Sei sulla pagina 1di 74

Starosna penzija Starosna penzija Invalidska penzija Invalidska penzija Porodicna penzija Porodicna penzija Novcana naknada za tjelesno

otecenje Novcana naknada za tjelesno otecenje Pravo na naknadu pogrebnih trokova Pravo na naknadu pogrebnih trokova
New item New item

Ostvarivanje prava Ostvarivanje prava Koricenje prava Koricenje prava Doprinosi Doprinosi Budet Republike Budet Republike Drugi izvori Drugi izvori Sta Sta Sta Sta osiguranja osiguranja osiguranja osiguranja koji koji koji koji se se se se racuna racuna racuna racuna sa sa sa sa efektivnim trajanjima efektivnim trajanjima uvecanim trajanjima uvecanim trajanjima

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Fonda PIO Crne Gore (pdf 258 kb) ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 29/05, 14/07, 47/07, i "Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007, 13/07 od 18.12.2007, 79/08 od 23.12.2008) Osnovne odredbe Osiguranici Lica kojima se obezbeuju prava za sluaj inv. i tjelesnog oteenja Prava iz PIO Usklaivanje

Penzijski sta Ostvarivanje i korienje prava iz PIO FOND Matina evidencija Finansiranje Imovina FOND-a Naknada tete Nadzor Kaznene odredbe Prelazne i zavrne odredbe

I. OSNOVNE ODREDBE lan 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnoj Gori obuhvata: 1) obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu tekueg finansiranja, 2) obavezno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje; 3) dobrovoljno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje.

lan 2 Ovim zakonom ureuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu tekueg finansiranja.

lan 3 Obavezno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje i dobrovoljno penzijsko osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane tednje uredie se posebnim zakonom.

lan 4 Obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem na osnovu tekueg finansiranja (u daljem tekstu: penzijsko

i invalidsko osiguranje) osiguranicima se, po osnovu rada, zavisno od duine ulaganja i visine osnovice na koju je plaen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz primjenu naela uzajamnosti i solidarnosti, obezbjeuju prava za sluaj starosti, invalidnosti i tjelesnog oteenja, a lanovima njihovih porodica pravo za sluaj smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.

lan 5 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su lina prava i ne mogu se prenositi na druga lica. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti, osim prava na potraivanja dospjelih, a neisplaenih iznosa u sluajevima utvrenim ovim zakonom.

lan 6 Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeuju se iz doprinosa koje plaaju osiguranici i poslodavci. U posebnim sluajevima i pod uslovima utvrenim zakonom sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeuje drava,odnosno drugi obveznici.

lan 7 Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava iz ovog osiguranja obezbjeuju se, odnosno ostvaruju u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (u daljem tekstu: Fond).

lan 8 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiu se, ostvaruju i koriste samo pod uslovima i na nain utvren ovim zakonom i ne mogu se regulisati drugim propisima. Steena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja mogu se ukinuti samo u sluajevima odreenim ovim zakonom.

II . OSIGURANICI lan 9 Osiguranici, u smislu ovog zakona, su: 1) zaposleni (u daljem tekstu: osiguranik zaposleni); 2) lica koja obavljaju samostalnu djelatnost (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih djelatnosti); 3) poljoprivrednici (u daljem tekstu: osiguranik-poljoprivrednik). Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po vie osnova iz stava 1 ovog lana, osnov osiguranja odreuje se na taj nain to postojanje osnova osiguranja po prethodnoj taki iskljuuje osnov osiguranja iz naredne take. Obaveze za plaanje doprinosa po osnovu osiguranja utvruju se u skladu sa ovim zakonom. lan 10 Osiguranici zaposleni su: 1) lica zaposlena u privrednom drutvu, drugom pravnom licu, dravnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizikog lica (u daljem tekstu: poslodavac); 2) profesionalna vojna lica i civilna lica na slubi u Vojsci Crne Gore; 3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu; 4) lanovi odbora direktora u privrednom drutvu i drugom pravnom licu i lanovi upravnih odbora u javnim preduzeima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu, ako nijesu osigurani po drugom osnovu; 5) zaposlena lica upuena na rad u inostranstvu, odnosno zaposlena u privrednom drutvu, odnosno drugom pravnom licu koje obavlja djelatnost ili usluge u inostranstvu, ako nijesu obavezno osigurana po propisma te zemlje ili ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 6) dravljani Crne Gore koji su, na teritoriji Crne Gore, zaposleni kod stranih ili meunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava ili kod stranih pravnih ili fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 7) dravljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu, ako za to vrijeme nijesu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po propisima te drave, ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo bili su osigurani u Crnoj

Gori, odnosno ako su prije odlaska u inostranstvo imali stalno prebivalite u Crnoj Gori; 8) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizikih lica, ako meunarodnim urgovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 9) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod meunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava, ako je takvo osiguranje predvieno meunarodnim ugovorom; 10) lica za ijim je radom prestala potreba, odnosno koja su prestala da obavljaju preduzetniku djelatnost, dok ostvaruju novanu naknadu prema propisima o radu i zapoljavanju. Lica iz stava 1 taka 7 ovog lana osiguravaju se na lini zahtjev od dana zaposlenja, ali najranije od 1. januara godine u kojoj je podnesena prijava na osiguranje.

lan 11 Osiguranici samostalnih djelatnosti su: 1) lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, ako nijesu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja; 2) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvren posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nijesu osigurani po drugom osnovu; 3) svetenici, vjerski slubenici, monasi i monahinje ako nijesu obavezno osigurani po drugom osnovu.

lan 12 Osiguranici poljoprivrednici su lica koja se bave poljoprivrednom djelatnou (poljoprivrednici, lanovi domainstva poljoprivrednika i lanovi mjeovitog domainstva) kao jedinim ili glavnim zanimanjem koji nijesu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih djelatnosti, korisnici penzija i na kolovanju i koji imaju optu zdravstvenu sposobnost. Domainstvom, u smislu stava 1 ovog lana, smatra se zajednica ivota, privreivanja i troenja prihoda ostvarenih radom njenih lanova, bez obzira na srodstvo. Organ dravne uprave nadlean za poslove poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede optim aktom propisuje to se smatra poljoprivrednom djelatnou kao jedinim ili glavnim zanimanjem i vodi registar lica iz stava 1

ovog lana. Akt iz stava 3 ovog lana donosi se po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 13 Svojstvo osiguranika stie se danom poetka, a prestaje danom prestanka zaposlenja ili obavljanja samostalne, odnosno preduzetnike djelatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova. Svojstvo osiguranika poljoprivrednika stie se od dana upisa u registar iz lana 12 stav 3 ovog zakona. Svojstvo osiguranika se utvruje na osnovu prijave osiguranja, odnosno odjave osiguranja, u skladu sa ovim zakonom. Svojstvo osiguranika se ne moe stei prije navrenih 15 godina ivota.

III. LICA KOJIMA SE OBEZBJEUJU PRAVA ZA SLUAJ INVALIDNOSTI I TJELESNOG OTEENJA lan 14 Prava za sluaj invalidnosti i tjelesnog oteenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom boleu ostvaruju lica: 1) koja se nalaze na strunom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji, koja uputi Zavod za zapoljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapoljavanje); 2) uenici i studenti kada se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktinoj nastavi; 3) lica koja se nalaze na izdravanju kazne zatvora, dok rade u ustanovi za izdravanje kazne zatvora ( radionica, radilite i sl.). Doprinos za lica iz stava 1 taka 1 ovog lana plaa Zavod za zapoljavanje. Sredstva za ostvarivanje prava iz stava 1 ta. 2 i 3 ovog lana, kao i prava iz lana 42 stav 2 ovog zakona za

sluaj smrti lica iz stava 1 ta. 2 i 3 ovog lana, obezbjeuju se iz budeta Crne Gore (u daljem tekstu : budet).

lan 15 Prava za sluaj invalidnosti i tjelesnog oteenja ostvaruju osiguranici i lica koja pretrpe povredu na radu uestvujui: 1) u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesrea; 2) u vojnoj vjebi ili u vrenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje utvrenih zakonom; 3) na drugim poslovima i zadacima za koje je zakonom utvreno da su od opteg interesa. Sredstva za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog lana, kao i prava iz lana 42 stav 2 ovog zakona za sluaj smrti lica iz stava 1 ovog lana obezbjeuju se iz budeta .

IV. PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

lan 16 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su: 1) za sluaj starosti pravo na starosnu penziju; 2) za sluaj invalidnosti pravo na invalidsku penziju; 3) za sluaj smrti : - pravo na porodinu penziju; - pravo na naknadu pogrebnih trokova;

4) za sluaj tjelesnog oteenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom boleu pravo na novanu naknadu za tjelesno oteenje.

1. STAROSNA PENZIJA lan 17 Osiguranik stie pravo na starosnu penziju kad navri 65 (mukarac), odnosno 60 (ena) godina ivota i najmanje 15 godina penzijskog staa. Osiguranik stie pravo na starosnu penziju kad navri 40 (mukarac), odnosno 35 (ena) godina staa osiguranja i najmanje 55 godina ivota.

lan 18 Osiguraniku kome se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju, utvrena u lanu 17 stav 1 ovog zakona, sniava se zavisno od stepena uveanja staa za po jednu godinu, i to: 1) za svakih est godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci rauna u sta osiguranja kao 14 mjeseci; 2) za svakih pet godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci rauna u sta osiguranja kao 15 mjeseci; 3) za svake etiri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci rauna u sta osiguranja kao 16 mjeseci; 4) za svake tri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci rauna u sta osiguranja kao 18 mjeseci. Starosna granica iz stava 1 ovog lana moe se sniziti najvie do 55. godine ivota.

lan 19 Starosna penzija utvruje se od prosjeka zarada, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih u periodu od 1.januara 1970. godine do 31.decembra godine koja prethodi godini ostvarivanja prava.

lan 20 Visina starosne penzije izraunava se tako to se lini bodovi osiguranika pomnoe sa vrijednou penzije za jedan lini bod na dan ostvarivanja prava.

lan 21 Lini bodovi osiguranika utvruju se mnoenjem linog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staa.

lan 22 Godinji lini koeficijent utvruje se na osnovu zarada, odnosno osnovica osiguranja poev od 1. januara 1970. godine, tako to se zarada, odnosno osnovica osiguranja utvrena za svaku kalendarsku godinu podijeli sa prosjenom godinjom zaradom u Crnoj Gori za istu kalendarsku godinu. Zarade, odnosno osnovice osiguranja utvrene u matinoj evidenciji za period od 1. januara 1970. godine do 31.decembra 2003. godine dijele se sa prosjenom neto zaradom u Crnoj Gori, a zarade, odnosno osnovice osiguranja utvrene u matinoj evidenciji od 1. januara 2004. godine dijele se sa prosjenom bruto zaradom u Crnoj Gori. Godinji lini koeficijent u smislu st. 1 i 2 ovog lana iznosi jedan kada je zarada, odnosno osnovica osiguranja u kalendarskoj godini jednaka prosjenoj zaradi zaposlenih u Crnoj Gori u toj kalendarskoj godini. Pri odreivanju godinjeg linog koeficijenta uzimaju se zarade, naknade zarade i osnovice osiguranja koje su sluile za obraunavanje i plaanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na koje je plaen doprinos i koje su utvrene u matinoj evidenciji, izuzev iz godine u kojoj se ostvaruje pravo. Podatak o prosjenoj godinjoj zaradi u Crnoj Gori iz st. 1 do 4 ovog lana objavljuje organ nadlean za poslove statistike. lan 23 Lini koeficijent utvruje se tako to se zbir godinjih linih koeficijenata podijeli sa periodom za koje su obraunati, s tim to se svaka godina rauna kao 1, svaki mjesec kao 0,0833, a svaki dan kao 0,00274.

lan 24 Za periode staa osiguranja navrenog od 1.januara 1970. godine do 31. decembra 2003. godine, u kojima su ostvarene naknade zarade po osnovu preostale radne sposobnosti, za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta uzimaju se osnovice od kojih su odreene te naknade, a u sluaju naknade zbog manje zarade na drugom odgovarajuem poslu, za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta se uzima i ostvarena naknada.

lan 25 Kada je osiguranik u toku kalendarske godine ostvario naknadu zarade prema propisima o zdravstvenom osiguranju, odnosno za vrijeme porodiljskog odsustva za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta za taj period uzima se ostvarena naknada zarade. Osiguraniku koji je ostvario naknadu zarade prema propisima o zdravstvenom osiguranju, odnosno za vrijeme porodiljskog odsustva u periodu od 1. januara 1970. godine do 31. decembra 2003. godine za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta za taj period uzima se lini koeficijent iz perioda u kom je osiguranik ostvario zaradu, odnosno osnovicu osiguranja do 31. decembra 2003. godine.

lan 26 Osiguraniku kome se ne mogu utvrditi godinji lini koeficijenti ni za jednu kalendarsku godinu, kao i osiguranku koji nema ni jednu godinu osiguranja lini koeficijent iznosi jedan. Ako ne postoje podaci o zaradi, naknadi zarade, odnosno osnovici osiguranja za pojedine kalendarske godine, za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta za taj period uzima se lini koeficijent iz perioda u kom je osiguranik ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja. Osiguraniku koji koristi pravo da odsustvuje sa rada po propisima o radu, dok dijete navri tri godine ivota, za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta za taj period uzima se lini koeficijent iz perioda u kom je osiguranik ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja.

lan 27 Vrijednost penzije za jedan lini bod za prvo polugodite 2004. godine iznosi 2,97 EUR-a.

1) Najvia penzija

lan 28 Najvii iznos starosne penzije utvruje se na nain propisan u lanu 20 ovog zakona, s tim to lini koeficijent osiguranika moe iznositi najvie 4.

