Sei sulla pagina 1di 5

LISTA VERIFICATORILOR DE PROIECTE

ATESTATI PANA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2009


JUDETUL PRAHOVA
Nr.
crt.
1.
2.

Nume
i
prenume
ALDEA I. STELIAN
CNP 1450129293091
ALDEA P. OLIMPIA

Data
naterii
29.01.45
19.06.47

Profesie

Adresa

Numr
dosar
nscriere

Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Bld.Republicii nr.8, bl.33D,


ap.42, tel:0722.464.442
Ploiesti, Bld.Republicii nr.8, bl.33D,
ap.42

V.121

Serie i
numr
certificat de
atestare
V.185

V.1291

V.1357

12.02.1996

Inginer
constructor
drumuri si
poduri
Inginer
constructor

Ploiesti, Piata Victoriei nr.1, bl.Mercur,


sc.A, et.5, ap.41, tel:097.14.41.34

V.322

V.207

02.07.1992

Com. Paulesti , sat Gageni nr.1034,


tel:0721.206.567, 0244.224.320,
0244.514.743
Ploiesti, Str.Republicii nr.179, bl.10F,
sc.A, et.7, ap.27, tel:0721.180.552

V.718

V 618

V.1593

Data
eliberrii
certificatului
de atestare
22.06 1992

Atestare
valabil pn
la data

Domenii
atestate*

22.06.2012

A.1
A.3
A.4.1
B.2.1
D.2.1
A.4.1
B.2.1
D.2.1

30.03.1993

30.03.2013

N.04521

10.06.1998

10.06.2013

A.1
A.2
A.3
A.1

3.

ALEXANDRESCU TH.
DUMITRU

23.07.36

4.

AMARIEI G. ION
CNP 1490806293090

06.08.49

5.

ARON L. GHEORGHE
CRISTIAN
CNP 1500106293098
BADULESCU I. SEVER

06.01.50

Inginer
constructor

08.02.48

Ploiesti, Str.Cantacuzino nr.24

V.2040

M.06596

20.12.2004

20.12.2009

Af

7.

BURICEA V. GHEORGHE
CNP 1420907293091

07.09.42

Inginer
geolog
Inginer
constructor

Ploiesti, Str.13 Decembrie nr.19, bl.H1,


et.2, ap.9

V.254

V.217

28.07.1992

28.07.2012

8.

CERCHEZ T. TEODOR
CNP 1581203293110
COMAN D. CRISTIAN
CNP 1620502293107

03.12.58

Inginer foraj

VI.365

M.05832

12.07.2002

12.07.2012

02.05.62

Inginer
constructor

V2242

B 07611

04.12.2007

04.12.2012

A.1
A.2

10.

COSEREANU GH. VALERICA


CNP 2650903296720

03.09.65

Inginer mecanic

V 2321

B 07811

22.01.2008

22.01.2013

Ig

11.

DABIJA A. MIHAIL
BOGDAN
CNP 1420224293101
DOBLEAGA V. VASILE
CNP 1410726293092

24.02.42

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Al.Odobescu nr.4, bl.29E,


ap.14, tel:0722.684.418
Ploiesti, Aleea Codrului nr.2, bl.2A2,
et.6, ap.70, tel.0746.406.611,
0244/561.000
Ploiesti, Str.Mihail Eminescu nr.22,
bl.11, sc.A, et.1, ap.4, tel:0741.215.915,
0244/573.698
Ploiesti, Str.Vleni nr.3, bl.33K, ap.6,
et.3

A.1
A.2
A.3
Ig

V.190

V.84

27.04.1992

27.04.2012

A.1
A.3

26.07.41

Inginer
instalator

Ploiesti, Str.Simion Barnutiu nr.8,


tel:11.35.89, 0745.987.224

VI.213

I.1762

16.12.1997

16.12.2012

Is
Ig

6.

