Sei sulla pagina 1di 69

CAP. I Descrierea activitatii curente

.............................................................................................................

2

1.1 Date de identificare 2 1.2. Tipuri de activitati desfasurate 2 1.3 .Managementul şi personalul ................................................................................................................
1.1
Date de identificare
2
1.2.
Tipuri de activitati desfasurate
2
1.3
.Managementul şi personalul
................................................................................................................
4
1.4.
Structura personalului
..........................................................................................................................
4
1.5.
Situatia firmei in ultimii doi ani
5
CAP II PREZENTAREA IDEII DE AFACERI
6
2.1.
Scopul si Obiectivele
7
2.2
Durata de implementare a proiectului
8
2.3
Descrierea activitatii si bugetul
8
CAP III PLANUL OPERATIONAL AL PROIECTULUI
9
3.1.
Descrierea fluxului tehnologic
9
3.2.
Descrierea produselor oferite
12
3.3.
Asigurarea calităţii
13
3.4.
Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie
15
3.5
Caracteristica utilajului tehnilogic instalat în linia tehnologică
16
3.6.
Succesiunea tehnologică de prelucrare a costumului
17
3.7. Calculul liniei tehnologice
20
CAP. IV Analiza pietei si strategia de marketing
30
4.1
Definirea pieţei
....................................................................................................................................
30
4.2
Analiza SWOT a industriei confecţiilor de îmbrăcăminte
33
4.3
Concurenţii
..........................................................................................................................................
35
4.4.
Cerinţe impuse faţă de segmentarea pieţei
36
4.5
Etapele segmentării pieţei
37
4.6.
Elaborarea programei de producţie
39
4.7.
Planul de marketing
42
CAP. V. Planul financiar
53
5.1.
Analiza economică a proiectului
54
5.2
Calculul preţului produsului
59

Achizitionarea unei linii noi

1

pentru producerea de confecţii vestimentare S.C. MODAM S.R.L.

CAP. I Descrierea activitatii curente

1.1 Date de identificare

S.C.”MODAM”S.R.L. este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul în or. Fagaras, str.Garoafelor nr 7, fiind înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 10458692254 Activitatea de baza prevazută de statut: confecţionarea şi comercializarea articolelor de lenjerie intima si pijamale.

Tabelul 1 - Date privind organizaţia

Denumirea întreprinderii

Societatea Comercială „MODAM” S.R.L.

Numărul de înregistrare

10458692254

Organul de înregistrare

Camera de Înregistrări de Stat

telefon

+/40368253556

fax

+/40368255825

1.2. Tipuri de activitati desfasurate

Societatea produce şi comercializează anual pe piaţa internă peste 300 de modele de lenjerie intima si pijamale. Societatea realizează vânzări prin reţeaua de magazine MODAM de pe raza municipiului Fagaras şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private de distribuţie vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici.

2

În 2009 numărul magazinelor proprii a crescut de la17 la 21. Toate magazinele au fost dotate cu case de marcat. Personalul este calificat şi bine pregătit pentru a asigura un comerţ civilizat. Magazinele primesc, gestionează şi vând produsele. Actele întocmite în magazine sunt predate biroului financiar-contabil, iar numerarul încasat se predă zilnic la casierie, putând fi utilizat chiar în ziua următoare în scopurile stabilite de societate. Criteriile de selecţie a modalităţii de distribuţie se bazează pe următoarele:

 • - plata imediată;

 • - volumul comenzii;

 • - relaţia anterioară.

Contractele de livrare practicate de S.C. MODAM S.R.L. în calitate de furnizor conţin prevederi

asiguratoare referitoare la:

 • - documentele şi modalităţile de plată;

 • - recepţia mărfii la sediul firmei;

 • - garanţie;

 • - răspunderea contractuală. Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici. S.C. MODAM S.R.L. are 230 de angajaţi, cu funcţii şi calificări corespunzătoare, definite în fişa postului. Compartimentul activităţii de producţie este subordonat directorului general şi îndrumă, conduce şi răspunde de activitatea de producţie, având următoarele atribuţii:

asigură desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale din subordinea sa în scopul realizării programelor de producţie si a reparării dotării;

ia măsuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu privire la programarea, pregătirea şi urmărirea producţiei; asigură respectarea normelor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii, ia măsuri împotriva celor care nu le respecta;

răspunde de activitatea de organizare a producţiei şi muncii în scopul creşterii productivităţii muncii,

reducerii costurilor, creşterii rentabilităţii şi beneficiului societăţii.

3

Compartimentul comercial are atribuţiile:

asigură fundamentarea propunerilor pentru organigrama unităţii, schemei de personal, a atribuţiilor fiecărui sector de activitate, a veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de baza şi a altor activităţi, a tarifelor pentru prestaţii etc.; asigura contractele pentru prestaţii, întocmeşte facturi pentru activitatea de bază, asigura analizele economice pe secţii privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor şi îndeplinirea sarcinilor de către conducere;

elaborează planul de prestaţii, venituri şi cheltuieli al unităţii pe structuri şi activităţi (de bază şi alte

activităţi).

1.3 .Managementul şi personalul

Pentru a activa, organizaţia are nevoie de resurse, aceste resurse sunt: materiale, financiare, şi resurse umane. Resursele umane sunt esenţiale pentru organizaţie, şi numai valorificarea lor corecta poate duce la succesul întregii organizaţii. În cadrul S.C.” MODAM ”S.R.L. va fi creat un compartiment ce se va ocupa de personal, începând cu planificarea acestuia pâna la integrarea în muncă. Mangementul Resurselor Umane presupune un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală până în momentul încetării contractului de munca. Managementul Resurselor Umane e definit ca ansamblul activităţilor de ordin strategic şi operaţional, precum şi crearea unui climat organizaţional corespunzător, care permite asigurarea cu Resurse Umane necesare îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. Asigurarea cu personal a organizaţiei cuprinde mai multe activităţi de bază şi anume:

planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia personalului. Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizaţiei cuprinde recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, în timp ce asigurarea cu personal din interiorul organizaţiei presupune unele transferuri, promovări, verificări, dezvoltări, precum şi eventuale pensionări, decese, demisii.

1.4. Structura personalului

-Manager general -Manager comercial - Contabil

4

- Manager Resurse Umane -Mecanic -Hamal -Personal de deservire -Cusator Croitor

1.5. Situatia firmei in ultimii doi ani

Vânzările S.C. MODAM S.R.L. se desfăşurau sub următoarele forme:

 • - vânzări en gros – 25%;

 • - vânzări cu amănuntul – 33%;

 • - vânzări prin reţeaua proprie de magazine – 42%.

