Sei sulla pagina 1di 286

ACADEMIA

DE CIENCIAS PEDAGOGICAS DE LA R.S.S.F.R.

INSTITUTO DE INVESTICACION CrENTmCA

PSICOLOGIA
I
~(

It..

A. S}O{lJlNOY (rtdlII:lOr jef~).


S, t, RUBU,'SH'I'BIH
nrJO

..

A. N. Ll.ONTIEV.
'1

ll. M. TJlPLOY TradlIec_ dlf"Otla del

.,..d_
VlUA

PLOUNCIO

LA1,,'I)A

CU~RTA D1CIOH

RN r.sPA~OL

1, ,
,

I
,, , 1
t,

I
.EDITORIAL GRIJALllO. S. A.
SARCEL.OKA BUENOS AIMS MEXICO. O.

r,

1978

INDICE
~ 1160,., Bdi..n.l crUaa.. s.. Wbico. " D.

.~ r.

.\UIid.t. GnQ-'

at.

f'II6u>oo

.......... .
S!.OCIONnIWu.. ..

CUESTIONES GENERALES

c...mtn,O
CUIIRTI> EJ)lCION EN eSP~~L

1:

011)81'0,

I"ROIIL8N'"

.,rrooos ~

lA PSJOOLOClA

I'

1. Conceplo ~J\tttLI ~c lOll 't,,6!IItflOl p,kjuic.o- romo fuoci6t'l dtl tu'tbro. 1'.-2. Lot tdl6MeMf ptqu1cot. rdlejo de I, rtlllid.d ob jctiv .. J7.-3. Carielt.f I't.n~Jo m la M;livld.d p,1QUIC1, 20.--4. Ta n'U de I. PlkoIoIItI, 11._S. Mhodos de I. pilcolop.,

,8.

CA.. i'f'l'l.O

1): L"

It(mVIJ"'O

N'.aVto."

ItJ"'.11:10"

.,.

37

R'J#,toM" ,.11.,

'llf

"" .i ".

'n,tA.,.

~.#. ./0,.._ "

tIU

Ii.,. ;..# 4
od ...... ""

ur

~""u..

"t'"'UMIJ.

I. t..o. mec:.ni~ n:1\e;' ck 1111fundo-net neMOIaa, '7.-2. ForaollC~" d.l_ "Rei- colldldon.t.o., Forni'. de i.n.b.lb1d6l\ cit &0. rdkjOil ccmd.lcio1laclot. MO\li.m~to d. lot procC*)l ncr.,:_ at la ~ cerebral, 51tlnuduci6n c d fundocu ralartO de Ia c.ort:ua c:tftbral. 6(),,-t. CNllbicM rUieot m b activid#l .. la cortaa cerdwat. 62_'. DII.",_w en Ja attiviclad de I ~ priadpakot .. 1",.OI'kM teftbnl, &.S.

"".--4. .7.-'. ,a.-,:


or. lA
.,tQUI"

C~LO

I1T: ~
XA.."fA

LA OO"~c:&A

MU-

,.

. r

UCCION stC\lNDA

CAPiTULO

LOS FENOMENOS PI'.RCEPTIVOS


IV: Lu
'~N'''CI(,lH ,.. .. .......

9~

I. CollceptO ,ellV'aI 6e: I. MIUItUti Y de lot anaJnadore.. ". 2. Cluificacl6n de I" w.n c:SoM1.!)8.-S. La .,uib'iJidad r w deter. ninad6n, 99.-4. La adaptad6aJ 102.-5. Wecan.laDot reOejOi d, la lUlACi6n. 105...-6. La. M"""MUItI YiwaJu. 112._7. L ... "Ma oioCla uditiQl, 121.-8. Lu 1f1'.MeIoMt ("tine ... 127.-'. La, Iefl

'6
we-. ~

IHDIC& ,"'OICE

IS1._10. 5f:lIIIadoca cl!uivD., 1'2-11 ..... ~ ~ <del fIIIIiM.Moto 1 poIid6c. de 106 dd c:ycrpo), 1"'.-)2. Lit w:1Uadocta tldricu C~lIMCiI d~ .. toqItIDbrio). 136.-1.3. Laa ",fUac" oqinicu ~de ba.p!lbrt. d. led. lIu 1IPuct y W rt.lacLonad .. CO" Lam:pi:racioft )' IlL c:uCwac:i6n """I'II"e&), 138.-1 .... De_ ._tnllo de Iu KI'IQClooc,. 111.

"'**

de b ~

I1mo...

115.

J".~ DrAnooIo
SECCJON

ck I_

....,s.neIo6&

......

TERCEJlA

CAl'hvLO V:

L,.. I'UQPCION

....

. . ..

...........

.....

\41
c...PiT'ULO

lAS NP.CESIDADES Y LOS $ENTIMIENTOS XI:

I. CU'AdtntUta ~,.., d. !a ~ft .-2.. In,q:,Id.ad de. Ia ptl'C!tpri6n, 14S._S. C.rklef' NICioI!lll de ta ptIIttpc:_ El I'KO~. 148.~. C.,klt, akctivo de La~. 1)1.-) pea 40t flti(lc:JlI(i&a C~ .. t\llll1tivk ee.r, PJopd __ ir:n. c.n ka diuin_ til"" ck pcft."fCId6e. ISS.-6. hrapc_ dti ~ 1-7. ~ na d 16S .. -&. h~ de "" _ rimitneo.. 161.-8 IA ot.v_ad6a , III eapoac:ldad ele 161._10. DiI'enaUou iltdivWulk. dll: b ~ 111_,1, UtA rTOUo de J. poc;cpci6.. ffl 1M .;&0., I

iA'

~ICll,lImAD9

,. LOS MO"VO"

DIS loA. AC'J1VlDAO

341

n.

'_.po,

"'rn.r.

I. Coo~J)to c~1 de lat ntct:Sidadcs, '-41_2. N~llInlm ~11 de ... ~d"~ h---, 3-4.'.-1 Lu nf!C:etidadtt lot moo , tm:. ck La w~. )4,__" 'I'i~ dt _,. '4&.-4. Lot itr'~ """ 3.5Cl-6.. I!:u... c:a d ~ doe _ &J. d cst.tio CII p b aoIIalft-. :H2.
CAmtJl.O Xl I: LA,
CWOC::IOt"fi$

n.

Y LOS .$1:l"ITffoUII'lTO!

C41'lTuLO VI:

ATlMC16H

".............

177

I. Canotten.ti& ,,,nen! de I, alenci6n, 171.-2. La IU(!nti6r1 in.o \IOI1,I"lluia, 180.-3. La .1.e1"lf\6ft v<lhDllari.. 182.-4. hl"doullU'ld,a dtt de h atd'llrJ6ft, 18S.-3. Dftarrol" 4- Ja attllCi&n en '" ,,1A0I ,.ml~ para au educac~ 1",

I. CtN-pU) p'MftI d. lM ~modon" ,. de kit w:stlmlcIU09 CIlt8C-1Crh-tkl de I emiollel Y los K'ntimienl(lt.. ':)8.-3. kllle fiJio. logic..ade 1M elnnclotl(1 y de !oJ Knl'miel'llnt. 961.-4. r.J t'ulI.c!ode ani. mo, 10. 1I1K1Q1ria l~d61'. !Il5,~. Sel'llimicn'. "'Jltl'tol'M (olOr.tIei. fttttKu e inlcolluJilftl, 367.-6, Sel'>1imit:nlClIY Ptt'lOl'IaUdlld. '71. , Dtt.t.rrl)!lo dfI III tmoc:.iOlltl '1 de 11.11 IfIllmieMOlltn el nino. '74. M

'".-'2.

CA.m.n.o VlI:
I. Ca~

LA lU:WOAlA
,""",.tu ., La

~ 201_2. WrIIIIOri& , b. manG'N de 216.-4. 1M 1"eptaf'''bCiol\f.' de IMmoM como I"tI)I'Oduccw. de. I. Im&p.na de to. objitOt , (e,,6mellOf ~n, 210._5. 'J ol ...do, ;

r..;~ m.-3. 11 ..-OCimk.10


222.-6. Di(ere"d .. iMlvlclll4in de J. mul)(lotia ttl 101 tli~ CA,riTVI,A)

rt_~
o..:armOo

20.
LOS ACTOS VOlUNTARIOS Y

ios

HABITOS

m.

de II Ilu~moria, 225_7.

I. C'.oKepciOn 11131t.rial.u.t:. de III voL.ltll;ad, 38.5_2. Canctmtic:a de los IIclos vull.111l_rioa. 390.-3. Superllcilil'l de 1M dlr~hsd~co WI IICro. "Cllunta~ 39.5.-4. DCQrroIkt de LIt ICIot wfuntariOJ
('II

to. 1'1.11",..'99.

VIII:

L Pl-NIAMwn'O (.

...

232

C...fT-ULO XIV: 1...01IlABlTa' "


~rw:"1 dtl pe1I ..... W.MO, '2.-2. 2 Of)f.I'MlIIlflt'. n. 1"-1. Lot f)I)In(t'p-. b JuitiOt r I.u ((MId ...... f41.--4. AMimilxi6a de lot ~ 144......4. L.. aIIai'"-ftNrh\. 1)2.-6. WnriIe de tot ~ ~ ~7.-1.c...IlIIWn.

..

..

doa...
....

I. Cll.nI(tuitlica

,..;..

2SS.--l. ~

.1

~to

al ..

..ao.. 261.
'l]fi

1. ConceplO ", .. ral lot Mbitaa. Lu habi)"'*, ,. I.. eotl,*", brer., i04.-2. c-d5dotwt pu'.a d Cdo eft b '1W1IPid6o dt kif hi. W,O&" 41 ..-s. Cuno (1""1(:' .. 1.-. f~ del IIJbir.o). 4tt-4. Ac:d&n _tllA b ..W..... 16.-.). Dna noUo de to. hith_ <til Di .... 21. .

*' tn'"""",-..o *

CA.,frvLO IX: El. UHQUAJIlI

....

,..

I, Conapto !'!''''it'll] ckJ left,lIlfe y tiel idiom.a, 276.-2. PwcIPCUa y COIiIPftMi6,. &1 len(l:ut}e, ~18.-3. Mani~ de II JI'O'"oI,., c.lac.'6t1 dt:1 Il:ngulje. 2a;S,-.t. Aalmilac'6n dtl idioma, 1Btt--'. I.,, nuw(;i~ det len~lInJ4I, 292.-(;. 81 kn.~laje oral Y e.K,ho.. !J lffl p-.ie ItIter:lor, 29l_7. Dt.,rrollo deJ lenl,I,j,.. SOl.

SCCIQN QUINTA

LAS CUALIDAOES PSIQUICAS OF. LA "ERSONALIDAD


('!Apl-rULl) XV: LA' CA"ACIOADBS .

C ....tn:LO .

X: 1.4

lllAOIMACI6,.

..

308

I. C..-.e.m.iea ..-nl de &II ~ 5OL-t. I..p..c .... .,. ... *dMd .. ~ '11.-S. 1lDaciuc:iM ftI to. ........ r;pOt d.r ~ (:.c, ~I ... SI1_"'. W illIISiOa ~ cipo"pEW

I. ~pto Jfllt'-' doe lilt tillpacmdes, Co~cif,lUImieftlO binon:o-.ociai de I., opilcicSades., 4.' . -). c."addadCl )' aptitu ... iJli.-4. CSPKw..~ AJnOcimjortlKll 'f babIIldada. Lb uPKidIldet , b 4,..-ft. DOIrtmriM tj~ de ~ ~ 4fG.-l. ~., rd, ....ad6m .. bs ca.

.".-t.

..3.,1

OUW'_.

<4''--S,

pac"""" .... '

,
8
PDtA){&1'IT'O 'HOlCk

PROLOCO
LoJ .. Ior.s clef I",s<.t, ,","IUd' # A ,".'1"0 ttmtO v ct. nu 1(I.'~4Jlu~.am'ftI41~1 ,X/IOM1 141 '''''q"iutJs ,.,4, '~CU"'C1 d4 .. eMIIri. pskol6gktl. )' los eornbios q", Ie JItHI 'pt:flJdo "n to /lJicoiolto ltlt 1M .IJim"" os. $ It. ,,611m .k1Iri6tt lu l'1'tJ tv. ",. ,. oedt'idad rt.TtTi0J4 fW~', 61lJ~ I~ic. tI los Jld9Vk01, S. Aan .,tili:4do ((HI mdt nlflpiitud qUfI en Ius nlanl/ol,s ""t,';O"J 1(11 trn lHJj4s tI. inrJl'SIif4tCkS1I ,~pnint."l41 pIIWk4dllS ulh'm4",tm,.

Kt.,.

"'(HI,.,

StcC10N SaTA

.j

DESARROLLO PSIQUIOO Dt LOS NIIlOS


C.,HT\lLO XVIII: CAII.AC11!AtsnCA O&IfPAL PlL Df;aAllIllOU.O"f~
QUIOO 01>: LOR "IAnS

I
493

I. DHano&Io dd la .ecl""'-d "'Pt.'ric. del oIAo. 493.-2. Putl'c.'IIl'.aridadu ftDttalct dtJ dcu.noIo ~. f'O del 498._'. Per*lot etl "I dela.rrollo,502,

"'' 0.

"t.fca ~

.....

........

,. .. _1"\_

,.....

Ins td44,s S~ .xc::min4N COlt m4l)t(H d.tltlil!, d.dkanJo" "n4 u(ei6l'l d~l lib,o tsu It-mG. IA Ifl, MO "..,.r.'. ~r ... I'W/IO d. Uwut~ortlo,rudo / "rincifNJtm,rul pcr miembrf1S tI,t llUlitwto de PJitoUt," i.e 14 At.U. tlU'O d8 CwncUl' ",dd;t6fl'CIU d. 10 R. S. S. F. dl Rum)' de t.n t4t~d'lJ
4, Pricologi4 d,

La.s "rl"fII.''''4d~,

fir. t!~r."oIf1

,lfqrmf1

41l

.au ~ t.J ..

Gam.

por Ws "";e.,,, adMI':

r. Uffwn_tI

L. V.

c....iTvLO XIX: DuAa.aouD rdQulOO &IU. HLQo DUDe lL NAC1' ""'Nl() UAnA aL ",.,..10 IN LAne""LA . 5G4 1. l'J ,primer aJio de Yida del JIiio. 504.-2. Pttlodo de b nUlta IUlpnlll& (ck :a ... a 101 trft u..). 'so7.-.l. La edM prerMlOla.r 'de b ll"t' let ale., aMt), 511.

~.
.\?1\

Cu-fTULO XX: DEf.u.aou.o

,.dqmoo

oa J.Oj uOOI..A.Q.a ....

I. La .s.d eteebt primuilt., )21.-2. ~ eciJoll acob, iMdia ( eeC'"\loo:arUr.), '-'6._5, 1 t:<L.deteol .... JUYenil, 549. I )ll:0IC1l
Ill!

IK). F.. I. Itn4,iLo (cop. X)~ V. A. I{ntul#i XVII). N. S. Ltilu (c.,s. XV 'Y XVI). A. N. LtOaheD (eapz. III 'Y KI)~ A. R. Lv"'o (to". /1) N. A. M,,"AiIlS*.~1 (t4pl~ lido' VIII, apl. I, 5, 6~)' 8), t: R.,bi,llhtt.in (t4p. I). A. A. Snli,no" (co,. V/~ 4pr. 1.1,3. " '1 C4p. VIII', A. /II. SJ)tolw (C4/J1. I, V., VII), F. N. So401oo (co,. IV) 7 D. B. EU4lti" (~". XVIII, XIX, 'I XX). Han in.rnlJlNtido, adfl'nh~ "' to reaaccj6n d~ .Ig,."r>r c4pf.tulD~ y, L. BlG~(1M.d'thm., L.l. Botltovk~l. A. V. ZQ.llOtoJht.tr (ClJpS, XVIII, XIX y XX); G. I. ptJitzUu(,.p. II) , F. N. S4.midi. (c.,. VIII).

"tWolin (tOp. VI, op. 5), K. (e.". XIV). N. I. Zhinkift (C4p,

BLr:."'"'~A.:.a. (u,. ,,(11),P. N. fAItt. G"rwicll (tap, XlII). E. v. a",Mnor.o

df Alosci.

EJ nt4nuel hG sido UcrilO

(c.,.

s.

HO--.u .. . ..

56.
56,'

JNPI<lK OJ'.O()HC2,PTOlJ

.(

SEl:l:ION PlUMERA

CUESTIONES GENERALES

OAl'mn.o

OBJETO. PROBLEMAS Y MliTODOS DE LA PSICOLOOIA


I.

c.o..c4lpto

lenttal dt lOS fen6mmos como funcioo del certbro.

(aiqutcos

fA JnicQlQgio #1 Itt t.'itlttio de los !tJl6'N/ItOS p1iquit.Ol, " It It tI, 1..14 1."tC.",,"1 el'rtbrNI q~_ "luj4" ,. T~tJUbuJ objtliulJ. I Loo fmol ...... pdquicoo, """"'""'" Y .,....pcion<t, "i""""oa. ciano y ~~ kflumienlO5 'f_ ~ ~ e Inletaes, inc6n.arioncs Y upKicladft, cua1jda,dcs ,,-olitivas '1 rup de c;vk:

tanfamiliaret que a si.:np1e visu. pareee que lot conoR"""", y ,,~ de t:IC(lI; ren6menos (omtiruye u no de lot grandt's probir:lw de I~ cimci.a. La" dCli dirm:tone. Il.Indarnentales eo i.tftconcUiab!a de 1"& flbolia. matcri.oalL:imo e klea.li.mo, rClUCI... de mantra ~n coenpletlomente distinta el ptOOiema de cuil CI b naluraJeoca de los fen6mcnos p'qulcofl. el de 'us ne~ QOn 108 fe,\6mcnoe del mcndo materb.! y el del pupel tjuc de!.empenan en l;\ vidll. Los fiJ6s0fos idca.li,tlU duenr.n POUCiollH anticicfldf.eu Y eJ'motu. Partt:n de la cxdlencla do un priDcipto elpiritual tl'ldtpcndlentc de la
ter.

bien. Sin e:mbuao. la c:oocqxi6n cicntifo

1'loCI6 IOn

materia )' considersn I.. aetividad pdquica como la nlaniftlw:i6n de un -ldm.:ll i.nmAtmaJ, incorp6rea e InmortaL In~rp~lAn 101 obj~05 J

PI'OC';e9()S llUIlmalc:l exch.llivamealtl oomo semacioMs.y r~ladontl aabjebv21 0 como la m"'dad6n miJCCriog de un ".ncu &b.ohllo". cit! una ""voklnud" 0 ..~ uniwnar. L3.s ('(JIDttpcioncs ideaJlms tienal .sus rakes ea b mit mDOCOI5 ncm~ cua.ndo b hombra, apbstado& par b$ ruenas de la natura.. Ieza, DO tmlan un. vercbclcn. noci6a ~ b. r:sauaun y Iu fWKioncs de au propio ~erpo. y supontrn que eI pe:nsa.miento,. las JetI~ J los su.os eran produetode b acci6n de un aer ~~Iutal, especial. C'J aJ~ 0 cl al)1ritl,l. que Ie iM(al. en el hombre .1 naeee, 10
abMdonaba mitol6zica

finitiv",mentc

temponlmcnte durante el sue60 Y ee dnprtndb. do ~I dea1 mori.r. Ast naci6 el 4Itimitmo primitlvo, 0 erecnci", (In lal alm .. y los t.piritu. en los que t.. irnasinaci6n vela

I L. pal.lIB ,.Iooo&o,f." M dcri .... de bt voco. "Iq'" I,irll/. alma, r I~IO$,moudo. La, primm. upo.kiO.o '~Ittllidca de IA Jll'lco1OCI. '" debe .4..Nt6cd" (''""'22 . 1'1. e..). ~ 'Ii obn D",,' .mo. !.! notnIWe de '~o. ~a" f\lle dado, all CKncU.a fi.lllel dd 51,10 X~'Ito IU empklo "' ,tt'lfralia6

.. mediad(lf

de-(

nm.

"

ciencU. eomo derivado, como un prodllCto de: 12 nuteria. 1 materia I.ismo f:Uot6fico 0 rftOndmo mat.criahtl;l se ~ en 101datos de b cic:ncia f de Is prictica. r a medKb que &I~ IC deunoUan va ~ndo y Ie .. priMl,,,,, nMIIMa d .tma como WI ~ IU _,. _I~ que d.ti~ 6rca- (d corur5otI, Ia aftgf"t. Lu puPIaa. cU.). Ai ,;up, 1u fl.1....... d allaa fmpnit a conc:dJin.e ~ alp l..... k:naI t blDOf'lal, ,..JMioaaOo (lOft "d u..Qdo dd laM alU", dofIde WIllI ....

.. .soj_ ~

0""''''

uu.-.wso

~h ., fob;a.ndoout- d IOOIrtPO humu.o. Lu duts 6r>miNlI.'oU~tit l n11a.a dot I.. tttIt.ci.. ft'lip,...1 at:fl(':& & Ia. mmorta.lMM 6t) alma pan ut_iuI lu dMC'I epr!rm'__ 1 cIi'f'ICII'Cio eeue eJ ~o intdemr.aI J d 1tabajo fWe.. l~roplo de lu -=ieda.det dh'ididu en d--. (;~a1,t,. La de 4~t tI Iltimuo C;Fa inckpc'fld.itllllt! del ICguncSo r tenia v"oMad lOb,. B, Pllntelldo de en. blWl 11:11,10...r dot clue, 'p;l.R'dtrOn di,dlllOi iit1cm .. til_ fiCOI "Jelllln ... que colllliderll~ la idell, d e,pinw 0 III CODCic:ntia. limo )0 ptimlukl. fl.lenle .. url,,~n de tede 10 eJOl1(-nle,1 III nlLwnka. I. n'lIIIuill. como to duiv~ pl'Uduoo do 1& 'dea, del elpltilU 0 de )ll (IOfloCienci ....... ClMItepo DOrou kI'II,It.HII~.l.t"I'ICIII de: la ~mota ant(giIiNJad, fuet'On adopeando potc..MOrtl')tnle 10Im1L. m" cOlnpl.ejal r con frt(illof1l(ci"dbimlll.ul:u, p!:!fO .In qu. cam. hi.uan 11.1.,eMIl* y COt'Uel'l'do fIlM;t,mell;w, Y liMo lu ml'llUl' rorruM .r.,Iff!

1J~.wn

proEvndiDndo M.lJ cond~ luchando intn~~~ contra el idul:ismo a So Juso cit lOeb b hisuwi1 mulri:sca:br de b filoIoC"lI. l.ll fase $upcrior dd I'l'IaterialiJmO 0 d mdlt.ritrlitmo didlkt~o. por !.tarx y FAtds r doOlrrolbdo par Lmin. La fa:lodia uuntista ~ta b cwntn dd pc:MImienlO fib6faeo; vina, uitni:smo. a re\'OIUC:itm.ar II, his10ria de: b fibofl& Y cs. pol' 61timo, Ia (mic:a c:on~ \~ deJ Dluodo Y de 1.1 It)'ft que 10rigen, EJ ll\3.teri.a.6smo tico oonstituye el fundamrnto fib6fico de Mas !at cic:nci;u~eeee ene, de I. psicoIogi>. Antes de 9ue aparocicra el rIUIlcr,alilmo diatect.ico. bs doc:U'Uw rna

(:ft-.
materu.

dia.ec

teriali!la,

tenia un

C". .

rik.ter marc.ad.rnenle dUllnl1l de olras


,~~C de IU

simplisla;

no aIClm2ba.n a

exphcaf

aoertadamenlCl 10 J)(l9UM:O ecme una pmpi.edad espttu.1 de b


eualitslivAlllenlt
ulla

y que &610 lurg-: al Ilegal

la materia a

odttLend41 CI) I.

'poe.

11:11141.

Tambi~n Joe rq:wmentantn Jet JU4IurJ'I()! mantkncn una po!Iic,iiln idealul3 al ,(irmat clue emlen dos principiO$ SUM:WlCi:u, la Malcria '1 cJ etp!ritu, indC'J)CndkntC5> segun el~ ul\:l de otro. PAra Sot dw.li .. lajl 10 iMiqulCo no t1 un produc.to ni una funcion tk:1 eert~ que nisu: pot' ,1 mitma, fuen. de b mn'Ite, 1.in depender en ahtduto de c11.a.lA dualiua. iz1u:rpt'eun IoUrebciones entre 101si.co , k:I piS. quico de un modo enOnro: polD db b piquis., La c:cInCimci&. n un prinMp. aut6nomo. indepmd:1ct1tc de b. ma~ y que no panb con eIb _ .....

ana

da,anollo. Ernn e.pet.i.almcnte 6't'6neo. 101InlcneOi enc:alninll,dos: 3. ideneificar b utividad psiqulc:a con k>. lH'oceKlilnl!lleri:l}es, Talcs intcntos $C pon(1l de relif:\'e clatlJne.nte en III It:'" de que (I c:eTehro segrega el perna miento a b. manera como el hlgl\oo Jegrega la bilis. loIS c~oos del IN.. terialiuoo djalectic:o crickaron d\lr1lmente pUnlC'lo! de "ism., caJiij. cindolos de burdo Ii1'aluiatitmo, de '1tItl41ia.lismo tlidga1. Lenin dec~a que "calificar al pc:mamie.nto de .,tll.,ial ~ d:ar un sxuo en also Ncia Ia confusiOn del matuialiJmo y ,I klC~u.mo'." Al mnfRO tiempo wbtaya que '1a oonuaposici60 de IMtl:rb y CNKimtia .1610 bene jigrii6~

detcrmlnnda

"to.

ahsoluta ckoU'O de

idtaItu. m.ls dir~ ~ .......... 'PC spa..reci6 e. d " .. 01 1IObn t. ba.t ele b rllototla cI...,tisl .. Su.t ....nMlarios, a d~ dt b .lUIIUOlIOI htdtaI qw d~tt .." II dt~defICI.1 de II aivicbd plliquic. "'" tf;Ipec"IO .. l' f~Miona"'nl.O dd aftbro, .'tl'lflilti que 10 Milito ,. 10 fWco III)n '"n06IM"" IndepellCll"nlft. A lot lel!t(ifnMIIII & un. por ejemPo pdca,~ eom!lpot'Idtn to, dll I. Ol~ iOll r sicot, .in que entre eUo. m~i! nin"",. f't_1~16", .Ir! q~~, ~.1, VI 10 PI"" ..!,:o depend", de I.. a.(;d\lict..d ~.1. $," elll ballO, no Ie d. fll"i',nl I'Jplki6n elendfjea de 1.. 1.~.ncI. UMttl'lW elltn: '0. 'IIn6l1Hlnoc 'loIIrlenechnln I II-mbu claM'''(,1 pIlratcUwno plk:of~ko, como b. dtmi1 U:'C'r(MdualiJt .. , eond~tcI I. Iml II, 4I~ till"" \If! ,lmlI indtJ)otn"dicnkJ dd cuerpO, ,. ~ pof tanto, \U" dt

~.

Uf de t..

6d

,.,iII.n_

t.or.... ~

,_"".tMf.

d_.

nI.

menD! ckntro de to. limita drl problem3 ~ funda:mental. cit quE es. 10 que: debt rCJOCnC)CCnc aamo pnnluio y qui 10 St'CUtIdMio".' Lo "mano u I. '"et~ 10 ,.sf"It(), Ie C~"uia, C1 10 JnilMdo. ..: d f4/kjo 4~ ,~.ulN ,. d ,,1,610. En I"U Kn~ 10 tmlteria) (los objetOl ., feo6Gcnca de b rulicbd) ., to msl (su rdkjo ea fOfl'l:la de .seruacioncs, pct"I8amicn*. Cle..) Ie contraponen c:f~le tntn: Ii. AhoJ:a bien, Ii tmt.1I'IOI en eumD e.l moeaniuoo flSiol6gico por d rual1a reatidad ac rdlcja en el ~bra. ~femos que la difermcia. entrt

Wi

ampo

muy renringido:

en ate

C2S0.

e:u.lusiva

"~rw." '

LN ~.rillnte,

tkl

IdeaJItmn.

La lend~n4:ia filat6fiC:l1 oruestll al idealismo e5 "I m.a/ffrialirmo. a 11M doclr!n" ,n(l";J'1I 1 que rcconote un solo pfi.nc:ipo. a. saber. fa n"" tur1llell1. La mau=ria., )' que eonSJck", 10 psiqu.ico, el p:nsan~lCn'o, Ia cont

los.. h5 stntimit:'ntot., ctc" tOn produclo dt III a.eti...dad de un Orgal'lll i mateml, tI (lCI-ebro, que lran.form:l I. cnerria de 1a excit3c.6n Ulcroa ::1'1 un heche de c:onc:iencia. 1..0 f)ltquico 0 fa. concicncia cs in~~,.:tb~ dt b 3<:tivi<bd ccWl'3l Y110 IHJCdcc)(iul,t c:omo CPS id~:d"irunaten ..les'" o "pu:r.1s" de que habllan lOt idcnli.'lns, ni como una "JCCt'CICI01\ cere bral" 3.1 modo oon10 10 coocibcn !of mnu:rL"llifl:l, VlIIjeaI't'S. EI mater&alismo di31':ceieo llafU~ de la (C3n (Ie fa "1(Jt~1u.lidttd de mundO. l'.n t:.tt no hay m&. principio f'Jue Is materia. dowa de cx.iscencia infinh .. , all conKl de difcrc:ntes propied:\dt't, y que $C halb en
V, I, Leab,
IbUkcu, p6at.

10 material y 10 ideal no lkne un ('arac.er at,.,lulO, !.i.oo rclaUvo. pu'\Sto que 125Jotmac:aones. I., JlC.rcr'lCkIn~ 14J tq)I'ocnlacioncs, "'" peru.::uniocn.

0.

Del bd" I....

_II.'. pa,a

0.,., I,,,au,

u,",l'C.J. cd. run, t. XIV, PIlI. ai,

~CII,

srk,"

que AtciI"xa "'leo'".

16 (:IOnS.WI1lC lItOOimit-.,O. fJ InOYimicato de Ia ... lnia flO Ie f'tlduct. aJ dfs.. plazamien so de Ncar. l&no qu~ sisnH:1C2 IOdo tambio. Ea tambitn s:u ,(tlMroJih b. aparic:t6n de nuevas ptopied~dts materialtt. SegUtl Engels. el mcwimiento "abMca tcdos b cambi()S y 1)fUUSOlque M! opet"aft eo el un.i~ dCIde d simple dtspb:a.mitDto de tupr hula el pens:amiento humano ". "EI O)Yi_nto apliQdo a b materia es ~.mhiao 6. ,~.

17

t.'

11'1'4L" J

EI d~rro&lo de la ma~ria e:'I el paso de iUII form., inferiores a las de las IOfn'W m~ tlntplo del MOVlmknlO de ta rnboma a tu mil compJej2S. En un printipio. t&o exiJlla La mattri.a ilWff'lhtk., b nat\lrUn c:atente de Yida. AII~ a Ur:l1 dc~ fue: ddcJauro. 110de ta materia y como muhaao de uea cvoluci6n que dur6 mil~ de ancc, aurgi6 la """<Ilia orgiNiCG y, con cll~, una flueva forma de IU lnovimitnto. dowl& de una propitdad nueva... II') vidll. En el prote!'lO de: esee daa.tTOlJo apat\'Catl'On I~ plantas. to. &nim.aks y, fm..LtnentC'. (!l hombre Y au tI produo m.i$ alto doe la materia. 1..0 (>'tquico la eoneicncia, CIt una propicdad de la materi3. que apa. reef: 31 akallul' ea .. un cieno y elevado glttC.1.o de dtJarroilo. La conC'tmci.a <lea el pecdueec superior de I. ~teri. org.-a.na.da de un .I~ cspecisl" (I..f:a.i.n)~ u d prodUC:IO $upenor del ~ La aetrvidad pliquit<1 no mci6 de ~tt. con IUS forn'llS ya pmtamm.w: ~ [lad.." Como cuanlo exste en el rnundo hubo de eeccrrer tina larsa u'ayec:orla de desarrollo. 10 cual romieOlla eon I..." fonnru roM elemeetales de actividad piqua que.o*rvamot en b animales T cutmlaa ee la actMdad humaM. alta.mttlte de.unolbda. EI dea.rraUo de La acu\';d:td c:cnbrat es el re:w:1t3do de l:a e'o"OIuc:i6n del abtIesn2 ~ que a au vee, ee h~lIa d<:terminlld:a par tal cond_iciotlea de exi.stmcb. de 10:1 ~males y del hornbre. cadI. Vel tnb complejas y IUjCt3S a eoruu~nlt
IUperiotet,

"",'wn.)
J

c:ambO>.

Los primeros tIItta \-nu ~ posdan b eWftdiJU~1 ~ &dr, ,Ia upaOdAd de reaccionar de aeno modo W Ul~ Cd mrd:io. &~ fac.uhlld es' ya una caracle:rutac:a de III acciOn mutua entre I. albUmin. l)Ortadora de vida y el medic ~bicnt.e que innuyc $OI)reell;!. (en tI proctto del incerc:ambio ~ IUbs~i .u) -, La c)I;cilabilidad ? La "lisioMsiea ... 10 9:":' .....,..,.. or~'" lao indifmneiadas (Ia 1#"liJiliJ.J ,11t#,aIj Y 101 ~~ mh ctnnm. lal~. POlcriormcnlC, a medWIl que los oraarUSt'rlOl iban albptS.nd~ mejor .1 medio y fa iofll.ltocia de c.te, Ie desalTOl)6 en los aru males el .isWlla ntfKIIO '1 apateckro:n. ClII\ eUo. lu IeIUacioneI CIpC' chlmd .. Y I....... "'" con>plejo. de """'~~ AI IUl'lir Ia 1Ocied.ad human .. basada en b aetwicbd ClOOJUftta cit k1\ bornbru ,UrgW6 lambihl la rorm~ m6.&de.arroJ~a de Ja acdv;idad ps)q_uica Is (lOftctmeb, La c:on,ienC14 humllna, $0,14""'''', (6ntllclOruJ' I. 1a roIidad poi medio eSt.1 fencuaje. El kngu.aje 6ja I. 'Il/X~ sodal de b hlMrWJidt.d. ,. "ktir. soc:i4l y bI idus Cf'~".r /lOr r.cr 'lHwacd. Todo 4!:Ito .c It:lt'l'lmite de unos IIombre a 0,"" ~

~io

ren:ja
I F.
y

f.ntLa. DMlI"N. J. I. 'IbI6ml. pic. tt"

twllII.',uIU. ttlld. rwa. pAsl. 44, WOK'. It55,

19 ,..;;.b ~l.ux,.... 0610c=bia I. I...... d. !o que o&.co b .. tur.lItaa, ,il"lo q~1e cumpk, al mismo tiempo, un fin oonteknte que detumina, oon)o lIn~ ley, 0;1cenero y el caracu:r de SU~aoeiones Y !L l:l c:ual debe

sujeta.rte ,JU voh.lQlad".lO La ac'tividad con.cietl:lIe tiene wu Jr.UI impottancia para. rdleju la ~aJicbd objetiv:t, pue$ h que CIte rtf1ejo se oriente t\acla un Metro Inin~do tin y sea Iteleecion.-1do delibml.damente, De la inmtnu variedad de cow que rodcllonIII hcmbre y de todas las clrcunstancill1 de su v;da c!c:staca. en primtr lugar. )0 que para 1 t.ir.tIe un.a mpot"tancU parlM:Ulu-. 10 que lapcnde a fiO& ClDr'I Y tan':U

'\'I! ~

alimUmo a
Individuala.

131

nt5idad~

de I" vida

1Oa ... y 1

IUS

y 10 qClC 1eJP.W1de peoria. ntee1id&<Les

La Ie:tividad lricrica del hombre y '" COI'ltaCto direclo con los cbjeCClI eruanc:ha.o I JIOPOiJdada del conocimieato h~ atUlindoio ~. enrillfK'C-iendob. AdemU, la priccica es tl mcjtw nit.,io para com,(ooor a.i (II reflejo de 13 realidad e1L \'ercbc!erc> 0 Ialso. AI IK.(UM con. }orme a b.s im~tncs q1J~ 1'I000trot tenf-rno& del mundo real, podemot c:om.proba.r si SOlI YU'daderu 0 tabu. EI Ixlrnbre, ., act'oar, ;adQu-'tn:una #X~M;' uic.J que a de ~ impotf:lnei.a par .. I... c:lptn:i6n de III ~illid:.d objct:rra_ La aperienc:&. de 101 bcrobres eI indi\idual. depende do las condieioncs natunla. y lOciak:t en que cad~ uno vivo, de II eduuei6n y ~ que ha reci bido, de .. -..J """.. iooW, de b m&e .... _ ..t... 11 .jm= las penooru que Ie rodean y de 1.1. an diVC",ld.&dde infJuendu IOria1a v a que $(I halla ,onw:tido con.lllnttmcnle.. Todo Clto fnfluyc t:om:idero, bltmC''"'e eo su modo de reflcjar &artalidad. objetiva. EI ~ como futra acti\'a de) dts;a_rrolJo hist6rico-rocia1, no ~tc umbia con sta ktnid:zd el media naNnI y lOci&) que k rodea, "no t3.I0bien su propia rununJcza flJiea y espiritualJ es docir la formatiOn pe;lquica de .u personl,lk1ad. En :1CUM de IU activkl;J no solamente lor perleccionan y alinan las genlll.(;iOAe9 Y peroepcionef hUlJWW~ se des:uToIbn b capacid.d de ~ el pctamirnlo r 1:1. imllginaci6n. lino que ee forman lambim 1m tentimim1Ol,. ta \'01"n tad. 101 hAbitOl y las CCMtumbtesl se d~r,ollan a3imismo divet"WIca ~~ wrgtn et oido Inu,icaJ y d gusto artutK.o, lie ckspierlan lot itttert"SotS '1 las tmeIeacias Y Ie forma ~ arieltt. AsiJ ~ 1 innuenau ex.tetn $a' d puo~o <k: partida y 10 dttmrunotnli' cii Trille)O -del mun 0 real. ~ct~a.n CllIsalmenle, ,ada Ii wjyjdad poiq~sa d~Jhomm. totlos 108nugoa d~

r~

r.

to _06N r,riJ'!oc. alr ..-1 Itomlto, ., ~ mll"d. "!ator ,,. ~I "..~ <'$0 tit Itl oe:i:JUlad encaminada a uansfOl'lllM e:J que: Ie rode. de acuerdo con eJ pape! que I.. eondieion~ ~ tste IMdio cklempcnan en 5U vida y en su actlvidad. &co t:Xptica por que eJ mWno med.lo, w miunu condiciooc:s ~&er' nas, inIIU)'C'fl ck dntinta mantra JObft penoottaS diva:us e indwo tObrt una miuna persona en dinintOt ptrio<Iot de 5U vida,
"-11

la ~;

}'t,,,

~J1.no S~ r~ IU

Jit"""

Y ,_"'nnd,jt;oJtKltt,, "ltO

medao

21
dtl oa:o cciateD.M uu. la ac:lIvWad .,.sq_ ., la IdS. 6.e ...... ce d ,.,;..u JIIIIlO aa ca.iDo .. la t.~ ckadfic:a 10 ~ AIIIIIq1IC ... ._._ que ..... "ah ..... &IID& ..... lnlpotU.noCfa. no ~ c1lAlt. _ 101 -.cam- r~ ... inm dot bile .. lu (\lDCI~ Pf1Q..... tat clClld.a. M1ll MIl wdado u III-\Kbos .IIot en retol\'er Nt. problema a oonRCGmcl. de I. COOf'II)I coacpkJkI;ad de la Clm.clrou. ou"tJ. to. .. hwtol ~IOI ... Ie wa.roe ..,. .. Ie ~ &I ~ de ciutdat J r~o f::anc& ~ _ III ...... o.t:arta. III Idn ..... liOdu lu rtMdoMi de lot &AbaM, .,. COIn) kit ~~ ift'f'Olunwio- del hombm. MI pl'Qchll:m aulOm'licamente, eo~ rd1~jo de I. I!CC~ d. 10c .,.11 .. m1.dos u:.mo.. AI!.. flOr eJ~. la ft.1trada wvoWlIl..n. d, la I!IIADO ck la 0 piena .J tonlaUo CDeI d f\lttO'. eo- d .. lpoca. de. ~ ... ftO wOda. to. JlI'O(ltIIOI ~ IllI CCIIKqd6e dd DCCU'fi5Gl6skllt ., to. ~Mt K~tkoI In IDUJ r..ntUtitli SlCro. penr fltO, d ptllldpio f~Q1 de .... ~ .. tlpo ~nc}o kJ deK:f'ibM con eDCtitud~ eI tulm. ~ (II fuqo, PO' .jemplo) aGi(I.a tobre lot &taao. de ~ tentidot., deIde 101 cuaJtt t.. adtad6n Ie ltalI.. ll. al C'Cft'bro r, dt -. kit ~ Pf'O"CIQCdo W CIOIltl1lllXw.. A.4,. pua. d ~. ~ _ ~~ ., 4ac:riJe 1a. uUb4 ..ac.w r1lAdatDtaui 4d linmu kmc.o _, ..,c. ,qujo.- c_ la ~ ~ del .. (tIM nc:mC*l ftlra! .. Uft INdcwdo nknO: edcmit, sc iad1el que d ./N '~/l'Jott I .,,_ ItI.t6mic& del IlCIO tdlcjo. PliVb, que cl lI. ,re ~ etta i6t..l de Dtteatte .. IU earieter
!l ~ widId ~ naterialW.

tea""

:s. c....... rdlrjo

de Ia "";.;dad pslqo ....

$i........ Dewann DO .~ ........... ,_ga,.. IIUIIIaialiM ., ~ .fIIe ICiWnctIlc .... ~toI -unooIuat*"" _ ..... boabft r a 10. ll'llmw; ee eambio. los InOWillllleatos ""wiu.M&rioi", canc:tetlIIW:ot .. ~, 1011Itribuja a I... odeSn de I. "ru60 luPftma", ~e pan '1 era una I lU.t.uoeia ftpi.riNlll. i~1rte di& la materia. AI molYer ..J ptOb(tt'U de ta. rtbdoMf _e.. eftt,., do CI)I4rit." ,. ', .... Ie,;.... Daocoartft ~
'IIU ~

1M tD~ , utJ.uali.lAI de- b lntiJGedad, que ...u.... b. ......IOa:IIa t bumuaa, IIOfpccb.abuaq\I~ lot ro~ pdqlolk-ol"tabu "Iacioaadot con Ia. IICtMdK dd cuel:t'O T _hk:raban I.. eAr.rmodad.ca como ruwtado __ ~ de '" fl'.Ioe";'COIO, La UCCIIliJtiea .cd.~ eo 1IOUIw..de .. L:akmO .. b tdiP5o. que .. ohoi4ana csw NeAt T ..caIuKA1le ..

ctllAlia.

_"tAles

CiOWe_
... ntiUOQ.

dd ~

(ap,

w..

sY,:rn) .. ~

.. ~,,_..,

Uno de 101 PUlltosde apG)'O 'undamtnt.Jw de atu Weu era I. obtuva; d6a de JQj cn.fel"DlOll 00I'l kIonll' eerelwaklt .. colUOCIttDCI. de beridu, COftl\l.eb.ervu de .... del 1cIt.pa;c. dot Ia -.00lldad YOLwwia, de. AI'miImo tiempo. .. ot.ura qlM .., ~"' fw,. .uUealO rlOtIIlal del eft'd>ro vudven " la noormalidad I.. rt.mci_ pltq~ q\Ie ~ altendi ... Tala obten .. dona demltClt"'Q p-tp,aNmCI'lIe q~ I. ~ pdquk:a lit baIla etltc liJada IW' eI c:.tftb~ qlle &~. cl I!I ..... del pces.hs"'_ , d po , .1ca1O uu ~ del ~. VII JMOd*iO .... ttd,'d&d
.....

lvtfteJ'

~'b". 1u ~~: ~ "'-'u, auditint. de b .....ta. cId ptT".ir

Ulftrmedldcf,.

Eo fMCII

en.ru.o..

00fI ...

'rerlCi.

bI~

-=

.a

EI f!$tudio )' la lund.aonenlllct61'1 c1'#ntifUo "litutdi del carieter re. nejo rh tow lu funcMmts psjquicu Ie debe , la nslo~'a nl$lL y, tObre todo. SUl Rpat'tenta.ntel rrW: eminentQ. Secbeno (t82:9--190.S) y Pavlov (1&t9-I936). Sec:llt:nov, t!I'l su libro R~fWp~,t c."b,o (1863). apl.icaba el prina4 pio do lA IClividiid relleja a todlU las lunciClMt c.erebnla: y, por tanto, Il to<b I. actividad J?lSquka del hombre. 5cJtent. que "todOi los aet05 CCIOtCientet c Lnc::ontC*el\tts M I. per su ori&:en ton n:tlcp ... Esco si(n.jriCabl d pri:mtt inttnto &! ielcrpreb-r '0 .,.iquico (;OQ'IO un ado rdJejo, idea que ha sido ertraonIinuiammtc (En., .,que ha ItrJdo pall import1nCia para el dflu.rrolJo de la picolo;g(. cientifiQ. Pavlov eon ladera"" ~te trabajo de Seehenov COmo "un golpe genial del pens:a..

"m

fI"Iamcociendfico ruso", SeclIenov. dapth de analizar cklenic:lamenC. los retlejol ck1 oer. bov bu ........ didiDgufa en dIoo L... ..w..... prinQpaIco, oJ .,.....

inV."'I~que es 1a ~haci6n ~ y IU transformaci6n, en b &p. nOl $fl1'l1Oria.ict, en un Pr'()()e$O de CJCJCilaei6nnerv[~ que Joe tnt.n.mJi&e ..1 ct'.n"'hro; cl ('Jab6n illurmedio, conUilUi.d3 por I~ pl"ClOteOit (entrales

22
eI leu6roeno (isiol6gico I",,~ univenal en rI mvndo :uli~1 y en ~ ouos mi~I'DOf'. AI mismo tlelll(lO. 10 c.cm.ideraba como un (c:~ ~uico, Klentif~a.ndoio con~ ao. que en psw:og':1 se Genomi.a:a asocia(.IO~.0 ~ de ~ p'lqulCOI, que ,u'F" oomo fesulbdo de b eccce (:OnjUUla de: objC'\Ol.y fm6mr:noa de: la rea1icbd objttin s.obre el c:uebro. LA ~ou~i6. III'Dio~ t#.. ~,.r II I .....,csnUmo JUioIo~ qll~ sirel J, IHut toJ. (/ .11 II, e.cti.;,itld ~dqllic. como xti,,-idad t<ftbr.lI. Como b.s concxionb ~viow, Ie (onnan pot b ~ que ejeseee sobre e:J ~ ios estimub, la rr.&~ de los cum ~~ dedt d medlO c:xtt:nOr, lodot lot prOOCIOI p'aquicos tin n\Oli~ en ultimo a tamino, per 1:. wfluencia de ftQl aJt:nle5 alemol tObre el CC':rebro. Ad.efnas. el .~tado linal de tOdo pdquioo. como el de eual quier cooeocn lefnporal, C"I una ICC On que se rn:aniJiesta tmtttiormenle como ~('9ta a la inOUtrei-A clCterior. Por tar,to, lit.Q(;twidlJd es la "~'icL,d 00 ctJrQr.l-e-r rtll(,io dt~ t.,tb,~. provocada par b. aa:i6n de b obJetos y f~n6111t.'l'CMIdo 13 r~hdad obJcuva.. )' represeraa b e," ,t:flr.i<I till t'liol. I.. jf/IIlNln tift 10 que nCIDa sabre el <:crcbrO. Ningun procesc psiqllioo puode lUl~r. par si mismo sin que actile iObrt:; ~l cerebro UI'a, dfHt'rmlDlula excllac:t6tl, Sif!mpre 14: dC-lcnnil'l:'! }' .ontllcJo?A ceusaknerue (161'10 que Innuye wbrc ::1eerebro. Para It\ ,<1nc,peiQn tit ttl pflqwicQ ,Q',h.l nttivjd(u/ 'I'J'~frJ,el princil,io m:b im-

!)f0Ctf0

,riq.o,. mur

port::lllte es el del 4rtr"lIiniJ'l1o 0 del condlCaoru,miento causal do las (un.cion~ psiqUKa. par' kif :.,,(:'11(" externOi que ;l.ttU:ln scbee el cerebro, fMe princ.ipio es incfu~m:.ble (.ala Ia apli(,af"ioo eientiflCa de jos

, . No es dif~il ,yer que tod.:u no.s conchniol'le.\ eonfinnan LLeeeeepcscn ~.Io PSIqU~ wmo rt.f1tjo de b rulicbd obj.etiv2.. La (corp de 1.1 ~d nnvaa typen 0 d funcW:netllo eimri6co rutunl de b
roncepc.a)n
tlUt.n'ia.litta

fen6menos psJquicol.

hrtiendo de: _ principle. ripClAmrnl.t. cnriftCCli utt'S ~ ~ .... fund.dons do b ""'!' de ... roIlejoo --S.clxo<n- 1. Pa"""'uempte se b.I.D opuato f"ft&~le b ~(15 ,. ~ que sqw-abm b ::.oetMcbd J.Wqwe& de b 21etNidid uttbnl'de tipo relejo )' alulC\t'OO su.' idea. de JUpn'\,j\tneiat duafilus v animuta J::)tsdc C'Stt:, ~u:nto ~t ,~ta., M~'IOIlletido lll~n a toda la v1~p ). subJeU\:s psicokJgi;a id,eal~ta. que no podUL tbr una conoepci6o ,'<'!'dOl dM"a., nguresamcrlte CtCntlGc_. de lOf ren6menos I*quieos. . EI rtCOOoci:O'liento d(' III srllo unl>01unt:ia d~ las ("oO("X~ ner\'1t.US tempotalc.s COlIlOn~Ani'mo fu:iol6gic de lodM b {enQlllen05 psiqW(lOS no .i.ignific., ain enlb:I'gOt qlW) .!"Ol k' ic:I::nlifiquen con 10$ rl~n61f~ flSio16gicQI.. 1.3.. (Ul'lctonrs psiquic:i$ !Ie earnc.tffl:zan no JO.o Inmente J>O" ,lIli n)C('~n~"M) n.;oI6J(iM. iino tambirn I)()r Jr.I (~rlt6"iJQ. o !e3 14 refJlidnd uliJttlllfJ 9ue rencj;\ IJ eertbro, Pero el <;ontenido de los fen6rnl~1'I0$ pslq~li("01 (~t.Id"l~rn,ln3do no ~Io por el hombre C(HhO ser natural, sin., (c)il~OaCI' 8OCI:II. yll. qut. }l.f:u'X. ('$ f!M'nculn~nte "el (oujunto de tod;lS 1~1I 'f'.I:.cionc. lOCil)lc.. EI hreho de qu.e el hombn! 1

de lot fm6mtnOi

1M.-=--

criu.ca

Ie"'''

VIV;' en h"'l)lh:s,.

sacied3d.

de (lUC! Ifnga COM4",ntClUI(,nte tctacionn (i(' 'JUt." i1CI(It' j\ln!~ wn ell". ~. mn,inllanW'lltl"

()(n

Ol.f'O!l

~~

bctjo 1..

