Sei sulla pagina 1di 24
UNIT2 [31 Teor oreo 2.4 Teori Deontologi Objektif Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal past ciri-cii utama dalam prinsip kewajipan dan eksistensialisme. 2. Membineangkan peranan nilai tanggungjawab dalam prinsip kewajipan. 3. Menghuraikan kepentingan kebebasan memilih dalam eksistensialisme. 4, Membincangkan implikasi amalan kedua-dua teor ini dalam kehidupan scharian kita, Pengenalan “Teori deontologi berbeza dengan teoriteleologikal yang mementingkan kesan sesuatu petlakuan. Teori deontologi mengutamakan motif atau niat yang mempengaruhi petlakuan kita, - Menurut teori ini, selain daripada kebaikan dan keburukan akibatsesuatu perlakuan, tetdapac pertimbangan-pertimbangan lain yang juga menentukan sama ada sesuatu perlakuan adalah becul dan patut acau tidak. Faksor-faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan moral alah tindakan ita sendiri, menunaikan janji sertaarahan Tuba. Dengan erti kata lain, jika kita berpandangan deontologi, kita akan memikirkan tentang niat kita melakukan sesuatn perkara dan bukannya terlalu terikat pada kkebaikan arau kesan yang terhasil daripada perlakuan cersebut. Petnahkah anda memikirkan tentang niat atau morifsesuata sumbangan yang dibuat oleh satu-sacu organisasi kepada pihak-pihak tertentu? Sebagai comtoh, sumbangan kkewangan yang dibuat oleh salah satu organsisasi kepada Tabung Kebajikan Mangsa ‘Tsunami, Adakah oat sumbangan itu benar-benar untuk membantu mangsa ataupun ‘mencapai publisti serta pengecualian daripada cukai perniagaan? Dalam bab ini, kta akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dua teori yang termasuk dalam ceori deontologi iaitu prinsip kewajipan dan eksistensialisme. Prinsip Kewajipan Eksistensialsme 32] WAWASAN OPEN UNIVERSITY | ua 105 Pendiitan Moral Prinsip kewajipan Prinsip kewajipan yang diasaskan oleh Kant (1979) menyarankan bahawa prinsip kkemoralan ialah Kewajipan (diz). Secara ringkas, prinsip ini menegaskan duty for the sake of duzy yang, bererti individu mefaksanakan tanggungjawab semata-maca kkerana amalan itu merupakan sacu tanggungjawab kepada dirinya. Gii-cr prinsip kewajipan ‘Teori ini mementingkan tekad baik sebagai faktor yang mendorong kita melakukan tindakan yang baik. Tekad baik boleh dilihae daripada perbuatan orang, memberhentikan kenderaannya untuk menghantar mangsa kemalangan jalan raya ke hospital Tekad baik juga dicunjuk menerusi seorang penderma darah yang menderma darah semata-mata uncuk menyelamatkan mereka yang memerlukan dareh. Niat tindakan moral Scperti mana dibincangkan tadi, prinsip kewajipan memberikan penekanan kepada niat atau motif seseorang, bukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh individu tersebut. Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cia rasa, keghairahan ataupun kecenderungan semula jadi seperti simpati atau rasa bersalah. Sesuata tindakan tidak ada ailai moral jika tindakan cersebut dilaksanakan demi kepentingan diri. Sebagai contoh, jika anda ternampak seorang pengemis di tepi jalan dan rasa bersimpati dengan keadaannya ica, lalu memberikan sedekah kepadanya, mengilsut teori ini, tindakan anda itu ciada nilai moral. Anda mungkin terkejut dengan tanggapan ini! Anda harus ingat bahawa prinsip kewajipan mengatakan sebarang tindakan yang dibuat mestlah bebas daripada kecenderungan semula jadi seperti simpati. Jadi, walaupun tindakan anda itu mementingkan kebajikan orang lain, tindakan eersebut tiada nilai moral kerana simpati dan kemurahan hati ‘merupakan kecenderungan semula jadi Motif cunggal yang mendorong manusia melakukan tindakan bermoral ialah kewajipan, Dengan itu, jika anda memberi sedekah kepada pengemis tadi kerana anda percaya bahawa kewajipan anda adalah membantu manusia yang kurang bernasib baik, maka perbuatan anda dikira bermoral. UNIT2 [33 ‘Teoteori moral Prinsip moral sejagat (Cuba anda fikirkan situasi ini: Alvin, sorang aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia serta persamaan hhak antara jantina adalah seorang yang disegani dalam masyarakacnya, Namun begicu, Alvin sendiri tidak membenarkan isteri dan anak perempuannya keluar bbekerja kerana beliau berpandangan bahawa dunia pekerjaan adalah untuk aur lelaki sahaja kerana mereka lebih bijak dan kuat. ada pendapat anda, adakah prinsip moral Alvin sejagac? Mengikut teor ini juga, prinsip moral yang divetapkan oleh individu uncuk disinya sendiri (seperti bersikap adil dan saksama) haruslah juga dipatuhi oleh orang lain. (Oleh itu, individu haruslah bersindak seperti mana dia inginkan orang lain bertindak. Scbagai contoh, jika seseorang mah diberikan layanan yang adil (tanpa mengira jantina atau kaum) oleh orang lain, dia sendiri haruslah berkelakuan adil dan tidak rerpengaruh dengan diskriminasi jantina atau kaum, Dengan ieu, prinsip moral individu melambangkan undang-undang objektif dan sejagat. @ Akciviti 2.11 1. Kedua-dua teori moralitisosial dan prinsip kewajipan memberikan penekanan kepada undang-undang dan peraturan. Adakah perbezaan di ancara tanggapan setiap teori tersebut tethadap undang-undang? Jika ya, apakah perbezaannya? 2, Bersetujukah anda bahawa jika anda ingin melakukan sesuatu tindakan yang bermoral, anda tidak harus rerdorong dengan kecenderungan semula jadi seperti simpati?