Sei sulla pagina 1di 8

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara

Page1of1

Sri Kamakoti Mandali


sh rIm A tre n am a H

HOM E

::

February 15, 2012

GURU PARAMPARA
mahAShoDashI - mahApAdukA - mahAprAsAda

shrI kAmeshvara - shrI kAmeshvarI [mahAprakAshAnandanAtha - mahAvimarshinyambA] medhA dakShiNAmUrtiH kapila atri vasisTha sanaka sanandana bhR^igu sanatsujAta vAmadeva nArada gautama shaunaka shakti mArkaNDeya kaushika parAshara shuka a~NgIrasa kaNva jAbAli bharadvAja vedavyAsa shrI gauDapAdAchArya shrI govinda bhagavatpAdAchArya shrIvidyAsha~Nkara bhagavatpAdAchArya shrI vArtikAchArya | shrI vidyAsha~Nkara tIrtha shrI vidyAraNya

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


| shrI shrI vrddha nR^isiMha bhAratI mahAsvAminaH shrI shrI sacchidAnanda shivAbhinava nR^isiMha bhAratI mahAsvAminaH - shrI vidyAsha~Nkara bharatI mahAsvAminaH shrI shrI vAlukeshvara bhAratI mahasvAminaH shrI shrI vidyAbhinava vAlukeshvara bhAratI mahAsvAminaH [mahAmahopAdhyAya shrI hAnagal virUpAkSha shAstrI] Brahmasri AshthAna vidvAnshrI K P shankara shAstrI * sources: gadyavallarI, shrIvidyArNava tantra, saparyA paddhati of Simhambhattla shAstrI (jnAnAnandanAtha), advaita chandrikA of Tirunalveli Samabashiva Iyer

Page2of2

(yajnAnandanAtha), saparyA paddhati of hAnagal shankara shAstrI/jagannAtha shAstrI, saparyA paddhati of shrI rAmAnanda bhAratI (initiated by H H vAlukeshvara bhAratI), saparyA paddhati of Sagara Subrahmanya Sharma (initiated by H H shrI sacchidAnanda shivAbhinava nrsimha bhAratI), notes of Ramachandran Iyer (of Ramanathapuram) on AmnAya krama (initiated by H H shrI chandrashekhara bhAratI) etc.

shrIvidyA krama dIkShA

shrI charyAnandanAtha - shrI parAbhaTTArikAmbA [mahAmithuna] samasta gurumaNDala vilIna mahA dakShiNAmUrtiH ODDIshAnandanAtha - mahAkAmeshvarI [krodha bhaTTAraka: prakAshAnandanAtha, vimarshAnandanAtha, AnandAnandanAtha] ShaShThIshAnandanAtha - mahAvajreshvarI [brahmaNya: jnAnAnandanAtha, satyAnandanAtha, pUrNAnandanAtha] mitreshAnandanAtha - mahAbhagamAlinI [svacChandabhairavAnandanAtha: svabhAvAnandanAtha, pratibhAnandanAtha, subhagAnandanAtha] sanakAnandanAtha - sanandanAnandanAtha - sanAtanAnandanAtha - sanatkumArAnandanAtha - sanatsujAtAnandanAtha vasisThAnandanAtha shaktyAnandanAtha parAsharAnandanAtha vyAsAnandanAtha shukAnandanAtha nR^isiMhAnandanAtha maheshAnandanAtha bhAskarAnandanAtha mahendrAnandanAtha mAdhavAnandanAtha jiShNudevAnandanAtha gauDapAdAnandanAtha govindAnandanAtha shrI Adi shankara bhagavatpAda shrI padmapAdAchArya bhagavatI bimbAmbikA [mahAvidyA bagalAmukhI] vAgbhavAnandanAtha parAtmAnandanAtha nIlakaNThAnandanAtha shAmbhavAnandanAtha vishvAtmakAnandanAtha priyAnandanAtha

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


kroDIshAnandanAtha vIrAnandanAtha chinmudrAnandanAtha bhagavatI bIjAmbikA - samvicChaktyambA [mahAvidyA nIlasarasvatI] bhaTTAnandanAtha madanAnandanAtha shAkavrddhyAnandanAtha bhagavatI shIlA bhaTTArikA [shAkambharI durgA] [through pashchima srotaH - gurjara desha - kAdi triShoDashI krama] | | bhagavatI mahocChuShmAmbA [Uttarkashi] kAmeshvarAnandanAtha [nepALa - deshika of several Nepal Rulers] kuleshvarAnandanAtha [badarikAshrama] shrI dhenukAnandanAtha [ShoDashI traya - sundarI kula - pashchima srotaH] - dIpakAnandanAtha [kAmakalA kAlI - kAlI kula (manthAnabhairavIya sampradAya)] svacChandabhairavAnandanAtha [ChinnamastA - mahAsAmrAjya medhA] shrI shrI chinmudrAnandanAtha

