryHKTe <<RoJiyM6MH !{>> 6hiJIM B 6oJihiiiMX
<<pHTyaJibHbiX HMaX>>. 6biJIO 60JibiiiOe KOJIM'IeCTBO paa6pocaHHbiX <JeJIOBe-
qeCKMX KOCT('H. TOJibKO B HeKOTOpbiX CJiy<JaHX KOCTM COXpaHMJIM anaTOMM'IeCKYIO CBH3b B
MOMenT nx <<norpe6eHMH>>. RepaMMKa na aToii HMhl aBOJIIOnpoBaBmeii lflaae
KYJihTYPhl Ona noHBJIJieTCH BMecTe c KepaMMKOii: TMna BoHH 1, MMe10rn;eii
HeKOTOpble 8JieMeHTbl C THUOM 06napymeHHhle 3,rt;eCb CTaTyn
JIHIOTCH Ha THna: 1) B CTOH<JeM noJiomeHHH ( THn A) H 2) B noJiomeHMM ( THII B) .
B TO me BpeMH 6hiJIH paCKOIIKH B BOHaX MOrHJibHIIKa ( <<HMiKHee KJI3,rt;-
H <<BepxHee
1
6hlJIO MHOmeCTBO MOrMJI
1
06HJJb-
1
1. Nestor, preistorice la Cernavoda, extras din
Analele Dobrogei , XVIII, 1937, p. 11-12 p. 6---7;
cf. D. Berciu, op. cit., p. 39.
2
Acest material a fost spre studiere mo-
bine cunoscutei n acest domeniu -
prof. Olga Necrasov de la
3
a. adresa colectivului de antropologie al Academiei
R.P.R. de acad. prof. Mileu, la 4 iulie
1954 Muzeului de prin care se sublinia
descoperirilor de la Cernavoda necesitatea
n cinlitirul de la Columbia D
de un colectiv format din arheologi antropologi.
www.cimec.ro
____ __ ___________________ _
10
IlhiM HHBeHTapeM, npunaA.rremall\IIM HYJihType XaMaHAIKHa. lJacTh MOrHJihmma OTHOCHTCJI
Ho npeMeHH HOHIW HYJILTYPhl BoRn. BhiJIH ycTaHOBJieHhi a.rreMeHThi CBR3H c THTIOM Cnan:u;on
BoRH III. Ha B03BhiiiieiiHOCTn <<Coqmm> 6hiJIM OTHphlThi ocTaTHM CTORHHII Tim a
XaMaHAmna. Bo npeMR pacHonoH 1955 ro1w 6bmo o6napymeno necHOJihHO Hanemt:lt Ma Hepa-
MHHIJ Tima BHApa HYJihTYPhi BoRn II BMecTe c HepaMMHO:l Tima XaMaHAIKH&. Ha TO:l me
B03BhliiieHHOCTH <<Coqmm> 6hiJill HaHAeHhl MHOroqncJieHHbie MaTepHaJihl, npHHaAJieiKall\Me
6o.rree II03AHeMy nepHOAY HYJihTYPhi XaMaHAIKHa, HOTopaR, HaH TIOATBepmAaeTcR u Ha <>TOT
paa, RBJIReTCR OAHHM 113 COCTaBHhiX 3JJeMeHTOB HYJJhTYPhl fyMeJThHHI,a, pacnpOCTpaHeHHOfl
ua IOIKHO-Ayna:ltcHoM yqacTHe.
OB'bHCHEHHE PHCYHHOB
Pnc. l . - qepHauo,_w. l\onyMoiiJFI D >. li.TJan plloB IX B, 1 X C n 1 X D.
Pnc. 2. - qcpHaao)J.a. <HoJiyMoHH D >>. 1-\oMnneHc Mornil yqacTHa 1 (nnrmuu1
HCOiiUTIIJqecliOI'O MOI'UJJblllfHa.
Pnc. 3. - qepHaBOiJ.a. <<noJJyMGnFI D >. I\yJihTypa XaMaHJJ,ama. CocyAhi n Moi'HJJbiiHim Jli:Jii1. 1,
3, (, ll J\1. 2 ll3 OHpCCTIIOCTefi.
Pnc. (,. - qepnaBOiJ:a. l-\onyMOifR D >>. Hy.'lhT."Pa XaMan)J.ama. CocyiJ.hi 113 norpe6ennH c
TpynonOJIOlRCIIHCM.
Pnc. 5. - qepnaaoJJ,a. D >. HynhTypa XaMaUiJ.lRHa. HaMeunMe Tonopbi HeOJJHTIIJIe-
cHoro MOrHJJbi!HHa.
Pnc. 6. - <HonyM6HJI D >>. HynhTypa XaMaH)J.lRHa. 11\encHntl H,!l,O,'!.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE CERNAVODA
(RESUME)
Les fouilles pratiquees en 1955 a Cernavoda ont eu pour but de sauver les sepultures
neolithiques et des vestiges de stations archeologiques menacees de destruction. Au lieu dit
Columbia A on a decouvert des materiaux similaires a ceux de Columbia C et a ceux
du lac de commune de Baia-Hamangia. En deux points de Cernavoda ont apparu
des produits ceramiques du type Boian I (aspect evolue). Les recherches ont ete reprises
a Columbia D , dans les deux grandes fosses rituellcs . On y a decouvert de nombreux
ossements humains eparpilles. Ce n'est que dans peu de cas que quelques os conservaient encore
leur liaison anatomique au moment ou ils y avaient ete deposes. La ceramique decouverte dans cette
fosse appartient a une phase plus evoluee de la civilisation de Hamangia. Elle apparat en
association avec une ceramique du type Boian I qui presente des elements la rattachant a !'aspect
Aldeni. Les idoles qu'on y a decouvertes sant de deux types: 1) debout (type A) et 2) assises
(type B). On a fouille aussi dans les deux zones de la necropole (la necropole d'en bas et
la necropole d'en haut ) et l'on y a trouve de nombreuses sepultures renfermant un riche
inventaire appartenant a la civilisation de Hamangia. Une partie de la necropole date d'une
epoque correspondant a la periode tardive de la civilisation de Boian. On a identifie des ele-
ments denotant des analogies avec l'aspect de la civilisation de Boian (Boi an III). Sur la
colline de Sofia, on a decouvert les restes d'une station de type Hamangia. Les fouilles de
1955 ont exhume, associes a de la ceramique Hamangia, quelques produits caracteristiques de
l'aspect Vidra de la civilisation de Boian II. C'est encore sur la colline de Sofia que l'on a
decouvert de nombreux materiaux datant de l'epoque tardive de la civilisation de Hamangia,
ce qui fournit de nouveau la preuve que c'est l'une des composantes essentielles de la civilisation
variante sud-danubienne.
EXPLICATlON DES FIGURES
Fig. 1.- Cernavoda; Columbia D . Plan des tranchees IX B, IX C et IX D.
Fig. 2.- Cernavoda; <<Columbia D >>. Quelques-unes des sepultures de la zone I (necropole d'en bas )
de la necropole neolithique.
Fig. 3.- Cernavoda; Columbia D . Vases trouves dans la necropole (nos 1 et 3-4) et au voisinage
(n 2)(civilisation de Hamangia).
Fig. 4. - Cernavoda; Columbia D . Vases provenant d'une tombe a inhumation (civilisation de Hamangia).
Fig. 5. - Cernavoda; << Columbia D >>. Haches en pierre provenant de la necropole neolithique (civilisation
de Hamangia).
Fig. 6. - Cernavoda; Columbia D . Idole feminine en argilc (civilisation de Hamangia).
www.cimec.ro
ARHEOLOGICE DE LA ALDENI
(reg. r. Beceni)
RAPORT PRBLIMINAR
P
RIMELE arheologice pe teritoriul comunei Aldeni au fost n
anul 1926 pe muchia Vulturului, ntr-o din epoca bronzului. n anii
1940, 1942 1943 s-au efectuat noi pe Gurguiul Balaurului, continuate
n anul 1955.
Gurguiul Balaurului este un bot de deal din trei de rpi adnci
sau de pante repezi), ce se n valea rului la apus de satul (corn.
Aldeni, r. Beceni, reg. Din rapoartele publicate despre rezultatele
lor de pe Gurgui pe acest loc snt documentate culturi neolitice anume:
cultura Boian, prin resturi de din faza cultura
Ariusd-Gumelnita.
, ,
Problemele mai importante ce trebuiau rezolvate prin din 1955 de
la Aldeni erau:
-Descoperirea cercetarea unor noi complexe din faza
-Verificarea, precizarea nivelelor din stratul de
Gumelnita si cunoasterea mai a continutului lor.
J , , , ,
*
Pentru problemelor (pornindu-se de la vechile
au fost trasate una, nord (de 1 O m X 2,5 m), la extremitatea
de nord, a doua, sud (de 19,40 m X 2,5 m), la sudic al
anterioare. au fost trasate n fel ca, totaliznd vechi noi,
un profil longitudinal, prin mijlocul neolitice.
Pe baza n timpul depunerilor arheologice
de pe Gurguiul Balaurului se cum
viu, nici un fel de resturi arheologice, este reprezentat printr-un
strat de lut galben, nisipos, bogat n calcaroase, n unele locuri
prin gropi de oamenii neolitici. Acest strat este suprapus de solul vegetal vechi,
de culoare nchis, a grosime este de circa 0,30 m.
n cuprinsul acestuia se rare fragmente ceramice din vase lucrate din
cu Unele din ele au fost ornamentate prin excizie prin
incizie, formndu-se motive decorative caracteristice fazei a culturii Boian.
Spre deosebire de vechile cnd pe Gurgui au fost descoperite gropi
de bordeie cu o mare cantitate de materiale arheologice de tip n din
1955, pe ntinderea celor s-au doar trei fragmente ceramice de
tip concluzia cu privire la caracterul oamenilor
din faza n cuprinsul unei astfel de bordeiele erau dispuse la intervale
www.cimec.ro
94 GH. EUGEN 2
relativ mari materialele se n special grupate n gropile bordeielor n imediata
lor n timp ce n restul ele apar
a fi o cu steatopigie foarte cu
partea printr-un vrf din cu
seama de pastei de forma figurinei, o putem atribui fazei
Fragmentele ceramice figurina de tip descoperite n se aflau
n vechiul sol vegetal, la circa 10 cm adncime de limita lui
ntre perioada de a oamenilor fazei cea de locuire a primilor
ai culturii de pe acest loc a trecut o de timp destul
de
Cel de-al doilea strat de documentat pe Gurguiul Balaurului (stratul
are n partea de nord a 0,80 m grosime, iar n partea
ajunge la 2 m grosime, apoi din nou, treptat, la de sud,
unde, n parte, nivelul superior a fost de ape sau a lunecat la vale. Stratul
acesta a putut fi pe baza unor resturi de vetre gropi, n trei nivele
suprapuse, care corespund la trei etape de
Nivelul 1 (inferior) suprapune direct limita a solului vegetal vechi.
1n de nord, la baza nivelului s-a dezvelit o ce a fost direct pe un
prag, n solul vegetal vechi. Pe alocuri, la se mai multe dungi de
diferite, care ar putea reprezenta resturi de ml adus de ape.
n de sud s-au descoperit gropi de la baza nivelului
inferior, avnd n medie diametru! de 1 m ajungnd la 1,65 m adncime
de nivelul de la care au fost
Deasupra celor gropi, la baza nivelului s-au dezvelit resturile
unei arse, nederanjate n dreptul gropilor.
Gropile erau pline cu amestecat cu de
De pe fundul gropilor s-au scos la o serie de vase ntregi ntregibile,
cu gura n jos. ele se aflau mai multe oase de animale (boi oi), cteva unelte
de cremene si o de os.
n ce uneltele nivelului inferior, ele constau din lame
de silex. De remarcat lamele snt numai pe una din laturile lungi. Tot n
acest nivel s-a un mic depozit compus din lame de silex, lungi,
precum cteva topoare plate de n groapa 1 a fost o de os
un vrf de corn prelucrat pentru a fi folosit ca
au scos la numeroase fragmente ceramice, mai ales din cele
gropi, unde au fost descoperite o serie de vase. Pasta a fost
cu cioburi pisate.
Dintre forme amintim: borcanele, paharele, vase mici cilindrice, vase piri-
forme. Dintre acestea din a fi amintit un vas ornamentat prin linii incizate
prin cu Alte vase au fost lucrate din au forma
de borcane ornamentate prin vrei trasate cu degetele pe pasta moale.
n general ornamentarea din incizii, cu alb nainte de ardere
sau vopsire cu ardere.
Din culese de la localnici la aproximativ 3 km pe
teritoriul satului Izvorul Dulce, se un loc unde se (ocru), care
probabil a fost folosit de oamenii neolitici. era adus n
pe pietre anume (n cele gropi amintite s-au descoperit cteva
pietre pe care se urme intense de culoare Apoi era
n vase preparat pentru a servi la ornamentarea ceramicii (s-a scos la
www.cimec.ro
-
.

Il IIJIII 1
III
-
-
-
-
==
==
-
-
-
-
-
1 il

"""" L/j
-
-
-
-
-


,,,
l
lifl\111
11
11
\1111\1111111
1111 1
.:::
.:::

::::
\ :;: ' ' . . "''"' ,,,>:-
'" 1 III/ 11: i 1 li 111 ii 1111 !1 'il' /III' III/ Il 'li! IIIJJJ
1111
111111111
"'""'"" 1111111\\ f -
re
- -turi antef'!oa
Sapa
D
"
1955
o 5
1D 1!1 20m
3 ,., "" "" "1 "'""
/III il ' "1 1" '"" """ "'"' "1\111111111 """"""" 1 "''"
Fig. 1. _ Alcl eni. ele pe Gurguiu
. d c
1 Balaurului (ve er
www.cimec.ro
3
ARHEOLOGICE DE LA .\thENI 95
un fragment dintr-un vas pe fundul n interior, s-a un strat gros de
culoare
Nivelul 2. n partea de sud a la metri de marginea plat-
formei s-au unei locuinte incendiate apartinind nivelului miJ'lociu.
' , , ' '
La marginea de a de chirpici a fost o cu
urmele a trei refaceri. La opus, la limita a se aflau
dintr-o de lut ars. Vatra era de tipul celor cu marginea
n de Resturile ei s-au n fragmentele
cu talpa n sus. Gardina vetrei avea n medie 15 cm Cercetarea frag-
mentelor ne permite ajungem la concluzia talpa vetrei a fost pe o
podea de brne despicate. Ca tip, vatra se cu una la Traian
1

NNE 12'
O 1m
Cultura Ariusd- Gumelnita
Ni" 3
"' _"' / .
Nivel 2 <:_:._-:_. Pimint
Nivel 1 " " compact
vegetal
cafemu cu rare
fragmente ceramice dm
f'aza
Pimtnt viu (g<ilben)
ssv 192
:;...:=, Chirpici ars
d Lut nears din
unei ane;re
Gr. =Groapa
Fig. 2. - Aldeni. Pro@ul malului de est al nord .
Fragmente din marginile nalte ale unei vetre de tip au fost descoperite la
(r. reg. n de care ne au fost
de chirpici ars, care nu o fiind din vechime.
snt din lut amestecat cu o mare cantitate de paie. Pe unii se urme de
pari, brne despicate nuiele. deci la care ne referim a fost
n sistemul paiantei. Cercetarea unui mai mare ne aducem
cu privire la grosimea casei. Pe se urma unui par cu diametru!
de 14 cm, la avnd 6 cm grosime. deci peretele a
avut circa 30 cm grosime. A de a
resturilor problema podeaua casei era din brne despicate
acoperite cu un strat de lut. O n acest sens ne este de resturile vetrei
cu margine care, precum am a fost pe o podea de brne despicate.
de chirpici snt la Unii s-au transformat n
ceea ce incendiul care a distrus a fost deosebit de puternic. La
baza nivel, n nord a fost pe o ntindere de mai
metri o de lut galben-verzui ce un strat la 8-9 cm
grosime. Sntem de acea de lut unei
anexe; spre deosebire de din sudul care au fost distruse prin foc,
s-a ruinat.
Uneltele scoase la din nivelul 2 snt lucrate de asemenea din cremene
os. La uneltelor de silex s-a folosit ca materie cremenea de culoare
alta de culoare cafenie. Snt documentate lame, cu unul
1
Cf. Traian, 'S. C. 1. V. t, III, 1952, p. 128.
www.cimec.ro
!J(i GH. EUGEN
_______ ::___ _ __: __________ _
4
din fin, Din os avem o
probabil
nivelului 2 a fost din cu cioburi pisate.
Formele cele mai frecvente snt: borcanele, suporturile scunde polonicele.
n sudic al distruse prin foc s-au unul n altul polonice din
la Sistemele de ornamentare ale erau: incizia, pictura cu alb
vopsirea cu crud. Pe fragmentele de vase mari s-a un
Plastica este prin cteva figurine fragmentare. Amintim o
din care se doar o parte, restul fiind rupt din vechime. Din a doua
s-au numai picioarele. Un de lut ars pare fie un
fragment dintr-un vas antropomorf sau dintr-o cu rochie Nasul este
redat prin ciupirea pe a lutului. De-a lungul celor doi lobi laterali snt cte
trei orificii.
n nivelul 2 avem reprezentate podoabele. Este vorba de din
unor de O are aproape
este la unul din Cea de-a doua are forma unei virgule mari cu orificiu
de atrnare pe mai
Nivelul 3. Ultimul nivel de locuite al culturii
este documentat mai bine n nord. Solul din care e nivelul este
de culoare cafenie avnd n amestec numeroase mici de
chirpici ars. La baza nivelului s-a o de de chirpici ars la
care ne faptul undeva a existat o de dimensiuni mici, ai
au fost cu un strat de lut amestecat cu paie de cereale.
Pe alte numeroase materiale s-au mai multe fragmente de vetre
masive de 5 cm grosime, arse foarte puternic.
Diferitele categorii de unelte snt mult mai bine reprezentate dect n nivelurile
mai vechi. Cele mai multe instrumente au fost lucrate din cremene de culoare cafenie
pentru din cmpia dar au unelte
din cremene de culoare Ca a silexului n chiar cuprinsul
ne serveste un nucleu din care au fost detasate mai multe lame fine. S-au scos
mai mute lame ntregi fragmentare, un fragment dintr-un
de silex.
Uneltele de snt mai un plat de trapezoi-
lucrat dintr-o de culoare un topor plat de
a fi n acest ultim nivel unui fragment dintr-un topor-
ciocan, cu de
Dintre uneltele de os au fost descoperite cteva sule lucrate din de oase
de animale sau din oase ntregi.
Ca n nivelurile anterioare, s-a n acest nivel o mare cantitate de fragmente
ceramice, fie speciei din fie unor specii mai fine. Majoritatea
vaselor din au fost lucrate din lut amestecat cu o cantitate de
cioburi pisate. Cercetarea diferitelor funduri de oale ne posibilitatea ajungem la
concluzia vasele din erau lucrate pe suporturi cu
n schimb, paharele din au fost modelate pe suporturi cu
din care fundul lor era concav. n urma arderii, vasele grosolane dobndeau
culoarea de la la negru, pe cnd vasele lucrate din erau adesea arse
la n ceea ce formele, nivelul 3 cuprinde: a) cu diametru!
la 30 cm, cu buza b) pahare scunde cu corpul bombat buza
n c) castroane cu marginea spre interior; d) pahare nalte
www.cimec.ro
5 Al\HEULOGICE DE LA ALDENI 97
cu corpul bombat, buza e) borcane cu corpul bombat;
f) polonice cu mnere de g) vase suport scunde cu profilul n
de h) vase Se sistem ornamental ca
n nivelurile anterioare.
descoperirea unei pintadere ntregi, avnd pe discului o
n relief.
Figurinele n nivelul superior snt de mai multe tipuri. Unele redau
corpul omenesc n chip realist, altele l redau mult stilizat. Din categoria figurinelor
antropomorfe, cteva fragmente femei n rochii largi.
facem o ntre figurinele descoperite n stratul de
din de la Aldeni figurinele descoperite la Vidra
1
,
ele snt n parte cu acelea n nivelul A
1
de la Vidra,
iar altele cu acelea din nivelul B
1
din
mai importante ale oamenilor din etapa erau
cultivarea a plante lor printr-un mare de primitive
prin cantitatea mare de paie de cereale din chirpici; amintim n groapa 2 s-a
un bob de gru carbonizat) cre;terea animalelor domestice (boul, oaia, porcul).
S-au cteva maxilare de cine. n cu descoperirile legate probabil de
ultimul nivel, socotim a fi copita de cal, n stratul de
alunecat pe
seama de diferitele categorii de obiecte descoperite n stratul de
n special avnd n vedere tipurile de figurine adunate, sntem de
depunerile arheologice din acest strat snt dintr-o cnd n
sudul Munteniei se dezvoltau triburile din fazele A
1
-B
1
ale culturii n
Transilvania de sud-est triburile din faza de nceput a culturii Cucuteni
(aspectul iar n Moldova triburile n faza protocucuteni. n
timp, n regiunea prin punctele Stoicani, Aldeni, Larga se dezvolta
o n principal din elemente din aria culturii Cucuteni elemente
din cultura cu unele vechi din cultura Boian.
Cercetarea a materialelor adunate mai ales a vaselor descoperite
n complexul nchis al gropilor ne vor ajuta care snt formele celui mai
vechi nivel de locuire De asemenea, aceste vase prin forma
ornamentarea lor ne vor da posibilitatea care snt raporturile dintre aspectul
cultural al nivelului inferior ( culturile mai vechi din regiune.
*
n partea de nord-est a botului de deal, se o destul de
Se punea problema oamenii din neolitic s-au restrns la platforma pe care
resturile masate, sau au pe terasa Pentru a se delimita supra-
neolitice, s-a trasat un de 6 x 0,75 m perpendicular pe marginea
a suprapuse, venind dinafara lor. La de vest al
la 0,15 m, am dat de galben viu. n continundu-se
in est, la 1 m adncime s-a dat peste o cu Din
locul pentru a fost amenajat anume n lut, n panta dealului,
n acest scop o n de semicerc pe o
de 0,50 m. vetrei, pe stratul negru de deasupra ei a
lut. a fost transformat ntr-o est), n care
1
Dinu V. Rosetti, Steinkupferzeitlirbe Plastik ous einem Wohnhiigel bei Bule.oresl, IPEK >> Berlin, 1938, voi. 12,
p. 29-50.
-; - c. 1588
www.cimec.ro
98 GH. EUGEN 6
s-au numeroase fragmente ceramice alte materiale din faza Bolintineanu a
culturii Boian. Stratul cu resturile acestei faze se n imediata apropiere a vetrei,
dar cu ct coborm spre est, el se n solul vegetal actual sub el au fost
descoperite numeroase cioburi de aspect De la o adncime mai mare
s-au scos fragmente de tip din vase lucrate din cu
(
\
Fig. 3.- Aldeni. Faza Bolintineanu; fragmente ceramice din grosolanl (2/3).
ornamentate prin dungi paralele excizate. n adnc la viu s-au
numai materiale de tip Bolintineanu. ne raportul
n timp ntre cele faze de nceput ale culturii Boian, n sensul faza Bolintineanu
este mai veche dect faza Giulesti.
n ceea ce din stratul Bolintineanu s-a adunat o
de unelte lucrate din cremene, precum unele din gresie dar lucrate prin
cioplire ca silexul. De remarcat gresia se n n cantitate
mare, n zona ntre Covasna ntorsura Uneltele lucrate din gresie
au fost n Muntenia, cte acum, numai n fazele
Bolintineanu ale culturii Boian. n de mari de
de mici de gresie n putem afirma materia
era n
www.cimec.ro
7
ARHEOLOGICE DE LA ALDENI
99
n raport cu celelalte materiale, ceramica este cea --:mai bine Pe
baza pastei se pot deosebi mari categorii ceramice: ceramica
din ceramica din Cele categorii se deosebesc una de
Fig. 4. - Aldeni. Faza Bolintineanu; ccramice prin linii incizate triunghiulare (2/3).
alta att prin forme ct prin decor. mici triunghiulare de pe buza vaselor
constituie singurul motiv ornamental comun celor categorii ceramice.
Vasele din prima categorie au fost lucrate din cu de
cereale. Din astfel de au fost modelate mai ales vasele mai mari de 20 cm
Ele erau lustruite pe ntreaga n scopul de a se astupa
n ornamentare s-au folosit motive incizate, n relief, incrustate decorul n
vrei. Vasele grosolane au fost ornamentate mai ales prin vrei incizii. Decorul
www.cimec.ro
100
...
GH. EUGEN
8
din linii incizate se n etape. Mai nti se trasau cu un instrument
liniile din care se formau meandre izolate sau prin grupuri de cte
linii oblice. Buza era printr-o linie sau trase orizontal. Apoi se
J
1
,,_/
to,
Fig. 5. - Aldeni. Faza Bolintineanu; fragmente ceramice ornamentate prin caneluri (2/3).
executau de-a lungul liniilor, de o parte de alta a lor, mici triunghiulare,
iar pe virful unghi al meandrelor se inciza cte un triunghiu isoscel mai lung.
Totdeauna decorul incizat este combinat cu Liniile triunghiulare
erau umplute cu materie Decorul n relief are ca elemente: mai
rar, brurile alveolare n relief. Pe vasele din se ntlnesc numai proe-

www.cimec.ro
9
.::1 "-
ARHEOLOGICE DE LA
\W!
Spre deosebire de vasele grosolane, vasele din cea de-a doua categorie au
modelate din cu foarte Vasele din serie nu trec
de 15 cm vasele de avnd umerii
De remarcat unele din vasele lucrate din au pe fund o albiere, dovedind
pentru a se putea lucra astfel de vase, care n unele cazuri au de numai 2 mm
era nevoie de suporturi speciale cu partea pe care se fixa
de lut. n ornamentare s-au folosit doar pliseurile n unele cazuri
pliseurile se folosesc pe vas cu n altele, cele
elemente decorative snt separat. Cu ajutorul grupurilor mari de pliseuri
dispuse orizontal se ornamenta gtul vaselor. Pe umeri se pliseuri n grupuri
oblic. Uneori se combinau cte grupuri de pliseuri oblice, opuse. Astfel de grupuri
duble erau prin mici, rotunde, aplicate, uneori perforate. De
remarcat nici pe fragmentele ceramice de tip Bolintineanu descoperite la Aldeni nu
s-a motivul spiralei formate din pliseuri. atunci cnd
singurul element decorativ de pe vas, au uneori forma unor pastile cu cte o
albiere pe mijloc, alteori ele snt prelungite vertical pe umerii vaselor, izolate
sau n grupuri de cte un picior de vas (din faza Bolintineanu)
pe a parte snt zgriate triunghiuri nalte cu oblic,
fragmente dintr-un vas cu picior cu de Aceste
elemente se cunosc n cultura Tisa unele ntre celor
complexe culturale.
Tot din lut se modelau obiecte n de cu nalte zvelte.
n s-a un astfel de picior zvelt, ornamentat cu motive caracteristice
fazei Bolintineanu. Astfel de au analogii n cultura Vinca.
n est de la Aldeni s-a mai o reprezentnd
un animal cu gtul lung.
Bizuindu-ne pe materialele descoperite la Aldeni, putem spune oamenii din
faza Bolintineanu se ocupau cu cultivarea a plantelor, printr-o
mare cantitate de n pasta prin fragmente de
primitive.
sondajele din cele cteva din faza Bolintineanu, cunoscute
acum, nu au dus la descoperirea resturilor de n din 1955 de
la Aldeni s-a o cantitate de oase de diferite animale domestice. S-au
scos la oase de bovine, un maxilar de cine unul de la un carnivor mai mic.
cea de-a doua a oamenilor din faza Bolintineanu de la
Aldeni era crejterea animalelor domestice.
Din cele de mai sus descoperirile din anul 1955 de la Aldeni au con-
tribuit la cunoasterea mai a continutului material al fazei Bolintineanu.
S-au forme' ceramice n alte Descoperirea oaselor
de animale ne la unei probleme de acelor oameni.
descoperirilor de tip Bolintineanu la Aldeni n principal
n aceea n prezent, Gurguiul Balaurului este singurul loc din azia culturii Boian
unde se n unele chiar suprapuse, straturi cu material din
fazele Bolintineanu si Giulesti.
. .
Studierea a materialelor neolitice descoperite la Aldeni ne va da
posibilitatea elementele de a complexelor
documentate pe Gurguiul Balaurului acestora cu cele din teritoriile
apropiate.
(;H. i EUGEN
www.cimec.ro
102
GH. EUGEN
APXEOJIOriPIECRI1E PACROTIRI1 B AJI,AEHI1
I1PE,D;BAPI1TEJibHOE COt>ElllEHI1E
(RPATROE CO)lEPil\AIIME)
10
paCROITRaM, npOHBBeAeHHhlM Ha ycTaHOB-
TPH ypoBHH n yTo'lneH RamAoro ypoBHH
B
Ha BOCTOqHoM yqacTRe o6HapymeH Tnna BommTHHHHY H
CTpaTHrpaqrnqecRaH RYJibTYP. ApeBHHe apxeo-
HaXOARH OTHOCHTCH R iflase BoJIHHTll'HHHY BOHH. B ROTOpOM
OHH HaXOAHTCH, ApyrnM C OCTaTRaMII flaBhl me
Typbl; B caM qacTII CTOfiHRIJ paCITOJIOmeH
l\IUTepHaJlbl TIIn a ApiDIIIA-
OE'b.RCHEHI1E PliCYHI{QB
PHc. 1 . - AJJ,a;eHJJ. IloceJJeiiHC Ha ryprymJJe Ba.TiaypyJJyii. BilA.
Pnc. 2. - AJJ,a;eHH. IlpolflJI.Tib BOCTO'IHOii CToponbi cencpnoro yIaCTHa.
Pnc. 3. - AJJil:eHn. <llaJa Be>mmTHHRHY. na rpy6oro TecTa.
Pnc. 4. - AJJp:emt. <llaaa Eo.;IIIHTill!RHY. HcpaMwiecHne IJ!parMeHThi c opHaMeHTaMn Ha BLII'pa-
nnponaHHLIX JI!tHJIIfi H rrpope3HbiX TpC,')TOJibHliHOD.
Pnc. 5. - AJI}J;erm. <llaaa BoJIHIITimnny. Repa)mJecHnc lflparMei!Tbi c JIOIJ:ICHLIM opHaMeHTOM,
n BHIJ:e naHHemop .
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES D'ALDENI
RAPPORT PRELIMINAIRE
Les fouilles effectuees a Gurguiul Balaurului ont permis de distinguer trois niveaux de la
civilisation du type et de preciser l'inventaire de chaque niveau separement.
Un complexe du type Bolintineanu a ete decouvert dans la surface Est et l'on a pu deter-
miner la succession stratigraphique des civilisations attestees dans cette station. Les plus anciens
restes archeologiques datent de la phase Bolintineanu de la civilisation de Boian; la couche les
contenant est recouverte d'une autre couche renfermant des restes de la phase appar-
tenant a la meme civilisation et da'hs la partie la plus elevee de la station suit une couche arche-
ologique massive comprenant des materiaux du type
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Aldeni; station de Gurguiul Balaurului (vue generale).
Fig. 2. - Aldeni; profil de la paroi Est de la surface Nord .
Fig. 3. - Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiques en pte grossiere.
Fig. 4.- Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiques omes de lignes incisees et d'encoches triangulaires.
Fig. 5. - Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiqucs ornes de cannelures.
www.cimec.ro
ARHEOLOGICE LA
(reg. Craiova, r. Corabia)
L
A 19 km NNV de Corabia, pe panta dintre Cmpia Olteniei terasa
a Oltului, la 75-95 m altitudine, se
Satul are ESE-VNV, ntinzndu-se cu limita de sud n balta
printr-un iaz construit transversal pe valea cam la
cota de 70 m. Valea, cu ca satul, are asimetrici: versantul
nordic. are o mai dulce dect versantul sudic. Versantul de nord, expus spre sud,
e mult mai favorabil dect versantul de sud, fiind mai vreme nsorit
mai de vnturi.
Clima e de Solul de pe cmpie de pe panta dulce dintre
cmpie cernoziomului cu o foarte spre degradare.
se n cea mai mare parte pe vechi
1
Cu timpul,
diferite pentru au distrus mult din acestea. n centrul satului, gropi
de moderne au scos la fragmente ceramicc culturii
semnalate mai demult Muzeului national de
2

' '
arheologice au nceput la 28 iulie au durat la 29 octombrie
1955. Pentru determinarea stratigrafiei am delimitat trasat, printre gropile de
din curtea locuitorului Alexie o de 28,20 m de
2,50 m. Orientarea ei S-N a fost att de forma terenului ct de faptul
aveau, toate intrarea la sud. au fost
pentru dezvelirea unui bordei modern. Ridicarea a din
vechi cu (pl. I) se ing. Silviu
Grosimea a straturilor de mai mare-e de 1,58 m;
n gropi- de 2,95 m. Pentru a caracterul terenurilor de am adncit
n partea de sud de nord a prin mici sondaje, peretele de vest
la 4,05 m (pl. II, 1 ). analizele pentru determinarea naturii modului de
formare a solului n timpul succesiunii diferitelor straturi de prof.
Em. Protopopescu-Pache.
n punctul unde au fost executate cernoziomuJ s-a format pe un
loess galben cu roz trecerea de la loess la stratul cernoziomului se face trep-
tat, avnd circa 0,70 m orizontul superior A (cu humus). ntre 0,70 1,10 m se
orizontul AtC de culoare cu de bobului de
De la 1,10 m n jos orizontul C, galben cu slab cafenie,
de numeroase de rme ganguri mari de umplute cu negru.
Cam la 1,55 m devine galben-roz cu numeroase ganguri canalicule con-
1
n 1873, N. Poppescu comunica, n
sul dat puse de Al. Odobescu, prin Chestionarul
arheologic, .. s-ar fi aflind o se zice at
fi petocuri alte unelte. (Ms. 229, Bibl.
Acad. Rom., f. 187 v.).
2 a. S.C.I.V., VI, 1955 nr. 3-4, p. 453.
www.cimec.ro
104 CORNELIU N. M \TEESCI-
2
snt rare ajung la dimensiuni de 1-2,5 cm. Sub 2,60 m
snt mari neregulat n masa iar canaliculele
nu mai snt concretionate.
Acest profil al terenului e deranjat n multe puncte, prin gropi
n diferite timpuri, ce ajung uneori la adncimi de aproape 3 m. n stare
are o culoare mai mult la
in mai adnci. de al gropilor are in general o mai
cenusie si mai dect crescut n mod natural.
' unele locuri din solului a fost astfel din straturile
superioare s-a scurtat profilul cu la un strat de
culoare gros de numai circa 0,15 m, cu structura
prin n stare e de culoare mai dect
din orizontul A, de fierul plugului. Restul stratului, la circa 0,40 m
adncime, are structura cernoziomului cu
de degradare. ntre 0,40 0,60 m e o ntre stratul glomerular cu glomerule
birte formate, n care cioburi. Sub 0,60 m se un cu
mai are mici albe. De la 0,70 m la 1,40 m culoarea
devine mai cu iar structura glomeru-
aproape a ncetat. La 1,40 m e galben, mici snt mai rare
resturile arheologice n strat dar numeroase n gropi. Sub 2 m
cu de 2-3 cm elemente de n fine, mai jos, concrc-
devin mari, iar culoarea a are
o de sus n jos este cu a solu-
rilor din regiune. E foarte probabil n timpul stratul de humus
se afla la nivelul la care fragmentele ceramice in situ. Culoarea a solului
s-a pierdut treptat prin oxidare transformare a acizilor humici n acizi fulvici cre-
nici, de culori deschise. Transformarea aceasta s-a produs pe noilor depuneri
la solului vechi. -
Din punct de vedere geologic, terenul cuaternarului anume,
n partea cuaternarului post-glacial. La baza cuaternare apare
n la 3,25 m n sondajul de la sud 3,40 m n sondajul de la nord, un calcar
alb cu friabil, care dizolvare un depozit de nisip
prof. Protopopescu-Pache, stratul se 'ridica n timpurile
vechi cam la nivelul de 2 m de la unde se cum calcarul a fost
dizolvat dus n adncime, un galben-deschis nisipos
de nodule alungite.
Peste stratul de calcar s-a depus loessul cu roz
cu calcaroase mici, care n partea e transformat n sol vegetal.
Grosimea a loessului e de 1,80-2 m. n timpul depunerii, loessul a fost locuit
cam de la 1,60 m spre iar solul este format sub un climat de Umidi-
tatea de rme melci, n apropiere. Gastercpodele
snt specii de
1
specii de sau frunzar-mort
2
concluzia prof. Al.
V. Grossu oarecare uniformitate de pe ceea ce ar indica o
variabilitate
Deasupra viu, la 1,45-1,55 m adncime, se stratul Vddastra I,
de culoare Culoarea a loessului e de humus
de care o terenului. Stratul, gros de 0,35-0,50 m, e
1
Helicel/a striata Mi.ill., Zebrina detrita Mi.ill., Jaminia
tridens M i.ill. (forme mici).
2
Pomatias e/egans M i.ill., Vitrea opinala Clessin, Cepnea
t'indobonensis Pfciff. (forme mici, costatc).
www.cimec.ro


'"
t
1::


J/.25
.:!..5!..?5
.!2.?_0

Z 95D
2325
/ CJ l!t
_ _____ 79.sz:
6
---
''" . ... . . ..
-------------
79 -----

-- 79 -
a o
Legenda
2825
1955
C:J actuale
Diferite
L,__.J auxiliare
(:;Gropi de astupate
= J Grop1 de var
o Alte grop1
Fntif11. actuale
u
b Punctele fixe ngropate
10 5 o 10 zo 30 50m
curbe!or de 0,25m
Pl. I.- din vechi cu n 1955.


Portiune din vechi cu
arheologice -1955
Ridicare de Ing. Silviu
'L::J f /
--- / /_:' ,/
/ ,' : ' ,,
' / i ,<il
' ' '
' ' ' ' 1 1 1
/ : " /
' / /
1 '
i:' :
'
.3025
2 9_ !i0
2!125
2900
2875
28!i0
Z 8 25
www.cimec.ro
3
AHIIEOLOGICE LA
105
mai ales n partea de nord, de numeroase gropi din straturile de deasupra (fig. 1 ),
care se deosebesc prin de la gropile mai noi, culoarea
a e mai Pe gangurile au adnc nu numai
ape ci cioburi, an:estecnd elementelor de n viu.
Fig. 1. - Sectorul de nord al cu numeroase gropi galerii din care ncoliticii au scos lut.
fiind de reduse nu au oferit cu privire la
n;?-Orminte, pentru morminte indicii (cteva fragmente de oase craniene
- frontal parietal, cu -un cubitus un radius) .n umplutura
Fig. 2. -Vase cu ornamente formate dtn caneluri fine cu patm (1/2).
gropilor. n schimb, materialul ceramic e numeros variat. Se ntlnesc fragmente
din vase comune lucrate dintr-o mai adesea cu .nmuiate
n de pentru astuparea de fragmente
din bine de culoare cu diferite
foarte rar, de culoare castanie.
Formele principale se reduc la vase bitronconice din
vase bitronconice cu gtul nalt (fig. 2,1 ), castroane adnci (fig. 2,2), vase cu picior
www.cimec.ro
lOG CORNELIU N. MATEESCU
4
tronconic gol pe cupe din toate cu variante
diferite. n cazuri, a uneia din de pe rotun-
dul presupune toarta.
1
2
Fig. 3. - Fragmente de vase ornamentate (nr. 1, 3/4; nr. 2, 1/2).
Decorul mai totdeauna, n cu forma vasului. Cele mai simple motive
ornamentale snt formate din adncituri ovale sub buza vasului benzi nguste verticale
trase cu ajutorul unui Vasele lucrate din au ornamente din cancluri
fine, dispuse orizontal, vertical , n de spirale (fig. 2) sau de fascii nclina te; in
libere la fasciilor apar, uneori, triunghiuri decoratc prin
(fig. 3,1). Ornamentele cu mici numai partea superioa-
a vasului varietate ca n stratul respectiv din de la
tra. Motive rectangulare rezultate prin crestare, n rnduri sub n partea
de jos a gtului, fac stilistic trecerea- stratigrafic- ntre I
tra II (fig. 3,2).
Plastica, acum, e O
corect foarte realist din punct de vedere anatomic, n parte cu
o (fig.4), a fost n umplutura unei gropi moderne de

n cu argila, la silexul, piatra osul au fost prelucrate
foarte Abia se pot aminti cteva
zuitoare lame ntregi sau fragmentare de
calcedonie. E foarte probabil materialul
brut provine din platforma adus
aici de ape sau de om. Printre de silex,
una are O de cu-
loare cu pete albe- fragment
dintr-un conglomerat de pietricele de
cimentate printr-un ciment silicios foarte tare-
pentru lustruirea ornamentarca
ceramicii 1, pe ea urmele unei culori
Fig. 4. -Fragment de (5/6). metalifere folosite la completarea deco-
rului pe vase (fig.S). ntre uneltele de os cu
mai multe una, dintr-o de servea desigur
la ornamentarea ceramicii (fig. 6).
1 cum se in citeva centre
de (cf. Florea Bobu Florescu, Ceramifa in
((Studii de istoria artei I, 1954, nr. 1-2,
p. 41-42).
www.cimec.ro
5 AnllEOLOGICE LA 107
Fragmentele de n strat cu oasele de animale domestice
(bou, cine) ele ndeletnicirile neoliticilor de aici: cultivarea plante-
lor animalelor.
Fig. 5. - pentru lustruirea ornamentarea ceramicii (3/2).
Stratul I e suprapus de stratul V ddastra II cu mai nchis, de
Gros de 0,95-1,10 m, poate avea, cele
la n partea de sus), sau mai multe niveluri care
ntr-o nu pot fi deosebite.
n partea de sud a la 1-1,10 m adncime s-au in situ resturi din
unei incendiate la solului din
pari cu nuiele (pl. II,3). Lipitura de lut un bogat
amestec de paie tocate de gru orz. Forma dimen-
siunile acestei se vor putea numai 'prin extin-
derea la V E.
Materialul arheologic provine din strat mai ales, din
gropi. De diferite, rotunde sau ovale, cu cup-
fundul albiat (pl. II,2 fig. 1 ), gropile au de
cu mai nchise sau mai deschise,
cantitatea de si humus ce o contin. Pentru scoaterea lutului
de lipit, neoliticii galerii, apoi cu tot felul de
gunoaie resturi menajere.
n materialul arheologic, ceramica stratului II, prin
cea mai manifestare din
acele timpuri - primul loc. Materia o n
mare parte, lutul mlos din balta matca ames-
tecat cu nisip foarte rar, cu
Vasele au forme alese; unele se pot socoti variante apro-
1
1
piate sau ale formelor din stratul anterior, altele, mai Fig.
6
. _ de os
la snt cu totul noi (fig. 7 8). (2/3).
Cea mai mare parte a ceramicii e decorul
aproape ntreaga Motivele ornamentale rezultate prin
cre stare- de ce se la ornarea lemnului-
dau un efect ornamental deosebit prin umplerea liber cu albe.
neintrate in compunerea ornamentului propriu -zis 51-fit------htstr uite
www.cimec.ro
108
CORNELIU N. MATEESCU 6
motivele decorative - sau, adeseori, acoperite cu o culoare de mo-
delele cunoscute prin de la apar variante, prin
diferitelor motive ornamentale: spirale, romburi, dreptunghiuri, meandri (fig. 8 9).
Fig. 7.- a, fragment de farfurie mare,- ornamentatl; b, suprafata a buzei; suprafata
a buzei (2/3).
A
c
Pe figurinele feminine ornamentate din care reproducem un fragment
(fig. 10,1), cteva exemplare neornamentate constituie, prin tratare, o noutate
www.cimec.ro
ARHEOLOGICE LA 109
n acest mediu (fig. 10,2). Alte fragmente unor piese cu capul mic, stilizat,
corpul mare, mpodobit cu ornamente meandrice.
n contrast cu ceramicii, uneltele de silex:, os snt Unel-
tele de silex- percutoare,
zuitoare, lame- cioplite din
calcedonie diferit
ndemnare din partea
(fig. 11-13). n
schimb, de
snt frumos execu.
tate (fig. 14). Unul, de cu-
loare dintr-o
ntrebuin-
mai mult, n partea
urmele lustrului
dat de coada de
(fig. 14,1). Originea rocilor
.
din care snt lucrate multe din
aceste unelte trebuie
-conchide praf. Protopopescu-
Pache - mai ales n regiunea
Banatului. Printre sulele si
de os, se deosebesc'
ace lungi cu urechi din tibie
de cine, cu vrful
bine lustruite din cauza ntre-
(fig. 15).
frag-
mentelor de - gresii de
nisip n
cu mic al oaselor de
animale domestice (bou,
porc, oaie, cine), se pare
a neoliti-
cilor de la n contrast
cu cei de la era culti-
varea cerealelor. Cteva ver-
tebre de mai multe
scoici (Unio tumidus) snt
Fig. fl. - Vas cu ornanwntc din asocicri de spirale, romburi, dreptunghiuri.
Pc pc rotund, culoare rosie (1/2).
turii despre practicarea a pescuitului; un cep osos de fragmente
de coarne de cerb de
Partea a terenului cu apare de culoare
cu o stare mai n partea mai n
partea se culturilor solului.
n stratul arat, gros de 0,10-0,15 m, s-au la un loc cu materiale ce
culturii cteva fragmente ceramice din La Tene-ul de sfrsit, mai multe romane
foarte medievale trzii. Unele ar putea fi aduse altele provin din
straturile de deasupra, rase n acest punct.
www.cimec.ro
110
Fig. 9. -Vas cu ornamente meandrice (2/3).
Fig. 10.- Fragmente de figurine feminine. 1, ornamentat; 2, neornamentat (4/5).

2
Fig. 11. - Percutor de silex (2/3).
Fig. 12. - de silex (1/1).
www.cimec.ro
1. Profilul peretelui de vest al
Sud 180"
2. Planul
ro
1
!2
. . . . .
-:-:-..:_...;<"'"_Gu,rite cuptor :o.
2
' . . . . .
u_
. . . . . ..
- 7,20
Sud 180
CRUSOVU
.,
arheologice
1955
o 1 2 3 4 Sm
--0,53
o
- Soi vegetal arat
II
Sol nchis
" ,,


tnC !S
T7
!8
L
Pl. ll. - Planul profilul peretelui de vest .
e g e n d a
VIU
IT"T1 Galben nchis cu nuanta
lJ__Lj roz cu calcaroase
r-::-==:-=1 Galben cenu-tiu f!U
r:::::::::==J roz cu albe
Calcar alb cu

T-9
' .
,T10
o
Bordel recent
cr:opirecente de

Bordel sec. XVIII
ITIIIIIIl medievale ttrz!i"
[X"""l<l
Gropi romane
>J
T12
' .

9:><0 din
Cioburi
'i:n:iT!
(Jj)Oroptle f'urctlor
bordeiului
T1JB d .
or erli

-2.00
Nord oo
!7
,
3. Resturi din peretii locuintei II
. ' . Polonic 1
www.cimec.ro
111
9
ARHEOLOGICE LA
- ________ __:__ _________ ;___ __________ _
Gropile romane au de aproape nedeosebit
de culoarea superficiale a solului din cauza gropilor de a lua caractere-
le crescut n mod natural. n de sud-vest al o asemenea
taie n parte o II, care la rndul ei, mai veche.
Cioburile romane snt din nu
snt caracteristice, analogii pot
fi datate- cum a accentuat prof.
Gr. Florescu- n sec. II-IV.
Spre centru, a cu latura
de est o iar n partea de
nord, trei - probabil de n-
conjur ale bordeielor de aici.
bordeie unor vremuri mai
noi. Unul, dezvelit complet, e de drept-
cu laturile de 8,90 m 3,60 m
(pl. II,2). Groapa, la 0,92 m adn-
cime, are de
negricios. n acest de gaste-
ropode tericole, speciei S uccinea putris
L. sau marginilor
Fig. 13.- Lame de silex 314).
2
se prof. Grossu, prin aducerea trestiei sau de pe
Intrarea bordeiului e n partea de sud-vest, printr-un grlici cu ter-
minat cu un prag care oprea apei Bordeiul are
vatra soba separate printr-un primez, n parte din
n parte din lut mlos. Lipitura era cu alb.
Fig. 14. - de (3/4).
n de nord-est al primei se vatra din mai multe
rnduri de inegale ce au deranjat resturile II. La
mijlocul laturii de est a vetrei e gura cuptorului, ce corespundea cu soba din camera
Aici - unde normal se ardea - se cea mai
Soba a fost de locuitorii bordeiului pentru a-i din nou
n partea de est a camerei, unde s-au cioburi de geam de la era patul
dintr-o de de circa 0,18 m.
gropile furcilor adncimea lor, bordeiul avea n
ape, coama cu aproximativ 1,80 m deasupra El a fost
www.cimec.ro
112
COI\NELIU N. l\L\TEESCU
10
locatar, cum. din .lips.a urmelor de incendiu. Astfel se
ga.slt e fragmentar: un urcior spart mai multe
de strachm1 cme de fier, un inel de bronz (fig. 16), o para frag-
mentara a.
. Cioburile centrului de de la Oboga
ornamente, etnograful FI. Bobu Florescu le la sec. al XVIII-lea
-nceputul celui de-al XIX-lea.
2 )_- -
Fig. 15. - Ace de os (2/3). Fig. 16. -Inel de bronz, sf. sec. XVIIl (2/1).
Din para au fost piciorul furcii din de sud-vest
al bordeiului. lectura lui O. O. Iliescu, moneda de sultanul Abdul Hamid I
pare fi fost n anul al al domniei (1781-1782).
Din bordei, recent, construit pentru vitelor, a prins
numai o din marginea de est (pl. II,2).
Micile ncepute la au permis o mai a cul-
turii Ca rezultate principale amintim- metodelor de lucru ntre-
- determinarea stratigrafiei, acestei culturi cu regiunile nvecinate,
noi cu privire la ndeletnicirile neoliticilor de aici.
O stratigrafie mai va fi numai prin extinderea
cu deosebire n locurile mai de gropi sau Atunci se vor
afla date mai complete asupra cultural al straturilor mai noi, distruse
azi n urma diferitelor ntreprinse de localnici.
Cultura s-a dezvoltat n valea ca cultura Vinca, strns n-
rudite, pe baze mai vechi 1, cu apoi, din regiuni nvecinate.
Uneltele de (pentru care lipsesc n efectuate), culoarea
creta (necesare unor decoruri de pe vase), pot fi explicate
prin de schimb cu din vest, nord-vest sud.
neoliticilor la pe panta dintre Cmpia Olteniei terasa su-
a Oltului, e n cu mediul bio-geografic. Apa, stepa din
1
a. Draga Arandjelovic-Garasanin, Starlevalka Kultura, Ljubljana, 1954, p. 166-167.
www.cimec.ro
ARHEOLOGICE LA
---- ----------------=-----
113 11
apropiere ofereau, din cele necesare traiului. Locuitorii cultivau cereale,
teau animale domestice mai se ocupau cu pescuitul Lna oilor
caprelor se cum fusaiolele de la
Un cep osos de n stratul I, e de la un animal cu coarne
lungi; alt cep, mai lat, n stratul II, spre poate chiar
specie. Printre oasele de animale dintr-o II, cteva con-
cluziile prof. Vasile unei vaci de 5-6 ani, de rasele actuale; anima-
lul avea coarnele n jos nainte. articulare ale tibiei vaca a servit
la anume la grea- dar a purtat pe spinare, ceea
nu s-a cunoscut acum rezultatele din
n vederea unei necesare tuturor proble-
melor arheologice ce se pun, sdpdtttri!e trebuie continuate, spre a se putea trece la
tirea monografiei
CORNELIU No MATEESCU
APXEOllOrMYECRME PACROllRM B RPYlliOBY
(KPATKOE CO,D,EPKAHME)
llpoHaBe.o;eHHble pacKOIIKH .o;aJIH B03MO/l\HOCTb ycTaHOBHTb CTpaTHrpaqnuo II 06Hapy-
)fU1Tb o6HJibHblit apxeoJiorwiecKnit MaTepnaJI, npe.o;cTaBJIHrom;nit co6oit, rJiaBHhlM o6paaoM,
KepaMHKY.
Ha.o; 1.\eJIHHoit meJITOBaTo-poaoBoro 1.\BeTa Haxo.o;HTCH cAou Baacmpa I ceponaTo-
meJITOBaToro 1.\BeTa, nepeKpbiTblit CAOe.M Baacmpa II 6oJiee TCMHoro 1.\BCTa c KOpHqHeBhlM
OTTeHKOM. RepaMHKa xopomefl TexuHKH, Hai.o;eHHaH B cJioe Ba.o;acTpa 1, yKpameHa TOHKIIMH
nanHCJIIOpaMII; B cJioe Ba.o;acTpa II o6HapymeHhl opHaMeHTbi IIa HapeaHhlX cniipaJieit, MeaH.o;p
Il pOM60B.
B uaxoTHOM cJioe Kop:nqHeBoro 1.\BeTa Hait.o;eHhl o6JIOMKII KepaMHHll HOHI.\a JiaTeHcHoit
anoxii, o6JIOMHH pHMCHoro npo:ncxom.o;eHHH (II-1 V BB. ), He6oJibruoe HOJIHqecTBO o6JIOMHOB
noa.o;Hero cpe.o;HeBeHOBbH. OcTaJibHhle o6JIOMHH H3'LHThl II a HM piiMCHoro H cpe.o;HeBeHoBoro
npOHCXO/l\)J;CHHH. )l;Be 3CMJIHHHH 1IpHHa)J;JIC/l\aT H 6oJiee II03)1;HeMy IICpliO)J;y, a HMeHHO: O)J;Ha
IIa HIIX OTHOCHTCH H XVIII BeHy, .o;pyraH K uoJiee noa.o;HeMy.
PacHOIIHH cnoco6cTBOBam1 oaHaHOMJieHIIIO c KYJibTypoit THna Ba.o;acTpa, B oco6eH-
HOCTH B OTHOillCHHH aaHHTllit ll\liTCJieit lf HCIIOJlb30BaHIIH HpyiiHOrO poraTOrO CHOTa )J;Jl.fl
pa6oThl H HaBoaa.
OB'hHCHEHME PMCYHI\OB
1 o Rpywoey o l!acTb )l;penHHX noceJieHHtt o PacKOIIKH 1955 r.
II o IlJian pacKOIIOH c aarra;J,uoll: cTeHblo
Pac o 1 o - CenepHbllt ceHTOp pacnona c MHoroqacJieHHblMH u raJinepeHMH, ua HOTOpbiX
BO BpeMeHa HeOJIHTB 6paJIH PJIHHy.
Puc o 2 - Cocy)l;bl c TOHHHMH HaHHeJIIOpaMu H ' 6yropHaMH ( 1 /2) o
Puc o 3 o - <l>parMeHTbl opHaMeHTuponaHHbiX 1 ,3/4; ;N? 2, 1/2) o
Puc o 4. - <l>parMeHT MYiKCROlt CTaTyaTKH (5 f6).
Puc o 5 o - )l;JIH opuaMeHTaqau RepaMliKU (3 /2) o
P:uc o 6 o - KocTHHOtt HHCTpyMeHT (2 /3) o
PHc o 7 o - a - q,parMeHT 6oJibiiiOlt TapeJIKH c opuaMenTaMH; b - nepxHHH qaCTb neH'IHKa;
& - HHiKH/I/I 'laCTb BeH'l:UKa (2 /3) o
P:uc o 8 o - Cocy)l; yHpaiiieHbiH co'leTauueM cnupaJiett, poM6on u o BeH'llll" H
Tynono HpRoRpacuoro qneTa (1/2).
Puc o 9 o - Cocy)l; c MeaH)l;puqecHHM opuaMeHTOM (2l3) o
Puco10o- <l>parMeHTbl meHCHHX cTaTyaTOH: 1- yHpaiiieHHaH; 2- ueyHpameHHBH (4/5)0
P:uc o 11 o - KpeMuenoe opy)l;He (2/3) o
Puc.12o- HpeMHeBble CHpe6KH (1/1)0
Puc.13o- KpeMHenble nJiacT:UHHH (3/4).
Puc.14o- Tonop:uHu ua o6Tecauuoro HaMH/I (3/4)0
Puc .15. - KocTHHble urJibl (2/3) o
Puco16o- Bpouaonoe HOJibqo Houqa XVIII Bo (2/1)0
www.cimec.ro
114
t.OHNELIU N. i\IA'tEESCl'
12
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES A
(RESUME)
Les fauilles cammencees a ant permis de determiner la stratigraphie de la
statian et ont exhume un riche materiei archealagique cansistant surtaut en ceramique.
Au-dessus du terrain vierge, jaune a nuance rase, se trauve la couc he V I, gris-
jauntre clair, recauverte par la couche II, dant la terre plus fancee est de nuance
brune. La ceramique d'une technique saignee a, dans I, des arnements farmes de
fines cannelures et, dans II, des arnements resultant de l'assaciatian de spirales,
meandres et lasanges, abtenus par incisian.
Dans la cauche de terre vegetale, de cauleur chacalat, an a trouve quelques fragments
ceramiques du La Tene final, plusieurs fragments ramains (II - IV siecles) et tres peu de tessans
d'une epaque medievale tardive. D'autres tessans proviennent de fasses ramaines et medievales.
Deux huttes appartiennent a des temps plus recents: l'une est de la fin du XVIIIe siecle
et l'autre, recente.
Les fauilles ant apparte leur cantributian a la cannaissance de la civilisatian de
surtaut en ce qui a trait aux accupatians de l'hamme et a l'utilisatian du gros betail camme
animaux de trait et de samme.
EXPLICATION DES FIGURES
Pl. I. - Crutovu. Partie des ancienncs stations archeologiqucs, avec la surface fouillee en 1955.
Pl. li. - Plan des fouilles et profil de la paroi Ouest.
Fig. 1. - Sectcur Nord des fouillcs avec de nombrcuscs fosses et galerics dont les habitants neolithiques ont
extrait de 1' argile.
Fig. 2. - Vases orncs de fincs cannelurcs ce de quatrc proemincnccs (1/2).
Fig. 3.- Fragments de vases decores (n 1, 3/4; n 2, 1/2).
Fig. 4. - Fragment de figurine masculine (5 f6).
Fig. 5. - Picrre ayant servi au polissagc et a l'orncmentation de la ceramiquc (3/2).
Fig. 6. - Outil cn os (2/3).
Fig. 7. - a, fragment d'un grand plat, dccorc; b, surface supericurc du rebord; c, surface inferieure du
rebord (2/3).
Fig. 8. - Vase orne d'une association de spirales, losanges et rectangles. Sur le rebord ct sur la panse, couleur
rouge-cru (1/2).
Fig. 9.- Vase orne de mcandres (2,3).
Fig. 10.- Fragments de figurines fcminines: 1, orne; 2, sans ornements (4/5).
Fig. 11. - Percuteur cn silex (2/3).
Fig. 12. - Grattoirs en silex (1/1).
Fig. 13. - Lamcs en silex (3/4).
Fig. 14. - Hachettes en pierrc polie (3/4).
Fig. 15. - Aiguilles cn os (2/3).
Fig. 16.- Anneau en bronzc de la fin du XVJIIC siecle (2/1).
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC TRAIAN
(Reg. r. *
I
A N efectuarea ntreprinse pe dealul Fntnilor n toate campaniile, ncepnd
din anul 1951 n 1955 inclusiv, am avut de ntmpinat o greutate perma-
care nu a putut fi s-au unele demersuri n acest scop.
Este vorba de faptul n fiecare acest deal acoperit cu de
cereale. imprejurare ne impune de fiecare unele n aplicarea
planului de lucru face ca cel n prima a la
strngerea recoltei, nu se extinde dect pe mai restrnse.
Pe de parte, chiar unei necesare nceperii n
de o cu posesorul lotului respectiv, ca de noastre
de Astfel, chiar n anul 1955, obiectivul principal al planului
- n continuare, a de al - cerea o cercetare a
terenului pe o ct mai prin ct mai ntre
ele, a trebuit ne locale existente. ne-a
obligat la nceput o de circa 500 m
2
, care a fost
prin trasate destul de aproape unele de altele, dintre pri-
mele patru fiind numai de 2 m.
n acest fel, n prima a s-a revenit, prin lucrurilor, la metoda
n n anii De aici a decurs, implicit, posibili-
tatea de a eventualele resturi de locuire apartinnd fazei Cucuteai A-B.
cuprinse n acest acest obiectiv, ca n adncime pentru dez-
velirea stratului de precucutenian, figurau n planul de al acestui an
numai ca obiective de ordin secundar. A vnd n vedere caracterul cu totul limitativ al
din campanie, planificate numai pentru o cel de-al treilea punct
al planului - de la Dealul Viei - nici nu a putut fi nceput, acest
obiectiv avnd de altfel n planul de lucru un caracter cu totul facultativ.
1. Pentru obiectivului principal s-a munca, cum s-a
specificat, n etape. n prima pentru nceperea s-a ales
la est de locul din 1954, pornindu-se din punctul unde, prin
din anul trecut, s-a putut observa o deviere a de
nspre cum se vede pe planul general (fig. 1) pentru a fi
era de mai vechi 1951 1953, angrenndu-se strns, pentru
motivul expus mai nainte, de din 1954. care
ntre celelalte ca o a fost prin patru
paralele, cu N-S, avnd de 2 m. lungimea ntre 22 24 m.
celui de-al cincilea s-a redus la 1 m (fig. 2). de din 1954
Colectivul a fost compus din Hor-
tensia Dumitrcscu Vladimir Dumitrescu
I. T. Dragomir (membri) S. Iacob
www.cimec.ro
ns
TRA\ AN
DEALUL FNTN\.LOR
arheologice
din
195l -1955
50
o
-
1955

G t!JSJ
" 1952
1951
... Traseullantullli api,.ar8
\
" 1t11n.tif}CII Prin slpiturite din
Flg. 1. - Planul general al (1951-1955).
www.cimec.ro

' \ ' o<;:;. D, 1 \ ,
(jl'qpi \ ',
IJ " Iti
. Q .. fr
o t:t c;) c:) o


t, 0()oo
\ \
L ____________ ,---- -----

1::1<1. 'O - "' <2>
"'CJQ <1' .. e o L--------1
e."o ao


\ '
"..,'{,J.g ... ' '
<::>
X . y
) oo v-
:"o S>' 9 b
1 \______ ----
o 1 \ \
!D '' .. 9:. C. O 1 \ \
' Q -::o 6 o 1 ', \
(! "" "" fgti [
li" r

o" ,.., 1> iiiJ l 1


1
1
1 'J r 1:)"
1
O d '-
iJ _o .. vr
9
: t}

J {.) o lb/) Q !!
1 4 ,..;-\ <.J
1
1/. ,- \'j <:> "u
",":,x II oOB@=J
a
__ _ () QD .&1 fl.a. 9 d"<ll><ci =r c --
.(/ o <.1 1) c;..>
," \1'111 ---

