Sei sulla pagina 1di 6

Zimska kola matematike 2005.

godine s

predava: Aleksandar Ili c c

99 interesantnih zadataka elementarne matematike


1. Neka je ABCDEF pravilan estougao sa centrom O. Take M i N su sredita CD i DE, a L je s c s presek pravih AM i BN . Dokazati da je povrina trougla ALB jednaka povrini etvorougla DM LN i s s c OLD = 90o i ALO = OLN = 60o . 2. Dokazati da ako su a, b, c pozitivni realni brojevi takvi da je abc = 1 tada vai z 1+ 3 6 a+b+c ab + bc + ac

3. Dve krunice se seku u takama A i B. Neka je C taka prve krunice, razliita od A i B. Oznaimo z c c z c c sa D taku preseka prave CA sa drugom krunicom, razliitu od A. Neka su M i N sredita lukova BC i c z c s BD, koji ne sadri taku A, a K sredite dui CD. Dokazati da je M KN prav. z c s z 4. Dokazati da niz a sadri sve prirodne brojeve osim kvadrata. z an = n + n+ 1 2

5. Dokazati da za nenegativne realne brojeve a1 , a2 , . . . , an i b1 , b2 , . . . , bn vai: z


n

(a1 + b1 )(a2 + b2 ) . . . (an + bn )

a1 a2 . . . an +

b1 b2 . . . bn

6. Neka su O i H centar opisane krunice i ortocentar, redom. Dokazati da je |OH| < 3R, gde je R z poluprenik opisanog kruga. c 7. U kompaniji radi 2n + 1 ljudi. Za svakih n ljudi postoji ovek koji ih sve poznaje. Ako je poznanstvo c uzajamno, pokazati da postoji ovek koji poznaje sve ostale. c 8. Neka je ABC trougao. Van trougla ABC konstruisani su jednakokraki trouglovi BCD, CAE, ABF , sa bazama BC, CA, AB. Dokazati da se normale iz A, B, C na dui EF, F D, DE respektivno, seku u jednoj z taki. c 9. Neka je D taka na stranici AB trougla ABC, i neka je E taka unutranja taka preseka dui CD i c c s c z zajednike spoljanje tangente upisanih krugova u trouglove ACD i BCD. Ako D prolazi dui AB, dokazati c s z da taka E ide po luku nekog kruga. c 10. Dato je n pravih u ravni, tako da se nikoje tri ne seku u istoj taki. Dokazati da je medju delovima c ravni ogranienim ovim pravama pojavljuju bar 2n2 trougla. c 3 11. Na tabli je dato n pozitivnih realnih brojeva. Tada se bilo koja dva odabrana broja a i b obriu i s a+b umesto njih upie broj 4 . Ovo se ponavlja dok ne ostane jedan broj na tabli. Ako su poetni brojevi bili s c 1 jedinice, dokazati da je poslednji broj vei ili jednak od n . c 12. Dati su pozitivni brojevi a, b, c, x, y, z, takvi da je a + x = b + y = c + z = 2005. Dokazati da je ay + bz + cx < 20052 . 13. Dokazati da se u koordinatnoj ravni moe nacrtati krunica koja ne prolazi ni kroz jednu taku sa z z c celobrojnim koordinatama, a u ijoj se unutranjosti nalaze tano 2003 takve take. c s c c 14. Nai sve a, b N za koje je broj prirodan: c 1 1 a + + N a b b+1

15. Unutar trougla ABC data je taka O. Prave AO, BO, CO seku naspramne stranice trougla u P, Q, R. c Dokazati: AO BO CO 8 OP OQ OR 16. Dokazati da u trouglu vai nejednakost (a, b, c su stranice, a S povrina trougla): z s a2 + b2 + c2 4S 3 17. Krugovi k1 i k2 se seku u takama M i N . Neka je l zajednika tangenta ovih krugova, blia taki c c z c M , koja dodiruje k1 u A i k2 u B. Prava kroz M paralelna pravoj l see krugove k1 i k2 u takama C i D, c c redom. Prave CA i BD se seku u E, AN i CD u P , BN i CD u Q. Dokazati da se EP =EQ. 18. Ako je ab = cd, dokazati da je an + bn + cn + dn sloen. z 19. Dokazati da se pri rasporedjivanju 6 taaka u pravougaonik dimenzije 4 3 moraju nai dve take na c c c rastojanju manjem ili jednakom od 5. 20. Neka je I centar upisanog kruga u trougao ABC, r njegov poluprenik i N sredina teine dui CM . c zs z Dokazati da ako je r = CN IN tada je ili AC = BC ili je ACB prav. 21. Dokazati da broj 22
2005