Page3of3

* sources: hastaprati of saparyA paddhatis by shrI chinmudrAnandanAtha, bhagavatI subhadrAmbA, mahAmahopAdhyAya gopInAtha kavirAja and shrI sItArAma kavirAja, brhad-baDabAnala tantra, uDDAmareshvara tantra, yatidaNDaishvaryavidhi of shankara bhagavatpAda, UrdhvAmnAyAkhya tantra, krama-kalpalatA, bimbAmbikA bodha, kAmakalAvilAsa bhAShya of shrI chinmudrAnandanAtha, padmapAda stava of shIlA bhaTTArikA, paramahamsopaniShad bhAShya of gauDa vAchaspati mishra, AchAra kedAra of yogAnandanAtha, krama ShoDhA nyAsa compiled by shrI karapAtri svAmin, incomplete works of Rana Shamsher Jung Bahadur of Nepal etc.

shrIkula gurumaNDala

paraugha yuga guru maNDala


divyaugha 1. ODDIShAnandanAtha 2. prakAshAnandanAtha 3. vimarshAnandanAtha 4. AnandAnandanAtha siddhaugha 1. shaShThIshAnandanAtha 2. jnAnAnandanAtha 3. satyAnandanAtha 4. pUrNAnandanAtha mAnavaugha 1. mitreshAnandanAtha 2. svabhAvAnandanAtha 3. pratibhAnandanAtha 4. subhagAnandanAtha

kAdi panchadashI guru maNDala


divyaugha 1. paraprakAshAnandanAtha 2. parashivAnandanAtha

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


3. parAshaktyambA 4. kauleshvarAnandanAtha 5. shukladevyambA 6. kuleshvarAnandanAtha 7. kAmeshvaryambA siddhaugha 1. bhogAnandanAtha 2. klinnAnandanAtha 3. samayAnandanAtha 4. sahajAnandanAtha mAnavaugha 1. gaganAnandanAtha 2. vishvAnandanAtha 3. vimalAnandanAtha 4. madanAnandanAtha 5. bhuvanAnandanAtha 6. liilAnandanAtha 7. svAtmAnandanAtha 8. priyAnandanAtha

Page4of4

hAdi panchadashI-saptadashI guru maNDala


divyaugha 1. paramashivAnandanAtha 2. kAmeshvaryambA 3. divyaughAnandanAtha 4. mahaughAnandanAtha 5. sarvAnandanAtha 6. prajnAdevyambA 7. prakAshAnandanAtha siddhaugha 1. divyAnandanAtha 2. chidAnandanAtha 3. kaivalyAnandanAtha 4. aNudevyambA 5. mahodayAnandanAtha 6. siddhAnandanAtha mAnavaugha 1. chidAnandanAtha 2. vishvAnandanAtha 3. rAmAnandanAtha 4. kamalAnandanAtha 5. parAnandanAtha 6. manoharAnandanAtha 7. svAtmAnandanAtha 8. pratibhAnandanAtha

manu-chandrAdInAm guru maNDala


divyaugha 1. paraprakAshAnandanAtha 2. paravimarshAnandanAtha 3. kAmeshvaryambA 4. mokShAnandanAtha 5. amR^itAnandanAtha 6. svacChAnandanAtha

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


7. (tat)puruShAnandanAtha 8. aghorAnandanAtha siddhaugha 1. prakAshAnandanAtha 2. sadAnandanAtha 3. siddhaughAnandanAtha 4. uttamAnandanAtha mAnavaugha 1. uttarAnandanAtha 2. paramAnandanAtha (udbhavAnandanAtha ityapi paryAyaH) 3. sarvajnAnandanAtha 4. sarvAnandanAtha 5. siddhAnandanAtha 6. govindAnandanAtha 7. shankarAnandanAtha

Page5of5

kAdi shuddha-ShoDashI guru maNDala


divyaugha 1. vyomAtItAmbA 2. vyomeshyambA 3. vyomachAriNyambA 4. vyomasthAmbA siddhaugha 1. unmanAkAshAnandanAtha 2. samanAkAshAnandanAtha 3. vyApakAkAshAnandanAtha 4. shaktyAkAshAnandanAtha 5. dhvanyAkAshAnandanAtha 6. dhvanimAtrAkAshAnandanAtha 7. anAhatAkAshAnandanAtha 8. bindvAkAshAnandanAtha 9. indvAkAshAnandanAtha mAnavaugha 1. paramAtmAnandanAtha 2. shAmbhavAnandanAtha 3. chinmudrAnandanAtha 4. vAgbhavAnandanAtha 5. liilAnandanAtha 6. sambhramAnandanAtha 7. chidAnandanAtha 8. prasannAnandanAtha 9. vishvAnandanAtha

kAdi mahAShoDashI guru maNDala - nityA tAdAtmya


divyaugha 1. shrI shivAnandanAtha - parAshaktyambA 2. shrI sadAshivAnandanAtha - chicChaktyambA 3. shrI IshwarAnandanAtha - AnandashaktyambA 4. shrI rudradevAnandanAtha - icChAshaktyambA 5. shrI viShNudevAnandanAtha - jnAnashaktyambA 6. shrI brahmAnandanAtha - kriyAshaktyambA siddhaugha 1. shrI sanakAnandanAtha 2. shrI sanandanAnandanAtha

