Sei sulla pagina 1di 123
Seu Can Mea eRe Dekel se ace MC Gree ee eeu NaC eerie Fekete Istvan Peer eer A KONYVBEN TANFOLYAM ADOBE® DREAMWEAVER’ CS4 boir-te (SR) ol Aaya Nee) o-oo] ee AI Er Adobe Dreamweaver CS4 Tanfolyam a kinyvben © 2016 Perfuct-Pro Kft ‘Minden jog fenntarwva! ISBN 978-963.9929-10-4 A konyv eredeti cime: Adobe Dreamweaver CS4 Classroom in a Book A magyar kiadisért felel6s a Perfact-Pro Kft ‘Authorized translation from the English Language edition, enileg Adobe Dreamweaver CS4 Classroom in « Book, {st Edition 032157382X, by ADOBE CREATIVE TEAM, published by Pearson Education, Ine, publishing as Adabe Press, Copyright © 2009 Adobe Press. All rights reserved. No part ofthis book may be reproduced or transmitted in any form or by any ‘means, electronic or mechanical, includig photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Ine, HUNGARIAN language edition published by Perfact-Pro K&L, Copyright © 2010 Perfact-Pro KR. Adobe, the Adobe logo, Classroom in a Book, Dreamweaver, Fireworks, Flash, and Photoshop are cither registered tradermarks or trademarks of Adobe Systems incorporated in the United States and! or other counties. Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple, registered in the U.S. and other counties. Microsoft, Windows, and Windows NT ate tradembarks of Microsaft Corporation registered in the USS. andior other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Barmilyen masolés, sokszorosits, iletve adatfeldolgo26 rendszerben thrténé tirais a kiads ef6ze- tes jrdsbeli hozzdjirutésa nétk ios. Az it kO20Itinformécidk kizdrSlag az olvasé személyes haszndlatéra készltek, Jelen mi felhasanélisa mis KOnyvekben, kereskedelmi szoflverekben, adatbaézisokban csak a kiadé el6zetes irisbeli hozzdjérulésdval lebességes Asszerzé és a kinds a tle elvirhat6 legnagyobb gondossdggal jrt el a k8ayy és a programok készitése sorin, A kényvben illetve a programokban talithat6 esetleges hibakért, a hasznalatukbdl ered esetle- ‘ges kirokért sem a szerzb, seta kiad6 nem vallal semminemtfelelbsséget. Forditotta: Pataky Zsofia Szakmailag Jektorilta: Magdcsi Mérton Nyelvileg lektordlta: Késa Gyorgy ‘Tordelte: Fontolé Stidid Felelds kiadé a Perfact-Pro KR. igyvezetd igazgatdia 1101 Budapest, Pongrac it 9b. Tel: 260-0990 Fax: 431-0028 info@perfact.hu vwoww.perfactkiado au Elindulas 1, LECKE MicTadunk Lerten? Leckefijlok... & még sok minden es Akinds megiegyaése Lessons mappa ‘Adobe Press mappa" ‘Community Help mappa" CS4 Resource Center* . Adobe TV mappa* ‘Adobe Certified mappa" lofeltéxelek .. A program telepitése A leckefijlok letihése Alapbeillitisok ‘A munkafeliler bellicisa Tovabbi informécié a Dreamweavers6l Frisitések keresése ‘Tovabbi forrésok ‘Tovabbi hasznos linkele Kedves Olvas6! A Dreamweaver CS4 gyors attekintése .. Allecke steckintése Sadie definidlisa Dreamweaverben Az idvirloképerny’ kezelése CSS stlluslap kivélastisa Az oldal elmentése A dokumencucanézeciivalsatisa ‘Az oldal ciménck médositisa Cimsorok médositésa Sraveg beillesaése G) képek horziadisa SS sulusok kivilaszrisa és médositisa Az oldal hatcérszinének médoshisa Hatcérkép heileszeése a eimsorba Snéveg bertnipusinak & seinének beilicisa Snavegmérer médositisa A Cade nda, illewe a Code and Devgn née haszndlaca A virszintesen vagy flgglegesen osziont nézetek haszndlata A Praperis panel hasenlata Oda elénézete Live nzetben Oldalk elnete bmgeszdben Gsszefoglals