You are on page 1of 7

'I0I-00t 'uu j^,-qJ

i|/,',W,?;\

]l"n ^\aN pu'')'1"fii';o 2,, 1 +"1:rfas1"rsu'':r "

,suou"rlqnd rrs

II ,> 'tlnzesa otado,ljap ,rri'rui


'I'tr 11tio t" l,- ' '

s wJJrr urPtus oT 'oruoJ o oJIr orpnlso|oruoJ raual raual l1:.i9,:1"n::t::yl]op Sran oru6o -;;;;;; ?ra oJorllr? ortu -.,oDusnb osrp.r.rD II ^- .,yl!l-olBlsilE

.ro saauog xooif '-r6uu ,qJ--g""^?qr' lo 1 g


-npurg '1or,a,rad6 6L|d'286r

?l:i:,,2?::u",,'Lro.:^:o1.'gei';iialii.;:,i": J: fi*;i*':;#",?,'#*ir,?:*fr,xw ;-*va"m';;",:'i;".,Ko,:l:


,)d'rr)rr."r7,.t 'JI 'tputittoxr'qt q "'. ar ' " 'pti\u1,1,s,i;;;Y,";;/".i{.':?,:!;"!,:ll,,i!6,t,nr;', an*ia :97-6)' z'.rj i .a,J, ; 'uvao,rr4 oulroJ 'lP
'- ,',- ,.^ i',' ngrJtuoJ *,li::,r,,:r1:::,::,fi :,i t l""p,oqpun ? r ::r:irl|;':i"r ".9 ! i:, f oo 'prga'ti 4 -oS '0/. 'do .,$.

e'1 Lv,. rc) ,::Ali',9. fl >' rBrrng ^':'q:q-1y,rNrry,lri 1*.dd .:!,:l'ffi "Ji#1"'::,,:!ii1!,;:'11"":"#'r"T?t.:t?i utn7co :u!*i' :uo.I ji 1rrsp I !::::({: \,:':Tlt ;."^y.?.. ea
Bsro^rp orl.,l Iap B,rnlidsord;J'' ,;-.;5;,;; ,lr"* ,,

-"f.'# :, ^! lf , rl.,:..-:T?.",.",,"u,11i1',i"_10';il::,:Tt,A,Xttffil'",

.,',l:nld, -r,":p.:,.

;';fi ^)t::y' : -,, " r ao q-ald2. r'iieI|i"' ^,#' ^..-* a u "y' ;d _o :i;:i;;_g ! _q;, i i' et, .,t : i
--":::

;r;i;:;';; -,.i 'pij.o il, i",' ;

:: 51i, n trl- ;,Lrir;g*"; J ^1-:11?u u_llwlfryy 'uarrry4J"jo ruv3 :ous .q<-cc' :dd ,ezr sr-rp: ruoPuo.J'rro uupuo'l,lro .unig r\aN .uaqcuBW ,rdils-;;fr c.x -usl0. Ip tqdafiorpg ,rilrg ,IIru rl?trr IJOJIIJ9 IJ9 'I IJ rlorrlre tt.r .r

olJsnlruor Iau ollnnurdos a auurqxqfuaqplo2 xuoxzo?toA alau ql3 Bu, otansuoril j, ,r'ip! .u.rado(llap orzru,,J1 11 ,q, ?1_u1*lp.ro.rd -rn auy BIJv?luasaJduailrrg ,olvtt,t ,*"1 "r"n 1rp eJPuoIzrpEJJ uruJoJ EJ opuotJa^nos ,ar{t puur uqo{ tp < daals fneag ,auo3 o Azr# :1-:C 1.J 'urllzressed ?tsBA pun ur riu"ul.u"p) ,rrJorzvu -EAolto rp auorssaJJns p ,ii"jl Bun ,, ,rrou,p i ounltoN lap prualrqr.ru aielorrund, n1 .1 .aJ?eJ OlnualuoJOns Olftlueur z<< JI 'aUE,p BJado,un Ip Vll.ro,rIp olnuatruor -yot [ Brltrrr ?T )> :urruefuag ,riJn26 ,u t_-_t-lttt rlsanb e owP osuas "p Iau ':nrrc ii :l^Y-t:] pselur a orJ?truoruuol "*o, un aurol a:edds elop egJ ,sxv.rs.l( .,-::1.:!::!-' lo s7aos i^neur&{s1n;;ue; eu_rurl fqt p1n3
ar{elo PuEq luirowur leqrf 'rqBtu eqt Jo stsJto{ aqt uT tqsr.rq Buru.rnq ,reafj .:!afj

-on1 orupdur B,reruarcr,rrh8". .ru --"jtlj,-11"'-[aPeluruIrrdsoruao'lirrur*nn", "uoirlroil,l