24

..

T.....

do Ia I"icologla.

h.ta "*ItV~f elIOt Pf'OWtnw la :;N~*l", lie aport. .11 I.. danteJ 1, ~n primer IIl""r, en (I In;l.tui.Uamoo Mu6ri( y en la aoctivicW:I IIrrvioA. EI ... ~

cicnciu c;olill.

.upenor.
~

ruiolot'.

de )"

EJ o!Jjdo ",iArlI-l 46 1.0 PMol~. ,J ,., Ufuio tlc 141",.,_, qlU ".,.,,, I.J 'Mniio",J ,Aqw4I '1 ".. 4'$11"011., 0 aca ccnccee c6mo se rClr'n\a y petfK:cicna I. 'inu,sen rtne~ del mmdo objetivo en el tn,hro del homb~, c6mo bte desarroUI\ '11 3e-tividad de acuerdo con ella "!
06mo

En mu de quo la piqWs 0 coocieucia humana rtOeJa 1. realidad objetiva. ri 4#". i, ku te,Y, lJUoI6rietu Ppific .. n "nmn l_'u. ut".t",,. I. 4./.MnuM 4, I., fPlimnlOJ pnll.~01 .,"","0 dt u to"di~Hm'soijltitHJl fI, Wla y d, ,. (Utiuil"d d,l hombr., Tocb a.c.tivtdad humana. tea ~'1. l trabajo en La produccl6n 0 1:0. e ~)itW6n de eualqu'e:r wea 6COla.r, dependo .iernpre, con f",elU de ley M tdlo tI. ,~ to"dleitm,s HjttiD4J fI, viu h' itJtiiuiduo. MO ~iJ,. th (0 tCfTduih 4, IJJtu "'" ktf "~dOI t1ohjai.po.l, a dec:ir. de 1& actitud del hombre bacia eel ttabajo que ~ de .ILl ex:pa iencia penon.'. de NS c.onocirnieol(ll'J ., hibitos neceu.rica pan es.te. tn.bcaJo:. et(".
Par t'lto 6xitoi en ~l estudio dependen no tolammtc de su contenido, ~ ~tn de la aetitud que hac~a eliOl tenp el ctludiant('. de N c&paCidad para ~ I..~ e:lC, La piooIocSa icIH.li.ta c::oaUden. b "(~"l IUhjetn."" COI"t'IO una ~ ctudor~ Inmateri;al, que ~1~ ta acrivicb,d hrrrmna. t. pia>.
" C, UII,.. r p,

(orman kit

tMgOS

psiquiCOl de la pc":I1IOr\lUdad.

protaO h'-lo6rico. ~... IOdaI COIDO ~ dd wr aodal. La ~ Ie ~ til W krtt dd malft'b.l'" bllt6rko, qlM' C_ tibl~ hltldammto hi.-t4rIto,tOdaJ, pero Mol tcjeco M .. lu Ieyu lUtt4ricoo .oci~~.I~ et cstud de I. WJ1u~ne" qu. I.. c.ondieionci loeI&ltt ejuuft lOb", I", vula peSqulca dd hOfDbrt. eobrc til KtivldlLd 1 .obrt I. $ormllci6n de 11,1 ton.

toei:aJ.

kT" ceoeral", Itt I..

_lie

ett.

1M dtJ tkMnollo de. ..

.u

cimcia itldjvWNI.

1M rd~
cJot_~.._. ,.

nU.mo

6e 1& ICtlvtdad nerviosa 'IJpulor i'"'Cllip Lu leTe' de: lu tW'ltiOMI renej.,. del flUtbro, lin an.tdu 10. (,n6tru::lXIs J'UbjttiWM (1ot1I,II.CiOOH, KpNltenlacionefy pen. ~nk)t. alt:<.tOl, etc.) que 10.0 el n:llejo de II rcaUdad oldetin po, eJ .uje$O. Albjdh-ot (tIOIlCimcia, pens :..ro, .olWIt'" Jeflti:miceu.. ~) e.IO n:Brro b rcaliod.acl ob}rtmt. e=t. el CHt4No ~ ell ckci:r, eft IIIUclacI ind_dlle COlI10 que J)nW'OCI eltCM($I'Io6tnmoe; l' COl!! ItU Cllll(M~ fWoIltcU. h'l'lov Nbnyaba elt_ pArtkuhtidad de III l)$Ieoloatt CIJIlnO:l !kc:I. que
escOJ ~ "2

"wt.AoO.

de b ~a COD la. ~... rIU\'ba IUpotricH- oth d ..... '" ca-- am- cimdaa aeaodiaA Lu futIrir::aft .. I11III d~ pero dttdc d~i"_ ptm* de ..uu.. x.. rulolotfa

La

~a.

pot d comnno,

tt'tUdi1la.

lor"

6cJ detano!1o J' b fOIDl.u6n

de

'05

r.n.~~ 0.,., ,0,""'.',

1'r1td,,"'",

t,

XIV, pAc. 669

PSlcoJOII'II, e. 'aJlto q_ tltudi;l. el rcntjo de 1110 m.1M1.d como mu~ IlIbjeth'O, " reduee hu,1. e"'r'lO Plld~ .. f6n'1lulu getle,a~ 'Cnew _ III " .. Jopa p;.edo l'e-ptftellt.amlf. la complrjidad de un fCJl6mcI tub,iet.M> d.do.AI U.t ntM ~ .....,., m.tftIctJa q... tI -.wa. ~ ~ .i _ " mllCllA. at ~ IicIllpO,. 101 IIWftoA~ r...eJd kot i de los fen61lM!1tOII I)IISqultooa l' Clue, ))Of e"'o. I." Pt;co1ot1_ f la ti"'l~a dtbbl'l

imufic:....

26
t,""jar MIJ-.lamtAM til au dinouiOn.. I .. u1e (-Ulb'o. b pic:eIop. ~ ~eef'C ..,e It\ntbl4t1 2. Ill. filfolot'''' d~ II aClivid.,d n.rviot., UII)trior. All, lt~, Ill. /WQtoR(A d. ill Ittti"itlGd "~'V;"'II ,"/l"(O' ~j 1:\ b~lC! (i(n drl(O.l~tu.ral de la ~oda. relO cl cU\ldlo de lot pnw.l'tOlI ner\'illotOt. (atl1(! wba...-- m.at",i.aI de lot icu. tin\'" 1miaI1'lWll11t ck i.. pc,. "111,,'",' t. '"". 1 IlIf~"'u" 4( /II ,riro'oJ,l4: 1'II;:tl1j~..., rlcr , IIC'~ 4, I. {ltll ....~id"J. I" IIt/i"rJII" p,(qlli#1J A._~II y .I, llU ~"IIIU4d" ,,,r.... .. 1.,,,

21
LA 14.uMit).,. 1 ~lUti.. ... J~to.. J'(k'II~S ~,..,"it>uf " ... I.". JSt d, capitol ;~P~"IJ1J"kI,. 1 s'~flkio 44 lit ,"ulll ,Slt; ItJ 'M-olofln, 4 EI oon(Jc;amJt'!ul.O p'lcol~co de I~ l)Criona_" a~1 '-'(IUI() III cll"C::l(;w,1I y cmei\atl.r.a, cstan esttcdlanle:nte

1,.

". ....

' -J

r,..

b .~otcwb

)I

,ascc" Ii~I" /lltJO""Ud,UI

F.I cst'"t,o de b K'n'~piquica con~ acmicbd ,,,Deja dc-I eere111'0.dcpc~ndjC'nle do.:,-" l'otldiciora SQcWlt'1 de 13 vida del hoolbn:. ej(.m+111.71 '~;ni(~:l1eion 111:,i,,, fOxttl'lordin;uia, 1..1. p~itC\1ogla t"~lhll ia li.~I:I 1 d2 Un;! \'etCbder;I f'.xI)!iC'"eioll cknllr.ca de )0, [eoomt'Il(1S 0piritu:.k. (1"(,*emF luJ,ian sido IIIn m;ltKI() de la nligi6n y de b ~ La c'CpJi. c:KM;,n IU3h.,;.,I;,13 de ,OStOS reMcnenos n una ,nan <1pon01C:i6I'I: ..I det:lrrollo ele un;\ t'iln"cpci6n \(',tbderAtnC'nte c:iMU1Ik~ del l{lllnoo. l..min cnn,idl-rnoo III (lIli('(llt"lfl'i,ftcomo uno, de I~!>ei,nci." (11I1~({~'IJ<'" ",."ir dr f.r A b di.llktk~ ~ b .coda del coooc.imiento. T:unbil:.n C" muy j'''pottanle b fipirsnc.i6n "dtl~. dec b ~Io\lill, CoOl() todd. ci .... nci", t;, psioolOgi:l ~r\'e par.l tr.ln,.rOC'oar y mejorar I:. ,ida. I,. J~k()!ogi;, licnc lln!\ !l1,liC:tl'-i6nlnrnr.dinu, en 13. eduClKi6n, \I tst... i:u d los fcnOmenos p'iquioos d('SCubre IOJ nleWos )' ,ni1(Xb. pM'i\ dtslrrorb, LlS func10nes pdql~ dr) hOluin '! _ m.g:os dt III peN(lnalidad, lk :ul'Ji <pte b prUrlf'tla r prineipal aplu:ac:i6n pr.1t:-

~vid"- .. ie:s J!Utde cdtKV y msen,r. f~1' tM psJqws, IU COOCIClKila y. su p::nonalid;ld. ~,ml:Jmo ~po, cchlltin. doles, ka conoc:c:n101 me)o.r, p()r enc, 10 nclwu/n(/ ,d"~.tltNJ )' ia ensc;;.1tUl soc los '1/~tJ' ptlnejpoJ4!1 Jr. IZpUtoci6n p,d, ..~('ode In p.sicol"gln '1 I. 1)l4rJ~ mh ric'. fld clu,octmi_o ,si&oIoftir , Pe.to cl ....,lor de b pUc~ l1() te rtd:Utt -; ala, c:ondtKi..I.s pr-.~. I)US, ~das en las leyes del de5MToilo t.le b ;!.C1i, Klold p"iquit:a. v dl' ~.got de Ia )'lI}rlOnalidlld flue oon de vil~1 jllll'IC)I'I:lnoa en la ~d".
de ~

unidot entre

it. SolatDCfllC eoecclendo

w ~

(...
\''';1

1iC";.'t de

In Ik'i('ologi:;.

.'rl

In .'duc3cion

y ensen:lln1.:l de 1"1. i6\'t11C$

~I'rolcionr",
Lou: ltl", d", au. I"v.:~ 'OS*",ICi .."'U (1t~1<\ ~I(,"~" pu...:.. ,nltnl.", im~llIl)nci6n '!' n~"lOfia) lir""," de hlUe ~;i .. "t[rll'lI II 1.. "'Ille" ,u~... ) ....rrni!c.n df'lf'rIDi.nar IIt'rr,,~d3Iuefll(l cl <()tlI4nilio lid mlllf'lwl CSJ:(Ilar flCCf-"'1riO par ... -ail.1I ClOIIO("iQ1it"lOiI )' hihit(lll., Son lalllbi/on el fvndlmll't:to d", 10. ItlO:IO.. de ~ de 11. ,"IDriM ., .. ~ ... ~ "#is I~ dr f'!iplic:.:u:.in 41'1llIil~ri:.1 ",-on, Y,de ,:JIdIOri"..c.Wtl pot Ie. aJ,,:rulIOI. IIU1co_ d~ la :r1)li(...."',1 d~ 101 tOuOl'-;rniHII(lI IIdqu:ndu. ~n b p,ulla, L",1 1.,.... de 1,1 1~""'Crci6n. de I~ mntlOl'llI '/ del I)rl'll:lrnie,no dh'l ~r ttnld~l ell tNf"hl;r ,.,1 It'Cbd..u kit. 11iI"" tI. t'I'" Y "I) La elabor.llci6n d..l ftl41"j.1 .uili.",. EQ ,. "'/111'_ .:. IM"f bJ kJu ql.C' ,.. b J'onuri4e __ b ptnon~dlld, 0 ~:r 1;11leyel dd ~"l'lol" de IJI llorCf'ltd.Hln r kK inv..- .... .18 1III Iflld,.)rt:u r <"*l~,ddlldeJ,'kI I" ~'Olunllid f 1\"4~rnlhl,ien~, d~t te,nV\1' r.l.ftll(n'''' y d.t1 (!:l/~mrr. tI f'OIIOCj''''''IIO de ~ll'l It')'tl e. tndi.1I)t'l".bl" Pl.,;! klicud (.'OI1t('Wnu1Isri.t. d I~}o T d ~ud". ~n. inlpwll' ... 1 ntu (l'lltcd,o r ~il 1"",",111' " ck~to .. bto mrjoni ~ de b ",f'tOO;tlid~d Que IOn !OI (Inn dt I.. educaci6n, 1 1lUI.f\11'O.coni,"do Ilh Icyt!l Ji'$1foI6K!Cl'" tnCO'"fIUA mAl f4c,hu('1'llt ..I ClIl\iDO !lIIr. rslNdIlI1 _ "ulll 41"""_0 i"Jh.;tllft'I,.t/llf~. lit !Icuerda ('01'1Ill) pan~ de ..., ~. , pot!d <OII.~f ~ _ IAI ,"1I11"~ IllI 'lU@IDII (;l ....I(;kl'O"'-lCOs. ui como ClOt'ftI~r to :wpuvo r ddarroll..tr toll r..ilo 1M t:..:IOrq pmlli"o .. (-,rlll'terb,kol de ('lid" it>di"id"o. 1 oon~rl!lllf)nto cIr bl Ir.)'", lid d(!:U.ll'tlllo ,111 dl~'hll~ 3tp.,rlOt d~ l:r. I~ ~.IIIJ lumlll'" "' ur.a van ~)vdjt (n 1. 1N~\leda de Ill' \'10 Y kit ,n#-lodOf 0.- lAbiII50 a4J ~.~ ~ "" .II'Jliauc ,tI.I#J i.e _ .1_

0"

~'.Ies

_1Ik.u ...

..La,C(P'~ d~ rt~ .,.~ b Ik-: L,tQbien ~'It,l'trlC.aCJO!l ln~ne(h:a'n f;Q1'Ol. '?La conCC'p<"i.;n 1l13tcn;alllfla )' CIMt'tIC!ol dr. Ill. .llc.uVld~d l)!sulUI(!!I,~ .. I lillriblli.l" a I;) rllrrm3.ci~ .de \In~ to',1Ctpci6n c:i~'nt,rica del I_!lun,lo, liol'': eli: l'''ju;''iu) )' supcBltetOtM'S ;deall1lU,. )lelmllC C4"mjll'f'I')C('1' t.. P""pl:l \.i.ch C$p!ri. tua.]. folDma.t l3\ cwJidJrdn l.~tn.'3J de b prop&.;. pcnon.utcbd' ) orpnl:r.l' adecu-nc!arnenle ~l nCllvidad con al1t:gl.-. ... b~ le)'",,- En .. 110 ,,,,triba I.,nbien el papeJ CdtK.'Hh'o l:in ilnpol'tllnll'l tI(' la PSiMII)!(itl, La ploico.loogi3 tlmbibl I.icne. una: !ii:;nifi(acioll PI:'ClicA en Olt'OS canl' vas de b ~ hu.man., P..s rlrl'ftl,3rio lenn' Jnl."- ..n Cutntll b, I~'a picol6gicas eo b o'l;:ultj':Q('i6" t,ahuja, c.uJ.ndo M: t~la de n'4.lmilnr nuevas ~f.nit!~, y tic illIl'lanl:u' nuevO:! Ulo,llOl.JOl ptoollcc:ion dp. c:u~ndo ~, quiem. '"UI!l::ntar II prOOuclividatl dIll ttllbajo. c:uando j~ cl~ uuNur l'UJQlnawernt ta IrtaaO de: obr.a y ~lallClr Iu m:iquinlU r los moc:an'u~ a la5 ~Idtaridado p{j(ruic--...s I", ~ivicbd hum:u'ID de Lat invC5bg;u..iollo J)'icol6Jr,ica. sobre 1<11"'"l'CllflrCiOny J", tre:tt::ihn 3.f1:istica litne.n un" sig'l'litienCl6n irt'lK>tlanee f'n .1it.1inl:'lS ranlas ,11,1 .rl~ (mtiuea. pinlun.) )' c;lc b. Uu:rtltt4, El Cltl,ldio de dislintu romus Oe dNnco;r;acj,G.fI ) ptttuthaci61'l (.... las func~n~ ~tq:~ie3s., 1$i eono. de .Ias tCJ~di~ion..'" rA"ees!lti, panl au O N::lltableCinUcnto, uenen unll allheatt6n I)J:,tCtlC3 I.'n la nu:dlClntt, l,Ot! COtlocimienlC)l JXieol6gic.os dHll!'DpC'iian un papel C".llei!ll en las rl"l!$' ('ioIxs eftt.te d mEdico y cl m(Ct1'tIO, tantO p;tn Is C<ICIlpR"nSian cit t,xL .. la. OOndl.ctll cit 6tl'l como (J3m lnAuir Ulbte el ~ek-Tite. , Par ello~ adenl~. de Ja ,prifol()gJIt ""(ilol ql'e titu<ii:'l fn~ teye, ~~'n('. .ales ~ los fcn6mel~(1!1(~lqUIC)O', _ocIsu'::n, OII'3.-~ ra."la! de II' J'l'ioologl .. ,uc Ul"tICn UruL .1J~actttoo (,ric:tK:l.. AI.. por ("Jemplo.. I. J,JicoJ.,'; IIt/ftnlil "luelia )u ~~idada del d$:roUo pskol6gjco ftl nhlo. 10 qu~ ~ ~bsoIUl:ln~ntel:\dlSVCnsa,)lc l),lr,l su ~nllC.l'iarl..la y educaci6n. L4 /uologr" p.eJoI:6gie4. esll'tchamenlc ullid3. a Ie' psic.:olllg'la infanlil

~nr:~

.uto~.r.~,6".

.,1

es.udi.a
hibitOil

lu Jeyes de) apN':ndiQje

en 1m nino"

de' la adquiMci6n

Y COJIu.mbmJ eta b. 2C1iwicbd ftCObr. ~icomo de la tOfTllXi6n ~e l:L pc::l'lfOn:tlid3~en cl proc:~ OOll(,;U,l\'O_?mu ram:rj df! I:. p5Kologb. ( c:omo I., pncolqguf Jt'l tff,ba}Q. la ,sl(oioiJ,ltl dffl a,tlf )' Ilf PJ;~oloe(1f d1 tU"~'tt, err.ludilln dil'linlOi a1-j)C'(:I(lolde Ja ac,i\'ilolad del adulto. 'I.II ,mc4fMttol~ 1(: ~up.a de b, disunw 1000mai de dt'Sj_nl~i6n y

29
uni:Jmot (lIioL6gicos de JOt rtn6mtDCl!l Plfquicas. Sin eI c:onocim.itnto $US h:nd~~t0!5 matcri.Uc. e. im~ibIe oomprcndt:t y expliear ItJt rm6menos J'S'ClWCOli J?Or ala raz6n, Itn tllo no pue& haber' I.!n verdadero conocimj#fno Cltf\tiflCO de .. ft=ft6mnw. &to DO sipic que d eJtudio de lot prGOtICIi P'i~ nor~ cont2r CC!a 10 que d .ujelO dkc de IUS ptopbo Yivmoa:s Y. tobn todo, coo 10 CJI;C cumQ. de 10. objctc. vcterio:s y de las. btdIoI IlObn: los q\Jlt ~ ~~ ,u peawniuuo. N .maruia, etc. Las maaifesta. ocmes . U)tto ton I~utamcnte }ndilperAblcs pars ~ cua.Scs de .los mnumuablcs cstimWot que &CN.aft IlOtn el .II!: tun C:OO"'ttbdo en oh,elO d, su &oruinKi; para aaber uimiuno c6mo ocmcibe detenni. WO$ fcOOD)('notI 0 hcchol. ~U1ieulannente los que Ie m'ieren a el mUtM. Todas c:sw mani{es&loClOn~ton un import:.\nte ob}lw de euudio y t::Omparadas coo kit dlltOJ objedVOl (con 101que, en reaJM.bd, .1ctua: ron scb-t- el lujeto y con ws #C&Qj objct;"01 de respuesta) tienen bn ga.a valor c:ientifioo, pere de nincu,na. I)UJIen. puedtn servir par ... descubrir Iryel objttivCl que riSt'.1l 1. a(liv,dad p'tquica bumana. 1 enudio de lot fen6ml!tlOi .,.Sqllicos en '1.1 unidad tndisoJuble con loa e:1t1mulos que 101pl'Oyocan y con los aCI4)I do respuesta del $ujeto ~ ~I~ rea.ponde a I:. e.i~n(~ ~c objetividad de loda invtrtip<:i6n c:tentlfica, SJ.n1) que fC3pondn, :uanu.fOO, a In necesidad de cstucliar los ~jelO$ y rcn6mcnot de la ~,,_Jid:td en IU ~0llfntllnllci03 y en S\lS relaCi(lne5 motuas 1, ante todo, eq JUS ~fltttil()l '1 III1XOS BJ.nIiiou$. Es-te ts uno de los princ:ipioS l(lndament:&te. del metodo mat.erialiita dial&tioo de investi_gaci6n. . La 3p1~Q6nde ~te princlpiO a.1ettudio de to. fen6menos piquioos qwere do:ir q oe tlt.OS en6nlen(ll debm ahorcbnc ~ eJ :inguJo de loU c:ooclicionamiuHo par b csdmWot QttrnoI Y ~n W'licbd indisotubte coo ~ u-tQf hu~ como eJ.ab6n (anal del rtltejo. & ~ btu. ~ a :su vet.. en .us ~ de ckpt:ndea:.cia respetlO de b ,.,.._... poculiaru de 12 p:nouolidod de Ia ~ h........ --.U .. de 100 __ , .... del "'1Oc'.o d_ .. d estuctio de los ren6rnc:nol ftt ,., i.tNrrollo. bto tie despre:nde ckl principio f'uod.ameQw del tJI:I_teri.aJ.ismo dia~bco, qUo el c:ual aodo 10 eU$terlte Ie b.sI!a wjeto ~ oom~tt: movim~tc? cambio y desanoUo. Las It}u del du4,.,o/Jo liJOtt'llii~o de la Ie deltubrt:n &I (Stud:ia! com. parauv3.Jlttntt ta c:ond\tC.ta de tot anima)ea en distintaS f:ues de b evolution del muntio animal r eomparando ella conduCl1 eon I peru. liarida.des. de La attividad tlumana. Por eito fS muy vali06a Ja inVt!llti. pci6n ~ Ja conduct.a de kli anj_ln,le. ma. cereanos al hombre. los f1!OOO! antropoi~ Y" fJue ellJI. .i'~VCltii.ei6n pennile eseb~r la p~. bl5lotUt. nl4I proXlmo"l a la 'p<'lnCli6n y desarrollo de la c:oncu::ncia hu.
do

5. ME.A. AiMipiol

de Ia ~

...

,nr~"4ks tid U1"", ck,.tl/iu 1M [ft6mIft4 .. psI.qvicos.

FJ ""udlo ciendr ... de ... I........ ""'&'" de Ia pcnonallcbd 0610pcede mJ_t04o ","'4rWlsto 4iolll-ri.(.o.
&1 matt:Nlismo dial&:~ diee ~

r.....". _

ps;qu;c..

del _

...

y do 100 Ia ..... d<1

0 Ita el camiDo ptlCde coruiderane cienliftCo e.:undo renej. I. ue,dfJd objt'l", W It)'tl objeliulIl por las qo.e It "stD I", rel&cion~ y lil uclOn m\lt1,la entre b h:06m1:1'\0$ rea.lt1 t las Icy," Objelivu de ,u eonn:al'lte cambia y desarrctlc, leyt'S que tOn independ.lelu~ do I.. conc~n(ia y de la voluntad de lot hon'lbfts. Por nt0l Ja exiacnc1a mit. ejevede del metedc dialect;co es la comprobac.i6n de 3S IcytI inw..tiglldM en l;a pr.S.c.t-icaI, ante rode, en 13 prktita ' SociAl, que tS Iu. bMe y el criteric para oomprobar I" vmJad de "IICS ~ conocimie.ncOl de la nnllJraleu, de la sociedad y de nosotrOI mLt-

eI melOdo.
solmJ:RlC

o et medMJ de c:onoeimitnto de t..... reahdad1

mos .En el tltudlo de 13 :t.t,ividad psiquKa humana tllmbi!n debe aplicane b r""rom objetivid-ad cientUica. En So que se tVleA: A 120invesli,at'6n de kit (en6mcnoe: ps5qu~. csto signuc Ia DC<:t,idad dt dflcubrtr loUt leyes objetivas, b:uindOlSe en d estudio de 10& hechOi

.n.u

<lCc:ui:blcs la obKfyaci6n 1 .uttept~ a de. set eoroprobadoa otcriot "..entl! por variot IU.iCU)l. La adividad pe'kticl de 1.3.vida. diana dcmucsua que d eitucUo objetn"O de la piqYis hl,lmaM; f$ Wl dcodo uertado. En l.a. ",ida pr-okeica. accft. de til irueligeocia. los sent~!IOI, b~ d cuxlcr r la apaQcbcl de b bombr!s no por 10 que c:1b dioen de .. ~ tim pol' su conduct&, par su modo de proc:edtt 0 por "" aaot.. Lenin. al triar c:l modo ~ubjeeivo de vaIoraci6n de b -penon.alidad. AlbrayAha priu.mcnte cl aspec10 objeti\-"O de la acti\--iIbd hUlnana r eKribc a cste prop6Iito: iC~ ~ b ~~ que nos pemhcn j~ &ema de 101 tJ~'O'~Of dCSJtIl.W' 1 st1Iflmll'.tOf de 1u ptnona.-? Naturalmente que tltOi lign05 561.0puccka se:r UlIO: los oaOI de dIU ptOlODU ....,. Ell oero tu~t, Lenin d:ce: "A una. pertOtIa It I. ~.3 no por 10 que ell.. pitnu y diu de s.1 mUm~, liM por 10 que hace." (a1ifi06 w:rtillde:rftmentt mlllxi,",a e9te modo de el'ljuieiar IlL per ~naUdad. , La l)JIjoologl~mlltenAli5U. no pu..':d.econt!!nt.arse con estudlar 101 !cnomertOl P!lclU'oCOli pot' mcdlo de 1.;1 IntJ'Oj/l_)&clonJ 0 IIC~ de l.ll ~tI. ('ripci6n que 0 luje10 mj,mo ha.te de sus \"l\enci.:u. Ln. IntrOl'pc(Cl6n DU puc;de dl!fCubrir 108 fundamenlos Inateri3.luu" objetivOll, de 1:1' vi wnc:w lot aaence. ttX1tfnoi que las han pl'QVOt1do, su expra-i6n tn b a<:l(l$ r' en I" conduCla del hombre, ni puede tampoc:o dClCubt-ir 1Cl8 em

;t.UpmOI

"'.11

a~

l. V. 1, .... ,,111, 06'1 ,{I""~I4I. eel rut:l, t. I, p'. 385. ., V. I. 1... "11,,, 06,... to'-"",tllll. I. xrv, pi.!. 205.

Il~ le}'cs dcl desarrollo de la psiq1)i$ t:unbien eJ indispensable el ~udio del d~arroUo hi'l6ric:o de 13. concicnci.a huma. nOl, de los umbios que .e h~n opcrado y siguen operindOSc en eJ "()C~Jq ii.rt6rkuJotittl de la hUmAnklad. El esrudio oDtog61ico de. I... pttquiJ aigni(tCa I. investigaci6n de 'us particuWidades en 1&1 #JOi/I', 0 lea de loe cambial <onsecu

man."l. Para eomprendeJ'

"u,n.,,"

31 th-o$ quit! suite: 1.4 ac-tivrd;ad p$lquic:J en 10!l distintca pt:rIodo. de- fa \ ida hu:nu.n~ POT atdmc, t..! "Illy impcrtanee ! par.'! et Qtudio de I;L$ Icy.:!!del desnrrollu dl' ln pslquk inv~s.tigltr 001110 enlllbia la acticidad plquica eou el tljerci,j_o. os deelr, en el ttabajo. blljo I... (ic.i6n tic lit tnw:l\an:m ~ J ~ 13. ~ducac:i6n. bcjc la inOuet'lci" de :.ao. prepa..sdOi cip(Cia_l mente)' orientadOi a un detennirado lin. que al infJuit scbre .:.1hombn: <ontribuyen 2. (orrcu _I.i aC'tivid3d pdqulca. aD como 1(lIS ~OI de tu ponorufi<bd. 8, Afilo'/a$ '.noanu1ttal"
intl'.r~Jm4 :w1;u:ar I(Ui hemPO media flUrc II mtKlOo vow:.tari.4 ~ .. ..- " mj"n:~ rill i""II(.6n en l;a ~cr.l d4'1hn.lUj e, (Dotl di::arw. de t..tl'ncltifltlab.) "2n 1;1ptlliC'~ cl~li1val'l:ra. el aiUI"1O tel 8C.._-n;a III me-'ll l'iip;dllnlelue )' II eee pa90 I:IJIiIO IfIt'IIlI \lnll (jchll, ~ ,,11(0111de hllmlmll y dke en VOl :lItll: ~ri(hQ, !7. 111acUbl.nlll, En b.c OIInUlllacw.'(1 se s;ale wn rJUIl~nrb del Ic-n~ CU&!ld(l el l>ro.I'C.or dll por lfflJ\illa,d.(. .11I.. ml'n Yllcl,~ II I'n(l~trMl del '-n~ . r fl"-8\IflUI~ Cl~' .till) C'no?~Segi'a.n dicr. (I mllum. jde de 1:& el:&lC. t, tkl\lll muy "C'"I"' dt d ml_ r k IlI,l~U daf'M' tano" (De b'l o~'acionn """ilcw.)

J. I. pJkoloZitt,

En el dludin de IAI (unciones ps.iquteM se utUi7.<ln istintOf m~lodm d tie acueedc con IIlI 1':lttl(;ub,idades de 1118rlln6nM!n~ a estudier y<kb, rareas conereeu do la hl\'(l$tigilCiODi no olt .. nte, pete a lodn I, dr. \~r,id3d, estes mtlOOOS debee ater~ (or1.ownente 3 tQl principio~ ~'ales del mllodo clC'ntifJOOaUld J('rUlt.dos., La im~ripci6a ~ dit~ dr do. mCtodo! funcbtntllWtt:
b

obw:n.aon

lJ ~mefll2Ci6n.

rreac so:"C' los ;It"tOf vitales y Lu "'.3.nirta*~ \l'rbGlOI del honlbl't 1'1'1diolbl'lt:l$ Siluxiancs (en rrabajc, en el ~tu. dle, durante el juego. ete.}, conlQ indic~ reveladcres de drlrrmin:uJos jlIVtCSO& psiquieo., I.:\~cbservaciones prolong.lda, )' lI~lelfL1ticlU peemnen esmdiar 10 (ollnaciOn del clutlclcr, de los intcrCllCS y de las (OIp:lcid::.des, :\fij t"OIno IO!! coMlbio5 que se operan bajc La inlhl(':nc.ia de dift:rente. situac.jtJI'" viwes.. L3s obsel" ...aoioncs J",edem ses-: '0,.1114, cu,ando SIt r~ todu lu rmnifescxiG:'IeI de b acthidad p!iquica ee Url litmpo det;ermit'Uldo lpew- ejempkJ: chrr..nlll!. b ejecuci60 de all<m trabajo, dunnle UAa rL'!I: 0 jt:oego), 0 cw.ndo wl~mcm~ se ~mln Joe hech05 que -'C ~fir.m dirrclllmcnte al problema que Ie cstudd.. Etl el ~iJtro de lils omelV9cionCf K; .. tUi~n. adcnrl" de I.. escritura. loaOIOKr.a"", el f (inc. la grabllci6n do ...onidos, ('tc. A (in do 9ue la conduct3 de 1M PCi~IUS C'StudtndM c:on~r\'e la r:.layol natuI1IUd:.d, I" observacMSn debe p:uar inad,'C-rlida JX'11I elias, A titulo de eJCI1II>Io..".deo a.ducine lM ligllic=nus ob5crvxiones psioco~ que tf'nf&n por objew. en d primer ca-!iO~ Nludiat 101. mMirntcnQ \'O!unQnc. del pri.:'utor aiio ., vida de W'! nino y, m cl -qtmdo, :l~lIn:l1 pt't' .. li.~ tlrutnol6Pc4l$ de t!n :aIUrMO del dkimo a.iJo:
La oMnvttcilSn

cl

.tl,,,,i,,tu.

"Alej1n:lro h:L (uITIIJt.do ~ acbo m~t~.. AllIC'y<tt Ie aMt1i6 \Ill 1IoI!c., .IUT impl)ftllnt~ ~n ~. ~~rrOnD: him ~I I)rinlf' movimiento 1'OlulIla"o bbad!> ('/I la 11'I\!(~d6n,Yo 41 UIlIU "$.'Illl'OlIdll.fll'" InmcdL,U!uICTI!e r:ph" .,11f)mewl. .nlCDtO COl) lUI ma.lO., Ue losr,uio pl'O,'O(at (\111 imi1..ac:i6n inmcdtau. d, J"; n,ovlmienlo .Ina. (:uII;nt .. vn: ,,111(;'Y"'. &Y'"-t Y hl)y . ($~ttr1J1i(o Cfllt, 'baT" lIIlitoadopOnK~le un movimiaUI)., Ao.n DOae rn.anifi::tta 1& _~ ttl ta oI~ drl I-I~ i::IkJllMo tthrradamw-le que Akja.d.to .. tan .. -uda. que ....,.,.. mud.rx.,. ~ ao io am.. ~ eI __ ... wu. I.. tmW6n IOftIrb I~nt todari:a _ c-uH'" ...... ~

.e.

"'".J'U~

m'l'Olu:nt'" ...

del M.etodo de obsc:rvaci6n ntl'ht en q~ lot d~ que directamentr de l.l l,;da misnu. Su d(lt\~ntap rC$idl' ~n que I~ ,:iJnple o~e ...... ac.i6" no pctlJ!oit~ lIte.lnpre di,til13\lir los hec.hos ('..~unles de 1011esenciale:s y nm:c..'11oe. Adern.{l~ I;l inlr.rlll'tt':lC:wn de los. d?IQi 3dQuiridm, 1.$ deelr,. 111 interl)rctaci6n de 101 datos nDO inchccs revel~ldol"C5 de determln:ulot. l'"'ucesOs., ilados pdquicos o ~ de la pt"'JJOO.Alidad.p~e IU' aubjetn,a.. for C$O no Ie puede da.r IJllS explic:aci6n riguf'ClS3mMlt eiotntifQ de 10s (e:06mtnot que te f'SWdian balinGO!e Uni4:a.mcnte rn b ~ P:tra eRe> Ie DC.'C:eiUl reeumr ~ e:xpe:rimIMtc:. pioo~ prqwados npedaJmnue. l
()roporcIOR8 5C nx.ogen

v:alor

)If:f'()DOt

u.

P5ICOLOCiC,\

33

Bl .x(Hrirrunto psicol6gieo. como eualquier otto vxpet'menw cieetfico, JC carac:teriz.a poor cl beebe de quo el investi.pdor (10 obsel"'a pas;\'a.menlc cI cuno de lot feo6m~ a1no que: los PfOVO(a (:Qrlb'Dle a. un plan prdi.PcL>. modifgodo utiftciattntate Iu eGftdicicoa ~ actOan aobre eel b.ombrc. Variando repetkLu veces nw ccmd.icioneI, el ecperi.mefuador clene til JXl'ihilidad de filar exactAn'IC1'Itc boa causas de un fellomcno pllquico )' loCgWr5USeambios y sude .. n-olJo. En prieologia se uliJilan dO!! forma.. l,rlncipaJea de eccpcri.men1o: el de laboratorio y d natura.). El xt"i_ntntto tU ""'or4l0r1o pemU,e tomu en euenla eoo CQ(;. titud ba: uaO-uencW exter'naJ que actU:.an (ink':Osida~ d.uad60 1 orden b: sucai6n de 50s aumulo. 0 de JUS disdDlaa eombirt:.ac:ioMs con o~ cninlulOl) &1i como las rtacciones de reJpuc:tt& (OlCCioaa y O'Wilitsta clones Vt'.~les) del hQlnb~ ante estOi C'Mhnulos. 1\sI~ pot' ejcmpJo, aJ Gtudiar eensacionci Y lu ptrcepekmc. so taman en euenta ccn uactitud La inteaicb.d y el orden de WCHi6n de b disUntos atimukK , tat, racciones de respuata a eia pot' parte: de loa 6rpn0if JCNOtiaJeI" AI ~r h me:mona Sf! loon en CUCIlta ~te b can ticbd 1 b calidad del lmkr1al mt:lllOriudo, b cIis.tin. .. mEc.ocb. de memori2n,(~n (en conjunto, per p;trtes. en VOl alta, "p&t~ .t misrno", el nlune.ro de repctieionct', ec.} Y COfllpll.mndo tOd<ll esCOl datos lit e:st\bJooc euAles 90D Jaa mejcres eondiGlones para la fljati6n {vt'iasc la fig. I). Las primeras in~ expuimcntab de b procttOl psiqui (OJ (qUIt lutTOn h$ w:nudooet) se ~a.roc a ~.I. ~ ~I t.ig1o nx. pew weber y Feth~. Los pnmeroa bboolona.. de: ~ experimental Iceree lundllodOlpee \V\Indt, en Alemania, y BejtereV y Tokarlki, en Rwia. Lot rmtooos de t)(plorao6n de la metnorm ebbo-

.1 txp,ri,,,,,,to utJ, .. r41 ftI una forma. et1J)C1clal del CltlM!I'IIIICI'IIO psi. oo!6Jieo. No 10 IlC\'A 11 cabo ee tl laborator'o tino en w condiekaots habrtuale:a de II. vida c:otidia!'. i. PO'" ej~m'P)ot durante Jos: ju~lCot Y ceo~ ""tu.tunJe'" del nino. t:1 prirnero q~ h utffin) fue f'( ~
nl!O

t.:m.nId

rad~

fiDCI

del uglo

lUX

pol"

Ebbingk"tJS

de&empei\nron un impor.

PI,. 1. A,pecto inl~tio, d. Ja dm:Uil 1I,11!Ild,a 10. roid .. , de t , pranWla pa.r\II JOf ctdmukM iluR1DOtOl. 2, pan":'llI. para Jot cU~wlq 101_ rOt; 1.. _lalla dd ~ pan. obIerva.r a.1 MIlt: de ~ri.mcntadOn 4 .iu6l0n0; S f. Jbnchu de ~ J>&NI tM aa- ~i.mb " ~b: pC.a.adu. de ~ pua d em...uo f:lotettoc:iIIUnoro.

rente ~pel en d dest.rTollo de La psteok>gla tlCperimencal. El aptrimento ~co de bb:lralOrio tic:nt la pn vt:oaja.tk: qtII! JlCfftb!:: registrar aJ nwmo tiempo no t6Io las reac:ciones er..enw.. morons 1 yerbalo, tino wnbiht. bI ruc:ciones fuiol6!Ciat como son, por ejempJo, . I~ cambtos que ~. o~n eft 1u comentet el~C:lriI!M c.etebrales relaClonados con la atUvidad tntcletlulIol, IOJ c:am bios que mire el ap.,r;tIO taTdiO'o':ucular durante las reI\.CCionaemt). cionakll, etc. TodM ella, reaocionQ (j'~I6aicas oculi",. lie registr.n POt" med~ de apar.1.tot cspcc:i.a.1es. Para I (Studio de )of ~ r~ de I fundooes pO. q~ del hombre tienen ur.a sig:nif0ci6n muy impon=lC k;. ..,.s,odos de los rtflejOi eoro.dieionadOl, cl~rl.doI por 101 discipulCll de PayioY (KrMnosonki, Dikoy, IYllnevSmolcuki r OIM).

oc::uIw,

I.

a.l0. t:JCperimmtot., (On-dtcI'Mtll~ te e'ecui.., co cimir... "pedakf a pruoeba de ",,!dot (fica. 'l , S), al objrto de ai&b.rcltl uperk,*"ador,. de lod.u .... inlIlICIWi ... ~1emU ~ a la pen:ea .. Jett, ~ ~'" c--o ",It. muIo ~ _ cmpIiea" ~im......... ~ ~ ,.. .uJI ..... o (ombinadoot. P.an. fo...., rdlejO$ cooc&ioMdoi a cst ...... uorcUn a cfl,dtlt.,. _\mula. iuoadiclolUdOi qwe provocaR ru<dotI" _tor 0 de ouo. tipo.. 54 I:III.llln t!l.mblb ~fllnllliot vubal. ("I Uamado "fd'OfJU'\Jento YUh.r').

EI exptrimcnto n;l.rura.l. como el de labora:OC"io Ie ba'-1 en 1(1$ (;:lm bios que el t)lperimentador prO\loe.'l en 13s IXIndic.i~ qu~ 1011 e.dmlilos :~CttlAll sobro cl nino (por ejemp~ pjI,rn. fll eltudio de los procesos Inteleeti...aa.Ie ctlCogeD dinintAl tareu para .. COInparaciM, get)el'Mi raci6n y e;1.aWieaei6n ~ abjecOl:' ~et, co&ore., cuerpoa tric.c, ctt.; Cft otn:a atIIJ5 .. rtC'UItt a dec~ados jutp en hi q~ Ml pooen de matlifiesto I.. diletenriss individuaks de b nir..c;. ~ cuanto ~ lit. rmpidc;: y elU(ticud de 1\1.1movlmknlOS. .. la C(lnltancia de fa atenci6n, a su c.ompren3i6n, etc.). . &I CIIpcrinM!nc.o natur:l.l conjuga eQ 5.1mluno los '1USt pOIiti\,1 de b ob5ervaci6n y del eIIpt.f'imento de laboratorio; sin el.nWtgo, Ul compuxmn eon (SIC: ultimo CIi meoos ~o y ttl muchos CNOI debe ~r compIc:u.do pew 8.
Una de I.. 'I)tIBU mu imporWllfl ckJ u:JICnmellto n.1turaJ ., til PlieoprdilA;oJelco, que wltlbinll ~1 tll.metl p.t(oI6gico dtll nUio CGI'! III ",1;Kion do:

gtIO"~

.tivMt~dc, ,d\JcatiYb I! irutNctiTU qwe licnen por ..... a.,1IIhtt.e m III I~ ntobt e ICI'1IUf m 11 ~nmftd.. racot .. 1:& ptftOlU&cbd. f k .... dot ~jenpb: de. Utol apcnrlllMlOt: I. AI ~udiu 1 ~ cJd "'tn.IO ,. aI_ Ilk ... ~ :a_ te .. CtWVU6 ._. m ~ ~ uult.a w.. flOI' t:a iadiferr:nci.a 0 pot ~ Mll,.d nrr ..'n.~M 10M ;at""" .. Uc:Q. Illpr (poor f';e.,plo. I.. ~rittni'.

,,,.1.

la acci60 ft'I.'IItIQ, entre Jo. '''pclMJltn vi1<& .ctiwbd iflc~1o!ud de b aoclJ".., de aJioI., let p.opwo q_ -.;irientro _ titulo ~. Ii. ICSIO ,., por ultiml>. It:t dijo ~ r.4lew U. PM p:an. UJII. ilu~ dd ......... Leu ~iU'eJ ~ ~ de .. ptictica prd~ ell la q\lt COtI l~fI('" He flrOpo:ne lot aooob.rn que Nlren ~tc d (lOD1~do de tuIO 0 Cl\tt'
11&.110 Y d ~

.,

Coft d objt_to de ~ ..

,.,.tbalca ..

r.u

cUtu._

mp.ft

eno. ttpencnc:tuot. '1.':1In,'C.tlpdor pudb POIlU en d.aro ,I d It.lufMoOIXldia n:pf,,&ar (I 00 en forma ,Cflt..-J ., brn'C! ~I confeoid. eet IC'II-If); '!tldo (Ol'l~r t:unbim t:ui!" tOn Lal imll,cnn Ir'n(:~.
WI
:10

dibYjo

)<lIr. fL Ctaci.,

If.

con que ('I atWfJDO .e ftl)Mentll la .h\lilld6n dHc:ritll ~n (I tJtlUSO 1e'ItIO y, riflAllncn;c. c6mo 1"0",,,, III rtl~lIcci~n de las itnigmN en 1:1. oolJllln:nli6n \lltetiot de ne Il'lI1O, LOll 4!lIptl'lmentos ";'IliladO;f ~Illtllt~ron 'Clllll1.r 10, ... m. bios dt IIC\letdo ('IIa lit "dil<! en lilt "l~tlol'l(' mutll.as tnl~ lOt laclOrt' \'(rb:.le' )' (.(II'I(.rtltlS de 111/I(~h'ld:a.d Inlflft(luftl de to. nJllmtl ... y. en p;lltleuJar, e,,~bltcer ",I
$ot~tt

hbo de Que, con u Cdlld, I.. Il.(livklad inldccuJal de 11)1 umoo. to bll(C no .I mAt Qt.foll('a 'f vn~'IIJbad.t., siD!) que ~e (;af<&tIitOu t.an,boiin pol'
ura f'C(I(lIUtrucci6fl m."UI"tI de ... awnpoot.lta im.;aaj1l31h0t, Inis <npItIOlo r ntis rloc CIl (,ollkna .. (n:peri_l'ltos: de I.....

u).

qUt

IIC ha(~n.

AdtmU Or

obsen~

~ b c<e:penrntntaci6n-.

ao. n~KMIoi)"

t'it, 3,
~j'l.'IO

~1JIdt<l de dhoc(16n de I. cim:u1l.


2, ap"nlft.t para rvlilltl.f lUI n::w:ionts ckl

lit "pc-~ntA(;ltSft (lC~ftd6tr>rlro. n:tk.~to. ~prodl.M!t~, 'ut:Ut.) "~I ,""tCoploo); 3, lb.,"" ~n. Co'*lat 108 ad,,",_: 4, I'I.'Mndot de lOfIidotj S.lIladJ6m.eUO to aparatos de coe.cJlci6"'j 1, ",UIHOI ~rlil I..dt~ ",ilec-ttocvl1, ""' '. IIJ'1'ltOt para .,. atilD_ th",,,o'. 9, ft'Ij(~OofIO.

1.limp;lI.:e. 11'1.' .\dIn p;:wa lIlumbtlr;

Imu IQ orist_ ,. tl u,k", abtcn.c .. de- .. ~ de q;.w los aI-... DO' ~ubd bbiaudol aI lnb.jo Dnpoub 1uhu cieIoIbitflO flIIM hrdIea el m,,"~ orpIt~ .. ~.-..o tUIUn!,C':I~ q1,1C_ lie ~i. l~o.:-"- I. actibad ~(O. ... 1 ,-.r~liva iI.i. 11'1 I'$tudlO Y (WAf hitMtc. d~ t~ lIItrlr:(ltlW. lA ~ro ~ tOfl.!,\l16 ('~J.odo c::1C::lO'pUimMtadof 'k:crIt l"leftbf lot ~Umtl(IJ pot Ib tlIW., ql>r ., principiI) $C da.b4n I!P ("moll dll! jIM:P; 10 ...,ulldo, POf .mcod cit Uri;, <O"'pUclIciOO w'!eUva 1:11 1* fnrnlA de l1'allUor_ 11U tal'UJ.. Pf",mcra nJenlt I~, IIKIII K plllntll':d!:m I'I"a1tz:r.bolIn dll lin mOodo lJt'flCO Y COI'ICl"I'to. tl"I)"f-, i'ull ronl1ll COJlcrcl1l tril '1.I1:"lh,,;d~ 1101 1)1,." mil b,\,..,elll Que debi;lll It:'Oh't" OOIiJ~lOriltlnrnte W "Of; aha: 'OI:r.IIIC'JlIIIl m~J #dr.lrtllie Ie b:ocla q-e rl
,it... b IJMdr'c.a). q..
Y

~""'l:tw.aI.

UNbUa

fD Ifl _ ..

de cxl~: (0100 '-On 1ados dt 13 aai.,xbd. En 1.& ~O";'~rsdci."" (on '1."1 sujeto que se scmese j( esc." pruetu .5C Je h~ una scrk: de!: 1)(CguntaJ, plep ... adM de anlcttWlO, r cur. (orma y ('(o'ltenido depc:nd~ de objtto de la conwl"S::l(;.iw )' do I.a5 JUIt1ieubridlldes de b persona con quitn se ecnveesa. Revlne gran ItTIJ)Qrl.fl.nl'"bt las IXlnvers3Ciof)I"f C'OIl 1o, 1Ilulnnn., ya que en '1."1 IranJeul'So do cllnl Ie pucden d~ubril' ~UI oondieionet de vida. J3 illfiuerlci .. qUI) lIobrc cllos "jerceo k" aduhos )' eOfnp!lnet05-, los. diverSO$ aCDIlIt.'(iinienloc so. ciales, 1:l3 obr.t$ Illc~I'ia._, ~tC, E.1tos d3tO$ pmnilen oc:brccer dflefmi. u:ulO$ rasgos pt"Clt)i:u'tS de 13 penooaJidad de los :alumnos (8t1 uru.cter, '" tempefa.tnc'nto, aw Inltt~ y JUS eap~icladcs), La ob;elividad tit las cb.IOS que ~ adqUter~ en b. In,'Cnaci6n dependc mucho de b habilicbd dti in\"d'ig.ador, de lIU (apacid3d pan CKlarecrr l;u circumlatIcias que ~ ~I intfffAn, mil que pot mcdio dI! preguntas diree~ Ie pelf vias iodiN'( tat., 0 'C'a por mMio de conV'U'SaSiona 10bre w cUr;umlanci3s objech."aS m qur i.e dacubft la vida del ~Iurmo; por .tjempJo. tObre lUi coodicionf:t de \;d4 familiu. su dislribuici60 del ciempo, ~J cr..bajo en ):It ('Q:('C;lividlid e.eo1~r y lambibl .sabre ~tU,.s Ueu.t.ri.as )' sw vi~it<u .al cine 0 al 'caito. La f!xact:iwd de los d.atOi oblenidos debe oornprol>allC en COIl\eJ'S3CiQnes(;OI])pkmentatia, con 10. (lamiti~res, 10$ wmpai .... ~ r Ins IflJlClltros, '1'000 el conlwido de ta CO'llversa. f.:.i6n 5(l u'3nSC'r1be 11('1' ...1 in\'t'lilisador Ini$tnO 0 it: gral)" en cinlA

cit3dc. de in~igilltt6a ~ ~).a se utilian umbiCn OIl"" medics fa ('Otr\'tI'Dci6o )' d ncudio dt: IoJ rtSUl.

