Sei sulla pagina 1di 7

KRM 3043 PENGURUSAN DATA

[PANDUAN KERJA KURSUS]

ARAHAN
1. 2. 3. 4. Kursus KRM 3043 ini mengandungi tugasan BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B sahaja. Jawab SEMUA tugasan tersebut. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui link yang tertentu dalam myguru3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN TUGASAN ARAHAN MARKAH TARIKH AKHIR MENGHANTAR TUGASAN

1. Portfolio perlu dibuat secara individu. BAHAGIAN A (PORTFOLIO) 40 markah 2. Siapkan semua tugasan ini dan hantar kepada pensyarah E-Learning anda melalui MyGuru mengikut masa yang telah ditetapkan. 3. Bahagian ini mengandungi 2 (dua) tugasan seperti berikut: TUGASAN 1: (Individu) Tuliskan refleksi pembelajaran bagi unit-unit berikut: i. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. Perwakilan Data iv. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Sukatan Serakan TUGASAN 2: (Individu) a. Bagi tajuk tertentu daripada Unit Pengajaran yang anda pilih sendiri, rancangkan satu aktiviti pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada bahan berikut: bahan konkrit, media atau teknologi. Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D, hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Di samping itu, kenal pasti kesukaran yang biasa dihadapi oleh murid dalam unit pengajaran yang telah dipilh. Bagi setiap kesukaran, bincangkan cara untuk mengatasinya. 10 markah (Minggu Ke-3)

15 markah

(Minggu Ke-7)

b. Buat satu rakaman video yang memberi penerangan


pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang dalam (a). Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. www.khanacademy.org/math/statistics

15 markah

BAHAGIAN B (E-FORUM) 20 markah

Terdapat 4 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru3: 1. Bincangkan kegunaan statistik. 2. Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. 3. Bincangkan kepentingan mengapa pelajar perlu celik statistik. 4. Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. JUMLAH 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah (Minggu Ke-3) (Minggu Ke-5) (Minggu Ke-7) (Minggu Ke-9)

60

Perhatian: Segala perkara yang berkaitan dengan tugasan adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah Elearning anda.

BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)

BAHAGIAN B: Menjawab E-Forum i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 4 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru3.

ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Sila gunakan attachement fail bagi tujuan menulis perbincangan melibatkan simbol matematik. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 3 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. iv. Penghantara Forum E-Learning adalah melalui MyGuru3.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS (PORTFOLIO) PORTFOLIO A AB+ B BC+ C D E Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS

PERINGATAN!!!!!!!

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK

LAMPIRAN 1

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penjelasan

2.

3.

4.

5.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.