-IP 3JJunIbBur orualur(Jlau,a1ui;arrsu.n lp odll IP sJalur Q olsodord nb ibuntiolJ 1u olorold -de,1 ,'erado,lsanbns B)qrJf,,rnlrrrlt usordor EIIeu vte)u\ep arucurur"r,3.p, p" :::.:lll:t"d atueulurdule ur8 ,uatlug unuzfueg rp loutryJoN B}neuarsrs uor",;rrap T l:l ::i11rrtr{rrp,llep Eun aJfuJorapuelu' uou oJoABI ,r*"rr"u'., I

-uu a 'auorzetrerdralul,un eJB[oJrtrJB altrauJad Ip aLIJof,uoal oEonl auoc enbunp ,rn8quo, r, r, -r|vue<I;olnueluoJ allqlssod U'rlur.uurrrrr.,, 'Brsonb euJJugapp opueJlru,-,EJJsnru rp alutuJo; -oJrsJat osuas ol?uruJalap un a;uapnur'rp o

?up?g o?z?,tnpw ?p

NEJJIUg NI'VVTVEg IC O 'CIO L

"TVNurJJol{,,TEN ocIcInfIAS gNIoIZvIuvA NII


E ONOJIUJ :,,VIUJEIzVI/VIS EJNVIffVIHCCV,,
ITour)Nrd oJussou

,],t11:1y ouolzqoJrrr? orgruur rp 1apurir.rdo, e8unr88ul auoisual opurr..r, aqr p '-od.eJldp.[ anp runrd reu .epq?npt^tpq anbunpa ::__:: rlvzzrllvisrrre rrrrsls puarupu'z'liirrin rp oural

auolzpurgtrroJ :y.^T,_11:_'_"'Fo.,drsopuu,,t#lJr',L:L',:fEun uot,(tutatT'is= !# " il'; :.'ra,a qr,''iq, ;i;:, i;;;','Jr":l

.rJruourJs -5* ruons roP "r,,,rrr:;::':l jiJapz,rissnr.ied :g:_ll :lttrspl eJpsruuruonp rp ouorzeurquroc upldur'rur'uo, ;au rp nylqp rdn^5.rr oruurpau onrlur
".iorrr, "1

"^_:lro,

:ft]:]li] -a1rosJoJsrp uddnpns an8asaqr p

gente di foaa,,. 2.,.I1 punto di partenzadell,analisi coincide con l'inizio del Nocturn /, M;r;;il."Lr'rrr"rru di .quesrobrano con il rema di Dow_ ,l"jTi:. rarro(cne_chlameremo d'ora in avantiA) evi_ denre.b<< Esso seeueI'origind., i" j" rrur., dal,coposrrore con ornamentazioni i:i::hi. peculiari. 6 Non stata pJ'rinom ,, l]Tir. rloagata approiondramente la moafit delle attenzioni che Britten impone ,ff, ,rrr".u intervallare di A. Sovrappnendo l" pri." a." Es. 2

sia il legame unisc.f,"J.ru"ifiu'll, _ror_ che

offerto come risposta>>.a fl con_ tenuro d.i questarisposrad.".;;;r"r. ,orro_ posto a indagine; ci si deve C"a-.fri.j", e a che cosa ptopriamenteessasia una airportr,-. qurla

di Dowland l,oryanizur-ii."J.n. u ,.tuzioniinterne esaurita ;;rg;;i" L, i"u, rorza,1osrimolo il .oriuo a"i"frr'r'irh e raggiunto, e viene

ne generalmente interpretata nch la pagina e conclusiva Nocturnt, ron del I,"rrn.i"rion. a"t tema

J,,i,-..;;;kl,:l'dfi :::l',1i,'j'i,,31 'i'"

rema propo.stoin ,p".*,'^.osrituisce :l punto un .1.1 di approdo deale, ;t ,ugg;uglmenro della pace inteii,cr

e.. o dellaSon ;f ,i#,f.'::,'ft" ,3l thu.n-,irii I K, i,:ffi


Andante

batrutedi Musnglye Ia formula cadenzale ch apreA, si osservi"u.orrirpond.rrilr*r".rr. per{etta,ma con una lmportante eccezione: la nota conclusiva 1). irer (es. ;;;r;;;1 _, Es. 1

si di A aumentaro.!r9* j'u1r'i'#irono a, e la nuova frase ripart" d;i-i;i,jri'i.r. ,,

u, iff:._li,j:'+are " ,rl,,r:,rrrr.,ql un.^rrttovato orizzonte tonale oI breve durata; I'intervallo di terza.irru." ,.-

sis al.si deTla tenaba.ttuta, mantenendola

soche.la_ melodi.;p;;e"iuIu|n Iinea

Llqnossiuro, * que una sorta di nuova immediatezru,-n"l ,"rr-

:iiti"'t,*;l ?i #:;t ii#,"J#:if i" -1;: messo.,id;;;;,;;r;j;i ,.s"": ll |1!1.": pure pp; .rroli.io.r,,rr,_ in
airstrut_

di.A, io..u-ii-J"ii*i,.