,.1"

,1.11'.'1111) ruch>Wi,.. la, larea, ab$Iraclt.J en .U..ncio, hilhlllndo

"Pitta

J'''.

E't~

loagnetol()ni(tI, EJ ('Sludio

de los /Ir()(/uclol

d~ 14 'ttt:.illidnd del hoillbre

perlniton

jU7.gar sabre

'Nn

"~I",rllnf'nt.o IUlu,.I' ptfflliti6 cstudiaf IOJ C'l1I ...d('IJ IUCmll'Ut de I~ iomucio&n de I... rllp'd~, Intrk'ttl>ale. Y .!If3CW a II, __ n:1~blltl'\ln I.u \':1$ r It>nr.dlo. COM~U" de luo:ba. p.fJl de~~r I:r. t.l.pQoCld.ld d~ JlPl'ftldinj~ de IO!I e1l!o(t.Pf'~IC)' de 5... "",*),

hIlCl.'l el 1r:UlCljo \', cn DlUCtlOJ c:a~ .wbrc el pl"OSO mi~n\() de au (umplilntrnlO v sabre'l35 fUllcolCs pekJukas relat:ion1d:u c;oo ~1. Con ('SIc (in Ie ~tud13l). por ejc-mplol to. di:l.riq, 1&$COOlpo!icion($, 10& dibup Y dis. tinw .aIca d~ C'OfttfOl d(" $os ncolMn. E.5 I'l!uy irtlporunte aol::: todo

111.1 c::aIJtulid:.d

Y coslunlbres.

sOOro lu ac:thud

36

ODJtTI),

PJl08LEMAS v Mr.'J'O()O$ DE. LA r$JOOLOOtA

la ooruparaci/m de I~ trabaj06 ya acebados (.01\ 1M materlales l'ln!p~ratorios (bom\doct:$. esbows, di5tintal variantes de una compeercillo, ete.) . En ml,lcl'lol cases b investigaei6n psicoll'Siea n~ sc airve ~,e un sole rr':todo sino de varios que se ccmpleean entre Sit descubriendcee de este ~ nucvos ;upeetos de la actividad ~iqulca. revelados joStlficierncmente con 0(101 mtIOOOS. LA "CTIVIDAD
I.

CAPnt:LO U

NER VIOSA SUPERIOR

Los n.ecani!mos

reOejos de las fmciOlles ~.

La forma fundAmental de ad~ptaci6n del crganismo al medio ei (,I t~JIL~, &e./l. Is respueste del C)tga_nismo a los estimulcs extemcs 0 per medic de ~I sislCJlU. nervi()$Q central. Les ritiml,l~ que prM'OCSlI el reflejc pueden provtnir del mundo estericr (cstimuJos senores, 11,1-

Inin09O$, t!eti~jI, ()If;1tivos) 0 del medic interno del organi!llYlQ (earn. bios qnrmicce en la compo&iei6n saegulnea, cxcitacioacs de Josorg;t"~ il'ltemO!l, ete.] . 1... respuesta a una excitacion cua1quiera es una ccruraccion muscular: que pto"-oca mo\'iOliento$ 0 secreceoes glandulart$ ~~ecreciGII P)iv~l. de Juga gastnco, ctc.}. Por medio <lei ~iste.ma nervicee el organismo se relacicea como \111 IIJdo (mko con d In\lI.\do exterior '1, al mismo tiempo, CIte miJmo sis. rcma neviosc reguJa y cootd.ina las funeton('S do los disdnros 6rganos. :,~}3.1'3tO$)' cletn!s .siStetlI3S.. Los aaimales slIperioteS, y sobre todo el hombre. pueden diferenciar con prtclsiOn tns di$tinta.~ e"cita(;iones r. (:ombinindob!. contester 3 eUM veriandc r.ipidamcnte las reacciones. I"(I( esta ra7.6n, 1a acrividad de eipo rerlejo permhe que el of'3anismo "C edapte f:kilmente a los mas diverscs cam,',ios del rnedio. COUII'll~j:\ Y ch:lie:'l.d:1actividad se efeetu3 gracis.s t1 .siSl.(Inan,'vwJo (611Ir41. Ei Sdlema ncrvioso central eita unido a los Qr_t:DIlc.t s~I<J>ri.a16J (,eo. ~t:ptort:s) y :'I 1~ (;r.1!'6no.tt!iJtl()reS (mUscuioJ Y gla"dul(Jl)~ 9uC ejecutal) las. rc'4ce-;on.:! t!.. tt1p'4utn tit' (J'gtJnis,n(), per medic de 10.. 1)1I10crO$O$ crvios $clIsitivO$ r morcres que constituven cl sistema ncrn \ in>o poriJerico (fig. 4). EJ si'l(cma nco...-iosc etnlral =-eerebrc )' m&lula ~in.'\I- tst;) for. 111;1(.10 P()1' d.istinHll partes que cl,1tnp'en diferentes runciooes de kl compleja activic4d 11(:("1043. y que COn5ll1uyen el mee3ni$loo Iundamental de 13 reguJaci6n esvicsa (fig. 5). Cuantc mas alta se encuennn una pane dd eeebro, 1::I1.tomas ccmpleje y v3riada es 5U funci6n y (:\1110mh oomptejll es su enrucrura. La parte inferior del siste~ ner\iO'S() tt,nlt3.l es 13. ,"idflitJ e$pirlQ[, que regcla el Iuncionamientc (!~. dislintClsgrupos ck ulGilCubi \' de 1056rganai inltnl(lf. Enejma de ~U:l lie h;'\ll:ln tJ bulb, raqllidto y el ttrLbtlo, coordinando funcioncs lony complejas del Ot'g:anismo tn las que: intcrvicnen conjunt.amen1t nulU( rosos mljscuJos y siJ;t('m:IS Q()l1lptelos de 6tganOi interOO$ que ejecut'oIlI funcioru:s como J1 r~pirati6n, Ja circ.-ulachin $3.nguinu. la digesri6n y (ltras. },w {lrribb ::uin ,;(! eneuentra cl cerebt(l ,r:t'Ji() 0 nleultcl/tliQ. que n'!=:\II::. l()\'imienlos complejO$ Y 1.:'1 ositi6n de tOOO ('I cU(>rpoen n p

uta

"

las re;u;t:IQllt.t- \lei organn.ln(I fUfol

~ Ie. C'J.l[m\llos exretnc . E11.1l100 cl,lIic!t>(1 rei cerebra JlllldlQ sc unen p;,ra Iormar ln$ jJf'til;rtCN/ClJ cet ei ra'eLas ~ioncs lUis aha~ uel Lillerna nen r iOWl t~ntr.d son Lol> J!I'Iljj .

t
I

LOS M&CA~I&)(O$

SC'-UJOt

or.1.A.S

fL"XCKl:rcU

:t.... VIC)$A_"

39

I'ere;r.t". Los hemisferiOil C:W>rOOra)c:scst!!n

COIUtituido!;

p'.r

10"

La COrlClltll )' lOISvnglios Il1bc:of'lic:ales 9Ol'I c:1lubstr;uo luah" i31 de 1M r~ncione. J>5Mlujcas fleetu,.ul 10$ tipos n""_"wiliplejos de a.ctividad y lfolk-Ja. cooTChnnodo d organiNoo ecme uu 1000 unico (on el Jnundo
exterior.

p14gliol swbtortuditJ, que se encucnlf't.l'I en la pane IkOCund.l de .,1101. r par b. (4)///1. ,,.,t-brlll, CJ'IC t'f la ~ cit! ~lul~ DCT\"(.'I'Q$ "1'1>c1;a.

E.e tl procao cAe ~ drl m .dD uinullu diulne. pula dd a no Ioe _ da.wroa_ dd minno ..... ~ los vrntbndot bft1~ (pot ._ plo, los peel") .1 a.rd:lf'O ~. COIII~IIOuti !'till)' poco ~Lldo ., pot .u \'(I~Ulnl'n c, cui ISIIaJ ql;lc la mldllill upiful: lot grnndn hCRlbltl'iot de ctlt I\JIllJlale. se bft.lIAn tod:t.via en un eu.do tn'lbrw,.\Aril), ~ nlldidil flU" tt b~"clI Jni~ M'I'lpleJ IQ eoDdiciontf de \ldll ~', ... ""lace"'l ClOnelje se en. -11 r-.Q1I'f'in' I. It'tlrlcbd rrik;ll df't ,,~ ~ ;a, deu.n-oIb.r1(' Ini;s ia~1iI tI ~

z-

h"..wmo.

ccl'ttrak..

pot prlmt:n ~;r ell ~ nim.1kJ: lLI1r.blo" COfl'lO J3.l$ r:I.JIl' (. I~ $11",,1,tll~' Ilnt~rtl )'. ~a.f'(>nde ...1\,1, tin un medio 11111. ItHmt' como (.1 lI!\Ia a \I\ir en 11('1T~. Que " II. ~ nUs d.. \fffirKMo. It. ~r de- ewQ, b
\1U1"EA

~mo..
1(1').1(1

fdwUtt;
DN7

ode
mUT

e:lto..

"~11rIO'I1II't _

pcq~60:.

IICl'lcn ana (cUtIKIII'.

elm-

J"il,.e. Siuem:l lltJ\'ibtO (ilull ..1 r ~tirt"'e.o dd houIiJft'. I, ('('",bro,; 1. mktu1a (.,.1,,11; J r 4. kt;temJI ""'MQj() j:ffifhic ...
ttl

b. supttfl(tt rn~,na..Junco" b pnglics su;xoniub acJ, sitWMlo "I 14J"",o 0IlWO, qu~. (orma parte del Ibmado ,n16/0 m,Jio " ql__ junto ,

t'On los ~lIn'lIiM !ubcOC'ricalcs, (on,titu~-c 1:. lub'Oll.,.,

en "Ie de la uvolud6n Incbl\'t. no -e b:t. dt.atTOliado u tOrtt:u, Cispiel" :10 dlIdfl. <leui~ d ir JlUlllftllando $UUS;i,a. 1'IWfI1(' IMYAo dt. ~ d 1k kif ~ptiln (be--. lon,,1PI ,. ...-rpknGet), q.". 111 ~ ...nL<n:Iks qllC I4l ~ adl.pt.ld,> delu"ili\~~ntl; III vjdn lenClllU,' $;1\ elllbar30. ta QOfll):~ (en::br~1 -.II! 1o5 rllptU... e. HICIII\<b 11'1")' drl!-Jd;a, 'I tw::1IC pc.ca. ttlulu. SO ..... IUe m lot ma .. :rtro. 9 'I'" de mil' ,..as ccapl~j;a,. uip u.:Ibiol d$ condllCta i'nU'I ' ..... Y ,";&,i;&. ~ 5e 6ela"roUan con. puticul:u' 5upc-.dicj~ utf'rn.. dtl bc-nliM .. _B Sj~. (unu 1m h'II'1IJ~no. ((,tln_le, perfll.'lC intCfJla; I. nloir.lr.c JUbcor(K.lifl dll v, Mhre 10000, 1110 p:t.rte mil im. Jot hemi~rl!riol; 2. (ct~bro Inl(,ntt'lllio (IAIIi. llOM.;tnte de cllOt, 111 corltu. \'. I "10 6ptico); (~r~bro nudm (Fed6n~lIl(1 JOA mamlfuo. l~~. {d ntM, eulldn.lI~mtnC)!I~. bul"tc:o lJI~uL.I oblonll. '" ~jo 'I d oejillo ok In.. ClI'ff .~~. d .....,... .. cBub5 III'Mot,;a,. ron-.. b ""kU ",.. h'fIol.d "'_tNU .oasidtnb~le tft COrn~ COlI b rtptiIcs: adtmN,. I.~ .a..a nv-cfU'_' y aM dl.,rl_i6cI. mil compi(Ji8. tl'l (I dorp,lQ(lo wtlrriof. b 11 1.. ..... f"I'IO$ "ftlmlkot Idqllitrm 111'111.I,I"rJU(ibn . '.I!d:UrII'l'IlitII torno 6~itlI01 ,..,11'

,)it: )11. COltllll" f'ebral

priDe,.,.

Iw.. .. _n. ca-

..:n

a.

,11(

,~ dot b (ond..clllo; oJ m:'a. timlpo Cl\loe.\llMnLa b. cuu:dad do(' c,htlu (O,tlcaJn} (oW(IIZ11 C.III,bbr tmlbiln I. 'orma eJ.1criOt de to. br1l:ti,dttlot La tupconKie de lot hemWuio-l del c.neio 0 dd ftt6t'l C" lita, mHnltiU CI\II! III del perro )'a lI.lI~lra pll~SutIJ ,rlldAi III detltroUQ ck la. cireullyolu. elene, J' de Iu cU:u,." 10 que Mlpon~ un gr1ft alJIl'lelllO de b .uperfie~ C:OIIdc. .. L ....1 mitmo liC'mpo .e bw:.e mucho mit cornp~j. 1101tructur-a. Loa btmll(t_"; .. a a_lUll" tantO de la"'llIo ~~ lQ'1.it_nun .. wbrl, dod :I.D. em. aDIbiot INdo.

"

Io6ck:ot dd ~
A

T....

.miI; ~~
all

b JOJ _

IIObft 1IodD. dou~

~au

~It

oW

utJOpoI.

... , (11')'0 ft~ po, AI lomu cJlICI,ior y por ru. C'1tN(UIf. mi. (.f'(It(6pkll yll se aH:nleJII Nt. I~ntt .. I del hombre, Sin I'm1l1l'8(1, .6k1 en el hombrc tl Ibtema l'I~rvicK.o (A'.nU-t\1 en llol lOllllicta4, )' Pl-nk\d&n:DCAI(' 13 (O"("U cekbnI adq'iliotn d "..do .6. al.. de ('OaIplejilbd , tlltW'lV., ..

1 .sis~ n~ioIo utA COllStiluido por c::mlPU(;;l;c:li:rimal~ 0 ~rie, de neuron:u,. a Ir:\v~ de 1M cuale. te: traasmite I.a ClCeit:a.ci6n PI'()c;tdctlIO de los brganos de los KntklOll a la, mWculo!1 y II lru Riin. tlul.,,) que eon 1016rgotnos ~ TtSI)ltt~fl 0 de J'eatti6n del ofgllnjmo; Ja C'.. den3. de nCl)ronllt que tnmmhe 10 elCcitaciOn. produei~ndose aJi tin -,(to refle_jo. Ie Ib.ma or,,() refkjo. Cuan;o mayor tea ~ nCamero de arcos ,ene.jos eo que se dMnilg rI as;erna ncrvioIo eenuaJ, tanto mI)'CW Jeri d nii.mero de vl:III Ott "iC:lAS que lie abftn en a 1 JXlr.l trammitir tal C'XA:ita4 cicnes, las cuales lie podr5n diferen<:ii\r con n'A)'Or pre('i.,i6n, ~pOndW:lldo :I elias oon movimicnlOJ mUKu.IRIU C'$p('cia)iudof y con eam-

bio! mu)' delicadol

M1 el es-

.............
c

r.

f.kodriw
tn

SoC tnnlm.dO

aI cuerpo ttlular.

'I'octo el si:stc-ma nr:r'\'iOltO-e lutlla COlr.Slill)ido por un grllln nlimel'o de pequeiUsimal uni. dilldcs n)kr0sc6picas 1I,,(nndl" "~vrDMI, Cad.a neuron .. ft(.l (Or'1\'ladl de una Iub. ner"loA. de Lu prokIngac:ionG a.r. boriladu que do <la, J,.i/,iIIJS. y del fllamrftlo nc, ,ioto 0 cilind:njc CIi,. 71. 1,.11 lubitancia gri$ Clt' formll. d~ POl' los cuerpos de lIu c\i. lulO\l nerviOl<'J )' $U$ prolonga. cionclI, nueoU"M qut Ill. lutn. tancia blanca del ~W-O Y ckla mM.la $pina! Ia (ot"tMI\ tot. ...... de 6.".. _ La Iula ncrviosa recibe las ex c:i,ac;onn ptoeedentl!l de: los 6rgllnol scn$Oria!Q 0 de otns c:tfula. nervlosas :\ O'Jt.\U de iU, dendritas 0 dirtc:tanlcn,e tin el GUeI'PO cdulillr. La excitaci6a que fle~ a III

tado lit b 6rp.no:t mtcrnos. El wee ,.lIejo (f.g, 8) ronsta de ues ponu qce esl';'n febcion:&d),.1 con las elir..rentcs lases del eeto Il'flc4 10, EI arec feRt;o cOtniitOz;.1 ('II las finis:imry. JQ,nil,'cQ. riollci t~rff1inm,.t dt! In Jib-rn :t"viosa unsiti(NI~ en kPs Org~os de lot It'lltidos.,

I""''''

,\qui. en cJ f'CII!'fJMOr. b. ex.


('i~n exltrna
le

trans

dondc

Ie

al:macena y t1Il,... .

DUC\'a5 combin.ae~ <it: im~ ntnioeo., reuammit~ dapu& desde eI (UCf1)O crJuiu, ~ tr-aWs del c:ilnlro-eje. -a orf2 oeut'O,,:II 0 di,ettammte 11 1016nranos cfectC)fts.

(orma en impulto ncfVioso Iln(' sr tral'l$l'l'lite per l.a ribr .. I~f\o;osate.nsiti\'a 0 Btc.n:n \C (dtl J~lin 41/"1:, traer); dtsde eJ ~ptor .igue l)Or ("I P5tems nervloso nlral, donck .!iC transmite a un c.k. Fie ". 1tn:c:Cun d.e 'Una 1)NniU" lerminado grvpo de dlub .. ~"'" ..... taGh Dt"'-aj I, tMtil_k.l nCf\-iosas. &u. pu'..e dd "r ~: J. fibr.a ~~; f, ~ ro tt:flejo, QOftS.Citl.lm por tCib" .:n dt t.. fiIn teer'IoioA; .s, ...::,r.JCaC:ig,.. MS ~tft~otJo dt .... (;~~ ~ ... f1cdIu c:-l m:cplor, III lib~ nCIVio- indican I. d.Nlceilft de la ec:"i~"tf eft que ~ .. sa afcrcnlc y Icrmill.l'l. .IINvcn lot impulJof MnoiOll,.,) (iOn (On las tub, del sis Icma ncr.')o&o c.tnlral. !II" del)omina socel6n Cllcrllntl: de) Grco reOc;o, EI im?ul~ que 1Ir&a al sisttma neI'V)ojo oentra_) pasa l\(1u1de Ul,a~ C'ilulas :1 Mr..... tn c.ie.rlOttdm. tu!la que Ueg:l :l la Jub. nero.'~ <tue b eM. ya 111~ 6 tftor. l..a r ..dIm:. de I)I!Ul(!nu .. di' bas cwJcs ~ dilul'1I.k ~b r..xcit3ci6n drmuo dcl C"ler2U nervioto ('entral mnu.itu,e Ia paf'tc" c~,.r'ct' del arco ~",,;r..

'\1

cLt ..

,,,,,..s.

fA pa.~e rlJ'la del aJ"('C) rd1ejo ntl CCIOllih.icb .... L.. mula nc,. \iON. que cia 01 b flbra ntn"iou motor .. 0 V!Ot.1 (lkl I"ltn tlt'~'kv1.r) que ~ l ea el m,ofWuio en L'\ SU~ 0 1M pcococa ntn'iosos oW deHadot 101' b q.- se openn. en I~ l.arle crDtr.a1 del wee rdkjo. Aqlli, tn 101 a:ntros "",.~. C$ pr~. !'an'll'1''1tedonde tlene Jugar una 3Cci6n ril)rQeIl entre 1M diferenrca f'xc:ilACionC')qce lkg;an de di!uintos rec:eplOrtl. Ccmc resuhado ~ 13.~ aceioncs 8111111311 que se operan en lol Cenlr4)t tl.er\'iosos se tstabk<"(" con fll(lrl':ll tI(' Ic}' ln re:.eci<m ctl!"J organismo " Jot ",Ifnull",.

oncen

c;entt'OS

se I"I'QnifM:'!IU

t:n

d hho de que el f~raamlo

de

6tga.rwl5 ('CJn b ~ ("'linfr~ En Icdos los X"~ ~t1tjot intutilf'ntn" inhibic::i6o. Por ejftnplro, en fa fitxi60 n:neja de ~In. b
exuetnKbd. 01.1ronl'J'll') t~ln. 1'0 que se ecenaee 101 mGJ.~l)ioJ nCl(I()rcs $C r~Jlljlln 101

Jt: SU$1Ji!nde te:mpotdnmlt. Qc,m~ b toxcitaci6n 4

extensoees. En c:~~lJio. I'll e1 reOejo roClen~or 11'\ eon.

,
I

traoo6n de los cxltn10r('f \'i4 a(QtnpaiUda de 1 :1'J:l.1l1icn 0 de 10. flexor.' (/iJl 10). Entre Jos (:('.ltl'M de t'l('

eitaCi6n y de in":!:
iUI~n
('11

"" que

eonjutltll;mt"lU4!

!-'JIC.8.

~"eu'l~ 00

\11'1 "N~

Ifltll'jo l'.p;.n,t1.

b tl!:3eCi6r. a un ali. ntulo CX1rtnO hay, par tan. \0. un:a ~i6n ~msf,ni(a 0, como ~ Ibm:fr~ln. fe:beionea jltdtftid.,. de I~ que. ckp.mde 'lile' ~Ipel('! ff:ft-eJo dlSCUITa normalrllen. U:'. Gracia, a <:11;;" ueden p cfectuarse Jot. JllC)\illli ..nto, del otg:lnismo que clClgcn una aeci60 coordinad" tI los m6scuiOG (mnrchllr, co-

I, UIUJOII.JUlI'' de Lu f1hr1t' ,:,"il.h-~I

(lIf''''fllf'l) j 1, fibr.a 1I\'1"\~' ,.i\:Klltei ~. r~I!lI. flel"'\'io,a dt b. Olld'llh a:piftll) que rO'(,I). l(il itlll.ut.m de I", fibr.u . "tt.rmll'll ,. kit. lr ..n.wu: row addIUI'II'po, cl .lunnl. _n __ ntt.-l: 4. c8u1* Ifn iot\ IU3to'Ji 6e I) "...dub t~piYuli '. Obi.. mo4DI'A ( ...krenle); &, t(nI'I];na ~ de I~ mlll.\ art'l'CQte.. (Lh ftet.,Jau iNlk"'lII la 41~1lm tl que se lm_iT-1I

rrel' .saJLU. nad:u', ete.}, Cuando un centro ner_


vicec se halJa dUrJeuc ,"HI,

to. ~

oenw- .... ,-I .'f'O

I'tfk~1

eho hemP'? ~jo I. innlK'n.:ia

I.ua--o tlesnllpnbtl en papd ml~) imporunte !of sruflO' (~ aJ (('('ibir b. ItlOCitaci6n qur Iqa aI rtU{K Y lr.;tm!nidrla mis all.i pot' el ,sisttlOl nc'I"bIo, ~jutan compiep:s. iVl!.(iont'll lie :in:1Iu.. y tJnwil de estlU f'Xeitlltlorll.'t. E"tC" lntnnc:ado slsttma d~ nr-IImn:..s!I.'u.nto coo la parte' 3fe~nlc ,Lt.1,reo I'\!f~jo.es 10 que Pa,""" !,~ II:.tJIJIU() '4JtDIl:l1dor, Pero la'l c~aula, n"I'\ios.ll tk las (Iue pal'u'n !a. fihl':l. n..:n:i(lS;u '''OI(l~S ha(:i.:a kl5 nll~lM':ul~ 0 bacia la, glanQubj ~nn .\(llnnl4:nIC .... aps.ra!o e(octor quo I)()or {'Il 11I:(;i6n el 6rgatlo POI' 1
~1e

En

,tc- gran importab

de est1mulorf

tllitm\Olf

ok llIw

pa,rt. cl orpn:smo, .fie UN. un (OCO C$C2bLe de fXci.~i6n conctnttada (foro domi. )ld,*U).. at q~'iI! t.uhordina
loUa La mtanlC: ac:1lvd.1lld re~ 11<)':&.Parecc: con'o ~iII (ow (

fis-

9..

UqWI;IQ

de- _ "'t<O "Be)o (.. pi.....


(IfITbnt.,

q_ P*$I. It U'_Jo'loU drl

dominantc atrajern h;,cij~,1

I. Iot.miilucilm de 1u r~;u w",hl.,. .. "11011'0 de ftltnd .. de l:u r~r:.l' ~.d.,;u CI) .t. mldula nplrUl j 3. trlllNnUti6n ~ Jo. lrnpubM a l.1i, hlln.- del bulbot 4, Ifa.I",1)316n d. lot i.npul, _ .l Lv cel-ulll,4tl t~l.~mo6pll(0; '. Clllnnnl

I'.

IIwxho dt'll~tlal

cl (lrganl..'\I'lI) r~'SJlondt a tl.tbnukl.

fcflcjos del sistem.il nfr\'io~ hUltI:tr.r) altanli.Ul un alto 1(1'''00 (I~ (.c)IIII,":jid:uJ(fig. 9}. 'l'od3 rcaociGn reflC'ja depeTlde de hi ('cl(ln .l1ulu. de dos P"ort'" n{_motQS fundaulitnmk$ que inlogr:ln too. ~eti"ilid nervjosa: ("Lcit.ti6" e b,hibi(.i6". La C'>(c:il:aci6ft de 10.: (mlros ntntiolos P'O"OC'.:a eit-t'2 ~('tJ\id.ad dt.1 ~ni5mo. Pot' ('1 (:Ontlatio, b. illhibioiOn de b
31'COO!

t.OJ

ckl cx:rebTo; 6, ftbrll OOflduct~rfl. (it) 101 IlIll)lll, Utgan al sistema nl!1'\PiOliO $0' cwllcru('$ tiel c~~lilo !~ a rn6dula ujlUtal: 7. If'mUnaC160 du lJo fiblll nIMIL (t... rltlell-lll I '7nl':'''. I C u" ([ulerl! (III'" eJC Indkron til diru:oon C'tl que ., nlllt"l'n 101 im, ~ltaci6n. en \'el do produC'ir pul~ en d ,It.ltfnllnen"."., l

'003$

u,

slun de 10. lmp~

n lila tJlulu l.)orliCII.I,',

txc:illtc;)(UI(l\

que

b reacci6n ~f1tj. que .Uitlc prO\--ocar. ,0'0 \'lent S I"fm'.(.ar la aeci6n reOt-ja dc:1 Coco dOlninant(". Pnr e;em.)io, cuando una nueva CICcitaci6n :etU3 <dte d (utl'pO <&t.

.1
ua nino q~ tf."l. rna-lnando, ti no ~ mu)' intema. no soIammt.e no I"'" pm~ lot movimienlOi de NC'ci6n del niiioJ sim que, pet' el eontruio, b rrfUUQ ..:en trW. Tod .. bs putn d('1 U,ltmA Df'Nioso ctntnl luncioun ac.e:uuw:to ir.linwnmw La, UnH aoblT lu 01-",,": pee cl ~peI que ~ cad" una de en. en w dIff'ren~ rf"$C'C"ionft del orpnbmo es disrinco. La "';d",t. '.lpiuI Y el ~lWtcJdo cn.,-,tJl coNti. .uido par (':1 hulbo y c:1 ,,,,h/o nlJio IOn loI tcnt.n)l. do 101 OCtOS K/Jejoe sencillc6 inn~101' t
incocdicionadcs.

I,

En 1:&~n&lul:a ('Spinal Ie eucuentran los ceneoe de kt reIlejcs mas simple;, y de c.ritele. I'(as loceheedo. ElIOI rellcjol K' limiean a Ill, parte del eeerpc ton que e\ti urudo .un determinado &egmenlo 0 If'Upo de segmenlot de la ~dulA I!tpinal. COmo ('jertlplo ttnc:,nOl oJ re nejo f"Owliano: tU!Lndo Ie gol

po, que see resp1SCftA a un CilhnuJo Induso en tsW eondKiooes., la reat:ci6n. de respuata ~5lefV. N ,earicccr de a.d2ptaOOn al mtdio y su ftft VItal para eI antm~. Por e,cmpto, cUMdo se estiinula b: p3:t.A de una ran:a detc:elebnda mb pata se coni_Rei a;i se esti.m.ub. 1a pid del \imue 1u paw battn b tDOVimientOl ncus.ariol pt.ra quiw de alU b. subswJcia. irritativ1. Una h\itac~ doiotQl.a dCbil de La pata eaug .0 mcwimier!.to de delerua !imit~ ,I. ala ~midad: ee ambio, si d esWntJlo es mas Iceeee, 12.& patu mtcMtnen des en los movircitnlOl de ckfensa. En Itt hombre It ~Q los rcIIcj05 de deIet1S3 de 1:11txtreolidades {"'od\lciclol pot b atfUitcl que puOOea Set' perj1J~d para et ocpnJSmO, incl\UO en aqve.13cr$ (:lJO$ de enfermcdad ee que b~y una ~i6n de Ia raidula tsp,nal y eI ccn:bro; en enos eefermos los tdIe,lOS de de(enss e(ect6an por k. meean~tJ:'I08 reOc!os de !* rn6;f~ espinal sin ning"na intervenci6n del cerebro '1 se desarroll;'ll II"tCOMClentemen(e. . EI pedune-g~oc/r.hr41 ~ el aparll,tc! central q\lc e(ectua ,,!na l'lOrticSn de wmp1Lcados N!f1~JOI Incondl(.loo ..des, do ilnport3DC1<L vital.
Enae .eUos tene,lMi el re(lejo d~

~uC(L6n, que er,a el hombre, como en

Mec:kJlo Esplnol

pea el tend60 del cuadrkf'P'


obtiene b oonuuei6n de

II" tJl~

m1isc-ulo y ]a o;tensi6n de I. pierna. RJ :U'tO de eJle nflejo sc enc:ur::nu-~ en (:J rcmenlll' lumbar de b. delub eJpin;aL Um aensaciOn do,',on,a. un pin. chaz:o 0 qutm3dan de b INI. no 0 de b pinna, auna b
contracci6n de

:alepn ena parte del c:utrpO dtl objeto eKil3nte. 2,rC(ll. cit.p estes m.eJo. de l.oIensa cam,.,. I de bia. ~ cncuentran en tegnlen. (O!I deletnlinado. de fa mEdul., ClItnmldlldn qlil '1 (ncdOotr.&n II'-ll ste moe . I E I I . I Illfl'110fll eJIlll'O de; Ctt'llfICci6A .clivI; 4. esptna. n 1'1 m u a ~'pln4. m4J(\lJot ClIknlOr tko I.... e:lllfCmkl:t.Ck1 que adcmis de Ics ctntlOl quo 1('. M f1IC'Ufllll'fll'l tI\ ell, OM,lt"ento cuaclo de g'ulan I;u (uDcionct de IOJ n,,;,. en Id1J1llt16n. (1.1l' nOCII~1Irtdjclln III ditec- culos csU'iados del lronco yI:., ~i6n In (lUI Ie nllll\'tn ldot Iml)U1tOllleniO$O$ extremidadcs. eslan 10. (efilros }l0f 1"1 ao dc lOt reRrjo. de ne'll6ft Y ,,,. que teguJan 131 luftc:;onn de lOt
... !end".)

4tcv1oe n"oWru de Ia.. .. lUmnid.... ;l. "ncl'l) de IGI mUtWo, ex_ " (1I'1UOta cL. W ,.trtmW~u (d + [n:L) indic. I nt.do d IiIlleLtal:ickI d d tt'n(tO; el .p- (mmOl) indkl d btado de InhlblcI6n)" 3, mGltU.lOJ ,,,Oft. de las n
I~c:ealfoo de

!Of m6laab

<lUll"

I?S anunale., .CXIS.tc desde el f\,c'~~nto: los rdloJ~ de tceT.i6n de ~:l! hva, de mastrcacl6n y de d.:glutl6n, tuando los allmcntos estimuian 1;1 OU00S3 buc::s.1.Lo& centros de CliO' Jenejos CSI'n en el bulbo, donde umbiEn tt encucntran I0Il centrol de !"Ina porci6n de rc(Jejo! de de(ert. 51, como ta 001 Y cl .eJtornudo. originados por 13 estimuJaci6n de )ll mucosa n~) y JanDgea;'eJ l.I,grizneo Cl.Undo Ie irritan )OJ 0/'01 y el par_ padeo mObvado. pew' I. aproltil1UlcWMt do lllgGn objelo a os ojes. En d c:c:rcbro nwho, junto lot cenuo. que trammil~n II. exeita;ci6n prooedmte de b ojol y el oido a los CleDtrol mototes, esta. talnbim eI t:el:ltro que c:onlTle b. pupil. euarwSo MI iluoinil d ojo; este rdlejo pest::fVA b parte fct05C:tuible del oio de los orlmulos luMinoIos una. onfinariamen., rum... l..as ftlXiones del pNuncub cttt.b".ll no Ie rc:c:tuc:.t11 6nic:aroc:rne a f:stQs reIIr:,ios de defmsa , tlilntrltaci6n en k qut: intttvieocn Iimitados gtUpOS dt mtJ"eub. En ('I bulbo 1 end ctrmro mabo $C: t'OO'C3 .." (unclones rd1cja..s mucl:o m1s variadu que 1M que 1(1 conetQO CD Ia I'XIidub e:spioaJ .y que exigen b accl6c conjunta de gnn OUrnbO de RlUscu.los ! S1\tema$ completCl de lwllno. mbCrDOII. Tien~ um importancia (und.amt:fl,al 10. eenU'()I bl.llbQrcs qUIt regulu el Iuncions. nti.ento pennanentt. ininterrumpido mirnlrlU vive el orpnismo, Ce los orpno. rClpuatoria.,. del 1lp.lt'AIO CltdiovlLlCular y de Otros 5~emas que mantimen Ia. COIl'tantes del med!o organico incerno, Tambim aqut. en el buloo y cn eJ ctrebto medici. !Ie encuentran
los oetlU'Ot que g:u'anti~n la coordinacK,n de &os movimientos de lal l)arteI del cuerpo euando cambia I.. posici6n del anunal 0 del hombre en cl espacio. EI agani1MO IOlamcnte pue<lc COnservar su equilibrio firme aJ andar, COfrer. ultar, elc., Ii hl\Y una correlaci6n muy exacu l'hUKu.lar eorl~ ~ Q.rgo del CCTt. b,l()~C1.Iyaacuvicbd etU etlraehamente coneeu.da con Ja del buJbo v b drl oet'Cbro mcd:io, y que de una manera refleja rt1tablcee la posicion

Los Ol(perinlr:lltot
mkiuJa etpln.ll, pIICdt pra.nti,..ar

en

aunque

61"ganos internos. drmU"Jtfan (:lLC tot~ll))('nte de&conetlada deJ

I.ls ranas dcscc:robndas

qt.i: 111
~,

nitre todos lot m6~1J)os del (utrpo. Ita .sintoobaci6n de tocto el ,.'em:!

'llO\'LrnierllOSeoordinados

<k dislinw

pIIf1ei

deol

(tlet'o

47
nonnaI de lod;a. 1M J)3.r'cs del cverpo en cuamc har la Ina. poqUti'l:a Jh('rx;6n del OC)uihbrio. La, (unciol'lft rcflejas cStl t:tn:bro medio lien"" Ut11 '*gnir.aci6n fl.lnmmetttA.1 JJar& la Oricr'lt;aci6n miQal de:1 orpOimlO ron ~o ., Joe; ~imulos que actu.a.n c.L A todo f'tdmum oZ(alor1o, a..uciitn'O 0 \-isuat, alJiata;1do ,1Ot primtn \~L fl\ "I medio anahimt!:. d mnuJ R'~ion.a 'c~si .siem~ eon \U'I tdlejo onenlKi6n en (orma de P'II!Wlrnftt05 de II nw, de W Oft"j:u 0 do dftvt.:.ci6n de kIs ojoJ y b C'lbcza ~ (,I hapr de dot. el bombre, a conk.otuencia ckl gran ck"fl'Ol1o qut" h .. edquiridc I. corta.a (:ercb:-al, lu funr:innn de .-quilibno entre ('I orpnismo )' el u)t()io, (':D 10 fuodamcntaJ, han ~Uldo a b ClOf~~;Q.A pt"'ar de ($1.0. J;a ccereea .:tC'br3J se peee en 1~1:aci6n con 1'1 muodo CXltrWr y (:(!O eI tntdio in. cc:mo del pnismo, unieamrntc a tr.a'<O M La wbto:tC7.2 Clue lutt Iitguh~ db las \.~. cxcilacimrs CfUC proa:den de b OrptlOS de ~ ~tidoJ. I (~rmcnto de b $~f1t:l:a es i.l'!di$JJCnUhIe par.t b cjtc0ci60 de los l1'IO\'lm....",Of, r r~bc.on de kill n~ intf:l'nOlSde:! o.-pnhmo de- que k' cOInpontn W le~c:ione& de fopttCm a los Mimu los qw a<Uian sabre' b CotkZi ~rtbraJ. La IUbcc.ten molnt('flimdo (I tOOO ;.ndis~ble pam "I tunc:ion:uui<ent(J ncrnAI de: b cceteza, serin b ~ de- la acti\'id.1.d nt"rvi~ dcsarrollad"!)J06 Ia ccnesa (crebc-3L La cOftc.:a crtbiQ/ rUrw:iOn~ til r~I:lC!lI)n t'''I~h" con f:as dc:m:b partes del siarema nelvi~t) ",,1nt.1, form;ando con elias un tod~ unico.

me

eI c;limuto. E,tos GJO\"timienlO5Sf! acompaiUn de cam_ en tl Hlado del liJtcma muscular )' de los 6tgln.c:B int(TftC)l&.HIl)' una dit:lI:li6n de IA J)'Ipib. un<1 contracoon de b ",'a-'O!S sangulneo.. len. S~ft R'lnenal de tOOCl!l 01 m6seuJQI del Cutrpo. 3Jglln~ Weft. con 1 un.....tonl~:ct6n rApid" en forma de estn:mc:cunicnto. . .1 re(ltj_o de ol,entaei6n e. la 1't3(Cion "a !3 uo v eclad" .:n el medic> ambierue. P.o, (J~ilmellte t.:omprtl"iblc: te $ignificaci6n vital de ene J'r.. flcjo para cl 018111\".00: serla como 13 peimera invesligacl6n dt loi ~lhnukM CU)'Il .iSflllic~c)6" alln no es cia,." rnr;~ el (lrtpnismo.

1~1l' funtionrs ,enejas dt la mCdula Cipinal }' del pcdGntulo oere brill, ., lIeS:" dn '" c:olIll')t:jidad. abarcan un cltcukl I..-Ialivtlllltntc n'!<:lue.ido de renc:c:ioncs do mpuesla del organismo, Elias "!legumn uni. ('_."Inento )Ill ((>>In:l~t:naJ silllpkJ y constantes de cqlliJibrio entre cl

Ntlmt"fQ'S;U vias: nerviosas aktlndoenU!. )' dt:'lO."'11dcutt$ la linen a tcdcs b; centres del c~ffbro y tit" b n,.(<l1I1:.cspin01I situados. In;is abajc. A !ra\~ de 13.$''a.s nCl...~a~ IlIC nd~nl~ e Ik:RIlIl a. la ceeee loIS excitaeiones originadas ~ Inslttgtlno. df': lenti,do., ,111')1' kl~ Ql,'tnh."! C'X(C(10tcs. POt la, \'la$ Jll'!r\'I(It;L1 desccl\t!t:nttt\ III eX(lt<'t16n !oC transnlile deule I:. cortez"" ~asla Los cen~r~ !'ell!";". dl! b, rtKKtI'l('.S ,in(eric)r('$ <kl C'rrcbr(l (lite r('alL?...n laJ J'(':)CtcOlles ckI rt~I)U(:olt:. dc:1 (lrSO'nl~n10,

'<l'

(I(~nivno 't el Incdkl Ambimle; en 100 "_niln:~les 5Ul'cnore. cqlliI1b"lHI linl(:(l~IU" Ilal'lt'S a_)adM del cuerpo. s.lstcnw, aislados de. 6,'Rat'IOI ill' I('rnoi, ('nll'C .i }' ()On cl lnedio extemo. f4t:l.~ !ul\(;.irnu:I tl'neju JOI! ins;uf;cic:noci I,.,a lOBani males !;uperiorcs. Para clJos !lIOn eatae.",rS~liC('l, hi. pr()('OOt r~jot qU(', como ,.. SoC cl.ijo ~1($. S4!' d1llall pol' t.o. It'S. mt'ntol wperiora dC'1tt'rebro: 'I:. ~ utebra.1 )' b subooneu. l...l 1:W'CO"":4 (b oUC"km Isa.~ c:1 tilamo OpUoo y los ,pngUoe: fStriopahda~) uqun Iu fWlQones rdlep.: ifllOdiciooadu mis com. plDcbs. PJ lib ... 6pcko.' agropaci6n de <iluhs _ <!Md.. Irg.an J.u C'Xticaciotla t"ooedtntes de b 6c~ ~ Ie:. SCftIkb_ a cot cmtro tenlidvo ",b:cuiltaL l.ol !l:ansfios tutiopaJid.a..Its tOO el alftjunlo de eHuLu nervioNJ <IUCl regubn d tono ~T y ~nn ~I 'undoft!lmifnlo coord.inado de lot m6.Kulos~n b actos.rd~ com~ ll:t; m!lrehll. d vuelo y OlrOll), $On fl c.xl,o nlOCQ, subcDrtical. En 101 animal('J con corb'll!a cerebr3J poc:o d.elarroUad;l (por ejempl~ lot p.i.jal'Ol), lao sub<:ort('ta (cree-toOl I.. funci6n principal de oo!\ptac:i6n del OttpnisnlO a lat condiCKlnel de \"ida. pero la IU~:(~ puedo alt" ,;urllr (Inicamcnlc \Ina 3cti"illlld reO('j'l inoondicicmada poco varhblc ) ~ener!\lIzl\di.l, I!.lla C' inluficicnte para 3S1e"gurarla adancac:i6n del ~.niml\l a ,un Inl-dio (III" fA,nbia coo frtcuc:neia r r3pidt;::ll', t::S:I~oondiciona 01 desarrollo progfClI\to de )" CortC'.t..1 cerebral, que en 1O!i ~rccbrAdOI lli' 1*';Of~ r(lIniCfil,3 l OCUp:!.I'eJ lugar pl'incipal; en ellol, J~ 'ui)oorltrA Iliordc progrcu\',"nenle fU~i!nifiClI(:.i&ndirigente J1:\rn 1,.'1 orgllntsmo. En
, La 4!en, ..nl"Slti,l.n tk ,III"",,, 4p/i~1I DO co""lponde ~ $11IIIDdon /llllEnlk. M 4110 1,,1 .. on,l'~ II etlCl:t CCl'lbW Hlbcol-tlellJt' CI,IIIIl~ !LUrIno tfa 'IItltl~l\I'. 1M'ft1e: COfiCddo _101~~ IX"" c:lto fll) h.lY c:onfwdirlQi (1011 kI. ('enl.ot QUI' ritt-lilan tl MAUd, \.'"...1) l' I. llnlw" 1

Ltl ((Jrtr;tl (tr4'b,,,I. jUII'1t co" 1(1UlbCO".IQ, 41 1'1 afttlflU J.: u. #(1;. tiotld r:cfvioJa $u/llric>r. La corle'.c, c,rec:hi:. el equilibrio mas dcliC3.do del organiSIno ron .. l'medto ambicntr: elill pcrmite C8ptllt l()ll; \'Mi;ad~ ~lin)."u)~p'roc~enlt:1&>1 In\ll\()~ eXlrr10r Y, d~1 (~jo mttmo dcl otp. nl!:mo-, d~lngwr aquc:lkMi q~t', lIf'nc:n una llpurlCaci6n \"iUlI y ~pondcr ron reacClooes \'an3cbs Y ulilb P"'a 1;11 \"da La conC7.a cerebral, :Ii tf'~jar III rl;2lidad, ~". loa lipc')l ,.11 ('OffipOCaOOs de 3c;ti,-id01d.

2.

fenna06n

de 101. rdkjcb c:ondM:ionados.

C.omo C$ Slbido.. todat bs funciona, ttrtbnta, iJxlwo las JU.'U <om plicOOas. que son b bue de b (c'l'l6a)fno.pUqu~ ~ re:iliza.n ~n "I tipo Or reRejo, 0 sea loOn l'nO\unw-ntOi de mpuesta a los.C$lDnub pr~ntC'S del rn..ndo "xlmor tlc(UI~ poe medio del sistc:ma net vi080 t:e1ltr:t1. Todos b teflejC'll Ie di\'idm en cb graOOd gnlJXl': ID' in(oltJidtmado$ )' 16f '()lIdl~itJ"adcn.

r~fl~jOf irreDlltI,,i.onffd.os los re(lC"jos innatos m.:i1 0 que ~ ~rec:tuan 1>01' I;LS tee.cionta del 3i:s1c.'1na nCI'ViO!lO ttnlJ"ai situados por deb."j~l de la (OMtl.3 ecrc:bmt. J.fe:ro:d .. los: l~n'C'jol ioc:ondicionndOl, la adaJuacKln del orgn.ntsmo OIl medio ambiente se toll'igue ,iniC:l\mI~nte det'ltro de llmilel e3cTt'Chc)5. )'a que 1a~ re(lej~ Ilpilreocn oonlo r(tlpu(,ll.\ a ('$dnlul~ rclativamcntt poco numerosos )' 1)1),'10CCU1l{lf\ lictH~n un Cl.lr:IClcI'.H(!lIl;r;lii-r.:uJC)Y rl()C.O
IlI(:11OSinV1oli<lblcs

Se deocl1ni.ll:tn

.,UI:

Por ('$tO,;(UI Ir\ .. }ud~ de rtfl(jcx. inl'ondu:ionados sc nootulil una aciaplI.cicm rclllt1";"fll.('nle hllpCn('ICIOl de.l organjsmo 3. IllSoondjcion-.s vat~bJ,es de \'ida, J~11tU cor}((ictooe. \'ariab1l~ eltisen oo-a, format dr: ftllJ1UC$la InenOi rtSu1lU'et Y c:lUeurnbicn de .acllemo ton las: ~ificaciones de tal oonditiones dt'l mt"dto, t'ariable.
l',nic::unente

48

t,... ACTI"'I~1) NJ:aVtoSA $U,.tluoa

l..o!I t0fl4kio1l"d(U .on fC)('1)U$ nuevas y cambiablcs de reec(;oncs (lUor se (omtln en el wrso de b vida. del organismo (en el protao de acumul.aci6n de e:qlC~ de Ia vCI~) Y qee Ie rcaban cn b anllnlokt superiora pot' 1:1COftqa. ~ Cuando .e ronna.n ros reIlejol; ~, un esdmulo que anlCS era inWICKnte toe hac:e Jleful de otro estimu10 que tie'le para d OfPo ru-C" 'rlUC~v1\&1 ~ (mal del :alimeDto 0 de un ~IC que eautar una Iorsi6nI et~). PJ estimulo que hula enl00ca f:r;t trldi ut:n.te adquierc una h::nc:i6n nllle''30 funci6rt d, Je'ial. Lot .nlel ~ue moriVM10. reOejos incoodic:ionadol se dCl'lOlninAn oQ,Im ../ol i",co"d.ao""tlOI. Los que moUv.lf1 b rrilcjo:s oondidoruldOil que, por u.nlo, Uc:ncn 'icnifieaeiOn 4, Sot Raman I-Jf_imtlloJ ,"0,.4, ,i.qn44oJ. L3 OIgani'Aci6n do renejC), condicionados sopcne La fonn:u:iO" en el eCI't-bro de DUC\'" COlltfxio"tlS temfrtl,ales que AnteS I~OCxiJtiiUl. En 101' anim.lll~ Jupctiora y en eJ hombre esta$ eceedcnes 5C forll'lan en 11\ -corter,a cerebral, que es e! jubslralo principal de 1", func:iontl pllquic:aJ, La invd:igacicSn cJtperiment:ll ha demostradc que es lu(icienle retcen.r Jn oorle-u cerebral en los animates jX'U'aque estes no puedlln fOnftlir nuevas COfielCW>n.cttempor;tlet 0 rcftejcs wndicionados y parA que 111' tC)l.exion~ tcrflJ)0J'1I16 Iormedas ;Lutel desepereecee.

,,/,,10.

semu,

Un p-=.fro en el que hi'l)'3. sido c)(tirp:lda

la corteea

C4:l'cbraJ puede

1tlO\o1!II0 y tr"~r 11\ comida, pen) no pucde ccoeeee a IU :.mo nl pucdc d.ifctl!l'Ie,ar los objctos que le rodean. como tltU'l'lPOCO puede ad;lJ)tatIC do una IN.nera adecuada si. se te cambia" Lou oondic-ionet de vida. FJ eaudio de las Jeyn fundament. que rigen b ro:rmaciOR de 101 retlejo& condiciocudOl ha sido posible gracia. a que Pavlov uc6 \1.1'1 metodo que pemlhe in\~t~r Ia aividad nervioP .tlpUtor ttl upt1'iment .. cutlOf"

FADbido que

C.\I1ndo

se pone t.!imento en b boca de un .nim"l.

c::otnieota &te ~ plivJ.; .. 1Jcci6n Wiv&I es pa~ de La eeeed6n inoondicionad. del orpnismo ~ un esUmuJo alimcntliCio. Cua.ndo

~n liene lupr a.1 aewar sobre el ot"plliImo cualquiet dlhn\llo (por ejf:cnplo, una luI. 0 un sonKlo) que solamente es $C~I de a.parieiOn de la comlda, b l(ttCC.iOn de 1a Roliva es \lJUI J'eIocci6n iilli(l'ltntKl:'l oondieioDada. Estudiando etta teaoc.ioo ta1ival condiclon.-dA K puede juqtar JoCtrCA del der.a.rroUo de la exeitaci6n en los nU'OS oef\o'i0SQ5 e ia corleQ ec.d febral qUI!! intervWlnenen fa forrn.u;i6n dc la reaect6n c.ondic.ionada. Ocnlro de ci~tos lhnites SiC p\lode decir. como ngla gtnert.l, que cuantO mayor 1I0lL 11\excilnciOn, Inal saliva $ segrega~ t!n rCfpuClla Il CIUl JeD",I: CU!\lltO menor st;t la e)(cltacion. mas debil ser.1 Ia teacci6n sa~ Uval. Si por algunos rYlOllvOS determinados b. excitaciOn de la oortetl\ cerebral JC trrulonna en inhibici6:l. entonoes el agtntc excitante no C3U$llr:1 ni'!Juna fCaocMSn aalival. Por ~to, en 10$ c,xI)Crimcl'ltOS (on re.Oejo condlCionado a.Jimer.ticio b. seereci6n 0 hlta do ~ de.AU va tI un indie:ulor tJttcricr de los prOCC$()l$ e ('Xcitaci6n e inhibki6n d I'l ue denel) Iussr en }3. corccra cerebral.