Evoluţia vânzărilor zilnice este prezentată în tabelul următor:

VANZARILE MEDII

 

2007

2008

2009

2010

2011

Vanzari anuale

6415370

9227704

14601927

31936570

7243163

valori nominale

17576

25281

40005

34251

10263

valori actualizate

123291

140745

78534

47864

31253

Rata inflatiei

60.00%

26.00%

57.50%

151.40%

40.60%

Cifra zilnică a vânzărilor a înregistrat o tendinţă de creştere în primii 2 ani. În termeni reali, evoluţia a fost ascendentă în perioada 2007- 2009 şi descendentă în perioada 2010-2011. Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor speciale pentru, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit

- Manager Resurse Umane - Mecanic -Hamal -Personal de deservire -Cusator Croitor 1.5. Situatia firmei in

utilizarea unor maşini mai mici.

5

In tabelele de mai jos putem observa evolutia profitului:

EVOLUTIA PROFITULUI CURENT

 

2007

2008

2009

2010

2011

Profitul din exploatare

1134823

1569744

1896960

5583800

3415143

Venituri financiare

 • 95890 105205

124152

328965

47386

Cheltuieli financiare

 • 13592 41099

49013

715929

1019403

Profit curent

 

val. nominale

 • 1217121 1961066

1644883

5196836

2443126

val.actualizate

 • 6351581 5156905

6812594

5435890

2443126

Rata inflatiei

60.00%

26.00%

57.50%

151.40%

4.60%

In tabelele de mai jos putem observa evolutia profitului: EVOLUTIA PROFITULUI CURENT 2007 2008 2009 2010
EVOLUTIA PROFITULUI NET 2007 2008 2009 2010 2011 Profitul curent 1217121 1644883 1961066 5196836 2443126 Rezultat
EVOLUTIA PROFITULUI NET
2007
2008
2009
2010
2011
Profitul curent
1217121
1644883
1961066
5196836
2443126
Rezultat exceptional
Impozit pe profit
-19963
-22245
-144790
-21124
-284488
0
0
0
0
846764
Profit net
val. nominale
1197158
1622638
1816276
5175712
1311874
val.actualizate
8397561
9033432
6419962
7277051
1311874
Rata inflatiei
60.00%
26.00%
57.50%
151.40%
40.60%
CAP II PREZENTAREA IDEII DE AFACERI

Afacerea preconizată are ca temă organizarea unei secţii de confecţii vestimentare şi a unei echipe de manageri care să gestioneze întreaga activitate.

6

Activitatea de bază: producerea şi comercializarea vestimentaţiei textile pentru femei. Activitatea se va petrece în oraşul Fagaras.

2.1. Scopul si Obiectivele

Misiunea afacerii este de a produce şi comercializa produse profitabile pe piaţa internă şi externă, în scopul permanentei îmbunataţiri a pecepţiei pe care clientii, angajatii şi asociatii o v-or acumula despre calitatea activitaţii noastre. În acest scop fiecare compartiment al firmei trebuie să obţina rezultate superioare în comparaţie cu principalii concurenţi. Ne v-om dezvolta în principal prin inovarea şi perfecţionarea de noi produse, servicii lucrând pe bază de contracte, succesul depinde în cea mai mare mâsură de felul în care v-om satisface cerintele pieţei. Acesta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri care depaşind întelegerea şi satisfacerea necesităţilor lor, vor încearca să le anticipeze. Noi suntem deplin constienţi că succesul este direct proporţional cu calitatea salariaţilor noştri şi cu

grija pe care o manifestăm faţă de aceştia. Pentru a-i depaşi pe concurenţii noştri, este absolut necesar să luptam permanent pentru pefecţionare. Trebuie să ne asumâm riscul de a descoperi soluţii originale şi îndraznete pentru rezolvarea cât mai multor probleme complexe, introducand pe pieţile pe care concurâm produse mai avantajoase comparativ cu cele ale concurenţilor.

Obiective:

-optimizarea permanenta combinarii factorilor de producţie utilizaţi în vederea obţinerii celor mai bune rezultate economice cu costuri cât mai reduse şi având în permanenţă în vedere situaţia pieţelor de aprovizionare şi desfacere; Inovarea: firma va introduce anual, sezonier 4 noi tipuri de produse, bazate pe tendinţa modei şi cerinţele consumatorilor. Productivitatea: firma va reduce cheltuielile productive cu 5% anual. Profitabilitatea: cresterea profitului cu 7% pe an. Dezvoltarea performanţelor manageriale: se vor mari numarul de ore afectate antrenamentului managerilor, specialistilor cu 10% în urmatorul an. Atitudinea şi performanţa în muncă: se doreste de a se realiza o diminuare a absentismului cu 50% în urmatorii 3 ani. Responsabilitatea publică:Firma va aloca 1% din cifra de afaceri pentru susţinerea programului local de îngrijire a bolnavilor pensionari.

7

Problemele principale la care sunt raportate obiectivele:

Integrarea. Nevoile individuale şi scopurile organizaţiei trebuie să formeze un sistem în care accentuarea abordarii umaniste, ce vizeaza satisfacerea individului, sa fie corelata cu cresterea eficienţei în utilizarea muncii acestuia. Influienta sociala. Puterea şi autoritatea trebuie distribuite în mai mulţi poli de putere în interiorul organizaţiei: proprietari, manageri. Adaptarea. Organizaţia trebuie să raspundă la modificările mediului înconjurator. Independenta factorilor de influienta şi modul lor rapid de evoluţie impune monitorizarea mediului. Identitatea. Organizaţia trebuie să acţioneze cu claritate şi consegvenţă, în conformitate cu misiunea sa declarată. Colaborarea. Organizaţia trebuie să contoleze şi să rezolve conflictele pe care le generează în mod obiectiv. Diviziunea muncii şi tendinţa crescută spre specializarea individului sunt permisele apariţiei conflictelor. Revitalizarea. Organizaţia trebuie să raspundă problemelor ce apar odată cu modificarea mărimii sale, ca urmare a expansiunii sau restrângerii activităţii.

2.2 Durata de implementare a proiectului

Echipa si-a propus ca in termen de 8 luni de la incepere acest proiect sa fie finalizat.