,, orsposta tn Sequenza, che conclude :,:,.,.-r.o sulra successione discendentesi 1a ,ol fi. tl fu naturale negaro all,inizio d"";;;;rr^Jl_.n," raggiunto; alla destab ilirr^rioir-Jril.'iinrioni tonali prodotta da rre semitoni collocati in al_ punti ::.t:1"ri .dell'arco melodi.o ,..tru ,i_ spondere,provvisorio punto di arrivo, unu ,u._
Fp*, 1 I; .ir| p'T:'.a"j 46 art. cit..p. 25. cit'' p' 54'e soprattutto Fnotsr,

sesta battutacompare inarteso un. i- b_on", una varianre dell,inciso proposto nella ffi.:.:qr."

tonicoi d#;"#;: ff::il",t:?:,-"'i:ifl

batt. 5). Anche qur

6. C. Mrnpn, art. cit., p. 16.

te per diminuzione;guinta dil;;i;;,.or,rro quinta giusta.Di tale quinta di*il;i;; la successione la sol fa non pqi si il ,uifrppo melodico. Nelta forma di 4*hl i;;;ii" ii q.,in_ ta diminuitao di succession. f"iiori"iii.trono rappresenta vero cuore dei il Nortirioi, l,u[_ gregatosonoro che incarna la concezine cui quest'opera deveforseIu proprir-rlr.r1r. rv"l termini dell'analisi lineare.trri.u A-Elinri.f, Schenker, porremmo.hi;;;;i;"1;it i*,),'t,,, rt -

m ),t r'.,J.i,;:'":;i3; in ;^' ",3li'i,i!

cessione tre toni interi, di V, qui una duplice, rnteressanre simmeuia: I,alterazione;.d t;;j tuta 5, otenuta per aumenr" d;i;;;;onden_ te intervallo di A

L' rnJ 4urnb aulor orurruBJlr;iJ;iy":f,"tres Eun ollorilos ? ':otsoddo,J Juerl^?uatlrro- ..;.r,rrit"1o"tuJ? ouolrrl Ji ur

'1:uelsroriu' -oJolu?rernbul rsopua^onu -atuozzrto,gau uoc s'rd i ;"::*.^:t--'IP 9le:ruor vllluuol-lno Pr rrr, "i ,,u.ltdd.,Jrn,.r, ';;,:;;';;'i;&JA" ]n" -oJ ol[ues r) ouo]IJl o uo101toA ,n, . ",Y:irr,ir1 !?ula42!&1uauJlapordr: !-::;".i,!:,r";i;fi -t,no A pu ocn_owto-l ,:i::^-ry vJorzvrre^ ,.,, , a orfir1.r"irr5r,lr$_;3 g :*g u' rr?rauea'ououan.r*rlif_ 'e^lssaJJns eJlaponrlrsod*; ",t{'-&gt,i.1'*'t:tiif,,;t,';i:fi ;il; -onrg au.ra1eor ,putn7n61"" orad Bzuas [eu eznrourtul Is *,.|,lllJ,rrrr?fJ opo.rddz rp vIIeP yzuelrodurr.oilnrur ;^" ;;':-,::::":i*lP un 'inrro"ru "{:il_"frroi ' zrlglssodurr,l :u;ado,1J"p .i,'r p,,,;;;*.?, ,rruo,irrn ;;il];i i1,^roi.:,',:'p;]" ", -:ry, onnelo8aroJod'jpssopyrcd ^ ;1.'ii5', y, ,rrrurn ersruy ouotrJt iatue'zzr1qrl,rrp It :ll t:: :o ?uru ?loPu'rr"nrrlly':r;.rrirr;,"r,r* :l-Y"' ;;

rl- ill oru-'l18qsnwIp

gu.ruloa

fl -Pry:_'YP'osrP "il1ld IP acnlenSrquu 4 ,ii.,l 1Jgrrrrru, oru -eulaJqo.rd otsanbu _r:,

loP

,p',or,ro* ,o1oq i,

-orzyrle^ rnbrzlrud rp ,i"p l,;l[\u\r"rrnn

-lE eJsrJeluoJ eqJ ,auorzerrvl ,.^T:{doJ Ir ,*rrd

rrtu u;-.F8uur ooruoru;e nu) os.roorod J:::: :l:_t:t:-t:]i"* p ulo8o-r. 'I I ernrpq vflv vrrene,rr.,*r*, nl,rpb ,l ,nop aqr ouolssararo eioruei t-".- t"_,]f"P t , q f.t? i1 un',uorrrJ.-.J ur ouepol .qiar.rzriur,'pJ pa IS aruorod ^:]j::i':Arp osuas tr, ""u.r"o. ons,Jru lrroo,J
plap ru