2) Najnia penzija

lan 29 Osiguraniku kome je penzija odreena prema lanu 20 ovog zakona manja od najnie penzije, odreuje se najnia penzija. Najnia starosna penzija utvruje se na nain propisan lanom 20 ovog zakona s tim to lini koeficijent osiguranika iznosi 0,5. Penzija iz stava 2 ovog lana ne moe iznositi manje od 45 EURA. Odredba stava 3 ovog lana odnosi se i na porodinu penziju. Iznos iz stava 3 ovog lana usklauje se na nain kako se vri usklaivanje vrijednosti penzije za jedan lini bod. Odredba stava 3 ovog lana ne odnosi se na srazmjerne penzije ostvarene primjenom meunarodnih ugovora.

2. INVALIDSKA PENZIJA lan 30 Invalidnost postoji kad kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti lijeenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane potpuni gubitak radne sposobnosti. Invalidnost postoji i kad kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti

lijeenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane djelimini gubitak radne sposobnosti od 75%. Invalidnost u smislu st. 1 i 2 ovog lana moe nastati zbog povrede na radu, profesionalne bolesti, povrede van rada ili bolesti. Fond odreuje obavezan kontrolni pregled korisnika prava, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrivanja invalidnosti, osim u sluajevima propisanim optim aktom Fonda iz lana 85 stav 1 ovog zakona.

lan 31 Osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti iz lana 30 stav 1 ovog zakona stie pravo na punu invalidsku penziju. Osiguranik kod koga nastane djelimini gubitak radne sposobnosti iz lana 30 stav 2 ovog zakona stie pravo na djeliminu invalidsku penziju.

lan 32 Invalid rada, u smislu ovog zakona, je osiguranik koji je na osnovu invalidnosti stekao pravo na invalidsku penziju.

lan 33 Osiguranik kod koga je utvren gubitak radne sposobnosti iz lana 30 stav 2 ovog zakona moe biti zaposlen jednu etvrtinu punog radnog vremena.

lan 34 Povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u direktnoj, uzronoj, prostornoj i vremenskoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanikim, fizikim ili hemijskim dejstvom, naglim promjenama poloaja tijela, iznenadnim optereenjem tijela ili drugim promjenama fiziolokog stanja organizma. Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na nain propisan stavom 1 ovog lana koju osiguranik pretrpi pri obavljanju posla na koji nije rasporeen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je

zaposlen. Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na nain propisan stavom 1 ovog lana koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno, na putu preduzetom radi izvravanja slubenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad, kao i u drugim sluajevima utvrenim zakonom. Povredom na radu smatra se i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao iskljuiva posljedica nekog nesrenog sluaja ili vie sile za vrijeme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran ili u vezi sa njim.

lan 35 Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na nain predvien u lanu 34 ovog zakona koju osiguranik pretrpi u vezi sa korienjem prava na zdravstvenu zatitu. Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na nain predvien u lanu 34 ovog zakona koju lice pretrpi uestvujui u aktivnostima utvrenim u l. 14 i 15 ovog zakona.

lan 36 Profesionalne bolesti, u smislu ovog zakona, jesu odreene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane duim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mjestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao. Profesionalne bolesti, radna mjesta, odnosno poslove na kojima se te bolesti pojavljuju i uslove pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima, u smislu stava 1 ovog lana, utvruje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove zdravlja.

lan 37 Osiguranik kod koga nastane gubitak radne sposobnosti iz lana 30 st. 1 i 2 ovog zakona stie pravo na invalidsku penziju : 1) ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom boleu-bez obzira na duinu penzijskog staa; 2) ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili boleu-pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao prije navrenja godina ivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju iz lana 17

stav 1 ovog zakona i da je imao navren penzijski sta koji mu pokriva najmanje jednu treinu radnog vijeka. Osiguranik kod koga je invalidnost prouzrokovana boleu ili povredom van rada nastala prije navrenja 30 godina ivota stie pravo na invalidsku penziju: 1) kad je invalidnost nastala do navrenih 20 godina ivota-bez obzira na duinu staa osiguranja; 2) kad je invalidnost nastala od 20. godine do navrenih 30 godina ivota-ako do nastanka invalidnosti ima ukupno najmanje godinu dana staa osiguranja, ako je to za osiguranika povoljnije od uslova iz stava 1 taka 2 ovog lana.

lan 38 Radni vijek je broj punih godina u periodu od dana kad je osiguranik navrio 20 godina ivota, odnosno 23 godine ivota, ako je redovnim kolovanjem stekao viu strunu spremu, odnosno 26 godina ivota, ako je redovnim kolovanjem stekao visoku strunu spremu, do dana nastanka invalidnosti. Osiguraniku koji je poslije navrenih 20 godina ivota bio na odsluenju vojnog roka skrauje se radni vijek za onoliko vremena koliko je proveo na odsluenju vojnog roka.

lan 39 Invalidska penzija u sluaju invalidnosti iz lana 30 stav 1 ovog zakona koja je prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom boleu odreuje se u visini starosne penzije koja bi osiguraniku pripadala za 40 godina penzijskog staa. Invalidska penzija u sluaju invalidnosti iz lana 30 stav 1 ovog zakona koja je prouzrokovana povredom van rada ili boleu odreuje se primjenom odredbi l. 19 do 27 ovog zakona, s tim to se pri utvrivanju linih bodova dodaju godine penzijskog staa od dana nastanka invalidnosti, i to: 1) osiguraniku mlaem od 55 godina ivota dodaje se 2/3 penzijskog staa koji mu nedostaje do navrenih 55 godina ivota i 1/2 penzijskog staa koji nedostaje od 55 godina ivota do navrenih 60 godina ivota; 2) osiguraniku koji je navrio 55 godina ivota dodaje se 1/2 penzijskog staa koja nedostaje do navrenih 60 godina ivota. Penzijski sta iz stava 2 ta. 1 i 2 ovog lana moe se dodati najvie do 40 godina. Prilikom odreivanja visine invalidske penzije u sluaju invalidnosti iz lana 30 stav 1 ovog zakona koja je prouzrokovana povredom van rada ili boleu, osiguraniku koji je navrio sta osiguranja sa uveanim trajanjem sniavaju se starosne granice od 55, odnosno 60 godina ivota iz stava 2 ta. 1 i 2 ovog lana do

kojih se, odnosno od kojih se pri utvrivanju linih bodova dodaju godine penzijskog staa za period koliko se po osnovu navrenog staa osiguranja sa uveanim trajanjem sniava starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju primjenom lana 18 stav 1 ovog zakona. Osiguraniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na invalidsku penziju u pogledu penzijskog staa kod koga je invalidnost prouzrokovana djelimino povredom na radu ili prefesionalnom boleu, a djelimino boleu ili povredom van rada odreuje se jedna invalidska penzija koja se sastoji od srazmjernih djelova odreenih po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno po osnovu bolesti ili povrede van rada prema njihovom uticaju na ukupnu invalidnost, s tim to tako obraunata penzija ne moe iznostiti vie od penzije odreene za 40 godina penzijskog staa. Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana djelimino povredom na radu ili profesionalnom boleu, a djelimino povredom van rada ili boleu i koji ispunjava uslove za sticanje prava na invalidsku penziju samo po osnovu invalidanosti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom boleu invalidska penzija se odreuje u procentu sa kojim je na ukupnu invalidnost uticala povreda na radu ili profesionalna bolest.

lan 40 Invalidska penzija u sluaju invalidnosti iz lana 30 stav 2 ovog zakona odreuje se, zavisno od uzroka nastanka invalidnosti, u visini od 75% invalidske penzije iz lana 39 ovog zakona.

lan 41 Odredbe l. 28 i 29 ovog zakona shodno se primjenjuju i kod odreivanja najvie i najnie pune invalidske penzije.

3. PORODINA PENZIJA lan 42 Pravo na porodinu penziju mogu ostvariti lanovi porodice: 1) umrlog osiguranika koji je navrio najmanje pet godina staa osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staa ili ispunio uslove za starosnu ili invlidsku penziju;

2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. Ako je smrt osiguranika, odnosno lica iz l. 14 i 15 ovog zakona nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, lanovi njegove porodice stiu pravo na porodinu penziju, bez obzira na duinu penzijskog staa osiguranika, odnosno tog lica.

lan 43 lan ovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz lana 42 ovog zakona smatraju se: 1) brani drug; 2) djeca (roena u braku ili van braka ili usvojena i pastorad koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdravao). Pravo na porodinu penziju moe ostvariti i razvedeni brani drug, pod uslovima iz l. 44 i 45 ovog zakona, ako mu je pravnosnanom presudom dosueno pravo na izdravanje.

lan 44 Udovac, odnosno udovica stie pravo na porodinu penziju, ako je: 1) do smrti branog druga navrio, odnosno navrila 50 godina ivota; 2) do smrti branog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti branog druga postao potpuno nesposoban, odnosno nesposobna za rad; 3) poslije smrti branog druga ostalo jedno dijete ili vie djece koja imaju pravo na porodinu penziju po tom branom drugu, a udovac,odnosno udovica obavlja roditeljsku dunost prema toj djeci. Udovac,odnosno udovica kod koga, u toku trajanja prava po tom osnovu, nastupi potpuna nesposobnost za rad, zadrava pravo na porodinu penziju dok postoji ta nesposobnost. Udovac, odnosno udovica koji, u toku trajanja prava na porodinu penziju steenog u skladu sa stavom 1 ta. 2 i 3 ovog lana, navri 50 godina ivota trajno zadrava pravo na porodinu penziju.

lan 45 Pravo na porodinu penziju ima i udovica kod koje je utvrena trudnoa, kao i udovica koja je dijete umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava rodila poslije njegove smrti i to pravo joj pripada od dana smrti

osiguranika, odnosno korisnika prava. Ako je dijete mrtvo roeno ili ako umre prije nego to navri est mjeseci ivota, udovici pripada pravo na porodinu penziju do isteka est mjeseci poslije poroaja. oroaja.

lan 46 Dijete stie pravo na porodinu penziju i ona mu pripada do navrenih 15 godina ivota. Poslije navrenih 15 godina ivota dijete stie pravo na porodinu penziju i ona mu pripada do zavretka kolovanja, ali najkasnije do navrenih: 1) 20 godina ivota, ako pohaa srednju kolu; 2) 23 godine ivota, ako pohaa viu kolu; 3) 26 godina ivota, ako pohaa fakultet. Dijete stie pravo na porodinu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan ivot i rad, nastala do uzrasta do koga se djeci obezbjeuje pravo na porodinu penziju. Dijete stie pravo na porodinu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan ivot i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeuje pravo na porodinu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdravao do svoje smrti. Invalidno dijete, u skladu sa propisima o razvrstavanju djece ometene u razvoju, stie pravo na porodinu penziju i ona mu pripada od prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti. Djetetu kome je kolovanje prekinuto zbog bolesti pravo na porodinu penziju pripada i za vrijeme bolesti do navrenih godina ivota iz stava 2 ta. 1 do 3 ovog lana, kao i iznad tih godina, ali najvie za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od kolovanja. Djetetu kome je kolovanje prekinuto zbog upuivanja na odsluenje vojnog roka u skladu sa propisima kojima se ureuje vojna obaveza, pravo na porodinu penziju pripada i za vrijeme odsluenja vojnog roka, kao i za period za koji je kolovanje produeno zbog odsluenja vojnog roka, a najdue godinu dana iznad godina ivota iz stava 2 ta. 1 do 3 ovog lana.

lan 47

Porodina penzija odreuje se od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u asu smrti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u asu smrti, u procentu koji se utvruje prema broju lanova porodice koji imaju pravo na tu penziju, i to: - za jednog lana 70 %; - za dva lana 80 %; - za tri lana 90 %; - za etiri ili vie lanova 100 %. Ako pravo na porodinu penziju imaju brani drug i razvedeni brani drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, odreuje se jedna porodina penzija u visini koja pripada za jednog lana porodice i dijeli se u jednakim iznosima.

lan 48 Kao najmanji osnov za odreivanje porodine penzije uzima se starosna penzija umrlog osiguranika odreena za penzijski sta od 20 godina.

lan 49 Djeci bez oba roditelja, pored porodine penzije po jednom roditelju, pripada i porodina penzija po drugom roditelju, i to: za jedno dijete 20%, za dva djeteta 40%, za tri djeteta 60%, a za etvoro ili vie djece 100% starosne ili invalidske penzije iz lana 47 stav 1 ovog zakona. Penzija iz stava 1 ovog lana odreuje se kao jedna penzija, iji iznos ne moe prei iznos najvie starosne penzije za penzijski sta od 40 godina.

lan 50 Kada je izdravanje uslov za sticanje prava na porodinu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdravao lana porodice, ako sopstveni prosjeni mjeseni prihod lana porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 25% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. U prihode iz stava 1 ovog lana ne uzimaju se: novana davanja po osnovu socijalne i djeije zatite; novana naknada za pomo i njegu; novana naknada za tjelesno oteenje; primanja po osnovu nagrada; otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu uenikog i studentskog standarda.

lan 51 Kada je kolovanje uslov za korienje prava na porodinu penziju, pod istim se ne smatra kolovanje koje dijete nastavi u koli istog ili nieg ranga od one koju je ve zavrilo.

