Sei sulla pagina 1di 24

110050111532 PARASKAR PRACHITI PRADEEP

110050131096

PATEL SAVAN YOGESHBHAI

110050131126 PADIYAR MAYURSINH RAJUSINH

110050131116 PILLAI POOJA RAMACHANDRAN

110050131127

SHAH PALLAV BHUPENKUMAR

110050131128

VORA KARAN CHAITANYABHAI

110050131552 KUNDALIYA KUBER SATISHBHAI

110050131550

THOMRE PURVA VASUDEV

Actual Roll No. allotted in EC-2S (53) but she is


allowed to sit in EC-1 with Roll No. - 53. Somplease
carry forward the marks from EC-1 to EC-2S on the
same Roll No.
This student is actually supposed to sit in CSE but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE 2S as 33. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE 2S as 26. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE 2S as 36. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE 2S as 57. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE 2S as 46. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE-2S but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE as 37. So it is requested to kindly carry forward
the marks of this student against this Enrolment No. in
CSE-2S in the list attached.
This student is actually supposed to sit in CSE-2S but
since there was a confusion in allotment of admission
in CSE2S / CSE. But this student was allotted Roll No.
in CSE as 113. So it is requested to kindly carry
forward the marks of this student against this
Enrolment No. in CSE-2S in the list attached.

S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Institute Branch Roll No
Enrolment No.
OO5
31
01
110050131075
OO5
31
02
110050131032
OO5
31
122
110050131065
OO5
31
03
110050131117
OO5
31
04
110050131109
OO5
31
05
110050131070
OO5
31
06
110050131004
OO5
31
07
110050131045
OO5
31
08
110050131042
OO5
31
127
110050131001
OO5
31
09
110050131081
OO5
31
65
110050131121
OO5
31
10
110050131078
OO5
31
11
110050131038
OO5
31
12
110050131022
OO5
31
13
110050131035
OO5
31
50
110050131090
OO5
31
15
110050131089
OO5
31
14
110050131025
OO5
31
16
110050131007
OO5
31
17
110050131003
OO5
31
18
110050131067
OO5
31
19
110050131094
OO5
31
22
110050131100
OO5
31
21
110050131011
OO5
31
23
110050131006
OO5
31
24
110050131012
OO5
31
25
110050131002
OO5
31
26
110050131105
OO5
31
27
110050131083
OO5
31
28
110050131076
OO5
31
31
110050131029
OO5
31
32
110050131058
OO5
31
34
110050131009
OO5
31
35
110050131021
OO5
31
36
110050131118
OO5
31
38
110050131088
OO5
31
39
110050131041
OO5
31
40
110050131043
OO5
31
48
110050131062
OO5
31
42
110050131064
OO5
31
43
110050131095

43

OO5

31

44

110050131074

44

OO5

31

45

110050131050

45

OO5

31

46

110050131101

46

OO5

31

26(CE-2S)

110050131126

47

OO5

31

54

110050131014

48

OO5

31

47

110050131071

49

OO5

31

20

110050131091

50

OO5

31

123

110050131066

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
S.No. Institute Branch Roll No
Enrolment No.
51
OO5
31
51
110050131040
52
OO5
31
52
110050131034
53

OO5

31

55

110050131092

54

OO5

31

56

110050131079

55

OO5

31

57

110050131107

56

OO5

31

58

110050131018

57

OO5

31

59

110050131053

58

OO5

31

121

110050131086

59

OO5

31

60

110050131099

60

OO5

31

62

110050131104

61

OO5

31

63

110050131026

62

OO5

31

64

110050131073

63

OO5

31

66

110050131102

64

OO5

31

67

110050131030

65

OO5

31

68

110050131036

66

OO5

31

69

110050131087

67

OO5

31

70

110050131057

68

OO5

31

71

110050131033

69

OO5

31

72

110050131119

70

OO5

31

73

110050131051

71

OO5

31

33(CE-2S)

110050131096

72

OO5

31

74

110050131103

73

OO5

31

75

110050131080

74

OO5

31

76

110050131013

75

OO5

31

77

110050131052

76

OO5

31

36(CE-2S)

110050131116

77

OO5

31

78

110050131044

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5
OO5

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

79
30
81
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

110050131047
110050131108
110050131048
110050131061
110050131028
110050131037
110050131015
110050131069
110050131068
110050131085
110050131112
110050131039
110050131115
110050131010
110050131110
110050131017
110050131019
110050131020
110050131054

