Sei sulla pagina 1di 23
B. Libera cireulaie a mirfurilor 21 Hotéerea Curtit din 11 julie 1974, Dassonville, C74! esr contsatve~eliminare ~ misur cu fect ecivalent—nofiane Reno comttative ~elonnare mazar cu fc echivalent demumie ae origin produit mdvura de garanfc —admisbliare~ condi ‘Concarensa—Acord de excuse ~iterdicie ~ aplicare~ erent — contest economic jurdic 1. Orice reglementare comercial a statelor membre suscepti de "Indirect, fx mad actual tt (Petrefilorcantiatve °F tly eat ext nstitt um regim coviunitar cares garan- ee conumaterilr autenticuaies denumirl de origine @ unal prods, ‘daca sat membru la masurt pena a prevent pracictneloale ix ‘Sceasd privat, tebuie so acd total astfel nett aces miro fle Feconebile std nu consiate 0 forma de diseriminare arbitrara, de (tard sé Emiteze comerpal inuacomuniler. “Avedar, slictarea de eiire um stat membra a untl cerifiat de exionicitae care eae mai grew aceesDilimportaterlor tnt produt ‘flr legal in lberderculae intram alt stat mombra, decks inporta- (Grilor acluisiprodas provenind direct din ara de origin const © Imdsurd ut fect cohivelent celal l une! rexci cantative, incompa- (bide cs Trataal. “SU acord de excusiiate cade rub interdlefla ar. 85 atunc cind = opune, in drept sau in fap, ca produsele respective si fie importte Tf Timmer Me Grp, Reo de cc 178 9 297.5 ‘rodene camera 157, p. 195.208; A. De Cahevd Jasprdence Some Titec: bole 175 pou. Wollnghowen Buoparehy 1975p 2.38 ‘Pa Str, azote: Hot ven lise BG. Ba WE. Tee Wink ~ Zale, 1985p 16-16 Polen CEE a inate state membre ia zona concesionat, de cdtre ate persoane decd esclusn "E Um cord de exclaziviate este suscepabil 58 afectect comerpul tniresatele membre gi poate area ca eect denaturarea concurenf, it ‘noel ta care concesionarul poste impiodica imporaurile paalele din the stae membre in zona concesionatd datora combina efectelor (corduini ex cele ale une! legilag! najionale care cor exchis un (Seam miloc de probl al euteniclis! produsulu entra a constata exstengs uneiesemenca suai rebui ss lt considerare mu mumal depturle bligepile care decurg din clawztle pret exstene fre tele membre costing un indicia acest sens. Obiecte Cererea adresard Cup temeiul ar 177 din Tratatal CEE. solicaté de Pribunal de premiere instance din Bratlles, Belg, pentra promenjarea inet holarah preliminare privind inerprearea are 3033. (br 36 phat. 85 din Traol CEE. cuRTEA, 1. Prin hotiirea din 11 iansaie 1974, iavegisrat la grefa Cori lt dua ae 8 feorurie 1974, Tribunal de premiére instance din Bruseles « Scresat. in tema, 177 din Tratatl CEE, dou8 ingebte peivind ines petaren art 30, art. 3, art. 32, art 33, ant 36 i a 85 din Traatal CEE, Fefertoue la cevinja pezratari unut document oficial eibeat de guver” ‘ul staal’ exporter pent peodusele cr denamir de engine "2 Prin prima inuebare, ee ete #8 se rispunds daca 0 dispozie de replementae najonals care merce impartl uel maf x denumire de (wigine, ariel cid aceart marfim este fasop de un document ofa ‘Sberat de guveral srului exporator, care si atest drepel su Ge a ‘ules aceasta denumize, consume o masura cu eect ectivalent celal ‘ei etic cane in sensul art 30 din Tata. ‘3 Accastlintehare fost format cadral wou tiie penal fa Delgia, in care figura ca inculpap aise comesciani care binder in ‘mad legal un lot de Scotch