4. NOVANA NAKNADA ZA TJELESNO OTEENJE lan 52 Tjelesno oteenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oteenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili djelova tijela, to oteava normalnu aktivnost organizma i iziskuje vee napore u ostvarivanju ivotnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost. Osiguranik ili lice iz l. 14 i 15 ovog zakona kod koga tjelesno oteenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom boleu iznosi najmanje 50% stie pravo na novanu naknadu.

lan 53 Listu tjelesnih oteenja iz lana 52 ovog zakona, kao i procente tih oteenja propisuje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove zdravlja.

lan 54 Tjelesna oteenja razvrstavaju se prema teini u est stepeni, i to: 1) prvi stepen 100% tjelesnog oteenja; 2) drugi stepen 90% tjelesnog oteenja; 3) trei stepen 80% tjelesnog oteenja; 4) etvrti stepen 70% tjelesnog oteenja; 5) peti stepen 60% tjelesnog oteenja; 6) esti stepen 50% tjelesnog oteenja.

lan 55 Kad kod osiguranika kod koga je ranije nastalo tjelesno oteenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom boleu ispod 50% doe do pogoranja tog tjelesnog oteenja ili nastane nov sluaj tjelesnog oteenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom boleu, tako da ukupno tjelesno oteenje iznosi 50% ili vie, osiguranik stie pravo na novanu naknadu za tjelesno oteenje u odgovarajuem procentu prema novom stepenu tjelesnog oteenja koji se odreuje na osnovu novog stanja ukupnog tjelesnog oteenja.

lan 56 Osnov za odreivanje novane naknade za tjelesno oteenje za prvo polugodite 2004. godine iznosi 114,61 EUR-a. Novana naknada za tjelesno oteenje odreuje se od osnova iz stava 1 ovog lana i iznosi: 1) za 100% tjelesnog oteenja 40% od osnova; 2) za 90% tjelesnog oteenja 36% od osnova; 3) za 80% tjelesnog oteenja 32% od osnova; 4) za 70% tjelesnog oteenja 28% od osnova;

5) za 60% tjelesnog oteenja 24% od osnova; 6) za 50% tjelesnog oteenja 20% od osnova. Osnov iz stava 1 ovog lana usklauje se na nain kako se vri usklaivanje penzije.

5. PRAVO NA NAKNADU POGREBNIH TROKOVA lan 57 U sluaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri trokove sahrane pripada naknada pogrebnih trokova. Naknada pogrebnih trokova pripada u visini tri prosjene penzije u Crnoj Gori isplaene u mjesecu prije smrti korisnika penzije. Zahtjev za naknadu pogrebnih trokova podnosi se u roku od 60 dana od dana smrti korisnika penzije.

V. USKLAIVANJE lan 58 Vrijednost penzije za jedan lini bod usklauje se od 1. januara i 1. jula tekue godine, na osnovu statistikih podataka, sa kretanjem trokova ivota i prosjene zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnom polugoditu u odnosu na polugodite koje mu prethodi, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada trokova ivota i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada. Usklaivanje penzije vre se na nain i u rokovima iz stava 1 ovog lana. Akt o usklaivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lini bod donosi Fond.

lan 59 Novana naknada za tjelesno oteenje usklauje se na nain predvien za usklaivanje penzija.

VI. PENZIJSKI STA lan 60 Penzijski sta, u smislu ovog zakona, na osnovu koga se stiu i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata: 1) vrijeme koje se rauna u sta osiguranja prema odredbama ovog zakona; 2) vrijeme koje je, kao sta osiguranja i poseban sta, raunato u penzijski sta prema propisima koji su bili na snazi prije poetka primjene ovog zakona.

lan 61 U sta osiguranja, u smislu lana 60 ovog zakona, rauna se vrijeme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

1. Sta osiguranja koji se rauna sa efektivnim trajanjem lan 62 U sta osiguranja, u smislu lana 60 taka 1 ovog zakona, rauna se vrijeme provedeno na radu, odnosno u osiguranju u efektivnom trajanju. Zaposlenom koji, shodno propisima o radu, radi sa nepunim radnim vremenom sta osiguranja se rauna srazmjerno ostvarenom radnom vremenu.

Sta osiguranja u jednoj kalendarskoj godini moe iznositi najvie 12 mjeseci.

lan 63 U sta osiguranja rauna se vrijeme za koje osiguranik iz lana 10 stav 1 taka 10 ovog zakona ostvaruje novanu naknadu prema propisima o radu i zapoljavanju.

lan 64 Osiguraniku koji koristi pravo da odsustvuje sa rada po propisima o radu, dok dijete navri tri godine ivota, to vrijeme rauna se u sta osiguranja. Sredstva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu staa osiguranja iz stava 1 ovog lana obezbjeuju se iz budeta.

lan 65 U sta osiguranja rauna se vrijeme za koje je osiguranik iz lana 11 taka 2 ovog zakona ostvario ugovorenu naknadu na koju je plaen doprinos. Sta osiguranja iz stava 1 ovog lana srazmjerno se utvruje na taj nain to se iznos osnovice iz lana 159 ovog zakona dijeli sa prosjenom zaradom ostvarenom u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini.

lan 66 Licu kome je prestalo obavezno osiguranje u sta osiguranja rauna se vrijeme za koje je plaen doprinos po prestanku obaveznog osiguranja (produeno osiguranje) i to za vrijeme: 1) strunog usavravanja ili specijalizacije; 2) privremene nezaposlenosti, ako je za to vrijeme prijavljen Zavodu za zapoljavanje, pod uslovom da se prijavio u zakonom propisanom roku, do najvie pet godina za pojedini sluaj prekida osiguranja; 3) boravka u inostranstvu kao brani drug osiguranika koji je na slubi u inostranstvu kod naeg poslodavca ili na osnovu meunarodnog ugovora; 4) njege djeteta do 15 godina ivota ili starijeg, kome je usljed potpune i trajne nesposobnosti potrebna stalna

njega i pomo, ali najvie do pet godina za pojedini sluaj prekida osiguranja; 5) za koje zaposleni koristi neplaeno odsustvo po propisima o radu . Vrijeme produenog osiguranja uzima se u obzir za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za odreivanje visine penzije, ali najvie onoliko vremena koliko iznosi sta osiguranja navren po osnovu obaveznog osiguranja. Zahtjev za produeno osiguranje podnosi se najkasnije u roku od est mjeseci od dana prestanka obaveznog osiguranja.

lan 67 Doprinos za produeno osiguranje plaaju osiguranici iz lana 66 stav 1 ovog zakona po stopi od 21,6% na osnovicu koju ini zarada, odnosno osnovica osiguranja ostvarena u poslednjem mjesecu koji prethodi mjesecu prestanka obaveznog osiguranja. Osnovica iz stava 1 ovog lana ne moe biti manja od osnovne cijene rada utvrene optim kolektivnim ugovorom za odgovarajuu kategoriju strunosti. Nain usklaivanja osnovica iz st. 1 i 2 ovog lana, kao i rokove i nain plaanja doprinosa za produeno osiguranje propisuje Fond.

lan 68 Pravo na produeno osiguranje prestaje ako odgovarajui doprinosi nijesu plaeni u roku od est mjeseci od dana dospjelosti.

2. Sta osiguranja koji se rauna sa uveanim trajanjem lan 69 Osiguraniku koji radi na naroito tekim, opasnim i za zdravlje tetnim radnim mjestima, odnosno poslovima i osiguraniku koji radi na radnim mjestima, odnosno poslovima na kojima posle navrenja odreenih godina ivota ne moe uspjeno obavljati svoju profesionalnu djelatnost, sta osiguranja u efektivnom trajanju

rauna se sa uveanim trajanjem, pod uslovima utvrenim ovim zakonom. Stepen uveanja staa osiguranja zavisi od teine, opasnosti i tetnosti rada, odnosno od prirode posla, a moe iznosti najvie 50%.

lan 70 Radno mjesto, odnosno posao na kome se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem zato to je rad naroito teak, opasan i tetan za zdravlje je radno mjesto, odnosno posao na kome, i pored toga to su primijenjene sve opte i posebne zatitne mjere utvrene propisima, postoje znatni tetni uticaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osiguranika koji, u toku punog radnog vremena, radi neposredno pored izvora tetnih uticaja, u neprekidnom procesu rada. Pod punim radnim vremenom iz stava 1 ovog lana podrazumijeva se i radno vrijeme krae od 40 sati sedmino odreeno za pojedine poslove zbog posebnih uslova rada. Radno mjesto, odnosno posao na kome se sta osiguranja rauna s uveanim trajanjem zato to je obavljanje profesionalne djelatnosti ogranieno navrenjem odreenih godina ivota je radno mjesto, odnosno posao na kome, zbog prirode i teine posla, fizioloke funkcije osiguranika opadaju u toj mjeri da onemoguavaju njeno dalje uspjeno obavljanje.

lan 71 Osiguraniku iz lana 69 stav 1 ovog zakona sta osiguranja rauna se sa uveanim trajanjem, pod uslovom da je na radnim mjestima, odnosno poslovima iz lana 70 ovog zakona efektivno proveo ukupno najmanje 10 godina, odnosno ukupno najmanje pet godina ako je, po osnovu rada na tim radnim mjestima, odnosno poslovima, utvrena invalidnost. Sta osiguranja se uveava samo za vrijeme efektivno provedeno na radu. Prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kumulativno se uzima sta osiguranja sa uveanim trajanjem ostvaren na radnim mjestima, odnosno poslovima iz lana 70 ovog zakona.

lan 72 Radna mjesta, odnosno poslove na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, postupak i nain za njihovo utvrivanje, kao i stepen uveanja staa osiguranja utvruje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Radna mjesta,odnosno poslove na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, postupak i nain za njihovo utvrivanje, kao i stepen uveanja staa osiguranja u organima dravne uprave utvruje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa zakonom, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Dunosti, odnosno poslove na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, postupak i nain za njihovo utvrivanje, kao i stepen uveanja staa osiguranja profesionalnim vojnim licima utvruje Vlada, u skladu sa zakonom, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Radna mjesta ,odnosno poslovi kao i stepen uveanja staa osiguranja iz st. 1, 2 i 3 ovog lana podlijeu reviziji, najkasnije po isteku pet godina od dana njihovog utvrivanja.

lan 73 Revizijom radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem i stepena uveanja staa osiguranja, u smislu ovog zakona, smatra se ponovna ocjena postojanja uslova iz lana 70 ovog zakona na osnovu koje se utvruje na kojim radnim mjestima, odnosno poslovima prestaje raunanje staa osiguranja s uveanim trajanjem, odnosno na kojima se mijenja stepen uveanja staa, kao i na kojim radnim mjestima, odnosno poslovima se uvodi raunanje staa osiguranja sa uveanim trajanjem. Revizija radnih mjesta, odnosno poslova iz stava 1 ovog lana se vri na nain i po postupku po kojima se vri njihovo utvrivanje.

lan 74 Sta osiguranja sa uveanim trajanjem rauna se i osiguranicima koji su na radu, po osnovu koga su bili obavezno osigurani, proveli radei u smislu lana 62 ovog zakona kao: osiguranici sa tjelesnim oteenjem od najmanje 70%; vojni invalidi od prve do este grupe; civilni invalidi rata od prve do este grupe; slijepa lica, lica oboljela od distrofije ili srodnih miinih i neuromiinih oboljenja,od paraplegije i cerebralne i djeije paralize i multipleks skleroze. Osiguranicima iz stava 1 ovog lana svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu po osnovu koga su osigurani rauna se, pod uslovima utvrenim u lanu 71 ovog zakona, kao 15 mjeseci staa osiguranja. Sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarena po osnovu staa osiguranja sa uveanim trajanjem iz st. 1 i 2 ovog lana obezbjeuju se iz budeta.

VII . OSTVARIVANJE I KORIENJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA 1. Ostvarivanje prava lan 75 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se od dana podnoenja zahtjeva, a najranije est mjeseci prije tog dana. U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenjuju se odredbe zakona kojim je ureen opti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukije ureeno.

lan 76 Penzijski sta, zarade, naknade zarada, odnosno osnovice osiguranja, kao i druge injenice od uticaja na sticanje i utvrivanje prava uzimaju se u obzir pri ostvarivanju prava na penziju na osnovu podataka utvrenih u matinoj evidenciji. injenice koje se, u skladu sa zakonom, ne utvruju u matinoj evidenciji, a koje su od znaaja za ostvarivanje prava, utvruju se u postupku rjeavanja o tim pravima. Penzijski sta, svojstvo osiguranika, osnov osiguranja, zarade, naknade zarada, odnosno osnovice osiguranja i visina uplaenog doprinosa ne mogu se utvrivati na osnovu izjava svjedoka.

lan 77 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u Fondu. U postupku ostvarivanja prava Fond je duan da obezbijedi efikasno ostvarivanje tih prava i da osiguranicima i korisnicima prua strunu pomo.

lan 78 Svojstvo osiguranika za lice za koje je podnijeta prijava na osiguranje utvruje se uvoenjem u matinu evidenciju i izdavanjem potvrde o prijemu prijave na osiguranje bez izdavanja pisanog rjeenja. Prilikom prijema prijave na osiguranje provjeravaju se podaci sadrani u prijavi i zahtijevaju dokazi na kojima se ti podaci zasnivaju. Odredbe st. 1 i 2 ovog lana primjenjuju se i prilikom odjave osiguranja. Podnosilac prijave duan je da licu za koje je podnio prijavu na osiguranje, odnosno odjavu osiguranja preda ovjerenu fotokopiju potvrde o prijemu te prijave, odnosno odjave, u roku od osam dana od dana njenog izdavanja. Ako se na osnovu podnijete prijave na osiguranje utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika i za uvoenje u matinu evidenciju, o tome se izdaje pisano rjeenje.

lan 79 Lice za koje nije podnijeta prijava na osiguranje moe da podnese zahtjev za utvrivanje svojstva osiguranika, ako smatra da ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Fond e pokrenuti postupak za utvrivanje svojstva osiguranika i kada, prilikom kontrole ili na drugi nain, utvrdi da prijava na osiguranje nije podnijeta za lice koje ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. U sluajevima iz st. 1 i 2 ovog lana Fond donosi pisano rjeenje o utvrivanju svojstva osiguranika. Obveznik podnoenja prijave duan je da, na osnovu rjeenja iz stava 3 ovog lana kojim je utvreno svojstvo osiguranika, podnese prijavu na osiguranje. Odredbe st. 1 do 4 ovog lana primjenjuju se u sluaju kad obveznik podnoenja odjave osiguranja nije podnio odjavu osiguranja.