S.No.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Institute Branch Roll No
Enrolment No.
OO5
31
97
110050131106
OO5
31
98
110050131097
OO5
31
99
110050131055
OO5
31
100
110050131125
OO5
31
101
110050131056
OO5
31
102
110050131098
OO5
31
110050131127
OO5
31
103
110050131114
OO5
31
125
110050131123
OO5
31
104
110050131082
OO5
31
105
110050131016
OO5
31
124
110050131063
OO5
31
106
110050131124
OO5
31
49
110050131059
OO5
31
107
110050131072
OO5
31
108
110050131008
OO5
31
109
110050131077
OO5
31
110
110050131046
OO5
31
111
110050131023
OO5
31
112
110050131122
OO5
31
114
110050131031
OO5
31
115
110050131027
OO5
31
116
110050131113
OO5
31
117
110050131120
OO5
31
119
110050131060
OO5
31
118
110050131005
OO5
31
110050131128
OO5
31
120
110050131024
OO5
31
39
110050131527
OO5
31
01
110050131542
OO5
31
02
110050131514
OO5
31
05
110050131505
OO5
31
07
110050131502
OO5
31
08
110050131503
OO5
31
09
110050131525
OO5
31
27
110050131548
OO5
31
58
110050131551
OO5
31
11
110050131539
OO5
31
15
110050131531
OO5
31
12
110050131517
OO5
31
110050131552
OO5
31
17
110050131543
OO5
31
18
110050131541
OO5
31
19
110050131534
OO5
31
20
110050131536
OO5
31
13
110050131549
OO5
31
23
110050131526
OO5
31
24
110050131507
OO5
31
25
110050131519
OO5
31
28
110050131520
OO5
31
59
110050131554
OO5
31
56
110050131546
OO5
31
16
110050131530

S.No.
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Institute Branch Roll No
Enrolment No.
OO5
31
06
110050131553
OO5
31
29
110050131509
OO5
31
30
110050131512
OO5
31
31
110050131516
OO5
31
32
110050131524
OO5
31
34
110050131501
OO5
31
35
110050131510
OO5
31
37
110050131537
OO5
31
38
110050131538
OO5
31
04
110050131528
OO5
31
41
110050131508
OO5
31
42
110050131511
OO5
31
43
110050131521
OO5
31
44
110050131513
OO5
31
45
110050131506
OO5
31
47
110050131518
OO5
31
48
110050131504
OO5
31
49
110050131515
OO5
31
51
110050131544
OO5
31
21
110050131529
OO5
31
52
110050131532
OO5
31
110050131550
OO5
31
54
110050131522
OO5
31
55
110050131535
OO5
31
22
110050131533
OO5
31
50
110050131545
TOTAL

BARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
AHIRE DINAV SANJAYBHAI
AMIN AKASH
ARORA VISHAL RAJAN
BARAD PRITHVIRAJ PRABHATSINH
BARAIYA RAJ MANSUKHBHAI
BAROT NIRALI MUKESHKUMAR

BHAGAT ISMAIL ZAINUDDINBHAI


BHAGAT PARTH SUBHASH
BHATT MEGHA BHARATBHAI

BINDROO PALLAVI VIRJI


BRAHMBHATT RAJAL YOGESHKUMAR
CHAUDHARI PRAJWAL KISHOR
CHAUHAN LAKHANSINH AJMERSINH
CHAUHAN SUKETU BHARATKUMAR

CHHATANI ASHISH KISHORKUMAR


CHOUDHARY RUCHI SHIVSINGH
CONTRACTOR KRUPA HITESHKUMAR
DADI DILSHAD SALIM

DALWANI KINCHIT BHARATBHAI


DESAI SHREYA NAILESHKUMAR
DHEBARIYA DEVISHA JAYANTILAL
DHOBI AKASH ASHOKKUMAR
DHRUVI DESAI
DUNGARANI KRUTIKA ARVINDBHAI

DUNGRANI GOPI ODHAVJIBHAI


GADDAMPALLY SIRICHANDANA KRISHNAREDDY
GAJJAR KAJAL NARESHBHAI
GANDHI RIYA ASHOKKUMAR
GHOSH ABHISHEK TUSHAR
GOHIL HARDIK JAGDISHBHAI
GURJAR NIKUNJKUMAR SANTOSHKUMAR