2.3 Descrierea activitatii si bugetul

Tabelul 2 - Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului şi modul de utilizare a lor

Tip de ivestiţii

Suma, lei

%

Mijloace proprii

216091

59%

Creditul bancar

50000

13,65%

Împrumut

persoane

 • 100000 27,35%

 

fizice

Total

 • 366091 100%

 

Necesarul de personal pentru afacere, va fi angajat din localitate şi mediul rural ce constituie satele învecinate oraşului Fagaras.

8

Necesarul de personal planificat

Nr. Crt.

 

Funcţia

Nr. Persoane

 

1

Tehnolog

1

2

Controlor

1

3

Mecanic

1

4

Hamal

1

5

Personal de deservire

1

6

Cusător

29

7

Croitor

2

Total

 

36

Materia prima va fi importată în special din: România, Ucraina, prin intermediul contractelor, transportarea se va petrece prin intermediul firmelor de transport. Contactul cu furnizorii de materii prime va fi asigurat prin telefon, aceasta reducând unele cheltuieli de deplasare a managerului comercial, plăţile pentru marfă se vor efectua prin intermediul bancii „Banca Comerciala Romana” unde firma se va deschide cont în valută şi lei. Circa 40% din produse vor fi exportate în România, în special în zona de nord, cu scopul de a fi comercializate, prin intermediul centrelor comerciale. Aceasta decizie a fost luată în urma analizei pieţei, concurenţei existente, analizei produselor existente pe piaţă, puterei de vânzare, cererii existente la anumite produse. 60% din producţie le v-om realiza pe piaţa autohtonă, pentru reducerea riscurilor provocate de unii factori ce pot influienţa activitatea întreprinderii într-un mod sau altul acestea pot fi:

factorii politici, ce se manifestă prin impunerea unor reglimentari privind exportul, taxe vamale, majorarea impozitelor.

CAP III PLANUL OPERATIONAL AL PROIECTULUI

3.1. Descrierea fluxului tehnologic

Organizarea producţiei reprezintă ansamblu de măsuri cu caracter economic şi tehnico- organizatoric referioare la stabilirea, asigurarea şi coordonarea mijloacelor de producţie şi a forţei de muncă în aşa fel, încât fabricarea produselor să se efectuieze în cele mai bune condiţii. Nivelul maxim de eficienţă se obţine printr-o fundamentare ştiinţifică adecvată a deciziilor luate.

9

Organizarea ştiinţifică a procesului de producţie trebuie să asigure prin metode şi tehnici de organizare folosite respectarea unor principii de organizare de bază׃

 • - proporţionalitatea,

 • - ritmicitatea,

 • - paralelismul,

 • - linia dreaptă,

 • - continuitatea.

Tipul de producţie confecţionat de secţia planificată se caracterizat prin nomeclatorul producţiei fabricate, volumul producţiei, gradul de specializare a întreprinderii. Tipul de producţie influienţează şi determină metodele de organizare a producţiei şi a muncii, structura de producţie a secţiilor, gradul de înzestrare tehnică. Reeşind din sortimentul de produse ce planifică să realizeze firma, acesta fiind destul de variat, sistemul de de organizare trebuie să fie foarte flexibil, astfel, tipul de producţie realizat este în serie, iar organizarea producţiei în flux. Din practică se ştie că, folosind metode de organizare a producţiei în flux, se obţin rezultate remarcabile în procesul de producţie. Metoda de organizare a producţiei în flux necesită divizarea procesului pe operaţii şi repartizarea lor pe locuri de muncă concrete amplasate în conformitate cu procesul tehnologic al fiecărui model aparte. În acest caz se asigură continuitatea procesului de producţie care permite a reduce timpul de confecţionare a articolelor ca rezultat al mişcării permanente a detaliilor, ansamblurilor, articolelor prelucrate cu ajutorul diverselor mijloace de transport; amplasarea funcţională a utilajului, ceea ce contribuie la utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie. Activitatea de producţie se va realiza prin intermediul procesului de producţie. Procesul de producţie reprezintă unitatea organică a două procese ׃procesul tehnologic şi procesul de muncă. Procesele de producţie se v-or desfăşura în secţiile de bază ale întreprinderii acestea fiind ׃secţia de pregătire, secţia de croi, secţia de producere, care îndeplinesc anumite sarcini şi funcţii, astfel asigurând funcţionarea neîntreruptă a procesului de producţie. Secţia de pregătire – aici ţesătura, în baza facturii – ordin este transportată de la depozitul de materiale. Procesul tehnologic în secţia de pregătire este determinat de următoarele etape interdependente:

10

recepţia materialelor, la recepţia ţesăturilor se verifică cantitatea materialelor intrate în conformitate cu documentele de însoţire, precum şi calitatea acestora: se precizează metrajul ţesăturii, se determină sortul, existenţa defectelor. Acest lucru este necesar pentru evidenţă la croit şi completarea paşaportului cu indicarea parametrilor fiecărei ţesături. întocmirea fişei croirii, fişa croirii se completează în serviciul de calcul al secţiei de pregătire, în conformitate cu specificaţia pentru un anumit model, ţinând cont de informaţia conţinută în paşaportul ţesăturii pentru utilizarea economă a acesteia şi tipul ţesăturii, desenul şi culoarea ţesăturii în scopul determinării normei de consum materiale şi consumurilor privind retribuirea muncii, în cazul executării comenzii de producţie. Alegerea culorilor este necesară pentru utilizarea eficientă a timpului de lucru în secţia de cusut. ţesăturilor alese, cantitatea articolelor obţinute din metrajul total şi pe fiecare bucată în parte, ţinând cont de indicatorii mărimii şi taliei şi normele pentru un articol şi toată cantitatea de articole, mărimea deşeurilor de producţie etc. În conformitate cu calculul efectuat pentru materiale, datele se trec în harta croirii în ansamblu pe metraj, fără detalierea pe bucăţile ţesăturii alese. Fişa croirii constituie baza pentru

livrarea de la depozit a materialelor împreună cu paşapoartele pentru fiecare bucată de ţesătură şi tiparele pentru modelul lansat în producţie. Este de remarcat că fişa croirii se utilizează deoarece producţia se va croi pe partide, ceea ce va asigura controlul materialului consumat pe fiecare partidă;