lan 80 Licu kome svojstvo osiguranika nije utvreno u rokovima odreenim za podnoenje prijave na osiguranje to svojstvo moe se utvrditi najranije od 1. januara 1965. godine, na nain utvren ovim zakonom.

lan 81 Pravo na starosnu penziju ostvaruje se poslije prestanka osiguranja, s tim to se zahtjev za ostvarivanje prava moe podnijeti i prije prestanka osiguranja, uz pruanje odgovarajuih dokaza o izvjesnosti njegovog prestanka.

lan 82 Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokree se na zahtjev osiguranika. Postupak za ostvarivanje prava na porodinu penziju pokree se na zahtjev lana porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava. Postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju pokree se na zahtjev osiguranika, odnosno poslodavca kod kojeg je osiguranik zaposlen, kao i na predlog zdravstvene organizacije koja je osiguraniku pruala zdravstvenu zatitu. Postupak za ostvarivanje prava na novanu naknadu za tjelesno oteenje pokree se na zahtjev osiguranika, odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije. Postupak za ostvarivanje prava na novanu naknadu za tjelesno oteenje pokree se i po slubenoj dunosti, na osnovu miljenja organa vjetaenja datog prilikom vjetaenja o invalidnosti, u skladu sa optim aktom Fonda. Uz zahtjev, odnosno predlog iz st. 3 i 4 ovog lana podnosi se medicinska dokumentacija. Medicinska dokumentacija iz stava 6 ovog lana se pribavlja od zdravstvenih ustanova koje odredi organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove zdravlja. Obim i sadrinu medicinske dokumentacije iz stava 6 ovog lana propisuje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, po prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za poslove zdravlja.

lan 83 Postupak za utvrivanje penzijskog staa pokree se na zahtjev osiguranika, odnosno korisnika prava, kao i lana porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava.

lan 84 Osiguranik koji je sam obveznik uplate doprinosa ostvaruje prava po osnovu staa osiguranja za koji nije blagovremeno izvrio uplatu doprinosa najranije od dana uplate.

lan 85 Kada je za rjeavanje o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrivanje postojanja invalidnosti, tjelesnog oteenja, uzroka invalidnosti i tjelesnog oteenja, Fond utvruje te injenice na osnovu nalaza, ocjene i miljenja organa vjetaenja, ije se obrazovanje i nain rada ureuje optim aktom Fonda. Na opti akt iz stava 1 ovog lana saglasnost daje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Nalaz, ocjena i miljenje iz stava 1 ovog lana podlijeu prethodnoj kontroli koju vri organ utvren optim aktom Fonda. Organ vjetaenja iz stava 1 ovog lana obavezan je da postupi po uputstvima datim u postupku prethodne kontrole.

lan 86 Kao dan nastanka invalidnosti nesposobnosti lana porodice, odnosno tjelesnog oteenja uzima se dan kada je, na osnovu pregleda, dat nalaz, ocjena i miljenje organa vjetaenja, odnosno neki raniji dan za koji postoji odgovarajua medicinska dokumentacija. Izuzetno od stava 1 ovog lana, nesposobnost za samostalan ivot i rad moe se utvrditi i prije datuma za koji postoji medicinska dokumentacija u sluajevima uroenih stanja, kao i oboljenja koja nastaju u ranom djetinjstvu.

lan 87 Nalazom, ocjenom i miljenjem iz l. 85 i 91a ovog zakona kojim se utvruje invalidnost iz lana 30 ovog zakona odreuje se da se kontrolni pregled mora obaviti najkasnije u roku od tri godine od dana utvrene invalidnosti, osim u sluajevima predvienim optim aktom iz lana 85 stav 1 ovog zakona. Mjeseni iznosi invalidske penzije, odnosno novane naknade za tjelesno oteenje ne isplauju se korisniku koji se, bez opravdanih razloga, u odreenom roku ne odazove na kontrolni pregled radi ponovnog

utvrivanja stanja invalidnosti, odnosno stepena tjelesnog oteenja za sve vrijeme dok se ne odazove pozivu. Mjeseni iznosi obustavljeni u skladu sa stavom 2 ovog lana isplauju se naknadno korisniku koji se odazove pozivu u roku od 30 dana od dana odreenog za pregled, ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da postoji invalidnost, odnosno tjelesno oteenje na osnovu kojih je ostvareno pravo. Korisniku koji se ne odazove pozivu iz stava 3 ovog lana, obustavljeni mjeseni iznosi primanja ne isplauju se, a isplata primanja uspostavlja se od prvog dana narednog mjeseca poslije odazivanja pozivu, ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da postoji invalidnost, odnosno tjelesno oteenje na osnovu kojih je ostvareno pravo.

lan 88 Promjene u stanju invalidnosti koje su od uticaja na pravo na invalidsku penziju, priznatu pravnosnanim rjeenjem, utvruju se u postupku pokrenutom na zahtjev osiguranika, odnosno po slubenoj dunosti.

lan 89 Rjeenje donijeto u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju dostavlja se i poslodavcu kod koga je osiguranik zaposlen.

lan 90 Protiv prvostepenog rjeenja moe se izjaviti alba organu dravne uprave nadlenom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. alba ne odlae izvrenje rjeenja, osim ako se njom pobija rjeenje kojim je utvrena invalidnost.

lan 91 Prvostepeno rjeenje podlijee reviziji koju vri organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. U postupku revizije iz stava 1 ovog lana obaveznoj reviziji podlijee i nalaz, ocjena i miljenje organa vjetaenja iz lana 85 stav 1 ovog zakona.

Revizija ne odlae izvrenje rjeenja. Ako je protiv rjeenja prvostepenog organa izjavljena alba, o reviziji i albi rjeava se istim rjeenjem.

lan 91a U postupku po albi, odnosno reviziji injenice iz lana 85 stav 1 ovog zakona utvruju se na osnovu nalaza, ocjene i miljenja organa vjetaenja, ije se obrazovanje i nain rada ureuje optim aktom organa dravne uprave nadlenog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 92 U vrenju revizije na prvostepeno rjeenje moe se dati saglasnost ili se prvostepeno rjeenje moe izmijeniti, ponititi ili ukiniti. Kada se u postupku revizije mijenja, ponitava ili ukida prvostepeno rjeenje shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je ureen opti upravni postupak koje se odnose na rjeavanje drugostepenog organa po albi.

lan 93 Ako protiv prvostepenog rjeenja nije izjavljena alba, a revizija ne bude izvrena u roku od tri mjeseca od dana isteka roka za albu, smatra se da je revizija izvrena i data saglasnost na to rjeenje.

lan 93a Organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja moe, u roku od godinu dana od dana kada je rjeenje postalo konano u upravnom postupku, ukinuti rjeenje Fonda ako je njime oigledno povrijeeno materijalno pravo.

lan 94 Protiv rjeenja donijetog po albi, odnosno u vrenju revizije o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o podacima utvrenim u matinoj evidenciji moe se pokrenuti upravni spor kod nadlenog suda.

2. Korienje prava lan 95 Starosna i porodina penzija isplauju se od dana ispunjenja uslova, ali najranije od prvog narednog dana od dana prestanka osiguranja, ako je zahtjev podnijet u roku od est mjeseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava. Ako je zahtjev za starosnu, odnosno porodinu penziju podnijet po isteku roka od est mjeseci iz stava 1 ovog lana, starosna, odnosno porodina penzija se isplauju od dana podnoenja zahtjeva i za est mjeseci unazad, ali najranije od prvog narednog dana od dana prestanka osiguranja.

lan 96 Osiguraniku koji pravo na invalidsku penziju ostvaruje u postupku pokrenutom u toku trajanja osiguranja, invalidska penzija isplauje se od dana pravosnanosti rjeenja o invalidnosti, odnosno od dana nastanka invalidnosti, ako je za to osiguraniku povoljnije. Kada se pravo na invalidsku penziju ostvaruje poslije prestanka osiguranja, a invalidnost je postojala prije podnoenja zahtjeva, invalidska penzija isplauje se od dana nastanka invalidnosti, ali najvie za est mjeseci unazad od dana podnoenja zahtjeva. Invalidska penzija iz st. 1 i 2 ovog lana isplauje se najranije od prvog narednog dana od dana prestanka osiguranja, odnosno od dana kada je korisnik invalidske penzije iz lana 30 stav 2 ovog zakona poeo da radi sa radnim vremenom odreenim u lanu 33 ovog zakona.

lan 97 Novana naknada za tjelesno oteenje isplauje se od dana nastanka tjelesnog oteenja, ali najvie est mjeseci unazad od dana podnoenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po slubenoj dunosti.

lan 98

Osiguranik, odnosno korisnik prava na novanu naknadu za tjelesno oteenje, koji po posebnim propisima stekne pravo na novanu naknadu po osnovu istog tjelesnog oteenja, moe po sopstvenom izboru da koristi samo jedno od tih prava, ako posebnim propisima nije drukije odreeno.

lan 99 Ako u stanju invalidnosti, odnosno stepenu tjelesnog oteenja nastupe promjene koje su od uticaja na utvrena prava, ta prava prestaju, mijenjaju se ili stiu nova prava, i to: 1) ako je promjena utvrena na zahtjev osiguranika - od prvog dana narednog mjeseca po podnoenju zahtjeva; 2) ako je promjena utvrena na zahtjev osiguranika nastala posle podnijetiog zahtjeva - od prvog dana narednog mjeseca posle nastale promjene; 3) ako je promjena utvrena po slubenoj dunosti - od prvog dana narednog mjeseca po donoenju prvostepenog rjeenja o odreivanju prava po osnovu utvrene promjene.

lan 100 Penzije i novane naknade za tjelesno oteenje se utvruju u mjesenom iznosu i isplauju unazad. Fond je duan da korisniku isplauje penziju,odnosno novanu naknadu za tjelesno oteenje u mjestu njegovog boravka u Crnoj Gori. Isplata penzija i novanih naknada za tjelesno oteenje u inostranstvu vri se pod uslovima predvienim meunarodnim ugovorom, odnosno pod uslovom reciprociteta.

lan 101 Mjeseni iznosi penzije i novane naknade za tjelesno oteenje koji nijesu mogli biti isplaeni zbog okolnosti koje je prouzrokovao korisnik naknadno e se isplatiti, najvie za 12 mjeseci unazad raunajui od dana kada, po prestanku djelovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtjev za isplatu.

lan 102 Korisnik penzije, odnosno novane naknade za tjelesno oteenje moe ovlastiti drugo lice da u njegovo ime

prima penziju, odnosno novanu naknadu za tjelesno oteenje. Ovlaenje iz stava 1 ovog lana vai najdue 12 mjeseci nakon ega se moe obnoviti.

lan 103 Korisniku djelimine invalidske penzije prestaje pravo na djeliminu invalidsku penziju kada ostvari pravo na starosnu ili na punu invalidsku penziju.

lan 104 Porodina penzija isplauje se kao jedna penzija i kada je odreena za vie korisnika, ako korisnici ne zahtijevaju da im se penzija isplauje odvojeno.

lan 105 Ako porodinu penziju koriste dva ili vie lanova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju, ostalim lanovima koji imaju pravo na porodinu penziju ponovo se odreuje visina penzije. Tako odreena visina penzije pripada od dana kada je korisniku prestalo pravo na penziju. Ako se isplata porodine penzije obustavi ili ako pravo koje pripada pojedinom lanu porodice miruje, porodina penzija se ponovo ne odreuje. Ako se korisniku porodine penzije, zbog zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti ili korienja starosne ili invalidske penzije, ne isplauje porodina penzija koja mu pripada, ostalim lanovima porodice isplauje se za to vrijeme porodina penzija u visini koja se odreuje kao da korisnik penzije nije imao pravo na porodinu penziju.

lan 106 lan porodice nema pravo na porodinu penziju, ako je pravnosnanom presudom osuen za krivino djelo ija posledica je smrt lica od koga se izvodi pravo na porodinu penziju. Licu iz stava 1 ovog lana ostvareno pravo prestaje danom pravosnanosti presude.

lan 107 Pravo na porodinu penziju prestaje lanu porodice koji usljed nastale promjene vie ne ispunjava uslove za sticanje i korienje tog prava.

lan 108 Stupanjem u brak prestaje pravo na porodinu penziju udovici, odnosno udovcu mlaem od 50 godina, osim ako su to pravo stekli ili zadrali zbog potpune nesposobnosti za rad. Udovici, odnosno udovcu kome je stupanjem u brak prestalo pravo na porodinu penziju, a po branom drugu iz novog braka nije stekao porodinu penziju, uspostavlja se pravo na raniju porodinu penziju pod uslovom: 1) da u asu prestanka novog braka ima djece iz prvog braka koja koriste porodinu penziju; 2) da su ispunjeni uslovi pod kojima udovica, odnosno udovac ima pravo na porodinu penziju. Odredbe st. 1 i 2 ovog lana primjenjuju se i na razvedenog branog druga.

lan 109 Ako osiguranik, odnosno korisnik penzije stekne pravo na dvije ili vie penzija, moe koristiti samo jednu od tih penzija po sopstvenom izboru. Izuzetno od stava 1 ovog lana, djeca ija su oba roditelja umrla mogu koristiti pravo na porodinu penziju po osnovu oba roditelja, do visine utvrene zakonom.

lan 110 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju kada, u toku njihovog korienja, prestanu da postoje uslovi za sticanje i ostvarivanje tih prava.

lan 111 Korisnik prava duan je, u roku od 15 dana od dana nastale promjene, da prijavi svaku promjenu koja je od

uticaja na pravo ili obim korienja tog prava.

lan 112 Korisnik starosne penzije koji se zaposli, odnosno obavlja samostalnu djelatnost ima pravo, po prestanku tog zaposlenja, odnosno obavljanja te djelatnosti, na ponovno odreivanje penzije, ako je bio u osiguranju po ovom zakonu najmanje godinu dana. Korisniku porodine penzije koji se zaposli ili obavlja samostalnu djelatnost na teritoriji Crne Gore ili u inostranstvu obustavlja se isplata penzije.