JAIN SUMEET NARESHKUMAR


JULIE JOHN

KESWANI RINKI KHUSHALDAS


KHEDKAR KAPIL DINESH
KULKARNI APOORVA ARUNKUMAR
KUNDHADIA JYOTIBEN TRIKAMLAL
LIMBACHIYA VISHALKUMAR RAJENDRAKUMAR
MACHHI NEHABEN ARAVINDBHAI
MAHIDA SHIVANI BALVANTSINH
MANDALIA BIRVA ANILBHAI
MANPREET KAUR
MODI JUHIBEN MANISHKUMAR

M
18
24
15
15
13
6
13
13
8
12
12
15
3
16
13
27
7
2
19
15
13
2
13
23
21
25
16
20
17
13
8
12
23
22
14
13
7
10
16
13
20
22
8

Marks
R

16

12

20
6

13

9
12

15

I
43
42
44
43
42
41
40
41
42
41
41
AB
40
43
42
42
40
42
42
40
40
41
AB
43
36
36
41
36
AB
30
35
32
39
41
39
37
35
35
45
42
42
42

MOTHIS ANITHA ALOYSIUS

19

45

MULEY PRUTHA ANILKUMAR

20

45

PADIYAR MAYURSINH RAJUSINH

23

33

PALADIYA AKSHAYKUMAR RASIKBHAI

16

40

PANCHAL HARSHEEL RAMESHBHAI

12

40

PANCHAL JAL ANILKUMAR

17

40

PANDYA VRAJ SUNIL

18

46

BARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
PARIKH PALAK MUKESH
PARIKH SWETABEN AVINASHBHAI

M
18
8

Marks
R
13

I
43
43

PARTH KACHCHHI

26

43

PATEL AAKASH MAGAN

16

39

PATEL AASHKA MUKESH

20

42

PATEL ASHIYA MOHAMMEDBHAI

18

42

PATEL DAXESHKUMAR JAYESHBHAI

12

38

PATEL DEVANG BALVANT


PATEL DEVASHISH GHANSHYAMBHAI

19

20

40
42

PATEL DIPALBEN HARSHADBHAI

PATEL EKTA KANUBHAI

16

43

PATEL HARSHIL RAJESHKUMAR

15

39

PATEL KARAN PARESHKUMAR

16

41

PATEL MIKI MAHESHBHAI

13

40

PATEL MUKTI KAMLESHBHAI

12

42

PATEL NIRALI VINODBHAI

PATEL PAYALBEN ROHITKUMAR

16

PATEL PURVA ALPESHKUMAR

12

PATEL SAGAR ASHOKBHAI

12

17

42

44
45
41

15

35

PATEL SANKET MAHENDRAKUMAR

16

40

PATEL SAVAN YOGESHBHAI

16

42

PATEL SNEH NITINBHAI

17

PATEL TEJASHVINI SUBHASHBHAI

41
14

35

PATEL VAIBHAVI SURYAKANTBHAI

16

46

PATEL VINIT RAJESH

17

43

PILLAI POOJA RAMACHANDRAN

13

39

PRAJAPATI ASHWINIBEN ANILKUMAR

19

43

PRASAD NEHA MANORANJAN

18
16
22
17
29
24
13
0
19
8
12
21
18
22
13
16
18
24
20

44
36
43
43
44
39
43

PRATHAM JAIN
PUNWANI PRASHANT RAJU
PURANI PURVA DEVANG

RAJPUROHIT MAMTAKUMARI MANGILAL


RAJPURWALA MOHAMAD YUSUF
RAJPUT SONAL VIRBAHADURSINH
RAO NIDHIBEN MINESHKUMAR
RATHOD CHHAYALBEN JAYESHKUMAR
ROHIT ADITI GOVINDBHAI
ROSHAN KOSHY THOMAS
SAJAN JOSE
SAKARIYA RAVINA RAMANIKBHAI
SANJELIWALA MURTUZA KUTBUDDINBHAI
SARASWAT MEGHA VINOD
SAVANI NIKUNJBHAI TULASHIBHAI