. }}?4l>e. io rll,jllll ______ -- l ----


"' 1? fF' 1 1
1IJ ..,::. oq!? : " 1 1 1
1
'j -.. :3 l 1 1
Zl
0
o> ;___________ 1 _ , _
1
... o., , IT
..... -... - . ---
1
1
1
1
1
el 1
___ =c 1 _..._ ___ _,
1
1
1
1
1
[-- - " .- """
. '!i'o
Chirt!fc
OaSi'
fll4IIJYJ Pietre a Of] Fragment<' ceramice
d
...,.- Santul de
j&W._
Fig. 2. -Planul din anul 1955, cu traseul de
1
19H
2
3
----
S<1ntul
S
O 1 2 3m
.._;
www.cimec.ro
118 4
era numai de 2 m. Cea de-a doua a de s-a planificat
grului, cnd ntinderea liber la a permis
se traseze o serie de sondaje, mult mai ntre ele.
n urma acestor prime cinci au clar pe ambii ai
sondajelor, att pe cel de est, ct pe cel de vest, profilele de
(fig. 3). Observnd n care se profilele vedem traseul
de de-a n acest an, ndreptn-
du-se inspre NE (fig. 2). Cercetnd aspectul stratigrafic al acestor profile, ele
se deosebesc, prin lor, de stratigrafiei in restul
rilor-sondaje. n primul rind deosebirea din calitatea culoarea mai negri-
a de prin care de fapt se marginile acestor
profile, pe restul peretelui. Spre de sud al
nr. 1 apare profilul de avnd o deschidere de 6 m (fig. 2, a-b).
ncepnd chiar de sub de sol vegetal la adncimea de 1 m, se
mai afnat de o mai Se aici fragmente ceramice pictate
amestecate cu mici de chirpici cu pietre de ru. ntre 1 m 1,30 m stratul
este format din cafeniu inchis, un sol vegetal degradat, mici frag-
mente ceramice. Sub 1,30 m ncepe fie o deschidere a culorii
acestui de cafeniu deschis. acesta mult mai
moale este cu de chirpici cioburi. ntre 2 2,75 m ies
la de mai mari de chirpici, desigur, de sus,
unelte fragmentare din silex negru, doi de cu un nceput de prelucrare,
apoi oase de bovine, de ovine de porc, cochilii de melci ( helix pomatia ), ca
cioburi fazei Cucuteni A-B. Masarea acestor ca ngustarea
deschiderii apropierea de fund. La adncimea de 3 m, pe fundul
apare conturul unei de care constituie o
a de (fig. 2, x-y; fig. 3, x-y).
a putut fi de-a lungul de printr-o
pe o de 0,70 m aproape de peretele de vest al
sondaj nr. 1, nspre 1954. de se n adncime,
oprindu-se la 3,64 m, n fel nct se ca o cu
de 0,60 m, nspre sud (fig. 3, x-y). O asemenea a de
ne era de mai nainte n profilul II (1954)
1
.
Sub fundul de sub nivelul galben, apare un
care pietre mici de riu. Observnd profilul de
prins n nr. 2 nr. 3, el nu n
de profilul cercetat n nr. 1. Deschiderea relativ a gurii
de (de 6 m) este mai mare dect cea se att prin
terenului ct prin faptul nu au putut perpendicular
pe acestui traseu. de a
rezultat n plan oarecum n cazul
din 1954
2

n nr. 4, pe peretele de est (fig. 3, c-d), se de asemenea
clar profilul de n de s-au aici cioburi
corodate, fazei Cucuteni A-B, un fragment precucutenian, apoi rrulte pietre
de ru, unele destul de mari, de chirpici. Caracteristic pentru acest profil este
faptul ntre 0,80 1,50 m, de vegetal, amestecat cu cafeniu,
o a terenului, ca o alveolare de reduse. ntre 1,50 1,90 m, culoarea
1
S. C. 1. V. VI, 1955, nr. 3-4, p. 469 fig. 11
0
o.
2
Ibidem, p. 470 flg. 11.
www.cimec.ro
5 Al\HEOLOGIC '1'1\AL\N 119
se spre cafeniu nchis, poate din cauza unei specifice
a acestui moale impermeabil.
n apropiere a acestui profil, de ambele ale de
se urmele a complexe de locuire (fig. 2).
n nr. 4, deschiderea de numai 4 m tot astfel
n nr. 5, fapt care se prin mprejurarea sondajele noastre au
aproape perpendicular traseul de Aceasta devierea spre NE
a ncetat, traseul de continund nspre est.
n a doua a s-a continuat traseului de
nspre est prin trei numerotate: 6,7,8. nr. 6, cu
numai de 1 m lungimea de 6 m, a fost trasat n apropiere de 1951-1952,
la de 6 m de nr. 5 anume n dreptul unde profilul
de din acest sondaj (fig. 1).
Pentru a certitudinea traseul de nu cumva
din nou n NE, s-a nr. 7, cu dimensiunile 8 X 1 m, la de
35 m de ultimul nr. 6, dincolo de din 1951-1952 anume
- cum se poate vedea pe plan - mergnd mai mult nspre nord lungimea
precedent n cu 8 m.
n nr. 6, profilul de a fost imediat vizibil, corespunznd
profilului din ultimele nr. 4 5. Se spre deose-
bire de cele constatate n aceste cele profile de est de vest din
nr. 6 nu mai stau perfect pe linie, ci din nou o ntre ele, profilul
dinspre est fiind situat ceva mai nspre sud. Aceasta a constituit un indiciu pentru even-
tualitatea nspre sud-est. presupunerea s-a veri-
ficat prin n nr. 7, unde, ambele capete ale sondajului au fost
prelungite, nu s-a putut prinde nici o din profilul de Pentru
depistarea acestei noi devieri a de a fost necesar se traseze
nr. 8 (10 X 1 m), situat cu 7 m mai aproape de locul 1951-1953, ntre
nr. 6 7, naintnd mai mult nspre sud. Spre de sud-est al acestui
ultim apare cunoscutul de negru amestecat cu
cel cafeniu, cioburi Cucuteni A-B, care se ajunge la castaniu
compact specific, amestecat cu de chirpici. Marginile profilului se
treptat la 3,20 m de la solului actual atinge fundul (fig. 3, c-f ).
Este deci evident traseul de nspre sud-est, trecnd prin por-
pentru prima n 1951 la platforma Cucuteni A-B, adncirea
turii la stratul precwmtenian efectundu-se abia n anul 1953.
platformei cucuteniene n anul 1953, n de vest ai
s-au putut distinge profilele unui care -la acea n-a
putut fi identificat drept de deoarece nu mai fusese ntlnit atunci
la Traian.
Cu acestea, potrivit planului, pentru cercetarea primului obiectiv au tre-
buit fie sistate, strngerea recoltei foarte favorabile
pentru continuarea lor. .
nsumnd rezultatele acestor (1953-1955), forma traseului
de pe plan, descrie o linie (fig. 1) despre care nu putem
spune continua n semicerc. relativ restrns de
linie, ct faptul se ntind n afara acestui pun unele pro-
bleme care vor trebui prin viitoare. Se va n primul rnd,
n continuare, traseul de iar n al doilea rnd, cum s-a mai spus
n rapoartele din anii trebuie se cerceteze a unui al
www.cimec.ro
120
HORTENSIA DUMITRESCU
6
doilea paralel cu primul. Aflarea unui al doilea exterior ar explica pri-
mului care apare ar definitiv acestor
Fragm. de cllirpic ars
Oase o'e animale
tmo Fragmente de
e
Strat negrll vegetal. arat
- Strat vegetal depus
-
Stratintermed/arde
. vegetal-?/ careniu
o 1 Zm
9AV Fragm. ceram1ce
rJ o Pietre de rJ'u
P7771 Strat Cucuteni A -8
( careniu l'ncllis)
Precucuteman
( careniu des_hf:S)
Pa-m!'nt galben cu.
concre(iun/ ca/:;;,roase
Pc7-m!7t {'!f
pietre mici de rtu
d
Fig. 3.- Profilele transversale ale de a-b, n malul de est al sondajului nr. 1; x-y, la adncimea de
3 m de la solului; G-d, n malul de vest al sondajului nr. 4; e-J, n malul de vest al sondajului nr. 8.
drept de ale vor deveni posibile determinarea momen-
tului cnd au fost construite, precizarea intervalului de timp care s-a scurs
ntre aceste ca a timpului n care s-a umplerea
www.cimec.ro
7 AHHEOLOGJC TRAIAN
121
2. celui de-al doilea obiectiv s-a paralel cu traseului
de cum s-a mai nainte, n n prima a
de o parte de a au trei cu resturi de locuire:
I, II, III (fig. 2). n partea dinspre sud a aceste urme se ntind pe lungi-
mea acestei laturi. Prin a dintre s-a
putut degajarea ntregii a complexului I n perimetrul acestei
Resturile de locuire au la adncimea de 0,70-0,90 m constau din chir-
pici n pietre de ru, oase de animale, unelte fragmentare, ca cioburi pictate calci-
nate. S-a observat acest complex de locuire, fazei Cucuteni A-B, se
pe latura de vest, de urmele de fel descoperite aici prin din 1954. nspre
latura de est a complexului, din cauza unei pante a terenului cu de la
vest la est, de chirpici apar la adncimea de 1 m. n parte, de chirpici
snt de dimensiuni mai mari, avnd grosimea de 17 cm,
impresiuni de brne groase snt arse tare la Orientarea lor este de la nord nspre
sud. Peste aceste groase alt rnd de mai de culoare
cu urme vizibile de trestie, provenind probabil de la Este evident
parte a complexului, care cuprinde o se nspre sud, racordn-
du-se cu complexul descoperit pe n 1953.
n stadiul de al nu putem ne bine seama
de felul n care vor fi fost grupate n parte a Numai
intermediare, va fi posibil se
dintre acestui ansamblu de ca ntindere a
De asemenea, pietrele de ru mai nainte, snt
cu o oarecare nu o locul ocupat de ele apare ca o supra-
de 8 m
2
, n interiorul complexului de locuire a defi-
fie determinate n anii viitori.
demontarea de chirpici ale platformei, s-a continuat in
adncime tot prin sistemul paralele, n scopul de a cerceta stratul de
Urmele de snt slabe la 1,60-1,70 m apare galben.
pe la mijlocul laturii de sud, ntre 1,40- 1,70 m, cantitatea cioburilor Cucuteni
A-B, ntre care un fragment Cucuteni C, devine mai ntre acestea se
cteva unelte de silex, deteriorate de prea ca oase de bovine
1ntre 1,70 2 m apar cteva fragmente de vase precucuteniene, un fragment
de capac cu un mic buton, un gt cilindric mpodobit cu caneluri orizontale, precum
un vas fragmentar, care, n partea de jos a peretelui, pare
fi unui vas cu picior de un tip descoperit la
1
. Nu lipsesc,
de acestea, nici fragmentele de vase mari de provizii lucrate din
dar slab arse. Toate aceste elemente unei gropi fazei Cucuteni
A-B, al fund a ajuns n stratul precucutenian. La nivelul de 1,50-1,70 m n celelalte
se ivesc cioburi precucuteniene (fig. 4, 1-7).
Complexul II este situat nspre de nord al a trebuit fie
printr-o n peretele de vest al nr. 1. La adncimea de 0,80-1,50 m,
de se ntind pe o ntre 4 5 m
2
Pe fragmentele de vase
de diferite dimensiuni, pe care s-a destul de bine pictura, s-au mai fragmente
de vase mari de provizii, chirpici oase de animale domestice trecute prin foc.
Fragmentele vaselor de dimensiuni mai reduse forma de de pahar,
ca aceea de capac-coif suedez. de acestea stau fragmentele de vase din
n chip de ghiveci de flori, care de obicei snt frecvente n partea
1
Vladimir Dumitrescu i colaboratori, Monografie fig. 30,4 pl. LXVIII, 1.
www.cimec.ro
122 1101\TEN,_L\
8
a stratului Cucuteni A-B. Tot aici s-a un fragment de vas de tip Cucuteni C,
mpodobit cu n genul tehnicii ornamentale pe vasele usato-
viene (fig. 5). Cantitatea se mergnd n adncime. Acest fapt,
ca acestor acest complex este n fond o care trebuie
--- 1
-----,'
..
"
1 \\
/ \\
' 1'
' ' ' ,.
' ,.
' ,.
{ __ -- ------ -- ---'-\
6
'
/
/
2
'
'

------ ; -\\
d
l ; 'J
:;; !1
h)
l '
iff

--
---- '-- -\
7
1
1
1
1
1
1
1
-
Fig. 4.- 1-7, 8-9, 10-11, unelte de topor de tipul calapod >>.
stea n cu complexul de locuire descoperit prin anului precedent.
La adncimea de 1,75-1,80 m se mai pe fundul gropii oase de bovine, un
instrument perforat, lucrat dintr-un corn, ca cioburi Locul de unde a pornit
acestei gropi de dimensiuni ceva mai mari nu se poate vedea. Ca n alte cazuri
de altfel, marginile gropii se pierd n stratul cu solul cafeniu nchis, din cauza
malurilor ei superioare din cauza specifice ale acestui sol.
Cam n dreptul acestei gropi, n nr. 4 5, pe malul stng al
de n imediata apropiere a acestuia, se la adncimea de 0,90 m urmele
complexului III, format din de chirpici bine arse, uneori chiar zgurificate. Printre
aceste deasupra lor se fragmente ceramice cu pietre de ru
de si ctiva colti de mistret.
acestui fragment de la 0,30 m sub
la adncimea de 1,15 m, se un vas-pahar ntregibil, de tipul acelora pictate
n stilul o:
2
, care de obicei snt ngropate sub platformele
1
n acest complex
1
H. Dumitrescu, O descoperire in cu ritul de lnmoriJJintare
in cultura Cucuteni-Tripolie, S. C. I. V.>>, V, 1954, nr. 3-4, p. 410.
www.cimec.ro
9
AHIIE!ILUGI\. TJL\L\" 123
se terenul n adncime prin paralele. Solul cafeniu deschis este ameste-
cat cu o pulbere din cauza descompunerii prin a inferioare
ale platformei n dinspre nord o alveolare. acestui strat
din cioburi Cucuteni A-B, pe care se mai destul de bine pictura, precum
si din oase de animale domestice. La adncimea
de 1,20 m apare, pe fundul conturul
incomplet al unui oval cu axul NE-SV, care
n chip precis unei gropi
probabil o de gunoi (fig. 2, III).
De altfel profilul acestei gropi se vizibil
n peretele La adncimea de 1,35 m
baza stratului cafeniu deschis, marginile
gropii ncep se ngusteze; se cioburi tot
mai provenind de la fragmente cera-
mice mai grosolane, cteva pietre. La 1,40 m
de la solului actual se ajunge la
fundul acestei gropi, care se n
galben cu calcaroase, neumblat. Fig. 5. - Fragment de vas Cucuteni C.
3 n partea de nord a la adncimea de 0,80-1,10 m, anume
nspre capetele nr. 1, 2 4, n special n regiune n
ca n anii a n acest an ceramica sub forma cunoscu-
telor fragmente din ornamentate cu capete de note muzicale. Aceste frag-
mente snt ca de obicei de o de uz comun, slab n
de culoare la care urmele de nu snt ntotdeauna vizibile.
cu aceste fragmente s-au oase de animale domestice - n special de bovine -
pietre de ru o de ntre unelte, o de
tipul specific cala pod (fig. 4, 10), cu lungimea de 0,14 cm grosimea de 1,5 cm, ca un alt
topor calapod fragmentar (fig. 4,11) apoi fragmente de lame de silex Tot din
acest ansamblu face parte un fragment de plat cu rotunjit
printr-o Din punct de vedere stratigrafic, complexul cu
se la nivelul stratului precucutenian anume n partea sa
imprejurare, ca inerentele dintre straturi, fac ca fragmentele
ceramice liniare stea uneori de cele cucuteniene. Formele ceramicii liniare
snt cele cunoscute prin anterioare anume pentru specia din
forma este cea de bol (fig. 4,9), iar pentru specia de uz casnic din
cu este forma de cu ngustndu-se
nspre fiind cu rotunde Interesant este un fragment
cu cioburi precucuteniene nspre de sud al nr. 1. Orna-
mentul din linii incizate mai neglijent, care se ntlnesc n unghi, iar punctele
destul de mici snt mai ales ntre dintre linii nu pe liniile benzilor.
Fragmentul are o Este de notat decorul acestui fragment,
cum se vede clar, a fost incizat ntr-un strat superficial de
cu care s-a acoperit miezul al pastei. n n care s-a
corodat, inciziile ornamentale aproape nu se (fig. 4,8). Procedeul acesta al
n vederea cunoscut n regiune la ceramica din
punctul Dealul Viei, nu pare se fi generalizat la ceramica
acum n de pe Dealul Fntnilor. majoritatea
cioburilor din tipic de aici au foarte corodate. Un alt exem-
plar care o mai bine pietricele
www.cimec.ro
124 HORTENSIA DUMITRESCU 10
avnd este de asemenea interesant prin aspectul ornamentu-
lui. Decorul apare nrudit cu cel al ceramicii liniare, cu deosebirea punctele adncite
snt de data aceasta nu pe liniile incizate, ci pe muchiile unor caneluri orizontale
ntre intermediare (fig. 4,1). combinare a unui element tipic pentru
ornamentarea ( canelurile) cu un element caracteristic pentru ceramica
(punctele) ne-ar putea facem presupunerea unei de
caracter local din partea ceramicii liniare asupra celei de tip precucutenian, dar
faptul constituie o care arii culturale mai ntinse. n
cu aceasta, sistemul asocierii punctelor rotunde de dimensiuni ceva
mai mari cu linii incizate caneluri dispuse n benzi este folosit aproape n
exclusivitate n decorarea speciei ceramica cu ornamente adncite de la

1
.
O n de la Luka-V unde aceste
elemente decorative au n ornamentarea ceramicii pretripoliene
2

4 ntruct din anii 1953-1954 au fost n mijlocul diferitelor
holde, am profitat de faptul la campaniei de lucru din anul acesta terenul
a fost n cea mai mare parte degajat de recolte am o revizuire a planului
corectndu-se prin noi pe teren efectuate
n ultimii doi ani. Astfel, din 1953 (fig. 1) cade aproape perpendicular pe supra-
din 1951-1952, ntocmai cum fusese dintru nceput.
Pe de parte, n urma acestei cele n 1953 1954
nu mai pot paralele ntre ele, ci se apropie destul de mult una de alta spre cape-
tele lor de vest.
5. Pe stnga drumului ce duce din satul Traian nspre comuna n
dreptul grajdului agricole colective, o pentru
porumbului furajer, s-a nainte de sosirea n localitate, un mic vas
din cu mpodobit cu
de incizii dispuse sub buza vasului (fig. 6). cele relatate de
cu acest vas s-au mai alte cteva cioburi care s-au pierdut.
ntruct de pe locului indicat s-au putut culege mai multe fragmente ceramice
----------- --..\
1
1
1
- __)'
de aspect hallstattian din epoca migra ..
am efectuarea unui sondaj n
partea n care s-au aceste urme ca
vasul care, toate elementele,
epocii de a bronzului
3
n acest
scop, n parcela de trifoi a agricole
colective s-a trasat un lung de
10 X 1,50 m, orientat de la est la vest, situat
la de 5 m spre sud de bordeiul de
bucate amintit mai nainte.
Fig. 6. - Mic vas din epoca bronzului.
la adncimea de 0,60 m, au la
pietre de ru de chirpici
mai ales spre de vest al Tot nspre acest al pe la
0,60-0,70 m adncime, au de care
1
VI. Dumitrescu colaboratori,
pl. LXITI - LXVIII (ceramica cu ornamente adncite).
8
S. N. Bibikov, Rannetripolskoe poselenie Luka-
Vrublevetkaia na Dnies/re, Moscova, 1953, pl. 34 B, pl. 35, .
38, 39, 43, 44 unn.
8
Vase de tipul culturii Noa
(r. Stalin) snt cunoscute n Moldova din cimitirul de la
fiind datate n genere n vremea de
sfl)it a epocii bronzului nceputul epocii fierului:
M. epocii bronzului [i inceputul
epocii fierului in Moldova, S.C.I.V. , IV, 1953, nr. 3-4,
p. 459, fig. 7,2.
www.cimec.ro
11
ARHEOLOGIC TRAIAN 125
unei vetre. Alte urme materiale de nu s-au putut descoperi, deoarece
terenul fusese umblat n prealabil, cum o vetrei.
ca: ntr-o campanie viitoare de se reia, n acest
punct.
*
Incheiere. n scurta campanie de lucru din acest an s-au citeva
rezultate pozitive n n primul rnd, cu obiectivul principal al planului:
a) n continuare a traseului de al Prin
turile efectuate s-a putut preciza o mai din traseul de
(fig. 1 2), al fund se pe acest parcurs la adncimea medie de 3,50 m
de la solului actual. Prin observarea traseului apare forma semicir-
a acestui care va trebui fie mai departe n sa (fig. 1 ).
O particularitate, este deschiderii de
pe o prin la adncimea de 3 m, a unei trepte laterale.
din profilul longitudinal, apare ca un fel de care
se va fi continuat pe marginea dinspre sud-est a de Amintim
din anului precedent, 1954, mai o astfel de a
n profilul transversal, ea ca o a principal, deasemenea
pe latura dinspre sud-est a de
1

Pe de parte, prin cercetarea complexelor de locuire fazei Cucuteni
A-B, aflate -precum s-a n cursul expunerii- dincolo de de
acesta din nu cuprinde ntreaga ntindere a Cucuteni A-B cunos-
de noi Se impune deci ca prin viitoare se constate mai
un alt de la marginea Ct de cunoscut
n stadiul actual al el nu este cumva mai vechi dect Cucuteni
A-B, atunci nu poate dect unei prime faze de mtti extindere
a acestei
b) n cu n a celorlalte culturi, cea
cea lor de aflare par a confirma n acest an
datele stratigrafice cunoscute prin precedente.
Fragmentele ceramicii liniare cu capete de note muzicale apar cu celelalte
fragmente elemente adiacente la adncimea de 0,80-1,10 m ca de obicei, mai ales
pe latura de nord a fiind tot mai rare n rest. De cele mai multe ori fragmentele
ceramicii liniare stau de cele precucuteniene chiar de cele ale fazei Cucuteni
A-B. Adeseori fragmentele din pentru ceramica
au ::>mbele foarte corodate, iar n alte cazuri ele au prins o ca o
de culoare Nu rareori s-a putut observa unele fragmente
precucuteniene, care, ca aspect general mai ales prin a pastei, se
cu cele ale ceramicii liniare. Cercetate mai ndeaproape, ele prin
pastei, avnd n mai mare, iar de asemenea corodate,
snt mai mai aspre la Tot astfel unele de motive orna-
mentale duc la presupunerea unor de atingere ntre cele specii ceramice,
poate pe baza unei ntr-o (fig. 4, 1-7 8-11).
c) n partea a stratului Cucuteni A-B, ca n groapa din complexul II,
s-au cteva vase larg deschise n de ghivece de flori cu
buza Spre deosebire de vasele cunoscute acum, lucrate din
bine exemplarele din acest an o mai slab de culoare
1
H. Dumitrescu, $anlierul arheologie Traian, S.C.I.V., V, 1954, p. 46 urm.
www.cimec.ro
126 HOHTF.l\"SL\ Dl"MlTI\ESClJ 12
n de aspectul nct ele apar mediului cucutenian stnd,
ca oarecum mai aproape de specia Cucuteni C.
d) Ct interesanta descoperire a unui mic vas de tip Monteoru (fig. 6),
n dealului Fntnilor anume grajdul G.A.C., ca
a altor fragmente ceramice din epoci mai. trzii, ca n viitor se reia cerce-
n acest nou punct al
HORTENSIA DUMITRESCU
APXEOJIOrlP-IECHl1E PACHOTIH11 B TPAHHE
(1-\PATI\Ofj
rJ!aBHOii pacKOIIOI:\' rrpOH3BO,I:t;HMbiX B HaCTOHilWM ro):ly B TpaHHe ( ceJIO
3::meiiiTn, paii:oH Byxyiii, o6JiaCTh BaKay), 6hlJIO npo,r:t;oJimenHe IICCJie,r:t;oBaHHi: JIHHim
aaiQIITHoro pBa, o6HapymeHIIOro B HeOJIHTH'IecKOM rroceJieHHH TpamJa-.Il:HJIYJI <DhiHThi-
HIIJIOp - B 1953 ro,r:t;y .Il:JIH ,r:t;OCTIIif\eHHH 3TOii 6hiJIO 3aJIOif\eHO 8 pa3Be,r:t;O'IHbiX IIIyp-
ifloB (pnc. 1, 2, 3), ns KOTOphlx 5 saJiomeHLI B rrepBoi: iflase pa6oT c coxpaHeHneM Mem,r:t;y
HHMH paCCTOHHIIH B 2 M, a OCTaJihHhie 3 - BO BTOpOfl iflase, TO eCTb IIOCJie y6opKH ypomaH,
na 6oJiee OT,r:t;aJieHIIOM ,r:t;pyr OT ,r:t;pyra paCCTOHHIHI, TOrO 'IT06bl ycTaHOBHTb npOTHif\eHHe
o60pOHHTCJibHOrO pBa Ha B03MOif\HO 60JibiiieM paCCTOHHHH. ,n:.'IIIHa pa3Be,r:t;O'IHhlX IIIypifloB
KOJie6aaach Mem,r:t;y 22 H 24 M, a IIInpnHa HX 6biJia paBHa 2 M. BJiaro,r:t;apn 3TIIM pasBe,r:t;O'IHhiM
pa60TaM 6hlJIO B03MO<KHO ycTaHOBIITb ,Il;JiliHY pBa Ha 60JibiiiOM paCCTOHHIIH, a TaKme li ITOJiy-
KpyrJiyiO iflopMy aToro yKpenJieHHH. TioJiomeHne aToro pBa BHYTPII CTOHHKH, rroBn,r:t;HMOMY,
o6ycJIOBJIHBaJIO cyiQeCTBOBaHne H BTOpOrO pBa, 1:\0TOpbiH ,I:t;OJiif\eH 6biJI OKpymaTh BCIO CTOHHKY.
BhlJIII TaKme OTKPhlThl ocTaTKH rroceJieHHi:, OTHOCHIQIIXCH K iflase HyKyTeHn AB n
pacnoJiomeHHhlX B nepnMeTpe nccJie,r:t;yeMoi: ITJIOIQa,r:t;n; 3TH ocTaTKH (pnc. 2, 1, II, II 1)
HBJIHIOTCH JIHIIIb OT,r:t;eJihHbiMH yqacTKaMH 06IIIHpHOrO aHCaM6JIH ITOCeJieHIIH, HO Mem,r:t;y H HMII
li paHhiiie paCI:\OIIaHHhlMH yqacTKaMH, 6esycJIODHO, cyiQeCTByeT CBH3b li OHH npn ,r:t;aJibHeH-
IIIHX paCI:\OITI:\aX 6y,r:t;yT 01:\0H'IaTeJibHO 06'be,r:t;liHeHhl C ,r:t;pyrnMH paaBeTBJieHliHMII li CMeif\HbiMli
HMaMli. Jliiiiib TOr,r:t;a HCHO onpe,r:t;eJIHTCH iflopMa H pa3Mephl if\HJililQ.
HepaMnKa ,r:t;oKyKyTencKoro nepHo,r:t;a BCTpeqaeTCH B nHmHeM cJioe peme, o,r:t;HaRo,
HaXO,Il;HTCH BeCbMa JII060IThlTHhle B CMbiCJie iflopMbi li OpHaMeHTa 31:\3eMITJIHpbl (pliC. 4, 1-7).
JlHnei:HaH RepaMlma c opHaMeHTOM B BH,r:t;e MY3hlKaJihHhlX HOT (pHc. 4, 8-11) 6hl.TJa li B
3TOM ro,r:t;y 06HapymeHa B BepXHeM ropH30HTe ,I:t;OKyKyTeHCI:\OrO CJIOH. 8TO COCe,r:t;CTBO Bbi,Il;Bli-
raeT Bonpoc o B03MOif\HOCTH B3aliMHoro BJiliHHliH, Ha6JIIO,r:t;aiOIQerocn y aTHX ,r:t;Byx DH,r:t;OB
KepaMHI:\li, pasyMeeTCH orpaHli'IeHHOrO, Rai:\ 06 3TOM MOif\HO cy,r:t;liTb IlO Hei:\OTOpbiM iflparMeHTaM.
Tiepe,r:t; .Il:HJiYJI <DbiHTblHHJIOp, B03,1e 1:\0HIOIIICHb rocy,r:t;apCTBeHIIOH iflepMbl, BO BpeMH
BhlKanhlBannH cnJioanoi: HMhi ,r:t;JIH RopMonoi: KYKYPY3hl 6hlJI Hafl,r:t;eH ne6oJibiiiOi: rJIHHHHLifl
cocy,r:t; c T(BYMH pyqKaMn Tnrra MoHTeopy (pnc. 6). Ha 3TOM MecTe 6hlJia nponsBe,r:t;ena paa-
Be,r:t;Ka, He ,r:t;aBIIIaH IIOI:\a HHI:\aRHX ITOJIOif\HTeJihHbiX peayJibTaTOB TOrO, 'ITO 3CMJIH
a,r:t;ech yme OhiJia nepepbiTa npn npe,r:t;hi,r:t;yiQnx pacKonKax.
OB'bfiCliEHHE PI1CYIIHOB
Pnc o 1 o - 0611111fi ITJiaH 1 Y5l-1955 IT o
Pnc o 2 o - TIJiaH pacHonoi> 1955 ro c '!epTeHWM oGopoiillTCJlbHoro pna o
Puc o 3 o - TionepeIHhle npotf>n.:m o6oponuTeJlbHOro pna o a-b - BOCTO'IHOlt CToponLI myp<J!a
.]\j1, 1 ; X-.J - Ha rJiyoune 3 MCTpOB; c-d - DOCTO'IHOil: CTOpOHbi e-f - aana]l;HOlt CTOpOHbl
myptf>a M 8 o
Pnco 1-? - ]l;OHYHYTCHCimJI HepaMIII>a; 8-9 - mmetiHaJI HepaMuna; 10-11 - HaMcu-
HLie opy]];ll/I: HCOOJILIIIOe }l;OJIOTO li TOITOp TlliTa <<HOJIOAna>> o
Pnc o 5 o - <l>parMeHT cocy]l;a l\yHyTeHn C.
Puc o 6 o - Ile6oJILiliOll: cocyA :moxn 6ponahi o
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRAIAN
(RESUME)
1. L'objectif principal de la campagne de fouilles de cette annee a ete la poursuite de
1' exploration du trace du fosse de defense, decouvert en 1953 dans la station eneolithique de Traian,
sur le ((Dealul Fntnilor. A cet effet, OII a creuse huit tranchees destinees a des sondages
www.cimec.ro
13 AnHBOLOGIC Tn\iAN
127
fig. 1, 2 et 3), dont cinq ont ete tracees durant la premiere phase des travaux, en ne maintenant
entre elles qu'un intervalle de 2 m. Dans la deu:xieme phase des travaux, c'est-a-dire apres la
rcntree de la moisson, les trois dernieres tranchees de sondage ont pu etre creusees, ainsi qu'il
se devait, a des distances toujours plus grandes dans le but de preciser une partie aussi grande
que possible du trace du fosse de defense. La longueur des dites tranchees a varie entre 22 et
24 m, leur largeur etant de 2 m. Grce a ces sondages on a pu determiner le trace du fosse sur
une plus grande etendue ct preciser la forme demi-circulaire de cette fortification. La position
de ce fosse de defense impliquerait, selon toutes les apparences, l'e:xistence d'un deuxieme
fosse qui aurait pu contourner l'etablissement sur sa lisiere, a une phase de plus grande
extension.
2. En second lieu, on a decouvert des restes d'habitation qui appartiennent a la
phase de Cucuteni A-B et qui se trouvent a l'interieur du perimetre de la superficie qui a ete
fouillee. Ainsi qu'on peut le voir (fig. 2, I, II, III), ces vestiges ne sont que des parties d'un en-
semble plus vaste d'habitations. Celles-ci se raccordent a d'autres parties fouillees anterieurement
et devront etre definitivement completees avec leurs differentes annexes et leurs fosses adja-
centes, par des fouilles futures. La forme et les dimensions respectives des habitations en
resulteront alors clairement.
3. La ceramique pre-cucutenienne de la couche inferieure est apparue dans des exem-
plaires assez rares, mais interesssants par leur facture et leur ornementation (fig. 4, 1-7).
La ceramique lineaire a notes musicales est situee, cette annee aussi, au niveau superieur de la
couche pre-cucutenienne. Ce voisinage pose le probleme de la possibilite d'une influence reciproque
des deux especes de ceramique, naturellement a une echelle reduite, comme le suggere l'aspect
de certains tessons.
4. En face du Dealul Fntnilor, pres de l'ecurie de la ferme collective, on a trouve,
en creusant une fosse necessaire a la conservation du ma'is fourrager, un petit pot d'argile a deux
anses, du type Monteoru (fig. 6). On y a un sondage mais sans arriver pour le moment
a des resultats positifs, le sol ayant ete derange par des excavations anterieures.
EXPLICA TIONS DES FIGURES
Fig. 1.- Plan general des fouilles (1951-1955).
Fig. 2. - Plan des fouilles de l'annee 1955 ct trace du fosse de defense.
Fig. 3. - Profils transvcrsaux du fosse: a-!J = dans la pa roi ouest du sondage no 1; x-y=a 3 m de profondeur
de la surfaee du sol; <"-d, =dans la paroi ouest du sondage no 4; e-f = dans la paroi ouest du sondage no 8.
Fig. 4.- 1-7, eeramique pre-eucutenicnne; 8-9, ceramiquc lineaire; 10-11, outils en pierre: ciscau et
hache du type (( forme de bottier .
Fig. 5. - Tesson de type Cucuteni C.
Fig. 6. - Pctit vase de l'ge du hromc.
www.cimec.ro
ARHEOLOGICE DE LA
(reg. r.
L
A o de aproximativ 1 km spre est de biserica cartierului n dreptul
23 August, n punctul numit Vadul se o
ce din epoca este
pe terasa a (care nu se la o mai mare de 1200 m spre E),
n dreptul punctului de a celor Canalul
lui. Cea mai mare parte din vechea a fost cu ocazia
necesar n luna mai 1955, propunndu-ne studiem o parte din vechea
a am o pe teren n acest scop, n
mai multe fragmente de vase de lut, oase de animale cele
cu prilejul am trecut la efectuarea unui sondaj, pentru a salva
ce era imediat de Att sondajul ct profilul unuia
din malurile nesistematice ne-au permis vedem este
dintr-un singur strat de cu niveluri de locuire, care culturii
Pentru a se putea salva restul de cu distrugerea, am
cerut Academiei R.P.R., prin Muzeul de din autori-
de a executa o de salvare. Muzeul de a acest lucru,
delegnd pe prof. D. Berciu ca observator al celor care urmau
lucrarea
1
. arheologic de la au nceput n ziua de 8 august,
continundu-se la data de 1 noiembrie 1955, cu un de 4-6 n
acest interval de timp s-au efectuat pe o de 350 m
2

Stral(f!rajia. Cu prilejul acestor s-a constatat este
dintr-un singur strat de n niveluri de locuire suprapuse, ambele
distruse prin incendiu. Peste viu, n care s-a la adncime de 0,70
m, se un strat de de culoare ciocolatie, gros de 0,60 m. Acesta este
solul vegetal preistoric, lipsit de orice de materiale. cum din unele
profiluri, .ntre stratul ciocolatiu podina de lut a din primul nivel
un strat de care se ntinde pe o destul de mare. Dunga de
probabil din i-au dat foc primii locuitori aici, n scopul
terenului. O parte din ar putea proveni de la primele colibe
provizorii n care s-au locuitori. Ceea ce ne credem acest
lucru este descoperirea unei vetre scobite n pe fundul se aflau resturi
de n jurul vetrei, stratul de este mai gros amestecat cu oase de ani-
male, de cteva mici fragmente ceramice, cu cele din primul nivel.
Faptul nu s-a nici un fel de chirpici ne credem aceste
au fost modeste colibe, construite numai din trestie, cu caracter provizoriu. Deasupra
stratului de s-a depus primul nivel de locuire care ajunge la
1
La au participat: N. (responsabil), I. Dragomir Nineta Kraus.
9- c. 1588
www.cimec.ro
130 N. !. T. DRAGOMIR
2
0,30-0,40 m grosime. Baza sa este de podine de din lut galben
torit, deasupra se suprapun urme de chirpici. Judecnd
grosimea cantitatea materialelor, se locuirea n-a fost de
Peste resturile primului nivel se suprapun direct urmele nivelului II, care este mult mai
gros compact, ajungnd la 1,15 m grosime. n acest nivel se de asemenea
podine de peste care s-au chirpici, precum gropile de
a b
Fig. 1. - Model de n 'descoperit n nivelul II.
obicei de la baza sa, n nivelul I. Masa de chirpici provenit de la este de dimensiuni
destul de mari la n profil, se sub de linie
doar din loc n loc. Mai trziu, peste resturile stratului de
n punctul mai dominant al s-a ridicat o din mantaua
movilei mici fragmente ceramice, de chirpici, oase de animale de
fapt care folosit la construirea movilei a fost din
Grosimea a movilei, n centru, este acum de 1 m. n de turnul
s-au descoperit 20 de morminte. urmele de ocru
pe unele schelete, precum inventarul, dovedesc mormintele din acest turnul
de venite din stcpele nord-pontice la neoliticului.
Nivelul I. Cu ajutorul chirpici ului masat al podinelor de lut, am
n acest nivel forma care este cu dimensiunile
de 7 X 4 m. Impresiunile pe de chirpici dovedesc erau
construite din brne de lemn despicate din trestie, peste care se aplica lut amestecat cu
paie de cereale. era n pante, probabil din stuf
trestie, peste care se pietre de forme neregulate de din1ensiuni diferite. Aceste
pietre au fost n cele mai multe cazuri n interiorul peste masa
de chirpici. Podina era din lut galben ajungnd la
0,03-0,05 m grosime.
Vetrele au, n general, o sau snt de obicei plasate
peretele din fundul Evacuarea fumului se probabil printr-un
horn, care se prea deasupra Presupunerea n
este pe descoperirea unui model de (fig. 1), care n partea din
spate a un asemenea horn. n imediata apropiere a vetrei era
o ce servea la aruncarea resturilor de La model n
de intrarea este printr-o deschidere pe una din
laturile nguste (fig. 1, a) una care probabil servea ca (fig. 1, b).
n ambele niveluri au fost cazuri cnd am la o de platforme
de lut galben peste care un strat destul de gros de
cu cioburi, oase de animale de Lipsa chirpiciului a vetrelor pe aceste podine
este vorba de unele sau de lucrate din trestie.
Asemenea au fost descoperite n de la Jilavei
1

1
D. V. Rosetti, Cteva fi locui11je preistorice di11 preajma Bucurejliului, p. 10.
www.cimec.ro
3
DE LA 131
Uneltele. n cu nivelul II, primul nivel este n general mult mai
n materiale. Din categoria obiectelor de fac parte: plate de
(fig. 3,4), lucrate dintr-o relativ de culoare fre-
de precum obiectele de silex, care snt mai numeroase de
nivelul II. Din punct de vedere al culorii al rocii, silexul folosit de neoliticii
de la este cu cel descoperit n platforma
' J :. : .. ..... -
3
5
Fig. 2. - Fragmente de vase de lut, descoperite n nivelul I.
deosebim tipuri de obiecte: vrfuri de Obiecte de os, n acest
nivel, s-au Au numai cteva vrfuri de sule, lucrate din de
oase de animale.
Ceramica. Pasta vaselor din de la este de calitate
mai mult sau mai degresant, n de dimensiunile vasului. Acest degresant
din pietricele, boabe de nisip mici de calcar. n nivelul I
vasele de dimensiuni mici mijlocii, iar formele cele mai frecvente snt: 1) paharele
tronconice, cu gtul scurt, cu prag pe cu marginea n
paharele din cultura Boian (faza
1
; 2) vasele bitronconice; 3)
vasele emisferice; 4) vasele cu profilul n de S; 5) vasele cu marginea cu
prag mai mult sau mai pe cu cele descoperite n
nivelurile 6-4 ale stratului gumelni de la Stoicani
2
; 6) care n acest
nivel variante: a) cu marginea cu foarte pro-
cele mai caracteristice (fig. 2), b) de cu mar-
ginea spre interior cu fundul ngust . Forma aceasta devine foarte n
nivelul II.
1
E. Com)a, Consideratii cu privire la evolutia wlturii
Boia11, S. C. I. V. ,V, 1954, nr. 3--4, p. 374, fig. 10, 3,;).
2
M. de la Stoicani, n
Materiale , I, 1953, p. 54, fig. 20.
www.cimec.ro
132 N. 1. T. DRAGOMIR 4
n ornamentare se pictura care este pe cnd cea
este mai rar. Cu ajutorul acestor culori, se motive n benzi,
simple, spiralice sau triunghiuri umplute cu Motivele reies, de multe ori, nu
din pictura ci prin din vasului. Pictura cu grafit,
2 J
incizia sau ornamentele n relief snt
folosite mai rar, iar barbotina gro-
este de obicei pe
vasele de dimensiuni mari. Tot din
categoria obiectelor de lut fac parte
capacele suporturile de vase.
n prezent un singur.
fragment de suport (fig. 2, 5) lucrat
dintr-o de lut de culoare
de
n
este cu alb. Un suport
a fost descoperit n
de la Cer-
navoda
1
. plastice
n nivelul I lipsesc
Fig. 3. - Obiecte de silex descoperite in nivelul II.
NiT;efzt! II. Spre
deosebire de primul nivel, unde
masa de chirpici era n cea mai
mare parte iar podi-
nele de gropile de pro-
vizii sau gunoaie coborte din
nivelul superior, n nivelul II chir-
piciul este destul de masat mult
mai intact; ntre
celor niveluri nu nici o
deosebire, deoarece, ct am
putut stabili, forma modul lor de erau Din punct de vedere
al dimensiunilor, nivelului II se pare erau ceva mai
mai apropiate unele de altele.
Uneltele. mai din nivelul II este att de grosimea mai
mare a depunerilor arheologice, ct de cantitatea varietatea obiectelor descoperite
n cea mai mare parte n interiorul Obiectele de snt mai numeroase
mai variate de cele din primul nivel. Cele mai caracteristice snt: topoarele plate
cu de (fig. 3, 5-6), de dimensiuni diferite, o de
de cu capetele rotunjite. gresiile de
snt mai numeroase. Obiectele de silex apar n mai mari snt de obicei
mult mai ngrijit lucrate, culoarea calitatea rocii este ca n primul nivel.
n interiorul unei n apropierea vetrei, s-au descoperit vrfuri de
de lance, de cu baza lucrate ntr-o
foarte Att marginile ct baza lor snt fin pe ambele Lungimea
lor ntre 0,10 0,048 m (fig. 3, 1-3). Asemenea vrfuri de
n cele mai multe din sudul .Munteniei
2
snt obiectele de silex
1
I. Nestor, Nachtrag zu Cenzavoda, Praehistorische
Zeitschrift, XX, 1929, .P 214, fig. 12, 14.
2
Pentru cf. materialele din de la
Gh. Les foui/Jes de Cdscioare/e, Dacia ,
II, 1925, p. 148, fig. 5, 1-14.
www.cimec.ro
5 g,ir.\Tt: HTLE DE LA 133
---------------------------
cele mai frecvente din acest nivel. n total s-au descoperit 26 de exemplare ntregi frag-
mentare. de produsele finite, s-au apreciabile de Obiectele
de os de corn constau din: sule, o dintr-un cap de
femur de animal.
Fig. 4. - din nivelul li. Vasul nr. 4 probabil fazei D.
Ceramica. n acest nivel, ceramica este mult mai bogat att din
punct de vedere cantitativ, ct n formelor. Tehnica de preparare a pastei,
arderea culoarea snt aproape pentru ceramica ambelor niveluri. Deosebirile
constau n forme ornamente. Snt cazuri cnd unele forme de vase din nivelul I se
transmit n nivelul II, aidoma sau de generate (cum c: cazul cu prag), dar
apar forme ornamente noi, din cele vechi. Repertoriul formelor este bogat
foarte variat, cele mai caracteristice fiind: 1) vase bitronconice cu gtul nalt; 2) vase
cu profilul n de S; 3) vase semisferice, cu corpul bombat, gtul scurt, iar mar-
ginea sau n
1
; 4) vase de provizii, bitronconice, cu
cu un diametru ce ajunge la 0,80 m; 5) castroane: a) de
cu oblici, b) de aproape c) castroane cu
n sau aproape verticali, iar marginea
2
; 6)
a) cu marginea iar b) de
cu gura larg marginea pe c) cu marginea
1
I. Ncstor, op. cit., p. 214, fig. 6, 8, 9.
2
D. Berciu, Arheologia a Olteniei, p. 64,
fig. 68, 1. Pentru castroane, cf. 1. Nestor, op. cit., p. 223,
fig. 9, 10, 11; M. op. cit., p. 83,
fig. 32, 1, 3, 7, 5.
www.cimec.ro
134 N. I. T. TEODORESCU 6
cu rotunjit ce cu prag pe din
nivelul I); 7) vase piriforme; 8) 9) cu pe cu picior cu corpul larg deschis
4
Fig. 5,- din nivelul II. Vasul nr. 2 probabil fazei D.
cu piciorul nalt; 10) pahare de (fig. 10, 1-3); 11) vasele
rare de obicei reproducind formele vaselor mari (fig. 9, 6); 12) vase n de
askos, din care s-au descoperit exemplare: unul fragmentar (fig. 4, 2) )i unul
www.cimec.ro
1
1
~
1
1
'
- 0315- -- - - -- - -- - Jt-
Fig. 6. - Vas pictat descoperit in nivelul Il .
www.cimec.ro
7
DE LA
135
ntreg (fig. 4, 1), lucrat dintr-o de culoare cu
avnd o de cele mai vechi neolitice cunoscute; 13) vase cu
picior relativ scurt gol 14) suporturi de vase (fig. 10, 7); 15) capace de lut
(fig. 10, 5). n partea a nivelului II s-au descoperit vase, care,
ornamentare par a fi de cultura (fig. 4, 4; fig. 5, 2).
Nu este exclus ca ele fi parte din inventarul unui mormnt cu ocru, al
schelet a suferit o descompunere sau a fost distrus. De asemenea, pot fi socotite
ca parte dintr-un nivel superior, mai recent, anume D, pe care
noi n-am prindem stratigrafic. Caracterele lor tipologice
acest lucru, ca presupunerea se confirme cu prilejul viitoare-
lor
Ornamentele ceramice. varietatea de forme ceramice din acest nivel
snt remarcabile n ornamentare. felul cum este vasului, decorul
mai multe forme: a) n adncime, b) n relief c) n Decorul
n adncime n incizii, impresiuni mai rar n Decorul n relief
apare de obicei pe produsele lucrate dintr-o Asemenea ornamente
constau din bruri alveolare, simple sau crestate, caneluri largi (fig. 5,
1,4; fig. 4, 3) (fig. 11,3). Decorul n se reduce
la pliseuri, ori numai la simpla lustruite a vasului. Pictura cu alb
cu grafit este foarte pe cnd cea apare mai rar n cu
nivelul I. Motivele ornamentale constau din benzi liniare, spirale sau derivate ale spi-
ralelor. Castroanele mai mari au n mai multe registre, n
interiorul snt executate capete de n de ciubuc ))
1
(fig. 6). Alteori
interioare snt puternic lustruite apoi pictate, iar n alte cazuri se o culoare
de fond pe care se cu alb spirale. Un fragment de deco-
n acest fel (fig. 5, 3) este aproape identic cu un fragment descoperit n stratul
III de la Tangru
2
La o parte din ceramica acestui nivel ornamentarea se reduce
la o lustruite a vasului sau se mici n nivelul
II de locuire s-au descoperit, cu ceramica culturii mai multe
fragmente de vase, care att din punctul de vedere al pastei, ct al dove-
desc snt de Pasta, formele ornamentele duc la concluzia
aceste vase culturii Cucuteni (fig. 8 fig. 9, 1, 2). Din punct de vedere al
tehnicii pastei, aceasta este mai de la Cu
starea a vaselor respective, putem stabili unele forme, ca: 1) vase cu
corpul globular, gtul nalt deschiderea relativ mare, 2) vase cu gtul scurt corpul
globular, 3) vase piriforme 4) vase bitronconice. Ornamentarea este cu
ajutorul picturii, n tehnica folosindu-se sau trei culori: alb
negru (fig. 12, 3). Formele, dar mai ales ornamentele, dovedesc
fazei Cucuteni A, fiind cu cele constatate la
3
Ruginoasa 4,

5
etc. la descoperirea sa n de la contactul direct
dintre cele mari arii neolitice n-a fost prins n mod precis.
ceramicei de tip Cucuteni A, n nivelul II al stratului de la
(= A
2
trziu- B
1
timpuriu), nu poate fi dect punnd-o pe seama
de schimb, stabilite ntre de aici o mai

1
I. Ncstor, op. cit., p. 208, fig. 3,4. Idem, Zur
Chrono!ogie der Steinkupferzeit, Praehist. Zcit-
schrifn>, XIX, 1928, p. 110- 143; vezi p. 143, fig. 9.
2
D Bcrciu, Sdpdturile de la Tangru (1934). Raport
preliminar, n Buletinul Muzeului jud. Teohari
Antonescu>> voi. I, 1935, p. 29, fig. 29.
3
Vladimir Dumitrcscu, La stalion prehistor'que de
BonfeJii. Dacia, III-IV, p. 88-114.
4
Hortensia Dumitrcscu, La slalion prehistorique de
Ruginoasa, Dacia>>, III-IV, p. 56-87.
6
I. Ncstor, Der Stand der Vorgescbicbtsforschung in
pl. 2, 3.
www.cimec.ro
136
N. 1. 'J'. DIUGOli!IH 8
Plastica. n cu celelalte materiale ceramice descoperite,
plastice snt mult prea n acest nivel s-au descoperit mai multe figurine ntregi
fragmentare, ce pot fi n mari categorii: 1) antropomorfe 2) zoo-
ta
1b
Fig. 7.- Obiecte diverse: 1, de lut; 2, de os; 3, de cult; 4, amulct de lut.
Toate descoperite ntr-o din nivelul II.
n1orfe. Cele antropomorfe snt toate de sex feminin, neglijent ntr -o relativ
dintr-o exemplare au ntinse lateral, perforate
sau nu, iar alta le are pe piept este nainte, avnd steato-
pigia foarte (fig. 7, 1 a b). Studiul mai la care va trebui
va preciza ceea ce numim noi steatopigie nu este n
realitate o , cum se la multe figurine din vremea aceasta.
Faptul idolul pe cap un disc rotund n de dndu-i aspectul
unei mici cariatide, l face fie un exemplar rar unic n prezent n
Exemplarul de la puternice sudice, legndu-se din punctul
de vedere al formelor cu unele piese descoperite n Creta
1
. Cele fragmente de
figurine zoomorfe doar corpul unui animal. n interiorul unei din
1
V. Miiller, Friihe P/astik in Griechenland tmd Vorderasien, pl. XIV,
241, pl. XXXI, fig. 342, 344, pl. XXXIV, fig. 360.
www.cimec.ro
DE LA 137
nivelul II, n apropierea vetrei, s-a o de os, foarte art1st1c
(fig. 7, 2). Figurine de os au fost descoperite n de la Vidra, Gumel-
Sultana, Tangru n interiorul n apropierea idolului de os,
Fig. 8. - Fragmente de vase pictate culturii Cucuteni A, descoperite n nivelul II
al stratului
s-a o de lut n n punctul central cu un orificiu
(fig. 7, 3). principale ale obiectului erau decorate cu benzi din linii albe
pictate. Forma, decorul dimensiunile dovedesc servea ca obiect de cult.
a fost un n cu patru lucrat foarte rudimentar
www.cimec.ro
138 N. HAH'j'l 'C HI 1. T. IJHAGUM!H 10
din lut. Tot din categoria obiectelor de lut fac parte mici figurine de lut repre-
zentnd capete de bovidee, perforate la centru, probabil pentru a fi pe

9
Fig. 9.- Fragmente ceramicc: 1-3, cioburi de vase Cucutcni A; 4, 5, 8, 9, cioburi de tip Boian
descoperite la solului, n apropierea 6-7, un vas un
fragment ceramic de tip
(fig. 7, 4). Asemenea capete de animale au fost descoperite n de la
rele. Inventarul obiectelor de lut este completat prin trei de lut, perforate
n partea ce serveau pentru scufundatul plaselor de pescuit; un fragment
de de precum pintadere lucrate cu ngrijire
www.cimec.ro
11
DE LA
139
(fig. 12, 1). Pintadere au fost descoperite n mai multe gumel-
din cmpia precum n cultura Tot aici putem pomeni
cteva fragmente de cozi de linguri de lut.
5
6
'7
Pig. 10. - din nivelul Il: 1-6, vase; 7, suport de vas.
MORMINTELE CU OCRU
Din descrierea pe care am la nceput reiese deasupra ultimului,
nivel de locuire se aflau resturile unui tumul funerar, al diametru
era de aproximativ 30 m, iar de 1 m. n de s-au
descoperit 20 de morminte, adncimea gropilor variind ntre 0,40 2,40 m. n
de un singur caz (mormntul nr. 5), toate scheletele erau n
mai mult sau mai avnd diferite. Scheletul mormntului
www.cimec.ro
140 N. HAR'fUCHI 1. 1'. DRAGOMIR 12
nr. 5 avea pe spate cu ntinse pe corp. Att oasele
acestui schelet, ct ale celor n aveau pe ele urme de ocru
care, n cea mai mare parte a cazurilor, s-a mai bine pe oasele craniului
ale picioarelor. de adncime a gropilor scheletele descoperite
la o adncime mai mare au fost ngropate nainte de ridicarea movilei, pe cnd altele
Fig. 11.- 1, vas de lut din mormntul nr. 8; 2, asko; descoperit n mormntul nr. 18; 3, vas din nivelul II;
4, vas de lut din mormntul nr. 17.
snt ulterioare, gropile acestora fimd de la movilei. n de
scheletele nr. 14 15, care fac parte dintr-un mormnt dublu, toate celelalte se
n morminte singulare. Patru din acestea snt etajate (nr. 17- 20).
Starea de conservare. Din cele 20 de morminte, opt snt bine conservate, patru
n stare trei prost conservate, iar (nr. 4 11) snt distruse aproape
complet. O clasificare a mormintelor sistemul de a gropilor nu se
poate face, toate fiind simple, cu a mormntului nr. 5, n care s-au
observat urme de Referitor la inventar, putem preciza cea mai mare parte
a mormintelor snt foarte Din total, numai opt morminte posedau
inventar (nr. 3, 6, 8, 9, 10, 17, 18 20), compus din vase de lut, perle de metal
de cupru sau bronz), de os, sau Descrierea obiectelor de inventar o
vom face pe morminte.
n mormntul nr. 3, cu scheletul n s-au descoperit n jurul gtului
trei perle tubulare, din cochilii de dentalium, o de os
tubulare, lucrate din de cupru sau bronz.
www.cimec.ro
--
1
1
___ !_ ___ _
2a
1
1
1
1
+
1
\
1
\
1
1
Fig. 12. - 1. de lut n nivelul 1; 2, vas cu capac de tip Usatovo, descoperit n mormintul nr. 20;
3. fragment de vas pictat de tip Cucuteni A.
www.cimec.ro
13
DE L\ llHAILI'f.\
141
------
nr. 6 avea scheletul n un inventar
perle de cochilii de dmtolium una de os, descoperite tot n regiunea gtului.
Lungimea acestor perle ntre 0,01 0,02 m.
lvformntttf nr. 8 La o de 0,20 m de craniul scheletului
s-a un vas de lut, iar in dreptul oaselor temporale s-au descoperit perle tu bu-
lare lucrate din de cupru sau bronz. Vasul este lucrat cu mna, dintr-o
de culoare bine Are forma de cu gura larg buza
n Toarta este dintr-o cu marginile trase n n
fel nct o albiere are de a se de
(fig. 11, 1). Este o cu toarta din epoca bron-
zului. Ornamentul din linii incizate, realizate cu dispuse orizontal
pe vasului. Decorul este completat de doi butoni, cte unul la baza
iar pe partea pe linie, se trei butoni care ntrerup
n mormntul nr. 9 nu s-a descoperit dect un fragment dintr-o de silex,
minii stngi. Nu este sigur acest obiect parte
din inventarul mormntului sau stratului n regiunea
gtului s-a descoperit de asemenea o de 0,016 m), din
de cupru sau bronz.
Inventarul morm11tului 11r. 1 O este de asemenea nesigur, constnd dintr-o
de silex, n apropierea minii stngi. n dreptul mini s-a putut
observa o de culoare verzuie, ce provenea probabil de la un obiect de bronz sau
cupru, distrus din cauza
S cheie tu/ 11r. 17. pe spate, ntinse pe corp, orientat
E-V. n dreptul bazinului scheletul prezenta o din cauza
de din gropile mormintelor 18-20. Inventarul acestui mormnt se compune
dintr-un de lucrat dintr-o de culoare
Pe partea a vasului se urme de (fig. 11, 4).
Vasul era n partea a craniului.
Scheletul 11r. 18. oasele prost conservate. Att craniul ct partea
a scheletului lipsesc. de scheletul nr. 17, acesta se aproape per-
pendicular. n dreptul stng s-a descoperit un askos, lucrat dintr-o
pietricele boabe de nisip. este cu un slip fin de culoare
lustruit puternic. Decorul este format din benzi de linii incizate
umplute cu dispuse orizontal pe vasului (fig. 11, 2).
S chefetul 11r. 19, mai bine conservat, este n orientat
ENE- VSV. Scheletul se la nivel cu podina din nivelul II
Nu poseda nici un fel de inventar.
Scheletul11r. 20 este bine conservat, n orientat ENE-VSV, des-
coperit la o adncime de 0,95 m. Groapa podina de lut a nivelului II, oprin-
du-se n partea a primului nivel de locuire n acest mormnt
s-a un vas cu capac, de tip usatovian, la 0,35 m de craniului. Este lucrat dintr-o
de calitate acoperit la de un slip fin de culoare
Vasul are forma este cu perforate vertical
aplicate pe vasului. Pe culoarea de fond a vasului s-au pictat cu o culoare
metope umplute cu linii ce descriu romboidale ncadrate
n linii groase (fig. 12, 2). Un asemenea capac pictat a fost ntlnit n usa-
de la
1
n regiunea gtului scheletului se afla in sittt un colier format
din 156 de perle lucrate dintr-o materie probabil carbonat de calciu, din
1
M. S.C.I.V.)), II, 1951, nr. 1, p. 261, fig. 7, 1-2.
www.cimec.ro
t42
1
2
-
'
'
.
r
l
\
J
N. J. 'l'DRAGOMIH
14
os micacee, de culoare ver-
zuie nchis. Majoritatea acestor perle
au forma Au fost nsirate
intercalate albe
cele de dimensiuni mai mici fiind la
pe cnd cele de
dimensiuni mari n partea
(fig. 13, 1). Pe cele s-au
mai n apropierea sternului, trei
obiecte din os, ovale n
crestate n locuri la fiecare
acestor obiecte
nu o dar probabil erau
folosite fie ca amulete, fie ca podoabe
cusute pe (fig. 13, 2-4).
*
de salvare efectuate
n asezarea de la n vara
1955 au adus date n
cu modul de al
de aici n special n rela-
tiilor sale cu neolitice din
]ur, dintre care' tmele chiar
altor culturi neolitice. Stratigrafia
cum s-a la nceput,
dintr-un singur strat de cul-
cu niveluri de locuire bine
distincte. nivel este
de resturile de pre-
cum de celelalte materiale. Dunga
de care la baza nivelului I
'
nu ar putea fi conside-
ca un nivel, cnd nu vom
avea dovezi care confirme acest
lucru. n nivelul interior
a fost de o mai n
cu cea din al doilea. Ma-
terialele descoperite n ambele nive-
luri dovedesc strnse iar
de timp ce le desparte este
relativ Cu toate aceastea, ni-
velul II de locuire, prin grosimea
materialului o du-
Fig. 13.- Colier obiecte de os, descoperite n mormntul nr. 20. mai iar cu
alte snt mult mai com-
plexe. mari de oase de animale domestice vertebrele de
sau cochiliile de scoici descoperite n interiorul sau n preajma dovedesc
se ndeletnicea cu vitelor, pescuitul.
www.cimec.ro
15
s,\P,\1Tl\ILE llE L.\
143
Cultivarea plantelor este de asemenea suficient de numeroasele
toare de precum de de gru carbonizate. Pe baza materialului ceramic
putem stabili mai aspectul cultural al acestei precum sale cu
alte contemporane. Ceramica din nivelul I se prin forme de vase
tipic de aspect A
1
, nrudite pe de o parte cu cele din
nivelurile 6--4 de la Stoicani, precum cu unele forme descoperite n stratul
A
1
de la Glinal cele de la Cernavoda sau
Vidra. De asemenea, n ceramica acestui nivel o dezvoltare a unor forme
de vase din cultura Boian (faza (fig. 9, 4, 5, 8, 9)
2
Hamangia. n nivelul II
se o dezvoltare a formelor a decorului vaselor, care l de materialele
din nivelul A
2
trziu - B
1
din din cmpia Trebuie
n viitoare elementele B
1
apar numai sporadic sau avem de-a face
cu un fl.ivel propriu-zis. Aspectul cultural de la un facies
regional, n care s-a produs probabil mai lent de din sudul
Munteniei. Fragmentele ceramice de tip Cucuteni A descoperite n oarecare n
partea a nivelului II mai multe probleme: 1) de contact dintre
cultura cultura Cucuteni, 2) sincronizarea celor culturi 3)
cucuteniene asupra culturii de aici. Stadiul actual al descoperirilor
n momentul de n Covurluiului nu nici o
din faza A, cultura Cucuteni n aceste abia n fazele sale trzii (faza B)
numai pe la De aceea, sntem a crede
care a avut cu neoliticii de la a fost cea de la sau
o alta din mediul carpatic, pe valea Siretului. Cu toate aceste
materiale nu pot fi socotite dect elemente de import, ele au
lor, deoarece mping spre sud aria de a elementelor cucuteniene, la