VIII. FOND lan 113 Fond je organizacija koja vri javna ovlaenja prilikom rjeavanja o pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrenim ovim zakonom i Statutom Fonda.

lan 114 Fond ima Statut kojim se ureuje: 1) organizacija Fonda; 2) prava, obaveze i odgovornost organa upravljanja; 3) druga pitanja od znaaja za rad Fonda. Statut donosi Upravni odbor Fonda. Saglasnost na Statut daje Vlada .

Statut se objavljuje u "Slubenom listu Crne Gore".

lan 115 Rad Fonda je javan. Fond o svom radu najmanje jedanput godinje izvjetava Vladu.

lan 116 Fond obavlja sledee poslove: 1) obezbjeuje efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i prua strunu pomo pri ostvarivanju prava; 2) donosi godinji budet Fonda, ukljuujui trokove strune slube Fonda; (NAPOMENA: Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007) prestale su da vae odredbe lana 116 ta. 2, u dijelu ovlaenja za donoenje godinjeg budeta fonda) 3) vodi evidenciju o osiguranicima i korisnicima, u skladu sa ovim zakonom i Statutom; 4) vodi evidenciju o zaradama, odnosno osnovicama osiguranja na koje su uplaeni doprinosi, o visini uplaenog doprinosa za osiguranika, kao i o isplaenim penzijama; 5) Brie se (NAPOMENA: Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007) prestale su da vae odredbe lana 116 ta. 5) 6) dostavlja organu dravne uprave nadlenom za poslove javnih prihoda (u daljem tekstu: poreski organ) mjesene izvjetaje o uplaenim doprinosima; 7) obezbjeuje sprovoenje meunarodnih ugovora o penzijskom i invalidskom osiguranju; 8) preduzima mjere za redovnu naplatu prihoda Fonda; 9) organizuje poslove za sprovoenje penzijskog i invalidskog osiguranja i u tu svrhu obezbjeuje informatike tehnologije; 10) donosi opte akte u skladu sa ovim zakonom i Statutom; 11) obavlja druge poslove u vezi sa sprovoenjem i ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog

osiguranja u skladu sa ovim zakonom i Statutom .

lan 117 Organi Fonda su: Upravni odbor i direktor. Fondom upravlja Upravni odbor, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim optim aktima Fonda. Upravni odbor Fonda ima 13 lanova koje imenuje i razrjeava Vlada, i to: 1) dva lana na predlog reprezentativnog udruenja sindikata, 2) dva lana na predlog reprezentativnog udruenja poslodavaca, 3) dva lana na predlog Saveza udruenja penzionera Crne Gore, 4) sedam lanova na predlog organa dravne uprave nadlenog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 118 lanovi Upravnog odbora Fonda imenuju se na vrijeme od etiri godine. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda bira i razrjeava Upravni odbor.

lan 119 Lica koja se imenuju u Upravni odbor moraju biti lica sa strunim znanjem i iskustvom iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, finansija, investicija ili osiguranja. Najmanje sedam od ukupnog broja lanova Upravnog odbora mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz stava 1 ovog lana. lan Upravnog odbora ne moe biti: 1) lice koje je osuivano za krivina djela koja ga ine nedostojnim za obavljanje te funkcije, kao i odgovorno lice u privrednom drutvu nad kojim je pokrenut steajni postupak; 2) lice koje je izgubilo pravo da obavlja funkciju lana organa finansijske institucije po domaem ili

inostranom zakonodavstvu; 3) lice koje prua usluge i prodaje proizvode Fondu, kao i lice ije bi djelovanje moglo da dovede do sukoba interesa; 4) direktor Fonda. lan Upravnog odbora razrjeava se u sluaju: 1) nastanka okolnosti iz stava 3 ovog lana; 2) gubitka poslovne sposobnosti; 3) neopravdanog izostanka sa najmanje tri sjednice Upravnog odbora. lanovi Upravnog odbora, nakon imenovanja, odnosno godinje u toku trajanja mandata, moraju dostaviti izjave o linim primanjima i imovini. lan Upravnog odbora ne moe primati poklone ili koristiti druge pogodnosti po osnovu obavljanja ove funkcije. Ova zabrana se odnosi i na lanove njegove ue porodice.

lan 120 Upravni odbor Fonda: 1) donosi opte akte u skladu sa ovim zakonom; 2) donosi godinji plan rada i finansijske iskaze Fonda; (NAPOMENA: Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007) prestale su da vae odredbe lana 120 ta. 2, u dijelu ovlaenja za donoenje finansijskih iskaza fonda) 3) Brie se (NAPOMENA: Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007) prestale su da vae odredbe lana 120 ta. 3) 4) odluuje o poslovanju Fonda; 5) donosi akte o usklaivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lini bod, u skladu sa ovim zakonom; 6) odluuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

lan 121 Odluivanje i nain rada, kao i druga pitanja od znaaja za rad Upravnog odbora Fonda ureuju se Statutom Fonda.

lan 122 Direktor Fonda: 1) organizuje rad i poslovanje Fonda; 2) predstavlja i zastupa Fond i odgovoran je za zakonitost rada; 3) izvrava odluke Upravnog odbora; 4) predlae opti akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Upravnom odboru; 5) rukovodi radom strune slube; 6) vri i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Direktora Fonda imenuje i razrjeava, na osnovu konkursa, Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade. Direktor Fonda se imenuje na period od etiri godine.

lan 123 Radi obavljanja strunih, administrativnih, pravnih, ekonomskih i drugih poslova Fond ima jedinstvenu strunu slubu. Struna sluba Fonda organizuje se na nain koji obezbjeuje efikasno obavljanje djelatnosti Fonda i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 124 Nadzor nad zakonitou i cjelishodnou rada Fonda vri organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa zakonom.

IX. MATINA EVIDENCIJA lan 125 Fond vodi matinu evidenciju o osiguranicima, obveznicima plaanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Izuzetno od stava 1 ovog lana, matinu evodenciju za zaposlene u organu dravne uprave nadlenom za poslove policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost vode ti organi na nain utvren ovim zakonom. Fond vri kontrolu voenja evidencije iz stava 2 ovog lana.

lan 126 Matina evidencija se vodi prema jedinstvenim metodolokim principima. Podaci se unose u matinu evidenciju prema jedinstvenom kodeksu ifara. Podaci se unose u matinu evidenciju na osnovu prijava podnesenih na propisanim obrascima koji se mogu dostavljati i putem sredstava za elektronsku obradu podataka. U sluaju kada su prijave dostavljene putem sredstava za elektronsku obradu podataka podnosilac prijave je duan da, na zahtjev Fonda, te prijave podnese na propisanim obrascima. Akte, odnosno obrasce iz st. 1 do 3 ovog lana propisuje organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 127 Matina evidencija ustrojava se unoenjem podataka o osiguraniku na osnovu prijave na osiguranje.

lan 128 U matinu evidenciju unose se podaci o: 1) osiguranicima; 2) korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; 3) obveznicima plaanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

lan 129 U matinu evidenciju unose se sledei podaci o osiguranicima: 1) prezime i ime; 2) jedinstveni matini broj graana i poreski identifikacioni broj; 3) pol; 4) dan, mjesec i godina roenja; 5) zanimanje; 6) kolska sprema; 7) osnov osiguranja; 8) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika; 9) sta osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja koje slue za odreivanje visine penzije; 10) broj mjeseci, odnosno dana provedenih na radu i broju mjeseci, odnosno dana za koje su isplaene naknade; 11) visina uplaenog doprinosa; 12) da li je osiguranik korisnik penzije;

13) obvezniku plaanja doprinosa; 14) penzijskom stau po vrstama; 15) osiguranicima s tjelesnim oteenjem od najmanje 70%, vojnim invalidima od prve do este grupe, civilnim invalidima rata od prve do este grupe, slijepim licima i licima oboljelim od distrofije ili srodnih miinih i neuromiinih oboljenja, paraplegije, cerebralne i djeije paralize i multipleks skleroze. Za osiguranike koji rade na radnim mjestima, odnosno poslovima na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, u matinoj evidenciji evidentiraju se podaci o stau osiguranja, odnosno o vremenu provedenom na tim radnim mjestima, odnosno poslovima i stepenu uveanja staa. Osiguranicima koji nemaju jedinstveni matini broj graana Fond odreuje lini broj.

lan 130 U matinu evidenciju, pored podataka iz lana 129 stav 1 ta. 1 do 4 ovog zakona, unose se i sljedei podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, i to o: 1) vrsti penzije; 2) pravnom osnovu za utvrivanje penzije; 3) datumu sticanja prava na penziju i datumu poetka isplate, obustave i ponovne isplate penzije, kao i o pravnom osnovu za obustavu, odnosno ponovnu isplatu penzije; 4) invalidnosti, uzroku invalidnosti i dijagnozi; 5) linim bodovima i linom koeficijentu; 6) iznosu penzije na dan ostvarivanja prava. U matinu evidenciju unose se i podaci o srodstvu korisnika porodine penzije sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom penzije po osnovu koga je ostvareno pravo na porodinu penziju.

lan 131 Obveznici podnoenja prijava podataka za matinu evidenciju su: 1) poslodavac:

- prijave podataka o obvezniku plaanja doprinosa koje obuhvataju prijave poetka i prijave prestanka poslovanja; - prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz lana 10 stav 1 ta. 1 do 6 i ta. 8 i 9 i lana 11 taka 2 ovog zakona; - prijave podataka za utvrivanje staa osiguranja, zarade i naknade zarade koje slue za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta i visine uplaenog doprinosa za osiguranike iz lana 10 stav 1 ta. 1 do 6 i ta. 8 i 9 ovog zakona; - prijave promjene podataka iz al. 1 do 3 ove take; 2) osiguranik koji je sam obveznik plaanja doprinosa: - prijave na osiguranje i odjave osiguranja, kao i prijave promjene tih podataka za osiguranike iz lana 10 stav 1 taka 7, lana 11 taka 1 i lana 66 ovog zakona; - prijave podataka za utvrivanje staa osiguranja, osnovice osiguranja koje slue za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta i visini uplaenog doprinosa za osiguranike iz lana 10 stav 1 taka 7 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; 3) vjerska zajednica za osiguranika iz lana 11 taka 3 ovog zakona - prijave na osiguranje i odjave osiguranja, kao i prijave promjena tih podataka; 4) organ dravne uprave nadlean za poslove poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede za osiguranike iz lana 12 ovog zakona - prijave na osiguranje i odjave osiguranja, kao i prijave promjena tih podataka; 5) Poreski organ - prijave podataka za utvrivanje staa osiguranja, osnovice osiguranja koje slue za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta i visini uplaenog doprinosa za lica iz lana 11 taka 1 - 3 i lana 12 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; 6) Zavod za zapoljavanje: - prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz lana 10 stav 1 taka 10 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; - prijave podataka za utvrivanje staa osiguranja, naknade zarade i visini uplaenog doprinosa za lica iz alineje 1 ove take, kao i prijave promjene tih podataka; 7) Fond - unosi u matinu evidenciju podatke o utvrenom penzijskom stau, zaradi, naknadama zarade, osnovicama osiguranja koje slue za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta za osiguranike iz lana 66 ovog zakona i visine uplaenog doprinosa; 8) nadleni matiar - prijave o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 132 U prijave podataka za matinu evidenciju podaci se unose samo na osnovu javnih isprava i evidencija propisanih zakonom.

lan 133 Za tanost podataka unesenih u prijave podataka za matinu evidenciju odgovoran je podnosilac prijave. Fond je duan da provjerava tanost podataka unesenih u prijave podataka za matinu evidenciju, da zahtijeva dokaze i vri uvid u evidencije i dikumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave. Podnosilac prijave je duan da osiguraniku, korisniku prava i Fondu daje tana obavjetenja, odnosno podatke od znaaja za utvrivanje injenica vanih za sticanje i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i da Fondu prui dokaze i omogui uvid u evidenciju i dokumentaciju.

lan 134 Prijave podataka za matinu evidenciju podnose se Fondu, odnosno njegovoj organizacionoj jedinici, i to za: 1) osiguranike zaposlene iz lana 10 stav 1 ta. 1 do 6 i ta. 8 i 9 ovog zakona - prema sjeditu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice (filijala, ekspozitura, ispostava, poslovnica, predstavnitvo, zastupnitvo i druge poslovne i radne jedinice); 2) osiguranike zaposlene iz lana 10 stav 1 taka 7 ovog zakona - prema mjestu u kome su bili osigurani, odnosno imali prebivalite prije odlaska u inostranstvo; 3) osiguranike iz lana 10 stav 1 taka 10 ovog zakona - prema sjeditu organizacione jedinice Zavoda za zapoljavanje; 4) osiguranike samostalnih djelatnosti iz lana 11 taka 1 ovog zakona - prema mjestu u kome je osiguranik registrovao obavljanje djelatnosti po osnovu koje je osiguran; 5) osiguranike samostalnih djelatnosti iz lana 11 ta. 2 i 3 ovog zakona - prema prebivalitu, odnosno boravitu osiguranika; 6) osiguranike poljoprivrednike iz lana 12 ovog zakona - prema sjeditu organizacione jedinice poreskog organa.

lan 135 Svojstvo osiguranika, sta osiguranja, zarade, naknade zarada,odnosno osnovice osiguranja koje se uzimaju za utvrivanje visine prava utvruje Fond, na osnovu prijava podataka iz lana 131 ovog zakona, unoenjem podataka u matinu evidenciju. Podaci iz lana 129 stav 2 ovog zakona utvruju se unoenjem u matinu evidenciju po ispunjenju uslova iz lana 71 ovog zakona.