POaKACION'

ee

LO'

IlUUJO$

OONDtCfOHA0Q3

~fa. la foru,,,cicSn de r('fkjOfl condicionOld01 es lund;ur.cnul .",11/011 otro' Ifstlnllilos 4xt(anM 111"t~.s. Si al inlf!ntl).t formar una

C.IUC no cone,aon cenlpol'AI inJluye ackm:tJ otro c5tilllulo dis.1into (por cjcmplo, un Tuido elCtr2M (UCrlC que crea un loco de exci~n pcrrna"cnte) entoe(ZS hi para t('JLADa de b t'OrUU a.dquit:rt:n gn o.liodo de i!'.hibicion qlllt diJlCUlta b f()n'ftaci6n del retkjo condicior..ldo. La acliorid~d prD;ipotl y funcblntttal de b con~ "rebl'3lJ es 1a rorrNciOn de reflejOl condicion;idOfo, 0 ~ 13 O:'gantuei6n de COClexiones lempor.lle . Por estc la ::u:tividlKlde Ia ccnea cerebral se denomin!\
<J(liuidad (()1I,,;r;(I'/(Jdoro.

'. E~ I2Ie:s las $Coa!e, que van a 13.oon('%1\ deaen una !igni(i~, Cion 1"I[IOrlnnlul)llra que ~la rtsu:e la vida hllcrna del otganismo 10 que hate In31 perfecto su: equilibrio ton el medlo oxterior. Puede.er .e.lul para
el

'.MII,

organumo,

no sol3m~lIc tlla)quier c:stimulo

sino tambifn que e5te dej~ de #oCtu~r, FAtO ti~ne lusat no wando I~ a.parici6e. Uno cw.ndo b unrt'tUpdQn de Ul'l alimulo w.iiab, px ejrm.
0 tid peligro. Tll~n puede let unot sen;ll clliempo (por ~jc1l'lplo, el tiempo ~ue hOi pasado d~dc. 1;1 uhirml CUlllid.\). Esee rel'ejo III tlempo expl~, que 108~C, de un acueric, II los que $C JJe et nlirncnto ccn regular;. v~ dod, se r~':'n;\" junto ;,1 borde a 'hom~ dctetminAdl\" Tambll~n puedc ser esdmulo cxm:1icionado. no Utl-Alenal real, ,ino

plo. b pi-_ncncia de b ~

J!.s sabid(l q_ue cl c,timulo quo notull sobre 11)"6tganOf de I<G sMlli()u. produce la cXlCuacl6nde uM regi6n determinacb de 'a eeneza ~ ebral. Eu:a eWlui6n no se esubiliu en 6111 lOn~.sitlo qLtCI toe: ditUl\de 0 in"tli. par b ~. lbvundo la luboot1en proxi;m.. Et rrtay impUate (':1 b!cllo de que: ata in4dWi61 de l.. uciuci6n pot b hcrmsren. no tene lu~ por igual en tod:ls JOlI diJea::iontS. Si en I~ .orten cerebral anarece \In Ieee de excitllCi6n damlnante fijo, emenees cualquier (14,1") ~cilacion motivada por un (!lit(nlulo relati ... m:nIC m.i! debit !Ie atrae a hat:ia ('$1<: tOto. cs decit. lieftdc , difllndirse en dirccei6n de este roco domina.nte. Cuando Ie tonna un1 CUIVIi6n eoncl.icOnada. :1 loco de e'U:iw=.i6n m.U fuene de b CXIftC"a as! rnc>tiv~ poe- el eslimu)o incondic:ionAdo (px ejernplo, (I atimentci). L:a ucitaciOn mit dfbil aprtcic.b por b ac:ei6n del atimulo simuh.into 0 pretc<knte (por ejemplo, ea sonid,,) ($ atraidA por (,Ie 'OtO domin .. ,ue. AI t<'J):tine ulttriormente etta, mis:mas condiciones tient II1~t un IriUado de las mt~mas ...as y enlonocs 1..~ oonexionet cnlle los das focOi i de e"cit~c;i6n lie hacen mis firmes. La coosecueneia de c:~to cs que cl t"lt1 muloeondkion~o {poe (jeml)lo, cll(ll1ido) produce cnum~ b t."l(i~, ci6n DO sobmtnte del f'O ~nle en I.a rq:i6n ..udim".2 de la (ocuu -"dInJ, sit.o taIrlbiCnde ~uelb. pute de l~,C:0I1~ .m 1:.a cual l1e=:!ab;i;;lnles b. cxciu.d6n producicb por; el estimulo lnec:ndlCKlCUdo (en b deoom,nada representaciOn cOftical deJ renejo incocid:iciollilOO. :lHmenlicio), Alii sc form .. I,a ('on('xI6u netvlos,'l.ICll'lporal que oon!IIIU)'e el reflejo llondici<Ntado. El soni(io, que h .. 10lnado el "..raCier de scntll dc-I .aJimerno comitnu. a moli\'at una relltci6n aJimenliC:lA, Loa formac:i6n de cone,oon Itmpc.w-alcs(':S la ",iIl1JoJ,i'llilk, PrI'lIf. cipd de La COf1.t'U rdJr3.1. AI miJmo lie:mpo, h fonn..aon de un f"t!flejo <ODdicion.x!o I~ ... coosigo b tc;ki6rt del. O\j~&O ct~ 10 prod~ Pot tantol b (ortt~ ..~ ;1) misn_K> IIt!"ro q~ ~lttlU. ~tn utu !l(IIV," dad :1n3Jil.)dOt:t. Etc" cornptl!J!\ aCIIV1dad Slntel'CCOolln,.,hllC:l ... C(If"tt't;) de rebrnl, q~,e C~la ~lIe sobre I'~Clue $C rornun los, renejO$ (O!ldi<:ioo:ado. a los C3mbto, dl:l medio, e"enCI:\ til pal'a el organl,n'O, pcrmlte ;,lean'1Jl,r la ad;apl:.ei.Gn indbpcttsable a la. condiciones de I~ ...d. ycl equilibrio i con el m:dio amblcnll'~ Los ~Ilejm condieionadOf puedcn .. ~ tambtCn como ~~ a b Y:lNdol Cltiluulos ~ta: de bs vnorr.u '( del ~ ln~' no del Otgllnilmo {pot eJCfftplo. (OD'IO resp~ II b Cl)mblOS en el estado de La pared dl!l es\61r1~O, de IO!J 3.!OS SO'Insu'~ Y etc.).

101 buell:l de un efothnulo.

En w ccperi.tncias de labor.alor10 esrc tir:ne I~pr e~do

$0

hace

oIIC:lu:lt sob~ el aaimotJ dunnle un (Otto petiodo de titmpo ue es.timuJo incbfCRnle (poe ljemplo, 1;&lut de una l:in:para) , '1 ee da b comkb

~ol~menlo deJ~,,!a que h~ p:u~d()af,tJun lielnpo. fon t'lIte: caso. no es el (':Stutlulo condlclon:ado, Sino Lil huc:U;,l de 13 excullcl6n pro(hleid3 of!Ot el. Ia q,-!e ~ CO"I.'("I;,con el !lsenlC in~ondicior:'a~o y ooUlicnza n sciial"r ,Il prox-urudAd, l)e all; que Ja rc:~UX:I6n oondK:.l0nada Ie manirleite IC)o JamenlC a!gUn tkrnpo dcspu& q'lc Ie hA interrumJ)ido La seilal. FAte t,/kjo ~,.4kio.oJo 5(' dttomin.a IJCJI.'gW.. T odo ctlO denaueslQ I~ elur.ordNria va.r'ed.ld de ~U('lJo que pucde jCt estimulo c:ondkionado.. En eJ hOlnbtl pueden ler senales ccndi(jonlldas. r Clto timc un", gran imrxlrlanc:JlI.. ademru de IOJobjelQt., las pall\bra., 'l,ue ulili2a en el proc::eso do 1:., I'eJ:,ciol)es ..erb:'t.II1', SUM aon un tipo C(I)(<:lo.) dc estimulo., ' La pslabrn que dc:nomina un objclQ 0 ftl'l6.'llcno, cuand!) desde III in. fancia ~ hn ~p(,lido m\lchas \'et:eJ, toma cl caraetcr de xna) de k> que de. nom~. Pavkw Ul.maba ~ lit PJbbn ".41 d~#ft.I#I, y.a que ella pucdc: dtnOl'rU03.t aq_Uos es.titnub: que II MI \-el $0':'1 sm.aJ de innucncDs CKte. nores imporunlCJ p.ara b ytd~ .t:tOl\(:CiOn d: b pabbn. como eseJmulo : condicioo.lldo puede ter tan luC'rte que Ia pronuneiJle1on de un \'O(:IIb!O r,ued~ motwnr lOt mi3mO$ (2Inlhil):<l Ft!neJO!! (lue Ie prod\Ken POI' aque. 110 que dcnolnina, La. influenc'a que bene'll1 pallibra, COm() potentc C',stif!lul() ~lldleionadoJ.cs 51.1 falg~ 'u,'da~ul. flue lJlUcstra Ia ('norme llgnlfteae:i6n que! adqu.ere tsU~ upo espcoaJ de leliala en ~ 5OCitd.d
hul'lUlU.

Para. b formaci6n ~ b bpoe, roW compGcac:IQJ de b vida pstquica d dCAtlolio de b cooducu juega un p3pd dis.; ..O It que ~n " el hombre se1" .eilaJes condicionada" no $Qb~l'ue los- ob.ie':~ sino tambi~n 13s p.,labras. Las pa13brtIJ J('_i.alan at sujc:to no 501;:tmente IOJ ob. jctos que el hOll1bre pcteibe direcuunente. lino que gracia, aJ lengu.n/'. se Ie tr:lMlnilen eonocilnitlltOi .obf'CI c..r.tlquitJ' CO~. inclu~;ve ~brt 0 que no h:.a \,i,to DUllea; gr.-ciM al Klioma, at individuo Ie Ie tran5mile Ia ~ncia de loda Ia humknidad. FJ ~2;e. d idicluu. 2mpUa iDco~bkmale b ~udici60 d", expcriencl&J aUlt\'8S, 8)'Uda II C'ClI)(I(tt profundllmente La rea6cbd objeti\~. AI B'lhr.&o tiempo. y "to cs mu)' importante, b pabbra no

p.1.~

.-.o.MACIOH

'"

LOS

aln..&Jo,

OONDICIOH...oOS

da.men~ denomina b

(<It.cncr) $.,1$ Wpoe: f\l;ndamea~ dmm MCIS signos La palabn ,.,lqj dmomifta. b ob;etos que independitnte:mcnte de lit lorma }' aspecto ticnen una eualidad ~era.l: la de que Jirven para. medj,. er tiempo. La abstracidn 0 1e(-r8clon do 10$ ra$JtCl ClCneblu de )01 objetos Y I" gf"."alulfC'i6.'1 COI'Istlt\lytn La puticul",ld2ld fundamental de la paLabra. cansidtrtdll como ttii.a.l oondiciol\llda do nuevo tipo y que Ja hate diferente de I.. dates directaa Ge Ja rc.lidAd. He .qw pot' qui Ia enorTDCvAricdad de estimub condacionadca que aef\i.an IIObre el hoPIbre te diYide en dos gRlpoJ de knale.. FA UDO de dIe .. Udu)"" ,00" lao eolm ..... ...,dicioo>doo (objocot dol mundo anerior 1sus ma.nifa!ad0n8) quit .calan dittcta.rnente .tobre eI mdiYiduo. Em es el 1Jfi,IM, ft#frntI J. $lUlu de b rcaIicbcl gaxnI parol .1 Iloml> y .............. Las polobns, ~ .....binoci6n de poW:r .. y c:onexiona que aparCClmIObre etta base comtitu~ el u,uUo sis.-

dncuir

obJetc- r los

~s

ft~

&i:no que perm.ite dis. guerstizando aquello que

temporal entre I.a dc:nom.iIuci6o dd fuNtO etcimu)o r una u otra reeecl60 a it; eone.Donts fOl"Ol3d3s antenan:DeDte (c La expcIiencia pasacb Cd iodiv4cluo) eOen las pal~ Y lot objttot y e06meru:a elmominadO$ por d.", eonducCIl a que, pom:riormente. (;u:u'ldo se prncnt& el esdmuie (lOI'Iido del timb'n!) indicado en borden, el Individuo reae-

'c,"w; '*

d. Stii4kl.

EI segundo sistema de teflt.let introduce cambtos slgnilicaltvot en la l\(civld~d I\erviosa rupiOl' dol homble, en el anilisis y .tnte,is de I;,~ \ ~esl en 121cn:acl6n de nueva. oonexiones tcnporalet. En los animalcs, Jal ooncII:lonet It'mporaSes ~ fonna.n cui e:JCcl-.JSl\'a. mente aobrc la, lwe de !oJ rdlc)o:l i.neondic:iona.oo.. teo .ignilic.& que e1 eRimuio iodifermtc quo coll'lieftz.a ~ motivw el rtOe,A al principio llay que comhiaarIG con t1 utimulo iIlcoodic:ioo.ado que caUla diroeu._te _ <dlijo C- cI alimm", d atimulo dolo .... r ..... Eo ). b animaJes, :sobmmtr tn muy conu.dot casos :Ie ooedm fonnu rtflejos ooodicionados .sobrt. b bale de: OCrO rdlejo cc::nd.ieion;ado anterior que ya Ie ma.nkQga muy $6lidamtnt~ Por ejcmplo, un sonido que SCI Iu rel... donado Gliuhu veeet con la .lim~~i6n del perro 10 haec \u\l semi lepra de II.aJimentaei6n; eDtontft, ,i. a em $C)I]ido Ie ptCCcdc la apari. ci6n do ulU hn:~ y I!I5toIe repite mucw veoes, II. JUI. puede ha.cel'!e tambiin senaJ de J~ccnnida y motivar &ea'oci6n de Jl\livll. Idte refle;(1 condielonado mas oompUc:ado ta deoomina rtfl~jo tI. ",lAndo orden. En 101 animales $0: lonna CO" mucha nW dificllltad que el ttlleJ() 001'1, didonado ordinario 0 de prirot.r ordm y resu1t.1 poco f1.rmo. En eJ hombre d eMUnulo inoonctj,clooado puede su'*l:u.Lnt COD Cxito par la JWabra, que resuJUI 1C.1' el .pte relon:adot tobrt. cuya base SIt! puIe ~ ... lqulc< ponI. Si b apr.rici6n de cuaJ. quler CSCiaIulo (~ tua 0 Seomiuic:.a.s) Ie MlOmpW de b indicaci6r. verba) pan efccnlar u aoti6n, elO ., repite b eutidad Mca/nil de v~ posteriormcnte e1 ~iduo ctectum ella acx.i6n euando aplll'CZQ eI esdm\llo condiei4nado ($OJ'Iido, lUI 0 figur:u 8'"" ~lrtc:u). aunque no se rtpita la indic;u;i6n que ante. )c acompan:tM-. La eonexi6n oondkionl\d" (temporal/, que tie fonn20 por elte proce. dirrUcnto es Wl finne. y. eonQntc como a que SCI oontigt.lo IObre Lab:t.6C de un OIt1mulo rerorudor i.ncondic:ionado (alimendeio 0 doIOt05O). &ta ~n coodicicnu.d.a puode CONCgulne t;1.m~R euando la lndieaei6n Wb&I Ie d~ de m&.nera "-bIIcraela. E. e:ste U1O, &1rt'Jcibinc una orden (pot e;en.pk): Ir~ rsto ev.1I40 '.1:111.~ltimbte) IC: au \an.a CIOIIIU'i6o

rl(W"l.S

cione ~no IC Ie h1&bfaindiC3.do en 13 inlcfUQCl6n verbal previa, dada de manera abetl'll(la. LII. posibilidad de (onnar OIW c:ooexiones t('(017.,1dQ vei!3lmtntc, ~ro ,in el refuerac de tIIdmul(ll Inc.ondieiorw:los de irnportueia bio'6,pCA, C5 IJn TalgO diJerencl.aJ do La actividad oervioaa supcOor dC"1 hombre. Las pabbr.Ls pueden tubl.thuir DO toIamente a b. eStimu10& inooondidonados. sino tambibt kI c:ondicjonadOl. Si en d Iloml> '" ha dabora4o una ....o6ft coecIkion><b ( .jcmpIo, moun 0 trCftccwa) un atimufo c:on6ieiooado ~ (timbre), como han de:moJtnIdo b ~immcos de Iv&t'IO'I.$moItmki y K.nu-a.> 8!lrW, y despub etta .mal mmedeua ttl aubttituyc pot $\I deDomtna. ci6n (b pOllabrn"tin,bre"), &ta pcede mociYftr aqueJla. misma rt:acci6n que antes pareclll como respuesta AI esdrouJo lrunediato (cl 5Onido del timbre}. &to $lgnitic.a que los prccescs origin.dos en l-aeotte!a cerebral humans par 10, NttmuJos que <lelian lnmcdlalamento cst'n tan dirt c:hamente conectadol con los que originan Jill denommacioDe:t. \'erbakt de los objetos. qt.lo b. conexi6n elaborfu:la. con ayuda de \In mirnulo i:tUDedia:omulti e.ftcliva C!.lando ('Ste eJllmulo 11: subs.tituye por su denomi>l>ci6n vetbal. La io.......a6n do ~ ~ CD ~ <lab0nd60 do ~ ..... por.a..'tos time 11M1ipif1C~ imporu.ntiJiru pu.t. la xtivid2d ouviog, $tlpcrior- dd hocnbri. )~ que b p:ili.bra es lilt admulo c:spc:cial oonec t:xlo COD una encnno cantid~ de otimulos inmtd.iatOil.a los que subl(itoye, icndo al miuno tiempo so gtnttaJiuci6n. I. P. Pavlov indieaoo que "con 18 p.'\bbra M: introduce U!1 nuevo principia en J~actividad nl!'lViosa. Ia abst..-cOOn ). generalizacion de innume.,!))es sefialts. y el analisi, y s1n~. de CClt'" nuevas sei\ales gtnerGli:zlldu. ESle prineipto <:ondic:,icma u('Ia orlenu~ci6n iJimitlida en el !nundo drc\lndante y crea la forma de adaplaci6n mas e~da de] hombre, que a J.. c;ieneia ... '" La paJabra, aI dar poWilidad aJ homb. de orjenl~ mejor en I.a rdlidad que Ie ~ ~nnuye f~nl.wnetue en Ja f0nnaci6n do ........... _~I ........... c.n Ia .yucIa do ~ p>bhra .. homb<o se Mc:rlts en d _erna de wiWes ., 10 ~jD en un... y otn'tegb.. .sO) pennite al individuo d;.a.borar'las ~ ~fa iJ:Icompa. r..biemelt:e' mas do ~ que li t5tO 10 hkicn sin la iotn'W'nc:i6a de b palabn. Lu ae&let pcrcibid~' pOr eJ hombrt por medio de b palabn inmedi!U1mCnle to aUletn:ui.:.can,I'tJiriendOlt", "Jl..Ut al ,grupo m aq~lb, a las que h:t.y que reacelonaT, 1 otrAs, :tlg,l'u1?Ode IAI que no dcben moti_ ...3r reaeci6n. Por e.lo IOj .tuem:as c:omplejes de conc:lcioneaque eI animal elabon $Ok'uuente pOCO 3. poco el hombre Plied!: formart~ muy rtpidaJr.t:nto. tl t:ltablece ~rbalmentc 1M rllglu se~D las CU.1leshay que responder a Illi ttilalcs: ~ ea~ de CSIO~AI reacclODtS OOOdit1onJdas I t(" (onnan T.ipid_ww:nt~ A1(urw \.-ec;tS irtJMdiaUlmente despu& q~SC' ha
1. P. Pa,icw.O~

'I'!t,uw.

ei. nu.. 1"1. t. Ill. h"bro !. pc. 21s..

5.
pmentldo por prilncrll vt':t La lienal eotTeSpondienle $C bacen comUlntc. een rapidt~ '1 de~Jln tie naitar reI'UCI"lO oorr;ptnnrntario. yA q..le I. rqtla (onn,d.da sln'C de o(ueno pe.n.lU.Of!nte. A) misrno 'tempo. '1 tlto es mu)' imponAIHt:. despu& de habe:T fonnubdo con ayuda de 1.. !)ala. bq; una rq:ta cualq.lM:n, cl bombr~ hsce sus ~ independ;en(etr.erue de w condidonel COtItr'eW era que $IC ~ta Ul)C) u ocro wi. mu~ $i, "or e.icn9k>. 8 h.J aprmd"xIo que dtbt- res~ ft)ft \1ft movimimto l\ cada tUtu. ttMI. ab!tmindosc:: de rapoackr a ,. do. primcr.u,. tnronca fAeihnern:1t o~ c a battrfo indtpendift'ltr:mcnte del ritmo J de b oljpi<bd cce que se p!"Hef!UU\ b$ Jeiblet. hr.l el Ulmoll. privJldo ckl qundo de sc:iial'($, 1..\cJabooci6n de CIt., ,to'Cciona conclicionld". ruuil.ll inattt$ible. EJ ne(::tar~ lCil.llar aun oua patticuJatidad que difere,nei:t lu eenexione. Itmponles del hocl'lbre y La~de los animalcs. ~firnlrl' ~ue p:tr.I fa cJaooraci6n de un reflejc condicionlldo ell e' animal es indnpc-nsable que el estllnulo antenoflllCnte indiferente emre en conexi6n con un ctlhnuto vital (el alimento, IIIpcligro). en tl hombnl IQ decuivo " anll) todo la signirk:l.ci6n soeialtk: 1(111 l!llitnuloe fOhl'il los tunic, .tel (lrlnan los nUC\t01 roflcjos <:ondi:.ionados. AI mismo dc:mpol 13 (ornt:lei6n de ltlexione. IClupot3let con intcrvenci6n del ICltundo a;ul"ma dl" tel\altt pcnnitc " 10$ individuos transmi'ir a I" ~ncrAcj6n 'isuicJUC J. cxpt!l'j~ncia IOCLaJ101'111001 en cl <UI"SOde la HiJlarl3

.ntcma.

3.

Fomw

de: inlUbicMSn de: los rcOejos condirioruados.

Para b. (onnacl6n y COftIoUVat::i6n del rtfIejo oondic~do. como ).1 x h. dieh~a: indl'fl'ClU&b1eqUl" ha)'a un nex:o OOOS&anlt' ~ntJtI b ki\~l 1 un (Still'lu)o vh:aJ i.ncondicionado eu:tJquier2, 0 en~ b senal y un eM'mu)o eondicionado (~n b refkjos c:onc6ciorudos de q\lndo orcIt-n\ que mllna la rucxi6a del orgal'liirno~ eftS sftbJ. Cu1ndo hay WI r~_rC)l"l;;l_mi:nto muy'tq)t"rido 1a cont'.:'ri6n (ondicion;a. cb cbbor:Mb putdt hKUX_ rnuy fin!l(' Y ClIdl aJXlrici6n de 11 ~~1 ftIOliv.lri. b r"eK(,i6n condicionada correspoodiente. Si.n embJ-rp. ttt;'\. rtacci6n no 'tempre st: nuniflt!!1:l. incluso cllando b eonal6n condicicn~~ y." ~ b.a.b:a t,l~bocado. Si dunl\lc la 2ctivtdlMi reOej:l eondicion:ld~ aewa scbre el organismo tualqutcr e.timukl ";Cna que motiv. un nUlC\'O(000 dominante de cX(:,it.1C'wn, (onl"",xi6" clabo Lrad" ante. ptle(lc: j1\hibt..,e lel'npot31mentc y 13. se.l'ial rotTespanctknh' deja de m(l!l\'at In rcac<:i6n oondic.ionolda. 1 loco rTtO,i\l,do por III a(' c:i6n dcl tJlil'\ulo a}eno e:\u~a 1:3.inhibici6n del 1000 del reflotjo condi. cionado. E"(I il1ltib.ci6n, q4 u m<miliest(l en que In rt'nccirSn cQnil;r;o. "lIda J~ i"""I4'" p~tlltJlldo (JCrlla kit 6stimuto ajc"(l. I'S In inhibi,i6n ~%t"n(f, Rill inhibkt6n extcm~ C5 un mecanj,mo innato dr. la aClivicL'ld nClViOll\r quo no ~ nec:eta_rio elaborat y por CSto sc de-nomina tllmbifn illhibili61t intondlt(i~"Qd() () /X'silJfL Olro tipo de inhibic:i61'l Incondic:ionada es lo: dmomin ..da ilfhilli~i61f d./ef'lsiu(J (I d, lu~le"C'il(2citSn. Ella :tpateee cuando un e\lim\l10 '" f'bbon umc:amrnle 4!n condkion~ dt1.e:minadlll PoT MtIO, dirf'N!nciAn..

dola de la inhibiei6n l~ondlc:iolU~ M: dtflomma l3.tnl)i&l illhibit-id'l CqruJu-Umau (en t-J .mplio ~n,ido de CSI.. poal.a~). EJ cuo mis ttneiUo de ClU imibici6n ~'3 inlel'n.a bene C1W'1do tm:l 5eih1 CU2tqu-itr~ Clue hula Cftlonet:S motiv.aba n:gu1a.nneole una reatt~ condit:ionad, .deJ. de. acomp'llune del agente iac:octu~ n.ado de impot'Wlci1 \iul, df'p de ,~fornne. En (Stas QS05 I.. ~ coocf'Jdon ..cb que ap;uub ~nlt1 eomo te;puts12~ b ~ dada dep de prod.tcitSe.. El ftlkjo tondlctonado q_Uoe no SoC rdUCl"l<1o se ~1. [$1(' t-i:po de inhibiciOii interna lie dt:nornina I.Ai6Jti6. d# 1l1000mi~:<f). Sero utt eeree ~ que: I~ con: xi6n 'cmpon I entre b .te1W COtldicionada r ta n::;Iccion COI'TCIpOndientc tu deup;ltecklo tot.ahDeflle en est.os CUO!i. En un eecmento pmttrior bas,a ~fonat de nu.evo 13 seiial (pot ejemplo, do nuC\'O alimcnUit ",lllniln~l) par.ll que I~ rt~i6n condk~:ub tipi d;u:flcnte se r~suhlex3.. Al~ufl~ \'CC" It I'f:ttable per s1 misma despok de un ciertc dempc. FAtO I,;:nifj,caqac lenem", :tqui. no la dl,,'S;1p.vieM.'ln. sino sob,nenll! I:.inhibi4;i6n de la COnl'llCKlntemporal etebceada antee. 'rambien pcede scl'\'ir como dCltlotl1'3cic'in de que aqul hay una inhibici6n de 1:3.conC)(i6n I\tlllUjar 10.iguknte: sl la "Clcion del estimul~ condicionado quo y.\ bn dcjndo dt lnolivar el renejo ~ oombina con I., i\-cci6n de Otm ~I;'nul() Iljcno (d cUlll, tomo 1';1 $o~. ~mentt'. tllcnte acnJa como inhibidor tXlt"'!,) t~nl()J)~elte rctltjo sc: restablcCt'. &jo la influen<:i2 dll! e,.-limulo tt.jf:no Ie intC'rrumpc el p~CICe$O de rt~ leI'Icion dcl rcfl('jo )',1-8 5Cilll que hAbrA pudido Ie.rnporrurul!l~u'~SU signi. f)COlci6n oomlcnu de hul"\'O ~ lnotivar III re.aoci6n condicionada. Eslt' proceso se deno!!'lin2 d~!j"hibjti6'I, La inhibici6n inferna, quo jucp !,In ~pel irnpor,.antc ('n J.a.;Id.apu. ('iOn c:kl orrnitmo A l:u condicioM V.l.ru.blct del ml'dio exte.r'OO. no ~ reduce :; ]a inhibici6n de .&OI~mkNO, E"iJ.lm Otros lipos de: inhibiciOn intcm.a bn import11'11t$ como el JNra b adaptaci60 del or (J.nismo a las mndicioonr. ex,trio;a NOJ dC'.ltoo.t'CI'IXIS en ~ ~ cIIoo. Son frttutnm b t:;II"OJ en que una u otn SC'~t tt1UC$tn no 1:11 apro;c-imaci6n innlCdQl;1 de un 4$t-Dle de. imporuncia vital (aSmenlo, pdigt~ Ctc.), sino sobmrl'lte 1;11 .~i6n dt a: ~bo tf,c, uO cietw tkmpo ..,tgunal ~ ~'I:!.nte prolon$lIOO. En otos casos, b rcaa:i6n Je debera tettmer. i.nhibir. pilr1I que ap:'r~ unic:lmetlte des~l.:s <k un (It:fIO pettodo. &1IC n,nejo rel:.rd~o, que no 5e rtlO'lnifit'!.u inme di1wnecle, !Ie denomina rt/I#;o eondi.eioll4JI)'~(4,d4do )' I~ inhibi"il\n que C'C-ta.rda5U ap.... rlet6n Ie denonlin:a. i,,"iJici6n Itt.udadora.

.r

mart".

ntc:

r", .. csuldb ... "'l'l'l'iIYltffil:llnll:nlc


11~

w-u:.1 (pot I!jcmplo. una

lUI 0

I~ InJllblcJ6a rtt.,\rd'\doom ,.; If' prdtn, .. ..0.,140) III IInil!))1 y '<' rer,~n:. con d rui.

1)0 in ..)tdl~n.a'ncntc 1.0 II'llnrll~'llc II )t,. dOl 0 II'~' minutOJ dI' b:lber c0C'll(1l1,;tdo " lI(nl~r III Jellrtl, L~ clI)lC'ri(ncu. 1I111('111,1"a d~Qn~,c t\:j)tll!r que d CSt:!.~,*,in,ad6n un.:u C\lantls VI'~I' d rent!jo .1Iivlll ('ondicion;uSC) ('mpiel!t JI ",I.rda~~. 0 !('il ItO .I'II~ innlcdtlll"',nll'nicd('.lpuu que cxani('!ll!J.:. un,*r 11',1 tIflimuJo, .ino 6n;a"!en~ 11 lot ato. 0 Irt'! mlnutllf" HIIII.:. que nC) JW'l "I.e tiempo el laniJn:!1 110 seCft'!a lallvlI, Sir! ~~rsOt '" .ur,rn,nte inOuir 1IOb:re nit ~iodo f'On c:.a)quief 11'1111"",10 IjtftO CIIlNI ~'e 1n.1I~1I>t' l't1udlldnl':ll

fllC'I\IO,

a.

I
ant" ck liempo it rucci6a co.w.ic~ r..te II<Icho ctt& clpo d. irllliblcl6n a 1UO ~tI!6A a(;Uva I.. cOI'I(ld6!lt "pa.rccicb .. ~ CVVIdo ~tcfl ecmdic~ que exip ... tetmc_
I(

daI ...

dml\lc.u.,

i_ )
..

"paNIc.

La daboraci6n i.e la inhibici6a mudadora SU])ClQf: Wl ~ cn.bejo par.\. el Ucm.a ncMoIo 'f 100 en tocios los ar~ K .~~ En d homI>ft pul< y <quWw eee Ia in:....".i60 cId de _leo y po< _ ...... IOca I>. I... indio ('xionrs vabalet ~tden mmtt cuaJquitt rea.cci6n hu.. d m0mc010 ~ Enel nJt.o e&tS in.bibSri6n. por medio de b pW,bra.. tie con ~e ClOn. 4uJOUItAd Y lOb-mente rnaJ t:atdt, gracias aI dc:sa~ Ie

_1Ido.u......

_hne
fume.

que JC obtiene no :tQlalOCntc par medle de una aerial detersniruLda~ sino l:aJTbioC:n oe un grupo de tttU:t.UQ p~reddOl eeee !oS. Por ejem p plo. si el estimulo COtIdklOl\ado que mocrva tl reflcjo C$ un 1OI'Udo musical (:M.~ I. ooea mi). rcUIOfnC.8,. n b primeroJ periodca. e lambjb) C':a.UWI ella ma.rmrc-.acc_ lot sonicSol pr6ximos de b ec:ab rnusQl (,.,. /11 Y sol). La li.gni.faci6n btoa6p:. ck Ole rtn6mtnt"
tea

d".,...,.."inado

haec lI.IiCimtcmenlt

Ed tercer alpeclo de la inhibici6n intema activa C$ la lnhlbid6n oondkionacla (en el .cnlKlo estrecbc de estI F.'abra). En I. adaptacl6n del an.imal a las condicooel del mt"d~ externo bay ca.oJ en que en e111.m~lo decerminadc .~n una., ~icionet slrve como .atn:.l de que Je .pro~lma un agmte utll 0 pcrJudKlA1 y, en OlrOf, no ilene aignifklldo de tl!naL Etto quiere decir qce para ad:t.ptAI1C bien :l 1M condicionet variables del rnedio es neccsario diJcrcnctar '"" condicionet en 1M c:ualet. 01t5dmuJo indi!e-rente dllldo ser.:lla un "senlo de importlUleia vital de IUlllIClli" cn que no tieM esta fuoc.i6n de .enal. ro (U)'O (liSO no MI reaccion2. 3 ~I. su tarea so rcaw con la ayuda E de un proc.cso 4llllbctado en 13.axperiMCia de I~ ""icla que sc dc-nomin.n
ilf/libicr6"
.ant,..

lotttiil;Oll"tia.

W iAJaiWd6f1 co-dlcloftoada c.per\mct;ulmalte Ie dabon. de J.. I~IC DuP!l& quc 1& "III con-auido Uti telk;, coadidonado eoMWtlC wt.1II J<I.d oa.to~ (por cIcmpio La Iu:. de WIll Iim;ua). uta _ UlCDW"", con O',nt oOUMc cpM ~ aIIon e,. iedi(ctt;fI!CoLa co~ de uOunSC-' M JOt td_ru CODb acI_blll"li6ft ~ aEmaltos.. De.p..:s qw IC: laa rq.rtido _ ('\laD.... ~ flU nabilUd6ft (1& lu y d ,.,Qdo) deja de CMIAt d1_ aad6a. tall", Mlnq-IIt. d R .1OiA .w~le d~ uciWUIt .. ctllk~ d rdkjo. La. IlpUb ._ .. tI ui._ K ba prodOKido -.. t~ 1.,ha"bid60 .... ~ad6I! ~ c:nitalll.t:&, 0 tc.a .a 11. ap&1'id611 ck la Iw_ d nllt"-at *lIkklMt.

cbborado a 10 l.uso de una eYOIuci6n ~ es'ti ea que d anima) .. puedt ,"ccioaa r de I. nIIltrna mantra adeeu.a& a una porci6n cit excitantts que ticmn la misma .ign:fttac:i6n.. PAle feo6meno C$ un me. Canlsmo 6sio~ lmP?rtJnle que te pt~lte Jeaocion.u de mmer!, ~ttadll a una. porc:i6n de stl'blet parecl:la. y de esta ma.nu:ll euliur su experieoda ron rapI)ClO a las condicionf!S d~ eedic, que son Ilhl)' variables. , , . Sin embargo, el p.rotctO de gtIICrah1.ACICn ueee SoU lado negauvc. )'3. que irnpide tuoc.r un anliti,i, delteado de los exchames que I~n del medic exterior y dLrclenciar aqueJlQl quo, eunqee sl)n p:u~cld~: tienen una signilicaci6n bjoltjs:icl mu)' diferentt. Si en el experi,nento en que I. 1\pl\rle~n ~e "'arios excitantes l)a~ cidos dan II' lTtlSmIl rcacci6n lie rcfu(n:", lIno de cUos. pot" ejemplo, se- dn de eomer 3J animal SC)IJln)(,111~ d('_'J)jJ~'dl'l lnnido mi y -~ 01TOS parec:ido!. (por ejempJo, los lIOOidI:M }' J~) no K rt"I:et'~.n. 12 rt3cei6n genera. ,,' Iiza.cladesaparece; Tl~ led IOftld06 CUyll ap.ulCi6n no S(' h.abta relor' r.'Ido con cJ 2gtnte ineondic:ionado dcjan de ten-tr signiiicacaon de .sei"i~. )' 13 rcacc-i6n a clkrl1C inhibe. Atf .t( ela.bor,l tn el anittUJ una respuc:ua r-X2cta: una rUtttlm condlCion:ula toIatnttlto a un e:Kcicantc detennina do. Es.t:e prOct:~ de elabonc:i6n de tdfNtI\a unic2meele a un cstimulo determinacfo e itlhibtci6n de w rnc:ck*S a Iol estimllos pam:idol .. a Sf: d~ Ji/c"ttcioti6" v b inhit,ici6nin~rnll que ha apartCido f'n estos ~ It" lama tlifnt.t""
l..c.tt aperi.ma:l1CIf

tI.c.J.uMl6ft

4 10'

r.fUjo,

~ttfulitiOl!.Jl)Jt

qut

Sit }u

b ~~

de h'_' ~

ctt.~:.do

quoe. p-:.-

cia:t ~ b. 1MiWcl6. dilm"". .. PC'" PIH:dca dlbwv ...na diftftl'(:iaci6n mtre d lO;Ddo de 'IN) 1II1C'~. COft lreeutfttla de 100 p.lpn ~ =i:raulo. ckt meu6DCnO (lOll lOt JOlpt:. aI .,1"\1401 f ~ liit'inpir dOt _idoJ q!,M k
di!~ tJl1rt d eo \1ft octn"O de 10M. daborM:i6tt de U In.a.icI6n dir~renei.l el ,istelna nuviolo y "na dl(eretIClael6n !kllew

En cI hombre. I. inhibici6n condictonada se puede conteCu" por , tegUn fa. insttuttt6n verbal. el ru;e.. to debe responder a I. aparicU,n de una senaJ en oondi~ delt:rmi nadu y rctetw.r la respuer'a euando la teii:tl va aeompaoarl.i. de olro ~",citantc, La clliboncl6n de eSla .inhibici6n oondicionad.1. cn el hon,bre. graciu a I. intervertei6n del lcnguajc, SoC dt:$anollil mucllO mi, ripida. ll)CnlC que cn IOJ .hlmllits. BI 61timo IUpoclO de 1a illhibiti'6rr activa intern" cs I;;..di(.,.nci411 que 1ieRe llna ~r.n irnporlanci.a para la elaboracj6n. de las ronnIU mis perfcctll~ de adap1~c.16n del organismo a l;al condtciones de e)Ckttnc:I~. Gnt(iM a file ';po de'inhibi<:i6n, 101 e6rfeza cettbnJ eieclua un an!lli~j, dclicado cSt las excitacionCl' que lJegal'l procedentel del clucrior. LIL cxperiencia mueltrtl que tn los primeros pet'Sodos de elllbor.1cj6n de-I It(lejo condic,IOftlldo E.lc licne \.In ~racler mis 0 rnenos general. 0

rDe<OO de Ia palabra.. En est.Qs, ..

t.a.

(lI~

w;

un gran tnbljo pva co:lsipe tOulIXote ()On

Lentitud. LOl irtttlUO$ de- (OfIKlul, \1111 dil"rendaci6n ddielLda de udmultM ,in habe, hcebo ltt \Ina ditetc:ncl.r.16.1dlt~ toldmuklt dinintnt. tI) tiemn hrlUl Y ffl llI'Uclw1 C&JOI 1'1I0tiVd I.In. "CllIIl10&l61\" de 10. proce_ tlel"Y'iWCl. a eolll*~e:(da de Ja (u.l 'I. (Ot'ttlllll..dqllM:~ un elllldo ~'oIogico y el Slniml\) deja de: mpondet .. tod~, I~I 'ella.let. Pot ~Jernp)o, en un perro MI contlpl6 ,1abonr (:()fI.6silo 1a difef~cilld~' ,,;gwente: un metr6.nomo de 100 SOIr)c1 Il1lnll'" mouvllbll un ~ne}O col)d, 11.1 ('on" m:vHr:u que cl It'lCCtbllOfl'lO tiS fOIpel al minuto no c3.u!"bt ref1<jo, de e) ~ ten1a (lfec:to inhibldcw, OC:lp~l. dc' f'to M' Inlllnt6 (lDnsquu tl e!lo inbibidor con fl rmllVDClolO de !NI Jolpu aJ tnlnllt4. q_.ue IIChl:lba .in rt_(utm). mimu'~ que d ef!!':lo dtol lDt'u6Atlmo die 100 I(lillt, te rd'oruba. FAU' lOleD'"
rr:II:;$. Sin cnbaJ'fO, rl mi9110 ,1I........ lmHll~' flMI.-icmi6 ~t;1 di( ..rt~'*";"'r.

""'r"wJlnall ..m.,,!c dtbc:.da ~tldo 1.1.dabo:6 gndu~Jmm.le: PI"" COIIIIII"JU el .. bonS et .(1(10 11IAI101Mdcw &I meuotloao doe se. JOIpc's aJ QUIUUo, d"-t~'#1 ~ d.e 9J p~ Y. poor 'hlmo, III de 96.

;9

'""'" .u ifIhihic5M.

[,10 ti!PIjf~ (11.1 1 ptO.to qw: III prilXipio fu.r:N!ido bo.eia Joe Pl.UltOli ~ dl.UI"" la c.f1~ dltfpuU poco II poco hMoia d PllI'lI) doMKI. lie otl.&ilUCkt.

$C

bo1bi;t. di.~OIIotn

hall'"

"

<t.

~1cnimKnIO de b

P*"C:SOSDC"'I'~

U1 Ia COritu tt:rtbnl

Las J)fOC'eIOI navi(lllOf de ~uitaC-i6m n inhOici6n nunc::a se qurecbn mm6vUn 'f Joe .jmit~n a aqutl punlo del :sis;ema ncniCllO anu-aI m d CfJe ban aparecido. ColI~ ttl un lugar dtt.et1Di.rudo Ie dil'"nden dade il had. O'.ru ~u de! siutnu nervioso. tile fen6meoo se cknoI'Ilina. i"GdiMi6,.. 81 procctO oontl1ll'''"etto a ta irrad:aeM'ion t1 b ('Qru;C'II:Il41riOn c!c 101 ff:Q6Incnot noc.wjOlOl ..n un.a wn:t. miis limitada y deee 'USM de;;pu& do J.1 irradi30ct6n. Los do. pf'OCClOl li(!f\'iott;., Iii. exci",cjon y la inhibicion, $IC irroKli,)n v Joe ccnccntran. La il'r.ldi.lt(ion d~ Ill. excitacil.\n J", ccncza ccrt:br:ll juC"gl,\ un papel muy iJnporullue em J" Iormaclen del rellejc oondic:ionodo qoe. 00100 ya Ie diJo nnlC'JI C$I:1. l'elacj()n:)d~ con le dilusi6n de la (lJiCiUlCi6n de unal pll..lleJdel cerebro ILOfra,. La gcncrajiuci(>I\ illil;.i~1del reneJo OI,.ndiciolll"lo ItIUCSlr:. lamb~1l que el J)loceso ~rvioso al pfincipl() "berea un Bill.!) l1umcro de wlulrus de In corte:.!:a cCl'ebl'al. UnJClll:ncnll~ <bpu(;, K IIltlibc 13 rcacci6n n Jos e.xcilalll.e$ 1)0 reonOldos y c.1 pfOCCitO de cx.c:illlCM}ll Ie li,niH~ y ~oncenlra m un pcquei.lo grupo de c:~llIllU C'tIOC!'Ct;LdM con el esdmulo c:ondicionado rcior:rJ.do.

ror

Las formas fuOOamtnt3b del movimimto de Ioc P' ocesos nen.;(IIIOS en b co.-1m ~I JOn: b irr.ad.iKiOn y b conttntraci6n. La i"'(J di4ci4a permiee q'll!t ee b.t: reacciona ~ ;m.poruncia vit."'\l irtten'eD:g;an (J'll.Q cantidad de titutu oaviow '1 te eeeee c:onc:ciona eeee !as Ill d~nt($ de 1a COf'tC:U tttdlr.:al. La tOMtll/,-16e ck )os proc.t:SOS eerviosos lie ~fectU3 rrW kntamr:nl0 qJe b irndiAciOn y ($ un t~jo diriei1 para el sistema nt:1'Y00. Ella h~ JlOIjb'c la daboraci6n cSt ada?" tacione5 perfocci9N4aJ del aniol&) a I", condiciQ'l'l6 v;&r'Qbks del medio.. La imLdi...ciOn Y 13 concmlr:K.i6n de la exataci6n y de 13 inhi.b)ci6n depc:ncI'n de un gran n<unero de condiciones yante tooo dt L:: luer:a del tstimllio y de los procCSOl nCr\'lOlOl que isle causa. Cuandc la excllll.ci6n )' la inbibic:i6n son d~bil~ 0 In\IY fucrlel $C obfcTV<! um gnu, ilTadiacKm de ~((lI proo~; euundo son de una fuersa media cs mas marcada 13 ooncentracK.n ell el PUIItO de origen, La irradiaci6n y la concclulnc:wn dependen tamb~n del ,sUr'a g'lteral it la corttz(J tt1'#bI01. En UIl.,\ (Orte13 cttcbra1 debilitada 0 cansada !a irradi<tci6n de IN procc~, nervioeos t:s mucho ma$ OImplja y difuJl3; f'.$tO e"p!ic::t, )lOT t!jen~ptot el daordl'n en el CUriO del pcrua Iniento) en los c:stadql de 8omnoiencilL de camancio. La irr.adi2cwn y b'eonowtraci6n (e~ndc.n l3.fnbiin del~qttil~'hrao ~"l" 1l1sP'()C.-SOt 4, tJ(~iltJli6,. I fnhibk,41'1, Si los prOGe'lOSde exeita. .i6n superan a Joe de inhibtci6n 1&conc:enll'3.ci6n tot dif:icuha mot

r.

La

Irr.cli.adckt dd

10l~ demotu.ul .. "COIIII~1&n.


I(.

IlrotetO de in.h.ibiriOc ) iN C'OnttUu_icin en ~ l;Jhontoriot de p~v..,., 1ft los f""ptrilJ\lt(l*

,..

",blfI\lM.I"'" "' ellMI

k ftJakn a b pitl del pm'O ~ CUl!IU'It il'lM:UDItO* (rt.ICadowu1 .. pofIUft '" 11I~cluett fl nIIrOt huu b n.Up.. t... C"Uil..u&a ., lot. piIIII lOll b ~ .. n:fomllo.l toft ... admlaitu'kiOa. de ~II:B 1 ad .. c-.rpb ~lf ~_ la IICri6n de cab ~ Il00(0''''' d nl'kj!O CJMMIidm.ailo,

Inemente. F4 mil,. (2l'UtcnSbco


pt"CItt!Ol ~

"'Iimi~

de ~ 40 r1I.JQdom (d _ne.l .fj.~de rdfM' unc con I.. ..d&rnInhtnd611 de .1imHI1~ a e:omec~l'fIt'i. de 10 ClII:t.I do'J:I~ de mf>tl".tor ~"".toClI6ft: 0 ..... r.n eI '_J:ltO de b COI'te7.atoln'pondiml, .. ou _. de I. pJ~1 w h.bia onplUdo 1$11 (00:0 de inhi~. Si un uwnuo d,..plK'o dll que ~b'. arllt.do nHI I'\\ltadur 11l'C:rior quc: tbo~ tcma IDl& 1"lCl6n mh1.bld(H1I II' t",imlilll~ J. picl c~ t'J r:IIC.,dor pr.ixitno, que baH. ~nl00l.~t Weml)l'u tUtl"A'moch'Mo unll ,l'(noCt6n a'bwldallie

de u11.....