SHAH BHUMI HARIVADANBHAI


SHAH DEVARSHI PANKAJ
SHAH DHARA ATUL

0
12

BARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
SHAH DHARA JATIN
SHAH JUHI VIPULKUMAR
SHAH MANAN PARESHKUMAR
SHAH NAINISHA VIPULKUMAR
SHAH NEEL PARESHBHAI
SHAH NISHI DIPAKBHAI
SHAH PALLAV BHUPENKUMAR
SHAH PARTH ALKESHBHAI
SHARMA MOHINI PRAVIN
SINGH NEHA RANJIT
SITAL HARNEETSINGH HARBHAJANSINGH
SOLANKI POOJABEN DEVSHIBHAI
SOLANKI RIYANKA ARJUNSINGH
SONVANE AKSHAY AVINASH
SUTARIYA ANKITA HASMUKHBHAI

SUTHAR BHAUMIKKUMAR GIRISHBHAI


SUTHAR KAVITABEN MANEKLAL
THAKAR HETAL NITINCHANDRA

THAKKAR YASH INDRAVADAN


THAKOR MUGDHA NATVARSINH
UGHREJA DEEP JAYANTILAL

VADHER KRUPA DHIRAJLAL


VADODARIA PALAK YOGESH
VAHORA FEJALBHAI ILIYASBHAI
VAISHNAV GAURAV PURUSHOTTAM

VAKHARIA BURHANUDDIN SAIFUDDIN


VORA KARAN CHAITANYABHAI

VYAS ALISHA RAM


ARADESHNA DIPENKUMAR ARVINDBHAI
BATHA JAYESHBHAI KANUBHAI
BOPANI RUCHIKA PRAKASH
DALAL BHARGAV AJAYKUMAR
DHANWANI DIVYA RAMCHAND
EKBOTE JUHI DEVENDRA
GHIYA JAY NIMISHBHAI
GODHANI ANJALI MAHENDRA
GURJAR URVI ARVIND
JAISWAL TARANG DEEPAKKUMAR
JAMADAR GULAMMUSTUFA ILYAS
KADUSKAR MANALI NITIN
KUNDALIYA KUBER SATISHBHAI
MALIK TANZEEMBANU MOHMEDAYUB
NAKHASHI MANMAY ROHITBHAI
PANCHAL DIVYESHBHAI NAGINBHAI
PANCHAL KUSHAL RAMESHBHAI
PANDYA JANMEJAY PRADIPKUMAR
PAREKH KARAN DEVANAND
PARMAR ABHISHEKSINH RAJENDRASINH
PARMAR BHAVISHA NARENDRAKUMAR
PATEL DISHA HITESH
PATEL DISHABEN DIPAKBHAI
PATEL JANKI VINODBHAI
PATEL KEVAL HARSHAD

M
23
12
14
12
8
18
12
9
21
22
24
12
7
20
8
25
12
26
16
12
12
25
12
12
19
22
12
21
19
15
20
21
26
19
13
23
6
7
12
18
9
17
12
12
16
14
12
15
7
19
12
5
16

Marks
R

21
41
21
47

16
13

44
39
44
38
48
36
48
41
36
37
48
46
43
41
38
46
39
35
43

15
12

44
44
40
38
44
35
44
44

13

16

15

42
40
43
43
40
24
36
37
37
40
42
43

BARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
PATEL KHUSHBU SURESHBHAI
PATEL MEET ANUPBHAI
PATEL MEET RAJENDRABHAI
PATEL SAGARKUMAR MAHENDRABHAI
PATEL SAMARTH MITESHKUMAR
PATEL SEFALI RAJANIKANT
PATEL SHIVAM SANJAYKUMAR
PRAJAPATI HIRAV RAMESHCHANDRA
PRAJAPATI JAY RAJESHKUMAR
SARUN NATARAJAN
SHAH MADHAVI PYARCHAND
SHAH MINOLI PARESHKUMAR
SHAH MITANSHIBEN MINESHBHAI
SHAH PALAKBEN NARENDRAKUMAR
SHAH SWARABEN PRAVINBHAI
SHAIKH FARISHA RAISAHMED
SHAIKH UROOSA RAISAHMED
SHARMA NEHA RAMBILASH
SHIVANI SHARMA
SOLIYA DARSHANKUMAR MANASUKHBHAI
SONI KIRAN VIJAYKUMAR
THOMRE PURVA VASUDEV
VADODARIYA AAISHWARY MANOJKUMAR
VANZARA MITTALBAHEN PRADHANSINH
VERMA PRATISHTHA PRAKASH KUMAR
VINAYAK AWASTHI

