Sei sulla pagina 1di 10

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2012-2016)

1.0 ANALISIS SWOT


Kekuatan ( Strength S ) S1. Guru yang mengajar adalah guru siswazah. S2. Guru mempunyai inisiatif untuk berubah kepada p&p yang lebih berkesan dan meningkatkan prestasi akademik pelajar. S3. Guru bersedia untuk menerima tugas di luar waktu persekolahan. S4. Semangat kerja berpasukan yang baik dalam kalangan guru. S5. Guru B & K yang mencukupi dan berpengalaman. S6. Sebahagian besar pelajar tinggal berdekatan dengan sekolah selain tinggal di asrama. S7. Bilangan pelajar yang mengambil m/p Prinsip Perakaunan tidak ramai, sekitar 30 orang dan ini memudahkan p&p. S8. Ibu bapa memberi sokongan yang baik terhadap setiap program sekolah. Peluang ( Opportunities O ) O1. Sokongan padu dari ibu bapa di mana 85% mereka hadir setiap kali perjumpaan berbincangkan hal akademik dan sahsiah pelajar. O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dapat membantu aktivitiaktiviti ke arah peningkatan akademik. O3. Masalah disiplin anak-anak ditangani bersama-sama antara guru dan ibu bapa, masyarakat dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. O4. Terdapat pusat akses, makmal computer, pusat sumber sekolah dan bilik tayangan. Kelemahan ( Weakness W ) W1. Guru kurang berpengalaman. W2. Ada guru yang mengajar bukan opysen Prinsip Perakaunan. W3. Ramai pelajar kurang bermotivasi dan kesedaran untuk belajar. W4. Ada pelajar yang mempunyai masalah disiplin seperti ponteng kelas. W5. Sebahagian besar ibu bapa kurang mengikuti perkembangan akademik anak-anak mereka kerana kekangan ekonomi.

Ancaman ( Threat T ) T1. Kekangan masa. T2. Guru terlibat dengan aktiviti/program di luar jangkaan. T3. Kurang pendedahan tentang pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran daripada agensi-agensi pendidikan kerajaan dan swasta menyebabkan pelajar kurang bermotivasi. T4. Tiada pengangkutan bas awam.

2.0

PELAN STRATEGI
ISU MASALAH 1. Peratus pelajar yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan tidak mencapai 5 % dalam SPM MATLAMAT 1. Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat gred A dalam SPM sehingga mencapai 5 % menjelang 2016. STRATEGI 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Peratus pelajar yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Prinsip perakaunan. 2012 1 % 2013 2 % 2014 3 % 2015 4 % 2016 5 % 2. Peratus lulus pelajar dalam SPM 100%. 2012 60 % 2013 70 % 2014 80 % 2015 90 % 2016 100 % 3. Peratus pelajar yang menguasai konsep asas Prinsip Perakaunan meningkat.

Pencapaian Akademik masih di tahap sederhana

2. Pencapaian pelajar yang lulus dalam SPM tidak mencapai 100%.

2. Semua pelajar lulus dalam SPM menjelang 2013.

2. Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar.

3. Penguasaan konsep asas Prinsip Perakaunan dalam SPM rendah. Pelajar 1. Pelajar kurang minat untuk mempelajari mata pelajaran Prinsip Perakaunan. 1. Guru kurang pengetahuan, pengalaman dan pendedahan dalam p&p serta memeriksa kertas mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

Guru

3. Penguasaan konsep asas Prinsip perakaunan dalam SPM meningkat kepada 95 % pada tahun 2015. 1. Meningkatkan minat pelajar mempelajari mata pelajaran Prinsip Perakaunan. 1. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan pendedahan guru dalam p&p serta pemeriksaan kertas mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

3. Meningkatkan pendedahan asas prinsip perakaunan dalam SPM. 1. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran ( p&p ) 1. Kursus Dalaman 2. Mesyuarat Panitia 3. Pencerapan

1. Pelajar berminat untuk belajar mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

1. Guru memperolehi pengetahuan, pengalaman dan pendedahan dalam p&p serta memeriksa kertas mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

3.0
Bil 1.

PELAN TAKTIKAL
Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

Perkemban gan Staf

Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Prinsip Perakaunan

1. Pengetua 2. Ketua Bidang 3. Ketua Panitia P. Perakaunan

Mac Mei Ogos

RM300/ PIBG,

2.