,..1_

e.1que b, rulbilid~ dl: ooncenuac-.iOn de 1m cambWi con b ~. En ~l niiio prqueno~ en cl que b mlubici6n il'ltuu y XU"..,. u ,loin mur dlobtl. ill eonemuaci6n de b f~~ ncrvioa cncU('lIItramuciw dJrteultildcs 'I b prOCQCS que rientn tupr- m b cortl:U (lUebraJ son muy ur:ldi3dos. .\ mtdld.l que w dcsarroIb. eI indMduo M: pC'rfcc:ciala cl mlWimknto de los prooesos Mn'iosce. r sus dos fOl"lDUt I. irracbci6n y ::. C(Jft('ertln.c:i6n, Ie <qui ribnn. Ell cl funciMlamienlO dtl siltl!llla nt:rvioJo liene gru jrnpor~cia
J;t.

ky de inrl~,c.i6f1 ,.,&lp.11 de 101 prOCCICll fundamentales, segi"m 1a cu.a.l cada uno de Cstt'IJ, I. eJCCiuuj~n y b. inhibic.ion, c;;lU$iIo.refl.lel7A e1
proceso oontrapUttlo. l.a exciuci6u flpnrccid:t. en una 7JOftadcterminada de la COfteza motl\,<1 un jJf'OCctode inhibici6n en )as regionc:s qllt Ie rodean (;ndlltci6n n"1!4Ii,Ja). lA "lll,iti6n en un punto delermin~do del procew de inhibici6n tau,. en 1:'1'1:01111' que Ie rodean d procC50 oonlr:t rio, la excif3ci6n (,'"dlltci61l IJ",ilill"). E.,lt misnlO 1e.n-6nU!node inducd6n l'Celproca se pucde observar D traves del tiempo en un mismo pt_1I110 11' de .:OI'I.C:(i'it(lICi:x':11 (si ~ observa l:a re:.aeciOn de CSle: punto to Ui,lil'ltI. tlemfXl'). Si una seila! dctcrmi. oacia, que motiva un... relloei6n condici(Jrtlld:L lI'I1Y 1Y!.~rt:ld3.!~ !'Cpitc -=on un pequeno inlervalo, rttulcll q_ue lil ~und ..tlcc.on (lita 1l\hibid~1. Esto tiene lugar porquc l:. ('~'tC'it:,C'i6Rpn:C:''''llt'l'lte ha Illoti",ado d~PUM

de ulha, rnuhabll que !!tIll

elllmuJ~(16n ,Mt t'rt. ,rJ\,ldll de nin!lunl\ rr-~e~n, eamblo, )ft elllmuh,cl6n Pf'O'lOO.ui1l 101 \11\ nttC)dor tituado m~s lejQS er.\ srgu~ 1 de ,.n~ ~IQ" 11","1 lYIII~dll. A IQJ 1fr.1 .nl.ol.lllll llLif ibld6u JII:" habb di(ulldido IllmbiE.t. " r.ue rntOt d~, silu.ado bl.i.. leI.,., r..I(l dl{fllftcll que tl prOCo:'j(I e ililhibic:i6:J Jt h:'lblll lrl:XU:u}o d IlIIr l. (1,1((11 t.'C~fld difunditi!lda'e poco :a pcxo h:)(l~ to",*, tid, dl]llI.nIH, De I.~ mlloll\n mar~11I Ie "..<:de ob":lYar la fX)1I('.enl'olci<',nd~ la inhlbicllo6n St Ie tool/ftl"" el c.pett,ne-1I10 1 1oC. prycl:u IJ. :lcciotindcl iellindo y dd ICI'. rtf truo;adi)r, 1~1 .. ho de '''' inltfV:lLo de I~mpo rno\)I(IIII dcJl)ll" d, Lot acdAn dd t ,uclldo, inh,bl(lo, lit' \, <lilt :to! princir>io It' lib(l'"'' dfo I" llOrriO\I'Iinhibldoffo
1,)1 rMCl!~' qlM! fllJft I'j(ll

e...

r dpu.e. ~UC'U(lS q1le "'t~n sil~

l>tVllt-

60 de tlb" ~n ta ley de inducci6n, un proceso de inhibiciOn, Y a.l con. mu'io, el proet:Io de inbibici6c, de una ptrle d=rm.inada de J. oortcD p--Jiede motivar un HwIo de ac:tiWJad muy !ll.l.rC&da en e' ptriodo UcuN:n~.Ea-te tipo de indw:ti6,. tc deoomil'l3.~"- (0 induc:d6n tn

6.
aI lOn.ido UIU ".Ito, rtacci6ll J*ldva Ml cooattYa euapdo d Uliraal lie ~a CMI ocro p&I cit __ qlolt deMO l"Ml'e: -' 1& milala ~ ok to~ pr.o Que .ow. til) at ba:Wan lItiliuc10 DU. IkCct ~ ~ que: d anbto rucdona. I:lO daftldl1. a _ ... !do ~ Mao ta=bii:ao .& la ,.... do, qllt se ~, ata

Sj ~

CI'UC"

a u.n aztiau.I a t'UOdonar ~~IC

d t.iernpo) ~ diferenciarl& del OCI'O tipo dcscrito <JUI! Ie denomina ";,,.w4lal.. (0 ind\llCld6a CD d espac:io). beat rmeioNs de lncIutci60 entre' la exeita:i6n Y b. inhibidda IOn el fundammto de b COnccntracl6a de b ~ Del ~ CracW ella es poJI'bIo una dclimitaei&n cxac:&a y minucios:l de b punta. cled. ado. e inhib~ dtlimjtac;i6n que earUtUiza J~capa.cid3d funcional de fa eotttg mebnl. S. Slstema,w.c:_ F...nlas (ondkJonu
tn

ri6:a

qat:

cb

-*-

Iicam _L'i

.c. ." a

.. c:~ sUatsna ..

el lunc:iona.mieato de b coneaa ctnbral. lliJladot.


.1imI.l461t-eO.l

naluralt3 de vida. 10l esthuulos no edseen


tOlllpl'iw

ColTienlomc:nlc lorman

JUt:~/WtlJ. Cua!qtller

obj~to es un conjunto .imuhineo de caWnulos visuales, tietilell. (llfl)lo, rkle. "c6acicOi. La paJ:ilira ea un complejo sUC($i",o dp;oode C:1.dmulos auditiv(lt. POI'610 CI o.'llural que el cerebrc debe cleborar la IlOIibUidad de re.'lGCionar Il lin"nIJ/ eomplcios Q. estlmulM, diJerenc:iando Ull tis. (an.", do Olro, oon obje_lo de adaptarse mejor aJ medio. Ade:n:lli" laa rcae,. (;ones del orglnismo, en cl proc:t'$() de adaptaci6n al medio a,lnbtefitt. n(l 10 de.lUTOllan akladal. Cualquier aspec.to de II. aetividad do 101 animlles y del hombre (cmpetando pelf" b .ctO$ de respiw:i6n, fa m.,.. chao Ja nalUi6n, y llepndo hasa las .actn.icbdcs complejaa ckJ juqo !I el trabap) .IOn un coojuoto 0 sistem.a funciooal de ~ que ;ncluye nU1nttOlOl e&b.bones rebcionados enlJ'& sl Sc denomina actividad AlttmctUdt,"4 fk lrJ comZ4 e,.,eb,eJ aqut. lb que permit. ap,Ipt, mtmulos 0 ~ :Usladas en complejcl
ods~ La -cc16e .... "rDI~ de b. corn:.... cn'Chn! que q'Np 4uw...o. ~ed. ~" eoU'lnUt .. .. cIonDottndo (lOll IlflllDUOlOS uperimeaua. Pot (Jc_~, f'UIIaf.tA CI"'t PMd& Knil ~ MIb] de II ecrmida ~ Mrie w:nin de acltu1U ton4lc~: un *'!lido, wu Iuz, .ana ~ en lii pWl Si ... lIIinKn1" aI pe'f(! .oI_II:nle dapXt que b;1_., lieN_ eu. Mdc de MiI'II1,I!oI (, c.da Cltlel"" Po' .pando no toe rtfum:a). mtoncu. dtlpuft que eMil opef.Cide .. ha rtpcddo \lU ca.ntidad ,uficicne cle WO, Ij)lteti J. tCK(;;16n uliY1lI mOlI\""" pot J. aec560. UlClu,$h~ de ~ll lICrie lit ."nlc., mien1U1 q.. ,1I. ACCiilft .IJlad" cSt uno db ell(l$ nO in. "fUm de .:dionci&l. eltO .I,nllle. qlla plKd~ ~r e,ttmuJo cond~iolUdo no .ot"Menk una tellnl ~1I;w!1I. dno Illmblbl \WI OOIIlpleJo de .eiiu.s.
Ill""

sto tiene UN, pan imporu.ncia PU'A loll pjcologia. sto exp!Jca qge d ~ puede ~IrUAdl,." tas ~i0ne5 rbbor.tdAs ante:t, ;l seiiaIes eomplcwnmtf! ~, U btU' ticnt.n eeue Ii las ::nisnl3s rdacio[)(:$ que: ~ueJbs ClOft I~que .. hablan elabondo ant!s los rdle. jos. La dabo.ncl6n de I., ,dQ~iOft'Jaumcnta b. pos,ihili~ dad de adaptacl6a del anuml. Corr.o k mu:strarl en los cap:itulo$ siguientes., eJ ~ejo a las re!aclones litne una mayor signiflCac;i6o para el hombre. La manifCWLcion principat de b .lstcnuluZ<lci6n en el funciopa. nljenlO de fa corteu (lS ~" (om..c:'6n del ,st ..,roli/V dilfdmie()~ 0 sea la fonn<&ci6n de un sistema de rtaoe:ionc. " un complejo deterrrUm.do de po,.

,,/!4/oJ ..

CSlimub..

Pan. coP1pR:noJer bien rule Itll61J\1l0l,l tlL&m1nlln:lnos experiilllMtOo5 de el. borflt5lin del .#-"..ot"l0 tiillimu# till e.1 Pln'O. Es aabido quo I. illtl!n,idad cltl ft.OCljo condieJollado (per ~jemplo, b tantidad de Win. 41'" Ie ('1J~ina) dtpt~1I en nJw6n direct. de III fucru del estb:nclo (.Qnd.kilOlUldo': Cl;UlO mt. I\ICT$O K' aI tl'l~tDuJo condicioldc> mU U!lCNO CI d rdlejo c:oftdklocwlo. Em d~Dtia .. dtAomio,l Ie / ra. Su~ .&bon. Qlla m el ptf19 da40 k ban daboralSo IJl:IOI COIId.lc:bt.adot (pew ,jtQPlo, ~) ~ de dA;tbI~ in~d.. UQ ~ ocandIdon.ado tIkr'lCI (,or cj.cmpio. WI Nido de timbre ~) ~ Wl If1lI d'eao rdltjo CClftddoaado (w dimiu tD.aa ..aM); otr'O ~ COIf d&il (pot ,jeaaplo ... Lu poco itl.taw.) (:lira CI. dedo tdlejo tall ~iC;UI'" De: La ...... DI&I:IeQ b. OIl'Ol ecieelor &imto WI d",!O ~ ... N ~ Si C:fkls awro ~ (_;C;'.,_!.. Kt6u ~ cl u&a.I ~ .. _ danpcr ~ u cl crieD , eo. _ .aitmOll .. Ie,...... entoll(u .. _ 0nkl:I .. hx. 1M. habitG&! 'iUC awwI. CII J~III cit C,.. CWllI'O .. tim. _tiallOl lie lltiIiD .IoObmnte uo de del (pew (jea,... I. 1~1 npl~O V'eJ CCIIIJot ~ iAtc:rvab con que MCU lie uliliublo io, euottro, eMOD:a tilt: c:tti=ulo ootiv. Wla teACCl6n tOftdteloft.da rVle:jA I_ftc Cfl I4Udi-o,lupru dd ~to doade anta AC1u;abA ,I fttQuJo f~rte Y UIU. reai&'I cta.iJ (lIetrcci6ft i:nsignirloCMle de- Jalm.) til aqucllCit dondc li'ftlJ)h: ~ <bba d esdmufo d~bj]. O. h~udo de ocrA II!Ilntril, I. m~.naId..d de Ja ttatel60 COU'esponcie "lIc,ameote: at ordft esu,hloc;l60 d. lot cIIOOWo' 7 e.le onkn hll.bicl.1a1 1M de tellCOona Ie Il'WIUeIl& linne e Indtpcl'ldiml. de kM eu1m\ll_o. elettiVOl.

I." 4.

rcftc.;o.

.ua.o

<WW"

CUI.

1 principio de Iillc.nlllti.'l.aei6n en eI (uncion"lmiento de la oortcm Ie Jnllonl(iClI~ en la posibilidad de formar renejOs Mndielonll. dm no loIftmenlC!1 a lot e"hnltlC)i eoneretc)s aislado5, si:oo a 10"I.,id" tntrtf fiJI Iflllmu/or. (Po, ejcmplo, a 141!cl.aci6n determinada de dol snnldot sc:(in su '1ItU(,~ 130direrencia de.termlMda de ilumlnaclo6n 0 un c'il't)~n ~,.(t'rminado dI" une,.. u atros c::stlmul~)
ceN!.hral

l principio de. $btematQci6n juega un ~ran ,>Olpcl ~n cl (uociona. miento de loa. corteza euebral y licno UM Ilgnificaci6n definitiva pari. ex_plicar los me.canismol fb:iol6gieQi de. la attividad ~quica, que ts siempre un tistema c:omplkl\do de 1:II"OCcIOt. EI funcionamicnlo .iltcmAtizAdo de la COf'teu cerebra.I, ldemil de. q~ pt:nntte eJoctuar lu 'onms mi. complicaclti de su a.c.tivi.

62

I.....ACnvtDAO Nlll.\10SA UOl.

SU,,JUOP. etcnonlla

63 en b (onna~l6n la inhibKi6n dd'eMOl3. SoC """niJicsia en du:tiIU05 gr3d<1s. La si:!niflCa.ci6n de tsl'" IlTados de inhibic:t6n de IA eerteea, dt.nomincadocs r~ dt inhibGc:iOn en la activklxl de 1.,'\ eOflt'7a certbnl., Q n)u), i:mport~te, '.:1 que con(orn1lC se prorundaa b inhibki6n Olmbian 1:1:5 c.,.1DetuistlCaS del funcitllnamiento COftnl. . La ar.teIerltltca fund~tal de ntos Q~ nd en que b cilub conical. wando K e~ntra f:n ett~ dot imibilti6n, c.unbi:. su resctividad a los cslh.uJo.; de 4j(trt:nlC (uern y rncciona a ellos, de ~ U,:lntt".l distinta a como oexcion.abJI ee a:ulo de vi;i)ia_ b:.bitu;U. . La prin..et:l f:ut ckl CSl. de inhibieiOn de la CIOr-tcL\se ~ctf:nu porque los flllnlUIol fueno .ou ya inlOporlabb par.. tas oelubl rer~'losMca:uadas v mcdvan una ro... eeiOn debil, Inientr:u que los esthuuklid(.mlu OOl1lin'lUln n)()ti~',ilndo 1,1 misnla rcacci6n que :1nres. &10 trae (.Orn!)eeeseeeencla qce I" reacci6!, "' ~, estlmulos Ioenes y dcbi:~ it icuela y per C$IO eua /(.lJt .. denominll nIlJ,I"do'(J. CU3ndo !.C iUI(':LHific,'t IIICrrt In.~. Ill. inhibicj6n de la co~tela, bs ?S-h. mules lucrtc$ $(I,. ya rotalmente Inlolcrnblcs JK'r:l. 1:\. {'...;lul!l. !,ervlOlSa dcbilit:ll!,l. y en \'e~ de (1'\":lr un l)rnOCIO de eXCItAtiOn motT~n. vn proceso de inbihieiUn )' la c(ortc:'... de,. .. de rOllfciOl'li'lr ;1.<:l1os d~ .unle~ (I mcnte una N'acci6n LUU~ d6hil., ion. e.tl)i e:lSM Jot estunulos d~lles St guen causando 13 fC3cc)6n O,dlna'llI, qU.l f~uluL 1ni.'1 marCllda y manilies.u que la rcaIXi6n a 1m ~imu!OI fuerles; por ello csttL f~

cbd, d:a III l:lOttbilf.d:.d de alcaRUr

gran

y OOmc:rvIlCt6n de I", mnexiQl1(!s nerviOA$. Cuando mste un liste~ ckotrrnnnado de ccnl"lC~nu. cl hombre puede rqx-oducit este ji:ne' ~ <Omplcto plrcimdo de urto de lUI. elementos, simplirtUndo de n~ ntanen\ el rDl'CaniJmo Or; lij.ci60 de bibitos y oonoci.mitntol. FJ cipi(1 J~,. PJ"".,,:ui6n U ""4 d~lI.u Up.: thl (M,"WlI.mi6.:o tU I. COIl':. ct't6,fIl ",., ;"'l'O't4Ift-t /JOTd I. psitO:0IUS.

"i,.~

&. Cal1W. flucos en la aah-icbd de ta cortcu ctKbraL La e.~t:ac:i6nde 14 celub n('r"iosa sitmprt csti COft:udr. con un de sublilallcia. que es d "~l() ("nc:1ooa''', Por eue ('u.ndo cue S:aJto lIt"1P ;') un godo c:ler:erminado ).h."I.y cl peliglo de que se picrrll b c:ap:tcidad Iunclenal de la ~ula. ~ df'~afTOlb I, ;,,}ubi.
I?lCO dctcnninMlo ,i&n d'/I!MO'tI ()UC le .,irve de descanso )' pennite el rCSULblOODlic.nlo de 'u :lc;livjd~d nonnnl. Como Y'" se dijo nnles. unl de 1:1.$ (orrna, en que se nlllnifi~1l eun itlhlbj~jl\" dt(tnror& c-s el ,ueil,). FA ccncctdc que (1 Juc.liu (!Qlnicn~1I cuando III promnKOIel6n d.~1 Ir;loojoo & 13 eelul<, oortiCill IUIJOndr1n 'In pi~li810 I)al';\ j\l (u~ionllmjcnlo normal. En ~l proec~ de III c\'nluci6n, (I ,ue:iioO Iln :.dt'juirido un (:lticter perl6dico. oon dislintOll periodot "I trtn(.li de lueiio y vigilia, en 10$ difcrentcs ani.males, que ocup.3n en 10':'11 ruroocdor Jo !Inti. lercerOl p::ute de 1:1.\i.d3.

,e,

CouW) !o hlln dCm<:ISlrlldonumercs.u invcstipciones II.t.V1ld~3 e.'1bo a en &os IlIIbof:lloriol: de P:1vlov. eol .$JJA'io11 u".., iJrltibi&iOn i".Judo " Ifda I. t(Uttl41 tl7tbrlll 'Y 14 n.btork.:a pl6xiltJI1. Si en cl estado de \'iIlUa La (O,ema pod/1!\ repte.u::nl3fSC como un compl~ ~o fCllrl'Ndo jlOtJlIntOl de ciClaC;on ~ inhibici6n, dW'allllt e.1 sl.K!llo loci"
l~ fXIflcu n m una lnh..ibiti6n difau.

se denomina

Una forn'" ttpee:Q1 de imibiciOn diiusa. de La corttu. ttrf:bral d ,.no hipll6lico. q.e h:u;la los lr.lh3ijos cit: h,Io\" qvien to ~i6 OO.enid.llDmlt .. 'C ~ un Itriiommo raisterioso. FAce sutalo st pliedc motiv.r pew b acri6n prot.on~:b y ~,l,ton;a de C'Wlquicot csd mulo. En Ole ~~ fa inhiSciOn cotnWnza ftI cl punlo cit I.. co,"t=n donde 3(;(,,:6 "I e:uhllUlo (pot' e;rmpl0, un objeto brin~nte que IlCmin con oons~:.nci, 0 l:n Pllt.!lbr. mon6ton:ts q~ pronuncia cJ hipnotiu.. dor), clnde cl cUIllI.e di(unde pol" tooa eJia. 1 ,uel-" hlpn6tieo $e dife!cncia lund:tmcnt:abnente dc1 5Y('iKl nonn.1 en que b inhibiei6n de In ('onel3 no cs Ian comp!clll. EI ,ujclo Ilipnoli. z.ado l.ienlj)I't oon,('rv4 14 re)llei6Jlicon eJ hipnQlif.ador, uto s-ignificu que un ~tul)O dr.lcrminlldo de (clllias oo1(ico.l($ Sf! conSE:r'\'a.n si.n irlhibi,fe. Pa\llov dcnoluin6 pU'IIO, uiJ;dlJtllt$ 4,. la ~o!tr:_a aqul:lI ... 7.0110, quo , duronlC tl 'tl('tio hillnOIM:O ennn libn,'$ de inhibiei6n diClU3 )' que tAm bi~n (!"i~len ('n el '\ICI'iO (otlicfne. C(lfOO ejemplo $C P\ledc (!tar Ill. dlibilidt,d dc una mndre durmit"l'lte p<,ra. loda excitac.i6n, iJ1Cluw la Inas ~lUi'i\It.. J)l'(It(ldl'ntc de 5U hijo. Sc.f'i:l unit. eCIUIVOClK.i6n pcn,a, que nUt'$tra \'tda $oC divide en dOl p.r kS conlp!ctamente dillinllU, 1.1. igilia oompteta y el sueM completo. J.a v n:~litl:.d eJ (JUI!t.nlre CltO dOl ala 10$ t!:lY muehO$ int~m:,,:dQ en &0. que

En un fStado de n1:ll)"O'dclll,rroll~ ~~ l!l inhibiciOn de_I~ eorl~ todO$ 10$mimulOi qut: en el otadel d:c \,,,hl!. dall \In eJeclo ~llvo. P~<1c. tic:a.ment<'! $C l'IoilnslIpcl'fue,td. III~f'1Ibf,es pan. b ~h,.I~ .c.ortoJ dcbilit.,.d que 'face-iona .a ~lloI .6ntQn'lCn,c con wu m!U~ ~ remota. At mismo ticmpo fa Lfthlbic6n ptofunda de b :Kuvitbd coru cal que motiva. co ote ataclo aglqu;c., sr~1 pc:Kitiv.l conduce a un cambio radi.c;;aJde las rt-.acciona a w tC:u.aks inh~ IA KUImIo con b 1q- cit b ind\Kd6n pOliliva. lim ~ltS qte cotriClllemaulE' t~nb.n un C10 inhibidot mol~ .. n un" ~i6n posltw.,. La fue en (JUt b agt'ulQ inhibidoro d3ft un efw pos.1trfO ~ntes u:cltadora de cu'_1quierltltmsitbd motivlln un ~ ~ inh .. bkiOn de I;) cor-tem. ha MClbido I;. dcnomin3ci6n de fau ultrGptP'adofcU Los ca.mbios luic;os en I" .u:dvidl)d de I~ C()rLf:%!lretelltal po-mlt('[! "r1icar mU(:hos fl.::'lolnCtlOl }t(!16SiOOf; 01~IVAd.(lS .e.~.~s ('nf~nned3des de c:erebro que St a_(,OfIl~il.'Ln de un eUAdo de InnlbloCIOn ptoloo~dJ; )' ,nuchas partjcul:uidades de 1,1conducla d~ 11'.pe.rscmns sanas, que. p:~1 una u (lt1'3 causa, por ejefl1,.10 eJ conlanCIGo llenen un (."'t:Wo de Inhl

pU!lIdt>)t(Jl.

r~

bici6n de La ~ortc..~Il.

7.

Difc:reneJaj en U ocdvldllld de lall rc-giones princip:tlts dt I:. oor.cu eCIcbr.l.


j

De a.euerdo con eomplkadllt funciones, J~eofttf.a c(re~r.'\l t~ene ta.m bi~n una estructurOi. co,nplicada, La COtU!l~ ('I I.. llUi:lsl3.nc4at;rlS (onn;r. d:l por un3. i.nmensa. m;llOl de dlutal neIVIQlM. l-:n lUI orgsnlSOlOS wpcriores es de un nWnero mud10 m.U rievMto qut J:u qut eonsuluy.;n tod:u

.... dem1s puus dd sistema ouvioso cen~ ~-' en c:oojunto; b fOneU ecttbraJ h\tlllana ~,ta fotmada par 10 a IS mil mllfoncs dt ~Iu 1&1nuviow.
A B

m.rnw de conexiones qur ...b:arun ~ImlllmO lac:mpo ga.n n6.mtto de d'~b.t &ituad:u en dstinl(l& titios de u ftlrter.&, La l'er'aci6n ClGICta de &at J'ea1ones de ~ d('1 ~rmmo a b c:anlblOldel medio dtpende ~ialmentedt e6mo It- dlSutbu)-en en 11 COtlellt 19$ punt05 de cxci'OIci6n e i.nhibici6n, moci"Ados par Ia acci6n de distintO$ excitamea, Los pt(l(:elIot qU(I e:lrac.:erilan el enade funeional de las c~lula. ccrtjcalee se pueden reguuar y estudiar PQr fl'lr.dio de 31):\ra1O$electrofi~~Mgie()lS; ${*i.AItII. t

bia. consW'J~""'. Se fOfTJl'.an comp'~

que la ac.tivida.d vit:lt de Lu en un Pl\t-I detcrmin:ado de la tKiiui.d.~ eU~triu Y en una o-ciIaciOo OCIIIUtUltf' de lei pocmciales eWdT~.
de.mosfradO

Las i.nwsupc:~

han

eilu.i2s nervioPl se ma.niJ~

b
Vii. II. C';flllal Y CAPU de I. coneu urtlw.t hu.. na.
COlI _

A. lM6Untbt tipoJ do:: riJulu ~

ma1faeado.et

dtndl1~

,. f"Uaific ..... oca " .... r.twa. ~. i CApa. ck I. ~ (Ie W I" 4iI~ de rorrra , bPO"CWa de-. las <-Hulu eft 1&1 6tiaw ~)

Las ciluias qce (orman 1a COcteu cen::btal SoOnde UtNc.lura muy I'ariacb (!igura 11, A Y D). 5\1 significaci6n pri:ncip"1 CI- asegul'1r eeDC!Xiones Uitipies entre disdnra. partes de la co,'(tQ y mlf'e la ccetcza m 1 II ,ubooTtt:Ul. Las dluhu nerviO$.-'l.ae relacionan entre j,1 por media de IW prolongaclon~ (dcndriIQoJ) y de las fibr:u nervlMlU, Icrmando eotnplieaclas cadena! de neuronu por las que: se difundc:n l.a,cl(citacio ties que llcgan a la corttzt\, Las Ubtas que J:q;an II I. corttza desde la SilboorteU y 1&1que Uncll emre Ii distintOl$ -zooaa corticsJe. se elltre1uan por rnodio de sus ramifi ('.I("iocys letminaJes con las. proloopcionc$ 0 dendriw de lu cil'ulu de clU.tmw capas, tntwnititndoles b excitaei6n. Las fibru otl\-ioA.s ~ c:om:ica:zaft eft las riJutu de: diJtintas ~ d:itUDden 1a u:cita d6n desde \lOa pane de t:. COl tl"U a otta 0 b rransmit.tn dirtc.tameo~ k eenll'()$ suboorucsJn. L:u n';ll'l'le:rosrutltcitaciollet que J!egan a la (orteu cerebral y se trllrumiten con:securivamcnte de una cap.- a Otl'a y ~ una 1\ Qua Ulna de q hellluerios p1.leden dislribulne dc:r.tro de 1a cor(el4 cerebrl\l, de \In:\ Ill:lnera muy nunuciosa, enlte 101distilllQ1 grupos de ululas Ct\'ICSU. En COS'IICCllcnciA, toda 1" map de neUJ'OCl.a.Scorticah:s It d:vLdo cn Rume1'0lOI peq'JUkIJ ce:lItros, pllrle de Jot oWes est'n' exo.tadOi uuentras quo 0C:r0I Ie ~entran en estado de inln1:ei6a; de au. mancta en I. <Or1t'u tf! fotma un romp'icad.i:mo rI'lOS4ito d, /ltl1I101 uctl04(11 '1 i,.JUbi4Ol. Estf' ITIOIialClO D ~Jnc-:nte lnOI"ble y cam-

fltif,

12.

C()rril.'nlt. de ~

cUeI"C" "

(cwrienleJ La _ccu

de lUlCion) de I. (lOnna

tid hl)(Qb.rt (dtetrOtnC:tfaJOJfam.,


., ~.G~'
(~.o C'OmPIIO ~); i, ~1tt de ...., ......... (bs comncu oadas kao.) i e,

t&O).

a:rdwal

de

ptofutldo (mspinM 4$ b . comcntu d. ICcl6" de I" OHteu Cflcbtlll humin. d"rante la' Kti<ricbd inl~ctwai (I:. nb IndICt ec tomitNII fftIOW,r _ prObkma a.rit .,.1Iw;o): Ie ob,~ ......I.A inl\lbkWSn~I titmo Itl(. '"bl" 1 r 1.\ lIpari.ciOn d OKilr.cicmts ripidal.

""""'ttt

ce~braI h\naM CJlI uado de: viv1ia de ntmO .Il. COIl f..12~ po' .. I. concu IdwAl ~1II1aU1a ~ c:w4o ... d!<.lhcu <h ricmo ~ .. toe IDIaibta y ~er:", ri6a de la conna II~ ai )lIIriio I dnlKA! ptin.ci~(. lu ond.a.t l,",tIS): ~

d~ ~

CIt,,"'''

~'ndo

QR'I_

""t~'

d6c::lrlCOt (c()nitnles ~6 ilccJ6,,), cuanoo lot arnpHan pueden set regl!tracIaJ J)OI' aparatos especiales \"el. ;;tlvaoometro y c:1o.c:U6g:rafo). r. de uta ma.nrn., Ie puede obcener una c:W'\.... Je t. a(lividad e' . . que kJ. qI.K es Ie llama u/ta(l'-.."..u.a. IEEe) (rJC. 12). La ~ dlcJ.rica
mat de dllet: mil
\'lOH,

fAtos pot~i",lc:a

~k,t,_ ..

61
del eseede de I..corteQ. n::brol~ de Lu ce ... ncrvUa.1 a l;a, C'OrlJCcucr.cb de un cumc;w,de una hemorngia. CfC. uto pcemhe "lilltar en ('SCOI CasoJ ci cltcctocnf:alagratru para ~ el I~pr de la del c:crebto cambia
como, f)()f c;tmplo:

A c:omttucnei~
ttl

los

C2.5C:t$

de iesi6n

kosi6n cordc:a1.

m. 101~ .... ItUqlllUbd I'dath-a. b C~ de la __ti'i0b4 ~tno dd Cltft:b.o tie U"I~ JIOf __ ~ rlb!lic.as ~ ~ III~ '''' aacnW de , a 12 pot IC'CIiMo. qllotl Ie ~ rdmO MU" C-ndo lie JUt " tIIrio. b ,..,. ft _If~.at.de w.a inIu"bici6ft di.1IN., lu end-llbdo.. del dKt~DCtf.locr,.ma M tuN" .... bUt" Por el IXInI,.rfo. en I", bldo. de .. ~d la conn,. It'ladonloda& (lOr! lu tupaC$1u " ..~ II 01,... aI'mulOt, t.OI\ (.1 lr,,\:ijt' ""'"W, f>" I....., dd ritJDO OnUnu1e para (_Ien. de ~JIQtO a~ "'II rlamo DIJt ripido,
l.aJ cElulM Y la. fibra.
de ,apal (rig, 1).8),
J1er"'ios:3J
$C

agrup.1-n en Ia

C01'It:7.a

en for"ll&

de los :\nirnalel 1U!)(lriorcs Y In drl hombl'c, qlac c. III m:\, ecmpltcada, ccnsta de .Iris (OPOI. l.a~tllflf,l/ "ip~io", dtl 14 eort8l11 ( IV) ticnen un papcl eJI)(cl:.l. La eorlt~

mente hUJ)orlllnto J)lIrll ta aClivicbd reneja e<mdlc:tonada del (rcbto.. La ma)'01' p.,rtc de I::., excit3eionc! prcx:cdentes de 105 organw de I()l ten lidos que I.Ita~n ill 13 tor'Cla a IQva de los. nuc,:.loos IUbc4)flicI11et, )' de la, que se {,o.n.uni,cn de un3s looas It. Olr~ de la mi1tna, IIcpn en primu IU1:1f n. lat (a),, ruperiorts. 1..u O:lul.;u de esl~ cape' que unen entre a' <l4llnlllt JQnsa de la cotten desempea:.u. d paper de ditlribujdOo en de b <'"cicaci6n y garantinll 1<10 unichd y d c-.aroctcr s:istemdtico del funcionlllllienio de b hcmiuerios. G~ a es:w rebcioncs. b ,.cit ci6n que IIcp ~ la subterten ;& UI\Il lOCU de 1<10 ClOfttn I~e pOIibi. Gdad. de i."T'adlarx ampld.mnue pot tb b aupttf"1Icie de los he:miJt:rioI. A::Ir es.o. 101 ptoctlOl mmpfitados y flOOl de adlisis y st."'Itaas dCJla'dm del runtionamimco de u's (~p3:S superioca que gaq,ntirdn b forma. 060 de rrt'kojos Indicionados.. Debido ;& (':110 tt cont.idcn que W tcapal 110ft ~ apara!o principal t mis cacnplicado de b ~ rc: r&L ~ Qp3t esbn muy ~Ibdcu en el hombrQ. to d que dol t~rctBS psrt('J de loll elIulas que connitlf)'CI1 ll. coneD torTe$poI'Idm pMti1.amenie ;& las eapas suptriora En las cnffflDlllladcs del cerebra, en b. IUl'Ofia Itnil m )os casos de desarrol)O intl.:lto ple_LO,Ie k-tionAn e,u, QPJl5 en primer hAgar.

"woo.

"'b'iotel

mcom.

Las car-;' infcriorcs de la~rl"'& (,. v ",) jutpn un plpel !l;uj)QdiI3do <en la IC'bvicJad l'tnejtt del ccrebro. ESlan fornudas I>rercrentcmcnlo por (l~IIII:LI'lIte recihen las o(Cil3CiQnrs desdo las ClIp."t1I1J)criol'e' y I". Ir.lnsmilcn II; 101Af!'8TCntOll infcriores del cerc.bro y de la rUed",!:) c5pinal, 10 que J)Ct.niICl regulnr la nctividad refleja.
La sUllC:rlicle de 10. h"'Ini,(erios cerebr:ltes 3e puede di... idir en unu gl~ndtll lOt'll' que u<!nen diltrcnte $i~irK"Aci6n funciorLlll. Etta! ItORaJ tel cknomlnlll 'lJ:ionn d~1 ttl,bro {rig. S}. La parte poel(rlot de 101 herni'feno. It denomina regiOn OC~iP~I(J1y limita por ddante <On las "sionn '",,/!OrDI Y pd,i,tiJ. La parle anterior de 101 lteml,.
(,Uantlll

~"'6n
B
f"ift.13. OiJdio de 1... tC,,,"IC:.)' c.mJ'Kl,dl) I. ~o'.'eu cCn'bntl h~~, A.. Sllpcrlic~ ute"la del ,",ftlbre,lo.-..o. $1.Iporrl:lcle ultem,. del hcmilfwo.

embargo III! ribrM N!fII;o..M quo tr"en a la cortcza la exc:itacton p~w;cdente de estO$ 6rganOi no Ie dl,tribuf'!n I,X'r iguaJ per tod3. La "Ilperlicie. E&U.s fibr:u fonnan hxtI de ,ubll:lnCla bJanca que eonuen S'

1;ln en b g<IIngttos de ta subc::x)rt(:1,O\'j se dirigen adistiotas rona, de 106 h~is.rerios, Las fibras que ccnducea la cxcita'ci6n procedente del 6rga. no de la lIilian $IC dirigw haeia la refli6n occipital, LIlI$fibr3$ tnn,mi. lIOns de Ia excitacien desde el 6rgaoo 4ur/iJivQ llegae a las zonas suo pericres de la "ti6n temporal, Las Iibrns que U(,\'an Is excitaci6n dcsde It: f1i~1(cl l.3t;to)" se dirigcn hacia 13 zona anterior de 13 reg-i6n parietal (circunvctucien central posterior). Aqui mi$mo y a la regiOn j1(lJ'li41 ptJSlerior se dirigen J~ excitacicoes prcccdentes de los lt1ulcuioJ )' de lc.s a1tittilcc;onts .. que dan noticill$ de los rrw'),,:ilnienIOS y de 13 posici6n del cuerpc en el especie. L:u excitacione:s visualcs se analizan y sinlrtnan en la regiOn occipital do la ccrtcza (zcue 6ptica de b. corleta); aniJisi$ )' 1:1sinttsb de las elCcit;k)ones auditi ves se efectUlln en 13.5zoniU supericres de la regi6n temporal (zona auditiva de 1.3.corte'ta) ; las exeitaciont:s ueti!es )' las prccederues de los m(15~Ubs y anicuI"clones se analiean y sintctizan en'Je parte anterior de la 'Zona parietal EI analisis y Ia $"inlesit de las excit;acionn m1,.l$(,\,Ilares de las superficies y artk-ularcst que ganncizan Ja rcgularidad de las reeeclcnea tnOlOras, tienen lugar en Ia! eircun~'oI\1eiQI)C$anterior y posterior donde p.1.sa la exc::itacKln a loa celub motora de la oorte%a. E\to haee pos.ib1e la ejer.u.

(atr~,

.auBljue to ()Onterval) lu diftttnciaciones

de I te"~

6pticas,

Ucn',"

el

Gi6n

de n::acciones

lllOt.Orl'ls

coordinadiU.

Las rE$iones de Ja corte-za que hemos sefwado se diferencian unas de olms pot 51.1t$tructum l~pi('.1: :t.I'Ieh() de las eap2l1, f()nD." Y disposkion de las c6lulas que. fQrman cad ... capa y earactcr de las uruo. nu e:nlre las ~Iulas. DenU"Ode cada regi6n. a su vel, se pueden di fen::nciar mnM con dutinla est:rvcturOl micrO$Copic;, <lue han recibido la denomin2ci6n de e(JmpcJ tortieal8s y que tienrn ctifett:nte inter vencicSn, Gracias a l.;as in"'e3ligaciones de Vogt. Brodman. Eeonomo 1 del InstitulO del Cerebro de }lfCY.'lCu ge han dellmitado gran cantidad de cam pos y se han CStooiado las fur.cmes de muehos de ellos. tn tada region cortical hay campos que se catacteritan por la !lf3Jl cantidad de celuw que tien~ y 10 compacto de su distribuc.i6n. En fa "Z0nI optica de la cor~za, este e:unpo ~$ eJ numerO 17 (reg)6n occipital); en la 2()na 8C"ustica C$ el campo numero +1 (parte superior de la regiOn temporal): ~" la regi6n de la tensibilidad l;'Lctil, muscuJar y artjcul.lr C$ e1 CJlmpo n6mero 3 (parte posterior central de las circut'lvolucionel cerebrales). ....." c8ulM de estoel campos, que tienen mucha~ prolongaeiones, rec..ben b excitacion y Ja ,n.~"'!""'.en 3. Ol!'a$ ~ru'~, del cerebra pt6ximas y muy alej"d:u.. Gracias a las complJ.;l.das rel(l(iones de iU$ C~I(1)3Sest,,! region~ 1ieguran un anilisis delicadQ y una $)ntesu cQQ1)licada de los esdmulos corrcspOndierues (optico:s. audilivOi, ~tiles, IllCtore$ Y o:ros).
Si m un animal ~ I~" II regiOn.6p6ca de III corccu at 101 d~ Ilemil(tOOl, tnlOncCS no posible (;tear eo ~ Alngun. dift'reoeoo6n vi!uill (.Om plicada (COClO, po.r cjcmplo. difetvlciu ua clrouIQ dec un ~dl1ldo). a pe,ar de. Q~ !Ie (Ot'Ik:rv;,n IILI reaeciol:lel .a 12 lu~. Se conlel"'''an 10dal l.a, dirtrtl'lC:!a. CioclH auditionu., lielilea )' Olnf. Sf iC desuuyc hI (Ortna de l.a rtsJ6a lIuc.itiw.. o .ra I", dot rtgion" tllrnporale" e.1 .mitlUl rcaccioaa,.,s. fl 10 .onidot 0 ruidot orncilb, ~ rIO pucde rOtma.t nlllfl\IDIl dift"rtJlciaci6n dcIkad~ de kit aClnido..

at'"

, Por t$CC)1011($16n de !a ccrtcza occipital mcdva la ~rdida tit. fa 1I1$)6n, aunque no flOl)'<' ninguna :lIlceraci6n del 0;0, r la~ liohe3 dd 16b~~ temporal causa,n una alteracion COOIpJet.'l.de las scnsaciOOC$ auditivas, Stas 3.heraCIOnei de la'l setlu.eiooes morivadas por la lesi6n de ~as 7.OIlascorn;pondiel'!tc;s. de I" coreeza cerebral, sin que h3..ya alee, r~c,6n de los OrglnO$ perifencos de 10$ s:entid(l$, $I: denominan elteraceoaes ttntrales; en estes cas.t'I$ 3(1 habla de ccguera Cenlr.l) de $Order:.. ~nl:ral, etc. " Pan el equilibrio del organismo eon el medio extericr tiene una gnn importanc-ja el anilis.is y la sintests de U$ excil3cionC$ prceedentes de lo$ 6rg"nos reororcs (Jcs m6scul0$ y las <lrticulacioncs), Si Ia cor. tna no recibiera censtamemente ettas exctuclcnes y no la$ $omeben al anaJisi.s y sin tests nccesarics no se:.ia pcelble ningUn mcvimientc cegansade, En los animales Ioferieres, en los que predcmleen las fonnAl inn:uas de l<ls reaccicces mctoras, la re~laci6n de los movimientos esta a cargo de la subcoru:ta. En los mamlferos supericres, y scbee todo m ~Iombre. el ap... ratQ dc an.i.lisis oomplicados de los rnovimientos se h3 h trasla-dado ya a fa cotten cerebral )' estas funciQnes estin 3. eargo de La.~eilula$ oerviO$Ol.S agr\lpadas en las circun"'olueiones tentraks Ante-nor y posterior. , En I~quinta capa de la zona motora de la cor(eta hay unas c~luw de gllll'1 tam:ulo (fig. 14), descriw en eI ano 70 del siglo plsado por el ana. tomista ruso Deu. q_ue.le denominan dlu)as gigantes de Dett. No las hay I"n 0lr3S c::elulas corhcales.. A lrav~ de una cadena compbtb de ooncxion" Jkgon a est.:l, ceJulas lou excitac~ procw.cntes de ouas te~iones ~ l.a oortCla y de ~Uasnaccn lug:lS fibru nClViosOl.1 tra!l$mitcn Is excita que (.ion hacia ahaj(). Esta, fib,a. constiluycn el kaz pir(J1nidtll que tennina en 13$ celulas mCltOtru del pedunculo cerebral y de la mtdula espinal, drsde donde la excitaciOn \'a dircctamente a los mUsculos. En cada rtgi6n C(lrt;(:,'l.1 grupos de eelul.;u que tt'(;ibcn La excita los (.i6n. desd~ \,Ino u otro apo.ratQ sensitivo, estill dispuestos en un otden determilUldo per eno la oorteta es, eomQ si dijeranlO$, la pro~ci6n dr la rupcrflcie s:emidv3 del cuerpo (Ill piel, l'8. retina. etc.). POt ejeml)!O: 1:'1$exeil2c;ones pcoeedentts de 1M partC$ inferiQres del cupO Ifegan a 11$ otHulas que se cnCllC1l!lan en las tonas superiort!l de La c:ireunvolueM$n QelltrAI posterior, y 11$exeitac:ione$ que vlenen de 13super ficie culinea de 135 partes ioferiort! IJegan a las 20035 inferiores de est.:t. miMnll cifC\lnvol\lci6n, Es nete'lario rcc::ordar que las exCilaCloN;$ proccdentes de: la pcriferia Ilcgan al hemisferio cerebral e()ltt'(J~JtJl-O at ladQ del cu<"rpo q\IC las h.~ recibido. Por esto~ si \,Ina hemorragi:l, por ejempJo. ha altendo las func:ionc$ d~ las partes superiore5 de la circun. vQluci6n central posteriQr del hemisferiQ IzquierdO' entonces el (nrermo pierde b sensibilidad de Ill. piema dertcha, y 5i Sle han altf!rado las funcione; de t.u ton~ inferiores de C$la eirc:unvoluci6n del hemi$ferio i-zquierdo enlonces $e. pierde la stnsibilidad d(' la mano derech.a 0 de la mit .... dc,recha del cuello )' de la cara. d

~ nUt mi,,. man~ (a La -zona motora de l& (ICIIt1:C:Xa In dJuw qfile t'ttin macionaclu eee lu t'.xtmnicI.ada in((!"iom se mcuentran en l& ~ superior de la ciKUtWOluci6n ctntral 1tItMor, y los gru.. pal de I'll rebcicMlada.s con bs dltcttmkbdes auperiores, COIl
LA. fibra! nerviosaJ que naeen

'"

mUteulOl del eeetto y de La can, u-tin en 1~ parte inferior

b misma. IIt.:lncra,m b JOru moton de la. tutaa Itmrn U:~ 'cpes .....taci60 ~JVr ~ud_ drpnc. que: Peg:ln un papt.1 ra5s im~t.e ~ la ~ drl orpn~ Y (U)'Il acti....Jd~ ~ una rqulad6n ClOr'tIaIIN$ ddic:ada. AW, b, tttubs que esW ~ con loa mow1mient05 del troaoo se conernlr:ln en UM ZOna muy pequei\a de la ~. cc::rebral hurmna, miotnns q~ las ciJuw rel:..eionad.u con 101 1~'nru~tnOi de kit dedof de 13 m~no, que en e 1 hombre: O:llIn muy ~

"

en tI'aJ c6hda. Ie crusan desPll~ al lado opuestc y de r..ta manera Cl'1Insmiten Ja exciteci6n A b m6stulos del l;ado contl':.pue,lo a ~uel deede bll trnido orlgm. S; S(' escite con una corrte'lueeltctr~ 13. pG.ttt' uperior de b ei~unvolu(_i6(l centnl dt.1 hemwerio ~ Ie coatramn b mUsc.-ulol de Ia pier:aa izquienla; Ii se ~. tan Las 10CW infuioru de tsta misma circun~ se (:101[). trlC':rin lot de III rnano Uquier. d.:r., del cueJlo. de J:.a ~ y B de la Wor.ll. L... l~n~ de 101; FII. 1.. 'Irtlwl.ri<I.ades oK 1. C't-tnJt'llira tegme:ncOI .upc:riorn de Ja elf> mlCorodp&cado dinintu .0(:' (I()tt~IN. cunvohaci6n tenln) anterior del hemisfcrio dtremo moti.
d Rer;16n de an&Jbb 't ,lnce,i, 4t' kl& e.d. ~Iot fIt'OC.lf4ente. de! kK mw.cull)t illJett(ill tn f_1 c:tCllHltIO, Sc ~. l.u c~lub 1,.1'11 de 8ea-lJ. Regi6ndt! anilbll ., slntr_,ude ..,. .f.l1mulot pllOC.4e:D\CI de 1. p~ ., van una pGtih'lS de 1a pierna i'tquierdn; IllS Il!1iones de 105 ICpnentOi tnreriores de esl3 "u.ma c-in:unvclllci6o eausan va. pin.!'. de b mano izquietd2. 0 del ~do bqu.ierdo ~e b. can.. Cuanto mayor n b imponancia que !ICM p'-ra Ja vid~del aouml

o dod hombre una etimulaci6n y mis dt.litlKlo cs el .nUsis a crue hota debe: IU ~ ca)"Or es Ia lI)I1a que ~fttl m.b COI'C.C'U c::ertbnI d 6rpno de lao de _ pocede ....

.""id",

.....,uIaci6,,_

b N~ pot ~jtclpIo. ue m b. vida ~ triIo j~ ~ ~ q mY,. pndot d que d ~ orienta ell ct ~JD ,mblmlepnlKl~t$ (lOtI .. a,wd& de ftl. Itlltido. Pot no'tO ta I0Il. DU,ll'" OClfJIII n rtM )gpr eo 1.& cor u efta rebAI de ftle .. imal. P el eOlrtrt.rit, en I. ~"na ~rd.ral dd hotD1>l't. te I. vW. lei ~l),1 el oIl11to no ;\tt,_ Uri JWlpt'1 drtf1callvo. J, ~a olia~i\l''' O(.\lp& una ,.arte reladvamctlte poqucil.a. En ,I mono, t1'l cup II'Ida ill. oncn lACI6nJllflP un p.pd importantt, I. IOnllo vuu.1 de La eot'teu tertbtlll I'll mu)' r.mpll. Ipal que en lu pcnonU: AI mUmo tWlI'lPO en .1 hoc:J~, cn d ClUI), II (crutC~el. del .,:moJlo del kIll"l;'. d oSdo dt-be rulizar func\oftrs ck &IIAJdll,. eSntm. !nU}' fll\U., au mu)' duvl'OlJ.d. I" lIOna luditlv" de 1:.. col1cu qH .. 'MI,I.'U'1l C1I laII Ietti_ 'Upe:rior'll dd tempor:aJ. U 110ft. aucU cr." '" wteu cenbral hlml.ana " UriM (_\lM!itu weft a que t.. f!:I.""" ,*""",pondieIU~ dt b to'rteU om:br.aJ dd ftlOM

.J/.,., ,..

dlfer:en~.:.do5, ocu:r.an un ,ran ClIpAC!O. cilula.s relaeion:.da, con lOt W It\()VlmlCOlOS del eee 80rilo de til m:\no que juegan un P-l'1>e1 irnportantis~~no en el trabajo, del ~fflb:c. ocup~n UIIO\ gran zona de I:. elrecn\'olu~lon central IlIpcnor. 1ltmb~n OCllJliln un gran c~):,clo 1M c~lulal reJo.c.on!ldas con los IIIU.cu!OI de b labial y de la lcn.gua. quo son 106 6rpnos del knpje. it:. disfribuei6n dc:.las cilulas rel4clonilda~ con In. rtsubcKin volhntarla de di:n.i.nros grupos mox'ulal't' permile 41 hombre h3~er:.un wlkis delie,ado y \Ina. aguia "ntail Or: tot co,npli . eados movtnutntOJ del len,u ..je y del ualxl jo. Ew.a mi!ma ~klad m b d~ de l.asdlLllas que ftCibrn l~ f:XciUlciona pnxCldtlU~ de b ~ de los r:l6tculos J de bs anicu .... ooncr.. se oI:aoworva n La wcun\'Olud6a nln,' posattio . Tambilll :aqui e ocvpan una exte._n mayor hi lOn:t1 rebciotl.adal con pan" del wcrpo ql.lt luGciona.lmmte 100 m3s importltltes pars e1 homb~ 11l'\ maecs, !.os bbiol: '1 I.t Jenp, y, poe- el c::onuario, oeuJ.>Anuna peq~n;. lana l~ qlh" ool'~ndc:n allronco, b dedos de lot PI('S,etc. ((if. IS). Es sabido que a'I b animltlel, 'I Jnbre ,odo en el hombre, lot 6r$1\ft()$ de )os .$UItidos no lunci()n.n aisl3damenLt. lnchuo para perciblr vi tualmente un objeto no C1 lufici(ftte que su irnagen Ie imptlnlfl en la rt-tin,a, .1 nCOCS3tloque cn cste acto se incluyan los IU('lIcuios del ojo que comptimen 0 dilaQn el cri.alina, que '0 eO<lortiincn los movi. mientos de 10' dOl 0;0., etc. Por lantO, para que L'l YUKln tenga lugat Cl necesario llna acei6n colljunta dfl aparato visual y n)O,or del ojo. Pan ClWquie-r 3Ctivid2.d Pflklka humana c :tun ~ acc~jo el run don~lo coojuruo de dislinto. $"not de b ~rlljdoa. Cwlquier acto, sea ale un movimitnto de rnb.tJO, de ~tufa 0 de jutgo. cQge siempte ta acci6n coordinada cit b vi:l.i6n\ del w:ntide mUJe'Ulu, dd t3etO r m~ '\-ua de.1 oido.. FJ ~je IlUtI'OJIO ~ un funciona Inirnto ~te campbdl) y c:cordinado de disWUOf ~ de~ ~ntidos. lncJ\D:) la .ncwnin~ de un objeto con una palabn que ~orma cit un cotIjunlo c:omplic:ado de aooidos eldge ulla eonexi6n cstrecha entre b.s eJtimuJaciontt visuales y &uditivas. ~ cjecuc:i6n de cU1l. qu:ier indicaci6t1 \/tilt ..1 .upone una ctone:lci6n aun mil complkA<b y din$miocOlentre las ,-onal lIla.dca, visual)' motera de I:. cortc:u. TCKlo esto h:. lmldo oon ..!go (I <I\IC en la oo"eza, adoJniu, de lal zona,

r.stre<hamc.nte e.ptcL1.liznd::... (viJual, audiova, motora, etc,) t.n el pro (est') de III e\"OluC-i6n, .0 han forfflado Otr:U rtgiones en lu que t(I "tablE" tC una cooe.xi6n Jll;ltua Inuy C!llIre(ha cnlre 13 rel?resentAclOn de distlrlll1\

'lib.