TOTAL

M
12
23
13
23
16
19
21
12
6
9
20
20
12
20
18
20
23
8
17
7
15
12
14
4
17
14

Marks
R

16
17

18
17

16

I
43
41
35
43
33
41
36
34
26
31
35
40
40
41
37
47
46
43
47
38
43
40
45
42
44
46

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
S.No. Institute Branch Roll No Enrolment No.
1
OO5
19
01
110050119083 ABHISHEK SATHIAN
2
OO5
19
02
110050119046 ADROJA NIKUNJKUMAR JAYSUKHBHAI
3
OO5
19
03
110050119037 AKBARI GAURANGKUMAR SUBHASHCHANDRA
4
OO5
19
04
110050119022 AKBARI HARDIK KISHORBHAI
5
OO5
19
05
110050119100 ARUN GOPU GOPAKUMAR
6
OO5
19
06
110050119039 ARVADIYA VISHALKUMAR THAKARSHIBHAI
7
OO5
19
07
110050119059 BARIA HIRENKUMAR SARDARBHAI
8
OO5
19
08
110050119003 BELADIYA JATINBHAI DHIRUBHAI
9
OO5
19
125
110050119043 BHARMAL MUFADAL JUJARBHAI
10
OO5
19
09
110050119084 BHEDI ANIL DALABHAI
11
OO5
19
10
110050119036 BIHOLA BRIJRAJSINH DILIPSINH
12
OO5
19
12
110050119114 CHARMIL PARIKH
13
OO5
19
11
110050119087 CHAUDHARI ANKITKUMAR PRAKASHBHAI
14
OO5
19
13
110050119070 CHAUDHARY MUKESHBHAI JOITABHAI
15
OO5
19
24
110050119080 CHAUDHARY SANJAY BABUBHAI
16
OO5
19
14
110050119045 CHAUHAN ABHIRAJSINH VIJAYSINH
17
OO5
19
16
110050119077 CHAUHAN VIHAR ISHVARBHAI
18
OO5
19
18
110050119091 CHINMAY FRANCIS MACWAN
19
OO5
19
19
110050119123 DAMANI ADITYA JAYESHBHAI
20
OO5
19
20
110050119004 DAVE HARSH SHAILESHKUMAR
21
OO5
19
21
110050119090 DEBTIRTHA SARKAR
22
OO5
19
22
110050119115 DESAI RUCHIT VIJAYBHAI
23
OO5
19
23
110050119073 DESARIA AJAYKUMAR ROHIT
24
OO5
19
25
110050119044 DHAMELIYA CHIRAG TULSIBHAI
25
OO5
19
26
110050119038 DHANANI ABHI HIMATBHAI
26
OO5
19
27
110050119013 DOBARIYA ASHISHKUMAR MANSUKHBHAI
27
OO5
19
28
110050119103 DOSHI ANKUSHKUMAR SANJAY
28
OO5
19
29
110050119019 GABANI MITULKUMAR RAMESHBHAI
29
OO5
19
30
110050119035 GANDHI PARTH TARESHKUMAR
30
OO5
19
31
110050119066 GOHIL PRIYANKKUMAR BHIKHUBHAI
31
OO5
19
33
110050119105 HIRANI BHAVIN GORDHANBHAI
32
OO5
19
35
110050119107 JANI HARSH VIJAYBHAI
33
OO5
19
38
110050119092 JESAL THAKKAR
34
OO5
19
36
110050119008 JUGDAR AKSHAY DILIP
35
OO5
19
37
110050119049 KALATHIYA VISHALKUMAR VAJUBHAI
36
OO5
19
39
110050119040 KATHIRIYA SAGARKUMAR ASHOKBHAI
37
OO5
19
41
110050119016 KOLADIYA ANANDKUMAR BATUKBHAI
38
OO5
19
42
110050119030 KOSHIYA GRAHESH BHAGVANBHAI
39
OO5
19
43
110050119048 LOKHANDWALA MUSTAFA AZIZBHAI
40
OO5
19
44
110050119054 MAKWANA KUNALSINH DOLATSINH
41
OO5
19
45
110050119024 MALVAWALA DHIRAJ MUKESHKUMAR
42
OO5
19
46
110050119116 MANGUKIYA ABHI MANJIBHAI
43
OO5
19
47
110050119071 MANSURI SOHILBHAI ABIDBHAI
44
OO5
19
48
110050119061 MASHURA JETHA AJA
45
OO5
19
49
110050119014 MEHTA MILAN DEVDATTBHAI
46
OO5
19
126
110050119005 MEHTA VISHAL RAJESHBHAI
47
OO5
19
54
110050119122 Milan K. Modha
48
OO5
19
97
110050119120 MILIND PATTANAYAK
49
OO5
19
50
110050119102 MISTRY DHRUV PRAVINKUMAR
50
OO5
19
51
110050119051 MISTRY NEEL KISHORBHAI
51
OO5
19
52
110050119056 MISTRY SAHIL RAMANBHAI
52
OO5
19
53
110050119002 MIYANI MAHESHBHAI NATHABHAI