-ul,llap ounsep arlp II Jscrad ,iar- 1i,Io7ro1r1

"rr, "p ;.;: P;" ":g lo o,'#$,,il" #:,: la, :;il#";];]


uuorzun+ ouollJl Tr :

i1y^:-yl"qqorrprs,,"i,tt#l'r'r'rif;y;,!" olrqtuu,J opror5er^ep*a zr; opqiilnborp

Jju ;,lJ;; -onu e ,ttu e1 a; ros or,rr'i..,alJep oJoJJIJ lvr v+srrrL, .rllrP oJoJJrJ ins ins ?]Ss -po '<(crrn BurnlJ -pq(<z sarp*;.^--.-----'lumb "rr.;-;;:::^*o*o" ?rss ruql ,, elorzdinrp

.;r';'1,,L'P":,T'*.:-1--n:-o,]'n,r'r.lynzrr.udoc . ;(, 'se)arBurprers ourn p"l ,eJ,uolrrrorzedsosuqf, -p "i5o'o 1,,,r, ;], ;::#J":g:?,:jL:j:uu-.'Jofauu' rGr,:"^T*nl?l uor ff;:j"" !"H':"!:::' ",ullu.rruo,'
"r"riruodsr:

Jap uur8uduurud ElJoueuel^nu oluun| .g

t' sa
oirru,*r","nrJj :yt^ -a a 'iop i;t: ;lr;;;."+urvrr.rs "luriirr* ols?rluor un Erau aurzrorrn ir,.o'",'-.:::-t^:-'u:pec) I.'lsarlPas rp ._ v+ r .. ; - _- _t erFrl'o, l nJ ns J JO ] U ruotr ?*':?:jfjjes-_Prr r 4+ uJ . .,,',i,I;;;#I ;fr Jao EJ'JS eIIy trueJ,v* irp oru"* "rorun'rpnra
I 'sE

Eluosuor-ni

:i:li'j:j:119,vuianso uo*no,,*'i1, .rn,,,


lt

II opr'lrr arurouf,(l ::]t{I.t_ '(l 'sa) ntuo*rr,J1rp I"-p'(l 'sa) sruourru,llap .ri, arireddu b_rra p orrur' b.utro ,;-;,.,,^_

o8ardurr(l

;? :"'j'::t-:.':j ;r:';' ;;";;# ;i[: :1,:]i3,t':-op,',"'..",i ;i;;i;; "ri

;r:l ;:3 H,,:lf,Ti' 0,,:lT" j'iY::.rlj:'apu1a,ro g

rI o ro q l"T,,,trq,',,"^ti""1_Lrddnpnstia"p"rpin";;: t,'iff -spul uoc EI .,*:,y,1i""'"t'.:,J.1Tiuu. . ffi Ij:,J:|,:yi:r srp1q',u2.1'uo,r,roo*oJ "',, a:uddu prriTro6l l+ rr"r;fir'iunea n io1 ;;;,;;' :1i;,!,1 ri'p' J,;
-BnBn n.rBd

JUaIA aJPU ljlit':,^."1t^ll,_ol'alueur'l?l"'J*i':;"1 -otrrJtr auolsrrrrrn nr'""*"*"'HdLuurr euadde oruurq ,_ oruErq _^D ^rr^ ^^^.- r -:olvzztlvue

ljjll**Fr,tJap ezuareg,p,j,rrrr",_,j.u,r. ' o s s ;'r" sar lpulnb ,4 "; i "r;;";Y;?; r,"#i:*,i'",:l'i"P

rrrur orsonbe oud r \)trs :lltj^:,1"iijr 1ap -o-rdaq3 'oluJr1qoJouos orzvds oun rD ?uIJaJ ., -uo: Bril ..',., l] :-..-.--^aJdp is oJrJlu^Jeturolrrr orrllB^retrur o1ri, ,n, ,, _ uisnr8 utumb rnf, II - L: ::""^ ^- ^- - ' r^ ' ' ^,'"ruorzn,.r'1."-"._I Ip oll'^Jalul,J1ap uuorzrJnrLU( Jt.zvII .f"svr 4sr 9 .( tl f

,:fi,'JT.,:,?" ; ::::::"'1,"i oiiilr"3


, if-13j1r"J .ruovelerlrP BJJrr

",

;;'

Ll:?' :Hfi

Es. 5

5 c), e si con_ trondno il passo con di"Rril.rr-fli.-z na_

lre magg.-La min.-do m.1gg.)(es.

