Sei sulla pagina 1di 18
uNIT4 tnsan bermoral dan strate penyelesatan tot mora n 4,3 Strategi Penyelesaian Konflik Moral 2: Strategi Kompromi dan Strategi Analisis Nilai Objektif Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenali ciri-citi strategi kompromi. 2. Membincangkan kebaikan dan kelemahan strategi kompromi. 3. Mengaplikasikan strategi analisisnilai dalam menyelesaikan konflik hidup semasa Pengenalan Bab ini membentangkan dua lagi strategi penyclesaian konflik moral fait strategi kompromi dan strategi analisis nila. Kita telahpun membineangkan mengenai dua strategi yang lain iaitu strategi pembinaan hierarki dan strategi pencairan masalah di bab 4.2. Seperti kedua-dua strategi ini, strategi kompromi dan strategi analisis nilai juga bertujuan membancu kita menaakul dan memutuskan tindakan atau perlakuan moral yang paling wajar dan sesuat uncuk menangani konflik moral yang dihadapi. Mari kita baca tentang strategi kompromi dan strategianaliss nilai ‘dengan mengaitkan contoh-contoh yang diambil daripada konflik scharian yang, pernah kita alam, Strategi kompromi Kadangkala kita menghadapi konflik moral yang melibatkan dua nilai yang sama pentingnya serta tidak boleh dibezakan dengan membina hierarki. Konflik ini ‘mungkin juga tidak dapac diselesaikan dengan strategi pencairan masalah yang mnana suacu alternatif diwujudkan uneuk menanganinya. Jadi apakah yang harus dibust apabila kita menghadapi konflik sebegini? Satu strategi yang dapac digunakan ialah strategi kompromi Sebenarnya,jika kita melaksanakan strategi kompromi dalam penyelessian kon lik ‘moral, kita harus bersedia melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, Perundingan parur diadakan antara kita dengan pihak yang lain untuk mengekalkan sesuatu nila dan pada masa yang sama melepaskan nila yang lain demi menyelesaikan kkonflik moral yang dihadapi. Mari kita baca contoh di muka surat sebelah untuk lebih memahami strategi ini 2 | WAWASAN OPEN UNIVERSITY | NLA 10S Pendiitan Moral ‘Aina yang mempunyai 2 orang anak telah lama bethasrat meminta penceraian daripada suaminya, Malik, yang kini telahpun tinggal berasingan dengannya. ‘Walaupun bogicu, Malik enggan menceraikan isterinya kerana dia tidak ingin isterinya berkahwin dengan teman lelakinya yang baru, Setelah 5 tahun, Malik akhirnya bersevuju bercerai dengan syarat dia mendapat hak jagaan sepenuhnya ke ara kedua-dua anaknya iu. Aina hanya akan dibenarkan berjumpa dengan anak-anaknya sckali setiap bulan, Syarat Malik ini sungguh menyakitkan hati Aina. Konflik ini memaksa Aina membuat pilihan yang amat menyulitkan. Aina menyedari bahawa dia terpaksa membuat kepucusan sama ada dia ingin ceruskan hidupnya sekarang (iaitu bersama anak-anaknya) ataupun memulakan hidup yang bara dengan pasanganaya yang baru Dalam situasi di atas, Aina tidak mungkin mendapat kedua-dua nilai yang diingini inica cinggal bersama anak-anakaya dan memulaken hidupnya yang bare dengan teman lelakinya. Pada masa yang sama, Aina juga tidak berupaya melepaskan salah satu nilaitersebut. Oleh itu, dia tidak dapat membina hierarki untuk menyelesaikan konflik ini. Dengan itu, Aina mesei menggunakan strategi kompromi di mana dia akan melepaskan hak jagzan anak-anaknya itu untuk memulakan hidup yang baru dengan teman lelakinya. Walaupun begieu, Aina masih dapat menikmati kebahagiaan berumah tangga dan berjumpa dengan anak-anaknya meskipun hanya sckali setiap bulan. Harus kita ingat bahawa terdapat beberapa andaian yang mendorong kita menggunakan strategi kompromi. Andaian pertama ialah konflik ancara nilai-nilai yang rerbabit tidak dapat dicairkan ataupun dipilih berasaskan hicrarki. Dalam kes ‘Ain, nilai menyayangi anak-anakaya serta