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


3. shrI sanAtanAnandanAtha 4. shrI sanatkumArAnandanAtha 5. shrI shaunakAnandanAtha 6. shrI sanatsujAtAnandanAtha 7. shrI dattAtreyAnandanAtha 8. shrI raivatAnandanAtha 9. shrI vamadevAnandanAtha 10. shrI vyAsAnandanAtha 11. shrI shukAnandanAtha mAnavaugha 1. shrI nR^isimhAnandanAtha 2. shrI maheshAnandanAtha 3. shrI bhAskarAnandanAtha 4. shrI mahendrAnandanAtha 5. shrI mAdhavAnandanAtha 6. shrI viShNudevAnandanAtha

Page6of6

parA guru maNDala


divyaugha 1. aghorAnandanAtha 2. shrIkaNThAnandanAtha 3. krodhIshAnandanAtha 4. tryambakAnandanAtha 5. bhaTTAnandanAtha 6. parAbhaTTArikAnandanAtha siddhaugha 1. pratibhAnandanAtha 2. vIrAnandanAtha 3. saMvidAnandanAtha 4. sadAshivAnandanAtha mAnavaugha 1. shrI guru 2. shrI paramaguru 3. shrI parameShThiguru 4. shrI parAparaguru 5. shrI kAraNa guru [aghora mantra vAchya]

parAShoDashI guru maNDala - vAgdevatA tAdAtmya


divyaugha 1. parAbhaTTArikAmbA 2. aghorAnandanAtha 3. shrIkanThAnandanAtha 4. shaktidharAnandanAtha 5. krodhIshAnandanAtha 6. tryambakAnandanAtha 7. bhaTTArakAnandanAtha siddhaugha 1. pratibhAnandanAtha 2. vIrAnandanAtha 3. samvidAnandanAtha 4. samvidambA mAnavaugha 1. sadAshivAnandanAtha 2. maheshvarAnandanAtha

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara


3. samvidambA 4. shrIvidyAnandanAtha 5. samvidambA 6. shrImadanuttarAnandanAtha 7. yogAnandanAtha 8. samvidambA

Page7of7

Urdhvaugha guru maNDala


divyaugha 1. paramashivAnandanAtha 2. kAmeshvaryambA 3. divyaughAnandanAtha 4. mahaughAnandanAtha 5. sarvaughAnandanAtha 6. prajnAdevyambA 7. prakAshAnandanAtha siddhaugha 1. paripUrNanandanAtha 2. paramAtmAnandanAtha 3. kaivalyAnandanAtha 4. mahodayAnandanAtha mAnavaugha 1. chidAnandanAtha 2. vishwAnandanAtha 3. vimalAnandanAtha 4. kamalAnandanAtha 5. manoharAnandanAtha 6. paramAnandanAtha 7. swAtmAnandanAtha 8. pratibhAnandanAtha

lopAmudraugha guru maNDala


divyaugha 1. parashivAnandanAtha 2. parAshaktyambA 3. kAmeshvaryambA 4. vajreshvaryambA 5. bhagamAlinyambA 6. lopAmudrAmbA 7. agastyAnandanAtha siddhaugha 1. kAlatApanAnandanAtha 2. dharmAchAryAnandanAtha 3. muktakeshIshvarAnandanAtha 4. dIpakalAnandanAtha mAnavaugha 1. viShNudevAnandanAtha 2. mAtR^iguptAnandanAtha 3. tejodevAnandanAtha 4. OjodevAnandanAtha (bhojadevAnandanAtha) 5. manojayAnandanAtha 6. paramAnandanAtha (parAnandanAtha) 7. svAtmAnandanAtha (kAmAnandanAtha) 8. jnAnAnandanAtha (anajnAnandanAtha) * The guru maNDala krama for guhya ShoDashI (mAtrikA tAdAtmya) and ekAyatana maNDala for nirvANa sundarI krama should be learnt from svaguru.

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012

Sri Kamakoti Mandali - Guru Parampara

Page8of8

http://www.kamakotimandali.com/gurumandala/gurumandala.html

15-02-2012