Es, 6

a. Ancomin Resdess, sequenza la l::; 9 42 delle batture sgg. (es.6 o; e una meramorfosi del

l1T:,t medesrmaconffazione delio

A riportato nell'es. e si muove 4, nella -ro"oro

u"i.prnao ,11Y*'l .l'acre gjrorondodi MarchJike fajf rlr; aAf, batt, ts.sino ailo sf). il pr;;;;;i.oni.nrr_ zione,della smirtura ,rggirng. ,rn iiu.ito ...._ zionale alf inizio della quarta vaazione, Unea_ sy (es. 7): la figuraziorie in tr.niua'.Li .on

nella Pliry vurjyi"i,-

ipazio

in-

cu si.apreil branoderiva dallaformulacadenzale, di (ri.olleganioJi-aunqu. *. qia ricordata. ancheall'injzio dj Musinglyj, .-diJio"rr, i, in cui Ie nie inizidi .t.iirpon_ :::^r.^3r:"za oono esarramenre gradidi ai A. Ma i;urr. ,ir y113 risufta qui spostto ulrrnti di ,r,i ,.*i_ i" mlnrmarispettoad A, .-.on qr.r.rru itrrlrdinu_ rla economiadi mezzi Britten pr.p"* l;.rplo_

Es. 7

48

6V 'md.trs clt utnl


allgrsuasoJluoJ 3 al?uo] algrsuas eruoJ aluau -?Allldsu rJBIoAup rtou el opupl .ouotlJl Iap -3Jdralul '(6 ',se) rur-op B owarvIlv a vJ_rsepu -ollJl olzgds ol :Btnua^Jalul prs l].rouufaru urr -rsrJop Eun or.lf,sujrJd vllnt e ?Jqur;s ,ouuJg pp osJoJ leu allo^ anburJBtruaJlB,JaiJoJu eql ol?u -Jlso.loPuEluoseJd'yrJJewuI aluawpuq e11au ls

rr, ,'jtt#,jt lo :lr:11-:Ll-ry ..ottalrnj "lueurulnJ [_oun]rerdos^r lo adog aq1ur. etsrctr1ia,inep r.8as eqr arqaun] en:r'u-r--i:,rarJo;s pltsp rr?ru :lpljl:_ll uJ opuapp3pronur saturJC Bu8Bdtuorju rqj'ozzour'auerror8 tat)4 pp oua a ; au:rs a; I":-Y:-tyljd.'saultt> BtselJor orpnlratur,l erJ8ecassud11 Fi 7 .Uoq,, eqr rp ui.ro1 O, ll., -::?"j'-:t^rl:ilr::'Z u o||a|,onfi lap oduer oruB1n,la.ra8 -unrBBE aqqaJtodrs eJadoalsanb y .punl)oN Jr ruue anp ';airo;ourr ru3!nbay n,y osor.pueta 1J iP^.rl::"tr| ."tl:, a arourt rad (l do auuoq uqo[ !o. slauuSrap ourrrJn.J leu 'EI 'do oltsaqcto a lutp'ta- ,"d otrrrr"o) i"N .Ot

ullsecussucIopu-nn6 '(oi-e .ne! ajp a11ou II

g 'rrglr^J

BJ aulo)) trrlr'ltKiiz"?t';3r;E ,nn

-aq op ur orS8pss?d olrsserrns pu epejjz ossals ol) elezlvuur elu?unuop auroJ Euonaar{f, .osszq Ieu el?Jnlpu el pp (,Bt?JJods,, grad ,j.lor88uu 3-lloureq pllau ,apul8rJo eJ?ll?^ rr rp ^RtrTEuot euorzprnS5uor Bns BIJeupi4ueserd Ello^ ::1yi Euilrd e1 ;ad Q V eJds aqJ ol?zuep?JEInurJo, EI BpuoJas u11au a11on e4es EuJolrJorlJ .pJnl oprorru,llou rs-?l prurlles sllpp' vtuprq :i9: lp -Jolur ?uaddp a sJrtsruorssaJdurr eralibrulz,l arl