1mI,.,

6rganos do! 10$St'ntiJos. dePrralLindose eon espee::aa]potencia l;u eoncx~ nes ton I.u ~m!b rtgionrs cortiolet;. F413S toIlas, qUe po' tu evolud6n .son las aUs j6vtt1a y W ntis Ulrdj~ adquierm un gr.u"I d('Slnotlo fA rl homt;n. oc:u]Ddo c~.i t.a. m!ud dto III cuter.. ('t'"~hnl

72

~cnVlIMJ)

tiS ...,~ Il.BGION5 PItJXCJPALltS DE LA COR'n:.Z... .

Un:\ de t$t;lS regicnes es la parietal inferior, en la %On8 que lin,ita con los J6buloa temporal y cccipltal. Esra re$ioo es el funto de en,la~ ~.t lA$ 7.QllJ" de.: Ja. $tnsi~i.lidad vtsua!, aooJtiva. lacli y museum,'. )' fI('TIC una gran nnpertancsa para el desarrollo normal de lti (unciont

"'l< I).

RepreRntaci6n IX diuintu ~ton. de 1" COtitu

p;lrtN (ItgUn

del cuerpo en La rcgi6n

PmliJd).

motoras y sensil.ivas (omplic"d<'$, CUilDdo en el hombre se lesions CSla regi6n ;e altcn fa organi2ACioo eipecial de los rm ... imienlos.. EI individuo empitu a tenet dirit\ll~des pAra, dn.tribtlir los elemtr\tos del dibup, I~ elel'l"l.entC)s e l;u ktra! cuanoo (!9Cribe. etc. d Otra 20na ~mej:ante C$ la frontOlI,que :tIpa~ee a cOllSttutnCLl de' ~t3n des;moUo adquirido por 13 zona motora y Sf! rt'laciona pot medio de nu~ Y POlcntQ hact$ de fibr.s nervi()S:3$ con todas las demis rtgiones wrticaJes. iS1a lona, que ticne una re]ac-ion muy e!trtcha con la fu~j6n de sintesit de los lY.ovimiet'llC8 m&scomplicados Y.&Obretod~ de lOSmovimicntos del lenguaje, regula k>.s actDs mOIOC'e$votuntarios )mvocad~ pot las senaJes verbalcs. Por csto, en10$ C4$J()S. d.e l~i6n de OlllegmentOS anleritlres d.e 13.t~i6n frontal se comel'\'an los movlmjent.oel motivados directamente por liU excitaciooes sensitiva.$; perc tos mo-

vimientes compliudos y 10$ acres que estin regul.adQ5 por c:1 tc"nguaj., 5C Ahernn, . El desarrollo espe<;ifi(;O I... mana, que ena motivado pot' el trabajc de r la 3~ricion del lenguaj& articulado, ha ealdc conslgc QmbiO$ 'lut" Icndamemetmeme difertncYJn el cerebro humane del animal. Algunai l.onM de 1.3. ortet.' del hemisfcric iaquierdo han edqcirido en el proo cesc de la evoluci6n nuevas ftlntiones que no eXLstenee los animaks; 4!stas son las zonas del knguaje de la certeee cerebral, Entre eU3.$tenemos 11 zona audiu\,a ~nJ)liamt"le aumenteda, situada en el tercic pooterior de 13 cireunvolucion tcmporal superior del hemillferio i.tquieTdo. Cuando Sf! lesiona etta regi6n $C altere el analisis de los conjuntcs scnceos cornplicadcs y padece la audicibn verbal 0 fon!tica del lengu3.je haciCndose impMible $1.1 coml)rtn3i6R. Esta rona $C. denomina crntro J~ Iftrltick' q ';0-"0 ollditwa del Imgllaje. Otra 7.O1l3. que sec destaca C$ 10\ parte Inur desarrollada de la regioll motora de la corteza situeda en Lacircunvoluci6n frontal inferior, del hemisIerio 17,qulerdo, proxima a la region relacicnada con I~ mcviIntentos de lot labios, la )engua y 12.laringe. En los t:uos de bi6n de esta regiOn, que bene uoa n:laci6n funcional muy cstreeha con Ja tOns auditive del lenguaje, se altera el anlliJlis y sobre todo III $inlC$is de }os; movimientcs def Jenguaje; el individuc pierde la pceibilided do baccr una art)euiaci6n ccmplicada, de pasar r:1pidamen~ de unos I'Mvimien. (OS verbates n otl"()$,'~ puedc pron\lnciar las palabras que quiere decir. Esta regi61'1de la corteee ce.rd>I'al lit denolnina C1ml1() de B(()4 n :()tta motora del lcnglllJjc. Fin_3.h~nte, hay que rderit1e taJnbi~_n :t. la, ~n",s wrticaks del lengueje, aquettas penes de las rtogion~ parietal, tcmporal y occipital del hemisrerio b:quierd<> que garanti~n el funeionaJilientl) coojuoeo de las ronal auditive, visual, t3C'tiJ y motora de Ja ccneza, )' CU)'tI; lesi6n trae oonsigo 1J, O'I1teracion de l.as conesiones temjX)r.;lIc:s que sen I... base de las complicades Iuncicees verbales. La lesion de distiuw JX1tleS de este ZOlU del !e-nguaje origina altcrsclcnes de la escrimra, de la lecture, del (';\Ieulo. q~e pll(;den $tr dL.tinW lIegI',n !lC\ueUa p3rte del ar\l\li7;l<b que ba padecldo en cada cuo. La..~ to(lll$ de la CortC2:l cen:br,,1 que hem05 indicado lienen una ~laci6n mu)' csuecha con tooas J3.'I demis '201)3, (:()f"tiC31f':S Y son dl" una sigtliic:)ci6n fund'lInental JXlr~ l~s funcionC$ del lenguaje. Con Ja aetividad mutua de tooas estas WIUlSse reali%atl los pmc~ c()OIJ)lic;.'1dl5imos c;ue $C dCf<U'roU.men (" hombre, cu.mdo tom~o p<,r1e ('n ('11Mconjuncament(' el prilllel' ltittema de se.aal~ ~ el segundo.

I.

75
n el JlI'O"$O de 10. cvoIuci6n btol6;kOill que' conduce a. la ccmplicacm de los orpnismol Y una difercncbri6n y eqxciali:zaci&. ~)'Or de sus 6rpnc:I5., tieac lut.ar u_mbi,ln u!'Ia dircl"tt'..ciaci6n dr b irritabifKlad. Cw.ntO mis eorilplitado T \".ari.able It hAeC'Cli mr<f)() en el que ,n.--.:n lot org.a.nismos... y como consccUmd. c!c ene If: awnptica ru ~ mayor olimtto de cst.1mub difrrmcCJ c&uutI rexcioots de mpuesta y esw se haem tab com~ En eJ prottSO de dilf:rtDeiad6n y desan-eUo de la irriL1b~ se produce eJ heebo unporta.'1lwmo de que etl un eswto dC'lf:tminado de ]a C'\~uci6n d! los '_I'limaiort b ifTiubitidad 2patU:e 00 s610 pan aqueJbs innumci:ts que para enol dento un P&ni('~ci6n biol~iea dl recta, sino tambieo pam lot que no tenen UIU signific.ci6n vita], direeta. perc que sif\'m de uilal de eualiclldrt del medlc, con imvonanei.:a direc:ta para )a v!.da deJ erganiuno. AJl, pot ejemp&o, Ja i.rritabilid"d de- muchos a.nimalu pant el IC)nioo, quo por si ,m"mo no inOuye tom los prccesce vitale. (undQJnent.I4:., pere puede ser send de 13 ilTib'l.biliclad para las inrJucncitl!l que por sS mismas son neutrafes e i.ndifererUes, eonsare eu que perlnlle C()flICSt.t a estes esttmulos como preventi ..CS y sciial.adoM:s de OlrllS innuencill.S (oonst a ntemente ecnecta' des con enos) que ya ticmn lignirlcllcion dirta para la vida deJ ~1. Pot ejemplo, una ronna determin:t;da de las flores le strve a 13. wja de tel1:a1 dill niclar y, ~n ttspuestll 3. esee seiial, I~ a.beja dirige su vuelo ;L ill nor. Elob de ta. huelb., del a.ni.m31 res seve a los carnivoros como x,ii~_1 de CI.\leh:..y CIL7~ proxima. eee. W po5ibiHdad de rt'II((:ioI'lAt b ~tim\llO! true son s.eibles de W'IOS u cxros cambiot eo r.l mtdio ptrmi1e .. los animab acbptane mit a~te a il r oricrtu.q: en mcdio dt 'us numuosas cuaJidadc:s. gacias a b rdlt:Q6n de ... rc.l.aci.a n::clproeiU en'" &cas. La apariQ6n de una conducl .. dt~in:lcb pot lot estimulos scm bdorQ n. unid:a a.I deYnoUo de: tat funciones del ais~ aervioJo ClCIOSistC'tHCI en a,nal_iur CSte tipo de In.n~nciu y rmN.t cooe:xioncs nervi0s4 temporales entre elb y Ie. enil1L\llc direetOl qut: tit:nen sipificaci6n inc:ondkionada para 1. vida. . En b 1"tpf'CImta.n1el .inreri0r6 d~l mundo a,!i~ que t!cnen un '~5tema nesvioso IlIIUY seOCIUo, W (uneloOnc:t de daatlnl Y sIrlt~IU. concetad ... n:clproeame:nU! cuando se forman I.. ooncxiond temporaJes, se manifien.m en ronnas muy inl)ltr(eec-;u. y 101amentt gneill' ""I dcsam> 110 ulterior del rcbro Ml perefccionan de una manera pn;gresi\.a, alcanzando $U ronna superior de dctllrrollo en lot :lnimales que lientn (:orteza cerebral. Srlal /""t;OIl.1 SOft,I t()n/~"idQ p,illcif'41 d~ Itt (Jcti.
uit/ad 1Uf'1J;Oltl lu~,io,.

DESARROLLO DE LA PS1QU1S. L.. OONCl!iCIA HU~L\NA


I.

Dts.arroIIo de .. aetivicbd
A,

rdleccora

cIe 100 Aftcrici6n

anmw..

eo

1"1 pro<uo de: CTOhx:i6n

de I. r~f/~xi61fi c"mo 1~,.dmt:1tQpfqllk-O

La capacidad del eerebre hutn~n() de reflejar b. ~lidad en torula de. &en$llclonc:5, pereepciones y peasamienece es resultado de un dca ..rrollc prolot\Jftdo do la materia viva ahamcnte organl1.ada. ElIterenejo,' en IU forma mM simplt. y elemental, apareee y3 en 10$ eolladO$ rela. u\'amenll! primariCi de woluci6n del ml)ndo aninlal. Apatcec, II: dearrolill IObre la ~c de 1:1i"jtabiliJ4d. que I!:J una lfOpiedMI lnnerente 3. todOi 101 CWlllndn'l<ll vlvl)S.. La irrilllbilidad to manif.esla en Ia capacidad del organilmo de mpondu unu U OCJ'iU inffuenciaa del medic con precece que 11'13n' t~en su vid'J con un cambio de subs:taIlcial entre ellos y el mcdkl A\1., pot e;tmplo, 10& orgllni!nlI \li\'O!l timet! initabi:lidad pan J~l whtC1l)CW que Jet lirwn de: alinlento. Esto se manUJUti en qut" Io!. organ~nIOt vivo. rea0ci0n2n a 131euiluiooes proctdetuts de la matt.N ~limmtiC'~ eon J'IfOO'.:IOI de optaci6a y asimibei6n. Otta upmi6n doc I~ mtllbilicbd JOf. las ru.cciones de ddecsa moIiYadas pot la.a inllumQ;u que detml)'m _I orpnismo. que juqa.n un ,ape) nlPbYO pua su v. &. kif dol caJOt la irriu!Jilicb.d se maniraet.:a t:ft ptOtO' ck rapu~ que ticnen signiflUCiOn Adapt2tn-a y sirvea para cquJli. brw a..I orpnkmo (On ~J med:io ambicntc. En 10. dladOi in!eriortl del desa.rrcl~ de b vida, la irritabilidad _, ,ulJ.\lJiQ~ "name-ncc eon rtspctto ~ aqut:lbs influendu que ac:1~aJ\ de maner... dil'ClClA lOIn lM (urtciones vit.~ \, tiene re:1ac.i6o inmcd:i Cfl 1.)1 cormrvaci6n )' danrroDo de l~ vida d~ !os organismot., COD lUi (unClonCi \.hale. rundamenlales, como la alimc:.nt3CiOn, b autodf!1erun y la rcproducci6n, P"'A. mn, por ejemplo. Ja influencill de la hue tOM las lantA~ vcrdl'fl Ill. innu ... eia de las materi-lls alirnenlicli..,. diJu4!ltlU n ell el Ag'\.It'I ~I)lr- lot. anirflalM in(el'iol1<,(, etc,
, I(fllf~'U,.. IICtod~ ",nejar. (Nota Jtl T.) , La plll.~br.. "rcn~J'It" III usa en do. lIaIpciotM:,; II) m klllldo 1'111",-&,1]0 (lI)!~ tlttC:31tIJ'llo de I'ftpu('.tta a un tftimulo,. T 6) ('i):JYIO im.,en ~ "prewnl.l(''''' fMlt.untivn '",rbll d. "II,J., J. (N~I. III

.I

La apariei6n ot~
tomplicado

en el proc.e.o do cvoloo6n
extern:"

biol6giea de I;,. e4\p.'l.cidad


cualidadcs.
c;Onb

de rt$pOOder a la, inOuenciru

flue att(.. n oon)() lll!nales de ,


5l1$

y que se utilv.:._ll como nw:dio de otientac:i6n en un medio a:obiellu'


y vari:r.bl.., I)()I' medio del reflejo de

,.

r~

xiont$ y relacione5, signifiea que p hAy una nuev~ lonna de reneio, o fie3 tl r'lujo 0"10 I'n~m',..o "rquko. EI paptl ck (Ste rt'fti':jo

,
ell

71

8.

ElapttJ jllfldlttlliJ'l(a!" dtl d"aftOIl" d" III drl ffl,diq (!;r'~rjor I'n 101QnimQI,s.

"/l,nd,,

iniciat en el doarrollo del tcllejo del mtdio exterior en es el lfft.dliJiJ ",m'IItol. q-ue C$ I.. ca~idad de :tq>:uat j'nicamente distinw inDuc:neias que ontnlaO aJ ULi.maJ m el medio eeeeI'lO. En tsl2- et2pa 'oJ al\imaki mpondm ~ cui:mllQ5 oiIWOI que ~ d p;IIpd de w:Uales y orient ... 11,1 eondur:ta. Ejtmplo ripico <Ie ate es b t'Onduct:a de los i~toI. La bait fis.io~ de esee rc~o ~ ~ M!'IClllio~ neeviosas que a"..~n a eonsecucneis de I, colReldencu La eta,.

Ie. animaks

Por csto. Ia c:ond~ del ;:animal T" rnh d~bdo de, de la combcna06n de que lOf'tDil parte un fttlm.1o dttennin.ado. una euaJjd~ tada. "{ietlltaS qce b sim_p.1c\ibr.lei{1ft de b tfld ~ SUflClm.1* para q la ar.Jn1 se ~\C .1 51lio de donde C5.la vimci6n patte (inelU$O III uti .noti"ada por cl cont.:lclO con un diapasOn), un pes ca.rmvoro. pol ejemplo, se lan:ca hatin ~u e,'I.1.It oricrll;indo~ ytl plr una eOlnbinaci6n dcterminnda de cuafidades quo act(lan scbre el. Sin c:moollJoJ at" p31ticuI3rid:ld de la conductn. 51: manifiC!t .. "ni. eamente en las rorro~ Inis simolcs en lot vertebeades que viven en J!I medio aeudtico poco 'tIori-ahle. En ~hI .s.i8,ueprevslec.ic:ndo Ia. eondUCtll instintiv. que conua de cadenal de refleJOl inCOftdiciooados a ts1imu.
total

10&-.
$C

()()I\ttante de 10\Sinfluential lndifcrentes y de ntlmulOl de los qee de. pendc directamenre la dt'fc:m~ y oomcrv-aci6n de la vidl del cwgaft.~, EtllL. conn.'tione!! oercbra~ to forman en el prOCCIO de IIdilp;O\c)6n individual del 41nim 1 "I medio, I)C:fO ,i son ~uIicienlAlme:nlc con'tant~. .. plI~de.n Iijarse a m\l& de la hereneia I~sfonn"ndosc L," en I~~ cklnaw y heredilsrw. Lot irueetQJ uene:n nwQCr<IIOII reflcJ05 m condicionados innatos a lot cxc:it.nlts eft: tebJ. I...aJ 1C.i\aJes fDr"l'lU.n ICnpli(:ad.u ~nas de: rcfkjol CONUtivcs qUIt C"Gmtiluytft I.a. Ibm.Mb I.,,,j,,,,t. wlmlW4. Putde tttv'ir cit ejrmplo de ala conducta en eadeM. b del iru10 qut' pooe SUf h.c'\"01 co til brva de otrO 1nMcto. En b btaqucda d~ 1110 q";lc ncoetiUl el insceto, ~ pri:ocipio rcaponde a ~ 0\.. la,,~ tnulos c)'lfalivos; dl"Spu&. aI acttcarse !\ loalatvit.., 50 tooduci' o~ OfitnUl d~ por los (${imulos visualct 18 forma de la bn':l; el olab6n fin.11 de CSI3 u::acei6n tn cadena, La PU6lll de los hutvos, cst' ditigKil,\ par e-s. Ihnulos uletHes que actul.1n (u(lndo el illsecto $C J,101\e n eonlQCIO du;ctCl e (on ItL l:uva. De tste lipo ~on lambwl) los reneJos en cadena que rlgen I... construccion del pmal dt 11\.\1L~j;u.la orm.,ci6n de L'I.red .de la

'?'

..,ana y

Oltes. Sin emoo.tJ(O, inetUJO en lu lonn;u md, compllcadb de b. tonChKta iru.cintiva de: t.stOS aairmb $I: m;,niJiesUl b ~nic:ula ridad prir..cipal de tsQ. c.taJ; del deurrollo ~ b activicbd "',flt-P. del etrebro: 13. posibi5dad de aMIi.n.r y lormar ('O'~ 6n~U' ton l'l"Ip'O a c;w.1idadts dtJ rncdjo qtllt actUan aisladat 1Obrc- d Dlun2-1 41 a l!n:t ler'ie eomecutiva de eJ1[mub .1isb.dos, POI' tlto, f:,la ctsJO del dePrrollo de: la OIQ.ividad rencjs de los animalc& 5C pl.locIe depemilUl' vnlibi/it/tJd "~m~lttttl 0 1/6 lal JtIU4'P(JI,n clt"leriJo/el. Una clap" nUC"'8 y Il'lucho mSs 1l1ta en cl dC!latrt.tl~ del rc!lI:j~ C$ b que 3pa~ pOt prililera, vet en los v~!tebr .. d.os, CU)'~ lute!'":. nervl~ pel'milo no solamente rC'nh7~r el anill$l$ de infllWnel:ll ftlJlad:a C~D' 'eeutiv~ y ~ectar 3CtO. rtflejos nislados C'fl una ~:ukclA co!,!eCuuva, 'InoO lorm:lr C"ortC'Xiones en ~put1c.. ~ los oonlpleJos comphc-~ de udmuIo. qt ac-tGan s&mtlh5t1f':lmt1)tf:. Sc:: desar.roU;a. I,.. Clpletd~ de oric:no.rse DO solamcl'uc con mpec;to a C"~~td.ada aiJbdas, del 1ftf'Idin_ sino tambiMI iii "'I..' C"f'omhin:\t'iMN UDCtl'ntliC:.U pl,s sus OOJf:tol

de la Klivicbd acrviosa wpeno. pasan a b tomu de vida tuTes:b~ EJ medio terresee, mudlo complicado variable. eJtige una aAhptaci6tl indNidual muehl> mu r!picb yexac:tA, Pot eitO en los venebeadot tc:nutrcJ 10 cietllrrolb. m:4 1;\ AClivid~d rcnej~ oondicMad.. del ceeebec Y. en conellli6tl con estc, ~ forma 13 OFtC%!l de ~ he.n:i'tc~OJ C cerebealee, que IOtl, eernc es J<lhldo} el 6rg:ll)o que nn;alm y llntetl'tll tO$ estimulce. MitnlrlL' que los poets ticnen 6nicamente rudimenlos de oortoa, en los anfibiOi Yo' tI b;ista."1le manH~tI\:. y ~ los m41miluos aJcanza un alto ",do de desarrollo. En cl procuo de t"o"Olut.ion de los mamiletOl b. (9rtea de los hemhlerw. c.crcbr~~ no lO1amtnte au:men.Q su. nwa cubrimdo progresiV<llDC'l'lot, como Ull<l especic: de manto. los oc.rc. sqnwnt.c$ al tttbto. siDo que u~ complica. Pol C$U'\ltt'UCa. Simdo eI final a:n:bral de codos los an.aliza00rC'S la corceza. pmnilC ,Jeelut.r la cftferenci.aci6n mis dtUc:sds de los es1}. mulos xtuantCl '1 de b mO\'tmiwtos de rapuClI& qot forman 1110 con ducu., lnsf:par.a.blemtntc unjdo a ttl,! va ,e1 dt'UtTOllo de: l~ ,inlet;' >mplicada de los tttimulos y la l,lruftCacI61'1do los mOVlmlCotos de: respuesti en complle.dos si5.lemas dinAmicOJ de t+:.f1ejO$ condicionadOi. Sobrt. esta beaK', en kls VCr:bra.dos lUpcriOt'tl (Ili\jllros y mamileros) a.pa.rece una rorlT..a 1l\5, eomplieada de retlejo d\,- nledio ~xterior: re~ iTejo lor ";tCoI como tqlolido(/L,f )' J. ku cO/I,xionts ~1Ure IUOS, Etto ~ b. elabor~i6n cU re/f.t.jos 4' 14.t f"llUifJ"'1 Y un "Ito d~rroLio de l~ OOC'IOloncsent~ kJ. It.nalitadorCil \!le-... :os .... I~nden no _!llel'lte b aQmub ~b o c:aden.as de eta, sino 'talllbiin ~ las inOu.cncia'l de de.te.nnirndo. ec:mjunltJS eu.a.GtatWo. que c:at'3eteri!an lInO U OCtO objeto y a bJ eonociones detmninadaJ de los objew... Es10 ('S un nuevo grado (!I) eJ d~ arrollo deJ ~ncjo de lot (lbjetos; c.d" el Itt l~rCI'CW" ~~ los objr'ol Fina.!mcnte, en 101 ~tantn ahftmr,ntc organila:dos, dC'1 mundo anilrlGl el'l 1M rnt)n(lil. )' sobre. tOOO e.nk). mal'l(l~ antropoldes. In actividad n~N\osa lupc:rior adqu~rc un Il),i)(irno de complicaci6n y perfcccionrunicnlo. Su cerebro se apcox.ima a(ln Ini, al cetebro numano p<>r su 1;\II\:'IilO, por 1\1 IOl'm:. y per 5U esttucturl' mic;ro$i;QP~' I cbarrollo de IU tttcbto y de la. ~ti,.klu.d de blc depende de des ~~ de UI n:!gimetl d,e \'ida: de .ttl eondueu :lcbPllAliva, coo lm alto deulTnllo d~ b motilidad. y del :a1t00cIesar.otJo df!' los ~fk Una oomplic.ati6n m\ly ~

obsena CU2-ndo kit ,,~

ma~

a,

,im..:cs

mas

18
JOt de oricn~n 0 "in\'C'ldglk:i6n'". de w xtiv~ pan. orirrItane. I~ monos. efeelu:lO num(:~ ,r nri:ldos :leI..., no danlCtI~ p31'3. *,Iw~r dlrccl.~maueU~ J ,~o,tbdo (como1.1nrealdild de ~imen. ~), sino t:unb.cD para. Orlml1llrJC, plta pre-para,- potibles IICCO& ulteIIOne d ~

cI.ld .ojcUy,o.

UflJt

(onna. c;u.alitau.."1fnMIO nutV;l de relied" b rDIi. r-

nores. WI con.duc:t:lde los monot "nttopoidcs ha side tttttdiada d~tenida.

mente por in\'estigado~ jcl'O' (Kiiohlcr. "c:r}(s).

,ovicliC(l, (1..lldigllina.Kot.s., \1.,"1I1V) Y extran]41M iJl\'CSli~cioncs han demQSll'lItio (Iue I()!I:

monos rcspcedce con su (o"duct .. no lOlamente a 1M cu"tid~des aaladas de objelOJ. )' :2 1.35conex.iona lu6!1 siu!plt$ entre ellce, linG tambien a ft'bcionn basrame compJkada . AJi pot ejemplo. Ii et IIl(1f10 DO puedt alcanr21r tori b m2t1O lin ob$10. ttltoOetS, p:'lr.: cco;crlo. UlalWi WI palo 0, en oem ~ pone uno. QI.JIOC1O !Obn- otl'05 " se a dlOl. En kif ~llftimtnl05 que Ie IJreyoaron a aha en d I~boralorio de ~\'Jov en mono amropcide a~n(li'" II I,Itili:1!;lr "JbvtS de m:t.dcB' pala abrir u;' (:IIj6n y esc~i.a exaeeamente 1.1 "11~\"e" que conc'flOndfa al eriflcic de fa (trr.adur3. En 0(105 cXI)C'rimC':ntol de este mb!O taborJ,totio el mono .ndiIVlno upag ... ~ , ." I r I'Ignll(! ruc;8Q que I e .interrumpla 1:1camino hacia la c:(nnidn 0 cscG:!(i6 un (!C)1..,plicado camino indireeto.
j

,,,be

Pat .. ~).i(:~,. l:u patticu_hrnb~ de ttla nucva rOrm30 de rent-jar ~ la COIt~t'R,"ln, es nC(($ltIO cstudrar aquclb c~mbiOl en b$ condi. ocnes y t~:I. de vida que .c:ondlljer(ln a I:. hUIn.'niu(ion de JClIamoc:tSoOn;$ anlfn~leJ del hombre y diercn n~cilllitnl() a Ia c:oncienCl:t humana. . Estos cal!'biOJ C!t~n rtlac:!onados con el pUG de 1:\ vida de Jd:\l'~' o6n 3.1Il~.o natur~1 a .la Ylda baseda en ellrnbajo, ~I trabnjo es un prccesc !(IClOdl)~Ta I!'!Olllr Klbre 13 natura,lelA eon un lin dcierminadc, Coo el ((a))3;o b honwn'S eambiu b Mtut:ale,-=, Iei';'n sus ntCesida. des. pere al am~.at&ta sc modi6an Qmbi6n ~ " mis:mos. Ellr4blljo u d I!~o, ,'~o , ,nlttipttl ,,i.e, aJ '"_ 14 /0/11'10 el ~rf' T
fJ/lllT"Z4 Sri

U'''tcnttWl.

E.I ttab3.jo Y b !omuOta: de l:l JOcied.1.clllulnan:a ~rccic:roQ como result:uSo de Jot eanlbiOi V'duales ea Ia m3ntrn de vi.vir de los mono.

P.I\,!O\,. despuk

de ~na.li~3r esta COJnplic~tl3 (()nducla

anlrol)OH:i.es, I~ d('oomino pt"I(J,,,i~flto d'l(-la q,le se obstn'a ~ lot: rt('lrt'tC1lWHtt del fnundo .nimllJ mas dC!rarroll.JdOl or rn~ pr6xlmos aI ho!nbrc: dem~tt.a qUe! en c.1 proce!II) de C\~~i60o;olOgio k' ~Ira .ulll ottO ~ suptrior de reflcjo de: We rrlxlOf'ltS entre Ins obJC'toI rtIIltt.. q~ Ie ba.s3 ~ 1:1 pt"ibaidad ~ue timr d (~ro dcl animal de tormar ~nes tnnporab compLiudas r "&socbei6n de :a..m~tone,". 5in C'mhargo. in<-Iuso f'~ aetividad ~f1ei" de kn animates 4lhamt':nlt dCl3~lladO!l lie ditcrc:nc:ia pcM' .l-U) c:ualidades de Illl tuneionC$ .dI~j3.$ oJl~i'lca$ riel hOfnbre. Aunque ol1as hnccn polibl4:. tOl'"1311mllT per. teclM de ad.:apl:lciun j) 1~1I ondtcloncs exteriorcs ex-iatenlct. no (l'Cflnit('n c 6in e ...bargo. transJomlar , )' Calnbiar ~St:!S$ un fin ckt~TTunado l~ con CU!.! " plccis.alnenle que C"ftrJIctcrUa. al hombre, quo no .o~te l.Iuhu la nawraJeu, .1110 que I. dol nina v la ambia

de los nlOn(l<, nl4'l'Iual () tf)ItC'CIO. EsUt eon.

altameme d~ar ..oll.:ldos ~ CJI.Ieprecede ethomi:we y que 00" dia han ~al':t.rceido. Los :lntotC'SOTn del hombre. iguilll que los monos !lntro poKles de 13 nctu.lld:ad. tcntan extremid:\dcI anU:rloteJ bien d(-.\o,rl'ol"'. <la. que ~lili:r.aI)01.n ,):\f3 gatc;art ";Qger COS.1.1,p;t.ll)llr objcto, ctc. 1 cWtrI"Ooo Uo u)te:nor oondujo a gut! lill extrenlid3det !lIUel';or~ d~ los ant('()('50rl"l del hombre Je opecJ:aJIt.'\ran r&s Cll estOi aoOl e inttrvinier:ln tnellOl ~ la mardut. que I;' hi.zo tunci6n ext:1~si.va de I~ e.-.tremid:sdes postonares., 0 tea,. a~6 III ma.1"C)g en pot;ic:i6n \'erucaL ''Coo ($tO ~ire Engels- Ie clio ,1 ~ "emilIO ptulSr tltt mo.o .J htnnlnt.-La mmo que habla quedado Iibre de ra. funeioocs Ioc:omomnu y pot .ts!J podIa &(Cu.r. con los objetos ack;ui"!6 mayor :tgiIicbd en $US Il'lO'Vlmatof. En ~laci61) C(In esto tie ptrleed0n6 :w atruc:tun. an ..~ nlica: cambi.aron I.a, reJac.iones de !ongitud del brazo y el Mlebr1l2lO la Ilrtieu!:.c:i6n del hombro $ hl7JO nt.ls mo\.;tl3c!, 01 desarrollo de 1<1 ma.~ no pcnnitio aroner <:1dcdo grueso a 101 denW dedos de la mislna.

/14'.

1))31)0, elt!.

!o

2. A.

Oricm"
Dl

b coociencb.

P4ptl till "4.,jo

el tllSlUToilo

"t' !aombl".

EI e$tudio de_.'tt f"'\"OIl.Ict6n l:u hmc:.-iones ccrebralcs muotra. que de ('IJlnt~ mit oo.p, fO.. ~I.:\" I:. ~1,ur.'hlr3 y 1:.\1l'l3ner3.de vivir de los ~nim~. !e. Ifl;'$ pcr((,.t,]metll~ rencpn ~.tos cl mcdio eXI(~rW:tr. in elnbo.rgo. S In~ttl'O hu .iol'Ol:'l.s. llS delllrrolinda. dE: rencj:lr, tipicaJ para 10$ anj. m millet. sc ~l{erenclan luucho de III lonna superior hl.lJ'l\)n~ de reneJ'.

do III re~Hd,)d.

Aunque 13 conclencia hunlana Ie 11:\ prepotrado (n eI cuno de ]a t'Io'0luo6n aninul pn:c:tdrn1e y cJ ccn:bro del hombre se N. l)DcJido forma, IOlamente sobf"t. ta bate )' como deurrol'o "htrior del ~bro de 101 a.n~ superiofts. b apa.riciOn de b coocimcra huma.na SUo-

Esta evQluci6n de 13 "lana innu)6 sabre e1 detll.rroJb de todo ei or. gotnismo. De la mntnJ. In:U'Iet;a i.nflu)'6 (:nQfItlnenle sabre el des:l~ln dd ce~. La ejccuc56n de oto:s c:omplit.1do1-. como es Datur,,1 mot1vO un dcsanolto r.lpdo de b CXlr1ttl eerebffi. que f:!tu.af'53. d .;Ulais de las 5tI-Wn pRJClenles de )os OrgaQOS tIIIO'OI1S1, en pricer lu gar, de b nuno..Ot- ftQ ma.~ en I:. pdctica, I.. IIWLO. qu.e t"S eI Mt41lO tie d'Ci6. con 101objc:t~ lit' perfcccionw al mr.mo liempo c:orno 6, timO d~ cDlurci",i,nto cit- SI.tScualidadn. 2tto ru\'1) mucha imponatICia para el desarrollo de to<ia, la$ runcionel ,~tlei3.t del cerebro. En el daar1'01)0 cStl lrabajo inJluy6 grnndonl(nle (I h(,(;M que de 6ste $ rc;,li-ril con aYI"-i;a de los im-trumcnlol. Pnt:.'t ineorpor3r'SC 31IraOO. jo 10$hombres dr. cad" nut"'Q gcner.tci6n lie-ncn qUt! ",wcnder " I.tili.".,r Io~.in5lnnnl'nI00l flue han ~te3do las gcn~roll~lolles prcc.cdcntcs. Pam utJbur d escnrdo.dor. pot ~,er'llpl0. es neec:sl\rIO aprender J~ ~,oc:lOl de e:sc:ard3. )'3. oonocldO!l: pa.ra utiliur b ~ie:,"n neo::5:'00 uprtnd~r 1I
F. a;rd.. DNl/e'te. 4~ t. N..IIU6u, trad" rut.a, 19)). pAs. 132..

81

etc. La producc:t6n de t.a.s henam~l.u exige unos c:onoeUrllCnlOil ,,(tn nQS oomplk:ados- . .PoT eae et lr'lltP.".o de la., herrarn)entu, tlda yez mas. compliClldll,! do UI'U\ ge.ntraci6n a Olr:'l !llOliY6 una nueva ronn:1 de tr.\n$mi3i6n ce 11\ experiencia, 14 tnJtnanl42 de los Y coswmbres de trnoojo. ~{jentr:l.S que cn 1o. ;t.nimalc$ la cXpe'rienci.;, ~qoirida so trlrl'unit.: uniumenle como ins,jnlCIII,que son rmah.,do de! un lento ptoeeso de fij';t
tern.t.

metoo(ll

irunliata ... dla., 00Il"III) excitant(: a.c6tlieo det.cnninadoj pero no fUplllt$la adceuada a aquel Cen6meoo quo tA halMa uusado. 0 tamtMn, ls reaccicSn vocal dc.1 anilnal y la oooducUil. que D'l()ti"3 en otr(lt animaks ron reflej()s c;()ndkionndos 0 incondicton:Ldos provccades pot oxcluu1tes del Sisl'l?ltJ II, uRalIS. Otr3. cosa complctamcnlt distinta cs el Irnguaje bumallo. Viendo

"rlnl"

d6n hertditaria, ee b ho~ b mlcodot de: tnbajo ebboradc. pot ta tOCitcbd SIt comuruan par- ruedio de I. t~ 0 $Q adquiricndo ._;enc;. p<n<>n>J. Eo liciJ comprendcr que est. ...,.,.. .......... mente tel des;a_rroIto hitt6ril:o de las upackJadet c:ognoscitn ... y mocor.U del bcrcbre.
Consecoencte del trtlli.jo )' al miamo dcmpQ tt>ndi(i6n impol"tttn' li!inla para su dcl3rrollo prcgresivc Iueren lot cambios en el tipo de

relaciones de 10, individuO.'l. &1 trabajo,

incJuso en$U$

ronn",

m~s sim-

pies, es siempre unA sctlv-idad conjunta )' ~ol.tritlt2 de la. 1)C.f10n1H Pot esre, aJ mi3.mo tiempc que se de!at'rolbba eI 'r;lbajo u:rU.a lllflt la 2~ de pe:norus qtIe 10 rtoUiub.1._" Orad:u:l es_'. b. ;uoaactoo,

natural t"ll que vivbn 105an~ dtclhombtc empez6 a n:orpni.u.rv ~ om. b;ue complc:tame!I.te nueva. Si ante b. asocitti6n eo f.milb " ton rebaao ~ ba~'ba t':n )0$ instinll inn.stof y tenia por objeto pro rllr:u'$C los aJimcntOl, desarrolb.r la prole y defenderse de I~ (icra~. despues eJ tTabajo (uo I" base de tal rclaeicmes entre la geJ'ltc~Se tonu6 ,,, so,iedad hunlollo b4jada en el 11.,bojo. Es:o oondujo a un tllfnbio r.tdic3.1en. III.~re-l=-ciMes toCi.a~ entre 13.genl(,. L;, ~idad de c:oordinal !Of es(uerr.os de tados ellos a un (in com un, dll'l ~rlw diJ~int:Lt fun (:io_ y de tr.ln!mitir de UrlOS a OtrOl las. e:lCpt~OCW .. dq,uirid, crW fa t'lesicbd del k.Suait, dt las re1.aciona pot medio dd NlionN. 1 desem-oMmiuno del Imgua;e, que ap:lrt66 en el proeao dd nbajo. l"S 1a concbci6n dim:la Y oW ~in\3 panl ('1 dCN.rrolao tI# I~ I"Mciencia human .

deJante de " 0 rcprtM:'ncl.ndosc en III meeue uno c ceo fcn6mC'l'lo, et hombre 10 nombr, '0 d~"lJmm4 con ~bbr&S de su lienf:u:ajc, 0 IQ (00 d mismo con~nto de JOrtlcJos 000 q.... 10 ~ tambi&! OUti ptnona:s (0 mis eac:tI.J'aeQ:e, eI grvpo peral a que ptrtt'lMlCe eue ImOmtno de'lf.'l"mitlldo). Como muJtad~ en la ca~ del hombre que pereibe d ten,llI.je It ftlf"n'}a una rtpl'C:l-tnlilCi6n, un conceplo 0 un pI$amieolo 50brC ere len6roeno. 1 ttnK~l:lje pcrmite .1 la scntc uansrnilir aquello que Ie rclleja en su (ltrcl)ro. permtte intere:unlJiar 'us ~ns.a.micntol. . La prtmisa natural para la aparki6n del !enguaie' iue I;a.cectcnlUl.(,iOn \"OU.J ins:tintivaque (Slab...rdati~le mu)' dQarrolLada en 101ant~ del hombre. bto Jo derltJOtra cI bed'lO de que en &0. rnoIlo05 (l(lQtem~ Sit di$ti:nguen de diu:iftto orktc:r qut pei~ rnitel1 una. cierta artieulaci60 de laI reaionn ,'OC'.a.I~ ~ a los rnovimientof oonjUt.lOJ de Is mmdjbula, 101 labios Y 1.a le1'I(Ua.De esta .. manera, el Jengllaje humano aparoc.i6 IIObre una base flJiol6gica f.2.n3.. (6rniC3 $Uficlentemento ptepn.rada por cl prooeso deevoluci6n bio~ica. Al mismo cien1flO, el' desarrollo del Icnguaje articubdo conduJo a ~n perCcion:unlento progres,ivo de los organOl fonkicOt:. 21 dou.rrollo ce Ia pl'Ollunclac:~ condujo a los cambial en J3. foom de b m:andt.

-we.

n.

Apari,i&n JLII,.IIIN4Ijt'. en el hOlllbrc ) en

bub. irllerior. aJaumntto de su lnO\'ilidad, a Ia ampli.aci60 de ta avKbd bucal ~ penn~te ~tos r:n;is IibrC't de b lengua J a lot cam.bios de a.ft:u00l m.:nwlol de la c:ara qUIt condicio:wl una ma)'Or flIIO'IIiti. dad de b 6rJta.noI dt'l Jenpajc.. EI doarrotfo del Imruaje uoculado fLt"o consigo wnbi~ eJ per(eccionamrnto d~1 oido. &jo N i.nfluencb, el oklo hUl1'Iano Adquiri6 una eXa(:~itud n'lO'Iyorpara La diCel'~:nci:r.c16n de b sonidos YOC:nlai.

b &QCied!ldhUm3na. Los anupales., aunque tieneP com1Jru~6n entrt por medic> de toeft ..les "'Oe:ltes. no titncn un wrdadeto lengu:ai~. laJ ~tcioDe$ vocaks de b anifll.l..le\ $00 re.fle;o. Woadicionadca e mnarc. a IOf ~ta C:Il1itmo& e i:l:temos,. }' limen llna s.isnif.eaci6n adapa. \poes a.1~ac:tuar tObre otto5 ani.maIb con&iom_n 11 conducu nif cuari3. indJspenu.!dt p:ir.t CMSierVar 1a vida de b especie. Por (!jcnp~. un animal req>Onde .. UM &eMI dt' ptligro (:00 'Irut reaccion vocal qtw IN)liv:;l en su prole una ~Qnalle!3,dl,Cenuv. c irulinti\'3 (~ndCI'!It 0 valver hae:ia Ill. In.,drc) gracias a Irw:tta{ Ie litV3 del pelign:a do pt'recer, La t'eacc:WSn vocal del animal simdo TC!.JJ)u~b II lIne U otro reMme-no (par ej~Jo. al ruido prod\lCido por un:, fin .... ~ sc\aJn'....-irn.) licn~ q funciones de. ~na~ per~ M1 cmbMro. "0 dlJ1lM el Cet'l6mMo., 1IU tr-a.nsmite fc~ detttmirtado la ha mociv2do. Poe 0&0, La CX)IJ .. duct.a de otTO aninW qlW repondt- a ~~ ,mat \'OC::al u c.oaw..,xI6n

EI !enguaje "'I~ ..e(c por prill'lern "ez unicamente

eva.

(orrl1l\(:l6n de nllmcl'OOOS Ino\'lIntcntOl de: pronunc::iatl6n, c::ada Ikxi.bkl, CJl,le licnen enue ,i ptqlJefias diferencjas, 'I el a.n.i.lisls delieado de los sonld<lS "erOOles estin cttrKhamt:nte unicJo. al daarrolJo ulteri de b corter3. :rdIral, a b eomplic:aci6n <it' IU tslr\M:tI.ra y de sus Iu.neioott. fAto COlkilljo ;af dCllUf"OlIo de ~as tq.ioncJ de la 0)f'Ct:::Q en las que Ie efett6a d a.niIdiI: de w $CiWes vttbaIeI: de b I'ftotlimie,Pl/.J de b 6rga.oos del 1enguajc (centro de 8roea) y de las seii.. kI auditivu del lenJUllje (ceDtro ~ \\'emleke}. De 01& manen III aparici6tt tit' 1<lJtlvtJ)' tJtl'icu/ddo ~J ,I UflUMO laclor ",iltti/MJ q.u iIlJlu)'I1 paIn qUI Itl tortt:o t~,~blol odqui1,.ro 1M tararlllr',titdJ lllp6~ <f/i'ds ItlimonIJ11 tOlllO (JnalorilUdS ('0/110 ,iJioI6:itos.
Vel

tna$

C.

EI idiorJttJ y 14 tOllti,.",UJ.

que

83

todc6 los micmbros de UP com.nicbd.. 0~ que par.a que loeb tnt6tncbn ig.aaJ es nc:ces.a.tio que Wm un id.ioma COll'ltl!l p:;ln codoi loa Dk~ de b scxiecbd Prccammte d idinma. aJ SItr d medic. die col'hHlicaci6n de: b hombres rntrt as, CODStitu~ UlU ~iOn in6prn~"\bfe del ~je hW'n.1.ao: q no ex:istic-ra el idioJ:na, la ~amunicaci6n por medic) del ~je tC:rl. impo5i.bfe. El idiorm apo.rtCc en el tt!l.b3jO conjunlo de ~ hombres. Las necctidadc. de unit Iu3 :\.CtO$ YdirigtrkK huLl 1:. ItSOI~n de una l-ares comull obliga " a genre a clabo;'!)'r un .i!tcm;l de 5OnidOJ \'QC!l.lcs que I file" Sener:,J )' t\ dencminar del mi,mo modo los (cn6nltnc)$ y proccsos deIA teJllidlld que deeen ig\lal .ignirieado palA tados los que reman p!l.tte en la prOduCC;Mm.Trammiti6ndclIC de utlOI b<;mbtes a OllWy de unAl ~neraciones a ()t~ CHe SlstCml, ql.'C sbve l)arA gencraiizar, Cij:lr )' lrllrurni,ir b. c:xperienc1a. se enl'iqatU 'f perfeccicna cada \.(:1: ma. Illjo 1.1inn~eia de I.. ~riencla sociAl Sot haec oW a.mpIiI>, fornuncio a fin un Ktionu ceeaeere de b tOCledad. Apam::icndo y deunoIlmcIost en la tiOdedad, en d PI"(IC'e.o de reb. donts entre lot hombres, tI idiom2 cs un / 61f'c... oh:t.fiN. Esto sicnira que Umdo lm produrlO per l& toeiedAd. txiste. inde.pen~ climtr:mc~ de ro. hombres aj,Jadol,. ~cb ,cncncMSo mNen.tr;a )~ tI idioma c1aborlldo pot bs- ~toM1 antcriore.t y 10 Umila, 0 'Ie:l que apmade a utili:a;rlo para sus reLlcionts. l..at honllxes perciben las paJabra$ igual que ctrce i:en6me:nQe de b. rt.'\tidad en que viven, 0 sea et.IUIQ estfmu!os que Uluan scbre 10$ 6rga.
It'

It2ftInUte tcnp la misma dmomiNKiOn ~r.

,"lido

not

en fOnTla de $OnJdo, el r~/I.~;j) I.a gente de otrtH /r1l6(II' ooulunM:<1 los rcsuh3dos del conoclnlicl:lto de la ~Iid.ad. 'Bxi,. ticndo en (Olmll de Ieeerrenc material. et itliOln:l AI mismo tiernpo (I'I)nJmite 101 conocUnientos, )05 c:onceptOf y IQI pcnsamienlOs del hom. bre ~ue t.ncien-an en si fen6nlenOi idea)tt: nl;anifcst..aoncs de la CIOnClimela aociaL En 1:1J)f'OCC5O de desarrollo del Ir.\bajo Y de We rclic:iooes S3cia5e5 de producc:i60 junto con d idionu ,p;:.t.rete ulla forma esptci3J de ROejane La n:oaiWd en Ie hambtes: l~ ~OJtt~fltW. r.. DU.Glrio diJercociar I. eDltritfitu. i.JiDiJM4I '1 14 c"nrieat" JW. 1M cooodmitntOs ebboradc:. pot lot hombm ecerea de b nanu'lIJcz&, la lOciedad 1 d pmsamienw hUIMDO ton m:t.njfestacionn de III CQIIC;e11a ,"UsI. LIJ r:lJncie,,~. 'ltdiClidtuil e. la forma m.is dcs~ IIrroliada ck! te.flejane Ia rcalidad en un hombre d.,.."ninado que Cl Injernbro de La tocled..:d. La concieneia soci.:,1 Iparc.'OOaJ mismo tiernpo que Ie (ornl~ esta f0rm3. nuev" y ,upcrior de n:1!ejo psiql,ljco de lao fe;,Hd:ld en personas aisladlls, mienlbro. df: I:. iOOM:dad. P(N'"Olra parte, rn concienci:1 individual esti condiclonad:. por aqllc:)J;L~ represent3cio_ nel, concepto. 0 ideas que ha ela.bol~do 1.1IOctcdad y qllC c.'1individuo l,Jrnila en ,lUI reJaciones di:ui", con 1M perlOOIiS flue Je rodean, en el proque lran:mitc

do los kJuidos. Sin emkl",Q,

I., pnrticulMKlad

del tdioma etta en

,,,,nOJ.

aeso de .lltendi14\~ en la Lrul"ll de 1_ Obrlll IhcrlU'ias, en la audici6D de Jll radio, en cl ci:nc:mat6grafo, ete.. EMO .-ipifiCli que CD )a socit:w:hd de

&I

OlSAAaOLLO

PI! LA '5IQt:IS.

