Sei sulla pagina 1di 55

2

cvV m~Px
01. jLKi K_v .................................................................................................. 5
02. Nyg _K RM DVv .......................................................................................... 7
03. UqjU cek Ges ei nIqv ............................................................................. 7
04. Ihy............................................................................................................... 8
05. wgmIqvK ......................................................................................................10
06. RyZv cwiavb ................................................................................................. 11
07. Kvco cwiavb Ges Lvjv .................................................................................. 11
08. Ni cek Ges ei nIqv................................................................................. 12
09. gmwR` hvIqv ...............................................................................................13
10. Avhvb ..........................................................................................................15
11. BKvgvZ ........................................................................................................17
12. myZivK mvgb iL mjvZ Av`vq .......................................................................17
13. mybvn mjvZmg~n ............................................................................................ 18
14. ivZi mjvn .................................................................................................. 19
15. hv wKqvgyj jvBj RM DVZ mvnvh Kit ...........................................................21
16. weZi mjvZ .................................................................................................. 22
17. dvRi mjvZ ................................................................................................. 22
18. dvRii ci emv........................................................................................... 23
19. mjvZi mgq hv cvV Kiv nq ............................................................................ 24
20. mjvZ h KvRjv mv`b Kiv nq .................................................................. 26

21. Avi-iKy ..................................................................................................... 27


22. Avm mvR`vn ................................................................................................. 28
23. mekl Zvkvn` ........................................................................................... 29
24. dvi` mjvZi ci .......................................................................................... 30
25. mKvj-mvq Avjvni whKi .............................................................................. 34
26. jvK`i mvvZ ........................................................................................... 43
27. Lvevi LvIqv ................................................................................................. 45
28. cvb Kiv ...................................................................................................... 46
29. bdj mjvZ Ni Av`vq Kiv .............................................................................. 47
30. gRwjm ZvM Kivi mgq .................................................................................. 47
31. mwVK wbqvZ Kiv ........................................................................................... 49
32. AvjvnK me`v iY Kiv................................................................................. 50
33. Avjvn AbyMn wbq wPv-fvebv Kiv .....................................................................51
34. KyiAvbK cwZ gvm GKevi kl Kiv ................................................................. 52
35. Nygvbvi c~e ................................................................................................ 52
36. mvivsk ........................................................................................................ 56

01. jLKi K_v


Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejQbejyb, hw` Zvgiv AvjvnK fvjevm Ze AvgvK AbymiY Ki, Avjvn Zvgv`iK fvjevmeb
Ges Zvgv`i cvcmg~n gv Kieb| Avjvn AZ gvkxj Ges cig `qvjy| 1
nvmvb Avj evmix (int) ejb, Zv`i (Avjvni cwZ) fvjevmvi wb`kb nQ Zvui bex mjvjv
AvjvBwn Iqv mvjvgi mybvni cwZ Zv`i AbyMvgxZv|
Cgvb`vi`i ghv`vK cwigvc Kiv nq Zvui bexi my&bvni AbymiY Abyhvqx|
GB RbB Avwg GwUK msKjb KiwQ hvZ gymwjg`i KvR Kg bex mjvjv AvjvBwn Iqv
mvjvgi mybvnK cybRvMwiZ Kiv hvq; Zv`i `bw`b Rxeb, Bev`Z, Nyg, cvbvnvi, jvK`i
mv_ AvPvi-AvPiY, cweZv, Ni cek Ges evwni hvIqv, cvkvK cwiavb Ges evwK Abvb
|
GUv Avhi welq h, hw` Avgv`i KD wKQy A_ nvivq m KZ gbvhvM `q Ges GB evcvi
KZ wPwZ nq, KZ Pv Ki GUvK LyuR cvIqvi Rb|
A_P KZ mybvn Avgv`i Rxeb Avgiv nvivwQ? GUv wK Avgv`iK wPwZ Ki? Avgiv wK
GjvK Avgv`i Rxeb wdwiq AvbZ gyRvnv`v ev Pv mvabv Kwi?
mgmv nQ Avgiv w`bvi-w`invgK ekx cvavb `B mybvni PvBZ| GB m` wKfve DcKvi
Kie hLb Avgv`iK Avgv`i Kei kvqvbv ne Ges Rgxbi gvwU Avgv`i Dci vcb Kiv
ne?
Avjvn Avhhv Iqv Rvjvn ejQbwKy Zvgiv `ywbqvi RxebKB ekx cvavb `vI| A_P AvwLivZ nQ LvBi (Dg) Ges vqx|
2

Avwg j Kijvg hw` KD h_vmva Pv Ki m Zvi Rxebi me cqvRb c~iY Ki h mybvn


cvjb KiZ cvie Zv GK nvRvii Kg bq|
1

m~iv, Avj Bgivb 3t 31

m~iv, Avj Avjv 87t16-17

GB QvU cywKvwU mybvnK mnR evevqbi Dcvq eZxZ Avi wKQyB bq| hw` GKRb gymwjg
Pvq Zvnj GK nvRvi mybvn `wbK cvjb KiZ cvi|
mybvnK AvKo aivi DcKvwiZvi ga iqQo fvjevmvi ghv`vq cuQvevi Rb- Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjvi fvjevmv Zvui Cgvb`vi
ev`v`i Rb|
o GwU nQ dvi` KvRjvi KvwVbZv jvNe Kivi Dcvq|
o GwU nQ we`qvZ cwZZ nIqv _K ivi c_|
o Avjvn xb hv Dcvcb Ki ZvK ghv`v `evi GwU GKwU wb`kb|
Avjvn bvg ejwQ, n gymwjg Dvn, Zvgv`i Rxebi me Zvgv`i ivm~j mjvjv AvjvBwn
Iqv mvjvgi mybvnK RvMwiZ Ki, KviY mybvn nQ Zvgv`i Rxeb ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv
mvjvgK cwic~Y fvjevmvi cgvY Ges ZvuK AbymiY Kiv Zvgv`i Rb GKwbZvi wb`kb|

02. Nyg _K RM DVv


1| wbR nvZ viv Pnviv _K Nygi fve `~i Kiv| 3
2 | Nyg _K RM DVvi `vAv cvV Kiv-

A_t mg cksmv Avjvni Rb whwb Avgv`i gZyi (Nygi) ci Rxeb `vb KiQb Ges Zvui
w`KB cZveZb| 4
3| wgmIqvK Kiv| 5
4 | `yB nvZ wZbevi aZ Kiv| 6
5| bvK wZbevi cvwb `qv| 7

03. UqjU cek Ges ei nIqv


1| evg cvq cek Ges Wvb cvq ei nIqv (wbw` `vjxj bB, mvaviY `vjxji wfwZ)|
2| UqjU cek Ges ei nevi mgq `vAv cvV Kiv-

A_t n Avjvn Avwg Lyey_ Ges Lvevq_ (cyil Ges bvix kqZvb) _K Avcbvi wbKU Avkq
PvB| 8
3

Avj eyLvix, nv`xm 183|

Avj eyLvix, nv`xm 6312|

Avj eyLvix, nv`xm 245| gymwjg, nv`xm 255|

Avj eyLvix, nv`xm 3295, gymwjg nv`xm 245|

gymwjg nv/278|

Avj eyLvix nv/142, gymwjg nv/375|

3| ei nevi mgq `vAv cvV Kiv


A_t Avwg Avcbvi (Avjvni) KvQ gv PvwQ| 9

04. Ihy
1| wemwgjvni mv_ i Kiv| 10
2| Ihyi iZ `yB nvZ Kw ch wZbevi aZ Kiv|
3| Kywj Kiv Ges bvK cvwb Ub bqv|
4| evg nvZ w`q bvK _K cvwb ei Kiv| 11
5| gyL Ges bvK cvwb cQvbv (MoMov Kivi gvag gyLi me Ask cvwb cQvbv Ges
bvKi DcwifvMi AwaKvsk Ask cvwb cQvbv|12
6| nvZi GKevii cvwb w`q Kywj I bvK cvwb cek Kivbv| 13
7| wgmIqvK Kiv| 14
8| Nb `vwoi ga Avyj Pvjvbv gyL aZ Kivi mgq| 15
9| gv_v gvmn Kiv| 16
9

Avey `vD` nv/30 |

10

Avey `vD` nv/101, wZiwgwR nv/25|

11

Avj eyLvix nv/164, gymwjg nv/226|

12

Avey `vD` nv/2366, wZiwgwR nv/788|

13

Avj eyLvix nv/191, gymwjg nv/235|

14

gymbv` Avngv` nv/9928|

15

AvZ wZiwgwR nv/31|

16

Avj eyLvix nv/185, gymwjg nv/235|

10| Avyj Ges cvqi cvZvq cvwb cQvbv| 17


11| Wvb nvZ Ges Wvb cvqi w`K _K i Kiv| 18
12| Pnviv, ev Ges cv aZ Kiv GK evi _K wZb evi ch ew Kiv| 19
13| Ihy kl kvnv`vn cvV Kiv-

A_t Avwg ^v w`wQ h, Avjvn eZxZ Bev`Z hvM Kvb Bjvn bB Ges gynv` mjvjv
AvjvBwn Iqv mvjvg Zvui ev`v Ges ivm~j|
GUv cvV Kivi dvhxjvZ nQ, Zvi Rb RvbvZi AvUwU `iRv Lvjv ne Ges m h Kvb `iRv
w`q BQv cek KiZ cvie| 20
14| evwoZ Ihy Kiv | 21
15| Ihy Kivi mgq nvZ w`q `ni cvwb cuQvbvi Ajv Nlv ev g`b Kiv| 22
16| wnmve Ki cvwb eenvi Kiv, hgbt GK gy`| 23
17| nvZ Ges cvqi dvi` Ajv avqvi mgq Gi mxgv evovbv| 24
18| Ihy kl `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Kivt