keinginan memulakan hidup yang baru tidak dapat dicairkan, Daripada andaian-andaian ini, strategi kompromi adalah strategi yang terakhir untuk Aina menyelessikan konfliknya itu Sepert strategi-strategi yang pernah kita bincangkan sebelum ini, strategi kompromi juga mem punyai kelemahan-kelemahannya, Pertama sekali, kita mengkormpromikan sesuatu nilai dengan mencapai sebahagian daripadanya, bahagian yang tercapai pula ‘mungkin tidak mencukupi atau tidak berharga terutamanya apabila dibandingkan dengan apa yang dikorbankan dalam kompromi cersebut. Sebagai contoh, Aina terpaksa melepaskan hak jagaan anak-anaknya demi memulakan hidup baru dengan ‘eman lelakinya. Walau bagsimanapun, pengorbanannys itu (iaitu melepaskan hak. jagaan anak-anaknya) tidak dapat menyempurnakan kebahagiaan hidupnya dengan sepenuhnya kerana dia akan masih terkenang dan merindui anak-anaknya iew Kelemahan yang kedua ialah kecenderungan strategi kompromi menyebelahi pihak yang lebih berkuasa. Oleh kerana Aina yang inginkan penceraian agar dia dapat berkahwin dengan temaa lelakinya, Aina merupakan pihak yang lebih ‘lemah’ dalam situasi ini, Kedudukan Aina yang lebih lemah ini seolah-olah memberikan kuass kepada Malik untuk memberikan syarac-syaratnya. Dengan perkataan lain, Malik. ‘dapat menegaskan kemahuannya berbanding dengan Aina. Oleh demikian, Aina tad pilihan lain, Aina terpaksa menyerahkan hak jagean anak-anaknya kepada Malik UNIT [23 Insanbermoral dan strate penylesaan kok mol @ Alctiviti 4.5 Baca situasi di bawah dan jawab soalan berikutnya, Program harm-reduction yang dianjurkan oleh Malaysian AIDS Council yang akan dianjurkan pada 2006 bertujuan menangani masalah HIV/AIDS yang kian merebak dalam kalangan penagil ‘dadah di Malaysia. Program ini telah menimbulkan kontroversi di anrara beberapa pihak, Khasnya pihak agama serra polis kerana program ini melibatkan pengedaran kondom sertajarum suntikan, secara percuma kepada para penagih dadah, ‘Menurut Prof. Dr. Adecba Kamarulzaman, selaku Presiden Malaysian AIDS Council (MAC), program harm-reduction ini dilaksanakan demi mengurangkan kesan negatifyang akan dihasilkan akibat daripada perkongsian jarum suntikan serta ketidakgunaan kondom semasa kegiatan seks di kalangan penagih dadah. Berdasarkan contoh di atas, bincangkan keberkesanan program hharm-reduction yang dianjurkan oleh MAC demi menangani masalah HIV/AIDS di Malaysia dengan menggunakan strategi kompromi Strategi analisis nilai Scrategianalisis nai ialah satu lagi strategi yang boleh digunakan uncuk menyelesaikan konflik moral. Pada amnya, strategi ini membantu kita menangani konflik secara analisis, mengesan unsur-unsur nilai dan fakta-fakta yang cerdapat dalam konflik terlebih dahulu sebelum satu kepurusan moral dibuat oleh kita. Pada seta fakta, kita dikehendaki mengkaji arau memikikan kebaikan (pro) dan kelemahan (con) sesuatu pilihan atau alternatif yang mungkin diambil. Untuk kita lebih memahari bagaimana strategianalisis nilai digunakan dalam penyelesaian konflik moral, mari kita perhatikan dahulu contoh dilema moral di bawah: Sutia baru sahaja diberikan peluang kenaikan pangkat menjadi Pengurus Jualan Kanan organisasinya setclah bekerjaselama 9 tahun. Pangkat barunya ini memerlukan Suria mencari pelabur-pelabur asing di luar negeri. Suria yang sudah beramah tangga mempunyai tiga orang anak yang masih bersekolah, Walaupun Suria berasa sgembira kerana diberikan peluang untuls membuat peralanan ke luar negeri, namun ‘Suria berasa serba salah kerana terpaksa meninggalkan anak-anaknya di bawah jagaan pembantu rumahnya. Bukan sahaja begitu, Suria juga dikehendaki ‘menjalani satu kursus jualan di Amerika Syarikar sebelum dia dinaikkan pangkat.