Sei sulla pagina 1di 15

Prexent By :

I. BlLu IInl Prlmudunl


2. Blxtlunu 1unggul Oewl
#::32,3
:.,.
Sebogoi soIoh sofu syorof dori imon odoIoh odonyo
keyokinon. Iifo Sebogoi umof IsIom wojib percoyo
o rukun imon sebogoi bukfi kefoofon don keyokinon
Iifo kepodo AIIoh Swf, SeIoin percoyo umof IsIom
pun horus mengefohui mokno dori o Pukun Imon
fersebuf.
1. ApuLuL HuLun tmun Itu ?
2. Apu su]uLuL HuLun tmun
Itu ?
m~V
kutu lmun menutut buhusu betutti petcugu utuu
gukin. tedung menutut istiluh: megukini dulum huti.
lulu diucupkun dengun lisun dun diumulkun dulum
petbuutun. lnti ujutun lslum uduluh imun dun umul
shulih. lmun sebugui dusut nilui ukun meluhitkun
ketungku uktiitus gung betnilui utuu disebut umul
shulih.mul shulih ukun luhit jiku dilundusi dengun
imun.
+- <.e++ ~::+/
Keyalinan lepada Allal Yang Mala Esa(iaulid)
meiupalan iiiil pusai leimanan, laiena iiu seiiap
aliiviias seoiang muslim senaniiasa dipeiiauilan
secaia veiiilal lepada Allal.
Peleijaan seoiang muslim yang dilandasi
leimanan dan dimulai dengan niai laiena Allal alan
mempunyai nilai ibadal di sisi allal. Sebalilnya
peleijaan yang iidal di niailan laiena Allal iidal
mempunyai nilai apa-apa
+- <.e++ m+:+.e+:
Malailai adalal malllul glaib yang dicipialan
Allal daii calaya dengan wujud dan sifai-sifai
ieiieniu. Kiia laius meyalini balwa malailai iiu ada
yang selalu Menaaii Peiinial Allal dan memilili iugas
yang beilubungan dengan alam dunia llususnya
umai manusia.
+- <.e++ I-:: ~::+/
A||ar reWaj|o|ar sel|ap orarg |s|ar oer|rar |epada
serua rosu|. A||ar oerl|rrar yarg arl|rya
'Kala|ar|ar ||la serua oer|rar |epada A||ar dar apa yarg
d|lurur|ar |epada ||la dar apa yarg d|lurur|ar |epada
lorar|r, lsra||, lsra|, Ya'|uo dar ara|-ara|rya, juga apa yarg
d|oer||ar |epada Vusa dar lsa dar apa yarg d|oer||ar Nao|-
rao| dar| Turarrya.||la l|da| rerperoeda|ar seorarg pur
d|arlara rere|a dar ||la palur |epada-Nya.
(0.3 A| 8aqarar 13)
lman kepada klLab Allah
K|la rerg|rar| oarWa A||ar $wT le|ar rerurur|ar
|epada rasu|-rasu|-Nya ||lao-||lao seoaga| rujjar oual ural
rarus|a dar seoaga| pedorar r|dup oag| orarg-orarg yarg
rergara||arrya. F|rrar A||ar $wT,
$unun, kam| re|an menurus rasu|-rasu| kam| oenan
memoaua oukr|-oukr| yan nyara oan re|an kam| rurunkan
oersama mereka /|-k|rao oan neraoa {keao||anj aar manus|a
me|aksanakan keao||an. " (03. A|-lad|d: 25)
O Dor| h|tob-h|tob |tu, yonq h|to heno| |o|oh :
O 7ourot, yonq A||oh turunhon heodo nob| Mu:o A:.
O Iobur, |o|oh h|tob yonq d|ber|hon A||oh 5v1 heodo Doud A5.
O I)II, d|turunhon A||oh heodo nob| |:o.
O $uuI, |emboron-|emboron) yonq d|turunhon heodo nob| |broh|m
don Mu:o A5
O I-quro, h|tob yonq A||oh 5v1 turunhon heodo Nob| Muhommod
5Av enutu oro nob|. F|rmon A||oh 5v1, yonq ort|nyo:
u|on Romodhon yonq d|turunhon odonyo ermu|oon)
A|-Quron :eboqo| etunjuh boq| umot monu:|o don
enje|o:on-enje|o:on menqeno| etunjuh |tu don embedo
ontoro yonq hoq don yonq bot||. Q5. A| oqoroh: Iss).
|mon keodo Hor| k|omot
man lepada laii liamai adalal peicaya balwa
seluiul dunia dan alam semesia alan lancui binasa
dan semua malllul alan lembali lepada Allal.
Uniul iiu liia mengimani lebangliian, yaiiu
dilidupannya semua malllul yang sesudal maii olel
Allal SWT. Fiiman Allal SWT, yang aiiinya:
"Don Jitiuplob sonqkokolo, moko motilob siopo yonq
oJo Jilonqit Jon siopo yonq oJo Ji bumi kecuoli yonq
JikebenJoki Allob. KemuJion Jitiup sonqkokolo itu
sekoli loqi, moko tibo-tibo mereko bonqkitmenunqqu
(putusonnyo mosinq-mosinq)." (QS. Az-Zumai: )
Imo Kepodo qodor 8oIb do 8urub
||ts jas mss|mss| sis. (ts|i|.) . ,ss |s|| iss ,ss |a.a|. ,s|ta
|stsstass ,ss ts|s| i|tsts,|ss /||s| asta| ss|a.a| ms|||a|K,s sssas|
issss ||maK,s iss mssa.at |||ms| |s||js|ssK,s.
|mss |s,sis sis. sis sm,st t|s|stss
|. ||ma
I. ||ts|s|
. Mss,|s|
+. ||s|
keslmpulan
Sebagai umai islam liia wajib
mengimani leenam iulun iman ieisebui
dan mengamallannya dalan lelidupan
selaii-laii.
man adalal dasai dan pedoman dalam
menjalanlan lelidupan sesuai Al-Qui'an
dan Sunal
%
.. ,.. ~ ....