17

Avey `vD` nv/142, AvZ wZiwgwR nv/788, Avb bvmvqx nv/114|

18

Avj eyLvix nv/168, gymwjg nv/268 |

19

Avj eyLvix nv/159, gymwjg nv/226|

20

gymwjg nv/234|

21

gymwjg nv/666 |

22

Beb LyRvBgvn nv/118|

23

Avj eyLvix nv/201, gymwjg nv/325 |

24

gymwjg nv/246|

h ew Avwg hfve Ihy Kwi Gi gZ Ki Ihy Ki, AZtci `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Ki
Ges G mgq Kvb wKQy wPv bv Ki (mjvZi mv_ RwoZ welq eZxZ), Zvi AZxZi bvn mg~n
gv Ki `qv ne| 25
Ab nv`xm iqQt
...Zvi Rb RvbvZ IqvwRe nq hve| 26
h ew Dciv wbqg Dgfve Ihy mv`b Kie m Zv`i Af~ ne hv`i evcvi ejv
nqQt
h ew Dgfve Ihy mv`b Ki, bvn& Zvi kixi _K Si ci GgbwK Zvi Avyji bLi
bxP _KI| 27
m H ewi gaI Af~ ne h Ihyi ci `yB ivKvn mjvZ Av`vq Ki, hvi evcvi ejv
nqQt
Zvgv`i ga h KD Dgfve Ihy Ki Ges `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Ki Zvi Pnviv Ges
`q w`q (Ly mnKvi) Zvi Rb RvbvZ IqvwRe nq hve Ges bvn mg~n gv Ki `Iqv
ne| 28

05. wgmIqvK
1| cZK mjvZ,
hgb bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt
Avwg hw` Avgvi DvZi Rb KwVb nZ cvi gb bv KiZvg Zvnj Avwg Zvgv`iK cZK
mjvZi Rb wgmIqvK Kivi wb`k w`Zvg| 29
25

Avj eyLvix nv/159, gymwjg 226|

26

gymwjg nv/234|

27

gymwjg nv/245|

28

gymwjg nv/234|

29

Avj eyLvix nv/887, gymwjg nv/252 |

10

2| Ni cek Ki| 30
3| Nyg _K RM DV|31
4| KyiAvb wZjvIqvZ Kivi mgq|
5| hLbB gyLi M cwieZb nq|
4| Ihy Kivi mgq| 32

06. RyZv cwiavb


1 | RyZv covi mgq Wvb cv _K i Kiv Ges Lvjvi mgq evg cvqi w`K _K Lvjv| 33
GKRb gymwjg eevi w`b RyZv cwiavb Ges Lyj _vK, hLb m wbqvZ Ges gvbwmKZvmn
mybvn Abyhvqx GB KvRwU Kie m AbK cyivi ARb mg ne|

07. Kvco cwiavb Ges Lvjv


1| Kvco cov Ges Lyj ivLvi mgq wemwgjvn cov| (mvaviY `vjxji wfwZ)
2| cvkvK cwiavbi `vAv cvV Kivt

A_t mg cksmv Avjvni Rb whwb AvgvK GB Kvco cwiavb KwiqQb Ges AvgvK GwU
w`qQb Avgvi Kvb mvg_ Ges kw eZxZ| 34
30

gymwjg nv/253|

31

Avj eyLvix nv/245 gymwjg nv/255|

32

gymbv` Avngv`, 10 Rb mymsev` cv mvnvex`i nv`xm/7|

33

gymwjg, nv/2096|

34

Avey `vD` nv/4023|

11

3| Kvco cwiavbi mgq Wvb w`K _K i Kiv| 35


4| evg w`K _K Lvjv| (mvaviY `vjxji wfwZ)

08. Ni cek Ges ei nIqv


1| Ni ceki mgq AvjvnK iY Kivt
hLb GKRb ew Ni cek Ki Ges cek Kivi mgq Avjvni bvg bq Ges Lvevi mgq,
kqZvb ej (Ab kqZvbK) Zvgv`i Rb Kvb evmvb I bB Ges Kvb LveviI bq| 36
2| Ni ceki `vAv cvV Kivt

A_t n Avjvn! Avwg Avcbvi wbKU mevg cek Ges mevg ei nIqv Kvgbv Kwi| Avjvni
bvgB Avgiv cek Kwi Ges Avjvni bvgB Avgiv ei nB Ges Avgv`i iei cwZ Avgiv
ZvIqvvj Kwi....AZtci Nii Awaevmx`iK mvjvg `qv| 37
3| wgmIqvK Kiv| 38
4| mvjvg `qv| (m~iv, Avb byi 24t61)|
5| wbbi `vAv cvV Ki Ni _K e nIqvt

35

Avey `vD` nv/4141|

36

gymwjg, nv/2018|

37

Avey `vD`, nv/5096|

38

gymwjg, nv/253|

12

A_t Avjvni bvg, Avwg AvjvniB Dci ZvIqvvj KiwQ Ges Avjvn eZxZ Kvb mvg_ Ges
kw bB|
h GUv ej ZvK ejv nqt
Zvgvi Rb h_ ne Ges Zywg wbivcv cve Ges kqZvb cv`cmiY KiQ| 39

09. gmwR` hvIqv


1| ZvovZvwo gmwR` hvIqv, hgb ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt
hw` gvbyl RvbZ wK (cyivi) iqQ Avhvb Ges c_g KvZvi Ges GwU (cyivi) ARbi Avi
Kvb c_ bv cZ jUvix Kiv eZxZ, Zvnj Zvi jUvix KiZ| ...hw` Zviv RbZ hvnii mjvZ
ZvovZvwo Av`vq Kivi wK (cyivi) iqQ Zvnj Zviv Gi Rb cwZhvwMZv KiZ|...hw` Zviv
RvbZ Ckv Ges dvRii mjvZ RvgvAvZ Av`vq Kivi dv`xjvZ, Zvnj Zviv Zv Av`vq KiZ
AvmZ GgbwK hw` Zv`iK nvgvwo w`qI AvmZ nq| 40
2| gmwR` hvIqvi mgq `vAv cov-

39

Avey `vD`, nv/5096 Ges AvZ wZiwgwR, nv/ 3426|

40

Avj eyLvix nv/615 Ges gywmwjg nv/437|

13

A_t n Avjvn Avgvi Kje Avcwb b~i `vb Kib, Avgvi wRnvq b~i w`b, Avgvi Kvbi ga b~i
w`b, Avgvi PvLi ga b~i w`b, Avgvi cQb b~i w`b, Avgvi mvgb b~i w`b Ges Avgvi Dci
b~i w`b Ges Avgvi bxP b~i w`b| n Avjvn Avgvi Dci b~i elb Kib| 41
3| mvwKbvn Ges IqvKvi mn nuU hvIqv | 42
[mvwKbvn nQ axi my hvIqv Ges Zvoviv eRb Kiv| IqvKvi nQ `wK bvwgq ivLv Ges
KK bxPy ivLv Ges Gw`K mw`K AwaK ZvKvbv eRb Kiv|]
4| gmwR` nU hvIqv, hvZ bvn& mg~n Si co Ges RvbvZ ghv`v evoZ _vK| 43
5| gmwR` XyKvi mgq `vAv cvVt

A_t n Avjvn Avgvi Rb Avcbvi ingZi `iRv Lyj w`b| 44


6| Wvb cv w`q gmwR` cek Kiv| 45
7 | cek Ki (emvi AvM) ZvwnqvZ Avj gmwR` mjvn Av`vq Kiv| 46
Bgvg Avk kvdqx ejb,wbwl mgqI ZvwnqvZ Avj-gmwR` mjvZ ea|
8| c_g KvZvii w`K AMMvgx nIqv, hgb ivm~j mjjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt
hw` gvbyl RvbZ wK (cyivi) iqQ Avhvb Ges c_g KvZvi Ges GwU (cyivi) ARbi Avi
Kvb c_ bv cZ jUvix Kiv eZxZ, Zvnj Zvi jUvix KiZ ... 47
9| gmwR` _K ei nevi mgq `vAv cvVt
41

gymwjg nv/763|

42

Avj eyLvix nv/636 Ges gywmwjg nv/602|

43

gymwjg nv/251|

44

Avb bvmvqx nv/728 Ges Beb gvRvn nv/771 |

45

gymZv`viK Avj nvwKg nv/822|

46

Avj eyLvix nv/1163 Ges gywmwjg nv/714|

47

Avj eyLvix nv/615 Ges gywmwjg nv/437|

14

A_t n Avjvn Avwg Avcbvi dv`j (cyivi) PvB| 48


10| evg cv w`q ei nIqv| 49

10. Avhvb
Avhvbi cvuPwU mybvn iqQ hv Bebyj KvBqg Zvui hv` Avj gvAv` wKZve -G DjL
KiQbt
1| h ew Avhvb be gyAvhwhb hv ej m ZvB cybivew Kie ay

Gi Reve ejet

A_t Avjvn eZxZ Kvb kw Ges gZv bB| 50


GB mybvni DcKvwiZv nQ GwU RvbvZK Acwinvh Ki `q hv gymwjgi eYbvq DjL Kiv
nqQ|
2| Avhvb kvbvi ci ejet

48

gymwjg nv/713, Avey `vD` nv/463|

49

gymZv`viK Avj nvwKg nv/822 |

50

Avj eyLvix nv/613 Ges gywmwjg nv/385|

15

A_t Avwg ^v w`wQ h Avjvn Qvov Bev`ZhvM Kvb Bjvn bB, wZwb GKK, Zvui Kvb kixK
bB| Ges Avwg AviI ^v w`wQ h, gynv` mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Zvui ev`v Ges ivm~j|
Avwg AvjvnK ie Ges gynv` mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgK ivm~j wnme Ges BmjvgK xb
wnme wbq m| 51
GB mybvni DcKvwiZv nQ H ewi bvn mg~n gv Kiv ne|
3 | AZtci ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi Dci mjvZ Ges mvjvg (`i`) ciY Kiv| 52
c~Y `i` Beivnxgt