lan 136 Podaci o penzijskom stau koji je osiguranik navrio do 31. decembra 1969. godine i o posebnom stau navrenom poslije tog dana, kao i podaci o promjenama tih podataka unose se u matinu evidenciju o osiguranicima na osnovu prijave podataka o penzijskom stau.

lan 137 Ako Fond, prilikom provjere podataka iz lana 133 ovog zakona, utvrdi da prijava o stau osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja koje se uzimaju za utvrivanje visine prava, kao i podaci o visini uplaenih doprinosa nijesu pravilno popunjeni ili da podaci nijesu uneseni u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju naloie podnosiocu prijave da ih ispravi u roku koji ne moe biti dui od 30 dana.

lan 138 Fond je duan da osiguraniku, na njegov zahtjev, izda uvjerenje o podacima unesenim u matinu evidenciju o osiguranicima. Uvjerenje iz stava 1 ovog lana ima karakter javne isprave. Osiguranik ima pravo da zahtijeva da Fond donese rjeenje o podacima o osiguranju, penzijskom stau, zaradama, naknadama zarade, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaenih doprinosa unijetim u matinu evidenciju. Fond je duan da rjeenje iz stava 3 ovog lana donese u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

lan 139 Podaci uneseni u matinu evidenciju, na nain utvren ovim zakonom, mogu se naknadno mijenjati u sljedeim sluajevima: 1) ako nadleni organ naknadno, u propisanom postupku, utvrdi promjenu podataka; 2) ako su podaci o osiguranju, penzijskom stau, stau osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja koji slue za utvrivanje visine prava, kao i podaci o visini uplaenih doprinosa unijeti u matinu evidenciju na osnovu lanih isprava; 3) ako se naknadno, provjerom podataka ili na neki drugi nain, utvrdi da su u matinu evidenciju unijeti netaini ili nepotpuni podaci. Promjena podataka unijetih u matinu evidenciju vri se na osnovu odgovarajue prijave promjene podataka, po postupku utvrenom ovim zakonom.

lan 140 Obveznici iz lana 131 ovog zakona duni su da dostavljaju Fondu prijave podataka u sljedeim rokovima: 1) prijava podataka o obvezniku plaanja doprinosa - u roku od osam dana od dana poetka poslovanja, odnosno od dana prestanka poslovanja, odnosno od dana nastale promjene u poslovanju obveznika plaanja doprinosa; 2) prijava na osiguranje, odjava osiguranja i prijava promjena u toku osiguranja - u roku od osam dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zakljuenja ugovora, obavljanja poslova ili poetka obavljanja djelatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, obavljanja poslova ili obavljanja djelatnosti, odnosno od dana nastale promjene u osiguranju; 3) prijava podataka za utvrivanje staa osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja koje slue za utvrivanje visine prava i visine uplaenih doprinosa - najkasnije do 30. aprila tekue godine za prethodnu kalendarsku godinu, a poreski organ - do 30. juna tekue godine; 4) prijava o promjeni podataka iz take 3 ovog stava - u roku od osam dana od dana utvrene promjene, odnosno od dana prijema pravnosnanog rjeenja kojim je utvrena promjena podataka; 5) prijava o smrti korisnika prava - u roku od tri dana od dana izdavanja izvoda iz matine knjige umrlih.

lan 141 Fond je duan da podatke iz primljenih prijava unese u matinu evidenciju u sljedeim rokovima : 1) podatke iz prijava iz lana 140 ta. 1 i 2 ovog zakona - u roku od 30 dana od dana prijema prijave; 2) podatke iz prijave iz lana 140 ta. 3 i 4 ovog zakona - u roku od 60 dana od dana prijema prijave, a najkasnije do kraja tekue godine za prethodnu godinu; 3) podatke iz prijave iz lana 140 taka 5 ovog zakona - u roku od jednog dana od dana prijema prijave.

lan 142 Prijave podataka za ustrojavanje i voenje matine evidencije uvaju se najmanje 30 godina od dana sticanja prava utvrenih na osnovu tih podataka, ali ne manje od 10 godina od dana prestanka prava. Prijave podataka za osiguranike koji nijesu stekli pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja uvaju se najmanje 40 godina, raunajui od poslednjeg unoenja podataka u matinu evidenciju.

lan 143 Umjesto originalnih prijava podataka mogu se uvati prijave snimljene na mikrofilmovima, odnosno sredstvima za elektronsku obradu podataka (magnetni mediji i sl.). Fond izdaje osiguraniku ovjerenu foto kopiju prijave iz stava 1 ovog lana.

lan 144 Unitavanje originalnih prijava na osnovu kojih su podaci unijeti u matinu evidenciju vri struna komisija koju obrazuje Fond.

lan 145 Podaci sadrani u matinoj evidenciji mogu se koristiti i za statistika istraivanja. Zatita podataka iz matine evidencije obezbjeuje se na nain propisan zakonom.

X. FINANSIRANJE lan 146 lan 146 Penzijsko i invalidsko osiguranje finansira se iz: 1) doprinosa; 2) Brie se (NAPOMENA: Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007) prestale su da vae odredbe lana 146 ta. 2); 3) drugih izvora, u skladu sa zakonom. Za obaveze Fonda za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja garantuje Crna Gora.

1) Doprinosi lan 147 - 164 Prestali su da vae na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007)

lan 165 Osnovicu za plaanje doprinosa za lica iz lana 14 stav 1 taka 1 ovog zakona ini osnovna cijena rada propisana optim kolektivnim ugovorom za odgovarajuu kategoriju strunosti koju to lice ima.

lan 166 Stopa doprinosa za lica iz lana 14 stav 1 taka 1 ovog zakona iznosi 4% na teret Zavoda za zapoljavanje.

lan 167 - 173 Prestali su da vae na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007)

lan 174 Doprinos za lica iz lana 14 stav 1 taka 1 ovog zakona obraunava i uplauje Zavod za zapoljavanje prilikom upuivanja tog lica na struno osposobljavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.

lan 175 Prestao je da vai na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007)

2) Budet Crne Gore

lan 176 Prestao je da vai na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budetu ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007)

3) Drugi izvori lan 177 Drugi izvori sredstava iz kojih se finansira penzijsko i invalidsko osiguranje su: 1) prihodi od imovine kojom raspolae Fond; 2) prihodi od organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje kod kojih je navren dio staa osiguranja; 3) prihodi od subvencija i dotacija; 4) prihodi od finansijskih ulaganja, dividendi i kamata; 5) drugi izvori.

lan 178 Rashodi Fonda su: 1) penzije; 2) novane naknade za tjelesno oteenje; 3) pogrebni trokovi; 4) dodaci za pomo i njegu ostvareni po propisma prije poetka primjene ovog zakona; 5) prava po osnovu preostale radne sposobnosti ostvarena do 31. decembra 2003. godine; 6) trokovi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika penzija; 7) trokovi ocjenjivanja invalidnosti; 8) trokovi isplate penzija i drugih penzijskih primanja; 9) trokovi sprovoenja osiguranja i trokovi organa upravljanja Fondom.

XI. IMOVINA FONDA lan 179 Imovinu Fonda, u smislu ovog zakona, ine stvari, prava, akcije i udjeli, novac i druge hartije od vrijednosti koje je stekao Fond i kojima upravlja u interesu korisnika prava utvrenih ovim zakonom. Imovinu Fonda ine i akcije i udjeli koji su pripali Fondu u postupku svojinske i upravljake transformacije privrede.

lan 180 Fond je obavezan da savjesno i odgovorno upravlja imovinom u najboljem interesu korisnika prava, tako to, pored poslova iz lana 116 ovog zakona: 1) vodi evidenciju i sainjava finansijske iskaze o imovini, ukljuujui i godinju trinu procjenu vrijednosti imovine; 2) evidentira sve prihode od imovine na izdvojenom raunu; 3) obavjetava organ dravne uprave nadlean za poslove finansija o usvojenom godinjem izvjetaju koji sadri plan prodaje, odnosno privatizacije imovine iz lana 179 ovog zakona.

lan 181 Imovina iz lana 179 stav 1 ovog zakona, koja nije u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti Fonda, prodae se po postupku i na nain propisan posebnim zakonom. Sredstva od prodaje imovine iz stava 1 ovog lana, kao i prihode od dividende, Fond moe koristiti za: 1) ulaganja koja su direktno u interesu Fonda, a koja imaju za cilj da poboljaju efikasno funkcionisanje Fonda. Ovo obuhvata, ali i ne ograniava se, na informacionu tehnologiju, obuku zaposlenih, naknade za tehnoloki viak radnika, pokrivanje deficita Fonda i tranzicione trokove do kojih e doi usljed uvoenja obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu individualne kapitalizovane tednje; 2) isplatu penzija osiguranicima i korisnicima prava u skladu sa ovim zakonom, ukoliko prihodi predvieni

ovim zakonom to ne obezbjeuju; 3) ulaganje u druge nekretnine koje Fond ve posjeduje, a koje zahtijevaju dodatna sredstva kako bi bila privatizovana ili prodata pod povoljnijim uslovima. Upotreba sredstava od prodaje ili dividende mora se naznaiti u budetu Fonda. Trokovi nastali prodajom imovine iz lana 179 ovog zakona nadoknadie se iz sredstava koja predstavljaju prihod od prodaje akcija i udjela iz lana 179 stav 2 ovog zakona. Sredstva od prodaje imovine Fond ne moe koristiti za kupovinu nekretnina ili akcija.

lan 182 Imovina Fonda iz lana 179 stav 2 ovog zakona privatizovae se na nain i po postupku predvienim propisima o privatizaciji. Prihode dobijene u postupku privatizacije iz stava 1 ovog lana, ukljuujui i sredstva od dividende, Fond moe koristiti kao sredstva za obezbjeivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 183 U cilju obezbjeivanja uslova za pruanje usluga osiguranicima, Fond moe da kupuje nekretnine i opremu, samo ukoliko su te nekretnine i oprema u funkciji ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

XII. NAKNADA TETE lan 184 Naknada tete priinjene Fondu, odnosno povraaj nezakonito i nepravilno izvrenih isplata penzija i drugih novanih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja vri se po odredbama zakona kojim se ureuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drukije ureeno. Fond ima pravo da zahtijeva naknadu priinjene tete od poslodavca ako je tjelesno oteenje, invalidnost ili smrt osiguranika prouzrokovana zbog nepreduzimanja propisanih mjera zatite na radu ili zatite ivotne

sredine, a po tom osnovu je ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Fond ima pravo da zahtijeva naknadu priinjene tete od lica koje je, namjerno ili krajnjom nepanjom, prouzrokovalo tjelesno oteenje, invalidnost ili smrt osiguranika, ako je, po tom osnovu, ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Pri utvrivanju visine tete ne uzimaju se u obzir iznosi uplaenog doprinosa za to osiguranje, niti duina navrenog penzijskog staa.

lan 185 Zahtjev za naknadu tete moe obuhvatiti ukupan iznos tete ili iznos dijela tete. Iznos iz stava 1 ovog lana obraunava se prema visini priznate penzije, odnosno novane naknade za tjelesno oteenje, kao i prema oekivanom prosjenom vremenu korienja tog prava.

lan 186 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete i neposredno od osiguravajueg drutva, u sluaju da je teta nastala upotrebom motornog vozila.

XIII. NADZOR lan 187 Nadzor nad izvravanjem ovog zakona vri organ dravne uprave nadlean za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa posebnim zakonom.

XIV. KAZNENE ODREDBE lan 188 Novanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori kaznie se za prekraj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, ako: 1) ne prijavi poetak ili prestanak poslovanja ili promjene u poslovanju ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 1); 2) sprijei uvid u evidenciju i dokumentaciju i ne prui odgovarajue dokaze na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave (lan 133 stav 3); 3) ne prijavi ili ne odjavi osiguranje ili promjenu u toku osiguranja ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 2); 4) ne podnese prijavu podataka za utvrivanje staa osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja koji slue za utvrivanje visine prava i visine uplaenog doprinosa ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 3); 5) ne podnese prijavu podataka o zaradi, naknadi, odnosno osnovici osiguranja koja slui za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta i visini uplaenog doprinosa ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 168 st. 4 i 5); 6) Brie se. ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007) 7) unese netane podatke u prijave podataka za matinu evidenciju (lan 133 stav 1); 8) u roku koji je odredio Fond ne ispravi nepravilnosti u prijavama (lan 137). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se poslodavacfiziko lice novanom kaznom od petostrukog do dvadesetosrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori. Novanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori kaznie se za prekraj poreski organ, ako: 1) ne podnese prijavu podataka za utvrivanje staa osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja koji slue za utvrivanje visine prava i visine uplaenog doprinosa ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 3); 2) ne podnese prijavu podataka o zaradi, naknadi, odnosno osnovici osiguranja koji slue za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta i visini uplaenog doprinosa ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 168 st. 4 i 5). Novanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori kaznie se

za prekraj Zavod za zapoljavanje, ako: 1) ne podnese prijavu na osiguranje ili odjavu osiguranja ili promjene u toku osiguranja ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 2); 2) ne podnese prijavu podataka za utvrivanje staa osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja koji slue za utvrivanje visine prava i visine uplaenog doprinosa ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 3). Za prekraj iz st. 1, 3 i 4 ovog lana kaznie se i odgovorno lice novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori.

lan 189 Novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori kaznie se za prekraj korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji ne prijavi, odnosno blagovremeno ne prijavi promjenu koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korienja tog prava (lan 111).

lan 190 Osiguranik koji je sam obveznik plaanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kaznie se za prekraj novanom kaznom od petosrukog do dvadesetostrukog iznosa najnie cijene rada u Crnoj Gori, ako: 1) ne prijavi poetak ili prestanak obavljanja djelatnosti, odnosno promjene u toku obavljanja djelatnosti ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 1); 2) ne prijavi ili ne odjavi osiguranje, odnosno promjene tokom osiguranja ili to uini nakon isteka propisanog roka (lan 140 taka 2).

