Sei sulla pagina 1di 3

ln1L88u1C8LS 1lC Lu (1lro senclllo con porLafuslles)

luSl8LLS C 2 CLCSL40 vCA 3 CLCS 240 vCA


AML8LS 1lC (P) nLMA 1 nLMA 38 nLMA 1 nLMA 38
1 C 3 C CA1 no CA1 no CA1 no CA1 no
30 1apn 1 Z 1 Z u99211 u992118 99311 993118
30 CarLucho 1 Z 3 u 98231 u982318 99331 993318
60 3 7 Z u96232 u962328 u 96 332 u963328
100 13 u96333 u963338
200 23 u 96 334 u963348

ln1L88u1C8LS 1lC nu (1lro senclllo con porLafuslbles)

2 CLCS 240 vCL1S CA 3 CLCS 480600 vCL1S CA
AML8LS P CA1 no AML8LS P CA1 no
30 7 Z A 83341
60 13 A86342
100 30 A86343
200 30 A86344
400 30 A86333 400 A86343
600 A 86 336 600 A 86 346
800 A 86 337 800 A 86 347

nC1A 1odos los fuslbles son de carLucho


ln1L88u1C8LS 1lC Pu (1lro senclllo con porLafuslbles)

AML8LS luSl8LLS
1lC
C
(P)
240 v 600 v
3 CLCS240 vCA 3 CLCS 480600 v
CA
nLMA 1 nLMA 12 MLnA 1 nLMA 12
CA1 no CA1 no CA1 no CA1 no
30 CA81uCP0 3 7 1/2 P83331 A 83 341 P 83 341
60 7 1/2 13 P86332 A 86 342 P 86 342
100 13 30 P86333 A86343 P86343
200 23 30 P86334 A86344 P86344
400 30 A86333 P86333 A86343 P86343
600 A86336 P86336 A86346 P86346
800 88337 86347
1200 88338 86348


nC1A Las CaracLerlsLlcas de los lnLerrupLores de segurldad vlsLa flslca y valores Labulados son
una corLesla de SCuA8L u uL MLxlCC S A


CA8AC1L8lS1lCAS

uLSC8lClCn Lu Servlclo Llgero nu Servlclo normal Pu Servlclo esado
1lpo 1lpo u 1lpo A 1lpo P
Amperes 30 a 200 Amp_ 30 a 1200 Amp 30 a 600 Amp
volLs 230 volLs 230 6 600 volLs CA 230 600 volLs CACC
olos 2 y 3 polos 3 polos 3 polos
nava[as vlslbles vlslbles vlslbles
CablneLe nLMA l nLMA 1 nLMA 12 nLMA 4 y 3
nLMA 38 nLMA 38 nLMA 7 y nLMA 9
Mee de
operacln
normal en 8pldo en 8pldo en
AperLura y Clerre AperLura y Clerre AperLura y Clerre
CublerLa con Seguro y Seguro y Seguro y
porLacandado porLacandado porLacandado
Acabado
nava[as
AbrlllanLado laLeado laLeado AbrlllanLado
Ceneralldades 1lro senclllo con 1lro senclllo con 1lro senclllo con
orLafuslbles porLafuslbles porLafuslbles excepLo
nLMA 7)