53

4| AZtci GB `yAv cvV Kivt

A_t n Avjvn! GB cwic~Y Avnvbi ie Ges h mjvZ Kvqg ne Zvi gvwjK, gynv` mjvjv
AvjvBwn Iqv mvjvgK `vb Kib Iqvmxjvn Ges dv`xjvn hvi Iqv`v Avcwb ZvuK KiQb| 54
GB `yqv cvV Kivi DcKvwiZv nQ cybivb w`em ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Zvi Rb
mycvwik Kieb|
51

gywmwjg nv/386|

52

gywmwjg nv/384|

53

Avj eyLvix nv/3370|

54

Avj eyLvix nv/614|

16

5| Aekl wbRi Rb `vAv cvV Kivt


ej, hgb Zviv (gyAvhwhb) ej, hLb Zv mb Kie PvI (`vAv Ki) ZvgvK Zv `qv
ne| 55

11. BKvgvZ
1| BKvgZi BKvgZKvix ew hv ej Zvi cybivew Kiv, ay

Gi Reve ejet

A_t Avjvn eZxZ Kvb kw Ges gZv bB|

12. myZ&ivK mvgb iL mjvZ Av`vq


bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb, hLb Zvgv`i KD mjvZ Av`vq Ki, myZ&ivi w`K
mjvZ Av`vq Ki| Gi KvQvKwQ `vovI Ges Zvgvi Ges GwUi ga KvDK AwZg KiZ w`I
bv| 56
myZ&iv `qvi `vjxjwU mvaviY- gmwR` wKsev evwo, bvix wKsev cyil mevi RbB| wKQy jvKiv
GB mybvnK Aej^b Ki bv, myZivs Zviv myZi& v Qvov mjvZ Av`vq Ki| GB mybvnwU GKRb
gymwjg w`b ivZ eevi cybivew Ki _vK cvuP Iqv mjvZ, ZvwnqvZ Avj gmwR`, weZi
BZvw` mjvZ| RvgvAvZ mjvZi Bgvgi myZ&ivB gyv`x`i Rb myZ&iv|
myZ&iv msv welqmg~n1| m mjvZ Av`vq Ki Zvi mvgb wKejvi w`K myZ&iv wbaviY Kiv nq, hgb- `qvj, jvwV
wKsev LyuwU| Gi ckZvi Kvb mxgv bB|
55

Avey `vD` nv/524|

56

Avey `vD`, nv/685 Ges Beb gvRvn nv/945|

17

2| GUv Kgc evnbi wcQbi wcVi KvVL m`k eyi mgvb DPy ne (cvq GK weNZ
cwigvb)| 57
3| `vuovbvi RvqMv _K myZ&ivi `yiZ ne wZb nvZ|
4| myZ&iv Bgvg, GKvKx mjvZ Av`vqKvix ew, dvi` wKsev bdj me mjvZB myZ&ivi weavb
iqQ| 58
5| Bgvgi myZ&ivB gyv`x`i myZ&iv, KvZvii ga w`q nU hvIqv ea| 59
GB mybvnjv cvjb Kivi DcKvwiZvo GwU mjvZ fsM nIqv _K iv Ki|
o GwU H ewK Gw`K mw`K ZvKvbv _K iv Ki| GwU mjvZK cwic~Y KiZ
mvnvh Ki |

13. mybvn mjvZmg~n


1| ivIqvwZe mybvn mjvZ (cvP Iqv dvi`i AvM cii my&bvn mjvZ mg~n)t
h ew evi ivKvAvZ mjvZ Av`vq Kie dvi` eZxZ Zvi Rb RvbvZ GKwU evwo wbgvb Kiv
ne|
GB mjvZjv nQo hvnii AvM Pvi ivKvn Ges ci `yB ivKvn|
o gvMwiei ci `yB ivKvn|
o mjvZyj Ckvi ci `yB ivKvn Ges
o dvRii mjvZi AvM `yB ivKvn|

57

Avey `vD`, nv/685 Ges Beb gvRvn nv/945|

58

Avj eyLvix nv/506|

59

AvZ wZiwgRx, nv/335|

18

2| mjvZyZ `vnvt
cZK mKvj GKRb ewi mg Rvovi Dci (360wU) mv`vKvn cwikvabxq nq hvq, cZK
Zvmexn GKwU mv`vKvn, mr KvRi Av`k `qv GKwU mv`vKvn Ges g` _K eviY Kiv GKwU
mv`vKvn| GB me wKQy `yB ivKvAvn mjvZ Av` `vnv covi gvag h_ nq hvq| 60
Gi mgq i nq AvbygvwbK myh D`qi 15 wgwbU ci _K Ges hvnii mjvZ Gi 15 wgwbU
AvM ch mgq _vK| Dg mgq nQ hLb c~Y Mig nq Mj| Gi mewbb ivKvn nQ `yB,
Avi mevP AvU| GUvI ejv nq _vK Gi Kvb wb` mxgv bB|
3| Avmii mjvZi mybvnt
Avjvn H ewi Dci `qv Kib h mjvZ Avj-Avmii AvM Pvi ivKvAvZ mjvZ Av`vq Ki| 61
4| gvMwiei AvMi mybvnt
gvMwiei dvi`i AvM mjvZ Av`vq Ki, wZwb GwU wZbevi ejb Ges ZZxqevi ejb, Zvi
Rb h BQv Ki| 62
5| Ckvi mybvnt
cZK `yB mjvZi Avhvbi ga mjvZ iqQ, wZwb GwU wZbevi ejb, ZZxqevi ejb,
ejb, Zvi Rb h BQv Ki| 63

14. ivZi mjvn


bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt
dvi` mjvZi ci mevg mjvn nQ ivZi mjvn| 64

60

gymwjg nv/720|

61

Avj eyLvix nv/1981 Ges gymwjg nv/721|

62

Avey `vD` nv/1271 Ges AvZ wZiwgwR nv/430|

63

Avj eyLvix, nv/1183|

64

gymwjg nv/ 1163|

19

1| ivZi mjvZi cQ`bxq ivKvAvZ msLv nQ GMvi 65 A_ev Zi 66|


2| wKqvgyj jvBji Rb RM DV wgmIqvK Kiv 67 Ges m~iv Avwj Bgivbi kl `k AvqvZ
(190-200) cvV Kiv| 68
3| bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg _K ewYZ mnxn `yAv cvV Kivt

69

4| c_gZ msw `yB ivKvZ w`q i Kiv hvZ c~Y Kgg nIqv hvq| 70
5| bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg _K ewYZ mnxn `yAv w`q mjvZ i Kivt 71

65

Avj eyLvix nv/ 1138|

66

Avj eyLvix nv/ 1138|

67

Avj eyLvix nv/245|

68

Avj eyLvix nv/183 Ges gymwjg nv/763|

69

Avj eyLvix nv/1120 Ges gymwjg nv/769|

70

gymwjg nv/ 768

20

6| mjvZK `xN Kiv| 72


7| Avjvni kvwi AvqvZ Avmj Avkq cv_Yv,

`qvi AvqvZ Avmj `qv Kvgbv Kiv,

Avjvni Mie eYbvi AvqvZ Avmj Mvievw^Z Kiv... 73

15. hv wKqvgyj jvBj RM DVZ mvnvh Kit


o `vAv Kiv|
o ekx ivZ RM bv _vKv|
o w`bi ejv Kvqjyjv Kiv|
o mKj cKvi AevaZv _K `~i _vKv|
o GKRbi Kvgbv-evmbvi wei gyRvnv`vn ev Pv mvabv Kiv|
71

gymwjg nv/770|

72

gymwjg nv/756|

73

gymwjg nv/772|

21

16. weZi mjvZ


1| h ew wZb ivKvAvZ mjvZ Av`vq Kie Zvi dvwZnvi ci c_g ivKvZ m~iv Avjv, wZxq
ivKvZ Kyj Bqv AvBqynvj Kv-wdib, ZZxq ivKvZ myiv BLjvm cvV Kiv DwPZ| 74
2| mvjvg wdivbvi ci wZbevi ejet

A_t whwb gvwjK wZb hveZxq Am~bZv _K cwe|75


Av` `vivKyZbx KZK Ab eYbvqt
ZZxqevi myenvbvj gvwjwKj Kyy-m ejvi ci DPy ^i eje-

A_t whwb wdwikZv`i Ges in Gi ive|

17. dvRi mjvZ


mjvZyj dvRii mv_ wbw` mybvn iqQ, Gjv nQt
1| dvi`i c~e `yB ivKvAvZ mybvn mjvZK mswfve Av`vq Kiv, Avwqkv (iv) _K ewYZt
bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg dvRii Avhvb Ges BKvgZi ga msw `yB ivKvZ mjvZ
Av`vq KiZb| 76
2| mybvn mjvZ wZjvIqvZi Rb AvqvZmg~n nQ,

74

Avey `vD` nv/ 1423 Ges 1424| Avb bvmvqx nv/1740|

75

Avey `vD` nv/ 1430 Ges Avb bvmvqx nv/1740|

76

Avj eyLvix nv/169, Ges gymwjg nv/ 723|

22

c_g ivKvZ m~iv Avj evKvivi 136 bs AvqvZ, wZxq ivKvZ Avj Bgivbi 52 bs AvqvZ
A_ev, Avj Bgivbi 64 bs AvqvZ 77|
weKfve, c_g ivKvZ myiv Kv-wdi-b Ges wZxq ivKvZ m~iv BLjvm cvV Kiv| 78
3| mybvn mjvZi ci Wvb KvZ q wKQyY wekvg bqv| 79
[jbxq, ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mvavib Afvm wQj wZwb evwoZ dvRii mybvn
Av`vq KiZb|]

