Sei sulla pagina 1di 3

PK 10/1 BORANG PENCERAPAN KLINIKAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

(KELUARAN 4 JAN 2010)

Panduan Skor ARAHAN: Sila guna no 1 apabila mengisi ruangan Skor Guru 0 1 2 3 4 Tiada (0%) Sangat Sedikit (1% - 24%) Sebahagian Kecil (25% - 49%) Kebanyakkan (50% - 74%) Sebahagian Besar (75% - 100%)

Bil 1

Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan

No Item

Item 0

Skor Guru 1 2 3 4

Rancangan Pelajaran Harian

Set Induksi

Penyampaian/ Perkembangan Pelajaran

(a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i terkini ii merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 1 Jumlah Skor Aspek 1 (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk ii perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian iii dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenalpasti kelemahan iv dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 2 Jumlah Skor Aspek 2 (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i menarik perhatian dan merangsang minat murid menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan ii dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 3 Jumlah Skor Aspek 3 (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas i (daripada mudah kepada kompleks, pengajaran konkrit kepada abstrak) ii menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan iv perkembangan pengajaran v menggunakan masa dengan optimum menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang releven vi dan sesuai menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang vii berkesan viii menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid ix melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan x (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis xi melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran xii secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii menerapkan kemahiran berfikir melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, xiv alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan) xv fleksibel mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran xvi (lisan/penulisan/pemerhatian) Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 4 Jumlah Skor Aspek 4

Teknik Penyoalan (a) Guru menyoal murid dengan: Guru mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif i (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv v vi vii viii ix mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami

Penglibatan Murid (a)

Peneguhan

(a)

Latihan dan Tugasan

(a)

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

(a)

10

Penutupan

(a)

11

Hasil Kerja Murid

(a)

menyebarkan soalan ke seluruh kelas memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 5 Jumlah Skor Aspek 5 Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii membuat persediaan awal iii membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain dan bahan viii memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan ix (jika berkenaan) Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 6 Jumlah Skor Aspek 6 Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada i perlakuan yang baik mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan ii bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif iii murid Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 7 Jumlah Skor Aspek 7 Guru memberi latihan/tugasan (projek, kerja rumah) kepada murid dengan: i mengikuti keupayaan dan kebolehan murid ii mempelbagaikan jenisnya iii tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 8 Jumlah Skor Aspek 8 Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i menunjukkan kesilapan murid ii memeriksa dalam tempoh dan kekerapann yang munasabah iii memberi ulasan yang membina iv memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v memastikan murid membuat pembetulan Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 9 Jumlah Skor Aspek 9 Guru mengakhiri pengajaran dengan: membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh i guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan ii emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 10 Jumlah Skor Aspek 10 Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i lengkap ii kemas dan bersih iii menepati masa iv menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v membuat latihan dengan betul vi membuat pembetulan bagi latihan yang salah Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 11 Jumlah Skor Aspek 11

12

13

Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan i pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) ii memastikan kehadiran murid untuk belajar iii memastikan kesediaan murid untuk belajar iv mewujud dan memanafaatkan sudut mata pelajaran v memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 12 Jumlah Skor Aspek 12 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat i pekeliling ii bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu iii mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv berinteraksi secara spontan v menggunakan nada suara yang sesuai vi mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii menepati masa Jumlah Frekuensi dan Skor Aspek 13 Jumlah Skor Aspek 13

RUMUSAN PENCERAPAN GURU Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian Set Induksi Penyampaian Pelajaran Teknik Penyoalan Penglibatan Murid Peneguhan Latihan dan Tugasan Pemeriksaan Tugasan dan Latihan Murid Penutupan Hasil Kerja Murid Pengurusan Kelas Perwatakan Guru Skor Penuh Skor Guru Peratus Taraf Aspek

JUMLAH KESELURUHAN SKOR DAN TARAF PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU

Tarikh Pencerapan:

Bilangan Pencerapan:

Nama dan Tandatangan Pencerap

Nama dan Tandatangan Guru

UNIT KUALITI, JPN PERAK