Kursus Dalaman

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan pendedahan guru dlm p&p serta pemeriksaan kertas ujian/pep pelajar

1. Pengetua 2. Ketua Bidang 3. Ketua Panitia P.Perakaunan 4. Guru mp P. Perakaunan 1. Ketua Panitia P. Perakaunan 2. Guru P. Perakaunan 1. Ketua Panitia P. Perakaunan 2. Guru P. Perakaunan

Jan Mei

RM200/ PIBG,

80 % guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90 % berdasarkan Elemen 9 IPS 80 % guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90 % berdasarkan Elemen 9 IPS 50 % pelajar lulus dan 1% dapat gred A

100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90 % berdasarkan Elemen 9 IPS 100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90 % berdasarkan Elemen 9 IPS 100 % pelajar lulus dan 5% pelajar dapat gred A

Kemahiran pedagogi guru

Penyemaka n latihan dan pep. pelajar

3.

Klinik menjawab soalan

4.

Program MentorMentee Rakan Sebaya Bengkel Kecemerla ngan

Meningkatkan keupayaan pelajar menjawab soalan peperiksaan SPM untuk mendapat lulus gred A dan lulus minima gred 8E Meningkatkan peratus pelajar menguasai konsep asas Prinsip Perakaunan

Julai Oktober

RM200/ Panitia P. Perakaunan

Julai Oktober

RM200/ Panitia P. Perakaunan

80 % pelajar

95 % pelajar

Keputusan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Peratus pelajar menguasai konsep asas Perakaunan meningkat Keputusan SPM dari

5.

Mendedahkan pelajar dengan teknik menjawab soalan ikut format yang

1. Ketua Panitia P. Perakaunan 2. Guru P.

Ogos

RM300/ PIBG

80% pelajar

95% pelajar

Akademik

betul dan meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan

Perakaunan 3. Unit B & K

segi kualiti dan kuantiti

4.0

PELAN OPERASI

Projek Perkembangan Staf


Perkembangan Staf Meningkatkan kemahiran pedagogi guru Prinsip Perakaunan Mac, Mei, Ogos Semua guru Prinsip Perakaunan 1. En. Zainal Bin Andi Sikandar 2. Pn. Arlina Arifin 3. Pn. Roziana Isma Zakariah 1. Taklimat Program Perkembangan Staf 1.1 Ucapan Tuan Pengetua 1.2 Penerangan tentang program Perkembangan Staf 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 1.4 Mengenalpasti guru pakar/ penceramah yang berkenaan. Proses Kerja 2. Kenalpasti kumpulan sasaran 2.1 Menganalisis masalah yang dihadapi oleh guru 3. Perbincangan sesama guru Prinsip perakaunan tentang masalah yang selalu mereka hadapi semasa p&p.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Guru Prinsip Perakaunan mendengar ceramah daripada guru pakar / penceramah dari luar berkaitan dengan pedagogi guru. 1. Sukar untuk mencari guru pakar / penceramah 2. Guru menghadapi kekangan masa kerana tugas Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Bidang Penilaian dibuat selepas sesuatu program dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program.

Kekangan

Projek Kursus Dalaman


Nama Projek Objektif Kursus Dalaman Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan pendedahan guru Prinsip Perakaunan dalam p&p dan pemeriksaan kertas ujian/peperiksaan Januari, Mei Semua guru Prinsip Perakaunan 1. En. Zainal Bin Andi Sikandar 2. Pn. Arlina Arifin 3. Pn. Roziana Isma Zakaria 1. Taklimat Kursus Dalaman 1.1 Ucapan Tuan Pengetua 1.2 Penerangan tentang Kursus Dalaman

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1.3 Pelantikan Penyelaras Program 1.4 Mengenalpasti guru berpengalaman yang berkenaan. 2. Kenalpasti kumpulan sasaran Proses Kerja 2.1 Menganalisis masalah yang dihadapi oleh guru 3. Perbincangan sesama guru Prinsip perakaunan tentang masalah yang selalu mereka hadapi semasa p&p/ memeriksa kertas ujian/ peperiksaan pelajar. 4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Guru Prinsip Perakaunan mendengar ceramah daripada guru berpengalaman berkaitan dengan permasalahan guru. 4.2 Guru berbengkel sesama sendiri dengan dipantau oleh penceramah. Kekangan 1. Sukar untuk mencari guru berpengalaman. 2. Guru menghadapi kekangan masa kerana tugas Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Bidang dan Ketua Panitia. Penilaian dibuat selepas sesuatu program dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program.