LA CONClf:NClA HUVAN'A

"~ato"~ que 3. $U ".ez ena. reiacicnadc con la impresi6n recibtda de este gene,"?dcwminado de animal}. ~l& man~lil ~rubre se forman cenexicnes temporaies no tIObmente entre lOs esumub deTpl"lffiU-,ts. tema de ge:ib.les., ino tanlbien entre tu05 y J~ estimule del segundo s e incluso entre distiatos e5timulo$ del segundo mteroa .00 senaJea. Perc, a pesar de eerc, los tl'ItimulOsverbale.$.BmPfe deben ester . rtlacionados con b del primer $j,tem~1'directamenrc 0 por intermedic de otr:t ~labra que expresa un concepto. Si eee no Ilene lugar, 1:1$ pllabras perden SU sentido y dejan de cumplir su funcion lundamrntal de denorrullar los objetcs y los (4!tl6sm.oos de la reafidad. La P1inlhfJ7 c.raclerlstUf2 de los eJdmul~f del segundo sirtmfJ de le1i.al~ tl qu, "lIUOm~"tt ti~n~n~gnif~tJewn cuolldo se con~'tQn "()1t IOJ eurJfluios. ifl primn rul11tl4 de uiialu. _t . ?~. !etlln~(J fJar'i~1.I1(JTid4d. imPl?rW1tl?-d~ .1,9$~tirn~~d.el.Hgv~dC) sSistema de $Itn:Hetesta en que al nusmo teempc que dcnomman cualidade! detcJitlttetdD lie )0$ obj~os y fen6tneno$ de 13. re3.lidad, ~tn. Iedependiememente de ellcs, en (onna de fenOmcnos nute~iales.._espoewes de la realidad, /en6me"OJ Ile,bllks. que eenen )eye$ proRias, POI" ejenplo, 'Ia palabra "rojo" denominando una cuelidad determmada de los ob;etos reaJt$ exilic como una comlJinaciQn $Onor& determlnada o como 1'tpre5ent.aci6n graSca SlCparada de los ob;etos cuya cualidad denomina, a1 mismo tiempo que esta. cualidad (el color rojo) emlC ul'Iicamente en Objet05 :onC.Tt'tCIISes insef'G1'abJe de eUos. Par tanto, y los cstimulos del Slegundo sis.tenu de ,e.i\~ denominan distint2.S eualidades de los objetos 0 fen6menos ~le$ abma'Jind9s8 de los objaos y !fJl6menw conCreto: que actuan sabre nosotros, AI mmno tiempo e:xis. ICI1en una (ormG matt-rial objcti\.'a capaz. dc infJuir sobre el individuo, ee (onna de sonidos dcl idioma pronun:iados 0 rtprnentados !{I'ifacamente. Con mo wa relacionada ItLU,&:;J paltic",14,idad de 1M estimulO& del segundo sisctema de senales, a sa '7que: at l"iOejar Iall cualidack:s de los objetos y fen6tmoos abfoU:l)'Wosc de los objccos v fen6menos que a:~(Jan me n05OuOs, al mimu) tieropo estO$ [(Is g~noQJizalt. Toda palabra 3e forma en cl prOCe50 de gU utiliz1cj6fl rq>etida muchas Ve<'e$ po.. muchas personas pel'" designar fen6meoos parccidO!l y a.J mismo tiempo diferentt3. L:s llaiabra. verifica una cierta aproximaci6nl'entro fen6menofo parecitkxt Cu;and(l doclmos "1'0;0" 0 ".lngul4 recto", C$tlL$. PJiabtas ge refieren no solaJll..ente al tono concreto y dtlle,minado del oo"'r I'Ojo0 (':1 angulo l~tO concreto y dado (Iue tenemos ..bora cn euen1a, .!.ino a cualqui.el" tooo. del C(llo~~j~ )':\ ev~lq\li<'r 'ngulo re<'.to, 51 b. plla~ no fuera una ge.ner3hx:lClol) no serla posibJe fa ~Jaci6n y 13 compremJoo del lenguaje, pues en Itlc-,"Cpericncia i.ndi~idua.l dc distintall personas la p31abra e:;Q coneccadn 'n impre:;iooC'S qut, aunqlJe $00 pan:cidas, ~ !ambien diferwtn. Esto no ~tflpide>sin embargo. que las personas se entllC'ndan unas oon 4Ir;~$, prCClsamente porql.le las paJabras que utilh:an en su lenguaje $Ongel1~rali:.aion~s. Esto no signir.ca que no se pucda exprtsar y comunicar por mediC) (to fa palabra un fc'n6meno concretO' )' unico, Pt'rQ, iocluso (>-1\ h

w.ema.

CASOSeft que Ia palabra seve para indicar un fe06rneno concreto, to generalixoa, Ctmndo deJtomiruunOJ un feoomeno que actu. dieectemente sobre n0501rO$,con esec 10 rderimO$ a un grupo detl.'rminado de fc06menos que C$tan geneta)i!ados en la palabra. dada. CU2.ldo, flO" ejemplo, a1 indicar el ref~jo purp6rw del cicio deelmos "ineeedic", ccn esto conectamos el fen6meno dade que cbeervamos directamente eon orros fe!l6menos semej3ntcs que se generali..an en eae paJabra. R. Partitu14,idU#$
dtl reflt-jo ea1tleunt.e d810 rtDlidad

po, ~l .'tombr ...

GraOa.s al Jcn:uaj(!. ql..pwni_\Uiw_YJracsmitir .de .uOA.PUflc~n a otra. las re~t3Ctofl\!$, b conocimien.tGS Y 1.08I!tJ)samientO$ ela. borados en la praeuca social de mucbos, !i!glQ:s.._ reflejc deJ mundo el en el cerebee del hombre se ha heche exttaordinari.a.mento rico. ~{i.entras que en lot animaJes el reflejo de la realidad se limita unie.'ufl(:lHe a los fen6menocs que f1ctUan dsectameme socre ellos, el hombre no solamente ve, escucha y toea Jo qoe Ie mea, sino que f.qo.occ per i.1!'cnnc:dio de otros ~Wes to <J'I'C estos sahen acerca de )os feq.6menos reales que act6an sObre ellos y de equellos con los que 61 no-se ha encontr.ldo nunca en eJ euno de su vida. JneJu90 el c1twlo de fen6menos que 5e n:flejan en 13,cabell!. de un nHio pequeno que apenas hablol es m~lno mas amplio que eI de los (eoomenos que 61 conoce per una experiet'lcia directa. Pot ejemplo: cuando un ninO ve ,.ui willo encendido ")mnde de las peaonas que Ie rodean que belle ante si fuego, que el fuego causa dolor, que quema, que hay ()lrAs mucha& CClSasque tambito arden. Eo ocros (a5OS Ie cuentan sobN: hechos 'j <:osu que n1,Jnca 10.., percibido diretUmente: sobre eiudotdes que no h., visto 0 pc:rsonM a quienes no conOO!, sobn: $lIS acto$, etc. 1 reOejo de 1:\ reaJidad en ~u cerebrC) $C ha.ce, ptagmivamen1e. e:lda \'.ez roM rico, Dc e:sta maoera, gracias ;\ que (II hombre euel'lta con el lenguaje ~' asinljla en eI proceso de rel3;ci6n con otras personas !os conoc:imient05 que ha recopilaijo Ia. humanidad, $C crea un reflejo completo dc-1 mundo objetivo. EI reRejo de 1.1. realKhtd en el hombre t)ene una eun.lidad n\levn., Ctacias a que eJ reOejo 3dquiere forma verbal )" por tanto, su 000t("nido Ie presenca en forma de" fcn6menO$ objetivos -fen6n-.enOs del lengu3.~, el hocnbre no solamente recibe impresiones de los objC'tO& }' fenomenos qtle aCl"an whee <:I, wno que adquire I~ M~ibi(tdad 4' drnomirlar unball'nente lot objetos y lel'l.6m81ttlS d4Jtdos4 cuent4 J~l con Imido tU Stls.impt~li()nf$. ~t.9 $.i~iC:l,..."ue...$us-.impre'ies (las imagencs, las rep~nUi. eiones y los llen~m,cntos) s~_ h~C;C!!.('~lfient"I, De esta manen" aunqut" el reflejo conSClmte, como tOO1lS CIemis formas de reneJo, ap:. laS rete en el ct.rebto por Ja influenciA dt! losobjetos y fenbmenos (IejadO$, sin embarg(), t$ posible uni~arnente b,'ljo la condic:i6n de que I~ fen6menos que influ)'etl se denOl?Itn61l de ?na u o~ratb;\~r-a /H)r,medJO del kngwaje {txterno ,? inlcmo}. fl rdfl~J9 ~rerJt., d.14 ..r ..41idlUl,J.( "f"~hia,tomo ya I.e 41/0, , P:J',mtfdl<'. drlleng1ltl~.' ... .,. ' _

tn.u

...

B6

Dt3AAAOl..LO

UI'!

P!UQUl!I. LA OONCQ!XClA

HUMA~A

87
loda w riquexa y \'ariedad de (tIl6nlotncJ!L Antt t'l h(lgbre (I.!C pereibe d muodo se abre un amptio cWLdro, UM irnagen comcientt:. compliel da r Utl~. de &0 que It rodo. .Sin c:rn.tr!,:o. !lci:cuJo de. objetQ! que el hofn!Jr_t' eaee :lo(;tode: oonclftX1a en un momrnto dttft'lnln.ado es muy
,..tucidq.

Au.nque :1rtne;c conKinlte t. la (orma principal y mu d$rrollada de- reflcjo de b reaJidoad en e.J hombre-. no es, sin embargo, u. uniu que once en cl. _SL cualqy~ etttmWo del primt_r_w,em2 k..-xDalca 00 en ~t ('lI 1& corttn ceretnl. con be ~ del q.uOOo .iUt.e.nia

eO""

~~:'=:::: ~qte.p: :a;:.,a:~ ~~ ~


UJLa

penocu WI pot' b calle bbhndo C'OO cera, en su ct~bro no apo recen imigt.M:l ~Ift de b gente QOD que $C cru.u., de lot O'UCO de lu ealka.. ee. Sin emba.rp. a ptUf de que w ~ no WI d.a c:uenta de a'os fen6mmot <fuc aa\ia.n sabre ell .., 5\15 mcnimi.cntQl C"ll!n rquladoJ por csu.. inftuenOIlI; no cboca ecn ot.rOSpe1lCnet, no Ie (lilt: O!a.ndo bail' de la aeera aJ pavirm:nto. Lo ecal sigtlirlU qve ClIO! (eoomt'noSo It rdlcj:an en IU cerebro y mori\'20n kK aetas corretpond)tnl~ de .$n conducts, pe1'O cl indiriduc no se da euenta (1')0 tiene c:onc:tcl\o cia) de C'JlOl fen6menot q}.JC rene;a; su reflejo DO tienc hagar en form:! Cc.ln5(ic-nIO:...fuIO ..$' Wl...l'!!e 19. .wQ}li(p' P.eI'O_.JlO eonsclellte. AI Ojar el hecho do CJ.Ut! M el hombre se dan dOl f9/nl3.s de rencjOl de la ~IlIMJad. In conSCtCnle y I., incoflsckntt/ ncctJario recalen.r especialnM!fll(l (litO ettn1 dos rormas t:Slan. relaoonadas y ultld", entro

de es:treehez dt' L1 condt:acia. Conorlu m qut ccNndo simuttine.lmcnte ~ sobte el hc:mbre mucbot obit .oiamel'ue UUOI QUntos de': enos putden QUW' UD f'(:fWjo Q)nt(;K.ne En b. condiciones babilu:Ues de: 'Vicb. (${O t:t bas~JI_te dilkil de obtitl"V2.r.Supo~gamo.. po:- ejc:mr-lo, qur en Ja mt!a hOlY mlKhos obje,OJ di"inlOi que )0 puedo ver con una tab

---niCt'

)'3

mudo

ticmpo que en

,..010:3

tue dettrito

(eu6mmo

mirada. Si me pll.'uHCO III'.re,\ de darme cue:nltl de qu~es 10 que veo en

Je mesa, tenro lol improi6n de que '0001 10i objetos :..islados que vee los percibo y hago JlcthO de eontienc.ill. :1.1 mi'll.'IO oempc. En reaJidlld. $U
refiej2,. C(lnscic;nte tiene 'USat de una mDn4lrQ tUIU",d:VD: al principio ie-reneja uno. depuea otTO, y ~,I IQctsiv.nnlOntC, y cceno resuhado de estc lie lorma un cuedrc CXIn~icluc de 10 que nos rcdea que irw;luye algun.;as voces una stiln CRnlida.cJ de elCl1lCnl05 scpa~. De esta maIlC"ra result;!. que la apal'icWln del relftio t(ltUI)U"'1I si,nultQltcoae-muc;hQi objetos cs el~re~uludC) de una sr.rie de P'Ot#IG' tonst'tulil.ltU,

cs

si Y polJlln 'Ina a 0111, 1m fcn6menos que en un e... so dado no dc~rmi,

nan un retcjo corucicntc, ~ olras condiciones pucden ser cocucitnle\'l, FA .uricknlt':, por ejemplo, '1Qe el peatoo. :inlet mencionado \'caenlrn W ptl'Kloa. II un ccnocido pull que Uta impmi6n i.runedi.:lIameIHe to hag .. t'On~it':nle, De es.a. maDera el rcf!cjo pol' el hombre de b r~lidad obleliv. lie'le dif~eftta fOrmls Itgll.n las c::ondiriooa en que lieoe IUlar Taw que fl Por tslo" a.unque no todos los rm6me:nos que actUM tob~d hcMlIbre Sot Rep.n en N cm:bro M ((II'1Ig COQS(.ic:ntc, ~.ill I~Mm4.o ,ob, .nil MpN Je 101 $t!'t1Nu~

""I)Cn"
0

Idnmu.c4... '_,d, motar ....r4U~t'. Como rr:sla ~1, _tl rtIlejo comc~~e.m_lO ap;u1!Ce c.wndo el bombre neaesita. ai$Iai1O pan

,II. M'

I. ~~""

u..otro
resoI\'er ~

(eo6:ncno
tarN

prltc:tie&. Si un hombn- que \'a par Ia aBe tNxa cnlrf' IOl PUIO"" JW, conocidos, enlOnc:a tod.a:s W pcnon~ que cntI.Ien~ tn. en .u march. toerin rnotivo de rellejo conscien.te. ~: gtDcral, cua.ndo d hombre WI pllntea III. 10I0rc& dane Q)C;Dta de un fen6meno 0 de de un grupo de ren6rne~ &101 te turin conscienl~. Etto cXI>Ii(a I) imprtsl61'l de que AbJOlutamente (000 f.o que &.etGa sobro los 6rtllnOi de 101 tenddOll 10 h:u:t:mos hecho de (:oociencia, pue. !,lUI ptonlO (:0(00 nos plllntcl\mot I. I:.rea de dsrllO! cuenla de 10 que nos rodea, mentalmcntc refcrhnos los fcn6menos aetuantCi a una U otrll gene l'\lli:t...'lcI6n\'Crbal que tenem<"f, Int:nlaltnenle 10 dcnominanM)s con la palabfa, YJ de C,I" mnnera. esle fen6mcno se hare CMscienlCl para JdOt.fO!I (f!S-to e. un !ibm y UtO OJ una palabra jmpr~ aulada, una ktra; Y lQu6 hay Ililado? -una l:imparll-, iY al l:ldl) de ella?_ un tintero etc,). L:u il'lQgen" eeollsc:iuHes, las rep(~nlaciOJl,C' y kMt (OIn eeptOl,I rejXoduC't'n c-n cl cerebro dtl hombre b realidad objetiva (on ccgnOKliti\'.

"u mn."(.he~ de b conciencill." nll'ni(j~I!l no iOlllmc-nte 13s posibi.. lidades limiudas del ojo, por ejcJnl)!,o. para ptrcibir muchos eslimulo. q_ue-~ctuan slm,uhlnealllence, sino que f.lIi oondicj_onild3. por- partku. laridadel funciOJ)o'Il<:. de b cortu", (trebrn.!. Es sabido que en la cor te23. se des.'lrrolU eo. cad ... mo'"cnto un ~ principal que es dominan.(e. En el ('alO del rvltjo (Of'I"i~nte dt Io!I objctos esre prooero es L1. ~ vub:lJ :aJ ~dmulo dtttrmi.nwltJo. J.a dftIon1itw:i6n \'Crl.1 comf!'l].,. ttll'lt'tl.te 00 .sonon y tobmentc mental Cad2 una de esLU ~ responde at mimulo que ~6a aotm la partt: de b. c:otU2!l que :n It$k IlKlIDtIlIO dado t:itne una cMirabilid.ad 6ptim:t., Ptto <'CImO los Ot~ esti~ICIS que actlian simuhilM'amtott c:a.en totn punw de b ('OI11ta!a inlubidos (01. ~ U b ind...cci6n M!plA"')~ b. rt':SpI.ltSta \u. bal, en we momt'ato, hlb., ihb!,ndo de otn nunen, 13. Ibrn;ad;a '0etttttbez de La coocncia"" IC explica porquc eJ ,tflejo consciente ~ mmo rcrultado de un acto rdltjo qlM!< licnda e:n eI nlOrDlentOprnente d~ti-ts unic:o )' oonducc a la dmomtnaci6n dd objeco cbdo, 0 refk.jo eotu.eit!ntc de ole ob;elo. LtJ jllttllltn del lllUOOO que :.pll'tlCe en el ctJ'ebro dd hom!nc es, per t3.ntQ, prodocw de 1111 p'OC'~IO de renexi6n y, oonsecuenterncnte, nada tiene de COlnGllcon I,:,rtl)re.enlaei6n {ologrAftta. donde aparecl."n lodo. lOs rn~Q:I $Unu1tncamenlc; mel'Of Wl podri'" conlparar t!Sll im3.. ~cn con 11 J't(!teseI'l13c,:i6nen 1:1S)llnlll I" de le)e\iii6n que elI~ formaw por 11\ excitaclon MJ.ccuva de l)unloS sep.'1rarAdQ:,de I" supcrficie lumi. Oiscenle. De una ntanCl'.l bre\'t' "~IO \t pl:tdc expn"~jlr iL-s.I: .rl...t"/~i~rOlu

~~,:ar

,';t'nte I'r

&Of

pror~/O,

88
4.

OI'~OLt.O

DIE LA PSIQUl'+

I..A

CO:ot('':&NCIA 1CtlMAN'" t:n ..

"'pd apedflCO ck Ia c:oobenda


IOn

adiidad dd .bombtt.

~IC

de La acti,,)dad hW'lW'la que bac.e:1II indispenAbie que d reflejo del munc!o aeJ f..ucinlt~yen que se ~~ oir .... eJ Pl~1 espttUlCO de Ja coneictIcia, JU lunciOn esptCiaI~ E.I hecho mil Q~tico de: la vida huatAn. es que los bombret.. COIII4.,tl1lbsJ9.. c:ou. que sirven para ulisfacn' PolSnoc.esXlades.. lite' JW'OOeIO' de prodUCCtoo (',age que Mitt de rtJ.lir.a.rLo el hcm'Ibre lens_ en 1\1' cabeea, en fOn'na de repraencacKm eoeseieme, la i:map de aquclSoque ,'a a prcducir. Para pre~rat unAC~I m.ntar una ccenrecc:iooJ CIC., et ecearic no sclamcnte pcrcibir 1M condtciones ex-ltTnas en la. quo habrA que coordinar ~s actOt, lino que 1\3.)' ~ ver ~nte q

C. CuiJc:t

bI ~bric;bdcs

proaueen

menlaJmCltc

:lqueUo que debeti

ptOdllCIM eemo reeahado

del traba-

s.

rcJaciooa con UnA te'~ '\"CI'bal ebbotacb pot b , Graclu eee, cl ~ pt:rcibido adquicre una " ocn Api. /iuuiOc para d indhid.uo. 0 iii ii l'w:e bctho de conc~ 0CMn0 raem,te p sus cu.a1idadtJ a uno 1.1 otto gnpo cktmnin ado de objetc6 y fe:06menos.. Hoc.f1 helM d. eowllc&o: los 011;'10' 'Y /nr6m'ftoJ r4iIkJ ft un "rouso7itrqu~ (I/Of ~ re{1tj4n n el 41, 1("6'''. lio:aWmes unkU, qlll ,j,ltt I 'niiuiduo. Una particutaricbd importante de las gener;lli~cionc5 v.:rbn.les c. que eJl:'$ soo infinit<'lmente In~1 ricas que ta uperieneia M1q,uirkla por el hombre a trav~s do .us ill'll)reJlooc, directas durante su vida y tU acn. vidad; elias no aolAmcnte ebnrcan un elrculo ma)'OI' de fen6lnenos reales, sino que adem!1I JOn un rellejc mas compleec, profunoo y per.

JUt,,,,.

jo. "labt:llMlo de atra manera, tt necesarlc q_ue IA aeti'li.dad del hombre no .tKo lie COOc'dine con lOs objetOil matenil~s extmlOS coo &os que artua, .ino que S( someta a 3qUltIIos objelOi que existm s6!o menUlt... mente, unlea.mt-nte en f(ll'T)"l<l uJ4J, <:01'l'IO prod'UCIO de La dab0raci6n deI::u impreUond rules eft d ot.retwo eSt., homb'fJ. au) It rU~ no t6Io al ,nbaja. .&no ta.t!Ibim a Dias las demit aaMd.cks hunu.nu.. H~ a~ tobre I. ba.te dd tnbaio '1 m ~ ean el. w acciooes: humanu han adquirido h parbc:ularMbd propi.A dd mhajo qU( C$ somctcrx 1. representaciOn oon:scieote de III mult.do., ~I.as~~ adquirido un tonscj6'u'! ., es.,d2!di,i~ ,WI., (I II. II" dettr1f1-fllodo. En el hho de que las atClOnel humaon Itngan un tin de1ee'ln~n3do It In:lnifiet.la el ,):lnel f'~iru::o del tene;o (On~iento de la realidad, Para cambiar, con iU ac:uvidad, los objctos del rnundo ql)e It- rod~, el hOlllbre ernple~a IH'OOtdicndo de csw. mancra: Ina.rc~ cl eamino de SU$ acciones. menlahllcnte prepu:\ las condicklnes I.:II':Lrl!;r,lirl~rlo. hac: me:ntalmente prucb.u, etc, [neluso para reaLirar las 1f'13cionn (OIUC)en!es mots $mcilJa, no aprmdidas ant~. hay que cIcco tuarlM pl'tVWlmente en b nltRte. Pal'a clunbiar de ii,x, las COSCL$ de una habi,ac:~n dc~tt)()5 antes: colocarw en tl eert~ro, dibujlr I'MntaJmentc 1'1 de nUC'YOl d~ Unicaa.'lltnte b forma superior de rd'ltPt b rulid;ad. b o:JIlCiencia~ pc:rmite qtle d bombn tomCta sus actividad~ ~ las repreenacioMs '1 ~ Que bn apaNicido eo PI cabeT..a '1 que p..eden actual mt'nulmtllte. Esto ts Jo que detnrniru. el JNlpt'I flptc:iflCO que ~ b ('(mC'H::nciA en Ja K1h"kbd dd homb~,

Iectc

c:k cUos.

".,4"r;"

c,~

,u

5.

La conclcncia

Y la e,;pc:rienci.

pr'ctica

mmedi.la deJ hombTC.

(:On,o yn 10 hclOO$ dicllo, b c(lolu:iencia inclivKlual 1'10ex:i$t.c lU1!11 ell! lot (cn6rnel'lOfl _de La... coocicnc;ia JOeilll. 'rodo 10 que el iooividuo C-OI'IVkrIC h~o de cotlciu,ci ...Ie 'rtpr~enl:' en tn III cel'd>ro a trave, de lIa e)(pt!rkncia de 101.humanidad, a. trtlvk de b practica toCial. St"'cralitado y fijado en un Si3lcrn.1 de repn:ltnlM::io[l($, "f1Ceptos y punlOJ de vista de 1;1sociedad en que vi..e, ' ~lUJO...aI tt:Ae;&-~c dc~~ Ot1O abjCtO sinRubr c:s un pro('f!IC) '"'

cl qUI" b imprniOn

ilamed.dl<1

rK.lhicb por I~

i.nn~ de

Cite:

"'...unq\Je .1., geru:r.liu<ions . verlxl!es no pueden ap:a.ecer tobmenee sobn ta base de Lu m,prcsiOUH di:recta.. de Joe ren6rncnot rules, en:as-tefOl'lIWl m I. expcriencia i.ndiWl~ee el pteenO de rtb.dones ...... al.;- con b.s -ocras pr-non_ .0 este pecceeo ada indMduo uimib las repmenucioDtl, b ccncepc.os ., b puntos de ~ que .. io~ tMido de b CQOCj,mcia IOciaI y estin founado5 por la expcl"itefteII. mimv .. de b emee. trar.smidda de una gt:neraci6n a otrL La riqua:a de la c:oncicncia penonal ts aquella ~ de] c:ontcnjdo de I. concimcia que ha ... iQ1i1~o eI indiV'Lduo. Lo &O"C'UlJc&o: tn4widva! " /Ottnll ~n ~lpr~S(l 4, 4rimiltJti611 d~ 141 ~~,"(J~nlat:1ofltJ, II tof to" ~~",osd~ 10JPl/lltOJ dlJ '''Un eklbo'4dos po, to socudad. y La asimilil(:i&1por cl hombre de las generali:t..acJonc, vttWles ela bor .... por la ,ociedad es un ptOGfiO complicado. Bite proeeso depend, ctas no $610 de la 'liflue-neill 9uc nentn sobce ':1 los conoc;imicotOlt 101 con eept03 )' los punlOi dtt \'uta (IUt eocuentra al relacioo.arlC con 101 de mis. sino cambien de lat "lactone. q\le hay entre esla. (()nN,j ver~lel '! l.as impresia1~ (lUt d hombre luibe' en su lipt6n di,ccl4 con la n-alidad que Ie rodN, ya que I~ pabbra .1dquit.ro si!t"ilicac~ ~b mente ruando III: con'a eon las ftn6menas que percibc dirccwnrnte. .. PM lit_ e.1 AO.'1 .nmil. Ics r'J1r4!.U't:ttUiofus. los tOl&tII4_s , 101 ' PU_UlI Ie visto file ~'r~ (a /tn1llJ4 cnhJ, so/trmpar. ( .do 1"61 lieu", como p,..to Je .~ ItIl imprt:.MuS ,~(ihi4tU J;"t~(I .. t,." d~'OJ o~~rOJ /tf'l6mCItGI "ok .. y Cu:mc:io un nilJo pequeno comie1'lu a lubb.r lie rebclona con b que k rocIean par lTlt'ldto dtl lengw.jc. La palabra cal ... unit ~i6n dr fC$j)\:eSta a emseeuC'.ncill. d~ la :'ISOCUci6n que $IC fonna entre eJJa ~ los objelOS )' fel16!nt.not que influym en eJ ).los percibc dire<:t.llmentf'. Por ('$to 1 palabra, .1 prlncipio, tirve unicanw;nte de scn3J de len61llP. ... nos detmninadM, l)Oro no nmplia la experiencia del nino. Poste.rior. 'n.:tIte, hu patabral UtiJb':3dM en el lengu:.je j)Qf loe demi' y que .t' rcfieJ't'n a otl'()cl frn6mcnQI concrelOS iofluyen y caJnbLat1 I. m~nel":1 de reI1ejilf1C ntOi fen6~ en el Rlllo: apro,oma el nueVO fcn6meno \) aqucllos que el ya conocb ~ su cxperieoc:ia ante/~r. i_'uab.U~ :l OlrOs (\ per el conuario. dlferelXU entre $1 fen6mcnos que pot" una primtn. impreN6a p.atc(~ W1nejantes. ~ ma mantra no lIOf.amenU'

e!

socw

90
lie

OUAltllou.o

'*

1.0\

PiIQUI',

l.4 OOHCI'NCIA

J_tlJ)lAI'U

y fij:a b. cxpnimcia dd n.i~ &ino que ta"l)hiEn se eeei. &I lengu.aj- tr.ltlSmit.e al nino 1:1 qau 'OJ dunN uNa acerca dil .. I~ que ~ mre ~I.ro q~ tl DiDo DO to ee direela:1 p nw:ntt, y ~ mr~ ~ ~uelJo ,q~ r~Ja~vamtflte ptrecido a Ioos (e... H n6mf:tIOi ~ el ha percibido '1 11I,;nenI~ 1nIJ0Ja denorninaci6n. . Por e~v'ot ta p3~bra "'reklj" III principio se a1OC:ia ttl el nino untCllmt:~te con. el relcj de pulser.l. qut le Inu"~r.tn a! mismo tiempo &10 tIL tnnuen .. a de csta p.-..labr:t el nmo intlin:.. I.. vista hacle la mane a dondo cslA 01 ref<?j, inttnt:ot toc.ado, ete, En t:lte OMO fa palabra 3ei't'l.U Wl obleto dc:tennln;uJo )' no so eeflere aun IL nlumn.s 011":\3 irnptt:!it)ne. II~nlOth:~UIJ reclbidas de objetQII no rl"I'ccid<MI. no da al nino nin..ltuna gffloer.llht.1ei6n ni conocimi<nlO nuevo IObrc el. Posterlormeme ccandc e! niAo ore csta mtsma paJabrs 001'1 rtlet'tnci:t. :l OU'Oobjeto, eje.m. P~ un r~j vande doe pared, <Juo par ,u Mpt"tlO extcrltw' no es pareC:ldo.AI prttl'lC'ro, La palabra rebJ. que :allOf'a dmontinll en objeto P"'Qi el nino comp)tlatl'lcnl.e n~ )' dntOnOCido, qUI! pot ti mistD:) no auy nircuna uxia.c:i6D t'CD el reloj cit puht:ra" eon eI que ",nlel alOClaba I. pabbra rdoj, hic:e que perci ~ de una. DUt\'a nnnera el n&Ie\,! objcto y que 10 ~.e 2.1 que ~ coneda por- su expe:tienci.a o.ruenor, Ahora, po.- m.edio de fa pal .... d nm ~ sahido aClttu <k obit-lOt que ~ han dmomi.--udo sqUotllo que no pod'.a c:otI.ocerde ellos pot b irnpruiUn direct41, C$ d:ir, ha !~btdo que cnlTC- el re&oj cuadrado """de qu.e elti en la pared y el pequoI"no Rloj redondo de pub.er3. hay !L'R:~ RtJ1erlll: Cll&een un &mlido delcnnin:ldo r"tt(l!l dO!! objetos $On pa rtClllos entre ,i, CU~I~do el dominio ~el. idic.nna el m.nJ COIII"I(I(o, fa a1-imiJaci6n y Iran,mb,6n de Joseonocunlt:nlOS hUl'llnnO:i 50111'(. III l't3.tid:ad ::.dquiCl'tl UlU\. Conna In4, amplia. Aparec;c e.ntOlCC:S pos.ibilidad de dtsen"bir y fa rc<phc:.r \'Crbalmenw aqueUos len6menoe; con los cua!es e1 hombre l'IunCA oW ha enoorundo djrcct'lfnml~ cn col CUnlO de M1 expentncU, Sin ~tNtrp, inclu.., en e5le c:uo, I:. uiJllllilaei6n de b.conocjmitnlos tr....'lmlti.cb en fon \'erba) es posiWe $OI""n~Ce hajo b condKiOn dtque 10 c:onretcn coo las imprtSioots ttcibid.u Ul cl proct;5O de rebc,io. ntI mulu dirttt:t.s <:on eI munclo quo Ie tOClea. La clifere:0ci3. esd Unbnw:nte en que ahora b cooexi6n tnlre 10 q~ $It asimila eo Iorm:t ,ull y b.s imp~ inmc<fiu;u ~ lorma no W!ft::wnef1re. ,ino a crilvU <It lim gt:r.uali.taci6n ,"erbal Pot eiemplo, cumdo tin allJmnr '1'10 no ha ~lO nune<a la Rgi6n artica 10 enCUtnltll ron Ia descrLpci61l do I~ IIl1inllr.\ pol.ar, estO 10 romprellde porq:ut puroe relational" 10qUI lee con In ~ellitr:t;JjlOlci6-nque 61 tien!!' )' quo It' h.a f&rnl:u:!o sobrt~ 1:1 OOICd(! Ill' Impl'Csi(lnes direcras, came) IOn "un campo nevado", "fno", hitJlo''. etc. 5. 1:'1 reK'r\'a dt generalirac:iOf~ (lllC ti('ne no es ~u(j. ~icntc 1!3r. I.. allilnil:u::;iq" de I.. dClICfil>cl6n0 explicacWn. entOOC'Cs Ci nOC:t~I"O que ~ta S(': 3pO}'U en los objelc)~ COI'ICrctos corTt:Spondientt\ que ~I puedo lX'rcibir d;l'~cllu~nle, Ln 1.".10JC basa Ja e,ogt-ncia pc. dag01jic:a de Utilil.at 1(1t"nU';;'''I4' d",llolt"tl/ilJit. La ... imilaci6n de concql105 11:l111f'11C'IOi alln m.U rompl)cadl. tn ('I ~I~ C&tO, 1~ contti6o mltt" ao. OOn(rptM quc' -.e Mimibrt Y <\qtlellM man.ifmla
cpJrtt.

fet&o:lcDos que eeeeee d hOll.ltw-epo.- $U ~idad prJedea con el II diO ambieat.e Ie puode ttabk!ttr C."icanw:nlC: a nw. doc otf'Ol DI,I.IIJICo n:eos ~OI. CIt er complkado .PrOteSO dd pea.amim. to cual, de tocbs a::waneras, a indap:oab5c-. Eo Q.SO ccn1rllr1o, 10 aslmibdo trnlc:;rmente un eonoeimeentb '''eroal scpu;ado pot( completo de La realidad objeuY3. que debe rdlejar. Estos tollOcimicnl05 no ayucbtAn 31 hombre en fUJ J'lC,t.vidltda pr.icticas; per el O)ntr1tio, f:u:l.S podria.n ser dirigidas pot un eamine labe, paralk.,das 0 t\2cerb, v:aeia, e

.era

illfruC;llIO$OL$.
Per tanto, ni'ng\lnn dii 13S lormal en (pie IlL realidnd 110rCln~j3 1'0111, en el indl ... duo pueden ser resultado (Inie de la inOuentia l ditttta de ta realid.ul eon que se relaclon.'l el hol~lbfe en loU "ida prato tica, ni de );" inn",cnciu vcrbales q-ue Ie treasmiten los oonoc:,in1i("nl~
,unttmrntf

Pot

las ideas y Jos punlOf, de vista que ccestiwren 1:1~oncienci .oclal. 1 lefujo (~"I' d, 10 '{(jUt/ad " l~mJtr" 1'1 protltlc/o d, 1./ C"C .f;lones ,(nprfK.tls '!'I/'t 1111 imi',tJio"u Jtrulas ,Lcibid41 fXH ,/ inJi:Jidtlo, tk 14, /,.6metltlJ "Ill" '1 r.u "",.uenUc.io.~l.Itl. cO.("~OI7 IIu ,1AlKw.Ui JN1" ,. lO(iI:'{.~.qll. "cflUzll JOb" il ~ ,l /,,.so d, ,(l... ticJal'.' JOCi4JU to, 04.0$ It:omb,u: est. "lotiO,. ,o,NtI $I 'I,d PM ,n,tio 4,11,'-1_;' 0"/ 0 uc.riu, ,. 1'0' to 'Glllo, lOr rntllit1 4, /41

iii,.,

'ft

oltras li!nandl 10 /.,ui4ml'1tla/

! ,

)' ci4f1Jifitfu. F.II diU Cqm"icuas "ltJci,o",J m,,',,4.1._ , p',im4,it J4)" l& implI'Jio1'i" di"ct.1-. te m3.oj. IjC$t:l ell (Jut ).. aJin'ililti6n tie las rt'pr~t3t;ia~ y 101 conaptos elabocadOJ por I, fOcledlLllIe apoylk ell las impr~iOfle. direc:.I.,. '1 en que Qla :"unil:u:i6n dc conceillot y pontI de ",iSt3, comunicJloo. por otru., dtpcndo dc I~ b:ue que Icn.ga cl $ujttO 'J que hfl lido uead~ pOt 1.'1.

e.,0

cl

~'xJX'"riencia ditoota do '" COnla(lO oon La. re:.alidad. Cuando '01 ~tOS, ideas)' I)I.IIUOJde \'is-ca c(n que lie ~neUOUlra .:1 illdividuo al mlo.cJon"'~ con Ics dc:n~5. est:1n 00 Ilc:ucrdo con las inOu~ que 6 h. cxprrimt"ntado dirt.'Ctan:litntc, cr.lonCel ~lOt oon ClCJ"os, idea, Y punlM de ,'tt.Ul 5e ui.milan i:icilnltntf'. Ie haeM parte de su c:o~ )' kt ,,"nll_t'! I)ar.\ b vida. Puo si contradictn b. up.c ric:ocia d.in:cu. cltl individ:~. inclwo wando en ,;rtud de IV cone:ci6n con 10 q;.e .J.Ibe pucd..a comprtnd.. ..... taks CODOt'.ptoI. id~~ pu.ntoJ de y ,iua :siglx:n Qmd., excnAol par.a fI, no t~ e{micbd, no lit asimibn_ '1, ttl rulic.bd. 00 It' tnDl/omJ<1.l"I en idtas y cOOCC'9'Ot propo.. Lo" ,q!tC~pl4)/. lGJ id~iU'Y tOJ ,NlIIO.l dt vUte qu aNti .. ""6,, " lom6, .. Ion JUJ4 l'Ort {'",:o n,OlOto t,. JM uida, pUb $O/"m,,,,'e IHtjo t~ (O"t/;. cid" d, q'" '" ,//4 millf'4 ,ntlllnl,;rA 001 p(J~4SV 4Iirni!acidn 'Y liiaci6n. Por esto. no es ,"/iciCr'ltt, por <=i<:1I"la. que el njiM) ciS" tie &m quo I(=" I'Q(!tan explic3cioncs ~bre la slgnlficacion del traoojo. Par" que loi puntos de'vut., que ,obre cl Ir<,":I;O se Ie quiefl"ll inculc",r Ilcgucn a lIer ~u)'O$ adquiilr"n una IUer'l3 citetiva. C$ ne(e~tlo lotmnr on un flxpCTu:r,caa pr&ctica. por Inedio de $U i,ue ....el'lc)6n dil't'Cl:a "0 las ",ctivi. ' tbdes ). el Irabtl.;O qlM) plU~ ,~1son acctsib)~. La tonexl6n nlutua onlrt Ia.s itnprtsionts di:r~tlUo leeibid por 1."1 indi\'iduo, de l. ~lltidad circundante en su pr:\crlCI\, )' N ~jo t1l (nrma de conellci:l ~""~ conocich pot cJ f'n sa'" ",bC'~ con OINt.~

cl

9'1

OI'MJlOLVJ

OlIOI.A l..

t~Ut.&, ..... CONc:nKC","

HUMAN.\

~~ Ie manlfw,IA de eea manera CII b fen&m.mol <It: t/.. IQ t"OtIti'lkio. Lot co~ b, idUJ Y los pwltOl de: a,irniladf)t. par -:1 iMiYiduo calnn ~n n~ cooexiones con &os feo6lltc'fIOl qUIP act4an dirc(gmc,ue ~ ft. w cuales ~ "I.nun a.<b WI a'Ils. Pot ft'o. eu:anclo W. c~ de- vida, Y junto cno fOfM b o:puialCb din:cUl penona l, c::unbtan, y La rc:aidad '-e Il'UJfSll<llatU" tl mn;duo ",n.ctulUnle de w ocn nu~ que p:.u:a rdlrjarb ,'ttd.a6t-llUDtDte lOtI nec:uariAt otra' idtas y eoeceprce, cnc.onca ._ cone'tionel ~ ae Jublan lijado antes ttl ta ron~ oWl'! Ie c:onservan dunnle .lJUn tl6n~, Como r'CIUlw50 de esto to) individuo, en esw ~ )'. mociif.eada.., conlin':':' tenierdo aJ principio CODciencia de la ",..altdad denuo deJ sJucma de I't'prCltnt.ae:ioncs eonoe~nCM que )& 00 it' conJh" y man "or I:. nueva tlfperllCncia directa. &co es una espece de "inl.'fc"' de la COt1dt.ncla, un r(lr,,1O relativo dt. Ju condiciones de vMS. toodlfi. (ada." L. contrll.dii6n que eparece en me Q.$(I~ enttC c6rno c:oncibe cl individuo detcrminado5 1C116mt.nOf)' c6mo it Ie- ptc.'scnlan en ttl ,'xpcrieR(;.in, p-tiiClic:. mooi(jC:lda, naturalmente no es permaneme. Pot' el con1t'ario, erm oontlildicc.an CO'-rncteri7A momenta de paso ~j('l 13 el influencilt.de I" vida pr!i.ctk1 a una manera mb verdedera de concel", ~lit(15fen61I1Cfl(d En eseo .e lnanifi~ttl la ley general segGn la wal ~o'"W"c1n dill .omb" 31 d.t,rmino si.m;r, 'lLulti.l1lD..llnni~rP9.!. !U "'1111('0 rlt" filII;', o l('9 pM \lI ,;d~ 1lI'.. 1 en las condicioliC'S hi~6nc"li ('(IMfrca'.

viJ'"

'~""~IJ

SECCION SI!CUNDA

WS FENOMENOS PERCEPTIVOS

LAS S.'''SACIONES
I.

eo..cq". JIft"nI d. b ...-

Y ck los """_

La stllJlJ"i6" II el ~efujo dt t1lG/idlttl.s ais.l4dtls Ie 101 obJ"OI , /tltomcr:ol .I,l rt/lI"do mDtniaJ qUI 1lr.'~QIt dj/"t4m~"t' IfIb,e 101 61/.0.
"OS

tic I()s

ul/,jdOI.

Por medic de lila ~~cionCl (.O!M)c:tfnOj eu.alid~des de lOt obJelOf, 1ales como (\1 color, et olor, ('I saber, 10 li.o. 10 rugoso, etc. LIU sc:n,<sa-

cionn nos pumierft ju:rpn b cambia que deeee 1'JPf' en nuntro eoepe, {os mcwinl~IOS y posicioat:s dlt1 ceepo y dt sus P'U'f'J. ~ como d fUl.'lC'ionaJl';""':,-, tk SUi 6r&oUIIOIl intmKlS. La t:t:om mattrialiwl ct.><olkliea de I:a smsa.c:iOn parte dd hf'Cho de que cl hombre ecreee, 3 tn\-es ~ I..,. 6rpnos de loe teluidOl, el mundo material, que elCdte independ~le:me(lI(l de fl. Ul ,en$~n et cl rautm do de la innll~!nei;l. de l., materie soble JOf 6'l~nO$ de 105IcnlidOl. "'[.3
materia, al attu.llr lIoore nucstrM
I

6rSl\OOS de los aentidOlJ

prcdeee

lit .sc:nsacioo,"
1)6me.r\Qs

Apareciendo

raJa

b. ~n feo6mmos mlulM ohittllHl. hrttno;~Ddo al sujeto y t.parocicndo jo de 10 que ~ objetivamente.

muftado de b influClKi. de b objeWol. y fe. tObft b 6rpnoa de b taludO!l)scbte d ttn"bro. etc tl rdlcjo de 1 culilbdrs abjetiYM de b, (OW, Y del M\l.ndo real. La ""alicS ... tl 11"" ~II ,djtriN ~d
(011'10

en ~l es d refle.

[.3 5t'Jl5ac;i6n (f J~ primers

fucnre de twos

nu~tros c:onoc"n.lelltOI

acerca del munde, "Oc ninguna olra ,"ane", que no sea per medio de las sensaclcoes no pod"rTKlS saber " ..dl\ sabre rorm31 de la materia ni sobrt (orm~ del movilnicnto." t Los cb~tl Y !tn.6n'lC'no! de Ia rulid)(( ~ue ittt1i2n ~ I.ol ,,~ de b seotidoa, (QOO es g,bido, Ie lbmJ..n 6sllm"IOJ, FJ p'OCctO ck inOueneia. dot b u.imulos dn )os 6tpnoJ de lea sc:ntidos se deeomina utim"lfJci.6rt. La esti.:nulaci6n prOd~ en el tcjido nttYloeo un preeeso de txtltui.:ht. La scnsad6n es retuh:1do de In. twuu:ion de los ustenw mAt com~ plicados de (clul;" nerviosas y, entre folios, I.:a cortf:Z~ eeN:brnl, cuya ,nlcrvcnd6n e. iJ'jdi'llen~ble l,ar,'l C'fIIC "pllrr'lca 13 sensaci6n,
I

V. I. L'lIh~, Obt4.Jr6~,lr'..,. &

, V. I.

u., 0.'.1 t~.

lCL

..

"N. t.
NQ,. t.

XIV. pa".

4',

XIV. pis. ..

91 bolos: es UAac:onc:oi6n III id.c2Iiuno y ma.nir~ uoa (alta de conflanu en Us j')OJibiJid3des del hombre para ccneeer el Inunde) exterior. "'fliller ue6 CIa teoria penieede de! hl'Cho de qtlC cads 6rglno de IDs:scnlidos rupondt " 1:'\ ;ltci6n de dL\,lntol esrtmutos cOn Wln~eion(!$ exactamenre deterrninndas. Per ejcmplo, 411 responde soll'1l'1,tnlO con ojo

una sens:acl6n IUJnit\.0J3 a loscstimulol IUmiOO5OO, eJ&tric:ot y mee.'. Qi<~. Esto mur'I'IO tiene Jugar en 0Cl0li 6rg!U1(lr:t de 1M .cntjdot. IXkumW con oCO un mismo estinllUlo (por ejemplo. 101cOfTic_ntt "Woo trit3) que aclU:. tobn: distilltos 6rpDoJ de b senticb eaUY allnw ~ (al ac;Q.Clr sabre ~ 0;0. UN; ttnPCi6n de 1m: aJ anwu due el cido. una IC'~ de IO"-ido, ee.j , ~trulet supont. que la
II base de ntOi hacM' (/~y de era b liberaci6n de un .. cnC2'gia espcclf~
p:lta

cada 6tpno de 10. scntidce

cu andc :ttetGIl aobro il eua!quier


de 101 6rNtlno$ d" 10&SlnttdQI).

l!!IIimulo
rlll't~ndo

1(1 ~lIf'R(tJ #Jpttl/ica

de esro :'I..~ufllba 1'I1IC las sensacionCl no dan un reflejo cterto de Las cualidades vcrdade,." de 10$ objetOl re;\les y uniGamentc CAr~cteriZ2n t! est2do de b 6rPneK de 105 sentidos. En n:aJjdad, b tupuest::l espeeifl('a de eacb organo de lot ~tMJO' 2 los eslln!Ub que ac.t\Un $CII:Jno it es ~ de b adapoci6n ere. esre Organo a un opo det.enni.rwlo de atlmulCl, resultado eX una tn1yoc seNibilidad e1aborad. per ellos en f:1procetO de evoluciOn, La, !!mid.. eienes son fcncjo \eridico de lOS e,litnulOi ClOOTespondi(nttt Idt.(tJ::t.rI" 11un 6r'$:l.no de I()!I cntKlos deierrnlnedo, a que ha el.3.borado S\I sen!iIY.U
dnd hacla cl en cl pl'OC.eio de $U tvolllCi6n. de: un prolongndo degrrollo y adaptA(.i6n
C'S prOOuclo a,nilnalea "I media ambiente. La. lina difeteneiaci6n de Ilb $Cn.1:'C~ humanas fttd ligacu aJ ~f'()110 hiJr6rico de Ia .socicdad human:. at Oliuno tiempo. a IU

14 sensibilided
d~ b

:lCli\idad <TCadota.

r.

El de,.rollo 44 141 IIt"lU2ntmu 6.1rlsultNo fUr Ptrf~(dOft~.,ip,to tU los ct~a.do,~, 1Ht;o 14iIt/ltu.d. tI,1 meJio ,J;tnn M. como 10 ha demosO'ado VI\'i!OV, la :C2CCiOn dcl 0;0 so!amtnte I WIOI campos dl"terminadOl de a/ll oscilacior'tes elec:tftNn-.gnb.ieases Je$uhado do su adnpt3ci6n a I:. Iii" del $(II dilundid3 .obre La supcdlele terrestre, HI 0)0 no ve ~ l'l1~Of; hra violeta (con ~1\8itud de ond;. mcnor de 400 u
m.iJimkr.u. obedc:ell!ndo a un fin biol6gico dc:t(rminado, puc, como los roay'" ultr3violet.'l so retienen en la aun&(cra, no j~aa un pap'1 importante pua L1. Of'itn~ det Ofpnismo en cl mtdio O"lerlor. F.I ojo ~mpoc:o,~ b i.nIranop. (con ~Iud d~ oncb de m.1s de ..tD> rai1imicr.u). FA"" r~)'OS$On ~ f SCi p'ocbK:en en 1..doI 101 'C:Jicb del werpt\ indwo en b.s p.andes intmul d~1 G)o, Si el 0;0 flJtn JeD gblt: por i(ual a los r!\)'05 luminOIOI y a lot inrArrojos, &lot Ie impedtri"n \'er 101objclos ClCtcmos, "EJ hombre \'erl~ u~le el interior de:

1'3,.

su ojG )' nada rn~. Y elto seria ig\lal como ctuar citgo" (Vavll.ov).
If'''' ,1

Lo lor/l:'ttU:"~'"II, (~, drto"M 4~ lo. , ,(110. '.$" ,,(.uio"lIdli tI,'",fll.. ,fIJ, 1,.', ," "II" ril;r~ ,1 .dot.. , Un e;~fo in;e,...,o,e de c.to .. <tl F'C"J dot c"altO 0;0. ca. 1M: CO(;lN:ftU' .. (ft Ambica dd StU. Cne1llt.ctlllMt<e ..... m u:u.. ooco ,.,.Vftd;u , '1e ~ Gd .., ~ tid a,ru... Sea ojot. ..... dmdiM. ~lIIl fD ... 1ft'U_: d Wcriot ta,.... pan

m,." ......

'* ..~

99
,-I .lIa, 1-1 "'1W,ior pari l;l yiIri6ft eft el air~ Cada \1M de W .. 1!Jdf-J dcl ojo UrM dUll"cil ~Ct\l('1\V.: I.. ""prOOr beQe un uilulilllO eIolP'OW., 111 Inferior lie"" "II HfiJ'ia), 10 q~ cui rtl~~ UIIa ... cWuCOI(.l ,rade. de ft'ra1o$ft cld ~ Jim) '1 dd mtdIo K.JOJQ,
\'Cl' eft

".&1_

c:.j~to

dccl analiDdor cln~tico produce las ImsatlonCS mc.toras de: ttUboOo y lituaciOn del c-ucrpo ttl ~I Hp3C~ Las sem.acioc!es dolotoS3S ~ ~rales a todQl b anu:rsdo .. y se&bl'l b f\IUD c1eJtruc.. "ft ttlft dd eKimuJo..

PJ dtu.rroUo hnt6rico dd hombre condujo ~ b ~pr;uici6n de bow <Ofnplicadn de diienc:i206n de los tsdmub sonotOi que si"otn M tonicb: \'trt.kt. TambiEn adquinttoo un alto dcarroOo W ~ .es cinEtieaJ y cudneu I~ al f~to de la mano como !opno de Inbo' El ""110 -;:; dtlMr(JU(J tit 141 stf'UlU'ionu trt,; lig.do ., I. -liut I.tuI./I,4ttk., 'Y '"" todo dt t,abo;(1. "Iltombrei )' depeede de lu edrmc;w que prclC:ntan la ",ich y el lratDjO al folnci.ooamiento de 1016r (21.1,* de 10\ IfItntidOl, Por ejr:mpJo. ttl kls degusudores que de'tMuil'Uln la calldad del t~,tJ vino. el ublloO(,) )' QtTQSIJrodu(tos, adquicftn un aho gndo de perfeocion;,m)t'ntQ Las semacKlnes gustawb '1 oioototal. L:L pi.l'llur.a, que ('(1:.\ rcilleionada con la lJ'3.I'Ulrllisi6n de I., forma, de W proporciOl'leJ 1011 eolor~ en b. reprcM:nlacion de los objetos, dene exi&erl(ias cl-I)('CIAkt en (lIe semidc )', por esto, CSl3s sc:nS.1.CiOOCl cst."'n In's's desarrolladall en lOtI l)intOl1'.s que (,"11 ctras pe:rwnal. Lo mleno lit! puede <h:cir de Jot rnu,icoi, La exacdtud en la determinllcl6n do los ~njdot por .u 101'10 dtpetlde del imtrumento que toea cadll uno, La ejecuei6n en til violin ellige una mayor seruibilidad pan k JOnidos quc Ia. ejceuc:6n en eI pUllO Y (!tIO mQliv~ que, por regia gcntnl, CII m viOOni.ltM ~ mil d03rroUad3 I~d-ife.renci:lci6n de )oe tonoe IOnOlQl que ten &01 piarUlttt ,(d<ltot de K.,u{man).

s.