 • - pregătirea materialelor pentru croit, ţinând cont de fişa croirii se întocmeşte sarcina pentru secţia

de croit, se aleg bucăţile de ţesături, precum şi materialele pentru căptuşeală, întărituri, garnituri şi furnitura pentru ţesături şi se trimit în secţia de croit. În cadrul secţiei de pregătire va există sectorul experimental unde se va forma informaţia primară privind fabricarea articolelor, după care se va elabora modelele etalon sau în dependenţă de cămandă de fiecare model şi mărime câte un articol, în baza cărora se v-or determina norma de consum, dacă estenecesar perfecţionarea succesiunii tehnologice, cu scopul reducerii timpului de prelucrare. După examinarea de către tehnolog şi managerul de producere a articolelor etalon, materialele pregătite se transmit în secţia de croit. Secţia de croit - se petrece procesul de croire a modelelor conform fişei de însoţire, după care se formează pachete cu repere, pentru care se întocmesc fişele de însoţire ţi sunt transportate în secţia de producere. Secţia de producere - execută cusutul articolelor şi operaţiile finale de finisare şi asigură amplasarea şi unirea detaliilor în conformitate cu condiţiile tehnice, efectuându-se consumuri de muncă şi materiale

11

minime. În secţia de producţie se utilizează metoda de organizare a producţiei în flux în care prelucrarea produselor se divizează în operaţii executate continuu şi consecutiv de către muncitori pe sectoare

separate. În acest scop la fişa de însoţire se anexează bonuri pentru evidenţa consumurilor de muncă în care se indică numărul operaţiei, tarifele şi timpul efectuării acesteia. Procesul tehnologic al secţiei de producţie include sectoarele׃

 • - sectorul de cusut, pe acest sector croiala calitativă verificată se lansează în flux, trecând printr-o

serie de operaţii continue şi consecutive. Pentru forma de organizare a producţiei în flux este necesară

coordonarea muncii tuturor sectoarelor producţie, de aceea pe toate sectoarele tehnologice se completează

bonuri, o numerotare a detaliilor croielii. Pentru a obţine produsul finit în cursul efectuării unor operaţii tehnologice în secţia de producţie se utilizează materiale auxiliare care sunt: aţa de cusut, dublura,

rejansa, fermoarele, nasturii, şi alte furnituri şi astfel de materiale cum sunt etichetele

Eliberarea de la

.. depozit a furniturilor şi altor materiale auxiliare se efectuează în baza facturii anexată la fişa croirii.

 • - sectorul de finisare higro-termică, pe acest sector se execută operaţiile de călcare-aburire, atăt

între fazele tehnologice cât şi finale, înainte de transportarea articolelor la depozitul de produse finite.

- sectorul de control, constă din următoarele operaţii: curăţirea produsului finit, marcarea produsului, verificarea calităţii de către controlorul secţiei de control tehnic, sortarea articolelor pe modele, completarea fişelor de însoţire şi alegerea articolelor pe fişe de însoţire. Producţia finită este transportată la depozitul produse finite.

3.2. Descrierea produselor oferite

Tabelul 3 - Sortimentul de produse care vor fi confecţionate de către S.C.˝MODAM”S.R.L.

Nr.

Denumirea produsului

crt.

1

Costum pentru femei

2

Costum pentru adolescente

3

Pantalon pentru femei

4

Pantalon pentru adolescente

12

5

Fustă pentru femei

6

Fustă pentru adolescente

7

Jachetă pentru femei

8

Jachetă pentru adolescente

9

Bluză pentru femei

10

Bluză pentru adolescente

11

Pardesiu pentru femei

12

Rochie pentru femei

13

Rochie pentru adolescente

Caracteristica modelelor cofecţionate în linia tehnologică

Tabelul 4 – Descrierea aspectului exterior al jachetei şi fustei pentru femei

Denumirea

elementului

Modelul A

de produs

 

Jachetă

 • 1. Siluieta modelului

Semiajustată

 • 2. Sistemul de închidere

Simetrie cu fermuar

 • 3. Gulerul

Tip cămaşă

 • 4. Faţa produsului

Cu cusătură de relief şi buzunare prelucrate în cusătură

 • 5. Spatele

Cusătura de relief

 • 6. Lungimea produsului

Mai jos de linia taliei

 • 7. Mâneca

Simplu aplicată

 • 8. Finisarea

Cusături decorative pe reperul feţei

 

Fusta

 • 1. Siluieta

Dreaptă, puţin evazată la tiv

 • 2. Faţa

Pense de talie

 • 3. Spatele

Pense de talie

 • 4. Sistem de închidere

Fermuar în cusătura laterală

 • 5. Bentiţă în talie

Montată pe tot perimetrul fustei

3.3. Asigurarea calităţii

Calitatea nu poate fi considerata o categorie economica care planează în afara factorilor economici, ieşită de sub acţiunea acestora, ci trebuie înţeleasă ca fiind într-o continuă modificare şi în strânsă interacţiune cu acest factori economico-sociali.

13

Calitatea poate fi situata

pe poziţia de factor de influentă asupra altor categorii economice şi în

special asupra rezultatelor economico-financiare ale firmei.

Factorii ce influinţează calitatea produselor׃

Factori tehnico-creativi

Factorii de natură tehnică se referă la structura şi starea utilajelor din dotare, de al căror randament depinde buna si eficienta desfăşurare a procesului tehnologic.

Factorii de natura creativa au o deosebita importanta în modificarea calităţii şi realizarea unor produse cu un înalt grad de competitivitate (design, moda, cerinţele clientului).

Factori materiali

O importanta deosebita o are atât calitatea materiilor prime şi auxiliarele utilizate, cât şi calitatea operaţiilor tehnologice executate de-a lungul fluxului tehnologic.

Organizarea controlului calităţii producţiei şi produselor

De modul în care este organizat controlul calităţii producţiei şi a produselor obţinute depinde în mod direct şi nemijlocit creşterea rentabilităţii şi valorificarea superioară a materiilor prime.

În urma controlului se ierarhizează factorii de influenţă asupra calităţii, se evaluează cauzele care au determinat produse de calitate inferioara astfel încât, în urma unor analize critice să rezulte o cât mai obiectivă grupare a sortimentelor şi grupelor de produse în vederea orientării producţiei către acele sortimente care să asigure o eficienta sporita a activităţii agentului economic.

Este necesară introducerea în procesul de producţie numai a acelor materii prime care au caracteristicile de calitate prevăzute în standardele sau normele invocate de beneficiari în momentul specificării acestor materii prime la lansarea comenzii.

Executarea unui control riguros pe fluxul de fabricaţie care să nu permită promovarea de produse ne- conforme cu documentaţia şi tehnologia omologata, presupune o activitate susţinută a controlorilor de calitate.

Calificarea personalului

Calitatea produselor înseamnă nu numai materii prime şi materiale de calitate, utilaje şi metode ci şi profesionalismul celor ce le realizează.

14

Profesionist e o persoana care câştiga satisfacţie, împliniri nu doar salariu, dar şi din munca prestată.