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
S.No. Institute Branch Roll No Enrolment No.
53
OO5
19
55
110050119058 MODI MILANKUMAR HITESHKUMAR
54
OO5
19
56
110050119094 MOULIKKUMAR JAGDISHKUMAR PARMAR
55
OO5
19
118
110050119076 NAKUM ROHITKUMAR JINABHAI
56
OO5
19
57
110050119057 NAYAK JIMIN SOMABHAI
57
OO5
19
34
110050119099 NIRMIT JAIN
58
OO5
19
58
110050119101 OZA JAYKUMAR MEHULBHAI
59
OO5
19
68
110050119124 PANDEY MANISHKUMAR SANTOSH
60
OO5
19
59
110050119009 PANDEY YAGNESHKUMAR SHAILESHKUMAR
61
OO5
19
60
110050119069 PAREKH MIHIR PRAVINKUMAR
62
OO5
19
61
110050119064 PARMAR HITENDRAKUMAR VIKRAMSINH
63
OO5
19
62
110050119023 PARMAR HITENDRASINH RANJITSINH
64
OO5
19
40
110050119074 PARMAR PARESHKUMAR KANUBHAI
65
OO5
19
63
110050119068 PARMAR VINESH MUKESHBHAI
66
OO5
19
64
110050119026 PATEL ANKUR GHANSHYAMBHAI
67
OO5
19
65
110050119020 PATEL ARUNKUMAR POPATBHAI
68
OO5
19
66
110050119031 PATEL BHARGAVKUMAR KIRITBHAI
69
OO5
19
67
110050119021 PATEL DHARMIK HIMATBHAI
70
OO5
19
69
110050119018 PATEL DIVYESH THAKORBHAI
71
OO5
19
70
110050119113 PATEL JAYKUMAR DHIRAJBHAI
72
OO5
19
71
110050119072 PATEL JAYKUMAR RAMUBHAI
73
OO5
19
72
110050119117 PATEL MAHARSHI KUNDANBHAI
74
OO5
19
73
110050119128 PATEL MANTHAN MUKESH
75
OO5
19
74
110050119108 PATEL MISHALKUMAR PIYUSHKUMAR
76
OO5
19
75
110050119034 PATEL MITUL AMRUTLAL
77
OO5
19
76
110050119033 PATEL MRUGESH SHAILESHKUMAR
78
OO5
19
78
110050119032 PATEL PRATIKKUMAR KAMLESHBHAI
79
OO5
19
79
110050119007 PATEL RONAK SHAILESHKUMAR
80
OO5
19
80
110050119110 PATEL SHAILYAKUMAR PARESHKUMAR
81
OO5
19
81
110050119011 PATEL SMIT SURESHCHANDRA
82
OO5
19
82
110050119047 PATEL TEJAS PARESHKUMAR
83
OO5
19
17
110050119053 PATEL UJASKUMAR VISHNUBHAI
84
OO5
19
83
110050119001 PATEL URVISHKUMAR DINESHBHAI
85
OO5
19
84
110050119062 PITRODA DEVENDRA GOPAL
86
OO5
19
85
110050119027 POKAL VIMAL GIRDHARBHAI
87
OO5
19
86
110050119067 PRAJAPATI ASHISH RAJESHKUMAR
88
OO5
19
87
110050119017 PRAJAPATI NITIN RAMABHAI
89
OO5
19
88
110050119106 QUTUBUDDIN PAINTER
90
OO5
19
89
110050119096 RAHUL P KALARIA
91
OO5
19
90
110050119006 RAJAI VIKRAMKUMAR CHANDRAKANT
92
OO5
19
91
110050119055 RANA AKSHAYKUMAR ASHOKKUMAR
93
OO5
19
32
110050119078 RANA HIMANSHU GIRISHBHAI
94
OO5
19
92
110050119029 RANA ZEEL KAUSHIKKUMAR
95
OO5
19
93
110050119060 RATHOD DIPENKUMAR NAGINBHAI
96
OO5
19
94
110050119082 RATHVA DHRUVKUMAR BABULAL
97
OO5
19
95
110050119085 Rathva Prakash Kumar Remalbhai
98
OO5
19
96
110050119089 RATHWA SANJAYBHAI RASIKBHAI
99
OO5
19
15
110050119119 ROHITASH SINGH CHAUHAN
100
OO5
19
77
110050119079 SAGAR RAVIRAJSINH BAHADURSINH
101
OO5
19
98
110050119112 SAVALIYA HARDIK BHAVESHBHAI
102
OO5
19
99
110050119012 SENJALIYA NIKUNJ PRAVINBHAI
103
OO5
19
100
110050119109 SHAH NILAY MUKESHBHAI
104
OO5
19
101
110050119015 SHAH PRATIK PARAKHKUMAR
105
OO5
19
102
110050119097 SHAH RISHIT HARISH

BABARIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY [005]


List of all those B.E.1st Semester students appearing during GTU Winter 2011 exams
Name of the Student
S.No. Institute Branch Roll No Enrolment No.
106
OO5
19
104
110050119052 SHANKAR AKASHKUMAR PRAGJIBHAI
107
OO5
19
105
110050119065 SHANKHLA KANDARP AJITBHAI
108
OO5
19
112
110050119050 SHERDIWALA VIKEN HITESHKUMAR
109
OO5
19
106
110050119118 SHETH DHRUPAD RAJESHKUMAR
110
OO5
19
107
110050119111 SOJITRA SAGAR DILIP
111
OO5
19
108
110050119025 SOLANKI VIRSINH VIJAJI
112
OO5
19
109
110050119098 SUDANI JIGNASU JAYSUKHBHAI
113
OO5
19
110
110050119063 TANDEL KENALKUMAR DAYARAM
114
OO5
19
111
110050119104 THAKORE PARTH RAJESHKUMAR
115
OO5
19
113
110050119042 UMARETIYA ANKITKUMAR GORDHANBHAI
116
OO5
19
114
110050119093 UTKARSH B SUTHAR
117
OO5
19
115
110050119028 VADODARIA HEM AJAY
118
OO5
19
116
110050119127 VAGHASIYA GAUTAMKUMAR NARANBHAI
119
OO5
19
103
110050119075 VAISHNAV BIREN HASMUKHBHAI
120
OO5
19
117
110050119081 VANKAR VIRAJ PARSOTAMBHAI
121
OO5
19
119
110050119088 VASAVA PRAKASHBHAI JAYANTIBHAI
122
OO5
19
120
110050119041 VEKARIYA PRADIPKUMAR BHUPATBHAI
123
OO5
19
121
110050119010 VIRADIYA DIXIT KAMLESHBHAI
124
OO5
19
122
110050119095 VIRAL B PATEL
125
OO5
19
123
110050119125 YADAV SAUMYA DILIP
126
OO5
19
124
110050119126 ZALA VISHVARAJ LAKHDHIRSINH
TOTAL

M
22
18
23
24
26
12
22
19
19
6
16
14
10
18
12
12
14
21
20
24
28
20
10
20
30
12
21
16
26
15
13
12
18
28
16
21
16
28
29
13
20
27
9
12
26
20
12
8
29
19
26
20

Marks
R

14

18

12

15 A

I
45
43
43
46
44
36
43
44
36
42
44
36
41
38
43
42
43
43
44
47
41
45
43
48
41
38
36
46
40
45
40
42
46
38
45
44
46

M
18
12
21
13
14
19
28
30
21
21
22
13
12
19
19
22
24
25
23
10
2
12
9
10
26
12
23
4
22
20
22
25
22
29
10
15
17
17
22
18
7
18
12
5
2
2
26
13
17
21
16
16
24

Marks
R

41

39

25
2
12
20

10

41

20

14

9
13
11

47
40
42
43
38
43
45
38
44
35
34
32
37
46
38
46
47
41
45

M
12
16
15
16
14
16
23
15
15
14
13
20
14
14
14
5
14
25
12
19
16

Marks
R

I
41
37