Sei sulla pagina 1di 1

p~

AGENTIA NATIONALA DE CADASTh, ~I PUBlICITATE IMOBllIARA


I~;~~~E Nr.l.Q.'iQ~l{Q.... ..

...

'ANCPI
. ENTIA G NATIU:'ojALA
tIt C"tIA5TIIi ~I PUIUCITATt: IIoIO~ILI,'II.\

Ziua ...J.f.Luna

.Q9.

Anul

.Jot/...

Catre: Oficiul de Cadastru ~iPublicitate Imobiliara BRA:;;OV in atentia: Domnului Director Mircea Viorel paPA , Referitor la: Adresa O.C.P.1. Bra~ov nr. 12145/25.07.2011, inregistrata nr. 1043340/26.08.2011

la A.N.C.P.1. cu

Slimate Domnule Direclor, Urmare a adresei Oficiului de Cadastru ~i Publicilale Imobiliara Bra~ov nr. 12145/25.07.2011, inregislrala la Agenlia Nalionala de Cadaslru ~i Publicitale Imobiliara cu nr. 1043340/26.08.2011, va comunicam urmatoarele: 1. in situatia in care se conslata ca suprafata imobilului se modifica, se procedeaza conform' prevederilor art 25 din Regulamenlul privind conlinulul, modul de intocmire ~i receplie a documentaliilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara aprobal prin Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de Cadaslru ~i Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Precizam ca art. 51, alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadaslrului ~i a publicitalii imobiliare, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare prevede ca inscrierile ~i
radierile efectuate Tnctlrfile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hottlrarii instanfei judecatore~ti definitive ~i irevocabile sau pe cale amiabiltl, Tnbaza unei declarafii date Tn forma autentictl, de titularul tabular, respectiv de titular, Tn baza unei documenta(ii cadastrale.

2.

3.

Astfel, daca se modifica suprafala imobilului, este necesara inlocmirea unei documenlalii eadaslrale de modifieare a suprafelei, in condiliile art. 25 din regulamenl, inainle de efecluarea allor operaliuni referiloare la imobilul respecliv. Prin adresa Agenliei Nalionale de Cadaslru 91 Publicilale Imobiliara nr. 327402/29.09.2009, s-au transmis precizari referitoare la conlraclul de prestari servicii "Realizare planuri parcelare". in prezent se aplica prevederile Ordinului nr. 909/01.08.2011 al Directorului General A.N.C.P.1. Referilor la cererea nr. 32363/08.04.2011, consideram ca solulia data de inspeclorul de cadaslru prin referatului de respingere a cererii de alipire este corecta, avand in vedere prevederile art. 16, alin. (1) din regulamenlul menlionat mai sus, care stipuleaza ca
documentafia pentru alipire se refertl la doutl sau mai multe imobile cu limite comune Tnscrise Tncartea funciara.

Cu deosebila consideralie, Mihai BUSUIOC

ANCPlfStr. SpJaiul lndependen\ei or. 202A, etaj 1, sector 6. Cod po~tal 060022, Bucure~ti, ROMANIA Teretan: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e.mail: office@ancpi.ro;W'NW.ancpi.ro