Sei sulla pagina 1di 1
wo Generalitat de Catalunya Departament d'Educacié Col-legi d’Educacié Infantil i Primaria Mare de Déu del Remei fa eryar or 96 Season Dacord amb la resolucid EDU/2953/2008, de 30 de setembre es convoquen eleccions per renovar la meitat dels membres del Consell Escolar dels centres publics i privats, sostinguts amb fons publics. Es per aquest motiu que us donem a conéixer el c: electoral. Us animem a presentar les vostres candidatures com a representants del Il Escolar, per tal de participar activament en I'educacid ndari de l'esmentat procés dels vostres fills. Ho podeu fer, passant per la secretaria del centre por omplir el document corresponent. Ella directora/a convoca les élaccions (dies, hores de votadlo loc). Publicacié del cans electoral provisional de cada sector, Publicacié del nombre de representants de cada sector meses elector reclamacions | aprovacid del cons definit 20 de novemt ublicacio del cens de ing of 24 de novembre resentacio candidatures | 25 de novembre [Puede RM Ce st eee emer} ing 61 28 de novembre Els candidats poden donar a condixar Tos 60 ideceonte ~~ | Meodbdopeinee ee ‘Tde desombre Eleccio de professors Eleccié d'alumnes (en conires a partir de ir ESO) | Eleccid de PAS” institucio del Consell Escolar resultant —_ =| Les comissions, previstes al regiament organic | al raglament de ragim Interior del centre es | constituaixen a la mateixa sessié o en un termini de trenta dies hails des de la constitucid | del consell escolar del contre. oe Tot seguit Elia directoria dels centre tramet al director ola directora dels Sorveis Teri Departament d Educacio, copia autenticada de les actes del procés de consttuclé del Conseil Escolar