18. dvRii ci emv


dvRi mjvZi ci emv mybvni Afy&t
hLb bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg dvRii mjvZ Av`vq KiZb, wZwb H vb em _vKZb
m~h nvmmvbvn (fve DVv) ch| 80
gmwR`i emvi DcKvwiZv nQ Avjvn wdwikZv`i w`K wb`kbv w`q iLQb hviv mjvZi
AvM ci gmwR` em Zv`i Rb gv cv_Yv Kivi Rb GB ejt

n Avjvn ZvK gv Kib,

n Avjvn Zvi cwZ ing Kib| 81

77

gymwjg nv/727|

78

gymwjg nv/726|

79

Avj eyLvix nv/1160|

80

Avj eyLvix nv/445|

81

Avey `vD` nv/776, AvZ wZiwgwR nv/ 804|

23

19. mjvZi mgq hv cvV Kiv nq


1| c_g ZvKexi (ZvKexivZyj Bnivgi) ci ii `vAv cvV Kivt

82

A_ev Avcwb cvV KiZ cvib,

83

2| KyiAvb cvVi c~e ZvAvDh cvVt


84

3| AZtci Avj-evmgvjvn cvV Kivt


85

4| dvwZnv cvV Kivi ci Avgx-b ejv| 86


5| m~iv dvwZnvi ci Ab m~iv wgjvbv| 87

82

Avey `vD` nv/776, AvZ wZiwgwR nv/898 Ges Beb gvRvn nv/804|

83

Avj eyLvix nv/744, gymwjg nv/598|

84

Avey `vD` nv/770|

85

gymwjg nv/399|

86

Avj eyLvix nv/782, gymwjg nv/410|

24

6| iKy _K DV `vAv cvVt


88

AZtci,

89

7| GKvwaK evi Zvmexnjv cvV Kiv 90


iKyi mgq cvV Kivt

wmR`vi mgq cvV Kivt

8| `yB wmR`vi gaLvb GKvwaKevi cybivew Kivt


91

9| kl Zvkvn`i ci cvV Kivt

87

Avj eyLvix nv/756, gymwjg nv/394|

88

gymwjg nv/392|

89

gymwjg nv/477|

90

Avey `vD` nv/881|

91

Beb gvRvn nv/897|

25

10| wmR`vi mgq `vAvK `xNvwqZ Kivt


hLb ev`v wmR`vq _vK ZLb iei mePq wbKU _vK- myZivs GZ ekx Ki `vAv Ki| 92
o DjwLZ welqjvZ hviv AviI ekx `vAv KiZ Pvb Zviv wnmbyj gymwjg
`LZ cvib Ges DjwLZ `vAv Ges whKijvi A_I Avcbviv cqvRb
mLvb _K `L wbZ cvib|

20. mjvZ h KvRjv mv`b Kiv nq


mjvZ h KvRjv mv`b Kiv nq Zvi mybvn mg~nt
1| wbbi mgqjvZ nvZ DVvbvt
o ZvKexi Avj Bnivg hLb ejv nq| 93
o hLb iKyZ hvIqv nq| 94
o hLb iKy _K DVv nq| 95
o hLb ZZxq ivKvAvZi Rb `vovbv nq| 96
2| nvZ DVvbvi cvt

92

gymwjg nv/482|

93

Avj eyLvix, nv/ 736,737 Ges 738, , gymwjg nv/390|

94

Avj eyLvix, nv/ 736,737 Ges 738, , gymwjg nv/390|

95

Avj eyLvix, nv/ 736,737 Ges 738, , gymwjg nv/390|

96

Avj eyLvix, nv/ 739|

26

o hLb nvZ DVvbv Ges bvgvbv nq ZLb Avyjjv KvQvKvwQ, cmvwiZ _vKe
Ges nvZi Zvjy wKejv gyLx _vKe| 97
o nvZ Kvai cvk`k ch A_ev Kvb ch DVvbv ne| 98
3| Wvb nvZi Dci evg nvZ vcb Kib A_ev Wvb nvZ viv Avcbvi evg nvZi Kwi nvoK
AvKo aib| 99
4| wmR`vi w`K `w ivLyb| 100
5| hLb `vuoveb cv mg~nK Avivg`vqK `~iZ dvK Ki `vuovb|
6| ZviZxj mn KyiAvb cvV Kib Ges hv cvV Kiv nQ Zvi w`K gbvhvM w`b| 101

Ges ZviZxj mn KyiAvb wZjvIqv Kib| 102

21. Avi-iKy
iKyi my&bvnjv nQt
1| Avyjjv dvK dvK iL nvZ viv nvuUyK AvKo aiv| 103
2| wcVK Ggbfve wevi Kiv hvZ Zv mgvb nq| 104
97

Avj eyLvix, nv/ 2320|

98

Avj eyLvix, nv/ 736,737 Ges 738, , gymwjg nv/390 Ges 391|

99

Avj eyLvix, nv/ 740, gymwjg nv/401, Avey `vD` nv/755|

100

Avj evqnvKx nv/3543 Ges 3545|

101

gymwjg nv/733|

102

m~iv gyRvwj 73;4

103

Avey `vD` nv/863, gymZv`viK Avj nvKg nv/845|

104

Avj eyLvix nv/828|

27

3| gv_vK Ggb mgvvivj ivLv hb Zv wcVi mgvivj _vK hb Zv DuPy wKsev bxPy bv nq| 105
4| KbyB mg~nK `ni cvk`k _K Avjv`v ivLv| 106

22. Avm mvR`vn


wmR`vni mybvn mg~ni gat
1| KbyBmg~n `ni cvk`k _K `~i ivLv|
2| Di _K cUK Avjv`v ivLv|
3| Di mg~nK cvqi bjv _K `~i ivLv wbwZ Kiv|
4| `yB nvuUyK Avjv`v ivLv|
5| cvqi cvZvK Lvov ivLv| 107
6| cvqi cvZvK (AMfvMK) wKejvgyLx ivLv wbwZ Kiv, myZivs cvqi cvZvi Rvov mg~nK
gSZ vcb Kie| 108
7| wmR`vi mgq `yB cvK GK vcb Kiv| 109
8| nvZK Kva A_ev Kvb eivei ivLv| 110
9| nvZK mvRv ivLv| 111
10| Avyj mg~nK GK ivLv wbwZ Kiv| 112
105

Avey `vD` nv/730|

106

AvZ wZiwgwR nv/260|

107

Avb bvmvqx nv/ 1099, 1129|

108

Avj eyLvix nv/828|

109

Beb LyRvBgvn nv/654|

110

Beb LyRvBgvn nv/641|

111

Beb Avwe kvBevn fwj-1, Aavq 36 nv/1|

28

11| Avyj mg~nK wKejvgyLx ivLv wbwZ Kiv| 113

23. mekl Zvkvn`


1| kl Zvkvn`i wZbwU ic* AvZ ZvIqviiK- GwU nQ Wvb cvK Lvov ivLv, evg cvK Wvb cvqi bjvi bxP vcb Kiv
Ges gSZ emv| 114
* Dcii DjwLZ wbqg emv ay gv Wvb cvK Lvov bv Ki evg cvqi gZ wewQq `qv|115
* Wvb cvK Lvov ivLv Ges evg cvK Wvb cvqi bjv Ges Dii gvS vcb Kiv| 116
2| nvZjvK Dii Dci ivLv- Wvb nvZ Wvb Dii Dci, evg nvZ evg Dii Dci-AvyjjvK
cmvwiZ Ki GK ivLv|117
3| kvnv`vZ Avyj w`q i _K kl ch GB Zvkvn`i mgq Bkviv Kiv, evywj gagvi
mv_ wgwjq evKvi Kiv| kvnv`vZ Avyji w`K `wK wbe ivLv| 118
4| AvZ Zvmjxgt GwU nQ mjvZ kl Wvb AZtci evg w`K gv_vK wdivbv| 119

112

Beb LyRvBgvn nv/642, Avj eyLvix nv/419 |

113

Avey `vD` nv/732|

114

Avj eyLvix nv/828|

115

gymwjg nv/579|

116

Avey `vD` nv/731|

117

gymbv` Avngv` nv/6000|

118

Avey `vD` nv/992|

119

gymwjg nv/591|

29

24. dvi` mjvZi ci


dvi` mjvZi ci AbK whwKi AvhKvi cvV Kiv hvq, Gjvi gat
1| wZbevi ejvt
120

AZtci ejvt

A_t n Avjvn! Avwg Zvgvi wbKU DcKvix Bjg, cwe RxweKv Ges MnYhvM Avgj cv_Yv
Kwi| 121

2| Zwkevi Ki cvV Kiv

AZtci GKevi cvV Kiv-

122

120

gymwjg nv/591|

121

Beb gvRvn

122

gymwjg nv/597|

30

A_t Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK Zuvi Kvb kixK bB, ivRZ ZuviB
Ges cksmv gvB Zuvi, wZwb mKj wKQzi Dci gZvevb| 123
3| gvMwie Ges dvhii ci 10 evi Ki cvV Kiv

124

A_t Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK Zuvi Kvb kixK bB, ivRZ ZuviB
Ges cksmv gvB Zuvi, wZwbB RxweZ Kib Ges gZz `vb Kib| wZwb mKj wKQzi Dci
gZvevb| 125
4| GKevi cvV Kiv-

126

A_t Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK Zuvi Kvb kixK bB, ivRZ ZuviB
Ges cksmv gvB Zuvi| wZwb mKj wKQzi Dci gZvevb| n Avjvn& Zzwg hv c`vb Ki Zv evav
`qvi KD bB, Avi Zzwg hv `e bv Zv `qvi gZ KDB bB| Zvgvi Mhe nZ Kvb wekvjx
ev c`ghv`vi AwaKvixK Zvi ab-m` ev c`ghv`v iv KiZ cvie bv| 127
5| GKevi cvV Kiv-