Jre:) l9l^ : 'e1s ? p,a'lDu.tn/JoN urJ8uresse4 Juarllurs zlr.rerlnrJd BJ lap e lb V ' (t u t ss de A I -t I I X X X. - 9 d , t t t t o r , , l S t ' . r u 8 ] r n 15 :::::yi"t!,Bulran-;alssuug,xeoloJisnry Jo-Jirutlsur urr -fr,ewU-'.toltn) qsruods as.tno)-a(ul aqt rc1 )6nW w patr .au toql szutol nog lo uoqnioni pti.roinlj'"q1 -.1!!!!o -,'o o oco :!,1111p Z!.. !-o,, 43 sso4 aqt, p uoqotag aqt 4og aq1 _r ! 'NosooH ouvHltg :;: oluaruo8-ru.J opnr s) 1.,n'ta? Bjfr -ntu El uoJ otseJluoJ .ulou8eds ur EJJEIqJ le'urn:1,.r:s e1 rp alelorn:utalns oun a:uddnlrns zza8lsa.1 Bssau rp uor -uol Jtuorulrgego:dotuartaS lep aqlltsrJretrqr'arl;erassad aleu ? '(sr!.{etg rp ozuolutj oiinne'eyjp , ,1rug "1lu,g ii :ad arourur op ur erl8ur-ussz4'e1 rs[11i'rdurese;* ll^-1T_8j" al1ap tJorzvr.Je^ ou8alsos p atuouJolugssarurBujori.r aur Baurl eun lp ?olJ ,olBunso oss'g ora^ un'rp J, lllfope'I 'Pwuvrg B C 3euoqroJ)arlnrurp ruorzn8g :Yt::i vp gyzzuJrnyJ+ut rpJoJJBrp JlJas e.1lur-rrso{) aler.rodi -BJt aqJu? .aqlrpolaru arn8g rp ruorzria,j r1u,rrs"lo uor 'oleullso Ip rtrago up aruaurludnwtd ylyziltaiervJ .6
tpu.l8 ns allo^ aJt zIJUIu]oJrJ essJ :parn\JoN BI lep E4BzJBSSB.J B]plrrdJetur ?^ aqj E^ntoa -ord uls anb ut orJ doJd e osJo C ,,.osrannu' oul l s -eP un Ip IsJarduor alrqstlnlaul,llap ,qlrrrnu8au BIIOP euoissaJdsa,l-elvpvu_ Q pJouos BJnllatrr{J -J3 BSOISaBUJ Blsenb 3 oudoJd ouEruallrJq aTEJrs -ntu on?et lap rTsJtuer orado oJt ui ,aito Jliap ?apr(l uo3-?rIJJo' ?lsanb rp ISJsrJJaJlurrl rnl ul Q e1u9l3rnbm a allllos euJ ot:JUOIZrSOdUror uun eJspnlJuoJ Jad ?rl8?J?ss?dsllE osJoJrJ 3llo^ erJ -Y^ ollvl BI{ uaurJg 'rrlJtoJpg rqapout rB ?1nr3s -ouoJs oIJAJ auolsual BUn uoJ rr] u,ZCtlstlJel -rrlJ sruJoJ Jrlu,ilap ollJlds ol r1l3J1 B opuuJ -onarJ 'Essols es ns aluauJaluussaf,uraJSeJJErra -SJBSS?d '(lrn8rquJ? Elonu Btsanb v elvit EI -uv 'elBpJo)p,saorzEds o^onu lep sqJruourJE ru -orzun' al mb aqru? opuaJrpppJluol eJorBFBuJ eluElpatu atuos aql aJe^ur ,(oressuqgu opurS

g 'sg

-uaur '(g 'sr .JlJ) ouurd opuoJas ur otutds aur -oJ Bur 'IIqllJa^A? BJof,uB ouos rlsuolrlf ruorz -BJaJal BurJd :auorsuetsrp ip ve,w elsen _p,llou_ Bun ouElusseJddBJ SurJ,or r{puag'a Suruuarq 'a1ellsr8eu ouzJg otsanb a'ruolzeup^ anbu; otulJd aJ EJt atEuotspluJ .auowrgyllap p olund P ouo8unlS guollrr IBp arp.rauai iuolrrppr-u -uoJ al agr uriSerussu4 epuurE ?ll3u Q V .o1uetu?u8?duJotJ?(lJaP "W ol -nll?glJ IS II a 3^31lo ur otu?f, pJt euors Iap 3j II -uel EI Btlo^ Eun pJoJuE opuouodotdrJ <aqJns -1q-orcOezualolu IIBJrleds ns aJSTuEAS'",,irip

6' sa
oZ l| uor; aJoultu BJIuol alr,ioJ o^rsnfJuof tu, II atueuu-ruil{r qred ptardJetur ueiil.rg .otnrd

-l?Ut

-llosuor aqgarro^ opuenb oudord 1p pp i.aa, J 0I 'trpq) oton^ p eJrSuorueuurr utulnb u11ap e1 a;or88eur Ios uI orzul aru8n; ur, oaoi, :fr-1"-* :olueJlul orsaS 1ap euorzoJrpplleu oios ouue^ ouolrJt pp aruuolSr.rds ar8jaut'"1 :l1gurr.,1r,g IP 9i 'lluq ulleu orruourft olrn.llep eoBEulruerp -'1ssuq auorzetDrldse.un aq3 Je uou J3u ol -BJelleJ aluJntuupt olrssaJJns JuoddpJiuor rs Ir rnf, rs-slsalp olp^Jalur(llap e^sllo Ios eluepuaJss oJtlsnD ns suorsusJs:/I .113q) parullSulra4 IP etu?uFuin: otund f r*o, lrrir ;Xdr"uf-l ,p arnltgq arur;d oileu eueh^B otuBnb p orJutuerrl -uroJun rsznb aJudduan8asor{JoJouososJof,srp tiolzuruntu?J1 elz1013T 'slrnunurp Elurnb IaP_ BJfP oilgpla;radrur pa osnrqr orzuds b1 ,aror8
alualuauJJoue gJr1?ruuj?Jp ?f,IJJ UUn uof,