Pe baza stratigrafice vechi, unii arheologi au ncercat raporturile
stratigrafice dint.re diferitele faze ale celor culturi; de I. Nestor
4

a culturii Cucuteni A ca fiind cu A
2

Vladimir Dumitrescu nclina
5
faza A
2
din Muntenia nu a fost
dect n parte cu faza Cucuteni A, continundu-se trziu peste Cucu-
teni A-B chiar peste o parte din Cucuteni B. Rezultatele stratigrafice de la
au dovedit cel de-al doilea nivel II = A
2
trziu- B
1
timpuriu)
este contemporan cu cultura Cucuteni A. n ceea ce problema unei eventuale
locale a exercitate de cultura Cucuteni A asupra fondului gumel-
putem afirma cu certitudine o atare asimilare n-a existat. n schimb, n complexul
se poate observa o vechi-protocucuteni,
care face parte organic din cultura n nivelul I elementele
primitive ale culturii n care pictura abia se ajungndu-se ca n nivelul
II elementele ntr-o mai dat mai sporadice.
Mormintele descoperite n turnului de la privite din punct de vedere
al ritmului de nmormntare al inventarului, grupului de morminte cu ocru,
pe un destul de vast, ncepnd din regiunile de din
1
M. Nouuelles donnees concernant
le neolithique carpatho-balkanique, Balcania )), VIII, 1946,
po 2130
2
Fragmente de tip Boian descoperite la
(la o de aproximativ 200 m mai spre sud
de unde s-a la solului arabil.
8
Punctul cel mai de sud atins de era
acum de pe dealul Ciomaga de la
4
I. Ncstor, Zur Chronologie o o o, po 143; idcm, Dfr
Stand o o o po 580,
5
VI. Dumitrescu, La cronologia delia ceramica dipinta
de!/' Europa Orientale, Ephcmeris Dacoromana )), IV,
1930, po 277 urmo; idem, Les figuri nes antbropomorphes
enos du Sud-Est de /'Europe, pendant la periode eneolithique,
Revue Internationale des Etudes Balkaniques >>, 1938,
po 379.
www.cimec.ro
144 1. T. 16
departe spre Vest. n cadrul acestei mari grupe, limitndu-ne la mai
restrns al noastre seama de tipologia inventarului, se pot stabili mai
multe faze. Vasul cu capac de tip Usatovo, descoperit n mormntul 20, acest
mormint este n momentul de unul .dintre cele mai vechi singurul de la
noi care o contemporaneitate cu cultura Usatovo din de la
mai vechi dect mormintele cu ocru dela Stoicani, care snt post-usatoviene (gropile
mormintelor stratul usatovian)
1
De asemenea, acest mormnt este probabil
contemporan cu sceptrele de la Casimcea A doua o consti-
tuie mormntul nr. 8, care are n inventar vasul cu orna-
mentat cu imprimat. Acest este mai nou dect mormntul 20 probabil
contemporan cu mormintele de la Stoicani n timp cu mormntul nr. 19
de la
Faza a III-a de este de mormntul nr. 18, n care s-a' desco-
perit askos-ul decorat cu benzi de linii umplute (nr. 17), mai recent, corespunznd cu epoca
bronzului deja Important este mormintele cu ocru de la ne-au permis
n primul rnd raportul lor de contemporaneitate cu cultura Usatovo, iar
n al doilea rnd, stabilim mai multor faze deci a mai multor valuri de
dinspre ncepnd cu encoliticului continund n
a bronzului.
N. 1. T. DRAGOMIR
APXEOJIOrl.PIECIH1E PACH.OTIH.l1 B BP8l1JII1IJ;E
{HPATKOE
C'!'OHHKa Bpa11m1Qa pacrroJiommm Ha Hnmneii Teppace ,UyHaH na Kparo rrp11ropoAa
BpanJI11Qa ropo)l;a Bp311Jia' raJiaQKOH o6JiaCTI1. TiccKOJibKO ana<JI1TeJibHUH 'IaCTb CTOHHI\11
paapyrnena )l;JIH cHa6meHI1H rJII1HOii K11pmrtJHoro aaBOAa, pacnomm, upoH3Be)l;eHHLW
JieTOM 1955 rO)l;U Ha ne60JiblliOH IIJIOIQa)l;H B 350 M
2
, HOCHJUI oxpaHHTeJibHbiH xapUKTep.
B CBH311 C HI111UI 6hlJII1 06HapymeHhl CJie)l;hl 06llii1pHOH HeOJII1TI1'1eCKOH CTORHI\11, OTHOCRIQeHCR
K KYJibType ryMeJibH11Qa. CTORHHa COCT011T 113 O)l;IIOro KYJibTypnoro CJIOH c ABYMR HpycaMH
mnJI11IQ. IR11JII1IQa HMeJIH npm\JoyroJibHYIO J!opMy, rrocTpoeHLI na )l;epeBa, HaMLniia 11 rmmLI,
CMelliaHIIOH C IIOJIODOM li COJIOMOM. <l>opMa HUIJIHIQ yKaaaHa li IIOCpe)l;CTBOM B Dli)l;O
MI1HI1aTIOpHoro AOMa, nafmeHHOii Ha qepAaHe O)l;Horo mliJIHIQa II Rpyca (plic. 1). HeiWTOpiue
MaTepliaJibl, 06HapymeHHble B 1 Rpyce, CBI1)l;eTeJibCTBYIOT O npHHa)l;JielliHOCTli H 6oJJee panneii
Jlaae HYJbTYPhl ryMeJibHHQa (A 1)' B TO BpeMR Hal\ MaTepliaJibl' li3BJJe'IOHJlblO li3 Hpyca IT,
OTHOCRTCR K 6oJiee HOBLIM cpaaaM (rroa)l;Heii A 2 n panneii B).
Ma HeKOTOpLrx oco6emiOcTeti:, xapal\Tepnhlx f.IJIR naM:neHHoro MaTepnaJia, . BLITeKaeT
HaJlll'IIIe 06JiaCTHbiX TI1llOB KYJibTYPhl ryMeJibHHIW, liMeBrneii CBH3b C HeKOTOpLIMII
CTOHHKaMH MYHTHHCKOH paBHIIHhl (l.JepnaBO)l;a' B11Apa' rlmna)' a TaRme CeBepO-BOCTO'IHOH
MyHTeHI1II ( <l>oJieiiiTH, CToiiKanw, BaemTn-AJI)l;eHn).
BoJibiiiOH IIHTepec Bhl3biBaeT TO o6cTORTeJihCTBO' 'ITO BO II Rpyce nY1hTYPhl ryMeJib-
HI1Qa 6hlJIII Haii)l;eHhi MHorotJHCJieHHhle o6JIOMKH cocy)l;oB, rrpHna)l;JiemaiQnx KYJ1bType H.yRy-
TeHn A. HecMoTpR Ha TO, tJTO TaKOBhle MoryT 6hlTb paccMaTpHBaeMhl JIHIIIh uaH npenMeThi
MMrropTa, OHII Hce me peiiiaiOT QeJihlii PRA BorrpocoH:
1 . ,UouaahlBaeTCH, 'ITO npeAeJIOM corrpMHOCHOBeHHR BhliiieyrroMRHYThiX iWYX HY.TihTYP
6LrJia AOJII1Ha peHH CepeT n 'ITO cyiQeCTBOBaJia CBR3h c nptmapnaTcHoi1: CTORimoti: T11IIa
H.yuyTerm (BeponTHO co CTOHHIWH BoHQeiiiT11-<l>OKIIIann). TaHI1M o6paaoM, BpanJIHQa rrpeA-
cTaBJIReT co6oii B HUCTOHIQ11H MOMeHT CaMhiH 1011\HhiH nynHT pacrrpOCTpaHeHI1H rrpe)l;MeTOB
11MnopTa HY.TILTYPhl H.yRyTenn (Jlaaa A).
2. PeayJILTaThi cTpaTitrpaJ!M<JeCKHX Ha6JIIOAeHHM, rrpoHaBe]l;eHHhlX a]l;ech, rrouaaa.;m,
'ITO II Hpyc (BpaHJiliQa II' ryMe.TihH11Qa A 2-B 1) COOTBeTCTByeT BpeMeH.H HY.TihTYPLI
1
M. de la Stoicani, p. 132 154.
www.cimec.ro
17 DE LA
145
KyKyTeHH A. HeJihBH ;n;oKaaaTL, HK06hl cyrn;ecTBOBaBmee BJIHHHHe KYJILTYPM KyKyTeHH A
Ha OCHOBe KYJibTYPhl ryMeJibHHQa' CJie)l;OBaTeJibHO' TaKoro BJIHHHHH He 6hlJIO. O;n;HaKO' B
KOMnJieKce BaemTH-CTOHKaHH-BpaHJIHQa aaMeqaeTCH CHJihHOe BJIHHHHe nepBHqHoii: KyKyTeH-
cKoii: KYJILTYPM Aprom;u;.
B ypoBHe BpaHJIHQa 1 Haxo;n;HTCH ;u;peBHHe aJieMeHThl KYJILTYPM Aprom;u; (B KOTopott
e;n;Ba aapom;u;aeTcH mHBOnHch) H JIHillh B ypoBHe II aTH aJieMeHThl noHBJIHIOTCH B 6oJiee
COBepmeHHOH iflopMe, XOTH H HOCHII.\ei CJiyqaiHhli xapaKTep.
Ha;u; II HpycoM ryMeJihHHQKOi CTOHHKH, B nepHo;n; KOHQa HeOJIHTa H Ha'IaJie
6pOHBhl, 6hlJI BOBBe)l;eH norpe6aJibHhlit KypraH (KOTOpOrO COXpaHHJiaCb TOJibKO ITOJIOBHHa),
co;u;epmall\Hi 20 cKeJieTOB B mwpqeHHOM noJiomeHuu:. lloJiomeHHe norpe6eHu:ii:, ocTaTKH
KpaCHOit OXphl Ha KOCTHKaX H HHBeHTapb HeKOTOphlX MOrHJI CBH;IJ;eTeJibCTBYIOT O TOM, qTO
OHH npHHa;IJ;JiemaT K rpynne <<ITOrpe6eHHi THTia KpaCHOi OXphl>>. flo Haii:;n;eHHhlM B HHX
norpe6aJibHhlM npHHa;n;JiemHOCTHM MOmHo 6MJIO ycTaHOBHTh TPH iflaahl paBBHTHH.
flepBaH H caMaH ;n;peBHHH iflaaa OTHOCHTCR K KOHI.\Y HeOJIH'l'a H npHHa;IJ;JielliHT K
KYJILTypeYcaTOBO. Ha aTo yKaBMBaeT cocy;u; c KphlmKoi THna YcaToBo, Haii:;n;eHHoi B MOrHJie
,M 20 (pHC. 12/2), KOTOpaH ;Il; O HaCTOHIU;erO BpeMeHH HBJIHeTCH e;IJ;HHCTBeHHOi H caMOi
;n;peBHei MOrHJioii: THna <<KpacHoit oxpM>> B PHP. llo Bceit BepoHTHOCTH, o Ha coBpeMeHHa
CTOHHKe THTia Y CaTOBO, BCKphlTOit B IDOJibTeillTH H MaTepHaJiy, Hait;n;eHHOMY B IDe;n;eJiellleiiH,
KacHM'!e H CaJIKyQe ( CaJIKyQa 1 V 6)
BTopaH iflaaa npe;n;cTaBJieHa norpe6eHHeM .M 8, B HHBeHTapb KOToporo BXO;D;HT cocy;u;
C npHTI0)1HHTOi pyqKoit H illHypoBhlM OpHaMeHTOM (pHC. 11, 1). 8Ta 6oJiee ITOB;IJ;HHH MOrtiJia,
'IeM MOrHJia .M 20 H coBpeMeHHa norpe6eHHHM, Hait;n;eHHhlM B CToiKaHH -<DoJITemTH.
TpeThH iflaaa BhlpameHa norpe6eHHeM .M 18, HHBeHTapb KOToporo npe;n;cTaBJieH cocy-
AOM THTia <<aCKOC>> (pHC. 11 , 2), qTO ;IJ;OKaBhlBaeT ero npHHa)1JielliHOCTb K 6pOHBOBOMy BeKy.
BamHOCTb uaii:;n;eHHhlX B BpaHJIHQe norpe6eHHi THna <<KpacHoi oxphl>> cocTOHT B
TOM, qTO B rrepByiO oqepe;IJ;b OHH ;n;aiOT BOBMOlliHOCTb ycTaHOBHTb COBpeMeHHOCTb 3THX norpe-
6eHHit c KYJII>Typott Y caToBo. Bo BTopyro OHH ;u;aroT BOBMOmHOCTh ycTanoBHTb
HaJIHqHe HeCKOJibKHX iflaB paBBHTHH, a CJie)l;OBaTeJibHO, HeCKOJibKHX TIOCJie;IJ;OBaTeJibHhlX npo-
HHKHOBeHHit C BOCTOKa Ha aana;n;, Ha'!IIHaH C IWHQa HeOJIHTa H ;D;O 6pOHBOBOrO BeRa.
OBbFICIIEHME PMO'Ilh:OB
Pnc. 1 . - fmmRHaR CHYJJbnTypu IIHIIIHaTropHoro oGuapyiKeHHaR 11 <:JHJC Il .
Pnc o 2 o - <l>parMeHTbi rJJHHRIIhiX cocy)l.on, ouuapyiKeHIIbie n cJJoe 1 o
Pnc o 3 o - HpeMHeBhle H HaMeHHLie npep;Melbl, ouuapyiKeHHhle B CJIOe II.
Pn:c o r. o - HepaMHHa na CJJOH II o Cocy)l. 4., BepoHTHO, flaabr fyMeJJhimu;a Do
Pn:c o 5 o - HepaMHHa na CJJOH 11 o Cocy)l. M 2, nepoHTHO, flaahl Do
Pn:c o 6 o - Pacnn:cuott cocy)l., o6uapyiKeHHhltl: n cJJoe II o
Pn:c o 7 o - Paaml'IHhre npep;MeThl, o6uapyiKeHHhle B iKHJJOM noMeru;emm CJJOH 11 o 1 - rmmHHaH
CTaTy3THa; 2 - HOCTHHaH CTaTy;'JTI>a; 3 - CHYJThiTTypa l'JlHHHHOI'O HYJTbTOBOI'O CTOJIIIHa; ft - l'JlHHHHLifi
aMyJTeT o
Pnc o 8 o - <l>parMPIIThi pacmrcnhlx cocy)l.on r;y.'lhTJ'PLI HyHyTenn A, o6napymemlhle H cJJoe 11
liYJibTyphl fyMeJTr.rmu;a o
Pnc. 9 o - HepaMn:qecime npep;MeThlo 1-3 - 'Iepemm cocyp;on HyHyTcnn A; r., 5, 8, 9 -
qepemm THrra BoHH ()J,iKyJTelliTH), ofiuapyiKeHIIhie HGJJnan oryMeJTbHHl\HOro noceJieHHH o
Pn:c o 1 o o - HepaMnHa na cJIOH 11 o 1-6 - cocy)l.hl; 7 - IIOACTaBHa cocy)l.a o
Pnc o 11 o - 1 - rJTHHHHhltl: cocy)l. H::J norpe6eHHH M 8; 2 - ascos, o6uapyiKeHHhltl: n rrorpe-
oeun:n: 18; 3 - cocy)l. na CJTOH 11 ; r. - rJIHHHHhlil cocy)l. n a norpe6eunH M 1 7 o
Pnc o 12 o - 1 - rJTHIIHHaH pintadera, o6uapyiKeHHaH B cJioe 1; 2 - cocy)l. c I>phllliHOtl: THna
}.'caTono, o6uapyiKenHhltl: B norpe6PHHH M 20 ;3- .pparMeHT pacnncHoro cocy)l.a TJma HyHyTeHH A o
Pn:c o 13 o - O;nepeJihe H HOCTHHbie o6'beHTM n:a rrorpe6eHHH M 20 o
FOUILLES DE
(RESUME)
La station de est situee sur la terrasse inferieure du Danube, a la lisiere de
un quartier de la viile de (region de Galatzi). Vu qu'une grande partie de la station
a ete detruite par l'exploitation d'une briqueterie, les fouilles effectuees pendant l'ete 1955,
sur une superficie de 350 m
2
seulement, ont eu un caractere de fouilles de sauvegarde. A cette
occasion, on a decouvert les restes d'une vaste station neolithique appartenant a la civilisation de
to - co t5ss
www.cimec.ro
146
N. 1. T. DHAGOIIIIR 18
La station appartient a une seule civilisation et consiste en deux niveaux d'habi-
tation. Les habitations avaient une forme rectangulaire et etaient bties en bois, roseaux et
argile melangee de bale et de paille de cereales. La forme des habitations est indiquee aussi par
un modele en terre cuite decouvert sur un plancher du second niveau et representant une
maison en minia ture (fig. 1 ). Quelques materiaux decouverts dans le niveau 1 prouvent qu'ils
appartiennent a une phase plus ancienne de la civilisation de (A
1
), tandis que ceux
du niveau II rentrent dans ses phases plus recentes (respectivement A
1
tardif - B
1
).
En tenant compte de quelques caracteristiques presentees par le materiei decouvert, il
ressort qu'on a a faire a un aspect regional de la civilisation de qui a entretenu
des rapports avec quelques etablissements de la plaine valaque (par ex. celles de Cernavoda, Vidra
ou Glina), ainsi qu'avec certains autres du Nord-Ouest de la Valachie et du sud de la Moldavie
Stoicani, Ce qui rend encore plus interessante cette station, c'est la
decouverte de plusieurs fragments de poterie appartenant a la civilisation de Cucuteni A, dans le
second niveau de Quoiqu'ils ne puissent etre consideres que comme des elements
d'importation, toujours est-il qu'ils soulevent une serie de problemes, que voiei:
1. Ils prouvent que la ligne de contact de ces deux civilisations a ete la vallee du Siret, la
liaison etant realisee par une station cucutenienne du milieu carpatique (probablement la station
de - Dane, marque jusqu' a present le point le plus meridional
qu'aient atteint les elements d'importation de la civilisation de Cucuteni (phase A).
2. Les resultats des observations stratigraphiques faites a ont prouve que le
niveau II II = A
2
- B
1
) est contemporain du Cucuteni A. Les eventuelles
influences exercees par la civilisation de Cucuteni A sur le fonds de la civilisations de
ne se laissent pas constater, par consequent elles n'ont pas existe. En revanche, on observe dans
le complexe - une forte influence de la civilisation proto-cucutenienne
d' qui s'integre parfaitement dans la civilisation consideree. Dans le niveau on
constate les e!ements anciens de la civilisation d' (dans laquelle la peinture venait a peine
de voir le jour. Dans le niveau II, ces memes elements apparaissent dans une phase plus
avancee, mais aussi plus sporadique.
*
Au-dessus du niveau II de la station du type dans la periode finale du neo-
lithique et au debut de l'ge du bronze, un tertre funeraire fut eleve (dant il ne s'est conserve
qu'une moi tie); il contient une vingtaine de squelettes en position accroupie. La position, les
traces d'ocre rouge conservees sur les os, ainsi que l'inventaire de quelques sepultures prouvent
qu'elles appartiennent au groupe des sepultures a acre rouge. Du point de vue de l'inventaire
funeraire decom;ert, on a pu determiner trois phases d'evolution.
La premiere et la plus ancienne phase remonte a la fin du neolithique, a la civilisation
d'Usatovo. Cela est indique par le pot a couvercle du type Usatovo, decouvert dans la sepulture
n 20 (fig. 12, 2), laquelle est jusqu'a present la plus ancienne sepulture a acre rouge de
notre pays. Elles est probablement contemporaine de la station du type Usatovo de
et des sceptres de Casimcea et
La deuxieme phase est representee par la sepulture n 8, ayant comme inventaire un
vase a anse un peu surelevee, a decor corde (fig. 11, 1). Cette sepulture est plus recente que la
sepulture n 20 et est contemporaine des sepultures de
La troisieme phase est representee par la sepulture n 18, ayant comme inventaire
un vase du type askos (fig. 11, 2), dant la forme prouve l'appartenance a l'ge du bronze.
L'importance de la decouverte des sepultures a acre de consiste, en premier
lieu, dans le fait qu'elle a rendu possible la determination du rapport de contemporaneite
de ces sepultures avec la civilisation d'Usatovo. En second lieu, elle a permis d'etablir l'exis-
tence de plusieurs phases d'evolution, dane de plusieurs vagues de penetration de l'Est vers
l'Ouest, a commencer par la fin du neolithique et jusqu'en plein ge du bronze.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Modele en argile d'une rnaison, decouvert dans le ne niveau.
Fig. 2. - Fragrncnts de vases en argile, decouverts dans le Ier niveau.
Fig. 3. - Objets en silex et en pierre, decouverts dans le ne niveau.
Fig. 4. - Cerarnique du ne niveau. Le vase no 4 appartient probablernent a la phase D.
Fig. 5. - Cerarnique du ne niveau. Le vase no 2 appartient probablernent a la phase D.
www.cimec.ro
19 TURILE DE LA 147
---------------------------------------
Fig. 6. -Vase peint decouvert dans le ne niveau.
Fig. 7.- Objets divers: 1, figurine en argile; 2, figurine en os; 3, table rituelle; 4, amulette en argile.
Tous ont ete decouverts dans une habitation du ne niveau.
Fig. 8. - Fragments de vases peints, appartenant a la civilisation de Cucuteni A, decouverts dans le
seco;d niveau de la couche de
Fig. 9.- Fragments ceramiques: 1-3, tessons de vases du type Cucuteni A; 4, 5, 8, 9, tessons du type Boian
decouverts a la surface du sol de la station du type
Fig. 10. - Ceramiques du II e niveau: 1-6, vases; 7, support de vase.
Fig. 11.- 1, vase en argile de la sepulture no 8; 2, askos decouvert dans la sepulture no 18; 3, vase du
IIe niveau; 4, vase en argile de la sepuJture nO 17.
Fig. 12.- 1, pintadera >> en argile, decouverte dans le Ier niveau; 2, vase a couvercle du type Usatovo,
decouvert dans la sepulture no 20; 3, fragment de vase peint du type Cucuteni A.
Fig. 13.- Collier et objets en os, decouverts dans la sepulture no 20.
www.cimec.ro
DE SALVARE
EXECUTATE DE MUZEUL REGIONAL DIN SF. GHEORGHE
N ANUL 1955
M
UZEUL regional din Sf. Gheorghe a n anul 1955
de salvare n locuri:
1. r. Odorhei, Reg. Aut.
de Gavril Bakcsi din satul pe teritoriul satului, n cariera
de nisip a colective Herbak Ianos , au fost descoperite morminte
vechi, care se distrug, m-am deplasat n ziua de 21 octombrie la locului am
cercetat terenul.
Locul de descoperire al mormintelor se pe partea a care duce
spre Odorhei, la 1 km de ntre drumul care duce n
se ntinde un bot de deal numit Borvizoldal-Hegyfarka, n panta
din a deschis n vara anului 1955 o de nisip. Cu
ocazia nisipului au fost multe gropi, n dintre ele descoperin-
du-se schelete n fragmente de vase. Fragmentele de vase
calotele de cranii au fost adunate de G. Bakcsi.
Botul de deal, de relativ se ntinde dinspre S spre N, avnd circa
90 m lungime 15-20 m La N se de restul terenului cu o Trei laturi
snt abrupte. La mijlocul laturii estice a batului de deal, care e cea mai se
cariera de nisip. n cursul nisipului, muncitorii au ajuns la o adncime de
6 m. Peretele stratigrafie: sub humusul vegetal de culoare
gros de circa 30 cm, e un strat de nisip fin de culoare n care se
ici-colo straturi cu de roci de fier. Din humus ncep gropi de
n general care merg n viu, n nisip. Am putut observa 8 gropi,
care par fi fost dispuse n trei rnduri: gropile 1-4 ntr-o linie, groapa 5 mai
iar gropile 6-8 aproximativ pe linie (fig. 1).
Locul unde au fost descoperite gropile 1-3 nu fusese adnc de aceea
aceste gropi au fost atinse de uneltele muncitorilor. Prin urmare le-am putut
cerceta cu mare celelalte fiind n mare parte distruse.
Groapa nr. 1 a fost n partea a carierei de nisip. Adncimea
de la humus la fund, este de 1,20 m. Diametru! fundului
a fost de 1,10 m. Sub stratul de humus gros de 30 cm a fost de umplu-
de culoare amestecat cu nisip galben. La fundul gropii era un strat de
(fig. 2). n de au fost trei fragmente de vase de tip
(Cucuteni A) 1.
Groapa 2 era la 1,20 m de groapa 1 avea dimensiunile: adncimea 1,20 m,
diametru! fundului 1,20 m. Sub stratul de humus negru gros de 30 cm era un
1
Fr. Lts typt's des Mses peinls d'Ariu[d, n Dacia , I, 1925, p. 7; pl. II, 10 12.
www.cimec.ro
150 SZEKELY 2
-------------------
de de culoare amestecat cu cu de La fund
se afla un strat de gros de 5 cm (fig. 2). La adncimea de 60 cm au pe
de fragmente de vase de tip
1
, o de os de animal
un fragment de vas corodat, pictat cu negru pe fondul alb, avnd un ornament de
(fig. 3,4). Acest ornament e cunoscut din faza Cucuteni A-B Gorodsk
2


/
Fig. 1. - Planul carierei de nisip.
Groapa t'lr. 3 era la 1,20 m de la groapa nr. 2. Gura gropii a pornit din
humusul de avnd adncimea de 1,20 m diametru! fundului de 1,60-1,80 m.
Sub stratul de humus era un strat de de de culoare amestecat
cu nisip (fig. 4). Imediat sub stratul de humus au fost obiecte: un
fragment de dintr-un vas de tip pictat n trei culori (negru, brun alb),
tip Cucuteni A (fig. 5,9); un fragment de dintr-un vas nepictat, cu buza
n e grosolan (fig. 5,2-3); un fragment de vas minia-
(fig. 5,7). de acestea au mai fost oase de animale. La adncimea
de 1 m au fost un fund de vas de culoare n interior, care grupei
B tipologia lui Lszl6 (fig. 5,5) un fragment de dintr-un vas pictat n
alb negru, foarte corodat, grupei C a lui Lszl6 (fig. 5,1 ). La fundul
gropii a fost o din pietre mici de ru (fig. 4), n mij-
locul s-a un fragment dintr-un vas pictat cu benzi n culorile
Vasul grupei A a lui Lszl6 (fig. 3,3).
Gropile 4--8 au fost distruse de s-a putut numai adncimea lor.
Adncimea gropii nr. 4 a fost de 1,50 m, iar a gropii nr. 5 a fost de 1,70 m.
Groapa nr. 6 e cea mai ea a avut 2,20 m adncime de sac.
Diametru! fundului a fost de circa 1,20 m. cele spuse de G. Backsi, au fost
descoperite n la adncimea de 1,60 m sub stratul de humus, n
de de culoare fragmente de vase tricrome de tip
(fig. 3,1,2; fig. 5,8,10). Sub groapa aceasta fusese o n care au
fost schelete cu spre n acestea a fost pus
un vas mic un craniu de Vasul e de culoare cu fund plat, cu
1
Fr. Lszl6 op. cii., pl. IV, 14.
1
Ibidem, pl. 1, 3-10.
www.cimec.ro
3 DE SALVARE MUZEULUI REG. SF. GHEORGHE, 1955 151
cu buza a avut buton, rupte, dar se urmele
lor (fig. 5, 6). Vasul e din e bine ars. Are de 5 cm, dia-
metrul fundului 3 cm al buzei 7 cm. Analogii pentru acest vas n grupa
B la Lszlo
1
, iar la Cucuteni n grupa Cucuteni B. La locului am oasele
scheletelor ntr-o distruse de Cercetnd mai urmele gropii,
. ...
Oroapa nr. 1
z ..
LEGE NOA
ITID Humus
lS:S:'I P.imi"nt negru <1me6lec<1l
cu nisip Oroapa nr. Z

c::::J tVistp O 1 m
Fig. 2. - Scctiunea gropilor nr. nr. 2.
-Negru
WlJ7JJ'lJJ Brun iflch1s

c:::::=J Alb
1
0,09l
1
T
0.065
- Negru
c=:JA!b
Fig. 3. - Fragmente ceramice pictate.
am constatat fundul gropii a fost acoperit cu un strat de gros de 5 cm, pe care
au fost scheletele. ntre oase am un fragment de bazin cu urme de
n groapa nr. 7 a fost un alt schelet, tot n dar despre inven-
tarul acestui mormnt nu s-a putut nici o Nu s-au putut nici
dimensiunile gropii. .
Groapa nr. 8 a avut o adncime de 1,80 m, diametru! fundului fiind 1,20 m. Nu se
n ea s-au fragmente de vase sau alte obiecte.
1
Fr. Laszl6, op. Pl. II, 2; H. Schmidt, Cucuteni,
1932, p. 27, fig. 7 a; Tatiana Passek, Il epHOAH3atw:R
TpHIIOJibCHHX IIOC6JI6fTH:il:, Moscova, 1950, fig. 83,5,6.
www.cimec.ro
152
ZOL'l'AN
4
-------------------------------------------------------------------------
A fost cercetat vrful promontoriului, care n parte e arat tn parte folosit
ca La arat au fost cteva fragmente de vase din
de tip Un fragment are o orizontal ca decor cu bru
alveolar (fig. 5, 4). Acest fapt n acest loc a fost o schele-
telor n gropi e o locuitorii acestei au nmormntat pe cei
n panta dealului. Credem acestor morminte nu trebuie
un fapt izolat, dr. Gyorffy Bela, cnd zidit n 1946 casa pe panta dealului, a
ntr-o la o de circa 300 m de la locul descoperirii scheletelor
din 1955, scheletul unui copil tot n
n prezent n-a fost cunoscut ca loc de de tip
Roska face despre fragmente de vase din epoca cuprului a bronzului,
despre un vas din prima a fierului, care au fost pe teritoriul acestui sat
1

a::DHumus
IZ3N,sip
.
IS:SI Pa in. nBqru ;:
amest. t!fJniSip .
E'ZZJ

Sectiune ::. :. ._.:_.::'
.-:::,;:,-:.-:-.:.-..:.: O 1m

Plan
Fig. 4. - gropii nr. 3 planul vetrei din groapa nr. 3.
conlii1tntl
i'ZZZZJ . fi#l'

G::l Cio6uri
Descoperirea poate fi n feluri: 1) sau ne n unui
cimitir unei a culturii
2
, 2) sau e vorba de practici
rituale ca acelea observate la Traian
3

nu se vor face ample nu vom avea la material sufi-
cient, e greu a da definitiv. n momentul de pe baza materialului
pe teren, credem aici s-a putut constata ritul de nmormntare al
culturii care este cel al n n cadrul unui
rit funerar n care rolul focului-- seama de urmele de se poate explica
prin ceremonii funerare. S-a practicat nmormntarea pereche, cum groapa
nr. 6, ca aceea gropii nr. 7.
Groapa nr. 3 pune problema bordei cu vatra E o
de acum n cultura
Din calotele de cranii salvate se poate constata acestei culturi, al
rit de nmormntare a fost descoperit, unui tip dolicocefal.
au fost executate n zilele de 21--22 octombrie 1955 n colaborare cu
G. Ferenczi, directorul muzeului raional din Odorhei.
2. r. Miercurea Ciuc, Reg. Aut.
Pe partea a care duce spre se un promontoriu
numit Csereoldal , pe vrful au fost descoperite urme de din comuna
Promontoriu! e o de la marginea hotarului
spre Jigodin a fost aproape complet distrus. Din am cerut aprobarea
Academiei R.P .R. pentru executarea unei de salvare. a fost
ntre 17 26 septembrie 1955.
1
M. Roska, Repertorium, p. 270, 183.
9
Vladimir Dumitrescu colaboratori,
p. 514--515,
3
H. Dumitrcscu, O deuoperire In legt11urt1 eu ritul
de nmormntare in eu/tura Cumteni-Tripolie, S. C. I. V. )),
1954, nr. 3-4, p. 399.
www.cimec.ro
DE SALVAI\E ALE MUZEULUI SF. GHEO!IGHE, 1955 153
Promontoriu! format dintr-o de gresie se ntinde n VE, la o
de 300 m de n Jigodin, fiind n parte acoperit cu brazi
(fig. 6). terenului e cu urme de executate n cursul ultimului
1 , 1
.... ..
...
J_ 7
-Brun
llfJllliA!b
1

--------; T
A 0.050
Fig. 5. - Fragmente ceramice.
- Negru
rn.arun
c=J Alb
de gropile de care continuu scot Latura e
de restul terenului cu o iar celelalte trei laturi snt abrupte.
a fost pe latura a promontoriului, unde, pe o
a fost executat un lung de 10 m lat de 1 m (S.I.).
terenului e cu bolovani de Sub un strat de humus gros de 10 cm a
www.cimec.ro
154 SZEKEL Y ZOLTAN
6
fost un strat de gros de circa 40 cm, dedesubtul era un strat de
gros de circa 50 cm, apoi stnca n stratul de au fost
fragmente de vase, lame de andezit, fusaiole de lut, pietre de un fragment de
topor perforat, de . . Pe latura a promontoriului a fost executat un alt
(S.II) lung de 10 m lat de 1,5 m. Stratigrafia acestui corespunde stratigrafiei
I. a fost spre nord cu o de 4 X 3 m. Materialul descoperit
tipuri de ca acelea .n S.I. Pe virful promontoriului
a fost o cu dimensiunile 3 X 5 m, .n care n-au fost urme arheo-
Fig. 6.- Csereoldal .
logice, chiar la 30 cm adincime a fost roca Prin urmare s-a constatat
a fost o cu un singur strat de
Pentru ncadrarea a acestei mai mult materialul
ceramic. N-a fost nici un vas .ntreg; din fragmentele ceramice se poate constata
vasele tipuri cu buza n cu o sub
cu un bru alveolar (fig. 7,7). Celelalte tipuri snt cu buze drepte sau
ntoarse n sint decorate sub cu br.uri paralele sau crestate (fig. 7,5,6,8).
Majoritatea vaselor sint decorate cu cu n de triunghi de
(fig. 7,9-10). Fundurile vaselor snt drepte, pasta e bine are culoarea
sau Fusaiolele de lut au forma sau (fig. 7,4). Dintre uneltele de
au fost descoperite curbe de lame de andezit, fragmente de
topoare perforate de (fig. 7,1-3) foarte multe pietre de Unelte de
metal n-au fost
Pe baza materialului ceramic a uneltelor, se poate constata
culturii Gorodsk-Usatovo din sudul U.R.S.S.; pe teritoriul Transilvaniei
poate fi ca prima a culturii Schneckenberg, un fel de
pre-Schneckenberg.
3. Sf. Gheorghe, r. Sf. Gheorghe, Reg. Aut.
Pe teritoriul Sf. Gheorghe, la NV de se un promontoriu de
gresie numit Orko ,folosit de mult drept de Pe vrful acestui promontoriu
a fost o culturii Schneckenberg. Exploatarea pietrei a
fost de incit numai n partea a terenului s-a
www.cimec.ro
------- -.....
/

' 1
, .. i
.. ,: ,, "" ,' ,., j ,. '} 'j' ,' :1'
'' ( . ' ,,
,,. ' ' ,., '' ( :1, 11\ .. ', '
6 j
Fi.g. 7 - Une te 1 . fragmente ceramice.
J
J
081
155
www.cimec.ro
l!iG :-<!f;KELY 8
o de de 3 X 4 m de 8-10 m. Original, promontoriu! a avut
n SN lungimea de 160 m EV de 120 m, deci o supra-
de peste 1920 m
2
mare e complet de salvare a
durat ntre 3 13 octombrie 1955.
'; :
i! 852'


6
io
Fig. 8. - St-. Gheorghe - . Unelte fragmente ceramicc.


-....:,:
1
j
1
-+
Pentru stabilirea unei stratigrafii a fost o (S.1) n
NS. Lungimea a fost de 10 m, de 1 m s-a ajuns la o adncime
de 2,5 m n unele locuri. a fost n E V cu cte
www.cimec.ro
9

DE SALVAIII: ALE MI;ZEI LI 1 IIE(;. SI'. ldiEOIIldll:. I!J;,;,


157
o de circa 2 X 1,5 m (C.l.- C.2). n partea a la o de
55 m de caseta 2, a fost o de 6 X 3 m, pe marginea
gropii, avnd o adncime de 0,80-0,90 m.
Stratigrafia I e 1) la un strat de gros de
60 cm, aruncat deasupra humusului actual cu ocazia
pietrelor; 2) un strat de de cu-
loare gros de 35 cm (F.III); 3) un strat de
culoare gros de 1, 5m,
n de (F.II); 4) un strat de de
culoare cu nivele arse de locuire, gros
de 50 cm (F.I.); 5) sol virgin, lut galben cu urme de
pari rotunzi, de circa 30 cm; 6)
n C III, dedesubtul humusului actual gros de
1 O cm, a fost un strat de de culoare
gros de 40-80 cm, care pe roca Acest
strat corespunde stratului superior de din S.I.
n diferitele straturi de au fost
multe fragmente de vase, fusaiole de lut,
de de unelte de din
os. n stratul inferior de au fost
urme de pari rotunzi n solul virgin, care
o parte din planul unei dreptun-
ghmlare, cu axa EV. Podeaua
a avut . o de lut galben, care, n urma
incendiului, s-a transformat n chirpici ars. n cele
trei faze de au fost fragmente de vase
decorate cu fragmente de curbe de
(fig. 8, 1) fusaiole de lut (fig. 8, 5).
Unelte de os snt sule (fig. 8, 2-3), (fig. 8,
3-4) ace. n stratul superior au fost
fragmente de cu n de
(fig. 8, 10). O e cu un
decor n n de (fig. 8, 8). n
acest strat a mai fost un fragment de vas cu
orizontal
o
;1
1
1
3
.2
Fig. 9. - Sf. Gheorghe - Orko .Unelte
de
cu incizie cu var (fig. 9, 9). Dintre uneltele de e de semnalat
un fragment de de (fig. 8, 4).
n caseta 3, la adncimea de 0,40 cm, au fost unelte de
din cupru: un topor cu de lung de 15 cm (fig. 9, 1) un
ac de cupru lung de 65 mm (fig. 9, 2). n au mai fost
fragmente de tipare.
Pe baza materialului descoperit, se poate constata
torilor culturii Schneckenberg. Se pot distinge trei faze de dezvoltare, care
a culturii Gorodsk-Usatovo din sudul Uniunii Sovietice. Faza III,
care a durat cel mai lung timp, elemente cunoscute din cultura Wietenberg.
Fragmentul de fragmentul cu decor incizat cu de var
(fig. 8, 6,9) clar cultura Schneckenberg a contribuit la geneza culturii Wieten-
berg faza ei trzie a durat la mijlocul epocii bronzului.
n partea a marginii gropii carierei de la adncimea de 60 cm, n
peretele executate cu ocazia pietrelor, s-au putut observa, n parte,
www.cimec.ro
168 SZEKELY ZOLTN
10

urmele unui mormnt n care ritul de nmormntare al acestei
culturi a fost ntre lespezi de
n concluzie se poate afirma de salvare la Orko a contri-
buit mult la genezei epocii bronzului n Transilvania.
4. Cetatea Ciceului, r. Miercurea Ciucului, Reg. Aut.
n ziua de 26 septembrie 1955 a fost cetatea Ciceului.
La de 10 km de Miercurea Ciucului, pe partea a care duce
spre Odorhei, se un promontoriu nalt, cunoscut sub denumirea de cetatea Cice-
ului . Pe vrful promontoriului se o de din bolovani
de cu var. Lungimea platoului n NE-SV este de circa 60 m, iar
n NV -SE e de 15-20 m. Pe partea incinta de
de 1,5 m s-a Platoul are laturi abrupte, numai spre E e legat cu o de restul
terenului. Interiorul platoului e acoperit cu un humus gros de 0,40 cm. n acest strat
am fragmente de vase dacice, din cu mna, de culoare
printre care e de semnal:it toarta unei Incinta de
epocii feudale, iar resturile ceramice urmele unei sau dacice
de tip Jigodin I-III. Cetatea a fost de A. Ferenczi
1
.
SZEKEL Y ZOLTAN
IlPE,II;OXPAHHTEJibHbiE PACI\OTII\11, IlPOl13BE,II;EHHbiE B 1955 ro,n:Y
OBJIACTHbiM MY3EEM C<l>biHTY rEOPrE
(HPATKOE CO,D:EPiKAHl1E)
B 1955 ro,ll,y 6h1Jm rrpormBe,l],eHhl MCCJie,l],oBamm II rrpe,ll,oxpaHMTeJibHhle pacHonHn B
IlYHHTaX.
1. ,II;o6orneHII. Ha OTHOce xoJIMa, s6JinBM tTOHHHll T:rma Aproiii,lJ, 6h!JI o6HapymeH
pH,ll, IIOI'pe6eHMH CO CHeJieTaMll B CHOpqeHHOM TIOJIOSKeHlH1; OHM 6h!JIH OTHeCeHhl H Hym,-
Type ApiOIII,lJ,. B Mor:UJibHhiX HMax uaxo,l],JIJI11Cb o6JJOMHU, H Tnny Aproiii,lJ, n
HyHyTenn B .
2. Chiimpai:eun. Ha BepxyiiiHe XOJIMa l.JepeoJI,l],aJI so speMH npe,ll,oxpamtTeJibHhiX
pacHOilOH 6hiJill li8BJieqeHhl MaTepuaJihl liHBeHTapH CTOHHHII T:Uila ropO,li,CK- y caTOBO. Ha
TeppnTopun TpaucnJibBaHnn aTa HYJILTypa MomeT 6h1Tb paccMaTpMsaeMa KaH nepsaH flaaa
HY JibTYPhl IIIHeHeH6epr.
3. CflhiHTY reopre. Ha CHJIOHe XOJIMa OpKa 6h!JIO o6uapymeHO HeCKOJibKO KYJib-
TYPHhiX cJioes. CToHnKa npuua,l],JiemuT K KYJILType IIIueKeH6epr. Momuo ycTaHOBMTb Tpn
.paahl paaBnTnH. <Daaa III 6hiJia caMoi: npo,ll,oJimnTeJibHOH u co,ll,epmwr aJieMeHThl, BcTpeqaro-
B HYJILType BMTeH6epr. HecKOJibHci o6JIOMHOB yHaahiBaroT ua To, qTo noa,l],HHH .paaa
HYJibTYPhl IIIueHeH6epr CO,lJ,eHcTBOBaJia rroHBJieHHIO HYJILTYPhl B:rJTeH6epr u npO,li,OJiif\aJiacb
,li,O cepe,ll,nHhl 6pouaosoro BeHa.
4. l.JeTaTH l.JwqeyJiyi1:. Ha xoJIMe <<l.JeTaTH l.JuqeyJiyi1:>> uaxo,l],HTCH ocTaTHI1 fleo,l],aJib-
Hotii HperrocTu u ,l],aHnicHntii HYJILTYPHhlit CJIOtii TMna IRuro,lJ,IIH 1-1 II.
Pwc. l . - )J,o6oweuH.
PHc . 2 . - ,D:o6oweHH .
PHc . 3 . - ,I.J:o6omeHH .
PHc . ' . - ,D:o6omeuH .
PHc. 5 . - ,D:o6oweHH .
Pnc. 6 . - CLIHKpaeHH ,
PHc . 7 . - CLIHHpaeuH .
Pnc. 8. - CB. reopre
Pwc . 9 . - CB . reopre
Oll'hHCHEHl1E Pl1CYHI\Oll
IIJian rreco!Horo napbepa .
Paapea HM MM 1 H 2 .
<l>parMeHThl paCIIHCHOti: HepaMHIUI.
Paapea HMLI M 3 H rmau omra.
KepaMHqecKHe
l..lepeoJI.n;aJI.
KepaMHqecKHe HHCTpyMeHTLI H
OpKo. KepaMHqecKHe HHCTpyMeHTLI H
Op110. Me.n;uhre HHCTpyMeHTLI.
1
A. Ferenczi, antice In Anuarul Com. Mon. Ist. >>, Cluj, lV, 1932-38, p. 268-274.
www.cimec.ro
11
DE ALE HEn. SF. GHEOHGHE, IU55 159
RECHERCHES ET FOUILLES DE SAUVEGARDE EXECUTEES PAR LE MUSEE
REGIONAL DE SF. GHEORGHE EN 1955
Pendant l'annee 1955, des recherches et des fouilles de sauvegarde ont ete pratiquees
aux endroits suivants:
1. Sur un promontoire, situe a proximite d'une station de type on
a decouvert plusieurs sepultures renfermant des squelettes en position accroupie, attribues a
la civilisation d' Dans les fosses des sepultures il y avait des tessons du types et
Cucuteni B.
2. Par les fouilles entreprises sur la crete du promontoire dit Csereoldal
on a exhume des materiaux d'une station de type Gorodsk-Usatovo. Sur le territoire de la
Transylvanie, cette civilisation peut etre consideree comme la premiere phase de la civilisation
de Schneckenberg. ..
3. Sf. Gheorghe. Sur le promontoire d' on a decouvert plusieurs couches
archeologiques. La station a appartenu a la civilisation de Schneckenberg. On peut distinguer
trois phases de developpement. C'est la troisieme phase qui a dure le plus longtemps et elle presente
des elements de la civilisation de Wietenberg. Quelques tessons prouvent que la phase tardive
de la civilisation de Schneckenberg a contribue a la genese de la civilisation de Wietenberg
et qu'elle a dure jusqu'au milieu de l'ge du bronze.
4. Cetatea Ciceului. Sur le promontoire appele Cetatea Ciceului , se trouvent les
restes du chteau feodal et une couche archeologique dacique, du type Jigodin I-III.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan de la carriere de sabie.
Fig. 2. - Section des fosses n 1 et fi
0
2.
Fig. 3. - Fragrnents de ceramique peinte.
Fig. 4. - Section de la fosse n 3 et plan du foyer de la fosse n 3.
Fig. 5. - Fragments ceramiques.
Fig. 6.- (( Csereoldal .
Fig. 7. - Outils et fragments ceramiques.
Fig. 8. - Sf. Gheorghe - (( Orko >>. Outils et fragrnents ceramiques.
Fig. 9.- Sf. Gheorghe- (( Orko >>. Outils en cuivre.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC VALEA LUPULUI *

de la Valea ncepute n 1953 continuate n 1954,


s-au efectuat pe o mult mai n 1955, n intervalul de la 1 iulie la 31
octombrie, sub de sondaje supraveghere
n puncte n1ai importante: pe locul neolitice din faza Cucuteni B
de pe lobul vestic al terasei la movila mare din marginea Frumos.
n general sondajele efectuate de colectivele Academiei R.P.R. n aceste locuri de la
Valea Lupului au avut un caracter de salvare.
n planul de al au fost obiective:
a) continuarea de supraveghere pe ntreaga afec-
mari de caracter obstesc.
'
b) Efectuarea unor sondaje mai mari n VSV al terasei, pe locul
neolitice din faza Cucuteni B. Cu acest prilej urma se verifice topografic stratigrafic
celelalte resturi ale din vremea ornduirii comunei primitive de la nce-
puturile ale feudalismului, ct mai multe date n cu
diferite aspecte de din aceste
Continuarea la pe care am nceput s-o metodic
din 1953, ntruct n 1955 acest important obiectiv arheologic urma fie nivelat de
beneficiarul de caracter Prin movilei s-a att preci-
zarea ei, ct cronologia mormintelor pe care le
A. DESCOPERIRILE DE PE
de pe botul terasei, pe locul neolitice Cucuteni B, au nceput
prin trasarea a patru paralele (1-IV) de 1 X 30 m, orientate NS perpendicu-
lare pe marginea de sud a terasei. Cu ajutorul acestor s-au semnalat resturile
de platforme a cinci neolitice din faza Cucuteni B ale unei de tip
zol11iki , de la nceputul primei epoci a fierului, n dreptul III. Pentru deli-
mitarea de tip zoiniki, perpendicular pe III s-au trasat
de control, A
1
- F
1
A
2
- F
2
, de 1 X 15 m la 2,50 m ntre ele. n timpul
capetele de sud ale II, III IV au fost prelungite cu 10 m,
efectundu-se una mai mare ntre I II, iar a doua mai
spre capetele de vest ale A
1
- n dreptul platformelor a trei
a unei anexe cucuteniene din cele cinci semnalate (fig. 1).
Paralel cu metodice executate de colectivul Academiei R.P.R.
n cadrul sondajelor arheologice, de caracter a efectuat mai multe
* au fost conduse de un colectiv
Jin: M. Dinu (responsabil) C. Buzdugan,
1. Em. Motovelea, 1. Ordentlich, G. Popa, 1. Saint-
11 - e. 15SS
Pierre, D. Teodoru, V. Ursache, de la Facultatc:a Jc
Istorie-Filologie din
www.cimec.ro

..
-.
!..._ ___ 1
o
0
Res/unle de locuin!a din
asezarea' Cuculeni B
Confurul probabrl al /ocuinlelor
5obe 0 Ve/re O Gropi
Ri'smfa r:-'3 Oase
1ill!il!il1


6. Fra9men!e ceramice
Resturile de locuinl din
de /rp Zo/nil<i
din asezarea de lip

.....
M " ,, .
11
.t. li"' Zolail<i
1 :IOrmi/Jie rtar/Sra rtene
" d/n epoca mf9rafli"lor
Gard de pia!ra modern
VALEA LUPULUI
19 5 5
O 5 10 15m
III
N

/
Fig. 1. Planul sondajelor din Cucuteni B.
www.cimec.ro
3
AIIHEOLOGIC VALEA LUPULUI
163
-----------------------
de n diferite puncte de pe terasei, descoperindu-se cu acest prilej
o serie de morminte din prima a fierului a precum mai ales resturi
de locuire din vremea ornduirii comunei primitive epoca dintre care cele
din faza Cucuteni B o
Aceste descoperiri noi au completat noastre cu privire la societatea
de aici, de la culturii Cucuteni, din prima a fierului din
epoca
S t r a t i g r a fi a. Peste solul galben lutos, amestecat cu nisip foarte fin, se
suprapune un strat de galben murdar, gros de 0,30-0,50 m, n care, prin cerce-
din anul precedent, s-au descoperit resturi sporadice neolitice de tip Peste
acest sol s-a depus un altul de culoare cafenie, a grosime medie este de 0,40 m.
n acest sol zac resturile de fragmente ceramice oase de animale din
Cucuteni B, care este bine pe botul acestei terase. La limita
a terasei, unde terenul pante mai accentuate, acest strat se
treptat ce dispare n solul cu humus recent lucrat. La rndul solul cafeniu este
suprapus peste solul cu humus vegetal de culoare gros de circa
0,30 m, pe i corespunde de tip zol11iki de la nceputul
primei epoci a fierului. din vara anului 1955 au demonstrat stratul
hallstattian se ntinde att pe lobii estic central, ct pe cel vestic al terase.
n fine solul recent lucrat, gros de 0,15-0,25 m de culoare
un amestec de fragmente ceramice Cucuteni B C n special fragmente
de vase oase de animale din de la nceputul primei epoci a fierului. Tot
n acest sol, ntre 0,10 0,20 m, s-au descoperit cteva fragmente ceramice din
vase lucrate la care provin dintr-o din epoca (sec.
III-IV e.n.). Asemenea fragmente au n mult mai mare pe lobul
sud-estic al terasei, n timpul de din 1953.
1. Resturile neolitice de tip
Cele mai vechi resturi descoperite n vara anului 1955 snt reprezentate prin cteva
fragmente ceramice de la un vas lucrat cu mna dintr-o cu urme de
n ei. Aceste fragmente descoperite cu ocazia unei gropi mari la
limita a terasei, n stratigrafice nesigure, snt similare celor de tip
de pe lobul vestic al terase, care n 1954 n solul cafeniu deschis de sub
stratul Cucuteni B
1
.
Faptul resturile de tip apar sporadic pe unde s-au
destul de mari n adncime, ne presupunem ele pot
fi puse n cu o din apropiere, fie cu aceia din Bahluiului, son-
n 1950
2
, fie cu o alta dintr-un punct de pe neatins n prezent prin
de
2. din faza Cucuteni_B
Din Cucuteni B, cea mai dintre cele descoperite pe
au fost cercetate prin metodice trei o patru gropi de
dimensiuni mari mijlocii, precum cuptoare de ars oale, aceste din fiind
semnalate n cadrul de salvare. De asemenea, cu prilejul de nive-
1
a. Hlincea-Iati. arheologice de
la Valea-Lupului, n S.C.I.V.)), VI, 1955, nr. 3-4,
p. 702,
u
2
Valea ]ijiei, n S.C.I.V,)); II. 1951,
nr. 2, p. 57 urm.
www.cimec.ro
164 M. !HNU
4
Iare, au fost deteriorate alte patru neolitice din faza Cucuteni B,
se salveze o parte din materialele
n urma descoperirii acestor ca a celor din campaniile precedente,
s-au putut face n cu lor n planul precum relativ
la felul cum au fost construite. Astfel, s-a constatat de dimensiuni relativ
mici (20 m
2
, 30 m
2
60 m
2
) snt dispuse n grupuri compuse din trei,
patru sau chiar mai multe apropiate.
Resturile recent cercetate se sub forma unor platforme rectan-
gulare de lut ars, orientate de obicei nord-sud. Aceste platforme,
podelei au fost construite numai pe aranjate de-a latul casei, direct
pe Pe aceste platforme, care zac la adncimea de 0,30-0,60 m, n solul cafeniu
de la baza stratului cu cernoziom de culoare s-au resturi
sporadice din precum alte elemente de din interiorul

Cteva mai importante, n special n cu inventarul locul pe
care-I ocupa acesta n interiorul s-au putut face la II, mai
bine. Astfel, pe latura dinspre sud a s-au descoperit o de lut
mai multe fragmente de bine de provenind, mai mult
ca sigur, din partea a cupolei de la o cu gura
spre vest.
n de aceasta, n vest-sud-vest al n apropiere de gura
cuptorului direct pe podeaua de lut ars, se trei grupe de ntregibile,
una peste alta cu gura n jos. Tot n s-au descoperit alte
resturi, printre care o din un vas cu silexuri calcinate, patru greu-
de lut ars, idoli antropomorfi zoomorfi, precum mai multe oase de animale
domestice si
n nord-estic al sub peretelui estic, n afara
platformei, s-a descoperit o printre se mai multe vase
ntregi ntregi bile de tip Cucuteni B C. Dintre acestea, unul de uz casnic era
plin la cu oase de animale.
in situ a acestui inventar ceramic nt.regibil ne face presupunem
a ncetat mai existe n urma unui atac violent, probabil prin surprindere,
ntr-un moment cnd localnicii cele necesare hranei.
n ceea ce anexa, ntre 1 la nord (numai la 1 m
2 la sud, prin ei, cu a cucu-
teniene, poate fi mai curnd un adaos sau o prelungire a 1.
n cuprinsul s-au descoperit cuptoare de ars oale, care au fost
n ntregime.
Primul, fragmentar, semnalat din 1953
1
, era construit la fel ca cel de-al doilea,
mai bine
Resturile cuptorului 2, att cele camere de foc, oval-alungite
printr-un perete longitudinal, ct placa de deasupra lor, se aproape
n ntregime. Adncimea a fundului cuptorului de solului de la
care a fost este de 0,65 m.
Cele camere de foc au fost n din
sol peretele central
1
Cf. Hlincea-la[i, n S. C. LV., V, 1954,
nr, 1-2, p. 247; M. Dinu, Descoperirile arheologice de la
Valea-Lupului n Analele ale
"Alex. 1. Cuza" (serie lll, 1955, T. I, fasc.
1-2, p. 67.
www.cimec.ro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- - - - - - - - - - - - .J
1a
lb
2b
Fig. 2. - de stil e: (1) (2) din faza Cucuteni B.
www.cimec.ro
6 !';ANTIEIII.L \JIIll:oLoi;U: V.\LEA IXI'liLIH 166
---------------------------- -- -------- --------------------------------
camerelor de foc, inclusiv peretele central din lut simplu,
nu se deosebeau de solul n care dect prin duritate
culoarea arderilor la care au fost
Pentru din mai multe rnduri de lipituri din lut
amestecat cu gros de 0,15 m, la partea a din interiorul
camere de foc s-a aplicat o serie de conuri, din lut amestecat cu Peste aceste
conuri, probabil uscarea lor, s-a construit placa
sprijinite pe conuri pe exteriori ai camerelor de foc, erau arcuite n sus formnd
o de 0,15 m la baza camerei de ardere a vaselor, a doua parte
din cuptoarelor.
n de aceasta, era perforat n dreptul camerelor de foc cu un
apreciabil de dintre care au putut fi trecute n plan.
din camerele de foc n camera de ardere
a vaselor. n felul acesta se o ntr-un timp
relativ mai scurt dect atunci cnd aceste orificii ar fi lipsit.
n ceea ce camera de ardere a vaselor, resturile au permis foarte
Este posibil ca aceasta fi avut o cu vrful retezat,
care se acoperea n timpul arderii vaselor, nu n de
Din inventarul Cucuteni B fac parte cele patru gropi de dimensiuni
mari mijlocii, dintre care una a fost n dreptul lobului sud-estic al movilei,
n solul cafeniu peste care a fost movila. Aceste gropi, prin forma lor de clopot,
de sac sau cu marginile n trepte cotlonite, snt cu acelea descoperite
n 1953 si 1954 n aceeasi asezare.
n' solul de a gropilor s-au descoperit numeroase vase fragmentare,
n cea mai mare parte pictate, de silex, oase de animale domestice
Majoritatea acestui inventar, n special n gropile mari, este depus pe fundul gropilor,
ntr-un strat gros de 0,20-0,35 m. Scopul practic al gropilor nu poate fi stabilit cu
precizie; este posibil ca unele fi servit drept gropi de resturi casnice, iar altele, n
special cele mari n de clopot, drept gropi de provizie.
Din inventarul Cucuteni B, descoperit att n gropi ct mai ales n cuprinsul
fac parte numeroase vase, unelte de din silex, os corn,
precum obiecte de lut ars.
n ceea ce ceramica, care este cel mai bine se deosebesc
trei specii: de tip Cucuteni C. Ceramica n stilul grupelor
E se att prin varietatea formelor a dimensiunilor, ct mai ales
a motivelor decorative.
se deosebesc: vase cu gura n forme de plnie (fig. 2, 1),
vase piriforme (fig. 3), vase cu gtul nalt gura larg (fig. 2,2),
(fig. 4,1-3), capace pahare, vase etc.
Decorul vaselor cu sau cu gtul nalt, n stilul grupei E sau este dispus
de obicei n zone orizontale, una alta sub ndoitura
delimitate prin linii groase sau grupe de linii paralele de culoare
La unele din vasele din categorie, zona este n metope
cu animaliere schematizate, pictate n stilul grupelor E (fig. 4, 5)
(fig. 2,2).
a corpului, cu coama forma labclor cu ghiare,
animalele reprezentate carnivore n de atac.
snt cunos.cute pe vasele pictate din de la
1

1
Cf. O. Kandybn, S chipenitz. Krm;tund ei ne; neolitihiuhen Dorfn, Viena- Leipzig, fig. 19-20, 21, 23, 63-65.
www.cimec.ro
166
1\f. DINU 6
Petreni
1
n U.R.S.S. precum pe vasele pictate de la
2
din alte
de pe teritoriul Moldovei, fiind puse n cu Asiei Anterioare
3

Vasele piriforme (fig. 3), pictate n stilul grupei e:, decorul metopic
dispus ntr-o pe vasului. Motivele decorative, din corpuri
,.-------- --- - ----- ----
1
1
1
1

'<)
"'
1
Fig. 3. - Vas pictat de stil e: din faza Cucuteni B.
ale spiralei n S cu plniile perlele bine reliefate, pot fi ntlnite pe vasele cu
din
Dintre pictate de asemenea n stilul grupelor e: snt caracte-
ristice prin lor. Una este pe probabil n stilul grupei
e:, unele elemente de mai veche ale grupei o
2
, reprezentate prin
de puncte de culoare aplicate de jur-mprejurul motivelor decorative principale
de culoare (fig. 4, 3). Cea de-a doua (fig. 4, 1), la exterior, la partea supe-
------
1
Cf. VI. Dumitrescu, Notes concernant l'ornamen-
tation peinle zoomorpbe el humaine dans les ciuilisations a
reramique printe de Roumfmie et de la Su.ria11e, Buc., 1931,
p. 7, fig 1- 3.
2
Cf. in S. C. I. V. , V, 1954,
nr. 1-2, p. 16 fig. 9.
3
Cf. R. Vulpe, Figurine tberiMJorphe de la civi/isation
Blcxtras din JPBK , voi. 12, 1938, p. 57 sqq.
www.cimec.ro
7
ARHEOLOGIC VALEA LUPULUI 167
sub de frngere al profilului, este cu o
de culoare cu negru n stilul grupei
Celelalte forme ale ceramicii pictate de la Valea Lupului sint decorate cu motive
frecvente in vaselor din Cucuteni B. n cu gruparea
1
1
1

1
2
4

<::;
;
1
1
- - - - -- = J
--- -x
:
'1
1
1
""

<,;
4- a.
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
k- ---- --- 0..500 ------ - - .;>\
1 1
1 1

1
_________ j
Fig. 4. - de 3
2
(3) de stil e (2, 4, 5) (1) din faza Cucuteni B.
ceramicii este de faptul n unele de exemplu n 2, vasele
snt decorate numai n stilul grupei e, ntr-un caz de elemente de o
2
(fig. 4,3). Spre deosebire de acesta, in alte n special n gropile mari de pe
ceram1_ca n stilul grupei
www.cimec.ro
168 M. DINIJ
8
sau grupurile de cu vase pictate numai n maniera unei
grupe stilistice corespund probabil unei pe familii a triburilor de la
neoliticului cucutenian, mai ales unei probabile n timp a picturii ceramice
Cucuteni B. Acestei probleme suficient trebuie i se acorde
..
,..... --- ----- --- o .'26 ------------- -
--r-
2
'
1
1
'
'
'
'
W
--r-,
'
'
'

"'
'

ntruct o n
finale a Cucuteni-Tripolie.
Ceramica este
prin vase de mai mult sau
mai
n de aceasta, se vasele ntregibile
Cucuteni C, decora te cu pieptenele sau cu
avnd n pastei,
descoperite vetre n general, n complexul locu-
Aceste elemente ceramicii pictate, mult
mai evidente n Cucuteni B de la Valea Lupului,
ca pe care o n complexul
Cucuteni B, noi probleme att n cu locul
ei de formare, ct cu fazei Cucuteni B. Este
semnificativ faptul n Moldova, n ultima vreme
s-au numeroase metodice de
nu s-a descoperit nici o care documenteze o
exclusiv Cucuteni C.
4
Uneltele de snt reducndu-se la
Fig. 5.-Unelte neolitice din os (1), silex Cteva plate CU lame de silex frumos re-
(2-3) (4) din faza Cucutcni B. sule de os altele. n de al
movilei s-a doar un topor-ciocan de frag-
mentar (fig. 5,4), lucrat dintr-o de care a aici fie
prin culturii Cucuteni C, fie prin triburile mormintelor cu ocru din movile.
Mult mai numeroase snt obiectele de lut ars reprezentate prin plastica antropo-
si
Printre antropomorfe, n de figurinele feminine steatopige
(fig. 6,1-2), att de frecvente n cucuteniene, se o
de cu marginile evazate (fig. 6,3), de 0,175 m cu diametru!
de 0,260 m, care a fost n cotlonul unei gropi mari la
cu vase fragmentare pictate.
Fragmentul acesta un cap n de recipient cu urme de
la exterior, care provine probabil de la o mare de cult, n de sau
de altar, celui de la
1
, descoperit ntr-o Cucuteni A.
Plastica prin reprezentarea uneori a animalelor
domestice, a oferit o de celelalte. Este vorba de un fragment provenit
probabil de la un capac discoidal cu n de animal (fig. 6,5).
forma sa, cu abilitate cu oarecare
artistic, un carnasier cu crupa De asemenea, muscu-
latura gtului, picioarele scurte coada caracteristice ale
animalelor de probabil leul sau tigrul. O la Podeiu-
Tg. Ocna, tot ntr-o Cucuteni B, a fost n cu
animaliere de pe vasele pictate din Asia de la Tepe Giyan alte
anul 2000 .e.n.
2

1
a. In <S. C, 1. V.)), IV, 1953,
nr. 1--.. 2, p. llt fig. 2.
2
Cf. R. Vulpe, op. cit., p. 64 ;g. 3 7.
www.cimec.ro
!) >)ANTIEHI;L AllliEOLOGIC VALEA LlJPilLCI
169
3. mormintele hallstattiene
n cadrul sondajului efectuat pe lobul sud-vestic al terasei, n de resturile
neolitice Cucuteni B, s-au descoperit altele mai noi, de la nceputul primei
epoci a fierului. Aceste resturi au fost mai bine documentate cu ocazia
III, care, pe o lungime de circa 22 m, a o de tip zolniki.
Fig. 6. - l'igurinc de lut ars (1-2, 4--5) un fragment dintr-o de cult (?) de lut ars (3) din faza Cucuteni B.
Pentru delimitarea perpendicular pe III s-au trasat 12 de
control (A
1
-F
1
A
2
-F
2
), care au fost adncite la 0,60 m n solul cafeniu, corespun-
neolitice Cucuteni B.
n urma acestor s-a precizat zointkul o cu margi-
nile neregulate, NNV -SSE, la centru de 0,40 m cu diametru! maxim
de 22 m (fig. 1). dintr-o depunere de amestecat
cu foarte n cernoziomul care suprapune stratul cucute-
nian de culoare cafenie. Ultima depunere, care movila de solul
recent lucrat, gros de 0,15-0,20 m n cuprinsul n de resturi hallstattiene,
se ntlnesc fragmente ceramice lucrate la care provin dintr-o
din epoca
n cuprinsul n dreptul III, pe o de circa 1 m
2
, s-au
descoperit mai multe de extrem de friabile, din lut ars amestecat cu nisip
care provin probabil de la o a n de aceasta, din
inventarul mai fac parte fragmente ceramice oase de animale domestice
de oi, porcine, boi, cai, frecvente n celelalte similare de pe teritoriul Mol-
dovei de pe teritoriul de vest al R.S.S. Ucraina. O parte din aceste oase, urmele
dovedesc au fost folosite ca unelte. Printre acestea se disting capetele
de coastele cu pe margine (fig. 7, 6-7), un os fragmentar n
www.cimec.ro
170 M. nJNP 10
de cu urme de cioplire din vechime (fig. 7, 5), o probabil
dintr-o tibie (fig. 7, 4), suie (fig. 7,8-9) altele.
n ceea ce ceramica, se deosebesc categorii de vase, dintre care una
de calitate mai de culoare si cu luciu la exterior si alta mai gro-
, , ' ,
cu urme de flambare cu cioburi pisate n ei.
Cele mai multe fragmente ceramice provin de la vase lucrate din
unele n de sac cu marginea buza decorate pe gt
8

'------QOJi" ____ .....,.
Fig. 7. - de vase (1-3) unelte din os (4-9) din de tip zoltriki
de la nceputul primei epoci a fierului.
cu unul sau orizontale simple sau alveolate, iar altele n de cu
corpul bombat gura ca o plnie, ornamentat pe cu motive alveolare.
Spre deosebire de acestea, vasele borcan cu din aplicate pe
(fig. 7, 1) cu te snt lucrate dintr-o de calitate
Din inventarul ceramic al lipsesc
Relativ la torti, de toarta din uneori la exterior cu o
(fig. 7, 2), se ntlnesc cu. buton cilindric
(fig. 7, 3). Aceste att de frecvente n de la
apar pentru prima n zolniki de la Valea Lupului.
Cu toate acestea, lipsa n acest zolniki a ceramicii decorate cu motive incizate
ca la t, chiar ca la Valea Lupului, n zolniku/ de pe lobul central cercetat n
1953 1954
2
, ne face presupunem acesta dintr-o ceva mai trzie
a Hallstattului timpuriu din nordul Moldovei.
Tot din probabil cele morminte de cu
schelete n dintre care unul (M 16) s-a descoperit cu ocazia
1
Cf. Trufefi, n S. C. I. V. , IV, 1953,
nr. 1-2, p. 35, fig. 22.
2
Cf. antier11l Hlincea- [afi, arheologice
de la Valea Lupului, n S. C. I. V., VI, 1955, nr. 3-4,
p. 706, fig. 16.
www.cimec.ro
11
AHHEOLOGIC VALr;A LljPULlil 171
unei gropi mari la limita a terasei, iar altul (M 17) n cadrul sondajului, n apro-
pierea zolnikului cercetat de pe lobul vestic al terasei.
Primul mormnt (M, 16) unui om matur, cu scheletul culcat pe stnga
orientat cu capul ESE, care n solul galben, la 1,60 m adncime. Al doilea
mormnt (M 17) unui copil ntre 3 6 ani, ar schelet, culcat pe dreapta
orientat cu capul la vest, n solul brun al zolnikului, la 0,52 m adncime
deasupra lipiturilor unei Cucuteni B.
Cele morminte, lipsite de inventar, pot fi. datate n prima a fi.erului
puse n cu de tip zolniki din acel loc, att ritul de nmormn-
tare, ct mai ales prin cu alte morminte cu un inventar mai bogat, desco-
perite n campania anului 1953.
4. Resturi de locuire morminte din epoca
Cele mai recente resturi arheologice descoperite n 1955 pe terasa de la Valea
Lupului din epoca (sec. III-IV e.n.). Ele o
un cimitir cu morminte pe ntreaga a terasei.
Resturile de locuire, caracterizate prin fragmente ceramice de la vase lucrate
la din de sau de la amfore romane trzii, au
fost semnalate att pe lobul vestic al terasei n cadrul sondajului, ct la limita a
terase ntr-o depunere cu urme sporadice, care zac la o adncime
de O, 10-0,20 m.
n de resturile de locuire, din cele morminte
(M 18 M 19) descoperite recent, unul n cadrul sondajului, iar pe lobul
central al terasei, Ia 0,40 m adhcime n solul al zolnikului. Dintre acestea
M 19, unui matur mai bine mai mult din
punct de vedere antropologie.
B. MOVILA
n stnga Tg. Frumos, pe se o n supra-
de peste 3800 m
2
, de 4 m cu diametru! maxim de 70 m. ntruct terenul
din dreptul ei urma fie nivelat, din 1953, de comun acord cu conducerea
de caracter sub directa ndrumare supraveghere s-a
nceput ei descoperindu-se cu acel prilej trei morminte de inhu-
dintre care unul, n din prima a fi.erului din
epoca Tot atunci s-au unele stratigrafi.ce destul de sumare
care urmau fie verificate cu ocazia viitoare
1
.
Pentru stratigrafi.ei, precum a movilei s-a adoptat o
de lucru care s-a considerat a fi. cea mai pentru obiectivul nostru,
seama de n care s-au efectuat Astfel movila a fost
n 4 lobi aproape egali, ca martori doi transversali a cte
2 m perpendiculari pe centrul movilei (fig. 8). lobilor s-a pe ct
posibil n casete, astfel un ct mai mare de profi.Ie, absolut necesare
reconstituirii sistemului de al movilei.
executate la n vara anului 1955 s-au efectuat n etape.
n prima s-au concomitent sectoare, unul de
n lobul sud-vestic, altul dreptunghiular n lobul nord-estic, n fel ca se
1
Cf. M. Dinu, op. cii., p. 81.
www.cimec.ro
172
w:
=
[_
,-'.
....._/
o

'\o
'\h
'\m
Tg. fru1nos
VALEA LUPULUI
MOVILA 1 9 5 5
o 5 10 15m
' '