123

gymwjg- 1/418

124

AvZ wZiwgwR nv/3534|

125

wZiwgwR 5/515

126

Avj eyLvix nv/844, gymwjg nv/593|

127

eyLix- 1/225, gymwjg- 1/414

31

128

A_t Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK Zuvi Kvb kixK bB, ivRZ ZuviB
Ges cksmv gvB Zuvi| wZwb mKj wKQzi Dci gZvevb| Kvb cvc KvR I ivM-kvK, wec`Avc` nZ gyw cvIqvi Kvb Dcvq bB| Avi mrKvR KiviI gZv bB Avjvn Qvov| Avjvn
Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, Avgiv GKgv ZuviB Bev`Z Kwi, wbqvgZmg~n ZuviB,
AbyMnI Zuvi Ges Dg cksmv ZvuiB Avjvn Qvov Kvb gvey` bB, Avgiv Zuvi `qv Rxeb weavb
GKgv Zvi Rb GKwbfve gvb Kwi, hw`I Kvwdi`i wbKU Zv AcxwZKi| 129
6| GKevi cvV Kiv-

130

A_t n Avjvn! Zvgvi iY, Kwiqv Ges Dg Bev`Z Kivi AvgvK mvnvh Ki|
7| cvV Kiv-

A_t n Avjvn! Avwg Zvgvi wbKU KvcyilZv, Avgvi Rxebi Lvivc Aevq diZ hvIqv,
`ywbqvi wdZbv Ges Keii Avhve _K Avkq cv_Yv KiwQ|
128

gymwjg nv/594|

129

gymwjg- 1/415

130

Avey `vD` nv/1522, Avb bvmvqx nv/1302|

32

Avjv&v Bwb AvDhyweKv wgbvj Ryewb Iqv AvDhyweKv Avb Divv Avihvwjj Dgywi Iqv AvDhyweKv
wgb wdZbvwZZ `yb&Bqv- Iqv AvDhyweKv wgb Avhv-wej Kvei| 131
8| GKevi cvV Kiv132

A_t n Avgvi ie! H w`bi Avhve _K AvgvK iv Kib, hB w`b Avcwb Avcbvi ev`v`i
mevBK GKwZ Kieb|
9| KyiAvbi kl wZwbwU m~iv cvV Kiv

cZKwU m~iv dvRi Ges gvMwiei ci wZbevi cvV Kiv Ges Abvb mjvZi ci GKevi Ki
cvV Kiv| 133
10| AvqvZyj Kyimx cvV Kivt
134

11| GB AvhKvi jv mjvZi vbB cvV Kiv, vb cwieZb bv Ki| 135


GQvovI AvhKvi mg~n iqQ hv Avcbviv wnmbyj gymwjg _K `L wbZ cvib, Dciv
AwaKvsk `vAv jvi A_I Avcbviv mLvb _K `L wbZ cvib|
131

Avj eyLvix nv/2822|

132

gymwjg nv/709|

133

Avey `vD` nv/5082 Ges AvZ wZiwgwR nv/3575|

134

Avb bvmvqx nv/100|

135

mvnxn ZviMxe IqvZ Zvnixe 464 Ges 471|

33

25. mKvj-mvq Avjvni whKi


mKvj Ges mvq wKQy AvhKvi 1| AvqvZyj Kyimx...

Gi dv`xjvZ- h mKvj cvV Kie ZvK mv ch wRb`i _K iv Kiv ne, h mvq cvV
Kie ZvK mKvj ch iv Kiv ne| 136
2| BLjvm, dvjvK Ges myiv bvm..

Gi dv`xjvZ- h mKvj Ges mvq wZbevi cvV Kie Zv Zvi Rb me wKQyi evcvi h_
ne| 137
3| mnxn ZviMxe IqvZ Zvnixe iqQ-

138

136

mnxn ZviMxe IqvZ Zvnixe nv/662|

137

Avey `vD` nv/1522, AvZ wZiwgwR nv/3575

138

mnxn ZviMxe IqvZ Zvnixe nv/657|

34

A_t n wPixb, n wPivqx, Zvgvi ingZi Rb Avwg Zvgvi `ievi RvbvB Avgvi mKvZi
wbe`b| Zzwg Avgvi Aev mskvab Ki `vI, Zzwg PvLi cjK cwigvY mgqi (GK g~Zi)
RbI AvgvK Avgvi wbRi Dci Qo w`I bv|139
4| mnxn gymwjg iqQ-

140

A_t Avgiv Ges mgM RMZ Avjvni (Bev`Z I AvbyMZi) Rb mvq DcbxZ nqwQ, Avi
mgy`q cksmv Avjvni Rb, Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK; Zuvi Kvb
kixK bB, ivRZ ZuviB Ges cksmv gvB Zuvi| wZwb mKj wKQzi Dci gZvevb|
n ie! GB ivZi gvS Ges Gi ci hv wKQz gj wbwnZ AvQ Avwg Zvgvi wbKU Zvi cv_Yv
KiwQ| Avi GB ivZi gvS Ges Gi ci hv wKQz Agj wbwnZ AvQ, Zv nZ Zvgvi wbKU
Avkq PvB| n ie! Avjm Ges evaKI K nZ Avwg Zvgvi Avkq cv_Yv Kwi, n ie!
`vhLi Avhve nZ Ges Keii Avhve nZ Zvgvi Avkq Kvgbv Kwi| 141
Gi j
cvV Kie|
mvq
5| mybvb Avey `vD` Ges wZiwgwRi 142 ga iqQt
139

ZviMxe-Zvnixe 1/27

140

gymwjg nv/2703|

141

eyLvix- 7/150

142

mybvb Avey`vD` nv/5068 Ges wZiwgwR nv/3391|

35

mKvj ejet

A_t n Avjvn! ZvgviB AbyMn mvq DcbxZ nB Ges ZvgviB AbyMn cZzl DcbxZ nB|
ZvgviB gwRZ RxweZ iqwQ, ZvgviB BQvq gZz eiY Kwi, Avi ZvgviB wbKU cZveZb
KiZ ne|
mvq ejet

A_t n Avjvn! ZvgviB AbyMn cZzl DcbxZ nB Ges ZvgviB AbyMn mvq DcbxZ nB|
ZvgviB gwRZ RxweZ iqwQ, ZvgviB BQvq gZz eiY Kiev, Avi ZvgviB w`K wKqvgZ
w`em DwZ nq mgeZ nev| 143
mKvj Iqv BjvBKvj byi Gi j Iqv BjvBKvj gvwQ-i eje|
6| mybvb Beb gvRvni ga iqQ-

A_t n Avjvn! Avwg Zvgvi wbKU DcKvix Bjg, cwe RxweKv Ges MnYhvM Avgj cv_Yv
Kwi| 144
iqQ mKvj cvV Kie| 145
7| mybvb AvZ wZiwgwR Ges AbvbZ iqQ143

wZiwgwR- 5/466

144

Beb gvRvn

145

mybvb Beb gvRvn nv/925|

36

A_t Avjvni c~Y Yvejxi evK viv Zuvi wbKU Avwg AwbKi mwi AcKvi _K Avkq PvwQ|
mvq wZbevi cvV Kie| 146
8| mybvb Avey `vD` iqQ-

A_t n Avjvn! (Zvgvi AbyMn) mKvj DcbxZ nq mv w`wQ Zvgvi Ges Aviv mv w`wQ
Zvgvi Avik enbKvix`i Ges Zvgvi mKj dikZv`i I Zvgvi mKj mwi| wbqB Zzwg
Avjvn, Zzwg Qvov Bev`Zi hvM KD bB, Zzwg GK, Zvgvi Kvb kixK bB| Avi gynv`
(mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg) Zvgvi ev`vn Ges im~j|
mKvj-mvq Pvievi Ki cvV Kie| 147
Gi dv`xjvZi ga iqQh mKvj Pvievi A_ev mvq Pvievi cvV Kie Avjvn ZvK Avb _K gyw w`eb|

Gi j mvq eje

9| mybvb Avey `vD` Ges gymbv` Avngv`i ga iqQ-

146

mybvb AvZ wZiwgwR nv/3605, Beb gvRvn nv/3518|

147

mybvb Avey `vD` nv/5069 Ges 5078|

37

A_t n Avjvn! Zzwg Avgvi `ni wbivcv `vb Kiv, Avgvi KYI wbivcv `vb Kiv, Avgvi
PvLi wbivcv `vb Kiv| Avjvn Zzwg Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB| n Avjvn! Avwg
Zvgvi Avkq PvwQ Kzdix Ges `vwi` nZ, Avwg Zvgvi Avkq PvwQ Keii Avhve nZ| Zzwg
Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB|
wZbevi cvV Kie| 148
10| Abyic nv`xm G iqQ| 149

A_t n Avjvn! Avwg Zvgvi Avkq PvwQ Kzdix Ges `vwi` nZ, Avwg Zvgvi Avkq PvwQ
Keii Avhve nZ| Zzwg Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB|
wZbevi cvV Kie|
Dcii `wy&U `vAv GK eYbvZ GmQ, Gjv Avjv`vfve GmQ, GKwU `vAv wnme
Avmwb| Gjv mvq Ges mKvj cZKwU wZbevi Ki cvV Kiv ne|
11| mnxn eyLvixZ-

148

mybvb Avey `vD` nv/ 5090 Ges gymbv` Avngv` nv/20430|

149

mybvb Avey `vD` nv/ 5090 Ges gymbv` Avngv` nv/20430|

38

150

h GwU c~Y wekvm iL cvV Kie Zvi dv`xjvZi ga iqQ, m hw` ivZ gviv hvq Zvnj
RvbvZ cek Kie; Abyicfve m hw` w`b cvV Ki gviv hvq Zvnj m RvbvZ cek Kie,
hv nv`xm ewYZ nqQ|
12| Avngv` Zvi gymbv` eYbv Kib-