-ruor aggarss RlrTBuolvITru ozlvq Ir alBporu

Etu <olzlul<ll? aruof,opuuura;ur ,ajuaperardsz ?l Plqrrnsu 'atroJ oduat FS olurollor .::lo_". 'eqJ p^IssaJJns u1n1139 sileu srserp3, I3p euors

10), radicalizzandoprn_ il cipio della variazione.in sviluppo,. gi"ig" ,a un primo climax(re diesisin .f, trtt] 16i. At, tri due ne seguiranno, intensii,."tui, d n"r_ ,,u_ r.qy:n1, qli.l di .,lively,'(p, t2,dal f) e, oopo l'eprsodroin pizzicato,al vertice della successione accordi che inizia da ,,startine di

p,*:jr1 e 1.^r:li ? alla dalla,batt. pt,i rnarc., poi 9, oarrnareed 6att.

diversi della scala(la srruttura d'inizio ripre_

Proprio.qui ia condensazione deg iylt::' elementl compositivi toccaun verticeestrem nei quatro accordiribattuti in pp .h" dann I'avvio all'ultimo decisivo episod'-ra-vvis Ie linea del basso .rr.uu *iil", la ,.u, ^nella nificata,della frase di aperturaai U"rir"f" in. quelladel_soprano variant. d.ll,inii, una rntzrale della. Pass-acaglia (es. 10). Giunt stessa tn prossimitdella conclusione, passacag Ia

E s. 10

Musica contemporanea per chitarra


Ieo Brouwer

Poisoie cubqno conrumbo


134544
Conceoliegi(quosi Fontosio) di unc per chitorro orchestro ed
Riduzione chitorro pionofo5te per e 34530 Poisoje cubono con cqmponos per chitorro solo Diteggioturo dell'oulore 134543

RICORDI
50

",ur*p*itirXll":otlx#;j aqr 'a:ot88eu ILu Ip al.ieJtad aperrl El S.reFunr lurln !: - dgr Jad o lto poJ lu r Els 'e tuJ lsrs ol renb 1:u ul nl l uq upLr63s5 u1 a uurr.rd BI Jl srsarp Jos-alloruaq 1oi a;or88uui cpuoras
'EIJSUIPJOPJIS SJedo.lssnb ousruluE aqf,

-J-11ororu .o1?irossp. Ie oiladsr.r

tl-^*Lr_rJ] aon'u.rrsnpuo.ruur8edugau S S J I J auotss -rns pprbrJBIi auo_rzaJ)a urrun,l aqt oau-ufrru? q .g1 '(g1 d 'rr: ue1 lautistoSl'y"'o ErJols eunJiu)) a.rDAoJruot jp zru.raliz' opue., ,re1yrt "rnr.*rrp qnd rs oltaciseoJos-orsanb IJSJ uoJ aJrue^uof, ollos .ZI

TI .auy'u11 oPror3l oruuln,Irsolueds ualir.rg ]P pp zlunrSSe pzua^Jossrp ,4"rrrr.,ol err1yur11au'

tsur^p puE JSll\ols )> ,JJdEtJ rs olJrJ

ruorsual eJiap ouorzsJ5rJsd pJa^ sJrun auroJ eu -Pujtr<ouons a1u1o] ui .olzuaJrs Iep euolzpSau J1 ';aquoq:5 ole-rrnrsns IP 6I 'do,lJepBrusuo+u orrJrtF.lls o (EuErJalqvut otuofuxj auo51 vyap suolsnlruor 3ll? elurutigepr rsopusllalu.l#u;is pJ -rup^s ?JIsnuJ :pJapnrLIJrJ uou vut t<< IS (pJtuol ^v$\y

Ip otuewrnoru p o:asurrls5'Q ,otuuFso,ila ]]lj1 oPuBluelleJolBnualsa o{unln,lJ?p v)ruolerp ez -zatnd aluang_uol erl BIoArJs 5q: ,puulrnoq ip Bruot JB opo;ddu,l ,Bnntadso.rd rjtsanb h .g

?JtJp(uflBp (tJpeJ ul a8unr8 osse :lr.t. "B'etryd 'oArtrsoduloc ossarold lep_ euorsnJJuoJ ucl8ol 3luaulalueJpdde ornpa:a.rd uq,1 oluunb oJ5