lan 191 Prestao je da vai na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007)

lan 192 Prestao je da vai na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore",

br. 13/07 od 18.12.2007)

XV. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 193 Korisnicima prava na starosnu penziju, invalidsku penziju, porodinu penziju, najniu penziju, najviu penziju, novanu naknadu za tjelesno oteenje, novanu naknadu po osnovu preostale radne sposobnosti, odnosno na dodatak za pomo i njegu koji su to pravo ostvarili po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su se primjenjivali do poetka primjene ovog zakona obezbjeuju se ta prava i poslije tog datuma u istom obimu. Novana naknada za rad sa skraenim radnim vremenom zaposlenim invalidima, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su se primjenjivali do 31. decembra 1996. godine, ostvaruje se u obimu i pod uslovima utvrenim tim propisima. Isplatu naknade iz stava 2 ovog lana vri poslodavac, a isplaena sredstva refundira od Fonda tromjeseno."

lan 193a Prava iz lana 193 stav 1 ovog zakona usklauju se po lanu 58 ovog zakona. Za period jul 2002. godine-decembar 2003. godine usklaivanje prava iz lana 193 stav 1 ovog zakona izvrie se prema propisima koji su se primjenjivali do 31. decembra 2003. godine.

lan 193b Korisniku prava na novanu naknadu po osnovu preostale radne sposobnosti, odnosno korisniku prava na novanu naknadu zbog rada sa skraenim radnim vremenom koji je zaposlen prestaje to pravo danom prestanka zaposlenja, odnosno ispunjenja uslova za starosnu ili invalidsku penziju, odnosno danom ostvarivanja prava na porodinu penziju u skladu sa ovim zakonom. Korisniku privremene naknade na evidenciji Zavoda za zapoljavanje to pravo prestaje danom zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti na osnovu koje je obavezno osiguran po ovom zakonu, kao i danom ispunjenja uslova za starosnu ili invalidsku penziju, odnosno danom ostvarivanja prava na porodinu penziju u skladu sa ovim zakonom.

lan 193v Korisniku naknade za rad sa skraenim radnim vremenom, period proveden u osiguranju sa skraenim radnim vremenom od 1. januara 2004. do 31.decembra 2008. godine rauna se u sta osiguranja kao da je radio sa punim radnim vremenom. Korisniku privremene naknade na evidenciji Zavoda za zapoljavanje kao sta osiguranja rauna se vrijeme primanja te naknade u periodu od 1. januara 2004. do 31.decembra 2006. godine. Kod ostvarivanja prava na starosnu, odnosno invalidsku penziju za izraunavanje godinjeg linog koeficijenta licima iz st. 1 i 2 ovog lana uzima se lini koeficijent iz perioda u kome je osiguranik ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja. Fond unosi u matinu evidenciju podatke o stau osiguranja iz st.1 i 2 ovog lana. Sredstva za prava po osnovu staa osiguranja iz st. 1 i 2 ovog lana obezbjeuju se iz budeta Crne Gore.

lan 194 Prestaje da vai na osnovu Odluke Ustavnog suda RCG ("Sl. list RCG", br. 61/04)

lan 195 Prestaje da vai na osnovu Odluke Ustavnog suda RCG ("Sl. list RCG", br. 61/04)

lan 196 Prestaje da vai na osnovu Odluke Ustavnog suda RCG ("Sl. list RCG", br. 61/04)

lan 197 Izuzetno od odredbe lana 17 stav 1 ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stie kad navri: 1) u 2004.godini 60 godina i 6 mjeseci ivota (mukarac), odnosno 55 godina i 6 mjeseci ivota (ena) i 19

godina i 6 mjeseci penzijskog staa; 2) u 2005.godini 61 godinu ivota (mukarac), odnosno 56 godina ivota (ena) i 19 godina penzijskog staa; 3) u 2006.godini 61 godinu i 6 mjeseci ivota (mukarac), odnosno 56 godina i 6 mjeseci ivota (ena) i 18 godina i 6 mjeseci penzijskog staa; 4) u 2007.godini 62 godine ivota (mukarac), odnosno 57 godina ivota (ena) i 18 godina penzijskog staa; 5) u 2008.godini 62 godine i 6 mjeseci ivota (mukarac), odnosno 57 godina i 6 mjeseci ivota (ena) i 17 godina i 6 mjeseci penzijskog staa; 6) u 2009.godini 63 godine ivota (mukarac), odnosno 58 godina ivota (ena) i 17 godina penzijskog staa; 7) u 2010.godini 63 godine i 6 mjeseci ivota (mukarac), odnosno 58 godina i 6 mjeseci ivota (ena) i 16 godina i 6 mjeseci penzijskog staa; 8) u 2011.godini 64 godine ivota (mukarac), odnosno 59 godina ivota (ena) i 16 godina penzijskog staa; 9) u 2012.godini 64 godine i 6 mjeseci ivota (mukarac), odnosno 59 godina i 6 mjeseci ivota (ena) i 15 godina i 6 mjeseci penzijskog staa. Osiguraniku kome se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju iz stava 1 ovog lana sniava se u skladu sa lanom 18 ovog zakona. Godine ivota iz stava 1 ta. 1 do 9 ovog lana, ijim navrenjem se u periodu od 1.januara 2004. do 31.decembra 2012.godine stie pravo na starosnu penziju su godine ivota do kojih se, u tom periodu, shodno odredbi lana 37 stav 1 taka 2 ovog zakona, stie pravo na invalidsku penziju. Ako osiguranik, kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili boleu nastala poslije navrenja godina ivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju iz stava 1 ovog lana, ne ispunjava uslove u pogledu penzijskog staa za sticanje prava na starosnu penziju, stie pravo na invalidsku penziju, pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao do navrenja godina ivota iz lana 17 stav 1 ovog zakona i da ima navren penzijski sta koji mu pokriva najmanje 1/3 radnog vijeka.

lan 197a Izuzetno od l. 17,197 i 198 ovog zakona, pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici - zaposleni koji rade na poslovi-ma na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, i to: 1) ovlaeni slubenici u smislu propisa o vrenju unutranjih i policijskih poslova;

2) ovlaeni slubenici Agencije za nacionalnu bezbjednost; 3) profesionalna vojna lica na slubi u Vojsci Crne Gore; 4) zaposleni u organima i organizacijama koji, u smislu propisa o odbrani, rade na poslovima na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem; 5) ovlaena slubena lica u smislu propisa o izvrenju krivinih sankcija.

lan 197b Osiguranik iz lana 197a ovog zakona stie pravo na starosnu penziju ako je navrio najmanje 50 godina ivota i 20 godina staa osiguranja, od ega najmanje 10 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem. U period od 10 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, u smislu stava 1 ovog lana, kumulativno se rauna period proveden na radnim mjestima, odnosno poslovima iz lana 197a ta.1 do 5 ovog zakona na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem. Osiguranici iz stava 1 ovog lana pravo na penziju mogu ostvariti iako nemaju status ovlaenih slubenih lica, odnosno profesionalnih vojnih lica, odnosno zaposlenih u organima i organizacijama koji u smislu propisa o odbrani rade na poslovima na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, ako su na tim poslovima proveli najmanje 20 godina.

lan 197v Osiguraniku iz lana 197b ovog zakona starosna penzija, odnosno invalidska penzija odreuje se u skladu sa odredbama l.19 do 27, odnosno l. 37 do 40 ovog zakona. Kod odreivanja penzije iz stava 1 ovog lana lini koeficijent osiguranika se utvruje u skladu sa lanom 200 ovog zakona. Izuzetno od stava 2 ovog lana, ako je to za osiguranika povoljnije, lini koeficijent se utvruje na osnovu zarade, odnosno naknade zarade ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava. Kalendarska godina koja prethodi godini ostvarivanja prava iz stava 3 ovog lana je poslednja kalendarska godina u kojoj je osiguranik itave godine bio u osiguranju i ostvario zaradu, odnosno naknadu zarade za svih 12 mjeseci staa osiguranja. Osiguraniku iz lana 197b stav 3 ovog zakona kalendarska godina koja prethodi godini ostvarivanja prava iz

stava 3 ovog lana je poslednja kalendarska godina u kojoj je osiguranik itave godine bio u osiguranju na poslovima iz lana 197a ta.1 do 5 ovog zakona i ostvario zaradu, odnosno naknadu zarade za svih 12 mjeseci staa osiguranja. Iznos penzije utvren primjenom odredbi st. 1 do 5 ovog lana uveava se za 20%. Iznos penzije iz stava 6 ovog lana ne moe biti vei od najvieg iznosa starosne, odnosno invalidske penzije utvrene odredbama l. 28 i 41 ovog zakona. Iznos penzije iz stava 6 ovog lana ne moe biti manji od najnie starosne, odnosno invalidske penzije utvrene odredbama l. 29 i 41 ovog zakona.

lan 197g Razlika izmeu penzije utvrene primjenom odredaba l. 197b i 197v ovog zakona i penzije koju bi osiguranik ostvario primjenom odredaba l.17, 197 i 198 ovog zakona kao i cio iznos penzije odreene osiguraniku koji ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju utvrene u l. 17, 197 i 198 ovog zakona obezbjeuje se u budetu Crne Gore. Odredba stava 1 ovog lana odnosi se i na porodine penzije odreene od starosne, odnosno invalidske penzije iz l. 197b i 197v ovog zakona.

lan 197d Pravo na penziju primjenom odredaba l.197a,197b i 197v ovog zakona moe se ostvariti do 31.decembra 2012. godine.

lan 198 Izuzetno od odredbe lana 17 stav 2 ovog zakona, osiguranik ena stie pravo na starosnu penziju kada navri 35 godina staa osiguranja i: 1) u 2004 godini 50 godina i 6 mjeseci ivota; 2) u 2005 godini 51 godinu ivota; 3) u 2006 godini 51 godinu i 6 mjeseci ivota;

4) u 2007 godini 52 godine ivota; 5) u 2008 godini 52 godine i 6 mjeseci ivota; 6) u 2009 godini 53 godine ivota; 7) u 2010 godini 53 godine i 6 mjeseci ivota; 8) u 2011 godini 54 godine ivota; 9) u 2012 godini 54 godine i 6 mjeseci ivota.

lan 199 Izuzetno od odredbe lana 18 stav 2 ovog zakona starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku eni moe se sniziti najvie do: 1) u 2004 godini 50 godina i 6 mjeseci; 2) u 2005 godini 51 godinu; 3) u 2006 godini 51 godinu i 6 mjeseci; 4) u 2007 godini 52 godine; 5) u 2008 godini 52 godine i 6 mjeseci; 6) u 2009 godini 53 godine; 7) u 2010 godini 53 godine i 6 mjeseci; 8) u 2011 godini 54 godine; 9) u 2012 godini 54 godine i 6 mjeseci.

lan 200 Na osnovu godinjeg linog koeficijenta utvrenog za pojedinu kalendarsku godinu prema odredbama l. 19 do 27 ovog zakona rauna se najpovoljniji lini koeficijent koji je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih:

1) u 2004. godini 12 godina; 2) u 2005. godini 14 godina; 3) u 2006. godini 16 godina; 4) u 2007. godini 18 godina; 5) u 2008. godini 20 godina; 6) u 2009. godini 22 godine; 7) u 2010. godini 24 godine; 8) u 2011. godini 26 godina; 9) u 2012. godini 28 godina; 10) u 2013. godini 30 godina; 11) u 2014. godini 32 godine; 12) u 2015. godini 34 godine; 13) u 2016. godini 36 godina; 14) u 2017. godini 38 godina; 15) u 2018. godini 40 godina; Najmanje deset uzastopnih godina iz stava 1 ta. 1 do 4 ovog lana su kalendarske godine u kojima je osiguranik ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja za najmanje est mjeseci staa osiguranja. Ukoliko osiguranik nema deset uzastopnih godina iz stava 2 ovog lana u kojima je ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja za najmanje est mjeseci staa osiguranja, za izraun najpovoljnijeg linog koeficijenta iz stava 1 ovog lana uzima se onoliko uzastopnih kalendarskih godina u kojima je osiguranik ostvario zaradu, naknadu zarade, odnosno osnovicu osiguranja za najmanje est mjeseci staa osiguranja, koliko ih osiguranik ima. Najpovoljniji lini koeficijent rauna se tako to se zbir godinjih linih koeficijenata iz stava 1 ovog lana podijeli sa periodom za koji su obraunati. Ukupni lini bodovi utvruju se tako to se ukupni penzijski sta pomnoi sa najpovoljnijim linim

koeficijentom iz stava 4 ovog lana.

lan 201 U periodu od 1.januara 2004. godine do 31.decembra 2008. godine penzijski sta iz lana 21 ovog zakona moe iznositi najvie: 1) u 2004 godini 41 godinu; 2) u 2005 godini 42 godine; 3) u 2006 godini 43 godine; 4) u 2007 godini 44 godine; 5) u 2008 godini 45 godina.

lan 202 Osiguraniku eni koja ima manje od 40 godina penzijskog staa za odreivanje visine starosne, odnosno invalidske penzije u sluaju invalidnosti prouzrokovane boleu ili povredom van rada uveava se sta osiguranja navren do 31.decembra 2003. godine za 15%, s tim to ukupan penzijski sta ne moe prei 40 godina.