151

A_t (Avjvni AbyMn) Avgiv cZzl DcbxZ nqwQ Bmjvgi wdrivZi Dci I BLjvmi Dci,
Avgv`i bex gynv` (mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg)-Gi xbi Dci, Avgv`i wcZv Be&ivnxg
(Avt)-Gi wgjvZi Dci, wZwb wQjb GKwb gymwjg Ges wZwb gykwiK`i Af~ wQjb bv|
13| Avb bvmvqxZ-

152

150

mnxn eyLvix nv/6306|

151

gymbv` Avngv` nv/15360|

39

A_t n Avjvn! Avgvi mv_ h wbqvgZ cvvevq KD mKvj DcbxZ nqQ, A_ev Zvgvi
mwi gvSI Kviv mv_, Gme wbqvgZ Zvgvi wbKU nZ| Zzwg GK, Zvgvi Kvb kixK bB,
cksmv gv Zvgvi| Avi mKj cKvi KZZvi nK`vi Zzwg|
14| mybvb Avey `vD`-

A_t AvjvnB Avgvi Rb h_ wZwb Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, Avwg Zuvi DciB
wbfi Kwi, wZwb gnvb Aviki cwZcvjK|
mvZevi| 153
h GwU c~Y wekvm mnKvi mKvj Ges mvq mvZevi cvV Kie Zvi dv`xjvZ nQ-Avjvn Zvi
Rb `ywbqvi me iZc~Y welq Ges xbi (AvwLivZi) welq h_ neb|
15| mybvb Avey `vD` Ges AbvbZ iqQ-

A_t Avwg mB Avjvni bvg Avi KiwQ, hvi bvg i Kij AvKvk I cw_exi Kvb eyB
Kvbic Awb mvab KiZ cvi bv| eyZ wZwb nQb mekvZv, mevZv|
wZbevi cvV Kie| 154
mKvj Ges mvq h GwU cvV Kie Zvi DcKvwiZv nQ Kvb wKQyB Zvi wZ KiZ cvie bv|
16| mybvb Avey `vD` Ges gymbv` Avngv` G iqQ-

152

Avb bvmvqx nv/7|

153

mybvb Avey `vD` nv/5071|

154

mybvb Avey `vD` nv/5088, AvZ wZiwgwR 3388 Ges Beb gvRvn nv/3869|

40

A_t Avwg AvjvnK Avgvi ie wnme, BmjvgK xb wnme Ges gynv` (mvjvjv AvjvBwn
Iqv mvjvg)-K bex ic jvf Ki my|
wZbevi cvV Kie| 155
mKvj Ges mvq h GwU cvV Kie Zvi DcKvwiZv nQ BqvIgyj wKqvgvnZ Avjvn Zvi Rb
h_ neb|
17| mnxn gymwjg iqQ-

A_t Avwg Avjvni KvQ gv cv_Yv Kwi Ges Zuvi wbKUB ZvIev KiwQ|
w`b GKkZevi| 156
18| mnxn gymwjg iqQ-

A_t Avwg Avjvni cweZv eYbv KiwQ Zuvi cksmvi mv_ Zuvi m eymg~ni msLvq mgvb, Zuvi
wbRi mvli mgvb, Zuvi Aviki IRbi mgvb I Zuvi evYx mg~ni wjLvi Kvwj cwigvY
AmsLevi|
wZbevi cvV Kie| 157
19| mnxn gymwjg iqQ-

155

mybvb Avey `vD` nv/5072, AvZ wZiwgwR nv/3398 Ges gymbv` Avngv` 18967|

156

mnxn gymwjg nv/2702|

157

mnxn gymwjg nv/2726|

41

A_t Avwg Avjvni cweZv eYbv KiwQ Zuvi cksmv mnKvi|


GKkZevi| 158
mKvj Ges mvq h GwU GKkZevi cvV Kie Zvi DcKvwiZv nQ, wePvi w`em m hv wbq
Avme Zvi Pq ekx wbq KnB Avme bv, H ew eZxZ h Zvi gZB cvV KiQ A_ev Zvi
Pq ekx cvV KiQ|
Gi Ab DcKvwiZv nQ- GwU Zvi bvnmg~nK wgwUq `e hw`I Zv mvMii dbvi cwigvY
nq| 159
20| mnxn eyLvix Ges gymwjg iqQ-

A_t Avjvn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB, wZwb GK Zuvi Kvb kixK bB, ivRZ ZuviB
Ges cksmv gvB Zuvi, wZwbB RxweZ Kib Ges gZz `vb Kib| wZwb mKj wKQzi Dci
gZvevb|
w`b GKkZevi| 160
h GKkZevi cvV Kie Zvi h Avhi iqQ Zv nQ* 10 Rb `vmK gy Kiv,
* 100 bK Avgj Zvi Rb wjwLZ ne,
* 100 cvc gyQ `qv ne Ges
* H w`b m mv ch kqZvb _K wbivcv cve|

158

mnxn gymwjg nv/2962|

159

mnxn eyLvix nv/6405|

160

mnxn eyLvix nv/3293 Ges gymwjg nv/2691|

42

21| mnxn KvwjgyZ ZvBqe G iqQ-

161

A_t n Avjvn! Zzwg Mvcb I cKvk mewKQzB Rvb| AvKvk I cw_exi Zzwg mwKZv| Zzwg me
eyi cwZcvjK Ges mg wKQzi gvwjK| Avwg mv w`wQ Zzwg Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey`
bB| Avwg Avgvi cewi Awb nZ Avi kqZvb Ges Zvi wkiKi Awb nZ Zvgvi Avkq
cv_Yv KiwQ| Avwg wbRi Awb nZ Ges Kvb gymwjgi Awb Kiv nZ Zvgvi Avkq PvwQ|
jbxqt# hLb GKwU `vAv DjL Kiv ne ZLb GKwU mybvn evevwqZ ne| GKRb gymwjgi DwPZ
mKvj mvq GB cvV Kiv hvZ m hZUyKy me mybvnK evevqb KiZ cvi|
# GUv cqvRbxq h hLb GKRb GB `vAvjv cvV Kie ZLb Zv Kie BLjvm, wQ`K Ges
Gjvi cwZ c~b wekvm iL| Pv Kib Gjvi A_i w`K Lqvj KiZ hb Zv Avcbvi
Rxeb, bwZKZv Ges AvPvi AvPib cwZwqv dj|
`vAvjvi gvb Avcbviv mnRB wnmbyj gymwjg _K `L wbZ cvib|

26. jvK`i mvvZ


GKRb gymwjgi mv_ mvvZ mybvnjv1| mvjvg c`vbt
ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgK wRm Kiv nqwQjt Kvb Bmjvg Dg (KvRi )?
wZwb ejb, jvK`i Lvevi LvIqvbv Ges Zvgvi cwiwPZ I Zvgvi AcwiwPZK mvjvg
c`vb| 162
161

mnxn KvwjgyZ ZvBqe, nv/21|

43

2| mvjvgK ewaZ Kivt


IqvjvBKygym mvjvg Gi mv_ IqvivnZyjvwn Iqv eviKvZyn Gi gvag, GZ wZwikwU bKx nq| 163
GKRb gymwjg w`b ivZ eevi mvjvg DPviY Ki _vK|
gb ivLeb GKRb we`vq bq ZLbI c~Y mvjvg `qv DwPZt
hLb Zvgv`i KD mvvZ Avm ZLb ejet mvjvg, Ges hLb KD we`vq bqvi wmv be
ZLbI ejet mvjvg| 164
3| nvwmgyL mvvZ, hgb bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt
Kvb fvj wRwbmKB QvU Ki `Le bv- hw`I Zv Zvgvi fvBqi mv_ nvwmgyL mvvZI
nq| 165
4| Kig`b (nvZ *gymvdv) KivGgb `yBRb gymwjg bB hviv cii mvvZ Ki Ges nvZ gymvnv Ki, Zviv Zv`i Avjv`v nevi
c~eB gv Ki `qv nq| 166
5| Kvwjgv ZvBqevn (Dg K_v) ejvt

Avgvi ev`v`iK ejyb hv Dg Zv ejZ| wbqB kqZvb Zv`iK Zv`i ga g`i civPbv
`q, wbqB kqZvb gvbyli ky| 167
bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb162

Avj eyLvix nv/12 Ges gymwjg nv/ 39|

163

Avey `vD` nv/5195, AvZ wZiwgwR nv/2689 |

164

Avey `vD` nv/5208, AvZ wZwiwgwR nv/2706|

165

gymwjg nv/2626|

166

Avey `vD` nv/5212| AvZ wZiwgwR 2727|

167

evbx BmivCj 17t53

44

GKwU Kvwjgv AvZ ZvBqevn GKwU mv`vKvn| 168


Kvwjgv ZvBqevi ga iqQ Avjvni iY, `vAv, mvjvg, Ab`i cksmv Kiv Zv`i fvj
Kgvejxi Rb, Dg eenvi, Dg AvPiY Ges Kg|