Projek Klinik Menjawab Soalan


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Klinik Menjawab Soalan Meningkatkan keupayaan pelajar menjawab soalan peperiksaan SPM untuk mendapat lulus gred A dan lulus minima gred 8E. Julai Oktober Pelajar Prinsip Perakaunan T5 1. En. Zainal Bin Andi Sikandar 2. Pn. Arlina Arifin 3. Pn. Roziana Isma Zakaria 1. Taklimat Klinik Menjawab Soalan 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Penerangan tentang Klinik Menjawab Soalan 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenalpasti kumpulan sasaran Proses Kerja 2.1 Menganalisis tahap kebolehan pelajar sama ada dalam kumpulan cemerlang, sederhana dan HALUS 3. Perbincangan sesama guru Prinsip Perakaunan tentang perlaksanaan program tersebut. 4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Pelajar dibahagi kepada tiga kumpulan iaitu cemerlang, sederhana dan HALUS. 4.2 Guru akan memberi tumpuan lebih kepada pelajar cemerlang agar dapat greed A dan HALUS bagi membantu mereka lulus minima 8E 4.3 Pelajar akan diberi soalan sebenar SPM dan guru akan membimbing pelajar menjawab ikut format yang betul.

4.4 Guru lebih menumpu kepada topik-topik yang popular dan sering keluar dalam SPM 1. Tahap kesedaran pelajar untuk belajar masih lemah. Kekangan 2. Ada pelajar yang sering ponteng kelas. 3. Motivasi pelajar masih rendah. Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan, Ketua Bidang dan Ketua Panitia. Penilaian dibuat selepas sesuatu program dilaksanakan secara berterusan sehingga pelajar ada menunjukkan perubahan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program.

Program Mentor-Mentee Rakan Sebaya


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Mentor-Mentee Rakan Sebaya Meningkatkan peratus pelajar menguasai konsep asas Prinsip Perakaunan Julai Oktober Pelajar Prinsip Perakaunan T5 1. En. Zainal Bin Andi Sikandar 2. Pn. Roziana Isma Zakaria 3. Pn. Arlina Arifn 1. Taklimat Program Mentor-Mentee Rakan Sebaya 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Penerangan tentang Program Mentor-Mentee Rakan Sebaya 1.3 Pelantikan Penyelaras Program

2. Kenalpasti kumpulan sasaran 2.1 Menganalisis tahap kebolehan pelajar 5B dan mengenalpasti pelajar cemerlang yang boleh dijadikan mentor kepada pelajar lain. 3. Perbincangan sesama guru Prinsip Perakaunan tentang perlaksanaan program tersebut. 4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Pelajar dibahagi kepada kumpulan dan setiap kumpulan diketuai oleh pelajar cemerlang yang bertindak sebagai mentor 4.2 Guru akan memberi soalan peperiksaan ikut topik dan pelajar bincang sambil mengulangkaji topik berkenaan. 4.3 Mentor akan membantu menteenya yang bermasalah dengan dipantau oleh guru. 1. Tahap kesedaran pelajar untuk belajar masih lemah. Kekangan 2. Ada pelajar yang sering ponteng kelas. 3. Semangat kerja berpasukan masih rendah dan pelajar kurang aktif Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan, Ketua Bidang dan Ketua Panitia. Penilaian dibuat selepas sesuatu program dilaksanakan secara berterusan sehingga pelajar ada menunjukkan perubahan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program.

Proses Kerja

Projek Bengkel Kecemerlangan Akademik


Nama Projek Objektif Tempoh Bengkel Kecemerlangan Akademik Mendedahkan pelajar dengan teknik menjawab soalan ikut format yang betul serta meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan Ogos/September

Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Pelajar Prinsip Perakaunan 1. En. Zainal Bin Andi Sikandar 2. Pn. Arlina Arifin 3. Pn. Roziana Isma Zakaria 1. Taklimat Bengkel Kecemerlangan Akademik 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Penerangan tentang Bengkel Kecemerlangan Akademik 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenalpasti kumpulan sasaran

Proses Kerja

2.1 Menganalisis masalah yang terdapat dalam diri pelajar 5B 3. Perbincangan sesama guru Prinsip Perakaunan tentang perlaksanaan program tersebut. 4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Pelajar tingkatan 5 Prinsip Perakaunan mendengar ceramah dari guru pakar yang dijemput dan berbengkel tentang cara menjawab soalan peperiksaan. 4.2 Guru turut mengambil kesempatan untuk bertanya kepada penceramah berkaitan dengan p&p dan pemarkahan kertas peperiksaan 1. Tahap kesedaran pelajar untuk belajar masih lemah.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

2. Ada pelajar yang sering ponteng kelas. 3. Pelajar kurang aktif dan responsif\ Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan, Ketua Bidang dan Ketua Panitia Penilaian dibuat selepas sesuatu program dilaksanakan secara berterusan sehingga pelajar ada menunjukkan perubahan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan program.