whisky, a caret eixulahe era bert in Fran, Ice pe eae an importa fn Helin fsa iin posesia ural cerict de igi det vama betanica, cenit de lges belgie. “2 Jurispradenta CICE 4. Artin ace dosara lt in deste reiae ci wn coment” ce doreste sf impone tm Belga Scouh whisky aflat deja in Tet ‘Greulfe In anja mu poste 54 procure un afl de ceri deci, ‘rel unor mari diculsf. spre deoachire de importorl cre emp icc din sat productor. ‘3. Or, orice reglementare comercial a statlor membre suscep de 4 limita Comerfal intacomunitar, diets indivect, fm tod seal say vent. webuie considerid ea 0 masurk oy efeetcchivlent cele ‘sein cantaive. ‘6. Ade timp cit ext insult us rogim comanie care of sirstce coasumatoriloe sutctcittca denumint de origine a unui prods, dock wa ‘Sat membra ia misuri pon prevent proctitneoile i seas priv, treo facto faint aeete usu fe reonabile, i moe cle de prob cert smu alt dept eect restcponaea comer Ite Sic membre gt fe, tn consceins, ccetbe unre resort "7. Chia fick tre oh ce cercedeze dsedstemenea Mls int su ‘na sub incidenja an. 36, acestea nu ar poten im ici un ca2, confor ‘rinciple! enunat na dous wa «acest arco, st conte un mile Ge discrminare seitrars sau o mateo Joghiail fn comer dine Stsele membre 8. Aceita ete cara formar carte de wn sat membre pent jos Scant crgiil uno produ, pe care numa important deter paci ‘misuse indepineacd fir a se confunts ca difiallpsenoase. 9. Asada, solitarea de cltre un stat membry a unui cera! de suteniitate care este mai grew accesibil importateilor unui pres alla legal im Ubert eveulape Int-un alt stat membr, deste imports ‘orloracellag produs provenind direct dia tara de origine conse ‘mfoved cu efex echivalen celui al wack retict cantauve income tile ea Tata 10. Prin a doua iauchareadresati Cari, se cee si se rsp ac tun cords care are ca efectrerdngerea concarene: afecafen cme” {lu dine statele membre cdad se combina cu o reglementae naa (ivindcenifiarl de origin, este malate’ find sordal nu face dee 1 autorzeze sau ce opund ln wtizares acest! regiment de care imporatora exclusi pene a impiedica impornrilepaalele 11, Un acord de excosiviate cade sub interdicin at 85 arunci cin ‘5 opone in depts In fap cu pradele respective a fi importa din ate state membre In zona promjai, de elle alte persoane dest inp Tato exclusiv Poliice CEE “3 12. tn speci, un aco de exchsvate exe sume 3 sfecene omar inte sie mb poste tea ca sect Semmes com ‘Sie carl cae concesionfl pote tps impetarieprate ‘Gri se metive fn toma concen dates combini fecelor ‘aera cu ce ale une leap naoale ere cor exes un sat Titec oe «prota smeatcate pode TR Penn acon ner ne acne sai bu sia sa conan nu numa Rep obliga tae decry din caece ‘Sorte cf comenul exons jure in car cesses, 3 peal oxen, eval a not score Ince fe eegprector 9 concesnar in ake Sate meme Ta in aca sens, enntes nea fat Membre 2 uno" pre senha dicts dec ee pact seus a sat mei pole Sic Wwe i exe cen et ip pe impor st ‘oe ‘nctates prosaic, coe deo reglemetaresabonala de Gulanatn vedere n noche “E, Cu lone acesey, fp cS on cord micas a permite sav sa ntcieopcues une! sel de rglemeni nica ste Sine ote pty face acorn ein ep (Cu pivire a chet de jsecas 16. Chelisile pretnse de care Guvernele Belgie Ramil Unit oovin ge ete Comin CE, care a prezentt observa Cot mo pot {Exe obi une