1_3u -rupJeqJ-aurloJ rp ywvtouyd p :u1o.rud uurnln(l


31________________alanbunPPrgurasolru 'slnurulrp urumbBIIaU Etrstsrcul i1 .at'otBeri -grrn3rgrur,l sruBlPau/a{oulu orluol Itu 1ap -pp-enplsoduoJ apes ur otrenllouropuassaoJru

osuas ru'o lp ?l,lonnsa ptru-?rJur ul18u:ussucJ eurSed -.:l".X"r'?'jl EJIap -n1n.1pu i'Sa

alualljEJnd turruJatul EnoppJt,aFqrUanne op a -oJddpolsenb rp glel.rurerdvf,ap;zzapnedesuor g 'o aJonru opuanrl aqc >>,uruuls Bruru?(i "! -laP aluelupuS rssassodrur aqJJed ,<< ls auoul eJe^ pllsp eurSBruurr ,ouuos >> IB euolzsJo^o(un e, eu"rnroN Ir apnlruor arp aoud rp otupr Ir rp Brsue.un;utgauet'lp or.rr*r, -]_u-oflruduors -uasald o^Onu un as uoJ rllu]Ur EJej ,3JSO3u3 a nu?rur rp Breloddalrou urln'ur-oiaar,, ols lp aurruJelIB olrerur ETJJvyv .q, ouror8 it -""b arorprllr rp JI 'BSaJ euowr7rgcrp eun :1on" IeP odural u?d ur aJsrntilsoJ a ,r,a.rassa,p'd;.1, ,rr
/'1-\ I

tuel[I,4$,orl]u?rrroJBlaod orjuuojsln ,rprro* "1e1g 11 -uJIou?ur BP BlqlePoru 'aqc e11anb auror ,Brrau ,,,f.llaturufs -urISJlu?rJf,alq88u,un pun In1JBJJ,, o
a--r-*----..
'

ailep zpnu11aqruu :'l1i::lP ullapesonws rssrpodu g 'arbn :jqlue{u aurro1 a11au assaf

:Trr^_:^ryT_ln -leu alJodutoJrrrp ornglr alel 1l ;o1uur1so,[1ep

orol eqqarsp suIroJ eqr srrun(l

t:>---'

(I I'S3) 'JJA S S T J J S S II

-as arlarur anp **':rTil':"""UX"1?,"ilHXti:

T SSJ J J

-sosso(l :alo.LadusuoJur alenszr a;ulJns; o .rad auorzeururretep sprJnl oddo4 Ip olla'Boid un pB ?llual ur ossoutoilosrllJur a ,oluultso,gep Elrssg BI atezzadsrp ozJors olJau oluaunrts oT -leP euorsuatsa(l eltru ouor;ortad twua,ruron ptrEuJJnllu,lJeu aLJJ,rtuapuerslp ,rur"pu.rrr' ,1 " -EJS TSJEIIEABJJe rp oJrlopJalua.ualuatuddza op -uoqJrn' II,:oIJSIPa oralur(llep vllo^ vI a83a.rJos opnu z aluaruzrrttyrp bp,r"llr,,, :j|r^-:]t:"[d II 'essars as.ns ?[[oJJ?Jrsntu ,ouoisual!1Jep,ru _uJ Fupr p 'xeu{c oz]:,t Ir odoq .oldnurrd'olru 1r eug Er{u eIIru ievorzuapa.reJiap aruoz ?:! "!, euy ullp -zIJo<I apnrqJsr^ aqJ oluarueljsjrroJorJ -olEJaqII I uou ,* 'ro-llfl s?ruor{'L sTa\tanj rp tno Dp opuores p ardu aqr osran ji era,rr.lrsor

-alqoJd lanb ep olrdo;d tzuv eq) ,alodsl.r Bunt -p vwp Bluls Q uou orzrur(l1up oisod uls Etualq -o.ld 1uaqr qrrpror pns pJlauoseruralzrrsnuros Iap EpuoloJd auotzvzzruu8ro,fap ollo^r1 _s-eJoJq P slnue^Jetur elueLus^Illente auozuru.rolsu.n a sunssau'ossaJJns eluaruB^rlle+Ia BIInu ,uiado ? Bratur(llop aplauaS ;rrd o11an6ui euror ou"rq osrorap Iau rsor ,aqr a.lzuorzu?s rs p lYjtt",tttP -u,nb:,lou"tnlroN lep ossalsorzrurotouJr, ,r*ro.t osJal oruarsq e olz1ulorldord osJal aluod u.i I eluaur?Allledsorler a.rBlla8,Bzuasard BJIlBrueTq -ute pa Eauullnurlsetsanb uoc ,anbunp ,rq*iJ

,eut I1:^t:-"f" ftpap rs;uln8uor i.rusueppvj11vp a

II 'Sg -los gnd uatlrJfl - eug prru-sJa oldlculrd orut Iau ',, pu" dur sl Buruul8aq fui 11 )> ar.oluerullu 3 ?lI^ oJJpJl etrueuraluBssacutu;gruJs pssals ?J .ulrnuruJrp -ado,1 'uuols Ezuas e Blulnb "Jrqo{urur 3[JeP ptJ]eLuoa8 Brrteru8lue,Jlu ou.lolui rJouos