lan 203 Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno za utvrivanje penzijskog staa pokrenut do dana poetka primjene ovog zakona, okonae se pod uslovima i na nain predvienim propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka, ako ovim zakonom nije drukije odreeno. Osiguranici za ijim je radom prestala potreba u skladu sa propisima o radu a radni odnos, odnosno osiguranje im je prestao do 30. decembra 2003. godine i na dan prestanka radnog odnosa nedostajalo im je do pet godina staa osiguranja za ispunjenje uslova za sticanje prava na starosnu penziju mogu, do 1. marta 2005. godine, da ostvare pravo na starosnu penziju prema propisima koji su se primjenjivali do 31. decembra 2003. godine. Osnovicu za plaanje doprinosa po osnovu staa osiguranja iz stava 2 ovog lana, koji nedostaje za ispunjenje uslova za sticanje prava na starosnu penziju, ini osnovna cijena rada za odgovarajuu kategoriju

strunosti utvrena u skladu sa optim kolektivnim ugovorom za mjesec decembar 2003. godine. Isplata penzije iz stava 2 ovog lana tee najranije od dana kada su u cjelosti uplaene obaveze po osnovu staa osiguranja koji je na dan prestanka radnog odnosa, odnosno osiguranja nedostajao za ispunjenje uslova za sticanje prava na starosnu penziju.

lan 203a Kontrolni pregled radi ponovnog utvrivanja stanja invalidnosti osiguranika korisnika prava na rad sa skraenim radnim vremenom i osiguranika kod kojih je, po propisima vaeim do 31. decembra 2003. godine, utvrena preostala radna sposobnost, izvrie se, po slubenoj dunosti, do 31. decembra 2005. godine. Osiguraniku iz stava 1 ovog lana obustavie se mjeseni iznosi novane naknade, ukoliko se, bez opravdanih razloga, ne odazove na kontrolni pregled. Ponovno utvrivanje invalidnosti iz stava 1 ovog lana izvrie se po odredbama lana 30 st.1 do 3 ovog zakona. Prava po osnovu ponovnog utvrivanja stanja invalidnosti iz stava 1 ovog lana prestaju, mijenjaju se, odnosno stiu u skladu sa ovim zakonom, od prvog dana narednog mjeseca po donoenju prvostepenog rjeenja."

lan 204 Lice koje je svojstvo osiguranika imalo po propisima koji su vaili prije poetka primjene ovog zakona, kao i lanovi njegove porodice i lanovi porodice korisnika prava po tim propisima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju pod uslovima utvrenim ovim zakonom.

lan 205 Udovica koja je ispunila uslove za porodinu penziju prema propisima vaeim do 31.decembra 2003. godine, a koja to pravo nije ostvarila prije poetka primjene ovog zakona moe na svoj zahtjev ostvariti pravo na porodinu penziju prema propisima koji su vaili do 31.decembra 2003. godine. Odredba stava 1 ovog lana odnosi se i na udovicu iji je brani drug umro prije poetka primjene ovog zakona koja je do dana njegove smrti navrila 40 godina ivota, pa joj se prema propisima koji su se primjenjivali do 31.decembra 2003. godine obezbeivalo pravo na porodinu penziju kada navri 45 godina

ivota. Odredba stava 1 ovog lana odnosi se i na udovicu koja je, po osnovu obavljanja roditeljske dunosti prema djeci, stekla pravo na porodinu penziju po propisima koji su se primjenjivali do 31. decembra 2003. godine, a kojoj je pravo na porodinu penziju prestalo prije poetka primjene ovog zakona, ako je na dan kada joj je prestalo pravo imala navrenih 40 godina ivota.

lan 206 Izuzetno od odredbe lana 44 stav 1 taka 1 ovog zakona udovica stie pravo na porodinu penziju: 1) u 2004 godini ako je do smrti branog druga navrila 45 godina i 6 mjeseci ivota; 2) u 2005 godini ako je do smrti branog druga navrila 46 godina ivota; 3) u 2006 godini ako je do smrti branog druga navrila 46 godina i 6 mjeseci ivota; 4) u 2007 godini ako je do smrti branog druga navrila 47 godina ivota; 5) u 2008 godini ako je do smrti branog druga navrila 47 godina i 6 mjeseci ivota; 6) u 2009 godini ako je do smrti branog druga navrila 48 godina ivota; 7) u 2010 godini ako je do smrti branog druga navrila 48 godina i 6 mjeseci ivota; 8) u 2011 godini ako je do smrti branog druga navrila 49 godina ivota; 9) u 2012 godini ako je do smrti branog druga navrila 49 godina i 6 mjeseci ivota. lan 207 Izuzetno od odredbe lana 44 stav 2 ovog zakona trajno zadrava pravo na porodinu penziju udovica koja je, u toku trajanja prava na porodinu penziju steenog po lanu 44 stav 1 ta. 2 i 3 ovog zakona, navrila: 1) u 2004 godini 45 godina i 6 mjeseci ivota; 2) u 2005 godini 46 godina ivota; 3) u 2006 godini 46 godina i 6 mjeseci ivota; 4) u 2007 godini 47 godina ivota;

5) u 2008 godini 47 godina i 6 mjeseci ivota; 6) u 2009 godini 48 godina ivota; 7) u 2010 godini 48 godina i 6 mjeseci ivota; 8) u 2011 godini 49 godina ivota; 9) u 2012 godini 49 godina i 6 mjeseci ivota.

lan 208 Korisniku prava na dodatak za pomo i njegu po propisima koji su vaili prije poetaka primjene ovog zakona, koji je smjeten u ustanovu socijalne zatite za smjetaj starih lica, obustavlja se isplata dodatka za pomo i njegu za vrijeme smjetaja u toj ustanovi. Ako korisnik dodatka za pomo i njegu snosi, u potpunosti ili djelimino, trokove smjetaja iz stava 1 ovog lana ne obustavlja se isplata dodatka za pomo i njegu. Pravo na dodatak za pomo i njegu ne pripada korisniku prava koji ostvari pravo na takvu novanu naknadu po drugom osnovu.

lan 209 Prestao je da vai na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007)

lan 210 Po odredbama ovog zakona obavezno se osiguravaju kao osiguranici poljoprivrednici lica koja ispunjavaju uslove iz lana 12 ovog zakona koja su u momentu stupanja u to osiguranje mlaa od 50 (mukarac), odnosno 45 (ena) godina ivota. Obavezno se osiguravaju kao osiguranici poljoprivrednici i lica koja ispunjavaju uslove iz lana 12 ovog zakona, a navrila su 50 (mukarac), odnosno 45 (ena) godina ivota, ako su prije navrenja te starosne granice bili osigurani po osnovu zaposlenja, odnosno samostalne djelatnosti.

lan 211 Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona bila obavezno osigurana kao osiguranici zemljoradnici ostaju obavezno osigurani kao osiguranici poljoprivrednici, ako ispunjavaju uslove iz lana 12 ovog zakona. Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona bila obavezno osigurana kao osiguranici zemljoradnici koja ne ispunjavaju uslove iz lana 12 ovog zakona mogu ostati u obaveznom osiguranju poljoprivrednika, ukoliko podnesu zahtjev Fondu u roku od est mjeseci od dana poetka primjene ovog zakona.

lan 212 Izuzetno od odredaba lana 19, lana 22 st. 1 i 2, lana 24 i lana 25 stav 2 ovog zakona za utvrivanje godinjeg linog koeficijenta ne uzimaju se zarade, naknade zarada i osnovice osiguranja iz 1992. i 1993. godine.

lan 213 Podaci o zaradi za 2003. godinu unose se u matinu evidenciju na osnovu podataka o zaradi umanjenoj za plaene poreze i doprinose.

lan 214 Korisniku koji je ostvario neko od prava iz lana 16 ovog zakona ta prava prestaju, ukoliko ostvari pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja kod nosioca osiguranja drave koja je formirana na podruju bive SFRJ, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno. Izuzetno od stava 1 ovog lana, korisniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju na osnovu preostalog penzijskog staa, kojeg nosilac osiguranja drave koja je formirana na podruju bive SFRJ nije uzeo u obzir za odreivanje visine penzije, nee prestati pravo, ve e mu se ponovo odrediti penzija na osnovu penzijskog staa i zarade iz tog perioda.

lan 215 Korisniku penzije koji ispunjava uslove iz lana 112 stav 1 ovog zakona za ponovno odreivanje penzije a kome je visina prava odreena po propisima koji su vaili do dana primjene ovog zakona, radi ponovnog odreivanja visine penzije zateeni nominalni isnos penzije prethodno se svodi na line bodove korisnika.

Svoenje iz stava 1 ovog lana vri se tako to se iznos penzije na dan podnoenja zahtjeva dijeli sa usklaenom vrijednou penzije za jedan lini bod. Lini bodovi iz stava 1 ovog lana koriguju se naknadno ostvarenim staom osiguranja, zaradama, naknadama zarade kao i osnovicama osiguranja na koje je plaen doprinos, u skladu sa odredbama ovog zakona. Lini bodovi utvreni na nain iz stava 3 ovog lana jesu osnov za odreivanje novog iznosa penzije u skladu sa ovim zakonom. Korisniku prava iz stava 1 ovog lana utvruje se povoljniji iznos penzije. Korisniku koji je pravo ostvario po posebnim uslovima, povoljnijim od optih uslova, koji su se primjenjivali prije poetka primjene ovog zakona, koji ispunjava uslove iz lana 112 stav 1 ovog zakona odreuje se penzija pod uslovima i u visini propisanim odredbama l. 17 do 29 i 197 do 200 ovog zakona, ako je to za njega povoljnije od ranije odreene penzije. Odredba stava 6 ovog lana odnosi se i na korisnika koji je ispunio uslove iz lana 112 stav 1 ovog zakona koji je pravo na penziju ostvario primjenom odredbi l. 197b i 197v ovog zakona.

lan 215a Period proveden na slubi u svojstvu vojnog osiguranika od 1. januara 2004. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona rauna se u sta osiguranja za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa ovim zakonom. Sredstva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu staa osiguranja iz stava 1 ovog lana obezbjeuju se iz budeta Crne Gore.

lan 215b Podatke o stau osiguranja, zaradi i naknadi zarade za vojne osiguranike ostvarene po propisima koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona Fondu obezbjeuje organ dravne uprave nadlean za poslove odbrane.

lan 215v Korisniku prava na starosnu, invalidsku i porodinu penziju, prava na novanu naknadu za tjelesno oteenje i prava na dodatak za pomo i njegu sa prebivalitem u Crnoj Gori koji je to pravo ostvario po vojnim propisima koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbjeuju se ta prava u istom

obimu od dana stupanja na snagu ovog zakona, a koriste se u skladu sa ovim zakonom. Prava iz stava 1 ovog lana usklauju se shodno lanu 58 ovog zakona. Fond e od dana stupanja na snagu ovog zakona, po slubenoj dunosti, izvriti prevoenje zateenih iznosa penzija na line bodove u skladu sa ovim zakonom. Rjeenja o korienju prava iz stava 1 ovog lana Fond e donijeti, po slubenoj dunosti, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Sredstva za prava iz st. 1 do 4 ovog lana obezbeuju se iz budeta Crne Gore.

lan 215g Izuzetno od lana 100 stav 3 ovog zakona, Fond vri isplatu najnie penzije, dodatka za pomo i njegu i novane naknade za tjelesno oteenje korisnicima sa prebivalitem u Republici Srbiji koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu Sporazuma izmeu Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju ("Slubeni list RCG", broj 17/07).

lan 216 Ostvarivanje prava na osnovu penzijskog staa navrenog u Republici Srbiji, od dana poetka primjene ovog zakona, uredie se sporazumom izmeu Crne Gore i Republike Srbije. Pitanje naknade po osnovu prava ostvarenih na osnovu penzijskog staa navrenog u Republici Srbiji, do dana poetaka primjene ovog zakona, uredie se sporazumom izmeu Crne Gore i Republike Srbije.

lan 217 Prijave podataka iz lana 131 taka 1 alineja 3 za 2005. godinu i ubudue dostavlja Fondu poreski organ.

lan 217a Izuzetno od odredbe lana 67 stav 1 ovog zakona, stopa doprinosa za produeno osiguranje do 1. decembra 2004. godine iznosi 22,8%.

lan 217b Izuzetno od odredbe lana 166 stav 1 ovog zakona, stope doprinosa po kojima se plaa doprinos na propisanu osnovicu do 1. decembra 2004. godine iznose: 1) za osiguranike iz lana 10 stav 1 ta. 1 do 6 i ta. 8 i 9 ovog zakona: - na teret poslodavca 10,8%; - na teret osiguranika 12%; 2) za osiguranike iz olana 10 stav 1 taka 7 i l. 11 i 12 ovog zakona na teret osiguranika 22,8%; 3) za osiguranike iz lana 10 stav 1 taka 10 i l. 150 i 151 ovog zakona na teret isplatioca naknade 22,8%.

lan 218 Upravni odbor Fonda imenovae se u roku od 60 dana od dana poetka primjene ovog zakona Do imenovanja Upravnog odbora Savjet Fonda nastavlja da obavlja poslove iz svoje nadlenosti i nakon poetka primjene ovog zakona.

lan 219 Podzakonski i drugi akti koji su vaili prije poetka primjene ovog zakona primjenjivae se i dalje do donoenja novih, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

lan 220 Podzakonski i drugi akti za sprovoenje ovog zakona donijee se u roku od est mjeseci od dana poetka primjene ovog zakona.

lan 221

Danom poetka primjene ovog zakona prestaju da vae: 1) Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja ("Slubeni list SRJ", br.30/96, 70/ 2001, 3/2002 i 39/2002); 2) Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja ("Slubeni list SRJ", br.5/2003); 3) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slubeni list SRCG", br. 14/83, 12/85, 14/89, i "Slubeni list RCG", br. 28/91, 2/92, 18/92 i 20/93); 4) odredbe Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Slubeni list RCG", br.39/93, 3/94,17/94,42/94, 1/95,13/96 i 45/98) koje se odnose na obveznike, osnovice i stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje; 5) odredba lana 50 Zakona o unutranjim poslovima ("Slubeni list RCG" br. 24/94 i 29/94).

lan 222 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Crne Gore", a primjenjivae se od 1.januara 2004.godine.