Sei sulla pagina 1di 3

ASES DE BARA OLEGBA CARIO CARIO Legba cario cario OLEGBA SIRE OGUM Legba sire Ogum OLEGBA

SIRE SIRE Legba sire sire AI OLANA SIBOROCUM APADO OBEMFARA Olana siborocum apado obemf\u00e1 EDI OBEMFARA Fara fara OLEGBARA OLODE Esu esu obara lana (o lon\u00e3n) ESU OBARA OLODE Esu esu obara lonan (o lana) MODI BAU ESU Bara BARA ESU Bara LANA EXU Bara LODE ESU Bara EDI AMASERE ONIB\u00c1 EXU ABANAD\u00c1 EUA AMASERE ONIB\u00c1 EXU ABANAD\u00c1 ELUA DEMI SESEMI RE Elua demi sesemi r\u00e9 ELUA DEMI SESEMI BARA Elua demi sesemi r\u00e9 ESU JA LANA FUAEsu ja lana fomal\u00e9ESU JA LANA IDEEsu ja lana fomal\u00e9 BARA ESU BERIM Esu berim, esu berim lan\u00e1 LANA ESU BERIM Esu berim, esu berim lan\u00e1 LODE ESU BERIM Esu berim, esu berim lan\u00e1 OBARA ESU ABANA ABANA, ESU ABANAE Esu abana abana, esu abana\u00e9 EA EE, ONI BARA \u00d4, AE AE ONI BARA AMACELO OGUM L\u00d4, AMACELO OGUM JA AE AE ONI BARA Ae ae onibara \u00f4, ae ae oni bara Amacelo ogum l\u00f4, amacelo ogum j\u00e1 Ae ae oni bara EA EE, ONI BARA \u00d4, AE AE ONI BARA AMACELO SO VODUM, AMACELO OGUM JA AE AE ONI BARA

ONI BARA ELE EREO Ae ae oni bara ONI BARA ELE EREO Ae ae oni bara OIE OIE Oie oel\u00e9fa AI ESU DEMI MODIBARA, COM SEU AJO AMODI PAIM Ai esu demi modibara, com seu ajo amodi paim ONI BARA OELEO, ONI BARA OELEO DI BARA OELEFA EPO ESU BARA BOUO, BARA LAROIE A ESU LANA EBARA BOUO, EBARA ALAROIE A ESU LANA AMADI ECO, ONI ECO ONI BARA, BO BARABO BARA OELEFA ESU LANA Bara bouo, alaroie a esu lana Bara bouo, alaroie a esu lana Amadi eco, eco oni bara ogum talab\u00f3 Bara oelefa esu lana ESU BARA BOUO, EBARA LAROIE A ESU LANA EBARA BOUO, EBARA ALAROIE A ESU LANA AMADI ECO, ONI ECO ONI BARA, OGUM TALABO BARA OELEFA ESU LANA BARA RAMO JECUM LODA, BARA RAMO JECUM LODA EBABA NUM ECO, BARA RUNDEO BARA RAMO JECUM LODA, BARA MOREUM Jecum loda BARA MOREUM Jecum loda E BABA INHALE baba inhale OLO BABA ONIRE Alupa Bara Ogum eque Ogum OGUM BABA ONIRE Alupa bara ogum eque ogum ONI BABA OGUM Eque ogum ESU LANA FOMIO, ESU LANA FOMALE Esu lana fomio, esu lana fomale BARA ESU LANA FOAO, ESU BARA LANA FOMALE Esu lana fomio, esu lana fomale ESU JA LANA CETUMA CEBO Esu ja lana cele ebo BARA ESU JA LANA CETUMA CEBO Esu ja lana cele ebo EXU AGELU, EXU AGELU EBO EXU AGELU AXE EBO OLO OIA NIREUO exu agelu, exu agelu agelu ebo\u2026 OBARA DINDIM OTIM OBARA DINDIM EBO

ESU TITIRI LANA, ESU TIRIRI LANA BARA NO EPE TIRIRI LANA ESU TIRIRI LANA (ASE DE ECO) A LALO PAO Alalo pagema LALO PAO Alalu pagema AI OKE BARA Alalu pagema EKETUM LEGBARA SANABUM, SANABORE OLEGBA Elegbara oia voduma, sanabore Olegba EKETUM LEGBARA OIA VODUM, SANABORE OLEGBA Elegbara oia voduma, sanabore legba EKETUM LEGBARA OIA VODUMA ERUMA OAZA KERE EKEOE Elegbara oia voduma, oaza kere ekeoe EKE BARA, EKE BARA, EKE BARA FARIO Bara eke bara, eke bara fario EBARA OTIM, OTIM, OTIM, OTIM BARA Bara otim.. otim, otim, otim bara EBARA MODOUM MODOUM EMO DUPEO Obara miajo bara agelu emo dupeo E GAMA ELISO, GAMA IE CAPEJO gama alu dendeo, gama eliso ELEUA O Cari j\u00e1n! VODUMA DOKERE KERE KERE DO CORO CORO CORO DO KERE KERE KERE VODUM BELEFA Voduma, do kere kere kere... YA VODUMA DO KERE KERE KERE... CAPEJ CAPEJ Bara bemfara olegbao OLEGBA DUGAMA, DUGAMA DUPEORO Legba dugama, dugama dupeor OGUM LEGBA DIOGUM (O)FERERE Ogum!