1 ima bar 2005 razliita prosta faktora. c

22. Dat je trougao ABC u kome je A > 45o i B > 45o . Izvan trougla su konstruisani jednakokrako pravougli trouglovi DCB i ECA, sa pravim uglovima u temenu C. Taka P se nalazi unutar trougla ABC c i pri tome je ABR jednakokrako pravougli sa pravim uglom u temenu P . Dokazati da je trougao DEP jednakokrako pravougli. 23. Neka je ABCD konveksan etvorougao, takav da se dijagonale AC i BD seku pod pravim uglom i c neka je E njihov presek. Dokazati da su take simetrine taki E u odnosu na AB,BC,CD,DA koncikline. c c c c 24. Neparan prost broj moe da se predstavi kao zbir kvadrata dva prirodna broja na najvie jedan nain. z s c 25. Na tabli je dato n 12 uzastopnih brojeva. Igrai A i B naizmenino briu po jedan broj sa table, sve c c s dok ne ostanu dva broja x i y. A pobedjuje ako je N ZD(x, y) = 1, a B u suprotnom. Ko ima pobedniku c strategiju? 26. Reiti jednainu u skupu racionalnih brojeva s c x3 + 3y 3 + 9z 3 9xyz = 0 27. Neka je n 2 prirodan broj sa deliocima 1 = d1 < d2 < . . . < dk = n. d1 d2 + d2 d3 + . . . + dk1 dk uvek manji od n2 i odrediti kada on deli n2 . 28. Dat je niz brojeva (an ), denisan na sledei nain: c c 1 2n 3 a0 = , an = an1 2 2n n k=1 ak < 1 za svako n 2. Dokazati da je

Dokazati da je

29. U spoljanjosti trougla ABC konstruisani su kvadrati ABB B , ACC C , BCXY . Neka je P centar s kvadrata BCXY . Dokazati da se CB , BC , AP seku u jednoj taki. c 30. Neka je k = N ZD(n, m). Dokazati da je najvei zajedniki delilac za Fm i Fn jednak Fk . c c 31. Tabla 1999 1999 je poploana gurama: L (3 kockice), kvadrat (4 kockice), zmijica (4 kockice, kao c kvadrat, samo donji red pomeren za jedno mesto). Dokazati da u poploavanju uestvuje bar 3999 gura c c tipa L. 32. Dokazati da je n N ispunjeno: n2 n 1 + + 3 2 6
n

(n!)2

33. Koliko najvie podskupova od {1, 2, . . . , n} moe da sadri familija , ako nijedan od njih nije podskup s z z nekog drugog iz ? 34. U nizu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 1, 4, . . ., svaki lan poev od treeg je jednak zbiru prethodna dva po modulu c c c 10. Dokazati da je niz isto periodian i odrediti maksimalnu duinu perioda. c c z 35. Neka je O centar opisanog kruga oko ABC i AB > AC > BC. Taka D je proizvoljna taka na c c manjem luku BC. Neka su E i F take na AD takve da je ABOE i ACOF , a taka P je presek BE i c c CF . Ako je P B = P C + P O, dokazati da je BAC = 30o . 36. Table dimenzija n n je popunjena prirodnim brojevima, tako da se svaka dva susedna broja razlikuju za najvie 1 po apsolutnoj vrednosti. Brojevi su susedni ako se nalaze u poljima koja dele zajedniku stranu. s c Dokazati da postoji broj koji se pojavljuje bar n puta u tabli. 37. Dokazati da je: S =1+ 1 1 + 1 + 1+2 1+
1 1+2

1 +

1 1+2+3

+ ... +

1+
1 a 2

1 1+2

1 1+2+3 1 b 2

1 + ... +
25 2 .

1 1+2+...+2000

< 1003

38. Ako je a, b > 0 i a + b = 1, dokazati da je a +

+ b+

39. Za svaki konveksan n-tougao postoje tri uzastopna temena A, B, C, tako da krug opisan oko ABC sadri ceo mnogougao. z 40. Neka je P taka u unutranjosti trougla ABC, sa stranicama AB = c, AC = b, BC = a i P A = x, c s P B = y, P C = z. Dokazati da je: ayz + bxz + cxy abc Jednakost vai ako i samo ako je P centar opisane krunice oko z z ABC.
n 3 i=1 xi

41. Realni brojevi x1 , x2 , . . . , xn zadovoljavaju uslove: xi R , xi 1, vai: n xi n z i=1 3

= 0. Dokazati da tada

42. Neka realni brojevi x1 , x2 , . . . , xn zadovoljavaju xi+j xi + xj za sve i, j n. Dokazati nejednakost: x1 + x2 x3 xn + + ... + xn 2 3 n