Legenda
profi!elor movilei mari
San(uri de control
din interiorul mavi/ei mari
Gropi Cucutent B
vechi din jurul movilei mari
Morminte cu ocru
Hallslftiene
din epoca mtgratii{or

Fig. 8. --Planul de la
(!).
www.cimec.ro
13 l?H
un profil general NS pe diametru! movilei. Aceste sectoare au fost adncite
n din mantaua movilei la nivelul solului peste care s-a construit movila.
De asemenea, tot n sectoarele amintite, n solul de la baza movilei s-au trasat
8 de control, orientate NS, cu dimensiunile de 1 X 33 m la 0,50 m
care au fost adnci te la 1,50 m n solul galben de sub n de
aceasta, prin mijlocul lobului sud-estic s-a trasat un de 2 X 24 m, care a fost
adncit la 0,70 m n solul de la baza movilei (fig. 8).
n etapa a doua, n cadrul de nivelare ale s-a restul
movilei la reducerea ei
Cu prilejul acestor s-a constatat movila mare, cum la
nivelare, a fost pe un teren mtr-o de la nord la sud, din trei
straturi deosebite ca Astfel, peste solul galben s-a depus un strat
de culoare cafenie, n care zac resturile neolitice Cucuteni B la baza s-a
o cu oase de animale Cucuteni B. Depunerea de
deasupra ntre stratul neolitic baza movilei avea o grosime de 0,25 m
era dintr-un sol de culoare cu humus vegetal n
lui. Cele trei straturi snt ntrerupte la movilei printr-o alveolare de circa
3 m si 1,50 m adncime sub baza movileL alveolare a fost semna-
att n nord-estic, ct mai ales n cel sud-vestic, spre capetele externe ale
santurilor de control.
' ' n ceea ce movila, stratigrafice solurilor din
mantaua ei au mo"vila mare era din trei movile (I, II, III),
situate una n lobul nord-estic, a doua n lobul sud-estic, a treia de o parte de alta
a martorului vestic de pe centrul movilei mari (fig. 8).
Cele trei movile componente, de dimensiuni apreciabile (nalte de 2,50.'m cu
diametru! de 17 m fiecare), au fost unite ulterior, prin de pmnt, ntr-una
a mai mult sau mai s-a n actuala
din mantaua celor trei movile era dintr-un sol afnat
de culoare amestecat cu oase de animale, de fragmente
ceramice din asezarea Cucuteni B. Resturile Cucuteni B snt mai frecvente n
. .
solul din mantaua movilelor II si III si foarte rare n cel al movilei I din lobul nord-
, .
estic. Aceasta pentru ridicarea celor trei movile s-a folosit de
deasupra cucuteniene, care era n vremea movilelor.
De asemenea, la baza movilelor II III, pe o arie la centrul lor,
n martorii de profil s-a observat cte o de de culoare cu gro-
simea de 0,15 m, deasupra solului peste care au fost construite movilele.
Acest sol probabil din gropilor de morminte, pentru care s-au ridicat
movilele respective.
care acoperea unea cele trei movile, inclusiv de la
centrul movilei mari-ntre cele trei movile componente -avea o culoare cafenie deschis
era de resturi arheologice. Acest sol a fost scos probabil din alveolarea sem-
prin de control la movilei mari. Interesant de observat n
timp ce movila mare pare fie cu un n jurul ei, la nici una din cele trei
movile componente ale movilei mari nu s-a identificat vreo de sau alveolare.
fie mai bine cu ocazia viitoare.
n cuprinsul movilei mari s-au descoperit 6 morminte de dintre care
unul cu ocru din vremea movilei (M 5), unul din prima a fierului (1\1 7) patru
din epoca (.M 4, 6, 8 9).
Mormntul 5. din vremea movilei, descoperit n lobul nord-estic al movilei,
o Groapa mormntului, de cu rotun-
www.cimec.ro
174 M.
14
jite, era la 0,25 m adncime n solul natural de culoare de sub movila I.
'Pe fundul gropii, pe care se mai urmele unui de de
sau stuf, un schelet de matur culcat pe spate cu n sus, cu ntinse
pe cu picioarele chircite nclinate spre dreapta. Scheletul era orientat
cu capul la VNV, avnd orientare cu gropa de mormnt.
de pe fundul gropii, ca oasele scheletului, erau acoperite cu un strat
de ocru brun nchis, mai gros n dreptul capului a corpului mai n regiunea
De asemenea, de o parte de alta a craniului, ca n dreptul humerusului
stng, s-au descoperit de ocru de ocru din dreptul humeru-
sului stng se deosebea de celelalte printr-o culoare mai de un purpuriu.
n de aceasta, de pe oasele bazinului din regiunea a coloanei ver-
tebrale s-a cules mai mult de o de ocru galben. s-a constatat
inhumate au fost acoperite tot cu o de stuf sau rit, scheletul
grupului cu ocru n movile. Prin viitoare
se gropile de morminte semnalate prin lentilele de lut
galben, la baza movilelor II III, schelete din vreme cu mormntul mai
sus descris. 'j--
Tot n cuprinsul movilei, n de mormntul cu ocru s-au descoperit
altele dintre care unul, cu scheletul n lipsit de inventar, probabil
din prima a fierului, alte patru, cu scheletul n cu minile
pe corp (M 4, 6, 8 9) din epoca
Mormntul hallstattian s-a descoperit cu ocazia de pe mijlocul
lobului sud-estic, la 24 m SSE de centrul movilei mari la circa 11 m n de
limita movilei II, cea mai de mormnt. Scheletul din acest mormnt
la o adncime de 1, 70 m de movilei din dreptul lui, n solul cafeniu
de sub baza movilei, n pe stnga orientat cu capul SSE. O parte din
oasele scheletului lipseau, fiind deranjate de groapa unui alt mormnt din epoca migra-
cu 0,70 m mai jos dect aceea a mormntului hallstattian.
Cele patru morminte din epoca recent descoperite la
n solul galben natural de sub poala a movilei mari, vreuna dintre
cele trei movile componente ale movilei mari. Dintre aceste morminte,
unor copii ntre 2 4 ani (M 4 6), unul este al unui adolescent (M 8) ultimul
probabil al unui matur (M 9), resturile pumnalului de fier din inventarul
lui. n ceea ce orientarea scheletelor, care este n general N-S, se o
oarecare regularitate la mormintele din epoca descoperite la De ase-
menea, acestea n majoritatea cazurilor obiecte de inventar, n special podoabe
uneori vase. Printre mormintele cu un inventar t;nai bogat se cel al unui copil
(M 6) cu un lucrat la din la cap cteva din
descoperite n regiunea pieptului, precum un altul (M 8), al schelet
pe un strat de avea la cap o de lut cu mna, dintr-o
iar la gt un de dintre care unele de iar altele din
diferit.
*
n concluzie, prin efectuate la Valea Lupului n 1955, s-au adus noi
date n att cu mormintele din vremea ornduirii comunei primitive
epoca ct cu sistemul de al movilei din marginea
Frumos.
Astfel, descoperirile sporadice de fragmente ceramice de tip
o locuire n cu o din apropiere.
www.cimec.ro
15
ARHEOLOGIC \'ALL\ LUPULL:l 175
Cele mai numeroase resturi neolitice provin din importanta din faza Cucl;l-
teni B, care, ct se pare, s-a dezvoltat ntr-o mai
se att prin ntinderea ei mare, ct mai ales prin relativ
mici, dispuse n grupuri grupate au probabil familiilor
nrudite pe de unite printr-o de grup.
!n ceea ce locuirea din prin descoperirile recente s-a pre-
cizat sistemul de de a cuptoarelor de ars oale. De asemenea,
s-au adus date noi n cu ceramica cu plastica n care se
Asiei Anterioare, care analogii n unele neolitice din
Moldova de pe teritoriul de vest al R.S.S. Ucraina, din perioada de a culturii
Cucuteni-Tripolie.
Triburile neolitice care locuiau aici se ocupau cu cultura a plantelor
n special cu vitelor, care n o din ce n ce
mai mare. de acestea se dezvolte casnice, ca
mpletitul prelucrarea produselor animaliere. prin
oasele de animale pescuitul, prin de lut ars, existe
ca secundare.
O cu dezvoltarea de iau amploare conflictele dintre tri-
burile culturi materiale. n cu aceasta, mai bune
s-au la II cu numai n stilul grupei e:, n care acest inventar
ntregibil se pe podeaua in situ, probabil n urma unui atac violent
prin surprindere. De asemenea, faptul n Cucuteni B de la Valea
n unele sau grupuri de ceramica este numai n stilul grupei e:,
iar n altele n special n gropile mari ceramica de stil o grupare a
acestor stiluri ceramice pe neputndu-se preciza nimic cu privire
la succesiunea lor Aceste probleme, impun continuarea
n Cucuteni B de la Valea Lupului, cu att mai mult cu ct ea
fie definitiv n anii
n ceea ce de tip zolniki, de la nceputul primei epoci a fierului,
pe lobii estic central ai terasei, prin recente s-a constat ea se
ntinde pe lobul vestic al terase. n descoperite se ntlnesc foarte
multe oase de animale domestice, precum resturi de care erau un fel de colibe
din crengi stuf. acestea n de ne un fel de
mai de vitelor, a locuitorilor de aici,
ca se cultivarea a plantelor. vitelor a fost docu-
prin numeroase oase de animale domestice, descoperite att n cuprinsul zol-
nikului ct n solul negru din preajma lui. n de acestea, mare
al oaselor cu urme de prelucrare, cum snt de exemplu capetele de de bou
coastele de animale cu pe margini, sulele, spatulele un os lucrat n de
cosor, dovedesc o n arta osului la triburile de
de vite de la nceputul primei epoci a fierului.
n resturile cele mai noi descoperite recent pe terasa de la Valea Lupului,
din sec. III-IV e.n. Ele o locuire n cu o
din apropiere, care nu a fost
Mormintele au fost att prin de pe ct mai ales prin
efectuate la
ntreprinse la au adus date noi att n cu sistemul
de al movilei, ct relativ la perioada n care ea a fost
Astfel, s-a constatat movila, n se ntlnesc resturi de locuire
din Cucuteni B, este acestei faze de la neoliticul ui poate
www.cimec.ro
176 III. IHNU
16
fi n perioada de de la neolitic la epoca bronzului, sau chiar de la
nceputul bronzului, n etapa cu ocru n movile.
n ceea ce ei, n cuprinsul movilei s-au putut determina trei
movile mai mici care au fost unite ulterior, prin ntr-o
mare, aceasta din fiind cu un sant la extremitatea ei.
i-cele trei movile componente ale movile'i mari pot 'fi datate cu precizie n vremea
cu ocru n movile, mai ales ntr-'una din ele s-a descoperit un
mormnt din vreme.)(Mult mai greu este stabilim cnd pentru
ce a fost cea de-a patra aceea mare, care unea pe celelalte trei mai mici.
Numai prin viitoare se va putea preciza data movilei mari n
timp raportul cronologic dintre cele trei movile mici din interiorul ei. De asemenea,
tot atunci se va stabili ntre mormintele din epoca de la orien-
tate n general NS, cele de pe botul terasei orientate diferit, vreo
n de aceasta, pentru o mai ncadrate a mormintelor cu ocru din movi-
lele de la Valea Lupului, att din movila recent ct din aceea din apropiere,
n 1950, se impune efectuarea unor sub de sondaje n
de tip Gorodsk, n apropiere, pe un martor din terasa medie
de pe mal al Bahluiului, pe teritoriul comunei
Toate aceste rezultate n 1955 la Valea Lupului impun continuarea cer-
n 1956, cnd pentru ultima se vor mai putea efectua de supra-
veghere sondaje, cu scop de salvare, n
resturi de locuire morminte din vremea ornduirii comunei primitive din epoca
Cu acest prilej, un accent deosebit va trebui se pe de la
pentru a se elucida o serie de probleme n prezent n
cu acest important obiectiv din cuprinsul de la Valea Lupului.
M. DINU
APXEOJIOflt:IYECRl1E PAC:KOll:Kit:l B BAJIH JIYllYJIYtl
(l\PATIWE CO,IJ;EP/HAHME)
ApxeOJIOrnqecime pacKOIIKH
1
nMeBiune MeCTO B 1955 rop;y Ha mmnre:ti Teppace
p;oJIHHhl BaJIJI JlyrryJiyii, paaBnBaJIHCh B lflopMe apxeoJiornqecKnx Ha6mop;eHnli :n 6oJiee
KpyrrHhiX paaBep;oK B p;Byx rJiaBHhiX rryHKTax: Ha MecTe KpyrrHoro HeomtTnqecKoro rroce-
JieHnJI lflaahl :KyKyTemr B
1
B aarrap;Hoft qacTli Teppachl (plic. 1) li ua 6oJibiiiOM I\ypraHe,
pacrroJiomeHHOM Ha Uiocce HccLI-Thlpry <l>pyMoc. ...,
Bo BpeMJI pacKorroK Ha Teppace 6hiJIO HaiiAeno HecKOJihKO o6JIOMKOB KepaMnnu
TI-IIla J\pniii
1
BpeMeHHOrO IIOCeJieHli.II, HaXOf];Rill;erocH B CBHBH
c cocep;HnM noceJienueM.
TaKme 6hiJill uccJieAOBaHhl Tpn
1
rrpncTpoiiKa
1
qeThlpe JIMhl u
p;Be rouqapnhle rreqn, pacnoJiomeHHhle ua o6IIInpuoft noap;ueneomtTnqecKoft
cTOHHKn
1
K lflase KyKyTeHn B.
OTO IIOCeJieHlie OTJIJiliaeTC.II CBOHM BHaqnTeJihHhiM IIpOTHiKeHHeM ll oco6euuo CBOIIMII
ue60JibliiHMH (20 M
2
1
40 M
2
ll 60 M
2
)
1
paCIIOJIOiKeHHhiMll rpyrrnaMH Ha HBBeCTIIOI\l
paccTOJIHim op;Ho OT p;pyroro. BepoHTHO, aTu rpyrrrrhl npnHap;Jiemamt pop;cTBeHHhiM
eeMhHM.
Hep;aBHO o6HapymeHHhlii llHBeHTapb Ha rroceJieHH.II :KyKyTeHH 13 cop;epmwr
MHOroqncJieHHhle cocyp;LI ll 06JIOMKli paCIIllCHOH KepaMHKli B CTliJie rpynrr e: Il
1
HB KOTOphiX
HeKOTOphle C llB06pameHll.IIMll iKHBOTHhiX
1
TI-ma CTliJlll80BaHHhiX
1
rOBOp.IIT O BJill.II-
HHH rrepep;ueft Aalili li o KYJihTYPHhiX CBJIBJIX
1
Memp;y HeoJJnTnqecKHMll
rroceJieHli.IIMli MoJIAOBhl li aanaAHOii YKpanHhl
1
B rrepnop; KYJihTYPhl KyKyTeHw-
TpnrrOJihe. 8Tn BOCTOqHhle BJIHJIHH.II BCTpeqaiOTCJI KaK B auTporroMoplfJHoi, TaK u B sooMoplfl-
noit IIJiaCTHKe. B 8TOM OTHOIDeHHH CJiep;yeT OTMeTIITb Haii:AeHHhlll 60JihliiHX paBMepOB
www.cimec.ro
17
AI\HEULOGIC VALEA Ll:Pt:LU 177
---- - ------------- --------- -- ---
06JIOMOR li):(OJia B BM;n;e ROJIOHlihl, iKepTBeHHUR, co6oii 60JiblliOM cocy;n;
(pHC. 6, 3) li 06JIOMOR RphllliRM C 300MOpqlHhiMH pyqRaMH (pHC. 6, 5).
l{ llHBeHTapro CTOHHRJI OTHOCHTCH II HeCROJibRO aepHOTepOR 113 llJIOCRIIX Ra:lmeii,
RpeMHeBhle Jie3BIIH, ROCTHHhle illllJia, rnpH H3 060iKH\eHHOM I'JIIIHhl, a TaRH\e MHOI'O ROCTeii
;D;OMalliHHX iKIIBOTHLIX, B OC06eHHOCTll poraTOI'O CROTa, qTO I'OBOpHT 06 HHTeHCHBHOM H\IIBOT-
HOBO;D;CTBe.
B npe;n;eJiax Toro me noceJieHHH 6hiJIH Hai;n;euhl H ;n;Be roHqapHhle neqH, c rrpo;n;oJiro-
BaThiMH OI'Hexo;n;aMM, BhiROITaHHhiMH B rpyHTe M OT;D;eJieHHhiMH O;D;HH OT ;n;pyroro
cTeHoii B TOM me TorrRa oT;n;eJieHa OT ropHHJia ;n;JIH o6mHra cocy;n;oB rreperopo;n;Roi
C OTBepCTHHMll B HeCROJibRO pH;D;OB, 1131'0TOBJieHHOH H3 CMeCH I'JiliHhl C ITOJIOBOH H rro;n;;n;ep-
H\IIBaeMOH pH;D;OM ROHYCOB, paCllOJIOH\eHHbiX I'OpH30HTaJILHO, a TaRH\e H BHelliHHMH CTeHaMII
orHexo;n;oB.
Ha TOM me Teppace 6hiJIH o6napymeHhl H ocTaTRH ;n;pyroro rroceJreHHH Tima aOJILHHR,
R rrepBOH anoxe meJieaa, r;n;e 6hiJIO Hai;n;eHO 60JihlliOe qncJIO ROCTe ;D;OMalliHliX
H\liBOTHhiX, H3 ROTOphiX HeROTOphle CO CJie;n;aMll o6;n;eJIRll, ynoTpe6miJlllCb B RaqeCTBe
IIHCTpyMeHTOB.
Tor;n;a me, BO BpeMH uccJie;n;oBaHiti, l!MeBrnnx MecTo B 1955 ro;n;y, 6hiJIII nponaBe;n;enhl
pacRonRH n na 6oJILIIIOM Ryprane (aanuMamvraH mrom;;n;L - 4000 M
2
), pacnoJiomennoM 6Jina
mocce Hcchl-Thlpry <l>pyMoc; Ryprau 6LIJI paa;n;eJien na 4 noqTII paBnhle qacTn ;n;ByMn
rrpo;n;oJILHhiMH H rrorrepeqnhiMI1 cTenaMn, rrpoxo;n;nm;nMn qepea Ryprana (pHc. 8).
B CBH3ll C aTHMll paCROIIRaMII 6hiJIO ycTaHOBJieHO, qTO aTOT RypraH, y OCHOBaHHH ROTOpOI'O
6wJrn o6napymeHhl cJie;n;w rroceJieHHH Tnna KyRyTenH B, 6wJI nacwnan IIOCJie
HeOJIHTa H MOH\eT 6b1Tb ;n;aTHpOBaH nepeXO;D;HhlM nepHO;D;OM Mem;n;y HeOJIHTOM li 3IIOXOH
6poHahl nJIH me ;n;ame naqaJIOM arroxH 6ponaw, B nepHo;n; RypraHHhiX rrorpe6enni TJma
<mpacHoii oxpLn>.
BHyTpH 6oJILIIIoro Ryprana 1\IOiKHO 6wJio paaJIH'IaTL Tpn MaJihlX Ryprana, ROTopwe
BllOCJie;D;CTBHH 6hlJUI COe;D;HHeHhl HaChlllHMH li o6paaOBaJIU O;D;HH 60JiblliOH RypraH, 06Be-
;n;eHHhlH pBOM.
B IIJiaCTe, Ha ROTopoM 6w.-r RypraH, Hai;n;eno rnecTL norpe6enni, na ROTopwx o;n;no
Tlflla <<HpaCHOH OXphl>>, aaxopoHeHHhlX B rpyHTe y OCHOBaHUJI O;D;HOI'O 113 Tpex MaJihlX Rypra-
HOB, BMeCTe O;D;HH 60JihlliOH RypraH; 6Jiaro;n;apH llOCJie;n;HeMy norpe6eHHIO
Momno ;n;aTnpoBaTL MaJiwe Ryprauw. OcTaJILHhle nHTL norpe6euni, BCRphlTLie y RpaeB Tpex
MaJihiX RypraHOB Il B rpyHTe y OCHOBaHIUI 60JiblliOI'O Ryprana, OTHOCHTCJI R rrepBOll ;moxe
meJieaa (M 7) n R anoxe rrepeceJieHni (M 4, 6, 8 n 9); na HHX 6oJiee Bamnw 2 MOI'HJihl,
6Jiaro;n;apn uai;n;ennoMy B HHX MaTepHaJiy, cocTOfftqel\IY na RepaMIIRH H paanwx yRparnemri.
Tenn B.
OE'bHCHEHifiE PitlCYHl\013
Pnc. 1 . - Ilna.H paaBell;OK noceneHHJI l\yKyTeHn B .
Pnc. 2 . - PacnncHaJI KepaMHKa CTHJIJI e ( 1 ) n (2) cpa:Jbi HyKyTenn E .
Pnc. 3 . - Pacnncaofi CTHJI/I e cpaabl l\yKyTeHH B .
Pnc. 4. - Tpall;Hl\HOHHa/I paCUI1CHa/I KepaMHKa 8
1
(3) CTHJI/I e (2, t,, 5) H (1) cpaabl HyKy-
PHc. 5.- HeoJIHTH'-IeCKHe opyAHII Ha KOCTH (1), KpeMHJI (2-3) H KaMHJI (4.) f.aabll\yHyTeHH B.
Puc. 6.- CTaTyaTHH Ha o6olf\lf\eHHOfi rnnHhi (1-2, 4.-5) n cpparMeHT '-!aCTH lf\epTBeHHHHa na
o60lf\lf\eHHOfi rJIHHbl (3) cpaabl l\yKyTeHn B.
Pnc. 7.- Py'-IKH (1-3) n IIOCTIIHhie nacTpyMeHTbl (4.-9) noceneHHII Tnna aoJihHHK
Ha'-lana nepnofi anoxJI lf\eneaa.
Pnc. 8. - Ilnaa pacKonoK Hypraua.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VALEA LUPULUI
(RESUME)
Les recherches archeologiques continuees en 1955 sur la terrasse inferieure de Valea
Lupului se sont deroulees sous forme de surveillance archeologique et de sondages plus consi-
derables dans deux endroits plus importants, savoir: sur l'emplacement d'une grande station
neolithique appartenant la phase Cucuteni B, sur le lobe Ouest de la terrasse (fig. 1) et sur le
grand tertre en bordure de la route Frumos.
, . A Poccasion fouilles sur la terrasse, on a decouvert quelques fragments
cerarruques du type attestant une statton sporadique, dans le voisinage.
www.cimec.ro
178 M. DINtl 18
De meme, on a explore methodiquement trois habitations, une annexe, quatre fosses
et deux fours de potier, situes dans une station riche et etendue datant de la fin du neolithique
et de la phase Cucuteni B.
Cette station est caracterisee tant par sa grande etendue que, surtout, par ses habitations
relativement exigues (20 m
2
, 40 m
2
et 60 m
2
), disposees en groupes situes a distance les uns
des autres. Les habitations groupees appartenaient probablement a des familles apparentees par
descendance et par alliance.
L'inventaire recemment decouvert dans la station Cucuteni B comprend de nombreux
potS et fragmentS Ceramiques peintS dans le style des groupes E et ~ dont quelqueS-UnS, decores
de representations animales (une sorte de carnassier stylise),refletent les influences de 1' Asie occiden-
tale et les relations culturelles entretenues avec quelques autres stations neolithiques de Moldavie
et du territoire occidental de la R.S.S. d'Ukraine, dans la periode finale de la civWsation Cucuteni-
Tripolie. Ces influences orientales se rencontrent tant dans la plastique anthropomorphe, que
dans celle zoomorphe. A cet egard, on remarque la presence d'un fragment d'idole de grandes
dimensions, en forme de colonne ou d'autel, dont la tete ressemble a un recipient (fig. 6, 3),
ainsi qu'un couvercle fragmentaire, a anses zoomorphes (fig. 6, 5).
De l'inventaire de la station font aussi partie quelques moules plats, en pierre, des
lames en silex, des poin<;ons en os, despoids en argile cuite, ainsi que de nombreux os d'animaux
domestiques, plus particulierement des bovides, ce qui prouve une intensification de l'elevage
du gros betail.
On a decouvert egalement dans la meme station, deux fours de potier a foyer allonge,
creuses a meme le sol vierge et separes par une paroi mitoyenne, menagee dans le meme sol.
Les foyers sont separes de la chambre ou s'effectue la cuisson des pots par une plaque perforee,
consistant en plusiers couches d'argile melangee de bale, reposant sur une serie de cones disposes
horizontalement et sur les parois exterieures des foyers.
On a decouvert egalement, sur la meme terrasse, les restes d'une station du type zolniki
( cendrier ), du debut du premier ge du fer, dans l'enceinte de laquelle on rencontre beaucoup
d'os d'animaux domestiques; quelques-uns portant des traces de fa<;onnage, ont ete employes
comme outils.
A 1' occasion des recherches de 1955, on a encore effectue des fouilles dans le grand
tertre (superficie d'environ 4000 m
2
), situe en bordure de la route I a i - Tg. Frumos. On
l'a divise en quatre secteurs, a peu pres egaux, par deux parois transversales et perpendiculaires
l'une a l'autre (fig. 8). On a constate, a l'occasion de ces fouilles, que le tertre, dans le sol duquel
on a decouvert des traces d'habitation de type Cucuteni B, a ete construit apres cette phase de la
fin du neolithique et peut remonter a la periode de transition du neolithique a l'ge du bronze
ou meme au commencement de l'ge du bronze, a !'etape des sepultures a ocre rouge dans
les tumuli.
On a pu determiner, a l'interieur du grand tertre, trois petits tertres s'avoisinant, unis
ulterieurement en un grand tertre, pourvu, celui-ci, d'un fosse a son extremite.
Dans le sol dont on a construit le tertre on a decouvert six sepultures a inhumation,
dont une a ocre rouge; creusee dans le sol a la base de l'un des trois tertres composant le
grand tertre, celle-ci precise la date d'edification des petits tertres. Les cinq autres sepultures,
creusees a l'extremite des trois petits tertres, dans le sol de la base du grand tertre, datent du
premier ge du fer (M 7) et de l'epoque des migrations (M 4, 6, 8 et 9). Deux d'entre elles
sont plus importantes en raison de leur inventaire qui consiste en ceramique et parures.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. -Plan des sondages dans la station Cucutcni B.
Fig. 2.- Ceramique peinte de style e: (1) et t; (2) de la phase Cucutcni B.
Fig. 3.- Vase peint de style e: de la phase de Cucuteni B.
Fig. 4.- ceramique peinte de tradition 8
2
(3) et de style e: (2, 4, 5) ct 8 (1) de la phase Cucuteni B.
Fig. 5.- Outils neolithiques en os (1), silex (2 et 3) et pierre (4) de la phase Cucuteni B.
Fig. 6.- Figurines en terre cuite (1-2, 4-5) et fragment d'une piece de culte (3) en terre cuite de la phase
Cucuteni B.
Fig. 7.- Anses de vases (1-3) et outils en os (4---9) de la station du type zolniki ( cendrier ) du debut
du premier ge du fer.
Fig. 8. - Plan des fouilles du tertre.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC VERBICIOARA
(reg. Craiova, r. *
A
I
N 1955 au fost reluate de la Verbicioara. efectuate a1c1 m
anii 1949, 1950 1951 o serie de probleme, dar
altele noi, care nu au putut fi rezolvate n cele trei campanii de
mai ales atunci culturi necunoscute la acea pe teritoriul
noastre. Astfel, n cel mai de jos nivel de locuire de la Verbicioara de la
de pe Piscul ct mai ales n stratul I de la
Verbicioara), s-a descoperit o care la baza neolitice din
parte a patriei noastre. E vorba de cultura care constituie cel mai
vechi fond neolitic cunoscut acum n teritoriul din dreapta Oltului, n Moldova
Transilvania
1
. Depistarea unei asemenea culturi se n vreme cnd pre-
ei n Oltenia era abia
2
n de produsele ceramice tipice aspectului
n stratul I de la s-au descoperit fragmente pictate caracteristice variantei
Starcevo, de care Oltenia e mai strns
Pe de parte, stratul I de pe A de la V erbicioara contine o
care a fost Verbicioara_I care corespunde in mare parte celei mai vechi culturi
Vinca (A), cultura Starcevo. Periodizarea acestei culturi raporturile ei cu
complexul Tur (Vinea B) cu cultura timpurie vor trebui
prin noi la Verbicioara.
Deosebit de a fost descoperirea n 1949-1951 a culturii din stratul
III- o a epocii bronzului deplin format- apoi sub denumirea de
cultura Verbicioara III, care n 1949 un material nou reprezentativ.
n 1955, colectivului nostru s-a ndreptat numai asupra acestei culturi,
cum se stabilise n prealabil n planul de Scopul a fost
ca n cursul anului 1955 se verifica stratigrafice referitoare la cul-
tura V erbicioara III, n vederea unei mai detaliate a acesteia pentru o
ncadrare mai n complexul celorlalte culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul
noastre.
din 1955 au durat numai o efectundu-se ntre 15 august 15
septembrie dispunnd de fonduri reduse. Cum cultura epocii bronzului este mai bine
n de la Verbicioara (Verbicioara A), au fost trasate
aici seama de planul din 1949-1951 de faptul
n campania de din 1955 s-a paralel, de colectivului
* Colectivul a fost compus din D. Berciu
(responsabil), S. Morintz Dr. 1. Maximilian (membri),
Ninetta Krauss Wanda Wolschi (studente).
1
Chiar n cursul acestui an (1955), de la
(Reg. Aut. Mag.), conduse de 1. Nestor, acelea de
la Perieni-Moldova (M. aveau
antertontatea culturii de
cultura cu de cultura Boian 1,
varianta Vezi mai sus, p. 61 p. 67.
1
I. Nestor, in S. C. I. V. , II, 1950, nr. 1,
p. 213-214.
www.cimec.ro
lSO D. DEHCIU, SED. ei 1. MAXlMlLIAN 2
de antropologie al Academiei R.P.R., studiul materialului osteologie uman din
cimitirul romnesc (sec. XIV) de pe A.
VIII, de 20 m de 2 nl, a de III/1949,
la o de 0,60 m de aceasta cu el (fig.1). Prin s-a
rit determinarea stratigrafiei culturii Verbicioara III ntr-unul din punctele nalte ale
de la care ncepe imediat scoboare panta n sud. de aici
au fost ngreuiate de faptul n se mai ntinde aripa a cimi-
tirului amintit. Au fost descoperite 10 morminte de ale gropi au
stratul de Verbicioara III, unele dintre ele atingnd n parte stratul cu
Prin stratigrafice n dintre gropile mormin-
telor, s-a se precizeze n a unui strat de
feni, care, n din 1949-1951, fusese n chip sporadic.
IX, de 14 m de 2 m, are o orientare de la sud-est la nord-
vest. Ea a fost paralel cu III/1950, la 0,50 m spre sud-vest de acesta. Por-
de III/1950 IX/1955 se pe punctul cel mai
nalt al ocupat de cimitirul din sec. XIV. Din cauza mormintelor medie-
vale, s-au ntlnit aici ca n VIII, ntruct aici a fost descoperit
un de 10 morminte. A putut fi n parte a
a unui strat cu El a nu ntotdeauna n suficient
de clare.
ntruct n A/1951 se determinase unui bogat strat de
Verbicioara III, pe panta dinspre est a au fost trasate aici trei X, XI A
XI B. Se de asemenea mprejurarea A/1951 se n afara
perimetrului cimitirului din sec. XIV. acestei s-au putut verifica aici
unele din 1949-1951 s-au date noi n problema cultu-
rii Verbicioara III aceea a raporturilor acestei culturi cu alte complexe din epoca bron-
zului de la noi.
X a avut o lungime de 20 m de 2 m. Ea a mers paralel cu
IV/1950 (fig.1). n s-a dat peste un bogat strat Verbicioara III,
a grosime se treptat, pe ce se panta, care
spre drumul de ce vine de la spre Verbicioara. La baza stratului Verbi-
cioara III, cu deosebire spre extremitatea a s-au descoperit
fragmente ceramice de tip Glina III, care n restul snt sporadice. Nu s-a putut
delimita n mod clar aici a unui stra't Glina III. De asemenea, n X
nu s-a prins stratul pe care l-am ntlnit n celelalte din anul
acesta. S-a putut vedea n cadrul culturii Verbicioara III se deosebesc
perioade principale, pe care le materialul arheologic.
XI A XI Bau fost trasate paralel cu latura de vest a Af1951
la o de 0,40 m de aceasta. Lungimea lor a fost de 20 m de 2 m. Dis-
tanta ntre ele este numai de 0,25 m.
stratigrafice (fig. 2) n cursul acestor
ne-au n mod nendoilelnic n de locuirea A de la Verbi-
cioara un strat cu bine definit, ceea ce nu constatase n
turile anterioare. n anumite puncte ale s-a observat de asemenea
unui strat Glina III, care este suprapus direct de stratul Verbicioara III care, la
rndul suprapune stratul sub care se stratul cu
La sud-estic al XI B s-a prins limita dinspre sud-est a
cimitirului medieval. Au fost descoperite aici trei morminte.
n cuprinsul stratului de Verbicioara III, s-a confirmat din nou
a perioade principale de
www.cimec.ro
/J,J.f
o
A
2 .11
o
1S:98

o
a din an ii Fig. 1. - Planul general 1 1949-1951 1955.
Legenda
OIIIIIIIIIl 19SS
1951
7950
79t,9
o ____ ___ zjoKm
www.cimec.ro
3
ARHEOLOGIC VERBICIOARA
--------
Prin trasarea XII, lung de
6 m lat de 2 m, trasat n
cuprins de I a, I b, I c, I d,
I e, n 1949 (fig. 1), s-a
verificarea stratigrafice
din parte a S-a constatat
cimitirul din sec. XI s-a extins
si n acea din care stratul
bronzului a fost de gropile
celor patru morminte descoperite aici.
*
din 1955 s-au limitat,
potrivit planului fondurilor, numai la
verificarea observatiilor referitoare la
'
stratigrafia culturii Verbicioara III, la
definirea mai a
acesteia la stabilirea mai a rapor-
tului cu celelalte culturi de la
epocii neoliticului, din perioada de tran-
spre epoca bronzului din prima
a acestei epoci.
Din noa-
stre au mers, n adncime, numai la
stratul neolitic (cultura
S-a constatarea stratul
- cel acolo unde a fost
precizat n mod clar anul acesta, anume
n XI B- suprapune direct
nu nivelul ultimei etape de a
culturii denumit de noi
IV (D), ci nivelul III (C).
unele probleme care nu pot
fi definitiv n stadiul actual al
din Oltenia. n primul rnd
nu se suficient, nici n
continutului si nici n aceea a evolutiei
' . .
sale cultura care, att prin .carac-
terul structurii sale, ct prin
ocupat de ea, un loc important n
prefacerile de la neoliticului
nceputul bronzului, cel n teri-
toriul din dreapta Oltului n
imediat La V erbicioara
nu lipsesc elementele tipice etapei
IV, care a fost ca atare prin
din 1951 de pe Piscul Cor-
nisorului de la Ele snt
nefiind ntr-un nivel
bine determinat. La baza stratului (
181
.r
"'
'"'
-
.r
><
:
;-
OI
1;;
u
1>
u
"O
:;
]
u

....
u
c..

'
"3

<Il
o
...
p.,
<'i
oD
u:;
www.cimec.ro
18'2 D. REilCII". SEII. I.
4
s-au descoperit n 1955 doar cteva fragmente ceramice tipice perioadei IV.
trebuie prin noi n restul Oricum,
de acum ne presupunem locuirea din perioada IV a fost
de mai la Verbicioara, dect n de la unde
un bogat strat acestei vremi. Se pare deci A de la Ver-
bicioara a fost mai repede de culturii dect Piscul
cel n parte, cultura IV se sincronie
cu cultura O atare formulare este pe faptul n stratul
IV de pe Piscul s-au descoperit cteva fragmente ceramice

Pe cnd n anterioare nu se putuse dect evident din punct
de vedere cultural-istoric, cultura Glina III de cultura Verbicioara III, ntruct, n
cazurile cele mai frecvente, ceramica de tip Glina III n amestec cu ceramica
din nivelul inferior al culturii Verbicioara III, de data aceasta s-a putut preciza
stratigrafic celor culturi. E drept stratul Glina III nu este uniform
nici nu a fost sezisat n toate de anul acesta, de aceea nu se poate trage
concluzia A de la V erbicioara a fost n ntregime de
primei culturi a epocii bronzului de la noi, bine ca atare (Glina III).
Stratul de Verbicioara III are o grosime ce ntre 0,70 0,90 m. Partea
a stratului este de agricole sau treptat de de
din cauza pantei. Va trebui ca n viitoarele se descopere
de locuire Verbicioara III, unde se ntlni ultimele nivele ale
acestei culturi.
n stratul de Verbicioara, n de anul acesta s-au determinat
nivele de locuite, care perioade principale n acestei
culturi. Primul nivel are un de culoare Materialul arheologic
n general din fragmente ceramice. Vasele ntregi snt foarte rare. Forma
a perioadei vechi este vasul cu corpul globular, gtul n de plnie
cu una sau ce cele constitutive ale vasului (fig. 3).
Tipul acesta de vas, care este una din formele fundamentale ale complexului
Periam-Pecica, nu mai apare n nivelele superioare. Forme similare se cunosc n
complexul Mokrin din Banatul iugoslav
1
, care are o dezvoltare acestei perioade
a culturii Verbicioara III.
O omologare mai a acestei perioade a culturii V erbicioara se va putea
face studierea a complexului Periam-Pecica Toszeg din R.P.
Tot n nivelul inferior se cu gtul
nalt n de plnie, iar corpul scund fiind format din separate
printr-un bru n relief crestat (fig. 4); ornamentarea din linii paralele incizate
dispuse n zig-zaguri.
O pe care n-o mai ntlnim n a doua parte a culturii
Verbicioara III, este strachina cu corpul rotunjit marginea n Corpul
vasului este acoperit cu linii incizate, formnd zig-zaguri. de
la baza formelor de strachini din nivelurile superioare, a
este din cultura Wietenberg.
n nivelul inferior a o n care se ntlnesc analogii cu ceramica
culturii Monteoru, dar nu cu cea din prima sa ntruct acesteia i corespunde
ocupat n aria culturii Verbicioara III de cultura Glina III, pe care prima
1
M. Garasanin, Ein Beitrag zur Chronologie der Banatischen Bronzezeit,
n Rad Vojvodianckich Muzeja ))' III, 1954, p. 60, fig. 1 p. 64.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC VERBICIOARA
183
o suprapnne. Un alt element de cu cultura Monteoru este din corn
de cerb n nivelul inferior (fig. 5).
Cultura Verbicioara III ni se ca o deplin cu
nota sa proprie de originalitate n a doua a sale. Toate materialele
*
'
1
i
1 1
1
1
'


"'-

\)
Fig. 3.- vase caracteristice perioadei vechi a culturii \'erbidoara III.
Fig. 4.- Vas din nivelul inferior al stratului Verbicioara III.
descoperite n nivelul superior o a
Acum apar cu corpul rotund cu una sau cu
butoni, n )) care snt nrudite cu cele din complexele Wietenberg
Grla Mare, vase cuptor, )) din corn de cerb (fig. 6), securi
perforate, numeroase fusaiole de lut ars, de cele mai variate forme de lut
www.cimec.ro
11'4
D. BERCIU, SEB. MORINTZ ,i 1. MAXIMILIAN 6
- -----------
de la de vertical. Unele dintre aceste de o
n general de dimensiuni mari, au putut servi n alte scopuri.
n din 1955 s-a verificat de nivelului inferior
(V erbicioara III a), ct a unui nivel superior (V erbicioara III d), care
identificate n 19511. Nivelul inferior corespunde perioadei de nceput a culturii Ver-
bicioara III. Materialul ceramic al acestui nivel unele elemente din
cultura att n ceea ce formele ct tehnica. E vorba., evident, de
elemente transformate. Faptul in de la Verbicioara se interpune,
ntre stratul Verbicioara III stratul un strat- pe locuiri mai
]tlll
t--- ------
Fig. 5. - din corn de cerb, din perioada
mai veche a culturii Verbicioara III.
Fig. 6. - '' din corn de cerb, din perioada mai
a culturii Verbicioara III.
sporadice- culturii Glina III, se problema directe, genetice
ntre Verbicioara III. O atare pare fi existat ntr-o arie geo-
unde cultura Glina III unde pentru perioadele timpurii
ale culturii Verbicioara III. O atare evolutie trebuie eventual n Banat. Totusi
n problema genezei culturii Verbicioara III se va seama de rolul jucat de
cultura Glina III de alte complexe din regiunea de Fier.
Nivelul superior (III d) a fost relativ slab reprezentat n din 1955.
El a fost sezisat, de altfel, numai n unele puncte.
Fazei ultimului nivel determinat acum i vasele
cu cu o ornamentare n care ntlnim elemente similare n
ceramica din cultura Grla Mare si Vattina.
Chiar pe viitor se vor' aduce unele sau la periodi-
zarea de mai, sus, un lucru este clar de pe acum, anume n culturii
Verbidoara III se deosebesc faze principale, fiecare caracterizndu-se printr-un
propriu. De asemenea, cele nivele, respectiv cel de la baza stratului
Verbicioara III cel superior, procesul de formare de transformare a
acestei culturi.
O preocupare a colectivului nostru a fost aceea de a indentifica din
sec. XIV, de care cimitirul de pe A. La solului, pe
dinspre sud-est de la locul numit la trestii , s-au putut aduna numeroase fragmente
datnd din a doua a sec. XIV, care desigur, aici a
medievale. Nici planul nici fondurile nu ne-au facem anul
acesta un sondaj n
din 1955 de la Verbicioara au adus noi asupra
stratigrafiei culturilor bronzului din Oltenia. Ele nu au putut avea extinderea
1
S. C. I. V. , III, 1952, p. 150.
www.cimec.ro
7
AHHEOLOGI C VE HBI CIOARA
185
pentru unor probleme care cer noi 1n vederea ntoc-
mirii raportului definitiv cu caracter monografie asupra efectuate ntre anii
1949-1951 1955 la Verbicioara, este absolut necesar se efectueze acolo o
campanie de dar cu fonduri unei intense, de cel
trei luni, pentru a putea fi rezolvate toate problemele ridicate
de de acum.
D. BERCIU, SEB. MORINTZ
Date antropologice preliminare asupra feudale
de la V erbicioara
Studiul antropologie preliminar al mormintelor de la Verbicioara descoperite
n 1955 marea variabilitate a acestei feudale,
la seriile anterioare.
Craniile prezentnd elemente rasiale diverse, expresia unui metisaj complex,
permit se a caracterelor tipologice medi-
teraneene - dolicomezocran, ortocran, metioacrocran, cu o slab
Fig. 7. - Craniul de la Verbicioara, XI B, mormntul 3, tipului alpin.
leptoprosop - de care apar alpine dinarice - brahicran, hipsicran,
metiocran, mezo-euriprosop, curvieoccipitalic respectiv plan occipitalic- est-
europoide, mezobrahicran cu carne conch.
o majoritate o constituie complexul mediteranean, frecvente snt
celelalte cu sau participarea a tipului predominant. Caracterele
tipologice Cro-Magnonide, relativ rare, la indivizii unde apar dau un aspect carac-
teristic, chiar pe cranii se ntlnesc alte Trebuie remarcat elementele
rasiale caracteristice tipului nordic snt rare, iar caracterele mongoloide cu totul izolate.
n acest mare metisaj, formele rasiale pure snt foarte rare, cum este un craniu alpin
(fig. 7). unor caractere morfologice vechi- fose genioglose, torus mandibular,
orificii mentoniere multiple, frunte torus occipital variabil dezvoltat - constituie
una din cele mai caracteristice ale acestei Un aspect interesant
l grupelor de a acestor schelete. tinerii dau cel mai
mare procent, urmat de grupul apoi de copii
Pe baza acestor date sumare se poate conchide n sec. XIV V erbi-
cioarei era predominant din elemente mediteraneene, la care se diverse
cele mai frecvente fiind cele alpine, dinarice est-europoide.
Dr. I. MXIMILIAN
www.cimec.ro
186 D. BERCIU, SEB. MORINT7. ,; 1. MAXIMILIAN 8
APXEOJIOriP-IECHHE PACHOTIHH B BEPBHl.JHOAPE
(I\PATHOE
rJiaBHaH lWJib liCCJTe.[IOBaHII' HMeBliiiiX MeCTO B Bep6nqnope B 1955 6bi.;:JO
o6oraTHTh n yrny6nTh cne,[leHIUI OTHOCHTeJThHO KYJThTYPhi 6poHaonoro BeKa Bep6nqnoapa III
n ycTaHOBHTh B3RHMOCBH3h Mem,l"ly aTOM KYJThTypoi1 n Ky.rrhTypoi1 6poHaonoro neKa na
TeppHTOpHH CTpaHbl.
CTpaTnrpaifll'I'IecKne Ha6JTID,fleHnH rrpnnenn K Hy.TihTypnoro CJIOH
Hol\o!fleHH, HOTOphlii noHpbiBaeT cJioi1 CaJIHYI\a III, 6ynyqn nepeHphiT cJioeM Bep611qnoapa III.
TaHHM o6paaoM o6HapymHJIOCh, nonpeHH cBeJ(eHliHM o noceJiemm CaJIKyl\a
(TIHcHyJI Hopmnuop), rne aTa HYJThTypa ;n:oxonnT no cBoei1 nocJie.[IHeii cTa,[lHH - CaJIHyQa
IV, - B nyHKTe Bep6nqnoaphi aTa lflaaa OKa3hlBaeTCH JTlllllh cnopa;a;llqecKn ;a;oHyMeHTnponan-
noi1, c cTpaTnrpaif!nqecHoi1 TO'IHH apeHHH a a CanHyl\a III CJie,[lyeT rroceJienne Hol\O<f,C'HH.
8To o6cTOHTeJihCTBO noaBOJIHeT npe;a;noJiaraTh, 'ITO lfla3a CanHyl\a IV u KYJihTypa HOiw!fleHu
UO Hpai1HeH Mepe OT'IaCTH Ol'HOBpeMeHHhl B HeKOTOpbiX reorpaifJI1'IeCKHX 30HaX. B npe,l"lbiiJ:Y-
IQHX 6hiJIO ycTaHOBJieHo, 'ITO B ocnone enoH Bep6n<Jllopa III, noKpbiBaiDn:(ero
OTJiomemiH Hol\o!flenH, 6hiJIO nai1neno nono.nhno Mnoro MaTepnana, npnna;a;Jiemarqero KYJih-
Type rmma III. B 1955 B HeKOTOpbiX nyHKTaX 6hiJTO OTMe<JeHO HaJinqne TOHKOro
CJIOH rJlllHa III' 'ICTKO OTJlll'IalOIQerocH OT HlDimero CJIOH HOI\O!fleHH li OT Bepxnero CJIOH
Bep6H'IHOpa III.
B cocTaBe CJii:>H Bep6n'IHOapa III, KOToporo KOJie6JieTCH OT O ,70 O ,90 M
HCHO paaJin'IaJIHC.h ypoBHH, cooTBeTCTBYIDII\He ABYM rJiaBHhiM ifla3aM pa3BHTHH HYJihTYPhi
Bep6nqnopa III. HnmHHH yponeHh co;a;epmHT aneMeHThi 6m1aKne neiWTOpbiM aJieMenTaM
HYJThTYPhi TiepnaM-lle'InKa, c Kol\lnJieKCOM MoKpnH, o6HapymeHHhlM B IOrocJiaBcKoM
BaHaTe n c 6oJiee iflaaoii HYJihTYPhi MonTeopy. MaTepnaJihi, Ha BTopoM
ypon1-1e HYJihTypnoro CJIOH Bep6n'!Hoapa III, npn,l"laiDT cnoeo6pasnhiii OTTeHOH DTOH HYJihType,
a CaMbiM xapaHTepHbiM ee llOHa3aTeJieM HBJIHeTCH qarua HpyrJIOH iflopMbi C O.[IHOH llJIII .J:IBYMH
npimOAHHThiMH pytiHaMn. <<YrJioBaTbie>> MHCHH HMeiOT cxoncTBO c cocy na111n
Ii3 HOMUJieHCOB BHTTeM6epr II rbipJia Ma pe. B TOM me ypOBHe 6biJI o6napymen cocyn co
CllJTOlUHOH llO.r:\CTaBHOH ll opa.JIO ll3 OJICI-Ihero por a.
HpoMe BblrneHBJIOH\PHIIOro HMCeTcH eiQe pH;a; yHaaan11ii na cyiQeCTBOBaiiHe llBYX
npyrHx yponneii, 113 HOTOphlx nepnhlii coOTBCTCTByeT na<JaJiy HYJihTYPhi Bep611'IHoapa, a
KOHI\Y aTOH HYJThTYPhi. TiepBbiH 113 nnx, na3hiBaeMbiH Bep611'IIIopa III A, coxpaHHeT
B cocTase HepaMHHH pHA aJieMeHTOB Hy.rrhTYPhi Hon;olfleHH, 'ITO cBHiJ:CTeJihCTByeT o TOM, 'ITO
Bep611'Inoapa III pa3Bl1Jiach na lflone HYJihTYPhi Hol\o!flenn. Tepp11TOpnH, na HOTopoii pa3-
nepHyncH aTOT HBJIHCTCH, noBH.J:IIIMOMY, ne 0JrTeHHH, r;a;e ;a;o aTOM HYJihTYPhi 6hwa
AOHa3ana HYJihTypa rJIHHa III' a BaHaT' oua OTCYTCTByeT. TiocJie.[IHHH tfla3a HYJib-
TYPhi Bep6n'Il1onpa III ycTanoBJiena Ha ocHoBaHHH co;a;epmaiQHXeH B Beii aJieMeHTOB,
CXO.J:IIIbiX c aJieMeHTaMn HYJTbTYP rbipJia Ma pe H BaTHHa. TaHme O'IeHh qaCTbl
c npirnO.J:IH1IThlMU pytiHaMH .
B 1955 ro;a;y 6biJI o6HapymeH TaHme o6nJihHhlii ocTeOJIOI'H'IecHI1H MaTepnaJr na
HJiap;611IQe XI V BeHa. AnTponoJIOrll<JecHHe noHa3aJTn, <JTO naceJieHne Bep6n-
'I110phl B XIV neHe, cocT01IJIO 113 cpep;l13eMnoMopcHHX aJTeMenTOB, H HOTOpbiM npneoenn-
H1IIOTCH pa3JII1'1Hble BJIHHHH1I, 113 HOTOpbiX 6biJIH a.TibllllHCHifC, 11JIJTIIpHH-
CHile M BOCTO'IHO-eBponeOI.f.r:\Hhle.
Ha neHoTopoM paccTOHHMII OT 6hiJIO o6uapya\eiio noce.JJenne BTopoi1
rroJTOBHHhi XI V BeHa n nepo1ITno name 6o.rree p;penHero npo11cxomneHnH.
OB'bHCI-IEHME PMCYHHOB'
PHc. 1. - 06m111t nnaH pacHonoK B 194/i-1951 11 1955 rr.
PRc. 2. - TipoflHJih cTeHhi paapeaa XI a, 1955 r.
PHc. 3. - ,[J;Ba xapaKTepH&rx paHHero KyJI&Typ&r Bep611tmoapa III.
P11c. q. - Ha HHH\Hero ypoBHH eno II Bep611q11oapa 111 .
P11c. 5 . - ,IJ;y6HHRa Ha oJieH&ero por a, 6oJiee paHHero RYJihTYPhl BepoHqHoapa 111 .
PHc. 6 . - JleMex Ha oJiem.ero por a, 6oJiee RYJihTYPhl Bep6HqHoapa 111 .
PHc. 7 . - 'llepen ropHoro THna, npHHa,u;JiemamHtt RYJihType Bep6HqHoapa II 1 . PoB XI 6.,
norpe6eHHe 3.
www.cimec.ro
9 ARHEOLOGIC YERDICIOAI\A
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VERBICIOARA
(RESUME)
187
L'objectif principal des recherches effectuees en 1955 a Verbicioara a ete l'enrichis-
sement et l'approfondissement des connaissances relatives a la civilisation de l'ge du bronze
Verbicioara III, ainsi qu'a ses rapports avec les autres civilisations de l'ge du bronze rencontrees
sur le territoire de notre pays.
Les observations stratigraphiques ont conduit a preciser une couche archeologique de la
civilisation de qui recouvre la couche III, recouverte a son taur par la couche
V erbicioara III. De cette fac;on, on a pu constater qu' a la difference de ce qu' on connaissait
de la station de (Piscul ou cette civilisation evolue jusqu'a son stade final
IV), a Verbicioara cette phase se presente sporadiquement; apres l'etablissement de type
III, suit - stratigraphiquement - l'etablissement de type Ce fait autorise la
supposition que la phase de IV et la civilisation furent, au moins en partie, con-
temporaines dans quelques zones geographiques. Les recherches anterieures ont demontre qu'a
Ia base de la couche Verbicioara III qui recouvre les depts de type il se trouve d'assez
frequents materiaux appartenant a la civilisation de Glina III. En 1955 on a observe, dans quelques
endroits, l'existence d'une mince couchc de type Glina III, bien differenciee de la couche
inferieure de type et de la couche superieure de type Verbicioara III.
Dans l'epaisseur de la couche de type Verbicioara III,. variant de 0,70 a 0,90 m, on a
clairement distingue deux niveaux qui correspondent aux deux phases principales de l'evolution
de la civilisation de Verbicioara III. Le niveau inferieur presente des elements similaires a
quelques elements de la civilisation de Periam-Pecica, a l'ensemble de Mokrin du Banat yougo-
slave et a une phase ancienne de la civilisation de Monteoru. Les materiaux du second
niveau de la couche archeologique de type Verbicioara III donnent la note d'originalite de cette
civilisation, la forme la plus caracteristique etant la tasse a corps rond comme, par exemple, les
exemplaires de connus depuis longtemps (D. Berciu, Arheologia a Olteniei,
fig. 180, 1-2), qui ont une ou deux anses surelevees, a bouton. Les terrines a pointes sant
apparentees a celles des complexes de Witenberg et Grla Mare. Dans ce meme niveau apparais-
sent egalement le vase a support organique et le soc en carne de cerf.
En outre, on possede encore une serie d'indications sur l'existence de deux autres
niveaux corespondant, l'un, au commencement de la civilisation de Verbicioara, et l'autre, a la fin
de cette civilisation. Le premier, appele Verbicioara III a, conserve dans sa ceramique une serie
d'elements de type ce qui ferait bien la preuve que Verbicioara III s'est developpe sur
un fond Le territoire ou aurait eu lieu ce processus ne parat pas avoir ete l'Oltenie,
ou a ete attestee, avant cette civilisation, celle de Glina III, mais le Banat, ou celle-ci fait de-
faut. La derniere phase de la civilisation de Verbicioara III est documentee par un aspect a elements
similaires a ceux de civilisation de Girla Mare et Vattina. Les anses surelevees, a bouton, sont de
nouveau frequentes.
On a egalement recueilli, en 1955, un riche materiei osteologique provenant du cimetiere
du XIV" siecle de notre ere. Les recherches anthropologiques ont prouve que la population de
la Verbicioara du XNe siecle etait composee d'elements mediterraneens auxquels viennent
s'ajouter diverses influences, les plus frequentes etant les influences alpines, dinariques et
est-europoides.
A quelque distance du cimetiere, on a identifie l'etablissement de la seconde moitie du
XIVe siecle, lequel pourrait meme etre, eventuellement, plus ancitn.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Plan general des fouilles de 1949-1951 et de 1955.
Fig. 2.- Profil de la paroi Ouest de la section XI a, 1955.
Fig. 3.- Deux vases caracteristiques de la periode ancienne de la civilisation de Verbicioara III.
Fig. 4.- Vase provenant du niveau inferieur de la couche de type Verbicioara III.
Fig. 5.- Massue en corne de cerf appartenant a la periode la plus reculee de la civilisation de Verbicioara III.
Fig. 6. - Soc en corne de cerf datant de la peri ode la plus recente de la civilisation de V erbicioara III.
Fig. 7.- Crne trouve a Verbicioara, fosse' XI b, sepulture no 3. Appartient au type alpin,
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC CRNA
(reg. Craiova, r. Gura Jiului)*

de salvare ntreprinse n anul 1955 n necropola de de pe


Grindul Tomii , pe teritoriul comunei Crna, au avut drept scop comple-
tarea ntreprinse de mine n acest loc n anul 1942, pentru a
putea fi astfel din de eroziunile apelor
de
Balta Crna balta Nasta, care n perioadele de a apelor o
de de peste 3 km de kilometri, snt dintre
din zona de a rului situate la S de comuna Crna.
Malul de sud al Nasta este constituit de o de ce n chip
cu 2-4 m limita a apelor de de mai bine de 1 km
pe alocuri de abia 200 m, de se Grindul Tomii.
Punctul ei cel mai nalt este o Tomii. n general, chiar n perioadele
de a apelor de ale care implicit nivelul
legate cu fluviul prin numeroase grle, Grindul Tomii nu snt acoperite de ape.
Numai n timpul unor a nivelului apelor- cum s-a ntmplat
chiar n anului 1955- o parte din Grindul Tomii, inclusiv zona pe
care se necropola, este de ape. Dar Tomii o oarecare
din terenul ntotdeauna deasupra apelor. seama de
faptul prin depunerea mlului, nivelul fundului s-a ridicat treptat deci,
o cu el nivelul apelor de putem fi siguri din grind
de cimitirul de nu era n vremea cnd oamenii epocii
bronzului au ales acest loc pentru cimitir.
de apele de ale Nasta, care n fiecare an rod cu
marginea de N a Grindului Tomii, necropola de aici a atras locuitorilor comunei
Crna de acum mai bine de decenii, prin vasele mari mici scoase la de ape.
Prin 1935, sezisat de pr. Pantelimon Barbu din Crna, colegul C. S.
pe atunci director al Muzeului regional din Craiova, a cteva la locului,
cteva morminte recoltnd cu aceste prilejuri un de vase, pe care le-a
adus la Muzeul din Craiova. n 1941, la mea, colegul a
pentru Muzeul de cteva zeci de vase o de lut ars de la
locuitorii satului Crna. varietatea interesul prezentat de aceste
m -au determinat intreprind aici ntre 9 31 august 1942
1
. n
timp, colegul cu fiul actualul antropolog Dardu C. S.
--------
Colectivul a fost compus din Vladimir
Dumitrescu, responsabil Gh. Bichir.
1
Vladimir Dumitrescu, Dare de asupra sdpd-
lurilor in/reprinse in anul 1942, n Raport asupra activiltijii
a Muzeului de in anii 1942 ri
194J, 1944, p. 38-43. In de aceasta, sin-
gurele date n cu mele din 1942 la
Crna pot fi n articolul publicat n colaborare cu
colegul C. S. n revista Oltenia
(cf. Vladimir Dumitrescu C. S.
Statuetele din epoca bronzului descoperite In necropola de la
Cirna-Dolj, n Oltenia , IV, 1944, 20 pag., 8
www.cimec.ro
190 VLADIMIH DUMiTHESCU
2
- au fost cu sondaje de-a lungul malului nordic al
de la Crna la Nedeia, lund parte la de la Crna numai
zile.
Mijloacele materiale reduse, ca faptul singurul ajutor pe care-I aveam era
Simion Barta, fostul laborant al Muzeului, au mpiedicat unei mai
ample din teritoriul necropolei, mai ales pentru a determina ntinderea necro-
polei pentru a preciza alte eventuale puncte arheologice - a trebuit intreprind
o serie de sondaje destul de spre E spre V de punctul de unde apele
scoteau diferite vase. Aceste sondaje erau cu att mai necesare, cu ct de-a lungul ntregii
plaje de N a Grindului Tomii se foarte multe variate resturi ceramice.
Pe de parte, tot atunci am un pe creasta Tomii, care mi-a
el o parte din timpul din mijloacele materiale disponibile (pl. I).
Cu toate acestea, att limita de E ct aceea de V a necropolei au putut fi preci-
zate din 1942. n scopul de a preciza limita de S- limita de N era aceea
de malul ros de apele de - am trasat tot atunci
n continuare, cu aproximativ N-S VI VI A; vezi de plan,
pl. I), n lungime de 30 m, n care n-am descoperit dect resturi izolate, iar
nu morminte, ceea ce m-a cred spre S fi atins limita cimitiruluil.
din toamna anului 1955 au avut un dublu obiectiv: a) tuturor
necercetate ntre noastre din 1942; b) cercetarea terenu-
lui de la S de din 1942, pentru a se putea preciza marginea de S a necropolei.
n ceea ce primul obiectiv, el a fost atins aproape n ntregime: de teren
necercetate ntre din 1942 (ntre !-VII) au fost acum,
cu a acelora pe care ntre timp apa nu le a unei mici
n jurul J. celui de-al doilea obiectiv ne-a dus la constatarea
VI VI A din 1942 au fost trasate tocmai pe latura de
E a necropolei, nct ele n-au putut prinde nki un mormnt, necropola se
ntindea destul de mult la S de V, I II/1942. n zona de
la sud de aceste de la vest de VI-VI Aj1942, s-au descoperit n
toamna aceasta un foarte mare de morminte (pl. II). Faptul ele snt tot mai
rare pe ce spre S nu sntem prea departe de
limita a necropolei, chiar nu o vom fi atins peste tot. De aceea, n
campania viitoare, va trebui n spre a putea
preciza n chip indiscutabil limita a cimitirului.
n de peste 1000 m
2
n anul 1955 s-au descoperit n total 80 de
morminte de din epoca bronzului; la cele 27 descoperite n 1942,
mormintelor sistematic n se la 107. n acest
calcul n-am nglobat un mormnt de din a doua a fierului (punctul
o de pe plan, II), care n-are nici o cu cmpul de urne din epoca bronzului. De
asemenea am preferat n plan cu litere (a-11 p) o serie de descoperiri izolate
din 1942 1955, dintre care unele ar putea proveni eventual de la morminte
de la sine nici mormintele descoperite de colegul nainte de
1940 nu n acest calcul, cum nu poate fi nici un calcul aproxi-
mativ al mormintelor distruse de apele de Singurul lucru care s-ar putea
spune este pare probabil apa a distrus un de morminte cel egal cu
acela descoperit de noi prin din 1942 1955. n acest fel, chiar n campania
viitoare nu se vor mai descoperi multe morminte, este verosimil necro-
1
Tocmai de aceea, n articolele mai sus
menfionate, mi-am exprimat la Orna se
tot ceea ce mai era de fapt care - evident -nu
corespunde precizate prin din 1955.
www.cimec.ro
B a \ t a N a
a
IX
G
r
.
1
n d li
T
o
m

l
Legenda
1942 (I -XA)
EJ
-
-
1955 (XI-xxvu)
o 20 40 60
Pl. I.- - Grindul Tomii, de plan cu din 1942 1955.
malul apet (variabil)
.
80
j _=::1:=
www.cimec.ro
L B a\ta N asta
'1'''
,,,,,,,,,
'" "'
""" 1
1
"", '", '" u u

""" "
1
"" ,,, ,'
'",, ",, "' ". 1 ,, ___ - ., " ' 1 ,,,
\ '-...,111
1
lttt
11
1llll/lll11 _ 26
1
1 .DA 1 "<
1
1111
- ' '"' ... .\1
' " , ' -----no,,, III '""
XI B ,, .... ,,, ,,,,,,";;;; ' .- ''''" ,, "1""' III , ' ,I'Ht,, ""'
'\ :VA "" ' ' " 'mll"""""'"'""'''"""''' , ' _____ _,,",,'.-.. 1
' 1 IXI.A IJJ,, 1 'Df,
1 1 ' ... -----------",-,-.,, .--,---. ' JI f ' ' -
' ' M " : a .. -- -, ii - '-- ), __ - -J : "',,, , ' " Wl , .. ",t, ....... n"('!''' -'--
: : . ..... !'-' -.;; --- -0 , __

/fjjjjftiffift>' XOl ',,,
1 _ _ ,1 ,.o '"'-' " _ 0 ,. J "" _ , ,L .
' --- - " XI - = '1 VTTTTr ,..
:- V ' " Qn" "" ft '.'<
, '- - o "" :t, :1 J --
" 3 XIX .