9.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

14.12.42

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Suceava nr.3,


tel:0244/511.566 int. 169

V 2363

B 07933

13.05.2008

13.05.2013

A1

17.01.58

Inginer
instalator

Ploiesti, Str.Stefan cel Mare, bl.K8,


ap.12, tel:0244/515.475, 0744.267.218

VI.233

I.1769

27.11.1997

27.11.2012

DUMITRESCU A.
ECATERINA MARIANA
DUNA I. ION

15.02.52

Inginer
constructor
Inginer
constructor
Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Bld.Republicii nr.139, bl.32,


sc.B, ap.9
Ploiesti, Str.G-ral Eremia Grigorescu
nr.5, bl.79, ap.29
Ploiesti, Str.Calmatui nr.1,
tel:0741.070.242
Ploiesti, Str.Porumbacu nr.1, tel:14.18.61

V.1950

M.06505

08.11.2004

08.11.2009

V.1962

M.06500

14.12.2004

14.12.2009

V.207

V.86

27.04.1992

27.04.2012

Is
It
Ig
B.9
D
A.1
A.2
A.2

V.1308

V.1376

15.02.1996

15.02.2011

19.07.49

GEORGESCU E. EUGENIU
CNP 142070142293125
GHEORGHE I. IOAN
CNP 1440410293131

01.07.42

19.

GHITULESCU I. ADRIAN
CNP 1430528293101

28.05.43

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Luminii nr.4, bloc 30E, ap. 9,


tel:0244.517.833, 0723.508.588

V.735

V.636

21.10.1993

21.10.2013

20.

HARTIA N. CONSTANTIN
CNP 1330615293103

15.06.33

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Elena Doamna nr.10, bl.31U,


et.2, ap.8

V.595

V163

10.07.1992

10.07.2012

21.

ILIE GH. CONSTANTIN


CNP 1290318293103
ILIESCU C. MIRCEA

18.03.29

Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Vlad Tepes nr.27A,


tel:0722.946.030
Ploiesti, Bld.Republicii nr.17B, bl.A1,
ap.10, tel:11.48.11

V.119

V 62

27.04.1992

27.04.2012

V.1019

V.1147

22.07.1994
(reg. elib.)

18.

22.

DRAGOMIRESCU V.
POMPILIU
CNP 1421214293092
DUMITRACHE N. ANCA
CNP 2580117293114

10.04.44

06.03.37

23.

ILIESCU N. ELENA
CNP 2400627293116

27.06.40

Inginer
constructor

Ploiesti, Bld.Republicii nr.17B, bl.A1,


ap.10, tel:0744.704.770, 0244.514.811

V.1020

V.1148

22.07.1994

22.07.2014

24.

ISTRATE G. ALEXANDRU
CNP 1501007150750

07.10.50

Inginer geolog

Moreni, Str.Saturn nr.5, bl.17A, ap.12,


tel:61.13.42

V.1633

N.04776

12.01.2001

12.01.2011

conform certificatului de atestare i a legislaiei n vigoare la data atestrii

A.11
B.9
D.9
A.1
A.2
A.3
A.4.1
A.4.2
B.2.1
B.2.2
D.2.1
D.2.2
A.2
A.1
A.2
A.3
A.8
A.11
A.1
A.2
A.3
A.8
A.11
Af

25.

LUCA I. VASILE
CNP 1490215293171

15.02.49

Inginer geolog

V.1569

N.04519

03.06.1998

Inginer
constructor

Ploiesti, Str. Zola Emile nr.4, bl.I, sc.A,


et.3, ap.10, tel:0720.888.821,
0720.088.978
Ploiesti, Str.Gh. Dimitrov nr.23, bl.73,
et.1, ap.6, tel:097.14.18.61

26.

MANU AL. GHEORGHE

25.12.36

27.

MIRCEA C. IULIANA
CRISTINA

28.

29.