restituin. Avnd fn vedere cf procera ar. in coca ce ‘pevese pile din scnes principal. caracte incident in carol tight That pe foal Tribunal de premitee instance din Bruxelles este de com puenpsacestui se prota co prvie la celui de jodecat. entra aceste mative, Thouars: pind et ca Fee pee emnl ces SS Saar Soe a Jursprasenta ICE 2) Faptol cd un acord se lmitend laa permite sen au interiee ‘plicarea nel ast de replementiri nationale mu ‘este in aime sficient pentru a determina nolitatea de deept a acordalal 22, Hotirarea Curfi din 20februarie 1979, Rewe c. BundesmonopolVerwattung fir Branntwein, C-12078! Restriit cantiaive Mazur cw ec echivalent — comercalicares tat rods“ diferente inte lepslaple naionate = lmianee comers er ‘omintar = odmisibliate "condi lose FEY, Ses cee ah Reca Sears pt Lauer ae eee (Sbaeemea iy 8 Rese erg sepia ocean ve Sareea Sate eee oe ere oe Se ee eee ee eee saya ee ce ence none onne maser came Fee ac nacaramara tas (ey Se oem beg papgueatee oaarer ae meee Oh eis es nee hier earn a ed ee Sarees Sao i eat Me oe See peieceeen tte fr Rr iranian ratay eon Sane er ae Soe tip oaks soe ce ae Paes tee Bonne Zale 195, pa1S18, Sarna Lage, Gao Idea oe WCE 9 de Compeincin "Doin, 1956 oh 109, pT Frc Ny Dues 1996, 9 D ITVTat, F Copel Desc comaniie © del "em iments 58S 67395: Bala Reve de tt commensal tele, 1998p 27829, Police CEE as Resp camatve ~ Masur cu eect ecivalen ~ opine ~ comer: grea bun aicooice = limits anand a concentrate aoolice onopel najonal cw carci comereil ~ dipoat specie ole Tat sab domenutde apiare 1. Ga i dispose specifics monopolurtor nafonale ex career comercial art 37 din Traiat mu priveste dispoifile nafonale care na se ford la exerctares, de eatre un monopol public, &functel sale speci= Jee ema, dropet st de exclasite~ cin general, proceres J comerciatzarea beeturlorelcolice, indifrent dact aceite Fn #0 iiude monopotl respect ‘ ‘2 In tipea une rogtomentari comune, obsiacolee tn calea Uberti ie ireuate Untracomuntare, reculiénd din diferente exstente ire cela naponate cx privire la comercializare produselor respective IPabuie x4 fe acetate in masa in care aceste pect pot free tov ce necro eifacre crime ia de effect controlual feat, de proteta sina publce, Wiottiaiea vancacpilor comerciales de protciaconsumaioror. ‘Nofunes Ge ymacuri eu eect echivelentrerctilor cantative ta import previa in art 20 din Trasatal CEE, tebuie ingeleaté tn oneal ¢@ stiles, prin lesislapa un sat membra, @ wna conan minim de cleo! penara bute aleolice desinate consul uma, hed sub incitenar interdict preva de aceastl dicpacfe, atunct ind ste vorbe de importa! baurlor elcootce legal prodase Comertatonte intun al tat membra. Obect: Correa adresot Cari tome art 177 di Taal CEE. pena pronajaree, unet heir preliinare privind interpreta De So a ert 37 dn Tonal CEE ncoronorar cart 100 ai (3) in ‘ees germandprvnd manapoll alco cuRTEA, 1. Prin ordonaota din 28 spike 1978, tnvegisath fa Cun la data de 22 mai 1978, Hesisches Finanzeeicht 2 adresat ip temeiul sr. 177 din “Frama CEE, douk ech preliminare peivind fterpeetarea art. 30st 2c 37 din Traotal CEE, in veteteaaprecers compat cu drepeal ‘comaita a waet disposi din legislopa geroand peivind comercializares ‘umalor epinoase, care subilese un grad minim de tise alcoalict entra diver catego de produve alooolce.