.s "'
1
L..::.... _________
r::' """ .. 1 73 70 6?
72
..KV" 1! '- Gl ss sJ sz li) 1
1 88 8?@_ 86
](X[ B(!)
' JIJ'JI " legenda
!IT >2 96
9J 9'1 ss

o " , -- -'
p 99 1 1 '
. ... ' ' ---
D
... ... . ' [:=J .. 7955
O : . te din e'Pocabronzului} 7 1 ' o Mormm . ,_,,
1 XXIIl' !9, " ' Comp/m '"""'" dln.;;':l
[XXI!! !te descoperiri izoliile ( a-p)
- V'"'"
JZII\
O 10 20 30 40 SOm
L- --
Pl. II. - Orna- Grindul Tomii. Planul din necropo!a de incineraric (1942 1955).
-
www.cimec.ro
192 VLADIMIR lluMI'fHESCtJ
4
a cuprins peste 200 de morminte. Oricum ar fi, ni se pare necesar
mormintelor descoperite n noastre sistematice pe acela
al tuturor mormintelor acum n toate celelalte cmpuri de urne din epoca
bronzului n Oltenia.
pe care se va fi ntins nu poate fi mc1
ea dar nu cred afirmnd era de cel 2000-2500 m
2

*
ntr-un raport preliminar, care trebuie ntocmit exclusiv carnetele de
turi desenurile planurile ridicate n timpul din 1942 1955 (de-
oarece prelucrarea de laborator a materialelor descoperite n 1055 va cere cteva luni),
este evident va trebui ne cu asupra rezultatelor
turilor noastre.
n de faptul necropola era pe un loc ridicat, n general ferit de
ei pe Grindul Tomii nu are nimic caracteristic. Nu s-a nici un
semn exterior care indice mormintele, nct, apele n-ar fi ros malul n-ar
fi scos la vase din morminte, necropola ar fi putut mai departe
sub iarba islazului comunal. de care n chip firesc acopereau fiecare
mormnt s-au risipit nivelat treptat n cursul sutelor miilor de ani nu e de mirare
ele n-au putut fi observate n profilul noastre. Pietrele de
dimensiuni modeste descoperite ici-colo n zona mormintelor nu se aflau
deasupra vreunui mormnt, fiind de altfel cu mult prea de
mormintelor descoperite, nct se poate afirma n-au folosit drept semne
indicatoare pentru morminte. Este s-ar putea se fi folosit n acest scop
lemne nfipte n

dar aceasta este numai o Se poate presupune


pentru contemporani, de deasupra mormintelor constituiau
precise, n acest fel gropile mormintelor mai noi nu riscau tulbure mormintele
anterioare. Noi cel n-am putut observa vreo distrugere a unui mormnt
mai vechi printr-unul mai nou.
n anul 1942, pe plaja Grindului Tomii se puteau aduna, pe o lungime de cteva
sute de metri, numeroase fragmente ceramice culturii culturii
cmpurilor de urne de tip Crna, apoi fragmente hallstattiene Latene. Printre aceste
fragmente erau unele obiecte de bronz, precum cteva Mai demult
tot pe s-au topoare de bronz, caracteristice pentru perioada
a IV -a a epocii bronzului dacic, dar care n-au nici o cu necropola din
epoca bronzului de aici, s-a afirmat unul ar fi fost ntr-un mormnt
2
In
1955, pe plaja din imediata apropiere a necropolei nu se dect fragmente cera-
mice de tip Crna. n schimb, mai spre vest, se destule fragmente ceramice
de tip din cele epoci ale fierului.
noastre din 1942 1955 au att mai veche dect
necropola ct acele mai noi, nu se aflau situate chiar pe locul
ocupat de necropola din epoca bronzului. Nu poate fi deci vorba aici de o suprapunere
de straturi de n de teren de noi. Rarele resturi
vremurilor mai vechi (foarte fragmente ceramice, cteva topoare de
un ceva mai mare de de unelte de silex), precum acelea hallstat
1 cum le gasim semnalate n 1/iada pentru
a ultimelor secole ale mileniului II . e.
n.; vezi Homer, 1/iada, trad. G. Murnu, E.S.P.L.A.
1955, cintul XXIII, v. 323-328, p. 420.
D. Berciu, Arheologia a Olteniei, p. 135-136,
in acestei afirma1ii pe colegul
care mi -a precizat n chip categoric nici un celt
de bronz n-a fost n vreun mormnt, ele fiind culese
de pe plaja
www.cimec.ro
5 .UIIiEllLOG!C CIINA
193
ttiene, nu constituie un strat cultural, fiind la ntmplare ntre 0,30
1,20 m adncime, printre mormintele epocii bronzului. Ct mormntul Latene
(pl. II, punctul o), el a fost spre marginea de V a cimitirului nostru: o
n de sac , cu gura avnd drept decor bru n relief la
cm sub oase mai mult sau mai calcinate. Fundul urnei
la 0,80 m adncime.
n cuprinsul necropolei se zone n care mormintele snt mai dese zone n
care ele snt mai rare. Datele acum nu ne vorbim despre
vreo ordine bine n ceea ce mormintelor: ici-colo ne-am
putea gndi la anumite grupe de morminte, dar interpretare pare Numai
viitoare, ntr-o ne-ar putea da un la
Pe de parte, ntruct limitele de E de V ale necropolei snt acum
bine precizate, putem afirma inventarul mormintelor din zonele marginale nu e
de loc inferior aceluia al mormintelor situate mai spre interiorul necropolei. spre
interior ca nspre margini, am descoperit att morminte cu inventar bogat, ct
morminte cu inventar deosebit de Atta vreme ct descoperiri viitoare nu
ne vor indica vreo ordine n ceea ce distribuirea mormintelor ntr-o asemenea
putem presupune locul ocupat de un mormnt n cuprinsul cimitirului
nu avea nici o cu starea a defunctului. Existau probabil zone atribuite
diferitelor familii fiind dar pe baza
n r.oastte nu se poate spune nimic precis n
la o a tuturor oaselor descoperite n mormintele n 1955,
n cu sexul vrsta celor Avem impresia
noastre din cursul ne permit distingem un mormnt de adult
de unul de copil, dar a unora a altora va fi tot numai
o examinare de atunci, impresia este
mormintelor de copii este destul de mare mortalitatea repre-
zenta un procent destul de ridicat, ceea ce, nu are de ce ne mire ntr-o
comunitate de acum mai bine de trei mii de ani.
Una dintre problemele care ne-a preocupat n chip constant n cursul
turilor a fost determinarea formei a dimensiunilor diferitelor gropi de morminte.
Dar, cu toate a fost mereu ce vasele unui mormint,
iar ce urna celelalte vase erau izolate ne apropiam de baza lor se din
nou cu mare tot nu s-a putut determina nici o
conturul vreunei gropi deci nu li s-au putut preciza dimensiunile. Pentru mai
am uneori cu ntreaga a la adncimea
la care ne spunea urmau capacele urnelor, dar nici
n-a dat vreun rezultat. Sub stratul de negru, avnd aproximativ 40 cm grosime,
un cafeniu nchis, care se treptat pe ce ne adncim,
astfel nct de la el la galben este uneori galben
apare n general pe la 1,10-1,20 m adncime, dar nspre S stratul de cafeniu e
mai gros, nct uneori galben apare de la O, 90 m chiar de la 0,80 m
adncime. Gropile mormintelor au fost exclusiv n cafeniu, care
forma desigur solul epocii; ele erau umplute cu aceasta fiind probabil
cauza pentru care nu s-au putut nici profilul, nici conturul gropilor. Cu prilejul
din preajma urnelor, se vedeau ici-colo nguste de de
culoare mult mai aproape negru. Deoarece aceste pete de diferite erau
la mai bine de 1 m de vasele mormintelor, s-ar putea presupune
gropile mormintelor erau de cele mai multe ori destul de mari. Forma lor era probabil
sau
\3 - c. 1588
www.cimec.ro
194 VLADUILI\ DUMI'l'R ESCU
Strachina-capac sau celelalte vase ce acopereau urnele apar la adncimi variabile,
nu att n de adncimea gropii mormntului respectiv, ct mai ales n de
de urnelor. Cu prea acestea din snt cu
baza n zona de dintre cafeniu galben. Acolo unde stratul
de cafeniu e mai gros, aceasta 1,20 m adncime, chiar mai mult.
n zonele unde stratul de cafeniu este mai fundul urnelor
se afla la o adncime mai De multe ori s-a putut constata baza urnelor
chiar pe galben.
Fig. 1. -Mormntul XXVIII de la Cirna: a) cum a fost de noi; b) reconstituire a din
momentul umplerii gropii cu (cu prin prin capac, spre a se vedea vasele oasele din
n marea majoritate a cazurilor, inventarul unui mormnt se compune dintr-un
dintr-o ce urna dintr-unul sau mai multe vase adiacente
(fig. 1 ). n chip inventarul unor morminte cuprinde 8-10 vase, dar se
ntlnesc morminte n care n-am dect cte un Mormintele n care s-au
statuete-figurine de lut ars snt destul de Din cele 107 morminte n
campaniile anilor 1942 1955, numai 8- abia 6/
0
-aveau astfel de statuete.
Tot rare snt mormintele n care s-au resturi de obiecte de de bronz
de os, ceva mai numeroase dect mormintele cu statuete.
De cele mai multe ori urna este un vas tipic, de dimensiuni mari sau mijlocii,
cu buza gtul relativ cilindric sau tronconic cu corpul pntecos, avnd
sau patru n destule morminte urnele snt vase netipice pentru
fie mai mari, fie de fie chiar de dimensiuni
reduse. urnelor decorate este mai mic dect al acelora nedecorate, n special
ne referim la urnele mari, de forme tipice. Cteva urne au o pe
al rol n cu religioase nu poate n marea majoritate a
cazurilor, urna este cu alt vas, care rolul de capac. De cele mai multe
ori acest capac are forma de mare, gur,l fiind n patru cu
o sub unul dintre aceste De obicei capacul a fost pus cu fundul
n sus, pe gura urnei, dar s-au descoperit morminte n care strachinei-
capac este cu fundul n gura urnei cu gura n sus. S-au descoperit
morminte pe ale urne s-a un simplu fragment mare dintr-un capac, spre
a ndeplini n schimb, cteva morminte aveau capace, fie
cu gura n jos, fie unul cu gura n jos altul cu gura n sus. La mormintele mai
modeste, inventarul se numai la capac, sau chiar numai la vasul ce
www.cimec.ro
;)ANT!ERliL AIIHEULOG!C CllNA 196
ndeplinea rolul de ntr-unele morminte, destul de numeroase, se
o serie de vase secundare, fie sub capac, n gura urnei, fie pe umerii urnei,
tot sub capac, fie n n interiorul urnei, pe oasele defunctului. Toate cele opt
morminte n care s-au statuete unele vase secundare. n trei dintre
aceste opt morminte, statuetele depuse n printre sau pe oasele defunctului;
n alte trei cazuri statuetele au fost n picioare >> pe urnei, fiind acoperite
ele de marginile capacului; iar n celelalte statuetele erau culcate pe o parte,
tot pe umerii urnei. Unul dintre aceste morminte avea chiar statuete. Alteori
vasele au fost depuse n mormnt alt criteriu, toate fiind pe
la adncime cu urna, o n aceste cazuri, urna nu avea ntotdeauna
capac. n n cele mai multe morminte, vasul care juca rol de
resturile oaselor adunate incinerarea cadavrului; de cteva ori am oasele
sub sau printre vasele care constituiau complexul inventarului mormntului. S-au
descoperit cteva morminte oase, vasele erau dispuse tot ca n mormintele
Chiar s-ar putea admite n unele cazuri focul rugului ar fi mistuit
cu totul oasele, nct familia defunctului n-a mai putut aduna nimic pentru a depune
n nu cred poate fi pentru toate mormintele
oase descoperite la Crna. De aceea, nclin cred cel pentru unele dintre
aceste cazuri, nu pentru toate, trebuie ne gndim la simbolice,
cnd ntreaga ceremonie a s-a arderea cadavrului, deoarece persoana
pentru care se ceremonie murise departe, n cine ce
sau chiar se necase, a i se mai putea corpul.
O (complexul 54; vezi pl. II), unui capac ale unei
urne oase acopereau un ntreg complex o cu gura chiar sub
fundul urnei de deasupra, patru ulcele la o
n aceste urne se oase destul de multe; ntre urne ulcele, n
se afla o de oase iar sub una dintre ulcele alte cteva oscioare. Felul
n care s-au descoperit toate aceste resturi ne dreptul socotim aici a fost o
de mormnt, nu ne putem gndi la deosebite succesive. Va
fi fost deci aici un mormnt dublu sau chiar triplu, deasupra s-au alte vase,
sparte cu prilejul cadavrului, sau sparte cu prilejul depunerii
n mormnt a resturilor a urnelor. De altfel acest mormnt dublu (sau triplu) nu cons-
tituie la Crna o mprejurare dect prin suprapunerea vaselor inventam-
lui, deoarece n cursul noastre am descoperit o serie de morminte duble
cel un mormnt triplu. Este verosimil n asemenea cazuri trebuie ne
gndim la membrii familii n timp. Iar impresia de
pe va fi de analiza resturilor oaselor arse, atunci vom putea spune
- n cazul mormintelor duble - judecnd cantitatea oaselor puse
n de cele mai multe ori unul era de adult altul de copil.
n ceea ce resturile obiectelor de descoperite printre oasele
din diferite urne chiar n afara urnelor, ele se la
obiecte de os cteva de bronz. n schimb, nici unul dintre obiectele de sau de
silex descoperite ici-colo n noastre nu avea cu vreunul dintre mor-
minte, fiind aproape sigur anterioare necropolei din epoca bronzului
1

1
Este n alte necropole s-au gasit
Wlelte de chiar n morminte (V. Gordon Childe,
The Danube in Prehislory, p. 285, fig. 156, b; etc.), dar
noastre de la Orna clar aici nhi unul
t3
*
dintre obiectele de sau de cremene descoperite pe
teritoriul necropolei nu are cu vreWlul dintre cele
107 morminte de noi.
www.cimec.ro
196 VLADIMIH DU!IIITRESCU
8
Foarte multe dintre vasele mormintelor din epoca bronzului de
pe Grindul Tomii vizibil urmele unei arderi secundare, care n unele cazuri
le-a deformat cu totul.
Este nendoielnic n timpul ceremoniei toate vasele menite -1
pe mort n viitoare erau de familie n jurul rugului:
se de ce cele mai multe au suferit efectele acestei arderi secundare (pier-
derea lustrului original, pete de culori diferite, etc.), iar unele au fost deformate.
Tot cu acest prilej unele vase s-au spart au fost depuse n morminte sparte sau chiar
numai n stare deoarece n destule cazuri se
lipsurile snt din vechime. De altfel s-ar putea ca unele vase fi fost aduse deteriorate
chiar de la ceremonia n ordine de idei, este indiscutabil
sau inventarului diferitelor morminte nu este ceva ci n
cu a membrilor respective, n care
la acumularea de Pe de parte, abia examinarea
oaselor $e va putea spune mormintele cu statuete unor femei sau unor
este probabil acestor statuete n morminte trebuie n
cu cultul unei protectoare a vietii de dincolo de moartea
tt formele ornament;rea ceramicii, ct elemente ale inventarului,
'snt caracteristice pentru de la de mijloc de
jos, datnd din epoca bronzului. Socotim Menghin
1
, urmat n de
V. Prvan
2
, avea dreptate cnd o deosebire ntre
(tipul Lovasbereny) ceramica pentru grupul Vattina, Bjelo-Brdo, Klicevac,
Zuto-Brdo. Necropola de la Crna face parte din grupul cel mai al acestei
ntinse culturi, grup care poate fi situat pe ambele maluri ale la S-E de
de Fier, att n ct n Serbia de E n Bulgaria de NV. acum
este sigur s-a ntins n Oltenia spre Olt. Resturile acestei culturi
snt cunoscute ntr-o serie de puncte din ostroavele n fluviului sau n
imediata apropiere a acestora
3
Dar mai ntinse nu s-au acum dect
in Ostrovul Mare, la Balta Verde la Crna.
Pasta_ din care a fost ceramica este destul de uneori n
vaselor se pietricele, ba chiar de cioburi.
snt formele ceramice mai frecvente: a) urna cu gt relativ cilindric
sau tronconic, cu buza n cu corpul puternic bombat la partea
tronconic n De multe ori, a urnei este net
de aceea printr-o muchie de-a lungul pntecul vasu-
lui este mai mult sau mai sugrumat, dnd o arcuire corpului vasului ajungn-
du -se uneori n felul acesta la forma cu etaje, n care devine amplu aproape
orizontal. de cele mai multe ori plate, snt plasate cte sau cte patru,
tocmai pe la destule exemplare a doua pereche de este
prin cte sau prilv:te gurguie reliefate.
de arderea care de multe ori a schimbat aspectul original al supra-
exterioare a vasului, se poate spune n genere, urnelor au negri
n numai uneori fiind spre la cele
1
n Hoernes-Menghin, Urgeschhhte d. bi/d. Kunsl,
p. 825.
2
V. Prvan, Getica, p. 303.
3
D. Berciu, op. rit., trece pc harta de la p. 103,
fig. 112, zece cu asemenea descoperiri n Oltenia,
mai mentionind alte n text. L.a aceste
trebuie Rastu Wlde att n 1943 cit n 1950
am n diferite fragmente ceramice tipice
pentru a epocii bronzului (cf. S.C.I.V. )),
Il, 1951, nr. 1, p. 267-277; v. p. 272), precum locali-
dintre Jiu i Olt (v. D. Berciu i Eug.
Materiale , II, p. 465 unn., cu bibliografia
cu colegul am cercetat n anii
1942-1944 o parte dintre locurileWlde s-au sem-
nalat asemenea descoperiri. Dar nici la Girla Mare, nici
la Salcia Desa, n-am putut identifica pW1ctele precise
de unde provin descoperirile cWloscute.
www.cimec.ro
-- -- - --
1
~
~ ~
~ ~
~
1
1
1
1
1
t - - - ~ - - _'<&,.:.____ ~ ~ ~
Pl. III. -lhventarul mormintului XXVIII.
/ '
\
'
www.cimec.ro
9
ARHEOLOGIC CRNA
197
nu ntotdeauna acoperite de un Acest era lustruit, iar la vasele
se lustruia direct peretele lor. Dimensiunile urnelor ntre 15 45
cm dar majoritatea lor au ntre 25 35 cm. Procentul urnelor decorate este
mai mic dect al acelora nedecorate; b) Urnele cu uneori te-,
gura sau gtul relativ cilindric, corpul bombat
corpul este modelat n iar piciorul cu interiorul. Dimensi-
unile acestor urne snt mai mici dect ale acelora de tipul precedent, rareori
25 cm n destule cazuri ele abia trec de 1 O cm Aproape toate
snt decora te; c) Strachinile-capace au peretele mai dect al urnelor; unele
snt arse la altele numai la interiorul peretelui
negru. De cele mai multe ori, strachinile-capace au gura n patru o
se ntlnesc exemplare cu gura Corpul este relativ semisferic, cu fundul
plat. Exemplarele de dimensiuni mari- cu diametru! de peste 30 cm - snt destul de
numeroase, dar la cele mai multe exemplare diametru! ntre 20 30 cm. Majori-
tatea exemplarelor snt decora te; d) au o gt cilindric gura
larg iar corpul bombat, de multe ori modelat cu 3 Fundul
e mai ntotdeauna un picior-inelar. Dimensiunile acestor snt ntotdeauna modeste,
nentlnindu-se dect n chip exemplare ce de 15 cm. n
schimb, exemplarele ce nu ajung nici la 10 cm snt destul de frecvente. Vasele
de descoperite n mormintele de noi snt de obicei bogat decorate;
e) snt de obicei mai mici dect numai rareori toarta lor este
Corpul este n schimb ntotdeauna relativ sferic,
picior-inelar; f) Mai frecvente snt cu corpul relativ
sferic, buza foarte baza ca un picior-inelar. Dimensiunile
acestora sint modeste (de cele mai mu1te ori sub 10 cm acestea au
fost ntotdeauna decorate; g) Vase duble, de tipul , de diferite
mai rar decorate. Uneori o de a fost drept sau
drept capac.
Ornamentarea ceramicii este cu n de caneluri, majori-
tatea vaselor decorate au fost mpodobite mai ales prin linii punctate, prin
mpungerea pastei moi cu diferite unelte dintre care unele aveau vrful dublu
sau triplu. La acestea se o serie de ornamente imprimate cu Motivele
folosite snt foarte variate, spiralele jucnd un rol destul de important; apoi ghirlande
ondulate sau unghiulare, cercuri concentrice, triunghiuri semicercuri,
rareori meandre etc. Multe dintre aceste motive decorative pot fi puse n cu
formele unora dintre obiectele de de bronz, contemporane. Ornamentele au
fost ntotdeauna umplute cu o n multe cazuri
s-a pierdut aproape cu totul; pe cele mai multe vase s-a
iar pe unele s-a aproape
Statuetele de lut ars, descoperite n noastre din 1942 1955, snt n
de la acestea statueta n 1941 de la un locui-
tor din sat, exemplarelor ntregi sau ntregibile se la zece,
s-au cteva fragmente pe plaja Nasta. Toate cele zece exemplare
tip: capul e stilizat ca o prelungire a bustului, superi-
a corpului e aproape ca un disc relativ plat, mijlocul strns, iat partea
a corpului n de rochie-clopot, n interior (pl. III/2).
Din pricina arderii secundare, lustrui s-a pierdut aproape complet; majoritatea statuete-
lor au pe ele pete la altele chiar aproape ntreaga fiind acum
cu fisuri mai mari. n unele snt deformate chiar sparte. Patru
dintre ele nu snt ntregi: la toate aceste patru s-au pierd\lt din vechime fragmente
www.cimec.ro
198 . VL.\IlDHR DUMITRESCU
10
din rochie, iar la trei capul le tot din vechime. Aceste s-au
produs probabil cu prilejul mortului respectiv. Culoarea a
lui acestor statuete a fost, n majoritatea cazurilor, Pe una dintre acestea
n mormntul nr. 28), se bine efectele contactului cu focul rugu-
lui, lustrui original se mai destul de bine pe unele Numai despre
statueta n 1941 se poate spune a fost dintru nceput dar tot
Bogata ornamentare a statuetelor a fost exact prin procedeu
de imprimare mpungere cu vrfuri prin umplerea cu a tuturor
motivelor astfel realizate. Dar, spre deosebire de ornamentarea ceramicii, care are un
rol pur decorativ, ornamentarea statuetelor transpunerea unor elemente reale:
desenurile de pe cap de cele mai multe ori n chip extrem de stilizat, organele
uneori ochii, nasul chiar gura fiind precis indicate. Desenurile de pe piept
podoabele snii. snt reliefate pe marginea bustului aduse
deasupra mijlocului, degetele fiind de obicei ele indicate. Pe spate, mpletit n
diferite coliere. Brul este ncins cu o mai ntotdeauna bogat
1n fusta este cu diferite motive, n care spiralele snt destul
de frecvente; unele dintre aceste motive reproduc ornamentarea fotelor, de multe ori
cu franjuri fotelor din zilele noastre 1,
Problema originii acestui tip de statuete, care cu totul n alte culturi din
epoca bronzului chiar de pe teritoriul noastre (de n culturile Periam,
Otomani, Wietenberg etc. din vestul, nord-vestul centrul ca n cultura Mon-
teoru din Muntenia Moldova, pentru a nu mai aminti de culturile mai bogate-
Glina), este deosebit de n cu problema
mai a originii culturii cmpurilor de urne a care au determinat
nflorirea unora dintre aspectele ei stilizarea a
capului figurinelor are, din acest punct de vedere, o
1n ceea ce obiectele de ele au fost descoperite n cea mai mare
parte printre oasele din diferitele urne funerare. Un fragment de obiect de bronz se
afla pe unei urne sub capac, alte au fost n dintre
diferite morminte, iar inele de bucle fragmentare au fost descoperite n
mica cu capac din mormntul nr. XCV. Ele snt n total destul de
n cea mai mare parte fiiind fragmentare sau cu totul stricate cu prilejul arderii n
focul rugului.
dintre aceste obiecte snt de os: o de inel (?) cu
n patru muchii, un pandantiv dintr-un dinte perforat de animal; acesta
din este identic cu unele pandantive descoperite n mormintele de la Monteoru
expuse n Muzeul de precum din alte locuri.
Din pricina lor fragmentare, nu se poate spune nici ce anume erau
cele mai multe dintre obiectele de bronz: mici fragmente de fragmente
cu putnd proveni de la fibule sau de la ace etc. Cteva fragmente
aproape inelare, cu provin probabil de la podoabe pentru buclele
Cele mai caracteristice snt podoabe de tipul Hangespirale cu
ntors, descoperite ntr-unul dintre morminte. De altfel, printre obiectele de
bronz culese de noi n 1942 pe plaja Nasta se aflau asemenea piese, una
alta acum, prin descoperirea in situ din 1955, aceste
exemplare pot fi atribuite ele cu certitudine necropolei din epoca bronzului.
1
Nu putem intra aici n detalii cu privire la
decorarea statuetelor, descrierea lor urmnd
fie cu prilejul complete a rezultatelor
din Pentru n
cu primele patru figurine descoperite la Crna
(aceea in 1941 cele trei descoperite n 1942),
v. articolul nostru mai sus citat, Statuete/e din epoca brotl-
zu/ui descoperite in necro pola de la Clrna-Dolj.
www.cimec.ro
11
ARHEOLOGIC CiRNA
199
Pentru problema att de a cmpurilor de urne de la 1,
cred aceste obiecte de au o destul de mare. potrivit
tov. Eug. Zaharia, care a studiat piesele de acest fel descoperite la Monteoru,
exemplare similare se la Monteoru n cimitirul IV, care se n a doua
dintre cele trei faze de dezvoltare constatate n cimitirele de acolo. n acest fel, piesele
de la Crna nu credem, epoca mijlocie a bronzului. De aceea, n
linii generale, de O. Menghin
2
, V. Prvan
3
nceputul
culturii cmpurilor de urne trebuie pus n a doua a epocii bronzului, se poate
admite ea a continuat existe n perioada a III-a. Nu este locul
aici pe larg dar amintim acum ani arheologul iugoslav
Vl. Milojcic a sec. XIII . e. n. este o pentru bizuin-
du-se n primul rnd pe fibula ad arco di violino la Vinca cu
ceramica cmpurilor de urne
4
, aceasta nu cultura
ar fi avut o la acest secol. ntrebarea este cum au
destui cultura cmpurilor de urne a la pragul dintre
mileniul II mileniul 1 . e. n. chiar dincoace de Descoperirile siste-
matice de pe teritoriul noastre nu acum datare trzie, iar datele
vechilor trebuie privite cu destul scepticism. Iar mprejurarea pe plaja de
la Crna s-au descoperit mai demult celturi de bronz
5
, cum s-a descoperit unul
n cmpul de urne de la n Ostrovul Mare
6
, ca descoperirea pe teritoriul
necropolei de la Kurbin Grad a unui tipar de pentru astfel de topoare de bronz
7
nu mi se par de loc fapte concludente pentru o datare a acestor necropole dincolo
de ultima a epocii bronzului, nici unul din aceste obiecte nu s-a descoperit
in situ n vreun mormnt
8
cum am mai sus pentru Crna, mai n toate
rile sau necropolele acestei culturi se obiecte din alte epoci, mai vechi sau
mai noi, care nu pot fi considerate concludente pentru cronologia culturii cmpurilor
de urne, deoarece snt n contrazicere cu descoperirile sigure in situ. Desigur,
cu prilejul studierii a necropolei de la Crna va trebui n
toate punctele de vedere mai recent exprimate n special acelea ale iugos-
lavi
9
Dar pentru noi, cultura cmpurilor de urne de tip Vattina-Zuto-Brdo-Crna este
n linii generale pentru epoca mijlocie a bronzului. Faptul ele-
mente de n prima a epocii fierului, ca acelea semnalate mai
demult de Milleker amintite de V. Prvan
10
de nu poate duce la concluzia
faza a culturii noastre a pe aria sa de dincolo de ultima
a epocii bronzului. n orice caz, n grupa din Oltenia nu avem acum
nici un element sigur care ne la mileniului II .e.n. cu
att mai Cultura Vattina-Crna nu mai
nainte de n regiunile noastre, chiar n-a urme, ca
cea de la Tripolje, Petreni Cucuteni ,cum spunea Prvan
11
; iar apropierile mai
1
Datele la 1929 se la V. Gordon
Childe, op. cit., p. 291-295. V. Prvan
n-a opinat din Banat Serbia
ar data din perioada Hallstatt, cum Childe, loc. cit.,
p. 291, citind p. 303 din Getica lui V. Prvan. La
Prvan nu spune acest lucru, iar la p. 304 scrie
textual: Vattina, cele capitale ale bronzului
II >>. Dintre autorii care 1929 au datat unele desco-
periri ale acestei culturi la epocii bronzului
nceputul epocii fierului, l amintim pe arheologul iugo-
slav 1. Petrovici ( Starinar )), Belgrad, seria III, voi. V,
1928-1930, p. 21-28).
2
O. Menghin, n Hoernes - Menghin, op. cit.,
p. 825-826.
8
V. Prvan, op. cit., p. 303 unn.
' VI. Die dorische Wanderrmg im Lichle
der vorgeschichtlichen Funde, in (( Arch. Anz. )), 1948/1949,
1-IV,col. 12-36; v. col. 34.
1
D. Berciu, op. cit., p. 135-136.
8
Ibidem, p. 135.
7
M. M. Vassits, Zuto Brdo, n (( Starinar )), Bel-
grad, 1910, p. 1-208. pl. I-XIII; pl. v. III/12.
8
Vezi mai sus, p. 1 92, nota 2.
8
Vezi articolele lui Milutin Draga GaraSanin,
n ((Rad Voivoianskih Muzeja )), 3, Novi Sad, 1954,
p. 57-73, asupra epocii bronzului n Banat Voivodina,
cu bibliografia problemei.
1
0 V. Prvan, op. cit., p. 304.
11
Ibidem.
www.cimec.ro
200
VLADIMIR DUMlTRERr.tT 12
demult ntre unele descoperiri similare din Macedonia etc. acelea ale cmpurilor de
urne t, reluate n acum ani
2
, mi se pare
n care au plecat unii dintre acestei culturi materiale.
*
n nainte de a ncheia acest raport preliminar, cteva cuvinte despre
unele pete de ars unele fragmente de chirpici ars descoperite pe alocuri n
cuprinsul noastre (v. de punctul b de pe planul de la pl. Il).
Pentru explicarea celor dinti, ne-am pus ntrebarea ele nu provin cumva de la
rugurile folosite pentru incinerarea Dar, de vreme ce n-am resturile
vreunei gropi cu nu mi se parc probabil rugurile fi fost instalate n gropi
special n de aceea este verosimil rugurile au fost ridicate deasupra
solului. n felul acesta, urmele lor nu pot fi acelea uneori la mai bine de 1 m
adncime, aceste pete de putind fi din epoci mai vechi sau mai noi.
mi se pare pentru fragmentele de chirpici ars mai sus amintite.
VLADIMIR DUMITRESCU
APXEOJIOrl1YECI\11E PACI\Olll\11 B l\biPHE
( KPATKOE CO)J,EPlliAHME)
PacRomm 1955 rop;a B MeCTHOCTM l\hlpHa 6hlJIM npop;oJimeHMeM pa6oT 1942 rop;a c
IJ;eJibiO 06HapymMTb OCTaTRM MCrMJibH l\3 C ypHal\'IM 6pOH3':lBOrO BeRa Ha MeCTe
rpl'IH)J;YJI ToMl'lH' pacnoJiomeHHOM B TIJiaBHflX Ha IOr OT ceJia l\bipHa' 6JIM3 ,Il; yHaR. Bo
BpeMH aTMX p;Byx aRcnep;Mn;Mi 6biJia Cl'lcTeMaTMqecRM MCCJiep;oBaHa 6oJiblllafl qacTb MorMJib-
Hima, He TIOCTpap;aBlllero OT HaBO,ll;HeHIIH; p;aJibHeHlllMMU pa60TaMU (1956) 6yp;yT aanepllleHhl
pacROTIRH aToro namnoro neRponOJifl. B 1955 ro):ly 6biJIO pacRonaHo 80 MornJI, ROTOpbte
BMeCTe C paCROTiaHIIbiMM B 1942 rop;y MOriiJiaMlf COCTaBJifliOT 06I.IJ;ee qUCJiO B 107 CliCTeMaTM-
qeCRlf uccJie):lonaHHbiX MOrHJI. BoJibllll:IHCTBO aTMX MOrMJI COJ(epmaT no o;n:Hoi noxopoHHOi
ypHe C ROCTflMlf, co6paHHblMl'I Ha KOCTpMIIJ;e TIOCJie commemiR, C RpbilllROH Bpop;e Ml'ICRI'I,
HaJIOffieHHOH Ha OTBepCTl'Ie ypHbi, l'I O)J;l'IH l'!Jll'l HeCROJibRO BTOpOCTeneHHbiX COCy)J;OB, OOJIO
meHHbiX y ropJia ypHbi, nop; HpbilllRO:i, l'IJIH BHYTPI'I ee, Ha ROCTHX, l'lJil'l me Ha nJieqe ypHbi.
Op;HaRo ecTb :n MOrl'lJibl, B ROT pbix Bce cocy;n:hl pacnoJiomeHbl Ha aeM.TJe, n Biip;e Rpyra,
a paBHbiM o6pa30M Cyi.IJ;eCTBYlOT l'l Cl'lMBOJil'l"'eCRl'le MOrl'lJibl, B ROTOpbiX COilepllleHHO He 6biJIO
ROCTeH TIOROHHMRa. B BOCbMl'l MOrHJiaX 6biJil'l Haiip;eHbl l'l meHCRl'le CTaTyaTRl'l lf3 o6ommeHHOH
rJIHHbl, n ROJIOROJioo6pa3HbiX rrJiaTbflX, xoporno HanecTHbiX. B aToi RYJibTYP '. B ceMH
MOrl'lJiaX Haip;eHO 110 O)J;HOH CTaTy3TRe l'l B O)J;HOH - )J;Be CTaTy;:ITRl'l. l.JTO RacaeTCR
rrpep;MeTOB yRpallleHl'IH ll3 ROCTI'I l'IJII'I me ll3 6pOH3bl, 6biBlllllX B yrrOTpe6JieHl'IM COOTBeT-
CTBYIOIIJ;ero naceJieHiffl n cmnraeMbiX BMecTe c noROHHl'IRaMl'I Ha ROCTpniiJ;ax, TaROBbiX 6biJTO
na:t:l:p;eHO He60JiblllOe ROJil'l"'eCTBO l'I TI O "'TI'! BCe B 4JparMeHTapHOM COCTOflHl'IH. Bce il\e HaiiJ(eii-
Hble )];Ba 6pOH30BbiX ROJibiJ;a ;IJ:Jlfl aacTeffieR BeCbMa Tl'Illl'I"'Hbl (c aarHyTbiMH RpaHMI'I)
RYJTbTYPbi rroJie:i ypH, ROTopaH pacnpocTpaHl'IJiacb n aa npep;eJibi <<llieJTe3HbiX nopoT>> na
,il;yHae BTIJIOTb p;o ycTbfl peRI'! 11\Hy, l'l ROTopyiO neJib3R ;n:aTHponaTb noame rrepHop;a II-1
TbiCfl"'eJieTnfl p;o H. a. BoJiee ecTeCTBeHHO p;aTMpoBaTb ee rrepHop;aMl'I II l'I III ( cpep;HRR anoxa
6pOH3bi), eCJilf ;n:ame YIIOMflHYTble Bblllle yRpallleHl'Ifl C TllTIOJIOrH"'eCROH TOqRH apeHlffl 60Jiee
;n:peBHero rrpoHcxom;n:eHl'lfl.
MomHo cRaaaTb, "'TO HeRporrOJib n l\bipHe HBJIHeTcfl op;HHM l'IB HaH6oJiee samHbiX
rraMHTHl'IROB , ocTaBml'IXCH OT nJieMeH, HOCl'ITeJie:i RY JibTYPbi BaTTl'IHa -IOTo- Bpp;o -l\bipHa
cpe;n:Hei arroxl'I 6poHabl. BoJihlllOe ROJIH"'eCTBO cl'IcTeMaTH"'ecRII pacRorraHHbiX a;n:ech MOrH.ii,
a TaRme l'I HaH)l;eHHbiH 06l'IJibHLii MaTepl'IaJI (OROJTO 400 COCY;D:OB, 10 CTaTyaTOR l'l T. p;.)
rroaBOJIRT l'I3Y"'l'!Tb l'I onpep;eJTHTb 6oJiee TO"'HO xapaRTep RYJibTYPLI noxoprHHLIX noJieit c
ypHaMl'I, o6HapymeHHLIX n o6JiaCTflX cpel(Hero n Hl'I>Hero ,Il;yHafl.
1
Vezi la Childe, op. r.il., p. 291. Vl. op. cit.
www.cimec.ro
13
$ANTIERUL ARHEOLOGIC CIRNA
201
OE'biTCHEHHE PliCYHHOB
Ta6JIHI\a I . nbipHa- l'pllHAYJI ToMHit. llJiaH pacHonoH H 1955 rr.
Ta6mn-1a Il . HbipHa- fpHH]-IYJI ToMHit. llJiaH pacHonoH HeHponomi c TpynocoaoReHHeM (
Il 1955).
Ta6mnra III. l1HBeHTapb MOrHJibi 28.
Puc. 1 . - MomJia .M 28 B HbrpHe. a - TaR RaR 6Wia o6HapymeHa; b - aoccTaHo-
ll.'I<'IIHe cn:cyaQHiil c MOllleHTa :JUCbiUHH HMbl aeMJiell:; paapea qepea YPHY H HpbimHy c IreJibiO o6HapymHTb B
ypuc cocy;qbl n HOCTH.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE ClRNA
(RESUME)
Les fouilles de 1955, continuant celles de 1942, ont ete entreprises pour exhumer les
restes du champ d'urnes de l'ge du bronze, situe sur le Grindul Tomii, dans les etangs situes
au sud du village de Crna, dans le voisinage du Danube. Ces deux campagnes de fouilles ont
permis d'explorer systematiquement la plus grande partie de la surface de la necropole epargnee
par les inondations, et, par une nouvelle campagne de fouilles (prevue pour 1956), on pourra
finir de deterrer cette importante necropole. En 1955, on a decouvert 80 tombes qui, ajoutees
a celles deterrees en 1942, elevent a 107le nombre des tombes fouillees systematiquement dans
cette necropole. La majorite de ces tombes contiennent une urne funeraire, contenant les os
recueillis sur le bucher d'incineration, une ecuelle-couvercle posee sur 1' ouverture de l'urne
avec un ou plusieurs autres vases secondaires, places soit dans l'ouverture de l'urne, sous
le couvercle, soit a l'interieur de l'urne, sur les os, soit - enfin - sur l'epaule de l'urne. Il y a
aussi des tombes dans lesquelles tous les vases ont ete poses par terre, plus ou moins en cercle,
comme il y a aussi des tombes symboliques, d'ou les os du defunt sont absents. Dans huit des
tombes fouillees par l'auteur, on a trouve des statuettes feminines en argile cuite, du type a robe-
cloche, bien connu dans cette civilisation; dans sept tombes, on a trouve une statuette et, dans la
huitieme on en a trouve deux. Des objets de parure en os ou en bronze, portes par la population
respective et incineres en meme temps que les morts sur le bucher, peu de pieces ont ete trouvees,
et ces dernieres etaient presque toutes fragmentaires. Neanmoins, deux anneaux en bronze pour
boucles sont assez typiques (du type a bout recourbe) pour prouver que cette civilisation des
champs d'urnes, qui s'est etendue aussi en des:a des Portes de Fer jusqu' a l'Olt, ne peut etre datee
ainsi qu'on l'a tente, au dela du seuil des ne et Jer millenaires avant notre ere. La date la plus
probable corresponde aux ne et Ine periodes (epoque moyenne) du bronze.
On pcut affirmer que la necropole de Crna est l'une des plus importantes qui nous
soient resteo:es des tribus appartenant a la civilisation de Vattina-Zuto Brdo-Crna de l'epoque
moyenne du hronze. Le grand nombre de tombes fouillees systematiquement a Crna, ainsi que
la richesse des materiaux decouverts (environ 400 vases, 10 figurines, etc.) vont fournir la
possibilite d' c:t udicr et de connatre mieux cette civilisation des champs d'urnes du Danube moyen
et inferieur.
EXPLICATIONS DES FIGURES
Pl. 1. - Cirna- Grindul Tomii. Esquisse indiquant les fouilles de 1942 et 1955.
Pl. Il.- Crna- Grindul Tomii. Plan des fouilles de la necropole d'incineration (1942 et 1955).
Pl. III. - Invcntaire de la tombe no XXVIll.
Fig. 1. - Tombe no XXVIII de Crna: a) telle qu'elle a ete decouverte; b) reconstitution ideale de la
situation au mo.nent du comblement de la fossc avec de la terre (la section a travers !'urne et le couvercle fait voir les
vases et les os disposes dans !'urne.).
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC
(reg. Suceava, r. *
C
AMPANIILE de arheologice ntreprinse la n anii 1951-1954
pe n vederea cucuteniene din acest
punct, au dus la descoperirea unui cimitir cu peste 120 de morminte
de datnd din faza de nceput a primei epoci a fieruluil.
O ct mai ncadr.are datare a aspectului de
nou descoperit, i acest cimitir, avea nevoe de date mai ample, cu att mai
mult cu ct cele pe erau unilaterale, dat fiind caracterul funerar al
descoperirii de acolo. _
Prin de efectuate n cadrul campaniilor din anii 1951
1952, se n regiunea comunelor mai multe de tip
(zolniki), cimitirului de mai sus amintit. Dintre
toate aceste colectivului s-a ndreptat asupra aceleia situate pe
un rest din terasa a Jijiei, numit de localnici Movila din Jijiei ,
fiind cea mai de deci n cu cimitirul descoperit
pe
Primele n de tip de pe Movila din Jijiei >>
au avut loc n toamna anului 1952. un sondaj preliminar executat pe de
SE al Movilei din Jijiei , s-au concentrat asupra unui (cenu-
1) situat n sectorul de SV al acestei forme de teren
2
Ele au fost reluate n anii
1953-1954, limitndu-se de data aceasta la continuarea
n perioada 1952-1954, s-au n total o de 650 m
2
, realizndu-se
cu ocazie cercetarea a 1, precum a resturilor de locuire
din sectorul de SE al movilei >>. efectuate n perioada au avut un
caracter restrns, ele paralel cu principalului obiectiv de la
de pe
n campania anului 1955, obiectivul unic al l-a
constituit tocmai din prima a fierului de pe Movila din Jijiei.
Dintru nceput faptul scopul n de tip
de pe Movila din J ijiei nu era acela de a o epuiza, ci doar de a
datele necesare n vederea principalelor probleme privind aspectul de
i Avnd n vedere acest fapt, s-a adoptat un plan de
lucru cuprinznd teme:
* Colectivul a fost compus din Adrian
Florescu (responsabil), Marilena Florescu i Dan Teo-
doru (student).
1
Vezi de la n S.C.LV. , III,
1952, p. 75-83 n S.C.I.V. , IV,
nr. 1-2, 1953, p. 23-27.
2
Vezi TrUftfli, n S.C.I.V. , IV, nr. 1-2,
1953, p. 29-37.
3
Vezi TrUfqti, n S.C.I.V. ,IV, nr. 1-2,
1953, p. 19-27 arheologic TrUfCfi, n
S. C. LV. ,VI, nr. 1-2, 1955, p. 172,
www.cimec.ro
204 ADRIAN C. FLORESCU 2
1. Verificarea ntinderii de tip , printr-o cercetare
de
2. Verificarea datelor cu ocazia anterioare, prin cercetarea
pantei de vest a movilei , de la poale pe cu acest prilej
un al 2-lea cenusar.
3. 1, cercetat pe mai bine de din ntinderea
sa n cursul campaniilor anterioare (1952-1954).
Legenda
laSapalurt 1952-5-f.
o " 1955
Cent/far recnns!ilu!l
o 5 10 1:;.
Fig. 1. - -Movila din Jijlei. Planul
au nceput la 5 septembrie s-au terminat la 25 octombrie,
n o de circa 310m
2

n urma s-a constatat resturile
de pe Movila din Jijiei , constnd din fragmente ceramice oase de animale,
snt pe o de circa 1-1,5 ha, cuprinznd mai ales pantele de vest,
vest nord ale acestei forme de teren. Ele ndeosebi n sectorul celor cinci
identificate de noi (fig. 1)1.
Pentru cercetarea urmelor de locuite de pe panta de vest a movilei >>-, de la
poale pe s-a trasat un (VI) de 109,5 X 1 m, prin care s-a
narea pe diametru! transversal a 2, trecnd prin zona
a '3, situat n imediata de sud-est a celui dinti (fig. 1). n
1
de n planul din figura 1 nu s-au
putut reprezenta dect 3 al 4-lea.
5 este oarecum izolat de celelalte, fiind
situat pe panta de nord-vest a movilei .
www.cimec.ro
AHHEOLOGIC 205
prelungirea casetei IV, n 1953, perpendicular pe VI, s-a trasat
un al doilea (VII) de 68 X 1 m, care 2 pe diametru!
longitudjnal (fig. 1 ).
Paralel cu cercetarea urmelor de locuire de pe panta de vest, s-au continuat
n sectorul 1; aici s-au trei paralele (VIII, IX, X),
de dimensiuni diferite (fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic, din 1955 de pe Movila din
Jijiei au scos la date noi, completind pe acelea cu ocazia campaniilor
precedente.
Sub solul negru ,;egetal, de o grosime ce ntre 25 55 cm, din care provin
amestecate resturi din prima a fierului epoca n regiunea
de la poalele pantei de vest, o depunere de culoare de maximum
30-35 cm; ea se treptat spre est, confundndu-se n cele din cu baza
solului vegetal (fig. 2). Din acest strat provin numeroase fragmente ceramice care prin
factura lor, cum vom mai jos, se la primei sau nceputurile
celei de-a doua epoci a fierului.
n sectorul cuprins ntre mijlocul pantei de vest coama movilei , sub solul
negru vegetal un strat de culoare nchis, gros de maximum 30 cm, din
care provin resturi de locuire datnd din faza mijlocie a primei epoci a fierului (fig. 3,2).
Acest strat se pierde treptat spre est spre vest, confundndu -se n cele din cu
baza solului vegetal. Baza depunerii fazei mijlocii a primei epoci a .fi.erului este
de a vetre. De asemenea, din depunere s-au patru
gropi de sau cu diametrele variind ntre 0,60 3 m (fig. 3,1).
Adncimea a acestor gropi de a solului este ntre
1,15 m 2,25 m. Una din ele (groapa 1) suprapune o mai de
din faza de nceput a primei epoci a fierului (fig. 3,2).
la poalele pantei, sub solul negru clisos, despre care am amintit mai sus,
o depunere de culoare de 20-30 cm (fig. 2),
care se spre est, n sectorul central al pantei, printr-un sol de culoare
gros de 20-45 cm, foarte bogat n oase de animale fragmente ceramice de la
nceputul primei epoci a fierului (fig. 3,2). Acest din sol, constituind depunerea cenu-
2 3, n 1955, este suprapus n sectorul central al pantei direct de solul
negru vegetal, iar n regiunea dintre mijlocul acesteia. de depunerea nchis
din faza mijlocie a primei epoci a fierului. Din depunerea deschis s-au
gropi de (gropile 2 4), cu diametrele respectiv de 3,30 X 1,90 m
1,60 X 1,10 m adncimea de a solului, de 2,80 m
1,50m (fig. 3,1).
Din cele constatate cu ocazia VI VII reiese 2
se sub forma unei movile ovale, foarte mult aplatisate, cu diametrele de maxi-
mum 35 X 30 m de 0,45 m (fig. 1).
Atit depunerea ct aceea deschis stau pe un sol cafeniu
nchis, de la a parte provin, n mod sporadic, resturi de locuire neoli-
tice culturilor Cucuteni.
Din cele aici n acest an, pe panta de vest a movilei ,
n de depunerea fazei de nceput a primei epoci a fierului,
deja cu ocazia campaniilor anterioare, s-au mai semnalat alte depuneri mai noi:
una din faza mijlocie a primei epoci a fierului, n sectorul dintre mijlocul pantei
alta de la primei sau nceputurile celei de-a doua epoci a fierului, la
poalele pantei. faptul urmele de locuire celor faze, mijlocie
eventual tirzie a primei epoci a fierului, constituie fiecare o depunere numai
www.cimec.ro
Legenda
o
rn
rno
!Z3
5d ara! recenl
" ve!Je(a/
" nepru milo5
.,
Cl?fJU51U
- -- Movila din Jijiei. Profilul peretelui de nord al sectorului de vest al VI.
1 -l

6
Sol ca(emu /'nchi>
" gd/ben cu con-
cre/11/nt calcaroasP.
Bucci/i de liptlura

J .,!.. ' .. .,
1
-- III
1
' ... .._........., __________ ___,
.-;:.
:." 5 a n t u 1 VI
... .. .. ;., . . '
.:.
a' 1-;-t .. G 6--- ------- -- -Gri_, __
. ... ' t r. , 2JOJn
...... !.35m
Legenda
!!a Vatra din faza limpur1e a prtme' epoct a(Pru/ui 11 J
.. m(jlocte " .. " " .. (2,3)
8 Gropi " ,, limpur1e " " .. " a Vas in 51/u dm faza ltfnpurtP a pr1me1 epoCI a jierulu1
O " mjloc1e " .. " ., .. Cosor din silex [Epoca neoltfica}
O Sol ara! recent
ITJ " vepe!c:JI
E221 " cenusiu i'nciJI's
e2l " " ' desciJis

t8:8l Sol cafemu inchis
rs;:g galben cu concre(H.In1
" " mstpos
.. Buca(l de va!ra
oD Buca!i de !tpt!ura arsa
6. Fragmen!e ceramice
..a.. Arsura cu

O 1 2m
Fig. 3.- Movila din Jijiei: 1, planul sectorului central al VI; 2, profilul feretelui de nord al VI a VI b al casetei III sud.

.,.,
www.cimec.ro
AI\HEOLO(;JC 207
tn sectoarele amintite mai sus; n rest, ele apar sporadic provtn n acest din
caz de la baza solului vegetal.
De asemenea, la partea a solului vegetal s-a semnalat unui
foarte restrns de fragmente ceramice din epoca (sec. III-IV .e.n.).
Materialul descoperit cu ocazia din 1955 de pe Movila din
Jijiei este destul de bogat variat, diferitelor epoci.
n ceea ce cele mai vechi urme de locuire- cele neolitice-
din acest an au adus unele Astfel, s-au identificat fragmente ceramice
precum din faza Cucuteni A. unui ciob Cucuteni C
mai curnd urme de locuire din faza Cucuteni B, dect din
Cucuteni A-B, avndu-se n vedere resturile celei dinti faze
snt destul de bine reprezentate n apropiere, att pe
ct pe locul La Capac . De altfel, n cu
faza Cucuteni B trebuie pus un cosor din silex, arcuit,
provenit de la partea a solului cafeniu nchis (fig. 4).
Cele mai numeroase resturi depunerii din faza
timpurie a primei epoci a fierului, n cu de tip
. Demn de remarcat este faptul n inventarul
acestei oasele de animale domestice, n pro-
de circa 65-70 /
0
, care materialul ceramic,
de vetre, unelte obiecte de din
os sau bronz etc.
Ceramica este foarte neputndu-se reconstitui
J Fig. 4. - - Movila
din acest motiv, uin materialul descoperit n 1955, dect un din Jijiei. Cosor neolitic
foarte restrns de forme. s-a constatat forma din silex.
pentru aspectul cultural la care ne referim aici este aceea
tipului n de sac n diferite variante, decorat cu bru n relief simplu,
crestat sau, mai rar, alveolat. n unele cazuri, la aceste forme se ntlnesc, dispuse pe un
singur sub marginea vasului, perforate sau perforante, a nu a
fost de este cu
trase din buza vasului, cu buton sau la partea

n ceea ce pasta din care s-a lucrat
este specia de calitate sau chiar de culoare sau
cu cioburi foarte pisate n ei cu pete negricioase sau brune
luciu la exterior. Prin factura sa, categorie de este de mai veche,
din epoca bronzului (cultura Monteoru).
Din punCt de vedere al decorului ceramicii (fig. 5), n de elementele amintite
mai sus, brul n relief simplu, crestat sau alveolat cu buton sau mai
decorul din linii canelate sau din mici dispuse
simetric pe umerii vasului. de acestea, decorului incizat n
motive triunghiulare sau rombice, cu cmpul de din epoca bronzului
(cultura Monteoru). n cu acest fapt, o o constituie descoperirea
cu ocazia gropii 4, din zona a 3 (fig. 3). Astfel, din groapa 4
provine un vas de o cu aceea de sac , din de culoare
la exterior cu cioburi pisate nisip n ei, decorat cu un bru
n relief simplu, din care snt trase dispuse simetric
deasupra lui (fig. 6). n s-au mai printre altele, cu buton,
de (fig. 5,2) trei fragmente ceramice cu decor de din
epoca bronzului (fig. 5,4--6).
www.cimec.ro
208 ADRIAN c. FLORESCO
Celelalte resturi de locuire, cantitativ mai slab reprezentate dect ceramica,
nu snt lipsite de
n sectorul 2, s-au descoperit resturile unei vetre din lut cu foarte
mult nisip la a nu a putut fi deoarece
--,-..- .. -
1
1
1
'
----.--,
1
1
1
.(.

j __ _

"' 1
1
1
1
----------l-
6
Fig. 5. - Movila din Jijiei. Fragmente ceramice din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa).
Fig .. 6. - Movila din Jijici.
Vas din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa).
vatra a fost n ntregime de locuirea din faza mijlocie a primei epoci a fierului
(fig. 3).
!n ceea ce uneltele, din 1955 au reconfirmat faptul
pentru de tip unealta este omoplatul de cu
crestat (fig. 7,1), a nu este destul de bine n prezent.
De asemenea, tot att de caracteristice snt uneltele obiectele de din
os de un tip specific acestei culturi (fig. 8).
Mai reprezentate snt obiectele din bronz, dintre care un cercei(?)
(fig. 9,2) un ac cu inelat (fig. 9,1).
O o din os, cu partea
de cu cele trei sculptate schematic n de capete de
www.cimec.ro
7 ARHEOLOGIC
209
animal; partea a acestei piese este de n interior
transversal (fig. 10), pentru fixarea ei la o Prin tipul acest obiect, des-
coperit n regiunea 1, este unic in inventarul de tip
)), cercetate n prezent n Moldova de nord. Avndu-se n vedere forma
1
1
1 1
1 1
'-<- - -- ao.s-+ --- - ,.J
1 1
1
Fig. 7.- Movila din Jijiei. Unelte de os
din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa).
'
'
'
1
1
1
--- J_-
{


3
2
Fig. 8. - -Movila din
Jijiei. Obiecte de os din faza timpurie a
primei epoci a fierului (cultura Noa).
sa, ct caracterul predominant al economice din s-ar
putea ca piesa despre care este vorba reprezinte vrful unui sceptru sau un obiect
decorativ de caracter magico-religios.
din faza mijlocie a primei epoci a fierului, ale resturi constituie
o depunere numai n sectorul dintre mijlocul pantei de vest se carac-
printr-un inventar n care ceramica, celelalte urme fiind repre-
zentate ntr-o mai cum am mai sus, cu ocazia prezen-
datelor stratigrafice, la baza acestei depuneri au fost semnalate vetre,
foarte apropiate una de alta (fig. 3). Ele au o grosime de circa 2-3 cm, snt construite
din lut cu foarte mult nisip, ars la pe o
de mm.
Una din aceste vetre (3) este de aproximativ are
rotunjite de circa 0,90-1 m
2
; (2) este n mare parte de o
(3), din ca vatra la care ne referim, din acest motiv
neputndu-i-se reconstitui cu precizie forma.
vetrelor constituie un indiciu n sectorul respectiv ne n interiorul
sau eventual n preajma uneia sau eventual a a nu a putut
fi din lipsa unor date mai concludente. cele cteva fragmente
de chirpici ars semnalate n precum procentajul de din compo-
depunerii respective, ar fi dovezi n sprijinul ipotezei avem de-a face cu
construite la solului, din trestie nuiele peste care se aplica o foarte
din lut.
www.cimec.ro
210 ADniAN C. FLORESCU
Materialul ceramic, care un loc predominant n inventarul acestei
provine n mare parte din gropi.
n ceea ce pasta din care este ceramica, se disting trei categorii:
din de culoare sau cu luciu metalic la exterior; din
de calitate cu cioburi pisate pietricele n ei, de culoare
sau cu luciu metalic, categoria cea mai des din
de culoare sau
Formele snt destul de variate. Dintre acestea strachina cu marginea
sau spre interior, cu caneluri oblice pe margine sau caneluri orizon-
.....
'----El
2
Fig. 9. - -Movila din Jijiei.
Obiecte de bronz din faza timpurie a primei
epoci a fierului (cultura Noa).
Fig. 10. - - Movila din
Jijiei. de os din faza tim-
purie a primei epoci a fierului (cultura Noa).
tale paralele (fig. 11,6-7; fig. 12,2), oala cu caneluri oblice pe
(fig. 11,5) cu buza pe arcuit cu oblice (fig. 11,3).
Decorul elemente caracteristice. Din acest punct de vedere
faptul procedeele de ornamentare snt n de calitatea pastei. Astfel, pe ceramica
de calitate sau canelura, orizontal pe vasului sau
oblic pe acestuia (fig. 11,5), care n ordinea
(fig. 11,3), liniile canelate (fig. 11, 4; fig. 12,3), plate, uneori cu marginea
liniile incizate dispuse n de (fig. 11,8) etc. Ceramica din
se de obicei prin decorul din bru aplicat alveolat,
dispus orizontal pe vasului (fig. 12,1), sau vertical pe gtul acestuia (fig. 12,4).
Prin aspectul ceramica din din faza mijlocie a primei epoci a fierului
de pe Movila din Jijiei este cu aceea n cimitirul
din vreme de la Stoicani
1
n de la (regiunea
2

n de din depunerea fazei mijlocii a primei epoci a
fierului, de pe Movila din Jijiei , mai provine o cantitate de oase de
animal, precum un foarte restrns de obiecte. n cu acestea din
credem trebuie o de din fier, cu (fig. 13),
n nesigure din punct de vedere stratigrafic
3

Resturile de locuire din faza trzie a primei sau din faza de nceput a celei de-a doua
epoci a fierului, constatate ntr-o depunere poalele pantei de vest a
1
M. de la Stoicani n
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R. >>
1, 1953, p. 132-144. ldem, Cimitirul hallstattian de la Sloi-
cani n Materiale arheologice>> ... , I, 1953, p. 187-191.
1
M. arheologice In a{e-
:;:.area din prima a fterului de la T (raionul
n S.C.I.V. , IV, nr. 1953, p. 765-776.
8
Acest obiect a fost n ntr-un
gang de animal care a din depunerea fazei mijlocii
a primei epoci a fierului n depunerea
fazei timpurii a epoci.
www.cimec.ro
1


<:;
1
1
1
1
------- _____ j __
_______________ } ___ _
3
5
rJ----.