43. Dat je krug k i njegov prenik AB. Neka je P proizvoljna taka tog kruga razliita od A i B. Projekcija c c c take P na AB je Q. Presek kruga iji je centar u P poluprenika P Q see krug k u C i D. Presek prave c c c c CD i P Q je taka E. Neka je F sredina AQ, a normala iz F na CD je G. Dokazati da je EP = EQ = EG c i da su take A, G i P kolinearne. c 44. Iz skupa M = {1, 2, 3, . . . , 2n, 2n + 1} je izdvojen maksimalni podskup A, koji ne sadri tri elementa z tako da je ai + aj = ak , gde ai , aj , ak mogu biti isti brojevi. Odrediti koliko elemenata ima skup A i sve mogunosti za A. c 45. Data je stogo rastua funkcija na prirodnim brojevima f (n) koja zadovoljava uslov f (f (n)) = 3n. c Nai f(2005). c 46. U konanom nizu, suma svakih 7 uzastopnih brojeva je negativna, a suma svakih 11 uzastopnih brojeva c je pozitivna. Odrediti najvei broj lanova niza. c c 47. Dat je konveksan etvorougao ABCD i taka X unutar njega. Ako je XA2 + XB 2 + XC 2 + XD2 = c c 2 S[ABCD], tada je ABCD kvadrat i X njegov centar. 48. Nai sve parove prirodnih brojeva (m, n), takvih da su m + n i mn + 1 stepeni dvojke. c 49. Dokazati da se tabla formata m n moe poploati gurama u obliku slova L od 4 kockice (kao konj z c u ahu) akko 8 deli mn. s

50. Dokazati da je svaki konveksan poligon povrine manje ili jednake 1, sadran u pravougaoniku povrine s z s manje ili jednake 2. 51. U trouglu ABC vai A = 80o i B = 50o . Data je taka M unutar trougla, tako da je M AC = 10o z c c i M CA = 20o . Nai M BC. 52. Za Fibonaijeve brojeve (F0 = 0, F1 = 1, Fn+1 = Fn + Fn1 ) vae jednakosti: Fn1 Fn+1 = Fn 2 + (1)n c z i Fm+n+1 = Fm Fn + Fm+1 Fn+1 . 53. Na krunoj stazi dato je n kanti benzina razne zapremine. Poznato je da ukupna koliina benzina u z c kantama tano dovoljna da se obidje ceo krug. Dokazati da postoji mesto na stazi sa koga moe da se krene c z i obidje ceo krug, sakupljajui benzin iz kanti na koje se naidje. c 54. Ako je x2 + y 2 + z 2 = 1 nai minimum izraza c xy xz yz + + z y x 55. Dat je pravilan 4n-tougao. Izvrena je particija ovog mnogougla na paralelograme. Dokazati da u s razlaganju uestvuje bar n pravougaonika. c 56. Upisani krug u ABC dodiruje BC, CA i AB u D, E i F , redom. Taka X je unutar trugla ABC c takva da upisani krug u XBC dodiruje BC u D takodje, a CX i XB u Y i Z, respektivno. Dokazati da je EF ZY tetivan etvorougao. c 57. Dokazati da postoji beskonano mnogo prirodnih brojeva n, sa osobinom da je suma svih pozitivnih c delilaca od n, iskljuujui n, jednaka n + 12. c c 58. Spil od 52 karte, obeleene brojevima od 1 do 52 promean je tako da se i-ta karta ne nalazi na i-toj z s poziciji, za i = 1, 2, . . . , 52. Pokazati da je pil mogue presei tako da najmanje dve karte dospeju na svoju s c c poziciju, tj. poziciju sa brojem kojim su oznaene. c 59. Take E, D i F su redom sredita stranica BC, CA i AB trougla ABC. Neka je L taka koja polovi c s c izlomljenu liniju BAC, tj. deli je na dva dela jednakih duina. Isto tako taka M polovi izlomljenu liniju z c CBA, a taka N izlomljenu liniju ACB. Dokazati da su prave DM , EL i F N konkurentne. c 60. Dat je jednakokraki trougao ABC, AB = AC. Neka je D proizvoljna taka dui BC, takva da c z je BC > BD > DC > 0. Neka su redom k1 i k2 opisani krugovi oko trouglova ABD i ADC. Neka su redom BB i CC prenici krugova k1 i k2 , a M sredite dui B C . Dokazati da je povrina trougla M BC c s z s konstantna, odnosno da ne zavisi od poloaja take D. z c 61. Neka su a i b realni brojevi koji u zbiru daju 1. Ako su a3 i b3 racionalni, dokazati da je i a racionalan. 62. U trouglu ABC, BD je simetrala ugla. Take E i F su normale iz A i C na pravu BD, redom. M je c normala iz D na BC. Pokazati da je DM E = DM F . 63. Dat je romb ABCD kod koga je BAD = 60o . Unutar trouglova ABD i DBC date su take S i R c o . Dokazati da je SR2 AS CR. redom, tako da je SBR = RDS = 60 64. Dat je otrougli trougao ABC. Neka je taka D sredina luka BC kruga opisanog oko trougla ABC, s c koji ne sadri taku A. Taka E je simetrina taki D u odnosu na pravu BC, a DF je prenik opisanog z c c c c c kruga. Neka su K i M sredine dui EA i BC. z Dokazati da krug koji prolazi kroz sredine stranica trougla ABC sadri taku K i da je AF normalno na z c KM . 65. Dat je krug sa centrom O i prenikom BC. Neka je A taka na krugu tako da je AOB < 120o i D c c sredina luka AB koji ne sadri taku C. Prava kroz O paralelna sa DA see AC u I. Simetrala dui OA z c c z see krug u takama E i F . Dokazati da je I centar opisanog kruga oko CEF . c c