3.4. Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie

Analizând datele iniţiale – numărul de executori N = 29 oameni s-a stabilit că pentru fabricaţia costumelor pentru femei, această linie tehnologică este de capacitate mică. Petru capacităţi mici, în dependenţă de numărul de executori, se recomandă structura secţionată a liniei tehnologice. După gradul

de asigurare tehnică, linia tehnologică se referă la generaţia a 2-a, utilajul instalat este progresiv şi permite de a obţine o calitate înaltă a produselor fabricate. În această linie tehnologică pot fi lansate mai multe modele. În acest caz cel mai bine se potriveşte ritmul liber de lucru, iar lansarea detaliilor produsului – cu pachetul, ceea ce v-a contribui la creşterea productivităţii muncii şi folosirea raţională a utilajului. Caracteristica liniei tehnologice proiectate se prezintă în (tab.5.1).

Tabelul 5 – Caracteristica liniei tehnologice proiectate

Denumirea produsului – costum pentru femei

Sectorul

Numărul

Forma de

Numărul

Tipul

Metoda de

de

organizare

de

lansării

transportare a

agregate

modele

modelelor

semifabricatelor

Pregătirea

         

reperilor

Asamblarea

Agregat

Consecuti

Cărucior cu

grupă

v

deplasare la sol, intermasă

Finisarea

1

3

Tabelul 6 – Caracteristica mijloacelor de transport

Denumirea

mijlocului

de

   

transport

Caracteristica tehnică

Gabarite, mm

Cărucior – container TT - ПК1

 

Pentru transportarea şi păstrarea detaliilor mari şi mici

900х400

Cărucior – ştender ТП – 2С 718

 

Pentru transportarea produselor finite

1183х500

15

3.5 Caracteristica utilajului tehnilogic instalat în linia tehnologică

Alegerea utilajului impune o tehnologie de prelucrare mai mult sau mai puţin performantă. Se propune folosirea utilajului existent la întreprindere pentru confecţionarea costumului constituit din jachetă şi fustă.

Tabelul 7 - Caracteristica maşinilor neautomate şi semiautomate instalate în flux

 

Destinaţia tehnologică

Tipul

Turaţiile

Pasul

Grosimea

 

a maşinii de cusut

cusătu-rii

arbore-

cusătu-rii,

max.

a

Clasa

lui principal

mm

materialelor

Tipul

transportului

de

material,

utilajului

asambla-ate,

dispozitive auxiliare

mm

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Maşina

de

cusut

       

Transportor, ac cremaileră, oprire

8332/2705

simplu

automatăcu acu în poiţie fixă, tăierea

“Textima”

301

4500

4,5

5

firelor, idicarea-cborârea picioruşului

8515/690/217

Maşina de surfilat lanţ cu trei fire

       

Transportor difernţiat iferior

 

„Textima”

401х504

7500

3,2

5

 

Maşina

de

cusut

       

Trasportor special superior, două

Cs- 79”Pannonia”

ascuns lanţ cu un fir

103

3200

7

3

picioruşe infrioare, îndoitor

 
 

Maşina semiautomatde

       

Special, dimensiunile cheiţelor 7-16mm,

220-M

cusut cheiţe

 

„Podolisc- şveimaş’

 

304

1200

4

8

3-7mm, lăţimea 2-3mm.tăiera automată a fireor.

 

Maşina semiautomat

       

Special, lugimea butonierei de 9-32mm.

62761-P3

de executat butoniere

Lăţimea margini butonierei 1,75-2.8mm.

„Pannonia”

drepte

304

2800-3200

0,9-3

2,5

Nuărul paşilor în fiecar cheiţă 7. Lungmea cheiţei 5.6 mm.

 

Maşina semiautomat

       

Special, diametrul nasturilor

15-

827

de cusut nasturi

 

35mm.Numărul de împunsături în

„Podolisc-şveimaş’

 

304

1500

5

5

fiecare pereche de orificii 10. Tăierea automată a firelor şi ridicare de nasturi.

16

Destinaţia utilajului

Marka, tipul utilajului, firma producătoare

Presiunea maximală a aerului în sistemul pneumatic, MPa

Presiunea maximală între formele de călcat, KPa

Temperatura de încălzire a formei superioare,*C

Modalitatea de încălzire a formelor de călcat a presei(fierului de calcat)

Durata maximală a ciclului de finisare higro-termică,s

(lungimea xlăţimea)mm Gabaritele utilajului

Aplicarea

Presă de călcat

           

dublurii reperele de bază

la

Cs-371

KM-1-12+36A

”Pannonia”

0,6

 • 28 Electrică

150-160

 • 60 4400x1700

Călcarea

de

Masă de călcat

           

finisare a şliţului,

descălcarea

cusăturilor,

Cs-394

1+395/11

”Pannonia”

K-

0,6

 • 75 abur

130-140

 • 60 1450x500

călcarea

 

canturilor

3.6. Succesiunea tehnologică de prelucrare a costumului

Ţinând cont de metodele de prelucrare, utilajul şi dispozitivele alese – se elaborează succesiunea tehnologică de prelucrare a produselor vestimentare.

Tabelul 8 - Succesiunea tehnologică de prelucrare a costumului pentru femei

Nr.

 

Specialita

Categoria

Cheltuieli

de

Utilaj

şi

dispozitive

ord.

Numărul şi denumirea fazei tehnologice

tea

timp

pe

folosite

modele, s

1

2

3

4

5

6

 

Lansarea croitului

       

1

Recepţia croitului. Divizarea în pachete

m

3

60

-

2

Verificarea componenţei setului de repere Potrivitregistrului de evidenţă

m

3

30

-

3

Completarea pachetelor şi lansarea în flux

m

3

45

-

4

Aplicarea dublurii la bizeţe

P

3

60

Cs-371”Pannonia”

5

Aplicartea dublurii la feţe pe sectorul buzunarelor laterale

P

3

30

Cs-371”Pannonia”

6

Aplicarea dublurii la feţe pe tiv

P

3

70

Cs-371”Pannonia”

7

Aplicarea dublurii în tivul mînicii

P

3

48

Cs-371”Pannonia”

8

Aplicarea dublurii pe faţa de guler

P

3

51

Cs-371”Pannonia”

9

Aplicarea dublurii în tivul spatelui

P

3

70

Cs-371”Pannonia”

10

Aplicarea dubluriila feţe în sectorul răscroielii mînecii

P

3

70

Cs-371”Pannonia”

17

11

Aplicarea dublurii pe bentiţă în talia fustei

P

3

60

Cs-371”Pannonia”