"'
1 /
1
1.
s
1
1

<:>
1
1
v_ _______ _
2
r----------
..,

<:>
1
1
1
1
l
8
F1g. 11. - Movila din Jijiei. Fragmente cc:ramice din faza mijlocie a primei epoci a fierului.
--r-r--

t:)
________ j __
3
r---------
1
1
l
2
Fig. 12.- Movila din Jijiei. Fragmente ceramice din faza mijlocie a primei epoci a fierului.
www.cimec.ro
21:! AllHI.\N c. I'LOilESCtJ 10
-------- ---
movilei , constau aproape exclusiv din fragmente ceramice. Ele snt lucrate dintr-o
de culoare sau prezentnd, n unele cazuri, urme de
luciu la exterior. acest material ceramic este destul de fragmentat, se
pot distinge cteva forme, ca: strachina cu marginea uneori
cu (fig. 14,1,3-4 6), cupa >> cu buza
orizontal la exterior (fig. 14,5) etc.
Att din punct de vedere al formelor, ct mai ales al pastei,
cu aceea de cu mna,
n din faza Latene II de la Lunea Ciurei (raionul


De asemenea, n ceea ce pasta, ceramica la care ne referim aici mai
are cu pasta celor vase indigene de la (raionul
datate ntr-o trzie a primei epoci a fierului
2

n de fragmente ceramice, din depunerea
primei sau nceputului celei de-a doua epoci a fierului,
mai provine o din lut ars, de cu
motive incizate (fig. 15).
Fig.13.-Tru-
- Movila
din Jijiei.
de
de fier din faza
mijlocie a pri-
mei epoci a fie-
rului.
Cu ocazia executate coama movilei , n vederea
urmelor de locuire din acest sector, s-a descoperit un mormnt
de constnd dintr-un schelet de om matur, n
pe stnga, care la 0,75 m adncime de a solului,
nici un element de inventar. Avnd n vedere ritul de nmormntare,
s-ar putea ca acest mormnt primei epoci a fierului sau
eventual unei perioade anterioare.
n n ceea ce
cele mai noi urme de locuire,
semnalate cu ocazia de
pe Movila din Jijiei , cele
din epoca (sec. III--IV
e. n.) snt destul de restrnse ca
nu nimic deo-
sebit.
*
2
c--------------
1
1


1
efectuate n anul
1955 pe Movila din Jijiei,
ca acelea precedente, din anii
1952-1954, dovedesc
de teren a constituit loc de
asezare n mai multe
istorice, din neolitic
la nceputul epocii
Faptul marea majoritate a res-
turilor de primei
epoci a fierului o
locuire pe n
r--r
"
1
1
L __
t";IJ _________ _
"' 1
1
1
1
'---
1

"'
"
1
. 1
t_ __ _
5 6
1
Fig. 14. - - Movila din Jijiei. Fragmente ceramice
din faza de a primei sau de nceput a celei de a doua epoci
a lierului.
1
Vezi arheologiG n S.C.I.V. , VI,
nr. 1-2, 1955, p. 183-187. .
8
M. Descoperirea arheologica de
fa FrumUfiJa (raionul O la problema
/ului primei epoci a fterului din sudul Moldovei n Studii
Academia R.P.R., Filiala IV,
nr. 1-4, 1953, p. 500-506.
www.cimec.ro
11 __ ARHEOLOGIC 21:::1
vreme. Astfel s-a constatat unei bogate de tip de la
nceputul primei epoci a fierului, care a ocupat pantele de V-SV N ale acestei forme
de teren, a unei din faza mijlocie a epoci, n sectorul situat ntre
mijlocul pantei de V coama movilei , a unei de la primei
sau nceputurile celei de-a doua epoci a fierului piciorul pantei de V. Cele
patru campanii de ntreprinse pe Movila din Jijiei au adus date noi
care contribuie la cunoasterea culturii materiale a triburilor din
Moldova de nord, n primei epoci a fierului.
de tip de pe Movila din Jijiei
se n aria de a de acest gen, destul de
bine documentate h Moldova de nord, zol-
niki -lor din regiunea de vest a R.S.S. Ucraina.
Sub aspectul culturii materiale, la care ne referim
grupului Noa, ce faza de nceput a
primei epoci a fierului, att n Moldova, prin
de tip cimitire, ct n Transilvania, n special
prin descoperiri de caracter funerar
1
.
n ceea ce regiunile extracarpatice, de
recente dovedesc aria de a acestei culturi a
cuprins cel nu n ntregime, cmpia
limita de sud atingnd astfel valea

Este vorba deci de o


extindere a culturii Noa, ai snt triburile tracice
autohtone, pe o arie cuprinznd cea mai mare parte a terito-
riului noastre. Dat fiind stadiul incipient al nu
se poate n prezent pe arie cultura
Noa un caracter perfect unitar, sau n snul ei nu ar
putea fi vorba eventual de variante locale.
Rezultatele de pe Movila din J ijiei scot
n relief cteva din caracteristicile acestei culturi, valabile deo-
pentru Moldova de nord, urmnd ca pe viitor, prin
1
1
1
:--- 0.03.i-- -
1
1
Fig. 15.-
vila dn Jijiei.
de lut ars din
faza de a primei
sau de nceput a celei de-a
doua epoci a fierului.
cercetarea a altor se precizeze n ce ele se pot generaliza
pentru celelalte regiuni.
oaselor de animale domestice n inventarul ca oaia, capra,
boul, porcul, calul etc., ne de a culturii
Noa o constituia vitelor.
Interesante snt n cu materia din care oameni
lucrau uneltele obiectele de Din acest punct de vedere predomi-
narea uneltelor obiectelor din os, lucrate ntr-o n
restrns a obiectelor de bronz lipsa acelora din fier.
Ceramica n de tip >> de la ca aceea
de la sau din alte regiuni ale Moldovei de nord, unele elemente de o
mai veche, din epoca bronzului, ceea ce o ntre
cultura Noa cultura Monteoru.
Problema definitiv, att de din 1955, ct de acelea anterioare,
este aceea a tipului precum a dispunerii acestora n planul ntregii
1
Vezi harta acestei culturi n Transilvania
la K. Horedt, arheologice din regiunea Hoghiz-
Ugra Teiuf n Materiale arheologice ... , 1, 1953,
p. 809, lista descoperirilor la p. 806-807.
2
Este vorba de de tip
recent la (raionul vezi N. Anghelescu,
descoperiri arheologi.e n raioanele fi
Slobozia n S.C.I.V. ,VI, nr. 1-2, 1955, p. 319-320
p. 321, fig. 8,
www.cimec.ro
214
ADniAN C, FLORF.SCU 12
--------------------
Cu prilejul s-a constatat n depunerii respective o mare cantitate
de identificndu-se mici de din lut amestecat cu
care urme de nuiele sau trestie pe Aceasta
cum s-a pe Movila din Jijiei am avea de-a
face cu o n de
1
, din construite la
solului din stuf frunzare, peste care se apUca o de lut. De alt-
fel caracterul de al acestei se prin a locuitorilor
ei,
n o n linii generale, este aceea
a aspectului de i de pe Movila din
Jijiei . Din acest punct de vedere, cultura ce nceputurile primei
epoci a fierului n Moldova de nord a fost la mileniului II nceputul
mileniului I .e.n. 2.
Pe de parte, unii arheologi sovietici de tip zolniki din vestul
R.S.S.Ucraina, unui aspect cultural similar aceluia documentat n nordul
Moldovei, n sec. IX-VII .e.n s.
n ceea ce cultura Noa, i de noi,
ca studierea materialului adunat cu ocazia celor patru campanii de
se precizeze n nordul Moldovei, poate fi sau nu vorba de durata acestei culturi
la nceputul fazei mijlocii a primei epoci a fierului.
O noutate pe care a adus-o campania de din 1955 pe Movila din
Jijiei este identificarea unei din faza mijlocie a primei epoci a fierului.
cte se pare, nu a fost att de ca aceea din vremea culturii Noa.
ceramicii semnalate n din faza mijlocie a primei epoci a fierului
de pe cu ceramica din de la Stoicani (regiunea
snt un indiciu pentru datarea ei n sec. VII-V . e. n.
Aspectul de de la primei sau nceputul celei de-a doua epoci
a fierului, la poalele pantei de vest, cum am se caracteri-
printr-o aceleia indigene, cu mna, din Latene
II de la Lunea Ciurei (raionul la sec. III nceputul sec. II .e.n.
4

La Lunea Ciurei o asemenea este cu fragmente de amfore
rhodiene, , precum cu la elemente
care lipsesc cu n de la poalele de vest ale movilei. Acest din
fapt constituie un argument pentru datarea aspectului la care ne referim ntr-o
sec. III .e.n.
Pe de parte, identitatea acestei ceramici cu aceea de de
la (raionul n sec. V .e.n.
5
, ne poate determina consi-
aspectul semnalat la poalele de vest a movilei ca fazei de
a primei epoci a fierului.
n de aceste date, n stadiul actual al aspectul de mate-
documentat n 1955 la poate fi situat la primei sau nceputul cele;
de-a doua epoci a fierului, n sec. V -III .e.n. De altfel aceasta constituie o
mai aceea a culturii materiale a triburilor din Moldova la primei n-
ceputul celei de-a doua epoci a fierului, pentru elucidarea snt necesare
1
Vezi Trufqli, n<< S.C.I.V. , IV, nr. 1-2,
1953, p. 37.
2
Idem, p. 36; cf. M.
la problema sfr{itului epocii bronzului fi nceputului epocii jie-
rului n Moldova, n<< S.C.I.V. , 1953,p. 456-457.
8
Vezi de ex. O. F. Lagadowska, Poselennia Ceasu pizinoi
bronzivr. Sandraki, n ApxeonoriJI, IX, Kiev, 1954, p. 137
rezumatul n limba de la p. 141.
' Vezi arheologie Tru1e11i n << S.C.I.V. )),
VI, nr. 1-2, 1955, p. 187.
5
M. op. &it., n Studii
IV, nr. 1-4, 1954, p. 506.
www.cimec.ro
13 ARHEOLOGIC
215
viitoare, datele obtinute cu ocazia din 1955 de pe Movila din Jijiei
fiind insuficiente.
*
Problemele aici snt doar cteva din seria problemelor pe care le-au
scos la cele patru campanii de efectuate pe Movila din Jijiei .
El a fi dezvoltate n viitor n cadrul unui capitol sepa .. at al monografiei arheo-
logice
ADRIAN C. FLORESCU
APXEOJJOr:W-IECRHE PACROTIIU'I B TPYIIIEIIITM
(HPATHOE CO,IJ.EPiRAHHE)
EAHHCTBeHHoi: QeJILIO pa6oT, npouaBO)J;HMhiX n TpyrneiiiTH n 1955 ro)J;y, 6blJIM pac-
KOITKH ITOCeJieHHH THITa <<BOJibHIIK, OTHOCHIIJ;erOCH K nepBOH anoxe meJieBa, B ITYHKTC HaBbl-
BaeMOM <<l\ypran B )J;OJIHHe RlitliH>>. ()Tu paCKOITKH HBJIHIOTCH npO)J;OJIteHneM pa60T,
nMeBIIIHX MecTo TaM me B 1952-1954 rr. Bcero n npoMemyToK npeMeHH OT 1952-1955 rr.
6blJia paCKOITaHa ITJIOIIJ;a)J;b OKOJIO 960 M
2
, H3 KOTOpbiX OKOJIO 310 M
2
6blJIIi paCKOITaHbl B
1955 r. (npnMe'laHHH 1 u 3).
OcTaTKH noceJieHHH TI-ma <<BOJibHHn>>, na KypraHe n )J;OJIHHe /Rnaum, na
06JIOMKOB KepaMHKH li KOCTei: 1KHBOTHblX, pacceHHbl Ha ITJIOIQa)J;H OKOJIO 10 000-15 000 M
2
;
B 60JibiiiOM KOJIH'IeCTBC OHH 6blJIH 06HapymeHbl Ha yqaCTKe ITHTII 30JlbHHKOB.
B c:unau c pacKonKaMu 1955 ro]J;a Ha6JIIO)J;aJincL, KpoMe nepnoHa'laJILHblX OTJiomemri:
nepnoi: anoxu meJieaa, ew;e )];Ba noB)J;Hei:rnux OTJIOa\eHHH; O)J;HO OTHOCUTCH K cpe)J;Heit Jlaae,
n npoMemyTKe Mem)J;y cpe]J;Hei: qacTLIO aana]J;Horo cKJIOHa n xpe6TOM XOJIMa, - u Apyroe K
KOHQY nepBoit nJiu Ha'laJiy BTopoit anoxu meJieaa, y no)J;HOtbH aana)J;Horo CKJIOHa.
flpu aTOM lieOtli)J;aHHO 6DIJIH 06HapymeHbl Il CJie)J;bl HeOJIHTM'IeCKOrO ITOCeJieHHH,
KYJILTypaM Rpniii n RyKyTemr (Jlaabl A n B) Ha'l::tJia 1\mrpaQHOHHoit:
anoxn (III-IV n. )J;O H. a.).
TioceJieHne Tnna <<BOJILHIIK>>, Hai:)J;ennoe ua Kypraue n )J;OJiune /Rnmnn, npnna)J;Jie-
mnT K aone pacnpocTpaneHnH noceJiennit aToro Trma, ;n;oKyMeHTaJILHO onoanaHHblX ;n;o nacTOH-
npeMenn n MoJI;n;annn, cOOTBeTCTnyroru;ero BOJibHHKaM aana;n;noit qacTn YKpanncKoit CCP _
B OTHOIIIeHnn MaTepHaJILHOii: KYJILTYPDI aTa CTOHHKa npnna;n;JiemnT K rpynne Hoa,
KYJILType nepBOHa'laJILHOi: rflaabl nepnoit anoxn meJieaa, pacnpocTpaneHHOit Ha o6rnnpHoit
TeppHTOpHH Harneit CTpaHbl, HOCHTeJIHMH KOTOpOit 6blJIH TyBeMHble lflpaKHi:CKHe ITJieMeHa.
B IIHBeHTa pe nccJie)J;onamroro noceJieHIHI npeo6Jia;n;aiOT HOCTII )J;OMaiiiHHX mnnoTHblX,
KaK HanpnMep: OBQbl, K03bl, BOJibl, CBUHbM, JIOIIIa;n;n li T. A. B nponopQHII OT 65-70%,
'ITO CBH;D;eTeJibCTByeT O rJiaBHOM 3UHHTllH HaCeJieHJUI - 1KHBOTHOBO;D;CTBe. 8TOrO po;n;a
XOBHit:CTBeHHblMll BaHHTHHMli 06'bHCHHeTCH ruaJiaiiiHbli: xapaKTep ITOCeJICHIIH, C HaBeMHblMH
11\liJIIIIIIaMII li3 KaMbliiia li BeTBeit C JIHCTBOi:, Ha KOTOpble HaKJia;D;biBaJICH ITOBepXHOCTHblit
HUCTIIJI ua rJinHbl, CMernaHHOit c coJioMoit n nanoaoM. MncTpyMeHTbl n )J;pyrue npe;n;MeTbl
IIBrOTOBJieHbl 60Jibiiieit 'laCTbiO H3 KOCTei:; OII H COCTaBJifl lOT X a paKTepHhie THITbl KYJILTypbl,
K KOTopoit npmm)J;JiemnT noceJieHne Ha <<Ryprane n ;n;oJmne /Rnmnu>>. Hau6oJiee pacnpo-
CTpaHeHHblM UHCTpyMeHTOM HBJIHeTCH aaay6pennan JIOITaTKU (pnc. 7,1), Ha3Ha'lemre KOTOpOit
eiiie He BITOJIHe BhlHCHeHO.
qTO KacaeTCH 6pOH30BblX npe;n;MeTOB, TO Oinl BCTpe'laiOTCH pe;D;KO, a meJie3l-I:hie OTCYT-
CTBYIOT conepmenHo _
Repa11uma npe;n;cTaBJIHeT co6oi1 aJieMeHThl 6oJiee ;n;pemreit Tpa;n;nquu, oTnocmn;uecn
K anoxe 6ponaDI (KyJILTypa MonTeopy), 'ITO cnu;n;eTeJILCTBye-r o Tecnoit cnnau, cyrn;ecTBYIO-
IIIeit Mem;n;y aTaii KYJILTypoi: u KYJILTypoit Hoa, ;:r:anrpyeMoii naqaJIOM nepnoii: anoxn
meJieaa. C xpoHoJioruqecKoit TO'IIUI apennn, nccJie;n;oBanHoe noceJienue n KYJILTypa, K
KOTOpOit OHO npuna;n;JietHT, 6blJIH npeMeHHO OTHeCeHbl K KOHQY Il li Ha'laJiy 1 TblCH'ICJICTliH
)J;O H. a. (npnMe'lauue 13).
TiocJie no]J;po6Horo uay'leHHH MaTepuaJia, noJiyqeuHoro n peayJILTaTe 'leTblpex npoBe-
peHHblX aKcne;n;I;QIIH (1952 -1955), 6y;n;yT c;n;eJiaHbl nonblTKn yTO'IHHTL yme c;n;eJiaHHble
npe]J;JiomeHull n cnnau c ;n;aTupoBKOit aToro noceJienun. ,lJ;Jin noceJieHlm cpe)J;neii JlaaDI nepnoit
www.cimec.ro
211i
Allii!AN r., FLORESCU
SIIOXII iHeJieaa, OCTaTIUI KOTOporo ua6JIIO}l;aJIMCb B CIIJIOIIIHhiX OTJIOffieHllHX Ha yqacTKe
Mem;n;y cpe;n;mrM yqacTKOM aana;n;noro CKJJOHa u rpe6HeM KypraHa, xapaKTepHa KepaMuKa,
ll3rOTOB.TTeHHaH B 60JibiiillHCTBe CJiy'IaeB ll3 CMeCll rJIHHhl C TOJI'IeHHbiMll 06JIOMKaMH HOpll'I-
HeBOrO UJill 'IepHOrO IJ;BeTa, C MeTaJIJill'IeCHllM JIOCHOM Ha IIOBepXHOCTH.
B OTHOIIIemm opHaMeHTa, Hau6oJiee pacnpocTpaHeHHbiMH aJieMeHTaMn HB.JIHIOTCH
KaHHeJIIOphl, rpaHH .llJill CHJia}l;HH.
AnaJIOrllH HepaMllHll, Hai;n;eHHO:fi B STOM IIOCPJieHllll, ll HepaMlll\ll 06HapyateHHO B
CToiHaHn n TaMaOaHn (faJiau;cHoi o6JJaCTll) HBJIHeTeH IIOHaaaTeiieM }l;JIH ;n;aTupoBHII ee
VII- V BB. ;n;o 11. a. (IIpnMe'IaHHH 5 n 6).
Y IIO,I:{HOffibH aana;n;Horo cKJIOHa KypraHa B ;n;omme il\nanm o6HapymeHo OTJIO-
meHne, cocTomu;ee na ocTaTHOB neHoero noceJieHnH, npnHa;n;Jieman,ero K HOHU:Y nepBoi JJJIH
HaTJaJiy BTopci.'J anoxu meJieaa. RepaMuKa, nall:,I:{eHnaH B aTOM OTJIOmeHHH, IIOJJHOCTbiO
naroTOBJiena OT pyHH II 6JIHaHa HepaMHHe T3KOro me TJma, Hai;n;eHHoi npH pacHonKax
JTaTencKoro noceJieHHH II B MeCTHOCTM JlyHKa qypei (RccHoro paioHa), TaK u TyaeMHOi
KepaMJH\e noa;n;Hei flaahl nepBoi anoxn meJieaa B MeCTHOCTH <l>pyMyiiiHQa (faJiau;cHHt
paion). fipHHIIMaH BO BHIIMaHlle HaJIII'IHe }l;OBOJibHO CKY}l;HOrO MaTepiiaJia, IIOHa 'ITO HeJib8H
CIJ\C onpe;n;eJinTh npuna;n;JiemHOCTh aToro BH;n;a HYJJLTYPhl K KOHU:Y nepBo:fi HJIM Ha'!aJiy
BTopoi anoxn meJieaa.
J1MeH B BMAY BhiiiieyKaaaHHbie aHaJIOrnn, IIOKa MOffiHO orpaHH'IMTbCH }l;aTHpOBHO
BTOrO HOMIIJieHea, B 06ll\HX qepTaX, HOHIJ;OM nepBO llJill Ha '18JIOM BTOpOi BIIOXH meJieaa,
OT V- II 1 BeKa ;n;o H. a. (npHMe'IaHnH 8 n 9).
OB'bHCHEHHE PHCYHHOB
Plic. 1 . - TpywemTli-MOBliJia n lllecyJI il\llmllefi. IlJiaH
Plic. 2. - TpymemTn-Monl!Jia n lllecyJI il\llmlletl. IlpoipHJib cenepHofi cTeHbl eanap;Horo
cei>Topa pna VI.
Plic. 3. - TpywewTli-MOBliJia n lllecyJI il\llmlletl. 1. ll,eHTpaJibHbitl ceKTOp pna VI; 2. IlpoipliJJb
cenepHbiX CTeH pna VIa, VI11 li romii o ti KaMepbi III . .
Pnc. 4. - TpyrnewTn-MonliJia n lllecyJI il\nametl. HeomiTll'lecmitl KpeMHeBbltl peaaK.
Pnc. 5. - TpymewTli-Momma n lllecyJI il\nmnetl. HepaMn'!eCKife ipparMeHTbl pana efi ipaabl nep-
notl anoxH meJieaa (HYJibTypa Hoa).
Pnc. 6. - TpywemTli-MoBliJia n lllecyJI il\nmnetl. Cocyp; pannetl ipaabl anoXH meJieaa (KYJib
Typa Hoa).
Plic. 7 . - TpywernTli-MonnJia n lllecyJI iJ\llmHetl. HocTHHbie liHCTpyMeHTbl panHefi ipaabl nepnotl
anoxll meJieaa (KYJibTypa Hoa).
PHc. 8. - TpymemTll-\ionHJia n lllecyJI il\nmllefi. HocTHHble npep;MeTbl paHnetl ipaabl nepnotl
BDOXH H\CJieaa (KYJibTypa Hoa).
Plic. 9. - TpyrnemTli-Momma n lllecyJI iJ\HmHefi. BponaOBble npep;MeTLI paHHetl ipaabi nepnotl
anoxH meJieaa (KYJihTypa Hoa).
Pnc. 1 O. - TpyrnernTH-Momma n lllecyJI il\nmlletl. 3ooMopipnhltl ROCTHHofi npep;MeT paHHetl
!flaabi nepnotl anoxu meJieaa (KYJibTypa Hoa).
PHc. 11 . - Tpyrnemm-MonliJia n lllecyJI iJ\llmHetl. HepaMll'leCKHe 4flparMeHTbi cpep;Hetl ipaahi
nepnotl anoxH l-KCJieaa.
Plic. 12. - TpymemTH-MonHJia n IIIecyJI /RnmHefi. HepaMH'Iecime ipparMeHTbi cpep;Hefi ipaabl
nepnotl anoxn meJieaa.
PHc .13. - Tpymt>mTH-MonnJia n lllecyJI RHmncfi . Jiemmc meJieanoro Homa cpep;Hefi !flaabi
nepnotl :moxH lKeJieaa.
Pnc. 14. - TpymernTI;:-MonnJia B lllecyJI il\Hmnetl. HepaMH'IeCHHC ipparMeHTbl ipaaLI
nepnotl liJIH na'!aJia iflaabi BTOpotl anoxH meJieaa.
PHc .15. - TpymernTn-MonHJia n lllecyJI /Hnmnett. IlpHCJIO 11a o6omllteliHOtl rJiliHl>I
ipaabl nepnofi nJill na'laJia 4flaabl DTopott anoxll meJieaa.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE
(RESUME)
L'unique objectif des recherches du chantier archeologique de a ete, en 1955,
l'etablissement de type cendrier (zolniki) du commencement du premier ge du fer, au lieu
dit Movila din Jijiei. Ces fouilles constituent la continuation de celles effectuees pendant
les annees 1952-1954. Durant la periode 1952-1955, on a fouille au total une superficie
peu pres 960 m
2
, dant 310 m
2
environ en 1955 (cf. notes 2 et 3).
www.cimec.ro
15 SANTIERUL ARHEOLOGIC TRliSEf',TI 217
-----------------------------
Les vestiges de 1' etablissement du type cendrier de Movila din J ijiei sont
constitues par des fragments ceramiques et par des ossements d'animaux; ils sont repandus sur une
surface de 1 O- 15 000 m
2
environ et sont plus abondants dans le secteur des cinq cendriers
identifies par l'auteur.
Pendant les fouilles de 1955, on a signale, outre le depot de la phase initiale du premier
ge du fer, deux depots plus recents: l'un de la phase moyenne du premier ge du fer, situe
entre le milicu de la pente ouest et le fate du tertre, et l'autre remontant a la fin du premier ou
au debut du second ge du fer, au pied de la pente ouest.
On a egalement signale, a la meme occasion et d'une fas:on sporadique, des traces d'habi-
tations neolithiques, appartenant aux civilisation de et de Cucuteni (phases A et B) et au
debut de l'epoque des migrations (III -IV siecles av. notre ere).
L'etablissement du type cendrier de Movila din Jijiei fait partie de l'aire de
dispersion ces etablissements de ce genre, tres bien representes dans le Nord de la Moldavie et
correspondant aux zolniki de la region occidentale de la R.S.S. d'Ukraine.
Sous !'aspect de la culture materielle cet etablissement appartient au groupe Noa. civili-
sation marquant la phase initiale du premier ge du fer, repandue sur la majeure partie du
territoire de notre pays et dont les representants sont les tribus thraces autochtones.
Dans l'inventaire de l'etablissement explore predominent les os d'animaux domestiques,
tels le mouton, la chevre, le breuf, le porc, le cheval, etc., en proportion de 65-70%, ce qui
prouve que l'occupation principale de ses habitants etait l'elevage. D'ailleurs, cette activite
economique explique le caractere de campement de cette station, dont les habitations etaient
construites a la surface du sol, en roseaux et en branches, sur lesquels etait applique un enduit
superficiel d'argile melee de pailles et de crottin.
Outils et objets sont travailles pour la plupart en os; ils constituent des types specifiques
de la civilisation a laquelle appartient la station de Movila din Jijiei . Parmi ceux-ci, l'omo-
plate a encoches (fig. 7, 1) represente 1' outille plus frequement rencontre; ses fonctions ne sont
pas encore bien precisees.
Les objets en bronze sont rares et ceux en fer manquent tout a fait.
La ceramique presente quelques elements de tradition plus ancienne, remontant a l'ge
du bronze (civilisation de Monteoru), ce qui prouve un etroit rapport entre cette civilisation et
celle de Noa du debut du premier ge du fer. Au point de vue chronologique et pour le moment,
l'etablissement explore, ainsi que la civilisation a laquelle il appartient, ont.ete situes vers la fin
du II et le debut du Ir millenaire av. notre ere. (cf. note 13). Ulterieurement et apres une
ctude minutieuse du materiei resultant des quatres campagnes de fouilles (1952-1955), des
precisions plus amples seront fournies en vue de dater cette station.
La station de la phase moyenne du premier ge du fer, dont les restes ont ete signales
en un depot compact, dans le secteur situe entre le milieu de la pente ouest et la crete du tertre,
se caracterise par une ceramique travaillee pour la plupart d'une pte melee de tessons piles, de
couleur brune ou noire, ayant un eclat metallique a l'exterieur. Au point de vue de l'ornementation,
les elements le plus souvent rencontres sont les cannelures, les facettes ou les plisses.
Les affinites presentees par cctte ceramique avec celle des stations de Stoicani et de
(region de constituent une indication permettant de la situer aux VII - V siecles av.
notre ere ( cf. notes 5 et 6).
Au pied de la pente ouest de Movila din Jijiei, on a identifie un depot compose
de vestiges d'une station datant de la fin du premier ge du fer ou des debuts du second. La
ceramique provenant de ce depot est entierement travaillee a la main et presente des affinites tant
avec la ceramique de meme facture de la station du type La Tene de Lunea Ciurei (pres de
Jassy), qu'avec la ceramique autochtone de la phase tardive du premier ge du fer de
(region de Vu le materiei assez restreint dont on dispose, on ne peut pas preciser si cet
aspect culturel appartient a la fin du premier ge du fer ou au debut du second.
Pour le moment, et en raison des analogies indiquees ci-dessus, l'auteur se borne a dater
cet ensemble, dans ses grandes lignes, de la fin du premier ou des debuts du second ge du fer
(V -III siecles av. notre ere) (cf. notes 8 et 9).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - - Movila din Jijici. Plan des fouilles.
Fig. 2. - -Movila din Jijiei. Profil de la paroi Nord du secteur Ouest de la tranchee VI.
Fig. 3.- Movila din Jijiei. 1, secteur central de la tranchee VI; 2, profil de la paroi
Nord des tranchecs VI a et VI b et de la cassettc III sud.
Fig. 4. - Movila din Jijici. Serpe neolithiquc en silex.
www.cimec.ro
218 ADRIAN C, FLORE5CU 16
Fig. 5. - - Movila din Jijiei. Fragments ceramiques de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 6.- din Jijiei. Vase de la phase initiale du premier ge du fer (civilisation de Noa).
Fig. 7.- Movila din Jijiei. Outils en os de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 8. - Movila din Jijiei. Objets en os de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 9. - -Movila din Jijiei. Objets en bronze de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 10.- Movila din Jijiei. Piece zoomorphe en os de la phase initiale du premier ge du
fer (civilisation de Noa).
Fig. 11. - Movila din Jijiei. Fragments ceramiques de la phase moyenne du premier ge du fer.
Fig. 12.- Movila din Jijiei. Fragments ceramiques de la phasc moyenne du premier ge du fer.
Fig. 13. - Movila din Jijiei. Lame de couteau cn fer de la phase moyenne du premier ge du fer.
Fig. 14. - Movila din Jijiei. Fragments ceramiques de la phase finale du premier ge du fer
ou du debut du second.
Fig. 15.- Movila din Jijiei. Fusaiole en argile cuite de la phase finale du premier gc du
fer ou du debut du second.
www.cimec.ro
DE LA
(reg. r. Vrancea)
RAPORT PRELIMINAR
A
I
N anului 1955 Bucur Mitrea a semnalat Muzeului de
din descoperirea unor materiale scitice provenind din comuna Br-
raionul Vrancea, regiunea de un ntr-o
care se afla pe lotul au dat la un pumnal de fier, o de bronz,
trei vrfuri de din bronz cteva fragmente ceramice. Descoperirile de la
prezentau un deosebit interes, deoarece pentru prima n Moldova se un
punct n care elemente scitice se cu ceramica dar cu un vas lucrat
la din fiind descoperirii, ca faptul movila
pe un loc de era cu distrugerea conducerea Muzeului
de a efectuarea unor de salvare cu scopul de a
preciza descoperirii materialelor amintite, a stabili ritul de nmormntare
si modul de construire a movilei.
' La circa 2 km sud-est de satul pe un platou care satul situat
n vale, la locul numit Lacul se o Pe o ntin-
dere de mai multe sute de metri se peste patruzeci de tumuli de dimensiuni
variabile (diametru! ntre 7 20 m; ntre 0,25 1,50 m). n de
movila n care s-au obiectele au mai fost n trecut de amatorii
de alte patru movile din apropiere.
noastre au durat de la 30 octombrie la 12 no1embrie 1955. Au fost
n ntregime movila n care s-au obiectele scitice alte pentru
verificarea la prima, precum pentru de noi materiale
care ne ajute la definirea aspectului cultural i tumuli.
tura a folosit metoda celor patru sectoare, prin doi perpendiculari,
pe diametrelor est-vest nord-sud. au fost
ce a atins n cele patru sectoare viu, ajutnd astfel la precizarea stra-
tigrafiei, fiind apoi n ntregime.
Primul turnul (notat cu nr. 1) nu mai forma deoarece
ce a fost n centru, au fost scoase din mantaua sa foarte multe pietre,
iar aceea fierul plugului a continuat nivelarea.
n momentul nceperii lucrului, turnului nr. 1 avea de 0,50 m dia-
metrul de 14 m. Sub stratul de arabil, gros de 0,15 m - 0,20 m, s-au
numeroase pietre rotunde de ru, avnd diametru! de circa 0,20- 0,60 m, fiind mai
multe poalele movilei. pietrelor, s-a constatat restul movilei
este format dintr-un care suprapune direct nivelul solului antic.
n profilele s-a putut vedea clar groapa de proprietarul
locului. Aceasta a atins nivelul solului vechi. N-a fost necesar cu
mai jos, deoarece pe acest nivel a materialele scitice fragmentele ceramice pro-
venind din vase, pe care n graba le-a spart.
www.cimec.ro
220 _____ S:_E_B_ASTIAN MO RINTZ 2
--------------
n de cele descoperite anterior, a mai dat la cteva vrfuri
de de bronz cu trei muchii, fragmente de oase cteva fragmente
de vase, dintre care cteva provin din vas lucrat la din care s-au
mai anterior cteva fragmente. toate resturile arheologice de care
1
1
1
o
Arc de ftu!i
WJ. Pcilniat aegru bogat m !Jumus
mari dl! ri'u
PJmint
[{?-:.] Pielris
... :__.._. ,.
Fig. 1. - 1955. Movila 2.
am vorbit s-au n cuprinsul de n special centru,
spre marginile movilei s-au doar cteva de
Turnului nr. 2 situat n afara terenului de s-a mai bine (fig. 1 ).
El face parte dintr-o de trei tumuli n linie, pe est-vest. Snt
att de nct partea lor se A fost atacat turnului din partea
de est. A vea diametru! de 11 m de O, 70 m. Stratigrafia acestui turnul
s-a putut stabili cu mai precizie.
www.cimec.ro
3
S..\P.\'rURILE DE LA
221
Pe nivelul solului vechi s-a ridicat o din de 0,40 m,
aceea s-a un strat de pietre, care apare mai pe movilei
mai gros poale. Deasupra stratului de pietre s-a un strat de
negru bogat n humus. n movila din s-a un
grup de patru vase; ntr-o stra-
mare erau asezate: o stra-
mai vas n
de clopot (fig. 2, 1) o
cu o (fig. 2, 2). ntregul
complex era situat n apropiere
de centrul movilei sud-
vest. n centru s-a o
de bronz (fig. 3, 6), iar la mar-
ginea a movilei inte-
rioare un grup de cteva frag-
mente ceramice
Scheletele s-au descompus com-
plet; nu s-a nici un frag-
ment de os.
Al treilea turnul
(nr. 3), situat n apropierea
doi, nalt de 0,60 m,
cu un diametru de aproape
11 m, ne-a o

n cuprinsul movilei in-
terioare din au
fost cteva resturi - sub
forma unor pete albe-- din
schelete umane, care par
a fi fost orientate nord-sud.
Unul din schelete (nr. 1) se
afla sud-vest de centrul
---------------- - -O.JJif. -- -- - - -- -
movilei. acesta, Fig. 2.- Vase de lut din movilele 2 3.
vest, probabil craniul total
descompus, s-au patru
din un buton de bronz. Celelalte resturi de schelet (nr. 2)
se aflau mai spre nord-est de centru; acesta s-au doi butoni de
bronz (fig. 3,1--2). n cuprinsul movilei interioare din la nivelul solului
vechi dar mai sus, s-au mai multe fragmente ceramice, provenind dintr-o
(fig. 2, 4), un vas tronconic dintr-un vas mare n de clopot cu
bru alveolar. Deosebit descoperirea unei cu buton
(fig. 2, 3).
Printre fragmentele ceramice s-au numeroase de
celor trei tumul.i. din necropola din perioada de la ne-a
dat cteva asupra ritului funerar ne-a complexul n care se nca-
obiectele scitice. Astfel s-a constatat cu inventarul,
erau pe nu n erau cu o de
adus special n acest scop; asemenea nu se n mpre-
jurimile imediate ale cimitirului.
www.cimec.ro
222 SElJASTJAN l\IUI\INTZ
Depunerea a inventarului ridicarea movilei cu adus de la
oarecare care se va preciza prin viitoare, erau probabil
de ceremonii rituale. s-ar putea explica a unor fragmente
ceramice marginea movilei la un nivel mai ridicat dect acela pe care erau
asezati mortii. Observatii s-au mai si n cimitirul de inhumatie
' ' ' ' cu morminte plane de 'la
a Gl
.
. -
r ::_
; :
3 .i
--
s

g
Fig. 3. - Obiecte de metal din movilele 2 3.
Stoicani, unde s-au fragmente ale
unui vas spart deasupra mormntului
ce cadavru! a fost acoperit cu

1
. de acest fel, mo-
vila era cu un strat de pietre,
pe care la rindul l sub un
strat de negru bogat n humus.
Asupra n care erau
zate cadavrele, e greu ne
pe baza datelor existente; n ceea ce
orientarea, se pare aceasta
era nord-sud.
Inventarul funerar n cei
trei tumuli este relativ dar destul
de variat. n turnului nr. 1 s-au
pumnalul de .fier cu antene ( akinakes),
aplica de bronz
toare ca tip aceleia de la
2
,
dar cu detalii diferite, mai multe vr-
furi de din bronz cu trei muchii,
ntr-o stare de conservare destul de

3
, de fragmente de vase
lucrate cu nlna, dar dintr-unul lucrat la Alte obiecte de bronz snt cei trei
butoni (fig. 3, 1 -2; turnul nr. 3) arcul unei fibule (turnul nr. 2). Butoni
s-au mai n curganele scitice de la Nipru
4
care din sec. VI .e.n.,
precum n cele din Podolia
5
Arcul de fi de bronz are o pe cnd
e avnd spre transversale (fig. 3, 6).
Cele patru de n turnului nr. 3, resturile unui schelet,
ntre ele n ceea ce forma culoarea se astfel: 1)
de culoare cu trei ochi mari de culoare verzuie, de cte o linie
de culoare (fig. 3, 4); 2) de o dar mai
dect prima de culoare cei trei ochi s-au desprins (fig. 3, 5); 3)
de culoare n stare avea ochi mici de culoare verde;
4) de relativ de culoare (fig. 3, 3).
toare n special de tipul celor cu ochi s-au mai n mormintele trace din
R.P.Bulgaria, n mormintele, desigur tot trace, din perioada
din Moldova. de tip nu lipsesc nici din mormintele din vreme
din Podolia. Ele constituiau un produs al culturii
1
M. Cimitirul hai!J-tattian de la
Stohani, n Materiale arheologice privind istoria veche
a R.P.R. , vol. 1, 1953, p. 187.
2
Anton Despre unele urme scitice n Moldova,
n ((Materiale arheologice ... , vol. 1, 1953,
p. 3-6.
a Pumnalul de fier, aplica vrfurile de de
bronz se expuse la Muzeul de istorie din
vor fi publicate de Bucur Mitrea, care ne-a semnalat cimi-
tirul scitic de la
4
Bonpocbl cHn4flo-capMaTcKoit apxeonorHH,
Acad. de a U.R.S.S., 1954, tab. 1.
5
Tadeusz Sulimirski, Scytowie na zachodiniem podolu,
Lwov, 1936.
www.cimec.ro
5
DE LA
223
------------------------------------
Ceramica n turn ulii de la este deosebit de deoarece
ne definim un aspect cultural existent n a doua a secolului VI
eventual nceputul secolului V e.n. n sudul Moldovei. Apat pe de o parte forme
de vase tipice pentru prima a fierului din Moldova, cunoscute n
regiune din secolele anterioare (VII-VI), iar pe de parte elemente noi. Ca forme
hallstattiene, care se din perioada a) vas mare n
de clopot, ca ornament sub un bru alveo]ar asociat cu este
de culoare lucrat din acest tip de vas este comun n cultura
din prima a fierului se n mormintele din Podolia din
perioada b) vas de dimensiuni mijlocii tot n de clopot, lucrat din
avnd sub patru conice (fig. 2, 1), ce o
ntlnim n cimitirul de la Stoicani (mormntul nr. 6)1; c) larg cu
o mare care din deasupra acesteia
se cu partea a vasului (fig. 2, 2). are o origine
Variante se ntlnesc att n cimitirul prescitic de la Stoicani
2
, ct n cimitirul
scitic de la 3.
de la ne n Moldova apar n perioada o serie
de elemente culturale noi, care pot fi te pe formele ceramice: a) n turnului
nr. 3 s-au fragmente dintr-o cu buza n avnd pe corp
o (fig. 2, 2). n Hallstattul prescitic din Moldova nu n pre-
zent o asemenea n schimb este foarte strachina cu buza n
interior. Printre vasele descoperite n mormintele de din prima a fierului
de la Balta Verde apare strachina-capac
4
de o care ne permite vedem evo-
acesteia din epoca bronzului. Credem este mai pentru definirea
complexului de la analogia ce ntre strachina de la una din
strachinile din mormintele scitice din Podolia
5
, care are
n b) un element care o este toarta supra cu
buton (fig. 2, 3). n toarta este iar butonul de
Nu putem preciza forme de vas i-a toarta. Vasele cu
cu buton, de o ntructva snt caracteristice n cultura Noa
din faza de de la epoca bronzului la Hallstatt n Transilvania Moldova.
Ulterior (n sec. VII-VI) nu mai ntlnim, cel n Moldova, vase cu toarta
cu buton. Astfel, n n de ( zolnikJ) din
central moldovenesc, care probabil dintr-o vreme imediat cenu-
grupului Noa din depresiunea Prutului Mijlociu , nu s-au ntlnit
cu buton, frecvente n cultura de tip Noa
6
pare a se verifica
n cimitirul de la Stoicani
7
n perioada din Moldova acest element reapare,
cum ne descoperirea de la O analogie ntlnim ]a

8
n mormntul scitic nr. 9. Este probabil ca vasele cu
cu buton, care lipsesc n Moldova n perioada o cu
scitice. Ele au existat n perioada dinainte de elementelor
scitice apoi n perioada n regiunea Niprului
9
n Podolia 1, de unde
1
M. op. cit., p. 194, fig. 13, 5.
2
Ibidem, p. 188, fig. nr. 10(4 b, 4 c).
8
Kovacs Istvan, n Dolgozatok-Travaux , Ouj,
VI, 1915, p. 265, fig. 32, 1.
' D. Berciu, Arheo!ogia a Olteniei, p. 157,
fig. 197.
1
Tadeusz Sulimirski, op. cit., tab. XIV, 2.
8
M. E. Bold M. Dinu, Cerce-
In podiful central moldotJenesc, extras din
Analele ale Al. I. Cuza '' din
(seria sociale), III, tom. I, fasc.
1-2. 1955, p. 41-42.
7
M. Pctrcscu-Dmbovifa, op. cit., p. 187-191.
8
Kovacs lstvan, n Dolgozatak-Travaux , Cluj,
VI, 1915, p. 267, fig. 34, 1.
8
BonpocLI CKHII!o-capMaTCKOil: apxeoJiorHH,
Acad. de a U.R.S.S., 1954, tab. 1.
10
Tadeusz Sulimirski, op. cit.
www.cimec.ro
224 )!()HIN'I'Z
6
-------------------------
probabil au n regiunile noastre. culturale din
vreme au un caracter complex. n tumulul nr. 1 de la s-au fragmente
dintr-un vas din lucrat la Acest vas, desigur de
se n ansamblul diverselor elemente, care
cultura n perioada . vasului lucrat la ntr-o n
care snt evidente scitice n care tehnica vaselor la va fi
abia n sec. IV .e.n., ne unor vase similare n . Hallstattul
trziu (sec. V .e.n.), de cultura lipsit de scitice din Oltenia

1
Aceste descoperiri ne elementelor culturii
n locuri prin filiere diferite, ct diverselor
n timp ce n jurul anului 500 .e.n., Dobrogea, Muntenia, Oltenia se dez-
sub o
2
, elemente n Moldova
Transilvania apar elementele culturii scitice de asemenea, cu materiale
Sudul Moldovei se n zona de a acestor
3
n
aspectul cultural de la se suprapunerea unor elemente predominant
scitice pe un fond local tracic, tot n sudul Moldovei, la
4
, vasele
de import, datnd din a doua a sec. V .e.n. se n asociere cu vase
lucrate cu mna, care ncep un aspect hallstattian trziu. Unele forme ceramice
din se vor la nceputul Latene-ului
5

n 1955 n necropola de la (n trei din cei peste patruzeci
de tumuli) ne-au oferit cteva date noi care contribuie la
din sudul :Moldovei, n regiunea de munte, la epocii hallstattiene,
dezvoltare care trebuie n cadrul generale din regiunile
Reluarea extinderea de la vor putea stabili n viitor cu
mai precizie rolul intensitatea factorului scitic n dezvoltarea hallstattului trziu
din Moldova n timp natura scitice.
Prin de efectuate n mprejurimile satului au fost
alte materiale arheologice :
1) La circa 1 km spre vest de satul la locul numit Gogoi ,
au fost identificate citeva fragmente ceramice din epoca
culturii
2) La circa 200 m vest de satul la locul numit Podul Vlcelei , au
fost numeroase fragmente ceramice foarte probabil culturii materiale
din sec. II-III e. n. Materialul descoperit se compune din fragmente de vase
lucrate cu mna fragmente de vase lucrate la materialul este foarte
putem crede tehnica a suferit
3) La 600-700 m spre sud de la punctul numit ,
Bradului, a fost o din vreme (sec. II-III e. n.).
n 1955 la de foarte cu fonduri
reduse, au adus asupra culturilor materiale ale
din Vrancea n epoca n prima a fierului n epoca Snt primele
pe care le avem asupra trecutului al Vrancei.
1
D. Bcrciu, Descoperirile geti ce de la Cernavoda ( 19 54)
fi unele aspecte ale Inceputului culturii Latine geto-
dace la de jos (manuscris).
2
D. Berciu, op. dt.
8
Ibidem.
t M. Descoperirea de la
SEBASTIAN MORINTZ
(raionul n Studii
voi. IV, 1953, fasc. 1-4, filiala p. 506-507.
& Materialele de Exspectatus Bujor n necropola
cu morminte de de la Murighiol n nordul
Dobrogei un aspect cultural de la nce-
putul epocii Latene.
www.cimec.ro
7
])E LA
225
-----
APXEOJJOrlfliECKiifE PACROITRM B BbiPCEIIITM
(J":p ATI{OE COIJ,EP/1\AIIHE)
Bo BpeMn pal'rwrror\, npouaBe)leHHhiX OJlHl1M HpecThHIUIHOM Ha OJlHOM 113 HypranoB
B6JIH3H ceJia Bb1pcemTn, HM 6hiJIO o6HapymeHo HeCHOJihHO npe)lMeTOB cHncpcHoro nponcxom-
AeHnn (meJIC3HhlH sasy6peHHhiH HMH/KaJI, Tp11 6pOH30BhiX HaHOHeqHima il'lfl CTpeJI), a TaHme
06JIOMHH COCYHOll KUH "ICIIHhiX, TaK H H3rOTOBJieHHblX Ha ronqapHOM Hpyrc.
TaKHM o6pa3oM 6hiJIH paerwnaHhl Tpn HypraHa, 113 qncJia copmw KypraHOB,
pacno.:wmellrihlX Ha paccTOHHHH 2 KM K roro-3ana)ly OT ceJia BhlpcemTH.
B nnyx l13 Tpex pacKOITUHHhiX KypraHOB 6bl.Jll1 HUH)leH:QI OCTUTI\11 CKeJieTOB. B rqpra-
uax 6r,r.1H TaKme HatineHhi r>aH QeJihHhre, TaK u cpparMeHTapHhle cocy)lhl, HeKOTOphie Ha
unx 6hiJm H3rOTOB.TICHhi na roliIapHoM Hpyrc (Kypran M 1), 6pOII30BhiC TpexrpaHHhie naKo-
neqmmn ;r.:1n eTpC.'I (nypran M 1), 6pOH30Bble nyroBHQhi n CTCKJIHHllbie paanortBCTHhie 6ych1 c
<< rJia3KOM JI Gea <<r.Jia3Ka>> (HachiiTb M 3), 6poHaoBan 3acTemKa lfln6y.Hh1 (Kypran M 2).
IloKOHIUIIUI, lll\leCTe C COIIpOllOlH)laiOIQMM HX MHBeHTapeM, 6blJII1 yJIO/KCHhl He U
MOriiJrax, a Ha ypoBne cTaporo CJIOR. CTpaTHrpalflHR aTMX Tpex KypraHOB 6hiJia OJlHHaKOBa:
He60JlblllaH HaChiiih II3 KpacHOBaTOH 3eMJll1, BhiKOITaHHOH 113 )lpyroro MeCTa, nepeKpbiJIU
ITOKOHHIH\OB M MOriiJlhHhiH HHBeHTapb; Hap; 3TMM IlOKpOBOM o6pa30BaJICR CJIOH H3 peqHhiX
KaMHeft-ro.nh1meti., aaxopoHeHHhlti. no)l CJJOeM mnpHoro qepH03eMa. ,Il;MaMeTpi>r pacrwnaHHhiX
KypraHOB KOJie6.JIRTCR Mem)J.y 11 M 14 M, a BhlliiHHa IIX- OT 0,60-0,70 M (KypraH ;M J,
OTqacTJI nonpemneHHhlH, B nepnonaqaJihHOM CBOCM BH)le npeBhllllaJl aTy BbllllHHY).
MccJie)l.onamtH, npoHsBe)leHHhie B Br,rpcewTH, npencTaBJifliOT oco6bifl: HHTepec B
TOM CMhiCJie, q'l'O BnepBhie Ha TeppHTOpHM 1\fOJI)l.aBIIH 6hiJI OTKphlT KO:\UIJICKC, B KOTOpOM
CKllcpCKMe <JJieMCHThl - llaBeCTHhiC )lO HaCTORIQero BpeMeHll TOJihKO B CJiyqaftHblX OTKphlTHflX,
coqeTaiOTCR c HepaMHKOil: raJihWTaTcHoro Trma M c ceporJmHRHhiM rocyitOM HsroTOBJreHHhiM,
na ronqapHOM Hpyre 113 'l'OIIKOrO TeCTa.
RepaMHKa HOCIIT CJIC)lhl )lOCKMcpCI\OrO HO llORBJIHIOTCH H HOBhie
TaK, HanpHMep, B OJ(HOM H3 KypraHOB 6JIM3h BhlpceWTH, 6hiJIH o6JJOMKH MHCKH c
lUHpOKO OTOrHyThll\1 6opTHKOM, ITOXOIKCH Ha TaKoro IKC po]J.a 8K3CMITJIRp, HaH)lCHHhiH Il
O)lHOil: CKH!flCKOH MOrH.rre, B ITO]J.O.;BUI. ,Il;pyrofl: <JJieMeHT, 3aCJIYIKHBaiOIQliH BHHMaliHfl, ;)TO
BhiCOKaH PY'IKa e npHiryx.JroeThiO, Ha6JIIO)l.aBmaRcH B MoJI)laBHH B pamnrii: ra.lhliiTaTeimff
nepno)l., H KYJihTypht THIIa Hoa. Ilpn HaCTORIQe:ti CTU]J.IUI HCCJie]J.OBaHMH, Kaa\eTCH,
'ITO noame, n Y li- VI BB. no 11. ;:>. <>TOT aJieMeHT, noBHJlliMOMY, ne'!eaaeT 11 na6JIIO)laeTrR
CHOBa B \' B. Jli\ICCTe C IIOflB.!ICHHCM CKI1QJCKOrO a.JleMeHTa. 0]J.HOBpeMeHIIO C BOCTOqHOCKH!fl-
CKHMH HJiliRHHHMlf ycTaHaBJIHBaeTCH HaJJUqJIIe rpeqecKOrO BJIHRHUfl, B Bll)l.e COCYJlOB H3rO-
TOB.1eiiHblX Ha roHqapHOM Kpyrc H3 TOHKOif naCThl, a TaKiKC 11 CTen.:IHHllhlX pa3HOQBeTHhiX
6y!' e )) .
ITpommiionenne rpeqecKoi1: Ky.rrLTYPhl, OTIIOCHIQeecR K V B. )l.O H. a., 6hwo o6Ha-
pymeHo " rory OT RapnaT, HY j],a oua npoHMrwa 6,jiaro)lapH o6nteHIIIO c
rpeHaMII, IIJIH 'Jepe3 nocpeACTBO IOfKHhiX cppaKnftQeB, B MoJI)lamm II TpaHCMJihBamrM
napnrty co cHn<f:cl\liMH MaTepHaJraMH. TaKMM o6paaoM Ha TeppuToplm rTpaHhl MOmHo
pa3Jlll'll1Th B pa3BHTllll IT03)lHCrO raJihlliTaTCKOrO nepHO)la, HaquHaH C \' B. )lO HailleH aphi,
:JOHhi C H3BCCTHOH Cllel(MifJMKOH 8BOJIIOQHH, B 3UBHCMMOCTH OT pa3HhlX BJiliHHMH.
B Bb1pcemTn, HaXO)l.HBIIlMHCR Mem)J.y IOIKHhiM n BOcToqHhlM B.iiiiRiniHMII,
OC06hlii BMg HYJihTYPhi, ITO)lBepraBWeHCH BOCTOqJihll\1 rpeqeeKO-CKHcpCKOM
BJiliRIIHRM.
floBepXHOCTHble liCCJie)lOBaHIIH, npOH3Be)leHHhle B OKpeCTHOCTRX CeJI3 bblpCCWTH,
npuBeJIM H neHOTOphlx MaTepuaJIOB neoJinTnqecKoil: anoxn (KyJibTypa Rpnm)
11-IIJ B l"P H. a.
Pnc. 1.
Pnc. 2.
Pnc. 3.
OG'bflCIIEIIHE PMCYHhOll
BwpceuiTH, 1955 r. 1\yprau Il .
l'clll.HHIIble ua 1\yprauon II H II 1.
MeTaJIJII1'!ecJme 11 cTeHJIHHIIbJe npep;MeTLI 113 II 11 Il 1 .
www.cimec.ro
226 SEBASTIAN MOnTNT7.
FOUILLES DE
(RESUME)
8
Un paysan, ayant creuse l'un des tumuli des environs du village de y decouvrit
guelques objets scythiques (un poignard en fer a antennes, une applique en bronze cruciforme,
trois pointes de fl.eche en bronze), ainsi que des fragments de vases travailles a la main et au tour.
Des recherches ayant ete entreprises, on a fouille trois tumuli, des quarante et quelques uns
qui existent a 2 km environ au sud-ouest du village de
Deux des trois tumuli fouilles (no, 1 et n 3) contenaient des restes de squelettes, paraissant
orientes du Nord au Sud. A l'nterieur des tertres, on a trouve des pots entiers et fragmentaires,
parmi lesquels quelques-uns trFailles au tour (tumulus n 1), des pointes de fl.eche en bronze a
trois aretes (tumulus n 1), des boutons en bronze et des perles en verre avec et sans
trou (tumulus n 3), ainsi que le ressort en bronze d'une fibule (tumulus no 2). Les morts
et l'inventaire de leurs tombes etaient deposes a meme le sol, et non dans une fosse.
La stratigraphie des trois tertres est identique: une butte constituee de terre rougetre,
apportee d'ailleurs, a recouvert les morts et l'inventaire des sepultures; on par-dessus une
couche de galets ronds; la couche de galets repose sous une couche de terre noire riche en humus.
Le diametre des tertres fouilles varie entre 11 et 14 m et leur hauteur entre 0,60 et O, 70 m (le
tertre n 3, en partie detroit, depassait initialement cette hauteur).
Les recherches de presentent un interet tout particulier, car c'est la premiere
fois que l'on peut preciser en Moldavie un ensemble dans lequelles elements scythiques- connus
jusqu'a present par des decouvertes accidentelles seulement s'associent a de la ceramique hall-
stattienne et en plus, a un vase fabrique dans une fine pte grise et travaille au tour.
La ceramique qui y a ete trouvee conserve les caracteristiques de la periode prescythique,
mais elle contient aussi des elements nouveaux. Ainsi, dans l'un des tumuli de on a
trouve des fragments d'une ecuelle a large re bord retrousse vers 1' exterieur et similaire a un exem-
plaire rencontre dans les sepultures scythiques de Podolie. Un autre element qui merite d'etre
etudie, c'est l'anse surelevee a bouton. Celle-ci a existe dans le Hallstatt ancien de Moldavie, dans
la civilisation de Noa. Dans l'etat actuel des recherches, il semble que pendant les VII - VI
sieclesav. notre ere cet element disparat, pour revenir avec l'apparition des elements scythiques.
En meme temps que ces infl.uences orientales, scythiques, on constate egalement l'apparition
d'elements comme le vase travaille au tour, en pte fine, ainsi que les perles perforees
en verre colore.
La penetration de la civilisation grecque, qui a ete constatee pour le V siecle avant
notre ere au sud des Carpates, ou elle arrive soit par contact direct avec les Grecs, soit par
l'intermede des Thraces du Sud, apparait en Moldavie et en Transylvanie a cote de materiaux
scythes. On peut distinguer, de cette maniere, sur le territoire de notre pays, dans le developpe-
ment du Hallstatt tardif des zones accusant une certaine particularite dans leur evolution en
fonction des diferentes infl.uences.
La necropole de se trouvant entre les infl.uences meridionales et orientales, pre-
sente un aspect culturel sur lequel se sont exercees les infl.uences orientales scytho-grecques.
Les recherches de surface effectuees aux environs du village de ont conduit a
l'identification de quelques materiaux de l'epoque neolithique (civilisation de et des II et
III siecles de notre ere.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- 1955. Tertre n 2.
Fig. 2. - Vases en argile des tertres no 2 et 3.
Fig. 3, - Objets en metal et en verre des tertres nos 2 et 3.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC
(reg. r.
C
AMPANIA de din 1955 la a durat de la 6 iulie la 31 august,
nsumnd 44 de zile de lucru efectiv
1
. S-a lucrat numai pe acropolea sta-
la Nucet
2
, explorndu-se o de 450 m
2
, cu o canti-
tate de circa 1000 m3 de cu arheologic. Au fost continua te
din 1954 n sectoarele Z, Chi Psi
3
(fig. 1). n sectorul Z, din vrful promontoriului
care acropolea, s-au lichidat ZZ' Z' Z" imediat la
est de s-a deschis o Z 3, de 174 m
2
n sectorul Chi, la sud
de n 1954, s-a nceput explorarea W, de 50 m
2
n sectorul Psi
au fost reluate din 1954 destinate a problema principale a
unii: s-a n adncime n Psi numaidect la est, spre
de SE al acropolei, s-au deschis noi X Xt, totaliznd 140 m
2

turi de vechea Phi dinainte de 1947). n plus s-a efectuat o de-a
n partea de V a prin V, de 50 m
2
, n
prelungirea vechii Ypsilon din 1947. Din aceste diferite au fost complet
terminate acelea din sectoarele Z V, unde s-a ajuns peste tot la stratul natural. n
W s-a mers doar la nivelul de 1,70 m, iar n sectorul Psi, X X',
unde s-a n primul rnd cercetarea a masivelor de de la baza
nu s-a atins dect pe o de 2 m,
pe latura de E a Psi. Toate aceste a fi continuate ntr-o cam-
panie viitoare.
Prin efectuate s-a pe de o parte, verificarea completarea
n campania cu privire la stratigrafia la
culturile ce o iar pe de parte, cercetarea de pe marginea
de sud a acropolei. Primei i-au fost consacrate n special Z 3
W. Pentru s-a recurs la din sectoarele X V.
n cadrul primei s-au confirmat principale n anul
1954 cu privire la cultura Glina III de la nceputul epocii bronzului (fig. 2, 1-2),
la epoca la cultura din a doua a fierului. n plus n
Z 3 au fost scoase la cteva fragmente ceramice purtnd caracterele spe-
cifice ale culturii Tei de la mijlocul epocii bronzului (fig. 3, 1-2). E vorba, ca
n cazul culturii anterioare Glina III, de elemente care nu pot fi atri-
buite unui strat constituit.
n ce epoca (prima a fierului), noastre
au fost, de data aceasta, bogate ntinse. Elementele referitoare la
1
La au participat R. Vulpe (responsabil),
Ecaterina Vulpe, Gh. Margareta Tudor, Viorica
Balan, Alexandrina Alexandrescu, Eugen Gloria
Ceacalopol-Macovei, Gh. Bichir (membri) Alexandra
15'
Balassan, Melania Geta-Nelli Marinescu,
Florica Popa (studente).
a. S.C.I.V. VI, nr. 1-2, 1955, p. 239-269.
a Ibidem, p. 239-240.
www.cimec.ro
228
L--
POPESTI

1955
Planul Acropolei
La Nucet "
.,
C
,:
)
.
Bordet195" !
1955
B 195't
w--01
anterioare
- --
--
-- --
------==
--- ./
.
.
.
.
.
.
.
.
::-o
.
:o
. ....
.
.
. C
Q)'
.
.
o
10 lO
Chi
_d ___ -
, . ,. . e aparare; al Ceta.tl
\ \ \ \ i : ' 1 1\11
1
1
1 : il '
1
11
1
1
1
l' '
\\ \ \ \ 'i ,: i 1 '' 1 \ j i' 1 1 1 11 1//lj
1
\' \\\\
1
1 ! ! i ,l, ::: ! 111/1 11/ilj /11! i li il/ii 1 i Il li! =!! 1/1
1
//1 1
1
1
"'-""\\\\\\\\ 11111 III /i\11//1111111
;-,;-:;:; 111/1//JJ;.r/// /


....
Fig. 1. - Planul acropolei geto-dace de la n 1Y55.
JOm
www.cimec.ro
3 F H 1- L AJUIEOLO rac POPEf)TI 229

n straturi bine determinate, constau cu deosebire din fragmente ceramice (fig. 2,
3-4; fig. 3,3; fig. 4), printre care tipurile culturii Basarabi (fig. 2, 4; fig. 3,
2
Fig. 2.- Fragmente ccramicc: 1- 2, cultura Glina lll, de la inceputul epocii bronzului; 3-4, prima a lierului.
1 - , -: .- - r}
'/, "">
1::>

1
1

Fig. 3. -Fragmente ceramice: 1- 2, cultura T1.0i, de la mijlocul epocii bronzului; 3, prima a fierului; 4,
de vas lustruit de din a doua a licrului.
3; fig. 4). De o pentru determinarea a nivelului de la
caracterizat prin este descoperirea unei fibule de bronz cu
arc simplu, cu cte o la fiecare extremitate cu placa de oprire
www.cimec.ro
230 RADU VULPE
4
(fig. 22, 1), de un tip comun n SE Europei, sigur datat n secolul VI . e. n.
1
Fibula a fost n Z 3. n la nivelului hallstat-
tian, s-a descoperit o secure de fier cu aripioare laterale (fig. 19,1), al tip
c bine cunoscut n Hallstattul II din Europa


Locuirea de la n prima a fierului, fi avut o inten-
sitate tot att de mare ca n epoca a fost mult n Cioburi
din s-au n afara pn(n zona movilelor de la SE
Fig. 4.- a unei guri de vas mare din prima a fierului, negru-lustruit, decorat cu motive
negative rezervate pe fond imprimat umplute cu o
de satul spre Novaci
3
, precum n alte puncte de pe terasa din
jurul acestor difuziune, ca n cazul culturii Glina III, ale
resturi snt tot att de mult, dar numai superficial, o prepon-
a ceea ce se de altfel, cu ce se n general
despre felul de al locuitorilor noastre n prima a fierului
4

Din prima a fierului avem de notat cu deosebire o din
Z 3, vase ceramice, ntregi fragmentare, de tipuri hallstattiene,
schelete ntregi ale unor purcei de lapte, mai multe cochilii de melci, un bob de gru
carbonizat, cteva piramide de lut, 0o de silex (fig. 5). Printre vasele
din o cu urme de
cu caneluri pro pe mijloc cu omphalos pe fund, apoi cioburile unei urne
mari bitronconice, cu lustru negru n exterior n interior, prezentnd pe pntece
unite prin caneluri n de ghirlande, mai multe cioburi decorate cu
caneluri paralele formnd unghiuri, un ciob de farfurie cu buza n un fragment
prezentnd zig-zaguri produse prin serii de
A doua a fierului, cea mai pentru de la
precum a din noastre din 1954
5
, resturile abundente ale unei
1
Chr. Blinkenberg, Fibules grecques el orientales, Co-
penhaga, 1926, p. 80, III 4 a.
2
J. Dechelette, Manuel d'arc biologie prehistorique, II, 2,
Paris, 1913, p. 795 fig. 313.
3
Cf. harta din S.C.I.V. , VI, nr. 1- 2, 1955,
p. 240, fig. 1.
4
R. Vulpe, Corltiteni, n S. C. I. V. , IV,
nr. 1-2, 1953, p. 430.
<< S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 243 urm,
www.cimec.ro
5 AIIHEOLOGIC
231
culturi prin geto-dace. Este vorba de unei sedentare, cu o
avnd o activitate
n ce cronologia acestei se concluziile din raportul
nostru precedent
1
. Toate elementele getice descoperite n din 1955 se
la secolul II mai ales la secolul 1 . e. n. Nu am nici un obiect care ne
oblige la o datare n secolul III . e. n. n datei finale, ne
care a luat n preajma nceputului erei noastre. Elemente
similare acelora de la Poiana din secolul I e. n. n-au fost constatate la nici de
de data aceasta.
Partea din stratigrafia de la referitoare la epoca a doua a fierului
nu poate fi vorba dect de o n acest punct, cu o
de la ntemeiere (probabil secolul II . e. n.) la Nivelurile
succesive pe care le stratul acestei epoci nu snt generale pe
ntinderea ci ca de la un sector la altul. Astfel, n unele
locuri nu putem constata dect cel mult niveluri, pe cnd n altele, ele ajung la
trei sau patru, pentru ca ntr-un punct din sectorul ZJ chiar n de
reprezentate prin tot attea vetre i11 situ suprapuse (fig. 6). Este vorba, prin urmare,
de refaceri de ntreruperi n ntregii
n ce punctul cu cele vetre suprapuse, avem a face, probabil, cu
un loc de cult domestic, sub vatra cea mai de jos s-a descoperit o
un depozit ritual (fig. 7) cu diferite vase ntregi fragmentare de tipuri caracteristice
epocii a doua a fierului. Inventarul gropii dintr-o ne-
bitronconice negre de o
de o de avnd o
n un fragmentar, fragmente de vase poroase primitive. Pe
aceste elemente ceramice, n se mai aflau cele ale unei
rotative (meta catillus) de tuf vulcanic, importate, un vrf de de fier,
fragmente de verigi de bronz, o de de fier, un ac de fier, o de lut,
un ciob de cu ligament de plumb (fig. 13,4), cteva boabe de gru carbonizate
cteva oase de de mamifere domestice.
Celelalte gropi din stratul getic al n mare de data aceasta,
au servit n majoritate ca depozite de grne, astupate cu resturi de
2

Cteva din ele foarte multe oase de n alta s-a o mare cantitate de

. n stratul getic din sectorul W, ca n Chi din campania pre-

3
, s-au descoperit numeroase fragmente de Deosebit de frecvente snt,
n nivelurile epocii a doua a fierului de pe tot cuprinsul resturile de chiupuri
mari (do/ia). n sectorul X, deasupra valului de s-au descoperit in situ nu mai
de recipiente de acest fel, grupate la un loc (fig. 8).
Inventarul al stratului getic de la a n din 1955
tot de abundent ca n cele din anul precedent. n primul rnd e vorba de
(fig. 3,4; 9 18), tuturor celor patru categorii caracteristice epocii a doua
a fierului din de
de import). S-au multe fragmente de amfore mai
ales de tipuri rhodiene, unele purtnd stampile (fig. 11 ). Au de data aceasta
resturi de amfore de imitate cele rhodiene purtnd stampile
anepigrafice (fig. 11, 3-7). De asemenea s-au descoperit foarte multe cioburi de cupe
----------
1
S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 259.
2
Ibidem, p. 245-247.
a Ibidem, p. 243.
www.cimec.ro
.
232
n.\DU YL'LPE
6
cu figuri n relief, locale modele deliene (fig. 12 14), precum
cteva fragmente de tipare pentru fabricarea unor asemenea cupe (fig. 13,3). Pe un
Fig. Sectorul Z J. Parte din unei gropi cu depozit rirual din prima a fierului;
se vede un schelet de purcel nconjurat de mai multe vase de caracter hallstattian.
Fig. 6. - Sectorul Z 3. Complex de vetre de foc, cu suprapuse. n fund se
lunea apa
fragment de la fundul unei cupe deliene din categorie se vede unui
revers de de tip macedonean Filip II (fig. 14, 1). Mai avem de
cteva vase (fig. 15) fragmente de vase fine elenistice pictate (fig. 17), un ciob de
cu litere pictate (fig. 16), un ciob cu un graffito reprezentnd un motiv
www.cimec.ro
7 2il3
de caracter floral parte din vas de ca ciobul
similar descoperit n 1954
1
), un de lut cu trei gurguie (tri!Jchnos), de
Fig. 7.- Popqti. Sectorul Z J. cu depozit ritual din a doua a ficrului,
sub complc,.ul de vetre de la fig. 6.
Fig. 8. - Sectorul X. Stratul de din a doua a fi.erului depus peste panta
a valului de Se vd resturile a funduri de chiupuri (do/ia) in .<i/11. n marginea din
stnga se cel mare de de val.
(:fig. 18, 1), imitnd candelabrele greco-italice de bronz de tipul aceluia de la

2
, mai multe capace de vase cu vrful modelat n forma unui cap de vultur,
1
S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 253 fig. 13,2.
2
I. 1924,
p. 85, fig. 277, pl. II, 2 III; V. Prvan, Gctica,
1926, p. 211, fig. 181-182, pl. IX, 2 X.
www.cimec.ro
234
I1ADU VULPE 8
diverse piramide de lut, fusaiole, lustruitoare etc . .Avem de remarcat un fragment de
de de cult cu ornamente adncite (fig. 18, 2), provenh dintr-o
acelora descoperite in situ n campania

Uneltele de fier snt bogat


reprezentate: scoabe, cuie, piroane, un fragment de foarfece
(fig. 19,2), seceri, (fig. 19,3), pinteni. Ca arme numai cteva vrfuri
de de fier mari, plate, cu tub de cu aripioare. Vrfurile de
de bronz cu trei de tip scitic , att de frecvente de exemplu la Poiana, lipsesc
aici cu totul. ar putea fi printr-o tipul
respectiv unei epoci mai vechi dect nceputul getice de la
care riu pare fi luat dect n cursul secolului II . e. n.
Fig. 9.- Vas n de lucrat la datnd
din a doua a fierului.
Ca obiecte de avem, ca n anul precedent, diverse de
un inel de deget, de argint, spiral, cu o extremitate n forma unui cap
de (fig.20), o de bronz cu ornamente en repousstf (fig. 21, 1) mai multe
fibule de bronz, de fier de argint, toate epocii Latene III (fig. 21,2;
22, 2-3). Cteva se la tipul Nauheim (fig. 21,2; 22,3). Deosebit de
este o de de pumnal constnd dintr-o de bronz
cu figuri umane n relief (en tepousstf), care, executate ntr-un stil primitiv local,
cu un fel de coarne pe (fig. 23), amintesc ntructva divinitatea Cernunnos
2

Monedele descoperite la n cursul noastre din 1955 snt n
de dintre care cinci de argint de bronz. Toate din secolele
II-I . e. n. Printre cele cinci piese de argint, avem o de tip Vrteju 3, imi-
cele maced_onene ale lui Filip II, tetradrahme thasiene, o din
Dyrrhachium un denar roman republican cu numele lui C. Valerius Flaccus, din anii
150-125 . e. n. Din cele monede de bronz una proyine din Odessos,
iar de mici dimensiuni (0,015 m diam. 2,19 g greutate), greu de descifrat
din cauza relei de conservare, pare a se referi tot la una din din
Pontul Stng
4

.A doua pe care am prin noastre din 1955, anume
problema a fost mult prin aceste fi fost
1
S. C. I. V., Vl, nr. 1- 2, 1955, p. 245.
2
Ch. Renel, Les religions de la Gaule avant le chris-
tianisme, Paris, 1906, p. 187, 246, 261; S. Reinach, Catalogue
i/Justre du Mu.ree des antiquites nationales du Chteau de
Saint-Germain-en-Laye, voi. I, ed. II; Paris, 1926, p. 86--87
110.
3
B. Mitrea, n Studii referate pritJind istoria Romtniei,
Ed. Acad. R.P.R., 1954, partea I, p. 291 urrn.
' Identificarea acestor monede, ca a acelora descope-
rite la n cursul campaniei precedente ( S. C.
I. V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 258), a fost n
Cabinetul numismatic al Muzeului de
al Academiei R.P.R. (responsabil B. Mitrea).
www.cimec.ro
9 ARHEOLOGIC
----'-------------------------------- ----
235
pe deplin. S-a cercetat structura valului de pe marginea
adnc larg care acropolea de la Nucet >> de platoul bisericii al cimitirului
actual al satului
1
. inter-
noastre n snt
toarele (fig. 24). Peste un strat orizontal
de din epoca bronzului (Glina III),
format deasupra loessului care constituie
mntul s-a un pavaj de
de ru, dens. Deasupra acestui pavaj au fost
n sensuri brne groase de lemn,
printre care au fost turte de lut
ntregi sau amestecate cu
constituindu-se, astfel, un rambleu. Prin arderea
brnelor de lemn, ntreaga de
turte de lut a fost puternic, la
scorificare, asigurndu-i-se rambleului o solidi-
tate mai mue o mpotriva umidi-
Peste rambleul astfel calcinat a fost adu-
o de din
vecin. a fost n straturi
neregulate, cu maiul nvrstate cu
de Deasupra masei
de s-a un nou strat de
de ru, format din rotunzi, de
circa 0,03- 0,05 m diametru. Valul a fost apoi
mai mult prin peste
a unei mase verzui. Deasupra s-a
depus un strat cu resturi de

1
1
1
'
............... ,
"
,'
'
"
' \
\
\

\
1
\
Fig. 10. - Partea a unui primitiv din
a doua a fierului, lucrat n pre-
zentnd pe margine o o
fragmente ceramice din prima a fierului. acest strat a fost acoperit cu
un pavaj de pietre de ru. Deasupra pavajului s-au depus, ulterior, resturile
, , . . .rt!l" din epoca a doua a fierului. Din

, ---_-_ 'nr\};...v--:-y stratul constituit prin aceste resturi


:n::::!Ui',::l! """' 1 face parte grupul de chiupuri din
,J

sectorul X (fig. 8),


aici mai sus.