La $C:ftlI'bWdad 'I

JU

dctcnnin.1lci6L

No todo t:Stim.t1o moti\'~una ~. hn que aparezca !a JeQSa.c.i6n eI ~timulo debe alca"~r una mqninld de~rminada. La; augnitud minima. de un esdmu~ que decr:rm.lnaunl RtAci6n se denomina .mb'dl absolv/(Jd~ lo f~IlJariO,," to. Cltlmubl que no Is akan23ll estin por debajo deJ umbra) de La .tCruac;OO. AaS, I'IOtIOtroI M sentimos el pol,'O y las ~ueiias parlieu:as que Clen tObre 'a pid; los ~timuJos lurnino:tOl ,n(mores a un grade dctaminldQ do !umltlOlicl;td no motivaD sensa~iones visuaJes..

La magnitud del umbral abtolulO caraeterita b sensibiJid4d abro de loJ 6rptiOi de Ie .enlidOf, 0 ~tt .." capacidad para rt"3ccionar a las inftu(:l)clas mlnlmas. Cuanto m.u debil ~ el es.timulo que pucde C ..UiSO" una sc[l$aci6n, ell decir, eU:lnlO nlCnor ella mll.gnitud del umbral abscluto, mayor ~ Is c:a.J)3.cidad de 101 618:'1.1'1(1.$ 60s sen(idos para de re:lcciQn;er a elta influenc.lI, ma)'Or tIS In ICIntibilidad llb!oluu. La s~nli. bilidad IJbsolula 11l'nW11f1'U''''t p,opo,clonal In IIlttgnillid dtl IImb,ol ahsoluto J~141 It!Ud~iqntl, SI denominamos como S 1:1. se.nsibll.id~ lbSOhlta Y U la m:&;&'nituddf-I umbra) abtolutQ, cntQnI;Cl I.. relac:ioo ~n[rf: I!I.scnslbilid3d :.b2ofut:a '1 el nivel :tltoluto Ie putde expruat en 1.3 fo.._
Illt(J

l...Itil .tmQCionn Ie (:WiflQn .tq\uI C'l anaW....". qut W ruliQ) r cacb uno de flu",. m C'l (:W"tII) de I:. f>"'OluciOn, tC: lui adapudo pan "1Dlnr lima f~ ~ de mergb~ b.s ~ Ie pucddl QlVtennlr por to. enimub <pe mJej3n. 1M ualiudorCl Ie puedr.n di\-tdr en dos grmdcs S"'poI: 1M IA- krl'OI ., t.os if/',.,.OOI, 1M I.nilfuadon:s b:temOii tienen J-UI rcc:qnora m 1a supttftCte dc1 (:uetpo (eJer"oupt(1'es) y rooogt:lI b (':~mulOl c:w;temOl. Lot II.nt.Nudorea internal tienen como apa.rato tennlnal 101
COtnQ

mob: $=-_ U
Para tc.btt c<Dtmia eucta de b$ (:uafid3d~ de IOJ Qbjetos que inn sobtt: nl*)ttOs ts condtci&l incr bIe cp.IC b. ~ que~ ., b.s ttUtu cor1iuJcs del aM~ ttcibt: d es.timuJo tit tr:a.nsll'liu 3 bs dlubs cortic:Urs q.a intervienen en bs funcioncs del kngua.;e. Sob.meme entona:s podel'aM hater lo(l\O de (J)Qciencia al esdtnulo que ha act .... , denomirw-k> con la p3.b.bn. y. Ji ItS n~rio, eomu rucar 3. kIs demit ac;('rc;ade eJlo. En _"UI'IOI eI.ot, b. C'!(ciuci60 q~abu(:~ bs dlulM (:0f1~1f!ti de un an.liudor dt'lermin ..do 00 se tr.losmite a I. dluLu oonec.tid.u con tot eJ1.lmJIOI Wf'blJes. EntonceJ el tstimuJo que ha aclu3do 1)1)~ haoe acto de concieneia pa~ nOfOtros.. Sin em ~rgo. tambicn en este caliO, como 10hnn dtmOltrado los ~xpcrimcnlO$ de Henchun:!, l,..edt. Illolivar 11sufW l'tf,eciones. A$i, por ejemplo, el timulo SODOro que &e cn(U(nlfli. por deoojo del umbral de sensaciOn, 5in conducil' l.'I unll rcacci6n ve.I'bell puexle causar dilataciOO de 13.pupi. 13, contT.lcci6n de los v:u05 .afl,g" noo.s y o'rolS rcl'l(;c)oncs.

Iece:ptortt di'J)U(!fIf; en los ttjidos y 6rpnos internot (ift,noe./tote.l) T tegi,tra_n 101c:unbiot: qUI) Ilenen I\lpr dentro del o"8'llnismo. EI Iln~. JiJr.ador e~lico oropa UI'I3 siIU8Ci6!l internl~i:a: 5W terrninxtonc:' JH:riferi~J ddllibuidDiI en lOt miaeulCl y en JOI telld<mtS (p'OPUKfpto-'tl) pucd~n Itn,jr I",ra las &ensacjones de movillliento y utuact6n de 101 ofgan()$ del C:lI~l'pOY f13r.l deterluil13r c~l;I.Lidades de IOf objctOt c)ClernOi

ipor ejc:mJ)lo, (In In p.1.lp:\C:iOnde los objctos cOl~ l;.t mono). Las sMuacLofM.'lI debldas al (uncionan1ietlto de 10' anllli'tlldol'C'S (')C. ""not son: IIU \'4Ullle~ IllS iluditi\,jl1. la'S cut:lneas (la., xnweiolle. ci.ctiles 0 ltfl.1:lCJOIiC'S de conUcto ~' prtsi6n. b.~ lc'rnic~$ ). lou aenS!II:iol'la de vibr;ie-i6n), b~ SUIUU1VolJ y 1;1$ oUati\'<l$, Las scn>aOOC)es ~ieti \"'l:i.n lig:l:!a. al runcionamiento de m analizldon:'l intcmol. FJ run.

Exium di,.intot

"./l~Jol

,"'0

Ir",,,,j,,.,

leu "",a.r,d" de 130$ l:flu.cione. $ .

Como CJOlp)O ~lll.obflnOt uno do eUot, " 1'1/1044 I, 14, tll",hio, ",111",,111. en enc c,uo, UI'I enlmlllo dEbJ lie Yli clmbbndo Pf'OSn!.i,,~ot.ntl: en pt:qu(nO;J 1.lhCIIJhlllU. qlle le OIen'3 liN U 01,. 1't-K(16n a IJIl Ipukl6rl 0 des;),?arici6Cl. Pm ltIedio dd aumeOIl3 ad",... ~I "tc.""jl\a, fI .wbraJ de f,puid6a I..

00
re:..:c:i6n. CUUldo tC dllll'linure III magnitud del em.mu)o fe. regain. III motI'll:llto $11 4\1$ duapa,n!: IU IICciOn, 0 'CO Ie dCtcn'OiDIa el wnbr~l de dctaparkioQ de 1~ fUCCi6a. La maanirlld de1 wnbnl abtoIUtO ee la tl).(d:ja aritmilie:a ent.re ellen clot \lmbtalct.

I..J\ SJ!:HSlalUDAD Y su 02TI!JU.crHAClOH

.0

AI m~~r ell,1mbr~1 de Ja sensaci6n hay que tcacr en cuenta cl ti~rnpq ~clesdmulo, ya CJ,I,JC 1.1. cantidad de energia. que rccibe el receptor c;ambl~ en de~encLa con este uempo. En las e.xci13.cbnel
tk'C&IUQt;&(I1I

CQ:t:l!, I;. Inlen$ldad del eSlunulo que per pnmem vee c:aU$:~una sensaci6n dcbeci SCt 11'I3.)'or uanto menoe sea el tielnpo que :!.ctUa sobre el c receptor. Deerrc de unos Omites deeerminedce, la lntensid."d nccesaria

IX'IIra. caesar la $tms:lci6n prnccicamcnte- no depeode del tempe que act6a el estimulo (pou'8 la vision etc tiemp> es arc:dcdor de ues aeguodos). La fxtt!r.siolt de fa .:ona is C$fimuioci6tt tiene una infleencia Iunda. mental sobre el umbral de la scn.saci6n. 1..0$ experimentos han demostrado que el aureemc de I" xcn:..de estimulacien en te plel, en fa retina y en otrce 6rganos de los sencdcs, pe.rmite duminuir 1:1intensidsd del e$timu. 10 minimo para motivar una sens:tCtOn. Sin embargo. cuando la zona de C$1.lmuJac.i6n ee grande, $\I aumemc ulterior 5?r!s.ctie:lmente deja de inlluir sobre el umbra] de Sleosaci6n. Por UI.n.tO, la eXlcmic:in de la rona de estimulaciOn y la. intensidad del esthoolo putden, ('1') ciena medida,
COOlpematSe uno 01.1 oU'O.

ellos, sino i:a rt:laciUit d~ ('ifc:ttncta en b I'!'!.ag~ nirud de 10$objel<l$ (omp01-nuJOtS". De la misrm m:anen, 10$ c.'ln'Ibios en la i1uminacioo de una habitacicn los pcrcibimos en d~pendencia del nivel de luminosklad inicial, Si b ilurninac:i6n iniciaJ es de 100bujw, entc)n(es el aumento de ilunUnaci6n necesarja para que nceotrcs 10 pcrcibamce debet. aer POI'k> mencn de una bl)jia; pen> si 1.;'1. ilumira ci6n C$ do mil bujtas, entonces el aumentc debera ser pot 10 menos de diet bujtas. Esto memo pas:\. con las sensaeiones auditives, cineti4 C311 ). cu-as, EJ aementc rel1tiv() del estimulo, con reepectc at Iondc inicial, ~rio para que sea sensible la diferereia nUnima entre eliot C$ una magnitud ccnsrante dentto de unes timiies amplics, Para la \ision es de 1/100; para La audiciOn 1/10. para los propic-receprcres de J/3. Mt;) relaciOn $C denomma umb"l di/t:rencial. El umbral di/ttrencitll de eada 6rgano d~ los sentidos es "na Inagllitlld ,,,Iatwa C(lnstantl que m~uJra que parlM de ta /tJagqilUd inicitll del ertlmllio #s necesoriQ allnltltfar para cQnJ~guir un cambiQ mJ'r.im,Q de la sensaei6n. Ste es d c:ontenido fundamental de la ley de Bouguer )' \\'ebe:r que se elCp'1'eS.1. AC m.. \tem:itieamente con la formula: - = K, donde AC es 1a ma.gnitud
las que existen entre

optimlt'J 10. ullribili44Jd abJ<Hldade let 6rtanos d~ 4lcallt.tlr /!1(Jd()~ JorpernUn'l1nen" altos. C. 1. V;J. viJov, jnvcsligo.ndo experirneot41lmente la pcrcepcicin de elCposiciooes lumi. n~ con inlens.idad lumillOS3 minin)'1- pam pro ..uar sensaci6n, enc;ootro que el 0;0 humano puede reo'lccionar a s;icte u ochl) cuantos de energia lutninooa (cJanto de {u~0 fOl6n t3 l:l pori6n peq:aenisima de enugfB lu. rnino$.1.que carac:.terila el proctso de irradiaci6n y ab50rci6n de la II,Q;), Olros in~tigadores que han uti.l.iz;1doel mttodo de Vavilov han Hm. blccido que ojo puoch: reaocionat a des cw.ntO$ de eoefgta IUlnir.osa. Esto significa que cmndo tmy una atmOsfera tramparen1e el ojo puode pc:rcibir Un.1 (ue-nte de lut de milesima de bujis a la dUuneia de un kiJ6lnetto. Para e~lentaT un ~!D0 de agua a un grado, con Ia energia del esOmuJo Iununoso que U)C)de en c-ste case 90bte la ptlpiJa setb neoesario abn:u:en:ar esta energia durante 60 millones de anos. EI niye! inici2' de elC(.itacion del analitador tiene UM. innuencia eOlu.-iderab)e sobre la lnagnitud del umbral Dur.mte cl db Jebido a la luminosidad diurna, n? vemos 'a~ estreJJ~, peto en cambio I:l$ vemos clar:unente e-n la oscurldad; eJ n.udo de un trc::n en m;\T(:ha nos impide oir cuando 00$ habl;ln en ..'Oz baja. &'. lisico. fraoc.~ Bouguer ha. ~em()$lrado que b relae~n cntu los ~mblos de Inten.Sldad de lw, semlbJ.;:s POI' prirl'l(n \Itt., Y su nive) ini. (,tal,. ~ UI13 canlld2~ ~tanle, mientr;tS que La nugl'litud absoluta del ~lmllmlo de lunllnosidM cambia. Pol' t:lnto nosouos no notamos la diferencia de f\lminO$idad, sino $U ~laci6n ~ la luminosids.d ini. ~ial. ~ la prime-ra mitad del $iglo XIX, el fQioJogo alemin Wtber lnve$l1gando b.s $el\$OlCi006 de pf1'!S;on,t.1.mb~n I~ a la oonclusi6n qua "aJ eompg.rar b objelO$ )' observar sus difertnciaJ, 00 percibimos
/OJ Jen.idoJ /J"ede

En condiciones

IS deJ aurncnto del csti.mukl, y E e, su nivel inieial.


L1 sens.ib.ilidad'p:rrol diferenciar (I ullsibilidad difr.rellcial. igual que la .scmibi.lidad absoluta. se caractel'i2:a cornu Ia. magnitud proporcioo31 Men Ie in .. eru. ..I I,Imbr.. t dilerenc:.ial, 0 $ell ge txp~ en la fOnn1,1t .. : AC tiene aplieaci6n urucamcnle para Jol estimulos de uru intensidad Inedia, :\unque ~t3 puede \'ariar dentro de un:t zona lJQ$tante amplia. Cuando 13 intens:id!l.d de b CS{tmulos K aproxiroa aJ uOlbral almluto de sem,ibilidad. 0 POI' tl contrario se Ira t3 de eltlJ'nulos muy fuertcs, la scnsibilidad difcrc-nc.iaJ disminu)'C much". EI invC\~8.1dor :tlemin Fechner, p~r.ietldo ~ los expe~irnentoS de \'{ei>tr, adlnltla que \10 aumento (:.;1.$1 unperoepnble del t'$um\llo (tun. brat di!erencial) es la unidad de 11 !lCm:1ci6n y que, POI' tantO, Is. mag nilud de una .sensaciOn i5e ptu:de detcnninilr por la $uJ'na de IO!Ini\.eles desde el umbtal ab90luto hast:! el que 3Clu:l. Utilit:mdo el c:ilculo de JOLl (antKiades in(initame."te p1Utfias, Fc:chncr LJeg6 a 1a conclusi6n de que fa nl4gni.cud de II! JtnJaei6rz C~ proporciolfa[ aJ logaritmo de I~ i'llenJid<Jd Jl{ ~tlj"nJo que aCl~ (Icy de Fechner). La Ic)' de Ftthner parte de la suposkiOn de que el \unblO\l diCereucial es una magtlilud cOMtaole que no dcpt>nde de Is. intensidad d('1 tstlm1,1Jo iniciOlLSin eJnbOlrgo. oome )'3 sc di jo, estO no es \'erd!\d. Por esto 13 Ie)' de recliner r.s utiliuLbic unjcamc-nte para la$ irue~id ..de! Inooia$ )' maniliest.1. wlo I" teQ<lcnei.a g(,<1'Itral3 un crccimi~nto rna! I('nlo <it. la sensaci6n que del esdmukl.
L!!. ley de Bouguer y \"eber

s- -.

el

(It

102 4. La odapCad60.

lin

_.,,ih
(cuando

Lo .. JibiliJod tid .,..a,aJor t".m';" I. iII/IMDlna d~ I_ till tao de It uruiJOJ 41 LU''" 0 9v~ rullia. Ellc /cn4 ruM M denomina ftd4ptG&i6.. La adapcxt6. pucde teeer lugar ee eI xftlMio de un d"Um#Jltll) de l.a. K:ruibilkbd Icuando t.iene hagar eI p3!IO de lo. nthnub {Uertel a los d6bilcs), y eo f: Itnlldo de JU dinnUt-uc.i&n
de los esdmulos dCblles ,.,. p;.a~a a

":I:'

de aociia del ~ 6ptic: .. c.ando K Xlb dft b n:tiaa CWI UN. Iu.. ~~ que 1M ilnpillltoa. apeciaa.w,"c f-nn ft tI IIOCIIim:O de alllpeu, .. W" dcW,caa P""P~'''' mcdida ~ $I: pNIonp b IICd6Ia ., ... I.

~w..

(eboo.
lie

doe Mrila).

La Id~plaei6n se m:anifil$la eo tede en 11\1visuaJes, olfativ3.S, cutane3t


til 1M .utllliva$. La ;td:'l[)L'Ic:i6n

too ...

"os luertes).

de

KftlACiones. Destaca .obh' y 8U"3'N~'. yes rneecs mareada IOOUS10. 6~anOJ de los scntidM q'
IA\

-e Ii o > "!Pc

~1
..

= 200

as

~I ....... ; oLc:::::;=10

-.,--,r--:r::-"--: 30 so 10

T!empO on mlnuto.

Pi,. 16, puEs de

III acb.ptaei6n

Otifu;a

de III Jldlll)(1IC16na I. olIK\I,ldad de, pre"ill Il I. 111& rucrtc (_g(,n Kr... vkCl'l').

~troU .segUft Jeres part'(id3.l; oomo tJI4 Clpi3.lment~ estudi;ula l.a adapuac:i6n de 101..si6n a b OICuridad y a fa lua..,r.>' nlitChO de uta J'I: i pue<kn dtstubrir J.. Je!.<tS gtner..lts de 1&IId.ta~t6n. .. CWLndo ~ de un;a 11.11fuutIC a II. CMCUrid3~ ~ ~po no \-emoI b objelos. puo poco a poco (Ofl'IIeM;1ft1Of a d~ ~ ~tomoI (am.ptacJ6n a b ~)_ Si m nle QSO ~ .Klln.... rTUmpidamente b smsibilidad nst.dta que dta c::rcee. :a1 pnnca~ IDU) ripi<ll.~te. dell"i(s 000 m\s lcntitud ,. por fm. ~ b 30 6 ~ tmnuMt do eneontrunos en 12. oseuridad, It dt:ome a 1.1111 nr\'t'!l d~~do. Loc IhTilf'l del Qrnbio de sen5ibilidMi del organa de La V1$lon pul'den '_)e"nZllr mlllP1ilucks a!lOObtosamc:nte grJlndel: Ja ~ibiljdad p'!oo._; Jl,tunentlrte QlrcdOlJor de 200 milionci de vtoes. H;l(.lcndo detenrlllla.
(ionf'l (orucculi\'aJ de Ia stosibiHdad, c:unndo cl lujtto sa encucntra cn 11\ OIC'lrklnd, .5C J'\lede obtener una smflrn ~lue reOeja los conI'b!ol de III lenlibiJid.1 cn el Jicmpo quo .0 dC:MJ1llnn "lrDO de 04aplo.
tNfIi
If

to ",,",idad (fig. 16).

La ~"P1.a(56n QI euimuSo QCluoInte IIG tkm~IITIt no JObmentc pot IJI' f:f",IIIIIIClcl!M!' ~ de- I.t M:culbilliibd (uJ.b'llt!I de. um:IIcM>ae,), ,in; pPCrim,HUlI$ ~trofit.ioUicOl. 51 w n!i,,~ 1:&1 corritt~

,_bUn ,.. ao.

En d eambio oon(J~.aJ pasa.r de b OICUridad a f. lux. UUnbii.l difieul~ la ditercnci"c~ del eeoecmo de kit objetOJ., pero Clto It; profon-ga muy pcxo tiM'lp'o (iOl~menle unos cuantoa segundOl), y d...,pues, 3fW'CCe IG otIGptlfelOJl til'l ojo I) la lu.:. En contrapositiUn a I. adnplaciOn a la cscuridad la. ndl:lpuc:i6n II fa tU2 no Q un 3umcnto de I" scmibiJidad del cjo, slue pOI' el conttario una disminucien. r\Of qucd3TT1O$"c:iegos" al p.ual' dc b osc"ti~d a la IU2 a oomecul!n<;ill de II. grin IItn5ibilidad del ojo qUI.' !Ill habl:! adnpuulo a la OSiCuridad y )nl~nY)lI'H013 dift:r;nciar kJ; c:ocuon,1)S do los objelOf. en 13. lUI unieamrotc euandc In 5cnubiljd::Lddisnunllye. La mlaptGeUSrt u ./.",,, pDf V.OI l'UCnlOI fJt~t4ltiJmol ~,.'I'ri~(u y ~~1f~f"l. Asi, II pat;M a. ta OICUrid.ld se dibta b pupil;a (cambio ptrirb-ioeo en ~J 6rp.no de b vUi6n) Y. ~ QDto, aUlQtJ1lo\ b caolicbd de I:w que tq_ ~ 0;0 d,;:,de el mmuto h,,,,,j.,.,..,.u pupib purde modiflC:lt .. wmibi!icbd "mclue J 7 \~; par e5tO sus ~ no puedt-n ~ la enortnr 6.ttM6n de t. viwL hta b adaplXi6n a I" o.o..rid3.d tic:ne una signllacad6n irnporun tisi:l'OS eI rutablecim;enlo de la '"'1'*'4 6ptitd. quc CI \.Ina IIJb&tMeb muy sensible a la IliZ 'Clue HI encuemra en LA retina, BI 11'I0CAniltmo princip:tl de I:. :.d~p4a.c:l6n CJ el oaumento de c<lOClt.tllr:.ci6n de 4!S13 "ub$cancia que abtorbe la tnergla luminosa. En 13 adaj)t:\.Ci(I1' .. In I~l'l hay IIno\ cQntracci6n de Ill. PUI)I!I_ Y di~ Itlinuc;i6n en a (onccnlraci6n de purpul'a optiC3. tln I, ('eclnll. En la ad;lptad6n ton"u'n p.'lrtc mocanimn flt!l'\"iC,lHM (cnlt.lea. ltli impulses netvl~ que lIegan 3 13. relilU dt~e la corletll ctNlbral putden cambiar el numcro de elementos nc:r\'losos que. fUJ)clon:an CfI la peri .. feria. Los graves Ir",tomOI de lA ::Kbpl:;u;M$n que $(' oosuvao tn '~noJ ca.sos ch- tRfetmewdd nt'rY~ muffitan b i.mpc:!lftlnc:ia de .. inn'urnria ne.noiosa o:otnl en cl ptOCeiO de :awPQci6n. &fienlrU que b acbpcxa6n dd 6rga.no risu:a.l (~ b o-curicbd) ... 1.-oIoag;a aJgu.nas dceou., de minua d .uJitiuo Ie ACbpca mucho mis ripidamentc. en UnCI IS wgundos. LA 44."eti6,. III lO"illo c::onsiste m <toe dtspub de .. att'i6n de un SOIlMJO ruC'rtt la lMt;ibilicbd est! disminuilh. La adaptllc!6n "I ~i1enc~ cons.iste en que dapu& de UII cicno ttempo que ha aduado un sonido Ie rtSt.lbloece I", len ..ibilidMl. La ad3(1I:lCM),n del apanlo audilh'o tie:oe (3;r.kter sek:ctivo! 1:1Ie aClit:l Cnn $Onldos de UN Irt.'c:uc:nctll. etenninad.!'l. l:t sen$ibilidad no di,mlnnre d por iguaJ ))3". t003' L'l' dcnljs ((eetJI!nci~"" $;00 &Olamente par" esta y p3r ... 'los sonidm de IrccUorncill pr6l(ima a ella. Sin (llUirgo, (IJAndo actuan sonidcn (ucr1e. 1:1lOnll de Ildapt3ci6n JOe arnpU", 10 que e;, debioo a que la i.rtMliaci6n de la ~JI'eil.aciOn ;Lummta c-n la loon cortical df'1 ~"aJ.itadot acujtlc:o, c:uando c:llOnido ts mas futrle. l.a$ scm.acao(l('t clcti.lors lientn un alto grado de adllptxi6n qu,,' IV' nlilnif.esu no tob_ntc "' I.A dismi.-nUC'i6n dfl ..fCC'1O de b our-mu ....

"':rmq

101

V,S IINILACIONBI

qUf: actUUI. liDO ta.mbibt CII Is dcs.apuici.6n ~plC'ta de b semacl6o. M, un contICCo $U2.vt en una p;lt~ cktttmiMda de b pid drp. cit' tentirse <te~& eft unos segundOl. Por eslO no &CntilnO! eJc:onu.cto de los vestidOl que lIevllmol.

lOS
los uptritnto:'!tc. de- Teplov. d aJ mi.trww) tiempo a.etUi. una Iw InocIttadtl aobn: W otrM 2On. del miwl'tO 0;0. (Um tstDnUlacilln Ieerte aott~ria de este 6rgano dtl lot. ~nlido!! causa, a comeeuencia de La il'lduC(.i6n flttpt'Vll, una dwninuci6n de la $eflJibilidad.) La ttmibil.i.taci6n de Jot 6rg300f de 10. IClltidos Ie puede co~ulr lambim pot totdio de ~ subs:tanci ... f~ ~ 5..
t~

L4s ","S4eict,.es ,ermlttl$

lie

cara(teril'.3.n por IW 3mpli.~1 pOIibilidadt!l

ck adaptXtOn. Cua.ndo nos metemol en et hano, eI ~ al pi;UCipio, Inxe C2fitnte, peee poco a poco l.a tens3lei6n de (afor desapate.."'t:. loOl dtimuJO!I fuencs de ~alor y frio no dan adapuci6n I) ~Ita tiene .ugar muy lenlanlento. LA ddt2p~on d~l ol/ow et dife~nte part. lOs dlnintOil otcres, All, el 0" drJ alcantor deja de sentirsc ~ los dol mino1oa. 10 que demlJO. Ira ur.u (un1e dWnlnuti6n ~ J~ itflSibilid.ad. Sift tftixqo. eM mpecro a los olores que inelll)-er'I un estirnuJo doloro.-o {la mostoua y el
nnlOJlI:aco)i I.. adilr'Iau6n es muy ICllla, y si b (lCrrA d~1 edmule a .dAptacUln !"IOtitne lugAl' y &te c:oo,mUIl fuotivaodo una. ~ ~1,Ie e .ir.t~ La adapcaci60 :\ k, oIores. ipal ~ue a lot tOn~ dent tlrkter Idec:.tr..'O; c\Ynoo dit.ninuyt:b Illhilidad p."\ra un olor, puedc no dlsminuir p....ta I~ ')U''OtI.aunque b. ad.apl.aciOn Ie difundc 1\ \11''1 grupo de o!ew. p;_reeKtM. t.a ;l.d~pUlci60 a iof; ~llim.Jqs dol4rOSOJea muy limitada.. Los dolo.... ru...... m pceffi, no obft wp'.>ci6ft. EtIO .. uplk ...... d papol

Pttcc.:arusnM rcflejos

de fa scmacl6o.

CI grande

.ndd

biol6glco que Jucpn orK" ni!ullO.


El fcn6tncno

c.omo swl

dt a]te'r:l(i6n dd etUdo no~1

eSt.1

ci6o. A{itn~nt que b Ad~pta.ci6n


UDCII e350II Y en 0UCII5 u~

de s~lfsibifitaci6" hay que djle.~nc.i.a.rk> de la adaJuatI u.n Sume.nlo de b serqibiJidad en

6rgano al esdmuJo que Icn.a sobre ii, fa .sen.bili:zaciOn n cn t~o tlUD


un aumt.nto de b. se"tibilidad y c,,4 rtu)llvada por la :.cei6n de otrlU

dismifluei6n. perl) ~

IS UlI~

acb.pcaci6n

!igcro, el n~j.ar la CAra con ~(Ullrria, 1"" I".dmulos 5Onor~ d6biJ~ umultflnl.'Ol atunenlan I;l sensibHidad \l1M.lal. \ Los atimub a~ Itter:et., por cl oonlMI'io, a caUQ de lil indue C'i6n nepnva. III dis:minuytn..)

cawat <lipinuu :l la, que originan la adapt:;\c.i6n, Entre elias juega un papd fuaclamcn~ 14 .("ci4. r~ci""6<:.1 d4 los dItGli..oado".$. En condicionct det:t:nl'linad", b semibilKbd de UII ~ de b tenddOi ~umenta bajo la influcnci.., de otro 6rp1'lo que funciona al mi1tnO tiempo. P..IC Icn6nleOO so d(J~tnI 1'1'111)' bien tn eJ experimento de 1.a2:ar;rv Tello". zado an;e un nwnet<*) :.uditorio. n el toeal dondt tent. lug:tr eJ expaimen:lO JOn2.h:l perm.lncr'u.emunc un TOno dEbtI de in,cruidid cO'n, caBle. Cu<1.ndo fa Iuz Sf' tnoendla y aJ>~" ritmiea.tJxnle. eI .onido pan::cia que ac hada vibr.Ll'lte y con un!l. inlellsidad ealnbiantt'. ~Ie c~unbio tB I:. ~eru.acj6n del woido era debido a que I~ :\i6n de 13 1~1! awneota la ~n,ibiHd:'ld dd oickt )' I(K SC)nidQl $t pertlben nUs (uerles, FAIO$ mismol h.boi te ban ~-ado u. las ~'Otigacionea ck Kra~. Ktlchttv. Sch",wtsy Olras.. Se ~ oben'3do. pot' tjemplo,

a lcxsoontros suprnOIt5, La J?h,oen f:SIAea6n central de l't'ac:cl6n de Jot Analiz:4ld(lres a l:ll ml)I,1MCULs del cxlerior tS ld Ifjluo'J~:d. eura. inlt;F.idad g.aranli,.a al a.nim.aJ b. difermciaci60 ckmHW de hq r 05IeU.ticI.ad, de f~ del lIOQido) y tllmb~n ~c:ciones a los eatirnlllos cic;,ih. La poflbilidad de que h:tya rene~,on~, c-1cmentaSes.al nivel de la subcorteu-, (u;\ndo se presetl!.:U) es(unlilOi WnC)I1)II,lumin050S )' ticule., ie ha dcmoslrado en ftumetOlOS experimentos de !...~eb . de P'avlnv, Uevados a cabo cn pm1)l a b que Ie "" bibi:1 f'Jltirpra::k. b c:orte:Z3 ~l Sin emb:l.rgo, para las (orm:u miJ complic:ad:u de dilerenciaei6n de los esllmulos e. uJdia-pensabte I", inlt!rvenc:i6n tie I" tOlt~za eel',",cl. ;l La que lIega la cltcitaci6n pa..ando pot una aerie de t(lnt~ intermedios. La pa.rtt COIticai de eacb an.a&sdor. como ya Ie ha dieho. tS un! rom que teprcKntam b ptO)uci6n de b perifMa eo b C'OI'tea Aqul. 4 dluJ3j decermin:..das de b ~riJeria correspondeD. tofIaJ deler-. Ininad de dl... corlic ..~. I':\1 Por ejemplo, d~tintM pUrltOS de la cor leu cottapOOOm " distinta. Y;OI'W de I" retina, FJ 6rgano de) oido '!Sri. rqwttClltacio to b C(lII"U2a par cllulas dispuaw CIl dilwtos cspaeioL .F.aro mismo Ie refllll!!re a ,c;dos .. ckmh 6rg:t.nos de b 1Imtick:&.
La Ilq~ de 1\\ C'JU:lt21Ci.6n la p;lrte corlic.al del fI_n.aIiI;ador te ~~e' It. ettab1a:t, do t,l:1Um'l:'Icra objC'tlv. ",",rando to. pOltintJ.KI biodktrlcot dc:t ombro. Si tor: polk" M \IAa U ot,r. rttU- de' I. C'OrtU. (C'1:I d iIonIbft moo ,..,. haecrse nit col CIIN> de &at opc:~ IM'I~. peu) Jll:lliblc resiMr.t 1M tapllelCIll de I. ~eu. a. unl' \I ocr.u. i"nllitlld3.a a:lel1'l , n!an1(C'$llId~ po, los cllmbkH en d "11110 de' los potr.nci.::.1t:1 el~clri(.Ol de I. corten. Como ,. Ie" di}i>, en el ~~brt VI elt.ado d. fllp!nO prOliomlna el UIJ!Ude rilAlO CI tea I:u o.etl.,ioocIea cl~tieaI (lOft una fteClll'hcl. <kg 12 POf ~ ~ a_"'.u b C<lIrittc_ 50( ~_. Gn& ifthibid6e del rltmo .1/. q_ue-c ...1;ttItu,. por d ritmO t.c. de .,.,.,., t~a (de .S 25 OKn~C'jones pot ",undo). AI.VMS \'C!Ca oburwn otCOa.cioMt .4n m{, rip;dn, C'.CKIrtocI,lC'fle.!A JUpniOfft I a 30 por tcllJQndo, que' Ml dcnominllll ritrno

Bajo la il1fl~ncla dcl esthuulo en el n:ccptor se desacrolla ia ex(;~ qut' 00 r qucd.&. sin f:~ ee tm Uno que Ie difunde por el ncrvio con u~ vclocidad de 120 metros por tcgundo diriail~

sino.

ao. daec:c....

'*

..rt

que un trab.,jo n'lwcul.r

escar IDOtn'ada, no sobmente pot b nti I"ulaci6n 5imuh~nea de OCro organ!,) de Los: kntid05, sino t.l\mbi~n por 14 cstim.daelon de C$tt &o1lido en ouas l):l.rtc. del cuervo. Pnr ejC'lm. r*>J I::a .tenJibitKbd dr unl-, panct de: la nolina aUtrlt:AtA, como 10 han

La ~biJj.z:tti6n

pt.

A coruueJXia de las eomplicadu re:la:aoDC$ que uiuetl t:ntre 101 dislinM, A.1la,Jin<!Ort. II' teOloc:i6n a un e.lhnulo no Ie limim al anaJi. :r.ador sobre el cu1I1 11C.IUa, Como ya los dislint05 ouutiudof'CII
Sf!

"'_.

dijo, hal' !'uxioncs m\lhltLj Clltrt

106

l.... SIlNSACIOHES s

107
.Jel pecceso ,de CQrtcen~ra~6n de la eXCit3c:i.6u). P-ara la pereepcicn de f ~ luz, pee t:Je:mplo! es. IndtSpensable la rcacc;6n cortieal del 6rgano de b

Cuando act6a un esumulc sobee uno de kn :tIlali7.ador($ tienen Jugaf camblce ccenplkedos en los de.m.:is y tambien en b 6fganos internee. Por t:je!lIplo, el sonido causa una alnpliaci6n del campo virual, 1111 aumentc de Is scnsibilidad Iwnjnosa, una dibtaci6n de Ia pupila_ el 1110.

~
..

-,.
1.....

.......

--

v .sta, pero no son Indlspemablf".$ las reaccicues gal\':inicas de 1:\ 1lt.lo por 1 esto en el eurso de ulilizac;i6n del C9timl)lo lumincsc ett.3$ reac:ctoo(':S' des 3~.en r3pt~~te. Por eJ'contrario, cuando ac(ua unesdmcjo bc;.tiJ I" reo ccl~n ga~v;anlca cucanca resuha 3tr nws ccnstante. Cuando aeni3 ~I ~I~ ats!ad.3fDcnte las dO$ rcaccioncs (11 &:,1o.anica cutanea Ia loh.blci6n del. nrmc alra) desaparecen cnn 1(1misma ral~jdez (!fa leas A y B de la I~. 11). l)e esta maoera, 0\ medida que se repiec un eSlimulu se reduce la ecea cortic.,1 que interviene en la rcrlcci6n y I~ excitacion se ccocemra en la; c8uw del anuhzador sobrc el wal ac(ua <:1 eaimulo.

Cuando, ;tctUan simlllclnc.,mentc

unos euantos

cst'imulos

score dis-

luUc:G aoo.lizadores, a ccnsecueneia de le difuti6n de Is excililci6n pol 1.1 corle~, se pucde ol:$ervar una scma de c(tttOs producidcs.

e
IIG.I'.I.'''"'.'' ......
II.,

"'$

-.
,
'.'-'

..,
Fig. 17.
.of, La primer .. eHimuixi6n

A eae nspec:lC) sen inl~rt'$lInlft los elf_ J P<"Unellt.... en d hombre, con etthnodo.. lumiQOiQ' S(.Io1\o()i(l$ y t!(..iJ<. '1unicQJ, 1 reo gj'ltO de I",. poccncwo:s elicrri(Qt de 111cor t (Clll. que I'amhian por 13 inOucnc_b. de kM; g ctdlSlul~ l:ttnJco" 11.11dtmOJ1r.ado qUt- 1:1. .aCCfOO de 'n I:tuulo ticnl e "'DOlO no '22 lM!i.,.. ea.alY:o ~ kit rflmel ~16(:trlcO$de 1Jo:J -0 ~ ~e, JUlieta! 0 kmpor'\\1 correspondlcnle5, ~ 1 que 1:1. 6tI. de l:l 1\1%ellu*, c:t.mbl(ll dcl ~ D <I)

'.

Ojftttnl~ qolaml('1l10 d e I..., ~IOllts ~ I.. Iv:.:. ",I eltimuLo y III .onido {~n E. N. Sol:cIo\' Y I..... \. NMikO",). con hll: (I)

1:t.~tiJ

cion del rilmo 11,1f:... primul uliliuciOn del C'Jlimulo cicti! (I) t:unbiCli La Irf)li". tnhiblt:ioo dcl ri'IOO Ill':!. y ttlltci6n S-al\'itlK3. cut4( ..:a. La (Iullllll. II11Ii. uci6n del t1"ltmulo !'eli) (\~) prOOU(~ "nk~lI\('n\c felu;ci6n I!'Johlini!:\1;. 8. La ,cgur..d~ Cttimul:u:i6n (on cl $Onido (11) produce i.nhibici6n del ritnll:' .. 111. Y l'e;c;oo. plviniC'lI I'OIint.II. W K:l:U euiml1l.u:i61'1 COli. ..1 ,Ooido ,,~, prtIdu l"I'awtwt.

(d~uoeflcd:dQ3f3ma de la ft's:i6n oci;il)iltll d(lrtdt.) r \l.1"lII rea16n sah;i.nka (:Itlinta. La (ll,.IinUlt".itnula<:i6n con II. 1\.1l (V) pmdur.e liniumtnlC unll il'lhib!

pwdUC:C'un"" iahibiCi6n vel ntroo nlf .

haem la luz, 1a deprl."ii6n dl!l titulO ~Ifa, en 13. regi6u occipital, c.unbiM en b aetr.,jdad cardiO\C.il. oontracci6n de !os \Taws )languine~ peri!6ri~ y modilic. ... iones en La rencci6n gnl\'1n1c3 de l:l c piel (difctencia entn:: lo:s (l(ltellCi3J...'$ el~ctrico1>de dos panes de I... piel corrienttlYlt'nlC dc la palma y cl dorso do II!. n)3nO, segUn d3t~ de T::u j:~nov). OU'OS eslimulU'! n'l()tiv~n rel1<:QQne' genefaliz,'l.diLS semejantl:';". :\ medic[:). que el eUlmu}o va actuando con IrW frccuene.ia estas reae f;)onel dcsaparece.n; el ($llfrllI10 C()lnieftxa a tll()li\"!U' me.r.,ffl rc:.ccion~. Las l'e:kccionC$ que no Citan relacionadas funcL.... mcntalmcnte con L ... l)('IU:pci6n de estO enfmulo !ot inhi.ben (fon primt,. 1't183r, 3. coJlSeCUcnei:'l
~'iUlicntQ tkl' ojo

rilmo IinJC:lImlI~ en ta regi6n ootipitlll. I_.a -;b 0!,uiliuci6n .I.IISUlti.allt de t',dna:ulo, rlllttm oX .i_ 1 rUl'llin~ t.tc.ti~ y _rol ea"'II1x1 un 11':'1:1. e n.itillStC)c$JOb;o de las (lfcilacionn d&:(r~ :I en l;u tttt ft'gjon: t~mporU. JIIlrietai r f oeeipilll_l (hpcrimentos de [IiankJ. flAjo I{\ s.f infilleneill de la ttcci6n ,imuhinea. de dis_ !I.IIIO$ estUnulos J~ Clteibcicin 1.1: ,"uu6 r s JllfCln6. .tMo 1T.ljO uuitO c:l,lllbi~ en l&$ 0 20 t;O 60 SO o,eil..eionc- clio:lric:u df: lad~ I~ cot(CU, nempc en minl.Olos U'lienlt:u q~e III :'0';':;:1 :Iul;\d:.. de *dll. er. (lnl>lk> uo (;:-11':100 1(" ~'iUl1bi,". Sin tlli' 18. DilMi:tt!.tC:i<'in e b $otllsi. d '''biltdad lumioou eUll.JW.l,o It! un f,.lllgQ.('bllndo !ot'hi.:'lol;'!'~'Ikr It)lirnuio l'uerto uncjo r!llene (l('jI;un Kra\'kov) . ~ JlUede ob'rftmr "l';1 (Iitln1n",cI6n de la leIl$ibiJtdad de 10, dl'n~~ 6,,;uI0I; de los 1(o'llidQ,. :\,~ c\Uudo h~ \11'1 srall; ruidb J~ obsr.I"Vll ulla dimlUlllci...'on de II kmihilid:td II b 1111 (fig. 18).

s:~!'\

, Como ya se dijl). los rcctptor":i ('<t;in rC;!(ul.ldol )'lor cl slstcnla ncrVlO5O ceo.tra). Cl.la~o un ...!':tlnlt1tl) ~'(1,'1:l; ~bl' 10$ c3thbtOS que JI:ln InOU\'.'II(,~ ditl,,:t~nl~'l1t('

cl

!'(,(,CPC:Of,

aderll!$ de'

,'all~)im rl'fI"~I$ (.In'''l.tl)t por $OS envl3do' f)Or !,~ :ll'.llln(,IIt<lS~ltll\n,,"." Ilt~1 SiSt(,1l1.l nClViO$O centr;\I. Alii: c.ualld.o 13 IUl tl<:tu:.\ ~()hf'(! 1,1 ()jo )\(1 it.lI:;o'\'1!I\ Ikne IUg.'I-r L, Ucslntegl':u:;u;n dc: b pilrpur.l optical (111(: e:\ re:ac(-i(i11 inmedi<Jta del {w,lV'no de 13 \'i.o:iJn It III 11I7~ sin.;, al ttli>:rnn li(,lHI\('I h:tr una contraoci6n
apalee~rl

mulo,

pOl' J.a "ion dd 1;\ il\rlu,'n,Q de 10$imj)ul-

<:su-

108

us

St:.NSAClQN.U

109
de J3 lua sirve de ref uerzo il'loondicion"dc. y moliva 130reaccion eoreespon~nte {el aumenlO de It Knlibilidad). &10 "",ula La. aoci6n de la m que djsmin\lye );1 SOl,ibiHdad. EI Cltl:mulo luminoso que se hi tombinado eon la obscuridad eml!:iaa " :IIC'hW igual que ~, es decir. motn'2 eI 2umeniO de b fIl"I'ubilidad huni.nc::u '1 tIO til disnmuci6n

de b pupU .. rnovimientos del ojo hac.iOl 1~ luz y cambiOJ en I.. eonyt xid~ dc:1 Cfdlll.tino ~ue 100 indis~~ parol.que st.. forme una

~n tQCQ ckl ob~ M La retina. BaJO Ias InOUCftCl41 <encralb Qmbif:n cunbb (:1l'Iul'J'litl'O de ~es. petiltric.as (b.utoDciI~ y c:op.u) del nt'I'\';o 6ptico en qUIC aclUan (CI~t.os ~ Sniolkin) ", T~o. tstol- t.2mbioc SOD mul~do de: 1a tnnsmzS:I6n rdlep de b. CJlClcad6n dcsde lot anltOl haua d rec:c:ptor-. I sdcema onvioIo vcgeta~'O det:mpeii.a un ~PeI i'mport1lUc en b rqubcUn rtRcja de b 6rpnos de los .ntidot.. Los uptrimcntot de L A. OrbcU y .us cdaboradores h;a.n dan05tr3do que el tUlelm nnviolo YCllt,ad\'O CR!a Wtl ~Fr-:ac:i6n dcttnninacla del ",...,,100 reflejo e3.mhL'\ndo -101 prote.'lOt l'I1tUb6bcos y rcgulando el ni\'cl ck ad.lpcaci6n de lot I'tCOpcores. Al misIm ticmpo, el sistema o("fviotO Y.:iCOlivo CSL~ influklo por la corlezl!. ccu:btaJ. Dc etltll rn.'lnrra el rllDciol'lllmiento de los anaJinoom no cs una simple tranlm;';i6n de la cxcitaciOn desde I~ pcri(eria 31 centro. EI aspecec m.'\, imporlanlc de SU tl,ctividad C$ In , r, ' .~r:nkntjdl'l ,,,(Ieja dr tod", I4J /Ja,tfJ til'll 4t1t1liZDdor efectuad.:l. bajo I innucnci" 00 In. cor. tela oflnbr;,1 y dr:pClldH:tHe d': la futrn.~ 13 r,I,()l;)ng:u:i6n y I:. cnlidad del elldmulo que "(tua, &.ta conexi60 entre las fonc:iCln~. propilimePlf, PI:.I-r.ept!va. )' cjoculOI':IJ de los 6rganOlS de los senridca 5C n",nirlclta muy cll1r:Ullente en cl unciQn:u'niento del analindor ein~deo. Lot reo etp>rtt del anl'lir.ldot t;i.ncti~ s.ituados en cl tejido mllS(\lt:tr. re;ccittran ('I pdo de eonlrac;cKln ue los r.Wsculos.. AI miill'lO tiempo. de5de I regionu ccnln.leilltsan inIJuCIXlas que (:ambi:an (') eswlo de kit muJC.UD, fAt05 amblcw., II .u "CO'. estimult.n kts: nuP'OI'C$ cin~tiOOI que tramo. mitt'n a I~ COf1c:za acerca de bs modifielciones que ha habklo c:n los millt'Uloa. De oca maDera, al eeetu:3.nt los JnO\.,mientOi. hay dot ptoc:ttOt: riproc.uocnle tipdos.: La. direc;:c;i6n del f'Sl*Io de to.. m(llJc.u~ loa. eJmuacb pol b COI'ttD. r b inrotma.e:iOn dJre b e:unbiot que M)' en b mWculoJ. PAlOs nitmos procesos lieMa ll.lg::u en d lundonl

(fig. 19). S;'

po!

d <On.rario,
da:i1

........

un food> de obswri<bd

c........

de un estimuJo I~

'1 cono. que prittic.lmen:t no c.ambi.a b

.ieIlSibilidad dd 0;0, se W una Iua tl.lU~ que de: tn.anei';\ m:uc:ada disminu~ el nivd b lnUibllid"d tuminos;a. cJes.pu&, cSt cinco a oeho ~pt(lCiones cit: b combinac:t6n de b w cUbil(X)O b tuttle. b prUncD. que al ICt!mien:zo no C:tIA."1rodism.inuti6tL de 1.:11 sauibilic:bd. comicma.

F"~, 19.

ec-xioae. ftfk.ju cond~ dtl UlIUudor vitIW SoUkw r E.. A. OoIliIbil7Y.).

(tttv. B. N.

aenalet

mie,,,o ~ baudo

4..!fOf

analizadoces. de h cOrttta

De ac:UC:fdo con elto, II wmaci60 cs un ?~


tn b aCliyMiad rdkja

mkio c<oplicado.

fd,r;1.1 y lipdo no lOb

n'lttlte con II, Ir.n,mis.i6n d~ la e.''CCi~ci60 motivad3o per el tsltmuto ::actu.llnt~ lino tamb~R con I.. t.bl:oraci6n de su influenci:ll. 1 c.(<<.lO del es"";uio dependc de l.u con~es I't:('~ja"i concI~ion.adu que Ie fotTMn deniro uel mbmo ;UI..'lli7.adory entre ole y Ottos Ilnlllir.ldorcs. Como cjcmplo de las coru:xionC$ reOejas condicionad:u que Ie fot. man ,,. ,I ~I;_tmo II11Qli.:ctior Ie pucdc &en;lbr 13 dcpendenc:ill de 13 acci6n del eltiluulo de fondo iniciaJ $C)bre cl CUOI](,Ie I'Clull. Sobro esto hnblan 10;1.iquicn~o c.xpc.rimentOJ (Gwlubioya )' E. Sokolf'lv}. Si en un" h:)bilMi6n clcJbihncnlCl ilurninada. de una n1.OIner1 ~ri6diCil Ie it~. minll dlbHmcnlt: <:1oj? del ,uieto Y ClIO $(: acompanll de \In m.curca mic:nto de In. h:.bil:lci6n, rtSulta qye el "recto de la sct!i6n de Ill. lu" IOOMOel 0;"', coruiltetHe ttl una dimtinuci6n de Stlscn,ibilidad, Ie h.cc poco " poco ,.,41d~bil: I... IiCrWbilidad IUlninQSl disminu)'C ..nenos y finll.lmentel:. lut puede Uegar inclulO 3. motiva.r un "umerno de IA ten Jibilidad. FAlo te t!xpl~ porquc e. o.scun:e~nto qur 5iJtUC:I 4 aeeiOn

tftlCripei6n pol' D'M'CI.lt 6tJ acI.Ipt6me.cfO cte .c';JI(_ilm automltial de It;. W'O' br-do de iifCf'Crlciaci6n 1.-1--. (Ea lu ~nitak .. (.1UJ::IbnI de- difuociadOn I~ c:s ~ m lInicbcl;et. CIOftWI'C-...e.: ttl LIt. ordmacbt" .. tkalpo tt u 1M tif,.. II at ...... de" etfmulo.. l:ot adDu;1ot 1.2.8.13 _ de c.fta Juz dIW q\IC xtAa liI_tepodoJ., Lc. c:Jtau. los: $.7 -. de _ I.... dibI b IIIiIea ~ ~ de- ~ du.n:uc du ~ ~ de ~ b Lu dlbiI toft b cbcaricUd ($.7). b bz d:a prvcluu lin _to La ~Ibd lum_'-a ~ qlX b ~rldad (8-9). A ...rdlch qw '" veil .. ~ ... l.a d HCO If: ddJltlta flO) T. (iAIIMnIoC, dupt.le (11./l).

>.

i.-...

a-o ..

abor:l<