27. Lvevi LvIqv


Lvevi LvIqvi bxPi my&bvnjv AbymiY Kibt
1| Zvwmgqvn ejvt

2| Wvb nvZ LvIqv|


3| wbRi mvgbi w`K _K LvIqv| Dciv wZbwU mybvn GKB nv`xm GmQt
n hyeK, Avjvni bvg jI, Zvgvi Wvb (nvZ) LvI Ges LvI hv Zvgvi mvgbi Ask Zv
_K| 169
4| hw` Kvb Lvevi co hvq, Zvnj Zv DwVq wbq Zv cwivi Ki LvIqv| 170
5| wZb Avyj LvIqv|
bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg mvavibZ wZb Avyj LZb| GUvB wQj Zvui (mjvjv
AvjvBwn Iqv mvjvg) Lvevi cv Ges GwUB Dg, hw` bv GKvvB Abfve cqvRb co| 171
6| Lvevi mgq emvi cwZt
* cvqi myLfvM Ges bjvi Dci nvUyMo emv| A_ev,
* Wvb cv Lvov Ki evg cvqi Dci emv|
168

Avj eyLvix nv/2989, gymwjg nv/1009|

169

gymwjg nv/2012|

170

gymwjg nv/2034|

171

gywmjg nv/2032|

45

GwUB AMvwaKvi hvM hv Beb nvRvi dvZj evixZ DjL KiQb|


Lvevi ci bxPi mybvnjv AbymiY Kivt
1| cv Ges Avyj PU LvIqv| 172
2| Avjvni cksmv Kivt
bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg cvV KiZbt

A_t mKj cksmv mB Avjvni Rb whwb AvgvK GB cvbvnvi Kivjb Ges Dnvi mvg_ c`vb
Kijb, hvZ wQj bv Avgvi c _K Dcvq-D`M, wQj bv Kvb kw mvg_|
GB `vAv cvVi DcKvwiZ nQt Zvi c~ei bvnmg~n gv Ki `qv ne| 173

28. cvb Kiv


cvb Kivi mybvn mg~n nQ1| wemwgjvn ej cvb Kiv|
2| Wvb nvZ cvb Kiv| 174
3| cvb Kivi mgq cvb cv kvm bv djv Ges GK XvK cvb bv Kiv| 175
4| em cvb Kiv| 176

172

gymwjg nv/2033|

173

AvZ wZiwgwR nv/3458, Beb gvRvn nv/3285|

174

gymwjg nv/2022|

175

Avey `vD` nv/3727 |

176

gymwjg nv/2026|

46

5| cvb Kivi ci Zvngx` [Avjvni cksmv] Kiv| 177

29. bdj mjvZ Ni Av`vq Kiv


Ni bdj mjvZ Av`vq Kivi dv`xjvZi evcvi ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejb,
GKRb ewi mevg mjvZ nQ Ni, dvi` mjvZ eZxZ| 178
bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg _K nv`xm AviI ewYZ iqQ, GKRb ewi bdj mjvZ
Av`vq Kiv (Ggb RvqMvq) hLvb KD ZvK `LZ cvq bv, Zv cwPkb ekx H mjvZ _K
hLvb jvKiv ZvK `LZ cvq| 179
GB mybvnwU w`b ivZ AbK evi cybivew nq _vK| GKRb ew Zvi Ni (bdj) mjvZjv
Av`vq KiZ cvi mybvnK c~iY Ges Zvi Avhi evovbvi Rb|
bdj mjvZjv Ni Kvqg Kivi gvag* ckvw Ges BLjvm ew KiZ cvi|
* jvK `Lvbv _K `~i _vKZ cvi|
* Zvi Ni Avjvni ingvn bvwRj nq|
* kqZvbK `~i ivL|
* eY mIqve jvf nq, hgb dvi` mjvZ gmwR` Av`vq Kij eb mIqve jvf Kiv hvq|

30. gRwjm ZvM Kivi mgq


GKwZ nIqvi ci f~j-ywU wgwUq `qvi Rb cvV Kib-

177

gymwjg nv/2734|

178

gymbv` Avey Bqvjv nv/3821, Avjevbx mnxn ej wPwZ KiQb|

179

mnxn ZviMxe IqvZ Zvinxe nv/438, Avjevbx mnxn ej wPwZ KiQb|

47

A_t n Avjvn! mg Am~bZv _K Avcwb e `~i (Avcwb cwe) Ges Avwg Avcbvi cksmv
KiwQ| Avwg ^v w`wQ Avcwb Qvov Avi Kvb Bev`ZhvM Bjvn bB| Avwg Avcbvi gv cv_Yv
KiwQ Ges Avcbvi wbKUB cZveZb Kwi| 180
GKRb gymwjg w`b-ivZ e gRwjm GKwZ nq, hgb* LvIqvi mgq hLb Ab`i mv_ Avcwb K_v ejb,
* hLb Avcwb Avcbvi cwZekx ev eyK `Lb ZLb wbqB K_v ejb,
* hLb KvR, yj, covi vb Avcbvi mnhvMx-mncvVx`i mv_ _vKb,
* hLb Avcwb evPv Ges x`i mv_ K_v ejb GKwZ nq,
* hLb Avcwb gY _vKb,
* cvewjK jKPvi A_ev wbR^ covbv BZvw` mgq|
j Kib KZevi Avcwb w`b-ivZ GB `yAv DjL KiZ cvib Ges Avjvni mv_ Avcbvi
mK ivLZ cvib|
GB mybvn evevqbi DcKvwiZv nQ- H eVK K_v ejvi h fyj-wU nqQ Ges bvn
nqQ Zv wgUq `qv ne|
Bebyj KvBqg ejb gymwjgMY h gRwjm GKwZ nq Zv `yaibi* mvgvwRK gRwjm hv mgq cvm Kivi Rb nq _vK| DcKvwiZv mxgve Ges ...GwU `qK
`~wlZ Ki Ges mgq b Ki|
* H gRwjm hv mdjZvi Rb mvnvh^ic Ges mZi Dc`k `vbi Rb nq _vK| GwU nQ
wekvj Ag~jab Ges mePq DcKvix|

180

Avey `vD` nv/4859, wZiwgwR nv/3433|

48

31. mwVK wbqZ Kiv


mwVK wbqZ Kibt
wbqB mKj AvgjB wbqZ Abyhvqx wbqvZ Abyhvqx nq _vK, cZK ZvB jvf Ki hv m
wbqZ Ki| 181
iZc~Y welqt
Rb ivLyb, Nygvbv, LvIqv, KvR Kiv Ges Abvb ea KvRjv Avjvni AvbyMZi KvR Ges
Zvui bKUi Dcvq nZ cvi| GKRb Zvi GBme Kvhvejxi Rb AbK Avhi jvf KiZ cvi,
hLb m Gjv Kivi mgq Avjvni bKU ARbi wbqZ Ki| hgb KD hw` ZvovZvwo NygvZ
hvq GB wbqZ h, m hb wKqvgyj jvBj Gi Rb RvMZ cvi, Zvnj Zvi NygwU Bev`Z
cwiYZ ne| GwU mKj ea KvRi B mwVK|
AbK Bev`ZK GKwZ KiY
h Zv`i mgqK h_vh_fve eenvi KiZ Rvb mB Rvb wKfve GKwU myhvMK KvR jvwMq
wKfve AbK Bev`ZK GKwZ Kiv hvq|
GLvb wKQy D`vniY `qv njt
* hgb Avcwb hLb gmwR` mjvZ Av`vq KiZ hvb cvq nU wKsev MvwoZ Ki, GB KvRwUB
^qs GKwU Bev`vn| wK Abyic mgqKB Avjvni whKi, KyiAvb wZjvIqvZi Rb eenvi Kiv
hZ cvi| dj GKwU myhvMK KvR jvwMq AbK Bev`vnK GKwZ Kiv nj|
* Avcwb hLb Kvb IqvjxgvZ hvb hvZ g` Kvb KvR nq bv, GwUB GKwU Bev`vn| wKy Abyic
mgqB Avcwb gvbylK Avjvni w`K Avnvb KiZ cvib Ges Avjvni iY KiZ cvib|
* GKRb gwnjv Ni Aevb Kiv, evwoi jvK`i KvR Kiv GKwU Bev`vZ hLb m Gi gvag
Avjvni bKU Kvgbv Ki| Abyic mgqB m Zvi mgqK Avjvni whKi, BmjvwgK jKPvi
BZvw` bvi gvag Abvb Bev`Z KiZ cvi|
Beb Dgvi (iv) _K ewYZ, wZwb ejbt hLb Avgiv ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mv_
GK eVK wQjvg Avgiv MYbv Ki `LwQ wZwb GKkZevi ejb,

181

eyLvix nv/1, gymwjg nv/1908|

49

ivweM wdijx IqvZye AvjvBqv BbvKv AvbZvZ ZvIqveyi ivnxg| (A_- n Avjvn! AvgvK gv
Kib Ges Avwg Avcbvi wbKU wdi AvmwQ| wbqB Avcwb mePq gvkxj Ges mePq
`qvgq|) 182
wPv Ki `Lyb ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg wKfve GKwU myhvMK KvR jvwMq `ywU
Bev`Z Kib;
* Avjvni iY Ges Zvui gv cv_Yv|
* mvnvex`i mv_ emv Ges Zv`iK xb wkv `qv&

32. AvjvnK me`v iY Kiv


Avjvni whKii evcvi jbxq welqmg~nt
1| Avjvni iY nQ Bev`Zi wfw| mKj Aev Ges mgq GwU Bev`ZKvix`i Avjvni mv_
mK Ki `q| Avwqkv (iv) ejb,
Avjvni ivm~j (mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg) me`v Avjvni iY KiZb| 183
Avjvni mv_ GB mK nQ Rxeb, Zvui bKU nQ mdjZv Ges myw Ges c_Zv Ges
wechq _K e `~i _vKvi Dcvq|
2| Avjvni iY gybvwdK`i _K ev`vK Avjv`v Ki| KviY gybvwdK`i GKwU ewk nQ
Zviv AvjvnK LyeB Kg iY Kit
....Ges AvjvnK LyeB Kg iY Ki| 184
3| kqZvb ev`v`i Dci weRqx nZ cvi bv hw` bv Zviv Avjvni iY _K AgbvhvMx nq|
Avjvni iY nQ Xvji bvq|
4| whKi nQ ev`vi myLi Dcvqt