Ceea ce vedem azi din val


\ -, '. 1\:iiml:h'l!!mr.
--:: : - .. -rttrrtJ;Jil1!l11i. nu dect o parte a pantei
interioare, dinspre acropole. Cul-
7 mea panta dinspre
g:;uu, au complet, ca efect
nl!ll!lillliJll" al eroziunii naturale prin care s-a

Fig. 11.- Stampile de pe de amfore din sec. II-I .e.n.: 1, stam
de cu numele 'A scris in sens invers; 2, stam
de pc a unei amfore din Cos, cu foarte
probabil numele 6-wpw scris de la dreapta la
stnga (cf. S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 252, fig. 17,1); 3-7,
stampile anepigrafice de pe amfore getice de
n ultimele mi-
lenii. De aici dificultatea de a ex-
plica rambleul calcinat structura
sa. Dificultatea este cu att mai
mare cu ct turtele de lut ca ele-
ment de un
element cu totul nou, nemaintlnit n afara noastre, unde a mai fost
1
Cf. din S.C.l.V. , VI, nr. 1 -2, 1955, p. 240-241, f-ig. 1-2.
www.cimec.ro
236
I L\ lll' Yl Ll'E
acum doar ntr-o din Oltenia, la la viitoare
n la descoperirea altor cu de o struc-
Fig. 12 -- de cu decor n relief. Sec. 1 . c. n.
Fig.13.- de din sec. II-I . c. n.: 1, ciob de vas gcric cu palmete imprimate in
exterior; 2, de de la un vas getic imitat modele 3, fragment de tipar pentru
fabricarea cupelor de tip delian; 4, ciob de purtnd un ligament de plumb pentru repararie (descoperit
n groapa din fig. 7); 5, fragment de fund ele de cu slip n interior cu palmcte
imprimate cu zone concentrice umplute cu striuri incisc; 6. fragment de decoratii cu
palmete imprimate.
nu ne dect o a valului de la
prin ncadrarea sa n categoria a de sau de
calcinate la vitrificare, care s-au constatat n mare n Europa
www.cimec.ro
11
AHIIEOLU(;II: 237
mai ales n Occidentul celtic, att n epoca ct n epoca Latene
1
. n acele
arderea sau a pietrelor din structura valului se
Fig. 14.- Fragmente de cupc deliene, sau de fabricafie
prezentind ornamente n relief. 1, ciob de la fuhdul cupei, decorat cu reversul
unei moncde dace; 2-4 fragmente ornate cu motive diverse. Sec. I . e. n.
l:>ig. 15. - Vas elcnistic de import din sec. Il - 1 . e. n., pre-
zentind un firnis ntrerupt de zone pictate cu alh.

\
' 1
1 1- . '-''<;;, J',
(.'. '1
1 .;.. ' }.
\. (/ ';; ., ,1
- . ') - / ".._,. 1
1 ' . .-- .
1 {.

'
_ .:.; __ - ----
1-ig. 16. -Fragmente de vas elcnistic
de import, din sec. ll- 1 . e .. n., pre-
zentind n sturile unei
pictate cu din care se disting n
rndul de sus litera [ ... ]x, iar n rndul
de jos literele [ ... ] mp.
cu ajutorul brnelor ca la pentru a se o
n regiunile de ale noastre, la sau la piatra lipsind,
iar argila n mod simplu neprezentnd de soliditate, s-a recurs la o
1
J. Deehelette, op. cit., Il, 2, p. 704-713.
www.cimec.ro
238 RADU VULPE
12
realizndu-se un fel de beton primitiv din de prinse ntr-o
de
1
3
Fig. 17. - de import din sec. II-I . e. n.: 1-4, eioburi de roz cu pic-
5 de cu firnis negru mat prezentnd aripi oare rotunde.
1
....
1
------,
It
1
,.,. ____ 4
::/ lj
,,
/,
Fig. 18. - Resturi getice din a doua a fierului: 1, de lut poros, de
cu trei imitat candelabrele de bronz greco-italice ( Jri/yGhnos); 2, fragment din
crusta unei vetre de cult cu ornamente adncite.
erau din lut amestecat cu paie, ca
pentru Forma lor ca de pine sau de turte, era cea mai
1 Cf. raportul nostru precedent din S.C.I.V. ,V[, nr. 1- 2, 1955, p. 247, fig. 8- 9.
www.cimec.ro
239
2
Fig. 19.- Obiecte de fier: 1, secure de tip hallstattian de la sfr;-itul primei epoci
a fierului; 2, o de foarfece din a doua a ficrului; 3, o de
din a doua a fierului, cu opritoare n de n exterior cu ghimpi.
!"-- o OZ
Fig. 20.-Inel spiral de deget,
de argint, de tip getic, din
sec. I . e. n.
Fig. 21.- Obiecte din a doua a fierului: 1, fragment de dintr -o
foarte de bronz, cu ornamente n relief; de argint din epoca
Latene III, de tipul Nauheim , varianta prin accident; imaginea
e sus; pe placa de oprire se incizii verticale sau n zig-zag.
www.cimec.ro
240 lUDU VULPI':
14
Nefiind folosite dect ca material de de cele mai multe ori sparte n fragmente,
nu aveau nevoie de forme regulate precise. Dimensiunile lor, de 0,25- 0,45 m dia-
metru 0,10 m grosime, snt determinate, de asemenea, de comoditatea
2
pe care cele mai multe din
aceste turte le n centru
dovedesc erau pe
nfipte vertical, in timpul lor
la soare, nainte de a fi intrebuin-
tate ca material de constructie. n
' ,
masa valului erau aruncate la ntm-
plare, nici o ordine nearse.
Arderea lor s-a produs numai o
cu calcinarea pe loc a ntregului
rambleu din care parte. Am
putut observa turtele de pe mar-
ginea a valului, mai
de foc, prezentau urme foarte
slabe de calcinare, pe cnd cele din-
spre mijloc, unde focul a fost extrem
de intens, erau arse la scorifi-
care. De asemenea, din brnele de
lemn de la mijloc, consumate com-
plet, nu s-au dect impresiu-
nile in masa de lut, pe cnd
din acelea de la margine se mai
mari carbonizate.
Preocuparea de a
constructorilor valului de la
a fost consolidarea terenului, care,
fiind constituit din loess foarte friabil, la unui cu taluzuri abrupte,
se de la inceput sub umezelii sub greutatea palisadei
care trebuie fi fost deasupra. Toate au tins spre remedierea acestor
inconveniente ale solului natural: straturile de

rambleul calcinat, valul
de cu Chiar peste masa de s-au n
scop, mari de verzuie din terenurile
noase din preajma Din a trebuie o admitem, nu s-a
nici o deoarece culmea valului, deasupra trebuie fi fost
a peste tot. cele mai bine din structura valului, reprezentind
numai o parte din panta a acestuia, se la extremitatea de E, n
sectorul X . n sectorul V au mai putut fi prinse numai urme din rambleul cal-
cinat . .Mai la vest de acest ultim sector, resturile arse au cu Efectul
radical al eroziunii e vizibil, de altfel, n parte, prin mai mare a
dintre acropole platoul bisericii actuale.
n cronologiei de la nu putern formula o incheiere
n raportul nostru preliminar asupra campaniei din 1954, am nclinat atri-
buim epocii a doua a fierului
2
, pornind n prirnul rnd de la cteva
cioburi de amfore ori de vase getice de deasupra
Fig. 22. - Fibule Je bronz; 1, arc de din prima a fie-
rului (sec. Vl . e. n.); 2, fi din epoca Latene III, cu arc rectiliniar
simplu cu placa de oprire dreptunghiul (arcul e ornat cu ptmcte
incise); 3, arc de n de elin epoca Latene ITI,
de tipul Nauhcim , varianta
1
Cele straturi superioare de se n fotografia
n S.C.I.V , Vl, nr. 1-2, 1955, p. 246, .fig. 7.
2
S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 247.
www.cimec.ro
15 .\RHEOLOGIC
241
rambleului calcinat de la baza valului, cu gropile dependente de stratul
superior al din epoca a doua a fierului, care pe alocuri valul. Cioburi
similare au fost observate n structura valului cu prilejul din anul 1955,
Fig. 23.-Garnitura unei teci de pumnal din epoca Latene III, dintr-o de bronz cu figuri rudimentare
n relief, reprezentnd, poate, divinitatea Cernunnos. Pe verso e lipit un mner de pumnal de fier.
dar tot rare mici. n schimb, au deosebit de numeroase de caracteristice
elemente referitoare la prima a fierului, abundente mai cu n stratul
care verzuie de deasupra valului.
Nu sigur n ce raport stratigrafic se acest strat cu stratul general
al hallstattiene din interiorul acropolei, deoarece timpul strict limitat al campaniei
N
hallstatlian de
Ram bleu de arsur.i
(lut brut, turte de/utyi
brne caroniz:ate)
DJJ] cu

/,\ :::\\ (loess)
, . oooo= Pava} de p1etr1S


pr111 eroztune
o 2 3
Fig. 24. - Schema structurii valului de de pe marginea de sud a acropolei de la Nucet.
4m
de din 1955 nu ne-a prelungim din sectoarele X V
spre nord. putem lua n de pe acum eventualitatea construirii
valului n prima a fierului.
n ce cioburile din a doua a fierului, n masa de a
rambleului de la baza valului, snt att de rare de nensemnate, nct lor acolo
poate fi prin galeriile de chiar de mamifere mai mari care
n diferite de la marginea acropolei antice. Ele nu pot servi,
prin urmare, la da tarea valului, care a fost sigur construit nainte de dezvoltarea
getice foarte probabil, chiar nainte de hallstattiene.
16 - ... 1588
www.cimec.ro
242
J\AD(j Vt:Ll'E 16
-----------------------------------------
Aceste un evident progres de datele pe care
le asupra de la prin din anul precedent, dar
pentru a le nchega ntr-o concluzie trebuie rezultatele cerce-
pe care le la Nucet n cursul unei viitoare campanii
arheologice.
RADU VULPE
APXEOJIOrlP-IECIUIE PACROTIIUI B TIOTIEIIITI1
(1\PATHOE CO)l,EPlliAH11E)
ApxeoJiorHqeCime pacRODRH B IloneiiiTH pai:oHa ,IJ;oMHeiiiTH ByxapecTcRoi: o6JiaCTH
npo)J;oJimaJIHCh B 1955 ro)J;y MeHee )J;Byx MecHu.en. BhiJIH HCCJie)J;oBaHhl yqacTRH Z3, W, V 11
X (p11c. 1), nJIOI.IJ.a)J;h ROTOphlx panHa 450 M
2
C O.ll;HOi: CTopOHhl 6hiJIH npoBep eHhl 11
UOUOJIHeHhl )J;aHHhle OTHOCHTeJihHO CTpaTH!flHRaiJ.HH CTOHHRH, a C .ll;pyroi: CTOpOHhl, BhiHCHeH
non poe BaJia, CJiymnniiiero )J;JIH o6opoHhl noceJieHHH c rora.
PeayJihTaThi pacRonoR no)J;TBep.ll;HJIH )J;aHHhle npe.ll;hl.ll;YI.IJ.HX sRcne)J;HIJ.Hi: OTHOCHTeJihHO
HaJIHqHH CJie)J;OB RYJihTYPhl rJIHHa III HaqaJia 6pOH30BOH 8UOXH (pHc. 2, 1-2). Cnopa)J;H-
qecRH 6hiJin Hai:)J;eHhl TaRme o6JIOMRH RepaMHRH RYJihTYPhl THna Tei:, )J;aTHpoBaHHhle cepe.ll;H-
HOi: 8UOXH 6pOH3hl (pHC. 3, 1-2). 0.ll;HaRO, CUJIOIIIHhle H 06I.IJ.He CJIOH UOCeJieHHH OTHOCHTCH
Jll1lllh R .ll;ByM nepHO)J;aM 8UOXH meJieaa - rahiiiTaTCROMY l1 JiaTeHCROMy. raJIJihiiiTaCRHfi
nepHO)J; npe.ll;CTaBJieH 3)J;eCh U.eJI6HhiMH COCy)J;aMH H 06JIOMRaMH COCY.ll;OB npeHMyi.IJ.eCTBeHHO
csJieMeHTaMH RYJihTYPhl Bacapa6n (p11c. 2, 4; 3, 3; 4). ,IJ;aTa 8TOi RYJihTYPhl ycTaHOBJieHa
6Jiaro)J;apH nai:)J;eHHOi: TaM lflH6yJie VI neRa )J;O H. 8. (p11c. 22, 1) .
Y TIOBepXHOCTI1 CJIOH nepBOH 8UOXI1 meJieaa, Ha yqaCTRe Z 3, HaH)J;eH 6h!JI TaRme
TIJIOcRni: meJie3Hhli: Tonop, xapaRTepHhli )J;JIH ramihiiiTaTcRoro THIIa (p11c. 19, 1). Cpe.ll;l1
paaJinqHhiX cJie)J;OB nepBoii: 8non1 meJieaa Heo6xo)J;HMO OTMeTHTh 11 o6HapymeHHYIO HMY
p11TyaJihHOro xapaRTepa, cocy.ll;hl raJihiiiTaTcRoro Tl1na 11 u.eJihHhle cReJieThl
IWYX MOJioqnhlx nopocnT (p11c. 5).
BTopaH 8noxa meJieaa npe)J;cTaBJieHa o611JihHhiMH ocTaTRaMn reTO-)J;aRHHCROii: RYJih-
TYPhl II n I BB. )];O H. 8. CTpaTHrpalfJHH, 8TOi RYJihTYPhl, cocTOI1T Ha HecROJih-
RHX CJIOeB, qncJIO IWTOphiX BCe me ROJie6JieTCH B 3aBI1CI1MOCTI1 OT yqacTROB, qTO MO/f\HO
06'hHCHl1Th qaCTI1qnoii: nepecTpOHROH pa3JIJ1qHhiX He H3MeHHIOI.IJ.eU UOCJie)J;O-
BaTeJihHOCTI1 noceJieHI1H. Ha yqacTRe Z 3 o6HapymeHo 6 oqaroB, pacnoJiomeHHhiX O.ll;I1H Ha)];
COOTBeTCTBeHHO TaROMY me qncJiy UOCTpOeK TOrO me lf\11JI11I.IJ.a (pHC. 6). BepOHTHO,
peqh H)J;eT o MecTe, npe)J;HaauaqeuuoM )J;JIH KYJihTa, BBI1.ll;Y Toro, qTo no)J; oqaroM caMoro
unmHero CJIOH 6hiJia o6HapymeHa HMa p11TyaJihHOro xapaRTepa (pnc. 7), co)J;epmai.IJ.aH
uenoBpem)J;euuyro aM!flopy, )J;Be qacTI1 (meta 11 catillus) aepuoTepR11, meJieanhlii: HaRoueq-
HHR cTpeJihl, meJieaHhiH Hom, meJieaHaH 11rJia, rHpH na o6ommeunoii: rJII1Hhl, qeiiiyH 11 ROCTI1
phl6hl, ROCTII )J;OMaiiiHI1X 1Kl1BOTHhiX, a TaRme II COCY.ll;hl, npiiiHa)J;Jiemai.IJ.He R
paaJIIIIqHhiM KaTeropiiHM reTCROH RepaMHI\11.
CJie)J;yeT OTMeTHTh 11ao6HJI11Ie qepeiii1IJ.hl, uaii:)J;eHnoii: Ha yqacTRe W, a TaRme 11 Rpyn-
HhiX KYBIIIHHOB ( dolium), ocTaTRI1 KOTOphlx nai)J;eHhl in situ B oco6eHHOCTI1 B yqacTRe X
ua BaJie (p11c. 8).
IJepe.ll;BIII1KHOH IIIHBeHTaph BTOpOi: 8UOXI1 1KeJieaa npe.ll;CTaBJieH B 60Jihllli1HCTBe CJiyqaeB
RepaMnRoii: (pnc. 3, 4 II 9-18). CJie)J;yeT OTMeTHTh TaRme 6oJihiiiOe ROJIIIqecTBO ocTaTROB
n oco6eHnocTII na Po)J;oca, aaTeM o6JIOMROB 8JIJIHHI1CTIIqecRI1X npiiB03HhiX cocy)J;oB,
C IJ.BeTHhiM aHr060M (p11C. 15-17), OCROJIROB qaiii, MeCTHOrO np011I3BO)J;CTBa (p11C. 12-14).
Hepe.ll;RO BCTpeqaiOTCH II OCTaTI\11 IIITaMUOBaHHhiX aM!flop, HO 6ea Ha)J;UI1Ceii: (aH8TI11rpalflH-
qecRIIe aM!flOpbi), H3rOTOBJieHHhiX reTCRI1MH ronqapaMI1 DO o6paau.y pO.ll;OCCRI1X aM!flOp
(p11c. 11 , 3-7). MeTaJIJiuqecRI1e npe)J;MeThl (11HCTpyMeHThl, opymllle, yRpaiiieHHH) TaRme
Muoroql1cJieHHhi (p11c. 19-23). PeJihelflHhli opHaMeHT 6poH30BhiX HOmeR npe.ll;CTaBJIHeT
TpexRpaTHOe qeJIOBeqeCKOe l1306pameHHe B BH)J;e ReJihTCROrO 6omeCTBa l\epHyHHOCa (pHC.
23). Bo BpeMH pacRonoR 1955 ro)J;a 6h!JIO uai)J;eHo ceMh MOHeT II III I BB. )];O H. 8., II a ROTO-
) ,iJ,aTa npuGan;mTCJJbllo Il I n _;\o 11 . a.>> AJIH
nepuoti ;mOXI1 lKC.iiC;Ja U MCl:'UIUL:'lll OonelliTH,
uaiie'IaTaiiHaH B AOl\JlaAC 1954. r. ("S.C.I.V." VI,
1955, .l'lo 1-2, 267), npeACTallJlHeT co6oJ:t one'laTHY;
HaAO 'lHTaTb: VII B. AO H. a , TOT me AOimaA CTP.
259 n 264.).
www.cimec.ro
17 AHHEOLOGIC
243
--------- ------ ----
pbiX IIRTb cepe6pRHHhlX ( O.IJ;Ha .IJ;aKH:itCKaR MOHeTa, .IJ;Be flaCOCKHe TeTpa.o;paXMhl, O.IJ;Ha
.o;paxMa na .IJ:nppaxnyMa, o.o;nH pnMcKnit .o;eHapn:lt pecny6JinKaHCKO:lt anoxn) n .o;ne 6poHao-
BhlX ( o.o;Ha na O.o;eccoca n .o;pyraa Heonpe.o;eJieHHoro nponcxom.o;eHHJI, nepORTHO, npnHa.o;JieamT
TOme O.IJ;HOMY HS IIOHTII:itCKHX ropO.IJ;OB).
1
-JTo KacaeTCJI o6opOHHTeJibHOrO BaJia C l01KHO:it CTOpOHhl aKpOIIOJIR, TO paCKOIIKll,
npoHane.o;eHHhle n 1955 ro.o;y Ha yqacTKax X n V HMeJIH QeJibiO rJiaBHhlM o6paaoM noccTa-
HOBHTb CTPYKTYPY aToit flopTnflnKaQHH (pnc. 24). BhlJIO ycTaHOBJieHo, qTo B ocHone naJia
Henocpe.IJ;CTBeHHO Ha QeJIHHHOM JieCCOBOM CJIOe aaJieraeT oqeHb TOHKH:it CJIO:it IIOCeJieHHR
nepnoi anoxn meJieaa. ToHKnit pRA IQe6HJI Ha aTOM cJioe RBJIJieTCJI OCHOBO:it naJia. Ha.o; IQe6HeM
KpecToo6paauo pacnoJiomeHhl .o;epeBJIHHhle 6peBHa, a npocTpaHCTBO Mem.o;y HHMH aarpoMom.o;eHo
KycKaMH rJIHHhl, QeJihlMH HJIH pas.o;po6JieHHhlMH n cKpenJieHHhlMH Mem.o;y co6oit Heo6om-
meHHO:it rJIHHOH. CoopymeHHaJI TaKHM o6paaoM HaChliib 6hlJia nyTeM KaJIQHHnponaHHJI npe-
npaiQeHa B IIIJiaK .IJ;JIJI npO'IHOCTH H BO.IJ;OHeiipOHHQaeMOCTH. fiOCJie aTO:it onepaQHH HaChliib
6hlJia IIOKphlTa rJIIIH06HTHO:it MaCCO:it C TOHKHMH 1IpOCJIO:itKaMH BOJihl, .IJ;JIJI npe.o;oxpaHeHHJI
OT rrpOHHKHOBeHHJI BJiarn. Bea aTa Ma cea, rrocJie nepeKphlTIIJI BTOphlM CJIOeM IQe6HJI, 6hlJia
IIOKph!Ta CHOBa TOJICThlM IIJiaCTOM cepoit aeMJIH. Ha IIOBepXHOCTH aTOrO CJIOJI 6hlJI HaCh!IIaH
nocJie.IJ;HliH pa.o; IQe6HJI, Ha.o; KOTOphiM o6paaouaJic.fl, DHYTPl-1 BaJia .o;pyroil: CJIOil: reTcKoro
IIOCeJieHHJI BTOpOrO nepno.o;a anOXl-1 meJieaa. fiOBH.IJ;HMOMY, BaJI B lloneiiiTl-1, HeCMOTpR Ha CBOIO
cJiomHyro CTPYKTYPY, 6hlJI coopymeH e.IJ;liHOBpeMeHHO.
BHeiiiHH:it CKJIOH naJia n ero rpe6eHb B HaCTOJIIQee npeMJI yme He cyiQeCTBYIOT
BCJie.IJ;CTBHe apOBllll, 1Ipl1Be.IJ;llleit K BHaql-JTeJibHOMY paCIIIHpeHHIO npliJieraiOIQerO pBa B TeqeHlle
nocJie.IJ;HHX .o;nyx ThlcJiqeJieTlli. llo TO:it me npn'IliHe He 6hlJIO Hait.o;eHO BO npeMJI pacKonoK
HliKaKIIX CJie.IJ;OB IIaJIHCa.IJ;a, HeCMOTpR Ha TO, qTO TaKOrO po.o;a yKpenJieHlle .IJ;OJI1KHO 6hlJIO 61>1
cyiQeCTBOBaTb B .o;peBHIOIO anoxy Ha BepxHeit qaCTll aeMJIRHOrO BaJia.
,I1;aTy COOpymeHHR o6opOHliTeJibHOrO BaJia, Ha OCHOBaHllll liMeiOIQHXCJI .IJ;aHHhlX,
M01KHO OTHeCTH K raJibiiiTaTCKO:it anoxe.
OB'b.flCHEHM.E PliCYHl\OB
PHc. -1 . - llJiaH aHporroJIJJ reTO-AaHHitCHOit CTOJJIIHH B llorremTH. CHTya'-\HII pacHoiiOH 1955 roAa.
PHC. 2. - HepaMHqecHHe JlparMeHThi. 1-2 - KYJibTypa rJIHHa III HaqaJia arroxH 6pOH3bl;
:1- 4 - rrepna11 arroxa meJieaa .
PHc. 3. - 1-\epaMHqecHHe flparMeHThi. 1-2 - HYJILTypa Teit cepeAHilbi anoxn 6pomlhl;
3 - nepsaJI arroxa )f{eJieaa; - pyqna cocyAa qepHo-rrerreJibHOit IIOJIHBhi rrpHMHTJmnol1 TexnHHII, BTOpoii
:moxH meJieaa .
PHc. 4. - BHyTpeHIIJIH cTopoHa neHqHHa qepHoJIOllleHHoro 6uJiblllOI'O eucyAa nepnotl anoxH
ffiCJieaa C HeraTIIHHbiMH MOTHBaMH, BhiTCCHCHHhiMH Ha OCJIOM flOHe.
PHc. 5 . - llorremTH. CeHTOp Z 3. lJacTb COACP*HMoro JIMhi pHTyaJibHuro xapaHTepa rrepuotl
arroxH )f{e.TTeaa. CpeAH cocyl\OB raJibWTaTcKoro THrra BHl\eH cKeJJeT rropoceHKa.
PHc. 6. - llorremTH. CeHTop Z 3. HoMrrJJeHc Ha 6 narrnacTOBaHHhiX oqaron. li r.<yGHHe DHfllla
rroitMa ApAmema.
PHc. 7. - llonemTH. Cei\Tup Z 3 . .fi Ma c HYJJbTOBhiM HHBeHTapeM BTopoit arroxH )f{eJJeaa, o6Ha-
PY*eHHaJI noA HOMnJJencoM oJai'OB Ha pHc. 6.
P11c. 8. - IlorremTH. CeHTop X. Cnoit noceneHHJJ BTopoit arroxH mene3a, rrepeHpbiHaiOuiHll
BHyTpemmt\ CJ-\JIOH o6opoHHTeJJbHoro nana. OcTaTnH 6 J\OHbeB rJJHHJIHhiX HYBillHHOB (do/ia) in situ.
C :Ienot\ cToponhi, n6JJH3H naJia, 6oJibmot\ o6opoHHTCJihHhlt\ pon.
PHc. 9. - Cephlit cocyA n nHne na3bl l\JIJJ Cl\eJiaHHhlit Ha Kpyre; BTopaJI arroxa i!<eneaa.
PHc. 1 O.- BepxHJIJJ qacTb rrpnMliTHBHoro cneTHJibHliKa liB nopllcToro TecTa c aooMopflHoit rrpoToMot\.
PHc. 11 . - Hnet\Ma Ha aMf>opnbiX pyqHax 11- 1 nn. no n. a.: 1 - KneitMO Ha ponoccKoit aMflope
c HMeHeM 'AII't'(oXoc;, HarrHcaHHbiM Il o6paTHOM rroplll\Ke; 2 - KJieitMo Ha Oli'-\HJiliHJJ:pHqecKoit aMflope H3
Hoca C Haj:\IlHCbl-0, COi-\Cpffiallleit, BepORTHO, IIMH HailHCaHHOe Crrpana HaJieBO (cf.)
(( S.C.I.V. >>, VI, 1955, 1-2, cTp . 252, puc _ 17, 1); 3-7 - anerrHrpaJlHqecKHe KJieitMa na rronp:::mammx
reTCIIHX aMflOp.
PHC. 12. - ,[l,em1fiGHaH IallJU cepcr<> IIHCTa MeCTHOI'O rrpOliBBOACTBa C penbeflHblM OpHaMeHTOM
1 n. no H. a.
PHc. 13. - HepaMlii\a BhiConotl TexHHKH II- 1 BB. no H. a. 1 - qeperroK reTcHoro cocyna
KpacHOBaTOI'O OTTCHHa C rraJibMeTaMll, BhiTeCHeHHhiMH Ha JIH'-\CBOA CTOpOHe; 2 - yHpameHHe Ha pyqKe
reTcKoro cocyna HpacHonaToro IIBeTa, nonpamamm rpeqecimM MOJ\eJIJIM; 3 - flparMeHT flopMhi ):(JIJI qam
):(CJIHt\CKOI'O THil3; ft - OOJIOMOK rpeqecKot\ aMflOpbl, CHpeiiJICHHOit CBHffiiOBhiM OOOj:\HOM, OOHapymeHHhlit
B IJMC 113 pHC. 7; 5 - f>parMCHT ):\Ha naTepbl 113 KpaCHOB3TOI'O TeCTa, BHYTPCHHIJJI CTOpOHa HOTOpoi yKpa-
mena THCHeHHhiMH IIaJibMeTaMH li IWH'-\CHTpHqecHHMll 30HaMU 113 rrpoqepqeHHhiX :IHHHJ:I; 6 - flparMCHT
Tai;ot\ me cepOJ:I IlaTepbi C OpllaMeHTOM 113 THCHCHHbiX IlaJibMCT.
PHc. 14. - <l>parMeHThi neJIHitCKHX qaru, cepbix HJIH KpacHonaThiX, reTCHoro rrpollaBOl\CTBa c
penbeflHhiM opHaMeHTOM. 1 - qepellJH nu a qamH, YIIpameHHhlit peoepcoM j:\aHHitcHoit MOHeThi; 2-4 - flpar-
MeHThi
1
OpHaMeHTHpOBaHHhle paaJIHqHhiMll MOTHBaMH 1 B . ):(0 H . 3 .
PHc. 15.- llpHnoaHoi aJil!HHliCTHqecKHtt KpacHonaHOBbltt cocyA II- 1 BR. c nsyMR 6eJihiMll rroJIJJMll.
te
www.cimec.ro
244 HADIJ VULPE
18
Pnc. 16. - tl>paPMeHT rrpllnoaHOl'O aJIJiliHliCTll'ieCKOl'O cocyp;a II-1 BB. p;o H. a. co Ppe
JeCJWfi Ha.IJ;JiliCll HpaCHOl'O 1.\DeTa, D BepxHefi CTpOKe, D HO.:ropofi MOlf\HO OTJill'iliTb 6yKBY ( ... ]X, a Il
IJlllf\Heti: - 6yHBbl ( ... j 7tp . -
Plic. 17. - IlpnnoanaJI ::JJIJillllliCTH'iecKaJI J>epaMHHa 11-1 uu . .IJ;O n. a.; 1-r. - 'l<'pemm 11:1
poaouoil. rracThi c Hpacnofi pocmiChiO; 5 - py'!Ha MaTonoti: qepnoJiaKOBOil: Jaum c p;nyMH :JaHpyr.neiiHhiMII
HpbiJihiiiiHaMH.
Pnc. 18. - J'eTCHHe OCTaTKH BTOpOil: anoxn lf\eJieaa. 1 - Tpexpy'IHblil: CBeTHJibiiHH Ha nopliC'IOii
l'JII111hl llpHMHTHBHOil: TeXHHHll, llO.II;pamanne rpeHO-liTaJillil:CHIIM 6pOH30BhiM KaH.IJ;eJIJI6paM (tri/ychi/OJ');
2 - <PparMenT HYJihTOBoro oqara c np;anJieHHhlM opnaMeHTOM.
Pnc. 19. - llieJieaHhle rrpep;MeThl. 1 - nJiocKnfi Tonop raJIJiblllTa1 TCiwro Tnna I:OHJ.\a rrepnoil: :moxn
meJieaa; 2 - noJionnna HOlf\HHJ.\ DTopoil: anoxn meJieaa; 3 - noJionnna YAIIJI BTOpofi anoxn me.Tieaa c
IIIHIIaMll Ha JlliJ.\8BOil: CTOpOHe.
Plic. 20. - Cepe6pJinoe cnnpaJibHoe KOJihl.\O reTcKoro Tnna 1 u . .IJ;O H. a.
PliC. 21. - Ilpe.IJ;MeThl BTOpofi anOXll lf\eJie3a. 1 - <JlparMeHT .IJ;eHopaTliBHOfi HaHJia)J;Hll H::J O'ieHh
TOHI>OH 6pOH30BOil: IIJiaCTliHHll C peJiheiflHO Bb!OHThiM OpHaMeHTOM; 2 - 1130l'HyTaJI cepe6pJIHaJ1 <Jlu6yJia
arroxu JlaTeH III nayreil:McKoro Tnna, reTCHnfi napnaHT. Ha aacTemKe BH.II;Hhl nepTnKaJihHble uJin :Jlll':Jaro-
o6paaHLie TOHKlle nace'IHH.
Plic. 22. - Eponaonhle ifln6yJihl nepnofi ::Jnoxn meJieaa. 1 - p;yra iflll6ynhl nepnofi anoxll lileJie:m
(VI n. AO n. a.); 2 - ifln6yJia JiaTeHcKofi anoxu c npocTofi npHMOJinneil:noil: p;ypoil: n c npJIMoyronhuotl
:JacTelf\HOil. (na p;yre TO'ie'IHhifi opuaMeHT); 3 - !l;yPa <Jln6yJihi n nn.IJ;e nome'IHll anoxu JlaTeH III, nayPeil:M-
CHOl'O Tlllla, l'eTCKllil: BapnaHT.
Plic. 23. - YKpallleHHJI ua nomnax 1\liHlf\aJia anoxu JlaTeH III n BH.II;e 6pouaonoil: nJiaCTHHKll c
perrbe<JlnbiMU py.II;liMeHTapHhlMH ifllll'ypaMn, npep;cTaiJJIHIOII.\HMll, nepOHTHO, I>eJihTCIWe 6omecTBO Cernu1mos _
Ha o6opoTHOil: cTopone npnJienJiena pyKOHTHa meJieauopo HIIHlf\aJia.
Puc. 2ft. - CxeMa CTPYHTYPhi o6opounTeJibHOl'O nana c IOlf\HOl'O KpaH aKponoJIJI B Hy'ie1 e.
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE 1955
(RESUME)
Les fouilles archeologiques de en 1955, ont dure un peu moins de deux mois.
On a explore les secteurs Z 3, W, V et X (fig. 1), sur une superficie totale de 450 m
2
Le but
poursuivi par ces fouilles fut, d'un cte, celui de verifier et de completer les renseignements
concernant la stratigraphie de la station, de l'autre, celui d'eclaircir le probleme du vallum qui defen-
dait la station du cte Sud.
Les resultats des excavations ont confirme les donnees de la campagne precedente en ce
qui concerne la presence des vestiges epars de la civilisation de Glina III du debut de l'ge du
bronze (fig. 2, 1-2). En plus, on a trouve, d'une egalement sporadique, des tessons cerami-
ques se rapportant a la civilisation de Tei, datee vers le milieu de l'ge du bronze (fig. 3, 1-2).
Mais les couches compactes et generales de la station se rapportent uniquement aux deux peria-
des de l'ge du fer: Hallstatt et Latene. L'epoque hallstattienne y est representee par des vases
et des fragments de vases accusant surtout les elements de la civilisation de Basarabi (fig. 2,4;
3,3; 4). La date deces elements est precisee par une fibule du VIe siecle av. n. ere (fig. 22, 1)
1

Vers la surface de la couche du premier ge du fer de la fouille Z 3, on a trouve aussi une hache
plate en fer, d'un type hallstattien caracteristique (fig. 19, 1). Parmi les differents vestiges du premier
ge du fer, il faut egalement mentionner une fosse de caractere rituel, contenant des vases hall-
stattiens et les squelettes complets de deux cochons de lait (fig. 5).
Le second ge du fer est represente par les abondants restes de la civilisation geto-dace
des Jie - Ier siecles av. n. ere. La stratigraphie concernant cette civilisation presente plusieurs
niveaux, dont le nombre varie cependant d'un secteur a l'autre, ce qui doit etre explique par des
refections partielles des differentes habitations sans affecter la continuite generale de l'etablisse-
ment. Dans le secteur Z 3 on a constate six foyers superposes correspondant a autant de recon-
structions de la meme habitation (fig. 6). Il s'agit, probablement, d'un lieu de culte, car sous le plus
bas de ces foyers on a decouvert une fosse de caractere rituel (fig. 7) contenant une amphorc
entiere, les deux pieces ( meta et catillus) d'une meule a main, une pointe de fleche en fer, un cou-
teau en fer, une aiguille en fer, un poids en terre cuite, plusieurs ecailles et aretes de poissons,
des ossements d'animaux domestiques, ainsi que plusieurs vases appartenant aux diverses categories
de la ceramique gete,
Il faut egalement remarquer l'abondance des tuiles trouvees dans le secteur w, ainsi
que les grandes jarres ( dolium), dont les restes ont ete constates in situ surtout dans le secteur
X, au dessus du vallum (fig. 8).
1
La date tnviron Ilie siecle av.n.e. , pour le
premier ge du fer de parue dans le tesumc
franc;:ais de notre rapport de 1954 ( << S.C.J.V. , \1,
no 1-2, i 955, p. 267) ne represente qu'une faute
d'impression, au lieu de (( vnc siecle av.n.e.)) (f. le
memc rapport aux pp. 259 et 264.
www.cimec.ro
19
ARHEOLOGIC
245
L'inventaire mobile du second ge du fer est represente, en grande majorite, par la cerami-
que (fig. 3, 4 et 9-18). Il est a relever le grand nombre de debris d'amphores, surtout rhodiennes,
de fragments de vases hellenistiques d'importation, a engobe peint (fig. 15-17), de tessons de
coupes deliennes de fabrication locale (fig. 12 et 14). Tres frequents sont aussi les restes d'amphores
a timbres anepigraphiques, imitees par les potiers getes d'apres des modeles rhodiens (fig. 11, 3-7).
Les objets en metal (outils, armes ou ornements) sont aussi nombreux (fig. 19-23). Sur
une garniture de gaine en bronze, decoree en repousse, on voit, repete trois fois, le simu-
lacre d'une figure humaine presentant les apparences du dieu celte Cernunnos (fig. 23). Pendant les
fouilles de 1955 on a trouve aussi sept monnaies des ne -Jer siecles av. n. ere, dont cinq en
argent (une monnaie dace, 2 tetradrachmes thasiennes, une drachme de Dyrrhachium, un denier
romain de l'epoque republicaine) et deux en bronze (une provenant d'Odessos, l'autre, inde-
chiffrable, appartenant probablement aussi a une viile du Pont Gauche).
En ce qui concerne le va/lum du cte Sud de l'acropole, les fouilles accomplies en 1955 dans
les secteurs X et V ont parte surtout sur la structure de cette fortification (fig. 24). On a constate
qu'a la base du val111m et immediatement au-dessus de la terre vierge formee par du loess, il y
a une couche tres mince d'un etablissement de l'epoque de Glina III. La construction du vallum avait
commence par un lit de gravier etendu a la surface de cette couche. Au-dessus de ce gravier on
avait pose, en sens croises, des poutres en bois, parmi lesquelles on avait amasse, en desordre,
des tourteaux en argile, entiers ou en fragments, cimentes par une grande quantite d'argile brute.
Le remblai forme de cette fa<_;:on fut calcine jusqu'a la scorification afin d'en assurer la solidite et
la resistance a l'hu.midite. Apres cette operation, le remblai fut couvert d'une masse d'argile
jauntre battue et contenant de minces couches de cendre, toujours comme expedient contre
l'humidite. Cette masse, couverte d'un second lit de gravier, fut surmontee a son tour par une
couche tres epaisse de terre gristre, melangee avec de la terre glaise verdtre. A la surface de
cette couche fut etendu un dernier lit de gravier, au-dessus duquel, sur la pente interieure du
va/lum, s'est formee la couche de l'ctablissement gete de la seconde periode de l'ge du fer. Il
semble que le vallum de avec toute cette structure compliquee, fut execute d'un seul coup.
La pente exterieure du vallum, ainsi que sa crete, n'existe plus aujourd'hui, a cause de
l'erosion qui aboutit a l'elargissement considerable du fosse voisin, pendant les deux derniers
millenaires. C'est aussi pourquoi les fouilles n'ont point revele de trace de palissade, bien qu'une
telle fortification dut, tres probablement, exister a l'epoque antique au sommet de ce
rempart en terre.
La date du vallum est a fixer, selon les donnees dont on dispose jusqu' a prcsent, a
l'epoque hallstattienne.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.- Plan de l'acropole de la station geto-dace de Situation des fouilles en 1955.
Fig. 2. - Fragments de poterie: 1-2. Civilintion de Glina III, datant du debut de l'ge du bronze; 3-4.
Premier ge du fer.
Fig. 3. - Fragments de poterie: 1-2. Civilisation de Tei, datant du milieu de l'ge du bronze; 3. Premier
ge du fer; 4. Anse de vase a lustragc noir-gristre, de technique primitive, appartenant au second ge du fer.
Fig. 4. - Face interieure de l'ouverture d'un grand vase du premier ge du fer, a lustrage noir et a decor
negatif reserve sur un fond imprimc et rempli d'une substance blanche.
Fig. 5. - Secteur Z J. Par tie du contenu d'une fosse a depot ritucl datant du premier ge du fer;
on voit le squelette d'un cochon de lait entoure de plusieurs vases de types hallstattiens.
Fig. 6. - Secteur Z J. Complexe constitue de six foyers a cruste, superposes. Au deuxicrne plan, on
voit la vallee et l'eau de la rivii:re d'
Fig. 7. - Secteur Z J. Fosse a dept ritucl datant du second ge du fer, dccouverte it la base du
de foyers de la fig. 6.
Fig. 8. - Sectcur X. La couche contenant les restes de l'ctablissemcnt du second gc du fer dcposcs
au-dessus de Ia pente interieure du vallum. On voit les debris de six grands do/ia conserves in situ. A gauchc, il y a le
grand fosse qui defendait l'acropole du cote Sud.
Fig. 9.- Vase en forme de compotier, gristre, de technigue superieure, datant du second gc du fer.
Fig. 10.- Partie superieure d'une larnpe primitive, du second ge du fer, travaillee en pte poreuse et prc-
sentant sur le rebord une cupule et une protome zoomorphc.
Fig. 11. - Timbres d'amphorcs des ne- }er sii:cles av. n. i:re: 1. Estampille rhodicnne au nom ecrit
cn sens inverse; 2. Estampillc appliquee sur l'anse bicylindrique d'une amphore provcnant de Cos, a inscription
tres mal imprimee, contenant, probablemcnt, le nom tlwpw, ccrit de droite a gauche (cf. S. C. l. V., VI, 1955,
nos 1-2, p. 252, fig. 17, 1); 3-7. Timbres ancpigraphiques appliques sur des amphores de fabrication getc.
Fig. 12. - Coupe deliennc, gristrc, de fabrication locale, a decor cn relief; Ier siecle av. n. ere.
Fig. 13.- Ceramique de technique superieure, datant des ne-Jer siecles av. n. ere: 1. Tesson de vase gete,
rougetre. decore de palmettes imprimees; 2. Garniture d'anse rougetre imitee d'apri:s des modi:les grecs; 3. Fragment
de moule pour la fabrication des coupes de type delien; 4. Tcsson d'amphore grecque pourvu d'une attache de plomb
(trouvc dans la fosse de la fig. 7); 5. Fragment de la ba se d'une pa tere a engobe noir-gristre decorce, il l'intcricur, de
www.cimec.ro
246
RADU VULPE 20
palmettes imprimees et de zones concentriques parsemees de stries incisees; 6. Fragment de la base d'une paterc
gristre decoree de palmettes imprimees.
Fig. 14.- Fragments de coupes deliennes, gristres, du Ier siecle av. n. ere, de fabrication gete: 1. Tesson
de la base d'une coupe presentant l'efligie du revers d'une monnaie dace; 2-4. Tessons decores de motifs divers.
Fig. 15.- Vase hellenistique d'importation, des ne- Jer siecles av. n. ere, presentant un engobe rouge
interrompu de deux zones peintes en blanc.
Fig. 16. -Fragment de vase hellenistique d'importation, des ne-Jer siecles av. n. ere, presentant les restes
d'une inscription grecque peinte en rouge, dont on distingue en haut la lettre ( ... )x et en bas les lettres ( ... )lttp.
Fig. 17.- CC:ramique hellenistique d'importation, des ne- Jer siecles av. n. ere: 1-4. Tessons en pte rosee,
a peinture brune-foncee; 5. Petite anse d'un gobelet pourvu d'un engobe noir mat; l'anse presente des ailettes rondes.
Fig. 18.- Vestiges getes du second ge du fer: 1. Lampe en terre cuite poreuse, de technique primitive, a
trois branches, imitee d'apres les candelabres greco-italiques en bronze (tri(ychnos); 2. Fragment de la cruste d'un
foyer de culte avec des restes d'ornements creux.
Fig. 19.- Objets en fer: 1. Hache plate de type hallstattien, datant de la fin du premier ge du fer; 2. La
moitie d'une paire de forces datant du second ge du fer; 3. Fragment de mors de cheval, presentant, comme piece
d'arret, une roue barbelee vers l'exterieur.
Fig. 20.- Bague spirale en argent, de type, gete, du }er siecle av. n. ere, a extremite modelee en forme
de tete de serpent.
Fig. 21.- Objets du second ge du fer: 1. Fragment d'applique formee par une plaque de bronze tres mince, a
ornements en repousse; 2. Fi bule en argent de l'epoque Latene III, appartenant a la variante gete du type (( Nauheim ;
pliee par accident. L'image normale en est reproduite en haut. Sur la plaque d'arret on voit de fines incisions verti-
cales ou en zigzag.
Fig. 22.- Fibules en bronze: 1. Arc de fibule du premier ge du fer (VIe siecle av. n. ~ r e ) ; 2. Fibule
de l'epoque Latene III, a plaque d'arret rectangulaire et a arc rectilineaire decore de points incises; 3. Arc en forme
de petitecuillere, du type (( Nauheim ,de l'epoque Latene III.
Fig. 23.- Gamiture d'une gaine de poignard de l'epoque Latene III, formee par une plaque en bronze
ornee de figures rudimentaires en repousse, representant, peut-c!tre, la divinite celte Cernunnos. Sur le revers, est colle
le manche d'un poignard en fer.
Fig. 24. - Schema de la structure du valluJ defendant le c6te Sud de l'acropole de (( Nucet .
www.cimec.ro
DE SALVARE DE LA MURIGHIOL
(reg. r. Tulcea)

arheologice ncepute n anul 1954


1
au fost continuate
n campania 1955, tot pe versantul nordic al dealului de la sud, de comuna
Murighiol.
faptului ntre timp terenul lui Stepan Nicolaev a fost plantat cu vie,
am fost ne obiectivul noastre mai la vest, pe locul lui
Tihon Carpo. Aceasta, de altfel, ne-a dat posibilitatea de a att ntinderea cimitiru-
lui de geto-dacic, ct culegerea de noi documente privitoare la ritul de
nmormntare.
R -- din trei lungi de cte 50 m, cu un total
de 300 m
2
- e NNV 330, cu de SV la de 238 m de punctul
trigonometric, pe NNV 350. De la SV al 13 snt 93 m
ENE 70 la SV al A, care se la 264 m NNJ:. 10 de
punct trigonometric.
ne n complex, am numerotat descoperirile n
continuarea celor din anul trecut.
n S l, careul 4, la - 60 cm am numeroase fragmente de
(0.5). Pe peretele de est al careului 5, la - 80 cm e dat la un mormnt
dintr-o de din cu
de culoare castanie; decorul e reprezentat prin bru crestat, ntrerupt de
(pl.I,S). Oala se ntr-o cu (pl. I, 3),
dintr-o cu cu buza n interior cu caneluri n
lungul ei. obiectelor de (LH. 10).
n S II, careurile 2 3, apare un rnd de pietre la- 40 cm. Sub ele, la nceputul
careului 3, ntlnim un mormnt de simplu, alt obiect. E
reprezentat printr-o cu cu de
vertical, acoperit tot cu pietre. n interior, la- 15 cm sub capac, era un strat gros
de oase arse, avnd att deasupra, ct dedesubt, numai nisip (M. 11).
n apt:opiere, spre mijlocul careului 3, pe latura de vest, la - 90 cm, ntlnim o
de cu bru alveolat ovale, extrem de
dintr-o castanie cu n jurul ei, n dreptul pntecului, era un strat
dar ntins de oase arse (M. 12).
La mijlocul careului 3 se un al treilea mormnt, compus din trei vase de
acoperit cu multe pietre fragmente de (M. 13). Urna
(pl.I,4) e cu cea cu un an nainte, n apropiere (0. 3). E cu bru
alveolat ovale, cu iar n interior resturi de oase arse.
Capacul e o foarte printre pietre, era o
1
Exspcctatus Bujor, de .ralvare de la S.C.l.V. n, \'1, nr. 3--4,1955, p. 171-180,
www.cimec.ro
24B EXSPECTATUS UUJOR 2
cu gtul nalt, buza a n dar cu toarta (pl. I, 1 ). Printre fragmentele
de a fost o cu avnd reprezentat un delfin
ntr-un cadru dreptunghiular, iar pe laturile nguste : 8A:l: 1 QN
(pl.I,2).
ntre lvf. 12 M 13 la- 80 cm, ntlnim cel de-al patrulea mormnt, reprezen-
tat de data aceasta printr-o cu oase arse n ea (M. 14).
amforei cu gtul spre nord, la fel ca cea din campania (M. 7).
n S II, careul 7, la- 40 cm au fost grupe de fragmente de
amfore elenistice, insuficiente pentru a ntregi vasele, care erau acoperite cu pietre
de (0. 8 O. 9).
Fragmentele de amfore grupate se afle n S III. Astfel, n careul
2, la - 40 cm, ntlnim un grup acoperit cu pietre (0.6), iar n careul 3, la adncime,
un alt grup pietre (0. 7).
n careul 5, pe latura de est, ntlnesc un mormnt de
dovedit prin partea de jos a unei urne de cu resturi de oase arse n ea
(M. 15).
Alte fragmente de castanie, ntlnim n careul 7, insuficiente
pentru a ntregi forma vasului (0.10).
vaselor nu ne nici anul acesta o n M. 10
urna n n M. 13 urna e cu strachina. Fapt cert este
atunci cnd urna cu strachina cu gura n jos, resturile de oase
arse se n pe cnd n celelalte cazuri, urnele erau goale, iar resturile de oase
arse formau un strat n jurul urnei, sau E posibil ca acestea din fi fost
deranjate din vechime.
Din cele morminte de grupate n careurile 3--5, cele
patru aflate pe o de 4 m
2
, din care unul e reprezentat printr-o
prin vase de iar ultimul numai prin groapa cu pietre.
Mormintele din anul acesta nu au nici un fel de podoabe n ele, nici un obiect care
fi parte din lucrurile ce le-ar fi folosit n de toate zilele cel nmormntat. Deo-
sebirile dintre morminte, precum podoabelor la unele dintre cele aflate n
A, fac punerea problemei unei sociale la geto-
n sec. III .e.n.
de cu anul acesta, ncadrarea
cimitirului nostru n sec. III .e.n., la materialul elenistic aflat n
campania
n de verificarea n timp a folosirii cimitirului de a
comerciale de la gurile ntre coloniile elenistice de pe
Negre, se cerceteze, n campaniile viitoare, felul de folosire a
terenului n cu ritul de nmormntare, precum identificarea ai
locuitori au folosit acest cimitir.
*
Pe de salvare, s-au n partea de vest
a comunei Murighiol (fig. 1).
Prima cercetare s-a pe terenul de porci G.A.S.Sarinasuf,
ce se la 2 km vest de comuna Murighiol, pe drumul ce duce spre comuna Mahmudia.
Terenul e o de la vest de ghiolul Petrii, la est de ghiolul
de un canal de pe latura de nord. Cercetarea s-a ntreprins n
partea de nord-vest de punctul trigonometric, pe mai a terenului, prin
sondaje de cte 10 m fiecare, orientate E 90.
www.cimec.ro
",\r.\'ITIIILE DE SALVARE DE LA MI'H!Gli!CIL 249
S I se cu de est la 84 m VNV 300 de punctul trigonometric; iar
S II se cu de est la 115 m VNV 295 de punctul trigonometric.
dintre cele din puncte, este de 31 m VNV 300.
n ambele am ntlnit la- 30 cm un castaniu nchis, foarte
tare, cu fragmente ceramice; la- 50 cm se deschide, iar fragmentele
Legenda
1 Fragmente ceram/ce
!Jal/stattrene elent31Jce
'*'2 Cimitirgefo-dac
li J Cetate
Fragmente ceramice
prereudale
O ?Km
t:i---+ 1 -.,
A--Jl::1r:cru9Ji _
C v3u-mr -
2.

L
de ;sus ( rc-'.

Fig. 1.- Schita regiunii Murighiol, cu punctele unde s-au arheologice.
ceramice se De la 50 cm n jos nu se mai poate din cauza
albicios, extrem de tare, cu pietre multe n el. Se fragmentelor ceramice
n acest strat inferior.
Materialul recoltat e reprezentat prin fragmente de vase, dintr-o
cu pietricele, bine bine avnd diferite de castaniu
Caracteristica acestor fragmente o buzele de vase, cu marginea formnd
un fel de sub care se gtul vasului. La unele exemplare buza are
creste suprapuse, formate printr-o n lungul buzei (pl. II). modelare
a buzei nu a mai fost acum n Dobrogea; nici la Dinogetia,
nici la Capidava nu s-au aflat exemplare similare. Unele apropieri se la fragmentele
ceramice de la Isaccea 1, ca la cele de la Preslav, n Bulgaria
2

Fragmentele fac parte din oale bombate, cu fundul plat, decorate n exterior
cu benzi de linii. n partea decorul e format din linii n val, care se supra-
1
.)antierul (Dinogelia), S.C.I.V. , V, nr. 1-2,
1954, p. 179, fig. 17.
2
Stancio Stancev, ,JI;oMaumaTa Hepamma OT
Ilpecnas, n PaaKOITKI1 H npoyqosaHHfl, III, 1948,
p. 132 fig. 4.
www.cimec.ro
250 EXSPELT.\TLS UP.J(IJI
4
pun la unele exemplare liniilor drepte; la altele snt numai benzi de linii n val.
Dintre fragmente aflate, trei au un decor suplimentar: pe partea a
buzei a fost aplicat un decor din linii n val, incizate (p. III, 5, 7), n de decorul
de pe vasului, cum s-a aflat pe unele fragmente de la Camcna, regiunea

1
. Pe aceasta a fost un singur exemplar de de (pl. II, 8).
n de ceramica este ceramica de altfel slab
dintr-o pietricele. Avem un fragment de
cu buza n cu (pl. III, 6), cum
s-au la
2
, la Capidava
3
, precum la Pliska n Bulgaria
4
Tot din
categorie fac parte fragmentele decorate cu linii lustruite n (pl. III, 9,
10), avnd apropieri cu cele aflate la Camena
5
, la Capidava
6
, la Histria
7
, Ia Tariverde
8
,
ca cu cele de la Kadikioi, n Bulgaria
9

Forma vaselor, decorul, tehnica, la care decorului cu ne fac
materialul prezentat ca secolului X e.n. Snt unele
elemente care amintesc de secolele VIII - IX e.n.
*
Pe grindul Moroianu, pendinte de comuna l\1ahmudia, la de porci
Prodaliment, fost Comcar, au fost ntreprinse n anul 1949 cu ocazia
de ce se executau
10
Grindul se la nord de punctul prezentat mai sus,
fiind limitat Ia sud-vest de ghiolul Petrii, la sud-est de ghiolul iar la nord
de de la care pornesc canaluri - Busurca al
e totusi
Cu ocazia de din acel an, s-au observat, printre chirpici
fragmente ceramice, majoritatea de amfore, dintre care unele cu
Pe acestea erau fragmente de - din -
avnd apropieri cu cele de la Zimnicea. au scos o de
cu sub pntec, din avnd n interior oase
arse. Printre obiectele au fost semnalate: o mare cu trei muchii, din bronz;
o de un [ychnos indigen primitiv lucrat.
arheologice din 1955 s-au pe latura de est a grindului, prin
sondaje de cte 10 m fiecare, orientate NNE 70.
S 1 se cu coltul de sud-vest la 27 m NNE 25 de coltul de nord-est
al grajdului nr. 16 la 63 m NNE 70o de de nord-est al nr. 15.
S II se cu coltul de sud-vest la 44 m NNV 285 de coltul nord-est al
, ,
grajdului nr. 16 la 17 m NNE 10 de nord-est al grajdului nr. 15.
n ambele sondaje ntlnim la - 60 cm un negru mlos, care se
deschide n castaniu la - 90 cm; mai jos nu se poate din cauza
galben albicios, care este extrem de tare.
fragmente ceramice ce le-am aflat snt scoase din primul nivel. n S II
au fost fragmente de buze de oale (pl. IV), executate dintr-o
cu pietricele sau cu cioburi pisate. Iese n un fragment de vas, care pe partea
1
Hislria, S.C.I.V. , V, nr. 1-2, 1954,
p. 110, 111, fig. 31 32.
2 Garudn (Dino,getia) (material n va
apare n volumul
3
Monografia Capidaua (n curs de publicare).
' Stancio Stancev, HepaMHHa OT fOJIHMaTa MOrHJia,
in PaaHorrHn H npoy'IOBaHHH , III, 1948, p. 231.
fig. 2, 8.
6
,frmlirrul Hislrin, S.C.I.V. , \', nr. 1-2, 1954,
p. 109, fig. 30, 7.
8
Monografia Capidava (n curs de publicare).
7
Histria (material n va apare in
volumul
8
.)antierul Hislria (material n va apare n
volumul
8
Stancio Stancev, PaBHOITHH Ha o6eHTa 11 n Ha
AHHHODCHOTO rpa)l;Hll\e n (( lfaseCTHH , XVIII, 1952,
p. 293, fig. 288.
1
0 VI. Zirra, Raport. In arhiva Muzeului de
din anul 1949.
www.cimec.ro

"

1
1
1
l - ..
r-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
1
,.