66. Neka je ABCD tetivan etvorougao. Tada vai: c z 2|AC BD| |AB CD| + |BC AD| 67. Neka su A, B, C take sa celobrojnim koordinatama u R2 . Dokazati da su A, B i C take nekog c c kvadrata ako vai: z (AB + BC)2 < 8 S[ABC] + 1 68. Dato je n + 1 razliitih brojeva iz skupa {1, 2, . . . , 2n}. Dokazati da medju njima postoje dva uzajamno c prosta broja i dva broja a i b, tako da a|b. 69. U skupu od 2n ljudi postoje dva oveka sa parnim brojem zajednikih prijatelja. c c 70. Vojnik se izgubio u umi. Poznato je da je uma konveksnog oblika i da joj je povrina jednaka S. s s s Dokazati da vojnik moe izai iz ume, a da ne predje put dui od 2S. z c s z 71. Dat je trougao ABC povrine 1. Prvi igra bira taku na X na AB, zatim drugi bira taku Y na BC s c c c i na kraju prvi igra bira taku Z na dui AC. Cilj prvog igraa je da maksimizira povrinu trougla XY Z. c c z c s Koja je najvea povrina koju moe da osvoji, nezavisno od poteza igraa B? c s z c 72. Data je gomila sa n etona. Igrai A i B igraju naizmenino. Na poetku A uzme proizvoljan broj z c c c 0 < s < n etona. Nadalje igra moe uzeti samo broj etona koji je delilac prethodnog poteza suprotnog z c z z igraa. Pobednik je onaj igra koji uzme poslednji eton. Za koje vrednosti n pobedjuje A, a za koje B? c c z 73. Krug sa centrom na stranici AB tetivnog etvorougla ABCD dodiruje ostale tri strane etvorougla. c c Dokazati da je AD + BC = AB. 74. Nai sumu svih razlomaka c
1 xy ,

gde su x i y uzajamno prosti brojevi i vai x n i y n i x + y > n. z

75. Realni brojevi i zadovoljavaju jednaine: 3 32 + 5 = 1 i 3 3 2 + 5 = 5. Odrediti + . c 76. Dat je polinom P (x) sa celobrojnim koecijentima. Da li postoje celi brojevi a, b, c tako da je P (a) = b, P (b) = c i P (c) = a? 77. Neka su a, b, c, stranice trougla ABC, a ta , tb , tc teine dui i R poluprenik opisanog kruga. Dokazati zs z c nejednakost: a2 + b2 b2 + c2 a2 + c2 + + 12R tc ta tb 78. Dato je deset segmenata koji su vei od 1cm i manji od 55cm. Dokazati da se mogu odabrati tri c segmenta koji ine stranice trougla. c 79. Dokazati da za pozitivne realne brojeve a, b, c vai: z abc(ab + bc + ac) a3 b2 + b3 c2 + c3 a2 Kada vai znak jednakosti? z 80. Na stolu se nalazi gomila kartica i na svakoj je zapisan broj od 1 do n. Suma svih brojeva na karticama je k n!. Dokazati da se kartice mogu podeliti u k grupa, tako da je suma brojeva u svakoj grupi jednaka n!. 81. Neka je 1 a1 < a2 < . . . < ak n niz celih brojeva, takav da je N ZS(ai , aj ) > n. Dokazati da je:
k i=1