V.28

V.28

20.04.1992

22.06.60

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Cuza Voda nr.5, bl.D10,


ap.11

V.1886

M.05989

12.03.2003

MIRCEA N. LUCIAN
ALEXANDRU

13.08.56

Arhitect

Ploiesti, Str.Cuza Voda nr.6, bl.A8, sc.A,


ap.5, tel:14.18.65

V.1732

N.05084

23.03.2000

MONASTERSCHI D.
AURELIAN
CNP 1400325293101
NEDELCU D. FLORIN

25.03.40

Inginer
instalator

VI.249

N.04750

08.10.1998

08.10.2013

15.05.40

V.1777

M.06503

08.02.2005

08.02.2010

31.

NESTOR AL. AURELIU


CNP 1350224293132

24.02.35

Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Republicii nr.17B, bl.A1,


ap.13, tel/fax:0244/592.071,
0744.481.644
Ploiesti, Str.Miorita nr.2
Ploiesti, Str.Kutuzov nr.7, sc.A, ap.18,
tel:0244/514.743

V.585

V.143

22.07.1992

22.07.2012

32.

NICULAE I. AURELIU
CNP 1490528293213

28.05.49

Com. Tirgsoru Vechi Jud. Prahova


Sat. Tirgsoru Vechi nr.542

V.1339

C.1437

25.09.1996

V.1339

18.06.1998
27.04.1992

Af

33.

ORHEI C. MIHAI

07.10.29

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Al. Vlahuta nr.28,


tel:097.17.21.21

V.161

N.04534duplicat
V.58

34.

PETCULESCU I. MIHAI
CNP 1450904293109
PETRICICA F. TEODOR
FRANCISC
CNP 1410506293107
PETRU C. STELIAN
CNP 1481101293123
POPESCU C. IOAN
CORNELIU

04.09.45

Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Mihai Eminescu nr.28A,


sc.A, et.5, ap.19, tel:0721.235.798
Ploiesti, Str.Dobrogeanu Gherea nr.2,
bl.C, ap.20, tel:0244/592.843,
0723.121.100
Ploiesti, Str.Padina nr.3, bl.6A, sc.A, et.2
ap.9, tel:0244/551.934, 0721.82310
Ploiesti, Str.Piata Victoriei nr.3, bl.E,
et.4, ap.33, tel:097.14.41.18

V.1835

M.05763

05.06.2002

05.06.2012

A.1
A.2
A.3
A.4
B.2
D
B.1
C
D
E
F
Is
It
Ig
B.9
D
A.1
A.2
A.3
A.11
A.1
A.2
A.1
A.2
A.1
A.2
A.3
A.1

V.504

V.430

05.08.1992

05.08.2012

A.1

V.1594

N.04522

04.06.1998

04.06.2013

A.1

V.474

V.346

21.09.1992

30.

35.
36.
37.
*

03.06.2013

06.05.41
01.11.48
26.02.30

Inginer
constructor

Inginer
constructor
Inginer
constructor

conform certificatului de atestare i a legislaiei n vigoare la data atestrii

12.03.2008

18.06.20013

A.1

38.

PURTUC I. CONSTANTIN
CNP 1390216293100

16.02.39

ROMOSAN S. NICOLAE
CNP 1340529293112
SANDOR Z. ZOLTAN
CNP 1410618293136
SCARLAT I. ION
CNP 1340425293118

29.05.34

42.

SOCOLESCU S. SERBAN
MIRCEA

23.01.47

43.

SORESCU GH. GHEORGHE


BAZIL
CNP 1490104293145
STEMATE I. STELIAN
CNP 1490205291333
STOICA GH. NICOLAE DAN
CNP 1470705293135
TEODORESCU C. PETRE
CNP 1320701293145
TICA ST.GHEORGHE
TEODOR
CNP 1390727293182
TILIMPEA D. DANIELFLORIAN
CNP 1670919293174
TURCANU I. LAURENTIU
CNP 147062223126
UTZA BAICOIANU N.
SERGIU
CNP 1340710293000