182

Avey `vD` nv/1516, AvZ wZiwgwR nv/ 3434|

183

gymwjg nv/373|

184

Avb wbmv, 4t142

50

... wbqB Avjvni ibB `q ckvw jvf Ki| 185


5| AvjvnK me`v iY Kiv| RvbvZ ev`v`i Kvb Avdmvm _vKe bv ay `ywbqvi H mgqi
Rb hv m Avjvni iY eZxZ KvwUqQ|
6| Avjvn H ewK iY Kib h AvjvnK iY Ki|
AvgvK iY Ki, Avwg Zvgv`iK iY Kie| 186
GKRb ew AbK Lywk nq hLb ZvK msev` `qv nq h kvmKiv ZvK wbq AvjvPbv KiQ
Zv`i mgvek Ges Zvi cksmv KiQ| myZivs wKic Dcjw nIqv DwPZ, Avjvn, whwb
wekRMZi ive, Gi Pq Dg mgvek ZvK iY KiQb?
7| Avjvni iY viv Ggb wKQy evSvq bv h `yB GKwU k DPvib Kiv hLb `q wK ejQ Zv
_K D`vmxb _vK Ges Avjvni gnZZv Ges AvbyMZ _K gb D`vmxb _vK|
myZivs wRnv viv iY Kivi wbtm`n Gi w`K gbvhvM `qv, A_i w`K Lqvj KivK
Afy Ki|
AvjvnK iY Ki Zvgvi wbRi ga, webxZfve Ges fq mnKvi Ges DPy k bq, mKvj
Ges mvq Ges Zv`i ga nBI bv hviv Mvdj|187

33. Avjvn AbyMn wbq wPv-fvebv Kiv


me`v Avjvni wbqvgZ wbq wPv Kiv, hgb bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb,
Avjvni wbqvgZ wbq wPv Kiv Ges Avjvni evcvi wPv Kiv bv| 188
[Avjvni evcvi wPv Kiv bv A_vr gvbyli evcvi hme welq evSv me bq mme welq wbq
wPv bv Kiv, hgb Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjvi Yvejxi cKZic wbq BZvw`]

185

Avi iv`, 13t28

186

m~iv evKvivn 2t152

187

myiv, Avj Avivd 7t205

188

Avj Zvevivbx, Avj AvImvZ nv/6319, Avj evqnvKx Iqveyj Cgvb nv/119, Avjevbx n`xmwUK nvmvb ejQb

51

34. KyiAvbK cwZ gvm GKevi kl Kiv


Avjvni ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb, cwZ gvm KyiAvb co kl Kie| [Avey
`vD` nv/1389]
cwZ gvm KyiAvbK kl Kivi GKwU mnR Dcvq nQ cwZ dvi` mjvZi 10 wgwbU c~e
gmwR` hvIqv| GB mgq 2 cvZv ev 4 cv co kl Kiv me| myZivs cyivw`b 10 cvZv ev
GKcvov mgv nq hve| Gfve mnRB Avcwb cyiv gvm KyiAvbK kl KiZ cvib|

35. Nygvbvi c~e


Nygvbvi c~e m~bvn mg~n nQ1| NygvZ hvIqvi `yqv cvV189

A_t n Avjvn! Zvgvi bvg wbqB Avwg kqb KiwQ Ges Zvgvi bvg wbqB DVev|
2| BLjvm, dvjvK cvV Ki wZbevi `nK gvmn Kiv| 190
3| m~iv evKvivn Gi kl `yB cvV Kiv| h Gjv cvV Kie Zv Zvi Rb h_ ne| 191
4| AvqvZyj Kyimx cvV Kiv| h Zv cvV Kie m Avjvni wbKU _K wbivcv cve Ges kqZvb
Zvi KvQ AvmZ cvie bv| 192
GQvovI AviI AbKjv `yAv iqQ hv NygvZ hvIqvi mgq cvV Kiv Rb|
1| mnxn Avj eyLvix I gymwjg iqQt

189

Avj eyLvix nv/6324|

190

Avj eyLvix nv/5017|

191

Avj eyLvix nv/5009|

192

Avj eyLvix nv/5010|

52

A_t n ie! Zvgvi bvg Avwg Avgvi cvk`kK khvq vcb KiwQ (Avwg kqb KiwQ), Avi
ZvgviB bvg wbq Avwg ZvK DVve (khv ZvM Kiev) hw` Zzwg (Avgvi wbw`Z Aevq) Avgvi
cvY KeR Kiv, Ze Zzwg ZvK Qo `vI (evuwPq ivLv) Zvnj m Aevq Zzwg Zvi wndvRZ
Kiv hgbfve Zzwg Zvgvi mrKgkxj ev`vMYK wndvRZ Ki _vKv| 193
2| mnxn KvwjgyZ ZvBqe G iqQ-

A_t n Avjvn! Zzwg Mvcb I cKvk mewKQzB Rvb| AvKvk I cw_exi Zzwg mwKZv| Zzwg me
eyi cwZcvjK Ges mg wKQzi gvwjK| Avwg mv w`wQ Zzwg Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey`
bB| Avwg Avgvi cewi Awb nZ Avi kqZvb Ges Zvi wkiKi Awb nZ Zvgvi Avkq
cv_Yv KiwQ| Avwg wbRi Awb nZ Ges Kvb gymwjgi Awb Kiv nZ Zvgvi Avkq PvwQ|
3| mnxn Avj-eyLvix I gymwjg ewYZt

193

gymwjg- 4/2084

53

A_t n Avjvn! Avwg wbRK Zvgvi cwZ muc w`jvg, Avi Avgvi mgM Kvhg Zvgvi DkB
wbe`b Kijvg, Avgvi gyLgj Zvgvi w`K vcb Kijvg, Avgvi c`kK Zvgvi w`KB
SzwKq w`jvg, Avi G mgB Kijvg Zvgvi ingZi Avkvq Ges Zvgvi kvwi fq| Kvb
Avkq bB Ges gywi Kvb Dcvq bB GKgv Zvgvi Avkq Ges Dcvq Qvov, Avwg wekvm vcb
KiwQ Zvgvi mB wKZvei cwZ hv Zzwg bvwhj KiQv Ges Zvgvi mB bex (mvjvjv AvjvBwn
Iqv mvjvg)-Gi cwZ hvK Zzwg ciY KiQv|
4| mnxn gymwjg iqQ ewYZt

A_t n Avjvn! wbq Zzwg Avgvi AvZvK mw KiQv Avi Zzwg Dnvi gZz NUve 9AZGe) Zvi
Rxeb I giY hb GKgv Zvgvi Rb nq| hw` ZvK euvwPq ivLv Zvnj Zzwg Zvi wndvhZ
Kiv, Avi hw` Zvi gZz NUvI wb`vevq Ze ZvK gvd Ki w`I| n Avjvn! Avwg Zvgvi KvQ
wbivcv cv_Yv KiwQ|
5| mybvb Avey `vD` I wZiwgwh-Z ewYZt

A_t n Avjvn! AvgvK Zvgvi Avhve nZ iv Kiv mB w`em hLb Zzwg Zvgvi ev`vw`MK
cybivb Kie|
6| mnxn gymwjg KZK ewYZt

54

A_t n Avjvn! Zzwg m AvKvk gjwi ie! Gnv gnxqvb Aviki ie Ges cZK eyi ie| n
Avjvn! exR I AuvwU wPi Pviv I ei De NUvI Zzwg! ZvIivZ, Bwj I KziAvbi bvwhjKvix
Zzwg! Avwg cZK eyi Awb nZ Zvgvi wbKUB Avkq cv_Yv Kwi, Zvgvi nvZ iqQ mKj
eyi fvM| n Avjvn Zzwg Abvw`, Zvgvi c~e Kvb wKQziB AwZ wQj bv, Zzwg Ab, Zvgvi
ci Kvb wKQzB _vKe bv, Zzwg cKvkgvb, Zvgvi Dci wKQzB bB, Zzwg AcKvk, Zvgvi Pq
wbKUeZx wKQzB bB| n ie! Zzwg Avgvi mg FY cwikva Ki `vI, Avi AvgvK `vwi`Zv _K
gy ivLv|
7| mnxn gymwjg KZK ewYZt

A_t mKj cksmv mB Avjvni Rb whwb Avgv`iK Avnvi KwiqQb, cvb KwiqQb, Avgv`i
cqvRb c~Y KiQb Ges Avgvw`MK Avkq c`vb KiQb| Ggb ejvK iqQ hv`i cwiZ
Kivi KDB bB, hv`i Avkq `vbKvix KDB bB|
8| mnxn Avj-eyLvix I gymwjg ewYZt

55

33 evi Ki coZ ne|


NygvZ hvIqvi Av`ve nQ1| cwe Aevq Ihy Ki weQvbvq hvIqv| 194
2| Wvb KvZ kqb Kiv| 195
3| Wvb nvZK Wvb Mvji bxP vcb Kiv| 196
4| weQvbvK Sviv| 197
5| m~iv Kvwdib cvV Kiv| hv wkiK _K gy Ki| 198

36. mvivsk
`bw`b mybvni evcvi GZUyKyB mnR nqQ| Avgiv Avjvni wbKU cv_Yv KiwQ wZwb h bex
mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mybvni Dci Rxeb hvcb Ges gZyeiY Kivi ZwdK `vb Kib|
Avgv`i mekl K_v nQ mg cksmv Ges kvKwiqv Avjvni Rb, whwb wek RMZi ive|

194

Avj eyLvix nv/2710|

195

Avj eyLvix nv/2710|

196

Avj eyLvix nv/5045|

197

Avj eyLvix nv/2714|

198

Avey `vD` nv/5055, wZwiwgwR nv/3403|

56