1 3 ai 2

82. U trouglu ABC data je taka P takva da je P AC = P BC. Iz P su sputene normale P M i P N na c s stranice CA i CB, redom. Ako je C1 sredite stranice AB, dokazati da je C1 M = C1 N . s 83. Neka su a, b, c stranice trougla iji su odgovarajui uglovi = 40o , = 60o i = 80o . Dokazati da je: c c a(a + b + c) = b(b + c)

84. Nai minimum izraza (x + y)(y + z), ako su x, y, z pozitivni realni brojevi i xyz(x + y + z) = 1. c 85. Dat je konveksan etvorougao ABCD. Za taku M koja je sredite stranice CD vai da je AM B = c c s z o . Dokazati nejednakost: 120 CD BC + + DA AB 2 Pri tome vai jednakost akko je ADC = BCD = 120o . z 86. Ako su AA1 , BB1 , CC1 visine otrouglog trougla ABC, a A2 , B2 , C2 take u kojima prave AA1 , BB1 , CC1 s c seku krug opisan oko ABC, dokazati da je: AA2 BB2 CC2 + + =4 AA1 BB1 CC1 87. Ako su R i r poluprenici opisanog i upisanog kruga u ABC, a s poluobim dokazati da je trougao c pravougli akko 2R + r = s. 88. ABC je otrougli trougao, a AD visina iz temena A. X lei na krugu oko ABD i Y lei na krugu s z z oko ACD. Take X, D i Y su kolinearne. M je sredina XY , a M je sredina BC. Dokazati da je M M c normalno na AM . 89. Brojevi 1, 2, 3, ..., 2n 1, 2n razbijeni su u dve disjunktne grupe od po n brojeva. Neka su a1 < a2 < . . . < an brojevi prve grupe, a b1 > b2 > . . . > bn brojevi druge grupe. Dokazati da zbir |a1 b1 | + |a2 b2 | + . . . + |an bn | ne zavisi od podele u nizove i izraunati ga. c 90. U ravni je dat skup od 9 taaka, tako da nikoje tri nisu na istoj pravoj. Dokazati da za svaku taku c c P iz skupa vai da je broj trouglova koji sadre P (formirani od preostalih 8 taaka skupa) paran broj. z z c 91. Upisani krug u trougao P BC dodiruje BC u U i P C u V . Taka S je na BC je takva da je BS = CU . c P S see upisani krug u dve take; taka Q je blia taki P . Neka je W na P C, tako da je P W = CV . Dui c c c z c z BW i P S se seku u R. Dokazati da je P Q = RS. 92. Neka je H ortocentar otrouglog trougla ABC. Zatim neka su take M i P sredine dui CH i s c z AB, redom. Presek simetrala uglova HAC i HBC seku se u taki N . Dokazati da su take M , N i P c c kolinearne. 93. Taka D je na stranici AB trougla ABC, tako da je AB = 4 AD. P je na opisanom krugu tako da c je ADP = ACB. Dokazati da je P B = 2 P D. 94. Svaki od od brojeva a1 , a2 , . . . , an je jednak 1 ili 1, i vai a1 a2 a3 a4 + a2 a3 a4 a5 + . . . + an a1 a2 a3 = 0. z Dokazati da je n deljivo sa 4. 95. U trouglu ABC, CH (H AB) je visina iz temena C, a CM i CN (M, N AB) su simetrale uglova ACH i BCH, respektivno. Ako se centar opisanog kruga oko trougla CM N poklapa sa centrom upisanog kruga u trougao ABC, dokazati da vai z S[ABC] = AN BM 2

96. 2n ambasadora su pozvani na banket. Svaki ambasador ima najvie n 1 neprijatelja. Dokazati da se s ambasadori mogu rasporediti oko okruglog stola, tako da niko ne sedi do svog neprijatelja. 97. Dokazati da svaki prirodan broj n ima umnoak, ija decimalna reprezentacija sadri svih 10 cifara. z c z 98. Iz sredita svake stranice tetivnog etvorougla konstruisana je normala na suprotnu stranicu. Dokazati s c da se ove etiri normale seku u jednoj taki. c c 99. Dato je 9 karata na stolu, numerisanih od 1 do 9. Dva igraa naizmenino povlae poteze. Pobednik c c c je onaj ko ima tri karte, koje u sumi daju 15. Da li neko od igraa ima pobedniku strategiju? c c

Potrebbero piacerti anche