27.07.39

Inginer
constructor

Ploiesti, Aleea Bahluiului nr.14, bl.150,


sc.B, et.3, ap.54

19.09.67

Inginer
constructor

22.06.47

Inginer
constructor
Inginer
constructor

Ploiesti, Aleea Iezerului nr.9, bl.151,


sc.A, et.1, ap.5, tel:0745.184.567,
0244/585.904, 516.146
Ploiesti, str.Plugarilor nr.5

V718 I. GHEORGHE

31.01.33

39.
40.
41.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

Ploiesti, Str.Constantin Buzeanu nr.2C,


bl.24, sc.A, ap.10

V.293
VI.318

N.05057
M.05774

16.11.1999
01.08.2002

01.08.2012

Ploiesti, Str.Bobalna nr.74, ap.1

V.1123

V.1248

16.05.1995

16.05.2010

Ploiesti, Str.Vleni nr.3, bl.33K, sc..K,


ap. 14, tel:0722.754.644
Ploiesti, Str.Aurel Vlaicu nr.19-21, ap.8

V.27

V.27

20.04.1992

20.04.2012

V.51

V 38

20.04.1992

20.04.2012

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Gh.Doja nr.56,


tel:0723.561.020

V.1834

M.05765

05.06.2002

05.06.2012

Is
It
Ig
B.9
D.9
A.1
A.3
A.1
A.2
A.3
A.11
A.2

04.01.49

Inginer
electroenergetic

VI.460

B.06838

23.08.2005

23.08.2010

Ie

05.02.49

Inginer
constructor
Inginer
petrol si gaze
Inginer
instalator

Ploiesti, Bld.Republicii nr.187, bl.4C2,


sc.B, et.1, ap.50, tel:0727.431.004,
0723.448.445, 0244/518.565, 568.171
Ploiesti, Bld.Republici nr.196A

V.1526

C.02052

20.01.1998

20.01.2013

Ploiesti, Str.C. D. Gherea nr.1A, bl.D,


sc.A, et.5, ap.14, tel:0244/527.254
Ploiesti, Str.Democratiei nr.71,
tel:0244.575.825, 0752.100.959

VI.412

B 06778

16.08.2005

16.08.2010

C.1
C.2
Ig

VI.263

N.04584

17.07.1998

17.07.2013

VI.406
V.1790

M.06518
M.05432

15.12.2004
07.08.2001

15.12.2009
07.08.2011

V.2146

B 07207

27.07.2006

27.07.2011

V.1440
V.1617
V.442

C 1566
N 04574
V.29

12.08.1997
04.06.1998
20.04.1992

12.08.2012
04.06.2013
20.04.2012

V.812

V.718

07.04.1993

18.06.41
25.04.34

05.07.47
01.07.32

10.07.34

Inginer mecanic
Inginer
constructor
Inginer
constructor
Inginer
constructor

Inginer
constructor

Ploiesti, Str.Kutozov nr.7, sc.B, et.2,


ap.6, tel:0244/512.262, 0723.322.935
Ploiesti, Sos.Vestului nr.18, bl.102A,
et.5, ap.22, tel:097.15.24.58

conform certificatului de atestare i a legislaiei n vigoare la data atestrii

It
Ig
Is
A.4
B.2
D
A.1
A.1
A.2
A.1
A.2
A.3
A.8
A.1

52.

VASILIU I. VIOREL EUGEN


CNP 1541003293110

03.10.54

Inginer geolog

53.

ZAMFIRESCU C. MARIN
CNP 1501109293177

09.11.50

Inginer
instalator

Ploiesti, Aleea Catinei nr.15, bl.37B,


sc.C, et.2, ap.49, tel:0722.733.870,
0244/599.432
Ploiesti, Str.Curcubeului nr.25, bl.2H2,
sc.2, ap.25, tel:0742.209.412

conform certificatului de atestare i a legislaiei n vigoare la data atestrii

V.1792

M.06109

13.06.2003

13.06.2013

Af

VI.418

B 06784

11.08.2005

11.08.2010

Ig

Potrebbero piacerti anche