 

Total

   

594

 
 

Prelucrarea feţelor

       

12

Surfilarea feţelor pe liniile de relief

MS

3

87

8515/690/217

“Texima”

13

Aplicarea pungii la faţa - centru

M

4

43

8332/2705„Texima

14

Aplicarea contrareliefului la clinul - faţă

M

3

43

8332/2705„Texima

15

Închiderea pungii buzunarului

M

3

58

8332/2705„Texima

16

Asamblarea clinilor la faţă - centru

M

4

71

8332/2705”Texima

17

Descălcarea cusăturii de relief a feţei

F

3

74

Cs-394”Pannonia”

18

Aplatizarea cusăturii de aplicare a clinului la faţă – centru

M

4

71

8515/690/217

“Texima”

19

Călcarea buzunarelor plasate în cusături

F

3

45

Cs-394”Pannonia”

 

Total

   

492

 
 

Prelucrarea spatelui

       

20

Surfilarea spatelui pe liniile laterale şi tiv

MS

3

87

8515/690/217

“Texima”

21

Surfilarea spatelui pe liniile de relief

M

3

81

8515/690/217

“Texima”

22

Asamblarea spatelui pe liniile de relief

M

3

71

8332/2705”Texima

23

Descălcarea cusăturii de relief a spatelui

F

3

69

Cs-394”Pannonia

 

Total

   

308

 
 

Prelucrarea mânicilor

       

24

Surfilarea mânecilor pe liniile inferioare

MS

3

89

8515/690/217

“Texima”

25

Surfilarea mânecelor pe liniile superioare

MS

3

105

8515/690/217

“Texima”

26

Surfilarea mânecilor pe linia tivului

MS

3

25

8515/690/217

“Texima”

27

Asamblarea mânecei pe linia inferioară

M

3

73

8332/2705”Texima

28

Dascălcarea cusăturii pe linia inferioară a mânicei

F

3

50

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

29

Asamblarea mânecilor pe linia superioară

M

3

70

8332/2705”Texima

30

Descălcarea cusăturilor superioare a mânecilor

F

3

50

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

31

Definitivarea liniei tivului mânecelor

F

3

54

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

32

Calcarea tivului şi şliţului mânecii

F

3

57

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

33

Fixarea rezervelor şliţului mânecii prin cheiţe

SA

3

45

220-

M”Podoliscşveimaş”

 

Total

   

628

 
 

Prelucrarea gulerului, aplacului

       

34

Desenarea liniei de înnădire a gulerului, precizarea crestăturilor

m

3

55

-

35

Înnădirea feţei şi dosului de guler

M

4

104

8332/2705”Texima

36

Crestarea colţurilor gulerului

m

2

30

 

37

Descălcarea cusăturilor de înnădire

F

4

71

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

38

Întoarcerea gulerului pe faţă

M

2

33

 

39

Executarea cusăturii decorative pe linia pelerinei gulerului

M

4

84

272-140042/E”Durcopp

40

Călcarea gulerului cu formarea cantului, verificarea calităţii

F

4

77

Cs-394

K-

prelucrării gulerului

1+395/11Pannonia

 

Total

   

454

 
 

Total pregătire

   

2839

 
 

Asamblare - finisare

       

41

Înnădirea bizeţelor la feţe înserând fermuarul şi bentiţa pentru susţinerea canturilor

M

4

 
 • 115 8332/2705”Texima

42

Descălcarea cusăturii de înnădire a canturilor

F

3

 
 • 130 Cs- 394”Panonnia”

18

43

Întoarcerea

pe

faţă

şi

îndreptarea

colţurilor

canturilor

şi

m

2

33

-

rezervelor

44

Călcarea canturilor rezervelor şi ieşiturilor rezervelor

 

F

4

100

Cs- 394”Panonnia”

45

Verificarea simetriei canturilor şi a ieşiturilor rezervelor

 

m

3

20

-

46

Executarea cusăturilor laterale

 

M

3

80

8332/2705”Texima

47

Despicarea şi descălcarea cusăturilor laterale

 

F

3

101

Cs- 394”Panonnia”

48

Călcarea tivului după crestături

 

F

4

 
 • 52 Cs- 394”Panonnia”

49

Asamblarea jachetei pe liniile umerale

 

M

3

 
 • 20 8332/2705”Texima

50

Descălcarea cusăturilor umerale a jachetei

 

F

3

 
 • 30 Cs- 394”Panonnia”

51

Aplicarea dosului de guler în răscroială

 

M

4

 
 • 126 8332/2705”Texima

52

Călcarea cusăturii de aplicare a dosului de guler interior

 

F

3

 
 • 101 Cs- 394”Panonnia”

53

Aplicarea gulerului în răscroială

 

M

4

 
 • 169 8332/2705”Texima

54

Călcarea cusăturii de aplicare a dosului de guler în răscroială

 

F

4

44

Cs- 394”Panonnia”

55

Executarea cusăturii decorative pe cant

 

M

4

 
 • 150 8332/2705”Texima

56

Aplicarea mânecilor în răscroiala jachetei

 

MS

4

 
 • 290 8515/690/217

“Texima”

57

Surfilarea cusăturii de aplicare a mânecelor în răscroială

 

MS

3

90

8515/690/217

“Texima”

58

Calcarea de susţinere a mânecelor

 

F

4

 
 • 121 Cs- 394”Panonnia”

59

Aplicarea perniţei în capuş mânecei

 

M

3

 
 • 120 8332/2705„Texima

60

Fixarea unui petic din cîptuşeală de perniţă

 

M

3

74

8332/2705„Texima

61

Întoarcerea subansamblului faţă – spate pe faşă

 

m

1

45

-

62

Întoarcerea mânecelor pe faţă

 

m

1

20

-

63

Tăierea benzii termofuzibile de lungimi diferite

 

m

1

13

-

64

Fixarea

rezervelor

tivului

mânecii

pe

cusăturile

cotului

ţi

M

3

52

-

anterioară

65

Întoarcerea mânecelor pe faţă

 

m

1

40

-

66

Tighelirea cusăturilor anterioare ale mânecilor

 

M

2

51

8332/2705„Texima

67

Cîlcarea tivului jachetei

 

F

4

76

Cs- 394”Panonnia”

68

Tîierea capetelor firelor

 

m

1

28

-

69

Înlăturarea liniilor de cretă

 

m

2

50

-

70

Călcarea jachetei în regiunea pieptului

 

F

4

66

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

71

Călcarea jachetei în regiunea buzunarelor

 

