Sei sulla pagina 1di 98
334 ‘TeOLOAIA DOGHATICA ORTODOXA Duhul e Sédneu st SMntorul. pin NdetMatea eu cane Asis pe cella prin Relitatea pe care intetine fn co lait fafa de Dumnezeu si intreoalts. Tine de Duh 8 par Uelpe si sa Se faca particpat ca persoana. Hl e expresia ‘generoziapt tui bumnezeu, a utaru iu Durmmezen ce Sine In legirea" Lula creat. l-¢ bucuria lal Dumnezent de ele si aloe. de Dumnezeu PARTEA A DOUA, OPERK A TUBIRI LU] DUMNEZEU. DESTINATA INDUMNEZEIRO 1 Crearea lumll vasrute A (Crearea hum vazute si omutut, in generat |. Crearea uml 9! soldarttatea omulul ‘cu sement! i el cu natura ‘conomia ul Dumnezeu sau planul Lucu pve ta o- ‘me corsa in induranezedrea lumi create, care, 18 UF a Calulul. Impled sl mantuvea. Mantuees sf indumnereten Tum! presupun, ca prim act divin, cearea el. Mantuirea Indumnezetrea vizeaza ara Indolala, In mod direct umn tatea, dar nto umanitate doapeinas de moturd, cl unit ‘ntologc cu natura. Caci natura fine de om, sats nteeste pe om, sl omul nu se poate desavarel fra sa reflecteze {8 iucteze asupea natu De sue pl lame Se Inlege ‘Stat natura. cat st umaniates sau. ene se nde pee ‘ntul ume una din ele, totdeauna este subinteleasa si ‘Crestinierl dn Oceldent a avut adeoeor tending de 4 referi manfuirea la omul separat de natura. Cestinisrul Fasirltean nu lea conceput niciodata separat. In timpul fecent a plidst usa sf Occidental ln general Concept ‘despre mantulrea omulul n mod separate naturs. Seals ui Bultmann care separa manures omull de natura este ‘stan un fenomen dest de singular ‘Dependents umanulul de natura, care mt ineearnna co hordrea Tu ia-ea, cl Invers, este atat de adanca, Ineat se poate spune ca natura e o parte a naturll omulu, sursa lune! pari a natuil unane gt dec! conde a existe sa ‘dezvot integrate a omulul pe pamnt. Omul nu se poate ‘concepe in afaranaturtcasmice. Aceasta poate sa insem- 338 “TeOLOAIA DOOMATIEA ONTODORA re C4 nicl natura mus! implineste rostul ef rd om, sau print om care luereaza contrar el. Pin Coruperea, ser- Hares sl ouavirea naturl, mul face impostbila existent ssa gla semenilor si Antfel natura nu este numa conelia ‘existenfel omulu singular, ci sa solldaritatit umane. Natu ‘a apareInt-un mod cu totl elar ca mediul prin care om pale face bine sau rau cemenllor sal, dezveltanduse sau ‘ulnénduse el insusl din punct de vedere etic sl spiritual. Natura intercalata cu deplina evidenfa In diaiogu inten ‘man binetacator sau cistugator, calog fara de care nu poate exista nll om singular, nicl comunitatea umana. Potrvt credinfel noastre,flecare persoana umand\€ in- trun anumit fel un Ipostas al itregl natu cosmice, ar rrumal in solldertate cu eels. Acensta insearmnd c3 nate ‘a casmica este comuna tuturor ipostasurlor umane. desl flecare 0 ipostaziaza glo traieste personal intumn mod pro- hu 51 complementar cu Ceili. U Separare a natu Cos- ‘mice pana la capat intre indiviall umani este imposibil. ‘Separarea el prea mare sau In mod Inegal Introduce raz. Dolul ini persoane s chiar in interior naturil umane, sau © face pe aceasta sclavul el, Dar tocmal de aceea Necare poate contribu la coruperea nu numal a unel natu caret parine personal, cl a naturl care apartne tuturor. Aceasta Indica o responsabiltate a omulu tad de natura, In care € Implicata o responsabiltate fata de eemenil sl. lar aculta tea acestel responsabllta] arata ca ea are un temel intro responsabiltate fafa de 0 Persoana suprema, Care e Crea- Impesiiltatea