Sei sulla pagina 1di 6

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : : :

Fakulti Sains Kemanusiaan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan 1 2011 / 2012 KENEGARAAN HNS2013 3 Jam -

MAKLUMAT PENSYARAH Nama E-mail Nombor Telefon No. Bilik Nama E-mail Nombor Telefon No. Bilik : : : : : : : : Dr. Baharuddin Jabar (Penyelaras) baharuddin@fsk.upsi.edu.my 05-4505127 4A 17, Kompleks Malim Sarjana

SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberi penekanan kepada aspek-aspek kenegaraan di Malaysia. Ini meliputi sejarah dan perkembangan tamadun, perlembagaan dan dasar-dasar kerajaan dalam proses pembinaan negara bangsa. (This course emphasizes major aspects of nationhood in Malaysia. It includes history and development of civilization, constitution and government policies with regards to the process of nation building). 1

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan konsep dan ciri-ciri kenegaraan. (C2) 2. Menerangkan proses pembinaan negara bangsa di Malaysia. (P1, LL2) 3. Mengamalkan (A2,EM1) sifat-sifat kebertanggungjawaban sebagai seorang warganegara.

4. Menerapkan semangat kerja berpasukan. (TS2)

RUJUKAN UTAMA Mohd Syariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim. (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Abdul Aziz Bari. (2004). Constitution of Malaysia: Text and Commentary. Kuala Lumpur: Pearson Prentice-Hall. Andaya, B.W & Andaya, L.Y. (2001). A History of Malaysia. London: Mc Millan. Cheah Boon Kheng. (2002). Malaysia the Making of a Nation. Singapore: ISEAS. Shamsul Amri Baharuddin (pnyt). (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: UPENA Tamadun Islam Dan Tamadun Asia : Buku Teks Kursus TITAS Untuk Institut Pengajian Tinggi. 2001&2006. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

KAEDAH PENGAJARAN Kuliah, perbincangan, pembentangan dan kerja kursus oleh pelajar.

KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI KOM KBKM PBPM PSK PIM ETIK KU

i. Kerja Kursus a. Tugasan

Petunjuk : KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jumlah 60% (Forum : 10%, Tugasan 1 Esei : 20% dan Tugasan 2 Esei : 30%) 40% 100%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34 PNG(S/K) 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal

PENGGREDAN KI

SKALA 4 3 2 1

KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap sederhana Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU Minggu Jam Tajuk 1. Asas Kenegaraan 1&2 6 1.1 Konsep dan takrif kenegaraan 1.2 Bentukbentuk negara dunia 1.3 Konsep dan jenis-jenis kerajaan 3,4, 5 & 6 12 2. Kenegaraan dan Tamadun 1.Menjelaska 2.1 Konsep n konsep dan Tamadun teori ketamadunan. 2.2 Interaksi (CT1, P1, A1) tamadun Islam, Cina, India, 2.Menyatakan Barat dengan contoh-contoh budaya sumbangan tempatan tamadun luar sebagai asas dalam kenegaraan tamadun Malaysia Malaysia. (LL1, EM1) Kuliah 1. Tamadun Islam dan Tamadun Asia : Buku Teks Kursus TITAS untuk Institut Pengajian Tinggi. 2001&2006. Kuala Lumpur : Universiti Malaya Hasil Pembelajaran 1.Menjelaskan konsep kenegaraan dan jenis-jenis kerajaan (CT1, P1, A1) 2.menyatakan contoh-contoh kerajaan dan jenis-jenis kerajaan. (LL1, EM1) Aktiviti P&P KI Rujukan

Kuliah

1. Rahman (2007)

Embong

2. Mustafa Ishak & Afifi Abdul Razak (2006) 3. Abdul Rashid Morten & Syed serajul Islam (2009)

2.3 Latar belakang pembentukan tamadun Malaysia 3. Kenegaraan Malaysia 7, 8 & 9 9 1.Memahami dan menyatakan 3.1 Sejarah semula pembentukan sejarah negara Malaysia pembinaan 3.1.1 negara Perlembagaan Malaysia. 3.1.2 Rukun (LL1, EM1, Negara P1, A1) 3.1.3 Konsep Persekutuan 2.Mentafsir 3.1.4 Demokrasi dan Berparlimen merumuskan aspek Rukun Negara dan sistem pemerintahan Malaysia., (Em1, CS1) 4. Pembinaan dan pengukuhan negara bangsa 4.1 Latar belakang pembinaan negara bangsa 4.2 Proses pembinaan negara bangsa 4.3 Dasar-dasar negara 4.3.1 Ekonomi 4.3.2 Politik 4.3.3 Sosial 4.3.4 Budaya 4.3.5 Pendidikan 5. Kenegaraan Malaysia: Masalah dan 1.Menulis semula dan menghubung kaitkan dasar-dasar kerajaan dengan isu-isu semasa, (P1, CS2) 2.Menunjukk an sifat-sifat kebertanggun gjawaban sebagai rakyat (A4, EM1)

Kuliah Soal jawab

1. Abd Aziz Bari (2004): Constitution of Malaysia : Text and Commentary. Kuala Lumpur:Pearson Prentice Hall 2. Abdul Rahman Haji Ismail (2007) 3. Shamsul Amri Baharuddin (2007) Perlembagaan Persekutuan.

Kuliah Perbinc angan Pembe ntanga n Soal jawab KOM PBPM PSK 1. Cheah Boon Kheng (2002): Malaysia the Making of a Nation. Singapore:ISEAS 2. Shamsul Amri Baharuddin (pnyt). (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam : UPENA 3. YADIM (2008) Hubungan Etnik dan amalannya

10, 11 & 12

12

13 & 14

Membanding,

Kuliah

KOM

1.Shamsul Amri Baharuddin (2007) 5

Masa Depan 5.1 Integrasi Nasional 5.2 Ekonomi 5.3 Politik 5.4 Sosial 5.5 Budaya 5.5 Pendidikan

mentafsir dan berfikir secara kreatif konsep dan kaedah yang sesuai dalam proses pebinaan negara. (A3, CT3, LS2, EM2)

Perbinc angan Pembe ntanga n Soal jawab

PBPM PSK

2.Abdul Rahman Embong (ed) 2007. 3.Chandra (2005) Muzaffar