1_
4
1_ --- -
Pl. I. - din cimitirul de geto-dacic de la Murighiol.
www.cimec.ro
. - f c u d a l timpurie Pl. Il. _ Ccram1ca
261
www.cimec.ro
2o2
l_
-t
7
1
1
1
1
1
'i-
1 1
8

\)
1
1
1
--L
Pl. lll. - timpurie.
www.cimec.ro
7
,.;_\P.\'l'Ul\lLE DE SALVAliE DE L.\ UCHltdllOL
spre are un decor din caneluri oblice, sub care se o
ca Att pasta acestei ceramici de ct mai ales fragmentul cu
caneluri bumb, la care profilele de vase, permit materialul
aflat n acest punct ca fiind de primei epoci a fierului.
*
de la Murighiol au dovedit locuirea acestui dobrogean din epoca
la nceputul feudalismului. Resturile materiale dezvelite n diferitele
1'1 lV. - de primei epoci a ficrului.
puncte din jurul comunei snt concludente. Descoperirile ce se tac chiar
n mijlocul comunei ne necesitatea
n antichitate, cuprinznd un mai ntins att n timp, ct pe teren.
EXSPECTATUS BUJOR
TIPE,IJ;OXPAHl1TEJihHhiE PACKOTIKl1 B MYPl1rl10JIE
(KPATKOE CO)],EPlliAHI!JE)
ApxeoJIOrl1'1ecmte paase;:vm, Ha'laThle B 1954 rOAY, rrpOAOJimamich B Te'leHne KaM-
naHMH 1955 rOAa Ha ceBepHOM CKJIOHe XOJIMa, K 10ry OT eeJia Myp11rHOJJ
(pa:lon TyJih'la, o6JiaCTh
BhiJIO o6napyiHeHo meCTh rrorpe6emtii Tpynocommemui, na IWTOpbiX OAHO npe,q--
CTaBJIHeT HMY, BhiJiomeHHYlO KaMHeM, M COAepmnT ocTaTKM commeHHhlX n paaApOOJieHHhlX
KOCTe:l; HaAO OTMeTHTh OTCYTCTBHe KaKHX 6hl TO Hll 6b1Jl0 COCYAOB HJIH me Apyrnx rrpeAMe
TOB
1
'ITO aacTaBJIHeT paCCMaTpHBaTh :3TO norpe6eHI1e KaK HaM60Jiee IlpHMI1TI1BHOe l13 BCeX,
na:lAeHHhiX B 3TOM MOrl1JibHHKe. ,[l;pyroe rrorpe6eune UMeeT cpOpMy ypHhl C JiyKO'IHhiM IlOHCOM
11 osaJihHhlMn pyqKai\'m, rroKphlTO:l oupoKMHYThlM cocyAOM. PHAOM uaiiAeH ue60JihlliO:l KYB-
lliHH MeCTHO:l cpaKTYPhl. CpeAH o6JIOMKOB aMcpop, oKpymasmHx ypny, UhiJia na:lAeHa py'IKa
lliTaMilOBaHHO:l aMcpophl TaCOCKOrO rrpOHCXOif\AeiD'lH.
www.cimec.ro
254 EXSPECTATUS BF.JOII 8
------------------------
Ha.fiAeHHhlit MaTepHaJI IIOATBepmAaeT AaTHpOBHY reTo -AaHH:ficHoro MOrHJibHHHa
TpyrrocommenHH III BeHOM AO H. a.
H aarraAy OT ceJia MypHrHOJI 6bl.JIO rrpoHaBeAeno ABe paaBeAHH, B peayJibTaTe
HOTOphiX 6bl.JIO 01103HaHO ell\e ABa apxeOJIOrlP.IeCHHX IIYHHTa.
BJiaroAapH rnyplflaM, aaJiomeHHhlM B6JIH3U rocyAapcTBeHno:fi lflepMhl CapHHacylfl,
6hiJIH H3BJieqenhl lflparMeHThl HepaMHHU panne:it lfleoAaJibHO:it anoxu, cxome:fi c HepaMnHo:fi,
Ha:itAeHHOH B rapBaHe H HannAaBe, e xapaHTepHhlMH oco6eHHOCTHMH X BeHa H. a. CJieAyeT
OTMeTHTh OTOrHyThl.fi 60pTUl\ COCYAOB, BhlAaiOil\U.fiCJI Ha 06JIOMHaX HpaCHO:fi MaCChl, a TaHme
ceTqaThlH opHaMeHT Ha lflparMeHTax Ha ceporo TecTa.
B6JIH3H XOJIMa MopoHHY nocpeACTBOM rnyplfloB 6hlJIH Ha:fiAeHhl o6JIOMHn HepaMHHH
C TpaAMQUOHHhlMH OC06eHHOCTJIMU nepBOH 800XH iKeJieaa. J.1a HHX aacJiymuBaeT BHHMaHHJl
06JIOMOH C 1\0CO:fi 1\aHHeJIIopo:fi y ropJibiiiiHa cocyAa, DOA HOTOphlM HaXOAHTCJl BhlDYHJIOCTb.
OG1,HCHEHI1E Pl'ICYllKOH
P11c. l . - qepTem MypHrHOJICJWlt o6JiaCTH c yi>aJaHHeM nyHnTOll, rp;e 6wmt npoHaBei];eHLI
apxeuJIOrH'.JBCHHe paCKOfiHll.
1. feTo-p;aHHltcHaR HepaMnKa Hfl MorvnbHI1Ha c TpynocoHnKeHneM.
II. PaHHe<fleop;aJILHaR HepaMI1Ka.
II 1 . PaHHe<fleo)l:aJILHaR HepaMHHa.
Ta6Jllii\a IV. HepaMHHa nPpnolt :moxn mP.TJeaa.
FOUILLES DE SAUVEGARDE DE MURIGHIOL
(RESUME)
Les recherches archeologiques commencees en 1954 sur le versant nord de la colline situee
au sud du village de Murighiol se sont poursivies durant la campagne de 1955.
On y a encore exhume six sepultures d'incineration, dont l'une n'est representee que par
une fosse aux parois garnies d'eclats de roc et renfermant des restes d'os calcines et broyes; on y
remarque l'absence de tout vase ou autre objet, ce qui conduit a la considerer comme la plus
simple sepulture rencontree dans cette necropole. Une autre sepulture consiste en une urne munie
d'un rebord alveole, a anses ovales et recouverte d'une jatte renversee. A cote d'elle se trouvait
un cruchon de facture locale. Parmi les fragments d'amphores qui entouraient l'urne, on a trouve
une anse d'amphore au timbre de Thasos.
Le materiei decouvert cette annee confirme la date de Ilie siecle av. notre ere, attribuec
a l'utilisation de la necropole d'incineration geto-dace.
A l'ouest du village de Murighiol, on a effectue deux sondages qui ont eu pour resultat
la decouverte de deux autres endroits presentant un interet archeologique.
*
A la ferme d'Etat de Sarinasuf, des sondages ont exhume de nombreux fragments de cera-
mique feodale recente, semblable a celle de et de dont les caracteres sant speci-
fiques pour le X e siecle de notre ere. On y remarque le rebord retrousse, formant une crete
prononcee sur les fragments en pte rouge, ainsi que l'ornement en lignes polies, en reseau, sur
les fragments en pte grise.
Dans le voisinage, sur l'lot de Moroianu, le sondage a fourni des fragments de cerami-
que a caractere traditionnel du premier ge du fer. Parmi ceux-ci, on remarque un fragment decore
de cannelures obliques vers le rebord, sous lequel se trouve une proeminence.
EXPLICATlON DES FIGURES
Fig. 1. - Esquisse des cnvirons de Murighiol, avec indication des cmplaceme nts ou l'on a cffectue les
fouillcs archeologiqucs.
Pl. 1. - Ceramique gew-daciquc de la necropole d'incineration.
Pl. Il. - Ceramique feodale recente.
Pl. III. - Ceramique feodalc recente.
Pl. IV.- se rattachant a la tradition du premier gc du fer.
www.cimec.ro
ARHEOLOGIC
MUNCELULUI-BLIDARUL
(reg. Hunedoara, r.
A
I
N vara anului 1955, arheologic Muncelului-Blidarul
au fost mai reduse dect n anii Att timpul scurt programat pentru
(lunile iulie august), ct vremea extrem de din pricina ploilor, au
pricinuit reducere a
n primele ale lunii iulie s-a procedat la unor detalii
la cetatea II de pe Blidarul. A fost cercetat interiorul turnului V, cunoscut de mai
nainte ca depozit al unor chiupuri mari. De asemenea, au fost cercetate cazematele din
dosul zidului nordic de a II, turnului V de
ansamblul de pe dealul Blidarul.
Rezultatul acestor este consemnat n raportul lui N. Gostar, membru
al colectivului, raport care discutate la locului att cu
responsabilul ct cu O. Floca, A. Bodor, Gh. Cazimir I. membri
ai colectivului.
n restul de 6 colectivul n O parte
a colectivului a fost de responsabilul cu dezvelirea unei terase
mari de pe dealul Pustiosul, unde se de mai ani urmele
unei La dezvelirea terasei au lucrat O. Floca, N. Gostar Gh. Cazimir.
pe dealul Pustiosul au fost redactate tot de N. Gostar, seama
de de sugestiile date de responsabilul colectivului, ca de O. Floca
Gh. Cazimir.
parte a colectivului a avut misiunea de a continua dezvelirea teraselor
de pe platoul de la vest de cisterna de pe dealul A fost n ntregime
terasa IV, urmele unei din epoca nemijlocit cuceririi
romane s-a nceput dezvelirea terasei vecine, a V -a, care nu a putut fi
Cu toate acestea, pe s-a nregistrat un rezultat deosebit de important
prin descoperirea unei truse medicale de cel mai mare interes arheologic istoric.
de la aceste terase au fost lui I. membru al colecti-
vului, care s-a achitat de ele, cu toate ce trebuiau ntmpinate, n chip
deosebit de Rezultatul acestora este cuprins n darea de
a 1 ui I. ce se mai jos.
n ultima a campaniei, sub conducerea lui O. Floca, s-au cteva
sondaje mai mici, pe dealul Plopilor, unde au fost reperate trei terase
cu urme bogate de necunoscute acum. Aceste s-au n
vederea unor viitoare n aceste ale complexului de la
Muncelului.
) Colectivul a fost compus din Acad.
Prof. C. Daicoviciu (responsabil). N. Gostar (responsabil
adjunct), I. A. Bodor, Gh. Cazimir P. Duka
(membri), E. \'. Seridan, R. Moldovan, M. Davi
descu, P. N. Steiu, Ad. Horvath, E.
M. Mikl6si E. Goia
www.cimec.ro
256 f ' , DAICOVlCII ' , N, GUS'f-\H I.
2
1. DE PE TERASELE DEALULUI
n vara anului 1955 s-a continuat cercetarea platoului cu terase, situat la vest
de
1
. A fost complet terasa IV la est de terasa II cu
n campania Terasa IV, de este cea mai
dintre cele de pe acest platou. Ea este cu axul lung pe est-vest.
Spre est se cu terasa V, iar spre vest cu terasa II, de care este
printr-o foarte denivelare, abia Trebuie n afara
Fig. 1. - Terasa nr. lV, cu aici.
faptului terasa IV este cea mai dintre cele ea este cea mai
de nivelul actual al platoului de aceea am fost credem pe
ar exista numai anexe ale rotunde de pe terasa II.
au dovedit pe terasa IV a existat o indepen-
de cele de pe terasele nvecinate. Ca terasa II, terasa IV se spre sud
printr-o care ntr-o pe unde se presupune ar fi
trecut drumul antic. Spre nord, terasa se cu terasa III,
fiind printr-o destul de dar foarte
de pe acest platou erau aliniate, n-am un
drum pietruit care ntre ele.
Terasa IV a fost ea de mna omului
2

Stratigrafia acestei terase este cu aceea a terasei II, cu deosebire a1c1
urmele snt mai dect ale celei rotunde, anul trecut. Nici aici nu s-au
constatat urmele unei ulterioare sau existenta a niveluri de locuire.
ce a fost vegetal, gros de aproape 0,10-0,20 m, s-a
ajuns la nivelul de locuire. Am fost foarte de resturile destul de ale
(fig. 1). Pe .ntreaga a terasei se urme de de lemn, grinzi
carbonizate Resturile de cu care au fost care n urma
incediului s-au snt ele destul de n cu terasa IL Acum
putem afirma cu certitudine presupunerea n campania
1
Vezi planul in S.C.l.V. , VI, nr. 1- 2, 1955,
p. 195, fig. 1.
2
Pentru tehnica de amenajare, vezi S.C.I.V. ,
VI, nr. 1-2, 1955, p. 196, fig. 2.
www.cimec.ro
3
ARHEOLOGIC ML);CELULl"l-IlLllHI\CL 257
referitor la unui cat superior al rotunde de pe terasa II este

1
, acestui fapt i se pe a unui strat de gros
de
de pietre in situ descoperite pe terasa IV, am putut stabili forma
(pl. I). Trebuie spunem de data aceasta stabilirea formei este destul
de N-am nici un fragment de perete n picioare. Conducndu-ne
aliniamentele de pietre, ntre care snt: de gresie
bazalt, presupunem a avut forma unui paralelogram, avnd laturile
cte egale paralele. n interior, a fost printr-un perete, n
Dimensiunile acestor snt destul de mari: I=6 X 7 m,
iar II = 5 X 6 m.
ca cea de pe terasa II, a fost din brne
de lemn suprapuse cu Nu s-a descoperit nici un fragment de
Cele se deosebesc ntre ele. II a fost n interior.
Pe brnele de lemn s-au fixat nuiele pe care s-a apoi lut galben amestecat cu
Acest a fost frumos Grosimea lipiturii este de 4---5 cm. Pe mai multe
fragmente de s-au putut vedea urmele nuielelor. S-au descoperit, apoi, n jurul
o de cuie de fier cu care, desigur, au fost prinse aceste nuiele, unele
fiind descoperite chiar n ce a fost lipitura s-a
dnd aspectul cum s-a amintit, de se
numai n II, ceea ce ne face credem numai a
fost numai n interior, iar I, care este de dimensiuni mai mari, a

n ambele cte o de foc de (pl. I). Aceste vetre
snt dintr-o foarte bine de nivelul
pe un pat din pietre de ru.
Podeaua casei este din galben, bine dar Numai n
II, n jurul vetrei de foc, o destul de a fost
n mijlocul II a existat un stlp de lemn masiv, al vrf mult adncit
n este pe o lespede de
2
Desigur, rolul acestui stlp era de a
casei.
Intrarea a fost pe latura de vest, dar foarte aproape de sudic,
intrare poate fi ca spre terasa pe unde
se presupune ar fi trecut drumul antic, care pare fie din ce n ce mai
mult Intrarea este printr-un prag construit din opt blocuri de
gresie
cum am de pe terasa IV a destul de urme n ceea
ce n schimb, inventarul obiectelor descoperite pe ntreaga ei
este numeros variat. Cea mai mare parte o ceramica, de forme
dimensiuni variate. Trebuie majoritatea vaselor de lut snt de
dimensiuni variate executate din Printre obiectele ceramice, au fost
descoperite fragmente din vase pictate. Ambele snt de culoare executate
n tehnica ceramicii pictate dacice
3
Ornamentul principal este din
motive florale stilizate, ncadrate de motive geometrice.
n nord-estic al I a fost descoperit un vas mare, mult adncit n
vatra acesta a servit, desigur, pentru proviziilor. n
n jurul vetrei de foc, au fost descoperite vase de lut, dintre care
1
S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p, 196.
1
este la dacice;
vezi S.C.I.V. , II, 1951, p. 115.
17 - c, !588
8
Pentru ceramica vezi S.C.I.V. ,
IV, nr. 1-2, 1953, p. 183.
www.cimec.ro
""
?f
,
. cr:r . .> _;;:;;:.
9
:: ::::::r:ss L---------------..,
(',._ .. o ..... : : .,.
0
" . tl\ intrare r _ :nda
.............. (!) ........ ....... :. :. a :. ..... _ .._ u:ge
0
......... t ............. \ : O Il a \ \ "----=...-:. 1o1 r ___ ,_:t ....
...... .. ..... '( ..,. J( I...E!IaJill:a, 101
.. oe........ . ..... -... --- .. :.. .. \
0
.- -.. . 'O o Obie::ideJier: ,ewa de :fier
.......... ., ................ q,g ( ( G, : o a \ \ 0 Obieddebl'OTlZ.
.............. . .::.... .., : .._ O de de
.... "' ; o O \oi\ uC!'I) O
0
cr:J
. . .. .... o .... "f o o\ o o . ;:r\ tm' . . .
'O .._ Incaperea I ;1
0
c1e toc o ... : .. \ --- Linlta chiJ'Plc;ului
. .. . !t-r : .. -
-., " ". " "' 111 . carbani:z.Sfe
'f""' . -. : O .. fY. 6.:."
4

Y .. li. !\.: ;... o I v \ ::. :Mei
, t& "'\l'.. Y, 'Il o o
. . l!l li. ', . . .
o.. " -. b: .. ..
O de .. , :;,. " ",.li) +++... 9 ...
. . -:,;_:..< \ ..... o 'v.l'@' ......... . .
Q
. ., ..._:\jll' ..,. .\... . A + '
. '',)';.:.'\ 1111 c>. n. . .., .
\0 .. ':
.. o ..
11
"' D. '
'.,L). Il ooo r.
<)", .,... .. v.
.... .... .. \ . .. .
\Il .... <;> . o ........................... --.
o
0
o o .. _ ........ .. ................. .
', . T ...... ............. ".... 1&
... + ...... o ........... ... ...
::: ( 19. .. _.. .. :::.
1
N
o
Scara
o J. 2. .!> 4 5 6 7on

I. - Planul de pe terasa IV de la Dealul
www.cimec.ro
5
AI\HEOLOGIC (;l\ADI'iTEA L 259

s-au descoperit de asemenea capacele vaselor. Tot n apropierea acestei vetre s-a
un lucrat la cu cel descopetit n
de pe terasa II.
Asupra ceramicii privite n ansamblu putem spune, chiar a fi un studiu
este cu cea de pe terasa II att pasta tehnica de lucru,
ct formele, snt autohton-dacice.
Pe n de pe terasa IV au mai fost descoperite numeroase
obiecte de fier. Astfel, n II, vatra de foc, s-a un de fier,
foarte puternic oxidat de aceea atunci cnd a fost ridicat s-a rupt n mai multe
Au fost descoperite cteva de fier, care se fixau pe pentru a
mersul pe timp de
Spre deosebire de de pe terasa II, unde nu s-a nici o
de n au fost descoperite vrfuri de lance din fier,
vrfuri de lama unei scurte curbate, tot din fier. Mai
apoi un o un cuie de dimensiuni
diferite o n de obiectele de fier, s-a mai descoperit un de bronz,
absolut identic cu cel descoperit n campania de n
de pe terasa II.
Mai apoi n I s-au descoperit boabe de
probabil ntr-un vas, iar n II s-au descoperit foarte multe
(probabil de mei).
Nici n nici pe nu s-a vreo -
n proprietarului de pe terasa IV n construirii
ei, putem spune este mai dect de pe terasa
II, ea a tot unui al statului sclavagist dac. A vnd n vedere aproape
totala identitate a inventarului, lor faptul acestei i s-a pus
tot print-un incendiu violent, credem nu data construirii
ei n a doua a secolului I e. n., iar data distrugerii la 105-106, cu
ocazia celui de-al doilea dacic.
*
Concomitent cu de pe terasa IV s-a scos fagul din mijlocul
rotunde de pe terasa IP, unde presupuneam ar fi ascunse, printre fragmentele
care lipsesc din vasul cu descoperit n vara Presupunerea s-a
dovedit a fi pentru ntre fagului am mai multe fragmente din
vasul amintit am descoperit cea de-a patra DECEBAL VS PER SCORILO.
N-am continuarea celei de-a treia, din care prima parte, DECE-
BAL VS, nici toate fragmentele din vas, care, foarte probabil, au fost transportate n
parte s-au pierdut.
*
n de efectuate pe terasele IV II, n campania 1955 s-a nceput
cercetarea terasei V.
Terasa V este cea mai mare dintre cele care se pe acest platou. La
est, de terasa VI, iar la vest de terasa IV, ea se spre nord, ca
celelalte terase cercetate acum, ntr-o care duce spre terasa
Spre nord se tot printr-o care la Urmele
de locuire se vedeau chiar nainte de a fi nceput Lipitura ajunge
n terasei la a solului.
1
Vezi planul rotunde dt: pe terasa II, S.C.I.V. ,VI, nr. 1-2, 1955, pl. 1.
17*
www.cimec.ro
260
C. DAICOVICIU, N. GOSTAR 1. 6
n campania 1955 s-a dezvelit numai aproximativ din terasei.
Rezultatul va fi expus ce ntreaga va fi De pe acum
putem spune pe terasa V avem o destul de bine de
sau din chirpici nu din brne, cum au fost cele de pe
terasele II IV.
'
.
1


'
2
4
6
--

.. ,,
7
8

1 t;,

2'1;t
"'
%

/;
r
z


;.


/;

;;

?
"!

-
:
r
Jjlz
:
c . . !)_};'

/// //,'/{1 '/:
Fig. 2. - Inventarul unei truse medicale.
Printre obiectele descoperite n de pe terasa V trebuie
o trusd
1

Pe vatra casei au fost descoperite (fig. 2) o de bronz, o de
din fier, cinci vase de dimensiuni foarte mici o din Toate
aceste piese au fost ntr-o de lemn, de incendiul care a pus
Din n de s-a mai mnerul ngrijit lucrat
din fier cteva fragmente din brul de bronz care nconjura ntreaga Trebuie
1
Un studiu mai asupra acestei descoperiri se va face cu ocazie.
www.cimec.ro
7 ARHEOLOGIC MUNCELULUI-BLIDARUL
261
toate obiectele au fost grupat, ntr-un singur loc, la o
foarte unele de altele. Firesc se pune ntrebarea la ce au servit aceste obiecte.
Analogia cea mai pentru penseta de bronz o ntr-o cu
instrumente chirurgicale, n insula Kos, n epoca
n orice caz nu nainte de sec. II .e.n. se presupune unor centre pentru
executarea acestor instrumente pe baza dintre ele. Dintr-un asemenea centru
din interiorul imperiului roman, putem preciza locul ei de origine, a ajuns n
Dacia piesa Un astfel de instrument servea pentru a prinde cu el moi
sau pentru corpilor a de oase din Pe acest conside-
rent, piesa poate fi ntre instrumentele chirurgicale, ca lama de
de fier.
Vase mici (miniaturi) au mai fost descoperite n alte dacice, ca de exemplu
la Piscul Tinosul
2
, li s-a atribuit un rol ritual sau au fost considerate drept
seama de celelalte obiecte cu care au fost descoperite vasele
noastre de ntregul contex, credem nu atribuind acestor vase mici un
rol practic anume acela de n care erau diferite
n practica de acest fel snt destul de frecvente n literatura

3
s-a ncercat se constate ce vasele noastre,
analiza din interior a n-a dat nici un rezultat
4

Placa de a fost din punct de vedere mineralogie de
prof. E. Stoicovici (catedra de mineralogie a V. Cluj). Buletinul
de avem de-a face cu o fin dinafara
patriei noastre, probabil un produs de activitate a vulcanilor din Mediterana:
Vezuviu, Etna sau Stromboli. Din punct de vedere chimic, Att
ct cea fac ca de pulbere fie foarte pentru un
tratament absorbant. n medicina caolina, bolus alba, terra armeniaca etc. se
folosesc ca att n terapia ct la tratamentul
snt atestate n farmacologia Pedanius Dioscurides (sec. I.e.n.)
n cartea sa Despre materia medicald
5
despre Printre
acestea el produse vulcanice, de exemplu piatra ponce (cap. 124), despre care
spune: . . . umple le
6
Pedanius
Dioscurides include ntre produse vulcanice cum este
cel descoperit n trusa n capitolul 169, vorbind n general despre
spune: . . . fiecare care la scopuri medicale are n primul rnd un
efect stiptic . Medicina mai ales chirurgia a sec. I. e. n.
se folosea n de diferitele mase minerale pulverulente, compuse din
n cu instrumente chirurgicale ne presu-
punem utilizarea acestei mari tablete )) de tuf vulcanic pe linia
rndu-se praful pe ca absorbant cicatrizant.
Datarea pieselor noastre cu pe baza complexului n care
au fost descoperite. n ntreaga nu s-a nici un indiciu pentru o pos-
sec. I e.n. Pe terasa II a fost o n anul
1
Mayer-Steineg, Chirurgische Instrumenten des Alter-
tums, Jena, 1912, p. 7, fig. 14. Piesa a fost de
W. Brunn, Kurze Geschichte der Chirurgie, Berlin, 1928,
p. 68. fig. 72.
2
Cf. I. Piscul Anal. Acad.
Rom., , ist., 1924, seria a III-a, tom. III, mem.
1, p. 27, 37 urm.; R. E. Vulpe, Les fouilles de Timsul,
<<Dacia , I, 1924, p. 206.
8
prof. Dr. V. Bologa, i datoresc
cea mai mare parte a bibliografice a inter-

4
Determinarea a fost de prof. St.
de la catedra de chimie a Institutului medico-
farmaceutic, Cluj.
6
J. Berendes, Des Pedanios DiosJ:urids atu Ana-
zarbos Arzneimittel/ebre, Stuttgart, 1902, 572 pag.
6 Ibidem, p. 534.
www.cimec.ro
C. DAICOVICIC, N. GOSTAR 1. 8

101--102
1
Pentru datare stampila de pe vasul cu
2

piesele noastre se cronologic aproximativ n sec. I e. n., iar din punct de
vedere etnic ele trebuie atribuite dacilor, cum o ntregul ansamblu n care
au fost descoperite, precum factura celor cinci vase care forma, tehnica
pasta vaselor de dimensiuni mai mari, specifice culturii dacice
3
. Piesele metalice, in
special penseta, snt importate din lumea cum s-au importat alte
obiecte de mai

Nu este exclus ca, pe obiectele descoperite


n fi existat alte obiecte de fier mai mici, care nu s-au
fierului care au pus
Chiar cel care folosea a fost un sau
este din lumea faptul vine confirme
o puterea de asimilare a dacilor, care mprumutau adaptau n
tot ce era bun n cultura altor popoare, cum au n
arta sau scriere. Obiectele cu
descoperite pe terasa V nu snt un caz izolat sau unic n afara lumii greco-
romane. Astfel, la Oberrensing, Munchen, s-au aflat ntr-un mormnt de
din epoca Latene, de o de fier un vrf de lance, trei instrumente chirur-
gicale. Autorul la care ne referim
5
ajunge la concluzia snt instrumente
de forme bine cunoscute n aria greco-romane. Instrumentele medicale cu
mnere de lemn se presupune a fi autohtone de obicei snt simple.
De asemenea, se cunosc instrumente chirurgicale din epoca Latene din R. P.
a se preciza locul exact de descoperire)
6

stabilim acum cine a fost acela care aceste obiecte.
La popoarele primitive medicina era cu o serie de elemente teologice
se exercita de La erau medici
(Strabo, p. 304, Platon, Charmides, V, p. 156). Chiar unor li se atribuie
rosturi medicale, de aceea ipoteza n cazul nostru obiectelor cu caracter
medical este unul dintre daci nu ni se pare prea mai ales locul desco-
peririi nu este departe (topografic vorbind) de incinta unde, seama de
mare de dimensiunile considerabile ale sanctuarelor, trebuie fi existat

O a doua ar fi aceea trusa a fost de un
un medic venit n Dacia, un greco-roman, fie special chemat,
fie fugit din armata Nu este exclus fie vorba chiar de un sclav prizonier
n luptele dacilor cu romanii. Chiar persoana este acest lucru
nu cu nimic valoarea a acestei descoperiri. Indiferent cine era cel
care practica medicina, un fapt stabilit, anume pe baza acestei descoperiri
putem afirma dacii aveau de terapie practicau o
era foarte probabil, n primul rnd de deci o
Toate acestea nu snt de mirare erau de la un popor cu
o de nfloritoare, mai ales era n contact permanent cu lumea sclava-
unde medicina era mult mai Este probabil ca la nceput
medicii fie cum la romani, n vremea lui Pliniu, medicii erau greci
7

1
Vezi S.C.I.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 196.
z Cf. C. D. Daicoviciu, Le probleme de /'itai et de la
cu/ture des Daces a la lumiere des nouvelles ruherches, p. 11.
8
a. R. E. Vulpe, Les fouilles de Tinosul, Dacia ,
I, 1924, p. 206, fig. 36, 1-2; idem, Les fouilles de Poiana,
Dacia , III-IV, 1927-1932, p. 297, fig. 60, 1-4;
idem, Dacia , VII-VIII, 1937-1940, p. 32, 36,3; cf.
V. Prvan, Getica, p. 429.
' Cf. C. Daicoviciu, Cetatea de la Piatra Rofie,
1954, p. 115.
5
Ried H. A., Zur priihistorischen Chirurgie, Archiv
fur Anthropologie , Braunschweig, 1913, p. 225--227.
8 Ebert-Sudhoff, Chirurgische Inslru111ente aus Ungarn,
, Zeitschrift, V, 3/4, 1913, p. 395-397.
1 Cf. A. Papadopol-Calimah, Pedaniu Dioscuride ri
Lutt Ap!!loniu (botanica 1879, p. 5.
www.cimec.ro
9
ARHEOLOGIC "L 263
Referitor la trusa putem spune n concluzie ea este acum
din epoca constituie prima a unei medicine empirice la daci.
cum am trusa ni se pare foarte probabil fi unui preot dac care,
pe sale legate de cultul la care servea, se ndeletnicea cu vinde-
carea, fiind medic. Nu trebuie posibilitatea ca trusa fi
unui un greco-roman, venit n Dacia cum au fost de altfel speci-
de exemplu zidarii care au construit din
este vorba de un trusa ne ne gndim la un grec, deoarece
analogia cea mai a pensetei de bronz o n insula Kos. n sprijinul
acestei atribuiri, n afara obiectelor importate, ar veni faptul la Roma chiar,
pma m sec. I e.n. medicina, ndeletnicire era de
n primul rnd de greci. Ar fi posibil ca grec fi venit n Dacia
cum era firesc, se fi la Sarmizegetusa, capitala statului dac. cu el
pare fi adus numai obiectele de valoare, cum este penseta de bronz tableta
de iar vasele le fi luat de la un local. n
acest caz, n care a fost trusa ar trebui acestui grec. mpotriva
unei astfel de atribuiri tot materialul descoperit acum aici. n
de obiectele de metal tot materialul provenit din de pe
terasa V culturii dacice. Or, este greu de crezut presupusul medic ar fi adus
cu el numai aceste obiecte. Trusa se cronologic la secolului I e.n.
Oricare ar fi fost posesorul trusei medicale, ea constituie acum unica des-
coperire de acest fel n Dacia astfel o de
la istoria medicinei din patria ca viitoare
aceste date referitoare la practicarea medicinei n epoca
II. LA CETATEA DE PE DEALUL BLIDAR ULUI
Cetatea de pe Blidaru s-a bucurat anul acesta de o
din partea colectivului arheologic care a lucrat la dezvelirea monumentelor dacice
din Muntii
n' anul i 955 s-a procedat la dezvelirea a turnului V
a restului cazematelor de pe latura
Turnul nr. V (v. planul n S.C.I.V. , V, nr. 1-2, 1954, p. 130,
I). Acest turn, sezisat din campania de din anul 1953, este plasat n
de NV al incintei II, ca un bastion interior, tocmai deasupra cisternei.
Locul unde se turnul e acum de de fagi cu trunchiul gros,
fapt care a mpiedicat dezvelirea a laturilor exterioare a pricinuit trecerea
lui n planul general cu o orientare cu dimensiuni nu tocmai exacte.
Dimensiunile acestui turn- n ntregime n vara anului 1955- cu
exterior vestic, snt ceva mai mici dect ale turnului nr. VI, atingnd. abia
9,10 X 8,70 m n exterior 9,36 X 5,05 m n interior. Grosimea nu e
cele laturi dinspre incinta au o grosime de 1,63 -1,70 m, pe cnd cele
dinspre exterior snt ceva mai groase, atingnd grosimea de 2 m (v. fig. 3 4).
n ceea ce structura zidului, nu nici o deosebire
de celelalte ziduri ntlnite la dacice (opus dacicum). Blocurile ca
iar lor din interior snt mai netede mai grosolan cioplite dect cele
Uneori, printre blocurile de calcar apar pietre de mai su n rndurile
de jos interioare. Se pare arhitectul a dea acestui turn un aspect mai
la exteriorul vizibil, dect n interior. Cu ct ne spre temelia zidului, blocurile
www.cimec.ro
264 C. DAICOY!Cil', N. GOSTAR 1. 10

snt cioplite tot mai ngrijit, unele snt lungi de tot, alternnd chiar cu
de Ultimul rnd de la temelie este numai din pietre de una chiar
n de bloc.
Starea de conservare a turnului este n general re;1. Zidul dinspre V, n interior,
se pe o de-abia 3-4 rnduri de blocuri, socotind de la
1955
Planul 1urnului Nr. V si al "Cazern.a:ela:r"
o Bloc, <'18 de si
T.v Turnul Nr.Y
o 1 2 4 Srn
:7'-!
...
Fig. 3. - Planul turnului V al cazematelor de pe latura
temelie, e mult aplecat spre n cisternei. s-au mai bine
pe latura mai cu la sud-estic, unde se
aproape la 3 m, socotind tot de la baza temeliei.
n interiorul turnului s-a de culoare amestecat cu multe
pietre de ce par a proveni din umplutura zidurilor sudic estic.
1
N
Incinla

->
BLIDtlilU :19ss
Planu\,<:a2ell1alelor"dinlreTurrwll'l"i V
Fig. 4. - Planul cazematelor de pe latura
Pe la adncimea de 1,80 m apare un strat de provenit din
n de NE al turnului, pe nivelul de o
(circa 5 cm) de din de lemn de fag din ars.
Cu ct ne adncim n stratul de de pietre devin tot mai mari, uneori
ntlnindu-se chiar si resturi de blocuri de calcar conchilic. Pe la adncimea de 3--3,15 m
,
se mari de de
Ca material arheologic n interiorul turnului, demne de snt cele opt
chiupuri mari (do/ia), ntr-o ordine pe laturile de S V (v. fig. 5).
Chiupurile au fost adncite n stratul de al nivel superior marca
www.cimec.ro
11

ARHEOLOGIC: MUNC:ELUL1H-RLIDARl1L
266
in situ, starea lor de conservare este destul de rea. Chiupurile snt
lucrate cu roata, dintr-o de lut cu pietricele de ru nisip, primind
n urma arderii culoarea snt de 3 cm, iar de
aproximativ 1,30 m. Buzele, mult evazate n exterior, precum gtul
parte din umerii vaselor, de pe urma au
Planul inleri01'.
Fig. 5. - Planul interior al turnului V.
n interiorul vaselor (v. fig. 6). Cu buzele cu gtul chiupurile ar
fi atins de 1,70 m. Gura chiupurilor are o deschidere de 0,55 m.
Fundul chiupurilor, de perfect cu marginea ntocmai ca un cerc, are
un diametru mult mai mic dect deschiderea. La majoritatea chiupurilor, fundul a fost
nainte de ardere nu e un defect de fabricare, ci ceva
a fost ulterior cu un buton de n interiorul
chiupurilor, n de fragmentele provenite din lor, au mai fragmente
www.cimec.ro
266 C. DAICOVI CI U, N. GOSTAR I. 12
de cu pietre de iar spre fund s-a constatat o oarecare cantitate
de nisip.
Chiupurile erau pe curat, apoi urma un amestecat cu
tot mai mult. Aceste vase fiind adncite mai sus de bru, cam
vreo 1,25 m sub nivelul antic, cu greu se putea circula printre ele, dintre
ele fiind de aproximativ 0,30 m. n schimb, s-a liber un culoar pe latura de
N E, larg cam de 1 m (v. fig. 5).
n de aceste chiupuri, pe nivelul arsurii s-au mai cteva fragmente
de vase cu lucrate cu mna, de culoare Chiar n interiorul
Fig. 6. - Turnul nr. V, cu chiupurile din interior.
unor chiupuri s-au fragmente dintr-un vas din Astfel de frag-
mente s-au deasupra nivelului antic de n depus, ceea ce ar
dovedi o parte din aceste fragmente au de undeva de deasupra anume,
foarte probabil, din camera etajului superior al turnului.
Din descriere reiese turnul V a avut rolul unui bastion nalt - cu
rost de a de a cisternei- construit n ntregirr.e numai
din blocuri de avnd cel un etaj, unde se Subsolul
turnului era ocupat de opt chiupuri cu de izvor, din cisterna din imediata
apropiere. De la subsol la etaj se ajungea printr-o de lemn ce se n
de NE, ca stratul de numai n acest loc. Intrarea n
turn nu s-a deoarece zidurile dezvelite de fapt numai
camerei de la subsol. intrare a trebuit fie pe latura cu
spre interiorul II. ca aproape la majoritatea turnurilor de pe Blidaru,
era de brne de lemn de fag, peste care s-au groase mari, de dimensiunile
celor att pe Blidaru ct la Piatra avnd olane.
S-a constatat acum de fapt, turnul V se n mod organic de zidul de
ce vine dinspre turnul VI, blocurile fiind n continuare. Nu s-au putut face
pentru a se observa zidul de dintre turnul IV V se tot
n mod organic de turnul V, deoarece din modvele mai sus,
www.cimec.ro
13 .\HHEOLOGIC :\ll":\CEIXIXI-BL!fL\1\UL
267
nu a putut fi trebuie fie ca cu latura zidului
de dintre turnul V VI deci ambele snt contemporane n ceea
ce epoca lor de zidire. ntlnim deci o de aceea de la turnul
VI, care nu se n mod organic de zidurile de ale II deci
de o mai veche de construire dect incinta II. De altfel, n tot interiorul
turnului V, stratigrafic n-au fost observate cele sau trei nivele constatate la turnul
VI. nu ne-a dat nici un fel de indiciu asupra eventualei cons-
anterioare, de zidul incintei II a turnului V.
<< CAZEMA TELE >> DINTRE TURNURILE IV V
din anul 1953 s-au observat ntre turnurile IV V, n spatele zidului de
mai multe ale resturi atunci nu s-au putut preciza. n acel
an s-au aceste turnul IV interiorul primei (fig. 4, 1 ).
n anul 1954 s-au 2 3 (fig. 4, 2 3), iar n raportul de pe acel
an s-a rostul acestor cazemate era, pe unul militar, cel de magazie
de cereale Anul acesta (1955) s-a continuat cu dezvelirea acestor
la turnul V (fig. 3 4).
nainte de toate trebuie n ce structura zidurilor acestor
cazemate n general, ele snt deosebite de zidurile turnurilor cele de la
aici avem ziduri, cum s-a n raportul din anul 1953, construite din blocuri
de calcar conchilic, alternnd, n forma tablei de cu de Aceste ziduri
nchid >> de de diferite dimensiuni.
4, cu care s-a nceput anul acesta, se n spatele zidului de
(zid notat n fig. 3 cu litera A). Terenul este mult nclinat la formnd panta
de NV a dealului Blidaru, cobornd pe zidul de pe locul
4, sub vegetal apare un galben, care, pe ce adncim
devine tot mai primind unui lutos. n acest strat
se numeroase pietre de n diferite din umplutura zidului
ce panta dealului care forma peretele sudic al Zidurile
formate din blocuri de calcar conchilic de se la diferite adncimi,
unele aproape de La adncimea de 1,30 m, n stratul cu
s-a fragmentul unui olan. Cam pe la adncimea de 1,35 m
de de apare un galben.
Stratigrafia 5 aspect ca 4. Sub
vegetal, n stratul cu pietre de apar fragmente de cu
Ca n 2 3, ntre O, 75 1,30 m adncime, acolo unde stratul
cu pietre de apar mai multe fragmente ceramice, printre care cele mai numeroase
provin dintr-un chiup, n estic spart, ct se pare, din vechime.
Chiupul e de mijlocie, lucrat cu roata, pasta bine de culoare Buzele
snt spre exterior. Alte fragmente fac parte dintr-un vas lucrat
cu mna, din de culoare cu pietricele destul de mari, arderea
e Fundul vasului, avnd un diametru de 15 cm, e plat La adncimea
de 1,45 m s-a aflat un obiect de fier tare ruginit, probabil un vrf de pilum.
mai jos, pe la adncimea de 1,95 m apar de de lemn de fag,
iar n sud-estic fragmente din chiupului amintit mai sus. La adncimea de
2,80 - 3 m apare o de n grosime de circa 6 cm, din
1
<< S.C.I.V. >>, VI, nr. 1-2, 1953, p. 232.
n acest raport fiind notate altfel, stabilim acum
n 1954 tu nr. III devine acum
nr. 2, iar nr. IV devine nr. 3.
www.cimec.ro
268 C. DAICOVICIU, N. GOSTAR l. 14

de fag, de pietre arse de face
impresia unei scnduri arse, de undeva de sus pe un nivel antic. Sub
apar de de dnd impresia unui nivel ce n-a mai
fost
4 are dimensiunile 5,30 X 3,10 m ca 3, pe cnd
5 are dimensiunile 5,9 X 5 m. Zidul de est al 4 (notat n fig. 3 cu litera C),
peretele comun cu 3, ca zidul vestic, cel comun cu 5 (zidul
Fig. 7. - Profilul zidului de est al cazematei nr. V.
D), au o grosime de 1,30 m dinspre interiorul e din blocuri de calcar
conchilic, alternnd la inegale cu de de (n forma tablei de
Pe rindul al treilea, de sus, blocurile snt mai mari, unele avnd o lungime
de 1,05 m. Trei din blocurile zidului D au fost cu babe care corespund
perfect cu babele de pe a zidului, laturii estice a 5.
Umplutura e din de cu Peretele sudic,
zidul F, are exact ca C D. Zidurile 5 se deosebesc
de cele ale 4 3 prin faptul zidul F e construit n opus quadratum,
din blocuri de de calcar conchilic, are o grosime de 1,60-1,65 m. Peretele din
spate, zidului G, e construit din blocuri din de ca C,
D F (fig. 7).
n acestor spre N, lipit de zidul incintei A (fig. 3), apare zidul
B, gros de 1,60 m, formnd peretele de N al 1, 3, 4 5. inte-
dinspre este din trei rnduri de blocuri de calcar conchilic, unele
cu babe mai multe rudimentar cioplite. La acest perete, ntre blocuri, goluri
destul de mari, care au fost umplute fie cu de de fie cu
(fig. 8). S-ar putea ca blocurile acestui zid fi fost legate cu liant de In sus,
zidul pe o de 0,30 m, lucrat din pietre de cu latul
prinse cu lut (opus incertum), formnd structura a zidului B. Sub cele
trei rnduri de blocuri n opus quadratum apare din pietre de tot n
opus incertum, cam cu vreo 0,25 m n a zidului B,
de zidul A (cel de este altfel dect aici ntlnim
ca la zidurile C D, blocuri pietre de dispuse n forma tablei de
www.cimec.ro
15
ARHEOLOGIC MUNCELULUI-ULIDARUL 269
Zidul de A, gros de 2 m, se cu umplutura de zidul B e lipsit de
paramentul de blocuri pe
Revenind asupra descrierilor acestor cazemate cu o mpletire de ziduri att
de seama de rapoartele din anul trecut, se poate spune acum aceste
cazemate nu ncep de la turnul IV. ntre turnul IV 1 contra-
forturi interioare, cum s-au pe latura a II. Aceste contra-
forturi se pare au existat de la nceput au fost construite o cu zidul de
Fig. 8. - Profilul zidului de nord al cazematei nr. V.
A, pe ntinderea lui, la turnul V. n spatele acestor contra-
forturi, plecnd din de SV al turnului IV, se un fragment de zid n
opus quadratum, destul de scurt, care, nainte de a fi construite cazematele , mergea
paralel cu zidul de Rostul acestui zid nu poate fi precizat. Se pare ceva
mai trziu, att contraforturile ct zidul paralel cu-zidul de A, au fost demolate,
numai turnul VI, restul zidului incintei fiind cu cazematele
descrise mai sus t.
Din descrierea a cazematelor se poate vedea ele erau n
de S,"_fiecare cu un subsol unde, ntr-un era depus cte un chiup. Acest subsol
servea pentru depozitare de alimente, sau materiale necesare din cetate.
Deasupra se o cu o podea de care, n urma unui
incendiu, a pe solul de la subsol. Fragmentele ceramice, un vrf de pilum
(?) toate aflate la diferite adncimi, pe podeaua sau deasupra nivelului
acesteia de la subsol, snt obiectele de sus, din catul de deasupra.
sistem de ziduri, dispuse, n ordine lucrate n
s-a observat pe latura de dintre turnurile V VI, dect pe
o Locul unde se aceste ele au fost dispuse n
partea unde cetatea era mai pe unde inamicul se putea mai cu
apropia. Celelalte laturi, de pante abrupte mult -mai adnci, nu
necesitau acest nou sistem de Accesul la cetatea de pe Blidarul se putea face
fie la Poiana Popii apoi pe sub culmea La fie 11 Potana
De pe cazematele de-a lungul zidului de dintre turnurile V si VI
ce se apropia de drumul ce venea dinspre Poiana Popii putea fi oprit de
1
Acum se poate corecta planul general al Blidarului
din anul 1953, prin trasarea zidului de A perpendi,
cular pe latura a turnului V nu in unghi. Zidul A
face o de,abia cam in dreptul
A, pentru a continua in unghi drept laturile turnului.
www.cimec.ro
270
C:. D.\ICOV!Cll;, l';. GOSTAH t. 16
prin aruncarea de proiectile de pietre sau la 300 m, peste vale, cu ajutorul
acelor cunoscute tormcnta. (catapu!ta, ba!!ista etc.) pe platformele acestor caze-
mate din spatele zidului. La fel de pe cazematele din spatele zidului A,
care ar fi ajuns la Poiana putea fi oprit se apropie de de
cetate, de care mnuiau aceste tormenta de pe cazematele )) descrise
mai sus. Acesta ni se pare fi fost rost al acestor curioase
nentlnite la celelalte dacice. Acest fapt o ingeniozitatea
dacilor n materie de strategice-militare de Pe coloana
lui Traian o pe o doi daci comati mnuind o catapu!ta
1

Platformele acestor cazemate )) n spatele zidului A par a fi fost
acoperite mai curnd cu scnduri groase dect cu Ele par a fi fost construite ntr-o
mai dect incinta II, cnd contraforturile din interior au fost nlocuite
prin aceste noi Apoi, ntr-o vreme probabil n timpul primului
dacic, lor fiind ele au fost din nou reconstruite prin astuparea
cu a de la subsol, deasupra nivelndu-se platformele. Alte
cronologice sau de ordin general, din stratigrafia nu s-au mai putut face.
acestea de mai sus mai fie verificate.
li. DE PE DEALUL PUSTIOSUL II)
Pe partea a Apei nainte de a se mpreuna cu Valea
se un deal cu fagi cunoscut de localnici sub numele de
Pttstiosu. Acest deal se ntinde n S-V, de-a lungul Apei ncepnd
de la acestei cu Apa spre S-V satul Muncel ului
de satul Luncani. n ciuda numelui pe care l acum acest deal, cu rpe abrupte,
el este plin de copaci, formnd o de fagi nu prea Nimeni
dintre localnici aduce aminte de ce acest deal un nume att de curios de
nepotrivit cu locului.
Pornind de la casa brigadierului, tocmai din punctul unde Apa
apele repezi n Apa pe un drum de care, n susul acestei vreo 150 m,
ntlnim o ce duce pe una din dlmele Pustiosului. De aici se
n o uneori abia
de cteva insule de cetine de brazi, nu e altceva dect o
n antichitate sub forma unui drum, carosabil n acele vremuri adncit
n de pe urma folosirii
2
De-a lungul acestui drum antic , pe partea
Ia urcare, n poiene, apar n trei locuri cte o care, potrivit celor
a fi fost amenajate n chip artificial de vechii locuitori. Sondajele executate n
aceste puncte nu au dat nici o ca aceste terase fi fost cndva locuite.
Urcnd pe urma drumului antic, din nou n unde ntlnim o a patra
ceva mai cu o mai unde, n urma s-au
fragmente de din de tuf vulcanic n pre-
lungire drumul antic, s-a putut constata acest drum nu e altceva dect o amena-
jare a unei dlme nalte, nici o pietruire, spre V
de o destul de ce se nspre valea de Apa
un parcurs de circa 15-20 de minute, plecnd de la casa brigadierului din
vale, pe drumul descris, ntlnim n o la fel de n apropierea
acestei terase drumul antic se o parte urcnd pantele acestei terase pe la N, iar
alta pe la V.
1 V. Dio Cassius, 68,9.
2
C. Daicoviciu Al. Ferenczi, dafi&e din Ed. Acad. R.P.R., 1951, p. 29.
www.cimec.ro
o
,... ___ _
1 1
o
1 1
s 1 \u
o O
o
C2' o
o
1
Copac1
1
1
ui
1 c
c:;.
r------ - - _ _J
\
1
1
1
1 1
L _- --- - 1:1------ --- - -- - '
:N:
\
r- -- --------- ------------ - -- - - -- ----- -- - ------ - ----- - - -,
:
o
,- ----- ----- --1
1
1
1
1
1
o
1
1
1
1
1

1

1 1 _______ __ 5? _ __ :
)>
L _____ _, 1
c__ o !-- oa --- - ------- -;
; o
1 o
__ ___ __ _ _ ___ J a
\:) oo
- - --- ---.
1
1
1
1
:o
1
1
o
1

"Vcfb:
o
1 G 1
L _ _ ____ _____ __ _ _ _ 1
1
1 o
1 ()
1 <J
\)<::1, t
1 o
1 o
1
1
1
o
o

/ 1
/ 1
1 \
1 (' ,-...r,'='o/< 1
, '-A../ r-="'- 1
, 1
1 1
'\ ,'
' 1
' , 1
o
o /
(
1 /
1
/
/
Il. - Planul de pe dealul Pustiosul.

Q

u
cB
o
o

o8
ooO
o
0
o
(1:1
o8
OcP
o
0
o/}o
a? o
o
o
i
1
1
1
1
o 1
/ - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -1
"
o //
[]Bloc sau conchilic
/
/
/
/
CZJ ga.wa penirLJ sustinerea brnei
O elE calcar conchilic
9,0 Pl:ag JD1'1nal din bloc:uri lT1ici de
-
0
calcar conchilic
c::::=1 Bloc de cak.a:r conchilic
oo Pieire de
CJ) de .foc
www.cimec.ro
17
';iAN'fiERUL ARHEOLOGIC MUNCELULUI-BLIDARUL 271
Terasa are o aproximativ cu vrful pe iar n
partea de sud se de poalele unei dlme nalte Lungimea
a acestei terase, pe E-V, este de 117 m, iar n partea
se mai mult), pe N-S, este de 83 m. Spre V mare e
de rpa ce spre Apa n spre N, are drumul antic
descris mai sus cu cteva poieni, ce ajunge n valea Apei Din-
colo de vale, n Pustiosului, se Dealul ale poieni,
cu terasele nelipsite de urme de locuire se bine de pe Pustiosul.
Pe terasei un de 103 copaci n majoritatea lor
fagi mesteceni. Acest mare de fagi cu verzi a mpiedicat, ntr-o
n bune Importante de teren
au trebuit fie ocolite din pricina ntinse pe o Acolo
unde arborii snt mai rari, terenului e de o n
rest umed e acoperit cu un de frunze uscate ( ))).
Dimensiunile deosebit de mari ale acestei terase, precum faptul n partea
de est pe la mijlocul ei apar de ntrecnd aproximativ cu 1 m
nivelul al terasei, duce la ideea unor eventuale urme de
cum ar indica cteva blocuri de de calcar conchilic, mai ales pe supra-
a terasei.
Identificarea acestui punct de pe Pustiosul, ca loc cu urme de locuire din epoca
se prof. C. Daicoviciu, care cu ani nainte aici se urme
bogate de , sezisnd a o de blocuri de
ce locul unui turn menit apere trecerea prin vale cetatea din fundul
))
1
Locul a fost sondat tot de prof. C. Daicoviciu pe una din
amintite, printr-o de 1 m de aproximativ 0,50 m, al
contur se mai vedea nainte de nceperea Urmele unui sondaj mai vechi,
nu se de cine, au fost observate n loc, la metri mai spre N, aproape
de margine. Mai trziu, spre sudic al terasei, aproape de poalele dealului, s-a
de muncitorii de la exploatarea IFET un adnc de vreo 0,50 m
la nivelul antic, atingnd ntr-o stratul vechi de de
unde se pare s-au scos cteva blocuri de calcar conchilic.
A vnd deci toate indiciile necesare pentru identificarea unei antice, s-a
trasat conturul terenului potrivit pentru a fi sub forma unui dreptunghi de
17 X 12 m, apoi pe ce descoperirea cerea aceasta.
s-au mai cteva blocuri, fragmente ceramice foarte de
chirpici. de a fost pe a doua aproape de mijlocul
terasei, a avea o aproximativ cu laturile de 22 X 21 m,
care promitea dea rezultate oarecum pozitive.
Stratigrafic terenul mai multe nivele de umed n diferite
este dintr-un strat de frunze negru vegetal,
ce nu grosimea de 0,05 m. Sub stratul vegetal apare un uneori
nchise nspre brun-cafeniu, gros de 0,30-0,40 m. n acest strat apar
de chirpici de culoare fragmente ceramice, obiecte de fier, blocuri de
calcar conchilic de andezit, numeroase pietre de pe alocurea de
lemn. foarte umed n momentul de dezvelire, ce se
devine o pulbere care nu e altceva dect chirpiciul (lipitura
vechii pulverizat de Sub acest cu frag-
mente de chirpici, un nou nivel, format dintr-un galben gros
1
C. Daicoviciu Al. Ferenczi, op. cit., p. 29.
www.cimec.ro
272 C. DAI COYICIU, N. GOSTAR I.
18
de 0,10-0,15 m, amestecat cu Acest nivel de galben,
bine netezit pe de pe
pe alocurea de pe urma incendiului. Cele mai numeroase fragmente ceramice,
dintre care unele ntregibile, au fost tocmai pe destul de a acestui
nivel. Sub acest galben din nou un alt strat de cu
cafenii .de 0,25;-0,35 m, fragmente de chirpici, ceva mai numeroase
dect n sttatul superior, n mai prezentndu-se ca un strat compact
mult mai bine conservat. Acest al doilea nivel de n de de
Pig 9. - Vederea terasei cu de pe dealul Pustiosul.
chirpici, mai numeroase fragmente ceramice - din ct s-a putut vedea n
majoritatea de culoare de lemn. nspre centrul
terenului acest nou nivel de are o culoare ntre galben
cafeniu, iar de chirpici snt mai numeroase, mai au o culoare
sau. Sub acest al doilea nivel de apare un galben-cafeniu,
bine tasat, cu bine avnd grosimea de 0,35 m. nspre
centru acest nivel (atingnd aici grosimea de 0,40 m) e format numai dintr-un
galben, fin. Mai jos apoi, pe la adncimea de 0,80-1 m, de la
apar mari de care constituie veche a terasei
nainte de existenta
!n alte ale terasei s-au trasat sub de largi
de 1,50 m, atingndu-se ntr-un loc adncimea de 1 m, se
unor mai temeinic construite. Cteva fragmente ceramice, piroane
precum urma unui stilp gros n partea de Ea terasei, unor depen-
construite din brne, n cu cea mare dinspre
centrul terasei.
din primele zile, chiar sub stratul de vegetal, mai ales n partea
au mai multe blocuri paralelipipedice, de de andezit, avnd dimensiunile
44,5 X 37 X 17 cm, arcuite, iar pe de sus avnd o cu n
de 16,5 X 5 X 2 cm (v. fig. 9 10). Observndu-se
acestor blocuri, s-a erau bine nfipte n nchiznd un larg n
de cerc, aproape rotund, cu diametru} de 19 m. n partea de S cercul
www.cimec.ro
'19 AHHEOLOGI C MU:-IL:I:: L ULUI -BLt!HHUL
273
a fi marcat prin blocuri de calcar conchilic, cu dimensiunile de 29 X 25 x 20 cm.
dintre blocuri, acolo unde se mai este de 0,96 X 1,30 m. n fiecare bloc
era fixat un stlp gros de lemn (poate chiar n de ncinznd un coridor
rotund. chirpici n preajma acestor blocuri ar dovedi aici peretele era
nalt nchidea un coridor acoperit deschis pe margini, cu cerda-
curile noastre. n locuri, n partea de S-V E, ntre blocuri de calcar
conchilic .:;e urmele a cte praguri, din pietre de calcar conchilic.
Un astfel de prag, cel dinspre S-V (care e mai bine de 0,90 x 0,45
m. de nivelul exterior al incintei
rotunde marcate de blocuri, pragul este
cu 0,35 m. n exterior, n
pragului de E, se vede un pavaj de
de ndreptndu-se nspre prag. n
preajma pragurilor au fost mai
multe de cuie de fier avnd la
cte patm piroane, precum
seama de locul de
a acestor ele pot fi socotite ca
un fel de de la scndurile
iar lungimea piroanelor (cam 15 cm)
placa de lemn avea o grosime
Fig, 10.-Un bloc de andezit de la cerdacul
De la linie de blocuri care de pe dealul Pustiosul.
formau peretele cerdacului (gros de 0,40
m), spre interior, la o de circa 2,20 m, ntlnim un al doilea cerc, de data aceasta
format din pietre de cu latul una alta, formnd temelia unui perete
continuu de mergnd paralel cu linia blocurilor. Pe linie
n celor patru puncte cardinale, se cte un prag marcat prin blocuri n-
guste de calcar conchilic, n lungime de circa 1,17 m. De notat acest cori-
dor rotund e ceva mai dect terenul din exteriorul aici, la cel
de-al doilea cerc, ce se sprijineau pe aceste pietre de erau din brne
chiripici, iar grosimea temeliei de 0,45 m acest perete era mai gros
dect cel exterior n probabil mai nalt. ntre primul al doilea cerc,
podeaua era dintr-un galben, amestecat cu mult de
n interiorul celui de-al doilea cerc, nivelul podelei antice cu circa
0,15 m ntlnim o de ai nu prea
snt printr-o temelie de de sau blocuri mici de calcar conchilic.
Din cauza copacilor nu s-au putut toate laturile acestei camere centrale.
Intrarea n se probabil pe latura de est. Podeaua acestei
peri era dintr-un lut de culoare n mijloc cu o de foc
cam cu vreo 6 cm. Vatra din lut, cu o are. o pe margini
cu o linie n interiorul crustei. Din sectiune s-a vatra a avut o
refacere, deoarece la 2 cm sub crusta apare o de mai
veche, de grosime.
Pe ntreg dar mai ales n camera s-au numeroase
fragmente ceramice, care de fapt majoritatea materialului arheologic. Dintre
vasele lucrate cu roata, cele mai numeroase snt chiupurile de
mijlocie, de culoare cu (circa 1 cm), dintr-o de
calitate, bine Buzele, ceva mai groase, snt n formnd o
deschidere destul de de fundul inelar, care e foarte strmt. O a doua
18-c. 1588
www.cimec.ro
274 C. DAICOVICIU, N. GOSTAR 1. 20
-------- --------------'--------'=--------------------
categorie de chiupuri o cele de culoare cu buzele n
cu fund inelar, n general cam de ca cele n ultima categorie
chiupurile cu buzele profilate n forma unor rotunjite, amintind
turile n lemn. Aceste chiupuri, spre deosebire de cele categorii amintite mai
sus, snt dintr-o mai nisip care se ntr-o pulbere
Culoarea lor este un moderat, cu la
Alte forme n interiorul de pe Pustiosul snt castroanele, dintre
care unele ntregibile, din cu buza n cu fund inelar,
apoi un oarecare de capace, unele foarte mari cu buton masiv plat sau rotunjit,
o cu (una din vechime), cu mult de tipul
celor frecvente pe terasele de pe dealul farfurioare din cteva
exemplare de vase de culoare cu piciorul turtit.
Fragmentele vaselor lucrate cu mina sni: mai numeroase dect cele lucrate
la n general forme de oale de culoare ori
unele cu buton. Aceste vase lucrate cu mna, nu mai au
nimic comun cu pasta a vaselor de Latene. acestor vase,
dintr-o ce multe snt bine Buzele
snt ndoite n pntecele arcuit, iar fundul ntotdeauna plat.
Elementul decorativ pe vasele pe Pustiosul se rar, folosindu-se
numai linia n pasta a vasului. Acest decor e ntlnit
numai pe ctorva chiupuri
Ca vase de import putem considera n mod sigur un singur fragment, anume o
de culoare de cu totul care probabil face parte dintr-un
obiect ceramic de import, de origine
Printre obiectele de metal, amintim cteva cu lama de fier
spre interior, un sfredel, un dornc o unei toate din fier.
Cele mai numeroase snt n primul rnd cuiele, piroanele, apoi scoabele n de
T, crampoane, cu crlige, balamale, belciuge etc.
n general, din descrierea de mai sus putem deduce unui mare
edificiu de locuit, pe a Pustiosului. Probabil drumul de
pe panta terasei urca sub forma unor de lemn, ale urme vor trebui
identificate n viitoare. De aici, un drum pietruit ducea la una din cele
ntregul ansamblu de descoperiri aici era un edificiu cu caracter civil,
neputndu-se constata urmele unor eventuale pe marginile terasei.
Prin cele se ntr-un coridor larg, rotund, de unde,. prin alte
patru se ajungea n interiorul unui tot de cu de chirpici
n alb. Nu am putut constata de
era prin n mai mici. Lumina
aici prin ferestruici undeva sus n perete, deoarece acest zid era destul de gros
n mult mai nalt dect zidul cercului exterior. Ultima cu o
de foc la mijloc, era probabil cea mai a acestui grandios edificiu
dacic. Lumina, venea foarte probabil, din partea de vest, printr-o deschidere n
peretele celui de-al doilea cerc.
Ca analogii pentru de se poate aduce descoperirea
anul trecut (1954) pe terasa II de la V de pe dealul unde s-a
o ai nchideau un de
1
Deosebirea dintre cele
n faptul aceea de pe Pustiosu e mult mai coridorul circular
e n interior, iar interiorul propriu-zis e ntr-o o
1
S.C.l.V. , VI, nr. 1-2, 1955, p. 195--204, pl. l.
www.cimec.ro

,;.1\TiEHL!. .\HiiEoi.<H;IC !dl.i.lli:;'l'E.\ )llNU:LLIXI-llLlll.\1\l L
cu N-ar fi exclus ca cele vetre ale de pe terasa II
din dealul indice aici o compartimentare n camere. n ceea ce
coridorul - deambulatorium -prin care se putea comunica mprejur, a mai fost constatat
la un alt edificiu dacic, ce nu mai prejos dect cel de pe Pustiosul, anume la
din interiorul de la Piatra Rosie 1,
Forma de cu cu deschideri n genul ferestrelor
pentru aerisire luminat, ceva mai sus, este repre-
n scene pe columna lui Traian, ct pe un alt fragment de relief roman
publicat de A. Strong (La Sculptura romana, I, Firenze, 1923, p.149, fig. 92,
de L. Homo, La civilisation romaine, Paris, 1930, p. 69, fig. 44), unde se vede un dac n
cu un soldat legionar roman, iar n planul din fund o cu
de lemn, cu o deschidere n forma unei ferestre, sub iar mult
mai jos, o intrare cu portal de lemn n arc frnt cu ornamente pe margini.
Copacii cu ramurile nfrunzite, ce nchid ca pe columna lui Traian,
scena aici se petrece undeva n n preajma unei
astfel de
Aceste care probabil din acel primitiv tugurium, erau mult
apreciate, rotunjimii liniei, de daci. Din relieful roman
deducem intrarea era cu ornamente sculptate in lemn.
Sub pavimentul acestei mari chirpiciului a unui nou nivel
de podea unei mai vechi, de dimensiuni ceva mai reduse.
S-au n locuri urmele unor de chirpici, stnd n picioare)),
de aproximativ 0,20 m. nspre centru, aproximativ sub vatra de foc a primului nivel
de locuire (la 0,42 m sub prima se vatra de foc a celei vechi.
are o Marginile ei snt ridicate, formnd
un fel de Crusta, n forma unor s-a numai nspre
mijloc. Sub apare un lutos, gros de 8 cm care, focului, a
devenit tare pe un pat de pietre de ru, sferice
aplatizate, una alta. Sub aceste pietre apare un lut care,
a devenit aproape gros de 18 cm, apoi din nou de pietre de ru, ceva
mai mari, n dintr-un perete de chirpici ars de lemn
direct pe cu o asemenea o deose-
deoarece n ceea ce procedeul de construire, el este cu totul necunoscut
in regiunea din Podeaua nu se cu nimic,
in ceea ce structura de cea Fragmentele ceramice aflate aici snt la
fel ca n nivelul stratului superior, att ca ct ca
n cursul nu s-a nici o nici un alt obiect care
o datare mai a epocii de construire a celor Ceramica e
dintre cele obisnuite n dacice din Muntii si ndeosebi n de
pe cuprinsul de' pe dealul Nu forme mai din
cele cunoscute n Latene-ul dacic, dar nici formele elegante, evoluate att de variate,
cu cu ornamente artistice, frecvente pe unele terase de pe dealul
Da tarea acestei ceramici se poate face numai n secolul I e.n., deci n ultimii ani de
a statului liber dacic, probabil nu trece cu mult de anii de domnie ai
regelui Decebal.
nivelului inferior cade focului ntr-o destul de trzie.
Pe ruinele acestei ce locul a fost nivelat, s-a construit o a doua
de data aceasta de ceva mai mari. Dar nu
1
C. Daicoviciu, Cetatea de la Piatra Rofie, Monografie Ed. Acad. R.P.R., 1954, p. 50-54.
18*
www.cimec.ro
216 C. DAICOVICIU, N. GOSTAR I.
22
vreme tot n urma unui incendiu, care pune pentru
totdeauna pe terasa de pe Dealul Pustiosu, eveniment ce poate fi plasat n vremea
celui de-al doilea dacic.
Forma aspectul general al vechii (nivelul inferior) vor putea fi precizate
numai n urma unei noi campanii de ce se va executa n viitor n acest punct.
C- N. GOSTAR 1.
APXEOJIOrlttiECRliE PACROllRli B I'P.IJ:llillT.R
MYHqEJIYJIYA-BJili.IJ:APYJIE
(HPATKOE CO)lEPJI\AHME)
JleToM 1955 ro,!\a apxeoJiornqecKne pa6oThl rrponaBOJ:IHJIHCb B Tpex cJieJzyiOIQHX
aarrpaBJieHHHx:
a) BcKphiTne 6aiiiHH V KperrocTn II Ha BJin,!\apyJie n ceBepHoii cTopoHhl aToii
KpeiiOCTH;
6) rrpO.I\OJimeHne pacKorroK Teppac 1 V n V Ha xoJIMe rro coce,!\CTBY c
<<n;ncTepHoii>>;
6) BCKphiTlle IIOCeJieHllfl Ha Teppace XOJIMa llycTHOCYJI, Ha JleBOM 6epery peqKH
I'pa,!\HIIITe.
B peayJibTaTe rrponaBe,!\eHHhiX B KperrocTn II Ha BJin,!\apyJie pa6oT ycTaHOBJieHo
cJie,!\yiOIQee.
1. BaiiiHH V OTHOCHTCH K <J!aae coopymeHnH KperrocTn II, rrpe,!\CTaBJIHH co6oA
BHyTpeHHHii 6aCTllOH aTOii KpeiiOCTll
1
rrpe,!\HaaHaqeHHhlit ,1\Jifl OXpaHhl BO,!\fiHOii D;HCTepHhl
1
HaXO,!\HIQeiicH rro coce,!\CTBY c HHM ( CM. o6ID;nii rrJiaH <J!opTn<JlnKan;uA KperrocTH Ha BJIH,!\apyJie
B << SCIV >> TOM V, 1-2, 130, rrJiaH 1). BaiiiHH cJiymnJia n xpaunmun;eM 8 orpoMHhiX
rJIHH.HHhiX COCY.I\OB.
2. lloMeiD;eHII.H, pacrroJiomeHHhle aa ceBepHoii cTeHoii KperrocTn II, cJiymnJin MeCTOM
o6opomtTeJibHhiX ,1\eiicTBHii H B KaqecTBe CKJia,!\oB ,1\JI.H rrpO.I\YKTOB. oTH KaaeMaThl 6hiJIH
rrpncTpoeHhl B cJie,!\yiOII\YIO <J!aay, IIOCJie coopymeHH.H CTeHhl-orpa.I\hl 11. HeKOTOphle ,1\eTaJin
6y,!\yT yToqHeHhl rrpn rrocJie,!\yiOID;HX pacKorrKax. llpn pa6oTax
1
rrponaBe,!\eHHhiX aa Teppace
IV xoJIMa I'pa,!\HIIITe, 6hiJIH o6HapymeHhl ocTaTKH ,1\aKniicKoA rpam,!\aHcKoA rrocTpoiiKH
1
a
pacKorrKn Ha Teppace V, eiQe He aaKoHqeHHhle, rroaBoJI.HIOT rrpe,!\rroJiaraTb eiQe H .I\pyryro
IIOCTpOiiHy TaKOrO 1!\e xapaKTepa. CJie):lyeT OTMeTllTL
1
qTO B aTOM me IIOCTpOiiKe 6biJill 06Ha-
pymeHhl B ,1\epeB.HHHOM .HID;IIqite
1
Me):llliJ;HHCKHe IIpHHa]:IJiemHOCTll BeCbMa xapaKTepHLie ):IJI.H
,1\aRHiicHoii HYJibTYPhl ,1\0pHMcHoro rrepno):la.
Ha XOJIMe llycTnocyJI 6hiJia o6HapymeHa rrocTpoiiKa
1
:Koppn-
.I\OpOM rpam):laHCiwro xapaHTepa .
.IJ:o aToi HpyrJioii rrocTpoiiHn Ha Teppace aaxo,!\HJIOCL 6oJiee ApeBHee coopymeHne
1
HOTOpOC 6y):leT OKOHqaTCJibHO BCKphiTO B 1956 ro):ly.
BJiaro):lapH nponaBe,!\eHHhiM rroBepxHOCTHLIM paaBe,!\HaM 6LIJIH OTHphlThl eiD;e Tpn
Teppachl co cJie,!\aMn rroceJieHnii Ha xoJIMe <l>an;a llJ"lOIIHJiop
1
Ha OHpanHe ceJia I'pa,!\HIIIT.H

OB'bHCHElUIE PM.CYHHOB
1. - IlnaH mHnoro Teppachl IV Ha )J.Rnyn fpap;HmTell:.
Ta6JIHI.\a II. - llnaH lKHJioro Ha )J.Rnyn IlycTHocyn.
PHc. 1 . - Teppaca .M IV c ap;ec& mHJihiM noMell.\eHHeM
PHc. 2. - Ha6op MeAHl\I'IHCKHX HHCTpyMeHTOB.
PHc. 3 . - Ilnan 6allJHH V H HaaeMaTOB ceaepaoil: cTopoHhl.
PHc. 4. .. - IlnaH KaaeMaTOB ceaepaoll: CTopoHbi.
PHc. 5 . - BHyTpeHHI'Iil: nnau 6allJHll V.
PHc. 6. - BalllHR V c 6oJI&lllHMH KYBlllHHaMH .
PHc. 7. - Ilpoqmn& BOCTO'IHOil: cTeHhl KaaeMaTa V.
PHc. 8 . - II poqiHJib ceaepHoil: cTeHhl KaaeMaTa V.
PHc. 9. - BHp; Teppachl c lKHJibiM Ha )J.Rnyn IlycTHOcyn.
PHc. 1 O. - AHp;eaHTOBbiii: 6noK KoppHAOpa lKHJioro Ha )J.Rnyn IlycTHOcyn.
www.cimec.ro
23
ARHEOLOGIC GR.:I.DJSTEA 1\IUNCELULUI-BLIDARUL
CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE MUNCELULUI-BLIDARUL
(RESUME)
Pendant 1' ete 19 55, les recherches ont parte sur trois points:
277
a) le deblayement de la taur no V de la cite n II, de Blidarul et du flanc Nord
de ladite cite;
b) continuation du deblayement des terrasses n
5
IV et V, de la colline de dans
le voisinage de la citerne ;
c J deblayement de la station sur la terrasse de la colline de Pusti osul, sur la rive gauche
du ruisseau de
Les travaux effectues a la cite n II de Blidarul ont fourni les resultats suivants:
1. La taur no V appartient a la phase de construction de la cite n II et constitue un
bastion interieur de cette forteresse, destine a defendre la citerne situee dans son voisinage immediat
(v. le plan general de la fortification de Blidarul, dans S.C.I.V. , V, 1-2, p. 130, pl. I). La taur
servait aussi de depot pour huit grandes jarres en terre cuite.
2. Les pieces situees deriere le mur septentrional de la cite n II servaient de plate-forme
de combat comme aussi de depots d'aliments. Ces casemates ont ete construites a une
phase ulterieure a la construction de l'enceinte II. Quelques details attendent les fouilles futures
pour etre precises.
Les travaux sur la terrasse no IV de la colline de ont decouvert les restes d'un
btiment civil dacique, tandis- que ceux de la terrasse no V, encore inacheves, laissent entrevoir
un autre btiment du meme caractere. A remarquer que dans ce btiment on a decouvert, dans un
coffret en bois, une trousse de medecin de la plus haute importance pour l'etude de la civilisation
de la Dacie preromaine.
Sur la colline de Pustiosul, on a decouvert une construction ronde, ayant un couloir
circulaire, de caractere civil. A vant cette construction ronde, la terrasse portait un autre
btiment qui sera deblaye en 1956.
Des explorations de surface ont permis de reperer encore trois terrasses portant des vesti-
ges d'etablissements sur la colline Plopilor , aux abords du village de Muncelului.
EXPLICA TION DES FIGURES
Planche 1.- Plan de l'habitation de la terrasse n IV de la colline de Dealul
Planche II. - Plan de l