F

4

44

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

72

Călcarea tivului mânecelor pe faţă

 

F

4

67

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

73

Călcarea produsului, eliminând toate neregularitîţile pe linia

F

4

180

Cs-394

K-

canturilor

1+395/11Pannonia

74

Cîlcarea răscroielii mânecilor

 

F

4

52

Cs-394

K-

 

1+395/11Pannonia

75

Cîlcarea canturilor

 

F

4

17

Cs-394

K-

 

1+395/11Pannonia

76

Agăţarea etichetei de marfă de prima butonieră

 

m

1

37

-

77

Verificarea finală a calităţii produsului

 

m

1

10

-

 

Total pentru asamblarea – finisarea jachetei

     

2866

 
 

Prelucrarea fustei

         

78

Surfilarea feţei pe linia tivului

 

MS

3

40

8515/690/217

“Texima”

79

Surfilarea spatelui pe linia tivului

 

MS

3

40

8515/690/217

“Texima”

80

Asamblarea penselor de talie a feţei fustei

 

M

3

48

8332/2705”Texima

81

Asamblarea colţului inferior al şliţului feţei

 

M

3

20

8332/2705”Texima

82

Asamblarea colţului inferior al şliţului spatelui

 

M

3

20

8332/2705”Texima

 

Total pe prelucrarea feţei şi spatelui fustei

     

168

 
 

Prelucrarea bentiţei în talie

         

83

Surfilarea marginii inferioare a bentiţelor feţei şi spatelui pe

MS

3

40

8515/690/217

19

 

lungime

     

“Texima”

84

Asamblarea bentiţelor feţei şi spatelui pe linia laterală

M

3

20

8332/2705”Texima

85

Descălcarea cusăturilor laterale a bentiţelor

F

3

40

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

       

100

 
 

Total pe prelucrarea bentiţei în talia fustei Total pe prelucrarea fustei

   

265

 
 

Asamblarea – finisarea fustei

       

86

Aplicarea fermuarului în cusătura de simetrie-spate

M

4

78

8332/2705”Texima

87

Descălcarea cusăturilor

F

3

90

Cs-394

K-

1+395/11Pannonia

88

Asamblarea colţului superior al sistemului de închidere în cusătura de simetrie

M

3

32

8332/2705”Texima

89

Tighelirea unei părţi a şliţului cu fermuar în cusătura de simetrie- spate

M

4

24

8332/2705”Texima

90

Tighelirea terminaţiei fustei

M

3

100

-

91

Verificarea calităţii fustei

m

1

10

-

92

Tăierea firelor, înlăturarea gunoiului

m

1

19

8332/2705”Texima

93

Aşezarea fustei pe umeraşe

m

1

10

Ştender mobil

94

Formarea partidei

m

1

20

Ştender mobil

       

393

 
 

Total pe asamblare-finisarea fustei Total pe fustă

   

823

 
 

Total pe prelucrarea costumului

   

2839

 
       

3395

 
 

Total pe asamblarea-finisarea costumului Total pe costum

   

6374

 

3.7. Calculul liniei tehnologice

Calculul preliminar al paramerilor liniei tehnologice

Datele iniţiale pentru calculul liniilor tehnologice: din programa de fabricaţie şi analiza cheltuielilor de timp pentru confecţionarea modelelor în linia tehnologică.

Tabelul 9 – Calculul parametrilor liniei tehnologice

Denumirea produsului – costum pentru femei Numărul de executori N= 29

   

Simboli-

     

zarea

Formula de calcul

Calculul

Valoarea

Denumirea indecelui

indecelui

indecelui

1.Cheltuielile de timp pentru confecţionarea unui produs, s

T

din succesiunea tehnologică

 

6374

2. Tactul liniei tehnologice, s

τ

 

T

6374/29

219,79

N

3.Capacitatea într-un schimb, buc

M

R

28800/219,79

131

 • - durata schimbului. s

R

-

-

28800

4.Numărul de locuri de muncăîn linia tehnologică

Nl.m.

N•N l. m.med

29•1,2

35

 • - numărul mediu de locuri de muncă

Nl.m.med

Din cocumentaţia normativă

 

1,2

20

Pentru dirijarea eficientă a lucrului executorilor în linia tehnologică, pot fi formate grupe de prelucrare paralelă a reperilor produsului textil. La formarea grupelor se respectă următoarele cerinţe׃ Reperile într-o grupă se selectează astfel încât să fie asemnătoare metodele

 • - de prelucrare şi operaţiile tehnologice să poată fi realizate la acelaş tip de utilaj;

 • - grupele trebuie să fie aproximativ egale după volumul de lucru şi numărul de executori.

 • - Se recomandă numărul optimal de executori într-o grupă 10-15 oameni.

Tabelul 10 – Determinarea cheltuielilor de timp şi numărul de executori pe etape de prelucrare

τ ═ 219,79

Etapa şi elementele de produs

Cheltuieli de timp

Numărul

de

Numărul

Numărul

de

Suprafaţa

la prelucrare,s

executori

grupei

executori

pcupată

de

grupă,

m 2

Lansarea croielii

594

2,7

     

Prelucrarea reperilor׃

   

-

reperul faţă jachetă

492

2,24

I

13

-

reperul faţă, spate fustă

168

0,76

-

reperul spate jachetă

308

1.4

-

bentiţa fustă

100

0.45

-

mâneca

628

2,86

-

guler, aplac

454

2,06

Total pregătirea reperelor

 • 2839 12,91

 

I

13

88,4

Asamblarea finisarea jachetei

 • 3002 13,66

       

Asamblarea finisarea fustei

393

1,79

Total asamblare

 • 3395 15,64

 

II

16

108,8

Total costum

 • 6374 28,55

 

I,II

23

197,2

Calculul condiţiilor de coordonare a operaţiilor tehnologice

Pentru fluxurile cu ritm liber de lucru cum este linia tehnologică agregat – grupă LAG, coordonarea

timpului operaţiei tehnologice cu tactul este în limitele ± 10, iar pentru unele operaţii până la

top.thn ═ (0,90

1,10)

• τ • k

... unde ׃top.thn – tipul operaţiei tehnologice, s; τ –tactul fluxului, s k- numărul de muncitori pentru executarea operaţiei tehnologice.

