Sei sulla pagina 1di 20
| Unit 2 vane Zilia SSSA uaBy iS aE RRC ~~ WLAt0s | Pendidikan Moral | - Teori-teori Moral | i d ( PANEL KURSUS WOU. Penulis Kursus: Ms, Selina Rogers Penyelaras Kursus: Cik Rakha Hosni bee Suparman eka Insruk: Profesor Ng Wai Kong, Pesilat Kursus Lusean: Profesor Madya Dr, Zailan Moris, Universit Sains Malaysia PRODUKS! Penyunting: Nuranlina fsmail Penyunting Dalaman: Khoo Chiew Keen Peteka Grails C-Square Sdn, Bhd. / Andeey Yoong Universi Terbuke Wawasan adalh instcus pengaian tinggi bukan berunsur Keuntungan pertama Ai Malaysia yang didedihasian kepada plajr dewase COrganissi ini diay oleh Yayasan Pendidikan Wawasan sebuah enc yang dikecualikan das ult yang ditubuhkan oleh Pari Gerakan Malaysia, dan disokong oleh Yeap Chor Ee Charitable and Endowment Trust, badan-badan kebaikan, koperasi dan orang rma © 2007 Universit Terbuka Wawasan “ak cipta terpelihara. Mang-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh ditastkan semula, disimpan dalam sistem simpanaa kekal, atau dipindabkan dalam sebarang bentuk atau sebarang care clektronik, mekanik, penggambaran semuls,rakarsan dan sebagainy, ranpa iin daripada pibak penecbit Univesci Terbul Wawasan. Universiti Terbukka Wavrasan 51-20 Menara BHL, Jalan Sultan Abmad Sha, 10050 Penang, Tel: (604) 2289323 Faks: (604) 2269323 E-mel: enquiryiewouedu.my Laman web: worw.wouedu.my | Kandungan Unit 2 Teori-teori Moral Sinopsis Objektif Pengenalan Apakah teori-teori moral? 2.1 Teori moralit sosial Objektif Pengenalan Apakah moraliti sosial? Gc tama moral sosat ‘Moraliti sosial dan penerimaan masyarakat Moraliti sosial dan peraszan menyayangi masyarakat ‘itikan-britikan terhadap moralitsosial Relativisme. Kemunculan situasi baru Kebilangan kuasa peraturan, Hanya mengikut arahan' 2.2. Etika keperibadian mulia Objet Pengenalan Apakah etka kepeibadian mulia? Dolan lan tengah! Pembentukan keperibadian mulia Kitkan-eitikan teshadap keperibadian mulla Moraliti semula jadi Kesamaran doktsin “alan tenga Sifac mementingkan orang lain 10 10 " 6 15 6 8 v 19 19 ” 19