+15% ׃

21

Tabelul 11 – Calculul condiţiilor de coordonare ale operaţiilor tehnologice

Tipul

liniei

Tactul fluxului, s

Divizi-bilitatea

Condiţia de coordonare

 

tehnologice

 
 

de bază

auxiliară

- 10%

0

+10%

+15%

Agregat-grupă

219,79

 • 1 197,81

 

219,79

241,78

252,76

 • 2 395,62

 

439,58

483,54

505,52

 • 3 593,43

 

659,37

725,34

758,28

Cuplarea şi analiza cuplării operaţiilor tehnologice

În liniile tehnologice agregat-grupă completarea fazelor în operaţii tehnologice se efectuiază respectând

următoarele cerinţe׃

 • - se permite abaterea timpului operaţiei de la tact cu 10-15%;

 • - se permite întoarcerea elementelor de produs în interiorul agregatului la locurile de muncă megieşe după principiul suveicii;

 • - se urmăreşte specializarea strictă a locurilor de muncă;

 • - unirea fazelor de aceeaşi categorie sau megieşe.

Analiza cuplării fazelor în operaţii include calculul coeficientului de coordonare, elaborarea şi analiza

diagramei încărcării forţei de muncă şi a grafului de montare.

Operaţiile în flux sunt cuplate corect dacă valoarea coeficientului de coordonare Kc se află în limitele

0,98 ≤ Kc ≥ 1,02.

Kc ═

T ef

6374

N

219,79 29

═ 1,00

Unde: Tef – timpul efectiv obţinut în rezultatul cuplării fazelor în operaţii tehnologice, s;

τ -

tactul liniei tehnilogice;

N – numărul real de muncitori.

Pentru liniatehnologică analizată operaţiile sunt completate uniform şi nu sunt supraîncărcate.

Schema tehnologică a liniei tehnologice

22

Schema tehnologică este documentul principal care se utilizează pentru repartizarea lucrăilor,

amplasarea locurilor de muncă, în baza ei se calculează salariul de bază. Pentru operaţia tehnologică se

calculează norma de fabricaţie, preţul prelucrării pentru fiecare fază, numărul de executori calculat şi se

stabileşte numărul de execuori real pentru fiecare operaţie.

– Schema tehnologică a liniei tehnologice cu lansare consecutivă

Denumirea produsului – costum pentru femei

Cheltuieli de timp la prelucrare – 6367 s

Numărul de executori – 29

Tactul liniei tehnologice – 219,79 s

Nr.op.thn.

 

Specialitatea

Categoria

Chelt.

Norm.

Preţul

Numărul

 

de timp, s

De fabric.

prelucrării,

de executori

Conţinutul operaţiei tehnologice

 

buc/

bani

8 ore

Utilajul

       

calcu-lat

real

 

Lansarea, prelucrarea reperilor jachetei şi fustei

             

Masă

01

1Recepţia

croitului.

Divizarea

în

m

3

 
 • 60 6,882

 

Cs-371

pachete 2Verificarea componenţei setului de repere potrivit registrului de evidenţă

m

3

 
 • 30 3,441

 

Panno-nia

 • 3 Completarea pachetelor şi lansarea în flux

m

3

 
 • 45 5,1516

 
 • 4 aplicarea dublurii la bizeţe

 

P

4

 
 • 60 7,848

 
       

195

 • 148 23,3325

 

0,89

1

 
 
 • 5 Aplicarea dublurii la feţe pe sectorul

P

4

 
 • 30 3,924

       

02

buzunarelor laterale

 
 • 7 Aplicarea dublurii în tivul mânecii

 

P

4

 
 • 48 6,2784

 

Cs-371

 • 8 Aplicarea dublurii pe faţa de guler

 

P

4

 
 • 51 6,6708

 

Panno-nia

 • 9 Aplicarea dublurii în tivul spatelui

 

P

4

 
 • 70 9,156

 
       

199

 • 145 26,0292

 

0,91

1

 
 
 • 6 Aplicarea dublurii la feţe pe tiv

 

P

4

 
 • 70 9,156

       

03

10

Aplicarea dublurii la feţe în sectorul

P

4

 
 • 70 9,156

 

Cs-371

rîscroielii

 

Panno-nia

mânecii

11Aplicarea dublurii pe bentiţă în talia fustei

P

4

 
 • 60 7,848

 
       

200

 • 144 26,1600

 

0,91

1

 

12

Surfilarea feţelor pe liniile de relief

MS

3

 
 • 87 9,9789

       

20

Surfilarea spatelui pe liniile lateralr

MS

3

 
 • 87 1,3764

 

21

Surfilareaspatelui pe liniile de relief

MS

3

 
 • 81 9,2907

 

8515

78

Surfilarea feţei pe linia tivului

 

MS

3

 
 • 40 4,588

 

Textima

04

79

Surfilarea spatelui pe linia tivului

 

MS

3

 
 • 40 4,588

 

83

Surfilarea

marginii

interioare

a

MS

3

 
 • 40 4,588

 

bentiţelor feţei şi spatelui pe lungime

       

440

65

34,410

2,00

2

 
   

M

4

 
 • 43 5,6344

       

13Aplicarea pungii la faţa - centru 14Aplicarea contrareliefului la clinul -

M

3

 
 • 43 4,9321

 

faţă

15Închiderea pungii buzunarului

 

M

3

 
 • 58 6,6526

 

8332

 

M

4

 
 • 71 9,2868

 

Textima

16Asamblarea clinilor la faţă - centru 18Aplatizarea cusăturii de aplicare a clinului la faţă-centru

M

4

 
 • 71 9,2868

 

22Asamblarea

spatelui

pe

liniile

de

M

3

 
 • 71 8,1437

 
 

relief

23

 

80Asamblarea penselor de talie a feţei fustei

M

3

 
 • 48 5,5056

       

81Asamblarea

colţului

inferior

al

M

3

 
 • 20 2,294

 

şliţului feţei

05

82Asamblarea

colţului

inferior

al

M

3

 
 • 20 2,294

 

şliţului spatelui 84 Asamblarea bentiţelor feţei şi spatelui pe linia laterală

M

3

 
 • 20 2,294

 
       

465

62

56,314

2,11

2

 

17Descălcarea cusăturii de relief afieţei

F

3

 
 • 74 8,4878

       

06

19Călcarea

buzunarelor plasate în

F

3

 
 • 45 5,1615

 

Cs-394

cusături

Pannonia

23Descălcarea

cusăturii

de

relief

al

F

3

 
 • 69 7,9143

 

spatelui

85Descălcarea

cusăturilor

laterale

a

F

3

 
 • 40 4,588

 

bentiţelor

       

228

 • 126 26,1516

 

1,04

1

 
               
 

24Surfilarea

mânecilor

pe

liniile

MS

3

89

 

10,2083